LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULU Tikkurila VAMMAISTEN PÄIHDETYÖTÄ VERKOSTOITUMALLA - KOKEMUKSIA VAPA-VERKOSTON TOIMINNASTA VAPA-VASTAAVIEN SILMIN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULU Tikkurila VAMMAISTEN PÄIHDETYÖTÄ VERKOSTOITUMALLA - KOKEMUKSIA VAPA-VERKOSTON TOIMINNASTA VAPA-VASTAAVIEN SILMIN"

Transkriptio

1 LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULU Tikkurila VAMMAISTEN PÄIHDETYÖTÄ VERKOSTOITUMALLA - KOKEMUKSIA VAPA-VERKOSTON TOIMINNASTA VAPA-VASTAAVIEN SILMIN Heidi-Maria Kannas Sosiaalialan koulutusohjelma Opinnäytetyö Syyskuu 2008

2 LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULU Tikkurila Sosiaalialan koulutusohjelma TIIVISTELMÄ Heidi-Maria Kannas VAMMAISTEN PÄIHDETYÖTÄ VERKOSTOITUMALLA - KOKEMUKSIA VAPA-VERKOSTON TOIMINNASTA VAPA-VASTAAVIEN SILMIN Vuosi 2008 Sivumäärä 45 Suomessa päihdeongelmat ovat kasvaneet merkittävästi viime vuosikymmeninä. Päihdeongelmat näyttäytyvät yhä enenevissä määrin myös osana vammaisten henkilöiden elämää. Siitä huolimatta vammaisille henkilöt eivät ole saaneet oikealaista hoitoa ja kuntoutusta heille soveltuvissa ympäristöissä. Vammaisten päihdetyötä on leimannut myös asenteelliset seikat, ja ongelmista on uskallettu puhua avoimesti lyhyen aikaa. Vammaisten päihdetyö on haastavaa työtä, joka vaatii työntekijältä paljon. Työntekijöiden tulisi hallita sekä vammais- että päihdetyön erityisosaamista. Merkityksellinen taho vammaisten päihdeasioiden edistämisessä on ollut Sininauhaliitto. Työ sen sisällä alkoi alkujaan projektiluontoisena, mutta projektien seurauksena perustettiin nykyiset Vapatukipalvelut jatkamaan asioiden eteenpäin viemistä. Vapa-tukipalveluiden merkittävin tehtävä on tarjota tietoa vammaiserityisestä päihdetyöstä, sekä edistää vammais- sekä päihdepalveluiden välistä yhteistyötä. Yhteistyön parantamiseksi perustettiin Vapa-vastaavien verkosto, jota Vapa-tukipalveluiden työntekijät koordinoivat. Verkostoon kuuluu niin vammais- kuin päihdepuolen organisaatioita, ja sen tavoitteena on välittää tietoa sekä kokemusta toimijoiden välillä. Opinnäytetyön tarkoituksena on selvittää, miten Vapa-vastaavien verkosto on onnistunut sille asetettujen tavoitteiden saavuttamisessa. Tämän lisäksi pyrittiin selvittämään Vapavastaavien mielipiteitä, millainen merkitys toiminnalla kaiken kaikkiaan on. Merkitystä arvioitiin erityisesti vammaisten päihdeasioiden edistämisen näkökulmasta. Tutkielma on luonteeltaan laadullinen ja siinä keskitytään arviointitiedon tuottamiseen. Tutkielmaa varten haastateltiin seitsemää Vapa-vastaavaa, jotka ovat osa yhteensä kahdeksantoista henkilön Vapa-vastaavien verkostoa. Tutkimustulokset kerättiin teemahaastatteluiden avulla. Opinnäytetyössä käsitellyiksi teemoiksi nousivat vapavastaavien taustatiedot, vapa-vastaavuustoiminnan tavoitteiden tarkastelu, vapa-vastaavien oma rooli ja työn vaikuttavuus, verkoston koordinointi sekä toiminnan kehittäminen ja tulevaisuuden näkymät. Tutkimustulosten perusteella voidaan sanoa, että Vapa-vastaavuustoiminta on saanut hyvän alun toiminnalleen. Tavoitteet ovat toteutuneet jo kohtalaisesti, mutta työtä niiden eteen on vielä tehtävä. Merkittävimmin toiminta oli onnistunut vammaisten päihdetietämyksen ja -kokemuksen jakamisessa. Suurimmaksi haasteeksi koettiin vammaisten päihdetyön osaamisen siirtäminen verkoston ulkopuolelle. Arvioinnin tuloksia Vapa-koordinaattorit sekä Vapavastaavien verkosto voivat hyödyntää toiminnan suuntien hahmottelussa sekä toiminnan kehittämisessä. Avainsanat: vammaisuus, päihdeongelma, päihdehuolto, vammaisten päihteidenkäyttö, Vapa, Vapa-vastaavien verkosto, verkostotyö 2

3 LAUREA UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES Tikkurila Degree Programme in Social services ABSTRACT Heidi-Maria Kannas SOCIAL WORK WITH INTOXICANT ABUSERS AMONG DISABLED BY NETWORKING - VAPA-RESPONSIBLES EXPERIENCES OF VAPA-NETWORK Year 2008 Pages 45 Intoxicant based problems have increased a lot in the last few decades in Finland. These problems have also become an increasing phenomenon among disabled people. Despite that disabled people haven t received proper treatment and rehabilitation measures in applicable environment. The social work with intoxicant abusers among disabled people has also been marked prejudice and just recently these problems have been discussed openly. Social work with intoxicant abusers among disabled is a demanding job. The employees should have the knowledge of both sectors. The Finnish Blue Ribbon has been a leading organisation in Finland trying to improve the possibilities of disabled people to get help for their issues. It s work began as a project and as the result of the project were today s VAPA-services created to continue the work. The most important goal of the VAPA-services is to provide information on social work with intoxicant abusers that focuses especially on helping disabled and among that to gain cooperation between different social work related organizations. The VAPA-network was established to create this kind of cooperation coordinated by the VAPAresponsibles. The network consists of both disabled and social wrok related organizations and it s goal is to distribute knowledge and experience between different operators. The goal of this thesis is to find out if the VAPA-network has been able to succeed the given goals in it s work. This thesis also looks into the views of the VAPA-responsibles of what kind of significance the whole VAPA-network has. The significance of the VAPA-network in enhancing the social work with intoxicant abusers among disabled was especially evaluated. This thesis uses a qualitative research method and focuses on providing evaluation data. Seven VAPA-responsibles who are a part of the eighteen member VAPA-network were interviewed for the thesis. The research material was collected using theme interview method. The themes processed in this thesis were backround information of the VAPAresponsibles, analyzing the goals of the VAPA-responsibles work, VAPA-responsible s own role in the network and the emphasis of their work, coordination of the network and development and sights for the future. Based on the results of this thesis can be stated that the work of the VAPA-responsibles has had a promising start. The goals that were set in the beginning have been achieved to some extent already, but there is still work to be done. The most remarkable success has been the sharing of information and experiences. The most challenging task according the interviews is to spread the knowledge wider than the network itself. The results of the evaluation can be used in the planning and development of the future work by the VAPA-responsible network. Keywords: disablement, intoxicant abuse, social work with intoxicant abusers, use of intoxicants among disabled, Vapa, Vapa-responsible network, networking 3

4 1 JOHDANTO VAMMAISUUDEN MÄÄRITTELYÄ PÄIHTEET JA NIIDEN ONGELMAKÄYTTÖ Päihdeongelman syntyminen Päihdepalvelut VAMMAISTEN PÄIHTEIDENKÄYTTÖ Asenteet ja ennakkoluulot Päihdepalveluiden saavutettavuus ja esteettömyys VAMMAISTEN PÄIHDETYÖ JA SEN KEHITTYMINEN SUOMESSA Vammaisten päihdetyön tukipalvelu ja Vapa-vastaavien verkosto Vapa-tukipalvelun ja Vapa-vastaavien verkoston arviointia VAMMAISTEN PÄIHDETYÖTÄ VERKOSTOITUMALLA TUTKIMUKSEN SUORITTAMINEN Tutkimusongelmat Tutkimuksen metodologia Tutkimusjoukon kuvaus Tutkimusaineiston keräys, käsittely ja analysointi Tutkimuksen luotettavuus ja eettisyys TUTKIMUSTULOKSET Taustatietoja Toiminnan tavoitteet ja niiden toteutuminen Vapa-vastaavien roolit ja työn vaikuttavuus Vapa-vastaavien verkoston koordinointi Vapa-vastaavuustoiminnan tulevaisuuden näkymät TULOSTEN YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET POHDINTA LÄHTEET

5 1 JOHDANTO Päihteiden käyttö suomessa on lisääntynyt huomattavasti viime vuosina. Alkoholia on käytetty viimeisen kymmenen vuoden ajan yhä enenevissä määrin. Huumeiden käyttö ei ole kasvanut viime vuosina niin voimakkaasti, mutta edelleenkin 90-luvulla tapahtunut voimakas käytön lisääntyminen näyttäytyy tämän päivän palveluiden tarpeiden kasvuna. Lisääntyneen päihteiden käytön myötä myös päihdeongelmien määrä kasvaa. Ongelmat näyttäytyvät muun muassa terveydellisinä, sosiaalisina sekä turvallisuushaittoina. (Haavisto & Väärälä 2005.) Päihdeongelmat ovat myös vammaisten keskuudessa kasvaneet. Vammaisten päihteidenkäyttö herättää monenlaisia tunteita, ja se on pitkään ollut lähes vaiettu asia. Paljon on kuitenkin tehty jo töitä sen eteen, jotta asiasta pystyttäisiin puhumaan jo ilman leimaamisen pelkoa. Kohta jo 10 vuotta edistyksellistä työtä on tehnyt Sininauhaliitto yhteistyössä eri vammais- tai päihdejärjestöiden kanssa. Työ on alkanut projektimuotoisena, mutta vuodesta 2005 saakka Sininauhaliitolla on toiminut myös oma vammaisten päihdetyön tukipalveluista vastaava Vapayksikkö. Vapa-yksikön tärkeimpiä tehtäviä ovat vammais- ja päihdepalveluiden välisen yhteistyö edistäminen ja vammaisten päihdetyön näkyväksi tekeminen. Vammais- ja päihdepalveluiden välisen yhteistyön lisäämiseksi perustettiin yhteistyöverkosto, johon kuuluu molempien alojen ammattilaisia eri työyksiköistä ja työtehtävistä. Kyseinen foorumi on välittänyt tietoa, taitoa ja kokemuksia vammaisten päihteidenkäyttöä koskeviin ongelmiin. Verkosto on myös tietynlainen tukiverkko, jossa tuetaan ja rohkaistaan toisia alalla toimivia. (Vapa- Vammaisten päihdetyön tukipalvelut 2007.) Koska vammaisten päihdeongelmat ovat Suomessa nousseet esille vasta viime vuosina, aiheesta tehtyjä tutkimuksia ja kirjoituksia löytyy vielä melko vähän. Sen vuoksi kaikki uusi tieto ja sitä käsittelevä materiaali on tarpeellista ja merkittävää. Opinnäytetyöni tavoitteena on, että tekemästäni opinnäytetyöstä hyötyisivät niin alan ammattilaiset kuin opiskelijatkin. Tarkastelen työssäni Vammaisten päihdetyön tukipalveluiden puitteissa järjestettyä Vapavastaavuustoimintaa, ja tarkoituksenani on selvittää Vapa-vastaavien omia mielipiteitä toiminnasta. Tarkoituksena on myös selvittää, ovatko verkoston toiminnalle asetetut tavoitteet heidän mielestään toteutuneet. Tutkielmaani osallistui Vapa-vastaavina toimivia ja eri vammais- ja päihdejärjestöissä työskenteleviä henkilöitä. He muodostavat Vapa-vastaavien verkoston, joka toimii tiedon, taidon ja yhteistoiminnan foorumina vammaisten päihdeasioissa. Järjestöt jotka kuuluvat kyseiseen verkostoon ovat A-klinikkasäätiö, Helsingin Diakonissalaitos, Aivovammaliitto, Invalidiliitto, Kuurojen Palvelusäätiö, Näkövammaisten keskusliitto ry, Suomen Kuurosokeat ry, AD/HD-Liitto, Aivohalvaus- ja dysfasialiitto, Järvenpään Sosiaalisairaala, CP-liitto, Kymenlaakson erityishuollon ky, Kalliolan Setlementti, Asumispalvelu ASPA, 5

6 Kehitysvammaliitto, Kehitysvammaisten tukiliitto, Kuurojen Liitto ja Autismi- ja Aspergerliitto. Opinnäytetyö toteutettiin yhteistyössä Vapa-työn koordinaattoreiden Heidi Erikssonin ja Liisa Jokelan kanssa. He ovat Vapatukipalvelun erityisasiantuntijoita ja koordinoivat Vapavastaavien verkostoa. Aiheen suunnitteluvaiheessa kävin tapaamassa heitä ja tiedustelin, olisiko heillä ideoita tai tarvetta vammaisten päihdeongelmia koskevan tutkimuksen tekemiseen. Lopulta minun mielenkiinnonkohteistani sekä heidän tarpeistaan syntyi aihe tämän opinnäytetyön tekemiseen. Vapa-koordinaattorit hyödyntävät tutkimusmateriaalia ja myös itse tutkimusta omiin tarpeisiinsa. Vapa-vastaavuustoiminta on toiminut 2005 vuodesta lähtien ja sen puitteissa on tehty yksi arviointikatsaus, joka julkaistiin syyskuussa Opinnäytetyön tarkoituksena on toimia myös tietynlaisena lisäarviointina heidän toiminnalleen. Aikaisempi arviointi keskittyi tarkastelemaan enemmän koko vapa-tukipalveluiden toimintaa, joten minä keskityn omassa tutkielmassani tarkastelemaan vain Vapa-vastaavuustoimintaa. Työni on laadultaan arviointitutkielma, ja sen arviointikriteereinä käytän Vapa-vastaavuustoiminnalle asetettuja virallisia tavoitteita. 6

7 2 VAMMAISUUDEN MÄÄRITTELYÄ Vammaisuutta on kautta aikojen määritelty eri tavoin. Määrittelyn lähtökohtana on, minkälaista ihmiskäsitystä halutaan korostaa ja kenen näkökulmasta vammaisuutta tarkastellaan. Yleisimmin vammaisuuskäsitettä pyritään määrittelemään joko sosiaalisesti tai lääketieteellisesti. (Kaukola 2000: 33.) Marjo Repo avaa vammaisuus käsitettä kirjassa Esteistä mahdollisuuksiin Vammaistyön perusteet. Hänen mukaansa vammaisuus on rajoite henkilön yleisessä toimintakyvyssä, joka näyttäytyy hänen omasta elinympäristöstään katsottuna. Toimintakyvyssä on siis joko pysyvästi tai pidempiaikaisesti joitain rajoitteita, jotka aiheuttavat henkilölle haasteita selviytyä elinympäristönsä tavallisista askareista ja toiminnoista. (Repo 2004: 9.) Maailman terveysjärjestö WHO on määritellyt vammaisuutta luomansa tautiluokituksen (ICIDH) perusteella vuodesta 1980 asti. Se keskittyy tarkastelemaan sairauden tai vamman aiheuttamia muutoksia seurausvaikutusmallin avulla, johon liittyy kolme eri kohtaa. Määritelmän lähtökohdassa tarkastellaan henkilön fyysistä tai psyykkistä puolta. Vammaisella henkilöllä on jonkinlainen vaurio joko fyysisissä tai psyykkisissä ominaisuuksissaan, ja sen vuoksi hän poikkeaa niin sanotusta normaalista tilasta. Tuo vaurio ja sen laatu vaikuttaa olennaisesti henkilön kykyyn selvitä niin sanotuista normaalitoiminnoista. Vaurion seurauksena henkilöllä voi olla jokin puute tai rajoite toimintakyvyssä. Nämä molemmat eli vaurio ja toimintavajavuus yhdessä saattavat aiheuttaa sen sijaan sosiaalista haittaa, joka on tämän mallin tarkastelussa viimeinen osa. Sosiaalisen haitan suuruus määräytyy lopullisesti sen perusteella millainen ympäristö ja olosuhteet henkilöllä on. Vaikka vaurio, toimintavajavuus ja sosiaalinen haitta ovatkin seuraussuhteessa, niin silti ei voida tehdä varmaa päätelmää siitä, että henkilön vaurion ollessa vakava, niin hänen kokemansa sosiaalisen haitansa olisi myös aina merkittävä. (Repo 2004: 9-11.) WHO:n vammaismääritelmää on voimakkaasti kritisoinut Michael Oliver vuodesta Erityisesti hän on arvostellut sitä, että määritelmä keskittyy tarkastelemaan vammaisuutta pelkästään henkilön yksilöllisten ja lääketieteellisten ominaisuuksien pohjalta. Itse Oliver on määritellyt vammaisuutta 1996 vuodesta alkaen toisenlaisella tavalla. Hän jakaa vammaisuuden sisällön kahteen osaan, yksilölliseen ja sosiaaliseen malliin. Vammaisuuden yksilöllinen malli keskittyy tarkastelemaan vammaisuutta niin sanotun henkilökohtaisen tragedian kautta, joka on lähtöisin vaurion syntymisestä tai olemassaolosta. Yksilöllisessä mallissa henkilön toimintavajavuus johtuu hänen toiminnallisista rajoituksista ja psykologisista menetyksistä, joita vamma aiheuttaa. Siitä seuraa Oliverin mielestä ideologinen ajatus, jonka mukaan vammaisuus on nähtävissä vain jonain negatiivisena ja merkittävänä muutoksena, joka sattuu joidenkin epäonnisten kohdalle. Oliverin sosiaalisessa mallissa vammaisuus onkin enemmän nähtävissä yhteiskunnan määrittelemänä ilmentymänä, jota 7

8 politiikka sanelee. Vammaisten ongelmat johtuvat siitä, että yhteiskunnassa vallitsevat poliittiset linjaukset eivät takaa vammaisille kunnollisia elinolosuhteita ja hyvää elämää. Yhteiskunnassa esiintyy vammaisten syrjintää esimerkiksi kuljetuspalveluissa, koulutuksissa ja työelämässä. Hän selittää, että vammaiset joutuvat syrjinnän kohteeksi ryhmänä, ei niinkään yksilönä. Oliver tuo esille myös näkemyksen, jonka mukaan vammaisuus on myös kulttuurisesti tuotettua. Hänen mukaansa länsimainen kulttuuri on kautta aikojen määritellyt erilaisten vaurioiden olevan epänormaalia, ja kyseisen näkemyksen mukaan niitä tulisi välttää. (Suikkanen 1999: ) Edellä esittämäni vammaisuuden yleisimmät selitysmallit, sekä lääketieteellinen että sosiaalinen, löytyvät lähes kaikesta vammaiskirjallisuudesta. Vehmaksen mukaan useat tutkijat ovat kuitenkin kritisoineet molempia malleja, sillä niiden koetaan pyrkivän selittämään vammaisuutta liian universaalisti. Kritiikin esittäneet henkilöt korostavat, että eri kulttuureissa ja eri historian ajanjaksoina vammaisten henkilöiden kokemukset ovat hyvinkin erilaisia, ja niiden täydellinen selittäminen yhdellä tai kahdella yhtenäisellä teorialla koetaan olevan lähes mahdotonta. Heidän mukaansa on epärealistista ja liian yksinkertaista tarkastella vammaisuutta vain joko elimellisen vamman tai sosiaalisen ilmiön välillä. Kyseisissä malleissa ei huomioida, että vammaisuuden ilmiössä on itse asiassa kyse niin kulttuuristen, biologisten, psykologisten kuin myös sosiaalipoliittisten tekijöiden monimuotoisesta kokonaisuudesta. (Vehmas 2005: 142.) Tämän päivän yhteiskunnassa ihmiset pyrkivät kovin helposti muodostamaan käsityksen niin sanotusta ideaali-ihmisyydestä. Tuo yleinen käsitys muodostuu usein hallitsevan ihmisryhmän kokemusten ja normien mukaisesti. Näkemystä pidetään helposti luonnollisena ja itsestään selvänä, jolloin marginaaliryhmien kokemukset jäävät merkityksettömiksi ja virheellisiksi. Tämä on valitettavaa, sillä eivät ihmiset yleensäkään halua tulla määritellyksi suhteessa johonkin hallitsevaan ihmisryhmään. Eiväthän esimerkiksi naiset halua tulla määritellyksi suhteessa miehiin, ja samalla tavalla eivät myöskään vammaiset halua tulla määritellyksi suhteessa vammattomiin. Kaikki yksilöt tahtovat ennemmin tulla nähdyiksi oman subjektiivisen kokemuksensa valossa, jolloin heidän oman äänensä kuulluksi tuleminen on tärkeää. (Vehmas 2006: 225.) Vammaisten henkilöiden ei siis täydy omaksua ensisijaisesti vammaisen identiteettiä, ja monet heistä rakentavatkin identiteettinsä muiden tekijöiden, kuten esimerkiksi sukupuolen, seksuaalisuuden, ammatin tai etnisen taustan perusteella (Vehmas 2005: 142,144.). Vammaiset henkilöt ovat ainutlaatuisia yksilöitä omine erityispiirteineen, eikä heitä näin ollen voida kuvata täysin minkään tietyn määritelmän kautta. (Repo 2004: 12.) Tärkeää olisikin pohtia, tarvitseeko vammaisuudesta edes tehdä mitään yleispätevää määritelmää? Ehkä olisikin tärkeämpää ennemmin miettiä niitä keinoja, joiden avulla yhteiskunnassa voidaan 8

9 levittää asenteita ja tietoutta niin, että vammaisuus ei estäisi kohtaamasta ihmistä ensisijaisesti ainutkertaisena yksilönä. 3 PÄIHTEET JA NIIDEN ONGELMAKÄYTTÖ Päihteet voidaan luokitella monella eri tavalla. Stakes määrittelee laillisiksi päihteiksi alkoholin ja tupakan. Myös päihtymistarkoituksessa käytetyt lääkkeet sekä erilaiset liuottimet sekä huumausaineet luokitellaan päihteiksi. Yleiskuvauksen mukaan päihteet ovat kemiallisia aineita, jotka vaikuttavat henkilön keskushermostoon, ja joita käytetään niiden tuottamien psyykkisen vaikutuksen vuoksi. (Stakes neuvoa antavat 2007.) Kun henkilö käyttää useampia päihteitä joko samanaikaisesti tai vuorotellen, puhutaan sekakäytöstä. Monesti sekakäytössä on kyse siitä, että useampaa ainetta samanaikaisesti käyttävä henkilö saavuttaa voimakkaamman päihtymyksen tilan kuin pelkästään yhtä päihdettä käyttäessä. Sekakäytössä piilee vaara, sillä vaikutuksen määrää ei ole ennalta arvattavissa, ja se saattaa olla moninkertainen tai jopa kuolettava. Yleisimmin sekakäyttö tapahtuu alkoholin ja lääkkeiden avulla. (Dahl & Hirschovits 2002: 5.) Suomessa valtapäihde on edelleen alkoholi. Vammaisten henkilöiden päihteiden käytöstä ja käytetyistä aineista ei ole juurikaan tilastoitua tietoa olemassa. Keskityn tässä päihteitä käsittelevässä luvussa hieman tarkemmin alkoholin käyttöön liittyviin seikkoihin, koska alkoholi on päihteistä yleisimmin käytetty ja laillinen päihde. Päihdepalveluiden laatusuositukset opas luokittelee alkoholin riskikäyttäjäksi henkilön, jonka alkoholin kulutus on säännöllistä, ja joka käyttää alkoholia niin paljon, että hänellä on merkittävä riski erilaisiin sairauksiin tai jopa kuolemaan juuri alkoholin käytön vuoksi. Myös runsas kertajuominen luokitellaan riskikäytöksi. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2002: 33.) Ongelmakäytöksi alkoholinkäyttö määritellään silloin kun siitä aiheutuu fyysistä tai tajunnallista haittaa tai elämäntilanteen ongelmia. Kun on kyse elämäntilanteiden ongelmista, ongelmat voivat kohdistua esimerkiksi perhe-elämään, omaan henkiseen hyvinvointiin, raha-asioihin tai työelämään. (Havio, Mattila, Sinnemäki, & Syysmeri, 1994: 7, 113.). Päihteiden käyttöön vaikuttavat merkittävästi yhteiskunnassa vallitsevat sosiaaliset rakenteet ja sosiaalinen kontrolli. Ne voivat joko edistää tai estää päihteiden käyttöä. Ne myös määrittävät osittain sitä, minkä verran ongelmia päihteiden käytöstä aiheutuu. (Ahlström 2003: 24.) 9

10 3.1 Päihdeongelman syntyminen Päihteiden ongelmakäytön syyt ovat hyvin moninaiset, ja niitä ei voida tarkastella vain yhdestä viitekehyksestä katsoen. Käytön syitä tarkasteltaessa on aina huomioitava psyykkinen, sosiaalinen ja fyysinen puoli. Erästä määrittelyä päihdekäyttäytymisen selvittämiseksi, tarjoaa Veikko Granström ja Kimmo Kuoppasalmi kirjassa Päihdelääketiede. Päihteidenkäyttö alkaa aina tilanteesta, jossa henkilö tietoisesti käyttää päihteitä. Päihdettä käytettäessä henkilön keskushermostossa tapahtuu neurokemiallinen tapahtuma, joka näkyy ihmisen psyykkisessä toiminnassa ja käytöksessä. (Granström & Kuoppasalmi 2003: 30,31,32.) Monilla päihteiden ongelmakäyttäjillä on usein ongelmia psyykkisen tasapainon ylläpitämisessä. Ihmiselle on ominaista, että jos kokee jotain sellaista, mikä vaikuttaa hänen psyykkiseen tasapainoonsa sitä järkyttäen, hän yrittää keinolla millä hyvänsä parantaa tasapainon normaaliksi. Keinot voivat olla joko tiedostettuja tai tiedostamattomia. Ihminen turvautuu psyykkisen tasapainon järkkyessä helposti myös ulkoisiin tekijöihin tasapainon säilyttämiseksi. Ulkoisista tekijöistä yksi esimerkki on juuri päihteet. (Granström & Kuoppasalmi 2003: 30,31,32.) Päihteiden ongelmakäyttäjillä psyykkiset vaikeudet näyttäytyvät erityisesti heidän itsetunnossa, tunteiden sietokyvyssä, minäkuvassa tai kyvyssä huolehtia omasta itsestään. Koska päihteet antavat usein miellyttävän ja positiivisen vaikutuksen tai kokemuksen, niitä käyttävän henkilön käyttäytyminen alkaa muuttua entistä enemmän päihdehakuiseen suuntaan. Tämä saattaa olla alku päihderiippuvuuden syntymiselle. (Granström & Kuoppasalmi 2003: 29,30-31.) Päihteidenkäytön sosiaaliset syyt ovat moninaiset. Niihin vaikuttavat niin elinympäristö, kuin myös kulttuuri missä eletään. Jokaisen henkilön elämäntapa ja henkilöhistoria nousevat selvästi esille päihteiden ongelmakäytön syitä tarkastellessa. Päihteidenkäytön tarkoituksena voi joillakin henkilöillä olla esimerkiksi sosiaalisen kanssakäymisen rikastuttaminen. Monet muuttuvat päihteitä käytettäessä puheliaammiksi tai estottomimmiksi sosiaalisissa tilanteissa, ja näin ollen päihteistä saatetaan hakea tietynlaista rentoutumista. Tällaisessa tilanteessa henkilö saa aluksi haluamansa vaikutuksen, eli helpotusta sosiaalisiin tilanteisiin, mutta ajan myötä päihteestä saatetaan hakea apua tilanteeseen kuin tilanteeseen. (Anja Koski-Jännes 1998: 32.) Sosiaalisista näkökulmista voidaan tarkastella myös niitä syitä, jotka saattavat olla ongelmakäytön taustalla. Esimerkiksi nuoria päihteiden pariin voivat johtaa esimerkiksi kaveripiiri, halu kokea jännitystä tai rentoutumisen kaipuu. Sen sijaan aikuisten ongelmakäyttöön saattavat johtaa esimerkiksi avioero, läheisen kuolema tai vaikka työpaikan menettäminen. Monesti kriisitilanteet tai elämän käännekohdat voivat olla päihteidenkäyttöön johtavia tapahtumia. (Ahlström 2003: 20.) 10

11 Sosiaalista näkökulmaa voidaan viedä hieman pidemmällekin. Seppo Toiviainen on tuonut päihdeongelmiin liittyen näkemyksen niin sanotusta juoppokulttuurista. Juoppokulttuurissa on hänen mukaansa kyse täysin rationaalisesta toiminnasta, jossa alkoholiongelmaisen henkilön toiminta perustuu loppujen lopuksi vain pelkkään pulloon. Ihmisen ja alkoholin välille linkittyy olennaisesti se kulttuuri missä eletään, tai tässä tapauksessa se kulttuuri missä juodaan. Juoppokulttuuri määrittelee jäsentensä jokaista elämäntoimintoa, sitä voimakkaammin mitä syvemmällä ihminen juoppokulttuurissa on mukana. (Toiviainen 1997: 147,7.) Tämän perusteella voidaankin sanoa, että osa alkoholi- kuin myös muut päihdeongelmaisista saattaa kokea merkitykselliseksi juuri sen kulttuurin ja elämäntavan mikä päihteiden käyttöön liittyy. He voivat saada yhteenkuuluvuudentunnetta tai hyväksyntää juuri siinä yhteisössä, missä he käyttävät päihteitä. Toiviainen esittää vielä näkemyksen, jonka mukaan juoppokulttuuri on murrettavissa vain vaihtamalla se johonkin muuhun tavoitteelliseen, todelliseen, toiminnalliseen vaihtoehtoon. Tavoitteena ei siis enää voi olla pullo eikä myöskään ei-pullo, vaan jokin muu vaihtoehtoinen toimintamalli. Tällöin juoppokulttuuri vaihtuu kokonaan eri kulttuuriin ja ympäristöön. (Toiviainen 1997: 147.) Fysiologisia ja biologisia syitä tarkastellessa huomio painottuu perimään, aineenvaihduntaan ja hermoston toimintaan (Sulkko 2000: 23). Yksilöiden välillä on suuria eroja päihteiden kestokyvyn kasvussa, eli toleranssissa. Toleranssin syntymisessä edellä mainituilla tekijöillä on merkittävä rooli. Aineenvaihdunnallinen toleranssi on seurauksena pitkäaikaisen ja runsaan päihteidenkäytön seurauksena. Tällöin aineenvaihdunta pyrkii päihteen pitoisuuden alentamiseen, ja se tapahtuu käytettävän aineen imeytymiseen, jakautumiseen ja poistumiseen vaikuttamalla. Hermosto toimii päihdettä käytettäessä mukautuvana mekanismina, ja se pyrkii pitämään normaalia toimintaa yllä päihteestä huolimatta. Se käynnistää hermofysiologisia reaktioita, jotka pyrkivät kumoamaan päihteen vaikutuksia. Tämän puolustuskeinon ansiosta päihteen vaikutus pienenee. Näin ollen hermostollinen toleranssi kehittyy nopeasti toistuvan päihteille altistumisen seurauksena. Toleranssi ja fyysinen riippuvuus kuuluvat olennaisesti päihteiden toistuvaan käyttöön. (Kiianmaa & Hyytiä 2003: ) Jo pidemmän aikaa päihdettä käyttäneen henkilön keho alkaa siis eri keinoin mukautua käytettävään päihteeseen. Silloin henkilö kokee olonsa normaalimmaksi aina kun hän on päihteen vaikutuksen alaisena. (Anja Koski-Jännes 1998: 33.) Päihderiippuvuudeksi päihteidenkäyttöä voidaan määritellä silloin, kun henkilö käyttää yhtä tai useampaa päihdyttävää ainetta, ja aineen psyykkisten tai fyysisten vaikutusten vuoksi hän alkaa kokea pakonomaista tarvetta aineen jatkuvalle tai ajoittaiselle käytölle. (Dahl & Hirschovits 2002: 263). Pakonomaisuus riippuvuuden kohdalla tarkoittaa sitä, että henkilölle tulee tarve käyttää päihdettä usein, ja hän kokee myös kyvyttömyyttä sen käytön lopettamiseksi. (Havio ym. 1994: 26). Riippuvuus saattaa ajan kuluessa muuttua kuitenkin enemmän siihen suuntaan, että henkilö ei saa aineesta enää niin voimakkaita mielihyvän kokemuksia, mutta sen tilalle kehittyy pakonomainen tarve lievittää aineesta johtuvia 11

12 vieroitusoireita. Riippuvuudesta johtuva päihteiden käyttö jatkuu usein myös pakonomaisena, vaikka ne aiheuttavatkin henkilölle ongelmia sekä kärsimystä. Riippuvuus pitää sisällään kirjavan määrän erilaisia kielteisiä tunteita kuten häpeää, syyllisyyttä ja katkeruutta. Monesti päihderiippuvainen henkilö kieltää omat ongelmansa ja yrittää peitellä niitä keinolla millä hyvänsä. (Granström & Kuoppasalmi 2003: ) Tässä luvussa olen keskittynyt tarkastelemaan päihdeongelmien syntymistä ja syitä päihteiden ongelmakäytölle. Päihdeongelmien syiden tarkastelun avulla saamme jonkin verran ymmärrystä ongelman luonteesta, mutta niitä pohtimalla ei kuitenkaan saada ratkaisuja kaikkeen. Kuten Tamminen kirjassaan toteaa, päihteiden ongelmakäytön syitä etsimällä ei aina löydetä keinoja päihdeongelman ratkaisemiseksi. (Tamminen 2000: 16.) Lisäksi korostan myös Särkelän näkemystä, jonka mukaan päihdeongelmaisuutta ei pystytä selittämään vain yhdestä näkökulmasta, ei lääketieteen, ei sosiaalitieteen eikä myöskään psykologian näkökulmasta käsin. Päihdeongelma vaikuttaa yksilön koko toimintarakenteeseen, ja jokaisen ihmisen elämässä se painottuu eri tavoin. (Särkelä 1994: 61.) Päihdeongelmaa pohtiessa tuntuu aluksi aivan järjenvastaiselta, että ihmiset käyttävät haittoja aiheuttavia päihteitä. Klaus Weckroth selventää, että tuo kummallinen, ihmisen omaa parasta haittaava toiminta selittyy sillä, että ihmisillä on vähintään kaksi parasta, biologinen ja psykologinen. Ihmisen on vaikea pitää nämä kaksi sopusoinnussa, ja päihteitä käytettäessä tulee tilanteita, joissa joudutaan valitsemaan jompikumpi parhaista. Näin ollen ihminen saattaakin valita päihteiden käytön, joka biologisesti on hänen kannaltaan huono vaihtoehto. Tuon valinnan tehdessään ihminen kokee kuitenkin psykologisessa mielessä hallitsevansa tilanteen, ja näin ollen päihteiden avulla hän voi saada apua vaikeidenkin tilanteiden kestämiseen. Loppujen lopuksi ihminen toimii siis oman selviytymisstrategiansa mukaisesti, ja tuolloin päihteiden käyttöä ei voida nähdä täysin järjettömänä asiana. (Weckroth 1992: 23.) 3.3 Päihdepalvelut Päihdepalveluita ja niiden määräytymistä määrittelee päihdehuoltolaki. Laki määräytyy siten, että kunnat voivat tarjota päihdepalveluita tuottamalla niitä itse, tai hankkimalla palveluita joko muilta kunnilta, kuntayhtymältä, valtiolta tai yksityiseltä palveluntuottajalta. (Stakes työpapereita 3/2006.) Päihdehuoltolaissa on kohta, jonka mukaan päihdehuoltoa tulee tarjota päihdeongelmaiselle henkilölle ja hänen lähimmäisilleen. Hoidon, avun ja tuen lähtökohtana ovat päihdeongelmaisen ja hänen läheisten tarpeet (L 1986/41: 7 ). Sosiaali- ja terveyshuollossa päihdepalvelut voidaan jakaa kahden palvelumuodon ja neljän eri ryhmän kesken. Niitä ovat yleispalveluihin kuuluvat avo- ja laitoshoitopaikat sekä 12

13 erityispalveluiden piiriin kuuluvat avo- ja laitoshoitopaikat. Yleisiin palveluiden tarjoajiin kuuluvat avohoidon osalta sosiaalitoimistojen sosiaalityö, perusterveydenhuolto sekä psykiatrinen avohoito ja laitoshoidon osalta terveyskeskusten vuodeosastot, yleiset sairaalat ja psykiatriset sairaalat. Erityispalveluissa avohoitoa tarjoavat A-klinikat, nuorisoasemat, huumehoidon erityisyksiköt, päiväkeskukset, muut avomuotoiset toiminnat ja laitoshoitoa sen sijaan tarjoavat kuntoutuslaitokset, katkaisuhoitolaitokset, ensisuojat sekä laitosmuotoiset asumispalveluita tarjoavat yksiköt. (Hakkarainen ym ) Päihdepalveluiden tarjoamista määrää siis päihdehuoltolaki, mutta sen sisältöä ja laatua ohjaa valtakunnallinen päihdepalveluiden laatusuositus. Sen on laatinut Sosiaali- ja terveysministeriö yhteistyössä Suomen kuntaliiton kanssa. Suosituksen tarkoituksena on toimia apuna päihdepalveluita järjestäville tahoille. Se sisältää tietynlaisia linjauksia ja ohjeita, joiden avulla päihdepalveluita järjestävät tahot saavat tukea päihdepalveluiden suunnittelu-, päätöstenteko-, toiminta-, tuottamis- ja kehittämisvaiheisiin. Suosituksen tavoitteena olisi taata lähtökohdat toimiville ja laadukkaille päihdepalveluille. (Päihdepalveluiden laatusuositukset 2002: 15.) Päihdepalveluiden laatusuositukset pitävät sisällään periaatteita ja suosituksia. Ne perustuvat suurimmaksi osaksi eettisten, sisällöllisten ja sosiaalisesti oikeudellisten asioiden tarkasteluun. Laatusuositusten lähtökohtana on, että jokaiselle kuntalaiselle on tarjottava laadukasta, yksilöllisten tarpeiden mukaista sekä oikeaan aikaan tarjottua päihdehoitoa ja kuntoutusta, riippumatta siitä missä hän asuu. Myös asiakkaan läheisten avun, tuen ja hoidon tarve tulisi huomioida. Jotta yksilölliset tarpeet huomioidaan tarpeeksi kattavasti, tulisi palveluissa kartoittaa kokonaisvaltaisesti asiakkaan fyysinen ja psyykkinen tila sekä sosiaalinen tilanne ja tuen tarve. Laatusuosituksissa korostetaan sitä, että Sosiaali- ja terveydenhuollon yleisten palveluiden tulisi vastata päihdeongelmiin kaikilla eri palvelumuodoilla ja tarjota tietoa, tukea ja apua tarpeeksi aktiivisesti. Palveluissa tulisi huomioida asiakkaan oikeusturva ja niitä järjestettäessä myös perus- ja ihmisoikeudet tulisi toteutua. Myös arvot, kuten itsemääräämisoikeuden kunnioittaminen, omatoimisuuden tukeminen sekä myös keskinäiseen luottamuksellisuuteen pyrkiminen ovat merkittäviä päämääriä, johon tulisi pyrkiä. Jotta muuttuviin tarpeisiin pystyttäisiin vastaamaan, päihdepalveluja tulisi kehittää jatkuvasti. Kehittämisessä tulisi kuunnella sekä asiakkaita, eri järjestöjä ja vertaistukiryhmiä. (Päihdepalveluiden laatusuositukset 2002: 15.) 4 VAMMAISTEN PÄIHTEIDENKÄYTTÖ Vammaisten päihteidenkäyttöä tarkastellessa lähtökohtana on se, että heillä tulisi olla yhtäläiset oikeudet käyttää laillisia päihteitä kuin vammattomillakin henkilöillä. Tämä tarkoittaa sitä, että jokainen täysi-ikäinen vammainen voi käyttää alkoholia ja tupakkaa 13

MÄ OLIN IHA ULKONA KU TAMPPOONIN NARU Sosiaalinen tuki päihdekuntoutuksen jälkeen

MÄ OLIN IHA ULKONA KU TAMPPOONIN NARU Sosiaalinen tuki päihdekuntoutuksen jälkeen Tiina Kaalinpää Aija Suikkanen MÄ OLIN IHA ULKONA KU TAMPPOONIN NARU Sosiaalinen tuki päihdekuntoutuksen jälkeen Opinnäytetyö Sosiaalialan koulutusohjelma Lokakuu 2014 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä

Lisätiedot

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaaliala, Kuusankoski/Sosiaalialan koulutusohjelma/sosiaalinen kuntoutus

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaaliala, Kuusankoski/Sosiaalialan koulutusohjelma/sosiaalinen kuntoutus KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaaliala, Kuusankoski/Sosiaalialan koulutusohjelma/sosiaalinen kuntoutus Taru Lillberg TOIMIVAT LAITOSKATKAISUHOITOKÄYTÄNNÖT LAHDEN, KOUVOLAN JA KOTKAN KATKAISUHOITOASEMILLA

Lisätiedot

LÄHEISTEN MUKANAOLON MERKITYS PÄIHDEKUNTOUTUKSEN AIKANA HIETALINNA-YHTEISÖSSÄ

LÄHEISTEN MUKANAOLON MERKITYS PÄIHDEKUNTOUTUKSEN AIKANA HIETALINNA-YHTEISÖSSÄ LÄHEISTEN MUKANAOLON MERKITYS PÄIHDEKUNTOUTUKSEN AIKANA HIETALINNA-YHTEISÖSSÄ Huhtimo Petra Hynninen Virpi Opinnäytetyö, kevät 2005 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Helsingin yksikkö Diakoninen sosiaali-,

Lisätiedot

SIITÄ SAA SITÄ MOTIVAATIOO LISÄÄ KUN NE KANNUSTAA

SIITÄ SAA SITÄ MOTIVAATIOO LISÄÄ KUN NE KANNUSTAA SIITÄ SAA SITÄ MOTIVAATIOO LISÄÄ KUN NE KANNUSTAA Mainiemen kuntoutumiskeskuksen kuntoutujien kokemuksia läheisten roolista ja läheissuhteiden huomioon ottamisesta LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaali- ja

Lisätiedot

ILMAN TÄTÄ JUTTUU EN TIIÄ MIS OLISIN NYT Jälkipolku-hoito-ohjelman merkitys nuoren huumekuntoutujan

ILMAN TÄTÄ JUTTUU EN TIIÄ MIS OLISIN NYT Jälkipolku-hoito-ohjelman merkitys nuoren huumekuntoutujan ILMAN TÄTÄ JUTTUU EN TIIÄ MIS OLISIN NYT Jälkipolku-hoito-ohjelman merkitys nuoren huumekuntoutujan elämään Tiina Savander ja Sandra Salminen Opinnäytetyö, syksy 2009 Diakonia-ammattikorkeakoulu Diak Etelä,

Lisätiedot

Eväitä omaan elämään

Eväitä omaan elämään Eväitä omaan elämään Läheiskurssilaisten toiveita päihdeongelmaisten läheisille tarkoitetuista palveluista Sosiaali- ja terveysala Sosionomi Opinnäytetyö 21.9.2007 Niina Grekelä 0302565 Niina Kaikkonen

Lisätiedot

Eija Kilgast. Esteistä eroon. Vammaisten päihdehaittojen ehkäisyprojektin loppuraportti 1998-2000. Sininauhaliitto

Eija Kilgast. Esteistä eroon. Vammaisten päihdehaittojen ehkäisyprojektin loppuraportti 1998-2000. Sininauhaliitto Eija Kilgast Esteistä eroon Vammaisten päihdehaittojen ehkäisyprojektin loppuraportti 1998-2000 Sininauhaliitto Toimittaja Eija Kilgast Etukannen kuva Eeva Mehto / Kuvaliiteri Kannen suunnittelu Terttu

Lisätiedot

Yhteisiä ratkaisuja Neljän vammaispalveluyksikön päihdestrategiaprosessien loppuarviointi

Yhteisiä ratkaisuja Neljän vammaispalveluyksikön päihdestrategiaprosessien loppuarviointi Yhteisiä ratkaisuja Neljän vammaispalveluyksikön päihdestrategiaprosessien loppuarviointi Tero Hintsa Opinnäytetyö, kevät 2005 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Järvenpään yksikkö Sosiaalialan AMK-jatkotutkinto

Lisätiedot

ELÄÄ JA VANHETA YHDESSÄ JA PITÄÄ HUOLTA TOISESTA Seurustelevan kehitysvammaisen parin tarina

ELÄÄ JA VANHETA YHDESSÄ JA PITÄÄ HUOLTA TOISESTA Seurustelevan kehitysvammaisen parin tarina Saija Matela Anna Valkonen ELÄÄ JA VANHETA YHDESSÄ JA PITÄÄ HUOLTA TOISESTA Seurustelevan kehitysvammaisen parin tarina Opinnäytetyö Sosiaalialan koulutusohjelma Huhtikuu 2007 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön

Lisätiedot

LÄHEISRIIPPUVUUS ALKOHOLISTIPERHEESSÄ

LÄHEISRIIPPUVUUS ALKOHOLISTIPERHEESSÄ Tiina Ketonen & Hanne Salo LÄHEISRIIPPUVUUS ALKOHOLISTIPERHEESSÄ Oppaan laatiminen Sosiaali- ja terveysala 2012 2 VAASAN AMMATTIKORKEAKOULU Hoitotyön koulutusohjelma TIIVISTELMÄ Tekijä Tiina Ketonen, Hanne

Lisätiedot

Maria Inkinen KUUROJEN PÄIHDEPALVELUJEN KEHITTÄMINEN. Selvitys kuurojen päihdeongelmista ja palvelutarpeista

Maria Inkinen KUUROJEN PÄIHDEPALVELUJEN KEHITTÄMINEN. Selvitys kuurojen päihdeongelmista ja palvelutarpeista Maria Inkinen KUUROJEN PÄIHDEPALVELUJEN KEHITTÄMINEN Selvitys kuurojen päihdeongelmista ja palvelutarpeista A-klinikkasäätiön monistesarja nro 24 A-klinikkasäätiö 2000 ISSN 1237-7015 (moniste) ISSN 1459-5818

Lisätiedot

MITEN TULLA KUULLUKSI JA YMMÄRRETYKSI? Asperger-aikuisten kokemuksia avun hakemisesta sosiaali- ja mielenterveyspalveluista

MITEN TULLA KUULLUKSI JA YMMÄRRETYKSI? Asperger-aikuisten kokemuksia avun hakemisesta sosiaali- ja mielenterveyspalveluista MITEN TULLA KUULLUKSI JA YMMÄRRETYKSI? Asperger-aikuisten kokemuksia avun hakemisesta sosiaali- ja mielenterveyspalveluista AILA VALLIKARI Tampereen yliopisto Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö

Lisätiedot

TYÖNOHJAUS ETELÄ-KARJALAN ERITYISHUOLTOPIIRIN JÄSENKUNTIEN KEHITYSVAMMAHUOLLON YKSIKÖISSÄ

TYÖNOHJAUS ETELÄ-KARJALAN ERITYISHUOLTOPIIRIN JÄSENKUNTIEN KEHITYSVAMMAHUOLLON YKSIKÖISSÄ Riika-Mari Holopainen ja Mervi Reiman TYÖNOHJAUS ETELÄ-KARJALAN ERITYISHUOLTOPIIRIN JÄSENKUNTIEN KEHITYSVAMMAHUOLLON YKSIKÖISSÄ Opinnäytetyö Sosiaalialan koulutusohjelma Huhtikuu 2007 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön

Lisätiedot

Ikäihmisen alkoholinkäytön puheeksi ottaminen

Ikäihmisen alkoholinkäytön puheeksi ottaminen Milla-Noora Luhtala & Maria Salminen Ikäihmisen alkoholinkäytön puheeksi ottaminen IkäHoli -lomakkeen kehittäminen Aijjooskumppanuushankkeelle Opinnäytetyö Syksy 2010 Sosiaali- ja terveysalan yksikkö Vanhustyön

Lisätiedot

EI MIKÄÄN OO NIIN HYVÄ, KUIN JOKU ON SUN OLKAPÄÄSI Ikääntyneiden alkoholiongelmaisten kokemuksia Senioritvertaisryhmästä

EI MIKÄÄN OO NIIN HYVÄ, KUIN JOKU ON SUN OLKAPÄÄSI Ikääntyneiden alkoholiongelmaisten kokemuksia Senioritvertaisryhmästä EI MIKÄÄN OO NIIN HYVÄ, KUIN JOKU ON SUN OLKAPÄÄSI Ikääntyneiden alkoholiongelmaisten kokemuksia Senioritvertaisryhmästä Kyllikki Kemppainen Opinnäytetyö, kevät 2008 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Diak Itä,

Lisätiedot

Oisko minua voinu joku auttaa -- en mä. tullut sellaista edes ajatelleeksi. Päivi Skinnari. Ida Ylönen

Oisko minua voinu joku auttaa -- en mä. tullut sellaista edes ajatelleeksi. Päivi Skinnari. Ida Ylönen Päivi Skinnari Ida Ylönen Oisko minua voinu joku auttaa -- en mä tullut sellaista edes ajatelleeksi Eron jälkeisen vainon uhrien läheisten tukeminen Opinnäytetyö Sosiaalialan koulutusohjelma Toukokuu 2014

Lisätiedot

PÄIHDEONGELMAINEN ON ASIAKAS NIIN KUIN MUUTKIN Diakoniatyöntekijä kohtaa päihdeongelmaisen

PÄIHDEONGELMAINEN ON ASIAKAS NIIN KUIN MUUTKIN Diakoniatyöntekijä kohtaa päihdeongelmaisen PÄIHDEONGELMAINEN ON ASIAKAS NIIN KUIN MUUTKIN Diakoniatyöntekijä kohtaa päihdeongelmaisen Minna Kuusisto Elise Lehtola Päivi Vanhatalo Opinnäytetyö Kevät 2002 Diakonia-ammattikorkeakoulu Porin yksikkö

Lisätiedot

NEUROPSYKIATRINEN LUOTSAUSTOIMINTA KOKEMUKSIA JA KEHITTÄMISEHDOTUKSIA POHJOIS- SUOMESTA

NEUROPSYKIATRINEN LUOTSAUSTOIMINTA KOKEMUKSIA JA KEHITTÄMISEHDOTUKSIA POHJOIS- SUOMESTA OPINNÄYTETYÖ Kaisa Luokkanen 2008 NEUROPSYKIATRINEN LUOTSAUSTOIMINTA KOKEMUKSIA JA KEHITTÄMISEHDOTUKSIA POHJOIS- SUOMESTA SOSIAALIALAN KOULUTUSOHJELMA ROVANIEMEN AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaali-, terveys-

Lisätiedot

JOS TÄSTÄ VIELÄ JOKU PÄIVÄ SELVIÄIS

JOS TÄSTÄ VIELÄ JOKU PÄIVÄ SELVIÄIS JOS TÄSTÄ VIELÄ JOKU PÄIVÄ SELVIÄIS Päiväkeskustoiminta tyyppisessä paikassa käytettävät työmenetelmät asiakastyössä Sari Pekkala Sosiaalialan opinnäytetyö Yhteisö ja perusturvatyö Sosionomi (AMK) KEMI

Lisätiedot

Ujostuttaa, jännittää, pelottaa!

Ujostuttaa, jännittää, pelottaa! Inka Kentala ja Hanna Korhonen Ujostuttaa, jännittää, pelottaa! Nuorten aikuisten sosiaalisen ahdistuksen kokemuksia ja keinoja selviytyä siitä Opinnäytetyö Syksy 2014 SeAMK Sosiaali- ja terveysala Sosionomi

Lisätiedot

MENNYTTÄ EI VOI MUUTTAA, MUT HUOMISEEN VOI VAIKUTTAA

MENNYTTÄ EI VOI MUUTTAA, MUT HUOMISEEN VOI VAIKUTTAA MENNYTTÄ EI VOI MUUTTAA, MUT HUOMISEEN VOI VAIKUTTAA Huostaanotettujen lasten ja heidän biologisten vanhempiensa välinen yhteydenpito vanhempien kokemana Kirsi Heliävirta, Mari Jämsén ja Tanja Kiiskinen

Lisätiedot

ENEMMÄN KUIN OSIENSA SUMMA - keskeyttämisen syyt huumekuntoutumisyhteisössä

ENEMMÄN KUIN OSIENSA SUMMA - keskeyttämisen syyt huumekuntoutumisyhteisössä ENEMMÄN KUIN OSIENSA SUMMA - keskeyttämisen syyt huumekuntoutumisyhteisössä Opinnäytetyö Sosiaalialan koulutusohjelma Hämeenlinna 19.1.2007 Karita Snellman Laura Eerola OPINNÄYTETYÖ Sosiaalialan Koulutusohjelma

Lisätiedot

ENONTEKIÖN PÄIHDETYÖN KEHITTÄMISPROJEKTI "VÄÄRTIT" 2000-2003. Arviointitutkimus

ENONTEKIÖN PÄIHDETYÖN KEHITTÄMISPROJEKTI VÄÄRTIT 2000-2003. Arviointitutkimus ENONTEKIÖN PÄIHDETYÖN KEHITTÄMISPROJEKTI "VÄÄRTIT" 2000-2003 Arviointitutkimus Martta Laakso Opinnäytetyö, kevät 2004 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Järvenpään yksikkö Diakoninen sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan

Lisätiedot

MUUTTO VILLA ANDANTEEN Kokemuksia hoivakotiin muutosta. Inka Suhonen

MUUTTO VILLA ANDANTEEN Kokemuksia hoivakotiin muutosta. Inka Suhonen MUUTTO VILLA ANDANTEEN Kokemuksia hoivakotiin muutosta Inka Suhonen MUUTTO VILLA ANDANTEEN Kokemuksia hoivakotiin muutosta Inka Suhonen Opinnäytetyö, syksy 2014 Diakonia-ammattikorkeakoulu Sosiaalialan

Lisätiedot

Kuntoutuminen päihderiippuvuudesta

Kuntoutuminen päihderiippuvuudesta Miia Pikulinsky Satu Tammivuori Ei enää päihdeäiti? Kuntoutuminen päihderiippuvuudesta Metropolia Ammattikorkeakoulu YAMK Sosiaalialan koulutusohjelma Opinnäytetyö 19.04.2013 Tiivistelmä Tekijät Otsikko

Lisätiedot

Kaarina Autio ja Henna Rauhala Avoimet ovet Miten toiminta tukee nuoria huumeiden käyttäjiä ja mitä he tarvitsevat asiakkaina?

Kaarina Autio ja Henna Rauhala Avoimet ovet Miten toiminta tukee nuoria huumeiden käyttäjiä ja mitä he tarvitsevat asiakkaina? Diakonia-ammattikorkeakoulu B Raportteja 41 Kaarina Autio ja Henna Rauhala Avoimet ovet Miten toiminta tukee nuoria huumeiden käyttäjiä ja mitä he tarvitsevat asiakkaina? Kaarina Autio ja Henna Rauhala

Lisätiedot

ILONEN NAINE SOITTA JA KYSYY VOINKO OTTAA KEIKAN, SE RIITTÄÄ SAAMAAN MUT ILOISEKSI

ILONEN NAINE SOITTA JA KYSYY VOINKO OTTAA KEIKAN, SE RIITTÄÄ SAAMAAN MUT ILOISEKSI Opinnäytetyö (AMK) Sosiaalialan koulutusohjelma Sosiaalipalvelutyö 2013 Anna-Mari Brask ILONEN NAINE SOITTA JA KYSYY VOINKO OTTAA KEIKAN, SE RIITTÄÄ SAAMAAN MUT ILOISEKSI tyytyväisyyskysely Avustajakeskuksen

Lisätiedot

KEHITYSVAMMAISTEN ASUMISPALVELUIDEN KILPAILUTTAMINEN - tutkimus kuntien kilpailuttamiskäytännöistä

KEHITYSVAMMAISTEN ASUMISPALVELUIDEN KILPAILUTTAMINEN - tutkimus kuntien kilpailuttamiskäytännöistä KEHITYSVAMMAISTEN ASUMISPALVELUIDEN KILPAILUTTAMINEN - tutkimus kuntien kilpailuttamiskäytännöistä Kirsi Manninen Pro gradu -tutkielma Kuopion yliopisto Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta Sosiaalityön

Lisätiedot

ASPERGER-HENKILÖIDEN MÄÄRÄ JA ASIAK- KUUS UUDENMAAN KUNTIEN NÄKÖKULMASTA

ASPERGER-HENKILÖIDEN MÄÄRÄ JA ASIAK- KUUS UUDENMAAN KUNTIEN NÄKÖKULMASTA ASPERGER-HENKILÖIDEN MÄÄRÄ JA ASIAK- KUUS UUDENMAAN KUNTIEN NÄKÖKULMASTA Johanna Sinkkonen Opinnäytetyö, syksy 2008 Diakonia ammattikorkeakoulu, Diak Etelä Järvenpää Sosiaalialan koulutusohjelma Sosionomi

Lisätiedot

ELÄMÄNHALLINTAKURSSIN PILOTOINTI AMMATTIOPISTO LIVIASSA

ELÄMÄNHALLINTAKURSSIN PILOTOINTI AMMATTIOPISTO LIVIASSA Opinnäytetyö (YAMK) Sosiaalialan koulutusohjelma Hyvinvointipalvelut 2013 Janna Aksela ELÄMÄNHALLINTAKURSSIN PILOTOINTI AMMATTIOPISTO LIVIASSA OPINNÄYTETYÖ (YAMK) TIIVISTELMÄ TURUN AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaalialan

Lisätiedot