Selvitys biokaasun hyödyntämisestä osana jäteveden puhdistusta maatiloilla ja meijereillä Loppuraportti

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Selvitys biokaasun hyödyntämisestä osana jäteveden puhdistusta maatiloilla ja meijereillä Loppuraportti"

Transkriptio

1 Selvitys biokaasun hyödyntämisestä osana jäteveden puhdistusta maatiloilla ja meijereillä Loppuraportti Jyväskylä Kesäkuu 2011

2 Sisältö 1. Lähtökohta Yleistä jätevedenkäsittelystä ja biokaasusta Biokaasulaitos Biokaasulaitosprosessin yleiskuvaus Biokaasulaitoksella tuotettavat jakeet Biokaasun hyödyntäminen maitotilalla Jätevesien ja heran koostumus, tilan energiankulutus ja muut lähtötiedot Maitotilan jätevesien puhdistusprosessit, vertailu Jäteveden ja heran yhteiskäsittely, prosessikuvaus ja energiapotentiaali Yhdistelmäpuhdistamon prosessikuvaus, investointi ja takaisinmaksuaika Maitotilan jakeet ja naudan lietelanta, biokaasulaitos kattamaan tilan omaenergiantarve Maitotilan taloudellisesti kannattava biokaasulaitos, lisäsyötteenä naudan lanta Yhteenveto (20)

3 1. Lähtökohta Maitotiloilla muodostuu jätevesiä ja jätemateriaalina mm. jäteheraa juustonvalmistusprosessista. Lisäksi jos tiloilla on lypsylehmiä, naudanlietelantaa muodostuu noin 24 tn/a (kuivikelanta ja virtsa) lypsylehmää kohden. Perinteisesti maitotilan jätevedet on käsitelty omassa puhdistamossa ja lietelanta hyödynnetty sellaisenaan peltoviljelyssä varastoinnin jälkeen. Jäteheraa on pyritty hyödyntämään raaka-aineena eri, mutta yleensä se toimitetaan jätteenkäsittelyyn. Tämän selvitystyön tavoitteena on tarkastella maitotilan jätevesien sekä jäteheran ja jätevesien yhteiskäsittelyn kannattavuutta, investointitasoa ja takaisinmaksuaikaa. Jäteheraa muodostuu 500 m 3 /a ja jätevesiä noin 4000 m 3 /a. Jätevedet muodostuvat pääasiassa asutusjätevesistä ja tuotannon pesuvesistä. Mikäli jätevesien koostumus on prosessiin soveltuva, voidaan jätevedet ja hera käsitellä anaerobisessa prosessissa ja tuottaa niistä biokaasua. Tuotettu biokaasu voidaan hyödyntää energiana ja korvata ostettavaa sähkö- ja lämpöenergiaa. Tässä osuudessa arvioidaan lisäksi jätevedenkäsittelyssä muodostuvan puhdistetun jäteveden koostumusta ja mahdollinen lisäkäsittelyn tarve. Tällä hetkellä maitotilan jätevedet toimitetaan kuljetettuna kunnalliselle puhdistamolle ja jätehera käsiteltäväksi jätteenhuoltolaitokselle. Tässä selvitystyössä lasketaan lisäksi ko. maitotilalle perustettavan biokaasulaitoksen kannattavuutta, kun laitoksella käsiteltäisiin edellä mainittujen materiaalien lisäksi naudan lietelantaa. Osiossa arvioidaan biokaasun tuottopotentiaali, tarvittava naudanlannan määrä sekä laitoksen investointitaso ja taloudellinen kannattavuus kahdella eri vaihtoehdolla: sähkön syöttötariffin kanssa ja ilman sitä. 2. Yleistä jätevedenkäsittelystä ja biokaasusta Orgaanista ainesta sisältäviä jätevesiä voidaan käsitellä kustannustehokkaasti biologisilla käsittelymenetelmillä. Biologiset menetelmät saattavat vaatia lisäksi erillisen osaprosessin mm. typen ja/tai fosforin poistamiseksi, sillä biologinen prosessi poistaa jätevesistä pääasiassa orgaanista ainesta. Tällaisia jätevesiä ovat kunnalliset jätevedet, elintarvike- 3(20)

4 teollisuuden vedet sekä maatalouden vedet. Biologisia prosesseja on käytetty jätevesien käsittelyssä useiden vuosikymmenien ajan. Perinteisesti on käytetty ns. aerobista prosessia, jossa jätevettä ilmastetaan aerobisten bakteerien toiminnan tehostamiseksi jäteveden käsittelyprosessissa. Ilmastuksen tarkoitus on ylläpitää hapen määrä jätevedessä riittävän korkealla tasolla (yleensä noin 2 mg O 2 /l) jotta aerobiset bakteerit voivat tehokkaasti hajottaa jäteveden sisältämää orgaanista ainesta. Aerobisessa prosessissa bakteerit tuottavat tehokkaasti uusia soluja, lisäksi ne tuottavat CO 2 :ia ja vettä. Aerobisen prosessin hyvinä puolina on melko yksinkertainen prosessikokonaisuus ja varmatoimisuus sekä puhdistusteho alhaisemmissa lämpötiloissa. Huonoina puolina on energiankulutus (ilmastus) sekä prosessissa muodostuvan ylijäämälietteen määrä, joka vaatii jatkokäsittelyn. Toinen biologinen prosessivaihtoehto orgaanisten jätevesien käsittelemiseksi on ns. anaerobinen prosessi. Siinä jätevesi johdetaan suljettuun lieriösäiliöön, jonka olosuhteet pidetään hapettomina, anaerobisina. Hapettomissa olosuhteissa anaerobiset bakteerit hajottavat orgaanista ainesta muodostaen metaania ja hiilidioksidia. Anaerobisen prosessin etuja ovat korkeakuormitteisuus ja että prosessi tuottaa energiaa, biokaasun muodossa. Haittapuolina voidaan pitää sitä että prosessi vaatii joko 37 C:een tai 55 C:een lämpötilan jotta puhdistusteho on riittävä. Haittapuolena voidaan pitää myös sitä, ettei puhdistettavan jäteveden TSS-pitoisuus saisi olla yli 500 mg/l. Koska anaerobinen jätevedenpuhdistusprosessi tuottaa uusiutuvaa energiaa biokaasun muodossa, on se prosessimuoto otettu tarkastelun kohteeksi tässä selvitystyössä. Tämän selvitystyön toisessa osiossa tarkastellaan maitotilan jätevesien käsittelyä yhdessä naudan lietelannan kanssa, jolloin jätevedenkäsittelyprosessi muuttuu biokaasuprosessiksi. Biokaasuprosessissa käsitellään orgaanisia jäte- ja sivutuotteita (lietemäisiä) anaerobisissa olosuhteissa. Seuraavassa on lyhyesti kuvattu anaerobisen eli hapettoman biologisen hajoamisen periaate. Prosessi ja sen välivaiheet on kuvattu tarkemmin useassa kotimaisessa selvitystyös- 4(20)

5 sä ja raportissa, joita voi käydä lukemassa ja lataamassa ilmaiseksi internet-sivuilta, mm.: Biokaasua voidaan tuottaa eloperäisestä eli orgaanisesta aineksesta (mm. maatalouden lietelanta, kasvibiomassa, teollisuuden sivutuotteet ja jätteet) mikrobien avulla hapettomissa, anaerobisissa olosuhteissa. Tässä ns. mädätysprosessissa orgaaninen aines hajoaa metaaniksi ja hiilidioksidiksi, lisäksi lopputuotteena muodostuu fosforipitoista humusta ja typpipitoista nestelannoitetta. Biokaasuprosessissa (laitosmainen toiminta, ohjattu prosessi) muodostuva biokaasu sisältää yleensä noin % metaania (CH 4 ) ja % hiilidioksidia (CO 2 ). Lisäksi biokaasu saattaa sisältää (riippuen käsiteltävän materiaalin koostumuksesta) rikkivetyä, ammoniakkia, vetyä ja häkää. Jos biokaasulaitoksella käsitellään jätevedenpuhdistamon lietteitä, voi biokaasu sisältää siloksaaneja, jotka aiheuttavat ilman käsittelyä ongelmia kaasun jatkokäytössä. Siloksaanit ovat peräisin pesukemikaaleista ja aineista. Biokaasua voidaan hyödyntää biokaasulaitoksella erillisellä CHP yksiköllä (combined heat and power) sähköksi ja lämmöksi tai esim. polttaa kattilassa lämmöksi. Yksi kuutiometri (1 m 3 ) metaania sisältää energiaa noin 10 kwh, joka vastaa noin yhtä litraa kevyttä polttoöljyä. Biokaasu on mahdollista myös puhdistaa hiilidioksidista ja muista epäpuhtauksista ns. biometaaniksi, joka paineistuksen jälkeen voidaan hyödyntää liikennepolttoaineena. Mikäli biokaasulaitoksen lähialueella sijaitsee kaukolämpövoimala ja biokaasu soveltuu voimalan polttotekniikkaan, voidaan biokaasu hyödyntää kaukolämpövoimalassa. Biometaani voidaan myös toimittaa maakaasuverkostoon, jos sellainen sijaitsee lähellä biokaasulaitosta. 3. Biokaasulaitos 3.1 Biokaasulaitosprosessin yleiskuvaus Biokaasuprosessit voidaan jakaa karkeasti prosessin lämpötilan mukaan mesofiilisiin (35-38 C) ja termofiilisiin (55 C); kuiva-ainepitoisuuden mukaan kuivaprosessiin (20-40 %) ja märkäprosessiin (< 15 %) ja toisaalta panos- tai jatkuvatoimisiin prosesseihin. Tässä 5(20)

6 selvitystyössä tarkastellaan mesofiilista, märkäprosessiin perustuvaa jatkuvatoimista biokaasulaitosprosessia. Tämän kaltainen prosessi on käytännössä osoittautunut Suomen olosuhteisissa helpoksi operoitavaksi ja luotettavaksi, eikä vaadi erityislaitteita massan siirtoon tai sekoittamiseen. Kaasuntuotto märkäprosessissa on tasaista, mikä on tärkeää energian myynnin kannalta. Biokaasulaitoksen hankintapäätökseen ja sijoittamiseen vaikuttavat käsiteltävä aines ja määrä sekä jakaantuminen alueellisesti, biokaasulaitoksessa käsitellyn aineksen (humus) ja ravinnepitoisen nestefaasin jatkohyödyntäminen, biokaasulaitoksen tekniset laiteratkaisut, investointitaso, porttimaksut, tuotetun energian (biokaasu) myynti ja hyödyntämismahdollisuudet, sähkön syöttötariffijärjestelmä sekä muut tukimuodot. Biokaasulaitos mitoitetaan käsiteltävän aineksen määrän ja laadun perusteella. Biokaasulaitoksella käsiteltävä aines vastaanotetaan yleensä erillisessä vastaanottotilassa vastaanottoaltaaseen. Ennen vastaanottoallasta tietyt jakeet, mm. kaupan biojäte, teurasjäte, peltobiomassa, esikäsitellään biokaasuprosessiin sopivaan muotoon. Yleensä esikäsittely tarkoittaa kappalekoon pienentämistä ja käsiteltävän materiaalin homogenisointia. Aineksen kuiva-ainepitoisuus (TS) säädetään märkäprosessille sopivaksi, noin %, eli massa on silloin helpohkosti pumpattavissa ja sekoitettavissa. Vastaanottoaltaasta homogenisoitu aines pumpataan biokaasureaktoriin. Ennen biokaasureaktoria aineksen lämpötila nostetaan lämmönvaihtimien avulla, ns. mesofiilisessa biokaasureaktorissa noin 35 C:seen. Lietteen lämmitykseen tarvittava energia saadaan laitoksen omalta CHP yksiköltä, joka hyödyntää biokaasulaitoksella muodostuvaa biokaasua. Käsiteltävä aines sekoitetaan reaktorissa joko pysty- tai sivusekoittimien avulla, myös pumppuja voidaan sekoituksessa käyttää. Sekoittamisen tarkoituksena on tehostaa biokaasun muodostumista, pitää käsiteltävän aineksen laatu tasaisena sekä estää tiettyjen ainesosien kertymistä reaktorissa olevan massan pintaosiin. Käsiteltävän aineksen viipymä reaktorissa on yleensä noin vrk. Biokaasureaktorissa käsiteltävän massan sisältämä orgaaninen aines hajoaa mikrobien vaikutuksesta monivaiheisessa prosessissa ja hapettomissa oloissa lopputuotteiksi, pääasiassa metaaniksi (CH 4 ) ja hiilidioksidiksi (CO 2 ). Muodostunut kaasu ohjataan reaktorin 6(20)

7 kaasuosasta kaasuvarastoon ja edelleen kaasunkäsittelyyn ja hyödyntämistä varten. Biokaasulaitos varustetaan häiriötilanteita varten myös ns. soihtupolttimella, jossa muodostuva biokaasu voidaan tarvittaessa polttaa, mikäli CHP yksikkö tai vastaava laitteisto ei ole käytettävissä. CHP yksikkö voi olla kaasumoottori ja/tai mikroturbiini. Lisäksi kaasu voidaan hiilidioksidin erottamisen ja paineistuksen jälkeen hyödyntää liikennepolttoaineena, ns. biometaanina. On kuitenkin huomioitava, että biokaasun jalostaminen biometaaniksi vaatii mittavat laiteinvestoinnit, eikä niitä yleensä pienempiin biokaasulaitoksiin sen vuoksi ole mielekästä hankkia. Kun käsiteltävä aines on viipynyt biokaasureaktorissa noin vrk, sen sisältämä orgaaninen aines on muuttunut lähes kokonaan biokaasuksi. Ravinnepitoinen mädäte siirretään pumpuilla välivarastoon, jossa siitä muodostuu vielä biokaasua, n % kokonaistuotosta. Mädätteen kuiva-ainepitoisuus (TS) on tässä vaiheessa noin 3-7 %, riippuen lähtötilanteen TS pitoisuudesta, viipymästä reaktorissa ja orgaanisen aineksen koostumuksesta. Mädäte sisältää ravinteita ja epäorgaanisia yhdisteitä, joiden pitoisuudet pysyvät prosessissa lähes muuttumattomina. Välivaraston jälkeen mädäte voidaan siirtää vedenerotukseen, jossa erotetaan fosforipitoinen humus (TS pitoisuus %) ja ammoniumtyppipitoinen rejektivesi. Jakeet voidaan hyödyntää lannoitevalmistelain ja sivutuoteasetuksen mukaisesti mm. maanparannusaineena ja lannoitteena. Humus voidaan edelleen mm. rakeistaa ja rejektivedestä konsentroida ammoniumtyppi. Mädäte voidaan levittää peltoon myös sellaisenaan, ilman veden erotusta. Lannoitevalmistelakia ja sivutuoteasetusta valvoo Elintarviketurvallisuusvirasto (Evira). Ohjeita lannoitevalmisteiden valmistuksesta ja käytöstä löytyy mm. Eviran internet-sivuilta osoitteesta 3.2 Biokaasulaitoksella tuotettavat jakeet Mädäte ja mädätteen hyödyntäminen Biokaasulaitoksella voidaan käsitellä lähes kaikenlaista eloperäistä, orgaanista ainesta. Aineksen koostumus ja alkuperä vaikuttaa biokaasulaitoksen prosessiin (hygienisointi, sterilointi) ja mihin biokaasulaitokselta muodostuva humus ja rejektivesi voidaan toimittaa (mm. lannoitevalmistelaki). Biokaasulaitoksella vastaanotettavan aineksen hygieni- 7(20)

8 sointi ja sterilointi koskee muita kuin ihmisravinnoksi tarkoitettuja eläimistä saatavia sivutuotteita, josta määräykset antaa ns. sivutuoteasetus. Sivutuoteasetuksessa sivutuotteet jaetaan kolmeen eri luokkaan, joilla on erilaiset käsittelyvaatimukset. Luokan 1 sivutuotteita ei ole sallittu käyttää raaka-aineena kompostointi- tai biokaasulaitoksissa, vaan ne on hävitettävä sivutuoteasetuksen vaatimusten mukaisesti. Luokkiin 2. ja 3. kuuluvia materiaaleja voidaan käsitellä biokaasulaitoksella. Luokkaan 2. kuuluvia materiaaleja ovat mm. lanta, kuolleet tai teurastetut siat ja siipikarja. Luokkaan 3. kuuluvia materiaaleja ovat mm. elintarviketeollisuuden sivutuotteet ja ruokajäte. Puhdistamolietettä ei luokitella eläinperäisiksi sivutuotteiksi, eikä se siten kuulu sivutuoteasetuksen piiriin. Luokan 2 materiaali lantaa lukuun ottamatta tarvitsee sterilointikäsittelyn ja luokan 3 materiaali hygienisointikäsittelyn. Steriloinnissa käsiteltävän aineksen kappalekoko on oltava alle 50 mm ja ennen biokaasureaktoria se käsitellään 20 minuutin ajan 133 C:ssa, 3 bar paineessa. Hygienisoinnissa raaka-aineen partikkelikoko on oltava alle 12 mm ja aines käsitellään 60 min ajan 70 C:ssa. Sivutuoteasetuksen alaisten raaka-aineiden vastaanotto ja käsittely lisää biokaasulaitoksen investointikustannuksia, mutta toisaalta sivutuoteasetukseen kuuluvien raaka-aineiden biokaasupotentiaali on yleensä korkea. Anaerobisen prosessin läpikäyneen mädätteen hyötykäyttö on riippuvaista sisään otetusta materiaalista, prosessista (mm. hygienisointi, sterilointi) ja mädätteen käsittelystä (mm. veden erotus, kompostointi). Toisaalta mädätteen prosessoinnin ja käsittelyn valintaan vaikuttaa alueen hyötykäyttökohteet. Laitoksen ulkopuolelle toimitettaessa tuote vaatii lannoitevalmisteista annetun Maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (12/07) liitteen 1 mukaisen tyyppinimen. Tyyppinimessä annetaan määräyksiä mm. käsittelyvaatimuksista ja käyttökohteista. Lannoitevalmisteen raaka-aineen koostumus voi poiketa sallituista raaka-aineista yhdellä prosenttiyksiköllä sen kuitenkaan muuttamatta lannoitevalmisteen tyyppinimeä. Tämä mahdollistaa esim. pienten sakokaivoliete-erien vastaanoton. Lisäksi tuotteen on täytettävä myös asetuksen liitteen IV mukaiset yleiset tuotevaatimukset. Tuotevaatimuksissa annetaan määräyksiä mm. hygieenisyydestä, haitallisista aineista ja epäpuhtauksista. Käytönrajoituksia voi olla myös raaka-aineista johtuen. Esimerkiksi luokan 2 ja 3 sivutuotteita käytettäessä on laidunkäytölle tai rehun korjaamiselle annettu 21 vuorokauden varoaika, jolloin laitumille ei saa laskea karjaa tai rehua 8(20)

9 sieltä korjata. Raaka-aineista johtuvia rajoitteita on myös vihannes- ja taimituotantoon liittyen. Käytännössä materiaalista ja lopputuotteiden hyödyntämisestä johtuen jokainen laitosratkaisu on suunniteltava ja toteutettava yksilöllisesti. Siinä vaiheessa kun tiedetään saatava materiaali ja lopputuotteen hyödyntämiskohteet, kannattaa Eviran kanta tarkistaa näiden asioiden suhteen. Biokaasu Eri materiaalien ja ainesten biokaasupotentiaali vaihtelee huomattavasti. Biokaasupotentiaali kuvaa sitä, kuinka paljon biokaasua voidaan tuottaa märkätonnia kohden. Eläinten lietelanta tuottaa noin 7-12 m 3 metaania märkätonnia kohti. Lannan kuivaainepitoisuus on yleensä melko alhainen, jolloin metaanintuottopotentiaali reaktoritilavuutta kohden on alhainen. Erilliskerätyn biojätteen energiantuottopotentiaali on puolestaan korkea, eli noin m 3 metaania märkätonnia kohti. Lantaan verrattuna potentiaali on noin 10-kertainen. Taulukossa 1. on esitetty eri materiaalien metaanintuottopotentiaaleja. TAULUKKO 1. Eri materiaalien metaanintuottopotentiaaleja. Metaania on noin % syntyneen biokaasun määrästä. Eri materiaalien TS-% voi vaihdella materiaalin alkuperästä riippuen. Materiaali TS-% Metaanintuottopotentiaali m 3 CH 4 /tonni orgaanista ainetta m 3 CH 4 /tonni märkäpaino Sian lietelanta Lehmänlanta Hera Kasvibiomassa Biojäte Puhdistamoliete Teurasjäte Taulukosta 1. voidaan nähdä että heran biokaasuntuottopotentiaali on hyvää tasoa, samaa luokkaa biojätteen kanssa. Edellä mainittujen materiaalien lisäksi biokaasua voidaan tuottaa erilaisista kasvibiomassoista. Kasvi- tai peltobiomassa voi olla mm. viljan tai esimerkiksi juuresten käsittelyssä pellolle jäävä ylijäämämateriaalia tai erikseen biokaasulaitosta varten kasvatettua bio- 9(20)

10 massaa, kuten ruokohelpeä tai timotei-apilanurmea. Taulukossa 2. on esitetty näiden kahden viimeksi mainitun peltobiomassan arvioidut tuotot hehtaaria kohden sekä metaanintuottopotentiaali ja energiasisältö. Lähteistä riippuen ko. kasvien arvioidut satomäärät hehtaaria kohden vaihtelevat melko paljon. TAULUKKO 2. Kahden rehukäyttöön jalostetun kasvin sato, metaanintuottopotentiaali ja energiasisältö peltohehtaaria kohden. Kasvi Sato Metaanintuottopotentiaali Bruttoenergiansaanto Yksikkö (t kuiva-aine /ha) (m 3 CH 4 /ha) (MWh/ha) Ruokohelpi Timoteiapilanurmi Ruokohelpi ja timotei-apilanurmi on alun perin kehitetty rehukasveiksi ja siten ne soveltuvat hyvin anaerobisen prosessin materiaaliksi. Märehtijöiden ruuansulatusjärjestelmä osittain vastaa biokaasulaitosprosessia. Molemmat kasvit tuottavat kuiva-ainepitoisuutta kohden melko saman määrän metaania, mutta koska timotei-apilanurmen kuivaainepitoisuus on 35 % alhaisempi kuin ruokohelpin kuiva-ainepitoisuus, jää timoteiapilanurmen bruttoenergiansaanto hehtaaria kohden liki puoleen ruokohelpin bruttoenergiansaannosta. 4. Biokaasun hyödyntäminen maitotilalla 4.1 Jätevesien ja heran koostumus, tilan energiankulutus ja muut lähtötiedot Tämän selvitystyön esimerkkinä olevalla maitotilalla (juustola) muodostuu vuodessa noin 4000 m 3 /a jätevesiä ja 500 tn/a jäteheraa. Selvitystyössä tarkastellaan tilan jätevesien ja heran anaerobisen puhdistusprosessin soveltuvuutta ja investointitasoa, muodostuvan biokaasun määrää ja puhdistusprosessin takaisinmaksuaikaa. Maitotila käyttää lämmitykseen kevyttä polttoöljyä litraa ( kwh) vuodessa, ja sähköä kulutetaan juustolassa kwh. Kevyen polttoöljyn hinta on 1,05 /l ja sähköenergian hinta on 4,84 cent/kwh + siirtomaksu. Oletettavasti sähköenergian koko- 10(20)

11 naishinta on noin 9 sent/kwh. Yhteensä maitotila käyttää energiaan (lämpö ja sähkö) vuodessa noin Taulukko 3. Taulukko 3. Maitotilan vuotuinen energiantarve. Lämpöenergia (m3) MWh/a Hinta Kevyt polttoöljy /MWh Sähköenergia /MWh Energiakulut yhteensä/a Jätevedet koostuvat tuotannon pesuvesistä ja ns. normaalista asutusjätevesistä. Heraa muodostuu maidon jalostusprosessissa, ja sen koostumus on esitetty taulukossa 4. Maitotilalla muodostuvan jäteveden koostumus on esitetty taulukossa 5. TAULUKKO 4. Maitotilan jäteheran koostumus. Ainesosa Pitoisuus (g/100 g) Laktoosi 4,4 Kosteus 92,5 Proteiini (kerroin 6,25) 1 Rasva 0,67 Tuhka 0,84 Hiilihydraatit 5,1 Natrium 0,1 Kalium 0,1 Kalsium 0,036 Lämpötila 25 C 11(20)

12 TAULUKKO 5. Maitotilan jäteveden koostumus. BOD 7ATU COD Cr Kokonais-P 22 Kokonais-N 97 Kiintoaine ph 5,0 Pitoisuus (mg/l) Loppuraportti Jäteheran kuiva-ainepitoisuus (TS) on 8 % ja sellaisenaan se ei ole soveltuva käsiteltäväksi jätevedenkäsittelyprosessissa. Maitotilan jäteveden kiintoainespitoisuus on myös melko korkea, eikä sekään sellaisenaan ole soveltuva käsiteltäväksi UASB-prosessissa, vaan vaatisi kiintoaineen poistamisen esikäsittelynä. Jos jätevesi ja hera yhdistetään (jatkossa jätevesi), on sen kuiva-ainepitoisuus 1,3 %. 4.2 Maitotilan jätevesien puhdistusprosessit, vertailu Käytännössä jäteveden koostumus ja lämpötila rajoittavat puhdistusprosessien valintaa. Ensinnäkin jäteveden kiintoainepitoisuus vaatii UASB-prosessin eteen suodatuksen ja kiintoaineksen erottelun, joka poistaa orgaanista ainesta ja siten vähentää tuotettavan biokaasun määrää. Toiseksi UASB prosessin lämpötilan on oltava 37 C, jotta prosessi toimii tehokkaasti. Arvion perusteella UASB-prosessi tuottaisi optimiolosuhteissa jätevedestä noin 30 m 3 CH 4 /d (COD poistuma 90 %), joka on noin 295 kwh/d. Siitä voitaisiin kattilassa tuottaa lämpöenergiaa 80 %:n hyötysuhteella 236 kwh/d. Jos puhdistettavan jäteveden lämpötila ennen prosessia on 20 C, on veden lämpötilaa nostettava 17 C. Kun vuorokausivirtaama on 11 m 3 /d, tarvitaan vedenlämmitykseen energiaa käytännössä kaikki biokaasusta tuotettu lämpöenergia. Anaerobisen prosessin sijaan jätevesi voidaan käsitellä aerobisessa biologisessa prosessissa. Aerobiset prosessit toimivat kustannustehokkaasti myös alhaisemmissa lämpötiloissa (esimerkiksi kunnalliset jätevedenpuhdistamot) eikä tietyissä aerobisissa prosesseissa veden kiintoainespitoisuus ole puhdistustulosta niin voimakkaasti heikentävä mitä esi- 12(20)

13 merkiksi UASB prosessissa. Anaerobisen prosessin sijaan aerobinen prosessi kuluttaa energiaa, eikä se siis tuota biokaasua. Koska jätevesi sisältää kiintoainesta suhteellisen paljon, mg/l, voisi aerobisista puhdistusprosesseista tulla kyseeseen ns. pitkäilmastusprosessi, joka varustetaan jälkilaskeutuksella ja fosforisaostuksella. Perinteiset ilmastusprosessit eivät anaerobisen prosessin mukaisesti kestä korkeaa kiintoainekuormitusta. Tilalla on kokemusta biologisen aerobisen prosessin toimimattomuudesta, joka osittaa jäteveden käsittelyn haasteellisuuden. Edellä tarkasteltujen seikkojen ja tilan kokemusten perusteella jätevesi ja hera kannattaa yhdistää ja käsitellä yhdessä biokaasuprosessissa. Seuraavassa käydään läpi tarkemmin tätä yhteiskäsittelyä, sen prosessikuvausta ja tuotettua energiamäärää. 4.3 Jäteveden ja heran yhteiskäsittely, prosessikuvaus ja energiapotentiaali Edellisessä kappaleessa kuvatut puhdistusprosessit eivät salli jäteheran käsittelyä samassa prosessissa jäteveden kanssa. Mikäli nämä jakeet halutaan käsitellä samanaikaisesti, on vaihdettava prosessisuunnittelu jätevedenkäsittelystä biokaasuprosessiin. Prosessi muuttuu siten jätevedenkäsittelystä biokaasuprosessiksi (syötettävän materiaalin koostumus muuttuu vedestä lietemäiseksi). Myös biokaasuprosessissa prosessilämpötilan tulee olla noin 37 C tai 55 C. Oletuksena käytetään että jäteveden ja heran lämpötila ennen prosessia on 20 C. Jätevesi ja hera tuottaa yhdessä laskeman perusteella 88 m 3 CH 4 /d, jonka energiasisältö on 870 kwh/d. Siitä voitaisiin kattilassa tuottaa lämpöenergiaa 80 %:n hyötysuhteella 700 kwh/d. Jäteveden ja heran lämmitykseen (37 C:seen) käytetään lämpöenergiaa 290 kwh/d, jolloin hyödynnettäväksi jäävää lämpöenergia on 580 kwh/d, vuositasolla kwh. Maitotila kuluttaa lämpöenergiaa vuositasolla kwh ( l kevyttä PÖ), jolloin sitä säästettäisiin vuositasolla litraa = eur. Lisäksi säästöä syntyy siitä, ettei jäteheraa- tai jätevesiä toimiteta enää puhdistamolle. Vuositasolla säästöä muodostuu noin eur, eli yhteensä eur. Kun sekä jätevesi ja hera on käsitelty ns. biokaasuprosessissa, voidaan prosessista muodostuva lopputuote, mädäte, hyödyntää nestemäisenä maanparannuslannoitteena. Lop- 13(20)

14 putuote on nestemäistä, kuiva-ainepitoisuus alle 1 %, jolloin sitä voidaan varastoida esimerkiksi lietealtaissa ja levittää pelloille lannoitteena lietelevittimillä. 4.4 Yhdistelmäpuhdistamon prosessikuvaus, investointi ja takaisinmaksuaika Yhdistetyn jäteveden puhdistusprosessi mitoitetaan käsittelemään m 3 /a jätevettä ja heraa. Mitoitusvirtaamana käytetään 0,5 m 3 /h, eli puhdistusprosessi on jatkuvatoiminen. Prosessi käsittää seuraavat pääkomponentit: tasausallas, käytetään olemassa olevaa allaskapasiteettia. jäteveden pumppausjärjestelmä. jäteveden lämmönvaihdinjärjestelmä. biokaasureaktori, 8 vrk:n viipymä, 100 m 3. Kaasuvarasto biokaasureaktorin päällä, 25 m 3 Mädätteen siirtopumppu ja -linjasto. Mädätteen jälkivarasto, käytetään olemassa olevaa allaskapasiteettia, saneerataan soveltuvaksi mädätevarastona. Kaasun paineistus ja putkisto kattilalle Kaasupoltin ja kattila, 40 kw Päälaitteiden lisäksi investointi koostuu suunnittelusta sekä muutos- ja asennustöistä, prosessi-instrumenteista sekä maanrakennustöistä. Maitotilan yhdistetyn jäteveden biokaasuprosessin investointikustannus ilman maanrakennustöitä on noin Investointilaskelma saadaan tarkennettua kun tilan olemassa olevat rakenteet voidaan tarkastaa. Prosessin virtauskaavio on esitetty liitteessä 1. Mikäli jätevedet ja hera käsitellään yhteisessä biokaasuprosessissa, saavuttaa tila säästöjä vuositasolla Säästöä muodostuu korvaamalla kevyttä polttoöljyä biokaasulla sekä poistuvista jätevesi- ja jätemaksuista. Siten laitoksen takaisinmaksuaika olisi luokkaa 5,5 vuotta. Seuraavassa kappaleessa tarkastellaan tilannetta, jossa tilalle hankitaan lisämateriaalia syötettäväksi biokaasuprosessiin, jotta kaikki tilan tarvitsema lämpöenergia voitaisiin 14(20)

15 tuottaa biokaasulla. Biokaasulaitoksen taloudellista kannattavuutta voidaan parantaa, mikäli biokaasulaitokselle toimitetaan lisämateriaalia ja tuotetaan lisäenergiaa. 5. Maitotilan jakeet ja naudan lietelanta, biokaasulaitos kattamaan tilan omaenergiantarve Maitotilalla muodostuu edellisessä kappaleessa esitetyn mukaisesti jätevettä m 3 /a, joka koostuu jätevedestä ja herasta. Edellä todettiin, ettei pelkästään jätevedenkäsittelyprosessin hankinta ole teknis-taloudellisesti kannattavaa. Sen sijaan jätevesien ja heran yhteiskäsittely biokaasuprosessissa on taloudellisesti kannattavaa, takaisinmaksuaika laitokselle alle 6 vuotta. Yhteiskäsittelyssä ei pystytä tuottamaan energiamäärää, joka korvaisi koko tilan lämpöenergiantarpeen, joten on vielä tarkasteltava tilanne, jossa biokaasulaitokselle toimitetaan naudan lietelantaa kattamaan tilan koko lämpöenergiatarve. Kun biokaasulaitokselle toimitetaan lisämateriaalia, on laitoskokonaisuus ja prosessi suunniteltava ja mitoitettava uuden materiaalimäärän mukaisesti. Naudan lietelannan kuiva-ainepitoisuus (TS) on noin 6 %. Orgaanisen aineksen osuus (VS) on luokkaa 65 % ja orgaanisen aineksen hajoavuus myös 65 %. Sen perusteella 1 tn naudan lietelantaa tuottaa metaania noin 16 Nm 3. Jotta tilan oma energiantarve lämpöenergian osalta (poltettaessa tuotettu biokaasu kattilassa) saataisiin katettua, pitäisi naudan lietelantaa toimittaa biokaasulaitokselle noin m 3 /a, jolloin vuosikapasiteetti on m 3 jakeita vuodessa (sisältää jäteveden ja heran). Seuraavassa on esitetty tilan oman energiantarpeen kattamiseksi suunnittelun biokaasuprosessin prosessikuvaus, investointitaso ja kannattavuus. TAULUKKO 6. Biokaasulaitoksella hyödynnettävien jakeiden määrät vuodessa. Jätehera Jätevesi Naudanlietelanta Määrä (tn/a) Taulukossa 5 on esitetty biokaasulaitoksella käsiteltävän materiaalin määrä tapauksessa, jossa maitotilan energiantarve katetaan lämmön osalta täysin ja sähköenergiaa tuotetaan yli oman tarpeen. Materiaalin kuiva-ainepitoisuus on 2,7 % ja tuotetun biokaasun määrä on tuntitasolla 11 Nm 3 /h, jatkuva kaasuteho 69 kwh, josta lämpöä voitaisiin tuottaa kattilassa 54 kwh (80 %:n hyötysuhde). Vuositasolla lämpöä tuotettaisiin (20)

16 kwh. Prosessin oman energiankulutuksen jälkeen hyödynnettävissä oleva lämpömäärä olisi kwh. Tällä lämpömäärällä katettaisiin tilan lämpöenergiantarve, mutta sähköenergia olisi edelleen ostettava valtakunnan verkosta. Vuotuinen säästö olisi kevyeen polttoöljyyn tarvittava määrä, eli eur. Tila saisi kustannussäästöjä myös poistuvista jätemaksuista, vuodessa , yhteensä säästöjä vuodessa Esisuunnittelun ja investointiarvion perusteella biokaasulaitos, joka käsittelee maitotilan omien jakeiden lisäksi naudan lietelantaa noin tn/a maksaa noin eur. Vuositasolla säästöjä muodostuu , joten biokaasulaitoksen takaisinmaksuaika on liki 10 vuotta. Lisäkustannuksia biokaasulaitokselle aiheuttaa naudan lietelannan toimittaminen laitokseen, noin 2 /tn, eli yhteensä /a, joka pidentää takaisinmaksuaikaa. Tässä kappaleessa esitettyjen seikkojen perusteella voidaan todeta, ettei maitotilan oman energiantarpeeseen suunniteltava biokaasulaitos olisi taloudellisesti kannattava hankinta. Biokaasulaitoksen investointi ei maksa itseään takaisin riittävän nopeasti, eikä siihen kohdistuvilla investoinneilla saavuteta riittävän isoja kustannussäästöjä. Aiemmin esitettyjen laskelmien perusteella voidaan sen sijaan todeta että kustannustehokkainta olisi toteuttaa maitotilan jätevesien ja heran yhteiskäsittely biokaasuprosessissa. Seuraavaksi selvitystyössä tarkastellaan tilannetta, jossa biokaasulaitoksen taloudellinen kannattavuus saavutettaisiin vastaanottamalla sinne riittävästi tilan ulkopuolista materiaalia. Materiaalina tässä käytetään naudan lietelantaa, joka voidaan vastaanottaa biokaasulaitokseen ilman mittavia esikäsittelyinvestointeja. Muut potentiaaliset materiaalit jätetään tämän selvitystyön ulkopuolelle, sillä puhdistamolietteiden tai kunnallisen biojätteen käsittely vaatii prosessissa hygienisoinnin ja/tai jätteen esikäsittelyn (biojäte), jolloin biokaasulaitoksen investointitaso nousee korkeaksi, eikä taloudellista kannattavuutta saavuteta, kuin mittavilla jätemäärillä. On todettu että mikäli biokaasulaitos käsittelee biojätettä, on investoinnin kannattavuusraja noin tn/a biojätettä. 16(20)

17 5.1 Maitotilan taloudellisesti kannattava biokaasulaitos, lisäsyötteenä naudan lanta Biokaasulaitosprosessi suunnitellaan yleensä perustuen syötteeseen sekä tuotetun energian ja muodostuvan lopputuotteen hyödyntämisen mukaisesti. Biokaasulaitoksen päälaitteisto voidaan yleisesti jaotella seuraavasti (suluissa tapauskohtaisesti tarvittavat osaprosessit): 1) Jakeiden vastaanotto ja esikäsittely sekä vastaanottoallas 2) (Sekoitusallas tai hydrolyysisäiliö) 3) (Hygienisointi) 4) Biokaasureaktori(t) 5) Mädätteen välivarasto, jälkikaasutus 6) (Mädätteen vedenerotus) 7) Rejektiveden ja mädätteen varastoallas 8) Kaasuvarasto 9) (Rikinerotusyksikkö) 10) CHP yksikkö ja soihtupoltin 11) Hajukaasujen käsittely Mikäli laitos vastaanottaa sivutuoteasetuksen 3. luokan sivutuotteita, kuten ruokajätettä kotitalouksista ja ravintoloista (EY 1774/2002), vaaditaan biokaasulaitosprosessiin ennen biokaasureaktoria hygienisointi (70 C, 60 min, partikkelikoko alle 12 mm). Puhdistamolietteen käyttö biokaasulaitoksella ja jatkohyödyntäminen maanparannusmädätteenä vaatii ainoastaan mesofiilisen (36 C, 21 vrk) mädätyksen ja stabiloinnin (esim. jälkikypsytys ja tai vanhentaminen 24 kk), tuotteen hygieenisyys on kuitenkin varmistettava ja käytännössä tämä tarkoittaa hygienisointikäsittelyä. Lisäksi, kun mädätettyä materiaalia toimitetaan laitoksen ulkopuolelle, turvallisin vaihtoehto vaadittavan hygienisoitumisen takaamiseksi on varustaa laitos erillisellä hygienisointiyksiköllä. Tämän selvitystyön tässä osiossa tarkastellaan tilannetta, jossa tilan omien jakeiden lisäksi biokaasuprosessiin vastaanotetaan naudan lietelantaa määrä, joka takaisi biokaasulaitoksen taloudellisen kannattavuuden. 17(20)

18 Tässä tapauksessa biokaasuprosessi suunnitellaan mahdollisimman kustannustehokkaaksi, jolloin prosessi sisältää seuraavat pääprosessit: vastaanottorakennus (75 m 2 ) ja allas (160 m 3 ) lämmönvaihtimet biokaasureaktori m 3 mädätteen jälkivarasto 490 m 3 kaasuvarasto 60 m 3 CHP yksikkö lämmön ja sähkön tuotantoon (250 kwel) Laskelmissa on arvioitava biokaasulaitoksen investointitaso ja käsiteltävän materiaalin energiantuottopotentiaali. Laskelmissa tarkastellaan lisäksi materiaalin rahti- ja käsittelykustannukset sekä tuotetun energian määrää ja siitä saatavaa myyntituloa. Taloudellista kannattavuutta tarkasteltiin kahdella vaihtoehdolla: sähkön syöttötariffilla, jossa sähköenergian myyntihinta on 133,5 /MWh ja lämmön hinta 50 /MWh investointituella, 35 % investoinnista, sähkön myyntihinta 55 /MWh ja lämmön hinta 50 /MWh Laskelmat (taulukossa 7) ja suunnittelu osoittaa että taloudellista kannattavuutta biokaasulaitokselle tässä tilanteessa on erittäin epätodennäköistä saavuttaa. Osoittautui, että tilan omien jakeiden lisäksi (hera ja jätevesi yhteensä m 3 /a) tarvitaan tn naudan lietalantaa, jotta taloudellinen kannattavuus saavutetaan. Tämän laskelman biokaasulaitoksen investointitaso on noin Jakeista voitaisiin tuottaa sähköenergiaa noin MWh/a ja lämpöä MWh/a. Biokaasulaitos kuluttaa itse osan tuotetusta energiasta, jolloin myytäväksi jää sähköenergiaa 1950 MWh/a ja lämpöenergiaa 1980 MWh/a. Jotta biokaasulaitoksella voitaisiin tuottaa tarvittava määrä energiaa, tulisi sen vastaanottaa omien jakeiden lisäksi naudan lietelantaa (TS 6%) tn/a, joka vastaa noin naudan lantamäärää. Saamiemme tietojen perusteella maitotilan lähialueella ei ole tällaista määrää nautoja, jolloin lannan kuljetusmatka kasvaisi ja se heikentäisi laitoksen taloudellista kannattavuutta. On myös huomioitava että laskelmissa on oletettu 18(20)

19 että kaikki tuotettu lämpöenergia (1980 MWh/a, 230 kwh) saadaan myytyä, ja siitä voidaan veloittaa hinta 80 /MWh. TAULUKKO 7. Maitotilan biokaasulaitoksen kannattavuustarkastelu. VAIHTOEHDOT VE1 VE2 Investointituki 0% Sähkön hinta 133,5 /MWh Lämpö 80 /MWh Investointituki 35% Sähkön hinta 55 /MWh. Lämpö 80 /MWh INVESTOINTI Investointi biokaasulaitokseen (koko laitos) RAHOITUS Yhteensä RAHOITUSKUSTANNUKSET Yhteensä POISTOT Yhteensä KIINTEÄT KULUT Henkilöstökulut (1 hlö) Laitoksen kemikaali- ja käyttövesikustannus Laitoksen huoltokustannus Hankintakustannukset (1 /tn lietelanta), indeksikorotus 2,0 %/a Markkinointi-, matka- ja henkilöstökoulutuskustannukset sekä edustus Puhtaanapito, toimistokulut, kirjanpitopalvelut Vakuutukset ja ulkopuoliset palvelut Yhteensä MYYNTIKATETARVE Rahoituskustannukset + kiinteät kulut / vuosi (vuodet 1 10) TUOTOT Tuotettu bruttoenergia (MWh/a) Tuotettu sähköenergia brutto (MWh/a) Laitoksen käyttämä sähköenergia (oma kulutus) (MWh/a) Myytävä energia (MWh/a) sähkö Tuotettu lämpöenergia brutto (MWh/a) Laitoksen käyttämä lämpöenergia (oma kulutus) (MWh/a) Myytävä energia(mwh /a) lämpö Tuotetun energian arvo sähkö /a Tuotetun energian arvo lämpö /a Energian myyntitulot yhteensä Vastaanottomaksut yhteensä Myyntituotot ravinteet yhteensä 0 0 KASSAJÄÄMÄ (20)

20 6. Yhteenveto Tässä selvitystyössä tarkasteltiin biokaasun hyödyntämistä osana jäteveden puhdistusta maitotilalla ja meijerillä. Työssä tarkasteltiin maitotilan jäteveden ja heran käsittelyn kannattavuutta erikseen ja yhteisesti. Työssä tarkasteltiin myös tilakohtaisen biokaasulaitoksen kannattavuutta tilanteessa, jossa materiaalia (naudan lanta) toimitettaisiin laitokselle se määrä, jolla tuotetaan tilan tarvitsema lämpöenergia. Viimeisenä työssä tarkasteltiin tilannetta, jossa tilalle perustettavaan biokaasulaitokseen toimitettaisiin naudan lantaa sellainen määrä että biokaasulaitoksen toiminta olisi taloudellisesti kannattavaa. Laskelmat osoittivat että taloudellisesti kannattavin ja myös realistisin vaihtoehto edellä mainituista vaihtoehdoista on käsitellä tilan tuottamat jätevedet ja hera yhteisessä biokaasulaitosprosessissa. Laitoksen investointitaso on noin ja sen takaisinmaksuaika noin 6 vuotta. Muissa vaihtoehdoissa taloudellista kannattavuutta ei saavuteta tai laitoksella tarvittava käsiteltävä materiaali (naudan lanta, tn/a) vaatisi erittäin laajan keräysalueen. Kesäkuussa 2011 Watrec Oy 20(20)

BIOKAASULASKURIN KÄYTTÖOHJE KÄYTÄNNÖN OHJEITA BIOKAASULAITOINVESTOINTIA HARKITSEVALLE.

BIOKAASULASKURIN KÄYTTÖOHJE KÄYTÄNNÖN OHJEITA BIOKAASULAITOINVESTOINTIA HARKITSEVALLE. Biokaasulaskuri.fi BIOKAASULASKURIN KÄYTTÖOHJE KÄYTÄNNÖN OHJEITA BIOKAASULAITOINVESTOINTIA HARKITSEVALLE. 2 Tekijät Markku Riihimäki Ukipolis Oy Katja Mahal Maahal-viestintä Jani Suoniemi Satafood ry Juha

Lisätiedot

Biokaasuteknologian edistäminen Pohjois-Savossa - Kestävä uusiutuvan energian tuotanto ja ravinteiden kierrätys (BIOTILA hanke)

Biokaasuteknologian edistäminen Pohjois-Savossa - Kestävä uusiutuvan energian tuotanto ja ravinteiden kierrätys (BIOTILA hanke) Biokaasuteknologian edistäminen Pohjois-Savossa - Kestävä uusiutuvan energian tuotanto ja ravinteiden kierrätys (BIOTILA hanke) LIIKETOIMINTAOSA-ALUEEN LOPPURAPORTTI Toni Taavitsainen 3.10.2011 1 1 Sisällysluettelo

Lisätiedot

HEVOSENLANNAN HYÖTYKÄYTÖN LISÄÄMINEN, CASE KAINUU

HEVOSENLANNAN HYÖTYKÄYTÖN LISÄÄMINEN, CASE KAINUU HEVOSENLANNAN HYÖTYKÄYTÖN LISÄÄMINEN, CASE KAINUU Biojäte ja hepolanta hankkeen selvityksiä 2/4 MTT Hevostutkimus Marianna Myllymäki Susanna Särkijärvi MTT Sotkamo Tiina Karppinen Heidi Kumpula Elina Virkkunen

Lisätiedot

MAATALOUDEN, YHDYSKUNTIEN JA ELINTARVIKESEKTORIN SEKÄ TUULIVOIMAN BIOENERGIAPOTENTIAALI LAPIN LÄÄNISSÄ

MAATALOUDEN, YHDYSKUNTIEN JA ELINTARVIKESEKTORIN SEKÄ TUULIVOIMAN BIOENERGIAPOTENTIAALI LAPIN LÄÄNISSÄ 1 MAATALOUDEN, YHDYSKUNTIEN JA ELINTARVIKESEKTORIN SEKÄ TUULIVOIMAN BIOENERGIAPOTENTIAALI LAPIN LÄÄNISSÄ Vesa Niemitalo Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia 2008 2 SISÄLLYS 1. TAUSTA 1 1.1. Hankkeen

Lisätiedot

Teknis-taloudellinen selvitys biokaasupotentiaaleista Seinäjoen seudulla

Teknis-taloudellinen selvitys biokaasupotentiaaleista Seinäjoen seudulla Pro gradu -tutkielma Teknis-taloudellinen selvitys biokaasupotentiaaleista Seinäjoen seudulla Essi Kuikka Jyväskylän yliopisto Bio- ja ympäristötieteiden laitos Ympäristötieteet Uusiutuvan energian maisteriohjelma

Lisätiedot

BIOKAASUTUS LANNANKÄSITTELYN VAIHTOEHTONA

BIOKAASUTUS LANNANKÄSITTELYN VAIHTOEHTONA PTT työpapereita 149 PTT Working Papers 149 BIOKAASUTUS LANNANKÄSITTELYN VAIHTOEHTONA Perttu Pyykkönen Stefan Bäckman Veli-Matti Tuure Markku Lätti Pellervon taloustutkimus PTT kiittää Maatilatalouden

Lisätiedot

Maatalouden biokaasulaitoksen perustaminen ja turvallisuustarkastelu

Maatalouden biokaasulaitoksen perustaminen ja turvallisuustarkastelu MaLLa2-hankkeen loppuraportti Maatalouden biokaasulaitoksen perustaminen ja turvallisuustarkastelu Toni Taavitsainen Savonia-ammattikorkeakoulu Julkaisutoiminta PL 6 (Microkatu 1 D) 70201 KUOPIO puh: (017)

Lisätiedot

Siuntion uusiutuvan energian kuntakatselmus

Siuntion uusiutuvan energian kuntakatselmus Siuntion uusiutuvan energian kuntakatselmus 12.5.2014 Aki Pesola, Laura Hakala, Juha Vanhanen TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN TUKEMA ENERGIAKATSELMUSHANKE Dnro: UUDELY/0025/05.02.09/2014 Päätöksen päivämäärä:

Lisätiedot

JANAKKALAN KUNTA UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUS KATSELMUSRAPORTTI

JANAKKALAN KUNTA UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUS KATSELMUSRAPORTTI UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUS 1(43) TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN TUKEMA ENERGIAKATSELMUSHANKE Dnro: HÄMELY0230/05.02.09/2011 Päätöksen päivämäärä: 17.1.2011 Katselmuksen tilaaja: Janakkalan kunta

Lisätiedot

Mika Heikkinen MAATILAN BIOKAASULAITOKSEEN TARVITTAVAT LUVAT

Mika Heikkinen MAATILAN BIOKAASULAITOKSEEN TARVITTAVAT LUVAT Mika Heikkinen MAATILAN BIOKAASULAITOKSEEN TARVITTAVAT LUVAT MAATILAN BIOKAASULAITOKSEEN TARVITTAVAT LUVAT Mika Heikkinen Opinnäytetyö Kevät 2012 Maaseutuelinkeinojen koulutusohjelma Oulun seudun ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

KELPO-hanke: Kierrätyspolttoaineiden energiakäyttöselvitys Pohjois-Savossa

KELPO-hanke: Kierrätyspolttoaineiden energiakäyttöselvitys Pohjois-Savossa KELPO RAPORTTI 5.3.2002 KELPO-hanke: Kierrätyspolttoaineiden energiakäyttöselvitys Pohjois-Savossa Yhteistarkastelu yhdyskuntalietteiden, hakkuutähteiden ja peltobiomassojen kanssa Martti Heikkinen, Sirke

Lisätiedot

Voimalaitosselvitys Kirkkokallion teollisuusalue

Voimalaitosselvitys Kirkkokallion teollisuusalue Voimalaitosselvitys Kirkkokallion teollisuusalue pakokaasu 350K 2,14 kg/s 650K kv5 Jäähdytysvesi 364K 2,22 kg/s polttoilma 461 K 2,07 kg/s 298K 345 K m kv = 7,9kg/s 358K kv3 m k v 4 Kaukolämpö 327 K 318K

Lisätiedot

VARKAUDEN KAUPUNKI UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUS 15.4.2014

VARKAUDEN KAUPUNKI UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUS 15.4.2014 VARKAUDEN KAUPUNKI UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUS 15.4.2014 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN TUKEMA ENERGIAKATSELMUSHANKE Dnro: POSELY/0157/05.02.09/2013 Päätöksen päivämäärä: 17.12.2013 MOTIVA-ENERGIAKATSELMUS

Lisätiedot

Padasjoen kunta. Uusiutuvan energian kuntakatselmus Katselmusraportti 21.12.2012. Aki Pesola, Erkka Ryynänen

Padasjoen kunta. Uusiutuvan energian kuntakatselmus Katselmusraportti 21.12.2012. Aki Pesola, Erkka Ryynänen TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN TUKEMA ENERGIAKATSELMUSHANKE Dnro: HÄMELY/0208/05.02.09/2012 Päätöksen päivämäärä: 5.11.2012 Katselmuksen tilaaja: Padasjoen kunta Padasjoen kunta Uusiutuvan energian kuntakatselmus

Lisätiedot

Saarijärven kaupunki

Saarijärven kaupunki TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN TUKEMA ENERGIAKATSELMUSHANKE Dnro: 1409/560/2009 Päätöksen päivämäärä: 10.6.2009 Katselmuksen tilaaja: Saarijärven kaupunki Sivulantie 11 43100 Saarijärvi Saarijärven kaupunki

Lisätiedot

Kestävän energian. tiedotuslehti 2013. Tuulivoima kasvava energiamuoto Suomessa

Kestävän energian. tiedotuslehti 2013. Tuulivoima kasvava energiamuoto Suomessa Kestävän energian Asikkala tiedotuslehti 2013 Tuulivoima kasvava energiamuoto Suomessa Suomessa oli 2012 lopussa 162 toimivaa tuulivoimalaa.tuulivoimalla tuotettiin noin 0,7 % kotimaassa kulutetusta sähköstä.

Lisätiedot

Esipuhe. www.uusiutuvialiikenteeseen.fi

Esipuhe. www.uusiutuvialiikenteeseen.fi Sisällys Miksi biopolttoaineita on lisättävä liikenteessä?........................... 5 Mitä ovat biopolttoaineet?.............................................. 5 Mitä biopolttoaineita voidaan käyttää

Lisätiedot

Biologinen vedenkäsittely ja energian tarve kiertovesitykseen perustuvassa kalanviljelyssä Suomen oloissa

Biologinen vedenkäsittely ja energian tarve kiertovesitykseen perustuvassa kalanviljelyssä Suomen oloissa Biologinen vedenkäsittely ja energian tarve kiertovesitykseen perustuvassa kalanviljelyssä Suomen oloissa Selvitys Savon Taimen Oy:lle 15.2.2010 Suomen elinkeinokalatalouden toimintaohjelma 2007-2013 Hanke

Lisätiedot

Kymen Vesi Oy Lietteenkäsittelyn vaihtoehtojen Ympäristövaikutusten arviointi 67080656.BEC 21.9.2009

Kymen Vesi Oy Lietteenkäsittelyn vaihtoehtojen Ympäristövaikutusten arviointi 67080656.BEC 21.9.2009 Kymen Vesi Oy Lietteenkäsittelyn vaihtoehtojen Ympäristövaikutusten arviointi 67080656.BEC 21.9.2009 Hanke: Sijainti: Hankkeesta vastaava: Konsultti: Yhteysviranomainen: Mussalon jätevedenpuhdistamon

Lisätiedot

TUUSULAN KUNTA UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUS KATSELMUSRAPORTTI

TUUSULAN KUNTA UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUS KATSELMUSRAPORTTI TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN TUKEMA ENERGIAKATSELMUSHANKE Dnro: UUDELY/0018/05.02.09/2014 Päätöksen päivämäärä: 27.1.2014 Katselmuksen tilaaja: Tuusulan kunta PL 60 04301 Tuusula TUUSULAN KUNTA UUSIUTUVAN

Lisätiedot

E-farm Basic -ohjelman käyttöohjeet

E-farm Basic -ohjelman käyttöohjeet E-farm Basic -ohjelman käyttöohjeet V 1.0 18.12.2013 E-farm Asiakkuudenhallinta Tuotekehitys Myynti ja tuotekehitys www.e-farm.fi Matti Arffman Toni Taavitsainen Envitecpolis Oy etunimi.sukunimi@e-farm.fi

Lisätiedot

Uusiutuvaan energiaan perustuvan hybridilämmitysjärjestelmän toteutettavuus maatilakohteissa. Jorma Valta

Uusiutuvaan energiaan perustuvan hybridilämmitysjärjestelmän toteutettavuus maatilakohteissa. Jorma Valta Uusiutuvaan energiaan perustuvan hybridilämmitysjärjestelmän toteutettavuus maatilakohteissa Jorma Valta Pro Gradu tutkielma Jyväskylän yliopisto Kemian laitos Kestävän energian maisterikoulutus 17.10.2012

Lisätiedot

ENERGIAN KÄYTTÖ JA SEURANTA MAATILOILLA

ENERGIAN KÄYTTÖ JA SEURANTA MAATILOILLA ENERGIAN KÄYTTÖ JA SEURANTA MAATILOILLA AHOKAS J. (toim.) 25 MAATALOUSTIETEIDEN LAITOS JULKAISUJA HELSINGIN YLIOPISTO MAATALOUS-METSÄTIETEELLINEN TIEDEKUNTA Yhteistyössä HELSINKI 2013 ISSN 1798-744X (Online)

Lisätiedot

Vesi- ja viemärilaitosyhdistys Helsingin Vesi Espoon Vesi Lahti Aqua Oy Hämeenlinnan Seudun Vesi Oy

Vesi- ja viemärilaitosyhdistys Helsingin Vesi Espoon Vesi Lahti Aqua Oy Hämeenlinnan Seudun Vesi Oy Raportti 67090263 15.12.2009 Vesi- ja viemärilaitosyhdistys Helsingin Vesi Espoon Vesi Lahti Aqua Oy Hämeenlinnan Seudun Vesi Oy Työkalut ja mittarointi vesilaitosten ilmastonmyönteiseen toiminnan kehittämiseen

Lisätiedot

Punkalaitumen energiahankkeen esiselvitystyö, loppuraportti

Punkalaitumen energiahankkeen esiselvitystyö, loppuraportti Punkalaitumen energiahankkeen esiselvitystyö, loppuraportti 2014 katja Punkalaitumen kunta 30.6.2014 0 1 Tiivistelmä Fossiilisten polttoainevarojen ehtyessä kiinnostus korvaavien polttoaineiden löytämiseksi

Lisätiedot

Haja-asutuksesta muodostuvien jätevesilie eiden paikallinen käsi ely osana haja-asutuksen jätevesihuoltoa ja ravinteiden kierrätystä

Haja-asutuksesta muodostuvien jätevesilie eiden paikallinen käsi ely osana haja-asutuksen jätevesihuoltoa ja ravinteiden kierrätystä Haja-asutuksesta muodostuvien jätevesilie eiden paikallinen käsi ely osana haja-asutuksen jätevesihuoltoa ja ravinteiden kierrätystä Asko Särkelä, Kirs Lah ja Teemu Haapala Rapor 23/2013 Sisällys Esipuhe...

Lisätiedot

OPINTOMATKA SAKSAN BIOKAASULAITOKSIIN 12.-18.4.2010

OPINTOMATKA SAKSAN BIOKAASULAITOKSIIN 12.-18.4.2010 MATKARAPORTTI OPINTOMATKA SAKSAN BIOKAASULAITOKSIIN 12.-18.4.2010 1 BioG Biokaasun tuotannon liiketoinintamallien kehittäminen Pohjois-Pohjanmaalla Oulun seudun ammattikorkeakoulu Luonnonvara-alan yksikkö

Lisätiedot

w w w . h i n k u Lassila & Tikanoja Oyj UUDENKAUPUNGIN MATERIAALINKÄSITTELYKESKUS f o o r u m f i Ympäristövaikutusten arviointiselostus

w w w . h i n k u Lassila & Tikanoja Oyj UUDENKAUPUNGIN MATERIAALINKÄSITTELYKESKUS f o o r u m f i Ympäristövaikutusten arviointiselostus Lassila & Tikanoja Oyj UUDENKAUPUNGIN MATERIAALINKÄSITTELYKESKUS w w w f i. i r u m. h i n k u f o o - Ympäristövaikutusten arviointiselostus Lassila & Tikanoja Oyj UUDENKAUPUNGIN MATERIAALIN- KÄSITTELYKESKUS

Lisätiedot

BIOTALOUDELLA LISÄARVOA MAATALOUSTUOTANNOLLE

BIOTALOUDELLA LISÄARVOA MAATALOUSTUOTANNOLLE BIOTALOUDELLA LISÄARVOA MAATALOUSTUOTANNOLLE Loppuraportti 1.11.2012-31.10.2014 Ohjelma: Ravinteiden kierrätyksen edistäminen ja Saaristomeren tilan parantaminen, Ympäristöministeriö 2 Sisällys 1 TIIVISTELMÄ...

Lisätiedot

OSA III: VAIHTOEHTOJEN VERTAILU JA JATKOTOIMENPITEET

OSA III: VAIHTOEHTOJEN VERTAILU JA JATKOTOIMENPITEET OSA III: VAIHTOEHTOJEN VERTAILU JA JATKOTOIMENPITEET 129 10. VAIHTOEHTOJEN VERTAILU JA TOTEUTTAMISKELPOISUUS 10.1 Vaihtoehtojen vertailu Ympäristövaikutuksia tässä arvioinnissa on tarkasteltu muutoksena

Lisätiedot