Hollolan kunta Hallintosääntö

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hollolan kunta Hallintosääntö"

Transkriptio

1 Hollolan kunta Hallintosääntö

2 1 HOLLOLAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty valtuusto Voimaantulo luku Yleiset määräykset 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan muut johtosäännöt 2 Toimivallan siirtäminen Hallintosäännössä määrätään kunnan päätöksenteko- ja kokousmenettelystä sekä kunnan hallinnosta, talousasioista ja henkilöstöasioista. Hallintosäännön ohella kunnan toimintaa ohjataan seuraavilla johtosäännöillä, joihin nähden hallintosääntöä sovelletaan toissijaisena: - valtuuston työjärjestys - kunnanhallituksen johtosääntö - perusturvatoimialan johtosääntö - sivistystoimialan johtosääntö - teknisen toimialan johtosääntö - tarkastussääntö - luottamushenkilöiden palkkiosääntö Toimielin ja viranhaltija voivat päättää johtosäännöllä ja sääntöön liittyvässä päätösvaltataulukossa sille siirretyn toimivallan siirtämisestä edelleen alaiselleen toimielimelle, viranhaltijalle tai luottamushenkilölle. Toimivallan siirtopäätöksistä on pidettävä ajan tasalla olevaa luetteloa. Kirjaamo pitää luetteloa ajan tasalla. 2 luku Hallinto-organisaatio 3 Luottamushenkilöorganisaatio

3 2 4 Henkilöstöorganisaatio Perusturvalautakunta toimii yhteistoimintasopimuksen mukaisesti Asikkalan, Hollolan, Hämeenkosken, Kärkölän ja Padasjoen kuntien yhteislautakuntana. Sivistyslautakunta toimii Hollolan ja Kärkölän kuntien yhteislautakuntana. Lahden kaupungin organisaatiossa toimivat seuraavat yhteislautakunnat: Lahden seudun ympäristölautakunta, Lahden seudun joukkoliikennelautakunta ja Päijät-Hämeen jätelautakunta. Kunnan hallintoa johtaa kunnanhallituksen alaisena kunnanjohtaja. Kunnanjohtajan sijaisena toimii kunnanhallituksen määräämä viranhaltija. Kuntakonsernin tukipalveluista huolehtii konsernipalvelut, johon kuuluvat hallintopalvelut, talouspalvelut, henkilöstöpalvelut sekä tietohallintopalvelut. Toimialat ovat: perusturvatoimiala, sivistystoimiala ja tekninen toimiala sekä konsernipalvelut. Toimialojen toimintaa johtaa toimialajohtaja. Kunnanhallitus päättää toimialojen välisestä tehtäväjaosta. Toimialajohtaja päättää toimialan sisäisistä tulosalueista, tulosyksiköistä ja vastuuyksiköistä sekä toimialan sisäisestä työvoiman käytöstä. Kunnanjohtaja päättää toimialojen välisestä työvoiman käytöstä. Kunnassa toimii johtoryhmä, jonka tehtävänä on kunnanjohtajan apuna arvioida muuttuvan ympäristön vaatimuksia ja vaikutuksia, valmistella, ohjata ja koordinoida kunnan kokonaisvaltaista kehittämistä, ylläpitää talouden tasapainoa ja riskienhallintaa, tehostaa toimintoja ja johtaa muutosta linjausten mukaisesti sekä kehittää toimialojen välistä yhteistoimintaa, hallinto-organisaatiota ja ohjausmenetelmiä. Johtoryhmän kokoonpanosta päättää kunnanjohtaja.

4 3 3 luku Kokousmenettely Peruspalvelukeskus Oiva tuottaa läntisen perusturvapiirin viiden kunnan Asikkalan, Hollolan, Hämeenkosken, Kärkölän ja Padasjoen sosiaali- ja perusterveydenhuollon palvelut. Sivistystoimialalla hoidetaan kahden kunnan Hollolan ja Kärkölän sivistysalan tehtävät. 5 Luvun määräysten soveltaminen 6 Kokousaika ja -paikka Tämän luvun määräyksiä noudatetaan valtuustoa lukuun ottamatta kunnan toimielimissä sekä soveltuvin osin toimitus- ja katselmusmiesten kokouksissa. Toimielin pitää kokouksensa päättämänään aikana ja paikassa. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen sen pitämisestä. 7 Kokouksen koollekutsuminen 8 Jatkokokous 9 Varajäsenen kutsuminen Kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat (asialista). Esityslista lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä. Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai velvollisuus, toimielimen päättämällä tavalla. Kokouskutsu, esityslista, sen liitteet sekä muu kokouksen oheismateriaali lähetetään sähköisesti, jolleivät erityiset syyt ole esteenä. Jos kokousasioita ei ole saatu siinä kokouksessa käsitellyiksi, asiat voidaan siirtää jatkokokoukseen, johon ei tarvitse antaa eri kutsua. Kokouksesta poissa olleille on kuitenkin pyrittävä antamaan tieto jatkokokouksesta. Toimielimen jäsenen, joka on estynyt saapumasta kokoukseen, on kutsuttava varajäsen sijaansa. Milloin jäsen on esteellinen käsittelemään jotakin asiaa kokouksessa tai esteen vuoksi ei voi osallistua jonkin asian käsittelyyn, hän voi kutsua varajäsenen kokoukseen sitä asiaa käsittelemään. Myös puheenjohtaja tai esittelijä voi toimittaa kutsun varajäsenelle, kun tieto esteestä tai esteellisyydestä on heille annettu. 10 Kokouksen pitäminen

5 11 Kokouksen johtaminen 12 Tilapäinen puheenjohtaja Avattuaan kokouksen puheenjohtaja toteaa läsnä olevat sekä kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. Asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimielin toisin päätä. Toimielin voi päättää ottaa käsiteltäväksi sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa. Puheenjohtajan tehtävänä on johtaa asioiden käsittelyä sekä pitää huolta järjestyksestä toimielimen kokouksessa. Puheenjohtaja saa varoituksen annettuaan määrätä poistettavaksi henkilön, joka käyttäytyy sopimattomasti. Jos syntyy epäjärjestys, puheenjohtajan on keskeytettävä tai lopetettava kokous. Jos sekä puheenjohtaja että varapuheenjohtaja ovat poissa tai esteellisiä jossakin asiassa, valitaan kokousta tai asian käsittelyä varten tilapäinen puheenjohtaja. 13 Läsnäolo toimielinten kokouksissa Kunnan eri toimielinten kokouksissa on jäsenten lisäksi läsnäolo- ja puheoikeus: - kunnanhallituksen kokouksessa valtuuston puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajalla - muun toimielimen kokouksessa kunnanhallituksen puheenjohtajalla ja kunnanjohtajalla. Muiden kuin edellä mainittujen henkilöiden läsnäolosta ja puheoikeudesta päättää asianomainen toimielin. Johtokunnissa läsnäolo- ja puheoikeus voidaan asianomaisen johtokunnan päätöksellä antaa 15 vuotta täyttäneelle henkilölle. Toimielimen kokoukseen voi osallistua Kuntalain 56 a :ssä mainitun videoneuvotteluyhteyden avulla edellyttäen, että tähän tarvittavat tekniset välineet ja yhteydet ovat käytettävissä. 14 Kunnanhallituksen edustus muissa toimielimissä 15 Esittely Kunnanhallitus voi määrätä muihin toimielimiin edustajansa, jolla on läsnäolo- ja puheoikeus toimielimen kokouksessa. Edustajaksi voidaan määrätä myös kunnanhallituksen varajäsen tai kunnanjohtaja. Kunnanhallituksen edustajaa ei nimetä seuraaviin toimielimiin: tarkastuslautakunta, keskusvaalilautakunta, vaalilautakunnat ja vaalitoimikunta. Asiat päätetään toimielimen kokouksessa viranhaltijan esittelystä. Keskusvaalilautakunnassa asiat päätetään puheenjohtajan esittelystä. Esittelijän ehdotus on käsittelyn pohjana (pohjaehdotus). Jos esittelijä on muuttanut esityslistalla olevaa ehdotustaan ennen kuin toimielin on tehnyt päätöksen asiasta, pohja- 4

6 ehdotus on muutettu ehdotus. Jos ehdotus on peruutettu, asia on poistettava esityslistalta, jollei toimielin toisin päätä. Esittelijästä määrätään asianomaisen toimielimen johtosäännössä. Esittelijän ollessa poissa tai esteellinen toimii esittelijänä hänen sijaisekseen määrätty viranhaltija. Toimielin voi erityisestä syystä päättää, että asia käsitellään puheenjohtajan selostuksen pohjalta ilman viranhaltijan esittelyä. 16 Esteellisyyden toteaminen 17 Äänestys ja vaalit Toimielimen puheenjohtajan on tarvittaessa saatettava jäsenen tai muun läsnäoloon oikeutetun henkilön esteellisyys toimielimen ratkaistavaksi. Äänestyksestä ja vaalin toimittamisesta on soveltuvin osin voimassa, mitä valtuuston työjärjestyksessä määrätään. 18 Pöytäkirjan laatiminen, tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen Pöytäkirjan kirjoittaa puheenjohtajan johdolla pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja tarkastetaan toimielimien päättämällä tavalla. Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä toimielimen päättämänä aikana ja paikassa siten kuin siitä vähintään yhtä päivää aiemmin on ilmoitettu. Toimielimen pöytäkirjaan merkitään: 1) järjestäytymistietoina: toimielimen nimi; kokouksen alkamis- ja päättymisaika sekä kokouspaikka; läsnä ja poissa olleet ja missä ominaisuudessa kukin on ollut läsnä; sekä kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 2) asian käsittelytietoina: asiaotsikko; selostus asiasta; päätösehdotus; esteellisyys; tehdyt ehdotukset ja onko niitä kannatettu; äänestykset: äänestystapa, äänestysjärjestys, äänestysesitys sekä äänestyksen tulos; vaalit: vaalitapa ja vaalin tulos; päätöksen toteaminen; eriävä mielipide sekä henkilön nimi ja yhteystiedot, jolta asianosainen voi tarvittaessa pyytää lisätietoja. 3) laillisuustietoina: oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus; puheenjohtajan allekirjoitus; pöytäkirjanpitäjän varmennus; merkintä pöytäkirjan tarkastuksesta; sekä merkintä nähtävänä pidosta, mikäli pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä. 5

7 Pöytäkirjaan liitettävissä oikaisuvaatimusohjeissa annetaan tarpeelliset ohjeet oikaisuvaatimuksen tekemisestä. Pöytäkirjaan liitettävässä valitusosoituksessa on mainittava valitusviranomainen, valitusaika ja mitä valituskirjaan on liitettävä. Päätökseen, josta ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä valitusta, on liitettävä tästä ilmoitus ja samalla mainittava, mihin lain tai asetuksen kohtaan kielto perustuu. Mitä edellä on määrätty, noudatetaan soveltuvin osin viranhaltijan ja luottamushenkilön tekemiin päätöksiin. 19 Kunnanhallituksen ja lautakunnan otto-oikeus Asian ottamisesta kunnanhallituksen käsiteltäväksi voi päättää kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja ja kunnanjohtaja. Asian ottamisesta lautakunnan käsiteltäväksi voi päättää lautakunta, sen puheenjohtaja ja lautakunnan esittelijä. Kunnanhallituksella ei ole otto-oikeutta yhteislautakuntana toimivan perusturvalautakunnan käsittelemiin asioihin lukuun ottamatta päätösten laillisuusvalvonnan edellyttämää otto-oikeutta. 20 Ottokelpoisen päätöksen ilmoittaminen 4 luku Kunnan talous Kunnan viranomaisen on neljän päivän kuluessa pöytäkirjan tarkastamisesta ilmoitettava kunnanhallitukselle ja lautakunnalle niiden määräämällä tavalla niistä päätöksistä, jotka voidaan ottaa kunnanhallituksen tai lautakunnan käsiteltäväksi. Jos pöytäkirjaa ei tarkasteta, määräaika lasketaan pöytäkirjan allekirjoittamisesta. Ns. työnjohdollisista henkilöstöpäätöksistä ei tarvitse ilmoittaa. 21 Talousarvion täytäntöönpano 22 Talousarvion muutokset Valtuusto hyväksyy talousarviossa toimielimelle tehtäväkohtaiset ja hankekohtaiset toimintatavoitteet, määrärahat ja tuloarviot. Kunnanhallitus, lautakunta ja johtokunta hyväksyvät talousarvioon perustuvat käyttösuunnitelmat ja päättävät toimialaansa kuuluvista hankinnoista talousarvion sekä lakien ja säännösten mukaisesti. Nämä toimielimet voivat siirtää käyttösuunnitelman hyväksymiseen ja hankintoihin liittyvää toimivaltaa edelleen alaisilleen viranhaltijoille. Talousarvioon tehtävät muutokset on esitettävä valtuustolle talousarviovuoden aikana. Talousarviovuoden jälkeen talousarvion muutoksia voidaan käsitellä vain poikkeustapauksissa. Tilinpäätöksen allekirjoittamisen jälkeen talousarvion muutosehdotuksia ei voida valtuustolle tehdä. Määrärahan muutosesityksessä on selvitettävä myös muutoksen vaikutus toiminnallisiin tavoitteisiin ja tuloarvioihin. Vastaavasti toiminnallisia tavoitteita tai tuloarvioita koskevassa muutosesityksessä on selvitettävä muutoksen vaikutus määrärahoihin. 6

8 7 23 Käyttöomaisuuden myynti Käyttöomaisuuden myynnistä päättää valtuuston hyväksymien perusteiden mukaisesti kunnanhallitus. Kunnanhallitus voi siirtää toimivaltaansa edelleen muille toimielimille ja viranhaltijoille. Osakkeiden ja osuuksien myynnistä päättää kunnanhallitus. Irtaimen omaisuuden myynnissä kunnanhallitus voi siirtää toimivaltaansa edelleen muille toimielimille ja viranhaltijoille. 24 Poistosuunnitelman hyväksyminen 25 Rahatoimen hoitaminen 26 Maksujen määrääminen Suunnitelmapoistojen perusteet hyväksyy valtuusto. Käyttöomaisuuden perusparannusmeno lisätään poistamattomaan hankintamenoon, jollei erilliseen poistosuunnitelmaan ole erityistä syytä. Valtuuston hyväksymien suunnitelmapoistojen perusteiden pohjalta kunnanhallitus hyväksyy hyödyke- tai hyödykeryhmäkohtaiset poistosuunnitelmat. Kunnanhallitus vahvistaa poistolaskennan pohjaksi pienhankintarajan. Valtuusto päättää lainan ottamista sekä lainan antamista ja muuta sijoitustoimintaa koskevista periaatteista. Talousarvion ja suunnitelman hyväksymisen yhteydessä valtuusto päättää antolainojen ja vieraan pääoman muutoksista. Muista rahoitukseen liittyvistä asioista päättää kunnanhallitus. Kunnanhallitus voi siirtää lainan ottamisen ja sijoitustoimintaa koskevaa toimivaltaansa edelleen muille toimielimille ja viranhaltijoille. Valtuusto päättää maksujen yleisistä perusteista. Maksuista ja niiden yksityiskohtaisista perusteista päättää kunnanhallitus. Kunnanhallitus voi siirtää toimivaltaansa muille toimielimille ja viranhaltijoille. 27 Sisäinen valvonta ja riskienhallinta Kunnanhallitus vastaa riskienhallinnan toteuttamisesta ja yhteensovittamisesta sekä päättää kunnan omaisuuden ja vastuiden vakuuttamisesta. Kunnanhallitus voi siirtää toimivaltaansa edelleen muille toimielimille ja viranhaltijoille. Valtuuston lakisääteisenä tehtävänä on päättää kunnan ja kuntakonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan operatiivinen vastuu on kunnanhallituksella ja kunnanjohtajalla. Kunnanhallitus vahvistaa sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeistuksen sekä valvoo sen noudattamista. Kunkin toimialan johtaja vastaa sisäisen valvonnan toimivuudesta oman toimialansa osalta ja vastuualueen tilivelvollinen viranhaltija ja muut esimiehet ovat velvollisia järjestämään vastuualueensa sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan.

9 8 5 luku Henkilöstöasiat 28 Henkilöstöjohtaminen Hallinnon ja talouden tarkastuksesta on määrätty tarkastussäännössä. Henkilöstöjohtamista ja henkilöstötyön käytännön toimintaa kunnan kaikilla työpaikoilla ohjaa kunnanhallituksen vahvistama henkilöstöohjelma (henkilöstöpolitiikan ja henkilöstötyön linjaukset) sekä kunnanhallituksen ja henkilöstöpalvelujen antamat toimintaohjeet (Heha-ohjeet ja muut toimintaohjeet). 29 Luvun määräysten soveltaminen 30 Henkilöstö Niistä virkasuhteeseen ja viranhaltijaan liittyvistä asioista, joista on säädetty kunnallisesta viranhaltijasta annetussa laissa tai muussa laissa, päättää kunnanhallitus, ellei laissa ole toisin säädetty tai tässä hallintosäännössä ja päätösvaltataulukossa tai muussa johtosäännössä ole muuta määrätty. Kunnan palveluksessa oleva henkilöstö on virkasuhteessa tai työsopimussuhteessa kuntaan ja sijoitettuna kunnan organisaatioon palvelutoiminnan ja tehtävien luonteen edellyttämällä tavalla. 31 Toimivalta viran perustamisessa ja lakkauttamisessa, virkasuhteen muuttamisessa työsuhteeksi sekä nimikemuutoksissa 32 Työnantajan edustajat 33 Tehtäväkuvaukset Kunnanhallitus päättää viran perustamisesta ja lakkauttamisesta. Virkasuhteen muuttamisesta työsuhteeksi päättää henkilöstöpäällikkö kuntalain säännösten mukaisesti. Kunnanhallitus päättää virkojen ja työsopimussuhteiden nimikemuutoksista. Virka- ja tehtävänimikemuutoksista päättää kunnanjohtaja ja toimialan johtaja, kun nimikemuutos ei aiheuta muutoksia palvelussuhteen ehtoihin. Opettajavirkojen nimikemuutoksista päättää sivistysjohtaja. Työnantajan ensisijaisina edustajina toimivat kunnanjohtaja ja henkilöstöpäällikkö. Tehtäväkuvauksessa määritellään henkilön asema organisaatiossa, avaintehtävät ja toimivaltuudet sekä lähin esimies. Tehtäväkuvauksen valmistelee lähin esimies yhdessä viranhaltijan/työntekijän kanssa. Tehtäväkuvaus tarkistetaan kehityskeskustelun yhteydessä sekä tehtävä- ja henkilömuutosten yhteydessä. Tehtäväkuvauksen hyväksyy - kunnanhallitus kunnanjohtajan osalta

10 9 toimialojen johtajien osalta - toimialan johtaja alaisensa osalta - tulosalueen esimies alaisensa osalta - vastuuyksikön esimies alaisensa osalta 34 Viran haku Viran ilmoittaa haettavaksi se, jonka tehtävänä on valita viranhaltija avoinna olevaan virkaan kuitenkin siten, että lautakunnan tai muun toimielimen täytettävän viran ilmoittaa haettavaksi kunnanjohtaja ja toimialan johtaja kun viran kelpoisuusehdot ja tehtävät eivät muutu ja palkkaus määräytyy virkaehtosopimuksen mukaisesti. Valtuuston täytettävän viran ilmoittaa haettavaksi kunnanhallitus tai kunnanjohtaja silloin, kun viran kelpoisuusehdot ja tehtävät eivät muutu ja palkkaus määräytyy virkaehtosopimuksen mukaisesti. Kunnallisesta viranhaltijasta annetun laissa säädetyn lisäksi henkilö voidaan ottaa ilman uutta hakumenettelyä, kun kyseessä on viran uudelleen täyttäminen sitä aikaisemmin hakeneiden asianomaiset kelpoisuusehdot täyttävien joukosta, virkaan valitun irtisanouduttua ennen hänelle määrättyä virantoimituksen aloittamispäivää, tai ilmoitettua, ettei ota virkaa vastaan. 35 Henkilöstön kelpoisuusehdot 36 Henkilöstövalinnat Viran vähimmäiskelpoisuusehdosta päätetään viran perustamispäätöksessä, ellei viran kelpoisuutta ole säädetty laissa tai asetuksessa tai muutoin erikseen vahvistettu. Pysyväisluonteiseen työsuhteeseen otettavan kelpoisuusehdoista päättää valitseva viranomainen kunnassa noudatettavan käytännön mukaisesti, ellei työsuhteen kelpoisuutta ole säädetty laissa tai asetuksessa tai muutoin erikseen vahvistettu. Päätös vaadittavasta kelpoisuudesta on tehtävä ennen viran haettavaksi ilmoittamista ja ennen työsuhteisen tehtävän täyttämisprosessin aloittamista. Virka- ja työsuhteeseen ottava viranomainen päättää henkilön ottamisesta määräaikaiseen palvelussuhteeseen erityisistä kelpoisuusvaatimuksista riippumatta kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain tai virkaa/tehtävää koskevan erityislainsäädännön mukaisesti. Valtuusto täyttää kunnanjohtajan ja toimialojen johtajien virat. Kunnanhallitus täyttää kunnanhallituksen alaiset tulosalueiden esimiesten virat. Asianomainen toimielin täyttää alaistensa tulosalueiden esimiesten virat. Kunnanjohtaja, toimialan johtaja ja tulosalueen esimies täyttää muut vakinaiset virat ja päättää pysyväisluonteiset työsuhteet. Tulosalueen esimies ja tulosyksikön esimies päättää viranhaltijan ottamisesta määräajaksi ja määräaikaiset työsuhteet. Kunnanhallitus vahvistaa valtuuston suorittaman ehdollisen virkavaalin. Kunnanjohtaja ja toimialan johtaja vahvistavat kunnanhallituksen tai toimielimen suorittaman ehdollisen

11 10 vaalin, jos valitun lääkärintodistus ja/tai rikosrekisteriote on varaukseton. Viranhaltijan suorittaman ehdollisen vaalin vahvistaa virkaan valitseva viranomainen. Kaikissa palvelussuhteissa käytetään kunnallisen viranhaltijalain ja työsopimuslain mukaista koeaikaa. Koeajan määräämisestä ja siitä sopimisesta ja koeajan pituudesta päättää se, joka ottaa palvelussuhteeseen. Virkaan tai työsuhteeseen ottava päättää avoimena olevaa virkaa tai työsuhdetta päättäessään tehtäväkohtaisesta palkkauksesta virka- ja työehtosopimuksen ja kunnassa noudatettavan käytännön mukaisesti. Jos viran täyttää valtuusto, palkkauksesta päättää kunnanhallitus. 37 Viranhaltijan siirtäminen toiseen virkasuhteeseen 38 Virka/työvapaa 39 Muut henkilöstöasiat Viranhaltijan siirtämisestä toiseen virkasuhteeseen kunnallisesta viranhaltijasta annetussa laissa tarkoitetuissa tapauksissa päättää kunnanjohtaja ja toimialan johtaja tai molempiin virkoihin ottava viranomainen. Ellei jäljempänä :stä 39 muuta johdu, kunnanhallitus ja asianomainen toimielin myöntävät alaisensa henkilöstön virka/työvapaan. Sijaisen määrää tarvittaessa tai päättää tehtävien muusta hoitamisesta se viranomainen, joka myöntää virka/työvapaan. Sama viranomainen päättää myös sijaisen palkkauksesta virka- ja työehtosopimuksen sekä kunnassa noudatettavan käytännön mukaisesti. Kunnanjohtaja, toimialan johtaja, tulosalueen esimies, tulosyksikön esimies ja vastuuyksikön esimies ratkaisevat alaisiaan koskevat seuraavat henkilöstöasiat kunnassa noudatettavan käytännön ja ohjeistuksen mukaisesti, ellei tässä säännössä muualla tai erillisellä delegointipäätöksellä ole toisin määrätty: Työnjohdolliset toimenpiteet Kunnanjohtaja, toimialan johtaja, tulosalueen esimies, tulosyksikön esimies ja vastuuyksikön esimies - myöntävät virka/työvapaan, jonka saamiseen viranhaltijalla tai työntekijällä on lainsäädännön, virka- ja työehtosopimuksen tai muun säännöksen nojalla ehdoton oikeus sekä päättävät sijaisen ottamisesta tai tehtävien muutoin hoitamisesta virka/työvapaan aikana - myöntävät kunnassa noudatettavan käytännön mukaisesti virka/työvapaan koulutukseen osallistumista varten - määräävät vuosiloman - antavat alaiselleen viranhaltijalle tai työntekijälle virka/työmatkamääräyksen ja hyväksyvät matkalaskut - määräävät tarvittaessa henkilöstön lisä-, yli-, lauantai- ja sunnuntaityöhön sekä varallaoloon - antavat suullisen ja kirjallisen huomautuksen sekä kirjallisen varoituksen - päättävät terveydentilaa koskevien tietojen pyytämisestä ja terveydentilaa koskeviin tarkastuksiin ja tutkimuksiin määräämisestä Kunnanjohtaja, toimialan johtaja, tulosalueen esimies ja tulosyksikön esimies

12 - myöntävät harkinnanvaraisen virka/työvapaan, jos harkittavaksi ei tule maksettavan palkan määrä, sekä sijaisen ottamisesta tai tehtävien muutoin hoitamisesta virka/työvapaan aikana Hallinnolliset päätökset Kunnanjohtaja, toimialan johtaja, tulosalueen esimies ja tulosyksikön esimies - päättävät sivutoimiluvan myöntämisestä, ottavat vastaan sivutoimi-ilmoitukset sekä päättävät sivutoimen vastaanottamisen ja pitämisen kieltämisestä Kunnanjohtaja, toimialan johtaja ja tulosalueen esimies - päättävät mahdollisuudesta tehdä osa-aikatyötä osa-aikaeläkkeen, osatyökyvyttömyyseläkkeen tai vastaavan yhteydessä ja siihen liittyvistä tehtäväjärjestelyistä 40 Virantoimituksesta pidättäminen Virantoimituksesta pidättämisestä kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain mukaisissa tapauksissa päättää valitseva viranomainen kuitenkin niin, että valtuuston valitseman viranhaltijan virantoimituksesta pidättämisestä päättää kunnanhallitus ja toimielimen täyttämän viranhaltijan virantoimituksesta pidättämisestä päättää asianomainen toimialajohtaja. 41 Palvelussuhteen päättyminen ja lomauttaminen 6 luku Muut määräykset 42 Tiedottaminen Irtisanomisesta, palvelussuhteen purkamisesta, eron myöntämisestä ja lomauttamisesta päättää jäljempänä mainituin poikkeuksin se, joka valitsee viranhaltijan tai ottaa työntekijän työsopimussuhteeseen. Valtuuston täyttämän viran viranhaltijalle myöntää eron kunnanjohtaja, jos se perustuu viranhaltijan omaan pyyntöön, ja kunnanjohtaja sekä toimialan johtaja toimielimen täyttämän viran viranhaltijalle, jos se perustuu viranhaltijan omaan pyyntöön. Kunnanhallitus toimeenpanee valtuuston päättämän irtisanomisen, kunnanjohtaja kunnanhallituksen ja toimialan johtaja toimielimen päättämän irtisanomisen. Kunnan tiedottamista johtaa kunnanhallitus, joka hyväksyy yleiset ohjeet kunnan tiedottamisen periaatteista ja päättää tiedottamisesta vastaavista kunnan viranhaltijoista. 43 Kunnan asukkaiden aloitteet Kunnanhallituksen on vuosittain huhtikuun loppuun mennessä esitettävä valtuustolle luettelo sen toimivaltaan kuuluvissa asioissa tehdyistä kunnan toimintaa koskevista aloitteista ja niiden johdosta suoritetuista toimenpiteistä. Valtuusto voi samalla todeta, mitkä aloitteista on käsitelty loppuun. Kunnanhallituksen ja lautakunnan tehtäväalueella tehdyistä aloitteista on vastaavasti esitettävä tiedot kunnanhallitukselle ja asianomaiselle lautakunnalle niiden päättämällä tavalla. 11

13 12 Sen viranomaisen, jonka käsiteltäväksi aloite kuuluu, on ilmoitettava aloitteen tekijälle sen arvioitu käsittelyaika ja keneltä saa lisätietoja aloitteen käsittelystä. 44 Kunnan nimenkirjoitus ja asiakirjojen allekirjoittaminen Kunnan puolesta tehtävät sopimukset, annettavat sitoumukset sekä kunnanhallituksen toimituskirjat ja kirjeet allekirjoittaa kunnanjohtaja. Toimielimen päättämät sopimukset ja annettavat sitoumukset allekirjoittaa toimialajohtaja. Viranhaltijan ratkaisuvaltaan kuuluvissa asioissa kunnan puolesta tehtävät sopimukset ja annettavat sitoumukset allekirjoittaa kyseinen viranhaltija. Toimielimen puheenjohtaja tai pöytäkirjanpitäjä voi yksin allekirjoittaa toimielimen päätökseen perustuvan asiakirjan. Toimielimen hallinnassa olevista asiakirjoista annettavat otteet ja jäljennökset voi toimielimen pöytäkirjanpitäjä, arkistosta vastaava tai asianhallintatiimin toimistosihteeri yksin todistaa oikeaksi. Valmistelua koskevat asiakirjat allekirjoittaa asian valmistelija. 45 Asiakirjojen antamisesta päättäminen 46 Asiakirjojen lunastus Toimielin voi siirtää viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain 14 :ssä tarkoitettua asiakirjan antamista koskevaa toimivaltaa alaiselleen viranhaltijalle. Asiakirjoista on suoritettava kunnalle maksu, joka kattaa asiakirjan, jäljennöksen tai otteen antamisesta aiheutuneet kustannukset.

14 Hollolan kunta Hallintosääntö /henkilöstöasiat 1/5 Tehtävä Päätös/toimivalta voimaan Päätös/toimivalta henkilöstöasioissa virka- ja työehtosopimusten ja voimassaolevan lainsäädännön ta- KV KH lauta- Viranhaltija sekä kunnassa noudatettavan käytännön sekä kunnanhallituksen ja henkilöstöpalvelujen antamien kunta toimintaohjeiden (Heha-ohjeet) mukaisesti TYÖNANTAJATOIMINNOT Kunnalle työnantajana kuuluvat tehtävät, ellei niitä ole siirretty muulle viranomaiselle Kunnan henkilöstöpolitiikan ohjaus ja siitä yleisohjeiden antaminen Työnantajan ensisijaiset edustajat Kunnanjohtaja ja henkilöstöpäällikkö Paikalliset sopimukset KT-Kuntatyöntajayhteyshenkilö Kunnanjohtaja ja henkilöstöpäällikkö työnantajan puolesta Henkilöstöpäällikkö Työsuojelupäällikkö Työhyvinvointipäällikkö Toimintaohjeet henkilöstöasioissa Henkilöstöpäällikkö TEHTÄVÄJAKO JA TYÖVOIMAN KÄYTTÖ Toimialojen välinen tehtäväjako Toimialan sisäiset tulosalueet, tulosyksiköt ja vastuuyksiköt Toimialojen välinen työvoiman käyttö Kunnanjohtaja Toimialan sisäinen työvoiman käyttö VIRAT JA TYÖSUHTEET Viran perustaminen ja lakkauttaminen Viran muuttaminen työsuhteeksi kuntalain säännösten mukaisesti Virka- tai tehtävänimikkeen muuttaminen - virka- ja tehtävänimikkeiden muuttaminen, kun nimikemuutos aiheuttaa muutoksia palvelussuhteen ehtoihin - virka- ja tehtävänimikkeiden muuttaminen, kun nimikemuutos ei aiheuta muutoksia palvelussuhteen ehtoihin - opettajavirkojen nimikkeet Virkojen kelpoisuusehdot (jos erityislainsäädännöstä ei muuta johdu) - valtuuston täytettävä virka - muut virat Henkilöstöpäällikkö Kunnanjohtaja, toimialan johtaja Sivistysjohtaja Virkaan valitseva viranomainen

15 Hollolan kunta Hallintosääntö /henkilöstöasiat 2/5 Tehtävä Päätös/toimivalta voimaan Päätös/toimivalta henkilöstöasioissa virka- ja työehtosopimusten ja voimassaolevan lainsäädännön ta- KV KH lauta- Viranhaltija sekä kunnassa noudatettavan käytännön sekä kunnanhallituksen ja henkilöstöpalvelujen antamien kunta toimintaohjeiden (Heha-ohjeet) mukaisesti Viran haettavaksi ilmoittaminen - valtuuston täytettävä virka Kunnanjohtaja, jos kelpoisuusehdot ja tehtävät eivät muutu ja palkkaus määräytyy virkaehtosopimuksen mukaisesti - toimielimen täytettävä virka Kunnanjohtaja, toimialan johtaja, jos kelpoisuusehdot ja tehtävät eivät muutu ja palkkaus määräytyy virkaehtosopimuksen mukaisesti - muut virat Virkaan valitseva viranomainen Henkilöstövalinnat - toimialajohtajat - tulosalueiden esimiehet - muut vakinaiset virat ja pysyväisluonteiset työsuhteet - sijaiset - muut määräaikaiset viranhaltijat ja työsuhteet Kunnanjohtaja, toimialan johtaja ja tulosalueen esimies perhepäivähoidonohjaaja (perhepäivähoitajat, siv.johtaja ) Virka/työvapaan myöntäjä Tulosalueen esimies, tulosyksikön esimies Koeajan määrääminen Kaikissa palvelussuhteissa käytetään kunnallisen viranhaltijalain ja työsopimuslain mukaista koeaikaa Virkaan valitseva tai työsuhteeseen ottava viranomainen Ehdollisen virkavaalin vahvistaminen - valtuuston suorittama ehdollinen vaali - toimielimen suorittama ehdollinen vaali - viranhaltijan suorittama ehdollinen vaali Kunnanjohtaja ja toimialan johtaja jos lääkärintodistus ja/tai rikosrekisteriote on varaukseton Virkaan valitseva viranhaltija työnjohdollinen toimenpide Tehtäväkuvauksen hyväksyminen n osalta - toimialojen johtajien osalta - muut Kunnanjohtaja, tulosalueen esimies, tulosyksikön esimies ja vastuuyksikön esimies Viranhaltijan siirtäminen toiseen virkaan Kunnanjohtaja ja toimialan johtaja tai molempiin virkoihin valitseva viranomainen Virantoimituksesta pidättäminen - valtuuston valitsema viranhaltija - muut viranhaltijat Virkaan valitseva viranomainen Virkaeron myöntäminen - valtuuston valitsema, jos perustuu viranhaltijan omaan pyyntöön - toimielimen valitsema, jos perustuu viranhaltijan omaan pyyntöön - muut viranhaltijat Kunnanjohtaja Kunnanjohtaja, toimialan johtaja Virkaan valitseva viranomainen

16 Hollolan kunta Hallintosääntö /henkilöstöasiat 3/5 Tehtävä Päätös/toimivalta voimaan Päätös/toimivalta henkilöstöasioissa virka- ja työehtosopimusten ja voimassaolevan lainsäädännön ta- KV KH lauta- Viranhaltija sekä kunnassa noudatettavan käytännön sekä kunnanhallituksen ja henkilöstöpalvelujen antamien kunta toimintaohjeiden (Heha-ohjeet) mukaisesti Irtisanominen - valtuuston valitsema muu viranhaltija - toimielimen valitsema - muut viranhaltijat ja työntekijät Virkaan valitseva ja työsuhteeseen ottava viranomainen Lomauttaminen Virkaan valitseva ja työsuhteeseen ottava viranomainen PALKKAUS JA TYÖAIKA Palkkauksesta (tehtäväkohtainen palkka, perustuntipalkka) päättäminen palvelussuhteen alkaessa kunnassa noudatettavan käytännön mukaisesti - yleisohjeet - valtuuston täytettävä virka - muut virat ja työsuhteet Henkilöstöpäällikkö Virkaan valitseva tai työsuhteeseen ottava viranomainen Palveluaikaan perustuvat lisät ja vuosiloman määräytymisperusteet - opetusalan virka- ja työehtosopimuksen soveltamisalaan kuuluvat viranhaltijat ja työntekijät - muut viranhaltijat ja työntekijät Sivistysosaston hallintosihteeri Henkilöstöpäällikkö Harkinnanvaraiset palkanosat ja tarkistukset - yleisohjeet - toimialan johtaja - muut viranhaltijat ja työntekijät Henkilöstöpäällikkö Kunnanjohtaja Kunnanjohtaja, toimialan johtaja Kannuste/tulospalkkausjärjestelmästä ja - periaatteista päättäminen työntekijöiden yhdenvertaisuuden turvaamiseksi Kannuste/tulospalkkauksen maksamisesta päättäminen vahvistettujen periaatteiden mukaisesti - muu henkilöstö Kunnanjohtaja, toimialan johtaja Järjestelyvarojen käyttö - yleisperiaatteet - yksityiskohtainen käyttö Henkilöstöpäällikkö Kunnanjohtaja, toimialan johtaja Työaikajärjestelmän muuttaminen Virkaan valitseva ja työsuhteeseen ottava viranomainen Poikkeavat työajat ja niihin liittyvät työjärjestelyt (esim. mahdollisuus osa-aikatyöhön osa-aikaeläkkeen, osatyökyvyttömyyseläkkeen tai vastaavan yhteydessä) Kunnanjohtaja, toimialan johtaja, tulosalueen päällikkö

17 Hollolan kunta Hallintosääntö /henkilöstöasiat 4/5 Tehtävä Päätös/toimivalta voimaan Päätös/toimivalta henkilöstöasioissa virka- ja työehtosopimusten ja voimassaolevan lainsäädännön ta- KV KH lauta- Viranhaltija sekä kunnassa noudatettavan käytännön sekä kunnanhallituksen ja henkilöstöpalvelujen antamien kunta toimintaohjeiden (Heha-ohjeet) mukaisesti työnjohdollinen toimenpide Työvuorojärjestelmä/-luettelot ja lisä- ja ylityömääräykset Kunnanjohtaja, toimialan johtaja, tulosalueen esimies, tulosyksikön esimies, vastuuyksikön esimies työnjohdollinen toimenpide Varallaolo ja sen korvaaminen Kunnanjohtaja, toimialan johtaja, tulosalueen esimies, tulosyksikön esimies ja vastuuyksikön esimies VIRKA- JA TYÖVAPAAT JA VUOSILOMA työnjohdollinen toimenpide paitsi kielteinen päätös Virka/työvapaa, johon lainsäädännön, virka- ja työehtosopimuksen tai muun säännöksen perusteella ehdoton oikeus (sekä sijaisen ottaminen tai tehtävien muu hoitaminen) - muut viranhaltijat ja työntekijät Kh:n pj Kunnanjohtaja, toimialan johtaja, tulosalueen esimies, tulosyksikön esimies ja vastuuyksikön esimies työnjohdollinen toimenpide paitsi kielteinen päätös Harkinnanvarainen virka/työvapaa, kun harkittavaksi ei tule maksettavan palkan määrä (sekä sijaisen ottaminen tai tehtävien muu hoitaminen) - muut viranhaltijat ja työntekijät Kh:n pj Kunnanjohtaja, toimialan johtaja, tulosalueen esimies ja tulosyksikön esimies työnjohdollinen toimenpide paitsi kielteinen päätös Koulutukseen osallistuminen koulutus- ja kehittymissuunnitelman mukaisesti - muut viranhaltijat ja työntekijät - luottamusmies-, työsuojelu- ja yhteistoimintakoulutukseen osallistuminen Kh:n pj Kunnanjohtaja, toimialan johtaja, tulosalueen esimies, tulosyksikön esimies ja vastuuyksikön esimies Henkilöstöpäällikkö työnjohdollinen toimenpide Vuosiloman määrääminen - muut viranhaltijat ja työntekijät Kh:n pj Kunnanjohtaja, toimialan johtaja, tulosalueen esimies, tulosyksikön esimies, vastuuyksikön esimies MUUT HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT ASIAT työnjohdollinen toimenpide Matka- ja kululaskun hyväksyminen - muut viranhaltijat ja työntekijät Kh:n pj Kunnanjohtaja, toimialan johtaja, tulosalueen esimies, tulosyksikön esimies ja vastuuyksikön esimies Sivutoimiluvan myöntäminen ja sivutoimiilmoituksen vastaanottaminen - muut viranhaltijat ja työntekijät Kh:n pj Kunnanjohtaja, toimialan johtaja, tulosalueen esimies ja tulosyksikön esimies

18 Hollolan kunta Hallintosääntö /henkilöstöasiat 5/5 Tehtävä Päätös/toimivalta voimaan Päätös/toimivalta henkilöstöasioissa virka- ja työehtosopimusten ja voimassaolevan lainsäädännön ta- KV KH lauta- Viranhaltija sekä kunnassa noudatettavan käytännön sekä kunnanhallituksen ja henkilöstöpalvelujen antamien kunta toimintaohjeiden (Heha-ohjeet) mukaisesti työnjohdollinen toimenpide Terveydentilaa koskevat tiedot (tietojen pyytäminen, tarkastuksiin ja tutkimuksiin määrääminen) - muut viranhaltijat ja työntekijät Kh:n pj Kunnanjohtaja, toimialan johtaja, tulosalueen esimies, tulosyksikön esimies, ja vastuuyksikön esimies työnjohdollinen toimenpide Huomautus (suullinen tai kirjallinen) ja varoitus (kirjallinen) - muut viranhaltijat ja työntekijät Kunnanjohtaja, toimialan johtaja, tulosalueen esimies, tulosyksikön esimies, vastuuyksikön esimies Palkanmaksupäivien muutokset Kunnanjohtaja Työterveyshuollon, työsuojelu- ja muun yhteistoiminnan sekä työpaikkaruokailun ja muiden henkilöstöpalvelujen järjestäminen - yleisperiaatteet - käytännön järjestelyt Henkilöstöpäällikkö Opiskelijan työssäoppimisjaksoa koskevan sopimuksen hyväksyminen oppilaitoksen kanssa (opintoihin liittyvä harjoittelu) Toimialajohtaja, tulosalueen esimies ja tulosyksikön esimies Perusopetuksen ja lukion apulaisrehtorin tehtävien perustamisesta päättäminen Perusopetuksen ja lukion apulaisjohtajan/apulaisrehtorin tai varajohtajan/vararehtorin valitseminen ja tehtävän poisottamisesta päättäminen Perusopetuksen ja lukion opettajien toimenkuvaan sisältyvistä yleisistä tehtävistä päättäminen Populus-käyttöoikeuksien hakemisesta, poistamisesta ja ylläpidosta vastaavan määrääminen Opiskelijoiden tekemien opinnäytetöiden ja tutkimuslupien myöntäminen - yhtä tulosaluetta koskeva - useampaa tulosaluetta koskeva - koko kuntaa koskeva Sivistysjohtaja Sivistysjohtaja Kunnanjohtaja Tulosalueen esimies Kunnanjohtaja

19 Hollolan kunta Tehtävä YHTEISET TALOUSASIAT Päätös- ja toimivalta voimaan KV KH lautatakunta jaosto viranhaltija 1 Päättää oman toimialansa painotuotteiden ja asiakirjojen hinnat Päättää oman toimialansa/ tulosalueensa hankinnoista kunnanhallituksen hyväksymän hankintaohjeen sekä toimielimen tekemän hankintavaltuuspäätöksen rajoissa (hankintaraja) Kunnanjohtaja Tulosalueen esimies Tulosyksikön esimies Päättää hankintarajoista Kh konsernipalvelut, kukin toimielin omalta toimialaltaan Päättää kunnalle annettujen vakuuksien hyväksymisestä, valvomisesta tai vapauttamisesta, jollei toisin ole säädetty Päättää toimialalta henkilöt, joiden tehtävänä on hyväksyä laskut ja muut tositteet (Päätös toimitettava konsernipalveluiden talouspalveluille) Päättää käyttösuunnitelman hyväksymisestä tulosaluetasolla Kunnanhallitus Lautakunnat Päättää käyttösuunnitelmasta tulosyksikkö I-tasolla Päättää vahingonkorvauksen myöntämisestä toimialallaan tapauksissa, joissa kunta on katsottava korvausvelvolliseksi Alle euroa Tulosalueen esimies yli euroa yli euroa Enintään euroa Varhaiskasvatuksen palvelupäällikkö ja rehtori Päättää hallussaan olevan irtaimen omaisuuden myynnistä Irtaimen omaisuuden myynti toimielimen tekemän päätöksen rajoissa Päättää hallussaan olevan irtaimen omaisuuden poistamisesta Tulosalueen esimies

20 Hollolan kunta Tehtävä YHTEISET TALOUSASIAT Saatavien kirjanpidosta poistaminen Päätös- ja toimivalta voimaan KV KH lautatakunta jaosto viranhaltija 2 Käyttöomaisuuden myynti Kunnanhallitus päättää käyttöomaisuuden myynnistä silloin, kun valtuusto on vahvistanut perusteet myynnille Kunnan määräysvallassa olevan tytäryhteisön koko osakekannan myynti Aineeton käyttöomaisuus (arvopaperit) Osakkeiden ja osuuksien osto ja myynti Pientalo- ja vapaa-ajan rakennusten rakentamiseen tarkoitettujen tonttien myynti valtuuston päättämien periaatteiden mukaisesti Tekninen johtaja Maankäyttöpäällikkö Käyttöomaisuuden vuokralle antaminen ja ottaminen siltä osin kun päätösvaltaa ei ole siirretty muulle viranomaiselle Talousarvioon kunnanhallituksen käytettäväksi varattujen avustusmäärärahojen jakaminen Kohdeavustukset alle 500 euroa - kulttuuriavustukset - nuorisoavustukset Kohdeavustukset - liikunta-avustukset Kulttuurivastaava Nuorisosihteeri Liikuntavastaava Helpotuksen tai vapautuksen myöntäminen kunnallisen maksun ja sille määrätyn viivästyskoron suorittamisesta, milloin se säädösten tai määräysten mukaan on sallittua siltä osin kuin päätösvaltaa ei ole siirretty muulle viranomaiselle Ottaa vastaan kunnalle uskottu perintö sekä antaa kunnalle testamentattujen tai lahjoitettujen varojen hoitoa ja käyttöä koskevat tarpeelliset ohjeet, jollei testamentissa tai lahjakirjassa ole toisin määrätty taikka valtuusto muuta päättänyt Pitkäaikaisen lainan ottaminen Tilapäislainan ottamista koskevien valtuuksien myöntäminen Suunnitelmapoistojen perusteet

Hollolan kunta Tehtävä YHTEISET TALOUSASIAT. Päättää oman toimialansa painotuotteiden ja asiakirjojen hinnat. Toimialan johtaja

Hollolan kunta Tehtävä YHTEISET TALOUSASIAT. Päättää oman toimialansa painotuotteiden ja asiakirjojen hinnat. Toimialan johtaja 1 Päättää oman toimialansa painotuotteiden ja asiakirjojen hinnat Päättää hankintarajoista Kh konsernipalvelut, kukin toimielin omalta toimialaltaan Päättää oman toimialansa/ tulosalueensa hankinnoista

Lisätiedot

(KV hyväksynyt 12.6.1995. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.)

(KV hyväksynyt 12.6.1995. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.) PORIN KAUPUNGIN H A L L I N T O S Ä Ä N T Ö (KV hyväksynyt 12.6.1995. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.) I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja

Lisätiedot

Hallintosääntö. Ylöjärven kaupunki. Kaupunginvaltuusto hyväksynyt x.x.2014 Voimaantulo 01.01.2015 I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET

Hallintosääntö. Ylöjärven kaupunki. Kaupunginvaltuusto hyväksynyt x.x.2014 Voimaantulo 01.01.2015 I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 (8) Ylöjärven kaupunki Hallintosääntö Kaupunginvaltuusto hyväksynyt x.x.2014 Voimaantulo 01.01.2015 I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kaupungin johtosäännöt Hallintosäännössä

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ

ESPOON KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ Espoon kaupungin hallintosääntö 1.6 1 (6) ESPOON KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ Valtuusto 8.12.2008 Voimaan 1.1.2009 Valtuusto 24.5.2010 Voimaan 1.1.2011 Viimeksi muutettu Valtuusto 10.12.2012 Voimaan 1.1.2013

Lisätiedot

Kurikan kaupungin hallintosääntö

Kurikan kaupungin hallintosääntö Kurikan kaupungin hallintosääntö Yhteisvaltuuston hyväksymä 29.12.2015 Voimaantulo 1.1.2016 Tämä sääntö korvaa nyt voimassa olevan säännön. 1 Luku Yleiset määräykset 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan

Lisätiedot

SIUNTION KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ

SIUNTION KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ Astuu voimaan 3.9.2012 SIUNTION KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 1 luku Yleiset määräykset 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt Hallintosäännössä määrätään kunnan päätöksenteko- ja kokousmenettelystä.

Lisätiedot

HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Yhtymäkokous Yhtymäkokous (muutos 46) Voimaantulo:

HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Yhtymäkokous Yhtymäkokous (muutos 46) Voimaantulo: Sivu 1/8 VAALIJALAN KUNTAYHTYMÄ HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Yhtymäkokous 2.11.2011 Yhtymäkokous 7.11.2012 (muutos 46) Voimaantulo: 1.1.2012 1. LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen Hallintosäännössä

Lisätiedot

ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄN HALLINTOSÄÄNTÖ

ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄN HALLINTOSÄÄNTÖ Kuntayhtymän hallitus 28.4.2006 50 ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄN HALLINTOSÄÄNTÖ 1. luku TOIMINTAA OHJAAVA SÄÄNNÖSTÖ 1 Kuntayhtymän hallinnon järjestämisessä noudatetaan tämän säännön määräyksiä, jollei muualla

Lisätiedot

Tämän luvun määräyksiä noudatetaan valtuustoa lukuunottamatta kaupungin toimielimissä.

Tämän luvun määräyksiä noudatetaan valtuustoa lukuunottamatta kaupungin toimielimissä. Hallintosääntö Kuopion kaupungin HALLINTOSÄÄNTÖ 1 LUKU, YLEISET MÄÄRÄYKSET Kaupungin hallinto ja johtosäännöt Tässä hallintosäännössä määrätään kaupungin päätöksenteko ja kokousmenettelystä. Hallintosäännön

Lisätiedot

PORIN KAUPUNGIN H A L L I N T O S Ä Ä N T Ö. (KV hyväksynyt Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.

PORIN KAUPUNGIN H A L L I N T O S Ä Ä N T Ö. (KV hyväksynyt Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä. PORIN KAUPUNGIN H A L L I N T O S Ä Ä N T Ö (KV hyväksynyt 12.6.1995. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.) I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja

Lisätiedot

Seinäjoen kaupungin hallintosääntö

Seinäjoen kaupungin hallintosääntö 1 Seinäjoen kaupungin hallintosääntö Valtuuston 18.2.2013 22 hyväksymä. Tarkennukset 27.10.2014 106 15.12.2014 141 16.2.2015 17 I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja johtosäännöt

Lisätiedot

POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN 1 (7)

POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN 1 (7) POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN 1 (7) Valtuuston 15.12.2003 hyväksymä ja 1.1.2004 voimaan tuleva - päivitys 23.10.2006 - päivitys 9.6.2014 HALLINTOSÄÄNTÖ 1. LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön

Lisätiedot

Alajärven kaupunki. Alajärven kaupungin hallintosääntö. Hallintosääntö. 1. luku. Yleiset määräykset

Alajärven kaupunki. Alajärven kaupungin hallintosääntö. Hallintosääntö. 1. luku. Yleiset määräykset Alajärven kaupunki Kvalt 29.10.2012 70 Hallintosääntö Voimaantulo 1.11.2012 1 Alajärven kaupungin hallintosääntö 1. luku Yleiset määräykset 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kaupungin johtosäännöt 2. luku

Lisätiedot

KEMINMAAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ

KEMINMAAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ Valtuusto hyväksynyt 14.4.2005 43 KEMINMAAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Soveltaminen Tässä säännössä määrätään kunnan hallinnosta. 2 Kunnan toiminta-ajatus Tämän säännön ohella kunnan

Lisätiedot

Hallintosääntö 1 (13) Yhtymähallitus 15.12.2014 268. Käsittely Yhtymähallitus 15.12.2014 268 Voimaantulo 1.1.2015

Hallintosääntö 1 (13) Yhtymähallitus 15.12.2014 268. Käsittely Yhtymähallitus 15.12.2014 268 Voimaantulo 1.1.2015 1 (13) Käsittely Voimaantulo 1.1.2015 Päijät-Hämeen koulutuskonserni kuntayhtymän hallintosääntö 1 luku Yleiset määräykset 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kuntayhtymän johtosäännöt Hallintosäännössä

Lisätiedot

VI TOIMIVALTA HENKILÖSTÖASIOISSA

VI TOIMIVALTA HENKILÖSTÖASIOISSA VI TOIMIVALTA HENKILÖSTÖASIOISSA 45 Henkilöstöpolitiikka ja henkilöstöjohtaminen Kunnan henkilöstöpolitiikka perustuu kunnanvaltuuston hyväksymään henkilöstöstrategiaan. Käytännön toteutuksesta ja seurannasta

Lisätiedot

1. luku Yleiset määräykset

1. luku Yleiset määräykset 1 Nykyinen versio Muutettu versio (23.4.2008) KAINUUN MAAKUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ KAINUUN MAAKUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 1. luku Yleiset määräykset 1 Hallintosäännön määräysten sisältö ja soveltaminen Tässä hallintosäännössä

Lisätiedot

VIMPELIN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET. Kvalt Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt

VIMPELIN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET. Kvalt Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt 1 VIMPELIN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET Kvalt. 19.12.2016 74 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt Hallintosäännössä määrätään kunnan päätöksenteko- ja kokousmenettelystä.

Lisätiedot

valtuuston työjärjestys kunnanhallituksen johtosääntö toimielinten johtosäännöt tarkastussääntö sopimus seutukuntayhteistyöstä

valtuuston työjärjestys kunnanhallituksen johtosääntö toimielinten johtosäännöt tarkastussääntö sopimus seutukuntayhteistyöstä Soinin kunnan hallintosääntö 1.luku: Yleiset määräykset 1. Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt 2. luku: Kokousmenettely 2.Luvun määräysten soveltaminen 3.Kokousaika- ja paikka 4.Kokouksen

Lisätiedot

KORJAUSEHDOTUKSET (merkitty vahvennuksella) Maakuntavaltuusto , luku 1. luku Yleiset määräykset

KORJAUSEHDOTUKSET (merkitty vahvennuksella) Maakuntavaltuusto , luku 1. luku Yleiset määräykset Maakuntavaltuusto 15.11.2004 9, 5.5.2008 39 KORJAUSEHDOTUKSET 30.10.2008 (merkitty vahvennuksella) KAINUUN MAAKUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ KAINUUN MAAKUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 1. luku 1. luku Yleiset määräykset Yleiset

Lisätiedot

KEMINMAAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ

KEMINMAAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ LIITE 130 Kunnanhallitus 19/07.12.2010 444 Valtuusto hyväksynyt xx.x.2010 43 KEMINMAAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 1 LUKU YLEIS ET MÄÄRÄYKS ET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt 2 Kunnan toiminta-ajatus

Lisätiedot

Hallinto- ja taloussääntö

Hallinto- ja taloussääntö Hyväksytty maakuntavaltuustossa 10.6.2014 9 Voimaantulo 1.7.2014. Kumoaa 1.1.2007 voimaan tulleen hallinto- ja taloussäännön. I luku TOIMINTAA OHJAAVA SÄÄNNÖSTÖ 1 Toiminnassa noudatetaan sen lisäksi, mitä

Lisätiedot

Hollolan kunta 1/5 Tehtävä

Hollolan kunta 1/5 Tehtävä Hollolan 1/5 KV KH lau TYÖNANTAJATOIMINNOT Kunnalle työnantajana kuuluvat tehtävät, ellei niitä ole siirretty muulle viranomaiselle Kunnan henkilöstöpolitiikan ohjaus ja siitä yleisohjeiden antaminen Työnantajan

Lisätiedot

Järjestelytoimikunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajat.

Järjestelytoimikunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajat. LIITE 4 JÄRJESTELYTOIMIKUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ 1 JÄRJESTELYTOIMIKUNNAN ASEMA JA TEHTÄVÄT Kuntajakolain 29 mukaan uutta kuntaa varten on kuukauden kuluessa siitä, kun kuntajaon muutos on määrätty, asetettava

Lisätiedot

Hallintosäännön ohella seutuyhteistyötä ohjataan seutusopimuksella ja seutuvaltuuston työjärjestyksellä.

Hallintosäännön ohella seutuyhteistyötä ohjataan seutusopimuksella ja seutuvaltuuston työjärjestyksellä. OUL UN SEUDUN SEUTUYHTEISTYÖN HALLINTOSÄÄNTÖ 1 L UKU YLEISET MÄÄRÄ YKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja seutuyhteistyön johtosäännöt Hallintosäännöllä määrätään Oulun seudun seutuyhteistyön hallinto-,

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ. 1 luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 HALLINTOSÄÄNNÖN SOVELTAMINEN JA KUNNAN JOHTOSÄÄNNÖT

ILMAJOEN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ. 1 luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 HALLINTOSÄÄNNÖN SOVELTAMINEN JA KUNNAN JOHTOSÄÄNNÖT 1 ILMAJOEN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ Kunnanvaltuusto hyväksynyt 17.12.2010 - Tulee voimaan 1.1.2011 1 luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 HALLINTOSÄÄNNÖN SOVELTAMINEN JA KUNNAN JOHTOSÄÄNNÖT Hallintosäännössä määrätään

Lisätiedot

KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS YLEISKIRJEEN 20/2003 LIITE 3 1 (5) HALLINTOSÄÄNTÖÖN SISÄLLYTETTÄVÄT HENKILÖSTÖASIOITA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET

KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS YLEISKIRJEEN 20/2003 LIITE 3 1 (5) HALLINTOSÄÄNTÖÖN SISÄLLYTETTÄVÄT HENKILÖSTÖASIOITA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS YLEISKIRJEEN 20/2003 LIITE 3 1 (5) HALLINTOSÄÄNTÖÖN SISÄLLYTETTÄVÄT HENKILÖSTÖASIOITA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain ja kuntalain muuttamisesta

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kunnanvaltuustossa

SIILINJÄRVEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kunnanvaltuustossa 1 luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt Hallintosäännössä määrätään kunnan päätöksenteko- ja kokousmenettelystä. Hallintosäännön ohella kunnan toimintaa ohjataan

Lisätiedot

2 luku Toimielinorganisaatio Valtuusto Kaupunginhallitus, konsernijaosto sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan jaosto

2 luku Toimielinorganisaatio Valtuusto Kaupunginhallitus, konsernijaosto sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan jaosto 6 Sisällysluettelo I OSA Hallinnon ja toiminnan järjestäminen... 12 1 luku Kunnan johtaminen... 12 1 Hallintosäännön soveltaminen... 13 2 Kunnan johtamisjärjestelmä... 13 3 Esittely kaupunginhallituksessa...

Lisätiedot

56100 Ruokolahti Voimaan Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt

56100 Ruokolahti Voimaan Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt Ruokolahden kunta Hallintosääntö 1(14) 1 Luku Yleiset määräykset 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt Hallintosäännössä määrätään kunnan päätöksenteko- ja kokousmenettelystä ja taloushallinnosta.

Lisätiedot

JOKILATVOJEN TILAPAVELUIDEN KUNTAYHTYMÄN HALLINTOSÄÄNTÖ

JOKILATVOJEN TILAPAVELUIDEN KUNTAYHTYMÄN HALLINTOSÄÄNTÖ 1 JOKILATVOJEN TILAPAVELUIDEN KUNTAYHTYMÄN HALLINTOSÄÄNTÖ Ohjausryhmä 8.6.2005 2 3 SISÄLLYSLUETTELO 1 LUKU...5 YLEISET MÄÄRÄYKSET...5 1 SÄÄNNÖN SOVELTAMISALA...5 2 LUKU...6 KUNTAYHTYMÄN TEHTÄVÄ, HALLINNOLLINEN

Lisätiedot

KIURUVEDEN KAUPUNKI KIURUVEDEN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ

KIURUVEDEN KAUPUNKI KIURUVEDEN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ 1 KIURUVEDEN KAUPUNKI KIURUVEDEN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuuston kokouksessa 31 päivä lokakuuta 2011 57, 3. luvun muutos kvalt 20.5.2013 52 ja 53. 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kunnanvaltuustossa , 55

SIILINJÄRVEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kunnanvaltuustossa , 55 1 luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt Hallintosäännössä määrätään kunnan päätöksenteko- ja kokousmenettelystä. Hallintosäännön ohella kunnan toimintaa ohjataan

Lisätiedot

LAPIN LIITON HALLINTOSÄÄNTÖ

LAPIN LIITON HALLINTOSÄÄNTÖ LAPIN LIITTO 2 LAPIN LIITON HALLINTOSÄÄNTÖ Sivu 1 luku YLEISET MÄÄRÄYKSET... 2 2 luku PÄÄTÖSVALTA... 2 3 luku KOKOUSMENETTELY... 3 4 luku ORGANISAATIO... 6 5 luku VIRASTO... 6 6 luku TOIMIVALTA HENKILÖSTÖASIOISSA...

Lisätiedot

NILSIÄN KAUPUNKI HALLINTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty kaupunginvaltuuston kokouksessa , 7 T:\KUNTA\SÄÄNNÖT/HALLINTOSÄÄNTÖ.RTF

NILSIÄN KAUPUNKI HALLINTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty kaupunginvaltuuston kokouksessa , 7 T:\KUNTA\SÄÄNNÖT/HALLINTOSÄÄNTÖ.RTF NILSIÄN KAUPUNKI HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuuston kokouksessa 26.1.2010, 7 T:\KUNTA\SÄÄNNÖT/HALLINTOSÄÄNTÖ.RTF Sisällysluettelo 1 YLEISET MÄÄRÄYKSET...3 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kaupungin

Lisätiedot

VAASAN SAIRAANHOITOPIIRIN HALLINTOSÄÄNTÖ 1. LUKU VAASAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN TOIMINTA-AJATUS SEKÄ HALLINNON JA TEHTÄVIEN YLEISKUVAUS

VAASAN SAIRAANHOITOPIIRIN HALLINTOSÄÄNTÖ 1. LUKU VAASAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN TOIMINTA-AJATUS SEKÄ HALLINNON JA TEHTÄVIEN YLEISKUVAUS 1 (10) VAASAN SAIRAANHOITOPIIRIN HALLINTOSÄÄNTÖ 1. LUKU VAASAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN TOIMINTA-AJATUS SEKÄ HALLINNON JA TEHTÄVIEN YLEISKUVAUS 1 Sairaanhoitopiirin toiminta-ajatus Vaasan sairaanhoitopiiri

Lisätiedot

Hollolan kunnan hallintosääntö. Sisällysluettelo. Hyväksytty: Hollola Hämeenkoski yhdistymisvaltuusto 7.12.2015. Voimaan: 1.1.2016

Hollolan kunnan hallintosääntö. Sisällysluettelo. Hyväksytty: Hollola Hämeenkoski yhdistymisvaltuusto 7.12.2015. Voimaan: 1.1.2016 1 Hollolan kunnan hallintosääntö Hyväksytty: Hollola Hämeenkoski yhdistymisvaltuusto 7.12.2015 Voimaan: 1.1.2016 Sisällysluettelo I luku Yleiset määräykset ja organisaatio... 2 II luku Kokousmenettely...

Lisätiedot

1 HALLINTOSÄÄNNÖN SOVELTAMINEN JA KUNNAN JOHTOSÄÄNNÖT 2 EDELLEENDELEGOINTI

1 HALLINTOSÄÄNNÖN SOVELTAMINEN JA KUNNAN JOHTOSÄÄNNÖT 2 EDELLEENDELEGOINTI KH 10.12.2013 186 LIITE 58 YPÄJÄN KUNTA Punaisella merkityt poistetaan Sinisellä merkityt ovat talous- ja tarkastussäännöt HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: kunnanvaltuusto 8.11.2012 22 Voimaantulo: 1.1.2013

Lisätiedot

1. Luku Yleiset määräykset

1. Luku Yleiset määräykset Merijärven nuorisovaltuuston johtosääntö (voimaantulo 17.11.2004) Nämä säännöt sisältävät seuraavat luvut: 1. Luku Yleiset määräykset 2. Luku Nuorisovaltuuston valitseminen 3. Luku Nuorisovaltuuston järjestäytyminen

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Kunnallinen sääntökokoelma I/HAL Konsernihallinto Kaupunginvaltuuston hyväksymä Voimassa 1.10.

Heinolan kaupunki Kunnallinen sääntökokoelma I/HAL Konsernihallinto Kaupunginvaltuuston hyväksymä Voimassa 1.10. Hallintosääntö I Luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt 2 Toimivallan siirtäminen 3 Otto-oikeus Hallintosäännössä määrätään Heinolan kaupungin päätöksenteko- ja kokousmenettelystä.

Lisätiedot

LOHJA (958/01/003/01) 828/01/003/05 HALLINTOSÄÄNTÖ

LOHJA (958/01/003/01) 828/01/003/05 HALLINTOSÄÄNTÖ 1 LOHJA (958/01/003/01) 828/01/003/05 HALLINTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto 24.9.2003 ' 83 Voimassa 1.1.2004 alkaen Muutettu kaupunginvaltuusto 8.11.2006 81: lisäys 15 kohta 16 ja muutettu 38 Voimassa 9.11.2006

Lisätiedot

Toimielin voi myös tehdä päätöksiä suljetussa sähköisessä päätöksentekomenettelyssä ennen kokousta.

Toimielin voi myös tehdä päätöksiä suljetussa sähköisessä päätöksentekomenettelyssä ennen kokousta. HALLINTOSÄÄNTÖ IV OSA PÄÄTÖKSENTEKO- JA HALLINTOMENETTELY 17 Luku Kokousmenettely 1 Määräysten soveltaminen Tämän luvun määräyksiä noudatetaan valtuustoa lukuun ottamatta kaupungin muissa toimielimissä

Lisätiedot

YLEISET MÄÄRÄYKSET 3 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt 3

YLEISET MÄÄRÄYKSET 3 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt 3 1 TÖYSÄN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ, tullut voimaan 1.4.2010 Sisällysluettelo 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 3 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt 3 2 LUKU 3 KOKOUSMENETTELY 3 2 Luvun määräysten

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö. Voimaantulo

Oulun kaupunki. Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö. Voimaantulo Oulun kaupunki Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö Voimaantulo 1.1.2013 päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 110 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 10

Lisätiedot

1 Hallintosääntö ja muut johtosäännöt Hallintosäännössä määrätään sen lisäksi, mitä on määrätty kuntayhtymän perussopimuksessa,

1 Hallintosääntö ja muut johtosäännöt Hallintosäännössä määrätään sen lisäksi, mitä on määrätty kuntayhtymän perussopimuksessa, HELSINGIN SEUDUN LIIKENNE -KUNTAYHTYMÄN HALLINTOSÄÄNTÖ Yhtymäkokouksen hyväksymä 17 päivänä marraskuuta 2015 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosääntö ja muut johtosäännöt Hallintosäännössä määrätään

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan keskushallinnon toimialan liikelaitosten johtosääntö

Nurmijärven kunnan keskushallinnon toimialan liikelaitosten johtosääntö Nurmijärven kunnan keskushallinnon toimialan liikelaitosten johtosääntö www.nurmijarvi.fi Nurmijärven kunnan keskushallinnon toimialan liikelaitosten johtosääntö Sisällysluettelo Liikelaitosten organisaatio

Lisätiedot

Lisäksi pelastuslaitoksella on johtokunnan hyväksymä toimintasääntö, jossa on määräyksiä pelastuslaitoksen toiminnasta.

Lisäksi pelastuslaitoksella on johtokunnan hyväksymä toimintasääntö, jossa on määräyksiä pelastuslaitoksen toiminnasta. PÄIJÄT-HÄMEEN LIITON HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty 02.12.2004 Voimaantulo 01.01.2005 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kuntayhtymän johtosäännöt Hallintosäännössä määrätään kuntayhtymän

Lisätiedot

K A L A J O E N K A U P U N G I N H A L L I N T O S Ä Ä N T Ö HYVÄKSYTTY: Yhteistoimintaelin: 19.4.2010 Hallitus: 19.4.2010 Valtuusto: 27.4.

K A L A J O E N K A U P U N G I N H A L L I N T O S Ä Ä N T Ö HYVÄKSYTTY: Yhteistoimintaelin: 19.4.2010 Hallitus: 19.4.2010 Valtuusto: 27.4. Hallintosääntö K A L A J O E N K A U P U N G I N H A L L I N T O S Ä Ä N T Ö HYVÄKSYTTY: Yhteistoimintaelin: 19.4.2010 Hallitus: 19.4.2010 Valtuusto: 27.4.2010 MUUTETTU: Valtuusto 27.9.2011 Valtuusto 26.2.2013

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ. Etelä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän HALLINTOSÄÄNTÖ. 1.6.2014 alkaen

ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ. Etelä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän HALLINTOSÄÄNTÖ. 1.6.2014 alkaen ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ Etelä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän HALLINTOSÄÄNTÖ 1.6.2014 alkaen 1. LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET Toiminta-ajatus 1 Sen lisäksi mitä laeissa, asetuksissa,

Lisätiedot

LAIHIAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ

LAIHIAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 1 (12) LAIHIAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt Hallintosäännössä annetaan tarpeelliset määräykset kunnan hallinto- ja päätöksentekomenettelystä.

Lisätiedot

PAIMION KAUPUNKI HALLINTOSÄÄNTÖ

PAIMION KAUPUNKI HALLINTOSÄÄNTÖ PAIMION KAUPUNKI HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 16.12.2010 85 Voimaantulo 1.1.2011 Muutokset päivitetty kaupunginvaltuuston päätösten mukaisesti: - Kvalt 16.06.2011 43 - Kvalt 15.12.2011

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan sosiaali- ja terveystoimen toimialan johtosääntö

Nurmijärven kunnan sosiaali- ja terveystoimen toimialan johtosääntö Nurmijärven kunnan sosiaali- ja terveystoimen toimialan johtosääntö www.nurmijarvi.fi Nurmijärven kunnan sosiaali- ja terveystoimen toimialan johtosääntö Sisällysluettelo 1. Toimialan toiminta-ajatus...

Lisätiedot

Muutokset koskien talousjohtajaa tulevat voimaan 1.3.2016 alkaen.

Muutokset koskien talousjohtajaa tulevat voimaan 1.3.2016 alkaen. KOLARIN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty 2007-08-29 54 Kunnanvaltuusto Korjattu 2007-08-29 54 Kunnanvaltuusto Korjattu 2009-01-20 8 Kunnanvaltuusto Korjattu 2010-04-07 21 Kunnanvaltuusto Korjattu 2010-11-15

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen tehtävänä on sen lisäksi, mitä on säädetty sen toimialaan kuuluvista tehtävistä:

Kaupunginhallituksen tehtävänä on sen lisäksi, mitä on säädetty sen toimialaan kuuluvista tehtävistä: MUUTOKSET HALLINTOSÄÄNTÖÖN KH 30.062016 vs. 13.06.2016 6 Kaupunginhallituksen tehtävät ja ratkaisuvalta Kaupunginhallituksen tehtävänä on sen lisäksi, mitä on säädetty sen toimialaan kuuluvista tehtävistä:

Lisätiedot

1 Määräysten soveltaminen

1 Määräysten soveltaminen Kuopion kaupunki Sääntö 1 (8) Kuopion kaupunki Johtosääntö toimivallasta henkilöstöasioissa 1 Määräysten soveltaminen Tämän johtosäännön määräyksiä noudatetaan, ellei kunnallisesta viranhaltijasta annetussa

Lisätiedot

Niiltä osin kuin tehtävät hoitaa kuntayhtymä tai muu ulkopuolinen toimija, sosiaali- ja terveyslautakunta toimii ko. palveluiden tilaajan roolissa.

Niiltä osin kuin tehtävät hoitaa kuntayhtymä tai muu ulkopuolinen toimija, sosiaali- ja terveyslautakunta toimii ko. palveluiden tilaajan roolissa. Riihimäen kaupunki JOHTOSÄÄNNÖT SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 26.1.2015 Voimaantulo 1.4.2015 1. LUKU SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 1 Toimiala Sosiaali- ja terveystoimialan

Lisätiedot

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 16

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 16 Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2011 Nro 16 KYMENLAAKSON PELASTUSLAITOKSEN LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ (Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 14.11.2011, tulee voimaan 1.1.2012) 1 Toimiala Kymenlaakson pelastuslaitoksen

Lisätiedot

Hallintosääntö 1(13) Kaupunginvaltuusto hyväksynyt tulee voimaan

Hallintosääntö 1(13) Kaupunginvaltuusto hyväksynyt tulee voimaan Hallintosääntö 1(13) KEMIN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 8.10.2012 98 tulee voimaan 1.1.2013. Muutoksia KV 9.12.2013, 164 1, 33, 34, 35 Voimaan 1.1.2014 Muutoksia KV 26.10.2015,

Lisätiedot

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 14

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 14 Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2016 Nro 14 LASTEN JA NUORTEN PALVELUIDEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ (Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 6.6.2016) 1 Lautakunnan erityinen tehtävä Lautakunnan erityisenä tehtävänä

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN NUORISO- JA LIIKUNTATOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ

LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN NUORISO- JA LIIKUNTATOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN NUORISO- JA LIIKUNTATOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Toiminta-ajatus 1 Nuoriso- ja liikuntatoimen tehtävänä on nuoriso- ja liikuntalautakunnan alaisena edistää toimialallaan nuorison ja koko

Lisätiedot

Kurikan kaupunginhallituksen johtosääntö

Kurikan kaupunginhallituksen johtosääntö 1 (5) Kurikan kaupunginhallituksen johtosääntö Yhteisvaltuuston hyväksymä 29.12.2015 Voimaantulo 1.1.2016 Tämä sääntö korvaa nyt voimassa olevan säännön. 1 Toimiala Kaupunginhallituksen tehtävänä on johtaa

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Sääntö 1 (11) Tehtävä Asianro 76/2013

Kuopion kaupunki Sääntö 1 (11) Tehtävä Asianro 76/2013 Kuopion kaupunki Sääntö 1 (11) Kuopion kaupunki Hallintosääntö 1 luku Yleiset määräykset 1 Hallintosäännön soveltamisala Tässä hallintosäännössä määrätään Kuopion kaupungin hallintorakenteesta, johtamisjärjestelmästä

Lisätiedot

LUKIOLIIKELAITOS TAVASTIAN JOHTOSÄÄNTÖ

LUKIOLIIKELAITOS TAVASTIAN JOHTOSÄÄNTÖ LUKIOLIIKELAITOS TAVASTIAN JOHTOSÄÄNTÖ 1. SOVELTAMISALA Hämeenlinnan seudun koulutuskuntayhtymän ylläpitämästä lukioliikelaitos Tavastiasta ovat voimassa laissa säädetyn lisäksi tämän johtosäännön määräykset.

Lisätiedot

Hallintosääntö

Hallintosääntö LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ Hallintosääntö 1 (16) Hallitus 8.11.2010 125 Valtuusto 29.11.2010 26 Hallintosääntö 1.1.2011 - LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ Hallintosääntö 2 (16)

Lisätiedot

Keminmaan seurakunnan kirkkoneuvoston ohjesääntö. Vahvistettu Oulun hiippakunnan tuomiokapitulissa 8. päivänä maaliskuuta 2005.

Keminmaan seurakunnan kirkkoneuvoston ohjesääntö. Vahvistettu Oulun hiippakunnan tuomiokapitulissa 8. päivänä maaliskuuta 2005. Keminmaan seurakunnan kirkkoneuvoston ohjesääntö Hyväksytty kirkkovaltuustossa 1. päivänä helmikuuta 2005 Vahvistettu Oulun hiippakunnan tuomiokapitulissa 8. päivänä maaliskuuta 2005 1 luku Kirkkoneuvoston

Lisätiedot

Hallintosäännön muutosluonnos

Hallintosäännön muutosluonnos Kuopion kaupunki Sääntö 1 (12) Hallintosäännön muutosluonnos 1 luku Yleiset määräykset 1 Hallintosäännön soveltamisala Tässä hallintosäännössä määrätään Kuopion kaupungin hallintorakenteesta, johtamisjärjestelmästä

Lisätiedot

Oulun kaupunki Oulu-Koillismaan pelastusliikelaitoksen johtosääntö

Oulun kaupunki Oulu-Koillismaan pelastusliikelaitoksen johtosääntö Oulun kaupunki Oulu-Koillismaan pelastusliikelaitoksen johtosääntö päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 118 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 16 1.1.2013

Lisätiedot

HALLINTOSÄÄNTÖ luku... 3 Yleiset määräykset Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt Organisaatio...

HALLINTOSÄÄNTÖ luku... 3 Yleiset määräykset Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt Organisaatio... HALLINTOSÄÄNTÖ... 3 1 luku... 3 Yleiset määräykset... 3 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt... 3 2 Organisaatio... 3 3 Toimielinten kokoonpano ja toimikausi... 4 2 luku... 5 Kokousmenettely...

Lisätiedot

1 (11) Kuopion kaupunki HALLINTOSÄÄNTO. 1 luku. Yleiset määräykset. 1 Hallintosäännön soveltamisala

1 (11) Kuopion kaupunki HALLINTOSÄÄNTO. 1 luku. Yleiset määräykset. 1 Hallintosäännön soveltamisala 1 (11) Kuopion kaupunki HALLINTOSÄÄNTO 1 luku Yleiset määräykset 1 Hallintosäännön soveltamisala Tässä hallintosäännössä määrätään Kuopion kaupungin hallintorakenteesta, johtamisjärjestelmästä sekä päätöksenteko-

Lisätiedot

M e r i k a r v i a n HALLINTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty: Kv

M e r i k a r v i a n HALLINTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty: Kv M e r i k a r v i a n k u n t a HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Kv 20.6.2016 26 Voimaantulo: 21.6.2016 SISÄLLYS 1 Sivu I. YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Soveltaminen..........................................................

Lisätiedot

KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 1.12.2003 1. luku YLEISTÄ 1 Soveltamisala Tätä johtosääntöä sovelletaan Kajaanin kaupungin ylläpitämän, kunnallisena

Lisätiedot

SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN SÄÄDÖSKOKOELMA

SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN SÄÄDÖSKOKOELMA SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN SÄÄDÖSKOKOELMA Valtuuston 12. päivänä marraskuuta 2008/24 hyväksymä 1.3 JOHTOSÄÄNTÖ I LUKU TEHTÄVÄT, TOIMINNAN JOHTAMINEN JA ORGANISAATIO 1 Tehtävät Sairaanhoitopiirin

Lisätiedot

TOHMAJÄRVEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ

TOHMAJÄRVEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ TOHMAJÄRVEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ Käsitelty Kunnanhallituksessa 3.11.2014/ 306 Hyväksytty Kunnanvaltuustossa 10.11.2014/ 46 Voimaantulo 18.11.2014 Sisällysluettelo TOHMAJÄRVEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 1 LUKU

Lisätiedot

HALLINTOSÄÄNTÖ luku... 3 Yleiset määräykset Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt Organisaatio...

HALLINTOSÄÄNTÖ luku... 3 Yleiset määräykset Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt Organisaatio... HALLINTOSÄÄNTÖ... 3 1 luku... 3 Yleiset määräykset... 3 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt... 3 2 Organisaatio... 3 3 Toimielinten kokoonpano ja toimikausi... 4 2 luku... 5 Kokousmenettely...

Lisätiedot

LOHJA 1038/ /2012

LOHJA 1038/ /2012 1 LOHJA 1038/00.01.01/2012 HALLINTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto 13.12.2012 33 Voimassa 1.1.2013 alkaen Kaupunginvaltuusto 12.6.2013 100, muutoksia :iin 20 ja 24 Voimassa 13.6.2013 alkaen Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

KAINUUN LIITTO KUNTAYHTYMÄN HALLINTOSÄÄNTÖ

KAINUUN LIITTO KUNTAYHTYMÄN HALLINTOSÄÄNTÖ KAINUUN LIITTO KUNTAYHTYMÄN HALLINTOSÄÄNTÖ 1. luku Yleiset määräykset 1 Kuntayhtymän toimintaa ohjaava säännöstö Kainuun liitto kuntayhtymän perussopimuksen lisäksi kuntayhtymän toiminnassa noudatetaan

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Johtosääntö toimivallasta henkilöstöasioissa 1 (14) Konsernipalvelu Työnantajapalvelu Käsittelijä 21.10.2014

Kuopion kaupunki Johtosääntö toimivallasta henkilöstöasioissa 1 (14) Konsernipalvelu Työnantajapalvelu Käsittelijä 21.10.2014 Kuopion kaupunki Johtosääntö toimivallasta henkilöstöasioissa 1 (14) Vanha sääntö Uusi sääntö Kuopion kaupunki JOHTOSÄÄNTÖ TOIMIVALLASTA HENKILÖSTÖASIOISSA Kuopion kaupunki JOHTOSÄÄNTÖ TOIMIVALLASTA HENKILÖSTÖASIOISSA

Lisätiedot

KANNUKSEN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ

KANNUKSEN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ KANNUKSEN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 9.12.2008 61 (muutokset 4 ja 39 kv. 18.2.2010, 3 ja 35 kv. 17.2.2011, 4 ja 35 11.4.2012, 31 ja 46 13.10.2014, 3 kv. 2.11.2015) Voimaantulo:

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Hyvinvointipalvelujen johtosääntö

Oulun kaupunki. Hyvinvointipalvelujen johtosääntö Oulun kaupunki Hyvinvointipalvelujen johtosääntö päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 116 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 13 1.1.2013 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

HALLINTOMENETTELYÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET. III luku. Muut määräykset. VI luku. Nimenkirjoitus 1(6) ----

HALLINTOMENETTELYÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET. III luku. Muut määräykset. VI luku. Nimenkirjoitus 1(6) ---- 1(6) HALLINTOMENETTELYÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET III luku Muut määräykset - 19 Asukkaiden aloitteet Aloiteoikeus ja aloitteen käsittely VI luku Nimenkirjoitus Kaupungin asukkaalla sekä kaupungissa toimivalla

Lisätiedot

Seinäjoen koulutuskuntayhtymä Hallintosääntö

Seinäjoen koulutuskuntayhtymä Hallintosääntö Seinäjoen koulutuskuntayhtymä Hallintosääntö Hyväksytty yhtymävaltuustossa 5.5.2014 12 Voimaan 1.8.2014 1 Sisällys... 1 Seinäjoen koulutuskuntayhtymä... 1 Hallintosääntö... 1 I Yleistä... 4 1 Soveltamisala...

Lisätiedot

Hyväksytty kaupunginvaltuustossa :n 110 kohdalla. 1 Soveltaminen Tässä säännössä määrätään kaupungin hallinnosta.

Hyväksytty kaupunginvaltuustossa :n 110 kohdalla. 1 Soveltaminen Tässä säännössä määrätään kaupungin hallinnosta. Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 17.12.2013 :n 110 kohdalla KUHMON KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ I L U K U YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Soveltaminen Tässä säännössä määrätään kaupungin hallinnosta. II L U K U LUOTTAMUSHENKILÖT

Lisätiedot

Osmo Pylkkö puheenjohtaja ja pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Lemillä

Osmo Pylkkö puheenjohtaja ja pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Lemillä Lemin kunta 1 Aika klo 16.00-16.30 Paikka Saapuvilla olleet jäsenet Kunnanvirasto Pylkkö Osmo Huttunen Matti Pesari Markku puheenjohtaja varapuheenjohtaja varajäsen Muut saapuvilla olleet - Laillisuus

Lisätiedot

KAARINAN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ

KAARINAN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto 1.12.2008 Kaupunginvaltuusto 23.2.2009 Kaupunginhallitus 20.4.2009 Kaupunginvaltuusto 27.4.2009 Kaupunginvaltuusto 14.12.2009 Kaupunginvaltuusto 27.8.2012 Kaupunginvaltuusto 21.1.2013

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 8. Kotkan kaupungin. TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa ) 1 Lautakunnan erityinen tehtävä

SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 8. Kotkan kaupungin. TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa ) 1 Lautakunnan erityinen tehtävä Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2016 Nro 8 TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 29.2.2016) 1 Lautakunnan erityinen tehtävä 2 Lautakunnan ja jaoston kokoonpano Teknisen lautakunnan

Lisätiedot

PERUSTURVAN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ

PERUSTURVAN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ KIRKKONUMMEN KUNTA PERUSTURVAN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ Voimaan 1.2.2013 1 Sisällys 1 LUKU... 3 PERUSTURVAN TOIMIALA... 3 1 Lautakunnan tehtävät... 3 2 LUKU... 3 PERUSTURVALAUTAKUNTA JA JAOSTOT... 3 2 Lautakunnan

Lisätiedot

1 Soveltaminen 5 2 Kunnan toiminta-ajatus 5

1 Soveltaminen 5 2 Kunnan toiminta-ajatus 5 Hyväksytty valtuustossa 12.11.2003 51 Voimaantulo 1.1.2004 H A L L I N T O S Ä Ä N T Ö 2 Sisällysluettelo 1. luku Yleiset määräykset 2 luku Hallinto-organisaatio 1 Soveltaminen 5 2 Kunnan toiminta-ajatus

Lisätiedot

Kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että ulkoinen ja sisäinen valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän.

Kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että ulkoinen ja sisäinen valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän. TAIVALKOSKEN KUNTA TARKASTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty valtuustossa 15.11.1996 57 Voimaantulo 1.1.1997 1 luku Valvontajärjestelmä 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään

Lisätiedot

Etelä-Karjalan Hankintapalvelut, Tullitie 7 D, LAPPEENRANTA. Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Lemillä

Etelä-Karjalan Hankintapalvelut, Tullitie 7 D, LAPPEENRANTA. Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Lemillä Lemin kunta 1 Aika klo 9-9.10 Paikka Etelä-Karjalan Hankintapalvelut, Tullitie 7 D, 53500 LAPPEENRANTA Saapuvilla olleet jäsenet Pylkkö Osmo Huttunen Matti Värtö Veijo puheenjohtaja varapuheenjohtaja jäsen

Lisätiedot

1 Ympäristöterveyslautakunnan johtosäännön soveltaminen ja kunnan muut säännöt ja toimintaohjeet

1 Ympäristöterveyslautakunnan johtosäännön soveltaminen ja kunnan muut säännöt ja toimintaohjeet Ympäristöterveyslautakunnan johtosääntö 1 (5) Siilinjärven ympäristöterveyslautakunnan johtosääntö 1 LUKU Yleiset määräykset 1 Ympäristöterveyslautakunnan johtosäännön soveltaminen ja kunnan muut säännöt

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Sivistys- ja kulttuuripalvelujen johtosääntö

Oulun kaupunki. Sivistys- ja kulttuuripalvelujen johtosääntö Oulun kaupunki Sivistys- ja kulttuuripalvelujen johtosääntö päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 117 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 14 1.1.2013

Lisätiedot

TUUSNIEMEN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ

TUUSNIEMEN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ 1 TUUSNIEMEN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ 2 I YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Soveltaminen Tässä säännössä määrätään kunnan hallinnosta. Tämän säännön ohella kunnan toimintoja ohjataan seuraavilla asiakirjoilla: - valtuuston

Lisätiedot

KUNTAYHTYMÄN HALLINTOSÄÄNTÖ. 5 Yhtymähallituksen tehtävät Yhtymähallituksen erityisenä tehtävänä on perussopimuksessa määrätyn lisäksi:

KUNTAYHTYMÄN HALLINTOSÄÄNTÖ. 5 Yhtymähallituksen tehtävät Yhtymähallituksen erityisenä tehtävänä on perussopimuksessa määrätyn lisäksi: Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä 1 Hyväksytty yhtymävaltuustossa 10.10.2014 20 Päivitetty yhtymävaltuustossa 8.6.2015 13 KUNTAYHTYMÄN HALLINTOSÄÄNTÖ I luku TOIMINTAA OHJAAVA

Lisätiedot

1 KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA T:JOHTSÄÄNHALLSÄÄN.002. Kaupunginvaltuuston hyväksymä. voimaantulo

1 KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA T:JOHTSÄÄNHALLSÄÄN.002. Kaupunginvaltuuston hyväksymä. voimaantulo 1 HALLINTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 13.11.1995 hyväksymä. voimaantulo 1.11.1995 Kaupunginvaltuuston muutokset: 18.12.1995 (voimaantulo 1.1.1996), 9.12.1996 (voimaantulo 1.1.1997), 20.1.1997 (voimaantulo

Lisätiedot

Toimintasääntö. Hyväksytty Savonia-ammattikorkeakoulun hallituksessa 24.3.2010 (6 )

Toimintasääntö. Hyväksytty Savonia-ammattikorkeakoulun hallituksessa 24.3.2010 (6 ) Toimintasääntö Hyväksytty Savonia-ammattikorkeakoulun hallituksessa (6 ) Toimintasääntö 1 / 14 Sisällys 1 Toimintasäännön soveltaminen ja ammattikorkeakoulua koskevat muut säännöt... 2 2 Ammattikorkeakoulun

Lisätiedot

Eteva kuntayhtymän henkilöstösääntö

Eteva kuntayhtymän henkilöstösääntö Eteva kuntayhtymän henkilöstösääntö Eteva kuntayhtymä Yhtymähallitus 21.4.2016 30 liite 7 Yhtymäkokous 19.5.2016 12 liite 12 Sisältö 1 Yleistä... 3 1 Henkilöstösäännön soveltaminen... 3 2 Viran ja työsopimussuhteisen

Lisätiedot

Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän HALLINTOSÄÄNTÖ 1.1.2011

Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän HALLINTOSÄÄNTÖ 1.1.2011 Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän HALLINTOSÄÄNTÖ 1.1.2011 Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä 2/25 Sisältö 1. Luku Yleiset määräykset... 4 1 Perustehtävä... 4 2 Hallintosäännön määräysten

Lisätiedot

ESITYSLISTA Nro 2 / 2017

ESITYSLISTA Nro 2 / 2017 EVIJÄRVEN KUNTA Aika 6.3.2017 ESITYSLISTA Nro 2 / 2017 KOKOUSAIKA 6.3.2017 klo 18.00 - KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kunnanvirasto, valtuustosali Läsnä Juha Alkio, pj Niina Alatalo Jari Anttikoski

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNTA Kv HALLINTOSÄÄNTÖ

KIRKKONUMMEN KUNTA Kv HALLINTOSÄÄNTÖ KIRKKONUMMEN KUNTA Kv 25.9.2008 104 HALLINTOSÄÄNTÖ Voimaan 1.2.2009 A KIRKKONUMMEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 1. LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 1 Hallintosäännön soveltaminen 1 2. LUKU KUNNAN ORGANISAATIORAKENNE

Lisätiedot

PELASTUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty Lapin liiton valtuustossa

PELASTUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty Lapin liiton valtuustossa 1 PELASTUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty Lapin liiton valtuustossa 20.5.2010 I Luku 1 Sovellettavat säännöt Pelastuslautakunnan ja pelastuslaitoksen toimintaan sovelletaan tämän johtosäännön lisäksi

Lisätiedot