KAAVASELOSTUS 16X OYK TEUVAN KUNTA Keskustan ja Kauppilan osayleiskaavan tarkistus, kantatien varsi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KAAVASELOSTUS 16X171670.OYK 16.4.2014. TEUVAN KUNTA Keskustan ja Kauppilan osayleiskaavan tarkistus, kantatien varsi"

Transkriptio

1 KAAVASELOSTUS 16X OYK TEUVAN KUNTA Keskustan ja Kauppilan osayleiskaavan tarkistus, kantatien varsi Kaavaehdotus

2 TEUVAN KUNTA 1 Esipuhe Teuvan kunnanhallitus on tehnyt päätöksen Keskustan ja Kauppilan osayleiskaavan tarkistamisesta kantatien varressa Osayleiskaava laaditaan oikeusvaikutteisena. Alueella on voimassa kunnanvaltuuston hyväksymä oikeusvaikutteinen Teuvan Keskustan ja Kauppilan osayleiskaava. Suunnittelukonsulttina on toiminut Pöyry Finland Oy, jossa työ aloitettiin kesällä Teuvan kunnan puolesta työtä on johtanut ja valvonut kunnaninsinööri Markku Salonen. Pöyry Finland Oy:ssä tehtävän johdosta on vastannut osastopäällikkö Liisa Märijärvi-Vanhanen ja projektisihteerinä on toiminut projektipäällikkö Anne Koskela. Osayleiskaavoituksen yhteydessä on laadittu luontoselvityksen tarkistus (Pöyry Finland Oy). Lisäksi on tarkistettu tieverkkoselvitystä kantatieliittymän aluevaraukseen liittyen (Pöyry Finland Oy). Muilta osin tukeudutaan vuonna 2008 hyväksytyn Keskustan ja Kauppilan osayleiskaavan selvityksiin. Seinäjoella 16. huhtikuuta 2014 Pöyry Finland Oy Liisa Märijärvi-Vanhanen Osastopäällikkö Kaupunki- ja aluesuunnittelu Anne Koskela Projektipäällikkö Yhteystiedot Kampusranta 9 C FI Seinäjoki Kotipaikka Vantaa, Finland Y-tunnus Puh

3 TEUVAN KUNTA 2 Tiivistelmä Keskustan ja Kauppilan osayleiskaavan tarkistus kantatien varressa laaditaan alueen asemakaavoituksen ohjaamiseksi. Suunnitelma sisältää periaatteet alueiden käyttämisestä eri tarkoituksiin. Osayleiskaavan selostus on laadittu vaiheittain eteneväksi ja sitä täydennetään yleiskaavaprosessin edetessä. 1 Ohjelmaosaan on koottu yleiskaavatyön taustaa ja alkuvaihetta sekä siihen liittyvää lainsäädäntöä. 2 Lähtökohtaosaan on koottu tiedot olemassa olleista ja kaavoitusta varten laadituista selvityksistä ja suunnitelmista. Osio sisältää tiivistetyn kuvauksen alueen suunnittelutilanteesta, luonnonympäristöstä, maisemasta ja rakennetusta ympäristöstä sekä ympäristön häiriötekijöistä. 3 Osayleiskaavan valmistelu-osiossa esitetään kaavan valmistelussa huomioidut tavoitteet sekä valmisteluvaiheessa nähtävillä olleen osayleiskaavaluonnoksen sisältö ja siitä saatu palaute. Osayleiskaavan tavoitteena on maankäytön kokonaisvaltaisen kehittämisen ohjaaminen ja asemakaavaprosessin helpottaminen. 4 Osayleiskaavaosassa selostetaan kaavan sisältö ja alueiden käyttö. Yleiskaava ei syrjäytä olemassa olevia asemakaavoja, mutta ohjaa asemakaavojen muuttamista. Asemakaavoitettavat asumisen täydennysalueet sijoittuvat nykyistä rakennetta täydentäen kantatien pohjoispuolelle. Teollisuudelle on esitetty laajentumisalueita nykyisten teollisuusalueiden yhteyteen kantatien varteen. Kantatien 67 ja rinnakkaistien uudet liittymäjärjestelyt edistävät asumisen ja liike-elämän laajentumista sekä liikenneturvallisuutta. Maatalousalueilla rakentamisen ohjaus tapahtuu yleiskaavalla ja rakennusjärjestyksellä. 5 Ympäristövaikutusten arvioinnissa on käytetty apuna laadittujen suunnitelmien ja selvityksien aineistoa, viranomaisten lausuntoja sekä neuvotteluissa ja kuulemisvaiheessa saatuja kommentteja. 6 Osayleiskaavan toteuttaminen sisältää ohjeita jatkosuunnittelulle. 7 Osayleiskaavan suunnitteluvaiheet ja hyväksyminen-osiossa esitetään lyhyesti kaavan suunnitteluvaiheet, sidosryhmätyöskentely, hallintokäsittelyt nähtävillä oloineen sekä hyväksymiseen liittyvät vaiheet. Käsittelyvaiheet Ohjelmointivaiheen työneuvottelu, ELY-keskus alueidenkäyttö Ohjelmointivaiheen työneuvottelu, ELY-keskus liikenne Ohjelmointivaiheen työneuvottelu, Pohjanmaan museo Työneuvottelu Kunnanhallitus Kaavaluonnos ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma yleisesti nähtävillä (MRL 62, MRA 30 ) Luonnosvaiheen työneuvottelu, ELY-keskus alueidenkäyttö ja liikenne.... Kaavaehdotus yleisesti nähtävillä (MRA 19 ).. Kunnanhallitus.. Kunnanvaltuusto

4 TEUVAN KUNTA 3 Sisältö Esipuhe Tiivistelmä Käsittelyvaiheet 1 OHJELMA Yleiskaavatyön taustaa Suunnittelualue ja laatimispäätös Yleiskaavaan liittyvää lainsäädäntöä Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 7 2 LÄHTÖKOHDAT Selvitysmenetelmät Suunnittelutilanne Erillisselvitykset Muut suunnitelmat ja selvitykset Maanomistus Pohjakartat, ilmakuvat Luonnonympäristö ja maisema Kulttuuriympäristö Väestö, elinkeinot ja palvelut Rakennettu ympäristö Rakentamista rajoittavat tekijät 16 3 OSAYLEISKAAVAN VALMISTELU Alustavat tavoitteet Valmisteluvaiheen sidosryhmätyöskentely Osayleiskaavaluonnos OSAYLEISKAAVA Mitoitus Alueiden käyttö osayleiskaavassa Erityispiirteet, kulttuurimaisema ja suojelukohteet Rakentamista rajoittavat tekijät Liikenne Tekninen huolto Yhteenveto 26 5 YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI Menettely Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden huomioimi-nen Vaikutukset luonnonoloihin Vaikutukset yhdyskuntakehitykseen ja maankäyttöön Vaikutukset yksilöön ja yhteisöön 29 6 OSAYLEISKAAVAN TOTEUTTAMINEN... 30

5 TEUVAN KUNTA Toteuttamisen vaiheittaisuus Jatkosuunnitelmat Seuranta ja jälkiarviointi 30 7 OSAYLEISKAAVAN SUUNNITTELUVAIHEET JA HYVÄKSYMINEN Suunnitteluvaiheet Sidosryhmätyöskentely Virallisen kaavaehdotuksen hallintokäsittely 31 Kuvat Kuva 1. Suunnittelualue Kuva 2. Ote maakuntakaavasta Kuva 3. Ote Keskustan ja Kauppilan osayleiskaavasta (KV ) ja yleiskaavan tarkistuksen rajaus Kuva 4. Maanomistus Kuva 5. Ote kulttuuriympäristöselvityksen osa-aluekartasta 3, tummanpunaisella pistekatkoviivalla osayleiskaavan tarkistuksen rajaus Kuva 6. Tekniset verkostot Kuva 7. Rakentamista rajoittavat tekijät Kuva 8. Ote osayleiskaavaluonnoksesta Kuva 9. Uusi rinnakkaistien liittymä ja siihen liittyvät tiejärjestelyt sekä kevyen liikenteen väylät Liitteet Liite 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Liite 2. Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen lausuma Liite 3. Muistio viranomaistyöneuvottelusta Liiteraportit 1. Luontoselvitys, Pöyry Finland Oy Kulttuuriympäristöselvitys, Pöyry Environment Oy Ote rakennuskantainventoinnista, Pöyry Environment Oy 2005

6 TEUVAN KUNTA Keskustan ja Kauppilan osayleiskaavan tarkistus 1 OHJELMA 1.1 YLEISKAAVATYÖN TAUSTAA Alueella on voimassa kunnanvaltuuston hyväksymä Keskustan ja Kauppilan osayleiskaava. Teuvan kunnanhallitus on tehnyt osayleiskaavan tarkistusta koskevan kaavoituspäätöksen. Osayleiskaavan tarkistuksen tavoitteena on tutkia Keskustaajaman kohdalla kantatien pohjoispuolisen alueen kaavoittamista pääosin teollisuusrakentamista varten. Tarkistettua osayleiskaavaa käytetään alueen asemakaavamuutoksen ja laajennuksen perustelemiseen. 1.2 SUUNNITTELUALUE JA LAATIMISPÄÄTÖS Suunnittelualue Suunnittelualue sijoittuu kantatien 67 (Kaskistentie) varteen. Kantatien rinnakkaistienä pohjoispuolella on osittain rakennettu Korpelantie ja eteläpuolella rakennettu Tiilitie. Kuva 1. Suunnittelualue

7 TEUVAN KUNTA YLEISKAAVAAN LIITTYVÄÄ LAINSÄÄDÄNTÖÄ Maankäyttö- ja rakennuslaki Yleiskaavan laatimista ja yleiskaavassa annettavia määräyksiä käsitellään voimaan tulleen maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) luvuissa 1, 5 ja 8 sekä -asetuksen (MRA) luvuissa 1, 3 ja 6. Kunnan tulee huolehtia tarpeellisesta yleiskaavan laatimisesta ja sen pitämisestä ajan tasalla (MRL 36 ). Yleiskaavan hyväksyy kunnanvaltuusto. Yleiskaava ohjaa yhdyskuntarakenteen kehittymistä ja eri toimintojen yhteensovittamista. Se esittää tavoitellun kehityksen periaatteet ja osoittaa yleispiirteisesti tarpeelliset alueet. Yleiskaavoituksessa korostuu yhdyskunnan toiminnallinen rakenne, eri aktiviteettien sijoittaminen ja niiden välisten yhteyksien järjestäminen sekä tämän rakenteen sovittaminen muuhun ympäristöön. Yleiskaava on sekä kunnan strategisen suunnittelun eräs väline että asemakaavoituksen ohjaaja. Se on ennen kaikkea kunnan tahdon ilmaisija ja sen toteuttamisen väline. Lähde: Ympäristöministeriö, Yleiskaavamerkinnät ja -määräykset Maankäyttö- ja rakennuslaki edellyttää suunnittelun avoimuutta ja eri osapuolten vuorovaikutuksen järjestämistä (MRL 62 ). Laki edellyttää selvityksiä suunnitelman toteuttamisen ympäristöllisistä, yhdyskuntataloudellisista, sosiaalisista, kulttuuri- ja muista vaikutuksista (MRL 9 ). Tarvittavat selvitykset esitetään yleiskaavan selostuksessa. Oikeusvaikutteinen yleiskaava - oleellisimmat oikeusvaikutukset Kun yleiskaavan laatiminen tai muuttaminen on pantu vireille, kunta voi määrätä alueelle rakennuskiellon ja toimenpiderajoituksen (MRL 38 ja 128 ). Kaavoituspäätöksen yhteydessä tai yleiskaavassa voidaan tehdä myös päätös kehittämisalueesta (MRL 111 ). Oikeusvaikutteisessa yleiskaavassa voidaan osoittaa suunnittelutarvealue, jolla on odotettavissa suunnittelua edellyttävää yhdyskuntakehitystä tai jolla erityisten ympäristöarvojen tai ympäristöhaittojen vuoksi on tarpeen suunnitella maankäyttöä (MRL 16 ). Yleiskaava on ohjeena laadittaessa asemakaavaa. Yleiskaava ei ole asemakaava-alueella voimassa muutoin kuin asemakaavan muuttamista koskevan vaikutuksen osalta (MRL 42.3 ). Viranomaisten on suunnitellessaan alueiden käyttöä koskevia toimenpiteitä ja päättäessään niiden toteuttamisesta katsottava, ettei toimenpiteellä vaikeuteta yleiskaavan toteuttamista (MRL 42 ). Yleiskaava ei saa aiheuttaa maanomistajalle tai muulle oikeuden haltijalle kohtuutonta haittaa (MRL 39 ). Lupaa rakennuksen rakentamiseen ei saa myöntää siten, että vaikeutetaan yleiskaavan toteutumista. Lupa on kuitenkin myönnettävä, jos yleiskaavasta johtuvasta luvan epäämisestä aiheutuisi hakijalle huomattavaa haittaa eikä kunta tai julkisyhteisö lunasta aluetta tai suorita haitasta kohtuullista korvausta (MRL ehdollinen rakentamisrajoitus 43 ). Lunastus- tai korvausvelvollisuus voi koskea maa- ja metsätaloutta varten osoitettua aluetta vain, jos kaavassa on asetettu sen käyttöä koskevia erityisiä rajoituksia (MRL 101 ). Yleiskaavassa voidaan erityisellä määräyksellä antaa erilaisia rakentamis- ja toimenpiderajoituksia (MRL 43 ): - yleiskaava-alueella tai sen osalla ei saa rakentaa niin, että vaikeutetaan yleiskaavan toteutumista (rakentamisrajoitus) - maisemaa muuttavaa toimenpidettä ei saa suorittaa ilman MRL 128 :ssä tarkoitettua lupaa (toimenpiderajoitus) - rakennustoimintaan tarkoitettua aluetta kielletään käyttämästä enintään viiden vuoden aikana muuhun rakentamiseen kuin maatalouden ja muiden siihen verrattavien elinkeinojen tarpeita varten (määräaikainen rakentamisrajoitus). - Jos jotakin aluetta tai rakennusta on maiseman, luonnonarvojen, rakennetun ympäristön, kulttuurihistoriallisten arvojen tai muiden erityisten ympäristöarvojen vuoksi suojeltava, yleiskaavassa voidaan antaa sitä koskevia tarpeellisia määräyksiä (MRL 41 ).

8 TEUVAN KUNTA 7 - Rakennuksen tai sen osan purkaminen voidaan määrätä yleiskaava-alueella luvanvaraiseksi (127 ). - Ministeriö voi yleisen tarpeen vaatiessa myöntää kunnalle luvan lunastaa alueen, joka on yleiskaavassa osoitettu yhdyskuntarakentamiseen ja siihen liittyviin järjestelyihin tai on muutoin tarpeellinen kunnan suunnitelmallista kehittämistä varten (MRL 99 ). - Kyläalueella, jolla rakentamispaine on vähäistä, voidaan oikeusvaikutteissa yleiskaavassa erityisesti määrätä yleiskaavan käyttämisestä rakennusluvan perusteena siten, että rakennuslupa voidaan myöntää ilman suunnittelutarveharkintaa, kun rakentaminen koskee enintään kaksiasuntoista asuinrakennusta. (MRL 44 ). Määräys on voimassa enintään 10 vuotta kerrallaan Muu lainsäädäntö Kaavoitus on yhteen sovittavaa suunnittelua, jossa osoitetaan alueita myös sellaisiin tarkoituksiin, joista on voimassa erityislakeja. Keskeisimmät lait ovat seuraavat: Luonnonsuojelu - luonnonsuojelulaki (1096/1996) Kulttuuriympäristö - laki rakennusperinnön suojelusta (498/2010) - valtion omistamien rakennusten suojeluasetus (480/1985) - kirkollisen rakennusten suojelu (kirkkolaki 1054/1993) - muinaismuistolaki (295/1963) Muu ympäristönsuojelu - ympäristönsuojelulaki (86/2000) Yleiset tiet ja rautatiet - maantielaki (503/2005) - ratalaki (110/2007) Muu lainsäädäntö - metsälaki (1093/1996) - asetus metsien kestävästä hoidosta ja käytöstä (1234/2010) - maa-aineslaki (555/1981) - vesilaki (587/2011) - ulkoilulaki (606/1973) - maastoliikennelaki (1710/1995) - lunastuslaki (603/1977) - sähkömarkkinalaki (386/1995) - kaivoslaki (621/2011) - jätelaki (1072/1993) - kemikaalilaki (744/1989) - ilmailulaki (1194/2009) Oikeusvaikutteisessa yleiskaavassa metsälakia sovelletaan metsän hoitamiseen ja käyttämiseen maa- ja metsätalouteen ja virkistykseen osoitetuilla alueilla. Lisäksi on noudatettava, mitä luonnonsuojelulaissa taikka muussa laissa säädetään. 1.4 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Yleiskaavan tarkistamiseksi on laadittu osallistumis- ja arviointisuunnitelma, joka sisältää suunnitelman osallistumisen ja vuorovaikutuksen sekä kaavan vaikutusten arvioinnin järjestämisestä. Suunnitelmassa on nimetty tiedossa olevat osalliset, tiedottamis- ja kuulemistavat sekä yhteyshenkilöt. Liite 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

9 TEUVAN KUNTA 8 2 LÄHTÖKOHDAT 2.1 SELVITYSMENETELMÄT Suunnitelman lähtökohdat on koottu olemassa olevista aineistoista sekä kaavoitusta varten laadituista suunnitelmista ja selvityksistä. Lähtökohta-aineistoa on täydennetty kaavaprosessin kuluessa. 2.2 SUUNNITTELUTILANNE Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ovat osa maankäyttö- ja rakennuslain mukaista alueidenkäytön suunnittelujärjestelmää. Valtioneuvoston päätöksen mukaiset tarkistetut tavoitteet tulivat voimaan Maankäyttö- ja rakennuslain 24.2 :n mukaan maakunnan suunnittelussa ja muussa alueidenkäytön suunnittelussa on huolehdittava valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden huomioon ottamisesta siten, että edistetään niiden toteuttamista. Valtakunnalliset tavoitteet huomioidaan rinnakkain MRL 39 :ssa yleiskaavalle asetettujen sisältövaatimusten kanssa. Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet välittyvät kuntakaavoitukseen pääasiassa maakuntakaavan kautta. Osa tavoitteista kohdistuu suoraan kuntien kaavoitukseen. Kunnissa yleiskaava on keskeisin väline valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden toteuttamisen edistämisessä. Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet käsittelevät seuraavia kokonaisuuksia: 1. toimiva aluerakenne 2. eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu 3. kulttuuri- ja luonnonperintö, virkistyskäyttö ja luonnonvarat 4. toimivat yhteysverkostot ja energiahuolto 5. Helsingin seudun erityiskysymykset 6. luonto- ja kulttuuriympäristöinä erityiset aluekokonaisuudet Näistä Helsingin seudun erityiskysymykset sekä luonto- ja kulttuuriympäristöinä erityiset aluekokonaisuudet sisältävät alueellisesti kohdennettuja tavoitteita, jotka eivät koske Keskustan ja Kauppilan yleiskaavoitusta Vahvistettu maakuntakaava Etelä-Pohjanmaan liiton maakuntavaltuusto on hyväksynyt maakuntakaavan Ympäristöministeriö on vahvistanut maakuntakaavan Ote maakuntakaavasta kuvassa 3. Alue- ja yhdyskuntarakenne (suunnittelumääräys kursiivilla) Taajamatoimintojen alue a Suunnittelualue kuuluu Teuvan taajamatoimintojen alueeseen. Alueen suunnittelussa tulee edistää yhdyskuntarakenteen tiivistämistä, täydennysrakentamista ja taajamakuvan eheyttämistä. Kulttuuriympäristö ja -maisema (suunnittelumääräys kursiivilla) Maaseudun kehittämisen kohdealue mk-1 Suunnittelualue sisältyy Kauppilan-Perälän-Riipin-Äystön ja Karijoen Myrkyn alueelle osoitettuun maaseudun kehittämisen kohdealueeseen (mk-1). Kohdeselostuksen mukaan tarkoituksena on alkutuotannon toimintaedellytysten turvaaminen. Alueen kehittämisessä ja suunnittelussa tuetaan olemassa olevaa kylärakennetta ja sen palvelujen toimintaedellytyksiä. Maatilatalouden ja sen sivuelinkeinojen kuten maaseutumatkailun sekä pk-teollisuuden alueidenkäytöllisiä toimintaedellytyksiä edistetään.

10 TEUVAN KUNTA 9 Kuva 2. Ote maakuntakaavasta Yhteysverkot Koko maakuntakaavaa koskien on annettu yleinen suunnittelumääräys, jonka mukaan yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa ja maankäytön aluevarauksia tehtäessä on varauduttava selvittämään kehittämismahdollisuudet koskien korkeatasoisia valtakunnallisia liikenneyhteyksiä, jossa erityisesti pääteiden liikenteen sujuvuus ja liikenneturvallisuuden parantaminen sekä raideliikenteen kehittäminen on otettava huomioon. Ohjeellinen eritasoliittymä Teuvan Keskustaajaman kohdalle kantatielle 67 on merkitty kolme ohjeellista eritasoliittymää Maakuntakaavan uudistaminen Etelä-Pohjanmaan liitto on aloittanut maakuntakaavan uudistamisen käynnistämällä vaihemaakuntakaavojen laatimisen vuonna Uusien vaihemaakuntakaavojen teemoina ovat tuulivoima ja kaupan palveluverkko, liikenne ja soiden käyttötarkoitukset, yhdyskuntarakenne (kylät, taajamat, kehityskäytävät, tulva-alueet, maatalous) sekä kulttuuri- ja luontoympäristöt, virkistys ja maaperä. Lisäksi maakuntakaavaa päivitetään muiden tarpeellisten alueidenkäyttöratkaisujen osalta. Kaavan sisältö täsmentyy valmistelun kuluessa, ja sitä voidaan tarvittaessa käsitellä useassa vaihekaavassa. Kaavaprosessi on virallisesti käynnistynyt kaavan vireille tulosta ja osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta ilmoittamisella Osayleiskaavat Suunnittelualueella on voimassa kunnanvaltuuston hyväksymä oikeusvaikutteinen Keskustan ja Kauppilan osayleiskaava. Osayleiskaavassa kantatien pohjoispuolinen alue sisältää keskustatoimintojen aluetta (C), teollisuusaluetta, jolla ympäristö asettaa toiminnan laadulle erityisiä vaatimuksia (TY), maatalousaluetta (MT-1) sekä maa- ja metsätalousvaltaista aluetta (M-1). Kantatien eteläpuolelle on osoitettu keskustatoimintojen aluetta (C), pientalovaltaista asuntoaluetta (AP), teollisuusaluetta, jolla ympäristö asettaa toiminnan laadulle erityisiä vaatimuksia (TY) sekä lähivirkistysaluetta (VL). Suunnittelualueella sijaitsevat Valanteen tila (sr-3/618) ja Penttilän tila (sr-3/705) on merkitty paikallisesti arvokkaiksi kulttuurihistoriallisesti arvokkaiksi kohteiksi. Teeriluoman varsi on

11 TEUVAN KUNTA 10 merkitty luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeänä alueena (luo), joka on vesi- tai metsälain mukaan suojeltu alue. Orrentien kohdalla on kantatieliittymä korvattu uudella alikululla Korpelantielle. Säntinkadulta ja Varikkotieltä on osoitettu liittymät kantatielle. Kantatien eteläpuolelle on osoitettu uusi kevyen liikenteen väylä. Kuva 3. Ote Keskustan ja Kauppilan osayleiskaavasta (KV ) ja yleiskaavan tarkistuksen rajaus Asemakaavat Alueella ovat voimassa seuraavat asemakaavat: 00 Kirkonseudun rakennuskaava LH vahv

12 TEUVAN KUNTA 11 1a Kirkonseudun asemakaavan muutos LH vahv Kirkonseudun asemakaavan muutos ja laajennus LH vahv Kirkonseudun asemakaavan muutos ja laajennus LH vahv Kirkonseudun asemakaavan muutos LH vahv Kirkonseudun asemakaavan muutos LH vahv Kirkonseudun asemakaavan muutos KV hyv Rakennusjärjestys Rakennusjärjestys ja osayleiskaava säätelevät yhdessä asemakaava-alueen ulkopuolista rakentamista. Voimassaolevan rakennusjärjestyksen on kunnanvaltuusto hyväksynyt ja se on tullut voimaan Tieverkkoselvitys 2006 Keskustan ja Kauppilan osayleiskaavoituksen yhteydessä on laadittu vuonna 2006 tieverkkoselvitys, jonka ratkaisuihin osayleiskaavassa esitetyt liikenneratkaisut tukeutuvat. Tieverkkoselvitystä on tarkistettu kesällä 2013 ja keväällä ERILLISSELVITYKSET Keskustan ja Kauppilan osayleiskaavaa varten laadittujen selvitysten tiedot on viety tiivistettynä selostukseen. Alueen nykytilannetta ja ominaisuuksia kuvaavat tiedot on koottu lähtötieto-osioon ja maankäyttöä koskevat suositukset kaavan tavoitteisiin. Osayleiskaavaa varten on laadittu luontoselvityksen tarkistus kesällä 2013 ja tieverkkoselvityksen tarkistus keväällä MUUT SUUNNITELMAT JA SELVITYKSET Tietoja on koottu myös seuraavista suunnitelmista, selvityksistä, päätöksistä ja julkaisuista: - Teuvan eritasoliittymä (KT 67, MT 682), Eteläinen yhdystie, Yleissuunnitelma; Tielaitos Vaasan tiepiiri, Suunnittelukeskus Oy 1994, - Kantatien 67 tieverkkotarkastelu Teuvan keskustan kohdalla; Teuvan kunta, Tielaitos Vaasan tiepiiri, Motiivi Oy 2000, - Teuvanjoen yläosa, kehittämissuunnitelma ja luonnontaloudelliset selvitykset, Alueelliset ympäristöjulkaisut 348, Länsi-Suomen ympäristökeskus 2004, - Teuvan kunnan vesihuollon kehittämis- ja yleissuunnitelma, Air-Ix Ympäristö Oy 2004, - Osayleiskaavan arkeologinen selvitys, Pohjanmaan museo Osayleiskaavan kulttuuriympäristöselvitys, Pöyry Environment Oy 2006, - Osayleiskaavan maisemaselvitys, Pöyry Environment Oy 2006, - Osayleiskaavan tieverkkoselvitys, Pöyry Infra Oy 2007, - Osayleiskaavan luontoselvitys, Pöyry Environment Oy 2007, - Etelä-Pohjanmaan kaupan palveluverkko 2030-selvitys, Etelä-Pohjanmaan liitto, FCG Oy MAANOMISTUS Alue on osin kunnan ja osin yksityisten omistuksessa. Maanomistus on esitetty kuvassa 4.

13 TEUVAN KUNTA 12 Kuva 4. Maanomistus 2.6 POHJAKARTAT, ILMAKUVAT Osayleiskaavan pohjakarttana on käytetty maanmittauslaitoksen peruskartta-aineistoa mittakaavassa 1: Suunnittelun apuna on käytetty Maanmittauslaitoksen ilmakuvia vuodelta LUONNONYMPÄRISTÖ JA MAISEMA Luonnonympäristö ja maisema on käsitelty tarkemmin Keskustan ja Kauppilan osayleiskaavoituksen yhteydessä laadituissa erillisselvityksissä Kallio- ja maaperä, maastonmuodot Maisemarakenteen perustan muodostaa loivapiirteinen Teuvanjokilaakso, jonka alavat savialueet ovat pääosin peltoa. Laaksoa rajaavat verrattain loivapiirteiset moreeniselänteet ovat metsien peitossa. Kuntakeskus sijaitsee laakson avarimmassa kohdassa Teuvanjoen molemmin puolin Vesiolosuhteet Pintavedet Suunnittelualueen poikki virtaa Teeriluoma. Pohjavedet Suunnittelualueella ei sijaitse pohjavesialueita.

14 TEUVAN KUNTA Luontoselvitys 2007 Teuvan keskustan ja Kauppilan osayleiskaavoituksen yhteydessä on vuonna 2007 laadittu luontoselvitys. Luontoselvityksen mukaan Teeriluoma on melko edustava puro, jolla on maisemallista merkitystä. Teeriluoman alueelta ei havaittu arvokkaita kasvi-, lintu- tai eläinlajeja Luontoselvityksen tarkistus 2013 Teuvan keskustan ja Kauppilan osayleiskaavoituksen tarkistuksen yhteydessä on laadittu luontoselvitys kesällä Luontoselvityksen mukaan alueella on hyvin vähän luonnonarvoja. Alueen eteläosassa Teeriluoman rannassa on lehtomainen alue, jossa kasvaa varttunutta kuusi- ja koivuvaltaista sekapuustoa. Kenttäkerroksessa on lehtomaisen kankaan, lehdon ja kulttuuriympäristön kasvillisuutta, mm. käenkaalta, oravanmarjaa, sudenmarjaa, karhuputkea, rikkapalsamia, huopaohdaketta, metsäkurjenpolvea, lillukkaa, korpi-imarretta, metsäimarretta, vadelmaa ja yksittäinen näsiä. Pensaskerroksessa on runsaasti tuomea ja pihlajaa. Luonnontilansa menettäneenä alue ei täytä metsälain 10 :n erityisen arvokkaan elinympäristön kriteerejä, mutta tästä huolimatta aluetta voidaan pitää paikallisesti arvokkaana luontokohteena ja siksi suositellaan säilytettäväksi ennallaan. Mikäli alueelle kohdistuu muuttuvaa maankäyttöä, tulee kohde huomioida suunnittelussa. Suositus ei ole kuitenkaan voimakkaasti maankäytön suunnittelua rajoittava. Luontoselvityksen mukaan Valanteen tilan eteläpuolella sijaitsee avoimessa maastossa kaksi maisemaa hallitsevaa vanhaa järeärunkoista mäntyä, jotka ovat mahdollisia luonnonsuojelulain 29 :n mukaisia kohteita. Kohteilla on paikallista maisemallista arvoa ja ne tulee mahdollisuuksien mukaan huomioida suunnittelussa, mikäli alueelle kohdistuu muuttuvaa maankäyttöä. Kohteiden välitön ympäristö suositellaan säilytettäväksi ennallaan niin, että luontotyypin ominaispiirteiden säilyminen ei vaarannu. Suositus ei ole voimakkaasti maankäytön suunnittelua rajoittava. Alueella ei esiinny selvityksen mukaan muita arvokkaita luontokohteita. Luontoselvitys on erillisliitteessä 1. Luontoselvitys Kasvillisuus Suunnittelualue on pääosin rakentamis- tai maanviljelykäytössä. Teeriluoman rannassa on paikoin tiheää luonnontilaista puu- ja pensaskasvustoa. Teeriluoman ja kantatien välinen alue on pääosin viljelyksessä olevaa peltoa. Kasvillisuutta ja puustoa on jonkin verran rakennusten pihapiireissä Eläimistö Keskustan ja Kauppilan osayleiskaavoituksen yhteydessä laaditun luontoselvityksen mukaan suunnittelualueen eläimistö on tavanomainen ja alueelta ei ole havaittu liito-oravan elinpiirejä tai muitakaan uhanalaisia eläinlajeja Maisemaselvitys 2006 Teuvan keskustan ja Kauppilan osayleiskaavan maisemaselvityksen mukaan suunnittelualueella ei ole erityisiä kohteita. Selvityksessä kantatien pohjoispuolelle on merkitty avattava/kehitettävä näkymä keskustan suunnasta Teeriluomaa kohti. 2.8 KULTTUURIYMPÄRISTÖ Kulttuuriympäristöä ja -maisemaa on käsitelty tarkemmin Keskustan ja Kauppilan osayleiskaavoituksen yhteydessä laadituissa erillisselvityksissä. Vuonna 2006 laadittu kulttuuriympäristöselvitys on selostuksen liitteenä Muinaismuistokohteet Keskustan ja Kauppilan osayleiskaavoituksen yhteydessä laaditun arkeologisen selvityksen mukaan suunnittelualueelta ei ole todettu kiinteitä muinaisjäännöksiä.

15 TEUVAN KUNTA Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt Valtakunnallisesti merkittävien kulttuurihistoriallisten ympäristöjen luettelon päivitys (RKY 2009) on tullut voimaan Luettelossa ei ole mainittu kohteita suunnittelualueelta. Lähde: Rakennettu kulttuuriympäristö Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt Museovirasto, Ympäristöministeriö Maakunnallisesti merkittävät kulttuurimaisemat Etelä-Pohjanmaan maakuntakaavan 2005 mukaan suunnittelualueella tai sen läheisyydessä ei sijaitse maakukunnallisesti merkittäviä kulttuurimaisemia Kulttuuriympäristöselvitys 2006 Teuvan keskustan alueella on vuonna 2001 kartoitettu kaikki ennen vuotta 1960 rakennetut pihapiirit/kohteet. Näistä kohteista on Keskustan ja Kauppilan osayleiskaavan kulttuuriympäristöselvityksen yhteydessä vuonna 2005 inventoitu vähintään kohtalaisesti perinteisessä asussaan säilyneet kohteet. Osayleiskaavan tarkistukseen kuuluvan alueen kohteista inventoitiin tuolloin Valanteen tila (kohde 618) ja Penttilän tila (kohde 705), jotka todettiin osayleiskaavan arvoluokituksessa paikallisesti arvokkaiksi kohteiksi. Valanteen tilan vanhimmat rakennukset ovat 1910-luvulta. Penttilän tilan vanhat rakennukset on siirretty pihapiiriin luvulla. Valanteen ja Penttilän inventointitiedot on esitetty erillisliitteessä 3. Ote rakennuskantainventoinnista. Vuoden 2001 kartoituksen mukaan suunnittelualueella sijaitsevat myös Lisälä (kohde 53) ja Seppä (kohde 54), joiden vanhimmat rakennukset ovat luvuilta sekä Korpi (kohde 55), jonka vanhimmat rakennukset ovat luvuilta. Näiden kohteiden muuttuneesta ulkoasusta ja vähäisestä kulttuurihistoriallisesta merkityksestä johtuen tarkempaa inventointia ei katsottu tarpeelliseksi. Kuva 5. Ote kulttuuriympäristöselvityksen osa-aluekartasta 3, tummanpunaisella pistekatkoviivalla osayleiskaavan tarkistuksen rajaus

16 TEUVAN KUNTA VÄESTÖ, ELINKEINOT JA PALVELUT Väestö, elinkeinot ja työpaikat Teuvan kunnan asukasluku oli 5767 vuonna Kunnan tärkeimpiä elinkeinoja ovat palveluala ja muut (59 %), teollisuus ja rakentaminen (33 %) sekä maa- ja metsätalous (16 %) Palvelut Alue tukeutuu Teuvan keskustan julkisiin ja kaupallisiin palveluihin Maa- ja metsätalous Teeriluoman pohjoispuolella sijaitsevat alueet ovat pääosin maa- ja metsätalouden käytössä. Suunnittelualueen pohjoisosassa sijaitsee nautatila RAKENNETTU YMPÄRISTÖ Tekniset verkostot Suunnittelualue on vesi- ja viemäriverkoston piirissä ja osittain myös kaukolämpöverkoston piirissä. Tekniset verkostot on esitetty kuvassa 6. Sähköverkosto Suunnittelualueen pohjoispuolella kulkee Etelä-Pohjanmaan Voima Oy:n 110 kv:n johto Kurikasta Perälään. Alueen poikki kulkee Fortum Sähkönsiirto Oy:n 20 kv:n johto. Mastot Suunnittelualueella kantatien pohjoispuolella on teleliikenteen 42 metriä korkea masto. Mastolla on voimassa 20 vuoden vuokrasopimus Liikenne Alueen poikki kulkee Kaskistentie (kantatie 67, Kaskinen Seinäjoki). Lisäksi alueen keskeltä kulkee Säntintie. Eteläpuolella alue rajautuu Tiilitiehen ja idässä osin Säntinkatuun. Nykyinen liikenneverkko on esitetty kuvassa 7. Ajoneuvoliikenne Keskimääräiset liikennemäärät (ajoneuvoa vuorokaudessa) perustuvat Liikenneviraston tierekisterin mukaisiin tietoihin vuodelta Suunnittelualueen poikki kulkevan Kaskistentien (kantatie 67, Kaskinen Seinäjoki) liikennemäärä vuonna 2011 oli suunnittelualueen kohdalla 2601 ajon/vrk, josta raskaan liikenteen osuus on noin 8 %. Ottaen huomioon vain liikenteen yleinen kasvu, kantatien liikenne nousee vuoteen 2030 mennessä noin 2900 autoon /vrk. Kevyt liikenne Kevyen liikenteen yhteyksiä on rakennettu suunnittelualueen eteläpuolelle Karijoentien ja Porvarintien varsille sekä itäpuolelle Mikkiläntien varteen. Uutta kevyen liikenteen väylää on suunniteltu rakennettavaksi Kaskistentien varteen tien eteläpuolelle. Julkinen liikenne Suunnittelualue sijoittuu kantatien varressa kohtuullisen hyvien joukkoliikenneyhteyksien piiriin Virkistys Keskustassa sijaitsee uimahalli ja kuntosali. Teuvan keskustasta noin 7 km kaakkoon sijaitsee Vapaa-ajankeskus Parra. Parrassa on useita toimintamahdollisuuksia, mm. laskettelukeskus, Luonto-Parra, reitistöjä, hiihtomajoja, frisbee-golf ja hiihtolatuja.

17 TEUVAN KUNTA 16 Kuva 6. Tekniset verkostot 2.11 RAKENTAMISTA RAJOITTAVAT TEKIJÄT Tulvat Kuvassa 7 on esitetty Rakentamista rajoittavat tekijät. Teuvan kunta on selvittänyt alueen tulvakorkeutta alueen asukkailta saatujen tietojen perusteella. Tulvakorkeudeksi valittiin taso, jolla vesipinta oli kevään 2013 tulvahuipun aikana (noin +53,7 m). Kaavaluonnoksessa alimmaksi suositeltavaksi rakentamiskorkeudeksi (N60) on Teeriluoman kohdalla esitetty +54,0 m Liikenteen aiheuttamat haittatekijät Meluntorjuntatarpeen toteaminen perustuu valtioneuvoston melutason ohjearvoja koskevan päätöksen vaatimuksiin. Ulkomelun ohjearvot Asumiseen käytettävillä alueilla ja virkistysalueilla taajamissa keskimääräinen melutaso ei saa ulkona ylittää päiväohjearvoa (klo 7 22) 55 dba, eikä yöohjearvoa (klo 22 7) 50 dba. Uusilla kaava-alueilla yöajan 45 db:n ohjearvo on määräävä. (Vanhoilla ja olemassa olevilla kaava-alueilla yöajan ohjearvo on 50 db). Uudisrakentamisessa ulko-oleskelutilat tulee suojata ensisijaisesti rakennusten sijoittelulla (oleskelupihat rakennuksen tai ulkovaraston suojaan) tai maastomuotoilulla / aidalla siten, että ulkomelu ei ylitä yöaikaan 45 db:iä.

18 TEUVAN KUNTA 17 Sisämelun ohjearvot Asuin- ja majoitushuoneissa on ohjeena, että ulkoa kantautuvasta melusta aiheutuva melutaso sisällä alittaa päiväohjearvon (klo 7 22) 35 dba ja yöohjearvon (klo 22 7) 30 dba. Liike- ja toimistohuoneissa päiväohjearvo on 45 dba. Tieliikennemelu Olettaen, että kaava-alueen liikenteestä 67 % suuntautuu kantatien pohjoissuuntaan, päiväajan keskimääräinen melualue kasvaa suunnitellun uuden liittymän eteläpuolella 44 metristä 47 metriin ja pohjoispuolella enimmillään 51 metriin tien keskilinjasta mitattuna vuoden 2030 ennusteliikenteellä. Yöajanmelualue (45 db) kasvaa liittymän eteläpuolella 59 metristä 64 metriin ja pohjoispuolella enimmillään 68 metriin tien keskilinjasta mitattuna vuoden 2030 ennusteliikenteellä. Kaava-alueelta kantatietä pohjoiseen kääntyvästä liikenteestä osa suuntautuu Teuvan keskustaan, jolloin myös esim. Orrentien liittymän jälkeen liikennekuormitus vähenee ja melualue hieman kaventuu. Suunnitellun uuden liittymän eteläpuolella kantatien varrella sijaitsevilla tonteilla asuntojen sisämelutason päiväohjearvo 35 db ja yöohjearvo 30 db eivät ylity normaalilla julkisivueristyksellä db, jos rakennukset sijoitetaan vähintään metrin etäisyydelle tien keskilinjasta. Kuva 7. Rakentamista rajoittavat tekijät

19 TEUVAN KUNTA 18 3 OSAYLEISKAAVAN VALMISTELU 3.1 ALUSTAVAT TAVOITTEET Kunnan alustavat tavoitteet Teuvan kunnan tavoitteena on tarkistaa Teuvan Keskustan ja Kauppilan oikeusvaikutteista osayleiskaavaa kantatien varressa. Prosessissa tarkastellaan erityisesti teollisuuden aluetarpeita, alueen liikennejärjestelyjä sekä kevyen liikenteen väylän sijoittamista kantatien eteläpuolelle. 3.2 VALMISTELUVAIHEEN SIDOSRYHMÄTYÖSKENTELY Teuvan kunnanhallitus päätti elokuussa 2013 tätä osayleiskaavaa koskevan alueen asemakaavoituksesta. Alueen asemakaavaa koskevat viranomaisten työneuvottelut järjestettiin Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksessa ja ja Pohjanmaan museon kanssa Viranomaisten työneuvottelujen jälkeen Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus jätti lausuman, jonka mukaan suunnitteilla oleva asemakaava ei perustu voimassaolevaan osayleiskaavan, jossa alueella on pääosin M-1 merkintä. Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen edustajat olivat tulleet siihen tulokseen, että asemakaavalla aluetta kaavoitettaessa on myös osayleiskaavaa tarkistettava ainakin asemakaavaalueen osalta. Lausumassa todetaan mm: Maankäytön muuttaminen osayleiskaavan mukaisesta M-1-alueesta pääosin teollisuusalueeksi on niin suuri muutos, että se tarvitsee tuekseen osayleiskaavan ohjausta. Ehdotamme, että Teuvan kunta käynnistää alueella osayleiskaavan muutoksen, jolloin kaavahankkeet voivat edetä rinnakkain. Emme välttämättä edellytä osayleiskaavan muutosta kuin suunnitellun asemakaavan kokoisena ellei kunta samalla halua tarkastella suurempaa kokonaisuutta. Katsomme, että osayleiskaavaa varten tehdyt selvitykset ovat riittäviä, kunhan niihin tehdään tarvittavat päivitykset. Nyt tehtävää asemakaavaa varten laadittavia selvityksiä voidaan hyödyntää myös yleiskaavan laadinnassa. Lausuman johdosta osayleiskaavan osittainen tarkistus kantatien varressa asetettiin vireille samanaikaisesti asemakaavoituksen kanssa. Liite 2. Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen lausuma Kunnanhallitus Teuvan kunnanhallitus käsitteli nähtäville asetettavaa osayleiskaavaluonnosta.

20 TEUVAN KUNTA OSAYLEISKAAVALUONNOS Luonnoksen pääperiaatteet Kaavaluonnoksen tavoitteita on arvioitu erillisselvitysten, kaavoitukseen liittyvien hankkeiden ja sidosryhmäpalautteen pohjalta. Seuraavassa on esitetty tärkeimmät luonnoksen periaatteet. Osayleiskaavaluonnos on esitetty kuvassa 8. Teollisuus Uusia teollisuuden aluevarauksia on osoitettu kantatien 67 (Kaskistentien) pohjoispuolelle. Alueelle on osoitettu uusi liittymä kantatieltä. Asuminen Olemassa olevat asuinpientalot on huomioitu osoittamalla alueet pientalovaltaisiksi asuntoalueiksi. Olemassa olevien alueiden yhteyteen Teeriluoman varteen on osoitettu myös pientalovaltaisten asuntoalueen laajennuksia jonkin verran. Keskustatoimintojen alueet Keskustatoimintojen alueet sijoittuvat suunnittelualueen pohjoisosaan. Keskustatoimintojen alueelle voidaan sijoittaa julkisia ja kaupallisia palveluja sekä tiivistä keskusta-asumista. Virkistys Lähivirkistysalueina on osoitettu teollisuusalueiden ja asuinalueiden välisiä alueita sekä osittain Teeriluoman ranta-aluetta. Maatalous- ja metsäalueet Teeriluoman pohjoispuolelle on osoitettu maa- ja metsätalousvaltaista aluetta. Alueet varataan maaja metsätalouden harjoittamiseen ja sitä palvelevien rakennusten rakentamiseen. Alueella sallitaan lisäksi haja-asutusluonteinen rakentaminen, joka ei estä maa- ja metsätalouden harjoittamista. Tärkeät luontokohteet tulee säilyttää vapaana rakentamiselta. Alueelle ei saa sijoittaa kotieläintalouden suuryksikköä tai muuta vastaavaa ympäristöhaittaa aiheuttavaa laitosta. Liikenne Tieverkkoselvityksen tarkistus 2013 Suunnittelualueelle on osoitettu Korpelantien jatkeeksi uusi kantatien 67 rinnakkainen katuyhteys, jolta on osoitettu uusi kolmihaarainen liittymä kantatielle 67 (ks. kuva 8). Uudelta tieltä on osoitettu katuyhteydet Teeriluoman varressa sijaitseville asuinalueille sekä Teeriluoman toisella puolella sijaitseville asuinalueille. Orrentien jatkeen varaus kantatien yli poistuu. Kantatielle liittymän kaakkoispuolelle rakennetaan väistötila suoraan ajavalle liikenteelle, mikä vähentää peräänajovaaraa. Uuden liittymän yhteyteen rakennetaan väistötilat pohjoisesta oikealle kääntyville. Kulttuuri- ja luonnonympäristö Tärkeät luonnonympäristökohteet ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaat kohteet on huomioitu alue- ja kohdemerkinnöin.

KAAVASELOSTUS. 67090246.BBS2.SLU Kvalt... 4.9.2013. ÄHTÄRIN KAUPUNKI Keskustaajaman osayleiskaavojen tarkistus ja laajennus

KAAVASELOSTUS. 67090246.BBS2.SLU Kvalt... 4.9.2013. ÄHTÄRIN KAUPUNKI Keskustaajaman osayleiskaavojen tarkistus ja laajennus KAAVASELOSTUS 67090246.BBS2.SLU Kvalt... 4.9.2013 ÄHTÄRIN KAUPUNKI Keskustaajaman osayleiskaavojen tarkistus ja laajennus Kaavaehdotus 4.9.2013 ÄHTÄRIN KAUPUNKI 1 ESIPUHE Ähtärin kaupunginhallitus on tehnyt

Lisätiedot

KAAVASELOSTUS 16WWE1127.B723M.SLU 16.11.2011 KAAVALUONNOS. IIN KUNTA Myllykankaan tuulivoimapuiston osayleiskaava

KAAVASELOSTUS 16WWE1127.B723M.SLU 16.11.2011 KAAVALUONNOS. IIN KUNTA Myllykankaan tuulivoimapuiston osayleiskaava KAAVASELOSTUS 16WWE1127.B723M.SLU 16.11.2011 KAAVALUONNOS IIN KUNTA Myllykankaan tuulivoimapuiston osayleiskaava 1 Kaikki oikeudet pidätetään Tätä asiakirjaa tai osaa siitä ei saa kopioida tai jäljentää

Lisätiedot

SIIKALATVAN KUNTA PULKKILAN KIRKONKYLÄN OSAYLEISKAAVAN TARKISTAMINEN JA LAAJENTAMINEN EHDOTUS. FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy. Kaavaselostus 8.4.

SIIKALATVAN KUNTA PULKKILAN KIRKONKYLÄN OSAYLEISKAAVAN TARKISTAMINEN JA LAAJENTAMINEN EHDOTUS. FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy. Kaavaselostus 8.4. PULKKILAN KIRKONKYLÄN OSAYLEISKAAVAN TARKISTAMINEN JA LAAJENTAMINEN EHDOTUS Kaavaselostus 8.4.2015 SIIKALATVA PULKKILAN KIRKONKYLÄN OSAYLEISKAAVA I KAAVASELOSTUS 8.4.2015 TIIVISTELMÄ Siikalatvan kunnanhallitus

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Keskustan osayleiskaava. Selostus. Työ: 23039

EURAJOEN KUNTA. Keskustan osayleiskaava. Selostus. Työ: 23039 EURAJOEN KUNTA Keskustan osayleiskaava Selostus Työ: 23039 Turku, 28.2.2013, tark. 15.5.2014, 19.9.2014 Sweco Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4000 www.sweco.fi Toimistot: Turku, Tampere,

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS. 16WWE0407.B732.SLU Kvalt... 10.2.2011

ASEMAKAAVAN SELOSTUS. 16WWE0407.B732.SLU Kvalt... 10.2.2011 ASEMAKAAVAN SELOSTUS 16WWE0407.B732.SLU Kvalt... 10.2.2011 LAPUA Lapuan kaupungin 17. Alanurmon kaupunginosan asemakaavan laajennus, Vierulanpellon alue Korttelit 004 010 sekä niihin liittyvät virkistys-,

Lisätiedot

SUOMUSSALMEN KUNTA Kivivaara Peuravaaran tuulivoimapuiston osayleiskaava

SUOMUSSALMEN KUNTA Kivivaara Peuravaaran tuulivoimapuiston osayleiskaava KAAVASELOSTUS Kunnanvaltuusto 29.4.2014 12 Pohjois-Suomen hallinto-oikeus 19.1.2015 SUOMUSSALMEN KUNTA Kivivaara Peuravaaran tuulivoimapuiston osayleiskaava YHTEYSTIEDOT Suomussalmen kunta Tekniset palvelut

Lisätiedot

67080498.BBS2.SLU1. Tark. KH 9.11.2009 28.9.2009

67080498.BBS2.SLU1. Tark. KH 9.11.2009 28.9.2009 67080498.BBS2.SLU1 Kvalt. 16.11.2009.. Tark. KH 9.11.2009 28.9.2009 SEINÄJOKI Kertunlaakson (54) kaupunginosan asemakaavan muutos ja laajennus, alue III Korttelit 68 83 sekä niihin liittyvät virkistys-,

Lisätiedot

HENNA 1. VAIHEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS ORIMATTILAN KAUPUNKI SELOSTUS KOSKEE 3.6.2014 PÄIVÄTTYÄ JA 22.10.2014 TARKISTETTUA ASEMAKAAVAKARTTAA

HENNA 1. VAIHEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS ORIMATTILAN KAUPUNKI SELOSTUS KOSKEE 3.6.2014 PÄIVÄTTYÄ JA 22.10.2014 TARKISTETTUA ASEMAKAAVAKARTTAA HENNA 1. VAIHEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS SELOSTUS KOSKEE 3.6.2014 PÄIVÄTTYÄ JA 22.10.2014 TARKISTETTUA ASEMAKAAVAKARTTAA ORIMATTILAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

Kaava 0249 Nummelan eteläosien osayleiskaava, osa-alue C. Kaavaselostus

Kaava 0249 Nummelan eteläosien osayleiskaava, osa-alue C. Kaavaselostus Kaava 0249 Nummelan eteläosien osayleiskaava, osa-alue C Kaavaselostus Kate 6.11.2013 Kh 14.2.2011 Ympa 2.2.2011 Ympa 18.1.2011 Ympa 22.10.2009 Asia 73/10.02.02/2011 (ent. 145/712/2008) Kaavan laatijat:

Lisätiedot

TOHKOJAN TUULIPUISTON OSAYLEISKAAVA

TOHKOJAN TUULIPUISTON OSAYLEISKAAVA KAAVASELOSTUS 16ERE0080.30.Q060.002-H KAAVAEHDOTUS 10.09.2012 Tarkistukset KH 08.04.2013 ja 17.06.22013 KV 25.06.2013 79 KALAJOEN KAUPUNKI TOHKOJAN TUULIPUISTON OSAYLEISKAAVA KAAVASELOSTUS TOHKOJAN TUULIPUISTON

Lisätiedot

HENNA LÄNSIRINTEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS ORIMATTILAN KAUPUNKI SELOSTUS KOSKEE 28.5.2015 PÄIVÄTTYÄ EHDOTUSVAIHEEN ASEMAKAAVAKARTTAA

HENNA LÄNSIRINTEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS ORIMATTILAN KAUPUNKI SELOSTUS KOSKEE 28.5.2015 PÄIVÄTTYÄ EHDOTUSVAIHEEN ASEMAKAAVAKARTTAA HENNA LÄNSIRINTEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS SELOSTUS KOSKEE 28.5.2015 PÄIVÄTTYÄ EHDOTUSVAIHEEN ASEMAKAAVAKARTTAA Videodrone Finland Oy ORIMATTILAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

SEINÄJOKI NIEMISTÖNMAAN OSAYLEISKAAVA 2020 LIITTEET

SEINÄJOKI NIEMISTÖNMAAN OSAYLEISKAAVA 2020 LIITTEET SEINÄJOKI NIEMISTÖNMAAN OSAYLEISKAAVA 2020 LIITTEET 19.12.2005 NIEMISTÖNMAAN OSAYLEISKAAVA SEINÄJOKI 19.12.2005 LIITELUETTELO LIITE 1. YLEISKAAVAOHJELMA LIITE 2. ALUSTAVA TYÖOHJELMA LIITE 3. OSALLISTUMIS-

Lisätiedot

INKOON KUNTA. Degerbyn asemakaava ja asemakaavan muutos Selostus

INKOON KUNTA. Degerbyn asemakaava ja asemakaavan muutos Selostus 67060596 Pöyry Finland Oy INKOON KUNTA Degerbyn asemakaava ja asemakaavan muutos Selostus Asemakaavaluonnos 6.4.2010 Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 6.4.2010 päivättyä asemakaavakarttaa. 1

Lisätiedot

KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KIIKOISTEN KYLÄ

KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KIIKOISTEN KYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KIIKOISTEN KYLÄ EHDOTUS A 042 Asemakaavan selostus 5.6.2014 OAS Kiikoisten kunnanhallitus 19.3.2012, 64 Vireilletulosta kuulutettu 3/2012 Kaavaluonnos nähtävillä 31.5.-2.7.2012,

Lisätiedot

MIEHIKKÄLÄ. K-Vizit Oy MIEHIKKÄLÄN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS LEIRIKESKUKSEN ALUE KAAVASELOSTUS

MIEHIKKÄLÄ. K-Vizit Oy MIEHIKKÄLÄN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS LEIRIKESKUKSEN ALUE KAAVASELOSTUS MIEHIKKÄLÄ K-Vizit Oy MIEHIKKÄLÄN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KAAVASELOSTUS Sisältö 1 Johdanto... 4 1.1 Perus- ja tunnistetiedot... 4 1.2 Suunnitteluorganisaatio... 4 1.3 Yleiskaavan muutoksen

Lisätiedot

UURAINEN HIRVASKANKAAN ALUEEN ASEMAKAAVA. SELOSTUS 26.5.2008. 6.2.2009. 10.11.2010. tark. 8.11.2012

UURAINEN HIRVASKANKAAN ALUEEN ASEMAKAAVA. SELOSTUS 26.5.2008. 6.2.2009. 10.11.2010. tark. 8.11.2012 UURAINEN HIRVASKANKAAN ALUEEN ASEMAKAAVA SELOSTUS 26.5.2008. 6.2.2009. 10.11.2010. tark. 8.11.2012 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 Tampere Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 001 www.airix.fi Toimistot:

Lisätiedot

Kaava Oj 17 Ojakkalan keskustan asemakaavan muutos. Perusselvitykset ja tavoitteet

Kaava Oj 17 Ojakkalan keskustan asemakaavan muutos. Perusselvitykset ja tavoitteet Kaava Oj 17 Ojakkalan keskustan asemakaavan muutos Perusselvitykset ja tavoitteet Kate 12.2.2014 Asia 450/10.02.03/2013 Kaavan laatijat: Teija Hallenberg, maankäyttöteknikko Asemantie 30, 03100 Nummela

Lisätiedot

1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT. 1.1 Tunnistetiedot

1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT. 1.1 Tunnistetiedot 1 OSAYLEISKAAVAN SELOSTUS ALSKAT-ISKMO-GRÖNVIKIN ALUEELLE Mustasaaren kunnassa, joka koskee 7.11.2011 päivättyä osayleiskaavakarttaa mittakaavassa 1:7 500. 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot

Lisätiedot

Kaava Ot 18 Otalammen Helminharjun asemakaava

Kaava Ot 18 Otalammen Helminharjun asemakaava Kaava Ot 18 Otalammen Helminharjun asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Ympa 28.2.2012 12 Ympa liite 2 Asia 414/10.02.03/2011 Kaavan valmistelija: Tuula Vuorinen, kaavasuunnittelija Asemantie

Lisätiedot

KIRKONKYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS JA MUUTOS. HAAPAKANKAAN ALUE Kortteli 2835 HAUKIPUDAS

KIRKONKYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS JA MUUTOS. HAAPAKANKAAN ALUE Kortteli 2835 HAUKIPUDAS KIRKONKYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS JA MUUTOS HAAPAKANKAAN ALUE Kortteli 85 Asemakaavan muutos koskee Haukiväylän, Heitontien ja Haapatien liittymän liikenne- ja katualueita, sekä Haukiväylän

Lisätiedot

PARIKKALAN KUNTA KOIRNIEMEN OSAYLEISKAAVA

PARIKKALAN KUNTA KOIRNIEMEN OSAYLEISKAAVA Vastaanottaja Parikkalan kunta Asiakirjatyyppi Kaavaselostus Päivämäärä 20.5.2014 Työnumero 1510002607 PARIKKALAN KUNTA KOIRNIEMEN OSAYLEISKAAVA PARIKKALAN KUNTA KOIRNIEMEN OSAYLEISKAAVA Päivämäärä 20.5.2014

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. 1) Hattulan rakennuslautakunta (valmistelijana rakennustarkastaja Jorma Immonen)

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. 1) Hattulan rakennuslautakunta (valmistelijana rakennustarkastaja Jorma Immonen) Hattulan keskeisten alueiden osayleiskaava PALAUTERAPORTTI Osallistumis- ja arviointisuunnitelma VIRANOMAISLAUSUNNOT LAUSUNNON HUOMIOON OTTAMINEN 1) Hattulan rakennuslautakunta (valmistelijana rakennustarkastaja

Lisätiedot

1 (39) Liite 17 Vastineraportti. H. Ylinen 11.5.2015

1 (39) Liite 17 Vastineraportti. H. Ylinen 11.5.2015 Liite 17 Vastineraportti 1 (39) H. Ylinen 11.5.2015 Nakkilan kunta osayleiskaavan tarkistus Oikeusvaikutteinen 3. ehdotusvaiheen lausunnot ja muistutukset sekä niiden vastineet Nakkilan taajamaosayleiskaavan

Lisätiedot

HENNA LÄNSIRINTEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS ORIMATTILAN KAUPUNKI SELOSTUS KOSKEE 2.2.2015 PÄIVÄTTYÄ LUONNOSVAIHEEN ASEMAKAAVAKARTTAA

HENNA LÄNSIRINTEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS ORIMATTILAN KAUPUNKI SELOSTUS KOSKEE 2.2.2015 PÄIVÄTTYÄ LUONNOSVAIHEEN ASEMAKAAVAKARTTAA HENNA LÄNSIRINTEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS SELOSTUS KOSKEE 2.2.2015 PÄIVÄTTYÄ LUONNOSVAIHEEN ASEMAKAAVAKARTTAA Videodrone Finland Oy ORIMATTILAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

Koko kaava-alueen pinta-ala on n. 27,7 ha, jolla on rakennusoikeutta yhteensä 119 500 k-m 2. Aluetehokkuus on e= 0,43.

Koko kaava-alueen pinta-ala on n. 27,7 ha, jolla on rakennusoikeutta yhteensä 119 500 k-m 2. Aluetehokkuus on e= 0,43. 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Asemakaava koskee 4. (Mahittulan) kaupunginosan katualuetta (Vesilaitoksentie) sekä 6. (Kuloisten) kaupunginosan katu- ja liikennealueita. Asemakaavan muutos koskee 6. (Kuloisten)

Lisätiedot

YPÄJÄNKYLÄN OSAYLEISKAAVA

YPÄJÄNKYLÄN OSAYLEISKAAVA Kv 14.11.2013 35 LIITE 18 YPÄJÄNKYLÄN OSAYLEISKAAVA 1 JOHDANTO 1.1 OSAYLEISKAAVA Yleiskaavan tarkoituksena on kunnan tai sen osan yhdyskuntarakenteen ja maankäytön yleispiirteinen ohjaaminen sekä toimintojen

Lisätiedot

Kirkonseudun asemakaava Palkki. Tyrnävä. Tyrnävän kunta

Kirkonseudun asemakaava Palkki. Tyrnävä. Tyrnävän kunta Kirkonseudun asemakaava Palkki Tyrnävä Asemakaavan laajennus Asemakaavan laajennus koskee tiloja 2:24, 2:26, 2:33, 2:34, 2:35, 2:36, 2:43, 2:44, 32:80, 32:81, 32:82, 32:83, 32:84, 32:85, 38:64, 39:3, 39:78,

Lisätiedot

Linnakorven asemakaavan muutos ja laajennus (nro 237) EHDOTUS

Linnakorven asemakaavan muutos ja laajennus (nro 237) EHDOTUS Dnro YMP 153/1103/2014 Linnakorven asemakaavan muutos ja laajennus (nro 237) EHDOTUS 1. Perus- ja tunnistetiedot Asemakaavaselostus, joka koskee 30.03.2015 päivättyä asemakaavaehdotusta. Vireille tulo

Lisätiedot

Kaava 0249 A Nummelan eteläosien osayleiskaava 1A

Kaava 0249 A Nummelan eteläosien osayleiskaava 1A Kaava 0249 A Nummelan eteläosien osayleiskaava 1A Vastineet kaavaehdotuksesta tehtyihin muistutuksiin 24.2.2009 Ympa 24.2.2009 29 Ympa om d Kh 2.3.2009 92 Kh liite 1 Asia 248/712/2005 Kaavan laatijat:

Lisätiedot

NOUSIAISTEN KUNTA. Työ: E25837. Turku, 11.6.2013, tark. 29.1.2015

NOUSIAISTEN KUNTA. Työ: E25837. Turku, 11.6.2013, tark. 29.1.2015 NOUSIAISTEN KUNTA Keskustan ja kirkonseudun osayleiskaava Työ: E25837 Turku, 11.6.2013, tark. 29.1.2015 Sweco Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4400 Telefax 010 241 4401 www.sweco.fi Toimistot:

Lisätiedot