ORNO II ASEMAKAAVAN MUUTOS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ORNO II ASEMAKAAVAN MUUTOS"

Transkriptio

1 KERAVA 9. ALIKERAVA ORNO II ASEMAKAAVAN MUUTOS (2288) Asemakaavan selostus Tämä selostus koskee päivättyä kaavakarttaa KERAVAN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖPALVELUT Kaupunkikehitysjaosto

2

3 2 Perus- ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot Orno II, asemakaavan muutos (2288) Asemakaavan muutos koskien osaa 9. Alikeravan kaupunginosan korttelista 381. Asemakaavan muutoksella muodostuu osa 9. Alikeravan kaupunginosan korttelista 381. Asemakaava on tullut vireille Asemakaava on hyväksytty Kaupunkikehitysjaostossa Kaupunginhallituksessa Kaupunginvaltuustossa x x x Keravan kaupunki Maankäyttöpalvelut Kauppakaari 11, Kerava Yhteyshenkilö, kaavan valmistelija: Kaava-arkkitehti Anitta Ojanen Puhelin: Sähköposti: 1.2 Kaava-alueen sijainti Suunnittelualue, korttelin 381 tontti 3, sijaitsee pääradan itäpuolella 9. Alikeravan kaupunginosassa Jaakkolan alueella osoitteessa Santaniitynkatu 11. Tontti on Sibeliuksentien eteläpuolella Lintulammenkadun ja Santaniitynkadun kulmauksessa. Suunnittelualueen pinta-ala on noin m Kaavan nimi ja tarkoitus Orno II, korttelin 381 osa, asemakaavan muutos (2288) Asemakaavamuutoksen tavoitteena on tutkia tontin 3 käyttötarkoituksen muuttamista asuntorakentamiseen nykyistä kaavaa suuremmalla rakentamistehokkuudella.

4 3 1.4 Selostuksen sisällysluettelo PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Tunnistetiedot Kaava-alueen sijainti Kaavan nimi ja tarkoitus Selostuksen sisällysluettelo Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Luettelo muista kaavaa koskevista asiakirjoista, taustaselvityksistä ja lähdemateriaalista 4 2 TIIVISTELMÄ Kaavaprosessin vaiheet Asemakaava Asemakaavan toteuttaminen SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT Selvitys suunnittelualueiden oloista Suunnittelutilanne ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET Asemakaavan suunnittelun tarve Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset Osallistuminen ja yhteistyö Asemakaavamuutoksen tavoitteet Asemakaavaratkaisun vaihtoehdot ja niiden vaikutukset ASEMAKAAVAN KUVAUS Kaavan rakenne Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen Aluevaraukset Kaavan vaikutukset Ympäristön häiriötekijät... 16

5 4 5.6 Kaavamerkinnät ja -määräykset ASEMAKAAVAN TOTEUTUS Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista 1. Seurantalomake 2. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS), päivittyvä 3. Maanomistus 4. Maakuntakaava 5. Yleiskaava 6. Voimassaoleva kaava, ote ajantasakaavasta 7. Asemakaava - ehdotus ja havainneaineistot 8. Asemakaava, valmisteluvaihe - luonnos ja havainneaineistot 9. Vastineet; päivätystä luonnoksesta saatuihin lausuntoihin ja mielipiteeseen - osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta saatuihin lausuntoihin 10. Selvitykset, otteet 11. Valokuvia alueelta 12. Muut suunnitelmat 1.6 Luettelo muista kaavaa koskevista asiakirjoista, taustaselvityksistä ja lähdemateriaalista 1. Keravan yleiskaavojen yhdistelmä 2020, ja Keravan kaupungin rakennusjärjestys Maaperän haitta-ainetutkimus, Santaniitynkatu 11 Kerava, , Geotek Oy 4. Ornon valaisintehdas, Kohderaportti Uudenmaan Ympäristökeskus 5. Yleiskaavan tarkistus, liikennejärjestelmäsuunnitelman melukartat/nykytilanne , Sito Oy 6. aiempien lähialueen kaavojen yhteydessä laadittuja melu- ja tärinätutkimuksia 2 Tiivistelmä 2.1 Kaavaprosessin vaiheet asemakaavamuutoksen vireilletulon ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville asettamisen käsittely kaupunkikehitysjaostossa asemakaavamuutos on tullut vireille osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävilläoloilmoituksen yhteydessä osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut nähtävillä kaupunkikehitysjaosto on hyväksynyt asemakaavamuutoksen luonnoksen luonnokset ovat olleet nähtävillä MRA 30 mukaisesti

6 5 kaupunkikehitysjaoston käsittelyyn on valmisteltu asemakaavamuutoksen ehdotus 2.2 Asemakaava 2.3 Asemakaavan toteuttaminen Asemakaavamuutoksessa on asuinkerrostalojen korttelialuetta AK-58 yhteensä noin 9995 m2 ja noin 2850 m2 suuruinen em. korttelia palveleva autojen säilytyspaikan korttelialue LPA-22. Rakennusoikeutta muodostuu yhteensä kem2 asuinrakentamiseen asuinkerrostalojen korttelialueelle AK-58. Asemakaavamuutoksen toteuttamista koskevat päätökset tehdään kaavan tultua voimaan. 3 Suunnittelun lähtökohdat 3.1 Selvitys suunnittelualueiden oloista Alueen yleiskuvaus Luonnonympäristö Rakennettu ympäristö Suunnittelualue, korttelin 381 tontti 3, sijaitsee kaupungin keskustan välittömässä läheisyydessä Jaakkolan alueella hyvien liikenneyhteyksien varrella Sibeliuksentien eteläpuolella Lintulammenkadun ja Santaniitynkadun kulmauksessa. Sibeliuksentie on alueellinen kokoojakatu ja Lintulammenkatu on Jaakkolan alueen sisäinen kokoojakatu. Tontilla on pienteollisuus- ja toimistokäytössä oleva rakennus autopaikkoineen. Lintulammenkadun länsipuolella tontti 3 on ainoa tontti, jolla on teollisuustoimintaa. Korttelin 381 muilla tonteilla on asuinkerrostaloja, ja kaava-alueen eteläpuolelta alkaa laaja asuinkerrostaloalue valtatie 148:lle (Kulloon- / Keravantie) asti. Myös Lintulammenkadun itäpuoleisten nyt pienteollisuuskäytössä olevien korttelialueiden käyttötarkoituksen tarkistaminen Jaakkolan alueella on lähivuosina ajankohtainen. Alueen kehittämistä liike- ja palvelutoiminnan alueeksi tutkitaan tulevaisuudessa yleissuunnitelmatasolla ja samalla selvitetään asumisen lisäämismahdollisuuksia. Alue on kokonaan rakennettu, ja piha-alueet on asfaltoitu. Vain tontin reuna-alueilla on pensaita ja puustoa. Kaava-alueen tontilla 3 on 1980-luvulla valmistunut pienteollisuus- ja toimistokäytössä oleva rakennus autopaikkoineen. Tontille on ajoneuvoliittymiä sekä Lintulammenkadun että Santaniitynkadun puolelta. Korttelin muilla tonteilla 1 ja 2 on kaksi vuonna 2007 valmistunutta 5-8- kerroksista asuinkerrostaloa ja piharakennuksia. Kerrostaloissa on noin

7 6 136 huoneistoa ja noin 176 asukasta. Santaniitynkatu on päättyvä katu, jonka päästä alkavalta Santaniitynkujalta on ajoneuvoliittymät em. tonteille. Tontin 3 nykyinen teollisuusrakennus ulottuu kiinni tonttiin 2. Santaniitynkuja erottaa korttelin 381 radan puoleisen korttelin 390 tontista 10, jolla on kaksikerroksinen pysäköintitalo, jossa on pääosa tonttien 1 ja 2 asuinkerrostalojen autopaikoista ja jätehuolto. Kaava-alue liittyy olemassa olevaan katuverkkoon, ja alueelle on rakennettu kunnallistekniikka. Tontilla olevassa rakennuksessa on kiinteistömuuntamo. Alueen pohjoispuolella oleva vilkasliikenteinen Sibeliuksentie aiheuttaa alueelle meluhaittaa, ja alle 100 metrin etäisyydellä oleva rautateiden päärata aiheuttaa melu- ja mahdollisesti myös runkomelu- ja tärinähaittaa. Alue ei sijaitse lentomelualueella, mutta on melko lähellä lentoliikenteen kiitotien laskeutumis-/nousulinjaa. Ornon valaisintehtaan alue on ulottunut kaava-alueelle. Tehtaan vanhin rakennuskanta so. Ornon tehdaskiinteistö on purettu ja sen tilalle on naapuritonteille rakennettu asuinkerrostaloja ja pysäköintirakennus. Alueen teollisen historian ja nykyisen käytön teollisuus- ja toimistotilana vuoksi alueen maaperästä on tehty maaperän haitta-ainetutkimus , Geotek Oy. Selvityksen mukaan tontin länsiosassa on paikoitellen maata, joka tulee puhdistaa Maanomistus Suunnittelualue on yksityisessä omistuksessa. Kaavamuutoksesta on laadittu kaavan käynnistämissopimus, joka on hyväksytty kaupunginhallituksessa /69. Kaavasta laaditaan maankäyttösopimus 3.2 Suunnittelutilanne Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet Erityistavoitteita mm; "Alueidenkäytön suunnittelulla on huolehdittava, että asunto- ja työpaikkarakentamiseen on tarjolla riittävästi tonttimaata." Helsingin seudun erityiskysymysten erityistavoitteita mm: "Riittävän asuntotuotannon turvaamiseksi on alueidenkäytössä varmistettava tonttimaan riittävyys." - "Alueidenkäytön suunnittelussa merkittävä rakentaminen tulee sijoittaa joukkoliikenteen, erityisesti raideliikenteen palvelualueelle. Alueidenkäytön mitoituksella tulee parantaa joukkoliikenteen toimintaedellytyksiä ja hyödyntämismahdollisuuksia. Maakuntakaava Uudenmaan vahvistetussa maakuntakaavassa ja uudenmaan 2. vaiheen maakuntakaavan ehdotuksessa v 2012 alue on osoitettu taajamatoimintojen alueeksi.

8 7 Yleiskaava Keravalla on voimassa oikeusvaikutteinen valtuustossa hyväksytty yleiskaava, jonka tarkistus on hyväksytty valtuustossa Yleiskaavan tarkistus on käynnissä. Kaava-alue on merkitty osin yksityisille palveluille varattavaksi alueeksi PK ja osin kerrostalovaltaiseksi asuntoalueeksi AK kuten muu osa korttelia. Asemakaava Koko korttelissa 381 on voimassa asemakaava ak 2189 / Sama kaava on voimassa myös radan puoleisen korttelin 390 tontilla 10, sekä kaava-aluetta rajaavilla Santaniitynkujalla, Lintulammenkadulla ja Sibeliuksenkadulla. Tontin 3 osalla on kaavamääräyksenä KTY-8, joka tarkoittaa liike- ja toimistorakennusten, liikunta-, harrastus- ja kulttuuritoimintaa palvelevien rakennusten sekä ympäristöhäiriöitä aiheuttamattomien teollisuusrakennusten korttelialuetta. Korttelialueelle saa sijoittaa asuntoja toimintojen huollolle välttämätöntä henkilökuntaa varten. Kutakin asuntoa varten on varattava vähintään 50 m2 piha-aluetta tai parveke, joka varustetaan ulko-oleskeluun soveltuvaksi. Jätehuolto on sijoitettava rakennukseen tai kulkuteistä erotettuna katoksiin. Pysäköintialueet on jaettava istutuksin ja rakentein osaalueisiin. Autopaikkoja on varattava liike-, toimisto- ja liikunta- ja harrastustiloille 1 ap/50 kem2, teollisuustiloille 1 ap/100 kem2 ja varastotiloille 1 ap/250 kem2. Tontille on osoitettu rakennusoikeutta kem2, ja sallittu kerrosluku on II. Tontilla on käytetty rakennusoikeutta yhteensä noin 7460 kem2, mikä on noin 61 % sallitusta rakennusoikeudesta. Korttelin muut tontit; Korttelin rautatien puoleisten tonttien 1 ja 2 osalla kaavamääräyksenä on AK-69, asuinkerrostalojen korttelialue. Tonteille on osoitettu rakennusoikeutta yhteensä 7500 kem kem2, josta enintään 20 % saa käyttää asumista häiritsemättömänä työ- tai toimistotilana. Pakollinen kerrosluku on Sibeliuksenkadun puolella V III ja muilla osilla sallittu V. Tonttien pinta-ala on yhteensä noin 4566 m2.tonttien autopaikoitus 1 ap /85 m2 asuntokerrosalaa ja 1 ap/50 m2 työ- ja toimistokerrosalaa sekä jätehuolto on osoitettu rakennettavaksi viereisen korttelin tontille 10 autopaikkojen korttelialueelle. Rakennusjärjestys Keravan kaupungin rakennusjärjestys on tullut voimaan Pohjakartta Pohjakarttaa ylläpitää ja täydentää Keravan kaupungin maankäyttöpalveluiden mittauspalvelut. Rakennuskiellot Alueella ei ole rakennuskieltoja. Lähiympäristön kaavatilanne ja suunnitelmat

9 8 Alueen eteläpuolella olevissa kortteleissa on voimassa asemakaavoja 1990-luvulta 2000-luvulle. Kaavoissa on osoitettu alueita asuinkerrostalojen rakentamiseen, pysäköintialueille ja - rakennuksille sekä puistoille. Kerrosluvut vaihtelevat III-VIII välillä. Alueen itäpuolella on liike- ja toimistorakennusten korttelialueita, kaavat vuosilta 2002 ja Alue kaakkoispuolella on teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueita, kaavat vuosilta Asemakaavan suunnittelun vaiheet 4.1 Asemakaavan suunnittelun tarve Asemakaavamuutoksen tavoitteena on tutkia tontin 3 käyttötarkoituksen muuttamista asuntorakentamiseen nykyistä kaavaa suuremmalla rakentamistehokkuudella. Samassa yhteydessä on tarpeen tutkia asukaspysäköinnin järjestelytavat ja lisäksi tonttiliittymien uudelleenjärjestely, koska Lintulammenkatu on Jaakkolan alueen sisäinen kokoojakatu. 4.2 Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset Asemakaava on käynnistetty maanomistajan aloitteesta. Asemakaavan hyväksyy kaupunginvaltuusto. 4.3 Osallistuminen ja yhteistyö Osalliset Kaava-alueen ja lähialueen maanomistajat ja haltijat sekä asukkaat Kaavahankkeisiin osallisiksi ilmoittautuneet Keravan Omakotiyhdistys ry Keravan ympäristönsuojeluyhdistys ry Kerava Seura ry Keravan Yrittäjät ry Keski-Uudenmaan Kauppakamariyksikkö Keravan Vammaisneuvosto Keski-Uudenmaan maakuntamuseo Yhdistykset Keravan Vanhusneuvosto Keski-Uudenmaan Nuorkauppakamari ry Muut viranomaiset ja yhteisöt Uudenmaan ELY- keskus Uudenmaan liitto Finnavia Ilmailulaitos Helsingin seudun liikenne HSL

10 9 Elisa Oyj Sonera Carrier Networks Oy Tuusulan seudun vesilaitos kuntayhtymä Keravan Energia Oy Keski-Uudenmaan ympäristökeskus Keski-Uudenmaan pelastuslaitos Keravan nuorisoasiain neuvottelukunta Uudenmaan vammaispalvelut Keravan kaupungin asiantuntijaviranomaiset Kaupunkitekniikka Sosiaali- ja terveysvirasto Vapaa-aikavirasto / museo Kasvatus- ja opetusvirasto Rakennusvalvontatoimisto Asuntopalvelut (tiedoksi) Luettelo ei ole kattava, ja osallisten listaa on tarkistettu ja täydennetty suunnittelun aikana Vireilletulo Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt Asemakaavan muutos on tullut vireille Maankäyttöpalvelut on laatinut osallistumis- ja arviointisuunnitelman. Asemakaavan muutoksen vireilletulosta on kuulutettu yhdessä osallistumis- ja arviointisuunnitelman kanssa kaupungin ilmoitustaululla sekä lehdissä Keski-Uusimaa ja Kaupunkilehti Vartti ja kaupungin internet-sivuilla Osallistumis- ja arviointisuunnitelma lähetettiin tiedoksi ja mahdollista lausuntoa varten seuraaville: Keravan kaupungin asianomaiset lautakunnat / asiantuntijaviranomaiset Keravan Omakotiyhdistys ry Keravan ympäristönsuojeluyhdistys ry Kerava Seura ry Keravan Yrittäjät ry Keski-Uudenmaan Kauppakamariyksikkö Keravan Vammaisneuvosto Keski-Uudenmaan maakuntamuseo Keski-Uudenmaan Nuorkauppakamari ry Keravan Messualueen Asukasyhdistys Uudenmaan ELY- keskus Uudenmaan liitto Liikennevirasto Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi VR-Yhtymä Oy Elisa Oyj Sonera Carrier Networks Oy

11 10 Keravan Energia Oy Keski-Uudenmaan ympäristökeskus Keski-Uudenmaan pelastuslaitos 4.4 Asemakaavamuutoksen tavoitteet Lähtökohta-aineiston antamat tavoitteet Asemakaavamuutoksen luonnos on ollut nähtävillä MRA 30 mukaisesti , ja se on lähetetty tiedoksi ja mahdollista lausuntoa varten em. tahoille. Keski-Uudenmaan maakuntamuseo ilmoitti lausunnossaan osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta, ettei se katso tarpeelliseksi antaa lausuntoa kaavan jatkovaiheissa. Kunnan asettamat tavoitteet Tavoitteena on tiivistää kaupunkirakennetta ja parantaa alueen kaupunkikuvaa ja lähialueen asuinympäristön laatua. Rakentamisen tavoitteena on viihtyisä asuinalue ja riittävien vapaa-alueiden turvaaminen rakennusoikeuden lisäämisestä huolimatta. Tämä edellyttää huolellista asukaspysäköinnin suunnittelua. Tonttiliittymäjärjestelyin tulee huolehtia myös alueen liikenneturvallisuuden parantamisesta. Suunnittelutilanteesta johdetut tavoitteet Maakuntakaavassa ja maakuntakaavan 2. vaiheen kaavassa alue on osoitettu taajamatoimintojen alueeksi. Keskusta-alueen ja rautatieaseman läheisyys antavat hyvät edellytykset kaupunkirakennetta täydentävään asuntorakentamiseen. Yleiskaavassa kaava-alue on merkitty osin yksityisille palveluille varattavaksi alueeksi PK ja osin kerrostalovaltaiseksi asuntoalueeksi AK kuten muu osa korttelia. Asemakaavan muutos liittää korttelin luontevaksi osaksi Lintulammenkadun länsipuoleista asuinkerrostalojen aluetta. Alueen oloista ja ominaisuuksista johdetut tavoitteet Rakentamisen tavoitteena on myös alueen yleiskuvan kohentaminen ja myönteinen vaikutus alueen yleiseen kehittymiseen. Kaavan tavoitteena on lisäksi vähentää liikenteen asuinrakentamiselle aiheuttamia melu- ja runkomelu- ja tärinähaittoja ja parantaa maaperän puhdistamisella alueen rakennettavuutta Prosessin aikana syntyneet tavoitteet, tavoitteiden tarkentuminen Osallisten tavoitteet Kaavahankkeen vireilletulosta sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta on saatu lausunnot. Mielipiteitä ei annettu. Lausuntojen referaatit ja annetut vastineet ovat liitteenä. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä (MRA 30 ) : Tiedoksi/lausuntopyynnöt: Pyydetty Saatu

12 11 Keravan Omakotiyhdistys ry Keravan ympäristönsuojeluyhdistys ry Kerava-seura ry Keravan Yrittäjät ry Keski-Uudenmaan Kauppakamariyksikkö Keravan Vammaisneuvosto Keski-Uudenmaan maakuntamuseo Keski-Uudenmaan Nuorkauppakamari ry Keravan Messualueen Asukasyhdistys Uudenmaan Ely-keskus Uudenmaan liitto Liikennevirasto Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi VR-Yhtymä Oy Elisa Oyj Sonera Carrier Networks Oy Keravan Energia 10. ja Keski-Uudenmaan ympäristökeskus Keski-Uudenmaan pelastuslaitos Kaupunkitekniikka Vapaa-aikavirasto, Museo ja Sinkka Rakennusvalvontatoimisto Mielipiteet: ei annettuja mielipiteitä Luonnosta laadittaessa on mahdollisuuksien mukaan otettu huomioon lausunnon antajien esille tuomat asiat ja käyty neuvotteluja kaava-alueen maanomistajan kanssa. Luonnoksesta on saatu lausunnot ja 1 mielipide. Lausuntojen ja mielipiteen referaatit ja annetut vastineet ovat liitteenä. Luonnos nähtävillä (MRA 30 ) Tiedoksi/Lausuntopyynnöt: Pyydetty Saatu Keravan Omakotiyhdistys ry Keravan ympäristönsuojeluyhdistys ry Kerava-seura ry Keravan Yrittäjät ry Keski-Uudenmaan Kauppakamariyksikkö Keravan Vammaisneuvosto Keski-Uudenmaan Nuorkauppakamari ry Keravan Messualueen Asukasyhdistys Uudenmaan Ely-keskus Uudenmaan liitto Liikennevirasto Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi VR-Yhtymä Oy Elisa Oyj Sonera Carrier Networks Oy Keravan Energia Oy

13 12 Keski-Uudenmaan ympäristökeskus Keski-Uudenmaan pelastuslaitos Vapaa-aikavirasto, Museo ja Sinkka Kasvatus- ja opetuslautakunta Rakennuslautakunta Keravan kaupunkitekniikka-liikelaitoksen johtokunta Mielipiteet: As Oy Keravan Amanda Saadussa mielipiteessä on pääpaino jalankulun estämisessä naapurin pihan kautta, uusien asuinrakennusten riittävässä etäisyydessä olemassa olevista ja Santaniitynkadun liikenteen lisääntymisessä. Saaduissa lausunnoissa on kiinnitetty huomiota mm. alueen teollisen historian huomioimiseen, alueen muuttamiseen työpaikka-alueesta asuntorakentamiseen, liikennejärjestelyihin ja -turvallisuuteen ja tonttiliittymien uudelleenjärjestelyyn. Lisäksi on edellytetty mahdollisten junaliikenteen aiheuttamien melu-, runkomelu- ja tärinähaittojen huomioimista kaavoituksessa, maaperän kunnon varmistamista ja melusuojauksen tarkempaa selvittämistä. Asuinkorttelin keskiosan autopaikoitusta on esitetty vähennettäväksi ja asuinrakentamisen autopaikkanormia tiukennettavaksi. Ajoneuvoliittymien sijainteihin ja näkemäalueisiin Santaniitynkadulle ja havainneaineistoissa esitettyihin pelastusteihin on toivottu tarkennuksia. Ehdotusta laadittaessa on mahdollisuuksien mukaan otettu huomioon lausunnon antajien ja mielipiteen esittäjän esille tuomat asiat ja käyty neuvotteluja kaava-alueen maanomistajan ja mielipiteen esittäneen kanssa. 4.5 Asemakaavaratkaisun vaihtoehdot ja niiden vaikutukset Asemakaavaratkaisun valinta ja perusteet Alueelle ei kaavatyön aikana ole ollut vireillä tai suunnitteilla rakennushanketta. Korttelialueelle ei ole esitetty ohjeellista tonttijakoa, mutta suunnittelun lähtöoletuksena on, että alue on jaettavissa tontteihin, ja että se voidaan rakentaa tarvittaessa vaiheittain. Luonnosvaiheessa tutkittiin havainneaineiston avulla vaihtoehtoisia ratkaisuja tontille ja korttelialueen ympäristöön sopivasta ja toteutettavissa olevasta asuinrakentamisen määrästä, kerrosluvuista sekä rakennusten ja autopaikkojen sijoittelusta. Aineiston pohjalta laadittiin kaavaluonnos, jolle ei laadittu vaihtoehtoisia malleja. Rakennusoikeutta asuinrakentamiseen on osoitettu kem2. Kaavaratkaisu perustuu alueen asukaspysäköinnin keskittämiseen Santaniitynkadun varteen autopaikkojen säilytysalueelle rakennettavaan pysäköintirakennukseen, jotta asuinkerrostalojen pihatilat saatiin rauhoitet-

14 Suunnitteluvaiheiden käsittelyt ja päätökset tua ajoneuvoliikenteeltä. Autopaikkoja voi molemmilla korttelialueilla sijoittaa myös maan alle. Kerrosluvut Sibeliuksentien puolella noudattavat naapuritontille osoitettua pakollista 8-kerroksisuutta ja muilla osin sallivat 6 kerrosta. Asuinrakennusten ja pysäköintitalon korkeutta on säädelty korkeusasemamerkinnöin. Julkisivujen osalta on annettu määräyksiä mm. materiaaleista ja väreistä. Tonttiliittymät on sallittu vain Santaniitynkadun puolelta, koska tontin itäpuolella oleva Lintulammenkatu on Jaakkolan alueen sisäinen kokoojakatu. Kaavassa on osoitettu vaatimuksia rakenteiden ääneneristävyydelle ja rajoituksia tärinän vaikutukselle ja piha-alueiden melutasolle. Rakennusalojen sijoittelulla on pyritty suojaisaan piha-alueeseen ja riittävään etäisyyteen Sibeliuksentiestä. Tontin pohjoispuoleinen Sibeliuksentie on Keravan alueellinen kokoojakatu, jonka liikennemäärä on liikennejärjestelmäsuunnitelman lähtötietojen mukaan noin ajoneuvoa päivässä. Läheinen rautatie on myös melunlähde. Alueelle ei ole osoitettu erikseen korttelialueita palveluille. Lintulammenkadun puoleiselle osalle korttelia on osoitettu mahdollisuus käyttää osa sallitusta rakennusoikeudesta liike- ja toimistotilojen rakentamiseen Ehdotus on laadittu luonnoksessa esitetyn ratkaisun periaatteita noudattaen ja sitä tarkentaen. Kaupunkikehitysjaosto asemakaavamuutoksen vireilletulo osallistumis- ja arviointisuunnitelman hyväksyminen ja nähtävilleasettaminen Asemakaavan vireilletulon kuulutus ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävilläolo (MRL 62, 63 ja MRA 30 ) Kaupunkikehitysjaosto asemakaavamuutoksen luonnoksen ( ) hyväksyminen ja nähtävilleasettaminen Luonnokset olivat nähtävillä (MRA 30 ) Asemakaavasta on laadittu käsittelyyn ehdotus ( ). Koska kaava-alue on keskustan välittömässä läheisyydessä ja lähellä hyviä julkisia liikenneyhteyksiä (rautatieasema) pysäköintinormia on väljennetty. Normiksi on annettu 1 autopaikka / 100 m2 asuntokerrosalaa. Autopaikoille on kerrosalaan perustuvan normin lisäksi annettu määräys, jonka mukaan autopaikkoja tulee kuitenkin osoittaa vähintään 1 ap/2 asuntoa.

15 14 5 Asemakaavan kuvaus 5.1 Kaavan rakenne Mitoitus Palvelut Liike- ja toimistotilojen pysäköintinormi on muutettu 1 autopaikka / 60 kem2 keskusta-alueen pysäköintinormia mukaillen. Autopaikoitusta on keskitetty entisestään laajentamalla LPA-aluetta. Asuinkerrostalojen pihatilat on rauhoitettu ajoneuvoliikenteeltä, ja asuinkorttelin keskiosaan on sallittu maantasoon autopaikkoja ainoastaan liikkumisesteisille. Ko. alueelle aiemmin osoitettu autojen säilytyspaikkojen ja talousrakennusten alue a/t on poistettu ja alueelle on osoitettu laajempi talousrakennusten alue t. Autopaikoituksesta vapautuneet alueet antavat mahdollisuuden mm. koko korttelia palvelevien leikki- ja oleskelualueiden järjestämiseen. Kaavamääräyksiä ja merkintöjä on ehdotuksessa lisäksi tarkennettu mm. rakennusalojen, piha-alueiden ja istutusalueiden osalta. Asemakaavamuutoksessa on asuinkerrostalojen korttelialuetta AK-58 yhteensä noin 9995 m2 ja noin 2850 m2 suuruinen em. korttelia palveleva autojen säilytyspaikan korttelialue LPA-22. Rakennusoikeutta muodostuu yhteensä kem2 asuinrakentamiseen asuinkerrostalojen korttelialueelle AK-58. Kaava-alue on keskustan välittömässä läheisyydessä, ja palvelut ovat hyvin saavutettavissa. Alue liittyy olemassa olevaan katuverkkoon ja se on lähellä hyviä julkisia liikenneyhteyksiä (rautatieasema). Alueelta on hyvät kevyen liikenteen yhteydet. Alueelle ei ole osoitettu erikseen korttelialueita palveluille. Lintulammenkadun puoleiselle osalle korttelia on osoitettu mahdollisuus käyttää osa sallitusta rakennusoikeudesta liike- ja toimistotilojen rakentamiseen Kaavamääräykset antavat mahdollisuuden synnyttää alueen asumisen yhteyteen uusia palveluita, jotka voivat suuntautua sekä alueen ulkopuolelle että alueen sisälle. 5.2 Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen Rakentaminen tiivistää kaupunkirakennetta ja parantaa Jaakkolan alueen kaupunkikuvaa ja lähialueen asuinympäristön laatua. Se kohentaa alueen yleiskuvaa ja sillä on myös myönteinen vaikutus alueen yleiseen kehittymiseen. Tavoitteena on viihtyisä asuinalue ja riittävien vapaaalueiden turvaaminen.

16 Aluevaraukset Asemakaavalla muodostuu asuinrakentamisen korttelialuetta sekä liikennealuetta Korttelialueet Asuinkerrostalojen korttelialuetta AK-58 on noin 9995 m2, jolla on rakennusoikeutta kem2. Alueelle ei ole osoitettu korttelialueita palveluille. Osalle korttelia on osoitettu mahdollisuus käyttää osa sallitusta rakennusoikeudesta liike- ja toimistotilojen rakentamiseen Korttelia 381 palveleva autojen säilytyspaikan korttelialue LPA-22 on noin noin 2850 m2 suuruinen. Korttelialueelle ei ole esitetty ohjeellista tonttijakoa, mutta suunnittelun lähtöoletuksena on, että alue on jaettavissa tontteihin, ja että se voidaan rakentaa tarvittaessa vaiheittain. 5.4 Kaavan vaikutukset Vaikutukset rakennettuun ympäristöön Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön Vaikutukset talouteen Vaikutukset terveellisyyteen ja turvallisuuteen asemakaava asemakaavan mukainen rakentaminen tiivistää kaupunkirakennetta ja parantaa Jaakkolan alueen kaupunkikuvaa ja lähialueen asuinympäristön laatua sekä kohentaa alueen yleiskuvaa mahdollistaa asuinkerrostalotonttien muodostamisen ja asuinkerrostalojen rakentamisen maaperän puhdistaminen parantaa alueen rakennettavuutta lisää väestön määrää alueella voi synnyttää uusia palveluja, jotka voivat suuntautua sekä alueen ulkopuolelle että alueen sisälle voi synnyttää uusia työpaikkoja ja uutta elinkeinotoimintaa ei edellytä yhdyskuntateknisten verkostojen ja katujen rakentamista asemakaava parantaa alueen yleisilmettä ja mahdollistaa kasvillisuuden lisäämisen alueella asemakaava tuo kaupungille tuloja maankäyttösopimuksen myötä ei edellytä yhdyskuntateknisten verkostojen ja katujen rakentamista asemakaava lisää ajoneuvoliikennettä alueella tonttiliittymäjärjestelyt parantavat liikenneturvallisuutta alueella

17 16 maaperän puhdistaminen parantaa alueen rakennettavuutta 5.5 Ympäristön häiriötekijät 5.6 Kaavamerkinnät ja -määräykset Kaavassa on osoitettu vaatimuksia rakenteiden ääneneristävyydelle ja rajoituksia tärinän vaikutukselle ja piha-alueiden melutasolle. Rakennusalojen sijoittelulla on pyritty suojaisaan piha-alueeseen ja riittävään etäisyyteen Sibeliuksentiestä. Kaavakartta ja kaavamerkinnät ja -määräykset liitteenä. Asuinrakennusten korttelialueet Tonttijako on ohjeellinen. Tonteille tulee laatia sitova tonttijako. AK-58 Asuinkerrostalojen korttelialue Rakennusoikeus on kem2. Kerrosluku on osin pakollinen VIII, ja osin sallittu enimmäiskerrosluku on VII. Asemakaavassa osoitetun kerrosalan lisäksi saa rakentaa yhteensä enintään 10 % kerrosalasta katoksia sekä asumista palvelevia asunnon ulkopuolisia varasto-,huolto-, askartelu-, kerho-, sauna- yms. tiloja asuinrakennuksen kaikkiin kerroksiin, ullakolle tai piha-alueelle. Porrashuoneiden kaikkien kerrosten sisäänkäyntitasojen 15 m² ylittävää osaa ei lasketa rakennusoikeuteen. Suurimman sallitun kerrosluvun estämättä saa rakentaa ullakon, mutta se ei saa nostaa räystäskorkeutta. Ullakolle saa rakentaa rakennusoikeuteen sisältyviä ja alakerran huoneistoon kuuluvia asuinhuoneita enintään 20 % ylimmän varsinaisen kerroksen alasta. Asemakaavassa osoitetulla rakennusalalla saa ensimmäiseen maanpäälliseen kerrokseen sijoittaa asumista häiritsemätöntä työ-, liike-, toimistotai palvelutilaa kaavassa merkityn määrän ko. osalle sallitusta rakennusoikeudesta. Rakennuksiin ei saa rakentaa maanpäällistä kellarikerrosta. Asuinrakennusten sisäänkäyntejä tulee korostaa muusta julkisivusta poikkeavalla tavalla. Yli 10 metriä pitkät julkisivupinnat tulee jäsennöidä sisäänvedoilla, parvekkeilla, materiaali- ja värieroilla tai muilla vastaavilla tavoilla. Pääasiallisena julkisivumateriaalina tulee käyttää vaaleaksi maalattua tai pinnoitettua betonia tai rappausta, tiiltä, tiililaattaa tai klinkkeriä. Korttelialueen keskiosaan suuntautuvissa julkisivuissa voidaan käyttää yleismääräyksestä poikkeavia materiaaleja ja sävyjä. Sibeliuksentien ja Lintulammenkadun puolella rakennuksissa tulee olla pääosin harja- tai pulpettikatto ja katemateriaalina tulee käyttää sileää peltiä. Talousrakennusten julkisivumateriaalina voidaan käyttää rappausta, puuta, metalliverkkoa tai viherrakenteita.

18 17 Asuinrakennusten rakenteet on suunniteltava siten, että liikenteen aiheuttaman tärinän ja runkomelun siirtyminen rakennuksiin estetään. Parvekkeet on lasitettava ja niiden keskimelutaso saa olla enintään 55 db. Asuinrakennusten Sibeliuksentien puoleisiin osiin ei tule sijoittaa parvekkeita. Korttelialueelle on laadittava kortteli- ja pihasuunnitelma rakentamisen ja pihojen toteutuksen ohjaamista varten. Tonteilla on varattava vapaaaluetta leikki- ja oleskelutarkoitukseen vähintään 10 m²/100 m² asuinkerrosalaa. Asuinrakennuksista tulee olla maantasoinen autopaikoista erotettu turvallinen kulku leikki- ja oleskelualueelle, ja porrashuoneista tulee olla suora yhteys pihalle. Leikki- ja oleskelutilojen osalta tulee pyrkiä myös yhteisten koko korttelialuetta palvelevien pihatilojen järjestämiseen. Pihajärjestelyin, rakennuksin, rakentein ja viherrakentein tulee huolehtia siitä, että leikki- ja oleskelualueilla liikennemelu ei ylitä 55 dba. Asuinkerrostalojen tonttien välisiä rajoja ei saa aidata. Korttelialueiden AK-69 ja AK-58 väliselle rajalle saadaan rakentaa kasvillisuusaita, jonka taustana saa olla enintään 1,6 metrin korkuinen läpinäkyvä metalliaita. Muiden mahdollisten aitojen tulee olla korkealuokkaisia läpinäkyviä metalliaitoja. Korttelialueesta noin kolmasosan tulee olla vettä läpäisevää materiaalia, ja tontille tulee istuttaa pensaita ja puita. Pihasuunnitelmassa tulee varautua hulevesien viivytykseen. Tonteille voidaan muodostaa myös yhteisiä hulevesien viivytysjärjestelmiä, joiden tulee olla esteettisesti korkeatasoisia. Autopaikkoja on varattava 1 ap/100 m2 asuinkerrosalaa ja 1 ap/60m2 liike- ja toimistokerrosalaa. Autopaikkoja tulee osoittaa kuitenkin vähintään 1 ap/2 asuntoa. Korttelialueelle saa sijoittaa ainoastaan liikkumisesteisille tarkoitettuja autopaikkoja. Muut tarvittavat autopaikat tulee sijoittaa LPA- 22-korttelialueelle tai maan alle. Korttelialueen maaperä on tutkittava ja tarvittaessa puhdistettava ennen rakentamista. Liikennealueet LPA-22 Autopaikkojen korttelialue Korttelialueelle saa sijoittaa korttelin 381 AK-58-korttelialueen autopaikkoja. Autopaikkojen korttelialueen kautta saadaan järjestää ajoyhteys siihen rajoittuville tonteille. Vähintään 3/4 tarvittavista autopaikoista on järjestettävä kahteen tai useampaan tasoon korttelialueen Santaniitynkadun puoleiseen osaan, johon on merkitty vesikaton ylimmän kohdan korkeusasema. Autopaikkoja voidaan sijoittaa myös maan alle. Maantasopaikoista vähintään puolet tulee sijoittaa autokatoksiin. Pysäköintirakennus on toteutettava viimeistään, kun korttelin 381 AK-58- korttelialueen sallitusta rakennusoikeudesta on käytetty puolet eikä em. käytetyn rakennusoikeuden edellyttämiä autopaikkoja ole sijoitettu maan alle LPA 22- tai AK-58-korttelialueilla.

19 18 Pysäköintirakennuksen julkisivujen materiaalien tulee olla korkealuokkaisia ja ympäristöön soveltuvia. Rakennuksen tulee muodostaa alueen kaupunkikuvaa kohentava aihe. Rakennuksen katto tulee varustaa viherkasvien kasvattamisen mahdollistavin rakentein. Pysäköintirakennuksen ja -alueen Santaniitynkadun puoleisissa tonttiliittymissä tulee huomioida riittävät näkemäalueet. 6 Asemakaavan toteutus Suunnittelualue on valmis rakentamiseen, kun asemakaavan muutos on saanut lainvoiman ja mahdolliset uudet tontit on muodostettu ja merkitty kiinteistörekisteriin. Korttelialueen maaperä on tutkittava ja tarvittaessa puhdistettava ennen rakentamista. Tontin 3 nykyinen teollisuusrakennus ulottuu kiinni naapuritonttiin 2 ja tontin 2 puolella on rasite sillä kohtaa. Em. rasite käy kaavan toteutuessa tarpeettomaksi. Kaavan toteutuessa tontilla 3 olevassa purettavassa rakennuksessa sijaitsevalle kiinteistömuuntamolle osoitetaan tarvittaessa paikka katualueelta.

20 Selostuksen liiteasiakirjat 1. Seurantalomake 2. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS), päivittyvä 3. Maanomistus 4. Maakuntakaava 5. Yleiskaava 6. Voimassaoleva kaava, ote ajantasakaavasta 7. Asemakaava - ehdotus ja havainneaineistot 8. Asemakaava, valmisteluvaihe - luonnos ja havainneaineistot 9. Vastineet; päivätystä luonnoksesta saatuihin lausuntoihin ja mielipiteeseen - osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta saatuihin lausuntoihin 10. Selvitykset, otteet - Maaperän haitta-ainetutkimus, Geotek Oy, liikennemelu nykytilanne/ ote Keravan liikennejärjestelmäsuunnitelmasta Valokuvia alueelta - liittyminen ympäristöön / asemakaavat valokuvia Muut suunnitelmat - Santaniitynkadun alustava katusuunnitelmaluonnos

21 LIITE 1 Asemakaavan seurantalomake Asemakaavan perustiedot ja yhteenveto Kunta 245 Kerava Täyttämispvm Kaavan nimi Orno II Hyväksymispvm Ehdotuspvm Hyväksyjä Vireilletulosta ilm. pvm Hyväksymispykälä Kunnan kaavatunnus 2288 Generoitu kaavatunnus Kaava-alueen pinta-ala [ha] 1,2844 Uusi asemakaavan pinta-ala [ha] Maanalaisten tilojen pinta-ala [ha] Asemakaavan muutoksen pinta-ala [ha] 1,2844 Ranta-asemakaava Rantaviivan pituus [km] Rakennuspaikat [lkm] Omarantaiset Ei-omarantaiset Lomarakennuspaikat [lkm] Omarantaiset Ei-omarantaiset Aluevaraukset Pinta-ala Pinta-ala Kerrosala Tehokkuus Pinta-alan Kerrosalan muut. [ha] [%] [k-m²] [e] muut. [ha +/-] [k-m² +/-] Yhteensä 1, , ,40 0, A yhteensä 0, , ,80 0, P yhteensä Y yhteensä C yhteensä K yhteensä -1, T yhteensä V yhteensä R yhteensä L yhteensä 0, ,2 0,2850 E yhteensä S yhteensä M yhteensä W yhteensä Maanalaiset tilat Yhteensä Pinta-ala [ha] Pinta-ala [%] Kerrosala [k-m²] Pinta-alan muut. [ha +/-] Kerrosalan muut. [k-m² +/-] Suojellut rakennuksetsuojeltujen rakennusten muutos Rakennussuojelu [lkm] [k-m²] [lkm +/-] [k-m² +/-] Yhteensä

22 LIITE 1 Alamerkinnät Aluevaraukset Pinta-ala Pinta-ala Kerrosala Tehokkuus Pinta-alan Kerrosalan muut. [ha] [%] [k-m²] [e] muut. [ha +/-] [k-m² +/-] Yhteensä 1, , ,40 0, A yhteensä 0, , ,80 0, AK 0, , ,80 0, P yhteensä Y yhteensä C yhteensä K yhteensä -1, KTY -1, T yhteensä V yhteensä R yhteensä L yhteensä 0, ,2 0,2850 LPA 0, ,0 0,2850 E yhteensä S yhteensä M yhteensä W yhteensä

23 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) (MRL 63 ) LIITE 2 1(7) Maankäyttöpalvelut , päivitetty Asemakaava (2288) Orno II, osa korttelia 381, muutos Aloite Asemakaavan muutoksen laadintaan on ryhdytty maanomistajien hakemuksesta. Suunnittelualue ja suunnittelun tavoite Asemakaavan muutos koskee 9. Alikeravan kaupunginosassa olevan korttelin 381 tonttia 3 osoitteessa Santaniitynkatu 11. Tontti sijaitsee Sibeliuksentien eteläpuolella Lintulammenkadun ja Santaniitynkadun kulmauksessa. Korttelin 381 tontin 3 pinta-ala on noin m2. Suunnittelualueen rajoja täsmennetään työn kuluessa. k 381 SIJAINTIKARTTA, OTE OPASKARTASTA

24 Valtioneuvoston valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden v 2000, tarkistettu 2009, mukaan Helsingin seudun erityiskysymyksissä yhtenä erityistavoitteena on, että riittävän asuntotuotannon turvaamiseksi on alueidenkäytössä varmistettava tonttimaan riittävyys. Korttelin 381 osan asemakaavamuutoksen tavoitteena on tutkia tontin 3 käyttötarkoituksen muuttamista asuntorakentamiseen nykyistä kaavaa suuremmalla rakentamistehokkuudella. Lintulammenkadun radan puoleisella osalla on asemakaavan mukaan toteutunut laaja asuinkerrostaloalue. Korttelin 381 tontti 3 on ainoa em. kadun puoleinen tontti, jolla on teollisuustoimintaa. Tontin käyttötarkoituksen ja rakentamistehokkuuden tarkistaminen on tarkoituksenmukaista. Myös Lintulammenkadun idänpuoleisten so. Jaakkolan alueen nyt pienteollisuuskäytössä olevien korttelialueiden käyttötarkoituksen tarkistaminen on lähivuosina ajankohtainen. Alueen kehittämistä liike- ja palvelutoiminnan alueeksi tutkitaan yleissuunnitelmatasolla ja samalla selvitetään asumisen lisäämismahdollisuuksia. Tontin 3 rakennusoikeuden lisäämisen ja käyttötarkoituksen muuttamisen yhteydessä tulee tutkia asukaspysäköinnin järjestelytavat. Myös tonttiliittymien uudelleenjärjestelyä tulee tutkia, koska Lintulammentie on Jaakkolan alueen kokoojakatu. Kaavamuutoksesta laaditaan maankäyttösopimukset maanomistajien kanssa. LIITE 2 2(7) Lähtötiedot k 381 tontti 3 k 381 tontit 1 ja 2 k 390 tontti 10 Nykytilanne: ILMAKUVA, OTE ORTOKUVAKARTASTA Korttelin 381 tontilla 3 on 1980-luvulla valmistunut pienteollisuus- ja toimistokäytössä oleva rakennus autopaikkoineen. Tontille on ajoneuvoliittymiä sekä Lintulammenkadun että Santaniitynkadun puolelta. Tonteilla 1 ja 2 on kaksi vuonna 2007 valmistunutta 5-8-kerroksista asuinkerrostaloa ja piharakennuksia. Korttelin 390 tontilla 10 on pysäköintitalo Maanomistus: Korttelin 381 tontit ovat yksityisomistuksessa.

25 LIITE 2 3(7) Maakuntakaava: Uudenmaan vahvistetussa maakuntakaavassa kaava-alue on taajamatoimintojen aluetta keskustatoimintojen välittömässä läheisyydessä ja Uudenmaan maakuntavaltuuston hyväksymässä Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavassa tiivistettävää taajamatoimintojen aluetta keskustatoimintojen välittömässä läheisyydessä. OTE MAAKUNTAKAAVASTA Yleiskaava: OTE MAAKUNTAKAAVOJEN EPÄVIR. YHD., UUDENMAAN. 2 VAIHEMAAKUNTAKAAVA Oikeusvaikutteisessa valtuuston hyväksymässä ja v 2007 tarkistetussa (hyväksytty ) yleiskaavassa korttelin 381 tontin 3 alue on merkitty pääasiassa yksityisille palveluille varattavaksi alueeksi PK. Muu osa korttelia on merkitty kerrostalovaltaiseksi asuntoalueeksi AK. Koko kaupungin yleiskaavan tarkistus käynnistyy keväällä OTE YLEISKAAVASTA

26 LIITE 2 4(7) Asemakaava: Korttelissa 381 on voimassa asemakaava ak 2189 / Sama kaava on voimassa myös radan puoleisen korttelin 390 tontilla 10, sekä Santaniitynkujalla, Lintulammenkadulla ja Sibeliuksenkadulla. Tontin 3 osalla on kaavamääräyksenä KTY-8, joka tarkoittaa liike- ja toimistorakennusten, liikunta-, harrastus- ja kulttuuritoimintaa palvelevien rakennusten sekä ympäristöhäiriöitä aiheuttamattomien teollisuusrakennusten korttelialuetta. Korttelialueelle saa sijoittaa asuntoja toimintojen huollolle välttämätöntä henkilökuntaa varten. Kutakin asuntoa varten on varattava vähintään 50 m2 piha-aluetta tai parveke, joka varustetaan ulko-oleskeluun soveltuvaksi. Jätehuolto on sijoitettava rakennukseen tai kulkuteistä erotettuna katoksiin. Pysäköintialueet on jaettava istutuksin ja rakentein osa-alueisiin. Autopaikkoja on varattava liike-, toimisto- ja liikunta- ja harrastustiloille 1 ap/50 kem2, teollisuustiloille 1 ap/100 kem2 ja varastotiloille 1 ap/250 kem2. Tontille on osoitettu rakennusoikeutta kem2, ja sallittu kerrosluku on II. Tontilla on käytetty rakennusoikeutta yhteensä noin 7460 kem2, mikä on noin 61 % sallitusta rakennusoikeudesta. Korttelin rautatien puoleisten tonttien 1 ja 2 osalla kaavamääräyksenä on AK-69, asuinkerrostalojen korttelialue. Tonteille on osoitettu rakennusoikeutta yhteensä 7500 kem kem2, josta enintään 20 % saa käyttää asumista häiritsemättömänä työ- tai toimistotilana. Pakollinen kerrosluku on Sibeliuksenkadun puolella V III ja muilla osilla sallittu V. Tonttien pinta-ala on yhteensä noin 4566 m2. Tonttien autopaikoitus 1 ap /85 m2 asuntokerrosalaa ja 1 ap/50 m2 työ- ja toimistokerrosalaa sekä jätehuolto on osoitettu rakennettavaksi viereisen korttelin tontille 10 autopaikkojen korttelialueelle. Rakennuskielto: Alueella ei ole rakennuskieltoa. OTE AJANTASAKAAVASTA Selvitykset Laadittavat tai tarkistettavat selvitykset - melu- ja tärinätutkimukset - maaperätutkimukset mahdollisten pilaantuneiden maiden osalta - tavoiteltua rakentamista havainnollistavat selvitykset ja suunnitelmat

27 LIITE 2 5(7) Vaikutusten arviointi Tärkeimmät arvioitavat vaikutukset: Ympäristövaikutukset maaperään, maisemaan, rakennettuun ympäristöön ja kaupunkikuvaan. Taloudelliset ja tekniset vaikutukset kunnan talouteen, palvelutarjontaan, kunnan palveluihin, yhdyskuntatekniikkaan ja -talouteen sekä liikennemääriin. Sosiaaliset ja terveydelliset vaikutukset alueen turvallisuuteen, terveellisyyteen, lähialueiden asuinoloihin ja liikenneyhteyksiin. Vaikutusten selvittämisen tarkoituksena on jo suunnittelun aikana saada tietoa suunnitteluratkaisujen merkityksestä ja siten parantaa lopullisen suunnitelman laatua. Selvitettävät vaikutukset määritellään tarkemmin kaavoituksen yhteydessä. Osalliset Kaava-alueen ja lähialueen maanomistajat, haltijat ja asukkaat Kaava-alueen ja lähialueen toimipaikat, yritykset ja niiden työntekijät Kaavahankkeisiin osallisiksi ilmoittautuneet Keravan Omakotiyhdistys ry Keravan ympäristönsuojeluyhdistys ry Kerava Seura ry Keravan Yrittäjät ry Keski-Uudenmaan Kauppakamariyksikkö Keravan Vammaisneuvosto Keski-Uudenmaan maakuntamuseo Yhdistykset ja muut viranomaiset ja yhteisöt Keravan Vanhusneuvosto Keski-Uudenmaan Nuorkauppakamari ry Uudenmaan ELY- keskus Uudenmaan liitto Finnavia Ilmailulaitos Helsingin seudun liikenne HSL Elisa Oyj Sonera Carrier Networks Oy Tuusulan seudun vesilaitos kuntayhtymä Keravan Energia Oy Keski-Uudenmaan ympäristökeskus Keski-Uudenmaan pelastuslaitos Keravan nuorisoasiain neuvottelukunta Uudenmaan vammaispalvelut Keravan kaupungin asiantuntijaviranomaiset Kaupunkitekniikka Sosiaali- ja terveysvirasto Vapaa-aikavirasto / museo Kasvatus- ja opetusvirasto Rakennusvalvontatoimisto Asuntopalvelut (tiedoksi) Luettelo ei ole kattava, ja osallisten listaa voidaan tarkistaa ja täydentää suunnittelun aikana. Osalliseksi voi ilmoittautua maankäyttöpalveluihin kaavan suunnitteluvaiheen aikana.

28 LIITE 2 6(7) Tiedottaminen Suunnittelun etenemisestä sekä suunnitteluun osallistumismahdollisuuksista tiedotetaan: kuuluttamalla Keski-Uusimaa-lehdessä, paikallisessa ilmaisjakelulehdessä, kaupungin ilmoitustaululla ja Keravan kaupungin kotisivuilla ( sekä lisäksi lähettämällä kirje kaava-alueen maanomistajille ja -haltijoille sekä kaava-alueeseen rajoittuvien alueiden maanomistajille ja haltijoille. Osallistuminen ja vuorovaikutuksen järjestäminen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on asiakirja, joka laaditaan kaavoitustyön alkaessa ja sen tehtävänä on kertoa osallisille siitä: mitä kaavoitus koskee ja mihin sillä pyritään mitä vaikutuksia kaavalla on ja miten vaikutukset arvioidaan ketkä ovat osallisia miten ja milloin voi osallistua ja miten siitä tiedotetaan kuka valmistelee kaavaa ja mistä saa lisää tietoa Mielipiteiden esittäminen mahdollisimman aikaisessa vaiheessa mahdollistaa paremmin niiden huomioimisen suunnittelutyössä. Alustava käsittelyaikataulu Aloitusvaihe / maalis - huhtikuu 2013 Kaavamuutoksen vireilletulosta ja OAS:n nähtävilläolosta tiedotetaan ja OAS asetetaan nähtäville mielipiteiden esittämistä varten kahden viikon ajaksi. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan (OAS) voi esittää muutoksia ja täydennyksiä vielä suunnitteluprosessin aikana ja siitä saa lisätietoja suunnittelijalta. Valmisteluvaihe / - joulukuu 2013 Kaavaluonnos laaditaan ja se hyväksytetään kaupunkikehitysjaostossa asetettavaksi nähtäville ja lausunnoille. Luonnos on nähtävillä kuukauden mielipiteiden esittämistä varten ja siitä tiedotetaan sovitulla tavalla. Ehdotusvaihe / - elokuu 2014 Luonnoksesta saatujen mielipiteiden, lausuntojen ja selvitysten pohjalta laaditaan muutosehdotus, jonka kaupunkikehitysjaosto hyväksyy ja asettaa julkisesti nähtäville 30 päivän ajaksi. Ehdotuksen nähtävillä olosta tiedotetaan ja mahdolliset muistutukset tulee jättää kirjallisena nähtävillä olon aikana. Samaan aikaan ehdotuksesta pyydetään viralliset lausunnot. Annetut lausunnot ja mahdolliset muistutukset käsitellään kaupunkikehitysjaostossa ja mikäli mahdollista ne pyritään ottamaan huomioon laadittaessa lopullista ehdotusta. Kaikille muistutuksen tehneille, jotka ovat antaneet yhteystietonsa, lähetään kaupungin perusteltu kannanotto kaupunkikehitysjaoston käsittelyn jälkeen. Hyväksymisvaihe / syys - lokakuu 2014 Asemakaavan muutoksen hyväksyy kaupunginvaltuusto kaupunkikehitysjaoston ja kaupunginhallituksen esityksestä. Kaupunginvaltuuston hyväksymispäätöksestä tiedotetaan kuuluttamalla siitä kaupungin ilmoitustaululla, lehtikuulutuksin Keski-Uusimaa-lehdessä ja paikallisessa ilmaisjakelulehdessä sekä kaupungin kotisivuilla Internetissä ( Kaupunginvaltuuston hyväksymä kaavamuutos on nähtävillä Keravan kaupungin kaupunkisuunnittelun kotisivuilla. Tässä vaiheessa kirjeellä tiedotetaan vain niille, jotka ovat sitä erikseen ehdotuksen nähtävilläolon aikana pyytäneet ja antaneet yhteystietonsa. Päätöksen voimaantulo / - joulukuu 2014 Kaavan hyväksymispäätös saa lainvoiman noin kuuden viikon kuluttua hyväksymisestä, mikäli päätöksestä ei valiteta.

29 Kaavamuutos tulee voimaan, kun siitä on kuulutettu Keski-Uusimaa-lehdessä, paikallisessa ilmaisjakelulehdessä, kaupungin ilmoitustaululla, kirjastossa ja internetissä ( Asemakaavan muutosehdotuksesta pyydetään lausunto seuraavilta: LIITE 2 7(7) Asemakaavan muutoksen valmistelija Keravan kaupungin asianomaiset lautakunnat Keravan Omakotiyhdistys ry Keravan ympäristönsuojeluyhdistys ry Kerava Seura ry Keravan Yrittäjät ry Keski-Uudenmaan Kauppakamariyksikkö Keravan Vammaisneuvosto Keski-Uudenmaan Nuorkauppakamari ry Keravan Messualueen Asukasyhdistys Uudenmaan ELY- keskus Liikennevirasto Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi VR-Yhtymä Oy Elisa Oyj Sonera Carrier Networks Oy Keravan Energia Oy Keski-Uudenmaan ympäristökeskus Keski-Uudenmaan pelastuslaitos Valmistelija Asemakaavan valmistelusta vastaa: kaava-arkkitehti Anitta Ojanen Puhelin: Sähköposti: Yhteystiedot Keravan kaupunki, Maankäyttöpalvelut Postiosoite: PL 123, Kerava Käyntiosoite: Kaupungintalo, Kauppakaari 11 Puhelin * , Faksi:

30 MAANOMISTUS LIITE 3

31 LIITE 4 OTE MAAKUNTAKAAVASTA OTE MAAKUNTAKAAVOJEN EPÄVIR. YHDISTELMÄSTÄ 2013, UUDENMAAN 2. VAIHEMAAKUNTAKAAVA

32 YLEISKAAVA LIITE 5

33 LIITE 6

34 LIITE 6

35 LIITE 6

36 LIITE Kp LPA : M k I 4 k II Ras 41.8 KESKUSTA K-8 19 kt 7 k II SAMPOLANKATU SIBELIUKSENTIE köintitalo SANTANIITYNKUJA Santaniitynkuja 1 1Ras V k 3Ras Ras 43 k V 381 AK SANTANIITYNKUJA pp/t LPA 390 AK i Ras Ras db LPA i-21 me-17 4 RUUKINKUJA 39 5 Ruukinkuja 4 40 db 35 db 4100 VI ma/p 35 db pp/h db i ma/p V k i VIII k Ts SANTANIITYNKATU 40 db 40 db 381 AK-58 ma/p LPA-22 (381) t VIII 9 ALIKERAVA 391 IV AK-43 I kt VI (mto 500) 37 (mto300) VI 15 i db db Tasokoordinaatisto ETRS-GK25 Korkeusjärjestelmä N Lintulammenkatu 42.0 LINTULAMMENKATU K T-1 Ts

37 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET LIITE 7 AK-58 Asuinkerrostalojen korttelialue. Asemakaavassa osoitetun kerrosalan lisäksi saa rakentaa yhteensä enintään 10 % kerrosalasta katoksia sekä asumista palvelevia asunnon ulkopuolisia varasto-, huolto-, askartelu-, kerho-, sauna- yms. tiloja asuinrakennuksen kaikkiin kerroksiin, ullakolle tai piha-alueelle. Porrashuoneiden kaikkien kerrosten sisäänkäyntitasojen 15 m² ylittävää osaa ei lasketa rakennusoikeuteen. Suurimman sallitun kerrosluvun estämättä saa rakentaa ullakon, mutta se ei saa nostaa räystäskorkeutta. Ullakolle saa rakentaa rakennusoikeuteen sisältyviä ja alakerran huoneistoon kuuluvia asuinhuoneita enintään 20 % ylimmän varsinaisen kerroksen alasta. Asemakaavassa osoitetulla rakennusalalla saa ensimmäiseen maanpäälliseen kerrokseen sijoittaa asumista häiritsemätöntä työ-, liike-, toimisto- tai palvelutilaa kaavassa merkityn määrän ko. osalle sallitusta rakennusoikeudesta. Rakennuksiin ei saa rakentaa maanpäällistä kellarikerrosta. Asuinrakennusten sisäänkäyntejä tulee korostaa muusta julkisivusta poikkeavalla tavalla. Yli 10 metriä pitkät julkisivupinnat tulee jäsennöidä sisäänvedoilla, parvekkeilla, materiaali- ja värieroilla tai muilla vastaavilla tavoilla. Pääasiallisena julkisivumateriaalina tulee käyttää vaaleaksi maalattua tai pinnoitettua betonia tai rappausta, tiiltä, tiililaattaa tai klinkkeriä. Korttelialueen keskiosaan suuntautuvissa julkisivuissa voidaan käyttää yleismääräyksestä poikkeavia materiaaleja ja sävyjä. Sibeliuksentien ja Lintulammenkadun puolella rakennuksissa tulee olla pääosin harjatai pulpettikatto ja katemateriaalina tulee käyttää sileää peltiä. Talousrakennusten julkisivumateriaalina voidaan käyttää rappausta, puuta, metalliverkkoa tai viherrakenteita. Asuinrakennusten rakenteet on suunniteltava siten, että liikenteen aiheuttaman tärinän ja runkomelun siirtyminen rakennuksiin estetään. Parvekkeet on lasitettava ja niiden keskimelutaso saa olla enintään 55 db. Asuinrakennusten Sibeliuksentien puoleisiin osiin ei tule sijoittaa parvekkeita. Korttelialueelle on laadittava kortteli- ja pihasuunnitelma rakentamisen ja pihojen toteutuksen ohjaamista varten. Tonteilla on varattava vapaa-aluetta leikki- ja oleskelutarkoitukseen vähintään 10 m²/100 m² asuinkerrosalaa. Asuinrakennuksista tulee olla maantasoinen autopaikoista erotettu turvallinen kulku leikki- ja oleskelualueelle, ja porrashuoneista tulee olla suora yhteys pihalle. Leikki- ja oleskelutilojen osalta tulee pyrkiä myös yhteisten koko korttelialuetta palvelevien pihatilojen järjestämiseen. Pihajärjestelyin, rakennuksin, rakentein ja viherrakentein tulee huolehtia siitä, että leikki- ja oleskelualueilla liikennemelu ei ylitä 55 dba. Asuinkerrostalojen tonttien välisiä rajoja ei saa aidata. Korttelialueiden AK-69 ja AK-58 väliselle rajalle saadaan rakentaa kasvillisuusaita, jonka taustana saa olla enintään 1,6 metrin korkuinen läpinäkyvä metalliaita. Muiden mahdollisten aitojen tulee olla korkealuokkaisia läpinäkyviä metalliaitoja. Korttelialueesta noin kolmasosan tulee olla vettä läpäisevää materiaalia, ja tontille tulee istuttaa pensaita ja puita. Pihasuunnitelmassa tulee varautua hulevesien viivytykseen. Tonteille voidaan muodostaa myös yhteisiä hulevesien viivytysjärjestelmiä, joiden tulee olla esteettisesti korkeatasoisia. Autopaikkoja on varattava 1 ap/100 m2 asuinkerrosalaa ja 1 ap/60m2 liike- ja toimistokerrosalaa. Autopaikkoja tulee osoittaa kuitenkin vähintään 1 ap/2 asuntoa. Korttelialueelle saa sijoittaa ainoastaan liikkumisesteisille tarkoitettuja autopaikkoja. Muut tarvittavat autopaikat tulee sijoittaa LPA-22-korttelialueelle tai maan alle. Korttelialueen maaperä on tutkittava ja tarvittaessa puhdistettava ennen rakentamista.

Asemakaavan muutos (2304) Visatie 16-18

Asemakaavan muutos (2304) Visatie 16-18 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1(7) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) (MRL 63 ) Maankäyttöpalvelut 11.12.2014, päivitetty 1.6.2015 Asemakaavan muutos (2304) Visatie 16-18 Aloite Asemakaavan

Lisätiedot

Asemakaavan muutos (2304) Visatie 16-18

Asemakaavan muutos (2304) Visatie 16-18 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) (MRL 63 ) 1(7) Maankäyttöpalvelut 11.12.2014 Asemakaavan muutos (2304) Visatie 16-18 Aloite Asemakaavan muutoksen laadintaan on ryhdytty Keravan kaupungin omistaman

Lisätiedot

3.11.2015. Maankäyttöpalvelut

3.11.2015. Maankäyttöpalvelut 1(5) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) (MRL 63 ) Maankäyttöpalvelut Asemakaavan muutos (2314) Asemantie 1-3 Asemakaavan muutos koskee 4. keskustan kaupunginosan rautatiealuetta. 3.11.2015 Osallistumis-

Lisätiedot

Asemakaavan muutos (2310) Koivikontie 41

Asemakaavan muutos (2310) Koivikontie 41 (OAS) (MRL 63 ) 1(5) Maankäyttöpalvelut 24.2.2015, päivitetty 27.5.2015 Asemakaavan muutos (2310) Koivikontie 41 Aloite Asemakaavan muutoksen laadintaan on ryhdytty yksityisen maanomistajan aloitteesta.

Lisätiedot

ORNO II, ASEMAKAAVAN MUUTOS (2288) Kaupunkikehitysjaosto 14.3.2013/34 Kaupunkikehitysjaosto 12.12.2013/97 Kaupunkikehitysjaosto 22.5.

ORNO II, ASEMAKAAVAN MUUTOS (2288) Kaupunkikehitysjaosto 14.3.2013/34 Kaupunkikehitysjaosto 12.12.2013/97 Kaupunkikehitysjaosto 22.5. ORNO II, ASEMAKAAVAN MUUTOS (2288) Kaupunkikehitysjaosto 14.3.2013/34 Kaupunkikehitysjaosto 12.12.2013/97 Kaupunkikehitysjaosto 22.5.2014/32 Kkj. 34 Asemakaavan muutosalue on 9. Alikeravan kaupunginosan

Lisätiedot

Asemakaavan muutos (2293) Vesilaitoksen tontti

Asemakaavan muutos (2293) Vesilaitoksen tontti Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) (MRL 63 ) 1(7) Maankäyttöpalvelut 20.11.2013 Asemakaavan muutos (2293) Vesilaitoksen tontti Aloite Asemakaavan muutoksen laadintaan on ryhdytty kaupungin aloitteesta.

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJAN OTE N:o 4/2015 Kaupunkikehitysjaosto

KERAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJAN OTE N:o 4/2015 Kaupunkikehitysjaosto Dnro KH/KV: 870 /2014 34 KURJENMETSÄ (2308), ASEMAKAAVAN MUUTOS 11.3.2015/18 20.5.2015/34 Kkj. 18 Asemakaava muutos koskee 1. Kalevan kaupunginosan korttelia 600 sekä puistoaluetta (VP). Asemakaavamuutoksen

Lisätiedot

Asemakaavan muutos (2217) Ketjupuisto

Asemakaavan muutos (2217) Ketjupuisto Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) (MRL 63 ) 1(7) Maankäyttöpalvelut 26.2.2015, päivitetty x.x.2015 Asemakaavan muutos (2217) Ketjupuisto Aloite Asemakaavan muutoksen laadintaan on ryhdytty kaupungin

Lisätiedot

Asemakaavan muutos (2293) Vesilaitoksen tontti

Asemakaavan muutos (2293) Vesilaitoksen tontti Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) (MRL 63 ) 1(6) Maankäyttöpalvelut 27.5.2014, päivitetty 28.10.2015 Asemakaavan muutos (2293) Vesilaitoksen tontti Aloite Asemakaavan muutoksen laadintaan on

Lisätiedot

8) Orno. a (2288. o II, osa. a kortte. elia 381. akaava. Asema 3 ) (MRL 63 7.3.2013 1(7) kaavan muuto. Asemak. ntaan on ryhd.

8) Orno. a (2288. o II, osa. a kortte. elia 381. akaava. Asema 3 ) (MRL 63 7.3.2013 1(7) kaavan muuto. Asemak. ntaan on ryhd. 1 1(7) Osallisttumis- ja arviointisuu unnitelma (OAS) (MRL 63 3 ) Maankäytttöpalvelut 7.3.2013 Asema akaava a (2288 8) Orno o II, osa a kortte elia 381 1, muutos Aloite A Asemak kaavan muuto oksen laadin

Lisätiedot

9 ALIKERAVA 381 AK-58 AK-69 LPA-22 259 K-8 LPA-22 LPA 314 K-27 AK-43 LPA AK-43 T-1 2:146 SAMPOLANKATU SIBELIUKSENTIE. i-21. 40 db. 40 db +68.10.

9 ALIKERAVA 381 AK-58 AK-69 LPA-22 259 K-8 LPA-22 LPA 314 K-27 AK-43 LPA AK-43 T-1 2:146 SAMPOLANKATU SIBELIUKSENTIE. i-21. 40 db. 40 db +68.10. 8 0 8. Kp 0 8. 8. LPA- :6 0--6-M60.7 8..6 6 I II.8 KESKUSTA K-8 t 7 II 0 SAMPOLANKATU...0 SIBELIUKSENTIE.. 0 öintitalo SANTANIITYNKUJA Santaniitynuja 8 8.6 8. 8 AK-6 8 SANTANIITYNKUJA pp/t LPA 0 AK- 7

Lisätiedot

1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT ASEMAKAAVAN SELOSTUS LUONNOS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Jyväskylän kaupungin 3. kaupunginosan korttelin 54 tontin 12 sekä katualueen asemakaavan muutos, Rauhankatu 2-4, ns. virkamiestalo.

Lisätiedot

1(5) Aloite mukainen. Suunnittelun. 404-5-88 ja. nen. Suunnittelualue. tavoitteet. Viranomais-

1(5) Aloite mukainen. Suunnittelun. 404-5-88 ja. nen. Suunnittelualue. tavoitteet. Viranomais- Osallistumis- ja arviointisua unnitelma (OAS) (MRL 63 ) 1(5) Maankäyttöpalvelut 1.03.2013, Päivitetty 13.2.2015 Asemakaava (2290) Virrenkulmaa III Aloite Asemakaavan laatimistyöhön on ryhdytty kaupungin

Lisätiedot

Asemakaavan muutos (2259) Aleksintori

Asemakaavan muutos (2259) Aleksintori 1(9) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) (MRL 63 ) Maankäyttöpalvelut 15.4.2009, päivitetty 5.8.2015 Asemakaavan muutos (2259) Aleksintori Aleksintorin (2259) asemakaavamuutoksen suunnittelua on

Lisätiedot

KERAVA 6. SAVIO KOIVIKONTIE 41 ASEMAKAAVAN MUUTOS (2310) Asemakaavan selostus. Tämä selostus koskee 26.2.2015 päivättyä kaavakarttaa KERAVAN KAUPUNKI

KERAVA 6. SAVIO KOIVIKONTIE 41 ASEMAKAAVAN MUUTOS (2310) Asemakaavan selostus. Tämä selostus koskee 26.2.2015 päivättyä kaavakarttaa KERAVAN KAUPUNKI KERAVA 6. SAVIO KOIVIKONTIE 41 ASEMAKAAVAN MUUTOS (2310) Asemakaavan selostus Tämä selostus koskee 26.2.2015 päivättyä kaavakarttaa KERAVAN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖPALVELUT Kaupunkikehitysjaosto 11.3.2015 2

Lisätiedot

KERAVA 6. SAVIO KOIVIKONTIE 41 ASEMAKAAVAN MUUTOS (2310) Asemakaavan selostus. Tämä selostus koskee 27.5.2015 päivättyä kaavakarttaa KERAVAN KAUPUNKI

KERAVA 6. SAVIO KOIVIKONTIE 41 ASEMAKAAVAN MUUTOS (2310) Asemakaavan selostus. Tämä selostus koskee 27.5.2015 päivättyä kaavakarttaa KERAVAN KAUPUNKI KERAVA 6. SAVIO KOIVIKONTIE 41 ASEMAKAAVAN MUUTOS (2310) Asemakaavan selostus Tämä selostus koskee 27.5.2015 päivättyä kaavakarttaa KERAVAN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖPALVELUT Kaupunkikehitysjaosto 10.6.2015 2

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA(MRL 63 )18.11.2009/tark.21.2.2012

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA(MRL 63 )18.11.2009/tark.21.2.2012 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA(MRL 63 )18.11.2009/tark.21.2.2012 Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa voidaan tarkistaa kaavatyön aikana tarpeen mukaan. TORPANTIE 33 Asemakaavan ja tonttijaon

Lisätiedot

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti.

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAPERNAUMI KORTTELI 43 (OSA) TEKNIIKKAKESKUS Suunnittelualueen sijainti alue sijaitsee Seinäjoen kaupungin n korttelissa 43. Alue sijaitsee Ruukintien varressa Kaasumestarinkadun

Lisätiedot

Asemakaavaselostus Asemakaavan muutos A-2670 Nikkilän (23.) kaupunginosan korttelin 1403 tonttia 43

Asemakaavaselostus Asemakaavan muutos A-2670 Nikkilän (23.) kaupunginosan korttelin 1403 tonttia 43 Asemakaavaselostus Asemakaavan muutos A-2670 Nikkilän (23.) kaupunginosan korttelin 1403 tonttia 43 12.4.2016 ja aluehankkeet Kaupunginarkkitehti Anne Karvinen-Jussilainen, asemakaavavalmistelija Kyllikki

Lisätiedot

YLÖJÄRVI, KIRKONSEUTU ASEMAKAAVAN MUUTOS Kuruntie ja korttelit 8 sekä 282 (välillä Soppeenmäki Viljakkalantie)

YLÖJÄRVI, KIRKONSEUTU ASEMAKAAVAN MUUTOS Kuruntie ja korttelit 8 sekä 282 (välillä Soppeenmäki Viljakkalantie) SELOSTUS YLÖJÄRVI, KIRKONSEUTU ASEMAKAAVAN MUUTOS Kuruntie ja korttelit 8 sekä 282 (välillä Soppeenmäki Viljakkalantie) 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Kaavaselostus koskee 10.6.2014 päivättyä

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS. AsOy Snellmanin kartano

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS. AsOy Snellmanin kartano ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS AsOy Snellmanin kartano 2 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS / ASUNTO OY SNELLMANINKARTANO 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos koskee 9. kaupunginosan

Lisätiedot

MITEN VOI VAIKUTTAA ASEMAKAAVOITUKSEEN?

MITEN VOI VAIKUTTAA ASEMAKAAVOITUKSEEN? Järvenpään mestariasunnot, Sauvakatu 6 ja 8, asemakaavamuutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Dnro KESKUSHAL: 1143/2010 Kaavatunnus: 070050 Tarkistettu 14.11.2011 edellinen 2.5.2011 MITEN VOI VAIKUTTAA

Lisätiedot

Asemakaavan selostus Asemakaava nro A-2688, Laune, Eteläisen kehätien osa

Asemakaavan selostus Asemakaava nro A-2688, Laune, Eteläisen kehätien osa Asemakaavan selostus Asemakaava nro A-2688, Laune, Eteläisen kehätien osa 7.10.2016 kaavoitusarkkitehti Theodora Rissanen KUVA: Suunnittelualueen sijaintikartta (pohjassa on osoitekartta). Suunnittelualue

Lisätiedot

Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 30.9.2015

Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 30.9.2015 30.9.2015 Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA V a l k e a k o s k e n k a u p u n k i K a u p u n k i s u u n n i t t e l u S ä ä k s m ä e n t i e 2 3

Lisätiedot

RADANVARSITIE, ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAAVA NRO 467

RADANVARSITIE, ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAAVA NRO 467 Valkeakosken kaupunki 2.4.2013 Kaavoitus / Kaupunkisuunnitteluyksikkö Sääksmäentie 2 37600 VALKEAKOSKI ASEMAKAAVAN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 2.4.2013 PÄIVÄTTYÄ ASEMAKAAVA- KARTTAA RADANVARSITIE, ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Asiakirjatyyppi KAAVASELOSTUS, KAAVAEHDOTUSVAIHE Päivämäärä 28.03.2014 / 04.08.2014 Hyväksymispäivämäärä ja -pykälä 25.8.2014 31 Kaavatunnus 261V250814A 31 KITTILÄN KUNTA LEVIN

Lisätiedot

GOLFKLUBIN asemakaavamuutos

GOLFKLUBIN asemakaavamuutos GOLFKLUBIN asemakaavamuutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tämä asiakirja on osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS), joka on kunnan esitys yhteistyöstä osallisille. Se määrittelee asemakaavan

Lisätiedot

Kivenlahti I A, muutos 34. kaupunginosa Espoonlahti Kortteli 34040 Asemakaavan muutos

Kivenlahti I A, muutos 34. kaupunginosa Espoonlahti Kortteli 34040 Asemakaavan muutos 1 (8) Asianumero 5070/10.02.03/2013 Aluenumero 411450 Kivenlahti I A, muutos 34. kaupunginosa Espoonlahti Kortteli 34040 Asemakaavan muutos Asemakaavan muutoksen selostus Asemakaavan muutoksen selostus,

Lisätiedot

TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus

TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus RAUTIO TORPPI Tornion kaupungin 15. Torpin kaupunginosan korttelin 19 asemakaavan muutoksen selostus 18.5.2016, ehdotus 2 ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 18.5.2016 PÄIVÄTTYÄ ASEMAKAAVAKARTTAA.

Lisätiedot

Kaupunkisuunnittelulautakunta Muutoksenhakuohje Sivu 1 / 1. 8 Matinmetsä, asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue 310218, 23. kaupunginosa Matinkylä

Kaupunkisuunnittelulautakunta Muutoksenhakuohje Sivu 1 / 1. 8 Matinmetsä, asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue 310218, 23. kaupunginosa Matinkylä Kaupunkisuunnittelulautakunta Muutoksenhakuohje Sivu 1 / 1 3425/10.02.03/2012 Kaupunkisuunnittelulautakunta 116 2.10.2014 8 Matinmetsä, asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue 310218, 23. kaupunginosa

Lisätiedot

MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8

MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8 MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: korttelin 35 tontteja 6-8 MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8 MAANKÄYTTÖOSASTO 2 ULVILA Mukulamäen asemakaavan muutos 1. PERUS- JA

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue / Ympäristöpalvelut 27.01.2015 2 1 n sisältö ja tarkoitus Maankäyttö-

Lisätiedot

KERAVA 3. SOMPIO VESILAITOKSEN TONTTI ASEMAKAAVAN MUUTOS (2293) Asemakaavan selostus. Tämä selostus koskee 5.8.2015 päivättyä kaavakarttaa

KERAVA 3. SOMPIO VESILAITOKSEN TONTTI ASEMAKAAVAN MUUTOS (2293) Asemakaavan selostus. Tämä selostus koskee 5.8.2015 päivättyä kaavakarttaa KERAVA 3. SOMPIO VESILAITOKSEN TONTTI ASEMAKAAVAN MUUTOS (2293) Asemakaavan selostus Tämä selostus koskee 5.8.2015 päivättyä kaavakarttaa KERAVAN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖPALVELUT Kaupunkikehitysjaosto 19.8.2015

Lisätiedot

NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Kortteli 360

NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Kortteli 360 NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: Korttelia 360 NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Kortteli 360 MAANKÄYTTÖOSASTO ULVILAN KAUPUNKI 2 ULVILA FRIITALA

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma L35 RAJAVARTIOSTONKATU, ASEMAKAAVAN MUUTOS. Lohjan kaupunki Ympäristötoimi Kaavoitus AO 18.11.2014, 24.2.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma L35 RAJAVARTIOSTONKATU, ASEMAKAAVAN MUUTOS. Lohjan kaupunki Ympäristötoimi Kaavoitus AO 18.11.2014, 24.2. kuva Ida Fasching 2014 Lohjan kaupunki Ympäristötoimi Kaavoitus AO 18.11.2014, 24.2.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma L35 RAJAVARTIOSTONKATU, ASEMAKAAVAN MUUTOS YMPÄRISTÖTOIMEN KAAVOITUKSEN YHTEYSTIEDOT

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Rengaskatu 59 33:008

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Rengaskatu 59 33:008 ASEMAKAAVAN SELOSTUS Rengaskatu 59 33:008 Asemakaavan muutos koskee 33. kaupunginosan korttelin 305 osaa sekä puistoaluetta Asemakaavan muutoksella muodostuu 33. kaupunginosan korttelin 305 tontti 1 Kaavan

Lisätiedot

Suunnittelualue. INSINÖÖRITOIMISTO ALPO LEINONEN OY Mäntypöllinkuja 6N MIKKELI

Suunnittelualue. INSINÖÖRITOIMISTO ALPO LEINONEN OY Mäntypöllinkuja 6N MIKKELI 1 INSINÖÖRITOIMISTO ALPO LEINONEN OY Mäntypöllinkuja 6N 50170 MIKKELI RYTÖLÄ -RANTAMÄKI RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN SELOSTUS Vireilletulosta ilmoitettu 3.10.2015 Tekninen lautakunta hyväksynyt,

Lisätiedot

PORNAINEN. Tikantie ASEMAKAAVAN MUUTOS. Päiväys

PORNAINEN. Tikantie ASEMAKAAVAN MUUTOS. Päiväys PORNAINEN Tikantie ASEMAKAAVAN MUUTOS Päiväys 10.5.2017 Vireille tulosta ilmoitettu: KH:n päätös 16.1.2017 Luonnos nähtävänä (MRA 30 ) 31.1-14.2.2017 Ehdotus nähtävänä (MRA 27 ) Hyväksytty kunnanvaltuustossa

Lisätiedot

ASEMAKAAVA 691/AKM MARJATIE Pyhättömän (13) kaupunginosan korttelin 31 tontit 3 ja 10 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1.9.

ASEMAKAAVA 691/AKM MARJATIE Pyhättömän (13) kaupunginosan korttelin 31 tontit 3 ja 10 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1.9. 691/AK LIITE 1 ASEMAKAAVA 691/AKM MARJATIE Pyhättömän (13) kaupunginosan korttelin 31 tontit 3 ja 10 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1.9.2015 1. SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue sijaitsee Heinolan

Lisätiedot

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tontti 8-7-44, Kokkolan Terästalo Oy

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tontti 8-7-44, Kokkolan Terästalo Oy KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD KAAVOITUSPALVELUT ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tontti 8-7-44, Kokkolan Terästalo Oy ASEMAKAAVAMUUTOSALUEEN LIKIMÄÄRÄINEN SIJAINTI ASEMAKAAVAMUUTOS

Lisätiedot

ASEMAKAAVALUONNOKSEN SELOSTUS Vapaudenkatu 73 03:101

ASEMAKAAVALUONNOKSEN SELOSTUS Vapaudenkatu 73 03:101 ASEMAKAAVALUONNOKSEN SELOSTUS Vapaudenkatu 73 03:101 Asemakaavan muutos koskee 3. kaupunginosan korttelin 52 tonttia 23 Kaavan päiväys: 26.5.2008 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI YHDYKUNTATOIMI / KAUPUNKISUUNNITTELUOSASTO

Lisätiedot

OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS.

OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS. ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS. ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU

Lisätiedot

KOKKOLAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS KAAVOITUSPALVELUT KARLEBY STAD TEKNISKA SERVICECENTRET PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER

KOKKOLAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS KAAVOITUSPALVELUT KARLEBY STAD TEKNISKA SERVICECENTRET PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER KOKKOLAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS KAAVOITUSPALVELUT KARLEBY STAD TEKNISKA SERVICECENTRET PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TONTTI 272-2-1-10, ASUNTO

Lisätiedot

Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö. 15.8.2008, päivitetty 16.10.2008, 13.11.2009, 26.2.2010, 30.4.2010 ja 17.3.2014

Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö. 15.8.2008, päivitetty 16.10.2008, 13.11.2009, 26.2.2010, 30.4.2010 ja 17.3.2014 Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö 15.8.2008, päivitetty 16.10.2008, 13.11.2009, 26.2.2010, 30.4.2010 ja 17.3.2014 LINJA-AUTOASEMAN ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63

Lisätiedot

Kortteli 52125, asemakaavan muutos

Kortteli 52125, asemakaavan muutos Kortteli 52125, asemakaavan muutos Työ nro 002260 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, 17.8.2015 Arvoisa vastaanottaja, Tämä asiakirja on maankäyttö- ja rakennuslain mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma.

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, k 2061 t 1

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, k 2061 t 1 Kaavatunnus 2-236 Asianumero 144/10.02.03/2014 ASRA.ltk: 8.4.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, k 2061 t 1 Asemakaavan muutos koskee korttelin 2061 tonttia 1. Asemakaavan muutoksella muodostuvat

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys:

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys: ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078 Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10 Kaavan päiväys: 12.11.2009 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT / KAAVOITUS 1 PERUS- JA

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2014 PÄIVÄTTYÄ KARTTAA

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2014 PÄIVÄTTYÄ KARTTAA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2014 PÄIVÄTTYÄ KARTTAA 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Asemakaavan muutos koskee Äänekosken kaupungin 7. kaupunginosan korttelia 788 (osa)

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo 0 YLEISTÄ... 2 1 SUUNNITTELUALUE... 2 2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 2 3 KAAVATILANNE... 2 4 MAANOMISTUS... 3 5 VAIKUTUSTEN ARVIOINTI...

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OTE AJANTASA-ASEMAKAAVASTA JA KAAVA-ALUEEN RAJAUS 1 ALUEEN ORTOKUVA 2011 2 Kohde Hakija/ Aloite Asemakaavan muutos: Keskusta IV F: Keskustan kaupunginosan korttelit

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo 0 YLEISTÄ... 2 1 SUUNNITTELUALUE... 2 2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 2 3 KAAVATILANNE... 2 4 MAANOMISTUS... 2 5 VAIKUTUSTEN ARVIOINTI...

Lisätiedot

Agroreal Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Agroreal Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Dnro 634/2013 9:15 Agroreal Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Asemakaavan muutos Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö 9.8.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. TEHTÄVÄ... 1 2. SUUNNITTELUALUE... 1 3. ALOITE...

Lisätiedot

JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215. Vastaanottaja Jalasjärven kunta

JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215. Vastaanottaja Jalasjärven kunta Vastaanottaja Asiakirjatyyppi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Päivämäärä JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215 JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI

Lisätiedot

(MRL 63 ) Maankäyttöpalvelut. 23.2.2015, päivitetty 27.5.2015. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

(MRL 63 ) Maankäyttöpalvelut. 23.2.2015, päivitetty 27.5.2015. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Maankäyttöpalvelut Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) (MRL 63 ) 23.2.2015, päivitetty 27.5.2015 1(5) Asemakaavan muutos (2311) Uudenmaan sairaalapesula Asemakaava muutos koskee 9. Alikeravan kaupunginosan

Lisätiedot

ROVANIEMEN KAUPUNKI Osallistumis ja arviointisuunnitelma

ROVANIEMEN KAUPUNKI Osallistumis ja arviointisuunnitelma 1 ROVANIEMEN KAUPUNKI Osallistumis ja arviointisuunnitelma ASEMAKAAVAN MUUTOS 3.KAUPUNGINOSA KORTTELI 126 TONTTIT 1 JA 2, KOSKIKATU 40 JA 42 Suunnittelualue sijaitsee 3. kaupunginosan korttelin 126 tontilla

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ASEMAKAAVAN MUUTOS 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELI 10. 22.6.2010 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaavoituksen kohde: Rovaniemen kaupungin 1. kaupunginosan kortteli 10. Oheiselle kartalle on osoitettu

Lisätiedot

KAAVASELOSTUS UTAJÄRVI KORTTELI SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU

KAAVASELOSTUS UTAJÄRVI KORTTELI SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU UTAJÄRVI KORTTELI 45 SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU Käsittelyvaiheet Vireilletulopäivämäärä Valmisteluvaiheen kuuleminen (MRL 62 ) 11.3.-26.3.2015 Nähtävilläolo (MRA 27 ) Hyväksyminen, kunnanhallitus Hyväksyminenkunnanvaltuusto

Lisätiedot

OPPIPOJANTIE II OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OPPIPOJANTIE II OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA OPPIPOJANTIE II OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on kunnan esitys yhteistyötavasta osallisille. Se määrittelee kaavan valmistelussa ja kaavan vaikutusten

Lisätiedot

Diaari 380/10.02.03/2014. NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: Korttelia 360

Diaari 380/10.02.03/2014. NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: Korttelia 360 Diaari 380/10.02.03/2014 NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: Korttelia 360 NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Kortteli 360 ULVILAN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖOSASTO

Lisätiedot

Asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1.5.2008

Asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1.5.2008 Asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1.5.2008 KAUPPI KORTTELIT 880 4 JA 881 26, 27 JA 28, TEISKONTIE 33 JA KUNTOKATU 4 (TAMK JA PIRAMK, LISÄRAKENTAMINEN) SEKÄ KATU-, PUISTOJA PYSÄKÖINTIALUETTA.

Lisätiedot

HAMINAN KAUPUNKI Tekninen toimi 4.10.2012

HAMINAN KAUPUNKI Tekninen toimi 4.10.2012 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 1(8) ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIN 54 TONTEILLA 3 JA 4 (PURSIMIEHENKATU 3 JA 5) 1 SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue sijaitsee Saviniemen kaupunginosassa korttelin

Lisätiedot

1 (5) YMPLTK. 24.3.2014 ASEMAKAAVA: Kivilähteen yritysalueen laajennus (Siltatien ympäristö)

1 (5) YMPLTK. 24.3.2014 ASEMAKAAVA: Kivilähteen yritysalueen laajennus (Siltatien ympäristö) YLÖJÄRVI 1 (5) YMPLTK. 24.3.2014 ASEMAKAAVA: Kivilähteen yritysalueen laajennus (Siltatien ympäristö) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Suunnittelualue Suunnittelualue sijaitsee Kivilähteen teollisuusalueen

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177 EURAJOEN KUNTA Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 25177 Turussa 19.3.2012, tark. 5.6.2012, tark. 4.9.2012, tark. 9.11.2012 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Asemakaavan muutos koskien Alavuden kaupungin Salmi 10. kaupunginosan korttelia 10046 ja siihen / Ympäristöpalvelut 20.10.2014 2 / 8 1 Osallistumis- ja

Lisätiedot

MYLLYLÄ, MYLLYLÄN PÄIVÄKOTI 156

MYLLYLÄ, MYLLYLÄN PÄIVÄKOTI 156 ORIMATTILAN KAUPUNKI MYLLYLÄ, MYLLYLÄN PÄIVÄKOTI 156 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavaehdotuksen selostus, joka koskee 8.9.2011 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavaehdotus koskee Myllylän

Lisätiedot

http://nurxcity/webmap/content/result.htm

http://nurxcity/webmap/content/result.htm Sivu 1/6 KIRKONKYLÄ, Krannila Määräysnumero Ulkoasu 2.000 2.001 3.000 5.001 8.000 10.000 selitys Asuinkerrostalojen korttelialue. Rakennusten ensimmäiseen kerrokseen saa sijoittaa liiketiloja ja julkisia

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.

LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3. LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.2014 18.3.2014 Lapuan kaupunki Maankäyttö- ja kiinteistöosasto Poutuntie

Lisätiedot

KAAVASELOSTUS UTAJÄRVI KORTTELI 53 ASEMAKAAVAN MUUTOS SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU

KAAVASELOSTUS UTAJÄRVI KORTTELI 53 ASEMAKAAVAN MUUTOS SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU UTAJÄRVI KORTTELI 53 ASEMAKAAVAN MUUTOS SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU Käsittelyvaiheet Vireilletulopäivämäärä 24.2.2015 Valmisteluvaiheen kuuleminen (MRL 62 ) 11.3.-26.3.2015 Nähtävilläolo (MRA 27 ) Hyväksyminen,

Lisätiedot

TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus

TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus MYKKÄLÄ - TORPPI TORNION KAUPUNGIN 15. TORPIN KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 21 ASEMAKAA- VAN MUUTOKSEN SELOSTUS 22.9.2015 LUONNOS TORNION KAUPUNKI Tekniset

Lisätiedot

GRAANIN RANNAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

GRAANIN RANNAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MIKKELIN KAUPUNKI tekninen toimi / kaupunkisuunnittelu PL 278, 50101 Mikkeli e-mail: etunimi.sukunimi@mikkeli.fi 0058 GRAANIN RANNAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 3.10.2013

Lisätiedot

KROMITIE, ASEMAKAAVAMUUTOS

KROMITIE, ASEMAKAAVAMUUTOS TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus 26.1.2016 1(7) KROMITIE, ASEMAKAAVAMUUTOS 26.1.2016 Kuva 1: Kaavamuutosalueen sijainti ilmakuvassa TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja

Lisätiedot

NUOTTASAAREN ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN SUMMAN KYLÄN TILALLA 2:24

NUOTTASAAREN ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN SUMMAN KYLÄN TILALLA 2:24 1 (6) HAMINAN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELU Maankäytön suunnittelu PL 70 49401 HAMINA NUOTTASAAREN ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN SUMMAN KYLÄN TILALLA 2:24 SELOSTUS NRO 515 KAAVA- ALUEEN SIJAINTI Sijainti Kymenlaakson

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO SUURMETSÄ, PUISTOLA TONTIT 41274/2 JA 4 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN NRO SELOSTUS

HELSINGIN KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO SUURMETSÄ, PUISTOLA TONTIT 41274/2 JA 4 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN NRO SELOSTUS HELSINGIN KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO ASEMAKAAVAOSASTO SUURMETSÄ, PUISTOLA TONTIT 41274/2 JA 4 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN NRO 12092 SELOSTUS 2011:12092 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS ASEMAKAAVAN MUUTOSKARTTA

Lisätiedot

SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Finnish Consulting Group Oy Jouko ja Minna Poukkanen SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Finnish Consulting Group Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Asemakaavan ja tonttijaon muutos, 4 Pallo-Tyysterniemi, kortteli 14, tontti 4 (Pallon päiväkoti)

Asemakaavan ja tonttijaon muutos, 4 Pallo-Tyysterniemi, kortteli 14, tontti 4 (Pallon päiväkoti) Tekninen lautakunta 427 09.12.2015 Kaupunginhallitus 515 14.12.2015 Kaupunginhallitus 56 15.02.2016 Asemakaavan ja tonttijaon muutos, 4 Pallo-Tyysterniemi, kortteli 14, tontti 4 (Pallon päiväkoti) 1065/10.02.03.00/2015

Lisätiedot

LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Kaava-alueen sijainti ja luonne. Kaavaprosessin vaiheet

LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Kaava-alueen sijainti ja luonne. Kaavaprosessin vaiheet LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 13. päivänä helmikuuta 2009 päivättyä asemakaavakarttaa nro 8176. Asian hyväksyminen

Lisätiedot

VIHTI, NUMMELA Asemakaavan muutos Lankilanrinteen korttelin 205a tontilla 2 (osa) ja korttelin 252 tontilla 6 sekä puistoalueella.

VIHTI, NUMMELA Asemakaavan muutos Lankilanrinteen korttelin 205a tontilla 2 (osa) ja korttelin 252 tontilla 6 sekä puistoalueella. asia: 235/713/2006 OAS/Perussel./tavoitteet Ympa 30.5.2006 67 Ympa liite 8 vireilletulokuulutus 9.6.2006 kaavaehdotus MRL 65 /MRA 27 Ympa 20.6.2006 76 Ympa liite 4 MRL 65 nähtävillä olo 23.8.-5.9.2006

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Ak 5147 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Justeerinpuiston/ Kotikioskin asemakaavan muutoksen selostus 9. kaupunginosa (Kärki) korttelin 731 osa sekä katu- ja puistoalue HALLINTOKESKUS/ SUUNNITTELUTOIMISTO 1.8.2006

Lisätiedot

HALLILA 12. kaupunginosa, Hallila, kortteli nro 9 (osa) sekä siihen liittyvä erityisalue.

HALLILA 12. kaupunginosa, Hallila, kortteli nro 9 (osa) sekä siihen liittyvä erityisalue. 10.5.2011 (täydennetty 15.8.2011) Diaarinumero 503/2008 Toimielinkäsittely Kaupunginhallitus Kaavanumero 12032 HALLILA 12. kaupunginosa, Hallila, kortteli nro 9 (osa) sekä siihen liittyvä erityisalue.

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAMUUTOS KOKKOLAN PRISMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAMUUTOS KOKKOLAN PRISMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAMUUTOS KOKKOLAN PRISMA Kokkolan kaupunki Tekninen palvelukeskus Kaupunkiympäristön vastuualue Kaavoituspalvelut PL 43, 67101 Kokkola Puh. (06) 828 9111 Faksi

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 13. kaupunginosa, Ylikylä kortteli 27 tontit 6 ja 7, kortteli 20 tontti 1, kortteli 21 sekä katu ja VL -alueet Ylikyläntie - Pihkaporintie OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

Kaupunkikehityspalvelut Kaupunkisuunnittelu. 110-tie NÄKINKATU SIJAINTIKARTTA 1: Salon kaupunki ja MML, 2017

Kaupunkikehityspalvelut Kaupunkisuunnittelu. 110-tie NÄKINKATU SIJAINTIKARTTA 1: Salon kaupunki ja MML, 2017 Kaupunkikehityspalvelut Kaupunkisuunnittelu 0-tie Salon kaupunki ja MML, 07 SIJAINTIKARTTA :0000 MERKINTÖJEN SELITYKSET: YKSITYISEN OMISTAMAT ALUEET KAUPUNGIN VUOKRAAMAT ALUEET KAUPUNGIN OMISTAMAT ALUEET

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vuorelantie 24 33:005

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vuorelantie 24 33:005 ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vuorelantie 24 33:005 Asemakaavan muutos koskee 33. kaupunginosan korttelin 28 osaa sekä katualuetta Asemakaavan muutoksella muodostuu 33. kaupunginosan korttelin 28 tontti 10 Kaavan

Lisätiedot

KORTTELI 27 UTAJÄRVI

KORTTELI 27 UTAJÄRVI KORTTELI 27 UTAJÄRVI ASEMAKAAVAN MUUTOS LUONNOS 23.5.2013 AIRIX Ympäristö Oy Mäkelininkatu 17 A 90100 OULU Puhelin 010 241 4600 Telefax 010 241 4601 UTAJÄRVEN KUNTA Laitilantie 5 PL 18 91600 UTAJÄRVI Vireilletulosta

Lisätiedot

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HEINOLAN TYÖPAIKKA-ALUEEN ETELÄOSA JA KOPPISENTIE

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HEINOLAN TYÖPAIKKA-ALUEEN ETELÄOSA JA KOPPISENTIE KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD KAAVOITUSPALVELUT ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HEINOLAN TYÖPAIKKA-ALUEEN ETELÄOSA JA KOPPISENTIE ASEMAKAAVATYÖN SUUNNITTELUALUE Kaupunginhallitus

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS. 1. Perus- ja tunnistetiedot. 3. Lähtökohdat. 1.1 Tunnistetiedot. 1.2 Kaava-alueen sijainti. 1.3 Kaavan nimi ja tarkoitus

ASEMAKAAVAN SELOSTUS. 1. Perus- ja tunnistetiedot. 3. Lähtökohdat. 1.1 Tunnistetiedot. 1.2 Kaava-alueen sijainti. 1.3 Kaavan nimi ja tarkoitus ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1. Perus- ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot Suunnittelutyö koskee asemakaavamuutosta: Paraisten kaupungin Österbyn (05) kaupunginosan Korttelin 19 osassa sekä osassa Österbyntien

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 TYÖNUMERO: E27370 SIIKAJOEN KUNTA RUUKIN ASEMANSEUDUN ASEMAKAAVAMUUTOS YH KORTTELIN 20 AJONEUVOLIITTYMÄÄ VARTEN SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU JOHDANTO Maankäyttö-

Lisätiedot

Asemakaavan muutos koskee: Helsingin kaupungin 10. kaupunginosan (Sörnäinen) korttelin 250 tonttia 2

Asemakaavan muutos koskee: Helsingin kaupungin 10. kaupunginosan (Sörnäinen) korttelin 250 tonttia 2 LUONNOS ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS ASEMAKAAVAN MUUTOSKARTTA NRO xxxxxx PÄIVÄTTY xx.xx.2015 Asemakaavan muutos koskee: Helsingin kaupungin 10. kaupunginosan (Sörnäinen) korttelin 250 tonttia 2 Kaavan

Lisätiedot

A Asemakaavan muutos. Kurenojantie (Villähde) Lahti.fi

A Asemakaavan muutos. Kurenojantie (Villähde) Lahti.fi A-2716 Asemakaavan muutos 30.5.2017 Kurenojantie (Villähde) Lahti.fi Selostus A-2716 2 (9) Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 30.päivänä kesäkuuta 2017 päivättyä asemakaavakarttaa nro A-2716 (Kurenojantie)

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTOIMIALA KAUPUNKISUUNNITTELU KAAVOITUSYKSIKKÖ. ASEMAKAAVAMUUTOS Kirstinpuisto OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.5.

YMPÄRISTÖTOIMIALA KAUPUNKISUUNNITTELU KAAVOITUSYKSIKKÖ. ASEMAKAAVAMUUTOS Kirstinpuisto OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.5. YMPÄRISTÖTOIMIALA KAUPUNKISUUNNITTELU KAAVOITUSYKSIKKÖ Diaarionumero 1285-2013 Asemakaavatunnus 2/2013 ASEMAKAAVAMUUTOS Kirstinpuisto OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.5.2013 Asemakaavamuutos laaditaan

Lisätiedot

Osallistumis ja arviointisuunnitelma

Osallistumis ja arviointisuunnitelma ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 139 TONTIT 13 JA 14, KAIRATIE 20 JA 24 1 Osallistumis ja arviointisuunnitelma Kaavoituksen kohde: Rovaniemen kaupungin 3. kaupunginosan korttelin 139 tontit

Lisätiedot

Asemakaavan muutos nro 002151 23.9.2014

Asemakaavan muutos nro 002151 23.9.2014 Asemakaavan muutos nro 002151 23.9.2014 Tämä on maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma/ II (Tämä asiakirja löytyy myös internetistä osoitteesta http://www.vantaa.fi/kaupunkisuunnittelu)

Lisätiedot

MITEN VOI VAIKUTTAA ASEMAKAAVOITUKSEEN?

MITEN VOI VAIKUTTAA ASEMAKAAVOITUKSEEN? Tupalantien kulma (tontit 137-16, 24 ja 25), asemakaavan muutos 7.3.2012 tark. 5.4.2012 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Dnro TEKNINEN 2067/2011, kaava U.10.02.03 Kaavatunnus 010096 MITEN VOI VAIKUTTAA

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 26024

EURAJOEN KUNTA. Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 26024 EURAJOEN KUNTA Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 26024 Turku, 21.12.2012, tark. 28.3.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010

Lisätiedot

Kerhomajankadun. kaavamuutos kaava nro 487 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA. 16.11.2015, tark 25.1.2016

Kerhomajankadun. kaavamuutos kaava nro 487 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA. 16.11.2015, tark 25.1.2016 16.11.2015, tark 25.1.2016 Kerhomajankadun kaavamuutos kaava nro 487 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA V a l k e a k o s k e n k a u p u n k i K a u p u n k i s u u n n i t t e l u S ä ä k s m ä

Lisätiedot

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue. 2.00 Yleisten rakennusten korttelialue.

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue. 2.00 Yleisten rakennusten korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu selitys 0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue. 1.05 Asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Liike- ja toimistotilaa saa olla 10

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOSLUONNOSLUONNOKSEN SELOSTUS (NRO 12276) PÄIVÄTTY 14.8.2014. Asemakaavan muutosluonnos koskee:

ASEMAKAAVAN MUUTOSLUONNOSLUONNOKSEN SELOSTUS (NRO 12276) PÄIVÄTTY 14.8.2014. Asemakaavan muutosluonnos koskee: 1 ASEMAKAAVAN MUUTOSLUONNOSLUONNOKSEN SELOSTUS (NRO 12276) PÄIVÄTTY 14.8.2014 Asemakaavan muutosluonnos koskee: Helsingin kaupungin 31. kaupunginosan (Lauttasaari) korttelin 31119 tontteja 1 ja 12 Hankenumero:

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Beckhoff Automation Oy

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Beckhoff Automation Oy OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Beckhoff Automation Oy Hyvinkään kaupungin 24. kaupunginosan asemakaavan muutos korttelissa 2301 24:012 HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS 30.03.2016

Lisätiedot

TEKNIIKKAKESKUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Asemakaavan muutos ja laajennus NURMO. Suunnittelualueen sijainti

TEKNIIKKAKESKUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Asemakaavan muutos ja laajennus NURMO. Suunnittelualueen sijainti OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA NURMO TEKNIIKKAKESKUS Suunnittelualueen sijainti Asemakaavan muutosalue sijaitsee Seinäjoen kaupungin n kaupunginosassa kortteleissa 7077 ja maantie ja kaavoittamattomilla

Lisätiedot

Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402

Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402 Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402 2 Sisällysluettelo: 1. SUUNNITTELUALUE... 3 2. LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 4 3. SUUNNITTELUTILANNE...

Lisätiedot