Kokemäen kaupungin hallintosääntö

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kokemäen kaupungin hallintosääntö"

Transkriptio

1 Kokemäen kaupungin hallintosääntö alkaen 1/38 Voimaantulo Kokemäen kaupungin hallintosääntö Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto LUKU Yleiset määräykset 2. LUKU Organisaatio 3. LUKU Toimielinten yleiset tehtävät ja ratkaisuvalta 4. LUKU Viranhaltijoiden yleiset tehtävät ja ratkaisuvalta 5. LUKU Johtaminen 6. LUKU Kokousmenettely 7. LUKU Muut määräykset 8. LUKU Kaupunginhallitus, kaupunginjohtaja ja hallinto-osasto 9. LUKU Henkilöstötoimivalta 10. LUKU Hankintatoimivalta 11. LUKU Perusturvalautakunta ja perusturvaosasto 12. LUKU Kasvatus- ja opetuslautakunta, vapaa-aikalautakunta ja sivistysosasto 13. LUKU Ympäristölautakunta, tekninen lautakunta ja yhdyskuntaosasto

2 Kokemäen kaupungin hallintosääntö alkaen 2/38 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kaupungin johtosäännöt Hallintosäännössä määrätään Kokemäen kaupungin hallinnosta, organisaatiosta, päätöksenteosta ja kokousmenettelystä. Hallintosäännön ohella kaupungin toimintaa ohjataan seuraavilla johtosäännöillä, joihin nähden hallintosääntöä sovelletaan toissijaisena: - valtuuston työjärjestys - luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussääntö - tarkastussääntö - sisäisen valvonnan yleisohje 2 LUKU ORGANISAATIO 2 Luottamushenkilöorganisaatio Kaupungin luottamushenkilöorganisaation muodostavat seuraavat toimielimet: Kaupunginvaltuusto Kaupunginvaltuuston jäsenmäärä on 27. Kaupunginvaltuuston tehtävät määräytyvät kuntalain 13 :n mukaan. Tarkastuslautakunta Lautakuntaan valitaan viisi jäsentä. Tarkastuslautakunnan tehtävänä on hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestäminen. Keskusvaalilautakunta Keskusvaalilautakuntaan valitaan viisi jäsentä. Keskusvaalilautakunnan, vaalilautakuntien ja vaalitoimikunnan tehtävänä on valtiollisten ja kunnallisten vaalien toimittamiseen liittyvien tehtävien hoitaminen. Kaupunginhallitus Kaupunginhallitukseen valitaan yhdeksän jäsentä. Kaupunginhallituksen yleiset tehtävät määräytyvät kuntalain 23 :n mukaan. Sen lisäksi kaupunginhallituksen tehtävänä on johtaa kaupungin hallintoa ja taloudenhoitoa, huolehtia kaupungin yleisestä kehittämisestä, johtaa ja valvoa kaupunkisuunnittelua sekä hoitaa kaupungin omaisuutta siltä osin kuin tehtävä ei lain tai johtosääntöjen mukaan kuulu muulle viranomaiselle. Lisäksi kaupunginhallituksen tehtävänä on aluekehittäminen, joukkoliikenne, elinkeinokehitys, elinkeinomarkkinointi ja maaseutuelinkeinoviranomaisen tehtävien hoitaminen. Kaupunginhallituksen henkilöstöjaosto Kaupunginhallituksen henkilöstöjaostoon valitaan viisi jäsentä. Kaupunginhallituksen henkilöstöjaoston tehtävänä on henkilöstöpolitiikan ohjaaminen, henkilöstöhallinnon, henkilöstön kehittämisen ja koulutuksen ohjaaminen, palkka-asioita koskeva päätöksenteko sekä yleisten henkilöstöasioiden hoitaminen.

3 Kokemäen kaupungin hallintosääntö alkaen 3/38 Perusturvalautakunta Lautakuntaan valitaan yhdeksän jäsentä. Lautakunnan tehtävänä on tuottaa, hankkia tai järjestää tarvittavat sosiaalityön palvelut, vanhusten palvelut, vammaispalvelut, kotipalvelut, perusterveydenhuollon palvelut sekä erikoissairaanhoidon palvelut. Kasvatus- ja opetuslautakunta Lautakuntaan valitaan yhdeksän jäsentä. Lautakunnan tehtävänä on tuottaa, hankkia tai järjestää varhaiskasvatuksen, esiopetuksen, perusopetuksen, lukiokoulutuksen ja vapaan sivistystyön palvelut. Lisäksi lautakunnan tehtävänä on muuhun koulutus-, varhaiskasvatus- ja opetustoimintaan liittyvien tehtävien hoitaminen ja järjestäminen. Vapaa-aikalautakunta Lautakuntaan valitaan seitsemän jäsentä. Lautakunnan tehtävänä on kaupungin kirjastopalvelujen, nuorisopalvelujen, liikuntapalvelujen, museopalvelujen ja kulttuuripalvelujen hoitaminen ja järjestäminen. Tekninen lautakunta Lautakuntaan valitaan yhdeksän jäsentä. Lautakunnan tehtävänä on kaavoituksen ja maankäytön, kaupungin rakennusten ylläpidon, teiden ja katujen kunnossapidon, pihojen ja alueiden hoidon, ulkoilu- ja viheralueiden hoidon, maa- ja metsäalueiden hoidon, ravitsemis- ja puhtaanapitopalvelujen, yhdyskuntatekniikan suunnittelun, rakentamisen ja ylläpidon, jätehuollon muiden kuin viranomaistehtävien siltä osin kuin niitä ei ole annettu ulkopuolisen tahon tehtäväksi sekä tielautakunnan tehtävien hoitaminen. Lisäksi lautakunta huolehtii niistä kunnalle kuuluvista väestönsuojelu- ja pelastustoimen tehtävistä, joita ei sopimuksella ole siirretty Satakunnan pelastuslaitokselle Teknisen lautakunnan tiejaosto Teknisen lautakunnan tiejaostoon valitaan viisi jäsentä. Tiejaoston tehtävänä on hoitaa tielautakunnalle kuuluvia sekä laissa yksityisistä teistä tielautakunnalle määrättyjä tehtäviä. Ympäristölautakunta Lautakuntaan valitaan yhdeksän jäsentä. Lautakunnan tehtävänä on kunnan tehtäväksi säädettyjen monimuotoisen ja terveellisen elinympäristön turvaamisen ja kehittämisen sekä ympäristösuojelun, rakennusvalvonnan ja ympäristöterveydenhuollon palvelujen järjestäminen. Edellä mainitun lisäksi kaupunginhallitus voi asettaa lakisääteisiä, sopimuksiin perustuvia tai muita toimikuntia ja neuvostoja edistämään kaupungin tehtävien hoitamista. Lautakuntien puheenjohtajien tulee olla kaupunginvaltuutettuja. Kaupunginhallituksen henkilöstöjaoston jäsenten tulee olla kaupunginhallituksen jäseniä tai varajäseniä. Tässä pykälässä mainittujen toimielinten toimikausi on valtuustokausi. 3 Henkilöstöorganisaatio Kaupungin virasto-organisaatiota johtaa kaupunginhallituksen alaisena kaupunginjohtaja. Kaupungin virasto-organisaatio jakautuu seuraaviin osastoihin: 1. Hallinto-osasto 2. Perusturvaosasto

4 Kokemäen kaupungin hallintosääntö alkaen 4/38 3. Sivistysosasto 4. Yhdyskuntaosasto Tämän lisäksi virasto-organisaatioon kuuluu erillinen päätöksenteon tuen ja henkilöstöhallinnon tulosyksikkö. Osastoa johtaa osastopäällikkö, jonka kaupunginhallitus nimeää tehtäväänsä. Osastojen välisestä työnjaosta ja työvoiman käytöstä päättää kaupunginjohtaja. Osaston sisäisestä työnjaosta ja työvoiman käytöstä päättää osastopäällikkö. Osastot voivat jakautua tulosalueisiin ja tulosyksiköihin. Tulosalueiden jakautumisesta tulosyksiköihin päättää ao. osastopäällikkö Hallinto-osasto Osasto kuuluu kaupunginhallituksen alaisuuteen. Hallinto-osaston tehtävänä on taloushallinnon peruspalvelujen, kirjanpidon, osto- ja myyntilaskujen käsittelyn, kassanhoidon, palkanlaskennan, talous- ja strategiasuunnittelun, arkistotoimen ja konsernivalvonnan palvelujen järjestäminen. Osasto vastaa myös maaseutuasioista, keskitettyjen tietohallinnon palvelujen järjestämisestä sekä tarkastuslautakunnan valmistelutehtävistä. Osasto jakautuu seuraaviin tulosalueisiin: 1) Tukipalveluiden tulosalue, jota johtaa talousjohtaja Perusturvaosasto Osasto kuuluu perusturvalautakunnan alaisuuteen. Perusturvaosaston tehtävänä on sosiaalityön palvelujen, vanhusten palvelujen, vammaispalvelujen, kotipalvelujen, perusterveydenhuollon palvelujen sekä erikoissairaanhoidon palvelujen järjestäminen. Osasto vastaa myös perusturvalautakunnan valmistelu- ja toimeenpanotehtävistä. Osasto jakautuu seuraaviin tulosalueisiin: 1) Sosiaalityön tulosalue, jota johtaa sosiaalipalvelupäällikkö; 2) Kotipalveluiden tulosalue, jota johtaa avopalvelupäällikkö; 3) Vanhuspalveluiden tulosalue, jota johtaa vanhuspalvelupäällikkö; 4) Vammaispalveluiden tulosalue, jota johtaa erityispalvelupäällikkö; 5) Perusterveydenhuollon tulosalue, jota johtaa perusturvajohtaja; 6) Erikoissairaanhoidon tulosalue, jota johtaa perusturvajohtaja. Tämän lisäksi osastopäällikön alaisuudessa toimivat perusturvatoimiston ja edunvalvonnan tulosyksiköt Sivistysosasto Osasto kuuluu kasvatus- ja opetuslautakunnan sekä vapaa-aikalautakunnan alaisuuteen. Sivistysosaston tehtävänä on varhaiskasvatuksen, esiopetuksen, perusopetuksen, lukiokoulutuksen ja vapaan sivistystyön palvelujen sekä muuhun koulutus-, varhaiskasvatus- ja opetustoimintaan liittyvien tehtävien hoitaminen ja järjestäminen. Osaston tehtävänä on myös kirjastopalvelujen, nuorisopalvelujen, liikuntapalvelujen, museopalvelujen ja kulttuuripalvelujen hoitaminen ja järjestäminen. Osasto vastaa myös kasvatus- ja opetuslautakunnan sekä vapaaaikalautakunnan valmistelu- ja toimeenpanotehtävistä. Osasto jakautuu seuraaviin tulosalueisiin:

5 Kokemäen kaupungin hallintosääntö alkaen 5/38 1) Varhaiskasvatuksen tulosalue, jota johtaa varhaiskasvatuspäällikkö; 2) Perusopetuksen tulosalue, jota johtaa sivistysjohtaja; 3) 2. asteen koulutuksen tulosalue, jota johtaa sivistysjohtaja; 4) Vapaa sivistystyön tulosalue, jota johtaa sivistysjohtaja. 5) Vapaa-ajan tulosalue, jota johtaa vapaa-aikapäällikkö; Tämän lisäksi osastopäällikön alaisuudessa toimii sivistystoimiston tulosyksikkö Yhdyskuntaosasto Osasto kuuluu teknisen lautakunnan sekä ympäristölautakunnan alaisuuteen. Yhdyskuntaosaston tehtävänä on kaavoituksen ja maankäytön, kaupungin rakennusten ylläpidon, teiden ja katujen kunnossapidon, pihojen ja alueiden hoidon, ulkoilu- ja viheralueiden hoidon, maaja metsäalueiden hoidon, ravitsemis- ja puhtaanapitopalvelujen, yhdyskuntatekniikan suunnittelun, rakentamisen ja ylläpidon, väestönsuojelun ja palo- ja pelastustoimen, siltä osin, kuin niitä ei ole annettu ulkopuolisen tahon tehtäväksi, järjestäminen sekä jätehuollon viranomaistehtävien, siltä osin kuin niitä ei ole annettu ulkopuolisen tahon tehtäväksi, järjestäminen. Osaston tehtävänä on lisäksi ympäristösuojelun, rakennusvalvonnan ja ympäristöterveydenhuollon palvelujen järjestäminen. Osasto vastaa myös teknisen lautakunnan ja ympäristölautakunnan valmistelu- ja toimeenpanotehtävistä. Osasto jakautuu seuraaviin tulosalueisiin: 1. Yleisten alueiden hoidon tulosalue, jota johtaa kaupunginpuutarhuri; 2. Tilahallinnon tulosalue, jota johtaa rakennusinsinööri; 3. Kaavoituksen ja mittauksen tulosalue, jota johtaa maankäyttöinsinööri; 4. Ympäristötoimintojen tulosalue, jota johtaa maankäyttöinsinööri. Tämän lisäksi osastopäällikön alaisuudessa toimii yhdyskuntatoimiston tulosyksikkö Päätöksenteon tuen ja henkilöstöhallinnon tulosyksikkö Tulosyksikkö kuuluu kaupunginhallituksen alaisuuteen. Päätöksenteon tuen ja henkilöstöhallinnon tulosyksikön tehtävänä on keskitetyn hankintatoimen, henkilöstöhallinnon sekä palkkaus- ja palvelussuhdeasioiden, henkilöstön kehittämisen ja koulutuksen, työsuojelun, työhyvinvoinnin ja työterveyshuollon edistämisen järjestäminen. Tulosyksikkö vastaa myös kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen, kaupunginhallituksen henkilöstöjaoston, yhteistyötoimikunnan sekä keskusvaalilautakunnan valmistelu- ja toimeenpanotehtävistä sekä virasto-organisaation hallinnollisesta ja oikeudellisesta neuvonnasta ja ohjauksesta. Tulosyksikön esimiehenä toimii kaupunginsihteeri. 3 LUKU TOIMIELINTEN YLEISET TEHTÄVÄT JA RATKAISUVALTA 4 Lautakuntien yleiset tehtävät ja ratkaisuvalta Kunkin lautakunnan tehtävänä on tehtäväalueellaan sen lisäksi, mitä laissa on säädetty tai muussa johtosäännössä määrätty: 1) ohjata ja valvoa tehtäväalueensa toimintaa kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen päätösten mukaisesti. 2) vastata niiden asioiden valmistelusta, jotka kaupunginhallitus tai kaupunginvaltuusto ratkaisee.

6 Kokemäen kaupungin hallintosääntö alkaen 6/38 3) huolehtia toiminnan tulosten ja talousarvion toteutumisen seurannasta sekä toiminnan tuottavuuden ja vaikuttavuuden edistämisestä. 4) päättää palveluiden järjestämistä ja kehittämistä koskevista toimintaperiaatteista. 5) hyväksyä tilahankkeiden tarveselvitykset tehtäväalueensa osalta. 6) käyttää kaupungin puhevaltaa lautakunnan päätöksiä koskevissa muutoksenhakuasioissa. 7) päättää tehtäväalueellaan taksat ja maksut. 8) antaa kaupungin puolesta kaupungin lausunnot lautakunnan tehtäväalueeseen kuuluvissa asioissa, jollei lausuntopyynnöstä tai käsiteltävänä olevan asian luonteesta muuta johdu sekä muutoinkin käyttää kaupungin puhevaltaa tehtäväalueensa hallintoasioissa. 9) tehdä esitys talousarvioksi ja taloussuunnitelmaksi sekä hyväksyä toimintakertomus. 10) valvoa talousarvion toteutumista ja sitä, että kaupunginhallituksen antamia ohjeita noudatetaan. 11) jakaa määrärahat tulosalueille ja tulosyksiköille. 12) päättää tehtäväalueensa tiedotusta koskevista periaatteista kaupungin asukkaille, asiakkaille ja muille sidosryhmille. 13) päättää yli 1000 euron vahingonkorvauksen maksamisesta niissä tapauksissa, joissa kaupunki katsotaan korvausvelvolliseksi. 14) päättää tulorajoista, vuokrista ja muista korvausperusteista, milloin se voimassa olevien säännösten mukaan on mahdollista. 15) päättää sopimusten ja muiden sitoumusten solmimisesta, ellei muualla johtosäännössä toisin määrätä. 16) päättää tehtäväalueensa avustuksista. 17) päättää tehtäväalueensa valmiussuunnittelusta 18) päättää muista tehtäväalueensa asioista sekä tehtäväalueensa lainsäädännössä säädetyistä tehtävistä, ellei tehtävässä ole siirretty päätösvaltaa jaostolle tai viranhaltijalle 5 Toimielimen oikeus siirtää päätösvaltaa edelleen Toimielin voi päättää sille tässä hallintosäännössä siirretyn toimivallan siirtämisestä alaiselleen viranomaiselle. Toimivallan siirtämispäätöksistä on pidettävä ajan tasalla olevaa luetteloa. 4 LUKU VIRANHALTIJOIDEN YLEISET TEHTÄVÄT JA RATKAISUVALTA 6 Osastopäälliköiden yleiset tehtävät ja ratkaisuvalta Kunkin osastopäällikön tehtävänä on tehtäväalueellaan, sen lisäksi, mitä muualla on säädetty, ellei ko. tehtävässä ole siirretty päätösvaltaa toiselle viranhaltijalle: 1) johtaa ja kehittää osaston toimintaa ja erityisesti vastata tehtävien yhteensovittamisesta ja osastojen sisäisestä ja -välisestä yhteistyöstä. 2) vastata osaston toiminnan kokonaissuunnittelusta, tuloksellisuudesta, laadusta ja sekä päättää voimavarojen tarkoituksenmukaista käytöstä 3) vastata osaston talousarviovalmistelusta, käyttösuunnitelman valmistelusta sekä määrärahojen toteutumisen seurannasta. 4) vastata osastonsa valmiussuunnittelusta. 5) seurata toiminta-alallaan toimintaa kuntainliitoissa/kuntayhtymissä, joissa kaupunki on jäsenenä. 6) päättää vahingonkorvauksen tai vastaavan hyvityksen myöntämisestä silloin, kun kaupunki on korvausvelvollinen tai vahingon korvaaminen katsotaan kohtuulliseksi 1000 euroon saakka. 7) päättää kiinteän ja irtaimen omaisuuden vuokralle antamisesta ja ottamisesta enintään 10 vuodeksi, silloin kun sopimuksen vuotuinen arvo on korkeintaan euroa.

7 Kokemäen kaupungin hallintosääntö alkaen 7/38 8) päättää irtaimen omaisuuden hankinnasta, myynnistä, vaihdosta, lahjoittamisesta ja poistosta. 9) myöntää vapautus maksujen maksamisesta tai lykkäys niiden maksamiseen, mikäli tähän on erityisiä syitä. 10) määrätä osaston hallintaan kuuluvien alueiden, paikkojen ja tilojen käytöstä, jollei johtosäännöissä muuta määrätä sekä lisäksi päättää tilojen tilapäisestä luovuttamisesta ulkopuolisten käyttöön tehtäväalueen toimielimen päättämien periaatteiden mukaisesti. 11) päättää osastonsa toimipisteiden aukioloajoista. 12) huolehtia tehtäväalueensa tiedottamisesta. 13) vastata osaston valtionavustusten sekä muiden avustusten hakemisesta sekä tilityksistä. 14) päättää luvan myöntämisestä osaston alaista toimintaa koskevien tutkimusten suorittamiseen. 15) antaa tehtäväalueeltaan tai tehtäväalueensa toimielimeltä pyydettyjä sellaisia lausuntoja ja selvityksiä, joilla ei ole yleisempää merkitystä 7 Tulosalueiden päälliköiden/-yksiköiden esimiesten yleiset tehtävät ja ratkaisuvalta Tulosalueiden päälliköiden/-yksikköjen esimiesten tulee johtaa organisaatiota tulosvastuullisesti siten, että kaupunginvaltuuston ja muiden toimielinten asettamat tavoitteet saavutetaan. Esimiehet vastaavat osastojen, tulosalueiden ja tulosyksiköiden välisestä sisäisestä yhteistyöstä, viestinnästä, kehittämisestä ja työyhteisön hyvinvoinnista. Esimiesten tehtävänä on sen lisäksi, mitä muualla on säädetty: 1) johtaa ja kehittää tulosalueen/-yksikön toimintaa 2) huolehtia tulosalueen/-yksikön hankintojen valmistelusta 3) huolehtia tulosalueen talousarvion valmistelusta 4) päättää henkilöstön työvuoroista sekä ilta-, lauantai-, pyhä-, sunnuntai- ja valmiustyöstä 5) määrätä tulosalueen/-yksikön hallintaan kuuluvien alueiden, paikkojen ja tilojen käytöstä sekä lisäksi päättää tilojen tilapäisestä luovuttamisesta ja vuokraamisesta ulkopuolisten käyttöön tehtäväalueen toimielimen päättämien periaatteiden mukaisesti. 8 Viranhaltijan oikeus siirtää päätösvaltaa edelleen Viranhaltija voi päättää sille tässä hallintosäännössä siirretyn toimivallan siirtämisestä alaiselleen viranomaiselle. Toimivallan siirtämispäätöksistä on pidettävä ajan tasalla olevaa luetteloa. 5 LUKU JOHTAMINEN 9 Johtaminen Kaupungin johtamisen lähtökohtana ovat kaupunginvaltuuston hyväksymät strategiat ja niissä asetetut päämäärät ja tavoitteet. Henkilöjohtamisen lähtökohtana on kannustavuus, avoimuus ja vuorovaikutteisuus. Henkilöstöorganisaation tehtävänä on valmistella asioita ja huolehtia päätösten täytäntöönpanosta. Luottamushenkilöorganisaation tehtävänä on päättää asiat viranhaltijoiden esittelystä. Viranhaltijajohto ja luottamushenkilöjohto toimivat omilla tehtäväalueillaan saumattomassa yhteistyössä.

8 Kokemäen kaupungin hallintosääntö alkaen 8/38 10 Johtoryhmätyö Kaupunginjohtaja asettaa johtoryhmän, jonka tehtävänä on kaupunginjohtajan apuna käsitellä kaupungin hallinnon ja toimintojen sekä kaupungin kehittämisen kannalta tärkeitä kysymyksiä. Johtoryhmä kokoontuu säännöllisesti kaupunginjohtajan kutsusta. Tarvittaessa johtoryhmä voi kutsua kokouksiinsa asiantuntijoita. Osastopäällikkö voi asettaa johtoryhmän, jonka tehtävänä on osastopäällikön apuna käsitellä osaston toiminnan kannalta keskeisiä kysymyksiä. Tarvittaessa johtoryhmä voi kutsua kokouksiinsa asiantuntijoita. 6 LUKU KOKOUSMENETTELY 11 Luvun määräysten soveltaminen Tämän luvun määräyksiä noudatetaan kaupunginvaltuustoa lukuun ottamatta kaikissa kaupungin toimielimissä sekä soveltuvin osin toimitus- ja katselmusmiesten kokouksissa. 12 Kokousaika ja -paikka Toimielin pitää kokouksensa päättämänään aikana ja päättämässään paikassa. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen sen pitämisestä. 13 Kokouksen koolle kutsuminen Kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Mikäli sekä puheenjohtaja että varapuheenjohtaja ovat estyneitä antamaan kokouskutsun, voi sen antaa esittelijä. Toimielimen kokouksesta on ilmoitettava jäsenille, elleivät erityiset syyt ole esteenä, vähintään neljä päivää ennen kokousta kirjallisesti tai sähköisesti. Kokouksesta on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat (asialista). Esityslista lähetetään kokouskutsun yhteydessä, ellei sen lähettämättä jättämiseen ole perusteltua syytä. Kokouskutsu lähetetään toimielimen päättämällä tavalla jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai läsnäolovelvollisuus. 14 Jatkokokous Jos kokousasioita ei ole saatu siinä kokouksessa käsitellyiksi, asiat voidaan siirtää jatkokokoukseen, johon ei tarvitse antaa eri kutsua. Kokouksesta poissa olleille on kuitenkin pyrittävä antamaan tieto jatkokokouksesta. 15 Varajäsenen kutsuminen Toimielimen jäsenen, joka on estynyt saapumasta kokoukseen, on ilmoitettava esteestä toimielimen pöytäkirjanpitäjälle varajäsenen kutsumista varten.

9 Kokemäen kaupungin hallintosääntö alkaen 9/38 Milloin jäsen on esteellinen käsittelemään jotakin asiaa kokouksessa tai esteen vuoksi ei voi osallistua jonkin asian käsittelyyn, hän voi kutsua varajäsenen kokoukseen sitä asiaa käsittelemään. Myös puheenjohtaja tai pöytäkirjanpitäjä voi toimittaa kutsun varajäsenelle. 16 Kokouksen pitäminen Avattuaan kokouksen puheenjohtaja toteaa läsnä olevat sekä kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. Asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimielin toisin päätä. Toimielin voi päättää ottaa käsiteltäväksi sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa. 17 Kokouksen johtaminen Puheenjohtajan tehtävänä on johtaa asioiden käsittelyä sekä pitää huolta järjestyksestä toimielimen kokouksessa. Puheenjohtaja saa varoituksen annettuaan määrätä poistettavaksi henkilön, joka käyttäytyy sopimattomasti. Jos syntyy epäjärjestys, puheenjohtajan on keskeytettävä tai lopetettava kokous. 18 Tilapäinen puheenjohtaja Jos sekä puheenjohtaja että varapuheenjohtaja ovat poissa tai esteellisiä jossakin asiassa, valitaan kokousta tai asian käsittelyä varten tilapäinen puheenjohtaja. 19 Läsnäolo toimielinten kokouksissa Kaupungin eri toimielinten kokouksissa on esittelijän, pöytäkirjanpitäjän ja jäsenten lisäksi läsnäolo- ja puheoikeus: - kaupunginhallituksen kokouksessa kaupunginvaltuuston puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajilla, - teknisen lautakunnan tiejaoston kokouksessa teknisen lautakunnan puheenjohtajalla ja esittelijällä, - muun toimielimen kokouksessa kaupunginhallituksen puheenjohtajalla ja kaupunginjohtajalla. Muiden kuin edellä mainittujen henkilöiden läsnäolosta ja puheoikeudesta päättää asianomainen toimielin. Kaupunginhallituksen edustuksesta valtuuston kokouksessa määrätään valtuuston työjärjestyksessä. 20 Kaupunginhallituksen edustus muissa toimielimissä Kaupunginhallitus voi määrätä muihin toimielimiin edustajansa, jolla on läsnäolo- ja puheoikeus toimielimen kokouksessa. Edustajaksi voidaan määrätä myös kaupunginhallituksen varajäsen tai kaupunginjohtaja. 21 Esittely Asiat päätetään toimielimen kokouksessa viranhaltijan esittelystä, ellei jäljempänä toisin määrätä. Esittely sisältää aina kirjallisen selostuksen asiasta ja päätösehdotuksen. Esittelijän ehdotus on käsittelyn pohjana (pohjaehdotus). Jos esittelijä on muuttanut esityslistalla olevaa ehdotustaan ennen kuin toimielin on tehnyt päätöksen asiasta, pohjaehdotus on muutettu ehdotus. Jos ehdotus on peruutettu, asia on poistettava esityslistalta, jollei toimielin toisin päätä.

10 Kokemäen kaupungin hallintosääntö alkaen 10/38 Kaupunginhallituksen, lautakuntien ja niiden jaostojen kokouksissa esittelijöinä toimivat viranhaltijat määrätään tässä hallintosäännössä. Esittelijöinä toimivat seuraavat viranhaltijat: Kaupunginhallituksen esittelijänä toimii kaupunginjohtaja. Kaupunginhallituksen henkilöstöjaoston esittelijänä toimii kaupunginsihteeri. Perusturvalautakunnan esittelijänä toimii perusturvajohtaja. Kasvatus- ja opetuslautakunnan esittelijänä toimii sivistysjohtaja. Vapaa-aikalautakunnan esittelijänä toimii vapaa-aikatoimenjohtaja. Teknisen lautakunnan esittelijänä toimii kaupungininsinööri. Teknisen lautakunnan tiejaoston esittelijänä toimii yhdyskuntatoimiston toimistosihteeri. Ympäristölautakunnan esittelijänä toimii kaupungininsinööri. Esittelijän ollessa estynyt tai esteellinen toimii esittelijänä hänen sijaisekseen määrätty viranhaltija. Toimielin voi erityisestä syystä päättää, että asia käsitellään puheenjohtajan esittelystä ilman viranhaltijan esittelyä. 22 Esteellisyyden toteaminen Esteellisen henkilön on lähtökohtaisesti itse ilmoitettava esteellisyydestään. Toimielimen puheenjohtajan on tarvittaessa saatettava jäsenen tai muun läsnäoloon oikeutetun henkilön esteellisyys toimielimen ratkaistavaksi. Viranhaltija ratkaisee itse kysymyksen esteellisyydestään. 23 Äänestys ja vaalit Äänestyksestä ja vaalin toimittamisesta on soveltuvin osin voimassa, mitä valtuuston työjärjestyksessä määrätään. 24 Pöytäkirjan laatiminen, tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen Pöytäkirjan kirjoittaa puheenjohtajan johdolla pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä toimielimen päättämänä aikana ja päättämässä paikassa siten kuin siitä vähintään yhtä päivää aiemmin on ilmoitettu. Toimielimen pöytäkirjaan merkitään: 1) järjestäytymistietoina: - toimielimen nimi;

11 Kokemäen kaupungin hallintosääntö alkaen 11/38 2) asian käsittelytietoina: 3) laillisuustietoina: - kokouksen alkamis- ja päättymisaika sekä kokouspaikka; - läsnä ja ja missä ominaisuudessa kukin on ollut läsnä; sekä - kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. - asiaotsikko; - selostus asiasta; - päätösehdotus; - esteellisyys; - tehdyt ehdotukset ja onko niitä kannatettu; - äänestykset: äänestystapa, äänestysjärjestys, äänestysesitys sekä - äänestyksen tulos; - vaalit: vaalitapa ja vaalin tulos; - päätöksen toteaminen; - eriävä mielipide sekä - lisätietoja antavan henkilön nimi ja puhelinnumero. - oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, - puheenjohtajan allekirjoitus, - pöytäkirjanpitäjän varmennus, - merkintä pöytäkirjan tarkastuksesta, - merkintä nähtävänä pidosta, mikäli pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä Pöytäkirjaan liitettävissä oikaisuvaatimusohjeissa annetaan tarpeelliset ohjeet oikaisuvaatimuksen tekemiseksi. Pöytäkirjaan liitettävässä valitusosoituksessa on mainittava valitusviranomainen, valitusaika ja mitä valituskirjaan on liitettävä. Päätökseen, josta ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä valitusta, on liitettävä tästä ilmoitus ja samalla mainittava, mihin lain tai asetuksen kohtaan kielto perustuu. Mitä edellä on määrätty, noudatetaan soveltuvin osin viranhaltijan ja luottamushenkilön tekemiin päätöksiin. 25 Kaupunginhallituksen ja lautakunnan otto-oikeus Otto-oikeuden käyttämisessä noudatetaan kuntalain 51 :n säännöksiä. Asian ottamisesta kaupunginhallituksen käsiteltäväksi voi päättää kaupunginhallitus, kaupunginhallituksen puheenjohtaja tai kaupunginjohtaja. Asian ottamisesta lautakunnan käsiteltäväksi voi päättää lautakunta, lautakunnan puheenjohtaja tai esittelijä. 26 Ottokelpoisen päätöksen ilmoittaminen Kaupunginhallituksen alaisen viranomaisen on ilmoitettava kaupunginhallitukselle tehdyistä päätöksistä lukuun ottamatta niitä asioita tai asiaryhmiä, joista kaupunginhallitus on erikseen päättänyt, ettei sille tarvitse erikseen ilmoittaa otto-oikeuden käyttämistä varten. Lautakunnan alaisen viranomaisen on ilmoitettava lautakunnalle tehdyistä päätöksistä lukuun ottamatta niitä asioita tai asiaryhmiä, joista lautakunta on erikseen päättänyt, ettei sille tarvitse erikseen ilmoittaa otto-oikeuden käyttämistä varten.

12 Kokemäen kaupungin hallintosääntö alkaen 12/38 Ilmoitus on tehtävä neljän päivän kuluessa pöytäkirjan tarkastamisesta. Jos pöytäkirjaa ei tarkasteta, määräaika lasketaan pöytäkirjan allekirjoittamisesta. Päätökset niissä asioissa, joista ei tarvitse ilmoittaa, voidaan otto-oikeuden estämättä panna täytäntöön, jollei yksittäistapauksessa ole ilmoitettu asian ottamisesta kaupunginhallituksen tai lautakunnan käsiteltäväksi. 7 LUKU MUUT MÄÄRÄYKSET 27 Tiedottaminen Kaupungin tiedottamista johtaa kaupunginhallitus, joka hyväksyy yleiset ohjeet kaupungin tiedottamisen periaatteista. 28 Kaupungin asukkaiden aloitteet Kaupunginhallituksen on vuosittain maaliskuun loppuun mennessä esitettävä kaupunginvaltuustolle luettelo sen toimivaltaan kuuluvissa asioissa tehdyistä kaupungin toimintaa koskevista aloitteista ja niiden johdosta suoritetuista toimenpiteistä. Valtuusto voi samalla todeta, mitkä aloitteista on käsitelty loppuun. Kaupunginhallituksen ja lautakunnan tehtäväalueella tehdyistä aloitteista on vastaavasti esitettävä tiedot kaupunginhallitukselle tai asianomaiselle lautakunnalle niiden päättämällä tavalla. Jos aloite vaatii erityistä valmistelua, sen viranomaisen, jonka käsiteltäväksi aloite kuuluu, on ilmoitettava aloitteen tekijälle kuukauden kuluessa aloitteen tekemisestä aloitteen arvioitu käsittelyaika ja keneltä saa lisätietoja aloitteen käsittelystä. 29 Kaupungin nimenkirjoitus ja asiakirjojen allekirjoittaminen Kaupungin puolesta tehtävät sopimukset ja annettavat sitoumukset allekirjoittaa kaupunginhallituksen puheenjohtaja tai kaupunginjohtaja ja varmentaa kaupunginsihteeri, talousjohtaja tai osastopäällikkö, jollei kaupunginhallitus ole valtuuttanut toisia henkilöitä tai jäljempänä muuta määrätä. Kaupungin toimituskirjelmät, kirjelmät, kaupunginhallituksen kirjelmät, valtakirjat, lausunnot, kannanotot ja muut asiakirjat allekirjoittaa kaupunginjohtaja ja varmentaa kaupunginsihteeri, talousjohtaja, osastopäällikkö tai kaupunginhallituksen määräämä muu viranhaltija. Lautakunnan päättämät sopimukset ja annettavat sitoumukset ja lautakunnan puolesta annettavat asiakirjat, lausunnot, kannanotot sekä hankehakemukset allekirjoittaa lautakunnan puolesta osastopäällikkö. Osaston tai sen tulosalueen puolesta annettavat asiakirjat, lausunnot, hankehakemukset ja kannanotot allekirjoittaa osastopäällikkö ja varmentaa asiaa valmistellut viranhaltija. Jos osastopäällikkö on edellä mainittujen asiakirjojen osalta asian valmistelija, hän voi allekirjoittaa asiakirjan ilman varmennusta. Milloin viranhaltijalle on johtosäännöllä tai muulla päätöksellä annettu ratkaisuvaltaa, hän allekirjoittaa asiaa koskevan pöytäkirjan sekä kaupunginhallituksen tai lautakunnan hyväksymissä rajoissa sopimuksen tai muun asiakirjan.

13 Kokemäen kaupungin hallintosääntö alkaen 13/38 Kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen ja lautakuntien pöytäkirjanotteet ja toimituskirjat allekirjoittaa arkistosihteeri, kunkin toimielimen pöytäkirjanpitäjä tai muu asianomaisen toimielimen tehtävään valtuuttama henkilö. Toimielimen puheenjohtaja tai pöytäkirjanpitäjä voi yksinkin toimielimen määräämissä rajoissa allekirjoittaa toimielimen päätökseen perustuvan asiakirjan. Toimielimen hallinnassa olevista asiakirjoista annettavat otteet ja jäljennökset voi arkistosihteeri, toimielimen pöytäkirjanpitäjä tai muu asianomaisen toimielimen tehtävään valtuuttama henkilö yksinkin todistaa oikeaksi. Valmistelua koskevat asiakirjat allekirjoittaa asian valmistelija. 30 Asiakirjoista perittävät lunastukset sekä niiden antamisesta perittävät maksut Tavanomaisesta tiedon antamisesta pöytäkirjanotteesta, kopiosta tai muusta tulosteesta peritään sivukohtainen maksu. Erityistoimenpiteitä vaativan tiedon antamisesta asiakirjasta, kopiosta tai muusta tulosteesta peritään kiinteä perusmaksu, joka voidaan porrastaa tiedonhaun vaativuuden mukaan. Perusmaksun lisäksi peritään sivukohtainen maksu. Jos asiakirja ei ole yksilöitävissä ja löydettävissä kaupungin julkisuuslain mukaisesti pitämästä asiakirjarekisteristä ja tiedonhaun erityistoimenpiteitä vaativa tieto asiakirjasta annetaan suullisesti tai antamalla asiakirja viranomaisen luona luettavaksi tai jäljennettäväksi taikka lähettämällä se sähköpostin välityksellä, aiheutuneita kustannuksia vastaavana maksuna peritään vain kiinteä perusmaksu tiedonhaun vaativuuden mukaan porrastettuna. Kaupunginhallitus päättää tarkemmin julkisuuslain piiriin kuuluvien lunastusten ja maksujen yksityiskohtaisista perusteista ja euromääristä. Osastopäällikkö voi alaisensa osaston asiakirjojen osalta tapauskohtaisesti päättää, että maksua ei peritä. 31 Asiakirjan antamista koskevan viranomaisen ratkaisuvallan siirtäminen Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (julkisuuslain) 4 ja 14.1 :ssä tarkoitettu kunnallinen toimielin voi siirtää toimialaansa kuuluvan asiakirjan antamista koskevaa viranomaisen ratkaisuvaltaa alaiselleen viranhaltijalle. 8 LUKU KAUPUNGINHALLITUS, KAUPUNGINJOHTAJA JA HALLINTO-OSASTO 32 Kaupunginhallitus Kaupunginhallituksen alaisten asioiden valmistelun hoitaa kaupunginjohtaja tukenaan päätöksenteon tuen ja henkilöstöhallinnon tulosyksikkö. 33 Kaupunginhallituksen kokoonpano Kaupunginhallituksessa on yhdeksän jäsentä ja jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.

14 Kokemäen kaupungin hallintosääntö alkaen 14/38 Kaupunginvaltuusto valitsee kaupunginhallituksen jäsenistä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. 34 Esittely ja pöytäkirjanpito kaupunginhallituksessa Asiat ratkaistaan kaupunginhallituksen kokouksissa viranhaltijan esittelystä. Esittelystä ja esittelijöistä määrätään hallintosäännön 20 :ssa. 35 Kaupunginhallituksen tehtävät ja ratkaisuvalta Kaupunginhallitus 1. valmistelee kaupunginvaltuustolle ehdotukset kaupungin keskeisiksi tavoitteiksi ja strategioiksi; 2. johtaa kaupungin toimintaa ja hallintoa; 3. vastaa kaupunginvaltuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta; 4. ohjaa talousarvion ja taloussuunnitelman valmistelua niin, että asetetut tavoitteet voidaan saavuttaa; 5. päättää omaisuuden hankinnassa ja myynnissä noudatettavista periaatteista; 6. hyväksyy yleiset ohjeet kaupungin tiedottamisen periaatteista; 7. päättää elinkeino-, kilpailukyky-, työllisyys- ja koulutuspolitiikan periaatteista; 8. päättää riskienhallinnan ja rahoituksen periaatteista; 9. päättää vapautuksen tai lykkäyksen myöntämisestä kunnallisveron maksamisesta verotusmenettelystä säädetyn lain 88 :n mukaisesti. 10. määrää tarvittaessa kaupungin edustajan yhteisöjen ja säätiöiden yhtiö- tai vuosikokouksiin ja vastaaviin sekä antaa tarvittaessa toimiohjeet edustajille sekä nimeää kaupungin ehdokkaat yhteisöjen ja säätiöiden hallintoelimiin ja tilin- tai toiminnantarkastajiksi. 11. päättää talousarviolainojen ottamisesta kaupunginvaltuuston hyväksymissä rajoissa. 12. päättää tarkemmista julkisuuslain mukaan perittävien maksujen perusteista ja määristä. 13. päättää kaupungin osallistumisesta tehtäväalueensa sekä poikkihallinnollisiin kehittämishankkeisiin ja/tai projekteihin. 14. vastaa asuntohallinnon järjestämisestä. 15. antaa selitys valtuuston päätöksistä tehdyistä valituksista, mikäli kaupunginhallitus katsoo voivansa hyväksyä valtuuston päätöksen. 16. jättää helmikuun loppuun mennessä valtuustolle kuntalain 28 :ssä tarkoitetun luettelon valtuuston toimivaltaan kuuluvista aloitteista, joita kuntalaiset ja valtuutetut ovat edellisen vuoden aikana tehneet sekä aloitteista, joita kaupunginhallitukselle on edellisen vuoden aikana tehty. 17. hoitaa ne asiat, jotka liittyvät kaupungin elinkeinopolitiikkaan, suhdetoimintaan sekä huolehtii ystävyyskuntayhteyksistä. 18. huolehtii siitä, että osastojen välinen yhteistyö toimii, sekä vastaa toiminnan yhteen sovittamisesta. 19. päättää yhtiöiden ja muiden yhteisöjen perustamisesta, osakkeiden ja osuuksien ostamisesta ja myymisestä sekä säätiöiden perustamisesta. 20. päättää kiinteän ja irtaimen omaisuuden vuokralle antamisesta ja ottamisesta enintään 10 vuodeksi, silloin kun sopimuksen vuotuinen arvo on yli euroa sekä päättää kiinteän ja irtaimen omaisuuden vuokralle antamisesta ja ottamisesta pidemmäksi aikaa kuin 10 vuodeksi mutta korkeintaan 30 vuodeksi. 21. päättää ympäristöpolitiikan periaatteista. 22. johtaa maankäytön yleistä suunnittelua ja kaavoitusta sekä päättää maankäyttöä, kaavoitusta ja asuntopolitiikkaa koskevista periaatteista. 23. päättää maankäyttösopimusten hyväksymisestä. 24. päättää maankäyttö- ja rakennuslain 7 mukaisen kaupungin kaavoituskatsauksen hyväksymisestä

15 Kokemäen kaupungin hallintosääntö alkaen 15/ hyväksyy vaikutukseltaan muut kuin merkittävät asemakaavat ja asemakaavan muutokset sekä ranta-asemakaavat ja ranta-asemakaavan muutokset, joihin liittyy maankäyttösopimus 26. päättää kaupungin rakennushankkeiden hankesuunnitelmien hyväksymisestä. 27. päättää maankäyttö- ja rakennuslain mukaisen rakentamiskehotuksen antamisesta. 28. päättää hakea ja ottaa vastaan kaupungille tulevia valtionperintöjä ja testamentattua tai lahjoitettua omaisuutta sekä antaa näiden käyttöä koskevat tarpeelliset ohjeet. 29. päättää lailla maaseutuelinkeinojen hallinnosta kunnissa sekä lailla maaseutuelinkeinojen tukitehtäviä hoidettaessa noudatettavasta menettelystä annettujen säädösten nojalla kunnille siirretyistä tehtävistä sekä muista maaseututoimen tehtävistä. 30. hyväksyy kaupunginvaltuuston päättämien suunnitelmapoistojen perusteiden pohjalta hyödykkeen tai hyödykeryhmäkohtaiset poistosuunnitelmat; 31. hyväksyy yleisen valmiussuunnitelman 32. huolehtii niistä tehtävistä, jotka eivät kuulu minkään muun kaupungin toimielimen tehtäväalueeseen. Lisäksi kaupunginhallituksen tehtävänä on tehtäväalueellaan sen lisäksi, mitä muualla on määrätty: 33. tehdä esitys talousarvioksi ja taloussuunnitelmaksi sekä hyväksyä toimintakertomus. 34. jakaa määrärahat tulosalueille ja tulosyksiköille. 35. huolehtii toiminnan tulosten ja talousarvion toteutumisen seurannasta sekä toiminnan tuottavuuden ja vaikuttavuuden edistämisestä; 36. päättää palveluiden järjestämistä ja kehittämistä koskevista toimintaperiaatteista. 37. päättää sopimusten ja muiden sitoumusten solmimisesta, milloin muu viranomainen ei tee asiassa päätöstä. 38. päättää taksat ja maksut. 39. päättää yli 1000 euron vahingonkorvauksen maksamisesta niissä tapauksissa, joissa kaupunki katsotaan korvausvelvolliseksi. 40. päättää tulorajoista, vuokrista ja muista korvausperusteista, milloin se voimassa olevien säännösten mukaan on mahdollista. 41. päättää avustuksista. 42. hyväksyä tilahankkeiden tarveselvitykset. 36 Kaupunginhallituksen jäsenten tehtävät Kaupunginhallituksen jäsenten tulee erityisesti seurata sen toimielimen toimintaa, johon kaupunginhallitus on valinnut hänet edustajakseen. Hänen tulee myös antaa kaupunginhallitukselle, sen puheenjohtajalle ja kaupunginjohtajalle tietoja lautakunnan sekä sen alaiseen toimialaan kuuluvista asioista. KAUPUNGINHALLITUKSEN HENKILÖSTÖJAOSTO 37 Kaupunginhallituksen henkilöstöjaoston kokoonpano Kaupunginhallituksen henkilöstöjaostossa on 5 jäsentä ja jokaisella on henkilökohtainen varajäsen. Kaupunginvaltuusto valitsee toimikaudekseen jäsenistä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. 38 Esittely ja pöytäkirjanpito kaupunginhallituksen henkilöstöjaostossa Asiat ratkaistaan kaupunginhallituksen henkilöstöjaoston kokouksissa viranhaltijan esittelystä. Esittelystä ja esittelijöistä määrätään hallintosäännön 20 :ssa.

16 Kokemäen kaupungin hallintosääntö alkaen 16/38 Kaupunginhallituksen henkilöstöjaoston pöytäkirjanpitäjänä toimii jaoston määräämä viranhaltija tai työntekijä. 39 Kaupunginhallituksen henkilöstöjaoston tehtävät ja ratkaisuvalta Kaupunginhallituksen henkilöstöjaoston tehtävänä on, sen lisäksi mitä hallintosäännön luvussa 9 määrätään, ratkaista seuraavat henkilöstöasiat: 1. päättää niistä virkasuhteeseen ja viranhaltijaan liittyvistä asioista, joista on säädetty kunnallisesta viranhaltijasta annetussa laissa sekä työsopimussuhteeseen ja työntekijään liittyvistä asioista, joista on säädetty työsopimuslaissa tai muussa laissa ellei laissa ole toisin määrätty; 2. päättää työ- ja virkaehtosopimusten määräysten soveltamisesta, kun se sopimuksessa määrätyissä rajoissa on jätetty kunnan harkintaan, 3. päättää suositussopimusten voimaansaattamisesta; 4. päättää kaupungin viranhaltijoiden ja työntekijöiden palkkauksen yleisperusteet voimassa olevan työ- ja virkaehtosopimuksen mukaisesti; 5. päättää virka- tai työsuhteen perusteella henkilöstölle kuuluvista etuisuuksista, velvollisuuksista ja eläkkeistä, ellei asiasta ole muuta määrätty tai kaupunginhallituksen henkilöstöjaosto määräämissään rajoissa ole antanut tehtävää lautakunnalle tai viranhaltijalle. 6. päättää henkilöstöhallinnon, henkilöstön kehittämisen ja koulutuksen koordinoinnista, jollei henkilöstöjaosto ole antanut tehtävää määräämissään rajoissa lautakunnalle tai viranhaltijalle. 7. päättää henkilöstön luontaiseduista 8. päättää henkilöstöä koskevista säännöistä ja toimintamalleista 9. päättää henkilöstön rekrytoinnin periaatteista 10. päättää palkkausasioista siltä osin, kuin niitä ei ole delegoitu muualla hallintosäännössä, 11. päättää harkinnanvaraisen palkallisen virkavapauden ja työloman myöntämisestä silloin kun kyse on yli 12 kuukauden aikajaksosta ja/tai kun harkittavaksi tulee virkavapauden tai työloman ajalta maksettavan palkan määrä. 12. päättää työterveyshuollon palveluiden järjestämisen periaatteista 13. päättää sivutoimisen työsuojelupäällikön tehtäviä hoitavan henkilön määräämisestä sekä tehtävästä maksettavasta korvauksesta. KAUPUNGINJOHTAJA 40 Kaupunginjohtajan kelpoisuusehdot Kaupunginjohtajan viran kelpoisuusehdot määrittää kaupunginhallitus. 41 Kaupunginjohtajan viranhoitoon liittyvät erityiskysymykset Kaupunginhallituksella on oikeus myöntää virkavapautta kaupunginjohtajalle enintään kuudeksi kuukaudeksi. Kaupunginjohtajan esteellisenä tai poissa ollessa tai viran ollessa avoinna hoitaa kaupunginjohtajan tehtäviä hänen sijaisensa. Kaupunginvaltuusto voi kuitenkin, milloin virka on avoinna tai poissaolo kestää yli kaksi kuukautta, ottaa virkaan väliaikaisen hoitajan. Kaupunginjohtajan sijaisena toimii kaupunginsihteeri. 42

17 Kokemäen kaupungin hallintosääntö alkaen 17/38 Kaupunginjohtajan tehtävät ja ratkaisuvalta Kaupunginjohtaja johtaa kaupungin hallintoa, virasto-organisaatiota, taloudenhoitoa sekä muuta kaupungin toimintaa kuntalain määräysten mukaisesti. Kaupunginjohtajan tehtäväalueen hoitamisesta sovitaan tarkemmin johtajasopimuksessa, jonka hyväksyy kaupunginhallitus. Sen lisäksi, mitä muualla muissa johtosäännöissä on määrätty, kaupunginjohtajan tehtävänä on kaupunginhallituksesta puolesta 1. huolehtii siitä, että kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen kokouksissa käsiteltävät asiat asianmukaisesti valmistellaan, yhteen sovitetaan ja pannaan täytäntöön. 2. päättää kaupungin osallistumisesta ja määrää tarvittaessa edustajansa tiedotus-, neuvottelu- ja edustustilaisuuksiin. 3. päättää kaupungin etuosto-oikeuden käyttämättä jättämisestä silloin, kun kyse on kaavaalueesta. 4. päättää kaupungin vaakunan käytöstä 5. antaa kaupunginhallitukselta pyydettyjä sellaisia lausuntoja ja selvityksiä, joilla ei ole yleisempää merkitystä 6. päättää viestintää ja markkinointia koskevien avustusten ja sponsorointitukien myöntämisestä, kun myönnettävä määrä on enintään euroa 7. vastaa ulkoisesta viestinnästä 8. käyttää kaupungin puheoikeutta tuomioistuimessa ja muissa viranomaisissa 9. määrää kaupungin edustajan yhteisöjen ja säätiöiden yhtiö- tai vuosikokouksiin ja vastaaviin sekä antaa tarvittaessa toimiohjeet edustajille sekä nimeää kaupungin ehdokkaat yhteisöjen ja säätiöiden hallintoelimiin ja tilin- tai toiminnantarkastajiksi, ellei kaupunginhallitus ole toisin päättänyt 10. seurata niiden kuntayhtymien ja kuntien edustajainkokousten toimintaa, jossa kaupunki on mukana sekä valmistella kaupunginhallituksen käsittelyä varten kaupungin edustajille annettavat tarvittavat ohjeet kannan ottamisesta yhtymävaltuustossa tai edustajainkokouksessa käsiteltäviin kysymyksiin, KAUPUNGINSIHTEERI JA TALOUSJOHTAJA 43 Kaupunginsihteerin tehtävät ja ratkaisuvalta Sen lisäksi, mitä muualla hallintosäännössä on määrätty, kaupunginsihteerin tehtävänä on: 1. vastata kaupungin henkilöstöjohtamisesta ja henkilöstöasioista yleisesti, 2. vastata kaupungin henkilöstöpolitiikan ja henkilöstöstrategian toteuttamisesta, 3. vastata kaupunginhallituksen henkilöstöjaoston ja yhteistyötoimikunnan toimivaltaan kuuluvien asioiden valmistelusta ja täytäntöönpanosta, 4. vastata kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston asioiden valmistelusta ja täytäntöönpanosta sekä toimia näiden toimielinten pöytäkirjanpitäjänä, 5. vastata keskusvaalilautakunnan asioiden valmistelusta ja täytäntöönpanosta sekä toimia lautakunnan pöytäkirjanpitäjänä 6. vastata kaupungin keskitetyn hankintatoimen järjestämisestä sekä hankintoihin liittyvästä neuvonnasta, 7. vastata joukkoliikenneasioiden järjestämisestä, 8. vastata kaupungin hallinnon kehittämiseen, hallinnon oikeudelliseen neuvontaan ja hallinnon yleiseen järjestämiseen liittyvistä tehtävistä yhteistyössä osastojen kanssa, ja tehdä aloitteita osastojen hallinnon kehittämisestä ja toiminnan tehostamisesta, 9. toimia kaupungin palkka-asiamiehenä, 10. huolehtia kaupungin henkilöstön ja luottamushenkilöiden keskitetyn sisäisen koulutuksen yleisestä suunnittelusta ja toteutuksesta sekä avustaa henkilöstön muussa kehittämisessä,

18 Kokemäen kaupungin hallintosääntö alkaen 18/ vastata työterveyshuollon järjestämisestä kaupunginhallituksen henkilöstöjaoston päättämien periaatteiden mukaisesti, 12. vastata muiden henkilöstöpalveluiden järjestämisestä sekä työnantajan ja henkilöstön välisen yhteistoiminnan edistämisestä. 13. päättää kaupungin palveluksessa oleville henkilöille kokonaan tai osittain vapautuksen myöntämisestä heidän velvollisuudestaan korvata virka- tai työtehtävissä aiheuttamansa vahingot, ellei asianomainen ole aiheuttanut vahinkoa tahallaan tai törkeällä tuottamuksella. 14. antaa työ- ja virkaehtosopimusten paikallisia soveltamisohjeita; 15. vastata sisäisestä viestinnästä; 16. toimia kaupungin internet-sivuston ja intra-sivuston osalta sanavapauden käyttämisestä joukkoviestinnässä annetun lain 4 :n mukaisena vastaavana toimittajana; 17. päättää kaupunginhallituksen ja valtuuston jäsenten koulutukseen osallistumisesta 44 Talousjohtajan tehtävät ja ratkaisuvalta Sen lisäksi, mitä muualla on säädetty, talousjohtajan tehtävänä on: 1. vastata talousarvion ja konsernitilinpäätöksen valmistelusta. 2. myöntää vapautuksen tai lykkäyksen kunnallisen maksun tai sille määrätyn viivästyskoron suorittamisesta, kun se on säädösten ja määräysten sallittua, ellei asiaa ole annettu muun viranhaltijan tehtäväksi. 3. päättää kaupungin saatavien ja vakuuksien hyväksymisestä, valvomisesta, muuttamisesta ja vapauttamisesta, ellei toisin ole säädetty tai määrätty. 4. päättää kaupungin rahavarojen sijoittamisesta kaupunginhallituksen antamien ohjeiden mukaisesti sekä pankkitilien avaamisesta ja sulkemisesta. 5. päättää kaupungin omaisuuden, kaupungin palveluksessa olevan henkilöstön ja luottamushenkilöiden tapaturma- ja vastuuvakuutusten ottamisesta kaupunginhallituksen mahdollisesti antamien ohjeiden mukaisesti, ellei toisin ole säädetty tai määrätty. 6. päättää, että kaupunginhallitus ei käytä valitusoikeuttaan lääninoikeuden verotusta koskevaan tai keskusverolautakunnan päätökseen, taikka ettei ole aihetta antaa vastinetta korkeimmalle hallinto-oikeudelle verotusasiassa tehdyn valituksen johdosta. 7. päättää antolainan myöntämisestä valtuuston talousarvion käsittelyn yhteydessä tekemän päätöksen mukaisesti ja kaupunginhallituksen antamien ohjeiden mukaisesti. 8. päättää talousarviovuoden sisällä konsernin sisälle myönnettävät lyhytaikaiset lainapäätökset kaupunginhallituksen antamien ohjeiden mukaisesti. 9. päättää lainojen takaisinmaksusta ja lainaehtojen muuttamisesta, 10. päättää tilapäisluoton ottamisesta kaupungille maksuvalmiuden turvaamiseksi valtuuston vuosittain vahvistaman enimmäismäärän puitteissa ja kaupunginhallituksen antamien ohjeiden mukaisesti, 11. päättää luotollisten maksuvälineiden käytöstä, 12. päättää kaupungin saatavien vakuudeksi vahvistettujen kiinnitysten etuoikeuden muuttamisesta, 13. päättää kaupungin myöntämien lainojen ja antamien takausten ylivakuutena olevien vakuuksien palauttamisesta, 14. päättää kaupungin kassavarojen tilapäisestä sijoittamisesta rahalaitoksiin, jollei kaupunginhallitus ole toisin päättänyt, 15. päättää kaupungin hoidossa olevien rahastojen varojen sijoittamisesta rahastojen sääntöjen edellyttämällä tavalla, 16. päättää maksuajan myöntämisestä kaupunginhallituksen antamien perusteiden mukaisissa rajoissa, 17. päättää pakkoperinnästä luopumisesta, kun kysymyksessä on täysin epävarma saatava tai kun perintäkulut muodostuvat kohtuuttomiksi saatavaan nähden, 18. päättää valtion lainoittamien vuokrataloyhtiöiden asukasvalintojen hyväksymisestä

19 Kokemäen kaupungin hallintosääntö alkaen 19/38 asiasta annettujen säännösten mukaisesti 19. vastata kaupungin valtionosuuksien hakemisesta sekä tilityksistä. 20. päättää asuinhuoneistojen vuokrasopimusten hyväksymisestä 21. vastaa arkistotoimen hoitamisesta. Talousjohtaja antaa lisäksi määräykset kaupungin arkistotoimen järjestämisestä. 9 LUKU HENKILÖSTÖTOIMIVALTA 45 Hallintosäännön henkilöstötoimivaltaa koskevan luvun soveltaminen Henkilöstötoimivalta-luvussa määrätään päätöksenteosta ja toimivallasta henkilöstöasioissa ja annetaan palvelussuhdetta koskevia toimivaltamääräyksiä. Kaupunginhallituksen henkilöstöjaoston ja kaupunginsihteerin yleisestä toimivallasta henkilöstöasioissa määrätään erikseen hallintosäännön luvussa 8. Mitä tässä luvussa määrätään tulosalueen päällikön toimivallasta, sovelletaan tätä toimivaltaa kohtien 49, 52, 56, 58 ja 61 osalta myös kaupunginjohtajaan sekä seuraaviin tulosyksiköiden esimiehiin: päätöksenteon tuen ja henkilöstöhallinnon tulosyksikkö, sivistystoimiston tulosyksikkö, perusturvatoimiston tulosyksikkö ja yhdyskuntatoimiston tulosyksikkö. 46 Toimivalta viran perustamisessa ja lakkauttamisessa, työsopimussuhteisen toimen perustamisessa ja lakkauttamisessa sekä virkasuhteen muuttamisessa työsuhteeksi Kaupunginvaltuusto päättää viran perustamisesta ja lakkauttamisesta sekä virkasuhteen muuttamisesta työsuhteeksi. Kaupunginvaltuusto päättää työsopimussuhteisen toimen perustamisesta ja lakkauttamisesta. 47 Viran tai toimen haku Viran tai toimen julistaa haettavaksi se, jonka tehtävänä on valita viranhaltija avoinna olevaan virkaan tai ottaa työntekijä työsopimussuhteeseen. Viran, johon kaupunginvaltuusto valitsee viranhaltijan, julistaa kuitenkin haettavaksi kaupunginhallitus. Viran tai toimen vakinaiseen täyttämiseen tarvitaan kaupunginhallituksen täyttölupa. Kaupunginhallitus voi antaa erilliset määräykset määräaikaisen viran/toimen täyttölupamenettelyn osalta. 48 Henkilöstön kelpoisuusvaatimukset Yleisiä nimitysperusteita ja erityisiä kelpoisuusehtoja asettavan lainsäädännön ja asetusten lisäksi vaadittavasta kelpoisuudesta päättää se viranomainen, joka näiden henkilöstömääräysten 49 :n mukaan valitsee viranhaltijan tai ottaa työntekijän työsopimussuhteeseen. Virkasuhteeseen ottava viranomainen päättää henkilön ottamisesta määräaikaiseen virkasuhteeseen erityisistä kelpoisuusvaatimuksista riippumatta kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 6 :n 2 momentin mukaisesti.

20 Kokemäen kaupungin hallintosääntö alkaen 20/38 49 Henkilöstövalinnat Henkilöstö palkataan Kokemäen kaupungin palvelukseen. Seuraavat toimielimet ja viranhaltijat/työntekijät päättävät vakinaisen henkilöstön valinnasta: Päätöksentekijä Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Lautakunnat Toimivalta henkilöstön valinnassa Kaupunginjohtaja Kaupunginsihteeri, talousjohtaja, kaupungininsinööri, perusturvajohtaja, sivistysjohtaja Osastojen muu henkilökunta siltä osin kuin se on ao. lautakunnan tehtäväalueeseen kuuluvaa henkilökuntaa Seuraavat viranhaltijat/työntekijät päättävät määräajaksi valittavan henkilökunnan valinnasta: Päätöksentekijä Kaupunginjohtaja Osastopäällikkö Tulosalueen päällikkö Toimivalta henkilöstön valinnassa Kaupunginsihteeri, talousjohtaja, kaupungininsinööri, perusturvajohtaja, sivistysjohtaja Osaston tulosalueen päällikkö/ tulosyksikön esimies Tulosalueen/-yksikön määräaikainen henkilökunta. Kaupunginhallitus valitsee kaupunginjohtajan sijaisen enintään 6 kuukauden ajaksi. Koeajan pituudesta päättää se, joka ottaa palvelussuhteeseen. Ehdollisen viranhaltijan valinnan vahvistaa se, joka ottaa palvelussuhteeseen. Mikäli palvelussuhteeseen ottava taho on toimielin, vahvistaa ehdollisen viranhaltijan valinnan, edellytettyjen todistusten ollessa varauksettomat, ko. toimielimen esittelijä. Mikäli kyse on kaupunginvaltuuston valitsemasta viranhaltijasta, vahvistaa ehdollisen viranhaltijan valinnan, edellytettyjen todistusten ollessa varauksettomat, kaupunginjohtaja. Henkilö voidaan siirtää vakinaiseen toimeen ilman julkista hakumenettelyä, mikäli hän on tätä ennen hoitanut vastaavaa tointa/tehtäviä kaupungin palveluksessa vähintään kuusi kuukautta. 50 Viranhaltijan siirtäminen toiseen virkasuhteeseen ja virantoimitusvelvollisuuden muuttaminen Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 24 :ssä tarkoitetuissa tapauksissa viranhaltijan siirtämisestä toiseen virkasuhteeseen päättää viran perustamispäätöksen estämättä se, joka tämän henkilöstösäännön 49 :n mukaan päättää siirrettävän virkaan ottamisesta. Viranhaltijan virantoimitusvelvollisuuden muuttamisesta päättää se viranomainen, joka tämän henkilöstösäännön 49 :n mukaan päättää kyseiseen virkaan ottamisesta. Ennen siirtämistä viranhaltijalle ja hänen esimiehelleen sekä viranhaltijan pyynnöstä hänen luottamusmiehelleen on varattava tilaisuus tulla kuulluksi.

Hallintosääntö. Ylöjärven kaupunki. Kaupunginvaltuusto hyväksynyt x.x.2014 Voimaantulo 01.01.2015 I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET

Hallintosääntö. Ylöjärven kaupunki. Kaupunginvaltuusto hyväksynyt x.x.2014 Voimaantulo 01.01.2015 I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 (8) Ylöjärven kaupunki Hallintosääntö Kaupunginvaltuusto hyväksynyt x.x.2014 Voimaantulo 01.01.2015 I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kaupungin johtosäännöt Hallintosäännössä

Lisätiedot

(KV hyväksynyt 12.6.1995. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.)

(KV hyväksynyt 12.6.1995. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.) PORIN KAUPUNGIN H A L L I N T O S Ä Ä N T Ö (KV hyväksynyt 12.6.1995. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.) I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja

Lisätiedot

Lapuan kaupunki. Hallintosääntö. Nro 301

Lapuan kaupunki. Hallintosääntö. Nro 301 Lapuan kaupunki Hallintosääntö Nro 301 Hyväksytty Kv 7.6.2010 6 Voimaantulo 1.8.2010 Muutettu 14.1.2013 9, 1.1.2013 alkaen Sisällysluettelo Sivu 1. luku Yleiset määräykset 1 2. luku Kokousmenettely 1 3.

Lisätiedot

Kokemäen kaupungin hallintosääntö

Kokemäen kaupungin hallintosääntö Kokemäen kaupungin hallintosääntö 1/45 Voimaantulo 1.1.2013. 1.9.2013, muutokset 3-4, 19, 21, 29, 32, 34-35, 38-39, 41-45, 49, 52-53, 56, 58-59, 61-62, 65, 67-68, 71, 73, 75, 84, 87, 97, 100, 103 ja 108

Lisätiedot

Kurikan kaupungin hallintosääntö

Kurikan kaupungin hallintosääntö Kurikan kaupungin hallintosääntö Hyväksytty 20.6.2011 Voimaantulo 1.7.2011 1 Luku Yleiset määräykset 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt Hallintosäännössä määrätään päätöksenteko- ja

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ

RAUMAN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ RAUMAN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 17.6.2013 Voimaantulopäivä 1.8.2013 I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kaupungin johtosäännöt Hallintosäännössä määrätään

Lisätiedot

Seinäjoen kaupungin hallintosääntö

Seinäjoen kaupungin hallintosääntö Seinäjoen kaupungin hallintosääntö I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja johtosäännöt Hallintosäännössä määrätään kaupungin päätöksenteko- ja kokousmenettelystä. Hallintosäännön ohella

Lisätiedot

Toimielin pitää kokouksensa päättämänään aikana ja päättämässään paikassa.

Toimielin pitää kokouksensa päättämänään aikana ja päättämässään paikassa. Riihimäen kaupunki SÄÄNNÖT RIIHIMÄEN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty 9.12.2013 Voimaantulo 1.1.2014 1 luku Yleiset määräykset 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kaupungin johtosäännöt 2 luku Kokousmenettely

Lisätiedot

PERUSTURVALAUTAKUNNAN JA PERUSTURVAOSASTON JOHTOSÄÄNTÖ

PERUSTURVALAUTAKUNNAN JA PERUSTURVAOSASTON JOHTOSÄÄNTÖ Astuu voimaan 12.5.2014 PERUSTURVALAUTAKUNNAN JA PERUSTURVAOSASTON JOHTOSÄÄNTÖ I LUKU PERUSTURVALAUTAKUNTA 1 Perusturvalautakunta ja jaostot Perusturvan toimialalla on perusturvalautakunta. Perusturvalautakunnalla

Lisätiedot

ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄN HALLINTOSÄÄNTÖ

ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄN HALLINTOSÄÄNTÖ Kuntayhtymän hallitus 28.4.2006 50 ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄN HALLINTOSÄÄNTÖ 1. luku TOIMINTAA OHJAAVA SÄÄNNÖSTÖ 1 Kuntayhtymän hallinnon järjestämisessä noudatetaan tämän säännön määräyksiä, jollei muualla

Lisätiedot

SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN SÄÄDÖSKOKOELMA

SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN SÄÄDÖSKOKOELMA SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN SÄÄDÖSKOKOELMA 1.2 HALLINTOSÄÄNTÖ Valtuuston 12. päivänä marraskuuta 2008/23 hyväksymä ja valtuuston 11. päivänä marraskuuta 2013/38 tarkastama I LUKU YLEISET

Lisätiedot

Liite 6 Valtuusto 12.12.2014 ULVILAN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty:

Liite 6 Valtuusto 12.12.2014 ULVILAN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty: ULVILAN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Voimaantulo: 1.1.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. LUKU.. 1 YLEISET MÄÄRÄYKSET. 1 1 HALLINTOSÄÄNNÖN SOVELTAMINEN JA KAUPUNGIN JOHTOSÄÄNNÖT. 1 2. LUKU 1 KOKOUSMENETTELY....

Lisätiedot

HALLINTOSÄÄNTÖ KOKEMÄEN KAUPUNKI. Hyväksytty KV 1.11.2004 51 KV 19.12.2005 66, muutos. Voimaantulo 1.11.2004 1.1.2006, muutos

HALLINTOSÄÄNTÖ KOKEMÄEN KAUPUNKI. Hyväksytty KV 1.11.2004 51 KV 19.12.2005 66, muutos. Voimaantulo 1.11.2004 1.1.2006, muutos KOKEMÄEN KAUPUNKI HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty KV 1.11.2004 51 KV 19.12.2005 66, muutos Voimaantulo 1.11.2004 1.1.2006, muutos I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kaupungin johtosäännöt

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2011 Nro 8. Kotkan kaupungin. HALLINTOSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 14.11.2011, tulee voimaan 1.1.2012) 1 LUKU. Yleiset määräykset

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2011 Nro 8. Kotkan kaupungin. HALLINTOSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 14.11.2011, tulee voimaan 1.1.2012) 1 LUKU. Yleiset määräykset Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2011 Nro 8 HALLINTOSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 14.11.2011, tulee voimaan 1.1.2012) 1 LUKU Yleiset määräykset 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kaupungin johtosäännöt

Lisätiedot

Alajärven kaupunki. Alajärven kaupungin hallintosääntö. Hallintosääntö. 1. luku. Yleiset määräykset

Alajärven kaupunki. Alajärven kaupungin hallintosääntö. Hallintosääntö. 1. luku. Yleiset määräykset Alajärven kaupunki Kvalt 29.10.2012 70 Hallintosääntö Voimaantulo 1.11.2012 1 Alajärven kaupungin hallintosääntö 1. luku Yleiset määräykset 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kaupungin johtosäännöt 2. luku

Lisätiedot

Ylivieskan kaupunki HALLINTOSÄÄNTÖ 1

Ylivieskan kaupunki HALLINTOSÄÄNTÖ 1 Ylivieskan kaupunki HALLINTOSÄÄNTÖ 1 YLIVIESKAN KAUPUNKI Hallintosääntö Voimaantulo Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 9.11.2004 78 1.11.2004 Kaupunginvaltuusto on muuttanut 26.3.2007 21 1.4.2007 1 luku

Lisätiedot

VARKAUDEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA VARKAUDEN KAUPUNKI H A L L I N T O S Ä Ä N T Ö

VARKAUDEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA VARKAUDEN KAUPUNKI H A L L I N T O S Ä Ä N T Ö VARKAUDEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA VARKAUDEN KAUPUNKI H A L L I N T O S Ä Ä N T Ö VARKAUDEN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ 1. L U K U Yleiset määräykset 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kaupungin johtosäännöt

Lisätiedot

SUONENJOEN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ

SUONENJOEN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ 1 SUONENJOEN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 28.1.2013 33. Voimaantulo: 1.2.2013 I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt Hallintosäännössä

Lisätiedot

TAMMELAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ

TAMMELAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ TAMMELAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 1 Sisällysluettelo 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt 3 2 Edelleendelegointi..... 3 LUOTTAMUSHENKILÖORGANISAATIO 3 Luottamushenkilöorganisaatio

Lisätiedot

Ylöjärven kaupungin henkilöstösääntö

Ylöjärven kaupungin henkilöstösääntö 1 (6) Ylöjärven kaupunki Ylöjärven kaupungin henkilöstösääntö Voimaantulo 01.01.2015 Kaupunginvaltuusto hyväksynyt x.x.2014 1 Henkilöstösäännön soveltaminen Henkilöstösäännössä määrätään päätöksenteosta

Lisätiedot

Tämän luvun määräyksiä noudatetaan valtuustoa lukuun ottamatta kuntayhtymän toimielimissä.

Tämän luvun määräyksiä noudatetaan valtuustoa lukuun ottamatta kuntayhtymän toimielimissä. ÖSTERBOTTENS FÖRBUND - POHJANMAAN LIITTO kuntayhtymä Hyväksytty 5.5.2008 Muutos (35 ) hyväksytty 8.3.2010 HALLINTOSÄÄNTÖ Muutos (31, 35 ) hyväksytty 12.5.2014 1 luku Yleiset määräykset 1 Hallintosäännön

Lisätiedot

Hallintosääntö. Hyväksytty Hall 27.5.2015 50, ja Valt 12.6.2015 12 voimassa 1.8.2015 alkaen. - 1 -

Hallintosääntö. Hyväksytty Hall 27.5.2015 50, ja Valt 12.6.2015 12 voimassa 1.8.2015 alkaen. - 1 - Hallintosääntö Hyväksytty Hall 27.5.2015 50, ja Valt 12.6.2015 12 voimassa 1.8.2015 alkaen. - 1 - Sisällysluettelo Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä H a l l i n t o s ä ä n t ö 1.8.2015 alk Sisältö

Lisätiedot

1. LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET

1. LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 KOKKOLAN KAUPUNKI HALLINTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 24.9.2012 Voimassa 1.1.2013 alkaen 1. LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kaupungin johtosäännöt Valtuuston tehtävät

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ

ALAVIESKAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ ALAVIESKAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ Valtuuston 18.10.2010 hyväksymä Voimaantulo 19.10.2010 Tämä hallintosääntö kumoaa valtuuston 17.3.2009 hyväksymän hallintosäännön 2 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO...

Lisätiedot

HAMINAN VESI LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

HAMINAN VESI LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ HAMINAN VESI LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 11.11.2008 84 Noudatetaan 1.1.2009 alkaen 1 Toimiala Tässä johtosäännössä määritellään vesihuoltolaitoksen, sen johtokunnan ja toimitusjohtajan

Lisätiedot

LOHJA (958/01/003/01) 828/01/003/05 HALLINTOSÄÄNTÖ

LOHJA (958/01/003/01) 828/01/003/05 HALLINTOSÄÄNTÖ 1 LOHJA (958/01/003/01) 828/01/003/05 HALLINTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto 24.9.2003 ' 83 Voimassa 1.1.2004 alkaen Muutettu kaupunginvaltuusto 8.11.2006 81: lisäys 15 kohta 16 ja muutettu 38 Voimassa 9.11.2006

Lisätiedot

SIMON KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ

SIMON KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 1 SIMON KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kunnanvaltuustossa 20.6.2011 Voimaan 1.7.2011 2 Sisällysluettelo 1 luku Yleiset määräykset 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt 4 2 Kunnan toiminta-ajatus

Lisätiedot

Hallintosääntö 1 (13) Yhtymähallitus 15.12.2014 268. Käsittely Yhtymähallitus 15.12.2014 268 Voimaantulo 1.1.2015

Hallintosääntö 1 (13) Yhtymähallitus 15.12.2014 268. Käsittely Yhtymähallitus 15.12.2014 268 Voimaantulo 1.1.2015 1 (13) Käsittely Voimaantulo 1.1.2015 Päijät-Hämeen koulutuskonserni kuntayhtymän hallintosääntö 1 luku Yleiset määräykset 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kuntayhtymän johtosäännöt Hallintosäännössä

Lisätiedot

1. luku Yleiset määräykset

1. luku Yleiset määräykset Nykyinen versio KAINUUN MAAKUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 1. luku Yleiset määräykset 1 Hallintosäännön määräysten sisältö ja soveltaminen Tässä hallintosäännössä määrätään maakunnan päätöksenteko- ja kokous-menettelystä

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyskeskuksen johtosääntö

Sosiaali- ja terveyskeskuksen johtosääntö Sosiaali- ja terveyskeskuksen johtosääntö Valtuusto hyväksynyt 18.2.2013 22, muutokset 26.10.2015 107 Seinäjoen kaupungin sosiaali- ja terveyskeskuksen johtosääntö I LUKU SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUKSEN

Lisätiedot

KESKUSVIRASTON JOHTOSÄÄNTÖ 1 YLIVIESKAN KAUPUNKI KESKUSVIRASTON JOHTOSÄÄNTÖ. Voimaantulo Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 15.12.2008 69 1.1.

KESKUSVIRASTON JOHTOSÄÄNTÖ 1 YLIVIESKAN KAUPUNKI KESKUSVIRASTON JOHTOSÄÄNTÖ. Voimaantulo Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 15.12.2008 69 1.1. KESKUSVIRASTON JOHTOSÄÄNTÖ 1 YLIVIESKAN KAUPUNKI KESKUSVIRASTON JOHTOSÄÄNTÖ Voimaantulo Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 15.12.2008 69 1.1.2009 Toiminta-ajatus 1 Keskusvirasto huolehtii kaupunginvaltuuston,

Lisätiedot

Ulkoisen tarkastuksen tulosalue toimii tarkastuslautakunnan alaisuudessa. Kaupungin ulkoista tarkastusta johtaa kaupunginreviisori.

Ulkoisen tarkastuksen tulosalue toimii tarkastuslautakunnan alaisuudessa. Kaupungin ulkoista tarkastusta johtaa kaupunginreviisori. 1(5) VANTAAN KAUPUNGIN T A R K A S T U S S Ä Ä N T Ö Kaupunginvaltuuston 24.8.2015 7 hyväksymä. Voimassa 1.9.2015 alkaen. 1 Tehtäväalue Ulkoinen tarkastus vastaa kaupungin hallinnon ja talouden ulkoisen

Lisätiedot

7.1.2014 HALLINTOSÄÄNTÖ

7.1.2014 HALLINTOSÄÄNTÖ 7.1.2014 HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty 2014 2 SISÄLLYSLUETTELO: 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt 2 LUKU KOKOUSMENETTELY 2 Luvun määräysten soveltaminen 3 Kokousaika

Lisätiedot

KEMINMAAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ

KEMINMAAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ LIITE 130 Kunnanhallitus 19/07.12.2010 444 Valtuusto hyväksynyt xx.x.2010 43 KEMINMAAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 1 LUKU YLEIS ET MÄÄRÄYKS ET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt 2 Kunnan toiminta-ajatus

Lisätiedot

Hyväksytty 19.12.2001 (muutos KV 25.9.2002 33 muutos KV 26.11.2003 62) Voimaantulo 01.01.2002

Hyväksytty 19.12.2001 (muutos KV 25.9.2002 33 muutos KV 26.11.2003 62) Voimaantulo 01.01.2002 1 HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty 19.12.2001 (muutos KV 25.9.2002 33 muutos KV 26.11.2003 62) Voimaantulo 01.01.2002 I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Soveltaminen Tässä säännössä määrätään Parkanon kaupungin hallinnosta.

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA VESILAHDEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty: 25.11.2013 / 86 Voimaantulo: 01.01.2014 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET

VESILAHDEN KUNTA VESILAHDEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty: 25.11.2013 / 86 Voimaantulo: 01.01.2014 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 VESILAHDEN KUNTA VESILAHDEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: 25.11.2013 / 86 Voimaantulo: 01.01.2014 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt Hallintosäännössä

Lisätiedot

1 HALLINTOSÄÄNNÖN SOVELTAMINEN JA KUNNAN JOHTOSÄÄNNÖT 2 EDELLEENDELEGOINTI

1 HALLINTOSÄÄNNÖN SOVELTAMINEN JA KUNNAN JOHTOSÄÄNNÖT 2 EDELLEENDELEGOINTI KH 9.2.2015 26 LIITE 12 YPÄJÄN KUNTA muutokset punaisella HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: kunnanvaltuusto Voimaantulo: 1.1.2015 SISÄLTÖ 1. luku KUNNAN TOIMINTAA OHJAAVAT SÄÄNNÖT 1 HALLINTOSÄÄNNÖN SOVELTAMINEN

Lisätiedot

KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA HALLINTOSÄÄNTÖ. Nakkilan kunta Voimaantulo 1.1.2013 Voimaantulo 1.6.2014 valtuusto 7.4.2014/10, muutos 24 :ään.

KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA HALLINTOSÄÄNTÖ. Nakkilan kunta Voimaantulo 1.1.2013 Voimaantulo 1.6.2014 valtuusto 7.4.2014/10, muutos 24 :ään. KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA HALLINTOSÄÄNTÖ Nakkilan kunta Voimaantulo 1.1.2013 Voimaantulo 1.6.2014 valtuusto 7.4.2014/10, muutos 24 :ään. SISÄLLYSLUETTELO 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET...2 1 HALLINTOSÄÄNNÖN

Lisätiedot

SYSMÄN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ

SYSMÄN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ SYSMÄN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ Kunnanvaltuusto hyväksynyt 15.11.2010 Voimaantulo 01.01.2011 2 SYSMÄN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty 15.11.2010 Voimaantulo 01.01.2011 Sisällysluettelo sivu 1 luku Yleiset

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNNAN JA SIVISTYSOSASTON JOHTOSÄÄNTÖ

SIVISTYSLAUTAKUNNAN JA SIVISTYSOSASTON JOHTOSÄÄNTÖ Astuu voimaan 1.8.2011 SIVISTYSLAUTAKUNNAN JA SIVISTYSOSASTON JOHTOSÄÄNTÖ I LUKU SIVISTYSLAUTAKUNTA 1 Sivistyslautakunta ja jaostot Sivistystoimen toimialalla on sivistyslautakunta. Sivistyslautakunnalla

Lisätiedot

Sen lisäksi, mitä laissa on erikseen säädetty, lautakunnan tehtävänä on

Sen lisäksi, mitä laissa on erikseen säädetty, lautakunnan tehtävänä on 1 (5) VANTAAN KAUPUNGIN T A R K A S T U S S Ä Ä N T Ö Kaupunginvaltuuston 28.1.2008 hyväksymä. Voimassa 1.3.2008 alkaen. 1 Tehtäväalue Ulkoinen tarkastus vastaa kaupungin hallinnon ja talouden ulkoisen

Lisätiedot

1 Hallintosääntö ja muut johtosäännöt Hallintosäännössä määrätään sen lisäksi, mitä on määrätty kuntayhtymän perussopimuksessa,

1 Hallintosääntö ja muut johtosäännöt Hallintosäännössä määrätään sen lisäksi, mitä on määrätty kuntayhtymän perussopimuksessa, HELSINGIN SEUDUN LIIKENNE -KUNTAYHTYMÄN HALLINTOSÄÄNTÖ Yhtymäkokouksen hyväksymä 17 päivänä marraskuuta 2015 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosääntö ja muut johtosäännöt Hallintosäännössä määrätään

Lisätiedot

Hyväksytty 19.6.1995, voimaan 1.7.1995 Muutettu 9.12.1996, 29.1.2001, 24.1.2005, 31.5.2010, 27.1.2014, 28.4.2014, 1.12.2014 voimaan 8.1.

Hyväksytty 19.6.1995, voimaan 1.7.1995 Muutettu 9.12.1996, 29.1.2001, 24.1.2005, 31.5.2010, 27.1.2014, 28.4.2014, 1.12.2014 voimaan 8.1. - 1 - hallintosääntö Hyväksytty 19.6.1995, voimaan 1.7.1995 Muutettu 9.12.1996, 29.1.2001, 24.1.2005, 31.5.2010, 27.1.2014, 28.4.2014, 1.12.2014 voimaan 8.1.2015 EURAJOEN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ 1 LUKU YLEISET

Lisätiedot

LAIHIAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ

LAIHIAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 1 (12) LAIHIAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt Hallintosäännössä annetaan tarpeelliset määräykset kunnan hallinto- ja päätöksentekomenettelystä.

Lisätiedot

Kokouskäytännöistä. 16.1.2013 Kristiina Heinonen-Kuusela kaupunginsihteeri

Kokouskäytännöistä. 16.1.2013 Kristiina Heinonen-Kuusela kaupunginsihteeri Kokouskäytännöistä 16.1.2013 Kristiina Heinonen-Kuusela kaupunginsihteeri Kokousmenettelyt Tavoitteena yhdenmukaiset menettelyt toimielimissä Käsitellään toimielimen ensimmäisessä kokouksessa Päätetään

Lisätiedot

1 Hallintosäännön soveltaminen ja kuntayhtymän johtosäännöt

1 Hallintosäännön soveltaminen ja kuntayhtymän johtosäännöt PÄIJÄT-HÄMEEN LIITON HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty 17.6.2013 Voimaantulo 1.8.2013 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kuntayhtymän johtosäännöt Hallintosäännössä määrätään kuntayhtymän

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON KAMPUSKIINTEISTÖT KUNTAYHTYMÄ (aik. Mikkelin ammattikorkeakouluyhtymä) HALLINTOSÄÄNTÖ

ETELÄ-SAVON KAMPUSKIINTEISTÖT KUNTAYHTYMÄ (aik. Mikkelin ammattikorkeakouluyhtymä) HALLINTOSÄÄNTÖ 1 (13) ETELÄ-SAVON KAMPUSKIINTEISTÖT KUNTAYHTYMÄ (aik. Mikkelin ammattikorkeakouluyhtymä) HALLINTOSÄÄNTÖ Voimaantulo 1.1.2015 Mikkelin ammattikorkeakouluyhtymän hallitus Mikkelin ammattikorkeakouluyhtymän

Lisätiedot

JOKILAAKSOJEN PELASTUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1

JOKILAAKSOJEN PELASTUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 JOKILAAKSOJEN PELASTUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 YLIVIESKAN KAUPUNKI Ylivieskan kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 25.9.2012 64 Voimaantulopäivä 1.11.2012 I LUKU JOKILAAKSOJEN PELASTUSLAITOKSEN YLEISET PERUSTEET

Lisätiedot

Kaupunginvaltuuston kokousmenettelystä on määrätty kaupunginvaltuuston työjärjestyksessä.

Kaupunginvaltuuston kokousmenettelystä on määrätty kaupunginvaltuuston työjärjestyksessä. VANTAAN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 27. päivänä tammikuuta 2014 hyväksymä. Voimassa 1.2.2014 alkaen. 1 Soveltamisala Tämän hallintosäännön määräyksiä sovelletaan kaupungin muiden toimielinten

Lisätiedot

HALLINTOSÄÄNTÖ. Liite nro 3

HALLINTOSÄÄNTÖ. Liite nro 3 HALLINTOÄÄNTÖ Liite nro 3 Hyväksytty 17.12.2007 IÄLLYLUETTELO: 1 LUKU YLEIET MÄÄRÄYKET 1 ' Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt 2 LUKU KOKOUMENETTELY 2 ' Luvun määräysten soveltaminen 3

Lisätiedot

KIURUVEDEN KAUPUNKI KIURUVEDEN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ

KIURUVEDEN KAUPUNKI KIURUVEDEN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ 1 KIURUVEDEN KAUPUNKI KIURUVEDEN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuuston kokouksessa 31 päivä lokakuuta 2011 57, 3. luvun muutos kvalt 20.5.2013 52 ja 53. 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön

Lisätiedot

KUNNANHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

KUNNANHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 (5) NASTOLAN KUNTA KUNNANHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Kunnanvaltuusto: 17.1.1994 7 Voimaantulo: 1.2.1994 Muutos: Kunnanvaltuusto 12.12.1994 61 Valtuusto 25.8.1997 57 Valtuusto 24.1.2000 5 Valtuusto 17.6.2002

Lisätiedot

KAARINAN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ

KAARINAN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto 1.12.2008 Kaupunginvaltuusto 23.2.2009 Kaupunginhallitus 20.4.2009 Kaupunginvaltuusto 27.4.2009 Kaupunginvaltuusto 14.12.2009 Kaupunginvaltuusto 27.8.2012 Kaupunginvaltuusto 21.1.2013

Lisätiedot

Hyväksytty: maakuntahallitus 17.10.2001 maakuntavaltuusto 21.11.2001 Voimaantulo: 1.1.2002

Hyväksytty: maakuntahallitus 17.10.2001 maakuntavaltuusto 21.11.2001 Voimaantulo: 1.1.2002 ETELÄ-KARJALAN LIITTO HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: maakuntahallitus 17.10.2001 maakuntavaltuusto 21.11.2001 Voimaantulo: 1.1.2002 SISÄLLYSLUETTELO 1. luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNGINTEATTERI - OULUN LÄÄNIN ALUETEATTERI -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

KAJAANIN KAUPUNGINTEATTERI - OULUN LÄÄNIN ALUETEATTERI -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ KAJAANIN KAUPUNGINTEATTERI - OULUN LÄÄNIN ALUETEATTERI -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 6.11.2007 71 Muutos: 3 kv 25.2.2013 31 I YLEISTÄ 1 Ylläpitäjä ja nimi Liikelaitoksen

Lisätiedot

PAIMION KAUPUNKI HALLINTOSÄÄNTÖ

PAIMION KAUPUNKI HALLINTOSÄÄNTÖ PAIMION KAUPUNKI HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 16.12.2010 85 Voimaantulo 1.1.2011 Muutokset päivitetty kaupunginvaltuuston päätösten mukaisesti: - Kvalt 16.06.2011 43 - Kvalt 15.12.2011

Lisätiedot

Kunnallinen Asetuskokoelma

Kunnallinen Asetuskokoelma N:o 490/2012 Pietarsaaren kaupungin Kunnallinen Asetuskokoelma TALOUS JA TILINTARKASTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä 16.12.1996 9 muutettu kaupunginvaltuuston kokouksessa 30.1.2001 12 muutettu kaupunginvaltuuston

Lisätiedot

LOHJA 1038/00.01.01/2012

LOHJA 1038/00.01.01/2012 1 LOHJA 1038/00.01.01/2012 HALLINTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto 13.12.2012 33 Voimassa 1.1.2013 alkaen Kaupunginvaltuusto 12.6.2013 100, muutoksia :iin 20 ja 24 Voimassa 13.6.2013 alkaen Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

KAINUUN TOISEN ASTEEN KOULUTUSLIIKELAITOKSEN (KAIKU -LIIKELAITOKSEN) JOHTOSÄÄNTÖ

KAINUUN TOISEN ASTEEN KOULUTUSLIIKELAITOKSEN (KAIKU -LIIKELAITOKSEN) JOHTOSÄÄNTÖ KAINUUN TOISEN ASTEEN KOULUTUSLIIKELAITOKSEN (KAIKU -LIIKELAITOKSEN) JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 24.9.2012 57. Voimassa 1.1.2013 alkaen. 1. Yleistä 1 Soveltamisala Tätä johtosääntöä sovelletaan

Lisätiedot

KV 23.6.2014 48 LUte 6E 1(13)

KV 23.6.2014 48 LUte 6E 1(13) KV 23.6.2014 48 LUte 6E 1(13) HALLINTOSÄÄNTÖ 1 LUKU YLEISET MAARÄYKSET 1 Halilutosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt Hallintosäännössä määrätään kaupungin päätöksenteko- ja kokousmenettelystä.

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ

KAJAANIN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ KAJAANIN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 4.11.2013 97 1. luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kaupungin johtosäännöt Tässä hallintosäännössä määrätään kaupungin

Lisätiedot

MERIJÄRVEN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ. Kunnanhallitus 4.12.2012 Kunnanvaltuusto 18.12.2012

MERIJÄRVEN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ. Kunnanhallitus 4.12.2012 Kunnanvaltuusto 18.12.2012 1 MERIJÄRVEN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ Kunnanhallitus 4.12.2012 Kunnanvaltuusto 18.12.2012 2 Kunnanvaltuuston 18.12.2012 39 hyväksymä Voimaantulo 1.1.2013 Tämä hallintosääntö kumoaa valtuuston 26.6.2007 hyväksymän

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ. 1 luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 HALLINTOSÄÄNNÖN SOVELTAMINEN JA KUNNAN JOHTOSÄÄNNÖT

ILMAJOEN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ. 1 luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 HALLINTOSÄÄNNÖN SOVELTAMINEN JA KUNNAN JOHTOSÄÄNNÖT 1 ILMAJOEN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ Kunnanvaltuusto hyväksynyt 17.12.2010 - Tulee voimaan 1.1.2011 1 luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 HALLINTOSÄÄNNÖN SOVELTAMINEN JA KUNNAN JOHTOSÄÄNNÖT Hallintosäännössä määrätään

Lisätiedot

1 Määräysten soveltaminen

1 Määräysten soveltaminen Kuopion kaupunki Sääntö 1 (8) Kuopion kaupunki Johtosääntö toimivallasta henkilöstöasioissa 1 Määräysten soveltaminen Tämän johtosäännön määräyksiä noudatetaan, ellei kunnallisesta viranhaltijasta annetussa

Lisätiedot

MIKKELIN KAUPUNKI SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN PÄÄTEHTÄVÄALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ

MIKKELIN KAUPUNKI SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN PÄÄTEHTÄVÄALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ MIKKELIN KAUPUNKI SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN PÄÄTEHTÄVÄALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 02.05.2005 83 Voimaantulo: 1.1.2006 Muutos: Kaupunginvaltuusto 15.1.2007 8 Voimaantulo: 15.1.2007

Lisätiedot

Korkeasaaren eläintarhan johtosäännön uudistus

Korkeasaaren eläintarhan johtosäännön uudistus Korkeasaaren eläintarhan johtosäännön uudistus Nykyinen johtosääntö Ehdotus Perustelut 1 Toimiala 1 Toimiala 1 Toimiala Helsingin kaupungin eläintarhan johtokunta ja sen alainen Korkeasaaren eläintarha

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA 1 VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA KV 11.11.2013 Voimaan 1.1.2014 VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN KASVATUS- JA OPETUSKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Soveltamisala Toiminta-ajatus Organisaatio 1 Kasvatus- ja opetuslautakunnan

Lisätiedot

Koulutuslautakunnan johtosääntö 1(5) KEMIN KAUPUNGIN KOULUTUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ

Koulutuslautakunnan johtosääntö 1(5) KEMIN KAUPUNGIN KOULUTUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Koulutuslautakunnan johtosääntö 1(5) KEMIN KAUPUNGIN KOULUTUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 8.10.2012 102 x.xx.2013 xx ja tulee voimaan 1.1.2013 1.1.2014 Muutos KV 10.12.2012 134

Lisätiedot

KUNNANHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

KUNNANHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 KUNNANHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Valt. 28.1.2013 7 Voimaantulo: 1.2.2013 1 Toiminta-ajatus Kunnanhallitus johtaa kunnan hallintoa ja kunnan kehittämistyötä sekä koko kuntakonsernia. 2 Kunnanhallituksen

Lisätiedot

Tämän säännön ohella kaupungin toimintoja ohjataan

Tämän säännön ohella kaupungin toimintoja ohjataan HEINOLAN KAUPUNKI KUNNALLINEN I/HAL SÄÄNTÖKOKOELMA Kaupunginkanslia Kaupunginvaltuuston 27.01.1997 hyväksymä Kaupunginvaltuuston 19.06.2000 hyväksymä muutos Kaupunginvaltuuston 18.06.2001 hyväksymä muutos

Lisätiedot

OULAISTEN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ 1. LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET. 1 Soveltaminen

OULAISTEN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ 1. LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET. 1 Soveltaminen Kaupunginvaltuusto 16.11.2010 89 Voimaan 1.1.2011 OULAISTEN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ 1. LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Soveltaminen 2. LUKU Hallintosäännössä määrätään Oulaisten kaupungin hallinto- ja päätöksentekomenettelystä.

Lisätiedot

Hallintosääntö 1(13) Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 8.10.2012 98 tulee voimaan 1.1.2013. Muutoksia KV 9.12.2013, 164 1, 33, 34, 35 Voimaan 1.1.

Hallintosääntö 1(13) Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 8.10.2012 98 tulee voimaan 1.1.2013. Muutoksia KV 9.12.2013, 164 1, 33, 34, 35 Voimaan 1.1. Hallintosääntö 1(13) KEMIN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 8.10.2012 98 tulee voimaan 1.1.2013. Muutoksia KV 9.12.2013, 164 1, 33, 34, 35 Voimaan 1.1.2014 1 luku YLEISET MÄÄRÄYKSET

Lisätiedot

LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ Hallintosääntö 1 (16) 28.11.2013. Hallitus 11.11.2013 151 Valtuusto 28.11.2013 28

LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ Hallintosääntö 1 (16) 28.11.2013. Hallitus 11.11.2013 151 Valtuusto 28.11.2013 28 LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ Hallintosääntö 1 (16) Hallitus 11.11.2013 151 Valtuusto 28 Hallintosääntö 1.1.2014 LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ Hallintosääntö 2 (16) SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

SIPOON VESIHUOLTOLIIKELAITOS

SIPOON VESIHUOLTOLIIKELAITOS SIPOON VESIHUOLTOLIIKELAITOS Johtosääntö Sipoon kunta Sisällys 1 Liikelaitoksen nimi... 2 2 Liikelaitoksen toimiala... 2 3 Johtokunnan kokoonpano... 2 4 Johtokunnan tehtävät ja ratkaisuvalta... 2 5 Esittely...

Lisätiedot

Perusturvalautakunnan ja perusturvaosaston johtosääntö

Perusturvalautakunnan ja perusturvaosaston johtosääntö 1 (8) Ylöjärven kaupunki Perusturvalautakunnan ja perusturvaosaston johtosääntö Kaupunginvaltuusto hyväksynyt X.X.2014 Voimaantulo 01.01.2015 I LUKU PERUSTURVALAUTAKUNTA 1 Perusturvalautakunta ja jaosto

Lisätiedot

KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 1.12.2003 1. luku YLEISTÄ 1 Soveltamisala Tätä johtosääntöä sovelletaan Kajaanin kaupungin ylläpitämän, kunnallisena

Lisätiedot

MUUTOKSET HALLINTOSÄÄNTÖÖN 15.9.2014 ALKAEN 2. ORGANISAATIO -- 2. ORGANISAATIO. Voimassa oleva: 5 Henkilöstöorganisaatio

MUUTOKSET HALLINTOSÄÄNTÖÖN 15.9.2014 ALKAEN 2. ORGANISAATIO -- 2. ORGANISAATIO. Voimassa oleva: 5 Henkilöstöorganisaatio MUUTOKSET HALLINTOSÄÄNTÖÖN 15.9.2014 ALKAEN Voimassa oleva: 2. ORGANISAATIO -- 5 Henkilöstöorganisaatio Kunnanjohtaja johtaa koko henkilöstöorganisaatiota. Ympäristöpäällikkö, hallintopäällikkö ja kehittämispäällikkö

Lisätiedot

VAASAN SAIRAANHOITOPIIRIN HALLINTOSÄÄNTÖ 1. LUKU VAASAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN TOIMINTA-AJATUS SEKÄ HALLINNON JA TEHTÄVIEN YLEISKUVAUS

VAASAN SAIRAANHOITOPIIRIN HALLINTOSÄÄNTÖ 1. LUKU VAASAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN TOIMINTA-AJATUS SEKÄ HALLINNON JA TEHTÄVIEN YLEISKUVAUS 1 (10) VAASAN SAIRAANHOITOPIIRIN HALLINTOSÄÄNTÖ 1. LUKU VAASAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN TOIMINTA-AJATUS SEKÄ HALLINNON JA TEHTÄVIEN YLEISKUVAUS 1 Sairaanhoitopiirin toiminta-ajatus Vaasan sairaanhoitopiiri

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ. Etelä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän HALLINTOSÄÄNTÖ. 1.6.2014 alkaen

ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ. Etelä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän HALLINTOSÄÄNTÖ. 1.6.2014 alkaen ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ Etelä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän HALLINTOSÄÄNTÖ 1.6.2014 alkaen 1. LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET Toiminta-ajatus 1 Sen lisäksi mitä laeissa, asetuksissa,

Lisätiedot

K A L A J O E N K A U P U N G I N H A L L I N T O S Ä Ä N T Ö HYVÄKSYTTY: Yhteistoimintaelin: 19.4.2010 Hallitus: 19.4.2010 Valtuusto: 27.4.

K A L A J O E N K A U P U N G I N H A L L I N T O S Ä Ä N T Ö HYVÄKSYTTY: Yhteistoimintaelin: 19.4.2010 Hallitus: 19.4.2010 Valtuusto: 27.4. Hallintosääntö K A L A J O E N K A U P U N G I N H A L L I N T O S Ä Ä N T Ö HYVÄKSYTTY: Yhteistoimintaelin: 19.4.2010 Hallitus: 19.4.2010 Valtuusto: 27.4.2010 MUUTETTU: Valtuusto 27.9.2011 Valtuusto 26.2.2013

Lisätiedot

KANNUKSEN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ

KANNUKSEN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ KANNUKSEN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 9.12.2008 61 (muutokset 4 ja 39 kv. 18.2.2010, 3 ja 35 kv. 17.2.2011, 4 ja 35 11.4.2012, 31 ja 46 13.10.2014, 3 kv. 2.11.2015) Voimaantulo:

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä HALLINTOSÄÄNTÖ

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä HALLINTOSÄÄNTÖ Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä HALLINTOSÄÄNTÖ Yhtymähallitus 18.12.2012 Pyhäjoen kunnanvaltuusto 23.01.2013 Raahen kaupunginvaltuusto 25.02.2013 Siikajoen kunnanvaltuusto 27.02.2013 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

3 Valtuuskunta Valtuuskunnan tehtävistä säädetään kunnallisen eläkelain 138 :ssä.

3 Valtuuskunta Valtuuskunnan tehtävistä säädetään kunnallisen eläkelain 138 :ssä. 1 (5) Kevan johtosääntö Valtuuskunnan 13.3.2014 hyväksymä, voimaan 13.5.2014 I YLEISTÄ 1 Soveltaminen Tässä johtosäännössä annetaan kunnallisen eläkelain 168 :ssä tarkoitetut määräykset Keva-nimisen kunnallisen

Lisätiedot

I VARHAISKASVATUS- JA KOULUTUS- 1 LAUTAKUNTA

I VARHAISKASVATUS- JA KOULUTUS- 1 LAUTAKUNTA SISÄLTÖ Sivu I VARHAISKASVATUS- JA KOULUTUS- 1 LAUTAKUNTA 1 Tehtävä 1 2 Toimiala 1 3 Toimivalta 1 4 Toimivallan siirtäminen 3 5 Lautakunnan kokoonpano 3 6 Esittely lautakunnassa 3 II PERUSKOULUJEN, LUKIOIDEN

Lisätiedot

AKAAN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA HALLINTOSÄÄNTÖ

AKAAN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA HALLINTOSÄÄNTÖ AKAAN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA HALLINTOSÄÄNTÖ Kaupunginhallitus 1.12.2015 Kaupunginvaltuusto 16.12.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kaupungin johtosäännöt

Lisätiedot

Eteva kuntayhtymän henkilöstösääntö

Eteva kuntayhtymän henkilöstösääntö Eteva kuntayhtymän henkilöstösääntö Eteva kuntayhtymä Yhtymähallitus 21.4.2016 30 liite 7 Yhtymäkokous 19.5.2016 12 liite 12 Sisältö 1 Yleistä... 3 1 Henkilöstösäännön soveltaminen... 3 2 Viran ja työsopimussuhteisen

Lisätiedot

Konsernihallitus päättää konsernin tulosaluejaosta.

Konsernihallitus päättää konsernin tulosaluejaosta. 1 (13) 20.1.2014 Dnro 2/00.01.01/2010 Päijät-Hämeen koulutuskonserni kuntayhtymän hallintosääntö Käsitelty konsernihallituksessa 20.1.2014 6 1 luku Yleiset määräykset 1 Hallintosäännön soveltaminen ja

Lisätiedot

Hyväksytty 2014 Voimaantulo:

Hyväksytty 2014 Voimaantulo: KUNNANHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty 2014 Voimaantulo: 2 Tähän sääntöön ei ole pääsääntöisesti sisällytetty niitä asioita, joista päättäminen on lailla annettu kunnanhallituksen tehtäväksi. 1 Toiminta-ajatus

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Johtosääntö toimivallasta henkilöstöasioissa 1 (14) Konsernipalvelu Työnantajapalvelu Käsittelijä 21.10.2014

Kuopion kaupunki Johtosääntö toimivallasta henkilöstöasioissa 1 (14) Konsernipalvelu Työnantajapalvelu Käsittelijä 21.10.2014 Kuopion kaupunki Johtosääntö toimivallasta henkilöstöasioissa 1 (14) Vanha sääntö Uusi sääntö Kuopion kaupunki JOHTOSÄÄNTÖ TOIMIVALLASTA HENKILÖSTÖASIOISSA Kuopion kaupunki JOHTOSÄÄNTÖ TOIMIVALLASTA HENKILÖSTÖASIOISSA

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

KAUPUNGINHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ KAUPUNGINHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 YLIVIESKAN KAUPUNKI KAUPUNGINHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Voimaantulo Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 11.12.2000 106 1.1.2001 Kaupunginvaltuusto on tarkistanut 30.08.2005

Lisätiedot

Sisällys ETELÄ-KARJALAN LIITTO. Hyväksytty: maakuntahallitus 26.5.2014 maakuntavaltuusto 16.6.2014 Voimaantulo: 1.7.2014 HALLINTOSÄÄNTÖ

Sisällys ETELÄ-KARJALAN LIITTO. Hyväksytty: maakuntahallitus 26.5.2014 maakuntavaltuusto 16.6.2014 Voimaantulo: 1.7.2014 HALLINTOSÄÄNTÖ ETELÄ-KARJALAN LIITTO HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: maakuntahallitus 26.5.2014 maakuntavaltuusto 16.6.2014 Voimaantulo: 1.7.2014 Sisällys 1. luku... 3 YLEISET MÄÄRÄYKSET... 3 1 Hallintosäännön soveltaminen

Lisätiedot

TAMMELAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ

TAMMELAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ TAMMELAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 1 Sisällysluettelo 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt 3 2 Kunnan toiminta-ajatus.. 3 LUOTTAMUSHENKILÖORGANISAATIO 3 Luottamushenkilöorganisaatio..

Lisätiedot

HUITTISTEN KAUPUNGIN JOHTOSÄÄNNÖT 2. KAUPUNGINHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ 3. PERUSTURVAN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ 4. SIVISTYSTOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ

HUITTISTEN KAUPUNGIN JOHTOSÄÄNNÖT 2. KAUPUNGINHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ 3. PERUSTURVAN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ 4. SIVISTYSTOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ HUITTISTEN KAUPUNGIN JOHTOSÄÄNNÖT 1. HALLINTOSÄÄNTÖ 2. KAUPUNGINHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ 3. PERUSTURVAN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ 4. SIVISTYSTOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ 5. TEKNISEN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ 6. HUITTISTEN

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNGIN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ

ULVILAN KAUPUNGIN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ ULVILAN KAUPUNGIN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: 8.11.2004 Voimaantulo: 1.1.2005 SISÄLLYSLUETTELO 1 TOIMINTA-AJATUS... 2 2 TEKNINEN LAUTAKUNTA, SEN TEHTÄVÄALUE SEKÄ JÄSENMÄÄRÄ JA ESITTELY...

Lisätiedot

Konserni- ja hallintopalvelukeskuksen päällikkönä toimii hallintojohtaja. Konserni- ja hallintopalvelukeskuksen toiminta-alueet ovat:

Konserni- ja hallintopalvelukeskuksen päällikkönä toimii hallintojohtaja. Konserni- ja hallintopalvelukeskuksen toiminta-alueet ovat: Riihimäen kaupunki JOHTOSÄÄNNÖT KONSERNI- JA HALLINTOPALVELUKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 9.12.2013 Voimaantulo 1.1.2014 1. LUKU YLEISTÄ 1 Konserni- ja hallintopalvelukeskuksen toimiala

Lisätiedot

HALLINTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty: Nivalan kaupunginvaltuusto 14.12.2011 45

HALLINTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty: Nivalan kaupunginvaltuusto 14.12.2011 45 1 HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Nivalan kaupunginvaltuusto 14.12.2011 45 Muutokset: KV 17.12.2008 45 (hs 33 ) KV 15.10.2009 44 (hs 6 ja 42 :t) KV 15.10.2009 45 (hs 7 ) KV 25.2.2010 11 (hs 19 ) KV 26.8.2010

Lisätiedot

Khall. 16.12.2014 liite 233 1 / 42 Kvalt. 22.12.2014 liite 68 TAIPALSAAREN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ

Khall. 16.12.2014 liite 233 1 / 42 Kvalt. 22.12.2014 liite 68 TAIPALSAAREN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ Khall. 16.12.2014 liite 233 1 / 42 TAIPALSAAREN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ VOIMAANTULO 1.1.2015 Khall. 16.12.2014 liite 233 2 / 42 Sisällys 1 LUKU: YLEISET MÄÄRÄYKSET... 5 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyslautakunnan ja jaoston sekä sosiaali- ja terveyspalvelukeskuksen johtosääntö 1(8)

Sosiaali- ja terveyslautakunnan ja jaoston sekä sosiaali- ja terveyspalvelukeskuksen johtosääntö 1(8) johtosääntö 1(8) SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN JA JAOSTON SEKÄ SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 8.10.2012 103 ja tulee voimaan 1.1.2013 Muutos KV 10.12.2012

Lisätiedot