Asemakaavaluonnos / Kaavoitusarkkitehti Pauli Sonninen, p

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Asemakaavaluonnos / Kaavoitusarkkitehti Pauli Sonninen, p. 044 718 5439"

Transkriptio

1 KUOPION LINJA-AUTOASEMAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS Asemakaavaluonnos / Kaavoitusarkkitehti Pauli Sonninen, p. 0 SUUNNITELMAN SELOSTUS. Rakentaminen Alueelle muodostuu noin 000 kerrosneliömetriä uutta liike- ja toimistorakennusoikeutta. Liikerakentaminen, palvelut, lipunmyynti ja matkahuolto, sijoittuvat maanpäälliseen kerrokseen. Ylempiin kerroksiin sijoittuvat toimisto- ja kokoustilat. Esitetyt kolme vaihtoehtoa eroavat toisistaan ainoastaan radan pohjoispuolella olevien toimistotornien korkeuden suhteen. Vaihtoehdossa A kaikki tornit ovat -kerroksisia, B vaihtoehdossa -kerroksisia ja C vaihtoehdossa radan varteen sijoittuisi 0-kerroksinen torni ja Puutarhakadun varteen -kerroksiset tornit. Rautatieaseman länsipuolella oleva liike- ja toimistorakennuksen korkeus ( kerrosta) on sovitettu vastapäisen Asemakadun rakentamiskorkeuteen. Alueella sijaitsevat rautatieasema ja linja-autoasema säilytetään ja ne esitetään edelleen suojeltaviksi. Rata-alueen alapuolelle mahdollistetaan maanalaisten liike- ja raideliikennettä palvelevien tilojen rakentaminen.. Pysäköinti Alueelle tulee toteuttaa yksi autopaikka 0 rakentamisoikeusneliötä kohti ja yksi polkupyöräpaikka 00 rakentamisoikeusneliötä kohti. Suunnitelmassa on esitetty yhteensä hieman vajaa 000 autopaikkaa, joista 0 autopaikkaa sijoittuisi Puutarhakadun varteen rakennettavaan - kerroksiseen yleiseen pysäköintitaloon, 0 autopaikkaa pysäköintiaukiolle, 0 linja-autoaseman tontille ja autopaikkaa rautatieaseman itä- ja eteläpuolelle. Uudet järjestelmät otettu käyttöön..0. Polkupyöräpaikkoja alueelle tulee alueelle yhteensä noin 0. Ne sijoitetaan tarkoituksenmukaisesti ja pääosin suojaisiin pyöräkatoksiin myöhemmin tarkentuvan arkkitehtisuunnitelman mukaisesti.

2 . Aukiot Asemakaavassa linja-autokenttä on osoitettu nykyiselle paikalleen linja-autoaseman itäpuolelle. Asemapiirroksessa on esitetty linja-autokentän toiminnot viitteellisesti. Suunnitelmaa tarkennetaan liikenne- ja toteutussuunnittelussa tarpeita vastaavaksi (suunnittelu sisältyy erilliseen Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamaan projektiin, matkakeskuksen alueen kehittäminen). Asemakaavassa on osoitettu rautatieaseman länsipuolelle aukio, joka on nimetty Asemanaukioksi. Toimistotornien väliin rakennetaan istutuksilla jäsennelty pysäköintiaukio, johon sijoittuvat lisäksi saatto- ja taksiliikenne sekä matkahuollon henkilöliikenne.. Viheralueet Alueella on istutettavia alueen osia. Alueet rakennetaan puistomaisiksi alueelle laadittavan tarkemman vihersuunnitelman mukaisesti.. Hulevesien hallinta Asemakaavassa on erityistä huomiota kiinnitetty hulevesien hallintaan, koska alueelle kohdistuu merkittävä tulvariski. Puutarhakadun saneerauksen yhteydessä rakennetaan uusi hulevesiputki, johon alueelle kerääntyvät hulevedet johdetaan. Puijonkadun ja Puutarhakadun risteyksessä sijaitseva istutusalue on tarkoitettu myös ympäristöstä kertyvien hulevesien viivyttämiseen ja käsittelyyn. Asemakaavaan on merkitty lisäksi ohjeelliset maanpinnan korot valumien ohjaamiseksi. Alueelle ei ole osoitettu uutta maanalaista rakentamista. Tulvariskialueella kaikki pysäköintitilat on sijoitettu maanpinnan yläpuolelle.. Liikenne Uudet järjestelmät otettu käyttöön..0. Tavoitteelliset ajoliittymät, jalankulku- ja pyöräily-yhteydet (kevyt liikenne) sekä paikallisbussipysäkit ovat merkitty oheiseen asemapiirrokseen.

3 Kuopion kaupunki Kaupunkiympäristön suunnittelupalvelut Asemakaavoitus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LINJA-AUTOASEMAN YMPÄRISTÖ (työnumero, kunnari n:o /00, D0 /0) ASEMAKAAVAN MUUTOS HAUTAUSMAA Hatsalankatu Mäkikatu Suokatu 0 PAPPILAN- PUISTO Asemakatu Myllykatu Ruustinnanku. 0 0 LINJA-AUTOASEMA b RAUTATIEASEMA Pappilantie PÄIVÄRINTEEN PUISTIKKO Puutarhakatu Vuorikatu Suntionku. Papinku. 0 Kanttorinku. i vär nt e eenti Hapelähteenkatu Puusepänkatu Päi Päivärinteenk. Maljalahdenkatu 0 a 0 Pekka Halosen katu Snellmanink Kalevalankatu 0 Linnanpellonkatu Vuorelank Venek Gottlundinkatu Oksasenkj HAPELÄHTEEN- PUISTO Suokatu Uudet järjestelmät otettu käyttöön..0. Killisenkatu..00 /..00 /..00 /..00 /..0 /..0

4 LINJA-AUTOASEMAN ALUE, KUOPIO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ALUEEN SIJAINTI Suunnittelualue sijaitsee Kuopion ruutukaavakeskustan pohjoisreunalla. Savon radan Kuopion rautatieaseman matkustajaratapiha jakaa suunnittelualueen kahteen osaan: eteläiseen ja pohjoiseen osa-alueeseen. Suunnittelualue rajautuu idässä Maaherrankatuun, lännessä Puijonkatuun, pohjoisessa Puutarhakatuun ja etelässä Asemakatuun. MITÄ ON TEKEILLÄ KAAVOITUSTILANNE Alueelle ja sen lähiympäristöön on kohdistunut viimeisen kymmen vuoden kuluessa useita erillisiä kehittämishankkeita kuten VR:n hotellihanke ja vanhan linja-autoaseman tilojen kehittäminen ja lisärakentamissuunnitelmat. Hankkeiden suunnittelua on osaltaan vaikeuttanut tämän kaupunkikeskustan reunalla olevan strategisesti erittäin merkittävän alueen maankäytön suunnittelun kehittymisen suunnan epätietoisuus. Linja-autoaseman ympäristön maankäytön kehittämiseksi on päätetty laatia asemakaavan muutos. Työ on sisältynyt kaupungin kaavoitusohjelmaan vuodesta 00 lähtien (KH..00). Kaupunkisuunnitteluryhmän kokouksessa / 00 päätettiin, että linjaautoaseman ympäristöä kehitetään vuoden 00 syksyllä sovittuun suuntaan eli pääasiassa toimistorakentamisen alueena. Hankkeen tavoitteena on kehittää nykyisestä linja-autoaseman alueesta matkakeskus- ja liikennöintialue, joka on samalla arkkitehtuuriltaan ja kaupunkikuvaltaan edustava toimisto- ja liiketiloja sisältävä työpaikka-alue. Suurta osaa aluetta koskee vuonna laadittu asemakaava. Matkakeskuksen aluetta koskeva asemakaava on vuodelta 00. Kuopion keskeisen kaupunkialueen yleiskaavassa 00 alue on liikenneja rautatieliikennealueeksi (L, LR). Linja-autoasema- ja rautatieasemarakennukset on merkitty suojeltaviksi rakennuksiksi (SR-). Rautatieaseman itäpuolella olevalla puistomaisella alueen osalla ympäristö tulee säilyttää (sr-). Uudet järjestelmät otettu käyttöön..0. Alue on maakuntakaavassa keskustatoimintojen aluetta (C) ja liikennepaikka, jonka läpi kulkee nopean junaliikenteen rata. Suunnittelualuetta koskee maakuntakaavassa suunnittelumääräys: Alueen käytön suunnittelussa tulee luoda edellytykset korkeatasoisen ja vetovoimaisen keskustaalueen kehittämiselle sekä kansainvälisten, ylimaakunnallisten ja maakunnallisten toimintojen ja monipuolisen erikoiskaupan palveluiden sijoittamiselle. Suunnittelussa tulee kiinnittää erityistä huomiota alueen kaupunkikuvaan, saavutettavuuteen sekä alueen liittymiseen muuhun kaupunkirakenteeseen. KUOPION KAUPUNKI KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE ASEMAKAAVOITUS

5 LINJA-AUTOASEMAN ALUE, KUOPIO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Suunnittelualueella sijaitsevat mm. rautatieasemarakennus ympäristöineen sekä linja-autoaseman rakennus, jotka on esitetty Kuopion seudun maakuntakaavassa (KSMK) (MA.0) ja (ma.) merkinnöin kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta valtakunnallisesti tai maakunnallisesti tärkeiksi kohteiksi tai alueiksi. Pohjois-Savon maakuntakaavaehdotuksessa (PSMK) on suunnittelualueella sijaitseva rautatieasemarakennus esitetty rakennussuojelukohteeksi (sr.0). Suunnittelualue sisältyy Kuopion seudun maakuntakaavassa Kuopion keskustavyöhykkeen kehittämisalueeseen ja sitä koskee kehittämisperiaatemerkinnän mukainen suunnittelumääräys: Alueen käytön suunnittelussa tulee turvata keskusta-alueen kehittyminen valtakunnallisesti vetovoimaiseksi, yhdyskuntarakenteeltaan ja kaupunkikuvaltaan korkeatasoiseksi koulutuksen, osaamisen, yritystoiminnan, kaupallisten, erityisesti erikoiskaupan palvelujen ja matkailu-, että vapaa-aikapalvelujen alueeksi. Alueen kehittämisessä ja maankäytön suunnittelussa tulee kiinnittää erityistä huomiota kevyen liikenteen, joukkoliikenteen, raideliikenteen ja vesiliikenteen edistämiseen siten, että siirtymismahdollisuudet kulkumuotojen välillä ovat joustavat. SUUNNITTELUALUEEN NYKYTILANNE Rakennettu ympäristö Asemakadulla oleva rautatieasemarakennus on valmistunut ja sen on suunnitellut arkkitehdit Thure Hällström ja Jarl Ungern. Rautatieasemarakennus edustaa 0-luvun pohjoismaisen klassismin ja funktionalistisen tyylisuunnan taitekohdassa toteutunutta tyylillistä risteytystä. Rakennuksen omistaa VR-Yhtymä Oy. Rakennuksen itä- ja länsipuolilla on laajahkot kivetyt / asfaltoidut, puuistutusten reunustamat pysäköintialueet. Puijonkadun pohjoispäässä oleva linja-autoasemarakennus on valmistunut vuonna ja sen on suunnitellut arkkitehti Seppo Ruotsalainen. Rakennus edustaa ajalleen tyypillistä funktionalismista ammennettua suomalaista humaania modernismia. Rakennuksen omistaa Kiinteistö Oy Kuopion Linjuri ja se toimii tällä hetkellä liiketalona. Rakennuksen itäpuolella on laaja, asfaltoitu linja-autojen laituri- ja pysäköintialue. Alueen keskellä on Matkahuolto Oy:n käytössä oleva tavaraaseman yksikerroksinen, harjakattoinen rakennus. Rakennuksen omistaa Kuopion kaupunki. Uudet järjestelmät otettu käyttöön..0. Linja-autoaseman alueen itäpäässä toimiist- huoltoasema, jonka. maanvuokrasopimus Kuopion kaupungin kanssa päättyy Ratapenkan pohjoissivulla on n. 0m laajuinen kasvihuonerakennus ja puurakenteinen 0m laajuinen myymälämökki. Rakennuksissa toimii Kuopion Taimela Oy poikkeamisluvan ja tilapäisen rakennusluvan turvin. KUOPION KAUPUNKI KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE ASEMAKAAVOITUS

6 LINJA-AUTOASEMAN ALUE, KUOPIO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Poikkeamislupa on voimassa vuoden 0 loppuun ja sitä on jatkettu sen jälkeen vuosi kerrallaan. Matkustajaratapihalla on Ratahallintokeskuksen omistamat puuverhotut, metallirakenteiset laiturikatokset. Katokset kuuluvat Museoviraston laatimaan valtakunnallisesti merkittävien rakennettujen kulttuuriympäristöjen luetteloon. Kuopion rautatieasema-alue kuuluu valtakunnallisesti merkittäviin rautatieasema-alueisiin. Luonnonympäristö Rautatieaseman itäpuolisella alueella on arvokasta ja harvinaista puustoa. Alue tunnetaan ns. aseman puistona, joka on syntynyt 0 luvulla Valtion Rautateiden puutarhaosaston toiminnan tuloksena. Erityispiirteet Linja-autoaseman ympäristön alue on tulvariski-, liikenne- ja raideliikennemelualuetta. Rautatieaseman ympäristö on valtakunnallisesti arvokasta rakennettua kulttuuriympäristöä. MITÄ VAIKUTUKSIA KAAVAHANKKEELLA ON Matkakeskuksella ja siihen liittyvällä toimistorakentamisella on kaupunkikuvallisia ja taloudellisia vaikutuksia. Liikenteellisesti alueesta muodostuu aiempaa käyttäjäystävällisempi ja turvallisempi, kun alueen käyttö selkeytyy eri liikennemuotojen jäsentyessä toisistaan erilleen. Matkakeskuksen vaikutusarvioinnit on kuvattu vuoden 00 matkakeskuksen hankesuunnitelmassa. Hanke profiloituu vahvasti kaupunkikeskustan tuntumassa olevan reunaalueen kaupunkirakenteen tiivistämiseen sekä joukkoliikenteen toimintaedellytysten parantamiseen. Tässä suhteessa hanke tukee kestävän kehityksen periaatteita ja on kaupungin ilmastopoliittisen ohjelman tavoitteiden mukainen. VIRANOMAISYHTEISTYÖ Uudet järjestelmät otettu käyttöön..0. Ohjaavana viranomaisena on Pohjois-Savon ELY-keskuksen ympäristö ja luonnonvarat - vastuualue, jolle osallinen voi MRL :n perusteella esittää neuvottelun käymistä tämän OAS:n riittävyydestä, mikäli pitää neuvottelua tarpeellisena. Tähän osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan kohdistuvia kannanottoja voi toimittaa myös asiakaspalvelupisteeseen tai suoraan kaupungin kaavoitusosastolle. Kaavatyön edetessä pidetään tarvittavat viranomaisneuvottelut. Valmisteluvaiheen viranomaisneuvottelu on pidetty..00. Alueen suojelullisista arvoista on keskusteltu Museoviraston vierailun yhteydessä..0. KUOPION KAUPUNKI KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE ASEMAKAAVOITUS

7 LINJA-AUTOASEMAN ALUE, KUOPIO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SOPIMUKSET Asemakaavamuutoksen käynnistämisestä on tehty sopimus VR-Yhtymä Oy:n kanssa, joka on hyväksytty kaupunginhallituksessa..00. Kuopion kaupunki teki..00 suunnittelukonsulttisopimuksen ARK- House Arkkitehtien kanssa, joka purettiin yhteisymmärryksessä keväällä 0 Technopolis Oy:n kiinnostuessa alueesta. Toisen valmisteluvaiheen nähtävillä pidon yhteydessä pyydetään Technopolis Oy:ltä tarjous rakennusoikeuden hinnasta. Mikäli annettu hinta tyydyttää molempia maanomistajia, laaditaan Technopolis Oy:n kanssa maankäyttösopimus alueen rakentamisesta suunnitellussa aikataulussa ja muiden asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Alueelle on haettu ja saatu Euroopan aluekehitysrahastosta osarahoitusta infrastruktuurin uusimiseksi Pohjois-Savon Liiton antamalla päätöksellä..0. Tuen suuruus on 0 % hyväksytyistä rakennuskustannuksista, kuitenkin enintään 0 euroa. Tuen alaisen rakentamisen tulee olla valmista 0..0 mennessä. Hankkeen toteuttamisen konsulttisuunnittelusta ja rakentamisesta tehdään sopimukset. TARVITTAVAT SELVITYKSET JA VAIKUTUSARVIOINNIT Alueelle aiemmin tehtyjen asemakaavan muutosten yhteydessä on tehty selvitykset ja vaikutusarvioinnit mm. ilmanpuhtauden, melun, tärinän ja saastuneiden maiden osalta. Vaikutusten arviointeja tarkennetaan tarvittaessa. Alueen hulevesien kertyminen ja johtaminen mallinnetaan. KAAVOITUKSEN KULKU, ARVIOITU AIKATAULU JA PÄÄTÖKSENTEKO Linja-autoaseman ympäristön maankäytön kehittämiseksi on päätetty laatia asemakaavan muutos. Työ on sisältynyt vuoden 00 kaavoitusohjelmaan (KH..00). Kaupunkisuunnitteluryhmän kokouksessa / 00 päätettiin, että linjaautoaseman ympäristöä kehitetään vuoden 00 syksyllä sovittuun suuntaan eli toimistorakentamisen alueena. Uudet järjestelmät otettu käyttöön..0. Hanke on esitelty jo vuoden 00 kaavoituskatsauksessa ja se sisältyi myös vuosien 00-0 kaavoituskatsauksiin sekä tulevalle vuodelle 0. Vireilletuloaineisto annettiin tekniselle lautakunnalle tiedoksi..00. Kaavan vireilletulosta ilmoitettiin..00. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) oli nähtävänä vireille tulokuulutuksen nähtävänä olon yhteydessä Teknisen viraston asiakaspalvelussa Suokatu ja internetissä. Asemakaavan muutostyö aloitettiin vuoden alusta 00 ja valmisteluaineisto (luonnos) valmistui marraskuun alussa 00. Valmisteluaineisto KUOPION KAUPUNKI KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE ASEMAKAAVOITUS

8 LINJA-AUTOASEMAN ALUE, KUOPIO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA annetaan tiedoksi tekniselle lautakunnalle ja sen jälkeen asetettiin julkisesti nähtäville, jolloin siihen voi ottaa kantaa sekä esittää muutoksia ja lisäyksiä. Aineistosta pyydettiin myös tarvittavat lausunnot. Valmisteluvaiheen nähtävänä oloaikana järjestettiin yleisötilaisuus..00. Valmisteluaineistosta neuvotellaan myös Pohjois-Savon ELY-keskuksen ympäristö ja luonnonvarat - vastuualueen kanssa. Asemakaavan valmisteluaineisto asetettiin uudelleen nähtäville ja lausunnoille väliselle ajalle. Valmisteluaineiston. yleisötilaisuus pidetään Valtuusto-virastotalolla..0 klo alkaen. Alueen asemakaavoituksen yhteydessä tehdään maankäyttösopimus. Asemakaava ja asemakaavan muutosehdotus valmistunee kevättalvella 0. Ehdotus käsitellään teknisessä lautakunnassa ja asetetaan sen jälkeen julkisesti nähtäville 0 vuorokauden ajaksi, jolloin on tilaisuus mielipiteiden (muistutusten) esittämiseen. Ehdotuksesta pyydetään tarvittavat lausunnot. Tavoiteaikataulun mukaan kaupunginvaltuusto hyväksyy kaavaehdotuksen kesäkuussa 0. Kaavan nähtävänä oloista kuulutetaan Kuopion Kaupunkilehdessä sekä kirjeellä ulkopaikkakuntalaisille maanomistajille ja niille, jotka ovat sitä pyytäneet. Lisäksi aineisto on nähtävänä internetissä Kaavatyö tehdään Kaupunkiympäristön palvelualueen asemakaavaosastolla, jossa kaavan hankevastaavana toimii kaavoitusarkkitehti Pauli Sonninen. Uudet järjestelmät otettu käyttöön..0. KUOPION KAUPUNKI KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE ASEMAKAAVOITUS

9 LINJA-AUTOASEMAN ALUE, KUOPIO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISET Kaavanmuutoksen hakijat, maanomistajat Kuopion Kaupunki VR-Yhtymä Oy Viranomaiset Kuopion kaupunki: Kulttuurihistoriallinen museo Viher- ja virkistysaluesuunnittelu Kunnallistekninen suunnittelu Kuopion Vesi Liikelaitos Kuopion Energia Liikelaitos Maaomaisuuden hallinta / Tonttipalveluyksikkö Tilakeskus Strateginen maankäytön suunnittelu Yrityspalvelu Ympäristönsuojelu / ympäristölautakunta Pohjois-Savon pelastuslaitos / Aluepelastuslautakunta Kuopion alueellinen rakennusvalvonta / Kaupunkikuvatyöryhmä / Kuopion alueellinen rakennuslautakunta Kaupunkirakennelautakunta Muut viranomaiset: Pohjois-Savon ELY-keskus, ympäristö ja luonnonvarat vastuualue Pohjois-Savon ELY-keskus, liikenne - vastuualue Pohjois-Savon liitto Liikennevirasto Museovirasto Muut Alueen maanomistajat / alueella toimijat / kaupungin asukkaat Kiinteistö Oy Kuopion Linjuri DNA Oy, Itä- ja Keski-Suomi Matkahuolto Oy ST Oy Kuopion Taimela Oy Kuopion kaupunkikeskustan kehittämisyhdistys ry Männistön asukasyhdistys Uudet järjestelmät otettu käyttöön..0. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa täydennetään tarvittaessa suunnittelun kuluessa. YHTEYSTIEDOT Kaavoitusosasto / kaavoitusasiat: Asemakaava-arkkitehti Martti Lätti puh: s-posti: martti.latti(at)kuopio.fi Suokatu, PL 0, 0 Kuopio KUOPION KAUPUNKI KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE ASEMAKAAVOITUS

10 LINJA-AUTOASEMAN ALUE, KUOPIO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kaavoitusarkkitehti Pauli Sonninen puh: 0 s-posti: pauli.sonninen(at)kuopio.fi Suokatu, PL 0, 0 Kuopio Kunnallistekninen osasto / liikenneasiat: U on ud k et äy jä tet rje ty st va el n m ha ät a ot ta et so tu k kä oo yt rdi tö na ön a. tist o. ja 0 ko. rk Ylitarkastaja Heli Ek puh: 00 s-posti: heli.ek(at)ely-keskus.fi Sepänkatu B, PL 0, 00 Kuopio eu sj är ELY-Keskus / Ympäristö ja luonnonvarat - vastuualue: je s te l m ää. Suunnitteluinsinööri Paula Liukkonen puh: 0 0 s-posti: paula.liukkonen(at)kuopio.fi Suokatu, PL 0, 0 Kuopio LIITTEET Ote ajantasa-asemakaavasta Tä ss ä do ku m en tis sa Liite. KUOPION KAUPUNKI KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE ASEMAKAAVOITUS

11 :M0 MP0 MP MP MP MP MP MP0 MP0 MP0 MP0 MP0 MP00 MP MP MP KP KP KP KP0 NO E NO P NO NO 0 P0 NO VU NO K V K K P K K L K P 0 0 K 0 P P P ` P0 V K L K P P0 LP KP M 0 E 0 0 M M 0 P0 K L VU M P0 NO RP K0 K K NO 0 NO 0 K P K 0 P P P P L P M NO P E E E K NO NO P0 0 0 K P 0 P P P K P 0 P P P 0 0 ":0 ": :V00 0:0S Puutarhakatu Linnanpellon Päivärinteenkatu Asemakatu Puijonkatu Ma Kuninkaankatu Asemakatu Puijonkatu Myl Asemakatu Hapelähteenkatu PÄIVÄRINTEEN PUISTIKKO Päivärinteentie z p p ma pp sk sk j a a pp/h II 00 k II 000 ma as= sk pl et u u pj a-h=.0 pp pp/h pp/h u jäte ma-p db a-h=.0 ppp y pp po saa saa (--,,0-) ap -- ap -- db db db et +. db db pp pl db +. p ap/0m ap/0m ap/0m ap/0m pp/00km pp/00km pp/00km pp/00km +. pp/h ppp ap -- sr- pp sk pp ppp +. ppp db db db u db a-h=.0 kh kh pl- u sr- ASEMAKATU PUIJONKATU PUUTARHAKATU PÄIVÄRINTEENTIE MATKAAJANPOLKU ASEMANAUKIO 0 LINNANPELTO MALJALAHTI K K LPY LHA K- LPY LR- Uudet järjestelmät otettu käyttöön..0.

12 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET K K- LR- LHA LPY Liike- ja toimistorakennusten korttelialue. 000 Liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Korttelialueelle saa rakentaa myös henkilö- ja tavaraliikenneterminaalin Rautatiealue. Alueelle saa sijoittaa liiketiloja ja raideliikennettä palvelevia tiloja. Laiturikatosten suunnitelmista on pyydettävä Museoviraston lausunto Henkilöliikenneterminaalin korttelialue Yleisten pysäköintilaitosten korttelialue m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva Kaupungin- tai kunnanosan raja Korttelin, korttelinosan ja alueen raja Eri kaavamääräysten alaisten alueenosien välinen raja Ohjeellinen eri kaavamääräysten alaisten alueenosien välinen raja Sitovan tonttijaon mukaisen tontin raja ja numero Ohjeellinen tontin/rakennuspaikan raja Merkintä alueen rajalla osoittaa, että sille on rakennettava maanpinnan korkeuserojen edellyttämä tukimuuri. Muuriin on tehtävä tarpeelliset kulkuaukot. Uudet järjestelmät otettu käyttöön..0. a-h= Aidan vähimmäiskorkeus metreinä Merkintä alueen rajalla osoittaa, että rajan puoleisen kiinteistön on rakennettava rajalle suoja-aita. po 000 Portti Kaupungin- tai kunnanosan numero.

13 MAL 0 MATKAAJA Kaupungin- tai kunnanosan nimi Korttelin numero Kadun, tien, katuaukion, torin, puiston tai muun yleisen alueen nimi. 000 as= II k et jäte pj ma Rakennusoikeus kerrosalaneliömetreinä Tontilla sallittujen asuntojen enimmäismäärä Roomalainen numero osoittaa rakennusten, rakennuksen tai sen osan suurimman sallitun kerrosluvun Maanpinnan likimääräinen korkeusasema Rakennuksen julkisivupinnan ja vesikaton leikkauskohdan ylin korkeusasema Rakennusala. 000 Rakennusala, jolle saa rakentaa liike- ja toimistorakennuksia. 00 Alueen osa, jolle saa sijoittaa yhdyskuntateknisiä laitteita ja rakenteita. 00 Ohjeellinen alueen osa, jolla saa pitää jätesäiliöitä Alue, jolle saa sijoittaa polttoaineen jakeluaseman. Uudet järjestelmät otettu käyttöön Maanalainen tila. ma-p 000 Alueen osa, jolle saa rakentaa maanalaisia pysäköintitiloja Maanalaisiin tiloihin johtava ajoluiska.

14 u 0000 Uloke. db pl pl- pp pp/h 0000 Rakennukseen jätettävä kulkuaukko Nuoli osoittaa rakennusalan sivun, johon rakennus on rakennettava kiinni Merkintä osoittaa rakennusalan sivun, jonka puoleisten rakennuksen ulkoseinien sekä ikkunoiden ja muiden rakenteiden ääneneristävyyden liikennemelua vastaan on oltava vähintään 00 dba Istutettava alueen osa. 000 Istutettava alueen osa, jolle on istutettava puita ja pensaita. 000 Istutettava alueen osa. Lähinnä luonnontilassa säilytettävä alueen osa, jonka olemassa oleva puusto on säilytettävä ja täydennettävä. 00 Istutettava ja maisemoitava alueen osa, joka on tarkoitettu ympäristöstä kertyvien hulevesien viivyttämiseen ja käsittelyyn. 000 Istutettava puurivi Katu Katuaukio/tori Jalankululle ja polkupyöräilylle varattu katu/tie Jalankululle ja polkupyöräilylle varattu katu/tie, jolla huoltoajo on sallittu. Uudet järjestelmät otettu käyttöön..0. pp kh p j 000 Yleiselle jalankululle ja polkupyöräilylle varattu alueen osa Yläpuoliselle köysihissille varattu alueen osa Pysäköimispaikka. 000 Maanalaista johtoa varten varattu alueen osa. (j=viemäri, v=vesijohto, z=sähkölinja, p=puhelinlinja, k=kaasujohto, l=lämpöjohto)

15 a z y 000 Voimansiirtojohtoja varten varattava alue. 000 Alueen alittava liikenneväylä. 000 Kadun tai liikennealueen ylittävä jalankulkukatu. ap/0m pp/00km ppp (--,,,0-) ap -- sr- saa sk 000 Katualueen rajan osa, jonka kohdalta ei saa järjestää ajoneuvoliittymää Merkintä osoittaa, kuinka monta kerrosalaneliömetriä kohti on rakennettava yksi autopaikka. 00 Merkintä osoittaa, kuinka monta liike-, toimisto- ja niihin verrattavaa kerrosneliömetriä kohti on rakennettava yksi polkupyöräpaikka. 00 Ohjeellinen polkupyörän pysäköintialue Suluissa olevat numerot osoittavat korttelit, joiden autopaikkoja saa alueelle sijoittaa. 000 Merkintä osoittaa mille kaavamerkinnällä tarkoitukseen varatulle alueelle tonttia varten vaadittavat autopaikat tai osa niistä saadaan sijoittaa. 00 Kulttuurihistoriallisesti arvokas rakennus. Rakennusta ei saa purkaa. Rakennuksessa suoritettavien korjaus- ja muutostöiden sekä käyttötarkoituksen muutosten tulee olla sellaisia, että rakennuksen historiallisesti arvokas tai kaupunkikuvan kannalta merkittävä luonne säilyy Puhdistettava/kunnostettava maa-alue. Uudet järjestelmät otettu käyttöön Kaupunki- tai kyläkuvallisesti tärkeä alue tai alueen osa.

16 KUOPIO ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: Kuopion kaupungin. kaupunginosan (Linnanpelto) kortteleita 0 ja sekä puisto- ja katualuetta.. kaupunginosan (Maljalahti) kortteleita ja sekä rautatie- ja katualuetta. ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU:. kaupunginosan (Maljalahti) korttelin tontit... korttelin 0 tontti sekä aukio ja katualueita. SITOVALLA TONTTIJAOLLA MUODOSTUU:. kaupunginosan (Maljalahti) korttelin tontit... korttelin 0 tontti Asemakaavan voimaantulo Uudet järjestelmät otettu käyttöön..0. Hyväksytty kaupungin II kaupunginsihteeri Kaupunkiympäristön suunnittelupalvelut ASEMAKAAVOITUS Martti Lätti Asemakaavapäällikkö..0 Suunn PS Piirt EK, AK Pohjakartta on kaavoitusmittausasetuksen Mk :000 (/) mukainen. kun.numero XXXXX Lauri Lytsy Tasokoordinaatisto VVJ/Kuopio Korkeusjärjestelmä N Kiinteistöinsinööri N:O XXXX

17 B B B B B B B MERKINTÖJEN SELITYS Uudet järjestelmät otettu käyttöön..0. Paikallisliikenteen bussipysäkki / bussipysäkkitarve Ajoliittymä Jalankulku- ja pyöräily-yhteys Uusi jalankulku- ja pyöräilyyhteys

18 saatto saatto bussit bussit Uudet järjestelmät otettu käyttöön..0. Tornit -kerroksisia Tornit -kerroksisia

19 saatto bussit saatto bussit Tornit -kerroksisia Puutarhakadun varressa ja 0-kerroksinen radan varressa Uudet järjestelmät otettu käyttöön..0. Puijonkatu

20 Uudet järjestelmät otettu käyttöön..0.

21 Uudet järjestelmät otettu käyttöön..0.

22 Uudet järjestelmät otettu käyttöön..0.

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kuopion kaupunki Kaupunkiympäristön suunnittelupalvelut Asemakaavoitus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LINJA-AUTOASEMAN YMPÄRISTÖ (työnumero 295, kunnari n:o 5214/2009, D360 919/2012) ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kuopion kaupunki Kaupunkiympäristön suunnittelupalvelut Asemakaavoitus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KELLOMÄEN PUUTARHA (työnumero 358, asian:o 2931/2015) ASEMAKAAVAN MUUTOS 15.4.2015 OSALLISTUMIS-

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kuopion kaupunki Kaupunkiympäristön suunnittelupalvelut Asemakaavoitus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LINJA-AUTOASEMAN YMPÄRISTÖ (arkistonumero 759, asian:o 7937/2016) ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kuopion kaupunki Kaupunkiympäristön suunnittelupalvelut Asemakaavoitus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MÄKIKADUN TUKIKOHTA (työnumero 348, asian:o 4536/2014) ASEMAKAAVAN MUUTOS 17.6.2014 OSALLISTUMIS-

Lisätiedot

VÄINÖLÄNNIEMI AL-39 III VI IV III III III. saa-2. p sr sr dB p saa-2. 35dB. ap (1-35-1) 35dB. sr-30. saa-2 saa-2.

VÄINÖLÄNNIEMI AL-39 III VI IV III III III. saa-2. p sr sr dB p saa-2. 35dB. ap (1-35-1) 35dB. sr-30. saa-2 saa-2. 990:0M50 S 4 S4 6 3 9 S0 3 4 5 7 36 5 83.4 84.3 84.3 84.8 87.9 88.5 83.5 Satamakatu Koljonniemenkatu Minna Canthin katu 50 0 0 40 30 0 500 76500 yap/50 ap/00pm rto- ap/sr- saa- (--) (--) p sr-5 4500 ap

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA K KUOPION KAUPUNKI Tekninen virasto Kaavoitusosasto OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TAIVAANPANKONTIE (-- JA ) (työn:o, kunnarin:o / 00) ASEMAKAAVAN MUUTOS 0 a Niuvantie Samoilijantie 0 Kuntokj Retkeilijäntie

Lisätiedot

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 3.00 Liike- ja toimistorakennusten korttelialue.

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 3.00 Liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu selitys 0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.05 Asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Prosenttiluku ilmaisee kuinka suuren osan rakennusoikeudesta saa rakentaa

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Kaavarekisteri :43:52 1 (5) A S E M A K A A V A M E R K I N N Ä T J A - M Ä Ä R Ä Y K S E T :

Hämeenlinnan kaupunki Kaavarekisteri :43:52 1 (5) A S E M A K A A V A M E R K I N N Ä T J A - M Ä Ä R Ä Y K S E T : 12:43:52 1 (5) A S E M A K A A V A M E R K I N N Ä T J A - M Ä Ä R Ä Y K S E T : Kuva Selitys A S E M A K A A V A M E R K I N N Ä T J A - M Ä Ä R Ä Y K S E T : Yleisten rakennusten korttelialue, jolla

Lisätiedot

1:1000 1596. 2443 m2. 2514 m2. 2678 m2 MITTAKAAVA ASEMAKAAVA MUODOSTUMINEN

1:1000 1596. 2443 m2. 2514 m2. 2678 m2 MITTAKAAVA ASEMAKAAVA MUODOSTUMINEN ntie Kettuvaa Tiluskaari Pihaportintie Lypsytarha Lohkotie Palstatie Ahorannantie Aholaidantie Pikkutilantie Saviahonkatu Peltotilkuntie AKR AKR W 7 8 9 0 as s as as as as as as as as e=0. e=0. TONTTIJAKOLASKELMA

Lisätiedot

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue. 2.00 Yleisten rakennusten korttelialue.

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue. 2.00 Yleisten rakennusten korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu selitys 0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue. 1.05 Asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Liike- ja toimistotilaa saa olla 10

Lisätiedot

http://sr512201/webmap/content/result.htm

http://sr512201/webmap/content/result.htm Määräysnumero Ulkoasu selitys 1.02 ASUINPIENTALOJEN KORTTELIALUE 1.04 ERILLISPIENTALOJEN KORTTELIALUE. 3.01 LIIKERAKENNUSTEN KORTTELIALUE, JOLLE SAADAAN RAKENTAA KASVIHUONERAKENNUKSIA SEKÄ TÄHÄN TARKOITUKSEEN

Lisätiedot

KOKKOLAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS KAAVOITUSPALVELUT KARLEBY STAD TEKNISKA SERVICECENTRET PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER

KOKKOLAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS KAAVOITUSPALVELUT KARLEBY STAD TEKNISKA SERVICECENTRET PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER KOKKOLAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS KAAVOITUSPALVELUT KARLEBY STAD TEKNISKA SERVICECENTRET PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TONTTI 272-2-1-10, ASUNTO

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 (1) Kaupunginhallitus 117 13.04.2015. 117 Asianro 3041/10.02.03/2012

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 (1) Kaupunginhallitus 117 13.04.2015. 117 Asianro 3041/10.02.03/2012 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 70 8.4.2015 117 Asianro 3041/10.02.03/2012 Asemakaavan muutosehdotus / Talo Oy Kuopion Tulliportinkatu 27 / Multimäki 4-8 tontti 3, 5

Lisätiedot

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti.

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAPERNAUMI KORTTELI 43 (OSA) TEKNIIKKAKESKUS Suunnittelualueen sijainti alue sijaitsee Seinäjoen kaupungin n korttelissa 43. Alue sijaitsee Ruukintien varressa Kaasumestarinkadun

Lisätiedot

1(3) A-2482 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 1 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 2 ASUINKERROSTALOJEN KORTTELIALUE.

1(3) A-2482 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 1 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 2 ASUINKERROSTALOJEN KORTTELIALUE. A-2482 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 1(3) 1 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 2 ASUINKERROSTALOJEN KORTTELIALUE. 3 KULTTUURI JA OPETUSTOIMINTAA PALVELEVIEN RAKENNUSTEN KORTTELIALUE, JOLLA YMPÄRISTÖKUVA

Lisätiedot

JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215. Vastaanottaja Jalasjärven kunta

JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215. Vastaanottaja Jalasjärven kunta Vastaanottaja Asiakirjatyyppi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Päivämäärä JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215 JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI

Lisätiedot

ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET Yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten alue.

ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET Yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten alue. ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET AKR AP AO AO-33 YL VL VL-7 ET W 0020500 Asuinkerros- ja rivitalojen korttelialue. 0030000 Asuinpientalojen korttelialue. 0050000 Erillispientalojen korttelialue. 0050033

Lisätiedot

12.011 3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva. 12.03 Korttelin, korttelinosan ja alueen raja. 12.05 Ohjeellinen alueen tai osa-alueen raja.

12.011 3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva. 12.03 Korttelin, korttelinosan ja alueen raja. 12.05 Ohjeellinen alueen tai osa-alueen raja. Sivu 1/6 Määräysnumero Ulkoasu 0.9 selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA - MÄÄRÄYKSET: 2.031 2.06 Opetustoimintaa palvelevien rakennusten korttelialue yliopiston rakennuksia varten. Alueelle voidaan sijoittaa

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunki Osviitta palvelupiste :36:28 1 (7) ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET

Rovaniemen kaupunki Osviitta palvelupiste :36:28 1 (7) ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 14:36:28 1 (7) Kaavamääräykset Kuva Selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET KIRKKOJEN JA MUIDEN SEURAKUNNALLISTEN RAKENNUSTEN KORTTELIALUE. LIIKE- JA TOIMISTORAKENNUSTEN KORTTELIALUE. LIIKE- JA TOIMISTORAKENNUSTEN

Lisätiedot

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HEINOLAN TYÖPAIKKA-ALUEEN ETELÄOSA JA KOPPISENTIE

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HEINOLAN TYÖPAIKKA-ALUEEN ETELÄOSA JA KOPPISENTIE KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD KAAVOITUSPALVELUT ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HEINOLAN TYÖPAIKKA-ALUEEN ETELÄOSA JA KOPPISENTIE ASEMAKAAVATYÖN SUUNNITTELUALUE Kaupunginhallitus

Lisätiedot

http://nurxcity/webmap/content/result.htm

http://nurxcity/webmap/content/result.htm Sivu 1/6 KIRKONKYLÄ, Krannila Määräysnumero Ulkoasu 2.000 2.001 3.000 5.001 8.000 10.000 selitys Asuinkerrostalojen korttelialue. Rakennusten ensimmäiseen kerrokseen saa sijoittaa liiketiloja ja julkisia

Lisätiedot

ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET

ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET AP AO P KL VL VL-5 VK VV LT ET EV /sy-2 W 0030000 Asuinpientalojen korttelialue. 0050000 Erillispientalojen korttelialue. 0090000 Palvelurakennusten korttelialue. 0230000

Lisätiedot

Asemakaavan seurantalomake

Asemakaavan seurantalomake Asemakaavan seurantalomake Asemakaavan perustiedot ja yhteenveto Kunta 297 Kuopio Täyttämispvm 6.02.206 Kaavan nimi Kaivannonlahti Hyväksymispvm Ehdotuspvm Hyväksyjä Vireiltulosta ilm. pvm 05..202 Hyväksymispykälä

Lisätiedot

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tontti 8-7-44, Kokkolan Terästalo Oy

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tontti 8-7-44, Kokkolan Terästalo Oy KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD KAAVOITUSPALVELUT ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tontti 8-7-44, Kokkolan Terästalo Oy ASEMAKAAVAMUUTOSALUEEN LIKIMÄÄRÄINEN SIJAINTI ASEMAKAAVAMUUTOS

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma L35 RAJAVARTIOSTONKATU, ASEMAKAAVAN MUUTOS. Lohjan kaupunki Ympäristötoimi Kaavoitus AO 18.11.2014, 24.2.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma L35 RAJAVARTIOSTONKATU, ASEMAKAAVAN MUUTOS. Lohjan kaupunki Ympäristötoimi Kaavoitus AO 18.11.2014, 24.2. kuva Ida Fasching 2014 Lohjan kaupunki Ympäristötoimi Kaavoitus AO 18.11.2014, 24.2.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma L35 RAJAVARTIOSTONKATU, ASEMAKAAVAN MUUTOS YMPÄRISTÖTOIMEN KAAVOITUKSEN YHTEYSTIEDOT

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ASEMAKAAVAN MUUTOS 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELI 10. 22.6.2010 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaavoituksen kohde: Rovaniemen kaupungin 1. kaupunginosan kortteli 10. Oheiselle kartalle on osoitettu

Lisätiedot

1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT ASEMAKAAVAN SELOSTUS LUONNOS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Jyväskylän kaupungin 3. kaupunginosan korttelin 54 tontin 12 sekä katualueen asemakaavan muutos, Rauhankatu 2-4, ns. virkamiestalo.

Lisätiedot

Liike- ja toimistorakennusten korttelialue.

Liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Ulkoasu selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: Asuinkerrostalojen korttelialue, jolle saa sijoittaa liike- ja toimistotiloja enintään 10 prosenttia kerrosalasta. Asuin-, liike- hotelli- ja toimistorakennusten

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS POHJOISVÄYLÄN (MT 749) JA YKSPIHLAJAN RADAN ERITASORISTEYS

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS POHJOISVÄYLÄN (MT 749) JA YKSPIHLAJAN RADAN ERITASORISTEYS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS POHJOISVÄYLÄN (MT 749) JA YKSPIHLAJAN RADAN ERITASORISTEYS Kokkolan kaupunki Tekninen palvelukeskus Kaupunkiympäristön vastuualue

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELI 9

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELI 9 KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELI 9 Kaavoituspalvelut 05.10.2011 ¹) Täydennetty 29.9.2015 PERUSTIEDOT ALOITE TAI ASEMAKAAVATYÖN

Lisätiedot

Tampereen Sokoksen asemakaavan muutos

Tampereen Sokoksen asemakaavan muutos 1 (6) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tampere / J.Mäkelä 3.4.2007 TÄMÄ OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ON OLLUT NÄHTÄVILLÄ 13.4.-4.5.2007 Yhdyskuntalautakunnan kuulutuksella 12.4.2007 Asemakaavan

Lisätiedot

Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö. 15.8.2008, päivitetty 16.10.2008, 13.11.2009, 26.2.2010, 30.4.2010 ja 17.3.2014

Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö. 15.8.2008, päivitetty 16.10.2008, 13.11.2009, 26.2.2010, 30.4.2010 ja 17.3.2014 Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö 15.8.2008, päivitetty 16.10.2008, 13.11.2009, 26.2.2010, 30.4.2010 ja 17.3.2014 LINJA-AUTOASEMAN ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAMUUTOS KOKKOLAN PRISMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAMUUTOS KOKKOLAN PRISMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAMUUTOS KOKKOLAN PRISMA Kokkolan kaupunki Tekninen palvelukeskus Kaupunkiympäristön vastuualue Kaavoituspalvelut PL 43, 67101 Kokkola Puh. (06) 828 9111 Faksi

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kuopion kaupunki Kaupunkiympäristön suunnittelupalvelut Asemakaavoitus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KELLOMÄEN PUUTARHA (työnumero 358, asian:o 2931/2015) ASEMAKAAVAN MUUTOS 15.4.2015 / 15.6.2016

Lisätiedot

1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue.

1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu 0.9 selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA - MÄÄRÄYKSET: 1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue. 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 2.03 5.01 Opetustoimintaa palvelevien

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJAN OTE N:o 4/2015 Kaupunkikehitysjaosto

KERAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJAN OTE N:o 4/2015 Kaupunkikehitysjaosto Dnro KH/KV: 870 /2014 34 KURJENMETSÄ (2308), ASEMAKAAVAN MUUTOS 11.3.2015/18 20.5.2015/34 Kkj. 18 Asemakaava muutos koskee 1. Kalevan kaupunginosan korttelia 600 sekä puistoaluetta (VP). Asemakaavamuutoksen

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS HÖYLÄÄMÖNKADUN POHJOISPÄÄ

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS HÖYLÄÄMÖNKADUN POHJOISPÄÄ OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS HÖYLÄÄMÖNKADUN POHJOISPÄÄ Kokkolan kaupunki Tekninen palvelukeskus Kaupunkiympäristön vastuualue Kaavoituspalvelut PL 43, 67101 Kokkola Puh. (06)

Lisätiedot

ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET

ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET AP AO AO-24 AL VP VL VK ET E-3 Asuinpientalojen korttelialue. Erillispientalojen korttelialue. Erillispientalojen korttelialue. Kullekin tontille saa rakentaa enintään

Lisätiedot

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue Erillispientalojen korttelialue.

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue Erillispientalojen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu selitys 0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.021 Asuinpientalojen, rivitalojen ja kytkettyjen pientalojen korttelialue,

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNGIN 1. KAUPUNGINOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELISSA 136, MATKAKESKUSHANKE

LAPUAN KAUPUNGIN 1. KAUPUNGINOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELISSA 136, MATKAKESKUSHANKE 1. kaupunginosan asemakaavan muutos 1 LAPUAN KAUPUNKI LAPUAN KAUPUNGIN 1. KAUPUNGINOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELISSA 136, MATKAKESKUSHANKE Suunnitelman nimi ja suunnittelualue Suunnitelman

Lisätiedot

3.11.2015. Maankäyttöpalvelut

3.11.2015. Maankäyttöpalvelut 1(5) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) (MRL 63 ) Maankäyttöpalvelut Asemakaavan muutos (2314) Asemantie 1-3 Asemakaavan muutos koskee 4. keskustan kaupunginosan rautatiealuetta. 3.11.2015 Osallistumis-

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kuopion kaupunki Kaupunkiympäristön suunnittelupalvelut Asemakaavoitus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JÄÄHALLIN YMPÄRISTÖN ASEMAKAAVAN MUUTOS (KUNTOLAAKSO) (työnumero 294, kunnari n:o 3252 / 2008)

Lisätiedot

KASTUN TALON KORTTELI ASEMAKAAVAN MUUTOS

KASTUN TALON KORTTELI ASEMAKAAVAN MUUTOS SALON KAUPUNKI KASTUN TALON KORTTELI ASEMAKAAVAN MUUTOS LUONNOS SELOSTUS 0.0.00 Asemakaavan muutos koskee Hermannin () kaupunginosan osaa korttelia (tontti), osaa korttelia (tontti) sekä katualuetta. Asemakaavan

Lisätiedot

Asemakaavan muutos (2304) Visatie 16-18

Asemakaavan muutos (2304) Visatie 16-18 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1(7) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) (MRL 63 ) Maankäyttöpalvelut 11.12.2014, päivitetty 1.6.2015 Asemakaavan muutos (2304) Visatie 16-18 Aloite Asemakaavan

Lisätiedot

KIPPAVUOREN ASEMAKAAVAN MUUTOS

KIPPAVUOREN ASEMAKAAVAN MUUTOS KEURUUN KAUPUNKI KIPPAVUOREN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.10.2015 Kaava-alueen ohjeellinen sijainti, kaava-alue rajattu punaisella. Sisältö 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kuopion kaupunki Kaupunkiympäristön suunnittelupalvelut Asemakaavoitus OSALLISTUIS- JA ARVIOINTISUUNNITELA ALJALAHDEN VENEVÄLITYS / SAONKATU JA (työnumero, asian:o / 0) ASEAKAAVAN UUTOS..0, 0..0 ALJALAHDEN

Lisätiedot

Akm 217: ASEMAKADUN JA NIITTYKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS

Akm 217: ASEMAKADUN JA NIITTYKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS Akm 217: ASEMAKADUN JA NIITTYKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS Raahen kaupungin 16.kaupunginosan korttelin 64 tontteja 32, 39, 40, 41, 42 ja 43 sekä korttelin 62 tontteja 38 ja 52 koskeva asemakaavan muutos. OSALLISTUMIS-

Lisätiedot

TARJOUSTEN PERUSTEELLA MYYTÄVÄ LIIKETONTTI JA LUOVUTUSEHDOT

TARJOUSTEN PERUSTEELLA MYYTÄVÄ LIIKETONTTI JA LUOVUTUSEHDOT 1 TARJOUSTEN PERUSTEELLA MYYTÄVÄ LIIKETONTTI JA LUOVUTUSEHDOT HAKUAIKA: 17.3. - 9.4.2014 KELLO 15:00 MENNESSÄ Yleisehdot ja tiedot: - ostaja maksaa kaupungille kauppahinnan lisäksi kauppakirjan laatimiskustannuksena

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kuopion kaupunki Kaupunkiympäristön suunnittelupalvelut Asemakaavoitus MINNA CANTHIN KATU (työnumero, /0) ASEMAKAAVAN MUUTOS 0..0 MINNA CANTHIN KATU ALUEEN SIJAINTI Suunnittelualue sijaitsee ruutukaavakeskustassa

Lisätiedot

PIENNARPUISTO 22:181 TKL TKL. I/e=0,4 II-III/e=0,5 II-III/e=0,5. I/e=0,4 TKL TKL. I/e=0,4 I/e=0,4. II-III/e=0,5 TRUKKITIE TKL. I/e=0,4.

PIENNARPUISTO 22:181 TKL TKL. I/e=0,4 II-III/e=0,5 II-III/e=0,5. I/e=0,4 TKL TKL. I/e=0,4 I/e=0,4. II-III/e=0,5 TRUKKITIE TKL. I/e=0,4. 6:6 : :0 : 6:6 : : : : : :0 : : 6: : : 6: 6: :0 : 6:0 : : : : :6 : : : 6: : : : 6: : 6: :6 : : m....... 6 6 rp rp60 rp 6 60 6 6 6 0 6 6 p 0 0 0 6 0 0 6 6 0 6 6 6 0 60 6 0 6 0 6 6 6 6 0 6 66 0 6 p p p p6

Lisätiedot

1 (5) YMPLTK. 24.3.2014 ASEMAKAAVA: Kivilähteen yritysalueen laajennus (Siltatien ympäristö)

1 (5) YMPLTK. 24.3.2014 ASEMAKAAVA: Kivilähteen yritysalueen laajennus (Siltatien ympäristö) YLÖJÄRVI 1 (5) YMPLTK. 24.3.2014 ASEMAKAAVA: Kivilähteen yritysalueen laajennus (Siltatien ympäristö) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Suunnittelualue Suunnittelualue sijaitsee Kivilähteen teollisuusalueen

Lisätiedot

Agroreal Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Agroreal Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Dnro 634/2013 9:15 Agroreal Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Asemakaavan muutos Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö 9.8.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. TEHTÄVÄ... 1 2. SUUNNITTELUALUE... 1 3. ALOITE...

Lisätiedot

III LPA. jk-6. py-5 4800 +102.8 III III III. 35 dba III. jk-6 III III III III

III LPA. jk-6. py-5 4800 +102.8 III III III. 35 dba III. jk-6 III III III III 0 0 V V V V V V V V V V V V 9 kt kt 9 0 9 0 00 0 0 0 0 0 0 lt V 00 +0. dba jk- jk- py- 900 00 9900 00 LPA ASEMAKAAVAMERKNNÄT JA -MÄÄRÄYKSET LPA 00000 Autopaikkojen korttelialue. 00000 m kaava-alueen rajan

Lisätiedot

SYVÄRINRANNAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

SYVÄRINRANNAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kuopion kaupunki 1/6 KUOPION KAUPUNKI SYVÄRINRANNAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. HANKEKUVAUS alue sijoittuu Tahkovuoren rinnealueen pohjoispuolelle Syvärin rannalle.

Lisätiedot

Asemakaavamuutos koskee kortteleita 9, 10, 16 ja 17 sekä katu- ja puistoaluetta

Asemakaavamuutos koskee kortteleita 9, 10, 16 ja 17 sekä katu- ja puistoaluetta LOIMAAN KAUPUNKI 29.4.2016 1( 5) Asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma AK 0183 Torin ympäristö, 1. (Keskusta) kaupunginosa Asemakaavamuutos koskee kortteleita 9, 10, 16 ja 17 sekä katu-

Lisätiedot

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen 1 Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen kortteli Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.11.2015 Kuva 1. Ilmakuva suunnittelualueelta

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 ÄHTÄRIN KAUPUNKI Mustikkavuoren asemakaavan muutos, OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön sisällyttää

Lisätiedot

TEMMES KESKUSTA 1:2000 RAKENNUSKAAVAMERKINNÄT JA MÄÄRÄYKSET:

TEMMES KESKUSTA 1:2000 RAKENNUSKAAVAMERKINNÄT JA MÄÄRÄYKSET: KAAVA 02 SIVU 1/4 TEMMES KESKUSTA 1:2000 RAKENNUSKAAVAN MUUTOS KOSKEE KORTTELEITA 1-19, 21 JA 31 SEKÄ NIIHIN LIITTYVIÄ RAKENNUSKAAVATIE-, LIIKENNE-, VIRKISTYS-, ERITYIS-, MAA- JA METSÄTALOUS- SEKÄ VESIALUEITA.

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 17/2013 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 236 11.12.2013. 236 Asianro 2479/10.02.03/2012

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 17/2013 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 236 11.12.2013. 236 Asianro 2479/10.02.03/2012 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 17/2013 1 (1) 236 Asianro 2479/10.02.03/2012 Asemakaavan muutosehdotus / Puijonlaakson etelärinne / Puijonlaakso 12-73 tontit 1...9 Suunnittelujohtaja Tapio Räsänen Kaupunkiympäristön

Lisätiedot

Asemakaavan muutos nro 002151 23.9.2014

Asemakaavan muutos nro 002151 23.9.2014 Asemakaavan muutos nro 002151 23.9.2014 Tämä on maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma/ II (Tämä asiakirja löytyy myös internetistä osoitteesta http://www.vantaa.fi/kaupunkisuunnittelu)

Lisätiedot

Liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Lähivirkistysalue. Yleinen pysäköintialue.

Liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Lähivirkistysalue. Yleinen pysäköintialue. Ulkoasu selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: Asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Prosenttiluku ilmaise rakennusoikeudesta saa rakentaa asuintiloiksi liike- ja toimistotilojen l saa

Lisätiedot

SELOSTUS Tammen muutos 1 LIETO LOUKINAINEN TAMMEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

SELOSTUS Tammen muutos 1 LIETO LOUKINAINEN TAMMEN ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS Tammen muutos L:\KAAVA\TEXT\KAAVASEL\07\_8_Tammen_m.docx\PS KAAVAN LAATIJA: LIETO LOUKINAINEN TAMMEN ASEMAKAAVAN MUUTOS LIEDON KUNTA / KAAVOITUS JA TEKNISET PALVELUT: Kaavoitusinsinööri Juha Mäki

Lisätiedot

Asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1.5.2008

Asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1.5.2008 Asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1.5.2008 KAUPPI KORTTELIT 880 4 JA 881 26, 27 JA 28, TEISKONTIE 33 JA KUNTOKATU 4 (TAMK JA PIRAMK, LISÄRAKENTAMINEN) SEKÄ KATU-, PUISTOJA PYSÄKÖINTIALUETTA.

Lisätiedot

Asemakaavan perustiedot ja yhteenveto

Asemakaavan perustiedot ja yhteenveto LIITE 1 Asemakaavan seurantalomake Asemakaavan perustiedot ja yhteenveto Kunta 529 Naantali Täyttämispvm 05.11.2014 Kaavan nimi Keskustakorttelien asemakaavamuutos Hyväksymispvm Ehdotuspvm Hyväksyjä Vireilletulosta

Lisätiedot

YHDYSKUNTA- JA YMPÄRISTÖPALVELUT

YHDYSKUNTA- JA YMPÄRISTÖPALVELUT 107 Maanpinnan likimääräinen korkeusasema. Korkeusjärjestelmä NN. 113-13 Rakennusala, jolle saa sijoittaa mainostornin. 134 Istutettava alueen osa. 140-1 Jalankululle ja polkupyöräilylle varattu katu.

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA(MRL 63 )18.11.2009/tark.21.2.2012

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA(MRL 63 )18.11.2009/tark.21.2.2012 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA(MRL 63 )18.11.2009/tark.21.2.2012 Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa voidaan tarkistaa kaavatyön aikana tarpeen mukaan. TORPANTIE 33 Asemakaavan ja tonttijaon

Lisätiedot

1.02 Asuinpientalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.04 Erillispientalojen korttelialue.

1.02 Asuinpientalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.04 Erillispientalojen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu 0.9 selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA - MÄÄRÄYKSET: 1.02 Asuinpientalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.04 Erillispientalojen korttelialue. 5.02 Lähivirkistysalue. 5.03 6.011 Lähivirkistysalue,

Lisätiedot

Talkootie 1. Asemakaavan muutos nro 002227 osoitteessa Talkootie 1

Talkootie 1. Asemakaavan muutos nro 002227 osoitteessa Talkootie 1 Talkootie 1 Asemakaavan muutos nro 002227 osoitteessa Talkootie 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, 3.3.2014 Arvoisa vastaanottaja, Tämä asiakirja on maankäyttö- ja rakennuslain mukainen osallistumis-

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OTE AJANTASA-ASEMAKAAVASTA JA KAAVA-ALUEEN RAJAUS 1 ALUEEN ORTOKUVA 2011 2 Kohde Hakija/ Aloite Asemakaavan muutos: Keskusta IV F: Keskustan kaupunginosan korttelit

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKI KORTTELIN 2032 (OSA) ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 5.11.2014

ÄÄNEKOSKI KORTTELIN 2032 (OSA) ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 5.11.2014 ÄÄNEKOSKI KORTTELIN 2032 (OSA) ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 5.11.2014 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT xx.xx.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MARRASKUUTA 2014 PÄIVÄTTYÄ

Lisätiedot

Asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 23.2.2012

Asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 23.2.2012 TAMPERE Dno 7834/10.02.01/2011 Asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 23.2.2012 KYTTÄLÄ XI-174-3 JA 4, RAUTATIENKATU 21, ASUINRAKENNUKSEN RAKENTAMINEN TONTILLE. KAAVA NRO 8428. Kaava-alue,

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kuopion kaupunki Kaupunkiympäristön suunnittelupalvelut Asemakaavoitus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 22 SORSASALON ITÄOSA (työnumero xxx, asian:o 3452/2015) ASEMAKAAVA- JA ASEMAKAAVAN MUUTOS 7.5.2015

Lisätiedot

Kiinteistö 2021/10, Pratikankuja 12, Nurmijärvi

Kiinteistö 2021/10, Pratikankuja 12, Nurmijärvi Kiinteistö 2021/10, Pratikankuja 12, 01900 Nurmijärvi Tontti Tontti sijaitsee Kirkonkylän asemakaava-alueella. Asemakaavamerkintä on YL, julkisten lähipalvelurakennusten korttelialue. Alueelle on vireillä

Lisätiedot

KIRKONSEUTU. yk - 4-5. ajo. ajo/h. 140 + t 50. t 25. sa 25. lv-1 50. lv-1 50 1:149 1:148 1:147 1:81 1:2 1:103. Vesijärvi 1:67 1:66 1:146 1:18 1:26

KIRKONSEUTU. yk - 4-5. ajo. ajo/h. 140 + t 50. t 25. sa 25. lv-1 50. lv-1 50 1:149 1:148 1:147 1:81 1:2 1:103. Vesijärvi 1:67 1:66 1:146 1:18 1:26 94 98 405 372 407 372 90 409 rp411 374 94 376 413 378 386 380 415 382 429 431 3 417 427 425 419 423 421 60 11 3 1 4 5 6 7 8 59 9 76 67 86 2 24 62 1 1:155 1 43 53 49 26464800 6776200 95 69 96 1290 80 1:81

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Asemakaavan muutos koskien Alavuden kaupungin Salmi 10. kaupunginosan korttelia 10046 ja siihen / Ympäristöpalvelut 20.10.2014 2 / 8 1 Osallistumis- ja

Lisätiedot

Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 30.9.2015

Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 30.9.2015 30.9.2015 Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA V a l k e a k o s k e n k a u p u n k i K a u p u n k i s u u n n i t t e l u S ä ä k s m ä e n t i e 2 3

Lisätiedot

ASEMAKAAVA 691/AKM MARJATIE Pyhättömän (13) kaupunginosan korttelin 31 tontit 3 ja 10 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1.9.

ASEMAKAAVA 691/AKM MARJATIE Pyhättömän (13) kaupunginosan korttelin 31 tontit 3 ja 10 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1.9. 691/AK LIITE 1 ASEMAKAAVA 691/AKM MARJATIE Pyhättömän (13) kaupunginosan korttelin 31 tontit 3 ja 10 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1.9.2015 1. SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue sijaitsee Heinolan

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SIUNTIO ASEMAKAAVA BOTÅKER OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Päiväys 12.6.2014 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan kaavoituksen alkaessa osana

Lisätiedot

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue.

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu selitys 0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue. 1.010 Asuinkerrostalojen ja yleistenrakennusten korttelialue, jolle saa sijoittaa palveluasuinrakentamista.

Lisätiedot

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue Erillispientalojen korttelialue.

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue Erillispientalojen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu selitys 0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.021 Asuinpientalojen, rivitalojen ja kytkettyjen pientalojen korttelialue,

Lisätiedot

Asemakaavan ja tonttijaon muutos, 4 Pallo-Tyysterniemi, kortteli 14, tontti 4 (Pallon päiväkoti)

Asemakaavan ja tonttijaon muutos, 4 Pallo-Tyysterniemi, kortteli 14, tontti 4 (Pallon päiväkoti) Tekninen lautakunta 427 09.12.2015 Kaupunginhallitus 515 14.12.2015 Kaupunginhallitus 56 15.02.2016 Asemakaavan ja tonttijaon muutos, 4 Pallo-Tyysterniemi, kortteli 14, tontti 4 (Pallon päiväkoti) 1065/10.02.03.00/2015

Lisätiedot

GOLFKLUBIN asemakaavamuutos

GOLFKLUBIN asemakaavamuutos GOLFKLUBIN asemakaavamuutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tämä asiakirja on osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS), joka on kunnan esitys yhteistyöstä osallisille. Se määrittelee asemakaavan

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue / Ympäristöpalvelut 27.01.2015 2 1 n sisältö ja tarkoitus Maankäyttö-

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177 EURAJOEN KUNTA Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 25177 Turussa 19.3.2012, tark. 5.6.2012, tark. 4.9.2012, tark. 9.11.2012 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701

Lisätiedot

TAMPERE Dnro TRE: 1031/10.02.01/2008. Asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 26.8.2010

TAMPERE Dnro TRE: 1031/10.02.01/2008. Asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 26.8.2010 TAMPERE Dnro TRE: 1031/10.02.01/2008 Asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 26.8.2010 LAKALAIVA-6037-9, -10, -11 JA -12, TEOLLISUUSTONTTIEN MUUTTAMINEN LIIKE- JA TOIMISTORAKENNUSTEN

Lisätiedot

ROVANIEMEN KAUPUNKI Osallistumis ja arviointisuunnitelma

ROVANIEMEN KAUPUNKI Osallistumis ja arviointisuunnitelma 1 ROVANIEMEN KAUPUNKI Osallistumis ja arviointisuunnitelma ASEMAKAAVAN MUUTOS 3.KAUPUNGINOSA KORTTELI 126 TONTTIT 1 JA 2, KOSKIKATU 40 JA 42 Suunnittelualue sijaitsee 3. kaupunginosan korttelin 126 tontilla

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNKI Kaupunkisuunnittelukeskus Asemakaavayksikkö 14.10.2003 6034/503/2002. asemakaavan muutos, alue 132201

ESPOON KAUPUNKI Kaupunkisuunnittelukeskus Asemakaavayksikkö 14.10.2003 6034/503/2002. asemakaavan muutos, alue 132201 ESPOON KAUPUNKI Kaupunkisuunnittelukeskus Asemakaavayksikkö 14.10.2003 6034/503/2002 KILONPUISTO IA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. SUUNNITELMAN NIMI JA SUUNNITTELUALUE ASEMAKAAVA KILONPUISTO

Lisätiedot

Oulun kaupungin tekninen keskus

Oulun kaupungin tekninen keskus Oulun kaupungin tekninen keskus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Ruskonselän kaupunginosan korttelia 15 ja korttelin 16 tontteja nro 3 ja 4 sekä katualuetta koskeva asemakaavan ja tonttijaon muutos

Lisätiedot

KETUNKIVENKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS

KETUNKIVENKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS iite kaupunkikehityksen lautakunnan esityslistaan nro 5 6.11.2014 asia 46 OSAISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITEMA KETUNKIVENKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS Asemakaavan muutos koskee: 205 Sievarin kaupunginosa, korttelin

Lisätiedot

KROMITIE, ASEMAKAAVAMUUTOS

KROMITIE, ASEMAKAAVAMUUTOS TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus 26.1.2016 1(7) KROMITIE, ASEMAKAAVAMUUTOS 26.1.2016 Kuva 1: Kaavamuutosalueen sijainti ilmakuvassa TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja

Lisätiedot

Asemakaavan muutos koskee: koko Luolalan teollisuusaluetta sekä katu-, erityis- ja virkistysalueita, lukuun ottamatta korttelia 7 ja osakorttelia 8.

Asemakaavan muutos koskee: koko Luolalan teollisuusaluetta sekä katu-, erityis- ja virkistysalueita, lukuun ottamatta korttelia 7 ja osakorttelia 8. NAANTALIN KAUPUNKI LUOLALAN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS 1:2000 Asemakaavan muutos koskee: koko Luolalan teollisuusaluetta sekä katu-, erityis- ja virkistysalueita, lukuun ottamatta korttelia 7

Lisätiedot

Varpusentie METLA IV III II III METRIA III IV III HALTIA IV II. Nestekaasus. Uimarintie pp/h YYU. e=0.70. Areena. pp/h.

Varpusentie METLA IV III II III METRIA III IV III HALTIA IV II. Nestekaasus. Uimarintie pp/h YYU. e=0.70. Areena. pp/h. : -0- -0-0 -0- -0- -0- -0- - -0- -0- -0- -0- -0- -0- -0- -0- -0- -0- -0- -0-0 -0-0 -0 Hallitie Urheilutori Kenttämiehentie Uimarintie Mehtimäenaukio Kisapolku Kuntopolku Rautiaisentie Siltakatu Varpusentie

Lisätiedot

Kortteli 52125, asemakaavan muutos

Kortteli 52125, asemakaavan muutos Kortteli 52125, asemakaavan muutos Työ nro 002260 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, 17.8.2015 Arvoisa vastaanottaja, Tämä asiakirja on maankäyttö- ja rakennuslain mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma.

Lisätiedot

1. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 1 TONTIN 18 ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMAKATU 2 KAAVATUNNUS 01:151 KAAVAN PÄIVÄYS 22.1.2013 KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI

1. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 1 TONTIN 18 ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMAKATU 2 KAAVATUNNUS 01:151 KAAVAN PÄIVÄYS 22.1.2013 KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 1 TONTIN 18 ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMAKATU 2 KAAVATUNNUS 01:151 KAAVAN PÄIVÄYS 22.1.2013 KAAVOITUS 01:151 / ASEMAKATU 2 / ASEMAKAAVASELOSTUS

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 JA KAAVALUONNOS

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 JA KAAVALUONNOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 JA KAAVALUONNOS Asemakaavan muutos koskien Karvian keskustan kortteleita 82 ja 83 sekä M aluetta. Tilat 230-405-8-76, 8-180, 8-179, 8-220 11.11.2013 Pohjois-Satakunnan

Lisätiedot

2.080 Urheilutoimintaa palvelevien rakennusten korttelialue. 3.00 Liike- ja toimistorakennusten korttelialue.

2.080 Urheilutoimintaa palvelevien rakennusten korttelialue. 3.00 Liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu 0.9 selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA - MÄÄRÄYKSET: 2.08 Hevosurheilutoimintaa palvelevien rakennusten korttelialue. 2.080 Urheilutoimintaa palvelevien rakennusten korttelialue. 3.00

Lisätiedot

1.04 Erillispientalojen korttelialue.

1.04 Erillispientalojen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu 0.9 selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA - MÄÄRÄYKSET: 1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue. Alueella tulee ottaa huomioon ympäristön kulttuurihistorialliset tekijät niin uudisrakentamisessa

Lisätiedot

Osallistumis ja arviointisuunnitelma

Osallistumis ja arviointisuunnitelma ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 139 TONTIT 13 JA 14, KAIRATIE 20 JA 24 1 Osallistumis ja arviointisuunnitelma Kaavoituksen kohde: Rovaniemen kaupungin 3. kaupunginosan korttelin 139 tontit

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kouvolan kaupunki Maankäytön suunnittelu Liite 2 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HAANOJAN ALUE Pvm. 29.8.2014 Kaupunginosa 8. Kankaro Asemakaava koskee tilan 286-402-36-2 osaa Asemakaavan muutos

Lisätiedot

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.04 Erillispientalojen korttelialue.

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.04 Erillispientalojen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu selitys 0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.04 Erillispientalojen korttelialue. 5.01 Puisto. 5.02 Lähivirkistysalue. 7.09

Lisätiedot