ORNO II, ASEMAKAAVAN MUUTOS (2288) Kaupunkikehitysjaosto /34 Kaupunkikehitysjaosto /97 Kaupunkikehitysjaosto 22.5.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ORNO II, ASEMAKAAVAN MUUTOS (2288) Kaupunkikehitysjaosto 14.3.2013/34 Kaupunkikehitysjaosto 12.12.2013/97 Kaupunkikehitysjaosto 22.5."

Transkriptio

1 ORNO II, ASEMAKAAVAN MUUTOS (2288) Kaupunkikehitysjaosto /34 Kaupunkikehitysjaosto /97 Kaupunkikehitysjaosto /32 Kkj. 34 Asemakaavan muutosalue on 9. Alikeravan kaupunginosan korttelin 381 tontti 3 osoitteessa Santaniitynkatu 11. Tontti sijaitsee Sibeliuksentien eteläpuolella Lintulammenkadun ja Santaniitynkadun kulmauksessa. Tontti ja sillä oleva rakennus ovat yksityisomistuksessa. Omistajan, Kiinteistö Oy Keravan Ornon laatimassa kaavamuutoshakemuksessa on ehdotettu tämän korttelin osan käyttötarkoituksen muuttamista asuntorakentamiseen nykyistä kaavaa suuremmalla rakentamistehokkuudella. Tavoitteeksi on esitetty noin kem2:n asuntorakentaminen ja maanpäällinen pysäköintilaitos. Perusteluna on ko. kiinteistön kehittämisen lisäksi suotuisa vaikutus alueen yleiseen kehittymiseen. Kaavamuutoksen käynnistämisestä käydyissä neuvotteluissa yrityksen tavoitteeksi on tarkentunut, että alueelle osoitettaisiin rakennusoikeutta noin kem². Neuvottelujen pohjalta on laadittu kaavan käynnistämissopimus, joka on hyväksytty kaupunginhallituksessa /69. Kaavatilanne ja nykytilanne Uudenmaan vahvistetussa maakuntakaavassa ja Uudenmaan 2. vaiheen maakuntakaavan ehdotuksessa vuonna 2012 kortteli 381 on osoitettu taajamatoimintojen alueeksi. Oikeusvaikutteisessa valtuuston hyväksymässä ja v 2007 tarkistetussa (hyväksytty ) yleiskaavassa korttelin 381 tontin 3 alue on merkitty pääasiassa yksityisille palveluille varattavaksi alueeksi PK. Muu osa korttelia on merkitty kerrostalovaltaiseksi asuntoalueeksi AK. Koko kaupungin yleiskaavan tarkistus käynnistyy keväällä Korttelissa on voimassa asemakaava ak 2189 / Sama kaava on voimassa myös radan puoleisen korttelin 390 tontilla 10, sekä Santaniitynkujalla, Lintulammenkadulla ja Sibeliuksenkadulla. Santaniitynkadulla ja sen eteläpuoleisissa korttelin 390 asuinkerrostaloille ja paikoitukseen tarkoitetuissa osissa ja korttelin 391 asuinkerrostalokorttelissa sekä puistoalueella on voimassa asemakaava ak 2069 / Tontin 3 osalla on kaavamääräyksenä KTY-8, joka tarkoittaa liike- ja toimistorakennusten, liikunta-, harrastus- ja kulttuuritoimintaa palvelevien rakennusten sekä ympäristöhäiriöitä aiheuttamattomien teollisuusrakennusten korttelialuetta. Tontille on osoitettu rakennusoikeutta kem2, ja sallittu kerrosluku on II. Tontin pinta-ala on noin m2. Rakennusoikeus on tonttitehokkuuslukuna noin e = 0,95.

2 Tontilla on 1980-luvulla valmistunut pienteollisuus- ja toimistokäytössä oleva rakennus autopaikkoineen. Tontilla on käytetty rakennusoikeutta yhteensä noin 7460 kem2, mikä on noin 61 % sallitusta rakennusoikeudesta. Tontille on ajoneuvoliittymiä sekä Lintulammenkadun että Santaniitynkadun puolelta. Korttelin rautatien puoleisten tonttien 1 ja 2 osalla kaavamääräyksenä on AK-69, asuinkerrostalojen korttelialue. Tonteille on osoitettu rakennusoikeutta yhteensä 7500 kem kem2, josta enintään 20 % saa käyttää asumista häiritsemättömänä työ- tai toimistotilana. Pakollinen kerrosluku on Sibeliuksenkadun puolella V III ja muilla osilla sallittu V. Tonttien pinta-ala on yhteensä noin 4566 m2. Rakennusoikeus on tehokkuuslukuna noin e = 1,7. Tonttien autopaikoitus 1 ap /85 m2 asuntokerrosalaa ja 1 ap/50 m2 työ- ja toimistokerrosalaa sekä jätehuolto on osoitettu rakennettavaksi viereisen korttelin tontille 10 autopaikkojen korttelialueelle. Tonteilla on kaksi vuonna 2007 valmistunutta 5-8-kerroksista asuinkerrostaloa ja piharakennuksia. Kerrostaloissa on noin 136 huoneistoa ja noin 176 asukasta. Rakennusoikeutta on käytetty noin 7854 kem2. Santaniitynkatu on päättyvä katu, jonka päästä alkavalta Santaniitynkujalta on ajoneuvoliittymät tonteille. Tontin 3 teollisuusrakennus ulottuu kiinni tonttiin 2, ja tontin 2 puolella on rasite em. osalla. Santaniitynkuja erottaa korttelin 381 radan puoleisen korttelin 390 tontista 10, joka on autopaikkojen korttelialuetta LPA-15. Alue on tarkoitettu korttelin 381 tonttien 1 ja 2 asuinkerrostalojen autopaikoille ja jätehuollolle. Kaksikerroksisessa pysäköintitalossa on pääosa korttelin 381 tonttien 1 ja 2 kaavan edellyttämistä 88 autopaikasta. Santaniitynkadun eteläpuoleisissa asuinkerrostalojen kortteleissa rakennusoikeus on tehokkuuslukuna keskimäärin noin e = 1,4. Autopaikoitus on osoitettu autopaikkojen korttelialueille LPA. Tavoitteet Valtioneuvoston valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden v 2000, tarkistettu 2009, mukaan Helsingin seudun erityiskysymyksissä yhtenä erityistavoitteena on, että riittävän asuntotuotannon turvaamiseksi on alueidenkäytössä varmistettava tonttimaan riittävyys. Lintulammenkadun radan puoleisella osalla on asemakaavan mukaan toteutunut laaja asuinkerrostaloalue. Korttelin 381 tontti 3 on ainoa em. kadun puoleinen tontti, jolla on teollisuustoimintaa. Alueen käyttötarkoituksen ja rakentamistehokkuuden tarkistaminen on tarkoituksenmukaista. Myös Lintulammenkadun idänpuoleisten so. Jaakkolan alueen nyt pienteollisuuskäytössä olevien korttelialueiden käyttötarkoituksen tarkistaminen on lähivuosina ajankohtainen. Alueen kehittämistä liike- ja palvelutoiminnan alueeksi tutkitaan yleissuunnitelmatasolla ja samalla selvitetään asumisen lisäämismahdollisuuksia.

3 Tontin 3 rakennusoikeuden lisäämisen ja käyttötarkoituksen muuttamisen yhteydessä tulee tutkia asukaspysäköinnin järjestelytavat. Myös tonttiliittymien uudelleenjärjestelyä tulee tutkia, koska Lintulammentie on Jaakkolan alueen kokoojakatu. Kaavamuutoksesta laaditaan maankäyttösopimukset maanomistajan kanssa ehdotusvaiheessa. Suunnittelualueen rajoja täsmennetään työn kuluessa. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Asemakaavamuutoksesta on laadittu osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS), johon on alustavasti kirjattu asemakaavamuutoksen tavoitteet, selvitystarpeet, vaikutusten arvioinnit, osallistumisen järjestäminen ja siitä tiedottaminen sekä suunnittelun aikataulu. Liitteenä nro 34 jaetaan: - osallistumis- ja arviointisuunnitelma, johon liittyy ote voimassa olevasta asemakaavasta (AO) - kaavamuutoshakemus Ehdotus: Kaupunkikehitysjaosto päättää - käynnistää Orno II asemakaavan muutoksen osassa korttelia 381 (AK Orno II, k 381 / 2288) ja - hyväksyä osallistumis- ja arviointisuunnitelman asetettavaksi nähtäville mielipiteiden esittämistä varten (MRA 30 ) Päätös: Ehdotus hyväksyttiin Kkj. 97 Asemakaavan muutos on tullut vireille Orno II, korttelin 381 osan asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on ollut nähtävillä MRA 30 mukaisesti mielipiteiden esittämistä varten Saatujen lausuntojen kopiot sekä niiden referaatit ja niihin annetut vastineet ovat listan liitteenä. Mielipiteitä ei ole annettu. Saaduissa lausunnoissa on kiinnitetty huomiota mm. alueen muuttamiseen työpaikka-alueesta asuntorakentamiseen, liikennejärjestelyihin ja -turvallisuuteen, tonttiliittymien uudelleenjärjestelyyn ja alueen yleisilmeen parantamiseen. Lisäksi on otettu kantaa kiinteistömuuntamon ja valokaapelien siirtoon pois tontilta kaavan toteutusvaiheessa. Luonnos Kaavatyössä on tutkittu kaava-alueen käyttötarkoituksen muuttamista asuinrakentamiseen, rakennusoikeuden lisäämistä ja muutokseen liittyvän asukaspysäköinnin järjestämistapoja sekä tonttiliittymien uudelleenjärjestelyä.

4 Luonnosta laadittaessa on mahdollisuuksien mukaan otettu huomioon osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta saadut lausunnot. Tontista 3 on laadittu maaperäselvitys, jonka mukaan tontin länsiosassa on paikoitellen maata, joka tulee puhdistaa. Kaava-alueen eteläpuolisen Santaniitynkadun katualueen muutosta on alustavasti suunniteltu samanaikaisesti kaavatyön kanssa. Kerava on laatimassa koko kaupunkia koskevaa liikennejärjestelmäsuunnitelmaa Keravan yleiskaavaa ja liikenteen kehittämistä varten. Selvitys sisältää myös melu- ja tärinäselvityksen. Havainneaineiston avulla on tutkittu vaihtoehtoisia ratkaisuja tontille ja korttelialueen ympäristöön sopivasta ja toteutettavissa olevasta asuinrakentamisen määrästä, kerrosluvuista sekä rakennusten ja autopaikkojen sijoittelusta. Alueelle ei toistaiseksi ole vireillä tai suunnitteilla rakennushanketta. Em. aineiston pohjalta on laadittu kaavamuutosluonnos, jossa noin m2 suuruiselle kaava-alueelle on osoitettu asuinkerrostalojen korttelialuetta AK noin m2. Alueen asukaspysäköinti on keskitetty, jotta asuinkerrostalojen pihatilat saadaan rauhoitettua ajoneuvoliikenteeltä. Santaniitynkadun varteen on osoitettu noin 1595 m2 suuruinen autopaikkojen säilytysalue LPA, jolle voidaan rakentaa pysäköintitalo. Lisäksi AK- korttelialueelle on osoitettu maantasoon autojen säilytyspaikkojen ja talousrakennusten alue a/t. Autopaikkoja voidaan molemmilla alueilla sijoittaa myös maan alle. Pysäköintinormiksi on annettu 1 autopaikka / 85 m2 asuntokerrosalaa Jaakkolan alueella käytetyn normin mukaan. Rakennusoikeutta on osoitettu asuinrakentamiseen kem2, jolloin tonttitehokkuus on noin e=1,6. Rakennusoikeuden lisäys voimassaolevaan asemakaavan nähden on 5780 kem2. Asemakaavassa osoitetun kerrosalan lisäksi on sallittua rakentaa yhteensä enintään 10 % kerrosalasta katoksia sekä asumista palvelevia asunnon ulkopuolisia varasto-, huolto-, yhteis- tms. tiloja, jotka voidaan sijoittaa kaikkiin kerroksiin, ullakolle tai piha-alueelle. Kerrosluvut Sibeliuksentien puolella noudattavat naapuritontille osoitettua pakollista 8-kerroksisuutta ja muilla osin sallivat 6 kerrosta. Pysäköintitalo voidaan rakentaa enintään 3,5-kerroksiseksi. Rakennusten korkeutta on säädelty lisäksi korkeusasemamerkinnöin. Julkisivujen osalta on annettu määräyksiä mm. materiaaleista ja väreistä. Tonttiliittymät on sallittu vain Santaniitynkadun puolelta, koska tontin itäpuolella oleva Lintulammenkatu on Jaakkolan alueen sisäinen kokoojakatu. Kaavassa on osoitettu vaatimuksia rakenteiden ääneneristävyydelle ja rajoituksia tärinän vaikutukselle ja piha-alueiden melutasolle. Rakennusalojen sijoittelulla on pyritty suojaisaan piha-alueeseen ja riittävään etäisyyteen Sibeliuksentiestä. Tontin pohjoispuoleinen Sibeliuksentie on Keravan alueellinen kokoojakatu, jonka liikennemäärä

5 on liikennejärjestelmäsuunnitelman lähtötietojen mukaan noin ajoneuvoa päivässä. Läheinen rautatie on myös melunlähde. Alueelle ei ole osoitettu erikseen korttelialueita palveluille. Lintulammenkadun puoleiselle osalle korttelia on osoitettu mahdollisuus käyttää osa sallitusta rakennusoikeudesta liike- ja toimistotilojen rakentamiseen. Liike- ja toimistotilojen pysäköintinormiksi on annettu 1 autopaikka / 50 kem2. Korttelialueelle ei ole esitetty ohjeellista tonttijakoa, mutta suunnittelun lähtöoletuksena on, että alue on jaettavissa tontteihin, ja että se voidaan rakentaa tarvittaessa vaiheittain. Liitteenä nro 97 jaetaan: - kaavaluonnos - voimassaoleva kaava - kaavaa havainnollistavaa aineistoa - OAS:sta saatujen lausuntojen referaatit ja niihin annetut vastineet - OAS:sta saadut lausunnot sähköisenä liitteenä (AO) Ehdotus: Kaupunkikehitysjaosto päättää - hyväksyä Orno II, korttelin 381 osan asemakaavan muutoksesta (2288) laaditun luonnoksen ja - asettaa sen nähtäville mielipiteiden esittämistä varten MRA 30 mukaisesti ja pyytää siitä lausunnot. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Kkj 32 Orno II, korttelin 381 osan asemakaavan muutoksen luonnos on ollut nähtävillä MRA 30 mukaisesti mielipiteiden esittämistä varten Saatujen lausuntojen ja mielipiteen kopiot ovat sähköisen listan liitteenä. Lausuntojen ja mielipiteen referaatit ja niihin annetut vastineet ovat listan liitteenä. Saadussa mielipiteessä on pääpaino jalankulun estämisessä naapurin pihan kautta, uusien asuinrakennusten riittävässä etäisyydessä olemassa olevista ja Santaniitynkadun liikenteen lisääntymisessä. Saaduissa lausunnoissa on kiinnitetty huomiota mm. alueen teollisen historian huomioimiseen, alueen muuttamiseen työpaikka-alueesta asuntorakentamiseen, liikennejärjestelyihin ja -turvallisuuteen ja tonttiliittymien uudelleenjärjestelyyn. Lisäksi on edellytetty mahdollisten junaliikenteen aiheuttamien melu-, runkomelu- ja tärinähaittojen huomioimista kaavoituksessa, maaperän kunnon varmistamista ja melusuojauksen tarkempaa selvittämistä. Asuinkorttelin keskiosan autopaikoitusta on esitetty vähennettäväksi ja asuinrakentamisen autopaikkanormia tiukennettavaksi. Ajoneuvoliittymien sijainteihin ja näkemäalueisiin Santaniitynkadulle ja havainneaineistoissa esitettyihin pelastusteihin on toivottu tarkennuksia.

6 Korttelialueesta v 2013 laaditun maaperäselvityksen riittävyys varmistetaan. Selvityksen mukaan tontin länsiosassa on paikoitellen maata, joka tulee puhdistaa. Kerava on laatimassa koko kaupunkia koskevaa liikennejärjestelmäsuunnitelmaa Keravan yleiskaavaa ja liikenteen kehittämistä varten. Selvitys sisältää myös melu- ja tärinäselvityksen. Ehdotus Ehdotusta laadittaessa on mahdollisuuksien mukaan otettu huomioon luonnoksesta saadut lausunnot ja mielipide ja käyty neuvotteluja kaava-alueen maanomistajan kanssa. Alueelle ei toistaiseksi ole vireillä tai suunnitteilla rakennushanketta. Kaavamuutosehdotuksessa noin m2 suuruiselle kaavaalueelle on osoitettu asuinkerrostalojen korttelialuetta AK-58 noin 9995 m2. Em. alue on aiempaa pienempi, koska Santaniitynkadun varteen osoitettua autojen säilytyspaikan korttelialuetta LPA-22 on laajennettu noin 2850 m2 suuruiseksi, jotta alueen asukaspysäköinti voidaan toteuttaa keskitettynä. Autopaikkoja voidaan molemmilla korttelialueilla sijoittaa myös maan alle lähes koko kaava-alueen osalla. Asuinkerrostalojen pihatilat on rauhoitettu ajoneuvoliikenteeltä ja asuinkorttelin keskiosaan on sallittu maantasoon autopaikkoja ainoastaan liikkumisesteisille. Ko. alueelle aiemmin osoitettu autojen säilytyspaikkojen ja talousrakennusten alue a/t on poistettu ja alueelle on osoitettu laajempi talousrakennusten alue. Kaava-alue sijaitsee keskustan välittömässä läheisyydessä ja lähellä hyviä julkisia liikenneyhteyksiä. Pysäköintinormiksi on muutettu 1 ap/ 100 m2 asuntokerrosalaa, joka noudattelee keskusta-alueen pysäköintinormia. Autopaikoille on kerrosalaan perustuvan normin lisäksi annettu määräys, jonka mukaan autopaikkoja tulee kuitenkin osoittaa vähintään 1 ap/2 asuntoa. Rakennusoikeutta asuinrakentamiseen on osoitettu kem2. Luonnokseen nähden rakennusoikeutta ei ole muutettu. Rakennusoikeuden lisäys voimassaolevaan asemakaavan nähden on 5780 kem2. Asemakaavassa osoitetun kerrosalan lisäksi on sallittua rakentaa yhteensä enintään 10 % kerrosalasta katoksia sekä asumista palvelevia asunnon ulkopuolisia varasto-, huolto-, yhteis- tms. tiloja, jotka voidaan sijoittaa kaikkiin kerroksiin, ullakolle tai piha-alueelle. Kerrosluvut Sibeliuksentien puolella noudattavat naapuritontille osoitettua pakollista 8-kerroksisuutta ja muilla osin sallivat kuusi kerrosta. Pysäköintitalon vesikatolle määriteltyä ylintä korkeusasemaa ja asuinrakennusten korkeusasemamerkintöjä on tarkistettu. Tonttiliittymät on sallittu vain Santaniitynkadun puolelta, jonne on myös esitetty rajoituksia liittymien paikoille.

7 Vaatimuksia rakenteiden ääneneristävyydelle ja rajoituksia tärinän ja runkomelun vaikutukselle ja piha-alueiden melutasolle on tarkistettu. Pihatilojen suojaamiseksi liikennemelulta korttelin eteläreunaan Santaniitynkadun päähän on esitetty rakennettavaksi meluaita tai vastaava 3 metrin korkuinen rakenne naapurikiinteistölle rakennetun meluaidan jatkeeksi. Lintulammenkadun puoleiselle osalle korttelia on osoitettu mahdollisuus käyttää osa sallitusta rakennusoikeudesta liike- ja toimistotilojen rakentamiseen. Liike- ja toimistotilojen pysäköintinormiksi on muutettu 1 autopaikka / 60 kem2 keskusta-alueen pysäköintinormia mukaillen. Korttelialueelle ei ole esitetty ohjeellista tonttijakoa. Suunnittelun lähtöoletuksena on, että alue on jaettavissa tontteihin, ja että se voidaan rakentaa tarvittaessa vaiheittain. Kaavamääräyksiä ja merkintöjä on lisäksi tarkennettu mm. rakennusalojen, piha-alueiden ja istutusalueiden osalta. Liitteenä nro 32 jaetaan: - kaavamuutosehdotus - voimassaoleva kaava - kaavaselostus liitteineen jaetaan kokouksessa - lausuntojen ja mielipiteen referaatit ja niihin annetut vastineet - alkuperäiset lausunnot ja mielipiteet luonnosvaihtoehdoista ovat sähköisen esityslistan liitteenä Ehdotus: Kaupunkikehitysjaosto päättää - hyväksyä 9. Alikeravan kaupunginosan korttelin 381 osaan laaditun Orno II (2288) asemakaavan muutosehdotuksen - asettaa ehdotuksen nähtäville MRA 27 mukaisesti ja pyytää siitä lausunnot - asemakaavan muutoksella muodostuu osa 9. Alikeravan kaupunginosan korttelista 381. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Merkittiin pöytäkirjan liitteeksi nro 32a kokouksessa jaettu kaavaselostus sekä tarkistetut kaavamääräykset ja lausuntojen ja mielipiteen referaatit ja niihin annetut vastineet. Lisätietoja antaa: kaava-arkkitehti Anitta Ojanen, puh Päätöksen toimeenpano Ote: maankäyttöpalvelut

KERAVA 6. SAVIO KOIVIKONTIE 41 ASEMAKAAVAN MUUTOS (2310) Asemakaavan selostus. Tämä selostus koskee 26.2.2015 päivättyä kaavakarttaa KERAVAN KAUPUNKI

KERAVA 6. SAVIO KOIVIKONTIE 41 ASEMAKAAVAN MUUTOS (2310) Asemakaavan selostus. Tämä selostus koskee 26.2.2015 päivättyä kaavakarttaa KERAVAN KAUPUNKI KERAVA 6. SAVIO KOIVIKONTIE 41 ASEMAKAAVAN MUUTOS (2310) Asemakaavan selostus Tämä selostus koskee 26.2.2015 päivättyä kaavakarttaa KERAVAN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖPALVELUT Kaupunkikehitysjaosto 11.3.2015 2

Lisätiedot

Asemakaavan muutos (2259) Aleksintori

Asemakaavan muutos (2259) Aleksintori 1(9) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) (MRL 63 ) Maankäyttöpalvelut 15.4.2009, päivitetty 5.8.2015 Asemakaavan muutos (2259) Aleksintori Aleksintorin (2259) asemakaavamuutoksen suunnittelua on

Lisätiedot

KOULUKATU 13, CITYKORTTELI ASEMAKAAVAMUUTOS JA TONTTIJAKO

KOULUKATU 13, CITYKORTTELI ASEMAKAAVAMUUTOS JA TONTTIJAKO ASEMAKAAVASELOSTUS KOULUKATU 13, CITYKORTTELI ASEMAKAAVAMUUTOS JA TONTTIJAKO 14.8.2013 2/41 14.8.2013 Koulukatu 13, Citykortteli, asemakaavamuutos ja tonttijako LA ASEMAKAAVASELOSTUS Dnro 870/10020300/2013

Lisätiedot

SIUNTION KUNTAKESKUS Asemakaava

SIUNTION KUNTAKESKUS Asemakaava Siuntion kunta ASEMAKAAVAN SELOSTUS Kunta Siuntio Kaavan nimi SIUNTION KUNTAKESKUS Asemakaava Asemakaavalla muutettavat asemakaavat: ks. 3.2.1 Asemakaavassa muodostuvat korttelit 25, 27, 28, 29, 30, 127,

Lisätiedot

Kortteli 252 (Harjutie 17) Asemakaavan muutos

Kortteli 252 (Harjutie 17) Asemakaavan muutos Dnro KAUKE 1556/2014 Kaavatunnus 020039 17.9.2014 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (MRL 63 ) Kortteli 252 (Harjutie 17) Asemakaavan muutos Sisällys 1 Mitä tapahtuu ja missä? 2 2 Mitä on suunnitteilla?

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS KOY Donnerintori

ASEMAKAAVAN SELOSTUS KOY Donnerintori ASEMAKAAVAN SELOSTUS KOY Donnerintori Hyvinkään kaupungin 05. kaupunginosan korttelia 464 koskeva asemakaavan muutos 05:080 HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS 14.10.2014 KOY DONNERINTORI

Lisätiedot

Asemakaavan muutos (2217) Ketjupuisto

Asemakaavan muutos (2217) Ketjupuisto Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) (MRL 63 ) 1(7) Maankäyttöpalvelut 26.2.2015, päivitetty x.x.2015 Asemakaavan muutos (2217) Ketjupuisto Aloite Asemakaavan muutoksen laadintaan on ryhdytty kaupungin

Lisätiedot

Asemakaavan muutos (2310) Koivikontie 41

Asemakaavan muutos (2310) Koivikontie 41 (OAS) (MRL 63 ) 1(5) Maankäyttöpalvelut 24.2.2015, päivitetty 27.5.2015 Asemakaavan muutos (2310) Koivikontie 41 Aloite Asemakaavan muutoksen laadintaan on ryhdytty yksityisen maanomistajan aloitteesta.

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKI. Kaupunginvaltuusto 24.8.2015 liite nro 1 (2/37) HÄMEEN YLEISMÄÄRÄYKSET. Osa-alueen raja. Ohjeellinen osa-alueen raja.

ÄÄNEKOSKI. Kaupunginvaltuusto 24.8.2015 liite nro 1 (2/37) HÄMEEN YLEISMÄÄRÄYKSET. Osa-alueen raja. Ohjeellinen osa-alueen raja. 06 3 2 2 2 34 39 17 25 19 2 2 12 13 24 2 15 38 KATU 338 50 2 21 51 11 1 8 13 14 20 150 18 M501 21 54 12 M512 20 57 18 86 1011 19 19 1010 26485335 405 9 406 23 1 51 4968 34 1 63 1 15 12 5 147 4 9 TAPIONKATU

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN JA ASEMAKAAVAN SELOSTUS

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN JA ASEMAKAAVAN SELOSTUS NOKIAN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN JA ASEMAKAAVAN SELOSTUS Asemakaavan muutos koskee Nokian kaupungin 2. kaupunginosan virkistysaluetta, 3. kaupunginosan korttelia 38 sekä katu- ja virkistysalueita,

Lisätiedot

Kaavaselostus, joka koskee 27.11.2007 päivättyä asemakaavakarttaa.

Kaavaselostus, joka koskee 27.11.2007 päivättyä asemakaavakarttaa. Kaavaselostus, joka koskee 27.11.2007 päivättyä asemakaavakarttaa. Akm 200: Kaupunginvarikon asemakaavan muutos Asemakaavan muutos koskee korttelia 1401 sekä teollisuusraide- ja katualueita. Asemakaavan

Lisätiedot

HIU, 19. KAUPUNGINOSAN KORTTELIT 20-21 ASEMAKAAVAN MUUTOS

HIU, 19. KAUPUNGINOSAN KORTTELIT 20-21 ASEMAKAAVAN MUUTOS Uudenkaupungin kaupunki Ak 1904 Hallinto- ja kehittämiskeskus Maankäyttöpalvelut 1. Perus- ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos koskee: HIU, 19. kaupunginosan kortteleita 20-21 (AO)

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ. Tonttijako laaditaan sitovana ja se sisältyy asemakaavaan.

TIIVISTELMÄ. Tonttijako laaditaan sitovana ja se sisältyy asemakaavaan. ASEMAKAAVAN ASETTAMINEN NÄHTÄVILLE. LAKALAIVA, 6030 4, 8, 9, 6032 5, 6034 3, 5, 9, 6055 5 JA MESSUKYLÄN KYLÄ 19, SEKÄ KATU, VIRKISTYS, SUOJAVIHER, LIIKENNE JA ERITYISALUETTA, LAHDESJÄRVI, KATU JA SUOJAVIHERALUETTA,

Lisätiedot

Koko kaava-alueen pinta-ala on n. 27,7 ha, jolla on rakennusoikeutta yhteensä 119 500 k-m 2. Aluetehokkuus on e= 0,43.

Koko kaava-alueen pinta-ala on n. 27,7 ha, jolla on rakennusoikeutta yhteensä 119 500 k-m 2. Aluetehokkuus on e= 0,43. 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Asemakaava koskee 4. (Mahittulan) kaupunginosan katualuetta (Vesilaitoksentie) sekä 6. (Kuloisten) kaupunginosan katu- ja liikennealueita. Asemakaavan muutos koskee 6. (Kuloisten)

Lisätiedot

Asemakaavamuutoksen selostus

Asemakaavamuutoksen selostus 1 NURMEKSEN KAUPUNKI Porokylän 131 kaupunginosan osakorttelin nro 128 asemakaavamuutos (Rakennusliike J.A.J Määttä Oy) Kuva 1: Kaavamuutoksen tarkastelualue Asemakaavamuutoksen selostus Nurmeksen kaupunki

Lisätiedot

MITEN VOI VAIKUTTAA ASEMAKAAVOITUKSEEN?

MITEN VOI VAIKUTTAA ASEMAKAAVOITUKSEEN? 14.12.2011 tarkistettu 13.2.2012 Perhelän kortteli, asemakaavamuutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Dnro YLEISHAL: 716/2007 Kaavatunnus: 010089 MITEN VOI VAIKUTTAA ASEMAKAAVOITUKSEEN? Kaavoitustyö

Lisätiedot

Anttilan kaupunginosan korttelin 42 asemakaavan muutos

Anttilan kaupunginosan korttelin 42 asemakaavan muutos Anttilan kaupunginosan korttelin 42 asemakaavan muutos 20 A-21 Asuinrakennusten korttelialue. Asuinrakennuksiin on rakennettava harjakatto. Kaksikerroksisten rakennusten kattokaltevuus tulee olla 1:2

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie Kaavatunnus: 2-231 Asianumero: 779/10.02.03/2013 Kaav.ltk: nn.nn.nnnn Kh: nn.nn.nnnn ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie 1 Suunnittelualue sijaitsee Nurmijärven

Lisätiedot

LÄHTEENMÄEN ALUEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS 2

LÄHTEENMÄEN ALUEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 A R K K I T E H T I T O I M I S T O T A R M O M U S T O N E N O Y L E H M US T I E 27 A 2 0 7 2 0 T U R K U 02-2424 963 10.04.2015 LÄHTEENMÄEN ALUEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 RUSKO,LÄHTEENMÄEN

Lisätiedot

L11, Korttelin 14 osan, Keksitehdas Paikkarinkatu 2-4, asemakaavan muutos

L11, Korttelin 14 osan, Keksitehdas Paikkarinkatu 2-4, asemakaavan muutos L11, Korttelin 14 osan, Keksitehdas Paikkarinkatu 2-4, asemakaavan muutos Asemakaavan muutosehdotus nähtävillä 17.11.-31.12.2015 (MRA 27 ) Lausuntopyynnöt Uudenmaan Ely-keskus Länsi-Uudenmaan maakuntamuseo

Lisätiedot

Asemakaavanmuutos "Linnankatu 35-37" osoitteet: Linnankatu 35 a ja 35 b, Linnankatu 37 a ja 37 b 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT. 1.

Asemakaavanmuutos Linnankatu 35-37 osoitteet: Linnankatu 35 a ja 35 b, Linnankatu 37 a ja 37 b 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT. 1. ASEMAKAAVANMUUTOKSEN SELOSTUS, joka koskee 5. päivänä elokuuta 2005 päivättyä, 8.11.2005 muutettua (lausunnot) ja 1.3.2006 muutettua (muistutus) asemakaavakarttaa (42/2004) Linnankatu 35-"37 Asemakaavanmuutos

Lisätiedot

YLIVIESKA. Vireille Teknisten palveluiden lautakunta 15.4.2014 42 Hyväksyminen Kaupunginhallitus . TEKNINEN PALVELUKESKUS.

YLIVIESKA. Vireille Teknisten palveluiden lautakunta 15.4.2014 42 Hyväksyminen Kaupunginhallitus . TEKNINEN PALVELUKESKUS. YLIVIESKA ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Keskustan (1.) kaupunginosan kortteli 34, osa kortteleista 32 ja 41, torialue sekä katu- ja puistoalueet Ehdotusvaihe 1/2015 Vireille Teknisten palveluiden lautakunta

Lisätiedot

HENNA LÄNSIRINTEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS ORIMATTILAN KAUPUNKI SELOSTUS KOSKEE 28.5.2015 PÄIVÄTTYÄ EHDOTUSVAIHEEN ASEMAKAAVAKARTTAA

HENNA LÄNSIRINTEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS ORIMATTILAN KAUPUNKI SELOSTUS KOSKEE 28.5.2015 PÄIVÄTTYÄ EHDOTUSVAIHEEN ASEMAKAAVAKARTTAA HENNA LÄNSIRINTEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS SELOSTUS KOSKEE 28.5.2015 PÄIVÄTTYÄ EHDOTUSVAIHEEN ASEMAKAAVAKARTTAA Videodrone Finland Oy ORIMATTILAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

Vantaan kaupunki Maankäyttötoimi Kaupunkisuunnittelu

Vantaan kaupunki Maankäyttötoimi Kaupunkisuunnittelu Vantaan kaupunki Maankäyttötoimi Kaupunkisuunnittelu 001897 TIKKURILAN YDINKESKUSTA 1 Asemakaavan muutosluonnoksen selostus, joka koskee 18.5.2005 päivättyä asemakaavakarttaa nro 001897 / II. sivu: 1 /

Lisätiedot

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI LÄNSIVÄYLÄ

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI LÄNSIVÄYLÄ A S E M A K A A V A N S E L O S T U S ASEMAKAAVAN MUUTOS 9. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 29 TONTEILLE 1, 2, 3 JA 7 KORTTELIN 30 TONTILLE 4 SEKÄ KATU- JA LIIKENNEALUEILLE Kaavatunnus 09:069 LÄNSIVÄYLÄ KAAVAN

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS JA SITOVAT TONTTIJAOT KAJAANI KAUPUNGINOSA 4 PUROLA. muodostuu: KAJAANI KAUPUNGINOSA 4 PUROLA

ASEMAKAAVAN MUUTOS JA SITOVAT TONTTIJAOT KAJAANI KAUPUNGINOSA 4 PUROLA. muodostuu: KAJAANI KAUPUNGINOSA 4 PUROLA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA SITOVAT TONTTIJAOT KAJAANI KAUPUNGINOSA 4 PUROLA KORTTELI 19 SEKÄ URHEILU- JA VIRKISTYSPALVELUALUE Kajaanin kaupunki Ympäristötekninen toimiala PL 133, 87101 Kajaani VIREILLETULO

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS

YLIVIESKAN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS YLIVIESKAN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖYKSIKKÖ ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS KAISANIEMI Kortteli 67 sekä osa lähivirkistys- ja jalankululle varattua aluetta Vireille teknisten palveluiden lautakunta 19.10.2011

Lisätiedot

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI LUONNOS VANHAN VAAJALAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVATUNNUS 69:059

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI LUONNOS VANHAN VAAJALAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVATUNNUS 69:059 LUONNOS A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 69. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 104 TONTTIEN 2 JA 5 JA KORTTELIN 106 TONTIN 1 SEKÄ KATU- JA LIIKENNEALUEIDEN ASEMAKAAVAN MUUTOS VANHAN VAAJALAN ASEMAKAAVAN MUUTOS

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa voidaan tarkistaa kaavatyön aikana tarpeen mukaan. Kaavan/ suunnitelman nimi KASSATALO Asemakaavan muutos koskee:

Lisätiedot

VASTINELUETTELO PIEKSÄMÄKI JOROISTENTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS 11.2.2015 SWECO YMPÄRISTÖ OY ARKKITEHTI TIMO RYSÄ

VASTINELUETTELO PIEKSÄMÄKI JOROISTENTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS 11.2.2015 SWECO YMPÄRISTÖ OY ARKKITEHTI TIMO RYSÄ Liite 5 VASTINELUETTELO PIEKSÄMÄKI JOROISTENTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS 11.2.2015 SWECO YMPÄRISTÖ OY ARKKITEHTI TIMO RYSÄ PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI JOROISTENTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS ALOITUS- JA VALMISTELUVAIHEESSA

Lisätiedot