Y-PÄIVÄ Vuokralaisen kutsumattomat ja kutsutut vieraat

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Y-PÄIVÄ 14.11.2013 Vuokralaisen kutsumattomat ja kutsutut vieraat"

Transkriptio

1 Y-PÄIVÄ Vuokralaisen kutsumattomat ja kutsutut vieraat Varatuomari Aki Rosén Asianajotoimisto Kuhanen, Asikainen & Kanerva Oy

2 Kysymyksenasettelu Kuka on vastuussa vuokralaisena, kenestä vuokralainen vastaa vieraana? Vuokralaisen vahingonkorvausvastuu vierailijan aiheuttamasta vahingosta Oikeus vuokrasopimuksen purkamiseen vierailijan toimien perusteella

3 Kuka on vuokralainen? Kuka vieras?

4 Kuka on vuokralainen? Kuka on vuokrasopimukseen merkitty vuokralaiseksi

5 Vuokrakohteen luovuttaminen Asuinhuoneiston luovuttaminen toisen käytettäväksi (AHVL 17 ) Vuokralainen saa käyttää asuinhuoneistoa omana tai yhteisenä asuntona puolisonsa ja perheeseen kuuluvien lasten kanssa.

6 Vuokrakohteen luovuttaminen AHVL 11 : Aviopuolisot ja henkilöt, jotka elävät avioliitonomaisissa olosuhteissa, (puolisot) vastaavat yhteisvastuullisesti vuokrasopimuksesta johtuvista velvoitteista, jos he asuvat yhdessä vuokraamassaan tai toisen puolison vuokraamassa huoneistossa.

7 Vuokrakohteen luovuttaminen AHVL 11 : Myös puoliso, joka ei ole huoneistoa vuokrannut, vastaa toisen puolison muutettua huoneistosta edelleen vuokrasopimuksesta johtuvien velvollisuuksien täyttämisestä, niin kauan kuin hän asuu tässä huoneistossa.

8 Vuokrakohteen luovuttaminen Asuinhuoneiston luovuttaminen toisen käytettäväksi (AHVL 17 ) Jollei siitä aiheudu vuokranantajalle huomattavaa haittaa tai häiriötä, vuokralainen saa käyttää huoneistoa yhteisenä asuntona myös lähisukulaisensa ja puolisonsa lähisukulaisen kanssa taikka luovuttaa alivuokrauksena tai muutoin enintään puolet huoneistosta toisen käytettäväksi asumiseen.

9 Vuokrakohteen luovuttaminen Asuinhuoneiston luovuttaminen toisen käytettäväksi (AHVL 17 ) Muussa tapauksessa vuokralainen ei saa ilman vuokrasopimuksessa olevaa suostumusta tai vuokranantajan erikseen antamaa lupaa luovuttaa huoneistoa tai sen osaa toisen käytettäväksi.

10 Vuokrakohteen luovuttaminen Asuinhuoneiston luovutus väliaikaisesti toisen käytettäväksi (AHVL 18 ) Vuokralainen saa enintään 2 v luovuttaa koko asuinhuoneiston toisen käytettäväksi, jos vuokralainen työnsä, opintojensa, sairauden tai muun sellaisen syyn takia oleskelee toisella paikkakunnalla eikä vuokranantajalla ole perusteltua syytä vastustaa luovutusta (vastustus tuomioistuimessa, määräajat)

11 Vuokrakohteen luovuttaminen Kun vuokralainen on luovuttanut huoneiston kokonaan tai osittain toisen käytettäväksi, vuokralainen vastaa, jollei vuokranantajan kanssa ole toisin sovittu, edelleen vuokrasopimuksen mukaan vuokralaiselle kuuluvista velvollisuuksista sekä vahingosta, jonka huoneiston kokonaan tai osittain käytettäväkseen saanut on velvollinen korvaamaan vuokranantajalle. Huoneiston käytettäväkseen saanut vastaa vuokranantajalle sellaisesta vahingosta, jonka hän olisi velvollinen korvaamaan, jos vuokranantaja olisi vuokrannut huoneiston tai sen osan hänelle.

12 Vuokraoikeuden siirtäminen Pääsääntö (AHVL 44 ): Vuokralainen ei saa ilman vuokrasopimuksessa annettua tai vuokranantajan erikseen antamaa lupaa siirtää vuokraoikeuttaan Jos vuokranantaja ei anna vastausta kk:n kuluessa luvan pyytämisestä, vuokralaisella on oikeus irtisanoa sopimus kuukauden kuluessa siitä, kun aika vastauksen antamiseen päättyi.

13 Vuokraoikeuden siirtäminen Jos vuokralaisella on oikeus siirtää vuokraoikeutensa, vuokralainen vapautuu velvollisuuksistaan vuokralaisena siitä lukien, kun vuokralainen on ilmoittanut siirrosta vuokranantajalle. Velallisen vaihdosta koskevat yleiset opit

14 Vuokraoikeuden siirtäminen AHVL 45 : Vuokralainen saa ilman vuokranantajan lupaa siirtää vuokraoikeuden huoneistossa asuvalle puolisolleen, perheeseen kuuluvalle lapselle tai jomman kumman puolison vanhemmalle, jollei vuokranantajalla ole perusteltua syytä vastustaa vuokraoikeuden siirtoa.

15 Vuokraoikeuden siirtäminen AHVL 46 : Jos huoneiston vuokralainen kuolee, vuokrasuhde pysyy voimassa entisin ehdoin, jollei jäljempänä toisin säädetä, ja vuokralaisen kuolinpesä on vastuussa vuokraehtojen täyttämisestä. Irtisanomismahdollisuus

16 Vuokraoikeuden siirtäminen AHVL 48 : Jos aviopuolisot ovat vuokranneet tai toinen heistä on vuokrannut yhteisenä kotina käytettävän huoneiston, tuomioistuin voi määrätessään heidän yhteiselämänsä lopetettavaksi tai tuomitessaan heidät avioeroon samalla määrätä sen aviopuolison, joka enemmän on asunnon tarpeessa, jatkamaan vuokrasuhdetta ja vapauttaa toisen aviopuolison vuokrasuhteesta taikka vapauttaa molemmat aviopuolisot vuokrasuhteesta.

17 Vuokraoikeuden siirtäminen AHVL 47 : Ehto, jolla rajoitetaan vuokralaisen, huoneistossa asuvan, kuolinpesän tai sen osakkaan :n mukaista oikeutta, on mitätön.

18 YHTEENVETO Vuokrasopimukseen merkitty vuokralainen: Vastuu vuokrasopimukseen perustuen Aviopuolisot ja henkilöt, jotka elävät avioliitonomaisissa olosuhteissa, aina lupa: Yhteisvastuu Puoliso, joka ei ole huoneistoa vuokrannut: Vastaa toisen puolison muutettua huoneistosta edelleen vuokrasopimuksesta johtuvien velvollisuuksien täyttämisestä

19 YHTEENVETO Lähisukulaisen ja puolison lähisukulainen, alivuokralainen: Vuokralainen vastaa, jollei vuokranantajan kanssa ole toisin sovittu, edelleen vuokrasopimuksen mukaan vuokralaiselle kuuluvista velvollisuuksista, lisäksi huoneiston käytettäväkseen saanut vastaa

20 YHTEENVETO Vuokraoikeuden siirronsaaja: Jos vuokralaisella on oikeus siirtää vuokraoikeutensa, vuokralainen vapautuu velvollisuuksistaan vuokralaisena siitä lukien, kun vuokralainen on ilmoittanut siirrosta vuokranantajalle huoneistossa asuvalle puolisolleen, perheeseen kuuluvalle lapselle tai jomman kumman puolison vanhemmalle, jollei vuokranantajalla perusteltua syytä vastustaa vuokralaisen kuolinpesä tuomioistuimen päätös yhteiselämän lopettamisen tai avioeron yhteydessä

21 Vahingonkorvausvastuu

22 Vuokralaisen vahingonkorvausvastuu AHVL 25 : Vuokralainen on velvollinen korvaamaan vuokranantajalle myös vahingon, jonka huoneistossa vuokralaisen luvalla oleskeleva henkilö on tahallisesti taikka laiminlyönnillään tai muulla huolimattomuudellaan aiheuttanut huoneistolle. Vuokralainen ei kuitenkaan vastaa vahingosta, jonka aiheuttaa vuokranantajan toimesta taikka mm. rakennuksen omistajan lukuun tehtävän työn suorittaja.

23 Vuokralaisen vahingonkorvausvastuu Milloin vuokralaisen luvalla? Vain huoneistossa? Vain huoneistolle aiheutetut vahingot? Vain vuokranantajalle aiheutetut vahingot?

24 Vierailijan vahingonkorvausvastuu Ei sopimussuhteessa vuokranantajaan (tai taloyhtiöön) -> sopimussuhteen ulkopuolinen vastuu perustuen lähinnä VahKL:iin Jos sopimussuhde, sopimusrikkomukseen perustuva vahingonkorvausvastuu

25 Vuokrasuhteen purkaminen vierailijoiden käytöksen johdosta

26 Vuokrasuhteen purkaminen AHVL 61 : 2) jos vuokraoikeus siirretään taikka huoneisto tai sen osa muutoin luovutetaan toisen käytettäväksi vastoin AHVL:n säännöksiä; 3) jos huoneistoa käytetään muuhun tarkoitukseen tai muulla tavalla kuin vuokrasopimusta tehtäessä on edellytetty; 4) jos vuokralainen viettää tai sallii vietettävän huoneistossa häiritsevää elämää;

27 Vuokrasuhteen purkaminen AHVL 61 : 5) jos vuokralainen hoitaa huoneistoa huonosti; tai 6) jos vuokralainen huoneistossa rikkoo, mitä terveyden tai järjestyksen säilyttämiseksi on säädetty tai määrätty.

28 Itä-Suomen HO nro 140 Yhtiöllä ei katsottu olleen oikeutta purkaa vuokrasopimusta vuokralaisen syyksi luettavien häiriöiden ja rikosten perusteella, jotka olivat tapahtuneet asutun kiinteistön lähiympäristössä, mutta kuitenkin sen ulkopuolella. Vuokralainen oli tuomittu mm. kotirauhan rikkomisesta, varkaudesta, varkauden yrityksestä, näpistyksestä ja huumausaineen käyttörikoksesta, jotka olivat kaikki kohdistuneet naapurialueen asukkaisiin.

29 Itä-Suomen HO nro 140 Tapauksessa oli myös kyse kanteen yksilöinnistä. Vaikka tapauksessa vuokralaisen katsottiin olleen tietoinen siitä, että yhtiön antama yksilöimätön varoitus oli koskenut em. häiriöitä, yhtiö ei ollut yksilöinyt kannettaan ottaen huomioon mm. oikeudenkäymiskaaren 5 luvun 2 ja 19 :n säännökset. Käräjäoikeus oli perustanut yhtiön kanteen hyväksyvän ratkaisunsa seikkoihin, jotka eivät olleet tulleet ilmi varoituksesta, haastehakemuksesta tai sitä täydentävistä lausumista. Käräjäoikeuden tuomio kumottiin.

30 Rovaniemen hovioikeus nro 31 A oli ilman hyväksyttävää syytä häirinnyt naapuriasunnossa olleiden siivoojien työrauhaa ja käynyt porraskäytävässä poistumassa olleeseen B:hen käsiksi tarttumalla tätä voimakkaasti toisesta olkapäästä kiinni siten, että irrottamiseen on tarvittu toisen henkilön apua. Käräjäoikeus katsoi, että A oli menettelyllään rikkonut, mitä terveyden tai järjestyksen säilyttämiseksi oli säädetty tai määrätty.

31 Rovaniemen hovioikeus nro 31 A:n menettely ei ollut tapahtunut hänen omassa vuokrahuoneistossaan tai vuokrasopimuksen nojalla välittömästi hänen käytettävissä olevissa yhteisissä tiloissa, vaan hänen ollessaan vierailulla toisen henkilön hallitsemassa vuokrahuoneistossa, joka sattumoisin on sijainnut saman talon eri rapussa kuin missä A itse asui. Käräjäoikeus katsoi, että vastuu tuossa huoneistossa vietettävästä elämästä ja asunnossa vierailevien käyttäytymistä huoneenvuokrasuhteen kannalta on lähtökohtaisesti ollut tuon huoneiston vuokralaisella.

32 Rovaniemen hovioikeus nro 31 Asiassa katsottiin siten jääneen näyttämättä, että A olisi AHVL:ssa tarkoitetulla tavalla viettänyt huoneistossaan häiritsevää elämää tai rikkonut huoneistossaan mitä terveyden tai järjestyksen säilyttämiseksi oli säädetty tai määrätty. Vaikka käräjäoikeus piti A:n menettelyä erittäin moitittavana, se ei ollut liittynyt välittömästi A:n omaan vuokrasuhteeseen. Käräjäoikeus ei pitänyt menettelyä kuitenkaan niin moitittavana, että asiassa olisi ollut riittävät perusteet purkaa A:n vuokrasopimus ilman ennakkovaroitusta. Hovioikeus ei muuttanut käräjäoikeuden tuomiota.

33 Turun HO nro 1140 Vuokralaisen vieraat olivat mm. uhanneet tappaa eräitä naapureita sillä seurauksella, että nämä eivät olleet uskaltaneet poistua asunnosta ennen seuraavaa aamua. Naapurit eivät myöskään uskaltaneet liikkua ja leikkiä lastensa kanssa pihalla. Vuokralaisen vieraiden oleskeluaikana asunnosta oli todistettavasti kuulunut meteliä ja kovaäänistä musiikkia myös yöaikaan. Vieraat olivat lisäksi huudelleet alentavasti eräille talon asukkaille.

34 Turun HO nro 1140 Vuokralaisen katsottiin vastaavan asunnossa ja yhteisissä tiloissa hänen luvallaan oleskelleista henkilöistä. Hovioikeus piti vuokralaisen menettelyä kokonaisuutena arvioiden erittäin moitittavana, ja kiinteistö Oy:llä katsottiin olleen oikeus purkaa vuokrasopimus ilman etukäteen annettua kirjallista varoitusta. Vrt. AHVL 61 1 mom. 4- ja 6-kohdat

35 Helsingin HO nro 760 Kaupungin vuokrataloyhtiö oli irtisanonut vuokralaisen irtisopimuksen asumishäiriöiden ja huoneiston huonon hoidon vuoksi. Kysymyksessä oli ollut pitkään jatkunut lasten ilkivalta, kasvillisuuden tuhoaminen kiinteistöltä, vesivahingon aiheuttaminen ja alakerran naapurin asumisen vaikeuttaminen heittelemällä tämän terassille tavaraa ja roskia. Vuokralainen oli työtön vuotiaan lapsen yksinhuoltaja.

36 Helsingin HO nro 760 Kaupunki oli kieltäytynyt osoittamasta perheelle uutta asuntoa. Koska vuokralainen ei ollut näyttänyt, että vastaavan toisen asunnon saaminen olisi mahdotonta tai, että irtisanominen olisi muutoinkaan johtanut 56 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettuun kohtuuttomuuteen, hovioikeus kumosi asunto-oikeuden tuomion ja hylkäsi vuokralaisen kanteen.

37 Helsingin HO nro 2978 Todistajien kertomat häiriöt olivat olleet vuokralaisen perheen lasten aiheuttamia ääniä. Vuokralaisen perheessä oli ko. aikana ollut 7 alaikäistä lasta. Asiassa ei ollut esitetty riittävää näyttöä siitä, että huoneistossa olisi kuunneltu radiota tai televisiota poikkeuksellisen kovaäänisesti tai että perheen lapset olisivat aiheuttaneet siivottomuutta. Ottaen huomioon todistajien kertomukset huoneiston hyvästä kunnosta hovioikeus katsoi, ettei asiassa ollut esitetty selvää näyttöä myöskään siitä, että vuokralaisen lapset olisivat käyttäneet huoneistossa skeittilautaa tai pelanneet pallopelejä.

38 Helsingin HO nro 2978 Vuokralaisen lasten aiheuttamat todistajien häiriöksi kokemat äänet olivat yleensä loppuneet illlalla n. klo aikaan. Viikonloppuisin ja kesällä häiriöt olivat päättyneet noin klo tienoilla. Asiassa ei ollut edes väitetty, että häiriötä olisi ollut yöllä. Edellä mainituilla perusteilla hovioikeus katsoi, ettei asiassa ollut näytetty vuokranantajan nimeämien todistajien häiriöiksi kokemien äänien syntyneen muusta kuin monilapsisen perheen normaalista elämästä. Näyttöä huoneenvuokrasopimuksen purkamiseen oikeuttaman häiritsevän elämän viettämisestä ei siten ollut esitetty. Vuokrasopimusta ei siis purettu.

39 KKO 1984 II 176 Vuokralainen oli vuokranantajan huomautuksista huolimatta sallinut alaikäisen tyttärensä soittaa huoneistossa flyygeliä 6 7 tuntia päivässä aamuisin, iltapäivisin ja iltaisin. Varsinkin iltaisin tapahtuneen soiton oli näytetty häirinneen talon muiden asukkaiden asumisrauhaa. Kun vuokralainen oli siten huoneiston käytön suhteen jättänyt noudattamatta, mitä terveellisyyden, järjestyksen ja hyvien tapojen säilymiseksi talossa vaadittiin, hän oli menettänyt vuokraoikeutensa vuoden 1961 huoneenvuokralain säännösten mukaisesti ja hänet velvoitettiin häädön uhalla muuttamaan huoneistosta.

40 Vuokralaisen vastuun lisääminen vuokrasopimuksella

41 Rajoitukset vuokrasopimuksessa AHVL 6 : Jos vuokrasopimuksen ehdon soveltaminen olisi vuokrasuhteissa noudatettavan hyvän tavan vastaista tai muutoin kohtuutonta, ehtoa voidaan sovitella tai jättää se huomioon ottamatta. Sopimusta voidaan sovitella muiltakin osin tai se voidaan määrätä raukeamaan.

42 Rajoitukset vuokrasopimuksessa AHVL 26 : Sellainen ehto on mitätön, jolla rajoitetaan vuokralaiselle kuuluvaa oikeutta saada huoneisto hallintaansa, käyttää huoneistoa, luovuttaa se tai osa siitä toisen käytettäväksi, taikka jolla vuokralaisen tai sen, jolle vuokralainen on luovuttanut huoneiston tai sen osan käytettäväksi, vastuu huoneistossa asumiseen käytettäväksi sovituille tiloille aiheutuneesta vahingosta sovitaan ankarammaksi kuin AHVL:n 2 luvussa säädetään.

43 Luentoaineiston esimerkit ovat yksinkertaistettuja. Aineisto ei sellaisenaan sovellu oikeudelliseksi ratkaisuohjeeksi. KIITOS! Lisätietoja: Asianajotoimisto Kuhanen, Asikainen & Kanerva Oy Varatuomari Aki Rosén Eteläranta 12, 7. krs Helsinki

Pariskunta Opiskelijaporukka Isompi ryhmä Päävuokralainen ja alivuokralainen Auttava asiantuntija - kannattavuuden puolestapuhuja

Pariskunta Opiskelijaporukka Isompi ryhmä Päävuokralainen ja alivuokralainen Auttava asiantuntija - kannattavuuden puolestapuhuja Vuokranantajan opas kimppakämpän vuokraamiseen Pariskunta Opiskelijaporukka Isompi ryhmä Päävuokralainen ja alivuokralainen Auttava asiantuntija - kannattavuuden puolestapuhuja Sisältö Pariskunta vuokralaisena

Lisätiedot

Suomen Kuluttajaliitto VUOKRAOPAS. Neuvoja vuokralaiselle ja vuokranantajalle

Suomen Kuluttajaliitto VUOKRAOPAS. Neuvoja vuokralaiselle ja vuokranantajalle Suomen Kuluttajaliitto VUOKRAOPAS Neuvoja vuokralaiselle ja vuokranantajalle Sisällys Ennen vuokrasopimuksen tekemistä... 3 Huoneiston ja avainten luovutus... 7 Huoneiston käyttö vuokra-aikana... 8 Asuinhuoneiston

Lisätiedot

Kuluttajaliitto - Konsumentförbundet ry VUOKRAOPAS. Neuvoja vuokralaiselle ja vuokranantajalle

Kuluttajaliitto - Konsumentförbundet ry VUOKRAOPAS. Neuvoja vuokralaiselle ja vuokranantajalle Kuluttajaliitto - Konsumentförbundet ry VUOKRAOPAS Neuvoja vuokralaiselle ja vuokranantajalle Sisällys Ennen vuokrasopimuksen tekemistä... 3 Huoneiston ja avainten luovutus... 7 Huoneiston käyttö vuokra-aikana...

Lisätiedot

NÄIN TEET ASUNNON VUOKRASOPIMUKSEN MARINA FURUHJELM - VIRPI HIENONEN - MIA KORO-KANERVA - ANU KÄRKKÄINEN - RIITTA SALO

NÄIN TEET ASUNNON VUOKRASOPIMUKSEN MARINA FURUHJELM - VIRPI HIENONEN - MIA KORO-KANERVA - ANU KÄRKKÄINEN - RIITTA SALO NÄIN TEET ASUNNON VUOKRASOPIMUKSEN MARINA FURUHJELM - VIRPI HIENONEN - MIA KORO-KANERVA - ANU KÄRKKÄINEN - RIITTA SALO Sisällysluettelo 1. Alkusanat s. 5 2. Yleistä vuokrasopimuksen ehdoista s. 6 3. Asunnon

Lisätiedot

VUOKRAVÄLITTÄJÄKOE SYKSY 2007 VASTAUS 1

VUOKRAVÄLITTÄJÄKOE SYKSY 2007 VASTAUS 1 VASTAUS 1 a) Vuokra määräytyy sen mukaan mikä siitä on sovittu; AHVL 27. Vaikka leskirouva Anni A on asunut kauan samassa vuokra-asunnossa ilman että vuokraa olisi kertaakaan korotettu, noudatetaan vuokrasopimuksessa

Lisätiedot

Hal 104 Valtioneuvoston asetus osakehuoneistojen pinta-alan mittaustavasta ja isännöitsijäntodistuksesta

Hal 104 Valtioneuvoston asetus osakehuoneistojen pinta-alan mittaustavasta ja isännöitsijäntodistuksesta Hal 104 Valtioneuvoston asetus osakehuoneistojen pinta-alan mittaustavasta ja isännöitsijäntodistuksesta 12.5.2010/365 1 Pinta-alan laskeminen. Rakennusalalla yleisesti hyväksyttynä huoneiston pinta-alan

Lisätiedot

Asunto Oy Eemelin Hovin yhtiökokous päätti 6.4.2005 yhtiökokouksessaan kieltää tupakanpolton asuntojen oleskeluparvekkeilla.

Asunto Oy Eemelin Hovin yhtiökokous päätti 6.4.2005 yhtiökokouksessaan kieltää tupakanpolton asuntojen oleskeluparvekkeilla. KKO:2008:7 Asunto-osakeyhtiö - Yhtiökokouksen päätöksen moite Diaarinumero: S2007/13 Esittelypäivä: 27.11.2007 Taltionumero: 19 Antopäivä: 21.1.2008 Asunto-osakeyhtiön yhtiökokouksen yksinkertaisella äänten

Lisätiedot

KIINTEISTÖSIJOITTAMINEN RAHOITUS- JA SOPIMUS- NÄKÖKULMASTA

KIINTEISTÖSIJOITTAMINEN RAHOITUS- JA SOPIMUS- NÄKÖKULMASTA SUOMEN ASIANAJAJALIITTO XLVI ASIANAJAJAPÄIVÄT Hotelli Kalastajatorppa Helsinki 10.1.2014 Ari Saarnilehto professori Turun yliopisto KIINTEISTÖSIJOITTAMINEN RAHOITUS- JA SOPIMUS- NÄKÖKULMASTA 2 1. Johdannoksi

Lisätiedot

Näytesivut. 27 Vuokran maksamisen ajankohta ja kesto. 27.1 Rahana suoritettavan vuokran maksuaika

Näytesivut. 27 Vuokran maksamisen ajankohta ja kesto. 27.1 Rahana suoritettavan vuokran maksuaika 4 VUOKraN MAKSAMINEN 27 Vuokran maksamisen ajankohta ja kesto Rahana suoritettava vuokra on maksettava viimeistään toisena päivänä vuokranmaksukauden alusta lukien, jollei maksuajasta ole toisin sovittu.

Lisätiedot

Menettelytapaohjeet asuntojen tupakansavuongelmia käsiteltäessä

Menettelytapaohjeet asuntojen tupakansavuongelmia käsiteltäessä Menettelytapaohjeet asuntojen tupakansavuongelmia käsiteltäessä 1. Johdanto Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskus on tupakkalakia valvovana sekä tupakkalain ja terveydensuojelulain mukaista

Lisätiedot

Nuorten asunnottomuuden ennaltaehkäisyhanke (2012 2015) TOSITARINOITA ASUMISESTA. pohdittavaksi nuorten kanssa

Nuorten asunnottomuuden ennaltaehkäisyhanke (2012 2015) TOSITARINOITA ASUMISESTA. pohdittavaksi nuorten kanssa TOSITARINOITA ASUMISESTA pohdittavaksi nuorten kanssa Nuorten asunnottomuuden ennaltaehkäisyhanke 2012 2015 Koonneet Inka Talvitie ja Niina Kaksonen Alkuasuntojen isännöitsijän Satu Sainion avustuksella

Lisätiedot

Kuluttajaliitto - Konsumentförbundet ry Vuokraopas Neuvoja vuokralaiselle ja vuokranantajalle selkosuomeksi

Kuluttajaliitto - Konsumentförbundet ry Vuokraopas Neuvoja vuokralaiselle ja vuokranantajalle selkosuomeksi Kuluttajaliitto - Konsumentförbundet ry Vuokraopas Neuvoja vuokralaiselle ja vuokranantajalle selkosuomeksi Sisällys Johdanto... 1 Ennen vuokrasopimuksen tekemistä... 3 Asunnon ja avainten luovutus...

Lisätiedot

Maanvuokralain tarkistaminen

Maanvuokralain tarkistaminen 66/2010 Maanvuokralain tarkistaminen Lausuntotiivistelmä 66/2010 Maanvuokralain tarkistaminen Lausuntotiivistelmä Oikeusministeriö, Helsinki 2010 31.8.2010 Julkaisun nimi Tekijä Oikeusministeriön julkaisu

Lisätiedot

Asunto-osakeyhtiölaki

Asunto-osakeyhtiölaki Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: Asunto-osakeyhtiölaki Annettu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 2009 I OSA YLEISET PERIAATTEET, OSAKKEET JA YHTIÖVASTIKE 1 luku Lain soveltamisala ja asunto-osakeyhtiön

Lisätiedot

OIKEUSPOLIITTISEN TUTKIMUSLAITOKSEN JULKAISUJA 213. ASUNTOHÄÄDÖT 2000-LUVUN SUOMESSA Ulosoton rekisteritietoja ja vuokrasuhteen osapuolten kokemuksia

OIKEUSPOLIITTISEN TUTKIMUSLAITOKSEN JULKAISUJA 213. ASUNTOHÄÄDÖT 2000-LUVUN SUOMESSA Ulosoton rekisteritietoja ja vuokrasuhteen osapuolten kokemuksia OIKEUSPOLIITTISEN TUTKIMUSLAITOKSEN JULKAISUJA 213 Christa Salovaara-Karstu & Vesa Muttilainen ASUNTOHÄÄDÖT 2000-LUVUN SUOMESSA Ulosoton rekisteritietoja ja vuokrasuhteen osapuolten kokemuksia ENGLISH

Lisätiedot

Korkein oikeus - KKO:2015:31

Korkein oikeus - KKO:2015:31 Sivu 1/9 Korkein oikeus Etusivu» Ennakkopäätökset» Ennakkopäätökset» KKO:2015:31 KKO:2015:31 Holhoustoimi - Edunvalvojan vapauttaminen - Edunvalvontapalveluiden järjestäminen Diaarinumero: S2014/167 Taltionumero:

Lisätiedot

2. Vuokralainen Joensuun kaupunki Yhteyshenkilö: Anne Kosonen, talousjohtaja Y-tunnus 0242746-2 Torikatu 18 80100 JOENSUU

2. Vuokralainen Joensuun kaupunki Yhteyshenkilö: Anne Kosonen, talousjohtaja Y-tunnus 0242746-2 Torikatu 18 80100 JOENSUU 1(8) VUOKRASOPIMUS 1. Vuokranantaja AVAIN Palvelukodit Oy Yhteyshenkilö: Perttu Liukku, toimitusjohtaja Y-tunnus 2422023-5 Lautatarhankatu 8 B 00580 HELSINKI 2. Vuokralainen Joensuun kaupunki Yhteyshenkilö:

Lisätiedot

1. Vuokranantaja Kiinteistö Oy Rauhanlähde I Y-tunnus 2155839-6 c/o HF-Asunnot Oy PL 2, 00017 Fennia

1. Vuokranantaja Kiinteistö Oy Rauhanlähde I Y-tunnus 2155839-6 c/o HF-Asunnot Oy PL 2, 00017 Fennia V U O K R A S O P I M U S 1(7) 1. Vuokranantaja Kiinteistö Oy Rauhanlähde I Y-tunnus 2155839-6 c/o HF-Asunnot Oy PL 2, 00017 Fennia Yhteyshenkilö: Marja Kokko Puh. 010 503 6953 marja.kokko@fennia.fi 2.

Lisätiedot

Elisa Oyj Sivu 1 / 7. OPERAATTORITUOTTEIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT v1.2. 2 Sopimuksen syntyminen. 1 Yleistä

Elisa Oyj Sivu 1 / 7. OPERAATTORITUOTTEIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT v1.2. 2 Sopimuksen syntyminen. 1 Yleistä Sivu 1 / 7 OPERAATTORITUOTTEIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT v1.2 1 Yleistä Näitä ehtoja sovelletaan, kun Teleyritys tekee Elisa Oyj:n tai tämän kanssa samaan konserniin kuuluvan yhtiön (myöhemmin yhdessä tai

Lisätiedot

Yhteyshenkilö: Tommi Santanen tommi.santanen@titanium.fi GSM 050 3803886

Yhteyshenkilö: Tommi Santanen tommi.santanen@titanium.fi GSM 050 3803886 1(6) VUOKRASOPIMUS 1. Vuokranantaja Erikoissijoitusrahasto Titanium Hoivakiinteistö Y-tunnus: 2543730-5 c/o Titanium Rahastoyhtiö Oy Aleksanterinkatu 46 C 00100 HELSINKI Yhteyshenkilö: Tommi Santanen tommi.santanen@titanium.fi

Lisätiedot

ASUMISOIKEUS SOPIMUKSENA JA KÄYTÄNNÖSSÄ. Case TA-Asumisoikeus Oy

ASUMISOIKEUS SOPIMUKSENA JA KÄYTÄNNÖSSÄ. Case TA-Asumisoikeus Oy ASUMISOIKEUS SOPIMUKSENA JA KÄYTÄNNÖSSÄ Case TA-Asumisoikeus Oy Sarianna Heiska Opinnäytetyö Tammikuu 2012 Liiketalouden koulutusohjelma Oikeudellisen asiantuntijuuden suuntautumisvaihtoehto Tampereen

Lisätiedot

1. Vuokranantaja Kiinteistö Oy Onnenlähde Y-tunnus 2155834-5 Televisiokatu 1 00240 Helsinki

1. Vuokranantaja Kiinteistö Oy Onnenlähde Y-tunnus 2155834-5 Televisiokatu 1 00240 Helsinki 1(6) V U O K R A S O P I M U S 1. Vuokranantaja Kiinteistö Oy Onnenlähde Y-tunnus 2155834-5 Televisiokatu 1 00240 Helsinki Yhteyshenkilö: Marja Kokko Puh. 050 576 7511 2. Vuokralainen Parikkalan kunta

Lisätiedot

Arava- ja korkotukivuokraasuntojen

Arava- ja korkotukivuokraasuntojen Arava- ja korkotukivuokraasuntojen asukasvalintaopas ASUMINEN Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus 1 Tämä versio on päivitetty 25.4.2008. Tekstin viereen on merkitty vihreällä pystyviivalla muuttunut

Lisätiedot

Liikehuoneiston vuokrasopimus 1/11

Liikehuoneiston vuokrasopimus 1/11 Liikehuoneiston vuokrasopimus 1/11 Allekirjoittaneet sopijapuolet ovat tänään solmineet kauppakeskuksessa sijaitsevista liiketiloista tämän vuokrasopimuksen. Tavoitteena on mahdollistaa kauppakeskuksen

Lisätiedot

Hallintaanottomenettelystä säädetään asunto-osakeyhtiölain 8 luvussa, ja sitä voidaan soveltaa automaattisesti kaikissa asunto-osakeyhtiöissä.

Hallintaanottomenettelystä säädetään asunto-osakeyhtiölain 8 luvussa, ja sitä voidaan soveltaa automaattisesti kaikissa asunto-osakeyhtiöissä. 3 Huoneiston hallintaanotto 3.1 Hallintaanotto lyhyesti Huoneiston hallintaanotolla tarkoitetaan sitä, että taloyhtiö ottaa osakkaan huoneiston hallintaansa määräajaksi osakkaan tai esimerkiksi tämän vuokralaisen

Lisätiedot

1.2. Tutkimuskohde, tavoitteet ja rajaukset

1.2. Tutkimuskohde, tavoitteet ja rajaukset 1. JOHDANTO 1.1. Taustaa Asunnon hankinta on usein suurin kauppa, mitä koko ihmiselämän aikana tehdään. Asuntokaupalla on kaupan osapuolille suuri taloudellinen merkitys. Koska kyse on isosta asiasta ja

Lisätiedot

Ovien aukaisupalvelu Oven aukaisupalvelun voi saada vain isännöitsijätoimiston asukasluetteloon merkitty henkilö. Aukaisupalvelusta peritään

Ovien aukaisupalvelu Oven aukaisupalvelun voi saada vain isännöitsijätoimiston asukasluetteloon merkitty henkilö. Aukaisupalvelusta peritään HATTULA-KIINTEISTÖT OY 1 (15) ASUMISOPAS Tämä asumisopas jaetaan jokaiseen huoneistoon ja taloon muuttaville uusille asukkaille. Asumisoppaan tarkoituksena on tutustuttaa Sinut Hattulan kunnan vuokratalojen

Lisätiedot

Opas arava- ja korkotukivuokra-asuntojen asukasvalintoihin 12.2.2014

Opas arava- ja korkotukivuokra-asuntojen asukasvalintoihin 12.2.2014 Opas arava- ja korkotukivuokra-asuntojen asukasvalintoihin 12.2.2014 Sisällys ALUKSI... 4 1 VALTION TUKEMIEN VUOKRA-ASUNTOJEN ERITYISPIIRTEITÄ... 5 1.1 Asukasvalinta... 5 1.2 Vuokranmääritys... 6 1.3 Luovutukset...

Lisätiedot

TYÖPAIKALLA NÄHTÄVÄNÄ OLTAVA LAINSÄÄDÄNTÖ 2004

TYÖPAIKALLA NÄHTÄVÄNÄ OLTAVA LAINSÄÄDÄNTÖ 2004 Toimittaneet Harri Hietala Keijo Kaivanto TYÖPAIKALLA NÄHTÄVÄNÄ OLTAVA LAINSÄÄDÄNTÖ 2004 JA YHTEISTOIMINTALAKI TALENTUM Helsinki 2004 Talentum Media Oy sekä Harri Hietala ja Keijo Kaivanto ISBN 952-14-0778-6

Lisätiedot

Energiateollisuus ry:n suosittelemat SÄHKÖNMYYNTIEHDOT SME 2010

Energiateollisuus ry:n suosittelemat SÄHKÖNMYYNTIEHDOT SME 2010 Energiateollisuus ry:n suosittelemat SÄHKÖNMYYNTIEHDOT SME 2010 Sisällys: A. Yleistä, myyntisopimuksen tekeminen, sähkönmyynnin edellytykset ja aloittaminen, suhde verkkopalveluun, vastuukysymyksiä B.

Lisätiedot