KULUTTAJAVIRASTON TILINPÄÄTÖS 2011

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KULUTTAJAVIRASTON TILINPÄÄTÖS 2011"

Transkriptio

1 KULUTTAJAVIRASTON TILINPÄÄTÖS 2011 KUV/1472/01/2012

2 2 Sisällysluettelo 1. TOIMINTAKERTOMUS Johdon katsaus Vaikuttavuus Toiminnan vaikuttavuus Siirtomenojen vaikuttavuus Toiminnallinen tehokkuus Toiminnan tuottavuus ja taloudellisuus Maksullisen toiminnan tulos ja kannattavuus Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuus Tuotokset ja laadunhallinta Suoritteiden määrät ja aikaansaadut julkishyödykkeet Palvelukyky sekä suoritteiden ja julkishyödykkeiden laatu Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen Tilinpäätösanalyysi Rahoituksen rakenne Talousarvion toteutuminen Tuotto- ja kululaskelma Tase Sisäisen valvonnan arviointi- ja vahvistuslausuma Arviointien tulokset Yhteenveto havaituista väärinkäytöksistä TALOUSARVION TOTEUMALASKELMA KULUTTAJAVIRASTON TUOTTO- JA KULULASKELMA KULUTTAJAVIRASTON TASE LIITETIEDOT ALLEKIRJOITUKSET... 35

3 3 1. TOIMINTAKERTOMUS 1.1 Johdon katsaus Toiminnan suunnittelun ja suuntaamisen näkökulmasta vuosi 2011 oli taitekohta. Kesällä valmistui uusi hallitusohjelma, josta löytyy noin 30 kohtaa, joissa mainituilla hankkeilla on yhtymäkohta Kuluttajaviraston toimintaan. Kuluttajapoliittisen ohjelman voimassaolo päättyi vuoden lopussa ja uuden valmistelu alkoi loppuvuodesta. Lisäksi viraston ylijohtaja vaihtui. Muutosten seurauksena edellisenä vuonna aloitetun strategiatyön viimeistely siirtyi vuoden 2012 puolelle. Kuluttajapoliittinen ohjelma on keskeisin Kuluttajaviraston toimintaa ohjaava asiakirja. Nelivuotinen ohjelmakausi päättyi vuoden 2011 lopussa, ja virastossa saatettiin viime vuoden aikana loppuun siihen liittynyttä painopistetyöskentelyä. Painopistealueina ovat olleet viestintäpalvelut, rahoituspalvelut, lasten erityinen suojelun tarve ja kestävä kehitys. Puhelin- ja laajakaistapalvelut ovat kuluttajille välttämättömiä palveluita, jolloin niiden on toimittava erityisen luotettavasti. Tuloksia on saatu aikaan muun muassa matkapuhelinliittymien sopimusehtoihin ja mobiilisisältöpalveluiden tilausvahvistukseen liittyen. Rahoituspalveluissa puolestaan ovat olleet esillä finanssikriisit, kuluttajille markkinoitavien kortti- ja pikaluottojen voimakas kasvu, pankkipalveluiden siirtyminen enenevässä määrin verkkoon sekä korttimaksamisen painottuminen käteisen sijaan. Lasten ja nuorten erityisaseman kannalta on kiinnitetty huomiota esimerkiksi ulkomainontaan, tv-ohjelmien ikärajojen noudattamiseen myös verkossa sekä tuotesijoitteluun. Lisäksi kuluttaja-asiamies on tutkinut markkinoinnissa käytettäviä ympäristöväittämiä ja on luonut ympäristömarkkinointiin yhteisiä pelisääntöjä muun muassa autoalan kanssa. Kuluttajahallinnon palvelujen kysyntä on viime vuosina kasvanut. Tämä on yleinen trendi myös muissa EUja OECD-maissa, minkä vuoksi komissio odottaa vahvaa panostusta yhteisiin valvonta- ja muihin hankkeisiin niin CPCS -yhteistyössä kuin Euroopan kuluttajakeskusten kesken. Kuluttajavirasto on pyrkinyt myös edistämään komission ns. scoreboard-aineiston hyödyntämistä paitsi omassa toiminnassaan myös TEMin hallinnonalalla laajemmin. Aineisto tarjoaa monipuolista tietoa markkinoiden toimivuudesta kuluttajien näkökulmasta, ja sitä voidaan käyttää sekä toiminnan suuntaamiseen, markkinoiden kehityksen seuraamiseen että esimerkiksi eri toimialoilla liiketoiminnan kehittämiseen. Kuluttajavirasto on saavuttanut vuosille tuottavuusohjelmassa asetetut tavoitteet ja vähentänyt 15,4 henkilötyövuotta henkilöstöstään. Henkilö- ja määrärahavähennykset on toteutettu jättämällä kaikki eläköitymisen vuoksi vapautuneet virat täyttämättä, järjestelemällä uusia, usein entistä vaativampia tehtäväkokonaisuuksia, painottamalla toimintaa keskeisiin tavoitteisiin ja tehostamalla toimintatapoja. Viraston resurssitilanne suhteessa lakisääteisiin tehtäviin ja kasvaneeseen ilmoitusmäärään on vuosi vuodelta vaikeutunut, minkä vuoksi on panostettu olemassa olevien tietojärjestelmien hyödyntämiseen ja uusien suunnitteluun. Taloutta on kertomusvuonna tasapainotettu ja saatu rahoitustilanne tyydyttävälle tasolle toteuttamalla tiukka säästöohjelma. Kaikesta huolimatta virasto on saavuttanut suurimman osan tulostavoitteistaan. Lähitulevaisuudessa uusi kuluttajahallinnon tietojärjestelmä tuo helpotusta kasvaneen ilmoitus- ja yhteydenottomäärän hallinnointiin sekä parantaa niiden hyödynnettävyyttä. Kuluttajavirasto on tehnyt vuorovuosin sidosryhmäkyselyn ja toiminnan itsearvioinnin. Vuonna 2011 vuorossa oli toiminnan arviointi, joka toteutettiin täysimittaisena CAF -arviointiprosessina vuodenvaihteessa Työssä tunnistettiin viisi keskeistä kehittämiskohdetta, joihin liittyi mm. prosessien kehittämisja sähköistämishankkeita. Työtyytyväisyyskyselyn vastausprosentti säilyi korkeana ja tulokset valtion keskiarvojen tuntumassa tai niiden yläpuolella. Virastossa arvostetaan työtehtävien haastavuutta ja joustavia työaikajärjestelyjä, mutta tyytyväisyys kehittymiseen tukeen oli laskenut jonkin verran.

4 4 1.2 Vaikuttavuus Toiminnan vaikuttavuus Strategiset linjaukset ja yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet Kuluttajaviraston toiminta palvelee ensisijaisesti ministeriön Yritysten toimintaympäristö, markkinoiden sääntely ja työelämä politiikkalohkon strategiaa, jossa on asetettu seuraavat vaikuttavuustavoitteet: Yritykset ja julkinen valta noudattavat toiminnassaan kuluttaja- ja kilpailuoikeuden moderneja periaatteita Kuluttajien asema on turvallinen, ja kuluttajat luottavat markkinoiden toimivuuteen Tulossopimuksen tavoite / painopiste 2011 Viestintäpalveluiden markkinoihin vaikuttaminen sekä valvonnan että informaation keinoin hyödyntäen myös maistraattien kuluttajaoikeusneuvonnasta saatuja tietoja Toteuma 2011 Lainsäädännön muuttuminen Viestintämarkkinalakiin saatiin useita kuluttajan asemaa parantavia säännöksiä. Kuluttaja-asiamies sai oikeuden määrätä operaattorin sulkemaan lyhytnumeron, josta tarjotaan harhaanjohtavia, perusteetonta taloudellista etua tavoittelevia palveluja. Laissa myös kiellettiin määräaikaisten liittymäsopimuksien automaattinen ketjuttaminen. Viestintäpalveluiden puhelinmyynnin rajoittamisesta annettiin hallituksen esitys. Kuluttajavirasto teki syksyllä 2011 aloitteen puhelimitse tapahtuvan myynnin kieltämisestä laajemminkin. Kuluttaja-asiat tuomioistuimissa Saatiin markkinaoikeudesta ja korkeimmasta oikeudesta kummastakin kaksi viestintäpalveluihin liittyvää ratkaisua. Yhteistyöhankkeet Neuvoteltiin yhdessä Tietoliikenteen ja tietotekniikan keskusliiton (FiCom ry) kanssa teleyritysten tarjoamien palveluiden yleiset sopimusehdot kuluttajille. Maksullisten puhelinpalveluiden eettisen lautakunnan (MAPEL) kanssa käytyjen neuvottelujen jälkeen MAPELin jäsenyritykset sitoutuivat siihen, että ne lähettävät mobiilipalveluiden kestotilaajille erillisen vahvistusviestin. Puhelinliittymämyynnin toimivat prosessit -hankkeessa laadittiin muistilista, josta myyjä ja kuluttaja voivat tarkistaa olennaiset puhelinliittymän hankinnassa selvitettävät asiat. MaksuTV- ja TV-asioista toteutettiin laaja-alainen projekti, jonka yhteydessä tehtiin useita toimenpiteitä kuluttajaoikeudellisesta näkökulmasta. Alan kanssa käynnistyi tiivis yhteistyö. Informaation tuottaminen Laadittiin maksu-tv.stä runsaasti uutta informaatioaineistoa, mm. verkkosisältöinä maksu-tv:n ostajan opas ja aihetta koskevat usein

5 5 kysytyt kysymykset. Täydennettiin viestintäpalveluihin liittyviä oppimistehtäviä. Päivitettiin verkkosivuille lainsäädännön muutokset. Käsiteltiin viestintäpalveluihin liittyviä aiheita Kuluttaja-lehdessä. Tuotettiin informaatiota älypuhelin-, taulutietokone-, tietoturvaohjelma- ja televisiotesteihin. Uusien kuluttajaluottoja koskevien säännösten noudattamisen valvonta yhteistyössä aluehallintovirastojen kanssa sekä ohjeistuksen ja informaation laadinta em. säännöksistä. Vietiin kaksi pikaluottoyritystä markkinaoikeuteen uusien säännösten pohjalta. Toteutettiin kaksi valvontahanketta yhdessä aluehallintovirastojen kanssa. Päivitettiin luottoja koskevaa informaatio-aineistoa. Luottoja koskevan linjauksen valmistuminen siirtyi vuoteen Analyysi ja johtopäätökset Tavoitteet toteutuivat hyvin painopistealueiden priorisoidussa toiminnassa. Aluehallintovirastojen kanssa yhteistyössä toteutetut kuluttajaluottoja koskevat valvontahankkeet etenivät suunnitelmien mukaan. Kuluttajaoikeudellisessa valvontatyössä jouduttiin kuitenkin resurssien puutteen vuoksi tinkimään kuluttajaoikeudellisen ratkaisukäytännön luomisesta. Sen seurauksena yksittäisten linjaratkaisujen määrä pieneni etenkin painopistealueiden ulkopuolelle jäävissä asioissa. Mobiilipalveluihin liittyviä ongelmia poistettiin tekemällä valvontatyötä vuonna 2008 valmistuneen kuluttajaoikeuden linjauksen pohjalta. Linjaus sekä operaattoreiden ja ns. väliportaan aggregaattoriyritysten kanssa käydyt tiiviit neuvottelut vaikuttivat siihen, että toimijat käsittelivät valituksia aikaisempaa vastuullisemmin, palauttivat rahoja asiakkaille ja katkaisivat harhaanjohtavia menettelyjä. Vahvistusviestien käyttöönotto vähensi huomattavasti kuluttaja-asiamiehelle tulevia mobiilipalveluihin liittyviä yhteydenottoja. Telepalveluiden yleisten vakiosopimusehtojen eteen tehty työ hyödyntää koko kuluttajakollektiivia. Kun kuluttajat saavat selkeää tietoa oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan, riitatilanteet ja yhteydenotot palvelun tuottajien asiakaspalveluun vähenevät. Kuluttajaluotoissa ponnistelut kohdistuivat tuoreen kuluttajaluottolainsäädännön uudistuksen toimeenpanoon. Erityisesti pyrittiin varmistamaan, että vastuullista luotonantoa koskevat uudet periaatteet vakiintuvat yritysten toiminnassa ja että pikavippiyritykset omaksuisivat niitä koskevat markkinointi-, sopimusehto- ja perintäsäännökset lainsäädännön hengen mukaisesti. Tuotettu informaatio vastasi kysyntään. Informaation tuottamista tehostettiin ja sen laatua parannettiin kokeilemalla yhteisöllistä sisältötyökalua. Julkiseen keskusteluun osallistuttiin aktiivisesti. Kuluttajapoliittisen ohjelman nelivuotiskausi päättyi vuonna Kauden painopistealueina olivat viestintäpalvelut, rahoituspalvelut, lasten asema kuluttajina sekä ympäristöväittämien käyttö markkinoinnissa. Kooste näiden alueiden saavutuksista löytyy Ajankohtaista Kuluttajaoikeudesta - verkkolehden numerosta 1/12.

6 Siirtomenojen vaikuttavuus Strategiset linjaukset ja yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet Valtion talousarvioesitys 2011: Talous- ja velkaneuvonta helpottaa velallisen asemaa luottojen järjestelyissä sekä tukee velallisen elämänhallinnan paranemista ja ehkäisee syrjäytymistä Kotitalouksien toimivuus ja tehokkuus sekä kuluttajien omat toimintaedellytykset paranevat järjestöjen myötävaikutuksella. Toiminnallinen tehokkuus, palvelukyky, tuotokset: Talous- ja velkaneuvonnan uusien asiakkaiden jonotusaika enimmillään Mittari Uusien asiakkaiden keskimääräinen jonotusaika (pv) < Taloudellisuus Siirtotalouden kulut Korvaus talous- ja velkaneuvonnan järjestämisestä Valtionavustus kuluttajajärjestöille Analyysi ja johtopäätökset Korvaus talous- ja velkaneuvonnan järjestämisestä Talous- ja velkaneuvonnan palveluiden tuottamiseen käytettiin vuonna 2011 yhteensä 153 henkilötyövuotta (v.2010: 164 htv). Valtion maksama korvaus, euroa, kattoi arvion mukaan noin 77 % talous- ja velkaneuvonnasta aiheutuvista kustannuksista. Varojenkäytön tiedot tarkentuvat, kun palveluntuottajat antavat lopulliset raportit vuoden 2011 kuluista. Vuoden 2010 neljännessä lisätalousarviossa talous- ja velkaneuvonnalle osoitettiin euron lisärahoitus ja se maksettiin maaliskuussa 2011 palveluntuottajille. Talous- ja velkaneuvojilla oli vuonna 2011 yhteensä asiakastapaamista (vuonna 2010: kpl, vuonna 2009: kpl). Asiakkaiden jonotusajat ensimmäiselle käynnille vaihtelivat toimipisteittäin ja kasvoivat edellisiin vuosiin verrattuna. Tavoitteen alle 60 päivän jonotusajasta saavutti 40 neuvontayksikköä. 17 neuvontayksikköä ei saavuttanut tavoitetta. Jonotusajan pidentymisen ja asiakastapaamisten vähentymisen todennäköisinä syinä olivat velkajärjestelyhakemusten määrän kasvaminen sekä henkilökunnan vähentyminen ja vaihtuminen. Kuluttajavirasto julkaisee talous- ja velkaneuvonnasta vuosittain erillisen julkaisun, jossa on kuvattu tarkemmin sen tilaa, työsuoritteita ja varojenkäyttöä. Valtionavustus kuluttajajärjestöille Määrärahasta maksettiin avustusta Kuluttajaliitolle ja Työteho-seuralle. Vuoden 2011 alussa kaksi kuluttajajärjestöä, Kuluttajat Konsumenterna ja Suomen Kuluttajaliitto, toteuttivat suunnittelemansa yhdistymisen. Kuluttajavirasto käy järjestöjen kanssa vuosittain tulosneuvottelut, joissa sovitaan toiminnan painopisteistä. Järjestöt antavat tilinpäätöksensä jälkeen raportit määrärahojen käytöstä ja tavoitteiden saavuttamisesta. Kuluttajajärjestöt ovat omalta osaltaan edesauttaneet Kuluttajapoliittisen ohjelman tavoitteiden toteutumista.

7 7 1.3 Toiminnallinen tehokkuus Toiminnan tuottavuus ja taloudellisuus Kuluttajaviraston tuottavuus Mittari Kuluttajaviraston kokonaistuottavuuden muutos 6,5-4, (1 (%) 1) Ennakkotieto, laskennassa käytetyt palkkojen, muiden kulujen sekä poistojen deflaattorit ovat arvioita. Tilastokeskuksen virallinen toteuma julkaistaan kesä-heinäkuussa Henkilötyövuodet tulosalueittain Henkilötyövuodet Tulosalue Tuoteturvallisuusvalvonta 10,0 11 % Valmismatkaliikkeiden valvonta 5,0 6 % 5,7 8 % 5,4 8 % Kuluttajan oikeudellisen aseman edistäminen 20,2 23 % 18,6 25 % 17,9 25 % Valistus ja viestintä 20,2 23 % 18,7 25 % 17,7 25 % Sisämarkkinoiden toimivuuden edistäminen 3,5 4 % 4,6 6 % 4,8 7 % Alue- ja paikallishallinnon ohjaus 5,9 7 % 4,9 7 % 4,7 7 % Toiminnan ohjaus ja kehittäminen 7,2 8 % 4,6 6 % 5,0 7 % Hallintopalvelut 17,5 20 % 17,1 23 % 15,8 22 % YHTEENSÄ 89,5 100 % 74,1 100 % 71,3 100 % Kustannukset tulosalueittain Palkkakustannukset Muut erilliskustannukset Osuus yhteiskustannuksist YHTEENSÄ Tulosalue % % % % Valmismatkaliikkeiden valvonta % % % % Kuluttajan oikeudellisen aseman edistäminen % % % % Valistus ja viestintä % % % % Sisämarkkinoiden toimivuuden edistäminen % % % % Alue- ja paikallishallinnon ohjaus % % % % Hallintopalvelut Kuluttajatutkimuskeskukselle YHTEENSÄ % % % % Analyysi ja johtopäätökset Vuonna 2011 Kuluttajaviraston kustannusrakenne keveni huomattavasti. Suurimpana osatekijänä tähän oli virastossa toteutettu säästöohjelma. Yhteiskustannukset pienenivät 12 % edelliseen vuoteen verrattuna. Suurin vaikutus oli toimitilojen vähennyksellä alkaen, jolla saavutettiin yli euron säästöt. Vuoden aikana kertyi myös sellaisia säästöjä, joita ei ollut suunniteltu etukäteen. Valistuksen ja viestinnän tulosalueella toiminta sopeutettiin viraston taloudelliseen tilanteeseen. Lähes kaikista painotuotteista, kumppaneiden kanssa yhteisesti rahoitetuista hankkeista ja yhteystietojen julkaisemisesta erilaisissa luetteloissa luovuttiin. Lisäksi henkilövaihdoksesta johtuen Ajankohtaista Kuluttajaoikeudesta -verkkolehdestä ilmestyi suunnitellun kahdeksan sijasta vain seitsemän numeroa. Vuoden 2011 kustannusrakenteen keventyminen ja yli euron kustannusten pienentyminen, näkyi selvästi myös viraston kokonaistuottavuuden kasvuna.

8 Maksullisen toiminnan tulos ja kannattavuus Liiketaloudellisin perustein hinnoiteltujen suoritteiden kustannusvastaavuus Kuluttaja-lehden levikki ja kustannusvastaavuus säilyvät hyvinä Mittari Kuluttaja-lehden tilaajamäärä Kuluttaja-lehden kustannusvastaavuus hintatuen jälkeen (%) Kuluttaja lehti ja testikauppa TUOTOT - maksullisen toiminnan myyntituotot muut tuotot = tuotot yhteensä KUSTANNUKSET erilliskustannukset - aineet, tarvikkeet ja tavarat henkilöstökustannukset vuokrat palvelujen ostot muut erilliskustannukset = erilliskustannukset yhteensä KÄYTTÖJÄÄMÄ maksullisen toiminnan osuus yhteiskustannuksista - tukitoimintojen kustannukset poistot korot muut yhteiskustannukset = osuus yhteiskustannuksista yhteensä = kokonaiskustannukset yhteensä ylijäämä (+) tai alijäämä (-) käytetty MPL 7.1 :n mukainen hintatuki yli- tai alijäämä (+/-) hintatuen jälkeen käytettävissä MPL 7.1 :n mukainen hintatuki Kustannusvastaavuus -% ennen hintatukea 75 % 78 % 76 % Kustannusvastaavuus -% käytettävissä olleen hintatuen jälkeen 89 % 91 % 94 % 90 % Analyysi ja johtopäätökset Liiketaloudellisesti hinnoiteltujen suoritteiden kustannusvastaavuustavoitteesta (94 %) jäätiin noin 4 prosenttiyksikköä. Yhtenä osatekijänä tähän oli, että tilaajamäärätavoitteesta jäätiin keskimäärin noin 500:lla per julkaistu lehti. Huomioitavaa oli, että kuntien tilaukset ovat vähentyneet lähes 200 kappaleella. Lehden painatus-, taitto-, valokuvaus- ja kirjoituspalvelujen kustannuksissa onnistuttiin säilyttämään edellisvuosien taso tai saavutettiin jopa säästöjä. Tähän päästiin tarkalla suunnitellulla, seurannalla ja palveluiden kilpailuttamisella. Tuotantokustannuksista postituspalvelujen kustannukset nousivat merkittävästi (vuonna 2010: euroa ja vuonna 2011: euroa) ja ne söivät muissa palveluissa saavutetut säästöt. Kuluttaja-lehden yhteiskustannusten määrä pieneni edellisestä vuodesta noin

9 9 euroa. Tämä johtuu koko viraston toiminnan yhteiskustannusten pienenemisestä, johon on vaikuttanut Kuluttajavirastossa vuonna 2011 toteutettu säästöohjelma. Kuluttajavirastossa on aloitettu selvitystyö Kuluttaja -lehden kustannusvastaavuuden parantamiseksi ja sitä kautta kustannusvastaavuustavoitteiden sekä -vaatimusten saavuttamiseksi. Julkisoikeudellisten suoritteiden tulostavoitteet, kustannusvastaavuudet Valmismatkaliikerekisteri Mittari Valmismatkarekisterin maksullisten suoritteiden kustannusvastaavuus (%) Valmismatkaliikerekisteri TUOTOT - maksullisen toiminnan myyntituotot muut tuotot = tuotot yhteensä KUSTANNUKSET erilliskustannukset - aineet, tarvikkeet ja tavarat henkilöstökustannukset vuokrat palvelujen ostot muut erilliskustannukset = erilliskustannukset yhteensä KÄYTTÖJÄÄMÄ osuus yhteiskustannuksista - tukitoimintojen kustannukset poistot korot muut yhteiskustannukset = osuus yhteiskustannuksista yhteensä = kokonaiskustannukset yhteensä ylijäämä (+) tai alijäämä (-) kustannusvastaavuus -% 70 % 59 % 100 % 75 % Analyysi ja johtopäätökset Valmismatkaliikerekisterin kustannusvastaavuustavoitteesta (100 %) jäätiin noin 25 prosenttiyksikköä. Edelliseen vuoteen verrattuna kustannusvastaavuus parani kuitenkin olennaisesti. Suurimpana osatekijänä oli yhteiskustannusten määrän pienentyminen noin eurolla. Vuoden 2011 aikana toteutettiin valmismatkarekisterin maksullisten suoritteiden tarkastelu ja tämän perusteella valmismatkarekisterin suoritteiden hinnoitteluun tehtiin muutoksia alkaen. Hinnoittelumuutosten lisäksi valmismatkarekisterin kustannusrakenteeseen ja sen komponentteihin tehtiin muutoksia. Edellä mainittujen toimenpiteiden avulla julkisoikeudellisten suoritteiden kustannusvastaavuus pyritään saamaan tavoitellulle 100 % tasolle vuonna 2013.

10 Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuus Euroopan kuluttajakeskus TUOTOT yhteisrahoitteisen toiminnan tuotot - muilta valtion virastoilta saatu rahoitus - EU:lta saatu rahoitus muu valtionhallinnon ulkopuolinen rahoitus - yhteisrahoitteisen toiminnan muut tuotot = tuotot yhteensä KUSTANNUKSET yhteisrahoitteisen toiminnan erilliskustannukset - aineet, tarvikkeet ja tavarat henkilöstökustannukset vuokrat palvelut muut erilliskustannukset = erilliskustannukset yhteensä yhteisrahoitteisen toiminnan osuus yhteiskustannuksista - tukitoimintojen kustannukset poistot muut yhteiskustannukset = osuus yhteiskustannuksista yhteensä = kokonaiskustannukset yhteensä KUSTANNUSVASTAAVUUS = tuotot kustannukset = kustannusvastaavuus -% 40 % 34 % 40 % 36 % Analyysi ja johtopäätökset Kuluttajavirastossa toimii erillishankkeena Euroopan kuluttajakeskus (yhteisrahoitteinen EU-hanke). Hankkeessa on mukana myös maistraattien kuluttajaneuvonta. Keskus on osa ETA-maissa toimivaa European Consumer Centres -verkostoa, jonka tehtävänä on opastaa kuluttajia rajat ylittävässä kuluttajakaupassa. Kuluttajaviraston osalta hanke toteutui suunnitellusti. Euroopan kuluttajakeskus -hankkeessa Euroopan komissio rahoittaa toiminnan erilliskustannuksista puolet, eli 50 prosenttia. Lisäksi hankesopimuksessa on sovittu, että hankkeelle hyväksyttäviä yhteiskustannuksia (sähkö, vesi, posti, puhelinkulut jne.) voi olla erilliskustannusten lisäksi enintään 7 prosenttia, josta komission rahoitus kattaa puolet. Kustannusvastaavuus parani hiukan edellisestä vuodesta, mutta kustannusvastaavuustavoitteesta (40 %) jäätiin. Euroopan komission kanssa tehty hankesopimus ohjaa tiukasti Euroopan kuluttajakeskus -hankkeen toimintaa ja resurssien käyttöä. Vuonna 2011 hankesopimuksessa ollut budjetti toteutui 97-prosenttisesti ja miltei kaikki toiminnan tavoitteet saavutettiin.

11 Tuotokset ja laadunhallinta Suoritteiden määrät ja aikaansaadut julkishyödykkeet Keskeisimpien suoritteiden määrät Ala- tai aihekohtaisen valvonnan ja vaikuttamisen projektit KA:n valvontatoimenpiteet (neuvotteluratkaisu, vapauttava, ala- tai aihekohtainen toimi) Markkinaoikeushakemukset ja kuluttaja-asiamiehen kiellot Valmismatkaliikerekisterin vakuuspäätökset Euroopan kuluttajakeskuksen käsittelemät tiedustelut ja valitukset Osallistuminen työryhmiin ja komiteoihin Annetut lausunnot Ajankohtaista kuluttajaoikeudesta verkkolehti Kuluttajavalistuksen ja -kasvatuksen hankkeet Tiedotteet Julkaistut testit Kuluttaja-lehti Alue- ja paikallishallinnon henkilökoulutuspäivät Analyysi ja johtopäätökset Yleisesti suoritemäärät ovat vuotta edeltävällä tasolla. Merkittävin suhteellinen muutos oli alue- ja paikallishallinnon henkilökoulutuspäivissä, jotka kasvoivat 16,5 %. Koulutusten määrän kasvuun oli useampia syitä. Vuonna 2010 tuoteturvallisuuden koulutukset eivät enää olleet Kuluttajaviraston vastuulla ja kaksi kuluttajaneuvonnan teemapäivää peruuntui äkillisten resurssiongelmien vuoksi. Nämä selittävät vuoden 2010 alhaiseksi jäänyttä toteumaa. Lisäksi vuonna 2011 uusille talous- ja velkaneuvojille järjestettiin kaksi kurssia aikaisemman yhden sijaan. Kuluttaja-asiamiehelle tulleita valvontailmoituksia päätettiin kpl vuonna Näistä noin 5000 ilmoitusta päätettiin varsinaisilla valvontatoimenpiteillä ja noin ilmoitusta informaatiolla yritykselle ja ilmoituksentekijälle. Valvontaa voidaan hoitaa joko välittömästi yritykseen kohdistuvilla toimenpiteillä tai kokonaisuuksina, joihin on yhdistetty useita samaan alaan tai ilmiöön liittyviä ongelmia. Yhden tapauksen hoitamiseen voidaan käyttää myös useita keinoja samanaikaisesti, esimerkiksi sanktioiden sijasta tai rinnalla kuluttajainformaatiota, opastusaineistoa yrityksille, itsesääntelyhankkeiden tukemista, asian ottamista esille lainsäädäntöhankkeiden osana tms.

12 Palvelukyky sekä suoritteiden ja julkishyödykkeiden laatu Kuluttajaoikeuden hankkeet kohdentuvat kuluttajan kannalta merkityksellisiin aiheisiin ja ongelmiin ja parantavat kuluttajan oikeudellista asemaa Mittari Hanke- ja tuotoskohtainen itsearviointi (1-5) 4 4,25 >3,5 4,45 Kuluttaja-asiamiehen kieltojen ja markkinaoikeushakemusten määrä Suunniteltu ala- ja aihekohtainen valvonta ja vaikuttaminen, projektit 2011 Arvio (skaala 1-5) Vanhusten palveluasuminen, linjauksen päivitys 3,5 Markkinointiarpajaislinjaus 5 Lentolinjaus 4 Kuntokeskuslinjaus 4,5 Valvontakirjeiden päivitys, yhteistyöprojekti Aluehallintovirastojen kanssa 5 Tarkistuslista jatkuvan luoton myyjille, päivitys 5 MaksuTV -projekti 4 Keskiarvo 4,45 Kuluttajaoikeudelliset valvontailmoitukset käsitellään tehokkaasti Mittari Päätettyjen ja saapuneiden valvonta-ilmoitusten välinen suhde (%) > Analyysi ja johtopäätökset Kuluttaja-asiamiehen ala- ja aihekohtaisissa hankkeissa otettiin käyttöön uusi toimintamalli, jolla näiden projektien toteutustapaa jäntevöitettiin ja yhdenmukaistettiin. Useimpien linjausten valmistelussa olivat mukana myös alaa edustavat elinkeinoelämän tahot, jotka antoivat omat näkemyksensä linjauksiin jo luonnosvaiheessa. Tämä edesauttoi hyvää lopputulosta. Kieltojen ja markkinaoikeushakemusten määrää on hankala arvioida etukäteen. Etenkin markkinaoikeuteen vietävien tapausten kohdalla joudutaan aina arvioimaan resurssien kohdentamista. Käytännössä on mahdollista hoitaa samanaikaisesti vain neljästä viiteen juttua, koska juttuihin liittyy yleensä myös muutoksenhakukierros korkeimmassa oikeudessa. Lisäksi markkinaoikeusjuttujen elinkaari riippuu tuomioistuinten työtilanteesta. Vireille pantavien hakemusten määrää on säänneltävä pidemmällä aikavälillä tietoisesti, koska merkittäviä ja olennaisia tapauksia on enemmän kuin koskaan pystytään tuomioistuinkäsittelyyn viemään. Määrätietoisella tilanneseurannalla ja resurssienkäytön priorisoinnilla tilanne on saatu pidettyä hallinnassa. Lisäämällä sähköisiä menettelytapoja ilmoitusten käsittelyä on saatu tehostettua ja pidettyä tilanne toistaiseksi hallittavana.

13 13 Kuluttajilla ja elinkeinonharjoittajilla on käytettävissään sisällöltään ajankohtaiset, helppokäyttöiset ja itsepalveluna sujuvasti toimivat Kuluttajaviraston verkkopalvelut Mittari Verkkopalvelujen asiakastyytyväisyys (1-5) 4,1 4,1 > 4 3,7 Verkkopalvelujen käyntimäärä/kk Julkiset verkkopalvelut, käyttömäärä Käynnit/kk kuluttajavirasto.fi kuluttaja.fi (lehti ja testipankki) kuluttajaoikeus.fi/verkkolehti (Ajankohtaista kuluttajaoikeudesta) ecc.fi (Euroopan kuluttajakeskus) YHTEENSÄ > Kuluttajaviraston verkkopalvelujen suosituin sisältö etusivun ja hakupalvelun lisäksi näyttökertojen mukaisessa järjestyksessä 1. kuluttajaneuvonta (etusivu) 6. testit kuluttaja.fi palvelussa 2. usein kysytyt kysymykset 7. matkatoimistorekisteri 3. kuluttajaneuvonnan yhteystiedot 8. ilmoitus kuluttajavirastoon/kuluttaja-asiamiehelle 4. kuluttajaviraston yhteystiedot 9. yritykselle (etusivu) 5. valitus (reklamaatio) yritykselle, ohjeet ja mallit 10. talous- ja velkaneuvojien yhteystiedot Analyysi ja johtopäätökset Viraston verkkopalveluiden käyttö kasvoi yli 14 prosentilla. Kävijämäärää on pyritty kasvattamaan uusilla sisällöillä, sisältöjä kehittämällä, lisäämällä mahdollisuus sivujen jakamiseen (ns. Jaa/Share -merkit) ja sosiaalisen median kanavilla (Facebook ja Twitter). Viestintää on tehty monikanavaisesti ja palvelussa on nostettu esiin ajankohtaisia kuluttajakysymyksiä. Julkista keskustelua herättävät asiat ovat näkyneet kävijäpiikkeinä käyntitilastoissa (Alma Tourin konkurssi, Market Energiaa koskevat valitusmäärät ja VR:n junien myöhästely). Verkkolehti Ajankohtaista kuluttajaoikeudesta kasvatti tilaajakantaansa 300:lla. Sillä oli vuoden lopussa 4653 tilaajaa. Verkkopalveluiden asiakastyytyväisyys laski. Vastaajien arviot palvelun käytön helppoudesta, itsepalvelun sujuvuudesta ja sisällön ajankohtaisuudesta ovat alentuneet tasaisesti kyselyn aloittamisesta 2008 lähtien. Kyselyn tuloksista laskettiin ensimmäistä kertaa myös tunnusluku palvelun hyödyllisyydelle, indeksiksi saatiin 3,7. Myös vastaajien määrä on pudonnut vuoden 2008 tuhannesta vastaajasta alle 150:een ja sitä näyttää olevan vaikea nostaa. Vastaajien pieni määrä vaikuttaa tulosten luotettavuuteen.

14 14 Valmismatkan ostajan saatava on turvattu valmismatkaliikkeen konkurssitapauksessa. Mittari Maksettujen korvausten kattavuus (%) Valmismatkaliikkeiden vakuuksien riittävyys ja muutostarpeet tarkistetaan säännöllisesti riskinarviointiin perustuvan suunnitelman mukaisesti Mittari tavoite Vakuuspäätösten laatuindeksi 1,01 1,26 0,95 1,05 toteuma - Valmismatkaliikevalvonnan rekisteröintihakemukset käsitellään tehokkaasti Mittari Käsittelyaika (pv) ,7 Valmismatkaliikerekisterin tilanne vuoden lopussa Rekisteröityneitä yrityksiä Näistä välittäjiä Vakuuden asettaneita Uusia rekisteröintejä Rekisteristä poistettuja Vakuuksien yhteismäärä 192 milj. euroa 196 milj. euroa 226 milj. euroa Analyysi ja johtopäätökset Vuoden 2011 aikana valmismatkaliikkeiden toiminnassa jatkuivat jo aikaisempina vuosina alkaneet muutokset. Matkatoimistojen määrä jatkoi lievää kasvua niin, että välitystoimintaa harjoittavien matkatoimistojen määrä väheni suhteessa matkanjärjestäjätoimintaan. Vakuuden määrä nousi edellisvuodesta huomattavasti, mikä osoitti, ettei vuoden 2011 taloudellinen taantuma kohdistunut valmismatkamyyntiin huomioitavasti. Vuonna 2011 tapahtui kuusi valmismatkaliikkeen konkurssia tai maksukyvyttömyystilannetta, joissa kaikissa matkustajien saatavat olivat 100-prosenttisesti turvattuja. Vuoden 2011 syksyllä Alma Tour Oy ajautui konkurssiin. Kyseessä on Töölön Matkatoimisto Oy:n jälkeen suurin konkurssi matkatoimistoalalla yli kymmeneen vuoteen. Alma Tour Oy:n konkurssissa on noin 450 korvaushakemusta, jotka käsitellään vuoden 2012 kevääseen mennessä.

15 15 Kuluttajaviraston ohjauksella tuetaan alue- ja paikallishallinnon (aluehallintovirastojen kuluttajatehtävät, maistraattien kuluttajaneuvonta sekä talous- ja velkaneuvonta kunnissa) tehtävien tehokasta toteutumista Mittari KUVin järjestämän koulutuksen asiakastyytyväisyys (1-5) Analyysi ja johtopäätökset 4,1 4,0 >3,5 4,0 Koulutuksiin osallistujien tyytyväisyys on aiempien vuosien tasolla ja pysynyt hyvänä. Kuluttajanneuvonnan teemapäivien aihe valitaan neuvojien toiveiden mukaan ja muidenkin koulutusten sisältö suunnitellaan vastaamaan osallistujien toiveita. Palveludirektiivi: lupaviranomaisten rajat ylittävä yhteistyö, varoitusjärjestelmän toiminta, keskitetyn asiointipisteen tiedontuottajaverkosto ja vastaanottajien neuvonta ovat tehokkaasti koordinoituja Mittari KUVin järjestämän koulutuksen ja opastuksen asiakastyytyväisyys (1-5) Analyysi ja johtopäätökset - - >3,0 4,0 Palveludirektiivin toimeenpano on vielä käynnissä. Vuodelle asetetut tavoitteet on saavutettu hyvin, osittain jopa ylitetty. Keskitetyn asiointipisteen uudistus eteni odotettua vauhdikkaammin. Kuluttajavirasto sai koottua sen suunnitteluun ja toteuttamiseen aktiivisen ja kehittämismyönteisen viranomaisverkoston, joka jatkaa työskentelyä myös tulevaisuudessa. IMI-tietojärjestelmään lisättiin Suomen rekisterihakemisto. Kuluttajaviraston TEMin kanssa järjestämät kaksi ajankohtaisseminaaria on koettu tarpeellisiksi. Kuluttajan aseman turvaaminen ETA-alueen rajat ylittävässä kaupassa opastamalla kuluttajia ja tarjoamalla tukea yksittäisissä riita-asioissa Mittari Komission suoritusarviointi Kuluttajavirastossa toimivan Euroopan kuluttajakeskuksen tuloksellisuudesta Analyysi ja johtopäätökset Komission arviointi valmistuu kesäkuussa above avg erinomainen hyvä - Viraston palvelukyky pyritään pitämään vakaana toimintatapojen kehittämisen avulla sekä parantammalla prosesseja uuden tietojärjestelmähankkeen avulla Mittari CAF -itsearviointi - - tehdään tehty Kuluttajahallinnon yhteinen tietopankki hankkeen eteneminen - - Kilpailutus tehty ja testaus aloitettu Kilpailutus on siirretty alkuvuoteen 2012

16 16 Analyysi ja johtopäätökset CAF -itsearvioinnin toteuttaminen siirtyi vuoden 2012 puolelle ja se toteutettiin tammikuussa. Aikataulua siirrettiin, koska itsearviointi oli tarkoituksen mukaista toteuttaa vasta uuden ylijohtajan valinnan jälkeen. CAF -itsearviointi toteutettiin ilman pisteytystä eli arvioinnissa keskityttiin vahvuuksien, parannusta vaativien alueiden sekä konkreettisten kehittämiskohteiden määrittämiseen. Toimintaa arvioitiin seuraavilla osa-alueilla: johtajuus, strategiat ja toiminnan suunnittelu, henkilöstö, kumppanuudet ja resurssit sekä prosessit. Tuloksia arvioitiin puolestaan seuraavilla alueilla: asiakas- ja kansalaistulokset, henkilöstötulokset, yhteiskunnalliset tulokset sekä keskeiset suorituskykytulokset. Kuluttajahallinnon yhteisen tietopankin kilpailutuksen toteutusaikataulu on viivästynyt, koska Valtion puheratkaisun kilpailutuksen (Hansel) valitukset ovat vaikuttaneet TEMin Contact Center -toiminnon toteuttamiseen. Kuluttajahallinnon yhteinen tietopankki -hankkeessa ei voida edetä kilpailutusvaiheeseen, ennen kuin TEMin CC-alustan ratkaisut ovat varmasti tiedossa. Hankittavan sovelluksen käyttöönottoon on valmistauduttu ajantasaistamalla Kuluttajaviraston teknistä ympäristöä. Lisäksi on edetty asioissa, jotka eivät ole sidoksissa hankintaan (tietosisältö, prosessit, rautalanka- ja mock up -versiot sekä niistä saatava palaute, parempi raportointi olemassa olevista tietoaineistoista). Tulossopimuksen tavoite 2011 Toteuma 2011 Virastossa huomioidaan Energiatehokkuussuunnitelma laaditaan vuoden 2012 aikana. valtioneuvoston periaatepäätöksen velvoite energiatehokkuussuunnitelman laadinnasta siten, että energiatehokkuussuunnitelma on valmis vuoden 2012 kuluessa. Toimenpidesuunnitelma tietoturvaasetuksen mukaisen perusturvatason Suunnitelma tietoturvallisuuden perustason saavuttamiseksi Tietoturvallisuuden vuosikello laadittiin touko-kesäkuussa saavuttamiseksi laaditaan 6/2011 laadittiin kesäkuussa Suunnitelma perustuu IT-arvioinnista ja mennessä. Tietoturvallisuuden organisaation itse tekemästä arvioinnista saatuihin tietoihin vuosikello v1.0 laaditaan 6/2011 mahdollisista tietoturvapuutteista. mennessä. Vuoden 2011 viimeisellä neljänneksellä keskityttiin viraston tietojärjestelmien (kuluttajaneuvonnan tietojärjestelmä ja valmismatkarekisterin tietojärjestelmä) tietoturva-auditointiin ja Virasto valmistautuu vuoden 2011 aikana uuden hankehallintajärjestelmän käyttöönottoon ja osallistuu perustettavan projektiverkoston työskentelyyn. Virasto kartoittaa mahdollisuudet tehostaa toimintaansa valtioneuvoston toimintamenojen säästöä koskevan periaatepäätöksen mukaisesti. Virasto jatkaa toimenpiteitä tasa-arvon valtavirtaistamisen toteuttamiseksi löydettyjen ongelmien korjaamiseen. Virasto osallistui Kuluttajahallinnon yhteinen tietopankki hankkeen kanssa TEMin yhteisen hankehallintajärjestelmän pilotointiin. Kuluttajavirastossa toteutettiin vuoden 2011 aikana säästöohjelma, joka perustui osittain valtioneuvoston periaatepäätökseen 2/2010 ja osittain omaehtoiseen säästöohjelmaan. Osaksi säästöohjelman seurauksena viraston toimintamenojen bruttomenoissa saavutettiin euron säästöt edelliseen vuoteen verrattuna. Viraston viestinnässä puhutaan neutraalisti kuluttajista. Segmentointia voi olla akselilla alaikäisettäysivaltaiset sopijakumppanit tai vahvat-heikot kuluttajaryhmät. Sukupuoliroolit nousevat esiin ainoastaan tiedotettaessa mainonnan hyvään tapaan liittyvistä asioista. Kuluttaja-lehti välttää tietoisesti sukupuolistereotypioita sekä jutuissa että kuvituksessa.

17 Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen Tulostavoitehankkeet 2011 Toimenpiteet 2011 Jaksamisen tukeminen ja ryhmien Vuonna 2011 toteutettiin ryhmärajat ylittäviä hankkeita, joiden välisen yhteistyön kehittäminen tavoitteena oli lisätä ryhmien välistä yhteistyötä ja synergiaa. Virastossa on käytössä varhaisen reagoimisen malli. Henkilölle tarjotaan mahdollisuus kulttuuriseteleihin ja työnantaja tukee ja työnantaja tukee hierojalla käyntiä. Henkilöstön käytössä on virastorakennuksen kuntosali ja liikuntatila. Esimiestyön kehittämiseen panostetaan järjestämällä koko talon esimiestyöpajoja. Esimiestyöpajoilla pyritään edistämään yhteisten toimintamallien käyttöönottoa. Ryhmien välistä yhteistyötä tuetaan mm. järjestämällä viraston yhteisiä tapahtumia ja retkiä. Hallinnonalan yhteiset tunnusluvut Henkilötyövuosien kehitys henkilötyövuodet 89,6 74,1 72,5 71,3 josta maksullisen toiminnan osuus ja 8,9 8,9 8,2 yhteisrahoitteisen toiminnan osuus (Euroopan Kuluttajakeskus) 3,5 3,5 3,7 Henkilöstön hyvinvointi paranee sairauspoissaolot/htv 11,4 9,3 < 11,0 8,4 lyhytaikaiset (1-3 pv) sairauspoissaolotapaukset työtyytyväisyysindeksi (1-5) (naiset/miehet) 3,7/3,4 3,5/3,5 3,7/3,7 3,43/3,65 Organisaation osaaminen kasvaa koulutuspäivät/htv 3,7 2,4 5 3,3 pätevyysinvestoinnit, euroa/htv Organisaation työnantajakuva on houkutteleva lähtövaihtuvuus, % 3,2 1,4 < 4,5 2,7 työhakemukset/avoin työpaikka > Henkilöstön määrä ja rakenne vuoden lopussa Henkilöstön määrä Henkilötyövuodet 93,3 89,8 89,6 74,1 71,3 Vakinaisessa palvelusuhteessa Määräaikaisessa palvelusuhteessa Osa-aikaeläkkeellä Naisia Keski-ikä 44,2 45,7 45, ,7 55-vuotiaita tai vanhempia Työterveyshuollon kustannukset Euroa/htv Yhteensä, euroa Työhyvinvoinnin tukeminen Eri henkilöstöhankkeet, euroa Työpaikkaruokailun tuki, euroa

18 18 Työtyytyväisyyskysely, VMBaro Valtio 2011 Johtaminen 3,40 3,64 3,63 3,41 3,42 3,39 Työn sisältö ja haasteellisuus 3,68 3,90 3,98 3,85 3,82 3,66 Palkkaus 2,89 3,07 3,08 2,92 2,91 2,82 Kehittymisen tuki 3,35 3,52 3,42 3,33 3,16 3,19 Työilmapiiri ja yhteistyö 3,72 3,93 3,98 3,86 3,83 3,71 Työolot 3,56 3,72 3,73 3,73 3,83 3,56 Tiedon kulku 3,10 3,41 3,49 3,36 3,17 3,10 Työnantajakuva 3,24 3,48 3,60 3,49 3,44 3,22 Keskimäärin (työtyytyväisyyden 3,37 3,60 3,64 3,51 3,48 3,36 indeksiluku) Kuluttajaviraston lisäkysymykset 3,23 3,55 3,62 3,46 3,43 - Indeksiarvot: 1= huono, 2=välttävä, 3=tyydyttävä, 4=hyvä, 5=erittäin hyvä Analyysi ja johtopäätökset Kuluttajavirasto on toteuttanut sille tuottavuusohjelmassa asetettujen 15,4 henkilötyövuoden vähennykset vuosien välillä ja viraston henkilöstömäärä on pienentynyt noin 95 henkilöstä 70 henkilöön. Tämä ei ole ollut parasta maaperää kehittää henkilöstön työtyytyväisyyttä, joka on yksi tuloksellisen toiminnan mahdollistajista pidemmällä aikajänteellä. Työtyytyväisyyskyselyn 2011 tulokset ovat samalla tasolla kuin edellisenä vuonna. Merkittävin muutos tapahtui kehittämisen tuki -alueella, jonka tulos heikentyi. Eniten heikentyivät työpaikkakoulutusmahdollisuuksiin ja muihin osaamisen kehittämistoimenpiteisiin liittyvät tulokset. Työilmapiiri, työn sisältö ja haasteellisuus sekä työolot saivat erittäin hyvät tulokset kyselyssä. Sairauspoissaolojen kokonaismäärä ja niiden suhteellinen osuus laskivat edelleen. Kokonaismäärän lasku johtui pitkäaikaisten sairauspoissaolojen määrän laskusta. Lyhytaikaisten sairauspoissaolojen absoluuttinen määrä väheni, mutta suhteellinen osuus säilyi ennallaan. Koulutuspäivätavoitteesta jäätiin selvästi, vaikka edelliseen vuoteen verrattuna oli tapahtunut lisäystä. Viraston henkilöstön koulutusbudjetti oli mitoitettu 5 koulutuspäivää/henkilötyövuosi -tavoitteen mukaisesti. Koulutuspalveluiden ostoon jäi käyttämättä noin budjetoiduista (noin euroa) varoista. Yhtenä selittävänä tekijänä lyhytaikaisten sairauspoissaolotapausten määrälle sekä koulutuspäivätavoitteesta jäämiselle voidaan pitää tuottavuusohjelman mukaisten henkilötyövuosivähennysten toteuttamista. Vähennykset on toteutettu luonnollisella poistumalla ja vuoden 2007 jälkeen yhdenkään eläkkeellä jääneen tilalle ei ole tehty ulkopuolista rekrytointia. Tämä on nostanut henkilöstön keski-ikää ja lisännyt henkilöiden työmäärää. Voi olla, että kiireen tunne on lisääntynyt ja koulutuksiin ei yksinkertaisesti ehditä osallistumaan.

19 Tilinpäätösanalyysi Rahoituksen rakenne Kuluttajaviraston vuoden 2011 kokonaisrahoitus oli noin 6,27 miljoonaa euroa, kun otetaan huomioon talousarvion yhteydessä myönnetyt määrärahat, edellisiltä vuosilta siirtyneet määrärahat sekä maksullisen että yhteisrahoitteisen toiminnan tulorahoitus. Vuoden 2011 rahoituksesta 79,7 prosenttia ( euroa) oli Valtion talousarvion kautta kohdennettuja vuoden 2011 määrärahoja, joita olivat Kuluttajaviraston toimintamenot ( euroa), työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha ( euroa) sekä talous- ja velkaneuvonnan koulutukseen varattu määräraha ( euroa). Edellisiltä vuosilta siirtyneiden määrärahojen osuus oli 4,5 % kokonaisrahoituksesta. Siirtomäärärahoista euroa oli toimintamenoja ja euroa talous- ja velkaneuvonnan koulutukseen varattua määrärahaa. Tulorahoitus ( euroa) muodosti 15,8 prosenttia kokonaisrahoituksesta. Tulorahoituksesta yli puolet saatiin Kuluttaja-lehden myyntituloista (n euroa). Loput olivat valmismatkaliikkeiden valvontamaksuja ( euroa), yhteisrahoitteisen hankkeen komission rahoitusosuutta sekä komission virkamatkustamisen kulukorvauksia. Rahoitusrakenteessa ei tapahtunut suuria muutoksia edelliseen vuoteen verrattuna Talousarvion toteutuminen Kuluttajaviraston toimintamenot (nettobud, S2v) Vuonna 2011 Kuluttajavirastolle myönnettiin toimintamenomäärärahaa yhteensä euroa, jossa oli euroa vähennystä edelliseen vuoteen verrattuna. Määrärahan mitoituksessa oli otettu huomioon tuottavuustoimien (-4,4 htv), palkkauksen tarkistusten ja kelamaksujen kertaluonteisen poiston palautus. Vuonna 2011 toimintamenojen nettokäyttö oli euroa, joka oli 3,4 % ja euroa vähemmän kuin vuoden 2011 toimintamenomäärärahat. Tämän vuoksi siirtomäärärahat kasvoivat kyseisen määrän verran. Vuoden 2011 tavoitteena oli pysäyttää toimintamenomäärärahojen siirtyvien erien pieneneminen. Tässä mielessä säästötavoitteet saavutettiin ja jopa ylitettiin. Vuoden aikana Kuluttajavirastossa toteutettiin säästöohjelma, jonka tavoitteena oli saavuttaa euron säästöt vuonna Tavoitteina olivat euron säästöt toimitilavuokrissa, euron säästöt palkkamenoissa, euron säästöt virkamatkamenoissa, euron säästöt tarjoiluissa, euron säästöt sisäisissä suunnittelukokousten järjestämisessä, euron säästöt lehdissä ja kirjoissa sekä euron kohdentamattoman säästöt. Säästöohjelma toteutui seuraavasti: Toimitilavuokrissa saavutettiin noin euron säästöt, palkkamenoissa noin euron säästöt, virkamatkamenoissa euron säästöt, tarjoiluissa euron säästöt, muissa tilavuokrissa euron säästöt, kirjoissa ja lehdissä euron säästöt sekä muita toimintamenosäästöjä yhteensä euroa, jotka koostuivat investoinneista sekä palveluiden ostoista. Kaiken kaikkiaan toimintamenojen bruttomenot pienenivät euroa edelliseen vuoteen verrattuna. Vuoden 2011 aikana Kuluttajaviraston rahoituksellinen asema parantui ja on nyt tyydyttävällä tasolla.

20 20 Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha (momentti , S2v) Kuluttajaviraston vetämä kuluttajahallinnon yhteinen tietopankki -hanke (Kuti) on yksi työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan tuottavuushanke. Vuodelle 2011 hankkeelle myönnettiin tuottavuusmäärärahaa euroa, josta Kuluttajavirasto käytti euroa. Käyttämättä jäänyt osuus palautettiin vuoden lopussa ministeriöön. Kuluttajaviraston muut hallinnoimat määrärahat (siirtotalouden kulut) Korvaus talous- ja velkaneuvonnan järjestämisestä (momentti , S2v) Vuonna 2011 määrärahaa käytettiin noin euroa. Talous- ja velkaneuvonnan palveluiden tuottamiseen momentilta maksettiin palveluntuottajille euroa ja Kuluttajavirasto käytti momentilta yhteensä euroa. Valtionavustus kuluttajajärjestöille (momentti , kiinteä määräraha) Momentin määrärahat kasvoivat edelliseen vuoteen verrattuna eurolla ja olivat vuosien 2008 ja 2009 tasolla. Vuoden aikana momentin määrärahat jaettiin järjestöille 100 %:sti. Lopullisesti järjestöjen 2011 valtionavustukset vahvistetaan, kun Kuluttajavirasto saa järjestöiltä valtionavustusten käyttöselvitykset ja vuoden 2011 tilinpäätökset. Valtionavustukset jaettiin seuraavasti: Järjestö euroa Kuluttajaliitto - Konsumentförbundet ry Työtehoseura ry Yhteensä

KULUTTAJAVIRASTON TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2011

KULUTTAJAVIRASTON TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2011 KULUTTAJAVIRASTON TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE KUV/1071/21/ 01. Kuluttajaviraston toimintamenot (siirtomäärärahat 2 v) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 4 789 000 euroa. Määrärahaa saa käyttää Kuluttaja-lehden

Lisätiedot

Sopimus. Kuluttajaviraston ja työ- ja elinkeinoministeriön välinen tulossopimus vuodelle 2011

Sopimus. Kuluttajaviraston ja työ- ja elinkeinoministeriön välinen tulossopimus vuodelle 2011 Sopimus 04.11. TEM/2557/00.03.01.02/ Kuluttajaviraston ja työ- ja elinkeinoministeriön välinen tulossopimus vuodelle 1. Yleistä 1.1. Visio ja toiminta-ajatus Kuluttajavirastossa on aloitettu toukokuussa

Lisätiedot

KULUTTAJAVIRASTON TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2012

KULUTTAJAVIRASTON TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2012 KULUTTAJAVIRASTON TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2012 KUV/1543/21/2011 01. Kuluttajaviraston toimintamenot (siirtomäärärahat 2 v) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 4 838 000 euroa. Määrärahaa saa käyttää

Lisätiedot

Sopimus. Kuluttajaviraston ja työ- ja elinkeinoministeriön välinen tulossopimus vuodelle 2012

Sopimus. Kuluttajaviraston ja työ- ja elinkeinoministeriön välinen tulossopimus vuodelle 2012 Sopimus 21.12.2011 TEM/2567/00.03.01.02/2011 Kuluttajaviraston ja työ- ja elinkeinoministeriön välinen tulossopimus vuodelle 2012 1. Yleistä 1.1. Visio ja toiminta-ajatus Kuluttajaviraston tehtävänä on

Lisätiedot

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 5 902 000 euroa. Nettobudjetoitavina tuloina otetaan huomioon myös EU:lta saatavat tulot.

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 5 902 000 euroa. Nettobudjetoitavina tuloina otetaan huomioon myös EU:lta saatavat tulot. Kuluttajaviraston talousarvioehdotus vuodelle VAIHTOEHTO 1: 01. (32.40.01) Kuluttajaviraston toimintamenot (siirtomäärärahat 2 v) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 5 902 000 euroa. Nettobudjetoitavina

Lisätiedot

Oikeuskanslerinviraston tilinpäätös 2013 Oikeuskanslerinviraston talousarvion toteutumalaskelma Osaston, momentin ja tilijaottelun numero ja nimi Tilinpäätös 2012 Talousarvio 2013 (TA + LTA:t) Tilinpäätös

Lisätiedot

Työ- ja elinkeinoministeriön ja Kuluttajaviraston välinen tulossopimus vuodelle 2009

Työ- ja elinkeinoministeriön ja Kuluttajaviraston välinen tulossopimus vuodelle 2009 Työ ja elinkeinoministeriön ja Kuluttajaviraston välinen tulossopimus vuodelle 2009 TEM 3646/040/2008 1. Yleistä 1.1. Toimintaajatus, visio ja arvot Kuluttajaviraston tehtävänä on kuluttajan aseman turvaaminen

Lisätiedot

KULUTTAJAVIRASTON TOIMINTA JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2011 2014

KULUTTAJAVIRASTON TOIMINTA JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2011 2014 KULUTTAJAVIRASTON TOIMINTA JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2011 2014 KUV/6210/01/2009 1 1. JOHDANTO Kuluttajaviraston tehtävänä on kuluttajan aseman turvaaminen ja vahvistaminen yhteiskunnassa. Kuluttajaviraston

Lisätiedot

KULUTTAJAVIRASTON TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2012-2015

KULUTTAJAVIRASTON TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2012-2015 KULUTTAJAVIRASTON TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2012-2015 KUV/8061/01/2010 1 1. JOHDANTO Kuluttajaviraston tehtävänä on kuluttajan aseman turvaaminen ja vahvistaminen yhteiskunnassa. Kuluttajaviraston

Lisätiedot

KULUTTAJAVIRASTON TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2016

KULUTTAJAVIRASTON TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2016 KULUTTAJAVIRASTON TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2016 KUV/8549/01/2011 1 (4) 1. JOHDANTO Kuluttajaviraston tehtävänä on edistää kuluttajamarkkinoiden toimivuutta. Kuluttajavirasto toimii

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

Valtiovarainministeriö. Kirjaamo. Liitteenä on Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2012.

Valtiovarainministeriö. Kirjaamo. Liitteenä on Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2012. SAATE TK-21-837-10 7.4.2011 Valtiovarainministeriö Kirjaamo Liitteenä on Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2012. Ehdotuksen liitteenä on peruslaskelma. Tilastokeskus ei esitä erillistä kehittämisvaihtoehtoa

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS 2011

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS 2011 JULKINEN VASTA BUDJETIN JULKAISEMISEN JÄLKEEN PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS PRH Dnro: 42/20/10 03. Patentti- ja rekisterihallituksen toimintamenot (siirtomääräraha 3 v) Momentille myönnetään

Lisätiedot

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 Kullo Golf Oy Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Tilisampo Oy 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

Ravintola Gumböle Oy

Ravintola Gumböle Oy Ravintola Gumböle Oy Gumbölentie 20 02770 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 2463691-9 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti Tilinpäätöksen toteutti: Gumböle Golf

Lisätiedot

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 Yleistä Karkkilan kaupungin tilikauden tulos vuodelta 2014 on 698 379,68 euroa ylijäämäinen. Tulos on 1 379 579,68 euroa talousarviota

Lisätiedot

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA Tilikausi Edellinen tilikausi Kiinteistön tuotot Vastikkeet Hoitovastikkeet 0,00 0,00 Hankeosuussuoritukset 0,00 0,00 Kulutusperusteiset vastikkeet 0,00 0,00 Erityisvastikkeet

Lisätiedot

11. Lääkelaitos ja Lääkehoidon kehittämiskeskus

11. Lääkelaitos ja Lääkehoidon kehittämiskeskus 11. Lääkelaitos ja Lääkehoidon kehittämiskeskus S e l v i t y s o s a : Lääkelaitoksen tehtävänä on ylläpitää ja edistää lääkkeiden, terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden sekä verivalmisteiden käytön

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014 TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2014 Konserni Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 128 967 121 379 Valmistus omaan käyttöön 4 869 4 273 Liiketoiminnan

Lisätiedot

KULUTTAJAVIRASTON TILINPÄÄTÖS 2010

KULUTTAJAVIRASTON TILINPÄÄTÖS 2010 KULUTTAJAVIRASTON TILINPÄÄTÖS 2010 KUV/2492/01/2011 2 1. TOIMINTAKERTOMUS 3 1.1 Johdon katsaus 3 1.2 Vaikuttavuus 4 1.2.1 Toiminnan vaikuttavuus 4 1.2.2 Siirtomenojen vaikuttavuus 7 1.3 Tuloksellisuuden

Lisätiedot

Valtiovarainministeriön määräys

Valtiovarainministeriön määräys VALTIOVARAINMINISTERIÖ Helsinki 19.1.2016 TM 1603 VM/23/00.00.00/2016 Valtiovarainministeriön määräys kirjanpitoyksikön tilinpäätöksen kaavoista ja liitteenä ilmoitettavista tiedoista Valtiovarainministeriö

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 TOIMINTAKERTOMUS Sivu 1 Yhtiö on Jyväskylän kaupungin tytäryhteisö ja kuuluu Jyväskylän kaupunkikonserniin sen alakonsernina. Yhtiön osakepääoma Jakautuu 864 osakkeeseen. Kaikilla

Lisätiedot

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 Hyvigolf Oy Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2024 asti Tilinpäätöksen toteutti: Visma Services Oy Helsinki

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2014 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 1010,4 1044,3 *Maksut liiketoiminnan kuluista -839,9-860,6 *Saadut korot 3,8

Lisätiedot

Eettisen pankkitoiminnan kehitys osuuskunta Ehta

Eettisen pankkitoiminnan kehitys osuuskunta Ehta Eettisen pankkitoiminnan kehitys osuuskunta Ehta Tasekirja 1.1.2014-31.12.2014 Osoite c/o Marika Lohi Sinikalliontie 10 02630 Espoo Y-tunnus: 252555-5 Kotipaikka: Helsinki Eettisen pankkitoiminnan kehitys

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

Opetusapteekkiharjoittelun taloustehtävät. 12.11.2013 Esittäjän nimi 1

Opetusapteekkiharjoittelun taloustehtävät. 12.11.2013 Esittäjän nimi 1 Opetusapteekkiharjoittelun taloustehtävät 12.11.2013 Esittäjän nimi 1 ESIMERKKI APTEEKIN TULOSLASKELMASTA APTEEKIN TULOSLASKELMA Liikevaihto 3 512 895 Kelan ostokertapalkkiot 34 563 Muut tuotot 27 156

Lisätiedot

RATAHALLINTOKESKUKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2006

RATAHALLINTOKESKUKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2006 186/53/06 Liikenne- ja viestintäministeriö Ratahallintokeskus 14.5.2007 RATAHALLINTOKESKUKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2006 Valtiontalouden tarkastusvirasto antaa Ratahallintokeskuksen tilintarkastuksesta

Lisätiedot

Nro RAHOITUSTARKASTUS MÄÄRÄYS/LIITE I 106.10 1(10) PL 159, 00101 Helsinki Dnro 9/400/94

Nro RAHOITUSTARKASTUS MÄÄRÄYS/LIITE I 106.10 1(10) PL 159, 00101 Helsinki Dnro 9/400/94 RAHOITUSTARKASTUS MÄÄRÄYS/LIITE I 106.10 1(10) LIITE I TULOSLASKELMAN JA TASEEN KAAVAT Vakuusrahaston tuloslaskelma laaditaan seuraavan kaavan mukaisesti: TULOSLASKELMA 1.1.19xx - 31.12.19xx Varsinainen

Lisätiedot

Varsinaisen toiminnan tuotto- / kulujäämä -1 951 104,22-1 758 750,67. Tuotot Jäsenmaksut 39 140,00 37 720,00. Kulut Varainhankinnan kulut 516,19 0,00

Varsinaisen toiminnan tuotto- / kulujäämä -1 951 104,22-1 758 750,67. Tuotot Jäsenmaksut 39 140,00 37 720,00. Kulut Varainhankinnan kulut 516,19 0,00 SUOMEN LUTERILAINEN EVANKELIUMIYHDISTYS RY TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 Testamentit 140 489,00 275 845,49 Srk:n talousarviomäärärahat 1 203 139,49 1 351 418,02 Vapaaehtoinen

Lisätiedot

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT 1. LIIKEVAIHTO M 2014 % 2013 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 220,6 42,2 217,0 41,5 Teollisuuspalvelut 72,8 13,9 70,7 13,5 Kiinteistöpalvelut 229,1 43,9 235,4 45,0 Yhteensä 522,5 100,0 523,1

Lisätiedot

Valtiovarainministeriö Kirjaamo. VM/13/02.02.01.01/2009, ohje 5.2.2009. Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2010

Valtiovarainministeriö Kirjaamo. VM/13/02.02.01.01/2009, ohje 5.2.2009. Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2010 1(5) Pvm Datum 342009 Dnro Dnr TK-21-893-08 Vastaanottaja Mottagare Valtiovarainministeriö Kirjaamo Viite Ref Asia Ärende VM/13/02020101/2009, ohje 522009 Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2010

Lisätiedot

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 2 Kangasalan Lämpö Oy Tyrnimarjankuja 3 36220 Kangasala Kotipaikka Kangasala Y-tunnus 0510578-4 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2006 SISÄLLYS SIVU Tuloslaskelma

Lisätiedot

KULUTTAJAVIRASTON TILINPÄÄTÖS 2009

KULUTTAJAVIRASTON TILINPÄÄTÖS 2009 KULUTTAJAVIRASTON TILINPÄÄTÖS 2009 KUV/1971/01/2010 2 1. JOHDON KATSAUS 3 2. TULOKSELLISUUDEN KUVAUS 4 2.1 Toiminnan vaikuttavuus 4 2.2 Toiminnallinen tehokkuus 5 2.2.1 Tuoteturvallisuus 5 2.2.2 Kuluttajaoikeus

Lisätiedot

KULUTTAJAVALITUSLAUTAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2002

KULUTTAJAVALITUSLAUTAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2002 KULUTTAJAVALITUSLAUTAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2002 1. Toimintakatsaus 1.1. Perustehtävät ja toiminnan kuvaus, toiminta-ajatus Kuluttajavalituslautakunta antaa kirjallisia ratkaisusuosituksia kuluttajien

Lisätiedot

Kognitiivisen psykoterapian yhdistys ry TASEKIRJA 1.1.2012-31.12.2012

Kognitiivisen psykoterapian yhdistys ry TASEKIRJA 1.1.2012-31.12.2012 TASEKIRJA 1.1.2012-31.12.2012 31.12.2012 Kognitiivisen psykoterapian yhdistys ry SISÄLLYSLUETTELO Tase 3-4 Tuloslaskelma 5 Liitetiedot 6 Liitetiedot 7-8 Käytetyt kirjanpitokirjat 9 Tililuettelo 10-11 Allekirjoitukset

Lisätiedot

Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. TASEKIRJA

Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. TASEKIRJA TASEKIRJA Tilikausi: 01.01.2010-31.12.2010 Tämä tilinpäätös on allekirjoitettava ja säilytettävä paperilla 31.12.2020 asti. Laatija: Nurmi Susanna Sivu 2(11) Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2010-31.12.2010

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy Y-tunnus: 0582075-3 Kotipaikka: Joensuu Säilytä 31.12.2024 asti Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 139/53/01 30.5.2001 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 139/53/01 30.5.2001 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 139/53/01 30.5.2001 Liikenne- ja viestintäministeriö LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt

Lisätiedot

VIESTINTÄVIRASTON PUOLIVUOTISRAPORTTI 2012

VIESTINTÄVIRASTON PUOLIVUOTISRAPORTTI 2012 Puolivuotisraportointi 1(6) ( tavoitteiden : = saavutetaan, = ehkä, = ei saavuteta) VIESTINTÄVIRASTON PUOLIVUOTISRAPORTTI 1. Tulostavoitteet: 1.1 Viestinnän peruspalvelut Viestintäverkot ja -palvelut toimivat

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 1 000 euroa 1.1. - 31.12.2006 1.1. - 31.12.2005 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 266 897 260 025 Rakennusmateriaaliryhmä

Lisätiedot

Talousarvioehdotus vuodelle 2009

Talousarvioehdotus vuodelle 2009 Matkailun edistämiskeskus Talousarvioehdotus vuodelle 32. TEMin hallinnonala 30. Yrityspolitiikka 02. Matkailun edistämiskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2v) SISÄLLYSLUETTELO SIVU 1. TULOKSELLISUUSKUVAUS...

Lisätiedot

70. Viestintävirasto

70. Viestintävirasto 70. Viestintävirasto S e l v i t y s o s a : Viestintäviraston toiminnan tavoitteena ovat monipuoliset, toimivat ja turvalliset viestintäyhteydet kaikille Suomessa. Viraston vuoden painopisteitä ovat tietoturvallinen

Lisätiedot

Joensuun Ravirata Oy. Taseki rja 31.12.2014

Joensuun Ravirata Oy. Taseki rja 31.12.2014 JOENSUUN RAVIRATA OY Joensuun Ravirata Oy Taseki rja 31.12.2014 Y-tunnus 0365190-9 Ravirata Joensuu Joensuun Ravirata Oy Tasekirja 31.12.2014 Sisällysluettelo: 1(8) Tuloslask&ma sivu 2 Tase sivu 3-4 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

31.12.2012 26.3.2013. Mrd 12 kuukauden liukuva summa ja lineaarinen trendi. 12 kuukauden liukuva summa. Mrd 12 kuukauden liukuva summa

31.12.2012 26.3.2013. Mrd 12 kuukauden liukuva summa ja lineaarinen trendi. 12 kuukauden liukuva summa. Mrd 12 kuukauden liukuva summa 31.12.2012 Talousarviotalouden tulot ja menot Talousarviotalouden yli-/alijäämä 55 50 Mrd 12 kuukauden liukuva summa Tulot Menot Mrd 12 kuukauden liukuva summa ja lineaarinen trendi 5 0 45-5 40-10 35-15

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

LIITETIETOJEN ILMOITTAMINEN

LIITETIETOJEN ILMOITTAMINEN 1 (5) LIITETIETOJEN ILMOITTAMINEN Liitetietoina on esitettävä: Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot Liitetietoihin on sisällytettävä yhteenliittymän tilinpäätöksen laadintaperiaatteiden kuvaus,

Lisätiedot

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13)

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 Sivu1 (13) Demoyritys Oy Oikotie 8 00200 HELSINKI Y-tunnus: 0000000-0 Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 . 2 Sisällysluettelo Sivu Hallituksen toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 4 Tase (vastaavaa)

Lisätiedot

ULKOPOLIITTINEN INSTITUUTTI

ULKOPOLIITTINEN INSTITUUTTI ULKOPOLIITTINEN INSTITUUTTI Tilinpäätös ja toimintakertomus 2015 1 2 3 4 5 Julkaisutuottavuus* Muutos 2013 2014 2015 2014-2015 Upin julkaisusarjan julkaisut / htv (tutkijat) 2,45 2,18 2,18-0,1 % Tieteelliset

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS Efore Oyj vuosikertomus 2008 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 2008 10 544 2007 6 693 Muut EU-maat 25 996 18 241 USA 1 229 194 Muut maat 6 775 8 386 Yhteensä

Lisätiedot

Liite 1 TULOSLASKELMA

Liite 1 TULOSLASKELMA N:o 1268 3467 Liite 1 TULOSLASKELMA Vakuutustekninen laskelma Maksutulo Lakisääteisten eläkkeiden kannatusmaksut Muiden eläkkeiden kannatusmaksut Vakuutustoiminnan luovuttamiset Sijoitustoiminnan tuotot

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008 TASEKIRJA 31.12.2008 Sisällys sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista 5 Tositelajit ja säilyttämistapa 5 Tilinpäätöksen allekirjoitus 6 Tilikartta 7 Tasekirja

Lisätiedot

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y.

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. 1 / 15 TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. Y-tunnus: 01.01.2012-31.12.2012 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2022 asti 2 / 15 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2012-31.12.2012 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

Sisältö. Tuloslaskelma... 1. Tase... 2. Tilinpäätöksen liitetiedot... 3. Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7. Kirjanpitokirjat ja tositelajit...

Sisältö. Tuloslaskelma... 1. Tase... 2. Tilinpäätöksen liitetiedot... 3. Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7. Kirjanpitokirjat ja tositelajit... Tilinpäätös 2009 Sisältö Tuloslaskelma... 1 Tase... 2 Tilinpäätöksen liitetiedot... 3 Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7 Kirjanpitokirjat ja tositelajit... 8 Tilintarkastuskertomus... 9 TULOSLASKELMA

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS 2010

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS 2010 JULKINEN VASTA BUDJETIN JULKAI- SEMISEN JÄLKEEN PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS PRH Dnro: 55/20/09 03. Patentti- ja rekisterihallituksen toimintamenot (siirtomääräraha 3 v) Momentille

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2014 [tilintarkastamaton]

Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2014 [tilintarkastamaton] Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2014 [tilintarkastamaton] Monipuolisempia rahoituspalveluita Toisen vuosineljänneksen liikevaihto+korkotuotot nousivat 24.6% edellisvuodesta ja olivat EUR 5.1m (EUR 4.1m /20)

Lisätiedot

40. Kuluttaja- ja kilpailupolitiikka

40. Kuluttaja- ja kilpailupolitiikka 40. Kuluttaja- ja kilpailupolitiikka S e l v i t y s o s a : Kuluttaja- ja kilpailupolitiikan päämääränä on hyvin toimivat markkinat, joilla kansalaisten asema on turvallinen. Toimivat markkinat kannustavat

Lisätiedot

SALON RAUTA OY. Yritys valmistaa metallisia portaita ja portteja sekä ruostumattomasta teräksestä mm. postilaatikoita.

SALON RAUTA OY. Yritys valmistaa metallisia portaita ja portteja sekä ruostumattomasta teräksestä mm. postilaatikoita. SALON RAUTA OY Salon Rauta Oy:n perustivat 1.9.1998 Antti ja Timo Salo. Antti Salo toimii yrityksessä toimitusjohtajana sekä talousjohtajana ja Timo Salo hallituksen puheenjohtajana sekä myyntijohtajana.

Lisätiedot

SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2. Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003

SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2. Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003 Julkaistu: 2003-04-24 07:01:11 CEST Solteq Oyj - neljännesvuosikatsaus SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2 Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003 Konsernin

Lisätiedot

YH Asteri yhdistys YH14

YH Asteri yhdistys YH14 TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

NUORISOTUTKIMUSSEURA RY T A S E K I R J A 1.1. - 31.12.2011

NUORISOTUTKIMUSSEURA RY T A S E K I R J A 1.1. - 31.12.2011 Nuorisotutkimusseura Ry Asemapäällikönkatu 1 00520 Helsinki Y-tunnus 0835106-7 NUORISOTUTKIMUSSEURA RY T A S E K I R J A 1.1. - 31.12.2011 Säilytettävä 31.12.2021 asti Nuorisotutkimusseura Ry Asemapäällikönkatu

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätös,

Emoyhtiön tilinpäätös, 106 FORTUM TILINPÄÄTÖS 2011 Emoyhtiön tilinpäätös, FAS Tuloslaskelma Liite 2011 2010 Liikevaihto 2 77 67 Muut tuotot 3 36 12 Henkilöstökulut 4 36 35 Poistot ja arvonalentumiset 7 8 9 Muut kulut 67 55 Liikevoitto/-tappio

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 6 693 9 897 Muut EU-maat 18 241 20 948 USA 194 9 800 Muut maat 8 386 10 290 Yhteensä 33 515 50 935 Liiketoiminnan muut tuotot

Lisätiedot

TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2010

TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2010 TURVATEKNIIKAN KESKUS TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE Johtokunta hyväksynyt 9.3.. Korjattu VN:n kehyksen mukaiseksi 6.4.. 32.20. 03. Turvatekniikan keskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 106/53/2002 7.5.2002 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2001

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 106/53/2002 7.5.2002 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2001 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 106/53/2002 7.5.2002 Opetusministeriö Jyväskylän yliopisto JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2001 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt

Lisätiedot

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1.

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1. TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2005-30.11.2005 Konsernin kehitys Turkistuottajat-konsernin tilikauden ensimmäinen neljännes on kulupainotteista joulukuussa käynnistyvän myyntikauden valmistelua.

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY 2010 2010 1 Sisältö Sisältö.................................... 2 Hallituksen toimintakertomus.................... 3 Tuloslaskelma...............................

Lisätiedot

Oletus. Kuluva vuosi - LIIKEVAIHTO Edellinen vuosi - LIIKEVAIHTO

Oletus. Kuluva vuosi - LIIKEVAIHTO Edellinen vuosi - LIIKEVAIHTO Oletus 1, 8, 6, 4, 2,, Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Kuluva vuosi - LIIKEVAIHTO Edellinen vuosi - LIIKEVAIHTO 913 KUM TOT. 912 KUM TOT. Ero ed. vuoteen 1212 KUM TOT. Ennuste ed. vuoden

Lisätiedot

Pelastusjohtaja Jari Sainio

Pelastusjohtaja Jari Sainio TILINPÄÄTÖS 2010 Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta VARSINAIS-SUOMEN ALUEPELASTUSLAUTAKUNTA Tilivelvollinen viranhaltija: Pelastusjohtaja Jari Sainio STRATEGINEN KEHYS Toiminta-ajatus: Visio: Laadukkaat

Lisätiedot

Tasekirja. Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys 1.1.-31.12.2011

Tasekirja. Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys 1.1.-31.12.2011 Tasekirja Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys 1.1.-31.12.2011 2 Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys Tase 2011 Vastaavaa Pysyvät vastaavat Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto 327,37 452,01

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9. Julkaistu: 2003-11-12 08:00:20 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.

Lisätiedot

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talous ja strategiaryhmä 7.1.2009 I 1 Talouden seuranta ja raportointi 7.1.2009 I 2 Tuloslaskelma Kunnassa tuloslaskelman tehtävä on osoittaa, riittääkö tuottoina

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

Amcham Finland/Suomalais-Amerikkalainen Kauppakamariyhdistys Suomessa ry

Amcham Finland/Suomalais-Amerikkalainen Kauppakamariyhdistys Suomessa ry Kauppakamariyhdistys Suomessa ry TASEKIRJA 31.12.2014 Eteläranta 6 a 8 00130 Helsinki Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 1985788-0 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2014-31.12.2014 Sivu No Toimintakertomus 1.1-1

Lisätiedot

Talentum. Osavuosikatsaus Q1/2013 25.4.2013

Talentum. Osavuosikatsaus Q1/2013 25.4.2013 Talentum Osavuosikatsaus Q1/2013 Sisältö 1. Talentumin Q1/2013 2. Taloudellinen katsaus 3. Näkymät 1. Talentumin Q1/2013 Talentumin Q1/2013 Mediamainonnan määrä Talentumin medioissa laski 20,2 % mutta

Lisätiedot

TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42

TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42 1 TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42 Liiketoiminnan muut tuotot 13 728,31 13 839,90 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2015 1 6/2014 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 17 218 10 676 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 5 205 1 916 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta 30,2 % 17,9 % 19,0

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11) TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

Tilikartta: Muu yritystoiminta Martti-järjestelmä 2006

Tilikartta: Muu yritystoiminta Martti-järjestelmä 2006 1***** VASTAAVAA 1***** 10**** KÄYTTÖOMAISUUS 1***** 101*** AINEETTOMAT HYÖDYKKEET 10**** 1010** PERUSTAMISMENOT 101*** VA120 1010 Perustamismenot 1010** D 1011 Perustamismenojen aktivointi 1011 D 22 30

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset ja rakennelmat 1120 Koneet ja kalusto Sijoitukset 1200

Lisätiedot

TULOSLASKELMAN RAKENNE

TULOSLASKELMAN RAKENNE TULOSLASKELMAN RAKENNE Liiketoiminnan tuotot Toiminnan kulut Liikevoitto VÄHENNETÄÄN Liikevaihdon ansaintaan liittyvät kulut Rahoituserät Satunnaiset erät Tilinpäätösjärjestelyt Tilikauden voitto Verot

Lisätiedot

10.4.2012 E/77/223/2012. Geologian tutkimuskeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2013

10.4.2012 E/77/223/2012. Geologian tutkimuskeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2013 E/77/223/2012 Geologian tutkimuskeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2013 LIITEMUISTIO 1 32.20.01 Geologian tutkimuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 2011 2012 2013 toteutuma arvio arvio Henkilöstökulut

Lisätiedot

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelman laatiminen

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelman laatiminen Valtiokonttori Määräys 1 (8) 20.11.2014 Dnro VK/1078/00.01/2014 Kirjanpitoyksiköt Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelman laatiminen Valtion talousarviosta annetun asetuksen 55 :n 1 momentin

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

... tllrti1. VALITILINPAATOS. Liikennevirta. Y-tunnus: 2588986-2 04.12.2013-31.1.2014. tasekirja on sailvtettava 31.12.2024 asti.

... tllrti1. VALITILINPAATOS. Liikennevirta. Y-tunnus: 2588986-2 04.12.2013-31.1.2014. tasekirja on sailvtettava 31.12.2024 asti. ...... VALITILINPAATOS Liikennevirta Oy Y-tunnus: 04.12.2013-31.1.2014 Tama tasekirja on sailvtettava 31.12.2024 asti tllrti1. Valitilinpaatos tilikaudelta 04.12.2013 - Sisallysluettelo Tase 3 Tuloslaskelma

Lisätiedot

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN Pörssille 11.8.2009 annetussa tiedotteessa oli toisen neljänneksen osakekohtainen

Lisätiedot

Gumböle Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4

Gumböle Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4 Gumböle Golf Oy PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Gumböle Golf ry 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.10.2000 KLO 9.00

LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.10.2000 KLO 9.00 LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.10.2000 KLO 9.00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.8.2000 Lännen Tehtaiden tammi-elokuun liikevaihto kasvoi 28 prosenttia ja oli 1 018,1 miljoonaa markkaa (1999: 797,1 Mmk). Tulos

Lisätiedot

Kauppa- ja teollisuusministeriön ja Patentti- ja rekisterihallituksen välinen tulossopimus vuodelle 2006

Kauppa- ja teollisuusministeriön ja Patentti- ja rekisterihallituksen välinen tulossopimus vuodelle 2006 Kauppa- ja teollisuusministeriön ja Patentti- ja rekisterihallituksen välinen tulossopimus vuodelle 2006 1. Yleistä Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) toimii kauppa- ja teollisuusministeriön (KTM) hallinnonalalla

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 37/53/03 10.6.2003 OPETUSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2002

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 37/53/03 10.6.2003 OPETUSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2002 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 37/53/03 9.4A 10.6.2003 Opetusministeriö OPETUSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2002 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt antaa opetusministeriön

Lisätiedot

TILIVIRASTON TILINPÄÄTÖSERITTELYT

TILIVIRASTON TILINPÄÄTÖSERITTELYT TILIVIRASTON TILINPÄÄTÖSERITTELYT 31.12.2001 Tilinpäätöserittelyt -malli SISÄLLYSLUETTELO sivu Tase-erittelyt 1 Poistosuunnitelmat ja niiden muutokset Erittely talousarviotilille tai siirretyn määrärahan

Lisätiedot

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2009. Toimintakertomus. Tilinpäätös

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2009. Toimintakertomus. Tilinpäätös Y-tunnus 2009335-5 Tilinpäätös Toimintakertomus TASEKIRJA 31.12.2009 VESIOSUUSKUNTA UHKOILA VESIOSUUSKUNTA UHKOILA TOIMINTAKERTOMUS Sisällysluettelo: Toimintakertomus 1-2 Vesiosuuskunta Uhkoilan perustamiskokous

Lisätiedot

LIITTYJÄT 0,93 % VOLYYMIT m 3 /a TASE-ENNUSTE MAKSUT alv 0 % 2,0 % 2012 TULOSLASKELMAENNUSTE

LIITTYJÄT 0,93 % VOLYYMIT m 3 /a TASE-ENNUSTE MAKSUT alv 0 % 2,0 % 2012 TULOSLASKELMAENNUSTE Askolan vesihuoltolaitos LIITTYJÄT,93 % Väkiluku as 4 988 Vesijohdon liittymis-% % 65 % Vesijohtoon liittyneet as 3 242 Viemärin liittymis-% % 34 % Viemäriin liittyneet as 1 696 VOLYYMIT m 3 /a Veden pumppaus

Lisätiedot