POHJOIS-SAVON LIITTO 1/ /2014 Käsittelyssä olevat uudet hankehakemukset ja suurehkot muutoshakemukset MKH /

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "POHJOIS-SAVON LIITTO 1/00.01.05.20/2014 Käsittelyssä olevat uudet hankehakemukset ja suurehkot muutoshakemukset MKH 24.11.2014 1/00.01.05."

Transkriptio

1 POHJOIS-SAVON LIITTO 1/ /2014 Käsittelyssä olevat uudet hankehakemukset ja suurehkot muutoshakemukset MKH / /2014 EU:n RAKENNERAHASTOHANKKEET: Kestävää kasvua ja työtä rakennerahasto-ohjelma: 1. EAKR (TL 1) TechnoGrowth vahvaa itäsuomalaista yhteistyötä pk-yritysten uudistamiseksi ja kilpailukyvyn vahvistamiseksi Toteuttaja/osatoteuttajat: Ylä-Savon Kehitys Oy/Navitas Kehitys Oy Haettu avustus/kok.kust.: / Toteutusaika: Tavoitteet: Hankkeen tarkoituksena on maakunnan kone- ja energiateknologian sekä niille palveluja tuottavien pk-yritysten liiketoiminnan kokonaisvaltainen kehittäminen, kasvattaminen ja kansainvälistyminen niin, että yritysten todellinen kilpailukyky kasvaa. Hankkeen tärkeimmät tavoitteet jakautuvat seuraaviin alueisiin: - Yrityksen strategisen kyvykkyyden vahvistaminen - Palveluliiketoiminta tuo lisää liikevaihtoa - Kansainvälistyminen kasvun takeena - Tuotekehitys- ja innovaatiotoiminnan aktivointi pk-yrityksissä - Tuotannollisen kyvykkyyden parantaminen - Energiatehokkuus kilpailuetuna - Uudet teknologiat liiketoiminnan tukena - Toimialan imagon parantaminen ja ammattitaitoisen työvoiman saatavuuden varmistaminen - Uudistuvat työyhteisöt liiketoiminnan ja kansainvälistymisen tukena Hankkeen keskeiset toimenpiteet: 1) Yritysten kyvykkyyden kartoitus, mittaaminen, analysointi ja yrityskehityshankkeiden aktivointi kenttätyönä: strategisten kyvykkyyksien arvioinnit ja Progress analyysit. 2) Kv-valmiuksien kehittäminen, messut, matchmaking- tilaisuudet, vientikonsortiot: Team Finland verkoston hyödyntäminen ja palvelujen tunnetuksi tekeminen alueella sekä Invest in Finland Itä-Suomi yhteistyö. 3) Myyntivalmennus, uusiin markkinoihin tutustuminen, kansainväliset messuosallistumiset yhteistyö TeamFinland Pohjois-Savo, markkinatutkimukset UEF. 4) Yhteistyöverkostostojen aktivointi mm. globaalit hankinnat, logistiikka, ICT. 5) Tuottavuus, tuotannon ohjattavuus, laatu, automaatio, haastavat materiaalit: Savonia ja teknilliset korkeakoulut 6) 3D tulostuksen mahdollisuudet, teollinen internet, hitsaus- ja materiaalitekniikka: Savonian TKI-ympäristöt 7) Tuotekehitys, tuotteen ja palvelun yhdistäminen, jälkimarkkinointi: Savonian TKI-ympäristöt ja teknilliset korkeakoulut 8) Päähankkijoiden kasvavien vaatimusten täyttäminen (mm. laatu, hinta, toimitusvarmuus, suuremmat toimituskokonaisuudet, tietojärjestelmien yhteensopivuus, innovointi): Yhteistyö maakunnan päähankkijayritysten kanssa. 9) Uusien energiatehokkaiden ratkaisujen selvitys yritysten kanssa sekä energiatehokkaan valmistusprosessin toteutus: Savonia ja Lappeenrannan tekninen yliopisto 10) Yrityksen omien työntekijöiden hyödyntäminen innovaatioiden tuottajina 11) Itä-Suomen maakuntien yhteiset teknologiateollisuuden teema- ja foorumitilaisuudet 12) Oppilaitos-yritys yhteistyö, viestintä, sosiaalinen media, tapahtumat 13) Henkilöstövoimavarojen johtaminen muuttuvassa toimintaympäristössä, työkykyä ylläpitävä toiminta Hankkeen tulokset: - Pk- yritysten todellinen kilpailukyky paranee - Uusia liiketoimintamalleja sovelletaan käytäntöön - Yrityksiin syntyy uusia tuotteita ja palveluja hyödyntäen edistyksellistä teknologiaa - Pk -yritysten edellytykset toimia kilpailukykyisesti kv -markkinoilla paranevat - Kansainvälisesti toimivien pk-yritysten määrä kasvaa lisäten maakunnan vientituloja - Maakuntaan tulee uusia työpaikkoja ja lisää verotuloja pitkällä aikavälillä - Energia tehokkuus ja vähähiilisyys liiketoiminnan arvona saavat uuden merkityksen - Itäsuomalainen yhteistyö yritysten ja yrityskehittäjien välillä tiivistyy 2. EAKR (TL 2) Potilastutkimuksen ja perustutkimuksen siltaavan lääketieteen infrastruktuurin parantaminen Kuopion alueella Toteuttaja/osatoteuttajat: Itä-Suomen yliopisto / Kuopion yliopistollinen sairaala Haettu avustus/kok.kust.: / Toteutusaika: Translationaalinen lääketiede muodostaa sillan lääketieteen eri toimijoiden, yliopiston, sairaalan ja yritykset, välille ja se nopeuttaa tutkimustulosten jalostamista uusiksi diagnoosi- ja hoitomenetelmiksi sekä hoitokäytänteiksi. Lisäksi se

2 2 mahdollistaa potilasnäytteiden ja tautimallien hyödyntämisen tautimekanismien ja hoitokohteiden selvityksessä. Translationaalinen ääketiede on elinehto uusien lääkehoitojen toimivuuden takaamiseksi potilaskokeissa. Tämän projektin tarkoituksena on kehittää Itä-Suomen Yliopistoa yhdeksi maailman johtavaksi tiedekeskukseksi ja vahvistaa Kuopion seudun huippuosaamista ja sen laitekantaa translationaalisen lääketieteen toimintaympäristönä. Itä-Suomen rakentaminen yhdeksi kansainväliseksi huippukeskukseksi näiden alojen osalta vaatii modernin ja korkeatasoisen tekniikan laitteistoineen, alan huippuosaajia, kannustavan innovaatioympäristön sekä saumattoman yhteistyön toimintaympäristön eri osa-alueiden, kuten yliopiston, sairaalan, kaupungin, sektoritutkimuslaitoksien ja yritysten kesken. Erityisesti moderni laitekanta, jolla kyetään hyödyntämään uusinta teknologiaa eri sairauksien tulevaisuuden hoitomuotojen ja diagnostiikan kehittämisessä, on alan kehittymisen kriittinen pullonkaula. Tämän projektin puitteissa hankimme uusia laitteistoja, jotka mahdollistavat translationaalisen lääketieteen käyttöön perustuvien uusien terapioiden ja diagnostiikkamenetelmien kehittämisen. Projekti mahdollistaa Kuopion seudun toimijoiden profiloitumisen yhdeksi alan huippukeskukseksi. Lisäksi projekti tukee Kuopion seudun yritysten kehittymistä ja edistää niiden kansainvälistymismahdollisuuksia. Hankkeessa hankitaan kolme uutta laitteistoa, jotka edustavat translationaalisen lääketieteen alan huippulaitteita ja mahdollistavat ainutlaatuisen potilasmateriaalin karakterisoinnin. Lisäksi hankittava laitteisto mahdollistaa ihmisperäisten biopankkinäytteiden tehokasta käsittelyä ja säilöntää ja ovat erittäin tärkeitä translationaalisen lääketieteen sekä erityisesti biopankkimateriaalin osalta, jota hyödynnetään hankkeen aikana monella eri tavalla. Hanke tehdään yhteistyössä Itä-Suomen yliopiston ja Kuopion Yliopistollisen Sairaalan kanssa. Hankkeeseen liittyy rinnakkainen ESR-hanke nro EAKR (TL 2) NMR laitteiston hankinta haastavaan orgaanisen kemian analytiikkaan Toteuttaja/osatoteuttajat: Itä-Suomen yliopisto Haettu avustus/kok.kust.: / Toteutusaika: Tarve: Viimeisen kymmenen vuoden aikana orgaanisen analytiikan tarve on kasvanut huomattavasti, johtuen tutkimuksen, tuotekehityksen ja diagnostiikan merkittävästä kasvusta alueella. Entistä useammin halutaan tietää tarkasti jonkin/joidenkin orgaanisten yhdisteiden tarkka rakenne ja määrä hyvinkin monimutkaisista seoksista, esimerkiksi syöpämarkkerien etsintä virtsasta. Varsinkin biotalouteen ja etenkin puun monipuoliseen hyödyntämiseen tähtäävä koulutus, tutkimus ja tuotteistus ovat lisääntyneet niin Itä-Suomen yliopistossa, alueen ammatti(korkea)kouluissa ja yrityksissä merkittävästi samalla kasvattaen orgaanisen analytiikan tarvetta. Lisäksi analyysitekniikoiden kehitys on mahdollistanut entistä pienempien ainemäärien analysoinnin luotettavasti ja nopeasti mahdollistaen tutkimukset alueilla, jonne sitä ei ole aikaisemmin voitu soveltaa. Hyvänä esimerkiksi tällaisesta tutkimusavauksesta on selvittää kaivosten kemikaalien kulkeutumista ja muuttumista rikastusprosessin yhteydessä. Tavoite: Verrattaessa eri menetelmiä analysoida orgaanisia aineita erilaisista kohteista tehokkain, nopein, luotettavin ja koejärjestelyiltään yksinkertaisin tapa määrittää samanaikaisesti sekä orgaanisten yhdisteiden rakenne että määrä näytteestä, myös monimutkaisista seoksista, on ydinmagneettisen resonanssin (NMR, Nuclear Magnetic Resonance) laitteisto. Hankkeen tavoitteena on ostaa mahdollisimman hyvä NMR laitteisto. Tulokset: Hankitulla laitteistolla voidaan määrittää luotettavasti ja tarkasti orgaanisten yhdisteiden rakenne ja määrä. Seoksista voidaan määrittää samanaikaisesti muutamassa minuutissa kymmeniä tunnettuja yhdisteitä ja niiden pitoisuudet (esim. etikkahapon määrä puutisleistä). Lisäksi näytteistä voidaan määrittää aikaisemmin tuntemattomien orgaanisien yhdisteiden rakenteita ja pitoisuuksia suoraan spektreistä ilman malliaineita, ja automaatio mahdollistaa laitteen 24/7 käytön. Laitteistoa tullaan käyttämään laajasti Pohjois-Savon ja Karjalan alueella ratkaisemaan orgaaniseen analytiikkaan liittyviä ongelmia perinteisen yliopistotutkimuksen lisäksi mm. biotaloudessa, kaivannaisteollisuudessa ja pk-sektorilla. Itä-Suomen yliopistossa yhteystyöaloja ovat mm. sov. fysiikka, biologia, metsätieteet, ympäristötieteet, farmasia, ja SIBLab:n toiminta. Alueella toimivien muita yhteistyötahoja ovat mm. MTT, Savonia AMK, KYS, GTK ja THL. Lisäksi ainakin seuraavat alueella toimivat yritykset ovat esittäneet kiinnostusta edellä kuvattuun analytiikkaan: Metkinen Chemistry, Savroc, Lunawood, Charles River Laboratories International ja Kylylahti Copper (nyk. Bolidenin omistama). Vaikutukset: Hanke mahdollistaa entistä nopeamman, luotettavamman ja tarkemman analytiikan niin orgaanisten aineiden rakenteesta kun määristäkin. Tämä puolestaan mahdollistaa uusien innovaatioiden ja tuotteiden kehittämisen ja samalla työpaikkojen syntymisen alueella. Mahdollisia uusia tuotteita voisivat olla mm. biopohjaiset pinnoitusmateriaalit, uudet lääkeainemolekyyliaihiot, tehokkaat mikrobien kasvua estävät yhdisteet maaleissa ja biopohjaiset kaivosjätevesien puhdistusmateriaalit. 4. EAKR (TL 2) Koetoiminnalla liiketoimintaa (KOLA) Toteuttaja/osatoteuttajat: Savonia-ammattikorkeakoulun ky/lappeenrannan teknillinen yliopisto Haettu avustus/kok.kust.: / Toteutusaika: Varkauteen on aiemmin rakennettu polttotekniikkaan keskittyvä koeympäristö sekä käynnistetty tki-toimijoiden yhteinen toimintamalli ja LUT:n alueellisen yksikön toiminta. KOLA-hankkeen tavoitteina on tuoda Varkauden polttotekniikan koeympäristö valtakunnallisesti ja kansainvälisestikin toimijoiden keskuudessa tunnetuksi, jotta ympäristön palvelut huomioidaan osana tuotekehityspolkua tai laitoskohtaista koeajo-ohjelmaa. Hankkeen aikana rakennetaan koelaitteiston operoinnin toimintamalli, joka mahdollistaa joustavasti koeajojaksojen toteuttamisen. Tavoitteena

3 3 on tehdä myös tutkimusta ja raportoida tulokset tieteelliset kriteerit täyttävällä toimintamallilla. Hanke mahdollistaa tiedon lisääntymisen sekä nopeuttaa uusien teknologioiden ja innovaatioiden jalkauttamisen kilpailukyvyksi ja tuottavaksi liiketoiminnaksi. Varsinaisena kohderyhmänä ovat pk-yritykset, joiden tuotteet ja palvelut ovat polttotekniikkaan, päästöjen hallintaan tai sähkön tuottamiseen liittyviä sekä kaikki laitostoimijat ja toimittajat, joiden tuotantoympäristö perustuu leijukerrostekniikkaan tai polttoon tulitorvi-tuliputki kattilassa. Hankkeen alkuvaiheessa tullaan koeympäristöä ajamaan eri polttoaineilla, eri mittaisia käyttöjaksoja ja oppimaan tätä kautta prosessin käyttäytymistä ja sen hallintaa. Lisäksi ennen varsinaisten pilotointien alkamista kehitetään tuotetun datan käsittelyä ja siihen liittyviä seikkoja. Pilottien ja koeajojen myötä kehitetään toimintamallia ja palvelujen kuvauksia sekä kasvatetaan myös koeympäristön tunnettavuutta valtakunnallisesti ja kansainvälisesti. Hankkeen tuloksina saadaan nopeutettua pk-yritys- ja yliopistolähtöisten uusien teknologioiden ja innovaatioiden käyttöönottoa sekä alan toimijoiden käyttöön luotettavasti toimiva koeympäristö. Lyhyellä tähtäimellä koeympäristön käytöllä voidaan välttää koeajotoimintaa tuotantolaitoksissa. Pidemmällä aikavälillä koetoiminnan avulla mahdollistetaan energiatehokkaampia tuotantotapoja, joissa käytettävät ratkaisut ovat ympäristöystävällisempiä. 5. EAKR (TL 2) DigiBoost - Teollisuuden palveluliiketoiminnan uudet mahdollisuudet Toteuttaja/osatoteuttajat: Savonia-ammattikorkeakoulun ky Haettu avustus/kok.kust.: / Toteutusaika: DigiBoost-hankkeessa keskitytään edistämään Pohjois-Savon kone-, metalli- ja energiateollisuuden palveluliiketoiminnan kehittymistä huomioimalla teollisen internetin (IoT, internet of things) tuomat uudet, vielä hyödyntämättömät liiketoimintamahdollisuudet. Hankkeessa tarjotaan kohderyhmälle vetoapua paitsi palvelutuotteiden ja -tarjoomien kysyntälähtöiseen kehittämiseen niin myös palveluprosessien digitalisointiin sekä tuotteiden älyllistämiseen. Hanke on jatkoa Savonia-ammattikorkeakoulun hallinnoimissa Leka- ja Palkeet-hankkeissa tehdylle teollisuuden palveluliiketoiminnan tutkimus- ja kehittämistyölle. Taustalla ovat sekä teollisuuden kehittämistrendit että yritysprojekteissa havaitut kehittämistarpeet. Hankkeen tavoitteena on kasvattaa alueen yritysten palveluliiketoiminnan osaamista ja kilpailukykyä sekä löytää palveluliiketoiminnasta yrityksille uusia, vaikeasti kopioitavia kilpailuedun lähteitä. Tämä edistää sekä alueellista että kansallista kilpailukykyä. Lisäksi tavoitteena on synnyttää aihealueesta uutta tutkimustietoa sekä koulutus- ja tutkimusorganisaatioiden että yritysten käyttöön. Tutkimustieto jalkautetaan muun muassa tieteellisten artikkeleiden, muiden julkaisujen, seminaarien sekä työpajatoiminnan kautta. IoT -palvelujen ja -ratkaisujen kehittämismenetelmiä ja -työkaluja pilotoidaan ja testataan laboratorio- sekä yritysprojekteissa. Tavoitteiden saavuttamiseksi hankkeessa hyödynnetään perustutkimusta, vertailu-analyyseja sekä laboratorio- ja yritysprojekteissa toteutettavaa soveltavaa tutkimustyötä. Pilottiprojektit liittyvät esimerkiksi nykyisten tai uusien palvelujen kysyntälähtöiseen kehittämiseen, palveluprosessien ja työkalujen digitalisointiin sekä älykkäiden tuotekonseptien kehittämiseen. Hankkeen tuloksena syntyy uusi erityisesti IoT -palvelujen ja ratkaisujen kehittämiseen soveltuva kehittämisprosessi, jota hyödyntämällä kohderyhmät osaavat muuntaa palvelumahdollisuudet kassavirtaa ja kilpailuetua tuottaviksi palvelutuotteiksi ja ratkaisuiksi. Pidemmän aikavälin mitattavana tuloksena kohderyhmäyritysten palveluliiketoiminnan tulot sekä osuus liikevaihdosta kääntyvät kasvuun. Samalla alan osaajien tarve työmarkkinoilla kasvaa mikä taas lisää alueen kilpailukykyä sekä hyvinvointia. 6. EAKR (TL 2) Terveydenhuollon uusi osaaminen ja uudet palvelumuodot Toteuttaja/osatoteuttajat: Savonia-ammattikorkeakoulun ky/savon koulutuskuntayhtymä Haettu avustus/kok.kust.: / Hankkeen ensisijaisena tavoitteena on hyvinvointiin ja terveysalaan liittyvän tulevaisuuden osaamisen kehittäminen ja vahvistaminen monialaisesti Savonia-ammattikorkeakoulussa. Tavoitteen saavuttaminen edellyttää sellaisten oppimisympäristöjen luomista, joissa osaamista voidaan kehittää. Tavoitteena on kehittää uudenlaisia mobiileja palvelumuotoja, jotka perustuvat kansalaisten itsensä mittaamiseen (Quantified self = QS) ja omaseurantaan. Palvelut toimivat joko täysin virtuaalisesti verkossa tai fyysisinä palvelupisteinä. Projektin yhtenä tavoitteena on löytää uusia keinoja terveyden edistämiseen ja sairauksien ennaltaehkäisyyn. Pilottiryhmäksi valitaan metabolisen oireyhtymän korkeassa riskiryhmässä olevia työikäisiä henkilöitä, joihin kohdistetaan omaseurantaan perustuvia, henkilökohtaisia ratkaisuja. Lisäksi tavoitteena on kehittää mobiileja ratkaisuja opiskelijaterveydenhuoltoon. Hankkeessa tutkitaan kehitettyjen mobiilien palveluiden kustannustehokkuutta ja vaikuttavuutta sekä palvelujen hyödyllisyyttä terveyden edistämisen näkökulmasta. Lisäksi edistetään terveysteknologiaan liittyvän yritystoiminnan käynnistymistä opiskelijavoimin. Projektin toimenpiteet ovat jaettu kuuteen työpakettiin (WP): WP 1. Älylaitteet, QS-sovellusten ja lisälaitteiden testaaminen/kehittäminen ja valinta pilotteihin WP 2. Pilotti1 Mobiilien ratkaisujen kehittäminen opiskelijaterveydenhuoltoon WP 3. Pilotti2 QS-sovellukset terveyden edistämisessä: Metabolinen oireyhtymä (myös ravitsemukseen liittyvät sovellukset) WP 4. QS-palvelupiste ja QS-test-lab terveysteknologiatuotteiden testausympäristö

4 4 WP 5. Kustannusvaikuttavuuden seuranta ja QS:n hyödyt WP 6. Kaupallistamisen ja yritystoiminnan kehittäminen opiskelijavoimin Projektin tulokset: 1.Tulevaisuuden osaamiseen liittyviä monialaisia opintojaksoja materiaaleineen, joita hyödynnetään paitsi oppilaitoksissa niin myös jo työelämässä olevien täydennyskoulutuksissa. 2.Metabolisen oireyhtymän hoitoon ja erityisesti sen ennaltaehkäisyyn liittyvät mobiilit QS-ohjaus- ja neuvontapalvelut 3.MBO-QS sovellusohjelmat (apps) älylaitteisiin 4.QS-palvelupiste ja liikkuva klinikka 5.Test-lab terveysteknologiatuotteille 6.Tutkimustietoa mobiilien QS-menetelmien kustannustehokkuudesta ja hyödyistä 7.QS-mobiilipalveluiden palvelumuotoilun kuvaus 8.Terveysteknologiaan liittyvien tuotteiden ja yritystoiminnan kehittyminen. Projekti toteutetaan yhteistyössä Kuopion kaupungin perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueen ja Savon ammattija aikuisopiston kanssa. Lisäksi projektia rahoittavat Kiinteistö oy Technopolis ja Roche Oy. Projektin aikana tehdään tiivistä yhteistyötä Pohjois-Savon alueen terveysteknologiayritysten kanssa. 7. EAKR (TL 2) Ainetta lisäävän valmistuksen tki- ja oppimisympäristö (ALVO) Toteuttaja/osatoteuttajat: Savonia-ammattikorkeakoulun ky Haettu avustus/kok.kust.: / Toteutusaika: Hankkeen tavoitteena on rakentaa Ainetta lisäävän valmistuksen tutkimus- ja oppimisympäristö (ALVO), jonka avulla lisätään aihepiiriin liittyvää osaamista Pohjois-Savon alueella ja Suomessa, sekä toteutetaan vahvaan asiantuntemukseen perustuvaa korkealuokkaista soveltavaa tutkimusta yhteistyössä koti- ja ulkomaisten partnerien kanssa. ALVO täydentää käynnisteillä olevaa koulutuskonepaja ympäristöä tuoden ainetta lisäävän valmistuksen perinteisten valmistusmenetelmien rinnalle. Hankkeen toimenpiteet jakautuvat kolmeen työpakettiin: 1. Oppimis- ja tutkimusympäristön suunnittelu 2. Kappaleiden suunnittelussa ja skannauksessa tarvittavien ohjelmistojen ja muovitulostinten hankinta ja käyttöönotto 3. Metallin 3D-tulostamiseen liittyvä tarvekartoitus alueen yrityksissä, tulostukseen tarvittavien laitteistojen kartoitus ja investoinnin suunnittelu sekä oppimisympäristökonsortion rakentaminen. Projektin tuloksena syntyy suunnitelma ainetta lisäävän valmistuksen tutkimus- ja oppimisympäristöstä joka toimii monialaisesti yhdistäen Savonian tekniikan, liiketalouden, muotoilun ja terveysalan osaajat. Asiantuntemuksen keskittämisen lisäksi suunnitelmassa otetaan huomioon laitetarpeet ja ohjelmistot, jotta myös alueen yritykset pystyvät hyötymään ympäristöstä. Projektissa toteutettavia tarvekartoituksia hyödynnetään 3D-tulostukseen liittyvien investointitarpeiden suunnittelussa ja valmistelussa. Lisäksi projektin tulokset ja sen aikana kerätty tietotaito ovat yhteistyökumppanien ja alueen yritysten hyödynnettävissä oppimisympäristön puitteissa. ALVO tarjoaa alueen yrityksille mahdollisuuden pysyä ajan tasalla 3D-tulostukseen liittyvän kehityksen osalta tarjoten mm. koulutus- ja kehittämispalveluja. Oppimisympäristö mahdollistaa yrityksille uusien tuote-, palvelu- ja yritysideoiden testauksen. 8. EAKR (TL 2) P-S YK Pohjois-Savon yrityskehityspalvelut 2020 Toteuttaja/osatoteuttajat: Kuopio Innovation Oy/Iisalmen kaupunki, Navitas Kehitys Oy, Savonia-ammattikorkeakoulu oy Haettu avustus/kok.kust.: / Pohjois-Savon yrityskehityspalvelut projektin tavoitteena on luoda alueelle yksi tunnettu, asiakaslähtöinen, avoin, joustava, monipuolinen ja modulaarisista palvelupaketeista koostuva maakunnallinen yrityskehitysmalli ja osaajayhteistyö. Projektitoimenpiteinä kehitetään erilaisia palveluita ja toimintatapoja vastaamaan nopeasti muuttuviin asiakastarpeisiin ja liiketoimintaympäristön yllättäviinkin muutoksiin. Lisäksi projektin tavoitteena on lisätä uuden yrityskehitysmallin ja -palveluiden tunnettuutta ja saavutettavuutta, jotta potentiaalisia asiakkaita saadaan selkeästi nykyistä enemmän toiminnan piiriin. Projektissa tehdään tiivistä asiakas- ja asiantuntijayhteistyötä liiketoimintaideaa kehittävien henkilöiden, tiimien ja alueen yritysten ja oppilaitosten kanssa. Koko toiminnan keskiössä ovat asiakkaat, joiden kanssa tehdään pitkäjänteistä työtä liiketoiminnan kehittämiseksi ja kasvattamiseksi samalla kehittäen palveluita asiakastarpeiden ohjaamana ja asiakkaita vahvasti kehittämistyöhön osallistaen. Jo olemassa oleviin tarpeisiin liittyen kehitetään mm. seuraavia palveluita: nopeat kokeilut / käyttäjätuottajuus, muotoilu liiketoiminnan vauhdittajana, spin-off -toiminta, heikkojen signaalien hyödyntäminen, miniklusterimalli ja global partners / global growth. Lisäksi projektin aikana reagoidaan joustavasti ja nopeasti tuleviin asiakastarpeisiin ja luodaan niiden perusteella tarvittavia uusia palveluita ja yrityskehitysmuotoja. Projektin tuloksena alueen yrityskehityspalvelut monipuolistuvat, reagoivat paremmin ja nopeammin muuttuviin tarpeisiin sekä ovat tunnettuja ja helposti saavutettavissa koko maakunnan alueella. Uuden liiketoiminnan ja yritysten

5 5 kasvun kautta alueelle syntyy uusia työpaikkoja, alueen elinkeinoelämä vahvistuu sekä elinvoimaisuus ja houkuttelevuus kasvavat. 9. EAKR (TL 2) Biojalostuksen resurssiälykäs demonstraatioympäristö Pohjois-Savo (BioDemoverstas Pohjois-Savo) Toteuttaja/osatoteuttajat: Itä-Suomen yliopisto Haettu avustus/kok.kust.: / Hankkeella on tarkoitus luoda uutta ja edistää nykyistä yritystoimintaa, jossa fossiilisia raaka-aineita ja energiaa korvataan biopohjaisilla uusiutuvilla raaka-aineilla. Hanke kytkeytyy osaltaan biotalouden BioINKA-ohjelmaan Itä-Suomessa. Hankkeella on lisäksi keskeinen liityntä Pohjois-Savon maakuntaohjelman puu- ja biojalostus-osioon, jossa demonstraatioympäristöt ja niihin liittyvät kehittämishankkeet toimivat yritysten liiketoiminnan ja teknologisen kehittämisen rajapinnassa. Demonstraatioympäristöllä ja siihen liittyvällä kehittämishankkeella on verkottajan rooli, joka toteutuu verkostoitumalla tutkimus- ja kehitysorganisaatioiden kanssa alan yrityksiä parhaimmin palvelevilla osaamisalueilla. Tämä hanke on pohjoissavolainen osuus UEF:n laajasta biojalostukseen keskittyvästä eri toimijoiden muodostaman verkoston kehittämishankkeesta. Toinen osuus toteutetaan Pohjois-Karjalassa. Pohjois-Savon biodemoverstasosio on suunniteltu prosessilaitteiden osalta pääosin liikkuvaksi ja hajautetuksi toiminnaksi (siirrettävät prosessikonttiratkaisut). Kehitystyössä on mukana myös pienemmät pilot-luokan downstream prosessointiratkaisut (esim. tislaus- ja uuttomenetelmät). Toiminta perustuu hajautettuun yhteistyömalliin, jossa hyödynnetään jo olemassa olevia ja jatkuvasti kehittyviä yhteistyöverkostoja kansallisella ja kansainvälisellä tasolla. Pohjois-Savossa hankkeessa ovat mukana paikalliset koulutuslaitokset (Sakky ja Savonia-amk). Hankkeessa keskitytään jo olemassa olevien biojalostuksen osaamis- ja yhteistyöverkostojen avulla tukemaan yrityksiä ja innovoimaan sekä demonstroimaan uusia tuotteita, prosesseja ja palveluja. Biomassan termiseen prosessointiin keskittyvän tutkimuksen pohjalta yhteistyötä tehdään alueellisten kehittäjien ja kehittämisyhtiöiden kanssa. Pohjois-Savon biodemoverstaan osio tukeutuu edellisissä hankkeissa rakennettuun kone-ja laitekantaan, asiantuntijuuteen sekä yhteistyöverkostoihin. Pohjois-Savon biodemoverstaan toimintaperiaatteena on, että tutkimus- ja kehitystyö on jalkautunut maakuntaan ja toimii yhteistyö- ja kumppanuusverkoston avulla hajautetusti. Projekti hakee ja toteuttaa yritysten uusien biojalostukseen kytkeytyvien liiketoimintojen etsintää, löytämistä ja niiden käynnistämistä sekä toteuttamista uudessa biojalostusverkostossa nimeltään Biodemoverstas Pohjois-Savo. 10. EAKR (TL 2) Pohjoissavolaisen materiaaliteknologian TKI-ympäristön selvityshanke (MaTKI-selvitys) Toteuttaja/osatoteuttajat: Itä-Suomen yliopisto/savonia-ammattikorkeakoulun ky Haettu avustus/kok.kust.: / (lump sum) Toteutusaika: Kuopion alueen yritysten kehittymisen kannalta eräs hidastava tekijä on teknillisen yliopistokoulutuksen puuttuminen Itä-Suomen yliopistosta. Alueella on runsaasti ns. perusteollisuuden yrityksiä, joilla on materiaaliteknologiaan liittyviä haasteita niin laadunvarmistuksen, tuotekehityksen, lisäkoulutuksen kuin uusien innovaatioidenkin osalta. Pohjois-Savon kone- ja energia-alan toimenpideohjelmassa asia on nostettu esille ja ehdotettu, että materiaaliteknologiaa kehitettäisiin perustamalla eri oppilaitosten yhteinen tutkimuskeskus, mikä osaltaan kaventaisi Pohjois-Savon eroa teknillisten yliopistokaupunkien tilanteeseen. Tämän selvityshankkeen päätavoitteena on yhdistää alueelliset materiaaliteknologian toimijat, kartoittaa materiaaliteknologian koulutustarjonta ja käytettävissä olevat laitteisto- ja henkiset resurssit sekä selvittää alueellisten yritysten tarpeet ja toiveet materiaaliteknologiaan liittyen. Hankkeessa kartoitetaan puitteet TKI-keskuksen toimintaedellytyksille, mukaan lukien kiinnostuneet yritysosapuolet ja mahdolliset rahoituslähteet. Tavoitteena on luoda tavoitteet pohjoissavolaisen materiaaliteknologian TKI-toimintaympäristön kehittämiselle. Jatkossa tavoitteena on kehittää edelleen oppilaitosten koulutusta, laiteinfrastruktuuria, analyysi- ja tuotekehityspalvelua sekä tuotteistamisprosessia yritysten kilpailukyvyn maksimointia silmällä pitäen. Tässä selvityshankkeen toimenpiteinä 1) selvitetään yritysten ja sektoritutkimuslaitosten ym. tarpeet materiaaliteknologian TKI-toiminnassa, 2) kootaan tiedot konsortion käytössä olevasta laitekannasta, palvelutarjonnasta ja mahdollisista lisähankintatarpeista. Selvitysten (kohdat 2-4) tulokset julkaistaan web-sivuilla, 3) selvitetään lähialueiden sektoritutkimuslaitosten ja yritysten palvelutarjonta materiaaliteknologiaan liittyen, 4) kootaan tiedot alueen oppilaitosten alaan liittyvästä koulutuksesta ja koulutustarpeesta, 5) tehdään alustava kehittämissuunnitelma materiaaliteknologian verkoston toiminnalle yritystarpeiden pohjalta, 6)tehdään kehittämissuunnitelma materiaaliteknologian alueellisen TKI-keskuksen toimintakonseptille ja 7) kootaan selvitysraportti, josta ilmenee selvityksen tulokset. Hanke toteutetaan yhteistyössä Itä-Suomen yliopiston materiaalitutkimuksen ja Savonia amk:n tekniikan alan asiantuntijoiden kesken. Hankkeessa selvitetään lisäksi ammatillisen koulutustason puitteet ja verkostot alaan liittyen. 11. EAKR (TL 2)

6 6 Tuotantolähtöisen opetuksen kokonaisuuden hallinta teollisen internetin avulla Toteuttaja/osatoteuttajat: Ylä-Savon ammattilisen koulutuksen kuntayhtymä Haettu avustus/kok.kust.: / Toteutusaika: Hankkeen tavoitteena on kehittää nykyaikainen innovatiivinen tuotantoympäristö, joka on sekä fyysinen että virtuaalinen oppimis- ja kehitysympäristö ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden ja yritysten henkilöstön käyttöön. Erityisesti pk-yrityksillä on tavoitteena parantaa tuottavuuttaan ja kilpailukykyään simuloinnin avulla. Investoinnilla täydennetään jo olemassa olevia nykyaikaisia laitteistoja ja tuotantosoluja uudella työstökoneella, ja lisätään samalla käytössä olevien koneiden käyttöastetta. Hankkeessa otetaan käyttöön teollisen internetin ohjelmistot kone- ja metallialan koneistuksen tuotantosoluissa ja tuotetaan virtuaalinen oppimisympäristö, joka täydentää nykyaikaisin laittein varustettua fyysistä oppimisympäristöä. Laiteinvestointien ja teollisen internetin ohjelmistojen myötä koulutuksenjärjestäjän valmiudet vastata teknologia-alalla tapahtuvaan tuotantomenetelmien muutokseen kansainvälistyvässä maailmassa paranevat. Tekeminen nojaa vahvasti yritysten tarpeisiin. Innovatiivinen uusi toimintatapa nostaa koneiden käyttöastetta, ja tuo sitä kautta tarvittavaa kilpailukykyä. POHJOIS-SAVON KEHITTÄMISRAHASTON HANKKEET: 1. Pohjois-Savon kehittämisrahasto Oppiva yritys palvelut Toteuttaja/osatoteuttajat: Ylä-Savon Kehitys Oy Haettu avustus/kok.kust.: / (haettu kuntarahoitusta rakennerahastohankkeeseen/esr) Tavoitteena on Pohjois-Savon maakunnan pk-yritysten osaamisen kehittäminen ja uudistuminen, tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen sekä innovatiivisten kasvualojen tunnistaminen. Osaamista pyritään lisäämään Oppiva yritys hankkeessa kehitetyn toimintamallin mukaisesti. Yritysten ja henkilöstön osaamisen kehittämistä tarkastellaan yritysten toimintaympäristön jatkuvan muutoksen ja eri toimialojen rakennemuutosten viitekehyksessä. Hankkeessa pyritään sovittamaan yhteen Pohjois-Savon yritysten ja toimialojen erityispiirteet sekä uudet tavat kehittyä ja kasvaa yritysten kohtaamassa toimintaympäristössä ja sen muutoksissa. Projektin kohderyhmänä ovat pohjoissavolaiset pk-yritykset: erityisesti mikro- ja pienyritykset sekä pk-yritysten henkilöstö. Osaamisen kehittämisellä voidaan vaikuttaa yrittäjien ja työntekijöiden sopeutumis- ja kilpailukyvyn vahvistamiseen, innovointikyvyn paranemiseen ja muutostilanteiden parempaan hallintaan. Toimenpiteitä ovat yritysten aktivointi ja valmennus, työpajat ja seminaarit, koulutukset, kehittämistiimit ja yrittäjätilaisuudet. 2. Pohjois-Savon kehittämisrahasto TechnoGrowth 2020 vahvaa itäsuomalaista yhteistyötä pk-yritysten uudistamiseksi ja kilpailukyvyn vahvistamiseksi (päärahoitus haettu: Pohjois-Savon liitto/eakr) Toteuttaja/osatoteuttajat: Ylä-Savon Kehitys Oy / Navitas Kehitys Oy Haettu avustus/kok.kust.: / (haettu kuntarahoitusta rakennerahastohankkeeseen/eakr) Toteutusaika: Hankkeen tavoitteena on maakuntien kone- ja energiateknologian sekä niille palveluja tuottavien pk-yritysten liiketoiminnan jatkuva kehittäminen niin, että yritysten todellinen kilapilukyky kasvaa kansainvälisillä markkinoilla. 3. Pohjois-Savon kehittämisrahasto PS YK 2020 Pohjois-Savon yrityskehityspalvelut 2020 Toteuttaja/osatoteuttajat: Kuopio Innovation Oy/Iisalmen kaupunki, Navitas Kehitys Oy, Savonia-ammattikorkeakoulu Oy Haettu avustus/kok.kust.: / (haettu kuntarahoitusta rakennerahastohankkeeseen/eakr) Pohjois-Savon yrityskehityspalvelut projektin tavoitteena on luoda alueelle yksi tunnettu, asiakaslähtöinen, avoin, joustava, monipuolinen ja modulaarisista palvelupaketeista koostuva maakunnallinen yrityskehitysmalli ja osaajayhteistyö. Projektitoimenpiteinä kehitetään erilaisia palveluita ja toimintatapoja vastaamaan nopeasti muuttuviin asiakastarpeisiin ja liiketoimintaympäristön yllättäviinkin muutoksiin. Lisäksi projektin tavoitteena on lisätä uuden yrityskehitysmallin ja -palveluiden tunnettuutta ja saavutettavuutta, jotta potentiaalisia asiakkaita saadaan selkeästi nykyistä enemmän toiminnan piiriin.

TKI -toiminnan ja yhteistyön rahoittaminen Satakunnassa. Uuden tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (EAKR TL 2)

TKI -toiminnan ja yhteistyön rahoittaminen Satakunnassa. Uuden tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (EAKR TL 2) TKI -toiminnan ja yhteistyön rahoittaminen Satakunnassa. Uuden tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (EAKR TL 2) Satakunnan rahoitusinfo EU:n ohjelmakausi 2014-2020 5.6.2014 EAKR TL 2 Uuden

Lisätiedot

Digijohtajaksi! Digijohtaminen ja työhyvinvointi pk-yrityksissä

Digijohtajaksi! Digijohtaminen ja työhyvinvointi pk-yrityksissä Digijohtajaksi! Digijohtaminen ja työhyvinvointi pk-yrityksissä 14.3.2016-13.3.2019 Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus Erityistavoite: 7.1. Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen

Lisätiedot

Markku Lindqvist D-tulostuksen seminaari

Markku Lindqvist D-tulostuksen seminaari Markku Lindqvist 040 190 2554 markku.lindqvist@cursor.fi 3D-tulostuksen seminaari 13.1.2016 2 Uusi itsenäisesti toimiva ja taloudellisesti kannattava 3D-palvelujen tuotanto- ja yritysympäristö Vastaa 3D-alan

Lisätiedot

LAPIN TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA TAUSTA-AINEISTOA TYÖPAJAAN 2

LAPIN TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA TAUSTA-AINEISTOA TYÖPAJAAN 2 LAPIN TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA TAUSTA-AINEISTOA TYÖPAJAAN 2 TAUSTATIETOA OHJELMATYÖSTÄ Lapin liiton johdolla alueelle tuotetaan uusi tietoyhteiskuntaohjelma. Työ käynnistyi keväällä ja valmistuu vuoden

Lisätiedot

VISIO 2020 Uusiutuva Etelä-Savo on elinvoimainen ja muuttovoittoinen Saimaan maakunta, jossa

VISIO 2020 Uusiutuva Etelä-Savo on elinvoimainen ja muuttovoittoinen Saimaan maakunta, jossa MENESTYKSEN VETURIT strategiset tavoitteet 2020 Uusiutuva Etelä-Savo 2020 maakuntastrategia Esitys mkh :lle 21.10.2013 VISIO 2020 Uusiutuva Etelä-Savo on elinvoimainen ja muuttovoittoinen Saimaan maakunta,

Lisätiedot

Elinkeino-ohjelman painoalat

Elinkeino-ohjelman painoalat Elinkeino-ohjelman painoalat Elinkeino-ohjelman painoalat 1. Uudistuva teollisuus. Nykyinen rakennemuutos on mahdollista kääntää laadullisesti uudenlaiseksi kasvuksi panostamalla uusiin liiketoimintamalleihin

Lisätiedot

Löydämme tiet huomiseen

Löydämme tiet huomiseen Saimaan amk 1(5) Saimaan ammattikorkeakoulun strategia 2016-2020 Löydämme tiet huomiseen Osakeyhtiön hallitus hyväksynyt 9.2.2016 Saimaan amk 2(5) Saimaan ammattikorkeakoulun visio 2025 Vuonna 2025 Saimaan

Lisätiedot

LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA

LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA Vipuvoimaa EU:lta Keski-Suomeen 2007-2013 Koulutustilaisuudet 23.11. ja 4.12.2007 www.keskisuomi.fi/eulehti Pirjo Peräaho Hilkka Laine Keski-Suomen liitto LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA

Lisätiedot

EAKR rahaston tilannekatsaus

EAKR rahaston tilannekatsaus EAKR rahaston tilannekatsaus Riitta Kallström 7.10.2016 Hankehaku 2014 Etelä-Suomen yhteiset teemat: 1. Pohjoinen kasvuvyöhyke innovaatioalustana 2. Biotalouden uudet liiketoimintamahdollisuudet Maakunnalliset

Lisätiedot

sihteeristö Maakunnan yhteistyöryhmä Etelä-Suomen seuraava EAKR-hankehaku MYRS

sihteeristö Maakunnan yhteistyöryhmä Etelä-Suomen seuraava EAKR-hankehaku MYRS Maakunnan yhteistyöryhmän 43 05.10.2016 sihteeristö Maakunnan yhteistyöryhmä 42 17.10.2016 Etelä-Suomen seuraava EAKR-hankehaku MYRS 05.10.2016 43 Etelä-Suomen maakunnan liittojen vuoden 2017 EAKR-haku

Lisätiedot

FUAS-virtuaalikampus rakenteilla

FUAS-virtuaalikampus rakenteilla Leena Vainio, FUAS Virtuaalikampus työryhmän puheenjohtaja Antti Kauppi, FUAS liittouman projektijohtaja FUAS-virtuaalikampus rakenteilla FUAS Virtuaalikampus muodostaa vuonna 2015 yhteisen oppimisympäristön

Lisätiedot

Saarijärven elinkeinostrategia.

Saarijärven elinkeinostrategia. Saarijärven elinkeinostrategia www.ssypkehitys.fi Sisällys 1. Strategian iso kuva 2. Visio 3. Asiakkaat 4. Toiminnan tärkeimmät fokukset 5. Toimintatapa 6. Isot strategiset muutokset 7. Strategian sisällölliset

Lisätiedot

Toimintalinja 2: Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (EAKR)

Toimintalinja 2: Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (EAKR) Toimintalinja 2: Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (EAKR) Yleistä Osaamiskeskittymien ja kaupunkien merkitys korostuu Harvaan asutun alueen kilpailukyvyn kehittämisessä hyödynnetään

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN KEHITTÄMISSTRATEGIA. Itä-Suomen ohjelmallisen kehittämisen kokonaisuus

ITÄ-SUOMEN KEHITTÄMISSTRATEGIA. Itä-Suomen ohjelmallisen kehittämisen kokonaisuus ITÄ-SUOMEN KEHITTÄMISSTRATEGIA Itä-Suomen ohjelmallisen kehittämisen kokonaisuus ITÄ-SUOMEN KEHITTÄMISSTRATEGIA Itä-Suomen kilpailukyky- ja työllisyystavoitteen strategia (EAKR, ESR) Itä-Suomen kilpailukyky-

Lisätiedot

Botniastrategia. Arvostettu aikuiskoulutus. Korkea teknologia. Nuorekas. Vahva pedagoginen osaaminen. Mikro- ja pk-yrittäjyys. Tutkimus ja innovaatiot

Botniastrategia. Arvostettu aikuiskoulutus. Korkea teknologia. Nuorekas. Vahva pedagoginen osaaminen. Mikro- ja pk-yrittäjyys. Tutkimus ja innovaatiot 2015 Botniastrategia Kansainvälinen Nuorekas Vahva pedagoginen osaaminen Korkea teknologia Toiminnallinen yhteistyö Mikro- ja pk-yrittäjyys Vaikuttavuus Arvostettu aikuiskoulutus Tutkimus ja innovaatiot

Lisätiedot

SmartChemistryPark. Linda Fröberg-Niemi Turku Science Park Oy

SmartChemistryPark. Linda Fröberg-Niemi Turku Science Park Oy SmartChemistryPark Linda Fröberg-Niemi Turku Science Park Oy Varsinais-Suomessa on laajasti kemian osaamista jolla voidaan vastata moneen tulevaisuuden yhteiskunnalliseen haasteeseen MATERIAALI- VIRTOJEN

Lisätiedot

TRAFI sidosryhmätapaaminen

TRAFI sidosryhmätapaaminen TRAFI sidosryhmätapaaminen ELY-keskuksen ja TE-toimiston strategiset tavoitteet Lapissa vuosille 2016-2019 Rovaniemi 16.12.2015 Lappilainen tulokulma Toimintaympäristöanalyysi ja tavoitteet laadittu tiiviissä

Lisätiedot

Energia ja ympäristö liiketoiminta-alue. DM 420002 01-2009 Copyright Tekes

Energia ja ympäristö liiketoiminta-alue. DM 420002 01-2009 Copyright Tekes Energia ja ympäristö liiketoiminta-alue Energia- ja ympäristöklusteri Energialiiketoiminta Ympäristöliiketoiminta Energian tuotanto Polttoaineiden tuotanto Jakelu Siirto Jakelu Jalostus Vesihuolto Jätehuolto

Lisätiedot

Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen. EuroSkills2016-koulutuspäivä Eija Alhojärvi

Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen. EuroSkills2016-koulutuspäivä Eija Alhojärvi Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen EuroSkills2016-koulutuspäivä 9.6.2016 Eija Alhojärvi 1. Skills-toiminnan haasteet - strategiset painopistealueet 2. Kilpailu- ja valmennustoiminnan

Lisätiedot

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011 Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu Hankkeen tavoitteet Pitkän aikavälin laadullisen ennakoinnin verkostohanke Teemallisesti hanke kohdistuu hyvinvointi-

Lisätiedot

Rakennerahastokausi 2014-2020 Ohjelman valmistelu. Pohjois-Savon maakuntavaltuuston seminaari 8.10.2012, Varkaus Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja

Rakennerahastokausi 2014-2020 Ohjelman valmistelu. Pohjois-Savon maakuntavaltuuston seminaari 8.10.2012, Varkaus Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja Rakennerahastokausi 2014-2020 Ohjelman valmistelu Pohjois-Savon maakuntavaltuuston seminaari 8.10.2012, Varkaus Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja Komission esitykset tulevan rakennerahastokauden osalta

Lisätiedot

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ , PK- YRITYSTOIMINNAN KILPAILUKYKY (EAKR)

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ , PK- YRITYSTOIMINNAN KILPAILUKYKY (EAKR) KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014-2020, PK- YRITYSTOIMINNAN KILPAILUKYKY (EAKR) Tavoitteena luoda yritystoiminnalle paras mahdollinen toimintaympäristö Tuetaan yritysten kasvua, kilpailukykyä ja uusiutumista

Lisätiedot

6Aika: Kestävän kaupunkikehittämisen ESR-haku Infotilaisuus 13.2, Helsinki

6Aika: Kestävän kaupunkikehittämisen ESR-haku Infotilaisuus 13.2, Helsinki 6Aika: Kestävän kaupunkikehittämisen ESR-haku 15.2.-12.4.17 Infotilaisuus 13.2, Helsinki Ohjelma 6Aika-strategian esittely ja kuutoskaupunkien odotukset ESRpilottihankkeille Asko Räsänen, Vantaan kaupunki

Lisätiedot

Pohjois- ja Keski-Savon teknohankkeiden yhteistyön prosessikaavio: ENERGIATEHOKKUUS läpileikkaava teema kaikissa toimenpiteissä

Pohjois- ja Keski-Savon teknohankkeiden yhteistyön prosessikaavio: ENERGIATEHOKKUUS läpileikkaava teema kaikissa toimenpiteissä Pohjois- ja Keski-Savon teknohankkeiden yhteistyön prosessikaavio: ENERGIATEHOKKUUS läpileikkaava teema kaikissa toimenpiteissä Kansalliset tutkimuslaitokset FIMECC Tekes TechnoKnowhow TeknoStePS 2018

Lisätiedot

Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita

Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita 19.1.2010 Johanna Kosonen-Karvo Tekes Miltä näyttää asuminen tulevaisuudessa? Käyttäjälähtöisyys ohjaa kaikkea tekemistä

Lisätiedot

Tulevaisuuden ammattiosaajat -hanke

Tulevaisuuden ammattiosaajat -hanke Tulevaisuuden ammattiosaajat -hanke - Miksi - Tavoitteet - Toimenpiteet Lasse Ala-Kojola, Mervi Karikorpi, Pirkko Pitkäpaasi, Birgitta Ruuti, Anne-Mari Tiilikka Erinomainen valinta! Uusia ammattiosaajia,

Lisätiedot

300158 Tuottava hajautettu lähienergia Iin Micropolis Oy 1 01.01.2015 31.12.2017 389 200 100 000 7 466 59 334 556 000

300158 Tuottava hajautettu lähienergia Iin Micropolis Oy 1 01.01.2015 31.12.2017 389 200 100 000 7 466 59 334 556 000 Hakemustilanne 1.9.2014 Pohjois-Pohjanmaan liitto, Hakijan ja toimilinjan mukaan, EAKR Hakemus nro Hankkeen nimi Hakija TL Alkamispvm Päättymispv m Haettu: EU + valtio Kunnat Muu julkinen Yksityinen YHTEENSÄ

Lisätiedot

TRIO-ohjelman jatko. Ohjelman päätösseminaari Helsinki Harri Jokinen, ohjelmapäällikkö

TRIO-ohjelman jatko. Ohjelman päätösseminaari Helsinki Harri Jokinen, ohjelmapäällikkö TRIO-ohjelman jatko Ohjelman päätösseminaari Helsinki 2.12.2009 Harri Jokinen, ohjelmapäällikkö TRIO-toiminta jatkuu vaikka ohjelma päättyy Kansallisesti tarkasteltuna kehittymisen ja sen tukemisen tarve

Lisätiedot

MetGen Oy TEKES 24.10.2014

MetGen Oy TEKES 24.10.2014 MetGen Oy TEKES 24.10.2014 MetGen Yleistä MetGen kehittää ja markkinoi uudentyyppistä teollista entsyymiratkaisua, joka merkittävästi parantaa: Energiatehokkuutta paperiteollisuuden mekaanisessa massanvalmistuksessa

Lisätiedot

Digitaalinen valmistaminen ja palvelut tulevaisuuden Suomessa

Digitaalinen valmistaminen ja palvelut tulevaisuuden Suomessa TEKNOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS VTT OY Digitaalinen valmistaminen ja palvelut tulevaisuuden Suomessa Josek-VTT, Älyä koneisiin ja palveluihin digitalisaation vaikutukset valmistavassa teollisuudessa 7.2.2017

Lisätiedot

Verkoston kehittäminen Oppivat tuotantokonseptit -oppaan avulla

Verkoston kehittäminen Oppivat tuotantokonseptit -oppaan avulla Verkoston kehittäminen Oppivat tuotantokonseptit -oppaan avulla Oppivat tuotantokonseptit välineitä verkoston kehittämiseen 17.4.2012 Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulu Helsingin yliopisto Lappeenrannan

Lisätiedot

ERM-Ennakoidun rakennemuutoksen suunnitelma Satakunnassa

ERM-Ennakoidun rakennemuutoksen suunnitelma Satakunnassa ERM-Ennakoidun rakennemuutoksen suunnitelma Satakunnassa 5.2.2016 AIKO Hallitukselle on tärkeää, että koko Suomen erilaiset voimavarat saadaan hyödynnettyä kasvun ja työllistymisen varmistamiseksi. Siksi

Lisätiedot

sihteeristö Maakunnan yhteistyöryhmä Etelä-Suomen seuraava EAKR-hankehaku MYRS

sihteeristö Maakunnan yhteistyöryhmä Etelä-Suomen seuraava EAKR-hankehaku MYRS Maakunnan yhteistyöryhmän 57 07.10.2015 sihteeristö Maakunnan yhteistyöryhmä 50 19.10.2015 Etelä-Suomen seuraava EAKR-hankehaku MYRS 07.10.2015 57 Etelä-Suomen maakunnan liittojen vuoden 2016 EAKR-haku

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä Infotilaisuus hankehakijoille. Kalevi Pölönen ELY-keskus

Kestävää kasvua ja työtä Infotilaisuus hankehakijoille. Kalevi Pölönen ELY-keskus Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 Infotilaisuus hankehakijoille ELY-keskus 22.1.2015 Komission näkemys Suomen kilpailukyvystä Nurkkakuntaisuus uhkaa Merkittävimmät ongelmat jalostusasteessa ja innovaatiotoiminnassa

Lisätiedot

Teknologiateollisuus merkittävin elinkeino Suomessa

Teknologiateollisuus merkittävin elinkeino Suomessa TRIO-ohjelman jatko Teknologiateollisuus merkittävin elinkeino Suomessa 60 % Suomen koko viennistä 75 % Suomen koko elinkeinoelämän T&K-investoinneista Alan yritykset työllistävät suoraan 258 000 ihmistä,

Lisätiedot

Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille

Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille Serven julkisen tutkimuksen haun 2012 tiedotustilaisuus 1.2.2012 Kansallissali, Helsinki Serve-ohjelman koordinaattori Heli Paavola Manager, Ramboll Management

Lisätiedot

Fiksu kaupunki /2013 Virpi Mikkonen / Timo Taskinen

Fiksu kaupunki /2013 Virpi Mikkonen / Timo Taskinen Fiksu kaupunki 2013-2017 5/2013 Virpi Mikkonen / Timo Taskinen Fiksu kaupunki Suomi on edelläkävijä älykkäissä ympäristöissä. Fiksun kaupungin sujuva arki syntyy käyttäjätarpeiden sekä erilaisten osaamisten

Lisätiedot

DIGITAALISUUDELLA SAVON TEOLLISUUTEEN JA PALVELUIHIN MENESTYSTÄ POHJOIS- Yliopettaja Esa Hietikko

DIGITAALISUUDELLA SAVON TEOLLISUUTEEN JA PALVELUIHIN MENESTYSTÄ POHJOIS- Yliopettaja Esa Hietikko DIGITAALISUUDELLA MENESTYSTÄ POHJOIS- SAVON TEOLLISUUTEEN JA PALVELUIHIN Yliopettaja Esa Hietikko Digitalisaatio on hyvin laaja käsite 2/13 Miksi digitalisaatiota? Digibarometrin mukaan yritysten digitaalinen

Lisätiedot

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op 0 Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op TAMK EDU Ammattikorkeakoulujen erikoistumiskoulutus 1 Erikoistumiskoulutus on uusi koulutusmuoto tutkintoon johtavan

Lisätiedot

Kaakkois- ja Pohjois-Satakunnan T3K hanke 2014-2017 4.12.2015

Kaakkois- ja Pohjois-Satakunnan T3K hanke 2014-2017 4.12.2015 Kaakkois- ja Pohjois-Satakunnan T3K hanke 2014-2017 T3K mean Tuotteita, Tehokkuutta, Tuottavuutta ja Kilpailukykyä teknologisilla innovaatioilla 2 Suomen rakennerahasto-ohjelma Kestävää kasvua ja työtä

Lisätiedot

Eturivin taitajia Strategia Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto

Eturivin taitajia Strategia Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto Eturivin taitajia Strategia 2015-2017 Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto Eturivin taitajia Opiskelijan parhaaksi Työelämän parhaaksi Laadukasta koulutusta, joustavasti ja uudistuen Osaava,

Lisätiedot

VIHREÄN KASVUN KESKUS HANKE

VIHREÄN KASVUN KESKUS HANKE VIHREÄN KASVUN KESKUS HANKE Hanketreffit, Metsäkeskus 11.2.2016 Niina Huikuri HANKETIEDOT Toteutusaika: 1.1.2015-31.12.2016, 2v. Toteuttajat: PIKES, KETI, Joensuun Tiedepuisto (hallinnoija), LuKe Henkilöstö:

Lisätiedot

ClimBus Business Breakfast Oulu 27.3.2009

ClimBus Business Breakfast Oulu 27.3.2009 ClimBus Business Breakfast Oulu 27.3.2009 Ritva Heikkinen Asiantuntija, Energia ja ympäristö Innovaatiot ja kansainvälistyvä liiketoiminta Pohjois-Pohjanmaan TE-keskus ClimBus Climbus Business Breakfast

Lisätiedot

Erikoistumiskoulutuksen kehittäminen

Erikoistumiskoulutuksen kehittäminen Erikoistumiskoulutuksen kehittäminen Erikoistumiskoulutuksen sopimusvalmistelu seminaari 16.2.2016, Helsinki Asiantuntija, KT Hannele Seppälä, Arene ry Seminaarin tarkoitus Erikoistumiskoulutuksen kehittäminen

Lisätiedot

Käyttöohjeet: Eteen- ja taaksepäin pääset nuolinäppäimillä. Poistuminen esc-näppäimellä.

Käyttöohjeet: Eteen- ja taaksepäin pääset nuolinäppäimillä. Poistuminen esc-näppäimellä. Käyttöohjeet: Eteen- ja taaksepäin pääset nuolinäppäimillä. Poistuminen esc-näppäimellä. Teknologia- ja innovaatiopuisto INNOMARE INNOMARE Tutkimus ja kehitys INNOMARE Koulutuspalvelut Visio 2008 Kymenlaakson

Lisätiedot

POVERIA BIOMASSASTA Hanke-esittely

POVERIA BIOMASSASTA Hanke-esittely POVERIA BIOMASSASTA Hanke-esittely 24.2.2016 Antti Niemi POVERIA BIOMASSASTA Toteutusaika: 1.9.2015-30.6.2018 Budjetti: 798 645 Päärahoittaja: ELY-keskus Euroopan maaseuturahaston varoista Tavoite: Uusiutuvan

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN LIIKETOIMINTAOSAAMISEN VERKOSTO 19.4.2006

ITÄ-SUOMEN LIIKETOIMINTAOSAAMISEN VERKOSTO 19.4.2006 ITÄ-SUOMEN LIIKETOIMINTAOSAAMISEN VERKOSTO 19.4.2006 PROF. MARKKU VIRTANEN HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULU PIENYRITYSKESKUS 5.10.2005 Markku Virtanen LT-OSAAMISEN VERKOSTON MAKROHANKKEEN KUVAUS Makrohankkeen

Lisätiedot

VELI - verkottuva liiketoiminta -hanke

VELI - verkottuva liiketoiminta -hanke VELI - verkottuva liiketoiminta -hanke 1.9.2006-31.10.2007 Savonia yrityspalvelut Kasvua ja tehokkuutta verkostoitumalla - ratkaisuja pk-yritysten haasteisiin -seminaari 30.5.2007 Liiketalous, Iisalmi

Lisätiedot

Ikäosaaminen Karelia-ammattikorkeakoulussa. Aluetta palveleva, laadukas ja työelämäläheinen

Ikäosaaminen Karelia-ammattikorkeakoulussa. Aluetta palveleva, laadukas ja työelämäläheinen 2 Ikäosaaminen Karelia-ammattikorkeakoulussa Aluetta palveleva, laadukas ja työelämäläheinen 3 Karelia-ammattikorkeakoulu - Ylläpitäjänä Karelia Ammattikorkeakoulu Oy - Kampukset: Sirkkala, Tikkarinne,

Lisätiedot

Julkisen tutkimuksen rahoituksen tulevaisuus

Julkisen tutkimuksen rahoituksen tulevaisuus Julkisen tutkimuksen rahoituksen tulevaisuus Esa Panula-Ontto 27.8.2010 DM 694324 Julkisen tutkimusrahoituksen asiakkaat asiakas =Tutkimusorganisaatio Yliopistouudistus ei vaikuta yliopistojen asemaan

Lisätiedot

Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma. ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa

Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma. ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa EU:n rakennerahastokausi 2014-2020 Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma (versio 25.10.2012) ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa Mari Kuparinen 16.11.2012

Lisätiedot

Alustus muutamasta rahoitusinstrumentista - lisäksi muutama yleisasia

Alustus muutamasta rahoitusinstrumentista - lisäksi muutama yleisasia Kuntamarkkinat 12.9.2013: Mistä rahoitus kunnan päästövähennystoimenpiteisiin? Alustus muutamasta rahoitusinstrumentista - lisäksi muutama yleisasia Sirkka Vilkamo Työ- ja elinkeinoministeriö Energiaosasto

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu

Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu 4. METSÄENERGIAFOORUMI Eväitä energiseen tulevaisuuteen 23.11.2010 Katse tulevaan, Itä-Suomen ammattikorkeakoulujen ja Itä-Suomen yliopiston yhteistyö metsäbioenergiassa.

Lisätiedot

Keski-Suomen kasvuohjelma

Keski-Suomen kasvuohjelma Keski-Suomen kasvuohjelma Keski-Suomen maakuntaohjelma 2011-2014 Hannu Korhonen Keski-Suomen liitto Lähtökohdat Tavoitteena selkeä ja helppokäyttöinen ohjelma toteuttajille konkreettinen! Taustalla maakuntasuunnitelman

Lisätiedot

Teollisuuden digitalisaatio ja johdon ymmärrys kyvykkyyksistä

Teollisuuden digitalisaatio ja johdon ymmärrys kyvykkyyksistä Teollisuuden digitalisaatio ja johdon ymmärrys kyvykkyyksistä Markus Kajanto Teollisuuden digitalisaation myötä johdon käsitykset organisaation resursseista, osaamisesta ja prosesseista ovat avainasemassa

Lisätiedot

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Tekesin ohjelma 2012 2015 Rahoitusta muutoksentekijöille Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelmalle on asetettu kolme päätavoitetta,

Lisätiedot

Fiksu kaupunki /2013 Virpi Mikkonen. Kokonaislaajuus 100 M, josta Tekesin osuus noin puolet

Fiksu kaupunki /2013 Virpi Mikkonen. Kokonaislaajuus 100 M, josta Tekesin osuus noin puolet Fiksu kaupunki 2013-2017 8/2013 Virpi Mikkonen Kokonaislaajuus 100 M, josta Tekesin osuus noin puolet Miksi ohjelma? Kaupungistuminen jatkuu globaalisti Kaupungit kasvavat, kutistuvat ja muuttuvat Älykkäiden

Lisätiedot

Kansainvälistymispalveluiden esittelytilaisuus Tietoisku Tekesin uusista ohjelmista

Kansainvälistymispalveluiden esittelytilaisuus Tietoisku Tekesin uusista ohjelmista Kansainvälistymispalveluiden esittelytilaisuus 28.1.2015 Tietoisku Tekesin uusista ohjelmista Kari Penttinen Ohjelmapäällikkö Tekes kari.penttinen@tekes.fi p. 050 5577 916 www.tekes.fi/ti Taustalla myös

Lisätiedot

Sähköisen liiketoiminnan kehittäminen ja alueen innovaatioympäristön johtaminen

Sähköisen liiketoiminnan kehittäminen ja alueen innovaatioympäristön johtaminen Sähköisen liiketoiminnan kehittäminen ja alueen innovaatioympäristön johtaminen Petri Pietikäinen yliopettaja, Savonia-ammattikorkeakoulu petri.pietikainen@savonia-amk.fi 044-785 6609 1 Mitä pitäisi tehdä

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma

Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma EU:n rakennerahasto-ohjelmakauden info- ja koulutustilaisuus 14.11.2013 Valtion virastotalo Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma EU-koordinaattori Mika Villa, Varsinais-Suomen

Lisätiedot

tiedeyliopisto Monipuoliset, joustavat opintopolut yhteiskehittämisen

tiedeyliopisto Monipuoliset, joustavat opintopolut yhteiskehittämisen TAMPERE3: VISIO 2025 Visiona on synnyttää tamperelaiset korkeakoulut yhdistävä uusi kansainvälisesti vaikuttava tiedeyliopisto, joka luo uutta osaamista ja ennennäkemättömiä mahdollisuuksia monialaisiin

Lisätiedot

MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄLLE TIEDOKSI SAATETTAVAT HANKKEET 17.12.2014 9.1.2015

MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄLLE TIEDOKSI SAATETTAVAT HANKKEET 17.12.2014 9.1.2015 1 POHJOIS-SAVON LIITTO Liite MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄLLE TIEDOKSI SAATETTAVAT HANKKEET 17.12.2014 9.1.2015 KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 SUOMEN RAKENNERAHASTO-OHJELMA Myönteiset hanke-esitykset Erityistavoite

Lisätiedot

Hallituksen strategiset tavoitteet ja kärkihankkeet

Hallituksen strategiset tavoitteet ja kärkihankkeet Hallituksen strategiset tavoitteet ja kärkihankkeet Sisältöä ja panostuksia INNOFORUM-yhdessä tekemällä parasta palvelua pk-yrityksille seminaari Hotelli Rosendahl, Tampere 10.11.2015 Erkki Lydén Pirkanmaan

Lisätiedot

TKI-TOIMINTA OSANA MAMKIN PERUSTEHTÄVÄÄ

TKI-TOIMINTA OSANA MAMKIN PERUSTEHTÄVÄÄ TKI-TOIMINTA OSANA MAMKIN PERUSTEHTÄVÄÄ Mikkelin ammattikorkeakoulu (MAMK) tarjoaa korkeinta ammatillista koulutusta, harjoittaa soveltavaa työelämän ja julkisen sektorin kilpailukykyä edistävää tutkimus-,

Lisätiedot

ERM- Ennakoidun rakennemuutoksen suunnitelma Satakunnassa

ERM- Ennakoidun rakennemuutoksen suunnitelma Satakunnassa ERM- Ennakoidun rakennemuutoksen suunnitelma Satakunnassa 2.9.2016 ERM ennakoidun rakennemuutoksen varautumissuunnitelma Ennakoidun rakennemuutoksen (ERM) hallinta tarkoittaa elinkeinoja aktiivisesti uudistavaa

Lisätiedot

SUOMEN KAIVOSVESIOSAAMISEN VERKOSTO TOIMINTAOHJELMA

SUOMEN KAIVOSVESIOSAAMISEN VERKOSTO TOIMINTAOHJELMA Itä-Suomen yksikkö Kuopio KAIVOSVESIVERKOSTO Ohjelma SUOMEN KAIVOSVESIOSAAMISEN VERKOSTO TOIMINTAOHJELMA Verkostoyhteistyön tavoitteet Suomen kaivosvesiosaamisen verkosto (myöh. kaivosvesiverkosto tai

Lisätiedot

YLIOPISTOT JA KORKEAKOULUT OVAT MURROKSESSA

YLIOPISTOT JA KORKEAKOULUT OVAT MURROKSESSA #TAMPERE3 Mitä ny? YLIOPISTOT JA KORKEAKOULUT OVAT MURROKSESSA INTERNET VIE KOULUILTA MONOPOLIN KANSAINVÄ LISYYS ON MUST KOE JA TEE- AIDOT YMPRISTÖT RAJAT YLITTÄVÄ TUTKIMUS PÄTEVYYDET TUOVAT TUTKINNON

Lisätiedot

OSAAMISTA JA UUSIA MAHDOLLISUUKSIA. myös uudella ohjelmakaudella?

OSAAMISTA JA UUSIA MAHDOLLISUUKSIA. myös uudella ohjelmakaudella? OSAAMISTA JA UUSIA MAHDOLLISUUKSIA myös uudella ohjelmakaudella? Etelä-Suomen työllisyys llisyys- ja kilpailukyky tavoite Etelä-Suomen EAKR - toimenpideohjelma 2007 2013 EK 5.3.2007 Ohjelman määrälliset

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä ohjelman tilannekatsaus

Kestävää kasvua ja työtä ohjelman tilannekatsaus Kestävää kasvua ja työtä ohjelman tilannekatsaus Seurantakomitean kokous Liminka/Oulu 18.-19.5.2016 Ylitarkastaja Harri Ahlgren, työ- ja elinkeinoministeriö, yritys- ja alueosasto Ohjelman edistymistilanne

Lisätiedot

Lausuntopyyntö STM 2015

Lausuntopyyntö STM 2015 Lausuntopyyntö STM 2015 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Arene ry 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Riitta Rissanen 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot Nimi Asema organisaatiossa

Lisätiedot

VIRETTÄ VERKKOON virtuaalinen yhteistyö sosiaali- ja terveys- sekä puhdistuspalvelualalla

VIRETTÄ VERKKOON virtuaalinen yhteistyö sosiaali- ja terveys- sekä puhdistuspalvelualalla VIRETTÄ VERKKOON virtuaalinen yhteistyö sosiaali- ja terveys- sekä puhdistuspalvelualalla 1.9.2015-31.12.2016 2 Hankkeen toimijat Faktia Koulutus Hyria koulutus Oy Keski-Pohjanmaan aikuisopisto Savonlinnan

Lisätiedot

BIOCLUS-hanke: Developing research and innovation environment in five European regions in the field of sustainable use of biomass resources

BIOCLUS-hanke: Developing research and innovation environment in five European regions in the field of sustainable use of biomass resources BIOCLUS-hanke: Developing research and innovation environment in five European regions in the field of sustainable use of biomass resources Konsortiossa 20 toimijaa, ij viidestä maasta Keskisuomalaiset

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus Hämeen Ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus code name 1 2 3 sum YAKJA16XPROFILOIVA-1000 PROFILOIVA 45 YAKJA16XYKJ05-1000 Toimintaympäristön muutoksiin varautuminen

Lisätiedot

Energiat yhteen! Keskustelutilaisuus Pirkanmaan ja Keskis-Suomen ELY-keskukset sekä Pirkanmaan liitto

Energiat yhteen! Keskustelutilaisuus Pirkanmaan ja Keskis-Suomen ELY-keskukset sekä Pirkanmaan liitto Energiat yhteen! Keskustelutilaisuus Pirkanmaan ja Keskis-Suomen ELY-keskukset sekä Pirkanmaan liitto Potkua biotalouteen hanke 1.8.2015-31.3.2016 Asiakkuuspäällikkö Raili Siekkinen Tampereen teknillinen

Lisätiedot

Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus

Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus Myötätuulessa-laivaseminaari, 20.3.2012 Mika Saarinen, yksikön päällikkö, Ammatillinen koulutus, CIMO Ammatillisen koulutuksen kansainvälisyys uudessa KESUssa

Lisätiedot

Arktisissa olosuhteissa tapahtuvan erikoisterästen hitsauksen tuottavuuden ja laadun kehittäminen

Arktisissa olosuhteissa tapahtuvan erikoisterästen hitsauksen tuottavuuden ja laadun kehittäminen EAKR VALINTAESITYS Hankkeen perustiedot Kysymys Vastaus Hankkeen diaarinumero 4314/31/14 Hakemuksen saapumispvm 31.10.2014 Hakijan virallinen nimi Lapin ammattikorkeakoulu Oy Hankkeen julkinen nimi Alkamispäivämäärä

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä ohjelma Maakuntavaltuusto Jussi Lehtinen

Kestävää kasvua ja työtä ohjelma Maakuntavaltuusto Jussi Lehtinen Kestävää kasvua ja työtä ohjelma 2014 2020 Maakuntavaltuusto 15.12.2014 Jussi Lehtinen EAKR rahoituksen jakautuminen ohjelmakaudella 2014 2020, Kymenlaakso Pk yritysten kilpailukyvyn parantaminen n. 28

Lisätiedot

Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma. ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa

Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma. ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa EU:n rakennerahastokausi 2014-2020 Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma (versio 25.10.2012) ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa Aluekehitysjohtaja Varpu

Lisätiedot

Eurooppa strategia. Merja Niemi Alueiden kehittämisen ja rakennerahastotehtävien tulosalue

Eurooppa strategia. Merja Niemi Alueiden kehittämisen ja rakennerahastotehtävien tulosalue Eurooppa 2020 -strategia Merja Niemi Alueiden kehittämisen ja rakennerahastotehtävien tulosalue Eurooppa 2020 Älykkään, kestävän ja osallistavan kasvun strategia= visio 3 temaattista prioriteettia 5 EU-tason

Lisätiedot

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen 22.5.2013 Tunnustusta päättyneen ohjelman projekteille Yritysprojektien ja tutkimusprojektien loppuraporttiin on kerätty ohjelman

Lisätiedot

Suomen rakennerahasto-ohjelman EAKR-painotukset ja Etelä-Karjalan maakuntaohjelma

Suomen rakennerahasto-ohjelman EAKR-painotukset ja Etelä-Karjalan maakuntaohjelma Suomen rakennerahasto-ohjelman 2014 2020 EAKR-painotukset ja Etelä-Karjalan maakuntaohjelma Uuden rakennerahastokauden infotilaisuus Satu Sikanen 13.3.2014 Rakennerahasto-ohjelmassa esitettyjä kehittämishaasteita

Lisätiedot

Voimakkaasti kasvuhakuiset pk-yritykset

Voimakkaasti kasvuhakuiset pk-yritykset Voimakkaasti kasvuhakuiset pk-yritykset 2016 pk-yritysbarometri Alivaltiosihteeri Petri Peltonen Työ- ja elinkeinoministeriö 1 Voimakkaasti kasvuhakuisten yritysten osuus yrityskannasta (%) Voimakkaasti

Lisätiedot

Hippolis- Hevosalan osaamiskeskus

Hippolis- Hevosalan osaamiskeskus Hippolis- Hevosalan osaamiskeskus Kasvava hevosala Hevosalan tiedon, taidon, voimavarojen ja osaamisen kokoamisella tiiviiseen yhteistoimintaan on suuri merkitys hevosalan ja alueellisten hevoskeskittymien

Lisätiedot

Miten PK-yritys pärjää osaamiskilpailussa? PK-johtaja Pentti Mäkinen Toimittajaseminaari 26.10.2010 Porvoo

Miten PK-yritys pärjää osaamiskilpailussa? PK-johtaja Pentti Mäkinen Toimittajaseminaari 26.10.2010 Porvoo Miten PK-yritys pärjää osaamiskilpailussa? PK-johtaja Pentti Mäkinen Toimittajaseminaari 26.10.2010 Porvoo Esityksen sisältö Yrittäjyyden haasteista Suomessa Kasvuyrittäjyyden merkitys rakennemuutoksessa

Lisätiedot

AMMATTIKORKEAKOULUJEN RAHOITUSMALLIN KESKUSTELUTILAISUUS

AMMATTIKORKEAKOULUJEN RAHOITUSMALLIN KESKUSTELUTILAISUUS AMMATTIKORKEAKOULUJEN RAHOITUSMALLIN KESKUSTELUTILAISUUS Ylijohtaja Tapio Kosunen 20.11.2014, Helsinki Seminaari ammattikorkeakoulujen rahoitusmallista vuodesta 2017 alkaen 11.00 Lounas 11.50 Seminaarin

Lisätiedot

YHTEENVETO - Kansainvälistymisen tulevaisuusklinikat

YHTEENVETO - Kansainvälistymisen tulevaisuusklinikat YHTEENVETO - Kansainvälistymisen tulevaisuusklinikat OSAKSI YHTEISÖÄ: Eri kulttuureista tulevien integroiminen yhteisöömme ja osaksi arkeamme on onnistumisen avain. Tulevaisuus haastaa tähän entistä vahvemmin.

Lisätiedot

Kauppakamari yritysten tulevaisuuden tukijana

Kauppakamari yritysten tulevaisuuden tukijana YRITYKSISTÄ ELINVOIMAA 16.5. Pohjois-Karjalan Maakuntaliitto Kauppakamari yritysten tulevaisuuden tukijana Anne Vänskä, toimitusjohtaja, Pohjois-Karjalan kauppakamari Kauppakamari julkisesta rahoituksesta

Lisätiedot

Pharma-ohjelman tilanne ja kansainvälisen liiketoimintaosaamisen kehittäminen Harri Ojansuu Teknologia-asiantuntija

Pharma-ohjelman tilanne ja kansainvälisen liiketoimintaosaamisen kehittäminen Harri Ojansuu Teknologia-asiantuntija Pharma-ohjelman tilanne ja kansainvälisen liiketoimintaosaamisen kehittäminen 6.5.2008 Harri Ojansuu Teknologia-asiantuntija Ohjelman kesto: 2008-2011 Ohjelman laajuus: 58 miljoonaa euroa Visio Suomessa

Lisätiedot

Tulevat haasteet ja tarpeet T&K&I- näkökulmasta. Tuomas Lehtinen 11.9.2013

Tulevat haasteet ja tarpeet T&K&I- näkökulmasta. Tuomas Lehtinen 11.9.2013 Tulevat haasteet ja tarpeet T&K&I- näkökulmasta Tuomas Lehtinen 11.9.2013 Sisältönäkökulma Tutkimus Yritysten tuotekehitys Innovatiiviset julkiset hankinnat Kansainväliset T&K&I- alustat DM Luonnonvarat

Lisätiedot

Venäjän pakotteiden vaikutus kalatalouteen

Venäjän pakotteiden vaikutus kalatalouteen Venäjän pakotteiden vaikutus kalatalouteen Kalafoorumi 11.9.2014 Kalatalousneuvos Risto Lampinen Maa- ja metsätalousministeriö Venäjän pakotteiden vaikutukset kalatalouteen Suorat vaikutukset Kalan vientikiellolla

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan Korkeakoulukonsortio

Etelä-Pohjanmaan Korkeakoulukonsortio Etelä-Pohjanmaan Korkeakoulukonsortio Etelä-Pohjanmaan korkeakoulukonsortio tarjoaa alueellisen ja kansainvälisen yhteistyöfoorumin tutkimukselle, kehittämiselle ja liiketoiminnalle. Toiminta keskittyy

Lisätiedot

Kestävää kasvua biotaloudesta. Suomen biotalousstrategia

Kestävää kasvua biotaloudesta. Suomen biotalousstrategia Kestävää kasvua biotaloudesta Suomen biotalousstrategia 8.5.2014 Biotalous on talouden seuraava aalto BKT ja Hyvinvointi Fossiilitalous Luontaistalous 1900 2014 2030 Biotalous on talouden seuraava aalto,

Lisätiedot

Uusia avauksia opetukseen ja työelämään -Työ- ja elinkeinoelämä opetuksen avainkumppanina

Uusia avauksia opetukseen ja työelämään -Työ- ja elinkeinoelämä opetuksen avainkumppanina Uusia avauksia opetukseen ja työelämään -Työ- ja elinkeinoelämä opetuksen avainkumppanina Marja Gröhn-Rissanen Anne-Leena Juntunen Lastensuojelun kesäpäivät Iisalmi 13.6.2012 http://ois10.blogit.fi OIS-ajattelu

Lisätiedot

Uusia mahdollisuuksia suuren ja pienen yhteistyöstä

Uusia mahdollisuuksia suuren ja pienen yhteistyöstä Uusia mahdollisuuksia suuren ja pienen yhteistyöstä Olli Laitinen Metsäliitto Puunhankinta 1 2 3 Edistämme kestävän kehityksen mukaista tulevaisuutta Tuotteidemme pääraaka-aine on kestävästi hoidetuissa

Lisätiedot

Promoting Blue Growth. Meriteollisuus Turussa, Turun rooli ja tavoitteet meriteollisuuden kehittämisessä

Promoting Blue Growth. Meriteollisuus Turussa, Turun rooli ja tavoitteet meriteollisuuden kehittämisessä Promoting Blue Growth Meriteollisuus Turussa, Turun rooli ja tavoitteet meriteollisuuden kehittämisessä Merellisessä liiketoiminnassa on valtava potentiaali uusille innovaatioille ja kasvulle. Blue Growth

Lisätiedot

Korkeakoulujen yhteiskunnallinen vuorovaikutus

Korkeakoulujen yhteiskunnallinen vuorovaikutus Korkeakoulujen yhteiskunnallinen vuorovaikutus Korkeakoulujen KOTA -seminaari 20.8.2013 Erikoissuunnittelija, KT Hannele Seppälä, Korkeakoulujen arviointineuvosto Korkeakoulujen yhteiskunnallisen ja alueellisen

Lisätiedot

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen 16.4.2013 Tekniikka&Talous 5.4.2013 ManufacturingNet 4/17/201 Tekes uudistamassa digitaalista liiketoimintaa Käynnissä olevia ohjelmia:

Lisätiedot

Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä / Ylä-Savon ammattiopisto. Kari Puumalainen Kuntayhtymän johtaja / rehtori

Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä / Ylä-Savon ammattiopisto. Kari Puumalainen Kuntayhtymän johtaja / rehtori Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä / Ylä-Savon ammattiopisto Kari Puumalainen Kuntayhtymän johtaja / rehtori Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä Omistajakuntien maantieteellinen pinta-ala: 9310 km2 (vrt. Uusimaa

Lisätiedot

ICT- Go Global. Pk-yritysten kansainvälistymisen valmennusohjelma / SKa

ICT- Go Global. Pk-yritysten kansainvälistymisen valmennusohjelma / SKa ICT- Go Global Pk-yritysten kansainvälistymisen valmennusohjelma 2011 24.2.2011 / SKa Finpro oikea partneri kansainväliseen menestykseen Finpro on kansallinen konsulttiorganisaatio, joka nopeuttaa suomalaisten

Lisätiedot

Market Expander & QUUM analyysi

Market Expander & QUUM analyysi Market Expander & QUUM analyysi KANSAINVÄLISTYMISEN KEHITYSTASOT Integroitua kansainvälistä liiketoimintaa Resurssien sitoutuminen, tuotteen sopeuttaminen, kulut, KV liiketoiminnan osaaminen Systemaattista

Lisätiedot