RAITA -AUTOMAATTIAVUSTUKSEN TAKAISINPERINNÄN KOHTUUL- LISTAMINEN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RAITA -AUTOMAATTIAVUSTUKSEN TAKAISINPERINNÄN KOHTUUL- LISTAMINEN"

Transkriptio

1 SSAAL- JA ERVESMSERÖ PÄÄÖS 1(4) 2.12,213 - SM/4869/213 Kaungin Palvelukoti y Satamakatu onio ASA: RAA -AUMAAAVUSUKSE AKASPERÄ KHUUL- LSAME Kaungin Palvelukoti y (myöh. yhdistys) on hakenut sille myönnettyjen ahaautomaattiavustuksen takaisinpeinnästä luopumista tai niiden kohtuullistamista Raha-automaattiyhdistys (lnyöh. RA) toimitti lausuntonsa sosiaali- ja teveysministeiölle Kaungin Palvelukoti y:lle on myönnetty aha-autonaattiavustuksia vuosina yhteensä euoa kohteeseen seuaavasti, Kohde Kä tötakoitus Vuosi ostettu peuskojauksen ja laajennuksen peustamiskustan- B 7 nuksiin peuskojauksen ja laajennuksen peustamiskustan- B 7 nuksiin peuskojauksen ja laajennuksen peustamiskustan- B 7 nuksiin peuskojauksen ja laajennuksen peustamiskustan- B 7 nuksiin Huonokuntoisten vanhusten palveluasuntojen vesisammutusjäjestelmän (spinklaus) peustamis- B 13 menoihin 24 4 Huonokuntoisten vanhusten palveluasuntojen vesisammutusjäjestelmän (spinklaus) peustamis- B 13 menoihin Meitullinkatu 8, Helsinki Puhelin e -mail: PL 33, 23 VALEUVS elekopio etunimi.sukunimi stn.fi

2 2(4) Hakemuksen peustelut: Kaungin Palvelukoti y on joutunut eittäin vaikeaan taloudelliseen tilanteeseen onion kaupungin ikäihmisten palvelujen kilpailuttamisposessin seuauksena. Kaungin Palvelukoti y hävisi tajouskilpailun v Palvelukoti Hopeaannassa hoidettavana olleet siiettiin kilpailun voittaneen Mikeva y:n palvelutaloon vuoden 212 alkupuolella. Kilpailutuksesta tehtiin valitus makkinaoikeuteen, joka hylkäsi valituksen Jäljelle Hopeaantaan jäi viisi itsemaksavaa vuokalaista. Muilta osin Hopeaannan palvelukotikiinteistö on ollut tyhjillään alkaen. ästä johtuen yhdistys ei ole kyennyt maksamaan kiinteistöihin kohdistuvan Valtiokonttoin vuosimaksulainojensa lyhennyksiä ja kokoja helmikuusta 212 lähtien. Valtiokonttoi laittaa eääntyneet koot ja lyhennykset peintään lähikuukausina. Hopeaannan kiinteistöön kohdistuvaa vuosimaksulainaa viivästyskokoineen oli jäljellä yhteensä euoa. Lainalla on onion kaupungin omavelkainen takaus. Kaun gin Palvelukoti y on käynyt jatkuvia neuvotteluja o nion kaupungi n ka nssa tyhjilleen jääneen ja askaasti taloudellista tappiota tuottaneen Palvelukoti Hopeaannan kohtalost a. euvottel ujen tavoitt eena oli ensisijaisesti kiinteistön vuokaaminen onion kaupungil le pääosin samal la käytt ötakoituksella, mutta onion ka upunginhall itus ei hyväksynyt esitystä. euvotteluja on käyty myös muiden mahdollisten vuokaajien tai ostajien kanssa, mutta kiinteistöön liittyvien RA:n käyttöajoitusehtojen vuoksi todellisia ehdokkaita ei ole ilmaantunut. hdistys päätti heinäkuussa 21.3 esittää viimeisenä vaihtoehtona onion kaupungille neuvottelua 1-lopeaannan kiinteistön myymisestä kaupungille. Kaungin Palvelukoti y omistaa ja ylläpitää lähes tyhjillään olevan Hopeaanta nimisen palvelutalon lisäksi Kiinteistö y Hopeahovi- nimistä senioitaloa, jonka noin 6 5 euon hankintahinnan ahoittamiseksi on saatu RA-avustusta euoa. Muun ahoituksen osalta Handelsbankenin ahoituslainaa on jäljellä 48 euoa ja ARA:n kokotukilainaa euoa. Senioitalon käyttöaste on ollut vuodesta 28 lähtien 1 %. Kaungin Palvelukoti y:n palvelutalo Hopeaannan tilanteesta johtuva askaasti tappiollinen toiminta ei yhdistyksen näkemyksen mukaan mahdollista RA:n avustusten palauttamista kiinteistön myynnin yhteydessä. hdistyksen mukaan vaihtoehtona on todennäköinen konkussi ja sa malla konkussiin ajautuisi m yös tal oudelli sesti h yvin ja kannattavasti toimiva Kiinteistö y Hopeahovi. hdistyksen toiminnan jatkumisen tuvaaminen Kiinteistö y Hopeahovin senioitalossa edellyttää Hopeaannan palvelutalon myyntiä siten, että myyntihinnalla voidaan maksaa pois kaikki kiinteistöön kohdistuvat lainat ja muut asitteet sekä kattaa Kaungin Palvelukoti y:lle tyhjillään olosta syntyneet alijäämät. RA:n lausunto: Raha-automaatti avustuksista annetun lain (156/213, muutos 366/213, avustuslaki) 9 :n 3 momentin mukaan, jos avustus on myönnetty tiettyä avustuspäätöksessä määiteltyä käyttötakoitusta vaten käytettävän omaisuuden hankintaan, omaisuuden omistus- tai hallintaoikeutta ei saa luovuttaa toiselle omaisuuden käyttöaikana. Kiinteän

3 3(4) omaisuuden, akennuksen tai akennuksessa olevan huoneiston h ankintaan taikka akent amiseen tai peuspa annukseen myönn etyl lä a vust uksella hankitun oma isuuden käyttöaika on 2 vuotta (366/213) sen kalenteivuoden päättymisestä, jolloin avustus on myönnetty. äi n ol len kyseiset avustukset eivät ole vielä vanhentun eet. Avustuslain 28 :n 1 momentin 5 kohdan mukaan sosiaali- ja teveysministeiö voi päätöksellään mää ätä jo maksetun avustuksen tai sen osan takaisinpeittäväksi, jos avustuksen saaja on 9 :n vastaisesti luovuttanut toiselle omistus- tai hallintaoikeuden omaisuuteen, joka on hankittu a vustuksella. Lain 31 :n mukaan sosiaali- ja teveysministeiö voi päättää, että osa palautettavasta tai takaisin peittävästä määästä, sille laskettavasta koosta tai viivästyskoostajätetään peimättä, jos täysimäääinen palauttaminen tai takaisinpeintä on kohtuuton avustuksen saajan taloudelliseen asemaan ja olosuhteisiin tai avustuksella hankitun omaisuuden laatuun nähden taikka palauttamisen tai takaisinpeinnän peusteena olevaan. menettelyyn tai olosuhteiden muutokseen nähden. Eityisen painavasta syystä sosiaali- ja teveysministeiö voi päättää, että palautettava tai takaisin peittävä määä, sille laskettava koko tai viivästyskoko jätetään kokonaan peimättä. Sosiaali- ja teveysministeiön vakiintuneen käytännön mukaan jäljellä olevan avustuksen laskentaan käytetään tasapoistolaskentaa 2 vuoden poistoajalla 5 %:n vähennyksenä /käyttövuosi. Kohteeseen on myönnetty avustusta euoa avustusosuuden ollessa 46,4 %o ja avustetut kustannukset olivat euoa. Laskelman mukaan Kaungin Palvelukoti y:lle myönnettyä avustusta on jäljellä euoa tai 14,4 % omaisuuden käypää avoa vastaavasta avustusosuudesta. RA:n näkemyksen mukaan kyseisessä asiassa tulee eityisesti ottaa huomioon avustetun kohteen toiminnan huomattavasta vähentymisestä syntyneiden suuten taloudellisten tappioiden hakijalle aiheuttaman eittäin vaikean taloudellisen tilanteen lisäksi hakijan toisen päätoiminnan Kiinteistö y Hopeahovin senioitalon toiminnan ja ylläpitämisen tuvaaminen. RA ei puolla takaisinpeinnästä luopumista, koska myynnin yhteydessä kiinteistön omistusoikeus luovutetaan toiselle, avustuskelvottonalle taholle. RA puoltaa Kaungin Palvelukoti y:n hakemusta takaisinpeinnän kohtuullistamiseksi, koska täysimäääinen takaisinpeintä olisi kohtuuton avustuksen saajan taloudelliseen asemaan ja olosuhteiden muutokseen nähden. Kohtuullistamisen edellytyksenä on lisäksi, että Kaungin Palvelukoti y pystyy myyntihinnalla maksamaan kiinteistöön kohdistuvat lainat ja niiden ketyneet koot sekä hoitamaan muut kohteeseen liittyvät taloudelliset velvoitteensa. RA esittää takaisinpeittäväksi määäksi euoa. akaisinpeittävälle määälle ei esitetä laskettavaksi kokoa.

4 4(4) Sosiaali- ja teveysministeiön päätös: Sosiaali- ja teveysministeiö on tänään päättänyt atkaista Kaungin Palvelukoti y:n hakemuksen aha-automaattiavustuksen takaisinpeinnän kohtuullistamisestara:n lausunnon mukaisesti ja siinä todetuin peustein. sa stopä äll ikkö, ylijohtaja /Raimo konen euvotteleva vikamies Lassi Kauttonen Muutoksen h aku: Päätökseen tyytym ätön asianosainen voi hakea sosia ali- ja te veysm inisteiölt ä oikaisua 3 päivän kuluessa pä ätöksen t iedoksisaa nnista. ikai suvaa timusohje on t ämän päätöksen liitteenä. LEE (2 kpl): EDKS: ikaisuvaatimusohje Raha-automaatti yhdistyksen lausunto Raha-automaattiyhdistys

5 o in co M C(D C4 - C t Ln t L Co c ) C m m L) CC) p ci + ' w a Ln m Co m A 1 CD Co d L ++ C Ö t t C') Co ( p >, L 3 CD d Ci) å ö. y v m ö ao c Li p a CD C ] ( CD M a Q M Cp w d ( D a a o _.. ; 41 d Cn o ) " c q f - CC) C7) f - M.. w V ( V Cn CD U) " Co c C7 [ 41 Co c ) CD l. Q) L C CD CQD C 2.L C i +... ( V cm z -i CCi CD in o c ) c ) mt CM C> Lo CD (A (D CS) C - v) 13 fn : cö 1 J.. _... j W z.. J E n ) Ci) Cn Q) n ) o w C7'J > C 7 Q h C Cn a 7 7 (Ci Cts m m M Cl) C`] C3 C1 Cl Cl C1 Ö Q 4) CD Cll C C ctf Ö Ö Ö Q Q C s m en C] S 1 x C ' M qcj C Q) G Q) C () C Q) C CU C C f/) Cll v) Cp C C C/) CD ( d.. G U) Cd (n Cö W L.C M j C j > > > > q M å :ca Co Gn CD (U CU inc5 W (D ftj x x x Ö + ' Ö c (D Q) C j C > p p Ö x p + :C C C C - C C C. i Z Cd E Cd CCf : p p D * ' Cn V ) U) f n U) ( n p!/1 (Ci C C U) C C C C co Co a Cn u) cc 2 a Q 2 a CL 2 a u 7 a a 2 Cz n Cf$ J p p Q? o n (C `n U) >_ D W m CQ CD C m Cti

OHJE AVUSTUKSEN HAKEMISESTA PALOSUOJELURAHASTOSTA

OHJE AVUSTUKSEN HAKEMISESTA PALOSUOJELURAHASTOSTA SM-2008-1180/Tu-394 PALOSUOJELURAHASTO OHJE AVUSTUKSEN HAKEMISESTA PALOSUOJELURAHASTOSTA Voimassaoloaika 1.1.2010 - Säädökset: Palosuojelurahastolaki (306/2003) Valtionavustuslaki (688/2001) Hallintolaki

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 231/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi aravalainojen lainaehtojen määräaikaisesta muuttamisesta eräissä tapauksissa Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi laki aravalainojen lainaehtojen

Lisätiedot

Avustustoiminta AVUSTUSTEN KÄYTTÖ- JA RAPORTOINTIOPAS

Avustustoiminta AVUSTUSTEN KÄYTTÖ- JA RAPORTOINTIOPAS Avustustoiminta AVUSTUSTEN KÄYTTÖ- JA RAPORTOINTIOPAS 2015 1 Ulkoasu: Dynamo Taitto: RAY Julkaisija: RAY Tätä ohjetta sovelletaan 1 päivänä tammikuuta 2014 tai sen jälkeen myönnettäviin raha-automaattiavustuksiin.

Lisätiedot

HE 11/2013 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi rahaautomaattiavustuksista

HE 11/2013 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi rahaautomaattiavustuksista Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rahaautomaattiavustuksista annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi rahaautomaattiavustuksista annettua lakia.

Lisätiedot

Sisällys. Avustuksen saajan velvollisuus vuosiselvityksen toimittamiseen Rahaautomaattiyhdistykselle. Johdanto

Sisällys. Avustuksen saajan velvollisuus vuosiselvityksen toimittamiseen Rahaautomaattiyhdistykselle. Johdanto Ohje 1 (28) Sisällys Johdanto... 1 RAY3752 Selvitys toiminnasta ja tilinpäätöstiedoista... 5 RAY 3752A Selvitys avustuksen saajan yhtiömuotoisista rinnakkaisorganisaatioista... 10 RAY 3752B Selvitys avustuksen

Lisätiedot

Avustustoiminta AVUSTUSTEN KÄYTTÖ- JA RAPORTOINTIOPAS

Avustustoiminta AVUSTUSTEN KÄYTTÖ- JA RAPORTOINTIOPAS Avustustoiminta AVUSTUSTEN KÄYTTÖ- JA RAPORTOINTIOPAS 2 0 1 2 1 Ulkoasu: Dynamo Taitto: Grafiksi/Pauliina Sjöholm Julkaisija: RAY Voimassa 1.1.2012 31.12.2012 2 Sisältö 1. Johdanto...5 2. Avustuksen nostaminen...6

Lisätiedot

11a/ /Q 4, ö?y OI / : t

11a/ /Q 4, ö?y OI / : t /o, /"' g a/1 P o h j o i s - S u o m e n h a l l i n t o - o i k e u d e n p ä ä t ö s 1 (6) Antopäivä 9.6. 2014 Päätösnumero 14/5035/3 Diaarinumero 00333/ 13/RO/2299 11a/ /Q 4, ö?y OI / : t Asia Muutoksenhakija

Lisätiedot

TAKAUKSEN MYÖNTÄMINEN SAARIJÄRVEN SEUDUN ASUMISOIKEUSYHDISTYKSEN LAINALLE

TAKAUKSEN MYÖNTÄMINEN SAARIJÄRVEN SEUDUN ASUMISOIKEUSYHDISTYKSEN LAINALLE Kaupunginhallitus 98 14.05.2012 Kaupunginhallitus 65 18.02.2013 Kaupunginhallitus 72 06.03.2013 Kaupunginhallitus 81 25.03.2013 Kaupunginhallitus 21 03.02.2014 Kaupunginvaltuusto 9 03.03.2014 TAKAUKSEN

Lisätiedot

Maakuntahallituksen päätös 168 1 (8) Päiväys 16.12.2013 306/03.03.02/2013. Maakunnan kehittämisraha. Hakemusnumero 13034 Hankenumero 118113.

Maakuntahallituksen päätös 168 1 (8) Päiväys 16.12.2013 306/03.03.02/2013. Maakunnan kehittämisraha. Hakemusnumero 13034 Hankenumero 118113. Maakuntahallituksen päätös 168 1 (8) Päiväys 16.12.2013 306/03.03.02/2013 Asia Maakunnan kehittämisraha Hakemusnumero 13034 Hankenumero 118113 Hakija Hakemus saapunut Hanke Vantaan Innovaatioinstituutti

Lisätiedot

HE 42/2013 vp. enimmäismääriä nostettaisiin, purkuakordin myöntämisedellytyksiä joustavoitettaisiin

HE 42/2013 vp. enimmäismääriä nostettaisiin, purkuakordin myöntämisedellytyksiä joustavoitettaisiin Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi aravalainojen lainaehtojen määräaikaisesta muuttamisesta eräissä tapauksissa annetun lain ja aravarajoituslain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

TILINTARKASTUSKERTOMUS JA TILINTARKASTAJAN MUU RAPORTOINTI (4 h), 100 pistettä

TILINTARKASTUSKERTOMUS JA TILINTARKASTAJAN MUU RAPORTOINTI (4 h), 100 pistettä 1(23) Tilintarkastuslautakunta HTM-TUTKINTO 30.8.2013 2-OSA TILINTARKASTUSKERTOMUS JA TILINTARKASTAJAN MUU RAPORTOINTI (4 h), 100 pistettä Ratkaise seuraavat tehtävät (1 2) voimassa olevien säädösten sekä

Lisätiedot

YLEISKIRJE. Pvm 17.7.1997

YLEISKIRJE. Pvm 17.7.1997 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERiÖ PL232 00171 Helsinki YLEISKIRJE Pvm 17.7.1997 Dnro 2908/01/97 Maa- ja metsätalousministeriön määräyskokoelmanro 111/97 Maaseutuelinkeinopiirit, kuntien maaseutuelinkeinoviranomaiset

Lisätiedot

Ohjeet maakunnan kehittämisrahan käytöstä

Ohjeet maakunnan kehittämisrahan käytöstä Hakija Valmistelija Yhteyshenkilö Maksatustarkastaja Hankehakemus Rahoituspäätös Valvonta Maksatuspäätös Ohjeet maakunnan kehittämisrahan käytöstä Maakunnan kehittämisrahan hakeminen ja myöntäminen Hankkeen

Lisätiedot

Korkeimman hallinto-oikeuden edunvalvontaa koskevia ratkaisuja

Korkeimman hallinto-oikeuden edunvalvontaa koskevia ratkaisuja Päivitetty 3.7.2013 Korkeimman hallinto-oikeuden edunvalvontaa koskevia ratkaisuja 1. Yleistä 2. Asiasanahakemisto 2.1. Asiasanat 2.2. Asiasanat ja otsikot 3. Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisuja aikajärjestyksessä

Lisätiedot

Asia. Kunnallisvalitus. Valittaja. Pekka Eklund, Espoo. Päätös, josta valitetaan. Espoon kaupunginvaltuusto 27.2.2012 19

Asia. Kunnallisvalitus. Valittaja. Pekka Eklund, Espoo. Päätös, josta valitetaan. Espoon kaupunginvaltuusto 27.2.2012 19 Helsingin hallinto-oikeus Päätös 12/1064/2 Radanrakentajantie 5 00520 HELSINKI Puhelin 029 56 42000 Faksi 029 56 42079 14.11.2012 Sähköposti helsinki.hao@oikeus.fi 02101/12/2299 Diaarinumero Asia Kunnallisvalitus

Lisätiedot

KILAn Päätöksen/lausunnon numero: 1799/10.4.2007. Liikevaihdon kirjaamisesta aliurakointitapauksessa

KILAn Päätöksen/lausunnon numero: 1799/10.4.2007. Liikevaihdon kirjaamisesta aliurakointitapauksessa 1 JHTT-TUTKINTO 2011 OSA II MALLIRATKAISU TEHTÄVÄ 1 (6 PISTETTÄ) nro Tarkastuskohde Tarkastushavainto, arviointi ja oikaisumenettely Raportin sisältö, jos virhettä tai puutetta ei oikaista Missä raportissa

Lisätiedot

Ylimääräisten vastikkeiden maksaminen on käynyt kunnalle vallitsevassa taloudellisessa tilanteessa kohtuuttoman raskaaksi.

Ylimääräisten vastikkeiden maksaminen on käynyt kunnalle vallitsevassa taloudellisessa tilanteessa kohtuuttoman raskaaksi. Kunnanhallitus 32 24.02.2014 Kunnanhallitus 147 10.11.2014 ASUNTO OY MESSUPYHÄN ARAVARAJOITUKSISTA VAPAUTTAMINEN, MYYNTITOIMENPITEIDEN VALMISTELU JA AKORDI Khall 24.02.2014 32 Asunto Oy Messupyhä on kunnan

Lisätiedot

yhtiöiden kirjanpidosta ja yleiseen laskentatoimen osaamiseeni. yhtiön osakkeista.

yhtiöiden kirjanpidosta ja yleiseen laskentatoimen osaamiseeni. yhtiön osakkeista. Oy Kotojärvi Golf Ab TOI MITUSJOHTAJAN KATSAUS Kimmo Pennanen 27.7.2015 TOIMINTAVUOSI 2014 Taustaksi Olen aloittanut toimitusjohtajana helmikuussa 2015 enkä ole näin ollen osallistunut vuode n 2OL4 operaatioihin.

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 121

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 121 PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 121 Kunnanvaltuusto 24.11.2014 AIKA 24.11.2014 klo 15:00-21:22 PAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 50 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 21/2014 625. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 21/2014 625. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 21/2014 625 Kunnanhallitus Aika 01.12.2014 klo 16:30-19:09 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 288 Vuoden 2014 talousarvion

Lisätiedot

Hakija kysyy, onko oikea menettelytapa:

Hakija kysyy, onko oikea menettelytapa: Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto LAUSUNTO 69 23.9.2005 Lausunto vuokratun ja myöhemmin ostettavan osakehuoneiston hankintahinnan ja korjauskustannusten sekä teollisuushallin varastotilan hankintahinnan

Lisätiedot

Kunnanhallitus 16 03.02.2014. Kylätoimikuntien avustaminen. Kunnanhallitus 16

Kunnanhallitus 16 03.02.2014. Kylätoimikuntien avustaminen. Kunnanhallitus 16 Kunnanhallitus 16 03.02.2014 Kylätoimikuntien avustaminen Kunnanhallitus 16 Kylätoimikunnille on vuonna 2014 varattu kunnanhallituksen toi min ta suunni tel mas sa 39.500 investointi- ja toiminta-avustuksiin

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2015 588. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2015 588. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2015 588 Kaupunginhallitus AIKA 17.08.2015 klo 15:00-16:03 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 218 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Lainaehtojen muuttaminen/ Paltamo Golf Oy

Lainaehtojen muuttaminen/ Paltamo Golf Oy Kunnanhallitus 185 11.08.2009 Kunnanhallitus 206 22.09.2009 Kunnanvaltuusto 44 15.10.2009 Kunnanhallitus 33 14.02.2012 Kunnanvaltuusto 9 15.03.2012 Kunnanhallitus 51 29.01.2013 Lainaehtojen muuttaminen/

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 24 päivänä maaliskuuta 2015. 240/2015 Valtioneuvoston asetus. maatalouden rakennetuesta

Julkaistu Helsingissä 24 päivänä maaliskuuta 2015. 240/2015 Valtioneuvoston asetus. maatalouden rakennetuesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 24 päivänä maaliskuuta 2015 240/2015 Valtioneuvoston asetus maatalouden rakennetuesta Annettu Helsingissä 19 päivänä maaliskuuta 2015 Valtioneuvoston päätöksen

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1996 Julkaistu Helsingissä 1 päivänä huhtikuuta 1996 N:o 204 211. Laki omistusasuntolainojen valtiontakauksesta.

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1996 Julkaistu Helsingissä 1 päivänä huhtikuuta 1996 N:o 204 211. Laki omistusasuntolainojen valtiontakauksesta. SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1996 Julkaistu Helsingissä 1 päivänä huhtikuuta 1996 N:o 204 211 SISÄLLYS N:o Sivu 204 Laki omistusasuntolainojen valtiontakauksesta... 651 205 Laki asunto-osakeyhtiötalolainojen

Lisätiedot

MAATILATALOUDEN KEHITTÄMISRAHASTOSTA MYÖNNETTYJEN TUTKIMUS JA KEHITTÄMISHANKKEIDEN AVUSTUKSEN YLEISET EHDOT 2015

MAATILATALOUDEN KEHITTÄMISRAHASTOSTA MYÖNNETTYJEN TUTKIMUS JA KEHITTÄMISHANKKEIDEN AVUSTUKSEN YLEISET EHDOT 2015 1(8) MAATILATALOUDEN KEHITTÄMISRAHASTOSTA MYÖNNETTYJEN TUTKIMUS JA KEHITTÄMISHANKKEIDEN AVUSTUKSEN YLEISET EHDOT 2015 SISÄLTÖ 1. YLEISET OHJEET 1.1 Käyttöehdot ja soveltamisala 1.2 Hankkeen vastuullisen

Lisätiedot

Yleistä RAY:n avustustoiminnan näkökulmasta

Yleistä RAY:n avustustoiminnan näkökulmasta Yleistä RAY:n avustustoiminnan näkökulmasta osastopäällikkö Mika Pyykkö Avustusosasto, 1.3.2012 1 RAY:n toiminnan lähtökohdat Rahapelilupa vuoteen 2011 asti Uudistettu arpajaislaki 1.1.2012 lakiin kirjattu

Lisätiedot

MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHAN MYÖNTÄMINEN, MAKSATUS JA VALVONTA

MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHAN MYÖNTÄMINEN, MAKSATUS JA VALVONTA MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHAN MYÖNTÄMINEN, MAKSATUS JA VALVONTA SISÄLTÖ Maakunnan kehittämisraha... 2 Ohjeen soveltamisala... 2 Säädösperusta... 2 Hakemus- ja päätöstietojen julkisuus... 2 Hankkeiden seuranta

Lisätiedot

Khall 137 Valmistelija: kehittämisasiamies, puh. 040 685 1932

Khall 137 Valmistelija: kehittämisasiamies, puh. 040 685 1932 Kunnanhallitus 137 18.05.2015 Kuhmoisten kunnan pääomasijoitus Keski-Suomen Verkkoholding Oy:öön sekä takaus Kuntarahoitukselle ja välillinen osallistuminen määräysvaltaan Keski-Suomen Valokuituverkot

Lisätiedot