Hyvinvointi ja toimintakyky -yksikkö Faculty of Welfare and Human Functioning

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hyvinvointi ja toimintakyky -yksikkö Faculty of Welfare and Human Functioning"

Transkriptio

1 Hyvinvointi ja toimintakyky -yksikkö Faculty of Welfare and Human Functioning

2 Johtaja: Johanna Holvikivi, Terveydenhuollon maisteri, toimintaterapeutti»» Yli 1600 opiskelijaa vuonna 2012» AMK-tutkinnosta 21 opiskelijaa»» Henkilökuntaa 120» 2012 ammattikorkeakoulututkinnosta valmistui 353 ja ylemmästä Toimipisteet:»» Vanha viertotie 23»» Mannerheimintie 172»» Sofianlehdonkatu 5b Director: Johanna Holvikivi, Master of Health Science, Occupational Therapist»» More than 1,600 students in 2012» with a Master s degree in 2012»» 120 members of staff» 353 students graduated with a Bachelor s degree and 21 graduated Campuses:»» Vanha viertotie 23»» Mannerheimintie 172»» Sofianlehdonkatu 5b

3 Kestävän hyvinvoinnin tekijöitä Factors contributing to sustainable welfare Hyvinvoinnin ja toimintakyvyn oppimisyhteisö rakentaa osaamista kestävälle hyvinvoinnille ja toimintakyvylle kaupunkiympäristössä. Yksikkö tekee tiivistä yhteistyötä työelämän sekä sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaiden kanssa niin opetuksen kuin kehitys-, innovaatio- ja tutkimustyön osalta. Tavoitteena on tuottaa toimintaa, jossa yhdistyvät työelämän käytäntöjen uudistamista palveleva tieto sekä osaaminen korkeakoulun ja työelämän rajapinnalla. Työelämäkumppanuuden lähtökohtana on hyvinvointipalveluiden asiakkuus, joka on kehittämisen keskiössä. Hyvinvointi ja toimintakyky -yksikössä voi opiskella kymmenessä eri koulutusohjelmassa ja lisäksi suorittaa kuntoutuksen tai sosiaalialan ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon. Koulutusohjelmat ovat apuvälinetekniikka, fysioterapia, hammastekniikka, jalkaterapia, optometria, osteopatia, sosiaaliala, Social Services, toimintaterapia ja vanhustyö. Opiskelija saa yksikössämme kansallisesti ja kansainvälisesti vahvan hyvinvointialan osaamisen ja tuen sen jatkuvaan kehittämiseen työuran vaiheissa. Positia-palveluyksikkö tarjoaa alueen asiakkaille ja yrityksille koulutusohjelmien opiskelijoiden terapia-, tutkimus-, hoito- ja ryhmäpalveluita sekä osallistuu erilaisiin kehittämishankkeisiin. Työelämäpalvelut tarjoavat lisäksi tilaus- ja täydennyskoulutusta sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille. The welfare and human functioning learning community creates competence for sustainable welfare and human functioning in urban environments. Our faculty works in close cooperation with workplaces and customers of the health care and social services sector in the areas of teaching and development, innovation and research. Our objective is to generate activities combining knowledge used to modernise practices at workplaces with competence in the interaction between the university of applied sciences and working life. The focus in partnerships with workplaces is on welfare service customer relationships, which form the focal point of development. At the Faculty of Welfare and Human Functioning, students can study in ten different degree programmes and, moreover, complete a Master s degree in Rehabilitation or Social Services. Our degree programmes are Dental Technology, Elderly Care, Occupational Therapy, Optometry, Osteopathy, Physiotherapy, Podiatry, Prosthetics and Orthotics and Social Services, with the latter available in Finnish and in English. Our faculty s students gain strong competence in the welfare sector, both on the national and international level, and support for continuously developing their skills throughout their career. The Positia service unit offers therapy, research, treatment and group services provided by the degree programmes students. Labour Market Services offers tailored and further education to professionals in the health care and social services sector. 3

4 Apuvälinetekniikka Prosthetics and Orthotics Apuvälinetekniikan koulutusohjelman tavoitteena on kouluttaa ammattitaitoisia, innovatiivisia ja yhteistyökykyisiä apuvälinehuollon asiantuntijoita suomalaiseen sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmään. The objective of the Degree Programme in Prosthetics and Orthotics is to train skilled, innovative and cooperationminded experts in prosthetics and orthotics treatment for the Finnish health care and social services system. Apuvälineteknikko on teknisen apuvälinehuollon asiantuntija. Hän tukee ihmisen toiminta- ja liikkumiskykyä apuvälineiden avulla. Apuvälineteknikko ymmärtää itsenäisen selviytymisen merkityksen ja mahdollisuudet elämän eri vaiheissa sekä tietää eri sairauksien vaikutuksista toimintakykyyn. Apuvälineteknikon työhön kuuluu apuvälinetarpeen arviointi ja sen perusteella tapahtuva apuvälinepalvelun tuottaminen, joko valmiina tuotteena tai yksilöllisesti apuvälineen suunnitellen ja valmistaen. Väestön ikärakenteen muutos ja muut yhteiskunnalliset tekijät lisäävät apuvälinepalvelujen tarvetta. Haasteena onkin kehittää apuvälineiden käytettävyyttä ja lisätä niiden vaikuttavuutta. Apuvälineteknikko (AMK) -tutkintoon johtavaa koulutusta järjestetään Suomessa ainoastaan Metropolia Ammattikorkeakoulussa. A Prosthetist-Orthotist is an expert in technical prosthetics and orthotics treatment who supports people s ability to function and move with the help of prosthetics and orthotics. A Prosthetist-Orthotist understands the importance and possibilities of independent functioning at different stages in people s lives and knows the effects of different illnesses on people s ability to carry out various tasks. A Prosthetist-Orthotist s job includes the assessment of the need for prosthetics and orthotics and the provision of services based on these assessments, either as finished products or as individually designed and manufactured prostheses and orthoses. Changes in the population s age structure and other social factors are set to increase demand for prosthetics and orthotics services. The challenge is to develop the usability of prosthetics and orthotics and to increase their effectiveness. Helsinki Metropolia University of Applied Sciences is the only institution in Finland to provide training leading to the Prosthetist-Orthotist degree. 4

5 Fysioterapia Physiotherapy Fysioterapian koulutusohjelman perustehtävänä on kouluttaa osaavia, vastuullisia ja innovaatiokykyisiä fysioterapeutteja yhteiskunnan muuttuviin tarpeisiin. Fysioterapeutin ammatillisena tehtävänä on tukea ihmisen hyvinvointia ja terveyttä edistämällä hänen toiminta- ja liikuntakykyään erilaisissa toimintaympäristöissä. Fysioterapeutti arvioi, suunnittelee ja kehittää työtään monialaisissa, alueellisissa, kansallisissa ja kansainvälisissä yhteistyöverkostoissa. Fysioterapeutilla on valmiudet jatkuvaan oppimiseen sekä ammattitaitonsa ja alansa kehittämiseen. Tulevaisuuden fysioterapeutti hallitsee myös yrittäjyyteen, osaamisen markkinointiin sekä palvelujen tuotteistamiseen liittyviä taitoja. Opinnoissa painottuvat ihmisen käyttäytymisen, liikunta- ja toimintakyvyn sekä niiden ohjaamiseen ja harjoittamiseen liittyvät tiedot ja taidot. Opinnoissa ja myöhemmin työssä tarvitaan vuorovaikutustaitoja sekä avaruudellista hahmottamiskykyä ja käden taitoja. The basic mission of the Degree Programme in Physiotherapy is to train competent, responsible and innovative physiotherapists to meet the changing needs of society. A Physiotherapist s job is to support the health and wellbeing of individuals and groups by promoting their ability to exercise and function within different environments. Physiotherapists evaluate, plan and develop their work in multidisciplinary, regional, national and international co operation networks. Physiotherapists possess the ability to constantly learn new things and develop their professional skills and their field. Future Physiotherapists are also proficient in entrepreneurship, the marketing of their expertise and other skills related to the commercialisation of services. The curriculum focuses on the knowledge and skills needed for studying and guiding human behaviour, exercise and functioning. Students will need interactive skills, spatial awareness and dexterity in their studies and, later, in their professional careers. 5

6 Hammastekniikka Dental Technology Hammasteknikko (AMK) suunnittelee ja valmistaa purentaelimen proteettisessa kuntoutuksessa tarvittavia proteeseja sekä hampaiston oikomishoidossa ja purentaelimien toiminnallisten häiriöiden hoidossa tarvittavia kojeita. Suomessa työskentelee hammasteknisellä alalla noin 1100 henkilöä. Heistä hammasteknikkoja on noin 850, joista vajaat 400 on lisäkouluttautunut erikoishammasteknikoiksi. Hammasteknikot työskentelevät yleensä yksityisissä hammaslaboratorioissa tai hammastarvikeliikkeiden palveluksessa lähinnä edustajina ja myyjinä. Maassamme on 435 hammaslaboratoriota, joista erikoishammasteknikon vastaanottoja on vähän alle 200. Suomessa voi tällä hetkellä opiskella hammasteknikoksi ainoastaan Metropolia Ammattikorkeakoulun hammastekniikan koulutusohjelmassa. Dental Technologists design and manufacture prostheses required for the prosthetic rehabilitation of the head area. The most important of these comprise various dental prostheses and appliances required for orthodontics and the treatment of functional disorders of the masticatory system. Around 1,100 people work in the dental technology industry in Finland. About 850 of them are Dental Technologists, close to 400 of whom have completed further training as Denturists. Dental Technologists usually work with private dental laboratories or for suppliers of dental products mainly as representatives and sales personnel. Finland has 435 dental laboratories, slightly less than 200 of which are Denturist practices. Helsinki Metropolia University of Applied Sciences is currently the only institution in Finland to provide training leading to the Dental Technologist degree. 6

7 Jalkaterapia Podiatry Jalkaterapian koulutusohjelmasta valmistuu kansainvälisesti arvostettuun ammattiin. Työssä tarvitaan jalkaterapian teoreettista hallintaa, kolmiulotteista hahmotuskykyä, innovatiivisuutta, käden taitoja sekä kliinisen päättelyn ja ongelmaratkaisun taitoja. The Degree Programme in Podiatry provides training for an internationally esteemed profession. The Podiatrist s job requires a theoretical command of Podiatry, threedimensional perception, innovativeness, dexterity and clinical reasoning and problem solving skills. Jalkaterapeutti hallitsee ihmisen pystyasennon, liikkumisen, alaraajojen rakenteen, toimintojen ja kuormittumisen kokonaisvaltaisen tutkimisen. Niiden pohjalta tehdään kliinisen päättelyn taitoja käyttäen jalkaterapian hoitosuunnitelma. Ammatti on nopeasti kehittyvä ja haasteellinen. Alaraajojen ja jalkaterän alueen vaivojen jatkuvasti lisääntyessä jalkaterapiapalveluiden kysyntä kasvaa. Valmistuttuaan jalkaterapeutti työskentelee sosiaali- ja terveydenhuollossa, yksityisenä ammatinharjoittajana tai jalka terapian asiantuntijana perus- sekä erikoissairaanhoidossa moniammatillisissa työryhmissä. Työllistyä voi myös kaupalliselle alalle, urheilu- ja liikuntasektorille tai tuotteiden ja palveluiden kehittäjäksi. Podiatrists are proficient in the comprehensive study of the human upright position, human movement, the structure and functioning of the lower extremities and the loads they bear, based on which they prepare podiatry treatment plans using clinical reasoning skills. The profession is rapidly developing and challenging, and with an increasing number of people suffering from ailments in their lower extremities and feet, demand for podiatry services is growing. After graduation, Podiatrists find jobs in the health care and social services sector, as private practitioners or as podiatry experts in multidisciplinary work groups in the nursing and specialist nursing sector. There are also job opportunities in the commercial sector, namely in the sports and exercise sector and the development of services. 7

8 Optometria Optometry Optometrian koulutusohjelmasta valmistuu laillistettuja terveydenhuollon ammattihenkilöitä nimikkeellä laillistettu optikko, tutkintonimike on optometristi. Optometristi (AMK) tekee itsenäisesti näöntutkimukset, määrittää, määrää ja sovittaa silmä- ja piilolasit sekä heikkonäköisten apuvälineet. Silmälasien valmistus ja luovuttaminen sekä asiakkaan ohjaaminen ja opastaminen näönhuoltovälineiden käytössä ovat olennainen osa optometristin työtä. Optometristi työskentelee yleensä yksityisen terveydenhuollon sektorilla optikkoliikkeissä joko itsenäisenä yrittäjänä tai työntekijänä. Optometristi toimii myös näkemisen asiantuntijana terveydenhuollossa, tekniikassa, liike-elämässä sekä ympäristö- ja liikennesuunnittelussa. Hän on asiantuntijana ratkaistaessa ympäristöperäisiä näkö ongelmia, jotka vaativat tietoa valosta ja valaistuksesta, värin ja muodon hahmottamisesta sekä näkemisestä erilaisissa ympäristöissä ja tilanteissa. Tulevaisuudessa optisen alan, teollisuuden ja tekniikan kehittyminen tuovat uusia haasteita optometrian ammattilaiselle. Yhteistyö ja verkostoituminen moniammatillisten ryhmien kanssa ja näkemisen erityisasiantuntijana toimiminen lisääntyy. Graduates of the Degree Programme in Optometry are awarded the degree title Optometrist and become licensed health care professionals with the title Licensed Optician. Optometrists perform vision examinations independently and measure, prescribe and fit spectacles, contact lenses and low vision aids. Making and dispensing spectacles and counselling and guiding clients in the use of vision care equipment form an integral part of the work of Optometrists. Optometrists usually work with optical stores in the private health care sector, either as independent entrepreneurs or as employees. They also function as vision specialists in health care, technology, business and environmental and transport planning. They work as experts when solving environmentrelated vision problems that require knowledge of light and lighting, colour and shape perception and the ability to see in different environments and situations. In the future, developments in the optical field, industry and technology will pose new challenges to optometry professionals. Cooperation and networking with multidisciplinary teams and work as a vision specialist are set to increase. 8

9 Osteopatia Osteopathy Osteopatian koulutusohjelma on nuori, dynaaminen ja jatkuvasti kehittyvä. Nuorisoasteen koulutusta järjestetään ainoastaan Metropoliassa. Koulutusohjelman tavoitteena on aktiivisesti kehittää kansallisia työelämäverkostoja ja ylläpitää kansainvälistä toimintaa. Osteopaatti tutkii ja hoitaa ihmisiä, joilla on tuki- ja liikuntaelimistön toiminnallisia ongelmia ja kiputiloja. Osteopaatin työn tarkoituksena on auttaa asiakasta edistämään ja ylläpitämään terveyttään. Tavoitteena on asiakkaan toimintakyvyn tukeminen. Työssä korostuu ennaltaehkäisevä ja ohjaava näkökulma. Osteopaatti vastaa itsenäisesti työnsä suunnittelusta, toteutuksesta ja arvioinnista. The Degree Programme in Osteopathy is young, dynamic and constantly developing. Metropolia is the only institution to provide undergraduate studies in osteopathy. The objective of the degree programme is to actively develop national professional networks and maintain international activities. Osteopaths examine and treat people with functional disorders and pain in their musculoskeletal system. Their aim is to help customers improve and maintain their health and to support their customers ability to function. Osteopathic treatment emphasises the points of view of prevention and guidance. Osteopaths are responsible for planning, carrying out and assessing their work independently. 9

10 Sosiaaliala ja Social Services Social Services (tuition in Finnish and in English) Sosionomi (AMK) -koulutus tuottaa sosiaalipedagogista osaamista ja kekseliästä sosiaalista asiantuntijuutta, joka vastaa metropolialueen muuttuviin vaatimuksiin. Social Services -koulutusohjelma on kokonaan englanninkielinen. Sosionomin työ sisältää rohkeaa yhteiskunnallista vaikuttamista ja sosiaalisen näkökulman esiin tuomista monialaisissa hyvinvointipalveluissa. Työssä edistetään sosiaalista osallisuutta, yhdenvertaisuutta ja hyvinvointia sekä ehkäistään ja korjataan syrjäytymistä yhdessä yksilöiden ja yhteisöjen kanssa. The Bachelor of Social Services training provides social pedagogical competence and dynamic social expertise to meet the changing requirements of the Greater Helsinki area. The Degree Programme in Social Services is available both in Finnish and in English. Bachelors of Social Services engage in bold social activities and present a social point of view in multidisciplinary wellbeing services. They promote social inclusion, equality and wellbeing and work to prevent and rectify social exclusion in cooperation with individuals and communities. Sosionomi osaa analysoida yhteiskunnallisia ilmiöitä ja ymmärtää niiden vaikutukset ihmisten elämään ja hyvinvointiin. Työtä tehdään eri-ikäisten ihmisten arjessa heidän omissa elinympäristöissään. Sosionomi taitaa dialogin erilaisten ihmisten kanssa ja arvostaa arkielämän moninaisuutta. Sosiaalipedagogista osaamista käytetään ihmisten toimintaedellytysten ja osallisuuden vahvistamiseen. Sosiaalipedagoginen asiantuntijuus konkretisoituu mm. sosiokulttuurisina innostamisen taitoina. Sosionomilla on kehittämis-, johtamis- ja verkosto-osaamista. Bachelors of Social Services are able to analyse social phenomena and understand their effect on people s lives and wellbeing. They work with people of different ages in their daily living environments. Bachelors of Social Services are skilled at dialogue with different people and appreciate the diversity of everyday life. Social pedagogical competence is utilised for strengthening people s ability to function and their social inclusion. Concrete ways of applying social pedagogical expertise include the use of socio-cultural animation skills. Bachelors of Social Services possess competence in development, management and networking. 10

11 Toimintaterapia Occupational Therapy Toimintaterapia pohjaa vankkaan tietoperustaan toiminnan vaikutuksesta ihmisen toimintakykyyn ja tähtää terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen. Ensisijaisena pyrkimyksenä on parantaa ihmisen mahdollisuutta toimia ja elää hänelle itselleen tärkeätä elämää. Occupational therapy relies on solid knowledge of the impact of activity on people s ability to function and aims to promote health and wellbeing. The primary objective of occupational therapy is to enable the customer to participate in daily activities important to him or her. Toimintaterapeutit työskentelevät ihmisten ja yhteisöjen kanssa etsien yhdessä heidän kanssaan vaihtoehtoisia toimintatapoja ja keinoja vaikuttaa toimintaan ja ympäristöön, jossa ilmenee vaikeuksia sairastumisen, vammautumisen tai elämäntilanteen muutoksen vuoksi. Toimintakyvyn arvioinnissa käytetään testattuja arviointimenetelmiä. Terapeuttisella toiminnalla, erityisesti ihmisen luonnollisissa toimintaympäristöissä, on todettu olevan myönteisiä vaikutuksia yksilöiden toimintakykyyn ja osallistumisen mahdollisuuksiin. Opintojen kautta toimintaterapeutit (AMK) kehittyvät tämän päivän terveyden edistäjiksi, kuntoutuksen osaajiksi ja työelämän kehittämistarpeiden tunnistajiksi sekä ratkaisujen etsijöiksi. Kansainvälisyysosaaminen on myös tärkeä osa toimintaterapeutin koulutusta. Occupational Therapists work together with individuals and communities, searching for alternative ways of doing things and means of influencing their activities and environment when they face difficulties due to illness, disability or changes in their life situation. The customer s ability to function is evaluated using tried-and-tested evaluation methods. Therapy processes, especially when applied in people s natural environment, have been found to have positive effects on their ability to function and opportunities to participate in different activities. The studies help Occupational Therapists develop into experts in up-to-date health promotion and rehabilitation and enable them to recognise the development needs of professional life and to address them. International themes also play a major role in the Occupational Therapist s studies. 11

12 Vanhustyö Elderly Care Vanhustyön koulutusohjelman perustehtävänä on kouluttaa kokonaisvaltaisen vanhustyön osaajia, geronomeja, jotka tukevat hyvää ja osallistuvaa vanhenemista pääkaupunkiseudulla. Geronomi edistää vanhojen ihmisten hyvinvointia, sosiaalista osallisuutta, terveyttä ja toimintakykyä. Geronomi huomioi vanhan ihmisen yksilöllisen elämänkulun, perheen ja lähiyhteisön merkityksen sekä kokonaisvaltaiset voimavarat ja tuentarpeet erilaisissa elämäntilanteissa. Geronomin asiantuntijuus rakentuu monitieteisestä gerontologisesta tiedosta. Vanhustyö mahdollistaa mielekästä ja laadukasta ikääntymistä. Työn tavoitteena on arjen sujuvuuden ja turvallisuuden varmistaminen vanhuksen omassa elinympäristössä. Palvelutyössä käytetään luovia ja kuntouttavia menetelmiä. Positiassa geronomiopiskelijat tarjoavat niin yksilö- kuin ryhmämuotoisia palveluja palveluohjauksen sekä terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen alueilla. Geronomiopiskelijat voivat pitää esitelmiä ja osallistua toimintaan eri organisaatioissa. The basic mission of the Degree Programme in Elderly Care is to train experts in holistic elderly care who promote dignified and participatory ageing in the Greater Helsinki area. Bachelors of Elderly Care promote the wellbeing, health, rehabilitation and social participation of elderly people. Bachelors of Elderly Care realise the importance of senior citizens individual lives, families and community and take into consideration their holistic resources and needs for support in different life situations. The expertise of Bachelors of Elderly Care is based on multidisciplinary gerontological knowledge. Elderly care enables people to age comfortably and with dignity. Their work aims at ensuring smooth daily living and safety in elderly people s own living environment. In service work, they utilise creative and rehabilitative methods. At Positia, students of elderly care offer services to individuals and groups alike in the areas of service guidance and the promotion of health and wellbeing. Students of elderly care may also hold presentations and participate in activities in various organisations. 12

13

14 Ylempi ammattikorkeakoulu tutkinto Kuntoutuksen YAMK Kuntoutuksen koulutusohjelmassa oppimisryhmät muodostuvat sosiaali- ja terveysalojen ammattilaisista, jotka yhdessä tuottavat uudistuvaa kuntoutuksen osaamista kuntoutuspalvelujen käyttäjien ja yhteiskunnan hyväksi. Master s Degree Master s Degree in Rehabilitation Study groups in the Rehabilitation degree programme are composed of professionals from the health care and social services sectors, who together generate dynamic competence in rehabilitation for the benefit of society and the users of rehabilitation services. Koulutusohjelmassa suoritetaan ylempi korkeakoulututkinto, joka vastaa tasoltaan tiedekorkeakoulun maisteritutkintoa kansallisesti ja tuottaa saman kelpoisuuden julkisiin virkoihin ja toimiin. Tutkinto on vertailukelpoinen kansainvälisten tutkintojen kanssa (master s degree in rehabilitation). Kuntoutuksen koulutusohjelmasta valmistuvat osaavat toimia vaativissa kuntoutuksen kehittämis- ja johtamistehtävissä, jotka edellyttävät mm. kykyä ennakoida, arvioida, kartuttaa kuntoutusalan tietoa ja uudistaa käytäntöjä innovatiivisesti ja kansainvälisesti. Sosiaalialan YAMK Sosiaalialan ylempi ammattikorkeakoulututkinto tuottaa sosiaalialan ja hyvinvoinnin laaja-alaisia erityisasiantuntijoita. Koulutuksen painopisteenä on lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin edistäminen, lapsiperheiden palveluiden monialainen tuottaminen sekä tutkittuun tietoon ja kokemukseen perustuva kehittäminen kaupunkiympäristössä. Tutkinnon suorittaneilla on laaja ja syvällinen ymmärrys sosiaalialan yhteiskunnallisesta tehtävästä sekä valmiudet vastata alan vaativiin kehittämishaasteisiin. Tutkinnon suorittaneet sijoittuvat hyvin työelämään. Students of the degree programme complete a Master s degree that is equivalent to a Master s degree obtained at a scientific higher education institution in Finland and gives its holder the same qualifications for public offices and positions. The degree is comparable to similar international qualifications (Master s Degree in Rehabilitation). Students graduating from the Degree Programme in Rehabilitation are able to undertake demanding rehabilitation development and management tasks that require the ability to anticipate, evaluate, acquire new knowledge in rehabilitation and renew various practices innovatively and in an international setting. Master s Degree in Social Services The Master s degree programme in Social Services trains experts in social services and welfare who possess diverse skills. The curriculum focuses on promoting the welfare of children, young people and families, providing versatile services for families with children and on development in urban environments based on researched information and experience. Graduates who have completed the degree possess an extensive and deep understanding of social services mission in society, and the capabilities to meet the tough development challenges of the field. Masters of Social Services have a good employment rate. 14

15 Positia Positia Hyvinvointipalvelut Positia on Hyvinvointi ja toimintakyky -yksikön eri koulutusalojen opiskelijoiden harjoittelupaikka, jossa tarjotaan ohjatusti terapia- ja hoitopalveluita. Positian toiminnan tarkoitus on auttaa ihmisiä edistämään hyvinvointiaan ja toimintakykyään. Welfare Services Positia is a training unit for students from the different degree programmes of the Faculty of Welfare and Human Functioning, offering therapy and treatment services in a supervised environment. The aim of Positia s services is to help to promote one s welfare and human functioning. Positiaan voi tulla joko vaivan takia tai ennaltaehkäisemään niitä, tarkistuttamaan tämän hetkisen terveydentilanteen tai saamaan apua pitkäaikaisiin ongelmiin. Käynnille ei tarvitse lääkärin lähetettä. Yksilöhoitojen ja terapioiden lisäksi järjestetään erilaisia ohjattuja ryhmiä, kuten vesiliikunta, kuntosali ja jalkakoulu.tapauskohtaisesti voidaan tehdä koti- ja työpaikkakäyntejä. Uudessa liikelaboratriossa tehdään tarkkoja analyysejä liikkumisesta. Positian opiskelijoilta voi tilata terveyttä ja hyvinvointia edistäviä luentoja, koulutuksia, hyvinvointipäiviä tms. palveluja, jotka suunnitellaan aina yhdessä tilaajan kanssa. Customers can come to Positia to treat or prevent ailments, have a health examination or seek help for chronic health problems. No referral from a doctor is required. In addition to therapy and individual treatments, we also arrange water exercise, gym and podiatry group sessions. In individual cases, we may provide services at home or at the workplace. Our new movement laboratory performs fine analyses of human movement. You can order lectures, training sessions, wellbeing events and other services that promote health and wellbeing from Positia s students, and these will always be planned together with the customer. Yhteystiedot Puhelin , Vanha viertotie 23, Helsinki Contact information Tel , Vanha viertotie 23, FI Helsinki 15

16 Positia Positia Optikkomyymälä Optometristiopiskelijat palvelevat Positia Optikkomyymälässä näöntutkimus- ja silmälasiasioissa. Myymälässä on monipuolinen, pieneenkin budjettiin sopiva valikoima kehyksiä ja linssejä. Opiskelijat tekevät näöntutkimukset huolellisesti ja tarkasti ohjattuna opiskelijatyönä. Osaava henkilökunta auttaa silmälasiratkaisuissa. Aukioloajat Myymälä on avoinna lukukausien aikana tiistaisin ja torstaisin klo Yhteystiedot Puhelin Mannerheimintie 172 A, Helsinki Optician Shop Optometry students provide vision examinations and prescription glasses at Positia Optician Shop, which features a wide range of frames and lenses suitable even for a small budget. Our students carry out careful vision examinations as strictly supervised student work. Our competent staff will help you to find the right pair of glasses. Opening hours The shop is open during term on Tuesdays and Thursdays from 9 a.m. to 5 p.m. Contact information Tel Mannerheimintie 172 A, FI Helsinki 16

17

18 Kehittämis-, innovaatioja tutkimustoiminta Development, Research and Innovation Hyvinvointialan kehittämishankkeet mahdollistavat monenlaisten toimijoiden kohtaamiset innostavassa ilmapiirissä. Yhteistoiminnallinen kehittäminen tuottaa kestävää hyvinvointia ja toimintakykyä ihmisten erilaisiin elämäntilanteisiin ja toimintaympäristöihin. Painoalueitamme ovat erityisesti ikäihmisten hyvä elämä maahanmuuttajien osallisuus ja monimuotoinen palveluosaaminen kuntoutusosaaminen, jolla rakennetaan hyviä käytäntöjä asiakkaan arjessa kestävät tuote- ja palveluinnovaatiot Toimintamme toteutuu sosiaali- ja terveysalan asiakas- ja asiantuntijakumppanuuksina. Olette lämpimästi tervetulleita mukaan kehittäjäverkostoihimme! The research and development projects at the Faculty of Welfare and Human Functioning provide for inspiring encounters between different participating members of society. The objective of our collaborative research and development activities is to produce comprehensive and sustainable well-being for all kinds of situations in life and all acting environments of society. Our points of focus are the following: A good life for senior citizens Immigrant participation and diversity Shared expertise and community-based approaches Multidisciplinary rehabilitation competences Customer-oriented products and service innovations Our activities are carried out as partnerships between customers and specialists at the social and healthcare sector. You are warmly welcome to join our research and development networks! 18

19 Yhteystiedot Kaija Matinheikki-Kokko, Kehittämispäällikkö puh Contact Kaija Matinheikki-Kokko, R&D Manager tel Tiina Huotari, TKI-suunnittelija puh Tiina Huotari, R&D Coordinator tel Aleksandra Meyer, TKI-assistentti puh Aleksandra Meyer, R&D Assistant tel Lue lisää ja tutustu käynnissä olevaan hanketoimintaamme verkkosivuillamme: More information about our R&D activity on our website: 19

20 Työelämäpalvelut Labour Market Services Hyvinvointi- ja toimintakyky -yksikön työelämäpalvelut tarjoaa monipuolista täydennys- ja tilauskoulutusta sosiaali-, terveys-, kuntoutus- ja kasvatusalan työntekijöille ja työyhteisöille. Tarjoamme valmiita täydennyskoulutuksia, joiden suunnittelussa pyritään vastaamaan ajankohtaisiin työelämän tarpeisiin. Valmiiden palvelutuotteiden lisäksi räätälöimme yhdessä työyhteisöjen kanssa koulutuksia ja kehittämishankkeita ammattitaidon kehittämiseksi. Ota rohkeasti yhteyttä, niin suunnitellaan yhdessä tarvitsemasi koulutus! Yhteystiedot Kehityspäällikkö Anne Rahikka p The Labour Market Services unit of the Faculty of Welfare and Human Functioning offers versatile further education and tailored courses for employees and working communities in the health care, social services, rehabilitation and education sectors. We offer standard further training packages that are designed with the aim of meeting the latest needs of working life. In addition to our standard services, we tailor training packages and development projects with working communities in order to enhance professional skills. Please feel free to contact us so we together can plan the training you need! Contact information Development Manager Anne Rahikka, tel

Metropolia Master s Certified Degree for your Professional Career

Metropolia Master s Certified Degree for your Professional Career Metropolia Master s Certified Degree for your Professional Career Metropolian ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot Maisteritason tutkinto ammattilaisen urakehitykseen Helsingin kaupungin aineistopankki

Lisätiedot

HAMKin ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot

HAMKin ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot HAMKin ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot Master s Degrees at HAMK University of Applied Sciences Ylempi ammattikorkeakoulututkinto Uutta innovatiivista osaamista Ylempien ammattikorkeakoulututkintojen

Lisätiedot

Cambridge, Sendai, Taipei, Geneve, Pietari, Johannesburg. T&k-toiminta kansainvälistyy voimakkaasti. Laureasta viidennen kerran laatuyksikkö

Cambridge, Sendai, Taipei, Geneve, Pietari, Johannesburg. T&k-toiminta kansainvälistyy voimakkaasti. Laureasta viidennen kerran laatuyksikkö Laurea tutkii ja kehittää 1/ 2010 Laurea Research & Development Laureasta viidennen kerran laatuyksikkö Service Design is the Future Laurea kasvuyrittäjyyden edistäjänä Cambridge, Sendai, Taipei, Geneve,

Lisätiedot

OPINTO-OPAS STUDY GUIDE 2005-2006

OPINTO-OPAS STUDY GUIDE 2005-2006 OPNTO-OPAS STUDY GUDE 2005-2006 1 TERVETULOA OPSELEMAAN MELN AMMATTOREA- OULUUN! WELCOME TO STUDY AT MEL POLYTECHNC! Hyvä Mikkelin ammattikorkeakoulun opiskelija. Tervetuloa opiskelemaan Etelä-Savon monialaiseen,

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU OPINTO-OPAS 2008. opinto-opas.indd 1 12.8.2008 13:26:21

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU OPINTO-OPAS 2008. opinto-opas.indd 1 12.8.2008 13:26:21 POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU OPINTO-OPAS 2008 opinto-opas.indd 1 12.8.2008 13:26:21 OPINTO-OPAS 2008 Syksyllä 2008 aloittavien vuosikurssien opetussuunnitelmat Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Collaborate for Success. Yhteistyöllä kilpailukykyä FUAS-liittoumastrategia 2011 2015

Collaborate for Success. Yhteistyöllä kilpailukykyä FUAS-liittoumastrategia 2011 2015 Collaborate for Success Yhteistyöllä kilpailukykyä FUAS-liittoumastrategia 2011 2015 Collaborate for Success Yhteistyöllä kilpailukykyä FUAS-liittoumastrategia 2011 2015 Collaborate for Success Yhteistyöllä

Lisätiedot

NVL-FINLAND FI 100808 Expected outputs/outcomes in lifelong guidance

NVL-FINLAND FI 100808 Expected outputs/outcomes in lifelong guidance NVL-FINLAND FI 100808 Expected outputs/outcomes in lifelong guidance I Citizen Perspectives: 1.1. Learning/study Learning / Study skills The Government has set as the target to increase the annual rate

Lisätiedot

ehittäjä Prime Mover Laurean menneisyys, nykyisyys ja tulevaisuus sivu 6 1/2011

ehittäjä Prime Mover Laurean menneisyys, nykyisyys ja tulevaisuus sivu 6 1/2011 Laurea tutkii ja kehittää Laurea Research & Development ehittäjä 1/2011 Prime Mover Laurea s Research, Development and Innovation has been evaluated page 22 Laurean menneisyys, nykyisyys ja tulevaisuus

Lisätiedot

2014 See U @ #arenacareerfair

2014 See U @ #arenacareerfair #ARENAcareerfair 2014 See U @ #arenacareerfair #hotjobs #skills Open position #jobs #CV #hotjobs Aalto-yliopisto Kauppakorkeakoulu Ura- ja rekrytointipalvelut PL 21210 (Runeberginkatu 14-16, Helsinki)

Lisätiedot

Mitä jos lähtisit ulkomaille?

Mitä jos lähtisit ulkomaille? 2 Mitä jos lähtisit ulkomaille? EN EHTINYT EDES HAKEA TÖITÄ, KUN UNELMIENI TYÖPAIKASTA JO SOITETTIIN. Liisa Lahti IAESTE-harjoittelussa Ghanassa 2008 IAESTE-harjoittelussa Tadžikistanissa 2009 CIMOn maaohjelmien

Lisätiedot

HAKIJAN OPAS APPLICANT S GUIDE. Syksy Autumn 2014

HAKIJAN OPAS APPLICANT S GUIDE. Syksy Autumn 2014 HAKIJAN OPAS APPLICANT S GUIDE Syksy Autumn 2014 Kevät Spring 2015 APPLICANT S GUIDE HAAGA-HELIA has strong traditions. At HAAGA-HELIA you can study to become an expert in business, travel, journalism,

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2006. Annual Report

VUOSIKERTOMUS 2006. Annual Report VUOSIKERTOMUS 2006 Annual Report Sisällys Index Rehtorin katsaus 3 President s Review 4 Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, University of Applied Sciences Visio, tehtävä ja arvot Vision, mission and task

Lisätiedot

TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN KOULUTUSOHJELMA

TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN KOULUTUSOHJELMA TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN KOULUTUSOHJELMA Tietojenkäsittelytieteen yliopisto-opinnot luovat erinomaisen pohjan ja asiantuntijuuden työskennellä kaikkialla, missä informaatioteknologiaa kehitetään ja sovelletaan.

Lisätiedot

GERONTECHNOLOGY: A SHIFT FROM PATIENT TO CONSUMER?

GERONTECHNOLOGY: A SHIFT FROM PATIENT TO CONSUMER? BMGT95.833 July 1995 GERONTECHNOLOGY: A SHIFT FROM PATIENT TO CONSUMER? Jan A.M. Graafmans Herman Bouma James L. Fozard Paper presented at the conference A city for all & training for living and working

Lisätiedot

OPINNÄYTETÖIDEN HUIPUT. BEST THESeS AWARDED. Opiskelijat vaikuttavat. Opiskelijapsykologi aloitti. Superlonin supernainen Superlon s Superwoman 14

OPINNÄYTETÖIDEN HUIPUT. BEST THESeS AWARDED. Opiskelijat vaikuttavat. Opiskelijapsykologi aloitti. Superlonin supernainen Superlon s Superwoman 14 2 2009 SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULUN OSAAMISUUTISET SATAKUNTA UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES NEWS Opiskelijat vaikuttavat Students contribute to development 4 Opiskelijapsykologi aloitti Psychologist

Lisätiedot

Laitoksen opetus järjestetään neljässä periodissa lukuvuonna 2013 2014:

Laitoksen opetus järjestetään neljässä periodissa lukuvuonna 2013 2014: Tietojenkäsittelytieteen yliopisto-opinnot luovat erinomaisen pohjan ja asiantuntijuuden työskennellä kaikkialla, missä informaatioteknologiaa kehitetään ja sovelletaan. ICT-toimiala kansainvälistyy ja

Lisätiedot

Työn muutos ja hyvinvointi tietoyhteiskunnassa

Työn muutos ja hyvinvointi tietoyhteiskunnassa Toimittaneet Mikko Härmä ja Tarja Nupponen Työn muutos ja hyvinvointi tietoyhteiskunnassa Sitran raportteja 22 Helsinki 2 TYÖN MUUTOS JA HYVINVOINTI TIETOYHTEISKUNNASSA 2002 kirjoittajat ja Sitra Graafinen

Lisätiedot

Diakonia-ammattikorkeakoulu C katsauksia ja aineistoja 42

Diakonia-ammattikorkeakoulu C katsauksia ja aineistoja 42 Diakonia-ammattikorkeakoulu C katsauksia ja aineistoja 42 Harri Kostilainen & Pekka Pättiniemi (toim.) YHTEISKUNNALLISEN YRITYSTOIMINNAN MONET KASVOT FinSERN:in 14.11.2013 järjestämän yhteiskunnallisten

Lisätiedot

The Olympics was greeted with some scepticism

The Olympics was greeted with some scepticism The London 2012 Olympic Games is being seen by many within the project management community in the UK as a landmark programme for the profession. In recent decades, project management in the UK as in many

Lisätiedot

Maahanmuuttajien rekrytointi julkiselle sektorille seminaari 4.10.2012

Maahanmuuttajien rekrytointi julkiselle sektorille seminaari 4.10.2012 Henkilöstö- ja hallintopolitiikkaosasto/ Valtion työmarkkinalaitos Maahanmuuttajien rekrytointi julkiselle sektorille seminaari 4.10.2012 Paikka: Keskon Auditorio, Ankkurikatu 5 Ohjelma 08:30 Ilmoittautuminen

Lisätiedot

HAKIJAN OPAS APPLICANT S GUIDE

HAKIJAN OPAS APPLICANT S GUIDE HAKIJAN OPAS APPLICANT S GUIDE Kevät Spring 2014 HAKIJAN OPAS APPLICANT S GUIDE Kevät Spring 2014 APPLICANT S GUIDE SPRING 2014 HAAGA-HELIA has strong traditions. At HAAGA-HELIA you can study to become

Lisätiedot

AMMATTIKORKEAKOULUJEN VALTAKUNNALLISET TUTKIMUS- JA KEHITYSTOIMINNAN PÄIVÄT MIKKELISSÄ 8. 9.2.2006

AMMATTIKORKEAKOULUJEN VALTAKUNNALLISET TUTKIMUS- JA KEHITYSTOIMINNAN PÄIVÄT MIKKELISSÄ 8. 9.2.2006 Heikki Malinen (toim.) AMMATTIKORKEAKOULUJEN VALTAKUNNALLISET TUTKIMUS- JA KEHITYSTOIMINNAN PÄIVÄT MIKKELISSÄ 8. 9.2.2006 Mikkelin ammattikorkeakoulu A: Tutkimuksia ja raportteja - Research Reports 5 Heikki

Lisätiedot

Steps to 2013+ Esa Halme Tuula Loikkanen A165 * 2007 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO / THE REGIONAL COUNCIL OF PÄIJÄT-HÄME

Steps to 2013+ Esa Halme Tuula Loikkanen A165 * 2007 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO / THE REGIONAL COUNCIL OF PÄIJÄT-HÄME 10 Steps to 2013+ Esa Halme Tuula Loikkanen A165 * 2007 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO / THE REGIONAL COUNCIL OF PÄIJÄT-HÄME TEN STEPS TO 2013+ A165*2007 ISBN 978-951-637-154-5 ISSN 1237-6507 THE REGIONAL COUNCIL

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIKORKEAKOULU

VAASAN AMMATTIKORKEAKOULU VAASAN AMMATTIKORKEAKOULU 9 energiakeskittymän ansiosta alueella riittää töitä nyt ja tulevaisuudessa. VAMK YOURSELF TO WORK... 5 11 LUOKALLANI EI OLE KETÄÄN, JOKA EI OLE SAANUT TYÖPAIKKAA MOLEMPINA KESINÄ.

Lisätiedot

DIAKpeda kehittämistä, kokeilua ja yhteistä työtä

DIAKpeda kehittämistä, kokeilua ja yhteistä työtä Diakonia-ammattikorkeakoulu C katsauksia ja aineistoja 32 Anna Liisa Karjalainen, Paula Koistinen, Marjo Kolkka ja Merja Ylönen (toim.) DIAKpeda kehittämistä, kokeilua ja yhteistä työtä Anna Liisa Karjalainen,

Lisätiedot

KÄSITYÖTIETEEN JA KÄSITYÖMUOTOILUN SEKÄ TEKNOLOGIAKASVATUKSEN TUTKIMUSOHJELMA SAVONLINNAN OPETTAJAN- KOULUTUSLAITOKSESSA

KÄSITYÖTIETEEN JA KÄSITYÖMUOTOILUN SEKÄ TEKNOLOGIAKASVATUKSEN TUTKIMUSOHJELMA SAVONLINNAN OPETTAJAN- KOULUTUSLAITOKSESSA JOENSUUN YLIOPISTO KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNNAN TUTKIMUKSIA UNIVERSITY OF JOENSUU RESEARCH REPORTS OF THE FACULTY OF EDUCATION N:o 100 Pirita Seitamaa-Hakkarainen, Sinikka Pöllänen, Marketta Luutonen,

Lisätiedot

Degree Programme in Hospitality, Tourism and Experience Management Course Descriptions 2014-2015. Fundamentals of Hospitality, Tourism and Experience

Degree Programme in Hospitality, Tourism and Experience Management Course Descriptions 2014-2015. Fundamentals of Hospitality, Tourism and Experience Degree Programme in Hospitality, Tourism and Experience Management Course Descriptions 2014-2015 Fundamentals of Hospitality, Tourism and Experience Code: ORI1RZ001 Extent: 9 ECTS Timing: Year 1, Period

Lisätiedot

Suomen LEADER+ -ohjelman väliarviointi 2003. Päivi Pylkkänen (toim.)

Suomen LEADER+ -ohjelman väliarviointi 2003. Päivi Pylkkänen (toim.) Suomen LEADER+ -ohjelman väliarviointi 2003 MMM:n julkaisuja 2/2004 Maa- ja metsätalousministeriö Suomen LEADER+ -ohjelman väliarviointi 2003 MMM:n julkaisuja 2/2004 Suomen LEADER+ -ohjelman väliarviointi

Lisätiedot

KASVATUSTIETEEN LAITOKSEN JULKAISUJA

KASVATUSTIETEEN LAITOKSEN JULKAISUJA KASVATUSTIETEEN LAITOKSEN JULKAISUJA Julkaisija Kasvatustieteen laitos Käyttäytymistieteellinen tiedekunta PL 39 00014 Helsingin yliopisto sähköposti ktl-publications@helsinki.fi Internet www.helsinki.fi/ktl/

Lisätiedot

Contents are subject to change due to weather condition and will be discussed with participants in the beginning of the course

Contents are subject to change due to weather condition and will be discussed with participants in the beginning of the course Activity Holidays Code: PRO8PO009 Extent: 3 cr (81 h) Timing: 1,3,5 semester Language: English Level: Free choice studies Type: Free choice Starting level and linkage with other courses No prerequisites

Lisätiedot