SUOMUSSALMI SUOMUSSALMEN KUNTA ÄMMÄNSAAREN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI luonnosvaihe

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SUOMUSSALMI SUOMUSSALMEN KUNTA ÄMMÄNSAAREN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 201. 2.10.2012 luonnosvaihe"

Transkriptio

1 SUOMUSSALMI ÄMMÄNSAAREN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 201 Asemakaavan muutos koskee korttelin 201 tontteja 5 ja luonnosvaihe SUOMUSSALMEN KUNTA AIRIX Ympäristö Oy Mäkelininkatu 17 A OULU Puhelin Telefax Asemakaavan muutos on tullut vireille Hyväksytty kunnanhallituksessa Hyväksytty kunnanvaltuustossa Työnumero E25176

2 Sisällysluettelo 1 PERUSTIEDOT Kaava-alueen sijainti ja tunnistetiedot TIIVISTELMÄ Kaavaprosessin vaiheet Asemakaavan muutos Asemakaavan toteuttaminen LÄHTÖKOHDAT Selvitys suunnittelualueen oloista Yleiskuvaus Luonnonympäristö ja maisema Rakennettu ympäristö ja palvelut Yhdyskuntatekniikka ja liikenne Maanomistus Suunnittelutilanne Maakuntakaava Yleiskaava Asemakaava Muut aluetta koskevat suunnitelmat Rakennusjärjestys ja pohjakartta Yksityisen maanomistajan suunnitelmat ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET Asemakaavan suunnittelun tarve Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset Osallistuminen ja yhteistyö Asemakaavan tavoitteet Valtakunnalliset alueidenkäytön tavoitteet Asemakaavaratkaisun vaihtoehdot ja niiden vaikutukset ASEMAKAAVAN KUVAUS Kaavan rakenne ja lähtöajatus Mitoitus Palvelut Ympäristön laatua koskevat tavoitteet Aluevaraukset, sekä kaavamerkinnät ja -määräykset Kaavan vaikutukset Vaikutukset rakennettuun ympäristöön ja luonnonympäristöön Ympäristön häiriötekijät Kaavamerkinnät ja -määräykset ASEMAKAAVAN TOTEUTUS Toteuttaminen ja ajoitus Toteutuksen seuranta

3 Tämä selostus liittyy päivättyyn asemakaavakarttaan, joka sisältää otteen voimassa olevasta asemakaavasta. LIITTEET: Seurantalomake, täytetään ehdotusvaiheessa Osallistumis- ja arviointisuunnitelma VALOKUVAT Hannu Huttu, ellei toisin mainita. 1 PERUSTIEDOT 1.1 Kaava-alueen sijainti ja tunnistetiedot Suunnittelualue sijaitsee Suomussalmen keskustassa Ämmänsaaren asemakaava-alueella. Alue rajautuu Jalonkatuun ja korttelin 201 tontteihin 4 ja 12-14, sekä lännessä korttelien 201 ja 201a väliseen jalankululle varattuun katuun. Suomussalmen Ämmänsaaren asemakaavan muutos koskee korttelin 201 tontteja 5 ja 6. Asemakaavan muutoksella muodostuvat korttelin 201 tontit 5 ja 6. Kuva 1: Suunnittelualueen likimääräinen sijainti opaskartalla 3

4 2 TIIVISTELMÄ 2.1 Kaavaprosessin vaiheet Asemakaavan muutos on tullut vireille xx kunnanhallituksen päätös asemakaavoituksen käynnistämisestä xx Ensimmäinen viranomaisneuvottelu pidettiin Kainuun ELY-keskuksessa Kaavaluonnos ja OAS yleisesti nähtävillä Kaavaehdotus yleisesti nähtävillä Kunnanhallituksen hyväksymispäätös Kunnanvaltuuston hyväksymispäätös 2.2 Asemakaavan muutos Aloite kaavamuutokseen on tullut yksityiseltä tontinomistajalta, joka haluaa mahdollistaa omistamillaan tonteilla asuinkerrostalojen rakentamisen niin, että rakentaminen on maanomistajalle kannattavaa. Nykyinen kaavamerkintä edellyttää liiketilojen rakentamista ja rakennuksen kerrosluku voi olla korkeintaan kolme (maanpäällinen kellari + 2 kerrosta). Kaavamerkinnöillä on kuitenkin tarkoitus jättää mahdollisuus toimisto- ja liiketilojen toteuttamiseen erityisesti maanpintakerroksen jalkakäytävän puolta ajatellen. Suomussalmella on tällä hetkellä riittävästi liiketiloja. Maanomistaja on tehnyt aloitteen kaavan muuttamisesta ja on sitoutunut maksamaan maankäytön suunnittelusta kunnalle koituvat kustannukset. 2.3 Asemakaavan toteuttaminen Asemakaavan toteuttamisesta vastaa maanomistaja ja toteutumisen seurannasta vastaa Suomussalmen kunta. Tontin omistaja on teettänyt alustavia luonnoksia kerrostalon rakentamisesta, mutta ne eivät vielä kaavatyön alkuvaiheessa täyttäneet kaupunkikuvalle ja ympäristön muulle viihtyisyydelle asetettavia tavoitteita, eivätkä mm. Suomen rakentamismääräyskokoelman kerroskorkeutta koskevia määräyksiä. 3 LÄHTÖKOHDAT 3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista Yleiskuvaus Alue sijaitsee keskeisessä keskustan korttelissa pääkadun varrella lähellä kunnantaloa ja linjaautoasemaa, vastapäätä Kiannon kuohut -hotellia. Toisella tontilla on tällä hetkellä yksi kaksikerroksinen asuin- ja liikerakennus. Toisella tontilla ollut vastaava rakennus on purettu. Kuva 2. Suomussalmen kuntakeskustan rakennuskantaa Keskuskadun/Jalonkadun jatkeen varrella. Kuvassa näkyy tontilta 5 purettu valkoinen rakennus, kuvassa toinen oikealta. 4 ( Suomussalmen kunta)

5 3.1.2 Luonnonympäristö ja maisema Kaava-alue kuuluu Suomussalmen keskustaajamaan (Ämmänsaari). Alue on rakennettu, eikä kaavamuutosalueen tonteilla ole luonnontilaista ympäristöä tai viheryhteyksiä. Erillistä luontoselvitystä ole tarpeen laatia kasvillisuuden vähäisyyden vuoksi. Maasto nousee Jalonhaaran jyrkältä rannalta kohti Ämmänsaaren keskikohtaa. Lähiympäristössä, Jalonhaaran varressa, sekä kunnantalon ja kirkon eteläpuolella on havupuuvaltaista metsää. Ekologinen käytävä kulkee Jalonhaaran vartta, josta on Syväyksenkadun ylittävä yhteys lakialueelle kunnantalon eteläpuolitse. Ekologinen käytävä ei kosketa suunnittelualuetta. Kuva 3. Ortoilmakuva. Asemakaavan muutosalue on rajattu mustalla. Kiinteistörajat on osoitettu punaisella ja tietokannassa olevat rakennukset aniliinilla. Varjojen puuttuminen paljastaa puretun rakennuksen sijainnin. (Lähde Maanmittaushallituksen karttaikkuna ) Kuva 4: Ämmänsaaren maisemarakenne. Saarta rajaa pohjoisessa Jalonhaaran jyrkkärantainen uoma, jonka maisemallista merkittävyyttä lisää säilynyt puusto. Saaren lakiosalle on rakennettu kirkko ja vesitorni, mutta alueella on säilynyt myös laajahko puistometsä. Rakennuskanta on jonkin verran uudistunut tämän 1990-luvun lopussa tehdyn selvityskartan laatimisen jälkeen. Lähde: Suomussalmen kunta, kaavarunkotyö Kuva 4: Ämmänsaaren maisemarakenne. Saarta rajaa pohjoisessa Jalonhaaran jyrkkärantainen uoma, jonka maisemallista merkittävyyttä lisää säilynyt puusto. Saaren lakiosalle on rakennettu kirkko ja vesitorni, mutta alueella on säilynyt myös laajahko puistometsä. Rakennuskanta on jonkin verran uudistunut tämän 1990-luvun lopussa tehdyn selvityskartan laatimisen jälkeen. Lähde: Suomussalmen kunta, kaavarunkotyö Kuva 5: Merkittävät taajamametsät on osoitettu vihreällä. Jalonkadun - Keskuskadun varsi on kaupunkikuvallisesti merkittävä, se antaa kasvot Suomussalmen kuntakeskustalle. Lähde: Suomussalmen kunta, kaavarunkotyö

6 3.1.3 Rakennettu ympäristö ja palvelut Alue on rakennettua taajamaympäristöä Suomussalmen kuntakeskustassa. Jalonkatu ja siihen välittömästi kaavamuutosalueen itäpuolella liittyvä Keskuskatu, korttelin 201 eteläpuolinen Kauppakatu ja näitä risteävä Kiannonkatu ovat kuntakeskustan keskeisimmät väylät, joiden ympäristöön sijoittuvat tärkeimmät palvelun ja hallinnon alueet. Kaavamuutosalueen vieressä sijaitsee kaksi 2-kerroksista asuin- ja liiketaloa ja lähes vastapäätä on merkittävä matkailukohde, kylpylähotelli Kiannon Kuohut, sekä Jalonhaaran rantapuisto, Koskipuisto. Linja-autoasematoiminnot sijaitsevat suunnittelualueen länsipuolella sijaitsevassa korttelissa 201a. Jalonkatu on keskustan sisääntuloväylä valtatieltä 5 ja se yhdistää keskustan Risteen kauppapaikkaalueeseen ja Oulun suuntaan lähtevälle Kyröntielle. Merkittävä päivittäistavarakauppa on Jalonkadun itäosassa sijaitseva S-market, jota on laajennettu muutama vuosi sitten. Suomussalmen Ämmänsaari on 1970-luvun alkuun asti palvellut lähikuntienkin asukkaita. Kauppalamainen kyläkuva on säilynyt paikoitellen. Rakennuksia on kuitenkin purettu. Asemakaava mahdollistaa kaksi kerrosta ja maanpäällisen kellarin, joten rakentamisen mittakaava on säilynyt pienimuotoisena. Tontteja on kuitenkin yhdistetty ja rakennusmassojen pituudet ovat näin kasvaneet. Kuva 6: Ämmänsaaren rakennuskanta Suunnittelualueen rakennukset ovat jälleenrakennuskaudelta, aikaväliltä , tontin 6 rakennukset on purettu. Rakennuksia ei ole tällä kartalla arvotettu kyläkuvallisesti tai rakennushistoriallisesti merkittäviksi. Lähde: Suomussalmen kunta, kaavarunkotyö Kuva 7: Näkymä asemakaavan muutosalueelle Jalonkadulta katsottuna Tontin 5 rakennukset on purettu. Vasemmalla olevalla tontilla 4 on tiilinen ja oikealla tontilla 6 on puurakenteinen 2-kerroksinen liike- ja asuinrakennus. Viimeksi mainitun takana on yksikerroksinen liikerakennus ja linjaautoasema. Valokuva Hannu Huttu. 6

7 Suunnittelualueella sijaitsevia rakennuksia ei ole taajamakuvaselvityksessä pidetty kulttuurihistoriallisesti merkittävinä, vaikka ne ovat aikoinaan muodostaneet taajamakuvallisesti merkittävän ryhmän. Kuva 8: Ämmänsaaren taajamakuva-analyysi 1998 Suunnittelualue ei muodosta laajempaa taajamakuvallisesti yhtenäistä aluetta, mutta rakennusryhmää on pidetty taajamakuvallisesti merkittävänä. Ryhmän yhtenäisyys on hajonnut tontin 6 rakennusten purkamisen vuoksi. Lähde: Suomussalmen kunta, kaavarunkotyö Yhdyskuntatekniikka ja liikenne Kaava-alue on vesihuollon ja viemäröinnin piirissä. Ajoyhteys tonteille on Jalonkadulta. Jalonkadun katualueen eteläosassa on jalkakäytävä, joka kulkee läheltä olevien rakennusten näyteikkunoita Maanomistus Kaavamuutosalueen tontit ovat yksityisessä omistuksessa. Maanomistaja on sitoutunut maksamaan maankäytön suunnittelusta kunnalle koituvat kustannukset. 7

8 3.2 Suunnittelutilanne Maakuntakaava Alueella on voimassa Kainuun maakuntakaava Valtioneuvosto vahvisti maakuntakaavan Maakuntakaavassa suunnittelualueeseen kohdistuu keskustatoimintoja tarkoittava kohdemerkintä (C) ja taajama-toimintojen aluetta (A). Lisäksi keskustassa on osoitettu maakunnallisesti merkittäviä kulttuurihistoriallisia kohteita tai alueita keltaisella kohdemerkinnällä. Suunnittelualueella ei ole suojelukohteita. Kohteita on muun muassa Ämmän voimalaitos- ja asuinalueella, sekä Syväyksenkadun ja Kiannonkadun varrella. Kuva 9. Ote Kainuun maakuntakaavasta Kohdemerkinnällä C osoitetaan Kuhmon, Sotkamon ja Suomus salmen keskustahakuisten palve lujen, hallinnon ja asumisen alueita niihin liittyvine liikenne-alueineen. Keskus tatoimintojen alueiden yksityiskohtaisempi rajaus ja laajuus tehdään kuntakaavoituksella. Koh demerkinnällä c osoitetulle keskus tatoimintojen alueelle voidaan sijoittaa mahdollisia vähittäis kaupan suuryksiköitä. Suunnittelumääräys: Keskustatoimintojen alueen suunnittelussa ja kaavoituksessa on kiinnitettävä erityistä huomiota alueen rajautumiseen muuhun taajamaan nähden, palvelujen saavutettavuuteen, kevyen liikenteen toimintamahdollisuuksiin, liikennejärjestelyihin sekä keskusta-alueen taajamakuvaan. Merkinnällä A osoi tetaan asumisen, hallinnon, palveluiden, teollisuuden ym. työpaikka-alueiden ja taajamatoimintojen sijoit tumisalueita niihin liittyvine liikenne- virkistys-, puisto- ja erityisalueineen. Suunnittelumääräys: Taajamatoimintojen alueen suunnittelussa hajanaisesti ja vajaasti rakennetuilla alueilla tulee edistää yhdyskuntarakenteen eheyttämistä sekä taajaman ydinalueen kehittämistä toiminnallisesti ja taajamakuvallisesti selkeästi hahmottuvaksi keskukseksi. Suunnittelussa tulee kiinnittää huomiota taajamaalueiden viihtyisyyteen, uudisrakentamisen sopeuttamiseen rakennettuun ympäristöön, kevyen liikenteen toimintamahdollisuuksiin ja liikenneturvallisuuteen. Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa ja rakentamisessa on varmistettava, että alueella sijaitsevien kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta tärkeiden kohteiden kulttuuri- ja luonnonperintöarvot säilyvät. 8

9 3.2.2 Yleiskaava Alueella on voimassa Ämmänsaaren osayleiskaava, jossa kaava-alue on osoitettu keskustatoimintojen alueeksi (C). Yleiskaava on vanhentunut, eikä enää ohjaa alemmanasteista maankäytön suunnittelua. Keskustatoimintojen alue -merkintä antaa mahdollisuuden rakentaa myös asuntoja. Kuva 10. Ote Suomussalmen Kirkonkylän ja Ämmänsaaren osayleiskaavasta Osayleiskaavassa suunnittelualue on keskustatoimintojen aluetta (C) Asemakaava Voimassa oleva asemakaava (aikoinaan rakennuskaava) on hyväksytty valtuustossa ja lääninhallitus on sen vahvistanut Korttelissa 201 on tehty rakennuskaavan muutoksia vuonna Suunnittelualueen kaavamerkinnät ja määräykset ovat osittain vanhentuneita. Suunnittelualue on osoitettu ALK-kortteliksi tehokkuudella e=0,6 (ALK=yhdistettyjen liike- ja asuntokerrostalojen korttelialue). Korttelin kerrosluku on II, mutta kaava on hyväksytty vanhan rakennuslain aikana, jolloin maanpinnan yläpuolella olevaa kellarikerrosta ei luettu kerrokseksi. Koska kaavamerkintä on mahdollistanut maanpinnan yläpuolelle rakennettavan kellarikerroksen rakentamisen, vanhan kaavan pohjalta saisi toteuttaa kolmikerroksisen rakennusmassan. Ote voimassa olevasta asemakaavasta on kaavamuutoskartalla. Kuva 11. Muutosalueen sijainti asemakaava-alueella ja ote ajantasakaavakartasta (ei mittakaavassa). 9

10 3.2.4 Muut aluetta koskevat suunnitelmat Suomussalmen kunta laatii parhaillaan keskustan kehittämissuunnitelmaa, joka valmistuu vuoden 2012 loppuun mennessä. Kuva 12. Suomussalmen keskustan maankäytön kehittämistyön aluerajauskartta Rakennusjärjestys ja pohjakartta Kunnassa on voimassa vuonna 2009 hyväksytty rakennusjärjestys. Asemakaavan pohjakarttaa on ylläpidetty kunnan toimesta ja se on kaavoitusmittausasetuksen n:o 1284 mukainen Yksityisen maanomistajan suunnitelmat Tonttien maanomistaja on laadituttanut alustavia luonnoksia asuinkerrostalon rakentamiseksi tontille 5 ja hakenut kunnalta poikkeamispäätöstä. Ympäristölautakunta myönsi maaliskuussa 2010 poikkeamisluvan, jossa poiketaan suurimmasta sallitusta rakennusoikeudesta, kerrosmäärästä sekä liiketilojen pois jättämisestä. Näissä erittäin alustavissa luonnoksissa on kerroskorkeutena käytetty 2800 mm, mikä ei täytä Suomen rakentamismääräyskokoelman G1 vaatimuksia. Kuva 12. Ote alustavien luonnosten katujulkisivusta. Kaupunkikuvan ja Suomussalmen keskustan kehittämisen kannalta alustavien luonnosten keskeisenä rakennussuunnitteluongelmana voidaan pitää liiketilojen, sekä ohikulkijoiden ja rakennetun ympäristön vuorovaikutuksen puuttumista tontilta, joka sijaitsee näin keskustan ytimessä. Ensimmäisen kerroksen katujulkisivu on umpinainen seinä ilman ovia. Parvekkeita kannattavat betoniseinät ovat näkyvin julkisivuelementti. Muusta rakentamisesta merkittävästi poikkeava korkeus korttelissa, jota uudistetaan pitkän aikavälin kuluessa, synnyttää epäyhtenäistä kyläkuvaa. Asuntojen ja niiden parvekkeiden suuntautuminen koilliseen on ongelmallista asumisviihtyisyyden kannalta. Myös pihan jalankulun erottamista ajoneuvoliikenteestä voidaan pohtia jatkosuunnittelussa. 10

11 4 ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 4.1 Asemakaavan suunnittelun tarve Kaavamuutosalue sijaitsee keskustan taajama-alueella keskeisellä paikalla, liikekeskustan alueella. Ämmänsaaren keskusta-alueelta on kuitenkin liiketilaa riittävästi ja tarvittaessa uudelle yrittäjälle löytynee myös tyhjillään olevaa toimitilaa tältä alueelta. Läheisen Risteen kauppakeskuksen rakentaminen ja S-marketin laajentaminen Ämmänsaaren itäosassa, sekä Kauppakadun liiketarjonta tyydyttävät pitkälti keskustan asukkaiden palvelutarpeet. Kuntakeskustaa elävöittäisi asumisen lisääminen alueelle. Myös kunnassa on katsottu, että asuinkerrostalojen rakentaminen sopii yhdyskuntarakenteeseen hyvin kyseisellä paikalla. Tonttien omistaja on toivonut käyttötarkoituksen muutosta niin, että myös pelkkä asuinkerrostalojen rakentaminen ilman liiketiloja sallitaan. Ratkaisu vastaa myös voimassa olevan yleiskaavan periaatteita. Katutasoon, välittömästi jalankulkuväylän viereen ja ikkunat ainoastaan koilliseen suuntautuen on vaikea saada asumisviihtyisyydeltään muiden saman talon asuntojen kanssa yhdenvertaista asuntoa. On perusteltua, että asemakaavamerkinnöissä suositellaan ensimmäiseen kerrokseen kadun puolelle toimisto- palvelu- tai liiketilana käytettävää tilaa (kampaamo-kemikalio, tilitoimisto, pyöräkorjaamo tvst) sekä mahdollistetaan kellaritilan käyttö esimerkiksi tämän liikkeen aputilana. Suunnittelualueelle on vuonna 2010 haettu poikkeamispäätöstä nelikerroksiselle asuinkerrostalolle, mutta hanke kaatui ELY-keskuksen valitukseen. valituksen perusteissa todettiin seuraavaa: Hankkeen mukainen ratkaisu, jossa käytännössä IV-kerroksinen asuinrakennus sijoittuu ympäröivien II-kerroksisten asuin- ja liikerakennusten väliin, ei huomioi riittävästi olevaa taajamakuvaa ja katuvarsinäkymää. Viereisten rakennusten, kuten koko Keskuskadunkin, liiketilat avautuvat katutilaan ja ovat vuorovaikutuksessa jalankulkijoiden kanssa. Hakemuksen mukaisella umpinaisella katutason julkisivullaan ja ratkaisulla, jossa liiketilat on jätetty pois, rakennus ei toiminnallisesti ole vuorovaikutteinen julkisen katutilan kanssa. Näiltä osin kunnan ratkaisu on asemakaavan tarkoituksen vastainen. Kunnan päätös on lisäksi perustunut osittain virheellisiin tietoihin. Hakemusasiakirjoissa kerrostalolle esitetty kerroskorkeus 2800 millimetriä ei täytä Suomen rakentamismääräyskokoelman G1 vaatimuksia, joissa kerrostalon kerroskorkeudeksi edellytetään vähintään 3000 millimetriä. Näin ollen kerrostalon julkisivun korkeus nousisi hankkeen toteutuessa hakemuksessa esitetystä ratkaisusta noin metriä korkeammaksi. Tontinomistajan mukaan myös 3-kerroksisen asuinkerrostalon rakentaminen tulee kysymykseen. 4.2 Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset Aloite asemakaavan muuttamiseksi on tullut yksityiseltä tontinomistajalta, joka haluaa rakentaa tonteille asuinkerrostalon. Suunnittelualueelle on vuonna 2010 haettu poikkeamispäätöstä nelikerroksiselle asuinkerrostalolle. ELY-keskus valitti ympäristölautakunnan poikkeamispäätöksestä Tämän johdosta kunta päätti tutkia hankkeen rakentamismahdollisuudet asemakaavan muutoksen avulla. 4.3 Osallistuminen ja yhteistyö Osalliset Osallisia ovat alueen maanomistajat ja ne joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa, sekä viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään. Alueen ja lähialueen maanomistajat, asukkaat, yrittäjät, yhdistykset ja yhteisöt Kunnan toimielimet ja viranhaltijat, joiden toimialaa asia koskee Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) Kainuun maakunta -kuntayhtymä Kainuun museo Kainuun pelastuslaitos Alueella toimivat puhelin-, vesi- ja sähköyhtiöt Vireilletulo Asemakaavan muutoksen vireilletulosta ilmoitetaan niin kuin kunnalliset ilmoitukset kunnassa julkaistaan ja OAS asetetaan nähtäville samanaikaisesti asemakaavaluonnoksen kanssa. 11

12 Vireilletulo (kunnanhallitus ). Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja kaavaluonnos ovat nähtävillä samanaikaisesti aikavälillä xx.xx.2012 xx.xx Kaavaehdotus oli julkisesti nähtävillä xx.xx. xx.xx.2012 välisen ajan. Kaavan valmistelusta, nähtävilläpidosta ja kaavatyön edistymisestä tiedotetaan Suomussalmen kunnan ilmoitustaululla ja nettisivuilla (www.suomussalmi.fi ), sekä Ylä-Kainuu -lehdessä. Kaavoituksen vireilletulosta tiedotetaan kirjeellä suunnittelualueen rajanaapureille. Viranomaisyhteistyö Maankäyttö- ja rakennusasetuksen mukainen laatimisvaiheen viranomaisneuvottelu on pidetty Toinen viranomaisneuvottelu voidaan tarvittaessa pitää kaavaluonnoksen nähtävilläolon jälkeen, mikäli se on tarpeellista. Kaavatyön kannalta keskeisiltä viranomaisilta pyydetään lausunnot sekä luonnos- että ehdotusvaiheen nähtävilläolojen yhteydessä. 4.4 Asemakaavan tavoitteet Asemakaavan muutoksen tavoitteena on: - Suomussalmen keskustan (Ämmänsaaren) kehittäminen asuinalueena - vastata ELY-keskuksen valituksessa esille tuotuihin ongelmiin vastaaminen - muodostaa keskustamaista kaupunkikuvaa ja antaa lähtökohdat kaupunkikuvan yhtenäisyydelle tulevia kaavamuutoksia silmällä pitäen - turvata muutenkin miellyttävä kaupunkikuva Suomussalmen kuntakeskustassa - mahdollistaa rakentaminen keskustatontilla, jonka rakennukset on purettu - tukea hyvän rakennussuunnitteluratkaisun löytymistä - antaa myös teknisiä lähtökohtia keskustakortteleiden asemakaavan laajemmalle uudistamiselle Asemakaavan tavoitteet täsmentyvät viranomaisten ja muiden osallisten kanssa käytävissä keskusteluissa ja kaavakuulemisten (nähtävilläolon) yhteydessä. Vanhat rakennuskaava-ajoilta peräisin olevat merkinnät ajanmukaistetaan kaavamuutoksen yhteydessä. Konkreettisena tavoitteena asemakaavan muutoksella on muuttaa kyseisten tonttien käyttötarkoitus ALK muotoon, joka ei edellytä liiketilojen rakentamista, mutta mahdollistaa ja suosittaa toimisto- tai liiketilakäytön kadun puolella alimmassa kerroksessa. Lisäksi päivitetään kerrosluku (II), joka aiemmassa, voimassa olevassa kaavassa on mahdollistanut myös maanpäällisen kellarikerroksen rakentamisen nykyään käytettyyn muotoon (III), joka suoraan mahdollistaa kolmen maanpäällisen kerroksen rakentamisen Valtakunnalliset alueidenkäytön tavoitteet Valtioneuvosto on päättänyt valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista, jotka ovat tulleet voimaan ja joiden tarkistus on tullut voimaan Valtakunnallisissa tavoitteissa esitetään mm. alueidenkäytön suunnittelua koskevia periaatteellisia linjauksia sekä velvoitteita. Valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista tässä kaavatyössä huomioidaan erityisesti seuraavat: Toimiva aluerakenne Aluerakenteen ja alueidenkäytön kehittäminen perustuu ensisijaisesti alueiden omiin vahvuuksiin ja sijaintitekijöihin. Eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu Olemassa olevia yhdyskuntarakenteita hyödynnetään sekä eheytetään taajamia. Taajamia eheytettäessä parannetaan elinympäristön laatua. Yhdyskuntarakennetta kehitetään siten, että palvelut ja työpaikat ovat hyvin eri väestöryhmien saavutettavissa ja asuinalueiden läheisyydessä. Alueidenkäytöllä edistetään elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä osoittamalla riittävästi sijoittumismahdollisuuksia olemassa olevaa yhdyskuntarakennetta hyödyntäen. Alueidenkäytön suunnittelussa on luotava edellytykset hyvälle taajamakuvalle. 12

13 4.5 Asemakaavaratkaisun vaihtoehdot ja niiden vaikutukset Asemakaavatyön alkuvaiheessa tutkittiin rakentamista erillisille tonteille ja vaihtoehtoisesti siten, että rakennusmassat ja tonttien pihajärjestelyt on yhdistetty. Viimemainitussa vaihtoehdossa ajoneuvoliikenne esitettiin tontin 6 kautta yhteiselle pysäköintialueelle ja jalankulkuyhteys Jalonkadulle sekä oleskelu sijoittuisivat suunnittelualueen länsipäähän, tontille 5. Keskustelussa tonttien omistajan kanssa tavoiteltavaksi vaihtoehdoksi muodostui yhdistelmä, jossa rakennukset lopputilanteessa rakennetaan yhteen, mutta jätetään mahdollisuus omien tonttien säilyttämiseen, ts. saman kokoiset pysäköintialueet molemmille tonteille ja tonttirajan molemmin puolin varustellaan yhteinen oleskelualue. Tässä vaiheessa tutkittiin myös ensimmäisen kerroksen tilajakoa tontinomistajan teettämisen luonnosten pohjalta ja hahmoteltiin tontin korkeustasoja. Kuvat Yllä vaihtoehdot, vasemmalla (VE1) tontit erillisiä, oikealla (VE2) molempien tonttien pihatoiminnot on yhdistetty. Vasemmalla on tutkittu tarkemmin yhdistelmävaihtoehdon pihajärjestelyjä ja korkeusasemaa. (Ei mittakaavassa) 13

14 5 ASEMAKAAVAN KUVAUS Kuva 16: Ote kaavaluonnoskartasta. 5.1 Kaavan rakenne ja lähtöajatus Asemakaavan muutos koskee kahta tonttia, joiden käyttötarkoitus muutetaan yhdistettyjen liike- ja asuntokerrostalojen korttelialueesta (ALK) Alue liittyy välittömästi keskustaajaman palveluihin ja asutukseen ja sopii siksi hyvin asumiseen Mitoitus Tonttien pinta-ala on yhteensä 3097,3 m2. Tontin rakennusoikeus on ilmoitettu tonteittain kerrosalaneliömetreinä (1140 k-m2 tonttia kohden, yhteensä 2280 k-m2) ja se vastaa keskimäärin tehokkuuslukua e= n. 73,6. Tehokkuusluku on niin suuri, että se edellyttää pysäköinnin riittävän tarkkaa suunnittelua jo asemakaavavaiheessa ja pysäköimiseen varatun alueen osoittamista sitovilla kaavamerkinnöillä. Autopaikkoja on kaavamääräyksen mukaan varattava 1 autopaikka / asunto ja 1 autopaikka / 70 k-m2 liike- tai toimistotilaa. Yksi autopaikka tonttia kohti on mitoitettu invapysäköintiä varten ja lopuista puolet on osoitettu autokatokseen tai -talliin. Rakennusoikeus on muualla korttelissa pienempi tehokkuusluku e=0,60 (toisaalta rakennusoikeuteen ei ole sisältynyt maanpäällistä kellarikerrosta) ja rakentamiseen saa käyttää korkeintaan 30 % rakennuspaikan pinta-alasta. 14

15 5.1.2 Palvelut Suunnittelualue on keskustan palveluiden välittömässä läheisyydessä. 5.2 Ympäristön laatua koskevat tavoitteet Katuympäristön kannalta on tärkeää, että asuinkerrostalon rakennusmassa istuu katukuvaan. Kattokaltevuuden osalta tavoitellaan olevien rakennusten tapaan loivahkoa harjakattoa. Koska kattokaltevuudet eivät keskustassa ole täysin yhteneväiset, ei eksaktia kattokulmaa määrätä. Kadun puoleisen sisääntulojulkisivu tulee olla ilmeikäs ja jäsennöity sopusuhtaiseksi myös katutasossa. Lisäksi ensimmäisessä kerroksessa tulee olla ikkunoita ja mielellään myös ovi porrashuoneeseen (tai suoraan toimisto-liiketilaan), jotta mahdollinen 1. kerroksen toimisto- tvst. palvelukäyttö olisi luontevaa ja kaupunkikuvaa rikastuttavaa. Tontin ja rakennuksen asumisviihtyisyyden kannalta on tärkeää, että tonteilla autopaikat ja ajoneuvoliikenne on erotettu oleskelualueesta ja jalankulkualueista, ja että asuntojen parvekkeet avautuvat pääsääntöisesti aurinkoiseen ilmansuuntaan, länsi-etelä-itä välisiin ilmansuuntiin. Asuintoiminnoille (tomutus, kuivatus, jätehuolto, oleskelu- ja leikkialueet ym.) tulee varata riittävästi tilaa piha-alueilta. Myös huoltoliikenne tulee huomioida. 5.3 Aluevaraukset, sekä kaavamerkinnät ja -määräykset Kaavanmuutosalue sisältää vain rakennettavat tontit, joiden kaavamerkintä on AK-1. Kerrostalo tulee rakentaa kiinni kadun puoleiseen tontin rajaan. Tonttien reunoille on osoitettu istutettavaa aluetta ja puuriviä, ja oleskelualue on osoitettu niin, että se voidaan varustella yhteisesti tonttien välistä rajaa ei saa aidata. Oleskelualuetta rajaavat autokatokset, joiden päihin on varattu varasto- tai jätetilat, jotka on mahdollista raketnaa myös kerrostalon maanpintakerrokseen. 15

16 5.4 Kaavan vaikutukset Vaikutukset rakennettuun ympäristöön ja luonnonympäristöön Asemakaava mahdollistaa uutta asuinkerrostalorakentamista Suomussalmen keskustaan ja nykyinen taajamaympäristö tulee muuttumaan kaksikerroksisesta kolmikerroksiseksi. Kolmikerroksiseen rakennusmassaan sopii myös kahden vierekkäisen tontin rakennusten rakentaminen yhteen. Kun rakennusmassan pituus lisääntyy, niin myös korkeutta on perusteltua lisätä. Rakennuksen muoto säilyy ryhdikkäämpänä. Epävarmuustekijänä voi mainita, että suunnittelutehtävä on vaativa ja siihen tulee varata riittävästi työaikaa, jotta lopputulos voisi toimia uuden keskustakorttelirakentamisen lähtökohtana ja mallina myös tulevalle rakentamiselle. Rakentamisen mittakaava siis muuttuu olevaan verrattuna, mutta ei kuitenkaan poikkea voimassa olevan asemakaavan sallimasta. Kaksikerroksinen rakentaminen ei olisi taloudellisesti perusteltua, mm hissi- ja yhteistilakustannukset saadaan jaettua useampien asuntojen kesken. Myös asuntojen viihtyisyys olisi keskimäärin huonompi, koska suurempi osuus asuntojen kokonaiskerrosalasta olisi katutasossa, ikkunat koilliseen. Keskusta-alueella tiivistyminen on yhdyskuntarakenteen kannalta perusteltua. Kaksikerroksiseen asuinrakentamiseen lienee hankala saada yksityisiä rakentajia ja tällä on merkitystä kunnan keskustan kehittämisen kannalta. Kunnissa on ollut yleisenä suuntauksena, että vanheneva väestö omatoimisesti siirtyy kuntakeskuksiin palveluiden ääreen. Myös omaan ensiasuntoon muuttavat saattavat haluta tämän tyyppistä keskusta-asumismuotoa. Alueella ei ole luonnonympäristöä, johon vaikutukset kohdistuisivat. Vaikutusten arviointia täydennetään kaavasta saatavien lausuntojen ja muun osallisten antaman palautteen pohjalta. 5.5 Ympäristön häiriötekijät Alueeseen ei kohdistu merkittäviä ympäristön häiriötekijöitä. Jalonkadulla on keskustassa voimassa oleva nopeusrajoitus, joten mahdolliset liikennemeluhaitat jäänevät vähäisiksi. Nykyiset ja tiukentuvat lämmöneristys- ja tiiveysvaatimukset parantavat samalla myös rakenteiden ääneneristävyyttä. Asuntojen oleskeluparvekkeet ja -piha ovat rakennuksen toisella puolella ja suuntautuvat etelään. 5.6 Kaavamerkinnät ja -määräykset Kaikki asemakaavamerkinnät selityksineen sekä kaavamääräykset löytyvät kaavakartasta. 16

17 6 ASEMAKAAVAN TOTEUTUS 6.1 Toteuttaminen ja ajoitus Kaavan toteuttamisesta vastaa yksityinen maanomistaja. 6.2 Toteutuksen seuranta Kunnan rakennusvalvonta valvoo kaavan toteutusta mm. rakennuslupien myöntämisen ja muun rakennusvalvonnan yhteydessä. Oulussa Kristiina Strömmer Arkkitehti, YKS-260 LIITE: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, päivitetty

SUOMUSSALMEN ÄMMÄNSAAREN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIN 201 TONTEILLA 5 JA 6, JALONKADUN VARRESSA

SUOMUSSALMEN ÄMMÄNSAAREN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIN 201 TONTEILLA 5 JA 6, JALONKADUN VARRESSA OAS 1/7 15.3.2012 Asemakaavaa muutetaan korttelissa 201 Jalonkadun varressa tonteilla 5 ja 6. SUOMUSSALMEN ÄMMÄNSAAREN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIN 201 TONTEILLA 5 JA 6, JALONKADUN VARRESSA Osallistumis-

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET...

ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET... SUOMUSSALMI ÄMMÄNSAAREN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 201 Asemakaavan muutos koskee korttelin 201 tontteja 4-6. Asemakaavan muutoksella muodostuvat korttelin 201 tontit 4-6. 25.1.2013 SUOMUSSALMEN KUNTA

Lisätiedot

SUOMUSSALMEN ÄMMÄNSAAREN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIN 201 TONTEILLA 4-6, JALONKADUN VARRESSA

SUOMUSSALMEN ÄMMÄNSAAREN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIN 201 TONTEILLA 4-6, JALONKADUN VARRESSA OAS 1/7 5.6.2012 viimeisin päivitys 28.1.2013 Asemakaavaa muutetaan korttelissa 201 Jalonkadun varressa tonteilla 4, 5 ja 6. SUOMUSSALMEN ÄMMÄNSAAREN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIN 201 TONTEILLA 4-6, JALONKADUN

Lisätiedot

SUOMUSSALMI SUOMUSSALMEN KUNTA ÄMMÄNSAAREN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI Asemakaavan muutos koskee korttelin 201 tontteja 5 ja 6

SUOMUSSALMI SUOMUSSALMEN KUNTA ÄMMÄNSAAREN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI Asemakaavan muutos koskee korttelin 201 tontteja 5 ja 6 SUOMUSSALMI ÄMMÄNSAAREN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 201 Asemakaavan muutos koskee korttelin 201 tontteja 5 ja 6 8.1.2013 SUOMUSSALMEN KUNTA AIRIX Ympäristö Oy Mäkelininkatu 17 A 90100 OULU Puhelin 010

Lisätiedot

SUOMUSSALMEN KUNTA ÄMMÄNSAAREN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 201

SUOMUSSALMEN KUNTA ÄMMÄNSAAREN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 201 Kristiina Strömmer 25.1.2013 VASTINEET 1 (8) SUOMUSSALMEN KUNTA ÄMMÄNSAAREN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 201 LUONNOSVAIHEEN VASTINEET Asemakaavamuutosluonnos ja siihen liittyvä osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(7) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS...2 1.3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

KORTTELI 27 UTAJÄRVI

KORTTELI 27 UTAJÄRVI KORTTELI 27 UTAJÄRVI ASEMAKAAVAN MUUTOS LUONNOS 23.5.2013 AIRIX Ympäristö Oy Mäkelininkatu 17 A 90100 OULU Puhelin 010 241 4600 Telefax 010 241 4601 UTAJÄRVEN KUNTA Laitilantie 5 PL 18 91600 UTAJÄRVI Vireilletulosta

Lisätiedot

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 1.2

Lisätiedot

OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS.

OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS. ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS. ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU

Lisätiedot

Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus

Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus S I S Ä L L Y S L U E T T E L O 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1 1.1 Tunnistetiedot 1 1.2 Kaava-alueen sijainti 1 1.3 Kaavan

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS. AsOy Snellmanin kartano

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS. AsOy Snellmanin kartano ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS AsOy Snellmanin kartano 2 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS / ASUNTO OY SNELLMANINKARTANO 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos koskee 9. kaupunginosan

Lisätiedot

RISTEEN JA ÄMMÄNSAAREN OSA-ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

RISTEEN JA ÄMMÄNSAAREN OSA-ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS 25.1.2013 VASTINEET 1 (7) SUOMUSSALMEN KUNTA RISTEEN JA ÄMMÄNSAAREN OSA-ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS Valtatien 5 ja Kyröntien (mt 892) liikennealue, sekä Risteen korttelin 1005 autopaikkojen korttelialue

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys:

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys: ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078 Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10 Kaavan päiväys: 12.11.2009 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT / KAAVOITUS 1 PERUS- JA

Lisätiedot

Diaari 380/10.02.03/2014. NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: Korttelia 360

Diaari 380/10.02.03/2014. NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: Korttelia 360 Diaari 380/10.02.03/2014 NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: Korttelia 360 NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Kortteli 360 ULVILAN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖOSASTO

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JOUTSAN KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 321 Kaavamuutos koskee osittain korttelin 321, tonttia nro 1 (AM). OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan, kaavaa

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 TYÖNUMERO: E27370 SIIKAJOEN KUNTA RUUKIN ASEMANSEUDUN ASEMAKAAVAMUUTOS YH KORTTELIN 20 AJONEUVOLIITTYMÄÄ VARTEN SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU JOHDANTO Maankäyttö-

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Asiakirjatyyppi KAAVASELOSTUS, KAAVAEHDOTUSVAIHE Päivämäärä 28.03.2014 / 04.08.2014 Hyväksymispäivämäärä ja -pykälä 25.8.2014 31 Kaavatunnus 261V250814A 31 KITTILÄN KUNTA LEVIN

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS 1 SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN OSALLE TILASTA 740-577-2-3 Arkkitehtitoimisto Keijo Tolppa 12.6.2015

Lisätiedot

1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT ASEMAKAAVAN SELOSTUS LUONNOS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Jyväskylän kaupungin 3. kaupunginosan korttelin 54 tontin 12 sekä katualueen asemakaavan muutos, Rauhankatu 2-4, ns. virkamiestalo.

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos Hyvinkään kaupungin 12. kaupunginosan asemakaavan muutos korttelissa 1127. 12:020 HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS 13.3.2015 Asemakaavan

Lisätiedot

SUOMUSSALMI SUOMUSSALMEN KUNTA RISTEEN JA ÄMMÄNSAAREN OSA- ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

SUOMUSSALMI SUOMUSSALMEN KUNTA RISTEEN JA ÄMMÄNSAAREN OSA- ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS SUOMUSSALMI RISTEEN JA ÄMMÄNSAAREN OSA- ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS VALTATIEN 5 JA KYRÖNTIEN (MT 892) LIIKENNEALUE, SEKÄ RISTEEN KORTTELIN 1005 AUTOPAIKKOJEN KORTTELIALUE Asemakaavan muutos koskee osaa Risteen

Lisätiedot

PÄLKÄNE SAPPEEN ETU VAINION RANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis ja arviointisuunnitelma

PÄLKÄNE SAPPEEN ETU VAINION RANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis ja arviointisuunnitelma PÄLKÄNE Osallistumis ja arviointisuunnitelma 5.2.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. TUNNISTETIEDOT... 3 2. SUUNNITTELUALUE JA NYKYINEN MAANKÄYTTÖ... 3 3. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET... 4 4. SUUNNITTELUN

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 13.10.2009

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 13.10.2009 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 13.10.2009 KAAVA-ALUEEN SIJAINTI Alue sijaitsee n. 1 km Turengin keskustan länsipuolella ja rajoittuu Pyhämäentiehen ja Sairaalantiehen. KAAVAMUUTOKSEN TARKOITUS Kunnanhallitus

Lisätiedot

JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215. Vastaanottaja Jalasjärven kunta

JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215. Vastaanottaja Jalasjärven kunta Vastaanottaja Asiakirjatyyppi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Päivämäärä JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215 JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 26024

EURAJOEN KUNTA. Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 26024 EURAJOEN KUNTA Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 26024 Turku, 21.12.2012, tark. 28.3.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015 VETELIN KUNTA Harmaakiven asemakaavan muutos ja laajennus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön

Lisätiedot

KAAVASELOSTUS UTAJÄRVI KORTTELI 53 ASEMAKAAVAN MUUTOS SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU

KAAVASELOSTUS UTAJÄRVI KORTTELI 53 ASEMAKAAVAN MUUTOS SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU UTAJÄRVI KORTTELI 53 ASEMAKAAVAN MUUTOS SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU Käsittelyvaiheet Vireilletulopäivämäärä 24.2.2015 Valmisteluvaiheen kuuleminen (MRL 62 ) 11.3.-26.3.2015 Nähtävilläolo (MRA 27 ) Hyväksyminen,

Lisätiedot

KULMALA-TIMEPERIN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS

KULMALA-TIMEPERIN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS 118-AK1502 SAUVON KUNTA KULMALA-TIMEPERIN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS KAAVASELOSTUS Kaavaluonnos Versio 0.9 11.3.2015 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 1 (10) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot...

Lisätiedot

RAIVION ASEMAKAAVANMUUTOS

RAIVION ASEMAKAAVANMUUTOS VAMMALAN KAUPUNKI TEKNINEN LAUTAKUNTA G:\AKVAT\Raivio\OASL1.doc 1/5 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA RAIVION ASEMAKAAVANMUUTOS ALUEEN SIJAINTI Asemakaava koskee Raivion kaupunginosan vanhimman osan

Lisätiedot

Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tässä asiakirjassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtötiedot ja tavoitteet yleispiirteisesti. Lisäksi kerrotaan,

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1.1 SÄKYLÄN KUNTA SÄKYLÄN LIIKEALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS TYÖNUMERO: E26662.30 PÄIVÄYS: 16.12. 2013, TARK. 9.4. 2014 Sweco Ympäristö Oy S w e co Y m p ä r is t ö O

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.8.2014, tark. 10.10.2014

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.8.2014, tark. 10.10.2014 HÄMEENKYRÖN KUNTA OSA KORTTELIA 64, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.8.2014, tark. 10.10.2014 1 Sisältö 1. SUUNNITTELUALUE... 3 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET...

Lisätiedot

Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 30.9.2015

Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 30.9.2015 30.9.2015 Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA V a l k e a k o s k e n k a u p u n k i K a u p u n k i s u u n n i t t e l u S ä ä k s m ä e n t i e 2 3

Lisätiedot

1. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 1 TONTIN 18 ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMAKATU 2 KAAVATUNNUS 01:151 KAAVAN PÄIVÄYS 22.1.2013 KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI

1. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 1 TONTIN 18 ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMAKATU 2 KAAVATUNNUS 01:151 KAAVAN PÄIVÄYS 22.1.2013 KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 1 TONTIN 18 ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMAKATU 2 KAAVATUNNUS 01:151 KAAVAN PÄIVÄYS 22.1.2013 KAAVOITUS 01:151 / ASEMAKATU 2 / ASEMAKAAVASELOSTUS

Lisätiedot

KORTTELI 14, tontit 11 ja 12, ASEMAKAAVAN MUUTOS

KORTTELI 14, tontit 11 ja 12, ASEMAKAAVAN MUUTOS Sysmä, Suurikylä SISÄLLYS 1. SUUNNITTELUALUE 2. SUUNNITTELUN TAVOITTEET 3. SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT 3.0 Kaavoituspäätös 3.1 Maanomistus 3.2 Kaavatilanne 3.3 Rakennusjärjestys 3.4 Luonnon ja kulttuurihistorian

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 ASEMAKAAVANMUUTOS

SASTAMALAN KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 ASEMAKAAVANMUUTOS VAMMALAN KAUPUNKI TEKNINEN LAUTAKUNTA 1/7 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SASTAMALAN KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 ASEMAKAAVANMUUTOS ALUEEN SIJAINTI Asemakaavamuutos koskee Sastamalan kaupunginosan korttelia

Lisätiedot

VEIKKOLAN TEOLLISUUSALUE Asemakaavan muutos kortteli 125 tontti 2

VEIKKOLAN TEOLLISUUSALUE Asemakaavan muutos kortteli 125 tontti 2 ASEMAKAAVANMUUTOKSEN SELOSTUS Kunta: Kirkkonummi Kaavan nimi: VEIKKOLAN TEOLLISUUSALUE Asemakaavan muutos kortteli 125 tontti 2 Hankenumero: 40118 Piirustusnro: 3121 Laatija: kaavoitusteknikko Mikael Pettersson.

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS YRJÖNKATU 4 JA AARNENKATU 5

ASEMAKAAVAN MUUTOS YRJÖNKATU 4 JA AARNENKATU 5 1 (9) HAMINAN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELU Maankäytön suunnittelu PL 70 49401 HAMINA ASEMAKAAVAN MUUTOS YRJÖNKATU 4 JA AARNENKATU 5 SELOSTUS NRO 522 2 (9) 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; ETELÄRINNE II

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; ETELÄRINNE II KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; ETELÄRINNE II OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Inarin kunta Tekninen osasto Pekka Junttila kaavoitusinsinööri 24.9.2014 Yleistä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta

Lisätiedot

Mustikkakankaan teollisuusalueen asemakaavan muutos ja laajennus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma LUONNOS 26.1.2015

Mustikkakankaan teollisuusalueen asemakaavan muutos ja laajennus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma LUONNOS 26.1.2015 Mustikkakankaan teollisuusalueen asemakaavan muutos ja laajennus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma LUONNOS 26.1.2015 KAAVAMUUTOKSEN KOHDE, TARKOITUS JA TAVOITTEET Mustikkakankaan teollisuusalue sijaitsee

Lisätiedot

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 32. LPA, VL ja VP-alueiden asemakaavan muutos, Karhulammen hotelli

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 32. LPA, VL ja VP-alueiden asemakaavan muutos, Karhulammen hotelli 1 Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 32. LPA, VL ja VP-alueiden asemakaavan muutos, Karhulammen hotelli Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kuva 1. Ilmakuva suunnittelualueelta ja suunnittelualueen

Lisätiedot

Uuden golf-clubin asemakaava, kortteli 337

Uuden golf-clubin asemakaava, kortteli 337 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A NILSIÄN KAUPUNKI TAHKOVUORI Uuden golf-clubin asemakaava, kortteli 337 Kaavaselostus, ehdotus Hyväksytty: KVALT pp.kk.vvvv xx FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 11.12.2012

Lisätiedot

PARKANON PAHKALAN ALUEEN KORTTELIN 5063 TONTTIA 13 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS

PARKANON PAHKALAN ALUEEN KORTTELIN 5063 TONTTIA 13 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS PARKANON KAUPUNKI PARKANON PAHKALAN ALUEEN KORTTELIN 5063 TONTTIA 13 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS 12.1.2009 Kaavoitus- Arkkitehtipalvelu Mattila Oy 1 PAHKALAN ALUEEN KORTTELIN 5063 TONTTIA 13 KOSKEVA ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA, TOMMOLAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.8.2008

PÄLKÄNEEN KUNTA, TOMMOLAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.8.2008 PÄLKÄNEEN KUNTA, TOMMOLAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.8.2008 SISÄLLYSLUETTELO 1. SUUNNITTELUALUE... 2 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET...3 3. LAADITUT

Lisätiedot

OSALLISTUMI S - JA ARVIOI NTI SUUNNI TE LM A

OSALLISTUMI S - JA ARVIOI NTI SUUNNI TE LM A TENGBOM ERIKSSON ARKKITEHDIT OY OSALLISTUMI S - JA ARVIOI NTI SUUNNI TE LM A SÄKYLÄN KUNTA SÄKYLÄN LIIKEALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS PÄIVÄYS: 16.12.2013, TARK. 9.4.2014, 30.11.2015 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.3.2015. Kirkonniemessä kiinteistöjen 6:129 ja 6:130 asemakaavan muutos ja laajennus

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.3.2015. Kirkonniemessä kiinteistöjen 6:129 ja 6:130 asemakaavan muutos ja laajennus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.3.2015 LAPPAJÄRVEN KUNTA Kirkonniemessä kiinteistöjen 6:129 ja 6:130 asemakaavan muutos ja laajennus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain

Lisätiedot

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo: 11.5.2015 päivitetty: 4.2.2016 on lakisääteinen

Lisätiedot

KAAVJAOS 10 Kaavoitusjaosto 18.1.2012 Valmistelija: kaavoitusarkkitehti Johanna Horelli johanna.horelli (at) sipoo.fi

KAAVJAOS 10 Kaavoitusjaosto 18.1.2012 Valmistelija: kaavoitusarkkitehti Johanna Horelli johanna.horelli (at) sipoo.fi Valtuusto 9 07.04.2014 9 S 23 Söderkullan asemakaavan eteläosan kumoaminen, ehdotus 324/10.02.03/2013 KAAVJAOS 10 Kaavoitusjaosto 18.1.2012 Valmistelija: kaavoitusarkkitehti Johanna Horelli johanna.horelli

Lisätiedot

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; VANHASELKÄ, KORTTELIT 153, 154 JA 255

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; VANHASELKÄ, KORTTELIT 153, 154 JA 255 KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; VANHASELKÄ, KORTTELIT 153, 154 JA 255 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Inarin kunta Tekninen osasto Pekka Junttila kaavoitusinsinööri 18.2.2015 Yleistä osallistumis-

Lisätiedot

MARKKINAKENTÄN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

MARKKINAKENTÄN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS HARTOLA, Kirkonseudun asemakaava-alue MARKKINAKENTÄN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS Ehdotus Koskee 21.3.2012 PÄIVÄTTYÄ ASEMAKAAVAKARTTAA Asemakaavan muutos koskee: Kirkonseudun asemakaava-alue kortteli

Lisätiedot

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KALERVONKATU 8 2. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 23 TONTIN 7 ASEMAKAAVAN MUUTOS

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KALERVONKATU 8 2. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 23 TONTIN 7 ASEMAKAAVAN MUUTOS A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 2. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 23 TONTIN 7 ASEMAKAAVAN MUUTOS KALERVONKATU 8 KAAVATUNNUS 02:119 KAAVAN PÄIVÄYS 21.2.2013 SELOSTUKSEN PÄIVÄYS 28.2.2013 02:119 / KALERVONKATU

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Ajantasakaava Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Ajantasakaava Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVA...2 1.3 ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA...2 2.1.1

Lisätiedot

KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 89a JA 264

KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 89a JA 264 132-AK1305 NAKKILAN KUNTA KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 89a JA 264 KAAVASELOSTUS Ehdotus 16.1.2014 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 1 (13) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot...

Lisätiedot

KANGASALAN KUNNAN TEKNINEN

KANGASALAN KUNNAN TEKNINEN KANGASALAN KUNTA TEKNINEN KESKUS VATIALAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, LENKKITIE 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT PÄIVÄYS 8.10.2013 ASEMAKAAVAN NUMERO 727 KUNTA KANGASALA OSA-ALUE NATTARI KYLÄ VATIALA KORTTELIT 1350

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177 EURAJOEN KUNTA Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 25177 Turussa 19.3.2012, tark. 5.6.2012, tark. 4.9.2012, tark. 9.11.2012 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI KIRVUNTIEN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIONTISUUNNITELMA

ORIMATTILAN KAUPUNKI KIRVUNTIEN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIONTISUUNNITELMA hyväksytty 23.4.2015 ORIMATTILAN KAUPUNKI KIRVUNTIEN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIONTISUUNNITELMA Orimattilan kaupunki, tekninen palvelukeskus Kaupungintalo, Erkontie 9 Puhelin (03) 888

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARTINJÄRVENTIEN TEOLLISUUSALUE LOHTAJA

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARTINJÄRVENTIEN TEOLLISUUSALUE LOHTAJA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARTINJÄRVENTIEN TEOLLISUUSALUE LOHTAJA KOKKOLAN KAUPUNKI KAAVOITUSPALVELUT 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos koskee 340. kaupunginosan kortteleita

Lisätiedot

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen 1 Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen kortteli Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.11.2015 Kuva 1. Ilmakuva suunnittelualueelta

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 ÄHTÄRIN KAUPUNKI Mustikkavuoren asemakaavan muutos, OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön sisällyttää

Lisätiedot

LAVIAN KARHIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kylän Haunia tila: Peltomäki 413-403-7-171 LUONNOSVAIHE 20.10.

LAVIAN KARHIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kylän Haunia tila: Peltomäki 413-403-7-171 LUONNOSVAIHE 20.10. LAVIAN KUNTA LAVIAN KARHIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Kylän Haunia tila: Peltomäki 413-403-7-171 LUONNOSVAIHE 20.10.2014 Ilmari Mattila Kaavoitus- ja Arkkitehtipalvelu Mattila Oy

Lisätiedot

Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 2013 Sodankylä, Kakslauttasen asemakaava ja asemakaavan muutos

Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 2013 Sodankylä, Kakslauttasen asemakaava ja asemakaavan muutos Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 SODANKYLÄ KAKSLAUTTASEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS KAKSLAUTTASEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS ASEMAKAAVAKSI JA ASEMAKAAVAN MUUTOS KAKSLAUTTASEN

Lisätiedot

PIIPPOLAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELISSA 3

PIIPPOLAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELISSA 3 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy SIIKALATVAN KUNTA PIIPPOLAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELISSA 3 Kaavaselostus ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU KORTTELIN 3 TONTTI 7 P27028 6.5.2015

Lisätiedot

Kotasaari, Niiniveden rantaosayleiskaavan muutos

Kotasaari, Niiniveden rantaosayleiskaavan muutos S U U N N IT T EL U JA T E K N IIK K A RAUTALAMMIN KUNTA Kotasaari, Niiniveden rantaosayleiskaavan muutos Kaavaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20667 Kaavaselostus Lilian Savolainen Sisällysluettelo

Lisätiedot

2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET

2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET RAISION KAUPUNKI ALHAISTENTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 0 YLEISTÄ Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan kaavaa laadittaessa tulee riittävän aikaisessa vaiheessa

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 107

ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 107 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy NIVALAN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 107 Kaavaselostus ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU KORTTELI 107 P29359 21.3.2016 Kaavan vireille tulo: Tekninen lautakunta

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORTTOWER

ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORTTOWER ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORTTOWER 2 ASEMAKAAVAN SELOSTUS 38. KAUPUNGINOSA, KORTTELI 1 SEKÄ YLEISEN TIEN ALUE JA KATUALUE. PORTTOWER 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot 38. kaupunginosan korttelin

Lisätiedot

LAVIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

LAVIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LAVIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS 29.10.2012 2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. SUUNNITTELUALUE... 2 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET... 2 3. LAADITUT SELVITYKSET JA AIEMMAT SUUNNITELMAT... 2 3.1. VALTAKUNNALLISET

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS SATAKUNNANKATU 29

ASEMAKAAVAN MUUTOS SATAKUNNANKATU 29 1 (9) HAMINAN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELU Maankäytön suunnittelu PL 70 49401 HAMINA ASEMAKAAVAN MUUTOS SATAKUNNANKATU 29 SELOSTUS NRO 521 2 (9) 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT Asemakaavakartan

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄ KIVAPIHAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 476 OSA JA 478 OSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

MÄNTSÄLÄ KIVAPIHAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 476 OSA JA 478 OSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1(7) MÄNTSÄLÄ KIVAPIHAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 476 OSA JA 478 OSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOSALUE PROJ.NRO 221 Asemakaavan muutos Suunnittelualue käsittää Linnalan yritysalueen

Lisätiedot

KIVIRISTI LAPUA. ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS SELOSTUS (luonnos/ 05)

KIVIRISTI LAPUA. ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS SELOSTUS (luonnos/ 05) KIVIRISTI LAPUA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS SELOSTUS (luonnos/ 05) Asemakaavan muutos koskee Kiviristin kaupunginosan 5 korttelin 514 tontteja 3-4 sekä osaa tilasta 11:189. Asemakaavan muutoksella

Lisätiedot

Kortteli: 281 ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kunnanhallituksen kaavoituspäätös 2.11.2015 236 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävänä 13-26.11.

Kortteli: 281 ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kunnanhallituksen kaavoituspäätös 2.11.2015 236 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävänä 13-26.11. ILMAJOKI 16.12.2015 Ahonkylä Asemakaavan muutoksen selostus, KORTTELI 281, TONTIT 1 JA 2 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alue: VIHTAKALLION ALUE Kunta: ILMAJOKI Kunnanosa: AHONKYLÄN KUNNANOSA

Lisätiedot

YLITORNIO KUNTA SEITAP OY

YLITORNIO KUNTA SEITAP OY 1 Ylitornio Alkkulan asemakaavan muutos Kortteli 31 rakennuspaikat 6, 7 ja 8 KAAVASELOSTUS YLITORNIO KUNTA SEITAP OY 2016 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT... 3 2. LÄHTÖKOHDAT... 4 2.1 Suunnittelutilanne

Lisätiedot

Janakkalan kunta Turenki 5.9.2013

Janakkalan kunta Turenki 5.9.2013 1 KAAVA-ALUEEN SIJAINTI Alue sijaitsee n. 1 km Turengin keskustan länsipuolella ja rajoittuu Pyhämäentiehen ja Sairaalantiehen. KAAVAMUUTOKSEN TARKOITUS Valtuusto on 10.6.2013 60 hyväksynyt talouden tasapainottamisohjelman.

Lisätiedot

Kaavaselostus LUONNOS KUNNANHALLITUKSEN HYVÄKSYMÄ KUNNANVALTUUSTON HYVÄKSYMÄ

Kaavaselostus LUONNOS KUNNANHALLITUKSEN HYVÄKSYMÄ KUNNANVALTUUSTON HYVÄKSYMÄ Kaavaselostus LUONNOS 29.8.2016 KUNNANHALLITUKSEN HYVÄKSYMÄ KUNNANVALTUUSTON HYVÄKSYMÄ Kaavaselostus Sivu 1/8 SISÄLLYSLUETTELO 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT... 2 1.1 Suunnittelualueen sijainti ja kuvaus...

Lisätiedot

(Leivonmäki) Hiilen-, Valkea-, Riihi- ja Siikajärven ranta-asemakaavan osittainen muutos ja laajennus Riihijärvellä. RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS

(Leivonmäki) Hiilen-, Valkea-, Riihi- ja Siikajärven ranta-asemakaavan osittainen muutos ja laajennus Riihijärvellä. RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS (Leivonmäki) Hiilen-, Valkea-, Riihi- ja Siikajärven ranta-asemakaavan osittainen muutos ja laajennus Riihijärvellä. RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS Kaavaselostus koskee 4.11.2008 päivättyä kaavakarttaa. Ranta-asemakaavan

Lisätiedot

107-AK1505 MYNÄMÄEN KUNTA ROUKKULIN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 KAAVASELOSTUS. Versio 1.1 25.11.2015 (18.1.2016) Nosto Consulting Oy

107-AK1505 MYNÄMÄEN KUNTA ROUKKULIN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 KAAVASELOSTUS. Versio 1.1 25.11.2015 (18.1.2016) Nosto Consulting Oy 107-AK1505 MYNÄMÄEN KUNTA ROUKKULIN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 KAAVASELOSTUS Versio 1.1 25.11.2015 (18.1.2016) Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (14) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot...

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, k 2061 t 1

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, k 2061 t 1 Kaavatunnus 2-236 Asianumero 144/10.02.03/2014 ASRA.ltk: 8.4.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, k 2061 t 1 Asemakaavan muutos koskee korttelin 2061 tonttia 1. Asemakaavan muutoksella muodostuvat

Lisätiedot

ASEMAKAAVA 691/AKM MARJATIE Pyhättömän (13) kaupunginosan korttelin 31 tontit 3 ja 10 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1.9.

ASEMAKAAVA 691/AKM MARJATIE Pyhättömän (13) kaupunginosan korttelin 31 tontit 3 ja 10 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1.9. 691/AK LIITE 1 ASEMAKAAVA 691/AKM MARJATIE Pyhättömän (13) kaupunginosan korttelin 31 tontit 3 ja 10 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1.9.2015 1. SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue sijaitsee Heinolan

Lisätiedot

KOKEMÄEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN SELOSTUS 3.4.2013 JÄRVIMUTKALAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 2 1. PERUS JA TUNNISTETIEDOT. 1.

KOKEMÄEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN SELOSTUS 3.4.2013 JÄRVIMUTKALAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 2 1. PERUS JA TUNNISTETIEDOT. 1. KOKEMÄEN KAUPUNKI LUONNOS ASEMAKAAVAN SELOSTUS 3.4.2013 JÄRVIMUTKALAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 2 1. PERUS JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot PITKÄJÄRVEN 107 KAUPUNGINOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS: OSAKORTTELI

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI YMPÄRISTÖKESKUS / SUUNNITTELUTOIMISTO LUONNOS 01.09.2015

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI YMPÄRISTÖKESKUS / SUUNNITTELUTOIMISTO LUONNOS 01.09.2015 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Kankaanpään kaupungin 4. kaupunginosan (Tapala) korttelia 334, tiloja 214-406-2-117 ja 214-406-2-542 sekä puistoaluetta koskeva asemakaava ja asemakaavan muutos. 214005182 YMPÄRISTÖKESKUS

Lisätiedot

LENKKITIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OSAKORTTELI 1203 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

LENKKITIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OSAKORTTELI 1203 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus LENKKITIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OSAKORTTELI 1203 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo: 2.12.2014 päivitetty: 4.5.2015 on lakisääteinen

Lisätiedot

Janakkalan kunta Tervakoski

Janakkalan kunta Tervakoski Janakkalan kunta Tervakoski 25.4.2014 1 Lepola Asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ALUEEN SIJAINTI Alue sijaitsee noin 1,5 km etäisyydellä Tervakosken liikekeskustasta, Vanhan kylän

Lisätiedot

Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos

Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos 1 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 11.4.2016 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2014 2 1. Osallistumis-

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA LAUKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS

VESILAHDEN KUNTA LAUKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS VESILAHDEN KUNTA LAUKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 1RA, 2RA, 3RA, 4RA, 7RA, 8RA ja 12RA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 9.4.2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JA SEN TARKOITUS Osallistumis-

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SIUNTIO ASEMAKAAVA BOTÅKER OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Päiväys 12.6.2014 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan kaavoituksen alkaessa osana

Lisätiedot

SIUNTIO BOTÅKER ASEMAKAAVAN MUUTOS

SIUNTIO BOTÅKER ASEMAKAAVAN MUUTOS SIUNTIO BOTÅKER ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS 12.6.2014 Vireille tulosta ilmoitettu: Tekninen lautakunta 26.2.2014. Ehdotus nähtävänä (MRA 27 ) Hyväksytty Pertti Hartikainen Pakkamestarinkatu 3, 00520

Lisätiedot

118-AK1303 SAUVON KUNTA KULMALA-TIMEPERIN ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Luonnos Nosto Consulting Oy

118-AK1303 SAUVON KUNTA KULMALA-TIMEPERIN ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Luonnos Nosto Consulting Oy 118-AK1303 SAUVON KUNTA KULMALA-TIMEPERIN ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Luonnos 13.2.2014 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 1 (12) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot... 3 1.1. Tunnistetiedot...

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Työ: 26016. Turku, 4.1.2013

EURAJOEN KUNTA. Työ: 26016. Turku, 4.1.2013 EURAJOEN KUNTA Hirveläntien Peräpellontien alueen asemakaava ja asemakaavan muutos (Peräpellontien katualue) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 26016 Turku, 4.1.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701

Lisätiedot

Asikkalan kunta SARAN TONTIN JA NUOKUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.10.2013

Asikkalan kunta SARAN TONTIN JA NUOKUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.10.2013 Asikkalan kunta SARAN TONTIN JA NUOKUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.10.2013 2 SISÄLLYS 1. Tehtävä... 3 2. Aloite... 3 3. Suunnittelualue... 3 4. Suunnittelun lähtökohdat

Lisätiedot

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti.

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAPERNAUMI KORTTELI 43 (OSA) TEKNIIKKAKESKUS Suunnittelualueen sijainti alue sijaitsee Seinäjoen kaupungin n korttelissa 43. Alue sijaitsee Ruukintien varressa Kaasumestarinkadun

Lisätiedot

MYLLYLÄ, MYLLYLÄN PÄIVÄKOTI 156

MYLLYLÄ, MYLLYLÄN PÄIVÄKOTI 156 ORIMATTILAN KAUPUNKI MYLLYLÄ, MYLLYLÄN PÄIVÄKOTI 156 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavaehdotuksen selostus, joka koskee 8.9.2011 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavaehdotus koskee Myllylän

Lisätiedot

SÄKYLÄ. Iso-Vimman asemakaavan muutos Osa korttelista 73. Turussa 14.1. 2011

SÄKYLÄ. Iso-Vimman asemakaavan muutos Osa korttelista 73. Turussa 14.1. 2011 SÄKYLÄ Iso-Vimman asemakaavan muutos Osa korttelista 73 Turussa 14.1. 2011 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4400 Telefax 010 241 4401 www.airix.fi Toimistot: Turku, Tampere, Espoo

Lisätiedot

NUOTTASAAREN ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN SUMMAN KYLÄN TILALLA 2:24

NUOTTASAAREN ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN SUMMAN KYLÄN TILALLA 2:24 1 (6) HAMINAN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELU Maankäytön suunnittelu PL 70 49401 HAMINA NUOTTASAAREN ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN SUMMAN KYLÄN TILALLA 2:24 SELOSTUS NRO 515 KAAVA- ALUEEN SIJAINTI Sijainti Kymenlaakson

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kaunispään asemakaavan muutos VT 4:n ympäristö OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 19.10.2009 Sisällysluettelo: 1. Mikä on osallistumis- ja arviointisuunnitelma? 3 2. Suunnittelu- ja vaikutusalue 3 3.

Lisätiedot

Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402

Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402 Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402 2 Sisällysluettelo: 1. SUUNNITTELUALUE... 3 2. LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 4 3. SUUNNITTELUTILANNE...

Lisätiedot

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS Inarin kunta Tekninen osasto Pekka Junttila Kaavoitusinsinööri 7.3.2016 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(7) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVA...2 1.3 ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...3 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA...3

Lisätiedot

Lintulan päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Lintulan päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Lintulan päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tässä asiakirjassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtötiedot ja tavoitteet yleispiirteisesti.

Lisätiedot

Utsuvaara III asemakaava ja korttelin 802 asemakaavamuutos

Utsuvaara III asemakaava ja korttelin 802 asemakaavamuutos KITTILÄN KUNTA KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Utsuvaara III asemakaava ja korttelin 802 asemakaavamuutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 22.10.2014 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2014 1 2 1. Osallistumis-

Lisätiedot

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Kiikkaistenkuja

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Kiikkaistenkuja Kaavatunnus: 3-331 Asianumero: 507/10.2.03/2012 ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Kiikkaistenkuja Asemakaavanmuutos koskee korttelin 3086 tonttia 2 Asemakaavanmuutoksella muodostuu osa korttelista

Lisätiedot