KYSYMYKSET, VASTAUKSET JA TARJOUSPYYNTÖÖN TEHDYT MUUTOKSET 1048/ /2012

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KYSYMYKSET, VASTAUKSET JA TARJOUSPYYNTÖÖN TEHDYT MUUTOKSET 1048/02.08.00/2012"

Transkriptio

1 KYSYMYKSET, VASTAUKSET JA TARJOUSPYYNTÖÖN TEHDYT MUUTOKSET 1048/ /2012 Kysymys 1 Koskeeko tarjouspyyntö koulukalusteiden osalta erikoisluokkien eli teknisen työn, tekstiilityön, kuvataiteen ja luonnontieteiden tilojen irtokalusteita? (Esim. levyvaunut, levitettävät oppilaspöydät, siirrettävät vetokaapit, kemikaalijätevaunut)? Vastaus 1 Pöytien, tuolien, kaappien ja säilyttämien osalta koskee, mutta erikoiskalusteet esim. vetokaapit eivät kuulu tähän kilpailutukseen. Kysymys 2 Tarjouspyynnön kohta Tarjousten vertailu kirjoitetaan - tarjoajan on liitettävä tarjoukseensa luettelo Suomessa käytössä olevista myymälä/näyttely-tiloista, joissa asiakkaan on mahdollista tarjousten vertailuaikana sekä sopimuskauden aikana tutustua Toimittajan valikoimaan. Onko toimittajan mahdollista osoittaa toiminnassa olevia tuotteiden käyttökohteita käyntikohteiksi, joissa hankintatahon edustajien on mahdollista vierailla toimittajan ja kohteen kanssa yhteisesti sopien? Vastaus 2 Toiminnassa olevia tuotteiden käyttökohteita ei lasketa myymälä/näyttelytilaksi. Tarjouspyynnön mukaisesti tarjoajan on liitettävä tarjoukseensa luettelo Suomessa käytössä olevista myymälä-/näyttelytiloista. Kysymys 3 Onko tässä useamman toimittajan puitejärjestelyssä käytössä ns. ranking-malli eli tuotteet tilataan sopimuskaudella halvimmalta toimittajalta paitsi puitejärjestelyn sisäisessä kevennetyssä kilpailutuksessa, jossa voidaan käyttää laadullisia vertailutekijöitä? Vastaus 3 Ei ole ranking-mallia. Yli euron (alv 0 %) tilaukset tullaan kilpailuttamaan kevennetyllä menettelyllä (puitejärjestelyn sisäinen kevennetty kilpailutus). Alle euron tilaukset Asiakas tekee tilauksen kannalta soveltuvimmalta toimittajalta. Kysymys 4 Kohta Tarjouksen hintatiedot Mitä tuotteita halutaan olevan koekäytettävissä? Vastaus 4 Koekäyttömahdollisuutta tarvitaan lähinnä tuolien osalta. Muitakin tuotteita saatetaan joskus tarvita koekäyttöön. Isoja kalusteita ei edellytetä kuitenkaan toimitettavan koekäyttöön. Kysymys 5 Mikä hintaliitteen 4 kohdista on kohta, jonka perusteella tuoterivien vertailu tehdään? Vastaus 5 Vertailuhintana käytetään tuotteen nettohintaa (alv 0%). Kysymys 6 Hinnastot: - Riittääkö että ilmoitetaan tarjottavien tuotteiden ohjehinnat ja alennus % ko. valmistajan tuotteista? - Sallitaanko useampi kuin yksi alennusprosentti koko hinnaston osalta? - Tarkoitetaanko hinnastolla tarjoajan koko malliston kattavaa julkisesti saatavilla olevaa hinnastoa?

2 - Miten tarjouksen pyytäjä varmistaa, että kaikkien toimittajan hinnastot, joista kukin toimittaja laskee alennukset, ovat yleisiä, julkisia hinnastoja eivätkä vain tätä kilpailutusta varten luotuja? Vastaus 6 Hinnaston on sisällettävä vähintään tarjottavien tuotteiden ohjehinnat ja alennus %. Alennusprosentteja voi olla useampia esim. tuoteryhmittäin, mutta alennuksen on oltava laskettu tarjoajan hinnaston hinnoista ja saman alennusprosentin mukaan on hinnoiteltava myös muut vastaavantyyppiset kalusteet sopimuskauden aikana. Koska myös muita kuin kilpailutuksessa olevia tuotteita tilataan sopimuskauden aikana, on suositeltavaa liittää tarjoukseen mahdollisimman kattava hinnasto. Tarjouspyynnössä ei ole määritelty täytyykö hinnasto olla yleisesti saatavilla vai onko se asiakaskohtaisesti räätälöity. Kysymys 7 Tarjoajan tulee ilmoittaa se alennusprosentti, jonka perusteella tarjotun tuotteen hinta on laskettu. Alennuksen on oltava laskettu tarjoajan hinnaston hinnoista ja saman alennusprosentin mukaan on hinnoiteltava myös muut vastaavantyyppiset kalusteet sopimuskauden aikana. Koska tarjottavien tuoteryhmien sisällä esiintyy tuotteita, jotka eivät sisälly toimittajan oman vakiomalliston hinnastoon (esim. oleskelutilojen kalusteet - säkkituoli), ja eri täydentävien toimittajien hinnastot pohjautuvat erilaisiin hinnoittelurakenteisiin ja siten myönnettävät alennukset tarjottavan tuoteryhmän sisällä poikkeavat toisistaan, on vaatimus vain yhdestä alennusprosentista ongelmallinen. Onko mahdollista, että tarjottavan tuoteryhmän (A, B, C jne) sisällä olisi mahdollista tarjota tuotteita käyttäen esim. 2 eri alennusprosenttia: alennus x% koskien valmistajan omia vakiotuotteita ja alennus y% koskien muita täydentäviä tuotteita? Vastaus 7 Alennus %:lla tarkoitetaan tarjotun tuotteen alennusprosenttia ja saman alennusprosentin mukaan on hinnoiteltava myös muut vastaavantyyppiset kalusteet sopimuskauden aikana. Erityyppisillä tuotteilla voi olla eri alennusprosentti. Jos kyseessä samantyyppinen tuote, joista osa on omaa tuotantoa ja osa on välitettävää tuotetta, niin voidaan antaa eri alennusprosentti välitettäville tuotteille, koska välitettävät tuotteet eivät ole täysin rinnastettavissa valmistajan omiin vakiotuotteisiin. Kysymys 8 Tarjouksen hintatiedot: alle 1500 euron tilauksissa kalusteiden toimitus ei sisälly hintaan eli näissä rahti voidaan lisätä tilaukseen? Ilmeisesti kalusteiden asennus tulee sisältyä kaikkiin hintoihin, myös alle 1500 euron tilauksiin? Vastaus 8 Toimittaja voi sopimuskaudella veloittaa alle 1500 euron (alv 0%) arvoisista tilauksista pientoimituslisää (rahtia) enintään 70 eur (alv 0 %). Kalusteiden hintaan, myös alle 1500 tilauksiin, tulee sisältyä kalusteiden asentaminen. Kysymys 9 Viivästyssakko on määritetty suuruudeltaan 5% jokaiselta alkavalta 7 vuorokauden pituiselta ajanjaksolta, jolla toimittaja ylittää sovitun toimitusajan. Ehdotamme hankinnassa käytettäväksi JYSE 2009 Tavarat mukaista viivästyssakkoa tai enintään JYSE mukaisen sakon kaksinkertaistamista (2%).

3 Vastaus 9 Jyse 2009 TAVARAT ehtoja sovelletaan vain niiltä osin kuin tässä sopimuksessa ei ole toisin sovittu. Viivästyssakko on keskeisten sopimusehtojen mukaan suuruudeltaan 5 prosenttia jokaiselta alkavalta 7 vuorokauden pituiselta ajanjaksolta. Sopimusehdot ovat ehdottomia vaatimuksia eikä niihin saa tehdä muutoksia. Tarjoaja ei voi esittää omia sopimusehtoja tarjouksessaan. Täten Jyse 2009 TAVARAT mukaista 1 % viivästyssakkoa ei hyväksytä. Kysymys 10 Tarjoajalta edellytetään riittävää kokemusta irtokalusteiden toimituksista ja tarjoukseen on liitettävä referenssitiedot kolmesta väh arvoisesta toimituksesta 2 vuoden ajalta. Edellytetäänkö kolmea referenssiä kunkin tarjottavan tuoteryhmän osalta erikseen, esim. 3 toimistokohdetta, 3 oleskelutilan kohdetta, 3 koulukohdetta? Vastaus 10 Referenssejä ei edellytetä jokaisesta tuoteryhmästä. 3 kpl on irtokalustereferenssien yhteenlaskettu määrä. Kysymys 11 Tuoteryhmässä tehdään rivikohtainen vertailu ja mikäli tarjoaja ei tarjoa jotain kalusteryhmään kuuluvaa kalustetta, saa riviltä 0 pistettä. Tehdäänkö päätös tuoteryhmäkohtaisella tasolla eli tarjoajan tulisi tarjota mahdollisimman monta ryhmään kuuluvaa tuotetta pärjätäkseen vertailussa? Vastaus 11 Päätös tehdään tuoteryhmäkohtaisesti. Eli tarjoajan tulisi tarjota mahdollisimman monta tuoteryhmään kuuluvaa tuotetta pärjätäkseen vertailussa. Kysymys 12 Liite 3, Puun ja puuhun perustuvien materiaalien vaatimukset: Mitä tai ketä tarkoitetaan sanalla taho jonka joku taho on arvioinut joko luontoympäristön tai käyttötarkoituksen takia suojelun arvoiseksi Vastaus 12 Taholla tarkoitetaan tässä tapauksessa viranomaista ym. julkista tahoa, joka on arvioinut metsäalueen joko ympäristön tai luontoympäristön käyttötarkoituksen takia suojelun arvoiseksi. Kysymys 13 Liitteessä 4 (tuotteet sisältävä taulukko) pyydetään ilmoittamaan SFS/EN testien todistusnumerot (mallitäyttökohdassa oli nro 12). Mitä tällä tarkoitetaan? Tarkoitetaanko ao. tuotteen testauksessa käytetyn standardin/direktiivin numeroa? (mainittu liitteen 3, kohdassa 7.) Vastaus 13 Hintaliitteestä (liite 4) poistettu kohta SFS/EN testien todistukset nro. Em. todistus on toimitettava erikseen pyydettäessä ja täten todistuksia ei tarvitse tarjouksen mukana toimittaa. Kysymys 14 Tarkentavat kysymykset/liite 5, Keskeiset sopimusehdot Kohta 6 Asiakkaan vastuut: toivomme, että asiakkaan vastuisiin lisätään: vastaanottaa tuotteet sovitun toimitusajan mukaisesti.

4 Kohta 18 Viivästyssakko: edellä esitetyn mukaisesti tähän kohtaan lisäys: Mikäli tilaaja ei sovittuna toimitusajankohtana otakaan kalusteita vastaan, on toimittajalla oikeus veloittaa ylimääräiset välittömät toimitus- ja varastointikustannukset. Kohta 11 Toimitusehto: tähän kohtaan lisätään kalusteiden asennuksesta: Hinta sisältää tilauksen mukaisten kalusteiden kertaluonteisen asennuksen, vapaaseen ja keskeytymättömän asennustyön vaatimaan tilaan, arkisin Vastaus 14 Tarjoajan on tutustuttava huolellisesti liitteen 5 sopimusehtoihin. Sopimusehdot ovat ehdottomia vaatimuksia eikä niihin saa tehdä muutoksia. Tarjoaja ei voi esittää omia sopimusehtoja tarjouksessaan. Liitteeseen 5, kohta 6 Asiakkaan vastuuseen lisätään lause: - vastaanottaa tuotteet sovitun toimitusajan mukaisesti. Liitteen 5 Kohta 18 ei muuteta, mutta em. tilanteessa on sopimusrikkomus kyseessä ja siten toimittajalla on oikeus saada vahingonkorvausta toisen sopijapuolen sopimusrikkomuksesta aiheutuneesta välittömästä vahingosta (katso Jyse 2009 TAVARAT, kohta 14). Kohta 11: Liitteen 5 kohdassa 8 mainitaan, että asennuksen tulee sisältyä hintaan. Kun toimittaja asentaa kalusteet käyttökuntoon, niin he myös vastaavat työntekijän turvallisuudesta (työturvallisuuslaki). Kaupunki ei voi hyväksyä esim. seinään kiinnittämättömiä korkeita säilytyskaappeja. Jos kaappeihin on asennettu kaatumisen esto ja se on katsottu turvalliseksi, niin olemme sen hyväksyneet. Toimittajan tulee hinnoitella tuotteet niin, että seinään asennus sisältyy hintaan. Kohta 11 ei tehdä täsmennystä, koska asennuksesta on vaatimus sopimuksen kohdassa 8. Kysymys 15 Käyttöohjeet: Riittääkö käyttöohjeet tuotteille jossa on toiminnallisia ominaisuuksia tai säätöominaisuuksia esim. työtuoli ja sähkösäätöpöytä. Vastaus 15 Käyttöohjeet on oltava helposti saatavilla myös niistä tuotteista, joihin sisältyy ylläpito-ohjeita tai erityisohjeita eri materiaaleille. Kysymys 16 Liitteessä 4, kohdat A3-A4 Työpöydät, säätöväli: tarjouspyynnössä säätöväli on cm. Päteekö +/- 10%:n säätö säätöväliin? Sallitaanko pöydät tarjottavan säätövälillä mm? Vastaus 16 Säätöväli voi olla tarjouspyynnön mukaisesti myös laajempi. Säätöväli on oltava cm +/- 10%. Esim. säätöväli mm täyttää vaatimuksen +/-10% toleranssin johdosta. Kysymys 17 Liite 4: A5 neuvottelupöytä, suorakaide: polttomaalatut suorat metallijalat onko kuvan mukainen pukkijalusta vaatimusten mukainen? Pyydetty kansikoko 110 x 210 cm täyttääkö vakiokantemme 210 x 90 cm vaatimukset, vaikka syvyysmitta alittaa pyydetyn mitan yli 10 %? Voiko tarjottavassa vakiomittaisessa, muuten määritykset täyttävässä pöydässä olla pyöristetyt kulmat?

5 Vastaus 17 Kuvan mukaiset jalat, pöydän koko 110 x 210 ja kulmien pyöristykset eivät vastaa tarjouspyynnön vaatimuksia. Kysymys 18 Liite 4: A7 Laatikosto, A10 vaatekaappi, sekä säilyttimet A11, A13, A15. Edellytetäänkö näissä, että sekä säilyttimien että laatikoston rungot ja etusarjat ovat viilutetut? Vastaus 18 Kyllä, säilyttimien että laatikoston rungot ja etusarjat tulee olla viilutetut. Laminaatti tai melamiini ei täytä vaatimusta. Kysymys 19 Liitteessä 4, kohta A8 laatikot: pyydetty vakio laminaatilla - riittääkö melamiini joka on yleinen laatikoiden pinnoitemateriaali (laminaatti ei ole vakiomateriaali laatikoissa)? Voiko olla kuten A9 => melamiini /laminaatti? Vastaus 19 vaatimusta on täsmennetty laatikoston rungon osalta: runko melamiinia tai laminaattia. Kysymys 20 Liite 4: A9 ja A10 vaatekaappi sokkelilla. Sallitaanko kyseiset vaatekaapit tarjottavan valmistajan vakiosyvyydellä 330 mm? Tai mikäli edellä esitetty ei mahdollista, voimmeko tarjota kyseisen kaapin leveämpänä, 800 mm? Vastaus 20 Vaatimuksena on, että syvyys on 40 cm +/- 10%. Syvyys 330 mm ei täytä vaatimusta. Leveyden osalta vaatimus on 60 cm +/- 10%. Leveys 800 mm ei täytä vaatimusta. Kysymys 21 Liite 4: A11. Voiko olla yksi kiinteä hylly, joka tukevoittaa kaapin rakennetta? Vastaus 21 Kyllä voi olla. Kysymys 22 Liite 4: A14 ja A15: Voiko olla kaksi kiinteää hyllyä, jotka tukevoittaa kaapin rakennetta. Vastaus 22 Kyllä voi olla.

6 Kysymys 23 Mitä tarkoitetaan free float sanalla? Vastaus 23 Free float on työtuolin keinutoiminto, jossa tuolin istuin ja selkänoja liikkuvat täysin toisistaan riippumatta. Kysymys 24 Liite 4 A19 asiakastuoli: voiko verhoilematon istuinkuppi olla polypropyleenimuovia? Sallitaanko tarjottavan muutoin määritysten mukaisesti mutta vakioviilulla? Vastaus 24 Tarjouspyynnössä sanotaan tuotteen A19 kohdalla, että istuimen on oltava laminaattia. Polypropyleenimuovi tai vakioviilu ei täytä vaatimusta. Kysymys 25 Liitteessä 4, kohta A24 neuvottelutuoli: pyydetään kokonaan verhoiltuna - riittääkö että istuin ja selkä ovat verhoiltu etupuolelta vai haetaanko ympäriverhoiltua tuolia? Vastaus 25 Kohdassa A24 kokonaan verhoilulla tarkoitetaan sitä, että tuoli pitää olla ympäriverhoiltu. Istuin- ja selkäosan pelkkä etupuoleinen verhoilu ei täytä kohdassa A24 vaatimusta. Kysymys 26 Liite 4 A25: Voiko olla metallirunkoinen? Vastaus 26 Ei voi olla, koska vaatimuksena on puurunko. Kysymys 27 Liitteessä 4 B1-3 oleskelutilojen kalusteet edellytetään pesunkestävää kangasta, mutta silti sohvakalusteissa verhoilu vaaditaan kiinteänä. - mitä tällä tarkemmin ottaen tarkoitetaan? voiko tarjota nesteitä läpäisemätöntä vedellä pestävissä olevaa kangasta? Vastaus 27 Sohvia voidaan pestä vesihöyryllä paikan päällä, vaikka ei olekaan irrotettava kangaspäällinen. Tuotteen on oltava vesipestävää kangasta. Kysymys 28 Liitteessä 4 tuote A12 ja A13 - -voiko kyseisen 80 cm leveän liukuovikaapin tarjota rulo-ovella, koska liukuovellisessa oviaukko/per puolisko jää niin pieneksi (n cm) ettei se kuulu mallistoon. Ruloovellisessa koko tila aukeaa kerralla eikä toinen puoli jää piiloon. Vastaus 28 Sivulle aukeava rulo-ovi on liukuoven kanssa vastaava ja se täyttää kohdissa A12-A13 liukuovivaatimuksen. Ylöspäin aukeavaa rulo-ovea ei voida pitää vastaavana ja se ei täytä kohdissa A12- A13 vaatimusta.

7 Kysymys 29 Tarjouspyynnön määrityksissä kohdissa A10, A11, A13 ja A15 vakioviilu, kokonaan viilua, kokonaan vakioviilua. Ehdotamme, että määritykset muutetaan/täydennetään kattamaan myös vakiomelamiinin runkomateriaaliksi. Vastaus 29 Määrityksiä ei muuteta. Tarjoajan tarjoamien tuotteiden tulee olla tarjouspyynnön hintaliitteen (liite 4) määrittelyjen mukaisia. Kysymys 30 Liite 4 B1-B3 Tarkoitetaanko pesunkestävyydellä kuiva- vai vesipesua? Vastaus 30 Pesunkestävyydellä tarkoitetaan, että voidaan pestä vesi- ja kuivapesuna. Kysymys 31 Liitteessä 4 tuotteiden määrittelyissä käytetään termejä "puurunko", "puurunkoinen", "puujalat", "massiivipuurunko", "lakattu massiivikoivu" Mitä näillä tarkkaan ottaen tarkoitetaan? Massiivipuuta vai hyväksytäänkö myös viilulaminaattirakenne, joka on teknisesti massiivipuurakennetta lujempi. Tarjouspyynnössä materiaali puujalat, voidaanko tarjota metallijalkaisena (esim. kohdat B1 ja B4)? Vastaus 31 Metallijalkaisia ei voida hyväksyä em. kohdissa. Eikä myöskään viilutettuja. Viilutettu on puuviilulla pinnoitettua kalustelevyä, jota ei voida paljonkaan hioa ja kunnostaa. Massiivipuuta sen sijaan voi hioa ja lakata uudelleen. Kestävän kehityksen vuoksi haetaan massiivipuupintoja. Kysymys 32 Liitteessä 4 tuote B4: Tarjouspyynnössä sohvapöydän korkeus on 45 cm. Vakiokorkeutemme on 50 cm, hyväksytäänkö tarjottavaksi? Onko mahdollista tarjota kyseinen pyöreä pöytä vakiotuotteena metallijaloilla, tai vaihtoehtoisesti puujaloilla, mutta neliön muotoisena mitoiltaan 600 x 600? Vastaus 32 Tarjouspyyntöä on muutettu korkeuden osalta: vaatimus 50 cm. Täten korkeus 50 cm täyttää vaatimuksen. Metallijalkoja ei hyväksytä, koska vaatimuksena on puujalat. Sohvapöydän tulee olla määritysten mukaisesti pyöreä, joten neliön muotoista pöytää ei hyväksytä. Kysymys 33 Liitteessä 4 tuote B5: Tarjouspyynnössä korkean pöydän kannen halkaisija on 50 cm. Lähin vakiomittamme on 60 cm, hyväksytäänkö tarjottavaksi? Sallitaanko tarjottavan vakiokokoisena halk. 700 mm? Vastaus 33 Tarjouspyyntöä on muutettu halkaisijan osalta: vaatimus 60 cm. Täten 60 cm halkaisija täyttää vaatimuksen. Halkaisijaltaan 70 cm tuotetta ei hyväksytä, koska se ylittävää yli 10 % vaatimuksen. Kysymys 34 Liite 4 B6: Voiko istuin ja selkäosa olla laminaatti/viilua?

8 Vastaus 34 Vaatimuksena on laminaatti, joten viilu ei täytä vaatimusta. Kysymys 35 Liitteessä 4 B7, B8 säkkituoli ja säkkituoli, lasten: säkkituoleja ei ole hinnastossamme, voimmeko tarjota yhteistyökumppanin tuotteita? Kuuluvatko säkkituolit kalusteena julkikalusteisiin ja edellytetäänkö niiden läpäisevän siten julkikalusteille asettuja EN normeja? Vastaus 35 Toimittaja voi teettää sopimukseen kuuluvia tehtäviään alihankkijalla. Toimittaja vastaa käyttämänsä alihankkijan osuudesta kuten omastaan. EN normeja ja testivaatimuksia ei vaadita säkkituoleille. Kysymys 36 Liitteessä 4 C2 Pulpetti ilman laatikkoa, jalkarakenne: Tarjouspyynnössä 4 jalkaa Voidaanko tarjota pulpettimallisissa T-jalkatyyppisiä jalkarakenteita? Tarkoitetaanko termillä vakiolaminaatti korkeapainelaminaattia (HPL)? Vastaus 36 Ei voi tarjota T-jalkatyyppistä jalkarakennetta. Kohdassa haetaan oppilaspöytää, jossa ei ole pulpettijalkaa. Tarjouspyyntöä on muutettu materiaalivaatimuksen osalta: on tarjottava korkeapainelaminaattia. Kysymys: Liite 4 C5: pöydän korkeus säädettävissä vähintään 90 cm. Tarkoitetaanko säätöväliä, joka on ylimmillään vähintään 90 cm? Esim. säätöväli cm. Vastaus 37 Kyllä tarkoitetaan. Kysymys 38 Liitteessä 4 C6 Oppilastuoli pulpetille, istuin ja selkä, materiaali: Tarjouspyynnössä lakattua koivua. Voidaanko tarjota laminaattia? Vastaus 38 Istuin- ja selkänojan on oltava lakattua koivua. Laminaatti ei täytä vaatimusta. Kysymys 39 Liitteessä 4 C7: Voiko tuolin tarjota valmistajan vakiomateriaalilla esim. koivuviilu? Vastaus 39 Vaatimuksena on laminaatti, joten koivuviilu ei täytä vaatimusta. Kysymys 40 Liitteessä 4 C8 on vaatimuksena istuin ja selkänoja puuta. Voiko olla laminaattia/ hyväksytäänkö kestävämpi koivulaminaattipinnoite? Vastaus: Istuin- ja selkänojan tulee olla puuta. Koivulaminaatti ei täytä vaatimusta.

9 Kysymys 41 Liitteessä 4 C8 Korkea oppilastuoli, istuin ja selkä materiaali: Tarjouspyynnössä puuta Voidaanko tarjota polypropeenia? Vastaus 41 Tarjouspyynnön liitteen 4 kohdassa C8 vaatimuksena, että istuin ja selkäosa ovat puuta. Polypropeeni ei täytä vaatimusta. Kysymys 42 Liite 4 C9 ja C10: Ryhmätyö/ruokasalin pöytä Määrityksissä toivotaan tuolien ripustusheloja 170x70 cm kokoiseen pöytään. Monelleko tuolille ripustusheloja halutaan, helojen määrää ei tarkennettu? Toisaalta, vakiomallistossamme ripustusheloja ei pystytä asentamaan vastakkaisille paikoille 70 cm syvään pöytään, johtuen pöydän rakenteista / eri tuolityyppien istuinten syvyyksistä (sama ripustushela sopii useampaan tuolityyppiin). Joten sallitaanko pöytä tarjottavan vakiokannella 80 cm syvänä, jolloin ongelma poistuu? Vastaus 42 Tarjouspyyntöä on muutettu: syvyys on 80 cm. Tällöin saadaan vastakkain kaksi ja rinnakkain kolme tuolia, eli yhteensä 6 tuolia/pöytä (170x80 cm). Kysymys 43 Liitteessä 4 tuote C12 Rivikytkettävä, pinottava pikkutuoli (salituoli): Tarjouspyynnössä yhtenäinen istuin ja selkä puuta. Voidaanko tarjota ao. ominaisuuksilla varustettu tuoli erillisillä istuin selkä osilla? Vastaus 43 Tarjouspyynnön liitteen 4 kohdassa C12 on vaatimuksena yhtenäinen selkä ja istuinosa, joten erillinen istuin ja selkäosa ei täytä vaatimusta. Kysymys 44 Liitteessä 4 tuote C15 Säilytyslaatikko, laatikoiden materiaali: Tarjouspyynnössä laatikot vaneria. Hyväksytäänkö massiivipuu tarjottavaksi? Speksissä runko umpipuuta Hyväksytäänkö koivuvaneri materiaaliksi runkoon? Vastaus 44 Laatikot voivat olla umpi(massiivi)puuta tai vaneria (katso tarjouspyyntöön tehty muutos). Rungon on oltava umpipuuta, koivuvaneri ei täytä rungon vaatimusta. Kysymys 45 Liite 4 C15: Säilytyslaatikostoa pyydetyllä leveysmitalla 100 cm ei löydy vakiomallistosta. Voiko kyseisen tuotteen tarjota valmistajan vakio mitoilla 80 tai 120 cm? Voiko laatikoston runko olla valmistajan vakiomateriaali esim. viilupintainen kalustelevy? Vastaus 45 Tarjouspyyntöä on muutettu: leveys 120 cm (+/- 10%,). Leveys 80 ei täytä vaatimusta. Säilytyslaatikoston rungon tulee olla umpipuuta, joten viilupintainen kalustelevy ei täytä vaatimusta. Kysymys 46 Liitteessä 4 Päiväkotikalusteet D1-3: Voidaanko mittoja 33x33 tarkentaa? Korkeus 79 cm on ilmeisesti tuolin kokonaiskorkeus?

10 Vastaus 46 Tarjouspyyntöä on muutettu kohtien D1-D3 osalta: istuinkorkeus 50 cm, muiden mittojen oltava valmistajan vakiomittoja. Kysymys 47 Liitteessä 4 Päiväkotikalusteet D1-6.: Tarkentaisitteko hyväksytäänkö taivutetusta koivusta valmistetut tuolit (ja sarjan pöydät, joiden jalat ovat myös taivutettua koivua) massiivikoivuna? Tulkitaanko taivutettu koivuvaneri massiivikoivuksi? D4 Lasten korkea pöytä Spekseissä on mainittu materiaali suorakaide 120x60 korkeus 72 cm. Lakattu massiivi koivu. Tarkoitetaanko pöytää jonka kansi on massiivikoivua? Vastaus 47 Koivuvaneri ei ole massiivipuuta, joten se ei täytä massiivikoivu vaatimusta. Kohdassa D4 tarkoitetaan pöytää, jonka kansi on massiivikoivua lakattuna. Kysymys 48 Liitteessä 4 Päiväkotikalusteet D4-5. Voidaanko tarjota laminaattipintaista pöytää esim. koivun värisenä? Lasten pöytien kannen materiaaliksi suositellaan yleensä laminaattia Vastaus 48 Liitteen 4 kohtien D4-5 vaatimuksena on lakattu massiivi koivu. Laminaatti ei täytä vaatimusta. Kysymys 49 Liitteessä 4 Päiväkotikalusteet D7-8. Tarkoitetaanko pöytää, jossa on sarja/ sokkeli kannen alla vai voidaanko tarjota pöytää, jossa on koivujalat kannessa kiinni? Vastaus 49 Koivujalat kannessa kiinni riittää. Kysymys 50 Liitteessä 4 Päiväkotikalusteet D9. Kuvauksessa mainitaan kestävä pinta istuimessa. Voidaanko tarjota massiivikoivuistuinta kestävänä? Yleensä ottaen massiivikoivuinen istuin on paksumpi kuin laminaattipintainen ja siksi voisi ajatella että se on kestävämpi. Hyväksytäänkö laminaattipinnoitteinen koivuvanerirunko? Vastaus 50 Istuin voi olla laminaattia, massiivikoivua lakattuna ym. kestävää pintamateriaalia. Valmis kaluste tulee olla käsitelty. Laminaattipinnoitteista koivuvanerirunkoa ei hyväksytä rungon materiaaliksi, koska liitteessä 4 mainitaan puurunkoinen. Kysymys 51 Liitteessä 4 E1, E2, E3M E6 ja E8: verhoiltujen kalusteiden määrityksissä edellytetään pestävää päällistä. Tarkoitetaanko tällä vesipestävää kangasta? Vastaus 51 Kyllä tarkoitetaan vesipestävää.

11 Kysymys 52 Liite 4 E1: a. Pitääkö tuolin rungon olla kosteussuojattu vai riittääkö kankaan kosteussuojakäsittely? b. Pestävä päällinen; tarkoitetaanko kuiva vai vesipestävää? c. Jos vesipestävää niin missä lämpötilassa 40 vai 60 astetta? d. Irrotettava päällinen koskeeko istuinosaa vai koko tuolin verhoilua? (selkänojat sekä käsinojat) Vastaus 52 a. kosteussuojalla tarkoitetaan rungon + pehmusteiden ja päällikankaan väliin asennettua erillistä kosteusuojamateriaalia, tai päällikangas itsessään voi olla kosteussuojakangasta. Pelkkä kosteussuojakäsittely ei riitä. b. molempia kuiva- ja vesipestävä c. tarjouspyyntöä on muutettu: tulee olla 60 pestävä d. koko tuolin verhoilu pitää olla irrotettava Kysymys 53 Liite 4 E7: Hyväksytäänkö syvyydeksi 80 cm? Vastaus 53 Tarjouspyynnössä syvyydeksi on määritelty 90 cm +/-10%, joten 80 cm syvyys ei täytä vaatimusta. Kysymys 54 Liite 4 E8: Pitääkö tuolin etujaloissa olla pyörät? Vastaus 54 Kyllä (katso tarjouspyyntöön tehdyt muutokset/täsmennykset). Kysymys 55 Liitteessä 4 G2-3: Vahva teräsrunko (hyllykaapit): mikä määrittely vahvalle? Liitteessä 4 (tuoteryhmä G): tuleeko hylly- ja vaatekaappien teräsovien olla koteloituja? Vastaus 55 Kohdissa G2-G3 on lisätty vaatimus vahva teräsrunko: vähintään 0,75 mm paksua kylmävalssattua terästä, vähintään 19 mm:n paksuiset teräskotelo-ovet. Kysymys 56 Liitte 4 G2- G5 (lukittavat hylly- ja vaatekaapit): onko lukko normaali kalustelukko esim. Abloy, Eurolocks yms.? Vastaus 56 Abloy-lukko tai toimittajan tarjoama kalustelukko riittää.

12 Tarjouspyyntöön tehdyt muutokset/täsmennykset (liitteissä muutokset/täsmennykset sinisellä fontilla) Liite 4: Hintaliitteestä on poistettu kohta SFS/EN testien todistukset nro. Em. todistuksen on toimitettava erikseen pyydettäessä ja täten todistuksia ei tarvitse tarjouksen mukana toimittaa. A8: vaatimusta on muutettu laatikoston rungon osalta: runko melamiinia tai laminaattia. A17-A18: käsinojien korkeussäätö on muutettu muotoon korkeus,- leveys- ja syvyyssäätöiset käsinojat B4: kohtaa on muutettu korkeuden osalta: vaatimus 50 cm. B5: kohtaa on muutettu halkaisijan osalta: vaatimus 60 cm. B7-B8: kohtia on muutettu: Liitteen 3 EN normeja ja testivaatimuksia ei vaadita säkkituoleille. C2: kohtaa on muutettu materiaalivaatimuksen osalta: on tarjottava korkeapainelaminaattia. C9 - C10: kohtia on muutettu syvyyden osalta: vaatimus 80 cm. C15: kohtaa on muutettu leveyden ja materiaalivaatimuksen osalta: leveys 120 cm, laatikot umpi(massiivi)puuta/vaneria D1-D3: kohtia on muutettu mittojen osalta: istuinkorkeus 50 cm, muiden mittojen oltava valmistajan vakiomittoja. E1: kohtaa muutettu pesunkestävyyden osalta: 60 pestävä. E8: kohtaa on muutettu/lisätty seuraava vaatimus: tuolin etujaloissa pyörät. G2-G3: Kohtia on muutettu: vahva teräsrunko: vähintään 0,75 mm paksua kylmävalssattua terästä, vähintään 19 mm:n paksuiset teräskotelo-ovet. Liite 5: Sopimuksen kohtaan 6 Asiakkaan vastuuseen lisätään lause: - vastaanottaa tuotteet sovitun toimitusajan mukaisesti.

Tekninen osasto 20.12.2010 Rutakontie 28 74300 SONKAJÄRVI MOSAIIKKI-PALVELUTALON IRTOKALUSTEET

Tekninen osasto 20.12.2010 Rutakontie 28 74300 SONKAJÄRVI MOSAIIKKI-PALVELUTALON IRTOKALUSTEET Sonkajärven kunta TARJOUSPYYNTÖ Tekninen osasto 20.12.2010 Rutakontie 28 74300 SONKAJÄRVI MOSAIIKKI-PALVELUTALON IRTOKALUSTEET Pyydämme sitovaa tarjoustanne Mosaiikki-palvelutalon oleskelutilojen ja toimistojen

Lisätiedot

Tarjoaja täyttää keltaisella olevat kentät

Tarjoaja täyttää keltaisella olevat kentät 1/19 Päivitetty 24.11.2014 A A1 Tuoteryhmä TOIMISTOKALUSTEET (vertailupisteet max 10 pistettä/tuote siten, että edullisin tarjottu hinta saa 10 pistettä) Työpöytä, sähkösäätöinen Standardin EN527-1:2011

Lisätiedot

Nimike Yks Määrä Hinta/yks

Nimike Yks Määrä Hinta/yks Juhani Ahon koulu, 1. vaihe - kalusteiden värien tulisi sopia sisätilojen värisunnitelmaan - hallinnon ja henkilöstön tiloissa 50-luvun tyyli voi tulla esille Nimike Yks Määrä Hinta/yks Kellari, 01 Tsto

Lisätiedot

VERTAILU H036-14, RYHMÄ 1: sohvat ja nojatuolit 29.4.2014

VERTAILU H036-14, RYHMÄ 1: sohvat ja nojatuolit 29.4.2014 VERTAILU H036-14, RYHMÄ 1: sohvat ja nojatuolit 29.4.2014 1(8) HOIVAKALUSTEET RYHMÄ 1: Sohvat ja nojatuolit Tarjoaja Tarjoaja Tarjoaja Pos. Kaluste: Määrä: Kinnarps Oy Lekolar-Printel Oy Martela Oyj 1

Lisätiedot

Irtokalusteiden hankinta TAMK Proakatemian tiloihin - vastaukset kysymyksiin

Irtokalusteiden hankinta TAMK Proakatemian tiloihin - vastaukset kysymyksiin 1 (5) Irtokalusteiden hankinta TAMK Proakatemian tiloihin - vastaukset kysymyksiin Tampereen ammattikorkeakoulu Oy:n Proakatemian irtokalusteiden hankinnan tarjouspyynnössä, julkaisupvm 10.6.2015, kysymykset

Lisätiedot

Pyydämme sitovaa tarjoustanne:

Pyydämme sitovaa tarjoustanne: MATERIAALIHALLINTO Puh.(6)6 (vaihde), telefax (6)6 58 sähköpostiosoite: hankinta@seinajoki.fi TARJOUSPYYNTÖ 5..6 hp Pyydämme sitovaa tarjoustanne: vastaanottaja lähiosoite postitoimipaikka Tarjouksessa

Lisätiedot

EFG Myyntihinnasto 2012 Miljökalusteet. Hinnat ilman arvonlisäveroa

EFG Myyntihinnasto 2012 Miljökalusteet. Hinnat ilman arvonlisäveroa EFG Myyntihinnasto 2012 Miljökalusteet Hinnat ilman arvonlisäveroa SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelo EFG Myyntihinnasto 2012 - Miljökalusteet Materiaalit ja värit... 3 Asiakassovellukset ja EFG Express...

Lisätiedot

TARVIKETIETO syyskuu 2013 voimassa 31.10.2015 asti korvaa RT X78/662.3-38113 1 (6)

TARVIKETIETO syyskuu 2013 voimassa 31.10.2015 asti korvaa RT X78/662.3-38113 1 (6) RT CAD -kirjastot TARVIKETIETO syyskuu 2013 voimassa 31.10.2015 asti korvaa RT X78/662.3-38113 1 (6) RT 38439 552.3 Talo 2000 662.3 Talo 90 X78 laboratorio- ja terveyden... SfB Laboratoriokalusteet Is-Vet

Lisätiedot

HANSAKSEN PÄIVÄKOTI, SIPOO IRTOKALUSTEKORTIT PÄIVÄKOTIKALUSTEET 15.2.2013

HANSAKSEN PÄIVÄKOTI, SIPOO IRTOKALUSTEKORTIT PÄIVÄKOTIKALUSTEET 15.2.2013 15.2.2013 HANSAKSEN PÄIVÄKOTI, SIPOO IRTOKALUSTEKORTIT PÄIVÄKOTIKALUSTEET 15.2.2013 Tarjouslaskentaa varten 2(24) SISÄLLYS PÖYDÄT sivu: PO1 SUORAKAIDEPÖYTÄ 3 PO2 PUOLIPYÖREÄ PÖYTÄ 3 TUOLIT JA PENKIT TU1

Lisätiedot

Tuotekortit SÄILYTTIMET

Tuotekortit SÄILYTTIMET Tuotekortit SÄILYTTIMET KOMBI 2709 Kaapit Leveys 800 mm, syvyys 426 mm, korkeus 403 mm. Pystylistat 1250 ja 1985 mm. Vaakalistat 1850 ja 2500 mm. Hyllyt Leveys 800 mm, syvyys 305 mm, paksuus 22 mm. Listat:

Lisätiedot

Hinnasto 2012 / Hoiva ALV 0%

Hinnasto 2012 / Hoiva ALV 0% Hinnasto 2012 / Hoiva ALV 0% Hoivakalusteet Anda Jalat ja käsinojat koivua tai petsattua koivua. Istuimessa irroitettava verhoilu. Nojatuoli Istuimessa irroitettava verhoilu, koivu C2124M/KO 1,9 1767.60

Lisätiedot

Tarjousten avauspöytäkirja

Tarjousten avauspöytäkirja Tarjousten avauspöytäkirja Diaaritunnus Hankintayksikkö ETELÄ-KARJALAN HANKINTAPALVELUT Hankinta C 18/2012 LAPPEEN KOULUN OPETUSTILOJEN KALUSTEET Kyseessä on sopimustoimittajien kesken järjestetty ns.minikilpallutus.

Lisätiedot

OHJEHINNASTO 2016. kaikki tuotteet sis. alv. 24% Puulon Oy www.puulon.fi puulon@puulon.fi tel.+358(0)400292044 Pajatie 5, 17800 Kuhmoinen

OHJEHINNASTO 2016. kaikki tuotteet sis. alv. 24% Puulon Oy www.puulon.fi puulon@puulon.fi tel.+358(0)400292044 Pajatie 5, 17800 Kuhmoinen kaikki tuotteet sis. alv. 24% 1960 design Risto Halme Pöytien ja tuolien rungot koivua ja kannet ja istuimet koivuvaneria. Tuolin istuin on muotoon puristettua tammiviilutettua koivuvaneria ja kädensija

Lisätiedot

- käytetään tarjouspyynnön liitteenä olevaa kalustelistausta, arkkitehdiltä pyydetyt muutokset eivät ole kirjautuneet kaikilta osin pohjakuviin

- käytetään tarjouspyynnön liitteenä olevaa kalustelistausta, arkkitehdiltä pyydetyt muutokset eivät ole kirjautuneet kaikilta osin pohjakuviin Jämsän ammattiopisto T-rakennus Metsäoppilaitoksentie 14 42300 Jämsänkoski Kinnarps Oy Yliopistonkatu 23 40100 Jyväskylä Jaana Salonen Vastaukset liittyen T-rakennuksen irtokalustehankintaan Tarkentavat

Lisätiedot

LISÄKYSYMYKSET JA VASTAUKSET: KATAJAN KOULUN IRTOKALUSTEET JA RAUDASKOSKEN KOULUN JUHLASALIN TUOLIT

LISÄKYSYMYKSET JA VASTAUKSET: KATAJAN KOULUN IRTOKALUSTEET JA RAUDASKOSKEN KOULUN JUHLASALIN TUOLIT LISÄKYSYMYKSET JA VASTAUKSET: KATAJAN KOULUN IRTOKALUSTEET JA RAUDASKOSKEN KOULUN JUHLASALIN TUOLIT Tarjouspyynnön mukaan tarjouspyyntöön liittyvät tarkentavat kysymykset tuli toimittaa 23.1.2018 klo 12:00

Lisätiedot

Jokaisesta kalusteesta on vähimmäisvaatimusten lisäksi esimerkkikaluste kuvaamaan hankinnan kohdetta.

Jokaisesta kalusteesta on vähimmäisvaatimusten lisäksi esimerkkikaluste kuvaamaan hankinnan kohdetta. LIITE 2.1A HANKINNAN KOHTEEN VÄHIMMÄISVAATIMUKSET Jokaisesta kalusteesta on vähimmäisvaatimusten lisäksi esimerkkikaluste kuvaamaan hankinnan kohdetta. Pos. 1 Kampaamon asiakastyöpisteet/peilipaikat 14

Lisätiedot

TARJOUSTEN VERTAILUTAULUKKO H019-16HEL / Hoivakalusteet

TARJOUSTEN VERTAILUTAULUKKO H019-16HEL / Hoivakalusteet 1/7 TARJOUSTEN VERTAILUTAULUKKO H019-16HEL2016-009598 / Hoivakalusteet : 6 : 6 Ryhmien yhteiset kriteerit Kalusteiden yleiset ja yhteiset vaatimukseta Tarjottujen tuotteiden on oltava erityisesti hoivakalusteeksi

Lisätiedot

RT 37850. WOODI-KALUSTEET Kuopion Woodi Oy TOIMINTA JA YMPÄRISTÖ KÄYTTÖKOHTEET

RT 37850. WOODI-KALUSTEET Kuopion Woodi Oy TOIMINTA JA YMPÄRISTÖ KÄYTTÖKOHTEET TARVIKETIETO toukokuu 2010 voimassa 30.6.2013 asti 1 (8) RT 37850 552.1 Talo 2000 662.1 Talo 90 X78 päiväkodit SfB WOODI-KALUSTEET Kuopion Woodi Oy WOODI-kalusteissa yhdistyvät moderni ja ajaton muotoilu,

Lisätiedot

Osa-alue A Yhteisten tilojen kalusteet

Osa-alue A Yhteisten tilojen kalusteet Osa-alue A Yhteisten tilojen kalusteet Osa-alueen kalusteiden tulee olla julkisiin tiloihin soveltuvia ja tukevia. Vähimmäisvaatimukset Tuoli, T1, yksikkömäärä 24: Verhoilukangas leveys noin 570mm, istuinkorkeus

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTON TERVEYDENHUOLLON KESKUSARKISTON TOIMISTOKALUSTEET RYHMÄ 1 TUOLIT

HELSINGIN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTON TERVEYDENHUOLLON KESKUSARKISTON TOIMISTOKALUSTEET RYHMÄ 1 TUOLIT H012-14, HINTA- JA LAATUVERTAILU, RYHMÄ 1, TUOLIT 25.2.2014 HELSINGIN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTON TERVEYDENHUOLLON KESKUSARKISTON TOIMISTOKALUSTEET RYHMÄ 1 TUOLIT 1(9) Pos. Kalustekoodi Kaluste

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI 1 (5) SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO Sairaala-apteekki 5.3.2013

HELSINGIN KAUPUNKI 1 (5) SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO Sairaala-apteekki 5.3.2013 HELSINGIN KAUPUNKI 1 (5) VASTAUKSET SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN, SAIRAALA- APTEEKIN TARJOUSPYYNTÖÖN MÄÄRÄAIKAAN MENNESSÄ ESITET- TYIHIN KYSYMYKSIIN JA TARKENNUS LÄÄKKEELLISTEN KAASUJEN TARJOUSPYYNTÖÖN

Lisätiedot

ARTTELIPUU. Suunnitteluopas

ARTTELIPUU. Suunnitteluopas ARTTELIPUU Suunnitteluopas Arttelipuun keittiöt Arttelipuu on pienehkö keittiöitä ja muita kodin kiintokalusteita valmistava puusepänverstas. Arttelipuun toiminnan perusajatus on valmistaa hyvistä materiaaleista

Lisätiedot

HANSAKSEN PÄIVÄKOTI, SIPOO IRTOKALUSTEKORTIT TOIMISTOKALUSTEET 15.2.2013

HANSAKSEN PÄIVÄKOTI, SIPOO IRTOKALUSTEKORTIT TOIMISTOKALUSTEET 15.2.2013 15.2.2013 HANSAKSEN PÄIVÄKOTI, SIPOO IRTOKALUSTEKORTIT TOIMISTOKALUSTEET 15.2.2013 Tarjouslaskentaa varten 2(18) SISÄLLYS TYÖPÖYDÄT sivu: TP1 TYÖPÖYTÄ 3 TP2 TYÖPÖYTÄ 4 HY TYÖPÖYDÄN YLÄHYLLY 5 MUUT PÖYDÄT

Lisätiedot

WOODI SUOMI 09-2015 1

WOODI SUOMI 09-2015 1 1WOODI SUOMI 09-2015 2 Ihmisille ~ luonnollisesti kestävää Ruokailutilat 4 Aulatilat 8 Lepotilat 14 WOODI Kuopion Woodi Oy, Ankkuritie 3, FI-70460 Kuopio, Tel +358 17 4652 061, www.woodi.fi, info@woodi.fi

Lisätiedot

Vihdin kunta: Täydennetty tarjouspyynnön liite 1 Kalusteiden erittely / tarjousten vertailutaulukko Versio 12.12.2014

Vihdin kunta: Täydennetty tarjouspyynnön liite 1 Kalusteiden erittely / tarjousten vertailutaulukko Versio 12.12.2014 1/28 Päivitetty 24.11.2014 A A1 pl nn Tuoteryhmä TOIMISTOKALUSTEET Työpöytä, sähkösäätöinen Standardi n EN527-1:2011 mukainen, säätöväli LEKOLAR BTJ- BTJ F- A2 Tavallinen työpöytä Vakioviilu tai vakiolami

Lisätiedot

8.10.2014 LISÄKYSYMYKSET SEKÄ NIIDEN VASTAUKSET, PESU- JA PUHDISTUSAINEET, SIIVOUSVÄLINEET, JÄTEPUSSIT JA SANITEETTITARVIKKEET

8.10.2014 LISÄKYSYMYKSET SEKÄ NIIDEN VASTAUKSET, PESU- JA PUHDISTUSAINEET, SIIVOUSVÄLINEET, JÄTEPUSSIT JA SANITEETTITARVIKKEET 8.10.2014 LISÄKYSYMYKSET SEKÄ NIIDEN VASTAUKSET, PESU- JA PUHDISTUSAINEET, SIIVOUSVÄLINEET, JÄTEPUSSIT JA SANITEETTITARVIKKEET Tarjouspyyntöön määräaikaan 6.10.2014 klo 14.00 mennessä esitetyt kysymykset

Lisätiedot

Ideasta istuimeksi. Osaaminen takaa laadun

Ideasta istuimeksi. Osaaminen takaa laadun Ideasta istuimeksi. Osaaminen takaa laadun Osaaja hallitsee tekniikan Uudistuvan - ajanmukaisesti kasvavan oman mallistomme lisäksi toimimme alihankkijana merkittäville kalustamisen merkeille. Joustava

Lisätiedot

ORNÄS by fasetti H I N N A S T O

ORNÄS by fasetti H I N N A S T O ORNÄS by fasetti HINNASTO 09 Carl-Gustaf Nalle Hiort af Ornäs 9-996 ORNÄS ORIGINALS KANGAS JALKA koivu NAHKA mahonki lv mahonki koivu mahonki lv mahonki KATEGORIA SIESTA nojatuoli 95 490 590 750 60 70

Lisätiedot

Viisumipalvelut 04/2016 26.4.2016

Viisumipalvelut 04/2016 26.4.2016 TARJOUSPYYNTÖ Viisumipalvelut 04/2016 26.4.2016 1. Tarjouspyynnön kohde... 2 1.1 Tarjouspyynnön kohde... 2 1.2 Hankintamenettely ja hankinnasta ilmoittaminen... 2 2. Sopimuskausi... 2 3. Tarjousten valinta

Lisätiedot

VALONLÄHTEET / LAMPUT, PL- JA LOISTEPUTKET

VALONLÄHTEET / LAMPUT, PL- JA LOISTEPUTKET KEMIN KAUPUNKI 13.4.2015 Tekninen palvelukeskus / Tilapalvelu Valtakatu 26 94100 KEMI TARJOUSPYYNTÖ VALONLÄHTEET / LAMPUT, PL- JA LOISTEPUTKET Pyydämme tarjoustanne valonlähteistä kirjallisena 24.4.2015

Lisätiedot

PA-RI MATERIA OY JULKINEN OHJ-HINNASTO 2018 päivitetty

PA-RI MATERIA OY JULKINEN OHJ-HINNASTO 2018 päivitetty PA-RI MATERIA OY JULKINEN OHJ-HINNASTO 2018 päivitetty 15.11.2018 Pikamalliston (toimitusaika 3-10 työpäivää) tuotteet merkitty *-merkillä Verhoiltujen pikamalliston tuotteiden väritys musta tai harmaa

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN TYTÄRYHTEISÖIDEN TALOUSTOIMINTOJEN KILPAILUTUS. Kilpailutuksella valitaan yksi sopimustoimittaja ja yksi varatoimittaja.

ESPOON KAUPUNGIN TYTÄRYHTEISÖIDEN TALOUSTOIMINTOJEN KILPAILUTUS. Kilpailutuksella valitaan yksi sopimustoimittaja ja yksi varatoimittaja. TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) ESPOON KAUPUNGIN TYTÄRYHTEISÖIDEN TALOUSTOIMINTOJEN KILPAILUTUS 1. Hankinnan kohde ja kuvaus Espoon kaupunki pyytää tarjousta Espoon kaupungin tytäryhteisöiden taloustoimintojen hoito.

Lisätiedot

Toimitusaika Helmikuu 2016 vapaasti perillä, paikoilleen asennettuina, pakkausmateriaalit

Toimitusaika Helmikuu 2016 vapaasti perillä, paikoilleen asennettuina, pakkausmateriaalit TILAUSVAHVISTUS 64957 26.10.2015 Lohjann kaupunkii Sivistystoimi PL 71 08101 LOHJA OJANIITTUTALO WOODIN KALUSTEET TILAUSS NRO 64957 / PROJEKTI NRO 528589 Kiitämme tilauksestanne ja vahvistamme sen toimitettavaksi

Lisätiedot

CARITA-PÖYDÄT. Carita-pöydät 3

CARITA-PÖYDÄT. Carita-pöydät 3 CARITA-PÖYDÄT 2 Carita-pöydät Carita-pöydät 3 CARITA-PÖYDÄT On tärkeää huolehtia mahdollisimman hyvin niistä, jotka sitä kaikkein eniten tarvitsevat. Siksi olemme antaneet Carita-kalustesarjallemme kaikki

Lisätiedot

Notkeaa ja helppoa sisustusta konstikkaampiinkin julkisiin tiloihin.

Notkeaa ja helppoa sisustusta konstikkaampiinkin julkisiin tiloihin. Notkeaa ja helppoa sisustusta konstikkaampiinkin julkisiin tiloihin. Konstit on monet Konsti on uudenlainen, erityisesti julkisiin tiloihin suunniteltu kalustesarja Soft-Kalusteelta. Tuoteperheen sohvat,

Lisätiedot

Länsirannikon Koulutus Oy WinNova pyytää tarjoustanne käytetystä astianpesukoneesta tämän tarjouspyynnön mukaisesti.

Länsirannikon Koulutus Oy WinNova pyytää tarjoustanne käytetystä astianpesukoneesta tämän tarjouspyynnön mukaisesti. SUURTALOUSLAITTEEN HANKINTA Hankinnan kohde ja hankintamenettely Länsirannikon Koulutus Oy WinNova pyytää tarjoustanne käytetystä astianpesukoneesta tämän tarjouspyynnön mukaisesti. 1. HANKINNAN KOHDE

Lisätiedot

TARJOUSPYYNNÖN LIITE 2: TARJOUSLOMAKKEET

TARJOUSPYYNNÖN LIITE 2: TARJOUSLOMAKKEET Urjalan kunta Tarjouspyynnön liite 2 URJALAN YHTENÄISKOULUN TEKNISEN TYÖN KONEIDEN JA KALUSTEIDEN HANKINTA TARJOUSPYYNNÖN LIITE 2: TARJOUSLOMAKKEET Tarjoan/tarjoamme Urjalan kunnalle Yhtenäiskoulun teknisen

Lisätiedot

Hankinta on jaettu neljään osioon:

Hankinta on jaettu neljään osioon: TARJOUSPYYNTÖ 1 (6) Pesulapalveluiden hankinta Espoon kaupunki pyytää tarjousta pesulapalveluista. Palvelun suurimpia käyttäjiä ovat kiinteistöpalvelut ulkotyövaatteiden osalta; varikko, joka pesettää

Lisätiedot

TARVIKETIETO elokuu 2011 voimassa 30.9.2013 asti 1 (6)

TARVIKETIETO elokuu 2011 voimassa 30.9.2013 asti 1 (6) RT CAD -kirjastot TARVIKETIETO elokuu 2011 voimassa 30.9.2013 asti 1 (6) RT 38113 552.3 Talo 2000 662.3 Talo 90 X78 laboratorio- ja terveyden... SfB Laboratoriokalusteet Is-Vet Oy IS-VET Oy on vuonna 1970

Lisätiedot

Jazz. Jazz ruokapöytä

Jazz. Jazz ruokapöytä Jazz hinnasto 8.1.2013 Hinnat sis. ALV 24% sivu n:o 1 Jazz Jazz ruokapöytä Korkeus: 73cm Kannen paksuus: 7,6cm Tolppajalat: 9,6 * 9,6cm Soveltuu esim. ruokailu-, neuvottelu-, työ- ja kirjoituspöydäksi.

Lisätiedot

Tuoteluettelo. Good Living :: Tuoteluettelo 1. goodliving_tuoteluettelo_fi_2006.indd 1 7.9.2006 13:54:00

Tuoteluettelo. Good Living :: Tuoteluettelo 1. goodliving_tuoteluettelo_fi_2006.indd 1 7.9.2006 13:54:00 Tuoteluettelo Good Living :: Tuoteluettelo 1 goodliving_tuoteluettelo_fi_2006.indd 1 7.9.2006 13:54:00 Muunto-paneeli 2 Avohyllykkö 2 Matalat laatikostot 3 Matalat kaapit 4 Korkeat laatikostot 5 Korkeat

Lisätiedot

Jazz. Jazz ruokapöytä. Jazz ruokapöydän jatkopala. Jazz ruokapöytä, pyöreät

Jazz. Jazz ruokapöytä. Jazz ruokapöydän jatkopala. Jazz ruokapöytä, pyöreät Jazz hinnasto 1.9.2015 Hinnat sis. ALV 24% sivu n:o 1 Jazz Jazz ruokapöytä Korkeus: 73cm Kannen paksuus: 7,6cm Tolppajalat: 9,6 * 9,6cm Soveltuu esim. ruokailu-, neuvottelu-, työ- ja kirjoituspöydäksi.

Lisätiedot

Haapaveden kaupunki/koulutoimi pyytää tarjoustanne opetusmateriaaleista lukuvuosille 2013 2014 ja 2014 2015.

Haapaveden kaupunki/koulutoimi pyytää tarjoustanne opetusmateriaaleista lukuvuosille 2013 2014 ja 2014 2015. TARJOUSPYYNTÖ Haapaveden kaupunki/koulutoimi pyytää tarjoustanne opetusmateriaaleista lukuvuosille 2013 2014 ja 2014 2015. Tarjouspyyntö on julkaistu Julkisten hankintojen ilmoituskanavalla HILMASSA 09.04.2013.

Lisätiedot

(Vaatteet, jalkineet, matkalaukkutuotteet ja tarvikkeet) Puhelin Telefax Internet

(Vaatteet, jalkineet, matkalaukkutuotteet ja tarvikkeet) Puhelin Telefax  Internet 56409 30.03.2016 1/13 56409 1. : Suomi puh. fax kaisu.mourujarvi@ras.fi : : 2. Hankinnan kohde Hankinnan nimi: Hankinnan tunniste- tai viitenumero: 56409 Hankinnan kuvaus: 1.6.2016-31.12.2018. 8.4.2016

Lisätiedot

HINNASTO 2013 ALV 0%

HINNASTO 2013 ALV 0% HINNASTO 2013 ALV 0% Hoiva Sisällysluettelo Hoivakalusteet... 2 Anda... 2 Jatta... 3 Kaisa... 5 Kari... 6 Niiu... 10 Vicky sohvapöytä... 11 Plus+... 12 Page I Print date 16.01.2013 Page 1 of 17 Hoivakalusteet

Lisätiedot

23.3.2015 TARJOUSPYYNTÖ 9.2.2015 PELTOLAN PÄIVÄKODIN KALUSTEHANKINTA / ORIMATTILA

23.3.2015 TARJOUSPYYNTÖ 9.2.2015 PELTOLAN PÄIVÄKODIN KALUSTEHANKINTA / ORIMATTILA TARJOUSPYYNTÖ 9.2.2015 PELTOLAN PÄIVÄKODIN KALUSTEHANKINTA / ORIMATTILA Vastaukset lähetettyihin kysymyksiin. Vastaukset merkitty sinisellä väriä kysymyksen alle. ------------------------- Lähettäjä: Sanna-Kaisa

Lisätiedot

KYSYMYKSET JA VASTAUKSET 1 (6) HEL 2014-004942 H009-14 Loponen 12.6.2014

KYSYMYKSET JA VASTAUKSET 1 (6) HEL 2014-004942 H009-14 Loponen 12.6.2014 KYSYMYKSET JA VASTAUKSET 1 (6) VASTAUKSET MÄÄRÄAIKAAN 5.6.2014 KLO 12.00 MENNESSÄ SAATUIHIN KYSYMYKSIIN KOSKIEN TARJOUSPYYNTÖÄ LÄÄKKEIDEN ANNOSJAKELUN JA TOIMITUSPALVELUN HANKINTA Huom! Samaa asiaa useammin

Lisätiedot

Telakkakadun koulu, Suolahti

Telakkakadun koulu, Suolahti 1 (13) Telakkakadun koulu, Suolahti Tarjouspyynnön liite Yleistä Huomioitava kalusteiden ja materiaalien helppohoitoisuus sekä soveltuvuus perusopetuksen käyttöön (mm. ergonomiavaatimukset) Oppilaskalusteissa

Lisätiedot

vapaasti perillä paik.asennettuna Sopimuksen mukaan

vapaasti perillä paik.asennettuna Sopimuksen mukaan 851350 Turun kaupunki Sosiaali- ja terveystoimi Marja-Liisa Wilenius PL 301 01050 TURUN LASKUT Finland TARJOUS 373101-1 02.03.2012 1/11 Kiitämme tarjouspyynnöstänne ja tarjoamme Teille Martelan tuotteita

Lisätiedot

Varastotuotekuvasto 2014

Varastotuotekuvasto 2014 Varastotuotekuvasto 2014 Työtuolit Laadukkaita kalusteita moniin eri käyttökohteisiin Q-Furnisher Oy on julkitilojen ja toimivien työympäristöjen asiantuntija. Vuosien varrella tehty kehitystyö näkyy monipuolisina

Lisätiedot

Tarjouspyyntö 1.7.2015 RAAKOJEN, KUORITTUJEN PERUNATUOTTEIDEN TARJOUSPYYNTÖ

Tarjouspyyntö 1.7.2015 RAAKOJEN, KUORITTUJEN PERUNATUOTTEIDEN TARJOUSPYYNTÖ 1 Tarjouspyyntö 1.7.2015 Siivous-ruokapalveluyksikkö PL 33, 31761 Urjala RAAKOJEN, KUORITTUJEN PERUNATUOTTEIDEN TARJOUSPYYNTÖ Urjalan kunnan siivous-ruokapalveluyksikkö pyytää tarjoustanne liitteenä olevan

Lisätiedot

Varastotuotekuvasto 2014

Varastotuotekuvasto 2014 Varastotuotekuvasto 2014 Laadukkaita kalusteita moniin eri käyttökohteisiin Q-Furnisher Oy on julkitilojen ja toimivien työympäristöjen asiantuntija. Vuosien varrella tehty kehitystyö näkyy monipuolisina

Lisätiedot

Liite 3 (kalusteet tiloittain)

Liite 3 (kalusteet tiloittain) RANUAN YLÄASTE HANKITTAVAT IRTOKALUSTEET TILOITTAIN 2011 (tarjouksen suunnittelun avuksi) esim. Tila/Kaluste mitat (l x s x k) muu yksilöinti määrä Iskun malli HALLINTOTILAT: tai vastaava Opettajienhuone

Lisätiedot

Polvijärven kunta Sotkuman koulu Tarjous

Polvijärven kunta Sotkuman koulu Tarjous Polvijärven kunta Sotkuman koulu Tarjous 15.3.2017 TARJOUS Sivu 1 15.3.2017 KALUSTETARJOUS NRO 100576 0 Polvijärven kunta Sotkuman koulu Mirka Nisula POLVIJÄRVI Sotkuman koulu ja päiväkoti Kiitämme tarjouspyynnöstänne

Lisätiedot

HINNASTO 2011 ALV 0%

HINNASTO 2011 ALV 0% HINNASTO 2011 ALV 0% VANHUSHUOLTO Vanhushuollon kalusteet Anda Jalat ja käsinojat koivua tai petsattua koivua. Istuimessa irroitettava verhoilu. Nojatuoli Istuimessa irroitettava verhoilu, koivu C2124M/KO

Lisätiedot

UUTUUS. Tanakka -pöytä. Tuhti -tuoli. P700 ja P900 pöydät. Elegantti "Azur"-tuoli. Budget-neuvottelupöytä. Kokous- ja sosiaalitilat

UUTUUS. Tanakka -pöytä. Tuhti -tuoli. P700 ja P900 pöydät. Elegantti Azur-tuoli. Budget-neuvottelupöytä. Kokous- ja sosiaalitilat Nopea toimitus Tanakka -pöytä Tukeva alumiininharmaaksi pulveriepoksoitu teräsputkirunko ja koivulaminaattitaso. Lisävarusteena ripustinkappale tuoleille. Pöytää on saatavana kahta eri kokoa (ks. taulukko).

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) 3510/ / Rotaatio-, suurarkki- ja pienpainotöiden hankinta

TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) 3510/ / Rotaatio-, suurarkki- ja pienpainotöiden hankinta TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) Rotaatio-, suurarkki- ja pienpainotöiden hankinta Puitejärjestely Sopimuskausi Hankintapäätös Hankintasopimus Espoon kaupunki pyytää tarjousta rotaatio- ja suurarkkipainotöistä (arkkikoot

Lisätiedot

Traktori Ylöjärven kaupungille Tarjouspyyntö. Tällä tarjouspyynnöllä pyydetään tarjouksia traktorista Ylöjärven kaupungille.

Traktori Ylöjärven kaupungille Tarjouspyyntö. Tällä tarjouspyynnöllä pyydetään tarjouksia traktorista Ylöjärven kaupungille. Traktori Ylöjärven kaupungille Tarjouspyyntö Tällä tarjouspyynnöllä pyydetään tarjouksia traktorista Ylöjärven kaupungille. 15.12.2014 2 (11) Sisältö 1 Hankinnan kohde... 3 2 Vaatimukset... 3 3 Hankintamenettely...

Lisätiedot

Huutokauppaluettelo. Huutokauppaehdot 1 / 26. Lappeenrannan kaupungin irtaimiston huutokauppa. Tullitie 7, 53100 Lappeenranta 13.5.

Huutokauppaluettelo. Huutokauppaehdot 1 / 26. Lappeenrannan kaupungin irtaimiston huutokauppa. Tullitie 7, 53100 Lappeenranta 13.5. Huutokauppaluettelo 1 / 26 Lappeenrannan kaupungin irtaimiston huutokauppa Tullitie 7, 53100 Lappeenranta 13.5.2014 tiistaina Näyttö alkaen klo 13.00. Huutokauppa alkaa klo 15.00 Huutokauppaehdot 1. Tavaroiden

Lisätiedot

Lämmitysöljy ja ajoneuvopolttoaineet TKS120 Tarjouspyyntö

Lämmitysöljy ja ajoneuvopolttoaineet TKS120 Tarjouspyyntö Lämmitysöljy ja ajoneuvopolttoaineet TKS120 Tarjouspyyntö Tällä tarjouspyynnöllä pyydetään tarjouksia lämmitysöljystä sekä ajoneuvopolttoaineista Nokian, Oriveden ja Ylöjärven kaupungeille sekä Kangasalan,

Lisätiedot

Hinnasto 1.4.2015 (sisältää alv 24%)

Hinnasto 1.4.2015 (sisältää alv 24%) 1.4.2015 (sisältää alv 24%) Jalka- ja kansivaihtoehdot 20 Pieni yläsokkeli 110 124 ulkomitat: l. 87 cm k. 8½ cm s. 31 cm 22 Mappiyläsokkeli 120 138 ulkomitat: l. 87 cm k. 8½ cm s. 39 cm 200 Pieni kansi

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ 17.5.2013

TARJOUSPYYNTÖ 17.5.2013 TARJOUSPYYNTÖ 17.5.2013 KIRJASTON TYÖTUOLIEN HANKINTA Hankinnan kohde Raision kaupungin sivistyskeskus pyytää tarjoustanne kirjastoon hankittavista työtuoleista 18 kappaletta tämän tarjouspyynnön mukaisesti.

Lisätiedot

JALASJÄRVEN KUNTA PYYTÄÄ KIRJALLISTA TARJOUSTANNE KATUVALAISTUKSEN OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ JA OHJAUSLAITTEISTA KOKONAISTOIMITUKSENA

JALASJÄRVEN KUNTA PYYTÄÄ KIRJALLISTA TARJOUSTANNE KATUVALAISTUKSEN OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ JA OHJAUSLAITTEISTA KOKONAISTOIMITUKSENA Katuvalaistuksen ohjausjärjestelmä Tarjouspyyntö Sivu 1/5 JALASJÄRVEN KUNTA PYYTÄÄ KIRJALLISTA TARJOUSTANNE KATUVALAISTUKSEN OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ JA OHJAUSLAITTEISTA KOKONAISTOIMITUKSENA Hankittava kokonaisuus

Lisätiedot

RUOKOLAHDEN KUNTA 1 Virastotie 3 56100 RUOKOLAHTI 17.6.2013 Puhelin (05) 26 911 Telekopio (05) 2691 354

RUOKOLAHDEN KUNTA 1 Virastotie 3 56100 RUOKOLAHTI 17.6.2013 Puhelin (05) 26 911 Telekopio (05) 2691 354 RUOKOLAHDEN KUNTA 1 TARJOUSPYYNTÖ 1. Tarjouspyynnön kohde 1.1 Tarjouspyynnön kohde Hankintayksikkö on Ruokolahden kunta/tekninen osasto. Tarjouspyynnön kohteena ovat: 1. Kasvitarhan alueen tasaustyöt,

Lisätiedot

Luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja. HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut kuntayhtymä ( HSY )

Luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja. HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut kuntayhtymä ( HSY ) 1 (5) Helsingin seudun ympäristöpalvelut - kuntayhtymä Asia Vastineen antaja Asiamies ja prosessiosoite Hankintayksikkö Oikaisun vaatija Vastine betoniputkien ja betonisten kaivonosien hankintaa koskevassa

Lisätiedot

INARI KOIVUSARJA MASKU.COM

INARI KOIVUSARJA MASKU.COM Massiivikoivuinen Inari-sarja edustaa klassista designia korostaen puun kauniita, luonnollisia vivahteita. Sarjan parhaina ominaisuuksina mainittakoon helppo yhdisteltävyys ja korkealaatuisuus. Umpipuinen

Lisätiedot

Hinnasto 1.1.2013 (sisältää alv 24%)

Hinnasto 1.1.2013 (sisältää alv 24%) 1.1.2013 (sisältää alv 24%) Jalka- ja kansivaihtoehdot 20 Pieni yläsokkeli 98 114 ulkomitat: l. 87 cm k. 8½ cm s. 31 cm 22 Mappiyläsokkeli 110 127 ulkomitat: l. 87 cm k. 8½ cm s. 39 cm 200 Pieni kansi

Lisätiedot

Kalusteet, oppi ja hoiva Sopimusnumero KLKH158

Kalusteet, oppi ja hoiva Sopimusnumero KLKH158 Kalusteet, oppi ja hoiva 2019 - Sopimusnumero KLKH158 Kohde Aiempi kalusteiden kilpailutus (KLKL136) on jouduttu keskeyttämään, joten Kuntahankinnat kilpailuttaa uudelleen hoivakalusteet ja oppikalusteet.

Lisätiedot

WENDA-30kW KAMIINAN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET

WENDA-30kW KAMIINAN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET Sivu 1/8 WENDA-30kW KAMIINAN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET Puh: 02-4870258, Web: www.wenda.fi, E-Mail: sales@wenda.fi Sivu 2/8 Kamiinan perustiedot: Kamiina on valmistettu merivettä kestävästä alumiinista,

Lisätiedot

HANKINTAYKSIKKÖ Espoon kaupunki, Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, 02070 ESPOON KAUPUNKI.

HANKINTAYKSIKKÖ Espoon kaupunki, Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, 02070 ESPOON KAUPUNKI. HINTATIEDUSTELU 1 (7) Asianumero 10.12.2012 4845/02.08.00/2012 SULKUPORTIT 2013 HANKINTAYKSIKKÖ Espoon kaupunki, Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, 02070 ESPOON KAUPUNKI. HANKINNAN KOHDE Espoon

Lisätiedot

Vastaus 1 Ei voi tarjota pakastetuotetta, mikäli on pyydetty tuoretuotteena. Pakastetuotteen hinnan voi ilmoittaa Exceltaulukon

Vastaus 1 Ei voi tarjota pakastetuotetta, mikäli on pyydetty tuoretuotteena. Pakastetuotteen hinnan voi ilmoittaa Exceltaulukon LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN Kysymykset ja vastaukset 1 (7) VALMIS- JA PUOLIVALMISRUOKATUOTTEET Tarjouspyyntö 26/2015, 25.11.2015 Kysymys 1 Voiko tarjota seuraavia tuoretuotteena pyydettyjä tuotteita

Lisätiedot

RYHMÄ 1 OPPILAIDEN PULPETIT, TUOLIT, LUOKKIEN SÄILYTTIMET SEKÄ RUOKAILU/KOKOUSTILAN SÄILYTTIMET

RYHMÄ 1 OPPILAIDEN PULPETIT, TUOLIT, LUOKKIEN SÄILYTTIMET SEKÄ RUOKAILU/KOKOUSTILAN SÄILYTTIMET RANUAN KIRKONKYLÄN KOULU 04 HANKITTAVAT IRTOKALUSTEET TUOTERYHMITTÄIN Tarjousliite Kun tilan kohdalla mainitaan "luokkatilat" tarkemmat tilaerittelyt löytyvät Liite 4 ja Liite 5. Tarjouspyynnössä mainitut

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ SAVOLAKODIN YLEISTEN TILOJEN KALUSTEISTA

TARJOUSPYYNTÖ SAVOLAKODIN YLEISTEN TILOJEN KALUSTEISTA TARJOUSPYYNTÖ 20.6.2016 TARJOUSPYYNTÖ SAVOLAKODIN YLEISTEN TILOJEN KALUSTEISTA 1. Yleistä Akaan kaupunki pyytää tarjoustanne Savolakodin uudisrakennuksen yleisten tilojen kalusteista. Hankinta ei ole kokonaisarvoltaan

Lisätiedot

Teollisuushyllyt ja -kaapit. Tavaralle kuin tavaralle oma paikka. Työvälineiden ikä pitenee. Sovella-säilytysjärjestelmä on monipuolisesti muunneltava

Teollisuushyllyt ja -kaapit. Tavaralle kuin tavaralle oma paikka. Työvälineiden ikä pitenee. Sovella-säilytysjärjestelmä on monipuolisesti muunneltava Tavaralle kuin tavaralle oma paikka Erilaiset hyllyt ja kaapit ovat tarpeen, jotta järjestys säilyy työpaikalla. Valikoimamme on runsas ja monipuolinen, joten esittelemme tällä aukeamalla tuoteperheet

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ HEUREKAN AV-HANKINTA sivu 1(8)

TARJOUSPYYNTÖ HEUREKAN AV-HANKINTA sivu 1(8) HEUREKAN AV-HANKINTA sivu 1(8) 1 HEUREKAN AV-HANKINTA Hankinnasta on julkaistu hankintailmoitus 23.6.2016 sähköisessä tietokannassa www.hankintailmoitukset.fi. Tiedekeskussäätiö järjestää tarjouskilpailun

Lisätiedot

KATEAINEIDEN HANKINTA 2012

KATEAINEIDEN HANKINTA 2012 TARJOUSPYYNTÖ 1 (7) KATEAINEIDEN HANKINTA 2012 Hankintayksikkö Espoon kaupunki,., 02070 ESPOON KAUPUNKI. Tarjouspyyntö Espoon Kaupunkitekniikka-liikelaitos pyytää tarjoustanne viheralueiden rakentamiseen

Lisätiedot

Tarjousten arviointi ja vertailu toteutetaan seuraavasti:

Tarjousten arviointi ja vertailu toteutetaan seuraavasti: Tarjouspyyntö 1(4) Kiinteistötraktorin hankinta pyytää tarjoustanne kahdesta uudesta kiinteistötraktorista tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Hankinta toteutetaan määrärahojen niin salliessa.

Lisätiedot

ASIAKAS-/ NEUVOTTELUTILOJEN TUOLIMALLISTO

ASIAKAS-/ NEUVOTTELUTILOJEN TUOLIMALLISTO 1 ASIAKAS-/ NEUVOTTELUTILOJEN TUOLIMALLISTO 2 Seuraavaksi on esitelty asiakas-/neuvottelutilojen tuolimallistomme ja keskiosassa olevat ominaisuudet sisältyvät tuolimalliin. Mallistoesittelyssä olevat

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ 17.03.2016

TARJOUSPYYNTÖ 17.03.2016 JOUTSAN KUNNAN KIINTEISTÖJEN ILMANVAIHTOSUODATTIMIEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ 0. HANKINNAN KUVAUS JA HANKINTAYKSIKÖN TIEDOT 0.1. Hankinnan kohde ja laajuus 0.2. Hankintayksikkö Tarjouskilpailun tarkoituksena

Lisätiedot

Tuotekortit ISTUIMET

Tuotekortit ISTUIMET Tuotekortit ISTUIMET LIGHTNESS Design Samuli Naamanka 3282 3280, 3282, 3297 Istuin- ja selkä: Grada-vanerista valmistettu istuin ja selkä. Pinta luonnonvärinen koivu- tai pyökkiviilu, petsattu pyökkiviilu,

Lisätiedot

Porvoon kaupungin strategiatyön konsultointi

Porvoon kaupungin strategiatyön konsultointi Porvoon kaupungin strategiatyön konsultointi 10.10.2012 1(5) Porvoon kaupunki pyytää tarjoustanne strategiatyön konsultoinnista. Hankintamenettely Hankintamenettely on avoin. Hankittavan palvelun sisältö

Lisätiedot

vapaasti perillä paik.asennettuna Sopimuksen mukaan

vapaasti perillä paik.asennettuna Sopimuksen mukaan 851350 Turun kaupunki Sosiaali- ja terveystoimi Marja-Liisa Wilenius PL 301 01050 TURUN LASKUT Finland TARJOUS 381883-1 02.03.2012 1/6 Kiitämme tarjouspyynnöstänne ja tarjoamme Teille Martelan tuotteita

Lisätiedot

Kalusteet, toimisto Sopimusnumero KLKH159

Kalusteet, toimisto Sopimusnumero KLKH159 Kalusteet, toimisto 2019-2022 Sopimusnumero KLKH159 Kohde Puitesopimuksessa on kaksi toimintamallia, joista asiakas valitsee sitoutuessaan joko etusijajärjestys-mallin tai kevennetty kilpailutus-mallin.

Lisätiedot

Järjestelmävaatimukset on kuvattu liitteessä 1, hankinnan yksilöinti.

Järjestelmävaatimukset on kuvattu liitteessä 1, hankinnan yksilöinti. TARJOUSPYYNTÖ 1 (6) AJANVARAUS- JA KÄYTÖNHALLINTAOHJELMISTON HANKINTA Hankinnan kohde ja kuvaus Espoon kaupunki pyytää tarjousta Espoon kaupunginkirjaston asiakaskoneille (noin 200 kpl) hankittavasta ajanvaraus-

Lisätiedot

Kalusteet, päiväkoti Sopimusnumero KLKH136

Kalusteet, päiväkoti Sopimusnumero KLKH136 Kalusteet, päiväkoti 2018-2022 Sopimusnumero KLKH136 Kohde Puitesopimus sisältää päiväkotikalusteet. Tuotealueessa on kaksi toimintamallia, joista asiakas on valinnut sitoutuessaan joko etusijajärjestys-mallin

Lisätiedot

TOIMITUSSOPIMUS KIVIKON PÄIVÄKODIN OPPIMISYMPÄRISTÖN KALUSTEISTA

TOIMITUSSOPIMUS KIVIKON PÄIVÄKODIN OPPIMISYMPÄRISTÖN KALUSTEISTA Liite 5 Sopimusmalli (Kalusteet) TOIMITUSSOPIMUS KIVIKON PÄIVÄKODIN OPPIMISYMPÄRISTÖN KALUSTEISTA 1. Osapuolet ja yhteyshenkilöt Tilaaja: Kemin kaupunki Osoite: Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa:

Lisätiedot

TARJOUSTEN VERTAILUTAULUKKO H020-16HEL / Kassa-, turva- ja asiakirjakaapit, varastokalusteet

TARJOUSTEN VERTAILUTAULUKKO H020-16HEL / Kassa-, turva- ja asiakirjakaapit, varastokalusteet 1/13 TARJOUSTEN VERTAILUTAULUKKO H020-16HEL2016-009599 / Kassa-, turva- ja asiakirjakaapit, varastokalusteet : 6 : 6 Ryhmien yhteiset kriteerit Kaso Holdfast OU AJ Tuotteet Juha Punta Intolog Vantaa Hansab

Lisätiedot

Tilaaja: Ylioppilastutkintolautakunta (jäljempänä Tilaaja ) Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa: XXX

Tilaaja: Ylioppilastutkintolautakunta (jäljempänä Tilaaja ) Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa: XXX Hankinta: USB-muistitikut sähköiseen ylioppilaskokeeseen, dnro 1/221/2016 TARJOUSPYYNNÖN LIITE 1, SOPIMUSEHDOT SOPIMUS USB-MUISTITIKKUJEN TOIMITTAMISESTA 1. OSAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT Tilaaja: Ylioppilastutkintolautakunta

Lisätiedot

Vastaus: Ei. Tarjouspyynnön liitteessä 1 ilmoitettu vähimmäisvaatimukset.

Vastaus: Ei. Tarjouspyynnön liitteessä 1 ilmoitettu vähimmäisvaatimukset. OPPIMISTILOJEN KALUSTEIDEN TÄYDENNYSHANKINNAT TRE: 11806/02.07.01/2008 LISÄTIETO 21.1.2009 1. Kysymys: Ryhmä E Ruokalan pöydät: Voiko tarjota myös kiinteäkorkuista (72 cm) pöytämallia, jonka jalkarakenne

Lisätiedot

TOPLUX HINNASTO

TOPLUX HINNASTO TOPLUX HINNASTO 1.1.2017 2017 Kaikki hinnat alv 0%, EXW Toplux Oy Helsinki Pidätämme oikeudet hintojen muutoksiin Sisällysluettelo Team Optimum Fleximum Pro Pro Net Xenon Light Up Indy Saddle Sitool Director

Lisätiedot

L i u k u o v i k a a p i s t o t

L i u k u o v i k a a p i s t o t Liukuovikaapistot Smart on Tank Indoorin ratkaisu kodin säilytysongelmiin. Suunnittelimme räätälöitävien säilytysjärjestelmien malliston joka sopii kaikkiin tiloihin. Kapeammat kaksioviset tai leveämmäksi

Lisätiedot

Kauhajoen Äijälän päiväkodin irtokalustehankinta D/903/02.08.00.00/2012 Irtaimistoliite 2

Kauhajoen Äijälän päiväkodin irtokalustehankinta D/903/02.08.00.00/2012 Irtaimistoliite 2 Kauhajoen Äijälän päiväkodin irtokalustehankinta D/90/0.08.00.00/0 Irtaimistoliite Tarjoajan nimi: Yhteyshenkilö ja yhteystiedot: Tarjottavien tuotteiden tulee vastata väreiltään, materiaaleiltaan, mitoiltaan

Lisätiedot

Hinnasto 2014 / Hoiva ALV 0%

Hinnasto 2014 / Hoiva ALV 0% ALV 0% Sisällysluettelo Vanhushuollon kalusteet... 2 Anda... 2 Jatta... 3 Kaisa... 5 Kari... 6 Niiu... 8 Plus+... 9 Vicky sohvapöytä... 14 Toimitus- ja asennusmaksut... 15 Toimitusmaksu... 15 Asennusmaksu...

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ: HAMMASHOITOKONEYKSIKKÖ

TARJOUSPYYNTÖ: HAMMASHOITOKONEYKSIKKÖ TARJOUSPYYNTÖ: HAMMASHOITOKONEYKSIKKÖ 1. YLEISTÄ 2. TARJOUSPYYNNÖN KOHDE Tervola on n. 3300 asukkaan kunta Lapin eteläosassa. Suun terveydenhuollossa on kolme hammaslääkärin virkaa ja suuhygienistin toimi;

Lisätiedot

DOORIT...ja kaikki järjestyy! by Säilytysjärjestelmä HINNASTO 2012 www.masku.com Saranaovikaappien rungot, korkeus 236 cm, syvyys 59 cm Kpl Väri Tuotekoodi Ovh. EUR, alv. 23 % Valkoinen, leveys 50 cm 21300381

Lisätiedot

OSTOAPU PAX & KOMPLEMENT. Liukuovelliset vaatekaapit & sisusteet

OSTOAPU PAX & KOMPLEMENT. Liukuovelliset vaatekaapit & sisusteet OSTOAPU PAX & KOMPLEMENT Liukuovelliset vaatekaapit & sisusteet SUOMI Lisätietoja takuuvihkosessa TURVALLISUUS Kaapit on kiinnitettävä seinään. Erilaisiin seinämateriaaleihin tarvitaan erilaiset kiinnikkeet.

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTOLO: Pähkinäpuiset Tiffany kalusteet. s. 2-4 Valkoiseksi lakatut Tiffany kalusteet. s. 5-7

SISÄLLYSLUETTOLO: Pähkinäpuiset Tiffany kalusteet. s. 2-4 Valkoiseksi lakatut Tiffany kalusteet. s. 5-7 TIFFNY HINNASTO 2014 Pähkinäpuiset ja valkoiseksi lakatut Tiffany olohuoneen- ja ruokailutilojen kalusteet. SISÄLLYSLUETTOLO: Pähkinäpuiset Tiffany kalusteet. s. 2-4 Valkoiseksi lakatut Tiffany kalusteet.

Lisätiedot

Korttikoulutukset työnhakija-asiakkaille

Korttikoulutukset työnhakija-asiakkaille Tarjouspyyntö 1(7) Korttikoulutukset työnhakija-asiakkaille Tarjouspyyntö 2(7) TARJOUSPYYNTÖ Korttikoulutukset työnhakija-asiakkaille. 1. HANKINNAN TAUSTA JA TARKOITUS Oulun kaupungin Konsernipalveluiden

Lisätiedot

- oppilastuolit 15 kpl - kangasverhoilu, istuinpehmustettu, korkeuden säätö mahdollisuus

- oppilastuolit 15 kpl - kangasverhoilu, istuinpehmustettu, korkeuden säätö mahdollisuus Jämsän ammattiopisto T-rakennus Metsäoppilaitoksentie 14 42300 Jämsänkoski Isku Interior Oy Heikki Mäkelä Vastaukset liittyen T-rakennuksen irtokalustehankintaan Tila 100 - oppilastuolit 15 kpl - kangasverhoilu,

Lisätiedot

HYDRAULISEN PELASTUSVÄLINESARJAN HANKINTA

HYDRAULISEN PELASTUSVÄLINESARJAN HANKINTA 1 HYDRAULISEN PELASTUSVÄLINESARJAN HANKINTA Itä-Uudenmaan pelastuslaitos pyytää tarjoustanne hydraulisesta pelastusvälinesarjasta. Hankintamenettely Osatarjous Vaihtoehtotarjous Tarjoajan kelpoisuus Hankintamenettely

Lisätiedot