Hyvinvointi ja toimintakyky -yksikkö Faculty of Welfare and Human Functioning

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hyvinvointi ja toimintakyky -yksikkö Faculty of Welfare and Human Functioning"

Transkriptio

1 Hyvinvointi ja toimintakyky -yksikkö Faculty of Welfare and Human Functioning

2 Johtaja: Johanna Holvikivi, Terveydenhuollon maisteri, toimintaterapeutti»» Yli 1600 opiskelijaa vuonna 2012» AMK-tutkinnosta 21 opiskelijaa»» Henkilökuntaa 120» 2012 ammattikorkeakoulututkinnosta valmistui 353 ja ylemmästä Toimipisteet:»» Vanha viertotie 23»» Mannerheimintie 172»» Sofianlehdonkatu 5b Director: Johanna Holvikivi, Master of Health Science, Occupational Therapist»» More than 1,600 students in 2012» with a Master s degree in 2012»» 120 members of staff» 353 students graduated with a Bachelor s degree and 21 graduated Campuses:»» Vanha viertotie 23»» Mannerheimintie 172»» Sofianlehdonkatu 5b

3 Kestävän hyvinvoinnin tekijöitä Factors contributing to sustainable welfare Hyvinvoinnin ja toimintakyvyn oppimisyhteisö rakentaa osaamista kestävälle hyvinvoinnille ja toimintakyvylle kaupunkiympäristössä. Yksikkö tekee tiivistä yhteistyötä työelämän sekä sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaiden kanssa niin opetuksen kuin kehitys-, innovaatio- ja tutkimustyön osalta. Tavoitteena on tuottaa toimintaa, jossa yhdistyvät työelämän käytäntöjen uudistamista palveleva tieto sekä osaaminen korkeakoulun ja työelämän rajapinnalla. Työelämäkumppanuuden lähtökohtana on hyvinvointipalveluiden asiakkuus, joka on kehittämisen keskiössä. Hyvinvointi ja toimintakyky -yksikössä voi opiskella kymmenessä eri koulutusohjelmassa ja lisäksi suorittaa kuntoutuksen tai sosiaalialan ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon. Koulutusohjelmat ovat apuvälinetekniikka, fysioterapia, hammastekniikka, jalkaterapia, optometria, osteopatia, sosiaaliala, Social Services, toimintaterapia ja vanhustyö. Opiskelija saa yksikössämme kansallisesti ja kansainvälisesti vahvan hyvinvointialan osaamisen ja tuen sen jatkuvaan kehittämiseen työuran vaiheissa. Positia-palveluyksikkö tarjoaa alueen asiakkaille ja yrityksille koulutusohjelmien opiskelijoiden terapia-, tutkimus-, hoito- ja ryhmäpalveluita sekä osallistuu erilaisiin kehittämishankkeisiin. Työelämäpalvelut tarjoavat lisäksi tilaus- ja täydennyskoulutusta sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille. The welfare and human functioning learning community creates competence for sustainable welfare and human functioning in urban environments. Our faculty works in close cooperation with workplaces and customers of the health care and social services sector in the areas of teaching and development, innovation and research. Our objective is to generate activities combining knowledge used to modernise practices at workplaces with competence in the interaction between the university of applied sciences and working life. The focus in partnerships with workplaces is on welfare service customer relationships, which form the focal point of development. At the Faculty of Welfare and Human Functioning, students can study in ten different degree programmes and, moreover, complete a Master s degree in Rehabilitation or Social Services. Our degree programmes are Dental Technology, Elderly Care, Occupational Therapy, Optometry, Osteopathy, Physiotherapy, Podiatry, Prosthetics and Orthotics and Social Services, with the latter available in Finnish and in English. Our faculty s students gain strong competence in the welfare sector, both on the national and international level, and support for continuously developing their skills throughout their career. The Positia service unit offers therapy, research, treatment and group services provided by the degree programmes students. Labour Market Services offers tailored and further education to professionals in the health care and social services sector. 3

4 Apuvälinetekniikka Prosthetics and Orthotics Apuvälinetekniikan koulutusohjelman tavoitteena on kouluttaa ammattitaitoisia, innovatiivisia ja yhteistyökykyisiä apuvälinehuollon asiantuntijoita suomalaiseen sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmään. The objective of the Degree Programme in Prosthetics and Orthotics is to train skilled, innovative and cooperationminded experts in prosthetics and orthotics treatment for the Finnish health care and social services system. Apuvälineteknikko on teknisen apuvälinehuollon asiantuntija. Hän tukee ihmisen toiminta- ja liikkumiskykyä apuvälineiden avulla. Apuvälineteknikko ymmärtää itsenäisen selviytymisen merkityksen ja mahdollisuudet elämän eri vaiheissa sekä tietää eri sairauksien vaikutuksista toimintakykyyn. Apuvälineteknikon työhön kuuluu apuvälinetarpeen arviointi ja sen perusteella tapahtuva apuvälinepalvelun tuottaminen, joko valmiina tuotteena tai yksilöllisesti apuvälineen suunnitellen ja valmistaen. Väestön ikärakenteen muutos ja muut yhteiskunnalliset tekijät lisäävät apuvälinepalvelujen tarvetta. Haasteena onkin kehittää apuvälineiden käytettävyyttä ja lisätä niiden vaikuttavuutta. Apuvälineteknikko (AMK) -tutkintoon johtavaa koulutusta järjestetään Suomessa ainoastaan Metropolia Ammattikorkeakoulussa. A Prosthetist-Orthotist is an expert in technical prosthetics and orthotics treatment who supports people s ability to function and move with the help of prosthetics and orthotics. A Prosthetist-Orthotist understands the importance and possibilities of independent functioning at different stages in people s lives and knows the effects of different illnesses on people s ability to carry out various tasks. A Prosthetist-Orthotist s job includes the assessment of the need for prosthetics and orthotics and the provision of services based on these assessments, either as finished products or as individually designed and manufactured prostheses and orthoses. Changes in the population s age structure and other social factors are set to increase demand for prosthetics and orthotics services. The challenge is to develop the usability of prosthetics and orthotics and to increase their effectiveness. Helsinki Metropolia University of Applied Sciences is the only institution in Finland to provide training leading to the Prosthetist-Orthotist degree. 4

5 Fysioterapia Physiotherapy Fysioterapian koulutusohjelman perustehtävänä on kouluttaa osaavia, vastuullisia ja innovaatiokykyisiä fysioterapeutteja yhteiskunnan muuttuviin tarpeisiin. Fysioterapeutin ammatillisena tehtävänä on tukea ihmisen hyvinvointia ja terveyttä edistämällä hänen toiminta- ja liikuntakykyään erilaisissa toimintaympäristöissä. Fysioterapeutti arvioi, suunnittelee ja kehittää työtään monialaisissa, alueellisissa, kansallisissa ja kansainvälisissä yhteistyöverkostoissa. Fysioterapeutilla on valmiudet jatkuvaan oppimiseen sekä ammattitaitonsa ja alansa kehittämiseen. Tulevaisuuden fysioterapeutti hallitsee myös yrittäjyyteen, osaamisen markkinointiin sekä palvelujen tuotteistamiseen liittyviä taitoja. Opinnoissa painottuvat ihmisen käyttäytymisen, liikunta- ja toimintakyvyn sekä niiden ohjaamiseen ja harjoittamiseen liittyvät tiedot ja taidot. Opinnoissa ja myöhemmin työssä tarvitaan vuorovaikutustaitoja sekä avaruudellista hahmottamiskykyä ja käden taitoja. The basic mission of the Degree Programme in Physiotherapy is to train competent, responsible and innovative physiotherapists to meet the changing needs of society. A Physiotherapist s job is to support the health and wellbeing of individuals and groups by promoting their ability to exercise and function within different environments. Physiotherapists evaluate, plan and develop their work in multidisciplinary, regional, national and international co operation networks. Physiotherapists possess the ability to constantly learn new things and develop their professional skills and their field. Future Physiotherapists are also proficient in entrepreneurship, the marketing of their expertise and other skills related to the commercialisation of services. The curriculum focuses on the knowledge and skills needed for studying and guiding human behaviour, exercise and functioning. Students will need interactive skills, spatial awareness and dexterity in their studies and, later, in their professional careers. 5

6 Hammastekniikka Dental Technology Hammasteknikko (AMK) suunnittelee ja valmistaa purentaelimen proteettisessa kuntoutuksessa tarvittavia proteeseja sekä hampaiston oikomishoidossa ja purentaelimien toiminnallisten häiriöiden hoidossa tarvittavia kojeita. Suomessa työskentelee hammasteknisellä alalla noin 1100 henkilöä. Heistä hammasteknikkoja on noin 850, joista vajaat 400 on lisäkouluttautunut erikoishammasteknikoiksi. Hammasteknikot työskentelevät yleensä yksityisissä hammaslaboratorioissa tai hammastarvikeliikkeiden palveluksessa lähinnä edustajina ja myyjinä. Maassamme on 435 hammaslaboratoriota, joista erikoishammasteknikon vastaanottoja on vähän alle 200. Suomessa voi tällä hetkellä opiskella hammasteknikoksi ainoastaan Metropolia Ammattikorkeakoulun hammastekniikan koulutusohjelmassa. Dental Technologists design and manufacture prostheses required for the prosthetic rehabilitation of the head area. The most important of these comprise various dental prostheses and appliances required for orthodontics and the treatment of functional disorders of the masticatory system. Around 1,100 people work in the dental technology industry in Finland. About 850 of them are Dental Technologists, close to 400 of whom have completed further training as Denturists. Dental Technologists usually work with private dental laboratories or for suppliers of dental products mainly as representatives and sales personnel. Finland has 435 dental laboratories, slightly less than 200 of which are Denturist practices. Helsinki Metropolia University of Applied Sciences is currently the only institution in Finland to provide training leading to the Dental Technologist degree. 6

7 Jalkaterapia Podiatry Jalkaterapian koulutusohjelmasta valmistuu kansainvälisesti arvostettuun ammattiin. Työssä tarvitaan jalkaterapian teoreettista hallintaa, kolmiulotteista hahmotuskykyä, innovatiivisuutta, käden taitoja sekä kliinisen päättelyn ja ongelmaratkaisun taitoja. The Degree Programme in Podiatry provides training for an internationally esteemed profession. The Podiatrist s job requires a theoretical command of Podiatry, threedimensional perception, innovativeness, dexterity and clinical reasoning and problem solving skills. Jalkaterapeutti hallitsee ihmisen pystyasennon, liikkumisen, alaraajojen rakenteen, toimintojen ja kuormittumisen kokonaisvaltaisen tutkimisen. Niiden pohjalta tehdään kliinisen päättelyn taitoja käyttäen jalkaterapian hoitosuunnitelma. Ammatti on nopeasti kehittyvä ja haasteellinen. Alaraajojen ja jalkaterän alueen vaivojen jatkuvasti lisääntyessä jalkaterapiapalveluiden kysyntä kasvaa. Valmistuttuaan jalkaterapeutti työskentelee sosiaali- ja terveydenhuollossa, yksityisenä ammatinharjoittajana tai jalka terapian asiantuntijana perus- sekä erikoissairaanhoidossa moniammatillisissa työryhmissä. Työllistyä voi myös kaupalliselle alalle, urheilu- ja liikuntasektorille tai tuotteiden ja palveluiden kehittäjäksi. Podiatrists are proficient in the comprehensive study of the human upright position, human movement, the structure and functioning of the lower extremities and the loads they bear, based on which they prepare podiatry treatment plans using clinical reasoning skills. The profession is rapidly developing and challenging, and with an increasing number of people suffering from ailments in their lower extremities and feet, demand for podiatry services is growing. After graduation, Podiatrists find jobs in the health care and social services sector, as private practitioners or as podiatry experts in multidisciplinary work groups in the nursing and specialist nursing sector. There are also job opportunities in the commercial sector, namely in the sports and exercise sector and the development of services. 7

8 Optometria Optometry Optometrian koulutusohjelmasta valmistuu laillistettuja terveydenhuollon ammattihenkilöitä nimikkeellä laillistettu optikko, tutkintonimike on optometristi. Optometristi (AMK) tekee itsenäisesti näöntutkimukset, määrittää, määrää ja sovittaa silmä- ja piilolasit sekä heikkonäköisten apuvälineet. Silmälasien valmistus ja luovuttaminen sekä asiakkaan ohjaaminen ja opastaminen näönhuoltovälineiden käytössä ovat olennainen osa optometristin työtä. Optometristi työskentelee yleensä yksityisen terveydenhuollon sektorilla optikkoliikkeissä joko itsenäisenä yrittäjänä tai työntekijänä. Optometristi toimii myös näkemisen asiantuntijana terveydenhuollossa, tekniikassa, liike-elämässä sekä ympäristö- ja liikennesuunnittelussa. Hän on asiantuntijana ratkaistaessa ympäristöperäisiä näkö ongelmia, jotka vaativat tietoa valosta ja valaistuksesta, värin ja muodon hahmottamisesta sekä näkemisestä erilaisissa ympäristöissä ja tilanteissa. Tulevaisuudessa optisen alan, teollisuuden ja tekniikan kehittyminen tuovat uusia haasteita optometrian ammattilaiselle. Yhteistyö ja verkostoituminen moniammatillisten ryhmien kanssa ja näkemisen erityisasiantuntijana toimiminen lisääntyy. Graduates of the Degree Programme in Optometry are awarded the degree title Optometrist and become licensed health care professionals with the title Licensed Optician. Optometrists perform vision examinations independently and measure, prescribe and fit spectacles, contact lenses and low vision aids. Making and dispensing spectacles and counselling and guiding clients in the use of vision care equipment form an integral part of the work of Optometrists. Optometrists usually work with optical stores in the private health care sector, either as independent entrepreneurs or as employees. They also function as vision specialists in health care, technology, business and environmental and transport planning. They work as experts when solving environmentrelated vision problems that require knowledge of light and lighting, colour and shape perception and the ability to see in different environments and situations. In the future, developments in the optical field, industry and technology will pose new challenges to optometry professionals. Cooperation and networking with multidisciplinary teams and work as a vision specialist are set to increase. 8

9 Osteopatia Osteopathy Osteopatian koulutusohjelma on nuori, dynaaminen ja jatkuvasti kehittyvä. Nuorisoasteen koulutusta järjestetään ainoastaan Metropoliassa. Koulutusohjelman tavoitteena on aktiivisesti kehittää kansallisia työelämäverkostoja ja ylläpitää kansainvälistä toimintaa. Osteopaatti tutkii ja hoitaa ihmisiä, joilla on tuki- ja liikuntaelimistön toiminnallisia ongelmia ja kiputiloja. Osteopaatin työn tarkoituksena on auttaa asiakasta edistämään ja ylläpitämään terveyttään. Tavoitteena on asiakkaan toimintakyvyn tukeminen. Työssä korostuu ennaltaehkäisevä ja ohjaava näkökulma. Osteopaatti vastaa itsenäisesti työnsä suunnittelusta, toteutuksesta ja arvioinnista. The Degree Programme in Osteopathy is young, dynamic and constantly developing. Metropolia is the only institution to provide undergraduate studies in osteopathy. The objective of the degree programme is to actively develop national professional networks and maintain international activities. Osteopaths examine and treat people with functional disorders and pain in their musculoskeletal system. Their aim is to help customers improve and maintain their health and to support their customers ability to function. Osteopathic treatment emphasises the points of view of prevention and guidance. Osteopaths are responsible for planning, carrying out and assessing their work independently. 9

10 Sosiaaliala ja Social Services Social Services (tuition in Finnish and in English) Sosionomi (AMK) -koulutus tuottaa sosiaalipedagogista osaamista ja kekseliästä sosiaalista asiantuntijuutta, joka vastaa metropolialueen muuttuviin vaatimuksiin. Social Services -koulutusohjelma on kokonaan englanninkielinen. Sosionomin työ sisältää rohkeaa yhteiskunnallista vaikuttamista ja sosiaalisen näkökulman esiin tuomista monialaisissa hyvinvointipalveluissa. Työssä edistetään sosiaalista osallisuutta, yhdenvertaisuutta ja hyvinvointia sekä ehkäistään ja korjataan syrjäytymistä yhdessä yksilöiden ja yhteisöjen kanssa. The Bachelor of Social Services training provides social pedagogical competence and dynamic social expertise to meet the changing requirements of the Greater Helsinki area. The Degree Programme in Social Services is available both in Finnish and in English. Bachelors of Social Services engage in bold social activities and present a social point of view in multidisciplinary wellbeing services. They promote social inclusion, equality and wellbeing and work to prevent and rectify social exclusion in cooperation with individuals and communities. Sosionomi osaa analysoida yhteiskunnallisia ilmiöitä ja ymmärtää niiden vaikutukset ihmisten elämään ja hyvinvointiin. Työtä tehdään eri-ikäisten ihmisten arjessa heidän omissa elinympäristöissään. Sosionomi taitaa dialogin erilaisten ihmisten kanssa ja arvostaa arkielämän moninaisuutta. Sosiaalipedagogista osaamista käytetään ihmisten toimintaedellytysten ja osallisuuden vahvistamiseen. Sosiaalipedagoginen asiantuntijuus konkretisoituu mm. sosiokulttuurisina innostamisen taitoina. Sosionomilla on kehittämis-, johtamis- ja verkosto-osaamista. Bachelors of Social Services are able to analyse social phenomena and understand their effect on people s lives and wellbeing. They work with people of different ages in their daily living environments. Bachelors of Social Services are skilled at dialogue with different people and appreciate the diversity of everyday life. Social pedagogical competence is utilised for strengthening people s ability to function and their social inclusion. Concrete ways of applying social pedagogical expertise include the use of socio-cultural animation skills. Bachelors of Social Services possess competence in development, management and networking. 10

11 Toimintaterapia Occupational Therapy Toimintaterapia pohjaa vankkaan tietoperustaan toiminnan vaikutuksesta ihmisen toimintakykyyn ja tähtää terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen. Ensisijaisena pyrkimyksenä on parantaa ihmisen mahdollisuutta toimia ja elää hänelle itselleen tärkeätä elämää. Occupational therapy relies on solid knowledge of the impact of activity on people s ability to function and aims to promote health and wellbeing. The primary objective of occupational therapy is to enable the customer to participate in daily activities important to him or her. Toimintaterapeutit työskentelevät ihmisten ja yhteisöjen kanssa etsien yhdessä heidän kanssaan vaihtoehtoisia toimintatapoja ja keinoja vaikuttaa toimintaan ja ympäristöön, jossa ilmenee vaikeuksia sairastumisen, vammautumisen tai elämäntilanteen muutoksen vuoksi. Toimintakyvyn arvioinnissa käytetään testattuja arviointimenetelmiä. Terapeuttisella toiminnalla, erityisesti ihmisen luonnollisissa toimintaympäristöissä, on todettu olevan myönteisiä vaikutuksia yksilöiden toimintakykyyn ja osallistumisen mahdollisuuksiin. Opintojen kautta toimintaterapeutit (AMK) kehittyvät tämän päivän terveyden edistäjiksi, kuntoutuksen osaajiksi ja työelämän kehittämistarpeiden tunnistajiksi sekä ratkaisujen etsijöiksi. Kansainvälisyysosaaminen on myös tärkeä osa toimintaterapeutin koulutusta. Occupational Therapists work together with individuals and communities, searching for alternative ways of doing things and means of influencing their activities and environment when they face difficulties due to illness, disability or changes in their life situation. The customer s ability to function is evaluated using tried-and-tested evaluation methods. Therapy processes, especially when applied in people s natural environment, have been found to have positive effects on their ability to function and opportunities to participate in different activities. The studies help Occupational Therapists develop into experts in up-to-date health promotion and rehabilitation and enable them to recognise the development needs of professional life and to address them. International themes also play a major role in the Occupational Therapist s studies. 11

12 Vanhustyö Elderly Care Vanhustyön koulutusohjelman perustehtävänä on kouluttaa kokonaisvaltaisen vanhustyön osaajia, geronomeja, jotka tukevat hyvää ja osallistuvaa vanhenemista pääkaupunkiseudulla. Geronomi edistää vanhojen ihmisten hyvinvointia, sosiaalista osallisuutta, terveyttä ja toimintakykyä. Geronomi huomioi vanhan ihmisen yksilöllisen elämänkulun, perheen ja lähiyhteisön merkityksen sekä kokonaisvaltaiset voimavarat ja tuentarpeet erilaisissa elämäntilanteissa. Geronomin asiantuntijuus rakentuu monitieteisestä gerontologisesta tiedosta. Vanhustyö mahdollistaa mielekästä ja laadukasta ikääntymistä. Työn tavoitteena on arjen sujuvuuden ja turvallisuuden varmistaminen vanhuksen omassa elinympäristössä. Palvelutyössä käytetään luovia ja kuntouttavia menetelmiä. Positiassa geronomiopiskelijat tarjoavat niin yksilö- kuin ryhmämuotoisia palveluja palveluohjauksen sekä terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen alueilla. Geronomiopiskelijat voivat pitää esitelmiä ja osallistua toimintaan eri organisaatioissa. The basic mission of the Degree Programme in Elderly Care is to train experts in holistic elderly care who promote dignified and participatory ageing in the Greater Helsinki area. Bachelors of Elderly Care promote the wellbeing, health, rehabilitation and social participation of elderly people. Bachelors of Elderly Care realise the importance of senior citizens individual lives, families and community and take into consideration their holistic resources and needs for support in different life situations. The expertise of Bachelors of Elderly Care is based on multidisciplinary gerontological knowledge. Elderly care enables people to age comfortably and with dignity. Their work aims at ensuring smooth daily living and safety in elderly people s own living environment. In service work, they utilise creative and rehabilitative methods. At Positia, students of elderly care offer services to individuals and groups alike in the areas of service guidance and the promotion of health and wellbeing. Students of elderly care may also hold presentations and participate in activities in various organisations. 12

13

14 Ylempi ammattikorkeakoulu tutkinto Kuntoutuksen YAMK Kuntoutuksen koulutusohjelmassa oppimisryhmät muodostuvat sosiaali- ja terveysalojen ammattilaisista, jotka yhdessä tuottavat uudistuvaa kuntoutuksen osaamista kuntoutuspalvelujen käyttäjien ja yhteiskunnan hyväksi. Master s Degree Master s Degree in Rehabilitation Study groups in the Rehabilitation degree programme are composed of professionals from the health care and social services sectors, who together generate dynamic competence in rehabilitation for the benefit of society and the users of rehabilitation services. Koulutusohjelmassa suoritetaan ylempi korkeakoulututkinto, joka vastaa tasoltaan tiedekorkeakoulun maisteritutkintoa kansallisesti ja tuottaa saman kelpoisuuden julkisiin virkoihin ja toimiin. Tutkinto on vertailukelpoinen kansainvälisten tutkintojen kanssa (master s degree in rehabilitation). Kuntoutuksen koulutusohjelmasta valmistuvat osaavat toimia vaativissa kuntoutuksen kehittämis- ja johtamistehtävissä, jotka edellyttävät mm. kykyä ennakoida, arvioida, kartuttaa kuntoutusalan tietoa ja uudistaa käytäntöjä innovatiivisesti ja kansainvälisesti. Sosiaalialan YAMK Sosiaalialan ylempi ammattikorkeakoulututkinto tuottaa sosiaalialan ja hyvinvoinnin laaja-alaisia erityisasiantuntijoita. Koulutuksen painopisteenä on lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin edistäminen, lapsiperheiden palveluiden monialainen tuottaminen sekä tutkittuun tietoon ja kokemukseen perustuva kehittäminen kaupunkiympäristössä. Tutkinnon suorittaneilla on laaja ja syvällinen ymmärrys sosiaalialan yhteiskunnallisesta tehtävästä sekä valmiudet vastata alan vaativiin kehittämishaasteisiin. Tutkinnon suorittaneet sijoittuvat hyvin työelämään. Students of the degree programme complete a Master s degree that is equivalent to a Master s degree obtained at a scientific higher education institution in Finland and gives its holder the same qualifications for public offices and positions. The degree is comparable to similar international qualifications (Master s Degree in Rehabilitation). Students graduating from the Degree Programme in Rehabilitation are able to undertake demanding rehabilitation development and management tasks that require the ability to anticipate, evaluate, acquire new knowledge in rehabilitation and renew various practices innovatively and in an international setting. Master s Degree in Social Services The Master s degree programme in Social Services trains experts in social services and welfare who possess diverse skills. The curriculum focuses on promoting the welfare of children, young people and families, providing versatile services for families with children and on development in urban environments based on researched information and experience. Graduates who have completed the degree possess an extensive and deep understanding of social services mission in society, and the capabilities to meet the tough development challenges of the field. Masters of Social Services have a good employment rate. 14

15 Positia Positia Hyvinvointipalvelut Positia on Hyvinvointi ja toimintakyky -yksikön eri koulutusalojen opiskelijoiden harjoittelupaikka, jossa tarjotaan ohjatusti terapia- ja hoitopalveluita. Positian toiminnan tarkoitus on auttaa ihmisiä edistämään hyvinvointiaan ja toimintakykyään. Welfare Services Positia is a training unit for students from the different degree programmes of the Faculty of Welfare and Human Functioning, offering therapy and treatment services in a supervised environment. The aim of Positia s services is to help to promote one s welfare and human functioning. Positiaan voi tulla joko vaivan takia tai ennaltaehkäisemään niitä, tarkistuttamaan tämän hetkisen terveydentilanteen tai saamaan apua pitkäaikaisiin ongelmiin. Käynnille ei tarvitse lääkärin lähetettä. Yksilöhoitojen ja terapioiden lisäksi järjestetään erilaisia ohjattuja ryhmiä, kuten vesiliikunta, kuntosali ja jalkakoulu.tapauskohtaisesti voidaan tehdä koti- ja työpaikkakäyntejä. Uudessa liikelaboratriossa tehdään tarkkoja analyysejä liikkumisesta. Positian opiskelijoilta voi tilata terveyttä ja hyvinvointia edistäviä luentoja, koulutuksia, hyvinvointipäiviä tms. palveluja, jotka suunnitellaan aina yhdessä tilaajan kanssa. Customers can come to Positia to treat or prevent ailments, have a health examination or seek help for chronic health problems. No referral from a doctor is required. In addition to therapy and individual treatments, we also arrange water exercise, gym and podiatry group sessions. In individual cases, we may provide services at home or at the workplace. Our new movement laboratory performs fine analyses of human movement. You can order lectures, training sessions, wellbeing events and other services that promote health and wellbeing from Positia s students, and these will always be planned together with the customer. Yhteystiedot Puhelin , Vanha viertotie 23, Helsinki Contact information Tel , Vanha viertotie 23, FI Helsinki 15

16 Positia Positia Optikkomyymälä Optometristiopiskelijat palvelevat Positia Optikkomyymälässä näöntutkimus- ja silmälasiasioissa. Myymälässä on monipuolinen, pieneenkin budjettiin sopiva valikoima kehyksiä ja linssejä. Opiskelijat tekevät näöntutkimukset huolellisesti ja tarkasti ohjattuna opiskelijatyönä. Osaava henkilökunta auttaa silmälasiratkaisuissa. Aukioloajat Myymälä on avoinna lukukausien aikana tiistaisin ja torstaisin klo Yhteystiedot Puhelin Mannerheimintie 172 A, Helsinki Optician Shop Optometry students provide vision examinations and prescription glasses at Positia Optician Shop, which features a wide range of frames and lenses suitable even for a small budget. Our students carry out careful vision examinations as strictly supervised student work. Our competent staff will help you to find the right pair of glasses. Opening hours The shop is open during term on Tuesdays and Thursdays from 9 a.m. to 5 p.m. Contact information Tel Mannerheimintie 172 A, FI Helsinki 16

17

18 Kehittämis-, innovaatioja tutkimustoiminta Development, Research and Innovation Hyvinvointialan kehittämishankkeet mahdollistavat monenlaisten toimijoiden kohtaamiset innostavassa ilmapiirissä. Yhteistoiminnallinen kehittäminen tuottaa kestävää hyvinvointia ja toimintakykyä ihmisten erilaisiin elämäntilanteisiin ja toimintaympäristöihin. Painoalueitamme ovat erityisesti ikäihmisten hyvä elämä maahanmuuttajien osallisuus ja monimuotoinen palveluosaaminen kuntoutusosaaminen, jolla rakennetaan hyviä käytäntöjä asiakkaan arjessa kestävät tuote- ja palveluinnovaatiot Toimintamme toteutuu sosiaali- ja terveysalan asiakas- ja asiantuntijakumppanuuksina. Olette lämpimästi tervetulleita mukaan kehittäjäverkostoihimme! The research and development projects at the Faculty of Welfare and Human Functioning provide for inspiring encounters between different participating members of society. The objective of our collaborative research and development activities is to produce comprehensive and sustainable well-being for all kinds of situations in life and all acting environments of society. Our points of focus are the following: A good life for senior citizens Immigrant participation and diversity Shared expertise and community-based approaches Multidisciplinary rehabilitation competences Customer-oriented products and service innovations Our activities are carried out as partnerships between customers and specialists at the social and healthcare sector. You are warmly welcome to join our research and development networks! 18

19 Yhteystiedot Kaija Matinheikki-Kokko, Kehittämispäällikkö puh Contact Kaija Matinheikki-Kokko, R&D Manager tel Tiina Huotari, TKI-suunnittelija puh Tiina Huotari, R&D Coordinator tel Aleksandra Meyer, TKI-assistentti puh Aleksandra Meyer, R&D Assistant tel Lue lisää ja tutustu käynnissä olevaan hanketoimintaamme verkkosivuillamme: More information about our R&D activity on our website: 19

20 Työelämäpalvelut Labour Market Services Hyvinvointi- ja toimintakyky -yksikön työelämäpalvelut tarjoaa monipuolista täydennys- ja tilauskoulutusta sosiaali-, terveys-, kuntoutus- ja kasvatusalan työntekijöille ja työyhteisöille. Tarjoamme valmiita täydennyskoulutuksia, joiden suunnittelussa pyritään vastaamaan ajankohtaisiin työelämän tarpeisiin. Valmiiden palvelutuotteiden lisäksi räätälöimme yhdessä työyhteisöjen kanssa koulutuksia ja kehittämishankkeita ammattitaidon kehittämiseksi. Ota rohkeasti yhteyttä, niin suunnitellaan yhdessä tarvitsemasi koulutus! Yhteystiedot Kehityspäällikkö Anne Rahikka p The Labour Market Services unit of the Faculty of Welfare and Human Functioning offers versatile further education and tailored courses for employees and working communities in the health care, social services, rehabilitation and education sectors. We offer standard further training packages that are designed with the aim of meeting the latest needs of working life. In addition to our standard services, we tailor training packages and development projects with working communities in order to enhance professional skills. Please feel free to contact us so we together can plan the training you need! Contact information Development Manager Anne Rahikka, tel

A new model of regional development work in habilitation of children - Good habilitation in functional networks

A new model of regional development work in habilitation of children - Good habilitation in functional networks A new model of regional development work in habilitation of children - Good habilitation in functional networks Salla Sipari, PhD, Principal Lecturer Helena Launiainen, M.Ed, Manager Helsinki Metropolia

Lisätiedot

Production Professionals and Developers for the Cultural Field DEGREE PROGRAMME IN CULTURAL MANAGEMENT

Production Professionals and Developers for the Cultural Field DEGREE PROGRAMME IN CULTURAL MANAGEMENT Production Professionals and Developers for the Cultural Field DEGREE PROGRAMME IN CULTURAL MANAGEMENT HELSINKI METROPOLIA UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES DEGREE PROGRAMME IN CULTURAL MANAGEMENT Degree

Lisätiedot

METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU 2011. 4.11.2011 Johanna Holvikivi

METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU 2011. 4.11.2011 Johanna Holvikivi METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU 2011 4.11.2011 Johanna Holvikivi Osaamista ja oivallusta tulevaisuuden tekemiseen Electric Race About -sähköauto 11/9/2011 Metropolia Ammattikorkeakoulu 3 Yhteisö, uudistaja

Lisätiedot

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi Network to Get Work Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students www.laurea.fi Ohje henkilöstölle Instructions for Staff Seuraavassa on esitetty joukko tehtäviä, joista voit valita opiskelijaryhmällesi

Lisätiedot

Tekes the Finnish Funding Agency for Technology and Innovation. Copyright Tekes

Tekes the Finnish Funding Agency for Technology and Innovation. Copyright Tekes Tekes the Finnish Funding Agency for Technology and Innovation DM 607668 03-2011 Expertise and networks for innovations Tekes services Funding for innovative R&D and business Networking Finnish and global

Lisätiedot

Constructive Alignment in Specialisation Studies in Industrial Pharmacy in Finland

Constructive Alignment in Specialisation Studies in Industrial Pharmacy in Finland Constructive Alignment in Specialisation Studies in Industrial Pharmacy in Finland Anne Mari Juppo, Nina Katajavuori University of Helsinki Faculty of Pharmacy 23.7.2012 1 Background Pedagogic research

Lisätiedot

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla TURUN YLIOPISTO Hoitotieteen laitos RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla Pro gradu -tutkielma, 34 sivua, 10 liitesivua

Lisätiedot

Skene. Games Refueled. Muokkaa perustyyl. napsautt. @Games for Health, Kuopio. 2013 kari.korhonen@tekes.fi. www.tekes.fi/skene

Skene. Games Refueled. Muokkaa perustyyl. napsautt. @Games for Health, Kuopio. 2013 kari.korhonen@tekes.fi. www.tekes.fi/skene Skene Muokkaa perustyyl. Games Refueled napsautt. @Games for Health, Kuopio Muokkaa alaotsikon perustyyliä napsautt. 2013 kari.korhonen@tekes.fi www.tekes.fi/skene 10.9.201 3 Muokkaa Skene boosts perustyyl.

Lisätiedot

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine 4.1.2017 KIELIKESKUS LANGUAGE CENTRE Puhutko suomea? Do you speak Finnish? -Hei! -Moi! -Mitä kuuluu? -Kiitos, hyvää. -Entä sinulle?

Lisätiedot

Kysymys 5 Compared to the workload, the number of credits awarded was (1 credits equals 27 working hours): (4)

Kysymys 5 Compared to the workload, the number of credits awarded was (1 credits equals 27 working hours): (4) Tilasto T1106120-s2012palaute Kyselyn T1106120+T1106120-s2012palaute yhteenveto: vastauksia (4) Kysymys 1 Degree programme: (4) TIK: TIK 1 25% ************** INF: INF 0 0% EST: EST 0 0% TLT: TLT 0 0% BIO:

Lisätiedot

Metropolia Master's ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot

Metropolia Master's ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot Metropolia Master's ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot Opinto-ohjaajat Metropoliassa 14.11.2014 KTL, kehityspäällikkö Finnish Educational System Source: www.hamk.fi 14.11.2014 Ylemmät amk-tutkinnot pähkinänkuoressa

Lisätiedot

Suoritettava tutkinto

Suoritettava tutkinto OPETUSSUUNNITELMA Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, ikäosaaminen Suoritettava tutkinto Suomalaisen väestön ikääntyminen näkyy sekä eliniän pidentymisenä että ikääntyneiden väestöosuuden kasvuna. Ikääntyvä

Lisätiedot

www.arcada.fi Camilla Wikström-Grotell, prefekt, prorektor DIAK to be Arcada s new neighbour A new sports hall is being planned

www.arcada.fi Camilla Wikström-Grotell, prefekt, prorektor DIAK to be Arcada s new neighbour A new sports hall is being planned OPINTOJEN TEHOKKUUS, LAATU JA PEDAGOGISET RATKAISUT työelämä- ja opiskelijalähtöiset pedagogiset ratkaisut amk-koulutuksessa 16.9. Työpaja I: Opintojen tehokkuus ja laatu www.arcada.fi DIAK to be Arcada

Lisätiedot

Kaksoistutkintoyhteistyö venäläisten yliopistojen kanssa

Kaksoistutkintoyhteistyö venäläisten yliopistojen kanssa Kaksoistutkintoyhteistyö venäläisten yliopistojen kanssa Tulokset, mahdollisuudet ja haasteet KV-Kevätpäivät 22.5.2012 LAHTI Janne Hokkanen Director for International Affairs Lappeenranta University of

Lisätiedot

The role of 3dr sector in rural -community based- tourism - potentials, challenges

The role of 3dr sector in rural -community based- tourism - potentials, challenges The role of 3dr sector in rural -community based- tourism - potentials, challenges Lappeenranta, 5th September 2014 Contents of the presentation 1. SEPRA what is it and why does it exist? 2. Experiences

Lisätiedot

Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä. Metropolia Ammattikorkeakoulun Bioanalytiikan koulutusohjelma: Bioanalyytikko

Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä. Metropolia Ammattikorkeakoulun Bioanalytiikan koulutusohjelma: Bioanalyytikko Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä Metropolia Ammattikorkeakoulun Bioanalytiikan koulutusohjelma: Bioanalyytikko Bioanalyytikko (AMK) Opinnot kestävät 3,5 vuotta ja ne koostuvat

Lisätiedot

JA CHALLENGE 18.-19.4.2013. Anna-Mari Sopenlehto Central Administration The City Development Group Business Developement and Competence

JA CHALLENGE 18.-19.4.2013. Anna-Mari Sopenlehto Central Administration The City Development Group Business Developement and Competence JA CHALLENGE 18.-19.4.2013 Anna-Mari Sopenlehto Central Administration The City Development Group Business Developement and Competence 12.11.2014 Challenges of the City of Turku What kind of city you would

Lisätiedot

KUOPION KANSALAISOPISTO Kuopio Community College Welcome - Tervetuloa!

KUOPION KANSALAISOPISTO Kuopio Community College Welcome - Tervetuloa! KUOPION KANSALAISOPISTO Kuopio Community College 2012-2013 Welcome - Tervetuloa! CONTENTS: Education system and adult education in Finland Kuopio Community College I I I I I I I I basic information main

Lisätiedot

Elderly care in Espoo. Juha Metso 12.6.2007

Elderly care in Espoo. Juha Metso 12.6.2007 Elderly care in Espoo Juha Metso 12.6.2007 Elderly care in Espoo Independent living in your own home Supported living in your own home Living in home-like service facilities Hospital and institutional

Lisätiedot

Students Experiences of Workplace Learning Marja Samppala, Med, doctoral student

Students Experiences of Workplace Learning Marja Samppala, Med, doctoral student Students Experiences of Workplace Learning Marja Samppala, Med, doctoral student Research is focused on Students Experiences of Workplace learning (WPL) 09/2014 2 Content Background of the research Theoretical

Lisätiedot

TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo

TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers Heikki Laaksamo TIEKE Finnish Information Society Development Centre (TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry) TIEKE is a neutral,

Lisätiedot

Aalto-yliopiston laatujärjestelmä ja auditointi. Aalto-yliopisto Inkeri Ruuska, Head of Planning & Management Support

Aalto-yliopiston laatujärjestelmä ja auditointi. Aalto-yliopisto Inkeri Ruuska, Head of Planning & Management Support Aalto-yliopiston laatujärjestelmä ja auditointi Aalto-yliopisto Inkeri Ruuska, Head of Planning & Management Support 16.11.2016 The quality policy principles governing the activities of Aalto University

Lisätiedot

Windows Phone. Module Descriptions. Opiframe Oy puh. +358 44 7220800 eero.huusko@opiframe.com. 02600 Espoo

Windows Phone. Module Descriptions. Opiframe Oy puh. +358 44 7220800 eero.huusko@opiframe.com. 02600 Espoo Windows Phone Module Descriptions Mikä on RekryKoulutus? Harvassa ovat ne työnantajat, jotka löytävät juuri heidän alansa hallitsevat ammatti-ihmiset valmiina. Fiksuinta on tunnustaa tosiasiat ja hankkia

Lisätiedot

Structure of Service Production in Central Finland

Structure of Service Production in Central Finland Structure of Service Production in Central Finland Martti Ahokas Regional Council of Central Finland Introduction Traditionally services in Finland produced by over 400 municipalities The service production

Lisätiedot

Terveys ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä

Terveys ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä Terveys ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä Metropolia Ammattikorkeakoulu Radiografian ja sädehoidon koulutusohjelma: Röntgenhoitaja Röntgenhoitaja (AMK) Opinnot kestävät 3,5 vuotta

Lisätiedot

Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä. Metropolia Ammattikorkeakoulu Suun terveydenhuollon koulutusohjelma: Suuhygienisti

Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä. Metropolia Ammattikorkeakoulu Suun terveydenhuollon koulutusohjelma: Suuhygienisti Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä Metropolia Ammattikorkeakoulu Suun terveydenhuollon koulutusohjelma: Suuhygienisti Suuhygienisti (AMK) Opinnot kestävät 3,5 vuotta ja ne

Lisätiedot

Perustietoa hankkeesta

Perustietoa hankkeesta Perustietoa hankkeesta Kiina-verkosto on perustettu 1990 luvulla. Kam oon China verkoston nimellä toiminta on jatkunut vuodesta 2007 alkaen. Hankkeen hallinnoija: Kalajokilaakson koulutuskuntayhtymä 1.8.2012

Lisätiedot

Suomalainen koulutusosaaminen vientituotteena

Suomalainen koulutusosaaminen vientituotteena Suomalainen koulutusosaaminen vientituotteena Case Saudi Arabia EduCluster Finland Ltd. Anna Korpi, Manager, Client Relations AIPA-päivät Kouvolassa 11.6.2013 11.6.2013 EduCluster Finland Ltd Contents

Lisätiedot

Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä. Metropolia Ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma: Terveydenhoitaja

Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä. Metropolia Ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma: Terveydenhoitaja Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä Metropolia Ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma: Terveydenhoitaja Terveydenhoitaja (AMK) Nuorisokoulutuksessa opintojen kesto on

Lisätiedot

Perustietoa hankkeesta / Basic facts about the project. Koulutuksen järjestäjät oppilaitoksineen. Oppilaitokset Suomessa: Partners in Finland:

Perustietoa hankkeesta / Basic facts about the project. Koulutuksen järjestäjät oppilaitoksineen. Oppilaitokset Suomessa: Partners in Finland: Perustietoa hankkeesta / Basic facts about the project Kam oon China- verkostoon kuuluu kaksitoista (12) koulutuksen järjestäjää eri puolilta Suomea. Verkosto on perustettu 1998 alkaen. Hankkeen hallinnoijana

Lisätiedot

Overview on Finnish Rural network and its objectives. Rural Network Unit, Finland

Overview on Finnish Rural network and its objectives. Rural Network Unit, Finland Overview on Finnish Rural network and its objectives Rural Network Unit, Finland Sivu 1 26.5.2009 Rural Network in Finland consist of all actors under - the Rural Development Programme for Mainland of

Lisätiedot

Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä. Metropolia Ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma: Sairaanhoitaja

Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä. Metropolia Ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma: Sairaanhoitaja Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä Metropolia Ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma: Sairaanhoitaja Sairaanhoitaja (AMK) Opinnot kestävät 3,5 vuotta ja ne koostuvat

Lisätiedot

ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin. Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana

ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin. Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana Taustaa KAO mukana FINECVET-hankeessa, jossa pilotoimme ECVETiä

Lisätiedot

Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä. Metropolia Ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma: Kätilö

Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä. Metropolia Ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma: Kätilö Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä Metropolia Ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma: Kätilö Kätilö (AMK) Opintojen kesto nuorisokoulutuksessa on 4,5 vuotta ja laajuus

Lisätiedot

7 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO

7 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO 7 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO Tässä suosituksessa on kuvattu valintaperusteet suomen- ja ruotsinkieliseen koulutukseen sekä vieraskieliseen koulutukseen. Kaikki tässä asiakirjassa

Lisätiedot

7.11.2014. Sosiaali- ja terveysministeriö

7.11.2014. Sosiaali- ja terveysministeriö 1 7.11.2014 Sosiaali- ja terveysministeriö SUOMEN GERONOMILIITON LAUSUNTO LUONNOKSESTA, JOKA KOSKEE HALLITUKSEN ESITYSTÄ LAIKSI SOSIAALIHUOLLON AMMATTIHENKI- LÖISTÄ JA ERÄIDEN SIIHEN LIITTYVIEN LAKIEN

Lisätiedot

TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015

TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015 1 TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015 Oulun Yliopisto / Tieteen päivät 2015 2 TIETEEN PÄIVÄT Järjestetään Oulussa osana yliopiston avajaisviikon ohjelmaa Tieteen päivät järjestetään saman konseptin mukaisesti

Lisätiedot

Keskeisiä haasteita ELO-toiminnassa. TNO-asiantuntijoiden foorumi 22.4.2015

Keskeisiä haasteita ELO-toiminnassa. TNO-asiantuntijoiden foorumi 22.4.2015 Keskeisiä haasteita ELO-toiminnassa TNO-asiantuntijoiden foorumi 22.4.2015 Elinikäisen ohjauksen yhteistyöryhmän tehtävät 2015-2020 1. Edistää kansallista, alueellista ja paikallista tieto-, neuvonta-

Lisätiedot

Tietoa Laureasta. Finnsecurity ry:n turvallisuusalan kouluttajien ajankohtaispäivä 12.3.2014. Reijo Lähde 3/11/2014

Tietoa Laureasta. Finnsecurity ry:n turvallisuusalan kouluttajien ajankohtaispäivä 12.3.2014. Reijo Lähde 3/11/2014 Tietoa Laureasta Finnsecurity ry:n turvallisuusalan kouluttajien ajankohtaispäivä 12.3.2014 Reijo Lähde 3/11/2014 3/11/2014 Laurea-ammattikorkeakoulu 2 Laurean koulutusalat Fysioterapia Hoitotyö Hotelli-

Lisätiedot

Dream College - Henkilöstön kansainvälisyyspolku

Dream College - Henkilöstön kansainvälisyyspolku Dream College - Henkilöstön kansainvälisyyspolku Henkilöstön osaamisen kehittäminen kansainvälistymisen avulla -seminaari Anne Tornberg, Ammattiopisto Luovi 17.11.2015 Ammattiopisto Luovi Suomen suurin

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 3 päivänä lokakuuta 2013. 702/2013 Valtioneuvoston asetus

Julkaistu Helsingissä 3 päivänä lokakuuta 2013. 702/2013 Valtioneuvoston asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 3 päivänä lokakuuta 2013 702/2013 Valtioneuvoston asetus ammattikorkeakouluista annetun valtioneuvoston asetuksen liitteen muuttamisesta Annettu Helsingissä

Lisätiedot

7. Product-line architectures

7. Product-line architectures 7. Product-line architectures 7.1 Introduction 7.2 Product-line basics 7.3 Layered style for product-lines 7.4 Variability management 7.5 Benefits and problems with product-lines 1 Short history of software

Lisätiedot

Study course code ects contents term other campus Community work methods

Study course code ects contents term other campus Community work methods Turku University of Applied Sciences, Degree Program of Social Services Courses in English International Semester 2014 Contact person Tiina Laakso Study code ects contents term other campus Community work

Lisätiedot

Aiming at safe performance in traffic. Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä.

Aiming at safe performance in traffic. Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Aiming at safe performance in traffic Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Medical doctors promoting traffic safety Jukka Terttunen Traffic Medicine Unit Finnish Traffic Safety Agency Vastuullinen

Lisätiedot

Guidebook for Multicultural TUT Users

Guidebook for Multicultural TUT Users 1 Guidebook for Multicultural TUT Users WORKPLACE PIRKANMAA-hankkeen KESKUSTELUTILAISUUS 16.12.2010 Hyvää käytäntöä kehittämässä - vuorovaikutusopas kansainvälisille opiskelijoille TTY Teknis-taloudellinen

Lisätiedot

GOOD WORK LONGER CAREER:

GOOD WORK LONGER CAREER: Juhani Ilmarinen, Ville Ilmarinen, Pekka Huuhtanen, Veikko Louhevaara, Ove Näsman GOOD WORK LONGER CAREER: WORK WELL-BEING IN FINNISH TECHNOLOGY INDUSTRIES 2010-2015 Background Collective agreement between

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULU

JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULU Esityksen aihe JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULU Mirja Immonen, koulutuspäällikkö 1 PERUSTIETOJA 2010 Opiskelijamäärä 8490, tutkinto opiskelijoita 6789 Suoritetut tutkinnot v. 2010 yhteensä 1634 Amk tutkintoja

Lisätiedot

Kansainvälistyvä Keski-Suomi

Kansainvälistyvä Keski-Suomi Kansainvälistyvä Keski-Suomi 18.4.2008 Ritva Nirkkonen toimitusjohtaja Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö Jykes Oy 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Osuus, % Keski-Suomen teollisuuden

Lisätiedot

Opiskelijaosuuskunta oppimisympäristönä fysioterapian ammattikorkeakouluopinnoissa

Opiskelijaosuuskunta oppimisympäristönä fysioterapian ammattikorkeakouluopinnoissa Opiskelijaosuuskunta oppimisympäristönä fysioterapian ammattikorkeakouluopinnoissa Annamaija Id-Korhonen Lahti University of Applied Sciences Lahden tiedepäivä 12.11.2013 tulevaisuuden palvelut 2020 Sosiaali-

Lisätiedot

Jatko-opintovaihtoehdot/ Further studies

Jatko-opintovaihtoehdot/ Further studies Jatko-opintovaihtoehdot/ Further studies Lukion jälkeen.. Ammatillinen toinen aste 2v. Ammattikorkeakoulut 3,5-4v. Yliopistot 5,5-6 v. Opinnot ulkomailla After Upper Secondary Vocational school, 2 years

Lisätiedot

Aalto University School of Art, Design and Architecture University of Vaasa Western Finland Design Centre MUOVA. Western Finland Design Centre MUOVA

Aalto University School of Art, Design and Architecture University of Vaasa Western Finland Design Centre MUOVA. Western Finland Design Centre MUOVA Aalto University School of Art, Design and Architecture University of Vaasa Western Finland Design Centre MUOVA Western Finland Design Centre MUOVA pk-yritysten Promoting the kansainvälisen competitiveness

Lisätiedot

EY2012 Awards Workplaces for all Ages

EY2012 Awards Workplaces for all Ages EY2012 Awards Workplaces for all Ages National Finalist Country: Finland Title: Managing People of Different Ages in Helsinki Submitted by: Helsingin kaupunki, Henkilöstökeskus EU First Place Summary:

Lisätiedot

Space for work, meetings and events. Expert Services for knowledge intensive and growth oriented SME s

Space for work, meetings and events. Expert Services for knowledge intensive and growth oriented SME s Success from innovations Terttu Kinnunen OSKE Energy Technology Cluster Joensuu Science Park Ltd. Länsikatu 15 80110 Joensuu terttu.kinnunen@carelian.fi 1 Space for work, meetings and events Expert Services

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen

OPETUSSUUNNITELMA Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen OPETUSSUUNNITELMA Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen opinnoissa syvennät johtamisen eri osa-alueiden

Lisätiedot

FUAS ja sen toiminnallisen ohjauksen malli

FUAS ja sen toiminnallisen ohjauksen malli FUAS ja sen toiminnallisen ohjauksen malli 01.02.2012 Suomen suurin ammattikorkeakoulukokonaisuus FUAS toimii Helsingin laajalla metropolialueella Opiskelijoita 21.000 HAMK LAMK Henkilöstöä 1.700 Liikevaihto

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen opettajien liikkuvuus ja osaamisvaatimukset

Ammatillisen koulutuksen opettajien liikkuvuus ja osaamisvaatimukset Ammatillisen koulutuksen opettajien liikkuvuus ja osaamisvaatimukset Matti Taajamo Ammatillisen koulutuksen tutkimusseminaari 21.1.2016 Pedagoginen asiantuntijuus liikkeessä (kansallinen tutkimus- ja kehittämishanke)

Lisätiedot

Building Information Model (BIM) promoting safety in the construction site process. SafetyBIM research project 10/2007 2/2009. (TurvaBIM in Finnish)

Building Information Model (BIM) promoting safety in the construction site process. SafetyBIM research project 10/2007 2/2009. (TurvaBIM in Finnish) Building Information Model (BIM) promoting safety in the construction site process research project 10/2007 2/2009 (TurvaBIM in Finnish) Building Information Model (BIM) promoting safety in the construction

Lisätiedot

SHF-ohjausryhmä. 22.10.2014, Helsinki. Isto Vanhamäki

SHF-ohjausryhmä. 22.10.2014, Helsinki. Isto Vanhamäki SHF-ohjausryhmä 22.10.2014, Helsinki Isto Vanhamäki Yritykset ja yritysryhmät - Tuotteiden ja palvelujen kehittäminen - Tuotanto, tehokkuus, toiminnan kehittäminen - Vientikonseptit Julkisen sektorin toimintamallit

Lisätiedot

BIM Metropoliassa 21.11.2013. Päivi Jäväjä, yliopettaja Metropolia AMK

BIM Metropoliassa 21.11.2013. Päivi Jäväjä, yliopettaja Metropolia AMK BIM Metropoliassa 21.11.2013 Päivi Jäväjä, yliopettaja Metropolia AMK Metropolia lyhyesti Suomen suurin ammattikorkeakoulu Toiminut vuodesta 2008, kun silloinen Stadia ja Evtek yhdistyivät Neljä koulutusalaa

Lisätiedot

Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä. Metropolia Ammattikorkeakoulu Ensihoidon koulutusohjelma: Ensihoitaja

Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä. Metropolia Ammattikorkeakoulu Ensihoidon koulutusohjelma: Ensihoitaja Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä Metropolia Ammattikorkeakoulu Ensihoidon koulutusohjelma: Ensihoitaja Ensihoitaja (AMK) Opinnot kestävät neljä vuotta, ja ne koostuvat 240

Lisätiedot

Aina vaan paranee. Keeps getting better.

Aina vaan paranee. Keeps getting better. Aina vaan paranee. Keeps getting better. Oppiminen tekemisen intohimona Pedagogiset linjaukset Visio Avoimet ja kansainväliset verkostot Jatkuva kehittäminen: laatu, arviointi ja palaute Metropolia on

Lisätiedot

Questionnaire for graduated doctors from the School of Science 2014 Kysely Perustieteiden korkeakoulusta valmistuneille tohtoreille 2014

Questionnaire for graduated doctors from the School of Science 2014 Kysely Perustieteiden korkeakoulusta valmistuneille tohtoreille 2014 Questionnaire for graduated doctors from the School of Science 2014 Kysely Perustieteiden korkeakoulusta valmistuneille tohtoreille 2014 (69 graduated doctors in 2014) 22 % answered to the survey 1. Department

Lisätiedot

Uusia kokeellisia töitä opiskelijoiden tutkimustaitojen kehittämiseen

Uusia kokeellisia töitä opiskelijoiden tutkimustaitojen kehittämiseen The acquisition of science competencies using ICT real time experiments COMBLAB Uusia kokeellisia töitä opiskelijoiden tutkimustaitojen kehittämiseen Project N. 517587-LLP-2011-ES-COMENIUS-CMP This project

Lisätiedot

Expression of interest

Expression of interest Expression of interest Avoin hakemus tohtorikoulutettavaksi käytäntö Miksi? Dear Ms. Terhi virkki-hatakka I am writing to introduce myself as a volunteer who have the eagerness to study in your university.

Lisätiedot

VET QUALITY MANAGEMENT SYSTEM

VET QUALITY MANAGEMENT SYSTEM http://treballiformacio.caib.es/portal www.vetquality.net ES/05/B/F/PP-149311 RATIONALE VET QUALITY In the open, modern society in which we live, and in the changing, dynamic environment of productive

Lisätiedot

Trends and challenges in Home Care in Finland

Trends and challenges in Home Care in Finland Trends and challenges in Home Care in Finland Leena Lähdesmäki, lecturer Soile Tikkanen, lecturer Oulainen Vocational College, Social and Health Care Unit Finland Introductions In Finland, the municipalities

Lisätiedot

Technische Daten Technical data Tekniset tiedot Hawker perfect plus

Technische Daten Technical data Tekniset tiedot Hawker perfect plus Technische Daten Technical data Tekniset tiedot Hawker perfect plus PzS-Zellen Hawker perfect plus, mit Schraubverbindern, Abmessungen gemäß DIN/EN 60254-2 und IEC 254-2 Serie L PzS-cells Hawker perfect

Lisätiedot

Metropolia Ammattikorkeakoulu 2012. Seija Ristimäki

Metropolia Ammattikorkeakoulu 2012. Seija Ristimäki Metropolia Ammattikorkeakoulu 2012 Seija Ristimäki Osaamista ja oivallusta tulevaisuuden tekemiseen Metropolia lyhyesti Monialainen ja Suomen suurin ammattikorkeakoulu Toimipaikat sijaitsevat Helsingissä,

Lisätiedot

indexhan wen Club Ambulant -play together

indexhan wen Club Ambulant -play together Club Ambulant -play together Tänä vuonna näyttelyn teema on Tulevaisuuden oppimisympäristö. Kurssin tavoite oli löytää persoonallisia, joustavia ja inspiroivia ratkaisuja koulumaailmaan. indexhan wen Suunnitellessamme

Lisätiedot

WORKING WITH ELDERLY SUBJECTED TO VIOLENCE OR ABUSE

WORKING WITH ELDERLY SUBJECTED TO VIOLENCE OR ABUSE WORKING WITH ELDERLY SUBJECTED TO VIOLENCE OR ABUSE Päivi Helakallio Coordinator Suvanto ry Edinburgh 6-9.9.2015 SUVANTO RYHMÄ (GROUP) Suvanto group started operating in April 2009. Workers of Kinapori

Lisätiedot

Vaihtoon lähdön motiivit ja esteet Pohjoismaissa. Siru Korkala 12.10.2012

Vaihtoon lähdön motiivit ja esteet Pohjoismaissa. Siru Korkala 12.10.2012 Vaihtoon lähdön motiivit ja esteet Pohjoismaissa Siru Korkala 12.10.2012 Tutkimuskysymykset Miten kansainväliseen liikkuvuuteen osallistuvat opiskelijat eroavat ei-liikkujista taustoiltaan Mitkä ovat liikkuvuuden

Lisätiedot

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Elina Arola MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Tutkimuskohteena Mikkelin museot Opinnäytetyö Kulttuuripalvelujen koulutusohjelma Marraskuu 2005 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 25.11.2005 Tekijä(t) Elina

Lisätiedot

There is No Wrong Door - ei ole väärää ovea

There is No Wrong Door - ei ole väärää ovea Yhteisenä tavoitteena kansainvälinen osaava metropoli There is No Wrong Door - ei ole väärää ovea Pertti Vuorela 9.6.2011 NoWrongDoor konseptoi kansainväliset asettautumispalvelut metropolialueella Asiakasta

Lisätiedot

Metropolia Ammattikorkeakoulu Liiketalouden ala

Metropolia Ammattikorkeakoulu Liiketalouden ala Metropolia Ammattikorkeakoulu Liiketalouden ala Liiketalouden ala Tutkinto-ohjelma Liiketalous, päiväopiskelu Liiketalous, monimuoto European Business Administration International Business and Logistics

Lisätiedot

Opinnot antavat sinulle valmiuksia toimia erilaisissa yritysten, julkishallinnon tai kolmannen sektorin asiantuntija- ja esimiestehtävissä.

Opinnot antavat sinulle valmiuksia toimia erilaisissa yritysten, julkishallinnon tai kolmannen sektorin asiantuntija- ja esimiestehtävissä. OPETUSSUUNNITELMA, johtaminen ja liiketoimintaosaaminen Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto antaa sinulle vankan kehittämisosaamisen. Syvennät johtamisen ja liiketoiminnan eri osa-alueiden

Lisätiedot

SELL Student Games kansainvälinen opiskelijaurheilutapahtuma

SELL Student Games kansainvälinen opiskelijaurheilutapahtuma SELL Student Games kansainvälinen opiskelijaurheilutapahtuma Painonnosto 13.5.2016 (kansallinen, CUP) Below in English Paikka: Nääshalli Näsijärvenkatu 8 33210 Tampere Alustava aikataulu: Punnitus 12:00-13:00

Lisätiedot

Perspectives on the future

Perspectives on the future Perspectives on the future Pemamek Oy Perustettu 1970 Loimaalle Established 1970 in Loimaa, Finland Pemamek Oy Henkilöstömäärä 130 Liikevaihto EUR 40 miljoonaa (2011) Vientiin yli 90% vuotuisesta tuotannosta,

Lisätiedot

MATKAILUALAN TIETEELLISIÄ LEHTIÄ julkaisufoorumin tasoluokittain

MATKAILUALAN TIETEELLISIÄ LEHTIÄ julkaisufoorumin tasoluokittain MATKAILUALAN TIETEELLISIÄ LEHTIÄ julkaisufoorumin tasoluokittain 11042014 Julkaisufoorumin päivitysten vuoksi tasoluokka kannattaa aina tarkistaa julkaisufoorumin julkaisukanavan haku -sivulta: http://www.tsv.fi/julkaisufoorumi/haku.php?lang

Lisätiedot

STN-ohjelmat ja haut 2015 SRC Programmes and Calls 2015

STN-ohjelmat ja haut 2015 SRC Programmes and Calls 2015 STN-ohjelmat ja haut 2015 SRC Programmes and Calls 2015 Eemeli Workshop 2.2.2015 Otaniemi Leena Sarvaranta Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy VTT Technical Research Centre of Finland Ltd CONTENTS 1. Why?

Lisätiedot

Kestävä kehitys, vastuullisuus. Työryhmän kokous 26.10

Kestävä kehitys, vastuullisuus. Työryhmän kokous 26.10 Kestävä kehitys, vastuullisuus Työryhmän kokous 26.10 Agenda Kooste haastattelukierrokselta (toimitetaan myöhemmin) Toimintasuunnitelma 2016, alustava ehdotus Raportti 2016 muoto ja sisältö, alustava ehdotus

Lisätiedot

League of Finnish-American Societies Scholarship Foundation

League of Finnish-American Societies Scholarship Foundation DO NOT STAPLE APPLICATION FORM League of Finnish-American Societies Scholarship Foundation The Foundation has been supporting Finnish students in their studies in the USA since 1970. Checklist. A complete

Lisätiedot

MINNO Innovaatioprojekti 2015 Loppukatselmus. Team Kameleontti Hansakallion aistihuone 30.10.2015

MINNO Innovaatioprojekti 2015 Loppukatselmus. Team Kameleontti Hansakallion aistihuone 30.10.2015 MINNO Innovaatioprojekti 2015 Loppukatselmus Team Kameleontti Hansakallion aistihuone 30.10.2015 Mikä MINNO on? - Minno on työkalu Metropolian innovaatioprojekteja varten - Minno toimii yhteistyössä opiskelijoiden,

Lisätiedot

JOUSTAVUUS JA OPINTOPOLUT

JOUSTAVUUS JA OPINTOPOLUT JOUSTAVUUS JA OPINTOPOLUT Tekstiili- ja vaatetusalan koulutuksen kehittämispäivä 16.2.2011 Erja Parviainen 10/2/11 Helsinki Metropolia University of Applied Sciences 1 Esityksen sisältö: Metropolia Ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

New Skillsand Jobs- New Skills Network. hakukierroksen 2012 painopisteissä 18.10.2011

New Skillsand Jobs- New Skills Network. hakukierroksen 2012 painopisteissä 18.10.2011 New Skillsand Jobs- Tulevaisuuden osaajat hakukierroksen 2012 painopisteissä 18.10.2011 New Skills Network Komission rahoittamaa temaattista toimintaa Tavoitteena levittää LLP-ohjelman tuloksia, edistää

Lisätiedot

Sisällysluettelo Table of contents

Sisällysluettelo Table of contents Sisällysluettelo Table of contents OTC:n Moodlen käyttöohje suomeksi... 1 Kirjautuminen Moodleen... 2 Ensimmäinen kirjautuminen Moodleen... 2 Salasanan vaihto... 2 Oma käyttäjäprofiili... 3 Työskentely

Lisätiedot

HAMKin ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot

HAMKin ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot HAMKin ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot Master s Degrees at HAMK University of Applied Sciences Ylempi ammattikorkeakoulututkinto Uutta innovatiivista osaamista Ylempien ammattikorkeakoulututkintojen

Lisätiedot

Työmarkkinoiden tulevaisuuden näkymät Pohjois-Savossa

Työmarkkinoiden tulevaisuuden näkymät Pohjois-Savossa Työmarkkinoiden tulevaisuuden näkymät Pohjois-Savossa Yhdessä tekemällä kaikkien työpanos käyttöön seminaari Pohjois-Savon ELY-keskus, Juha Kaipiainen, strategiapäällikkö, vs. yksikön päällikkö 22.2.2011

Lisätiedot

EVE-Electric Vehicle Systems 2011-2015 Programme status

EVE-Electric Vehicle Systems 2011-2015 Programme status EVE-Electric Vehicle Systems 2011-2015 Programme status ECV national seminar 24.9.2014 Martti Korkiakoski Tekes EVE Electric Vehicle Systems 2011-2015 Need Innovations for new businesses in the growing

Lisätiedot

Mineral raw materials Public R&D&I funding in Finland and Europe, 2015. Kari Keskinen

Mineral raw materials Public R&D&I funding in Finland and Europe, 2015. Kari Keskinen Mineral raw materials Public R&D&I funding in Finland and Europe, 2015 Kari Keskinen DM1369699 DM1369699 Green Mining (2011-2016) 81 projects started (39 company projects and 42 research projects) 117

Lisätiedot

Teollinen markkinointi ja kansainvälinen liiketoiminta. Pääaineen esittely

Teollinen markkinointi ja kansainvälinen liiketoiminta. Pääaineen esittely Teollinen markkinointi ja kansainvälinen liiketoiminta Pääaineen esittely Teollinen markkinointi ja kansainvälinen liiketoiminta Pääaineen opiskelijat käyvät sekä markkinoinnin että kansainvälisen liiketoiminnan

Lisätiedot

Ympäristönhoitajan tutkinnon analyysi Julkisen sektorin työnantajien näkökulma

Ympäristönhoitajan tutkinnon analyysi Julkisen sektorin työnantajien näkökulma Ympäristönhoitajan tutkinnon analyysi Julkisen sektorin työnantajien näkökulma Marju Helenius-Kalavainen Kehittämishankeraportti Joulukuu 2009 Ammatillinen opettajakorkeakoulu JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

Miksei voisi istua välillä lattialla? Why not sit on the floor for a change

Miksei voisi istua välillä lattialla? Why not sit on the floor for a change Mukula 12 Miksei voisi istua välillä lattialla? Why not sit on the floor for a change 12 Design Kaija Aalto Mukula-istuinseinä syntyi Aalto-yliopiston ja Iskun keväällä 2011 järjestämässä yhteisessä opiskelijaprojektissa,

Lisätiedot

Tarua vai totta: sähkön vähittäismarkkina ei toimi? 11.2.2015 Satu Viljainen Professori, sähkömarkkinat

Tarua vai totta: sähkön vähittäismarkkina ei toimi? 11.2.2015 Satu Viljainen Professori, sähkömarkkinat Tarua vai totta: sähkön vähittäismarkkina ei toimi? 11.2.2015 Satu Viljainen Professori, sähkömarkkinat Esityksen sisältö: 1. EU:n energiapolitiikka on se, joka ei toimi 2. Mihin perustuu väite, etteivät

Lisätiedot

Yrittäjyys ja liiketoimintaosaaminen Tradenomi (Ylempi AMK) Master of Business Administration

Yrittäjyys ja liiketoimintaosaaminen Tradenomi (Ylempi AMK) Master of Business Administration Tradenomi (Ylempi AMK) Master of Business Administration Koulutusohjelman tuottama tutkinto Tradenomi (Ylempi AMK) on ylempi korkeakoulututkinto, joka tuottaa saman pätevyyden julkisen sektorin virkaan

Lisätiedot

Lähellä kaupungissa. Web-based learning environment relating to urban and geography studies

Lähellä kaupungissa. Web-based learning environment relating to urban and geography studies Lähellä kaupungissa Web-based learning environment relating to urban and geography studies Virpi Hirvensalo, Department of Geography and Geology, University of Turku GI Norden 9.6.2011 Project in a nutshell

Lisätiedot

Yhteiskunta- ja humanistiset tieteet (SSH) 7. puiteohjelman syksyn 2011 haku Vuoden 2012 työohjelma

Yhteiskunta- ja humanistiset tieteet (SSH) 7. puiteohjelman syksyn 2011 haku Vuoden 2012 työohjelma Yhteiskunta- ja humanistiset tieteet (SSH) 7. puiteohjelman syksyn 2011 haku Vuoden 2012 työohjelma Yleisiä huomioita 2012 SSH-työohjelmasta Kohdennettu erityisten yhteiskunnallisten haasteiden ratkaisemiseksi.

Lisätiedot

Havaintoja suomalaisista ja pohjoismaisista peruskirjahakemuksista Irma Garam CIMO 28.5.2015

Havaintoja suomalaisista ja pohjoismaisista peruskirjahakemuksista Irma Garam CIMO 28.5.2015 Erasmus Charter for Higher Education (ECHE) Havaintoja suomalaisista ja pohjoismaisista peruskirjahakemuksista Irma Garam CIMO 28.5.2015 Pohjoismainen ECHE-hanke ECHE-dokumenttien tarkastelu ja vertailu

Lisätiedot

WORKING COMMUNITY SKILLS

WORKING COMMUNITY SKILLS WORKING COMMUNITY SKILLS 8.10.2011 Päivi Huotari Paivi.huotari@hamk.fi DIFFERENT ROLES OF SUPERVISORS AND SUBORDINATES MANAGEMENT AND LEADERSHIP SKILLS ORGANIZATIONAL CITIZENSHIP BEHAVIOUR SELF MANAGEMENT

Lisätiedot

Social and Regional Economic Impacts of Use of Bioenergy and Energy Wood Harvesting in Suomussalmi

Social and Regional Economic Impacts of Use of Bioenergy and Energy Wood Harvesting in Suomussalmi Social and Regional Economic Impacts of Use of Bioenergy and Energy Wood Harvesting in Suomussalmi Green Cities and Settlements 18.2.2014 Ville Manninen Writers Project group Sirpa Korhonen, Anna Mari

Lisätiedot

Opiskelijavaihto- kulttuurienvälisen kompetenssin kehittämismatka? Elisa Hassinen Lahden ammattikorkeakoulu Jyväskylän yliopisto

Opiskelijavaihto- kulttuurienvälisen kompetenssin kehittämismatka? Elisa Hassinen Lahden ammattikorkeakoulu Jyväskylän yliopisto Opiskelijavaihto- kulttuurienvälisen kompetenssin kehittämismatka? Elisa Hassinen Lahden ammattikorkeakoulu Jyväskylän yliopisto 11.11.2014 Lahden tiedepäivä Mitä tutkittiin ja miksi? - tutkimus on osa

Lisätiedot