Outi Järvinen Pohjois-Pohjanmaan ELY keskus, Elinkeinotalon kokoustila Tupa Viestikatu 1, Oulu

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Outi Järvinen 30.1.2015. Pohjois-Pohjanmaan ELY keskus, Elinkeinotalon kokoustila Tupa Viestikatu 1, Oulu"

Transkriptio

1 Muistio 1 (6) Outi Järvinen ANKKURILAHTI HAARANSILTA LIMINGANPORTTI OSAYLEISKAAVA VIRANOMAISNEUVOTTELU Aika klo 13:00 15:40 Paikka Pohjois-Pohjanmaan ELY keskus, Elinkeinotalon kokoustila Tupa Viestikatu 1, Oulu Läsnä Jussi Rämet Pohjois-Pohjanmaan liitto Olli Eskelinen Pohjois-Pohjanmaan liitto Kirsti Reskalenko Pohjois-Pohjanmaan liitto Antti Huttunen Pohjois-Pohjanmaan ELY keskus Liisa Koski-Ahonen Pohjois-Pohjanmaan ELY keskus Seppo Heikkinen Pohjois-Pohjanmaan ELY keskus Teija Ylimartimo Pohjois-Pohjanmaan museo Olli Soininen Museovirasto Ville Vuokko Liikennevirasto Eila Öljymäki Oulun seudun ympäristötoimi Tauno Toivanen / Oulu-Koillismaan pelastuslaitos Veli-Matti Hiekkataipale N.N. Limingan kihlakunnan poliisilaitos Anne Leskinen Oulun seudun kuntien johtajien kokous Mari Kuukasjärvi Kempeleen kunta Matti Mannonen Tyrnävän kunta Helena Illikainen Tyrnävän kunta Pekka Rajala Simo Pöllänen Pentti Kela Sanna Savolainen Kari Ylönen Kai Tolonen FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Outi Järvinen FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Listaus on jakelulista, josta neuvottelusta poissa olleet on yliviivattu. 1 Kokouksen avaus ja järjestäytyminen Puheenjohtajana toimi pykälien 1-5 käsittelyn ajan Liisa Koski-Ahonen ja pykälien 6-9 käsittelyn ajan Antti Huttunen. Sihteerinä toimi Outi Järvinen. Kokous eteni lähetetyn kutsun liitteenä toimitetun asialistan mukaan. 2 Edellisen kokouksen muistio Aloituskokouksen muistioon ei ELY-keskuksen puolesta ole huomautettavaa. [Alatunniste]

2 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Muistio 2 (6) 3 Edellisen kokouksen jälkeiset asiat Limingan Ankkurilahden - Haaransillan Liminganportin osayleiskaavan esiselvityksiin kuuluva Kempele Liminka logistiikkaselvitys valmistui Limingan Ankkurilahden - Haaransillan Liminganportin osayleiskaavaa koskeva osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä osayleiskaavaluonnos selostuksineen ja selvityksineen on ollut julkisesti nähtävillä valmisteluvaiheen kuulemista varten Limingan kirjastolla aikavälillä ja Limingan kunnanvirastolla aikavälillä sekä Limingan kunnan internet-sivuilla. 4 Konsultin tilannekatsaus Luonnoksesta saatu palaute ja palautteeseen laaditut vastineet oli toimitettu kokouskutsun mukana. Palaute käytiin lyhyesti läpi palautteesta laaditun koostekartan pohjalta. ELY-keskuksen lausunnossaan esittämien kaupan laatua koskevien selvitystarpeiden täyttämiseksi Tupoksen alueelle laaditaan parhaillaan kaupallinen selvitys, jonka sisältöä laajennetaan kattamaan koko suunnittelualue. Kaupan alueille osoitettavia merkintöjä tarkastellaan sen valmistuttua (selvitys on valmis arviolta vuoden loppuun mennessä). Selvityksen laatija on FM Kimmo Koski, Sweco ympäristö Oy. Konsultti esitteli palautteen pohjalta laaditun kaavaehdotuskartan osa-alueittain ja ehdotukseen aiotut merkinnät. 5 Aikataulu ja työvaiheet Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa olevaan aikatauluun Ankkurilahden - Haaransillan Liminganportin osayleiskaavaehdotuksen nähtävilläolo on kunnan tavoitteen mukaisesti ajoitettu marras-joulukuulle ja hyväksymiskäsittely vuodenvaihteen jälkeen. ELY-keskuksen kanta on, että osayleiskaavan aikataulun tulee noudattaa myös nähtäville asettamisen osalta vaihemaakuntakaavan vahvistamisaikataulua. Muita kuin tilaa vieviä seudullisesti merkittäviä vähittäiskaupan suuryksiköitä ei voida osoittaa osayleiskaavaan muuten kuin maakuntakaavan perusteella. Usea osayleiskaava odottaa parhaillaan nähtäville asettamista. Myöhemmin neuvottelussa keskusteltiin, että osayleiskaavan merkinnät voidaan muuttaa vähittäiskaupan suuryksiköiden tilaa vaativaa kauppaa koskevan siirtymäsäännöksen mukaisiksi koko kaava-alueelle. Näin osayleiskaava voidaan viedä eteenpäin. 6 Viranomaisten kommentit Neuvotteluun saatiin sähköpostitse kirjalliset kommentit Poliisilta, Liikennevirastolta ja Museovirastolta. Oulun Poliisilaitos: Oulun poliisipalvelulinjalla on käyty luonnos läpi, eikä siihen ole huomautettavaa. Luonnos todettiin hyväksi, eikä poliisilla ole tarvetta osallistua neuvotteluun.

3 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Muistio 3 (6) Liikennevirasto, Hankesuunnitteluyksikkö, Maankäytön asiantuntija Ville Vuokko: Liikennevirastosta ei valitettavasti päästä osallistumaan ensi viikkoiseen kaavaneuvotteluun. Vastineraportissa ehdotettu selvitysaluemerkintä (SE) ratapihamerkinnän sijasta sopii tässä vaiheessa Liikennevirastolle. Kuten aiemmin todettua, Oulun ratapihan siirto ei ole Liikenneviraston suunnitelmissa. Logistiikkavyöhykettä koskevien erillisten neuvotteluiden osalta voi olla yhteydessä Siru Koskeen (puh ). Museovirasto, Kulttuuriympäristön suojelu, intendentti Olli Soininen: Tiedoksi, että Museovirasto ja Pohjois-Pohjanmaan museo ovat solmineet lähtien yhteistyösopimuksen, jolla muinaismuistolain 295/1963 mukaiset arkeologisen kulttuuriperinnön suojelutehtävät on siirretty maakuntamuseolle osassa Pohjois-Pohjanmaan kuntia. Näihin em. kuntiin kuuluu myös Liminka. (Pohjois- Pohjanmaan museon kokouksessa antaman tiedon mukaan kunnat Pyhäjoelta Kuusamoon siirtyvät sen vastuulle.) Sopimuksen vuoksi jatkossa Pohjois-Pohjanmaan museo toimii vastuullisena viranomaisena ja lausunnonantajana myös arkeologisen kulttuuriperinnön suojelun suhteen Limingan Ankkurilahden-Haaransillan-Liminganportin osayleiskaava hankkeessa. Koska lausuntopyyntö hankkeen osayleiskaavaluonnoksessa tuli Museovirastoon ennen , antaa Museovirasto vielä siitä lausunnon. (Lausunto on saatu.) Museovirasto on välittänyt hanketta koskevan suunnittelumateriaalin sekä kokouskutsun seurantaryhmän kokoukseen Pohjois-Pohjanmaan museolle. Museovirasto ja Pohjois-Pohjanmaan museo tulevat tiedottamaan laajemmin tehdystä sopimuksesta myöhemmin. Kokouksessa käytetyt puheenvuorot: Pohjois-Pohjanmaan liitto Liiton kiinnostus kohdistuu kaupan yksiköiden sijoittumiseen, valtakunnalliseen maisema-alueeseen ja logistiikkavyöhykkeeseen. Vahvistettavana olevan maakuntakaavan kaupan mitoitus on herättänyt keskustelua, vahvistaminen on kyseen alla. Osayleiskaavassa osoitetut kaupan alueet ovat laaja-alaisia. Kaikki yli 2000 k-m 2 suuryksiköt on laskettava mukaan enimmäismitoitukseen. KM-1 eroaa maakuntakaavassa osoitetusta. Mitä pitää sisällään taajamatoimintoja täydentävän kaupan toiminnot? Oudoksuttaa, että osayleiskaavassa annetaan maakuntakaavaan sisältyviä määräyksiä. Käsitteenä kaupan laatu on yhtä kuin kaupan toimiala. Lakeuden maisemallisesti arvokkaan alueen uuden rajauksen sisältävä maakuntakaavaluonnos on tekeillä, tulossa lausunnolle kuntiin. Osayleiskaavaan merkitään valtioneuvoston vuoden 1995 rajaus voimassa olevan maakuntakaavan mukaisesti. Maisema-alueen sisäiset kohteet tulisi myös merkitä kaavaan. Logistiikkavyöhykkeeseen liittyvän ratapihan SE-merkintä sopii. Yhtenäisen logistiikkavyöhykkeen voisi merkitä kaavaan, kuten kehittämisalue on merkitty. Liikennejärjestelmäsuunnitelmassa todetaan, että tieyhteyttä lentokentälle ei tarvita. Se voi olla kaavassa yhteystarpeena. Kuntien johtajien kokous Osayleiskaavaluonnoksesta jätetty lausunto on huomioitu vastineessa.

4 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Muistio 4 (6) Reservialueen merkintä tosin ei estä Haaransillan toteuttamista aiemmin. Kaupan asioista tehdään selvitys. Voisiko ratapihan sijaintia jotenkin varmistaa SEalueen rajaukseen liittyen? Liikennejärjestelmäsuunnitelmassa todetaan, että ei ole liikenteellistä tarvetta lentokentälle johtavalle tieyhteydelle. M-3 alueen määräyksessä voisi edellyttää, että rakentamisesta ei saa aiheutua haittaa eläinurheilukeskukselle. Äimärautio on haluttu säästää olevassa paikassaan. Tupos on sen vara-alue. Jos raviradan sijoittuminen ei tunnu tärkeältä, ei eläinurheilukeskusta tarvitse merkitä kaavaan. Pohjois-Pohjanmaan museo Valmisteltavassa osayleiskaavaehdotuksessa on merkitty MA-alueet ja maisema-alue, kuten lausunnossa on edellytetty. Inventointitarve on vielä kahteen kohteeseen, joita ei ole merkitty kaavakarttaan. Museoviraston lausunto: Museovirasto arvioi, ettei hankealueella tarvitse suorittaa arkeologisen kulttuuriperinnön maastoselvitystä. Oulun Seudun ympäristötoimi Kaupan osalta ei kommenttia. Lähityöpaikkojen syntyminen on hyvä asia. Tilavarauksen takia tieyhteys Tupoksessa tulisi merkitä. Jokipajun esiintyminen on huomioitu. Onko tietoa linnuston kerääntymisalueista? Onko alueella mahdollista perustaa hevostiloja, jos M-3 alueelle ei saa? Jätevesimääräys hyvä. Pyörreselkeytyslammet jokien varsilla ovat hyvä asia. Pitäisikö kaavaan merkitä suojavyöhyke logistisille toiminnoille? Kempeleen kunta Edelliseen liittyen: Sipola Rajakorpi peltoalueet ovat Oulun seudulla linnuston pääkerääntymisalueita. SE-alueen liittyminen Oulun ratapihan suunnitteluun vaikuttaa sen aikatauluun. Neuvottelussa 2.4. Kempeleen ja Limingan kesken katsottiin, että on tarpeen seudullinen kulkuyhteys Kempeleen suunnitellun Ollakan teollisuusalueen tarpeisiin. Kulkuyhteyden mahdolliset vaihtoehdot ovat väylä Tupoksesta lentokentälle ja radan alitus Kempeleen keskustan suuntaan tai jokin kolmas vaihtoehto, joka ei ole vielä tiedossa. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Liminganportin KM-1 kohdemerkintä sisältää seudullisten tilaa vaativien tai muun keskustatoimintojen alueille soveltumattoman erikoiskaupan suuryksiköitä. KME-1 määräys on tilaa vaativaa kauppaa koskeva. Jos Haaransillalle mahdollistetaan osayleiskaavassa seudullisesti merkittävää muuta, kuin siirtymäsäännöksen mukaista paljon tilaa vaativan vähittäiskaupan suuryksiköitä, on se maakuntakaavan vastainen. Tulevassa, hyväksyttävänä olevassa 1. vaihemaakuntakaavassa seudullisesti merkittävää vähittäiskauppaa ei sallita. Tilaa vaativan vähittäiskaupan suuryksiköiden sijoittaminen on mahdollista siirtymäsäännöksen mukaisesti koko kaava-alueelle. Tilaa vaativan kaupan yksikön koon alaraja on voimassa olevan maakuntakaavan selostuksen

5 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Muistio 5 (6) mukaan 5000 k-m 2. Neliörajoja ei tule merkitä kaavaan, koska ne ovat muuttumassa. Tupos-Ankkurilahden alueelle tulossa kaupallinen selvitys. Päivittäistavarakaupan osoittaminen (KM-1) poikkeaa maakuntakaavan linjauksesta, mikä johtaa selvitystarpeeseen. KM-1 merkintä tulisi poistaa osayleiskaavasta tai muuttaa. Laissa annettua määräystä kaupan laadusta ei voi laajentaa. Keskusta-alueille soveltumaton kauppa on tilaa vaativaa. Valtakunnallisesti arvokkaan maisema-alueen rajaus merkitään kaavaan. Onko käytettävä uutta vai vuonna 1995 asetettua? Asia päätetään lopullisesti ehdotusvaiheessa. Uutena tieyhteytenä merkitty tieyhteys tulee poistaa. Sen voi korvata ohjeellisella merkinnällä. Melualueita koskeva merkintä poistetaan kaavakartalta ja siirretään sekä kuvataan selostuksessa. Yhdystien tieluokitusmerkintä on yt/kk, ei yt. Tuposkorvan ja Tyrnäväntien risteykseen on osoitettava kevyen liikenteen alikulku. Ehdotuksena esitetyt Liminganportin liikennejärjestelyt ovat 8- tien kehittämissuunnitelmien mukaiset. Kyllösen kohdalla alikulun osoittaminen kevyelle liikenteelle sopii, ajoneuvoliikenteen sijoittamisesta sen yhteyteen aiheutuvat lisäkustannukset tulisivat kunnalle. Jos Lännentien ajoneuvoliikenteen liittymien katkaisu ja korvaavan yhteyden osoittaminen ohjeellisena kaava-alueen ulkopuolelle on lain mukaista, niin yhteydet voi osoittaa esitetysti. Keskustelussa todettiin, että liittymiä ei voi katkaista, eikä toteutukseen ryhtyä, ennen kuin liikennesuunnitelma sen osalta on laadittu ja korvaava yhteys toteutettu sen mukaisesti. Tieyhteys lentokentälle on tarpeen, saavutettavuus ja matkaajat ovat tärkeitä määrittäjiä suunnittelussa. Haaransillalle tulee osoittaa varaus maankäytölle. Reservialue on tarpeen, vaikka sinne ei osoitettaisi kauppaa. Osayleiskaavaalueella on viimeinen vapaa kahden valtatien risteys. Hukataanko maakuntakaavalla mahdollisuus sen hyödyntämiseen? Hevosurheilukeskuksen sijoittaminen riippuu täysin Oulun päätöksistä Äimäraution suhteen. Alikulun sijoittaminen ELY-keskuksen edellyttämään paikkaan Tupoksessa vie rahaa, jonka voisi käyttää tarpeellisempaan rakentamiseen. Alueen liikennemäärillä alikulun tarve tuskin täyttyy. Asiasta keskustellaan vielä ELY-keskuksen liikennevastuun kanssa asemakaavatyötä varten laadittavan liikenneselvityksen pohjalta. Keskustelussa esiin tullutta: Arvotetaanko inventointikohteet? ELY-keskuksen käsittelemä purkulupa tulisi kohdentaa ainoastaan maakunnallisesti ja valtakunnallisesti merkittäville kohteille. Paikallisten kohteiden merkintä on informatiivinen. Suunnittelualuetta koskeva ekologinen yhteystarve ollaan poistamassa maakuntakaavasta. Voimassa olevan maakuntakaavan selostuksen mukaan seudullisesti merkittävän tilaa vaativan vähittäiskaupankaupan yksikön alaraja on 5000 k-m 2. Kaup-

6 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Muistio 6 (6) pa tulee osayleiskaavassa osoittaa aidosti tilaa vaativaksi, että kaavaa voi soveltaa tilaa vaativan kaupan rajoitukselle annettuna siirtymäaikana. Siirtymäaikaa ollaan parhaillaan jatkamassa hallitusesityksen mukaisesti kahdella vuodella. 7 Jatkotoimenpiteet Osayleiskaavaehdotuksen valmistelu on käynnissä ja sen nähtävillepanosta keskustellaan vielä ELY-keskuksen kanssa. Erillinen viranomaistyöneuvottelu logistiikkavyöhykkeestä on ajankohtainen vasta liikennejärjestelmäsuunnitelman valmistuttua. 8 Muut asiat Muita asioita ei ollut. 9 Kokouksen päättäminen Kokous päätettiin klo 15:40. Muistion vakuudeksi, Outi Järvinen

LIMINGAN ANKKURILAHDEN - HAARANSILLAN LIMINGANPORTIN OSAYLEISKAAVA 2040

LIMINGAN ANKKURILAHDEN - HAARANSILLAN LIMINGANPORTIN OSAYLEISKAAVA 2040 LIMINGAN KUNTA LIMINGAN ANKKURILAHDEN - HAARANSILLAN Vastine luonnosvaiheen mielipiteisiin SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 3.11.2014 P21017 LIMINGAN ANKKURILAHDEN - HAARANSILLAN 1 (9) SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA

Lisätiedot

Limingan Ankkurilahden-Haaransillan- Liminganportin osayleiskaava 2040

Limingan Ankkurilahden-Haaransillan- Liminganportin osayleiskaava 2040 SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA LIMINGAN KUNTA Limingan Ankkurilahden-Haaransillan- Liminganportin osayleiskaava 2040 Kuva 1, ilmakuva Ankkurilahden alueesta FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 26.6.2014 P21017 1

Lisätiedot

Limingan kunta Limingan Ankkurilahden Haaransillan L iminga anportin osayleiskaava 2040 KAAVASELOSTUS

Limingan kunta Limingan Ankkurilahden Haaransillan L iminga anportin osayleiskaava 2040 KAAVASELOSTUS Limingan kunta Limingan Ankkurilahden Haaransillan Liminganportin osayleiskaava 2040 KAAVASELOSTUS 13.4.2015 hyväksyttyy KV 25.5.2015 33 Johdanto Tämän osayleiskaavan pohjana on vuonna 1997 käynnistetty

Lisätiedot

Limingan kunta Limingan Ankkurilahden Haaransillan L iminga anportin osayleiskaava KAAVASELOSTUS

Limingan kunta Limingan Ankkurilahden Haaransillan L iminga anportin osayleiskaava KAAVASELOSTUS Limingan kunta Limingan Ankkurilahden Haaransillan Liminganportin osayleiskaava KAAVASELOSTUS 13.4.2015 LIMINGAN KUNTA LIMINGAN ANKKURILAHDEN HAARANSILLAN - LIMINGANPORTIN EHDOTUS Johdanto Tämän osayleiskaavan

Lisätiedot

Limingan kunta Limingan Ankkurilahden Haaransillan L iminga anportin osayleiskaava KAAVASELOSTUS

Limingan kunta Limingan Ankkurilahden Haaransillan L iminga anportin osayleiskaava KAAVASELOSTUS Limingan kunta Limingan Ankkurilahden Haaransillan Liminganportin osayleiskaava KAAVASELOSTUS 2.2.2015 LIMINGAN KUNTA LIMINGAN ANKKURILAHDEN HAARANSILLAN - LIMINGANPORTIN EHDOTUS Johdanto Tämän osayleiskaavan

Lisätiedot

Uudenmaan ympäristökeskus, Asemapäällikönkatu 14, Itä-Pasila Neuvotteluhuone Vuokko, 2. kerros

Uudenmaan ympäristökeskus, Asemapäällikönkatu 14, Itä-Pasila Neuvotteluhuone Vuokko, 2. kerros Muistio Sipoon Boxin kylätaajaman osayleiskaava Aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu Pöyry Environment Oy LIITE 6 PL 50 (Jaakonkatu 3) FI-01621 Vantaa Finland Kotipaikka Helsinki, Finland Y-tunnus 0196118-8

Lisätiedot

Limingan kunta Limingan Ankkurilahden Haaransillan L iminga anportin osayleiskaava KAAVASELOSTUS

Limingan kunta Limingan Ankkurilahden Haaransillan L iminga anportin osayleiskaava KAAVASELOSTUS Limingan kunta Limingan Ankkurilahden Haaransillan Liminganportin osayleiskaava KAAVASELOSTUS 2.2.2015 LIMINGAN KUNTA LIMINGAN ANKKURILAHDEN HAARANSILLAN - LIMINGANPORTIN EHDOTUS OSAYLEISKAAVAN SELOSTUS

Lisätiedot

Sisällys. Lausunnot ja mielipiteet sekä kaavan laatijan vastine näihin 1 (66) Hakula, Närhi 27.6.2013 LIITE 13 28.11.2013

Sisällys. Lausunnot ja mielipiteet sekä kaavan laatijan vastine näihin 1 (66) Hakula, Närhi 27.6.2013 LIITE 13 28.11.2013 sekä kaavan laatijan vastine 1 (66) Hakula, Närhi 27.6.2013 LIITE 13 28.11.2013 Loimaan keskeisten alueiden osayleiskaavaluonnos on ollut nähtävillä 21.5.- 26.6.2012 välisen ajan, kuulutettu Loimaan lehdessä

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. 1) Hattulan rakennuslautakunta (valmistelijana rakennustarkastaja Jorma Immonen)

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. 1) Hattulan rakennuslautakunta (valmistelijana rakennustarkastaja Jorma Immonen) Hattulan keskeisten alueiden osayleiskaava PALAUTERAPORTTI Osallistumis- ja arviointisuunnitelma VIRANOMAISLAUSUNNOT LAUSUNNON HUOMIOON OTTAMINEN 1) Hattulan rakennuslautakunta (valmistelijana rakennustarkastaja

Lisätiedot

HIEKKASÄRKKIEN YDINALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS

HIEKKASÄRKKIEN YDINALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS LIITE 1 KALAJOEN KAUPUNKI HIEKKASÄRKKIEN YDINALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS O S A L L I S T U M I S J A A R V I O I N T I S U U N N I T E L M A 1. SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue sijaitsee Kalajoen

Lisätiedot

Limingan kunta Limingan kaupan palveluverkko 2040

Limingan kunta Limingan kaupan palveluverkko 2040 Limingan kunta Limingan kaupan palveluverkko 2040 20.4.2015 2 SISÄLTÖ Alkusanat... 3 1. Tarkastelualueet... 4 1.1 Tupos ja Ankkurilahti... 4 1.2 Haaransilta... 5 1.3 Limingan keskusta ja liminganportti...

Lisätiedot

Muistio. Kaasmarkun osayleiskaava. 1 Kokouksen avaus ja esittäytyminen

Muistio. Kaasmarkun osayleiskaava. 1 Kokouksen avaus ja esittäytyminen Muistio Asia/ projekti Asiakas Paikka ja aika Osallistujat VIRANOMAISNEUVOTTELU 82122778 Kaasmarkun osayleiskaava Ulvilan kaupunki Lounais-Suomen ympäristökeskus 2.12.2008 klo 13:00- Juha Manninen, Lounais-Suomen

Lisätiedot

VASTINELUETTELO PIEKSÄMÄKI JOROISTENTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS 1.12.2014 SWECO YMPÄRISTÖ OY ARKKITEHTI TIMO RYSÄ

VASTINELUETTELO PIEKSÄMÄKI JOROISTENTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS 1.12.2014 SWECO YMPÄRISTÖ OY ARKKITEHTI TIMO RYSÄ Liite 5 VASTINELUETTELO PIEKSÄMÄKI JOROISTENTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS 1.12.2014 SWECO YMPÄRISTÖ OY ARKKITEHTI TIMO RYSÄ PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI JOROISTENTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS ALOITUS- JA VALMISTELUVAIHEESSA

Lisätiedot

Kristiina Strömmer 21.10.2011

Kristiina Strömmer 21.10.2011 VASTINEET 1 (11) 21.10.2011 HAUKIPUTAAN KUNTA KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS Haapakangas III kauppapaikka KAAVOITTAJAN VASTINEET, LUONNOSVAIHE Asemakaavaluonnos oli nähtävillä 19.8.-2.9.2011 välisen

Lisätiedot

SALON KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA 2035

SALON KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA 2035 SALON KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA 2035 OSAYLEISKAAVAEHDOTUKSESTA SAADUT LAUSUNNOT JA MUISTUTUKSET SEKÄ VASTINEET NIIHIN KAAVAEHDOTUS NÄHTÄVILLÄ 26.8. 26.9.2013 LAUSUNTOAIKA 26.8.2013 18.10.2013 A. Lausunnot

Lisätiedot

Seinäjoen kaupungintalo, Kaupunginhallituksen kokoushuone 20.8.2009 klo 13.00 alkaen. Läsnä: Veijo Voutilainen Tiehallinto, Vaasan tiepiiri

Seinäjoen kaupungintalo, Kaupunginhallituksen kokoushuone 20.8.2009 klo 13.00 alkaen. Läsnä: Veijo Voutilainen Tiehallinto, Vaasan tiepiiri 24.8.2009 Muistio NEUVOTTELU POHJAN ASEMAKAAVASTA Paikka: Aika: Seinäjoen kaupungintalo, Kaupunginhallituksen kokoushuone 20.8.2009 klo 13.00 alkaen Läsnä: Veijo Voutilainen Tiehallinto, Vaasan tiepiiri

Lisätiedot

1 (39) Liite 17 Vastineraportti. H. Ylinen 11.5.2015

1 (39) Liite 17 Vastineraportti. H. Ylinen 11.5.2015 Liite 17 Vastineraportti 1 (39) H. Ylinen 11.5.2015 Nakkilan kunta osayleiskaavan tarkistus Oikeusvaikutteinen 3. ehdotusvaiheen lausunnot ja muistutukset sekä niiden vastineet Nakkilan taajamaosayleiskaavan

Lisätiedot

KIRKONKYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS JA MUUTOS. HAAPAKANKAAN ALUE Kortteli 2835 HAUKIPUDAS

KIRKONKYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS JA MUUTOS. HAAPAKANKAAN ALUE Kortteli 2835 HAUKIPUDAS KIRKONKYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS JA MUUTOS HAAPAKANKAAN ALUE Kortteli 85 Asemakaavan muutos koskee Haukiväylän, Heitontien ja Haapatien liittymän liikenne- ja katualueita, sekä Haukiväylän

Lisätiedot

KAAVOITUSKATSAUS 2015

KAAVOITUSKATSAUS 2015 KAAVOITUSKATSAUS 2015 Kunnan tulee maankäyttö- ja rakennuslain (MRL 7) mukaan laatia vähintään kerran vuodessa katsaus kunnassa ja maakunnan liitossa vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista

Lisätiedot

Linnakorven asemakaavan muutos ja laajennus (nro 237) EHDOTUS

Linnakorven asemakaavan muutos ja laajennus (nro 237) EHDOTUS Dnro YMP 153/1103/2014 Linnakorven asemakaavan muutos ja laajennus (nro 237) EHDOTUS 1. Perus- ja tunnistetiedot Asemakaavaselostus, joka koskee 30.03.2015 päivättyä asemakaavaehdotusta. Vireille tulo

Lisätiedot

SEINÄJOKI NIEMISTÖNMAAN OSAYLEISKAAVA 2020 LIITTEET

SEINÄJOKI NIEMISTÖNMAAN OSAYLEISKAAVA 2020 LIITTEET SEINÄJOKI NIEMISTÖNMAAN OSAYLEISKAAVA 2020 LIITTEET 19.12.2005 NIEMISTÖNMAAN OSAYLEISKAAVA SEINÄJOKI 19.12.2005 LIITELUETTELO LIITE 1. YLEISKAAVAOHJELMA LIITE 2. ALUSTAVA TYÖOHJELMA LIITE 3. OSALLISTUMIS-

Lisätiedot

Kaava 0249 Nummelan eteläosien osayleiskaava, osa-alue C. Kaavaselostus

Kaava 0249 Nummelan eteläosien osayleiskaava, osa-alue C. Kaavaselostus Kaava 0249 Nummelan eteläosien osayleiskaava, osa-alue C Kaavaselostus Kate 6.11.2013 Kh 14.2.2011 Ympa 2.2.2011 Ympa 18.1.2011 Ympa 22.10.2009 Asia 73/10.02.02/2011 (ent. 145/712/2008) Kaavan laatijat:

Lisätiedot

RISÖN SALUE ASEMAKAAVA. 2:10 ja 2:4 (osa) Kaavoitus 2013

RISÖN SALUE ASEMAKAAVA. 2:10 ja 2:4 (osa) Kaavoitus 2013 ASEMAKAAVAN SELOSTU US RISÖN LIIKE- JA YRITYS SALUE ASEMAKAAVA NRO 993 ASEMAKAAVA Kylän 426 (Runsor) kiinteistöt 5:13, 5:6, 5:3, 5:14, 5:4, 2:18, 1:46, 2:26 (osa), 1:35, 2:9, 2:10 ja 2:4 (osa) ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

Keski-Suomen liitto Keski-Suomen 4. vaihemaakuntakaava KAUPALLISTEN SELVITYSTEN TÄYDENTÄMINEN. Suositukset kaupan sijoitus- ja mitoitusratkaisuista

Keski-Suomen liitto Keski-Suomen 4. vaihemaakuntakaava KAUPALLISTEN SELVITYSTEN TÄYDENTÄMINEN. Suositukset kaupan sijoitus- ja mitoitusratkaisuista FCG Finnish Consulting Group Oy Keski-Suomen liitto Keski-Suomen 4. vaihemaakuntakaava KAUPALLISTEN SELVITYSTEN TÄYDENTÄMINEN Suositukset kaupan sijoitus- ja mitoitusratkaisuista 1.6.2012 FCG Finnish Consulting

Lisätiedot

Kainuun liitto 17.11.2014

Kainuun liitto 17.11.2014 Kainuun liitto 17.11.2014 KAINUUN KAUPAN VAIHEMAAKUNTAKAAVA, KAAVAEHDOTUKSESTA ESITETTYJEN LAUSUNTOJEN TIIVISTELMÄ SEKÄ NIIDEN VASTINEET Kainuun kaupan vaihemaakuntakaavan ehdotus oli julkisesti nähtävillä

Lisätiedot

MUISTIO LIITE 17 VIRANOMAISNEUVOTTELU VELKUANMAAN OSAYLEISKAAVA

MUISTIO LIITE 17 VIRANOMAISNEUVOTTELU VELKUANMAAN OSAYLEISKAAVA MUISTIO LIITE 17 VIRANOMAISNEUVOTTELU VELKUANMAAN OSAYLEISKAAVA Aika 12.6.2008 Klo 9:00 Paikka Lounais-Suomen ympäristökeskus Läsnä Tapio Tuhkanen / Varsinais-Suomen liitto Tuomo Knaapi / Lounais-Suomen

Lisätiedot

Luvian kunta Lemlahden tuulipuiston osayleiskaava - Vastineraportti

Luvian kunta Lemlahden tuulipuiston osayleiskaava - Vastineraportti Luvian kunta Lemlahden tuulipuiston osayleiskaava - Vastineraportti Luvian kunta Lemlahden tuulipuiston osayleiskaava Osayleiskaavaehdotus nähtävillä oloajankohta 10.11-10.12.2014 VASTINERAPORTTI 29.4.2015

Lisätiedot

TUOMALA II, OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS, kaava nro 2037

TUOMALA II, OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS, kaava nro 2037 TUUSULAN KUNTA 1/8 Tuomala II, osayleiskaavan tarkistus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1.4.2009, täydennetty 30.3.2010 LIITE 1 TUOMALA II, OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS, kaava nro 2037 Osallistumis-

Lisätiedot

Keskustan osayleiskaava 2030 luonnosvaihe: Palautteiden tiivistelmät ja hyväksytyt vastineet

Keskustan osayleiskaava 2030 luonnosvaihe: Palautteiden tiivistelmät ja hyväksytyt vastineet KUULEMISEN PALAUTE Kaupunkikehityslautakunta 9.10.2014 67 Keskustan osayleiskaava 2030 luonnosvaihe: Palautteiden tiivistelmät ja hyväksytyt vastineet Osallisilta pyydetyt lausunnot L1. Järvenpään elinkeino-

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS

ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS YLIVIESKAN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖYKSIKKÖ ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Vireille teknisten palveluiden lautakunta 18.11.2009 107 Hyväksyminen kaupunginhallitus 13.09.2010 169 kaupunginvaltuusto

Lisätiedot