SUOMUSSALMI SUOMUSSALMEN KUNTA ÄMMÄNSAAREN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI luonnosvaihe

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SUOMUSSALMI SUOMUSSALMEN KUNTA ÄMMÄNSAAREN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 201. 2.10.2012 luonnosvaihe"

Transkriptio

1 SUOMUSSALMI ÄMMÄNSAAREN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 201 Asemakaavan muutos koskee korttelin 201 tontteja 5 ja luonnosvaihe SUOMUSSALMEN KUNTA AIRIX Ympäristö Oy Mäkelininkatu 17 A OULU Puhelin Telefax Asemakaavan muutos on tullut vireille Hyväksytty kunnanhallituksessa Hyväksytty kunnanvaltuustossa Työnumero E25176

2 Sisällysluettelo 1 PERUSTIEDOT Kaava-alueen sijainti ja tunnistetiedot TIIVISTELMÄ Kaavaprosessin vaiheet Asemakaavan muutos Asemakaavan toteuttaminen LÄHTÖKOHDAT Selvitys suunnittelualueen oloista Yleiskuvaus Luonnonympäristö ja maisema Rakennettu ympäristö ja palvelut Yhdyskuntatekniikka ja liikenne Maanomistus Suunnittelutilanne Maakuntakaava Yleiskaava Asemakaava Muut aluetta koskevat suunnitelmat Rakennusjärjestys ja pohjakartta Yksityisen maanomistajan suunnitelmat ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET Asemakaavan suunnittelun tarve Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset Osallistuminen ja yhteistyö Asemakaavan tavoitteet Valtakunnalliset alueidenkäytön tavoitteet Asemakaavaratkaisun vaihtoehdot ja niiden vaikutukset ASEMAKAAVAN KUVAUS Kaavan rakenne ja lähtöajatus Mitoitus Palvelut Ympäristön laatua koskevat tavoitteet Aluevaraukset, sekä kaavamerkinnät ja -määräykset Kaavan vaikutukset Vaikutukset rakennettuun ympäristöön ja luonnonympäristöön Ympäristön häiriötekijät Kaavamerkinnät ja -määräykset ASEMAKAAVAN TOTEUTUS Toteuttaminen ja ajoitus Toteutuksen seuranta

3 Tämä selostus liittyy päivättyyn asemakaavakarttaan, joka sisältää otteen voimassa olevasta asemakaavasta. LIITTEET: Seurantalomake, täytetään ehdotusvaiheessa Osallistumis- ja arviointisuunnitelma VALOKUVAT Hannu Huttu, ellei toisin mainita. 1 PERUSTIEDOT 1.1 Kaava-alueen sijainti ja tunnistetiedot Suunnittelualue sijaitsee Suomussalmen keskustassa Ämmänsaaren asemakaava-alueella. Alue rajautuu Jalonkatuun ja korttelin 201 tontteihin 4 ja 12-14, sekä lännessä korttelien 201 ja 201a väliseen jalankululle varattuun katuun. Suomussalmen Ämmänsaaren asemakaavan muutos koskee korttelin 201 tontteja 5 ja 6. Asemakaavan muutoksella muodostuvat korttelin 201 tontit 5 ja 6. Kuva 1: Suunnittelualueen likimääräinen sijainti opaskartalla 3

4 2 TIIVISTELMÄ 2.1 Kaavaprosessin vaiheet Asemakaavan muutos on tullut vireille xx kunnanhallituksen päätös asemakaavoituksen käynnistämisestä xx Ensimmäinen viranomaisneuvottelu pidettiin Kainuun ELY-keskuksessa Kaavaluonnos ja OAS yleisesti nähtävillä Kaavaehdotus yleisesti nähtävillä Kunnanhallituksen hyväksymispäätös Kunnanvaltuuston hyväksymispäätös 2.2 Asemakaavan muutos Aloite kaavamuutokseen on tullut yksityiseltä tontinomistajalta, joka haluaa mahdollistaa omistamillaan tonteilla asuinkerrostalojen rakentamisen niin, että rakentaminen on maanomistajalle kannattavaa. Nykyinen kaavamerkintä edellyttää liiketilojen rakentamista ja rakennuksen kerrosluku voi olla korkeintaan kolme (maanpäällinen kellari + 2 kerrosta). Kaavamerkinnöillä on kuitenkin tarkoitus jättää mahdollisuus toimisto- ja liiketilojen toteuttamiseen erityisesti maanpintakerroksen jalkakäytävän puolta ajatellen. Suomussalmella on tällä hetkellä riittävästi liiketiloja. Maanomistaja on tehnyt aloitteen kaavan muuttamisesta ja on sitoutunut maksamaan maankäytön suunnittelusta kunnalle koituvat kustannukset. 2.3 Asemakaavan toteuttaminen Asemakaavan toteuttamisesta vastaa maanomistaja ja toteutumisen seurannasta vastaa Suomussalmen kunta. Tontin omistaja on teettänyt alustavia luonnoksia kerrostalon rakentamisesta, mutta ne eivät vielä kaavatyön alkuvaiheessa täyttäneet kaupunkikuvalle ja ympäristön muulle viihtyisyydelle asetettavia tavoitteita, eivätkä mm. Suomen rakentamismääräyskokoelman kerroskorkeutta koskevia määräyksiä. 3 LÄHTÖKOHDAT 3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista Yleiskuvaus Alue sijaitsee keskeisessä keskustan korttelissa pääkadun varrella lähellä kunnantaloa ja linjaautoasemaa, vastapäätä Kiannon kuohut -hotellia. Toisella tontilla on tällä hetkellä yksi kaksikerroksinen asuin- ja liikerakennus. Toisella tontilla ollut vastaava rakennus on purettu. Kuva 2. Suomussalmen kuntakeskustan rakennuskantaa Keskuskadun/Jalonkadun jatkeen varrella. Kuvassa näkyy tontilta 5 purettu valkoinen rakennus, kuvassa toinen oikealta. 4 ( Suomussalmen kunta)

5 3.1.2 Luonnonympäristö ja maisema Kaava-alue kuuluu Suomussalmen keskustaajamaan (Ämmänsaari). Alue on rakennettu, eikä kaavamuutosalueen tonteilla ole luonnontilaista ympäristöä tai viheryhteyksiä. Erillistä luontoselvitystä ole tarpeen laatia kasvillisuuden vähäisyyden vuoksi. Maasto nousee Jalonhaaran jyrkältä rannalta kohti Ämmänsaaren keskikohtaa. Lähiympäristössä, Jalonhaaran varressa, sekä kunnantalon ja kirkon eteläpuolella on havupuuvaltaista metsää. Ekologinen käytävä kulkee Jalonhaaran vartta, josta on Syväyksenkadun ylittävä yhteys lakialueelle kunnantalon eteläpuolitse. Ekologinen käytävä ei kosketa suunnittelualuetta. Kuva 3. Ortoilmakuva. Asemakaavan muutosalue on rajattu mustalla. Kiinteistörajat on osoitettu punaisella ja tietokannassa olevat rakennukset aniliinilla. Varjojen puuttuminen paljastaa puretun rakennuksen sijainnin. (Lähde Maanmittaushallituksen karttaikkuna ) Kuva 4: Ämmänsaaren maisemarakenne. Saarta rajaa pohjoisessa Jalonhaaran jyrkkärantainen uoma, jonka maisemallista merkittävyyttä lisää säilynyt puusto. Saaren lakiosalle on rakennettu kirkko ja vesitorni, mutta alueella on säilynyt myös laajahko puistometsä. Rakennuskanta on jonkin verran uudistunut tämän 1990-luvun lopussa tehdyn selvityskartan laatimisen jälkeen. Lähde: Suomussalmen kunta, kaavarunkotyö Kuva 4: Ämmänsaaren maisemarakenne. Saarta rajaa pohjoisessa Jalonhaaran jyrkkärantainen uoma, jonka maisemallista merkittävyyttä lisää säilynyt puusto. Saaren lakiosalle on rakennettu kirkko ja vesitorni, mutta alueella on säilynyt myös laajahko puistometsä. Rakennuskanta on jonkin verran uudistunut tämän 1990-luvun lopussa tehdyn selvityskartan laatimisen jälkeen. Lähde: Suomussalmen kunta, kaavarunkotyö Kuva 5: Merkittävät taajamametsät on osoitettu vihreällä. Jalonkadun - Keskuskadun varsi on kaupunkikuvallisesti merkittävä, se antaa kasvot Suomussalmen kuntakeskustalle. Lähde: Suomussalmen kunta, kaavarunkotyö

6 3.1.3 Rakennettu ympäristö ja palvelut Alue on rakennettua taajamaympäristöä Suomussalmen kuntakeskustassa. Jalonkatu ja siihen välittömästi kaavamuutosalueen itäpuolella liittyvä Keskuskatu, korttelin 201 eteläpuolinen Kauppakatu ja näitä risteävä Kiannonkatu ovat kuntakeskustan keskeisimmät väylät, joiden ympäristöön sijoittuvat tärkeimmät palvelun ja hallinnon alueet. Kaavamuutosalueen vieressä sijaitsee kaksi 2-kerroksista asuin- ja liiketaloa ja lähes vastapäätä on merkittävä matkailukohde, kylpylähotelli Kiannon Kuohut, sekä Jalonhaaran rantapuisto, Koskipuisto. Linja-autoasematoiminnot sijaitsevat suunnittelualueen länsipuolella sijaitsevassa korttelissa 201a. Jalonkatu on keskustan sisääntuloväylä valtatieltä 5 ja se yhdistää keskustan Risteen kauppapaikkaalueeseen ja Oulun suuntaan lähtevälle Kyröntielle. Merkittävä päivittäistavarakauppa on Jalonkadun itäosassa sijaitseva S-market, jota on laajennettu muutama vuosi sitten. Suomussalmen Ämmänsaari on 1970-luvun alkuun asti palvellut lähikuntienkin asukkaita. Kauppalamainen kyläkuva on säilynyt paikoitellen. Rakennuksia on kuitenkin purettu. Asemakaava mahdollistaa kaksi kerrosta ja maanpäällisen kellarin, joten rakentamisen mittakaava on säilynyt pienimuotoisena. Tontteja on kuitenkin yhdistetty ja rakennusmassojen pituudet ovat näin kasvaneet. Kuva 6: Ämmänsaaren rakennuskanta Suunnittelualueen rakennukset ovat jälleenrakennuskaudelta, aikaväliltä , tontin 6 rakennukset on purettu. Rakennuksia ei ole tällä kartalla arvotettu kyläkuvallisesti tai rakennushistoriallisesti merkittäviksi. Lähde: Suomussalmen kunta, kaavarunkotyö Kuva 7: Näkymä asemakaavan muutosalueelle Jalonkadulta katsottuna Tontin 5 rakennukset on purettu. Vasemmalla olevalla tontilla 4 on tiilinen ja oikealla tontilla 6 on puurakenteinen 2-kerroksinen liike- ja asuinrakennus. Viimeksi mainitun takana on yksikerroksinen liikerakennus ja linjaautoasema. Valokuva Hannu Huttu. 6

7 Suunnittelualueella sijaitsevia rakennuksia ei ole taajamakuvaselvityksessä pidetty kulttuurihistoriallisesti merkittävinä, vaikka ne ovat aikoinaan muodostaneet taajamakuvallisesti merkittävän ryhmän. Kuva 8: Ämmänsaaren taajamakuva-analyysi 1998 Suunnittelualue ei muodosta laajempaa taajamakuvallisesti yhtenäistä aluetta, mutta rakennusryhmää on pidetty taajamakuvallisesti merkittävänä. Ryhmän yhtenäisyys on hajonnut tontin 6 rakennusten purkamisen vuoksi. Lähde: Suomussalmen kunta, kaavarunkotyö Yhdyskuntatekniikka ja liikenne Kaava-alue on vesihuollon ja viemäröinnin piirissä. Ajoyhteys tonteille on Jalonkadulta. Jalonkadun katualueen eteläosassa on jalkakäytävä, joka kulkee läheltä olevien rakennusten näyteikkunoita Maanomistus Kaavamuutosalueen tontit ovat yksityisessä omistuksessa. Maanomistaja on sitoutunut maksamaan maankäytön suunnittelusta kunnalle koituvat kustannukset. 7

8 3.2 Suunnittelutilanne Maakuntakaava Alueella on voimassa Kainuun maakuntakaava Valtioneuvosto vahvisti maakuntakaavan Maakuntakaavassa suunnittelualueeseen kohdistuu keskustatoimintoja tarkoittava kohdemerkintä (C) ja taajama-toimintojen aluetta (A). Lisäksi keskustassa on osoitettu maakunnallisesti merkittäviä kulttuurihistoriallisia kohteita tai alueita keltaisella kohdemerkinnällä. Suunnittelualueella ei ole suojelukohteita. Kohteita on muun muassa Ämmän voimalaitos- ja asuinalueella, sekä Syväyksenkadun ja Kiannonkadun varrella. Kuva 9. Ote Kainuun maakuntakaavasta Kohdemerkinnällä C osoitetaan Kuhmon, Sotkamon ja Suomus salmen keskustahakuisten palve lujen, hallinnon ja asumisen alueita niihin liittyvine liikenne-alueineen. Keskus tatoimintojen alueiden yksityiskohtaisempi rajaus ja laajuus tehdään kuntakaavoituksella. Koh demerkinnällä c osoitetulle keskus tatoimintojen alueelle voidaan sijoittaa mahdollisia vähittäis kaupan suuryksiköitä. Suunnittelumääräys: Keskustatoimintojen alueen suunnittelussa ja kaavoituksessa on kiinnitettävä erityistä huomiota alueen rajautumiseen muuhun taajamaan nähden, palvelujen saavutettavuuteen, kevyen liikenteen toimintamahdollisuuksiin, liikennejärjestelyihin sekä keskusta-alueen taajamakuvaan. Merkinnällä A osoi tetaan asumisen, hallinnon, palveluiden, teollisuuden ym. työpaikka-alueiden ja taajamatoimintojen sijoit tumisalueita niihin liittyvine liikenne- virkistys-, puisto- ja erityisalueineen. Suunnittelumääräys: Taajamatoimintojen alueen suunnittelussa hajanaisesti ja vajaasti rakennetuilla alueilla tulee edistää yhdyskuntarakenteen eheyttämistä sekä taajaman ydinalueen kehittämistä toiminnallisesti ja taajamakuvallisesti selkeästi hahmottuvaksi keskukseksi. Suunnittelussa tulee kiinnittää huomiota taajamaalueiden viihtyisyyteen, uudisrakentamisen sopeuttamiseen rakennettuun ympäristöön, kevyen liikenteen toimintamahdollisuuksiin ja liikenneturvallisuuteen. Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa ja rakentamisessa on varmistettava, että alueella sijaitsevien kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta tärkeiden kohteiden kulttuuri- ja luonnonperintöarvot säilyvät. 8

9 3.2.2 Yleiskaava Alueella on voimassa Ämmänsaaren osayleiskaava, jossa kaava-alue on osoitettu keskustatoimintojen alueeksi (C). Yleiskaava on vanhentunut, eikä enää ohjaa alemmanasteista maankäytön suunnittelua. Keskustatoimintojen alue -merkintä antaa mahdollisuuden rakentaa myös asuntoja. Kuva 10. Ote Suomussalmen Kirkonkylän ja Ämmänsaaren osayleiskaavasta Osayleiskaavassa suunnittelualue on keskustatoimintojen aluetta (C) Asemakaava Voimassa oleva asemakaava (aikoinaan rakennuskaava) on hyväksytty valtuustossa ja lääninhallitus on sen vahvistanut Korttelissa 201 on tehty rakennuskaavan muutoksia vuonna Suunnittelualueen kaavamerkinnät ja määräykset ovat osittain vanhentuneita. Suunnittelualue on osoitettu ALK-kortteliksi tehokkuudella e=0,6 (ALK=yhdistettyjen liike- ja asuntokerrostalojen korttelialue). Korttelin kerrosluku on II, mutta kaava on hyväksytty vanhan rakennuslain aikana, jolloin maanpinnan yläpuolella olevaa kellarikerrosta ei luettu kerrokseksi. Koska kaavamerkintä on mahdollistanut maanpinnan yläpuolelle rakennettavan kellarikerroksen rakentamisen, vanhan kaavan pohjalta saisi toteuttaa kolmikerroksisen rakennusmassan. Ote voimassa olevasta asemakaavasta on kaavamuutoskartalla. Kuva 11. Muutosalueen sijainti asemakaava-alueella ja ote ajantasakaavakartasta (ei mittakaavassa). 9

10 3.2.4 Muut aluetta koskevat suunnitelmat Suomussalmen kunta laatii parhaillaan keskustan kehittämissuunnitelmaa, joka valmistuu vuoden 2012 loppuun mennessä. Kuva 12. Suomussalmen keskustan maankäytön kehittämistyön aluerajauskartta Rakennusjärjestys ja pohjakartta Kunnassa on voimassa vuonna 2009 hyväksytty rakennusjärjestys. Asemakaavan pohjakarttaa on ylläpidetty kunnan toimesta ja se on kaavoitusmittausasetuksen n:o 1284 mukainen Yksityisen maanomistajan suunnitelmat Tonttien maanomistaja on laadituttanut alustavia luonnoksia asuinkerrostalon rakentamiseksi tontille 5 ja hakenut kunnalta poikkeamispäätöstä. Ympäristölautakunta myönsi maaliskuussa 2010 poikkeamisluvan, jossa poiketaan suurimmasta sallitusta rakennusoikeudesta, kerrosmäärästä sekä liiketilojen pois jättämisestä. Näissä erittäin alustavissa luonnoksissa on kerroskorkeutena käytetty 2800 mm, mikä ei täytä Suomen rakentamismääräyskokoelman G1 vaatimuksia. Kuva 12. Ote alustavien luonnosten katujulkisivusta. Kaupunkikuvan ja Suomussalmen keskustan kehittämisen kannalta alustavien luonnosten keskeisenä rakennussuunnitteluongelmana voidaan pitää liiketilojen, sekä ohikulkijoiden ja rakennetun ympäristön vuorovaikutuksen puuttumista tontilta, joka sijaitsee näin keskustan ytimessä. Ensimmäisen kerroksen katujulkisivu on umpinainen seinä ilman ovia. Parvekkeita kannattavat betoniseinät ovat näkyvin julkisivuelementti. Muusta rakentamisesta merkittävästi poikkeava korkeus korttelissa, jota uudistetaan pitkän aikavälin kuluessa, synnyttää epäyhtenäistä kyläkuvaa. Asuntojen ja niiden parvekkeiden suuntautuminen koilliseen on ongelmallista asumisviihtyisyyden kannalta. Myös pihan jalankulun erottamista ajoneuvoliikenteestä voidaan pohtia jatkosuunnittelussa. 10

11 4 ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 4.1 Asemakaavan suunnittelun tarve Kaavamuutosalue sijaitsee keskustan taajama-alueella keskeisellä paikalla, liikekeskustan alueella. Ämmänsaaren keskusta-alueelta on kuitenkin liiketilaa riittävästi ja tarvittaessa uudelle yrittäjälle löytynee myös tyhjillään olevaa toimitilaa tältä alueelta. Läheisen Risteen kauppakeskuksen rakentaminen ja S-marketin laajentaminen Ämmänsaaren itäosassa, sekä Kauppakadun liiketarjonta tyydyttävät pitkälti keskustan asukkaiden palvelutarpeet. Kuntakeskustaa elävöittäisi asumisen lisääminen alueelle. Myös kunnassa on katsottu, että asuinkerrostalojen rakentaminen sopii yhdyskuntarakenteeseen hyvin kyseisellä paikalla. Tonttien omistaja on toivonut käyttötarkoituksen muutosta niin, että myös pelkkä asuinkerrostalojen rakentaminen ilman liiketiloja sallitaan. Ratkaisu vastaa myös voimassa olevan yleiskaavan periaatteita. Katutasoon, välittömästi jalankulkuväylän viereen ja ikkunat ainoastaan koilliseen suuntautuen on vaikea saada asumisviihtyisyydeltään muiden saman talon asuntojen kanssa yhdenvertaista asuntoa. On perusteltua, että asemakaavamerkinnöissä suositellaan ensimmäiseen kerrokseen kadun puolelle toimisto- palvelu- tai liiketilana käytettävää tilaa (kampaamo-kemikalio, tilitoimisto, pyöräkorjaamo tvst) sekä mahdollistetaan kellaritilan käyttö esimerkiksi tämän liikkeen aputilana. Suunnittelualueelle on vuonna 2010 haettu poikkeamispäätöstä nelikerroksiselle asuinkerrostalolle, mutta hanke kaatui ELY-keskuksen valitukseen. valituksen perusteissa todettiin seuraavaa: Hankkeen mukainen ratkaisu, jossa käytännössä IV-kerroksinen asuinrakennus sijoittuu ympäröivien II-kerroksisten asuin- ja liikerakennusten väliin, ei huomioi riittävästi olevaa taajamakuvaa ja katuvarsinäkymää. Viereisten rakennusten, kuten koko Keskuskadunkin, liiketilat avautuvat katutilaan ja ovat vuorovaikutuksessa jalankulkijoiden kanssa. Hakemuksen mukaisella umpinaisella katutason julkisivullaan ja ratkaisulla, jossa liiketilat on jätetty pois, rakennus ei toiminnallisesti ole vuorovaikutteinen julkisen katutilan kanssa. Näiltä osin kunnan ratkaisu on asemakaavan tarkoituksen vastainen. Kunnan päätös on lisäksi perustunut osittain virheellisiin tietoihin. Hakemusasiakirjoissa kerrostalolle esitetty kerroskorkeus 2800 millimetriä ei täytä Suomen rakentamismääräyskokoelman G1 vaatimuksia, joissa kerrostalon kerroskorkeudeksi edellytetään vähintään 3000 millimetriä. Näin ollen kerrostalon julkisivun korkeus nousisi hankkeen toteutuessa hakemuksessa esitetystä ratkaisusta noin metriä korkeammaksi. Tontinomistajan mukaan myös 3-kerroksisen asuinkerrostalon rakentaminen tulee kysymykseen. 4.2 Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset Aloite asemakaavan muuttamiseksi on tullut yksityiseltä tontinomistajalta, joka haluaa rakentaa tonteille asuinkerrostalon. Suunnittelualueelle on vuonna 2010 haettu poikkeamispäätöstä nelikerroksiselle asuinkerrostalolle. ELY-keskus valitti ympäristölautakunnan poikkeamispäätöksestä Tämän johdosta kunta päätti tutkia hankkeen rakentamismahdollisuudet asemakaavan muutoksen avulla. 4.3 Osallistuminen ja yhteistyö Osalliset Osallisia ovat alueen maanomistajat ja ne joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa, sekä viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään. Alueen ja lähialueen maanomistajat, asukkaat, yrittäjät, yhdistykset ja yhteisöt Kunnan toimielimet ja viranhaltijat, joiden toimialaa asia koskee Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) Kainuun maakunta -kuntayhtymä Kainuun museo Kainuun pelastuslaitos Alueella toimivat puhelin-, vesi- ja sähköyhtiöt Vireilletulo Asemakaavan muutoksen vireilletulosta ilmoitetaan niin kuin kunnalliset ilmoitukset kunnassa julkaistaan ja OAS asetetaan nähtäville samanaikaisesti asemakaavaluonnoksen kanssa. 11

12 Vireilletulo (kunnanhallitus ). Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja kaavaluonnos ovat nähtävillä samanaikaisesti aikavälillä xx.xx.2012 xx.xx Kaavaehdotus oli julkisesti nähtävillä xx.xx. xx.xx.2012 välisen ajan. Kaavan valmistelusta, nähtävilläpidosta ja kaavatyön edistymisestä tiedotetaan Suomussalmen kunnan ilmoitustaululla ja nettisivuilla (www.suomussalmi.fi ), sekä Ylä-Kainuu -lehdessä. Kaavoituksen vireilletulosta tiedotetaan kirjeellä suunnittelualueen rajanaapureille. Viranomaisyhteistyö Maankäyttö- ja rakennusasetuksen mukainen laatimisvaiheen viranomaisneuvottelu on pidetty Toinen viranomaisneuvottelu voidaan tarvittaessa pitää kaavaluonnoksen nähtävilläolon jälkeen, mikäli se on tarpeellista. Kaavatyön kannalta keskeisiltä viranomaisilta pyydetään lausunnot sekä luonnos- että ehdotusvaiheen nähtävilläolojen yhteydessä. 4.4 Asemakaavan tavoitteet Asemakaavan muutoksen tavoitteena on: - Suomussalmen keskustan (Ämmänsaaren) kehittäminen asuinalueena - vastata ELY-keskuksen valituksessa esille tuotuihin ongelmiin vastaaminen - muodostaa keskustamaista kaupunkikuvaa ja antaa lähtökohdat kaupunkikuvan yhtenäisyydelle tulevia kaavamuutoksia silmällä pitäen - turvata muutenkin miellyttävä kaupunkikuva Suomussalmen kuntakeskustassa - mahdollistaa rakentaminen keskustatontilla, jonka rakennukset on purettu - tukea hyvän rakennussuunnitteluratkaisun löytymistä - antaa myös teknisiä lähtökohtia keskustakortteleiden asemakaavan laajemmalle uudistamiselle Asemakaavan tavoitteet täsmentyvät viranomaisten ja muiden osallisten kanssa käytävissä keskusteluissa ja kaavakuulemisten (nähtävilläolon) yhteydessä. Vanhat rakennuskaava-ajoilta peräisin olevat merkinnät ajanmukaistetaan kaavamuutoksen yhteydessä. Konkreettisena tavoitteena asemakaavan muutoksella on muuttaa kyseisten tonttien käyttötarkoitus ALK muotoon, joka ei edellytä liiketilojen rakentamista, mutta mahdollistaa ja suosittaa toimisto- tai liiketilakäytön kadun puolella alimmassa kerroksessa. Lisäksi päivitetään kerrosluku (II), joka aiemmassa, voimassa olevassa kaavassa on mahdollistanut myös maanpäällisen kellarikerroksen rakentamisen nykyään käytettyyn muotoon (III), joka suoraan mahdollistaa kolmen maanpäällisen kerroksen rakentamisen Valtakunnalliset alueidenkäytön tavoitteet Valtioneuvosto on päättänyt valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista, jotka ovat tulleet voimaan ja joiden tarkistus on tullut voimaan Valtakunnallisissa tavoitteissa esitetään mm. alueidenkäytön suunnittelua koskevia periaatteellisia linjauksia sekä velvoitteita. Valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista tässä kaavatyössä huomioidaan erityisesti seuraavat: Toimiva aluerakenne Aluerakenteen ja alueidenkäytön kehittäminen perustuu ensisijaisesti alueiden omiin vahvuuksiin ja sijaintitekijöihin. Eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu Olemassa olevia yhdyskuntarakenteita hyödynnetään sekä eheytetään taajamia. Taajamia eheytettäessä parannetaan elinympäristön laatua. Yhdyskuntarakennetta kehitetään siten, että palvelut ja työpaikat ovat hyvin eri väestöryhmien saavutettavissa ja asuinalueiden läheisyydessä. Alueidenkäytöllä edistetään elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä osoittamalla riittävästi sijoittumismahdollisuuksia olemassa olevaa yhdyskuntarakennetta hyödyntäen. Alueidenkäytön suunnittelussa on luotava edellytykset hyvälle taajamakuvalle. 12

13 4.5 Asemakaavaratkaisun vaihtoehdot ja niiden vaikutukset Asemakaavatyön alkuvaiheessa tutkittiin rakentamista erillisille tonteille ja vaihtoehtoisesti siten, että rakennusmassat ja tonttien pihajärjestelyt on yhdistetty. Viimemainitussa vaihtoehdossa ajoneuvoliikenne esitettiin tontin 6 kautta yhteiselle pysäköintialueelle ja jalankulkuyhteys Jalonkadulle sekä oleskelu sijoittuisivat suunnittelualueen länsipäähän, tontille 5. Keskustelussa tonttien omistajan kanssa tavoiteltavaksi vaihtoehdoksi muodostui yhdistelmä, jossa rakennukset lopputilanteessa rakennetaan yhteen, mutta jätetään mahdollisuus omien tonttien säilyttämiseen, ts. saman kokoiset pysäköintialueet molemmille tonteille ja tonttirajan molemmin puolin varustellaan yhteinen oleskelualue. Tässä vaiheessa tutkittiin myös ensimmäisen kerroksen tilajakoa tontinomistajan teettämisen luonnosten pohjalta ja hahmoteltiin tontin korkeustasoja. Kuvat Yllä vaihtoehdot, vasemmalla (VE1) tontit erillisiä, oikealla (VE2) molempien tonttien pihatoiminnot on yhdistetty. Vasemmalla on tutkittu tarkemmin yhdistelmävaihtoehdon pihajärjestelyjä ja korkeusasemaa. (Ei mittakaavassa) 13

14 5 ASEMAKAAVAN KUVAUS Kuva 16: Ote kaavaluonnoskartasta. 5.1 Kaavan rakenne ja lähtöajatus Asemakaavan muutos koskee kahta tonttia, joiden käyttötarkoitus muutetaan yhdistettyjen liike- ja asuntokerrostalojen korttelialueesta (ALK) Alue liittyy välittömästi keskustaajaman palveluihin ja asutukseen ja sopii siksi hyvin asumiseen Mitoitus Tonttien pinta-ala on yhteensä 3097,3 m2. Tontin rakennusoikeus on ilmoitettu tonteittain kerrosalaneliömetreinä (1140 k-m2 tonttia kohden, yhteensä 2280 k-m2) ja se vastaa keskimäärin tehokkuuslukua e= n. 73,6. Tehokkuusluku on niin suuri, että se edellyttää pysäköinnin riittävän tarkkaa suunnittelua jo asemakaavavaiheessa ja pysäköimiseen varatun alueen osoittamista sitovilla kaavamerkinnöillä. Autopaikkoja on kaavamääräyksen mukaan varattava 1 autopaikka / asunto ja 1 autopaikka / 70 k-m2 liike- tai toimistotilaa. Yksi autopaikka tonttia kohti on mitoitettu invapysäköintiä varten ja lopuista puolet on osoitettu autokatokseen tai -talliin. Rakennusoikeus on muualla korttelissa pienempi tehokkuusluku e=0,60 (toisaalta rakennusoikeuteen ei ole sisältynyt maanpäällistä kellarikerrosta) ja rakentamiseen saa käyttää korkeintaan 30 % rakennuspaikan pinta-alasta. 14

15 5.1.2 Palvelut Suunnittelualue on keskustan palveluiden välittömässä läheisyydessä. 5.2 Ympäristön laatua koskevat tavoitteet Katuympäristön kannalta on tärkeää, että asuinkerrostalon rakennusmassa istuu katukuvaan. Kattokaltevuuden osalta tavoitellaan olevien rakennusten tapaan loivahkoa harjakattoa. Koska kattokaltevuudet eivät keskustassa ole täysin yhteneväiset, ei eksaktia kattokulmaa määrätä. Kadun puoleisen sisääntulojulkisivu tulee olla ilmeikäs ja jäsennöity sopusuhtaiseksi myös katutasossa. Lisäksi ensimmäisessä kerroksessa tulee olla ikkunoita ja mielellään myös ovi porrashuoneeseen (tai suoraan toimisto-liiketilaan), jotta mahdollinen 1. kerroksen toimisto- tvst. palvelukäyttö olisi luontevaa ja kaupunkikuvaa rikastuttavaa. Tontin ja rakennuksen asumisviihtyisyyden kannalta on tärkeää, että tonteilla autopaikat ja ajoneuvoliikenne on erotettu oleskelualueesta ja jalankulkualueista, ja että asuntojen parvekkeet avautuvat pääsääntöisesti aurinkoiseen ilmansuuntaan, länsi-etelä-itä välisiin ilmansuuntiin. Asuintoiminnoille (tomutus, kuivatus, jätehuolto, oleskelu- ja leikkialueet ym.) tulee varata riittävästi tilaa piha-alueilta. Myös huoltoliikenne tulee huomioida. 5.3 Aluevaraukset, sekä kaavamerkinnät ja -määräykset Kaavanmuutosalue sisältää vain rakennettavat tontit, joiden kaavamerkintä on AK-1. Kerrostalo tulee rakentaa kiinni kadun puoleiseen tontin rajaan. Tonttien reunoille on osoitettu istutettavaa aluetta ja puuriviä, ja oleskelualue on osoitettu niin, että se voidaan varustella yhteisesti tonttien välistä rajaa ei saa aidata. Oleskelualuetta rajaavat autokatokset, joiden päihin on varattu varasto- tai jätetilat, jotka on mahdollista raketnaa myös kerrostalon maanpintakerrokseen. 15

16 5.4 Kaavan vaikutukset Vaikutukset rakennettuun ympäristöön ja luonnonympäristöön Asemakaava mahdollistaa uutta asuinkerrostalorakentamista Suomussalmen keskustaan ja nykyinen taajamaympäristö tulee muuttumaan kaksikerroksisesta kolmikerroksiseksi. Kolmikerroksiseen rakennusmassaan sopii myös kahden vierekkäisen tontin rakennusten rakentaminen yhteen. Kun rakennusmassan pituus lisääntyy, niin myös korkeutta on perusteltua lisätä. Rakennuksen muoto säilyy ryhdikkäämpänä. Epävarmuustekijänä voi mainita, että suunnittelutehtävä on vaativa ja siihen tulee varata riittävästi työaikaa, jotta lopputulos voisi toimia uuden keskustakorttelirakentamisen lähtökohtana ja mallina myös tulevalle rakentamiselle. Rakentamisen mittakaava siis muuttuu olevaan verrattuna, mutta ei kuitenkaan poikkea voimassa olevan asemakaavan sallimasta. Kaksikerroksinen rakentaminen ei olisi taloudellisesti perusteltua, mm hissi- ja yhteistilakustannukset saadaan jaettua useampien asuntojen kesken. Myös asuntojen viihtyisyys olisi keskimäärin huonompi, koska suurempi osuus asuntojen kokonaiskerrosalasta olisi katutasossa, ikkunat koilliseen. Keskusta-alueella tiivistyminen on yhdyskuntarakenteen kannalta perusteltua. Kaksikerroksiseen asuinrakentamiseen lienee hankala saada yksityisiä rakentajia ja tällä on merkitystä kunnan keskustan kehittämisen kannalta. Kunnissa on ollut yleisenä suuntauksena, että vanheneva väestö omatoimisesti siirtyy kuntakeskuksiin palveluiden ääreen. Myös omaan ensiasuntoon muuttavat saattavat haluta tämän tyyppistä keskusta-asumismuotoa. Alueella ei ole luonnonympäristöä, johon vaikutukset kohdistuisivat. Vaikutusten arviointia täydennetään kaavasta saatavien lausuntojen ja muun osallisten antaman palautteen pohjalta. 5.5 Ympäristön häiriötekijät Alueeseen ei kohdistu merkittäviä ympäristön häiriötekijöitä. Jalonkadulla on keskustassa voimassa oleva nopeusrajoitus, joten mahdolliset liikennemeluhaitat jäänevät vähäisiksi. Nykyiset ja tiukentuvat lämmöneristys- ja tiiveysvaatimukset parantavat samalla myös rakenteiden ääneneristävyyttä. Asuntojen oleskeluparvekkeet ja -piha ovat rakennuksen toisella puolella ja suuntautuvat etelään. 5.6 Kaavamerkinnät ja -määräykset Kaikki asemakaavamerkinnät selityksineen sekä kaavamääräykset löytyvät kaavakartasta. 16

17 6 ASEMAKAAVAN TOTEUTUS 6.1 Toteuttaminen ja ajoitus Kaavan toteuttamisesta vastaa yksityinen maanomistaja. 6.2 Toteutuksen seuranta Kunnan rakennusvalvonta valvoo kaavan toteutusta mm. rakennuslupien myöntämisen ja muun rakennusvalvonnan yhteydessä. Oulussa Kristiina Strömmer Arkkitehti, YKS-260 LIITE: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, päivitetty

SUOMUSSALMEN ÄMMÄNSAAREN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIN 201 TONTEILLA 5 JA 6, JALONKADUN VARRESSA

SUOMUSSALMEN ÄMMÄNSAAREN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIN 201 TONTEILLA 5 JA 6, JALONKADUN VARRESSA OAS 1/7 15.3.2012 Asemakaavaa muutetaan korttelissa 201 Jalonkadun varressa tonteilla 5 ja 6. SUOMUSSALMEN ÄMMÄNSAAREN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIN 201 TONTEILLA 5 JA 6, JALONKADUN VARRESSA Osallistumis-

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET...

ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET... SUOMUSSALMI ÄMMÄNSAAREN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 201 Asemakaavan muutos koskee korttelin 201 tontteja 4-6. Asemakaavan muutoksella muodostuvat korttelin 201 tontit 4-6. 25.1.2013 SUOMUSSALMEN KUNTA

Lisätiedot

SUOMUSSALMEN ÄMMÄNSAAREN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIN 201 TONTEILLA 4-6, JALONKADUN VARRESSA

SUOMUSSALMEN ÄMMÄNSAAREN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIN 201 TONTEILLA 4-6, JALONKADUN VARRESSA OAS 1/7 5.6.2012 viimeisin päivitys 28.1.2013 Asemakaavaa muutetaan korttelissa 201 Jalonkadun varressa tonteilla 4, 5 ja 6. SUOMUSSALMEN ÄMMÄNSAAREN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIN 201 TONTEILLA 4-6, JALONKADUN

Lisätiedot

SUOMUSSALMI SUOMUSSALMEN KUNTA ÄMMÄNSAAREN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI Asemakaavan muutos koskee korttelin 201 tontteja 5 ja 6

SUOMUSSALMI SUOMUSSALMEN KUNTA ÄMMÄNSAAREN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI Asemakaavan muutos koskee korttelin 201 tontteja 5 ja 6 SUOMUSSALMI ÄMMÄNSAAREN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 201 Asemakaavan muutos koskee korttelin 201 tontteja 5 ja 6 8.1.2013 SUOMUSSALMEN KUNTA AIRIX Ympäristö Oy Mäkelininkatu 17 A 90100 OULU Puhelin 010

Lisätiedot

SUOMUSSALMEN KUNTA ÄMMÄNSAAREN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 201

SUOMUSSALMEN KUNTA ÄMMÄNSAAREN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 201 Kristiina Strömmer 25.1.2013 VASTINEET 1 (8) SUOMUSSALMEN KUNTA ÄMMÄNSAAREN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 201 LUONNOSVAIHEEN VASTINEET Asemakaavamuutosluonnos ja siihen liittyvä osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Peuranpolku-KoulukadunKannitie risteysalue. Kuhmo. Kuhmon kaupunki

Peuranpolku-KoulukadunKannitie risteysalue. Kuhmo. Kuhmon kaupunki Peuranpolku-KoulukadunKannitie risteysalue Kuhmo Asemakaavan muutos ja laajennus Asemakaavaselostusluonnos, joka liittyy 10.10.2011 päivättyyn kaavakarttaan. Kaavaselostus täydentyy suunnittelun edetessä.

Lisätiedot

PALTAMON KUNTA Tekniset palvelut

PALTAMON KUNTA Tekniset palvelut 1 (8) Tekniset palvelut asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Paltamon kirkonkylän asemakaava-alueen korttelit 22, 23 ja 27 sekä niihin liittyvät vesi-, liikenne- ja viheralueet. Suunnittelualue

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(7) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS...2 1.3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

KORTTELI 27 UTAJÄRVI

KORTTELI 27 UTAJÄRVI KORTTELI 27 UTAJÄRVI ASEMAKAAVAN MUUTOS LUONNOS 23.5.2013 AIRIX Ympäristö Oy Mäkelininkatu 17 A 90100 OULU Puhelin 010 241 4600 Telefax 010 241 4601 UTAJÄRVEN KUNTA Laitilantie 5 PL 18 91600 UTAJÄRVI Vireilletulosta

Lisätiedot

RANTSILAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 221

RANTSILAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 221 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy SIIKALATVAN KUNTA RANTSILAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 221 Kaavaselostus ASEMAKAAVALLA MUODOSTUU KORTTELI 221. P30129 2.8.2016 Kaavan vireille tulo: Tekninen lautakunta._.2015

Lisätiedot

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 100 / 1 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote asemakaavakartasta, kaavamuutosalue rajattuna punaisella

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 100 / 1 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote asemakaavakartasta, kaavamuutosalue rajattuna punaisella JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 100 / 1 ASEMAKAAVASELOSTUS Ote asemakaavakartasta, kaavamuutosalue rajattuna punaisella SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 1.2

Lisätiedot

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 1.2

Lisätiedot

JOUTSAN KUNTA / RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS

JOUTSAN KUNTA / RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS JOUTSA KOIVULA 172-413-1-45 RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS SELOSTUS Ote rantaosayleiskaavakartasta, kaavamuutosalueella punainen rajaus SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(10) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS...2 1.3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS.

OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS. ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS. ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU

Lisätiedot

Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus

Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus S I S Ä L L Y S L U E T T E L O 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1 1.1 Tunnistetiedot 1 1.2 Kaava-alueen sijainti 1 1.3 Kaavan

Lisätiedot

KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205

KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205 132-AK1302b NAKKILAN KUNTA KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205 KAAVASELOSTUS Ehdotus 28.8.2013 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 1 (13) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot... 3 1.1.

Lisätiedot

Vaalan taajaman alueen asemakaavan muutos, teollisuusalueen korttelit 82 /KLT-2 ja 301 /KLT-2,T, lähivirkistysalue VL

Vaalan taajaman alueen asemakaavan muutos, teollisuusalueen korttelit 82 /KLT-2 ja 301 /KLT-2,T, lähivirkistysalue VL 1 (13) VAALAN KUNTA Vaalan taajaman alueen asemakaavan muutos, teollisuusalueen korttelit 82 /KLT-2 ja 301 /KLT-2,T, lähivirkistysalue VL Asemakaavaselostus Kaavamuutosalueen rajaus voimassa olevalla asemakaavakartalla.

Lisätiedot

RANTSILAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 33

RANTSILAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 33 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy SIIKALATVAN KUNTA RANTSILAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 33 Kaavaselostus ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU MAA- JA METSÄTALOUSALUETTA. P27193 13.5.2015 Kaavan

Lisätiedot

ASEMAKAAVALUONNOKSEN SELOSTUS Vapaudenkatu 73 03:101

ASEMAKAAVALUONNOKSEN SELOSTUS Vapaudenkatu 73 03:101 ASEMAKAAVALUONNOKSEN SELOSTUS Vapaudenkatu 73 03:101 Asemakaavan muutos koskee 3. kaupunginosan korttelin 52 tonttia 23 Kaavan päiväys: 26.5.2008 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI YHDYKUNTATOIMI / KAUPUNKISUUNNITTELUOSASTO

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS. AsOy Snellmanin kartano

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS. AsOy Snellmanin kartano ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS AsOy Snellmanin kartano 2 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS / ASUNTO OY SNELLMANINKARTANO 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos koskee 9. kaupunginosan

Lisätiedot

RISTEEN JA ÄMMÄNSAAREN OSA-ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

RISTEEN JA ÄMMÄNSAAREN OSA-ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS 25.1.2013 VASTINEET 1 (7) SUOMUSSALMEN KUNTA RISTEEN JA ÄMMÄNSAAREN OSA-ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS Valtatien 5 ja Kyröntien (mt 892) liikennealue, sekä Risteen korttelin 1005 autopaikkojen korttelialue

Lisätiedot

RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS

RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy SIIKALATVAN KUNTA RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU KORTTELIN 33 TONTIT 1, 3, 4 JA 5 SEKÄ

Lisätiedot

JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS

JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS SIIKANIEMI SELOSTUS Ote rantayleiskaavakartasta SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 1.2 Alueen yleiskuvaus 1.3 Luonnonympäristö 1.4

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys:

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys: ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078 Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10 Kaavan päiväys: 12.11.2009 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT / KAAVOITUS 1 PERUS- JA

Lisätiedot

Martinlahden asemakaavan muutos korttelissa 7 Kaavaselostus / luonnos. Vaalan kunta

Martinlahden asemakaavan muutos korttelissa 7 Kaavaselostus / luonnos. Vaalan kunta Vaalan kunta Vireilletulo: Nähtävilläolo: Kaavaluonnos xx.xx.2016 xx.xx.2016 Kaavaehdotus Hyväksyminen: Kunnanhallitus Martinlahden asemakaavan muutos korttelissa 7 Kaavaselostus / luonnos Selostus koskee

Lisätiedot

Martinlahden asemakaavan muutos korttelissa 7 Kaavaselostus. Vaalan kunta

Martinlahden asemakaavan muutos korttelissa 7 Kaavaselostus. Vaalan kunta Vaalan kunta Martinlahden asemakaavan muutos korttelissa 7 Kaavaselostus Vireilletulo: 16.9.2016 Nähtävilläolo: Kaavaluonnos 16.9. 30.9.2016 Kaavaehdotus Hyväksyminen: Kunnanhallitus Selostus koskee 16.1.2017

Lisätiedot

PORNAINEN. Tikantie ASEMAKAAVAN MUUTOS. Päiväys

PORNAINEN. Tikantie ASEMAKAAVAN MUUTOS. Päiväys PORNAINEN Tikantie ASEMAKAAVAN MUUTOS Päiväys 10.5.2017 Vireille tulosta ilmoitettu: KH:n päätös 16.1.2017 Luonnos nähtävänä (MRA 30 ) 31.1-14.2.2017 Ehdotus nähtävänä (MRA 27 ) Hyväksytty kunnanvaltuustossa

Lisätiedot

KIRKONKYLÄ KORTTELIN 198 VAIHEASEMAKAAVAN MUUTOS

KIRKONKYLÄ KORTTELIN 198 VAIHEASEMAKAAVAN MUUTOS 107-AK1706 SAUVON KUNTA KIRKONKYLÄ KORTTELIN 198 VAIHEASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Kaavaluonnos Versio 0.9 5.10.2017 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (12) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot...

Lisätiedot

Diaari 380/10.02.03/2014. NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: Korttelia 360

Diaari 380/10.02.03/2014. NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: Korttelia 360 Diaari 380/10.02.03/2014 NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: Korttelia 360 NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Kortteli 360 ULVILAN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖOSASTO

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS 1 SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN OSALLE TILASTA 740-577-2-3 Arkkitehtitoimisto Keijo Tolppa 12.6.2015

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 TYÖNUMERO: E27370 SIIKAJOEN KUNTA RUUKIN ASEMANSEUDUN ASEMAKAAVAMUUTOS YH KORTTELIN 20 AJONEUVOLIITTYMÄÄ VARTEN SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU JOHDANTO Maankäyttö-

Lisätiedot

1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT ASEMAKAAVAN SELOSTUS LUONNOS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Jyväskylän kaupungin 3. kaupunginosan korttelin 54 tontin 12 sekä katualueen asemakaavan muutos, Rauhankatu 2-4, ns. virkamiestalo.

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JOUTSAN KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 321 Kaavamuutos koskee osittain korttelin 321, tonttia nro 1 (AM). OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan, kaavaa

Lisätiedot

LUONNOS KIRKKOTIEN RISTEYSALUE UTAJÄRVI ASEMAKAAVAN MUUTOS

LUONNOS KIRKKOTIEN RISTEYSALUE UTAJÄRVI ASEMAKAAVAN MUUTOS KIRKKOTIEN RISTEYSALUE UTAJÄRVI ASEMAKAAVAN MUUTOS Asemakaavan muutos koskee Utajärven kirkonkylän asemakaavan korttelia 1 ja siihen liittyvää puistoa ja yleisen tien aluetta. Asemakaavan muutoksella muodostuu

Lisätiedot

SUOMUSSALMI SUOMUSSALMEN KUNTA RISTEEN JA ÄMMÄNSAAREN OSA- ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

SUOMUSSALMI SUOMUSSALMEN KUNTA RISTEEN JA ÄMMÄNSAAREN OSA- ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS SUOMUSSALMI RISTEEN JA ÄMMÄNSAAREN OSA- ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS VALTATIEN 5 JA KYRÖNTIEN (MT 892) LIIKENNEALUE, SEKÄ RISTEEN KORTTELIN 1005 AUTOPAIKKOJEN KORTTELIALUE Asemakaavan muutos koskee osaa Risteen

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos Hyvinkään kaupungin 12. kaupunginosan asemakaavan muutos korttelissa 1127. 12:020 HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS 13.3.2015 Asemakaavan

Lisätiedot

MERIKARVIAN KUNTA. MERIKARVIAN MALSKERIN RANTA- ASEMAKAAVAN MUUTOS MALSKERIN SAARI koskien tilaa Kivikari

MERIKARVIAN KUNTA. MERIKARVIAN MALSKERIN RANTA- ASEMAKAAVAN MUUTOS MALSKERIN SAARI koskien tilaa Kivikari MERIKARVIAN KUNTA MERIKARVIAN MALSKERIN RANTA- ASEMAKAAVAN MUUTOS MALSKERIN SAARI koskien tilaa Kivikari 484-414-2-122 Riispyyn kylässä KUNNAN KAAVATUNNUS 484RAKAM12016 4.12.2016 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Asiakirjatyyppi KAAVASELOSTUS, KAAVAEHDOTUSVAIHE Päivämäärä 28.03.2014 / 04.08.2014 Hyväksymispäivämäärä ja -pykälä 25.8.2014 31 Kaavatunnus 261V250814A 31 KITTILÄN KUNTA LEVIN

Lisätiedot

KULMALA-TIMEPERIN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS

KULMALA-TIMEPERIN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS 118-AK1502 SAUVON KUNTA KULMALA-TIMEPERIN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS KAAVASELOSTUS Kaavaluonnos Versio 0.9 11.3.2015 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 1 (10) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot...

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 13.10.2009

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 13.10.2009 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 13.10.2009 KAAVA-ALUEEN SIJAINTI Alue sijaitsee n. 1 km Turengin keskustan länsipuolella ja rajoittuu Pyhämäentiehen ja Sairaalantiehen. KAAVAMUUTOKSEN TARKOITUS Kunnanhallitus

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 26024

EURAJOEN KUNTA. Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 26024 EURAJOEN KUNTA Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 26024 Turku, 21.12.2012, tark. 28.3.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010

Lisätiedot

JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215. Vastaanottaja Jalasjärven kunta

JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215. Vastaanottaja Jalasjärven kunta Vastaanottaja Asiakirjatyyppi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Päivämäärä JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215 JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015 VETELIN KUNTA Harmaakiven asemakaavan muutos ja laajennus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön

Lisätiedot

KAAVASELOSTUS UTAJÄRVI KORTTELI SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU

KAAVASELOSTUS UTAJÄRVI KORTTELI SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU UTAJÄRVI KORTTELI 45 SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU Käsittelyvaiheet Vireilletulopäivämäärä Valmisteluvaiheen kuuleminen (MRL 62 ) 11.3.-26.3.2015 Nähtävilläolo (MRA 27 ) Hyväksyminen, kunnanhallitus Hyväksyminenkunnanvaltuusto

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO)

ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO) L O V I I S A 9.9.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO) KAAVASELOSTUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alue: RAUHALANAUKIO,

Lisätiedot

VAALAN KUNTA. ÄPÄTINNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus

VAALAN KUNTA. ÄPÄTINNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus VAALAN KUNTA ÄPÄTINNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus Nähtävilläolo: Kaavaluonnos xx Kaavaehdotus xx Hyväksymispäivämäärät: Kunnanhallitus xx / xx Kunnanvaltuusto xx / xx Selostus koskee 25.3.2015

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ROVANIEMEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 98 TONTILLA 1, EVAKKOTIE - PIISIVALKEANTIE Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Suunnittelu- ja vaikutusalue Suunnittelualue käsittää

Lisätiedot

Brahean 1. kaupunginosan kortteleiden 6 ja 1006 sekä puisto- katualueiden asemakaavamuutos sekä sitova tonttijako

Brahean 1. kaupunginosan kortteleiden 6 ja 1006 sekä puisto- katualueiden asemakaavamuutos sekä sitova tonttijako Brahean 1. kaupunginosan kortteleiden 6 ja 1006 sekä puisto- katualueiden asemakaavamuutos sekä sitova tonttijako Kuva 1: Ilmakuva suunnittelualueesta Maankäyttö- ja rakennuslain 63 ja asetuksen 30 mukainen

Lisätiedot

PÄLKÄNE SAPPEEN ETU VAINION RANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis ja arviointisuunnitelma

PÄLKÄNE SAPPEEN ETU VAINION RANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis ja arviointisuunnitelma PÄLKÄNE Osallistumis ja arviointisuunnitelma 5.2.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. TUNNISTETIEDOT... 3 2. SUUNNITTELUALUE JA NYKYINEN MAANKÄYTTÖ... 3 3. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET... 4 4. SUUNNITTELUN

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN SELOSTUS

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN SELOSTUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN SELOSTUS 6. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 82 TONTIN 15 ASEMAKAAVAN MUUTOS, Pitkäkatu 25 2 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkirakennepalvelut/kaavoitus 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1

Lisätiedot

KURINRANNAN KAUPUNGINOSA (2), KORTTELI 38 JA PUISTOALUE ASEMAKAAVAN MUUTOS

KURINRANNAN KAUPUNGINOSA (2), KORTTELI 38 JA PUISTOALUE ASEMAKAAVAN MUUTOS Liite / Ymp.ltk 14.4.2015 / 25 KURINRANNAN KAUPUNGINOSA (2), KORTTELI 38 JA PUISTOALUE ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 14.4.2015 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus- ja mittaustoimi

Lisätiedot

Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tässä asiakirjassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtötiedot ja tavoitteet yleispiirteisesti. Lisäksi kerrotaan,

Lisätiedot

VEIKKOLAN TEOLLISUUSALUE Asemakaavan muutos kortteli 125 tontti 2

VEIKKOLAN TEOLLISUUSALUE Asemakaavan muutos kortteli 125 tontti 2 ASEMAKAAVANMUUTOKSEN SELOSTUS Kunta: Kirkkonummi Kaavan nimi: VEIKKOLAN TEOLLISUUSALUE Asemakaavan muutos kortteli 125 tontti 2 Hankenumero: 40118 Piirustusnro: 3121 Laatija: kaavoitusteknikko Mikael Pettersson.

Lisätiedot

KORTTELI 14, tontit 11 ja 12, ASEMAKAAVAN MUUTOS

KORTTELI 14, tontit 11 ja 12, ASEMAKAAVAN MUUTOS Sysmä, Suurikylä SISÄLLYS 1. SUUNNITTELUALUE 2. SUUNNITTELUN TAVOITTEET 3. SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT 3.0 Kaavoituspäätös 3.1 Maanomistus 3.2 Kaavatilanne 3.3 Rakennusjärjestys 3.4 Luonnon ja kulttuurihistorian

Lisätiedot

RAIVION ASEMAKAAVANMUUTOS

RAIVION ASEMAKAAVANMUUTOS VAMMALAN KAUPUNKI TEKNINEN LAUTAKUNTA G:\AKVAT\Raivio\OASL1.doc 1/5 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA RAIVION ASEMAKAAVANMUUTOS ALUEEN SIJAINTI Asemakaava koskee Raivion kaupunginosan vanhimman osan

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 14-3 / HAKALAHDENKATU 56 JA JUNGSBORGINKATU 13

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 14-3 / HAKALAHDENKATU 56 JA JUNGSBORGINKATU 13 KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 14-3 / HAKALAHDENKATU 56 JA JUNGSBORGINKATU 13 Ilmakuva lännestä. Asemakaavamuutosalueen likimääräinen

Lisätiedot

KAAVASELOSTUS UTAJÄRVI KORTTELI 53 ASEMAKAAVAN MUUTOS SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU

KAAVASELOSTUS UTAJÄRVI KORTTELI 53 ASEMAKAAVAN MUUTOS SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU UTAJÄRVI KORTTELI 53 ASEMAKAAVAN MUUTOS SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU Käsittelyvaiheet Vireilletulopäivämäärä 24.2.2015 Valmisteluvaiheen kuuleminen (MRL 62 ) 11.3.-26.3.2015 Nähtävilläolo (MRA 27 ) Hyväksyminen,

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 ASEMAKAAVANMUUTOS

SASTAMALAN KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 ASEMAKAAVANMUUTOS VAMMALAN KAUPUNKI TEKNINEN LAUTAKUNTA 1/7 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SASTAMALAN KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 ASEMAKAAVANMUUTOS ALUEEN SIJAINTI Asemakaavamuutos koskee Sastamalan kaupunginosan korttelia

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI KESKUSTA, KÄRRYTIEN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2012

ORIMATTILAN KAUPUNKI KESKUSTA, KÄRRYTIEN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2012 11.4.2012 ORIMATTILAN KAUPUNKI KESKUSTA, KÄRRYTIEN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2012 Orimattilan kaupunki, tekninen palvelukeskus Kaupungintalo, Erkontie 9. Puhelin (03)888

Lisätiedot

Ranta-asemakaavan muutos koskee osaa Sulkavan kunnan Ruokoniemen kylän tilasta 2:49.

Ranta-asemakaavan muutos koskee osaa Sulkavan kunnan Ruokoniemen kylän tilasta 2:49. SULKAVAN KUNTA RANTA-SASTAVIN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus 26.11.2013 Ranta-asemakaavan muutos koskee osaa Sulkavan kunnan Ruokoniemen kylän tilasta 2:49. Ranta-asemakaavan muutoksella muodostuu

Lisätiedot

Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 30.9.2015

Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 30.9.2015 30.9.2015 Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA V a l k e a k o s k e n k a u p u n k i K a u p u n k i s u u n n i t t e l u S ä ä k s m ä e n t i e 2 3

Lisätiedot

Osmajärven alueen ranta- asemakaava, osittainen kumoaminen

Osmajärven alueen ranta- asemakaava, osittainen kumoaminen S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A LEPPÄVIRRAN KUNTA Osmajärven alueen ranta- asemakaava, osittainen kumoaminen Kaavaselostus, ehdotus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20689 Kaavaselostus, ehdotus 1

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS KESKUSTAAJAMAN KORTTE- LEISSA 506 JA 507

ASEMAKAAVAN MUUTOS KESKUSTAAJAMAN KORTTE- LEISSA 506 JA 507 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy NIVALAN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS KESKUSTAAJAMAN KORTTE- LEISSA 506 JA 507 Kaavaselostus ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU KORTTELIN 506 TONTIT 3 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 507

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.8.2014, tark. 10.10.2014

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.8.2014, tark. 10.10.2014 HÄMEENKYRÖN KUNTA OSA KORTTELIA 64, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.8.2014, tark. 10.10.2014 1 Sisältö 1. SUUNNITTELUALUE... 3 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET...

Lisätiedot

PARKANON PAHKALAN ALUEEN KORTTELIN 5063 TONTTIA 13 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS

PARKANON PAHKALAN ALUEEN KORTTELIN 5063 TONTTIA 13 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS PARKANON KAUPUNKI PARKANON PAHKALAN ALUEEN KORTTELIN 5063 TONTTIA 13 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS 12.1.2009 Kaavoitus- Arkkitehtipalvelu Mattila Oy 1 PAHKALAN ALUEEN KORTTELIN 5063 TONTTIA 13 KOSKEVA ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

1. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 1 TONTIN 18 ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMAKATU 2 KAAVATUNNUS 01:151 KAAVAN PÄIVÄYS 22.1.2013 KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI

1. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 1 TONTIN 18 ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMAKATU 2 KAAVATUNNUS 01:151 KAAVAN PÄIVÄYS 22.1.2013 KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 1 TONTIN 18 ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMAKATU 2 KAAVATUNNUS 01:151 KAAVAN PÄIVÄYS 22.1.2013 KAAVOITUS 01:151 / ASEMAKATU 2 / ASEMAKAAVASELOSTUS

Lisätiedot

KAAVJAOS 10 Kaavoitusjaosto 18.1.2012 Valmistelija: kaavoitusarkkitehti Johanna Horelli johanna.horelli (at) sipoo.fi

KAAVJAOS 10 Kaavoitusjaosto 18.1.2012 Valmistelija: kaavoitusarkkitehti Johanna Horelli johanna.horelli (at) sipoo.fi Valtuusto 9 07.04.2014 9 S 23 Söderkullan asemakaavan eteläosan kumoaminen, ehdotus 324/10.02.03/2013 KAAVJAOS 10 Kaavoitusjaosto 18.1.2012 Valmistelija: kaavoitusarkkitehti Johanna Horelli johanna.horelli

Lisätiedot

POIKINTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

POIKINTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus POIKINTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo:..2017 päivitetty: 14.3.2017 on lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan

Lisätiedot

KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205

KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205 132-AK1302b NAKKILAN KUNTA KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205 KAAVASELOSTUS 28.8.2013 28.11.2013 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 1 (13) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot... 3

Lisätiedot

ETELÄINEN RANTATIE ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS

ETELÄINEN RANTATIE ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS ETELÄINEN RANTATIE ASEMAKAAVAN MUUTOS 8.12.2015 ETELÄINEN RANTATIE ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS Salon kaupunki Tehdaskatu 1, 24100 SALO PL 77, 24101 SALO www.salo.fi sa lo@salo.fi Y-tunnus: 0139533-1 2

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1.1 SÄKYLÄN KUNTA SÄKYLÄN LIIKEALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS TYÖNUMERO: E26662.30 PÄIVÄYS: 16.12. 2013, TARK. 9.4. 2014 Sweco Ympäristö Oy S w e co Y m p ä r is t ö O

Lisätiedot

S i s ä l l y s l u e t t e l o

S i s ä l l y s l u e t t e l o S i s ä l l y s l u e t t e l o 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1 1.1 Tunnistetiedot 1 1.2 Kaava-alueen sijainti 1 1.3 Kaavan nimi ja tarkoitus 2 1.4 Liitteet 2 2 LÄHTÖKOHDAT 2 2.1 Selvitys suunnittelualueen

Lisätiedot

kortteli 516, tontti 22 Yliopistonkatu 23

kortteli 516, tontti 22 Yliopistonkatu 23 Rovaniemen kaupunki Yleiskaavan muutos kortteli 516, tontti 22 Yliopistonkatu 23 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 23.04.2013 ROVANIEMEN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖ 2013 2 Suunnittelualue Suunnittelualue sijaitsee

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS YRJÖNKATU 4 JA AARNENKATU 5

ASEMAKAAVAN MUUTOS YRJÖNKATU 4 JA AARNENKATU 5 1 (9) HAMINAN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELU Maankäytön suunnittelu PL 70 49401 HAMINA ASEMAKAAVAN MUUTOS YRJÖNKATU 4 JA AARNENKATU 5 SELOSTUS NRO 522 2 (9) 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkisuunnitteluosasto ASEMAKAAVAN SELOSTUS. Kirkkotie, Säynätsalo 19:087

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkisuunnitteluosasto ASEMAKAAVAN SELOSTUS. Kirkkotie, Säynätsalo 19:087 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkisuunnitteluosasto ASEMAKAAVAN SELOSTUS Kirkkotie, Säynätsalo 19:087 10.10.2007 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Asemakaavan muutos koskee 31. kaupunginosan hautausmaa- ja katualuetta.

Lisätiedot

107-AK1701 MYNÄMÄEN KUNTA ROUKKULIN TEOLLISUUSALUEEN LAAJENNUKSEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS. Kaavaluonnos. Versio Nosto Consulting Oy

107-AK1701 MYNÄMÄEN KUNTA ROUKKULIN TEOLLISUUSALUEEN LAAJENNUKSEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS. Kaavaluonnos. Versio Nosto Consulting Oy 107-AK1701 MYNÄMÄEN KUNTA ROUKKULIN TEOLLISUUSALUEEN LAAJENNUKSEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS Kaavaluonnos Versio 0.9 30.5.2017 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (12) Sisällysluettelo 1. Perus- ja

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 2

ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 2 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy NIVALAN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 2 Kaavaselostus ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU KORTTELIN 2 TONTTI 1 P30045 9.6.2016 Kaavan vireille tulo: Tekninen lautakunta

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 ÄHTÄRIN KAUPUNKI Mustikkavuoren asemakaavan muutos, OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön sisällyttää

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO KITTILÄN KUNTA Puh 0400 356 500, Fax 016-642 259 1 18.10.2010 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Akanrovan alueen asemakaavamuutos, osa 1 (Tiealueet ja kevyen liikenteen väylä) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO 1 KITTILÄN KUNTA, 1. kunnanosa, Kittilä Kirkonkylän asemakaavamuutos (Ylä-Kittilän niitty) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 8.12.2014 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2013 2 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA PENTTILÄN YHTEISMETSÄN RANTA- ASEMAKAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN. Kaavaselostus, valmisteluvaihe

KIVIJÄRVEN KUNTA PENTTILÄN YHTEISMETSÄN RANTA- ASEMAKAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN. Kaavaselostus, valmisteluvaihe KIVIJÄRVEN KUNTA PENTTILÄN YHTEISMETSÄN RANTA- ASEMAKAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P31477 1 (10) Paananen Susanna Sisällysluettelo 1 TIIVISTELMÄ... 1 1.1 Kaavaprosessin vaiheet...

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA, TOMMOLAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.8.2008

PÄLKÄNEEN KUNTA, TOMMOLAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.8.2008 PÄLKÄNEEN KUNTA, TOMMOLAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.8.2008 SISÄLLYSLUETTELO 1. SUUNNITTELUALUE... 2 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET...3 3. LAADITUT

Lisätiedot

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen 1 Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen kortteli Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.11.2015 Kuva 1. Ilmakuva suunnittelualueelta

Lisätiedot

KEVÄTKUMMUN KOULU JA PALVELUKESKUS Kortteli 901 ja kortteli 902 sekä puistoaluetta

KEVÄTKUMMUN KOULU JA PALVELUKESKUS Kortteli 901 ja kortteli 902 sekä puistoaluetta KEVÄTKUMMUN KOULU JA PALVELUKESKUS Kortteli 901 ja kortteli 902 sekä puistoaluetta Asemakaava 506 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma PORVOON KAUPUNKISUUNNITTELU Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Oulun kaupungin tekninen keskus

Oulun kaupungin tekninen keskus Oulun kaupungin tekninen keskus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Ruskonselän kaupunginosan korttelia 15 ja korttelin 16 tontteja nro 3 ja 4 sekä katualuetta koskeva asemakaavan ja tonttijaon muutos

Lisätiedot

KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 89a JA 264

KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 89a JA 264 132-AK1305 NAKKILAN KUNTA KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 89a JA 264 KAAVASELOSTUS Ehdotus 16.1.2014 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 1 (13) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot...

Lisätiedot

Peuranpolku-KoulukatuKannintie risteysalue. Kuhmo. Kuhmon kaupunki. Asemakaavaselostusluonnos, joka liittyy päivättyyn kaavakarttaan.

Peuranpolku-KoulukatuKannintie risteysalue. Kuhmo. Kuhmon kaupunki. Asemakaavaselostusluonnos, joka liittyy päivättyyn kaavakarttaan. Peuranpolku-KoulukatuKannintie risteysalue Kuhmo Asemakaavan muutos ja laajennus Asemakaavaselostusluonnos, joka liittyy 11.04.2012 päivättyyn kaavakarttaan. Kuhmon kaupunki Mäkelininkatu 17 a, 90100 Oulu

Lisätiedot

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KALERVONKATU 8 2. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 23 TONTIN 7 ASEMAKAAVAN MUUTOS

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KALERVONKATU 8 2. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 23 TONTIN 7 ASEMAKAAVAN MUUTOS A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 2. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 23 TONTIN 7 ASEMAKAAVAN MUUTOS KALERVONKATU 8 KAAVATUNNUS 02:119 KAAVAN PÄIVÄYS 21.2.2013 SELOSTUKSEN PÄIVÄYS 28.2.2013 02:119 / KALERVONKATU

Lisätiedot

MARKKINAKENTÄN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

MARKKINAKENTÄN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS HARTOLA, Kirkonseudun asemakaava-alue MARKKINAKENTÄN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS Ehdotus Koskee 21.3.2012 PÄIVÄTTYÄ ASEMAKAAVAKARTTAA Asemakaavan muutos koskee: Kirkonseudun asemakaava-alue kortteli

Lisätiedot

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; VANHASELKÄ, KORTTELIT 153, 154 JA 255

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; VANHASELKÄ, KORTTELIT 153, 154 JA 255 KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; VANHASELKÄ, KORTTELIT 153, 154 JA 255 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Inarin kunta Tekninen osasto Pekka Junttila kaavoitusinsinööri 18.2.2015 Yleistä osallistumis-

Lisätiedot

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 32. LPA, VL ja VP-alueiden asemakaavan muutos, Karhulammen hotelli

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 32. LPA, VL ja VP-alueiden asemakaavan muutos, Karhulammen hotelli 1 Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 32. LPA, VL ja VP-alueiden asemakaavan muutos, Karhulammen hotelli Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kuva 1. Ilmakuva suunnittelualueelta ja suunnittelualueen

Lisätiedot

Uuden golf-clubin asemakaava, kortteli 337

Uuden golf-clubin asemakaava, kortteli 337 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A NILSIÄN KAUPUNKI TAHKOVUORI Uuden golf-clubin asemakaava, kortteli 337 Kaavaselostus, ehdotus Hyväksytty: KVALT pp.kk.vvvv xx FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 11.12.2012

Lisätiedot

RAIMELAN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS

RAIMELAN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS 162-AK1603 MYNÄMÄEN KUNTA RAIMELAN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS KAAVASELOSTUS Kaavaluonnos Versio 0.9 28.10.2016 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (14) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot...

Lisätiedot

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; ETELÄRINNE II

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; ETELÄRINNE II KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; ETELÄRINNE II OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Inarin kunta Tekninen osasto Pekka Junttila kaavoitusinsinööri 24.9.2014 Yleistä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORTTOWER

ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORTTOWER ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORTTOWER 2 ASEMAKAAVAN SELOSTUS 38. KAUPUNGINOSA, KORTTELI 1 SEKÄ YLEISEN TIEN ALUE JA KATUALUE. PORTTOWER 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot 38. kaupunginosan korttelin

Lisätiedot

107-AK1505 MYNÄMÄEN KUNTA ROUKKULIN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 KAAVASELOSTUS. Versio 1.1 25.11.2015 (18.1.2016) Nosto Consulting Oy

107-AK1505 MYNÄMÄEN KUNTA ROUKKULIN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 KAAVASELOSTUS. Versio 1.1 25.11.2015 (18.1.2016) Nosto Consulting Oy 107-AK1505 MYNÄMÄEN KUNTA ROUKKULIN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 KAAVASELOSTUS Versio 1.1 25.11.2015 (18.1.2016) Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (14) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot...

Lisätiedot

Asemakaavan muutos, kortteli 615

Asemakaavan muutos, kortteli 615 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A NILSIÄN KAUPUNKI Asemakaavan muutos, kortteli 615 Kaavaselostus Hyväksytty: KVALT pp.kk.vvvv xx FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 5.10.2012 P195-P19523 Kaavaselostus

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.3.2015. Kirkonniemessä kiinteistöjen 6:129 ja 6:130 asemakaavan muutos ja laajennus

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.3.2015. Kirkonniemessä kiinteistöjen 6:129 ja 6:130 asemakaavan muutos ja laajennus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.3.2015 LAPPAJÄRVEN KUNTA Kirkonniemessä kiinteistöjen 6:129 ja 6:130 asemakaavan muutos ja laajennus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain

Lisätiedot

Riihiniemen ranta- asemakaava osittainen kumoaminen

Riihiniemen ranta- asemakaava osittainen kumoaminen S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A KAAVIN KUNTA Riihiniemen ranta- asemakaava osittainen kumoaminen Kaavaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P23617 Kaavaselostus 1 (2) Sisällysluettelo 1 Tiivistelmä...

Lisätiedot