PERHE- JA JÄÄMISTÖOIKEUS LAPSIOIKEUS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PERHE- JA JÄÄMISTÖOIKEUS LAPSIOIKEUS"

Transkriptio

1 PERHE- JA JÄÄMISTÖOIKEUS LAPSIOIKEUS Suvianna Hakalehto, lapsioikeuden apulaisprofessori

2 LÄMMITTELYTEHTÄVÄ Keskustele parin kanssa hetki jostain mediassa esillä olleesta lasten oikeuksiin liittyvästä asiasta. Mikä siinä oli mielestäsi oikeudellisesti relevanttia? Esityksen nimi / Tekijä

3 LAPSIOIKEUS OIKEUDENALANA pitkään tarkasteltu osana perheoikeutta lapsioikeuteen perinteisesti luettu sääntely, jotka määrittää lapsen suhdetta vanhempiin isyys adoptio lapsen nimi lapsen huolto/asuminen/tapaaminen lapsen edunvalvonta (holhous) lapsen elatus ja elatuksen turva lastensuojelu Esityksen nimi / Tekijä

4 LAPSIOIKEUS OIKEUDENALANA moderni näkemys lapsioikeudesta niiden säännösten kokonaisuus, jotka määrittävät lapsen oikeudellista asemaa keskeinen perusta YK:n lapsen oikeuksien sopimus vahvat perus- ja ihmisoikeuskytkennät Suomessa vielä lapsen kengissä Esityksen nimi / Tekijä

5 KESKEISIÄ SÄÄDÖKSIÄ LAPSIA KOSKEVISSA PERHEOIKEUDELLISISSA ASIOISSA YK:n lapsen oikeuksien sopimus Euroopan Unionin perusoikeuskirja (art. 24) Euroopan ihmisoikeussopimus Sopimus kansainvälisestä lapsikaappauksesta Lapsen oikeuksien käyttöä koskeva eurooppalainen yleissopimus Perustuslaki Isyyslaki Adoptiolaki Laki lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta Laki lapsen elatuksesta Elatustukilaki Lastensuojelulaki Esityksen nimi / Tekijä

6 LASTA KOSKEVIA TUOMIOISTUINASIOITA YLEINEN LAINKÄYTTÖ HALLINTOLAINKÄYTTÖ isyys adoptio huolto, tapaamisoikeus, elatus rikosasiat vahingonkorvausasiat lastensuojelu koulunkäyntiin liittyvät asiat sosiaalietuusasiat maahanmuuttoon liittyvät asiat Esityksen nimi / Tekijä

7 LAPSEN OIKEUDELLISEN ASEMAN PERUSTEET lapsi (alle 18 v) oikeussubjekti, jolla lähtökohtaisesti mm. samat perus- ja ihmisoikeudet kuin aikuisilla lapsella oikeuksia mm. perheessä, päiväkodissa, koulussa, terveydenhuollossa, lastensuojelussa; huollettavana, kuluttajana, kansalaisena lapsen oikeustoimikelpoisuus rajoitettu huoltajan huolehdittava lapsen oikeuksien toteutumisesta käytännössä; aktiivinen velvollisuus toimia Esityksen nimi / Tekijä

8 LAPSEN OIKEUDELLISEN ASEMAN KEHITYS lapsi sosiaalisena ongelmana lapsi suojelun kohteena lapsi osallistujana lapsi oikeuksien haltijana Esityksen nimi / Tekijä

9 LAPSEN OIKEUKSIEN SOPIMUS hyväksytty YK:ssa Suomessa voimaan lakina 1991 kaikille kuuluvia ihmisoikeuksia + erityisiä lapsille kuuluvia oikeuksia lapsen oikeuksien komitea valvoo

10 LAPSELLA LAPSEN OIKEUKSIEN SOPIMUKSESSA ERITYISIÄ OIKEUKSIA lapsen edun ensisijaisuus oikeus erityiseen suojeluun ja huolenpitoon oikeus ilmaista näkemys ja sen huomioon ottaminen julman, epäinhimillisen, halventavan kohtelun kielto suoja väkivallalta, laiminlyönniltä, huonolta kohtelulta ja hyväksikäytöltä oikeus lepoon, leikkiin ja vapaa-aikaan

11 INTERVIEW WITH MR THOMAS HAMMARBERG, COMMISSIONER FOR HUMAN RIGHTS https://www.youtube.com/watch?v=j-jm8njemkw Esityksen nimi / Tekijä

12 LAPSEN OIKEUKSIEN SOPIMUKSEN YLEISPERIAATTEET lapsen edun ensisijaisuus oikeus kehitykseen osallisuus syrjimättömyys

13 OIKEUS KEHITYKSEEN (art. 6) huolehtiminen lapsen perustarpeista suojaaminen kaikelta lasta vahingoittavalta toiminnalta päävastuu huoltajilla; valtion tuettava lepo, leikki, vapaa-aika

14 SYRJIMÄTTÖMYYS (art. 2) kaikille lapsille samat oikeudet ja mahdollisuudet syrjintä kielletty, sitä on aktiivisesti ehkäistävä ja tunnistettava, siihen on puututtava tehokkaasti erityistä huomiota heikompien ryhmien oikeuksiin

15 OSALLISUUS (art. 12) lapsella oltava mahdollisuus vapaasti ilmaista mielipiteensä kaikissa heitä koskevissa asioissa yksittäinen lapsi / lapsiryhmä lapsen näkemykset otettava huomioon iän ja kehitystason mukaisesti lapsella mahdollisuus tulla kuulluksi häntä koskevissa oikeudellisissa ja hallinnollisissa toimissa

16 LAPSEN EDUN ENSISIJAISUUS Lapsen edun tulee olla ensi sijalla kaikessa lapsia koskevassa toiminnassa Lapsen etu toteutuu, kun hänelle lapsen oikeuksien sopimuksessa turvatut oikeudet toteutuvat perinteinen perheoikeudellinen tulkinta lapsen edusta erilainen Lapsen edun mukainen ratkaisu sisältää lasten näkemysten huomioon ottamisen!

17 LAPSEN ETU määriteltävä tapauskohtaisesti; huomioon otetaan lapsen / lasten henkilökohtainen tilanne, olosuhteet ja tarpeet arvioinnissa tulee kunnioittaa kaikkia yleissopimukseen sisältyviä oikeuksia. lapsen etua ei saa tarkastella samalla tasolla kuin muita asiassa huomioitavia seikkoja! lapsen erityisasema: riippuvaisuus, kehitysaste, oikeudellinen asema, äänioikeudettomuus, heikot mahdollisuudet saada etunsa otetuksi huomioon Esityksen nimi / Tekijä

18 LAPSEN ETU LAPSEN OIKEUKSIEN SOPIMUKSESSA 1) Oikeus suoraan sovellettavissa voidaan vedota tuomioistuimessa 2) Tulkintaperiaate valittava tulkinta, joka parhaiten toteuttaa lapsen etua 3) Menettelysääntö päätöksessä selostettava, mitä siinä on pidetty lapsen etuna ja miten lapsen etua on arvioitu Esityksen nimi / Tekijä

19 LAPSEN OIKEUKSIEN SOPIMUS valtion täytäntöönpantava sopimus lainsäädännössä, lainkäytössä ja hallinnossa sopimus sitoo myös kuntia kaikessa toiminnassa ja päätöksenteossa! virkamiehen velvollisuutena ihmisoikeusmyönteinen tulkinta (PeVL 2/1990 vp) Alatunnistetiedot tähän

20 LAPSEN OIKEUKSIEN SOPIMUS jos artiklan sisältämä oikeus ei näy lainsäädännössä, sopimukseen vedottava suoraan yleisperiaatteet huomioon kaikkien sopimuskohtien tulkinnassa lapsen oikeuksien komitean suositukset (Concluding Observations) Suomelle lapsen oikeuksien komitean antamat yleiskommentit (General Comments) Esityksen nimi / Tekijä

21 ISYYS

22 VANHEMMUUDEN MÄÄRÄYTYMINEN lapsen synnyttäjää pidetään aina lapsen äitinä oikeudellinen isyys määräytyy suoraan lain nojalla tai perustuu tunnustettuun isyyden hyväksymiseen tai perustuu vahvistustuomioon Esityksen nimi / Tekijä

23 ISYYDEN SELVITTÄMINEN tarkoituksena sellaisten tietojen hankkiminen, joiden nojalla isyys voidaan vahvistaa tai todentaa isyyden selvittämiseen voidaan ryhtyä kun lapsi syntynyt avioliiton ulkopuolella jos muu kuin aviomies tunnustanut lapsen ja äiti + aviomies tämän hyväksyneet 12-vuotias voi itsenäisesti estää isyyden selvittämisen Esityksen nimi / Tekijä

24 OIKEUDELLISEN ISYYDEN MÄÄRÄYTYMINEN 1) Isyysolettama (pater est) aviomies oletetaan lapsen isäksi kun lapsi on syntynyt avioliiton aikana jos puoliso kuolee ennen lapsen syntymää aviomiehen oletetaan olevan lapsen isä jos lapsi on voinut tulla siitetyksi avioliiton aikana Esityksen nimi / Tekijä

25 OIKEUDELLISEN ISYYDEN MÄÄRÄYTYMINEN 2) Isyyden tunnustaminen tunnustamistahdonilmaisu suoraan toimivaltaiselle viranomaiselle ; lastenvalvoja, henkikirjoittaja, julkinen notaari äidille ja lapelle määrätylle edunvalvojalle tilaisuus tulla kuulluksi, jos lapsi alle 18 v aviolapsen isyys voidaan kumota tunnustamisella vain jos äiti ja hänen aviomiehensä hyväksyvät tunnustamisen Esityksen nimi / Tekijä

26 OIKEUDELLISEN ISYYDEN MÄÄRÄYTYMINEN 3) Vahvistustuomio kantajana mies jos tunnustanut isyyden, mutta maistraatti ei ole hyväksynyt jos lapsi aviolapsi, mutta aviomiehen isyys kumottu kantajana lapsi lastenvalvojan nostettava kanne jos todennäköistä että lapsen äidin kanssa sukupuoliyhteydessä ollut mies on lapsen isä makaamisnäyttö ja perinnöllisyysnäyttö Esityksen nimi / Tekijä

27 ISYYDEN KUMOAMINEN tunnustetun isyyden kumoaminen tuomioistuimen päätöksellä: kantajana aviomies, isyytensä tunnustanut mies, näiden oikeudenomistajat kuoleman jälkeen, äiti tai lapsi tuomiolla vahvistettua isyyttä ei voi kumota alioikeuden päätöksellä; haettava päätöksen purkua korkeimmalta oikeudelta kumoaminen edellyttää, että väärästä isyydestä on riidaton näyttö Esityksen nimi / Tekijä

28 ISYYSLAIN UUDISTAMINEN Eduskunta hyväksyi hallituksen esityksen muutettuna PeVL 46/2014 vp LaVM 16/2014 vp Laki vahvistettiin tammikuussa 2015 Laki tulee voimaan Esityksen nimi / Tekijä

29 ISYYSLAIN UUDISTAMINEN nykyinen isyyslaki (700/1975) voimaan pääosin säilynyt muuttumattomana yhteiskunnalliset muutokset avioliiton ulkopuolella syntyneiden lasten osuus kasvanut voimakkaasti (sis. sekä avoliitto että yhden vanhemman perheet) 10,1 % (6 670/65 719) vuonna 1975 ja 42,1 % (24 488/58 134) vuonna 2013 liittyminen Euroopan ihmisoikeussopimukseen vuonna 1990 tutkimusmenetelmien kehittyminen (DNA-tutkimukset) LsN Salla Silvola

30 KESKEISIÄ MUUTOKSIA UUDESSA ISYYSLAISSA isyyden tunnustaminen ennen syntymää äitiysneuvolakäynnin yhteydessä äidin läsnäollessa terveydenhoitajalle tai kätilölle ennen lapsen syntymää annettu tunnustaminen voidaan peruuttaa tai kiistää viimeistään 30. päivänä syntymästä Esityksen nimi / Tekijä

31 KESKEISIÄ MUUTOKSIA UUDESSA ISYYSLAISSA isyyden vahvistaminen oikeudenomistajien suostumuksella uusi mahdollisuus tilanteissa, joissa isä, joka on kuollut, ei ole tunnustanut avioliiton ulkopuolella syntynyttä lasta ennen kuolemaansa edellyttää, että oikeusgeneettinen isyystutkimus osoittaa miehen olevan lapsen isä, ja miehen oikeudenomistajat antavat kirjallisen suostumuksensa siihen, että isyys voidaan vahvistaa ilman oikeudenkäyntiä maistraatin päätöksellä Esityksen nimi / Tekijä

32 KESKEISIÄ MUUTOKSIA UUDESSA ISYYSLAISSA isänä itseään pitävän miehen kanneoikeutta vahvistetaan: miehellä on kanneoikeus, jos lastenvalvoja on keskeyttänyt isyyden selvittämisen, koska lapsesta tai lapsen äidistä ei ole voitu tehdä oikeusgeneettisiä isyystutkimuksia kanneoikeus myös miehellä, joka katsoo olevansa lapsen isä aviomiehen sijaan, jos äiti ja aviomies asuivat erillään lapsen syntymän aikaan + kantaja asui yhdessä lapsen äidin kanssa lapsen syntymän aikaan ja lapseen on muodostunut perheyhteyteen rinnastettava suhde + tuomioistuin arvioi kanteen nostamisen olevan lapsen edun mukainen Esityksen nimi / Tekijä

33 KESKEISIÄ MUUTOKSIA UUDESSA ISYYSLAISSA aviomiehen isyys voidaan kumota, jos lapsen äiti ja aviomies ovat yhdessä pyytäneet isyyden selvittämistä ja DNA-tutkimuksen perusteella voidaan todeta, että aviomies ei voi olla lapsen isä äidin oikeus vastustaa isyyden selvittämistä ja sen vahvistamista tuomioistuimessa poistuu Esityksen nimi / Tekijä

34 ADOPTIO

35 ADOPTIO lapsen siirtäminen biologisilta vanhemmilta uusien vanhempien vastuulle tarkoitus edistää lapsen parasta vahvistamalla lapsen ja vanhemman suhde adoptiolapsen ja adoptiovanhemman välille lapsi siirtyy täysin adoptiovanhemman suvun jäseneksi; suhde purkamaton (vain uusi adoptio purkaa) suhde biologisiin vanhempiin ja näiden sukulaisiin katkeaa perimys, elatus, huolto kuten biologisella lapsella adoptiolaki 2012 Esityksen nimi / Tekijä

36 LAPSEN OIKEUKSIEN SOPIMUS JA ADOPTIO Lapsen oikeus kehitykseen pysyvä perhe, tasapainoinen kehitys ja hyvinvointi (AdoptioL 2.2 ) hyvä hoito ja kasvatus (AdoptioL 3.1 ) Syrjimättömyys Adoptiokelpoisuus Osallisuus lapsen toivomukset ja mielipide huomioon iän ja kehitystason edellyttämällä tavalla (AdoptioL 3.2 ) selvitettävä miten lapsi suhtautuu adoptioon ja yhteydenpitoon; 12- vuotiaan suostumus (AdoptioL 26 ) Esityksen nimi / Tekijä

37 LAPSEN ETU ADOPTIOSSA; LOS 21 artikla lapsi voidaan adoptoida vain jos se on lapsen kannalta paras vaihtoehto lapseksiottamisprosessin kaikissa vaiheissa lapsen etu ehdottoman ensisijainen (the primary consideration) mikään muu etu ei voi ohittaa lapsen etua; poikkeaa tältä osin LOS 3 artiklan lapsen edusta toissijaisuusperiaate pyrittävä tilanteeseen, jossa LOS-oikeudet toteutuisivat mahdollisimman täysimääräisesti Esityksen nimi / Tekijä

38 ADOPTION VAIHEET adoptioneuvonta olosuhdeselvitys neuvonta keskeytetään jos ilmeistä, ettei edellytyksiä adoptiolle ole ratkaisusta voi valittaa hallinto-oikeuteen adoptiolupa hakemus tuomioistuimelle adoption vahvistamiseksi Esityksen nimi / Tekijä

39 ADOPTIOTYYPIT aviopuolisoiden yhteinen adoptio perheensisäinen adoptio avioliitossa tai rekisteröidyssä parisuhteessa elävä kumppani adoptoi puolisonsa/kumppaninsa lapsen edellyttää kummankin biologisen vanhemman suostumusta aikuisadoptio Esityksen nimi / Tekijä

40 IKÄRAJAT ADOPTIOSSA adoptiovanhemman oltava vähintään 25-vuotias jos adoptoitava on alaikäinen, hakija ei saa olla yli 50-vuotias (paitsi perheen sisäinen adoptio) alaikäisen adoptoitavan ja adoptionhakijan ikäeron oltava v (ei perheensisäinen adoptio, biologisen lapsen takaisinadoptio, jos lapsen edun kannalta perusteltu syy) Esityksen nimi / Tekijä

41 LAPSEN HUOLTO JA TAPAAMISOIKEUS

42 LAPSEN HUOLTO lapsen hoitamista, huoltamista, kasvattamista sekä hänen muiden perustarpeittensa tyydyttämistä päätöksentekoa lapsen henkilöä koskevissa asioissa (päivähoito, koulu, terveydenhuolto, harrastukset ym) edunvalvonta = lapsen taloudellisista asioista huolehtimista Esityksen nimi / Tekijä

43 LAPSEN HUOLTO Laki lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta, voimaan 1984 lapsella on oikeus huoltoon huoltajat vastaavat yhdessä huoltoon kuuluvista tehtävistä ja tekevät yhdessä lasta koskevat ratkaisut toisen huoltajan suostumus ei tarpeen, jos häntä ei matkan, sairauden tai muun syyn vuoksi voi osallistua ja viivästymisestä aiheutuisi haittaa oikeus huoltoon päättyy kun lapsi täyttää 18 v tai solmii avioliiton Esityksen nimi / Tekijä

44 LAPSEN HUOLTO lapsen huollon tarkoitus turvata lapsen tasapainoinen kehitys ja hyvinvointi lapsen yksilöllisten tarpeiden ja toivomusten mukaisesti huollon tulee turvata myönteiset ja läheiset ihmissuhteet erityisesti lapsen ja hänen vanhempiensa välillä Esityksen nimi / Tekijä

45 HUOLTAJA kun lapsen vanhemmat lapsen syntyessä avioliitossa keskenään, kumpikin on lapsen huoltaja jos vanhemmat eivät ole avioliitossa syntymähetkellä, äiti on lapsen huoltaja jos toinen vanhemmista on yksin huoltaja ja vanhemmat menevät keskenään avioliittoon, myös toisesta tulee lapsen huoltaja isyyden vahvistamisella ja avioerolla EI välitöntä vaikutusta huoltoon Esityksen nimi / Tekijä

46 LAPSENHUOLTOLAIN ONGELMAKOHTIA LHL 4.2 Huoltajien tulee aina keskustella ennen päätöksentekoa asiasta lapsen kanssa, jos se lapsen ikään ja kehitystasoon sekä asian laatuun nähden on mahdollista Esityksen nimi / Tekijä

47 LAPSENHUOLTOLAIN ONGELMAKOHTIA LHL 11 Lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevassa asiassa selvitettävä lapsen toivomukset ja mielipide sikäli kuin se on lapsen ikään ja kehitystasoon nähden mahdollista aina silloin kun vanhemmat eivät yksimieliset lapsi muun kuin huoltajan hoidettavana kun tätä muuten pidettävä lapsen edun kannalta aiheellisena Esityksen nimi / Tekijä

48 TAPAAMISOIKEUS lapsen oikeus pitää yhteyttä ja tavata vanhempaansa, jonka luona lapsi ei asu tapaamisoikeuden vahvistaminen, jos vanhemmat eivät asu yhdessä vanhemmat eroavat tai muuttavat erilleen asumaan Esityksen nimi / Tekijä

49 HUOLLOSTA JA TAPAAMISOIKEUDESTA PÄÄTTÄMINEN 1) Vanhempien sopimus yhteishuolto / yksinhuolto asuminen tapaamisoikeus sosiaalilautakunnan vahvistus tarkistaa että lapsen edun mukainen: miten huolto ja tapaamisoikeus parhaiten toteutuvat vastaisuudessa lapsen toivomukset otettava huomioon vahvistettu sopimus voidaan panna täytäntöön kuten lainvoimainen tuomio Esityksen nimi / Tekijä

50 HUOLLOSTA JA TAPAAMISOIKEUDESTA PÄÄTTÄMINEN 2) Tuomioistuimen päätös voi määrätä kohdassa 1 mainituista asioista voi määrätä oheis- (lapsen etu) tai sijaishuoltajan (erityisen painavia syitä) voi määrätä huoltajan tehtävistä, oikeuksista ja velvollisuuksista sekä päättää tehtävien jaosta huoltajien kesken Esityksen nimi / Tekijä

51 HUOLLOSTA JA TAPAAMISOIKEUDESTA PÄÄTTÄMINEN vireille hakemuksella (vanhemmat, vanhempi, huoltaja, sosiaalilautakunta; sukulainen/muu läheinen hlö jos lapsi vaille huoltajaa kuoleman vuoksi; EI LAPSI) asia ratkaistava lapsen edun mukaisesti miten huolto ja tapaamisoikeus parhaiten toteutuvat vastaisuudessa huoltoa ja tapaamisoikeutta koskeva asia ratkaistava vanhempien sopimalla tavalla jos ainakin toinen heistä lapsen huoltaja eikä aihetta olettaa että ratkaisu vastoin lapsen etua Esityksen nimi / Tekijä

52 SOPIMUKSEN/PÄÄTÖKSEN MUUTTAMINEN edellyttää että olosuhteet sopimuksen vahvistamisen jälkeen/ päätöksen jälkeen muuttuneet TAI muuttamiseen muutoin aihetta LAPSEN EDUN NÄKÖKULMA Esityksen nimi / Tekijä

53 HUOLTO- JA TAPAAMISOIKEUTTA KOSKEVAN PÄÄTÖKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANO tuomioistuimen päätös ja sosiaalilautakunnan vahvistama sopimus mahdollista panna pakolla täytäntöön hakemus käräjäoikeudelle, jonka tuomiopiirissä lapsen tai hakijan vastapuolen asuinpaikka ennen täytäntöönpanoa toimitettava täytäntöönpanosovittelu ei voida ryhtyä vastoin 12 vuotta täyttäneen lapsen tahtoa; ei tätä nuoremmankaan, jos lapsi niin kehittynyt, että hänen tahtoonsa voidaan kiinnittää huomiota Esityksen nimi / Tekijä

54 HUOLTO- JA TAPAAMISOIKEUTTA KOSKEVAN PÄÄTÖKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANO vastapuoli velvoitetaan luovuttamaan lapsi sakon uhalla lapsi voidaan määrätä noudettavaksi vastapuoli velvoitetaan sallimaan tapaamiset Esityksen nimi / Tekijä

55 Tapaamisoikeuscase KKO 2008:69 Esityksen nimi / Tekijä

56 LASTENSUOJELU

57 LASTENSUOJELU tavoitteena turvata lapsen oikeus turvalliseen kasvuympäristöön, tasapainoiseen ja monipuoliseen kehitykseen ja erityiseen suojeluun viranomaisten tuettava vanhempia kasvatustehtävässä ja pyrittävä tarjoamaan tarpeellista apua riittävän varhain; ehkäistävä ongelmia ja puututtava ongelmiin riittävän varhain Esityksen nimi / Tekijä

58 LASTENSUOJELU vuonna 2013 lastensuojeluilmoitus lapsesta lastensuojelun avohuollon asiakkaina lasta kodin ulkopuolelle sijoitettiin kiireellisesti 4202 lasta kodin ulkopuolella asui lasta Esityksen nimi / Tekijä

59 HUOSTAANOTTO lapsi otettava huostaan ja järjestettävä sijaishuolto jos puutteet lapsen huolenpidossa tai muut kasvuolosuhteet uhkaavat vakavasti vaarantaa lapsen terveyttä tai kehitystä TAI jos lapsi itse vaarantaa vakavasti terveyttään tai kehitystään käyttämällä päihteitä, tekemällä muun kuin vähäisenä pidettävän rikollisen teon tai muulla niihin rinnastettavalla käyttäytymisellään Esityksen nimi / Tekijä

60 LAPSEN EDUN ENSISIJAISUUS (art. 3) LSL 4 : Lastensuojelun tarvetta arvioitaessa ja lastensuojelua toteutettaessa on ensisijaisesti otettava huomioon lapsen etu sijaishuoltoa toteutettaessa on otettava lapsen edun mukaisella tavalla huomioon tavoite perheen jälleenyhdistämisestä Esityksen nimi / Tekijä

61 LAPSEN EDUN ENSISIJAISUUS lapsen etua tulisi täsmentää tavallisen lainsäädännön tasolla LSL 4 :ssä luetellaan eräitä seikkoja, jotka otettava huomioon lapsen etua arvioitaessa LISÄKSI OTETTAVA HUOMIOON KOKO LOS! Esityksen nimi / Tekijä

62 LAPSEN ETU LASTENSUOJELULAISSA tasapainoinen kehitys ja hyvinvointi läheiset ja jatkuvat ihmissuhteet mahdollisuus saada ymmärtämystä ja hellyyttä iän ja kehitystason mukainen valvonta ja huolenpito taipumuksia ja toivomuksia vastaava koulutus turvallinen kasvuympäristö ruumiillinen ja henkinen koskemattomuus itsenäistyminen ja kasvaminen vastuullisuuteen mahdollisuus osallistumiseen ja vaikuttamiseen omissa asioissaan kielellisen, kulttuurisen ja uskonnollisen taustan huomioiminen Esityksen nimi / Tekijä

63 MITÄ OPIN TÄNÄÄN 1) lapsioikeudesta; 2) oikeustieteestä; 3) jostain muusta mainitse mielellään ainakin kohtiin 1 ja 2 kolme mielestäsi itsellesi tärkeintä asiaa laita nimesi paperiin Esityksen nimi / Tekijä

64

Isyyslain kokonaisuudistus pähkinänkuoressa. Salla Silvola Lainsäädäntöneuvos Oikeusministeriö

Isyyslain kokonaisuudistus pähkinänkuoressa. Salla Silvola Lainsäädäntöneuvos Oikeusministeriö Isyyslain kokonaisuudistus pähkinänkuoressa Salla Silvola Lainsäädäntöneuvos Oikeusministeriö Isyyslain uudistamisen tausta Nykyinen isyyslaki (700/1975) tuli voimaan 1.10.1976 Muutoksia 80-luvulla ja

Lisätiedot

Isyyslain kokonaisuudistus ja isyyden tunnustaminen äitiysneuvolassa

Isyyslain kokonaisuudistus ja isyyden tunnustaminen äitiysneuvolassa Isyyslain kokonaisuudistus ja isyyden tunnustaminen äitiysneuvolassa Lainsäädäntöneuvos Salla Silvola, oikeusministeriö Lakimies-lastenvalvoja Henna Harju, Helsingin kaupunki I Isyyslain kokonaisuudistus

Lisätiedot

Isyyslain kokonaisuudistus ja isyyden tunnustaminen äitiysneuvolassa. Lainsäädäntöneuvos Salla Silvola, oikeusministeriö

Isyyslain kokonaisuudistus ja isyyden tunnustaminen äitiysneuvolassa. Lainsäädäntöneuvos Salla Silvola, oikeusministeriö Isyyslain kokonaisuudistus ja isyyden tunnustaminen äitiysneuvolassa Lainsäädäntöneuvos Salla Silvola, oikeusministeriö Isyyslain uudistamisen tausta Uusi isyyslaki (11/2015) tulee voimaan 1.1.2016 Kumoaa

Lisätiedot

LAPSIOIKEUS Isyysolettama

LAPSIOIKEUS Isyysolettama Isyysolettama Isyys voidaan todeta tai vahvistaa a) Todeta avioliiton perusteella (syntymähetken tilanne) legaalinen olettama, joka voidaan kumota b) vahvistaa tunnustamisen / tuomion perustella - Jos

Lisätiedot

Isyyslain kokonaisuudistus muutokset lastenvalvojan työssä

Isyyslain kokonaisuudistus muutokset lastenvalvojan työssä Isyyslain kokonaisuudistus muutokset lastenvalvojan työssä Lainsäädäntöneuvos Salla Silvola, oikeusministeriö Lakimies-lastenvalvoja Henna Harju, Helsingin kaupunki Isyyslain kokonaisuudistuksen pääteemat

Lisätiedot

Suvianna Hakalehto-Wainio OTT,VT Asiantuntijalakimies. Lapsen osallisuus lastensuojelussa

Suvianna Hakalehto-Wainio OTT,VT Asiantuntijalakimies. Lapsen osallisuus lastensuojelussa Suvianna Hakalehto-Wainio OTT,VT Asiantuntijalakimies Lapsen osallisuus lastensuojelussa Esityksen rakenne 1) Lapsen oikeuksista Lapsen oikeuksien sopimus: keskeiset periaatteet Lasten oikeuksien toteutumisen

Lisätiedot

Isyyslain kokonaisuudistus muutokset lastenvalvojan työssä

Isyyslain kokonaisuudistus muutokset lastenvalvojan työssä Isyyslain kokonaisuudistus muutokset lastenvalvojan työssä Lainsäädäntöneuvos Salla Silvola, oikeusministeriö Lakimies-lastenvalvoja Henna Harju, Helsingin kaupunki Isyyslain kokonaisuudistuksen pääteemat

Lisätiedot

KOHTI YHTEISTÄ LAPSIKÄSITYSTÄ LAPSEN OIKEUKSIEN SOPIMUS LAPSIKÄSITYSTEN YHDISTÄJÄNÄ

KOHTI YHTEISTÄ LAPSIKÄSITYSTÄ LAPSEN OIKEUKSIEN SOPIMUS LAPSIKÄSITYSTEN YHDISTÄJÄNÄ Suvianna Hakalehto Lapsi- ja koulutusoikeuden apulaisprofessori KOHTI YHTEISTÄ LAPSIKÄSITYSTÄ LAPSEN OIKEUKSIEN SOPIMUS LAPSIKÄSITYSTEN YHDISTÄJÄNÄ LAPSEN OIKEUDELLISEN ASEMAN KEHITYS lapsi sosiaalisena

Lisätiedot

Lapsen edunvalvonnasta lastensuojeluasioissa

Lapsen edunvalvonnasta lastensuojeluasioissa Lapsen edunvalvonnasta lastensuojeluasioissa Rovaniemi 12.9.2013 Oikeusturvayksikön päällikkö, ylitarkastaja Keijo Mattila, 12.9.2013 1 PERUSOIKEUDET LAPSEN SUOJANA Perustuslain 6.3 : Lapsia on kohdeltava

Lisätiedot

LAPSEN OIKEUDET. YH3: Lakitieto. Toni Uusimäki 2010.

LAPSEN OIKEUDET. YH3: Lakitieto. Toni Uusimäki 2010. LAPSEN OIKEUDET YH3: Lakitieto. Toni Uusimäki 2010. (c) Toni Uusimäki 2004 NIMI yksilöi ihmisen Nimellä tunnistetehtävä, osa persoonallisuutta Etunimiä enintään kolme Vanhemmilla yhteinen lapselle automaattisesti

Lisätiedot

Lapsi perheen ja hallinnon välissä

Lapsi perheen ja hallinnon välissä Lapsi perheen ja hallinnon välissä Lasten ja perheiden eroauttaminen -seminaari Pentti Arajärvi 11.11.2015 1 Lapsen oikeuksien yleissopimus 3 artikla 1. Kaikissa julkisen tai yksityisen sosiaalihuollon,

Lisätiedot

Lastensuojelu Suomessa

Lastensuojelu Suomessa Lastensuojelu Suomessa 16.6.2010 Lastensuojelu 2008 Lastensuojelun sosiaalityön asiakkaana ja avohuollollisten tukitoimien piirissä oli yhteensä yli 67 000 lasta ja nuorta vuonna 2008. Suomessa ei tilastoida,

Lisätiedot

ISYYDEN TUNNUSTAMINEN ÄITIYSNEUVOLASSA

ISYYDEN TUNNUSTAMINEN ÄITIYSNEUVOLASSA ISYYDEN TUNNUSTAMINEN ÄITIYSNEUVOLASSA Henna Harju Lakimies Helsingin kaupunki, perheoikeudelliset asiat ISYYSLAKI 11/2015 Suomessa syntyy vuosittain n. 60 000 lasta, joista n. 40 % syntyy avioliiton ulkopuolella

Lisätiedot

Kodin ulkopuolella asuvat vammaiset lapset ja lakiuudistukset

Kodin ulkopuolella asuvat vammaiset lapset ja lakiuudistukset Kodin ulkopuolella asuvat vammaiset lapset ja lakiuudistukset Sanna Ahola Erityisasiantuntija 28.11.2016 Esityksen nimi / Tekijä 1 Milloin lapsi voidaan sijoittaa kodin ulkopuolelle? Lastensuojelulain

Lisätiedot

Puolison sukunimi ja lapsen sukunimi

Puolison sukunimi ja lapsen sukunimi Puolison sukunimi ja lapsen sukunimi OIKEUSMINISTERIÖ Puolisoiden sukunimi avioliittoa solmittaessa Puolisoiden sukunimi avioliiton purkauduttua Lapsen sukunimi syntymän perusteella Lapsen sukunimen muuttaminen

Lisätiedot

Jokainen alle 18-vuotias on lapsi.

Jokainen alle 18-vuotias on lapsi. Jokainen alle 18-vuotias on lapsi. Lapsen oikeudet kuuluvat jokaiselle lapselle. Ketään lasta ei saa syrjiä hänen tai hänen vanhempiensa ominaisuuksien, mielipiteiden tai alkuperän vuoksi. Lapsia koskevia

Lisätiedot

Suvianna Hakalehto Koulutusoikeuden apulaisprofessori KOULUTUSOIKEUS, KEVÄT 2015

Suvianna Hakalehto Koulutusoikeuden apulaisprofessori KOULUTUSOIKEUS, KEVÄT 2015 Suvianna Hakalehto Koulutusoikeuden apulaisprofessori KOULUTUSOIKEUS, KEVÄT 2015 ERÄITÄ ASKARRUTTAVIA ASIOITA jos oppilaan huoltaja antaa luvan johonkin oppilaaseen liittyvään, onko oppilaalla sanavaltaa?

Lisätiedot

Oikeudellinen huolto = huoltomuoto vanhempien eron jälkeen

Oikeudellinen huolto = huoltomuoto vanhempien eron jälkeen YHTEISHUOLTO VAI YKSINHUOLTO? Huollon monet merkitykset - arkihuolto - oikeudellinen huolto - edunvalvonta Oikeudellinen huolto = huoltomuoto vanhempien eron jälkeen Huoltomuoto vanhempien asuessa erillään

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2005 Julkaistu Helsingissä 9 päivänä kesäkuuta 2005 N:o 378 385. Laki. N:o 378. oikeusgeneettisestä isyystutkimuksesta

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2005 Julkaistu Helsingissä 9 päivänä kesäkuuta 2005 N:o 378 385. Laki. N:o 378. oikeusgeneettisestä isyystutkimuksesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2005 Julkaistu Helsingissä 9 päivänä kesäkuuta 2005 N:o 378 385 SISÄLLYS N:o Sivu 378 Laki oikeusgeneettisestä isyystutkimuksesta... 2279 379 Laki isyyslain muuttamisesta... 2285

Lisätiedot

PERHE- JA JÄÄMISTÖOIKEUS LAPSIOIKEUS

PERHE- JA JÄÄMISTÖOIKEUS LAPSIOIKEUS Suvianna Hakalehto-Wainio PERHE- JA JÄÄMISTÖOIKEUS LAPSIOIKEUS Mitä jäi epäselväksi? EU-oikeuden merkitys (1) kansallisen ja kansainvälisen sääntelyn suhde (2) perustuslain ja kansallisten lapsilakien

Lisätiedot

Lapsenhuoltolain uudistus. Työryhmän keskeiset ehdotukset

Lapsenhuoltolain uudistus. Työryhmän keskeiset ehdotukset Lapsenhuoltolain uudistus Työryhmän keskeiset ehdotukset Vahvistetaan lapsen oikeutta ilmaista näkemyksensä Lastenvalvojan tai tuomioistuimen olisi varmistettava riidattomissakin asioissa, että lapsi on

Lisätiedot

sosiaalipalvelupäällikkö Arja Tolttila Heikinkuja 4 04600 MÄNTSÄLÄ puhelin (vaihde) 019 264 5000

sosiaalipalvelupäällikkö Arja Tolttila Heikinkuja 4 04600 MÄNTSÄLÄ puhelin (vaihde) 019 264 5000 TIETOSUOJASELOSTE - yhdistetty rekisteriseloste ja informointiasiakirja - Henkilötietolaki (523/99) 10 ja 24 1. Rekisterinpitäjä Mäntsälän kunta, Heikinkuja 4 2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö

Lisätiedot

Lakivaliokunnalle. SOSIAALI- JA TERVEYSVALIOKUNNAN LAUSUNTO 11/2011 vp

Lakivaliokunnalle. SOSIAALI- JA TERVEYSVALIOKUNNAN LAUSUNTO 11/2011 vp SOSIAALI- JA TERVEYSVALIOKUNNAN LAUSUNTO 11/2011 vp Hallituksen esitys eduskunnalle adoptiota koskevan lainsäädännön uudistamiseksi sekä lasten adoptiota koskevan eurooppalaisen yleissopimuksen hyväksymiseksi

Lisätiedot

Avioero ja lasten asioista sopiminen.

Avioero ja lasten asioista sopiminen. Avioero ja lasten asioista sopiminen. Anne Liakka Eron Keskellä eronkeskellä.fi Materiaalin Copyright 2015 eronkeskellä.fi / Palomacorento Oy ja Suomen Jurisit Oy. Kaikki oikeudet pidätetään. Materiaalissa

Lisätiedot

Oikeudet ja velvollisuudet ovat perheen turva. Avioliitto, avoliitto ja rekisteröity parisuhde ovat erilaisia

Oikeudet ja velvollisuudet ovat perheen turva. Avioliitto, avoliitto ja rekisteröity parisuhde ovat erilaisia Oikeudet ja velvollisuudet ovat perheen turva Avioliitto, avoliitto ja rekisteröity parisuhde ovat erilaisia t.1 s.63 Omaisuuden osalta: avioliitossa omaisuuden ja velkojen erillisyys, mutta avioliitossa

Lisätiedot

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ Sosiaali- ja terveyslautakunta 9.12.2015 94 Voimaantulo 1.1.2016 Sisällysluettelo I LUKU... 2 1 Toimintasääntö... 2 II LUKU...

Lisätiedot

Lapsen sijoitus. Reunaehtoja työlle. 23.11.2015 Pinja Salmi/Lapsiperheiden sosiaalityö

Lapsen sijoitus. Reunaehtoja työlle. 23.11.2015 Pinja Salmi/Lapsiperheiden sosiaalityö Lapsen sijoitus Reunaehtoja työlle Sijoitukseen vaikuttavia lakeja Perustuslaki (mm. 21 asian laillinen käsittely) Lapsen oikeuksien sopimus (mm. Lapsen etu) Kuntalaki (mm. 44 julkisen vallan käyttö virkasuhteessa)

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 187/2004 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 187/2004 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 187/2004 vp Hallituksen esitys laiksi tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta avioliittoa ja vanhempainvastuuta koskevissa asioissa annetun

Lisätiedot

Lapsenhuoltolain uudistaminen. Yleistä. Lapsenhuoltolain yleiset säännökset (1. luku; 1-5 c ) Itä-Suomen aluehallintovirasto. Lausunto

Lapsenhuoltolain uudistaminen. Yleistä. Lapsenhuoltolain yleiset säännökset (1. luku; 1-5 c ) Itä-Suomen aluehallintovirasto. Lausunto Itä-Suomen aluehallintovirasto Lausunto ISAVI/2705/05.01.01.02/2017 30.11.2017 Asia: OM 31/41/2015 Lapsenhuoltolain uudistaminen Yleistä Onko teillä yleistä lausuttavaa työryhmän ehdotuksesta? Maistraattien

Lisätiedot

ADOPTIOLAUTAKUNNAN AJANKOHTAISET ASIAT

ADOPTIOLAUTAKUNNAN AJANKOHTAISET ASIAT ADOPTIOLAUTAKUNNAN AJANKOHTAISET ASIAT / Lakimies, adoptiolautakunnan sihteeri, Adoptiokoulutus 26.1.2016 Säätytalo 1. ILMAN PALVELUNANTAJAA TAPAHTUVAT ADOPTIOT (SUKULAISADOPTIOT) 2. ADOPTIOLAUTAKUNNAN

Lisätiedot

Lapsen itsemääräämisoikeuden käyttäminen 25.11.2014

Lapsen itsemääräämisoikeuden käyttäminen 25.11.2014 Lapsen itsemääräämisoikeuden käyttäminen 25.11.2014 Lapsen itsemääräämisoikeuden käyttäminen Alaikäiset ja biopankit -keskustelu 25.11.2014 Merike Helander Merike Helander, lakimies 25.11.2014 2 Esityksen

Lisätiedot

Toteutuuko lapsen etu erotilanteessa?

Toteutuuko lapsen etu erotilanteessa? Esa Iivonen MLL:n Hyvinkään yhdistyksen seminaari lasten ja perheiden eroauttamisesta 7.5.2015 Toteutuuko lapsen etu erotilanteessa? Vanhemmuuden järjestäminen eron myötä - Vanhemmuus tulee järjesteltäväksi

Lisätiedot

Lastensuojelun edunvalvonta

Lastensuojelun edunvalvonta Lastensuojelun edunvalvonta Lastensuojelun edunvalvontahanke 2005-2011 Pelastakaa lasten, Ensi- ja turvakotien liiton, Nuorten ystävien ja soslapsikylien yhteishanke, jota RAY rahoittaa Lapselle tulee

Lisätiedot

Lapsenhuoltolain uudistaminen. Yleistä. Lapsenhuoltolain yleiset säännökset (1. luku; 1-5 c ) Huoltajat ja tapaamisoikeus (2. luku; 6-12 ) Lausunto

Lapsenhuoltolain uudistaminen. Yleistä. Lapsenhuoltolain yleiset säännökset (1. luku; 1-5 c ) Huoltajat ja tapaamisoikeus (2. luku; 6-12 ) Lausunto Lausunto 30.11.2017 Asia: OM 31/41/2015 Lapsenhuoltolain uudistaminen Yleistä Onko teillä yleistä lausuttavaa työryhmän ehdotuksesta? Lapsenhuoltolain yleiset säännökset (1. luku; 1-5 c ) Ei huomautettavaa.

Lisätiedot

Isyyslaki. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

Isyyslaki. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: Isyyslaki Annettu Helsingissä 13 päivänä tammikuuta 2015 1 luku Yleiset säännökset 1 Lain soveltamisala Tätä lakia sovelletaan isyyden toteamiseen ja vahvistamiseen

Lisätiedot

Asia C-540/03. Euroopan parlamentti vastaan Euroopan unionin neuvosto

Asia C-540/03. Euroopan parlamentti vastaan Euroopan unionin neuvosto Asia C-540/03 Euroopan parlamentti vastaan Euroopan unionin neuvosto Maahanmuuttopolitiikka Kolmansien maiden kansalaisten alaikäisten lasten oikeus perheenyhdistämiseen Direktiivi 2003/86/EY Perusoikeuksien

Lisätiedot

PERHESUHTEET JA LAINSÄÄDÄNTÖ

PERHESUHTEET JA LAINSÄÄDÄNTÖ Turun yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan julkaisuja Yksityisoikeuden sarja A:133 Eva Gottberg PERHESUHTEET JA LAINSÄÄDÄNTÖ 7. ajantasaistettu painos Turku 2013 ISBN 978-951-29-5547-3 ISSN 0783-2001

Lisätiedot

Eduskunnan lakivaliokunnalle

Eduskunnan lakivaliokunnalle 1 Eduskunnan lakivaliokunnalle Lausunto eduskunnan lakivaliokunnalle hallituksen esityksestä eduskunnalle etu- ja sukunimilaiksi ja laiksi rekisteröidystä parisuhteesta annetun lain 8 ja 9 :n muuttamisesta

Lisätiedot

OIKEUSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Lainsäädäntöneuvos 30.9.2015 Salla Silvola

OIKEUSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Lainsäädäntöneuvos 30.9.2015 Salla Silvola OIKEUSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Lainsäädäntöneuvos 30.9.2015 Salla Silvola VALTIONEUVOSTON ASETUKSET ERÄISTÄ TOIMENPITEISTÄ JA ASIAKIRJOISTA ISYYSASIOISSA JA OIKEUSGENEETTISESTÄ ISYYSTUTKIMUKSESTA JA

Lisätiedot

Puolison sukunimi ja lapsen sukunimi

Puolison sukunimi ja lapsen sukunimi 1 Lähde: oikeusministerio.fi-verkkosivu, 7/2017 Puolison sukunimi ja lapsen sukunimi Tässä esitteessä kerrotaan, millä tavalla sukunimi voi muuttua avioliiton solmimisen yhteydessä. Esitteessä kerrotaan

Lisätiedot

LÄHISUHDEVÄKIVALTA JA ERO; VAIKUTUS LAPSIIN JA VANHEMMUUTEEN Koulutustilaisuus sosiaalialan ammattilaisille

LÄHISUHDEVÄKIVALTA JA ERO; VAIKUTUS LAPSIIN JA VANHEMMUUTEEN Koulutustilaisuus sosiaalialan ammattilaisille LÄHISUHDEVÄKIVALTA JA ERO; VAIKUTUS LAPSIIN JA VANHEMMUUTEEN Koulutustilaisuus sosiaalialan ammattilaisille ROVANIEMI 22.5. 2014 Marjatta Karhuvaara / Sanna Kaitue Koulutuksen pohjana on käytetty opasta

Lisätiedot

Lähiomaisen tai muun läheisen tai laillisen edustajan määritteleminen

Lähiomaisen tai muun läheisen tai laillisen edustajan määritteleminen Lähiomaisen tai muun läheisen tai laillisen edustajan määritteleminen 16.10.2007 Tutkimusasiamies Jari-Pekka Tuominen VSSHP/TUKIJA Lääketieteellisen tutkimuksen osalta taustalla lääketutkimusdirektiivi

Lisätiedot

Päätös. Laki. rekisterihallintolain muuttamisesta

Päätös. Laki. rekisterihallintolain muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 118/2006 vp Hallituksen esitys laeiksi rekisterihallintolain ja eräiden maistraatin toimivallan määräytymistä koskevia säännöksiä sisältävien lakien muuttamisesta Asia Hallitus on vuoden

Lisätiedot

1. Lapsen oikeuksien julistus koskee kaikkia alle 18-vuotiaita. Lapsen oikeuksien julistuksessa lapsiksi kutsutaan sekä lapsia että nuoria.

1. Lapsen oikeuksien julistus koskee kaikkia alle 18-vuotiaita. Lapsen oikeuksien julistuksessa lapsiksi kutsutaan sekä lapsia että nuoria. Lapsen oikeuksien julistus Barnkonventionen på finska för barn och ungdomar YK:n lapsen oikeuksien julistus annettiin vuonna 1989. Lapsen oikeuksien julistuksessa luetellaan oikeudet, jotka jokaisella

Lisätiedot

Lapsi ja vanhempien ero Lapsen oikeuksien näkökulma

Lapsi ja vanhempien ero Lapsen oikeuksien näkökulma Esa Iivonen Lapsi erotilanteessa toteutuuko lapsen etu? Lapsiasiavaltuutetun seminaari 16.12.2014 Lapsi ja vanhempien ero Lapsen oikeuksien näkökulma Lapsen oikeuksien sopimuksessa (LOS) turvattujen oikeuksien

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 27/2005 vp. Hallituksen esitys laeiksi oikeusgeneettisestä isyystutkimuksesta ja isyyslain muuttamisesta. Asia.

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 27/2005 vp. Hallituksen esitys laeiksi oikeusgeneettisestä isyystutkimuksesta ja isyyslain muuttamisesta. Asia. EDUSKUNNAN VASTAUS 27/2005 vp Hallituksen esitys laeiksi oikeusgeneettisestä isyystutkimuksesta ja isyyslain muuttamisesta Asia Hallitus on vuoden 2004 valtiopäivillä antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi

Lisätiedot

Ennakkotietoa isyyslaista ja sen etenemisestä. Salla Silvola Lainsäädäntöneuvos Oikeusministeriö

Ennakkotietoa isyyslaista ja sen etenemisestä. Salla Silvola Lainsäädäntöneuvos Oikeusministeriö Ennakkotietoa isyyslaista ja sen etenemisestä Salla Silvola Lainsäädäntöneuvos Oikeusministeriö Isyyslain valmistelu ja sen eteneminen Arviomuistio 2011 (OMSO 37/2011) Työryhmä (5 jäsentä) + seurantaryhmä

Lisätiedot

Lastensuojelun Keskusliitto Armfeltintie 1, Helsinki Puh. (09)

Lastensuojelun Keskusliitto Armfeltintie 1, Helsinki Puh. (09) YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen määräaikaisraportointi YK:n lapsenoikeuksien komitealle ja lapsen oikeuksien sopimuksen vaihtoehtoinen raportti Toiminnanjohtaja Hanna Heinonen 9.11.2016 Lastensuojelun

Lisätiedot

Lapsiperheiden palvelut ja lastensuojelupalvelut

Lapsiperheiden palvelut ja lastensuojelupalvelut Lapsiperheiden palvelut ja lastensuojelupalvelut Lastensuojelun perusta Vanhemmat ovat ensisijaisesti vastuussa lapsen huolenpidosta ja kasvatuksesta. Tähän tehtävään heillä on oikeus saada apua yhteiskunnalta.

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 1367. Laki. nimikirjalain 4 ja 9 :n muuttamisesta. Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1999

SISÄLLYS. N:o 1367. Laki. nimikirjalain 4 ja 9 :n muuttamisesta. Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1999 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1999 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 1999 N:o 1367 1378 SISÄLLYS N:o Sivu 1367 Laki nimikirjalain 4 ja 9 :n muuttamisesta... 3631 1368 Laki kansaneläkelain muuttamisesta...

Lisätiedot

KOHTAAMINEN. Kotimaisen adoption kehittämishanke 2010-2013

KOHTAAMINEN. Kotimaisen adoption kehittämishanke 2010-2013 KOHTAAMINEN Kotimaisen adoption kehittämishanke 2010-2013 KOHTAAMINEN hankkeen lähtöajatus Pysyvyyden turvaaminen ja oikeus perheeseen pitkäaikaista sijaishuoltoa tarvitsevalle lapselle LOS 20 artikla

Lisätiedot

V AVOLIITTO 18.2.2011. Entä jos hulttio ei haluakaan häipyä? Voiko kotityöllä tulla asunnon omistajaksi?

V AVOLIITTO 18.2.2011. Entä jos hulttio ei haluakaan häipyä? Voiko kotityöllä tulla asunnon omistajaksi? V AVOLIITTO Entä jos hulttio ei haluakaan häipyä? Omistaja itse on avannut vaaran lähteen ottaessaan asuntoon vieraan ihmisen ja salliessaan hänen tuoda sinne roinansa. (Helsingin yliopiston siviilioikeuden

Lisätiedot

Lastensuojelusta. Koulutusilta Yli Hyvä Juttu Nurmon VPK-talo 21.11.2012 Janne Pajaniemi

Lastensuojelusta. Koulutusilta Yli Hyvä Juttu Nurmon VPK-talo 21.11.2012 Janne Pajaniemi Lastensuojelusta Koulutusilta Yli Hyvä Juttu Nurmon VPK-talo 21.11.2012 Janne Pajaniemi Lastensuojelulain kokonaisuudistus tuli voimaan 1.1.2008 Kaikkien lasten kehityksen turvaaminen Ongelmien ehkäiseminen

Lisätiedot

Syrjintäolettama, huoltajuus, rekisteröinti, kansainvälinen syntymätodistus, Bryssel II a asetus, YHDENVERTAISUUS- JA TASA-ARVOLAUTAKUNTA/Jaosto

Syrjintäolettama, huoltajuus, rekisteröinti, kansainvälinen syntymätodistus, Bryssel II a asetus, YHDENVERTAISUUS- JA TASA-ARVOLAUTAKUNTA/Jaosto Syrjintäolettama, huoltajuus, rekisteröinti, kansainvälinen syntymätodistus, Bryssel II a asetus, YHDENVERTAISUUS- JA TASA-ARVOLAUTAKUNTA/Jaosto Diaarinumero: 36/2015 Antopäivä: 10.11.2016 Hakija on ulkomaan

Lisätiedot

Varhaiskasvatus lapsen oikeuksien näkökulmasta

Varhaiskasvatus lapsen oikeuksien näkökulmasta Esa Iivonen, johtava asiantuntija, MLL Kommenttipuheenvuoro - Varhaiskasvatuksen tulevaisuus -seminaari 27.9.2017 Varhaiskasvatus lapsen oikeuksien näkökulmasta Lapsen oikeuksien sopimus lasten hyvinvoinnin

Lisätiedot

Kysymyksiä ja vastauksia lakimuutoksista

Kysymyksiä ja vastauksia lakimuutoksista Kysymyksiä ja vastauksia lakimuutoksista Kehitysvammaliiton opintopäivät 4.11.2015 Liisa Murto Ihmisoikeuslakimies Kynnys ry/vike Kysymyksiä ja vastauksia lakimuutoksista Itsemääräämisoikeus Kehitysvammalain

Lisätiedot

Järvenpään lasten ja nuorten lautakunta. Järvenpään kaupunki Hallintokatu 2, PL 41 04401 Järvenpää p. keskus 09 21 797

Järvenpään lasten ja nuorten lautakunta. Järvenpään kaupunki Hallintokatu 2, PL 41 04401 Järvenpää p. keskus 09 21 797 1. Rekisterinpitäjä Järvenpään lasten ja nuorten lautakunta Järvenpään kaupunki Hallintokatu 2, PL 41 04401 Järvenpää p. keskus 09 21 797 2. Osarekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö Lasten

Lisätiedot

Asia: Lapsiasiavaltuutetun lausunto luonnoksista hallituksen esityksiksi omaishoitolain ja perhehoitolain muuttamiseksi

Asia: Lapsiasiavaltuutetun lausunto luonnoksista hallituksen esityksiksi omaishoitolain ja perhehoitolain muuttamiseksi LAPS/14/2016 20.4.2016 1 /5 Sosiaali- ja terveysministeriölle Viite: Lausuntopyyntö 30.3.2016, STM108:00/2015, STM109:00/2015 Asia: Lapsiasiavaltuutetun lausunto luonnoksista hallituksen esityksiksi omaishoitolain

Lisätiedot

Lastensuojeluasioiden valmistelu hallinto-oikeuteen

Lastensuojeluasioiden valmistelu hallinto-oikeuteen 1 Lastensuojeluasioiden valmistelu hallinto-oikeuteen 20.5.2008 Lakimies Tuomas Möttönen Oulun kaupunki Sosiaali- ja terveystoimi Johdon tukipalvelut - 2008 Hallinto-oikeuden toimivalta lastensuojeluasioissa

Lisätiedot

lapsilla on omat oikeudet?

lapsilla on omat oikeudet? Tiesitkö, että lapsilla on omat oikeudet? Ihmisoikeudet kuuluvat jokaiselle iästä riippumatta. YK:n lapsen oikeuksien yleissopimus on tehty turvaamaan lapsen erityisiä tarpeita ja etua. Lapsen oikeuksien

Lisätiedot

PERUS- JA IHMIS- OIKEUDET JA PERHE. Liisa Nieminen

PERUS- JA IHMIS- OIKEUDET JA PERHE. Liisa Nieminen PERUS- JA IHMIS- OIKEUDET JA PERHE Liisa Nieminen TALENTUM Helsinki 2013 Copyright 2013 Talentum Media Oy ja tekijä Kansi: Outi Pallari Taitto: NotePad ISBN 978-952-14-2098-6 ISBN 978-952-14-2099-3 (sähkökirja)

Lisätiedot

Lapsen elatuksen rekisteri

Lapsen elatuksen rekisteri Tietosuojaseloste 1/5 1. Rekisterinpitäjä Vantaan sosiaali- ja terveyslautakunta Peltolantie 2 D, 01300 Vantaa 2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö Perhepalvelujen johtaja Maritta Pesonen

Lisätiedot

Lastensuojelulaki (417/2007) Sosiaalihuollon asiakaslaki (812/2000)

Lastensuojelulaki (417/2007) Sosiaalihuollon asiakaslaki (812/2000) 1 Lastensuojelulaki (417/2007) Sosiaalihuollon asiakaslaki (812/2000) 19.9.2011 PaKaste, Kemi LasuL + SHAL 19.9.2011 Kemi, PaKaste 2 Lain rakenne 1. Yleiset säännökset 2. Lasten ja nuorten hyvinvoinnin

Lisätiedot

1 (5) Oikeusministeriölle. Viite: Lausuntopyyntönne 26.1.2016, OM 31/41/2015

1 (5) Oikeusministeriölle. Viite: Lausuntopyyntönne 26.1.2016, OM 31/41/2015 1 (5) HELSINGIN HALLINTO-OIKEUS LAUSUNTO Radanrakentajantie 5 00520 HELSINKI Puhelin 029 56 42000 15.2.2016 H 00028/16 Faksi 029 56 42079 Sähköposti helsinki.hao@oikeus.fi Oikeusministeriölle Viite: Lausuntopyyntönne

Lisätiedot

Sateenkaariperheet ry:n poliittiset tavoitteet vuosille 2010 2015

Sateenkaariperheet ry:n poliittiset tavoitteet vuosille 2010 2015 Sateenkaariperheet ry:n poliittiset tavoitteet vuosille 2010 2015 1. Perhevapaat ja -etuudet tasapuolisiksi 2. Yhdenvertainen avioliitto 3. Samaa sukupuolta olevien avoparien lapsiperheet otettava huomioon

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 63/2009 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 63/2009 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 63/2009 vp Hallituksen esitys lasten suojelua koskevan Haagin yleissopimuksen hyväksymisestä ja laeiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta sekä

Lisätiedot

Eron sattuessa vanhempien tulee sopia neljästä tärkeästä asiasta: - Lapsen huollosta - Lapsen asumisesta - Lapsen tapaamisoikeudesta - Elatusavusta

Eron sattuessa vanhempien tulee sopia neljästä tärkeästä asiasta: - Lapsen huollosta - Lapsen asumisesta - Lapsen tapaamisoikeudesta - Elatusavusta Eron sattuessa vanhempien tulee sopia neljästä tärkeästä asiasta: - Lapsen huollosta - Lapsen asumisesta - Lapsen tapaamisoikeudesta - Elatusavusta Tärkeintä on kuitenkin muistaa, että sovittaessa näistä

Lisätiedot

Laki lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta 8.4.1983/361

Laki lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta 8.4.1983/361 Laki lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta 8.4.1983/361 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 LUKU Yleiset säännökset 1 Lapsen huolto Lapsen huollon tarkoituksena on turvata lapsen tasapainoinen

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET 2001 Julkaistu Helsingissä 29 päivänä kesäkuuta 2001 N:o 43 45 SISÄLLYS N:o Sivu 43 Laki Pohjoismaiden välillä tehdyn avioliittoa,

Lisätiedot

Lastensuojelun valtakunnalliset linjaukset ja laatusuositukset Laatupäivät Tampere 10.2.2009. 9.2.2009 Hanna Heinonen 1

Lastensuojelun valtakunnalliset linjaukset ja laatusuositukset Laatupäivät Tampere 10.2.2009. 9.2.2009 Hanna Heinonen 1 Lastensuojelun valtakunnalliset linjaukset ja laatusuositukset Laatupäivät Tampere 10.2.2009 9.2.2009 Hanna Heinonen 1 Lastensuojelun kansalliset linjaukset Kansallisten linjausten tavoitteena on ohjata

Lisätiedot

Asetus lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta 28.6.1994/556 Oikeusministerin esittelystä säädetään lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta 8 päivänä

Asetus lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta 28.6.1994/556 Oikeusministerin esittelystä säädetään lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta 8 päivänä Asetus lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta 28.6.1994/556 Oikeusministerin esittelystä säädetään lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta 8 päivänä huhtikuuta 1983 annetun lain (361/83) 49 :n nojalla,

Lisätiedot

Tavoitteista totta lapsen oikeus osallistua. LOOK hankkeen juhlaseminaari Kirsi Pollari, erityisasiantuntija, Lastensuojelun Keskusliitto

Tavoitteista totta lapsen oikeus osallistua. LOOK hankkeen juhlaseminaari Kirsi Pollari, erityisasiantuntija, Lastensuojelun Keskusliitto Tavoitteista totta lapsen oikeus osallistua LOOK hankkeen juhlaseminaari 7.9.2017 Kirsi Pollari, erityisasiantuntija, Lastensuojelun Keskusliitto Lastensuojelun Keskusliitto Armfeltintie 1, 00150 Helsinki

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 35/2003 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kirkkolain 1 luvun 3 :n muuttamisesta Kirkkolakia ehdotetaan täydennettäväksi siten, että lapsen edellytyksistä olla evankelis-luterilaisen kirkon jäsen

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 64/2005 vp. Hallituksen esitys riita-asioiden sovittelua ja

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 64/2005 vp. Hallituksen esitys riita-asioiden sovittelua ja EDUSKUNNAN VASTAUS 64/2005 vp Hallituksen esitys riita-asioiden sovittelua ja sovinnon vahvistamista yleisissä tuomioistuimissa koskevaksi lainsäädännöksi Asia Hallitus on vuoden 2004 valtiopäivillä antanut

Lisätiedot

17.11.2014/EI. Johdatus lapsen oikeuksien sopimukseen

17.11.2014/EI. Johdatus lapsen oikeuksien sopimukseen 17.11.2014/EI Johdatus lapsen oikeuksien sopimukseen Lapsen ihmisoikeuksien kehittyminen (1) Maailman työjärjestön ILO:n yleissopimukset, lapsityövoiman käytön rajoitukset (1919) Kansainliiton lapsen oikeuksien

Lisätiedot

Lain tarkoituksena on turvata lapsen oikeus turvalliseen kasvuympäristöön, tasapainoiseen ja monipuoliseen kehitykseen sekä erityiseen suojeluun.

Lain tarkoituksena on turvata lapsen oikeus turvalliseen kasvuympäristöön, tasapainoiseen ja monipuoliseen kehitykseen sekä erityiseen suojeluun. Finland/Law on Child Protection (Victims of trafficking) Lastensuojelulaki (13.4.2007/417) Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku Yleiset säännökset 1 Lain tarkoitus Lain tarkoituksena on turvata

Lisätiedot

Lapsen suojelu ja lapsen hyvä. ETENE seminaari Heureka, Vantaa

Lapsen suojelu ja lapsen hyvä. ETENE seminaari Heureka, Vantaa Lapsen suojelu ja lapsen hyvä ETENE seminaari Heureka, Vantaa 16.8.2016 Tuleeko lapsi kuulluksi ja huomioiduksi lastensuojelussa? Merike Helander lakimies, lapsiasiavaltuutetun toimisto Merike Helander

Lisätiedot

LAKIALOITTEIDEN PUOLESTA. www.isätlastenasialla.fi

LAKIALOITTEIDEN PUOLESTA. www.isätlastenasialla.fi LAKIALOITTEIDEN PUOLESTA Isät lasten asialla ry Isät lasten asialla on yhdistys, joka koostuu joukosta eronneita vanhempia, isovanhempia, siskoja ja veljiä. Jäseniä yhdistää lapsen osittainen tai kokonaan

Lisätiedot

Lausunto lasten huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevan lainsäädännön uudistamisesta

Lausunto lasten huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevan lainsäädännön uudistamisesta Oikeusministeriölle OM 31/41/2015 Lausunto lasten huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevan lainsäädännön uudistamisesta Ensi- ja turvakotien liitto ilmaisee hämmästyksensä siitä, että tästä lasten huoltoa

Lisätiedot

Päihdehuoltolaki 17.1.1986/41

Päihdehuoltolaki 17.1.1986/41 Päihdehuoltolaki 17.1.1986/41 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 LUKU Yleisiä säännöksiä 1 Tavoitteet Päihdehuollon tavoitteena on ehkäistä ja vähentää päihteiden ongelmakäyttöä sekä siihen liittyviä

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki lapsen oikeuksien näkökulmasta

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki lapsen oikeuksien näkökulmasta Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki lapsen oikeuksien näkökulmasta Ohjelmajohtaja L A S T E N S U O J E L U N K E S K U S L I I T T O Arm feltintie 1, 00150 Helsinki Puh. (09) 329 6011 toim isto@lskl.fi Lapsen

Lisätiedot

ADOPTIOLAUTAKUNNAN AJANKOHTAISET ASIAT

ADOPTIOLAUTAKUNNAN AJANKOHTAISET ASIAT ADOPTIOLAUTAKUNNAN AJANKOHTAISET ASIAT / LAKIMIES, ADOPTIOLAUTAKUNNAN SIHTEERI, JONNA SALMELA ADOPTIOKOULUTUS 26.1.2017 SÄÄTYTALO 1. ILMAN PALVELUNANTAJAA TAPAHTUVAT ADOPTIOT 2. ASUINPAIKKA 3. KOTONAOLON

Lisätiedot

Lapsenhuoltolain uudistaminen. Yleistä. Lapsenhuoltolain yleiset säännökset (1. luku; 1-5 c ) Huoltajat ja tapaamisoikeus (2.

Lapsenhuoltolain uudistaminen. Yleistä. Lapsenhuoltolain yleiset säännökset (1. luku; 1-5 c ) Huoltajat ja tapaamisoikeus (2. Perhehoitoliitto ry Lausunto 01.12.2017 Asia: OM 31/41/2015 Lapsenhuoltolain uudistaminen Yleistä Onko teillä yleistä lausuttavaa työryhmän ehdotuksesta? Perhehoitoliitto ry kiittää mahdollisuudesta lausua

Lisätiedot

Päihdehaittojen ehkäiseminen lapsen edun näkökulmasta

Päihdehaittojen ehkäiseminen lapsen edun näkökulmasta 1 2 Päihdehaittojen ehkäiseminen lapsen edun näkökulmasta Petra Kouvonen Ohjelmajohtaja Lapset, nuoret ja perheet satavuotiaassa Suomessa -ohjelma (2013 2017), ITLA 3 Lapsen etu Lapsen etu toteutuu YK:n

Lisätiedot

Lapsen oikeudet toteutuvat arjessa - perusoppimäärä lapsen oikeuksista kuntapäättäjille

Lapsen oikeudet toteutuvat arjessa - perusoppimäärä lapsen oikeuksista kuntapäättäjille Lapsen oikeudet toteutuvat arjessa - perusoppimäärä lapsen oikeuksista kuntapäättäjille Lapsen oikeudet ovat ihmisoikeuksia Ihmisoikeudet ovat jakamattomia, toisistaan riippuvaisia, yleisiä, luovuttamattomia,

Lisätiedot

Yhdenvertaisuusnäkökulmia maakuntahallintoon

Yhdenvertaisuusnäkökulmia maakuntahallintoon Yhdenvertaisuusnäkökulmia maakuntahallintoon Kohti lapsiystävällisiä maakuntia, LAPE seminaari 24.1.2018 Kirsi Pollari, erityisasiantuntija, Lastensuojelun Keskusliitto Lastensuojelun Keskusliitto Armfeltintie

Lisätiedot

Ensiksi kuitenkin muutama näkökohta lapsen oikeudesta turvattuun lapsuuteen sekä perheen ja yhteiskunnan osuudesta tämän turvan antamiseen.

Ensiksi kuitenkin muutama näkökohta lapsen oikeudesta turvattuun lapsuuteen sekä perheen ja yhteiskunnan osuudesta tämän turvan antamiseen. Lakimiespäivät Helsinki 3.10.2003 Riitta-Leena Paunio Eduskunnan oikeusasiamies TURVATTU PERHE, TURVATTU LAPSUUS Käsittelen puheenvuorossani perhettä, yhteiskuntaa ja turvattua lapsuutta joissakin sellaisissa

Lisätiedot

Ohjauskirje 1 (6) 27.04.2016. Ohjauskirje biopankeille alaikäisten näytteiden ja tietojen käsittelyn perusteista

Ohjauskirje 1 (6) 27.04.2016. Ohjauskirje biopankeille alaikäisten näytteiden ja tietojen käsittelyn perusteista Ohjauskirje 1 (6) Ohjauskirje biopankeille alaikäisten näytteiden ja tietojen käsittelyn perusteista Valviran toimivalta Biopankkilain (688/2012) 31 :n mukaan biopankkilaissa säädetyn toiminnan ohjaus

Lisätiedot

asema ja oikeudet Esitteitä 2001:1 selkokieli

asema ja oikeudet Esitteitä 2001:1 selkokieli Sosiaalihuollon asiakkaan asema ja oikeudet Esitteitä 2001:1 selkokieli Sosiaalihuollon asiakkaan asema ja oikeudet Lakia sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista kutsutaan lyhyesti asiakaslaiksi.

Lisätiedot

Syrjintäolettama, koulutukseen pääsy, oletettu mielipide, yhdistys YHDENVERTAISUUS- JA TASA-ARVOLAUTAKUNTA/Täysistunto

Syrjintäolettama, koulutukseen pääsy, oletettu mielipide, yhdistys YHDENVERTAISUUS- JA TASA-ARVOLAUTAKUNTA/Täysistunto Syrjintäolettama, koulutukseen pääsy, oletettu mielipide, yhdistys YHDENVERTAISUUS- JA TASA-ARVOLAUTAKUNTA/Täysistunto Diaarinumero: 49/2015 Antopäivä: 31.3.2016 Hakija oli ilmoittautunut M ry:n järjestämään

Lisätiedot

Asumisoikeuden siirtäminen ja huoneiston hallintaoikeuden luovuttaminen. Vesa Puisto Lakimies

Asumisoikeuden siirtäminen ja huoneiston hallintaoikeuden luovuttaminen. Vesa Puisto Lakimies Asumisoikeuden siirtäminen ja huoneiston hallintaoikeuden luovuttaminen Vesa Puisto Lakimies 3.5.2016 Taustaksi Asumisoikeusasuminen on eräänlainen omistus- ja vuokra-asumisen välimuoto Asumisoikeusasumista

Lisätiedot

Lapsen oikeuksien toteutuminen meillä ja muualla. Pääkaupunkiseudun lastensuojelupäivät 15.9.09 Sointu Möller, YL

Lapsen oikeuksien toteutuminen meillä ja muualla. Pääkaupunkiseudun lastensuojelupäivät 15.9.09 Sointu Möller, YL Lapsen oikeuksien toteutuminen meillä ja muualla Pääkaupunkiseudun lastensuojelupäivät 15.9.09 Sointu Möller, YL Yk:n lapsen oikeuksien sopimus (LOS) Hyväksytty YK:ssa 20.11.1989 Voimassa Suomessa vuodesta

Lisätiedot

NUORTEN OSALLISUUS. Seija Saalismaa projektikoordinaattori. Lasten Kaste- Lappi ja Kuusamo

NUORTEN OSALLISUUS. Seija Saalismaa projektikoordinaattori. Lasten Kaste- Lappi ja Kuusamo NUORTEN OSALLISUUS LASTENSUOJELUN KEHITTÄJÄNÄ Seija Saalismaa projektikoordinaattori 1 Lainsäädäntö velvoittaa lasten ja nuorten osallisuuteen 2 Perustuslain 6 3 mom. määrää, että lapsia on kohdeltava

Lisätiedot

Viranomaisyhteistyö, ilmoitusvelvollisuus ja lapsen edustaminen tutkinnassa

Viranomaisyhteistyö, ilmoitusvelvollisuus ja lapsen edustaminen tutkinnassa Viranomaisyhteistyö, ilmoitusvelvollisuus ja lapsen edustaminen tutkinnassa Rovaniemi 7.4.2014 Lakiasiainpäällikkö Keijo Mattila 7.4.2014 1 YK:n yleissopimus lapsen oikeuksista Sopimus tehty 1989, ratifioitu

Lisätiedot

OIKEUSMINISTERIÖ 1 Lainvalmisteluosasto PL VALTIONEUVOSTO. Lausuntopyyntö OM 16/41/2007, OM014:00/2008

OIKEUSMINISTERIÖ 1 Lainvalmisteluosasto PL VALTIONEUVOSTO. Lausuntopyyntö OM 16/41/2007, OM014:00/2008 OIKEUSMINISTERIÖ 1 Lainvalmisteluosasto PL 25 00023 VALTIONEUVOSTO OIKEUSMINISTERIÖLLE Viite: Asia: Lausuntopyyntö OM 16/41/2007, OM014:00/2008 Lausunto mietinnöstä 84/2010 Adoptiolainsäädännön uudistaminen

Lisätiedot

Tiedätkö lasten ihmisoikeuksista?

Tiedätkö lasten ihmisoikeuksista? Tiedätkö lasten ihmisoikeuksista? Ihmisoikeudet kuuluvat kaikille, myös jokaiselle lapselle. SUOMI FINNISH Lapsia ovat alle 18-vuotiaat. Mitä YK:n lapsen oikeuksien sopimus tarkoittaa? Yhdistyneet Kansakunnat

Lisätiedot

Tiedätkö lasten ihmisoikeuksista?

Tiedätkö lasten ihmisoikeuksista? Tiedätkö lasten ihmisoikeuksista? Ihmisoikeudet kuuluvat kaikille ihmisille, myös jokaiselle lapselle. Lapsia ovat kaikki alle 18-vuotiaat. Mitä YK:n lapsen oikeuksien sopimus tarkoittaa? Yhdistyneet Kansakunnat

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle isyyslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Esityksessä ehdotetaan uudistettavaksi isyyden määräytymistä koskeva lainsäädäntö. Nykyinen isyyslaki ja isyyslain voimaanpanosta

Lisätiedot