Kokemäen kaupungin hallintosääntö

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kokemäen kaupungin hallintosääntö"

Transkriptio

1 Kokemäen kaupungin hallintosääntö alkaen 1/38 Voimaantulo Kokemäen kaupungin hallintosääntö Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto LUKU Yleiset määräykset 2. LUKU Organisaatio 3. LUKU Toimielinten yleiset tehtävät ja ratkaisuvalta 4. LUKU Viranhaltijoiden yleiset tehtävät ja ratkaisuvalta 5. LUKU Johtaminen 6. LUKU Kokousmenettely 7. LUKU Muut määräykset 8. LUKU Kaupunginhallitus, kaupunginjohtaja ja hallinto-osasto 9. LUKU Henkilöstötoimivalta 10. LUKU Hankintatoimivalta 11. LUKU Perusturvalautakunta ja perusturvaosasto 12. LUKU Kasvatus- ja opetuslautakunta, vapaa-aikalautakunta ja sivistysosasto 13. LUKU Ympäristölautakunta, tekninen lautakunta ja yhdyskuntaosasto

2 Kokemäen kaupungin hallintosääntö alkaen 2/38 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kaupungin johtosäännöt Hallintosäännössä määrätään Kokemäen kaupungin hallinnosta, organisaatiosta, päätöksenteosta ja kokousmenettelystä. Hallintosäännön ohella kaupungin toimintaa ohjataan seuraavilla johtosäännöillä, joihin nähden hallintosääntöä sovelletaan toissijaisena: - valtuuston työjärjestys - luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussääntö - tarkastussääntö - sisäisen valvonnan yleisohje 2 LUKU ORGANISAATIO 2 Luottamushenkilöorganisaatio Kaupungin luottamushenkilöorganisaation muodostavat seuraavat toimielimet: Kaupunginvaltuusto Kaupunginvaltuuston jäsenmäärä on 27. Kaupunginvaltuuston tehtävät määräytyvät kuntalain 13 :n mukaan. Tarkastuslautakunta Lautakuntaan valitaan viisi jäsentä. Tarkastuslautakunnan tehtävänä on hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestäminen. Keskusvaalilautakunta Keskusvaalilautakuntaan valitaan viisi jäsentä. Keskusvaalilautakunnan, vaalilautakuntien ja vaalitoimikunnan tehtävänä on valtiollisten ja kunnallisten vaalien toimittamiseen liittyvien tehtävien hoitaminen. Kaupunginhallitus Kaupunginhallitukseen valitaan yhdeksän jäsentä. Kaupunginhallituksen yleiset tehtävät määräytyvät kuntalain 23 :n mukaan. Sen lisäksi kaupunginhallituksen tehtävänä on johtaa kaupungin hallintoa ja taloudenhoitoa, huolehtia kaupungin yleisestä kehittämisestä, johtaa ja valvoa kaupunkisuunnittelua sekä hoitaa kaupungin omaisuutta siltä osin kuin tehtävä ei lain tai johtosääntöjen mukaan kuulu muulle viranomaiselle. Lisäksi kaupunginhallituksen tehtävänä on aluekehittäminen, joukkoliikenne, elinkeinokehitys, elinkeinomarkkinointi ja maaseutuelinkeinoviranomaisen tehtävien hoitaminen. Kaupunginhallituksen henkilöstöjaosto Kaupunginhallituksen henkilöstöjaostoon valitaan viisi jäsentä. Kaupunginhallituksen henkilöstöjaoston tehtävänä on henkilöstöpolitiikan ohjaaminen, henkilöstöhallinnon, henkilöstön kehittämisen ja koulutuksen ohjaaminen, palkka-asioita koskeva päätöksenteko sekä yleisten henkilöstöasioiden hoitaminen.

3 Kokemäen kaupungin hallintosääntö alkaen 3/38 Perusturvalautakunta Lautakuntaan valitaan yhdeksän jäsentä. Lautakunnan tehtävänä on tuottaa, hankkia tai järjestää tarvittavat sosiaalityön palvelut, vanhusten palvelut, vammaispalvelut, kotipalvelut, perusterveydenhuollon palvelut sekä erikoissairaanhoidon palvelut. Kasvatus- ja opetuslautakunta Lautakuntaan valitaan yhdeksän jäsentä. Lautakunnan tehtävänä on tuottaa, hankkia tai järjestää varhaiskasvatuksen, esiopetuksen, perusopetuksen, lukiokoulutuksen ja vapaan sivistystyön palvelut. Lisäksi lautakunnan tehtävänä on muuhun koulutus-, varhaiskasvatus- ja opetustoimintaan liittyvien tehtävien hoitaminen ja järjestäminen. Vapaa-aikalautakunta Lautakuntaan valitaan seitsemän jäsentä. Lautakunnan tehtävänä on kaupungin kirjastopalvelujen, nuorisopalvelujen, liikuntapalvelujen, museopalvelujen ja kulttuuripalvelujen hoitaminen ja järjestäminen. Tekninen lautakunta Lautakuntaan valitaan yhdeksän jäsentä. Lautakunnan tehtävänä on kaavoituksen ja maankäytön, kaupungin rakennusten ylläpidon, teiden ja katujen kunnossapidon, pihojen ja alueiden hoidon, ulkoilu- ja viheralueiden hoidon, maa- ja metsäalueiden hoidon, ravitsemis- ja puhtaanapitopalvelujen, yhdyskuntatekniikan suunnittelun, rakentamisen ja ylläpidon, jätehuollon muiden kuin viranomaistehtävien siltä osin kuin niitä ei ole annettu ulkopuolisen tahon tehtäväksi sekä tielautakunnan tehtävien hoitaminen. Lisäksi lautakunta huolehtii niistä kunnalle kuuluvista väestönsuojelu- ja pelastustoimen tehtävistä, joita ei sopimuksella ole siirretty Satakunnan pelastuslaitokselle Teknisen lautakunnan tiejaosto Teknisen lautakunnan tiejaostoon valitaan viisi jäsentä. Tiejaoston tehtävänä on hoitaa tielautakunnalle kuuluvia sekä laissa yksityisistä teistä tielautakunnalle määrättyjä tehtäviä. Ympäristölautakunta Lautakuntaan valitaan yhdeksän jäsentä. Lautakunnan tehtävänä on kunnan tehtäväksi säädettyjen monimuotoisen ja terveellisen elinympäristön turvaamisen ja kehittämisen sekä ympäristösuojelun, rakennusvalvonnan ja ympäristöterveydenhuollon palvelujen järjestäminen. Edellä mainitun lisäksi kaupunginhallitus voi asettaa lakisääteisiä, sopimuksiin perustuvia tai muita toimikuntia ja neuvostoja edistämään kaupungin tehtävien hoitamista. Lautakuntien puheenjohtajien tulee olla kaupunginvaltuutettuja. Kaupunginhallituksen henkilöstöjaoston jäsenten tulee olla kaupunginhallituksen jäseniä tai varajäseniä. Tässä pykälässä mainittujen toimielinten toimikausi on valtuustokausi. 3 Henkilöstöorganisaatio Kaupungin virasto-organisaatiota johtaa kaupunginhallituksen alaisena kaupunginjohtaja. Kaupungin virasto-organisaatio jakautuu seuraaviin osastoihin: 1. Hallinto-osasto 2. Perusturvaosasto

4 Kokemäen kaupungin hallintosääntö alkaen 4/38 3. Sivistysosasto 4. Yhdyskuntaosasto Tämän lisäksi virasto-organisaatioon kuuluu erillinen päätöksenteon tuen ja henkilöstöhallinnon tulosyksikkö. Osastoa johtaa osastopäällikkö, jonka kaupunginhallitus nimeää tehtäväänsä. Osastojen välisestä työnjaosta ja työvoiman käytöstä päättää kaupunginjohtaja. Osaston sisäisestä työnjaosta ja työvoiman käytöstä päättää osastopäällikkö. Osastot voivat jakautua tulosalueisiin ja tulosyksiköihin. Tulosalueiden jakautumisesta tulosyksiköihin päättää ao. osastopäällikkö Hallinto-osasto Osasto kuuluu kaupunginhallituksen alaisuuteen. Hallinto-osaston tehtävänä on taloushallinnon peruspalvelujen, kirjanpidon, osto- ja myyntilaskujen käsittelyn, kassanhoidon, palkanlaskennan, talous- ja strategiasuunnittelun, arkistotoimen ja konsernivalvonnan palvelujen järjestäminen. Osasto vastaa myös maaseutuasioista, keskitettyjen tietohallinnon palvelujen järjestämisestä sekä tarkastuslautakunnan valmistelutehtävistä. Osasto jakautuu seuraaviin tulosalueisiin: 1) Tukipalveluiden tulosalue, jota johtaa talousjohtaja Perusturvaosasto Osasto kuuluu perusturvalautakunnan alaisuuteen. Perusturvaosaston tehtävänä on sosiaalityön palvelujen, vanhusten palvelujen, vammaispalvelujen, kotipalvelujen, perusterveydenhuollon palvelujen sekä erikoissairaanhoidon palvelujen järjestäminen. Osasto vastaa myös perusturvalautakunnan valmistelu- ja toimeenpanotehtävistä. Osasto jakautuu seuraaviin tulosalueisiin: 1) Sosiaalityön tulosalue, jota johtaa sosiaalipalvelupäällikkö; 2) Kotipalveluiden tulosalue, jota johtaa avopalvelupäällikkö; 3) Vanhuspalveluiden tulosalue, jota johtaa vanhuspalvelupäällikkö; 4) Vammaispalveluiden tulosalue, jota johtaa erityispalvelupäällikkö; 5) Perusterveydenhuollon tulosalue, jota johtaa perusturvajohtaja; 6) Erikoissairaanhoidon tulosalue, jota johtaa perusturvajohtaja. Tämän lisäksi osastopäällikön alaisuudessa toimivat perusturvatoimiston ja edunvalvonnan tulosyksiköt Sivistysosasto Osasto kuuluu kasvatus- ja opetuslautakunnan sekä vapaa-aikalautakunnan alaisuuteen. Sivistysosaston tehtävänä on varhaiskasvatuksen, esiopetuksen, perusopetuksen, lukiokoulutuksen ja vapaan sivistystyön palvelujen sekä muuhun koulutus-, varhaiskasvatus- ja opetustoimintaan liittyvien tehtävien hoitaminen ja järjestäminen. Osaston tehtävänä on myös kirjastopalvelujen, nuorisopalvelujen, liikuntapalvelujen, museopalvelujen ja kulttuuripalvelujen hoitaminen ja järjestäminen. Osasto vastaa myös kasvatus- ja opetuslautakunnan sekä vapaaaikalautakunnan valmistelu- ja toimeenpanotehtävistä. Osasto jakautuu seuraaviin tulosalueisiin:

5 Kokemäen kaupungin hallintosääntö alkaen 5/38 1) Varhaiskasvatuksen tulosalue, jota johtaa varhaiskasvatuspäällikkö; 2) Perusopetuksen tulosalue, jota johtaa sivistysjohtaja; 3) 2. asteen koulutuksen tulosalue, jota johtaa sivistysjohtaja; 4) Vapaa sivistystyön tulosalue, jota johtaa sivistysjohtaja. 5) Vapaa-ajan tulosalue, jota johtaa vapaa-aikapäällikkö; Tämän lisäksi osastopäällikön alaisuudessa toimii sivistystoimiston tulosyksikkö Yhdyskuntaosasto Osasto kuuluu teknisen lautakunnan sekä ympäristölautakunnan alaisuuteen. Yhdyskuntaosaston tehtävänä on kaavoituksen ja maankäytön, kaupungin rakennusten ylläpidon, teiden ja katujen kunnossapidon, pihojen ja alueiden hoidon, ulkoilu- ja viheralueiden hoidon, maaja metsäalueiden hoidon, ravitsemis- ja puhtaanapitopalvelujen, yhdyskuntatekniikan suunnittelun, rakentamisen ja ylläpidon, väestönsuojelun ja palo- ja pelastustoimen, siltä osin, kuin niitä ei ole annettu ulkopuolisen tahon tehtäväksi, järjestäminen sekä jätehuollon viranomaistehtävien, siltä osin kuin niitä ei ole annettu ulkopuolisen tahon tehtäväksi, järjestäminen. Osaston tehtävänä on lisäksi ympäristösuojelun, rakennusvalvonnan ja ympäristöterveydenhuollon palvelujen järjestäminen. Osasto vastaa myös teknisen lautakunnan ja ympäristölautakunnan valmistelu- ja toimeenpanotehtävistä. Osasto jakautuu seuraaviin tulosalueisiin: 1. Yleisten alueiden hoidon tulosalue, jota johtaa kaupunginpuutarhuri; 2. Tilahallinnon tulosalue, jota johtaa rakennusinsinööri; 3. Kaavoituksen ja mittauksen tulosalue, jota johtaa maankäyttöinsinööri; 4. Ympäristötoimintojen tulosalue, jota johtaa maankäyttöinsinööri. Tämän lisäksi osastopäällikön alaisuudessa toimii yhdyskuntatoimiston tulosyksikkö Päätöksenteon tuen ja henkilöstöhallinnon tulosyksikkö Tulosyksikkö kuuluu kaupunginhallituksen alaisuuteen. Päätöksenteon tuen ja henkilöstöhallinnon tulosyksikön tehtävänä on keskitetyn hankintatoimen, henkilöstöhallinnon sekä palkkaus- ja palvelussuhdeasioiden, henkilöstön kehittämisen ja koulutuksen, työsuojelun, työhyvinvoinnin ja työterveyshuollon edistämisen järjestäminen. Tulosyksikkö vastaa myös kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen, kaupunginhallituksen henkilöstöjaoston, yhteistyötoimikunnan sekä keskusvaalilautakunnan valmistelu- ja toimeenpanotehtävistä sekä virasto-organisaation hallinnollisesta ja oikeudellisesta neuvonnasta ja ohjauksesta. Tulosyksikön esimiehenä toimii kaupunginsihteeri. 3 LUKU TOIMIELINTEN YLEISET TEHTÄVÄT JA RATKAISUVALTA 4 Lautakuntien yleiset tehtävät ja ratkaisuvalta Kunkin lautakunnan tehtävänä on tehtäväalueellaan sen lisäksi, mitä laissa on säädetty tai muussa johtosäännössä määrätty: 1) ohjata ja valvoa tehtäväalueensa toimintaa kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen päätösten mukaisesti. 2) vastata niiden asioiden valmistelusta, jotka kaupunginhallitus tai kaupunginvaltuusto ratkaisee.

6 Kokemäen kaupungin hallintosääntö alkaen 6/38 3) huolehtia toiminnan tulosten ja talousarvion toteutumisen seurannasta sekä toiminnan tuottavuuden ja vaikuttavuuden edistämisestä. 4) päättää palveluiden järjestämistä ja kehittämistä koskevista toimintaperiaatteista. 5) hyväksyä tilahankkeiden tarveselvitykset tehtäväalueensa osalta. 6) käyttää kaupungin puhevaltaa lautakunnan päätöksiä koskevissa muutoksenhakuasioissa. 7) päättää tehtäväalueellaan taksat ja maksut. 8) antaa kaupungin puolesta kaupungin lausunnot lautakunnan tehtäväalueeseen kuuluvissa asioissa, jollei lausuntopyynnöstä tai käsiteltävänä olevan asian luonteesta muuta johdu sekä muutoinkin käyttää kaupungin puhevaltaa tehtäväalueensa hallintoasioissa. 9) tehdä esitys talousarvioksi ja taloussuunnitelmaksi sekä hyväksyä toimintakertomus. 10) valvoa talousarvion toteutumista ja sitä, että kaupunginhallituksen antamia ohjeita noudatetaan. 11) jakaa määrärahat tulosalueille ja tulosyksiköille. 12) päättää tehtäväalueensa tiedotusta koskevista periaatteista kaupungin asukkaille, asiakkaille ja muille sidosryhmille. 13) päättää yli 1000 euron vahingonkorvauksen maksamisesta niissä tapauksissa, joissa kaupunki katsotaan korvausvelvolliseksi. 14) päättää tulorajoista, vuokrista ja muista korvausperusteista, milloin se voimassa olevien säännösten mukaan on mahdollista. 15) päättää sopimusten ja muiden sitoumusten solmimisesta, ellei muualla johtosäännössä toisin määrätä. 16) päättää tehtäväalueensa avustuksista. 17) päättää tehtäväalueensa valmiussuunnittelusta 18) päättää muista tehtäväalueensa asioista sekä tehtäväalueensa lainsäädännössä säädetyistä tehtävistä, ellei tehtävässä ole siirretty päätösvaltaa jaostolle tai viranhaltijalle 5 Toimielimen oikeus siirtää päätösvaltaa edelleen Toimielin voi päättää sille tässä hallintosäännössä siirretyn toimivallan siirtämisestä alaiselleen viranomaiselle. Toimivallan siirtämispäätöksistä on pidettävä ajan tasalla olevaa luetteloa. 4 LUKU VIRANHALTIJOIDEN YLEISET TEHTÄVÄT JA RATKAISUVALTA 6 Osastopäälliköiden yleiset tehtävät ja ratkaisuvalta Kunkin osastopäällikön tehtävänä on tehtäväalueellaan, sen lisäksi, mitä muualla on säädetty, ellei ko. tehtävässä ole siirretty päätösvaltaa toiselle viranhaltijalle: 1) johtaa ja kehittää osaston toimintaa ja erityisesti vastata tehtävien yhteensovittamisesta ja osastojen sisäisestä ja -välisestä yhteistyöstä. 2) vastata osaston toiminnan kokonaissuunnittelusta, tuloksellisuudesta, laadusta ja sekä päättää voimavarojen tarkoituksenmukaista käytöstä 3) vastata osaston talousarviovalmistelusta, käyttösuunnitelman valmistelusta sekä määrärahojen toteutumisen seurannasta. 4) vastata osastonsa valmiussuunnittelusta. 5) seurata toiminta-alallaan toimintaa kuntainliitoissa/kuntayhtymissä, joissa kaupunki on jäsenenä. 6) päättää vahingonkorvauksen tai vastaavan hyvityksen myöntämisestä silloin, kun kaupunki on korvausvelvollinen tai vahingon korvaaminen katsotaan kohtuulliseksi 1000 euroon saakka. 7) päättää kiinteän ja irtaimen omaisuuden vuokralle antamisesta ja ottamisesta enintään 10 vuodeksi, silloin kun sopimuksen vuotuinen arvo on korkeintaan euroa.

7 Kokemäen kaupungin hallintosääntö alkaen 7/38 8) päättää irtaimen omaisuuden hankinnasta, myynnistä, vaihdosta, lahjoittamisesta ja poistosta. 9) myöntää vapautus maksujen maksamisesta tai lykkäys niiden maksamiseen, mikäli tähän on erityisiä syitä. 10) määrätä osaston hallintaan kuuluvien alueiden, paikkojen ja tilojen käytöstä, jollei johtosäännöissä muuta määrätä sekä lisäksi päättää tilojen tilapäisestä luovuttamisesta ulkopuolisten käyttöön tehtäväalueen toimielimen päättämien periaatteiden mukaisesti. 11) päättää osastonsa toimipisteiden aukioloajoista. 12) huolehtia tehtäväalueensa tiedottamisesta. 13) vastata osaston valtionavustusten sekä muiden avustusten hakemisesta sekä tilityksistä. 14) päättää luvan myöntämisestä osaston alaista toimintaa koskevien tutkimusten suorittamiseen. 15) antaa tehtäväalueeltaan tai tehtäväalueensa toimielimeltä pyydettyjä sellaisia lausuntoja ja selvityksiä, joilla ei ole yleisempää merkitystä 7 Tulosalueiden päälliköiden/-yksiköiden esimiesten yleiset tehtävät ja ratkaisuvalta Tulosalueiden päälliköiden/-yksikköjen esimiesten tulee johtaa organisaatiota tulosvastuullisesti siten, että kaupunginvaltuuston ja muiden toimielinten asettamat tavoitteet saavutetaan. Esimiehet vastaavat osastojen, tulosalueiden ja tulosyksiköiden välisestä sisäisestä yhteistyöstä, viestinnästä, kehittämisestä ja työyhteisön hyvinvoinnista. Esimiesten tehtävänä on sen lisäksi, mitä muualla on säädetty: 1) johtaa ja kehittää tulosalueen/-yksikön toimintaa 2) huolehtia tulosalueen/-yksikön hankintojen valmistelusta 3) huolehtia tulosalueen talousarvion valmistelusta 4) päättää henkilöstön työvuoroista sekä ilta-, lauantai-, pyhä-, sunnuntai- ja valmiustyöstä 5) määrätä tulosalueen/-yksikön hallintaan kuuluvien alueiden, paikkojen ja tilojen käytöstä sekä lisäksi päättää tilojen tilapäisestä luovuttamisesta ja vuokraamisesta ulkopuolisten käyttöön tehtäväalueen toimielimen päättämien periaatteiden mukaisesti. 8 Viranhaltijan oikeus siirtää päätösvaltaa edelleen Viranhaltija voi päättää sille tässä hallintosäännössä siirretyn toimivallan siirtämisestä alaiselleen viranomaiselle. Toimivallan siirtämispäätöksistä on pidettävä ajan tasalla olevaa luetteloa. 5 LUKU JOHTAMINEN 9 Johtaminen Kaupungin johtamisen lähtökohtana ovat kaupunginvaltuuston hyväksymät strategiat ja niissä asetetut päämäärät ja tavoitteet. Henkilöjohtamisen lähtökohtana on kannustavuus, avoimuus ja vuorovaikutteisuus. Henkilöstöorganisaation tehtävänä on valmistella asioita ja huolehtia päätösten täytäntöönpanosta. Luottamushenkilöorganisaation tehtävänä on päättää asiat viranhaltijoiden esittelystä. Viranhaltijajohto ja luottamushenkilöjohto toimivat omilla tehtäväalueillaan saumattomassa yhteistyössä.

8 Kokemäen kaupungin hallintosääntö alkaen 8/38 10 Johtoryhmätyö Kaupunginjohtaja asettaa johtoryhmän, jonka tehtävänä on kaupunginjohtajan apuna käsitellä kaupungin hallinnon ja toimintojen sekä kaupungin kehittämisen kannalta tärkeitä kysymyksiä. Johtoryhmä kokoontuu säännöllisesti kaupunginjohtajan kutsusta. Tarvittaessa johtoryhmä voi kutsua kokouksiinsa asiantuntijoita. Osastopäällikkö voi asettaa johtoryhmän, jonka tehtävänä on osastopäällikön apuna käsitellä osaston toiminnan kannalta keskeisiä kysymyksiä. Tarvittaessa johtoryhmä voi kutsua kokouksiinsa asiantuntijoita. 6 LUKU KOKOUSMENETTELY 11 Luvun määräysten soveltaminen Tämän luvun määräyksiä noudatetaan kaupunginvaltuustoa lukuun ottamatta kaikissa kaupungin toimielimissä sekä soveltuvin osin toimitus- ja katselmusmiesten kokouksissa. 12 Kokousaika ja -paikka Toimielin pitää kokouksensa päättämänään aikana ja päättämässään paikassa. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen sen pitämisestä. 13 Kokouksen koolle kutsuminen Kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Mikäli sekä puheenjohtaja että varapuheenjohtaja ovat estyneitä antamaan kokouskutsun, voi sen antaa esittelijä. Toimielimen kokouksesta on ilmoitettava jäsenille, elleivät erityiset syyt ole esteenä, vähintään neljä päivää ennen kokousta kirjallisesti tai sähköisesti. Kokouksesta on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat (asialista). Esityslista lähetetään kokouskutsun yhteydessä, ellei sen lähettämättä jättämiseen ole perusteltua syytä. Kokouskutsu lähetetään toimielimen päättämällä tavalla jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai läsnäolovelvollisuus. 14 Jatkokokous Jos kokousasioita ei ole saatu siinä kokouksessa käsitellyiksi, asiat voidaan siirtää jatkokokoukseen, johon ei tarvitse antaa eri kutsua. Kokouksesta poissa olleille on kuitenkin pyrittävä antamaan tieto jatkokokouksesta. 15 Varajäsenen kutsuminen Toimielimen jäsenen, joka on estynyt saapumasta kokoukseen, on ilmoitettava esteestä toimielimen pöytäkirjanpitäjälle varajäsenen kutsumista varten.

9 Kokemäen kaupungin hallintosääntö alkaen 9/38 Milloin jäsen on esteellinen käsittelemään jotakin asiaa kokouksessa tai esteen vuoksi ei voi osallistua jonkin asian käsittelyyn, hän voi kutsua varajäsenen kokoukseen sitä asiaa käsittelemään. Myös puheenjohtaja tai pöytäkirjanpitäjä voi toimittaa kutsun varajäsenelle. 16 Kokouksen pitäminen Avattuaan kokouksen puheenjohtaja toteaa läsnä olevat sekä kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. Asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimielin toisin päätä. Toimielin voi päättää ottaa käsiteltäväksi sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa. 17 Kokouksen johtaminen Puheenjohtajan tehtävänä on johtaa asioiden käsittelyä sekä pitää huolta järjestyksestä toimielimen kokouksessa. Puheenjohtaja saa varoituksen annettuaan määrätä poistettavaksi henkilön, joka käyttäytyy sopimattomasti. Jos syntyy epäjärjestys, puheenjohtajan on keskeytettävä tai lopetettava kokous. 18 Tilapäinen puheenjohtaja Jos sekä puheenjohtaja että varapuheenjohtaja ovat poissa tai esteellisiä jossakin asiassa, valitaan kokousta tai asian käsittelyä varten tilapäinen puheenjohtaja. 19 Läsnäolo toimielinten kokouksissa Kaupungin eri toimielinten kokouksissa on esittelijän, pöytäkirjanpitäjän ja jäsenten lisäksi läsnäolo- ja puheoikeus: - kaupunginhallituksen kokouksessa kaupunginvaltuuston puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajilla, - teknisen lautakunnan tiejaoston kokouksessa teknisen lautakunnan puheenjohtajalla ja esittelijällä, - muun toimielimen kokouksessa kaupunginhallituksen puheenjohtajalla ja kaupunginjohtajalla. Muiden kuin edellä mainittujen henkilöiden läsnäolosta ja puheoikeudesta päättää asianomainen toimielin. Kaupunginhallituksen edustuksesta valtuuston kokouksessa määrätään valtuuston työjärjestyksessä. 20 Kaupunginhallituksen edustus muissa toimielimissä Kaupunginhallitus voi määrätä muihin toimielimiin edustajansa, jolla on läsnäolo- ja puheoikeus toimielimen kokouksessa. Edustajaksi voidaan määrätä myös kaupunginhallituksen varajäsen tai kaupunginjohtaja. 21 Esittely Asiat päätetään toimielimen kokouksessa viranhaltijan esittelystä, ellei jäljempänä toisin määrätä. Esittely sisältää aina kirjallisen selostuksen asiasta ja päätösehdotuksen. Esittelijän ehdotus on käsittelyn pohjana (pohjaehdotus). Jos esittelijä on muuttanut esityslistalla olevaa ehdotustaan ennen kuin toimielin on tehnyt päätöksen asiasta, pohjaehdotus on muutettu ehdotus. Jos ehdotus on peruutettu, asia on poistettava esityslistalta, jollei toimielin toisin päätä.

10 Kokemäen kaupungin hallintosääntö alkaen 10/38 Kaupunginhallituksen, lautakuntien ja niiden jaostojen kokouksissa esittelijöinä toimivat viranhaltijat määrätään tässä hallintosäännössä. Esittelijöinä toimivat seuraavat viranhaltijat: Kaupunginhallituksen esittelijänä toimii kaupunginjohtaja. Kaupunginhallituksen henkilöstöjaoston esittelijänä toimii kaupunginsihteeri. Perusturvalautakunnan esittelijänä toimii perusturvajohtaja. Kasvatus- ja opetuslautakunnan esittelijänä toimii sivistysjohtaja. Vapaa-aikalautakunnan esittelijänä toimii vapaa-aikatoimenjohtaja. Teknisen lautakunnan esittelijänä toimii kaupungininsinööri. Teknisen lautakunnan tiejaoston esittelijänä toimii yhdyskuntatoimiston toimistosihteeri. Ympäristölautakunnan esittelijänä toimii kaupungininsinööri. Esittelijän ollessa estynyt tai esteellinen toimii esittelijänä hänen sijaisekseen määrätty viranhaltija. Toimielin voi erityisestä syystä päättää, että asia käsitellään puheenjohtajan esittelystä ilman viranhaltijan esittelyä. 22 Esteellisyyden toteaminen Esteellisen henkilön on lähtökohtaisesti itse ilmoitettava esteellisyydestään. Toimielimen puheenjohtajan on tarvittaessa saatettava jäsenen tai muun läsnäoloon oikeutetun henkilön esteellisyys toimielimen ratkaistavaksi. Viranhaltija ratkaisee itse kysymyksen esteellisyydestään. 23 Äänestys ja vaalit Äänestyksestä ja vaalin toimittamisesta on soveltuvin osin voimassa, mitä valtuuston työjärjestyksessä määrätään. 24 Pöytäkirjan laatiminen, tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen Pöytäkirjan kirjoittaa puheenjohtajan johdolla pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä toimielimen päättämänä aikana ja päättämässä paikassa siten kuin siitä vähintään yhtä päivää aiemmin on ilmoitettu. Toimielimen pöytäkirjaan merkitään: 1) järjestäytymistietoina: - toimielimen nimi;

11 Kokemäen kaupungin hallintosääntö alkaen 11/38 2) asian käsittelytietoina: 3) laillisuustietoina: - kokouksen alkamis- ja päättymisaika sekä kokouspaikka; - läsnä ja ja missä ominaisuudessa kukin on ollut läsnä; sekä - kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. - asiaotsikko; - selostus asiasta; - päätösehdotus; - esteellisyys; - tehdyt ehdotukset ja onko niitä kannatettu; - äänestykset: äänestystapa, äänestysjärjestys, äänestysesitys sekä - äänestyksen tulos; - vaalit: vaalitapa ja vaalin tulos; - päätöksen toteaminen; - eriävä mielipide sekä - lisätietoja antavan henkilön nimi ja puhelinnumero. - oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, - puheenjohtajan allekirjoitus, - pöytäkirjanpitäjän varmennus, - merkintä pöytäkirjan tarkastuksesta, - merkintä nähtävänä pidosta, mikäli pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä Pöytäkirjaan liitettävissä oikaisuvaatimusohjeissa annetaan tarpeelliset ohjeet oikaisuvaatimuksen tekemiseksi. Pöytäkirjaan liitettävässä valitusosoituksessa on mainittava valitusviranomainen, valitusaika ja mitä valituskirjaan on liitettävä. Päätökseen, josta ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä valitusta, on liitettävä tästä ilmoitus ja samalla mainittava, mihin lain tai asetuksen kohtaan kielto perustuu. Mitä edellä on määrätty, noudatetaan soveltuvin osin viranhaltijan ja luottamushenkilön tekemiin päätöksiin. 25 Kaupunginhallituksen ja lautakunnan otto-oikeus Otto-oikeuden käyttämisessä noudatetaan kuntalain 51 :n säännöksiä. Asian ottamisesta kaupunginhallituksen käsiteltäväksi voi päättää kaupunginhallitus, kaupunginhallituksen puheenjohtaja tai kaupunginjohtaja. Asian ottamisesta lautakunnan käsiteltäväksi voi päättää lautakunta, lautakunnan puheenjohtaja tai esittelijä. 26 Ottokelpoisen päätöksen ilmoittaminen Kaupunginhallituksen alaisen viranomaisen on ilmoitettava kaupunginhallitukselle tehdyistä päätöksistä lukuun ottamatta niitä asioita tai asiaryhmiä, joista kaupunginhallitus on erikseen päättänyt, ettei sille tarvitse erikseen ilmoittaa otto-oikeuden käyttämistä varten. Lautakunnan alaisen viranomaisen on ilmoitettava lautakunnalle tehdyistä päätöksistä lukuun ottamatta niitä asioita tai asiaryhmiä, joista lautakunta on erikseen päättänyt, ettei sille tarvitse erikseen ilmoittaa otto-oikeuden käyttämistä varten.

12 Kokemäen kaupungin hallintosääntö alkaen 12/38 Ilmoitus on tehtävä neljän päivän kuluessa pöytäkirjan tarkastamisesta. Jos pöytäkirjaa ei tarkasteta, määräaika lasketaan pöytäkirjan allekirjoittamisesta. Päätökset niissä asioissa, joista ei tarvitse ilmoittaa, voidaan otto-oikeuden estämättä panna täytäntöön, jollei yksittäistapauksessa ole ilmoitettu asian ottamisesta kaupunginhallituksen tai lautakunnan käsiteltäväksi. 7 LUKU MUUT MÄÄRÄYKSET 27 Tiedottaminen Kaupungin tiedottamista johtaa kaupunginhallitus, joka hyväksyy yleiset ohjeet kaupungin tiedottamisen periaatteista. 28 Kaupungin asukkaiden aloitteet Kaupunginhallituksen on vuosittain maaliskuun loppuun mennessä esitettävä kaupunginvaltuustolle luettelo sen toimivaltaan kuuluvissa asioissa tehdyistä kaupungin toimintaa koskevista aloitteista ja niiden johdosta suoritetuista toimenpiteistä. Valtuusto voi samalla todeta, mitkä aloitteista on käsitelty loppuun. Kaupunginhallituksen ja lautakunnan tehtäväalueella tehdyistä aloitteista on vastaavasti esitettävä tiedot kaupunginhallitukselle tai asianomaiselle lautakunnalle niiden päättämällä tavalla. Jos aloite vaatii erityistä valmistelua, sen viranomaisen, jonka käsiteltäväksi aloite kuuluu, on ilmoitettava aloitteen tekijälle kuukauden kuluessa aloitteen tekemisestä aloitteen arvioitu käsittelyaika ja keneltä saa lisätietoja aloitteen käsittelystä. 29 Kaupungin nimenkirjoitus ja asiakirjojen allekirjoittaminen Kaupungin puolesta tehtävät sopimukset ja annettavat sitoumukset allekirjoittaa kaupunginhallituksen puheenjohtaja tai kaupunginjohtaja ja varmentaa kaupunginsihteeri, talousjohtaja tai osastopäällikkö, jollei kaupunginhallitus ole valtuuttanut toisia henkilöitä tai jäljempänä muuta määrätä. Kaupungin toimituskirjelmät, kirjelmät, kaupunginhallituksen kirjelmät, valtakirjat, lausunnot, kannanotot ja muut asiakirjat allekirjoittaa kaupunginjohtaja ja varmentaa kaupunginsihteeri, talousjohtaja, osastopäällikkö tai kaupunginhallituksen määräämä muu viranhaltija. Lautakunnan päättämät sopimukset ja annettavat sitoumukset ja lautakunnan puolesta annettavat asiakirjat, lausunnot, kannanotot sekä hankehakemukset allekirjoittaa lautakunnan puolesta osastopäällikkö. Osaston tai sen tulosalueen puolesta annettavat asiakirjat, lausunnot, hankehakemukset ja kannanotot allekirjoittaa osastopäällikkö ja varmentaa asiaa valmistellut viranhaltija. Jos osastopäällikkö on edellä mainittujen asiakirjojen osalta asian valmistelija, hän voi allekirjoittaa asiakirjan ilman varmennusta. Milloin viranhaltijalle on johtosäännöllä tai muulla päätöksellä annettu ratkaisuvaltaa, hän allekirjoittaa asiaa koskevan pöytäkirjan sekä kaupunginhallituksen tai lautakunnan hyväksymissä rajoissa sopimuksen tai muun asiakirjan.

13 Kokemäen kaupungin hallintosääntö alkaen 13/38 Kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen ja lautakuntien pöytäkirjanotteet ja toimituskirjat allekirjoittaa arkistosihteeri, kunkin toimielimen pöytäkirjanpitäjä tai muu asianomaisen toimielimen tehtävään valtuuttama henkilö. Toimielimen puheenjohtaja tai pöytäkirjanpitäjä voi yksinkin toimielimen määräämissä rajoissa allekirjoittaa toimielimen päätökseen perustuvan asiakirjan. Toimielimen hallinnassa olevista asiakirjoista annettavat otteet ja jäljennökset voi arkistosihteeri, toimielimen pöytäkirjanpitäjä tai muu asianomaisen toimielimen tehtävään valtuuttama henkilö yksinkin todistaa oikeaksi. Valmistelua koskevat asiakirjat allekirjoittaa asian valmistelija. 30 Asiakirjoista perittävät lunastukset sekä niiden antamisesta perittävät maksut Tavanomaisesta tiedon antamisesta pöytäkirjanotteesta, kopiosta tai muusta tulosteesta peritään sivukohtainen maksu. Erityistoimenpiteitä vaativan tiedon antamisesta asiakirjasta, kopiosta tai muusta tulosteesta peritään kiinteä perusmaksu, joka voidaan porrastaa tiedonhaun vaativuuden mukaan. Perusmaksun lisäksi peritään sivukohtainen maksu. Jos asiakirja ei ole yksilöitävissä ja löydettävissä kaupungin julkisuuslain mukaisesti pitämästä asiakirjarekisteristä ja tiedonhaun erityistoimenpiteitä vaativa tieto asiakirjasta annetaan suullisesti tai antamalla asiakirja viranomaisen luona luettavaksi tai jäljennettäväksi taikka lähettämällä se sähköpostin välityksellä, aiheutuneita kustannuksia vastaavana maksuna peritään vain kiinteä perusmaksu tiedonhaun vaativuuden mukaan porrastettuna. Kaupunginhallitus päättää tarkemmin julkisuuslain piiriin kuuluvien lunastusten ja maksujen yksityiskohtaisista perusteista ja euromääristä. Osastopäällikkö voi alaisensa osaston asiakirjojen osalta tapauskohtaisesti päättää, että maksua ei peritä. 31 Asiakirjan antamista koskevan viranomaisen ratkaisuvallan siirtäminen Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (julkisuuslain) 4 ja 14.1 :ssä tarkoitettu kunnallinen toimielin voi siirtää toimialaansa kuuluvan asiakirjan antamista koskevaa viranomaisen ratkaisuvaltaa alaiselleen viranhaltijalle. 8 LUKU KAUPUNGINHALLITUS, KAUPUNGINJOHTAJA JA HALLINTO-OSASTO 32 Kaupunginhallitus Kaupunginhallituksen alaisten asioiden valmistelun hoitaa kaupunginjohtaja tukenaan päätöksenteon tuen ja henkilöstöhallinnon tulosyksikkö. 33 Kaupunginhallituksen kokoonpano Kaupunginhallituksessa on yhdeksän jäsentä ja jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.

1 HALLINTOSÄÄNNÖN SOVELTAMINEN JA KUNNAN JOHTOSÄÄNNÖT 2 EDELLEENDELEGOINTI

1 HALLINTOSÄÄNNÖN SOVELTAMINEN JA KUNNAN JOHTOSÄÄNNÖT 2 EDELLEENDELEGOINTI KH 9.2.2015 26 LIITE 12 YPÄJÄN KUNTA muutokset punaisella HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: kunnanvaltuusto Voimaantulo: 1.1.2015 SISÄLTÖ 1. luku KUNNAN TOIMINTAA OHJAAVAT SÄÄNNÖT 1 HALLINTOSÄÄNNÖN SOVELTAMINEN

Lisätiedot

Hyväksytty maakuntavaltuustossa 8.11.2013 siten, että hyväksytty hallintosääntö astuu voimaan 1.1.2014.

Hyväksytty maakuntavaltuustossa 8.11.2013 siten, että hyväksytty hallintosääntö astuu voimaan 1.1.2014. KESKI-SUOMEN LIITTO KUNTAYHTYMÄ HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty maakuntavaltuustossa 8.11.2013 siten, että hyväksytty hallintosääntö astuu voimaan 1.1.2014. Sisällysluettelo 1 LUKU: YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Maakuntavaltuusto

Lisätiedot

Hallintosääntö. Hyväksytty Hall 27.5.2015 50, ja Valt 12.6.2015 12 voimassa 1.8.2015 alkaen. - 1 -

Hallintosääntö. Hyväksytty Hall 27.5.2015 50, ja Valt 12.6.2015 12 voimassa 1.8.2015 alkaen. - 1 - Hallintosääntö Hyväksytty Hall 27.5.2015 50, ja Valt 12.6.2015 12 voimassa 1.8.2015 alkaen. - 1 - Sisällysluettelo Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä H a l l i n t o s ä ä n t ö 1.8.2015 alk Sisältö

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: 13.12.2004 Voimaantulo: 1.1.2005 Muutettu: 16.1.2006, 22.1.2007, 1.10.2007 Muutoksen voimaantulo: 1.11.2007 Muutettu: 8.12.2008 Voimaantulo:

Lisätiedot

VETELIN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ

VETELIN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ VETELIN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ 2 Sisällysluettelo 1 luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 4 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt 4 2 Kunnan toiminta-ajatus 4 2 luku KOKOUSMENETTELY 4 3 Luvun määräysten

Lisätiedot

HALLINTOSÄÄNTÖ 01.01.2010 Kaupunginvaltuusto 15.06.2009

HALLINTOSÄÄNTÖ 01.01.2010 Kaupunginvaltuusto 15.06.2009 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI HALLINTOSÄÄNTÖ 01.01.2010 Kaupunginvaltuusto 15.06.2009 SISÄLLYSLUETTELO I LUKU... 1 Yleiset määräykset... 1 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kaupungin johtosäännöt... 1 2 Säännön

Lisätiedot

9.6.2014 UTAJÄRVEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ

9.6.2014 UTAJÄRVEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 9.6.2014 UTAJÄRVEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ SISÄLTÖ I LUKU YLEISTÄ...4 1 SÄÄNNÖN SOVELTAMISALA...4 II LUKU HALLINNOLLINEN JAKO, TOIMIELIMET JA RATKAISUVALTA...4 2 LUOTTAMUSHENKILÖORGANISAATIO...4 3 PÄÄTÖSVALLAN

Lisätiedot

Hallintosääntö 1.1.2015 -

Hallintosääntö 1.1.2015 - 1 (23) Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä 1.1.2015 - 2 (23) Sisällysluettelo Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallintosääntö... 4 1 Luku Yleiset määräykset... 4 1 Hallintosäännön

Lisätiedot

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän hallintosääntö

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän hallintosääntö Hallintosääntö 1 (16) Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän hallintosääntö 1. luku Yleiset määräykset 1 Hallintosäännön määräysten sisältö ja soveltaminen 2 Toiminta-ajatus Hallintosäännöllä

Lisätiedot

HALLINTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty Kauhavan kaupunginvaltuustossa 23.3.2015 15.

HALLINTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty Kauhavan kaupunginvaltuustossa 23.3.2015 15. HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty Kauhavan kaupunginvaltuustossa 23.3.2015 15. Voimaantulopäivä 26.3.2015 Sisällysluettelo 1 luku Yleiset määräykset...4 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kaupungin johtosäännöt...4

Lisätiedot

Ikaalisten kaupungin HALLINTOSÄÄNTÖ. Kvalt 1.12.2014, 67 (voimaan 9.12.2014)

Ikaalisten kaupungin HALLINTOSÄÄNTÖ. Kvalt 1.12.2014, 67 (voimaan 9.12.2014) Ikaalisten kaupungin HALLINTOSÄÄNTÖ Kvalt 1.12.2014, 67 (voimaan 9.12.2014) Hallintosääntö 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. LUKU HALLINTOSÄÄNNÖN SOVELTAMINEN JA KAUPUNGIN MUUT JOHTOSÄÄNNÖT... 4 2. LUKU ORGANISAATIO

Lisätiedot

LEPPÄVIRRAN KUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ

LEPPÄVIRRAN KUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ LEPPÄVIRRAN KUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ Valtuuston 10.12.2012 59 hyväksymä Voimaantulo 1.1.2013 Muutettu, valtuusto 28.1.2013 20 2 ja 17 osalta, muutos voimaan heti TOIMINTASÄÄNTÖ TOIMINTASÄÄNTÖ SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

HALSUAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ

HALSUAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 1 HALSUAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 2 I luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Soveltamisala II luku KUNNAN ORGANISAATIO 2 Luottamushenkilöorganisaatio 3 Päävastuualueet ja niiden jakaminen toimialueiksi 4 Henkilöstö-

Lisätiedot

IIN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ. Voimaantulo: 1.1.2011-20 muutoksen osalta voimaantulo 28.3.2011. Kvalt 16.12.2010

IIN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ. Voimaantulo: 1.1.2011-20 muutoksen osalta voimaantulo 28.3.2011. Kvalt 16.12.2010 IIN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ Voimaantulo: 1.1.2011-20 muutoksen osalta voimaantulo 28.3.2011 Kvalt 16.12.2010 Muutos hallintosäännön pykälään 20 hyväksytty: Kvalt 21.2.2011 2 SISÄLLYSLUETTELO LUKU I...4 YLEISET

Lisätiedot

LUONNOS HALLINTOSÄÄNTÖ. Käsittely:

LUONNOS HALLINTOSÄÄNTÖ. Käsittely: Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä 1(47) LUONNOS Käsittely: Yhtymävaltuusto 20.5.2010 Yhtymähallitus 11.12.2012 Yhtymävaltuusto 18.12.2012 Yhtymähallitus 10.12.2013 Yhtymävaltuusto 17.12.2013 Kommentti [NJ1]:

Lisätiedot

I luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt 3

I luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt 3 PALTAMON KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: 21.10.2004 valtuusto 36 Voimassa: 1.1.2005 alkaen SISÄLLYSLUETTELO I luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt 3 II luku ORGANISAATIO

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ

SAARIJÄRVEN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ SAARIJÄRVEN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty valtuustossa 4.2.2008 8 Muutettu kvalt. 28.4.2008 21 Muutettu kvalt. 15.12.2008 71 Muutettu kvalt. 15.2.2010 7 Muutettu 13.12.2010 60 Muutettu 7.11.2011

Lisätiedot

Rantasalmen kunta HALLINTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty valtuustossa 15.12.2014 / 64

Rantasalmen kunta HALLINTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty valtuustossa 15.12.2014 / 64 Rantasalmen kunta HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty valtuustossa 15.12.2014 / 64 Voimaantulo 1.1.2015 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 5 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan toimintaa ohjaavat säännökset 2 Toimivallan

Lisätiedot

JUANKOSKEN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ

JUANKOSKEN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ JUANKOSKEN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 18.6.2009 43 hyväksymä viimeisin muutos kv 23.4.2013 123 SISÄLLYSLUETTELO I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Soveltaminen 2 Kaupungin toiminta-ajatus II

Lisätiedot

HALLINTOSÄÄNTÖ. Raision seudun koulutuskuntayhtymä. Yhtymähallitus 26.3.2015 Liite 6/4. Yhtymävaltuusto 4.6.2015 Liite 2/x

HALLINTOSÄÄNTÖ. Raision seudun koulutuskuntayhtymä. Yhtymähallitus 26.3.2015 Liite 6/4. Yhtymävaltuusto 4.6.2015 Liite 2/x HALLINTOSÄÄNTÖ Raision seudun koulutuskuntayhtymä Yhtymähallitus 26.3.2015 Liite 6/4 Yhtymävaltuusto 4.6.2015 Liite 2/x 2 Hallintosääntö Hallintosääntö 3 1. YLEISTÄ 5 1.1 Soveltaminen... 5 1.2 Toiminta-ajatus...

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ

KITEEN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ KITEEN KAUPUNGIN KH 2.2.2015 Esitys, jossa huomioitu talous- ja hallintojohtajan sekä hallintopäällikön virkojen perustamisesta johtuvat muutokset SISÄLLYSLUETTELO YLEISET MÄÄRÄYKSET... 3 HALLINNOLLINEN

Lisätiedot

MUISTIO 9.2.2010. Kokouksen puheenjohtajana toimi Merja Koski ja muistion laatijana Olli Laaksonen.

MUISTIO 9.2.2010. Kokouksen puheenjohtajana toimi Merja Koski ja muistion laatijana Olli Laaksonen. LOIMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI / NOVIDA - LIITOSNEUVOTTELUT VALMISTELUTYÖRYHMÄN KOKOUS Aika kello 11.30-15.00 Paikka Läsnä Novida, Uusikaupunki Asula Tarja Kaurila Markku Koski Merja

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI HALLINTOSÄÄNTÖ

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI HALLINTOSÄÄNTÖ ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI HALLINTOSÄÄNTÖ ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI SISÄLLYSLUETTELO I LUKU 1 YLEISTÄ 1 1 SÄÄNNÖN SOVELTAMISALA 1 II LUKU 1 HALLINTO-ORGANISAATIO JA RATKAISUVALTA 1 2 YLEISTÄ 1 3 KAUPUNGINVALTUUSTO

Lisätiedot

OYS ERVA LABORATORIOKESKUS

OYS ERVA LABORATORIOKESKUS OYS ERVA LABORATORIOKESKUS Perustamissuunnitelman liiteaineistoraportti Valmistelutoimikunta 30.08.2011 LIITEAINEISTO: Liite 1 Liite 2 Liite 3 Liite 4 Liite 5 Liite 6 Liite 7 Liite 8 Liite 9 Kuvaus laboratoriokeskuksen

Lisätiedot

Paraisten kaupungin hallintosääntö

Paraisten kaupungin hallintosääntö Tarkistettu 23.6.2009 Sovelletaan 1.7.2009 lukien Tarkistettu 2.2.2010 Sovelletaan 1.3.2010 lukien Tarkistettu 21.6.2010 Sovelletaan 30.7.2010 lukien Tarkistettu 8.2.2011 Sovelletaan 28.2.2011 lukien Tarkistettu

Lisätiedot

Paraisten kaupungin hallintosääntö

Paraisten kaupungin hallintosääntö Paraisten kaupungin hallintosääntö 1 Sisällysluettelo I YLEISTÄ Sivu 1. luku Yleiset määräykset 2 II KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖT 2. luku Kaupungin organisaatio 2 3. luku Kaupungin monijäsenisten toimielinten

Lisätiedot

TEKNISEN LAUTAKUNNAN JA YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNNAN SEKÄ TEKNISEN OSASTON JOHTOSÄÄNTÖ

TEKNISEN LAUTAKUNNAN JA YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNNAN SEKÄ TEKNISEN OSASTON JOHTOSÄÄNTÖ Astuu voimaan 11.11.2013 TEKNISEN LAUTAKUNNAN JA YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNNAN SEKÄ TEKNISEN OSASTON JOHTOSÄÄNTÖ I LUKU 1 Tekninen lautakunta ja ympäristö- ja rakennuslautakunta sekä ympäristö- ja

Lisätiedot

SUONENJOEN KAUPUNGINHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

SUONENJOEN KAUPUNGINHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 SUONENJOEN KAUPUNGINHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 28.01.2013 33 Voimaantulo: 01.02.2013 I KAUPUNGINHALLITUS 1 Kaupunginhallituksen toiminta-ajatus Kaupunginhallituksen tehtävänä

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS Hyväksytty: 12.6.1995 Voimaantulo: 1.7.1995 Muutettu: 13.10.2003 Muutettu 8.12.2008 Voimaantulo 1.1.2009 SISÄLLYSLUETTELO 2 1 LUKU Yleiset määräykset

Lisätiedot

"Hyvä hallintotapa" on suositus Espoon kaupungin päätöksentekoprosessissa ja kokousmenettelyssä noudatettavista periaatteista.

Hyvä hallintotapa on suositus Espoon kaupungin päätöksentekoprosessissa ja kokousmenettelyssä noudatettavista periaatteista. HYVÄ HALLINTOTAPA "Hyvä hallintotapa" on suositus Espoon kaupungin päätöksentekoprosessissa ja kokousmenettelyssä noudatettavista periaatteista. KAUPUNGINHALLITUS, SEN JAOSTOT SEKÄ LAUTAKUNNAT JA JOHTOKUNNAT

Lisätiedot