Pykälä ry:n opintovaliokunnan kokous 4/05

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pykälä ry:n opintovaliokunnan kokous 4/05"

Transkriptio

1 Pykälä ry:n opintovaliokunnan kokous 4/05 Torstai 3.3. klo Oppimiskeskus Alexandria, ryhmätyötila 333 Läsnäolijat: Suvi Knaapila, puheenjohtaja Risto Sandvik, varapuheenjohtaja Anna-Liisa Karhunen, sihteeri Satu Huokuna, kirjastovastaava Anna Lumijärvi, kirjastovastaava Ville Komulainen, vanhempi opetuksenkehittämisvastaava Annukka Manninen, hallintovastaava Mina Solonen, hallituksen opintovastaava Toni Kalliokoski Oskari Rovamo Marian Johansson Kirill Tervo Ville Vienonen Esityslista 1. Kokouksen avaaminen Puheenjohtaja avasi kokouksen klo Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Kokous todettiin yksimielisesti lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 3. Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi Esityslistan yhdeksäs kohta käsitellään neljäntenä, kuudes kohta käsitellään viidentenä ja kahdeksas kohta käsitellään kuudentena.

2 4. Pykälän kirjaston sääntöjen uudistaminen -ideointi ja ehdotus hallitukselle Kirjastovastaavat ovat laatineet parannusehdotuksia Pykälän kirjaston sääntöjen uudistamiseksi. Valiokunta keskusteli pitkään uudistuksista ja erityisesti kirjojen palauttamisen tehostamisesta. Todettiin, että kirjastovastaavat käyvät läpi yhä kirjaston kirjoja. Valiokunnan käsittelemät sääntöjen uudistukset pääpiirteittäin: Muiden kuin tenttikirjojen laina-aika päätettiin kahdeksi kuukaudeksi. Lainatut kirjat tulee palauttaa kolmen arkipäivän kuluessa aineen seuraavan tenttipäivän jälkeen. Mikäli joku muu tarvitsee laina-ajan päättymisen jälkeen kirjaa, eikä sitä ole palautettu kirjastolle, voidaan tenttikirjaa vaatia palautettavaksi. Periminen tapahtuu puhelimitse tai sähköpostitse. Valiokunta esittää, että perimisen suorittaisi toimistosihteeri (toimiston Paula), mikäli hänen suostumuksensa ehdotukseen saadaan. Mikäli kirjoja ei palauteta vaadittaessakaan laina-ajan jälkeen, voidaan tällöin ottaa yhteyttä yhdistyksen hallitukseen, joka voi päättää lainakiellosta ja sen pituudesta. Sääntöihin tulee lisäksi tehdä klausuuli, että lainaamisen myötä kirjaston käyttäjät hyväksyvät nimensä mahdollisen julkaisemisen "julkisella foorumilla", kuten pykälä-infossa tai kirjatokaapin ovessa. Kirjastovastaavat kirjoittavat säännöt puhtaaksi ja valiokunta tulee esittämään niiden hyväksymistä yhdistyksen hallitukselle. Kirjastovastaavat ovat niin ikään päättäneet järjestää lainojen tehotarkastuksen keväällä ja tarvittaessa karhuta myöhästyneitä lainoja. 5. Tutkintovaatimusesitys ( TVE ) oppiaineiden jako valiokunnan jäsenten kesken Suvi Knaapila: Eurooppaoikeus ja ympäristöoikeus. Risto Sandvik: Oikeustaloustiede ja työoikeus. Anna Lumijärvi: Perhe- ja jäämistöoikeus sekä esineoikeus. Satu Huokuna: Kauppaoikeus Ville Komulainen: Oikeusteoria, oikeushistoria sekä bonussektorina tutkijalinja. Tuomas Tiittala: Velvoiteoikeus ja kansainvälinen yksityisoikeus. Annukka Manninen: Oikeussosiologia ja prosessioikeus. Annu Karhunen: Rikosoikeus ja kirjanpito. Valiokunnan ohella tutkintovaatimusesityksen tekemiseen osallistuvat seuraavat opiskelijat: Mina Solonen: Toni Kalliokoski: Valtiosääntöoikeus ja oikeusinformatiikka. Kansainvälinen oikeus sekä hallinto-oikeus. Oppiaineet lääkintä- ja bio-oikeus, naisoikeus sekä urheiluoikeus päätettiin jakaa myöhemmin. Näiden valinnaisten oppiaineiden osalta opintovaliokunta voi tarvittaessa pyytää TVE:n laatimiseen osallistuman myös sellaisia valiokunnan ulkopuolisia opiskelijoita, jotka suorittavat opintoja kyseisistä aineista.

3 6. Studia Juridica -pvm Keskustelutilaisuuden ajankohdaksi on päätetty klo 18. Ajankohtaa on mahdollista vaihtaa, mikäli se on tarpeen tilaisuuden sovittamiseksi puhujien aikatauluihin. -puhujat Valiokunta keskusteli laajasti tilaisuuteen pyydettävistä puhujista. Kenenkään osalta osallistumista ei kuitenkaan voitu tässä vaiheessa vahvistaa. Inter Vivos -lehden päätoimittaja Kirill Tervo otti esille keskustelutilaisuudesta kirjoittamisen lehteen. Valiokunta kannatti ajatusta. 7. Ilmoitusasiat Todettiin, ettei ilmoitusasioita ollut. 8. Aineilta saadut ehdotukset tutkintovaatimuksiksi Ympäristöoikeus: Todennäköisesti tenttivaatimuksiin on tulossa sivuja lisää (n. 300). Valiokunta keskusteli laajasti ympäristöoikeuden luentosarjoista erityisesti korvaavuuksien osalta. Kauppaoikeus: Vaatimusten laajuus pysyy ilmeisesti lähestulkoon samana verrattuna tämän hetkisiin. Yritysoikeutta käsittelevästä teoksestä vaihtuu painos. Koko tentti on mahdollista suorittaa korvaavilla luentosarjoilla. Korvaavien luentosarjojen pisteet on mahdollista muuntaa hyvityspisteiksi haluttaessa. Aine voitaneen tulevaisuudessa suorittaa kokonaisuudessaan luennoilla. Finanssioikeus: Hallituksen esitys säilynee edelleen tutkintovaatimuskohtana ja yksi kohta uudistuu. Vaatimuksia pidettiin tällä hetkellä laajoina. Valiokunnassa keskusteltiin tässä yhteydessä siitä, että liian laajojen tutkintovaatimusten kohdalla valiokunta pyrkii jatkossa olemaan yhteydessä suoraan kyseiseen aineeseen. Työoikeus: Kursoriset määrittelyt osuudet tutkintovaatimuksissa tulevat jäämään pois. Lisäksi muut kuin keskeisinä osattavat säädökset tulevat jäävät pois. Valiokunta keskusteli kuinka paljon aineiden ehdotus tutkintovaatimuksiksi voi sivumäärältään ylitää suosituksen ja milloin yritetään aktiivisesti vaikuttaa sivumäärän pienenemiseen. Opiskelijoiden uskottavuuden säilyttämiseksi todettiin, että tutkintovaatimusten laajuuden pudottamista

4 suosituksen mukaiseen tullaan vaatimaan tiukasti vasta ensi vuonna, sillä tapahtunut virhearvio huomattiin liian myöhään, jolloin esitykset tutkintovaatimuksiksi oli jo tehty. Todettiin, että tänä vuonna valiokunnan kannattaa vaatia tenttikirjallisuuden vähentämistä lähinnä niissä aineissa, joissa vaatimukset laajentuisivat laskennallisesta ongelmasta huolimatta. Valiokunta pohti myös yleisesti teemoja useampien vaihtoehtoisten kirjojen saamisesta tenttivaatimuksiin sekä uudenlaisten opetusmuotojen, kuten WebCT-opetuksen käyttämisestä. Tämän jälkeen keskusteltiin lisää tutkinnonuudistuksesta sekä tutkimuksen huippuyksikkö -tunnustuksesta, joka annetaan vuosittain. Oikeusteoria: Tällä hetkellä opiskeltava sivumäärä on jonkin verran suurempi kuin oppiaineesta saataviin opintopisteisiin suhteutettuna sivumäärän tulisi olla. Muuten esitettyjen tutkintovaatimusten todettiin olevan asialliset. Rikosoikeus: Aine on vähentänyt tenttikysymysten määrää yhdellä. Tutkintovaatimuksiin nyt ruotsinkielisenä sisältyvän ja vaihtoehtoisen teoksen rinnalle tulee myös suomenkielinen käännös sen ilmestyttyä. Velvoiteoikeus: Laaja oppiaine on tarkoitus jakaa kahteen osaan: sopimusoikeuteen ja yleiseen velvoiteoikeuteen. Edellisen kohdalla tutkintovaatimukseen kuuluvien säädösten määrää vähennetään kolmeen. Nämä ovat valiokunnan mielestä positiivisia uudistuksia. Kansainvälinen oikeus: Esitetyt tutkintovaatimukset olivat valiokunnan mielestä kohdallaan. Valtiosääntöoikeus: Vaatimusten todettiin olevan määrältään kohtuullisia, mutta keskeisinä osattavia säädöksiä on paljon. Valiokunnan mielestä säädöslistaa voisi priorisoida. Täydentäviin opintoihin tulee muutoksia. Eurooppaoikeus: Tutkintovaatimuksiin on tulossa yksi vaihtoehtoinen teos. Positiivisena valiokunta kokee professori Raition opetusmyönteisyyden. Oikeushistoria Vaatimukset säilyvät samoina, mutta teokselle European Legal History saattaa tulla myös ruotsinkielinen vaihtoehto. Pulmana aineessa on pidetty sitä, ettei vaihtoehtoisia teoksia löydy helposti. Esineoikeus: Uutena oppiaineen säädösvaatimuksiin tulee jaottelu keskeisiin ja muihin säädöksiin. Valiokunta piti tätä positiivisena uudistuksena. Muuten tutkintovaatimukset muuttuvat jonkin verran. Muutokset johtuvat lähinnä vanhentuneesta kirjallisuudesta.

5 Perhe- ja jäämistöoikeus: Tutkintovaatimusten laajuutta pidettiin sopivana. Valiokunta keskusteli täydentävien opintojen kohdalla olevasta kursorisesti luettavaksi määritellyistä vaatimuksista. Hallinto-oikeus: Vain täydentävissä opinnoissa tutkintovaatimukset muuttuvat. Vaatimusten laajuutta pidettiin sopivana. 9. Opintopalautteen keräämisen tehostaminen Toni Kalliokoski, julkisoikeuden laitoksen laitosryhmän opiskeliljaedustaja, kertoi suunnitelmistaan kerätä palautetta laitokselta. Hän on keskustellut palautteen keräämisestä myös tutkijalehtori Anne Haarala-Muhosen kanssa. Opintopalautteen keräämistä pohdittiin laajasti. Valiokunta keskusteli tässä yhteydessä myös tiedekunnan virallisesta palautelomakkeesta. Yleisesti todettiin, että palautelomakkeiden vapaista kentistä, joihin opiskelija voi itse kirjoittaa kommenttinsa, saadaan yleensä Pykälän kannalta parhaimmat palautteet. 10. Muut esille tulevat asiat Vuoden opettajan valinta: Valiokunnassa keskusteltiin laajasti muutamasta ehdokkaasta. Valiokunta painotti pohdinnoissaan opetusta sekä luennointitapaa, opettajan ystävällisyyttä ja opiskelijoiden toiveiden huomioimista. Vuoden opettajan valitsee hallitus. Valiokunta ehdottaa hallitukselle kahta kunniamaininnan tasavahvasti ansaitsevaa opettajaa. Merkittiin puheenjohtajan toiveesta tiedoksi, että Kirill Tervo kiusasi puheenjohtajaa koko kokouksen ajan. Puheenjohtaja niin ikään totesi tapahtumien antavan uutta potkua nuijan hankkimisprojektiin. 11. Seuraava kokous Valiokunta kokoontuu tiistaina klo 18 Aleksandrian ryhmätyötilassa Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen klo Pöytäkirjan vakuudeksi Suvi Knaapila, puheenjohtaja Anna-Liisa Karhunen, sihteeri

6 This document was created with Win2PDF available at The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.

Pykälä ry:n opintovaliokunnan kokous 1/05

Pykälä ry:n opintovaliokunnan kokous 1/05 Pykälä ry:n opintovaliokunnan kokous 1/05 Aika: Tiistai 25.1. klo 18.00 Paikka: Oppimiskeskus Alexandria, ryhmätyötila 333 Läsnä: Suvi Knaapila, puheenjohtaja Risto Sandvik, varapuheenjohtaja Anna-Liisa

Lisätiedot

PYKÄLÄ RY. Opintovaliokunnan kokous 1/2013 AIKA: 17.01.2013. Pykälän pieni sali Sörnäisten rantatie 33 B, Helsinki

PYKÄLÄ RY. Opintovaliokunnan kokous 1/2013 AIKA: 17.01.2013. Pykälän pieni sali Sörnäisten rantatie 33 B, Helsinki PYKÄLÄ RY Opintovaliokunnan kokous 1/2013 AIKA: 17.01.2013 PAIKKA: LÄSNÄ: Pykälän pieni sali Sörnäisten rantatie 33 B, Helsinki Niina Karjunen, puheenjohtaja Heini Wiik, varapuheenjohtaja Katariina Vuorela,

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 13.2.2005 07/2005

PÖYTÄKIRJA 13.2.2005 07/2005 PÖYTÄKIRJA 13.2.2005 07/2005 PYKÄLÄ RY:N HALLITUKSEN KOKOUS Aika: Sunnuntai 13.2.2005 Paikka: Läsnä: Yhdistyksen huoneisto Sörnäisten rantatie 33 Emilia Kaikkonen, puheenjohtaja Elina Lemmetty, sihteeri

Lisätiedot

Oikeustieteellisen tiedekunnan perustutkinto-opintoja koskevat pysyväismääräykset 1.8.2014 alkaen

Oikeustieteellisen tiedekunnan perustutkinto-opintoja koskevat pysyväismääräykset 1.8.2014 alkaen Helsingin yliopisto Oikeustieteellinen tiedekunta Oikeustieteellisen tiedekunnan perustutkinto-opintoja koskevat pysyväismääräykset 1.8.2014 alkaen Nämä pysyväismääräykset koskevat tiedekunnassa oikeusnotaarin

Lisätiedot

Tiedotusvastaava Sunnarin, yleisvastaava Tolvasen ja avustavan kurssipäällikkö Kärjen muutto on pahasti kesken.

Tiedotusvastaava Sunnarin, yleisvastaava Tolvasen ja avustavan kurssipäällikkö Kärjen muutto on pahasti kesken. PÖYTÄKIRJA 6.1.2005 1/2005 PYKÄLÄ RY:N HALLITUKSEN KOKOUS Aika: Torstai 6.1.2005 Paikka: Läsnä: Yhdistyksen huoneisto Sörnäisten rantatie 33 Emilia Kaikkonen, puheenjohtaja Elina Lemmetty, sihteeri Ritva

Lisätiedot

YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ

YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ Selkokieliversio YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ YHDISTYS ON YHTEISTOIMINTAA...2 Yhteinen asia, kaikki mukaan!... 2 Jäseneksi liittyminen...3 Tärkeä tiedonkulku... 4 Ero yhdistyksen jäsenyydestä...

Lisätiedot

Vuonna 2012 valmistuneiden oikeustieteen maistereiden palautetta oikeustieteellisestä koulutuksesta

Vuonna 2012 valmistuneiden oikeustieteen maistereiden palautetta oikeustieteellisestä koulutuksesta Vuonna 2012 valmistuneiden oikeustieteen maistereiden palautetta oikeustieteellisestä koulutuksesta 1 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981 1980 1979 1978 1977 1976 1975 1974 1973 1972 1971 1970

Lisätiedot

Esipuhe edessä hallitusvuosi

Esipuhe edessä hallitusvuosi Alayhdistysopas Uudistettu painos Elokuu 2012 Julkaisija: Tampereen teknillisen yliopiston ylioppilaskunta () Toimittanut: Kaisa Immonen, tiedotus- ja järjestösihteeri www.ttyy.fi i ALAYHDISTYSOPAS Esipuhe

Lisätiedot

Suomen Vanhempainliitto 2012 PERUSTAMME VANHEMPAIN- YHDISTYKSEN

Suomen Vanhempainliitto 2012 PERUSTAMME VANHEMPAIN- YHDISTYKSEN 1 PERUSTAMME VANHEMPAIN- YHDISTYKSEN 1913 Koti-lehti 2 Koti ja koulu Vanhemmat käykööt usein lastensa opettajain luona ja opettajat myös sikäli kun voivat vanhempien luona tiedustelemassa ja antamassa

Lisätiedot

Hallinto Toimiva lippukunta

Hallinto Toimiva lippukunta Hallinto Lippukunta yhdistyksenä 1. Lippuku nta toimintayksikkönä Lippukunnan toiminnasta ja koko lippukunnan olemassaolosta vastaavat sen kaikki johtajat yhdessä. Viime kädessä vastuussa on lippukunnanjohtaja,

Lisätiedot

Vanhempainyhdistystoiminnan tietopaketti

Vanhempainyhdistystoiminnan tietopaketti Vanhempainyhdistystoiminnan tietopaketti Vanhempainyhdistystoiminta on aikuisten yhteistyötä koulun tai päiväkodin kaikkien lasten hyväksi. Se on toimintaa lasten viihtymisen ja hyvinvoinnin edistämiseksi

Lisätiedot

PERUSTAMME VANHEMPAINYHDISTYKSEN

PERUSTAMME VANHEMPAINYHDISTYKSEN PERUSTAMME VANHEMPAINYHDISTYKSEN Sisältö: Liitteet: Mikä on vanhempainyhdistys? Rekisteröity vai rekisteröimätön vanhempainyhdistys? VANHEMPAINYHDISTYKSEN PERUSTAMINEN 1. Perustava kokous 2. Vanhempainyhdistyksen

Lisätiedot

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 3/2014

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 3/2014 SÄHKÖKAUPPA SÄHKÖVERKKO Markus Piispanen 19.5.2014 KOKOUSKUTSU 1(8) Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 3/2014 Aika Tiistai 6.5.2014

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 26.1.2006 36. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 26.1.2006 36. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 26.1.2006 36 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 40 68 Aika torstai 26.1.2006 klo 17.00 18.40 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Linnea2-ohjausryhmän kokous

Linnea2-ohjausryhmän kokous Linnea2-ohjausryhmän kokous Aika: 10.3.2005 klo 10:05-13:15 Paikka: Helsinki, Unioninkatu 36, Helsingin yliopiston kirjasto, Ylikirjastonhoitajan huone Läsnä: Kai Ekholm (kohdat 1-14) Juha Hakala (esittelijä)

Lisätiedot

SISÄLLYS. Mikä on yhdistys?... 10 Yhdistymisvapaus... 11 Rekisteröity ja rekisteriin merkitsemätön yhdistys... 13

SISÄLLYS. Mikä on yhdistys?... 10 Yhdistymisvapaus... 11 Rekisteröity ja rekisteriin merkitsemätön yhdistys... 13 YHDISTYKSEN ABC Kirja on tehty yhteistyössä Suomen Pakolaisavun Järjestöhautomon kanssa. Kari Loimu Into Kustannus Oy Hämeentie 48 00500 Helsinki www.intokustannus.fi ISBN: 978-952-264-263-9 Paino: InPrint,

Lisätiedot

Sääntömääräinen vuosikokous Esityslista 19.3.2013. 2 Kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja läsnäolijoiden toteaminen

Sääntömääräinen vuosikokous Esityslista 19.3.2013. 2 Kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja läsnäolijoiden toteaminen Esityslista 19.3.2013 Kokouksen asiat 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja läsnäolijoiden toteaminen 3 Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta 4 Kokouksen pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

RAKENNUSINSINÖÖRIKILTA RY PÖYTÄKIRJA VUOSIKOKOUS 2015

RAKENNUSINSINÖÖRIKILTA RY PÖYTÄKIRJA VUOSIKOKOUS 2015 Aika: 23.2.2015 klo 18.00 Paikka: Rakentajanaukio 4A, Espoo Huone K2 Läsnä: Janne Nikkonen, pj. Janne Peltola (poistui kohdassa 14.1) Mikko Tuohino, s. Juho Keiski (poistui kohdassa 14.2) Marketta Ruutiainen

Lisätiedot

PERUSTETAAN LIPPUKUNTA

PERUSTETAAN LIPPUKUNTA PERUSTETAAN LIPPUKUNTA SISÄLLYS 1. LUKIJALLE... 3 2. MITÄ PARTIO ON?... 4 3. LIPPUKUNNAN PERUSTAMINEN... 6 4. LIPPUKUNNAN SÄÄNNÖT...17 5. LIPPUKUNNAN TOIMINTA...19 6. TIEDOTETAAN TOIMINNASTA...29 7. EVÄITÄ

Lisätiedot

Inter Vivos. Suuri phuksinumero 3/2013. Pykälä ry:n jäsenlehti

Inter Vivos. Suuri phuksinumero 3/2013. Pykälä ry:n jäsenlehti Inter Vivos Pykälä ry:n jäsenlehti 3/2013 Suuri phuksinumero Uudistetut Lakikanava-seurantapalvelu pitää ajan tasalla valitsemissasi aihealueissa ja aineistoissa. hakutoiminnot ohjaavat löytämään relevantit

Lisätiedot

PIRAATTIPUOLUE 22.9.2008 1(5)

PIRAATTIPUOLUE 22.9.2008 1(5) PIRAATTIPUOLUE 22.9.2008 1(5) PÖYTÄKIRJA Piraattipuolue ry Hallituksen kokous 11/2008 Aika: 15.9.2008 kello 18.30 Paikka: Läsnä: #hallituskokous PirateNet-IRC-verkossa Pasi Palmulehto (pj) Ahto Apajalahti

Lisätiedot

Maatalous-metsäylioppilaiden liitto MMYL ry

Maatalous-metsäylioppilaiden liitto MMYL ry Maatalous-metsäylioppilaiden liitto MMYL ry Hallituksen kokous 8 / 2014 Pöytäkirja Aika: 26.11.2014 klo 14 Paikka: Kabinetti, Ravintola Ladonlukko Paikalla: Tommi Jalo (pj), Mari Lahti, Terhi Mäkinen,

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 25.1.2007 31. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 25.1.2007 31. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 25.1.2007 31 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 34 59 Aika torstai 25.1.2007 klo 16.00 16.40 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

11 Yliopistot. 11.1 Johdanto

11 Yliopistot. 11.1 Johdanto REETTA TOIVANEN JA MERJA PENTIKÄINEN * 11 Yliopistot 11.1 Johdanto Suomi osallistui vuonna 2010 toista kertaa Yhdistyneiden kansakuntien ihmisoikeusneuvoston yleismaailmalliseen määräaikaistarkasteluun

Lisätiedot

Päätösesitys: Koulutustoimikunta aloittaa viestintästrategian työstämisen.

Päätösesitys: Koulutustoimikunta aloittaa viestintästrategian työstämisen. HUMANISTI NEN T IEDEKUNTA Koulutustoimikunta Pöytäkirja aika: 4.4.13 klo 12.1 13.42 paikka: Snellmanian kokoushuone YY301 jäsen Kuisma Korhonen, pj., koulutusdekaani Kaisu Heinänen, amanuenssi Jarmo Jantunen,

Lisätiedot

OPISKELIJAEDUSTAJAN OPAS. Turun yliopiston kauppakorkeakoulun hallinnon opiskelijaedustajille ja TuKY:n toimijoille

OPISKELIJAEDUSTAJAN OPAS. Turun yliopiston kauppakorkeakoulun hallinnon opiskelijaedustajille ja TuKY:n toimijoille OPISKELIJAEDUSTAJAN OPAS Turun yliopiston kauppakorkeakoulun hallinnon opiskelijaedustajille ja TuKY:n toimijoille 2 Sisällys 1 ALKUSANAT... 4 Kokemuksia opiskelijaedustamisesta... 5 Opiskelijaedustajan

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA

OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA Sisällys: I OSA Yleiset määräykset 1. luku Yleisiä määräyksiä 1 Soveltamisala 2 Määritelmiä 2. luku Luottamushenkilöistä 3 Vaalikelpoisuus ylioppilaskunnan luottamustoimiin 4 Vaalikelpoisuuden menettämisen

Lisätiedot

Vivan selviytymisopas opiskelijalle

Vivan selviytymisopas opiskelijalle Vivan selviytymisopas opiskelijalle Sisällysluettelo: Yliopisto ja yhteiskunta 3 Toimeentulo ja opiskelijat työelämässä 4-11 Tiesitkö tämän opiskelijan toimeentulosta? 5-7 Lisää opintotukikuukausia? 7-8

Lisätiedot

1 Nimi. Yhdistyksen nimi on Oikeustieteen ylioppilaiden yhdistys Artikla ry.

1 Nimi. Yhdistyksen nimi on Oikeustieteen ylioppilaiden yhdistys Artikla ry. 1 LUKU: NIMI, TARKOITUS, TOIMINTAMUODOT JA TILIKAUSI 1 Nimi. Yhdistyksen nimi on Oikeustieteen ylioppilaiden yhdistys Artikla ry. 2 Kielet ja kotipaikka. Yhdistyksen kieli on suomi ja kotipaikka Rovaniemi

Lisätiedot

BirdLifen paikallistoimintamalli

BirdLifen paikallistoimintamalli BirdLifen paikallistoimintamalli ohjeita paikalliseen lintuharrastustoimintaan alueellisen lintuyhdistyksen sisällä Käyttöohje: Jos dokumentti näyttää pitkältä, lue aluksi sisällysluettelo ja kappaleet

Lisätiedot