Ruskatie / Raahe ML 1 / Pattijoki

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ruskatie 1 4.10.2013 / Raahe ML 1 / 2013 92140 Pattijoki"

Transkriptio

1 1 Raahen kaupunki maa-ainesten ottolupapäätös maa-aineslupaviranomainen Annettu julkipanon jälkeen Ruskatie / Raahe ML 1 / Pattijoki. Asia: Maa-ainesten ottolupa peruskallion louhimiseksi ja murskaamiseksi kalliomurskelajeiksi tilalle Tuppukangas RN:o 4:34, Raahen Kopsan kylällä. Hakija: Ilkka Pekkanen Meijeritie Ähtäri

2 2

3 3 Raahen kaupunki maa-ainesten ottolupapäätös maa-aineslupaviranomainen Annettu julkipanon jälkeen Ruskatie / Raahe ML 1 / Pattijoki Maa-ainesten ottolupa peruskallion louhimiseksi ja murskaamiseksi kalliomurskelajeiksi tilalle Tuppukangas RN:o 4:34, Raahen Kopsan kylällä / Ilkka Pekkanen. KERTOELMAOSA Hakija: Ilkka Pekkanen, Meijeritie 16, Ähtäri puh s-posti ilkka.pekkanen(at)luukku.com Maanomistaja: hakija Toiminta, jolle lupaa haetaan: Lupaa haetaan peruskallion louhimiseksi ja murskaamiseksi kalliomurskelajeiksi. Murskeet käytetään alueelle rakennettavan tuulivoimapuiston tienpohjarakenteisiin. Ottamisalue on yhteensä m 2. Otettava maa-aineksen kokonaismäärä on m 3. Keskimääräinen ottosyvyys on 7,5 metriä. Lännen suunnassa ottoalue tulee nykyisen maanpinnan tasoon, itäreunalle tulee noin 7,5 metrin luiska. Arvioitu vuotuinen ottomäärä on m 3. Lupaa haetaan 10 vuodeksi.

4 4 Toiminnan sijoituspaikka: Raahen kaupunki, Kopsan kylä Tuppukangas Vasanneva alue, tila Tuppukangas RN:o 4:34. Tilan koko pinta-ala on noin 180 ha. Muut hankkeeseen liittyvät luvat: Alueelta ei ole aiemmin otettu maa-aineksia. Maa-ainesten ottoluvan kanssa samanaikaisesti on vireillä kallioaineksen louhinnan ja murskauksen ympäristölupa. Kaavoitustilanne Alueelle on laadittu tuulivoimaloiden rakentamista varten on laadittu Kopsan tuulivoimapuiston II vaiheen osayleiskaava, joka korvaa Raahen kultakaivoksen osayleiskaavan. Luvan vireille tullessa tuulivoimakaava ei vielä ollut lain voimainen. Raahen kaupunginvaltuusto on hyväksynyt kaavan ja se on päätöstä tehdessä lain voimainen (Raahen kaupunginvaltuusto ). Suunnittelualue on kaavoitettu tuulivoimapuistoon rakentamiseen tarvittavien maa-ainesten ottoalueeksi (kaavamerkintä eo-1). Tuulivoimapuiston osayleiskaavalla on muutettu alueella aiemmin voimassa ollut kultakaivoksen osayleiskaava. Kultakaivokselle varattu kaivospiirin aluevaraus on säilytetty. Lähimmäksi nyt suunniteltua ottoaluetta sijoittuu kaivoksen rikastushiekka-allasalue. Osayleiskaavassa ottamisalueen lähelle on merkitty myös yhden tuulivoimalan paikka. Tarkempi kuvaus ottotoiminnasta: Hakemukseen liitetyn ottosuunnitelman on laatinut Olavi Visuri Muhokselta. Ottotoiminta aloitetaan raivaamalla puuston poiston jälkeen pintamaat ja kannot louhosalueen päältä. Kannot haketetaan ja käytetään energiantuotantoon. Kun aluetta on avattu riittävän laajalta alalta, aloitetaan louhintatyö alueen länsilaidalta, mistä louhinta etenee kohti ottoalueen keskustaa. Ensimmäisessä vaiheessa louhinta ulottuu lähelle luonnollista pohjavesipintaa noin 5-6 metrin syvyyteen, noin tasolle Irrotetun louhoksen joukossa olevat ylisuuret lohkareet rikotetaan kaivukone + iskuvasaratyönä. Tämän jälkeen aloitetaan louhoksen syöttö kaivukonetyönä liikuteltavaan tela-alustaiseen murskauslaitokseen. Pohjavesipinnan yläpuoleisista osista murskattava massamäärä on noin kiintokuutiometriä. Louhoksen reunat louhitaan porrastaen n. kaltevuuteen 1:3.

5 5 Ottamisalueen ympäristö Tuppukankaan maa-ainestenottosuunnitelma on laadittu Raahen kaupungin Kopsan kylällä olevalle Tuppukankaan - Vasannevan talousmetsäalueelle. Alue sijaitsee noin 20 kilometrin etäisyydellä Raahen taajamasta kaakkoon. Hanke on suunniteltu Tuppukankaan tilalle R:no (ottosuunnitelmassa virheellisesti Rnro 4:37). Tila on luvan hakijan omistuksessa. Tilan kokonaispinta-ala on n. 180 hehtaaria. Tilalle on kaavoitettu Tuppukankaan alueelta noin 4,4 ha:n suuruinen kiviainesten ottoalue osana Kopsan kylän metsäalueelle kaavoitettua tuulivoimapuistoa. Alueelta saatavat kiviaineksen käytetään ottotoiminnan aloitusvaiheessa mm. tämän tuulivoimapuiston tien- ja pohjanrakennuskohteisiin. Hakemuksen mukaan alueen luonnonolot ja maisemalliset näkökohdat on selvitetty alueelle tehdyn tuulivoimapuiston ja läheisen kultakaivoksen sijoituspäätösten yhteydessä. Tuppukankaan alueella ei ole mitään merkittäviä luonto- tai maisemaarvoja eikä nyt vireillä oleva lupahanke muuta tai vaaranna mitenkään merkittävästi alueen luonnonoloja tai maisemaa. Ottamisalue on talousmetsää eikä se kuulu pohjavesialueisiin. Ottamisalueen naapuritilat Ottamisalueen naapuritilat on selvitetty noin 850 metrin etäisyydellä ottoalueesta. Hakijan lisäksi lähialueen omistajia ovat Nordic Mines Ab (lyhin etäisyys ottamisalueesta 400 m), Riihijärvi Inkeri ja Veikko (500 m), Tikkala Anni ja Martti (650 m) ja Tuohimaa Jaakko (650 m). Kultakaivoksen rikastushiekka-aluetta lukuun ottamatta kaikki tilat ovat metsätalousmaata eikä niillä ole rakennuksia. Liikenteen järjestäminen ja turvallisuusnäkökohdat Alueelle tuleva liikenne Raahesta päin ohjataan Romuperän paikallistieltä Ressalan metsäautotietä ottoalueelle. Toinen mahdollinen kulkusuunta Vihannista päin on Lukkaroisten paikallistieltä Ressalan metsäautotielle. Ressalan metsäautotieltä louhimoalueelle kuljetaan rakennettua kulku-uraa pitkin. Ajoneuvojen ja työkoneiden kolarointiriskiä pienennetään pitämällä tuotteiden varastointi- ja kuormausalueet riittävän väljinä. Jalan alueella liikkuvien työntekijöiden tulee käyttää aina henkilökohtaisia suojavälineitä; kypärä, huomiovaatetus, turvakengät ja tarvittaessa

6 6 myös kuulo- ja silmäsuojaimia. Työvaiheet suunnitellaan niin, että työkoneen peruuttamisen tarve on mahdollisimman vähäistä. Työn aikaiset työalueilla olevat jyrkänteen merkitään joko lippusiimalla tai sulkukartioilla tai aidoilla. Ottamistoiminnan jälkeen louhoksen jyrkänteet suojataan pintamaista muotoilluilla suojavalleilla, kivilohkareilla ja tarvittaessa turva-aidalla. Toimenpiteet ympäristöhaittojen vähentämiseksi ja toiminnan aikainen jätehuolto Hankkeesta aiheutuvia ympäristöhaittoja vähennetään jättämällä riittävä suoja-alue (30 50 m) ottoalueen ja metsäautotien väliin. Suoja-alueilla oleva puusto pyritään säilyttämään mahdollisimman koskemattomana. Melu- ja pölypäästöjä vähennetään käyttämällä louhinta- ja murskaustyössä parasta mahdollista saatavilla olevaa tekniikkaa; pölyn talteenottojärjestelmät, kastelujärjestelmät, katetut kuljettimet ja kumitetut syöttösuppilot. Alueella ei varastoida mitään toiminnasta syntyvää jätettä, vaan kaikki jätteet (ongelma- ja yhdyskuntajäte) kuljetetaan vuoronvaihdoissa huoltoautojen mukana murskausurakoitsijan huoltohallilla olevaan kiinteään ekopisteeseen ja sieltä edelleen asianmukaiseen jatkokäsittelyyn. Kaivannaisjätettä ei synny, vähäiset pintamaat käytetään jälkihoitotöihin. Ottamisen ympäristövaikutukset Alue on läheisen kaivostoiminnan ja tuulivoimapuistojen vuoksi kaavoitettua elinkeinoaluetta. Toiminnasta jää jälkivaikutuksena lähialueen puustoon pölyjäämää, joka kuitenkin ajan oloon ja sateen vaikutuksesta tulee häviämään lähes kokonaan. Pysyvänä vaikutuksena luontoon ja maisemaan on kallioperään jäävä noin viiden hehtaarin suuruinen louhosmonttu. Vähitellen vuosien kuluessa alueelle syntyvä kasvusto pehmentää alueen ilmettä ja alue yhdenmukaistuu ympäröivään luontoon. Syrjäisen sijaintinsa vuoksi toiminnalla ei ole haitallista vaikutusta asutukseen. Jälkihoitotyöt Ottotoiminnan tultua loppuun suoritetuksi poistetut pintamaat levitetään reunaluiskille ja louhoksen pohjalle uuden kasvuston kasvualustaksi tai alueesta tehdään palovesivarasto elinkeinoalueen käyttöön.

7 7 Maa-ainesten ottaminen ennen päätöksen lain voimaisuutta Lupahakemuksessa haetaan lupaa saada aloittaa maa-ainesten ottaminen ennen kuin lupaa koskeva päätös on saanut lain voiman.

8 8 HAKEMUKSEN KÄSITTELY Hakemuksen vireille tulo Maa-ainesten ottamislupahakemus on tullut vireille, kun se on jätetty toimivaltaiselle viranomaiselle Luvan hakemisen peruste ja lupaviranomaisen toimivalta Luvan hakemisen peruste on maa-aineslain 4 :ssä määrätty luvanvaraisuus. Tässä laissa (Maa-aineslaki /555) tarkoitettuun ainesten ottamiseen on saatava lupa Saman lain 7 Luvan ainesten ottamiseen myöntää kunnan määräämä viranomainen. Raahessa maa-ainesluvat päättää ympäristölautakunnan delegointipäätöksen perusteella ympäristösihteeri (Raahen ympäristöltk ). Hakemusasiakirjojen nähtävänä pito: Tämä kuulutus ja hakemusasiakirjat ovat olleet nähtävänä Raahen kaupungin teknisessä palvelukeskuksessa välisen ajan viraston aukioloaikoina. Muistutusten ja mielipiteiden jättäminen: Raahen kaupungin maa-aineslupaviranomainen on varannut ottamisalueeseen rajoittuvien kiinteistöjen ja muille lähialueen omistajille ja haltijoille tilaisuuden tulla kuulluiksi. Myös muut ovat saaneet ilmaista hankkeesta mielipiteensä. Muistutukset ja mielipiteet tuli toimittaa nähtävillä pitoajan päättymiseen mennessä, viimeistään Raahen tekniseen palvelukeskukseen os. Ruskatie 1, Pattijoki. Hakemuksen johdosta ei ole jätetty muistutuksia tai mielipiteitä.

9 9 RATKAISUOSA Maa-aineslupaviranomaisen päätös ( / Raahe ML 1 / 2013) perusteluineen: Ilkka Pekkaselle myönnetään haettu maa-aineslain mukainen ottamislupa peruskallion louhimiseksi ja murskaamiseksi kalliomurskelajeiksi Raahen kaupungin Kopsan kylän Tuppukangas Vasannevan alueen tilalle Tuppukangas RN:o 4:34. Lupa myönnetään hakemuksen mukaisena. Ottamisessa ja sen järjestelyissä on noudatettava lisäksi jäljempänä kerrottuja lupamääräyksiä. Ottamisalue on yhteensä m 2. Otettava maa-aineksen kokonaismäärä on m 3. Ottamissyvyys on enimmillään 7,5 metriä. Vuotuinen ottomäärä vaihtelee m 3. Lupa on voimassa 10 vuotta. Luvan viimeinen voimassaolopäivä on Tätä päätöstä tulee noudattaa jo ennen sen lainvoimaisuutta. Lupaan liitetään seuraavat lupamääräykset, joita ottamisessa on noudatettava: 1. Ennen ottamisen aloittamista hakijan tulee merkitä maastoon selvästi ottamisalue ja tarvittavat korkomerkinnät. Merkinnät tulee olla sellaiset, että niiden perusteella voidaan jatkuvasti todeta ja seurata ottamista (MAA 7 ). 2. Ottaminen ja sen järjestelyt kuten varastokasat ja kulku tulee järjestää suunnitelmakartan mukaisesti siten, että toiminnasta ei aiheudu missään vaiheessa vaaraa tai kohtuullisin kustannuksin vältettävissä olevaa ympäristöhaittaa. Suojauskeinoja ovat mm. louhinnan ja murskauksen suojaaminen suojavallein tai aidalla ja murskauspaikan sijoittaminen louhosalueen suojaan, kun se on mahdollista. (MAL 3 ). Louhinnan ja murskauksen ympäristövaikutusten vähentämisestä määrätään tarkemmin ottamisen ympäristöluvassa. 3. Maa-ainesten otto ja sen järjestelyt tulee tehdä siten, että ottamisen vahingollinen vaikutus luontoon ja maisemakuvaan jää mahdollisimman

10 10 vähäiseksi. Tarkemmin mm. pölyntorjunnasta on määrätty tähän toimintaan liittyvässä ympäristöluvassa (MAA 3 ) 4. Maa-aineksen otto tulee toteuttaa niin, että missään toimintavaiheessa ei pääse syntymään maaperän tai pohjaveden pilaantumisvaaraa. (YSL 5, 7, 8 ) 5. Ottamisalueelta poistettava vesi tulee johtaa siten, ettei sitä aiheudu alapuolisessa maastossa, ojissa ja vesistössä vettymistä tai muita haittoja.. Pois johdettavat sade- ja hulevedet tulee vedet johtaa laskeutusaltaan kautta siten, että kiintoaineista ei aiheudu haittaa ympäristölle. Pois johdettavan veden määrästä ja mahdollisesta laskeutusaltaan huoltotoimista sekä muista toiminnan ympäristövaikutuksiin liittyvistä havainnoista tulee pitää kirjaa ja kirjanpito on vaadittaessa esitettävä maa-aineslain mukaiselle valvontaviranomaiselle. Mikäli vedessä havaitaan jotakin poikkeuksellista (esim. öljyä tms.) on vedestä otettava tarkkailunäyte välittömästi. Vesinäytteet tulee toimittaa hyväksyttyyn laboratorioon analysoitavaksi. Tarkkailu- ja laboratorioanalyysien tulokset on toimitettava tämän luvan ottotoimintaa valvovalle viranomaiselle ja pyydettäessä Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen ympäristövastuualueelle. Viranomaiset voivat antaa määräyksiä jatkotoimista. (YSL 43, VL 5 luku 7-12) 6. Hakijan on tarkkailtava poisjohdettavan veden vaikutuksia alapuolisiin alueisiin ja vesistöihin, sillä vesien pois johtamisesta ei saa aiheutua toiselle kuuluvalla alueella vahingollista vettymistä tai muuta vahinkoa (VL 5:7). Vesien pois johtamisesta ei saa aiheuta vaaraa tai haittaa läheiselle kaivostoiminnan rikastushiekka-alueelle tai sen rakenteille. Mahdollisesti ottamistoiminnan johdosta ojan tekemisestä toisen maalle tai veden johtamisesta toisen maalla olevaan ojaan tulee etukäteen sopia maanomistajan kanssa. Mikäli sopimukseen ei päästä, tulee asia siirtää vesilaissa tarkoitetun kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen käsiteltäväksi (VL 5:5). Hakijan tulee tarvittaessa osallistua ojien kunnossapitoon (VL 5:8). 7. Mikäli ottoalueella varastoidaan öljytuotteita, on varastoinnissa toteutettava riittävät vesiensuojelutoimenpiteet niin, että pohja- ja pintavesien sekä maaperän pilaantumisvaaraa ei missään toimintavaiheessa pääse syntymään. Poltto- ja voiteluaineet tulee säilyttää katkoksellisissa ja suoja-altaallisissa säiliöissä tai kaksivaippasäiliöissä. (YSL 43, VNp 101/1997)

11 11 8. Louhosalueen pintamaat ja kallioperän louhinnassa ja murskauksessa syntyvä mahdollinen kaivannaisjäte tulee sijoittaa suunnitellulla tavalla louhosalueelle tai sen läheisyyteen. Humuspitoiset maa-ainekset voidaan varastoida esitetyllä tavalla alueen jälkihoitotöitä kuten luiskauksia varten. Humuspitoisia maita ei saa sijoittaa täyttymisvesitason alapuolelle. (YSL 43, 45a) 9. Hakijan tulee sopia Ressalan tiekunnan ja muiden käytettävien yksityisteiden omistajien / teiden kunnossapidosta vastaavien kanssa maa-ainesten ottamiseen liittyvästä liikenteestä ja sen tuomasta kunnossapito- tai parannustarpeista sekä niiden kustannusten jakamisesta kuten laissa yksityisistä teistä määrätään (MAL 11, L.yks.teistä 3.luku). 10. Ottoalueiden jälkihoito, millä korjataan ottamistoiminnan haitallisia vaikutuksia ja sopeutetaan ottamisalue ympäröivään luontoon ja maisemaan, on tehtävä vähintään ympäristöoppaassa (Ympäristöopas 85, s.67, YM 2001) esitetyn vaativan tason periaatteiden mukaisesti. 11. Hakijan tulee ilmoittaa vuosittain otettujen ainesten kokonaismäärä ja laatu maaainesten ottorekisteriin (NOTTO-tietokanta osoitteessa Suomi.fi, sivuilta kirjaamalla hakukenttään YM12) ja valvovalle viranomaiselle maaainesasetuksen määräämällä tavalla. (MAA 9) 12. Luvan hakijan tulee pyytää valvontaviranomaiselta pidettäväksi loppukatselmus ottamisen päättyessä tai viimeistään luvan voimassaoloajan päättyessä, johon Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen ympäristövastuualueelle tulee varata mahdollisuus osallistua.(maa 7) 13. Jälkitöiden vakuudeksi tästä maa-ainesten ottamisluvasta tulee jättää Raahen kaupungille euron vakuusmaksu. Vakuuden tulee olla voimassa yhden vuoden pidempään kuin luvan voimassaoloaika. Vakuus voidaan palauttaa aiemminkin luvan mukaisten jälkitöiden tultua tehdyksi ja hyväksytyksi lopputarkastuksessa. 14. Muualta tuotavia tarkastamattomia ja valvontaviranomaisen hyväksymättömiä jäte-, ylijäämä- tai muita maita ei saa varastoida alueelle tai käyttää alueen jälkihoidossa. Alueilta kuorittavat pintamaat on levitettävä jälkitöiden yhteydessä muotoiluille alueille osaksi kasvukerrosta.

12 Ainesten ottaminen voidaan aloittaa mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta tätä lupapäätöstä noudattaen. Ennen töiden aloittamista hakijan tulee asettaa erillinen euron suuruinen hyväksyttävä vakuus niiden haittojen, vahinkojen ja kustannusten korvaamisesta, jotka päätöksen kumoaminen tai luvan muuttaminen voi aiheuttaa. (MAL 21 ) 16. Hakemuksen mukaisesta luvasta tulee perittäväksi kulloinkin voimassa olevan taksan mukainen lupamaksu (tarkastusmaksu). Tästä luvasta maaaineslupamaksu on euroa (perusmaksu 150 euroa + 0,03 /m3) euroa. Lisäksi jatkossa tulee maksettavaksi vuotuisen ottamisen mukainen vuosimaksu, joka on keskimääräisellä m3 vuotuisella ottamisella 450 vuodessa ( ,01 /m3). Tämän luvan mukaiseen kiviaineksen louhintaan ja murskaustoimintaan tarvitaan lisäksi ympäristölupa (YSA 1 kohta 7 c) kivenlouhimo tai sellainen muu kuin maanrakennustoimintaan liittyvä kivenlouhinta, jossa kiviainesta käsitellään vähintään 50 päivää ja kohta 7 e): murskaamo, jossa kiviainesta käsitellään vähintään 50 päivää. Toimintaa koskeva ympäristölupaharkinta tehdään ja siihen liittyvät lupamääräykset kyseisen luvan käsittelyn yhteydessä. Suunnitelman mukaisesta ottamisesta ei aiheudu edellä määrätyt lupamääräykset huomioimalla maa-aineslain 3 :ssä todettuja seurauksia: 1) kauniin maisemakuvan turmeltumista 2) luonnon merkittävien kauneusarvojen tai erikoisten luonnonesiintymien tuhoutumista 3) huomattavia tai laajalle ulottuvia vahingollisia muutoksia luonnonolosuhteissa tai 4) tärkeän tai muun veden hankintakäyttöön soveltuvan pohjavesialueen veden laadun tai antoisuuden vaarantuminen, jollei siihen ole saatu vesilain mukaista lupaa

13 13 Sovelletut oikeusohjeet: Päätöksen pohjalla oleva lainsäädäntö: Maa-aineslaki (MAL /555 myöhemmin tehtyine muutoksineen ja maa-ainesasetus MAA ) sekä erikseen mainitut lainkohdat YSL = Ympäristönsuojelulaki /86, YSA= Ympäristönsuojeluasetus /169, VL= Vesilaki /587, L.yks.teistä = Laki yksityisistä teistä /358, VNp= Valtioneuvoston päätös öljyjätehuollosta 101/1997. Raahen kaupungin maa-aineslupataksa , Raahen kauoungin ympäristöviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille Lupapäätöksen perustelut Luvan myöntämiselle on olemassa MAL 6 :n tarkoittamat edellytykset. Lupa ainesten ottamiseen on myönnettävä, jos asianmukainen ottamissuunnitelma karttoineen on esitetty eikä ottaminen tai sen järjestely ole ristiriidassa 3 :ssä säädettyjen rajoitusten kanssa. Lupaharkinnassa on katsottu, että lupahakemus ja siihen liitetty ottamissuunnitelma liitekarttoineen täyttää maa-aineslain 5 ja maaainesasetuksen 1 ja 2 mukaiset vaatimukset. Asiaa harkittaessa on otettu huomioon myös lupamääräysten vaikutus. Oikaisuluontoisena korjauksena on korjattu ottoalueen tilan rekisterinumero 4:37 vastaamaan kiinteistötietojärjestelmän mukaista rekisterinumeroa 4:34. Erillistä kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelmaa ei ole edellytetty (MAL 5 a ). Hakemuksen ja siihen liittyvien suunnitelmien mukaan tämän alueen maa-ainesten ottamisessa ei synny sellaisia kaivannaisjätteitä, joita ei voida hyödyntää esitetyllä tavalla käyttäen ottotoiminnan edetessä suoja- ja verhousrakennelmiin. Louhittava kallio on ottamisalueella laajasti paljastuneena ja pintamaita on vähän. Suunniteltu maa-ainesten ottaminen on oikeusvaikutteisen Kopsan tuulivoimapuiston II vaiheen osayleiskaavan mukainen. Kaavassa alue on osoitettu maa-ainesten ottoalueeksi. Ottaminen ei tuota haittaa kaavoitetun alueen muulle käytölle, kun huomioidaan lupamääräysten vaikutus. Ottamisella ei ole ennalta arvioiden vaikutusta Ressalantien toisella puolella olevaan Nordic Mines Ab:n kultakaivoksen rikastushiekka eli pasta-alueeseen tai sen rakenteisiin. Käytössä olevaan pastaalueeseen on ottoalueesta matkaa noin 400 m. Kaivospiirin rajaan on matkaa lyhimmillään noin 50 metriä.

14 14 Suunniteltu ottaminen ei turmele kaupunki tai maisemakuvaa eikä muutenkaan ottaminen ole ristiriidassa 3 :ssä säädettyjen rajoitusten kanssa. Suunnitelman mukainen ottaminen on sijoitettu ja ottaminen järjestetty siten, että ottamisen vahingollinen vaikutus luontoon ja maisemakuvaan jää mahdollisimman vähäiseksi. Esiintymä voidaan hyödyntää taloudellisesti ja säästeliäästi eikä toiminnasta aiheudu asutukselle tai ympäristölle vaaraa tai kohtuullisin kustannuksin vältettävissä olevaa haittaa. Maa-ainesten ottaminen palvelee ottotoiminnan alkuvaiheessa tuulivoimapuiston tien- ja pohjarakentamista. Lupamääräykset on annettu maa-aineslain 11 :n mukaisesti. Lisäksi on huomioitu mainittuja lainkohtia ympäristönsuojelusta, maaperän ja pohjavesien suojelusta ja yksityisteiden käytöstä. Vakuuden suuruus ja luvasta perittävät maksut on määrätty Raahen kaupungin voimassa olevan maa-aineslupataksan mukaisina. Lupaviranomainen voi maa-aineslain 21 :n nojalla luvanhakijan pyynnöstä määrätä, että ainesten ottaminen voidaan muutoksenhausta huolimatta aloittaa lupapäätöstä noudattaen perustellusta syystä ja edellyttäen, ettei täytäntöönpano tee muutoksenhakua hyödyttömäksi. Hakijan tulee asettaa hyväksyttävä vakuus niiden haittojen, vahinkojen ja kustannusten korvaamisesta, jotka päätöksen kumoaminen tai luvan muuttaminen voi aiheuttaa. Määräys voi tarvittaessa koskea vain osaa haettua aluetta ja ajankohtaa, jolloin ottamistoiminta ja siihen liittyvät toimenpiteet voidaan käynnistää. Kalliokiviaineksen louhinnan ja murskauksen ympäristöasiat tulevat käsiteltäväksi ympäristöluvassa. Ympäristölupa tarvitaan toimintaan, kun louhintaa ja murskausta tehdään vähintään 50 päivää. Tässä tapauksessa kyse on käytännössä lähes yksinomaan kallion louhinnasta, johon kyseinen lupa tarvitaan.

15 15 Päätöksen julkipano ja antaminen Tämä päätös annetaan pe MAL 19 mukaisesti tehdyn julkipanon jälkeen. Päätöksen antamisesta ilmoitetaan ennen sen antamispäivää päätöksen tehneen viranomaisen ilmoitustaululla Raahen teknisessä palvelukeskuksessa os. Ruskatie 1, Pattijoki. Julkipanoilmoituksessa on mainittu viranomainen, asian laatu ja päätöksen antamispäivä sekä muutoksenhakutiedot. Ilmoitus pidetään ilmoitustaululla valituksen tekemiselle varatun vähintään 30 päivän ajan. Päätös on julkipanossa ilmoitettuna antamispäivänä asianomaisten saatavana. Päätöksen katsotaan tulen asianomaisen tietoon silloin, kun se on annettu. Lupapäätöksestä tiedottaminen Päätös toimitetaan luvan hakijalle Ilkka Pekkaselle (ilkka.pekkanen(at)luukku.com) ja luvan myöntämisestä ilmoitetaan viipymättä niille, jotka asian käsittelyn yhteydessä ovat sitä pyytäneet ja samalla ilmoittaneet osoitteensa. Ottamisluvasta ilmoitetaan lisäksi viipymättä Pohjois- Pohjanmaan elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskukselle. Lisäksi päätöksestä annetaan erikseen tieto seuraaville ottoalueen läheisyydessä maita omistaville: Nordic Mines Ab / Tom Söderman (tom.soderman(at)nordicmines.se) ja Riina Mäkelä (riina.makela(at)nordicmines.se) Inkeri ja Veikko Riihijärvi, Rantakatu 62 B 1, Raahe Anni ja Martti Tiikkala, Alatalontie 4, Kopsa Jaakko Tuohimaa, Junnilantie 16, Raahe Muutoksenhaku Tähän maa-aineslain nojalla annettuun ottamislupaa koskevaan päätökseen haetaan muutosta valittamalla siitä 30 päivän kuluessa antopäivästä Oulun hallinto-oikeuteen (os. PL 89, Oulu (käyntiosoite Isokatu 4). Valituksen tulee olla Oulun hallinto-oikeudessa viimeistään ma klo 15:00. Valitusoikeuden ja muutoksenhaun osalta noudatetaan, mitä kuntalaissa säädetään. Lisäksi valitusoikeus on Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne-

16 16 ja ympäristökeskuksella ja hankkeen alueella toimivalla sellaisella rekisteröidyllä yhdistyksellä tai säätiöllä, jonka tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun taikka asuinympäristön viihtyisyyden edistäminen (MAL 20 ). Valituskirjelmässä on ilmoitettava: - valittajan nimi ja kotikunta - postiosoite ja/tai puhelinnumero ja/tai sähköpostiosoite, johon asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa - päätös, johon haetaan muutosta, miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta, mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi sekä millä perusteilla muutosta vaaditaan. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Valituskirjelmään on liitettävä: - ympäristösihteerin asiassa tekemä päätös alkuperäisenä tai jäljennöksenä - asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Oikeudenkäyntimaksu Valittajalta peritään asian käsittelystä Vaasan hallinto-oikeudessa oikeudenkäyntimaksua 90 euroa, ellei toisin määrätä. Raahessa Vesa Ojanperä, ympäristösihteeri

17 17 Raahen kaupunki JULKIPANO Maa-aineslupapäätös Raahe ML 1 / 2013 Viranomainen Raahen kaupungin maa-aineslupaviranomainen. Asia: Maa-ainesten ottolupa peruskallion louhimiseksi ja murskaamiseksi kalliomurskelajeiksi tilalle Tuppukangas RN:o 4:34, Raahen Kopsan kylällä / Ilkka Pekkanen. Raahen kaupungin maa-aineslain mukaisen lupaviranomaisen tehtäviä hoitava Raahen ympäristösihteeri on tehnyt maa-ainesten ottamislupapäätöksen Ilkka Pekkaselle peruskallion louhimiseen ja murskaamiseen kalliomurskelajeiksi Raahen kaupungin Kopsan kylän Tuppukangas Vasannevan alueen tilalle Tuppukangas RN:o 4:34. Lupa on myönnetty hakemuksen ja lupaan liitettyjen lupamääräysten mukaisesti toteutettuna. Tämä lupapäätös annetaan julkipanon jälkeen , jolloin sen katsotaan tulleen asianosaisten tietoon. Lupapäätös ja siihen liittyvät asiakirjat valitusosoituksineen ovat nähtävänä välisen ajan Raahen teknisessä palvelukeskuksessa osoitteessa Ruskatie 1, Pattijoki. Muutoksen haku Tähän Raahen ympäristösihteerin tekemään maa-aineslupapäätökseen tyytymätön voi hakea muutosta valittamalla siitä Oulun Hallinto-oikeuteen 30 päivän kuluessa päätöksen antopäivästä. Valituskirjelmä tulee osoittaa Oulun hallinto-oikeuteen os. PL 89, Oulu (käyntiosoite Isokatu 4) ja se tulee toimittaa viimeistään klo 15:00 mennessä. Oulun hallinto-oikeuden sähköposti on oulu.hao(at)oikeus.fi Lisätietoja tähän lupapäätökseen liittyen ympäristösihteeri Vesa Ojanperältä p ja sähköpostilla vesa.ojanpera(at)raahe.fi Raahessa Vesa Ojanperä, ympäristösihteeri

18 18 Päätöksen tiedonanto Maa-aineslupapäätös Raahen kaupungin maa-aineslain mukaisen lupaviranomaisen tehtäviä hoitava Raahen ympäristösihteeri on tehnyt maa-ainesten ottamislupapäätöksen Ilkka Pekkaselle Raahen kaupungin Kopsan kylän Tuppukangas Vasannevan alueen tilalle Tuppukangas RN:o 4:34. Päätöksen julkipano, lupapäätös ja siihen liittyvät asiakirjat valitusosoituksineen ovat nähtävänä välisen ajan Raahen teknisessä palvelukeskuksessa osoitteessa Ruskatie 1, Pattijoki. Lisätietoja Raahen kaupungin ympäristösihteeri Vesa Ojanperältä puh , sähköposti vesa.ojanpera(at)raahe.fi.

Toiminta, jolle lupaa haetaan: Lupaa haetaan kalliokiviaineksen ottamiseen pohjavesipinnan ylä- ja alapuolelta.

Toiminta, jolle lupaa haetaan: Lupaa haetaan kalliokiviaineksen ottamiseen pohjavesipinnan ylä- ja alapuolelta. Kunnanhallitus 100 31.03.2014 Maa-ainesten ottamislupa/arto Kangas 3403/11.114/2014 KHALL 100 Hakija: Arto Kangas, Hautakankaantie 66 B, 92450 Luohua puh. 040 7156 823 Maanomistaja: hakija Toiminta, jolle

Lisätiedot

Siikajoen kunta, Pehkolan kylä tila Matinkangas RN:o 8:49, Takukangas Luohuan Ylipään ja Vihannin Kuusiradin välillä.

Siikajoen kunta, Pehkolan kylä tila Matinkangas RN:o 8:49, Takukangas Luohuan Ylipään ja Vihannin Kuusiradin välillä. Kunnanhallitus 214 03.06.2013 Maa-ainesten ottamislupa/kalle Arvio 3181/11/114/2013 KHALL 214 HAKEMUKSEN ESITTELY Hakija: Kalle Arvio, Ruukintie 210 B, 92400 Ruukki puh. 044 554 9999 Maanomistaja: hakija

Lisätiedot

11 20.03.2015. Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Pudasjärven kaupungin Livon kylälle, tilalle Pudasjärven valtionmaa 615-893-10-1.

11 20.03.2015. Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Pudasjärven kaupungin Livon kylälle, tilalle Pudasjärven valtionmaa 615-893-10-1. Oulunkaaren ympäristölautakunta 11 20.03.2015 Maa-aineslupahakemus Pudasjärven kaupunki, Livon kylä, Tervatöyräs, Pudasjärven valtionmaa 615-893-10-1, Metsähallitus, MT, Pohjanmaa-Kainuu OULYMP 11 ASIA

Lisätiedot

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMA

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMA Raahen kaupunki, Piehingin kylä Tila Hannila Rn:o 1:33 LEMMINKÄINEN INFRA OY 2016 Raahen kaupungin Piehingin kylässä 2 (6) Sisällysluettelo 1 Alueen perustiedot... 3 1.1 Omistus- ja hallintaoikeus sekä

Lisätiedot

Maa-ainesten ottamislupa / Timo Pohjola

Maa-ainesten ottamislupa / Timo Pohjola Siikajoen kunnanhallitus Lupapäätöksen julkipanopäivä Lupapäätöksen antopäivä...... MAA-AINESTEN OTTOMISLUPA / TIMO POHJOLA Hakija: Timo Pohjola, Koskenkankaantie 381 C, 92400 Ruukki puh. 040-5331063 Maanomistaja:

Lisätiedot

21 15.04.2014. Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Siuruan kylään Pudasjärvelle, hakijana Juha Järvenpää

21 15.04.2014. Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Siuruan kylään Pudasjärvelle, hakijana Juha Järvenpää Oulunkaaren ympäristölautakunta 21 15.04.2014 Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Siuruan kylään Pudasjärvelle, hakijana Juha Järvenpää OULYMP 21 HAKIJA Juha Järvenpää Kalliosuontie 517

Lisätiedot

Maa-aineslupahakemus, Timo Villman Oy

Maa-aineslupahakemus, Timo Villman Oy Maa-aineslupahakemus, Timo Villman Oy Timo Villman Oy hakee Porin kaupungin ympäristölautakunnalta maa-aineslupaa, joka koskee hiekan ottamista Porin kaupungin Kuuminaisissa sijaitsevalta tilalta Timonmaa

Lisätiedot

PÄÄTÖS MAA-AINESLUVAN RAUETTAMISESTA

PÄÄTÖS MAA-AINESLUVAN RAUETTAMISESTA KEURUUN KAUPUNKI Keurusselän ympäristönsuojelujaosto Multiantie 1 42700 KEURUU Kokous 29.10.2014 83 Päätös julkipanon 5.11.2014 annetaan jälkeen Dnro 6/11.01.00/2013 PÄÄTÖS MAA-AINESLUVAN RAUETTAMISESTA

Lisätiedot

Katsaus maa-ainesten ottamista ja jalostamista koskevaan ympäristönsuojelun lainsäädäntöön ja alan ohjeisiin

Katsaus maa-ainesten ottamista ja jalostamista koskevaan ympäristönsuojelun lainsäädäntöön ja alan ohjeisiin Katsaus maa-ainesten ottamista ja jalostamista koskevaan ympäristönsuojelun lainsäädäntöön ja alan ohjeisiin Silja Suominen, ympäristötarkastaja Pohjavedensuojelu maa-ainesten ottamisessa ja jalostamisessa

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 136/12/1 Dnro PSAVI/117/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2012

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 136/12/1 Dnro PSAVI/117/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2012 PÄÄTÖS Nro 136/12/1 Dnro PSAVI/117/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2012 1 ASIA HAKIJA ON Kuusamo-työhönvalmennuskeskus ry:n ympäristöluvan rauettaminen, Kuusamo Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-,

Lisätiedot

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta MAA-AINESLUVAN. 53100 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 20.3.2013 jälkeen

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta MAA-AINESLUVAN. 53100 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 20.3.2013 jälkeen LAPPEENRANNAN KAUPUNKI PÄÄTÖS Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta MAA-AINESLUVAN Pohjolankatu 14 MUUTTAMISESTA 53100 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 20.3.2013 jälkeen 1/5 I LUPAPÄÄTÖKSEN KERTOELMAOSA

Lisätiedot

Vanhatie 3 85200 ALAVIESKA 17.11.2014 TOUKKALAN LOUHINTASUUNNITELMAN SELOSTUSOSA. Ottamissuunnitelman sijainti

Vanhatie 3 85200 ALAVIESKA 17.11.2014 TOUKKALAN LOUHINTASUUNNITELMAN SELOSTUSOSA. Ottamissuunnitelman sijainti Louhinta Kääntä Oy SUUNNITELMA Vanhatie 3 85200 ALAVIESKA 17.11.2014 TOUKKALAN LOUHINTASUUNNITELMAN SELOSTUSOSA Ottamissuunnitelman sijainti Toukkalan louhintasuunnitelma on laadittu Pyhäjoen kunnan Yppärin

Lisätiedot

Länsi ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/2685/

Länsi ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/2685/ Länsi ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/2685/2016 15.7.2016 Kuulutus Vesilain mukainen päätös Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto 15.7.2016 antanut päätöksen nro 56/2016/2. Hakija Asia Sähkökaapelin rakentaminen

Lisätiedot

57 14.08.2014. Maa-aineslupahakemus Pudasjärven kaupungin Kollajan kylälle tilalle Hakuli, hakija Jukka Puurunen

57 14.08.2014. Maa-aineslupahakemus Pudasjärven kaupungin Kollajan kylälle tilalle Hakuli, hakija Jukka Puurunen Oulunkaaren ympäristölautakunta 57 14.08.2014 Maa-aineslupahakemus Pudasjärven kaupungin Kollajan kylälle tilalle Hakuli, hakija Jukka Puurunen OULYMP 57 ASIA HAKIJA Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten

Lisätiedot

Päätös Nro 145/2012/1 Dnro ESAVI/193/04.08/2012. Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2012

Päätös Nro 145/2012/1 Dnro ESAVI/193/04.08/2012. Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2012 Etelä-Suomi Päätös Nro 145/2012/1 Dnro ESAVI/193/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain 57 :n mukainen hakemus, joka koskee Lassila & Tikanoja Oyj:n Savion jätehuoltoalueen

Lisätiedot

Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen Lemminkäinen Infra Oy:n Bastukärrin louheen murskaamon toiminnan muuttamista koskevan lupahakemuksen

Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen Lemminkäinen Infra Oy:n Bastukärrin louheen murskaamon toiminnan muuttamista koskevan lupahakemuksen Etelä-Suomi Päätös Nro 44/2010/1 Dnro ESAVI/613/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 5.11.2010 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen Lemminkäinen Infra Oy:n Bastukärrin louheen murskaamon toiminnan

Lisätiedot

Päätös 1 (12) Annettu julkipanon jälkeen KaivNro Kipu Metals Corp. c/o Tapani Hyysalo Punametsäntie ESPOO

Päätös 1 (12) Annettu julkipanon jälkeen KaivNro Kipu Metals Corp. c/o Tapani Hyysalo Punametsäntie ESPOO Päätös 1 (12) Annettu julkipanon jälkeen KaivNro 9.4.2015 9217 Kipu Metals Corp. c/o Tapani Hyysalo Punametsäntie 22 02920 ESPOO VALTAUSHAKEMUKSEN PERUUTUS Merkintä Kaivoslaki (503/1965) on kumottu 1.7.2011

Lisätiedot

Hakemus on tullut vireille Ympäristönsuojelulaki 28 :n 1 momentti ja 58 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin 3 b)

Hakemus on tullut vireille Ympäristönsuojelulaki 28 :n 1 momentti ja 58 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin 3 b) Etelä-Suomi Päätös Nro 27/2010/1 Dnro ESAVI/516/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 6.7.2010 ASIA Ympäristönsuojelulain 58 :n mukainen hakemus Varissuon Lämpö Oy:n lämpökeskuksen ympäristöluvan (Lounais-Suomen

Lisätiedot

LUPAPÄÄTÖS Nro 2/07/1 Dnro PSY-2006-Y-113 Annettu julkipanon jälkeen ASIA LUVAN HAKIJA

LUPAPÄÄTÖS Nro 2/07/1 Dnro PSY-2006-Y-113 Annettu julkipanon jälkeen ASIA LUVAN HAKIJA LUPAPÄÄTÖS Nro 2/07/1 Dnro PSY-2006-Y-113 Annettu julkipanon jälkeen 4.1.2007 1 ASIA LUVAN HAKIJA Ivalojoen Pajakosken alueen rantojen suojaamista koskevan lupapäätöksen nro 90/04/1 rakentamisajan jatkaminen,

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Fenestra Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista, Forssa.

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Fenestra Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista, Forssa. Etelä-Suomi Päätös Nro 206/2012/1 Dnro ESAVI/173/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 7.12.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Fenestra Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista,

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 39/2014/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 39/2014/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 39/2014/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 14.4.2014 ASIA LUVAN HAKIJA Kalkkimaan kalkkitehtaan ja kaivoksen ympäristö- ja vesitalousluvan nro 61/2013/1 lupamääräyksen

Lisätiedot

Päätös LAINVOIMAISET YMPÄRISTÖLUVAT JA LUPIEN MUKAISET TARKISTUSAJANKOHDAT

Päätös LAINVOIMAISET YMPÄRISTÖLUVAT JA LUPIEN MUKAISET TARKISTUSAJANKOHDAT Päätös Etelä-Suomi Nro 92/2013/1 Dnro ESAVI/80/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 20.5.2013 ASIA Hakemus, joka koskee Neste Oil Oyj:n Haminan terminaalin ympäristöluvassa A 1027/KAS-2005-Y-29-111 määrätyn

Lisätiedot

Päätös Isosuon jäteaseman toiminnan muuttamista koskevan ympäristölupahakemuksen

Päätös Isosuon jäteaseman toiminnan muuttamista koskevan ympäristölupahakemuksen PÄÄTÖS Nrot 1) 9/2013/1 2) 10/2013/1 Etelä-Suomi Dnrot 1) ESAVI/501/04.08/2010 2) ESAVI/275/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 17.1.2013 ASIA HAKIJA Päätös Isosuon jäteaseman toiminnan muuttamista koskevan

Lisätiedot

Sikalan laajentamista koskeva ympäristölupahakemus, Somero.

Sikalan laajentamista koskeva ympäristölupahakemus, Somero. Etelä-Suomi Päätös Nro 25/2011/3 Dnro ESAVI/400/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.5.2011 ASIA Sikalan laajentamista koskeva ympäristölupahakemus, Somero. HAKIJA Antti ja Taru Välttilä Jaatilantie

Lisätiedot

Päätös. Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen jätevesilietteen kalkkistabilointia koskevan ympäristölupahakemuksen raukeamisesta, Kouvola

Päätös. Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen jätevesilietteen kalkkistabilointia koskevan ympäristölupahakemuksen raukeamisesta, Kouvola Etelä-Suomi Päätös Nro 75/2010/2 Dnro ESAVI/282/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 10.11.2010 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen jätevesilietteen kalkkistabilointia koskevan ympäristölupahakemuksen

Lisätiedot

Päätös. Polttoaineiden jakeluasemaa ja aseman jätevedenpuhdistamoa koskevan hakemuksen raukeaminen, Espoo.

Päätös. Polttoaineiden jakeluasemaa ja aseman jätevedenpuhdistamoa koskevan hakemuksen raukeaminen, Espoo. Etelä-Suomi Päätös Nro 25/2011/2 Dnro ESAVI/233/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 23.3.2011 ASIA Polttoaineiden jakeluasemaa ja aseman jätevedenpuhdistamoa koskevan hakemuksen raukeaminen, Espoo. LUVAN

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 11/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/264/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 11/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/264/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 11/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/264/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 28.1.2014 ASIA Ruoppausmassa-alueen R809 sulkemista Kokkolan suurteollisuusalueella koskevan ympäristölupahakemuksen

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 94/10/1 Dnro PSAVI/243/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 94/10/1 Dnro PSAVI/243/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 94/10/1 Dnro PSAVI/243/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 15.10.2010 ASIA LUVAN HAKIJA Laivakankaan kaivoksen ympäristöluvassa nro 84/09/2 määrätyn energiatehokkuusselvityksen määräajan

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä pykälät 39-54

Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä pykälät 39-54 Muutoksenhakuohjeet Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä 13.4.2016 pykälät 39-54 Muutoksenhakukiellot Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

13 20.03.2014. Relletin yhteismetsän maa-ainesten ottoa koskeva päätös, Särkijärvi, Utajärvi

13 20.03.2014. Relletin yhteismetsän maa-ainesten ottoa koskeva päätös, Särkijärvi, Utajärvi Oulunkaaren ympäristölautakunta 13 20.03.2014 Relletin yhteismetsän maa-ainesten ottoa koskeva päätös, Särkijärvi, Utajärvi OULYMP 13 ASIA Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Utajärven

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 29/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/126/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 29/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/126/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 29/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/126/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 18.2.2014 ASIA HAKIJA Aitolan Autopurkaamo Ky:n ympäristöluvan raukeaminen Keski-Suomen elinkeino-, liikenne-

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee ylijäämämaiden käsittelyä ja varastointia Vuosaaren satamakeskuksen alueella, Helsinki.

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee ylijäämämaiden käsittelyä ja varastointia Vuosaaren satamakeskuksen alueella, Helsinki. Etelä-Suomi Päätös Nro 110/2013/1 Dnro ESAVI/24/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 4.6.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee ylijäämämaiden käsittelyä ja varastointia Vuosaaren

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJAT. Nro 42/2013/1 Dnro PSAVI/63/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen Eläinsuojan toimintaa koskeva ympäristölupa, Muhos

ASIA LUVAN HAKIJAT. Nro 42/2013/1 Dnro PSAVI/63/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen Eläinsuojan toimintaa koskeva ympäristölupa, Muhos 1 LUPAPÄÄTÖS PÄÄTÖS Nro 42/2013/1 Dnro PSAVI/63/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 16.5.2013 ASIA Eläinsuojan toimintaa koskeva ympäristölupa, Muhos LUVAN HAKIJAT Jari ja Anu Saranki Kivirinnantie 91

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 143/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/66/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 5.10.2012

PÄÄTÖS. Nro 143/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/66/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 5.10.2012 PÄÄTÖS Nro 143/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/66/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 5.10.2012 ASIA Hakemus, joka koskee Tampereen Lakkamestarit Oy:lle myönnetyn ympäristöluvan rauettamista,

Lisätiedot

Asia on tullut vireille aluehallintovirastossa

Asia on tullut vireille aluehallintovirastossa Etelä-Suomi Päätös Nro 165/2013/1 Dnro ESAVI/98/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 5.9.2013 ASIA Southwest Trade Oy:n jätelain 120 :n mukainen suunnitelma, joka koskee Hämeenlinnan kaupungissa sijaitsevan

Lisätiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohdat 13 c ja f

Etelä-Suomen aluehallintovirasto Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohdat 13 c ja f Etelä-Suomi Päätös Nro 220/2013/1 Dnro ESAVI/473/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 6.11.2013 ASIA Ympäristölupahakemus, joka koskee Hevosopisto Oy:n kuivikelantaa käyttävää lämpökeskusta, Ypäjä LAITOS

Lisätiedot

Kiinteistö Oy Rajasampaanranta 2 c/o Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma PL 4 00098 Varma Y-tunnus: 1047504-2

Kiinteistö Oy Rajasampaanranta 2 c/o Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma PL 4 00098 Varma Y-tunnus: 1047504-2 Etelä-Suomi Päätös Nro 13/2010/2 Dnro ESAVI/288/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.4.2010 ASIA Ympäristönsuojelulain (86/2000) 28 :n mukaisen pilaantuneen maaperän kunnostamista koskevan ympäristölupahakemuksen

Lisätiedot

HAKEMUS JA OTTAMISSUUNNITELMA

HAKEMUS JA OTTAMISSUUNNITELMA Ympäristölautakunta 27 10.03.2015 Maa-ainesten ottaminen / Kaivuu ja Kuljetus Riikilä Oy 355/10.03.00/2014 Ympltk 27 Kaivuu & Kuljetus Riikilä Oy hakee Eurajoen kunnalta maa-aineslupaa, joka koskee hiekan

Lisätiedot

ASIA Ranta-alueen ruoppaus tiloilla Niemi RN:o 11:90 ja Näätkivi RN:o 11:39, Tornio LUVAN HAKIJAT

ASIA Ranta-alueen ruoppaus tiloilla Niemi RN:o 11:90 ja Näätkivi RN:o 11:39, Tornio LUVAN HAKIJAT 1 PÄÄTÖS Nro 57/12/2 Dnro PSAVI/136/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 28.8.2012 ASIA Ranta-alueen ruoppaus tiloilla Niemi RN:o 11:90 ja Näätkivi RN:o 11:39, Tornio LUVAN HAKIJAT Matti Kulju ja Marja-Liisa

Lisätiedot

Päätös 1 (3) Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) on saapunut malminetsintäluvan siirtoa koskeva hakemus. Sijainti: Sodankylä

Päätös 1 (3) Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) on saapunut malminetsintäluvan siirtoa koskeva hakemus. Sijainti: Sodankylä Päätös 1 (3) Annettu julkipanon jälkeen 21.10.2015 ML2012:0219 Pelkosenniemen Malminetsintä Oy c/o Prunus Asianajotoimisto Oy Ville Salonen Aleksanterinkatu 29 A 27 33100 TAMPERE MALMINETSINTÄLUVAN SIIRTOA

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) on saapunut malminetsintäluvan siirtoa koskeva hakemus.

Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) on saapunut malminetsintäluvan siirtoa koskeva hakemus. Päätös 1 (3) Annettu julkipanon jälkeen 12.8.2016 ML2012:0168 FQM FinnEx Oy Kevitsantie 730 99670 PETKULA MALMINETSINTÄLUVAN SIIRTOA KOSKEVA PÄÄTÖS Hakemus Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) on

Lisätiedot

Päätös. Etelä-Suomi Nro 125/2012/1 Dnro ESAVI/148/04.08/2012

Päätös. Etelä-Suomi Nro 125/2012/1 Dnro ESAVI/148/04.08/2012 Päätös Etelä-Suomi Nro 125/2012/1 Dnro ESAVI/148/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 14.8.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain (86/2000) 115 :n mukainen hakemus, joka koskee Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksen

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulaki 57. Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Ympäristönsuojelulaki 57. Etelä-Suomen aluehallintovirasto Etelä-Suomi Päätös Nro 34/2014/1 Dnro ESAVI/39/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 17.2.2014 ASIA Päätös FinnHEMS Oy:n Turun lentoasemalla sijaitsevan lentopetrolin tankkauspaikan toimintaa koskevan

Lisätiedot

PETRI PIETILÄ; MAA-AINESTEN OTTOLUPAHAKEMUS / PUKKILAN TORPPI TILA MAISALA RN:O 2:198

PETRI PIETILÄ; MAA-AINESTEN OTTOLUPAHAKEMUS / PUKKILAN TORPPI TILA MAISALA RN:O 2:198 Askolan kunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 25.6.2015 41 Askolantie 28 07500 Askola ASIA PETRI PIETILÄ; MAA-AINESTEN OTTOLUPAHAKEMUS / PUKKILAN TORPPI TILA MAISALA RN:O 2:198 MAA-AINESTENOTTOLUPAPÄÄTÖS

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 13/2008/2 Dnro LSY 2007 Y 379 Annettu julkipanon jälkeen

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 13/2008/2 Dnro LSY 2007 Y 379 Annettu julkipanon jälkeen LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 13/2008/2 Dnro LSY 2007 Y 379 Annettu julkipanon jälkeen 3.3.2008 ASIA LUVAN HAKIJA Alakosken ponttonisillan poistamista koskevan määräajan jatkaminen,

Lisätiedot

MAA-AINESTEN OTTAMINEN

MAA-AINESTEN OTTAMINEN MAA-AINESTEN OTTAMINEN Maa-ainesten ottoa säätelee laki (MAL 555/1981) ja asetus (Vna 926/2005) Ottaminen on luvanvaraista Laissa säädökset lupamenettelystä, ottamiseen liittyvästä suunnittelusta, jälkihoidosta

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 20.1.2003 Kokouspvm 16.1.2003 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 1/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/48/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 1/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/48/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 1/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/48/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 23.1.2013 ASIA Jätteiden hyödyntämis- tai käsittelytoimintaa koskevan ympäristölupahakemuksen raukeaminen,

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 2/2008/1 Dnro LSY 2007 Y 386. Loimaan kaupungin jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan muuttaminen,

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 2/2008/1 Dnro LSY 2007 Y 386. Loimaan kaupungin jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan muuttaminen, LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki PÄÄTÖS Nro 2/2008/1 Dnro LSY 2007 Y 386 Annettu julkipanon jälkeen 8.1.2008 ASIA Loimaan kaupungin jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan muuttaminen, Loimaa HAKIJA

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179. jälkeen

ASIA HAKIJA. YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179. jälkeen 1 LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki PÄÄTÖS Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179 Annettu julkipanon jälkeen 5.8.2005 ASIA HAKIJA Yksityiskohtaiselle suunnitelmalle jäte- ym. vesien käsittelyssä toteutettavista

Lisätiedot

Kuulutus 1 (1) Tarkemmat ohjeet muutoksenhausta ovat päätökseen liitetyssä valitusosoituksessa.

Kuulutus 1 (1) Tarkemmat ohjeet muutoksenhausta ovat päätökseen liitetyssä valitusosoituksessa. Kuulutus 1 (1) 11.11.2015 KaivNro 3965, KaivNro 4013,KaivNro 4909, KL2015:0003,ML2011:0022, ML2012:0056,ML2014:0115, ML2014:0116,ML2015:0010 KUULUTUS Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on kaivoslain

Lisätiedot

Hakemus on tullut vireille aluehallintovirastossa

Hakemus on tullut vireille aluehallintovirastossa Etelä-Suomi Päätös Nro 8/2011/1 Dnro ESAVI/657/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.2.2011 ASIA TTT-Aviation Oy Ltd:n Malmin lentoaseman autobensiinin jakelupaikan toimintaa koskeva ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Hakija Louhinta Kääntä Oy, os. Vanhatie 3, 85200 Alavieska

Hakija Louhinta Kääntä Oy, os. Vanhatie 3, 85200 Alavieska Tekninen lautakunta 23 29.08.2013 Maa-ainesluvan myöntäminen Louhinta Kääntä Oy:lle Teknltk 23 Maa-aineslupahakemus on toimitettu Alavieskan kunnan tekniselle lau ta kun nalle 6.5.2013. Maa-aineslain 555/81

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJAT. PÄÄTÖS Nro 122/2013/1 Dnro PSAVI/22/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA LUVAN HAKIJAT. PÄÄTÖS Nro 122/2013/1 Dnro PSAVI/22/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 1 PÄÄTÖS Nro 122/2013/1 Dnro PSAVI/22/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 11.12.2013 ASIA Eläinsuojan toimintaa koskeva ympäristölupa, Kalajoki LUVAN HAKIJAT Saari Mari ja Tomi Kokkolantie 1132 85180

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 106/2013/1 Dnro PSAVI/137/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 106/2013/1 Dnro PSAVI/137/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 1 PÄÄTÖS Nro 106/2013/1 Dnro PSAVI/137/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 28.10.2013 ASIA HAKIJA Kivisuo-Suurisuon ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen ja toiminnanaloittamislupa vesien johtamiseen

Lisätiedot

Päätös. Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee autopurkamon toimintaa, Helsinki.

Päätös. Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee autopurkamon toimintaa, Helsinki. Päätös Etelä-Suomi Nro 169/2013/1 Dnro ESAVI/170/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 10.9.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee autopurkamon toimintaa, Helsinki. LAITOS Auto-pläkkärit

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 140/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/86/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 140/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/86/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 140/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/86/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 5.9.2013 ASIA HAKIJA Mahlianmaan kaatopaikan ympäristöluvan 9.12.2005, 1999Y0177-111 kaatopaikan vakuutta

Lisätiedot

Päätös Nro 233/2011/4 Dnro ESAVI/170/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen

Päätös Nro 233/2011/4 Dnro ESAVI/170/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen Etelä-Suomi Päätös Nro 233/2011/4 Dnro ESAVI/170/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 4.11.2011 ASIA HAKIJA Kyynärjärven kunnostus- ja ruoppaustöitä koskevien Länsi-Suomen ympäristölupaviraston lupapäätöksen

Lisätiedot

Päätös 1 (3) Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) on saapunut 11.2.2015 valtausoikeuden siirtoa koskeva hakemus.

Päätös 1 (3) Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) on saapunut 11.2.2015 valtausoikeuden siirtoa koskeva hakemus. Päätös 1 (3) Annettu julkipanon jälkeen KaivNro 19.3.2015 8982, 9095 Geologian tutkimuskeskus PL 77 96101 ROVANIEMI VALTAUSOIKEUDEN SIIRTOA KOSKEVA PÄÄTÖS Hakemus Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes)

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 66/2012/2 Dnro ISAVI/12/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 12.9.2012

PÄÄTÖS Nro 66/2012/2 Dnro ISAVI/12/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 12.9.2012 Itä-Suomi PÄÄTÖS Nro 66/2012/2 Dnro ISAVI/12/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 12.9.2012 ASIA HAKIJAT Laiturin rakentaminen kiinteistön Pohjoiskorvanniemi 140 407 3 153 edustalle Porovedellä, Iisalmi

Lisätiedot

73 Enerkon Ympäristöpalvelut Oy:n hakemus jätteenkäsittelytoiminnan olennaiseen muuttamiseen. Valmistelija / lisätiedot: Pasi Halme

73 Enerkon Ympäristöpalvelut Oy:n hakemus jätteenkäsittelytoiminnan olennaiseen muuttamiseen. Valmistelija / lisätiedot: Pasi Halme Tampere Ote pöytäkirjasta 9/2017 1 (5) 73 Enerkon Ympäristöpalvelut Oy:n hakemus jätteenkäsittelytoiminnan olennaiseen muuttamiseen TRE:4648/11.01.01/2016 Valmistelija / lisätiedot: Pasi Halme Valmistelijan

Lisätiedot

Pentti Kärnä hakee maa-aineslain 21 :n mukaista lupaa aloittaa ottotoiminta mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta.

Pentti Kärnä hakee maa-aineslain 21 :n mukaista lupaa aloittaa ottotoiminta mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta. Ympäristö- ja tekninen lautakunta 129 26.06.2013 Maa-aineslupapäätös; Pentti Kärnä, Itäpuro RN:o 45:84 92/10.03/2013 YMPTEKLT 129 Valmistelija, Ympäristötarkastaja Hakija Pentti Kärnä Sapsoperäntie 163a

Lisätiedot

1/YMPLA 28.5.2014. Ympäristölautakunta M2/2014 Ympla 28.5.2014 65 Loimijoentie 74 32440 ALASTARO. Maa- ja pohjarakennus Eino Pietilä.

1/YMPLA 28.5.2014. Ympäristölautakunta M2/2014 Ympla 28.5.2014 65 Loimijoentie 74 32440 ALASTARO. Maa- ja pohjarakennus Eino Pietilä. 1/YMPLA 28.5.2014 LOIMAAN KAUPUNKI MAA-AINESLUPAPÄÄTÖS Ympäristölautakunta M2/2014 Ympla 28.5.2014 65 Loimijoentie 74 32440 ALASTARO HAKIJA: Maa- ja pohjarakennus Eino Pietilä 32610 Vampula OTTOALUE: MAANOMISTUS:

Lisätiedot

Oikeuksien aikaisempi haltija: Dragon Mining Oy (Y-tunnus: )

Oikeuksien aikaisempi haltija: Dragon Mining Oy (Y-tunnus: ) Päätös 1 (3) Annettu julkipanon jälkeen 20.12.2016 KaivNro:t 9129, 9275, 9202, ML2016:0002, ML2016:0026, ML2016:0033 Dragon Mining Oy Kummunkuja 38 38200 Sastamala VALTAUKSIEN JA MALMINETSINTÄLUPAHAKEMUSTEN

Lisätiedot

Päätös 1 (3) Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) on saapunut 02.02.2012 valtausoikeuksien siirtoa koskeva hakemus.

Päätös 1 (3) Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) on saapunut 02.02.2012 valtausoikeuksien siirtoa koskeva hakemus. Päätös 1 (3) Annettu julkipanon jälkeen KaivNro 8.3.2012 8212, 8549, 8559 Magnus Minerals Oy PL 3 33211 Tampere VALTAUSOIKEUDEN SIIRTOA KOSKEVA PÄÄTÖS Hakemus on (Tukes) on saapunut 02.02.2012 valtausoikeuksien

Lisätiedot

Kuulutus 1 (1) Hakija: Tertiary Gold Limited (Y-tunnus: ) Siirron saaja: Aurion Resources Oy (Y-tunnus: )

Kuulutus 1 (1) Hakija: Tertiary Gold Limited (Y-tunnus: ) Siirron saaja: Aurion Resources Oy (Y-tunnus: ) Kuulutus 1 (1) Annettu julkipanon jälkeen 3.2.2017 ML2012:0152 ML2011:0013 KUULUTUS Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on kaivoslain (621/2011) perusteella 3.2.2017 hyväksynyt seuraavia malminetsintälupahakemuksia

Lisätiedot

Päätös. Ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti ja 2 momentin kohta 4 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohta 13 f

Päätös. Ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti ja 2 momentin kohta 4 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohta 13 f Päätös Etelä-Suomi Nro 55/2013/1 Dnro ESAVI/78/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 14.3.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus ongelmajätteiden vastaanottokeskuksen toimintaa koskevan ympäristölupapäätöksen

Lisätiedot

M. Uussaari Oy:n jätteen hyödyntämistoiminnan laajentamista ja muuttamista koskevan ympäristölupahakemuksen raukeaminen, Uusikaupunki.

M. Uussaari Oy:n jätteen hyödyntämistoiminnan laajentamista ja muuttamista koskevan ympäristölupahakemuksen raukeaminen, Uusikaupunki. Etelä-Suomi Päätös Nro 58/2011/2 Dnro ESAVI/119/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 29.6.2011 ASIA M. Uussaari Oy:n jätteen hyödyntämistoiminnan laajentamista ja muuttamista koskevan ympäristölupahakemuksen

Lisätiedot

PÄÄTÖS KULLANHUUHDONTALUVAN SIIRROSTA

PÄÄTÖS KULLANHUUHDONTALUVAN SIIRROSTA Päätös Annettu julkipanon jälkeen 8.12.2016 1 (4) Lupatunnus HL2011:0037 Seppo Vikiö PÄÄTÖS KULLANHUUHDONTALUVAN SIIRROSTA Luvanhaltija: Seppo Vikiö, Terttu Vikiö Siirron jälkeen luvanhaltijat: Hanna Makkonen

Lisätiedot

Laiturin pysyttämiselle ja parantamiselle Länsi-Suomen ympäristölupaviraston päätöksessä nro 109/2005/4 määrätyn rakentamisajan pidentäminen,

Laiturin pysyttämiselle ja parantamiselle Länsi-Suomen ympäristölupaviraston päätöksessä nro 109/2005/4 määrätyn rakentamisajan pidentäminen, Etelä-Suomi Päätös Nro 183/2010/4 Dnro ESAVI/315/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 26.10.2010 ASIA HAKIJA Laiturin pysyttämiselle ja parantamiselle Länsi-Suomen ympäristölupaviraston päätöksessä nro

Lisätiedot

Päätös Nro 11/2012/2 Dnro ESAVI/80/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen 20.1.2012

Päätös Nro 11/2012/2 Dnro ESAVI/80/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen 20.1.2012 Etelä-Suomi Päätös Nro 11/2012/2 Dnro ESAVI/80/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 20.1.2012 ASIA HAKIJA Vesijohto- ja viemäriverkoston rakentamista Pohjois-Kustavin saariston merialueelle koskevan Länsi-Suomen

Lisätiedot

Kuulutus 1 (1) Valtauksen ja malminetsintälupahakemusten aikaisempi haltija: Lappland Goldminers Oy:n konkurssipesä (Y-tunnus: )

Kuulutus 1 (1) Valtauksen ja malminetsintälupahakemusten aikaisempi haltija: Lappland Goldminers Oy:n konkurssipesä (Y-tunnus: ) Kuulutus 1 (1) Annettu julkipanon jälkeen 12.4.2017 9052/1 yms. KUULUTUS Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on kaivoslain (621/2011) perusteella 3.2.2017 hyväksynyt seuraavia malminetsintälupahakemuksia

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 2/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/172/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.1.2012

PÄÄTÖS. Nro 2/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/172/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.1.2012 PÄÄTÖS Nro 2/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/172/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.1.2012 ASIA HAKIJA Kivilammen maankaatopaikan laajennusta koskevan ympäristölupahakemuksen raukeaminen,

Lisätiedot

Päätös 1 (3) VALTAUSOIKEUDEN SIIRTOA SEKÄ VIREILLÄ OLEVIA MALMINETSINTÄLUPAHAKEMUKSIA KOSKEVA PÄÄTÖS

Päätös 1 (3) VALTAUSOIKEUDEN SIIRTOA SEKÄ VIREILLÄ OLEVIA MALMINETSINTÄLUPAHAKEMUKSIA KOSKEVA PÄÄTÖS Päätös 1 (3) Annettu julkipanon jälkeen 20.8.2015 KaivNro 8001, 8124, 8126, 8373,8426, 8680, ML2012:0201,ML2013:0035, ML2014:0005,ML2014:0006, ML2014:0007,ML2014:0072, ML2014:0099 Northland Mines Oy:n

Lisätiedot

Vesijohdon sijoittaminen mereen Inkoon kunnan vesijohtoverkostosta Svartbäckin kylästä Bågaskärin saarelle, Inkoo

Vesijohdon sijoittaminen mereen Inkoon kunnan vesijohtoverkostosta Svartbäckin kylästä Bågaskärin saarelle, Inkoo Etelä-Suomi Päätös Nro 55/2012/2 Dnro ESAVI/516/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 13.3.2012 ASIA HAKIJAT HAKEMUS Suunnitelma Vesijohdon sijoittaminen mereen Inkoon kunnan vesijohtoverkostosta Svartbäckin

Lisätiedot

Asian vireilletulo Hakemus on saapunut

Asian vireilletulo Hakemus on saapunut Ympäristö- ja tekninen lautakunta 72 25.05.2016 Maa-aineslupapäätös, Lemminkäinen Infra Oy, Timola YMPTEKLT 72 104/10 03 00/2016 Ympäristötarkastaja Hakija Lemminkäinen Infra Oy PL 169 (Salmisaarenaukio

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) on saapunut kullanhuuhdontaluvan siirtoa koskeva hakemus. Sodankylä, Tankajoen länsipuoli

Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) on saapunut kullanhuuhdontaluvan siirtoa koskeva hakemus. Sodankylä, Tankajoen länsipuoli Päätös 1 (4) Annettu julkipanon jälkeen 18.10.2017 Lupatunnus HL2014:0039 Rautio Heikki KAIVOSOIKEUDEN SIIRTOA KOSKEVA PÄÄTÖS Hakemus Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) on saapunut 12.9.2017 kullanhuuhdontaluvan

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJAT. LUPAPÄÄTÖS Nro 40/11/1 Dnro PSAVI/69/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA LUVAN HAKIJAT. LUPAPÄÄTÖS Nro 40/11/1 Dnro PSAVI/69/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen LUPAPÄÄTÖS Nro 40/11/1 Dnro PSAVI/69/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.6.2011 ASIA LUVAN HAKIJAT Eläinsuojan toimintaa koskeva ympäristölupa, Nivala Kujala Juha ja Teija Takakuja 24 85500 Nivala

Lisätiedot

KUULUTTAMINEN JA NÄHTÄVILLÄOLO

KUULUTTAMINEN JA NÄHTÄVILLÄOLO 1 (1) 1.11.2017 Kittilä Valtatie 15 99100 KITTILÄ KUULUTTAMINEN JA NÄHTÄVILLÄOLO (Tukes) toimittaa oheisena malminetsintälupahakemuksen perumista koskevan päätöksen kuulutusasiakirjat. Kuulutus on oltava

Lisätiedot

Päätös. Hakija: Geologian tutkimuskeskus (Y-tunnus: ) Nimi: Lupatunnus: Sijainti: Petäikkö-Suvantovaara 1 ML2012:0214 Posio, Pudasjärvi

Päätös. Hakija: Geologian tutkimuskeskus (Y-tunnus: ) Nimi: Lupatunnus: Sijainti: Petäikkö-Suvantovaara 1 ML2012:0214 Posio, Pudasjärvi Päätös Annettu julkipanon jälkeen 11.4.2016 ML2012:0214 Geologian tutkimuskeskus Pohjois-Suomen yksikkö PL 77 96101 ROVANIEMI PÄÄTÖS MALMINETSINTÄLUVAN RAUETTAMISESTA Hakemus Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon

Lisätiedot

Ylöjärven ympäristölautakunnan 17.12.2013 198 hyväksymä. Suunnitelmaa kohti perusmaksu 300

Ylöjärven ympäristölautakunnan 17.12.2013 198 hyväksymä. Suunnitelmaa kohti perusmaksu 300 1 (5) MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT JA VAKUUDET YLÖJÄRVEN KAUPUNGISSA (liite 3 / ymp.ltk 17.12.2013) Ylöjärven ympäristölautakunnan

Lisätiedot

LUPAPÄÄTÖS Nro 23/10/2 Dnro PSAVI/73/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 21.4.2010 ASIA LUVAN HAKIJA

LUPAPÄÄTÖS Nro 23/10/2 Dnro PSAVI/73/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 21.4.2010 ASIA LUVAN HAKIJA LUPAPÄÄTÖS Nro 23/10/2 Dnro PSAVI/73/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 21.4.2010 1 ASIA LUVAN HAKIJA Oikaraisen sillan rakentamista ja Hanniojan uoman siirtämistä koskevan aluehallintoviraston päätöksen

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 93/2014/2 Dnro ESAVI/22/04.09/2014. Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS Nro 93/2014/2 Dnro ESAVI/22/04.09/2014. Annettu julkipanon jälkeen Etelä-Suomi PÄÄTÖS Nro 93/2014/2 Dnro ESAVI/22/04.09/2014 Annettu julkipanon jälkeen 13.6.2014 ASIA Karhusjärven kunnostamista ruoppaamalla koskevassa Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätöksessä nro

Lisätiedot

ASIA Ekoport Turku Oy:n dieselpolttoaineen valmistuslaitoksen koetoimintaa koskevan päätöksen (HAM-2008-Y-323 115, nro YSO/134/2008) muuttaminen,

ASIA Ekoport Turku Oy:n dieselpolttoaineen valmistuslaitoksen koetoimintaa koskevan päätöksen (HAM-2008-Y-323 115, nro YSO/134/2008) muuttaminen, Etelä-Suomi Päätös Nro 27/2011/2 Dnro ESAVI/32/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 11.4.2011 ASIA Ekoport Turku Oy:n dieselpolttoaineen valmistuslaitoksen koetoimintaa koskevan päätöksen (HAM-2008-Y-323

Lisätiedot

MERKINTÄ. Päätös Nro 14/2010/1 Dnro ESAVI/133/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen ASIA

MERKINTÄ. Päätös Nro 14/2010/1 Dnro ESAVI/133/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen ASIA Etelä-Suomi Päätös Nro 14/2010/1 Dnro ESAVI/133/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 7.5.2010 ASIA Ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukainen ympäristölupahakemus Santahaminan keskusampumarata-alueen

Lisätiedot

VARAUSOIKEUTTA KOSKEVASSA PÄÄTÖKSESSÄ OLEVAN ASIAVIRHEEN KORJAAMINEN

VARAUSOIKEUTTA KOSKEVASSA PÄÄTÖKSESSÄ OLEVAN ASIAVIRHEEN KORJAAMINEN Päätös Annettu julkipanon jälkeen 18.6.2012 1 (5) Lupatunnus Nordic Mines AB Ylipääntie 637 92220 Piehinki VARAUSOIKEUTTA KOSKEVASSA PÄÄTÖKSESSÄ OLEVAN ASIAVIRHEEN KORJAAMINEN Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon

Lisätiedot

Sikalan laajentamista koskevan ympäristölupapäätöksen täytäntöönpano muutoksenhausta huolimatta, Marttila. Ympäristönsuojelulain 101

Sikalan laajentamista koskevan ympäristölupapäätöksen täytäntöönpano muutoksenhausta huolimatta, Marttila. Ympäristönsuojelulain 101 Etelä-Suomi Päätös Nro 163/2012/1 Dnro ESAVI/125/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 11.10.2012 ASIA Sikalan laajentamista koskevan ympäristölupapäätöksen täytäntöönpano muutoksenhausta huolimatta, Marttila.

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 31/05/1 Dnro ISY-2005-Y-57 Annettu julkipanon jälkeen Keski-Suomen TE-keskus ja Keski-Suomen ympäristökeskus

PÄÄTÖS Nro 31/05/1 Dnro ISY-2005-Y-57 Annettu julkipanon jälkeen Keski-Suomen TE-keskus ja Keski-Suomen ympäristökeskus PÄÄTÖS Nro 31/05/1 Dnro ISY-2005-Y-57 Annettu julkipanon jälkeen 11.4.2005 HAKIJAT Keski-Suomen TE-keskus ja Keski-Suomen ympäristökeskus ASIA Lehtolankosken - Muittarinkosken kalataloudellista kunnostamista

Lisätiedot

Jatkoaika Mussalon sataman konttiterminaalin laajentamista koskevien töiden loppuunsaattamiseksi, Kotka

Jatkoaika Mussalon sataman konttiterminaalin laajentamista koskevien töiden loppuunsaattamiseksi, Kotka Etelä-Suomi Päätös Nro 223/2010/4 Dnro ESAVI/511/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 24.11.2010 ASIA HAKIJA Jatkoaika Mussalon sataman konttiterminaalin laajentamista koskevien töiden loppuunsaattamiseksi,

Lisätiedot

Päätös. Varausalueen sijainti: Halsua, Kannus, Kaustinen, Kokkola, Perho, Toholampi, Veteli Varauksen nimi:

Päätös. Varausalueen sijainti: Halsua, Kannus, Kaustinen, Kokkola, Perho, Toholampi, Veteli Varauksen nimi: Päätös Annettu julkipanon jälkeen 23.9.2013 1 (5) Lupatunnus Pyhäsalmi Mine Oy PL 51 86801 Pyhäsalmi VARAUSPÄÄTÖS Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) on saapunut 10.12.2012 kaivoslain (621/2011)

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 40/2014/2 Dnro ESAVI/5/04.09/2014. Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS Nro 40/2014/2 Dnro ESAVI/5/04.09/2014. Annettu julkipanon jälkeen Etelä-Suomi PÄÄTÖS Nro 40/2014/2 Dnro ESAVI/5/04.09/2014 Annettu julkipanon jälkeen 25.3.2014 ASIA Vesialueen rakentamista Karistoon Kymijärven rantaan koskevassa Itä- Suomen ympäristölupaviraston päätöksessä

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 117/04/2 Dnro ISY-2004-Y-197 Annettu julkipanon jälkeen Heinäveden kunta

PÄÄTÖS Nro 117/04/2 Dnro ISY-2004-Y-197 Annettu julkipanon jälkeen Heinäveden kunta PÄÄTÖS Nro 117/04/2 Dnro ISY-2004-Y-197 Annettu julkipanon jälkeen 17.11.2004 HAKIJA Heinäveden kunta ASIA Kermajärven lauttasalmeen rakennetun moottorikelkkareitin penkereen leventämistä koskevassa päätöksessä

Lisätiedot

Valitusoikeus Päätöksestä saa valittaa se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa.

Valitusoikeus Päätöksestä saa valittaa se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa. VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen Päätökseen saa hakea muutosta valittamalla sille hallinto-oikeudelle, jonka tuomiopiirissä pääosa tässä päätöksessä tarkoitetusta alueesta sijaitsee. Toimivaltainen hallinto-oikeus

Lisätiedot

Vestia Oy esittää, että vakuuden määrä olisi 312 000 euroa.

Vestia Oy esittää, että vakuuden määrä olisi 312 000 euroa. PÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen 28.8.2008 Dnro PPO 2005 Y 294 111 ASIA LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee kaatopaikkatoimintaa. Vestia Oy PL 66, 84101

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJAT. LUPAPÄÄTÖS Nro 27/2013/1 Dnro PSAVI/123/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.3.2013

ASIA LUVAN HAKIJAT. LUPAPÄÄTÖS Nro 27/2013/1 Dnro PSAVI/123/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.3.2013 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 27/2013/1 Dnro PSAVI/123/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.3.2013 ASIA LUVAN HAKIJAT Eläinsuojan toimintaa koskeva ympäristölupa, Muonio Rajander Sauli ja Jaana Kaalamanniementie

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 51/2014/1 Dnro PSAVI/92/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen Kuivajätteen välivarastointi, Oulu

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 51/2014/1 Dnro PSAVI/92/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen Kuivajätteen välivarastointi, Oulu 1 PÄÄTÖS Nro 51/2014/1 Dnro PSAVI/92/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 26.5.2014 ASIA Kuivajätteen välivarastointi, Oulu HAKIJA Stora Enso Oyj PL 196 90101 Oulu 2 HAKEMUS Stora-Enso Oyj, Oulun tehtaat

Lisätiedot

Päätös 1 (4) Hakija: AA Sakatti Mining Oy (Y-tunnus: 2436768-3)

Päätös 1 (4) Hakija: AA Sakatti Mining Oy (Y-tunnus: 2436768-3) Päätös 1 (4) Annettu julkipanon jälkeen KaivNro 8871, 8875, 9400, ML2013:0018,ML2013:0063, ML2013:0065,ML2012:0190, ML2012:0216,ML2013:0017, ML2014:0118 22.1.2016 AA Sakatti Mining Oy PL38 99600 SODANKYLÄ

Lisätiedot

Nousiainen Matti jäsen

Nousiainen Matti jäsen PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 229 Tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika ti 15.09.2015 klo 17:00-20:15 Paikka Teknisten kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Helaakoski Matti puheenjohtaja Poissa 85 ajan Lintunen

Lisätiedot

MERKINTÄ. Päätös. Nro 53/2010/2 Dnro ESAVI/540/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen

MERKINTÄ. Päätös. Nro 53/2010/2 Dnro ESAVI/540/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen Etelä-Suomi Päätös Nro 53/2010/2 Dnro ESAVI/540/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 6.10.2010 ASIA Ympäristönsuojelulain (86/2000) 61 :n mukainen ilmoitus koeluonteisesta toiminnasta, joka koskee pilaantuneen

Lisätiedot

PÄÄTÖS KULLANHUUHDONTALUVAN SIIRROSTA

PÄÄTÖS KULLANHUUHDONTALUVAN SIIRROSTA Päätös Annettu julkipanon jälkeen 12.12.2017 1 (4) Lupatunnus HL2011:0043 Heikki Rantala PÄÄTÖS KULLANHUUHDONTALUVAN SIIRROSTA Luvanhaltija: Rantala Heikki Siirron jälkeen luvanhaltija: Hovilainen Tarmo

Lisätiedot