Rosk n Roll Oy Ab & Länsi-Uudenmaan jätelautakunta ASIAKASLEHTI 1/2011 Rosk n Roll Oy Ab & Västra Nylands avfallsnämnd KUNDTIDNING 1/2011

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Rosk n Roll Oy Ab & Länsi-Uudenmaan jätelautakunta ASIAKASLEHTI 1/2011 Rosk n Roll Oy Ab & Västra Nylands avfallsnämnd KUNDTIDNING 1/2011"

Transkriptio

1 Rosk n Roll Oy Ab & Länsi-Uudenmaan jätelautakunta ASIAKASLEHTI 1/2011 Rosk n Roll Oy Ab & Västra Nylands avfallsnämnd KUNDTIDNING 1/2011 Rosk n Rollin vuosikertomus 2010 ilmestyy toukokuussa: Rosk n Rolls årsberättelse för år 2010 utkommer i maj: MATTI RAJALA Kesäasukkaiden jätekimpan perustamisella kiire Kesäasukkaiden jäteastiatyhjennykset alkavat toukokuun alussa. Kimppa-astian perustamisesta olisi hyvä tehdä ilmoitus jätelautakunnalle huhtikuun puoliväliin mennessä. Sähköinen perustamislomake löytyy osoitteesta Kimppailmoituksen voi tehdä myös sähköpostitse: Grunda avfallssammanslutningen för fritidsbostaden nu Tömningarna av fritidsbostädernas avfallskärl börjar i maj. Om man önskar grunda en sammanslutning är det skäl att före mitten av april göra en anmälan till Västra Nylands avfallsnämnd. För detta ändamål finns det en elektronisk anmälningsblankett på adressen Anmälan kan även göras per e-post till Tehoa haja-asutuksen jätevesihuoltoon Mökkiroskista tyhjennetään neljä kuukautta Kesäasukkaiden jäteastioiden tyhjennykset alkavat toukokuun alussa automaattisesti. Länsi-Uudenmaan jätelautakunnan kunnissa (Hanko, Inkoo, Siuntio, Sammatti, Nummi-Pusula, Raasepori, Vihti ja Karkkila) jätehuoltomääräykset edellyttävät, että kesäasunnon jäteastia tyhjennetään neljän kuukauden ajan Mikäli haluat kesäasuntosi astiatyhjennysten jatkuvan syksyllä pitempään, ota yhteyttä Rosk n Rollin kuljetuspalveluun Avfallskärlet vid stugan töms under fyra månader Tömningen av fritidsbostädernas avfallskärl startar automatiskt i början av maj. I Västra Nylands avfallsnämnds kommuner (Hangö, Ingå, Sjundeå, Sammatti, Nummis-Pusula, Raseborg, Vichtis och Högfors) kräver avfallshanteringsbestämmelserna att avfallskärlet vid fritidsbostaden töms under fyra månaders tid mellan den 1.5. och den I fall man önskar att tömningarna vid fritidsbostaden fortsätter längre in på hösten lönar det sig att kontakta Rosk n Rolls transportservice tfn Haja-asutuksen jätevesihuollossa syntyvien jätteiden keräystä, käsittelyä ja valvontaa tullaan lähivuosina tehostamaan Länsi-Uudellamaalla. Rosk n Roll on mukana työryhmässä, joka on tehnyt suunnitelman sako- ja umpikaivolietteiden keräyksen tehostamisesta. Suunnitelma on parhaillaan lausuntokierroksella kuntien ympäristölautakunnissa. Effektiv hantering av avloppsvatten på glesbygden Insamlingen, behandlingen och övervakningen av de avfall som uppkommer vid avloppsvattenhanteringen på glesbygden kommer att effektiveras i Västnyland under inkommande år. Rosk n Roll deltar i en arbetsgrupp som gjort upp en plan för effektiverandet av slaminsamlingen från slambrunnar och slutna system. För tillfället är planen på utlåtanderunda vid kommunernas miljönämnder.

2 Jätetiedolla voittoon netissä Rosk n Rollin kotisivuilla, osoitteessa fi, voi testata jätetietoaan pelaamalla Jätevisaa. Peliin osallistuneiden kesken arvotaan kuukausittain mm. lahjakortteja ja elektroniikkaa. Rosk n Rollilta e- lasku E-lasku on pankkien kehittämä, turvallinen tapa vastaanottaa ja maksaa esim. ekomaksut ja jätelaskut sähköisesti. Tee e-laskusopimus omassa verkkopankissasi. Valitse verkkopankissa Rosk n Roll Oy Ab laskuttajaluettelosta. Laskuttajan yksilöintitietoa kysyttäessä, näppäile laskun viitenumero Rosk n Roll:n viimeisestä laskusta. Kutsu asiantuntija neuvomaan Rosk n Rollin neuvojat tavoittivat vuonna 2010 lähes sadalla neuvontatilaisuudellaan yli 3000 alueen asukasta ja kesäasukasta. Tilaa neuvoja taloyhtiösi kokoukseen, päiväkotiin tai kouluun. Neuvojat ottavat vastaan myös hengen ryhmiä Munkkaan jätekeskuksen Roskarasteille. Ota yhteyttä , Osoitteenmuutos myös Rosk n Rolliin Oletko muuttamassa, vai vaihtuiko osoitteesi jo? Muista tehdä osoitteenmuutos myös Rosk n Rolliin osoitteella Julkaisija/Utgivare: Rosk n Roll Oy Ab, p./t , ja/och Länsi-Uudenmaan jätelautakunta/ Västra Nylands avfallsnämnd, p./t Munkkaanmäki 51/Mukabacken 51, Lohja/Lojo Tryckeri: Suomen lehtiyhtymä Oy, 2011 Uusi jätelaki on askel oikeaan suuntaan Uusi jätelaki hyväksyttiin eduskunnassa maaliskuussa Jostain syystä asias-ta on tiedotettu erittäin vähän, vaikka lain pitkässä valmisteluvaiheessa oli esillä monenlaista keskustelua ja lobbausta. Laki on raamilaki, ja jätteen tuottajiin suoraan vaikuttavat muutokset tulevat näkyviin myöhemmin valtioneuvoston ase-tuksissa ja kuntien jätehuoltomääräyksissä. Ennakoidut muutokset alueemme jä-tehuoltokäytäntöihin ovat melko pienet. Eräs tärkeimmistä asetuksista on bioha- Riksdagen godkände den nya avfallslagen i mars Av någon anledning har informationen varit mycket knapphändig trots att det diskuterades och lobbades väldigt mycket under lagens långa beredning. Lagen är en ramlag, och de direkta ändringarna för avfallsproducenterna realiseras senare i form av statsrådets förordningar och kommunernas avfallshanteringsbestämmelser. De förväntade ändringarna i vårt områdes avfallspraxis är rätt små. En av de viktigaste förord-ningarna gäller förbud att deponera bionedbrytbart och brännbart avfall på sop-tipp. Denna förordning väntas joavan ja polttokelpoisen jätteen kaatopaikkakielto. Tämän on ennakoitu astuvan voimaan vuonna 2016, mutta alueellamme asia on jo kauan otettu huomioon, ja tulemme täyttämään vaatimuksen jo vuonna 2014, kun Vantaan jätevoimala käynnistyy ja alueemme polttokelpoinen jäte toimitetaan sinne. Jätelaki vahvistaa jossain määrin kuntien ja niiden omistamien jätelaitosten ku-ten Rosk n Rollin asemaa. Vastuualue laajenee hieman, ja uusi träda i kraft år 2016, men vi har redan länge beaktat saken och kommer att fylla kraven redan år 2014 då Vanda avfallskraftverk kör igång och vårt brännbara avfall körs dit. Avfallslagen stärker i viss mån kommunernas och deras avfallsverks, såsom Rosk n Rolls, ställning. Ansvarsområdet utvidgas en aning, och en ny paragraf säger att kommunerna i sista hand också ansvarar för näringslivets samhällsav-fall och inte bara avfall från hushåll och offentlig service. Avfallslagen stärker kommunernas regionala samarbete. Den regionala avfalls-nämnden som pykälä sanoo, että viime kädessä, yksityisen palvelutarjonnan puuttuessa, kunnat vastaavat myös elinkeinoelämän yhdyskuntajätteestä eikä vain kotitalouksien ja julkisen palve-lun jätteistä. Jätelaki vahvistaa kuntien välistä alueellista yhteistyötä. Vuonna 2006 perustettu alueellinen jätelautakunta tulee pakolliseksi kuntien yhteiseksi jätehuoltoviran-omaiseksi siellä missä kuntien osakeyhtiö hoitaa käytännön palvelutehtäviä kun-tien puolesta. Tämä tarkoittaa meillä sitä, että Lohja ja Karjalohja tulevat mukaan jätelautakuntaan, josta nämä kunnat jäivät pois erilaisen kuljetusjärjestelmän takia. Mukaantulo edellyttää sopimuksen muuttamista, ja se on hyväksyttävä kaikissa lautakunnan jäsenkunnissa. Sopimusneuvotteluille on syytä toivottaa hyvää menestystä. Stig Lönnqvist toimitusjohtaja Den nya avfallslagen är ett steg i rätt riktning MATTI RAJALA grundades år 2006 blir en obligatorisk, interkommunal avfalls-myndighet i de kommunerna där ett kommunalt bolag sköter de praktiska servi-ceuppdragen för kommunernas del. Hos oss betyder detta att Lojo och Karislojo kommer med i nämnden. Dessa kommuner blev utanför nämnden på grund av olika transportsystem. Avtalet som gäller nämnden måste ändras, och ändringen måste godkännas i alla nämndens medlemskommuner. Det är allt skäl att önska lycka till åt avtalsunderhandlingarna. Stig Lönnqvist, verkställande direktör

3 Jätepisteelle vain vuosimaksulla Jätepisteiden käyttäminen on yksi kolmesta vaihtoehdosta liittyä haja-asutusalueella jätelain edellyttämään järjestettyyn jätteenkuljetukseen. Jätepisteen käytöstä veloitetaan vuosimaksu. Kaikilta Rosk n Rollin alueen kiinteistöiltä perittävä ekomaksu ei oikeuta jätepisteen käyttöön. Ekomaksulla voi käyttää mm. yli 130 ekopistettä, joilla vastaanotetaan hyötyjätteitä. Årsavgiften ger fastigheten rätt att använda sopterminalen Att använda sopterminalerna för blandavfall är ett av de tre alternativ fastigheter vid glesbygden har då de ansluter sig till en ordnad avfallshantering enligt lagen. Då fastigheten registrerat sig som sopterminalanvändare faktureras en årsavgift för denna service. Ekoavgiften Uudet urakoitsijat aloittavat Karkkilassa ja Vihdissä Uusi urakoitsija aloittaa Karkkilan jätekuljetusten hoidon toukokuun alussa. Vihdissä puolestaan uudet urakoitsijat aloittavat syyskuun alussa. Uusien urakoitsijoiden myötä sekajätteen syväkeräysastioiden käyttö tulee mahdolliseksi. Kaikki Rosk n Rollin jäteasemat ovat huhtikuusta lokakuun loppuun avoinna myös lauantaisin klo Pesuautot kiertävät kesällä Kaikki Rosk n Rollin tyhjentämät sekaja biojäteastiat pestään vuosittain huhtikuun ja lokakuun välisenä aikana. som alla hushåll på Rosk n Rolls område betalar, berättigar inte användningen av sopterminalerna. Däremot ger en betald ekoavgift rätten att använda över 130 ekopunkter med kärl för återvinningsbart avfall. Vuosi-ilmoitus kimpparoskiksesta toukokuun loppuun mennessä Kimppajäteastioista, joita käyttää yli viisi taloutta, on tehtävä vuosi-ilmoitus. Ilmoitus on tehtävä myös, mikäli kimppalaisten tietoihin tulee muutoksia. Vuosi-ilmoitukset tehdään mennessä tai roskaraati.fi. En årsanmälan för avfallssammanslutningen bör göras till och med slutet av maj För avfallssammanlutningar som används av fem hushåll eller mer, bör en årsanmälan göras till och med den Även i sådana fall då uppgifterna gällande sammanslutningens medlemmar ändrar bör en anmälan göras. Dessa anmälningar kan man göra på adressen eller per e-post till Nya entreprenörer i Högfors och Vichtis Avfallstransporterna i Högfors sköts av en ny entreprenör från och med maj och transporterna i Vichtis av nya entreprenörer från och med september. Detta medför en möjlighet till användning av djupinsamlingskärl för blandavfall. Från april till oktober håller alla Rosk n Rolls sopstationer portarna öppna lördagar kl Tvättbilarna ambulerar under sommaren Alla de blandavfallskärl Rosk n Roll tömmer tvättas årligen under tiden apriloktober. Kunskap i avfallshantering kan ge vinster på webben På Rosk n Rolls webbplats kan man spela Jätevisa frågespelet och testa sin kunskap i avfallshanteringen. De som deltagit i spelet deltar i en utlottning av bland annat presentkort och elektronik. En e-faktura av Rosk n Roll E-fakturan som bankerna utvecklat ger kunden en möjlighet till en trygg elektronisk mottagning och betalning av bland annat ekoavgifter och avfallsavgifter. Gör ett e-faktureringsavtal i den egna internetbanken. Välj Rosk n Roll i förteckningen över fakturerare. Skriv in referensnumret från Rosk n Rolls senaste faktura i fältet för fakturerarens identifieringsuppgifter. Bjud in en expert och få information om avfallshanteringen I de uppemot hundra rådgivningstillfällen som Rosk n Rolls rådgivare höll år 2010 nådde man över 3000 invånare och fritidsboende på området. Beställ en rådgivare till husbolagets bolagsstämma, daghemmet eller skolan. Rådgivarna tar även emot grupper på personer för besök vid sopstigen på Munka avfallscentral. Tag gärna kontakt per tfn eller per e-post fi. Gör en adressändring till Rosk n Roll Har du tänkt flytta, eller har din adress ändrat? Kom ihåg att även göra en adressändring till Rosk n Roll till exempel per e-post rosknroll.fi.

4 Rosk n Roll palveluksessasi Hangon jäteasema Suursuo, puh Jäteasemaa hoitaa Sabina Poutiainen Ky kesällä : ma ja ke 10-18, ti 10-17, la 9-12 talvella : ma ja ke 10-18, ti 10-17, la suljettu Inkoon jäteasema (Arokotka) Inkoon Rannikkotie 1393, puh Jäteasemaa hoitaa Ralf Nyman Öb ti, to 13-18, la 9-12 Karjaan jäteasema Furusvedintie, puh Jäteasemaa hoitaa Ralf Nyman Öb ma, ke, pe 13-18, la 9-12 Karjalohjan jäteasema Sammatintie 330, Rosk n Roll till din tjänst Ekenäs sopstation, Horsbäck Ingenjörsvägen, tfn Lassila & Tikanoja Oyj mån, ons 11-18, tis, tors, fre 11-16, lör stängt mån, ons, 11-18, tis, tor, fre 11-16, lör 9-12 Hangö sopstation Stormossen, tfn Sabina Poutiainen Kb mån och ons 10-18, tis 10-17, lör 9-12 mån och ons 10-18, tis 10-17, lör stängt Högfors sopstation, Pitkälä Puhdistamontie, tfn M-Itella Posti Oyj IK-Itella Posti Oyj puh Jäteasemaa hoitaa Rakennus ja Saneeraus Nieminen Oy kesällä : ke 16-18, la 9-12 talvella : la 9-12 Karkkilan jäteasema, Pitkälä Puhdistamontie, puh Jäteasemaa hoitaa Eino Helenius Ky kesällä : ma, ke 15-19, la 9-12 talvella : ma, ke 15-18, la 9-12 Munkkaan jätekeskus, Lohja Munkkaanmäki 51, puh Jäteasemaa hoitaa Rosk n Roll Oy Ab ma 7-19, ti-pe 7-18, la 9-12 Eino Helenius Ky mån, ons 15-19, lör 9-12 mån, ons 15-18, lör 9-12 Ingå sopstation, Stäppörnen Ingå kustvägen 1393, tfn Ralf Nyman Öb tis, tors 13-18, lör 9-12 Karis sopstation Furusvedsvägen, tfn Ralf Nyman Öb mån, ons, fre 13-18, lör 9-12 Karislojo sopstation Sammatintie 330, tfn Rakennus ja Julkinen tiedote, jaetaan kaikkiin talouksiin. Officielt meddelande, delas ut till alla hushåll. Arkisin klo Vardagar kl Kuljetus Transport Neuvonta Rådgivning Laskutus Fakturering h: Pusulan jäteasema Murrontie 17, puh Jäteasemaa hoitaa Jukka Juvankoski ky ti, to 16-19, la 9-12 Tammisaaren jäteasema, Horsbäck Insinöörintie 6, puh Jäteasemaa hoitaa Lassila & Tikanoja Oyj kesällä : ma, ke 11-18, ti, to, pe 11-16, la 9-12 talvella : ma, ke 11-18, ti, to, pe 11-16, la suljettu Vihdin jäteasema, Koivissilta Kumpunotkolantie, puh Jäteasemaa hoitaa Karkkilan Kaivuu ja Kuljetus Oy ti, ke, pe 12-18, la 9-12 Saneeraus Nieminen Oy på sommaren : ons 16-18, lör 9-12 på vintern : lör 9-12 Munka avfallscentral, Lojo Munkabacken 51, tfn Rosk n Roll Oy Ab mån 7-19, tis-fre 7-18, lör 9-12 Pusula sopstation Murrontie 17, tfn Jukka Juvankoski Ky tis, tors 16-19, lör 9-12 Vichtis sopstation, Koivissilta Kumpunotkolantie, tfn Karkkilan Kaivuu ja Kuljetus Oy tis, ons, fre 12-18, lör 9-12

5 Kevätkierros 2011 Vårturen Joonas & Romulus Kesäkierros 2011 Sommarturen Måndag/maanantai Snappertuna, brandstationen/paloasema, Gamla kustvägen 658/Vanha Rannikkotie Ekenäs/Tammisaari, marknadsplanen/markkinapaikka, Flemingsgatan/Fleminginkatu Trollböle, Vesterby kiosk/vesterbyn kioski, Stamvägen-Trollbölevägen/Kantatie-Trollbölentie Österby, föreningsgården/seurantalo, Österbyvägen 51/Österbyntie 51 Tisdag/tiistai Prästkulla, föreningsgården/seurojentalo, Nitlaxvägen 12/Nitlaxintie Bromarv, sommartorget/kesätori, Vättlaxvägen-Lillnäsvägen/Vättlaxintie-Lillnäsintie Tenala/Tenhola, f.d. servicestationen/ent. huoltoasema, Sockenvägen-Östra Ringvägen/Pitäjäntie-Itäinen Rengastie Hulta, Fylgia, uf-huset/fylgia, ns-talo, Trollshovdavägen 29/Trollshovdantie 29 HANKO/HANGÖ Keskiviikko/onsdag Kaupunki/Staden, Kappelisatama/Kapellhamnen, Kappelisatamantie/Kapellhamnsvägen Kaupunki/Staden, vanha keksitehdas/gamla kexfabriken, Santalantie 2/Sandövägen Täktom, koulu/skolan, Täktomintie 432/Täktomvägen Lappohja/Lappvik, kauppa/butiken, Satamatie 79/Hamnvägen 79 INKOO/INGÅ Torsdag/torstai Ny! Degerby, kiosken/kioski, Degerbyvägen/Degerbyntie Uusi! Ingå kby/inkoo kk, måbåtshamnen/pienvenesatama Strandvägen/Rantatie Västankvarn Gård, mittemot lågstadiet/ala-astetta vastapäätä, Västankvarnvägen 398/Västankvarnintie 398 Måndag/maanantai Billnäs/Pinjainen, KELMUs gård/kelmun piha, Bruksvägen 10/Ruukintie Pojo kby/pohja kk, torget/tori, Centrumpromenaden/Keskusraitti Fiskars/Fiskari, torget/tori, Åkerraden/Peltorivi Skarpkulla, muséet/museo, Skarpkulla Tisdag/tiistai Backgränd, Seppälä, Backgrändsvägen 660/Backgrändintie Svartå/Mustio, stadens depå/kaupungin varikko, Lindersvägen-Järnvägen/Linderintien ja rautatien rist Grundsjö/Kaunislahti ekopunkt/ekopiste, Grundsjövägen 99/Kaunislahdentie Lövkulla, kiosk/kioski, Dönsbyvägen/Dönsbyntie Bäljars, esiktningsstationen/katsastusasema, Ekenäsvägen 55/Tammisaarentie 55 SIUNTIO/SJUNDEÅ Keskiviikko/onsdag Niemenkylä/Näsby, Björknäsin seurantalo/björknäs föreningshus, Niemenkyläntie 922/Näsbyvägen Borgvik, seurantalo/föreningshuset, Itäinen Kuninkaantie 148/Östra kungsvägen Siuntio as/sjundeå st, ekopiste/ekopunkt, Flemingintie-Åke Tottintie/Flemingsvägen-Åke Tottsvägen Lappers, Västanlid seurantalo/västanlid föreningshus, Bäcksintie/Bäcksvägen NUMMI-PUSULA Tiistai/tisdag Kärkölä, kylätalo/byahuset, Kärköläntie Ikkala, Ikkalan koulu/ikkala skola, Koulutie Leppäkorpi, työväentalo/folkets hus, Leppäkorventie Nummi, kunnantalo/kommunhuset, Siipoontie Saukkola, St1, Sammatintie Koisjärvi, koulu/skolan, Retlahdentie 15 LOHJA/LOJO Keskiviikko/onsdag Lohjansaari/Lojoön, Paavolan seurojentalo/paavola föreningshus, Pietiläntie Virkkala/Virkby, ruotsinkielinen ala-aste/svenska lågstadiet, Petter Forsströmintie 1/Petter Forsströmsvägen Ojamo, Citymarket (ent./f.d. Shell), Ojamonharjuntie/Ojamoåsvägen Keskilohja, Lemminkäistä vastapäätä/mittemot Lemminkäinen, Puistokatu 24/Parkgatan Lohja as/lojo st, Linderin koulu/linder skola, Mäntynummenkuja 5/Tallåsgränd Lieviö/Skräddarskog, seurantalo/föreningshuset, Muijalantie/Muijalavägen KARJALOHJA-LOHJA Torstai/torsdag KARISLOJO-LOJO Karjalohja/Karislojo, S-Market, Hakosenkuja Sammatti, ent. huoltoasema/f.d. servicestationen, Lönnrotintie Karstu, koulu/skolan, Karstuntie 1145/Karstuvägen Routio, Roution koulu/routio skola, Havumetsäntie 4/Barrskogsvägen Lohja/Lojo, ekopiste/ekopunkt, Aurlahti/Aurlax KARKKILA-VIHTI Maanantai/måndag Biojäte Ruuantähteet, hedelmien ja vihögfors-vichtis hannesten kuoret, kalanperkeet, Karkkila/Högfors, tori/torget, Tammelantie kahvin- ja teenporot, talouspa Ahmoo, koulu/skolan, Maikkalantie 51 peri, pilaantuneet elintarvikkeet Haavisto, paloasema/brandstationen, Vihtijärventie 647 kompostoriin tai Vihtijärvi, koulu/skolan, Kouluntie 41 biojäteastiaan (maksullinen) Haimoo, koulu/skolan, Haimoontie 378 Tiistai/tisdag Olkkala, koulu/skolan, Koulurinne 2 Haravointijäte Vanjärvi, koulu/skolan, Haagantie 15 Puiden ja pensaiden lehdet, kasvi Jokikunta, koulu/skolan, Vanjoentie 29 maan ja kukkapenkkien perkuujätteet Vihdin kk/vichtis kby, linja-autoasema/busstationen, Helsingintie kompostoriin tai Hiidenranta, Hiidenrannan koulu/hiidenranta skola, Tiesmäenkuja 6 jäteasemalle (maksuton, jos ei sisällä risuja ja Keskiviikko/onsdag oksia) Otalampi, Ruskopirtti, Porintie Siippoo, Neste, Vanha Porintie 1371 Keräyskartonki Ojakkala, Auto-Nyholm, Lahdentie Puhdas, kuiva pahvi ja kartonki Tervalampi, koulu/skolan, Tervalammentie 408 kuten maito- ja mehupurkit, Nummela, ABC, Asemantie muro-, keksi- ja munapakkauk- HANKO/HANGÖ Maanantai/måndag Hanko/Hangö, Hangonkylän satama/hangöby hamn, Tiilitehtaantie/Tegelbruksvägen Hanko/Hangö, Kappelisatama/Kapellhamnen, Kappelisatamantie/Kapellhamnsvägen Lappohja/Lappvik, Predium, Järnonsalmentie/Järnösundsvägen Tisdag/tiistai Sommarö, sommartorget/kesätori, Sommarövägen/Sommaröntie Baggö, hamnen/satama, Baggövägen/Baggöntie Gammelboda, f.d. stocklastningsplatsen/ent. tukkien lastauspaikka, Baggövägen-Båssbölevägen/ Baggöntie-Båssbölentie Onsdag/keskiviikko Sandnäsudd, P-platsen/P-paikka, Sandnäsuddvägen 372/Sandnäsuddintie Box, butiken/kauppa, Boxvägen/Boxintie Höstnäs, bryggan/laituri, Höstnäsvägen/Höstnäsintie Torsdag/torstai Vättlax, Vättlaxvägen-Brinkbackavägen/Vättlaxintie-Brinkbackantie Bromarv, sommartorget/kesätori, Vättlaxvägen-Lillnäsvägen/Vättlaxintie-Lillnäsintie Tenala kby/tenhola kk, f.d. servicestationen/ent. huoltoasema, Sockenvägen-Östra Ringvägen/Pitäjäntie-Itäinen Rengastie Måndag/maanantai KARJALOHJA/KARISLOJO Pojo/Pohja, torget/tori, Centrumpromenaden/Keskusraitti Antskog/Ansku, f.d. torget/ent. tori, Harabackavägen-Antskogvägen/Harabackantie-Antskogintie Karjalohja/Karislojo, Finngulf Yachts, Teollisuustie Svartå/Mustio, stadens depå/kaupungin varikko, Lindersvägen-Järnvägen/Linderintien ja rautatien rist. INKOO/INGÅ Tisdag/tiistai Ingå kby/inkoon kk, småbåtshamnen/pienvenesatama, Strandvägen/Rantatie Fagervik, caféet/kahvila, Fagerviksvägen-Fagervik skolväg/fagervikintie-fagervikin koulutie Orslandet, butiken/kauppa, Valhallavägen 21/Valhallantie 21 KARKKILA - NUMMI-PUSULA - LOHJA Keskiviikko/onsdag HÖGFORS - NUMMIS-PUSULA-LOJO Karkkila/Högfors, Kovelo, Riimalantie Kärkölä, Kärkölän kylätalo/kärkölä byahus, Kärköläntie Nummi-Pusula, Karisjärven ent. koulu/karisjärvi f.d. skola, Ahonpääntie Hiidenniemi, P-paikka/P-platsen, Valtatie 1 varressa/invid Riksväg 1 KARJALOHJA - LOHJA Torstai/torsdag KARISLOJO - LOJO Karjalohja/Karislojo, koulu/skolan, Koulukuja Sammatti, ent. huoltoasema/f.d. servicestationen, Lönnrotintie Hormajärvi, Hiiden koulu/skola, Karstuntie Lohja/Lojo, Aurlahti/Aurlax, Rantapuisto/Strandparken Lohjansaari/Lojoön, Paavolan seurojentalo/paavola föreningshus, Pietiläntie Maanantai/Måndag Vihtijärvi, koulun piha/skolans gård, Kouluntie Vihti kk/vichtis kby, linja-autoasema/busstationen, Helsingintie Sammatti, ent. huoltoasema/f.d. servicestationen, Lönnrotintie Hormajärvi, Hiiden koulu/skola, Karstuntie Lohja/Lojo, Aurlahti/Aurlax, Rantapuisto/Strandparken Lohjansaari/Lojoön, Paavolan seurojentalo/paavola föreningshus, Pietiläntie Maanantai/Måndag Vihtijärvi, koulun piha/skolans gård, Kouluntie Vihti kk/vichtis kby, linja-autoasema/busstationen, Helsingintie Lajittelu sujuvaksi - Återvinn smidigt Näin Joonas- ja Romulus-palvelu toimii keräys on maksuton kotitalouksille mitään jätettä ei saa jättää keräyspaikalle etukäteen Vaarallisen jätteen auto Joonas Joonas-autoon voi tuoda vaarallisia jätteitä kuten: jäteöljyt, öljynsuodattimet ja muut öljyiset jätteet, maalit, liimat, lakat ja puunsuojakemikaalit, liuottimet, jäähdytin- ja jarrunesteet, torjunta-aineet, rotanmyrkyt, kasvinsuojeluaineet ja valokuvauskemikaalit. Metalliromun keräysauto Romulus Romulus-autoon voi jokainen asiakas tuoda korkeintaan henkilöauton peräkärryllisen metallijätettä. Muista aina vaarallista jätettä käsiteltäessä älä koskaan sekoita vaarallisia jätteitä keskenään tuo vaaralliset jätteet keräykseen mieluiten alkuperäispakkauksessa käytä ehjiä astioita tai pakkauksia, sulje korkit ja kannet tiiviisti sulje rikkoontuneet elohopealämpömittarit koteloihin luovuta ongelmajätteesi aina suoraan henkilökunnalle Kiitos, kun noudatat ohjeita tervetuloa Joonas- ja Romulus-autoille! Såhär fungerar Jonas- och Romulus-servicen insamlingen är avgiftsfri för hushållen inget avfall får lämnas på insamlingsplatserna i förväg Insamlingsbilen Jonas Till insamlingsbilen Jonas tar emot farligt avfall som kommer från hushållet såsom spillolja, oljefilter och annat oljigt avfall, målfärger, lim, lack och impregneringsmedel, lösningsmedel, kylar- och bromsvätskor, bekämpningsmedel, t.ex. råttgift och växtskyddsmedel och fotograferingskemikalier. Metallinsamlingsbilen Romulus Till insamlingsbilen Romulus kan varje kund hämta högst ett bilsläpvagnslass med metallskrot. Kom alltid ihåg när du handskas med farligt avfall blanda inte olika typer av problemavfall sinsemellan hämta helst ditt farligt avfall till insamlingen i originalförpackning använd kärl eller förpackningar som är hela och i gott skick, tillslut korkar och lock väl sätt trasiga kvicksilvertermometrar i fodralet överlåt alltid avfallet direkt till personalen Tack för att du följer anvisningarna välkommen till insamlingsbilarna Jonas och Romulus! set, jauhopussit, sixpackit, wc- ja talouspapereiden hylsyt, pahvilaatikot tietyt ekopisteet ja jäteasemat (maksuton) katso Keräyspaperi Sanoma- ja aikakauslehdet, mainokset ja kirjekuoret (myös ikkunalliset), kirjoitus-, monistus-, uusio- ja värjätty paperi paperinkeräysastiaan (maksuton) katso Kyllästetty puu Vihreä tai ruskea kyllästetty puu esim. puutarhakalusteet, laiturit ja aidantolpat. Poista suuret metalliset ym. osat. vastaanottopaikat, katso (< 1 m3 erä on maksuton) Käsitelty puu, puulevyt Maalatut, lakatut ja liimatut laudat ja levyt kuten kova- ja lastulevyt, vanerit, filmivanerit, melamiini- ja tuulensuojalevyt, laminaattilevyt, puiset huonekalut, haltex-levyt Käsittelemätön puu Raakalauta, kuormalavat polta tuli pesässä tai (ei saa sisältää muovia) Metalli Alumiinifoliot ja -vuoat, säilyketölkit, kattilat, tyhjät, kuivat maalipurkit ym. ekopisteeseen, jäteasemalle (maksuton) Polkupyörät, kottikärryt, kiukaat Bioavfall Vaarallinen jäte Krattningsavfall Pakkauslasi Matrester, frukt- och grönsaksskal, fiskrens, kaffe- och tesump, hushållspapper, förskämda livsmedel kompostorn eller bioavfallskärlet (avgiftsbelagd) Löv från träd och buskar, rensavfall från trädgårdsland och blomrabatter kompostorn eller sopstationen (tas emot avgiftsfritt om det inte innehåller ris och kvistar) Returkartong Ren och torr papp och kartong såsom mjölk- och saftburkar, fling- och kexpaket, äggkartonger mjölpåsar och omslag från sixpackar, hushålls- och WC-pappershylsor, papplådor vissa ekopunkter (avgiftsfri) se Returpapper Dags- och veckotidningar, reklamblad och kuvert (även med fönster), skriv-, kopierings- och färgat papper samt återvunnet papper insamlingskärl för papper (avgiftsfri) se Impregnerat trä Grönt eller brunfärgat trä t.ex trädgårdsmöbler och bryggor, stolpar till staket.avlägsna stora metalldelar oc. dyl. mottagningsplatser, sewww. demolite.fi (< 1 m3 parti avgiftsfritt) Behandlat trä, träskivor Målade, lackade och limmade bräder samt skivor: kovalevy -skivor,spånskiva, faner, filmfaner, melaminoch vindskyddsskivor, laminatskivor, trämöbler, haltexskivor Obehandlat trä Omålade bräder, lastpallar bränn i en eldstad eller (får inte innehålla plast) Metall Aluminiumfolie och -former, konservburkar, kastruller, tomma, torra och öppna målburkar till ekopunkten, sopstationen (avgiftsfri) Cyklar, skottkärror, bastuugnar Jäteöljyt, akut, loisteputket, energiansäästö-lamput, maalit, liimat, lakat vastaanottopisteeseen, jäteasemalle tai Joonas-autoon (kotitaloudet, maksuton). jäteasemalle (yritykset, maksullinen) Paristot niitä myyviin liikkeisiin Lasipullot ja -tölkit ekopisteeseen (maksuton) (poista korkit ja kannet, etiketit saavat jäädä). Pantilliset palautuspullot (maksuton) kauppaan tai Alkoon. Rakennusjäte Villat, purut, kaakelit, kipsilevyt, rakennusmuovit ja -paperit, muoviputket, styroksi, eristeet, tapetit, muovimatot, haltex-levyt, pinkopahvit, posliiniset WC-istuimet jne. Renkaat vastaanottopisteisiin, katso com (vanteettomat maksutta) Farligt avfall Spilloljor, ackumulatorer, lysrör, energisparlampor, målfärger, lim och lack till mottagningsplatsen, sopstationen eller problemavfallsbilen Jonas (hushåll, avgiftsfri) till sopstationen (företag, avgiftsbelagd) Batterier samlas in där de säljs Förpackningsglas Glasflaskor och burkar. till ekopunkten (avgiftsfri) (ta bort korkarna och locken, etiketterna får bli kvar). Pantförsedda flaskor till butiken eller Alko (avgiftsfri) Byggnadsavfall Isoleringsull, sågspån, kakel, gipsskivor, byggnadsplast, plaströr, styrox, isoleringmaterial, tapeter, plastmattor, haltexskivor, spännpapp, WC-stolar osv. Bildäck mottagningsplatser, (däck utan fälgar avgiftsfritt ) se com Risut ja oksat Ris och kvistar Sekajäte Blandavfall Puiden oksat, marja- ja koristepensaiden oksat, pensasaitojen ja puuvartisten perennojen leikkuutähteet, orapihlajat ja ruusut haketa itse tai vie jäteasemalle (maksuton jos ei sisällä haravointijätettä) Muovit, styroksi, likainen paperi ja pahvi, tuhka (jäähdytetty ja tiivis pakkaus), vaipat, hehkulamput, sulakkeet jne. kodin jäteastiaan (maksullinen) Huonekalut, ikkunalasit, peilit, patjat Sähkö- ja elektroniikka romu Kaikki kodin sähkölaitteet kuten jääkaapit, pakastimet, televisiot, tietokoneet, liedet ja pesukoneet, radiot, kahvinkeittimet vastaanottopisteisiin (maksuton) katso Vaatteet Puhtaat ja ehjät vaatteet ja kengät UFF-laatikoihin, kirpputoreille (maksuton) katso tai Lumput (maksullinen) kodin roska-astiaan ja jäteasemalle Kvistar från träd, bär- och prydnadsbuskar. Klipprester från häckar och från perenner, hagtorn och rosor flisa själv eller för till sopstationen (avgiftsfri, om det inte innehåller krattningsavfall) Plast, styrox, smutsigt papper och papp, aska (kall och tätt packad), blöjor, glödlampor, säkringar, lump o.s.v. lägg i hemmets sopkärl (avgiftsbelagd) Möbler, fönsterglas, speglar, madrasser Elektronikskrot Alla hemmets elapparater såsom kylskåp, frysar, datorer, televisioner, spisar och tvättmaskiner, radioapparater, kaffekokare mottagningspunkter, (avgiftsfri) se Kläder Rena och hela kläder och skor (avgiftsfri) UFF:s insamlingslådor och loppmarknader, se eller Lump (avgiftsbelagd) hemmets sopkärl och sopstationen

Rosk n Roll Oy Ab. Vuosikertomus 2 0 0 8 Årsberättelse

Rosk n Roll Oy Ab. Vuosikertomus 2 0 0 8 Årsberättelse Rosk n Roll Oy Ab Vuosikertomus 2 0 0 8 Årsberättelse Rosk n roll Oy Ab 2 Keskeiset tunnusluvut Ympäristö Ympäristövaikutukset, ilma Ilmastovaikutuksen torjunta kaatopaikkakaasun talteenotolla Kaatopaikkakaasun

Lisätiedot

Vuosikertomus. Årsberättelse. Rosk n Roll Oy Ab

Vuosikertomus. Årsberättelse. Rosk n Roll Oy Ab Vuosikertomus Årsberättelse 2006 Rosk n Roll Oy Ab Missio Rosk n Roll Oy Ab rakentaa alueensa asukkaille vuoteen 2016 mennessä pohjoismaisen mallin mukaisen, maailman huipputasoa olevan jätehuoltojärjestelmän.

Lisätiedot

Vuosikertomus. Årsberättelse. Rosk n Roll Oy Ab

Vuosikertomus. Årsberättelse. Rosk n Roll Oy Ab Vuosikertomus Årsberättelse Sisältö Innehåll Toimitusjohtajan katsaus Pohjoismaista mallia kohti 1 Tusinan kunnan yhtiö 3 Hallitus ja henkilöstö 4 Jätteet talteen 5 Hyötyjätteiden keräys raaka-aineeksi

Lisätiedot

Vaarallisten jätteiden kiertävät keräykset

Vaarallisten jätteiden kiertävät keräykset Tehtävänä puhtaampi ympäristö Vaarallisten jätteiden kiertävät keräykset De cirkulerande insamlingarna av farligt avfall 2013 Lajitteluohjeet Sorteringsanvisningar 2 keräysaikataulut 4 6 Tidtabeller för

Lisätiedot

Vaarallisten jätteiden kiertävät keräykset

Vaarallisten jätteiden kiertävät keräykset Tehtävänä puhtaampi ympäristö Vaarallisten jätteiden kiertävät keräykset De cirkulerande insamlingarna av farligt avfall 2014 Katso KERÄYSAIKATAULUT sivuilta Se INSAMLINGSTIDTABELLERNA på sidorna 4 5 Vaaralliset

Lisätiedot

KIERRÄTTÄJÄ. 5 askelta RUOKAHÄVIKIN HÄVITTÄJÄISET ROSKIEN UUSI ELÄMÄ HÄVIKIN KAATAMISEEN OTTOKIERROSTEN VAIN LAJITELTUA SEKAJÄTETTÄ JÄTEVOIMALAAN

KIERRÄTTÄJÄ. 5 askelta RUOKAHÄVIKIN HÄVITTÄJÄISET ROSKIEN UUSI ELÄMÄ HÄVIKIN KAATAMISEEN OTTOKIERROSTEN VAIN LAJITELTUA SEKAJÄTETTÄ JÄTEVOIMALAAN KIERRÄTTÄJÄ Itä-Uudenmaan Jätehuolto Asiakaslehti 2015 RUOKAHÄVIKIN HÄVITTÄJÄISET 5 askelta HÄVIKIN KAATAMISEEN ROSKIEN UUSI ELÄMÄ OTTOKIERROSTEN aikataulut VAIN LAJITELTUA SEKAJÄTETTÄ JÄTEVOIMALAAN KIERRÄTTÄJÄ

Lisätiedot

Vuosikertomus Årsberättelse

Vuosikertomus Årsberättelse Vuosikertomus Årsberättelse 2011 Larsmo Luoto Kokkola Karleby Jakobstad Pietarsaari Pedersöre Kronoby Kruunupyy Kaustinen Kaustby SISÄLTÖ Toimitusjohtajan katsaus 3 Suurimmat kehityshankkeet 2011 4 Palvelut

Lisätiedot

ASUKAS INVÅNAREN. www.a-yhtiot.fi A-YHTIÖT. asumispalveluja vauvasta vaariin - asumisen vahva osaaja

ASUKAS INVÅNAREN. www.a-yhtiot.fi A-YHTIÖT. asumispalveluja vauvasta vaariin - asumisen vahva osaaja ASUKAS INVÅNAREN 1 2014 A-yhtiöiden tiedotusja sidosryhmälehti A-bolagens info- och intressenttidning A-YHTIÖT asumispalveluja vauvasta vaariin - asumisen vahva osaaja www.a-yhtiot.fi 2 Pääkirjoitus l

Lisätiedot

www - sivut www - sidorna velkaneuvonta skuldrådgivning sosiaaliasiamies socialonbudsmannen palvelubussi servicebussen jätehuolto avfallshantering

www - sivut www - sidorna velkaneuvonta skuldrådgivning sosiaaliasiamies socialonbudsmannen palvelubussi servicebussen jätehuolto avfallshantering V A A S A N K A U P U N G I N T I E D O T U S L E H T I 1 / 2 0 0 1 V A S A S T A D S I N F O R M A T I O N S T I D N I N G www - sivut www - sidorna velkaneuvonta skuldrådgivning sosiaaliasiamies socialonbudsmannen

Lisätiedot

KIERRÄTTÄJÄ. Vallankumous. alkaa roskalaatikolta. 5 vihreää. vinkkiä. Noutopalvelu pelaa! Otto-keräys maalla & merellä

KIERRÄTTÄJÄ. Vallankumous. alkaa roskalaatikolta. 5 vihreää. vinkkiä. Noutopalvelu pelaa! Otto-keräys maalla & merellä KIERRÄTTÄJÄ Julkinen tiedote kaikkiin talouksiin Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy:n asiakaslehti 1 2012 5 vihreää vinkkiä Täytä juomapullosi uudestaan ja uudestaan ja säästä luontoa Valitse kestomuki kertakäyttöisen

Lisätiedot

asukas invånaren www.a-yhtiot.fi www.a-yhtiot.fi A-yhtiöt asumispalveluja vauvasta vaariin - asumisen vahva osaaja

asukas invånaren www.a-yhtiot.fi www.a-yhtiot.fi A-yhtiöt asumispalveluja vauvasta vaariin - asumisen vahva osaaja asukas invånaren www.a-yhtiot.fi www.a-yhtiot.fi 1 2013 A-yhtiöiden tiedotusja sidosryhmälehti A-bolagens info- och intressenttidning A-yhtiöt asumispalveluja vauvasta vaariin - asumisen vahva osaaja 2

Lisätiedot

Julkinen tiedote, jaetaan kaikkiin talouksiin

Julkinen tiedote, jaetaan kaikkiin talouksiin Julkinen tiedote, jaetaan kaikkiin talouksiin Ekopisteinfo Oy Botniarosk Ab:n asiakaslehti 2011 Lajitteluohjeet Vuoden 2010 jätemäärät Tempaukset 2011 Muita ajankohtaisia asioita SISÄLLYS: PÄÄKIRJOITUS...3

Lisätiedot

FÖRETAGARBLADET YRITTÄJÄLEHTI. Maailmanennätys. Världsrekord. i att visa vänskap, respekt och kärlek ystävyydessä, arvostuksessa ja rakkaudessa

FÖRETAGARBLADET YRITTÄJÄLEHTI. Maailmanennätys. Världsrekord. i att visa vänskap, respekt och kärlek ystävyydessä, arvostuksessa ja rakkaudessa FÖRETAGARBLADET YRITTÄJÄLEHTI raseborgs företagares tidning raaseporin yrittäjien lehti 02/2014 16.-17.5.2014 KARIS KARJAA Raseborgsmässan Raaseporinmessut ETT LEVANDE RASEBORG ELÄVÄ RAASEPORI RAASEPORI-PÄIVÄ

Lisätiedot

ASUKAS INVÅNAREN. www.a-yhtiot.fi A-YHTIÖT. Asumispalveluja vauvasta vaariin - asumisen vahva osaaja

ASUKAS INVÅNAREN. www.a-yhtiot.fi A-YHTIÖT. Asumispalveluja vauvasta vaariin - asumisen vahva osaaja ASUKAS INVÅNAREN 3 2012 A-yhtiöiden tiedotusja sidosryhmälehti A-bolagens info- och intressenttidning A-YHTIÖT Asumispalveluja vauvasta vaariin - asumisen vahva osaaja www.a-yhtiot.fi Pääkirjoitus l Ledare

Lisätiedot

VAASAN KAUPUNGIN TIEDOTUSLEHTI 1/2004 VASA STADS INFORMATIONSTIDNING

VAASAN KAUPUNGIN TIEDOTUSLEHTI 1/2004 VASA STADS INFORMATIONSTIDNING VSSS HJO VS OPO VS H V ÄGSVSPO Y YYSO Y FÖGSO VSSD HYS OY YÖHÖ VSGOS VCG B D S VSH VS PG DOSH 1/2004 VS SDS FOOSDG ktiivinen elinkeinopolitiikka hyvinvoinnin edistäjänä Vaasan kaupunki on päivittänyt strategiansa

Lisätiedot

Millespakka Oy. Joka kodin. jäteopas ALAJÄRVI HALSUA KYYJÄRVI LAPPAJÄRVI LESTIJÄRVI PERHO REISJÄRVI SOINI VIMPELI

Millespakka Oy. Joka kodin. jäteopas ALAJÄRVI HALSUA KYYJÄRVI LAPPAJÄRVI LESTIJÄRVI PERHO REISJÄRVI SOINI VIMPELI Millespakka Oy Joka kodin jäteopas 2013 ALAJÄRVI HALSUA KYYJÄRVI LAPPAJÄRVI LESTIJÄRVI PERHO REISJÄRVI SOINI VIMPELI Joka kodin jäteopas 2013 Halsua Lestijärvi Reisjärvi LAJITTELUMUUTOS Kotitalouksien

Lisätiedot

KLUBBHUS FONTANA KLUBITALO FONTANA

KLUBBHUS FONTANA KLUBITALO FONTANA KLUBBHUS FONTANA KLUBITALO FONTANA Fontana är Klubbhus Fontanas egen medlemstidning. Klubbhuset ligger i Karis. Klubbhus Fontana är avsett för personer som har eller har haft psykisk ohälsa. Syftet med

Lisätiedot

Tervetuloa! Välkommen!

Tervetuloa! Välkommen! Sisältää kaupungin virallisia tiedotteita Innehåller stadens officiella meddelanden No Nr 10/ Kauniaisten paikallislehti Lokaltidningen för Grankulla Torstaina 8.9.2011 kello 18-21 Psst! Katso liikkeiden

Lisätiedot

On aika åter. n Grankulla stads enastående konstsamling omfattar sammanlagt ca 450 verk. Nedan Håkan Brunbergs oljemålning Salutorget från 1970-talet.

On aika åter. n Grankulla stads enastående konstsamling omfattar sammanlagt ca 450 verk. Nedan Håkan Brunbergs oljemålning Salutorget från 1970-talet. Sisältää kaupungin virallisia tiedotteita Innehåller stadens officiella meddelanden No Nr 15/10.12.2013 20.1.2014 Kauniaisten paikallislehti Lokaltidningen för Grankulla KAI KUUSISTO Kauniaislaisen Henrik

Lisätiedot

JÄTTEIDEN LAJITTELU- OHJEET

JÄTTEIDEN LAJITTELU- OHJEET JÄTTEIDEN LAJITTELU- OHJEET Asikkala Heinola Hollola Hämeenkoski Kärkölä Lahti Myrskylä Nastola Orimattila Padasjoki Pukkila Sysmä SISÄLLYSLUETTELO Kerros- ja rivitalojen lajitteluohjeet... 4 Omakoti-

Lisätiedot

Kuka ostaisi asemarakennuksen?

Kuka ostaisi asemarakennuksen? Sisältää kaupungin virallisia tiedotteita Innehåller stadens officiella meddelanden No Nr 3/ Kauniaisten paikallislehti Lokaltidningen för Grankulla Thomas Romantschuk Kuka ostaisi asemarakennuksen? Bruno

Lisätiedot

Jäsentietoa Medlemsinfo Hyödyllistä tietoa jäsenyydestä Nyttig information om medlemskapet

Jäsentietoa Medlemsinfo Hyödyllistä tietoa jäsenyydestä Nyttig information om medlemskapet Jäsentietoa Medlemsinfo Hyödyllistä tietoa jäsenyydestä Nyttig information om medlemskapet Hyödyllistä tietoa, ota talteen! * * * Nyttig information, spara bilagan! Toimisto Kansli Hietalahdenranta 15

Lisätiedot

1/2009 SEUTULEHTI REGIONBLADET

1/2009 SEUTULEHTI REGIONBLADET 1/2009 SEUTULEHTI REGIONBLADET Yritysneuvontaa yhdeltä luukulta All företagsrådgivning under samma tak 4 Suklaantekijäksi sattumalta Chokladmakare av en slump 11 Koulu on kylän sielu Skolan är byns själ

Lisätiedot

asukas invånaren A-yhtiöt toivottaa asukkailleen rauhallista ja turvallista joulua A-bolagen tillönskar sina invånare en fridfull och trygg jul

asukas invånaren A-yhtiöt toivottaa asukkailleen rauhallista ja turvallista joulua A-bolagen tillönskar sina invånare en fridfull och trygg jul asukas invånaren www.a-yhtiot.fi 4 2012 A-yhtiöiden tiedotusja sidosryhmälehti A-bolagens info- och intressenttidning A-yhtiöt asumispalveluja vauvasta vaariin - asumisen vahva osaaja A-yhtiöt toivottaa

Lisätiedot

Vuoden yrittäjät ylistävät kauniaislaisten terveellistä elämäntapaa. Oj, vad skönt utbrast Eeva Petersen efter Irma Eklunds nackbehandling

Vuoden yrittäjät ylistävät kauniaislaisten terveellistä elämäntapaa. Oj, vad skönt utbrast Eeva Petersen efter Irma Eklunds nackbehandling Sisältää kaupungin virallisia tiedotteita No Nr 2/9.2. 1.3.2010 Innehåller stadens officiella meddelanden Kauniaisten paikallislehti Lokaltidningen för Grankulla KUVA-ARKISTO/BILDARKIV/MARCUS SANDELL Treeniohjelmassa

Lisätiedot

Matkailupalveluiden kartoitus Kartläggning av turismtjänster Loppuraportti / Slutrapport

Matkailupalveluiden kartoitus Kartläggning av turismtjänster Loppuraportti / Slutrapport Matkailupalveluiden kartoitus Kartläggning av turismtjänster Loppuraportti / Slutrapport 15. heinäkuuta 2010 15. juli 2010 Länsi-Uudenmaan AKO:n toimeksiannosta På uppdrag av AKO Västnyland Visit Southpoint

Lisätiedot

Mikael Jakobsson, Foto/Kuva: P. Salonen

Mikael Jakobsson, Foto/Kuva: P. Salonen LEDARE PÄÄKIRJOITUS Förändringar Regeringen Katainen I har en kommunreform som en av de viktigaste strategiska åtgärderna i sitt regeringsprogram. Behovet av en reform är uppenbar. Vi står infor stora

Lisätiedot

ENERGILÖSNINGAR ENERGIARATKAISUJA KIMITOÖNS KOMMUN KEMIÖNSAAREN KUNTA

ENERGILÖSNINGAR ENERGIARATKAISUJA KIMITOÖNS KOMMUN KEMIÖNSAAREN KUNTA ENERGILÖSNINGAR ENERGIARATKAISUJA KIMITOÖNS KOMMUN KEMIÖNSAAREN KUNTA 1 INNEHÅLL / SISÄLTÖ: 4-5 JORDVÄRMEKABLAR I SJÖN + VATTENBURNA SOLPANELER / MAALÄMPÖÄ MERESTÄ + VESIKIERTOISET AURINKOPANEELIT 6-7

Lisätiedot

Emoyhtiön ongelmat eivät liity Hairstore Graniin Frisersalongen i Grankulla har rena papper

Emoyhtiön ongelmat eivät liity Hairstore Graniin Frisersalongen i Grankulla har rena papper Sisältää kaupungin virallisia tiedotteita Innehåller stadens officiella meddelanden No Nr 13/ 3. 23.11.2009 Suomen suurin kampaamoketju Hairstore tuomittiin jälleen uudesta työrikoksesta. Kuvassa kampaaja

Lisätiedot

Kauniaisten paikallislehti

Kauniaisten paikallislehti Sisältää kaupungin virallisia tiedotteita Innehåller stadens officiella meddelanden No Nr 2/ Kauniaisten paikallislehti Lokaltidningen för Grankulla ANNIKA MANNSTRÖM Talous Ekonomi Mitä Kauniaisten pankit

Lisätiedot