Utsjoen kunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2 41 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Utsjoen kunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2 41 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA 27.1.2010 klo 16.00-18.10 KOKOUSPAIKKA"

Transkriptio

1 Viranomainen Nro Sivu Utsjoen kunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2 41 KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Henkilökohtaiset varajäsenet MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste) Saariselkä Antti Katekeetta, puheenjohtaja Esko Härkönen, varapuheenjohtaja Rauna Guttorm Raimo Hekkanen Marjatta Kordelin Elle Kaaren Aikio Ilmari Tapiola Matti Valle, varajäsen Tarja Halonen, varajäsen Bertta Katekeetta, varajäsen Aslat Jon Länsman, varajäsen Ossi Pursiheimo, varajäsen Maritta Lukkari, varajäsen Samuel Paltto, varajäsen Veikko Guttorm, valtuuston puheenjohtaja Viljo Pesonen, kunnanjohtaja, esittelijä Marja Stenberg, pöytäkirjanpitäjä Toivo Partanen, kiinteistöpäällikkö Läsnä Poissa LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 32 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA (tarkastuspaikka ja aika sekä tarkastajien valinta taikka merkintä edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastamisesta) 33 Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Raimo Hekkanen ja Rauna Guttorm. PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Esko Härkönen Marja Stenberg PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme Tarkastusaika Allekirjoitukset Raimo Hekkanen Rauna Guttorm PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Paikka ja pvm Utsjoen kunnanvirasto Virka-asema

2 Utsjoen kunta 42 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen Kh 34 Ehdotus: hyväksyy kokouksen esityslistan mukaisen asioiden käsittelyjärjestyksen. Päätös: Kunnanjohtaja esitti, että lisäasioina käsitellään Vesilaitoksen hoitajan toimen täyttölupahakemus ja Kuntatodistusohjelman mukaisen lainan nostaminen. Käsittelyjärjestys kunnanjohtajan esittämällä lisäyksellä hyväksyttiin.

3 Utsjoen kunta 43 Kaupanvahvistajan kiinteistönluovutusilmoitukset ja kunnan etuosto-oikeuden käyttäminen Kh 35 Kuntaan ovat tulleet seuraavat kaupanvahvistajan kiinteistönluovutusilmoitukset: Kaupanvahvistaja Luovuttaja/ Kohde luovutuksen saaja Lauerma Jussi Hoika Lempi/ Utsjoki Castrén Väinö, Majamaa Kirknkylä Vesa, Niemelä Matti ja Rohtu Sario Juha RN:o 23:30 (määräala n m²) Tieva-Niittyvuopio Vuokko Nuorgam Iida ja Uula/ Utsjoki Nuorgam Nils Outakoski (sukulaisluovutus, lahja, Niemennokka I koko kiinteistö) RN:o 12:6 Tieva-Niittyvuopio Vuokko Aikio Laila/ Utsjoki Aikio Aarne ja Aikio- Nuorgam Arianaick Inger Niemelä I (sukulaisluovutus, lahja RN:o 13:12 määräosa 4048m²/2 molemmille) Tieva-Niittyvuopio Vuokko Aikio Laila/ Utsjoki Aikio Aarne ja Aikio- Nuorgam Arianaick Inger Törmälä (sukulaisluovutus, lahja RN:o 22:2 määräosa 4030 m²/2 molemmille) Ehdotus: merkitsee tiedoksi kaupanvahvistajien kiinteistönluovutusilmoitukset ja päättää, että kunta ei käytä etuostooikeutta kaupan kohteisiin. Tiedoksi: Sodankylän oikeusaputoimisto, Utsjoen sivutoimisto

4 Utsjoen kunta 44 Mauri Tolosen poikkeamislupahakemus Kh 36 Hakemus on valmisteltu viimeksi syyskuun kokoukseen, josta käsittely on vedetty pois. Hakija esittää uudelleen vaatimuksen käsittelystä MRL 171 :n nojalla. Mauri Tolonen Oy hakee poikkeamislupaa Utsjoen kunnan Nuorgamin rekisterikylässä tilalle: Tolonen RN:o 20:3, lomarakennuksen rakentamiseen. Tila sijaitsee Nuorgamin kyläalueella, sijoittuen tien ja Tenon väliselle alueelle. Rakennuspaikka sijaitsee Tenojoen rantaosayleiskaavan; Nuorgamin osion alueelle. Tilalle on merkitty rakennusoikeus kaavamerkinnällä AL, jonka osalta poikkeamisvalta kuuluu Utsjoen kunnanhallitukselle. Tenojoen rantaosayleiskaavan Nuorgamin osio on saanut lainvoiman ja on täytäntöönpanokelpoinen. Valmisteli: Rakennustarkastaja Valmistelijan esitys: myöntää poikkeamisluvan lomaasunnolle rakennusoikeuden, AL merkinnällä olevalle tontille. Ehdotus: Ehdotus annetaan kokouksessa. Kokouksessa annettu ehdotus: ei myönnä poikkeamislupaa, koska kyseinen kaavamerkintä AL ei mahdollista loma-asunnon rakentamista. Päätös: Kokouksessa annettu ehdotus hyväksyttiin. Toimeksi: rakennustarkastaja

5 Utsjoen kunta 45 Teknisen toimen kanslistin työsuhteen vakinaistaminen Tekn. ltk 11. on myöntänyt tekniselle toimelle kanslistin toimen täyttöluvan vuoden 2010 loppuun lisäyksellä että työsuhteen vakinaistaminen selvitetään vuoden 2010 aikana. Vesilaitoksen jäätyä kunnan omaksi toiminnoksi teknisen toimiston kanslistin työmäärä kasvaa vakiintuneesti ja perusteet toimen vakinaistamiselle ovat olemassa. Ehdotus: Esitetään kunnanhallitukselle että Heidi Keskitalon työsuhde muutetaan vakinaiseksi työsuhteeksi heti seuraavan kuun alusta kun kunnanhallituksen päätös on tullut lainvoimaiseksi. Päätös: Ehdotus hyväksytään. Tämän pykälän aikana pöytäkirjanpitäjänä toimi Toivo Partanen. Kh 37 Ehdotus: hyväksyy teknisen lautakunnan esityksen. Tiedoksi: kiinteistöpäällikkö Heidi Keskitalo

6 Utsjoen kunta 46 Vesitaksojen korotus Tekn. ltk 10 Vesilaitoksella on edessään toiminnan vakauttaminen sellaiseksi, että puhtaan veden saanti asiakkaille ja jätevesien pois johtaminen on turvattu ja työ tehdään voimassa olevien lain, asetuksen ja määräysten mukaisesti. Tehtävän hoitaminen edellyttää henkilöresursseja toimistolle ja kenttätyöhön. Samoin tehtävän hoitaminen edellyttää jatkuvaa huolto-, korjaus- ja investointityötä sekä laadun tarkkailua Joudumme palkkaamaan vesilaitokselle vakinaisen täyspäiväisen hoitajan tulevan kevään kuluessa. Vesihuoltolaki sanoo 4 luvun 18 pykälän ensimmäisessä momentissa että vesihuollon maksujen tulee olla pitkällä aikavälillä sellaiset, että ne kattavat laitokset investoinnit ja ylläpitokustannukset. Saman pykälän kolmannessa momentissa sanotaan että vesihuoltoa voidaan tukea kunnan, valtion ja Euroopan yhteisön varoista. Tukemisesta on voimassa mitä siitä erikseen säädetään. Vesihuoltolain 4 luvun 20 luvussa sanotaan että kunnallisen vesihuoltolaitoksen kirjanpito tulee eriyttää kunnan kirjanpidosta ja laitoksen on laadittava tilikausittain erillinen tilinpäätös. Liitteessä 4 on esitetty viisi erilaista tapausta vesilaitoksen taksojen saamiseksi lakimääräiselle tasolle. Ehdotus: Korotetaan taksat liite 4 tapauksen 3 mukaisiksi. Vesimaksutaksat korotetaan 6,35 euroon (alv 0 %). Kh 38 Ehdotus: hyväksyy teknisen lautakunnan esityksen ja esittää taksat edelleen valtuustolle vahvistettavaksi. Oheismateriaalina on laskelma taksoista. Päätös: Esko Härkönen esitti, että asian käsittely siirretään seuraavaan kokoukseen. Oheismateriaalina olevan laskelman tulee olla tarkempi ja yksityiskohtaisempi ja se tulee toimittaa kunnanhallituksen jäsenille hyvissä ajoin ennen kokousta. Rauna Guttorm kannatti Esko Härkösen esitystä. Esko Härkösen esitys hyväksyttiin yksimielisesti. Toimeksi: kiinteistöpäällikkö

7 Utsjoen kunta 47 Lämpölaitoksen tila Tekn. ltk 19 Utsjoen koulukeskuksen lämmityksen tila on kriittinen. Lämmönjakohuoneen paikka ja kattiloiden kunto on mahdoton. on palauttanut lämpölaitosasia takaisin eri vaihtoehtojen selvittämistä varten. Lämpölaitostoiminto ei yleensä ole suoraan kunnan talousarviossa tapahtuvaa toimintaa. Lämpölaitoksen toimintoja ovat lämmön tuotto ja lämmön siirtäminen. Lämpöä voidaan siirtää matala- tai korkealämpöisenä. Matalalämpöverkkoa käytetään lähinnä silloin, kun lämpö tuotetaan esim maalämmöstä pumppaamalla. Tämä vaihtoehto ei ole Utsjoella varteenotettavin. Lämpöverkon voi omistaa eri omistaja kuin lämmön toimittaja. Yleensä on koettu järkeväksi että verkon omistaa kuntaomisteinen yhtiö. Lämpölaitoksen, jossa lämpö tuotetaan voi omistaa eri taho kuin lämmöntuottajataho. Lämpölaitoksen rakentamisesta kannattaa tarkastella vaihtoehtoina omaa rakennusta tai lämmöntoimittajan toimittamaa rakennusta. Viimeisenä kuitenkin on lämmön toimittaminen. Kuka toimittaa ja millä tuotettua lämpöä. Kaikki nämä vaihtoehtoneuvottelut ovat mononaisia ja useimmiten nopeastikin päätöksiä vaativia tapahtumia. Niitä on hidasta toteuttaa kunnallisessa päätösorganisaatiossa. Asiassa pitäisi päästä kuitenkin etenemään. Ehdotus: Esitetään kunnanhallitukselle että perustetaan kunnallinen yhtiö, joka rakennuttaa omistukseensa korkealämpöverkon jo olemassa olevan suunnitelman mukaisesti. Yhtiön tehtäväksi jää käydä neuvottelut lämpövoimalarakennusten rakennuttamisesta ja lämmön toimittajan hankkimisesta. Kh 39 Ehdotus: hyväksyy kunnallisen yhtiön perustamisen ja antaa teknisen toimen tehtäväksi valmistella yhtiöjärjestys ja esitys osakepääomasta. Kokouksessa annettu muutosehdotus: päättää, että hanke käynnistetään kunnan omana hankkeena, teknisen lautakunnan tulee valmistella kunnanhallitukselle hankkeen toteuttamisvaihtoehdot. Päätös: Kokouksessa annettu muutosehdotus hyväksyttiin. Toimeksi: tekninen lautakunta

8 Utsjoen kunta 48 Tilapalvelun hallinnoimien kiinteistöjen käytön tehostaminen Tekn. ltk 21 Tilapalvelulla on huolinnassaan yli kerrosala neliömetriä tiloja. Tilat jakautuvat kylien välille seuraavasti: Nuorgam yli 950 Utsjoki yli 8800 Karigasniemi yli 2700 kerrosala neliömetriä. Tilat ovat vuokrattuna seuraavasti: Nuorgam Utsjoki Karigasniemi Koulutoimi Perusturva Ulkopuolisille Omassa käytössä 600 Tilapalvelulle tulleiden tietojen mukaan toiset käyttäjät kärsivät tilan puutteesta ja toisilla on tilaa väljästi. Tällaisen tilanteen vallitessa lienee järkevämpää ryhtyä tarkastelemaan olevien tilojen käytön tehostamista, kuin rakentaa uutta tilaa ahtaasti toimiville. Tilojen uudelleen järjestäminen edellyttää käyttäjiltä todellista paneutumista tilatarpeeseensa. Ehdotus: Esitetään kunnanhallitukselle, että perustetaan työryhmä, jonka tehtäväksi määrätään kunnan sisäisen tilatarpeen kartoittaminen. Työryhmä olisi viisihenkinen ja siihen määrättäisiin puheenjohtajaksi teknisen lautakunnan puheenjohtaja ja sihteeriksi kiinteistöpäällikkö. Ryhmän toiset jäsenet olisivat hallituksen määräämä hallituksen edustaja sekä sivistys- ja perusturvan puolelta heidän valitsemansa edustaja. Kh 40 Ehdotus: 1. hyväksyy teknisen lautakunnan esityksen, 2. pyytää sivistyslautakuntaa ja perusturvalautakuntaa nimeämään kumpikin oman edustajansa työryhmään sekä 3. valitsee kunnanhallituksen edustajan työryhmään. Työryhmän tulee saada työnsä valmiiksi syyskuun loppuun mennessä. Päätös: Rauna Guttorm esitti, että kunnanhallituksen edustajaksi työryhmään nimetään Maritta Lukkari. Marjatta Kordelin kannatti./..

9 Utsjoen kunta 49 Tilapalvelun hallinnoimien kiinteistöjen käytön tehostaminen./.. 40 Rauna Guttormin esitystä. Ehdotus sekä Rauna Guttormin tekemä esitys hyväksyttiin yksimielisesti. Tiedoksi: nimetyt jäsenet sivistyslautakunta perusturvalautakunta

10 Utsjoen kunta 50 Toimielimien päätökset Kh 41 Lautakuntien pöytäkirjat tulee toimittaa kunnanjohtajalle neljän päivän kuluessa pöytäkirjan tarkastamisesta. Kunnanhallituksella on otto-oikeus lautakuntien, oman jaostonsa sekä alaisensa johtokunnan ja viranhaltijan päätöksiin. Ottopäätöksen voi tehdä kunnanhallitus tai sen puheenjohtaja, kunnanjohtaja tai johtosäännössä määrätty viranhaltija. Otto-oikeutta on käytettävä viimeistään oikaisuvaatimusajan kuluessa. Käytännössä kunnanjohtaja käy lautakuntien päätökset läpi. Kunnanhallituksen ottaessa kantaa otto-oikeuden käyttämiseen merkitään sille toimitetut pöytäkirjat tiedoksi ja samalla päätetään, ettei otto-oikeutta käytetä pöytäkirjoihin sisältyvissä asioissa. Pöytäkirjojen jäljennöksiä ei liitetä kunnanhallituksen pöytäkirjaan, mutta niiden on oltava jäsenten käytettävissä kunnanhallituksen kokouksissa. Seuraavien toimielimien pöytäkirjat ovat nähtävillä kokouspaikalla: Tekninen lautakunta Ehdotus: merkitsee tiedoksi toimielimien tekemät päätökset ja toteaa, ettei KuntaL 51 :n mukaisesta otto-oikeutta ole käytetty. Tiedoksi: hallintokunnat

11 Utsjoen kunta 51 Tiedoksi saatettavat asiat Kh 42 Ehdotus: merkitsee tietoonsa saatetuksi seuraavat asiapaperit: Kuntaliitto Lapin liitto Metsähallitus Opetushallitus Opetusministeriö - Yleiskirje 1/80/2010; Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot ovat uudistuneet (JYSE 2009) - Pelastuslautakunnan kokouksen pöytäkirja - Muistio Utsjoen kunnan yhteistyöryhmän kokouksesta - Päätös valtionavustuksen myöntämisestä oppilas- ja opiskelijahuollon kehittämiseen - Päätös esi- ja perusopetuksen, aamu- ja iltapäivätoiminnan yksikköhinnoista vuodelle 2010 sekä opetus- ja kulttuuritoiminnan valtionosuuksista vuodelle 2010 Pohjois-Suomen aluejohtoryhmä - Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma (KASTE) Valtiovarainministeriö - Valtionosuudet ja muu rahoitus vuonna Päätös kuntien kotikuntakorvauksen perusosista vuodelle Päätös kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta ja päätös kunnan verotuloihin perustuvan valtionosuuksien tasauksen vahvistamisesta kunnille vuonna 2010 Päätös: Merkittiin tiedoksi.

12 Utsjoen kunta 52 Muut kokouskutsussa mainitsemattomat asiat Vesilaitoksen hoitajan toimen täyttölupahakemus Kh 43 Kiinteistöpäällikkö Toivo Partanen hakee teknisen lautakunnan puolesta täyttölupaa vesilaitoksen hoitajan toimen täyttöön. Hakemus on kokonaisuudessaan nähtävillä kokouksessa. Ehdotus: myöntää täyttöluvan vesilaitoksen hoitajan toimen täyttöön kiinteistöpäällikön hakemuksen mukaisesti edellyttäen että valtuusto myöntää toimen täyttöön määrärahan. Toimeksi: tekninen toimi

13 Utsjoen kunta 53 Muut kokouskutsussa mainitsemattomat asiat Kuntatodistusohjelman mukaisen lainan nostaminen Kh 44 Kuntatodistusohjelman mukaista lainaa on kunnalla tällä hetkellä käytössä yhteensä euroa, josta Kuntarahoitus euroa ja Osuuspankki euroa. Kunkin rahalaitoksen (Osuuspankki, Kuntarahoitus, Nordea Pankki) sopimuksen enimmäispääoma on euroa. Kunnanjohtajalla on valtuudet nostaa kuntatodistusohjelman mukaista lainaa euroon saakka. Kunnan rahatilanteen vuoksi on tarpeen nostaa lainaa vielä euroa. Ehdotus: valtuuttaa kunnanjohtajan nostamaan kuntatodistusohjelman mukaista lainaa kertaluonteisesti lisää enintään euroa. Toimeksi: kunnanjohtaja

Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/2013 2

Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/2013 2 Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/2013 1 Kunnanhallitus Aika 01.10.2013 klo 10:00-13:05 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 188 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA Tekninen lautakunta 1 1. 26.11.2010 klo. 10.00 12.48. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KOKOUSPÖYTÄKIRJA Tekninen lautakunta 1 1. 26.11.2010 klo. 10.00 12.48. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Viranomainen Nro Sivu Utsjoen kunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Tekninen lautakunta 1 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 1 1 KOKOUSAIKA. 15.12.2010 klo. 10.00 12.43. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Tekninen lautakunta 1 1 KOKOUSAIKA. 15.12.2010 klo. 10.00 12.43. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Viranomainen Nro Sivu Utsjoen kunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Tekninen lautakunta 1 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2015 1. Tekninen lautakunta. Aika 25.03.2015 klo 10:30-14:38. Paikka. Kunnanhallituksen kokoushuone.

Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2015 1. Tekninen lautakunta. Aika 25.03.2015 klo 10:30-14:38. Paikka. Kunnanhallituksen kokoushuone. Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2015 1 Tekninen lautakunta Aika 25.03.2015 klo 10:30-14:38 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 15 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 16 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto, Vinkkilä

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto, Vinkkilä Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Aika: Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 232 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 415

Lisätiedot

Maanantai 7.3.2011 klo 17.00 19.10

Maanantai 7.3.2011 klo 17.00 19.10 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3/2011 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 7.3.2011 klo 17.00 19.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunki, Kolpeneen palvelukeskus, ruokasali Myllärintie 35, Rovaniemi

Rovaniemen kaupunki, Kolpeneen palvelukeskus, ruokasali Myllärintie 35, Rovaniemi Viranomainen Esityslista 1/2015 Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä 26.5.2015 Laatimispäivämäärä Valtuusto Kokousaika Perjantaina 12.6.2015 klo 12 Kokouspaikka Rovaniemen kaupunki, Kolpeneen palvelukeskus,

Lisätiedot

Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2013. Hakepolttoaineen toimitussopimuksen purkaminen

Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2013. Hakepolttoaineen toimitussopimuksen purkaminen Kunnanhallitus ASIALISTA KOKOUSTIEDOT Aika Tiistai 27.5.2014 klo 17.00-18.35 KÄSITELTÄVÄT ASIAT :t Paikka Savukosken kunnanvirasto 82 83 84 85 86 87 88 89 Kunnanhallitukselle tiedoksi Tarkastuslautakunnan

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Kunnanhallitus. Kokousnumero 3 / 2007 Aika Maanantai 12.02.2007 klo 18.30 Kunnanhallituksen kokoushuone

KIVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Kunnanhallitus. Kokousnumero 3 / 2007 Aika Maanantai 12.02.2007 klo 18.30 Kunnanhallituksen kokoushuone KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kokousnumero 3 / 2007 Aika Maanantai 12.02.2007 klo 18.30 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone KOKOUSKUTSU Maanantaina 12.02.2007 Kunnanhallituksen kokoushuone Nro 3/2007 ASIA LIITE 66

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 146 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 91 151 Kutsu Uudenmaan vesienhoidon yhteistyöryhmän toimintaan

Kunnanhallitus. 146 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 91 151 Kutsu Uudenmaan vesienhoidon yhteistyöryhmän toimintaan PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 7/2010 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 3.5.2010 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 146 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 641 Nro 21 Kokoustiedot Aika: Maanantai 15.12.2014 klo 17.30 Kunnanvirasto, Vinkkilä

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 641 Nro 21 Kokoustiedot Aika: Maanantai 15.12.2014 klo 17.30 Kunnanvirasto, Vinkkilä Kunnanhallitus Kokous 641 Nro 21 Kokoustiedot Aika: Maanantai 15.12.2014 klo 17.30 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä 328 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 643 329 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 5/2014 1. Tekninen lautakunta. Aika 25.09.2014 klo 10:30-13:12. Valtuustosali. Paikka. Käsitellyt asiat

Utsjoen kunta Pöytäkirja 5/2014 1. Tekninen lautakunta. Aika 25.09.2014 klo 10:30-13:12. Valtuustosali. Paikka. Käsitellyt asiat Utsjoen kunta Pöytäkirja 5/2014 1 Tekninen lautakunta Aika 25.09.2014 klo 10:30-13:12 Paikka Valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 65 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 66 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 97 Kunnanhallitus 24.3.2014

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 97 Kunnanhallitus 24.3.2014 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 97 Kokousaika 24.3.2014 klo 17.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

Kokous 15.10.2007 klo 18.00-20.25

Kokous 15.10.2007 klo 18.00-20.25 Kunnanvaltuusto Kokous 15.10.2007 klo 18.00-20.25 Käsiteltävät asiat liite 52 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 53 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 54 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 55 LUOTTAMUSTOIMESTA

Lisätiedot

ISOJOEN KUNTA Kokouspöytäkirja Nro 2

ISOJOEN KUNTA Kokouspöytäkirja Nro 2 Kokouspöytäkirja Nro 2 Kunnanvaltuusto Sivu 17 KOKOUSAIKA: 30.04.2008 klo 13.00-15.02 KOKOUSPAIKKA: virasto, valtuuston kokoussali SAAPUVILLA OLLEET Akseli Janne Malin Raimo JÄSENET Haapalaakso Pirjo Peltonen

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Pidettiin kokoustauko 19.40 19.49.

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Pidettiin kokoustauko 19.40 19.49. 154 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 6.5.2013/101 Kh 101 Kunnanhallituksen kokous on kutsuttu koolle toimittamalla kokouskutsu ja esityslista kunnanhallituksen jäsenille kirjeitse

Lisätiedot

Maanantai 31.01.2011 klo 17.00 19.58

Maanantai 31.01.2011 klo 17.00 19.58 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2011 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Maanantai 31.01.2011 klo 17.00 19.58 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 1 1 2 Vuoden 2009 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet

Kunnanhallitus. 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 1 1 2 Vuoden 2009 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 1/2009 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 12.1.2009 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Hirvihaaran kartano 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Anitta Hakkarainen Markku Toikkanen**** (x) (x) Sampo Laitala Jonna Laulumaa Virpi Piispanen Manu Toikkanen Kari-Pekka Urpilainen*

Anitta Hakkarainen Markku Toikkanen**** (x) (x) Sampo Laitala Jonna Laulumaa Virpi Piispanen Manu Toikkanen Kari-Pekka Urpilainen* KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 5 16.3.2015 167 u Kokousaika 16.3.2015 klo 17.00 20.40 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali. Saapuvilla olleet Jäsenet: jäsenet (merkintä, kuka

Lisätiedot

Henkilökohtaiset varajäsenet. (x) (-) (x) (-) (x) (x) (x)

Henkilökohtaiset varajäsenet. (x) (-) (x) (-) (x) (x) (x) KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 08/07.05.2012 106 Kokousaika 7.5.2012 klo 17.00 20.07 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Puheenjohtaja Mika Munkki

Puheenjohtaja Mika Munkki Kunnanhallitus Kokous 144 Nro 5 Kokoustiedot Aika: Maanantai 7.4.2014, klo 17.00 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 77 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 146 78 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus. Esityslista 23/2013

Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus. Esityslista 23/2013 -3, KH 3.12.2013 14:00 Nivalan kaupunki Kaupunginhallitus 3.12.2013 Esityslista 23/2013 -2, KH 3.12.2013 14:00 Kokousaika Tiistai 3.12.2013 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015. 48. Kuukanniemen kirjaston kirjat ja kirjaston tulevaisuus...68

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015. 48. Kuukanniemen kirjaston kirjat ja kirjaston tulevaisuus...68 PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015 Asialista 48. Kuukanniemen kirjaston kirjat ja kirjaston tulevaisuus...68 49. Hallinto-oikeuden päätös kaavavalitusasiassa...71 50. Luottamustoimen päättyminen

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanhallitus Nro 19 17.06.2013 318. Henkilökohtaiset varajäsenet

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanhallitus Nro 19 17.06.2013 318. Henkilökohtaiset varajäsenet KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 19 17.06.2013 318 Kokousaika 17.06.2013 klo 17.00 19.04 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet jäsenet (merkintä, kuka

Lisätiedot

ISOJOEN KUNTA Kunnanvaltuusto

ISOJOEN KUNTA Kunnanvaltuusto Kokouspöytäkirja 1 Nro Kunnanvaltuusto Sivu 74 KOKOUSAIKA: 17.12.2008 klo 17.00-18.35 KOKOUSPAIKKA: virasto, valtuuston kokoussali SAAPUVILLA OLLEET Akseli Janne Malin Raimo JÄSENET Haapalaakso Pirjo Peltonen

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 4/2014 Kunnanvaltuusto Sivu 58

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 4/2014 Kunnanvaltuusto Sivu 58 ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 4/2014 Kunnanvaltuusto Sivu 58 KOKOUSAIKA maanantai 13.10.2014 klo 18.30 19.25 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) MUUT

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 201 Nro 7 Kokoustiedot Aika: Maanantai 27.04.2015, klo 17.00 18.15 Kunnanvirasto, Vinkkilä

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 201 Nro 7 Kokoustiedot Aika: Maanantai 27.04.2015, klo 17.00 18.15 Kunnanvirasto, Vinkkilä Kunnanhallitus Kokous 201 Nro 7 Kokoustiedot Aika: Maanantai 27.04.2015, klo 17.00 18.15 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 112 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 203 113 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2011 Kunnanhallitus 21.11.2011. Käsiteltävät asiat 200. Talousarvio 2012 ja taloussuunnitelma 2012-2014...

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2011 Kunnanhallitus 21.11.2011. Käsiteltävät asiat 200. Talousarvio 2012 ja taloussuunnitelma 2012-2014... PÖYTÄKIRJA 17/2011 Kunnanhallitus 21.11.2011 Käsiteltävät asiat 200. Talousarvio 2012 ja taloussuunnitelma 2012-2014...273 201. Kirkonkylän asemakaava-alueella sijaitsevan Kolhoosi -tilan kokonaisvaltainen

Lisätiedot

Maanantai 27.8.2012 klo 17.00 19.30

Maanantai 27.8.2012 klo 17.00 19.30 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 13/2012 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 27.8.2012 klo 17.00 19.30 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston istuntosali. 1 2 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnanvaltuuston istuntosali. 1 2 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 1/2008 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Maanantai 28.1.2008 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvaltuuston istuntosali 1 2 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot