ONKO MATKAILUMAA SLOVENIA MAHDOLLINEN BALKANILLA?

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ONKO MATKAILUMAA SLOVENIA MAHDOLLINEN BALKANILLA?"

Transkriptio

1 ONKO MATKAILUMAA SLOVENIA MAHDOLLINEN BALKANILLA? Liisa Sorvoja Opinnäytetyö Marraskuu 2004 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala

2 JYVÄSKYLÄN KUVAILULEHTI AMMATTIKORKEAKOULU Matkailu-, ravitsemis- ja talousala Tekijä(t) SORVOJA, Liisa Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä Julkaisun kieli 95 Luottamuksellisuus suomi Työn nimi Salainen saakka ONKO MATKAILUMAA SLOVENIA MAHDOLLINEN BALKANILLA? Koulutusohjelma Matkailualan koulutusohjelma Työn ohjaaja AROLA, Esa Toimeksiantaja(t) Tiivistelmä Työn tavoitteena oli tutkia Sloveniaa matkailumaana. Slovenia oli yksi tuntemattomimpia keväällä 2004 EU:hun liittyneistä uusista jäsenmaista. Työssä selvitettiin Slovenian matkailun nykytilaa ja tähän tilaan johtaneita tekijöitä. Yksi maan matkailun kehitykseen merkittävästi vaikuttaneista tekijöistä on historia. Historiallisia siteitä kartoitettiin paneutumalla Slovenian Jugoslavian liittotasavaltaan kuulumisen aikaan, sekä sen rooliin osana Balkan-kontekstia. Tutkimuksessa tarkasteltiin Balkanin sotien vaikutuksia maan matkailuun. Keväällä 2004 toteutettiin matkapalveluiden myynti- ja kehittämiskurssin puitteissa opintomatka Sloveniaan. Matkalle lähteneille kahdellekymmenelle opiskelijalle tehtiin kysely heidän ennakkoodotuksistaan ja mielikuvistaan maasta. Kysely toteutettiin avoimena lomakekyselynä. Vastausprosentiksi muodostui sata. Slovenian matkailuun perehdyttiin maan vuosille tehdyn matkailustrategian avulla. Slovenian matkailustrategiaa verrattiin opiskelijoille tehdyn kyselyn tuloksiin. Lisäksi maan matkailua kartoitettiin kahden slovenialaisten matkailun asiantuntijan haastattelujen kautta. Työstä käy ilmi, että Slovenia on erilainen Balkanin maa. Se on myös nouseva matkailumaa. Slovenian tuntemattomuus ja vääränlaiset mielikuvat ovat asettaneet maan matkailun ongelmalliseen tilanteeseen. Matkailuun ja matkailumarkkinointiin panostamalla maata yritetään saada näkyviin. Siinä on myös onnistuttu. Opiskelijoille suoritettu kysely osoitti matkailustrategian pääpainotusalueiden ja opiskelijoiden mielikuvien välillä olevan selviä yhteyksiä. Työ tarjoaa katsauksen Slovenian matkailun nykypäivään ja tulevaisuuteen. Työn tuloksia voidaan hyödyntää maahan kohdistuvassa matkailussa tai historiapainotteisessa matkailututkimuksessa. Kyselyni tuloksista on ilmestynyt artikkeli slovenialaisessa matkailualan julkaisussa Suomalaisten nuorten mielikuvista Sloveniasta. Avainsanat (asiasanat) Slovenia, Jugoslavia, Balkan, matkailustrategia, EU

3 JYVÄSKYLÄ POLYTECHNIC DESCRIPTION Date _ Author(s) SORVOJA, Liisa Type of Publication Bachelor s thesis Pages Language 95 Confidential Finnish Title Until CAN SLOVENIA AS A TOURIST DESTINATION EXIST IN THE BALKANS? Degree Programme Degree Programme in Tourism Tutor(s) AROLA, Esa Assigned by Abstract The purpose was to study Slovenia as a travel destination. Slovenia was one of the least unknown countries entering the European Union in fall The study focused on the current situation of tourism and the reasons behind it. History has been one of the most significant factors affecting the development of tourism in Slovenia. The historical connections were studied by focusing on the era of the former Yugoslavia and also on Slovenia s role in the Balkans context. The wars in the Balkans and the effects on the Slovenia s tourism were also studied. The students of the Travel Management course made a study tour to Slovenia in fall An enquiry was made to the group of 20 students to survey their expectations and images about Slovenia. The enquiry was carried out as an open questionnaire and the response rate was 100 percent. Tourism was studied trough the Slovenian Tourism Strategy in the Period. The tourism strategy was compared with the results from the enquiry. The country s tourism was also studied interviewing two of the Slovenian tourism specialists. The study showed that Slovenia differs from the other Balkan countries. It is a rising tourist destination. With certain difficulties because of its unfamiliarity and wrong images Slovenia has tried to change its image by developing tourism industry and marketing. This has been effective and the results showed that there were similarities between the students images and the main marketing fields mentioned in the tourism strategy. The study gives an overview on the Slovenian tourism and its future scenarios. The results can be advantageous in developing inbound tourism to Slovenia or in historical tourism research. An article was published in Slovenia on the results of the enquiry concerning the images young Finns have about Slovenia. Keywords Slovenia, Yugoslavia, the Balkans, tourism strategy, EU Miscellaneous

4 SISÄLTÖ 1 1 VÄÄRIN YMMÄRRETTY SLOVENIA TUTKIMUSMENETELMÄT JA TUTKIMUKSEN RAKENNE Tutkimuksen lähtökohdat ja tutkimusmenetelmät Tutkimuksen rakenne Slovenia ja sen matkailu tutkimuskohteina HISTORIALLINEN JA GEOPOLIITTINEN KATSAUS Perustiedot Sloveniasta Balkan Euroopassa ja Slovenia sen yhteydessä Slovenia Balkanilla kuuluminen Jugoslaviaan Geohistoriallinen konteksti, Slovenian epäonni? VALITUT ALUEET MATKAILUN NÄKÖKULMASTA TARKASTELTUINA Slovenia ennen Jugoslaviaa Balkanin sota ja Jugoslavian hajoaminen Sodan vaikutukset matkailuun Sodan jälkeinen uusi Balkan ja Slovenia SLOVENIA MATKAILUTUTKIMUKSEN KOHTEENA Slovenian taloudesta ja muusta elinkeinorakenteesta Talous murroksessa Slovenian talous nyt Matkailu talouden osana Slovenian matkailullinen vetovoima Sijainti ja luonto attraktiotekijöinä Kulttuuri ja historia Slovenian politiikka Maan harrastama matkailupolitiikka ja EU:n vaikutukset Slovenian matkailustrategia Markkinoinnin kohdemaat Slovenian matkailun päämäärät ja EU Matkailustrategian SWOT- analyysi... 57

5 Suomalaiset matkailijat Sloveniassa EMPIIRINEN TUTKIMUS JA SEN TULOKSET Tutkimuksen suorittaminen Tuntematon Slovenia? ryhmälle suoritetun kyselyn tulokset Ryhmän vastauksiin vaikuttaneet tekijät ja niiden arviointi Oman tutkimuksen validiteetti ja parannusehdotukset JOHTOPÄÄTÖKSET UUDET TUULET ONKO TOISENLAINEN BALKAN MAHDOLLINEN? LÄHTEET LIITTEET LIITE 1. Slovenian matkaohjelma LIITE 2. Kyselylomake Sloveniaan opintomatkalle lähteneille KUVIOT KUVIO 1. Slovenian sijainti Euroopan kartalla ja Slovenian lippu KUVIO 2. Slovenia osana Jugoslavian liittotasavaltaa KUVIO 3. Slovenian väestön määrää verrattuna maan talouden lukuihin 1980-luvun alussa KUVIO 4. Uusien EU-maiden geohistoriallisia konteksteja KUVIO 5. Matkailun aluesysteemi Leiperin (1979) ja Travisin (1989) mukaan KUVIO 6. Slovenian bruttokansantuotteen muodostuminen vuonna KUVIO 7. Hostel Celica KUVIO 8. Slovenian matkailun pääalueet KUVIO 9. Uusi mainoskampanja Slovenia Invogorates! KUVIO 10. Slovenian kukkakampanja Slovenia the Green Destination KUVIO 11. Next Exit- kampanja KUVIO 12. Ulkomaalaisten matkailijoiden jakauma vuonna KUVIO 13. Tyypillisimmät matkailijaryhmät ja heille markkinoitavat matkailutuotteet KUVIO 14. Suomalaisten matkailijoiden yöpymismääriä Sloveniassa KUVIO 15. Sloveniassa aiemmin käyneet... 72

6 3 KUVIO 16. Tiedonhankinta ennen matkaa KUVIO 17. Tietolähteet KUVIO 18. Ryhmän ennakkotiedot Sloveniasta KUVIO 19. Ryhmäläisiä itseään kiinnostaneet asiat KUVIO 20. Matkustushalukkuus KUVIO 21. Oman matkustamisen motivointitekijät TAULUKOT TAULUKKO 1. Slovenian tärkeimmät talousluvut vuodesta 2000 alkaen vuosien 2004 ja 2005 ennusteisiin... 39

7 1 VÄÄRIN YMMÄRRETTY SLOVENIA 4 Vanha herrasmies innostui juttelemaan kanssani Ljubljanan rautatieasemalla, kun hänelle selvisi minun olevan kotoisin Suomesta. Näin suomalaisen elokuvan Rukajärven tie täällä elokuvateatterissa. En ikinä ollut ymmärtänyt, että suomaisten alivoima oli niin suuri. Se teki minuun suuren vaikutuksen. Meissä, sloveeneissa, on paljon samaa suomaisten kanssa; aina taistelemassa itseään suurempaa vastaan, hän hymähtäen sanoi. Tämä on totta. Suomen ja Slovenian kehityksissä itsenäisiksi valtioksi on monia yhtenemiskohtia. Molempia maita pidetään yksinä parhaimmista esimerkeistä puhuttaessa maista menestystarinoina. Maat ovat täyttäneet niille asetetut ennakko-odotukset ja ehkä jopa ylittäneet ne. Suomi ja Slovenia ovat kummatkin tehneet paljon töitä karistaakseen ns. idän leiman. Oman identiteetin rakennus on vaatinut molemmilta mailta kurinalaisuutta ja sisua. Mies ja miehen sanat jäivät mieleeni päällimmäisinä Sloveniasta. Miehessä konkretisoituivat jotkin asiat, joita en ollut nähnyt matkallani modernissa Sloveniassa. Slovenia on kehittynyt, nykyaikainen, viriili, globaali ja eurooppalaistunut matkailukohde. Sloveniasta löytyy kaikkea, mitä tämän päivän matkailija voi vain toivoa. Sloveniassa on jotain originellia ja salaperäistä. Silti se pysyy tuntemattomana suurelle osalle ihmisiä. Opinnäytetyöni ei ole tilaustyö, se on enemminkin katsaus Slovenian nykypäivään. Työn lähtökohtana oli matkapalveluiden myynti- ja kehittämiskurssin matka Sloveniaan toukokuussa Idea työstä syntyi Esa Arolan ajatuksesta tehdä työ opintomatkasta ja se muotoutui lopulliseen muotoonsa syvällisen eri tietolähteisiin tutustumisen myötä. Balkanin tilanne ja siitä säteilleet ongelmat sekä entisten Jugoslavian maiden väliset sodat olivat tiedotusvälineissä 1990-luvun arkipäivää. Slovenia sotkeutui näihin ongelmiin Jugoslaviaan kuulumisensa myötä. Slovenian onneksi koitui vain kymmenen päivää kestänyt sota Balkanilla. Tämä on monelle yllättävä tieto. Maa ei ole siis kärsinyt sodan tuhoista yhtä paljon, kuin muut entisen Jugoslavian maat. Työssä esitellään

8 ne ongelmat, joiden kanssa maa ja sen matkailu voivat joutua kamppailemaan, ilman että maa itse olisi ollut pitkään osallisena sotaan. 5 Työssäni pyrin tuomaan esiin niitä tekijöitä, joista Slovenian nykypäivän matkailu koostuu ja vertaan näitä tekijöitä suomalaisten Sloveniaan opintomatkan tehneiden opiskelijoiden mielikuviin. Slovenian matkailua ja matkailumarkkinointia käsitellään maan matkailustrategian kautta. Slovenian tuntemattomuus on myös mielenkiintoinen asia. Slovenian matkan jälkeen jäin miettimään, miksi maa, jonka infrastruktuuri ja matkailullinen tarjonta ovat va l- miita vastaanottamaan matkailijoita, ei houkuttele ja pysyy, siksi tuntemattomana monille. Sloveniaa ympäröiville maille ovat sen kehitys ja historia tuttuja, mutta Suomesta katsottuna Slovenia on tuntematon maa ja juuri tuntemattomuus on ollut pääsyynä siihen, että Sloveniasta muodostetaan usein vääränlaisia mielikuvia. Työlläni pyrin selvittämään historian kautta, mistä nämä mielikuvat ovat peräisin ja käsittelen mielikuvien problematiikkaa myös matkailun kannalta. Itseäni Sloveniassa kiehtoi Slovenian menneisyys. Maa on ollut mukana kahdessa integraatioprojektissa: Sloveenien, kroaattien ja serbien kuningaskunnassa ja sittemmin kaikkien tuntemassa Jugoslaviassa. Nämä kaksi liittoa olivat epäonnistuneita. Slovenia ei ollut niihin kumpaankaan tyytyväinen. Lisäksi se leimautui Balkankontekstiin, vaikka sen juuret ovat historiallisesti enemmän keskieurooppalaisessa kulttuuripiirissä. Nyt voidaankin miettiä, onnistuuko uusi yleiseurooppalainen integraatio niissä asioissa, joita itsenäinen Slovenia haluaa? Slovenian pitkäaikainen toive toteutui vappuna 2004, kun Slovenia liittyi EU:n jäseneksi. Samoihin aikoihin maa liittyi Natoon. Sloveenit elävät nyt valtavien poliittisten muutosten aikaa. Uusista liitoista etsitään nyt tietä takaisin Keski-Eurooppaan. EU ei ole vain positiivinen asia. Siihen liittyy myös paljon pelkoja. Tässä työssä perehdytään myös näihin tulevaisuuden näkökulmiin, jotka tulevat oleellisesti muokkaamaan Sloveniaa maana ja samoin kun sen matkailua.

9 2 TUTKIMUSMENETELMÄT JA TUTKIMUKSEN RAKENNE Tutkimuksen lähtökohdat ja tutkimusmenetelmät Tutkimuksen lähtökohtana on matkapalveluiden myynti- ja kehittämiskurssi, joka toteutettiin Jyväskylän ammattikorkeakoulun matkailu-, ravitsemis- ja talousalan yksikössä. Kurssi alkoi syksyllä 2003 ja jatkui kevääseen Kurssin pohjalta suunnittelimme ja toteutimme kurssille osallistuneiden oppilaiden kanssa opintomatkan Sloveniaan toukokuussa 2004 (matkaohjelma liitteenä). Matkan tarkoitus oli soveltaa luennoilla ja tunneilla opittua tietoa käytännössä. Lisäksi oli tarkoitus tutustua syvemmin Slovenian matkailuun ja matkailurakenteeseen. Slovenia oli matkakohteena suurimmalle osalle ryhmäläisiä tuntematon, myös minulle. Koska en tuntenut maata entuudestaan, oli minun tutustuttava siihen kirjallisuuden, lehtien ja maasta saatavilla olevan markkinointimateriaalin kautta. Materiaaliin tutustumisen kautta olen pyrkinyt määrittelemään ne osa-alueet ja toisiinsa sidoksissa olleet syy- ja seuraussuhteet, joista tämän päivän Slovenian matkailu koostuu. Materiaaliin tutustumisen myötä kävi ilmeiseksi, että Slovenian matkailun rakennetta ja matkailustrategiaa ei ole tutkittu suomeksi lainkaan. Slovenian matkailua ei ole myöskään koskaan tarkasteltu Balkan kontekstissa. Lisäksi historian leimaa matkailussa ei ole tutkittu Jyväskylän ammattikorkeakoulun matkailun koulutusohjelman opinnäytetöissä. Olen pyrkinyt työssäni tietoperustan kautta johdattelemaan lukijan oman kyselyni ja haastattelujeni avulla saamiini tuloksiin. Tietoperustassa on käsitelty Sloveniaa historia- ja nykypäiväpainotteisesti. Olen halunnut tuoda esiin erilaisia näkökulmia, joiden pohjalta Slovenian matkailu rakentuu ja on edes mahdollista. Näkökulmien pohjalta perehdyn maan matkailustrategiaan ja sen toimivuuteen sekä tuon esiin Slovenian matkailun tulevaisuuden haasteita ja skenaarioita. Tietoperusta on kirjoitettu sekä perinteistä, että synkronista tapaa käyttäen. Työn alkuosassa olen käyttänyt perinteistä tapaa, omien haastattelujeni ja kyselyni analysoinnissa olen käyttänyt synkronista tapaa. Tietoperustan aineistoa keräsin ja analysoin koko opinnäytetyöni ajan, jotta kirjoittamani työ olisi mahdollisimman ajan tasainen.

10 Aineiston keruussa pyrin etsimään mahdollisimman monipuolista tietoa erilaisista tietolähteistä. 7 Sloveniasta ja sen historiasta oli saatavilla tietoa hyvin niukasti. Useimmiten kohtasin myös kielimuurin, koska tieteellistä tai pohdiskelevaa tekstiä on käännetty englanniksi aika vähän. Tietoperustaan keräsin tietoa hyvin monista tietolähteistä, jotta pystyin vertailemaan asioita ja asiayhteyksiä sekä tarkastelemaan näiden välisiä jännitteitä. Tietolähteiden kohdalla pyrin olemaan kriittinen ja arviomaan tietolähteiden luotettavuutta. Tämä siksi, että Slovenia on nuori itsenäinen valtio, jonka rakennus- ja ident i- teetti vaihe ovat vielä kesken. Tällaiset seikat voivat vaikuttaa maasta tulevan info r- maation laatuun ja luotettavuuteen. Näihin seikkoihin palaan tarkemmin myöhemmin työssäni. Työ toteutettiin kvantitatiivista ja kvalitatiivista tutkimusmenetelmää käyttäen. Vaikka tutkimusmenetelmät ovat erilaisia, ne täydentävät toisiaan ja täten niiden rinnakkain käyttö on perusteltua (Hirsijärvi, Remes & Sajavaara 1997, ). Kvalitatiivista tutkimusmenetelmää käytin suorittamissani haastatteluissa. Kvalitatiivinen tutkimusmenetelmä oli myös suorittamani kyselyn pohjalla. Kyselystä saadun tiedon analysoinnissa ja kokoamisessa ymmärrettävään muotoon käytin kvantitatiivista tutkimusotetta. Kvalitatiivisella tutkimusotteella halusin kartoittaa matkalle lähteneitten kahdenkymmenen opiskelijan ennakko-odotuksia Sloveniasta ja sen matkailusta. Odotuksia selvitettiin kyselylomakkeella, jossa opiskelijat vastasivat muutamaan kysymykseen omin sanoin niille varattuun vastaustilaan huhtikuussa Vastauksia oli niin monenlaisia kuin oli vastaajiakin. Vastauksien analysoinnin yhteydessä totesin samojen vastausten/teemojen toistuvan ja käytin hyväkseni kvantitatiivista tutkimusotetta tulosten yhteenvedossa. Vastaukset antoivat hyvän pohjan siihen, mitä matkalle lähtenyt ryhmä ajatteli tuntemattomasta Sloveniasta. Kvalitatiivinen tutkimusote oli käytössä kahdessa asiantuntijahaastattelussa, jotka suoritin Slovenian Tourist Boardissa (Slovenian matkailunedistämiskeskuksessa) tutkija Nataia Slokille ja projektipäällikkö Vesna Vilanestille henkilökohtaisesti englanniksi toukokuussa Asiantuntijahaastattelujen pohjalta syvensin Slovenian matkailun rakenteen ja markkinoinnin tuntemustani ja ymmärtämystäni. Lisäksi halusin kartoit-

11 8 taa heidän näkemyksiään EU:sta ja Slovenian matkailun uusista tuulista. Haastattelut toteutettiin teemahaastatteluina. En halunnut haastattelujen olevan liian strukturoituja ja teemahaastattelun muoto toimi hyvin haastattelujen pohjana. Haastattelut kestivät puolesta tunnista tuntiin ja ne nauhoitettiin. Tärkeänä osana työtäni ovat myös tekemäni mediatutkimus Sloveniasta kirjoitetuista artikkeleista Helsingin Sanomissa ja Suomen Kuvalehdessä ajalla Artikkeleita oli yhteensä 23 kappaletta. Tämän mediatutkimuksen kautta sain uutta tietoa maan nykytilasta ja sen EU:hun liittyneistä ajatuksista. Lisäksi materiaali tuki hyvin haluamaani kriittistä tutkimusotetta, sillä kaikki lehdissä kirjoitetut artikkelit eivät olleet pelkästään positiivisia. Näin sain syvyyttä ja uusia näkökulmia työhöni. Tärkeimmän materiaalin työhöni toi itse matka Sloveniaan. Matkan aikana vierailimme yliopistoissa, slovenialaisissa matkailuyrityksissä ja matkailukohteissa. Näistä sain monipuolista tietoa ja materiaalia omaan työhöni. Slovenian Tourist Boardista sain erittäin paljon materiaalia, jota on hyödynnetty tämän työn teossa. Lisäksi sain matkan jälkeen Henna-Riikka Vuorisen kokoaman matkapäiväkirjan ryhmäläisten kirjoituksista ja ajatuksista Slovenian matkan ajalta. Tästä olen ottanut muutamia viitteitä työhöni. Tutkimukseni on empiirinen tutkimus, jossa tutkimusongelmana on Slovenian matkailun tuntemattomuus ja matkailuun liittyvät jännitteet. Matkailuun liittyvät jännitteet ovat peräisin pääosin artikkelilähteistä, sillä kriittistä pohdiskelevaa materiaalia ei Sloveniasta juuri muuten löydy. Matkailuun liittyvää tuntemattomuusongelmaa halusin selvittää ryhmälle suoritetun kyselyn avulla. Kysely heijasteli asioita, jotka nuorten matkailunopiskelijoiden mielestä nousivat päällimmäisiksi Slovenian matkailumarkkinoinnista. Kyselyn tuloksia vertaan niihin päämääriin, joita Slovenia omalla matkailustrategiallaan pyrkii markkinoimaan ulkomaalaisille. Pohdin matkailustrategian toimivuutta ja Slovenian matkailumarkkinoinnin soveltuvuutta muun muassa suomalaisille matkailijoille. Pyrin työlläni vastaamaan seuraavaan kysymykseen: Onko Slovenia mahdollinen matkailumaa Balkanilla? Haluan samalla tuoda esille maata, joka on aina ollut matkailumaa, mutta joka tällä hetkellä on historiallisten jännitteiden takia hieman pimennossa.

12 9 Maan tuntemattomuus ja tietämättömyys maan todellisesta tilasta ovat myös esteitä matkailun kehitykselle. Tutkimuksellani haluan tuoda myös esille lähihistorian tapahtumien merkityksen matkailustrategian haasteena. Suomessa tekemäni haastattelun pohjalta on Sloveniassa julkaistu artikkeli Nuorten suomalaisten ajatuksista Sloveniasta. Artikkeli ei valitettavasti ehtinyt osaksi työtäni. 2.2 Tutkimuksen rakenne Esittelen tässä lyhyesti eri päälukujen pääteemat, jotka ohjaavat työni etenemistä. Jokainen luku on oma kokonaisuutensa, jossa keskitytään tiettyyn aihealueeseen. Rakenteessa esitän jokaisen luvun tutkimusongelmat ja ne keinot, joiden avulla ongelmia käsitellään. Historiallinen ja geopoliittinen katsaus Luvun tarkoituksena on muodostaa lukijalle käsitys Slovenian kuulumisesta Jugoslaviaan ja sen kautta Balkanin kontekstiin. Nämä kaksi käsitettä muodostavat mielenkiintoisen ongelman Slovenian nykypäivässä. Luvussa valotetaan maan tämän hetkistä tilannetta ja pohditaan Balkanin leiman merkitystä sekä vaikutuksia Slovenian nykytilaan. Valitut alueet matkailun kontekstissa Slovenialla on pitkä ja vaiherikas menneisyys. Kun puhutaan Sloveniasta, rinnastetaan se usein vain sen kuulumisesta Jugoslaviaan. Tämä osoittaa kuitenkin maan huonoa tuntemusta. Tässä luvussa selvennetään Slovenian kuuluvan Keski-Eurooppaan. Luvussa luodaan katsaus Balkanin lähihistorian sotiin ja niiden vaikutuksin Sloveniaan ja sen matkailuun. Sota vaikuttaa aina automaattisesti matkailuun, mutta voiko se tuhota sen kokonaan? Tähän etsitään vastausta tässä luvussa. Luku antaa myös kuvan Balkanin nykytilanteesta ja valottaa sen mahdollisia kehitysskenaarioita. Slovenia matkailututkimuksen kohteena Slovenia on suhteellisen tuntematon matkailumaa. Sen matkailuelinkeinolla on kuitenkin pitkät historialliset juuret. Slovenia on Jugoslavian maista parhaiten menestynyt. Sen selviytymisstrategia on tässä luvussa suurennuslasin alla.

13 10 Mistä Slovenian nykypäivän matkailu koostuu ja kuinka matkailu on maassa ylipäätään mahdollista? Ongelmaa pohditaan Slovenian attraktiotekijöiden, matkailijoiden, Slovenian matkailustrategian sekä matkailustrategian toimivuuden kautta. Toukokuussa 2004 Slovenia liittyi EU:hun. EU on osaltaan muuttamassa Slovenian imagoa ja tuomassa uusia tuulia matkailuun. Empiirinen tutkimus ja sen tulokset Tämä luku esittelee oman tutkimukseni. Tutkimuksessani käytin monia erilaisia menetelmiä. Tein lomakehaastattelun keväällä 2004 Sloveniaan lähteneelle ryhmälle, ma t- kan aikana keräsin materiaalia Sloveniassa eri matkailuyrityksistä ja matkan jälkeen jäin vielä haastattelemaan matkailualan asiantuntijoita maahan. Tämä luku esittelee nämä tietolähteet ja niistä saadut tiedot sekä tulokset. Johtopäätökset suoritetusta tutkimuksesta Tässä luvussa kohtaavat Slovenian menneisyys ja nykypäivä. Siinä verrataan Slovenian matkailustrategiaa ja kyselyyn vastanneiden opiskelijoiden mielikuvia toisiinsa. Tuntematon Slovenia toivoo pystyvänsä olemaan matkailumaa Balkanilla, tämä luku vastaa, onko sillä rahkeita siihen. 2.3 Slovenia ja sen matkailu tutkimuskohteina Sloveniassa vierailee 1,2 miljoonaa matkustajaa vuodessa (Republic of Slovenia 2003). Sloveniasta on kirjoitettu suomeksi hyvin vähän. Slovenian matkailua käsitellään vain yhdessä suomalaisessa kirjassa ja se esittelee maata vain matkailukohteena. Slovenian matkailun rakennetta ei ole suomeksi tutkittu. Kuten jo aiemmin mainitsin, on syytä olettaa, että Slovenia on tuntematon kohde monelle ja siksi olen päättänyt esitellä maata yleisesti työssäni matkailuun syventymisen ohella. Haluan työlläni tuoda esiin maan, joka on aina ollut matkailumaa, mutta tällä hetkellä yksi tuntemattomimmista EU:hun keväällä 2004 liittyneistä maista. Slovenialla on hyvin monipuolinen matkailurakenne ja sen luonto tukee todella hyvin tätä monipuolisuutta. Maalla on perusinfrastruktuuri valmiina matkailua ajatellen, mutta parannettavaa tietenkin riittää.

14 11 Slovenia ei ollut tutkimuskohteena helpoimmasta päästä. Maa on ollut nyt itsenäinen 13 vuotta. Tämä näkyy esimerkiksi siitä tyylissä, millä suurin osa maan sisällä kirjoitetusta markkinointi- ja historiamateriaalista on kirjoitettu. Varsinkin Slovenian historian kirjoituksessa on hyvin yleistä sivuuttaa Jugoslaviaan kuulumisen aika hyvin ylimalkaisesti. Hyvin tyypillistä on korostaa aikaa ennen ja jälkeen Jugoslavian. Toisaalta tämä on ymmärrettävää, sillä Jugoslavia oli Jugoslavia, Slovenia valtiona on aivan eri maa. Eräällä tavalla juuri tämä nostikin ajatukseni historiallisesta Balkan-leimasta matkailun ongelmana Sloveniassa. Paljon sodan vaikutuksia turismiin tutkineen Zagrebin yliopiston professorin Boris Vukonicin (1997, 151) mukaan yksi vaikeimmista markkinoinnin haasteista on luoda sodan jälkeen maalle uusi matkailun identiteetti, varsinkin, jos maa on ennen sotaa omannut toimivan ja tunnetun matkailuimagon. Näin on käynyt Slovenialle. Entisessä Jugoslaviassa se oli tunnettu ja suosittu lomakohde. Tämän päivän Sloveniaa harva tuntee. Slovenia on uusi-vanha kohde. Vukonicin toteaa hyvin, että kyse onkin uudelleen muotoillusta matkailutuotteesta. Hän käyttää Sloveniaa yhtenä esimerkkinä tämän tyyppisestä matkailumarkkinoinnista. Sloveniassa käytetty matkailumarkkinointi yhdistää niin poliittiset kuin taloudelliset päämäärät hienovaraisella tavalla ja toimii näin ulkomaailmalle eräänlaisena vakuutena, joka peittoaa kaikki väitteet. (Vukonic 1997, ). Juuri tämän tyylistä matkailumarkkinointi on Sloveniassa, halutaan antaa ulkomaailmaan jonkinlainen kuva maasta, jota tukemaan yleensä suunnitellaan ma t- kailustrategia. Matkailustrategia ei saa olla liian yliampuva, mutta ei liian aliarvioivakaan. Nykyajan matkailijoiden kohdalla tulee olla markkinoinnin suhteen sensitiivinen. Paikkansapitämätön markkinointi kostautuu. Matkailustrategian onnistuminen on Slovenialle juuri eräänlainen väitteen todeksi osoittaminen. Taloudelliset ja poliittiset päämäärät ovat nyt eräässä päätepisteessä: Slovenia on nyt osa EU:ta. Nyt tehtävänä on osoittaa näiden päämäärien toimivuus käytännössä. On osattava tehdä omasta itsenäisestä maasta uudelleen matkailumaa ja osoittaa, että sillä on potentiaalia rikkoa muitakin rajoja, joita jo sen Jugoslavian irtaantumisen aikaan epäiltiin. Silloin uskottiin Slovenian tehneen virheen ja suuresti epäiltiin sen kykyjä pärjätä omillaan. Slovenia todisti epäilyt kuitenkin vääriksi.

15 12 Näistä ajatuksista ja jännitteistä lähdin etsimään tämän päivän Sloveniaa ja sen matkailua, sekä matkailun tavoitteita. Keräsin tietoa Sloveniasta hyvin tiiviisti niin sähköisistä kuin painetuista tietolähteistä. Näin halusin selventää sitä kuvaa, mikä Sloveniasta on olemassa kirjoissa, internet-sivustoilla ja mikä oli Slovenia, jonka näin omin silmin toukokuussa Se, mitä minä ja muut ryhmäläiset näimme Sloveniassa, oli pitkälle kehittynyt maa, jossa matkailullisia attraktiotekijöitä oli enemmän kuin tarpeeksi. Mielenkiintoinen dilemma ajatellen maata, joka yrittää saada näkyvyyttä matkailulleen. 3 HISTORIALLINEN JA GEOPOLIITTINEN KATSAUS Slovenia on suhteellisen tuntematon maa. Olen koonnut tähän kappaleeseen perustietoja Sloveniasta, jotta maa olisi helpompi hahmottaa. Kerätessäni tietoa Sloveniasta törmäsin aina kahteen nimeään suurempaan käsitteeseen: Balkan ja Jugoslavia. Slovenia on ollut ja tulee aina olemaan syvästi sidoksissa kumpaankin näistä. Slovenia sijaitsee Balkanin niemimaalla ja on ollut osa Jugoslaviaa. Slovenian historia ja sen geopolitiikka ovat hyvin sidoksissa toisiinsa ja siksi niitä käsitellään rinnakkain tässä luvussa turhan toiston välttämiseksi myöhemmin tässä työssä. Balkan ja Jugoslavia ovat hankalia, epäselviä ja moni merkityksellisiä käsitteitä, jotka Slovenian kohdalla limittäytyvät osittain toisiinsa, osittain ne ovat kaksi aivan eri asiaa. Mielenkiintoista on, että näillä molemmilla sanoilla on hyvin monivivahteinen merkitys ihmisten mielissä ja yleensä tämä merkitys on negatiivinen. Slovenia on nyt osa EU:ta ja on tehnyt paljon töitä päästäkseen asemaan, jossa sitä ei enää pidettäisi yhtenä Balkanin maista tai ex- Jugoslavian maana. Syitä näistä stereotypioista eroon pääsyyn on monia. Seuraavissa luvuissa selvitän hieman näiden Balkan- ja Jugoslavia-käsitteiden merkityksiä ja selvennän Balkanin tilkkutäkin alkulähtökohtia ja tapahtumia, joiden heijastukset varjostavat alueen maita yhä tänä päivänä. Käsittelen myös Slovenian roolia Balkan- ja Jugoslavia- käsitteiden konteksteissa. On oletettavaa, että Slovenian nykypäivä ei ole monellekaan tuttu. Siksi olen kerännyt alkuun hieman perustietoja Sloveniasta ja sen nykyhetkestä, siirtyen tätä kautta historiaan. Näistä peruslähtökohdista lähden avaamaan Slovenian geopolitiikkaa ja historiallisia jännitteitä.

16 3.1 Perustiedot Sloveniasta 13 Slovenia sijaitsee Adrianmeren pohjukassa Keski-, Etelä- ja Kaakkois-Euroopan rajaamassa kolmiossa, ja sillä on neljä rajanaapuria: Italia, Itävalta, Unkari ja Kroatia. Maan pinta-ala on km². Vertailukohteena Suomen pinta-alaltaan pienin lääni on Etelä-Suomen lääni km². Pienessä Sloveniassa asuu 2 miljoonaa ihmistä, syntyvyys maassa on yksi Euroopan pienimpiä. Alla olevasta kartassa käy hyvin ilmi maan pienuus ja sen monet rajanaapurit, sekä sen sijoittuminen Keski-Euroopan kontekstiin jo maantieteellisesti. (Spiridovitsh 2004; Eurochambers 2004.) KUVIO 1. Slovenian sijainti Euroopan kartalla ja Slovenian lippu Virallinen nimi: Republika Slovenije, Republic of Slovenia Hallitusmuoto: Tasavalta Poliittinen järjestelmä: parlamentaarinen monipuoluejärjestelmä Pääkaupunki: Ljubljana Kieli: sloveeni (88 %), serbokroatia (8 %) Viralliset etniset ryhmät: sloveenit (83,06 %), italialaiset (0,16 %), unkarilaiset (0,43 %), muut (11,57 %) Suurimmat uskonnolliset ryhmät: roomalaiskatoliset (74 %), protestantit (2 %), muslimit (1 %) ja muut (20 %) Elinajanodote: Miehet 71v, naiset 79v

17 14 Valuutta: Slovenian tollari (SIT), 1 SIT = 100 totinia, noin 240 SIT = 1 Inflaatio: 5,6 % Bruttokansantuote henkeä kohti: (Suomessa ) Keskimääräinen palkka: bruttopalkka SIT (1129 ), nettopalkka SIT (708 ) Työttömyysaste: 5,9 % Lukutaito: 99 % Päävientituotteet: teollisuusvalmisteet, koneet ja kulkuneuvot Maatunnus: SI, SLO Kansallispäivä: 25.6., itsenäistyi vuonna 1991 (Slovenian Tourist Board 2004; Kiljunen 2002, 136; Torsti 2002, 40.) 3.2 Balkan Euroopassa ja Slovenia sen yhteydessä Balkanin niemimaa käsittää valtiollisesti Slovenian, Kroatian, Bosnia-Hertsegovinan, Makedonian, Albanian, Kreikan, Bulgarian, Romanian ja Turkin Euroopan puoleisen osan. Balkan sanana on turkin kielessä merkinnyt alun perin metsäistä vuoristoa. Ba l- kan on maantieteellisesti itäisin Euroopan kolmesta niemimaasta. Balkan on monikulttuurinen, moniuskontoinen ja monikansallinen alue. Balkanin niemimaalla ovat aina olleet vastakkain itä ja länsi. Suuret imperiumit, kuten Rooma ja Bysantti ovat olleet keskeisiä vaikuttajia alueella. Balkanin niemimaata on vuosisatojen saatossa alettu pitämään tyypillisesti uskonnollisten konfliktien kasvualustana. Balkan-käsitteeseen on usein myös liitetty adjektiiveja: takapajuisuus, sekasortoisuus, epämääräisyys ja väkivaltaisuus, erityisesti ennen toista maailmansotaa ja uudelleen kylmän sodan jälkeen (Saarikoski 2002). Balkanin alueen mailla on kaikilla jokseenkin yhteinen historia; kristinuskon leviäminen, osmaanien valtakunta ja kansallinen herääminen toimivat kaikki yhdistävinä tekijöinä. Ainoastaan Slovenia ja Kroatia, jotka olivat pitkään Itävalta-Unkarin alaisena, sekä Transilvania, että Venetsian hallitsemat Dalmatian rannikkokaupungit ovat kuuluneet ns. keskieurooppalaisen kehitysmallin piiriin. Tälle on ollut tyypillistä perinteisen aateliston säilyminen, katolisuus, latinalaiset aakkoset ja länsimaiset vaikutteet. (Raumolin 1999, )

18 15 Muut Balkanin maat ovat kuuluneet ns. balkanilaiseen kehitysmalliin, jolle ominaisia piirteitä ovat olleet perinteisen aateliston häviäminen, ortodoksia ja kyrilliset kirjaimet. Balkanilaisessa kehitysmallissa uskonto ja valta ovat liittyneet toisiinsa hyvin läheisesti, samoin perinteet ja vanhakantaiset instituutiot ovat olleet hallitsevia elementtejä. Länsimaiset vaikutteet ovat päässeet vaikuttamaan näillä alueilla myöhään. (Emt.) Balkanin niemimaan alueella vallitsee kolme valtauskontoa: katolilaisuus, ortodoksisuus ja islam. Kreikassa ja eteläisissä Balkanin osissa ortodoksisuus on valtauskontona, Sloveniassa ja Kroatiassa katolilaisuus on hallitseva uskontona. Balkanin kohtalo on ollut olla juuri idän ja lännen uskontojen ja kulttuuripiirien kohtaamiskenttä. Nämä elementit ovat olleet useiden konfliktien pääsyitä. Muistissa ovat varmaan vieläkin Jugoslavian hajoamisen jälkeen puhjenneet perimyskiistat ja serbien kaipuu Suur- Serbiaan 1990-luvulla. Tällöin taisteltiin katolilaisten ja ortodoksien välillä, samaa kiistaa käytiin jo aiemmin toisen maailmansodan aikaan tsetnikkien (ortodoksi serbit) ja ustasojen (katolilaiset kroaatit ja albaanit) välillä, samaan sotaan sekaantuivat vielä partisaanit (kommunistit) marsalkka Josep Broz Titon johdolla. Toisessa maailmansodassa Balkanin maat taistelivat akselivaltojen eli Saksan ja Italian puolella. Partisaanit taistelivat niin akselivaltoja kuin uskonnollisia ryhmiä vastaan. Toiseen maailmansotaan oli siis sekoittuneena myös paljon uhreja vaatinut sisällissota. Partisaanit selviytyivät voittajina sodasta ja valtaan päästyään he tekivät laajoja puhdistustoimia vastustajiensa joukkoihin (joita kansallissosialistit jo ennen heitä suorittaneet mm. juutalaisten joukossa); Balkanin niemimaalta karsiutui näin ollen lähes täysin siellä vuosisatoja asuneita vähemmistöjä. Esimerkiksi Sloveniasta tuli tällöin etnisesti lähes homogeeninen. (Emt ). Toisen maailmansodan aikana on arvioitu noin miljoonan ihmisen saaneen surmansa alueella. Nämä puhdistustoimet ovat asioita, joista Titon aikaan Balkanin maissa vaiettiin visusti. Nykyään toisen maailmansodan jälkiselvittelyt muodostavat yhä jakolinjan Slovenian politiikassa ja kommunistien vainon uhreille vaaditaan korvauksia yhä edelleen (Lautela 2004, 92).

19 16 Läntisen median kuva Balkanista liittyy edelleen väkivaltaan, anarkiaan, takapajuisuuteen ja pimeyteen. Mieletön sota, silmittömät väkivallanteot, epäjärjestys ja ratkaisemattomalta tuntuvat ongelmat ovat ne aiheet, joilla Balkan on edelleen esillä. Kriisit ja sodat ylittävät helpommin uutiskynnyksen, sen sijaan arkisen elämän, taloudellisen ja sosiaalisen elämän kuvaus jäävät varjoon. Näin perinteiset mielikuvamme Balkanista saavat vahvistusta. Kommentoi dosentti Vesa Saarikoski Turun Yliopiston Aurora lehdessä (Djihangir 2000). Balkanin myytti on siis edelleen hallitseva elementti Balkanista yleisesti puhuttaessa. Balkanin maiden taloudellinen ja poliittinen epävakaus ovat olleet ensimmäisiä aiheita, mitä näistä maista puhuttaessa esiin nostetaan vielä tällä vuosituhannellakin. Kylmä sota ja sosialismi antoivat Balkanille sellaiset kehykset, että alue pysyi suhteellisen rauhallisena ja alueella ei käyty samanlaisia kansannousuja, kuin muualla Euroopassa. Toisaalta on paradoksaalista, että juuri Turkki ja Kreikka, jotka yleensä on laskettu kuuluviksi lännen leiriin, olivat ne maat, joissa kahinoitiin ja pidettiin Balkan myyttiä sitkeimmin voimisissaan. Vasta kylmän sodan loppuminen, sosialismin kaatuminen ja Titon kuolema nostattivat kansan esiinmarssit ja sotien sytytyslangat olivat syttyneet. Titon kuoleman jälkeiset sodat, politiikka ja etniset puhdistukset ovat entisestään vahvistaneet vanhaa myyttiä ja olleet osaltaan luomassa toivottomuuden he n- keä Balkanilla. Vastauksia eivät ole löytäneet niin YK kuin maat itsekään. Nyt vastauksia näiden ongelmien ratkaisemiseen etsitään muualta. 3.3 Slovenia Balkanilla kuuluminen Jugoslaviaan Puhuttaessa Sloveniaan liittyvästä Balkan-käsitteestä on muistettava, että se on periytynyt pääasiallisesti sen Jugoslaviaan kuulumisen ajalta vuosina , historiankulku ennen sitä unohdetaan usein (Kivikoski 1999, 64). Rooma, Bysantti, Itäva l- ta-unkari ja osmaani- imperiumi hallitsivat kaikki lyhimmilläänkin useiden vuosisatojen ajan. Silti Balkan mielletään vahvimmin sen kommunismiajalta, mikä kesti vain noin 40 vuotta. (Raumolin 1999, 90.) Slovenian kuuluminen Jugoslavian kautta kommunismijärjestelmään on luonut puitteet mielikuville Slovenian sijoittumisesta kiinte-

20 17 ästi Balkanille, vaikka näin todellisuudessa ei ole. Näiden stereotypioiden kautta on myös Slovenia yhdistetty kaikkiin Balkanilla 1990-luvulla tapahtuneisiin tapahtumiin ja siellä vallinneeseen kaaostilaan. Nämä mielikuvat ovat kuitenkin vääriä. Jugoslavia oli liittovaltio vuosina Ennen Jugoslavian hajoamista valtio oli jaettu kuuteen osavaltioon: Makedonia, Serbia, Kroatia, Bosnia-Hertsegovina, Montenegro ja Slovenia. Serbiassa toimi myös kaksi autonomista aluetta Vojvodina ja Kosovo (ks. kuvio kaksi). Jugoslavia oli kuin palapeli, jossa yhdistyivät viisi eri kieltä, kaksi kirjasintyyppiä (kyrillinen ja latinalainen), kuusi kansaa ja 24 kansallisuutta. Valtion yhteenlaskettu asukasmäärä oli hajoamisvuonna ,5 miljoonaa. (Korpiaho 1993, ) KUVIO 2. Slovenia osana Jugoslavian liittotasavaltaa Kuviossa näkyvät Jugoslavian liittovaltiot ja kansallisuusryhmät. Slovenian koko ja sen hyvin yhtenäinen väestörakenne käy hyvin selväksi kuviosta. (Korpiaho 1993, liiteosio.)

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43 OPINNÄYTETYÖN KUVAILULEHTI Tekijä(t) SUKUNIMI, Etunimi ISOVIITA, Ilari LEHTONEN, Joni PELTOKANGAS, Johanna Työn nimi Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä 43 Luottamuksellisuus ( ) saakka Päivämäärä 12.08.2010

Lisätiedot

***I MIETINTÖLUONNOS

***I MIETINTÖLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta 12.7.2010 2010/0137(COD) ***I MIETINTÖLUONNOS ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi luettelon

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELOON. KYLMÄN SODAN SYTTYMINEN Luku 3, s. 103

SISÄLLYSLUETTELOON. KYLMÄN SODAN SYTTYMINEN Luku 3, s. 103 KYLMÄN SODAN SYTTYMINEN Luku 3, s. 103 1. Määrittele käsitteet a) kylmä sota b) kaksinapainen kansainvälinen järjestelmä c) Trumanin oppi. a) kylmä sota Kahden supervallan (Usa ja Neuvostoliitto) taistelu

Lisätiedot

Kuvailulehti. Korkotuki, kannattavuus. Päivämäärä 03.08.2015. Tekijä(t) Rautiainen, Joonas. Julkaisun laji Opinnäytetyö. Julkaisun kieli Suomi

Kuvailulehti. Korkotuki, kannattavuus. Päivämäärä 03.08.2015. Tekijä(t) Rautiainen, Joonas. Julkaisun laji Opinnäytetyö. Julkaisun kieli Suomi Kuvailulehti Tekijä(t) Rautiainen, Joonas Työn nimi Korkotuetun vuokratalon kannattavuus Ammattilaisten mietteitä Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä 52 Päivämäärä 03.08.2015 Julkaisun kieli Suomi Verkkojulkaisulupa

Lisätiedot

Heikki Kurttila. Isäntämaasopimus. Pirtin klubi 5.4.2016

Heikki Kurttila. Isäntämaasopimus. Pirtin klubi 5.4.2016 Heikki Kurttila Isäntämaasopimus hyppy kohti NATOa Pirtin klubi 5.4.2016 Historiaa: Paasikiven Kekkosen linja Paasikivi: Olipa Venäjä miten vahva tai miten heikko hyvänsä, aina se on tarpeeksi vahva Suomelle.

Lisätiedot

Lapin yliopisto Yhteiskuntatieteiden tiedekunta MATKAILUTUTKIMUKSEN VALINTAKOE 9.6.2011. Valintakoekirja:

Lapin yliopisto Yhteiskuntatieteiden tiedekunta MATKAILUTUTKIMUKSEN VALINTAKOE 9.6.2011. Valintakoekirja: Lapin yliopisto MATKAILUTUTKIMUKSEN VALINTAKOE 9.6.2011 Valintakoekirja: Kostiainen, Ahtola, Koivunen, Korpela & Syrjämaa: Matkailijan ihmeellinen maailma. Matkailun historia vanhalta ajalta omaan aikaamme.

Lisätiedot

Luennot 1-2: Jugoslavia(t) ja sen hajoaminen

Luennot 1-2: Jugoslavia(t) ja sen hajoaminen Jugoslavian seuraajavaltioiden historiaa 12.1.- 25.2.2009 Luennot 1-2: Jugoslavia(t) ja sen hajoaminen Pilvi Torsti Tutkijatohtori, Helsingin yliopisto Matsätalo U40, sali2, ma ja ke 830/10-12 www.pilvitorsti.fi

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI. Periaatteita LÄHDE: OTAVAN OPEPALVELU

EUROOPAN UNIONI. Periaatteita LÄHDE: OTAVAN OPEPALVELU EUROOPAN UNIONI Periaatteita LÄHDE: OTAVAN OPEPALVELU INTEGRAATIO = Euroopan yhdentyminen ja EU-maiden tiivistyvä yhteistyö o o o taloudellista poliittista sotilaallista YHDENTYMISEN TAUSTALLA TOISEN MAAILMANSODAN

Lisätiedot

Eurooppalaisten kauppakamareiden Women On Board hanke tähtää naisten osuuden lisäämiseen kauppakamareiden hallituksissa.

Eurooppalaisten kauppakamareiden Women On Board hanke tähtää naisten osuuden lisäämiseen kauppakamareiden hallituksissa. LISÄÄ NAISIA KAUPPAKAMAREIDEN LUOTTAMUSTEHTÄVIIN 12.11.7 Eurooppalaisten kauppakamareiden Women On Board hanke tähtää naisten osuuden lisäämiseen kauppakamareiden hallituksissa. Tutkimuksen avulla selvitetään

Lisätiedot

Kevät 2004 - Mitä vaikutusmahdollisuuksia Suomella on Euroopan unionin päätöksentekojärjestelmässä?

Kevät 2004 - Mitä vaikutusmahdollisuuksia Suomella on Euroopan unionin päätöksentekojärjestelmässä? Ylioppilaskoetehtäviä YH4-kurssi Eurooppalaisuus ja Euroopan unioni Alla on vanhoja Eurooppalaisuus ja Euroopan unioni -kurssiin liittyviä reaalikoekysymyksiä. Kevät 2004 - Mitä vaikutusmahdollisuuksia

Lisätiedot

Työharjoittelu Slovenian pääkaupungissa Ljubljanassa

Työharjoittelu Slovenian pääkaupungissa Ljubljanassa Työharjoittelu Slovenian pääkaupungissa Ljubljanassa Minä rupesin hakemaan toppipaikkaa muutama kuukautta ennen kun tulin Sloveniaan. Minulla on kavereita, jotka työskentelee mediassa ja niiden kautta

Lisätiedot

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Elina Arola MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Tutkimuskohteena Mikkelin museot Opinnäytetyö Kulttuuripalvelujen koulutusohjelma Marraskuu 2005 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 25.11.2005 Tekijä(t) Elina

Lisätiedot

MAAILMANPOLITIIKKA Rauhan- ja konfliktintutkimus SOTA OIKEUTETTU SOTA. Liisa Laakso. sodan määritelmä. politiikan väline?

MAAILMANPOLITIIKKA Rauhan- ja konfliktintutkimus SOTA OIKEUTETTU SOTA. Liisa Laakso. sodan määritelmä. politiikan väline? MAAILMANPOLITIIKKA Rauhan- ja konfliktintutkimus Liisa Laakso SOTA sodan määritelmä o sodanjulistus o osapuolet (vähintään yksi valtio?) o aseellinen o taistelut, kuolleet (>1000?) politiikan väline? o

Lisätiedot

Räkna biljetten, laskekaa lippu

Räkna biljetten, laskekaa lippu Räkna biljetten, laskekaa lippu - Lippujen ja liputuksen kulttuurihistoriaa Liput ovat vaakunoiden ohella merkittävimpiä valtioiden ja muiden yhteisöjen visuaalisia tunnuksia. Tutustumme lippujen ja liputuksen

Lisätiedot

Education at a Glance 2013: Sukupuolten väliset erot tasoittumassa

Education at a Glance 2013: Sukupuolten väliset erot tasoittumassa Education at a Glance 2013: Sukupuolten väliset erot tasoittumassa Education at a Glance: OECD Indicators (EaG) on OECD:n koulutukseen keskittyvän työn lippulaivajulkaisu, joka kertoo vuosittain koulutuksen

Lisätiedot

ZA5558. Flash Eurobarometer 320 (European Contract Law in Business-to-Business Transactions) Country Questionnaire Finland

ZA5558. Flash Eurobarometer 320 (European Contract Law in Business-to-Business Transactions) Country Questionnaire Finland ZA5558 Flash Eurobarometer 320 (European Contract Law in Business-to-Business Transactions) Country Questionnaire Finland Fl320 FLASH EUROBAROMETER Business attitudes towards cross border business to business

Lisätiedot

Kristinusko (AR) Kristinuskon historia. Kristinuskon syntymä

Kristinusko (AR) Kristinuskon historia. Kristinuskon syntymä Kristinusko (AR) Kristinuskon historia Kristinuskon syntymä Juutalaisuudessa oli kauan jo odotettu, että maan päälle syntyy Messias, joka pelastaa maailman. Neitsyt Maria synnytti pojan Jeesus Nasaretilaisen,

Lisätiedot

9. toukokuuta. urooppaw paiva. Euroopan unioni

9. toukokuuta. urooppaw paiva. Euroopan unioni 9. toukokuuta urooppaw paiva m Euroopan unioni 9. toukokuuta Euroopan unioni H arvat Euroopan kansalaiset tietävät, että 9.5.1950 lausuttiin Euroopan yhteisön syntysanat, samaan aikaan kun kolmannen maailmansodan

Lisätiedot

15/07/2009 I. ILMASTONMUUTOKSEN KOKEMINEN. A. Käsitys maailmanlaajuisten ongelmien vakavuudesta

15/07/2009 I. ILMASTONMUUTOKSEN KOKEMINEN. A. Käsitys maailmanlaajuisten ongelmien vakavuudesta Directorate- General for Communication PUBLIC-OPINION MONITORING UNIT 15/07/2009 Ilmastonmuutos 2009 Standardi Eurobarometri ( EP/Komissio): tammikuu-helmikuu 2009 Ensimmäiset tulokset: tärkeimmät kansalliset

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 8.10.2013 COM(2013) 688 final 2013/0329 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin sekä Australian liittovaltion, Brasilian liittotasavallan, Kanadan, Kiinan kansantasavallan

Lisätiedot

30.6.2015 FI Euroopan unionin virallinen lehti C 214/5

30.6.2015 FI Euroopan unionin virallinen lehti C 214/5 30.6. FI Euroopan unionin virallinen lehti C 214/5 Komission ilmoitus etuuskohteluun oikeuttavia Paneurooppa Välimeri-alkuperäsääntöjä koskevan alueellisen yleissopimuksen soveltamisen alkamispäivästä

Lisätiedot

Veli-Matti Taskila asiantuntija Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto SAMOK ry. etunimi.sukunimi@samok.fi

Veli-Matti Taskila asiantuntija Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto SAMOK ry. etunimi.sukunimi@samok.fi 1 Veli-Matti Taskila asiantuntija Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto SAMOK ry. etunimi.sukunimi@samok.fi AMMATTIKORKEAKOULUOPINTOJEN HARJOITTELU OPISKELIJAN SILMIN "Harjoittelun tavoitteena

Lisätiedot

Suomen historia. Esihistoria ( 1300) Ruotsin vallan aika (1300 1809) Venäjän vallan aika (1809 1917) Itsenäinen Suomi (1917 )

Suomen historia. Esihistoria ( 1300) Ruotsin vallan aika (1300 1809) Venäjän vallan aika (1809 1917) Itsenäinen Suomi (1917 ) 2009-2013 Suomen historia Esihistoria ( 1300) Ruotsin vallan aika (1300 1809) Venäjän vallan aika (1809 1917) Itsenäinen Suomi (1917 ) Sotien jälkeinen aika (1945 ) Nykyaika Esihistoria ( 1300) Suomi

Lisätiedot

Heini Honkalatva & Elina Torro SRE9. Lokakuu Opinnäytetyö Kuntoutusohjaus ja suunnittelu Sosiaali, terveys ja liikunta ala

Heini Honkalatva & Elina Torro SRE9. Lokakuu Opinnäytetyö Kuntoutusohjaus ja suunnittelu Sosiaali, terveys ja liikunta ala Kaikkienpitäälähteäsieltäkolostaantoisten joukkoonkuuntelemaan... OmaishoitajienkuntoutuskurssilleosallistuneidenkokemuksiaOmakunto kurssista HeiniHonkalatva&ElinaTorro SRE9 Lokakuu2011 Opinnäytetyö Kuntoutusohjausja

Lisätiedot

Romanikielen ja kulttuurin opinnot Helsingin yliopistossa. Henry Hedman Yliopisto-opettaja Helsingin yliopisto

Romanikielen ja kulttuurin opinnot Helsingin yliopistossa. Henry Hedman Yliopisto-opettaja Helsingin yliopisto Romanikielen ja kulttuurin opinnot Helsingin yliopistossa Henry Hedman Yliopisto-opettaja Helsingin yliopisto Romanikieli Euroopassa Kaikkein varovaisimpien arvioiden mukaan romanikielen puhujia on Euroopassa

Lisätiedot

6. Ortodoksinen kirkko

6. Ortodoksinen kirkko 6. Ortodoksinen kirkko Ortodoksinen kirkko syntyi kristinuskon jakautuessa vuonna 1054. Johtaja on patriarkka. Siihen kuuluu noin 270 miljoonaa kannattajaa. Suurin osa maailman ortodoksisista paikalliskirkoista

Lisätiedot

RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET

RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET 1 RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET Asiakastyytyväisyyden keskeiset osatekijät ovat palvelun laatua koskevat odotukset, mielikuvat organisaatiosta ja henkilökohtaiset palvelukokemukset.

Lisätiedot

EI MIKÄÄN NÄISTÄ. KUVITETTU MINI-MENTAL STATE EXAMINATION Ohjeet viimeisellä sivulla. 1. Mikä vuosi nyt on? 2. Mikä vuodenaika nyt on?

EI MIKÄÄN NÄISTÄ. KUVITETTU MINI-MENTAL STATE EXAMINATION Ohjeet viimeisellä sivulla. 1. Mikä vuosi nyt on? 2. Mikä vuodenaika nyt on? POTILAS: SYNTYMÄAIKA: TUTKIJA: PÄIVÄMÄÄRÄ: 1. Mikä vuosi nyt on? 2000 2017 2020 1917 EI MIKÄÄN NÄISTÄ 2. Mikä vuodenaika nyt on? KEVÄT KESÄ SYKSY TALVI 3. Monesko päivä tänään on? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Lisätiedot

Uudistetun Janettiedonhakupalvelun

Uudistetun Janettiedonhakupalvelun Uudistetun Janettiedonhakupalvelun kehittäminen Jyväskylän ammattikorkeakoulun kirjasto 17.3.15 Anne Pajunen YMP13S1 Uudistettu Janet-tiedonhakupalvelu Uudistettu Janet-tiedonhakupalvelu tarjoaa hakumahdollisuuden

Lisätiedot

Lapin yliopisto Yhteiskuntatieteiden tiedekunta MATKAILUTUTKIMUKSEN VALINTAKOE Valintakoekirja:

Lapin yliopisto Yhteiskuntatieteiden tiedekunta MATKAILUTUTKIMUKSEN VALINTAKOE Valintakoekirja: Lapin yliopisto MATKAILUTUTKIMUKSEN VALINTAKOE 10.6.2010 Valintakoekirja: Kostiainen, Ahtola, Koivunen, Korpela & Syrjämaa: Matkailijan ihmeellinen maailma. Matkailun historia vanhalta ajalta omaan aikaamme.

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden tiedekunta POLITIIKKATIETEET VALINTAKOE 11.6.2008 Kansainväliset suhteet ja valtio-oppi.

LAPIN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden tiedekunta POLITIIKKATIETEET VALINTAKOE 11.6.2008 Kansainväliset suhteet ja valtio-oppi. LAPIN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden tiedekunta POLITIIKKATIETEET VALINTAKOE 11.6.2008 Kansainväliset suhteet ja valtio-oppi Vastaajan nimi: Valintakokeesta saatu pistemäärä: / 40 pistettä Vastaa selvällä

Lisätiedot

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Sukupuoli ja ikä Haastattelin Kirjasto 10:ssä 14 henkilöä, joista seitsemän oli naisia (iät 24, 25, 36, 36, 50,

Lisätiedot

Oikeusjärjestelmän saavutettavuus kehitysvammaisilla henkilöillä

Oikeusjärjestelmän saavutettavuus kehitysvammaisilla henkilöillä Oikeusjärjestelmän saavutettavuus kehitysvammaisilla henkilöillä Tämä kirjanen sisältää tietoa projektista, jossa tarkasteltiin viiden eri maan lakeja ja politiikkatoimia. Nämä viisi maata olivat Bulgaria,

Lisätiedot

EUROOPPA - OIKEUS JA SISÄMARKKINAT. Juha Raitio

EUROOPPA - OIKEUS JA SISÄMARKKINAT. Juha Raitio EUROOPPA - OIKEUS JA SISÄMARKKINAT Juha Raitio TALENTUM Helsinki 2010 Joelille 2., uudistettu painos Copyright 2010 Juha Raitio ja Talentum Media Oy Kustantaja: Talentum Media Oy Kannen suunnittelu: Mika

Lisätiedot

ZA6284. Flash Eurobarometer 413 (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Finland (Finnish)

ZA6284. Flash Eurobarometer 413 (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Finland (Finnish) ZA8 Flash Eurobarometer (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Finland (Finnish) FL - Companies engaged in online activities FIF A Myykö yrityksenne verkon kautta ja/tai käyttääkö

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0061 (NLE) 8112/16 JUSTCIV 69 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS luvan antamisesta tiiviimpään

Lisätiedot

Käsitteistä. Reliabiliteetti, validiteetti ja yleistäminen. Reliabiliteetti. Reliabiliteetti ja validiteetti

Käsitteistä. Reliabiliteetti, validiteetti ja yleistäminen. Reliabiliteetti. Reliabiliteetti ja validiteetti Käsitteistä Reliabiliteetti, validiteetti ja yleistäminen KE 62 Ilpo Koskinen 28.11.05 empiirisessä tutkimuksessa puhutaan peruskurssien jälkeen harvoin "todesta" ja "väärästä" tiedosta (tai näiden modernimmista

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.2.2016 COM(2016) 69 final 2016/0041 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Turkmenistanin väliseen kumppanuus- ja yhteistyösopimukseen

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ SEMINAARIA VARTEN TEHDYSTÄ MIELIPIDETUTKIMUKSESTA

TIIVISTELMÄ SEMINAARIA VARTEN TEHDYSTÄ MIELIPIDETUTKIMUKSESTA Toimintakyky turvallisuuden johtamisessa -arvoseminaari Poliisiammattikorkeakoulu 10.10.014 Seminaarin järjestäjät: Poliisiammattikorkeakoulu, Maanpuolustuskorkeakoulun johtamisen ja sotilaspedagogiikan

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyyskysely 2014 Pirkan opisto 10.12.2014. Anne Latomäki Minna Joutsen Jari Holttinen

Asiakastyytyväisyyskysely 2014 Pirkan opisto 10.12.2014. Anne Latomäki Minna Joutsen Jari Holttinen Asiakastyytyväisyyskysely 2014 Pirkan opisto 10.12.2014 Anne Latomäki Minna Joutsen Jari Holttinen TUTKIMUKSEN SUORITTAMINEN Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää Pirkan opiston opiskelijoiden tyytyväisyyttä

Lisätiedot

Naisten osuus teknillistieteellisen alan ylemmässä koulutuksessa kasvanut vuosina 1995 2005

Naisten osuus teknillistieteellisen alan ylemmässä koulutuksessa kasvanut vuosina 1995 2005 Naisten osuus teknillistieteellisen alan ylemmässä koulutuksessa kasvanut vuosina 1995 25 Erika Sassi ja Piia Simpanen Tinataan-verkostohanke 26 Suomessa naisten osuus tekniikan alalla on ollut kasvussa

Lisätiedot

RAPORTTI ISMMN KONFERENSSISTA 2014 ERI KANSAKUNNAT, YKSI KAIPAUS HENKEÄSALPAAVA AVAJAISSEREMONIA

RAPORTTI ISMMN KONFERENSSISTA 2014 ERI KANSAKUNNAT, YKSI KAIPAUS HENKEÄSALPAAVA AVAJAISSEREMONIA 2 RAPORTTI ISMMN KONFERENSSISTA 2014 ISMMN Johtajuuskonferenssi 2014 jumalan miehen, pastori Chrisin, kanssa oli historiallinen ja elämää muuttava. Se oli erityisen muutoksen ja Pyhän Hengen välittämisen

Lisätiedot

Euroopan parlamentin Eurobarometri-tutkimus (EB79.5) VUOSI ENNEN VUODEN 2014 EUROVAALEJA Toimielimiä koskeva osa TIIVISTELMÄ

Euroopan parlamentin Eurobarometri-tutkimus (EB79.5) VUOSI ENNEN VUODEN 2014 EUROVAALEJA Toimielimiä koskeva osa TIIVISTELMÄ Viestinnän pääosasto Yleisen mielipiteen seurantayksikkö Bryssel, 21. elokuuta 2013 Euroopan parlamentin Eurobarometri-tutkimus (EB79.5) VUOSI ENNEN VUODEN 2014 EUROVAALEJA Toimielimiä koskeva osa TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Mitä pakolaisuus on? Annu Lehtinen Toiminnanjohtaja Suomen Pakolaisapu

Mitä pakolaisuus on? Annu Lehtinen Toiminnanjohtaja Suomen Pakolaisapu Mitä pakolaisuus on? Annu Lehtinen Toiminnanjohtaja Suomen Pakolaisapu 1 Suomen Pakolaisapu Työtä uutta alkua varten Suomen Pakolaisapu tukee pakolaisia ja maahanmuuttajia toimimaan aktiivisesti yhteiskunnassa

Lisätiedot

Suomen suurlähetystö Astana

Suomen suurlähetystö Astana LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppakorkeakoulu Talousjohtaminen Suomen suurlähetystö Astana Harjoitteluraportti Elina Hämäläinen 0372524 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 1 2. Lähtövalmistelut...

Lisätiedot

Opettajan tilastotietolähteet. Reija Helenius

Opettajan tilastotietolähteet. Reija Helenius Opettajan tilastotietolähteet Tilastojen luku- ja käyttötaito: mitä ja miksi? 2 Statistical literacy is the ability to read and interpret summary statistics in the everyday media: in graphs, tables, statements,

Lisätiedot

Poliittinen riski Suomessa. Kyselytutkimuksen keskeisimmät löydökset

Poliittinen riski Suomessa. Kyselytutkimuksen keskeisimmät löydökset Poliittinen riski Suomessa Kyselytutkimuksen keskeisimmät löydökset 16.10.2014 Taustaa tutkimuksesta Aula Research Oy toteutti syys-lokakuussa kyselytutkimuksen poliittisesta riskistä Suomessa Tutkimus

Lisätiedot

ILMASTONMUUTOS. Erikoiseurobarometri (EB 69) kevät 2008 Euroopan parlamentin / Euroopan komission kyselytutkimus Tiivistelmä

ILMASTONMUUTOS. Erikoiseurobarometri (EB 69) kevät 2008 Euroopan parlamentin / Euroopan komission kyselytutkimus Tiivistelmä Viestinnän pääosasto KANSALAISMIELIPITEEN SEURANNAN YKSIKKÖ Bryssel, 15/10/2008 ILMASTONMUUTOS Erikoiseurobarometri (EB 69) kevät 2008 Euroopan parlamentin / Euroopan komission kyselytutkimus Tiivistelmä

Lisätiedot

Hiili- ja teräsyhteisöstä Euroopan unioniksi. Euroopan unionin historia, perustamissopimukset ja poliittinen muoto

Hiili- ja teräsyhteisöstä Euroopan unioniksi. Euroopan unionin historia, perustamissopimukset ja poliittinen muoto Hiili- ja teräsyhteisöstä Euroopan unioniksi Euroopan unionin historia, perustamissopimukset ja poliittinen muoto 1 Historia 2 Nykyiseen Euroopan unioniin johtanut kehitys alkoi toisen maailmansodan raunioilta

Lisätiedot

Terveyspalvelujen tulevaisuus

Terveyspalvelujen tulevaisuus Terveyspalvelujen tulevaisuus Kansalaisten parissa toteutetun tutkimuksen tulokset Lasipalatsi 10.12.2014 Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti kyselytutkimuksen kansalaisten parissa koskien terveyspalvelujen

Lisätiedot

OPISKELUKYSELY KEVÄT 2010 Savonia-ammattikorkeakoulu Amk- tutkinto-opiskelijat Ylemmän amk-tutkinnon opiskelijat. Raportti 1.6.

OPISKELUKYSELY KEVÄT 2010 Savonia-ammattikorkeakoulu Amk- tutkinto-opiskelijat Ylemmän amk-tutkinnon opiskelijat. Raportti 1.6. OPISKELUKYSELY KEVÄT 2010 Savonia-ammattikorkeakoulu Amk- tutkinto-opiskelijat Ylemmän amk-tutkinnon opiskelijat Raportti 1.6.2010 Mittarityöryhmä Jorma Honkanen Heikki Likitalo Tuula Peura TeWa LiKu TeKu

Lisätiedot

VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS. Kyselyn tulokset

VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS. Kyselyn tulokset VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS Kyselyn tulokset Tampereen ammattikorkeakoulu Raportti Lokakuu 215 Sosionomikoulutus 2 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 AINEISTONHANKINTA... 4 3 TULOKSET... 5 3.1 Tulokset graafisesti...

Lisätiedot

Oppimispolku. Kesto: 2x75 min tai 3 x 75 min. Tavoitteet. Toteutus

Oppimispolku. Kesto: 2x75 min tai 3 x 75 min. Tavoitteet. Toteutus Kesto: 2x75 min tai 3 x 75 min Tavoitteet Tietotavoitteet - hahmottaa Suomen väestörakenteen isot muutokset ennen ja tulevaisuudessa - ymmärtää väestön ikääntymisestä aiheutuvat seuraukset - ymmärtää maan

Lisätiedot

Tyhjän tilan hallintaa

Tyhjän tilan hallintaa Teoksesta Vieraana pohjoisen valossa. 2009. Rovaniemi: Lapin yliopisto. Toimitus: Olli Tiuraniemi ja Marjo Laukkanen Kuvatoimitus: Pirjo Puurunen Graafinen suunnittelu: Annika Hanhivaara Tyhjän tilan hallintaa

Lisätiedot

Osallisuuskysely 2015 Alle 25-vuotiaat vastaajat. Elina Antikainen (Esitetty: Nuorten ohjaus- ja palveluverkosto )

Osallisuuskysely 2015 Alle 25-vuotiaat vastaajat. Elina Antikainen (Esitetty: Nuorten ohjaus- ja palveluverkosto ) Osallisuuskysely 2015 Alle 25-vuotiaat vastaajat Elina Antikainen (Esitetty: Nuorten ohjaus- ja palveluverkosto 27.10.2015) 1. Ikäsi Yhteensä 31 vastaajaa, koko kyselyssä 332 2. Sukupuoli 3. Asuinalue

Lisätiedot

Onko velkakriisi todellakin loppunut? Meelis Atonen. konsernin kultapuolen johtaja

Onko velkakriisi todellakin loppunut? Meelis Atonen. konsernin kultapuolen johtaja Himmeneekö kullan kiilto? Onko velkakriisi todellakin loppunut? Meelis Atonen TAVEX OY konsernin kultapuolen johtaja Mikä on nykyinen maailmantalouden terveys? Lopulta taivaalta sataa euroja EKP on luvannut

Lisätiedot

klo 14:15 salissa FYS2

klo 14:15 salissa FYS2 Kandi info 2016: Orientaatio LuK työn ja tutkielman tekemiseen keväällä 2017 28.11.2016 klo 14:15 salissa FYS2 28.11.2016 Jussi Maunuksela 1 Infon tarkoituksena on perehdyttää LuK tutkielman suorittamiseen

Lisätiedot

TOINEN MAAILMANSOTA 1939-45

TOINEN MAAILMANSOTA 1939-45 TOINEN MAAILMANSOTA 1939-45 Kertausta 1.Kirjoita viivoille, mitä kyseisenä maailmansodan vuotena tapahtui (pyri keräämään viivoille vain tärkeimmät asiat 1939 Saksa ja NL hyökkäämättömyyssopimus Saksa

Lisätiedot

ZA5559. Flash Eurobarometer 321 (European Contract Law in Consumer Transactions) Country Questionnaire Finland

ZA5559. Flash Eurobarometer 321 (European Contract Law in Consumer Transactions) Country Questionnaire Finland ZA5559 Flash Eurobarometer 321 (European Contract Law in Consumer Transactions) Country Questionnaire Finland Fl321 FLASH EUROBAROMETER Business attitudes towards cross border business to consumer transactions

Lisätiedot

Matkatyö vie miestä. Miehet matkustavat, vaimot tukevat

Matkatyö vie miestä. Miehet matkustavat, vaimot tukevat Matkatyö vie miestä 5.4.2001 07:05 Tietotekniikka on helpottanut kokousten valmistelua, mutta tapaaminen on silti arvossaan. Yhä useampi suomalainen tekee töitä lentokoneessa tai hotellihuoneessa. Matkatyötä

Lisätiedot

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita!

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Vuoden 2013 aikana 359 Turun yliopiston opiskelijaa suoritti yliopiston rahallisesti tukeman harjoittelun. Sekä harjoittelun suorittaneilta opiskelijoilta

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.2.2016 COM(2016) 70 final ANNEX 1 LIITE asiakirjaan Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Turkmenistanin väliseen kumppanuus- ja

Lisätiedot

VIHREÄ IDEOLOGIA SOLIDARITEETTIA KÄYTÄNNÖSSÄ Lyhyt tiivistelmä Ympäristöpuolue Vihreiden puolueohjelmasta

VIHREÄ IDEOLOGIA SOLIDARITEETTIA KÄYTÄNNÖSSÄ Lyhyt tiivistelmä Ympäristöpuolue Vihreiden puolueohjelmasta VIHREÄ IDEOLOGIA SOLIDARITEETTIA KÄYTÄNNÖSSÄ Lyhyt tiivistelmä Ympäristöpuolue Vihreiden puolueohjelmasta Tämä teksti on lyhyt tiivistelmä Ympäristöpuolue Vihreiden puolueohjelmasta. Kun puolueohjelma

Lisätiedot

Pelot vaikuttavat myös aikuisen elämään. Ne voivat olla tiettyjen käyttäytymismalliemme taustalla eikä aina mitenkään tiedostettuja asioita.

Pelot vaikuttavat myös aikuisen elämään. Ne voivat olla tiettyjen käyttäytymismalliemme taustalla eikä aina mitenkään tiedostettuja asioita. Järvenpää 1.2.2009 Saarna Joh 6: 16-21 Älä pelkää, älkää pelätkö! Joku on laskenut että Raamatussa on nämä lauseet 365 kertaa. Jokaiselle päivälle riittää siis oma älä pelkää -lause. Äsken kuullussa evankeliumitekstissä

Lisätiedot

Leena Nissilä Asiantuntijayksikön päällikkö, opetusneuvos. Opetushallitus Hakaniemenkatu Helsinki

Leena Nissilä Asiantuntijayksikön päällikkö, opetusneuvos. Opetushallitus Hakaniemenkatu Helsinki Maahanmuuttajaoppilaan kohtaaminen Leena Nissilä Asiantuntijayksikön päällikkö, opetusneuvos Opetushallitus Hakaniemenkatu 2 00530 Helsinki 09-7747 7705 leena.nissila@oph.fi Osaamisen ja sivistyksen asialla

Lisätiedot

TURVAPAIKANHAKIJAT:

TURVAPAIKANHAKIJAT: TURVAPAIKANHAKIJAT: ARKIPÄIVÄISET HALLINNON JA HALLINNAN KÄYTÄNNÖT JUSSI S. JAUHIAINEN URMI & TURUN YLIOPISTO jusaja@utu.fi Aineisto on peräisin YK:n (UNHCR), EU:n (Eurostat) ja Migrin tilastotietokannoista.

Lisätiedot

Matkailutoimijoiden toiveita museoille Raija Sierman

Matkailutoimijoiden toiveita museoille Raija Sierman Matkailutoimijoiden toiveita museoille 1 Matkailun toimiala Matkailuelinkeinoa on vaikea määritellä tarkasti, sillä useat alat ovat siihen yhteydessä. Matkailu kytkeytyy eri elinkeinoihin ja yhteiskuntaan.

Lisätiedot

Muuttoliikkeiden ja liikkuvuuden dynamiikkaa historiasta nykypäivään ja tulevaisuuteen Suomessa. Elli Heikkilä

Muuttoliikkeiden ja liikkuvuuden dynamiikkaa historiasta nykypäivään ja tulevaisuuteen Suomessa. Elli Heikkilä Muuttoliikkeiden ja liikkuvuuden dynamiikkaa historiasta nykypäivään ja tulevaisuuteen Suomessa Elli Heikkilä Amerikansuomalaisten ensimmäisen ja toisen sukupolven alueellinen sijoittuminen USA:ssa

Lisätiedot

Valtaosa 67% viljelijöistä on jatkamassa ennallaan. Toiminnan laajentamista suunnittelee 16% viljelijöistä.

Valtaosa 67% viljelijöistä on jatkamassa ennallaan. Toiminnan laajentamista suunnittelee 16% viljelijöistä. MTK TERVO-VESANTO JÄSENKYSELY 2009 Yleistä kyselyn toteutuksesta MTK Tervo-Vesanto ry:n jäsenkysely toteutettiin 12.4.-5.5.2009 välisenä aikana. Kysely oli internet-kysely. Kyselystä tiedotettiin jäseniä

Lisätiedot

Tanja Saarenpää Pro gradu-tutkielma Lapin yliopisto, sosiaalityön laitos Syksy 2012

Tanja Saarenpää Pro gradu-tutkielma Lapin yliopisto, sosiaalityön laitos Syksy 2012 Se on vähän niin kuin pallo, johon jokaisella on oma kosketuspinta, vaikka se on se sama pallo Sosiaalityön, varhaiskasvatuksen ja perheen kokemuksia päiväkodissa tapahtuvasta moniammatillisesta yhteistyöstä

Lisätiedot

Eurokriisin vaikutukset esimerkkinä taloudellisesta katastrofista

Eurokriisin vaikutukset esimerkkinä taloudellisesta katastrofista Eurokriisin vaikutukset esimerkkinä taloudellisesta katastrofista Author : albert John Maynard Keynes luonnehti eräässä kirjoituksessaan 1930-luvun lamaa nykyajan suurimmaksi sellaiseksi katastrofiksi,

Lisätiedot

Miehet haluavat seksiä useammin kuin naiset

Miehet haluavat seksiä useammin kuin naiset Miehet haluavat seksiä useammin kuin naiset Julkisessa keskustelussa nostetaan ajoittain esille väitteitä siitä, haluavatko miehet vai naiset seksiä useammin ja joutuvatko jotkut elämään seksuaalisessa

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/ KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2521 Nuorisobarometri 1995 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti

Lisätiedot

Kysymys.1 Montako itsenäistä valtioita maailmassa on? (YK:n jäsenvaltioiden määrä vuonna 2015)

Kysymys.1 Montako itsenäistä valtioita maailmassa on? (YK:n jäsenvaltioiden määrä vuonna 2015) Rajat ovat vallan merkkejä TIEDÄ 1. Mitkä ovat itsenäisen valtion tunnusmerkit? 2. Miten Westfalian rauha muutti rajan käsitystä? 3. Mitä valtioiden täysivaltaisuus tarkoittaa? 4. Miten valtiot voidaan

Lisätiedot

Opiskelu, työ ja toimeentulo ENA6 ENA3 Opiskelu ja työ. Kulttuuri-ilmiöitä ENA3 ENA5 Kulttuuri

Opiskelu, työ ja toimeentulo ENA6 ENA3 Opiskelu ja työ. Kulttuuri-ilmiöitä ENA3 ENA5 Kulttuuri ÄIDINKIELI VANHA LO LO 2016 AKOLLINEN KOODI KOODI KURINIMI VANHA / Tekstit ja vuorovaikutus ÄI1 ÄI1 Kieli tekstit ja vuorovaikutus Kieli, kulttuuri ja identiteetti ÄI2 ÄI6 oveltavin osin; kieli kulttuuri

Lisätiedot

Tutkimuksen tausta. Uuden työn valmiudet ja reitit työelämään -tutkimus, 2016

Tutkimuksen tausta. Uuden työn valmiudet ja reitit työelämään -tutkimus, 2016 Uuden työn valmiudet ja reitit työelämään Kyselytutkimuksen tuloksia 2016 Tutkimuksen tausta Sitra tutki, miten suomalaiset ovat saaneet viimeisen työpaikkansa, ovatko he aikeissa hakea uutta työtä, miten

Lisätiedot

Aseta kaupunginosanne identiteetin kannalta annetut vaihtoehdot tärkeysjärjestykseen 26 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 %

Aseta kaupunginosanne identiteetin kannalta annetut vaihtoehdot tärkeysjärjestykseen 26 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % Kaupunginosakyselyn vastaukset: Kyselyjä lähetettiin 74 kpl ja vastauksia saatiin 44 kpl. Kyselyn vastausprosentiksi muodostui 59%. Kyselyt lähetettiin Tampereen asukas- ja omakotiyhdistysten puheenjohtajille.

Lisätiedot

JUJUPRIX 2015. Kalle Tuominen & Timo Mäkeläinen Markkinointiviestinnän suunnittelutoimisto Mainio Oy. kalle@mainiota.fi timo.makelainen@mainiota.

JUJUPRIX 2015. Kalle Tuominen & Timo Mäkeläinen Markkinointiviestinnän suunnittelutoimisto Mainio Oy. kalle@mainiota.fi timo.makelainen@mainiota. JUJUPRIX 2015 Kalle Tuominen & Timo Mäkeläinen Markkinointiviestinnän suunnittelutoimisto Mainio Oy kalle@mainiota.fi timo.makelainen@mainiota.fi Tampere matkailukohteena. Tampere on Pohjoismaiden suurin

Lisätiedot

Velkakriisi ei ole ohi. Miten suojautua kriisin edessä?

Velkakriisi ei ole ohi. Miten suojautua kriisin edessä? Velkakriisi ei ole ohi. Miten suojautua kriisin edessä? Meelis Atonen TAVEX OY konsernin kultapuolen johtaja . Ranskan edellinen presidentti Nicolas Sarkozy on julistanut eurokriisin voitetuksi jo 2012

Lisätiedot

FSD2536 Lähiliikuntapaikkojen arviointi 2005: vanhemmat

FSD2536 Lähiliikuntapaikkojen arviointi 2005: vanhemmat KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2536 Lähiliikuntapaikkojen arviointi 2005: vanhemmat Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata

Lisätiedot

ZA4979. Flash Eurobarometer 216 (Public attitudes and perceptions in the euro area) Country Specific Questionnaire Finland

ZA4979. Flash Eurobarometer 216 (Public attitudes and perceptions in the euro area) Country Specific Questionnaire Finland ZA4979 Flash Eurobarometer 216 (Public attitudes and perceptions in the euro area) Country Specific Questionnaire Finland Revised questionnaire for euro survey in euro area Q1. Yleisesti ottaen, onko Suomen

Lisätiedot

Euroopan unionin historia, perustamissopimukset ja poliittinen muoto

Euroopan unionin historia, perustamissopimukset ja poliittinen muoto Euroopan unionin historia, perustamissopimukset ja poliittinen muoto 1 Euroopan unionin historia 2 Euroopan unionin historia Nykyiseen Euroopan unioniin johtanut kehitys alkoi toisen maailmansodan raunioilta

Lisätiedot

Työhyvinvoinnin vuosikymmenet

Työhyvinvoinnin vuosikymmenet kuntoutuksen ja työhyvinvoinnin erikoislehti Työhyvinvoinnin vuosikymmenet Työyhteisö keskeisessä roolissa: SAIRAUSPOISSAOLOT PUOLITTUIVAT VERVE 1965-2015 Palvelujärjestelmän MONIMUTKAISUUS HÄMMENTÄÄ TYÖKYKYJOHTAMINEN

Lisätiedot

Maahanmuutto Suomeen ja kotoutuminen suomalaiseen yhteiskuntaan

Maahanmuutto Suomeen ja kotoutuminen suomalaiseen yhteiskuntaan Maahanmuutto Suomeen ja kotoutuminen suomalaiseen yhteiskuntaan Kainuun polku Esikotoutus, kotouttaminen ja kotoutuminen -seminaari 1.12.2016 Pasi Saukkonen Muuttoliike Eurooppaan ja Euroopassa Eurooppa

Lisätiedot

Teoreettisen viitekehyksen rakentaminen

Teoreettisen viitekehyksen rakentaminen Teoreettisen viitekehyksen rakentaminen Eeva Willberg Pro seminaari ja kandidaatin opinnäytetyö 26.1.09 Tutkimuksen teoreettinen viitekehys Tarkoittaa tutkimusilmiöön keskeisesti liittyvän tutkimuksen

Lisätiedot

EUROBAROMETER 74 Kansalaismielipide Euroopan unionissa

EUROBAROMETER 74 Kansalaismielipide Euroopan unionissa EUROBAROMETER Kansalaismielipide Euroopan unionissa Standard Eurobarometer / Autumn 2010 TNS Opinion & Social Syksy 2010 Kansallinen raportti Suomi 2.2.2011 Euroopan komission Suomen-edustusto Näkemykset

Lisätiedot

KIINTEISTÖN KAUPPA JA OMISTAMINEN. Matti Kasso

KIINTEISTÖN KAUPPA JA OMISTAMINEN. Matti Kasso KIINTEISTÖN KAUPPA JA OMISTAMINEN TALENTUM Helsinki 2014 2., uudistettu painos Copyright 2014 Talentum Media Oy ja ISBN 978-952-14-2155-6 ISBN 978-952-14-2156-3 (sähkökirja) Taitto: NotePad Kansi: Lauri

Lisätiedot

Hyvinvointiyhteiskunnan tulevaisuus historian valossa

Hyvinvointiyhteiskunnan tulevaisuus historian valossa Hyvinvointiyhteiskunnan tulevaisuus historian valossa Pauli Kettunen Helsingin yliopisto Politiikan ja talouden tutkimuksen laitos Kestävä hyvinvointi -seminaari Helsingin yliopisto 10.4.2013 Halusimme

Lisätiedot

RIVER projekti. Idea projektin takana

RIVER projekti. Idea projektin takana RIVER projekti Idea projektin takana This project has been funded with support from the European Commission (Reference: 517741-LLP-1-2011-1-AT-GRUNDTVIG-GMP) This publication reflects the views only of

Lisätiedot

Mitä Venäjälle kuuluu?-

Mitä Venäjälle kuuluu?- Mitä Venäjälle kuuluu?- Kypsyneen Putinismin aikakausi 03.06.2013 Journalistiseminaari, Oulu Maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunta MTS Hanna Smith Aleksanteri Instituutti, Helsingin yliopisto Putinismin

Lisätiedot

LUKIOLAISTEN ULKONÄKÖPAINEET. Susanne Ikonen, Hanna Leppänen, Riikka Könönen & Sonja Kivelä

LUKIOLAISTEN ULKONÄKÖPAINEET. Susanne Ikonen, Hanna Leppänen, Riikka Könönen & Sonja Kivelä LUKIOLAISTEN ULKONÄKÖPAINEET Susanne Ikonen, Hanna Leppänen, Riikka Könönen & Sonja Kivelä Psykologia 7 KAMA Tutkimus toteutettiin: 4.10.2016-18.11.2016 Sisällysluettelo 1. Johdanto 1.1 Mitä ovat ulkonäköpaineet?

Lisätiedot

Kotunet. - julkaisuja 1. Kehitysvammaliiton jäsenkysely: toiminnalla jäsenten kannatus. Leena Matikka. Sisältö. Julkaisija

Kotunet. - julkaisuja 1. Kehitysvammaliiton jäsenkysely: toiminnalla jäsenten kannatus. Leena Matikka. Sisältö. Julkaisija Kotunet - julkaisuja 1 Sisältö Kehitysvammaliiton monipuolisella toiminnalla jäsenten kannatus 2 Kyselyn toteutus 2 Vastausten edustavuus 3 Vastanneiden henkilöiden kuvailu 4 Tulokset 4 Leena Matikka Kehitysvammaliiton

Lisätiedot

Suunnitelma 0,7% -varojen käytöstä

Suunnitelma 0,7% -varojen käytöstä Suunnitelma 0,7% -varojen käytöstä Johdanto Turun yliopiston ylioppilaskunnan edustajisto linjasi joulukuussa 2007, että TYY tulee näyttämään mallia YK:n vuosituhattavoitteiden toteuttamisessa. Poliittisessa

Lisätiedot

Lapin yliopisto Kauppatieteiden ja matkailun tiedekunta MATKAILUTUTKIMUKSEN VALINTAKOE Valintakoekirja:

Lapin yliopisto Kauppatieteiden ja matkailun tiedekunta MATKAILUTUTKIMUKSEN VALINTAKOE Valintakoekirja: Lapin yliopisto MATKAILUTUTKIMUKSEN VALINTAKOE 13.6.2007 Valintakoekirja: Kostiainen, Ahtola, Koivunen, Korpela & Syrjämaa: Matkailijan ihmeellinen maailma. Matkailun historia vanhalta ajalta omaan aikaamme.

Lisätiedot

9.2.3. Englanti. 3. luokan keskeiset tavoitteet

9.2.3. Englanti. 3. luokan keskeiset tavoitteet 9.2.3. Englanti Koulussamme aloitetaan A1 kielen (englanti) opiskelu kolmannelta luokalta. Jos oppilas on valinnut omassa koulussaan jonkin toisen kielen, opiskelu tapahtuu oman koulun opetussuunnitelman

Lisätiedot

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla TURUN YLIOPISTO Hoitotieteen laitos RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla Pro gradu -tutkielma, 34 sivua, 10 liitesivua

Lisätiedot

Global Mindedness kysely. Muuttaako vaihto-opiskelu opiskelijan asenteita? Kv päivät Tampere May- 14

Global Mindedness kysely. Muuttaako vaihto-opiskelu opiskelijan asenteita? Kv päivät Tampere May- 14 Global Mindedness kysely Muuttaako vaihto-opiskelu opiskelijan asenteita? Kv päivät Tampere 13.5. May- 14 Mistä olikaan kyse? GM mittaa, kuinka vastaajat suhtautuvat erilaisen kohtaamiseen ja muuttuuko

Lisätiedot

Specsavers. Tutkimusraportti. Syksy Being More 1. Committed to

Specsavers. Tutkimusraportti. Syksy Being More 1. Committed to Specsavers Tutkimusraportti Syksy 2015 Being More 1 Tutkimuksen perustiedot Tutkimus toteutettiin elokuussa 2015 markkinatutkimusyhtiö M3 Research Oy:n internet-paneelissa. Tutkimuksen suunnitteli ja analysoi

Lisätiedot

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO UNIONIN ULKOASIOIDEN JA TURVALLISUUSPOLITIIKAN KORKEA EDUSTAJA Bryssel 3.2.2016 JOIN(2016) 4 final 2016/0025 (NLE) Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden

Lisätiedot

Euroopan parlamentin Eurobarometri-tutkimus (EB79.5)

Euroopan parlamentin Eurobarometri-tutkimus (EB79.5) Viestinnän pääosasto YLEISEN MIELIPITEEN SEURANTAYKSIKKÖ Euroopan parlamentin Eurobarometri-tutkimus (EB79.5) VUOSI ENNEN VUODEN 2014 EUROVAALEJA Toimielimiä koskeva osa SOSIODEMOGRAFINEN LIITE Otos: UE28

Lisätiedot