POHJOIS-SAVON LIITTO 1/ /2014 Käsittelyssä olevat uudet hankehakemukset ja suurehkot muutoshakemukset MKH /

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "POHJOIS-SAVON LIITTO 1/00.01.05.20/2014 Käsittelyssä olevat uudet hankehakemukset ja suurehkot muutoshakemukset MKH 24.11.2014 1/00.01.05."

Transkriptio

1 POHJOIS-SAVON LIITTO 1/ /2014 Käsittelyssä olevat uudet hankehakemukset ja suurehkot muutoshakemukset MKH / /2014 EU:n RAKENNERAHASTOHANKKEET: Kestävää kasvua ja työtä rakennerahasto-ohjelma: 1. EAKR (TL 1) TechnoGrowth vahvaa itäsuomalaista yhteistyötä pk-yritysten uudistamiseksi ja kilpailukyvyn vahvistamiseksi Toteuttaja/osatoteuttajat: Ylä-Savon Kehitys Oy/Navitas Kehitys Oy Haettu avustus/kok.kust.: / Toteutusaika: Tavoitteet: Hankkeen tarkoituksena on maakunnan kone- ja energiateknologian sekä niille palveluja tuottavien pk-yritysten liiketoiminnan kokonaisvaltainen kehittäminen, kasvattaminen ja kansainvälistyminen niin, että yritysten todellinen kilpailukyky kasvaa. Hankkeen tärkeimmät tavoitteet jakautuvat seuraaviin alueisiin: - Yrityksen strategisen kyvykkyyden vahvistaminen - Palveluliiketoiminta tuo lisää liikevaihtoa - Kansainvälistyminen kasvun takeena - Tuotekehitys- ja innovaatiotoiminnan aktivointi pk-yrityksissä - Tuotannollisen kyvykkyyden parantaminen - Energiatehokkuus kilpailuetuna - Uudet teknologiat liiketoiminnan tukena - Toimialan imagon parantaminen ja ammattitaitoisen työvoiman saatavuuden varmistaminen - Uudistuvat työyhteisöt liiketoiminnan ja kansainvälistymisen tukena Hankkeen keskeiset toimenpiteet: 1) Yritysten kyvykkyyden kartoitus, mittaaminen, analysointi ja yrityskehityshankkeiden aktivointi kenttätyönä: strategisten kyvykkyyksien arvioinnit ja Progress analyysit. 2) Kv-valmiuksien kehittäminen, messut, matchmaking- tilaisuudet, vientikonsortiot: Team Finland verkoston hyödyntäminen ja palvelujen tunnetuksi tekeminen alueella sekä Invest in Finland Itä-Suomi yhteistyö. 3) Myyntivalmennus, uusiin markkinoihin tutustuminen, kansainväliset messuosallistumiset yhteistyö TeamFinland Pohjois-Savo, markkinatutkimukset UEF. 4) Yhteistyöverkostostojen aktivointi mm. globaalit hankinnat, logistiikka, ICT. 5) Tuottavuus, tuotannon ohjattavuus, laatu, automaatio, haastavat materiaalit: Savonia ja teknilliset korkeakoulut 6) 3D tulostuksen mahdollisuudet, teollinen internet, hitsaus- ja materiaalitekniikka: Savonian TKI-ympäristöt 7) Tuotekehitys, tuotteen ja palvelun yhdistäminen, jälkimarkkinointi: Savonian TKI-ympäristöt ja teknilliset korkeakoulut 8) Päähankkijoiden kasvavien vaatimusten täyttäminen (mm. laatu, hinta, toimitusvarmuus, suuremmat toimituskokonaisuudet, tietojärjestelmien yhteensopivuus, innovointi): Yhteistyö maakunnan päähankkijayritysten kanssa. 9) Uusien energiatehokkaiden ratkaisujen selvitys yritysten kanssa sekä energiatehokkaan valmistusprosessin toteutus: Savonia ja Lappeenrannan tekninen yliopisto 10) Yrityksen omien työntekijöiden hyödyntäminen innovaatioiden tuottajina 11) Itä-Suomen maakuntien yhteiset teknologiateollisuuden teema- ja foorumitilaisuudet 12) Oppilaitos-yritys yhteistyö, viestintä, sosiaalinen media, tapahtumat 13) Henkilöstövoimavarojen johtaminen muuttuvassa toimintaympäristössä, työkykyä ylläpitävä toiminta Hankkeen tulokset: - Pk- yritysten todellinen kilpailukyky paranee - Uusia liiketoimintamalleja sovelletaan käytäntöön - Yrityksiin syntyy uusia tuotteita ja palveluja hyödyntäen edistyksellistä teknologiaa - Pk -yritysten edellytykset toimia kilpailukykyisesti kv -markkinoilla paranevat - Kansainvälisesti toimivien pk-yritysten määrä kasvaa lisäten maakunnan vientituloja - Maakuntaan tulee uusia työpaikkoja ja lisää verotuloja pitkällä aikavälillä - Energia tehokkuus ja vähähiilisyys liiketoiminnan arvona saavat uuden merkityksen - Itäsuomalainen yhteistyö yritysten ja yrityskehittäjien välillä tiivistyy 2. EAKR (TL 2) Potilastutkimuksen ja perustutkimuksen siltaavan lääketieteen infrastruktuurin parantaminen Kuopion alueella Toteuttaja/osatoteuttajat: Itä-Suomen yliopisto / Kuopion yliopistollinen sairaala Haettu avustus/kok.kust.: / Toteutusaika: Translationaalinen lääketiede muodostaa sillan lääketieteen eri toimijoiden, yliopiston, sairaalan ja yritykset, välille ja se nopeuttaa tutkimustulosten jalostamista uusiksi diagnoosi- ja hoitomenetelmiksi sekä hoitokäytänteiksi. Lisäksi se

2 2 mahdollistaa potilasnäytteiden ja tautimallien hyödyntämisen tautimekanismien ja hoitokohteiden selvityksessä. Translationaalinen ääketiede on elinehto uusien lääkehoitojen toimivuuden takaamiseksi potilaskokeissa. Tämän projektin tarkoituksena on kehittää Itä-Suomen Yliopistoa yhdeksi maailman johtavaksi tiedekeskukseksi ja vahvistaa Kuopion seudun huippuosaamista ja sen laitekantaa translationaalisen lääketieteen toimintaympäristönä. Itä-Suomen rakentaminen yhdeksi kansainväliseksi huippukeskukseksi näiden alojen osalta vaatii modernin ja korkeatasoisen tekniikan laitteistoineen, alan huippuosaajia, kannustavan innovaatioympäristön sekä saumattoman yhteistyön toimintaympäristön eri osa-alueiden, kuten yliopiston, sairaalan, kaupungin, sektoritutkimuslaitoksien ja yritysten kesken. Erityisesti moderni laitekanta, jolla kyetään hyödyntämään uusinta teknologiaa eri sairauksien tulevaisuuden hoitomuotojen ja diagnostiikan kehittämisessä, on alan kehittymisen kriittinen pullonkaula. Tämän projektin puitteissa hankimme uusia laitteistoja, jotka mahdollistavat translationaalisen lääketieteen käyttöön perustuvien uusien terapioiden ja diagnostiikkamenetelmien kehittämisen. Projekti mahdollistaa Kuopion seudun toimijoiden profiloitumisen yhdeksi alan huippukeskukseksi. Lisäksi projekti tukee Kuopion seudun yritysten kehittymistä ja edistää niiden kansainvälistymismahdollisuuksia. Hankkeessa hankitaan kolme uutta laitteistoa, jotka edustavat translationaalisen lääketieteen alan huippulaitteita ja mahdollistavat ainutlaatuisen potilasmateriaalin karakterisoinnin. Lisäksi hankittava laitteisto mahdollistaa ihmisperäisten biopankkinäytteiden tehokasta käsittelyä ja säilöntää ja ovat erittäin tärkeitä translationaalisen lääketieteen sekä erityisesti biopankkimateriaalin osalta, jota hyödynnetään hankkeen aikana monella eri tavalla. Hanke tehdään yhteistyössä Itä-Suomen yliopiston ja Kuopion Yliopistollisen Sairaalan kanssa. Hankkeeseen liittyy rinnakkainen ESR-hanke nro EAKR (TL 2) NMR laitteiston hankinta haastavaan orgaanisen kemian analytiikkaan Toteuttaja/osatoteuttajat: Itä-Suomen yliopisto Haettu avustus/kok.kust.: / Toteutusaika: Tarve: Viimeisen kymmenen vuoden aikana orgaanisen analytiikan tarve on kasvanut huomattavasti, johtuen tutkimuksen, tuotekehityksen ja diagnostiikan merkittävästä kasvusta alueella. Entistä useammin halutaan tietää tarkasti jonkin/joidenkin orgaanisten yhdisteiden tarkka rakenne ja määrä hyvinkin monimutkaisista seoksista, esimerkiksi syöpämarkkerien etsintä virtsasta. Varsinkin biotalouteen ja etenkin puun monipuoliseen hyödyntämiseen tähtäävä koulutus, tutkimus ja tuotteistus ovat lisääntyneet niin Itä-Suomen yliopistossa, alueen ammatti(korkea)kouluissa ja yrityksissä merkittävästi samalla kasvattaen orgaanisen analytiikan tarvetta. Lisäksi analyysitekniikoiden kehitys on mahdollistanut entistä pienempien ainemäärien analysoinnin luotettavasti ja nopeasti mahdollistaen tutkimukset alueilla, jonne sitä ei ole aikaisemmin voitu soveltaa. Hyvänä esimerkiksi tällaisesta tutkimusavauksesta on selvittää kaivosten kemikaalien kulkeutumista ja muuttumista rikastusprosessin yhteydessä. Tavoite: Verrattaessa eri menetelmiä analysoida orgaanisia aineita erilaisista kohteista tehokkain, nopein, luotettavin ja koejärjestelyiltään yksinkertaisin tapa määrittää samanaikaisesti sekä orgaanisten yhdisteiden rakenne että määrä näytteestä, myös monimutkaisista seoksista, on ydinmagneettisen resonanssin (NMR, Nuclear Magnetic Resonance) laitteisto. Hankkeen tavoitteena on ostaa mahdollisimman hyvä NMR laitteisto. Tulokset: Hankitulla laitteistolla voidaan määrittää luotettavasti ja tarkasti orgaanisten yhdisteiden rakenne ja määrä. Seoksista voidaan määrittää samanaikaisesti muutamassa minuutissa kymmeniä tunnettuja yhdisteitä ja niiden pitoisuudet (esim. etikkahapon määrä puutisleistä). Lisäksi näytteistä voidaan määrittää aikaisemmin tuntemattomien orgaanisien yhdisteiden rakenteita ja pitoisuuksia suoraan spektreistä ilman malliaineita, ja automaatio mahdollistaa laitteen 24/7 käytön. Laitteistoa tullaan käyttämään laajasti Pohjois-Savon ja Karjalan alueella ratkaisemaan orgaaniseen analytiikkaan liittyviä ongelmia perinteisen yliopistotutkimuksen lisäksi mm. biotaloudessa, kaivannaisteollisuudessa ja pk-sektorilla. Itä-Suomen yliopistossa yhteystyöaloja ovat mm. sov. fysiikka, biologia, metsätieteet, ympäristötieteet, farmasia, ja SIBLab:n toiminta. Alueella toimivien muita yhteistyötahoja ovat mm. MTT, Savonia AMK, KYS, GTK ja THL. Lisäksi ainakin seuraavat alueella toimivat yritykset ovat esittäneet kiinnostusta edellä kuvattuun analytiikkaan: Metkinen Chemistry, Savroc, Lunawood, Charles River Laboratories International ja Kylylahti Copper (nyk. Bolidenin omistama). Vaikutukset: Hanke mahdollistaa entistä nopeamman, luotettavamman ja tarkemman analytiikan niin orgaanisten aineiden rakenteesta kun määristäkin. Tämä puolestaan mahdollistaa uusien innovaatioiden ja tuotteiden kehittämisen ja samalla työpaikkojen syntymisen alueella. Mahdollisia uusia tuotteita voisivat olla mm. biopohjaiset pinnoitusmateriaalit, uudet lääkeainemolekyyliaihiot, tehokkaat mikrobien kasvua estävät yhdisteet maaleissa ja biopohjaiset kaivosjätevesien puhdistusmateriaalit. 4. EAKR (TL 2) Koetoiminnalla liiketoimintaa (KOLA) Toteuttaja/osatoteuttajat: Savonia-ammattikorkeakoulun ky/lappeenrannan teknillinen yliopisto Haettu avustus/kok.kust.: / Toteutusaika: Varkauteen on aiemmin rakennettu polttotekniikkaan keskittyvä koeympäristö sekä käynnistetty tki-toimijoiden yhteinen toimintamalli ja LUT:n alueellisen yksikön toiminta. KOLA-hankkeen tavoitteina on tuoda Varkauden polttotekniikan koeympäristö valtakunnallisesti ja kansainvälisestikin toimijoiden keskuudessa tunnetuksi, jotta ympäristön palvelut huomioidaan osana tuotekehityspolkua tai laitoskohtaista koeajo-ohjelmaa. Hankkeen aikana rakennetaan koelaitteiston operoinnin toimintamalli, joka mahdollistaa joustavasti koeajojaksojen toteuttamisen. Tavoitteena

3 3 on tehdä myös tutkimusta ja raportoida tulokset tieteelliset kriteerit täyttävällä toimintamallilla. Hanke mahdollistaa tiedon lisääntymisen sekä nopeuttaa uusien teknologioiden ja innovaatioiden jalkauttamisen kilpailukyvyksi ja tuottavaksi liiketoiminnaksi. Varsinaisena kohderyhmänä ovat pk-yritykset, joiden tuotteet ja palvelut ovat polttotekniikkaan, päästöjen hallintaan tai sähkön tuottamiseen liittyviä sekä kaikki laitostoimijat ja toimittajat, joiden tuotantoympäristö perustuu leijukerrostekniikkaan tai polttoon tulitorvi-tuliputki kattilassa. Hankkeen alkuvaiheessa tullaan koeympäristöä ajamaan eri polttoaineilla, eri mittaisia käyttöjaksoja ja oppimaan tätä kautta prosessin käyttäytymistä ja sen hallintaa. Lisäksi ennen varsinaisten pilotointien alkamista kehitetään tuotetun datan käsittelyä ja siihen liittyviä seikkoja. Pilottien ja koeajojen myötä kehitetään toimintamallia ja palvelujen kuvauksia sekä kasvatetaan myös koeympäristön tunnettavuutta valtakunnallisesti ja kansainvälisesti. Hankkeen tuloksina saadaan nopeutettua pk-yritys- ja yliopistolähtöisten uusien teknologioiden ja innovaatioiden käyttöönottoa sekä alan toimijoiden käyttöön luotettavasti toimiva koeympäristö. Lyhyellä tähtäimellä koeympäristön käytöllä voidaan välttää koeajotoimintaa tuotantolaitoksissa. Pidemmällä aikavälillä koetoiminnan avulla mahdollistetaan energiatehokkaampia tuotantotapoja, joissa käytettävät ratkaisut ovat ympäristöystävällisempiä. 5. EAKR (TL 2) DigiBoost - Teollisuuden palveluliiketoiminnan uudet mahdollisuudet Toteuttaja/osatoteuttajat: Savonia-ammattikorkeakoulun ky Haettu avustus/kok.kust.: / Toteutusaika: DigiBoost-hankkeessa keskitytään edistämään Pohjois-Savon kone-, metalli- ja energiateollisuuden palveluliiketoiminnan kehittymistä huomioimalla teollisen internetin (IoT, internet of things) tuomat uudet, vielä hyödyntämättömät liiketoimintamahdollisuudet. Hankkeessa tarjotaan kohderyhmälle vetoapua paitsi palvelutuotteiden ja -tarjoomien kysyntälähtöiseen kehittämiseen niin myös palveluprosessien digitalisointiin sekä tuotteiden älyllistämiseen. Hanke on jatkoa Savonia-ammattikorkeakoulun hallinnoimissa Leka- ja Palkeet-hankkeissa tehdylle teollisuuden palveluliiketoiminnan tutkimus- ja kehittämistyölle. Taustalla ovat sekä teollisuuden kehittämistrendit että yritysprojekteissa havaitut kehittämistarpeet. Hankkeen tavoitteena on kasvattaa alueen yritysten palveluliiketoiminnan osaamista ja kilpailukykyä sekä löytää palveluliiketoiminnasta yrityksille uusia, vaikeasti kopioitavia kilpailuedun lähteitä. Tämä edistää sekä alueellista että kansallista kilpailukykyä. Lisäksi tavoitteena on synnyttää aihealueesta uutta tutkimustietoa sekä koulutus- ja tutkimusorganisaatioiden että yritysten käyttöön. Tutkimustieto jalkautetaan muun muassa tieteellisten artikkeleiden, muiden julkaisujen, seminaarien sekä työpajatoiminnan kautta. IoT -palvelujen ja -ratkaisujen kehittämismenetelmiä ja -työkaluja pilotoidaan ja testataan laboratorio- sekä yritysprojekteissa. Tavoitteiden saavuttamiseksi hankkeessa hyödynnetään perustutkimusta, vertailu-analyyseja sekä laboratorio- ja yritysprojekteissa toteutettavaa soveltavaa tutkimustyötä. Pilottiprojektit liittyvät esimerkiksi nykyisten tai uusien palvelujen kysyntälähtöiseen kehittämiseen, palveluprosessien ja työkalujen digitalisointiin sekä älykkäiden tuotekonseptien kehittämiseen. Hankkeen tuloksena syntyy uusi erityisesti IoT -palvelujen ja ratkaisujen kehittämiseen soveltuva kehittämisprosessi, jota hyödyntämällä kohderyhmät osaavat muuntaa palvelumahdollisuudet kassavirtaa ja kilpailuetua tuottaviksi palvelutuotteiksi ja ratkaisuiksi. Pidemmän aikavälin mitattavana tuloksena kohderyhmäyritysten palveluliiketoiminnan tulot sekä osuus liikevaihdosta kääntyvät kasvuun. Samalla alan osaajien tarve työmarkkinoilla kasvaa mikä taas lisää alueen kilpailukykyä sekä hyvinvointia. 6. EAKR (TL 2) Terveydenhuollon uusi osaaminen ja uudet palvelumuodot Toteuttaja/osatoteuttajat: Savonia-ammattikorkeakoulun ky/savon koulutuskuntayhtymä Haettu avustus/kok.kust.: / Hankkeen ensisijaisena tavoitteena on hyvinvointiin ja terveysalaan liittyvän tulevaisuuden osaamisen kehittäminen ja vahvistaminen monialaisesti Savonia-ammattikorkeakoulussa. Tavoitteen saavuttaminen edellyttää sellaisten oppimisympäristöjen luomista, joissa osaamista voidaan kehittää. Tavoitteena on kehittää uudenlaisia mobiileja palvelumuotoja, jotka perustuvat kansalaisten itsensä mittaamiseen (Quantified self = QS) ja omaseurantaan. Palvelut toimivat joko täysin virtuaalisesti verkossa tai fyysisinä palvelupisteinä. Projektin yhtenä tavoitteena on löytää uusia keinoja terveyden edistämiseen ja sairauksien ennaltaehkäisyyn. Pilottiryhmäksi valitaan metabolisen oireyhtymän korkeassa riskiryhmässä olevia työikäisiä henkilöitä, joihin kohdistetaan omaseurantaan perustuvia, henkilökohtaisia ratkaisuja. Lisäksi tavoitteena on kehittää mobiileja ratkaisuja opiskelijaterveydenhuoltoon. Hankkeessa tutkitaan kehitettyjen mobiilien palveluiden kustannustehokkuutta ja vaikuttavuutta sekä palvelujen hyödyllisyyttä terveyden edistämisen näkökulmasta. Lisäksi edistetään terveysteknologiaan liittyvän yritystoiminnan käynnistymistä opiskelijavoimin. Projektin toimenpiteet ovat jaettu kuuteen työpakettiin (WP): WP 1. Älylaitteet, QS-sovellusten ja lisälaitteiden testaaminen/kehittäminen ja valinta pilotteihin WP 2. Pilotti1 Mobiilien ratkaisujen kehittäminen opiskelijaterveydenhuoltoon WP 3. Pilotti2 QS-sovellukset terveyden edistämisessä: Metabolinen oireyhtymä (myös ravitsemukseen liittyvät sovellukset) WP 4. QS-palvelupiste ja QS-test-lab terveysteknologiatuotteiden testausympäristö

4 4 WP 5. Kustannusvaikuttavuuden seuranta ja QS:n hyödyt WP 6. Kaupallistamisen ja yritystoiminnan kehittäminen opiskelijavoimin Projektin tulokset: 1.Tulevaisuuden osaamiseen liittyviä monialaisia opintojaksoja materiaaleineen, joita hyödynnetään paitsi oppilaitoksissa niin myös jo työelämässä olevien täydennyskoulutuksissa. 2.Metabolisen oireyhtymän hoitoon ja erityisesti sen ennaltaehkäisyyn liittyvät mobiilit QS-ohjaus- ja neuvontapalvelut 3.MBO-QS sovellusohjelmat (apps) älylaitteisiin 4.QS-palvelupiste ja liikkuva klinikka 5.Test-lab terveysteknologiatuotteille 6.Tutkimustietoa mobiilien QS-menetelmien kustannustehokkuudesta ja hyödyistä 7.QS-mobiilipalveluiden palvelumuotoilun kuvaus 8.Terveysteknologiaan liittyvien tuotteiden ja yritystoiminnan kehittyminen. Projekti toteutetaan yhteistyössä Kuopion kaupungin perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueen ja Savon ammattija aikuisopiston kanssa. Lisäksi projektia rahoittavat Kiinteistö oy Technopolis ja Roche Oy. Projektin aikana tehdään tiivistä yhteistyötä Pohjois-Savon alueen terveysteknologiayritysten kanssa. 7. EAKR (TL 2) Ainetta lisäävän valmistuksen tki- ja oppimisympäristö (ALVO) Toteuttaja/osatoteuttajat: Savonia-ammattikorkeakoulun ky Haettu avustus/kok.kust.: / Toteutusaika: Hankkeen tavoitteena on rakentaa Ainetta lisäävän valmistuksen tutkimus- ja oppimisympäristö (ALVO), jonka avulla lisätään aihepiiriin liittyvää osaamista Pohjois-Savon alueella ja Suomessa, sekä toteutetaan vahvaan asiantuntemukseen perustuvaa korkealuokkaista soveltavaa tutkimusta yhteistyössä koti- ja ulkomaisten partnerien kanssa. ALVO täydentää käynnisteillä olevaa koulutuskonepaja ympäristöä tuoden ainetta lisäävän valmistuksen perinteisten valmistusmenetelmien rinnalle. Hankkeen toimenpiteet jakautuvat kolmeen työpakettiin: 1. Oppimis- ja tutkimusympäristön suunnittelu 2. Kappaleiden suunnittelussa ja skannauksessa tarvittavien ohjelmistojen ja muovitulostinten hankinta ja käyttöönotto 3. Metallin 3D-tulostamiseen liittyvä tarvekartoitus alueen yrityksissä, tulostukseen tarvittavien laitteistojen kartoitus ja investoinnin suunnittelu sekä oppimisympäristökonsortion rakentaminen. Projektin tuloksena syntyy suunnitelma ainetta lisäävän valmistuksen tutkimus- ja oppimisympäristöstä joka toimii monialaisesti yhdistäen Savonian tekniikan, liiketalouden, muotoilun ja terveysalan osaajat. Asiantuntemuksen keskittämisen lisäksi suunnitelmassa otetaan huomioon laitetarpeet ja ohjelmistot, jotta myös alueen yritykset pystyvät hyötymään ympäristöstä. Projektissa toteutettavia tarvekartoituksia hyödynnetään 3D-tulostukseen liittyvien investointitarpeiden suunnittelussa ja valmistelussa. Lisäksi projektin tulokset ja sen aikana kerätty tietotaito ovat yhteistyökumppanien ja alueen yritysten hyödynnettävissä oppimisympäristön puitteissa. ALVO tarjoaa alueen yrityksille mahdollisuuden pysyä ajan tasalla 3D-tulostukseen liittyvän kehityksen osalta tarjoten mm. koulutus- ja kehittämispalveluja. Oppimisympäristö mahdollistaa yrityksille uusien tuote-, palvelu- ja yritysideoiden testauksen. 8. EAKR (TL 2) P-S YK Pohjois-Savon yrityskehityspalvelut 2020 Toteuttaja/osatoteuttajat: Kuopio Innovation Oy/Iisalmen kaupunki, Navitas Kehitys Oy, Savonia-ammattikorkeakoulu oy Haettu avustus/kok.kust.: / Pohjois-Savon yrityskehityspalvelut projektin tavoitteena on luoda alueelle yksi tunnettu, asiakaslähtöinen, avoin, joustava, monipuolinen ja modulaarisista palvelupaketeista koostuva maakunnallinen yrityskehitysmalli ja osaajayhteistyö. Projektitoimenpiteinä kehitetään erilaisia palveluita ja toimintatapoja vastaamaan nopeasti muuttuviin asiakastarpeisiin ja liiketoimintaympäristön yllättäviinkin muutoksiin. Lisäksi projektin tavoitteena on lisätä uuden yrityskehitysmallin ja -palveluiden tunnettuutta ja saavutettavuutta, jotta potentiaalisia asiakkaita saadaan selkeästi nykyistä enemmän toiminnan piiriin. Projektissa tehdään tiivistä asiakas- ja asiantuntijayhteistyötä liiketoimintaideaa kehittävien henkilöiden, tiimien ja alueen yritysten ja oppilaitosten kanssa. Koko toiminnan keskiössä ovat asiakkaat, joiden kanssa tehdään pitkäjänteistä työtä liiketoiminnan kehittämiseksi ja kasvattamiseksi samalla kehittäen palveluita asiakastarpeiden ohjaamana ja asiakkaita vahvasti kehittämistyöhön osallistaen. Jo olemassa oleviin tarpeisiin liittyen kehitetään mm. seuraavia palveluita: nopeat kokeilut / käyttäjätuottajuus, muotoilu liiketoiminnan vauhdittajana, spin-off -toiminta, heikkojen signaalien hyödyntäminen, miniklusterimalli ja global partners / global growth. Lisäksi projektin aikana reagoidaan joustavasti ja nopeasti tuleviin asiakastarpeisiin ja luodaan niiden perusteella tarvittavia uusia palveluita ja yrityskehitysmuotoja. Projektin tuloksena alueen yrityskehityspalvelut monipuolistuvat, reagoivat paremmin ja nopeammin muuttuviin tarpeisiin sekä ovat tunnettuja ja helposti saavutettavissa koko maakunnan alueella. Uuden liiketoiminnan ja yritysten

5 5 kasvun kautta alueelle syntyy uusia työpaikkoja, alueen elinkeinoelämä vahvistuu sekä elinvoimaisuus ja houkuttelevuus kasvavat. 9. EAKR (TL 2) Biojalostuksen resurssiälykäs demonstraatioympäristö Pohjois-Savo (BioDemoverstas Pohjois-Savo) Toteuttaja/osatoteuttajat: Itä-Suomen yliopisto Haettu avustus/kok.kust.: / Hankkeella on tarkoitus luoda uutta ja edistää nykyistä yritystoimintaa, jossa fossiilisia raaka-aineita ja energiaa korvataan biopohjaisilla uusiutuvilla raaka-aineilla. Hanke kytkeytyy osaltaan biotalouden BioINKA-ohjelmaan Itä-Suomessa. Hankkeella on lisäksi keskeinen liityntä Pohjois-Savon maakuntaohjelman puu- ja biojalostus-osioon, jossa demonstraatioympäristöt ja niihin liittyvät kehittämishankkeet toimivat yritysten liiketoiminnan ja teknologisen kehittämisen rajapinnassa. Demonstraatioympäristöllä ja siihen liittyvällä kehittämishankkeella on verkottajan rooli, joka toteutuu verkostoitumalla tutkimus- ja kehitysorganisaatioiden kanssa alan yrityksiä parhaimmin palvelevilla osaamisalueilla. Tämä hanke on pohjoissavolainen osuus UEF:n laajasta biojalostukseen keskittyvästä eri toimijoiden muodostaman verkoston kehittämishankkeesta. Toinen osuus toteutetaan Pohjois-Karjalassa. Pohjois-Savon biodemoverstasosio on suunniteltu prosessilaitteiden osalta pääosin liikkuvaksi ja hajautetuksi toiminnaksi (siirrettävät prosessikonttiratkaisut). Kehitystyössä on mukana myös pienemmät pilot-luokan downstream prosessointiratkaisut (esim. tislaus- ja uuttomenetelmät). Toiminta perustuu hajautettuun yhteistyömalliin, jossa hyödynnetään jo olemassa olevia ja jatkuvasti kehittyviä yhteistyöverkostoja kansallisella ja kansainvälisellä tasolla. Pohjois-Savossa hankkeessa ovat mukana paikalliset koulutuslaitokset (Sakky ja Savonia-amk). Hankkeessa keskitytään jo olemassa olevien biojalostuksen osaamis- ja yhteistyöverkostojen avulla tukemaan yrityksiä ja innovoimaan sekä demonstroimaan uusia tuotteita, prosesseja ja palveluja. Biomassan termiseen prosessointiin keskittyvän tutkimuksen pohjalta yhteistyötä tehdään alueellisten kehittäjien ja kehittämisyhtiöiden kanssa. Pohjois-Savon biodemoverstaan osio tukeutuu edellisissä hankkeissa rakennettuun kone-ja laitekantaan, asiantuntijuuteen sekä yhteistyöverkostoihin. Pohjois-Savon biodemoverstaan toimintaperiaatteena on, että tutkimus- ja kehitystyö on jalkautunut maakuntaan ja toimii yhteistyö- ja kumppanuusverkoston avulla hajautetusti. Projekti hakee ja toteuttaa yritysten uusien biojalostukseen kytkeytyvien liiketoimintojen etsintää, löytämistä ja niiden käynnistämistä sekä toteuttamista uudessa biojalostusverkostossa nimeltään Biodemoverstas Pohjois-Savo. 10. EAKR (TL 2) Pohjoissavolaisen materiaaliteknologian TKI-ympäristön selvityshanke (MaTKI-selvitys) Toteuttaja/osatoteuttajat: Itä-Suomen yliopisto/savonia-ammattikorkeakoulun ky Haettu avustus/kok.kust.: / (lump sum) Toteutusaika: Kuopion alueen yritysten kehittymisen kannalta eräs hidastava tekijä on teknillisen yliopistokoulutuksen puuttuminen Itä-Suomen yliopistosta. Alueella on runsaasti ns. perusteollisuuden yrityksiä, joilla on materiaaliteknologiaan liittyviä haasteita niin laadunvarmistuksen, tuotekehityksen, lisäkoulutuksen kuin uusien innovaatioidenkin osalta. Pohjois-Savon kone- ja energia-alan toimenpideohjelmassa asia on nostettu esille ja ehdotettu, että materiaaliteknologiaa kehitettäisiin perustamalla eri oppilaitosten yhteinen tutkimuskeskus, mikä osaltaan kaventaisi Pohjois-Savon eroa teknillisten yliopistokaupunkien tilanteeseen. Tämän selvityshankkeen päätavoitteena on yhdistää alueelliset materiaaliteknologian toimijat, kartoittaa materiaaliteknologian koulutustarjonta ja käytettävissä olevat laitteisto- ja henkiset resurssit sekä selvittää alueellisten yritysten tarpeet ja toiveet materiaaliteknologiaan liittyen. Hankkeessa kartoitetaan puitteet TKI-keskuksen toimintaedellytyksille, mukaan lukien kiinnostuneet yritysosapuolet ja mahdolliset rahoituslähteet. Tavoitteena on luoda tavoitteet pohjoissavolaisen materiaaliteknologian TKI-toimintaympäristön kehittämiselle. Jatkossa tavoitteena on kehittää edelleen oppilaitosten koulutusta, laiteinfrastruktuuria, analyysi- ja tuotekehityspalvelua sekä tuotteistamisprosessia yritysten kilpailukyvyn maksimointia silmällä pitäen. Tässä selvityshankkeen toimenpiteinä 1) selvitetään yritysten ja sektoritutkimuslaitosten ym. tarpeet materiaaliteknologian TKI-toiminnassa, 2) kootaan tiedot konsortion käytössä olevasta laitekannasta, palvelutarjonnasta ja mahdollisista lisähankintatarpeista. Selvitysten (kohdat 2-4) tulokset julkaistaan web-sivuilla, 3) selvitetään lähialueiden sektoritutkimuslaitosten ja yritysten palvelutarjonta materiaaliteknologiaan liittyen, 4) kootaan tiedot alueen oppilaitosten alaan liittyvästä koulutuksesta ja koulutustarpeesta, 5) tehdään alustava kehittämissuunnitelma materiaaliteknologian verkoston toiminnalle yritystarpeiden pohjalta, 6)tehdään kehittämissuunnitelma materiaaliteknologian alueellisen TKI-keskuksen toimintakonseptille ja 7) kootaan selvitysraportti, josta ilmenee selvityksen tulokset. Hanke toteutetaan yhteistyössä Itä-Suomen yliopiston materiaalitutkimuksen ja Savonia amk:n tekniikan alan asiantuntijoiden kesken. Hankkeessa selvitetään lisäksi ammatillisen koulutustason puitteet ja verkostot alaan liittyen. 11. EAKR (TL 2)

6 6 Tuotantolähtöisen opetuksen kokonaisuuden hallinta teollisen internetin avulla Toteuttaja/osatoteuttajat: Ylä-Savon ammattilisen koulutuksen kuntayhtymä Haettu avustus/kok.kust.: / Toteutusaika: Hankkeen tavoitteena on kehittää nykyaikainen innovatiivinen tuotantoympäristö, joka on sekä fyysinen että virtuaalinen oppimis- ja kehitysympäristö ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden ja yritysten henkilöstön käyttöön. Erityisesti pk-yrityksillä on tavoitteena parantaa tuottavuuttaan ja kilpailukykyään simuloinnin avulla. Investoinnilla täydennetään jo olemassa olevia nykyaikaisia laitteistoja ja tuotantosoluja uudella työstökoneella, ja lisätään samalla käytössä olevien koneiden käyttöastetta. Hankkeessa otetaan käyttöön teollisen internetin ohjelmistot kone- ja metallialan koneistuksen tuotantosoluissa ja tuotetaan virtuaalinen oppimisympäristö, joka täydentää nykyaikaisin laittein varustettua fyysistä oppimisympäristöä. Laiteinvestointien ja teollisen internetin ohjelmistojen myötä koulutuksenjärjestäjän valmiudet vastata teknologia-alalla tapahtuvaan tuotantomenetelmien muutokseen kansainvälistyvässä maailmassa paranevat. Tekeminen nojaa vahvasti yritysten tarpeisiin. Innovatiivinen uusi toimintatapa nostaa koneiden käyttöastetta, ja tuo sitä kautta tarvittavaa kilpailukykyä. POHJOIS-SAVON KEHITTÄMISRAHASTON HANKKEET: 1. Pohjois-Savon kehittämisrahasto Oppiva yritys palvelut Toteuttaja/osatoteuttajat: Ylä-Savon Kehitys Oy Haettu avustus/kok.kust.: / (haettu kuntarahoitusta rakennerahastohankkeeseen/esr) Tavoitteena on Pohjois-Savon maakunnan pk-yritysten osaamisen kehittäminen ja uudistuminen, tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen sekä innovatiivisten kasvualojen tunnistaminen. Osaamista pyritään lisäämään Oppiva yritys hankkeessa kehitetyn toimintamallin mukaisesti. Yritysten ja henkilöstön osaamisen kehittämistä tarkastellaan yritysten toimintaympäristön jatkuvan muutoksen ja eri toimialojen rakennemuutosten viitekehyksessä. Hankkeessa pyritään sovittamaan yhteen Pohjois-Savon yritysten ja toimialojen erityispiirteet sekä uudet tavat kehittyä ja kasvaa yritysten kohtaamassa toimintaympäristössä ja sen muutoksissa. Projektin kohderyhmänä ovat pohjoissavolaiset pk-yritykset: erityisesti mikro- ja pienyritykset sekä pk-yritysten henkilöstö. Osaamisen kehittämisellä voidaan vaikuttaa yrittäjien ja työntekijöiden sopeutumis- ja kilpailukyvyn vahvistamiseen, innovointikyvyn paranemiseen ja muutostilanteiden parempaan hallintaan. Toimenpiteitä ovat yritysten aktivointi ja valmennus, työpajat ja seminaarit, koulutukset, kehittämistiimit ja yrittäjätilaisuudet. 2. Pohjois-Savon kehittämisrahasto TechnoGrowth 2020 vahvaa itäsuomalaista yhteistyötä pk-yritysten uudistamiseksi ja kilpailukyvyn vahvistamiseksi (päärahoitus haettu: Pohjois-Savon liitto/eakr) Toteuttaja/osatoteuttajat: Ylä-Savon Kehitys Oy / Navitas Kehitys Oy Haettu avustus/kok.kust.: / (haettu kuntarahoitusta rakennerahastohankkeeseen/eakr) Toteutusaika: Hankkeen tavoitteena on maakuntien kone- ja energiateknologian sekä niille palveluja tuottavien pk-yritysten liiketoiminnan jatkuva kehittäminen niin, että yritysten todellinen kilapilukyky kasvaa kansainvälisillä markkinoilla. 3. Pohjois-Savon kehittämisrahasto PS YK 2020 Pohjois-Savon yrityskehityspalvelut 2020 Toteuttaja/osatoteuttajat: Kuopio Innovation Oy/Iisalmen kaupunki, Navitas Kehitys Oy, Savonia-ammattikorkeakoulu Oy Haettu avustus/kok.kust.: / (haettu kuntarahoitusta rakennerahastohankkeeseen/eakr) Pohjois-Savon yrityskehityspalvelut projektin tavoitteena on luoda alueelle yksi tunnettu, asiakaslähtöinen, avoin, joustava, monipuolinen ja modulaarisista palvelupaketeista koostuva maakunnallinen yrityskehitysmalli ja osaajayhteistyö. Projektitoimenpiteinä kehitetään erilaisia palveluita ja toimintatapoja vastaamaan nopeasti muuttuviin asiakastarpeisiin ja liiketoimintaympäristön yllättäviinkin muutoksiin. Lisäksi projektin tavoitteena on lisätä uuden yrityskehitysmallin ja -palveluiden tunnettuutta ja saavutettavuutta, jotta potentiaalisia asiakkaita saadaan selkeästi nykyistä enemmän toiminnan piiriin.

TechnoGrowth 2020. Teknologia- ja energia-alan yritysten yhteistyön, uudistamisen ja kilpailukyvyn vahvistamisen kehittämishanke

TechnoGrowth 2020. Teknologia- ja energia-alan yritysten yhteistyön, uudistamisen ja kilpailukyvyn vahvistamisen kehittämishanke Teknologia- ja energia-alan yritysten yhteistyön, uudistamisen ja kilpailukyvyn vahvistamisen kehittämishanke Iisalmen Teollisuuskylä Oy Kehitysyhtiö Savogrow Oy Taustaa Pohjois-Savon kone- ja energiateknologian

Lisätiedot

POHJOIS-SAVON KONE- JA ENERGIATEKNOLOGIA

POHJOIS-SAVON KONE- JA ENERGIATEKNOLOGIA 1 (75) POHJOIS-SAVON KONE- JA ENERGIATEKNOLOGIA TOIMENPIDEOHJELMA 2014 2020 Versio 3.3./30.4.2014 Toimenpideohjelman laatijat: Savonia ammattikorkeakoulu Petteri Heino, Esa Hietikko, Jukka Huttunen, Esa

Lisätiedot

4. TAUSTAA MUOTOILU- MUOTOILUSTA UUTTA KASVUA 5 6. MUOTOILUN TILA VUONNA 2012 77. 5.1. Muotoiluympäristö muuttuu 68

4. TAUSTAA MUOTOILU- MUOTOILUSTA UUTTA KASVUA 5 6. MUOTOILUN TILA VUONNA 2012 77. 5.1. Muotoiluympäristö muuttuu 68 Sisällys 1. MUOTOILE SUOMI MUOTOILUSTA UUTTA KASVUA 5 2. VISIO 2020 JA MUOTOILUN EKOSYSTEEMi 15 3. STRATEGISET TAVOITTEET 21 3.1 Muotoiluymmärrys ja osallistuvuus kansalaisyhteiskunnassa ovat vahvoja.

Lisätiedot

Oulun yliopiston EU-hankkeet. Pohjois-Pohjanmaan EU-hankehaku 30.10.2008 ja sitä edeltävät haut

Oulun yliopiston EU-hankkeet. Pohjois-Pohjanmaan EU-hankehaku 30.10.2008 ja sitä edeltävät haut Oulun yliopiston EU-hankkeet Pohjois-Pohjanmaan EU-hankehaku 30.10.2008 ja sitä edeltävät haut Painetun elektroniikan ja biomateriaalien tutkimusympäristö HAKIJA: Oulun yliopisto, sähkö- ja tietotekniikan

Lisätiedot

KONEALA LEKA-TUTKIMUS- YKSIKKÖTOIMINNAN LOPPURAPORTTI. TOIMITTANUT Kai Kärkkäinen

KONEALA LEKA-TUTKIMUS- YKSIKKÖTOIMINNAN LOPPURAPORTTI. TOIMITTANUT Kai Kärkkäinen KONEALA LEKA-TUTKIMUS- YKSIKKÖTOIMINNAN LOPPURAPORTTI TOIMITTANUT Kai Kärkkäinen LEKA-tutkimusyksikkötoiminnan loppuraportti Kai Kärkkäinen - 1 - Savonia-ammattikorkeakoulu Julkaisutoiminta PL 6 (Microkatu

Lisätiedot

2 0 0 7-2 013. Hyvinvoinnin klusteriohjelma

2 0 0 7-2 013. Hyvinvoinnin klusteriohjelma 2 0 0 7-2 013 Hyvinvoinnin klusteriohjelma Hyvinvoinnin klusteriohjelma 2007 2013 Osaamiskeskusohjelma 2007 2013 Ohjelma-asiakirja Toimitus: Minna Hendolin, Ilkka Vartiainen, Pasi Sorvisto, Marianne Dannbom,

Lisätiedot

Sisällysluettelo: LIITE 1: Tuotosindikaattorit ja Itä- ja Pohjois-Suomen tavoitetasot... 37

Sisällysluettelo: LIITE 1: Tuotosindikaattorit ja Itä- ja Pohjois-Suomen tavoitetasot... 37 28.5.2014 Sisällysluettelo: 1. Itä- ja Pohjois-Suomen suunnitelma-alue... 3 2. Itä- ja Pohjois-Suomi Eurooppa 2020-strategian toteuttajana... 5 3. Toimintalinjat... 9 3.1 (TL 1) Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Lisätiedot

Pohjois-Savon teknologiateollisuuden uudet suunnittelu- ja tuotantomenetelmät -teemaohjelma 25.2.2008

Pohjois-Savon teknologiateollisuuden uudet suunnittelu- ja tuotantomenetelmät -teemaohjelma 25.2.2008 Pohjois-Savon teknologiateollisuuden uudet suunnittelu- ja tuotantomenetelmät -teemaohjelma 25.2.2008 Teemaohjelman sisältö:. TIIVISTELMÄ...3 2. JOHDANTO...6 2.. Itä-Suomen kehittämisstrategian taustat,

Lisätiedot

Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla

Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla Selvitystyön loppuraportti 15.3.2006 1. Johdanto Pirkanmaan maakuntakorkeakoulutoiminnan lähtökohtana on tasapainoinen alueellinen kehittäminen. Tavoitteena

Lisätiedot

Katsaus KOKO:n toimintaan vuonna 2011

Katsaus KOKO:n toimintaan vuonna 2011 2011 KOKO LAPPEENRANTA IMATRA SEUTU Lappeenranta Imatra seutu 24.1.2012 Katsaus KOKO:n toimintaan vuonna 2011 KOKO:n toiminnasta laadittiin vuonna 2010 työ- ja elinkeinoministeriön ohjeistuksen ja maakunnan

Lisätiedot

Sisäinen arviointi rahoitetuista hankkeista

Sisäinen arviointi rahoitetuista hankkeista 0 Sisäinen arviointi rahoitetuista hankkeista EAKR:llä, ESR:llä, Kainuun kehittämisrahalla tai kuntayhtymän budjettivaroilla rahoitetut vuonna 2010 käynnissä olleet hankkeet. Kainuun maakunta -kuntayhtymä

Lisätiedot

Älykäs ja erottuva. Etelä-Pohjanmaan älykkään erikoistumisen strategia

Älykäs ja erottuva. Etelä-Pohjanmaan älykkään erikoistumisen strategia Älykäs ja erottuva Etelä-Pohjanmaan älykkään erikoistumisen strategia Älykäs ja erottuva Etelä-Pohjanmaan älykkään erikoistumisen strategia Hyväksytty maakuntahallituksessa 16.6.2014 Julkaisu B:64 ISBN

Lisätiedot

Hyvinvointialan yritysten tuotteiden ja palveluiden kaupallistaminen sekä liiketoiminnan kehittäminen

Hyvinvointialan yritysten tuotteiden ja palveluiden kaupallistaminen sekä liiketoiminnan kehittäminen Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys tavoite Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelma 2007 2013 Pohjois-Savon hyvinvointialan teemaohjelma 2007 2010 Hyvinvointialan yritysten tuotteiden ja palveluiden kaupallistaminen

Lisätiedot

Innovatiiviset kaupungit Helmikuu 2013. Fiksu Tampereen kaupunkiseutu 2020

Innovatiiviset kaupungit Helmikuu 2013. Fiksu Tampereen kaupunkiseutu 2020 Innovatiiviset kaupungit Helmikuu 2013 Fiksu Tampereen kaupunkiseutu 2020 FIKSU TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU 2020 Uusia ratkaisuja terveyteen, kestävään tuotantoon ja liikkumiseen Vuonna 2020 Tampereen seutu

Lisätiedot

Innovatiiviset kaupungit -ohjelma 2014 2020 OULUN OHJELMAESITYS

Innovatiiviset kaupungit -ohjelma 2014 2020 OULUN OHJELMAESITYS Innovatiiviset kaupungit -ohjelma 2014 2020 OULUN OHJELMAESITYS Innovatiiviset kaupungit -ohjelma 2014 2020 OULUN OHJELMAESITYS... 3 Johdanto... 5 Oulun INKA-ohjelman tavoitteet lyhyesti... 6 A.1.Hyvinvointi

Lisätiedot

ASIAKASLÄHTÖISYYDEN JA MARKKINOINTI- KYVYKKYYDEN KEHITTÄMINEN LOHJAN JA TAMMISAAREN SEUTUKUNTIEN PK-YRITYKSISSÄ

ASIAKASLÄHTÖISYYDEN JA MARKKINOINTI- KYVYKKYYDEN KEHITTÄMINEN LOHJAN JA TAMMISAAREN SEUTUKUNTIEN PK-YRITYKSISSÄ LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULUN JULKAISUSARJA B 29 Irma Vahvaselkä, Raisa Ikonen, Susanna Kivelä, Lauri Tenhunen (toim.) ASIAKASLÄHTÖISYYDEN JA MARKKINOINTI- KYVYKKYYDEN KEHITTÄMINEN LOHJAN JA TAMMISAAREN SEUTUKUNTIEN

Lisätiedot

YHTEISTYÖLLÄ UUTTA OSAAMISTA POHJOIS- SAVOON

YHTEISTYÖLLÄ UUTTA OSAAMISTA POHJOIS- SAVOON KONEALA LEKA TUTKIMUS- JA TIEDONSIIRTOVERKOSTO YHTEISTYÖLLÄ UUTTA OSAAMISTA POHJOIS- SAVOON TOIMITTANUT Esa Hietikko LEKA - TUTKIMUS- JA TEKNOLOGIANSIIRTOVERKOSTO YHTEISTYÖLLÄ UUTTA OSAAMISTA POHJOIS-SAVOON

Lisätiedot

Pk-yritysten kilpailukyvyn, kehityksen, kasvun, kansainvälistymisen ja yrityspalveluiden tutkimus- ja kehitysohjelma Pohjois-Suomessa 2010-2014

Pk-yritysten kilpailukyvyn, kehityksen, kasvun, kansainvälistymisen ja yrityspalveluiden tutkimus- ja kehitysohjelma Pohjois-Suomessa 2010-2014 Pk-yritysten kilpailukyvyn, kehityksen, kasvun, kansainvälistymisen ja yrityspalveluiden tutkimus- ja kehitysohjelma Pohjois-Suomessa 2010-2014 1 TUTKIMUS- JA KEHITYSTYÖN TAUSTAT JA TARPEET Suomi on tulevaisuudessa

Lisätiedot

KYVYKÄS KESTÄVÄN KEHITYKSEN KAUPUNKISEUTU

KYVYKÄS KESTÄVÄN KEHITYKSEN KAUPUNKISEUTU KYVYKÄS KESTÄVÄN KEHITYKSEN KAUPUNKISEUTU Saimaa ja puhdas vesi Jätteistä tuotteiksi Green Campus Energian tuotanto ja jakelu Puhdas elinympäristö Kestävä hyvinvointi Terveysvientikeskittymä Koulutusvienti

Lisätiedot

OSAAMISTA, TYÖTÄ JA KASVUA OULUN ETELÄINEN 2020 Osaamisstrategia

OSAAMISTA, TYÖTÄ JA KASVUA OULUN ETELÄINEN 2020 Osaamisstrategia OSAAMISTA, TYÖTÄ JA KASVUA OULUN ETELÄINEN 2020 Osaamisstrategia 1 SISÄLLYS Esipuhe... 3 1 Oulun Eteläinen ja sen kehitysnäkymät... 4 1.1 Aluekuvaus... 4 1.2 Oulun Eteläisen korkeakoulukeskus... 5 1.3

Lisätiedot

Alueelliset. teknologiastrategiat. Toimittanut Martti Kivioja

Alueelliset. teknologiastrategiat. Toimittanut Martti Kivioja Alueelliset teknologiastrategiat Toimittanut Martti Kivioja Julkaisija Tekniikan Akateemisten Liitto TEK Ratavartijankatu 2, 00520 Helsinki Kannen kuva Comma Finland/Delany Brendan Taitto Riitta Kärki

Lisätiedot

Kestävää kasvua biotaloudesta. Suomen biotalousstrategia

Kestävää kasvua biotaloudesta. Suomen biotalousstrategia Kestävää kasvua biotaloudesta Suomen biotalousstrategia SUOMEN BIOTALOUSSTRATEGIA Tiivistelmä Suomi on matkalla kohti vähähiilistä ja resurssitehokasta yhteiskuntaa ja kestävää taloutta. Tämän toteuttamisessa

Lisätiedot

Vaasan kaupunkiseudun esitys innovaatiokeskittymän kehittämiseksi. Älykkäät ja kestävät. Energiaratkaisut. Smart and Sustainable Energy Solutions

Vaasan kaupunkiseudun esitys innovaatiokeskittymän kehittämiseksi. Älykkäät ja kestävät. Energiaratkaisut. Smart and Sustainable Energy Solutions Vaasan kaupunkiseudun esitys innovaatiokeskittymän kehittämiseksi Älykkäät ja kestävät Energiaratkaisut Smart and Sustainable Energy Solutions Sisältö TIIVISTELMÄ 1 Nykytila: Pohjoismaiden merkittävin

Lisätiedot

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 CCI 2014 FI 116M2OP001 KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 SUOMEN RAKENNERAHASTO-OHJELMA 1 KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 SUOMEN RAKENNERAHASTO-OHJELMA Sisältö 1 Rakennerahastot Eurooppa 2020 -strategian

Lisätiedot

PUBLIC-PRIVATE YHTEISTYÖ SOSIAALI- JA TERVEYSALALLA

PUBLIC-PRIVATE YHTEISTYÖ SOSIAALI- JA TERVEYSALALLA PUBLIC-PRIVATE YHTEISTYÖ SOSIAALI- JA TERVEYSALALLA Selvitys teknologian hyödyntämisestä ja yhteistyön mahdollisuuksista TEKIJÄ: JUKKA LIDMAN, SOSIAALIKEHITYS OY Selvitys on teetetty osana Hämeen liiton

Lisätiedot

CLEANTECH avain. Yhteistoiminta-alueen CLEANTECH raportti PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO A210 * 2014

CLEANTECH avain. Yhteistoiminta-alueen CLEANTECH raportti PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO A210 * 2014 CLEANTECH avain Yhteistoiminta-alueen CLEANTECH raportti 1 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO A210 * 2014 Sisällysluettelo 1. Tausta ja tarkoitus 3 Etelä-suomen yhteistoiminta-alue: uusimaa, kanta-häme ja päijät-häme

Lisätiedot

Lahden seudun kilpailukyky- ja elinkeinostrategia 2009-2015

Lahden seudun kilpailukyky- ja elinkeinostrategia 2009-2015 Lahden seudun kilpailukyky- ja elinkeinostrategia 2009-2015 Päivitys 2011 2 (24) Johdanto Koko Päijät Hämeen maakunnan kattava Kilpailukyky ja elinkeinostrategia 2009 2015 valmisteltiin laajassa rintamassa

Lisätiedot

Maaseutupoliittisen erityisohjelman alueellinen maaseutuosio. Ohjelmaehdotus. Koillis-Savo

Maaseutupoliittisen erityisohjelman alueellinen maaseutuosio. Ohjelmaehdotus. Koillis-Savo Maaseutupoliittisen erityisohjelman alueellinen maaseutuosio Ohjelmaehdotus Koillis-Savo SISÄLLYS 1. JOHDANTO...3 2. ALUEEN KUVAUS...3 2.1. Maantieteellinen kuvaus...3 2.2. Väestö...4 2.3. Elinkeinorakenne

Lisätiedot

Tietojenkäsittelyalan osaamistarveselvitys. Selvitystyön loppuraportti Opetushallitukselle. Jari Järvinen, Ilkka Vataja ja Tommi Tuominen 05/2012

Tietojenkäsittelyalan osaamistarveselvitys. Selvitystyön loppuraportti Opetushallitukselle. Jari Järvinen, Ilkka Vataja ja Tommi Tuominen 05/2012 Foredata Oy Tietojenkäsittelyalan osaamistarveselvitys Selvitystyön loppuraportti Opetushallitukselle Jari Järvinen, Ilkka Vataja ja Tommi Tuominen 05/2012 Foredata Oy Sisällys Johdanto... 2 Kehittämishankkeet

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015

Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015 Raahen seutukunnan kehittämiskeskus Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015 Seutulautakunta 18.12.2014 Kuva: Raahen seutukunta/leena Harju 2 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Sisältö Sisältö Johdanto....5 Seutulautakunta...

Lisätiedot