TEUVAN KUNTA Kirkonseudun asemakaavan muutos, Lehtiharjun alue

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TEUVAN KUNTA Kirkonseudun asemakaavan muutos, Lehtiharjun alue"

Transkriptio

1 ASEMAKAAVAN SELOSTUSLUONNOS 16X AK2 Kvalt TEUVAN KUNTA Kirkonseudun asemakaavan muutos, Lehtiharjun alue Kortteli 241

2 TEUVAN KUNTA 1 1 PERUSTIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan selostus, joka koskee päivättyä kaavakarttaa. Asemakaavan muutos koskee korttelia 241 ja siihen liittyvää katualuetta. Asemakaavan muutoksella muodostuu kortteli 241 sekä siihen liittyvä katualue. Kuva 1. Alueen sijainti 1.2 Kaava-alueen sijainti ja laajuus Kaava-alue sijaitsee Teuvan keskustassa ja rajautuu lännessä Horontiehen (st 682 Ylimarkku Teuva) ja etelässä Tammitiehen. Kaavoitettavan alueen pinta-ala on noin 2,4 ha. 1.3 Kaavan nimi ja tarkoitus Asemakaavan nimi on KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS, LEHTIHARJUN ALUE. Tavoitteena on muuttaa koko korttelialue sosiaalitointa ja terveydenhuoltoa palvelevaksi alueeksi lisärakentamista varten.

3 TEUVAN KUNTA Sisällysluettelo 1 PERUSTIEDOT Tunnistetiedot Kaava-alueen sijainti ja laajuus Kaavan nimi ja tarkoitus Sisällysluettelo Liiteasiakirjat Muut kaavaa koskevat asiakirjat, selvitykset ja lähdemateriaali 3 2 TIIVISTELMÄ Kaavaprosessin vaiheet Asemakaava Asemakaavan toteuttaminen 4 3 LÄHTÖKOHDAT Selvitys suunnittelualueen oloista Suunnittelutilanne 7 4 ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET Asemakaavan suunnittelun tarve Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset Osallistuminen ja yhteistyö Asemakaavan tavoitteet Asemakaavaratkaisun vaihtoehdot ja niiden vaikutukset 11 5 ASEMAKAAVAN KUVAUS Kaavan rakenne Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen Aluevaraukset Kaavan vaikutukset Kaavamerkinnät ja -määräykset Nimistö 14 6 ASEMAKAAVAN TOTEUTUS... 15

4 TEUVAN KUNTA Liiteasiakirjat Liite 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1.6 Muut kaavaa koskevat asiakirjat, selvitykset ja lähdemateriaali 2011 Etelä-Pohjanmaan kaupan palveluverkko selvitys, Etelä-Pohjanmaan liitto, FCG Oy 2009 Rakennettu kulttuuriympäristö, valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt, Museovirasto/Ympäristöministeriö 2007 Osayleiskaavan luontoselvitys, Pöyry Environment Oy 2006 Osayleiskaavan tieverkkoselvitys, Pöyry Infra Oy 2006 Osayleiskaavan maisemaselvitys, Pöyry Environment Oy 2006 Osayleiskaavan kulttuuriympäristöselvitys, Pöyry Environment Oy 2005 Osayleiskaavan arkeologinen selvitys, Pohjanmaan museo 2004 Vanhustenhuollon strategia vuoteen 2009, Teuvan kunta 2004 Teuvan kunnan vesihuollon kehittämis- ja yleissuunnitelma, Air-Ix Ympäristö Oy 1993 Rakennettu kulttuuriympäristö. Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt, Museovirasto/Ympäristöministeriö

5 TEUVAN KUNTA 4 2 TIIVISTELMÄ 2.1 Kaavaprosessin vaiheet Teuvan kunnanhallitus päätti maaliskuussa 2013 asemakaavamuutoksen laatimisesta. Kaavoituksen vireilletulosta ilmoitettiin osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta tiedottamalla ja asettamalla se nähtäville yhdessä kaavaluonnoksen kanssa kuussa Kaavaehdotus asetettiin kuussa valmisteluaineistoineen virallisesti nähtäville. Kunnanvaltuusto hyväksyi asemakaavan kuussa. 2.2 Asemakaava Suunnittelualueelle on osoitettu sosiaalitointa ja terveydenhuoltoa palvelevien rakennusten korttelialuetta (YS) ja katualuetta. Kaavassa on annettu määräyksiä mm. puuston säilyttämisestä. 2.3 Asemakaavan toteuttaminen Alue on osittain rakennettua ympäristöä. Uudis- ja täydennysrakentaminen tapahtuu alueella tarpeen mukaan kaavan saatua lainvoiman.

6 TEUVAN KUNTA 5 3 LÄHTÖKOHDAT 3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista Alueen yleiskuvaus Kaavoitettava alue sijaitsee Teuvan keskustassa. Alue rajautuu lännessä Horontiehen (st 682) ja etelässä Tammitiehen. Alueella sijaitsee Lehtiharjun sairaala, vanhuspsykiatrianosasto ja Teuvan palvelukoti. Kuva 2. Ote alueen ilmakuvasta

7 TEUVAN KUNTA Luonnonympäristö Maisemaselvitys 2006 Osayleiskaavan maisemaselvityksen mukaan alueella ei ole erityisiä kohteita, mutta alue kuuluu selvityksen mukaan ensisijaisesti rakennettaviin alueisiin, jotka sijoittuvat metsäselänteille ja niiden reuna-alueille. Luonnonolot Suunnittelualueen eteläosa on rakentamatonta aluetta, jossa on jonkin verran puu- ja pensaskasvustoa. Maasto viettää lounaaseen korkeuden vaihdellessa noin välillä +64,5 +66,0 m. Kasvillisuutta ja puustoa on jonkin verran alueella pihapiirissä. Lisäksi alueen itäosassa ja Horontien varressa on korkeapuustoista männikköä. Luontoselvitys 2007 Teuvan keskustan ja Kauppilan osayleiskaavoituksen yhteydessä on vuonna 2007 laadittu luontoselvitys. Luontoselvityksen mukaan alueella ei ole sellaisia luontoarvoja, jotka tulisi huomioida kaavoituksessa Rakennettu ympäristö Yhdyskuntarakenne Alue sijoittuu Teuvan keskustan pohjoispuolelle. Rakennettu ympäristö ja rakennuskanta Alueella sijaitsee Lehtiharjun sairaalarakennuksia. Alue sijoittuu Kauppilan kylän valtakunnallisesti merkittävään kulttuurihistorialliseen ympäristöön (Rakennettu kulttuuriympäristö, Museovirasto/Ympäristöministeriö 1993). Museoviraston mukaan kohde on huomioitava jatkossa maakunnallisesti arvokkaana kulttuurihistoriallisena ympäristönä, koska se ei sisälly vuonna 2009 päivitettyyn luetteloon. Teuvan keskustan alueella on vuonna 2001 kartoitettu kaikki ennen vuotta 1960 rakennetut pihapiirit/kohteet. Kartoitetuista kohteista on inventoitu vähintään kohtalaisesti perinteisessä asussaan säilyneet kohteet vuonna 2005 Keskustan ja Kauppilan osayleiskaavan kulttuuriympäristöselvityksen yhteydessä. Suunnittelualueella sijaitseva Lehtiharjun sairaala (kohde 71) on yleiskaavoituksen yhteydessä merkitty jatkossa inventoitavaksi kohteeksi. Lehtiharjun sairaalan vanhimmat rakennukset ovat luvuilta. Kulttuuriympäristöselvityksessä ei katsottu pihapiiri- ja rakennuskohtaisia inventointeja asemakaava-alueilla yleiskaavoituksen kannalta tarpeelliseksi. Osayleiskaavaa varten laaditun muinaisjäännösinventoinnin perusteella alueella ei ole todettu kiinteitä muinaisjäännöksiä. Palvelut Suunnittelualueella sijaitsee Lehtiharjun sairaala, vanhuspsykiatrianosasto ja Teuvan palvelukoti. Muuten alue tukeutuu Teuvan keskustan julkisiin ja kaupallisiin palveluihin. Virkistys Suunnittelualueen pohjoispuolella noin 100 m päässä sijaitsee Lehtiharjun kuntorata, jonne on kevyen liikenteen yhteys alueen itäpuolelta. Liikenne Alueen länsipuolella kulkeva Horontie on yleinen tie (st 682, Ylimarkku Teuva). Horontien varressa kulkee kevyen liikenteen väylä Lehtiharjun sairaalalle saakka.

8 TEUVAN KUNTA 7 Tekninen huolto Alue on vesi-, viemäri- ja kaukolämpöverkoston piirissä. Alueella kulkevat vesi-, viemäri- ja kaukolämpöjohdot on esitetty siirrettäväksi Tammitien ja Horontien puoleisille reunoille. Ympäristönsuojelu ja ympäristöhäiriöt Melu Horontien (st 682) keskivuorokausiliikenne oli 604 ajoneuvoa/vrk vuonna Ennusteen mukaan Horontien liikennemäärä ei kasva merkittävästi vuoteen 2030 mennessä. Ennustetulla liikennemäärällä ja ajoneuvonopeudella 80 km/h keskimääräinen 55 db:n ulkomelualue ulottuu noin 38 metrin päähän tien keskilinjasta. Tieliikennemelu aiheuttaa suojaustarvetta ulkomelun suhteen Maanomistus Suunnittelualue on Teuvan kunnan omistuksessa. 3.2 Suunnittelutilanne Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset Maakuntakaava Teuvan kunta kuuluu Etelä-Pohjanmaan liiton toimialueeseen. Maakuntavaltuusto on hyväksynyt Etelä-Pohjanmaan maakuntakaavan Ympäristöministeriö on vahvistanut maakuntakaavan Valtioneuvoston päätös valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista tuli voimaan vuonna Tarkistetut tavoitteet tulivat voimaan Kuva 3. Ote maakuntakaavasta Yleiskaava Kaavoitettavalla alueella on voimassa Teuvan Keskustan ja Kauppilan osayleiskaava, joka on hyväksytty kunnanvaltuustossa

9 TEUVAN KUNTA 8 Kuva 4. Ote Keskustan ja Kauppilan osayleiskaavasta, KV

10 TEUVAN KUNTA 9 Asemakaava Suunnittelualueella on voimassa seuraava asemakaava: 51 Kirkonseudun asemakaavan muutos ja laajennus, kortteli 241 KV hyv Kuva 5. Ote asemakaavayhdistelmästä Rakennusjärjestys Teuvan kunnan rakennusjärjestyksen on kunnanvaltuusto hyväksynyt ja se on tullut voimaan Pohjakartta Kaavoituksen pohjakartan on laatinut Mittaustekniikka Oy. Pohjakartta on hyväksytty

11 TEUVAN KUNTA 10 4 ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 4.1 Asemakaavan suunnittelun tarve Kaavoitustyöhön ryhdyttiin tarpeesta saada lisää palveluasuntoja alueelle. 4.2 Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset Teuvan kunnanhallitus on tehnyt kaavoituspäätöksen asemakaavamuutoksen laatimisesta kortteliin 241. Kaavoitustyö käynnistettiin Pöyry Finland Oy:ssä keväällä Osallistuminen ja yhteistyö Osalliset Kaavoitustyötä varten laadittiin osallistumis- ja arviointisuunnitelma, jossa osallisiksi määriteltiin kuntalaiset, alueen asukkaat, rajanaapurit, alueen maanomistajat ja kiinteistönomistajat, Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä, kunnanvaltuusto, kunnanhallitus, tekninen lautakunta, rakennuslautakunta, tulevaisuuslautakunta, muut lautakunnat, Kurikan kaupunki / Jurvan alue, Kauhajoen kaupunki, Isojoen kunta, Karijoen kunta, Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Etelä-Pohjanmaan liitto, Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, Pohjanmaan museo, Anvia Oyj, Fortum Sähkönsiirto Oy, Mikeva Oy Teuvan palvelukoti, Suupohjan seutuverkko Oy, TeliaSonera Finland Oyj, mahdolliset muut yritykset ja yhteisöt sekä muut osalliset ja osalliseksi ilmoittautuvat. Liite 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Vireilletulo Asemakaavan muutos tuli vireille osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta tiedottamisen yhteydessä Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta on tiedotettu ja se on ollut yhdessä kaavaluonnoksen kanssa MRA 30 :n mukaisesti laatimisvaiheen materiaaleineen nähtävillä Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja kaavaluonnos on lähetetty viranomaisille. Kaavaehdotus on ollut MRA 27 :n mukaisesti julkisesti nähtävillä.... välisen ajan. Kaavaehdotuksesta saatiin/ei saatu muistutuksia. Kunnanhallitus päätti kokouksessaan.. esittää asemakaavaa kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi. Kunnanvaltuusto hyväksyi asemakaavan... Kaavaehdotuksesta pyydetään tarvittavat lausunnot Viranomaisyhteistyö Viranomaisyhteistyö on hoidettu lausuntomenettelyllä.

12 TEUVAN KUNTA Asemakaavan tavoitteet Lähtökohta-aineiston antamat tavoitteet Kunnan asettamat tavoitteet Kunnan tavoitteena on mahdollistaa sosiaalitointa ja terveydenhuoltoa palveleva lisärakentaminen alueella. Suunnittelutilanteesta johdetut tavoitteet Maakuntakaava Maakuntakaavassa suunnittelualue kuuluu Teuvan taajamatoimintojen alueeseen. Kohdeselostuksen mukaan alueen suunnittelussa tulee edistää yhdyskuntarakenteen tiivistämistä, täydennysrakentamista ja taajamakuvan eheyttämistä. Suunnittelualue sisältyy maakuntakaavassa Kauppilan kylän alueelle osoitettuun kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta tärkeään alueeseen sekä Kauppilan Perälän Riipin Äystön ja Karijoen Myrkyn alueelle osoitettuun maaseudun kehittämisen kohdealueeseen (mk-1). Horontien länsipuolelle on osoitettu teollisuus- ja varastoalueen kohdemerkintä (t). Yleiskaava Osayleiskaavassa suunnittelualueelle on osoitettu julkisten palvelujen ja hallinnon aluetta (PY) sekä pientalovaltaista asuntoaluetta (AP). Lähiympäristöön on osoitettu pientalovaltaisia asuntoalueita (AP, AP-2), teollisuusaluetta (TY) ja lähivirkistysalueita (VL). Suunnittelualue sisältyy Kauppilan kylän valtakunnallisesti merkittävään kulttuuriympäristöön (Museovirasto/Ympäristöministeriö 1993), joka on merkitty osayleiskaavaan maisemallisesti arvokkaana alueena (ma-1). Seututien varteen on esitetty kevyen liikenteen väylä sekä keskimääräisen 55 dba:n ulkomeluvyöhykkeen raja Asemakaava Voimassa olevassa asemakaavassa alueelle on merkitty sosiaalitointa ja terveydenhuoltoa palvelevien rakennusten korttelialue (YS/s) sekä erillispientalojen (AO) korttelialueita ja katualuetta. Lähiympäristöön on osoitettu erillispientalojen (AO), asuinpientalojen (AP) ja maatilojen talouskeskusten (AM) korttelialueita sekä lähivirkistysalueita (VL) ja maatalousaluetta (MT). Alueen oloista ja ominaisuuksista johdetut tavoitteet Alueen sijoittuminen maantien melualueelle huomioidaan kaavoituksessa. 4.5 Asemakaavaratkaisun vaihtoehdot ja niiden vaikutukset Asemakaavaratkaisun valinta ja perusteet Kaavaluonnos Alueelta laadittiin lähtötietojen sekä esitettyjen tavoitteiden perusteella kaavaluonnos Luonnoksessa alue on muutettu sosiaalitointa ja terveydenhuoltoa palvelevien rakennusten korttelialueeksi (YS). Kaavaluonnos oli yleisesti nähtävillä Kaavaluonnoksesta pyydettiin lausunnot viranomaisilta sekä sähköyhtiöltä. Lausunnot saatiin

13 TEUVAN KUNTA 12 5 ASEMAKAAVAN KUVAUS 5.1 Kaavan rakenne Kortteliin 241 on osoitettu yhteensä 8523 krsm 2 rakennusoikeutta sosiaalitointa ja terveydenhuoltoa palveleville rakennuksille. Kaavan toteutuessa kokonaisuudessaan arvioidaan alueelle sijoittuvan asukkaita noin 170 jos mitoitusperusteena käytetään 1 asukas / 50 asunto-krsm 2 ja työpaikkoja noin 85 jos mitoitusperusteena käytetään 1 työpaikka / 100 krsm Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen Kaavassa on annettu määräyksiä mm. puuston säilyttämisestä. Liikennemelulta suojautuminen on toteutettu antamalla määräys melualueelle sijoittuvien uudisrakennusten ulko-oleskelutilojen melusuojauksesta. 5.3 Aluevaraukset Alueelle on osoitettu sosiaalitointa ja terveydenhuoltoa palvelevien rakennusten korttelialuetta (YS) sekä katualuetta Korttelialueet Sosiaalitointa ja terveydenhuoltoa palvelevien rakennusten korttelialue YS Korttelin 241 tontit 1 3 on varattu sosiaalitointa ja terveydenhuoltoa palvelevien rakennusten korttelialueeksi (YS). - Korttelin 241 tonteilla 1 ja 2 saa rakentaa enintään II-kerroksisia rakennuksia. Tontin 3 länsiosassa saa rakentaa enintään III-kerroksisia rakennuksia. Tontin 3 itäosaan on merkitty rakennusala, jolle saa rakentaa enintään I-kerroksisia rakennuksia. - Tehokkuusluku on e = 0.35, mikä merkitsee noin 2087 krsm 2 rakennusoikeutta tontilla 1, noin 1364 krsm 2 tontilla 2 ja noin 5072 krsm 2 rakennusoikeutta tontilla 3. Tontti 1 on kooltaan 5964 m 2, tontti 2 on 3896 m 2 ja tontti 3 on m 2. - Tontin 2 pohjoisosaan ja tontin 3 etelä- sekä länsiosaan on merkitty alueen osa (s-2), jolla puusto säilytetään. - Tontin 1 eteläreunaan sekä tontin 2 etelä- ja itäreunaan on merkitty istutettava alueen osa sekä säilytettävä tai istutettava puurivi Tammitietä vasten. Lisäksi tontin 1 pohjoisreunaan ja tontin 3 itäreunaan on merkitty säilytettävä tai istutettava puurivi. - Tontin 1 itäreunaan on osoitettu ohjeellinen jalankululle ja polkupyöräilylle varattu alueen osa (pp). - Tontin 1 etelä- ja pohjoisosiin, tontin 2 eteläosaan sekä tontin 3 etelä- ja pohjoisosiin on merkitty ohjeelliset pysäköimispaikat (p). - Tontin 1 eteläosaan ja tontin 3 pohjoisosaan on merkitty yleisen tien näkemäalueeksi varattu alueen osa (nä) seututietä vasten. - Tontin 1 länsi- ja eteläreunaan ja tontin 3 eteläreunaan on merkitty maanalaisia johtoja varten varattu alueen osa viemärille (j), lämpöputkelle (l) ja vesijohdolle (v). - Tontin 1 kulmaukseen seututien risteysaluetta vasten on merkitty katualueen rajan osa, jonka kohdalta ei saa järjestää ajoneuvoliittymää. - Tonttien 1 ja 3 länsiosaan on merkitty keskimääräinen 55 dba:n ulkomeluvyöhykkeen raja (sv- 1). Uudisrakentamisen ulko-oleskelutilat tulee suojata rakennusten sijoittelulla tai meluaidalla siten, että ulkomelu ei ylitä 55 db:iä. - Autopaikkoja tulee rakentaa vähintään 1 ap/70 krsm 2.

14 TEUVAN KUNTA Muut alueet Katualueet Tammitien katualuetta on levennetty seututien liittymän kohdalla. 5.4 Kaavan vaikutukset Vaikutukset rakennettuun ympäristöön Yhdyskuntarakenne Alueen rakentaminen täydentää Lehtiharjun alueen nykyistä rakennetta ja maankäytöllistä kehitystä. Asemakaavamuutoksella tarkistetaan vähäisesti yleiskaavan aluerajauksia. Suunnittelualue sijaitsee yhdyskuntarakenteen kannalta edullisesti. Taajamakuva Alueen täydennysrakentaminen kehittää taajamakuvaa rakennetumman ympäristön suuntaan. Luonnontilaista ilmettä kuitenkin säilyy istutuksia, kasvillisuutta ja puustoa sekä rakentamista koskevin määräyksin. Palvelut Alueen rakentuminen täydentää Teuvan keskustan palveluja. Työpaikat, elinkeinotoiminta Kaava mahdollistaa toteutuessaan keskusta-alueen työpaikkojen määrän lisäämisen. Virkistys Ympäristön virkistysalueet ovat alueen asukkaiden käytössä. Lehtiharjun kuntoradalle alueen pohjoispuolella on hyvät yhteydet. Liikenne Täydennysrakentaminen lisää jonkin verran liikennettä alueella. Horontien varressa on kevyen liikenteen väylä Lehtiharjun sairaalalle saakka. Kaavaratkaisujen pohjalta on mahdollista huomioida kevyen liikenteen asema aiempaa paremmin. Tekninen huolto Alue on liitettävissä teknisiin verkostoihin. Ympäristön häiriötekijät Melu Kaavan toteutuminen nostaa jonkin verran Horontien liikennemäärää, mutta liikennemelun taso jää kuitenkin niin vähäiseksi, että sillä ei ole merkittävää vaikutusta alueen maankäyttöön. Uudisrakentamisessa ulko-oleskelutilat tulee suojata ensisijaisesti rakennusten sijoittelulla (oleskelupihat rakennusten suojaan) tai meluaidalla siten, että ulkomelu ei ylitä 55 db:iä Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön Maisema Alueen yleisilme muuttuu rakennetumpaan suuntaan. Alueen puustoista ilmettä on pyritty säilyttämään istutettavilla tontin osilla. Lisäksi kaavassa on annettu rakennustapaa ja kasvillisuutta koskevia määräyksiä.

15 TEUVAN KUNTA 14 Luonnonolot Kaavamuutoksella ei ole vaikutusta luonnonoloihin. Horontien varressa sekä alueen itäreunassa sijaitsevan korkean puuston säilyttämiseksi on annettu kaavassa määräyksiä. 5.5 Kaavamerkinnät ja -määräykset Kaavassa on annettu määräyksiä, jotka koskevat rakentamistapaa ja kasvillisuuden säilyttämistä, ks. kohta Korttelialueet. Rakennustapa - Rakennukset tulee rakentaa kortteleittain yhtenäistä rakennustapaa noudattaen. Kasvillisuus - Rakentamaton tontin osa, jota ei käytetä oleskelu-, liikenne- tai pysäköintialueena, on istutettava ja hoidettava puistomaisessa kunnossa. 5.6 Nimistö Nimistö on säilytetty ennallaan.

16 TEUVAN KUNTA 15 6 ASEMAKAAVAN TOTEUTUS Asemakaava alkaa toteutua sen jälkeen, kun kaava on saanut lainvoiman. SEINÄJOELLA Liisa Märijärvi-Vanhanen Osastopäällikkö Kaupunki- ja aluesuunnittelu Anne Koskela Projektipäällikkö PÖYRY FINLAND OY Seinäjoen aluetoimisto Kampusranta 9 C Seinäjoki 16X AK2

17 Teuva, Kirkonseudun asemakaavan muutos, Lehtiharjun alue Osallistumis- ja arviointisuunnitelma TEUVAN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS, LEHTIHARJUN ALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Suunnitelman nimi ja suunnittelualue Suunnitelman nimi on KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS, LEHTIHARJUN ALUE. Suunnittelualue sijaitsee Teuvan keskustan pohjoisosassa ja rajautuu länsipuolella Horontiehen (seututie 682, Ylimarkku Teuva) ja eteläpuolella Tammitiehen. Suunnittelualueen laajuus on 2,4 ha. Alueen sijainti on esitetty kuvassa 1. Kuva 1. Suunnittelualueen sijainti on kuvassa rajattu mustalla. LIITE 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1

18 Teuva, Kirkonseudun asemakaavan muutos, Lehtiharjun alue Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Suunnittelutehtävän määrittely ja tavoitteet Teuvan kunnanhallitus on päättänyt asemakaavan muutoksen laatimisesta. Asemakaavan muutos koskee Kirkonseudun asemakaavan korttelia 241 sekä siihen liittyvää katualuetta. Tavoitteena on muuttaa koko kortteli sosiaalitointa ja terveydenhuoltoa palvelevaksi alueeksi lisärakentamista varten. Voimassa olevassa asemakaavassa korttelin eteläosa on osoitettu erillispientalojen korttelialueeksi. Suunnittelun lähtökohdat, tehdyt selvitykset ja aiemmat suunnitelmat Maakuntakaava ja valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet Teuvan kunta kuuluu Etelä-Pohjanmaan liiton alueeseen, jolla on voimassa toukokuussa 2005 vahvistettu maakuntakaava. Valtioneuvoston päätös valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista tuli voimaan vuonna Tarkistetut tavoitteet tulivat voimaan Maakuntakaavassa suunnittelualue kuuluu Teuvan taajamatoimintojen alueeseen. Kohdeselostuksen mukaan alueen suunnittelussa tulee edistää yhdyskuntarakenteen tiivistämistä, täydennysrakentamista ja taajamakuvan eheyttämistä. Suunnittelualue sisältyy maakuntakaavassa Kauppilan kylän alueelle osoitettuun kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta tärkeään alueeseen sekä Kauppilan Perälän Riipin Äystön ja Karijoen Myrkyn alueelle osoitettuun maaseudun kehittämisen kohdealueeseen (mk-1). Horontien länsipuolelle on osoitettu teollisuus- ja varastoalueen kohdemerkintä (t). Yleiskaava Kunnanvaltuuston keväällä 2008 hyväksymässä Teuvan Keskustan ja Kauppilan osayleiskaavassa suunnittelualueelle on osoitettu julkisten palvelujen ja hallinnon aluetta (PY) sekä pientalovaltaista asuntoaluetta (AP). Lähiympäristöön on osoitettu pientalovaltaisia asuntoalueita (AP, AP-2), teollisuusaluetta (TY) ja lähivirkistysalueita (VL). Suunnittelualue sisältyy Kauppilan kylän valtakunnallisesti merkittävään kulttuuriympäristöön (Museovirasto/Ympäristöministeriö 1993), joka on merkitty osayleiskaavaan maisemallisesti arvokkaana alueena (ma-1). Seututien varteen on esitetty kevyen liikenteen väylä sekä keskimääräisen 55 dba:n ulkomeluvyöhykkeen raja. (Ks. kuva 2) LIITE 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2

19 Teuva, Kirkonseudun asemakaavan muutos, Lehtiharjun alue Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kuva 2: Ote Keskustan ja Kauppilan osayleiskaavasta, KV Asemakaava Suunnittelualueella on voimassa seuraava asemakaava: 51 Kirkonseudun asemakaavan muutos ja laajennus KV hyv Voimassa olevassa asemakaavassa alueelle on merkitty sosiaalitointa ja terveydenhuoltoa palvelevien rakennusten korttelialue (YS/s) sekä erillispientalojen (AO) korttelialueita ja katualuetta. Lähiympäristöön on osoitettu erillispientalojen (AO), asuinpientalojen (AP) ja maatilojen talouskeskusten (AM) korttelialueita sekä lähivirkistysalueita (VL) ja maatalousaluetta (MT). (Ks. kuva 3) LIITE 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 3

20 Teuva, Kirkonseudun asemakaavan muutos, Lehtiharjun alue Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kuva 3: Ote asemakaavayhdistelmästä Laaditut selvitykset ja suunnitelmat Osayleiskaavan luontoselvitys, Pöyry Environment Oy 2007 Osayleiskaavan tieverkkoselvitys, Pöyry Infra Oy 2006 Osayleiskaavan maisemaselvitys, Pöyry Environment Oy 2006 Osayleiskaavan kulttuuriympäristöselvitys, Pöyry Environment Oy 2006 Osayleiskaavan arkeologinen selvitys, Pohjanmaan museo 2005 Nykytilanne Suunnittelualueella sijaitsee Lehtiharjun sairaala, vanhuspsykiatrianosasto ja Teuvan palvelukoti. Alue rajautuu länsipuolelta Horontiehen (st 682) ja eteläpuolelta Tammitiehen. Alue on vesija viemäriverkoston sekä kaukolämmön piirissä. Sähkönjakelusta vastaa Fortum Sähkönsiirto Oy. Alue on kunnan omistuksessa. Suunnittelualueen eteläosa on rakentamatonta aluetta, jossa on jonkin verran puu- ja pensaskasvustoa. Lisäksi alueen itäosassa ja Horontien varressa on korkeapuustoista männikköä. Kulttuuriympäristön ja luonnonympäristön erityiset kohteet Alue sijoittuu valtakunnallisesti merkittävään kulttuurihistorialliseen ympäristöön (Rakennettu kulttuuriympäristö, Museovirasto/Ympäristöministeriö 1993). Museoviraston mukaan kohde on huomioitava jatkossa maakunnallisesti arvokkaana kulttuurihistoriallisena ympäristönä, koska se ei sisälly päivitettyyn luetteloon (RKY2010). LIITE 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 4

21 Teuva, Kirkonseudun asemakaavan muutos, Lehtiharjun alue Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osayleiskaavaa varten laaditun muinaisjäännösinventoinnin perusteella alueella ei ole todettu kiinteitä muinaisjäännöksiä. Osayleiskaavan kulttuuriympäristöselvityksessä Lehtiharjun sairaala (kohde 71) on merkitty jatkossa inventoitavaksi kohteeksi. Sairaalan alueen vanhimmat rakennukset ovat tai 50-luvulta. Osayleiskaavan maisemaselvityksen mukaan alueella ei ole erityisiä kohteita, mutta alue kuuluu ensisijaisesti rakennettaviin alueisiin, jotka sijoittuvat metsäselänteille ja niiden reuna-alueille. Osayleiskaavan luontoselvityksen mukaan alueella ei ole erityisiä luonnonympäristön kohteita. Vaikutusalue Alustavasti asemakaavan vaikutusalueeseen kuuluu suunnittelualue lähiympäristöineen. Osalliset Asukkaat, kiinteistönomistajat, maanomistajat ja muut osalliset Kuntalaiset, alueen asukkaat sekä rajanaapurit Alueen maanomistajat ja kiinteistönomistajat Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Muut osalliset ja osalliseksi ilmoittautuvat Teuvan kunta Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Tekninen lautakunta Rakennuslautakunta Tulevaisuuslautakunta Muut lautakunnat Naapurikunnat Kurikan kaupunki, Jurvan alue Kauhajoen kaupunki Isojoen kunta Karijoen kunta Viranomaiset Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY) Etelä-Pohjanmaan liitto Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto (AVI) Pohjanmaan museo Yritykset ja yhteisöt Anvia Oyj Fortum Sähkönsiirto Oy Mikeva Oy Teuvan palvelukoti Suupohjan seutuverkko Oy TeliaSonera Finland Oyj Muut mahdolliset yritykset ja yhteisöt Tiedottaminen Kaavoituksen vireille tulosta ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman sekä kaavan ja siihen liittyvän suunnittelumateriaalin nähtävillä olosta tiedotetaan kunnan ilmoitustaululla, paikallislehdessä sekä kunnan internet-sivustolla jäljempänä olevan aikataulun mukaisesti. Kaavoitusprosessiin mahdollisesti myöhemmin tulleista oleellisista muutoksista tiedotetaan vastaavasti. LIITE 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 5

22 Teuva, Kirkonseudun asemakaavan muutos, Lehtiharjun alue Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tämä osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä ja saatetaan tiedoksi lehti-ilmoituksella lokakuussa Kaavan nähtävillä olossa kaavoitukseen liittyvä materiaali on nähtävillä Teuvan kunnan teknisessä toimistossa (käyntiosoite: Porvarintie 26 D) sekä kunnan Internet-sivuilla. Osallistuminen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Palautteen tästä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta voi osoittaa Teuvan kunnan tekniseen toimistoon osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävillä olon aikana. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa voidaan täydentää suunnittelun kuluessa. Osallisella on mahdollisuus saattaa suunnitelman asianmukaisuus alueellisen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY) arvioitavaksi neuvottelumenettelyä käyttäen (MRL 64 ja MRA 31 ). Luonnosvaihe Luonnosvaiheessa tilaisuus mielipiteen esittämiseen (MRA 30 ) järjestetään asettamalla valmisteluaineisto nähtäville. Tarvittaessa asiasta järjestetään yleisölle suunnattu tilaisuus. Huomautuksia ja mielipiteitä Lehtiharjun alueen asemakaavan muutosta koskevissa asioissa voi jättää nähtävillä olon aikana Teuvan kunnan tekniseen toimistoon. Ehdotusvaihe Ehdotusvaiheessa asemakaavan muutosehdotus pidetään julkisesti nähtävänä (MRA 27 ) Teuvan kunnassa. Kunnan jäsenillä ja osallisilla on oikeus tehdä muistutus kaavaehdotuksesta. Muistutus on toimitettava Teuvan kunnanvirastoon kunnanhallitukselle osoitettuna (käyntiosoite: Porvarintie 20 A 4, postiosoite: PL 25, Teuva) ennen kaavaehdotuksen nähtävillä olon päättymistä. Viranomaisyhteistyö Asemakaavasta pyydetään lausunnot tarvittavilta viranomaisilta luonnos- ja ehdotusvaiheessa. Viranomaistyöneuvotteluja järjestetään tarpeen mukaan. Selvitettävät vaikutukset ja vaikutusten arvioinnin menetelmät Vaikutusten arvioinnin pohjana käytetään tehtyjä selvityksiä ja asiantuntijoiden sekä osallisiksi määriteltyjen kannanottoja. Kaavoituksen kulku, aikataulut ja päätöksenteko Vuorovaikutuksen järjestäminen tapahtuu Teuvan kunnan toimesta. Kaavan laatiminen tapahtuu konsulttityönä Pöyry Finland Oy:n Seinäjoen toimistossa. Kaavoituksen vireilletulo, tiedottaminen, osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävilläolo (MRL 63 ) lokakuu 2013 Mielipiteen esittäminen kaavaa valmisteltaessa (MRA 30 ); Luonnoksen nähtävillä olo, mahdollinen yleisötilaisuus, mielipiteet / lausunnot, viranomaisneuvottelu loka-marraskuu 2013 Tekninen lautakunta / Kunnanhallitus Mielipiteiden käsittely, muutokset kaavaluonnokseen marraskuu 2013 Kaavaehdotuksen asettaminen julkisesti nähtäville 30 päivän ajaksi (MRA 27 ); Muistutukset ja lausunnot, viranomaisneuvottelu tarvittaessa loppuvuosi 2013 Kunnanvaltuusto hyväksynee asemakaavan alkuvuosi 2014 LIITE 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 6

23 Teuva, Kirkonseudun asemakaavan muutos, Lehtiharjun alue Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Yhteystiedot Teuvan kunta Porvarintie 20 A 4 PL TEUVA Pöyry Finland Oy Kampusranta 9 C Seinäjoki kunnaninsinööri Markku Salonen, (06) puh. (06) fax (06) sähköposti: projektipäällikkö Anne Koskela puh sähköposti: LIITE 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 7

ASEMAKAAVAN SELOSTUS. 16WWE0407.B732.SLU Kvalt... 10.2.2011

ASEMAKAAVAN SELOSTUS. 16WWE0407.B732.SLU Kvalt... 10.2.2011 ASEMAKAAVAN SELOSTUS 16WWE0407.B732.SLU Kvalt... 10.2.2011 LAPUA Lapuan kaupungin 17. Alanurmon kaupunginosan asemakaavan laajennus, Vierulanpellon alue Korttelit 004 010 sekä niihin liittyvät virkistys-,

Lisätiedot

KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, korttelit 14 ja 15

KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, korttelit 14 ja 15 1 ÄHTÄRIN KAUPUNKI KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, korttelit 14 ja 15 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Suunnitelman nimi ja suunnittelualue Suunnitelman nimi on KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS,

Lisätiedot

KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, osakorttelit 3 ja 13

KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, osakorttelit 3 ja 13 1 ÄHTÄRIN KAUPUNKI KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, osakorttelit 3 ja 13 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Suunnitelman nimi ja suunnittelualue Suunnitelman nimi on KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS,

Lisätiedot

67080498.BBS2.SLU1. Tark. KH 9.11.2009 28.9.2009

67080498.BBS2.SLU1. Tark. KH 9.11.2009 28.9.2009 67080498.BBS2.SLU1 Kvalt. 16.11.2009.. Tark. KH 9.11.2009 28.9.2009 SEINÄJOKI Kertunlaakson (54) kaupunginosan asemakaavan muutos ja laajennus, alue III Korttelit 68 83 sekä niihin liittyvät virkistys-,

Lisätiedot

Y L Ä N E E N T A A J A M A KORTTELIN 17 ASEMAKAAVAN MUUTOS

Y L Ä N E E N T A A J A M A KORTTELIN 17 ASEMAKAAVAN MUUTOS PÖYTYÄN KUNTA Y L Ä N E E N T A A J A M A KORTTELIN 17 ASEMAKAAVAN MUUTOS asemakaavan muutoksen selostus 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT Korttelin 17 asemakaavan muutos Pöytyän kunta, Yläneen

Lisätiedot

Y L Ä N E E N T A A J A M A KORTTELIN 17 ASEMAKAAVAN MUUTOS

Y L Ä N E E N T A A J A M A KORTTELIN 17 ASEMAKAAVAN MUUTOS PÖYTYÄN KUNTA Y L Ä N E E N T A A J A M A KORTTELIN 17 ASEMAKAAVAN MUUTOS asemakaavan muutoksen selostus 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT Korttelin 17 asemakaavan muutos Pöytyän kunta, Yläneen

Lisätiedot

K Y R Ö N T A A J A M A PAPPILANMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

K Y R Ö N T A A J A M A PAPPILANMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS PÖYTYÄN KUNTA K Y R Ö N T A A J A M A PAPPILANMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS asemakaavan muutoksen selostus EHDOTUS 26.3.2012 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT Kyrön taajama, Pappilanmäen asemakaavan

Lisätiedot

LÄHTEENMÄEN ALUEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS 2

LÄHTEENMÄEN ALUEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 A R K K I T E H T I T O I M I S T O T A R M O M U S T O N E N O Y L E H M US T I E 27 A 2 0 7 2 0 T U R K U 02-2424 963 10.04.2015 LÄHTEENMÄEN ALUEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 RUSKO,LÄHTEENMÄEN

Lisätiedot

KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KIIKOISTEN KYLÄ

KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KIIKOISTEN KYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KIIKOISTEN KYLÄ EHDOTUS A 042 Asemakaavan selostus 5.6.2014 OAS Kiikoisten kunnanhallitus 19.3.2012, 64 Vireilletulosta kuulutettu 3/2012 Kaavaluonnos nähtävillä 31.5.-2.7.2012,

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS

YLIVIESKAN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS YLIVIESKAN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖYKSIKKÖ ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS KAISANIEMI Kortteli 67 sekä osa lähivirkistys- ja jalankululle varattua aluetta Vireille teknisten palveluiden lautakunta 19.10.2011

Lisätiedot

REISJÄRVEN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS VILJAMÄEN ALUEEN KORTTELISSA 128

REISJÄRVEN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS VILJAMÄEN ALUEEN KORTTELISSA 128 REISJÄRVEN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS VILJAMÄEN ALUEEN KORTTELISSA 18 ASEMAKAAVASELOSTUS kaavaehdotus 1.4.1 tark..4.1 14.1.9, 1 Kunnanhallituksen kaavamuutospäätös.... Kunnanhallituksen päätös asemakaavan

Lisätiedot

HENNA LÄNSIRINTEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS ORIMATTILAN KAUPUNKI SELOSTUS KOSKEE 28.5.2015 PÄIVÄTTYÄ EHDOTUSVAIHEEN ASEMAKAAVAKARTTAA

HENNA LÄNSIRINTEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS ORIMATTILAN KAUPUNKI SELOSTUS KOSKEE 28.5.2015 PÄIVÄTTYÄ EHDOTUSVAIHEEN ASEMAKAAVAKARTTAA HENNA LÄNSIRINTEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS SELOSTUS KOSKEE 28.5.2015 PÄIVÄTTYÄ EHDOTUSVAIHEEN ASEMAKAAVAKARTTAA Videodrone Finland Oy ORIMATTILAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI 1. KESKUSTAN, 8. LIUHTARIN, 10. SIIRILÄN JA 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSAT ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS RATAHANKE

LAPUAN KAUPUNKI 1. KESKUSTAN, 8. LIUHTARIN, 10. SIIRILÄN JA 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSAT ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS RATAHANKE LAPUAN KAUPUNKI 1. KESKUSTAN, 8. LIUHTARIN, 10. SIIRILÄN JA 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSAT ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS RATAHANKE Asemakaavan muutos koskee kortteleita 143 ja 1006 osakorttelia 136 sekä

Lisätiedot

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI LÄNSIVÄYLÄ

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI LÄNSIVÄYLÄ A S E M A K A A V A N S E L O S T U S ASEMAKAAVAN MUUTOS 9. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 29 TONTEILLE 1, 2, 3 JA 7 KORTTELIN 30 TONTILLE 4 SEKÄ KATU- JA LIIKENNEALUEILLE Kaavatunnus 09:069 LÄNSIVÄYLÄ KAAVAN

Lisätiedot

AUVAISTEN KYLÄN ASEMAKAAVA

AUVAISTEN KYLÄN ASEMAKAAVA PÖYTYÄN KUNTA AUVAISTEN KYLÄN ASEMAKAAVA asemakaavan selostus 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT Auvaisten kylän asemakaava Pöytyän kunta, Auvaisten asemakaava-alue, korttelit 1, 2, 3, 4 Selostus

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI 1. KESKUSTAN, 8. LIUHTARIN, 10. SIIRILÄN JA 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSAT ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS RATAHANKE

LAPUAN KAUPUNKI 1. KESKUSTAN, 8. LIUHTARIN, 10. SIIRILÄN JA 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSAT ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS RATAHANKE LAPUAN KAUPUNKI 1. KESKUSTAN, 8. LIUHTARIN, 10. SIIRILÄN JA 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSAT ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS RATAHANKE Asemakaavan muutos koskee kortteleita 136,143, 1006, osaa korttelista

Lisätiedot

HENNA LÄNSIRINTEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS ORIMATTILAN KAUPUNKI SELOSTUS KOSKEE 2.2.2015 PÄIVÄTTYÄ LUONNOSVAIHEEN ASEMAKAAVAKARTTAA

HENNA LÄNSIRINTEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS ORIMATTILAN KAUPUNKI SELOSTUS KOSKEE 2.2.2015 PÄIVÄTTYÄ LUONNOSVAIHEEN ASEMAKAAVAKARTTAA HENNA LÄNSIRINTEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS SELOSTUS KOSKEE 2.2.2015 PÄIVÄTTYÄ LUONNOSVAIHEEN ASEMAKAAVAKARTTAA Videodrone Finland Oy ORIMATTILAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

V104 Koiskalantie Villähde, Koiskala Asemakaava ja asemakaavan muutos

V104 Koiskalantie Villähde, Koiskala Asemakaava ja asemakaavan muutos Nastolan kunta Villähde, Koiskala Asemakaava ja asemakaavan muutos Kaavaselostus, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa. Nastolan kunta Kaavoitus Nastolan kunta Selostus 1 (16) 1 Perus- ja tunnistetiedot

Lisätiedot

Asemakaavamuutoksen selostus

Asemakaavamuutoksen selostus 1 NURMEKSEN KAUPUNKI Porokylän 131 kaupunginosan osakorttelin nro 128 asemakaavamuutos (Rakennusliike J.A.J Määttä Oy) Kuva 1: Kaavamuutoksen tarkastelualue Asemakaavamuutoksen selostus Nurmeksen kaupunki

Lisätiedot

Vesilahti Savelanmetsänhelmen asemakaava Kaavaselostus 20.12.2012, tark. 20.5.2013

Vesilahti Savelanmetsänhelmen asemakaava Kaavaselostus 20.12.2012, tark. 20.5.2013 Vesilahti Savelanmetsänhelmen asemakaava Kaavaselostus 20.12.2012, tark. 20.5.2013 Vireilletulo: 19.9.2011 Kaavaluonnos: 5.1.2012 Kaavaehdotus: 20.12.2012, tark. 20.5.2013 Kaavatoimikunta: 6.6.2013 Kunnanhallitus:

Lisätiedot

Nakkilan kunta ARANTILA SOINILANTIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS

Nakkilan kunta ARANTILA SOINILANTIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Nakkilan kunta ARANTILA SOINILANTIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Asemakaava koskee: Arantilan ja Soinilan kylän tiloja: RN:o 531-402-1-307 (Leinola), RN:o 531-402-1-217 (Sähkömäki), RN:o 531-402-1-79

Lisätiedot

VAHENOJAN ASEMAKAAVAN MUUTOS

VAHENOJAN ASEMAKAAVAN MUUTOS EURAN KUNTA ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS VAHENOJAN ASEMAKAAVAN MUUTOS Selostus koskee 13.1.2015 päivättyä asemakaavan muutosluonnosta Vireilletulo Luonnos nähtävillä Ehdotus nähtävillä...... 2 1. PERUS-

Lisätiedot

KALIKAN ALUEEN KORTTELIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS

KALIKAN ALUEEN KORTTELIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS PÖYTYÄN KUNTA Y L Ä N E E N T A A J A M A KALIKAN ALUEEN KORTTELIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS asemakaavan muutoksen selostus 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT Yläneen taajama, Kalikan alueen asemakaavan

Lisätiedot

INKOON KUNTA. Degerbyn asemakaava ja asemakaavan muutos Selostus

INKOON KUNTA. Degerbyn asemakaava ja asemakaavan muutos Selostus 67060596 Pöyry Finland Oy INKOON KUNTA Degerbyn asemakaava ja asemakaavan muutos Selostus Asemakaavaluonnos 6.4.2010 Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 6.4.2010 päivättyä asemakaavakarttaa. 1

Lisätiedot

SIUNTION KUNTAKESKUS Asemakaava

SIUNTION KUNTAKESKUS Asemakaava Siuntion kunta ASEMAKAAVAN SELOSTUS Kunta Siuntio Kaavan nimi SIUNTION KUNTAKESKUS Asemakaava Asemakaavalla muutettavat asemakaavat: ks. 3.2.1 Asemakaavassa muodostuvat korttelit 25, 27, 28, 29, 30, 127,

Lisätiedot

SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA HUMPPILAN KUNTA. Kumpulan asemakaava SELOSTUS

SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA HUMPPILAN KUNTA. Kumpulan asemakaava SELOSTUS SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA HUMPPILAN KUNTA SELOSTUS FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 16.9.2013 P19737 SELOSTUS 1 (15) Seppänen Pekka 16.9.2013 Sisällysluettelo 1 Perus- ja tunnistetiedot... 3 1.1 Tunnistetiedot...

Lisätiedot

V105 Villähteen entinen paloasema Villähde, kortteli 40 Asemakaavan muutos

V105 Villähteen entinen paloasema Villähde, kortteli 40 Asemakaavan muutos Nastolan kunta Villähde, kortteli 40 Asemakaavan muutos Kaavaselostus, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa. Nastolan kunta Kaavoitus Nastolan kunta Selostus 1 (13) 1 Perus- ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot

Lisätiedot

UURAINEN HIRVASKANKAAN ALUEEN ASEMAKAAVA. SELOSTUS 26.5.2008. 6.2.2009. 10.11.2010. tark. 8.11.2012

UURAINEN HIRVASKANKAAN ALUEEN ASEMAKAAVA. SELOSTUS 26.5.2008. 6.2.2009. 10.11.2010. tark. 8.11.2012 UURAINEN HIRVASKANKAAN ALUEEN ASEMAKAAVA SELOSTUS 26.5.2008. 6.2.2009. 10.11.2010. tark. 8.11.2012 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 Tampere Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 001 www.airix.fi Toimistot:

Lisätiedot

KURIKAN KESKUSTAN JA PANTTILAN OSAYLEISKAAVA 2025

KURIKAN KESKUSTAN JA PANTTILAN OSAYLEISKAAVA 2025 Kurikan Keskustan ja Panttilan osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tarkistus 20.10.2010 1 KURIKAN KESKUSTAN JA PANTTILAN OSAYLEISKAAVA 2025 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Suunnitelman

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie Kaavatunnus: 2-231 Asianumero: 779/10.02.03/2013 Kaav.ltk: nn.nn.nnnn Kh: nn.nn.nnnn ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie 1 Suunnittelualue sijaitsee Nurmijärven

Lisätiedot