Hollolan kunta Hallintosääntö

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hollolan kunta Hallintosääntö"

Transkriptio

1 Hollolan kunta Hallintosääntö

2 1 HOLLOLAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty valtuusto Voimaantulo luku Yleiset määräykset 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan muut johtosäännöt 2 Toimivallan siirtäminen Hallintosäännössä määrätään kunnan päätöksenteko- ja kokousmenettelystä sekä kunnan hallinnosta, talousasioista ja henkilöstöasioista. Hallintosäännön ohella kunnan toimintaa ohjataan seuraavilla johtosäännöillä, joihin nähden hallintosääntöä sovelletaan toissijaisena: - valtuuston työjärjestys - kunnanhallituksen johtosääntö - perusturvatoimialan johtosääntö - sivistystoimialan johtosääntö - teknisen toimialan johtosääntö - tarkastussääntö - luottamushenkilöiden palkkiosääntö Toimielin ja viranhaltija voivat päättää johtosäännöllä ja sääntöön liittyvässä päätösvaltataulukossa sille siirretyn toimivallan siirtämisestä edelleen alaiselleen toimielimelle, viranhaltijalle tai luottamushenkilölle. Toimivallan siirtopäätöksistä on pidettävä ajan tasalla olevaa luetteloa. Kirjaamo pitää luetteloa ajan tasalla. 2 luku Hallinto-organisaatio 3 Luottamushenkilöorganisaatio

3 2 4 Henkilöstöorganisaatio Perusturvalautakunta toimii yhteistoimintasopimuksen mukaisesti Asikkalan, Hollolan, Hämeenkosken, Kärkölän ja Padasjoen kuntien yhteislautakuntana. Sivistyslautakunta toimii Hollolan ja Kärkölän kuntien yhteislautakuntana. Lahden kaupungin organisaatiossa toimivat seuraavat yhteislautakunnat: Lahden seudun ympäristölautakunta, Lahden seudun joukkoliikennelautakunta ja Päijät-Hämeen jätelautakunta. Kunnan hallintoa johtaa kunnanhallituksen alaisena kunnanjohtaja. Kunnanjohtajan sijaisena toimii kunnanhallituksen määräämä viranhaltija. Kuntakonsernin tukipalveluista huolehtii konsernipalvelut, johon kuuluvat hallintopalvelut, talouspalvelut, henkilöstöpalvelut sekä tietohallintopalvelut. Toimialat ovat: perusturvatoimiala, sivistystoimiala ja tekninen toimiala sekä konsernipalvelut. Toimialojen toimintaa johtaa toimialajohtaja. Kunnanhallitus päättää toimialojen välisestä tehtäväjaosta. Toimialajohtaja päättää toimialan sisäisistä tulosalueista, tulosyksiköistä ja vastuuyksiköistä sekä toimialan sisäisestä työvoiman käytöstä. Kunnanjohtaja päättää toimialojen välisestä työvoiman käytöstä. Kunnassa toimii johtoryhmä, jonka tehtävänä on kunnanjohtajan apuna arvioida muuttuvan ympäristön vaatimuksia ja vaikutuksia, valmistella, ohjata ja koordinoida kunnan kokonaisvaltaista kehittämistä, ylläpitää talouden tasapainoa ja riskienhallintaa, tehostaa toimintoja ja johtaa muutosta linjausten mukaisesti sekä kehittää toimialojen välistä yhteistoimintaa, hallinto-organisaatiota ja ohjausmenetelmiä. Johtoryhmän kokoonpanosta päättää kunnanjohtaja.

4 3 3 luku Kokousmenettely Peruspalvelukeskus Oiva tuottaa läntisen perusturvapiirin viiden kunnan Asikkalan, Hollolan, Hämeenkosken, Kärkölän ja Padasjoen sosiaali- ja perusterveydenhuollon palvelut. Sivistystoimialalla hoidetaan kahden kunnan Hollolan ja Kärkölän sivistysalan tehtävät. 5 Luvun määräysten soveltaminen 6 Kokousaika ja -paikka Tämän luvun määräyksiä noudatetaan valtuustoa lukuun ottamatta kunnan toimielimissä sekä soveltuvin osin toimitus- ja katselmusmiesten kokouksissa. Toimielin pitää kokouksensa päättämänään aikana ja paikassa. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen sen pitämisestä. 7 Kokouksen koollekutsuminen 8 Jatkokokous 9 Varajäsenen kutsuminen Kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat (asialista). Esityslista lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä. Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai velvollisuus, toimielimen päättämällä tavalla. Kokouskutsu, esityslista, sen liitteet sekä muu kokouksen oheismateriaali lähetetään sähköisesti, jolleivät erityiset syyt ole esteenä. Jos kokousasioita ei ole saatu siinä kokouksessa käsitellyiksi, asiat voidaan siirtää jatkokokoukseen, johon ei tarvitse antaa eri kutsua. Kokouksesta poissa olleille on kuitenkin pyrittävä antamaan tieto jatkokokouksesta. Toimielimen jäsenen, joka on estynyt saapumasta kokoukseen, on kutsuttava varajäsen sijaansa. Milloin jäsen on esteellinen käsittelemään jotakin asiaa kokouksessa tai esteen vuoksi ei voi osallistua jonkin asian käsittelyyn, hän voi kutsua varajäsenen kokoukseen sitä asiaa käsittelemään. Myös puheenjohtaja tai esittelijä voi toimittaa kutsun varajäsenelle, kun tieto esteestä tai esteellisyydestä on heille annettu. 10 Kokouksen pitäminen

5 11 Kokouksen johtaminen 12 Tilapäinen puheenjohtaja Avattuaan kokouksen puheenjohtaja toteaa läsnä olevat sekä kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. Asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimielin toisin päätä. Toimielin voi päättää ottaa käsiteltäväksi sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa. Puheenjohtajan tehtävänä on johtaa asioiden käsittelyä sekä pitää huolta järjestyksestä toimielimen kokouksessa. Puheenjohtaja saa varoituksen annettuaan määrätä poistettavaksi henkilön, joka käyttäytyy sopimattomasti. Jos syntyy epäjärjestys, puheenjohtajan on keskeytettävä tai lopetettava kokous. Jos sekä puheenjohtaja että varapuheenjohtaja ovat poissa tai esteellisiä jossakin asiassa, valitaan kokousta tai asian käsittelyä varten tilapäinen puheenjohtaja. 13 Läsnäolo toimielinten kokouksissa Kunnan eri toimielinten kokouksissa on jäsenten lisäksi läsnäolo- ja puheoikeus: - kunnanhallituksen kokouksessa valtuuston puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajalla - muun toimielimen kokouksessa kunnanhallituksen puheenjohtajalla ja kunnanjohtajalla. Muiden kuin edellä mainittujen henkilöiden läsnäolosta ja puheoikeudesta päättää asianomainen toimielin. Johtokunnissa läsnäolo- ja puheoikeus voidaan asianomaisen johtokunnan päätöksellä antaa 15 vuotta täyttäneelle henkilölle. Toimielimen kokoukseen voi osallistua Kuntalain 56 a :ssä mainitun videoneuvotteluyhteyden avulla edellyttäen, että tähän tarvittavat tekniset välineet ja yhteydet ovat käytettävissä. 14 Kunnanhallituksen edustus muissa toimielimissä 15 Esittely Kunnanhallitus voi määrätä muihin toimielimiin edustajansa, jolla on läsnäolo- ja puheoikeus toimielimen kokouksessa. Edustajaksi voidaan määrätä myös kunnanhallituksen varajäsen tai kunnanjohtaja. Kunnanhallituksen edustajaa ei nimetä seuraaviin toimielimiin: tarkastuslautakunta, keskusvaalilautakunta, vaalilautakunnat ja vaalitoimikunta. Asiat päätetään toimielimen kokouksessa viranhaltijan esittelystä. Keskusvaalilautakunnassa asiat päätetään puheenjohtajan esittelystä. Esittelijän ehdotus on käsittelyn pohjana (pohjaehdotus). Jos esittelijä on muuttanut esityslistalla olevaa ehdotustaan ennen kuin toimielin on tehnyt päätöksen asiasta, pohja- 4

6 ehdotus on muutettu ehdotus. Jos ehdotus on peruutettu, asia on poistettava esityslistalta, jollei toimielin toisin päätä. Esittelijästä määrätään asianomaisen toimielimen johtosäännössä. Esittelijän ollessa poissa tai esteellinen toimii esittelijänä hänen sijaisekseen määrätty viranhaltija. Toimielin voi erityisestä syystä päättää, että asia käsitellään puheenjohtajan selostuksen pohjalta ilman viranhaltijan esittelyä. 16 Esteellisyyden toteaminen 17 Äänestys ja vaalit Toimielimen puheenjohtajan on tarvittaessa saatettava jäsenen tai muun läsnäoloon oikeutetun henkilön esteellisyys toimielimen ratkaistavaksi. Äänestyksestä ja vaalin toimittamisesta on soveltuvin osin voimassa, mitä valtuuston työjärjestyksessä määrätään. 18 Pöytäkirjan laatiminen, tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen Pöytäkirjan kirjoittaa puheenjohtajan johdolla pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja tarkastetaan toimielimien päättämällä tavalla. Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä toimielimen päättämänä aikana ja paikassa siten kuin siitä vähintään yhtä päivää aiemmin on ilmoitettu. Toimielimen pöytäkirjaan merkitään: 1) järjestäytymistietoina: toimielimen nimi; kokouksen alkamis- ja päättymisaika sekä kokouspaikka; läsnä ja poissa olleet ja missä ominaisuudessa kukin on ollut läsnä; sekä kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 2) asian käsittelytietoina: asiaotsikko; selostus asiasta; päätösehdotus; esteellisyys; tehdyt ehdotukset ja onko niitä kannatettu; äänestykset: äänestystapa, äänestysjärjestys, äänestysesitys sekä äänestyksen tulos; vaalit: vaalitapa ja vaalin tulos; päätöksen toteaminen; eriävä mielipide sekä henkilön nimi ja yhteystiedot, jolta asianosainen voi tarvittaessa pyytää lisätietoja. 3) laillisuustietoina: oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus; puheenjohtajan allekirjoitus; pöytäkirjanpitäjän varmennus; merkintä pöytäkirjan tarkastuksesta; sekä merkintä nähtävänä pidosta, mikäli pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä. 5

7 Pöytäkirjaan liitettävissä oikaisuvaatimusohjeissa annetaan tarpeelliset ohjeet oikaisuvaatimuksen tekemisestä. Pöytäkirjaan liitettävässä valitusosoituksessa on mainittava valitusviranomainen, valitusaika ja mitä valituskirjaan on liitettävä. Päätökseen, josta ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä valitusta, on liitettävä tästä ilmoitus ja samalla mainittava, mihin lain tai asetuksen kohtaan kielto perustuu. Mitä edellä on määrätty, noudatetaan soveltuvin osin viranhaltijan ja luottamushenkilön tekemiin päätöksiin. 19 Kunnanhallituksen ja lautakunnan otto-oikeus Asian ottamisesta kunnanhallituksen käsiteltäväksi voi päättää kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja ja kunnanjohtaja. Asian ottamisesta lautakunnan käsiteltäväksi voi päättää lautakunta, sen puheenjohtaja ja lautakunnan esittelijä. Kunnanhallituksella ei ole otto-oikeutta yhteislautakuntana toimivan perusturvalautakunnan käsittelemiin asioihin lukuun ottamatta päätösten laillisuusvalvonnan edellyttämää otto-oikeutta. 20 Ottokelpoisen päätöksen ilmoittaminen 4 luku Kunnan talous Kunnan viranomaisen on neljän päivän kuluessa pöytäkirjan tarkastamisesta ilmoitettava kunnanhallitukselle ja lautakunnalle niiden määräämällä tavalla niistä päätöksistä, jotka voidaan ottaa kunnanhallituksen tai lautakunnan käsiteltäväksi. Jos pöytäkirjaa ei tarkasteta, määräaika lasketaan pöytäkirjan allekirjoittamisesta. Ns. työnjohdollisista henkilöstöpäätöksistä ei tarvitse ilmoittaa. 21 Talousarvion täytäntöönpano 22 Talousarvion muutokset Valtuusto hyväksyy talousarviossa toimielimelle tehtäväkohtaiset ja hankekohtaiset toimintatavoitteet, määrärahat ja tuloarviot. Kunnanhallitus, lautakunta ja johtokunta hyväksyvät talousarvioon perustuvat käyttösuunnitelmat ja päättävät toimialaansa kuuluvista hankinnoista talousarvion sekä lakien ja säännösten mukaisesti. Nämä toimielimet voivat siirtää käyttösuunnitelman hyväksymiseen ja hankintoihin liittyvää toimivaltaa edelleen alaisilleen viranhaltijoille. Talousarvioon tehtävät muutokset on esitettävä valtuustolle talousarviovuoden aikana. Talousarviovuoden jälkeen talousarvion muutoksia voidaan käsitellä vain poikkeustapauksissa. Tilinpäätöksen allekirjoittamisen jälkeen talousarvion muutosehdotuksia ei voida valtuustolle tehdä. Määrärahan muutosesityksessä on selvitettävä myös muutoksen vaikutus toiminnallisiin tavoitteisiin ja tuloarvioihin. Vastaavasti toiminnallisia tavoitteita tai tuloarvioita koskevassa muutosesityksessä on selvitettävä muutoksen vaikutus määrärahoihin. 6

8 7 23 Käyttöomaisuuden myynti Käyttöomaisuuden myynnistä päättää valtuuston hyväksymien perusteiden mukaisesti kunnanhallitus. Kunnanhallitus voi siirtää toimivaltaansa edelleen muille toimielimille ja viranhaltijoille. Osakkeiden ja osuuksien myynnistä päättää kunnanhallitus. Irtaimen omaisuuden myynnissä kunnanhallitus voi siirtää toimivaltaansa edelleen muille toimielimille ja viranhaltijoille. 24 Poistosuunnitelman hyväksyminen 25 Rahatoimen hoitaminen 26 Maksujen määrääminen Suunnitelmapoistojen perusteet hyväksyy valtuusto. Käyttöomaisuuden perusparannusmeno lisätään poistamattomaan hankintamenoon, jollei erilliseen poistosuunnitelmaan ole erityistä syytä. Valtuuston hyväksymien suunnitelmapoistojen perusteiden pohjalta kunnanhallitus hyväksyy hyödyke- tai hyödykeryhmäkohtaiset poistosuunnitelmat. Kunnanhallitus vahvistaa poistolaskennan pohjaksi pienhankintarajan. Valtuusto päättää lainan ottamista sekä lainan antamista ja muuta sijoitustoimintaa koskevista periaatteista. Talousarvion ja suunnitelman hyväksymisen yhteydessä valtuusto päättää antolainojen ja vieraan pääoman muutoksista. Muista rahoitukseen liittyvistä asioista päättää kunnanhallitus. Kunnanhallitus voi siirtää lainan ottamisen ja sijoitustoimintaa koskevaa toimivaltaansa edelleen muille toimielimille ja viranhaltijoille. Valtuusto päättää maksujen yleisistä perusteista. Maksuista ja niiden yksityiskohtaisista perusteista päättää kunnanhallitus. Kunnanhallitus voi siirtää toimivaltaansa muille toimielimille ja viranhaltijoille. 27 Sisäinen valvonta ja riskienhallinta Kunnanhallitus vastaa riskienhallinnan toteuttamisesta ja yhteensovittamisesta sekä päättää kunnan omaisuuden ja vastuiden vakuuttamisesta. Kunnanhallitus voi siirtää toimivaltaansa edelleen muille toimielimille ja viranhaltijoille. Valtuuston lakisääteisenä tehtävänä on päättää kunnan ja kuntakonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan operatiivinen vastuu on kunnanhallituksella ja kunnanjohtajalla. Kunnanhallitus vahvistaa sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeistuksen sekä valvoo sen noudattamista. Kunkin toimialan johtaja vastaa sisäisen valvonnan toimivuudesta oman toimialansa osalta ja vastuualueen tilivelvollinen viranhaltija ja muut esimiehet ovat velvollisia järjestämään vastuualueensa sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan.

9 8 5 luku Henkilöstöasiat 28 Henkilöstöjohtaminen Hallinnon ja talouden tarkastuksesta on määrätty tarkastussäännössä. Henkilöstöjohtamista ja henkilöstötyön käytännön toimintaa kunnan kaikilla työpaikoilla ohjaa kunnanhallituksen vahvistama henkilöstöohjelma (henkilöstöpolitiikan ja henkilöstötyön linjaukset) sekä kunnanhallituksen ja henkilöstöpalvelujen antamat toimintaohjeet (Heha-ohjeet ja muut toimintaohjeet). 29 Luvun määräysten soveltaminen 30 Henkilöstö Niistä virkasuhteeseen ja viranhaltijaan liittyvistä asioista, joista on säädetty kunnallisesta viranhaltijasta annetussa laissa tai muussa laissa, päättää kunnanhallitus, ellei laissa ole toisin säädetty tai tässä hallintosäännössä ja päätösvaltataulukossa tai muussa johtosäännössä ole muuta määrätty. Kunnan palveluksessa oleva henkilöstö on virkasuhteessa tai työsopimussuhteessa kuntaan ja sijoitettuna kunnan organisaatioon palvelutoiminnan ja tehtävien luonteen edellyttämällä tavalla. 31 Toimivalta viran perustamisessa ja lakkauttamisessa, virkasuhteen muuttamisessa työsuhteeksi sekä nimikemuutoksissa 32 Työnantajan edustajat 33 Tehtäväkuvaukset Kunnanhallitus päättää viran perustamisesta ja lakkauttamisesta. Virkasuhteen muuttamisesta työsuhteeksi päättää henkilöstöpäällikkö kuntalain säännösten mukaisesti. Kunnanhallitus päättää virkojen ja työsopimussuhteiden nimikemuutoksista. Virka- ja tehtävänimikemuutoksista päättää kunnanjohtaja ja toimialan johtaja, kun nimikemuutos ei aiheuta muutoksia palvelussuhteen ehtoihin. Opettajavirkojen nimikemuutoksista päättää sivistysjohtaja. Työnantajan ensisijaisina edustajina toimivat kunnanjohtaja ja henkilöstöpäällikkö. Tehtäväkuvauksessa määritellään henkilön asema organisaatiossa, avaintehtävät ja toimivaltuudet sekä lähin esimies. Tehtäväkuvauksen valmistelee lähin esimies yhdessä viranhaltijan/työntekijän kanssa. Tehtäväkuvaus tarkistetaan kehityskeskustelun yhteydessä sekä tehtävä- ja henkilömuutosten yhteydessä. Tehtäväkuvauksen hyväksyy - kunnanhallitus kunnanjohtajan osalta

10 9 toimialojen johtajien osalta - toimialan johtaja alaisensa osalta - tulosalueen esimies alaisensa osalta - vastuuyksikön esimies alaisensa osalta 34 Viran haku Viran ilmoittaa haettavaksi se, jonka tehtävänä on valita viranhaltija avoinna olevaan virkaan kuitenkin siten, että lautakunnan tai muun toimielimen täytettävän viran ilmoittaa haettavaksi kunnanjohtaja ja toimialan johtaja kun viran kelpoisuusehdot ja tehtävät eivät muutu ja palkkaus määräytyy virkaehtosopimuksen mukaisesti. Valtuuston täytettävän viran ilmoittaa haettavaksi kunnanhallitus tai kunnanjohtaja silloin, kun viran kelpoisuusehdot ja tehtävät eivät muutu ja palkkaus määräytyy virkaehtosopimuksen mukaisesti. Kunnallisesta viranhaltijasta annetun laissa säädetyn lisäksi henkilö voidaan ottaa ilman uutta hakumenettelyä, kun kyseessä on viran uudelleen täyttäminen sitä aikaisemmin hakeneiden asianomaiset kelpoisuusehdot täyttävien joukosta, virkaan valitun irtisanouduttua ennen hänelle määrättyä virantoimituksen aloittamispäivää, tai ilmoitettua, ettei ota virkaa vastaan. 35 Henkilöstön kelpoisuusehdot 36 Henkilöstövalinnat Viran vähimmäiskelpoisuusehdosta päätetään viran perustamispäätöksessä, ellei viran kelpoisuutta ole säädetty laissa tai asetuksessa tai muutoin erikseen vahvistettu. Pysyväisluonteiseen työsuhteeseen otettavan kelpoisuusehdoista päättää valitseva viranomainen kunnassa noudatettavan käytännön mukaisesti, ellei työsuhteen kelpoisuutta ole säädetty laissa tai asetuksessa tai muutoin erikseen vahvistettu. Päätös vaadittavasta kelpoisuudesta on tehtävä ennen viran haettavaksi ilmoittamista ja ennen työsuhteisen tehtävän täyttämisprosessin aloittamista. Virka- ja työsuhteeseen ottava viranomainen päättää henkilön ottamisesta määräaikaiseen palvelussuhteeseen erityisistä kelpoisuusvaatimuksista riippumatta kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain tai virkaa/tehtävää koskevan erityislainsäädännön mukaisesti. Valtuusto täyttää kunnanjohtajan ja toimialojen johtajien virat. Kunnanhallitus täyttää kunnanhallituksen alaiset tulosalueiden esimiesten virat. Asianomainen toimielin täyttää alaistensa tulosalueiden esimiesten virat. Kunnanjohtaja, toimialan johtaja ja tulosalueen esimies täyttää muut vakinaiset virat ja päättää pysyväisluonteiset työsuhteet. Tulosalueen esimies ja tulosyksikön esimies päättää viranhaltijan ottamisesta määräajaksi ja määräaikaiset työsuhteet. Kunnanhallitus vahvistaa valtuuston suorittaman ehdollisen virkavaalin. Kunnanjohtaja ja toimialan johtaja vahvistavat kunnanhallituksen tai toimielimen suorittaman ehdollisen

11 10 vaalin, jos valitun lääkärintodistus ja/tai rikosrekisteriote on varaukseton. Viranhaltijan suorittaman ehdollisen vaalin vahvistaa virkaan valitseva viranomainen. Kaikissa palvelussuhteissa käytetään kunnallisen viranhaltijalain ja työsopimuslain mukaista koeaikaa. Koeajan määräämisestä ja siitä sopimisesta ja koeajan pituudesta päättää se, joka ottaa palvelussuhteeseen. Virkaan tai työsuhteeseen ottava päättää avoimena olevaa virkaa tai työsuhdetta päättäessään tehtäväkohtaisesta palkkauksesta virka- ja työehtosopimuksen ja kunnassa noudatettavan käytännön mukaisesti. Jos viran täyttää valtuusto, palkkauksesta päättää kunnanhallitus. 37 Viranhaltijan siirtäminen toiseen virkasuhteeseen 38 Virka/työvapaa 39 Muut henkilöstöasiat Viranhaltijan siirtämisestä toiseen virkasuhteeseen kunnallisesta viranhaltijasta annetussa laissa tarkoitetuissa tapauksissa päättää kunnanjohtaja ja toimialan johtaja tai molempiin virkoihin ottava viranomainen. Ellei jäljempänä :stä 39 muuta johdu, kunnanhallitus ja asianomainen toimielin myöntävät alaisensa henkilöstön virka/työvapaan. Sijaisen määrää tarvittaessa tai päättää tehtävien muusta hoitamisesta se viranomainen, joka myöntää virka/työvapaan. Sama viranomainen päättää myös sijaisen palkkauksesta virka- ja työehtosopimuksen sekä kunnassa noudatettavan käytännön mukaisesti. Kunnanjohtaja, toimialan johtaja, tulosalueen esimies, tulosyksikön esimies ja vastuuyksikön esimies ratkaisevat alaisiaan koskevat seuraavat henkilöstöasiat kunnassa noudatettavan käytännön ja ohjeistuksen mukaisesti, ellei tässä säännössä muualla tai erillisellä delegointipäätöksellä ole toisin määrätty: Työnjohdolliset toimenpiteet Kunnanjohtaja, toimialan johtaja, tulosalueen esimies, tulosyksikön esimies ja vastuuyksikön esimies - myöntävät virka/työvapaan, jonka saamiseen viranhaltijalla tai työntekijällä on lainsäädännön, virka- ja työehtosopimuksen tai muun säännöksen nojalla ehdoton oikeus sekä päättävät sijaisen ottamisesta tai tehtävien muutoin hoitamisesta virka/työvapaan aikana - myöntävät kunnassa noudatettavan käytännön mukaisesti virka/työvapaan koulutukseen osallistumista varten - määräävät vuosiloman - antavat alaiselleen viranhaltijalle tai työntekijälle virka/työmatkamääräyksen ja hyväksyvät matkalaskut - määräävät tarvittaessa henkilöstön lisä-, yli-, lauantai- ja sunnuntaityöhön sekä varallaoloon - antavat suullisen ja kirjallisen huomautuksen sekä kirjallisen varoituksen - päättävät terveydentilaa koskevien tietojen pyytämisestä ja terveydentilaa koskeviin tarkastuksiin ja tutkimuksiin määräämisestä Kunnanjohtaja, toimialan johtaja, tulosalueen esimies ja tulosyksikön esimies

12 - myöntävät harkinnanvaraisen virka/työvapaan, jos harkittavaksi ei tule maksettavan palkan määrä, sekä sijaisen ottamisesta tai tehtävien muutoin hoitamisesta virka/työvapaan aikana Hallinnolliset päätökset Kunnanjohtaja, toimialan johtaja, tulosalueen esimies ja tulosyksikön esimies - päättävät sivutoimiluvan myöntämisestä, ottavat vastaan sivutoimi-ilmoitukset sekä päättävät sivutoimen vastaanottamisen ja pitämisen kieltämisestä Kunnanjohtaja, toimialan johtaja ja tulosalueen esimies - päättävät mahdollisuudesta tehdä osa-aikatyötä osa-aikaeläkkeen, osatyökyvyttömyyseläkkeen tai vastaavan yhteydessä ja siihen liittyvistä tehtäväjärjestelyistä 40 Virantoimituksesta pidättäminen Virantoimituksesta pidättämisestä kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain mukaisissa tapauksissa päättää valitseva viranomainen kuitenkin niin, että valtuuston valitseman viranhaltijan virantoimituksesta pidättämisestä päättää kunnanhallitus ja toimielimen täyttämän viranhaltijan virantoimituksesta pidättämisestä päättää asianomainen toimialajohtaja. 41 Palvelussuhteen päättyminen ja lomauttaminen 6 luku Muut määräykset 42 Tiedottaminen Irtisanomisesta, palvelussuhteen purkamisesta, eron myöntämisestä ja lomauttamisesta päättää jäljempänä mainituin poikkeuksin se, joka valitsee viranhaltijan tai ottaa työntekijän työsopimussuhteeseen. Valtuuston täyttämän viran viranhaltijalle myöntää eron kunnanjohtaja, jos se perustuu viranhaltijan omaan pyyntöön, ja kunnanjohtaja sekä toimialan johtaja toimielimen täyttämän viran viranhaltijalle, jos se perustuu viranhaltijan omaan pyyntöön. Kunnanhallitus toimeenpanee valtuuston päättämän irtisanomisen, kunnanjohtaja kunnanhallituksen ja toimialan johtaja toimielimen päättämän irtisanomisen. Kunnan tiedottamista johtaa kunnanhallitus, joka hyväksyy yleiset ohjeet kunnan tiedottamisen periaatteista ja päättää tiedottamisesta vastaavista kunnan viranhaltijoista. 43 Kunnan asukkaiden aloitteet Kunnanhallituksen on vuosittain huhtikuun loppuun mennessä esitettävä valtuustolle luettelo sen toimivaltaan kuuluvissa asioissa tehdyistä kunnan toimintaa koskevista aloitteista ja niiden johdosta suoritetuista toimenpiteistä. Valtuusto voi samalla todeta, mitkä aloitteista on käsitelty loppuun. Kunnanhallituksen ja lautakunnan tehtäväalueella tehdyistä aloitteista on vastaavasti esitettävä tiedot kunnanhallitukselle ja asianomaiselle lautakunnalle niiden päättämällä tavalla. 11

13 12 Sen viranomaisen, jonka käsiteltäväksi aloite kuuluu, on ilmoitettava aloitteen tekijälle sen arvioitu käsittelyaika ja keneltä saa lisätietoja aloitteen käsittelystä. 44 Kunnan nimenkirjoitus ja asiakirjojen allekirjoittaminen Kunnan puolesta tehtävät sopimukset, annettavat sitoumukset sekä kunnanhallituksen toimituskirjat ja kirjeet allekirjoittaa kunnanjohtaja. Toimielimen päättämät sopimukset ja annettavat sitoumukset allekirjoittaa toimialajohtaja. Viranhaltijan ratkaisuvaltaan kuuluvissa asioissa kunnan puolesta tehtävät sopimukset ja annettavat sitoumukset allekirjoittaa kyseinen viranhaltija. Toimielimen puheenjohtaja tai pöytäkirjanpitäjä voi yksin allekirjoittaa toimielimen päätökseen perustuvan asiakirjan. Toimielimen hallinnassa olevista asiakirjoista annettavat otteet ja jäljennökset voi toimielimen pöytäkirjanpitäjä, arkistosta vastaava tai asianhallintatiimin toimistosihteeri yksin todistaa oikeaksi. Valmistelua koskevat asiakirjat allekirjoittaa asian valmistelija. 45 Asiakirjojen antamisesta päättäminen 46 Asiakirjojen lunastus Toimielin voi siirtää viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain 14 :ssä tarkoitettua asiakirjan antamista koskevaa toimivaltaa alaiselleen viranhaltijalle. Asiakirjoista on suoritettava kunnalle maksu, joka kattaa asiakirjan, jäljennöksen tai otteen antamisesta aiheutuneet kustannukset.

14 Hollolan kunta Hallintosääntö /henkilöstöasiat 1/5 Tehtävä Päätös/toimivalta voimaan Päätös/toimivalta henkilöstöasioissa virka- ja työehtosopimusten ja voimassaolevan lainsäädännön ta- KV KH lauta- Viranhaltija sekä kunnassa noudatettavan käytännön sekä kunnanhallituksen ja henkilöstöpalvelujen antamien kunta toimintaohjeiden (Heha-ohjeet) mukaisesti TYÖNANTAJATOIMINNOT Kunnalle työnantajana kuuluvat tehtävät, ellei niitä ole siirretty muulle viranomaiselle Kunnan henkilöstöpolitiikan ohjaus ja siitä yleisohjeiden antaminen Työnantajan ensisijaiset edustajat Kunnanjohtaja ja henkilöstöpäällikkö Paikalliset sopimukset KT-Kuntatyöntajayhteyshenkilö Kunnanjohtaja ja henkilöstöpäällikkö työnantajan puolesta Henkilöstöpäällikkö Työsuojelupäällikkö Työhyvinvointipäällikkö Toimintaohjeet henkilöstöasioissa Henkilöstöpäällikkö TEHTÄVÄJAKO JA TYÖVOIMAN KÄYTTÖ Toimialojen välinen tehtäväjako Toimialan sisäiset tulosalueet, tulosyksiköt ja vastuuyksiköt Toimialojen välinen työvoiman käyttö Kunnanjohtaja Toimialan sisäinen työvoiman käyttö VIRAT JA TYÖSUHTEET Viran perustaminen ja lakkauttaminen Viran muuttaminen työsuhteeksi kuntalain säännösten mukaisesti Virka- tai tehtävänimikkeen muuttaminen - virka- ja tehtävänimikkeiden muuttaminen, kun nimikemuutos aiheuttaa muutoksia palvelussuhteen ehtoihin - virka- ja tehtävänimikkeiden muuttaminen, kun nimikemuutos ei aiheuta muutoksia palvelussuhteen ehtoihin - opettajavirkojen nimikkeet Virkojen kelpoisuusehdot (jos erityislainsäädännöstä ei muuta johdu) - valtuuston täytettävä virka - muut virat Henkilöstöpäällikkö Kunnanjohtaja, toimialan johtaja Sivistysjohtaja Virkaan valitseva viranomainen

15 Hollolan kunta Hallintosääntö /henkilöstöasiat 2/5 Tehtävä Päätös/toimivalta voimaan Päätös/toimivalta henkilöstöasioissa virka- ja työehtosopimusten ja voimassaolevan lainsäädännön ta- KV KH lauta- Viranhaltija sekä kunnassa noudatettavan käytännön sekä kunnanhallituksen ja henkilöstöpalvelujen antamien kunta toimintaohjeiden (Heha-ohjeet) mukaisesti Viran haettavaksi ilmoittaminen - valtuuston täytettävä virka Kunnanjohtaja, jos kelpoisuusehdot ja tehtävät eivät muutu ja palkkaus määräytyy virkaehtosopimuksen mukaisesti - toimielimen täytettävä virka Kunnanjohtaja, toimialan johtaja, jos kelpoisuusehdot ja tehtävät eivät muutu ja palkkaus määräytyy virkaehtosopimuksen mukaisesti - muut virat Virkaan valitseva viranomainen Henkilöstövalinnat - toimialajohtajat - tulosalueiden esimiehet - muut vakinaiset virat ja pysyväisluonteiset työsuhteet - sijaiset - muut määräaikaiset viranhaltijat ja työsuhteet Kunnanjohtaja, toimialan johtaja ja tulosalueen esimies perhepäivähoidonohjaaja (perhepäivähoitajat, siv.johtaja ) Virka/työvapaan myöntäjä Tulosalueen esimies, tulosyksikön esimies Koeajan määrääminen Kaikissa palvelussuhteissa käytetään kunnallisen viranhaltijalain ja työsopimuslain mukaista koeaikaa Virkaan valitseva tai työsuhteeseen ottava viranomainen Ehdollisen virkavaalin vahvistaminen - valtuuston suorittama ehdollinen vaali - toimielimen suorittama ehdollinen vaali - viranhaltijan suorittama ehdollinen vaali Kunnanjohtaja ja toimialan johtaja jos lääkärintodistus ja/tai rikosrekisteriote on varaukseton Virkaan valitseva viranhaltija työnjohdollinen toimenpide Tehtäväkuvauksen hyväksyminen n osalta - toimialojen johtajien osalta - muut Kunnanjohtaja, tulosalueen esimies, tulosyksikön esimies ja vastuuyksikön esimies Viranhaltijan siirtäminen toiseen virkaan Kunnanjohtaja ja toimialan johtaja tai molempiin virkoihin valitseva viranomainen Virantoimituksesta pidättäminen - valtuuston valitsema viranhaltija - muut viranhaltijat Virkaan valitseva viranomainen Virkaeron myöntäminen - valtuuston valitsema, jos perustuu viranhaltijan omaan pyyntöön - toimielimen valitsema, jos perustuu viranhaltijan omaan pyyntöön - muut viranhaltijat Kunnanjohtaja Kunnanjohtaja, toimialan johtaja Virkaan valitseva viranomainen

16 Hollolan kunta Hallintosääntö /henkilöstöasiat 3/5 Tehtävä Päätös/toimivalta voimaan Päätös/toimivalta henkilöstöasioissa virka- ja työehtosopimusten ja voimassaolevan lainsäädännön ta- KV KH lauta- Viranhaltija sekä kunnassa noudatettavan käytännön sekä kunnanhallituksen ja henkilöstöpalvelujen antamien kunta toimintaohjeiden (Heha-ohjeet) mukaisesti Irtisanominen - valtuuston valitsema muu viranhaltija - toimielimen valitsema - muut viranhaltijat ja työntekijät Virkaan valitseva ja työsuhteeseen ottava viranomainen Lomauttaminen Virkaan valitseva ja työsuhteeseen ottava viranomainen PALKKAUS JA TYÖAIKA Palkkauksesta (tehtäväkohtainen palkka, perustuntipalkka) päättäminen palvelussuhteen alkaessa kunnassa noudatettavan käytännön mukaisesti - yleisohjeet - valtuuston täytettävä virka - muut virat ja työsuhteet Henkilöstöpäällikkö Virkaan valitseva tai työsuhteeseen ottava viranomainen Palveluaikaan perustuvat lisät ja vuosiloman määräytymisperusteet - opetusalan virka- ja työehtosopimuksen soveltamisalaan kuuluvat viranhaltijat ja työntekijät - muut viranhaltijat ja työntekijät Sivistysosaston hallintosihteeri Henkilöstöpäällikkö Harkinnanvaraiset palkanosat ja tarkistukset - yleisohjeet - toimialan johtaja - muut viranhaltijat ja työntekijät Henkilöstöpäällikkö Kunnanjohtaja Kunnanjohtaja, toimialan johtaja Kannuste/tulospalkkausjärjestelmästä ja - periaatteista päättäminen työntekijöiden yhdenvertaisuuden turvaamiseksi Kannuste/tulospalkkauksen maksamisesta päättäminen vahvistettujen periaatteiden mukaisesti - muu henkilöstö Kunnanjohtaja, toimialan johtaja Järjestelyvarojen käyttö - yleisperiaatteet - yksityiskohtainen käyttö Henkilöstöpäällikkö Kunnanjohtaja, toimialan johtaja Työaikajärjestelmän muuttaminen Virkaan valitseva ja työsuhteeseen ottava viranomainen Poikkeavat työajat ja niihin liittyvät työjärjestelyt (esim. mahdollisuus osa-aikatyöhön osa-aikaeläkkeen, osatyökyvyttömyyseläkkeen tai vastaavan yhteydessä) Kunnanjohtaja, toimialan johtaja, tulosalueen päällikkö

17 Hollolan kunta Hallintosääntö /henkilöstöasiat 4/5 Tehtävä Päätös/toimivalta voimaan Päätös/toimivalta henkilöstöasioissa virka- ja työehtosopimusten ja voimassaolevan lainsäädännön ta- KV KH lauta- Viranhaltija sekä kunnassa noudatettavan käytännön sekä kunnanhallituksen ja henkilöstöpalvelujen antamien kunta toimintaohjeiden (Heha-ohjeet) mukaisesti työnjohdollinen toimenpide Työvuorojärjestelmä/-luettelot ja lisä- ja ylityömääräykset Kunnanjohtaja, toimialan johtaja, tulosalueen esimies, tulosyksikön esimies, vastuuyksikön esimies työnjohdollinen toimenpide Varallaolo ja sen korvaaminen Kunnanjohtaja, toimialan johtaja, tulosalueen esimies, tulosyksikön esimies ja vastuuyksikön esimies VIRKA- JA TYÖVAPAAT JA VUOSILOMA työnjohdollinen toimenpide paitsi kielteinen päätös Virka/työvapaa, johon lainsäädännön, virka- ja työehtosopimuksen tai muun säännöksen perusteella ehdoton oikeus (sekä sijaisen ottaminen tai tehtävien muu hoitaminen) - muut viranhaltijat ja työntekijät Kh:n pj Kunnanjohtaja, toimialan johtaja, tulosalueen esimies, tulosyksikön esimies ja vastuuyksikön esimies työnjohdollinen toimenpide paitsi kielteinen päätös Harkinnanvarainen virka/työvapaa, kun harkittavaksi ei tule maksettavan palkan määrä (sekä sijaisen ottaminen tai tehtävien muu hoitaminen) - muut viranhaltijat ja työntekijät Kh:n pj Kunnanjohtaja, toimialan johtaja, tulosalueen esimies ja tulosyksikön esimies työnjohdollinen toimenpide paitsi kielteinen päätös Koulutukseen osallistuminen koulutus- ja kehittymissuunnitelman mukaisesti - muut viranhaltijat ja työntekijät - luottamusmies-, työsuojelu- ja yhteistoimintakoulutukseen osallistuminen Kh:n pj Kunnanjohtaja, toimialan johtaja, tulosalueen esimies, tulosyksikön esimies ja vastuuyksikön esimies Henkilöstöpäällikkö työnjohdollinen toimenpide Vuosiloman määrääminen - muut viranhaltijat ja työntekijät Kh:n pj Kunnanjohtaja, toimialan johtaja, tulosalueen esimies, tulosyksikön esimies, vastuuyksikön esimies MUUT HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT ASIAT työnjohdollinen toimenpide Matka- ja kululaskun hyväksyminen - muut viranhaltijat ja työntekijät Kh:n pj Kunnanjohtaja, toimialan johtaja, tulosalueen esimies, tulosyksikön esimies ja vastuuyksikön esimies Sivutoimiluvan myöntäminen ja sivutoimiilmoituksen vastaanottaminen - muut viranhaltijat ja työntekijät Kh:n pj Kunnanjohtaja, toimialan johtaja, tulosalueen esimies ja tulosyksikön esimies

18 Hollolan kunta Hallintosääntö /henkilöstöasiat 5/5 Tehtävä Päätös/toimivalta voimaan Päätös/toimivalta henkilöstöasioissa virka- ja työehtosopimusten ja voimassaolevan lainsäädännön ta- KV KH lauta- Viranhaltija sekä kunnassa noudatettavan käytännön sekä kunnanhallituksen ja henkilöstöpalvelujen antamien kunta toimintaohjeiden (Heha-ohjeet) mukaisesti työnjohdollinen toimenpide Terveydentilaa koskevat tiedot (tietojen pyytäminen, tarkastuksiin ja tutkimuksiin määrääminen) - muut viranhaltijat ja työntekijät Kh:n pj Kunnanjohtaja, toimialan johtaja, tulosalueen esimies, tulosyksikön esimies, ja vastuuyksikön esimies työnjohdollinen toimenpide Huomautus (suullinen tai kirjallinen) ja varoitus (kirjallinen) - muut viranhaltijat ja työntekijät Kunnanjohtaja, toimialan johtaja, tulosalueen esimies, tulosyksikön esimies, vastuuyksikön esimies Palkanmaksupäivien muutokset Kunnanjohtaja Työterveyshuollon, työsuojelu- ja muun yhteistoiminnan sekä työpaikkaruokailun ja muiden henkilöstöpalvelujen järjestäminen - yleisperiaatteet - käytännön järjestelyt Henkilöstöpäällikkö Opiskelijan työssäoppimisjaksoa koskevan sopimuksen hyväksyminen oppilaitoksen kanssa (opintoihin liittyvä harjoittelu) Toimialajohtaja, tulosalueen esimies ja tulosyksikön esimies Perusopetuksen ja lukion apulaisrehtorin tehtävien perustamisesta päättäminen Perusopetuksen ja lukion apulaisjohtajan/apulaisrehtorin tai varajohtajan/vararehtorin valitseminen ja tehtävän poisottamisesta päättäminen Perusopetuksen ja lukion opettajien toimenkuvaan sisältyvistä yleisistä tehtävistä päättäminen Populus-käyttöoikeuksien hakemisesta, poistamisesta ja ylläpidosta vastaavan määrääminen Opiskelijoiden tekemien opinnäytetöiden ja tutkimuslupien myöntäminen - yhtä tulosaluetta koskeva - useampaa tulosaluetta koskeva - koko kuntaa koskeva Sivistysjohtaja Sivistysjohtaja Kunnanjohtaja Tulosalueen esimies Kunnanjohtaja

19 Hollolan kunta Tehtävä YHTEISET TALOUSASIAT Päätös- ja toimivalta voimaan KV KH lautatakunta jaosto viranhaltija 1 Päättää oman toimialansa painotuotteiden ja asiakirjojen hinnat Päättää oman toimialansa/ tulosalueensa hankinnoista kunnanhallituksen hyväksymän hankintaohjeen sekä toimielimen tekemän hankintavaltuuspäätöksen rajoissa (hankintaraja) Kunnanjohtaja Tulosalueen esimies Tulosyksikön esimies Päättää hankintarajoista Kh konsernipalvelut, kukin toimielin omalta toimialaltaan Päättää kunnalle annettujen vakuuksien hyväksymisestä, valvomisesta tai vapauttamisesta, jollei toisin ole säädetty Päättää toimialalta henkilöt, joiden tehtävänä on hyväksyä laskut ja muut tositteet (Päätös toimitettava konsernipalveluiden talouspalveluille) Päättää käyttösuunnitelman hyväksymisestä tulosaluetasolla Kunnanhallitus Lautakunnat Päättää käyttösuunnitelmasta tulosyksikkö I-tasolla Päättää vahingonkorvauksen myöntämisestä toimialallaan tapauksissa, joissa kunta on katsottava korvausvelvolliseksi Alle euroa Tulosalueen esimies yli euroa yli euroa Enintään euroa Varhaiskasvatuksen palvelupäällikkö ja rehtori Päättää hallussaan olevan irtaimen omaisuuden myynnistä Irtaimen omaisuuden myynti toimielimen tekemän päätöksen rajoissa Päättää hallussaan olevan irtaimen omaisuuden poistamisesta Tulosalueen esimies

20 Hollolan kunta Tehtävä YHTEISET TALOUSASIAT Saatavien kirjanpidosta poistaminen Päätös- ja toimivalta voimaan KV KH lautatakunta jaosto viranhaltija 2 Käyttöomaisuuden myynti Kunnanhallitus päättää käyttöomaisuuden myynnistä silloin, kun valtuusto on vahvistanut perusteet myynnille Kunnan määräysvallassa olevan tytäryhteisön koko osakekannan myynti Aineeton käyttöomaisuus (arvopaperit) Osakkeiden ja osuuksien osto ja myynti Pientalo- ja vapaa-ajan rakennusten rakentamiseen tarkoitettujen tonttien myynti valtuuston päättämien periaatteiden mukaisesti Tekninen johtaja Maankäyttöpäällikkö Käyttöomaisuuden vuokralle antaminen ja ottaminen siltä osin kun päätösvaltaa ei ole siirretty muulle viranomaiselle Talousarvioon kunnanhallituksen käytettäväksi varattujen avustusmäärärahojen jakaminen Kohdeavustukset alle 500 euroa - kulttuuriavustukset - nuorisoavustukset Kohdeavustukset - liikunta-avustukset Kulttuurivastaava Nuorisosihteeri Liikuntavastaava Helpotuksen tai vapautuksen myöntäminen kunnallisen maksun ja sille määrätyn viivästyskoron suorittamisesta, milloin se säädösten tai määräysten mukaan on sallittua siltä osin kuin päätösvaltaa ei ole siirretty muulle viranomaiselle Ottaa vastaan kunnalle uskottu perintö sekä antaa kunnalle testamentattujen tai lahjoitettujen varojen hoitoa ja käyttöä koskevat tarpeelliset ohjeet, jollei testamentissa tai lahjakirjassa ole toisin määrätty taikka valtuusto muuta päättänyt Pitkäaikaisen lainan ottaminen Tilapäislainan ottamista koskevien valtuuksien myöntäminen Suunnitelmapoistojen perusteet

Hallintosääntö. Hyväksytty Hall 27.5.2015 50, ja Valt 12.6.2015 12 voimassa 1.8.2015 alkaen. - 1 -

Hallintosääntö. Hyväksytty Hall 27.5.2015 50, ja Valt 12.6.2015 12 voimassa 1.8.2015 alkaen. - 1 - Hallintosääntö Hyväksytty Hall 27.5.2015 50, ja Valt 12.6.2015 12 voimassa 1.8.2015 alkaen. - 1 - Sisällysluettelo Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä H a l l i n t o s ä ä n t ö 1.8.2015 alk Sisältö

Lisätiedot

1 HALLINTOSÄÄNNÖN SOVELTAMINEN JA KUNNAN JOHTOSÄÄNNÖT 2 EDELLEENDELEGOINTI

1 HALLINTOSÄÄNNÖN SOVELTAMINEN JA KUNNAN JOHTOSÄÄNNÖT 2 EDELLEENDELEGOINTI KH 9.2.2015 26 LIITE 12 YPÄJÄN KUNTA muutokset punaisella HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: kunnanvaltuusto Voimaantulo: 1.1.2015 SISÄLTÖ 1. luku KUNNAN TOIMINTAA OHJAAVAT SÄÄNNÖT 1 HALLINTOSÄÄNNÖN SOVELTAMINEN

Lisätiedot

Hyväksytty maakuntavaltuustossa 8.11.2013 siten, että hyväksytty hallintosääntö astuu voimaan 1.1.2014.

Hyväksytty maakuntavaltuustossa 8.11.2013 siten, että hyväksytty hallintosääntö astuu voimaan 1.1.2014. KESKI-SUOMEN LIITTO KUNTAYHTYMÄ HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty maakuntavaltuustossa 8.11.2013 siten, että hyväksytty hallintosääntö astuu voimaan 1.1.2014. Sisällysluettelo 1 LUKU: YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Maakuntavaltuusto

Lisätiedot

9.6.2014 UTAJÄRVEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ

9.6.2014 UTAJÄRVEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 9.6.2014 UTAJÄRVEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ SISÄLTÖ I LUKU YLEISTÄ...4 1 SÄÄNNÖN SOVELTAMISALA...4 II LUKU HALLINNOLLINEN JAKO, TOIMIELIMET JA RATKAISUVALTA...4 2 LUOTTAMUSHENKILÖORGANISAATIO...4 3 PÄÄTÖSVALLAN

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: 13.12.2004 Voimaantulo: 1.1.2005 Muutettu: 16.1.2006, 22.1.2007, 1.10.2007 Muutoksen voimaantulo: 1.11.2007 Muutettu: 8.12.2008 Voimaantulo:

Lisätiedot

Hallintosääntö 1.1.2015 -

Hallintosääntö 1.1.2015 - 1 (23) Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä 1.1.2015 - 2 (23) Sisällysluettelo Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallintosääntö... 4 1 Luku Yleiset määräykset... 4 1 Hallintosäännön

Lisätiedot

VETELIN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ

VETELIN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ VETELIN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ 2 Sisällysluettelo 1 luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 4 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt 4 2 Kunnan toiminta-ajatus 4 2 luku KOKOUSMENETTELY 4 3 Luvun määräysten

Lisätiedot

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän hallintosääntö

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän hallintosääntö Hallintosääntö 1 (16) Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän hallintosääntö 1. luku Yleiset määräykset 1 Hallintosäännön määräysten sisältö ja soveltaminen 2 Toiminta-ajatus Hallintosäännöllä

Lisätiedot

Kittilän kunnan hallintosääntö/luonnos. Voimaantulo xx.xx.xxxx. Hyväksytty Kvalt xx.xx.xxxx x

Kittilän kunnan hallintosääntö/luonnos. Voimaantulo xx.xx.xxxx. Hyväksytty Kvalt xx.xx.xxxx x Kittilän kunnan hallintosääntö/luonnos Voimaantulo xx.xx.xxxx Hyväksytty Kvalt xx.xx.xxxx x Sisällysluettelo I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET... 1 1 Soveltamisala... 1 II LUKU TOIMIELIMET... 1 2 Toimielimet ja

Lisätiedot

HALLINTOSÄÄNTÖ 01.01.2010 Kaupunginvaltuusto 15.06.2009

HALLINTOSÄÄNTÖ 01.01.2010 Kaupunginvaltuusto 15.06.2009 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI HALLINTOSÄÄNTÖ 01.01.2010 Kaupunginvaltuusto 15.06.2009 SISÄLLYSLUETTELO I LUKU... 1 Yleiset määräykset... 1 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kaupungin johtosäännöt... 1 2 Säännön

Lisätiedot

LEPPÄVIRRAN KUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ

LEPPÄVIRRAN KUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ LEPPÄVIRRAN KUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ Valtuuston 10.12.2012 59 hyväksymä Voimaantulo 1.1.2013 Muutettu, valtuusto 28.1.2013 20 2 ja 17 osalta, muutos voimaan heti TOIMINTASÄÄNTÖ TOIMINTASÄÄNTÖ SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Ikaalisten kaupungin HALLINTOSÄÄNTÖ. Kvalt 1.12.2014, 67 (voimaan 9.12.2014)

Ikaalisten kaupungin HALLINTOSÄÄNTÖ. Kvalt 1.12.2014, 67 (voimaan 9.12.2014) Ikaalisten kaupungin HALLINTOSÄÄNTÖ Kvalt 1.12.2014, 67 (voimaan 9.12.2014) Hallintosääntö 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. LUKU HALLINTOSÄÄNNÖN SOVELTAMINEN JA KAUPUNGIN MUUT JOHTOSÄÄNNÖT... 4 2. LUKU ORGANISAATIO

Lisätiedot

I luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt 3

I luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt 3 PALTAMON KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: 21.10.2004 valtuusto 36 Voimassa: 1.1.2005 alkaen SISÄLLYSLUETTELO I luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt 3 II luku ORGANISAATIO

Lisätiedot

HALSUAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ

HALSUAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 1 HALSUAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 2 I luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Soveltamisala II luku KUNNAN ORGANISAATIO 2 Luottamushenkilöorganisaatio 3 Päävastuualueet ja niiden jakaminen toimialueiksi 4 Henkilöstö-

Lisätiedot

Rantasalmen kunta HALLINTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty valtuustossa 15.12.2014 / 64

Rantasalmen kunta HALLINTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty valtuustossa 15.12.2014 / 64 Rantasalmen kunta HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty valtuustossa 15.12.2014 / 64 Voimaantulo 1.1.2015 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 5 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan toimintaa ohjaavat säännökset 2 Toimivallan

Lisätiedot

IIN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ. Voimaantulo: 1.1.2011-20 muutoksen osalta voimaantulo 28.3.2011. Kvalt 16.12.2010

IIN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ. Voimaantulo: 1.1.2011-20 muutoksen osalta voimaantulo 28.3.2011. Kvalt 16.12.2010 IIN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ Voimaantulo: 1.1.2011-20 muutoksen osalta voimaantulo 28.3.2011 Kvalt 16.12.2010 Muutos hallintosäännön pykälään 20 hyväksytty: Kvalt 21.2.2011 2 SISÄLLYSLUETTELO LUKU I...4 YLEISET

Lisätiedot

KOUVOLAN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ

KOUVOLAN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ KOUVOLAN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ Voimaan 1.1.2015 Sisällysluettelo I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET... 4 1 Soveltamisala... 4 2 Sopimusohjaus ja organisaation johtamisjärjestelmä... 4 3 Päätösvallan siirtäminen...

Lisätiedot

HALLINTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty Kauhavan kaupunginvaltuustossa 23.3.2015 15.

HALLINTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty Kauhavan kaupunginvaltuustossa 23.3.2015 15. HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty Kauhavan kaupunginvaltuustossa 23.3.2015 15. Voimaantulopäivä 26.3.2015 Sisällysluettelo 1 luku Yleiset määräykset...4 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kaupungin johtosäännöt...4

Lisätiedot

LUONNOS HALLINTOSÄÄNTÖ. Käsittely:

LUONNOS HALLINTOSÄÄNTÖ. Käsittely: Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä 1(47) LUONNOS Käsittely: Yhtymävaltuusto 20.5.2010 Yhtymähallitus 11.12.2012 Yhtymävaltuusto 18.12.2012 Yhtymähallitus 10.12.2013 Yhtymävaltuusto 17.12.2013 Kommentti [NJ1]:

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ

SAARIJÄRVEN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ SAARIJÄRVEN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty valtuustossa 4.2.2008 8 Muutettu kvalt. 28.4.2008 21 Muutettu kvalt. 15.12.2008 71 Muutettu kvalt. 15.2.2010 7 Muutettu 13.12.2010 60 Muutettu 7.11.2011

Lisätiedot

HALLINTOSÄÄNTÖ. Raision seudun koulutuskuntayhtymä. Yhtymähallitus 26.3.2015 Liite 6/4. Yhtymävaltuusto 4.6.2015 Liite 2/x

HALLINTOSÄÄNTÖ. Raision seudun koulutuskuntayhtymä. Yhtymähallitus 26.3.2015 Liite 6/4. Yhtymävaltuusto 4.6.2015 Liite 2/x HALLINTOSÄÄNTÖ Raision seudun koulutuskuntayhtymä Yhtymähallitus 26.3.2015 Liite 6/4 Yhtymävaltuusto 4.6.2015 Liite 2/x 2 Hallintosääntö Hallintosääntö 3 1. YLEISTÄ 5 1.1 Soveltaminen... 5 1.2 Toiminta-ajatus...

Lisätiedot

MUISTIO 9.2.2010. Kokouksen puheenjohtajana toimi Merja Koski ja muistion laatijana Olli Laaksonen.

MUISTIO 9.2.2010. Kokouksen puheenjohtajana toimi Merja Koski ja muistion laatijana Olli Laaksonen. LOIMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI / NOVIDA - LIITOSNEUVOTTELUT VALMISTELUTYÖRYHMÄN KOKOUS Aika kello 11.30-15.00 Paikka Läsnä Novida, Uusikaupunki Asula Tarja Kaurila Markku Koski Merja

Lisätiedot

JUANKOSKEN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ

JUANKOSKEN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ JUANKOSKEN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 18.6.2009 43 hyväksymä viimeisin muutos kv 23.4.2013 123 SISÄLLYSLUETTELO I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Soveltaminen 2 Kaupungin toiminta-ajatus II

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ

KITEEN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ KITEEN KAUPUNGIN KH 2.2.2015 Esitys, jossa huomioitu talous- ja hallintojohtajan sekä hallintopäällikön virkojen perustamisesta johtuvat muutokset SISÄLLYSLUETTELO YLEISET MÄÄRÄYKSET... 3 HALLINNOLLINEN

Lisätiedot

OYS ERVA LABORATORIOKESKUS

OYS ERVA LABORATORIOKESKUS OYS ERVA LABORATORIOKESKUS Perustamissuunnitelman liiteaineistoraportti Valmistelutoimikunta 30.08.2011 LIITEAINEISTO: Liite 1 Liite 2 Liite 3 Liite 4 Liite 5 Liite 6 Liite 7 Liite 8 Liite 9 Kuvaus laboratoriokeskuksen

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI HALLINTOSÄÄNTÖ

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI HALLINTOSÄÄNTÖ ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI HALLINTOSÄÄNTÖ ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI SISÄLLYSLUETTELO I LUKU 1 YLEISTÄ 1 1 SÄÄNNÖN SOVELTAMISALA 1 II LUKU 1 HALLINTO-ORGANISAATIO JA RATKAISUVALTA 1 2 YLEISTÄ 1 3 KAUPUNGINVALTUUSTO

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS Hyväksytty: 12.6.1995 Voimaantulo: 1.7.1995 Muutettu: 13.10.2003 Muutettu 8.12.2008 Voimaantulo 1.1.2009 SISÄLLYSLUETTELO 2 1 LUKU Yleiset määräykset

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN OHJE

SISÄISEN VALVONNAN OHJE www.korsholm.fi www.mustasaari.fi HYVÄKSYTTY KUNNANHALLITUKSESSA 24.8.2010 TULEE VOIMAAN 1.10.2010 SISÄLLYS 1. JOHDANTO... 3 1.1 Vastuu sisäisen valvonnan järjestämisestä sekä toiminnan tavoitteet... 4

Lisätiedot

"Hyvä hallintotapa" on suositus Espoon kaupungin päätöksentekoprosessissa ja kokousmenettelyssä noudatettavista periaatteista.

Hyvä hallintotapa on suositus Espoon kaupungin päätöksentekoprosessissa ja kokousmenettelyssä noudatettavista periaatteista. HYVÄ HALLINTOTAPA "Hyvä hallintotapa" on suositus Espoon kaupungin päätöksentekoprosessissa ja kokousmenettelyssä noudatettavista periaatteista. KAUPUNGINHALLITUS, SEN JAOSTOT SEKÄ LAUTAKUNNAT JA JOHTOKUNNAT

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI TALOUSSÄÄNTÖ

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI TALOUSSÄÄNTÖ Kaupunginhallitus 3.11.2014 liite nro 4 (1/12) Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 liite nro 2 (1/12) ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI TALOUSSÄÄNTÖ Voimaan 1.12.2014 KH 3.11.2014 KV 8.12.2014 Kaupunginhallitus 3.11.2014 liite

Lisätiedot