Ruskatie / Raahe ML 1 / Pattijoki

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ruskatie 1 4.10.2013 / Raahe ML 1 / 2013 92140 Pattijoki"

Transkriptio

1 1 Raahen kaupunki maa-ainesten ottolupapäätös maa-aineslupaviranomainen Annettu julkipanon jälkeen Ruskatie / Raahe ML 1 / Pattijoki. Asia: Maa-ainesten ottolupa peruskallion louhimiseksi ja murskaamiseksi kalliomurskelajeiksi tilalle Tuppukangas RN:o 4:34, Raahen Kopsan kylällä. Hakija: Ilkka Pekkanen Meijeritie Ähtäri

2 2

3 3 Raahen kaupunki maa-ainesten ottolupapäätös maa-aineslupaviranomainen Annettu julkipanon jälkeen Ruskatie / Raahe ML 1 / Pattijoki Maa-ainesten ottolupa peruskallion louhimiseksi ja murskaamiseksi kalliomurskelajeiksi tilalle Tuppukangas RN:o 4:34, Raahen Kopsan kylällä / Ilkka Pekkanen. KERTOELMAOSA Hakija: Ilkka Pekkanen, Meijeritie 16, Ähtäri puh s-posti ilkka.pekkanen(at)luukku.com Maanomistaja: hakija Toiminta, jolle lupaa haetaan: Lupaa haetaan peruskallion louhimiseksi ja murskaamiseksi kalliomurskelajeiksi. Murskeet käytetään alueelle rakennettavan tuulivoimapuiston tienpohjarakenteisiin. Ottamisalue on yhteensä m 2. Otettava maa-aineksen kokonaismäärä on m 3. Keskimääräinen ottosyvyys on 7,5 metriä. Lännen suunnassa ottoalue tulee nykyisen maanpinnan tasoon, itäreunalle tulee noin 7,5 metrin luiska. Arvioitu vuotuinen ottomäärä on m 3. Lupaa haetaan 10 vuodeksi.

4 4 Toiminnan sijoituspaikka: Raahen kaupunki, Kopsan kylä Tuppukangas Vasanneva alue, tila Tuppukangas RN:o 4:34. Tilan koko pinta-ala on noin 180 ha. Muut hankkeeseen liittyvät luvat: Alueelta ei ole aiemmin otettu maa-aineksia. Maa-ainesten ottoluvan kanssa samanaikaisesti on vireillä kallioaineksen louhinnan ja murskauksen ympäristölupa. Kaavoitustilanne Alueelle on laadittu tuulivoimaloiden rakentamista varten on laadittu Kopsan tuulivoimapuiston II vaiheen osayleiskaava, joka korvaa Raahen kultakaivoksen osayleiskaavan. Luvan vireille tullessa tuulivoimakaava ei vielä ollut lain voimainen. Raahen kaupunginvaltuusto on hyväksynyt kaavan ja se on päätöstä tehdessä lain voimainen (Raahen kaupunginvaltuusto ). Suunnittelualue on kaavoitettu tuulivoimapuistoon rakentamiseen tarvittavien maa-ainesten ottoalueeksi (kaavamerkintä eo-1). Tuulivoimapuiston osayleiskaavalla on muutettu alueella aiemmin voimassa ollut kultakaivoksen osayleiskaava. Kultakaivokselle varattu kaivospiirin aluevaraus on säilytetty. Lähimmäksi nyt suunniteltua ottoaluetta sijoittuu kaivoksen rikastushiekka-allasalue. Osayleiskaavassa ottamisalueen lähelle on merkitty myös yhden tuulivoimalan paikka. Tarkempi kuvaus ottotoiminnasta: Hakemukseen liitetyn ottosuunnitelman on laatinut Olavi Visuri Muhokselta. Ottotoiminta aloitetaan raivaamalla puuston poiston jälkeen pintamaat ja kannot louhosalueen päältä. Kannot haketetaan ja käytetään energiantuotantoon. Kun aluetta on avattu riittävän laajalta alalta, aloitetaan louhintatyö alueen länsilaidalta, mistä louhinta etenee kohti ottoalueen keskustaa. Ensimmäisessä vaiheessa louhinta ulottuu lähelle luonnollista pohjavesipintaa noin 5-6 metrin syvyyteen, noin tasolle Irrotetun louhoksen joukossa olevat ylisuuret lohkareet rikotetaan kaivukone + iskuvasaratyönä. Tämän jälkeen aloitetaan louhoksen syöttö kaivukonetyönä liikuteltavaan tela-alustaiseen murskauslaitokseen. Pohjavesipinnan yläpuoleisista osista murskattava massamäärä on noin kiintokuutiometriä. Louhoksen reunat louhitaan porrastaen n. kaltevuuteen 1:3.

5 5 Ottamisalueen ympäristö Tuppukankaan maa-ainestenottosuunnitelma on laadittu Raahen kaupungin Kopsan kylällä olevalle Tuppukankaan - Vasannevan talousmetsäalueelle. Alue sijaitsee noin 20 kilometrin etäisyydellä Raahen taajamasta kaakkoon. Hanke on suunniteltu Tuppukankaan tilalle R:no (ottosuunnitelmassa virheellisesti Rnro 4:37). Tila on luvan hakijan omistuksessa. Tilan kokonaispinta-ala on n. 180 hehtaaria. Tilalle on kaavoitettu Tuppukankaan alueelta noin 4,4 ha:n suuruinen kiviainesten ottoalue osana Kopsan kylän metsäalueelle kaavoitettua tuulivoimapuistoa. Alueelta saatavat kiviaineksen käytetään ottotoiminnan aloitusvaiheessa mm. tämän tuulivoimapuiston tien- ja pohjanrakennuskohteisiin. Hakemuksen mukaan alueen luonnonolot ja maisemalliset näkökohdat on selvitetty alueelle tehdyn tuulivoimapuiston ja läheisen kultakaivoksen sijoituspäätösten yhteydessä. Tuppukankaan alueella ei ole mitään merkittäviä luonto- tai maisemaarvoja eikä nyt vireillä oleva lupahanke muuta tai vaaranna mitenkään merkittävästi alueen luonnonoloja tai maisemaa. Ottamisalue on talousmetsää eikä se kuulu pohjavesialueisiin. Ottamisalueen naapuritilat Ottamisalueen naapuritilat on selvitetty noin 850 metrin etäisyydellä ottoalueesta. Hakijan lisäksi lähialueen omistajia ovat Nordic Mines Ab (lyhin etäisyys ottamisalueesta 400 m), Riihijärvi Inkeri ja Veikko (500 m), Tikkala Anni ja Martti (650 m) ja Tuohimaa Jaakko (650 m). Kultakaivoksen rikastushiekka-aluetta lukuun ottamatta kaikki tilat ovat metsätalousmaata eikä niillä ole rakennuksia. Liikenteen järjestäminen ja turvallisuusnäkökohdat Alueelle tuleva liikenne Raahesta päin ohjataan Romuperän paikallistieltä Ressalan metsäautotietä ottoalueelle. Toinen mahdollinen kulkusuunta Vihannista päin on Lukkaroisten paikallistieltä Ressalan metsäautotielle. Ressalan metsäautotieltä louhimoalueelle kuljetaan rakennettua kulku-uraa pitkin. Ajoneuvojen ja työkoneiden kolarointiriskiä pienennetään pitämällä tuotteiden varastointi- ja kuormausalueet riittävän väljinä. Jalan alueella liikkuvien työntekijöiden tulee käyttää aina henkilökohtaisia suojavälineitä; kypärä, huomiovaatetus, turvakengät ja tarvittaessa

6 6 myös kuulo- ja silmäsuojaimia. Työvaiheet suunnitellaan niin, että työkoneen peruuttamisen tarve on mahdollisimman vähäistä. Työn aikaiset työalueilla olevat jyrkänteen merkitään joko lippusiimalla tai sulkukartioilla tai aidoilla. Ottamistoiminnan jälkeen louhoksen jyrkänteet suojataan pintamaista muotoilluilla suojavalleilla, kivilohkareilla ja tarvittaessa turva-aidalla. Toimenpiteet ympäristöhaittojen vähentämiseksi ja toiminnan aikainen jätehuolto Hankkeesta aiheutuvia ympäristöhaittoja vähennetään jättämällä riittävä suoja-alue (30 50 m) ottoalueen ja metsäautotien väliin. Suoja-alueilla oleva puusto pyritään säilyttämään mahdollisimman koskemattomana. Melu- ja pölypäästöjä vähennetään käyttämällä louhinta- ja murskaustyössä parasta mahdollista saatavilla olevaa tekniikkaa; pölyn talteenottojärjestelmät, kastelujärjestelmät, katetut kuljettimet ja kumitetut syöttösuppilot. Alueella ei varastoida mitään toiminnasta syntyvää jätettä, vaan kaikki jätteet (ongelma- ja yhdyskuntajäte) kuljetetaan vuoronvaihdoissa huoltoautojen mukana murskausurakoitsijan huoltohallilla olevaan kiinteään ekopisteeseen ja sieltä edelleen asianmukaiseen jatkokäsittelyyn. Kaivannaisjätettä ei synny, vähäiset pintamaat käytetään jälkihoitotöihin. Ottamisen ympäristövaikutukset Alue on läheisen kaivostoiminnan ja tuulivoimapuistojen vuoksi kaavoitettua elinkeinoaluetta. Toiminnasta jää jälkivaikutuksena lähialueen puustoon pölyjäämää, joka kuitenkin ajan oloon ja sateen vaikutuksesta tulee häviämään lähes kokonaan. Pysyvänä vaikutuksena luontoon ja maisemaan on kallioperään jäävä noin viiden hehtaarin suuruinen louhosmonttu. Vähitellen vuosien kuluessa alueelle syntyvä kasvusto pehmentää alueen ilmettä ja alue yhdenmukaistuu ympäröivään luontoon. Syrjäisen sijaintinsa vuoksi toiminnalla ei ole haitallista vaikutusta asutukseen. Jälkihoitotyöt Ottotoiminnan tultua loppuun suoritetuksi poistetut pintamaat levitetään reunaluiskille ja louhoksen pohjalle uuden kasvuston kasvualustaksi tai alueesta tehdään palovesivarasto elinkeinoalueen käyttöön.

7 7 Maa-ainesten ottaminen ennen päätöksen lain voimaisuutta Lupahakemuksessa haetaan lupaa saada aloittaa maa-ainesten ottaminen ennen kuin lupaa koskeva päätös on saanut lain voiman.

8 8 HAKEMUKSEN KÄSITTELY Hakemuksen vireille tulo Maa-ainesten ottamislupahakemus on tullut vireille, kun se on jätetty toimivaltaiselle viranomaiselle Luvan hakemisen peruste ja lupaviranomaisen toimivalta Luvan hakemisen peruste on maa-aineslain 4 :ssä määrätty luvanvaraisuus. Tässä laissa (Maa-aineslaki /555) tarkoitettuun ainesten ottamiseen on saatava lupa Saman lain 7 Luvan ainesten ottamiseen myöntää kunnan määräämä viranomainen. Raahessa maa-ainesluvat päättää ympäristölautakunnan delegointipäätöksen perusteella ympäristösihteeri (Raahen ympäristöltk ). Hakemusasiakirjojen nähtävänä pito: Tämä kuulutus ja hakemusasiakirjat ovat olleet nähtävänä Raahen kaupungin teknisessä palvelukeskuksessa välisen ajan viraston aukioloaikoina. Muistutusten ja mielipiteiden jättäminen: Raahen kaupungin maa-aineslupaviranomainen on varannut ottamisalueeseen rajoittuvien kiinteistöjen ja muille lähialueen omistajille ja haltijoille tilaisuuden tulla kuulluiksi. Myös muut ovat saaneet ilmaista hankkeesta mielipiteensä. Muistutukset ja mielipiteet tuli toimittaa nähtävillä pitoajan päättymiseen mennessä, viimeistään Raahen tekniseen palvelukeskukseen os. Ruskatie 1, Pattijoki. Hakemuksen johdosta ei ole jätetty muistutuksia tai mielipiteitä.

9 9 RATKAISUOSA Maa-aineslupaviranomaisen päätös ( / Raahe ML 1 / 2013) perusteluineen: Ilkka Pekkaselle myönnetään haettu maa-aineslain mukainen ottamislupa peruskallion louhimiseksi ja murskaamiseksi kalliomurskelajeiksi Raahen kaupungin Kopsan kylän Tuppukangas Vasannevan alueen tilalle Tuppukangas RN:o 4:34. Lupa myönnetään hakemuksen mukaisena. Ottamisessa ja sen järjestelyissä on noudatettava lisäksi jäljempänä kerrottuja lupamääräyksiä. Ottamisalue on yhteensä m 2. Otettava maa-aineksen kokonaismäärä on m 3. Ottamissyvyys on enimmillään 7,5 metriä. Vuotuinen ottomäärä vaihtelee m 3. Lupa on voimassa 10 vuotta. Luvan viimeinen voimassaolopäivä on Tätä päätöstä tulee noudattaa jo ennen sen lainvoimaisuutta. Lupaan liitetään seuraavat lupamääräykset, joita ottamisessa on noudatettava: 1. Ennen ottamisen aloittamista hakijan tulee merkitä maastoon selvästi ottamisalue ja tarvittavat korkomerkinnät. Merkinnät tulee olla sellaiset, että niiden perusteella voidaan jatkuvasti todeta ja seurata ottamista (MAA 7 ). 2. Ottaminen ja sen järjestelyt kuten varastokasat ja kulku tulee järjestää suunnitelmakartan mukaisesti siten, että toiminnasta ei aiheudu missään vaiheessa vaaraa tai kohtuullisin kustannuksin vältettävissä olevaa ympäristöhaittaa. Suojauskeinoja ovat mm. louhinnan ja murskauksen suojaaminen suojavallein tai aidalla ja murskauspaikan sijoittaminen louhosalueen suojaan, kun se on mahdollista. (MAL 3 ). Louhinnan ja murskauksen ympäristövaikutusten vähentämisestä määrätään tarkemmin ottamisen ympäristöluvassa. 3. Maa-ainesten otto ja sen järjestelyt tulee tehdä siten, että ottamisen vahingollinen vaikutus luontoon ja maisemakuvaan jää mahdollisimman

10 10 vähäiseksi. Tarkemmin mm. pölyntorjunnasta on määrätty tähän toimintaan liittyvässä ympäristöluvassa (MAA 3 ) 4. Maa-aineksen otto tulee toteuttaa niin, että missään toimintavaiheessa ei pääse syntymään maaperän tai pohjaveden pilaantumisvaaraa. (YSL 5, 7, 8 ) 5. Ottamisalueelta poistettava vesi tulee johtaa siten, ettei sitä aiheudu alapuolisessa maastossa, ojissa ja vesistössä vettymistä tai muita haittoja.. Pois johdettavat sade- ja hulevedet tulee vedet johtaa laskeutusaltaan kautta siten, että kiintoaineista ei aiheudu haittaa ympäristölle. Pois johdettavan veden määrästä ja mahdollisesta laskeutusaltaan huoltotoimista sekä muista toiminnan ympäristövaikutuksiin liittyvistä havainnoista tulee pitää kirjaa ja kirjanpito on vaadittaessa esitettävä maa-aineslain mukaiselle valvontaviranomaiselle. Mikäli vedessä havaitaan jotakin poikkeuksellista (esim. öljyä tms.) on vedestä otettava tarkkailunäyte välittömästi. Vesinäytteet tulee toimittaa hyväksyttyyn laboratorioon analysoitavaksi. Tarkkailu- ja laboratorioanalyysien tulokset on toimitettava tämän luvan ottotoimintaa valvovalle viranomaiselle ja pyydettäessä Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen ympäristövastuualueelle. Viranomaiset voivat antaa määräyksiä jatkotoimista. (YSL 43, VL 5 luku 7-12) 6. Hakijan on tarkkailtava poisjohdettavan veden vaikutuksia alapuolisiin alueisiin ja vesistöihin, sillä vesien pois johtamisesta ei saa aiheutua toiselle kuuluvalla alueella vahingollista vettymistä tai muuta vahinkoa (VL 5:7). Vesien pois johtamisesta ei saa aiheuta vaaraa tai haittaa läheiselle kaivostoiminnan rikastushiekka-alueelle tai sen rakenteille. Mahdollisesti ottamistoiminnan johdosta ojan tekemisestä toisen maalle tai veden johtamisesta toisen maalla olevaan ojaan tulee etukäteen sopia maanomistajan kanssa. Mikäli sopimukseen ei päästä, tulee asia siirtää vesilaissa tarkoitetun kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen käsiteltäväksi (VL 5:5). Hakijan tulee tarvittaessa osallistua ojien kunnossapitoon (VL 5:8). 7. Mikäli ottoalueella varastoidaan öljytuotteita, on varastoinnissa toteutettava riittävät vesiensuojelutoimenpiteet niin, että pohja- ja pintavesien sekä maaperän pilaantumisvaaraa ei missään toimintavaiheessa pääse syntymään. Poltto- ja voiteluaineet tulee säilyttää katkoksellisissa ja suoja-altaallisissa säiliöissä tai kaksivaippasäiliöissä. (YSL 43, VNp 101/1997)

11 11 8. Louhosalueen pintamaat ja kallioperän louhinnassa ja murskauksessa syntyvä mahdollinen kaivannaisjäte tulee sijoittaa suunnitellulla tavalla louhosalueelle tai sen läheisyyteen. Humuspitoiset maa-ainekset voidaan varastoida esitetyllä tavalla alueen jälkihoitotöitä kuten luiskauksia varten. Humuspitoisia maita ei saa sijoittaa täyttymisvesitason alapuolelle. (YSL 43, 45a) 9. Hakijan tulee sopia Ressalan tiekunnan ja muiden käytettävien yksityisteiden omistajien / teiden kunnossapidosta vastaavien kanssa maa-ainesten ottamiseen liittyvästä liikenteestä ja sen tuomasta kunnossapito- tai parannustarpeista sekä niiden kustannusten jakamisesta kuten laissa yksityisistä teistä määrätään (MAL 11, L.yks.teistä 3.luku). 10. Ottoalueiden jälkihoito, millä korjataan ottamistoiminnan haitallisia vaikutuksia ja sopeutetaan ottamisalue ympäröivään luontoon ja maisemaan, on tehtävä vähintään ympäristöoppaassa (Ympäristöopas 85, s.67, YM 2001) esitetyn vaativan tason periaatteiden mukaisesti. 11. Hakijan tulee ilmoittaa vuosittain otettujen ainesten kokonaismäärä ja laatu maaainesten ottorekisteriin (NOTTO-tietokanta osoitteessa Suomi.fi, sivuilta kirjaamalla hakukenttään YM12) ja valvovalle viranomaiselle maaainesasetuksen määräämällä tavalla. (MAA 9) 12. Luvan hakijan tulee pyytää valvontaviranomaiselta pidettäväksi loppukatselmus ottamisen päättyessä tai viimeistään luvan voimassaoloajan päättyessä, johon Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen ympäristövastuualueelle tulee varata mahdollisuus osallistua.(maa 7) 13. Jälkitöiden vakuudeksi tästä maa-ainesten ottamisluvasta tulee jättää Raahen kaupungille euron vakuusmaksu. Vakuuden tulee olla voimassa yhden vuoden pidempään kuin luvan voimassaoloaika. Vakuus voidaan palauttaa aiemminkin luvan mukaisten jälkitöiden tultua tehdyksi ja hyväksytyksi lopputarkastuksessa. 14. Muualta tuotavia tarkastamattomia ja valvontaviranomaisen hyväksymättömiä jäte-, ylijäämä- tai muita maita ei saa varastoida alueelle tai käyttää alueen jälkihoidossa. Alueilta kuorittavat pintamaat on levitettävä jälkitöiden yhteydessä muotoiluille alueille osaksi kasvukerrosta.

12 Ainesten ottaminen voidaan aloittaa mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta tätä lupapäätöstä noudattaen. Ennen töiden aloittamista hakijan tulee asettaa erillinen euron suuruinen hyväksyttävä vakuus niiden haittojen, vahinkojen ja kustannusten korvaamisesta, jotka päätöksen kumoaminen tai luvan muuttaminen voi aiheuttaa. (MAL 21 ) 16. Hakemuksen mukaisesta luvasta tulee perittäväksi kulloinkin voimassa olevan taksan mukainen lupamaksu (tarkastusmaksu). Tästä luvasta maaaineslupamaksu on euroa (perusmaksu 150 euroa + 0,03 /m3) euroa. Lisäksi jatkossa tulee maksettavaksi vuotuisen ottamisen mukainen vuosimaksu, joka on keskimääräisellä m3 vuotuisella ottamisella 450 vuodessa ( ,01 /m3). Tämän luvan mukaiseen kiviaineksen louhintaan ja murskaustoimintaan tarvitaan lisäksi ympäristölupa (YSA 1 kohta 7 c) kivenlouhimo tai sellainen muu kuin maanrakennustoimintaan liittyvä kivenlouhinta, jossa kiviainesta käsitellään vähintään 50 päivää ja kohta 7 e): murskaamo, jossa kiviainesta käsitellään vähintään 50 päivää. Toimintaa koskeva ympäristölupaharkinta tehdään ja siihen liittyvät lupamääräykset kyseisen luvan käsittelyn yhteydessä. Suunnitelman mukaisesta ottamisesta ei aiheudu edellä määrätyt lupamääräykset huomioimalla maa-aineslain 3 :ssä todettuja seurauksia: 1) kauniin maisemakuvan turmeltumista 2) luonnon merkittävien kauneusarvojen tai erikoisten luonnonesiintymien tuhoutumista 3) huomattavia tai laajalle ulottuvia vahingollisia muutoksia luonnonolosuhteissa tai 4) tärkeän tai muun veden hankintakäyttöön soveltuvan pohjavesialueen veden laadun tai antoisuuden vaarantuminen, jollei siihen ole saatu vesilain mukaista lupaa

13 13 Sovelletut oikeusohjeet: Päätöksen pohjalla oleva lainsäädäntö: Maa-aineslaki (MAL /555 myöhemmin tehtyine muutoksineen ja maa-ainesasetus MAA ) sekä erikseen mainitut lainkohdat YSL = Ympäristönsuojelulaki /86, YSA= Ympäristönsuojeluasetus /169, VL= Vesilaki /587, L.yks.teistä = Laki yksityisistä teistä /358, VNp= Valtioneuvoston päätös öljyjätehuollosta 101/1997. Raahen kaupungin maa-aineslupataksa , Raahen kauoungin ympäristöviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille Lupapäätöksen perustelut Luvan myöntämiselle on olemassa MAL 6 :n tarkoittamat edellytykset. Lupa ainesten ottamiseen on myönnettävä, jos asianmukainen ottamissuunnitelma karttoineen on esitetty eikä ottaminen tai sen järjestely ole ristiriidassa 3 :ssä säädettyjen rajoitusten kanssa. Lupaharkinnassa on katsottu, että lupahakemus ja siihen liitetty ottamissuunnitelma liitekarttoineen täyttää maa-aineslain 5 ja maaainesasetuksen 1 ja 2 mukaiset vaatimukset. Asiaa harkittaessa on otettu huomioon myös lupamääräysten vaikutus. Oikaisuluontoisena korjauksena on korjattu ottoalueen tilan rekisterinumero 4:37 vastaamaan kiinteistötietojärjestelmän mukaista rekisterinumeroa 4:34. Erillistä kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelmaa ei ole edellytetty (MAL 5 a ). Hakemuksen ja siihen liittyvien suunnitelmien mukaan tämän alueen maa-ainesten ottamisessa ei synny sellaisia kaivannaisjätteitä, joita ei voida hyödyntää esitetyllä tavalla käyttäen ottotoiminnan edetessä suoja- ja verhousrakennelmiin. Louhittava kallio on ottamisalueella laajasti paljastuneena ja pintamaita on vähän. Suunniteltu maa-ainesten ottaminen on oikeusvaikutteisen Kopsan tuulivoimapuiston II vaiheen osayleiskaavan mukainen. Kaavassa alue on osoitettu maa-ainesten ottoalueeksi. Ottaminen ei tuota haittaa kaavoitetun alueen muulle käytölle, kun huomioidaan lupamääräysten vaikutus. Ottamisella ei ole ennalta arvioiden vaikutusta Ressalantien toisella puolella olevaan Nordic Mines Ab:n kultakaivoksen rikastushiekka eli pasta-alueeseen tai sen rakenteisiin. Käytössä olevaan pastaalueeseen on ottoalueesta matkaa noin 400 m. Kaivospiirin rajaan on matkaa lyhimmillään noin 50 metriä.

14 14 Suunniteltu ottaminen ei turmele kaupunki tai maisemakuvaa eikä muutenkaan ottaminen ole ristiriidassa 3 :ssä säädettyjen rajoitusten kanssa. Suunnitelman mukainen ottaminen on sijoitettu ja ottaminen järjestetty siten, että ottamisen vahingollinen vaikutus luontoon ja maisemakuvaan jää mahdollisimman vähäiseksi. Esiintymä voidaan hyödyntää taloudellisesti ja säästeliäästi eikä toiminnasta aiheudu asutukselle tai ympäristölle vaaraa tai kohtuullisin kustannuksin vältettävissä olevaa haittaa. Maa-ainesten ottaminen palvelee ottotoiminnan alkuvaiheessa tuulivoimapuiston tien- ja pohjarakentamista. Lupamääräykset on annettu maa-aineslain 11 :n mukaisesti. Lisäksi on huomioitu mainittuja lainkohtia ympäristönsuojelusta, maaperän ja pohjavesien suojelusta ja yksityisteiden käytöstä. Vakuuden suuruus ja luvasta perittävät maksut on määrätty Raahen kaupungin voimassa olevan maa-aineslupataksan mukaisina. Lupaviranomainen voi maa-aineslain 21 :n nojalla luvanhakijan pyynnöstä määrätä, että ainesten ottaminen voidaan muutoksenhausta huolimatta aloittaa lupapäätöstä noudattaen perustellusta syystä ja edellyttäen, ettei täytäntöönpano tee muutoksenhakua hyödyttömäksi. Hakijan tulee asettaa hyväksyttävä vakuus niiden haittojen, vahinkojen ja kustannusten korvaamisesta, jotka päätöksen kumoaminen tai luvan muuttaminen voi aiheuttaa. Määräys voi tarvittaessa koskea vain osaa haettua aluetta ja ajankohtaa, jolloin ottamistoiminta ja siihen liittyvät toimenpiteet voidaan käynnistää. Kalliokiviaineksen louhinnan ja murskauksen ympäristöasiat tulevat käsiteltäväksi ympäristöluvassa. Ympäristölupa tarvitaan toimintaan, kun louhintaa ja murskausta tehdään vähintään 50 päivää. Tässä tapauksessa kyse on käytännössä lähes yksinomaan kallion louhinnasta, johon kyseinen lupa tarvitaan.

15 15 Päätöksen julkipano ja antaminen Tämä päätös annetaan pe MAL 19 mukaisesti tehdyn julkipanon jälkeen. Päätöksen antamisesta ilmoitetaan ennen sen antamispäivää päätöksen tehneen viranomaisen ilmoitustaululla Raahen teknisessä palvelukeskuksessa os. Ruskatie 1, Pattijoki. Julkipanoilmoituksessa on mainittu viranomainen, asian laatu ja päätöksen antamispäivä sekä muutoksenhakutiedot. Ilmoitus pidetään ilmoitustaululla valituksen tekemiselle varatun vähintään 30 päivän ajan. Päätös on julkipanossa ilmoitettuna antamispäivänä asianomaisten saatavana. Päätöksen katsotaan tulen asianomaisen tietoon silloin, kun se on annettu. Lupapäätöksestä tiedottaminen Päätös toimitetaan luvan hakijalle Ilkka Pekkaselle (ilkka.pekkanen(at)luukku.com) ja luvan myöntämisestä ilmoitetaan viipymättä niille, jotka asian käsittelyn yhteydessä ovat sitä pyytäneet ja samalla ilmoittaneet osoitteensa. Ottamisluvasta ilmoitetaan lisäksi viipymättä Pohjois- Pohjanmaan elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskukselle. Lisäksi päätöksestä annetaan erikseen tieto seuraaville ottoalueen läheisyydessä maita omistaville: Nordic Mines Ab / Tom Söderman (tom.soderman(at)nordicmines.se) ja Riina Mäkelä (riina.makela(at)nordicmines.se) Inkeri ja Veikko Riihijärvi, Rantakatu 62 B 1, Raahe Anni ja Martti Tiikkala, Alatalontie 4, Kopsa Jaakko Tuohimaa, Junnilantie 16, Raahe Muutoksenhaku Tähän maa-aineslain nojalla annettuun ottamislupaa koskevaan päätökseen haetaan muutosta valittamalla siitä 30 päivän kuluessa antopäivästä Oulun hallinto-oikeuteen (os. PL 89, Oulu (käyntiosoite Isokatu 4). Valituksen tulee olla Oulun hallinto-oikeudessa viimeistään ma klo 15:00. Valitusoikeuden ja muutoksenhaun osalta noudatetaan, mitä kuntalaissa säädetään. Lisäksi valitusoikeus on Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne-

16 16 ja ympäristökeskuksella ja hankkeen alueella toimivalla sellaisella rekisteröidyllä yhdistyksellä tai säätiöllä, jonka tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun taikka asuinympäristön viihtyisyyden edistäminen (MAL 20 ). Valituskirjelmässä on ilmoitettava: - valittajan nimi ja kotikunta - postiosoite ja/tai puhelinnumero ja/tai sähköpostiosoite, johon asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa - päätös, johon haetaan muutosta, miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta, mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi sekä millä perusteilla muutosta vaaditaan. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Valituskirjelmään on liitettävä: - ympäristösihteerin asiassa tekemä päätös alkuperäisenä tai jäljennöksenä - asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Oikeudenkäyntimaksu Valittajalta peritään asian käsittelystä Vaasan hallinto-oikeudessa oikeudenkäyntimaksua 90 euroa, ellei toisin määrätä. Raahessa Vesa Ojanperä, ympäristösihteeri

17 17 Raahen kaupunki JULKIPANO Maa-aineslupapäätös Raahe ML 1 / 2013 Viranomainen Raahen kaupungin maa-aineslupaviranomainen. Asia: Maa-ainesten ottolupa peruskallion louhimiseksi ja murskaamiseksi kalliomurskelajeiksi tilalle Tuppukangas RN:o 4:34, Raahen Kopsan kylällä / Ilkka Pekkanen. Raahen kaupungin maa-aineslain mukaisen lupaviranomaisen tehtäviä hoitava Raahen ympäristösihteeri on tehnyt maa-ainesten ottamislupapäätöksen Ilkka Pekkaselle peruskallion louhimiseen ja murskaamiseen kalliomurskelajeiksi Raahen kaupungin Kopsan kylän Tuppukangas Vasannevan alueen tilalle Tuppukangas RN:o 4:34. Lupa on myönnetty hakemuksen ja lupaan liitettyjen lupamääräysten mukaisesti toteutettuna. Tämä lupapäätös annetaan julkipanon jälkeen , jolloin sen katsotaan tulleen asianosaisten tietoon. Lupapäätös ja siihen liittyvät asiakirjat valitusosoituksineen ovat nähtävänä välisen ajan Raahen teknisessä palvelukeskuksessa osoitteessa Ruskatie 1, Pattijoki. Muutoksen haku Tähän Raahen ympäristösihteerin tekemään maa-aineslupapäätökseen tyytymätön voi hakea muutosta valittamalla siitä Oulun Hallinto-oikeuteen 30 päivän kuluessa päätöksen antopäivästä. Valituskirjelmä tulee osoittaa Oulun hallinto-oikeuteen os. PL 89, Oulu (käyntiosoite Isokatu 4) ja se tulee toimittaa viimeistään klo 15:00 mennessä. Oulun hallinto-oikeuden sähköposti on oulu.hao(at)oikeus.fi Lisätietoja tähän lupapäätökseen liittyen ympäristösihteeri Vesa Ojanperältä p ja sähköpostilla vesa.ojanpera(at)raahe.fi Raahessa Vesa Ojanperä, ympäristösihteeri

18 18 Päätöksen tiedonanto Maa-aineslupapäätös Raahen kaupungin maa-aineslain mukaisen lupaviranomaisen tehtäviä hoitava Raahen ympäristösihteeri on tehnyt maa-ainesten ottamislupapäätöksen Ilkka Pekkaselle Raahen kaupungin Kopsan kylän Tuppukangas Vasannevan alueen tilalle Tuppukangas RN:o 4:34. Päätöksen julkipano, lupapäätös ja siihen liittyvät asiakirjat valitusosoituksineen ovat nähtävänä välisen ajan Raahen teknisessä palvelukeskuksessa osoitteessa Ruskatie 1, Pattijoki. Lisätietoja Raahen kaupungin ympäristösihteeri Vesa Ojanperältä puh , sähköposti vesa.ojanpera(at)raahe.fi.

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta Pohjolankatu 14 53100 LAPPEENRANTA Antopäivä 7.1.2013

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta Pohjolankatu 14 53100 LAPPEENRANTA Antopäivä 7.1.2013 319/720/2012 1/23 LAPPEENRANNAN KAUPUNKI MAA-AINESLUPAPÄÄTÖS Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta Pohjolankatu 14 53100 LAPPEENRANTA Antopäivä 7.1.2013 I LUPAPÄÄTÖKSEN KERTOELMAOSA 1. Hakija Pertti

Lisätiedot

MERIJÄRVEN KUNTA TEKNINEN LAUTAKUNTA 04.06.2015 3/2015. Jäsenet: Paikalla: Varajäsenet:

MERIJÄRVEN KUNTA TEKNINEN LAUTAKUNTA 04.06.2015 3/2015. Jäsenet: Paikalla: Varajäsenet: PÖYTÄKIRJA KOKOUSAIKA Torstai 04.06.2015 klo 19.00 20.15 KOKOUSPAIKKA Kunnantoimisto Jäsenet: Paikalla: Varajäsenet: Saukko Hannu pj. - Pudas Jaana Klasila Kauko vpj. x Lahti Kari Nivala Liisa - Keskikorpi

Lisätiedot

YMPA 12.05.2010, 81, MAA-AINESLUPAHAKEMUS, MAANRAKENNUS JOUKO KÄRKKÄNEN OY. Luvan hakija Maanrakennus Jouko Kärkkänen Oy Pirintie 9 29200 Harjavalta

YMPA 12.05.2010, 81, MAA-AINESLUPAHAKEMUS, MAANRAKENNUS JOUKO KÄRKKÄNEN OY. Luvan hakija Maanrakennus Jouko Kärkkänen Oy Pirintie 9 29200 Harjavalta YMPA 12.05.2010, 81, MAA-AINESLUPAHAKEMUS, MAANRAKENNUS JOUKO KÄRKKÄNEN OY Maanrakennus Jouko Kärkkänen Oy hakee Porin kaupungin ympäristölautakunnalta maaaineslupaa, joka koskee kalliokiviaineksen ja

Lisätiedot

Metsähallituksen maa-ainesten ottolupahakemus Ilomantsin Honkavaaralle

Metsähallituksen maa-ainesten ottolupahakemus Ilomantsin Honkavaaralle Liite Ilomantsin kunta Maa-aineslupapäätös 2015-02 Tekninen ja ympäristölautakunta 23.6.2015 Metsähallituksen maa-ainesten ottolupahakemus Ilomantsin Honkavaaralle Luvanhakija: Metsähallitus, Y: 0116726-7

Lisätiedot

Päätös 1 (5) Valtausoikeutta on haettu viideksi (5) vuodeksi. Hakemuksesta on pyydetty lisäselvityksiä 28.3.2011; 26.7.2013.

Päätös 1 (5) Valtausoikeutta on haettu viideksi (5) vuodeksi. Hakemuksesta on pyydetty lisäselvityksiä 28.3.2011; 26.7.2013. Päätös 1 (5) Annettu julkipanon jälkeen KaivNro 30.9.2014 9101 Kiimingin Sora Oy c/o Asianajotoimisto Krogerus Oy Kirkkokatu 13 90100 OULU VALTAUSOIKEUTTA KOSKEVA PÄÄTÖS Nimi Kultaselkä a ja b Hakija Kiimingin

Lisätiedot

2. Ottopaikka Lappeenranta, Nyrhilän kylän tilat Nyrhi RN:o 4:41 ja Sorapaikka. 405 461-4-41 ja 405 461-4-33. Kuvassa 1 alue on merkittynä kartalla.

2. Ottopaikka Lappeenranta, Nyrhilän kylän tilat Nyrhi RN:o 4:41 ja Sorapaikka. 405 461-4-41 ja 405 461-4-33. Kuvassa 1 alue on merkittynä kartalla. LAPPEENRANNAN KAUPUNKI MAA-AINESLUPAPÄÄTÖS Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta Pohjolankatu 14 Annettu julkipanon jälkeen 53100 LAPPEENRANTA 19.6.2013 1/16 I LUPAPÄÄTÖKSEN KERTOELMAOSA 1. Hakija Kuljetusliike

Lisätiedot

Päätös Nro 72/2011/1 Dnro ESAVI/121/04.08/2011. Annettu julkipanon jälkeen 24.8.2011

Päätös Nro 72/2011/1 Dnro ESAVI/121/04.08/2011. Annettu julkipanon jälkeen 24.8.2011 Etelä-Suomi Päätös Nro 72/2011/1 Dnro ESAVI/121/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 24.8.2011 ASIA Päätös Vantaan kaupungin ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta, joka koskee

Lisätiedot

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 19.10.2011 jälkeen

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 19.10.2011 jälkeen 1(15) LAPPEENRANNAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 19.10.2011 jälkeen I LUPAPÄÄTÖKSEN KERTOELMA OSA 1.

Lisätiedot

RAKENNUSTÄYTTÖ TORNIMÄKI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KOSKIEN MAANKAATOPAIKKAA KLAUKKALAN KYLÄSSÄ NURMIJÄRVEN KUNNASSA

RAKENNUSTÄYTTÖ TORNIMÄKI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KOSKIEN MAANKAATOPAIKKAA KLAUKKALAN KYLÄSSÄ NURMIJÄRVEN KUNNASSA RAKENNUSTÄYTTÖ TORNIMÄKI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KOSKIEN MAANKAATOPAIKKAA KLAUKKALAN KYLÄSSÄ NURMIJÄRVEN KUNNASSA KU-YK 44/11.3.2014 Ympäristölupapäätös annetaan julkipanon jälkeen 17.3.2014 ASIA Päätös

Lisätiedot

Kaupunkikehityksen lautakunta 5 28.01.2015 MAA-AINESLUPA, MAANRAKENNUS JOUKO KÄRKKÄNEN OY 429/05.51.514/2014. Ympäristöinsinööri Reijo Roininen:

Kaupunkikehityksen lautakunta 5 28.01.2015 MAA-AINESLUPA, MAANRAKENNUS JOUKO KÄRKKÄNEN OY 429/05.51.514/2014. Ympäristöinsinööri Reijo Roininen: Kaupunkikehityksen lautakunta 5 28.01.2015 MAA-AINESLUPA, MAANRAKENNUS JOUKO KÄRKKÄNEN OY 429/05.51.514/2014 Kaula 5 Ympäristöinsinööri Reijo Roininen: Maanrakennus Jouko Kärkkänen Oy hakee Harjavallan

Lisätiedot

Päätös. Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Juvanmalmin siirtokuormausaseman

Päätös. Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Juvanmalmin siirtokuormausaseman Etelä-Suomi Päätös Nro 59/2011/1 Dnro ESAVI/19/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 28.7.2011 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Juvanmalmin siirtokuormausaseman toiminnan muuttamista,

Lisätiedot

28 :n mukaisessa lupa-asiassa

28 :n mukaisessa lupa-asiassa KEURUUN KAUPUNKI Keurusselän ympäristönsuojelujaosto Multiantie 1 42700 KEURUU PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa Annettu julkipanon jälkeen 25.6.2014 Diaarinumero 106/11.01.00/2014

Lisätiedot

Lupa maa-ainesten ottamistoimintaa varten, Kuljetus ja Kaivuu Siivonen Oy Ab, Parainen

Lupa maa-ainesten ottamistoimintaa varten, Kuljetus ja Kaivuu Siivonen Oy Ab, Parainen Ympäristölautakunta 124 13.08.2014 Lupa maa-ainesten ottamistoimintaa varten, Kuljetus ja Kaivuu Siivonen Oy Ab, Parainen 1374/10.03.00.10/2014 Ympäristölautakunta 124 Valmistelija Vt. ympäristönsuojelutarkastaja

Lisätiedot

Rantasalmen kunta PÄÄTÖS 1(11) Ympäristölautakunta (yhteislautakunta) Päätös annettu julkipanon jälkeen 58901 Rantasalmi x.10.2012

Rantasalmen kunta PÄÄTÖS 1(11) Ympäristölautakunta (yhteislautakunta) Päätös annettu julkipanon jälkeen 58901 Rantasalmi x.10.2012 Rantasalmen kunta PÄÄTÖS 1(11) Ympäristölautakunta (yhteislautakunta) PL 5 Päätös annettu julkipanon jälkeen 58901 Rantasalmi x.10.2012 ASIA YMPÄRISTÖLUPA LUVAN HAKIJA Ympäristönsuojelulain 28 :n mukainen

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 43/10/1 Dnro PSAVI/73/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.6.2010

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 43/10/1 Dnro PSAVI/73/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.6.2010 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 43/10/1 Dnro PSAVI/73/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.6.2010 ASIA LUVAN HAKIJA Kuusamon Autohajottamo T. Bergbackan ympäristölupapäätösten muuttaminen, Kuusamo Kuusamon Autohajottamo

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 111/10/1 Dnro PSAVI/159/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.12.2010

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 111/10/1 Dnro PSAVI/159/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.12.2010 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 111/10/1 Dnro PSAVI/159/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.12.2010 ASIA LUVAN HAKIJA Eläinsuojien toimintaa koskeva ympäristölupa, Kajaani Ahti Pussinen ja Merja Karjalainen Rauharannantie

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2010 402. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2010 402. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2010 402 Ympäristö- ja tekninen lautakunta 24.11.2010 ASIAT Otsikko Sivu 160 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 405 161 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen

Lisätiedot

Ympäristölupa louhinnalle ja murskaukselle, Savon Maa- ja Piharakentajat Oy. Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Maarit Walta, puh.

Ympäristölupa louhinnalle ja murskaukselle, Savon Maa- ja Piharakentajat Oy. Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Maarit Walta, puh. Ympäristölautakunta 119 20.11.2014 Ympäristölupa louhinnalle ja murskaukselle, Savon Maa- ja Piharakentajat Oy 786/11.01.00/2012 Ymplk 119 Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Maarit Walta, puh. 0400

Lisätiedot

Päätös 1 (5) Hakemuksesta on pyydetty lisäselvityksiä 27.11.2013.

Päätös 1 (5) Hakemuksesta on pyydetty lisäselvityksiä 27.11.2013. Päätös 1 (5) Annettu julkipanon jälkeen KaivNro 19.12.2014 9316 Endomines Oy Pampalontie 11 82967 HATTU VALTAUSOIKEUTTA KOSKEVA PÄÄTÖS Nimi Ilokulta 4 ja 6-7 Hakija Endomines Oy Kuusankoski Yhteystiedot:

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 219. Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 219. Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 219 Kunnanhallitus 02.06.2014 AIKA 02.06.2014 15:00-18:00 PAIKKA kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 110 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 96/12/1 Dnro PSAVI/158/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 14.9.2011

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 96/12/1 Dnro PSAVI/158/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 14.9.2011 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 96/12/1 Dnro PSAVI/158/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 14.9.2011 ASIA LUVAN HAKIJA Turkistarhan toimintaa koskeva ympäristölupa, Kalajoki Jylhä Turkis Oy Kärkisjoentie 61 85150 Typpö

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 24/11/1 Dnro PSAVI/9/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2011

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 24/11/1 Dnro PSAVI/9/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2011 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 24/11/1 Dnro PSAVI/9/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2011 ASIA LUVAN HAKIJA Eläinsuojan toimintaa koskeva ympäristölupa, Haapavesi MTY Maitosuoni Mieluskyläntie 558 86600 Haapavesi

Lisätiedot

Nro 115/2010/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/253/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.11.2010

Nro 115/2010/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/253/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.11.2010 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro 115/2010/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/253/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.11.2010 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee kemianteollisuuden

Lisätiedot

RISUJEN JA HARAVOINTITÄHTEIDEN VASTAANOTTOALUEEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS. Ohessa otsikon mukainen ympäristölupahakemus liitteineen käsittelyynne.

RISUJEN JA HARAVOINTITÄHTEIDEN VASTAANOTTOALUEEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS. Ohessa otsikon mukainen ympäristölupahakemus liitteineen käsittelyynne. liite 2 14.01.2015 1 Kajaanin ympäristölupaviranomainen Pohjolankatu 13 87100 Kajaani RISUJEN JA HARAVOINTITÄHTEIDEN VASTAANOTTOALUEEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS Ohessa otsikon mukainen ympäristölupahakemus

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN MAALAISKUNTA Ympäristölautakunta Puistokatu 35 Annettu julkipanon jälkeen 17.9.2008 40200 Jyväskylä Puh. (014) 3365211 Dnro: KARA 59/2007

JYVÄSKYLÄN MAALAISKUNTA Ympäristölautakunta Puistokatu 35 Annettu julkipanon jälkeen 17.9.2008 40200 Jyväskylä Puh. (014) 3365211 Dnro: KARA 59/2007 1 JYVÄSKYLÄN MAALAISKUNTA PÄÄTÖS Ympäristölautakunta Puistokatu 35 Annettu julkipanon jälkeen 17.9.2008 40200 Jyväskylä Puh. (014) 3365211 Dnro: KARA 59/2007 ASIA HAKIJA PURKUTYÖT LEHTI OY:N YMPÄRISTÖLUPA

Lisätiedot

Päätös Nro 59/2010/1 Dnro ESAVI/506/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 8.12.2010

Päätös Nro 59/2010/1 Dnro ESAVI/506/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 8.12.2010 Etelä-Suomi Päätös Nro 59/2010/1 Dnro ESAVI/506/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 8.12.2010 ASIA Tapiolan jäähdytyslaitoksen ja CPS-järjestelmän varavoimakoneiden toimintaa koskeva ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Pohjanmaantie 451, 38360 Kiikoinen Y-tunnus: 1333054-3. Etelä-Suomen aluehallintovirasto Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohta 11 a)

Pohjanmaantie 451, 38360 Kiikoinen Y-tunnus: 1333054-3. Etelä-Suomen aluehallintovirasto Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohta 11 a) Etelä-Suomi Päätös Nro 172/2012/1 Dnro ESAVI/162/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 24.10.2012 ASIA Antti-Matti ja Tanja Mattilan ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee

Lisätiedot

Eläinsuojan ympäristölupa, porsastuotanto, Halsua.

Eläinsuojan ympäristölupa, porsastuotanto, Halsua. Länsi- ja Sisä-Suomi Päätös Nro 185/2012/1 Dnro LSSAVI/87/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 4.12.2012 ASIA HAKIJA Eläinsuojan ympäristölupa, porsastuotanto, Halsua. Mika ja Sari Tuominiemi Ahontie

Lisätiedot

LUPAPÄÄTÖS Nro 3/12/2 Dnro PSAVI/154/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 19.1.2012 ASIA LUVAN HAKIJAT

LUPAPÄÄTÖS Nro 3/12/2 Dnro PSAVI/154/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 19.1.2012 ASIA LUVAN HAKIJAT LUPAPÄÄTÖS Nro 3/12/2 Dnro PSAVI/154/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 19.1.2012 1 ASIA LUVAN HAKIJAT Veden ottaminen tilalla Kuusisto RN:o 19:7 olevasta lähteestä sekä vesijohdon, kaivon ja vedenpumppauslaitteiston

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 120/12/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 14.11.2012

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 120/12/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 14.11.2012 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 120/12/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 14.11.2012 ASIA Eläinsuojan toiminnan olennaista muuttamista koskeva ympäristölupa, Ii LUVAN HAKIJA Koillis-Vasikka Oy Ristipalontie

Lisätiedot