LOHJA 1038/ /2012

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LOHJA 1038/00.01.01/2012"

Transkriptio

1 1 LOHJA 1038/ /2012 HALLINTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto Voimassa alkaen Kaupunginvaltuusto , muutoksia :iin 20 ja 24 Voimassa alkaen Kaupunginvaltuusto , muutettu 7 :n 5 mom. Voimassa alkaen YLEISET MÄÄRÄYKSET Soveltaminen... 3 ORGANISAATIO Luottamushenkilöorganisaatio Henkilöstöorganisaatio... 4 JOHTAMINEN JA YHTEISTOIMINTA Johtoryhmä Yhteistoiminta... 5 KOKOUSMENETTELY Soveltaminen Kokousaika ja -paikka Jatkokokous Varajäsenen kutsuminen Kokouksen pitäminen Kokouksen johtaminen Tilapäinen puheenjohtaja Läsnäolo toimielinten kokouksissa Kaupunginhallituksen edustus muissa toimielimissä Esittely Esteellisyyden toteaminen Äänestys ja vaalit Pöytäkirjan laatiminen, tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen... 7 KUNNAN TALOUS Talousarvion hyväksyminen ja täytäntöönpano Toimielimen yleinen ratkaisuvalta Viranhaltijan yleinen ratkaisuvalta TOIMIVALTA HENKILÖSTÖASIOISSA Luvun määräysten soveltaminen Virkojen perustaminen ja työsuhteiden muodostaminen Virkojen täyttäminen ja henkilöstön palkkaaminen Toimenkuvat Ero, irtisanominen ja lomauttaminen Viranhaltijoiden ratkaisuvalta henkilöstöasioissa TOIMIVALLAN SIIRTÄMINEN JA PÄÄTETYN ASIAN OTTAMINEN Toimivallan siirtäminen Kaupunginhallituksen ja lautakunnan otto-oikeus... 13

2 31 Ottokelpoisen päätöksen ilmoittaminen MUUT MÄÄRÄYKSET Kaksikielisyys kaupungin toiminnassa Tiedottaminen Kaupungin asukkaiden ja kaupunginvaltuutettujen aloitteet Kaupungin nimenkirjoitus ja asiakirjojen allekirjoittaminen Haasteiden ja tiedonantojen vastaanotto sekä kaupungin edun valvonta Asiakirjojen lunastus

3 3 1 luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Soveltaminen Lohjan kaupungin hallinnossa noudatetaan kuntalain ja muun kunnan toimintoja ohjaavan lainsäädännön lisäksi tätä sääntöä yleisenä kaupungin hallintoa sitovana ohjeena. Tämän säännön ohella kaupungin toimintoja ohjataan: 1) kaupunginvaltuuston työjärjestyksellä, 2) tarkastussäännöllä, 3) kaupunginhallituksen johtosäännöllä, 4) keskushallinnon johtosäännöllä, 5) perusturvatoimen johtosäännöllä, 6) sivistystoimen johtosäännöllä, 7) teknisen toimen johtosäännöllä 8) ympäristötoimen johtosäännöllä 9) Hiiden opiston johtosäännöllä 10) yhteistoimintasopimuksella 11) muilla valtuuston hyväksymillä sääntöihin verrattavilla määräyksillä. Edellä lueteltuihin sääntöihin ja määräyksiin nähden hallintosääntöä sovelletaan toissijaisena sääntönä. 2 luku ORGANISAATIO 2 Luottamushenkilöorganisaatio Kaupungin luottamushenkilöorganisaation muodostavat kaupunginvaltuuston ja -hallituksen sekä tarkastuslautakunnan lisäksi seuraavat toimialakohtaiset toimielimet: Keskushallinto Kaupunginhallituksen henkilöstöjaosto Keskusvaalilautakunta, vaalilautakunnat, vaalitoimikunnat Perusturvatoimi Perusturvalautakunta Perusturvalautakunnan yksilöjaosto Sivistystoimi Kasvatus- ja opetuslautakunta, joka jakautuu suomenkieliseen ja ruotsinkieliseen jaostoon.

4 4 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta Hiiden opiston johtokunta Tekninen toimi Tekninen lautakunta Teknisen lautakunnan yksityistiejaosto Ympäristötoimi Kaupunkisuunnittelulautakunta Ympäristö- ja rakennuslautakunta Ympäristö- ja rakennuslautakunnan ympäristöterveysjaosto 3 Henkilöstöorganisaatio Kaupungin hallintoa johtaa kaupunginhallituksen alaisena kaupunginjohtaja, jonka asemasta, tehtävistä ja ratkaisuvallasta on erikseen säädetty kaupunginhallituksen johtosäännössä. Kaupungin henkilöstö työskentelee toimialoihin jakautuneena. Toimialat ovat: Keskushallinto Perusturvatoimi Sivistystoimi Tekninen toimi Ympäristötoimi Toimiala jakautuu tulosalueisiin ja tulosyksiköihin. Kaupunginjohtajan alaisuudessa toimialoja johtavat toimialajohtajat, jotka nimeää kaupunginvaltuusto. Keskushallintoon sisältyviä elinkeinotoimen toiminnallisia tehtäviä johtaa elinkeinojohtaja kaupunginjohtajan alaisuudessa. Tulosaluetta johtaa tulosalueen esimies ja tulosyksikköä tulosyksikön esimies. Kaupunginjohtaja päättää henkilöstön sijoittamisesta toimialoille. Toimialajohtaja päättää toimialan sisäisestä työvoiman käytöstä neuvoteltuaan tulosalueen esimiesten kanssa. Samaa ratkaisuvaltaa sovelletaan viranhaltijaa siirrettäessä toiseen virkasuhteeseen kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 24 :ssä tarkoitetuissa tapauksissa. 3 luku JOHTAMINEN JA YHTEISTOIMINTA 4 Johtoryhmä Kaupungin johtoryhmän muodostavat kaupunginjohtaja, toimialajohtajat sekä henkilökunnan keskuudestaan valitsema edustaja tai varaedustaja. Kaupunginjohtaja kutsuu tarvittaessa johtoryhmän kokoukseen pysyviä tai tilapäisiä asiantuntijoi-

5 ta.(lohjan ja Nummi-Pusulan kuntaliitossopimuksen mukaisesti johtoryhmään kuuluu vuosina pysyvä asiantuntijajäsen.) Toimialan johtoryhmän muodostavat toimialajohtaja ja tulosalueiden esimiehet sekä henkilökunnan keskuudestaan valitsema edustaja tai varaedustaja. Toimialajohtaja kutsuu tarvittaessa johtoryhmän kokoukseen pysyviä tai tilapäisiä asiantuntijoita. 5 5 Yhteistoiminta Yhteistoiminnasta työnantajan ja ammattijärjestöjen kesken sen lisäksi, mitä laissa on määrätty, sovitaan yhteistoimintasopimuksessa tai muutoin osapuolten kesken erikseen päätettävällä tavalla. 4 luku KOKOUSMENETTELY 6 Soveltaminen Tämän luvun määräyksiä noudatetaan kaupunginvaltuustoa lukuun ottamatta kaupungin muissa toimielimissä sekä soveltuvin osin toimitus- ja katselmusmiesten kokouksissa. 7 Kokousaika ja -paikka Toimielin pitää kokouksensa päättämänään aikana ja paikassa. Kokous pidetään myös milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee esityksen sen pitämisestä. Kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika, paikka sekä asialista. Esityslista lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä. Kokouskutsu lähetetään toimielimen päättämällä tavalla jäsenille ja muille, joilla on oikeus tai velvollisuus olla läsnä kokouksessa. Toimielin voi päättää, että kokouskutsu ja esityslista lähetetään sähköisesti jäsenille ja muille, joilla on oikeus tai velvollisuus olla läsnä kokouksessa. Kaupunki vastaa toimielimen varsinaisten jäsenten sähköisessä kokoustyöskentelyssä tarvittavien laitteiden hankinnasta ja käyttökuluista. Toimielimen jäsenellä tai varajäsenellä on kuitenkin aina niin halutessaan oikeus saada asiakirjat paperimuotoisina.

6 6 8 Jatkokokous Jos kokousasioita ei ole saatu siinä kokouksessa käsitellyiksi, jäljellä olevat voidaan siirtää jatkokokoukseen, johon ei tarvitse antaa eri kutsua. Kokouksesta poissaolleille on kuitenkin annettava tieto jatkokokouksesta. 9 Varajäsenen kutsuminen Toimielimen jäsenen, joka on estynyt saapumasta kokoukseen, on kutsuttava varajäsen sijaansa. Milloin jäsen on esteellinen käsittelemään jotakin asiaa kokouksessa tai esteen vuoksi ei voi osallistua jonkin asian käsittelyyn, hän voi kutsua varajäsenen kokoukseen sitä asiaa käsittelemään. Myös puheenjohtaja, esittelijä tai sihteeri voi toimittaa kutsun varajäsenelle. 10 Kokouksen pitäminen Avattuaan kokouksen puheenjohtaja toteaa läsnä olevat sekä kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. Asiat käsitellään asialistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimielin toisin päätä. Toimielin voi ottaa käsiteltäväksi sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa. 11 Kokouksen johtaminen Puheenjohtajan tehtävänä on johtaa asioiden käsittelyä sekä pitää huolta järjestyksestä toimielimen kokouksessa. Varoituksen annettuaan puheenjohtaja saa määrätä poistettavaksi henkilön, joka käyttäytyy sopimattomasti. Jos syntyy epäjärjestys, puheenjohtajan on keskeytettävä tai lopetettava kokous. 12 Tilapäinen puheenjohtaja Jos sekä puheenjohtaja että varapuheenjohtaja ovat poissa tai esteellisiä jossakin asiassa, valitaan kokousta tai asian käsittelyä varten tilapäinen puheenjohtaja. 13 Läsnäolo toimielinten kokouksissa Kaupungin eri toimielinten kokouksissa on jäsenten lisäksi läsnäolo- ja puheoikeus: - kaupunginhallituksen ja sen jaostojen kokouksissa valtuuston puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajilla, - muun toimielimen kokouksessa kaupunginhallituksen puheenjohtajalla ja kaupunginjohtajalla. Muiden kuin edellä mainittujen henkilöiden läsnäolosta ja puheoikeudesta päättää asianomainen toimielin.

7 7 Kaupunginhallituksen edustuksesta valtuuston kokouksessa määrätään valtuuston työjärjestyksessä. 14 Kaupunginhallituksen edustus muissa toimielimissä Kaupunginhallitus voi määrätä muihin toimielimiin edustajansa, jolla on läsnäoloja puheoikeus toimielimen kokouksessa. Edustajaksi voidaan määrätä myös kaupunginhallituksen varajäsen ja kaupunginjohtaja. 15 Esittely Asiat päätetään toimielimen kokouksessa viranhaltijan esittelystä. Esittelijän ehdotus on käsittelyn pohjana (pohjaehdotus). Jos esittelijä on muuttanut esityslistalla olevaa ehdotustaan ennen kuin toimielin on tehnyt päätöksen asiasta, pohjaehdotus on muutettu ehdotus. Jos ehdotus on peruutettu, asia on poistettava esityslistalta, jollei toimielin toisin päätä. Esittelijästä määrätään asianomaisen toimialan johtosäännössä tai toimielimen erillisellä päätöksellä. Esittelijän ollessa poissa tai esteellinen toimii esittelijänä hänen sijaisekseen määrätty. 16 Esteellisyyden toteaminen Toimielimen puheenjohtajan on tarvittaessa saatettava jäsenen tai muun läsnäoloon oikeutetun henkilön esteellisyys toimielimen ratkaistavaksi. 17 Äänestys ja vaalit Äänestyksestä ja vaalin toimittamisesta on soveltuvin osin voimassa, mitä valtuuston työjärjestyksessä määrätään. 18 Pöytäkirjan laatiminen, tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen Pöytäkirjan kirjoittaa puheenjohtajan johdolla pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä toimielimen päättämänä aikana ja paikassa siten kuin siitä vähintään yhtä päivää aiemmin on ilmoitettu. Toimielimen pöytäkirjaan merkitään: 1) järjestäytymistietoina: toimielimen nimi;

8 kokouksen alkamis- ja päättymisaika sekä kokouspaikka; läsnä ja poissa olleet ja missä ominaisuudessa kukin on ollut läsnä; sekä kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 2) asian käsittelytietoina: asiaotsikko; selostus asiasta; päätösehdotus; esteellisyys; tehdyt ehdotukset ja onko niitä kannatettu; äänestykset: äänestystapa, äänestysjärjestys, äänestysesitys sekä äänestyksen tulos; vaalit: vaalitapa ja vaalin tulos; päätöksen toteaminen; sekä eriävä mielipide. 3) laillisuustietoina: oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus; puheenjohtajan allekirjoitus; pöytäkirjanpitäjän varmennus; merkintä pöytäkirjan tarkastuksesta; sekä merkintä nähtävänäpidosta, mikäli pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä. Pöytäkirjaan liitettävissä oikaisuvaatimusohjeissa annetaan tarpeelliset ohjeet oikaisuvaatimuksen tekemiseksi. Pöytäkirjaan liitettävässä valitusosoituksessa on mainittava valitusviranomainen, valitusaika ja mitä valituskirjaan on liitettävä. Mitä edellä on määrätty, noudatetaan soveltuvin osin viranhaltijan ja luottamushenkilön tekemiin päätöksiin. Pöytäkirjojen laadinnan yhtenäistämisestä antaa tarvittaessa ohjeita kaupunginhallitus. 8 5 luku KUNNAN TALOUS 19 Talousarvion hyväksyminen ja täytäntöönpano Kaupunginvaltuusto hyväksyy talousarviossa toimielimelle tehtäväkohtaiset ja hankekohtaiset toimintatavoitteet, meno- ja tuloarvioista muodostuvat määrärahat sekä niiden perustelut. Talousarvioon tehtävät muutokset on esitettävä valtuustolle talousarviovuoden aikana. Määrärahan muutosesityksessä on selvitettävä myös muutoksen vaikutus toiminnallisiin tavoitteisiin, menoihin ja tuloarvioihin. Vastaavasti toiminnallisia tavoitteita koskevassa muutosesityksessä on selvitettävä muutoksen vaikutus määrärahoihin.

9 9 Kaupunginvaltuusto hyväksyy käyttöomaisuuden myynnissä noudatettavat perusteet, suunnitelmapoistojen perusteet, lainojen ottamista, antamista, sijoitustoimintaa koskevat periaatteet sekä maksujen ja hintojen yleiset perusteet. Muutoin talousarvion täytäntöönpanosta päättää kaupunginhallitus ja toimielimet toimialallaan sekä viranhaltijat siten, kuin tässä säännössä, kaupunginhallituksen johtosäännössä ja toimialakohtaisissa säännöissä on määrätty. 20 Toimielimen yleinen ratkaisuvalta Toimielin päättää toimialallaan seuraavat asiat: 1 tulosalueiden jakaminen tulosyksiköihin sekä toiminnan organisointiperiaatteet, 2 esitykset toimialaa koskeviksi ohjelmiksi, taloussuunnitelmaksi ja talousarvioksi, 3 määrärahojen käyttösuunnitelmat, 4 tulos- ja toimintakertomukset, 5. toimintojen ja palvelujen järjestämistavat kaupunginvaltuuston hyväksymien periaatteiden ja kaupunginhallituksen päättämien yleisohjeiden mukaisesti, 6 hankinnat, ostopalvelut, hankkeiden suunnittelupalvelut ja hankkeiden toteutuspalvelut erillisinä hankkeina tarkasteltuna, toimielimelle myönnettyjen määrärahojen ja kaupunginvaltuuston vuosittain vahvistamien päätösvaltuuksien rajoissa, 7 maksut ja korvaukset kaupunginhallituksen määräämien perusteiden ja tarkistusohjeiden pohjalta, 8 helpotuksen tai vapautuksen myöntäminen maksun, korvauksen tai saatavan suorittamisesta tai poistamisesta kaupunginvaltuuston vahvistamien päätösvaltuuksien rajoissa, suuruudeltaan enintään euroa; 9 kaupungin saatavien ja tulevien suoritusten vakuuksien hyväksyminen, valvominen, muuttaminen ja vapauttaminen kaupunginvaltuuston vuosittain vahvistamien päätösvaltuuksien rajoissa, 10 vahingonkorvauksen myöntäminen kaupunginvaltuuston vahvistaman enimmäismäärän rajoissa tapauksissa, joissa kaupunki on korvausvelvollinen tai joissa se voidaan katsoa korvausvelvolliseksi, 11 avustukset, 12 toimielimen hallintaan kuuluvien alueiden ja huonetilojen sekä niihin kuuluvien laitteiden käyttö siltä osin kuin päätösvaltaa ei ole siirretty viranhaltijalle, 13 hallussaan olevan irtaimen omaisuuden poistaminen ja poistetun omaisuuden hävittäminen tai myynti vahvistettujen perusteiden mukaisesti, 14 toimintayksiköiden antamien palvelujen alueelliset järjestelyt, 15 laitosten ja toimipisteiden toiminta- ja aukioloajat, 16 asiakirjojen antamisesta päättäminen.

10 10 21 Viranhaltijan yleinen ratkaisuvalta Toimialajohtaja sekä tulosalueen ja tulosyksikön esimies päättää seuraavat asiat: 1 oman yksikön käyttösuunnitelmat ja niihin perustuva toiminnan järjestäminen, 2 oman yksikön tuloskertomukset, 3 hankinnat ja ostopalvelut myönnettyjen osamäärärahojen ja kaupunginvaltuuston vuosittain vahvistamien päätösvaltuuksien rajoissa, 4 kaupungin saatavien ja tulevien suoritusten vakuuksien hyväksyminen, valvominen, muuttaminen ja vapauttaminen kaupunginvaltuuston vuosittain vahvistamien päätösvaltuuksien rajoissa. 6 luku TOIMIVALTA HENKILÖSTÖASIOISSA 22 Luvun määräysten soveltaminen Niistä virkasuhteeseen ja viranhaltijaan liittyvistä asioista, joista on säädetty kunnallisesta viranhaltijasta annetussa laissa (304/03) tai muussa laissa, päättää kaupunginhallituksen henkilöstöjaosto, ellei laissa ole toisin säädetty tai muussa johtosäännössä muuta määrätty. 23 Virkojen perustaminen ja työsuhteiden muodostaminen Kaupunginvaltuusto päättää niiden virkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta, joiden vakinaisesta täyttämisestä se päättää. Muiden virkojen perustamisesta, lakkauttamisesta ja muuttamisesta työsuhteeksi päättää kaupunginhallitus. Asianomaisella toimielimellä on oikeus kaupunginvaltuuston hyväksymän talousarvion ja kaupunginhallituksen antamien ohjeiden mukaisesti päättää työsuhteiden muodostamisesta ja siitä ilmoitetaanko avoimet työsuhteiset tehtävät yleisesti haettaviksi. 24 Virkojen täyttäminen ja henkilöstön palkkaaminen Kaupunginvaltuusto valitsee toimialajohtajat. Kaupunginhallitus tai lautakunta valitsee toimialansa muut tulosalueiden esimiehet. Tulosalueen esimies valitsee alaisuudessaan työskentelevät viranhaltijat ja työntekijät, ellei toimialan johtosäännössä ole toisin määrätty, taikka asianomainen toimielin johtosääntöön perustuvan toimivaltansa perusteella ole toisin päättänyt. Virat, jotka kaupunginvaltuusto täyttää, julistaa haettavaksi kaupunginhallitus. Muun viran julistaa haettavaksi se viranomainen, jonka tehtävänä on täyttää virka.

11 Mitä edellä on määrätty virasta sovelletaan myös työsuhteisen henkilöstön palkkaamiseen. Koeajan määräämisestä tai siitä sopimisesta päättää henkilön virka- tai työsuhteeseen ottanut viranomainen henkilöstöjaoston päättämien yleisohjeiden mukaisesti. Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 4 :n 3 momentissa säädetyn lisäksi virkaan voidaan ilman uutta hakumenettelyä valita ao. virkaa hakenut henkilö, jos virkaan valittu hakija ei ole ottanut virkaa vastaan tai irtisanoutuu virasta ennen virantoimituksen alkamista. 25 Henkilöstön kelpoisuus Viran täyttävä tai työsuhteeseen ottava viranomainen päättää valittavan henkilöstön kelpoisuusehdoista, jollei voimassa olevasta lainsäädännöstä tai johtosäännöistä muuta johdu. Päätös tehtävän vaativuudesta ja palkkauksesta sekä vaadittavasta kelpoisuudesta on tehtävä ennen viran haettavaksi julistamista taikka työsuhteisen tehtävän ilmoittamista haettavaksi ellei niitä ole jo aikaisemmin vahvistettu. Kaupunginvaltuustossa täytettävien virkojen osalta kelpoisuusehdoista päättää kaupunginhallitus. Kaupunginhallitus tai henkilöstöjaosto voi antaa määräyksiä eri henkilöstöryhmiltä vaadittavasta kelpoisuudesta. Henkilöstöltä vaadittavasta kelpoisuudesta pidetään erillistä luetteloa Toimenkuvat Viranhaltijan asema ja tehtävät määritellään toimenkuvassa, joka tarkistetaan tarpeen mukaan, kuitenkin vähintään kerran vuodessa. Toimenkuvan laativat lähin esimies ja työntekijä yhteistyössä. Aloitteen tarkistukseen voi tehdä sekä esimies että työntekijä. Toimenkuvan hyväksyy lähin esimies. Työsuhteisen työntekijän työsopimukseen on otettava toimenkuvaa vastaava tehtävänkuvaus ja tarvittaessa määräys, joka velvoittaa työsuhteeseen otetun henkilön noudattamaan voimassaolevia johtosääntöjä ja tekemään niissä määrättyjä tehtäviä. 27 Ero, irtisanominen ja lomauttaminen Viranhaltijan virantoimituksesta pidättämisestä, virka- tai työsuhteen purkamisesta ja irtisanomisesta sekä eron myöntämisestä päättää se viranomainen, joka täyttää viran tai ottaa työntekijän työsuhteeseen, paitsi kaupunginvaltuuston täyttämien virkojen osalta päätöksen tekee kaupunginhallitus lukuun ottamatta kaupunginjohtajan irtisanomista. Kirjallisen varoituksen antaa toimialajohtaja esimiehen esityksestä. Ennen varoituksen antamista varataan työntekijälle mahdollisuus vastineen antamiseen tai häntä kuullaan hallintolain 34 :n mukaisesti.

12 12 Lomauttamisesta päättää se viranomainen, joka päättää viran tai työsuhteen vakinaisesta täyttämisestä. Mikäli viran tai työsuhteen täyttäminen kuuluu viranhaltijan toimivaltaan, lomauttamisesta päättää ao. toimielin. 28 Viranhaltijoiden ratkaisuvalta henkilöstöasioissa Kaupunginjohtaja päättää toimialajohtajien ja toimialajohtajat alaistensa osalta seuraavat asiat: 1 toimielimen suorittaman vaalin hyväksyminen, kun työterveydenhuollon antama todistus on varaukseton, sekä virantoimituksen ja työsuhteen alkamisajankohta, 2 vuosiloman ja muun sellaisen virkavapauden myöntäminen, jonka saamiseen viranhaltijalla on lakiin tai sopimuksiin perustuva oikeus, 3 harkinnanvaraisen palkattoman virkavapauden myöntäminen enintään vuodeksi kerrallaan, 4 sijaisuuden järjestäminen edellä 2 ja 3 kohdissa mainittujen virkavapauksien ajaksi ja viran tullessa avoimeksi irtisanoutumisen tai sisäisen siirron johdosta sekä sijaisen palkkaus virka- ja työehtosopimuksen sekä henkilöstöjaoston hyväksymien määräysten mukaisesti, 5 ilta-, yö-, lisä-, yli-, lauantai- ja sunnuntaityö sekä varallaolo, 6 virkamatkamääräyksen antaminen 7 koulutuksen järjestäminen ja koulutuksen ajalta myönnettävät edut henkilöstöjaoston antamien ohjeiden mukaisesti, 8 toimialansa henkilöstön osalta oman auton käyttöoikeus, 9 toimialansa henkilöstön osalta määräaikaisen osa-aikatyön suorittamisoikeuden myöntäminen ja osa-aikailmoituksen hyväksyminen sekä osa-aikatyön järjestäminen osa-aikaeläkkeelle siirtymisen johdosta 10 toimialansa henkilöstön osalta viranhaltijan tai työntekijän väliaikainen virantoimituksesta tai työnteosta pidättäminen, 11 toimialansa henkilöstön osalta terveydentilaa koskevien tietojen pyytäminen ja terveydentilaa koskeviin tarkastuksiin ja tutkimuksiin määrääminen. Tulosalueen ja tulosyksikön esimies päättää alaistensa osalta seuraavat asiat: 1 virantoimituksen ja työsuhteen alkamisajankohta, 2 vuosiloman ja muun sellaisen virkavapauden tai työloman myöntäminen, jonka saamiseen viranhaltijalla tai työntekijällä on lakiin tai sopimukseen perustuva oikeus, sekä sijaisuuden järjestäminen em. poissaolojen ajaksi tätä koskevien määräysten mukaisesti, 3 harkinnanvaraisen palkattoman virkavapauden tai työloman myöntäminen enintään 90 kalenteripäiväksi kerrallaan, 4 virkamatkamääräyksen antaminen, 5 työvuorot, ilta-, yö-, lisä-, yli-, lauantai- ja sunnuntaityö sekä varallaolo sekä niistä maksettavat korvaukset henkilöstöjaoston antamien ohjeiden mukaan, 6 koulutuksen järjestäminen ja koulutuksen ajalta myönnettävät edut henkilöstöjaoston antamien ohjeiden mukaisesti.

13 13 7 luku TOIMIVALLAN SIIRTÄMINEN JA PÄÄTETYN ASIAN OTTAMINEN 29 Toimivallan siirtäminen Kaupunginhallituksella on oikeus siirtää sille tämän tai muun johtosäännön perusteella kuuluvaa toimivaltaa jaostolleen, asettamalleen toimikunnalle, lautakunnalle, johtokunnalle, kaupunginhallituksen puheenjohtajalle, kaupunginjohtajalle tai muulle viranhaltijalle. Lautakunnalla on oikeus siirtää sille tämän tai muun johtosäännön nojalla kuuluvaa päätös- ja ratkaisuvaltaa jaostolle, johtokunnalle, puheenjohtajalleen tai alaiselleen viranhaltijalle. Viranhaltijalla on oikeus siirtää tämän tai muun johtosäännön perusteella välittömästi kuuluvaa toimivaltaa alaiselleen viranhaltijalle. Kaupunginhallituksen, lautakunnan tai viranhaltijan tekemä toimivallan siirtoa koskeva päätös on annettava tiedoksi samalla tavalla kuin ne valtuuston päätökset, joihin siirretty toimivalta perustuu. Toimivallan siirtoa koskevat päätökset kirjataan sääntökokoelmaan ja niistä pidetään erillistä luetteloa. 30 Kaupunginhallituksen ja lautakunnan otto-oikeus Asian ottamisesta kaupunginhallituksen käsiteltäväksi voi päättää kaupunginhallitus, kaupunginhallituksen puheenjohtaja ja kaupunginjohtaja. Asian ottamisesta lautakunnan käsiteltäväksi voi päättää lautakunta, sen puheenjohtaja, toimialajohtaja ja lautakunnan esittelijä, ellei otto-oikeutta ole rajattu toimialan johtosäännössä. 31 Ottokelpoisen päätöksen ilmoittaminen Kaupungin viranomaisen on neljän päivän kuluessa pöytäkirjan tarkastamisesta ilmoitettava kaupunginhallitukselle ja lautakunnalle niiden määräämällä tavalla niistä päätöksistä, jotka voidaan ottaa kaupunginhallituksen tai lautakunnan käsiteltäväksi. Jos pöytäkirjaa ei tarkasteta, määräaika lasketaan pöytäkirjan allekirjoittamisesta.

14 14 8 luku MUUT MÄÄRÄYKSET 32 Kaksikielisyys kaupungin toiminnassa Kaupungin palvelut on järjestettävä niin, että asukkaita pystytään palvelemaan heidän äidinkielellään suomeksi tai ruotsiksi kaikilla kaupungin tehtäväalueilla. Viranhaltijoilta ja työntekijöiltä vaadittavasta kielitaidosta on voimassa, mitä erikseen on määrätty tai päätetty. 33 Tiedottaminen Kaupungin tiedottamista johtaa kaupunginhallitus, joka hyväksyy yleiset ohjeet tiedottamisen periaatteista ja päättää tiedottamisesta vastaavista viranhaltijoista. 34 Kaupungin asukkaiden ja kaupunginvaltuutettujen aloitteet Kaupunginhallituksen on vuosittain huhtikuun loppuun mennessä esitettävä valtuustolle luettelo sen toimivaltaan kuuluvissa asioissa tehdyistä kaupungin toimintaa koskevista aloitteista ja niiden johdosta suoritetuista toimenpiteistä. Valtuusto voi samalla todeta, mitkä aloitteista on käsitelty loppuun. Kaupunginhallituksen ja lautakunnan tehtäväalueella tehdyistä aloitteista on vastaavasti esitettävä tiedot kaupunginhallitukselle ja asianomaiselle lautakunnalle niiden päättämällä tavalla. Jos aloite vaatii erityistä valmistelua, aloitteen tekijälle on ilmoitettava aloitteen valmistelusta ja lisätietojen antajasta. 35 Kaupungin nimenkirjoitus ja asiakirjojen allekirjoittaminen Kaupungin puolesta tehtävät sopimukset ja annettavat sitoumukset allekirjoittaa: 1. kaupunginhallituksen toimivaltaan kuuluvissa asioissa kaupunginhallituksen puheenjohtaja tai kaupunginjohtaja ja varmentaa toimialansa osalta asianosainen toimialajohtaja, talousjohtaja, hallintojohtaja, kaupunginsihteeri tai kaupunginlakimies jollei muissa johtosäännöissä ole toisin määrätty tai kaupunginhallitus ole asiakirjojen allekirjoittamisesta muuta määrännyt. Edellä olevan lisäksi kaupunginhallituksen toimivaltaan kuuluvat kauppakirjat ja muut kiinteistöjä koskevat sopimukset voi allekirjoittaa ympäristötoimen toimialajohtaja, kaupungingeodeetti tai maankäyttöinsinööri ja varmentaa ympäristötoimen hallintopäällikkö.

15 15 2. lautakunnan toimivaltaan kuuluvissa asioissa lautakunnan puheenjohtaja tai esittelijä ja varmentaa asianomaisen tulosalueen esimies tai lautakunnan pöytäkirjanpitäjä, ellei lautakunta ole asiakirjojen allekirjoittamisesta muuta määrännyt. Lautakunnan toimivaltaan kuuluvat kauppakirjat ja muut kiinteistöjä koskevat sopimukset voi allekirjoittaa myös kohdassa 1. luetellut viranhaltijat. 3. viranhaltijan toimivaltaan kuuluvissa asioissa asianomainen viranhaltija, ellei se toimielin, jonka alainen toimivaltainen viranhaltija on, toisin määrää. Toimielimen hallinnassa olevista asiakirjoista annettavat otteet ja jäljennökset voi toimielimen pöytäkirjanpitäjä tai hallintojohtaja, kaupunginsihteeri tai keskusarkiston toimistosihteeri yksin todistaa oikeaksi. Valmistelua koskevat asiakirjat allekirjoittaa asian valmistelija. 36 Haasteiden ja tiedonantojen vastaanotto sekä kaupungin edun valvonta Kaupunginjohtajan ohella ovat keskushallinnon toimialajohtaja, talousjohtaja, kaupunginlakimies, hallintojohtaja ja kaupunginsihteeri oikeutettuja kaupungin puolesta vastaanottamaan haasteita ja tiedonantoja. Kaupunginjohtaja, ympäristötoimen toimialajohtaja, kaupungingeodeetti, maankäyttöinsinööri, kaupunginlakimies ja pysäköinninvalvoja ovat oikeutettuja kaupungin puolesta kaikissa oikeusistuimissa ja -asteissa ajamaan kannetta, vastaamaan kanteeseen, hoitamaan lainhuuto- ja kiinnitysasioita sekä valvomaan kaupungin etua kaikissa viranomaisissa, toimituksissa ja tilaisuuksissa. 37 Asiakirjojen lunastus Tavanomaisesta tiedon antamisesta pöytäkirjanotteesta, kopiosta tai muusta tulosteesta peritään sivukohtainen maksu. Erityistoimenpiteitä vaativan tiedon antamisesta asiakirjasta, kopiosta tai muusta tulosteesta peritään kiinteä perusmaksu, joka voidaan porrastaa tiedonhaun vaativuuden mukaan. Perusmaksun lisäksi peritään sivukohtainen maksu. Jos asiakirja ei ole yksilöitävissä ja löydettävissä viranomaisen julkisuuslain mukaisesti pitämästä asiakirjarekisteristä ja tiedonhaun erityistoimenpiteitä vaativa tieto asiakirjasta annetaan suullisesti tai antamalla asiakirja viranomaisen luona luettavaksi tai jäljennettäväksi taikka lähettämällä se sähköpostin välityksellä, aiheutuneita kustannuksia vastaavana maksuna peritään vain kiinteä perusmaksu tiedonhaun vaativuuden mukaan porrastettuna. Kaupunginhallitus päättää tarkemmin julkisuuslain piiriin kuuluvien maksujen perusteista ja euromääristä.

1 HALLINTOSÄÄNNÖN SOVELTAMINEN JA KUNNAN JOHTOSÄÄNNÖT 2 EDELLEENDELEGOINTI

1 HALLINTOSÄÄNNÖN SOVELTAMINEN JA KUNNAN JOHTOSÄÄNNÖT 2 EDELLEENDELEGOINTI KH 9.2.2015 26 LIITE 12 YPÄJÄN KUNTA muutokset punaisella HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: kunnanvaltuusto Voimaantulo: 1.1.2015 SISÄLTÖ 1. luku KUNNAN TOIMINTAA OHJAAVAT SÄÄNNÖT 1 HALLINTOSÄÄNNÖN SOVELTAMINEN

Lisätiedot

Hallintosääntö. Hyväksytty Hall 27.5.2015 50, ja Valt 12.6.2015 12 voimassa 1.8.2015 alkaen. - 1 -

Hallintosääntö. Hyväksytty Hall 27.5.2015 50, ja Valt 12.6.2015 12 voimassa 1.8.2015 alkaen. - 1 - Hallintosääntö Hyväksytty Hall 27.5.2015 50, ja Valt 12.6.2015 12 voimassa 1.8.2015 alkaen. - 1 - Sisällysluettelo Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä H a l l i n t o s ä ä n t ö 1.8.2015 alk Sisältö

Lisätiedot

Hyväksytty maakuntavaltuustossa 8.11.2013 siten, että hyväksytty hallintosääntö astuu voimaan 1.1.2014.

Hyväksytty maakuntavaltuustossa 8.11.2013 siten, että hyväksytty hallintosääntö astuu voimaan 1.1.2014. KESKI-SUOMEN LIITTO KUNTAYHTYMÄ HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty maakuntavaltuustossa 8.11.2013 siten, että hyväksytty hallintosääntö astuu voimaan 1.1.2014. Sisällysluettelo 1 LUKU: YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Maakuntavaltuusto

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: 13.12.2004 Voimaantulo: 1.1.2005 Muutettu: 16.1.2006, 22.1.2007, 1.10.2007 Muutoksen voimaantulo: 1.11.2007 Muutettu: 8.12.2008 Voimaantulo:

Lisätiedot

Hallintosääntö 1.1.2015 -

Hallintosääntö 1.1.2015 - 1 (23) Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä 1.1.2015 - 2 (23) Sisällysluettelo Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallintosääntö... 4 1 Luku Yleiset määräykset... 4 1 Hallintosäännön

Lisätiedot

9.6.2014 UTAJÄRVEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ

9.6.2014 UTAJÄRVEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 9.6.2014 UTAJÄRVEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ SISÄLTÖ I LUKU YLEISTÄ...4 1 SÄÄNNÖN SOVELTAMISALA...4 II LUKU HALLINNOLLINEN JAKO, TOIMIELIMET JA RATKAISUVALTA...4 2 LUOTTAMUSHENKILÖORGANISAATIO...4 3 PÄÄTÖSVALLAN

Lisätiedot

VETELIN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ

VETELIN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ VETELIN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ 2 Sisällysluettelo 1 luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 4 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt 4 2 Kunnan toiminta-ajatus 4 2 luku KOKOUSMENETTELY 4 3 Luvun määräysten

Lisätiedot

HALLINTOSÄÄNTÖ 01.01.2010 Kaupunginvaltuusto 15.06.2009

HALLINTOSÄÄNTÖ 01.01.2010 Kaupunginvaltuusto 15.06.2009 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI HALLINTOSÄÄNTÖ 01.01.2010 Kaupunginvaltuusto 15.06.2009 SISÄLLYSLUETTELO I LUKU... 1 Yleiset määräykset... 1 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kaupungin johtosäännöt... 1 2 Säännön

Lisätiedot

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän hallintosääntö

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän hallintosääntö Hallintosääntö 1 (16) Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän hallintosääntö 1. luku Yleiset määräykset 1 Hallintosäännön määräysten sisältö ja soveltaminen 2 Toiminta-ajatus Hallintosäännöllä

Lisätiedot

Kittilän kunnan hallintosääntö/luonnos. Voimaantulo xx.xx.xxxx. Hyväksytty Kvalt xx.xx.xxxx x

Kittilän kunnan hallintosääntö/luonnos. Voimaantulo xx.xx.xxxx. Hyväksytty Kvalt xx.xx.xxxx x Kittilän kunnan hallintosääntö/luonnos Voimaantulo xx.xx.xxxx Hyväksytty Kvalt xx.xx.xxxx x Sisällysluettelo I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET... 1 1 Soveltamisala... 1 II LUKU TOIMIELIMET... 1 2 Toimielimet ja

Lisätiedot

Ikaalisten kaupungin HALLINTOSÄÄNTÖ. Kvalt 1.12.2014, 67 (voimaan 9.12.2014)

Ikaalisten kaupungin HALLINTOSÄÄNTÖ. Kvalt 1.12.2014, 67 (voimaan 9.12.2014) Ikaalisten kaupungin HALLINTOSÄÄNTÖ Kvalt 1.12.2014, 67 (voimaan 9.12.2014) Hallintosääntö 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. LUKU HALLINTOSÄÄNNÖN SOVELTAMINEN JA KAUPUNGIN MUUT JOHTOSÄÄNNÖT... 4 2. LUKU ORGANISAATIO

Lisätiedot

LEPPÄVIRRAN KUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ

LEPPÄVIRRAN KUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ LEPPÄVIRRAN KUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ Valtuuston 10.12.2012 59 hyväksymä Voimaantulo 1.1.2013 Muutettu, valtuusto 28.1.2013 20 2 ja 17 osalta, muutos voimaan heti TOIMINTASÄÄNTÖ TOIMINTASÄÄNTÖ SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

HALLINTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty Kauhavan kaupunginvaltuustossa 23.3.2015 15.

HALLINTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty Kauhavan kaupunginvaltuustossa 23.3.2015 15. HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty Kauhavan kaupunginvaltuustossa 23.3.2015 15. Voimaantulopäivä 26.3.2015 Sisällysluettelo 1 luku Yleiset määräykset...4 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kaupungin johtosäännöt...4

Lisätiedot

HALSUAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ

HALSUAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 1 HALSUAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 2 I luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Soveltamisala II luku KUNNAN ORGANISAATIO 2 Luottamushenkilöorganisaatio 3 Päävastuualueet ja niiden jakaminen toimialueiksi 4 Henkilöstö-

Lisätiedot

I luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt 3

I luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt 3 PALTAMON KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: 21.10.2004 valtuusto 36 Voimassa: 1.1.2005 alkaen SISÄLLYSLUETTELO I luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt 3 II luku ORGANISAATIO

Lisätiedot

IIN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ. Voimaantulo: 1.1.2011-20 muutoksen osalta voimaantulo 28.3.2011. Kvalt 16.12.2010

IIN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ. Voimaantulo: 1.1.2011-20 muutoksen osalta voimaantulo 28.3.2011. Kvalt 16.12.2010 IIN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ Voimaantulo: 1.1.2011-20 muutoksen osalta voimaantulo 28.3.2011 Kvalt 16.12.2010 Muutos hallintosäännön pykälään 20 hyväksytty: Kvalt 21.2.2011 2 SISÄLLYSLUETTELO LUKU I...4 YLEISET

Lisätiedot

KOUVOLAN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ

KOUVOLAN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ KOUVOLAN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ Voimaan 1.1.2015 Sisällysluettelo I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET... 4 1 Soveltamisala... 4 2 Sopimusohjaus ja organisaation johtamisjärjestelmä... 4 3 Päätösvallan siirtäminen...

Lisätiedot

LUONNOS HALLINTOSÄÄNTÖ. Käsittely:

LUONNOS HALLINTOSÄÄNTÖ. Käsittely: Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä 1(47) LUONNOS Käsittely: Yhtymävaltuusto 20.5.2010 Yhtymähallitus 11.12.2012 Yhtymävaltuusto 18.12.2012 Yhtymähallitus 10.12.2013 Yhtymävaltuusto 17.12.2013 Kommentti [NJ1]:

Lisätiedot

Rantasalmen kunta HALLINTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty valtuustossa 15.12.2014 / 64

Rantasalmen kunta HALLINTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty valtuustossa 15.12.2014 / 64 Rantasalmen kunta HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty valtuustossa 15.12.2014 / 64 Voimaantulo 1.1.2015 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 5 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan toimintaa ohjaavat säännökset 2 Toimivallan

Lisätiedot

HALLINTOSÄÄNTÖ. Raision seudun koulutuskuntayhtymä. Yhtymähallitus 26.3.2015 Liite 6/4. Yhtymävaltuusto 4.6.2015 Liite 2/x

HALLINTOSÄÄNTÖ. Raision seudun koulutuskuntayhtymä. Yhtymähallitus 26.3.2015 Liite 6/4. Yhtymävaltuusto 4.6.2015 Liite 2/x HALLINTOSÄÄNTÖ Raision seudun koulutuskuntayhtymä Yhtymähallitus 26.3.2015 Liite 6/4 Yhtymävaltuusto 4.6.2015 Liite 2/x 2 Hallintosääntö Hallintosääntö 3 1. YLEISTÄ 5 1.1 Soveltaminen... 5 1.2 Toiminta-ajatus...

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ

SAARIJÄRVEN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ SAARIJÄRVEN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty valtuustossa 4.2.2008 8 Muutettu kvalt. 28.4.2008 21 Muutettu kvalt. 15.12.2008 71 Muutettu kvalt. 15.2.2010 7 Muutettu 13.12.2010 60 Muutettu 7.11.2011

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ

KITEEN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ KITEEN KAUPUNGIN KH 2.2.2015 Esitys, jossa huomioitu talous- ja hallintojohtajan sekä hallintopäällikön virkojen perustamisesta johtuvat muutokset SISÄLLYSLUETTELO YLEISET MÄÄRÄYKSET... 3 HALLINNOLLINEN

Lisätiedot

JUANKOSKEN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ

JUANKOSKEN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ JUANKOSKEN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 18.6.2009 43 hyväksymä viimeisin muutos kv 23.4.2013 123 SISÄLLYSLUETTELO I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Soveltaminen 2 Kaupungin toiminta-ajatus II

Lisätiedot

MUISTIO 9.2.2010. Kokouksen puheenjohtajana toimi Merja Koski ja muistion laatijana Olli Laaksonen.

MUISTIO 9.2.2010. Kokouksen puheenjohtajana toimi Merja Koski ja muistion laatijana Olli Laaksonen. LOIMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI / NOVIDA - LIITOSNEUVOTTELUT VALMISTELUTYÖRYHMÄN KOKOUS Aika kello 11.30-15.00 Paikka Läsnä Novida, Uusikaupunki Asula Tarja Kaurila Markku Koski Merja

Lisätiedot

OYS ERVA LABORATORIOKESKUS

OYS ERVA LABORATORIOKESKUS OYS ERVA LABORATORIOKESKUS Perustamissuunnitelman liiteaineistoraportti Valmistelutoimikunta 30.08.2011 LIITEAINEISTO: Liite 1 Liite 2 Liite 3 Liite 4 Liite 5 Liite 6 Liite 7 Liite 8 Liite 9 Kuvaus laboratoriokeskuksen

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS Hyväksytty: 12.6.1995 Voimaantulo: 1.7.1995 Muutettu: 13.10.2003 Muutettu 8.12.2008 Voimaantulo 1.1.2009 SISÄLLYSLUETTELO 2 1 LUKU Yleiset määräykset

Lisätiedot

Nivalan kaupunginvaltuuston työjärjestys

Nivalan kaupunginvaltuuston työjärjestys Nivalan kaupunginvaltuuston työjärjestys Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 28.5.1997 28 Voimaantulo: 1.7. 1997 Muutos: Kaupunginvaltuusto 26.3.2009 14 Yleiset määräykset 1 Valtuuston toiminnan järjestelyt

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen johtosääntö. Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 16.1.2013 dno 1/2013. 1 Kaupunginhallituksen toimiala

Kaupunginhallituksen johtosääntö. Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 16.1.2013 dno 1/2013. 1 Kaupunginhallituksen toimiala Kaupunginhallituksen johtosääntö Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 16.1.2013 dno 1/2013 1 Kaupunginhallituksen toimiala Kaupunginhallituksen ja sen henkilöstöjaoston toiminnasta annetaan lakien ja asetusten

Lisätiedot

"Hyvä hallintotapa" on suositus Espoon kaupungin päätöksentekoprosessissa ja kokousmenettelyssä noudatettavista periaatteista.

Hyvä hallintotapa on suositus Espoon kaupungin päätöksentekoprosessissa ja kokousmenettelyssä noudatettavista periaatteista. HYVÄ HALLINTOTAPA "Hyvä hallintotapa" on suositus Espoon kaupungin päätöksentekoprosessissa ja kokousmenettelyssä noudatettavista periaatteista. KAUPUNGINHALLITUS, SEN JAOSTOT SEKÄ LAUTAKUNNAT JA JOHTOKUNNAT

Lisätiedot

Pirkkalan kunta Valtuuston työjärjestys 1(9) Yleiset määräykset... 2

Pirkkalan kunta Valtuuston työjärjestys 1(9) Yleiset määräykset... 2 Pirkkalan kunta Valtuuston työjärjestys 1(9) Sisällysluettelo Yleiset määräykset... 2 1 Valtuuston toiminnan järjestelyt... 2 2 Valtuustoryhmän muodostaminen... 2 3 Valtuustoryhmään liittyminen sekä siitä

Lisätiedot