Palkalla ja palkkiolla tarkoitetaan jäljempänä kohdissa 3 ja 4 tarkemmin määriteltyä kiinteää ja muuttuvaa palkkiota.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Palkalla ja palkkiolla tarkoitetaan jäljempänä kohdissa 3 ja 4 tarkemmin määriteltyä kiinteää ja muuttuvaa palkkiota."

Transkriptio

1 Hallituksen ohjeet johdolle ja muulle henkilöstölle maksettavista palkoista ja palkkioista Hyväksytty Aktia Pankki Oyj:n hallituksessa Päivitysvastuu: HR SISÄLLYSLUETTELO 1. TARKOITUS JA KESKEISET PERIAATTEET 2. PALKKOJEN JA PALKKIOIDEN HYVÄKSYMISPERIAATTEET 3. KIINTEÄT PALKKIOT a. PERUSPALKKA JA EDUT b. LISÄELÄKE 4. MUUTTUVAT PALKKIOT a. MUUTTUVIA PALKKIOITA KOSKEVAT YLEISET PERIAATTEET b. LYHYTAIKAISET MUUTTUVAT PALKKIOT c. HENKILÖSTÖRAHASTO d. PITKÄAIKAISET MUUTTUVAT PALKKIOT e. OSAKEOMISTUSOHJELMAT 5. MUUT TYÖSUHDE-EDUT 6. RIIPPUMATTOMIEN VALVONTATOIMINTOJEN PALKAT JA PALKKIOT 7. TIEDOTTAMINEN 1. TARKOITUS JA KESKEISET PERIAATTEET Tässä ohjeessa esitellään Aktia-konsernin johdolle ja muulle henkilöstölle maksettavia palkkoja ja palkkioita koskevat periaatteet. Ohjeet muodostavat Aktia Pankki Oyj:n (jäljempänä konserninjohdon) konsernin operatiiviselle johdolle ja palkkauksesta vastaaville esimiehille toimintaperiaatteet, joita tytäryhtiöiden tulee noudattaa soveltuvin osin. Siltä osin kuin sijoitusrahastotoiminnan harjoittamiseen, mukaan lukien vaihtoehtoisten rahastojen hallinnointi, liittyviä muuttuvia palkkioita koskevaa sääntelyä on olemassa, kyseinen yhtiö vahvistaa erilliset säännöt, jotka ovat linjassa konsernin vastaavien sääntöjen kanssa. Palkalla ja palkkiolla tarkoitetaan jäljempänä kohdissa 3 ja 4 tarkemmin määriteltyä kiinteää ja muuttuvaa palkkiota.

2 Tässä ohjeessa sovittujen palkka- ja palkkioperiaatteiden tulee perustua konsernin strategiaan, tavoitteisiin ja pitkän aikavälin etuihin. Ohje on keskeinen työkalu organisaation lyhyen ja pitkän aikavälin strategisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Aktian palkka- ja palkkioperiaatteiden tulee tukea sitoutuneiden, osaavien ja tavoitteellisten henkilöiden rekrytointia sekä monipuolista osaamista, yhteistyötä ja työn kehittämistä konsernin strategian, tavoitteiden, arvojen ja pitkän aikavälin etujen mukaisesti. Palkka- ja palkkioperiaatteiden tulee tukea hyvää ja tehokasta riskienhallintaa, hillitä liiallista riskinottoa niin, että siitä ei palkita, sekä toimia eturistiriitojen välttämiseksi konsernin sisällä. Aktian palkka- ja palkkioperiaatteet perustuvat seuraaviin kahteen pääperiaatteeseen: Oikeudenmukaisuus Oikeudenmukainen palkkaus merkitsee käytännössä sitä, että samasta työstä maksetaan sama palkka. Oikeudenmukaisuuteen kuuluu myös se, että työstä maksettava palkka on suhteutettu työn vaativuuteen ja muihin palkkoihin. Oikeudenmukaisuusperiaate tulee huomioida riippumatta työsuhteen laadusta (määräaikainen, vakituinen). Työtehtävien vaatimukset ja Aktiassa yleisesti hyväksytyt roolit ja toimenkuvat määräävät työehtosopimusten mukaisista toimista maksettavan palkan. Kilpailukyky Asiantuntevan henkilöstön, erityisesti asiantuntijoiden, rekrytoimiseksi ja pitämiseksi yhtiön palveluksessa Aktian tarjoamat palkat ja palkkiot ovat kilpailukykyisiä. Kilpailutilanne voi johtaa siihen, että tietystä toimesta maksetaan korkeampaa palkkaa kuin sen vaikeusluokka edellyttäisi tai vallitsevaa keskipalkkaa korkeampaa palkkaa. 2. PALKKOJEN JA PALKKIOIDEN HYVÄKSYMISPERIAATTEET Konserninhallitus vahvistaa tämän ohjeen hallituksen palkitsemis- ja corporate governance - valiokunnan ehdotuksesta. Riskivaliokunta avustaa palkitsemis- ja corporate governance - valiokuntaa konsernin palkka- ja palkkioperiaatteiden valmistelussa ja arvioi, miten periaatteet kannustaisivat ottamaan huomioon konsernin riskienhallintavaatimukset. Konsernin riskienvalvontaa ja compliance-toimintoa kuullaan palkka- ja palkkioperiaatteiden muotoiluun ja niihin tehtäviin muutoksiin liittyen. Hallitus arvioi säännöllisesti, toimivatko palkka- ja palkkioperiaatteet toivotusti ja noudatetaanko niitä. Konserninhallituksen palkitsemis- ja corporate governance -valiokunta saa vuosittain sisäisen tarkastuksen tekemän raportin tämän ohjeen noudattamisesta. 2

3 Konserninhallitus vahvistaa palkitsemis- ja corporate governance -valiokunnan valmistelun mukaisesti toimitusjohtajan ja muiden konserninjohdon jäsenten työehdot, ml. kiinteät ja muuttuvat palkkiot, eläke-edut ja mahdolliset muut edut. Konsernin toimitusjohtaja vahvistaa konserninjohdon jäsenen esityksestä konserninjohdon jäsenille raportoivien henkilöiden kiinteät ja muuttuvat palkat ja palkkiot sekä mahdolliset muut edut. Konsernin kaikilla päätöstasoilla noudatetaan yksi yli yhden -periaatetta päätettäessä palkkojen ja palkkioiden maksamisesta. Kokonaispalkkion elementtejä ja tasoja seurataan vuosittain. Kokonaispalkkion tulee olla kilpailukykyinen ja motivoiva, joten sitä täytyy verrata muiden vastaavankokoisten yhtiöiden ja rahoitussektorin yhtiöiden maksamiin palkkioihin. Työsuhde-edut, kuten auto ja matkapuhelin, myönnetään yhtiön voimassa olevien sisäisten sääntöjen mukaisesti. 3. KIINTEÄT PALKKIOT Kiinteällä palkkiolla tarkoitetaan tiettyyn ajanjaksoon tai muuhun suorituksesta tai tuloksesta riippumattomaan tekijään sidottua palkkaa ja mahdollista muuta palkkiota. Jotta palkkiota voidaan pitää kiinteänä, sen tulee pääsääntöisesti muodostua työsuhteen osasta, eikä olla luonteeltaan tilapäinen. A. PERUSPALKKA JA EDUT Kiinteän peruspalkan muodossa oleva palkkio on vakaa lähtökohta liiketoiminnan perustoiminnoille ja niiden kehittämiselle. Aktiassa peruspalkat määritetään työehtosopimuksen, vallitsevan markkinatilanteen, työn vaativuustason ja työntekijän tietojen ja taitojen perusteella. Kaikki Aktia-konsernin yhtiöt noudattavat lähtökohtaisesti valtakunnallisia työehtosopimuksia, ja niiden puitteissa tehtyjä päätöksiä. Lähtökohtana on myös se, että tarvittaessa tehdään paikallisia sopimuksia ja että tehtyjä sopimuksia noudatetaan. Tällä hetkellä voimassa on kaksi yleissitovaa työehtosopimusta: Rahoitusalan yleissitova työehtosopimus Vakuutusalan yleissitova työehtosopimus Mahdollisuutta tehdä paikallisia sopimuksia työehtosopimusten puitteissa hyödynnetään aktiivisesti. Vuosittain toteutettavat palkkakeskustelut käydään työehtosopimusten määräysten mukaisesti. Muita kuin työehtosopimuksen mukaisia palkankorotuksia koskevat päätökset tehdään yksi yli yhden -periaatteen mukaisesti. Kiinteistönvälittäjien työsuhde perustuu työsopimuslakiin. 3

4 Työehtosopimuksen ulkopuolisia työntekijöitä varten Aktia-konsernissa on oma palkkajärjestelmä, nk. pätevyyskorotusjärjestelmä. Aktian kokonaispalkkaiset työntekijät työehtosopimuksen ulkopuolelle jäävät esimiehet käyvät kerran vuodessa pätevyyskorotusjärjestelmän puitteissa sovittujen periaatteiden mukaiset palkkaneuvottelut, joissa heidän palkkansa tarkistetaan. Tämän ryhmän palkkojen tarkistuksessa huomioidaan palkankehitys, kokonaispalkka ja palkkauksen kilpailukyky. Peruspalkasta ja henkilökohtaisista palkankorotuksista sovitaan työntekijän ja tämän esimiehen välillä niin, että esimiehen esimies hyväksyy palkan yksi yli yhden -periaatteen mukaisesti. B. LISÄELÄKE Toimitusjohtajalla ja tietyillä muilla konserninjohdon avainhenkilöillä on lisäeläkesopimus. Eläke-edun arvo otetaan huomioon vahvistettaessa kokonaispalkkausta. Toimitusjohtajalla ja muilla konserninjohdon avainhenkilöillä on oikeus lisäeläkkeeseen erityisin ehdoin. 4. MUUTTUVAT PALKKIOT A. MUUTTUVIA PALKKIOITA KOSKEVAT YLEISET PERIAATTEET Muuttuvalla palkkiolla tarkoitetaan palkkiota, joka ei ole kiinteä vaan sidottu työntekijän suoritukseen tai taloudellisiin tai muihin tekijöihin. Muuttuvan palkkion kriteerit eivät saa rohkaista liialliseen riskinottoon, ja mahdollisiin eturistiriitoihin tulee kiinnittää huomiota. Muuttuvat palkkiot jaetaan lyhytaikaisiin ja pitkäaikaisiin palkkioihin ansaintajakson pituuden mukaan. Lyhytaikaisen muuttuvan palkkion, ml. henkilöstörahasto, ansaintajakso on yhden kalenterivuoden (tilikauden) pituinen, kun taas pitkäaikainen muuttuva palkkio kattaa yleensä kaksi kalenterivuotta (tilikautta). Muuttuvaan palkkioon kohdistuu finanssialalla erityistä säätelyä riskinoton hillitsemiseksi. Aktia noudattaa muuttuvia palkkioita koskevia, kulloinkin voimassa olevia sääntöjä ja viranomaismääräyksiä. Näin ollen muuttuvien palkkioiden maksamisessa tulee noudattaa soveltuvia sääntöjä, joiden mukaan yhtiöllä on tietyin perustein ja odotusaikaa koskevin säännöin oikeus ja velvollisuus peruuttaa ansaittu muuttuva palkkio joko kokonaan tai osittain. Kiinteän palkkion tulee olla riittävän suuri, jotta muuttuvan palkkion mahdollinen maksamatta jättäminen ei muodostu työntekijälle kohtuuttomaksi. Muuttuvan palkkion tulee perustua kokonaisarvioon palkkionsaajan ja liiketoimintayksikön sekä konsernin kokonaistuloksesta ja sen kehityksestä. Arvioinnissa on otettava huomioon taloudelliset ja muut tekijät sekä suorituksen tai tuloksen toteutuminen pidemmällä aikavälillä. 4

5 Osakeperusteisen kannusteohjelman piiriin kuuluvien muuttuva palkkio voi olla korkeintaan 100 % avainhenkilön kiinteästä palkasta ja palkkiosta. Muiden osalta muuttuva palkkio voi olla korkeintaan 6 kuukausipalkan suuruinen, eli noin 46 % vuosittaisesta kiinteästä palkasta tai palkkiosta. Useimmissa tapauksissa muuttuva palkkio voi olla korkeintaan 0,5 3 kuukausipalkan suuruinen, eli noin 4 23 % vuosittaisesta kiinteästä palkasta tai palkkiosta. Provisiopalkat voivat olla korkeintaan 100 % kiinteästä palkasta tai palkkiosta (poikkeuksena kiinteistönvälittäjät). Rahoitusalan muuttuvia palkkioita koskevien sääntöjen mukaan lyhyt- ja pitkäaikaiset muuttuvat palkkiot tulee kunkin ansaintajakson jälkeen yhdistää, jotta voidaan arvioida määrä, joka voidaan maksaa välittömästi, ja vastaavasti määrä, jonka maksua voidaan lykätä noin kolmen vuoden jaksolle. Jokainen muuttuvien palkkioiden maksu (yhteensä euroa ylittävien muuttuvien palkkioiden maksu, ns. maksu riskinottajille) edellyttää aina konsernin riskienhallintatoiminnon arviota siitä, että maksamiselle ei ole estettä, kun otetaan huomioon yhtiön omat varat, maksuvalmius sekä se, miten avainhenkilö on suorittanut työtehtävänsä pakottava säätely, konsernin strategia, säännöt ja hyvä tapa huomioon ottaen. Konserninhallitus voi päättää, että muuttuva palkkio jätetään maksamatta kokonaan tai osittain, jos: konsernin vakavaraisuus alittaa konsernin ensisijaisen ydinpääoman suhteelle määriteltyjen raja-arvojen vähimmäistason tai muille pääomaerille (ensisijaisen pääoman suhde tai vakavaraisuus) asetettujen viranomaisvaateiden vähimmäistason. maksu aiheuttaa konsernin maksuvalmiuden laskun konsernin likviditeettivarannolle asetetun tavoitteen alle. Muuttuva palkkio voidaan vaatia takaisin myös silloin, kun yhtiö on saanut tiedon palkkionsaajan moitittavasta menettelystä vasta sen jälkeen, kun palkkio on maksettu, jos palkkionsaaja on toiminnallaan ollut vaikuttamassa merkittävien taloudellisten tappioiden syntyyn tai jos palkkionsaajan toiminta on ristiriidassa luotettavuuden ja osaamisen vaatimusten kanssa. Muuttuvan palkkion maksaminen edellyttää yleensä sitä, että työntekijä ei ole irtisanoutunut, kun palkkio maksetaan. B. LYHYTAIKAISET MUUTTUVAT PALKKIOT Lyhytaikaisten muuttuvien palkkioiden, bonusten, tarkoitus on tukea tavoitteiden saavuttamista toimintavuoden aikana / lyhyellä aikavälillä. Lyhytaikaisten muuttuvien palkkioiden puitteet vahvistaa vuosittain Aktia Pankki Oyj:n toimitusjohtaja. Lyhytaikaisia muuttuvia palkkioita voidaan Aktia-konsernissa käyttää kannustavan palkitsemisen järjestelmän mukaan seuraavasti: 5

6 Tulosvastuullisille esimiehille ja asiantuntijajohtajille yksikön kokonaistuloksen mukaan myös yksilölliset mittarit ovat mahdollisia Kaikille yksikön työntekijöille yksikön kokonaistuloksen mukaan Myyjän kannusteet Provisiopalkka tietyille uusasiakashankinnasta vastaaville yhteyspäälliköille Provisiopalkka kiinteistönvälittäjille kiinteistönvälitysyhtiön periaatteiden mukaisesti Käyttö edellyttää yhteisten konsernitason pelisääntöjen noudattamista. Toimitusjohtaja vahvistaa pelisäännöt vuosittain. Tavoitteiden tulee olla mitattavia, läpinäkyviä ja selkeitä, eivätkä ne saa kannustaa liialliseen riskinottoon. Konsernin yleisten tavoitteiden tulee ohjata yksittäisten yksiköiden ja yksilöiden lyhytaikaisten tulospalkkaohjelmien kriteerejä. Erityistä huomiota on kiinnitettävä muuttuvan palkkion kriteereihin, kun palkkio kohdistuu henkilöihin, jotka tarjoavat palveluja tai joilla voi olla olennaista vaikutusta palveluihin ja/tai rahoitusvälineiden markkinat -direktiivissä (MiFID) tarkoitettuun yrityskäyttäytymiseen, ml. suorassa asiakaskontaktissa oleva konttorihenkilöstö, myyjät ja/tai muu henkilöstö, joka on epäsuorasti osallisena sijoitus- ja/tai oheispalvelujen myyntiin ja joille palkkio voi muodostaa sopimattoman kannusteen käydä kauppaa tavalla, joka on vastoin asiakkaan parasta. Konsernin Compliance-toimintoa on konsultoitava hyvissä ajoin ennen kriteerien vahvistamista konserninjohdossa. Lyhytaikainen palkitsemisohjelma koskee myös toimitusjohtajaa ja muita konserninjohdon jäseniä. Toimitusjohtajan ja muiden konserninjohdon jäsenten tavoitteet ja mittarit vahvistetaan konserninhallituksessa palkitsemis- ja corporate governance -valiokunnan valmistelun pohjalta lähtökohtana henkilöiden vastuualueet ja konsernin strategiset tavoitteet. Konserninhallituksen puheenjohtaja käy vuosittain tavoite- ja tuloskeskustelut toimitusjohtajan kanssa. Toimitusjohtaja käy vuosittain tavoite- ja tuloskeskustelut muiden konserninjohdon jäsenten kanssa. Lyhytaikaisen muuttuvan palkkion enimmäismäärä: toimitusjohtaja, 3 kuukauden kiinteä palkka (TyEL) konserninjohdon muut jäsenet: 3 kuukauden kiinteä palkka (TyEL) muut lyhytaikaiseen muuttuvaan palkkioon oikeutetut henkilöt: 0 6 kuukauden kiinteä palkka (TyEL) Tavoite- ja tuloskeskustelut käydään suorituksen johtamisen kautta 1 2 kertaa vuodessa lyhytaikaiseen palkitsemisohjelmaan kuuluvien henkilöiden kanssa. Keskustelujen tavoitteena on arvioida bonukseen oikeuttavien tavoitteiden saavuttamisen edellytykset sekä luoda tällaiset edellytykset saada palautetta ja seurata tuloksen toteutumista 6

7 Aktia-konsernissa on myös käytössä niin kutsuttu kannustuslisä. Aktia-konsernin käytännön mukaan kertaluonteista palkitsemista voidaan käyttää tilanteissa, joissa työnantaja haluaa palkita yksikköä tai henkilöä hyvästä työtuloksesta tai yksittäisestä suorituksesta jälkikäteen. C. HENKILÖSTÖRAHASTO Aktia-konsernin henkilöstörahastoon kuuluu koko konsernin henkilöstö, lukuun ottamatta kiinteistönvälittäjiä sekä niiden tytäryhtiöiden osakkaita, joissa on henkilöomistajia. Konsernin ansaintakriteereihin perustuvaan osakeperusteiseen kannusteohjelmaan kuuluvat henkilöt eivät voi kuluvan ansaintajakson aikana kuulua Aktian henkilöstörahastoon. Konserninhallitus vahvistaa vuosittain henkilöstörahastoon siirrettävän määrän (voittopalkkioerä) perusteena olevan tulostavoitteen sekä sen, mitkä konserniyhtiöt kulloinkin muodostavat rahaston säännöissä tarkoitetun konsernin liiketoimintakokonaisuuden. Kuultuaan yhteistoimintavaltuuskuntaa konserninhallitus vahvistaa voittopalkkioerän enimmäismäärän ja maksun vähimmäistason, joka tulee saavuttaa, jotta henkilöstörahastoon maksetaan minimimäärä, sekä maksuperiaatteet, kun tavoite toteutuu asteittain. Hallitus päättää vuosittain henkilöstörahastoon maksettavan voittopalkkioerän määrän. D. PITKÄAIKAISET MUUTTUVAT PALKKIOT OSAKEPERUSTEISET PALKKIOT Aktiassa on tällä hetkellä käytössä kaksi osakeperusteista pitkäaikaista muuttuvan palkkion ohjelmaa, Osakeperusteinen kannusteohjelma ja Osakeperusteinen kannusteohjelma Ohjelmien tarkoituksena on tukea Aktia-konsernin pitkän aikavälin strategiaa, sovittaa yhteen omistajien ja avainhenkilöiden tavoitteet kasvattaa yhtiön arvoa sekä sitouttaa avainhenkilöitä yhtiöön ja tarjota heille kilpailukykyisiä kannustimia. Ohjelmien kohderyhmään kuuluvat Aktian ylin operatiivinen johto sekä valitut avainhenkilöt. Kummassakin osakeperusteisessa kannusteohjelmassa on kolme ansaintajaksoa. Ansaintajaksot kattavat kaksi kalenterivuotta. Palkkio koostuu osittain Aktian A-osakkeista, osittain rahasummasta, joka kattaa palkkiosta avainhenkilöille aiheutuvat verot ja veroluonteiset maksut. Konserninhallitus vahvistaa ansaintakriteerit, tavoitetasot, avainhenkilöt ja allokaation ennen kulloisenkin ansaintajakson alkua. Ansaintajaksojen , , , ja ansaintakriteerit ovat Aktia-konsernin kumulatiivisen oikaistun oman pääoman kehitys (NAV) (paino 50 %) sekä konsernin yhteenlaskettu palkkio- ja vakuutusnetto (paino 50 %). Palkkion sitouttava vaikutus johtuu siitä, että sitä ei yleensä makseta avainhenkilölle, joka palkkion maksuajankohtana ei enää ole työ- tai toimisuhteessa Aktia-konserniin. 7

8 Lisäksi palkkiona maksettaville osakkeille asetetaan yhden vuoden mittainen odotusaika. Myös tämän jälkeen avainhenkilön tulee pitää puolet osakkeista, kunnes henkilön omistuksessa on Aktian A-osakkeita hänen kiinteää vuosipalkkaansa vastaava määrä. Osakeperusteinen kannusteohjelma on laadittu Alexander Incentives avustuksella. Lisätietoja osakeperusteisista kannusteohjelmista on Aktian verkkosivuilla E. OSAKEOMISTUSOHJELMAT (MRS) Niin kutsuttujen osakeomistusohjelmien tarkoituksena on tukea kosernin pitkän aikavälin strategiaa, sovittaa yhteen omistajien ja avainhenkilöiden tavoitteet kasvattaa yhtiön arvoa sekä sitouttaa avainhenkilöitä yhtiöön ja tarjota heille kilpailukykyisiä, yhtiön osakkeiden omistamiseen perustuvia kannusteohjelmia. Konserninhallitus vahvistaa toimitusjohtajan esityksestä ohjelmien kohderyhmät ja allokaation. Ohjelmien kautta avainhenkilöt voivat saada yhtiön A-sarjan osakkeiden omistukseen perustuvan palkkion. Jos avainhenkilö ostaa osakkeita markkinahintaan tai omistaa konserninhallituksen vahvistaman määrän vapaasti luovutettavia osakkeita, hänellä on ohjelman kautta oikeus saada ennalta määrätty määrä osakkeita jokaista omistamaansa osaketta kohti (matching) sekä rahamäärä, joka kattaa palkkiosta avainhenkilöille aiheutuneet verot ja veroluonteiset maksut. Palkkio maksetaan pääsääntöisesti edellyttäen, että avainhenkilön työ- tai toimisuhdetta ei ole irtisanottu tai purettu ennen palkkion maksamista ja että osakkeita, joiden perusteella palkkio maksetaan, ei ole luovutettu ennen palkkion maksamista. Jos avainhenkilö luovuttaa osakkeitaan ennen palkkion maksamista, matching-osakkeiden määrä pienenee samassa suhteessa. 5.RIIPPUMATTOMIEN VALVONTATOIMINTOJEN PALKAT JA PALKKIOT Konsernin valvontatoiminnoissa (riskienvalvonta, compliance, sisäinen tarkastus) työskentelevien henkilöiden muuttuvat palkkiot eivät saa olla riippuvaisia sen liiketoimintayksikön tuloksesta, jota he valvovat. Konserninhallituksen palkitsemis- ja corporate governance -valiokunta valvoo riippumattomille valvontatoiminnoille maksettavia palkkioita. Konserninhallitus vahvistaa vuosittain konsernin riskienvalvontatoiminnon tavoitteet hallituksen riskivaliokunnassa, joka myös valvoo tavoitteiden saavuttamista. Konsernin compliance-toiminnon ja sisäisen tarkastuksen tavoitteet asetetaan vuosittain konserninhallituksen tarkastusvaliokunnan valmistelun pohjalta. Valiokunta myös valvoo tavoitteiden saavuttamista. 8

9 5. MUUT TYÖSUHDE-EDUT Muut Aktian työntekijöiden työsuhde-edut käsittävät mm. terveyden, hyvinvoinnin, hyvän työilmapiirin ja etenemismahdollisuudet. Aktiassa pyritään siihen, että kaikki aktialaiset kokisivat elävänsä hyvää ja tasapainoista elämää ja että he voisivat nauttia työstään ja vapaaajastaan terveinä ja reippaina. Siksi Aktian työsuhde-edut koostuvat seuraavista elementeistä: Aktia-konsernin työntekijöille myönnetään henkilöstöalennuksia Aktian omista tuotteista ja palveluista sen mukaisesti, mitä konserninhallitus vuosittain päättää. Aktia-konsernin työntekijöillä on oikeus vähintään yleislääkäritason työterveyshuoltoon. Koko konsernille tarjotaan laajennettua erikoislääkäritason työterveyshuoltoa, kun työterveyslääkäri pitää sitä perusteltuna. Konserninjohdon jäsenet käyvät vuosittain ns. laajemmassa tutkimuksessa. Yritys kannustaa ja tukee työntekijöiden terveyttä ja työkykyä edistävää liikunta- ja kulttuuritoimintaa. Rahoitus- ja vakuutusalan työntekijöille maksetaan sairausajan palkka kolmelta kuukaudelta. Yrityksen vuosittaisen esimiesarvioinnin ja säännöllisesti toteutettavien muiden hyvinvointimittausten yhteydessä koko henkilöstö antaa palautetta: o johtamis- ja esimiestyöstä o yhteistyöstä ja työyhteisön toiminnasta o yksilölliseen työpanokseen ja työhyvinvointiin vaikuttavista tekijöistä Aktia-konserning työntekijöille tarjotaan mahdollisuus laajaan osaamisen kehittämiseen työtehtävien tueksi. Toimintaa ja yhteistyötä kehitetään näiden arviointien ja mittausten tulosten pohjalta. 6. TIEDOTTAMINEN Aktia-konsernissa sovelletaan palkkasalaisuutta lukuun ottamatta konserninjohtajaa, jonka palkkatiedot ja muut työsuhde-ehdot ovat sovellettavan säätelyn mukaisesti julkisia. Lisäksi Aktiassa noudatetaan Finanssivalvonnan palkkojen ja palkkioiden julkistamista koskevia määräyksiä ja ohjeita niin, että asiaankuuluvat tiedot julkistetaan ja päivitetään vähintään kerran vuodessa yhtiön vuosikertomuksessa, verkkosivuilla tms. 9

PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS

PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 015 Evli Pankki Oyj PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 2015 2 Evli noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia. Tämä palkka- ja palkkioselvitys on laadittu hallinnointikoodin

Lisätiedot

Palkka- ja palkkioselvitys 2015

Palkka- ja palkkioselvitys 2015 1 (6) KUNTARAHOITUS Palkka- ja palkkioselvitys 2015 1.3.2016 2 (6) 1 TAUSTA JA TARKOITUS Kuntarahoitus Oyj antaa vuosittain tällä palkka- ja palkkioselvityksellä tiedot luottolaitoksia koskevassa sääntelyssä

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Palkka- ja palkkioselvitys...3

SISÄLLYSLUETTELO. Palkka- ja palkkioselvitys...3 PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 2015 SISÄLLYSLUETTELO Palkka- ja palkkioselvitys...3 Tämä sivu on tulostettu HKScanin verkkovuosikertomuksesta 2015. Lue kertomus kokonaisuudessaan osoitteesta vuosikertomus2015.hkscan.com.

Lisätiedot

Palkka- ja palkkioselvitys 2013

Palkka- ja palkkioselvitys 2013 PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 2013 1 Palkka- ja palkkioselvitys 2013 Cargotecin palkka- ja palkkioselvityksessä esitetään yhtiön palkka- ja palkitsemisperiaatteet sekä maksetut palkkiot hallituksen jäsenille,

Lisätiedot

QPR Software Oyj Palkka- ja palkkioselvitys 1.1.-31.12.2010

QPR Software Oyj Palkka- ja palkkioselvitys 1.1.-31.12.2010 Selvitys 1 (7) QPR Software Oyj Palkka- ja palkkioselvitys 1.1.-31.12.2010 Selvitys 2 (7) Sisällys: 1 Palkitsemisen hallinnointi... 3 2 Hallitus... 3 3 Toimitusjohtaja... 4 4 Hallintoneuvosto... 4 5 Johtoryhmä...

Lisätiedot

PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 2015 10.2.2016 CRAMO-KONSERNI

PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 2015 10.2.2016 CRAMO-KONSERNI PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 2015 10.2.2016 CRAMO-KONSERNI 1 1 Cramon palkitsemisperiaatteet ja päätöksentekojärjestys... 3 2 Hallituksen jäsenten palkitseminen... 4 3 Toimitusjohtajan, konsernijohtoryhmän

Lisätiedot

QPR Software Oyj Palkka- ja palkkioselvitys 1.1.-31.12.2011

QPR Software Oyj Palkka- ja palkkioselvitys 1.1.-31.12.2011 Selvitys QPR Software Oyj Palkka- ja palkkioselvitys 1.1.-31.12.2011 Selvitys Sisällys: 1 Palkitsemisen hallinnointi... 1 2 Hallitus... 1 3 Toimitusjohtaja... 2 4 Hallintoneuvosto... 2 5 Johtoryhmä...

Lisätiedot

QPR Software Oyj Palkka- ja palkkioselvitys 1.1.-31.12.2013

QPR Software Oyj Palkka- ja palkkioselvitys 1.1.-31.12.2013 Selvitys QPR Software Oyj Palkka- ja palkkioselvitys 1.1.-31.12.2013 Selvitys Sisällys: 1 Palkitsemisen hallinnointi... 1 2 Hallitus... 1 3 Toimitusjohtaja... 2 4 Hallintoneuvosto... 2 5 Johtoryhmä...

Lisätiedot

SPONDA OYJ PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS

SPONDA OYJ PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS SPONDA OYJ PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS Päivitetty 17.3.2015 1 SISÄLTÖ 1. Palkitseminen... 3 1.1 Palkitsemista koskeva päätöksentekojärjestys... 3 1.2 Lyhyen aikavälin palkitseminen (vuosipalkkiojärjestelmä)...

Lisätiedot

Caverion Oyj:n palkka- ja palkkioselvitys vuodelta 2015. Julkinen

Caverion Oyj:n palkka- ja palkkioselvitys vuodelta 2015. Julkinen Caverion Oyj:n palkka- ja palkkioselvitys vuodelta 2015 Julkinen Palkka- ja palkkioselvitys 2015 26.1.2016 Julkinen Sisällysluettelo I Palkitsemisen päätöksentekojärjestys... 2 II Palkitsemisen periaatteet

Lisätiedot

eq-konsernin palkitsemisperiaatteet

eq-konsernin palkitsemisperiaatteet eq-konsernin palkitsemisperiaatteet Sisällys eq-konsernin palkitsemisperiaatteet... 3 1. Palkitsemista ohjaavat periaatteet ja tavoitteet... 3 2. Päätöksentekojärjestys... 3 3. Palkitsemisessa noudatettavat

Lisätiedot

SPONDA OYJ PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS

SPONDA OYJ PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS SPONDA OYJ PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS Päivitetty 3.6.2014 1 SISÄLTÖ 1. Palkitseminen... 3 1.1 Palkitsemista koskeva päätöksentekojärjestys... 3 1.2 Lyhyen aikavälin palkitseminen (vuosipalkkiojärjestelmä)...

Lisätiedot

Palkka- ja palkkioselvitys sekä palkitsemisraportti

Palkka- ja palkkioselvitys sekä palkitsemisraportti Palkka- ja palkkioselvitys sekä palkitsemisraportti CapMan Oyj:n hallituksen vahvistama 11.2.2016. Tämä CapMan Oyj:n (jäljempänä CapMan) palkka- ja palkkioselvitys on laadittu 1.1.2016 voimaan tulleen

Lisätiedot

Danske Bank Oyj -konsernin palkitsemisraportti vuodelta 2012

Danske Bank Oyj -konsernin palkitsemisraportti vuodelta 2012 Danske Bank Oyj -konsernin palkitsemisraportti vuodelta 2012 1 Danske Bank Oyj -konsernin palkitsemisperiaatteet perustuvat Danske Bank -konsernissa noudettaviin periaatteisiin, joiden lähtökohtana on

Lisätiedot

Alma Media Oyj:n palkka- ja palkkioselvitys

Alma Media Oyj:n palkka- ja palkkioselvitys Alma Media Oyj:n palkka- ja palkkioselvitys 2012 Alma Media noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n 15.6.2010 antamaa, 1.10.2010 alkaen voimassa olevaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia sellaisenaan.

Lisätiedot

Kesko Oyj. Palkka- ja palkkioselvitys

Kesko Oyj. Palkka- ja palkkioselvitys Kesko Oyj Palkka- ja palkkioselvitys 2010 Tämä palkka- ja palkkioselvitys on käsitelty Kesko Oyj:n hallituksen palkitsemisvaliokunnan kokouksessa 2.2.2011. Sisältö 1 Palkitsemisjärjestelmät... 3 1.1 Hallituksen

Lisätiedot

PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 16.2.2010 CRAMO OYJ

PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 16.2.2010 CRAMO OYJ PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 16.2.2010 CRAMO OYJ 1 1 Hallituksen jäsenten palkitseminen... 3 2 Toimitusjohtajan, johtoryhmän ja avainhenkilöstön palkitsemisen periaatteet... 3 2.1 Tulokseen perustuvat kannustinjärjestelmät...

Lisätiedot

Alma Media Oyj:n palkka- ja palkkioselvitys

Alma Media Oyj:n palkka- ja palkkioselvitys Alma Media Oyj:n palkka- ja palkkioselvitys 2014 Kuva: Miika Kainu Alma Media noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n 15.6.2010 antamaa, 1.10.2010 alkaen voimassa olevaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia

Lisätiedot

eq-konsernin palkitsemisperiaatteet

eq-konsernin palkitsemisperiaatteet eq-konsernin palkitsemisperiaatteet Sisällys eq-konsernin palkitsemisperiaatteet... 3 1. Palkitsemista ohjaavat periaatteet ja tavoitteet... 3 2. Päätöksentekojärjestys... 3 3. Palkitsemisessa noudatettavat

Lisätiedot

PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS. F-Secure Oyj

PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS. F-Secure Oyj PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS F-Secure Oyj 4. huhtikuuta 2016 Sisällys Hallituksen ja yhtiön johtoryhmän jäsenten palkitseminen... 3 Hallitus... 3 Hallituksen palkitseminen... 3 Toimitusjohtaja... 3 Johtoryhmän

Lisätiedot

QPR Software Oyj Palkka- ja palkkioselvitys 1.1. 31.12.2014

QPR Software Oyj Palkka- ja palkkioselvitys 1.1. 31.12.2014 Selvitys QPR Software Oyj Palkka- ja palkkioselvitys 1.1. 31.12.2014 Selvitys Sisällys: 1 Palkitsemisen hallinnointi... 1 2 Hallitus... 1 3 Toimitusjohtaja... 2 4 Hallintoneuvosto... 2 5 Johtoryhmä...

Lisätiedot

Konsernin tuloslaskelma (pdf-sivu 15, sivunumero 73) Konsernin tase (pdf-sivu 14, sivunumero 72)

Konsernin tuloslaskelma (pdf-sivu 15, sivunumero 73) Konsernin tase (pdf-sivu 14, sivunumero 72) 9.5.2012 Liitemuistio 1 Tiedot: 1. a) Yhtiön nimi: Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: 8,58 % 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä: Yhtiön toimialana on harjoittaa malmien

Lisätiedot

1. a) Yhtiön nimi: Outokumpu Oyj b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: 21,84 %

1. a) Yhtiön nimi: Outokumpu Oyj b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: 21,84 % Liitemuistio 1 Palkitsemistiedot 1. a) Yhtiön nimi: Outokumpu Oyj b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: 21,84 % 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Yhtiön toimialana on harjoittaa kaivos- ja kaivannaistoimintaa,

Lisätiedot

3. Edellisen tilikauden tuloslaskelma tai tuloslaskelman yhteenveto sekä tase.

3. Edellisen tilikauden tuloslaskelma tai tuloslaskelman yhteenveto sekä tase. 1. Yhtiön nimi sekä valtion omistus- ja äänivaltaosuus. HAUS kehittämiskeskus Oy Suomen valtio omistaa koko osakekannan. 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä. 2 Yhtiön toimiala Yhtiö toimii julkisia hankintoja

Lisätiedot

Tämä palkka- ja palkkioselvitys on laadittu Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin luvun 7, Palkitseminen, mukaisesti.

Tämä palkka- ja palkkioselvitys on laadittu Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin luvun 7, Palkitseminen, mukaisesti. EXEL COMPOSITES OYJ:N PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS Tämä palkka- ja palkkioselvitys on laadittu Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin luvun 7, Palkitseminen, mukaisesti. Palkitsemisjärjestelmiin sovellettavat

Lisätiedot

Comptelin palkka- ja palkkioselvitys 2016

Comptelin palkka- ja palkkioselvitys 2016 1 (5) Tämä palkka- ja palkkioselvitys 2016 on tehty 2015 annetun Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin (Corporate Governance, www.cgfinland.fi) mukaisesti ja julkaistaan vuoden 2016 tilinpäätöksen,

Lisätiedot

Palkka- ja palkkioselvitys 2015

Palkka- ja palkkioselvitys 2015 Palkka- ja palkkioselvitys 2015 Kirje henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajalta Arvoisat osakkeenomistajat, Kulunut vuosi on ollut uudistumisen aikaa Uponorilla. Muutokset ovat pääsääntöisesti

Lisätiedot

Palkka- ja palkkioselvitys

Palkka- ja palkkioselvitys Palkka- ja palkkioselvitys Tässä raportissa kuvataan Ruukin hallituksen ja johtoryhmän palkitsemisperiaatteet ja -käytännöt sekä kerrotaan heidän palkkioistaan ja osakeomistuksestaan vuonna 2012. Palkitsemisperiaatteet

Lisätiedot

PALKITSEMISTIEDOT ALKO OY

PALKITSEMISTIEDOT ALKO OY PALKITSEMISTIEDOT ALKO OY 1. a) Yhtiön nimi Alko Oy b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus Valtion omistus- ja äänivaltaosuus 100 %. 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Yhtiön toimialana on harjoittaa sille

Lisätiedot

Alma Media Oyj:n palkka- ja palkkioselvitys 2015

Alma Media Oyj:n palkka- ja palkkioselvitys 2015 Alma Media Oyj:n palkka- ja palkkioselvitys 2015 Alma Media noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n 15.6.2010 antamaa, 1.10.2010 alkaen voimassa olevaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia sellaisenaan

Lisätiedot

PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 2012

PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 2012 1 PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 2012 HALLITUKSEN JA VALIOKUNNAN JÄSENTEN PALKKIOT JA MUUT TALOUDELLISET ETUUDET Periaatteet ja päätöksentekojärjestys Aspo Oyj:n varsinainen yhtiökokous päättää hallituksen

Lisätiedot

SPONDA OYJ PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS

SPONDA OYJ PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS SPONDA OYJ PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS Päivitetty 21.3.2016 1 SISÄLTÖ A. Palkitsemista koskeva päätöksentekojärjestys... 3 1. Hallituksen jäsenten palkitseminen ja palkitsemisen valmistelu... 3 2. Toimitusjohtajan

Lisätiedot

LEASEGREEN GROUP PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS SISÄLTÖ

LEASEGREEN GROUP PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS SISÄLTÖ LEASEGREEN GROUP PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ... 2 2 PALKITSEMISTA KOSKEVA PÄÄTÖKSENTEKOJÄRJESTYS... 2 2.1 HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKITSEMINEN JA PALKITSEMISEN VALMISTELU... 2 2.2 TOIMITUSJOHTAJAN

Lisätiedot

PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS. F-Secure Oyj

PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS. F-Secure Oyj PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS F-Secure Oyj 12. toukokuuta 2014 Sisällys Hallituksen ja yhtiön johtoryhmän jäsenten palkitseminen... 3 Hallitus... 3 Hallituksen palkitseminen... 3 Toimitusjohtaja... 4 Johtoryhmän

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Hallinto...3. Palkka- ja palkkioselvitys...3

SISÄLLYSLUETTELO. Hallinto...3. Palkka- ja palkkioselvitys...3 PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 2016 SISÄLLYSLUETTELO Hallinto...3 Palkka- ja palkkioselvitys...3 Tämä sivu on tulostettu HKScanin verkkovuosikertomuksesta 2016. Lue kertomus kokonaisuudessaan osoitteesta vuosikertomus2016.hkscan.com.

Lisätiedot

EVLI-KONSERNIN PALKITSEMISMALLI

EVLI-KONSERNIN PALKITSEMISMALLI Evli Pankki Oyj Palkka- ja palkkioselvitys 2016 2 Evli noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia. Tämä palkka- ja palkkioselvitys on laadittu hallinnointikoodin

Lisätiedot

PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 1 (5)

PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 1 (5) PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 1 (5) Tämä esitys on Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin (2010) suosituksessa 47 tarkoitettu Raisio Oyj:n palkka- ja palkkioselvitys. Esitetyt tiedot ovat pääsääntöisesti

Lisätiedot

PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 2014

PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 2014 1 PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 2014 HALLITUKSEN JA VALIOKUNNAN JÄSENTEN PALKKIOT JA MUUT TALOUDELLISET ETUUDET Periaatteet ja päätöksentekojärjestys Aspo Oyj:n varsinainen yhtiökokous päättää hallituksen

Lisätiedot

Palkka- ja palkkioselvitys 2015

Palkka- ja palkkioselvitys 2015 Palkka- ja palkkioselvitys 2015 Konsernin palkitsemisperiaatteet ja yhtiön yleiset palkitsemis- ja etuisuuskäytännöt ohjaavat palkitsemista Fortumissa. Tämä palkka- ja palkkioselvitys käsittelee palkitsemista

Lisätiedot

Palkka- ja palkkioselvitys (13.3.2014)

Palkka- ja palkkioselvitys (13.3.2014) Palkka- ja palkkioselvitys (13.3.2014) Hallituksen palkitseminen Varsinainen yhtiökokous päättää hallituksen palkkioista. Hallituksen nimitysvaliokunta valmistelee yhtiökokoukselle tehtävät esitykset hallituksen

Lisätiedot

Palkka- ja palkkioselvitys

Palkka- ja palkkioselvitys Palkka- ja palkkioselvitys Tämä palkka- ja palkkioselvitys on laadittu Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin 2015 palkitsemista koskevan raportointijakson mukaisesti. Palkitsemisen päätöksentekojärjestys

Lisätiedot

Digian johdon palkka- ja palkkioselvitys

Digian johdon palkka- ja palkkioselvitys Digian johdon palkka- ja palkkioselvitys Tämä palkka- ja palkkioselvitys sisältää yhteenvedon Digia Oyj:n hallitusten jäsenten ja toimivan johdon taloudellisista eduista, palkitsemisjärjestelmästä ja palkitsemisen

Lisätiedot

PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS. F-Secure Oyj

PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS. F-Secure Oyj PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS F-Secure Oyj 1. kesäkuuta 2017 Sisällys Hallitus ja hallituksen jäsenten palkitseminen... 3 Hallituksen jäsenet... 3 Hallituksen palkitseminen... 3 Toimitusjohtajan ja johtoryhmän

Lisätiedot

Palkka- ja palkkioselvitys

Palkka- ja palkkioselvitys HKScan Oyj Palkka- ja palkkioselvitys 2010 6.4.2011 Sisältö 1. Hallituksen jäsenten palkitseminen 2 1.1 Hallituksen jäsenille maksetut palkat ja palkkiot vuonna 2010.. 2 2. Toimitusjohtajan ja johtoryhmän

Lisätiedot

Palkat ja palkitseminen 2011

Palkat ja palkitseminen 2011 WÄRTSILÄ OYJ ABP CORPORATE GOVERNANCE Palkat ja palkitseminen 2011 48 Palkat ja palkitseminen 2011 Hallituksen jäsenten palkkiot Varsinainen yhtiökokous päättää vuosittain hallituksen jäsenten palkkioista

Lisätiedot

Palkka- ja palkkioselvitys 2014

Palkka- ja palkkioselvitys 2014 KUNTARAHOITUS Palkka- ja palkkioselvitys 2014 5.3.2015 Kuntarahoitus Oyj PL 744, 00101 Helsinki Käyntiosoite: Antinkatu 3 C, 5. kerros, 00100 Helsinki Puh. 09 6803 5666, Faksi 09 6803 5669 www.kuntarahoitus.fi

Lisätiedot

eq-konsernin palkitsemisperiaatteet

eq-konsernin palkitsemisperiaatteet eq-konsernin palkitsemisperiaatteet Sisällys eq-konsernin palkitsemisperiaatteet... 3 1. Palkitsemista ohjaavat periaatteet ja tavoitteet... 3 2. Palkitsemisjärjestelmä... 4 3. Päätöksentekojärjestys...

Lisätiedot

Tässä palkitsemisraportissa kuvataan Danske Bank Oyj -konsernin palkitsemispolitiikka sekä kannustinohjelmia.

Tässä palkitsemisraportissa kuvataan Danske Bank Oyj -konsernin palkitsemispolitiikka sekä kannustinohjelmia. Danske Bank Oyj -konsernin palkitsemisraportti vuodelta 2013 1 Danske Bank Oyj -konsernin palkitsemisperiaatteet perustuvat Danske Bank -konsernissa noudettaviin periaatteisiin, joiden lähtökohtana on

Lisätiedot

Tilinpäätösaineisto löytyy Spondan sivuilta alkaen sivulta 147

Tilinpäätösaineisto löytyy Spondan sivuilta alkaen sivulta 147 9.5.2012 Liitemuistio 1 Palkitsemistiedot 1. a) Yhtiön nimi b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus a) Yhtiön nimi: Sponda Oyj b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: 14,89 % 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä

Lisätiedot

1 (6) HYPO KONSERNIN PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS

1 (6) HYPO KONSERNIN PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 1 (6) HYPO KONSERNIN PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS Tämä selvitys sisältää Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen N:o 575/213 artiklan 450 mukaiset tiedot Suomen Hypoteekkiyhdistyksen konsernin palkitsemisjärjestelmästä.

Lisätiedot

Palkka- ja palkkioselvitys 2014

Palkka- ja palkkioselvitys 2014 Palkka- ja palkkioselvitys 2014 1. Johdanto Uponorin palkitsemisperiaatteiden tavoitteena on sitouttaa työntekijät yhtiön tavoitteisiin ja arvoihin. Palkitsemisjärjestelmät suunnitellaan niin, että ne

Lisätiedot

Palkka- ja palkkioselvitys

Palkka- ja palkkioselvitys sdsdsdsd Palkka- ja palkkioselvitys 2013 1 Palkka- ja palkkioselvitys Hallituksen palkkiot Hallituksen palkkioista päätetään yhtiökokouksessa osakkeenomistajien nimitystoimikunnan suosituksen pohjalta.

Lisätiedot

Palkka- ja palkkioselvitys 2016

Palkka- ja palkkioselvitys 2016 REMUNERATION STATEMENT April 2014 1 (6) Palkka- ja palkkioselvitys 2016 Outokumpu Oyj Konserninjohto Riihitontuntie 7 B, PL 140, 02201 Espoo Puh. (09) 4211, Faksi (09) 421 3888, www.outokumpu.com Kotipaikka

Lisätiedot

HKScan Oyj Palkka- ja palkkioselvitys 2011 (4.4.2012)

HKScan Oyj Palkka- ja palkkioselvitys 2011 (4.4.2012) HKScan Oyj Palkka- ja palkkioselvitys 2011 (4.4.2012) Sisältö 1. Hallituksen jäsenten palkitseminen 1.1 Hallituksen jäsenille maksetut palkat ja palkkiot vuonna 2011 2. Toimitusjohtajan ja johtoryhmän

Lisätiedot

SPONDA OYJ PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS

SPONDA OYJ PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS SPONDA OYJ PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS Päivitetty 23.2.2017 1 SISÄLTÖ A. Palkitsemista koskeva päätöksentekojärjestys... 3 1. Hallituksen jäsenten palkitseminen ja palkitsemisen valmistelu... 3 2. Toimitusjohtajan

Lisätiedot

Palkka- ja palkkioselvitys. Palkka- ja palkkioselvitys

Palkka- ja palkkioselvitys. Palkka- ja palkkioselvitys 41 Tässä raportissa kuvataan Afarakin hallituksen ja johtoryhmän palkitsemisperiaatteet ja -käytännöt sekä kerrotaan heidän palkkioistaan ja osakeomistuksestaan vuonna 2014. Palkitsemisperiaatteet Afarak

Lisätiedot

Palkka- ja palkkioselvitys 2016 Palkitsemisraportti vuodelta

Palkka- ja palkkioselvitys 2016 Palkitsemisraportti vuodelta Palkka- ja palkkioselvitys 2016 Palkitsemisraportti vuodelta 2016 15.2.2017 1 2 Palkka- ja palkkioselvitys 2016 JOHDANTO Tämä on Suomen Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n antaman Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin

Lisätiedot

PALKKAUSJÄRJESTELMÄ JA SEN TAVOITE- JA TOIMINTAOHJELMA KAUDELLE 2014-2017

PALKKAUSJÄRJESTELMÄ JA SEN TAVOITE- JA TOIMINTAOHJELMA KAUDELLE 2014-2017 HALLITUS 40 03.03.2014 PALKKAUSJÄRJESTELMÄ JA SEN TAVOITE- JA TOIMINTAOHJELMA KAUDELLE 2014-2017 105/01/01/01/2014 HALL 40 Taustaa Vuoden 2013 tilinpäätöksen mukaan HUS:n henkilöstömäärä oli 31.12.2013

Lisätiedot

ASPOCOMPIN PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 2016

ASPOCOMPIN PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 2016 ASPOCOMPIN PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 2016 PALKITSEMISEN PÄÄTÖKSENTEKOJÄRJESTYS Aspocompin hallituksen nimitysvaliokunta tai mikäli valiokuntaa ei perusteta niin yhtiön hallitus kokonaisuudessaan valmistelee

Lisätiedot

SPONDA OYJ PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS

SPONDA OYJ PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS SPONDA OYJ PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS Päivitetty 07 09 2017 1 SISÄLTÖ A. Palkitsemista koskeva päätöksentekojärjestys... 3 1. Hallituksen jäsenten palkitseminen ja palkitsemisen valmistelu... 3 2. Toimitusjohtajan

Lisätiedot

TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 LIIKEVAIHTO 7 800 884,11 7 480 643,09

TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 LIIKEVAIHTO 7 800 884,11 7 480 643,09 1. a) Yhtiön nimi: Hevosopisto Oy b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: 25 % 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Yhtiön toimialana on hevosalan sekä ravi- ja ratsastusurheilun korkeatasoinen koulutustoiminta,

Lisätiedot

SOK:n palkka- ja palkkioselvitys

SOK:n palkka- ja palkkioselvitys SOK:n palkka- ja palkkioselvitys 2015 Palkitsemisen periaatteet SOK:ssa SOK:n hallintoneuvosto on asettanut pysyvän palkitsemisvaliokunnan, jonka tehtävänä on arvioida ja kehittää koko S-ryhmän ylimmän

Lisätiedot

Konecranes Plc. Palkka- ja palkkioselvitys (Joulukuu 2016) 1/8

Konecranes Plc. Palkka- ja palkkioselvitys (Joulukuu 2016) 1/8 Konecranes Plc Palkka- ja palkkioselvitys (Joulukuu 2016) 1/8 PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 2016 PALKITSEMISJÄRJESTELMIIN SOVELLETTAVAT PERIAATTEET Yhtiön palkitsemisjärjestelmien on tarkoitus motivoida henkilöstöä

Lisätiedot

PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 1.10.2010 CRAMO OYJ

PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 1.10.2010 CRAMO OYJ PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 1.10.2010 CRAMO OYJ 1 1 Cramon palkitsemisperiaatteet ja päätöksentekojärjestys... 3 2 Hallituksen jäsenten palkitseminen... 3 3 Toimitusjohtajan, johtoryhmän ja avainhenkilöstön

Lisätiedot

Tässä palkitsemisraportissa kuvataan Sampo Pankki -konsernin palkitsemispolitiikka sekä kannustinohjelmia.

Tässä palkitsemisraportissa kuvataan Sampo Pankki -konsernin palkitsemispolitiikka sekä kannustinohjelmia. Sampo Pankki -konsernin palkitsemisraportti vuodelta 2011 Sampo Pankki -konsernin palkitsemisperiaatteet perustuvat Danske Bank -konsernissa noudettaviin periaatteisiin, joiden lähtökohtana on kestävien

Lisätiedot

Palkitsemiseen liittyvä kannanotto

Palkitsemiseen liittyvä kannanotto 1 (7) Palkitsemiseen liittyvä kannanotto 1. Kannanoton soveltaminen Pankkien, vakuutusyhtiöiden ja muiden finanssialan yritysten palkitsemisperiaatteet ovat nousseet kriittisen keskustelun kohteeksi finanssikriisin

Lisätiedot

Y-tunnus 0196833-9 Kotipaikka Helsinki Osoite Tammasaarenlaituri 3, 00180 Helsinki

Y-tunnus 0196833-9 Kotipaikka Helsinki Osoite Tammasaarenlaituri 3, 00180 Helsinki Epävirallinen käännös SULAUTUMISSUUNNITELMA 1. SULAUTUMISEEN OSALLISTUVAT YHTIÖT 2. SULAUTUMINEN Veritas keskinäinen vahinkovakuutusyhtiö (jäljempänä Veritas Vahinkovakuutus ) Y-tunnus 0196833-9 Kotipaikka

Lisätiedot

Palkka- ja palkkioselvitys 2011

Palkka- ja palkkioselvitys 2011 Palkka- ja palkkioselvitys 2011 Palkitsemisjärjestelmiin sovellettavat periaatteet Yhtiön palkitsemisjärjestelmien on tarkoitus motivoida henkilöstöä hyviin suorituksiin ja korostaa sitoutumista Konecranes-konsernin

Lisätiedot

Altian tulospalkkio 2014

Altian tulospalkkio 2014 Altian tulospalkkio 2014 palkkio on osa Altian palkitsemiskokonaisuutta. palkkio-ohjelmista päätetään vuosittain. palkkio maksetaan joko kerran vuodessa tai useammin tuotantopalkkiona tai myyntipalkkiona.

Lisätiedot

1. a) Yhtiön nimi: Sampo Oyj b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: osakkeista 14,16 %, äänistä 14,04 %

1. a) Yhtiön nimi: Sampo Oyj b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: osakkeista 14,16 %, äänistä 14,04 % Liitemuistio 1 Palkitsemistiedot 1. a) Yhtiön nimi: Sampo Oyj b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: osakkeista 14,16 %, äänistä 14,04 % 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Yhtiön toimialana on omistaa

Lisätiedot

Wärtsilä Oyj Abp Vuosikertomus 2014

Wärtsilä Oyj Abp Vuosikertomus 2014 Wärtsilä Oyj Abp Vuosikertomus 2014 Yksi vahva koko yrityksen kattava päämäärä ohjaa Wärtsilän toimintaa vuonna 2014. Täydellisen raportin löydätte osoitteesta www.wartsilareports.com/fi-fi/2014/ar/ Wärtsilä

Lisätiedot

Cargotecin palkka- ja palkkioselvitys 2014

Cargotecin palkka- ja palkkioselvitys 2014 PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 2014 1 Cargotecin palkka- ja palkkioselvitys 2014 Palkka- ja palkkioselvityksessä esitetään yhtiön palkitsemisperiaatteet sekä maksetut palkat ja palkkiot hallituksen jäsenille,

Lisätiedot

1. a) Yhtiön nimi: Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: 16,70 %

1. a) Yhtiön nimi: Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: 16,70 % Liitemuistio 1 Palkitsemistiedot 1. a) Yhtiön nimi: Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: 16,70 % 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä: Yhtiön toimialana on harjoittaa

Lisätiedot

KESKO OYJ:N PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS

KESKO OYJ:N PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS KESKO OYJ:N PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 2012 Tämä palkka- ja palkkioselvitys on käsitelty Kesko Oyj:n hallituksen palkitsemisvaliokunnan kokouksessa 4.2.2013 Kesko Oyj Y-tunnus 0109862-8 Satamakatu 3 Kotipaikka

Lisätiedot

Julkisen palvelun yleisradiotoiminnan harjoittaminen. 3. 31.12.2012 päättyneen tilikauden tuloslaskelma ja tase.

Julkisen palvelun yleisradiotoiminnan harjoittaminen. 3. 31.12.2012 päättyneen tilikauden tuloslaskelma ja tase. Palkitsemistiedot_Yle 2012 3.5.2013 Tiedot: 1. a) Yhtiön nimi Yleisradio Oy b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus 99,98 % 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Julkisen palvelun yleisradiotoiminnan harjoittaminen

Lisätiedot

Palkka- ja palkkioselvitys

Palkka- ja palkkioselvitys Palkka- ja palkkioselvitys KEMIRAN PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS JOHDANTO Kemiran palkka- ja palkkioselvitys kuvaa yhtiön palkitsemiskäytäntöä sekä ylimmän johdon eli hallituksen ja toimitusjohtajan, tämän

Lisätiedot

KESKO OYJ:N PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS

KESKO OYJ:N PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS KESKO OYJ:N PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 2013 Tämä palkka- ja palkkioselvitys on käsitelty Kesko Oyj:n hallituksen palkitsemisvaliokunnan kokouksessa 3.2.2014 Kesko Oyj Y-tunnus 0109862-8 Satamakatu 3 Kotipaikka

Lisätiedot

Palkka- ja palkkioselvitys 2016

Palkka- ja palkkioselvitys 2016 Palkka- ja palkkioselvitys 2016 A. Palkitsemisen päätöksentekojärjestys Yhtiön yhtiökokous päättää vuosittain hallituksen jäsenten palkitsemisesta hallituksen henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan valmisteleman

Lisätiedot

Palkat ja palkitseminen 2016

Palkat ja palkitseminen 2016 Wärtsilä Oyj Abp Vuosikertomus 2016 Hallinnointi 1 Palkat ja palkitseminen 2016 Hallituksen jäsenten palkkiot Varsinainen yhtiökokous päättää vuosittain hallituksen jäsenten palkkioista toimikaudeksi kerrallaan.

Lisätiedot

Cramo-konserni Palkka- ja palkkioselvitys 2016

Cramo-konserni Palkka- ja palkkioselvitys 2016 Cramo-konserni Palkka- ja palkkioselvitys 2016 7. helmikuuta 2017 Saija Suonpää [Date] CRAMON PALKITSEMISEEN LIITTYVÄ PÄÄTÖKSENTEKOJÄRJESTYS JA PÄÄPE- RIAATTEET Cramo-konserin palkitseminen perustuu yrityksen

Lisätiedot

2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä 1. Yhtiön toimialana ovat informaatioteknologiapalvelut ja niihin liittyvät tehtävät.

2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä 1. Yhtiön toimialana ovat informaatioteknologiapalvelut ja niihin liittyvät tehtävät. 9.5.2012 Liitemuistio 1 Palkitsemistiedot 1. a) Yhtiön nimi b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus 1. Tieto Oyj 2. 10,3 % 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä 1. Yhtiön toimialana ovat informaatioteknologiapalvelut

Lisätiedot

ARVOPAPERIMARKKINAYHDISTYS RY SOVELTAMISOHJE 2011

ARVOPAPERIMARKKINAYHDISTYS RY SOVELTAMISOHJE 2011 1 PALKKA JA PALKKIOSELVITYS JOHDANTO Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodissa 2010 (koodi) korostetaan palkitsemisen ja sen periaatteiden avoimuutta sekä avoimen tiedottamisen tärkeyttä. Koodin jakso

Lisätiedot

Wärtsilä Oyj Abp Vuosikertomus 2015

Wärtsilä Oyj Abp Vuosikertomus 2015 Wärtsilä Oyj Abp Vuosikertomus 2015 Tämä pdf-tiedosto koostuu Wärtsilän vuosikertomuksesta valituista osioista ja se voi poiketa muista tuotetuista tiedostoista. Raportti kokonaisuudessaan löytyy osoitteesta

Lisätiedot

Palkka- ja palkkioselvitys 2012

Palkka- ja palkkioselvitys 2012 Palkka- ja palkkioselvitys 2012 1/7 Palkka- ja palkkioselvitys 2012 Hallituksen palkkiot Hallituksen palkkioista päätetään yhtiökokouksessa nimitysvaliokunnan suosituksen pohjalta. Vuoden 2012 varsinainen

Lisätiedot

Palkka- ja palkkioselvitys

Palkka- ja palkkioselvitys Palkka- ja palkkioselvitys Hallituksen palkkiot Hallituksen palkkioista päätetään yhtiökokouksessa nimitysvaliokunnan suosituksen pohjalta. Vuoden 2011 varsinainen yhtiökokous päätti nimitysvaliokunnan

Lisätiedot

Wärtsilä Oyj Abp Vuosikertomus 2013

Wärtsilä Oyj Abp Vuosikertomus 2013 Wärtsilä Oyj Abp Vuosikertomus 2013 Sisältö 03 PALKAT JA PALKITSEMINEN 2013 2 Palkat ja palkitseminen vuonna 2013 Hallituksen jäsenten palkkiot Varsinainen yhtiökokous päättää vuosittain hallituksen jäsenten

Lisätiedot

PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 2013 12.2.2014 CRAMO-KONSERNI

PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 2013 12.2.2014 CRAMO-KONSERNI PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 2013 12.2.2014 CRAMO-KONSERNI 1 1 Cramon palkitsemisperiaatteet ja päätöksentekojärjestys... 3 2 Hallituksen jäsenten palkitseminen... 4 3 Toimitusjohtajan, konsernijohtoryhmän

Lisätiedot

I. Nordean rahastot Corporate governance -ohjeistus omistajaohjauksen suuntaviivat

I. Nordean rahastot Corporate governance -ohjeistus omistajaohjauksen suuntaviivat 2010 1 (5) I. Nordean rahastot Corporate governance -ohjeistus omistajaohjauksen suuntaviivat Nordean rahastot 1 ovat hyväksyneet seuraavat omistajaohjausta koskevat suuntaviivat, joita sovelletaan suomalaisilla

Lisätiedot

VR-YHTYMÄ OY:N PALKITSEMISTA KOSKEVAT TIEDOT. 1. a) Yhtiön nimi

VR-YHTYMÄ OY:N PALKITSEMISTA KOSKEVAT TIEDOT. 1. a) Yhtiön nimi SELVITYS 1 (6) VR-YHTYMÄ OY:N PALKITSEMISTA KOSKEVAT TIEDOT 1. a) Yhtiön nimi VR-Yhtymä Oy b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus 100 % 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Yhtiön toimialana on kuljetustoiminta

Lisätiedot

PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS

PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS Ruukin palkitsemisvaliokunta on hallituksen valiokunta, joka on vastuussa toimitusjohtajan ja johtoryhmän palkitsemisprosessista ja antaa tästä suosituksia hallitukselle sekä

Lisätiedot

PALKITSEMISTA KOSKEVIEN TIETOJEN JULKISUUS VALTIO-OMISTEISISSA YHTIÖISSÄ

PALKITSEMISTA KOSKEVIEN TIETOJEN JULKISUUS VALTIO-OMISTEISISSA YHTIÖISSÄ PATRIA OYJ 2.5.2013 1(6) PALKITSEMISTA KOSKEVIEN TIETOJEN JULKISUUS VALTIO-OMISTEISISSA YHTIÖISSÄ 1. a) Yhtiön nimi - Patria Oyj b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus - 73,2 % 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä

Lisätiedot

PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 2014 10.2.2015 CRAMO-KONSERNI

PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 2014 10.2.2015 CRAMO-KONSERNI PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 2014 10.2.2015 CRAMO-KONSERNI 1 1 Cramon palkitsemisperiaatteet ja päätöksentekojärjestys... 3 2 Hallituksen jäsenten palkitseminen... 4 3 Toimitusjohtajan, konsernijohtoryhmän

Lisätiedot

Liitemuistio 1. Palkitsemistiedot. 1. a) Yhtiön nimi Fortum Oyj. b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus 50,76% 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä

Liitemuistio 1. Palkitsemistiedot. 1. a) Yhtiön nimi Fortum Oyj. b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus 50,76% 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Liitemuistio 1 Palkitsemistiedot 1. a) Yhtiön nimi Fortum Oyj b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus 50,76% 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Yhtiön toimialana on sähkön, lämmön ja kaasun tuotanto, hankinta,

Lisätiedot

Palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajana toimii Philip Baum. Jäseninä ovat Jelena Manojlovic, Markku Kankaala ja Barry Rourke.

Palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajana toimii Philip Baum. Jäseninä ovat Jelena Manojlovic, Markku Kankaala ja Barry Rourke. Palkka- ja palkkioselvitys Tässä raportissa kuvataan Ruukin hallituksen ja johtoryhmän palkitsemisperiaatteet ja - käytännöt sekä kerrotaan heidän palkkioistaan ja osakeomistuksestaan vuonna 2011. Palkitsemisperiaatteet

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION SUOSITUS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION SUOSITUS FI FI FI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 30.4.2009 K(2009) 3177 KOMISSION SUOSITUS suositusten 2004/913/EY ja 2005/162/EY täydentämisestä julkisesti noteerattujen yhtiöiden hallinto- tai valvontaelinten

Lisätiedot

1. a) Yhtiön nimi: TeliaSonera AB b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: 11,7 %

1. a) Yhtiön nimi: TeliaSonera AB b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: 11,7 % Liitemuistio 1 Palkitsemistiedot 1. a) Yhtiön nimi: TeliaSonera AB b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: 11,7 % 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Yhtiön toimialana on laajassa mielessä televiestintäpalveluiden

Lisätiedot