Hyvinvointi ja toimintakyky -yksikkö Faculty of Welfare and Human Functioning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hyvinvointi ja toimintakyky -yksikkö Faculty of Welfare and Human Functioning"

Transkriptio

1 Hyvinvointi ja toimintakyky -yksikkö Faculty of Welfare and Human Functioning

2 Johtaja: Johanna Holvikivi, Terveydenhuollon maisteri, toimintaterapeutti»» Yli 1600 opiskelijaa vuonna 2012» AMK-tutkinnosta 21 opiskelijaa»» Henkilökuntaa 120» 2012 ammattikorkeakoulututkinnosta valmistui 353 ja ylemmästä Toimipisteet:»» Vanha viertotie 23»» Mannerheimintie 172»» Sofianlehdonkatu 5b Director: Johanna Holvikivi, Master of Health Science, Occupational Therapist»» More than 1,600 students in 2012» with a Master s degree in 2012»» 120 members of staff» 353 students graduated with a Bachelor s degree and 21 graduated Campuses:»» Vanha viertotie 23»» Mannerheimintie 172»» Sofianlehdonkatu 5b

3 Kestävän hyvinvoinnin tekijöitä Factors contributing to sustainable welfare Hyvinvoinnin ja toimintakyvyn oppimisyhteisö rakentaa osaamista kestävälle hyvinvoinnille ja toimintakyvylle kaupunkiympäristössä. Yksikkö tekee tiivistä yhteistyötä työelämän sekä sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaiden kanssa niin opetuksen kuin kehitys-, innovaatio- ja tutkimustyön osalta. Tavoitteena on tuottaa toimintaa, jossa yhdistyvät työelämän käytäntöjen uudistamista palveleva tieto sekä osaaminen korkeakoulun ja työelämän rajapinnalla. Työelämäkumppanuuden lähtökohtana on hyvinvointipalveluiden asiakkuus, joka on kehittämisen keskiössä. Hyvinvointi ja toimintakyky -yksikössä voi opiskella kymmenessä eri koulutusohjelmassa ja lisäksi suorittaa kuntoutuksen tai sosiaalialan ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon. Koulutusohjelmat ovat apuvälinetekniikka, fysioterapia, hammastekniikka, jalkaterapia, optometria, osteopatia, sosiaaliala, Social Services, toimintaterapia ja vanhustyö. Opiskelija saa yksikössämme kansallisesti ja kansainvälisesti vahvan hyvinvointialan osaamisen ja tuen sen jatkuvaan kehittämiseen työuran vaiheissa. Positia-palveluyksikkö tarjoaa alueen asiakkaille ja yrityksille koulutusohjelmien opiskelijoiden terapia-, tutkimus-, hoito- ja ryhmäpalveluita sekä osallistuu erilaisiin kehittämishankkeisiin. Työelämäpalvelut tarjoavat lisäksi tilaus- ja täydennyskoulutusta sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille. The welfare and human functioning learning community creates competence for sustainable welfare and human functioning in urban environments. Our faculty works in close cooperation with workplaces and customers of the health care and social services sector in the areas of teaching and development, innovation and research. Our objective is to generate activities combining knowledge used to modernise practices at workplaces with competence in the interaction between the university of applied sciences and working life. The focus in partnerships with workplaces is on welfare service customer relationships, which form the focal point of development. At the Faculty of Welfare and Human Functioning, students can study in ten different degree programmes and, moreover, complete a Master s degree in Rehabilitation or Social Services. Our degree programmes are Dental Technology, Elderly Care, Occupational Therapy, Optometry, Osteopathy, Physiotherapy, Podiatry, Prosthetics and Orthotics and Social Services, with the latter available in Finnish and in English. Our faculty s students gain strong competence in the welfare sector, both on the national and international level, and support for continuously developing their skills throughout their career. The Positia service unit offers therapy, research, treatment and group services provided by the degree programmes students. Labour Market Services offers tailored and further education to professionals in the health care and social services sector. 3

4 Apuvälinetekniikka Prosthetics and Orthotics Apuvälinetekniikan koulutusohjelman tavoitteena on kouluttaa ammattitaitoisia, innovatiivisia ja yhteistyökykyisiä apuvälinehuollon asiantuntijoita suomalaiseen sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmään. The objective of the Degree Programme in Prosthetics and Orthotics is to train skilled, innovative and cooperationminded experts in prosthetics and orthotics treatment for the Finnish health care and social services system. Apuvälineteknikko on teknisen apuvälinehuollon asiantuntija. Hän tukee ihmisen toiminta- ja liikkumiskykyä apuvälineiden avulla. Apuvälineteknikko ymmärtää itsenäisen selviytymisen merkityksen ja mahdollisuudet elämän eri vaiheissa sekä tietää eri sairauksien vaikutuksista toimintakykyyn. Apuvälineteknikon työhön kuuluu apuvälinetarpeen arviointi ja sen perusteella tapahtuva apuvälinepalvelun tuottaminen, joko valmiina tuotteena tai yksilöllisesti apuvälineen suunnitellen ja valmistaen. Väestön ikärakenteen muutos ja muut yhteiskunnalliset tekijät lisäävät apuvälinepalvelujen tarvetta. Haasteena onkin kehittää apuvälineiden käytettävyyttä ja lisätä niiden vaikuttavuutta. Apuvälineteknikko (AMK) -tutkintoon johtavaa koulutusta järjestetään Suomessa ainoastaan Metropolia Ammattikorkeakoulussa. A Prosthetist-Orthotist is an expert in technical prosthetics and orthotics treatment who supports people s ability to function and move with the help of prosthetics and orthotics. A Prosthetist-Orthotist understands the importance and possibilities of independent functioning at different stages in people s lives and knows the effects of different illnesses on people s ability to carry out various tasks. A Prosthetist-Orthotist s job includes the assessment of the need for prosthetics and orthotics and the provision of services based on these assessments, either as finished products or as individually designed and manufactured prostheses and orthoses. Changes in the population s age structure and other social factors are set to increase demand for prosthetics and orthotics services. The challenge is to develop the usability of prosthetics and orthotics and to increase their effectiveness. Helsinki Metropolia University of Applied Sciences is the only institution in Finland to provide training leading to the Prosthetist-Orthotist degree. 4

5 Fysioterapia Physiotherapy Fysioterapian koulutusohjelman perustehtävänä on kouluttaa osaavia, vastuullisia ja innovaatiokykyisiä fysioterapeutteja yhteiskunnan muuttuviin tarpeisiin. Fysioterapeutin ammatillisena tehtävänä on tukea ihmisen hyvinvointia ja terveyttä edistämällä hänen toiminta- ja liikuntakykyään erilaisissa toimintaympäristöissä. Fysioterapeutti arvioi, suunnittelee ja kehittää työtään monialaisissa, alueellisissa, kansallisissa ja kansainvälisissä yhteistyöverkostoissa. Fysioterapeutilla on valmiudet jatkuvaan oppimiseen sekä ammattitaitonsa ja alansa kehittämiseen. Tulevaisuuden fysioterapeutti hallitsee myös yrittäjyyteen, osaamisen markkinointiin sekä palvelujen tuotteistamiseen liittyviä taitoja. Opinnoissa painottuvat ihmisen käyttäytymisen, liikunta- ja toimintakyvyn sekä niiden ohjaamiseen ja harjoittamiseen liittyvät tiedot ja taidot. Opinnoissa ja myöhemmin työssä tarvitaan vuorovaikutustaitoja sekä avaruudellista hahmottamiskykyä ja käden taitoja. The basic mission of the Degree Programme in Physiotherapy is to train competent, responsible and innovative physiotherapists to meet the changing needs of society. A Physiotherapist s job is to support the health and wellbeing of individuals and groups by promoting their ability to exercise and function within different environments. Physiotherapists evaluate, plan and develop their work in multidisciplinary, regional, national and international co operation networks. Physiotherapists possess the ability to constantly learn new things and develop their professional skills and their field. Future Physiotherapists are also proficient in entrepreneurship, the marketing of their expertise and other skills related to the commercialisation of services. The curriculum focuses on the knowledge and skills needed for studying and guiding human behaviour, exercise and functioning. Students will need interactive skills, spatial awareness and dexterity in their studies and, later, in their professional careers. 5

6 Hammastekniikka Dental Technology Hammasteknikko (AMK) suunnittelee ja valmistaa purentaelimen proteettisessa kuntoutuksessa tarvittavia proteeseja sekä hampaiston oikomishoidossa ja purentaelimien toiminnallisten häiriöiden hoidossa tarvittavia kojeita. Suomessa työskentelee hammasteknisellä alalla noin 1100 henkilöä. Heistä hammasteknikkoja on noin 850, joista vajaat 400 on lisäkouluttautunut erikoishammasteknikoiksi. Hammasteknikot työskentelevät yleensä yksityisissä hammaslaboratorioissa tai hammastarvikeliikkeiden palveluksessa lähinnä edustajina ja myyjinä. Maassamme on 435 hammaslaboratoriota, joista erikoishammasteknikon vastaanottoja on vähän alle 200. Suomessa voi tällä hetkellä opiskella hammasteknikoksi ainoastaan Metropolia Ammattikorkeakoulun hammastekniikan koulutusohjelmassa. Dental Technologists design and manufacture prostheses required for the prosthetic rehabilitation of the head area. The most important of these comprise various dental prostheses and appliances required for orthodontics and the treatment of functional disorders of the masticatory system. Around 1,100 people work in the dental technology industry in Finland. About 850 of them are Dental Technologists, close to 400 of whom have completed further training as Denturists. Dental Technologists usually work with private dental laboratories or for suppliers of dental products mainly as representatives and sales personnel. Finland has 435 dental laboratories, slightly less than 200 of which are Denturist practices. Helsinki Metropolia University of Applied Sciences is currently the only institution in Finland to provide training leading to the Dental Technologist degree. 6

7 Jalkaterapia Podiatry Jalkaterapian koulutusohjelmasta valmistuu kansainvälisesti arvostettuun ammattiin. Työssä tarvitaan jalkaterapian teoreettista hallintaa, kolmiulotteista hahmotuskykyä, innovatiivisuutta, käden taitoja sekä kliinisen päättelyn ja ongelmaratkaisun taitoja. The Degree Programme in Podiatry provides training for an internationally esteemed profession. The Podiatrist s job requires a theoretical command of Podiatry, threedimensional perception, innovativeness, dexterity and clinical reasoning and problem solving skills. Jalkaterapeutti hallitsee ihmisen pystyasennon, liikkumisen, alaraajojen rakenteen, toimintojen ja kuormittumisen kokonaisvaltaisen tutkimisen. Niiden pohjalta tehdään kliinisen päättelyn taitoja käyttäen jalkaterapian hoitosuunnitelma. Ammatti on nopeasti kehittyvä ja haasteellinen. Alaraajojen ja jalkaterän alueen vaivojen jatkuvasti lisääntyessä jalkaterapiapalveluiden kysyntä kasvaa. Valmistuttuaan jalkaterapeutti työskentelee sosiaali- ja terveydenhuollossa, yksityisenä ammatinharjoittajana tai jalka terapian asiantuntijana perus- sekä erikoissairaanhoidossa moniammatillisissa työryhmissä. Työllistyä voi myös kaupalliselle alalle, urheilu- ja liikuntasektorille tai tuotteiden ja palveluiden kehittäjäksi. Podiatrists are proficient in the comprehensive study of the human upright position, human movement, the structure and functioning of the lower extremities and the loads they bear, based on which they prepare podiatry treatment plans using clinical reasoning skills. The profession is rapidly developing and challenging, and with an increasing number of people suffering from ailments in their lower extremities and feet, demand for podiatry services is growing. After graduation, Podiatrists find jobs in the health care and social services sector, as private practitioners or as podiatry experts in multidisciplinary work groups in the nursing and specialist nursing sector. There are also job opportunities in the commercial sector, namely in the sports and exercise sector and the development of services. 7

8 Optometria Optometry Optometrian koulutusohjelmasta valmistuu laillistettuja terveydenhuollon ammattihenkilöitä nimikkeellä laillistettu optikko, tutkintonimike on optometristi. Optometristi (AMK) tekee itsenäisesti näöntutkimukset, määrittää, määrää ja sovittaa silmä- ja piilolasit sekä heikkonäköisten apuvälineet. Silmälasien valmistus ja luovuttaminen sekä asiakkaan ohjaaminen ja opastaminen näönhuoltovälineiden käytössä ovat olennainen osa optometristin työtä. Optometristi työskentelee yleensä yksityisen terveydenhuollon sektorilla optikkoliikkeissä joko itsenäisenä yrittäjänä tai työntekijänä. Optometristi toimii myös näkemisen asiantuntijana terveydenhuollossa, tekniikassa, liike-elämässä sekä ympäristö- ja liikennesuunnittelussa. Hän on asiantuntijana ratkaistaessa ympäristöperäisiä näkö ongelmia, jotka vaativat tietoa valosta ja valaistuksesta, värin ja muodon hahmottamisesta sekä näkemisestä erilaisissa ympäristöissä ja tilanteissa. Tulevaisuudessa optisen alan, teollisuuden ja tekniikan kehittyminen tuovat uusia haasteita optometrian ammattilaiselle. Yhteistyö ja verkostoituminen moniammatillisten ryhmien kanssa ja näkemisen erityisasiantuntijana toimiminen lisääntyy. Graduates of the Degree Programme in Optometry are awarded the degree title Optometrist and become licensed health care professionals with the title Licensed Optician. Optometrists perform vision examinations independently and measure, prescribe and fit spectacles, contact lenses and low vision aids. Making and dispensing spectacles and counselling and guiding clients in the use of vision care equipment form an integral part of the work of Optometrists. Optometrists usually work with optical stores in the private health care sector, either as independent entrepreneurs or as employees. They also function as vision specialists in health care, technology, business and environmental and transport planning. They work as experts when solving environmentrelated vision problems that require knowledge of light and lighting, colour and shape perception and the ability to see in different environments and situations. In the future, developments in the optical field, industry and technology will pose new challenges to optometry professionals. Cooperation and networking with multidisciplinary teams and work as a vision specialist are set to increase. 8

9 Osteopatia Osteopathy Osteopatian koulutusohjelma on nuori, dynaaminen ja jatkuvasti kehittyvä. Nuorisoasteen koulutusta järjestetään ainoastaan Metropoliassa. Koulutusohjelman tavoitteena on aktiivisesti kehittää kansallisia työelämäverkostoja ja ylläpitää kansainvälistä toimintaa. Osteopaatti tutkii ja hoitaa ihmisiä, joilla on tuki- ja liikuntaelimistön toiminnallisia ongelmia ja kiputiloja. Osteopaatin työn tarkoituksena on auttaa asiakasta edistämään ja ylläpitämään terveyttään. Tavoitteena on asiakkaan toimintakyvyn tukeminen. Työssä korostuu ennaltaehkäisevä ja ohjaava näkökulma. Osteopaatti vastaa itsenäisesti työnsä suunnittelusta, toteutuksesta ja arvioinnista. The Degree Programme in Osteopathy is young, dynamic and constantly developing. Metropolia is the only institution to provide undergraduate studies in osteopathy. The objective of the degree programme is to actively develop national professional networks and maintain international activities. Osteopaths examine and treat people with functional disorders and pain in their musculoskeletal system. Their aim is to help customers improve and maintain their health and to support their customers ability to function. Osteopathic treatment emphasises the points of view of prevention and guidance. Osteopaths are responsible for planning, carrying out and assessing their work independently. 9

10 Sosiaaliala ja Social Services Social Services (tuition in Finnish and in English) Sosionomi (AMK) -koulutus tuottaa sosiaalipedagogista osaamista ja kekseliästä sosiaalista asiantuntijuutta, joka vastaa metropolialueen muuttuviin vaatimuksiin. Social Services -koulutusohjelma on kokonaan englanninkielinen. Sosionomin työ sisältää rohkeaa yhteiskunnallista vaikuttamista ja sosiaalisen näkökulman esiin tuomista monialaisissa hyvinvointipalveluissa. Työssä edistetään sosiaalista osallisuutta, yhdenvertaisuutta ja hyvinvointia sekä ehkäistään ja korjataan syrjäytymistä yhdessä yksilöiden ja yhteisöjen kanssa. The Bachelor of Social Services training provides social pedagogical competence and dynamic social expertise to meet the changing requirements of the Greater Helsinki area. The Degree Programme in Social Services is available both in Finnish and in English. Bachelors of Social Services engage in bold social activities and present a social point of view in multidisciplinary wellbeing services. They promote social inclusion, equality and wellbeing and work to prevent and rectify social exclusion in cooperation with individuals and communities. Sosionomi osaa analysoida yhteiskunnallisia ilmiöitä ja ymmärtää niiden vaikutukset ihmisten elämään ja hyvinvointiin. Työtä tehdään eri-ikäisten ihmisten arjessa heidän omissa elinympäristöissään. Sosionomi taitaa dialogin erilaisten ihmisten kanssa ja arvostaa arkielämän moninaisuutta. Sosiaalipedagogista osaamista käytetään ihmisten toimintaedellytysten ja osallisuuden vahvistamiseen. Sosiaalipedagoginen asiantuntijuus konkretisoituu mm. sosiokulttuurisina innostamisen taitoina. Sosionomilla on kehittämis-, johtamis- ja verkosto-osaamista. Bachelors of Social Services are able to analyse social phenomena and understand their effect on people s lives and wellbeing. They work with people of different ages in their daily living environments. Bachelors of Social Services are skilled at dialogue with different people and appreciate the diversity of everyday life. Social pedagogical competence is utilised for strengthening people s ability to function and their social inclusion. Concrete ways of applying social pedagogical expertise include the use of socio-cultural animation skills. Bachelors of Social Services possess competence in development, management and networking. 10

11 Toimintaterapia Occupational Therapy Toimintaterapia pohjaa vankkaan tietoperustaan toiminnan vaikutuksesta ihmisen toimintakykyyn ja tähtää terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen. Ensisijaisena pyrkimyksenä on parantaa ihmisen mahdollisuutta toimia ja elää hänelle itselleen tärkeätä elämää. Occupational therapy relies on solid knowledge of the impact of activity on people s ability to function and aims to promote health and wellbeing. The primary objective of occupational therapy is to enable the customer to participate in daily activities important to him or her. Toimintaterapeutit työskentelevät ihmisten ja yhteisöjen kanssa etsien yhdessä heidän kanssaan vaihtoehtoisia toimintatapoja ja keinoja vaikuttaa toimintaan ja ympäristöön, jossa ilmenee vaikeuksia sairastumisen, vammautumisen tai elämäntilanteen muutoksen vuoksi. Toimintakyvyn arvioinnissa käytetään testattuja arviointimenetelmiä. Terapeuttisella toiminnalla, erityisesti ihmisen luonnollisissa toimintaympäristöissä, on todettu olevan myönteisiä vaikutuksia yksilöiden toimintakykyyn ja osallistumisen mahdollisuuksiin. Opintojen kautta toimintaterapeutit (AMK) kehittyvät tämän päivän terveyden edistäjiksi, kuntoutuksen osaajiksi ja työelämän kehittämistarpeiden tunnistajiksi sekä ratkaisujen etsijöiksi. Kansainvälisyysosaaminen on myös tärkeä osa toimintaterapeutin koulutusta. Occupational Therapists work together with individuals and communities, searching for alternative ways of doing things and means of influencing their activities and environment when they face difficulties due to illness, disability or changes in their life situation. The customer s ability to function is evaluated using tried-and-tested evaluation methods. Therapy processes, especially when applied in people s natural environment, have been found to have positive effects on their ability to function and opportunities to participate in different activities. The studies help Occupational Therapists develop into experts in up-to-date health promotion and rehabilitation and enable them to recognise the development needs of professional life and to address them. International themes also play a major role in the Occupational Therapist s studies. 11

12 Vanhustyö Elderly Care Vanhustyön koulutusohjelman perustehtävänä on kouluttaa kokonaisvaltaisen vanhustyön osaajia, geronomeja, jotka tukevat hyvää ja osallistuvaa vanhenemista pääkaupunkiseudulla. Geronomi edistää vanhojen ihmisten hyvinvointia, sosiaalista osallisuutta, terveyttä ja toimintakykyä. Geronomi huomioi vanhan ihmisen yksilöllisen elämänkulun, perheen ja lähiyhteisön merkityksen sekä kokonaisvaltaiset voimavarat ja tuentarpeet erilaisissa elämäntilanteissa. Geronomin asiantuntijuus rakentuu monitieteisestä gerontologisesta tiedosta. Vanhustyö mahdollistaa mielekästä ja laadukasta ikääntymistä. Työn tavoitteena on arjen sujuvuuden ja turvallisuuden varmistaminen vanhuksen omassa elinympäristössä. Palvelutyössä käytetään luovia ja kuntouttavia menetelmiä. Positiassa geronomiopiskelijat tarjoavat niin yksilö- kuin ryhmämuotoisia palveluja palveluohjauksen sekä terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen alueilla. Geronomiopiskelijat voivat pitää esitelmiä ja osallistua toimintaan eri organisaatioissa. The basic mission of the Degree Programme in Elderly Care is to train experts in holistic elderly care who promote dignified and participatory ageing in the Greater Helsinki area. Bachelors of Elderly Care promote the wellbeing, health, rehabilitation and social participation of elderly people. Bachelors of Elderly Care realise the importance of senior citizens individual lives, families and community and take into consideration their holistic resources and needs for support in different life situations. The expertise of Bachelors of Elderly Care is based on multidisciplinary gerontological knowledge. Elderly care enables people to age comfortably and with dignity. Their work aims at ensuring smooth daily living and safety in elderly people s own living environment. In service work, they utilise creative and rehabilitative methods. At Positia, students of elderly care offer services to individuals and groups alike in the areas of service guidance and the promotion of health and wellbeing. Students of elderly care may also hold presentations and participate in activities in various organisations. 12

13

14 Ylempi ammattikorkeakoulu tutkinto Kuntoutuksen YAMK Kuntoutuksen koulutusohjelmassa oppimisryhmät muodostuvat sosiaali- ja terveysalojen ammattilaisista, jotka yhdessä tuottavat uudistuvaa kuntoutuksen osaamista kuntoutuspalvelujen käyttäjien ja yhteiskunnan hyväksi. Master s Degree Master s Degree in Rehabilitation Study groups in the Rehabilitation degree programme are composed of professionals from the health care and social services sectors, who together generate dynamic competence in rehabilitation for the benefit of society and the users of rehabilitation services. Koulutusohjelmassa suoritetaan ylempi korkeakoulututkinto, joka vastaa tasoltaan tiedekorkeakoulun maisteritutkintoa kansallisesti ja tuottaa saman kelpoisuuden julkisiin virkoihin ja toimiin. Tutkinto on vertailukelpoinen kansainvälisten tutkintojen kanssa (master s degree in rehabilitation). Kuntoutuksen koulutusohjelmasta valmistuvat osaavat toimia vaativissa kuntoutuksen kehittämis- ja johtamistehtävissä, jotka edellyttävät mm. kykyä ennakoida, arvioida, kartuttaa kuntoutusalan tietoa ja uudistaa käytäntöjä innovatiivisesti ja kansainvälisesti. Sosiaalialan YAMK Sosiaalialan ylempi ammattikorkeakoulututkinto tuottaa sosiaalialan ja hyvinvoinnin laaja-alaisia erityisasiantuntijoita. Koulutuksen painopisteenä on lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin edistäminen, lapsiperheiden palveluiden monialainen tuottaminen sekä tutkittuun tietoon ja kokemukseen perustuva kehittäminen kaupunkiympäristössä. Tutkinnon suorittaneilla on laaja ja syvällinen ymmärrys sosiaalialan yhteiskunnallisesta tehtävästä sekä valmiudet vastata alan vaativiin kehittämishaasteisiin. Tutkinnon suorittaneet sijoittuvat hyvin työelämään. Students of the degree programme complete a Master s degree that is equivalent to a Master s degree obtained at a scientific higher education institution in Finland and gives its holder the same qualifications for public offices and positions. The degree is comparable to similar international qualifications (Master s Degree in Rehabilitation). Students graduating from the Degree Programme in Rehabilitation are able to undertake demanding rehabilitation development and management tasks that require the ability to anticipate, evaluate, acquire new knowledge in rehabilitation and renew various practices innovatively and in an international setting. Master s Degree in Social Services The Master s degree programme in Social Services trains experts in social services and welfare who possess diverse skills. The curriculum focuses on promoting the welfare of children, young people and families, providing versatile services for families with children and on development in urban environments based on researched information and experience. Graduates who have completed the degree possess an extensive and deep understanding of social services mission in society, and the capabilities to meet the tough development challenges of the field. Masters of Social Services have a good employment rate. 14

15 Positia Positia Hyvinvointipalvelut Positia on Hyvinvointi ja toimintakyky -yksikön eri koulutusalojen opiskelijoiden harjoittelupaikka, jossa tarjotaan ohjatusti terapia- ja hoitopalveluita. Positian toiminnan tarkoitus on auttaa ihmisiä edistämään hyvinvointiaan ja toimintakykyään. Welfare Services Positia is a training unit for students from the different degree programmes of the Faculty of Welfare and Human Functioning, offering therapy and treatment services in a supervised environment. The aim of Positia s services is to help to promote one s welfare and human functioning. Positiaan voi tulla joko vaivan takia tai ennaltaehkäisemään niitä, tarkistuttamaan tämän hetkisen terveydentilanteen tai saamaan apua pitkäaikaisiin ongelmiin. Käynnille ei tarvitse lääkärin lähetettä. Yksilöhoitojen ja terapioiden lisäksi järjestetään erilaisia ohjattuja ryhmiä, kuten vesiliikunta, kuntosali ja jalkakoulu.tapauskohtaisesti voidaan tehdä koti- ja työpaikkakäyntejä. Uudessa liikelaboratriossa tehdään tarkkoja analyysejä liikkumisesta. Positian opiskelijoilta voi tilata terveyttä ja hyvinvointia edistäviä luentoja, koulutuksia, hyvinvointipäiviä tms. palveluja, jotka suunnitellaan aina yhdessä tilaajan kanssa. Customers can come to Positia to treat or prevent ailments, have a health examination or seek help for chronic health problems. No referral from a doctor is required. In addition to therapy and individual treatments, we also arrange water exercise, gym and podiatry group sessions. In individual cases, we may provide services at home or at the workplace. Our new movement laboratory performs fine analyses of human movement. You can order lectures, training sessions, wellbeing events and other services that promote health and wellbeing from Positia s students, and these will always be planned together with the customer. Yhteystiedot Puhelin , Vanha viertotie 23, Helsinki Contact information Tel , Vanha viertotie 23, FI Helsinki 15

16 Positia Positia Optikkomyymälä Optometristiopiskelijat palvelevat Positia Optikkomyymälässä näöntutkimus- ja silmälasiasioissa. Myymälässä on monipuolinen, pieneenkin budjettiin sopiva valikoima kehyksiä ja linssejä. Opiskelijat tekevät näöntutkimukset huolellisesti ja tarkasti ohjattuna opiskelijatyönä. Osaava henkilökunta auttaa silmälasiratkaisuissa. Aukioloajat Myymälä on avoinna lukukausien aikana tiistaisin ja torstaisin klo Yhteystiedot Puhelin Mannerheimintie 172 A, Helsinki Optician Shop Optometry students provide vision examinations and prescription glasses at Positia Optician Shop, which features a wide range of frames and lenses suitable even for a small budget. Our students carry out careful vision examinations as strictly supervised student work. Our competent staff will help you to find the right pair of glasses. Opening hours The shop is open during term on Tuesdays and Thursdays from 9 a.m. to 5 p.m. Contact information Tel Mannerheimintie 172 A, FI Helsinki 16

17

18 Kehittämis-, innovaatioja tutkimustoiminta Development, Research and Innovation Hyvinvointialan kehittämishankkeet mahdollistavat monenlaisten toimijoiden kohtaamiset innostavassa ilmapiirissä. Yhteistoiminnallinen kehittäminen tuottaa kestävää hyvinvointia ja toimintakykyä ihmisten erilaisiin elämäntilanteisiin ja toimintaympäristöihin. Painoalueitamme ovat erityisesti ikäihmisten hyvä elämä maahanmuuttajien osallisuus ja monimuotoinen palveluosaaminen kuntoutusosaaminen, jolla rakennetaan hyviä käytäntöjä asiakkaan arjessa kestävät tuote- ja palveluinnovaatiot Toimintamme toteutuu sosiaali- ja terveysalan asiakas- ja asiantuntijakumppanuuksina. Olette lämpimästi tervetulleita mukaan kehittäjäverkostoihimme! The research and development projects at the Faculty of Welfare and Human Functioning provide for inspiring encounters between different participating members of society. The objective of our collaborative research and development activities is to produce comprehensive and sustainable well-being for all kinds of situations in life and all acting environments of society. Our points of focus are the following: A good life for senior citizens Immigrant participation and diversity Shared expertise and community-based approaches Multidisciplinary rehabilitation competences Customer-oriented products and service innovations Our activities are carried out as partnerships between customers and specialists at the social and healthcare sector. You are warmly welcome to join our research and development networks! 18

19 Yhteystiedot Kaija Matinheikki-Kokko, Kehittämispäällikkö puh Contact Kaija Matinheikki-Kokko, R&D Manager tel Tiina Huotari, TKI-suunnittelija puh Tiina Huotari, R&D Coordinator tel Aleksandra Meyer, TKI-assistentti puh Aleksandra Meyer, R&D Assistant tel Lue lisää ja tutustu käynnissä olevaan hanketoimintaamme verkkosivuillamme: More information about our R&D activity on our website: 19

20 Työelämäpalvelut Labour Market Services Hyvinvointi- ja toimintakyky -yksikön työelämäpalvelut tarjoaa monipuolista täydennys- ja tilauskoulutusta sosiaali-, terveys-, kuntoutus- ja kasvatusalan työntekijöille ja työyhteisöille. Tarjoamme valmiita täydennyskoulutuksia, joiden suunnittelussa pyritään vastaamaan ajankohtaisiin työelämän tarpeisiin. Valmiiden palvelutuotteiden lisäksi räätälöimme yhdessä työyhteisöjen kanssa koulutuksia ja kehittämishankkeita ammattitaidon kehittämiseksi. Ota rohkeasti yhteyttä, niin suunnitellaan yhdessä tarvitsemasi koulutus! Yhteystiedot Kehityspäällikkö Anne Rahikka p The Labour Market Services unit of the Faculty of Welfare and Human Functioning offers versatile further education and tailored courses for employees and working communities in the health care, social services, rehabilitation and education sectors. We offer standard further training packages that are designed with the aim of meeting the latest needs of working life. In addition to our standard services, we tailor training packages and development projects with working communities in order to enhance professional skills. Please feel free to contact us so we together can plan the training you need! Contact information Development Manager Anne Rahikka, tel

A new model of regional development work in habilitation of children - Good habilitation in functional networks

A new model of regional development work in habilitation of children - Good habilitation in functional networks A new model of regional development work in habilitation of children - Good habilitation in functional networks Salla Sipari, PhD, Principal Lecturer Helena Launiainen, M.Ed, Manager Helsinki Metropolia

Lisätiedot

Production Professionals and Developers for the Cultural Field DEGREE PROGRAMME IN CULTURAL MANAGEMENT

Production Professionals and Developers for the Cultural Field DEGREE PROGRAMME IN CULTURAL MANAGEMENT Production Professionals and Developers for the Cultural Field DEGREE PROGRAMME IN CULTURAL MANAGEMENT HELSINKI METROPOLIA UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES DEGREE PROGRAMME IN CULTURAL MANAGEMENT Degree

Lisätiedot

METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU 2011. 4.11.2011 Johanna Holvikivi

METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU 2011. 4.11.2011 Johanna Holvikivi METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU 2011 4.11.2011 Johanna Holvikivi Osaamista ja oivallusta tulevaisuuden tekemiseen Electric Race About -sähköauto 11/9/2011 Metropolia Ammattikorkeakoulu 3 Yhteisö, uudistaja

Lisätiedot

Tekes the Finnish Funding Agency for Technology and Innovation. Copyright Tekes

Tekes the Finnish Funding Agency for Technology and Innovation. Copyright Tekes Tekes the Finnish Funding Agency for Technology and Innovation DM 607668 03-2011 Expertise and networks for innovations Tekes services Funding for innovative R&D and business Networking Finnish and global

Lisätiedot

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi Network to Get Work Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students www.laurea.fi Ohje henkilöstölle Instructions for Staff Seuraavassa on esitetty joukko tehtäviä, joista voit valita opiskelijaryhmällesi

Lisätiedot

Constructive Alignment in Specialisation Studies in Industrial Pharmacy in Finland

Constructive Alignment in Specialisation Studies in Industrial Pharmacy in Finland Constructive Alignment in Specialisation Studies in Industrial Pharmacy in Finland Anne Mari Juppo, Nina Katajavuori University of Helsinki Faculty of Pharmacy 23.7.2012 1 Background Pedagogic research

Lisätiedot

ProAgria. Opportunities For Success

ProAgria. Opportunities For Success ProAgria Opportunities For Success Association of ProAgria Centres and ProAgria Centres 11 regional Finnish ProAgria Centres offer their members Leadership-, planning-, monitoring-, development- and consulting

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA UTA.FI/EDU TAMPEREEN YLIOPISTO KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Faculty of Education University of Tampere, Finland 1 Kasvatustieteiden tiedekunta koulutamme tulevaisuuden eduksi. TAMPEREEN YLIOPISTO Suhteessa

Lisätiedot

Welcome to. Finland Lahti Wellamo Community College. 11 December 2007

Welcome to. Finland Lahti Wellamo Community College. 11 December 2007 Welcome to Finland Lahti Wellamo Community College 11 December 2007 We operate in the premises of Lahti Adult Education Centre The building was inaugurated exactly 20 year ago and was built to serve university

Lisätiedot

Hankkeiden vaikuttavuus: Työkaluja hankesuunnittelun tueksi

Hankkeiden vaikuttavuus: Työkaluja hankesuunnittelun tueksi Ideasta projektiksi - kumppanuushankkeen suunnittelun lähtökohdat Hankkeiden vaikuttavuus: Työkaluja hankesuunnittelun tueksi Erasmus+ -ohjelman hakuneuvonta ammatillisen koulutuksen kumppanuushanketta

Lisätiedot

General studies: Art and theory studies and language studies

General studies: Art and theory studies and language studies General studies: Art and theory studies and language studies Centre for General Studies (YOYO) Aalto University School of Arts, Design and Architecture ARTS General Studies General Studies are offered

Lisätiedot

Information on Finnish Courses Autumn Semester 2017 Jenni Laine & Päivi Paukku Centre for Language and Communication Studies

Information on Finnish Courses Autumn Semester 2017 Jenni Laine & Päivi Paukku Centre for Language and Communication Studies Information on Finnish Courses Autumn Semester 2017 Jenni Laine & Päivi Paukku 24.8.2017 Centre for Language and Communication Studies Puhutko suomea? -Hei! -Hei hei! -Moi! -Moi moi! -Terve! -Terve terve!

Lisätiedot

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla TURUN YLIOPISTO Hoitotieteen laitos RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla Pro gradu -tutkielma, 34 sivua, 10 liitesivua

Lisätiedot

Metropolia Master's ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot

Metropolia Master's ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot Metropolia Master's ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot Opinto-ohjaajat Metropoliassa 14.11.2014 KTL, kehityspäällikkö Finnish Educational System Source: www.hamk.fi 14.11.2014 Ylemmät amk-tutkinnot pähkinänkuoressa

Lisätiedot

Teacher's Professional Role in the Finnish Education System Katriina Maaranen Ph.D. Faculty of Educational Sciences University of Helsinki, Finland

Teacher's Professional Role in the Finnish Education System Katriina Maaranen Ph.D. Faculty of Educational Sciences University of Helsinki, Finland Teacher's Professional Role in the Finnish Education System Katriina Maaranen Ph.D. Faculty of Educational Sciences University of Helsinki, Finland www.helsinki.fi/yliopisto This presentation - Background

Lisätiedot

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2018 Päivi Paukku & Jenni Laine Centre for Language and Communication Studies

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2018 Päivi Paukku & Jenni Laine Centre for Language and Communication Studies Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2018 Päivi Paukku & Jenni Laine 4.1.2018 Centre for Language and Communication Studies Puhutko suomea? -Hei! -Hei hei! -Moi! -Moi moi! -Terve! -Terve

Lisätiedot

Skene. Games Refueled. Muokkaa perustyyl. napsautt. @Games for Health, Kuopio. 2013 kari.korhonen@tekes.fi. www.tekes.fi/skene

Skene. Games Refueled. Muokkaa perustyyl. napsautt. @Games for Health, Kuopio. 2013 kari.korhonen@tekes.fi. www.tekes.fi/skene Skene Muokkaa perustyyl. Games Refueled napsautt. @Games for Health, Kuopio Muokkaa alaotsikon perustyyliä napsautt. 2013 kari.korhonen@tekes.fi www.tekes.fi/skene 10.9.201 3 Muokkaa Skene boosts perustyyl.

Lisätiedot

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31)

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) Juha Kahkonen Click here if your download doesn"t start automatically On instrument costs

Lisätiedot

Suoritettava tutkinto

Suoritettava tutkinto OPETUSSUUNNITELMA Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, ikäosaaminen Suoritettava tutkinto Suomalaisen väestön ikääntyminen näkyy sekä eliniän pidentymisenä että ikääntyneiden väestöosuuden kasvuna. Ikääntyvä

Lisätiedot

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine 4.1.2017 KIELIKESKUS LANGUAGE CENTRE Puhutko suomea? Do you speak Finnish? -Hei! -Moi! -Mitä kuuluu? -Kiitos, hyvää. -Entä sinulle?

Lisätiedot

Keskeisiä näkökulmia RCE-verkoston rakentamisessa Central viewpoints to consider when constructing RCE

Keskeisiä näkökulmia RCE-verkoston rakentamisessa Central viewpoints to consider when constructing RCE Keskeisiä näkökulmia RCE-verkoston rakentamisessa Central viewpoints to consider when constructing RCE Koordinaattorin valinta ja rooli Selection and role of the coordinator Painopiste: tiede hallinto

Lisätiedot

INTERNATIONAL WEEK at the faculty - come and join us to make it something special

INTERNATIONAL WEEK at the faculty - come and join us to make it something special INTERNATIONAL WEEK at the faculty - come and join us to make it something special International week innovate it! The international week at the Faculty for Welfare and Human Functioning has been held three

Lisätiedot

Kysymys 5 Compared to the workload, the number of credits awarded was (1 credits equals 27 working hours): (4)

Kysymys 5 Compared to the workload, the number of credits awarded was (1 credits equals 27 working hours): (4) Tilasto T1106120-s2012palaute Kyselyn T1106120+T1106120-s2012palaute yhteenveto: vastauksia (4) Kysymys 1 Degree programme: (4) TIK: TIK 1 25% ************** INF: INF 0 0% EST: EST 0 0% TLT: TLT 0 0% BIO:

Lisätiedot

Ammatillinen opettajakorkeakoulu

Ammatillinen opettajakorkeakoulu - Ammatillinen opettajakorkeakoulu 2 JYVÄSKYLÄN KUVAILULEHTI AMMATTIKORKEAKOULU Päivämäärä 762007 Tekijä(t) Merja Hilpinen Julkaisun laji Kehittämishankeraportti Sivumäärä 65 Julkaisun kieli Suomi Luottamuksellisuus

Lisätiedot

Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä. Metropolia Ammattikorkeakoulun Bioanalytiikan koulutusohjelma: Bioanalyytikko

Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä. Metropolia Ammattikorkeakoulun Bioanalytiikan koulutusohjelma: Bioanalyytikko Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä Metropolia Ammattikorkeakoulun Bioanalytiikan koulutusohjelma: Bioanalyytikko Bioanalyytikko (AMK) Opinnot kestävät 3,5 vuotta ja ne koostuvat

Lisätiedot

Kaksoistutkintoyhteistyö venäläisten yliopistojen kanssa

Kaksoistutkintoyhteistyö venäläisten yliopistojen kanssa Kaksoistutkintoyhteistyö venäläisten yliopistojen kanssa Tulokset, mahdollisuudet ja haasteet KV-Kevätpäivät 22.5.2012 LAHTI Janne Hokkanen Director for International Affairs Lappeenranta University of

Lisätiedot

Suoritettava tutkinto

Suoritettava tutkinto OPETUSSUUNNITELMA Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, ikäosaamisen kehittäminen ja johtaminen Suomalaisen väestön ikääntyminen näkyy sekä eliniän pidentymisenä että ikääntyneiden väestöosuuden kasvuna.

Lisätiedot

Research in Chemistry Education

Research in Chemistry Education Research in Chemistry Education The Unit of Chemistry Teacher Education, Department of Chemistry, University of Helsinki Chemistry Education Centre Kemma, National LUMA Centre, University of Helsinki Prof.

Lisätiedot

www.arcada.fi Camilla Wikström-Grotell, prefekt, prorektor DIAK to be Arcada s new neighbour A new sports hall is being planned

www.arcada.fi Camilla Wikström-Grotell, prefekt, prorektor DIAK to be Arcada s new neighbour A new sports hall is being planned OPINTOJEN TEHOKKUUS, LAATU JA PEDAGOGISET RATKAISUT työelämä- ja opiskelijalähtöiset pedagogiset ratkaisut amk-koulutuksessa 16.9. Työpaja I: Opintojen tehokkuus ja laatu www.arcada.fi DIAK to be Arcada

Lisätiedot

JA CHALLENGE 18.-19.4.2013. Anna-Mari Sopenlehto Central Administration The City Development Group Business Developement and Competence

JA CHALLENGE 18.-19.4.2013. Anna-Mari Sopenlehto Central Administration The City Development Group Business Developement and Competence JA CHALLENGE 18.-19.4.2013 Anna-Mari Sopenlehto Central Administration The City Development Group Business Developement and Competence 12.11.2014 Challenges of the City of Turku What kind of city you would

Lisätiedot

The role of 3dr sector in rural -community based- tourism - potentials, challenges

The role of 3dr sector in rural -community based- tourism - potentials, challenges The role of 3dr sector in rural -community based- tourism - potentials, challenges Lappeenranta, 5th September 2014 Contents of the presentation 1. SEPRA what is it and why does it exist? 2. Experiences

Lisätiedot

Satakunnan vanhusneuvosto

Satakunnan vanhusneuvosto Satakunnan vanhusneuvosto Tuula Rouhiainen-Valo 13.9.2016 Ammattikorkeakoulukoulutus /OKM sivuilta *Ammattikorkeakoulut (AMK), ovat luonteeltaan pääosin monialaisia ja alueellisia korkeakouluja, joiden

Lisätiedot

1 in Avril Cutler, Development Officer, Lanarkshire Recovery Network Rosie Line, Support Officer, Lanarkshire Movement for Change

1 in Avril Cutler, Development Officer, Lanarkshire Recovery Network Rosie Line, Support Officer, Lanarkshire Movement for Change Avril Cutler, Development Officer, Lanarkshire Recovery Network Rosie Line, Support Officer, Lanarkshire Movement for Change March 2017 1 in 4 1 background Period of listening (kuultiin yli 200 henkilöä,

Lisätiedot

Aalto Service Factory

Aalto Service Factory 12/11/14 Service Factory and Business Collaboration Minna-Kaarina Forssén, D.Sc. (Eng.) Business Collaboration Manager Key strategic goal of Service Factory Promote multidisciplinary collaboration and

Lisätiedot

Students Experiences of Workplace Learning Marja Samppala, Med, doctoral student

Students Experiences of Workplace Learning Marja Samppala, Med, doctoral student Students Experiences of Workplace Learning Marja Samppala, Med, doctoral student Research is focused on Students Experiences of Workplace learning (WPL) 09/2014 2 Content Background of the research Theoretical

Lisätiedot

Elderly care in Espoo. Juha Metso 12.6.2007

Elderly care in Espoo. Juha Metso 12.6.2007 Elderly care in Espoo Juha Metso 12.6.2007 Elderly care in Espoo Independent living in your own home Supported living in your own home Living in home-like service facilities Hospital and institutional

Lisätiedot

KUOPION KANSALAISOPISTO Kuopio Community College Welcome - Tervetuloa!

KUOPION KANSALAISOPISTO Kuopio Community College Welcome - Tervetuloa! KUOPION KANSALAISOPISTO Kuopio Community College 2012-2013 Welcome - Tervetuloa! CONTENTS: Education system and adult education in Finland Kuopio Community College I I I I I I I I basic information main

Lisätiedot

Master's Programme in Life Science Technologies (LifeTech) Prof. Juho Rousu Director of the Life Science Technologies programme 3.1.

Master's Programme in Life Science Technologies (LifeTech) Prof. Juho Rousu Director of the Life Science Technologies programme 3.1. Master's Programme in Life Science Technologies (LifeTech) Prof. Juho Rousu Director of the Life Science Technologies programme 3.1.2017 Life Science Technologies Where Life Sciences meet with Technology

Lisätiedot

Tampereen yliopiston uudet tiedekunnat ja tutkimusyhteistyö

Tampereen yliopiston uudet tiedekunnat ja tutkimusyhteistyö FACULTY OF MEDICINE AND LIFE SCIENCES Tampereen yliopiston uudet tiedekunnat ja tutkimusyhteistyö Seppo Nikkari Varadekaani, professori The history of the University of Tampere strongly reflects the faith

Lisätiedot

TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo

TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers Heikki Laaksamo TIEKE Finnish Information Society Development Centre (TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry) TIEKE is a neutral,

Lisätiedot

VUOSI 2015 / YEAR 2015

VUOSI 2015 / YEAR 2015 VUOSI 2015 / YEAR 2015 Kansainvälisen opetuksen ja tutkimustoiminnan kehittäminen Developing international teaching and research activities Rehtorin strateginen rahoitus vuosille 2014-2016 / Strategic

Lisätiedot

Copernicus, Sentinels, Finland. Erja Ämmälahti Tekes,

Copernicus, Sentinels, Finland. Erja Ämmälahti Tekes, Copernicus, Sentinels, Finland Erja Ämmälahti Tekes, 24.5.2016 Finnish Space industry in the European context European Space industry has been constantly growing and increasing its direct employment in

Lisätiedot

AYYE 9/ HOUSING POLICY

AYYE 9/ HOUSING POLICY AYYE 9/12 2.10.2012 HOUSING POLICY Mission for AYY Housing? What do we want to achieve by renting apartments? 1) How many apartments do we need? 2) What kind of apartments do we need? 3) To whom do we

Lisätiedot

Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä. Metropolia Ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma: Terveydenhoitaja

Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä. Metropolia Ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma: Terveydenhoitaja Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä Metropolia Ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma: Terveydenhoitaja Terveydenhoitaja (AMK) Nuorisokoulutuksessa opintojen kesto on

Lisätiedot

WAT? INTRO VESI- JA YMPÄRISTÖTEKNIIIKAN MAISTERIOHJELMAAN (MASTER S PROGRAMME IN WATER & ENVIRONMENTAL ENGINEERING)

WAT? INTRO VESI- JA YMPÄRISTÖTEKNIIIKAN MAISTERIOHJELMAAN (MASTER S PROGRAMME IN WATER & ENVIRONMENTAL ENGINEERING) WAT? INTRO VESI- JA YMPÄRISTÖTEKNIIIKAN MAISTERIOHJELMAAN (MASTER S PROGRAMME IN WATER & ENVIRONMENTAL ENGINEERING) 13.9.2017 Marko Keskinen & Maija Sihvonen ENSURING A SUSTAINABLE & FUNCTIONING SOCIETY

Lisätiedot

Siirtymä maisteriohjelmiin tekniikan korkeakoulujen välillä Transfer to MSc programmes between engineering schools

Siirtymä maisteriohjelmiin tekniikan korkeakoulujen välillä Transfer to MSc programmes between engineering schools Siirtymä maisteriohjelmiin tekniikan korkeakoulujen välillä Transfer to MSc programmes between engineering schools Akateemisten asioiden komitea Academic Affairs Committee 11 October 2016 Eija Zitting

Lisätiedot

Aalto-yliopiston laatujärjestelmä ja auditointi. Aalto-yliopisto Inkeri Ruuska, Head of Planning & Management Support

Aalto-yliopiston laatujärjestelmä ja auditointi. Aalto-yliopisto Inkeri Ruuska, Head of Planning & Management Support Aalto-yliopiston laatujärjestelmä ja auditointi Aalto-yliopisto Inkeri Ruuska, Head of Planning & Management Support 16.11.2016 The quality policy principles governing the activities of Aalto University

Lisätiedot

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43 OPINNÄYTETYÖN KUVAILULEHTI Tekijä(t) SUKUNIMI, Etunimi ISOVIITA, Ilari LEHTONEN, Joni PELTOKANGAS, Johanna Työn nimi Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä 43 Luottamuksellisuus ( ) saakka Päivämäärä 12.08.2010

Lisätiedot

Erasmus Charter for Higher Education Hakukierros kevät 2013 Anne Siltala, CIMO

Erasmus Charter for Higher Education Hakukierros kevät 2013 Anne Siltala, CIMO Erasmus Charter for Higher Education 2014-2020 Hakukierros kevät 2013 Anne Siltala, CIMO 2/2009 Mikä on Erasmus-peruskirja? Erasmus-peruskirja (Erasmus Charter for Higher Education, ECHE) säilyy korkeakoulun

Lisätiedot

Building a Pyramid Project Workshop, of April, Larissa, Greece

Building a Pyramid Project Workshop, of April, Larissa, Greece Building a Pyramid Project Workshop, 15-17 of April, Larissa, Greece Nuorelta yrittäjältä vaadittavien tietojen, taitojen ja kompetenssien tunnistaminen ja niiden kehittäminen opetuksessa Özerk Göker Pyramid

Lisätiedot

Structure of Service Production in Central Finland

Structure of Service Production in Central Finland Structure of Service Production in Central Finland Martti Ahokas Regional Council of Central Finland Introduction Traditionally services in Finland produced by over 400 municipalities The service production

Lisätiedot

Perustietoa hankkeesta

Perustietoa hankkeesta Perustietoa hankkeesta Kiina-verkosto on perustettu 1990 luvulla. Kam oon China verkoston nimellä toiminta on jatkunut vuodesta 2007 alkaen. Hankkeen hallinnoija: Kalajokilaakson koulutuskuntayhtymä 1.8.2012

Lisätiedot

Terveys ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä

Terveys ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä Terveys ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä Metropolia Ammattikorkeakoulu Radiografian ja sädehoidon koulutusohjelma: Röntgenhoitaja Röntgenhoitaja (AMK) Opinnot kestävät 3,5 vuotta

Lisätiedot

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus OPETUSSUUNNITELMA

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus OPETUSSUUNNITELMA OPETUSSUUNNITELMA SOSIAALI- JA TERVEYSALAN KEHITTÄMISEN JA JOHTAMISEN KOULUTUS Sosiaali- ja terveysalan keskus Suoritettava tutkinto Tutkintonimike Fysioterapeutti (ylempi AMK) Sairaanhoitaja (ylempi AMK)

Lisätiedot

Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä. Metropolia Ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma: Kätilö

Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä. Metropolia Ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma: Kätilö Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä Metropolia Ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma: Kätilö Kätilö (AMK) Opintojen kesto nuorisokoulutuksessa on 4,5 vuotta ja laajuus

Lisätiedot

NAO- ja ENO-osaamisohjelmien loppuunsaattaminen ajatuksia ja visioita

NAO- ja ENO-osaamisohjelmien loppuunsaattaminen ajatuksia ja visioita NAO- ja ENO-osaamisohjelmien loppuunsaattaminen ajatuksia ja visioita NAO-ENO työseminaari VI Tampere 3.-4.6.2015 Projektisuunnittelija Erno Hyvönen erno.hyvonen@minedu.fi Aikuiskoulutuksen paradigman

Lisätiedot

The Finnish healthcare service grid and access in rural Finland

The Finnish healthcare service grid and access in rural Finland The Finnish healthcare service grid and access in rural Finland Kimmo Parhiala, M.Soc.Sc Development Manager, National Institute for Health and Welfare TW: @parhialakimmo 20.6.2017 The Finnish healthcare

Lisätiedot

Windows Phone. Module Descriptions. Opiframe Oy puh. +358 44 7220800 eero.huusko@opiframe.com. 02600 Espoo

Windows Phone. Module Descriptions. Opiframe Oy puh. +358 44 7220800 eero.huusko@opiframe.com. 02600 Espoo Windows Phone Module Descriptions Mikä on RekryKoulutus? Harvassa ovat ne työnantajat, jotka löytävät juuri heidän alansa hallitsevat ammatti-ihmiset valmiina. Fiksuinta on tunnustaa tosiasiat ja hankkia

Lisätiedot

Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä. Metropolia Ammattikorkeakoulu Suun terveydenhuollon koulutusohjelma: Suuhygienisti

Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä. Metropolia Ammattikorkeakoulu Suun terveydenhuollon koulutusohjelma: Suuhygienisti Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä Metropolia Ammattikorkeakoulu Suun terveydenhuollon koulutusohjelma: Suuhygienisti Suuhygienisti (AMK) Opinnot kestävät 3,5 vuotta ja ne

Lisätiedot

Suomalainen koulutusosaaminen vientituotteena

Suomalainen koulutusosaaminen vientituotteena Suomalainen koulutusosaaminen vientituotteena Case Saudi Arabia EduCluster Finland Ltd. Anna Korpi, Manager, Client Relations AIPA-päivät Kouvolassa 11.6.2013 11.6.2013 EduCluster Finland Ltd Contents

Lisätiedot

Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä. Metropolia Ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma: Sairaanhoitaja

Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä. Metropolia Ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma: Sairaanhoitaja Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä Metropolia Ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma: Sairaanhoitaja Sairaanhoitaja (AMK) Opinnot kestävät 3,5 vuotta ja ne koostuvat

Lisätiedot

Perustietoa hankkeesta / Basic facts about the project. Koulutuksen järjestäjät oppilaitoksineen. Oppilaitokset Suomessa: Partners in Finland:

Perustietoa hankkeesta / Basic facts about the project. Koulutuksen järjestäjät oppilaitoksineen. Oppilaitokset Suomessa: Partners in Finland: Perustietoa hankkeesta / Basic facts about the project Kam oon China- verkostoon kuuluu kaksitoista (12) koulutuksen järjestäjää eri puolilta Suomea. Verkosto on perustettu 1998 alkaen. Hankkeen hallinnoijana

Lisätiedot

Overview on Finnish Rural network and its objectives. Rural Network Unit, Finland

Overview on Finnish Rural network and its objectives. Rural Network Unit, Finland Overview on Finnish Rural network and its objectives Rural Network Unit, Finland Sivu 1 26.5.2009 Rural Network in Finland consist of all actors under - the Rural Development Programme for Mainland of

Lisätiedot

Miksi kotikansainvälisyys? Kansainvälinen yliopisto opiskelijanäkökulmasta Milla Ovaska Asiantuntija, kansainväliset asiat Aalto-yliopiston

Miksi kotikansainvälisyys? Kansainvälinen yliopisto opiskelijanäkökulmasta Milla Ovaska Asiantuntija, kansainväliset asiat Aalto-yliopiston Miksi kotikansainvälisyys? Kansainvälinen yliopisto opiskelijanäkökulmasta Milla Ovaska Asiantuntija, kansainväliset asiat Aalto-yliopiston ylioppilaskunta WHAT KIND OF COMPETENCES DOYOU THINK YOU LL NEED

Lisätiedot

OPISKELU ON EDUKSI - STUDYING AT EDU PAYS OFF 1(6)

OPISKELU ON EDUKSI - STUDYING AT EDU PAYS OFF 1(6) OPISKELU ON EDUKSI - STUDYING AT EDU PAYS OFF 1(6) Raman Hussain EDU:ssa eletään ja tutkitaan kansainvälisyyttä. Yksi kasvatustieteiden yksikön suurista tutkimushankkeista on monitieteinen MULTI-TRAIN,

Lisätiedot

7.11.2014. Sosiaali- ja terveysministeriö

7.11.2014. Sosiaali- ja terveysministeriö 1 7.11.2014 Sosiaali- ja terveysministeriö SUOMEN GERONOMILIITON LAUSUNTO LUONNOKSESTA, JOKA KOSKEE HALLITUKSEN ESITYSTÄ LAIKSI SOSIAALIHUOLLON AMMATTIHENKI- LÖISTÄ JA ERÄIDEN SIIHEN LIITTYVIEN LAKIEN

Lisätiedot

7 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO

7 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO 7 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO Tässä suosituksessa on kuvattu valintaperusteet suomen- ja ruotsinkieliseen koulutukseen sekä vieraskieliseen koulutukseen. Kaikki tässä asiakirjassa

Lisätiedot

ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin. Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana

ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin. Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana Taustaa KAO mukana FINECVET-hankeessa, jossa pilotoimme ECVETiä

Lisätiedot

GOOD WORK LONGER CAREER:

GOOD WORK LONGER CAREER: Juhani Ilmarinen, Ville Ilmarinen, Pekka Huuhtanen, Veikko Louhevaara, Ove Näsman GOOD WORK LONGER CAREER: WORK WELL-BEING IN FINNISH TECHNOLOGY INDUSTRIES 2010-2015 Background Collective agreement between

Lisätiedot

Kansainvälistyvä Keski-Suomi

Kansainvälistyvä Keski-Suomi Kansainvälistyvä Keski-Suomi 18.4.2008 Ritva Nirkkonen toimitusjohtaja Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö Jykes Oy 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Osuus, % Keski-Suomen teollisuuden

Lisätiedot

Vertaispalaute. Vertaispalaute, /9

Vertaispalaute. Vertaispalaute, /9 Vertaispalaute Vertaispalaute, 18.3.2014 1/9 Mistä on kyse? opiskelijat antavat palautetta toistensa töistä palaute ei vaikuta arvosanaan (palautteen antaminen voi vaikuttaa) opiskelija on työskennellyt

Lisätiedot

Keskeisiä haasteita ELO-toiminnassa. TNO-asiantuntijoiden foorumi 22.4.2015

Keskeisiä haasteita ELO-toiminnassa. TNO-asiantuntijoiden foorumi 22.4.2015 Keskeisiä haasteita ELO-toiminnassa TNO-asiantuntijoiden foorumi 22.4.2015 Elinikäisen ohjauksen yhteistyöryhmän tehtävät 2015-2020 1. Edistää kansallista, alueellista ja paikallista tieto-, neuvonta-

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 3 päivänä lokakuuta 2013. 702/2013 Valtioneuvoston asetus

Julkaistu Helsingissä 3 päivänä lokakuuta 2013. 702/2013 Valtioneuvoston asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 3 päivänä lokakuuta 2013 702/2013 Valtioneuvoston asetus ammattikorkeakouluista annetun valtioneuvoston asetuksen liitteen muuttamisesta Annettu Helsingissä

Lisätiedot

Hyvinvoinnin haasteita ja mahdollisuuksia; kokemuksia ja näkemyksiä Kyamk:n TKItoiminnasta

Hyvinvoinnin haasteita ja mahdollisuuksia; kokemuksia ja näkemyksiä Kyamk:n TKItoiminnasta Hyvinvoinnin haasteita ja mahdollisuuksia; kokemuksia ja näkemyksiä Kyamk:n TKItoiminnasta 2009 2013 Ex tutkimusjohtaja Juhani Pekkola, Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Yhteiskunta perustuu luottamukseen

Lisätiedot

Increase of opioid use in Finland when is there enough key indicator data to state a trend?

Increase of opioid use in Finland when is there enough key indicator data to state a trend? Increase of opioid use in Finland when is there enough key indicator data to state a trend? Martta Forsell, Finnish Focal Point 28.9.2015 Esityksen nimi / Tekijä 1 Martta Forsell Master of Social Sciences

Lisätiedot

7. Product-line architectures

7. Product-line architectures 7. Product-line architectures 7.1 Introduction 7.2 Product-line basics 7.3 Layered style for product-lines 7.4 Variability management 7.5 Benefits and problems with product-lines 1 Short history of software

Lisätiedot

FUAS ja sen toiminnallisen ohjauksen malli

FUAS ja sen toiminnallisen ohjauksen malli FUAS ja sen toiminnallisen ohjauksen malli 01.02.2012 Suomen suurin ammattikorkeakoulukokonaisuus FUAS toimii Helsingin laajalla metropolialueella Opiskelijoita 21.000 HAMK LAMK Henkilöstöä 1.700 Liikevaihto

Lisätiedot

Aiming at safe performance in traffic. Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä.

Aiming at safe performance in traffic. Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Aiming at safe performance in traffic Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Medical doctors promoting traffic safety Jukka Terttunen Traffic Medicine Unit Finnish Traffic Safety Agency Vastuullinen

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULU

JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULU Esityksen aihe JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULU Mirja Immonen, koulutuspäällikkö 1 PERUSTIETOJA 2010 Opiskelijamäärä 8490, tutkinto opiskelijoita 6789 Suoritetut tutkinnot v. 2010 yhteensä 1634 Amk tutkintoja

Lisätiedot

Study course code ects contents term other campus Community work methods

Study course code ects contents term other campus Community work methods Turku University of Applied Sciences, Degree Program of Social Services Courses in English International Semester 2014 Contact person Tiina Laakso Study code ects contents term other campus Community work

Lisätiedot

CIMO Osallisuus-työpaja

CIMO Osallisuus-työpaja This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for anyuse which may be made

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen

OPETUSSUUNNITELMA Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen OPETUSSUUNNITELMA Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen opinnoissa syvennät johtamisen eri osa-alueiden

Lisätiedot

HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT PROJECT AT THE UNIVERSITY OF NAMIBIA LIBRARY

HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT PROJECT AT THE UNIVERSITY OF NAMIBIA LIBRARY HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT PROJECT AT THE UNIVERSITY OF NAMIBIA LIBRARY Kaisa Sinikara, University Librarian, Professor and Elise Pirttiniemi, Project Manager, Helsinki University Library Ellen Namhila,

Lisätiedot

Tietoa Laureasta. Finnsecurity ry:n turvallisuusalan kouluttajien ajankohtaispäivä 12.3.2014. Reijo Lähde 3/11/2014

Tietoa Laureasta. Finnsecurity ry:n turvallisuusalan kouluttajien ajankohtaispäivä 12.3.2014. Reijo Lähde 3/11/2014 Tietoa Laureasta Finnsecurity ry:n turvallisuusalan kouluttajien ajankohtaispäivä 12.3.2014 Reijo Lähde 3/11/2014 3/11/2014 Laurea-ammattikorkeakoulu 2 Laurean koulutusalat Fysioterapia Hoitotyö Hotelli-

Lisätiedot

Opiskelijaosuuskunta oppimisympäristönä fysioterapian ammattikorkeakouluopinnoissa

Opiskelijaosuuskunta oppimisympäristönä fysioterapian ammattikorkeakouluopinnoissa Opiskelijaosuuskunta oppimisympäristönä fysioterapian ammattikorkeakouluopinnoissa Annamaija Id-Korhonen Lahti University of Applied Sciences Lahden tiedepäivä 12.11.2013 tulevaisuuden palvelut 2020 Sosiaali-

Lisätiedot

TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015

TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015 1 TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015 Oulun Yliopisto / Tieteen päivät 2015 2 TIETEEN PÄIVÄT Järjestetään Oulussa osana yliopiston avajaisviikon ohjelmaa Tieteen päivät järjestetään saman konseptin mukaisesti

Lisätiedot

Erasmus+ osallistujaraporttien kooste

Erasmus+ osallistujaraporttien kooste Erasmus+ osallistujaraporttien kooste Erasmus+ osallistujaraporttien kooste Aineistona ammatillisen koulutuksen vuoden 2014 suomalaisten Erasmus+ -liikkuvuushankkeiden osallistujaraportit: yhteensä 2804

Lisätiedot

Jatko-opintovaihtoehdot/ Further studies

Jatko-opintovaihtoehdot/ Further studies Jatko-opintovaihtoehdot/ Further studies Lukion jälkeen.. Ammatillinen toinen aste 2v. Ammattikorkeakoulut 3,5-4v. Yliopistot 5,5-6 v. Opinnot ulkomailla After Upper Secondary Vocational school, 2 years

Lisätiedot

Ohjauksen kehittämistavoitteita ja linjauksia Ohjauksen ja työmarkkinoiden seminaari,

Ohjauksen kehittämistavoitteita ja linjauksia Ohjauksen ja työmarkkinoiden seminaari, Ohjauksen kehittämistavoitteita ja linjauksia Ohjauksen ja työmarkkinoiden seminaari, 7.11.2014 Ulla-Jill Karlsson, neuvotteleva virkamies Aikuiskoulutuspolitiikan yksikkö Toimintaympäristö muuttuu Lainsäädäntömuutokset:

Lisätiedot

There is No Wrong Door - ei ole väärää ovea

There is No Wrong Door - ei ole väärää ovea Yhteisenä tavoitteena kansainvälinen osaava metropoli There is No Wrong Door - ei ole väärää ovea Pertti Vuorela 9.6.2011 NoWrongDoor konseptoi kansainväliset asettautumispalvelut metropolialueella Asiakasta

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen opettajien liikkuvuus ja osaamisvaatimukset

Ammatillisen koulutuksen opettajien liikkuvuus ja osaamisvaatimukset Ammatillisen koulutuksen opettajien liikkuvuus ja osaamisvaatimukset Matti Taajamo Ammatillisen koulutuksen tutkimusseminaari 21.1.2016 Pedagoginen asiantuntijuus liikkeessä (kansallinen tutkimus- ja kehittämishanke)

Lisätiedot

Aalto University School of Art, Design and Architecture University of Vaasa Western Finland Design Centre MUOVA. Western Finland Design Centre MUOVA

Aalto University School of Art, Design and Architecture University of Vaasa Western Finland Design Centre MUOVA. Western Finland Design Centre MUOVA Aalto University School of Art, Design and Architecture University of Vaasa Western Finland Design Centre MUOVA Western Finland Design Centre MUOVA pk-yritysten Promoting the kansainvälisen competitiveness

Lisätiedot

Guidebook for Multicultural TUT Users

Guidebook for Multicultural TUT Users 1 Guidebook for Multicultural TUT Users WORKPLACE PIRKANMAA-hankkeen KESKUSTELUTILAISUUS 16.12.2010 Hyvää käytäntöä kehittämässä - vuorovaikutusopas kansainvälisille opiskelijoille TTY Teknis-taloudellinen

Lisätiedot

Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille?

Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille? Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille? 10.10.01 Tuomo Suortti Ohjelman päällikkö Riina Antikainen Ohjelman koordinaattori 10/11/01 Tilaisuuden teema Kansainvälistymiseen

Lisätiedot

Building Information Model (BIM) promoting safety in the construction site process. SafetyBIM research project 10/2007 2/2009. (TurvaBIM in Finnish)

Building Information Model (BIM) promoting safety in the construction site process. SafetyBIM research project 10/2007 2/2009. (TurvaBIM in Finnish) Building Information Model (BIM) promoting safety in the construction site process research project 10/2007 2/2009 (TurvaBIM in Finnish) Building Information Model (BIM) promoting safety in the construction

Lisätiedot

EY2012 Awards Workplaces for all Ages

EY2012 Awards Workplaces for all Ages EY2012 Awards Workplaces for all Ages National Finalist Country: Finland Title: Managing People of Different Ages in Helsinki Submitted by: Helsingin kaupunki, Henkilöstökeskus EU First Place Summary:

Lisätiedot

Lyhyesti uusista DI-ohjelmista Isohenkilökoulutus to Opintoasianpäällikkö Mari Knuuttila

Lyhyesti uusista DI-ohjelmista Isohenkilökoulutus to Opintoasianpäällikkö Mari Knuuttila Lyhyesti uusista DI-ohjelmista 2015 Isohenkilökoulutus to 28.8.2014 Opintoasianpäällikkö Mari Knuuttila Master s Programmes at SCI Starting 2015 (in English) Master s Programme in Engineering Physics *

Lisätiedot

Questionnaire for graduated doctors from the School of Science 2014 Kysely Perustieteiden korkeakoulusta valmistuneille tohtoreille 2014

Questionnaire for graduated doctors from the School of Science 2014 Kysely Perustieteiden korkeakoulusta valmistuneille tohtoreille 2014 Questionnaire for graduated doctors from the School of Science 2014 Kysely Perustieteiden korkeakoulusta valmistuneille tohtoreille 2014 (69 graduated doctors in 2014) 22 % answered to the survey 1. Department

Lisätiedot

Space for work, meetings and events. Expert Services for knowledge intensive and growth oriented SME s

Space for work, meetings and events. Expert Services for knowledge intensive and growth oriented SME s Success from innovations Terttu Kinnunen OSKE Energy Technology Cluster Joensuu Science Park Ltd. Länsikatu 15 80110 Joensuu terttu.kinnunen@carelian.fi 1 Space for work, meetings and events Expert Services

Lisätiedot

Kliininen päättely. Thomsonin mallin mukaisen yhteistyön näkyminen fysioterapiatilanteessa

Kliininen päättely. Thomsonin mallin mukaisen yhteistyön näkyminen fysioterapiatilanteessa Kliininen päättely Thomsonin mallin mukaisen yhteistyön näkyminen fysioterapiatilanteessa FTES017, Syksy 2015 Kata Isotalo, Hanna Valkeinen, Ilkka Raatikainen Thomsonin ym. (2014) malli 25.10.15 FTES017_KI_HV_IR

Lisätiedot