Vapo Oy hakee myös ympäristönsuojelulain 101 :n nojalla lupaa aloittaa toiminta lupapäätöstä noudattaen mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vapo Oy hakee myös ympäristönsuojelulain 101 :n nojalla lupaa aloittaa toiminta lupapäätöstä noudattaen mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta."

Transkriptio

1 Ympäristö- ja tekninen lautakunta Ympäristölupapäätös; Vapo Oy 96/5/543/2012 YMPTEKLT 174 Ympäristötarkastaja ASIA Päätös Vapo Oy:n ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta, joka koskee Vuokattiin sijoitettavaa uutta alle 50 MW:n voimalaitosta. Vapo Oy hakee myös ympäristönsuojelulain 101 :n nojalla lupaa aloittaa toiminta lupapäätöstä noudattaen mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta. LUVAN HAKIJA Vapo Oy PL Jyväskylä Yhteyshenkilö: Kari Pajunen puh. (040) Liike- yhteisötunnus: LAITOS/TOIMINTA JA SEN SIJAINTI Ympäristölupaa haetaan uudelle voimalaitokselle. Voimalaitos koostuu polttoaineteholtaan 25 MW:n leijukattilasta, 5 MW:n vastapainehöyryturbiinista ja 10 MW:n öljykattilasta. Laitos tulee sijoittumaan Sotkamon kunnan Alasotkamon kylässä Vuokatissa UPM:n vanhalle saha-alueelle määräalalle M. Sijaintikartta on esityslistan liitteenä. LUVAN HAKEMISEN PERUSTE Vaikka voimalaitoksen polttoaineteho on alle 50 MW, ei sille voi soveltaa rekisteröintimenettelyä, koska voimalaitoksen kiinteän polttoaineen polttoaineteho ylittää rekisteröinnissä sallitun 20 MW:n rajan. LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA Ympäristönsuojeluasetuksen 2 luvun 7 :n kohdan 3 mukaan kunnan ympäristönsuojeluviranomainen käsittelee kattila- tai voimalaitoksen ympäristöluvan, jos laitoksen kokonaispolttoaineteho on yli 5 MW mutta alle 50 MW. ASIAN VIREILLETULO

2 Hakemus on tullut vireille Hakemusta on täydennetty pyynnöstä ilmapäästöjen osalta sekä TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT JA ALUEEN KAAVOITUSTILANNE Kaavoitustilanne Suunniteltu voimalaitos sijaitsee Hakalan asemakaava-alueella (Sotkamon kunnanhallituksen hyväksymä). Asemakaavayhdistelmässä alue on merkitty teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueeksi merkinnällä (T). Sotkamon kunnanhallitus teki päätöksen Tenetinvirran teollisuusalueen asemakaavamuutoksen vireille tulosta Kaavaluonnos asetettiin nähtäville väliseksi ajaksi. Kaavaluonnoksesta ei jätetty mielipiteitä. Kaavaluonnoksesta saatujen lausuntojen ja kaavan sisällön läpikäynnin perusteella voimalaitoksen alueen (kortteli 513, rakennuspaikka 2) käyttötarkoitus muutettiin teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueesta (T) yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten alueeksi (ET). Kaavaehdotus pidettiin nähtävillä välisenä aikana. Kaavaehdotuksesta ei jätetty muistutuksia. Kaavaehdotuksesta saatujen lausuntojen perusteella voimalaitoksen alueen (kortteli 513, rakennuspaikka 2) kaavamerkintä muutettiin yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten alueesta (ET) energiahuollon alueeksi (EN). Sotkamon kunnanhallitus päätti esittää Tenetinvirran teollisuusalueen asemakaavaehdotuksen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi. Sotkamon kunnanvaltuusto hyväksyi Tenetinvirran teollisuusalueen asemakaavaehdotuksen. Kainuun maakuntakaava 2020:ssa suunniteltu voimalaitos sijaitsee taajamatoimintojen alueella, joka on kyseisessä kaavassa esitetty merkinnällä (A). Taajamatoimintojen alueet (A) ovat kaavamääräyksissä osoitettu asumisen, hallinnon, palveluiden, teollisuuden ym. työpaikka ja taajamatoimintojen sijoittumisalueeksi. Luvat Laitoksella ei ole aiempia lupia. LAITOKSEN SIJAINTIPAIKKA JA SEN YMPÄRISTÖ Vapo Oy:n Sotkamon uusi voimalaitos tulee sijoittumaan Sotkamon kuntaan, Vuokatin teollisuusalueelle Sahakujalle. Voimalaitoksen sijainti käy selville esityslistan liitteenä olevasta sijaintikartasta sekä tuleva kiinteistö (nyk. määräala) esityslistan liitteenä olevasta kartasta. Voimalaitoksen lähimmät vesistöt ovat laitoksen pohjoispuolella Nuasjärveen laskeva Tenetinvirta ja laitoksen kaakkoispuolella sijaitseva Hakalanlampi. Hakemuksessa on esitetty, että Tenetinvirran keskivirtaama (v ) on ollut arviolta noin 80 m³/s.

3 Voimalaitos ei tule sijoittumaan luokitellulle pohjavesialueelle. Voimalaitoksen tuleva sijainti on Vuokatin I-luokan pohjavesialueen ( A) pohjoisreunalla. Voimalaitoskiinteistön pohjavesiolosuhteita ja pohjaveden pilaantumisen riskiä on tutkittu UPM-Kymmene Kiinteistöt Oy:n toimesta vuoden 2009 saha-alueen maaperätutkimusten riskitarkastelun yhteydessä. Kairausten mukaan maaperä on pääosin silttistä hiekkamoreenia. Pohjavedestä ei ollut havaintoa toteutuneilla kairaussyvyyksillä. Pohjaveden virtaussuunta kiinteistöllä arvioitiin kohti pohjoista ja Tenetinvirtaa eli poispäin pohjavesialueelta ja vedenottamoilta. Aivan kiinteistön kaakkoisosassa virtauksen oletettiin tapahtuvan myös kaakon suuntaan. Voimalaitoksen lähi- ja vaikutusetäisyydellä ei ole suojelualueita. Lähin Natura 2000-kohde (Peltolan haka, FII202002) sijaitsee noin neljä kilometriä voimalaitoksesta luoteeseen. Voimalaitosalueesta yli kilometrin päässä lounaassa ja luoteessa sijaitsevat arvokkaat maisemakokonaisuudet (Vuokatti MAO ja Naapurinvaara MAO110124) ja vanhojen metsien suojelualue (Vuokatti AMO110139) sijaitsee noin kolmen kilometrin päässä. Lähin asutus sijaitsee suunnitellusta voimalaitoksesta noin metrin etäisyydellä Teollisuustien ja Hakalantien varrella. LAITOKSEN TOIMINTA Yleiskuvaus toiminnasta Vapo Oy suunnittelee uuden voimalaitoksen rakentamista Vuokatin teollisuusalueelle Sotkamon kuntaan nykyisen Vuokatin lämpölaitoksen välittömään läheisyyteen. Voimalaitos koostuu polttoaineteholtaan 25 MW:n leijukattilasta, 5 MW:n vastapainehöyryturbiinista ja 10 MW:n öljykattilasta. Leijukattilan pääpolttoaineena käytetään puuta (hake/kuori/puru) ja jyrsinturvetta, joita poltetaan joko erikseen tai tietyssä seossuhteessa. Leijukattilassa käytetään käynnistyspolttoaineena kevyttä polttoöljyä ja tukipolttoaineena pellettiä. Öljykattilassa poltetaan kevyttä polttoöljyä. Voimalaitos tuottaa lämpöä Sotkamon kaukolämpöverkkoon ja sähköä valtakunnan verkkoon. Uusi voimalaitos tulee korvaamaan vanhan Sotkamon Salmelantien voimalaitoksen. Voimalaitos on tarkoitus rakentaa vanhojen saharakennusten perustuksille ja voimalaitoksen rakentamisessa tullaan hyödyntämään Vapo Oy:n tuotantolaitosten ja voimalaitosten osia eri puolilta Suomea. Voimalaitoksen kattilatyyppi on leijukerroskattila, jonka tuottamalla höyryllä lämmitetään kaukolämpövettä lämmönvaihtimissa ja lopulla höyryllä tehdään sähköä. Öljykattilalla tuotetaan pelkästään kaukolämpöä. Laitoksen ohjaus suoritetaan automaatiojärjestelmällä. Jäähdytysvesi voimalaitosta varten otetaan Tenetinvirran Savilahdesta, johon jäähdytysvesi

4 myös palautetaan. Voimalaitoksen jäähdytysvesikierto on suljettu eikä jäähdytysveteen lisätä mitään aineita. Voimalaitos tulee sijoittumaan lähelle Vapo Oy:n kaukolämmön päärunkolinjaa Vuokatissa. Paikkaan on helposti rakennettavissa kaukolämpöliittymä. Lisäksi voimalaitos sijaitsee lähellä Vapo Oy:n olemassa olevaa Vuokatin kaukolämpölaitosta, Sahakujan ja Lastaajantien risteyksessä. Voimalaitos toimii jatkuvasti. Voimalaitoksen toimintaan liittyvää liikennettä on pääsääntöisesti arkisin klo 6-22 välillä. Viikonloppuisin ja öisin sekä pyhäpäivinä liikennettä vältetään. Voimalaitoksen savukaasut puhdistetaan sähkösuodattimella. Sähkösuodatin on kattilan ja savupiipun väliin asennettava laite, jossa korkeajännitteisen sähkökentän avulla varataan saavukaasussa olevat tuhka- ja nokihiukkaset. Varautuneet hiukkaset kiinnittyvät suodattimen sisällä oleville keräyslevyille, josta ne keräyslevyjä tärisyttämällä pudotetaan suodattimen alaosassa olevaan pölynkeräyslaitteistoon. Tämän jälkeen hiukkasista puhdistetut savukaasut johdetaan 45 metriä korkeaan piippuun. Polttoaineet Leijukattilan pääpolttoaineena käytetään puuta (hake, kuori, puru) ja jyrsinturvetta, joita poltetaan joko erikseen tai tietyssä seossuhteessa. Leijukattilassa käytetään käynnistyspolttoaineena kevyttä polttoöljyä ja tukipolttoaineena pellettiä. Puu ja turve tuodaan tuotantoalueilta voimalaitoksen vastaanottoasemaan pääosin rekka- tai kuorma-autoilla. Vaihtoehtoisesti voidaan käyttää myös raideliikennettä. Polttoaine murskataan tarvittaessa seulomorakennuksen sisällä ja siirretään kattilan tehontarpeen mukaan varastosta kuljettimilla kattilalle. Kevyt polttoöljy tuodaan voimalaitokselle autokuljetuksena ja varastoidaan öljysäiliössä. Puun vuotuinen käyttömäärä voimalaitoksella on i-m 3 ( MWh) vuodessa ja jyrsinturpeen i-m 3 ( MWh) vuodessa sekä kevyen polttoöljyn m 3 ( MWh) vuodessa. Voimalaitoksen kaukolämmöntuotanto on noin 130 GWh/vuosi ja sähkön tuotanto noin 40 GWh/vuosi. Vuodessa käyttötunteja tulee olemaan noin Voimalaitoksen kattila- ja turbiinilaitokset (leijukattila, öljykattila, höyryturbiini ja generaattori) sekä polttoaineen varasto rakennetaan soveltuvin osin vanhan sahan olemassa oleville perustuksille ja ne sijoitetaan saharakennuksen sisälle. Polttoaineen vastaanottoseulontarakennuksille sekä polttoainekuljettimille rakennetaan uudet perustukset. Kohteessa tullaan käyttämään Vapo Oy:n Suomen muiden

5 tuotantolaitosten ja voimalaitosten olemassa olevia laitteita ja rakennuksia (leijukattila, sähkösuodatin, savupiippu, lentotuhkasiilo, polttoaineen annostelusiilo, polttoainekuljettimet, polttoaineen vastaanotto- ja seulomorakennukset, murskain, pellettisiilo, öljykattila, höyryturbiini, generaattori), jotka ovat nykytekniikan mukaisia. Varastointi Alueelle rakennetaan polttoaineen varastokenttä sekä määräysten mukainen kevyen polttoöljyn maanpäällinen kaksoisvaippasäiliö. Muita kemikaaleja, kuten esim. hydrauliikka- ja vaihteistoöljyjä ja vedenkäsittelykemikaaleja laitoksella varastoidaan asianmukaisesti ainoastaan vähäisiä määriä. Polttoainetta (puu ja jyrsinturve) varastoidaan ensisijaisesti vanhan saharakennuksen sisällä olevassa polttoainevarastossa ja polttoaineen vastaanottorakennuksessa. Toissijaisesti puupolttoainetta voidaan varastoida myös polttoainekentällä, jonka pohja suunnitellaan ja rakennetaan määräysten mukaiseksi. Polttoainekentälle on tarkoitus varastoida suurempia puun osia (tukit, kannot, risut), jotka murskataan paikanpäällä ennen syöttöä polttoainekuljettimille. Murskausta on satunnaisesti ja se tapahtuu arkipäivisin klo 6-22 välillä. Paras käyttökelpoinen tekniikka (BAT) ja energiatehokkuus Nykyaikainen polttotekniikka ja automaatio takaavat hyvän kokonaishyötysuhteen (noin %) yhdistetyssä sähkön ja lämmön tuotannossa. Voimalaitos toteutetaan nykyaikaista teknologiaa käyttäen. Laitoksella suoritetaan päästömittaukset 12 kuukauden kuluessa toiminnan aloittamisesta. Kansallinen selvitys BAT-tekniikasta pienissä suomalaisissa 5-50 MW:n polttolaitoksissa on julkaistu vuonna 2003 (Suomen ympäristö 649). Sen mukaisesti sähkösuodatin edustaa BAT-tekniikkaa hiukkaspäästöjen vähentämiseksi, palamisilman vaiheistus NOx-päästöjen vähentämiseksi ja vähärikkinen polttoaine SO 2 -päästöjen vähentämiseksi. Panostamalla laitoksen käyttötarkkailuun ja päästöjen tarkkailuun vähennetään päästöjä ilmaan ja parannetaan samalla energiatehokkuutta. Polttolaitoksen kunnossapito ja huolellinen ajotapa ovat kaikkein keskeisimmät tekijät päästöjen vähentämisessä. YMPÄRISTÖKUORMITUS JA SEN RAJOITTAMINEN Päästöt ilmaan Lupahakemuksessa uuden voimalaitoksen keskimääräisiksi laskemalla arvioiduiksi vuosipäästöiksi on ilmoitettu hiukkasten osalta 15 t/a, rikkidioksidin t/a, typenoksidien t/a ja hiilidioksidin t/a. Laskelmat on tehty oletuksella, että laitos käyttää polttoaineena puuta ja jyrsinturvetta sekä kevyttä polttoöljyä. Lupahakemukseen on toimitettu korjaus , jossa laskemalla

6 arvioiduiksi vuosipäästöiksi on ilmoitettu öljykattilan osalta hiukkaset 1 t/a, rikkidioksidia 9 t/a, typenoksideja 9 t/a ja hiilidioksidia t/a. Leijukattilan hiukkasten vuosipäästöksi on toimitetussa korjauksessa ilmoitettu 11 t/a, rikkidioksidin t/a, typenoksidien t/a ja hiilidioksidin t/a. Hakemukseen on toimitettu pyynnöstä tarkennus Monipolttoainekattilan seossuhteeksi on ilmoitettu jyrsinturve 70 %, puupolttoaine 30 %. Päästöiksi ilmaan on esitetty hiukkaset 11 t/a, NO t/a, SO 2 113t/a sekä CO2foss t/a. Savupiipun korkeudeksi on hakemuksessa esitetty 45 m. Savupiipun korkeus on määritetty VNA 445/ mukaisesti. Piipun korkeuden on oltava asetuksen mukaisesti vähintään 40 metriä, kun kyse on yli 20 MW:n yksiköstä. Lisäksi savupiipun on oltava 2.5 kertaa tuotantorakennuksen tai muun lähimmän esteen korkeus tai piipun korkeus on erikseen mitoitettava leviämislaskelmalla tai polttoainekohtaisen savupiippunomogrammin avulla. Kattilarakennuksen korkein kohta on 24 metriä ja turbiinirakennuksen 14 metriä. Voimalaitoksen lähiympäristössä alle 500 m etäisyydellä ei ole maastollisesti suuria korkeuseroja ja lähimmät teollisuusrakennukset ovat noin 10 metriä korkeita halleja, joten savupiipun korkeutta ei tarvitse mitoittaa leviämismallilaskelmalla. Hakemuksessa esitetään, että ilmatieteen laitos on vuonna 2008 julkaissut ohjeen pienten polttolaitosten (5-50 MW) piipun korkeuden mitoituksesta. Ohjeessa todetaan, että pienten polttolaitosten piipun korkeus voidaan määrittää piippunomogrammilla siten, etteivät ko. laitoksen päästöt aiheuta ympäristöön ilmanlaadun ohje- ja raja-arvot sekä vallitseva paikallinen ilmanlaatu huomioiden, liian korkeita epäpuhtauspitoisuuksia. Edellytyksenä on, että polttolaitoksen päästöt täyttävät VNA 445/2010 päästö-raja-arvot. Piippunomogrammin avulla puuta ja jyrsinturvetta käyttävän polttoaineteholtaan 25 MW:n kattilan savupiipun korkeudeksi saadaan 38 metriä ottaen huomioon kattilarakennuksen korkeuden tuoman lisän piipun korkeuteen. Savupiipun korkeus 45 metriä täyttää tämän vaatimuksen. Sisäpiipun halkaisija piipun suulla on 1 m. Kaasun virtausnopeus piipun suulla on 15 m/s, joka täyttää vähimmäisvaatimuksen 5 m/s. Kaasun lämpötila piipun suulla on 130 Celsiusastetta. Voimalaitoksen savukaasut puhdistetaan sähkösuodattimella. Sähkösuodatin on kattilan ja savupiipun väliin asennettava laite, jossa korkeajännitteisen sähkökentän avulla varataan savukaasussa olevat tuhka- ja nokihiukkaset. Varautuneet hiukkaset kiinnittyvät suodattimen sisällä oleville keräyslevyille, josta ne keräyslevyjä tärisyttämällä pudotetaan suodattimen

7 alaosassa olevaan pölynkeräyslaitteistoon. Tämän jälkeen hiukkasista puhdistetut savukaasut johdetaan 45 metriä korkeaan piippuun. Melu ja tärinä Toiminta ei aiheuta tärinää. Voimalaitoksen aiheuttama melu on luonteeltaan jatkuvaa. Voimalaitoksen melua voi kuvata tasaiseksi eikä laitoksesta aiheudu sykähdysmäisiä ääniä. Laitoksesta aiheutuvat äänet leviävät ympäristöön lähinnä ilmanvaihtokanavien ja savupiipun kautta. Savukaasupuhallin sijoitetaan sisälle kattilarakennukseen. Laitos sijaitsee asemakaavanmukaisella teollisuusalueella, jolloin melua alueella aiheuttavat myös muut alueen toimijat. Melua aiheutuu myös laitoksen toimintaan liittyvästä liikenteestä. Murskaimesta aiheutuva melu vaihtelee käsiteltävän raaka-aineen mukaan. Murskain sijoitetaan seulomorakennukseen ja sen paikka tarkentuu rakennussuunnitelmissa. Puuraaka-aine varastoidaan niin, että se toimii murskauksen meluesteenä häiriintyviin kohteisiin päin. Melupäästöjä vähennetään ohjeistuksella, työajoilla ja varastojärjestelyillä. Arvion perusteella murskaimen toiminta aiheuttaa alle 55 db:n tasoisen melun noin 100 metrin etäisyydellä murskaimesta. Hakemuksessa todetaan, että meluntorjunnassa noudatetaan Valtioneuvoston asetuksen polttoaineteholtaan alle 50 megawatin energiantuotantoyksiköiden ympäristönsuojeluvaatimuksista 445/ :n mukaisia vaatimuksia. Liikenne Voimalaitosalueen liikenne muodostuu pääosin polttoainetta tuovista ja tuhkaa poiskuljettavista raskaista ajoneuvoista. Polttoainekuljetuksia arvioidaan olevan noin 2000 rekkaa vuodessa. Tuhkien kuljetuksia on noin 100 rekkaa vuodessa. Vuorokauden liikennemäärä voimalaitokselle on yhteensä noin 30 käyntiä (20 polttoaineen ja tuhkan rekkakuljetusta sekä 10 työmatkaa henkilöautolla). Voimalaitokselle rakennetaan liittymä Sahakujalta, johon liikenne tulee Teollisuustien ja Lastaajantien kautta. Käytettävät tiet ovat asfalttipäällysteisiä. Rakennettava liittymä on esitetty asemapiirustuksessa liitteessä 10. Henkilöliikenne voimalaitokseen pyritään ohjaamaan Teollisuustien kautta. Voimalaitoksen toimintaan liittyvää liikennettä on pääsääntöisesti arkisin klo 6-22 välillä. Viikonloppuisin ja öisin sekä pyhäpäivinä liikennettä vältetään. Päästöjen estäminen maaperään ja pohjaveteen Normaalista voimalaitoksen toiminnasta ei synny päästöjä maaperään. Voimalaitoksen piha-alue tullaan pääosin asfaltoimaan. Öljysäiliö on kaksivaippainen ja määräysten mukainen. Öljysäiliö varustetaan mm. elektronisella ylitäytönestimellä ja vuodonilmaisimella,

8 öljyn pinnankorkeuden mittarilla ja hätäsulkuventtiilillä. Säiliön kunto tarkastetaan säännöllisesti. Öljyn varastointipaikalle varataan imeytysaineita ja torjuntakalustoa polttonesteiden talteenottoa varten. Öljytuotteiden käsittelyalueiden ja öljysäiliöiden suoja-altaiden vedet sekä muut vedet, jotka voivat sisältää öljyä, johdetaan öljynerottimeen. Vna 455/2010 mukaan on käytettävä I luokan öljynerotinta, josta poistuvan veden hiilivetypitoisuus on alle 5 mg/l. Öljynerotin varustetaan hälyttävällä öljytilan pinnan mittauksella. Öljynerottimen jälkeen asennetaan näytteenotto- ja sulkuventtiilikaivo. Sulkuventtiili voidaan sulkea viivytyksettä kaikissa olosuhteissa. Öljynerotin tarkistetaan ja pidetään toimintakuntoisena sekä tyhjennetään kerran vuodessa. Voimalaitoksen piha-alueen puhtaiden hulevesien pääsy öljynerottimiin johdettaviin viemäreihin estetään. Kiinteiden polttoaineiden varastokentät ovat tiivispohjaisia ja niiden hulevesijärjestelmä varustetaan kiintoaineen erotuksella. Alue on vanhaa saha-aluetta. Kiinteistöllä suoritettujen tutkimusten ja niistä saatujen analyysitulosten perusteella tutkimuspisteiden alueella ei esiinny kunnostustoimenpiteitä edellyttävää maaperän pilaantuneisuutta. Jätevedet sekä päästöt vesiin ja viemäriin Jätevesi muodostuu saniteettivesistä ja laitoksen pesuvesistä. Jätevedet johdetaan kunnalliseen verkkoon ja Sotkamon kunnan vesihuoltolaitoksen kanssa laaditaan sopimus viemäriin liittymisestä. Voimalaitoksen jäähdytysvesikierto on suljettu ja siitä aiheutuu vesistöön vain lämpökuormaa, ei päästöjä. Voimakkaasti virtaava Tenetinvirta jäätyy talvisin heikosti ja virtaavan veden määrä on suuri, noin 80 m³/s, joten jäähdytysveden ottamisella ja takaisin laskemisella ei ole merkittävää vaikutusta vesistöön. Tenetinvirran ylävirralla, noin 1,7 km:n etäisyydellä tulevasta voimalaitoksesta veteen lasketaan Sotkamon jätevedenpuhdistamon jätevedet. Tenetinvirta on sotkamolaisten virkistyskäytössä mm. kalastukseen, veneilyyn ja uintiin. Jäähdytysvesien laskemisella Savilahteen ei aiheuteta haittaa Tenetinvirran virkistyskäytölle. Voimalaitoksen toiminnassa ei synny tai käytetä Vna 1022/2006 liitteen 1 mukaisia vesiympäristölle vaarallisia tai haitallisia aineita siinä määrin, että ne ylittäisivät annetut määräykset tai ympäristölaatunormit. Jätteet ja niiden käsittely ja hyödyntäminen Laitoksella syntyvät jätteet varastoidaan ja käsitellään siten, että niistä ei aiheudu epäsiisteyttä, roskaantumista, pölyämistä tai maaperän, pohja- tai pintavesien pilaantumisvaaraa ja haittaa terveydelle tai ympäristölle. Laitoksen polttoprosessista syntyvät tuhkat kerätään erikseen ja niiden

9 hyötykäyttö- ja kaatopaikkakelpoisuutta seurataan. Tuhkat toimitetaan tuhkasiilosta asianmukaiseen, ympäristöluvan omaavaan vastaanottopaikkaan loppusijoitettavaksi kuten voimassa olevien sopimusten mukaisesti myös nykyisen Vuokatin lämpökeskuksen sekä Sotkamon voimalaitoksen tuhkat. Arvio syntyvän tuhkan määrästä on noin 3000 t/a. Laitoksella syntyvää puutuhkaa voidaan hyötykäyttökelpoisuusvaatimusten täyttyessä hyödyntää myös metsien lannoitteena. Ongelmajätteet ja muut ympäristölle vaaralliset jätteet kerätään talteen ja pidetään toisistaan erillään ja varastoidaan katetussa tai muutoin vesitiiviissä tilassa tiivispohjaisella alustalla. Laitoksessa syntyvät ongelmajätteet, joita voivat olla esim. jäteöljyt ja loisteputket, toimitetaan asianmukaiseen ympäristöluvan omaavaan vastaanottopaikkaan vähintään kerran vuodessa. TOIMINNAN JA SEN VAIKUTUSTEN TARKKAILU Voimalaitoksella seurataan palamisen tasaisuutta jatkuvatoimisilla happi-, lämpötila ja hiilimonoksidimittareilla Vna 445/2010 liitteen 2 mukaisesti. Voimalaitoksen savukaasupäästöt mitataan 12 kuukauden kuluessa toiminnan aloittamisesta tai toiminnan olennaisen muuttamisen yhteydessä. Mittaukset tehdään voimalaitoksen tavanomaisissa käyttöolosuhteissa Vna 445/2010 mukaisesti. Toiminnanharjoittaja pitää kirjaa voimalaitoksen toiminnasta Vna 445/ :n mukaisesti. Toiminnanharjoittaja laatii vuosittain helmikuun loppuun mennessä vuosiraportin, joka toimitetaan kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Toiminnanharjoittaja on esittänyt lupahakemuksen liitteenä tarkkailusuunnitelman sisältäen käyttötarkkailun, päästöjen ja ympäristövaikutusten tarkkailun. Tarkkailusuunnitelma pidetään ajantasalla ja sitä täydennetään tarvittaessa. POIKKEUKSELLISET TILANTEET JA HÄIRIÖPÄÄSTÖT Toiminnanharjoittaja varautuu ennakolta poikkeuksellisiin tilanteisiin laatimalla toimintasuunnitelman. Ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavat toiminnot ohjeistetaan. Toiminnanharjoittaja ryhtyy viivytyksettä poikkeuksellisen tilanteen edellyttämiin korjaus- tai torjuntatoimiin ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi ja ympäristölle haitallisten vaikutusten estämiseksi. Jos häiriö- tai poikkeustilanteesta aiheutuu päästöjä tai syntyy jätettä siten, että siitä voi aiheutua välitöntä ja ilmeistä ympäristön pilaantumisen vaaraa tai jätteen määrän tai ominaisuuksien vuoksi erityisiä toimia jätehuollossa, ilmoitetaan tapahtuneesta viipymättä valvontaviranomaiselle

10 ympäristönsuojelulain mukaisesti (62 ). Laitoksen tulipaloriskiä vähennetään rakenteellisella palosuojuksella, tarkkailulla sekä laadittavilla toimintaohjeilla. Voimalaitos tullaan varustamaan alkusammutuskalustolla. Painelaitteet tarkastetaan viranomaisten toimesta niille määrättyinä määräaikoina. Kevyen polttoöljyn säiliö, sen suojarakenteet ja putkistojen kunto tarkistetaan säännöllisesti. Mahdollisten vahinko- ja onnettomuustilanteiden varalle laitosalueelle varataan riittävä määrä imeytysainetta. LUPAHAKEMUKSEN KÄSITTELY Lupahakemuksesta tiedottaminen Lupahakemuksesta on kuulutettu Sotkamon kunnan ilmoitustaululla Hakemuksen vireille tulosta on ilmoitettu Sotkamo -lehdessä Hakemuksesta on erikseen ilmoitettu YSL 38 :n mukaisille asianosaisille lähetetyllä kirjeellä. Lausunnot Hakemuksesta on pyydetty lausunto Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta ja Kainuun maakunta-kuntayhtymä ympäristöterveydenhuollolta. Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus toteaa antamassaan lausunnossa seuraavaa: Vapo Oy hakee ympäristölupaa alle 50 MW:n lämpölaitokselle. Voimalaitos koostuisi polttoaineteholtaan 25 MW:n leijukattilasta, 5 MW:n vastapaineturbiinista ja 10 MW öljykattilasta. Voimalaitosta tarvitaan Vuokatin alueen kasvavan kaukolämmöntarpeen, Sotkamon nykyisen voimalaitoksen ikääntymisen ja raskaan polttoöljyn käytön vähenemisen vuoksi. Voimalaitoksen jäähdytysvesi otetaan Tenetinvirran Savilahdesta, jonne jäähdytysvesi myös palautetaan. Hakija on arvioinut, ettei hanke tarvitse vesitalouslupaa. Voimalaitos sijoittuisi Vuokatin teollisuusalueelle entisen saha-alueen kohdalle. Sotkamon kunnanvaltuusto on hyväksynyt Tenetinvirran asemakaavaehdotuksen, jossa toiminnan sijoituspaikka on varattu energiahuoltoa varten (EN). Toiminta ei sijoitu pohjavesialueen sisäpuolelle, mutta se sijoittuu lähelle pohjavesialueen rajausta. Lähin asutus sijaitsee metrin etäisyydellä suunnitellusta voimalaitoksesta. Lisäksi 450 metrin päässä sijaitsee päiväkoti. Lupahakemuksessa kerrotaan, että toiminnassa noudatetaan valtioneuvoston asetusta polttoaineteholtaan alle 50 MW:n tuotantolaitosten ympäristönsuojeluvaatimuksista (445/2010). Kainuun ELY -keskus katsoo, että luvan myöntämiselle ei ole esteitä, mikäli:

11 - Lupaehdoissa otetaan huomioon valtioneuvoston asetus polttoaineteholtaan alle 50 MW:n tuotantolaitosten ympäristönsuojeluvaatimuksista (445/2010). - Mikäli esimerkiksi rakennustöiden yhteydessä alueelta on tarpeen viedä massoja kiinteistön ulkopuolelle, on maa-massojen laatu selvitettävä ennen niiden siirtämistä pois kiinteistöltä, koska kysymyksessä on entinen saha-alue. Mahdollisesti pilaantuneiden maiden siirtämisen yhteydessä on otettava yhteyttä Kainuun ELY -keskukseen. Kainuun maakunta -kuntayhtymä ympäristöterveydenhuolto/terveysvalvonta esittää toimittamassaan lausunnossa mm. seuraavaa: Terveydensuojeluviranomainen on tutustunut hakemusasiakirjoihin ja vieraillut hankealueella ja esittää lausuntonaan seuraavaa: - Toiminnasta aiheutuva melu ei saa ylittää lähimpien asuinkiinteistöjen piha-alueilla klo 7-22 ekvivalenttimelutasoa 55 db (LAeq) eikä yöllä klo 22-7 ekvivalenttimelutasoa 50 db (LAeq). Muutoin terveydensuojeluviranomaisella ei ole huomauttamista hankkeesta kunhan noudatetaan sitä mitä hakemuksessa esitetään. Muistutukset ja mielipiteet Hakemuksen johdosta ei jätetty muistutuksia eikä mielipiteitä. Hakijan kuuleminen ja vastine Hakijalle on varattu tilaisuus vastineen antoon lausuntojen johdosta. Hakija on jättänyt vastineensa Vastineessa todetaan seuraavaa: Tulemme huomioimaan sekä noudattamaan valtioneuvoston asetuksen polttoaineteholtaan alle 50 MW:n tuotantolaitosten ympäristösuojeluvaatimusta (445/2010) - Alueelta ei siirretä kiinteistön rajojen ulkopuolelle rakennustöiden yhteydessä mahdollisia massoja niiden laatua selvittämättä sekä ELYkeskukselle niistä ilmoittamatta. - Toiminnasta aiheutuva melu rajataan asuinkiinteistöjen piha-alueilla klo ekvivalenttimelutasolle 55 db (LAeg) sekä yöllä klo ekvivalenttitasolle 50 db (LAeg). - Mikäli joudumme jossain rakennusvaiheessa hetkellisesti ylittämään nämä edellä mainitut raja-arvot, informoimme ja haemme erillisen luvan melutasojen ylittämiseen. Nämä mahdolliset korkeammat raja-arvojen ylittämiset tapahtuvat klo välisenä aikana.

12 Palvelualuejohtaja Ehdotus Ympäristö- ja tekninen lautakunta päättää myöntää Vapo Oy:lle ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisen ympäristöluvan Sotkamon Vuokattiin rakennettavalle uudelle Vapo Oy:n voimalaitokselle määräalalle M. Toiminta on sijoitettava ja toimintaa on harjoitettava hakemuksessa esitetyn mukaisesti, ellei lupamääräyksissä toisin määrätä. LUPAMÄÄRÄYKSET Käytettävät polttoaineet ja päästöt ilmaan 1. Laitoksella voidaan käyttää leijukattilan pääpolttoaineena puuta (hake, kuori, puru) ja jyrsinturvetta, joita poltetaan joko erikseen tai tietyssä seossuhteessa, hakemuksessa on esitetty seossuhteeksi 30 % puuta ja 70 % jyrsinturvetta. Vuositasolla tulee kuitenkin pyrkiä puupainotteiseen polttoainejakaumaan. Käytettävän puun ja muiden kiinteiden polttoaineiden tulee olla mahdollisimman kuivaa ja tasalaatuista. Leijukattilassa käytetään käynnistyspolttoaineena kevyttä polttoöljyä ja tukipolttoaineena pellettiä. Öljykattilassa poltetaan kevyttä polttoöljyä. Polttoaineena ei saa käyttää jätteenpolttoasetuksen (VNA 362/2003) tarkoittamaa puuta. (YSL 43, 45, YSA 19, VNA 362/2003) 2. Kevyen polttoöljyn rikkipitoisuus saa olla enintään 0,10 painoprosenttia. (VNA 689/2006) 3. Voimalaitoksen savukaasut on johdettava ilmaan vähintään 45 metriä korkean piipun kautta. (VNA 445/2010) 4. Savukaasujen ilmaan johdettavissa päästöissä on noudatettava seuraavia päästöraja-arvoja. Öljykattila (mg/m 3 n), O 2 =3 % Hiukkaset 100 NO SO Monipolttoainekattila (Leijukattila, seossuhteella puupolttoaine 30 %, jyrsinturve 70 %) (mg/m 3 n) Hiukkaset 40 NO 2 463

13 SO Puupolttoaineita (hake/kuori/puru) leijukattilassa poltettaessa (mg/m 3 n), Hiukkaset 40 O 2 = 6 % NO O 2 = 6 % SO Jyrsinturvetta yksinään poltettaessa (mg/m 3 n), O 2 = 6 % Hiukkaset 40 NO SO Päästöraja-arvot koskevat kattiloiden tavanomaisia käyttötilanteita. Käynnistys- ja alasajotilanteet eivät sisälly tavanomaisiin käyttötilanteisiin. Mikäli ilmoitetut polttoaineiden seossuhteet leijukattilassa muuttuvat tulee silloinkin noudattaa VNA 445/2010 määrättyjä päästöraja-arvoja. (YSL 5, 43, 46, VNA 445/2010) Polttoaineiden ja kemikaalien käsittely ja varastointi 5. Polttoaineet, kemikaalit ja jätteet on varastoitava ja käsiteltävä laitosalueella niin, ettei niistä aiheudu epäsiisteyttä, roskaantumista, pölyämistä, hajuhaittaa tai maaperän tai pinta- tai pohjavesien pilaantumisvaaraa, palovaaraa eikä muutakaan haittaa ympäristölle. Polttoaineen vastaanottopisteen lähiympäristö ja kuljetusreitit laitosalueella tulee pitää puhtaana. Polttoaineen varastointi- ja käsittelyalue sekä siihen välittömästi liittyvät liikennöintialueet on asfaltoitava. Turvetta tai muita hienojakoisia polttoaineita ei saa varastoida ulkokentällä. Nestemäiset polttoaineet ja kemikaalit on varastoitava asianmukaisessa kyseisen polttoaineen varastointiin hyväksytyssä kaksoisvaippasäiliössä tai tiiviiseen suoja-altaaseen sijoitetussa säiliössä. Suoja-altaan vuototilavuuden tulee olla vähintään 1,1 kertaa siihen sijoitetun suurimman säiliön tilavuus. Säiliöt on varustettava ylitäytönestimillä ja kaksoisvaippasäiliöt lisäksi vuodonilmaisimilla. Vuotojen leviämisen ehkäisemiseksi tulee säiliöiden läheisyydessä olla imeytysainetta ja torjuntakalustoa polttonesteiden talteenottoa varten. Polttoainesäiliöt on tarkistettava säännöllisesti. (YSL 5, 7, 8, 43 ja 45, YSA 19, JL 13, VNA 445/2010)

14 Jätteet 6. Kaikessa toiminnassa laitoksella on pyrittävä siihen, että jätettä syntyy mahdollisimman vähän. Jätteiden varastointi, käsittely ja kuljetus alueella on järjestettävä niin, ettei niistä aiheudu roskaantumista, pölyämistä, hajuhaittaa tai maaperän, pinta- tai pohjavesien pilaantumisvaaraa eikä muutakaan haittaa ympäristölle. Hyötykäyttöön soveltuvat jätteet on kerättävä ja toimitettava hyödynnettäväksi asianmukaiseen käsittelyyn. Jätehuollossa tulee noudattaa kunnallisia jätehuoltomääräyksiä. (YSL 4, 5, 43, 45, JL 8, 13, VNA 445/ Ongelmajätteet on varastoitava niille varatussa paikassa asianmukaisesti merkityissä astioissa, niin etteivät ne pääse sekoittumaan keskenään tai muihin jätteisiin. Ongelmajätteet on säilytettävä katetussa tai muutoin vesitiiviissä tilassa tiivispohjaisella alustalla. Ongelmajätteet on toimitettava vähintään kerran vuodessa paikkaan, jolla on ympäristönsuojelulain mukainen lupa käsitellä kyseisiä ongelmajätteitä. Ongelmajätteiden siirrosta tulee laatia siirtoasiakirja. (YSL 7, 8, 43, 45, JL 15, VNp 659/1996, VNA 445/2010) 8. Laitoksen polttoprosessista syntyvät tuhkat on varastoitava erikseen siiloissa tai muissa vastaavissa suljetuissa tiloissa. Tuhkan hyötykäyttökelpoisuutta tulee seurata vuosittain tehtävillä analyyseillä. (YSL 7, 8, 43, 46, VNA 445/2010) Melu 9. Laitoksen toiminnasta ja siihen liittyvästä liikenteestä, purkaus- ja lastaustoiminnoista sekä polttoaineen käsittelystä aiheutuva melu laitoksen tavanomaisissa käyttötilanteissa ei saa ylittää melulle altistuvissa kohteissa päivällä (klo 7-22) melutasoa LAeq 55 db eikä yöllä (klo 22-7) melutasoa LAeq 50 db. Meluasiat on otettava huomioon laitoksen toiminnan suunnittelussa ja laitehankinnoissa. Toiminnan aiheuttaman melun leviämistä on pyrittävä estämään rakennusteknisesti vaimentamalla laitteita sekä sijoittamalla melulähteet melun leviämisen kannalta mahdollisimman haitattomasti. Puun murskausta voidaan tehdä ulkona arkisin (ma - pe) klo Murskain tulee sijoittaa niin, ettei melu pääse esteettömästi leviämään asutuksen suuntaan. Tarvittaessa melun muodostumista on estettävä teknisin toimenpitein. (YSL 43, NaapL 17 ) Laitoksen toiminnasta aiheutuva melutaso on mitattava lähimmissä altistuvissa kohteissa kahdentoista kuukauden kuluessa laitoksen toiminnan aloittamisesta. Ennen mittausten suorittamista on toimitettava mittaussuunnitelma hyväksyttäväksi Sotkamon kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Mittaukset tulee uusia, mikäli melupäästöjen raja-arvot ylittyvät mittauksissa, sekä mikäli melupäästöt

15 jostain syystä kasvavat merkittävästi. Mittaustulokset tulee viipymättä toimittaa Sotkamon kunnan ympäristövalvontaan. (YSL 5 1, 42, 43, 46, YSA 19, NaapL 17, VNA 445/2010) Päästöt vesiin ja viemäriin 10. Laitoksella syntyvät hulevedet ja jätevedet on käsiteltävä ja johdettava niin, ettei niistä aiheudu pinta- tai pohjavesien pilaantumisvaaraa. Öljyisten jätevesien pääsy viemäriin ja pinta- tai pohjavesiin on estettävä öljynerotuksella. Luvan haltijan tulee ensisijaisesti pyrkiä hyödyntämään jäähdytysvesien lämpö ja toissijaisesti pyrkiä tasoittamaan lämpötilamuutokset vesistössä mahdollisimman pieniksi. (YSL 4, 8, 43, VNA 445/2010) Häiriötilanteet ja muut poikkeukselliset tilanteet 11. Laitoksen toiminta tulee järjestää siten, että häiriö- ja muut poikkeukselliset tilanteet pyritään suunnitelmallisesti estämään etukäteen. Häiriön tapahtuessa pienenkin öljy- tai muun vastaavan vahingon sattuessa on ryhdyttävä viipymättä onnettomuuden tai häiriötilanteen edellyttämiin torjunta- tai korjaustoimiin ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi ja haitallisten ympäristövaikutusten vähentämiseksi. (YSL 43, YSA 19 ) 12. Poikkeuksellisen suuria päästöjä aiheuttavista häiriötilanteista sekä muista vahingoista ja onnettomuuksista, joissa polttoainetta tai muuta ainetta pääsee maaperään, pinta- tai pohjavesiin, viemäriin tai ilmaan on ilmoitettava viipymättä pelastuslaitokselle ja Sotkamon kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle sekä Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle. (YSL 7, 8, 43, 62, 76, YSA 19, 30 ) Tarkkailu ja raportointi 13. Toiminnanharjoittajan on seurattava ja pidettävä kirjaa laitoksen toiminnasta ja käyttötarkkailusta sekä päästöjen ja ympäristövaikutusten tarkkailusta lupahakemuksessa esitetyn tarkkailusuunnitelman ja tämän lupapäätöksen lupaehtojen sekä asetuksen (445/2010) liitteen 2 mukaisesti. Tarkkailusuunnitelma on pidettävä ajantasalla ja suunnitelmaan tehtäville muutoksille on oltava kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen hyväksyntä. Valvova viranomainen voi tarpeen mukaan määrätä täydennettäväksi tarkkailusuunnitelmaa. Yhteenveto tarkkailusuunnitelman mukaisesta kirjanpidosta on säilytettävä viisi vuotta ja se on pyydettäessä esitettävä kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Lauhdevesistä on seurattava jatkuvatoimisesti määrää, ph:ta ja lämpötilaa. Kaksi kertaa vuodessa on määritettävä sulfaattipitoisuus,

16 kokonaisfosforipitoisuus, kokonaistyppipitoisuus, biologinen hapenkulutus (BHK7), kiintoainepitoisuus ja kerran vuodessa raskasmetallit. Savukaasupäästöjen mittaukset on suoritettava VNA 445/2010 liitteessä olevan taulukon 2 mukaisesti. Ensimmäisen kerran mittaukset on suoritettava vuoden kuluttua laitoksen käyttöönotosta. Toiminnasta aiheutuva melutaso on mitattava laitoksen lähimmissä altistuvissa kohteissa kertaluonteisesti kahdentoista kuukauden kuluessa laitoksen toiminnan aloittamisesta. Mittaukset on uusittava mikäli melupäästöt kasvavat merkittävästi tai melupäästöjen raja-arvot ylittyvät. Melumittauksen mittaussuunnitelma on toimitettava kuukautta ennen mittauksia hyväksyttäväksi valvovalle viranomaiselle. Melumittaukset on tehtävä ympäristöministeriön antaman ohjeen 1/1995 (Ympäristömelun mittaaminen) mukaisesti. (YSL 5, 46, 55, VNA 455/2010) 14. Edellistä kalenterivuotta koskeva vuosiraportti on toimitettava Sotkamon kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle vuosittain helmikuun loppuun mennessä. Vuosiyhteenveto on toimitettava mahdollisen sähköisen VAHTI -palvelun lisäksi myös tavallisena paperiversiona. Vuosiyhteenvedon tulee sisältää vähintään seuraavat tiedot: - käytettyjen polttoaineiden ja kemikaalien määrä ja laatu energiantuotantoyksiköittäin - energian- ja sähköntuotanto - eri yksiköiden käyntiajat - rikkidioksidin (SO2), typenoksidien (NO2) ja hiukkasten sekä hiilidioksidin (CO2foss ja CO2bio) kokonaispäästöistä, jotka perustuvat mittauksiin tai polttoainetietoihin perustuviin laskelmiin - vesistöstä otetun veden määrä - toiminnassa syntyvien jätevesien määrä ja laatu sekä vesistöön ja viemäriin johdettavien vesien määrä ja laatu - melumittaukset - poikkeukselliset tilanteet ja niiden johdosta tehdyt toimet ja arvio häiriötilanteista aiheutuneista päästöistä - muista päästö- ja muiden seurantamittausten tuloksista, ellei niitä ole erikseen toimitettu valvontaviranomaiselle. (YSL 5, 46, 83, YSA 19, VNA 445/2010) Muut määräykset 15. Liikennöinnin laitokselle ja laitokselta tulee tapahtua teollisuusalueen läpi Lastaajantien kautta. (YSL 43 ) 16. Laitokselle tulee nimetä vastuuhenkilö, jonka tehtäviin kuuluu varmistaa laitoksen asianmukaiseen hoitoon ja käyttöön liittyvän toiminnan tarkkailu. Vastuuhenkilön yhteistiedot tulee ilmoittaa Sotkamon kunnan

17 ympäristönsuojeluviranomaiselle. (YSL 43, 46, YSA 19 ) 17. Toiminnanharjoittajan on seurattava toimialansa yleistä kehitystä ja oltava tietoinen toimintansa ympäristövaikutuksista ja parhaasta käytettävissä olevasta tekniikasta ja tarvittaessa varauduttava tällaisten tekniikoiden käyttöönottoon. (YSL 4, 5, 43, YSA 19, 37 ) 18. Toiminnanharjoittajan on viipymättä ilmoitettava Sotkamon kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle toiminnassa tapahtuvista olennaisista muutoksista, toiminnan lopettamisesta tai toiminnanharjoittajan vaihtumisesta. (YSL 28, 81 ) ASETUKSEN JA MUIDEN SÄÄDÖSTEN NOUDATTAMINEN Jos asetuksella annetaan ympäristönsuojelulain ja jätelain nojalla tässä luvassa olevia määräyksiä ankarampia määräyksiä tai luvasta poikkeavia säännöksiä luvan voimassaolosta tai tarkistamisesta, on asetusta luvan estämättä noudatettava. (YSL 56 ) PÄÄTÖKSEN PERUSTELUT Kun toimintaa harjoitetaan lupahakemuksessa ja tässä päätöksessä esitetyllä tavalla ja noudatetaan annettuja määräyksiä, toiminta täyttää ympäristönsuojelulain ja jätelain sekä niiden nojalla annettujen asetusten vaatimukset sekä ne vaatimukset, jotka luonnonsuojelulaissa ja sen nojalla on säädetty. Laitoksen toiminnasta ei, lupamääräykset huomioon ottaen aiheudu terveyshaittaa, merkittävää muuta ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa, maaperän tai pohjaveden pilaantumista, erityistä luonnonolosuhteiden huonontumista, vedenhankinnan tai yleiseltä kannalta tärkeän muun käyttömahdollisuuden vaarantumista toiminnan vaikutusalueella eikä eräistä naapuruussuhteista annetussa laissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta naapureille. Laitoksen toimintaa luvassa on sovellettu polttoaineteholtaan alle 50 MW:n energiatuotantoyksiköiden ympäristönsuojeluvaatimuksista annetun valtioneuvoston asetuksen (445/2010) vähimmäisvaatimuksia. Ympäristö- ja tekninen lautakunta katsoo, että laitoksen toiminta kyseisellä paikalla täyttää luvan myöntämisen edellytykset, mikäli hakemuksessa esitettyä ja annettuja lupamääräyksiä noudatetaan. Lämpölaitoksen sijaintipaikka on myös asemakaavan mukainen. Lupamääräysten perustelut Lupamääräykset 1-4 Lupamääräykset 1-4 on annettu ilman pilaantumisen ehkäisemiseksi. Kevyen polttoöljyn rikkipitoisuutta koskeva määräys on annettu

18 valtioneuvoston asetuksen (VNA 689/2006) noudattamiseksi. Leijukattilalle ja öljykattilalle asetetut rikkidioksidin, typenoksidien ja hiukkasten päästöraja-arvot on annettu ilman pilaantumisen ehkäisemiseksi. Päästöjä koskevat raja-arvot on määritetty hakemuksen täydennyksessä ilmoitettujen polttoainesuhteiden ja asetuksen 445/2010 mukaisesti. Lupamääräys 5 Polttoaineiden ja kemikaalien käsittelyä ja varastointia koskevilla määräyksillä turvataan niiden asianmukainen käsittely sekä ehkäistään niistä ympäristölle aiheutuvia haittoja ja estetään poikkeustilanteissa tapahtuvat vuodot maaperään ja pohjaveteen. Asfaltointivaade on annettu maaperän sekä pinta- ja pohjaveden suojelemiseksi. Lupamääräys 6 Määräys on annettu jätteiden hyötykäytön edistämiseksi, jätteistä aiheutuvien haittojen ehkäisemiseksi ja asianmukaisen jätehuollon varmistamiseksi. Lupamääräys 7 Ongelmajätteiden varastointia koskeva määräys on annettu ongelmajätteiden asianmukaisen käsittelyn varmistamiseksi ja että jätteistä ei aiheudu haittaa tai vaaraa eikä ympäristön pilaantumista. Ongelmajätteen asianmukainen hävittäminen edellyttää niiden toimittamista käsiteltäväksi laitokseen, jonka ympäristöluvassa tai sitä vastaavassa päätöksessä tällaisten jätteiden vastaanotto on hyväksytty. Lupamääräys 8 Lupamääräys on annettu VNA:n asetuksen 445/2010 noudattamiseksi. Lupamääräys 9 Melua koskevat määräykset on annettu ympäristö- ja terveyshaittojen ja naapureille aiheutuvan kohtuuttoman rasituksen estämiseksi. Lupamääräys 10 Lupamääräys on annettu maaperän, sekä pinta- ja pohjavesien pilaantumisen ehkäisemiseksi. Laitoksen viemäriverkostoon tai vesistöön johdettavat jätevedet eivät saa aiheuttaa haittaa tai vaaraa ympäristölle ja terveydelle. Myös piha-alueelta ja polttoaineiden varasto- käsittelyalueilta muodostuvien vesien asianmukainen hallittu johtaminen on välttämätöntä ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi. Lupamääräys 11 Ympäristönsuojelulain 43 :n ja ympäristönsuojeluasetuksen 19 :n mukaan luvassa on annettava tarpeelliset määräykset toimista häiriö- ja

19 poikkeustilanteissa. Poikkeus- ja häiriötilanteiden varalle tulee myös etukäteen suunnitelmallisesti varautua. Lupamääräys 12 Häiriötilanteita koskeva ilmoitusvelvollisuus on annettu valvonnan toteuttamiseksi, sekä poikkeuksellisista päästöistä aiheutuvien haittojen minimoimiseksi ja pilaantumisen ehkäisemiseksi. Lupamääräykset Tarkkailua ja raportointia koskevat määräykset ovat tarpeen laitoksen aiheuttaman kuormituksen selvittämiseksi, päästörajojen noudattamisen seuraamiseksi ja raportointivaatimusten täyttämiseksi sekä valvonnan toteuttamiseksi. Lupamääräys 15 Liikennöinti laitokselle voi tapahtua kahta kautta; teollisuusalueen läpi tai asuinalueen läpi. Määräyksellä on pyritty ohjaamaan laitoksen liikennöinti tapahtumaan teollisuusalueen kautta. Lupamääräys 16 Vastuuhenkilön nimeämisellä varmistetaan, että laitoksen käyttöä ja seurantaa koskevia määräyksiä noudatetaan. Lupamääräys 17 Parhaan käyttökelpoisen tekniikan kehittymisen vuoksi voi tulla mahdollisuuksia vähentää päästöjä olennaisesti ilman kohtuuttomia kustannuksia. Luvan haltijalla on yleinen selvilläolovelvollisuus mm. toimintansa haitallisten vaikutusten vähentämismahdollisuuksista. Lupamääräys 18 Toiminnan olennaista muutosta koskevan ilmoitusvelvollisuuden perusteella varmistetaan tiedonkulku ympäristöviranomaisille niin, että ilmoituksen perusteella voidaan tarkastella muutoksen vaikutuksia voimassaoleviin lupamääräyksiin ja arvioida mahdollisen uuden ympäristöluvan tarvetta. Vastaukset lausuntoihin Kainuun elinkeino-, liikenne - ja ympäristökeskus on lausunnossaan esittänyt, että mikäli esimerkiksi rakennustöiden yhteydessä alueelta on tarpeen viedä massoja kiinteistön ulkopuolelle, on maamassojen laatu selvitettävä ennen niiden siirtämistä pois kiinteistöltä, koska kysymyksessä on entinen saha-alue. Mahdollisesti pilaantuneiden maiden siirtämisen yhteydessä on otettava yhteyttä Kainuun Ely -keskukseen. Maaperän mahdollinen pilaantuminen tullaan huomioimaan rakentamislupia myönnettäessä sekä rakentamisen aikana. Muilta osin lausunnoissa esitetyt asiat on huomioitu lupamääräyksissä.

20 LUVAN VOIMASSAOLO JA LUPAMÄÄRÄYSTEN TARKISTAMINEN Tämä lupapäätös on voimassa toistaiseksi. Toiminnanharjoittajan on tehtävä hakemus lupahakemuksen tarkistamiseksi Sotkamon kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle mennessä. (YSL 55 ) Mikäli toiminnassa tapahtuu oleellisia muutoksia, toiminnanharjoittajan on esitettävä toiminnan muuttumisesta muutosilmoitus ympäristölupaan riittävän ajoissa kuitenkin viimeistään neljä kuukautta ennen muutokseen ryhtymistä. Mahdollisesta toiminnan lopettamisesta on ilmoitettava Sotkamon kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. PÄÄTÖKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANO Vapo Oy pyytää, että Sotkamon kunnan ympäristö- ja tekninen lautakunta myöntäisi yhtiölle ympäristönsuojelulain 101 :ssä tarkoitetun toiminnan aloittamisluvan, joka mahdollistaisi toiminnan edellyttämien töiden aloittamisen ja niistä aiheutuvien ympäristövaikutusten aiheuttamisen muutoksenhausta huolimatta. Hakijan käsityksen mukaan mahdollinen toiminnan aloittamislupa ei tee muutoksenhakua hyödyttömäksi. Voimalaitos tullaan rakentamaan olemassa olevien teollisuusrakennusten yhteyteen eikä maisemankuvaan näin ollen aiheudu suuria muutoksia. Esitetyt ympäristönsuojeluratkaisut vastaavat parasta mahdollista käytettävissä olevaa tekniikkaa. Edellä esitetty huomioon ottaen, hakija katsoo, että perusteet toiminnan aloittamiselle mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta ovat olemassa. Säännöksessä tarkoitetun vakuuden (omavelkainen takaus) määräksi yhtiö esittää kymmenen tuhatta (10 000,00) euroa. Ympäristö- ja tekninen lautakunta määrää, että Vapo Oy voi aloittaa hakemuksen mukaisen toiminnan lupapäätöstä noudattaen mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta, mikäli Vapo Oy asettaa esittämänsä kymmenen tuhannen (10 000,00) euron suuruisen vakuuden ympäristön saattamiseksi ennalleen tai mahdollisten vahinkojen korvaamiseksi lupapäätöksen kumoamisen tai lupamääräysten muuttamisen varalta. Täytäntöönpanon ei katsota tekevän muutoksenhakua hyödyttömäksi. (YSL 101 ). SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET Ympäristönsuojelulaki (86/2000) 4-8, 28, 35, 38, 41-43, 45, 46, 52-56, 62, 76, 81, 83, 96, 97, 101 ja 105 :t Ympäristönsuojeluasetus (169/2000) 7, 16-19, 30 :t Jätelaki (646/2011) 8, 13, 15 :t Laki eräistä naapuruussuhteista (26/1920) 17 Valtioneuvoston asetus polttoaineteholtaan alle 50 megawatin

21 energiantuotantoyksiköiden ympäristönsuojeluvaatimuksista (445/2010) Valtioneuvoston asetus raskaan polttoöljyn, kevyen polttoöljyn ja meriliikenteessä käytettävän kaasuöljyn rikkipitoisuudesta (689/2006) Valtioneuvoston päätös (993/1992) melutason ohjearvoista Valtioneuvoston päätös (659/1996) ongelmajätteistä annettavista tiedoista sekä ongelmajätteiden pakkaamisesta ja merkitsemisestä Valtioneuvoston asetus (1022/2006) vesiympäristölle vaarallisista ja haitallisista aineista Valtioneuvoston asetus (362/2003) jätteen polttamisesta KÄSITTELYMAKSU JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN Tämän ympäristöluvan käsittelymaksu on euroa. Käsittelymaksu perustuu Sotkamon kunnan ympäristö- ja teknisen lautakunnan hyväksymään ympäristölupamaksutaksaan. Päätös Lautakunta hyväksyi palvelualuejohtajan ehdotuksen. Ympäristötarkastaja Taina Huttunen oli asiantuntijana tämän pykälän aikana. PÄÄTÖKSEN ANTAMINEN Päätös annetaan julkipanon jälkeen LUPAPÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN Päätös: Päätös lähetetään hakijalle Jäljennös päätöksestä Kainuun ELY -keskus Kainuun maakunta - kuntayhtymä/ympäristöterveydenhuolto Tieto päätöksen antamisesta Ympäristölupahakemuksesta YSL 38 2 momentin perusteella tiedon saaneet. Päätöksen antamisesta kuulutetaan Sotkamon kunnan ilmoitustaululla, Sotkamo -lehdessä ja Sotkamon kunnan internetsivuilla. TIEDOKSIANTO JA VALITUSOSOITUS Päätöksen antamispäivä Ympäristö- ja teknisen lautakunnan päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen kirjallisella valituksella. Valitusaika

22 Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa ympäristö- ja teknisen lautakunnan päätöksen antopäivästä, sitä päivää lukuun ottamatta. Valitusaika päättyy Valituskirjelmän toimittaminen Valituskirjelmä on toimitettava valitusajassa Sotkamon ympäristöja tekniselle lautakunnalle. Omalla vastuulla valituskirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Valituskirjelmän sisältö ja allekirjoittaminen Valituskirjelmässä on ilmoitettava: - valittajan nimi ja kotikunta - postiosoite ja puhelinnumero, joihin asian käsittelyä koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa - päätös, johon haetaan muutosta - miltä kohdin ja mitä muutoksia päätökseen vaaditaan tehtäväksi - perusteet, joilla muutosta vaaditaan Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä taikka jos valituksen laatijana on muu henkilö, on valituskirjelmässä ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Asiamiehen, jollei hän ole asianajaja tai yleinen oikeusavustaja, on liitettävä valitukseen valtakirja, jollei valittaja ole valtuuttanut häntä suullisesti valitusviranomaisessa. Valituskirjelmän liitteet Valituskirjelmään on liitettävä: - ympäristö- ja teknisen lautakunnan päätös alkuperäisenä tai jäljennöksenä - asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Maksu Valittajalta peritään Vaasan hallinto-oikeudessa oikeudenkäyntimaksu 90 euroa, ellei valittaja tuomioistuinten ja eräiden oikeusviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain 7 :n nojalla vapaudu maksuvelvollisuudesta. Sotkamon ympäristö- ja teknisen lautakunnan osoite: Markkinatie 1 (PL 24), SOTKAMO (88601 SOTKAMO) Puh. (08) /vaihde, Fax. (08) , sähköposti.

1 (5) MÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA Ympäristölautakunta 12.4.2012 73 Dnro 208/67/678/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2012 ASIA

1 (5) MÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA Ympäristölautakunta 12.4.2012 73 Dnro 208/67/678/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2012 ASIA 1 (5) Lohjan kaupungin ympäristölautakunta ASIA PÄÄTÖS YMPÄRISTÖLUPA- MÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA Ympäristölautakunta 12.4.2012 73 Dnro 208/67/678/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2012 Ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 116. Ympäristölautakunta 13.11.2014 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 116. Ympäristölautakunta 13.11.2014 Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 13.11.2014 Sivu 1 / 1 4278/11.01.00/2014 116 Lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle Fortum Power and Heat Oy:n Kivenlahden lämpökeskuksen toiminnan muutosta ja ympäristöluvan

Lisätiedot

Lupahakemus on jätetty ympäristökeskukselle 23.12.2008.

Lupahakemus on jätetty ympäristökeskukselle 23.12.2008. PÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen 28.4.2009 Dnro PPO 2003 Y 391 111 ASIA LUVAN HAKI JA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Haapaveden Ympäristöpalvelut Oy:n jätevesilietteen

Lisätiedot

Ympäristölautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa:

Ympäristölautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa: YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/PAPERINKERÄYS OY Paperinkeräys Oy hakee Porin kaupungin ympäristölautakunnalta ympäristölupaa, joka koskee olemassa olevaa keräyspaperin ja pahvin lajittelua ja varastointia Porin

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus / Kiinteistöliikelaitos, puhtaan betonijätteen pulverointi (Kuparikatu 7-15) (Ymp)

Ympäristölupahakemus / Kiinteistöliikelaitos, puhtaan betonijätteen pulverointi (Kuparikatu 7-15) (Ymp) Turun kaupunki Kokouspvm Asia 1 11934-2012 (235) Ympäristölupahakemus / Kiinteistöliikelaitos, puhtaan betonijätteen pulverointi (Kuparikatu 7-15) (Ymp) Tiivistelmä: - Ympkaalk 23 Ympäristönsuojelu 3.1.2013/

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus / Betonilaatta Oy

Ympäristölupahakemus / Betonilaatta Oy TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 586 05.09.2006 3 Ymp 10193-2006 (235) Ympäristölupahakemus / Betonilaatta Oy Ympkaalk 586 Tiivistelmä: - Ympäristönsuojelutoimisto 25.8.2006/Fredrik

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 20.5.2002 Kokouspvm 16.5.2002 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 23.8.2004 Kokouspvm 19.8.2004 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

Hakemus lupamääräysten tarkistamiseksi on toimitettu Äänekosken kaupungin ympäristölautakunnalle 23.11.2009, jolloin se on tullut vireille.

Hakemus lupamääräysten tarkistamiseksi on toimitettu Äänekosken kaupungin ympäristölautakunnalle 23.11.2009, jolloin se on tullut vireille. Ymp.ltk 16.3.2010 Liite nro 1 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÄÄTÖS Ympäristölautakunta Ympäristölupamääräysten PL 6 tarkistamisesta 44201 Suolahti Annettu julkipanon jälkeen Puh. 020 632 3318 Pvm 23.3.2010 Dnro

Lisätiedot

TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA. Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta

TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA. Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta Ympäristölupa tarvitaan: Kun tuotantokapasiteetti on vähintään 5 tonnia ruhoja päivässä. Toimintaan, josta

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti Ympäristönsuojelulain 58 :n 1 momentti Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohta 6 b

Ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti Ympäristönsuojelulain 58 :n 1 momentti Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohta 6 b 1(6) YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro Dnro 35 YLO LOS-2003-Y-1335-111 Annettu julkipanon jälkeen 4.4.2008 ASIA LUVAN HAKIJA Päätös Wipro Infrastructure Engineering Oy:n ympäristönsuojelulain 58 :n mukaisesta muutoshakemuksesta,

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 16.12.2002 Kokouspvm 12.12.

Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 16.12.2002 Kokouspvm 12.12. 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 16.12.2002 Kokouspvm 12.12.2002 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/2015 1 (6) Ympäristölautakunta Ysp/7 25.08.2015

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/2015 1 (6) Ympäristölautakunta Ysp/7 25.08.2015 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/2015 1 (6) Asia tulisi käsitellä 25.8.2015 283 Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätös Helen Oy:n Patolan huippulämpökeskuksen ympäristölupa-asiassa HEL 2015-001987 T

Lisätiedot

Nro 18/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/40/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 23.2.2012

Nro 18/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/40/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 23.2.2012 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro 18/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/40/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 23.2.2012 ASIA Purku & Piikkaus Oy:n purkujätteen käsittelytoimintaa koskevan ympäristöluvan

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

Sikalan laajentamista koskevan ympäristölupapäätöksen täytäntöönpano muutoksenhausta huolimatta, Marttila. Ympäristönsuojelulain 101

Sikalan laajentamista koskevan ympäristölupapäätöksen täytäntöönpano muutoksenhausta huolimatta, Marttila. Ympäristönsuojelulain 101 Etelä-Suomi Päätös Nro 163/2012/1 Dnro ESAVI/125/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 11.10.2012 ASIA Sikalan laajentamista koskevan ympäristölupapäätöksen täytäntöönpano muutoksenhausta huolimatta, Marttila.

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN LINJA OY:N HAKEMUS TOISTAISEKSI VOIMASSA OLEVAN YMPÄRISTÖLUVAN TARKISTAMISEKSI

NURMIJÄRVEN LINJA OY:N HAKEMUS TOISTAISEKSI VOIMASSA OLEVAN YMPÄRISTÖLUVAN TARKISTAMISEKSI NURMIJÄRVEN LINJA OY:N HAKEMUS TOISTAISEKSI VOIMASSA OLEVAN YMPÄRISTÖLUVAN TARKISTAMISEKSI KU-YK 69/12.5.2015 Päätös annetaan julkipanon jälkeen 18.5.2015 ASIA. Päätös ympäristönsuojelulain 71 :n mukaisesta

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

11 20.03.2015. Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Pudasjärven kaupungin Livon kylälle, tilalle Pudasjärven valtionmaa 615-893-10-1.

11 20.03.2015. Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Pudasjärven kaupungin Livon kylälle, tilalle Pudasjärven valtionmaa 615-893-10-1. Oulunkaaren ympäristölautakunta 11 20.03.2015 Maa-aineslupahakemus Pudasjärven kaupunki, Livon kylä, Tervatöyräs, Pudasjärven valtionmaa 615-893-10-1, Metsähallitus, MT, Pohjanmaa-Kainuu OULYMP 11 ASIA

Lisätiedot

Päätös. Etelä-Suomi Nro 162/2011/1 Dnro ESAVI/220/04.08/2011

Päätös. Etelä-Suomi Nro 162/2011/1 Dnro ESAVI/220/04.08/2011 Päätös Etelä-Suomi Nro 162/2011/1 Dnro ESAVI/220/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 13.12.2011 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 115 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Etelä-Suomen aluehallintoviraston

Lisätiedot

Vestia Oy esittää, että vakuuden määrä olisi 312 000 euroa.

Vestia Oy esittää, että vakuuden määrä olisi 312 000 euroa. PÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen 28.8.2008 Dnro PPO 2005 Y 294 111 ASIA LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee kaatopaikkatoimintaa. Vestia Oy PL 66, 84101

Lisätiedot

Liite 3 sivu 1. Ympäristölautakunta Kokouspäivämäärä 25.5.2011 ( 45) Päätös annettu julkipanon 73100 LAPINLAHTI jälkeen 27.5.2011

Liite 3 sivu 1. Ympäristölautakunta Kokouspäivämäärä 25.5.2011 ( 45) Päätös annettu julkipanon 73100 LAPINLAHTI jälkeen 27.5.2011 1 LAPINLAHDEN KUNTA YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Ympäristölautakunta Kokouspäivämäärä 25.5.2011 ( 45) Asematie 4 Päätös annettu julkipanon 73100 LAPINLAHTI jälkeen 27.5.2011 1. ASIA Ympäristölupa, SAVON VOIMA OYJ,

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 2/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/190/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 29.1.2013

PÄÄTÖS. Nro 2/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/190/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 29.1.2013 PÄÄTÖS Nro 2/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/190/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 29.1.2013 ASIA Boliden Kokkola Oy:n sinkkitehtaan ympäristöluvan (LSY-2003-Y-410) lupamääräyksen 33 mukaiselle

Lisätiedot

Johtava ympäristötarkastaja 30.01.2012 1

Johtava ympäristötarkastaja 30.01.2012 1 576/67/675/2011 YMPÄRISTÖNSUOJELULAIN (86/2000) 60 :N MUKAINEN ILMOITUS MELUA JA TÄRINÄÄ AIHEUTTAVASTA TILAPÄISESTÄ TOIMINNASTA; Lujatalo Oy, Kiveläntie 4, Lohja. Ilmoitus erityisen häiritsevää melua aiheuttavasta

Lisätiedot

lausuntoa Energia- ja Kierrätysparkki Oy:n ympäristölupahakemuksesta

lausuntoa Energia- ja Kierrätysparkki Oy:n ympäristölupahakemuksesta Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 256/11.01.00.00/2016 13 Lausunto Energia- ja kierrätysparkki Oy:n ympäristölupahakemuksesta Terveystarkastaja Kirsi Puola 8.3.2016: Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Lisätiedot

21 15.04.2014. Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Siuruan kylään Pudasjärvelle, hakijana Juha Järvenpää

21 15.04.2014. Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Siuruan kylään Pudasjärvelle, hakijana Juha Järvenpää Oulunkaaren ympäristölautakunta 21 15.04.2014 Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Siuruan kylään Pudasjärvelle, hakijana Juha Järvenpää OULYMP 21 HAKIJA Juha Järvenpää Kalliosuontie 517

Lisätiedot

Ympäristölautakunta Dno 5522/11.01.00/2013 Annettu julkipanon jälkeen 24.6.2014

Ympäristölautakunta Dno 5522/11.01.00/2013 Annettu julkipanon jälkeen 24.6.2014 1 ESPOON KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Ympäristölautakunta Dno 5522/11.01.00/2013 Annettu julkipanon jälkeen 24.6.2014 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 55 :n mukaisesta hakemuksesta ympäristöluvan

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 23/2007/2 Dnro LSY 2007 Y 75

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 23/2007/2 Dnro LSY 2007 Y 75 LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 23/2007/2 Dnro LSY 2007 Y 75 Annettu julkipanon jälkeen 30.5.2007 ASIA Helsingin Sataman ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupahakemus, joka

Lisätiedot

PÄÄTÖS ILMOITUKSEN JOHDOSTA. Annettu julkipanon jälkeen 27.9.2012. Päätös ympäristönsuojelulain 60 :n mukaisesta meluilmoituksesta

PÄÄTÖS ILMOITUKSEN JOHDOSTA. Annettu julkipanon jälkeen 27.9.2012. Päätös ympäristönsuojelulain 60 :n mukaisesta meluilmoituksesta Lappi PÄÄTÖS ILMOITUKSEN JOHDOSTA Annettu julkipanon jälkeen 27.9.2012 LAPELY/152/07.00/2012 07.00.03 10/2012 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 60 :n mukaisesta meluilmoituksesta ILMOITUKSEN TEKIJÄ AA

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus / Turun kaupungin kiinteistölaitos

Ympäristölupahakemus / Turun kaupungin kiinteistölaitos TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 241 19.04.2005 1 Ymp 1451-2005 (235, 662) Ympäristölupahakemus / Turun kaupungin kiinteistölaitos Ympkaalk 241 Tiivistelmä: - Ympäristönsuojelutoimisto

Lisätiedot

Itä-Suomen ympäristölupaviraston toimintaa jatkaa 1.1.2010 lukien Itä-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupavastuualue.

Itä-Suomen ympäristölupaviraston toimintaa jatkaa 1.1.2010 lukien Itä-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupavastuualue. Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 23/10/1 Dnro ISAVI/74/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 12.3.2010 Itä-Suomen ympäristölupaviraston toimintaa jatkaa 1.1.2010 lukien Itä-Suomen aluehallintoviraston

Lisätiedot

Päätös. Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus PL 36 00521 Helsinki

Päätös. Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus PL 36 00521 Helsinki Päätös Etelä-Suomi Nro 27/2012/1 Dnro ESAVI/321/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 13.2.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain (86/2000) 57 :n mukainen hakemus, joka koskee Altia Oyj:n Rajamäen tehtaiden vanhan

Lisätiedot

YMAJAOSTD ao.3.14 33, J,llTE 40

YMAJAOSTD ao.3.14 33, J,llTE 40 "s» Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus YMAJAOSTD ao.3.14 33, J,llTE 40 Päätös jätehuoltorekisteriin hyväksymisestä LAPE LY/217/07.00/2013 Lappi 19.2.2014 ASIA Päätös jätelain 94 :n mukaisesta hakemuksesta,

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 93/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/44/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 20.5.2014

PÄÄTÖS. Nro 93/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/44/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 20.5.2014 PÄÄTÖS Nro 93/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/44/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 20.5.2014 ASIA HAKIJA Veljekset Brandt Nahkatehdas Oy:n ympäristöluvan raukeaminen, Kokkola Etelä-Pohjanmaan

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 46/10/1 Dnro PSAVI/163/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 7.6.2010

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 46/10/1 Dnro PSAVI/163/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 7.6.2010 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 46/10/1 Dnro PSAVI/163/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 7.6.2010 ASIA LUVAN HAKIJA Toppilan sataman toiminnan lopettamista koskevan määräajan jatkaminen, Oulu Oulun kaupunki / Oulun

Lisätiedot

Oy Teboil AB:n ympäristölupahakemus

Oy Teboil AB:n ympäristölupahakemus TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 368 28.05.2002 1 Ymp 3118-2002 (235) Oy Teboil AB:n ympäristölupahakemus Ympkaalk 368 Ympäristönsuojelutoimisto 16.5.2002/EP 1. ASIA Oy

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue / Ympäristöpalvelut 27.01.2015 2 1 n sisältö ja tarkoitus Maankäyttö-

Lisätiedot

PÄÄTÖS 1 (5) Helsinki 7.1.2005. No YS 22

PÄÄTÖS 1 (5) Helsinki 7.1.2005. No YS 22 PÄÄTÖS 1 (5) Helsinki 7.1.2005 Annettu julkipanon jälkeen Dnro 0197Y0014 111 No YS 22 ASIA Päätös toimintaa koskevien lupapäätösten rauettamisesta. LUVAN HALTIJA Altia Oyj Rajamäen tehtaat Valta akseli

Lisätiedot

Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen Lemminkäinen Infra Oy:n Bastukärrin louheen murskaamon toiminnan muuttamista koskevan lupahakemuksen

Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen Lemminkäinen Infra Oy:n Bastukärrin louheen murskaamon toiminnan muuttamista koskevan lupahakemuksen Etelä-Suomi Päätös Nro 44/2010/1 Dnro ESAVI/613/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 5.11.2010 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen Lemminkäinen Infra Oy:n Bastukärrin louheen murskaamon toiminnan

Lisätiedot

Pienten ja keskisuurten toimintojen ympäristölupapäätösten valmistelu. Hanna Lönngren Suomen ympäristökeskus

Pienten ja keskisuurten toimintojen ympäristölupapäätösten valmistelu. Hanna Lönngren Suomen ympäristökeskus Pienten ja keskisuurten toimintojen ympäristölupapäätösten valmistelu Hanna Lönngren Suomen ympäristökeskus hanna.lonngren@ymparisto.fi Pk-mallilupahanke Opas pienten ja keskisuurten toimintojen ympäristölupapäätösten

Lisätiedot

SIIKAISTEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET

SIIKAISTEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET SIIKAISTEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET SIIKAISTEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Tavoite Ympäristönsuojelumääräysten tavoitteena on paikalliset olosuhteet huomioon

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 66/2012/2 Dnro ISAVI/12/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 12.9.2012

PÄÄTÖS Nro 66/2012/2 Dnro ISAVI/12/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 12.9.2012 Itä-Suomi PÄÄTÖS Nro 66/2012/2 Dnro ISAVI/12/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 12.9.2012 ASIA HAKIJAT Laiturin rakentaminen kiinteistön Pohjoiskorvanniemi 140 407 3 153 edustalle Porovedellä, Iisalmi

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 20.1.2003 Kokouspvm 16.1.2003 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Toiminnan sijainti Alavieskan kunnan Alavieskan kylä, määräala tilasta Takamehtä RN:o 37:5

Toiminnan sijainti Alavieskan kunnan Alavieskan kylä, määräala tilasta Takamehtä RN:o 37:5 Tekninen lautakunta 4 28.01.2015 Ympäristöluvan myöntäminen Maatalousyhtymä Myntille Teknltk 4 ASIA Ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee maa-aineksen ottamista. Hakija

Lisätiedot

Itä-Uudenmaan m Jätehuolto Oy:n Domargårdin jätteenkäsittelyalueen ympäristölupapäätöksessä i. tarkistamisajan pidentäminen, Porvoo.

Itä-Uudenmaan m Jätehuolto Oy:n Domargårdin jätteenkäsittelyalueen ympäristölupapäätöksessä i. tarkistamisajan pidentäminen, Porvoo. ASIA Etelä-Suomi t e l ä - S u o Päätös Nro 107/2014/1 Dnro ESAVI/124/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 2.6.2014 Itä-Uudenmaan m Jätehuolto Oy:n Domargårdin jätteenkäsittelyalueen ympäristölupapäätöksessä

Lisätiedot

PÄÄTÖS ILMOITUKSEN JOHDOSTA. Annettu julkipanon jälkeen 14.9.2012. Päätös ympäristönsuojelulain 60 :n mukaisesta meluilmoituksesta

PÄÄTÖS ILMOITUKSEN JOHDOSTA. Annettu julkipanon jälkeen 14.9.2012. Päätös ympäristönsuojelulain 60 :n mukaisesta meluilmoituksesta Lappi PÄÄTÖS ILMOITUKSEN JOHDOSTA Annettu julkipanon jälkeen 14.9.2012 LAPELY/145/07.00/2012 07.00.03 2 pitää olla 8/2012 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 60 :n mukaisesta meluilmoituksesta ILMOITUKSEN

Lisätiedot

WAHLBERG HENRI, YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KOSKIEN ASFALTTIJÄTTEEN HYÖDYNTÄMISTÄ KIINTEISTÖILLÄ 543-403-9-27, 543-403-12-53, 543-403-15-5 JA 543-403-15-77

WAHLBERG HENRI, YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KOSKIEN ASFALTTIJÄTTEEN HYÖDYNTÄMISTÄ KIINTEISTÖILLÄ 543-403-9-27, 543-403-12-53, 543-403-15-5 JA 543-403-15-77 WAHLBERG HENRI, YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KOSKIEN ASFALTTIJÄTTEEN HYÖDYNTÄMISTÄ KIINTEISTÖILLÄ 543-403-9-27, 543-403-12-53, 543-403-15-5 JA 543-403-15-77 KU-YK 145/14.10.2014 Päätös annetaan julkipanon jälkeen

Lisätiedot

Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 90 :n mukaisesta suunnitelmasta, joka koskee höyryvoimalaitoksen toiminnan lopettamisen jälkeisiä toimia,

Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 90 :n mukaisesta suunnitelmasta, joka koskee höyryvoimalaitoksen toiminnan lopettamisen jälkeisiä toimia, Etelä-Suomi Päätös Nro 9/2011/1 Dnro ESAVI/647/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 4.2.2011 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 90 :n mukaisesta suunnitelmasta, joka koskee höyryvoimalaitoksen

Lisätiedot

Keurusselän ympäristönsuojelujaosto Annettu 25.6.2014. Multiantie 1 Dnro 97/11.01.00/2014

Keurusselän ympäristönsuojelujaosto Annettu 25.6.2014. Multiantie 1 Dnro 97/11.01.00/2014 KEURUUN KAUPUNKI PÄÄTÖS Keurusselän ympäristönsuojelujaosto Annettu 25.6.2014 Multiantie 1 Dnro 97/11.01.00/2014 42700 KEURUU ASIA Autopurkaamon ympäristölupa, Mänttä-Vilppula HAKIJA Martikainen S & V

Lisätiedot

Autopurkamon ympäristöluvan (PSA-2003-Y-26-111) peruuttaminen, Kiuruvesi. Hakemus on tullut vireille Itä-Suomen aluehallintovirastossa 9.12.2011.

Autopurkamon ympäristöluvan (PSA-2003-Y-26-111) peruuttaminen, Kiuruvesi. Hakemus on tullut vireille Itä-Suomen aluehallintovirastossa 9.12.2011. Itä-Suomi PÄÄTÖS Nro 46/2012/1 Dnro ISAVI/106/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 27.6.2012 ASIA HAKIJA Autopurkamon ympäristöluvan (PSA-2003-Y-26-111) peruuttaminen, Kiuruvesi. Pohjois-Savon elinkeino-,

Lisätiedot

Kaipolan tehtaiden ympäristölupapäätöksen muuttamista koskeva hakemusasia, Jämsä.

Kaipolan tehtaiden ympäristölupapäätöksen muuttamista koskeva hakemusasia, Jämsä. PÄÄTÖS Nro 48/05/1 Dnro ISY-2005-Y-46 Annettu julkipanon jälkeen 18.5.2005 HAKIJA Pekka Leppänen ASIA Kaipolan tehtaiden ympäristölupapäätöksen muuttamista koskeva hakemusasia, Jämsä. HAKEMUS Pekka Leppänen

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

PÄÄTÖS 4.3.2013 13740/31/2011. A-Louhinta Oy. Rinnetie 70 21840 KARINAINEN. Hakemuksenne 23.12.2011

PÄÄTÖS 4.3.2013 13740/31/2011. A-Louhinta Oy. Rinnetie 70 21840 KARINAINEN. Hakemuksenne 23.12.2011 A-Louhinta Oy Rinnetie 70 21840 KARINAINEN Hakemuksenne 23.12.2011 Asia Kohde ja sen sijainti Päätös Päätöstä koskeva toiminta Räjähteiden pysyvä varastointi, laajennuslupa A-Louhinta Oy Kyrö (Pöytyä),

Lisätiedot

Orion Oyj:n Turun tehtaan kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin merkittävä

Orion Oyj:n Turun tehtaan kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin merkittävä PÄÄTÖS 1 (4) Orion Oyj Hanna Nurmi PL 425 20101 TURKU Orion Oyj:n hakemus 10.1.2013 Asia Kohde ja sen sijainti Päätös Orion Oyj:n Turun tehtaan kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin merkittävä muutos

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2012 428 Ympäristö- ja tekninen lautakunta 21.11.2012 ASIAT Otsikko Sivu 169 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 430 170 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulaki 101. Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Ympäristönsuojelulaki 101. Etelä-Suomen aluehallintovirasto Etelä-Suomi Päätös Nro 35/2014/1 Dnro ESAVI/287/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 17.2.2014 ASIA FinnHEMS Oy:n ympäristönsuojelulain 101 :n mukainen hakemus Turun lentoasemalla sijaitsevan lentopetrolin

Lisätiedot

Kohteen maaperän pilaantuminen ei ollut etukäteen tiedossa.

Kohteen maaperän pilaantuminen ei ollut etukäteen tiedossa. Päätös annettu julkipanon jälkeen 14.5.2013 POSELY/166/07.00/2013 Pohjois-Savo ASIA YMPÄRISTÖNSUOJELULAIN 78 :N MUKAINEN ILMOITUS. PILAANTUNEEN MAAPERÄN PUHDISTAMINEN, IISALMEN PRISMA, PARKATINTIE 2, IISALMI

Lisätiedot

TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT, PÄÄTÖKSET JA ALUEEN KAAVOITUSTILANNE

TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT, PÄÄTÖKSET JA ALUEEN KAAVOITUSTILANNE JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen Antopäivä: 18.2.2011 Dnro: KARP 316/2011 ASIA Päätös Purku & Piikkaus Oy:n ympäristöluvan mukaisen toiminnan raukeamisesta.

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 92/2007/4 Dnro LSY 2007 Y 203 Annettu julkipanon jälkeen 10.9.2007

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 92/2007/4 Dnro LSY 2007 Y 203 Annettu julkipanon jälkeen 10.9.2007 LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 92/2007/4 Dnro LSY 2007 Y 203 Annettu julkipanon jälkeen 10.9.2007 ASIA HAKIJA Paineviemärin rakentaminen Raumanjuovan, Hevosluodonjuovan ja Luotsinmäenjuovan

Lisätiedot

Suonsaaren Auto-osat autopurkamon lopettaminen ja ympäristöluvan raukeaminen,

Suonsaaren Auto-osat autopurkamon lopettaminen ja ympäristöluvan raukeaminen, PÄÄTÖS Nro 93/2013/1 Dnro ISAVI/69/04.08/2013 Itä-Suomi Annettu julkipanon jälkeen 24.10.2013 ASIA Suonsaaren Auto-osat autopurkamon lopettaminen ja ympäristöluvan raukeaminen, Mikkeli HAKIJA Etelä-Savon

Lisätiedot

Hakemus on tullut vireille 30.6.2011

Hakemus on tullut vireille 30.6.2011 Etelä-Suomi Päätös Nro 88/2011/1 Dnro ESAVI/179/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 14.9.2011 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Simpeleen tehtaan ympäristölupapäätöksen nro 29/2011/1

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta Annettu julkipanon jälkeen 25.8.2015. Nro N73/2015 Rak.- ja ymp. ltk. 18.8.2015 77 LIITE 7

Rakennus- ja ympäristölautakunta Annettu julkipanon jälkeen 25.8.2015. Nro N73/2015 Rak.- ja ymp. ltk. 18.8.2015 77 LIITE 7 LIEKSAN JA NURMEKSEN KAUPUNGIT Rakennus- ja ympäristölautakunta YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen 25.8.2015 Nro N73/2015 Rak.- ja ymp. ltk. 18.8.2015 77 LIITE 7 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 57/2014/1 Dnro PSAVI/44/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 13.6.2014

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 57/2014/1 Dnro PSAVI/44/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 13.6.2014 PÄÄTÖS Nro 57/2014/1 Dnro PSAVI/44/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 13.6.2014 1 ASIA VR-Yhtymä Oy:n Oritkarin yhdistettyjen kuljetusten terminaalin ympäristölupapäätöksen PPO-2003-Y-20-111 rauettaminen,

Lisätiedot

Vaarallisten kemikaalien käyttö ja varastointi varakattilalaitoksella

Vaarallisten kemikaalien käyttö ja varastointi varakattilalaitoksella PÄÄTÖS 1 (5) Suomen Teollisuuden Energiapalvelut - STEP Oy PL 9 28101 PORI STEP Oy:n lupahakemus 18.7.2014, täydennykset 29.8.2014 ja 2.9.2014 Asia Kohde ja sen sijainti Päätös Vaarallisten kemikaalien

Lisätiedot

80100 Joensuu Päivämäärä Diaarinumero Puh. (013) 267 7111 20.03.2015 4742/11.01.00/2014

80100 Joensuu Päivämäärä Diaarinumero Puh. (013) 267 7111 20.03.2015 4742/11.01.00/2014 1 JOENSUUN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Rakennus ja ympäristölautakunta 18.03.2015 35 Muuntamontie 6 Annettu julkipanon jälkeen 80100 Joensuu Päivämäärä Diaarinumero Puh. (013) 267 7111 20.03.2015 4742/11.01.00/2014

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/Upm-Kymmene Oyj Seikun Saha

YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/Upm-Kymmene Oyj Seikun Saha YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/Upm-Kymmene Oyj Seikun Saha UPM-Kymmene Oyj Seikun saha hakee Porin kaupungin ympäristölautakunnalta voimassa olevan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistamista. Yj:n ehdotus: PL 80

Lisätiedot

Ympäristölupa eläinsuojalle Ahti Hyvönen tilalle Haaparinne 38:2

Ympäristölupa eläinsuojalle Ahti Hyvönen tilalle Haaparinne 38:2 Ympäristö- ja tekninen lautakunta 48 31.03.2010 Ympäristölupa eläinsuojalle Ahti Hyvönen tilalle Haaparinne 38:2 41/5/543/2010 YMPTEKLT 48 Ympäristötarkastaja ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta

Lisätiedot

Taulukko 2. Sammalniemen leiri- ja kurssikeskuksen maasuodattamon valvontanäytteiden tulokset vuosilta 2006-2011

Taulukko 2. Sammalniemen leiri- ja kurssikeskuksen maasuodattamon valvontanäytteiden tulokset vuosilta 2006-2011 PÄÄTÖS Nro 139/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/70/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 2.10.2012 ASIA HAKIJA Sammalniemen Leiri- ja kurssikeskuksen jätevesien käsittelyjärjestelmä ja jätevesien

Lisätiedot

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 22.5.2013 jälkeen

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 22.5.2013 jälkeen LAPPEENRANNAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 22.5.2013 jälkeen 1(6) I LUPAPÄÄTÖKSEN KERTOELMA OSA 1.

Lisätiedot

PL 7 Päivämäärä Numero Diaarinumero 35301 ORIVESI 4.7.2014 2/2014 78/66.661.01.01/2014

PL 7 Päivämäärä Numero Diaarinumero 35301 ORIVESI 4.7.2014 2/2014 78/66.661.01.01/2014 ORIVEDEN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Ympäristölautakunta Annettu julkipanon jälkeen PL 7 Päivämäärä Numero Diaarinumero 35301 ORIVESI 4.7.2014 2/2014 78/66.661.01.01/2014 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS; JUUPAJOEN

Lisätiedot

PIRKANMAAN YMPÄRISTÖKESKUS YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS. PL 297 Päivämäärä Diaarinumero 33101 TAMPERE 28.8.2008 PIR 2002 Y 426 119

PIRKANMAAN YMPÄRISTÖKESKUS YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS. PL 297 Päivämäärä Diaarinumero 33101 TAMPERE 28.8.2008 PIR 2002 Y 426 119 Ympäristölupaosasto Annettu julkipanon jälkeen PL 297 Päivämäärä Diaarinumero 33101 TAMPERE 28.8.2008 PIR 2002 Y 426 119 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Puolustusvoimien

Lisätiedot

Itä-Suomen ympäristölupaviraston toimintaa jatkaa 1.1.2010 lukien Itä-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupavastuualue.

Itä-Suomen ympäristölupaviraston toimintaa jatkaa 1.1.2010 lukien Itä-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupavastuualue. Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 35/2011/1 Dnro ISAVI/14/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 8.3.2011 Itä-Suomen ympäristölupaviraston toimintaa jatkaa 1.1.2010 lukien Itä-Suomen aluehallintoviraston

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 1/2015 1 (8) Ympäristölautakunta Ysp/13 13.01.2015

Helsingin kaupunki Esityslista 1/2015 1 (8) Ympäristölautakunta Ysp/13 13.01.2015 Helsingin kaupunki Esityslista 1/2015 1 (8) 13 Kuusakoski Oy:n ympäristölupa-asia HEL 2014-012351 T 11 01 00 00 Päätösehdotus Hakija päättää Kuusakoski Oy:n ympäristölupahakemuksen johdosta seuraavaa.

Lisätiedot

Päätös. Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee autopurkamon toimintaa, Heinola.

Päätös. Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee autopurkamon toimintaa, Heinola. Päätös Etelä-Suomi Nro 23/2013/1 Dnro ESAVI/41/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 5.2.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee autopurkamon toimintaa, Heinola. LAITOS Heinolan Autopurkaamo

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 134/12/1 Dnro PSAVI/68/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 17.12.2012

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 134/12/1 Dnro PSAVI/68/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 17.12.2012 1 PÄÄTÖS Nro 134/12/1 Dnro PSAVI/68/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 17.12.2012 ASIA HAKIJA Lassila & Tikanoja Oyj, jätteiden käsittelykeskuksen ympäristölupa, KHO:n palauttama asia, Haukipudas, Punaisenladonkangas

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 97/11/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.10.2011

ASIA HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 97/11/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.10.2011 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 97/11/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.10.2011 ASIA HAKIJA Ampumarataa koskevan ympäristöluvan raukeaminen, Tervola Maavoimien Materiaalilaitoksen Esikunta Huolto-osasto

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (8) Ympäristökeskus 31/2015 Ympäristönsuojeluosasto 07.07.2015 Ympäristönsuojelupäällikkö

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (8) Ympäristökeskus 31/2015 Ympäristönsuojeluosasto 07.07.2015 Ympäristönsuojelupäällikkö Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (8) 128 Lammin Sahti Oy:n erityisen häiritsevää melua aiheuttava tapahtuma, Rautatientori HEL 2015-007507 T 11 01 00 02 Päätös Ilmoitus Ilmoituksen tekijä on tehnyt ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Ympäristölautakunta Dno 5622/11.01.00/2012 Annettu julkipanon jälkeen 25.2.2014

Ympäristölautakunta Dno 5622/11.01.00/2012 Annettu julkipanon jälkeen 25.2.2014 1 ESPOON KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Ympäristölautakunta Dno 5622/11.01.00/2012 Annettu julkipanon jälkeen 25.2.2014 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 55 :n mukaisesta hakemuksesta ympäristöluvan

Lisätiedot

PÄÄTÖS (epävirallinen) Y M P Ä R I S T Ö K E S K U S

PÄÄTÖS (epävirallinen) Y M P Ä R I S T Ö K E S K U S H Ä M E E N PÄÄTÖS (epävirallinen) Y M P Ä R I S T Ö K E S K U S Dnro....................... Nro YSO/92/07 Annettu julkipanon jälkeen 20.8.2007 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen ympäristöluvan

Lisätiedot

YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Neuvotteleva virkamies 16.12.2012 Anneli Karjalainen

YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Neuvotteleva virkamies 16.12.2012 Anneli Karjalainen YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Muistio Neuvotteleva virkamies 16.12.2012 Anneli Karjalainen VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS YMPÄRISTÖNSUOJELULAIN 110 A :SSÄ TARKOI- TETUSTA POLTTOAINETEHOLTAAN VÄHINTÄÄN 50 MEGAWATIN POLTTOLAI-

Lisätiedot

Veden johtaminen merestä M-real Oyj:n kemihierretehtaalle, Kaskinen

Veden johtaminen merestä M-real Oyj:n kemihierretehtaalle, Kaskinen Etelä-Suomi Päätös Nrot 66/2010/1 Dnro ESAVI/297/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 31.12.2010 ASIA Veden johtaminen merestä M-real Oyj:n kemihierretehtaalle, Kaskinen LUVAN HAKIJA M-real Oyj PL 20

Lisätiedot

Päätös Nro 145/2012/1 Dnro ESAVI/193/04.08/2012. Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2012

Päätös Nro 145/2012/1 Dnro ESAVI/193/04.08/2012. Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2012 Etelä-Suomi Päätös Nro 145/2012/1 Dnro ESAVI/193/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain 57 :n mukainen hakemus, joka koskee Lassila & Tikanoja Oyj:n Savion jätehuoltoalueen

Lisätiedot

Piuharjunnevan turvetuotantoalueen ympäristöluvan muuttaminen Karpatinnevan lisäalueella, toiminnan aloittaminen muutoksenhausta huolimatta, Kyyjärvi

Piuharjunnevan turvetuotantoalueen ympäristöluvan muuttaminen Karpatinnevan lisäalueella, toiminnan aloittaminen muutoksenhausta huolimatta, Kyyjärvi Länsi- ja Sisä-Suomi Päätös Nro 151/2013/1 Dnro LSSAVI/94/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 23.9.2013 ASIA LUVAN HAKIJA Piuharjunnevan turvetuotantoalueen ympäristöluvan muuttaminen Karpatinnevan lisäalueella,

Lisätiedot

Lautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa.

Lautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa. Rakennus- ja ympäristölautakunta 33 21.12.2016 Ympäristölupa/Tilausliikenne Ola Mäensivu Rakennus- ja ympäristölautakunta 33 Tilausliikenne Ola Mäensivu on 4.11.2016 toimittanut Pomarkun kunnan rakennus-

Lisätiedot

Päätös. Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee autopurkamon toimintaa, Helsinki.

Päätös. Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee autopurkamon toimintaa, Helsinki. Päätös Etelä-Suomi Nro 169/2013/1 Dnro ESAVI/170/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 10.9.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee autopurkamon toimintaa, Helsinki. LAITOS Auto-pläkkärit

Lisätiedot

Kalsiumoksidin varaston perustaminen Haminan satamaan

Kalsiumoksidin varaston perustaminen Haminan satamaan PÄÄTÖS 1 (5) Baltic Bulk Oy Ulkosatamantie 15 64260 KASKINEN Baltic Bulk Oy:n Haminan varaston perustamislupahakemus Asia Päätös Kalsiumoksidin varaston perustaminen Haminan satamaan Turvallisuus- ja kemikaalivirasto

Lisätiedot

Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus (Turun Sataman kortteli 15:1)

Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus (Turun Sataman kortteli 15:1) TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 348 21.05.2002 3 Ymp 2731-2002 (235) Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus (Turun Sataman kortteli 15:1) Ympkaalk 348 Ympäristönsuojelutoimisto

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 63/2016/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/474/2016 ja LSSAVI/475/2016 Annettu julkipanon jälkeen 15.4.2016

PÄÄTÖS. Nro 63/2016/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/474/2016 ja LSSAVI/475/2016 Annettu julkipanon jälkeen 15.4.2016 PÄÄTÖS Nro 63/2016/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/474/2016 ja LSSAVI/475/2016 Annettu julkipanon jälkeen 15.4.2016 ASIA Neste Oil Oyj Nokian varastoa koskevan ympäristölupapäätöksen PIR-2004- Y-218/16.12.2008

Lisätiedot

LIITE LEMPÄÄLÄN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN TAKSAAN

LIITE LEMPÄÄLÄN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN TAKSAAN LIITE LEMPÄÄLÄN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN TAKSAAN MAKSUTAULUKKO Lempäälän kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen maksut ympäristönsuojelulain, merenkulun ympäristönsuojelulain, jätelain, vesilain

Lisätiedot

Kanalan laajentamista koskevan ympäristölupapäätöksen täytäntöönpano muutoksenhausta huolimatta, Somero.

Kanalan laajentamista koskevan ympäristölupapäätöksen täytäntöönpano muutoksenhausta huolimatta, Somero. Etelä-Suomi Päätös Nro 95/2012/1 Dnro ESAVI/33/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 5.6.2012 ASIA Kanalan laajentamista koskevan ympäristölupapäätöksen täytäntöönpano muutoksenhausta huolimatta, Somero.

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee ylijäämämaiden käsittelyä ja varastointia Vuosaaren satamakeskuksen alueella, Helsinki.

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee ylijäämämaiden käsittelyä ja varastointia Vuosaaren satamakeskuksen alueella, Helsinki. Etelä-Suomi Päätös Nro 110/2013/1 Dnro ESAVI/24/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 4.6.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee ylijäämämaiden käsittelyä ja varastointia Vuosaaren

Lisätiedot

Antopäivä PL 204, 65101 VAASA Puhelin 0100 86360, (lisämaksuton) Faksi 010 36 42760 Sähköposti vaasa.hao@oikeus.fi 27.9.

Antopäivä PL 204, 65101 VAASA Puhelin 0100 86360, (lisämaksuton) Faksi 010 36 42760 Sähköposti vaasa.hao@oikeus.fi 27.9. VAASAN HALLINTO-OIKEUS PÄÄTÖS Nro 11/0436/3 Korsholmanpuistikko 43 Antopäivä PL 204, 65101 VAASA Puhelin 0100 86360, (lisämaksuton) Faksi 010 36 42760 Sähköposti vaasa.hao@oikeus.fi 27.9.2011 01220/11/5139

Lisätiedot

Asia on tullut vireille aluehallintovirastossa

Asia on tullut vireille aluehallintovirastossa Etelä-Suomi Päätös Nro 165/2013/1 Dnro ESAVI/98/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 5.9.2013 ASIA Southwest Trade Oy:n jätelain 120 :n mukainen suunnitelma, joka koskee Hämeenlinnan kaupungissa sijaitsevan

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Annettu julkipanon jälkeen 28.5.2009 Dnro PPO 2009 Y 84 111 ASIA

PÄÄTÖS. Annettu julkipanon jälkeen 28.5.2009 Dnro PPO 2009 Y 84 111 ASIA PÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen 28.5.2009 Dnro PPO 2009 Y 84 111 ASIA LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain 28 :n 3 mom. mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Pudasjärven kaupungin Törrönkankaan kaukolämpökeskuksen

Lisätiedot

FORSSAN KAUPUNKI Tekninen ja ympäristötoimi

FORSSAN KAUPUNKI Tekninen ja ympäristötoimi 18.1.2012 1(4) YMPÄRISTÖVALVONTASUUNNITELMA Valvontasuunnitelmassa kuvataan Ympäristönsuojelulain (86/2000) mukaiset valvonnan tarpeet, valvontaan käytettävät resurssit ja valvonnan tavoitteet sekä raportoidaan

Lisätiedot

Ympäristöluvan myöntäminen Autovaruste H. Haapanen Oy:n harjoittamalle puun varastoinnille ja murskaukselle

Ympäristöluvan myöntäminen Autovaruste H. Haapanen Oy:n harjoittamalle puun varastoinnille ja murskaukselle Ympäristöjaosto 38 08.07.2014 Ympäristöluvan myöntäminen Autovaruste H. Haapanen Oy:n harjoittamalle puun varastoinnille ja murskaukselle 470/11.01.00/2014, 352/10.00.00.03/2014 YMPJAOST 38 HAKIJA Autovaruste

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 226/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/120/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 226/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/120/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 226/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/120/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 19.12.2013 ASIA Paahtopuu Oy:n pellettitehtaan jätelain 120 :n mukainen suunnitelma, joka koskee jätteiden

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 117/12/1 Dnro PSAVI/2/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 7.11.2012

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 117/12/1 Dnro PSAVI/2/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 7.11.2012 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 117/12/1 Dnro PSAVI/2/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 7.11.2012 ASIA Kaatopaikkakaasun käsittelemistä koskevan ympäristölupamääräyksen muuttaminen Parkinmäen kaatopaikka-alueella,

Lisätiedot