TUTKIMUSRAPORTTI SISÄILMASTON JA RAKENTEIDEN KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS METSOLA KORKEAKOULUNKATU 6, HÄMEENLINNA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TUTKIMUSRAPORTTI 18.5.2015 SISÄILMASTON JA RAKENTEIDEN KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS METSOLA KORKEAKOULUNKATU 6, HÄMEENLINNA"

Transkriptio

1 TUTKIUSRAPORTTI SISÄILASTON JA RAKENTEIDEN KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIUS ETSOLA KORKEAKOULUNKATU 6, HÄEENLINNA

2 Yhteenveto ja toimenpide-ehdotukset Koulurakennus etsola on rakennettu vuonna 1972 ja perusparannettu vuonna Rakennukseen on tehty rakenne- ja kosteustekninen korjaustarveselvitys sisäilman laatuun vaikuttavien tekijöiden arvioimiseksi. Pohjakerroksessa ja 1. kerroksessa maanvastaisten alapohja- ja seinärakenteiden kosteustekninen kunto on tyydyttävä. uovipintaisten lattiapäällysteiden kosteusteknistä kuntoa suositellaan seurattavan säännöllisesti. Alapohjaan asennetut salaojien tarkastusluukkujen kannet suositellaan tiivistettävän ilmatiiviiksi. Pohjakerroksen tiloissa K01 ja K02 havaitun maaperämäisen hajun on arvioitu aiheutuvan alapohjarakenteen tiivistämättömistä läpivienneistä maapohjaan. Tiloissa K01 ja K02 suositellaan, että alapohjarakenteen läpiviennit sekä liittymäkohdat kantaviin seinä- ja pilarirakenteisiin tiivistetään ilmatiiviiksi. Korjaustoimenpiteet suositellaan tehtäväksi ennen tilojen käyttöön ottoa. Ulkoseinärakenteiden pinta- ja sisäosat ovat olleet tutkituilta osin kuivia ja kosteusteknisesti kunnossa. Ulkoseinien liittymiä lattiaan ja ikkunarakenteisiin on tiivistetty perusparannuksessa tiivistemassakorjauksilla, mikä vähentää laajempien tiivistyskorjausten kiireellisyyttä. Liikuntasalin ja auditorion ikkunoiden ulkopuitteiden vesitiiveys julkisivuihin on heikko muihin ikkunarakenteisiin verrattuna. Em. ikkunaliittymät ulkoseiniin suositellaan tiivistettäväksi julkisivupintojen vesitiiveyden säilyttämiseksi. Kerrosten 1 ja 2 välipohjarakenteiden kunto on arvioitu hyväksi, eikä niihin ole arvioitu kohdistuvan kiireellisiä korjaustöitä. Vesikatto- ja yläpohjarakenteiden kunto on pääosin hyvä, eikä laajoille korjaustoimenpiteille ole tarvetta. Likaiset kattovesiviemäreiden säleiköt suositellaan puhdistettavaksi kiireellisesti. Aulan K09 kohdalla kattoikkunoiden ja vesikaton liittymät suositellaan tiivistettäväksi. Lisäksi aulan pilari- ja palkkiliittymän vanhat vesivalumajäljet kattoikkunan alla tulee puhdistaa ja pinnoittaa uudelleen. Rakennuksessa on tutkittu sisäilman epäpuhtaustekijöitä sisäilman haihtuvien orgaanisten yhdisteiden (VOC) ja pinnoille laskeutuvien mineraalikuitujen osalta pistokoeluontoisesti. Sisäilman VOC-yhdistepitoisuudet olivat ohjeistuksiin verrattuna normaalit. Tilassa K02 pinnoille laskeutumien mineraalikuitujen pitoisuuksissa havaittiin vähäinen poikkeama yhdessä tutkitussa näytemaljassa (1/4 näyte). Tuloksen perusteella pölyn laatua suositellaan tarkastettavan tilassa / rakennuksessa tehtyjen ilmanvaihto- ja rakenneteknisten korjausten sekä tilojen peruspuhdistuksen valmistuttua. Rakennuksen ja ulkoilman väliset paine-erovaihtelut ovat olleet pääosin ohjeistusten mukaisella tasolla tilan K38 paine-erovaihtelua lukuun ottamatta. Tilaa K38 palvelevan ilmanvaihtokoneen toiminta ja aikaohjelma suositellaan tarkastettavaksi. Ilmanvaihtojärjestelmän huolto- ja säätötoimenpiteiden yhteydessä suositellaan huomioitavaksi, että tuloilmalaitteiden ilmavirta ei suuntaudu suoraan luokka- ja toimistotilojen työpisteille ja aiheuta vedon tuntemuksia. TUTKIUSRAPORTTI KORKEAKOULUNKATU 6, HÄEENLINNA

3 Rakennuksen rakenteisiin ja taloteknisiin järjestelmien liittyy riskitekijöitä, jotka suositellaan korjattavaksi viimeistään peruskorjausvaiheessa sisäilman laatua varmistavana toimenpiteinä. Edellä mainitun kaltainen laaja korjaustoimenpide on esimerkiksi alapohja- ulkoseinä- ja välipohjarakenteiden sisäpintojen liitoskohtien ja läpivientien saattaminen täysin ilmatiiviiksi tiivistyskorjauksilla. Rakenteiden kosteusteknistä toimivuutta ja taloteknisten järjestelmien kuntoa tulee seurata rakennuksen käytön aikana. ikäli tilojen rakenteissa ja taloteknisissä järjestelmissä havaitaan puutteita tai tilojen käyttötarkoitus muuttuu nykyisestä oleellisesti, tulee tiloihin kohdistaa tarkentavat jatkoselvitykset ja korjaukset. Tilojen käyttäjäkokemuksia voidaan seurata esimerkiksi ns. ennakoivan sisäilmatyöryhmän muodossa. Toimenpide-ehdotukset ennen tilojen käyttöön ottoa (syksy 2015): - tiloissa K01 ja K02 alapohjan rakenneliittymien ja läpivientien tiivistys ilmatiiviiksi esim. Ardex- vedeneristetuotteilla - alapohjan tarkastusluukkujen kannet tiivistetään kaasutiiviiksi - yläpohjan YP1 kattoikkunoiden liittymät vesikattoon tiivistetään. - liikuntasalin ja auditorion ikkunoiden ulkopuitteiden tiivistyskorjaus. - tiloissa K08 ja K09 alapohjan patterisyvennykset puhdistetaan. Auditorion K08 alustila peruspuhdistetaan. Aulan K09 ruostunut lämpöpatteriliitos korjataan ja putkiläpiviennit maatäyttöön tiivistetään - putkitunnelin avoimet läpiviennit tulpataan ja putkieristeen liitoskohta tarkastetaan vanhan kosteusjäljen osalta. Putkitunneliin varastoidut ja jätetyt tavarat poistetaan - vesikattoviemäreiden säleiköt puhdistetaan roskasta - aulan K09 katon pilari- ja palkkiliittymän vanhat kosteusjäljet puhdistetaan ja pinnoitetaan uudelleen - ilmanvaihtojärjestelmään ehdotetut toimenpiteet erillisen raportin mukaisessa laajuudessa - kaikkien tilojen tasopintojen (ala-, keski- ja yläpinnat) peruspuhdistus Pidemmällä aikavälillä (2-5 vuoden sisällä ja ennen peruskorjausta) ehdotetut toimenpiteet on esitetty raportissa rakennekohtaisesti. TUTKIUSRAPORTTI KORKEAKOULUNKATU 6, HÄEENLINNA

4 Sisältö 1 LÄHTÖTIEDOT 2 2 ALAPOHJAT RAKENNE TUTKIUSTULOKSET JA TEHDYT HAVAINNOT JOHTOPÄÄTÖKSET JATKOTOIENPIDE-EHDOTUKSET JA KORJAUKSESSA HUOIOON OTETTAVAT TEKIJÄT 10 3 ULKOSEINÄT JA KANTAVAT VÄLISEINÄT RAKENNE TUTKIUSTULOKSET JA TEHDYT HAVAINNOT JOHTOPÄÄTÖKSET JATKOTOIENPIDE-EHDOTUKSET JA KORJAUKSESSA HUOIOON OTETTAVAT TEKIJÄT 17 4 VÄLIPOHJAT RAKENNE TUTKIUSTULOKSET JA TEHDYT HAVAINNOT JOHTOPÄÄTÖKSET JATKOTOIENPIDE-EHDOTUKSET JA KORJAUKSESSA HUOIOON OTETTAVAT TEKIJÄT 19 5 YLÄPOHJAT JA VESIKATTO RAKENNE TUTKIUSTULOKSET JA TEHDYT HAVAINNOT JOHTOPÄÄTÖKSET JATKOTOIENPIDE-EHDOTUKSET JA KORJAUKSESSA HUOIOON OTETTAVAT TEKIJÄT 23 6 IKKUNAT YLEISTÄ ILANVAIHTO YLEISTÄ TUTKIUSTULOKSET JOHTOPÄÄTÖKSET JATKOTOIENPIDE-EHDOTUKSET SALAOJA-, VESI- JA VIEÄRIVERKOSTO YLEISTÄ TULOKSET JA TULOSTEN ARVIOINTI SISÄILAN LAATUTUTKIUKSET Sisäilman haihtuvat orgaaniset yhdisteet Pinnoille laskeutuvat mineraalikuidut TILOJEN KÄYTETTÄVYYDEN ARVIOINTI LIITTEET 27 1 (27) TUTKIUSRAPORTTI KORKEAKOULUNKATU 6, HÄEENLINNA

5 1 LÄHTÖTIEDOT Tutkimuskohde: Tilaaja: etsola, Korkeakoulunkatu 6, Hämeenlinna Hämeenlinnan kaupunki Linnan Tilapalvelut liikelaitos ika etsäalho PL Hämeenlinna Sähköposti: Lähtötiedot: Kaksi kerroksinen koulurakennus etsola on rakennettu vuonna 1972 ja peruskorjattu vuonna Asuntolatiloja on muutettu toimistokäyttöön vuonna Rakennuksessa on betonirakenteinen pilari-palkkirunko. Ulkoseinät ovat pääosin betonisandwich- tai kuorielementtejä. Ulkoseinissä on myös puuverhoiltuja osia. Välipohjat ovat pääosin massiivibetonilaattoja ja paikoin rakennuksessa on TT-betonilaattoja. Yläpohjassa on TT-betonilaatta, jonka päällä on mineraalivillaeriste, kevytsora, betonilaatta ja huopakate. Alapohjat ovat maanvaraisia betonilaattoja, joissa eristeenä on pääosin kevytsoraa. Kohteeseen on tehty vuonna 2014 korjaustarvearvio, jossa on arvioitu tarkastettaviksi rakenteiksi ulkoseinien alaosat, liikuntasalin lattia ja läpivientien ilmatiiveys. Kohteeseen on ehdotettu korjaus- ja huoltotöitä mm. julkisivusaumojen ja vesikaton osalta. Kohteeseen on tehty ilmanvaihdon kuntotutkimus WSP Finland Oy:n toimesta erillisenä tutkimustyönä. Kuva 1. Rakennuksen etsola poikkileikkaus väliltä E-F Rakennuksessa vuosina 2010, 2013 ja 2014 tehdyissä sisäilman mikrobimäärityksissä ei ole todettu poikkeamia. Tutkimuksia on tehty tiloissa 164,173, musiikkiluokka ja liikuntasali. 2 (27) TUTKIUSRAPORTTI KORKEAKOULUNKATU 6, HÄEENLINNA

6 Tutkimustavoite: Tutkimusryhmä: Rakennus on ammattikorkeakoulun käytössä kesään 2015 asti, jonka jälkeen tilat on tarkoitus ottaa yläkoulun käyttöön syksyllä 2015 muutoin paitsi asuntolatilojen osalta. Ennen tilojen käyttötarkoituksen muutosta ja käyttöön ottoa on pyydetty selvitettävän rakennuksen rakenteiden kosteustekninen kunto sisäilman laadun kannalta ja arvioida korjaustoimenpiteiden tarve ja laajuus ennen tilojen käyttöönottoa. Tutkimusraportti toimii lähtötietona korjaussuunnittelulle ja tilojen käytettävyyden arvioinnille. Tutkimusraportti pohjautuu kohteessa tehtyyn katselmukseen, sisäilmasto- ja kosteusteknisiin tutkimuksiin, kiinteistön omistajan edustajalta saatuihin tietoihin sekä rakennuksessa aikaisempien tehtyihin sisäilmasto- ja kosteusteknisiin tutkimusraportteihin ja rakennepiirustuksiin. Tutkimuksissa on selvitetty rakenteiden kosteutta ja ilmatiiveyttä, rakennusmateriaalien mikrobipitoisuuksia, sisäilman haihtuvia orgaanisia yhdisteitä ja pinnoille laskeutuvien mineraalikuitujen pitoisuuksia. Tutkimuksen tekijöinä olivat Elisa Koskinen, arkku Sillanpää, Sanni Kietäväinen, Juha Tanner ja Niko Laakso. Tutkimukset tehtiin Käytettävissä olleet asiakirjat: rakennepiirustuksia, v. 1993, Ins.tsto Kasurinen & Helminen Oy korjaustarvearvio , Linnan kiinteistökehitys Oy sisäilmaston mikrobitutkimus , Vistark Oy testausseloste , Vistark Oy sisäilmaston mikrobitutkimus , Vistark Oy ilmanvaihdon kuntotutkimus, v.2015, WSP Finland Oy 3 (27) TUTKIUSRAPORTTI KORKEAKOULUNKATU 6, HÄEENLINNA

7 2 ALAPOHJAT Kuva 2. Pohjakerroksen alapohjarakenteet pohjakuvassa Kuva 3. Ensimmäisen kerroksen alapohjarakenteet pohjakuvassa 4 (27) TUTKIUSRAPORTTI KORKEAKOULUNKATU 6, HÄEENLINNA

8 2.1 RAKENNE AP1, alapohjarakenne yleensä (alkuperäinen alapohja) 1. lattiapinnoite ks. liite 3. liikuntasalissa koolattu puulattia osittain tervapaperin päälle, välissä mineraalivillaeriste 100 mm 2. betonilaatta 80 mm 3. maatäyttö (hiekka, sora) Kuva 4. Liikuntasalin kohdalla maanvarainen betonilaatta on kostea. Puurakenteisten pintarakenteiden kosteus oli tavanomaisella tasolla, eikä kosteus ole vaurioittanut puurakenteista lattiapintaa. Rakenteen puukoolauksien kosteusrasituksen vaikutusta vähentää tervapaperi betonilaatan ja puukoolausten välissä. AP2 tiloissa K01-K05, K08, K09 1. lattiapinnoite ks. liite alkuperäinen betonilaatta n. 80 mm 3. maatäyttö (hiekka, sora) Kuva 5. Tiloissa K01 ja K02 havaittiin aistinvaraisesti maaperämäistä / mikrobiperäistä hajua. Hajun on arvioitu kulkeutuvan huoneilmaan alapohjalaattaan AP2 upotettujen sähkörasioiden tiivistämättömien läpivientien kautta. Lattia- ja seinän liittymäkohdissa ei tunnistettu vastaavaa hajua. AP3 väestönsuoja- ja varasto, K16 1. lattiapinnoite ks. liite teräsbetonilaatta 250 mm 3. maatäyttö (hiekka, sora) 5 (27) TUTKIUSRAPORTTI KORKEAKOULUNKATU 6, HÄEENLINNA

9 AP4 pääsisäänkäynti 1. betonilaatat 2. kiinnityslaasti 3. teräsbetonilaatta 80 mm 4. suojapaperi 5. kevennystäyttö mm 6. teräsbetonilaatta 180 mm 7. routalevy 50 mm 8. soratäyttö Putkitunneli, kellarikerros 1. betonirakenteiset seinät ja lattia (tarkastuspisteessä T1 alueella alapohjassa soratäyttö) Kuvat Putkikanaalissa todettiin tulppaamattomia ja tiivistämättömiä läpivientejä. Putkien eristeissä oli paikallisesti vanhoja vesivuotojälkiä. Putkitunnelitilaan on jätetty rakentamisen aikaista jätettä ja tavaraa. Putkikanaalista ei todettu merkkiainekaasukokeella ilmavuotoja ensimmäisen kerroksen tiloihin. 6 (27) TUTKIUSRAPORTTI KORKEAKOULUNKATU 6, HÄEENLINNA

10 AP7, tiloissa K08 ja K09 1. lattiapinnoite ks. liite liittolaatta 100 mm, harkko- tai teräspilarit 3. ilmatila (n. 0,5-1 m) 4. Alapohjarakenne AP2 Kuvat 6-9. Auditoriotilassa K08 (kuvat yllä) ja aulassa K09 (kuvat alla) on asennettu peruskorjauksessa alapohjarakenteen AP2 päälle betonirakenteinen liittolaattarakenne. Auditoriotilan alustilaan ja patterisyvennyksiin oli aistinvaraisesti arvioituna kertynyt runsaasti pölyä ja likaa. 7 (27) TUTKIUSRAPORTTI KORKEAKOULUNKATU 6, HÄEENLINNA

11 2.2 TUTKIUSTULOKSET JA TEHDYT HAVAINNOT 8 (27) Alapohjarakenteiden kosteustekninen kunto Tutkittujen alapohjarakenteiden ja niiden pintamateriaalien kunto on ollut pääosin hyvä. Lattiapäällysteissä on ollut havaittavissa normaalista käytöstä aiheutunutta kulumista. Kosteusmittaustulokset ja pohjakuvamerkinnät on esitetty liitteissä AP1: Pohjakerroksessa tiloissa K22-30 ja K14 alueella todettiin maanvaraisen lattian (AP1) pinnassa pintakosteudenilmaisimella kohonneita pintakosteuslukuarvoja muihin tutkittaviin tiloihin nähden. Korkeimmat lukemat mitattiin kantavien seinälinjojen läheisyydestä. Kosteuden arvioidaan siirtyvän maaperästä lattiarakenteeseen. Tilojen K22-30 alueella on pääosin muovipintainen lattiapäällyste. aaperän ja betonirakenteen kosteus arvioidaan tasaantuvan vesihöyryä huonosti läpäisevien lattiapintamateriaalien alle, mikä voi vaurioittaa pidemmällä aikavälillä lattiapäällysteitä. Rakennuksen tiilisalaojaputkien tarkastuskaivot sijaitsevat käytävän K17 linjassa. Salaojat olivat tarkastelluilta osin kuivat, pölyiset ja ne sijaitsivat noin 0,2-1,0 m lattiapinnan tasosta. Salaojien edellisestä huollosta ei ole tietoa. Ensimmäisen kerroksen liikuntasalin alueella (tilat 141, 113) maanvaraisen alapohjan betonilaatan suhteellinen kosteus oli 40 mm syvyydessä 84 % ja 80 mm syvyydessä 90 %. aanvaraisen alapohjalaatan päälle koolatulla puulattiarakenteella on suuri riski vaurioitua liiallisesta kosteudesta. Aistinvaraisesti ja puupiikkimittarilla arvioituna alapohjan kosteus ei ole vaurioittanut liikuntasalin lattiarakennetta. Puulattiarakenteen vaurioitumista on vähentänyt puukoolausten ja alapohjalaatan väliin paikoin asennettu tervapaperi. Liikuntasalin mineraalivillaeristeessä ei myöskään todettu poikkeavaa mikrobikasvustoa (liite 1. materiaalinäyte R6). Keittiötilojen 106, 107 ja 111 kohonneiden pintakosteuslukuarvojen arvioidaan aiheutuvan tiloissa käytetystä lattiapäällystemateriaalista, eikä rakenteen kosteudesta. AP2/AP7 Auditorion K08 lattia tekniseen alustilaan on ja aulan K09 patterisyvennyksiin on jätetty rakentamisen aikaista jätettä ja niiden lattiapinnoilla on runsaasti pölyä. Aulan K09 patterisyvennyksessä lähellä käytävää K17 patteriputken liitoskohta oli lähes putkiruostunut. Kellarikerroksen putkitunneli Putkitunnelin betonirakenteiset seinä- ja lattiapinnat olivat pintakosteudenilmaisimella arvioituna kosteat. Betonirakenteiden pinnoilla ei todettu yksittäistä tulppaamatonta putkiläpivientiä ja yksittäisen putkiliitoksen TUTKIUSRAPORTTI KORKEAKOULUNKATU 6, HÄEENLINNA

12 eristemateriaalien kosteusjälkiä lukuun ottamatta kosteuden aiheuttamia jälkiä. Alapohjarakenteiden ilmatiiveys Alapohjarakenteen liittymiä kantaviin seinärakenteisiin on tiivistetty pääosin elastisella silikonimassalla, mikä vähentää ilmavuotojen määrää maaperästä. Silikonimassa kuitenkin kutistuu kuivuessaan, jolloin sen ilmanpitävyys heikkenee. Alapohjarakenteiden liittymäkohdat kantaviin seinärakenteisiin ja läpivienteihin olisi varmempaa tiivistää vedeneristetuotteilla, joiden kuivumiskutistuminen ja ilmanpitävyys on huomattavasti varmempaa. erkkiainekoetulokset on esitetty liitteissä AP1-AP2 Alapohjarakenteen läpiviennit ja tarkastusluukkujen kannet mm. salaojat eivät ole ilmatiiviitä. AP2 Tilojen K01 ja K02 alueella alapohjan AP2 sähköjohtoläpivientien liittymistä havaittiin kulkeutuvan voimakasta maaperän hajua, joka tunnistettiin tilojen huoneilmassa. Putkitunneli 2.3 JOHTOPÄÄTÖKSET Putkitunnelista ei todettu ilmavuotoja yläpuolisiin ns. puhtaampana pidettäviin tiloihin. AP1-AP4, AP7 ja putkitunneli Alapohjarakenteiden kosteustekninen kunto Alapohjarakenteiden kosteustekninen kunto on tyydyttävä. Tiloissa K22-30 sekä yleisesti maanvastaisissa alapohjarakenteissa (AP1, AP2) muovimattopäällysteillä sekä niiden liima- ja tasoiteaineilla on suuri riski vaurioitua pidemmällä aikavälillä maaperän suuren kosteudentuoton takia. uovimaton vesihöyrynvastus on suhteellisen suuri, jolloin maaperästä siirtyvä kosteus tasaantuu muovimattopäällysteen alle. Tutkimusten perusteella muovimattopäällysteet eivät edellytä vielä kiireellisiä toimenpiteitä. Jatkotoimenpiteenä suositellaan, että maanvastaisten alapohjarakenteiden lattiapäällysteiden kosteusteknistä kuntoa seurataan. Lattiapäällysteet suositellaan vaihdettavaksi viimeistään noin 10 vuoden sisällä niiden teknisen käyttöiän päättyessä. aanvastaisten alapohjarakenteiden lattiapinnoitteena tulisi käyttää ensisijaisesti hyvin kosteutta kestäviä ja vesihöyryä läpäiseviä pintamateriaaleja kaikkien tilojen osalta. 9 (27) TUTKIUSRAPORTTI KORKEAKOULUNKATU 6, HÄEENLINNA

13 10 (27) Liikuntasalitilojen kosteustekninen kunto ei edellytä nykyisellään kiireellisiä jatkotoimenpiteitä. Lattiarakenteen kosteusteknistä kuntoa suositellaan seurattavan säännöllisesti. Liikuntasalin lattiaan kohdistuvien riskitekijöiden takia lattian uusimista paremmin kosteutta kestävillä materiaaleilla suositellaan harkittavaksi viimeistään rakennuksen peruskorjausvaiheessa. Tilan K14 (AP1) ja putkitunnelin betonirakenteiset pinnat läpäisevät vesihöyryä muovimattopäällysteitä paremmin, jolloin niiden kosteustekninen toimivuus arvioidaan nykyisellään riittäväksi nykyisessä käyttötarkoituksessa. Tilojen K08 ja K09 patterisyvennykset ja alustilat sekä putkitunneli suositellaan puhdistettavaksi rakentamisen aikaisesta jätteestä ja pölystä. Putkitunnelin tulppaamaton läpivienti tulee korjata. Putkien eristeissä olevien vesivalumajälkien takia suositellaan, että kyseisten putkiliitosten tiiveys tarkastetaan. Alapohjarakenteiden ilmatiiveys Alapohjarakenteiden liittymäkohdat kantaviin seinä- ja pilarirakenteisiin sekä läpiviennit ei ole toteutettu ilmatiiviisti, jolloin maaperästä voi kulkeutua epäpuhtauksia ja hajuja epätiiviiden liitoskohtien kautta huoneilmaan. Tutkitussa rakennuksessa ilman kulkeutumisen mahdollisuutta maaperästä alapohjarakenteen ja seinärakenteiden liittymäkohtien kautta huoneilmaan vähentää osassa luokkatiloja tehdyt lattia- ja seinäliittymien silikonimassatiivistykset. Alapohjarakenteiden liittymäkohdat kantaviin seinärakenteisiin, ulkoseiniin ja läpiviennit tulisi ensisijaisesti tiivistää ilmatiiviiksi vedeneristetuotteilla. Alapohjarakenteiden liittymien ja läpivientien tiivistyskorjaukset suositellaan tehtäväksi ennen tilojen käyttöön ottoa tiloissa K01 ja K02, joissa havaittiin läpivientien kautta kulkeutuvan maaperähajua huoneilmaan. Lisäksi alapohjan tarkastusluukkuihin tulee tiivistää ilmatiiviiksi, auditorion K08 alustila ja tilojen K08 ja 09 patterisyvennykset tulee puhdistaa ja patterisyvennyksien läpivientien liittymät maaperään tulee tiivistää. uilta osin alapohjarakenteiden liittymien ja läpivientien tiivistys ilmatiiviiksi tehdään 2-5 vuoden kuluessa tai viimeistään rakennuksen seuraavan peruskorjauksen yhteydessä. Korjausten kiireellisyyttä arvioidaan tilojen käyttö kokemusten ja havaintojen perusteella. 2.4 JATKOTOIENPIDE-EHDOTUKSET JA KORJAUKSESSA HUOIOON OTETTAVAT TEKIJÄT Ennen tilojen käyttöön ottoa (kesä-syksy 2015) - tiloissa K01 ja K02 alapohjan liittymien ja läpientien tiivistäminen ilmatiiviiksi esim. Ardex- tiivistysmenetelmällä. Tiivistystoimenpiteet tehdään erillisen suunnitelman mukaan ja tiivistystyön laatu tarkastetaan merkkiainekaasukokeella TUTKIUSRAPORTTI KORKEAKOULUNKATU 6, HÄEENLINNA

14 - alapohjan tarkastusluukut mm. käytävällä K17 tiivistetään ilmatiiviiksi - putkitunnelin avoimien putkiläpivientien tulppaus ja putkiliitoksen tarkastus vesijälkien kohdalla. - aulan K08 patterisyvennyksessä lämpöpatterin vesiputkien liitosten korjaus ruostuneilta / vuotaneilta osin. - tilojen K08 ja K09 patterisyvennykset, auditorion K08 alustilan sekä putkitunnelin perussiivous pölystä ja ylimääräisestä tavarasta. Siivous suositellaan tehtäväksi vuosittain. 2-5 vuoden sisällä tehtävät toimenpiteet - maanvastaisten alapohjarakenteiden kosteuden seuranta pistokoeluontoisesti. - kaikkien alapohjarakenteiden liittymät ulkoseiniin ja kantaviin seinärakenteisiin sekä alapohjan läpiviennit tulee tiivistää ilmatiiviiksi, esim. Ardex- tiivistysmenetelmällä. Tiivistystoimenpiteet tehdään erillisen suunnitelman mukaan ja tiivistystyön laatu tarkastetaan merkkiainekaasukokeella. Yli 10 vuoden päästä tehtävät toimenpiteet / peruskorjausvaiheessa - muovimatolla, muovilaatoilla ja maalilla pinnoitettujen alapohjien pintarakenteet sekä märkätilojen pinnat uusitaan betonilaatan pintaan asti. Pintamateriaaleiksi suositellaan riittävän vesihöyrynläpäisykyisiä, kuten kuivapuristelaatoilla. Pintarakenne uusitaan tilan käyttötarkoitukseen sopivilla materiaaleilla huomioiden rakenteen riittävä lämmöneristys ja kosteudeneristys. - liikuntasalitilojen lattiarakenteiden uusiminen. - vesi- ja viemäriverkoston kuntotutkimus. - putkitunnelin läpivientien tiivistäminen ilmatiiviiksi. Putkitunneli voidaan yrittää alipaineistaa huonetiloihin nähden erillisillä poistoilmapuhaltimilla. 11 (27) TUTKIUSRAPORTTI KORKEAKOULUNKATU 6, HÄEENLINNA

15 3 ULKOSEINÄT JA KANTAVAT VÄLISEINÄT Kuva 10. Pohjakerroksen ulkoseinärakenteet pohjakuvassa Kuva kerroksen ulkoseinärakenteet pohjakuvassa. Kuva kerroksen ulkoseinärakenteet pohjakuvassa 12 (27) TUTKIUSRAPORTTI KORKEAKOULUNKATU 6, HÄEENLINNA

16 3.1 RAKENNE Pohjakerros, maanpaineseinä KS1 1. maali, sisäpinta 2. betoni 150 mm (väestönsuojassa mm) 3. bitumisively 4. maatäyttö (soraa, multaista hiekkaa) Kuva 13. aanpaineseinät KS1 olivat tutkituilta osin kuivia. aatäyttö oli rakenneavauksen RA1 kohdalla märkää. Seinärakenteessa on vedeneristeenä käytettyä bitumisivelyä, joka on estänyt kosteuden siirtymistä maaperästä seinärakenteen sisäosiin. US1, pohjakerros, 1-2 kerros (pitkät julkisivut, nauhaelementit) 1. maali, sisäpinta 2. teräsbetoni 80 mm 3. mineraalivillaeriste 90 mm 4. teräsbetoni 70 mm Kuva 14. Rakenteen kunto tarkastettiin tilasta 110. Rakenteessa ei todettu aistinvaraisesti ja kosteusmittauksilla viitteitä kosteuden aiheuttamista vaurioista. 13 (27) TUTKIUSRAPORTTI KORKEAKOULUNKATU 6, HÄEENLINNA

17 US2, pohjakerros, 1-2 kerros (pitkät julkisivut, pilarit) 1. maali, sisäpinta 2. pilari 3. mineraalivillaeriste 90 mm 4. teräsbetonikuorielementti 70 mm US3, pohjakerros, 1-2 kerros (päätyseinät) 1. maali, sisäpinta 2. paikalla valettu teräsbetoni 150 mm 3. mineraalivillaeriste 100 mm 4. tuuletusrako 15 mm 5. teräsbetonikuorielementti 70 mm Kuva 15. Teräsbetonikuorielementtien saumat rakoilivat, jolloin niiden kautta voi päästä kosteutta rakenteeseen. 14 (27) TUTKIUSRAPORTTI KORKEAKOULUNKATU 6, HÄEENLINNA

18 US4, pohjakerros, 1-2 kerros (pitkät julkisivut, alaosat) 1. maali, sisäpinta 2. kalkkihiekkakivitiili 130 mm 3. mineraalivillaeriste 100 mm 4. teräsbetonivalu 120 mm Kuva 16. Ulkoseinärakenteen alaosa on osittain maanpinnan tason alapuolella. Tilan K.38 kohdalta tarkasteltuna (avaus RA3) ulkoseinärakenteen eriste on asennettu lattiatason alapuolelle. Eristetilaan on jätetty rakentamisen aikaista puujätettä. Tutkitut rakenteet olivat kuivat, eikä niissä ei havaittu poikkeavaa kosteutta. Eriste- ja puumateriaalissa ei todettu poikkeavaa mikrobikasvustoa. US5, pohjakerros, tilat K01-K05 1. maali, sisäpinta 2. kantava teräsbetoniseinä 150 mm 3. lämpöeriste, styrox 100 mm 4. teräsbetonivalu 120 mm Kantavat väliseinät ja pilarit yleensä Kantavat väliseinärakenteet ovat tiili- tai betonirakenteisia. Kantavat väliseinä- ja pilarirakenteet alkavat alapohjalaatan alapuolelta. 15 (27) TUTKIUSRAPORTTI KORKEAKOULUNKATU 6, HÄEENLINNA

19 3.2 TUTKIUSTULOKSET JA TEHDYT HAVAINNOT Kosteustekninen kunto US1-US5, KS1 3.3 JOHTOPÄÄTÖKSET Ulkoseinärakenteet ja niiden sisäpinnat olivat pintakosteus- ja porareikäkosteusmittauksien perusteella kuivat. Ulkoseinärakenteiden sisäpinnoilla ja tutkituilta osin eristemateriaaleissa ei ole todettu kosteuden aiheuttamia vauriojälkiä. Ulkoseinärakenteissa US3 ja US4 eristekerrokset jatkuvat lattia- ja maanpinnan tason alapuolelle, jolloin niillä on riski kastua maaperästä rakenteisiin siirtyvän kosteuden takia. Tutkimusten perusteella sokkelirakenteiden ulkopintojen vedeneristys (bitumisively rakennepiirustusten mukaan) on estänyt kosteuden siirtymisen sisäpuolisiin rakenteisiin. Tilan K38 kohdalta tarkasteltuna ulkoseinärakenteen US4 mineraalivillaeristeissä ja eristetilaan jätetyssä puujätteessä ei ole todettu poikkeavaa mikrobikasvustoa ohjeellisiin arvoihin nähden (liite 1.). Näytteitä otettiin lattiatason ala- ja yläpuolelta. Kosteusmittaustulokset ja kosteusmittauspaikat on esitetty liitteissä 1-3. Julkisivusaumat ovat paikoin avoimia, jolloin ulkoseinien ulkopintojen vesitiiveys on heikentynyt. Ulkoseinärakenteiden ilmatiiveys Ulkoseinärakenteiden liittymiä ikkuna-, pilari- ja alapohjarakenteisiin sekä läpivientejä ei ole rakennettu ilmatiiviiksi. Ulkoseinärakenteiden ilmatiiveyttä on parannettu edellisessä perusparannuksessa ikkuna- ja seinäliittymien osalta polyuretaanivaahtotiivistyksellä ja seinä- ja lattialiittymiä osalta silikonimassauksella. Tehtyjen merkkiainekaasututkimusten perusteella ulkoseinärakenteiden liittymät ja läpiviennit eivät ole täysin ilma- ja kaasutiiviitä huonetiloihin nähden. Väliseinärakenteissa oli havaittavissa yksittäisiä diagonaalisia halkeamia. Pohjapiirustusten mukaan tilojen 163, alueella sekä tilojen ja välillä on hormirakenteita. erkkiainekoetutkimukset on esitetty liitteissä Ulkoseinärakenteiden saattaminen ilmatiiviiksi edellyttää laajoja tiivistyskorjaustoimenpiteitä. Toimenpiteiden kiireellisyyttä vähentää se, ettei rakenteissa ole havaittu kosteuden aiheuttamia vaurioita. Rakennusmateriaaleista irtoavat epäpuhtaudet, kuten eristepöly ja 16 (27) TUTKIUSRAPORTTI KORKEAKOULUNKATU 6, HÄEENLINNA

20 rakenteisiin vuosikymmenten saatossa kertynyt pöly, voivat kuitenkin heikentää sisäilman laatua. 3.4 JATKOTOIENPIDE-EHDOTUKSET JA KORJAUKSESSA HUOIOON OTETTAVAT TEKIJÄT Ennen tilojen käyttöön ottoa (kesä-syksy 2015) - väliseinien yksittäiset halkeamat tasoitetaan ja maalataan 2-5 vuoden sisällä tehtävät toimenpiteet - julkisivusaumojen uusiminen - ulkoseinärakenteiden kosteuden seuranta pistokoeluontoisesti maanvastaisissa rakenteissa. - maanvastaisten ulkoseinärakenteiden sisäkuoren liittymät alapohjaan, ikkunarakenteisiin, kantaviin seiniin, pilareihin ja läpivienteihin tulee tiivistää ilmatiiviiksi vedeneristetuotteilla. tiivistyskorjauksien kiireellisyyttä arvioidaan tilojen käyttöön liitettyjen kokemusten perusteella - sokkelin ulkopinnat huolletaan Yli 10 vuoden päästä tehtävät toimenpiteet / peruskorjausvaiheessa - ylempien kerrosten ulkoseinärakenteiden sisäkuoren liittymät alapohjaan, ikkunarakenteisiin, kantaviin seiniin, pilareihin ja läpivienteihin tulee tiivistää ilmatiiviiksi vedeneristetuotteilla. Halkeamat rapatussa sisäkuoressa korjataan. - kantavien väliseinärakenteiden liittymät hormirakenteisiin tulee tiivistää ilmatiiviiksi. Halkeamat sisärappauksissa etenkin hormirakenteiden kohdalla tulee korjata. Seinäpinnat maalataan tiivistyskorjauksien kiireellisyyttä arvioidaan tilojen käyttöön liitettyjen kokemusten perusteella - uudet tasoitepinnat maalataan vesihöyryä läpäisevällä maalilla. 17 (27) TUTKIUSRAPORTTI KORKEAKOULUNKATU 6, HÄEENLINNA

21 4 VÄLIPOHJAT Kuva 17. Kerroksen 1 välipohjarakenteet pohjakuvassa. 4.1 RAKENNE Kuva 18. Kerroksen 2 välipohjarakenteet pohjakuvassa. VP1, alkuperäinen massiivinen välipohja 1. lattiapäällyste (ks. liite 3) 2. pintabetonilaatta mm 3. teräsbetonilaatta 180 mm VP2, alkuperäinen TT-laattavälipohja 1. lattiapäällyste (ks. liite 3) 2. pintabetonilaatta 3. TT-laatta, kannen paksuus 45 m 18 (27) TUTKIUSRAPORTTI KORKEAKOULUNKATU 6, HÄEENLINNA

22 VP3, väestönsuojan katto 1. lattiapäällyste (ks. liite 3) 2. pintabetonilaatta mm 3. teräsbetonilaatta 550 mm 4.2 TUTKIUSTULOKSET JA TEHDYT HAVAINNOT 4.3 JOHTOPÄÄTÖKSET Kosteustekninen kunto ja ilmatiiveys Välipohjarakenteissa ja niiden lattiapäällysteissä ei todettu aistinvaraisesti ja pintakosteudenilmaisimella arvioituna poikkeavaa kosteutta. Lattiapäällysteissä oli nähtävissä vähäisesti normaalin kulumisen jälkiä. Lattiapinnoilla ja tilojen yläpinnoilla (mm. valaisimien pinnat) havaittiin paikoin kerääntynyttä pölyä. Lattian liittymät ulkoseiniin eivät ole merkkiainetutkimusten perusteella ilmatiiviitä. Kerrosten väliset läpivientireiät eivät ole kaikilta osin tiiviitä, jolloin ilman kulkeutuminen eri kerrosten välillä on mahdollista. Välipohjarakenteiden kosteustekninen kunto oli yleisesti hyvä pintojen vähäistä kulumista lukuun ottamatta. Tasopinnoille paikoin kertyneen pölyn takia kaikki tasopinnat (ylä-, keski- ja alapinnat) suositellaan peruspuhdistettavaksi säännöllisesti. Välipohjarakenteiden liittymät ulkoseinärakenteisiin ja välipohjien läpivientireiät tulee tiivistää ilmatiiviiksi viimeistään rakennuksen seuraavassa peruskorjausvaiheessa. 4.4 JATKOTOIENPIDE-EHDOTUKSET JA KORJAUKSESSA HUOIOON OTETTAVAT TEKIJÄT Ennen tilojen käyttöön ottoa (kesä-syksy 2015) - tasopintojen peruspuhdistus 1-5 vuoden sisällä tehtävät toimenpiteet - märkätilojen saumausmassojen uusiminen Yli 10 vuoden päästä tehtävät toimenpiteet / peruskorjausvaiheessa - muovipintaiset lattiapäällysteet ja katon akustiikkalevyt suositellaan uusittavaksi peruskorjauksen yhteydessä. Lattiapäällysteet uusitaan betonipintaan asti. - märkätiloihin asennetaan nykymääräysten mukaiset vedeneristeet ja kallistukset. 19 (27) TUTKIUSRAPORTTI KORKEAKOULUNKATU 6, HÄEENLINNA

23 - välipohjan liittymät ulkoseinärakenteisiin ja välipohjien läpiviennit tiivistetään. 5 YLÄPOHJAT JA VESIKATTO Kuva 19. Yläpohjarakenteet 1. kerroksessa Kuva 20. Yläpohjarakenteet 2. kerroksessa 20 (27) TUTKIUSRAPORTTI KORKEAKOULUNKATU 6, HÄEENLINNA

24 5.1 RAKENNE YP1, yläpohjarakenne tilojen K08 ja K09 kohdalla 1. bitumihuopa, suojana singeli 2. pintabetonilaatta mm 3. kevytsoraeriste mm 4. TT-laatat, kannen paksuus 75 mm Kuvat 21 ja 22. Aulatilan K09 kohdalla kattoikkunoiden ja katon liittymän alapuolella on vanhoja kosteuden aiheuttamia jälkiä pilarin- ja palkin liittymän maalipinnassa. Kattoikkunoiden pinnoille oli kerääntynyt levää ja vesikatolla oli lammikoitunut paikoin vettä vuonna 1993 asennetun iv-konehuoneen ympärille. Edellisessä perusparannuksessa on uusittu räystäs- ja juuripellit, uusittu vesikate ja poistettu singeli. YP2, 2. kerroksessa mm. liikuntasalin kohdalla ja YP4, 1. kerros 1. bitumihuopa 2. raakaponttilaudoitus 3. kattotuolit 4. tuuletusväli mm 5. mineraalivillaeriste 6. TT-laatat mm YP3, 1-2 kerroksessa, mm. oppilasasuntojen katto 1. bitumihuopa 2. raakaponttilaudoitus 3. kattotuolit 4. tuuletusväli 5. mineraalivillaeriste 6. teräsbetonilaatta 160 mm 21 (27) TUTKIUSRAPORTTI KORKEAKOULUNKATU 6, HÄEENLINNA

25 22 (27) Kuvat YP2 (kuvat yllä) ja YP4 (kuva alla). Yläpohjarakenteiden kosteusteknisessä kunnossa ja tuulettuvuudessa ei havaittu puutteita. Vesikatto tuulettuu räystäiden ja erillisten alipaineventtiilien kautta. Vesikatteen bitumikermissä ei havaittu reikiä tai epäjatkuvuuskohtia, mutta vesikatolle lammikoituu paikoin vettä. Kattoviemäreiden säleiköt olivat suurimmaksi osaksi tukossa 5.2 TUTKIUSTULOKSET JA TEHDYT HAVAINNOT YP1, YP2, YP3 ja YP4 Yläpohjarakenteen puurakenteet ovat kohteeseen tehdyn katselmuksen perusteella pääosin kunnossa. Vesikate oli aistinvaraisesti tarkasteltuna kunnossa. Bitumikermi jatkuu räystäiden tippanokkapellin alle yhtenäisenä. Vesikaton vähäinen kallistus ja osittain tukkeutuneet kattoviemärisuodattimet aiheuttivat lammikoitumista. TUTKIUSRAPORTTI KORKEAKOULUNKATU 6, HÄEENLINNA

26 5.3 JOHTOPÄÄTÖKSET Aulan K09 pilari- ja palkkiliittymässä todettiin vanha kosteusvalumajälki maalipinnassa. Rakenne ei ollut pintakostea. Vesivuodon arvioidaan kulkeutuvan kattoikkunan ja vesikaton YP1 liittymän epäjatkuvuuskohdasta. liittymästä. Yläpohjarakenteiden kosteustekninen kunto ja tuulettuvuus arvioidaan pääosin hyväksi. Yläpohjan YP1 paikallinen vesivuotojälki tilan K09 pilari- ja palkkiliittymässä ja vesikaton kattoikkunoiden liittymät tulee korjata kiireellisesti. Vesikatteella arvioidaan olevan vielä teknistä käyttöikää noin 20 vuotta jäljellä säännöllisesti huollettuna. 5.4 JATKOTOIENPIDE-EHDOTUKSET JA KORJAUKSESSA HUOIOON OTETTAVAT TEKIJÄT Ennen tilojen käyttöön ottoa (kesä-syksy 2015) - vesikaton huoltotyöt mm. kattosäleiköt suodattimien puhdistus - vesikaton (YP1) ja kattoikkunoiden liittymien tiivistyskorjaus - tilassa K09 pilari- ja palkkiliittymän vesivuotojäljen puhdistus betonirakenteen pintaan asti ja uudelleen pinnoitus 1-5 vuoden sisällä tehtävät toimenpiteet - märkätilojen saumausmassojen uusiminen Yli 10 vuoden päästä tehtävät toimenpiteet / peruskorjausvaiheessa - vesikaton uusiminen - katon läpivientien tiivistys sisätilojen puolelta 23 (27) TUTKIUSRAPORTTI KORKEAKOULUNKATU 6, HÄEENLINNA

27 6 IKKUNAT 6.1 YLEISTÄ 7 ILANVAIHTO 7.1 YLEISTÄ 7.2 TUTKIUSTULOKSET Kuvat Liikuntasalin (kuva vasen) ja auditorion (kuva oikea) ikkunarakenteiden kunto ja vesitiiveys ovat heikkoja. Liikuntasalin puurakenteiset ikkunakarmit ovat osittain lahonneet. Auditorion metallikarmiset ikkunat on asennettu julkisivupinnan ulkopuolelle, ikkunoiden saumausmassat ovat huonokuntoiset. olemmissa ikkunarakenteissa on suuri riski, että kosteutta pääsee rakenteen sisällä ikkunan ja ulkoseinän epäjatkuvuuskohdista. Pitkien julkisivujen ikkunoiden ja niiden puurakenteisten väliosien kunto arvioidaan tyydyttäväksi eivätkä ne edellytä kiireellisiä korjaustoimenpiteitä. Liikuntasalin puurakenteiset ikkunat ja auditorion metallikarmiset ikkunat suositellaan huoltokorjattavaksi kiireellisesti vähintään tiivistysten osalta, jotta vesi ei pääse seinärakenteen sisälle. Liikuntasalin puurakenteiset ikkunat voidaan harkita uusittavaksi kokonaan, koska niiden lämpötekniset ominaisuudet arvioidaan myös heikoksi. Rakennuksessa on koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto. Ilmanvaihtojärjestelmän toiminnan, kunnon ja puhtauden on arvioinut WSP Finland Oy erillisessä tutkimusraportissa. Ilmanvaihtojärjestelmän laiteosat on esitetty puhdistettavaksi. Ilmanvaihtojärjestelmän mineraalivillaiset äänieristemateriaalit on esitetty poistettavaksi. PAINE-EROSEURANTA 24 (27) TUTKIUSRAPORTTI KORKEAKOULUNKATU 6, HÄEENLINNA

28 Rakennuksessa on seurattu tilojen ja ulkoilman välistä paine-eroa jatkuvatoimisilla seurantalaitteilla Paine-eroseurantakuvaajat on esitetty liitteessä 5 ja mittareiden sijainti on esitetty liitteessä 2. Tilojen ja ulkoilman väliset paine-erot vaihtelivat keskimäärin ympärivuorokautisesti välillä +/- 5 pascalia, paitsi tilassa K38 todettiin iltayöaikaan noin 40 pascalia alipainetta. Rakennuksen painesuhteet ulkoilmaan nähden ovat olleet Suomen rakentamismääräyskokoelman D2 ohjearvojen vuodelta 2012 mukaisella tasolla (alipaineisuus alle 30 Pascalia), paitsi tilassa K JOHTOPÄÄTÖKSET JATKOTOIENPIDE-EHDOTUKSET Jatkossa ilmanvaihtolaitteiden toimintaa ja kuntoa seurataan säännöllisesti. Rakennuksen paine-eroja suositellaan seurattavaksi ilmanvaihtojärjestelmän huolto- ja säätötöiden yhteydessä etenkin tilassa K38. Rakennuksen ja ulkoilman väliset paine-erot tulisi pysyä suositeltujen ohjearvojen tasolla ja lähes yhtä suurina ympärivuorokautisesti, jolloin suuria paine-erovaihteluja ei pääse muodostumaan. Pinnoittamatonta mineraalivillaa ei suositella enää käytettävän äänenvaimentimina niistä tuloilmaan mahdollisesti irtoavien mineraalikuitupölyn takia. Luokka- ja toimistotilojen työpisteiden sijainnissa suositellaan huomioitavan tuloilman suuntautuminen, niin ettei se kohdistu suoraan työskentelyalueella ja aiheuta vedon tuntemuksia. Rakenteiden tiivistäminen vaikuttaa koko rakennuksen ilmatiiveyteen ja siten myös rakennuksessa vallitseviin painesuhteisiin, mikä tulee ottaa huomioon ilmanvaihtojärjestelmien säätötöissä. 8 SALAOJA-, VESI- JA VIEÄRIVERKOSTO 8.1 YLEISTÄ Vesi-, viemäri- ja salaojaverkoston kunnosta ei ole tietoa. Vesi- ja viemäriverkoston kunto suositellaan tarkastettavaksi ennen seuraavaa peruskorjausta. Putkitunnelin putkiläpivientien liitosten kunto suositellaan tarkastettavaksi putkieristeessä havaitun vanhan vesivuotojäljen takia. ärkätilojen lattiakaivot suositellaan säännöllisesti esimerkiksi viikoittain täytettäväksi, jotta niiden hajulukot eivät pääse kuivumaan ja tiloihin ei aiheudu viemärimäistä hajua. 25 (27) TUTKIUSRAPORTTI KORKEAKOULUNKATU 6, HÄEENLINNA

29 9 TULOKSET JA TULOSTEN ARVIOINTI 9.1 SISÄILAN LAATUTUTKIUKSET SISÄILAN HAIHTUVAT ORGAANISET YHDISTEET 26 (27) Sisäilman haihtuvien orgaanisten yhdisteiden näytteet otettiin tiloista 155 ja 207 yhden näytteenottokerran aikana. Sisäilman haihtuvien orgaanisten yhdisteiden kokonaispitoisuudet, ns. TVOC arvot vaihtelivat välillä 8,9-18 µg/m 3. Pitoisuudet olivat Työterveyslaitoksen toimistotiloille ehdottaman ohjeellisen tason (250 µg/m 3 ) alapuolella ja normaalina pidettävät. Yhdisteiden joukossa vallitsevaa tasoa korkeampina pitoisuuksina (yhdisteestä riippuen 5-10 µg/m 3 tai korkeampina pitoisuuksina) todettiin tilassa 207 (bentsaldehydi 5,1 µg/m 3 ), joka voi viitata tilassa käytettyihin puhdistusaineisiin, tilan käyttöön tai tilan rakennusmateriaaleihin. Yksittäisen yhdisteen pitoisuudella ei arvioida olevan laajempaa merkitystä tilan sisäilman laatuun PINNOILLE LASKEUTUVAT INERAALIKUIDUT Pinnoille kahden viikon aikana laskeutuvien mineraalikuitujen pitoisuuksia selvitettiin tasopinnoille asennettujen keräysalustojen avulla harjoitusstudiotilassa K02 kahdessa näytteenottopisteessä. Tilasta otettiin kahdet rinnakkaiset näytteet. Tutkitun tilan K02 näytteiden mineraalikuitupitoisuudet olivat pääosin (3/4 näytteistä) normaalit ja tavanomaisena pidettävät. ineraalikuitupitoisuudet olivat menetelmän määritysrajan tasolla 0,07 kpl/cm 2 tai sen alapuolella. Näytteessä PPK1 (mediatilan isompi puoli) mineraalikuitupitoisuus ylitti vähäisesti Työterveyslaitoksen ohjeellisen tason 0,20 kpl/cm 2 yhden näytemaljan osalta. Poikkeama mineraalikuitupitoisuudessa voi viitata rakenteiden tai ilmanvaihdon eristemateriaaleista ajoittain irtoaviin kuituihin tai tilojen käyttöön (pinnoille ajan saatossa kertyneen pölyn kulkeutumiseen näytealustoihin tilan käytön aikana). Tilan K02 tasopinnoille laskeutuvien mineraalikuitujen pitoisuusmittaukset suositellaan uusittavaksi, kun tilassa on tehty tasopintojen peruspuhdistus. Ilmanvaihtojärjestelmän eristemateriaalien vaikutusta sisäilman mineraalikuitupitoisuuksiin voidaan arvioida esimerkiksi ilmanvaihtojärjestelmän huoltotoimenpiteiden ja rakenneteknisten korjaustöiden valmistuttua. 10 TILOJEN KÄYTETTÄVYYDEN ARVIOINTI Rakenteisiin ja ilmanvaihtojärjestelmään kohdistuvat kiireelliseksi arvioidut korjaus- ja huoltotoimenpiteet suositellaan tehtäväksi ennen tilojen käyttöön ottoa syksyllä Rakennuksen rakenteisiin ja taloteknisiin järjestelmien liittyvät muut riskitekijät suositellaan korjattavaksi viimeistään peruskorjausvaiheessa sisäilman laatua varmistavana toimenpiteinä. Edellä mainitun kaltainen laaja korjaustoimenpide TUTKIUSRAPORTTI KORKEAKOULUNKATU 6, HÄEENLINNA

30 on esimerkiksi alapohja- ulkoseinä- ja välipohjarakenteiden sisäpintojen liitoskohtien ja läpivientien saattaminen täysin ilmatiiviiksi tiivistyskorjauksilla. Laajempien korjaustoimenpiteiden mm. koko rakennuksen rakenneliittymien tiivistämisen kiireellisyyttä vähentää se, ettei rakenteiden kosteusteknisessä kunnossa ole havaittu merkittäviä poikkeamia. Rakenteiden kosteustekninen toimivuutta ja taloteknisten järjestelmien kuntoa suositellaan seurattavan rakennuksen käytön aikana. ikäli tilojen rakenteissa ja taloteknisissä järjestelmissä havaitaan puutteita tai tilojen käyttötarkoitus muuttuu nykyisestä oleellisesti, tulee tiloihin kohdistaa tarkentavat jatkoselvitykset ja korjaukset. Tilojen käyttöön liittyviä kokemuksia ja tehtyjen toimenpiteiden edistymistä voidaan seurata esimerkiksi ennakoivan sisäilmatyöryhmän toimesta. Helsingissä, 18. toukokuuta 2015 Sweco Asiantuntijapalvelut Oy Elisa Koskinen F, rakennusterveysasiantuntija projektipäällikkö Ilkka Jerkku DI, Yksikön johtaja raportin tarkastaja 11 LIITTEET Liite 1. Liitteet Liitteet Liitteet Liitteet Liitteet Liitteet ittaustulokset (kosteus, materiaalinäytteet, sisäilma) ittauspisteet pohjakuvissa Pintakosteuskartoitus ja lattiamateriaalit pohjakuvissa erkkiainekokeet Paine-eroseurannan kuvaajat Rakenneavauspaikat pohjakuvissa Rakennetyypit pohjakuvissa 27 (27) TUTKIUSRAPORTTI KORKEAKOULUNKATU 6, HÄEENLINNA

31 ITTAUSTULOKSET etsola, Korkeakoulunkatu 6, Hämeenlinna Liite 1 AP14_ Pintailmaisimen käyttö rakennekosteuksien arvioinnissa Tutkittujen huonetilojen seinä-/katto-/lattiarakenteita tutkittiin pintailmaisimella Gann Hydromette UNI 1. ittalaitteen näytössä esiintyvät lukuarvot välillä Rakenteessa voi olla vertailuarvoon nähden kohonnutta kosteutta, kun mittalaitteen kosteuslukuarvo on yli 90. Ilmaisimen tulokset eivät anna todellista tietoa rakenteiden kosteudesta. Pintakosteuskartoituksen tulokset on merkitty pohjakuviin liitteissä Rakenteiden kosteudet, porareikämenetelmä Rakenteisiin, joissa todettiin vertailuarvoon nähden kohonnutta kosteutta kosteudenilmaisimella tai joissa oli muuten epäiltävissä poikkeavaa kosteutta, porattiin rakenteiden suhteellisen kosteuden määrittämiseksi reiät (16 mm). Reiät puhdistettiin ja tulpattiin. Suhteellinen kosteus mitattiin olosuhteiltaan tasaantuneissa rei issä. ittalaitteina olivat Vaisalan HI41-näyttölaitteet ja HP44-mittapäät. Tulokset, rakenteen ilmatilan suhteellinen kosteus (%), absoluuttinen kosteus (g/m 3 ) ja lämpötila ( C) on esitetty oheisessa taulukossa. Reiät porattiin ja mittaukset suoritettiin ittauspisteet on esitetty pohjakuvissa liitteessä 2. ittauspiste Tila/ krs/kuvaus Rakenneosa ittauspisteen sijainti Kuvaus Reiän syvyys, mm Suhteellinen kosteus, % Abs.kosteus, g/m 3 Lämpötila, C K1 K.14 kellari maanvastainen seinä 0,5 m lattiasta betoni betoni ,5 21,6 siivousvarasto täyttö laatan alla huoneilma ,8 5,0 21,5 22,1 K2 K.14 kellari maanvarainen lattia 0,2 m ulkoseinästä betoni betoni ,9 20,9 siivousvarasto täyttö laatan alla huoneilma ,9 5,0 20,7 22,1 K3 K.38 ulkoseinä 0,5 m lattiasta tiili ,5 kellari tiili ,1 luokkahuone huoneilma 23 3,9 19,6 K4 K.38 kellari maanvarainen lattia 0,5 m ulkoseinästä betoni betoni ,7 19,6 luokkahuone täyttö laatan alla ,6 19,4 huoneilma 23 3,9 19,6 K5 112 ulkoseinä 0,5 m lattiasta tiili ,1 1.krs tiili ,8 ruokasali eriste ,0 20,4 huoneilma 20 3,9 22,2 K krs maanvarainen lattia 0,5 m ulkoseinästä betoni betoni ,1 20,8 ruokasali täyttö laatan alla ,2 20,4 huoneilma 20 3,9 22,2 SWECO

32 ITTAUSTULOKSET etsola, Korkeakoulunkatu 6, Hämeenlinna Liite 1 AP14_ ittauspiste Tila/ krs/kuvaus Rakenneosa ittauspisteen sijainti Kuvaus Reiän syvyys, mm Suhteellinen kosteus, % Abs.kosteus, g/m 3 Lämpötila, C K krs maanvarainen lattia 0,3 m väliseinästä betoni betoni ,8 15,6 20,2 19,9 liikuntasali huoneilma ,2 6,0 19,6 22,1 Rakenteiden kosteudet, viiltomittausmenetelmä Rakenteisiin, joissa todettiin vertailuarvoon nähden kohonnutta kosteutta kosteudenilmaisimella tai joissa oli muuten epäiltävissä poikkeavaa kosteutta, viillettiin lattiapäällysteeseen reiät suhteellisen kosteuden määrittämiseksi lattiapäällysteen alta. Suhteellinen ja absoluuttinen kosteus sekä lämpötila mitattiin tasaantuneissa olosuhteissa. ittalaitteina olivat Vaisalan HI41-näyttölaitteet ja HP44-mittapäät. ittaukset tehtiin ittaustulokset on esitetty oheisessa taulukossa. ittauspiste Tila Rakenneosa ittauspisteen sijainti Pvm Suhteellinen kosteus, % Lämpötila, C VK1 K.01 maanvarainen lattia videoneuvottelutila, kellarikerros ,3 18,3 VK2 K.01 maanvarainen lattia videoneuvottelutila, kellarikerros ,3 18,6 K.01 huoneilma videoneuvottelutila, kellarikerros ,6 20,4 VK3 K.02 maanvarainenlattia studio, kellarikerros ,2 21,3 VK4 K.02 maanvarainenlattia studio, kellarikerros ,1 20,0 K.02 huoneilma studio, kellarikerros ,4 20,7 Sääolosuhteet Sääolosuhteet (www.wunderground.com, Hämeenlinna) tutkimusajankohtana ovat olleet keskimäärin seuraavat: Pvm Lämpötila, C Suhteellinen kosteus, % Tuulen suunta Tuulen nopeus, m/s Pilvisyys vaihteleva 3,9 selkeää länsi 1,7 selkeää Sisäilman haihtuvat orgaaniset yhdisteet Haihtuvien orgaanisten yhdisteiden (VOC -yhdisteiden) ilmanäytteet kerättiin pumpuilla Tenax -putkiin, jotka analysoitiin kaasukromatografisesti etropolilab Oy:n laboratoriossa Helsingissä. Tulokset on esitetty yksikössä µg/m 3. Tulokset olivat seuraavat: Näytteenottopiste Tila Näytteenottopisteen kuvaus Pvm Haihtuvien orgaanisten yhdisteiden kokonaispitoisuus (TVOC), µg/m 3 V1 155 Opintotoimisto, 1. krs V2 207 Opettajien toimistohuone, 2. krs ,9 Edellä mainittujen näytteiden tärkeimmät yksittäiset yhdisteet olivat: SWECO

33 ITTAUSTULOKSET etsola, Korkeakoulunkatu 6, Hämeenlinna Liite 1 AP14_ Yhdiste Näytteenottopiste/ Pitoisuus, µg/m 3 V1 V2 Aromaattiset yhdisteet: Bentseeni 1,2 1,4 Aromaattiset yhdisteet yhteensä 1,2 1,4 Alkaanit: Suoraketjuisia ja haaroittuneita hiilivetyjä 4,5 * Alkaanit yhteensä 4,5 - Terpeenit: Pineeni 0,4 Delta-3-kareeni 0,2 Terpeenit yhteensä 0,6 Karbonyylit: Heptanaali 0,1 * 0,2 * Oktanaali 1,7 Nonanaali 0,5 * 3,6 Dekanaali 0,3 * 0,5 * Bentsaldehydi 2,0 5,1 Asetofenoni 0,7 * 1,0 * Karbonyylit yhteensä 3,6 12,1 Esterit: Etyyliasetaatti 1,0 1,0 Butyyliasetaatti 0,1 0,2 Dietyleeniglykoli-monoetyylieetteri 1,3 2,6 Dietyleeniglykoli-monobutyylieetteri 2,7 Esterit yhteensä 2,4 6,5 Alkoholit: Alkoholi- ja fenolieetterit: Butanoli 0,8 Bentsyylialkoholi 2,4 * 2-Etyyli-1-heksanoli 0,9 1,7 Fenoli 1,6 1,9 Alkoholit yhteensä 2,5 6,8 2-Butoksietanoli 0,3 0,4 Alkoholi- ja fenolieetterit yhteensä 0,3 0,4 uut yhdisteet: Dekametyylisyklopentasiloksaani 0,8 * Etikkahappo 2,0 * 2,4 * Heksaanihappo, kapronihappo 0,2 * Orgaaniia happoja muita 0,5 * 0,9 * uut yhdisteet yhteensä 2,5 4,3 Tunnistettuja yhdisteitä yhteensä, µg/m 3 17,0 32,1 * ääritetty tolueenina. Tunnistettujen yhdisteiden pitoisuudet määritetään puhtaiden vertailuaineiden avulla (aineen omalla vasteella) tai tolueeniekvivalenttina. TVOC -arvo määritetään tolueeniekvivalenttina. Tunnistettujen yhdisteiden joukossa voi olla myös TVOC -alueen ulkopuolisia yh- SWECO

34 ITTAUSTULOKSET etsola, Korkeakoulunkatu 6, Hämeenlinna Liite 1 AP14_ disteitä. Em. syistä tunnistettujen yhdisteiden kokonaispitoisuus ja TVOC -arvo eivät usein ole yhtä suuret. Sisäilman haihtuville orgaanisille yhdisteille ei ole ohjearvoa. Työterveyslaitoksen ehdotuksen mukaan (2011) toimistotyötilojen sisäilman TVOC -pitoisuuden kohonneena arvona pidetään yli 250 µg/m 3. Pinnoille laskeutuvat mineraalikuidut Pinnoille laskeutuvia mineraalikuituja kerättiin mediatiloissa geeliteippilevyjen avulla. Kummastakin mittauspisteestä otettiin kaksi rinnakkaisnäytettä. Näytteitä kerättiin (17 vrk) ajan. Näytteet tutkittiin valomikroskooppisesti laboratoriossa. Pinnoilla todettiin mineraalikuituja neliösenttimetriä kohden (yli 20 mikrometrin pituiset kuidut) seuraavasti: 4 Näytteen-ottopiste Tila Näytteenottopisteen kuvaus Keräysaika ineraalikuidut, kpl/cm 2 PPK1 K.02 Harjoitusstudio, mediatilan isompi puoli PPK2 K.02 Harjoitusstudio, mediatilan toimistopuoli ,21 alle 0,07 0,07 alle 0,07 Tasopinnoille kahden viikon aikana laskeutuvien mineraalikuitujen ohjearvoksi (säännöllisesti siivottavat pinnat) on ehdotettu 0,2 kpl/cm 2 (Työterveyslaitos 2011). Rakennusmateriaalien mikrobit, laimennossarjamenetelmä Rakennusmateriaalien mikrobipitoisuudet määritettiin sosiaali- ja terveysministeriön Asumisterveysohjeen 2003 mukaan ns. laimennossarjamenetelmällä. Näytteet toimitettiin etropolilab Oy:n laboratorioon Helsinkiin laimennossarjakäsittelyä ja viljelyä varten. Tulokset on esitetty yksikössä kpl /g: Näytteenottopiste Tila Näytteenottopisteen kuvaus Pvm Homesienet, kpl/g Sädesienet, kpl/g 2 R4.1 R4.2 R4.3 Aula, vahtimestari 110 Aula, vahtimestari 110 Aula, vahtimestari 110 Villa. US alaosa, 500 mm lattiatasosta alle 100 alle 100 Villa. US alaosa, lattiatason alapuolella alle 100 alle 100 Puujäte. US, lattiatason alapuolella alle 100 alle 100 R6 Liikuntasali 141 Villa. Liikuntasali, varaston lattia Aspergillus sp. Chrysosporium / Geomyces sp. Penicillium sp. steriilit * kosteusvaurioindikaattori 100 Sosiaali- ja terveysministeriön Asumisterveysohjeen 2003 ja Asumisterveysoppaan 2009 mukaan rakennusmateriaalissa on - sienikasvustoa, jos näytteen sieni-itiöpitoisuus on suurempi kuin kpl/g, - bakteerikasvustoa, jos näytteen bakteeripitoisuus on suurempi kuin kpl/g ja aktinomykeettikasvustoa (sädesienikasvustoa), jos aktinomykeettipitoisuus (sädesienipitoisuus) on suurempi kuin 500 kpl/g. SWECO

35 K.14 ITTAUSPISTEET JA ERKINTÖJEN SELITYKSET : PPK PINNOILLE LASKEUTUVAT INERAALIKUIDUT K KOSTEUSITTAUSPISTE, porareikämenetelmä PS PAINESUHTEIDEN SEURANTAITTAUKSET VK KOSTEUSITTAUSPISTE, viiltomenetelmä VK1 K.01 VK3 PPK2 K.02 PPK1 VK2 VK4 K1 K2 K.38 K.22 PS1 K4 K3 PS2 etsola, Korkeakoulunkatu 6 Hämeenlinna pohjakerros AP14_ LIITE 2.1

36 154 ITTAUSPISTEET JA ERKINTÖJEN SELITYKSET : V K PS VOC, SISÄILAN HAIHTUVAT ORGAANISET YHDISTEET KOSTEUSITTAUSPISTE, porareikämenetelmä PAINESUHTEIDEN SEURANTAITTAUKSET K5 K6 PS5 112 K PS3 155 V1 PS4 etsola, Korkeakoulunkatu 6 Hämeenlinna 1. kerros AP14_ LIITE 2.2

37 ITTAUSPISTEET JA ERKINTÖJEN SELITYKSET : V PS VOC, SISÄILAN HAIHTUVAT ORGAANISET YHDISTEET PAINESUHTEIDEN SEURANTAITTAUKSET 201 PS7 207 V2 PS8 230 PS6 etsola, Korkeakoulunkatu 6 Hämeenlinna 2. kerros AP14_ LIITE 2.3

38 PINTAKOSTEUSKARTOITUS, ERKINTÖJEN SELITYKSET : Pintakosteusmittarin näyttämä lukuarvo lattiassa alle 80 Pintakosteusmittarin näyttämä lukuarvo lattiassa Pintakosteusmittarin näyttämä lukuarvo lattiassa 90 tai enemmän Pintakosteusmittarin näyttämä lukuarvo seinässä alle 70 Pintakosteusmittarin näyttämä lukuarvo seinässä Pintakosteusmittarin näyttämä lukuarvo seinässä 90 tai enemmän Lattiapäällyste: = UOVIATTO/-LAATTA B = BETONI, B = OSAIIKKIBETONILAATTA T = TEKSTIILIATTO T T T T T K = KLINKKERILAATTA T T B K K B B B K K K K K B B B B K B etsola, korkeakoulunkatu 6 AP14_ Hämeenlinna pohjakerros LIITE 3.1

39 PINTAKOSTEUSKARTOITUS, ERKINTÖJEN SELITYKSET: Pintakosteusmittarin näyttämä lukuarvo lattiassa alle 80 Pintakosteusmittarin näyttämä lukuarvo seinässä alle 70 Pintakosteusmittarin näyttämä lukuarvo lattiassa Pintakosteusmittarin näyttämä lukuarvo lattiassa 90 tai enemmän Pintakosteusmittarin näyttämä lukuarvo seinässä Pintakosteusmittarin näyttämä lukuarvo seinässä 90 tai enemmän AB P P Lattiapäällyste: = UOVIATTO/-LAATTA K = KLINKKERILAATTA P P = PARKETTI AB = AKRYYLIBETONI Seinän alaosa, alle 0,5 m korkeuteen asti P etsola, Korkeakoulunkatu 6 AP14_ Hämeenlinna 1. kerros LIITE

40 PINTAKOSTEUSKARTOITUS, ERKINTÖJEN SELITYKSET: Pintakosteusmittarin näyttämä lukuarvo lattiassa alle 80 Pintakosteusmittarin näyttämä lukuarvo seinässä alle 70 Pintakosteusmittarin näyttämä lukuarvo seinässä Lattiapäällyste: = UOVIATTO/-LAATTA etsola, Korkeakoulunkatu 6 Hämeenlinna 2. kerros AP14_ LIITE 3.3

41 SALAOJAPUTKIEN ERKKIAINEKOKEET EI HAVAINTOJA ERKKIAINEKAASUSTA 0 Pa ERKINTÖJEN SELITYKSET: ERKITTÄVÄ VUOTOKOHTA XX Pa ERKKIAINEKAASU TARKASTUSLUUKUSTA SALAOJAAN PAINE-ERO JA ILAVIRTAUKSEN SUUNTA (hetkellinen kertamittaus) etsola, Korkeakoulunkatu 6 Hämeenlinna kellarikerros AP14_ LIITE 4.1

TUTKIMUSRAPORTTI 19.5.2015 SISÄILMASTON JA RAKENTEIDEN KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS TAPIOLA KORKEAKOULUNKATU 6, HÄMEENLINNA 70295.

TUTKIMUSRAPORTTI 19.5.2015 SISÄILMASTON JA RAKENTEIDEN KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS TAPIOLA KORKEAKOULUNKATU 6, HÄMEENLINNA 70295. TUTKIMUSRAPORTTI 19.5.2015 SISÄILMASTON JA RAKENTEIDEN KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS TAPIOLA KORKEAKOULUNKATU 6, HÄMEENLINNA 70295.04 Yhteenveto ja toimenpide-suositukset Koulurakennus Tapiola on rakennettu

Lisätiedot

Sisä- ja ulkoilman olosuhteet mittausten aikana olivat seuraavat:

Sisä- ja ulkoilman olosuhteet mittausten aikana olivat seuraavat: 1 Sisäilman mikrobit Näytteet otettiin kuusivaihekeräimellä elatusalustoille, jotka olivat 2 % mallasuuteagar homesienille ja tryptoni-hiivauute-glukoosiagar bakteereille ja sädesienille eli aktinomykeeteille.

Lisätiedot

Kosteuskartoitus tiloissa 1069/1070, 1072, 2004 ja 1215

Kosteuskartoitus tiloissa 1069/1070, 1072, 2004 ja 1215 TUTKIMUSSELOSTUS 22500325.069 2016-6-30 Kosteuskartoitus tiloissa 1069/1070, 1072, 2004 ja 1215 Tutkimuskohde: Kartanonkosken koulu Tilkuntie 5, Vantaa Tilaaja: Ulla Lignell Maankäytön, rakentamisen ja

Lisätiedot

SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS

SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS 28.2.2014 Hämeenlinnan kaupunki Linnan Tilapalvelut -liikelaitos Katja Tähtinen Raatihuoneenkatu 9, 2. krs, PL 84 13101 Hämeenlinna katja.tahtinen@hameenlinna.fi Tiedoksi: kari.ahonen@hameenlinna.fi, petri.yla-murto@hameenlinna.fi

Lisätiedot

SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS

SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS 539.07.7.03 Vantaan kaupunki Jouni Räsänen Kielotie 3 0300 Vantaa Sähköposti: jouni.rasanen@vantaa.fi Tutkimuskohde Pähkinärinteen koulu, SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS SISÄILMAN LAATU,

Lisätiedot

Finnmap Consulting Oy SSM

Finnmap Consulting Oy SSM 1 Idänpuoleinen rakennusosa Liikuntasali Idänpuoleinen rakennusosa Kirjasto Liikuntasali Kuvat 1, 2. Tutkimuksen tarkoituksena on ollut selvittää os. Varistontie 3, Vantaa sijaitsevan koulurakennuksen

Lisätiedot

SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS

SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS 0.3.03 Mäntsälän kunta Tekniset palvelut, toimitilapalvelut Jukka Nissinen Heikinkuja 4, 04600 Mäntsälä Sähköposti: jukka.nissinen@mantsala.fi Tutkimuskohde Ehnroosin koulu, Nordenskiöldintie, Mäntsälä

Lisätiedot

SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS

SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS 24.8.2012 Vantaan kaupunki Tilakeskus Ulla Lingnell Kielotie 13, 01300 Vantaa ulla.lignell@vantaa.fi Tutkimuskohde Hevoshaan koulu, Hevoshaantie 17, Vantaa SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS

Lisätiedot

SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS

SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS 19.3.2013 Vantaan tilakeskus Hankepalvelut, rakennuttaminen Ulla Lignell Kielotie 3, Vantaa 01300 Vantaa Sähköposti: ulla.lignell@vantaa.fi Tutkimuskohde Hiekkaharjun koulu, Talkootie 33, Vantaa SISÄILMASTO-

Lisätiedot

Anttilan koulu, korjaustapaehdotus rakenneosittain

Anttilan koulu, korjaustapaehdotus rakenneosittain S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A LOHJAN KAUPUNKI Anttilan koulu, korjaustapaehdotus rakenneosittain FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Jokelainen Heidi-Johanna Sisällysluettelo 1 Korjaustapaehdotus rakenneosittain...

Lisätiedot

SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS

SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS 29.6.202 Hämeenlinnan kaupunki Linnan Tilapalvelut -liikelaitos Petri Ylämurto Raatihuoneenkatu 9, PL 84 30 Hämeenlinna Sähköposti: petri.ylamurto@hameenlinna.fi Tutkimuskohde Hätilän koulu, Viertokatu,

Lisätiedot

Yhteenveto kuntotutkimuksen tuloksista

Yhteenveto kuntotutkimuksen tuloksista Urjalantie 25, 31900 Punkalaidun Yhteenveto kuntotutkimuksen tuloksista 1 Yleistä 1.1 Tilaaja Punkalaitumen kunta Tekninen johtaja Seppo Rytky Vesilahdentie 5 31980 PUNKALAIDUN 1.2 Työn sisältö Sisäilmasto-

Lisätiedot

Kartanonkosken koulun ja päiväkodin sisäilmatilanne ja korjaukset

Kartanonkosken koulun ja päiväkodin sisäilmatilanne ja korjaukset Kartanonkosken koulun ja päiväkodin sisäilmatilanne ja korjaukset Infotilaisuudet 6.5.2015 Pekka Wallenius, tilakeskusjohtaja Sisäilmasto ja kosteustekninen kuntotutkimus Sisäilmatutkimukset 28.11.2014.

Lisätiedot

TUTKIMUSSELOSTUS HÄMEENKYLÄN KOULU, VARISTONTIE 3, VANTAA SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS

TUTKIMUSSELOSTUS HÄMEENKYLÄN KOULU, VARISTONTIE 3, VANTAA SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS TUTKIMUSSELOSTUS SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS HÄMEENKYLÄN KOULU, VARISTONTIE 3, VANTAA 7.0.05 Sisältö LÄHTÖTIEDOT YLEISTÄ KOHTEESTA 3 HAVAINNOT JA MITTAUKSET KOHTEESSA 3 3. SISÄILMAN HAIHTUVAT

Lisätiedot

YLÄPOHJARAKENTEIDEN KORJAUSTARVESELVITYS

YLÄPOHJARAKENTEIDEN KORJAUSTARVESELVITYS YLÄPOHJARAKENTEIDEN KORJAUSTARVESELVITYS Sweco Rakennetekniikka Ratamestarinkatu 7a P.O. Box 88 FI-00521 Helsinki, Finland Telephone +358 207 393 300 Finnmap Consulting Oy VAT FI08711659 Reg.no: 0871165-9

Lisätiedot

Kosteus- ja mikrobivauriot koulurakennuksissa TTY:n suorittamien kosteusteknisten kuntotutkimusten perusteella

Kosteus- ja mikrobivauriot koulurakennuksissa TTY:n suorittamien kosteusteknisten kuntotutkimusten perusteella Kosteus- ja mikrobivauriot koulurakennuksissa TTY:n suorittamien kosteusteknisten kuntotutkimusten perusteella Sisäilmastoseminaari 2014 Petri Annila, Jommi Suonketo ja Matti Pentti Esityksen sisältö Tutkimusaineiston

Lisätiedot

T8007_05 Yhteenveto tutkimuksista 1 (8) Kotkan Lyseo Arcus-talo 16.10.2014

T8007_05 Yhteenveto tutkimuksista 1 (8) Kotkan Lyseo Arcus-talo 16.10.2014 T8007_05 Yhteenveto tutkimuksista 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO 1 TUTKIMUKSEN PERUSTIEDOT... 2 2 KOHTEEN PERUSTIEDOT JA TAUSTA... 3 3 HAVAINNOT, JOHTOPÄÄTÖKSET JA TOIMENPITEET... 4 3.1 Alapohja... 4 Kosteuskartoitus...

Lisätiedot

KOSTEUS- JA SISÄILMATEKNINEN KUNTOTUTKIMUS

KOSTEUS- JA SISÄILMATEKNINEN KUNTOTUTKIMUS KOSTEUS- JA SISÄILMATEKNINEN KUNTOTUTKIMUS KAIVOKSELAN PÄIVÄKOTI 9.9.2014 Sisältö 1 LÄHTÖTIEDOT 2 2 YLEISTÄ KOHTEESTA 2 3 TULOSTEN ARVIOINTI 3 4 JOHTOPÄÄTÖKSET 5 5 JATKOTOIMENPITEIDEN ARVIOINTI 6 6 LIITTEET

Lisätiedot

SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS

SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS 11.4.2013 Isännöitsijätoimisto Maikoski Oy Jari Vainio Vernissakatu 6 01300 Vantaa jari.vainio@maikoski.fi Tutkimuskohde Uudenmaan TE-toimiston tilat, Vernissakatu 6, Vantaa SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN

Lisätiedot

KORJAUSTARVEARVIO 52182.38 17.1.2014

KORJAUSTARVEARVIO 52182.38 17.1.2014 52182.38 17.1.2014 Hämeenlinnan kaupunki Linnan Tilapalvelut -liikelaitos Katja Tähtinen Raatihuoneenkatu 9, 2. krs, PL 84 13101 Hämeenlinna katja.tahtinen@hameenlinna.fi Tutkimuskohde Nummen koulu, Kylätie

Lisätiedot

Sisäilmasto ja kosteustekninen kuntotutkimus

Sisäilmasto ja kosteustekninen kuntotutkimus Sisäilmasto ja kosteustekninen kuntotutkimus Martinlaakson koulu, nuorisotila Martinlaaksonpolku 4, Vantaa 11.4.2014 Finnmap Consulting Oy - Suomen Sisäilmaston Mittauspalvelu Y-tunnus 0871165-9 Viikinkaari

Lisätiedot

Wise Group Finland Oy. Käpylän peruskoulu Untamontie 2

Wise Group Finland Oy. Käpylän peruskoulu Untamontie 2 Wise Group Finland Oy Käpylän peruskoulu Untamontie 2 Untamontie 2 1. Tutkimuksen laajuus ja tutkimusmenetelmät 2. Koonti merkittävimmistä havainnoista ja rakenneosittain 3. Koonti toimenpide-ehdotuksista

Lisätiedot

ILMATIIVEYSTUTKIMUS 51392.62 25.3.2014. Vantaan kaupunki Jouni Räsänen Kielotie 13 01300 Vantaa Sähköposti: Jouni.Rasanen@vantaa.

ILMATIIVEYSTUTKIMUS 51392.62 25.3.2014. Vantaan kaupunki Jouni Räsänen Kielotie 13 01300 Vantaa Sähköposti: Jouni.Rasanen@vantaa. 539.6 5.3.04 Vantaan kaupunki Jouni Räsänen Kielotie 3 0300 Vantaa Sähköposti: Jouni.Rasanen@vantaa.fi Tutkimuskohde Martinlaakson koulu ILMATIIVEYSTUTKIMUS MERKKIAINEKOKEET JA VUOTOLUKUMITTAUS TULOSTEN

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO, AMBIOTICA-RAKENNUS RAKENNUSTEKNINEN JA SISÄILMA- OLOSUHTEIDEN TUTKIMUS TIEDOTUSTILAISUUS

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO, AMBIOTICA-RAKENNUS RAKENNUSTEKNINEN JA SISÄILMA- OLOSUHTEIDEN TUTKIMUS TIEDOTUSTILAISUUS JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO, AMBIOTICA-RAKENNUS RAKENNUSTEKNINEN JA SISÄILMA- OLOSUHTEIDEN TUTKIMUS TIEDOTUSTILAISUUS 19.8.2014 RAKENNUKSEN PERUSTIEDOT pinta-ala noin 11 784 br-m 2, kerrosala noin 12 103 ke rakennus

Lisätiedot

Sisäilmasto ja kosteustekninen kuntotutkimus

Sisäilmasto ja kosteustekninen kuntotutkimus Sisäilmasto ja kosteustekninen kuntotutkimus Länsi-Vantaan perheneuvola ja Musiikkiopisto Patotie 2, Vantaa 9.12.2013 Finnmap Consulting Oy - Suomen Sisäilmaston Mittauspalvelu Y-tunnus 0871165-9 Viikinkaari

Lisätiedot

LYCEIPARKENS SKOLAN PIISPANKATU 3-7 06100 PORVOO

LYCEIPARKENS SKOLAN PIISPANKATU 3-7 06100 PORVOO Sivunumero: 1/11 LYCEIPARKENS SKOLAN PIISPANKATU 3-7 06100 PORVOO SISÄILMANLAADUN MITTAUS Tutkimusselostus 15.11.2013 Kai Kylliäinen 0405623222 Sivunumero: 2/11 Kohde: Toimeksianto: LYCEIPARKENS SKOLAN

Lisätiedot

Tutkimusraportti, Leppäkorven koulu, Korpikontiontie 5

Tutkimusraportti, Leppäkorven koulu, Korpikontiontie 5 HB Sisäilmatutkimus Oy 29.12.2011 1 Hämeentie 105 A 00550 Helsinki p. 09-394 852 f. 09-3948 5721 Tutkimusraportti Vantaan kaupunki Tilakeskus / Ulla Lignell Kielotie 13 01300 Vantaa Tutkimusraportti, Leppäkorven

Lisätiedot

PÄÄSKYVUOREN KOULU, B-siipi. (Talvitie 10, Turku)

PÄÄSKYVUOREN KOULU, B-siipi. (Talvitie 10, Turku) 1 PÄÄSKYVUOREN KOULU, B-siipi (Talvitie 10, Turku) B-siiven rakennetekninen tutkimus, tutkimustulokset 1.3.2016 2 Kohdetiedot Kohde: Pääskyvuoren koulu, B-siipi Talvitie 10, 20610 Turku Tilaaja: Tilaajan

Lisätiedot

Käpylän peruskoulun sisäilma- ja kosteusongelmiin liittyvä katselmus

Käpylän peruskoulun sisäilma- ja kosteusongelmiin liittyvä katselmus 1 Helsingin kaupunki MUISTIO HKR-Rakennuttaja Rakennuttajatoimisto 1 Riitta Harju 9.3.2009 Käpylän peruskoulu Väinölänkatu 7 ja Untamontie 2 00610 HELSINKI Käpylän peruskoulun sisäilma- ja kosteusongelmiin

Lisätiedot

PÄIVÄKODIN SISÄILMATUTKIMUS

PÄIVÄKODIN SISÄILMATUTKIMUS PÄIVÄKODIN SISÄILMATUTKIMUS - TOMI LEVOLA - Päiväkodin henkilökunnalla ja lapsilla on esiintynyt oireilua, joka sopii oirekuvaltaan rakennuksen sisäilmasta johtuvaksi. Päiväkoti sijaitsee 1920-luvulla

Lisätiedot

Pohjakuva ja rakenteet. Seinä- ja alapohjarakenteiden toteutustavat tarkistettiin rakenneavauksin

Pohjakuva ja rakenteet. Seinä- ja alapohjarakenteiden toteutustavat tarkistettiin rakenneavauksin VANHAINKOTIKÄYTÖSSÄ OLLEEN RAKENNUKSEN RAKENNE - JA SISÄILMASTOTUTKIMUS Lähtötiedot Kohde on rakennettu 1980-luvulla Rakennus on ollut koko historiansa ajan vanhainkotikäytössä Tiloissa tehty pintasaneerauksia

Lisätiedot

ULKOSEINÄ VÄLISEINÄ Teräs, alapohjassa Sokkelin päällä Lattiapinnan päällä

ULKOSEINÄ VÄLISEINÄ Teräs, alapohjassa Sokkelin päällä Lattiapinnan päällä PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 29.07.13 7809 Joensuu Henri 0458814141 TILAAJA Euran kunta Sorkkistentie 10 27511 Eura Rantanen Markus 044 4224882 TYÖKOHDE Euran kunta Kotivainiontie 3 27400

Lisätiedot

Sisäilmatutkimus. Varia Rälssitie 13, Vantaa Finnmap Consulting Oy - Suomen Sisäilmaston Mittauspalvelu Y-tunnus

Sisäilmatutkimus. Varia Rälssitie 13, Vantaa Finnmap Consulting Oy - Suomen Sisäilmaston Mittauspalvelu Y-tunnus Sisäilmatutkimus Varia Rälssitie 13, Vantaa 13.1.2014 Finnmap Consulting Oy - Suomen Sisäilmaston Mittauspalvelu Y-tunnus 0871165-9 Viikinkaari 2 a www.ssm.fi 00790 Helsinki puh. 0207 393 300 2 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

T9003 Tutkimusraportti 1(9) Myllypuron ala-asteen sivukoulu ja päiväkoti 23.4.2009 SISÄLLYSLUETTELO

T9003 Tutkimusraportti 1(9) Myllypuron ala-asteen sivukoulu ja päiväkoti 23.4.2009 SISÄLLYSLUETTELO T9003 Tutkimusraportti 1(9) sivukoulu ja päiväkoti 23.4.2009 SISÄLLYSLUETTELO 1 TUTKIMUSKOHDE... 2 2 TUTKIMUSMENETELMÄT... 3 2.1 Rakenteiden tutkimukset... 3 2.2 Mikrobit... 3 2.3 Kosteusmittaukset...

Lisätiedot

YRTTITIEN PÄIVÄKOTI JA LISÄRAKENNUS KOSTEUSKARTOITUS

YRTTITIEN PÄIVÄKOTI JA LISÄRAKENNUS KOSTEUSKARTOITUS 3.3.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1 TUTKIMUKSEN KOHDE JA LÄHTÖTIEDOT 3 1.1 Yleistiedot 3 1.2 Tehtävä ja lähtötilanne 3 1.3 Aikaisemmat korjaukset ja tutkimukset 3 2 KOSTEUSKARTOITUKSEN TULOKSET 4 2.1 Havainnot

Lisätiedot

Toimisto- ja opetusrakennuksen sisäilmastoselvitys.

Toimisto- ja opetusrakennuksen sisäilmastoselvitys. Toimisto- ja opetusrakennuksen sisäilmastoselvitys. Rakennusterveysasiantuntijan koulutusohjelman opinnäytetyö. 23.9.2015 Marko Koivisto Sirate Group Oy Sisäilmastoselvityksen lähtökohdat, toimeksianto

Lisätiedot

Kanniston koulun kosteus- ja sisäilmatekniset tutkimukset kesällä 2014

Kanniston koulun kosteus- ja sisäilmatekniset tutkimukset kesällä 2014 Kanniston koulun kosteus- ja sisäilmatekniset tutkimukset kesällä 2014 Sisäilmailta Kanniston koululla 2.9.2014 Tutkimuksen lähtökohta Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää Kanniston koulussa toisen kerroksen

Lisätiedot

SISÄILMATUTKIMUS 23.3.2015 1 (8) Tilaaja: Limingan kunta Simo Pöllänen Kauppakatu 4 91900 Liminka LIMINGAN PALOASEMAN

SISÄILMATUTKIMUS 23.3.2015 1 (8) Tilaaja: Limingan kunta Simo Pöllänen Kauppakatu 4 91900 Liminka LIMINGAN PALOASEMAN 1 (8) Tilaaja: Limingan kunta Simo Pöllänen Kauppakatu 4 91900 Liminka LIMINGAN PALOASEMAN SISÄILMATUTKIMUS 2 (8) TIIVISTELMÄ Limingan paloasema sijaitsee Limingassa, osoitteessa Kramsuntie 3, 91900 Liminka.

Lisätiedot

Mankkaan koulun sisäilmaselvitysten tuloksia. Tiedotustilaisuus

Mankkaan koulun sisäilmaselvitysten tuloksia. Tiedotustilaisuus Mankkaan koulun sisäilmaselvitysten tuloksia Tiedotustilaisuus 24.11.2014 Sisäilmaongelmat ovat monimutkaisia kokonaisuuksia Sisäolosuhteisiin vaikuttavat useat eri tekijät: lämpö-, kosteus-, valaistus-

Lisätiedot

FINNSBACKAN PÄIVÄKOTI

FINNSBACKAN PÄIVÄKOTI FINNSBACKAN PÄIVÄKOTI KOSTEUS- JA SISÄILMATEKNINEN KUNTOTUTKIMUS 27.5.2014 Päärakennus, valmistunut v. 1980 Navettarakennus, valmistunut 1900- luvun alkupuolella Terhi Markkula, Hanna Tuovinen, Vahanen

Lisätiedot

Liitteenä tilakohtainen dokumentti yhdisteiden pitoisuuksista.

Liitteenä tilakohtainen dokumentti yhdisteiden pitoisuuksista. TESTAUSSELOSTE 2015-4213 1(5) Tilaaja 2457722-6 Baumedi Oy, Lehto Hannu Lehto Hannu Energiakuja 3 00180 HELSINKI Näytetiedot Näyte Sisäilma VOC Näyte otettu 03.03.2015 Kellonaika 10.37 Vastaanotettu 05.03.2015

Lisätiedot

KUNTOTARKASTUS. Kiinteistö Kirkkola / Tapanaisen talo. Kirkkokatu 9. 53100 Lappeenranta 17.12.2009

KUNTOTARKASTUS. Kiinteistö Kirkkola / Tapanaisen talo. Kirkkokatu 9. 53100 Lappeenranta 17.12.2009 1(9) KUNTOTARKASTUS Kiinteistö Kirkkola / Tapanaisen talo Kirkkokatu 9 53100 Lappeenranta 17.12.2009 2(9) 1.YLEISTIETOA KOHTEESTA Kohde: Kiinteistö Kirkkola / Tapanaisen talo Kirkkokatu 9 53100 Lappeenranta

Lisätiedot

Näytteen ottaja Pesonen Riikka, MetropoliLab Oy 15 20 91 230 / Ulla Lignell. Liitteenä tilakohtainen dokumentti yhdisteiden pitoisuuksista.

Näytteen ottaja Pesonen Riikka, MetropoliLab Oy 15 20 91 230 / Ulla Lignell. Liitteenä tilakohtainen dokumentti yhdisteiden pitoisuuksista. TESTAUSSELOSTE 2013-9653 1(9) Tilaaja 0124610-9 Vantaan kaupunki Tilakeskus, Hankepalvelut Maksaja Vantaan kaupunki Kielotie 13 PL 6007 01300 VANTAA 00021 VANTAA Näytetiedot Näyte Sisäilma VOC Näyte otettu

Lisätiedot

ULKOSEINÄN RAJATTU KUNTOTUTKIMUS

ULKOSEINÄN RAJATTU KUNTOTUTKIMUS S i v u 1 / 8 RAPORTTI ULKOSEINÄN RAJATTU KUNTOTUTKIMUS Nikkilän sosiaali- ja terveysasema Jussaksentie 14 04130 Sipoo 11.12.2014 RAPORTIN NUMERO: 14263 TILAAJA: Jukka Haakana, Sipoon kunta VASTAAVA TUTKIJA:

Lisätiedot

PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE. Välikarintie 62 29100 Luvia

PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE. Välikarintie 62 29100 Luvia PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 13.11.15 10185 Markku Viljanen 050 9186694 TILAAJA Satakunnan Ulosottovirasto PL44 28101 Pori sari.merivalli@oikeus.fi TYÖKOHDE Välikarintie 62 29100 Luvia

Lisätiedot

Tutkimusraportti, Korson päiväkoti, Vantaa

Tutkimusraportti, Korson päiväkoti, Vantaa Delete Tutkimus Oy 22.10.2012 Hämeentie 105 A 00550 Helsinki p. 09-394 852 f. 09-3948 5721 Tutkimusraportti Vantaan Tilakeskus Jouni Räsänen Kielotie 13 01300 Vantaa Tutkimusraportti, Korson päiväkoti,

Lisätiedot

Esiselvitys Korjaustarvearvio. Limingan nuorisotalo Alapääntie 5 91900 Liminka

Esiselvitys Korjaustarvearvio. Limingan nuorisotalo Alapääntie 5 91900 Liminka Esiselvitys Korjaustarvearvio Limingan nuorisotalo Alapääntie 5 91900 Liminka Hanke 8671/2014 Inspecta Sörnäistenkatu 2 00580 Helsinki Puh. 010 521 600 Fax. 010 521 6002 asiakaspalvelu@inspecta.com Y-tunnus:

Lisätiedot

KUNTOTARKASTUS 1(7) KUNTOTARKASTUS. Kiinteistö Oy Matkatalo. Valtakatu 36. 53100 Lappeenranta 24.09.2013

KUNTOTARKASTUS 1(7) KUNTOTARKASTUS. Kiinteistö Oy Matkatalo. Valtakatu 36. 53100 Lappeenranta 24.09.2013 1(7) KUNTOTARKASTUS Kiinteistö Oy Matkatalo Valtakatu 36 53100 Lappeenranta 24.09.2013 2(7) 1.YLEISTIETOA KOHTEESTA Kohde: Kiinteistö Oy Koulutalo Valtakatu 36 53100 Lappeenranta Tarkastuksen tilaaja:

Lisätiedot

Vakuutusyhtiö: TilPuh1: TilPuh2: Koulurakennus Betonirunko/tiiliverhoiltu Harjakatto. Putkien sijainti

Vakuutusyhtiö: TilPuh1: TilPuh2: Koulurakennus Betonirunko/tiiliverhoiltu Harjakatto. Putkien sijainti TILAAJA: Pomarkun Kunta PL 14 29631 Pomarkku MITTAUSPÖYTÄKIRJA Työnsuorittaja: Juha Paappanen 045 1147 100 KOHDE: Yläaste ja Lukio Lukiotie 5 29630 Pomarkku Vakuutusyhtiö: 93 097 22.09.2011 Sivu: 1 (Kosteuskartoitus)

Lisätiedot

TUTKIMUSSELOSTUS SEUTULAN KOULU, KATRIINANTIE 60,VANTAA SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS AP14_70135.039

TUTKIMUSSELOSTUS SEUTULAN KOULU, KATRIINANTIE 60,VANTAA SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS AP14_70135.039 TUTKIMUSSELOSTUS SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS SEUTULAN KOULU, KATRIINANTIE 60,VANTAA 11.12.2015 Sisältö 1 LÄHTÖTIEDOT 2 2 YLEISTÄ KOHTEESTA 2 3 HAVAINNOT JA MITTAUKSET KOHTEESSA 3 3.1

Lisätiedot

Kortepohjan koulu. Kunnostustoimenpiteet koululla 2000-luvulla VAHANEN JYVÄSKYLÄ OY

Kortepohjan koulu. Kunnostustoimenpiteet koululla 2000-luvulla VAHANEN JYVÄSKYLÄ OY Kortepohjan koulu Kunnostustoimenpiteet koululla 2000-luvulla 1 Yleistietoja rakennuksesta Kortepohjan koulu on valmistunut pääosin 1970-luvulla Kohde on rakennettu neljässä vaiheessa, joista ensimmäisessä

Lisätiedot

Sisä- ja ulkoilman olosuhteet mittausten aikana olivat seuraavat:

Sisä- ja ulkoilman olosuhteet mittausten aikana olivat seuraavat: Sisäilman mikrobit 1 Näytteet otettiin kuusivaihekeräimellä elatusalustoille, jotka olivat 2 % mallasuuteagar homesienille ja tryptoni-hiivauute-glukoosiagar bakteereille ja sädesienille eli aktinomykeeteille.

Lisätiedot

Hangon neuvola, Korjaustapaehdotus

Hangon neuvola, Korjaustapaehdotus S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A HANGON KAUPUNKI Hangon neuvola, Korjaustapaehdotus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Sami Heikkilä, Juhani Pirinen Sisällysluettelo 1 Korjaustapaehdotus rakenneosittain...

Lisätiedot

Sisä- ja ulkoilman olosuhteet mittausten aikana olivat seuraavat:

Sisä- ja ulkoilman olosuhteet mittausten aikana olivat seuraavat: Sisäilman mikrobit 1 Näytteet otettiin kuusivaihekeräimellä elatusalustoille, jotka olivat 2 % mallasuuteagar homesienille ja tryptoni-hiivauute-glukoosiagar bakteereille ja sädesienille eli aktinomykeeteille.

Lisätiedot

YLÄASTEEN A-RAKENNUKSEN SOKKELIRAKENTEIDEN LISÄTUTKIMUKSET

YLÄASTEEN A-RAKENNUKSEN SOKKELIRAKENTEIDEN LISÄTUTKIMUKSET LAUSUNTO 8.6.2009 Kaavin kunta / tekninen toimisto Ari Räsänen PL 13 73601 Kaavi YLÄASTEEN A-RAKENNUKSEN SOKKELIRAKENTEIDEN LISÄTUTKIMUKSET Kohde Taustaa Aikaisemmat tutkimukset Kaavin yläaste A-rakennus

Lisätiedot

Cygnaeuksen koulu Maariankatu 7, 20100 TURKU

Cygnaeuksen koulu Maariankatu 7, 20100 TURKU Cygnaeuksen koulu, 20100 TURKU SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS JATKOTUTKIMUSSUUNNITELMA 15.3.2010 Raksystems-Antcimex Oy Vähäheikkiläntie 56 B FI-20810 TURKU p. 0207 495 500 20100 TURKU 2

Lisätiedot

TUTKIMUSSELOSTUS VARISTON OPETUSPISTE, VARISTONTIE 1, VANTAA SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS 51392.81

TUTKIMUSSELOSTUS VARISTON OPETUSPISTE, VARISTONTIE 1, VANTAA SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS 51392.81 TUTKIMUSSELOSTUS SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS VARISTON OPETUSPISTE, VARISTONTIE, VANTAA 59.8 9..04 Sisältö LÄHTÖTIEDOT YLEISTÄ KOHTEESTA HAVAINNOT JA MITTAUKSET KOHTEESSA. PINTAKOSTEUSKARTOITUS.

Lisätiedot

Håkansbölen pyykkitupa Ratsumestarintie 5 01200 VANTAA. Rakennetutkimus Alapohja, ulkoseinärakenteet

Håkansbölen pyykkitupa Ratsumestarintie 5 01200 VANTAA. Rakennetutkimus Alapohja, ulkoseinärakenteet Rakennetutkimus Alapohja, ulkoseinärakenteet Håkansbölen pyykkitupa Ratsumestarintie 5 01200 VANTAA Vetotie 3 A FI-01610 Vantaa p. 0207 495 500 www.raksystems-anticimex.fi Y-tunnus: 0905045-0 Rakennetutkimus

Lisätiedot

KOSTEUS-, KUITU- JA IV-KARTOITUS

KOSTEUS-, KUITU- JA IV-KARTOITUS S i v u - 1 - RAPORTTI KOSTEUS-, KUITU- JA IV-KARTOITUS KOy Korson toimistokeskus Naalipolku 6 01450 Vantaa 12.7.-10.8.2011 RAPORTIN NUMERO: 21140 TILAAJA: Jari Porthén, Realco Oy VASTAAVA TUTKIJA: Mikko

Lisätiedot

SISÄILMATUTKIMUS. Yhteenveto PÄIVÄTUULI KIUKAINEN. I n s i n ö ö r i t o i m i s t o L E V O L A Sivu 1 / 15

SISÄILMATUTKIMUS. Yhteenveto PÄIVÄTUULI KIUKAINEN. I n s i n ö ö r i t o i m i s t o L E V O L A Sivu 1 / 15 L E V O L A Sivu 1 / 15 PÄIVÄTUULI 27400 KIUKAINEN SISÄILMATUTKIMUS Yhteenveto 01.02.2016 L E V O L A Sivu 2 / 15 Tilaaja Euran kunta / Markus Rantanen Toimeksianto Rakennuksen sisäilmatutkimus käyttötarkoituksen

Lisätiedot

RAKENNUSTEN HOMEVAURIOIDEN TUTKIMINEN. Laboratoriopäivät 12.10.2011 Juhani Pirinen, TkT

RAKENNUSTEN HOMEVAURIOIDEN TUTKIMINEN. Laboratoriopäivät 12.10.2011 Juhani Pirinen, TkT RAKENNUSTEN HOMEVAURIOIDEN TUTKIMINEN Laboratoriopäivät 12.10.2011 Juhani Pirinen, TkT Homevaurioiden tutkimisessa pääongelma ei liity: Näytteenoton tekniseen osaamiseen (ulkoisen kontaminaation estäminen,

Lisätiedot

TUTKIMUSRAPORTTI SISÄILMASTON JA RAKENTEIDEN KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS ILMARILA KORKEAKOULUNKATU 6, HÄMEENLINNA

TUTKIMUSRAPORTTI SISÄILMASTON JA RAKENTEIDEN KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS ILMARILA KORKEAKOULUNKATU 6, HÄMEENLINNA TUTKIMUSRAPORTTI 6.11.2015 SISÄILMASTON JA RAKENTEIDEN KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS ILMARILA KORKEAKOULUNKATU 6, HÄMEENLINNA 70295.07 Yhteenveto ja toimenpide-suositukset Ilmarilan koulurakennus on valmistunut

Lisätiedot

1 RAKENNNESELVITYS. 9 LIITE 5. s. 1. Korutie 3 Työnumero: 8.9.2011 Ilkka Meriläinen 51392.27

1 RAKENNNESELVITYS. 9 LIITE 5. s. 1. Korutie 3 Työnumero: 8.9.2011 Ilkka Meriläinen 51392.27 9 LIITE 5. s. 1 1 RAKENNNESELVITYS 1.1 TEHTÄVÄN MÄÄRITTELY Selvitys on rajattu koskemaan :ssa olevan rakennuksen 1. ja 2. kerroksen tiloihin 103, 113, 118, 204 ja 249 liittyviä rakenteita. 1.2 YLEISKUVAUS

Lisätiedot

16.3.2015 SISÄILMAN MIKROBITUTKIMUS

16.3.2015 SISÄILMAN MIKROBITUTKIMUS 16.3.2015 SISÄILMAN MIKROBITUTKIMUS PERTUN PARAKKIKOULU 05400 JOKELA 05400 JOKELA 2/6 SISÄLLYSLUETTELO 1. KOHTEEN YLEISTIEDOT... 3 1.1 Kohdetiedot ja tilaaja... 3 1.2 Toimeksiannon laatija... 3 1.3 Toimeksiannon

Lisätiedot

Jatkotoimenpiteet rakenteille on esitetty kohdassa 5.2. Vesa Kontio Gsm 040 7601317 tutkija

Jatkotoimenpiteet rakenteille on esitetty kohdassa 5.2. Vesa Kontio Gsm 040 7601317 tutkija TIIVISTELMÄ Simonmetsän päiväkodissa, Raatetie 25, 01350 Vantaa tehtiin kosteusvauriokartoitus loka-marraskuussa 2004. Tutkimuksen tilaajana oli Vantaan kaupungin tekniseltä toimialalta kaupunginarkkitehti

Lisätiedot

ENSIRAPORTTI. Työ A11849. Läntinen Valoisenlähteentie 50 A Raportointi pvm: 01.12.2011. A - Kunnostus- ja kuivauspalvelut Oy Y-tunnus: 1911067-2

ENSIRAPORTTI. Työ A11849. Läntinen Valoisenlähteentie 50 A Raportointi pvm: 01.12.2011. A - Kunnostus- ja kuivauspalvelut Oy Y-tunnus: 1911067-2 ENSIRAPORTTI Läntinen Valoisenlähteentie 50 A Raportointi pvm: 01.12.2011 Työ TILAT: ISÄNNÖINTI: TILAAJA: LASKUTUSOSOITE: VASTAANOTTAJA (T): Läntinen valkoisenlähteentie 50 A Lummenpolun päiväkoti Päiväkodin

Lisätiedot

Tutkimusraportti. Rakenteiden kosteusmittaus. Elimäenkatu 15, liikekiinteistö 00510 HELSINKI. Tarkastuskohde: Vahinkonumero:

Tutkimusraportti. Rakenteiden kosteusmittaus. Elimäenkatu 15, liikekiinteistö 00510 HELSINKI. Tarkastuskohde: Vahinkonumero: Tutkimusraportti Rakenteiden kosteusmittaus Tarkastuskohde: Vahinkonumero: Elimäenkatu 15, liikekiinteistö 00510 HELSINKI Tarkastaja: Jani Streng 040 827 7549 Tarkastuspvm: 4.12.2007 KTS-05, Tarkastuspöytäkirja

Lisätiedot

Tutkimusraportti, Kulomäen koulu, Vantaa

Tutkimusraportti, Kulomäen koulu, Vantaa HB Sisäilmatutkimus Oy 2.3.2012 1 Hämeentie 105 A 00550 Helsinki p. 09-394 852 f. 09-3948 5721 Tutkimusraportti Tutkimusraportti, Kulomäen koulu, Vantaa Johdanto Tutkimuksen kohteena on Kulomäen koulun

Lisätiedot

Raportti Työnumero: 051421400493

Raportti Työnumero: 051421400493 Vastaanottaja: RISTO VILKKI MIKKELIN KAUPUNKI Sivuja:1/24 Raportti Kohde: Toimeksianto: LAUNIALAN KOULU SAIMAANNORPANKATU 1 50190 MIKKELI SISÄILMANLAATUUN VAIKUTTAVIEN TEKIJÖIDEN SELVITYS Tutkimus pvm:

Lisätiedot

Proj. nro 3318 Asunto Oy Jyväskylän Tavintie Tavintie 8 A 1 40400 JYVÄSKYLÄ

Proj. nro 3318 Asunto Oy Jyväskylän Tavintie Tavintie 8 A 1 40400 JYVÄSKYLÄ Proj. nro 3318 Asunto Oy Jyväskylän Tavintie Tavintie 8 A 1 40400 JYVÄSKYLÄ Raportti Kuntotarkastus asuntokauppaa varten 17.06.2013 Laukaantie 4, Fax 0 10 322 0909 pts@pts.fi www.pts.fi Tekijä: Juhana

Lisätiedot

ULKOSEINÄ VÄLISEINÄ Teräs, alapohjassa Anturan päällä Laatan päällä

ULKOSEINÄ VÄLISEINÄ Teräs, alapohjassa Anturan päällä Laatan päällä PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 20.08.15 9935 Kinnunen Vesa 050-9186695 TILAAJA Euran kunta Sorkkistentie 10 27510 Eura markus.rantanen@eura.fi TYÖKOHDE As Oy Kotivainio Kotivainiontie 3 as

Lisätiedot

MAANVAISTEN LATTIA- JA SEINÄRAKENTEIDEN KOS- TEUSMITTAUKSET, VAIHE 1

MAANVAISTEN LATTIA- JA SEINÄRAKENTEIDEN KOS- TEUSMITTAUKSET, VAIHE 1 MAANVAISTEN LATTIA- JA SEINÄRAKENTEIDEN KOS- TEUSMITTAUKSET, VAIHE 1 Uomarinteen koulu, Vantaa Mall: Allmän - Stående - 2003.dot ver 1.0 WSP Finland Oy 1 (3) 1. TUTKIMUKSEN KOHDE JA TEHTÄVÄ 1.1 Kohde 1.2

Lisätiedot

Tutkimusraportti Kosteuskartoitus Työmääräys

Tutkimusraportti Kosteuskartoitus Työmääräys Sivu 1 / 10 Jokisenkuja 15 05200 Nurmijärvi Sivu 2 / 10 Kohde Jokisenkuja 15 05200 Nurmijärvi Tilaaja Emmi Joru Killingholmankuja 3 A 18 00810 Helsinki Aika 25. 27.4.2013 Laajuus Tarkastukset Mittari Pohjatiedot

Lisätiedot

ENSIRAPORTTI. Työ A12076. Jönsäksentie 4, 01600 Vantaa Raportointi pvm: 16.01.2012. A - Kunnostus- ja kuivauspalvelut Oy Y-tunnus: 1911067-2

ENSIRAPORTTI. Työ A12076. Jönsäksentie 4, 01600 Vantaa Raportointi pvm: 16.01.2012. A - Kunnostus- ja kuivauspalvelut Oy Y-tunnus: 1911067-2 ENSIRAPORTTI Jönsäksentie 4, 01600 Vantaa Raportointi pvm: 16.01.2012 Työ KOHDE: TILAT: Jönsäksentie 4, 01600 Vantaa Kerrokset 1,2,3,4 ja Iv-konehuone TILAAJA: Anne Krokfors ISÄNNÖINTI: Vantaan kaupunki

Lisätiedot

S I S Ä I L M A T U T K I M U S

S I S Ä I L M A T U T K I M U S Kiratek Oy Jyrki Pulkki, puh. 0207 401 011 6.6.2011 S I S Ä I L M A T U T K I M U S Simonkallion Koulu Simonkalliontie 1, 01350 Vantaa 2 Sisällysluettelo 1. KOHTEEN YLEISTIEDOT... 3 2. TUTKIMUKSET... 3

Lisätiedot

Hangon kaupunki Hagapuiston koulu

Hangon kaupunki Hagapuiston koulu 26.02.2015 Hangon kaupunki Hagapuiston koulu Sisäilman VOC-mittaukset 23.1.2015 Jakelu: bengt.lindholm@hanko.fi (PDF) Sisäilmari Oy, arkisto (PDF) 2/5 1. Yleistiedot Kohde Hangon kaupunki Hagapuiston koulu

Lisätiedot

LAY F-siipi, korjaukset kellarin musiikkitiloissa. Hanna Keinänen, Vahanen Oy

LAY F-siipi, korjaukset kellarin musiikkitiloissa. Hanna Keinänen, Vahanen Oy LAY F-siipi, korjaukset kellarin musiikkitiloissa Hanna Keinänen, Vahanen Oy Miksi korjattiin? Käyttäjät ilmoittaneet sisäilmahaittaan viittaavasta oireilusta Sisäilma- ja kosteusteknisissä kuntotutkimuksissa

Lisätiedot

Tarhapuiston päiväkoti, Havukoskentie 7, Vantaa. 24.11.2011 Työnumero:

Tarhapuiston päiväkoti, Havukoskentie 7, Vantaa. 24.11.2011 Työnumero: RAKENNETEKNINEN SELVITYS LIITE 4 s. 1 1 RAKENTEET 1.1 YLEISKUVAUS Tutkittava rakennus on rakennettu 1970-luvun jälkipuoliskolla. Rakennukseen on lisätty huoltoluukut alustatilaan 1999. Vesikatto on korjattu

Lisätiedot

TYÖKOHDE. VESIJOHDOT LÄMPÖJOHDOT ALAJUOKSU ULKOSEINÄ ALAJUOKSU VÄLISEINÄ Kupari, alapohja Perusmuurin päällä Lattiapinnan/anturan päällä

TYÖKOHDE. VESIJOHDOT LÄMPÖJOHDOT ALAJUOKSU ULKOSEINÄ ALAJUOKSU VÄLISEINÄ Kupari, alapohja Perusmuurin päällä Lattiapinnan/anturan päällä PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 15.10.15 10105 Markku Viljanen 050 9186694 TILAAJA Satakunnan Ulosottovirasto PL 44 28101 Pori kirsi.sjogren@oikeus.fi TYÖKOHDE Enäjärventie 37 28370 Pori VAKUUTUSYHTIÖ

Lisätiedot

Suositus nopeista jatkotoimenpiteistä

Suositus nopeista jatkotoimenpiteistä nopeista jatkotoimenpiteistä Yhteenveto, kesä 2015 Jokivarren koulu, Käkeläntie 24 Tietävälän koulu, Kangasvuokontie 15 Yhteiskoulu, Erkontie 9 2 (6) 1. Yleistä Kohteet Jokivarren koulu, D-osa Käkeläntie

Lisätiedot

KIMOKUJAN KOULU KELLARITILOJEN KOSTEUSKARTOITUS

KIMOKUJAN KOULU KELLARITILOJEN KOSTEUSKARTOITUS KIMOKUJAN KOULU KELLARITILOJEN SISÄLLYSLUETTELO 1 TUTKIMUKSEN KOHDE JA LÄHTÖTIEDOT 3 1.1 Kiinteistön perustiedot 3 1.2 Tehtävä 3 1.3 Tutkimuksen sisältö, rajaus ja luotettavuus 3 1.4 Aikaisemmin todetut

Lisätiedot

Lapin yliopiston Taiteiden tiedekunta Sisäilmakorjaukset 1-4 kerroksissa Käyttäjäinfo

Lapin yliopiston Taiteiden tiedekunta Sisäilmakorjaukset 1-4 kerroksissa Käyttäjäinfo Lapin yliopiston Taiteiden tiedekunta Sisäilmakorjaukset 1-4 kerroksissa Käyttäjäinfo 10.12.2014 Hanna Tuovinen, Vahanen Oy Miksi korjataan? Käyttäjät ovat ilmoittaneet sisäilmahaittaan viittaavasta oireilusta

Lisätiedot

Jousenkaaren koulun Sisäilmastotilanne Maija Lehtinen

Jousenkaaren koulun Sisäilmastotilanne Maija Lehtinen Jousenkaaren koulun Sisäilmastotilanne 21.3.2015 Maija Lehtinen Jousenkaaren koulu Valmistunut 1961 Peruskorjattu kahdessa vaiheessa 1996 ja 1998 21.3.2016 2 Kohdekohtainen sisäilmaryhmä Jousenkaaren koululle

Lisätiedot

Palvelutalon kuntotutkimus ja ehdotus korjausmenetelmistä. Tuukka Korhonen Polygon Finland Oy

Palvelutalon kuntotutkimus ja ehdotus korjausmenetelmistä. Tuukka Korhonen Polygon Finland Oy Palvelutalon kuntotutkimus ja ehdotus korjausmenetelmistä Tuukka Korhonen Polygon Finland Oy Kohteen yleiskuvaus Tutkimuskohteena oli vuonna 1988 rakennetut kehitysvammaisille tarkoitetut palvelutalot

Lisätiedot

Lattia- ja seinärakenteiden kuntotutkimus Tarkastaja: RI Sami Jyräsalo Tarkastuspvm: 11.06.2012

Lattia- ja seinärakenteiden kuntotutkimus Tarkastaja: RI Sami Jyräsalo Tarkastuspvm: 11.06.2012 Lattia- ja seinärakenteiden kuntotutkimus Tarkastaja: RI Sami Jyräsalo Tarkastuspvm: 11.06.2012 Vihertien leikkipuistorakennus Vihertie / Uomakuja 12 01620 VANTAA 1. YLEISTÄ Kohteen yleistiedot Vihertien

Lisätiedot

Kirkkokadun koulu Nurmeksen kaupunki Sisäilmatutkimukset 2011-2012

Kirkkokadun koulu Nurmeksen kaupunki Sisäilmatutkimukset 2011-2012 Kirkkokadun koulu Nurmeksen kaupunki Sisäilmatutkimukset 2011-2012 Minna Laurinen, Rakennusterveysasiantuntija Marika Raatikainen, Sisäilma-asiantuntija Kirkkokadun koulu Nurmeksen kaupunki Sisäilmatutkimukset

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ. Yrttitien päiväkoti, sisäilmatutkimus Tutkimusselostus 22.12.2010

TIIVISTELMÄ. Yrttitien päiväkoti, sisäilmatutkimus Tutkimusselostus 22.12.2010 TIIVISTELMÄ Yrttitien päiväkodin laajennuksen sisäilmatutkimus. Tutkimuksen tilaajana oli rakennesuunnitteluinsinööri Jouni Räsänen Vantaan kaupungin tilakeskuksesta. Sisäilmatutkimukset suoritettiin lokakuussa

Lisätiedot

Kiratek Oy Jyrki Pulkki, puh. 0207 401 011 28.3.2011. Kaivokselan koulu Tilat 213b (kuraattori) ja 216 (koulusihteeri)

Kiratek Oy Jyrki Pulkki, puh. 0207 401 011 28.3.2011. Kaivokselan koulu Tilat 213b (kuraattori) ja 216 (koulusihteeri) Kiratek Oy Jyrki Pulkki, puh. 0207 401 011 28.3.2011 SISÄILMATUTKIMUS Kaivokselan koulu Tilat 213b (kuraattori) ja 216 (koulusihteeri) 2 Sisällysluettelo 1. KOHTEEN YLEISTIEDOT... 3 2. TUTKIMUKSET... 3

Lisätiedot

SISÄILMA- JA RAKENNEKOSTEUS TUTKIMUS - lisätutkimukset. SOTE -talo, Tampereen kaupunki Satamakatu 33210 TAMPERE 27.8.2012. Työn:o 31 6311.

SISÄILMA- JA RAKENNEKOSTEUS TUTKIMUS - lisätutkimukset. SOTE -talo, Tampereen kaupunki Satamakatu 33210 TAMPERE 27.8.2012. Työn:o 31 6311. SOTE -talo, Tampereen kaupunki Satamakatu 33210 TAMPERE SISÄILMA- JA RAKENNEKOSTEUS TUTKIMUS 27.8.2012 Työn:o 31 6311.5 Ins. Saija Korpi Ins. Sami Mustajoki DI Antti Souto Satamakatu 33210 TAMPERE Työn:o

Lisätiedot

192-0330-9701 ALUSTILAN TIIVEYS- JA KUNTOSELVITYS 1 (7) Teemu Männistö, RI (09) 887 9248 tma@ako.fi

192-0330-9701 ALUSTILAN TIIVEYS- JA KUNTOSELVITYS 1 (7) Teemu Männistö, RI (09) 887 9248 tma@ako.fi 1 (7) K.osa/Kylä Kortteli/Tila Tontti/nro Viranomaisten merkintöjä Rakennustoimenpide Asiakirjan nimi Juoks.nro KUNTOSELVITYS RAPORTTI Rakennuskohde Asiakirjan sisältö MYYRMÄEN AMMATTIKOULU ASUNTOLA Ojahaantie

Lisätiedot

MERKKIAINEKOE. Korjausrakentaminen

MERKKIAINEKOE. Korjausrakentaminen MERKKIAINEKOE Korjausrakentaminen PÄIVÄYS PROJEKTI Tiivistyskorjauksen laadunvalvonta, mallihuoneen merkkiainekoe TILAAJA Vantaan kaupunki KOHDE Lintukallionkuja 6, 01620 Vantaa 2(8) SISÄLTÖ 1. YHTEYSTIEDOT...

Lisätiedot

MERKKIAINEKOE. Korjausrakentaminen

MERKKIAINEKOE. Korjausrakentaminen MERKKIAINEKOE Korjausrakentaminen PÄIVÄYS PROJEKTI Tiivistyskorjauksen laadunvalvonta, mallihuoneen merkkiainekoe TILAAJA Vantaan kaupunki KOHDE Lintukallionkuja 6, 01620 Vantaa 2(9) SISÄLTÖ 1. YHTEYSTIEDOT...

Lisätiedot

Tutkimusraportti. Rakenteiden kosteusmittaus. Tarkastuskohde: Koivukoti 2 Kuriiritie 24 01510 VANTAA

Tutkimusraportti. Rakenteiden kosteusmittaus. Tarkastuskohde: Koivukoti 2 Kuriiritie 24 01510 VANTAA Rakenteiden kosteusmittaus Tarkastuskohde: Koivukoti 2 Kuriiritie 24 01510 VANTAA Tilaaja: Elina Väänänen Raksystems Anticimex Insinööritoimisto Oy PL 5202 70701 Kuopio Tarkastaja: Mika Holm 040-760 2737

Lisätiedot

Tutkimusraportti, Pähkinänsärkijän päiväkoti, Vantaa

Tutkimusraportti, Pähkinänsärkijän päiväkoti, Vantaa Delete Tutkimus Oy 14.09.2012 Hämeentie 105 A 00550 Helsinki p. 09-394 852 f. 09-3948 5721 Tutkimusraportti Vantaan Tilakeskus Jouni Räsänen Kielotie 13 01300 Vantaa Tutkimusraportti, Pähkinänsärkijän

Lisätiedot

As Oy Juhannusrinne. Parolantie 3 02120 ESPOO

As Oy Juhannusrinne. Parolantie 3 02120 ESPOO As Oy Juhannusrinne Parolantie 3 02120 ESPOO LAUSUNTO PAROLANTIE 3, 02120 ESPOO 2 HUONEISTOJEN PÄÄTYJEN TARKASTUS AVATUILTA KOHDILTA Kohde: Tilaaja: As Oy Juhannusrinne Parolantie 3 02120 ESPOO As Oy Juhannusrinne

Lisätiedot

Kosteudenhallintasuunnitelman esimerkki

Kosteudenhallintasuunnitelman esimerkki 1 Kosteudenhallintasuunnitelman esimerkki Sisällysluettelo Hankkeen yleistiedot... 2 Laatutavoitteet... 3 Kosteusriskit... 4 Kuivumisajat... 5 Olosuhdehallinta... 6 Eritysohjeet... 7 Valvonta ja mittaus...

Lisätiedot

KUNTOTUTKIMUS. Kiinteistö Oy NIKKARINKRUUNU ALEKSISKIVENTIE 8 04200 KERAVA 26.9.2013. RI Tapani Alatalo Rakennus Oy Uudenmaan SANEERAUSTEKNIIKKA

KUNTOTUTKIMUS. Kiinteistö Oy NIKKARINKRUUNU ALEKSISKIVENTIE 8 04200 KERAVA 26.9.2013. RI Tapani Alatalo Rakennus Oy Uudenmaan SANEERAUSTEKNIIKKA KUNTOTUTKIMUS Kiinteistö Oy NIKKARINKRUUNU ALEKSISKIVENTIE 8 04200 KERAVA 26.9.2013 RI Tapani Alatalo Rakennus Oy Uudenmaan SANEERAUSTEKNIIKKA puh 020-7792722, 040-7067620 tapani.alatalo@saneeraustekniikka.com

Lisätiedot

Riskikartoitus ja jatkotutkimussuunnitelma. Tuhkala Pyhäjärventie 7 59800 Kesälahti

Riskikartoitus ja jatkotutkimussuunnitelma. Tuhkala Pyhäjärventie 7 59800 Kesälahti Riskikartoitus ja jatkotutkimussuunnitelma Tuhkala Pyhäjärventie 7 59800 Kesälahti 2/9 Rekkatie 3 80100 Joensuu Tapani Hirvonen Kiteen kaupunki / Tekninen keskus Kiteentie 25 82500 Kitee Kohde Tuhkala

Lisätiedot

Insinööritoimisto AIRKOS Oy Y. 11108969-6 HYRSYLÄN KOULU RAKENTEIDEN MIKROBINÄYTTEET

Insinööritoimisto AIRKOS Oy Y. 11108969-6 HYRSYLÄN KOULU RAKENTEIDEN MIKROBINÄYTTEET Y. 11108969-6 HYRSYLÄN KOULU RAKENTEIDEN MIKROBINÄYTTEET 30.3.2015 YLEISTIEDOT 1.1 Kohde Hyrsylän koulu Hyrsyläntie 169 09430 SAUKKOLA 1.2 Tilaaja Lohjan kaupunki Tekninen toimi/tilapalvelut Kari Koljonen

Lisätiedot

MARTTI AHTISAAREN KOULU

MARTTI AHTISAAREN KOULU MARTTI AHTISAAREN KOULU YHTEENVETO SISÄILMATUTKIMUKSISTA JA - KORJAUKSISTA 2016 1 Tutkimusten lähtökohdat Tutkimusten alussa, marraskuussa 2015, esille nousi ongelmallisina tiloina erityisesti seuraavat:

Lisätiedot