Rosk n Roll Oy Ab & Länsi-Uudenmaan jätelautakunta ASIAKASLEHTI 1/2011 Rosk n Roll Oy Ab & Västra Nylands avfallsnämnd KUNDTIDNING 1/2011

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Rosk n Roll Oy Ab & Länsi-Uudenmaan jätelautakunta ASIAKASLEHTI 1/2011 Rosk n Roll Oy Ab & Västra Nylands avfallsnämnd KUNDTIDNING 1/2011"

Transkriptio

1 Rosk n Roll Oy Ab & Länsi-Uudenmaan jätelautakunta ASIAKASLEHTI 1/2011 Rosk n Roll Oy Ab & Västra Nylands avfallsnämnd KUNDTIDNING 1/2011 Rosk n Rollin vuosikertomus 2010 ilmestyy toukokuussa: Rosk n Rolls årsberättelse för år 2010 utkommer i maj: MATTI RAJALA Kesäasukkaiden jätekimpan perustamisella kiire Kesäasukkaiden jäteastiatyhjennykset alkavat toukokuun alussa. Kimppa-astian perustamisesta olisi hyvä tehdä ilmoitus jätelautakunnalle huhtikuun puoliväliin mennessä. Sähköinen perustamislomake löytyy osoitteesta Kimppailmoituksen voi tehdä myös sähköpostitse: Grunda avfallssammanslutningen för fritidsbostaden nu Tömningarna av fritidsbostädernas avfallskärl börjar i maj. Om man önskar grunda en sammanslutning är det skäl att före mitten av april göra en anmälan till Västra Nylands avfallsnämnd. För detta ändamål finns det en elektronisk anmälningsblankett på adressen Anmälan kan även göras per e-post till Tehoa haja-asutuksen jätevesihuoltoon Mökkiroskista tyhjennetään neljä kuukautta Kesäasukkaiden jäteastioiden tyhjennykset alkavat toukokuun alussa automaattisesti. Länsi-Uudenmaan jätelautakunnan kunnissa (Hanko, Inkoo, Siuntio, Sammatti, Nummi-Pusula, Raasepori, Vihti ja Karkkila) jätehuoltomääräykset edellyttävät, että kesäasunnon jäteastia tyhjennetään neljän kuukauden ajan Mikäli haluat kesäasuntosi astiatyhjennysten jatkuvan syksyllä pitempään, ota yhteyttä Rosk n Rollin kuljetuspalveluun Avfallskärlet vid stugan töms under fyra månader Tömningen av fritidsbostädernas avfallskärl startar automatiskt i början av maj. I Västra Nylands avfallsnämnds kommuner (Hangö, Ingå, Sjundeå, Sammatti, Nummis-Pusula, Raseborg, Vichtis och Högfors) kräver avfallshanteringsbestämmelserna att avfallskärlet vid fritidsbostaden töms under fyra månaders tid mellan den 1.5. och den I fall man önskar att tömningarna vid fritidsbostaden fortsätter längre in på hösten lönar det sig att kontakta Rosk n Rolls transportservice tfn Haja-asutuksen jätevesihuollossa syntyvien jätteiden keräystä, käsittelyä ja valvontaa tullaan lähivuosina tehostamaan Länsi-Uudellamaalla. Rosk n Roll on mukana työryhmässä, joka on tehnyt suunnitelman sako- ja umpikaivolietteiden keräyksen tehostamisesta. Suunnitelma on parhaillaan lausuntokierroksella kuntien ympäristölautakunnissa. Effektiv hantering av avloppsvatten på glesbygden Insamlingen, behandlingen och övervakningen av de avfall som uppkommer vid avloppsvattenhanteringen på glesbygden kommer att effektiveras i Västnyland under inkommande år. Rosk n Roll deltar i en arbetsgrupp som gjort upp en plan för effektiverandet av slaminsamlingen från slambrunnar och slutna system. För tillfället är planen på utlåtanderunda vid kommunernas miljönämnder.

2 Jätetiedolla voittoon netissä Rosk n Rollin kotisivuilla, osoitteessa fi, voi testata jätetietoaan pelaamalla Jätevisaa. Peliin osallistuneiden kesken arvotaan kuukausittain mm. lahjakortteja ja elektroniikkaa. Rosk n Rollilta e- lasku E-lasku on pankkien kehittämä, turvallinen tapa vastaanottaa ja maksaa esim. ekomaksut ja jätelaskut sähköisesti. Tee e-laskusopimus omassa verkkopankissasi. Valitse verkkopankissa Rosk n Roll Oy Ab laskuttajaluettelosta. Laskuttajan yksilöintitietoa kysyttäessä, näppäile laskun viitenumero Rosk n Roll:n viimeisestä laskusta. Kutsu asiantuntija neuvomaan Rosk n Rollin neuvojat tavoittivat vuonna 2010 lähes sadalla neuvontatilaisuudellaan yli 3000 alueen asukasta ja kesäasukasta. Tilaa neuvoja taloyhtiösi kokoukseen, päiväkotiin tai kouluun. Neuvojat ottavat vastaan myös hengen ryhmiä Munkkaan jätekeskuksen Roskarasteille. Ota yhteyttä , Osoitteenmuutos myös Rosk n Rolliin Oletko muuttamassa, vai vaihtuiko osoitteesi jo? Muista tehdä osoitteenmuutos myös Rosk n Rolliin osoitteella Julkaisija/Utgivare: Rosk n Roll Oy Ab, p./t , ja/och Länsi-Uudenmaan jätelautakunta/ Västra Nylands avfallsnämnd, p./t Munkkaanmäki 51/Mukabacken 51, Lohja/Lojo Tryckeri: Suomen lehtiyhtymä Oy, 2011 Uusi jätelaki on askel oikeaan suuntaan Uusi jätelaki hyväksyttiin eduskunnassa maaliskuussa Jostain syystä asias-ta on tiedotettu erittäin vähän, vaikka lain pitkässä valmisteluvaiheessa oli esillä monenlaista keskustelua ja lobbausta. Laki on raamilaki, ja jätteen tuottajiin suoraan vaikuttavat muutokset tulevat näkyviin myöhemmin valtioneuvoston ase-tuksissa ja kuntien jätehuoltomääräyksissä. Ennakoidut muutokset alueemme jä-tehuoltokäytäntöihin ovat melko pienet. Eräs tärkeimmistä asetuksista on bioha- Riksdagen godkände den nya avfallslagen i mars Av någon anledning har informationen varit mycket knapphändig trots att det diskuterades och lobbades väldigt mycket under lagens långa beredning. Lagen är en ramlag, och de direkta ändringarna för avfallsproducenterna realiseras senare i form av statsrådets förordningar och kommunernas avfallshanteringsbestämmelser. De förväntade ändringarna i vårt områdes avfallspraxis är rätt små. En av de viktigaste förord-ningarna gäller förbud att deponera bionedbrytbart och brännbart avfall på sop-tipp. Denna förordning väntas joavan ja polttokelpoisen jätteen kaatopaikkakielto. Tämän on ennakoitu astuvan voimaan vuonna 2016, mutta alueellamme asia on jo kauan otettu huomioon, ja tulemme täyttämään vaatimuksen jo vuonna 2014, kun Vantaan jätevoimala käynnistyy ja alueemme polttokelpoinen jäte toimitetaan sinne. Jätelaki vahvistaa jossain määrin kuntien ja niiden omistamien jätelaitosten ku-ten Rosk n Rollin asemaa. Vastuualue laajenee hieman, ja uusi träda i kraft år 2016, men vi har redan länge beaktat saken och kommer att fylla kraven redan år 2014 då Vanda avfallskraftverk kör igång och vårt brännbara avfall körs dit. Avfallslagen stärker i viss mån kommunernas och deras avfallsverks, såsom Rosk n Rolls, ställning. Ansvarsområdet utvidgas en aning, och en ny paragraf säger att kommunerna i sista hand också ansvarar för näringslivets samhällsav-fall och inte bara avfall från hushåll och offentlig service. Avfallslagen stärker kommunernas regionala samarbete. Den regionala avfalls-nämnden som pykälä sanoo, että viime kädessä, yksityisen palvelutarjonnan puuttuessa, kunnat vastaavat myös elinkeinoelämän yhdyskuntajätteestä eikä vain kotitalouksien ja julkisen palve-lun jätteistä. Jätelaki vahvistaa kuntien välistä alueellista yhteistyötä. Vuonna 2006 perustettu alueellinen jätelautakunta tulee pakolliseksi kuntien yhteiseksi jätehuoltoviran-omaiseksi siellä missä kuntien osakeyhtiö hoitaa käytännön palvelutehtäviä kun-tien puolesta. Tämä tarkoittaa meillä sitä, että Lohja ja Karjalohja tulevat mukaan jätelautakuntaan, josta nämä kunnat jäivät pois erilaisen kuljetusjärjestelmän takia. Mukaantulo edellyttää sopimuksen muuttamista, ja se on hyväksyttävä kaikissa lautakunnan jäsenkunnissa. Sopimusneuvotteluille on syytä toivottaa hyvää menestystä. Stig Lönnqvist toimitusjohtaja Den nya avfallslagen är ett steg i rätt riktning MATTI RAJALA grundades år 2006 blir en obligatorisk, interkommunal avfalls-myndighet i de kommunerna där ett kommunalt bolag sköter de praktiska servi-ceuppdragen för kommunernas del. Hos oss betyder detta att Lojo och Karislojo kommer med i nämnden. Dessa kommuner blev utanför nämnden på grund av olika transportsystem. Avtalet som gäller nämnden måste ändras, och ändringen måste godkännas i alla nämndens medlemskommuner. Det är allt skäl att önska lycka till åt avtalsunderhandlingarna. Stig Lönnqvist, verkställande direktör

3 Jätepisteelle vain vuosimaksulla Jätepisteiden käyttäminen on yksi kolmesta vaihtoehdosta liittyä haja-asutusalueella jätelain edellyttämään järjestettyyn jätteenkuljetukseen. Jätepisteen käytöstä veloitetaan vuosimaksu. Kaikilta Rosk n Rollin alueen kiinteistöiltä perittävä ekomaksu ei oikeuta jätepisteen käyttöön. Ekomaksulla voi käyttää mm. yli 130 ekopistettä, joilla vastaanotetaan hyötyjätteitä. Årsavgiften ger fastigheten rätt att använda sopterminalen Att använda sopterminalerna för blandavfall är ett av de tre alternativ fastigheter vid glesbygden har då de ansluter sig till en ordnad avfallshantering enligt lagen. Då fastigheten registrerat sig som sopterminalanvändare faktureras en årsavgift för denna service. Ekoavgiften Uudet urakoitsijat aloittavat Karkkilassa ja Vihdissä Uusi urakoitsija aloittaa Karkkilan jätekuljetusten hoidon toukokuun alussa. Vihdissä puolestaan uudet urakoitsijat aloittavat syyskuun alussa. Uusien urakoitsijoiden myötä sekajätteen syväkeräysastioiden käyttö tulee mahdolliseksi. Kaikki Rosk n Rollin jäteasemat ovat huhtikuusta lokakuun loppuun avoinna myös lauantaisin klo Pesuautot kiertävät kesällä Kaikki Rosk n Rollin tyhjentämät sekaja biojäteastiat pestään vuosittain huhtikuun ja lokakuun välisenä aikana. som alla hushåll på Rosk n Rolls område betalar, berättigar inte användningen av sopterminalerna. Däremot ger en betald ekoavgift rätten att använda över 130 ekopunkter med kärl för återvinningsbart avfall. Vuosi-ilmoitus kimpparoskiksesta toukokuun loppuun mennessä Kimppajäteastioista, joita käyttää yli viisi taloutta, on tehtävä vuosi-ilmoitus. Ilmoitus on tehtävä myös, mikäli kimppalaisten tietoihin tulee muutoksia. Vuosi-ilmoitukset tehdään mennessä tai roskaraati.fi. En årsanmälan för avfallssammanslutningen bör göras till och med slutet av maj För avfallssammanlutningar som används av fem hushåll eller mer, bör en årsanmälan göras till och med den Även i sådana fall då uppgifterna gällande sammanslutningens medlemmar ändrar bör en anmälan göras. Dessa anmälningar kan man göra på adressen eller per e-post till Nya entreprenörer i Högfors och Vichtis Avfallstransporterna i Högfors sköts av en ny entreprenör från och med maj och transporterna i Vichtis av nya entreprenörer från och med september. Detta medför en möjlighet till användning av djupinsamlingskärl för blandavfall. Från april till oktober håller alla Rosk n Rolls sopstationer portarna öppna lördagar kl Tvättbilarna ambulerar under sommaren Alla de blandavfallskärl Rosk n Roll tömmer tvättas årligen under tiden apriloktober. Kunskap i avfallshantering kan ge vinster på webben På Rosk n Rolls webbplats kan man spela Jätevisa frågespelet och testa sin kunskap i avfallshanteringen. De som deltagit i spelet deltar i en utlottning av bland annat presentkort och elektronik. En e-faktura av Rosk n Roll E-fakturan som bankerna utvecklat ger kunden en möjlighet till en trygg elektronisk mottagning och betalning av bland annat ekoavgifter och avfallsavgifter. Gör ett e-faktureringsavtal i den egna internetbanken. Välj Rosk n Roll i förteckningen över fakturerare. Skriv in referensnumret från Rosk n Rolls senaste faktura i fältet för fakturerarens identifieringsuppgifter. Bjud in en expert och få information om avfallshanteringen I de uppemot hundra rådgivningstillfällen som Rosk n Rolls rådgivare höll år 2010 nådde man över 3000 invånare och fritidsboende på området. Beställ en rådgivare till husbolagets bolagsstämma, daghemmet eller skolan. Rådgivarna tar även emot grupper på personer för besök vid sopstigen på Munka avfallscentral. Tag gärna kontakt per tfn eller per e-post fi. Gör en adressändring till Rosk n Roll Har du tänkt flytta, eller har din adress ändrat? Kom ihåg att även göra en adressändring till Rosk n Roll till exempel per e-post rosknroll.fi.

4 Rosk n Roll palveluksessasi Hangon jäteasema Suursuo, puh Jäteasemaa hoitaa Sabina Poutiainen Ky kesällä : ma ja ke 10-18, ti 10-17, la 9-12 talvella : ma ja ke 10-18, ti 10-17, la suljettu Inkoon jäteasema (Arokotka) Inkoon Rannikkotie 1393, puh Jäteasemaa hoitaa Ralf Nyman Öb ti, to 13-18, la 9-12 Karjaan jäteasema Furusvedintie, puh Jäteasemaa hoitaa Ralf Nyman Öb ma, ke, pe 13-18, la 9-12 Karjalohjan jäteasema Sammatintie 330, Rosk n Roll till din tjänst Ekenäs sopstation, Horsbäck Ingenjörsvägen, tfn Lassila & Tikanoja Oyj mån, ons 11-18, tis, tors, fre 11-16, lör stängt mån, ons, 11-18, tis, tor, fre 11-16, lör 9-12 Hangö sopstation Stormossen, tfn Sabina Poutiainen Kb mån och ons 10-18, tis 10-17, lör 9-12 mån och ons 10-18, tis 10-17, lör stängt Högfors sopstation, Pitkälä Puhdistamontie, tfn M-Itella Posti Oyj IK-Itella Posti Oyj puh Jäteasemaa hoitaa Rakennus ja Saneeraus Nieminen Oy kesällä : ke 16-18, la 9-12 talvella : la 9-12 Karkkilan jäteasema, Pitkälä Puhdistamontie, puh Jäteasemaa hoitaa Eino Helenius Ky kesällä : ma, ke 15-19, la 9-12 talvella : ma, ke 15-18, la 9-12 Munkkaan jätekeskus, Lohja Munkkaanmäki 51, puh Jäteasemaa hoitaa Rosk n Roll Oy Ab ma 7-19, ti-pe 7-18, la 9-12 Eino Helenius Ky mån, ons 15-19, lör 9-12 mån, ons 15-18, lör 9-12 Ingå sopstation, Stäppörnen Ingå kustvägen 1393, tfn Ralf Nyman Öb tis, tors 13-18, lör 9-12 Karis sopstation Furusvedsvägen, tfn Ralf Nyman Öb mån, ons, fre 13-18, lör 9-12 Karislojo sopstation Sammatintie 330, tfn Rakennus ja Julkinen tiedote, jaetaan kaikkiin talouksiin. Officielt meddelande, delas ut till alla hushåll. Arkisin klo Vardagar kl Kuljetus Transport Neuvonta Rådgivning Laskutus Fakturering h: Pusulan jäteasema Murrontie 17, puh Jäteasemaa hoitaa Jukka Juvankoski ky ti, to 16-19, la 9-12 Tammisaaren jäteasema, Horsbäck Insinöörintie 6, puh Jäteasemaa hoitaa Lassila & Tikanoja Oyj kesällä : ma, ke 11-18, ti, to, pe 11-16, la 9-12 talvella : ma, ke 11-18, ti, to, pe 11-16, la suljettu Vihdin jäteasema, Koivissilta Kumpunotkolantie, puh Jäteasemaa hoitaa Karkkilan Kaivuu ja Kuljetus Oy ti, ke, pe 12-18, la 9-12 Saneeraus Nieminen Oy på sommaren : ons 16-18, lör 9-12 på vintern : lör 9-12 Munka avfallscentral, Lojo Munkabacken 51, tfn Rosk n Roll Oy Ab mån 7-19, tis-fre 7-18, lör 9-12 Pusula sopstation Murrontie 17, tfn Jukka Juvankoski Ky tis, tors 16-19, lör 9-12 Vichtis sopstation, Koivissilta Kumpunotkolantie, tfn Karkkilan Kaivuu ja Kuljetus Oy tis, ons, fre 12-18, lör 9-12

5 Kevätkierros 2011 Vårturen Joonas & Romulus Kesäkierros 2011 Sommarturen Måndag/maanantai Snappertuna, brandstationen/paloasema, Gamla kustvägen 658/Vanha Rannikkotie Ekenäs/Tammisaari, marknadsplanen/markkinapaikka, Flemingsgatan/Fleminginkatu Trollböle, Vesterby kiosk/vesterbyn kioski, Stamvägen-Trollbölevägen/Kantatie-Trollbölentie Österby, föreningsgården/seurantalo, Österbyvägen 51/Österbyntie 51 Tisdag/tiistai Prästkulla, föreningsgården/seurojentalo, Nitlaxvägen 12/Nitlaxintie Bromarv, sommartorget/kesätori, Vättlaxvägen-Lillnäsvägen/Vättlaxintie-Lillnäsintie Tenala/Tenhola, f.d. servicestationen/ent. huoltoasema, Sockenvägen-Östra Ringvägen/Pitäjäntie-Itäinen Rengastie Hulta, Fylgia, uf-huset/fylgia, ns-talo, Trollshovdavägen 29/Trollshovdantie 29 HANKO/HANGÖ Keskiviikko/onsdag Kaupunki/Staden, Kappelisatama/Kapellhamnen, Kappelisatamantie/Kapellhamnsvägen Kaupunki/Staden, vanha keksitehdas/gamla kexfabriken, Santalantie 2/Sandövägen Täktom, koulu/skolan, Täktomintie 432/Täktomvägen Lappohja/Lappvik, kauppa/butiken, Satamatie 79/Hamnvägen 79 INKOO/INGÅ Torsdag/torstai Ny! Degerby, kiosken/kioski, Degerbyvägen/Degerbyntie Uusi! Ingå kby/inkoo kk, måbåtshamnen/pienvenesatama Strandvägen/Rantatie Västankvarn Gård, mittemot lågstadiet/ala-astetta vastapäätä, Västankvarnvägen 398/Västankvarnintie 398 Måndag/maanantai Billnäs/Pinjainen, KELMUs gård/kelmun piha, Bruksvägen 10/Ruukintie Pojo kby/pohja kk, torget/tori, Centrumpromenaden/Keskusraitti Fiskars/Fiskari, torget/tori, Åkerraden/Peltorivi Skarpkulla, muséet/museo, Skarpkulla Tisdag/tiistai Backgränd, Seppälä, Backgrändsvägen 660/Backgrändintie Svartå/Mustio, stadens depå/kaupungin varikko, Lindersvägen-Järnvägen/Linderintien ja rautatien rist Grundsjö/Kaunislahti ekopunkt/ekopiste, Grundsjövägen 99/Kaunislahdentie Lövkulla, kiosk/kioski, Dönsbyvägen/Dönsbyntie Bäljars, esiktningsstationen/katsastusasema, Ekenäsvägen 55/Tammisaarentie 55 SIUNTIO/SJUNDEÅ Keskiviikko/onsdag Niemenkylä/Näsby, Björknäsin seurantalo/björknäs föreningshus, Niemenkyläntie 922/Näsbyvägen Borgvik, seurantalo/föreningshuset, Itäinen Kuninkaantie 148/Östra kungsvägen Siuntio as/sjundeå st, ekopiste/ekopunkt, Flemingintie-Åke Tottintie/Flemingsvägen-Åke Tottsvägen Lappers, Västanlid seurantalo/västanlid föreningshus, Bäcksintie/Bäcksvägen NUMMI-PUSULA Tiistai/tisdag Kärkölä, kylätalo/byahuset, Kärköläntie Ikkala, Ikkalan koulu/ikkala skola, Koulutie Leppäkorpi, työväentalo/folkets hus, Leppäkorventie Nummi, kunnantalo/kommunhuset, Siipoontie Saukkola, St1, Sammatintie Koisjärvi, koulu/skolan, Retlahdentie 15 LOHJA/LOJO Keskiviikko/onsdag Lohjansaari/Lojoön, Paavolan seurojentalo/paavola föreningshus, Pietiläntie Virkkala/Virkby, ruotsinkielinen ala-aste/svenska lågstadiet, Petter Forsströmintie 1/Petter Forsströmsvägen Ojamo, Citymarket (ent./f.d. Shell), Ojamonharjuntie/Ojamoåsvägen Keskilohja, Lemminkäistä vastapäätä/mittemot Lemminkäinen, Puistokatu 24/Parkgatan Lohja as/lojo st, Linderin koulu/linder skola, Mäntynummenkuja 5/Tallåsgränd Lieviö/Skräddarskog, seurantalo/föreningshuset, Muijalantie/Muijalavägen KARJALOHJA-LOHJA Torstai/torsdag KARISLOJO-LOJO Karjalohja/Karislojo, S-Market, Hakosenkuja Sammatti, ent. huoltoasema/f.d. servicestationen, Lönnrotintie Karstu, koulu/skolan, Karstuntie 1145/Karstuvägen Routio, Roution koulu/routio skola, Havumetsäntie 4/Barrskogsvägen Lohja/Lojo, ekopiste/ekopunkt, Aurlahti/Aurlax KARKKILA-VIHTI Maanantai/måndag Biojäte Ruuantähteet, hedelmien ja vihögfors-vichtis hannesten kuoret, kalanperkeet, Karkkila/Högfors, tori/torget, Tammelantie kahvin- ja teenporot, talouspa Ahmoo, koulu/skolan, Maikkalantie 51 peri, pilaantuneet elintarvikkeet Haavisto, paloasema/brandstationen, Vihtijärventie 647 kompostoriin tai Vihtijärvi, koulu/skolan, Kouluntie 41 biojäteastiaan (maksullinen) Haimoo, koulu/skolan, Haimoontie 378 Tiistai/tisdag Olkkala, koulu/skolan, Koulurinne 2 Haravointijäte Vanjärvi, koulu/skolan, Haagantie 15 Puiden ja pensaiden lehdet, kasvi Jokikunta, koulu/skolan, Vanjoentie 29 maan ja kukkapenkkien perkuujätteet Vihdin kk/vichtis kby, linja-autoasema/busstationen, Helsingintie kompostoriin tai Hiidenranta, Hiidenrannan koulu/hiidenranta skola, Tiesmäenkuja 6 jäteasemalle (maksuton, jos ei sisällä risuja ja Keskiviikko/onsdag oksia) Otalampi, Ruskopirtti, Porintie Siippoo, Neste, Vanha Porintie 1371 Keräyskartonki Ojakkala, Auto-Nyholm, Lahdentie Puhdas, kuiva pahvi ja kartonki Tervalampi, koulu/skolan, Tervalammentie 408 kuten maito- ja mehupurkit, Nummela, ABC, Asemantie muro-, keksi- ja munapakkauk- HANKO/HANGÖ Maanantai/måndag Hanko/Hangö, Hangonkylän satama/hangöby hamn, Tiilitehtaantie/Tegelbruksvägen Hanko/Hangö, Kappelisatama/Kapellhamnen, Kappelisatamantie/Kapellhamnsvägen Lappohja/Lappvik, Predium, Järnonsalmentie/Järnösundsvägen Tisdag/tiistai Sommarö, sommartorget/kesätori, Sommarövägen/Sommaröntie Baggö, hamnen/satama, Baggövägen/Baggöntie Gammelboda, f.d. stocklastningsplatsen/ent. tukkien lastauspaikka, Baggövägen-Båssbölevägen/ Baggöntie-Båssbölentie Onsdag/keskiviikko Sandnäsudd, P-platsen/P-paikka, Sandnäsuddvägen 372/Sandnäsuddintie Box, butiken/kauppa, Boxvägen/Boxintie Höstnäs, bryggan/laituri, Höstnäsvägen/Höstnäsintie Torsdag/torstai Vättlax, Vättlaxvägen-Brinkbackavägen/Vättlaxintie-Brinkbackantie Bromarv, sommartorget/kesätori, Vättlaxvägen-Lillnäsvägen/Vättlaxintie-Lillnäsintie Tenala kby/tenhola kk, f.d. servicestationen/ent. huoltoasema, Sockenvägen-Östra Ringvägen/Pitäjäntie-Itäinen Rengastie Måndag/maanantai KARJALOHJA/KARISLOJO Pojo/Pohja, torget/tori, Centrumpromenaden/Keskusraitti Antskog/Ansku, f.d. torget/ent. tori, Harabackavägen-Antskogvägen/Harabackantie-Antskogintie Karjalohja/Karislojo, Finngulf Yachts, Teollisuustie Svartå/Mustio, stadens depå/kaupungin varikko, Lindersvägen-Järnvägen/Linderintien ja rautatien rist. INKOO/INGÅ Tisdag/tiistai Ingå kby/inkoon kk, småbåtshamnen/pienvenesatama, Strandvägen/Rantatie Fagervik, caféet/kahvila, Fagerviksvägen-Fagervik skolväg/fagervikintie-fagervikin koulutie Orslandet, butiken/kauppa, Valhallavägen 21/Valhallantie 21 KARKKILA - NUMMI-PUSULA - LOHJA Keskiviikko/onsdag HÖGFORS - NUMMIS-PUSULA-LOJO Karkkila/Högfors, Kovelo, Riimalantie Kärkölä, Kärkölän kylätalo/kärkölä byahus, Kärköläntie Nummi-Pusula, Karisjärven ent. koulu/karisjärvi f.d. skola, Ahonpääntie Hiidenniemi, P-paikka/P-platsen, Valtatie 1 varressa/invid Riksväg 1 KARJALOHJA - LOHJA Torstai/torsdag KARISLOJO - LOJO Karjalohja/Karislojo, koulu/skolan, Koulukuja Sammatti, ent. huoltoasema/f.d. servicestationen, Lönnrotintie Hormajärvi, Hiiden koulu/skola, Karstuntie Lohja/Lojo, Aurlahti/Aurlax, Rantapuisto/Strandparken Lohjansaari/Lojoön, Paavolan seurojentalo/paavola föreningshus, Pietiläntie Maanantai/Måndag Vihtijärvi, koulun piha/skolans gård, Kouluntie Vihti kk/vichtis kby, linja-autoasema/busstationen, Helsingintie Sammatti, ent. huoltoasema/f.d. servicestationen, Lönnrotintie Hormajärvi, Hiiden koulu/skola, Karstuntie Lohja/Lojo, Aurlahti/Aurlax, Rantapuisto/Strandparken Lohjansaari/Lojoön, Paavolan seurojentalo/paavola föreningshus, Pietiläntie Maanantai/Måndag Vihtijärvi, koulun piha/skolans gård, Kouluntie Vihti kk/vichtis kby, linja-autoasema/busstationen, Helsingintie Lajittelu sujuvaksi - Återvinn smidigt Näin Joonas- ja Romulus-palvelu toimii keräys on maksuton kotitalouksille mitään jätettä ei saa jättää keräyspaikalle etukäteen Vaarallisen jätteen auto Joonas Joonas-autoon voi tuoda vaarallisia jätteitä kuten: jäteöljyt, öljynsuodattimet ja muut öljyiset jätteet, maalit, liimat, lakat ja puunsuojakemikaalit, liuottimet, jäähdytin- ja jarrunesteet, torjunta-aineet, rotanmyrkyt, kasvinsuojeluaineet ja valokuvauskemikaalit. Metalliromun keräysauto Romulus Romulus-autoon voi jokainen asiakas tuoda korkeintaan henkilöauton peräkärryllisen metallijätettä. Muista aina vaarallista jätettä käsiteltäessä älä koskaan sekoita vaarallisia jätteitä keskenään tuo vaaralliset jätteet keräykseen mieluiten alkuperäispakkauksessa käytä ehjiä astioita tai pakkauksia, sulje korkit ja kannet tiiviisti sulje rikkoontuneet elohopealämpömittarit koteloihin luovuta ongelmajätteesi aina suoraan henkilökunnalle Kiitos, kun noudatat ohjeita tervetuloa Joonas- ja Romulus-autoille! Såhär fungerar Jonas- och Romulus-servicen insamlingen är avgiftsfri för hushållen inget avfall får lämnas på insamlingsplatserna i förväg Insamlingsbilen Jonas Till insamlingsbilen Jonas tar emot farligt avfall som kommer från hushållet såsom spillolja, oljefilter och annat oljigt avfall, målfärger, lim, lack och impregneringsmedel, lösningsmedel, kylar- och bromsvätskor, bekämpningsmedel, t.ex. råttgift och växtskyddsmedel och fotograferingskemikalier. Metallinsamlingsbilen Romulus Till insamlingsbilen Romulus kan varje kund hämta högst ett bilsläpvagnslass med metallskrot. Kom alltid ihåg när du handskas med farligt avfall blanda inte olika typer av problemavfall sinsemellan hämta helst ditt farligt avfall till insamlingen i originalförpackning använd kärl eller förpackningar som är hela och i gott skick, tillslut korkar och lock väl sätt trasiga kvicksilvertermometrar i fodralet överlåt alltid avfallet direkt till personalen Tack för att du följer anvisningarna välkommen till insamlingsbilarna Jonas och Romulus! set, jauhopussit, sixpackit, wc- ja talouspapereiden hylsyt, pahvilaatikot tietyt ekopisteet ja jäteasemat (maksuton) katso Keräyspaperi Sanoma- ja aikakauslehdet, mainokset ja kirjekuoret (myös ikkunalliset), kirjoitus-, monistus-, uusio- ja värjätty paperi paperinkeräysastiaan (maksuton) katso Kyllästetty puu Vihreä tai ruskea kyllästetty puu esim. puutarhakalusteet, laiturit ja aidantolpat. Poista suuret metalliset ym. osat. vastaanottopaikat, katso (< 1 m3 erä on maksuton) Käsitelty puu, puulevyt Maalatut, lakatut ja liimatut laudat ja levyt kuten kova- ja lastulevyt, vanerit, filmivanerit, melamiini- ja tuulensuojalevyt, laminaattilevyt, puiset huonekalut, haltex-levyt Käsittelemätön puu Raakalauta, kuormalavat polta tuli pesässä tai (ei saa sisältää muovia) Metalli Alumiinifoliot ja -vuoat, säilyketölkit, kattilat, tyhjät, kuivat maalipurkit ym. ekopisteeseen, jäteasemalle (maksuton) Polkupyörät, kottikärryt, kiukaat Bioavfall Vaarallinen jäte Krattningsavfall Pakkauslasi Matrester, frukt- och grönsaksskal, fiskrens, kaffe- och tesump, hushållspapper, förskämda livsmedel kompostorn eller bioavfallskärlet (avgiftsbelagd) Löv från träd och buskar, rensavfall från trädgårdsland och blomrabatter kompostorn eller sopstationen (tas emot avgiftsfritt om det inte innehåller ris och kvistar) Returkartong Ren och torr papp och kartong såsom mjölk- och saftburkar, fling- och kexpaket, äggkartonger mjölpåsar och omslag från sixpackar, hushålls- och WC-pappershylsor, papplådor vissa ekopunkter (avgiftsfri) se Returpapper Dags- och veckotidningar, reklamblad och kuvert (även med fönster), skriv-, kopierings- och färgat papper samt återvunnet papper insamlingskärl för papper (avgiftsfri) se Impregnerat trä Grönt eller brunfärgat trä t.ex trädgårdsmöbler och bryggor, stolpar till staket.avlägsna stora metalldelar oc. dyl. mottagningsplatser, sewww. demolite.fi (< 1 m3 parti avgiftsfritt) Behandlat trä, träskivor Målade, lackade och limmade bräder samt skivor: kovalevy -skivor,spånskiva, faner, filmfaner, melaminoch vindskyddsskivor, laminatskivor, trämöbler, haltexskivor Obehandlat trä Omålade bräder, lastpallar bränn i en eldstad eller (får inte innehålla plast) Metall Aluminiumfolie och -former, konservburkar, kastruller, tomma, torra och öppna målburkar till ekopunkten, sopstationen (avgiftsfri) Cyklar, skottkärror, bastuugnar Jäteöljyt, akut, loisteputket, energiansäästö-lamput, maalit, liimat, lakat vastaanottopisteeseen, jäteasemalle tai Joonas-autoon (kotitaloudet, maksuton). jäteasemalle (yritykset, maksullinen) Paristot niitä myyviin liikkeisiin Lasipullot ja -tölkit ekopisteeseen (maksuton) (poista korkit ja kannet, etiketit saavat jäädä). Pantilliset palautuspullot (maksuton) kauppaan tai Alkoon. Rakennusjäte Villat, purut, kaakelit, kipsilevyt, rakennusmuovit ja -paperit, muoviputket, styroksi, eristeet, tapetit, muovimatot, haltex-levyt, pinkopahvit, posliiniset WC-istuimet jne. Renkaat vastaanottopisteisiin, katso com (vanteettomat maksutta) Farligt avfall Spilloljor, ackumulatorer, lysrör, energisparlampor, målfärger, lim och lack till mottagningsplatsen, sopstationen eller problemavfallsbilen Jonas (hushåll, avgiftsfri) till sopstationen (företag, avgiftsbelagd) Batterier samlas in där de säljs Förpackningsglas Glasflaskor och burkar. till ekopunkten (avgiftsfri) (ta bort korkarna och locken, etiketterna får bli kvar). Pantförsedda flaskor till butiken eller Alko (avgiftsfri) Byggnadsavfall Isoleringsull, sågspån, kakel, gipsskivor, byggnadsplast, plaströr, styrox, isoleringmaterial, tapeter, plastmattor, haltexskivor, spännpapp, WC-stolar osv. Bildäck mottagningsplatser, (däck utan fälgar avgiftsfritt ) se com Risut ja oksat Ris och kvistar Sekajäte Blandavfall Puiden oksat, marja- ja koristepensaiden oksat, pensasaitojen ja puuvartisten perennojen leikkuutähteet, orapihlajat ja ruusut haketa itse tai vie jäteasemalle (maksuton jos ei sisällä haravointijätettä) Muovit, styroksi, likainen paperi ja pahvi, tuhka (jäähdytetty ja tiivis pakkaus), vaipat, hehkulamput, sulakkeet jne. kodin jäteastiaan (maksullinen) Huonekalut, ikkunalasit, peilit, patjat Sähkö- ja elektroniikka romu Kaikki kodin sähkölaitteet kuten jääkaapit, pakastimet, televisiot, tietokoneet, liedet ja pesukoneet, radiot, kahvinkeittimet vastaanottopisteisiin (maksuton) katso Vaatteet Puhtaat ja ehjät vaatteet ja kengät UFF-laatikoihin, kirpputoreille (maksuton) katso tai Lumput (maksullinen) kodin roska-astiaan ja jäteasemalle Kvistar från träd, bär- och prydnadsbuskar. Klipprester från häckar och från perenner, hagtorn och rosor flisa själv eller för till sopstationen (avgiftsfri, om det inte innehåller krattningsavfall) Plast, styrox, smutsigt papper och papp, aska (kall och tätt packad), blöjor, glödlampor, säkringar, lump o.s.v. lägg i hemmets sopkärl (avgiftsbelagd) Möbler, fönsterglas, speglar, madrasser Elektronikskrot Alla hemmets elapparater såsom kylskåp, frysar, datorer, televisioner, spisar och tvättmaskiner, radioapparater, kaffekokare mottagningspunkter, (avgiftsfri) se Kläder Rena och hela kläder och skor (avgiftsfri) UFF:s insamlingslådor och loppmarknader, se eller Lump (avgiftsbelagd) hemmets sopkärl och sopstationen

Rosk n Roll Oy Ab & Länsi-Uudenmaan jätelautakunta ASIAKASLEHTI 1/2010

Rosk n Roll Oy Ab & Länsi-Uudenmaan jätelautakunta ASIAKASLEHTI 1/2010 Julkinen tiedote, jaetaan kaikkiin talouksiin. Rosk n Roll Oy Ab & Länsi-Uudenmaan jätelautakunta ASIAKASLEHTI 1/2010 s.3 s. 4 s. 5 Globe Hopelle kierrätys on muotoilua ja bisnestä Kolmannes jätemaksusta

Lisätiedot

Jäteopas KESÄ 2016 KIERRÄTYSPISTEITÄ LISÄÄ NYT MYÖS MUOVI TERVETULLUT! Mitä muovinkeräykseen voi viedä?

Jäteopas KESÄ 2016 KIERRÄTYSPISTEITÄ LISÄÄ NYT MYÖS MUOVI TERVETULLUT! Mitä muovinkeräykseen voi viedä? Jäteopas KESÄ 2016 KIERRÄTYSPISTEITÄ LISÄÄ NYT MYÖS MUOVI TERVETULLUT! Lähimmän kierrätyspisteen löydät osoitteesta: www.kierratys.info Kierrätysjätteiden keräysmahdollisuudet paranevat entisestään Länsi-

Lisätiedot

Jätelajit E N E M M Ä N O S A A M I S T A. Virpi Lyytimäki 14.12.2011 1

Jätelajit E N E M M Ä N O S A A M I S T A. Virpi Lyytimäki 14.12.2011 1 Jätelajit E N E M M Ä N O S A A M I S T A Virpi Lyytimäki 14.12.2011 1 Metalli KYLLÄ metalliset purkit ja tölkit, kuivat maalipurkit tölkkien kannet, korkit einesten alumiinivuoat lämpö- ja ulkokynttilöiden

Lisätiedot

HINNASTO KOTITALOUKSILLE 4/2010 4.11.2010

HINNASTO KOTITALOUKSILLE 4/2010 4.11.2010 HINNASTO KOTITALOUKSILLE 4/2010 4.11.2010 SISÄLLYSLUETTELO: 1. JÄTEASEMIEN VASTAANOTTOHINNAT 3 2. KIINTEISTÖN JÄTEMAKSUT 4-6 Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy Ankkurikatu 8, 06100 Porvoo Asiakaspalvelu, puh.

Lisätiedot

www.eko-kymppi.fi Kainuun jätehuollon kuntayhtymä Majasaaren jätekeskus JÄTEKESKUKSEN TOIMINNOT Jätteiden vastaanotto ja käsittely

www.eko-kymppi.fi Kainuun jätehuollon kuntayhtymä Majasaaren jätekeskus JÄTEKESKUKSEN TOIMINNOT Jätteiden vastaanotto ja käsittely Kainuun jätehuollon kuntayhtymä Majasaaren jätekeskus JÄTEKESKUKSEN TOIMINNOT Jätteiden vastaanotto ja käsittely Vastaanotettavat jätelajit yhdyskuntajäte + rakennusjäte ongelmajätteet öljyiset maat muut

Lisätiedot

LAJITTELUOHJEET. Pienasema Keravan kierrätysmateriaalin tuotantolaitos Karhuntassuntie 59 04260 Kerava

LAJITTELUOHJEET. Pienasema Keravan kierrätysmateriaalin tuotantolaitos Karhuntassuntie 59 04260 Kerava LAJITTELUOHJEET Pienasema Keravan kierrätysmateriaalin tuotantolaitos Karhuntassuntie 59 04260 Kerava Puh. 010 636 7000 (yritykset) 010 636 5000 (kuluttajat) Sähköinen asiointi: www.lassila-tikanoja.fi/asioi

Lisätiedot

Kai Lehtinen. kunnioittaa luontoa s. 3 värdesätter naturen sid. 3. Jäteasemat palvelevat s. 7. Paristonkeräys loppui ekopisteillä s.

Kai Lehtinen. kunnioittaa luontoa s. 3 värdesätter naturen sid. 3. Jäteasemat palvelevat s. 7. Paristonkeräys loppui ekopisteillä s. eke- fall- 2 3 3 Tietoa jätehuollosta Länsi-Uudellamaalla Information om avfallshanteringen i Västnyland Rosk n Roll Oy Ab & Länsi-Uudenmaan jätelautakunta/västra Nylands avfallsnämnd ASIAKASLEHTI I KUNDTIDNING

Lisätiedot

Ekomaksut 01.01.2015. Yhteisen keräyspisteen väärinkäyttö. Vapaa-ajan asuntojen lukolliset jäteastiat Pienikokoinen poltettava jäte 01.01.

Ekomaksut 01.01.2015. Yhteisen keräyspisteen väärinkäyttö. Vapaa-ajan asuntojen lukolliset jäteastiat Pienikokoinen poltettava jäte 01.01. Ekomaksut Jätemaksutaulukko nro 1 /vuosi /vuosi Asunnot, joissa asuu 1 henkilö 20,00 24,8 Asunnot, joissa asuu 2 henkilöä 33,00 40,92 Asunnot, joissa asuu 3 henkilöä tai enemmän 38,00 47,12 Rivi- ja kerrostalot/asunto

Lisätiedot

Ekomaksut 01.01.2015. Yhteisen keräyspisteen väärinkäyttö. Vapaa-ajan asuntojen lukolliset jäteastiat Pienikokoinen poltettava jäte 01.01.

Ekomaksut 01.01.2015. Yhteisen keräyspisteen väärinkäyttö. Vapaa-ajan asuntojen lukolliset jäteastiat Pienikokoinen poltettava jäte 01.01. Ekomaksut Jätemaksutaulukko nro 1 /vuosi /vuosi Asunnot, joissa asuu 1 henkilö 20,00 24,8 Asunnot, joissa asuu 2 henkilöä 33,00 40,92 Asunnot, joissa asuu 3 henkilöä tai enemmän 38,00 47,12 Rivi- ja kerrostalot/asunto

Lisätiedot

Verohallinto 24.8.2015 Oikaisulautakunta PL 705 33101 TAMPERE. Jakelukohdassa mainitut kunnat. Jäsenen ehdottaminen verotuksen oikaisulautakuntaan

Verohallinto 24.8.2015 Oikaisulautakunta PL 705 33101 TAMPERE. Jakelukohdassa mainitut kunnat. Jäsenen ehdottaminen verotuksen oikaisulautakuntaan Verohallinto 24.8.2015 Oikaisulautakunta PL 705 33101 TAMPERE SaeP Anl. Jakelukohdassa mainitut kunnat Kåvit. Behand. Jäsenen ehdottaminen verotuksen oikaisulautakuntaan Verohallinnossa toimivaan Verotuksen

Lisätiedot

HINNASTO 1/2009. 1.1.2009 alkaen

HINNASTO 1/2009. 1.1.2009 alkaen HINNASTO 1/2009 1.1.2009 alkaen YHTEYSTIEDOT: DOMARGÅRDIN JÄTEASEMA Ritamäentie 20, 06200 PORVOO AVOINNA: ma-pe 7.00-19.00 Puh 020 637 7080, fax 020 637 7050 la 9.00-14.00 PIENJÄTEASEMAT MÖMOSSENIN PIENJÄTEASEMA

Lisätiedot

Roskat roskikseen. Soporna i ett sopkärl. Millainen jäteastia? s. 3 Hurdant sopkärl? 2/2007. Kestovaippa kannattaa! Tvättbara blöjor väl valt! s.

Roskat roskikseen. Soporna i ett sopkärl. Millainen jäteastia? s. 3 Hurdant sopkärl? 2/2007. Kestovaippa kannattaa! Tvättbara blöjor väl valt! s. R-Itella Oyj 2/2007 Rosk n Roll Oy Ab TIEDOTUSLEHTI I INFORMATIONSTIDNING Kestovaippa kannattaa! s. 5 Roskat roskikseen Soporna i ett sopkärl Tvättbara blöjor väl valt! s. 5 Seinäkalenteri jouluksi s.

Lisätiedot

Hinnasto. vastaanottomaksut yrityksille alkaen 1.1.2013. www.iuj.fi

Hinnasto. vastaanottomaksut yrityksille alkaen 1.1.2013. www.iuj.fi Hinnasto vastaanottomaksut yrityksille alkaen 1.1.2013 www.iuj.fi 1.6.2013 Yhteystiedot ja aukioloajat Domargårdin jätekeskus Avoinna Ritamäentie 20, 06200 Porvoo ma - pe 7-18, la 9-14 puh. 020 637 7080,

Lisätiedot

Hinnasto. yrityksille alkaen 1.1.2016. www.iuj.fi

Hinnasto. yrityksille alkaen 1.1.2016. www.iuj.fi Hinnasto yrityksille alkaen 1.1.2016 www.iuj.fi 1.1.2016 DOMARGÅRDIN JÄTEKESKUKSEN MAKSUT (PORVOO) Akut 0 0 Asbesti * 190,00 /t 235,60 /t Asfaltti * 16,82 /t 20,86 /t Betoni * 50,00 /t 62,00 /t Palakoko

Lisätiedot

XIV Korsholmsstafetten

XIV Korsholmsstafetten XIV Korsholmsstafetten 19.5.2013 Huvudklasser Öppen klass: Laget får komponeras fritt. Damklass: Laget ska endast bestå av kvinnliga löpare. Varje lag skall bestå av 6 8 löpare. Två löpare från varje lag

Lisätiedot

www.rosknroll.fi 0201 558 334

www.rosknroll.fi 0201 558 334 www.rosknroll.fi 0201 558 334 Rollella ei ole peukalo keskellä kämmentä, joten lähes kaikki rikki menneet tavarat Rolle korjaa eikä heitä pois. Etsi kuvista 5 eroavaisuutta! Rolle har inte tummen mitt

Lisätiedot

Hinnasto. yrityksille alkaen 1.1.2015. www.iuj.fi

Hinnasto. yrityksille alkaen 1.1.2015. www.iuj.fi Hinnasto yrityksille alkaen 1.1.2015 www.iuj.fi 1.1.2015 DOMARGÅRDIN JÄTEKESKUKSEN MAKSUT (PORVOO) Akut 0 0 Asbesti * 190,00 /t 235,60 /t Asfaltti * 16,82 /t 20,86 /t Betoni * 50,00 /t 62,00 /t Palakoko

Lisätiedot

HINNASTO YRITYKSILLE 5/2010 4.11.2010

HINNASTO YRITYKSILLE 5/2010 4.11.2010 HINNASTO YRITYKSILLE 5/2010 4.11.2010 SISÄLLYSLUETTELO 1. JÄTTEIDEN VASTAANOTTO TOIMINTAOHJEET 3 2. DOMARGÅRDIN JÄTEASEMAN VASTAANOTTOHINNAT 4 3. PIENJÄTEASEMIEN VASTAANOTTOHINNAT 6 4. JÄTEASTIOIDEN TYHJENNYSMAKSUT

Lisätiedot

ROSKIS TALTEEN- OTETTAVA SÄILYTÄ OPAS KESKIAUKEAMA TULEVIA TARPEITA VARTEN! Rosk n Roll Oy Ab ja Länsi-Uudenmaan jätelautakunta 2013

ROSKIS TALTEEN- OTETTAVA SÄILYTÄ OPAS KESKIAUKEAMA TULEVIA TARPEITA VARTEN! Rosk n Roll Oy Ab ja Länsi-Uudenmaan jätelautakunta 2013 SÄILYTÄ OPAS TULEVIA TARPEITA VARTEN! Rosk n Roll Oy Ab ja Länsi-Uudenmaan jätelautakunta 2013 VIHTI HANKO INKOO KARKKILA LOHJA RAASEPORI SIUNTIO VIHTI HANKO INKOO KARKKILA KI LOHJA RAASEPORI SIUN TALTEEN-

Lisätiedot

Vähennetään jätettä. Jätteen synnyn ehkäisy tarkoittaa

Vähennetään jätettä. Jätteen synnyn ehkäisy tarkoittaa JÄTEOPAS Vähennetään jätettä Jätteen synnyn ehkäisy tarkoittaa toimenpiteitä, joiden ansiosta jätettä ei synny lainkaan haitallisten ja myrkyllisten aineiden käytön vähentämistä tuotteiden uudelleenkäyttöä

Lisätiedot

Hinnasto. yrityksille alkaen 1.1.2014. www.iuj.fi

Hinnasto. yrityksille alkaen 1.1.2014. www.iuj.fi Hinnasto yrityksille alkaen 1.1.2014 www.iuj.fi 1.1.2014 DOMARGÅRDIN JÄTEKESKUKSEN MAKSUT (PORVOO) Akut 0 0 Asbesti * 190,00 /t 235,60 /t Asfaltti * 16,82 /t 20,86 /t Betoni * 50,00 /t 62,00 /t Palakoko

Lisätiedot

Rosk n Roll Oy Ab & Länsi-Uudenmaan jätelautakunta/västra Nylands avfallsnämnd Asiakaslehti Kundtidning 1/2008

Rosk n Roll Oy Ab & Länsi-Uudenmaan jätelautakunta/västra Nylands avfallsnämnd Asiakaslehti Kundtidning 1/2008 R-Itella Oyj Tietoa jätehuollosta Länsi-Uudellamaalla Information om avfallshanteringen i västra Nyland Julkinen tiedote, jaetaan kaikkiin talouksiin. Officiellt meddelande, delas ut till alla hushåll.

Lisätiedot

MUOVI- MITÄ TEHDÄ JÄTTEELLE MED ALLT PLAST- AVFALL VAD SKALL MAN GÖRA S. 4 S. 4 JÄTEPOLIISI NEUVOI JA NOSTI ESIIN SUPER- SANKAREITA S.

MUOVI- MITÄ TEHDÄ JÄTTEELLE MED ALLT PLAST- AVFALL VAD SKALL MAN GÖRA S. 4 S. 4 JÄTEPOLIISI NEUVOI JA NOSTI ESIIN SUPER- SANKAREITA S. ROSKIS Rosk n Roll Oy Ab & Länsi-Uudenmaan jätelautakunta ASIAKASLEHTI 2/2012 Rosk n Roll Oy Ab & Västra Nylands avfallsnämnd KUNDTIDNING 2/2012 MITÄ TEHDÄ MUOVI- JÄTTEELLE S. 4 VAD SKALL MAN GÖRA MED

Lisätiedot

JÄTEASEMAT HINNASTO 2012 (1.1.2012) Asikkala Heinola Hollola Hämeenkoski Kärkölä Lahti Myrskylä Nastola Orimattila Padasjoki Pukkila Sysmä

JÄTEASEMAT HINNASTO 2012 (1.1.2012) Asikkala Heinola Hollola Hämeenkoski Kärkölä Lahti Myrskylä Nastola Orimattila Padasjoki Pukkila Sysmä JÄTEASEMAT HINNASTO 2012 (1.1.2012) Asikkala Heinola Hollola Hämeenkoski Kärkölä Lahti Myrskylä Nastola Orimattila Padasjoki Pukkila Sysmä 1 SISÄLLYSLUETTELO Seitsemän jäteasemaa palveluksessasi 2 Asiointi

Lisätiedot

JÄTEHUOLTO SUOMESSA. Pullojen palautus

JÄTEHUOLTO SUOMESSA. Pullojen palautus JÄTEHUOLTO SUOMESSA Pullojen palautus Monet Suomesta ostetut limsa- ja olutpullot ja tölkit voi palauttaa kauppojen pullonpalautusautomaatteihin. Suomesta ostetut alkoholipullot voi palauttaa Alkoihin.

Lisätiedot

JÄTEASEMAT HINNASTO 2014 1.1.2014

JÄTEASEMAT HINNASTO 2014 1.1.2014 JÄTEASEMAT HINNASTO 2014 1.1.2014 Asikkala Heinola Hollola Lahti Orimattila Padasjoki Sysmä Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy SISÄLLYSLUETTELO Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy:n toimialue 2 Seitsemän jäteasemaa

Lisätiedot

Henkilötunnus Personbeteckning. Postinumero ja -toimipaikka Postnummer och -anstalt. Ammattinimike Yrkesbeteckning

Henkilötunnus Personbeteckning. Postinumero ja -toimipaikka Postnummer och -anstalt. Ammattinimike Yrkesbeteckning TYÖNANTAJA ABETSGIVAE TYÖTTÖMYYSKASSAN JÄSENEKSI / VALTAKIJA AY-JÄSENMAKSUN PEIMISEKSI / MUUTOSILMOITUS ANSLUTNINGSBLANKETT FÖ MEDLEMSKAP I JYTYS MEDLEMSFÖENING OCH OFFENTLIGA OCH PIVATA SEKTONS FUNKTIONÄES

Lisätiedot

Yhdyskuntajätteen käsittelytaksan ja järjestetyn jätteenkuljetuksen kuljetustaksan muutos

Yhdyskuntajätteen käsittelytaksan ja järjestetyn jätteenkuljetuksen kuljetustaksan muutos Yhdyskuntajätteen käsittelytaksan ja järjestetyn jätteenkuljetuksen kuljetustaksan muutos Tela 17.4.2012 Valmistelija: Kuntatekniikka, rakennuspäällikkö Risto Lehtonen, puh. 234 4384 Jätelain mukaan jätehuollosta

Lisätiedot

JÄTETAKSA voimassa 1.1.2013 lähtien. Hangossa, Inkoossa, Karkkilassa, Lohjalla, Raaseporissa, Siuntiossa ja Vihdissä

JÄTETAKSA voimassa 1.1.2013 lähtien. Hangossa, Inkoossa, Karkkilassa, Lohjalla, Raaseporissa, Siuntiossa ja Vihdissä JÄTETAKSA voimassa 1.1.2013 lähtien Hangossa, Inkoossa, Karkkilassa, Lohjalla, Raaseporissa, Siuntiossa ja Vihdissä AVFALLSTAXA i kraft fr.o.m. 1.1.2013 i Hangö, Högfors, Ingå, Lojo, Raseborg, Sjundeå

Lisätiedot

Kodin jätteiden lajitteluopas

Kodin jätteiden lajitteluopas Kodin jätteiden lajitteluopas BIOJÄTE Ruokajätteet Hedelmien ja vihannesten kuoret Kananmunankuoret Kahvin- ja teenporot suodatinpusseineen Kalanperkeet ja pienet luut Talouspaperi ja lautasliinat Kukkamulta

Lisätiedot

KUKKUROINMÄEN JÄTEKESKUS JÄTTEENKÄSITTELYHINNASTO. Hinnasto on voimassa 1.1.2014 alkaen

KUKKUROINMÄEN JÄTEKESKUS JÄTTEENKÄSITTELYHINNASTO. Hinnasto on voimassa 1.1.2014 alkaen 1/5 KUKKUROINMÄEN JÄTEKESKUS JÄTTEENKÄSITTELYHINNASTO Hinnasto on voimassa 1.1.2014 alkaen Aukioloajat ma pe klo 7 20 Vastaanotto puh. 010 841 1813 Asiakaspalvelu puh. 010 841 1818 Fax vastaanotto 05 413

Lisätiedot

Roskaräppi toi videokisan voiton s. 4 Roskrappet tog hem segern s. 4

Roskaräppi toi videokisan voiton s. 4 Roskrappet tog hem segern s. 4 Rosk n Roll Oy Ab & Länsi-Uudenmaan jätelautakunta ASIAKASLEHTI 1/2012 Rosk n Roll Oy Ab & Västra Nylands avfallsnämnd KUNDTIDNING 1/2012 Katso Joonaksen & Romuluksen aikataulu! s. 10 11 Se Jonas & Romulus

Lisätiedot

Työttömyysaste, työttömät työnhakijat ja avoimet työpaikat - Arbetslöshetstalet, arbetslösa arbetssökande och lediga arbetsplatser LOHJA - LOJO

Työttömyysaste, työttömät työnhakijat ja avoimet työpaikat - Arbetslöshetstalet, arbetslösa arbetssökande och lediga arbetsplatser LOHJA - LOJO Työttömyysaste, työnhakijat ja työpaikat - Arbetslöshetstalet, och 100 kpl/st. Kuntaliitos Sammatin kanssa 1.1.2009 - Kommunsammanslagning med Sammatti 1.1.2009 Kuntaliitos Karjalohjan ja Nummi-Pusulan

Lisätiedot

Henkilötunnus Personbeteckning. Postinumero ja -toimipaikka Postnummer och -anstalt. Ammattinimike Yrkesbeteckning

Henkilötunnus Personbeteckning. Postinumero ja -toimipaikka Postnummer och -anstalt. Ammattinimike Yrkesbeteckning TYÖNANTAJA ABETSGIVAE TYÖTTÖMYYSKASSAN JÄSENEKSI / VALTAKIJA AY-JÄSENMAKSUN PEIMISEKSI / MUUTOSILMOITUS ANSLUTNINGSBLANKETT FÖ MEDLEMSKAP I JYTYS MEDLEMSFÖENING OCH OFFENTLIGA OCH PIVATA SEKTONS FUNKTIONÄES

Lisätiedot

www.pori.fi/porinjatehuolto Yhteistyössä ympäristön ja asukkaiden eduksi.

www.pori.fi/porinjatehuolto Yhteistyössä ympäristön ja asukkaiden eduksi. www.pori.fi/porinjatehuolto Yhteistyössä ympäristön ja asukkaiden eduksi. Porin kierrätyskeskus Savipajakatu 8, 860 Pori (Tiiliruukki) Asiakaspalvelu: puh. 0 6 56 Avoinna: maanantai tiistai, torstai 9

Lisätiedot

Staden Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki

Staden Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki Sakägare/ Asianosainen Ärende/ Asia - VALREKLAM INFÖR RIKSDAGSVALET 2015 - VAALIMAI- NONTA ENNEN EDUSKUNTAVAALEJA 2015, TILLÄGG / LISÄYS Det finns tomma reklamplatser kvar i stadens valställningar och

Lisätiedot

/tyhjennys. /tyhjennys

/tyhjennys. /tyhjennys VIII JÄTEMAKSUTAULUKKO 17 Maksut 1.5.2012 alkaen Jätemaksutaksassa vahvistetaan arvonlisäveroton maksu. Arvonlisäsarakkeen maksu on kahdelle desimaalille pyöristetty likiarvo. 18 SEKAJÄTTEEN KERÄYS (Maksu

Lisätiedot

MINNE VIE ROSKAN TIE? Ei pelkkää roskaa, vaan käyttökelpoista raaka-ainetta

MINNE VIE ROSKAN TIE? Ei pelkkää roskaa, vaan käyttökelpoista raaka-ainetta MINNE VIE ROSKAN TIE? Ei pelkkää roskaa, vaan käyttökelpoista raaka-ainetta 1 JATEKUKKO.FI INFO-SARJA ROSKAA MEILTÄ KAIKILTA Jokainen meistä tuottaa vuodessa jopa 900 jalkapallon painon verran roskaa Roskaa

Lisätiedot

Torgparkeringen är för framtiden men också sammankopplad till HAB. Båda bör byggas samtidigt då man gräver.

Torgparkeringen är för framtiden men också sammankopplad till HAB. Båda bör byggas samtidigt då man gräver. Torgmöte 3½ 3.3 kl. 12:30-14 i Saima, stadshuset Kim Mäenpää presenterade projektet Skede 1 av HAB och torgparkeringen Torgparkeringen är för framtiden men också sammankopplad till HAB. Båda bör byggas

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 345/2013 vp Osasairauspäivärahan maksaminen vuosiloman ajalta Eduskunnan puhemiehelle Sairausvakuutuslain mukaan osasairauspäivärahaa maksetaan vähintään 12 arkipäivän yhtäjaksoiselta

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN Hyvä kotiväki Koti ja perhe ovat lapsen tärkein kasvuympäristö ja yhteisö. Kodin ohella päivähoidon on oltava turvallinen paikka, jossa lapsesta sekä

Lisätiedot

Ruotsinsuomalainen perheleiri 1-3 elokuuta 2014 Bergslagsgården, Sävsjön, Hällefors

Ruotsinsuomalainen perheleiri 1-3 elokuuta 2014 Bergslagsgården, Sävsjön, Hällefors Ruotsinsuomalainen perheleiri 1-3 elokuuta 2014 Bergslagsgården, Sävsjön, Hällefors Sverigefinskt familjeläger 1-3 augusti 2014 Bergslagsgården, Sävsjön, Hällefors Tervetuloa Örebron läänin ensimmäiselle

Lisätiedot

XI JÄTEMAKSUTAULUKKO 18 Maksut 1.1.2015 alkaen

XI JÄTEMAKSUTAULUKKO 18 Maksut 1.1.2015 alkaen XI JÄTEMAKSUTAULUKKO 18 Maksut 1.1.2015 alkaen Jätemaksutaksassa vahvistetaan arvonlisäveroton maksu. Arvonlisäsarakkeen maksu on kahdelle desimaalille pyöristetty likiarvo. 19 SEKAJÄTTEEN KERÄYS Pakkaavaan

Lisätiedot

Varuboden-Osla tekee Paikallisesti hyvää, 100 000 lisälahjoitus omalle alueelle Yhteensä noin 300 000 tukea paikallisille toimijoille vuonna 2015

Varuboden-Osla tekee Paikallisesti hyvää, 100 000 lisälahjoitus omalle alueelle Yhteensä noin 300 000 tukea paikallisille toimijoille vuonna 2015 Varuboden-Osla tekee Paikallisesti hyvää, 100 000 lisälahjoitus omalle alueelle Yhteensä noin 300 000 tukea paikallisille toimijoille vuonna 2015 Osuuskauppa Varuboden-Osla haluaa omalla toimialueellaan,

Lisätiedot

JÄTEOPAS pienrakentajille ja remontoijille

JÄTEOPAS pienrakentajille ja remontoijille JÄTEOPAS pienrakentajille ja remontoijille Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy Etelä-Karjalan Jätehuolto vastaa jätehuollosta yhdeksän kunnan alueella: Lappeenranta, Imatra, Lemi, Luumäki, Parikkala, Rautjärvi,

Lisätiedot

Jätehuolto Etelä-Karjalassa

Jätehuolto Etelä-Karjalassa Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy on yhdeksän eteläkarjalaisen kunnan Imatran, Lappeenrannan, Lemin, Luumäen, Parikkalan, Rautjärven, Ruokolahden, Savitaipaleen ja Taipalsaaren omistama jäteyhtiö. Tehtävänämme

Lisätiedot

sanomalehdet,aikakauslehdet,mainokset(eimuovia!),kirjekuoret(myösikkunalliset), A neloset,uusiopaperi,värillinen paperi

sanomalehdet,aikakauslehdet,mainokset(eimuovia!),kirjekuoret(myösikkunalliset), A neloset,uusiopaperi,värillinen paperi Lajitteluohjeet Paperinkeräys Postiluukustajatulostimestatulevatpaperitkeräykseen. sanomalehdet,aikakauslehdet,mainokset(eimuovia!),kirjekuoret(myösikkunalliset), A neloset,uusiopaperi,värillinen paperi

Lisätiedot

Keräyksen ja lajittelun edut:

Keräyksen ja lajittelun edut: Opas sisältää lyhyen esittelyn mikä on jätettä ja mikä on kierrätettävää raaka-ainetta sekä toimintaohjeet jätteiden käsittelystä. Ensisijaisena tavoitteena on minimaalinen jätteen tuotto. Käytä kaikkea

Lisätiedot

EKOMAKSUT 01.05.2013. Jätetaksa Oy Botniarosk Ab:n toimialueella Jätemaksutaulukko nro 1

EKOMAKSUT 01.05.2013. Jätetaksa Oy Botniarosk Ab:n toimialueella Jätemaksutaulukko nro 1 EKOMAKSUT Jätemaksutaulukko nro 1 /vuosi /vuosi Asunnot, joissa asuu 1 henkilö 20,00 24,8 Asunnot, joissa asuu 2 henkilöä 33,00 40,92 Asunnot, joissa asuu 3 henkilöä tai enemmän 38,00 47,12 Rivi- ja kerrostalot/asunto

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 857/2005 vp Vakuutusmeklaritutkinto Eduskunnan puhemiehelle 1.9.2005 tuli voimaan laki vakuutusedustuksesta (570/2005). Lain 49 :n mukaan siirtymäsäännöksistä säädetään seuraavasti:

Lisätiedot

MAATALOUSTUKI-INFOT 2013

MAATALOUSTUKI-INFOT 2013 Kuvat MMM / Mavi, kuvaajat Yrjö Tuunanen sekä Studio Tomi Aho MAATALOUSTUKI-INFOT 2013 Uudellamaalla järjestetään vuonna 2013 kymmenen maataloustuki-infoa. Infojen aiheina ovat tukiehtojen ja tukien hakemisen

Lisätiedot

Lajittelukortit. Ohjeet: ENERGIANSÄÄSTÖLAMPPU HEHKULAMPPU PILAANTUNUT RUOKA. keräysastiakortit riviin pöydälle. jätekortin oikeaksi katsomaansa

Lajittelukortit. Ohjeet: ENERGIANSÄÄSTÖLAMPPU HEHKULAMPPU PILAANTUNUT RUOKA. keräysastiakortit riviin pöydälle. jätekortin oikeaksi katsomaansa ENERGIANSÄÄSTÖLAMPPU 02 Lisätietoja lajittelusta: www.kierratys.info 3. Kukin osallistuja lajittelee vuorotellen jätekortin oikeaksi katsomaansa keräysastiaan. 4. Lopuksi tarkastetaan yhdessä ratkaisukortista

Lisätiedot

Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015

Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta 212 16.12.2014 Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015 1010/05/03/00/2014 SosTe 212 Valmistelija; palvelujohtaja

Lisätiedot

Kodin. lajitteluohjeet. voimassa 1.1.2014. Ympäristösi hyväksi

Kodin. lajitteluohjeet. voimassa 1.1.2014. Ympäristösi hyväksi Kodin lajitteluohjeet voimassa 1.1.2014 Ympäristösi hyväksi 2 Kodin lajitteluohjeet Kodin lajitteluohjeet 3 Kodin jäteastiaan Poltettava jäte hyödynnetään energiana jätevoimalassa. POLTETTAVA JÄTE kotitalousjäte

Lisätiedot

Lasten tarinoita Arjen sankareista

Lasten tarinoita Arjen sankareista Arjen sankarit Lasten tarinoita Arjen sankareista 112-päivää vietetään vuosittain teemalla Ennakointi vie vaaroilta voimat. Joka vuosi myös valitaan Arjen sankari, joka toiminnallaan edistää turvallisuutta

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 767/2001 vp Postinjakelu Kangasalan Kuohenmaalla Eduskunnan puhemiehelle Postin toiminta haja-asutusalueilla on heikentynyt. Postin jakaminen myöhään iltapäivällä ei ole kohtuullista.

Lisätiedot

Kala tapahtuma Fiske evenemang

Kala tapahtuma Fiske evenemang 1 Kala tapahtuma Fiske evenemang 1. Kokkolan kalamarkkinat Karleby fiskmarknad Kalaa myydään Suntin rannalla / Fisk säljs vid Sundet (Utanför Idrottsgården) Ohjelmallinen tapahtuma /Evenemang med programinslag

Lisätiedot

Ännu större kanalutbud för våra fiber- och kabel-tv-kunder Vieläkin laajempi kanavavalikoima kuitu- ja kaapeli-tv-asiakkaillemme

Ännu större kanalutbud för våra fiber- och kabel-tv-kunder Vieläkin laajempi kanavavalikoima kuitu- ja kaapeli-tv-asiakkaillemme Trevlig sommar! Hauskaa kesää! Ännu större kanalutbud för våra fiber- och kabel-tv-kunder Vieläkin laajempi kanavavalikoima kuitu- ja kaapeli-tv-asiakkaillemme KUNDINFORMATION ASIAKASTIEDOTE 4/2011 Snart

Lisätiedot

KARHUILTA - YLEISÖTILAISUUS. Jätehuoltomääräykset ja hyvät jätehuoltokäytännöt TANHUVAARAN URHEILUOPISTO 20.9.2012

KARHUILTA - YLEISÖTILAISUUS. Jätehuoltomääräykset ja hyvät jätehuoltokäytännöt TANHUVAARAN URHEILUOPISTO 20.9.2012 KARHUILTA - YLEISÖTILAISUUS TANHUVAARAN URHEILUOPISTO 20.9.2012 Jätehuoltomääräykset ja hyvät jätehuoltokäytännöt Ympäristöpäällikkö Matti Rautiainen Savonlinnan kaupunki LÄHTÖKOHDAT: 1. Jätteen syntypaikkalajittelu

Lisätiedot

1. 3 4 p.: Kansalaisjärjestöjen ja puolueiden ero: edelliset usein kapeammin tiettyyn kysymykseen suuntautuneita, puolueilla laajat tavoiteohjelmat. Puolueilla keskeinen tehtävä edustuksellisessa demokratiassa

Lisätiedot

Rosk n Roll Oy Ab & Länsi-Uudenmaan jätelautakunta, ASIAKASLEHTI 2/2011 Rosk n Roll Oy Ab & Västra Nylands avfallsnämnd, KUNDTIDNING 2/2011

Rosk n Roll Oy Ab & Länsi-Uudenmaan jätelautakunta, ASIAKASLEHTI 2/2011 Rosk n Roll Oy Ab & Västra Nylands avfallsnämnd, KUNDTIDNING 2/2011 Julkinen tiedote, jaetaan kaikkiin talouksiin. IK-Itella Posti Oy Officielt meddelande, delas ut till alla hushåll. Rosk n Roll Oy Ab & Länsi-Uudenmaan jätelautakunta, ASIAKASLEHTI 2/2011 Rosk n Roll Oy

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 391/2001 vp Valtiokonttorin maksamien pienten eläkkeiden maksatuksen järkeistäminen Eduskunnan puhemiehelle Useimpien eläkkeellä olevien ihmisten kokonaiseläke koostuu monien eläkelaitosten

Lisätiedot

Kodin vaaralliset jätteet talteen. Materiaalitehokas jätehuolto hanke (A31559) saa Päijät-Hämeen liiton myöntämää EAKR -rahoitusta

Kodin vaaralliset jätteet talteen. Materiaalitehokas jätehuolto hanke (A31559) saa Päijät-Hämeen liiton myöntämää EAKR -rahoitusta Kodin vaaralliset jätteet talteen Materiaalitehokas jätehuolto hanke (A31559) saa Päijät-Hämeen liiton myöntämää EAKR -rahoitusta Ongelmajäte on nyt vaarallinen jäte Uudessa jätelaissa otetaan käyttöön

Lisätiedot

Silva. Malin Sjöholm. Pedagogisk ledare/pedagoginen ohjaaja 13.10.2015

Silva. Malin Sjöholm. Pedagogisk ledare/pedagoginen ohjaaja 13.10.2015 Silva Malin Sjöholm Pedagogisk ledare/pedagoginen ohjaaja 13.10.2015 Fakta Bygget skall vara klart 30.11 Naturen har fungerat som inspiration i processen. Silva- betyder skog på latin Färgskalan inne i

Lisätiedot

Rollen värityskirja Rolles målarbok

Rollen värityskirja Rolles målarbok Rollen värityskirja Rolles målarbok Esikouluille ja päiväkodeille För förskolor och daghem Hei ystäväni! Säästä tämä kopio ja monista tarpeen mukaan! Olen Rolle, kierrätyshiiri. Olen käynyt kierrätyskoulua

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1012/2010 vp Eläkkeiden maksun myöhästymiset Eduskunnan puhemiehelle Eläkkeiden maksuissa on ollut paljon ongelmia tänä vuonna. Osa eläkeläisistä on saanut eläkkeensä tililleen myöhässä

Lisätiedot

Caverion Suomi esitys. Kierrätyshuoneet

Caverion Suomi esitys. Kierrätyshuoneet 29.10.2014 Caverion Suomi esitys Kierrätyshuoneet Jätteen putkikeräysjärjestelmä Asukasinfo 29.10.2014 Martti-Veikko Salo Järjestelmän toimintaperiaate 1 2 3 4 5 6 Syöttöpisteet voivat sijaita sisällä

Lisätiedot

Jätekukko Oy. Virve Hartikainen. kuntien omistama. lakisääteisesti kuuluvat jätehuoltopalvelut mahdollisimman

Jätekukko Oy. Virve Hartikainen. kuntien omistama. lakisääteisesti kuuluvat jätehuoltopalvelut mahdollisimman Jätekukko kk Oy yhtiön toiminnan esittely Virve Hartikainen tiedottaja, Jätekukko Oy Jätekukko Oy kuntien omistama jätehuoltoyhtiö perustettu tuottamaan kunnille lakisääteisesti kuuluvat jätehuoltopalvelut

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 276/2003 vp Lasinkeräyksen järjestäminen ja kierrätys Eduskunnan puhemiehelle Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunta YTV on ilmoittanut lopettavansa jätelasin keräämisen toimialueellaan

Lisätiedot

Caverion Suomi esitys. Kierrätyshuoneet

Caverion Suomi esitys. Kierrätyshuoneet 30.10.2014 Caverion Suomi esitys Kierrätyshuoneet Jätteen putkikeräysjärjestelmä Asukasinfo 30.10.2014 Petri Pouttu Järjestelmän toimintaperiaate 1 2 3 4 5 6 Syöttöpisteet voivat sijaita sisällä tai ulkona

Lisätiedot

Roskan matka 2015 Biojäte Energiajäte Sekajäte Metalli Lasi Paperi Kartonki Vaarallinen jäte/sähkölaitteet

Roskan matka 2015 Biojäte Energiajäte Sekajäte Metalli Lasi Paperi Kartonki Vaarallinen jäte/sähkölaitteet Ekokympin Kurre Kainuulainen esittää: Roskan matka 2015 Biojäte Energiajäte Sekajäte Metalli Lasi Paperi Kartonki Vaarallinen jäte/sähkölaitteet Kurre Kainuulainen Kainuun jätehuollon kuntayhtymä MIKSI

Lisätiedot

OHJE EHDOKASLISTOJEN TEKEMISEEN VUODEN 2016 EDUSTAJISTON VAALIA VARTEN

OHJE EHDOKASLISTOJEN TEKEMISEEN VUODEN 2016 EDUSTAJISTON VAALIA VARTEN OHJE EHDOKASLISTOJEN TEKEMISEEN VUODEN 2016 EDUSTAJISTON VAALIA VARTEN Joka neljäs vuosi pidettävissä edustajiston vaaleissa valitaan osuuskaupan edustajistoon 50 edustajaa. Edustajisto toimii osuuskaupan

Lisätiedot

TURNERING - TURNAUS JAKOBSTAD 9-10.08.2014 PIETARSAARI

TURNERING - TURNAUS JAKOBSTAD 9-10.08.2014 PIETARSAARI TURNERING - TURNAUS JAKOBSTAD 9-10.08.2014 PIETARSAARI I år ordnar FF Jaro tillsammans med LokaTapiola för 14:e gången sin ALL STARS fotbollsturnering. Sammanlagt 65 lag och ca 750 spelare deltar. Åldersklasserna

Lisätiedot

Oy Kråklund Golf Ab Ylimääräinen yhtiökokous ti 26.8.2014 klo 18:00. Extra bolagsstämma tis 26.8.2014 kl. 18:00

Oy Kråklund Golf Ab Ylimääräinen yhtiökokous ti 26.8.2014 klo 18:00. Extra bolagsstämma tis 26.8.2014 kl. 18:00 Oy Kråklund Golf Ab Ylimääräinen yhtiökokous ti 26.8.2014 klo 18:00 Oy Kråklund Golf Ab Extra bolagsstämma tis 26.8.2014 kl. 18:00 Jokamieskentän rakentaminen ja harjoitusalueiden perusparannus Hanke 2014

Lisätiedot

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE Ver. 001-200504 Firewirekort IEEE 1394 PCI Firewirekortti IEEE 1394 PCI Nr/Nro: 32-7172 Modell/Malli: FW3010 SE Presentation Firewirekort (IEEE 1394), snabb överföring upp till

Lisätiedot

SUOMEN KIELEN HALLINTOALUE FINSKT FÖRVALTNINGSOMRÅDE

SUOMEN KIELEN HALLINTOALUE FINSKT FÖRVALTNINGSOMRÅDE SUOMEN KIELEN HALLINTOALUE FINSKT FÖRVALTNINGSOMRÅDE HAE VALTIONTUKEA ANSÖK OM STATSBIDRAG Tukea hakeva organisaatio Sökande organisation Organisaationumero Organisationsnummer Osoite Adress Yhteyshenkilö

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA Kokouspäivä 23.11.2010

PÖYTÄKIRJA Kokouspäivä 23.11.2010 Aika ja paikka: 23.11.2010 klo 17.31-18.20 Munkkaanmäki 51, Lohja PÖYTÄKIRJA Läsnä: Ronny Avellan pj., jäsen Merja Laaksonen, jäsen Eino Hellstén, jäsen Sakari Kaskenpalo, varajäsen Raasepori Siuntio Karkkila

Lisätiedot

Svarsprocent i enkäten bland de undersökta kommunerna, sammanlagt 1 900 svar.

Svarsprocent i enkäten bland de undersökta kommunerna, sammanlagt 1 900 svar. Svarsprocent i enkäten bland de undersökta kommunerna, sammanlagt 1 900 svar. Kyselyyn osallistuneiden kuntien vastausprosentit, yhteensä 1900 vastausta. 54 % Keskiarvo/Medeltal 67 % Jakobstad (svenskspråkig

Lisätiedot

Kaikki arjen valinnat vaikuttavat ympäristöön. Haluamme oppilaitoksessamme toimia niin, että kuormitamme ympäristöä mahdollisimman vähän:

Kaikki arjen valinnat vaikuttavat ympäristöön. Haluamme oppilaitoksessamme toimia niin, että kuormitamme ympäristöä mahdollisimman vähän: Opiskelemme ja työskentelemme ainutlaatuisen kauniissa ympäristössä. Kun pidämme siitä hyvää huolta, se pysyykin viihtyisänä. Pidetään kunniaasiana sitä, että niin koulun rakennukset kuin piha-alueetkin

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 986/2009 vp Auton katsastamisen mahdollistaminen Espanjassa Eduskunnan puhemiehelle Huomattava määrä suomalaisia asuu osan vuotta Espanjassa. Monilla on siellä oma Suomessa rekisteröity

Lisätiedot

Jätemaksut. Jätekukko Siistiä! Kotitaloudet ja julkinen hallinto 1.1.2015 alkaen. Keskitetysti kilpailutettuja jätehuollon kuljetuspalveluita.

Jätemaksut. Jätekukko Siistiä! Kotitaloudet ja julkinen hallinto 1.1.2015 alkaen. Keskitetysti kilpailutettuja jätehuollon kuljetuspalveluita. Jätemaksut Kotitaloudet ja julkinen hallinto 1.1.2015 alkaen Hinnat sis. alv. 24 % Keskitetysti kilpailutettuja jätehuollon kuljetuspalveluita. Jätekukko Siistiä! www.jatekukko.fi Jätekukko on 16 kunnan

Lisätiedot

Jätetaksa 2015. Hailuoto, Kempele, Liminka, Lumijoki, Muhos, Oulu ja Tyrnävä

Jätetaksa 2015. Hailuoto, Kempele, Liminka, Lumijoki, Muhos, Oulu ja Tyrnävä Jätetaksa 2015 Hailuoto, Kempele, Liminka, Lumijoki, Muhos, Oulu ja Tyrnävä 1 Yleistä 1 Soveltamisalue ja -ala Oulun yhdyskuntalautakunnan määräämää jätetaksaa sovelletaan Hailuodon, Kempeleen, Limingan,

Lisätiedot

Jäteselviytyjät 2014

Jäteselviytyjät 2014 Jäteselviytyjät 2014 Lajittelu Kun jätteet lajitellaan, ne voidaan kierrättää eli käyttää uudelleen. Kierrättämällä säästetään uusia, puhtaita raaka-aineita ja sitä kautta luonnonvaroja. Jätteiden lajittelu

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 95/2006 vp Saamenkieliset ylioppilaskirjoitukset Eduskunnan puhemiehelle Saamen kielen aseman parantamiseksi Suomessa tuli vuonna 1992 voimaan kielilaki. Vuonna 2004 tuli voimaan saamen

Lisätiedot

Starttiraha aloittavan yrittäjän tuki Bli företagare med startpeng

Starttiraha aloittavan yrittäjän tuki Bli företagare med startpeng Starttiraha aloittavan yrittäjän tuki Bli företagare med startpeng 1 *Starttirahalla edistetään uuden yritystoiminnan syntymistä ja työllistymistä turvaamalla yrittäjän toimeentulo yritystoiminnan käynnistämisvaiheen

Lisätiedot

Jätteen energiahyötykäyttö -käytännön vaikutukset. KOKOEKO 16.2.2012 Eila Kainulainen Keski-Savon ympäristötoimi

Jätteen energiahyötykäyttö -käytännön vaikutukset. KOKOEKO 16.2.2012 Eila Kainulainen Keski-Savon ympäristötoimi Jätteen energiahyötykäyttö -käytännön vaikutukset KOKOEKO 16.2.2012 Eila Kainulainen Keski-Savon ympäristötoimi Aiempia kokemuksia energiahyötykäytöstä Keski- Savossa Poltettavaa muovijätettä kerättiin

Lisätiedot

FÄRJTIDTABELLER FÖR SKÄRGÅRDSVÄGEN SAARISTOTIEN LAUTTA-AIKATAULUT 21.2.2007 31.12.2007

FÄRJTIDTABELLER FÖR SKÄRGÅRDSVÄGEN SAARISTOTIEN LAUTTA-AIKATAULUT 21.2.2007 31.12.2007 FÄRJTIDTABELLER FÖR SKÄRGÅRDSVÄGEN SAARISTOTIEN LAUTTA-AIKATAULUT 21.2.07 31.12.07 ÅBO TURKU ST KARINS KAARINA PARGAS/ PARAINEN NAGU/ HOUTSKÄR HOUTSKARI Olofsnäs Kittuis min. Galtby KORPO min. 7 km ~8

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 76/2006 vp Kelan järjestämän vaikeavammaisten lääkinnällisen kuntoutuksen suunnitelman laatiminen Eduskunnan puhemiehelle Kelalla on lakisääteinen velvollisuus järjestää vajaakuntoisten

Lisätiedot

26-27/10 2009 Folkets Hus, Pajala

26-27/10 2009 Folkets Hus, Pajala Tervetuloa konferenshiin Välkommen till konferensen 26-27/10 2009 Folkets Hus, Pajala. Meänkielen konferensi 2009, Folkets Hus, Pajala Maanantai 26/10 Måndag 26/10 13.00 Aukaseminen Laulu Kirkon Minioorit

Lisätiedot

Kuljetus alv. 0 % Ylimääräinen jäte on jätettä, joka on sijoitettu jäteastian ulkopuolelle. Ylimääräisestä jätteestä veloitetaan seuraavasti:

Kuljetus alv. 0 % Ylimääräinen jäte on jätettä, joka on sijoitettu jäteastian ulkopuolelle. Ylimääräisestä jätteestä veloitetaan seuraavasti: Palveluhinnasto 2013 voimassa 1.6.2013 alkaen Yleistä Lakeuden Etappi perii tämän hinnaston mukaisesti jätemaksut järjestämästään jätehuollosta ja siihen liittyvistä tehtävistä. Jätteen tuottaja, kiinteistön

Lisätiedot

Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå OMAKOTITONTTIEN LUOVUTUS ÖVERLÅTNING AV EGNAHEMSTOMTER

Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå OMAKOTITONTTIEN LUOVUTUS ÖVERLÅTNING AV EGNAHEMSTOMTER Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå OMAKOTITONTTIEN LUOVUTUS ÖVERLÅTNING AV EGNAHEMSTOMTER PORVOON OMAKOTITONTTIEN LUOVUTUS ÖVERLÅTELSE AV EGNAHEMSTOMTER I BORGÅ Luovutuspäätös 20.10.2014 (kaupunkikehityslautakunta

Lisätiedot

Lajitteluopas kotitalouksille

Lajitteluopas kotitalouksille Lajitteluopas kotitalouksille www.kiertokapula.fi Johdanto Kotitalousjätteiden syntypaikkalajittelu on edellytys niiden hyödyntämiselle. Jokainen vaikuttaa omilla valinnoillaan ja toimillaan siihen, paljonko

Lisätiedot

Elektronisk Scart-växel SCART-kytkin äänelle ja kuvalle. KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVers: 001-200405

Elektronisk Scart-växel SCART-kytkin äänelle ja kuvalle. KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVers: 001-200405 Elektronisk Scart-växel SCART-kytkin äänelle ja kuvalle KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVers: 001-200405 Nr/Nro: 38-1259 Modell/Malli: S-420R SE Användningsområde Med hjälp av scartväxeln kan du ansluta fyra

Lisätiedot

Ympäristöosaaminen on investointi tehokkuuteen ja luonnonvarasäästöihin

Ympäristöosaaminen on investointi tehokkuuteen ja luonnonvarasäästöihin Ympäristöosaaminen on investointi tehokkuuteen ja luonnonvarasäästöihin Johanna Krabbe Ympäristöosaamispalvelut 1.2.2013 Luonnonvarat tyydyttävät välttämättömiä tarpeita Luonnonvarat tyydyttävät hyvinvoinnin

Lisätiedot

JÄTEHUOLTO-OHJE (Lähde: Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy PHJ)

JÄTEHUOLTO-OHJE (Lähde: Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy PHJ) 1 (6) JÄTEHUOLTO-OHJE (Lähde: Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy PHJ) JÄTTEIDEN LAJITTELU HUOM! Nämä on Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy:n alueella jätteiden lajittelua koskevat ohjeet. Muiden jätehuoltoyhtymien alueilla

Lisätiedot

JÄTEHUOLLON PALVELUTASO VESTIA OY:N ALUEELLA

JÄTEHUOLLON PALVELUTASO VESTIA OY:N ALUEELLA 1/4 JÄTEHUOLLON PALVELUTASO VESTIA OY:N ALUEELLA 1. Johdanto Jätehuollon palvelutasolla määritellään millaisia jätehuoltopalveluja alueen asukkaille ja yrityksille tarjotaan Vestia Oy:n alueella. Vestia

Lisätiedot