PARASTA VASTINETTA EUROOPAN UNIONIN RAHOILLE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PARASTA VASTINETTA EUROOPAN UNIONIN RAHOILLE"

Transkriptio

1 Final Concept for Country Brief brochure [Page 1 front cover] EU:n rakennerahastot pienille ja keskisuurille yrityksille (pk-yrityksille) sekä julkisyhteisöille PARASTA VASTINETTA EUROOPAN UNIONIN RAHOILLE

2 [Page 2 - left) Johdanto Euroopan unioni hoitaa valtavia rahamääriä Euroopan talouden, julkisen sektorin ja kansalaisten hyväksi. Tässä asiakirjassa selvitetään lyhyesti, miten Suomen pienet ja keskisuuret yritykset, välittäjäorganisaatiot tai edustusjärjestöt sekä paikalliset ja alueelliset julkishallinnot voivat saada taloudellista tukea erilaisiin matkailu- ja kauppa-alan hankkeisiin ja aloitteisiin. Eri ohjelmia kuvataan erikseen julkaistavissa ohjelmaesitteissä. Ketkä hyötyvät tästä esitteestä? Suomen kauppa- ja matkailualan pienet ja keskisuuret yritykset (pk-yritykset), jotka haluavat parantaa taloudellista suorituskykyään ja hakevat siihen taloudellista tukea. Kauppa- ja matkailualan välittäjäorganisaatiot ja julkisyhteisöt, jotka haluavat osaltaan edistää alan kehittämistä ja antaa edustamilleen yrityksille tietoja rakennerahastojen tarjoamista mahdollisuuksista. Kauppa- ja matkailualan hallintoviranomaiset ja päättäjät. Mitä rakennerahastot ovat? Rakennerahastot ovat Euroopan unionin rahoitusväline, jonka avulla parannetaan yleistä taloustilannetta muita heikommin kehittyneillä tai epäsuotuisilla alueilla unionissa. Sekä julkishallinnot että yksityisyritykset voivat saada rakennerahastojen varoja. Rakennerahastoista rahoitetaan esimerkiksi perusrakenteisiin, koulutukseen ja pk-yritysten kehittämiseen liittyviä investointeja. Monenlaiset hankkeet ovat tukikelpoisia. Miksi rakennerahastoja tarvitaan? Rakennerahastojen varoilla ei ainoastaan paranneta palveluja, perusrakenteita ja tasoa, vaan niillä on myös yleisinhimillisiä tavoitteita. Niillä pyritään esimerkiksi parantamaan työllistymismahdollisuuksia, yleistä elämänlaatua, kansalaisten turvallisuutta, yhteiskunnan kestävää kehitystä sekä kaupan ja matkailun elvyttämistä kehityksessä jälkeen jääneillä alueilla. Painopisteenä ovat suurtyöttömyydestä kärsivät alueet, joilla on meneillään teollisuuden rakennemuutos, muuttotappioalueet, kaupunkiympäristön ongelma-alueet ja raja-alueet. Lisäksi rakennerahastojen varoilla autetaan nuoria ja pitkäaikaistyöttömiä, syrjäytyneitä ja vähän koulutettuja. Hyvillä hankeideoilla, joilla edistetään tietyn alueen taloudellista kehitystä ja ohjelman tavoitteiden saavuttamista, on aina mahdollisuus saada rahoitusta. Rakennerahastoista annetaan tukea, ei lainoja. Tuki täytyy käyttää järkevästi, sitä ei tarvitse maksaa takaisin.

3 [Page 3 right] EUROOPAN UNIONIN RAHOJA ANNETAAN MONEEN TARKOITUKSEEN MUTTA NIITÄ TÄYTYY HAKEA Miten EU:n rakennerahastojen varoilla voidaan auttaa kauppa- ja matkailualan yrityksiä? EU:n rakennerahasto-ohjelmissa tuetaan monenlaisia toimia, joilla parannetaan kauppa- ja matkailualan yritysten suorituskykyä. Hotelli- ja vierasmajoituksen laadun parantaminen, paikallisten tuotteiden yhteiset markkinointialoitteet, yhteiset matkailunedistämistoimet, yrityksen henkilöstön taitoja parantavat koulutuskurssit ja uusien tuotteiden kehittäminen ovat vain muutamia esimerkkejä toimista, jotka voivat saada rakennerahastojen tukea. Rakennerahastot kauppaan ja matkailuun Suomessa Oheisista kartoista näkyy, mitkä Suomen alueet voivat saada rakennerahastojen tukea tavoitteissa 1 ja 2. Interreg IIIA toteutetaan yleensä valtion rajoilla. Urban II -aloitteen kohteena on Helsinki/Vantaa. Tavoite 3, Leader+ ja Equal ovat lähinnä koko maan kattavia. [in margin or text box] EU:n seitsemän aluekehitysvälinettä: tavoitteen 1 ohjelmat hankkeisiin vähiten kehittyneillä alueilla tavoitteen 2 ohjelmat hankkeisiin vaikeuksissa olevilla teollisuus-, kaupunki- ja maaseutualueilla tavoitteen 3 ohjelmat työmarkkinahankkeisiin Interreg III rajatylittäviin, valtioiden välisiin ja alueiden välisiin hankkeisiin Urban II innovatiivisiin kaupunkikehityshankkeisiin Equal innovatiivisiin työmarkkinahankkeisiin Leader+ innovatiivisiin maaseudun kehittämishankkeisiin Tarkempia tietoja ohjelmista ja siitä, miten ne voivat tukea kauppa- ja matkailualan yrityksiä ja julkista sektoria, saa tässä sarjassa julkaistuista seitsemästä ohjelmaesitteestä. [in margin or text box] Neljä rakennerahastoa: EAKR (Euroopan aluekehitysrahasto) perusrakenteisiin ja pk-yrityksiin tehtäviin investointeihin ESR (Euroopan sosiaalirahasto) työvoiman kouluttamiseen EMOTR (Euroopan maatalouden ohjaus- ja tukirahasto) maatalouden ja maaseudun kehittämisen edistämiseen KOR (kalatalouden ohjauksen rahoitusväline) kalastuksesta riippuvaisten alueiden kehittämiseen ja jälleenrakennukseen

4 [Page 4 left] Rahoitus kauppa-alalle Rahoitus yrityksille Kauppa-alan pk-yrityksille ei juuri anneta rahoitusta rakennerahasto-ohjelmista Suomessa. Innovatiivisilla hankkeilla on parhaat mahdollisuudet saada tukea. EU:n rahoittamissa koulutusohjelmissa voidaan tukea kauppa-alan henkilöstön kouluttamista. Rakennerahastojen varoilla voidaan auttaa myös tuotteiden myyntiin Internetissä tarkoitettujen perusrakenteiden luomisessa, jolloin voidaan parantaa palvelua ja työn kustannustehokkuutta. Tukikelpoisia voivat lisäksi olla muut kauppa-alan hankkeet, joilla luodaan työpaikkoja, parannetaan elintasoa sekä helpotetaan yhteisöjen ja etenkin syrjäytyneiden ryhmien elämää. Rahoitus julkisyhteisöille Kauppa-alan yrityksille annettavan suoran tuen lisäksi rakennerahastoista rahoitetaan hankkeita, jotka hyödyttävät kauppaa epäsuorasti. Tällaisia hankkeita hoitavat usein paikallisja aluetason (puoli)julkiset yhteisöt. Julkisten tilojen kohentaminen Julkisten tilojen, kuten puistojen, laitakatujen ja teollisuusalueiden, kunnostaminen lisää kotiseutuylpeyttä, vähentää ilkivaltaa ja rikollisuutta sekä parantaa yritysten toimintaympäristöä. Turvallisuuden edistäminen Valaistusta parantamalla, kameroita asentamalla ja asukkaita kouluttamalla voidaan lisätä alueen elin- ja työolojen turvallisuutta. Konkreettiset mahdollisuudet saada taloudellista tukea kauppa-alan kehittämiseen Suomessa vaihtelevat ohjelman ja alueen mukaan. Lisätietoja oman alueen mahdollisuuksista saa oman maakunnan liitolta tai oman alueen Työvoima- ja elinkeinokeskukselta (TE-keskukselta). Tämän lehtisen takasivulla on lisää yhteystietoja.

5 [page 5 right] Tapaustutkimus: Saariston makuja Skärgårdssmak-hankkeen kohteena on Itämeren saariston Interreg IIIA -alue. Alueelliset ravintolat toimivat kehityksen vetureina raaka-ainetuottajien, paikallisten myymälöiden ja käsityötuottajien tukemina. Hankkeessa on osallistujia Tukholmasta Varsinais-Suomeen ja Ahvenanmaalle, ja mukana on 43 ravintolaa, 48 käsityöyritystä, 15 myymälää ja 9 raaka-ainetuottajaa. Ravintoloiden liikevaihto kasvoi ensimmäisessä vaiheessa noin 25 prosenttia. Kuitenkin myös paikallisten raaka-ainetoimittajien, samoin kuin koko elintarviketuotantoketjun, liikevaihto kasvoi myönteisesti. Toisessa vaiheessa ( ) tavoitteina ovat työllisyyden parantaminen, asiantuntemuksen lisääminen alueella ja organisaation rekisteröity tavaramerkki. Kansallista yhteisrahoitusta tarjoavat erilaiset maakunta- tai läänitason viranomaiset, paikalliset elimet, Varsinais-Suomen TEkeskus ja Skärgårdssamarbetet, Pohjoismaiden ministerineuvoston alaisuudessa toimiva yhteistyöjärjestö. Hankkeen talousarvio on 1,8 miljoonaa euroa; kansallisella yhteisrahoituksella ja EU:n rahoituksella on yhtä suuri osuus, ja pieni osa on yksityistä yhteisrahoitusta. Kaikilla myymälöiden, käsitöiden, ravintoloiden ja raaka-aineiden erillisillä hankkeilla oli omat talousarvionsa. Tulokset ovat olleet erittäin tyydyttäviä. Tulevaisuuden yhteistyö on pohjustettu.

6 [Page 6 - left] Rahoitus matkailualalle Rahoitus yrityksille Matkailu on nykymaailmassa tärkeä tulonlähde monilla alueilla. Se on aluekehityksen veturi, ja sen odotetaan lähivuosina aktiivisesti edistävän talousrakenteen monipuolistumista ja työllisyyttä koko Euroopassa. Monet matkailualan yritykset ovat kuitenkin pieniä, ja niiltä puuttuu taloudellisia voimavaroja. Laadun parantaminen, hotellihuoneiden lisääminen, tuotekehitys ja monipuolistaminen ovat vain muutamia esimerkkejä rahoitettavista toimista. Majoituksen laadun parantaminen Hotellihuoneiden, viemärijärjestelmien ja puistojen parantaminen lisää asiakkaiden tyytyväisyyttä ja ympäristön turvallisuutta sekä parantaa liiketoimintaa. Investoinnit nähtävyyksiin Uudet tai kunnostetut nähtävyydet lisäävät matkailijoiden määrää ja kohteen suosiota. Ihmismäärän kasvu lisää liikevaihtoa ja parantaa liiketoimintaa. Markkinointikoulutus matkailualan yrittäjille Markkinointitaidot ovat välttämättömiä nykypäivän liike-elämässä ja matkailussa. Matkailualalla annettava koulutus tehostaa liiketoimintaa. Markkinointituki Matkailutuotteiden ja -kohteiden markkinoinnin tukeminen etenkin muiden asianosaisten kanssa parantaa dynaamista imagoa ja suorituskykyä. Neuvonta uusille yrityksille Matkailualan uusia yrityksiä tukemalla lisätään menestyvien matkailualan yrittäjien määrää ja työllistymismahdollisuuksia. Rahoitus julkisyhteisöille Matkailualan yrityksille annettavan suoran tuen lisäksi rakennerahastoista rahoitetaan hankkeita, jotka hyödyttävät matkailua epäsuorasti. Tuensaajia ovat usein (puoli)julkiset yhteisöt, kuten kunnat, kuntayhtymät, edustusjärjestöt tai matkailutoimistot. Investoinneilla lisätään alueiden houkuttelevuutta matkailijoiden keskuudessa. Investoinnit turistinähtävyyksiin Luontopolkujen, pyöräteiden, kulkureittien ja tienviittojen parantaminen voi lisätä alueen houkuttelevuutta matkailijoiden keskuudessa. Investoinnit ympäristöä säästävään matkailuun Investoinnit ympäristön huomioon ottaviin turistinähtävyyksiin luovat edellytyksiä sekä talouden että ympäristön kannalta kestävälle kasvulle. Investoinnit kulttuuriperintöön Kun kohennetaan museoita, vierailukeskuksia ja yleensä kulttuuriperintöä, matkailijalla on entistä enemmän nähtävää, ja hän on valmis myös maksamaan siitä. Verkottuminen ja yhteistyö Matkailutuotteiden monipuolistaminen ja tuotekehitys edellyttävät usein yritysten, matkailutoimistojen ja paikallisten julkisyhteisöjen verkottumista. Rakennerahasto-ohjelmissa

7 tuetaankin aloitteita, joilla edistetään matkailuketjun yhdentymistä parantavia yritysten välisiä sekä julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuksia. Kun kaikki matkailualan kehittämisen kannalta tärkeät julkisen sektorin kumppanit otetaan mukaan, voidaan tehostaa matkailunedistämispolitiikkaa. Samalla edistetään vaivatonta ja asiakasystävällistä lähestymistapaa matkailuhankkeiden rahoittamiseen. Konkreettiset mahdollisuudet saada taloudellista tukea matkailualan kehittämiseen Suomessa vaihtelevat ohjelman ja alueen mukaan. Lisätietoja oman alueen mahdollisuuksista saa oman maakunnan liitolta tai oman alueen Työvoima- ja elinkeinokeskukselta (TE-keskukselta). Tämän lehtisen takasivulla on lisää yhteystietoja. [page 7 right] Tapaustutkimus: Lapin matkailumarkkinointi Vuonna 1994 EU:n tavoitteesta 6 saaduin varoin perustettu Lapin Markkinointi Oy on matkailun asiantuntijaorganisaatio, joka edistää ja koordinoi alueen matkailua. Sen päämääränä ei ole tavoitella voittoa vaan tukea alueellisia yrityksiä, jotta ne voivat parantaa kannattavuuttaan. Tärkeimpiä kohderyhmiä ovat Lapin matkailualan yritykset ja niiden henkilöstö. Tavoitteina olivat matkailun liikevaihdon vuotuinen 4 prosentin kasvu, 150 uutta työpaikkaa, alueen matkailijamäärien lisääminen ( yöpymisestä yöpymiseen) ja 14,5 prosentin kansallinen markkinaosuus vuoteen 1999 mennessä. Hankkeen järjestämisestä vastasi viranomaisten ja alueellisten matkailualan yritysten muodostama ryhmä. Sitä johtivat asianomaiset EAKR:n ja ESR:n elimet. Lapin TE-keskus vastasi kansallisen yhteisrahoituksen kohdentamisesta. Ensimmäinen vaihe alkoi ja päättyi Rahoitusta oli 26 miljoonaa markkaa. Toisen vaiheen päämääränä oli kehittää kokonaisvaltainen markkinointistrategia ja hyödyntää mittakaavaetuja tuomalla yhteen matkailualan yritykset, keskukset ja yhteistyökumppanit. Rahoitusta oli 6 miljoonaa markkaa.

8 [Page 8 back page] Näin saadaan rakennerahastojen tukea Rakennerahastojen tuen saaminen vaatii aikaa ja vaivaa. ENSIN pk-yritys tai välittäjäorganisaatio pohtii, miten voidaan parantaa yhteistyötä ja näin saavuttaa EU:n tavoitteet, kuten nostaa työllisyyttä, parantaa perusrakenteita tai lisätä matkailijoiden määrää tai liikevaihtoa. SITTEN otetaan yhteyttä johonkin seuraavista tahoista: oman maakunnan liitto oman alueen Työvoima- ja elinkeinokeskus (TE-keskus) paikallinen euroneuvontakeskus (ks. ja Ne selvittävät, voidaanko ideaa tukea taloudellisesti. Ne selvittävät parhaansa mukaan, millaiset hankkeet ovat tukikelpoisia, miten hakemus on paras tehdä ja miten yleensä luovitaan rakennerahastojen tukiviidakossa. Menettelyistä on pyritty tekemään mahdollisimman yksinkertaisia ja hallinnollista työmäärää on pyritty vähentämään, mutta hakeminen vaatii aikaa ja vaivaa niin ohjelmavastaavalta kuin hakijaltakin. Ohjelmavastaavat ovat asiansa osaavia ja ammattitaitoisia, ja he ovat sitoutuneet EU:n kehittämiseen paitsi teoriassa myös käytännössä. He auttavat aina parhaansa mukaan. MAAKUNTIEN LIITOT Uusimaa / Helsinki: puh. (09) Varsinais-Suomi / Turku: puh. (02) Itä-Uusimaa / Porvoo: puh. (019) Satakunta / Pori: puh. (02) Häme / Hämeenlinna: puh. (03) Pirkanmaa / Tampere: puh. (03) Päijät-Häme / Lahti: puh. (03) Kymenlaakso / Karhula: puh. (05) Etelä-Karjala / Lappeenranta: puh. (05) Etelä-Savo / Mikkeli: puh. (015) Pohjois-Savo / Kuopio: puh. (017) Pohjois-Karjala / Joensuu: puh. (013) Keski-Suomi / Jyväskylä: puh. (014) Etelä-Pohjanmaa / Seinäjoki: puh. (06) Pohjanmaa / Vaasa: puh. (06) Keski-Pohjanmaa / Kokkola: puh. (06) Pohjois-Pohjanmaa / Oulu: puh. (08) Kainuu / Kajaani: puh. (08) Lappi / Rovaniemi: puh. (016) Ahvenanmaan maakuntahallitus: puh. (018) TYÖVOIMA- JA ELINKEINOKESKUKSET (TE- KESKUKSET) Uusimaa: puh. (09) Varsinais-Suomi: puh. (02) Satakunta: puh. (02) Häme: Lahti: puh. (03) Hämeenlinna: puh. (03) Pirkanmaa: puh. (03) Kaakkois-Suomi: Kouvola: puh. (05) Lappeenranta: puh. (05) Etelä-Savo: puh. (015) Pohjois-Savo: puh. (017) Pohjois-Karjala: puh. (013) Keski-Suomi: puh. (014) Etelä-Pohjanmaa: puh. (06) Pohjanmaa: Vaasa: puh. (06) Kokkola: puh. (06) Pohjois-Pohjanmaa: Oulu: puh. (08) Ylivieska: puh. (08) Kainuu: puh. (08) Lappi: Rovaniemi: puh. (016) Kemi: puh. (016)

9 Oman maan ohjelmavastaavien yhteystiedot löytyvät myös Internetistä Euroopan komission aluepolitiikan pääosaston Inforegio-sivuston kautta seuraavasta osoitteesta: Hyödyllistä luettavaa ovat myös "EU Support for tourism enterprises and tourist destinations, An internet guide" ja Taneli Kokkilan laatima opas "Mahdollisia EU:n rahoitusmuotoja matkailun kehittämiseen", joka löytyy Matkailun edistämiskeskuksen sivuston kautta seuraavasta osoitteesta:

TEM raportteja 20/2011

TEM raportteja 20/2011 TEM raportteja 20/2011 Julkinen tuki matkailuhankkeisiin Suomessa vuosina 2007-2010 Sini Pietiläinen Innovaatio-osasto 16.6.2011 Julkaisusarjan nimi ja tunnus Käyntiosoite Postiosoite Työ- ja elinkeinoministeriön

Lisätiedot

Itä-Suomeen Rakennerahastokausi 2007 2013

Itä-Suomeen Rakennerahastokausi 2007 2013 Vipuvoimaa EU:lta Itä-Suomeen Rakennerahastokausi 2007 2013 Sisältö 3 Euroopan unioni osallistuu Suomen alueiden kehittämiseen 4 Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoite 5 Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelman

Lisätiedot

HANKESUUNNITTELUKOULUTUS MAASEUDUN KEHITTÄJILLE

HANKESUUNNITTELUKOULUTUS MAASEUDUN KEHITTÄJILLE HANKESUUNNITTELUKOULUTUS MAASEUDUN KEHITTÄJILLE Tilaaja Toteuttaja Maaseutuverkostoyksikkö http://www.maaseutu.fi/fi/index/maaseutuverkosto.html Seinäjoen ammattikorkeakoulu www.seamk.fi Kouluttajat Sinikka

Lisätiedot

Maaseudun mikroyritysten kattavammat palvelut

Maaseudun mikroyritysten kattavammat palvelut Maaseudun mikroyritysten kattavammat palvelut Maaseudun mikroyritysten yrityspalveluiden seurantaryhmän 2. väliraportti Helsinki 2007 Työryhmämuistio mmm 2007:11 Maaseudun mikroyritysten kattavammat palvelut

Lisätiedot

Hankkeita, toimintaa, tuloksia. EU:n rakennerahastokausi 2007 2013

Hankkeita, toimintaa, tuloksia. EU:n rakennerahastokausi 2007 2013 Hankkeita, toimintaa, tuloksia EU:n rakennerahastokausi 2007 2013 Vipuvoimaa EU:lta 2007 2013 Rakennerahastot Suomessa Mitä Euroopan unionin rakennerahastoilla on saatu aikaan Suomessa? E uroopan unionin

Lisätiedot

EAY/ENPI 2007 2013. Yhteistyö yli rajojen

EAY/ENPI 2007 2013. Yhteistyö yli rajojen EAY/ENPI 2007 2013 Yhteistyö yli rajojen Sisältö Yhteistyö yli rajojen... 3 EAY... 4 Pohjoinen... 7 Botnia-Atlantica... 8 Keskinen Itämeri... 9 Itämeri...10 Pohjoinen periferia...11 Interreg IV C, INTERACT...12

Lisätiedot

Kulttuuri alueellisen kehityksen moottorina

Kulttuuri alueellisen kehityksen moottorina Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö Cuporen verkkojulkaisuja 25 OLLI JAKONEN, RITVA MITCHELL Kulttuuri alueellisen kehityksen moottorina Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittamat kulttuurihankkeet

Lisätiedot

Selvitys kulttuurimatkailun kehittämiseen sopivista rahoitusohjelmista 1/2010

Selvitys kulttuurimatkailun kehittämiseen sopivista rahoitusohjelmista 1/2010 Selvitys kulttuurimatkailun kehittämiseen sopivista rahoitusohjelmista 1/2010 Tekijä: Nina Vesterinen, fememare Oy Tiivistelmä Tämä selvitystyö on koonnut lyhyesti yhteen eritasoiset ohjelmat ja instrumentit

Lisätiedot

EU ja pk-yritykset: uusi kasvusopimus

EU ja pk-yritykset: uusi kasvusopimus EU ja pk-yritykset: uusi kasvusopimus Miten EU auttaa pk-yrityksiä? Esipuhe 2 1. EU haluaa helpottaa tavaroiden ja palvelujen myyntiä ulkomaille 4 2. EU haluaa parantaa rahoituksen saantia 10 3. EU haluaa

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaa. Kansainvälinen. Mistä rahaa kansainvälistymiseen. Horisontti 2020 Luova Eurooppa. Baltic Sea Region Interreg Europe

Etelä-Pohjanmaa. Kansainvälinen. Mistä rahaa kansainvälistymiseen. Horisontti 2020 Luova Eurooppa. Baltic Sea Region Interreg Europe Kansainvälinen Etelä-Pohjanmaa Horisontti 2020 Luova Eurooppa Baltic Sea Region Interreg Europe Kansalaisten Eurooppa Rakennerahastot Maaseuturahasto Mistä rahaa kansainvälistymiseen 2 3 4 5 6 8 10 11

Lisätiedot

LIISAN POLUN MATKAILUREITTI -HANKESUUNNITELMA

LIISAN POLUN MATKAILUREITTI -HANKESUUNNITELMA LIISAN POLUN MATKAILUREITTI -HANKESUUNNITELMA Mirva Tarvainen Opinnäytetyö Toukokuu 2003 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala JYVÄSKYLÄN KUVAILULEHTI AMMATTIKORKEAKOULU Matkailu-, ravitsemis- ja talousala

Lisätiedot

KULTTUURIN KEHITTÄMISOHJELMA KESKI-SUOMI 2000-2006

KULTTUURIN KEHITTÄMISOHJELMA KESKI-SUOMI 2000-2006 k KESKI-SUOMEN LIITTO Julkaisu B 88 KULTTUURIN KEHITTÄMISOHJELMA KESKI-SUOMI 2000-2006 Jyväskylä 2000 1 ski-suomen Kulttuurin kehittämisohjelma 2000-2006 Julkaisutilaukset Keski-Suomen liitto Sepänkatu

Lisätiedot

Lyhyt johdatus hanketoimintaan

Lyhyt johdatus hanketoimintaan Hanketietoisku Kokkolassa 23.3.2010 Lyhyt johdatus hanketoimintaan www.rakennerahastot.fi Yksi tukee yrityksiä kasvamaan ja työllistämään, toinen työllistää maahanmuuttajia, kolmas parantaa tulevaisuuden

Lisätiedot

Kohti yhteyksien maaseutua selvitys EMOTR -rahoitteisista maaseudun tietoyhteiskuntahankkeista

Kohti yhteyksien maaseutua selvitys EMOTR -rahoitteisista maaseudun tietoyhteiskuntahankkeista Maa- ja metsätalousministeriö KKohti yhteyksien maaseutua selvitys EMOTR -rahoitteisista maaseudun tietoyhteiskuntahankkeista MMM:n julkaisuja 6/2004 Kohti yhteyksien maaseutua selvitys EMOTR -rahoitteisista

Lisätiedot

R AKENNERAHASTOT. ohjelmien valmistelu, täytäntöönpano ja valvonta

R AKENNERAHASTOT. ohjelmien valmistelu, täytäntöönpano ja valvonta R AKENNERAHASTOT ohjelmien valmistelu, täytäntöönpano ja valvonta Hannu Pirkola RAKENNERAHASTOT ohjelmien valmistelu, täytäntöönpano ja valvonta KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ RAKENNERAHASTOT ohjelmien

Lisätiedot

Suurta ajattelua pienyrityksille

Suurta ajattelua pienyrityksille Vuoden 2011 painos Suurta ajattelua pienyrityksille Miten EU auttaa pk-yrityksiä Euroopan komissio Yritystoiminta ja teollisuus Eurooppalainen pk-yritysportaali Haluatko tietää, mitä EU tekee pienyritysten

Lisätiedot

Pk-yritysten uusi määritelmä Käyttäjän opas ja ilmoitusmalli Riippumattomat yritykset

Pk-yritysten uusi määritelmä Käyttäjän opas ja ilmoitusmalli Riippumattomat yritykset 956776_CV_FI 5/31/06 9:13 AM Pagina 1 on noin 23 miljoonaa pk-yritystä 99 prosenttia kaikista EU:n yrityksistä on pk-yrityksiä pk-yritykset työllistävät noin 75 miljoonaa ihmistä. Pk-yritysten kynnysarvot

Lisätiedot

Työpajojen rahoitusseminaari 5.11.2014

Työpajojen rahoitusseminaari 5.11.2014 Työpajojen rahoitusseminaari 5.11.2014 MUISTIPAPERI OSALLISTUJILLE CEO, rahoitusasiantuntija Päivi Korhonen PDGE 00120 Helsinki www.pdge.eu Mten haen rahoitusta? EU- ja pohjoismaista rahoitusta voivat

Lisätiedot

Etelä- ja Länsi-Suomi ETELÄ- JA LÄNSI-SUOMEN ALUEELLINEN SUUNNITELMA RAKENNERAHASTOKAUDELLE 2014 2020

Etelä- ja Länsi-Suomi ETELÄ- JA LÄNSI-SUOMEN ALUEELLINEN SUUNNITELMA RAKENNERAHASTOKAUDELLE 2014 2020 Etelä- ja Länsi-Suomi ETELÄ- JA LÄNSI-SUOMEN ALUEELLINEN SUUNNITELMA RAKENNERAHASTOKAUDELLE 2014 2020 Luonnos 29.11.2012 Sisällys 1 Johdanto... 3 1.1 Suunnitelma-alue... 3 1.2 Suunnitelman valmisteluprosessi...

Lisätiedot

Elinvoimaiset kunnat ja alueet

Elinvoimaiset kunnat ja alueet Elinvoimaiset kunnat ja alueet Esipuhe Alueellisen kehittämisen keskeisiä tavoitteita on tukea yrittäjyyden ja tuotantotoiminnan edellytyksiä kunkin alueen omiin vahvuuksiin perustuen sekä luoda viihtyisiä,

Lisätiedot

Satakunnan maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma 2015-2016

Satakunnan maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma 2015-2016 Satakuntaliitto Satakunnan maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma 2015-2016 Kannustavaa yhteisöllisyyttä Puhdasta elinvoimaa Ihmislähtöisiä ratkaisuja TL1 Kannustavaa yhteisöllisyyttä Satakuntalaiset

Lisätiedot

inforegio EU:n koheesiopolitiikka 1988 2008: Sijoittaminen Euroopan tulevaisuuteen panorama Nro 26 Kesäkuu 2008

inforegio EU:n koheesiopolitiikka 1988 2008: Sijoittaminen Euroopan tulevaisuuteen panorama Nro 26 Kesäkuu 2008 fi inforegio panorama Nro 26 Kesäkuu 2008 EU:n koheesiopolitiikka 1988 2008: Sijoittaminen Euroopan tulevaisuuteen 1986 1992 1989 2008 1999 2003 1993 1997 1999 2002 1997 2001 2004 SISÄLLYS Alkusanat Dirk

Lisätiedot

Alueet talousmuutoksen takana

Alueet talousmuutoksen takana Alueet talousmuutoksen takana FI Innovointia EU:n aluepolitiikan tuella 2006 SISÄLLYS ALKUSANAT 1 JOHDANTO 2 Innovoivat alueet 2 Tutkimus- ja innovointitoiminnan kartoittaminen Euroopan unionin alueilla

Lisätiedot

State-of-the-art kartoitus yksinyrittäjyydestä Suomessa (Project Deliverable 2.1)

State-of-the-art kartoitus yksinyrittäjyydestä Suomessa (Project Deliverable 2.1) LEONARDO DA VINCI Community Vocational Training Action Programme Guidance and Counselling for Selfemployment. SELF-EMPLOYMENT Agreement No 2004-2242 / 001-001 LE2-51OREF Second phase: 2000-2006 State-of-the-art

Lisätiedot

Onko palvelutarjonta alueellisesti tasapainossa?

Onko palvelutarjonta alueellisesti tasapainossa? Onko palvelutarjonta alueellisesti tasapainossa? Selvitys julkisten yrityskehitysja rahoituspalvelujen asiakastyytyväisyydestä Maaliskuu 2005 Onko palvelutarjonta alueellisesti tasapainossa? Selvitys julkisten

Lisätiedot

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 CCI 2014 FI 116M2OP001 KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 SUOMEN RAKENNERAHASTO-OHJELMA 1 KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 SUOMEN RAKENNERAHASTO-OHJELMA Sisältö 1 Rakennerahastot Eurooppa 2020 -strategian

Lisätiedot

2012 EIP-ryhmän Euroopan investointipankki www.eib.org info@eib.org Euroopan investointirahasto www.eif.org info@eif.org

2012 EIP-ryhmän Euroopan investointipankki www.eib.org info@eib.org Euroopan investointirahasto www.eif.org info@eif.org Toimintakertomus 2012 Ruotsalaisen korkeateknologian teollisuuskonserni Sandvikin tutkimus- ja tuotekehitystoiminta vahvistaa Euroopan asemaa teollisuusteknologiajohtajana. EIP tukee innovaatiotoimintaa

Lisätiedot

Lyhyt johdatus hanketoimintaan

Lyhyt johdatus hanketoimintaan Hanketietoisku Seinäjoella 18.3.2010 Lyhyt johdatus hanketoimintaan www.rakennerahastot.fi Yksi tukee yrityksiä kasvamaan ja työllistämään, toinen työllistää maahanmuuttajia, kolmas parantaa tulevaisuuden

Lisätiedot

Välittäjäorganisaatiot saavat. Pienet toimijat toimimaan

Välittäjäorganisaatiot saavat. Pienet toimijat toimimaan Välittäjäorganisaatiot saavat Pienet toimijat toimimaan Sisältö Pienet toimijat, suuret teot...3 Välittäjäorganisaatiot saavat Pienet toimijat toimimaan...4 Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry AVOT rakentaa

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE JA ALUEIDEN KOMITEALLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE JA ALUEIDEN KOMITEALLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 17.7.2012 COM(2012) 391 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE JA ALUEIDEN KOMITEALLE Eurooppalaisen Progress-mikrorahoitusjärjestelyn

Lisätiedot