POHJOIS-SAVON LIITTO 1/ /2014 Käsittelyssä olevat uudet hankehakemukset ja suurehkot muutoshakemukset MKH /

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "POHJOIS-SAVON LIITTO 1/00.01.05.20/2014 Käsittelyssä olevat uudet hankehakemukset ja suurehkot muutoshakemukset MKH 24.11.2014 1/00.01.05."

Transkriptio

1 POHJOIS-SAVON LIITTO 1/ /2014 Käsittelyssä olevat uudet hankehakemukset ja suurehkot muutoshakemukset MKH / /2014 EU:n RAKENNERAHASTOHANKKEET: Kestävää kasvua ja työtä rakennerahasto-ohjelma: 1. EAKR (TL 1) TechnoGrowth vahvaa itäsuomalaista yhteistyötä pk-yritysten uudistamiseksi ja kilpailukyvyn vahvistamiseksi Toteuttaja/osatoteuttajat: Ylä-Savon Kehitys Oy/Navitas Kehitys Oy Haettu avustus/kok.kust.: / Toteutusaika: Tavoitteet: Hankkeen tarkoituksena on maakunnan kone- ja energiateknologian sekä niille palveluja tuottavien pk-yritysten liiketoiminnan kokonaisvaltainen kehittäminen, kasvattaminen ja kansainvälistyminen niin, että yritysten todellinen kilpailukyky kasvaa. Hankkeen tärkeimmät tavoitteet jakautuvat seuraaviin alueisiin: - Yrityksen strategisen kyvykkyyden vahvistaminen - Palveluliiketoiminta tuo lisää liikevaihtoa - Kansainvälistyminen kasvun takeena - Tuotekehitys- ja innovaatiotoiminnan aktivointi pk-yrityksissä - Tuotannollisen kyvykkyyden parantaminen - Energiatehokkuus kilpailuetuna - Uudet teknologiat liiketoiminnan tukena - Toimialan imagon parantaminen ja ammattitaitoisen työvoiman saatavuuden varmistaminen - Uudistuvat työyhteisöt liiketoiminnan ja kansainvälistymisen tukena Hankkeen keskeiset toimenpiteet: 1) Yritysten kyvykkyyden kartoitus, mittaaminen, analysointi ja yrityskehityshankkeiden aktivointi kenttätyönä: strategisten kyvykkyyksien arvioinnit ja Progress analyysit. 2) Kv-valmiuksien kehittäminen, messut, matchmaking- tilaisuudet, vientikonsortiot: Team Finland verkoston hyödyntäminen ja palvelujen tunnetuksi tekeminen alueella sekä Invest in Finland Itä-Suomi yhteistyö. 3) Myyntivalmennus, uusiin markkinoihin tutustuminen, kansainväliset messuosallistumiset yhteistyö TeamFinland Pohjois-Savo, markkinatutkimukset UEF. 4) Yhteistyöverkostostojen aktivointi mm. globaalit hankinnat, logistiikka, ICT. 5) Tuottavuus, tuotannon ohjattavuus, laatu, automaatio, haastavat materiaalit: Savonia ja teknilliset korkeakoulut 6) 3D tulostuksen mahdollisuudet, teollinen internet, hitsaus- ja materiaalitekniikka: Savonian TKI-ympäristöt 7) Tuotekehitys, tuotteen ja palvelun yhdistäminen, jälkimarkkinointi: Savonian TKI-ympäristöt ja teknilliset korkeakoulut 8) Päähankkijoiden kasvavien vaatimusten täyttäminen (mm. laatu, hinta, toimitusvarmuus, suuremmat toimituskokonaisuudet, tietojärjestelmien yhteensopivuus, innovointi): Yhteistyö maakunnan päähankkijayritysten kanssa. 9) Uusien energiatehokkaiden ratkaisujen selvitys yritysten kanssa sekä energiatehokkaan valmistusprosessin toteutus: Savonia ja Lappeenrannan tekninen yliopisto 10) Yrityksen omien työntekijöiden hyödyntäminen innovaatioiden tuottajina 11) Itä-Suomen maakuntien yhteiset teknologiateollisuuden teema- ja foorumitilaisuudet 12) Oppilaitos-yritys yhteistyö, viestintä, sosiaalinen media, tapahtumat 13) Henkilöstövoimavarojen johtaminen muuttuvassa toimintaympäristössä, työkykyä ylläpitävä toiminta Hankkeen tulokset: - Pk- yritysten todellinen kilpailukyky paranee - Uusia liiketoimintamalleja sovelletaan käytäntöön - Yrityksiin syntyy uusia tuotteita ja palveluja hyödyntäen edistyksellistä teknologiaa - Pk -yritysten edellytykset toimia kilpailukykyisesti kv -markkinoilla paranevat - Kansainvälisesti toimivien pk-yritysten määrä kasvaa lisäten maakunnan vientituloja - Maakuntaan tulee uusia työpaikkoja ja lisää verotuloja pitkällä aikavälillä - Energia tehokkuus ja vähähiilisyys liiketoiminnan arvona saavat uuden merkityksen - Itäsuomalainen yhteistyö yritysten ja yrityskehittäjien välillä tiivistyy 2. EAKR (TL 2) Potilastutkimuksen ja perustutkimuksen siltaavan lääketieteen infrastruktuurin parantaminen Kuopion alueella Toteuttaja/osatoteuttajat: Itä-Suomen yliopisto / Kuopion yliopistollinen sairaala Haettu avustus/kok.kust.: / Toteutusaika: Translationaalinen lääketiede muodostaa sillan lääketieteen eri toimijoiden, yliopiston, sairaalan ja yritykset, välille ja se nopeuttaa tutkimustulosten jalostamista uusiksi diagnoosi- ja hoitomenetelmiksi sekä hoitokäytänteiksi. Lisäksi se

2 2 mahdollistaa potilasnäytteiden ja tautimallien hyödyntämisen tautimekanismien ja hoitokohteiden selvityksessä. Translationaalinen ääketiede on elinehto uusien lääkehoitojen toimivuuden takaamiseksi potilaskokeissa. Tämän projektin tarkoituksena on kehittää Itä-Suomen Yliopistoa yhdeksi maailman johtavaksi tiedekeskukseksi ja vahvistaa Kuopion seudun huippuosaamista ja sen laitekantaa translationaalisen lääketieteen toimintaympäristönä. Itä-Suomen rakentaminen yhdeksi kansainväliseksi huippukeskukseksi näiden alojen osalta vaatii modernin ja korkeatasoisen tekniikan laitteistoineen, alan huippuosaajia, kannustavan innovaatioympäristön sekä saumattoman yhteistyön toimintaympäristön eri osa-alueiden, kuten yliopiston, sairaalan, kaupungin, sektoritutkimuslaitoksien ja yritysten kesken. Erityisesti moderni laitekanta, jolla kyetään hyödyntämään uusinta teknologiaa eri sairauksien tulevaisuuden hoitomuotojen ja diagnostiikan kehittämisessä, on alan kehittymisen kriittinen pullonkaula. Tämän projektin puitteissa hankimme uusia laitteistoja, jotka mahdollistavat translationaalisen lääketieteen käyttöön perustuvien uusien terapioiden ja diagnostiikkamenetelmien kehittämisen. Projekti mahdollistaa Kuopion seudun toimijoiden profiloitumisen yhdeksi alan huippukeskukseksi. Lisäksi projekti tukee Kuopion seudun yritysten kehittymistä ja edistää niiden kansainvälistymismahdollisuuksia. Hankkeessa hankitaan kolme uutta laitteistoa, jotka edustavat translationaalisen lääketieteen alan huippulaitteita ja mahdollistavat ainutlaatuisen potilasmateriaalin karakterisoinnin. Lisäksi hankittava laitteisto mahdollistaa ihmisperäisten biopankkinäytteiden tehokasta käsittelyä ja säilöntää ja ovat erittäin tärkeitä translationaalisen lääketieteen sekä erityisesti biopankkimateriaalin osalta, jota hyödynnetään hankkeen aikana monella eri tavalla. Hanke tehdään yhteistyössä Itä-Suomen yliopiston ja Kuopion Yliopistollisen Sairaalan kanssa. Hankkeeseen liittyy rinnakkainen ESR-hanke nro EAKR (TL 2) NMR laitteiston hankinta haastavaan orgaanisen kemian analytiikkaan Toteuttaja/osatoteuttajat: Itä-Suomen yliopisto Haettu avustus/kok.kust.: / Toteutusaika: Tarve: Viimeisen kymmenen vuoden aikana orgaanisen analytiikan tarve on kasvanut huomattavasti, johtuen tutkimuksen, tuotekehityksen ja diagnostiikan merkittävästä kasvusta alueella. Entistä useammin halutaan tietää tarkasti jonkin/joidenkin orgaanisten yhdisteiden tarkka rakenne ja määrä hyvinkin monimutkaisista seoksista, esimerkiksi syöpämarkkerien etsintä virtsasta. Varsinkin biotalouteen ja etenkin puun monipuoliseen hyödyntämiseen tähtäävä koulutus, tutkimus ja tuotteistus ovat lisääntyneet niin Itä-Suomen yliopistossa, alueen ammatti(korkea)kouluissa ja yrityksissä merkittävästi samalla kasvattaen orgaanisen analytiikan tarvetta. Lisäksi analyysitekniikoiden kehitys on mahdollistanut entistä pienempien ainemäärien analysoinnin luotettavasti ja nopeasti mahdollistaen tutkimukset alueilla, jonne sitä ei ole aikaisemmin voitu soveltaa. Hyvänä esimerkiksi tällaisesta tutkimusavauksesta on selvittää kaivosten kemikaalien kulkeutumista ja muuttumista rikastusprosessin yhteydessä. Tavoite: Verrattaessa eri menetelmiä analysoida orgaanisia aineita erilaisista kohteista tehokkain, nopein, luotettavin ja koejärjestelyiltään yksinkertaisin tapa määrittää samanaikaisesti sekä orgaanisten yhdisteiden rakenne että määrä näytteestä, myös monimutkaisista seoksista, on ydinmagneettisen resonanssin (NMR, Nuclear Magnetic Resonance) laitteisto. Hankkeen tavoitteena on ostaa mahdollisimman hyvä NMR laitteisto. Tulokset: Hankitulla laitteistolla voidaan määrittää luotettavasti ja tarkasti orgaanisten yhdisteiden rakenne ja määrä. Seoksista voidaan määrittää samanaikaisesti muutamassa minuutissa kymmeniä tunnettuja yhdisteitä ja niiden pitoisuudet (esim. etikkahapon määrä puutisleistä). Lisäksi näytteistä voidaan määrittää aikaisemmin tuntemattomien orgaanisien yhdisteiden rakenteita ja pitoisuuksia suoraan spektreistä ilman malliaineita, ja automaatio mahdollistaa laitteen 24/7 käytön. Laitteistoa tullaan käyttämään laajasti Pohjois-Savon ja Karjalan alueella ratkaisemaan orgaaniseen analytiikkaan liittyviä ongelmia perinteisen yliopistotutkimuksen lisäksi mm. biotaloudessa, kaivannaisteollisuudessa ja pk-sektorilla. Itä-Suomen yliopistossa yhteystyöaloja ovat mm. sov. fysiikka, biologia, metsätieteet, ympäristötieteet, farmasia, ja SIBLab:n toiminta. Alueella toimivien muita yhteistyötahoja ovat mm. MTT, Savonia AMK, KYS, GTK ja THL. Lisäksi ainakin seuraavat alueella toimivat yritykset ovat esittäneet kiinnostusta edellä kuvattuun analytiikkaan: Metkinen Chemistry, Savroc, Lunawood, Charles River Laboratories International ja Kylylahti Copper (nyk. Bolidenin omistama). Vaikutukset: Hanke mahdollistaa entistä nopeamman, luotettavamman ja tarkemman analytiikan niin orgaanisten aineiden rakenteesta kun määristäkin. Tämä puolestaan mahdollistaa uusien innovaatioiden ja tuotteiden kehittämisen ja samalla työpaikkojen syntymisen alueella. Mahdollisia uusia tuotteita voisivat olla mm. biopohjaiset pinnoitusmateriaalit, uudet lääkeainemolekyyliaihiot, tehokkaat mikrobien kasvua estävät yhdisteet maaleissa ja biopohjaiset kaivosjätevesien puhdistusmateriaalit. 4. EAKR (TL 2) Koetoiminnalla liiketoimintaa (KOLA) Toteuttaja/osatoteuttajat: Savonia-ammattikorkeakoulun ky/lappeenrannan teknillinen yliopisto Haettu avustus/kok.kust.: / Toteutusaika: Varkauteen on aiemmin rakennettu polttotekniikkaan keskittyvä koeympäristö sekä käynnistetty tki-toimijoiden yhteinen toimintamalli ja LUT:n alueellisen yksikön toiminta. KOLA-hankkeen tavoitteina on tuoda Varkauden polttotekniikan koeympäristö valtakunnallisesti ja kansainvälisestikin toimijoiden keskuudessa tunnetuksi, jotta ympäristön palvelut huomioidaan osana tuotekehityspolkua tai laitoskohtaista koeajo-ohjelmaa. Hankkeen aikana rakennetaan koelaitteiston operoinnin toimintamalli, joka mahdollistaa joustavasti koeajojaksojen toteuttamisen. Tavoitteena

3 3 on tehdä myös tutkimusta ja raportoida tulokset tieteelliset kriteerit täyttävällä toimintamallilla. Hanke mahdollistaa tiedon lisääntymisen sekä nopeuttaa uusien teknologioiden ja innovaatioiden jalkauttamisen kilpailukyvyksi ja tuottavaksi liiketoiminnaksi. Varsinaisena kohderyhmänä ovat pk-yritykset, joiden tuotteet ja palvelut ovat polttotekniikkaan, päästöjen hallintaan tai sähkön tuottamiseen liittyviä sekä kaikki laitostoimijat ja toimittajat, joiden tuotantoympäristö perustuu leijukerrostekniikkaan tai polttoon tulitorvi-tuliputki kattilassa. Hankkeen alkuvaiheessa tullaan koeympäristöä ajamaan eri polttoaineilla, eri mittaisia käyttöjaksoja ja oppimaan tätä kautta prosessin käyttäytymistä ja sen hallintaa. Lisäksi ennen varsinaisten pilotointien alkamista kehitetään tuotetun datan käsittelyä ja siihen liittyviä seikkoja. Pilottien ja koeajojen myötä kehitetään toimintamallia ja palvelujen kuvauksia sekä kasvatetaan myös koeympäristön tunnettavuutta valtakunnallisesti ja kansainvälisesti. Hankkeen tuloksina saadaan nopeutettua pk-yritys- ja yliopistolähtöisten uusien teknologioiden ja innovaatioiden käyttöönottoa sekä alan toimijoiden käyttöön luotettavasti toimiva koeympäristö. Lyhyellä tähtäimellä koeympäristön käytöllä voidaan välttää koeajotoimintaa tuotantolaitoksissa. Pidemmällä aikavälillä koetoiminnan avulla mahdollistetaan energiatehokkaampia tuotantotapoja, joissa käytettävät ratkaisut ovat ympäristöystävällisempiä. 5. EAKR (TL 2) DigiBoost - Teollisuuden palveluliiketoiminnan uudet mahdollisuudet Toteuttaja/osatoteuttajat: Savonia-ammattikorkeakoulun ky Haettu avustus/kok.kust.: / Toteutusaika: DigiBoost-hankkeessa keskitytään edistämään Pohjois-Savon kone-, metalli- ja energiateollisuuden palveluliiketoiminnan kehittymistä huomioimalla teollisen internetin (IoT, internet of things) tuomat uudet, vielä hyödyntämättömät liiketoimintamahdollisuudet. Hankkeessa tarjotaan kohderyhmälle vetoapua paitsi palvelutuotteiden ja -tarjoomien kysyntälähtöiseen kehittämiseen niin myös palveluprosessien digitalisointiin sekä tuotteiden älyllistämiseen. Hanke on jatkoa Savonia-ammattikorkeakoulun hallinnoimissa Leka- ja Palkeet-hankkeissa tehdylle teollisuuden palveluliiketoiminnan tutkimus- ja kehittämistyölle. Taustalla ovat sekä teollisuuden kehittämistrendit että yritysprojekteissa havaitut kehittämistarpeet. Hankkeen tavoitteena on kasvattaa alueen yritysten palveluliiketoiminnan osaamista ja kilpailukykyä sekä löytää palveluliiketoiminnasta yrityksille uusia, vaikeasti kopioitavia kilpailuedun lähteitä. Tämä edistää sekä alueellista että kansallista kilpailukykyä. Lisäksi tavoitteena on synnyttää aihealueesta uutta tutkimustietoa sekä koulutus- ja tutkimusorganisaatioiden että yritysten käyttöön. Tutkimustieto jalkautetaan muun muassa tieteellisten artikkeleiden, muiden julkaisujen, seminaarien sekä työpajatoiminnan kautta. IoT -palvelujen ja -ratkaisujen kehittämismenetelmiä ja -työkaluja pilotoidaan ja testataan laboratorio- sekä yritysprojekteissa. Tavoitteiden saavuttamiseksi hankkeessa hyödynnetään perustutkimusta, vertailu-analyyseja sekä laboratorio- ja yritysprojekteissa toteutettavaa soveltavaa tutkimustyötä. Pilottiprojektit liittyvät esimerkiksi nykyisten tai uusien palvelujen kysyntälähtöiseen kehittämiseen, palveluprosessien ja työkalujen digitalisointiin sekä älykkäiden tuotekonseptien kehittämiseen. Hankkeen tuloksena syntyy uusi erityisesti IoT -palvelujen ja ratkaisujen kehittämiseen soveltuva kehittämisprosessi, jota hyödyntämällä kohderyhmät osaavat muuntaa palvelumahdollisuudet kassavirtaa ja kilpailuetua tuottaviksi palvelutuotteiksi ja ratkaisuiksi. Pidemmän aikavälin mitattavana tuloksena kohderyhmäyritysten palveluliiketoiminnan tulot sekä osuus liikevaihdosta kääntyvät kasvuun. Samalla alan osaajien tarve työmarkkinoilla kasvaa mikä taas lisää alueen kilpailukykyä sekä hyvinvointia. 6. EAKR (TL 2) Terveydenhuollon uusi osaaminen ja uudet palvelumuodot Toteuttaja/osatoteuttajat: Savonia-ammattikorkeakoulun ky/savon koulutuskuntayhtymä Haettu avustus/kok.kust.: / Hankkeen ensisijaisena tavoitteena on hyvinvointiin ja terveysalaan liittyvän tulevaisuuden osaamisen kehittäminen ja vahvistaminen monialaisesti Savonia-ammattikorkeakoulussa. Tavoitteen saavuttaminen edellyttää sellaisten oppimisympäristöjen luomista, joissa osaamista voidaan kehittää. Tavoitteena on kehittää uudenlaisia mobiileja palvelumuotoja, jotka perustuvat kansalaisten itsensä mittaamiseen (Quantified self = QS) ja omaseurantaan. Palvelut toimivat joko täysin virtuaalisesti verkossa tai fyysisinä palvelupisteinä. Projektin yhtenä tavoitteena on löytää uusia keinoja terveyden edistämiseen ja sairauksien ennaltaehkäisyyn. Pilottiryhmäksi valitaan metabolisen oireyhtymän korkeassa riskiryhmässä olevia työikäisiä henkilöitä, joihin kohdistetaan omaseurantaan perustuvia, henkilökohtaisia ratkaisuja. Lisäksi tavoitteena on kehittää mobiileja ratkaisuja opiskelijaterveydenhuoltoon. Hankkeessa tutkitaan kehitettyjen mobiilien palveluiden kustannustehokkuutta ja vaikuttavuutta sekä palvelujen hyödyllisyyttä terveyden edistämisen näkökulmasta. Lisäksi edistetään terveysteknologiaan liittyvän yritystoiminnan käynnistymistä opiskelijavoimin. Projektin toimenpiteet ovat jaettu kuuteen työpakettiin (WP): WP 1. Älylaitteet, QS-sovellusten ja lisälaitteiden testaaminen/kehittäminen ja valinta pilotteihin WP 2. Pilotti1 Mobiilien ratkaisujen kehittäminen opiskelijaterveydenhuoltoon WP 3. Pilotti2 QS-sovellukset terveyden edistämisessä: Metabolinen oireyhtymä (myös ravitsemukseen liittyvät sovellukset) WP 4. QS-palvelupiste ja QS-test-lab terveysteknologiatuotteiden testausympäristö

4 4 WP 5. Kustannusvaikuttavuuden seuranta ja QS:n hyödyt WP 6. Kaupallistamisen ja yritystoiminnan kehittäminen opiskelijavoimin Projektin tulokset: 1.Tulevaisuuden osaamiseen liittyviä monialaisia opintojaksoja materiaaleineen, joita hyödynnetään paitsi oppilaitoksissa niin myös jo työelämässä olevien täydennyskoulutuksissa. 2.Metabolisen oireyhtymän hoitoon ja erityisesti sen ennaltaehkäisyyn liittyvät mobiilit QS-ohjaus- ja neuvontapalvelut 3.MBO-QS sovellusohjelmat (apps) älylaitteisiin 4.QS-palvelupiste ja liikkuva klinikka 5.Test-lab terveysteknologiatuotteille 6.Tutkimustietoa mobiilien QS-menetelmien kustannustehokkuudesta ja hyödyistä 7.QS-mobiilipalveluiden palvelumuotoilun kuvaus 8.Terveysteknologiaan liittyvien tuotteiden ja yritystoiminnan kehittyminen. Projekti toteutetaan yhteistyössä Kuopion kaupungin perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueen ja Savon ammattija aikuisopiston kanssa. Lisäksi projektia rahoittavat Kiinteistö oy Technopolis ja Roche Oy. Projektin aikana tehdään tiivistä yhteistyötä Pohjois-Savon alueen terveysteknologiayritysten kanssa. 7. EAKR (TL 2) Ainetta lisäävän valmistuksen tki- ja oppimisympäristö (ALVO) Toteuttaja/osatoteuttajat: Savonia-ammattikorkeakoulun ky Haettu avustus/kok.kust.: / Toteutusaika: Hankkeen tavoitteena on rakentaa Ainetta lisäävän valmistuksen tutkimus- ja oppimisympäristö (ALVO), jonka avulla lisätään aihepiiriin liittyvää osaamista Pohjois-Savon alueella ja Suomessa, sekä toteutetaan vahvaan asiantuntemukseen perustuvaa korkealuokkaista soveltavaa tutkimusta yhteistyössä koti- ja ulkomaisten partnerien kanssa. ALVO täydentää käynnisteillä olevaa koulutuskonepaja ympäristöä tuoden ainetta lisäävän valmistuksen perinteisten valmistusmenetelmien rinnalle. Hankkeen toimenpiteet jakautuvat kolmeen työpakettiin: 1. Oppimis- ja tutkimusympäristön suunnittelu 2. Kappaleiden suunnittelussa ja skannauksessa tarvittavien ohjelmistojen ja muovitulostinten hankinta ja käyttöönotto 3. Metallin 3D-tulostamiseen liittyvä tarvekartoitus alueen yrityksissä, tulostukseen tarvittavien laitteistojen kartoitus ja investoinnin suunnittelu sekä oppimisympäristökonsortion rakentaminen. Projektin tuloksena syntyy suunnitelma ainetta lisäävän valmistuksen tutkimus- ja oppimisympäristöstä joka toimii monialaisesti yhdistäen Savonian tekniikan, liiketalouden, muotoilun ja terveysalan osaajat. Asiantuntemuksen keskittämisen lisäksi suunnitelmassa otetaan huomioon laitetarpeet ja ohjelmistot, jotta myös alueen yritykset pystyvät hyötymään ympäristöstä. Projektissa toteutettavia tarvekartoituksia hyödynnetään 3D-tulostukseen liittyvien investointitarpeiden suunnittelussa ja valmistelussa. Lisäksi projektin tulokset ja sen aikana kerätty tietotaito ovat yhteistyökumppanien ja alueen yritysten hyödynnettävissä oppimisympäristön puitteissa. ALVO tarjoaa alueen yrityksille mahdollisuuden pysyä ajan tasalla 3D-tulostukseen liittyvän kehityksen osalta tarjoten mm. koulutus- ja kehittämispalveluja. Oppimisympäristö mahdollistaa yrityksille uusien tuote-, palvelu- ja yritysideoiden testauksen. 8. EAKR (TL 2) P-S YK Pohjois-Savon yrityskehityspalvelut 2020 Toteuttaja/osatoteuttajat: Kuopio Innovation Oy/Iisalmen kaupunki, Navitas Kehitys Oy, Savonia-ammattikorkeakoulu oy Haettu avustus/kok.kust.: / Pohjois-Savon yrityskehityspalvelut projektin tavoitteena on luoda alueelle yksi tunnettu, asiakaslähtöinen, avoin, joustava, monipuolinen ja modulaarisista palvelupaketeista koostuva maakunnallinen yrityskehitysmalli ja osaajayhteistyö. Projektitoimenpiteinä kehitetään erilaisia palveluita ja toimintatapoja vastaamaan nopeasti muuttuviin asiakastarpeisiin ja liiketoimintaympäristön yllättäviinkin muutoksiin. Lisäksi projektin tavoitteena on lisätä uuden yrityskehitysmallin ja -palveluiden tunnettuutta ja saavutettavuutta, jotta potentiaalisia asiakkaita saadaan selkeästi nykyistä enemmän toiminnan piiriin. Projektissa tehdään tiivistä asiakas- ja asiantuntijayhteistyötä liiketoimintaideaa kehittävien henkilöiden, tiimien ja alueen yritysten ja oppilaitosten kanssa. Koko toiminnan keskiössä ovat asiakkaat, joiden kanssa tehdään pitkäjänteistä työtä liiketoiminnan kehittämiseksi ja kasvattamiseksi samalla kehittäen palveluita asiakastarpeiden ohjaamana ja asiakkaita vahvasti kehittämistyöhön osallistaen. Jo olemassa oleviin tarpeisiin liittyen kehitetään mm. seuraavia palveluita: nopeat kokeilut / käyttäjätuottajuus, muotoilu liiketoiminnan vauhdittajana, spin-off -toiminta, heikkojen signaalien hyödyntäminen, miniklusterimalli ja global partners / global growth. Lisäksi projektin aikana reagoidaan joustavasti ja nopeasti tuleviin asiakastarpeisiin ja luodaan niiden perusteella tarvittavia uusia palveluita ja yrityskehitysmuotoja. Projektin tuloksena alueen yrityskehityspalvelut monipuolistuvat, reagoivat paremmin ja nopeammin muuttuviin tarpeisiin sekä ovat tunnettuja ja helposti saavutettavissa koko maakunnan alueella. Uuden liiketoiminnan ja yritysten

5 5 kasvun kautta alueelle syntyy uusia työpaikkoja, alueen elinkeinoelämä vahvistuu sekä elinvoimaisuus ja houkuttelevuus kasvavat. 9. EAKR (TL 2) Biojalostuksen resurssiälykäs demonstraatioympäristö Pohjois-Savo (BioDemoverstas Pohjois-Savo) Toteuttaja/osatoteuttajat: Itä-Suomen yliopisto Haettu avustus/kok.kust.: / Hankkeella on tarkoitus luoda uutta ja edistää nykyistä yritystoimintaa, jossa fossiilisia raaka-aineita ja energiaa korvataan biopohjaisilla uusiutuvilla raaka-aineilla. Hanke kytkeytyy osaltaan biotalouden BioINKA-ohjelmaan Itä-Suomessa. Hankkeella on lisäksi keskeinen liityntä Pohjois-Savon maakuntaohjelman puu- ja biojalostus-osioon, jossa demonstraatioympäristöt ja niihin liittyvät kehittämishankkeet toimivat yritysten liiketoiminnan ja teknologisen kehittämisen rajapinnassa. Demonstraatioympäristöllä ja siihen liittyvällä kehittämishankkeella on verkottajan rooli, joka toteutuu verkostoitumalla tutkimus- ja kehitysorganisaatioiden kanssa alan yrityksiä parhaimmin palvelevilla osaamisalueilla. Tämä hanke on pohjoissavolainen osuus UEF:n laajasta biojalostukseen keskittyvästä eri toimijoiden muodostaman verkoston kehittämishankkeesta. Toinen osuus toteutetaan Pohjois-Karjalassa. Pohjois-Savon biodemoverstasosio on suunniteltu prosessilaitteiden osalta pääosin liikkuvaksi ja hajautetuksi toiminnaksi (siirrettävät prosessikonttiratkaisut). Kehitystyössä on mukana myös pienemmät pilot-luokan downstream prosessointiratkaisut (esim. tislaus- ja uuttomenetelmät). Toiminta perustuu hajautettuun yhteistyömalliin, jossa hyödynnetään jo olemassa olevia ja jatkuvasti kehittyviä yhteistyöverkostoja kansallisella ja kansainvälisellä tasolla. Pohjois-Savossa hankkeessa ovat mukana paikalliset koulutuslaitokset (Sakky ja Savonia-amk). Hankkeessa keskitytään jo olemassa olevien biojalostuksen osaamis- ja yhteistyöverkostojen avulla tukemaan yrityksiä ja innovoimaan sekä demonstroimaan uusia tuotteita, prosesseja ja palveluja. Biomassan termiseen prosessointiin keskittyvän tutkimuksen pohjalta yhteistyötä tehdään alueellisten kehittäjien ja kehittämisyhtiöiden kanssa. Pohjois-Savon biodemoverstaan osio tukeutuu edellisissä hankkeissa rakennettuun kone-ja laitekantaan, asiantuntijuuteen sekä yhteistyöverkostoihin. Pohjois-Savon biodemoverstaan toimintaperiaatteena on, että tutkimus- ja kehitystyö on jalkautunut maakuntaan ja toimii yhteistyö- ja kumppanuusverkoston avulla hajautetusti. Projekti hakee ja toteuttaa yritysten uusien biojalostukseen kytkeytyvien liiketoimintojen etsintää, löytämistä ja niiden käynnistämistä sekä toteuttamista uudessa biojalostusverkostossa nimeltään Biodemoverstas Pohjois-Savo. 10. EAKR (TL 2) Pohjoissavolaisen materiaaliteknologian TKI-ympäristön selvityshanke (MaTKI-selvitys) Toteuttaja/osatoteuttajat: Itä-Suomen yliopisto/savonia-ammattikorkeakoulun ky Haettu avustus/kok.kust.: / (lump sum) Toteutusaika: Kuopion alueen yritysten kehittymisen kannalta eräs hidastava tekijä on teknillisen yliopistokoulutuksen puuttuminen Itä-Suomen yliopistosta. Alueella on runsaasti ns. perusteollisuuden yrityksiä, joilla on materiaaliteknologiaan liittyviä haasteita niin laadunvarmistuksen, tuotekehityksen, lisäkoulutuksen kuin uusien innovaatioidenkin osalta. Pohjois-Savon kone- ja energia-alan toimenpideohjelmassa asia on nostettu esille ja ehdotettu, että materiaaliteknologiaa kehitettäisiin perustamalla eri oppilaitosten yhteinen tutkimuskeskus, mikä osaltaan kaventaisi Pohjois-Savon eroa teknillisten yliopistokaupunkien tilanteeseen. Tämän selvityshankkeen päätavoitteena on yhdistää alueelliset materiaaliteknologian toimijat, kartoittaa materiaaliteknologian koulutustarjonta ja käytettävissä olevat laitteisto- ja henkiset resurssit sekä selvittää alueellisten yritysten tarpeet ja toiveet materiaaliteknologiaan liittyen. Hankkeessa kartoitetaan puitteet TKI-keskuksen toimintaedellytyksille, mukaan lukien kiinnostuneet yritysosapuolet ja mahdolliset rahoituslähteet. Tavoitteena on luoda tavoitteet pohjoissavolaisen materiaaliteknologian TKI-toimintaympäristön kehittämiselle. Jatkossa tavoitteena on kehittää edelleen oppilaitosten koulutusta, laiteinfrastruktuuria, analyysi- ja tuotekehityspalvelua sekä tuotteistamisprosessia yritysten kilpailukyvyn maksimointia silmällä pitäen. Tässä selvityshankkeen toimenpiteinä 1) selvitetään yritysten ja sektoritutkimuslaitosten ym. tarpeet materiaaliteknologian TKI-toiminnassa, 2) kootaan tiedot konsortion käytössä olevasta laitekannasta, palvelutarjonnasta ja mahdollisista lisähankintatarpeista. Selvitysten (kohdat 2-4) tulokset julkaistaan web-sivuilla, 3) selvitetään lähialueiden sektoritutkimuslaitosten ja yritysten palvelutarjonta materiaaliteknologiaan liittyen, 4) kootaan tiedot alueen oppilaitosten alaan liittyvästä koulutuksesta ja koulutustarpeesta, 5) tehdään alustava kehittämissuunnitelma materiaaliteknologian verkoston toiminnalle yritystarpeiden pohjalta, 6)tehdään kehittämissuunnitelma materiaaliteknologian alueellisen TKI-keskuksen toimintakonseptille ja 7) kootaan selvitysraportti, josta ilmenee selvityksen tulokset. Hanke toteutetaan yhteistyössä Itä-Suomen yliopiston materiaalitutkimuksen ja Savonia amk:n tekniikan alan asiantuntijoiden kesken. Hankkeessa selvitetään lisäksi ammatillisen koulutustason puitteet ja verkostot alaan liittyen. 11. EAKR (TL 2)

6 6 Tuotantolähtöisen opetuksen kokonaisuuden hallinta teollisen internetin avulla Toteuttaja/osatoteuttajat: Ylä-Savon ammattilisen koulutuksen kuntayhtymä Haettu avustus/kok.kust.: / Toteutusaika: Hankkeen tavoitteena on kehittää nykyaikainen innovatiivinen tuotantoympäristö, joka on sekä fyysinen että virtuaalinen oppimis- ja kehitysympäristö ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden ja yritysten henkilöstön käyttöön. Erityisesti pk-yrityksillä on tavoitteena parantaa tuottavuuttaan ja kilpailukykyään simuloinnin avulla. Investoinnilla täydennetään jo olemassa olevia nykyaikaisia laitteistoja ja tuotantosoluja uudella työstökoneella, ja lisätään samalla käytössä olevien koneiden käyttöastetta. Hankkeessa otetaan käyttöön teollisen internetin ohjelmistot kone- ja metallialan koneistuksen tuotantosoluissa ja tuotetaan virtuaalinen oppimisympäristö, joka täydentää nykyaikaisin laittein varustettua fyysistä oppimisympäristöä. Laiteinvestointien ja teollisen internetin ohjelmistojen myötä koulutuksenjärjestäjän valmiudet vastata teknologia-alalla tapahtuvaan tuotantomenetelmien muutokseen kansainvälistyvässä maailmassa paranevat. Tekeminen nojaa vahvasti yritysten tarpeisiin. Innovatiivinen uusi toimintatapa nostaa koneiden käyttöastetta, ja tuo sitä kautta tarvittavaa kilpailukykyä. POHJOIS-SAVON KEHITTÄMISRAHASTON HANKKEET: 1. Pohjois-Savon kehittämisrahasto Oppiva yritys palvelut Toteuttaja/osatoteuttajat: Ylä-Savon Kehitys Oy Haettu avustus/kok.kust.: / (haettu kuntarahoitusta rakennerahastohankkeeseen/esr) Tavoitteena on Pohjois-Savon maakunnan pk-yritysten osaamisen kehittäminen ja uudistuminen, tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen sekä innovatiivisten kasvualojen tunnistaminen. Osaamista pyritään lisäämään Oppiva yritys hankkeessa kehitetyn toimintamallin mukaisesti. Yritysten ja henkilöstön osaamisen kehittämistä tarkastellaan yritysten toimintaympäristön jatkuvan muutoksen ja eri toimialojen rakennemuutosten viitekehyksessä. Hankkeessa pyritään sovittamaan yhteen Pohjois-Savon yritysten ja toimialojen erityispiirteet sekä uudet tavat kehittyä ja kasvaa yritysten kohtaamassa toimintaympäristössä ja sen muutoksissa. Projektin kohderyhmänä ovat pohjoissavolaiset pk-yritykset: erityisesti mikro- ja pienyritykset sekä pk-yritysten henkilöstö. Osaamisen kehittämisellä voidaan vaikuttaa yrittäjien ja työntekijöiden sopeutumis- ja kilpailukyvyn vahvistamiseen, innovointikyvyn paranemiseen ja muutostilanteiden parempaan hallintaan. Toimenpiteitä ovat yritysten aktivointi ja valmennus, työpajat ja seminaarit, koulutukset, kehittämistiimit ja yrittäjätilaisuudet. 2. Pohjois-Savon kehittämisrahasto TechnoGrowth 2020 vahvaa itäsuomalaista yhteistyötä pk-yritysten uudistamiseksi ja kilpailukyvyn vahvistamiseksi (päärahoitus haettu: Pohjois-Savon liitto/eakr) Toteuttaja/osatoteuttajat: Ylä-Savon Kehitys Oy / Navitas Kehitys Oy Haettu avustus/kok.kust.: / (haettu kuntarahoitusta rakennerahastohankkeeseen/eakr) Toteutusaika: Hankkeen tavoitteena on maakuntien kone- ja energiateknologian sekä niille palveluja tuottavien pk-yritysten liiketoiminnan jatkuva kehittäminen niin, että yritysten todellinen kilapilukyky kasvaa kansainvälisillä markkinoilla. 3. Pohjois-Savon kehittämisrahasto PS YK 2020 Pohjois-Savon yrityskehityspalvelut 2020 Toteuttaja/osatoteuttajat: Kuopio Innovation Oy/Iisalmen kaupunki, Navitas Kehitys Oy, Savonia-ammattikorkeakoulu Oy Haettu avustus/kok.kust.: / (haettu kuntarahoitusta rakennerahastohankkeeseen/eakr) Pohjois-Savon yrityskehityspalvelut projektin tavoitteena on luoda alueelle yksi tunnettu, asiakaslähtöinen, avoin, joustava, monipuolinen ja modulaarisista palvelupaketeista koostuva maakunnallinen yrityskehitysmalli ja osaajayhteistyö. Projektitoimenpiteinä kehitetään erilaisia palveluita ja toimintatapoja vastaamaan nopeasti muuttuviin asiakastarpeisiin ja liiketoimintaympäristön yllättäviinkin muutoksiin. Lisäksi projektin tavoitteena on lisätä uuden yrityskehitysmallin ja -palveluiden tunnettuutta ja saavutettavuutta, jotta potentiaalisia asiakkaita saadaan selkeästi nykyistä enemmän toiminnan piiriin.

TechnoGrowth 2020. Teknologia- ja energia-alan yritysten yhteistyön, uudistamisen ja kilpailukyvyn vahvistamisen kehittämishanke

TechnoGrowth 2020. Teknologia- ja energia-alan yritysten yhteistyön, uudistamisen ja kilpailukyvyn vahvistamisen kehittämishanke Teknologia- ja energia-alan yritysten yhteistyön, uudistamisen ja kilpailukyvyn vahvistamisen kehittämishanke Iisalmen Teollisuuskylä Oy Kehitysyhtiö Savogrow Oy Taustaa Pohjois-Savon kone- ja energiateknologian

Lisätiedot

TechnoGrowth 2020. Teknologia- ja energia-alan yritysten yhteistyön, uudistumisen ja kilpailukyvyn vahvistamisen kehittämishanke

TechnoGrowth 2020. Teknologia- ja energia-alan yritysten yhteistyön, uudistumisen ja kilpailukyvyn vahvistamisen kehittämishanke TechnoGrowth 2020 Teknologia- ja energia-alan yritysten yhteistyön, uudistumisen ja kilpailukyvyn vahvistamisen kehittämishanke Hanketiedot Hankkeen nimi: TechnoGrowth 2020 teknologia- ja energia-alan

Lisätiedot

Kone- ja energiateknologian toimenpideohjelma. EnergyVarkaus seminaari Varkaudessa 8.8.2014 Juha Valaja

Kone- ja energiateknologian toimenpideohjelma. EnergyVarkaus seminaari Varkaudessa 8.8.2014 Juha Valaja Kone- ja energiateknologian toimenpideohjelma EnergyVarkaus seminaari Varkaudessa 8.8.2014 Juha Valaja Taustaa Pohjoisen-Savon maakuntasuunnitelmassa 2030 on linjattu maakunnan taloutta sekä yritysten

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulujen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta

Ammattikorkeakoulujen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta Ammattikorkeakoulujen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta Ammattikorkeakoulu on kansainvälisesti arvostettu, autonominen ja vastuullinen: osaajien kouluttaja alueellisen kilpailukyvyn rakentaja

Lisätiedot

Kehittämisen tavoitteet, painopisteet ja arviointikriteerit Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) hankkeissa. Hakuinfo 12.6.

Kehittämisen tavoitteet, painopisteet ja arviointikriteerit Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) hankkeissa. Hakuinfo 12.6. Kehittämisen tavoitteet, painopisteet ja arviointikriteerit Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) hankkeissa Hakuinfo Hilkka Laine Hankkeilla tuetaan Keski-Suomen strategian toteutumista Etusijalla ovat

Lisätiedot

Hämeen liiton rahoitus

Hämeen liiton rahoitus Kanta-Hämeen rahoitus- ja ohjelmapäivä Osmo Väistö 3.4.2014 Hämeen liiton rahoitus Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020, Suomen rakennerahasto-ohjelma Maakunnan kehittämisraha Kanta-Hämeen osuus Suomen rakennerahastoohjelmasta

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma luonnonvarastrategian tukena

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma luonnonvarastrategian tukena Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma luonnonvarastrategian tukena Rakennerahastoasiantuntija Jaana Tuhkalainen, ELY-keskus 11.11.2014 Vähähiilinen talous ohjelmakaudella 2014-2020

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020. EAKR-rahoitus Etelä-Suomessa. Mari Kuparinen

Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020. EAKR-rahoitus Etelä-Suomessa. Mari Kuparinen Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 EAKR-rahoitus Etelä-Suomessa Mari Kuparinen Uudenmaan liitto Ohjelmarakenne Toimintalinja Temaattinen tavoite Investointiprioriteetti Erityistavoite EAKR:n toimintalinjat

Lisätiedot

Markku Lindqvist D-tulostuksen seminaari

Markku Lindqvist D-tulostuksen seminaari Markku Lindqvist 040 190 2554 markku.lindqvist@cursor.fi 3D-tulostuksen seminaari 13.1.2016 2 Uusi itsenäisesti toimiva ja taloudellisesti kannattava 3D-palvelujen tuotanto- ja yritysympäristö Vastaa 3D-alan

Lisätiedot

Digijohtajaksi! Digijohtaminen ja työhyvinvointi pk-yrityksissä

Digijohtajaksi! Digijohtaminen ja työhyvinvointi pk-yrityksissä Digijohtajaksi! Digijohtaminen ja työhyvinvointi pk-yrityksissä 14.3.2016-13.3.2019 Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus Erityistavoite: 7.1. Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen

Lisätiedot

Tekesin uudet ohjelmat Huippuostajat 2013-2016 Fiksu kaupunki 2013-2017. Tekes Ohjelmapäällikkö Sampsa Nissinen www.tekes.

Tekesin uudet ohjelmat Huippuostajat 2013-2016 Fiksu kaupunki 2013-2017. Tekes Ohjelmapäällikkö Sampsa Nissinen www.tekes. RESCA-hankkeen työpaja 23.9.2013 Pääposti Tekesin uudet ohjelmat Huippuostajat 2013-2016 Fiksu kaupunki 2013-2017 Tekes Ohjelmapäällikkö Sampsa Nissinen www.tekes.fi/huippuostajat Kasvua ja hyvinvointia

Lisätiedot

Fiksu kaupunki 2013-2017. Kokonaislaajuus 100 M, josta Tekesin osuus noin puolet

Fiksu kaupunki 2013-2017. Kokonaislaajuus 100 M, josta Tekesin osuus noin puolet Fiksu kaupunki 2013-2017 Kokonaislaajuus 100 M, josta Tekesin osuus noin puolet Energiatehokas ja kestävä Uusien ratkaisujen testaus Käyttäjät mukaan Rakentuu paikallisille vahvuuksille Elinvoimainen elinkeinoelämä

Lisätiedot

Rakennerahasto-ohjelma Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020. Toteutusta Päijät-Hämeessä Sinikka Kauranen Hämeen ELY-keskus

Rakennerahasto-ohjelma Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020. Toteutusta Päijät-Hämeessä Sinikka Kauranen Hämeen ELY-keskus Rakennerahasto-ohjelma Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 Toteutusta Päijät-Hämeessä Sinikka Kauranen Hämeen ELY-keskus Yksi ohjelma viisi toimintalinjaa toiminnalle 2.1 (TL 1) Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Lisätiedot

LAPIN TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA TAUSTA-AINEISTOA TYÖPAJAAN 2

LAPIN TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA TAUSTA-AINEISTOA TYÖPAJAAN 2 LAPIN TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA TAUSTA-AINEISTOA TYÖPAJAAN 2 TAUSTATIETOA OHJELMATYÖSTÄ Lapin liiton johdolla alueelle tuotetaan uusi tietoyhteiskuntaohjelma. Työ käynnistyi keväällä ja valmistuu vuoden

Lisätiedot

Pohjois- ja Keski-Savon teknohankkeiden yhteistyön prosessikaavio: ENERGIATEHOKKUUS läpileikkaava teema kaikissa toimenpiteissä

Pohjois- ja Keski-Savon teknohankkeiden yhteistyön prosessikaavio: ENERGIATEHOKKUUS läpileikkaava teema kaikissa toimenpiteissä Pohjois- ja Keski-Savon teknohankkeiden yhteistyön prosessikaavio: ENERGIATEHOKKUUS läpileikkaava teema kaikissa toimenpiteissä Kansalliset tutkimuslaitokset FIMECC Tekes TechnoKnowhow TeknoStePS 2018

Lisätiedot

Kasvua Kainuuseen - alustava hanke-esittely

Kasvua Kainuuseen - alustava hanke-esittely Kasvua Kainuuseen - alustava hanke-esittely Kainuun Etu Oy, 5.11.2014 Kasvua Kainuuseen -hankekokonaisuus Hankekokonaisuus koostuu kahdesta eri hankkeesta: Kasvua Kainuuseen - Johdon ja henkilöstön kehittäminen

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu. Energiahankkeet. Jukka Väkeväinen Biostuli-hanke Valtimo 9.2.2010

Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu. Energiahankkeet. Jukka Väkeväinen Biostuli-hanke Valtimo 9.2.2010 Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu Energiahankkeet Jukka Väkeväinen Biostuli-hanke Valtimo 9.2.2010 Bioenergiaosaamisen tuotteistaminen liiketoiminnaksi Toteutus 1.8.2008 31.7.2010 Budjetti 199 000 PK

Lisätiedot

Biotalousosaamisen kehittäminen Pohjois Savossa. 11.11.2014 Kati Lundgren Savon koulutuskuntayhtymä

Biotalousosaamisen kehittäminen Pohjois Savossa. 11.11.2014 Kati Lundgren Savon koulutuskuntayhtymä Biotalousosaamisen kehittäminen Pohjois Savossa 11.11.2014 Kati Lundgren Savon koulutuskuntayhtymä Pohjois Savon biotalousosaajat Projektin tavoitteet tunnistaa ja priorisoida biotalouden osaamistarpeita

Lisätiedot

Kansainvälisen kasvun ja kilpailukyvyn valmennus. Yritysten osaamisen kehittäminen

Kansainvälisen kasvun ja kilpailukyvyn valmennus. Yritysten osaamisen kehittäminen Kansainvälisen kasvun ja kilpailukyvyn valmennus Yritysten osaamisen kehittäminen PALKO ensimmäinen vaihe Mukana kehittämässä: Helsinki Business College Oy Suomen ympäristöopisto SYKLI Tampereen aikuiskoulutuskeskus

Lisätiedot

sihteeristö Maakunnan yhteistyöryhmä Etelä-Suomen seuraava EAKR-hankehaku MYRS

sihteeristö Maakunnan yhteistyöryhmä Etelä-Suomen seuraava EAKR-hankehaku MYRS Maakunnan yhteistyöryhmän 43 05.10.2016 sihteeristö Maakunnan yhteistyöryhmä 42 17.10.2016 Etelä-Suomen seuraava EAKR-hankehaku MYRS 05.10.2016 43 Etelä-Suomen maakunnan liittojen vuoden 2017 EAKR-haku

Lisätiedot

Botniastrategia. Arvostettu aikuiskoulutus. Korkea teknologia. Nuorekas. Vahva pedagoginen osaaminen. Mikro- ja pk-yrittäjyys. Tutkimus ja innovaatiot

Botniastrategia. Arvostettu aikuiskoulutus. Korkea teknologia. Nuorekas. Vahva pedagoginen osaaminen. Mikro- ja pk-yrittäjyys. Tutkimus ja innovaatiot 2015 Botniastrategia Kansainvälinen Nuorekas Vahva pedagoginen osaaminen Korkea teknologia Toiminnallinen yhteistyö Mikro- ja pk-yrittäjyys Vaikuttavuus Arvostettu aikuiskoulutus Tutkimus ja innovaatiot

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan tuotannollisten alojen UUSIUTUMISOHJELMA. Itä-Suomen Rakennerahastopäivät 4.10.2013

Pohjois-Karjalan tuotannollisten alojen UUSIUTUMISOHJELMA. Itä-Suomen Rakennerahastopäivät 4.10.2013 Pohjois-Karjalan tuotannollisten alojen UUSIUTUMISOHJELMA Itä-Suomen Rakennerahastopäivät 4.10.2013 OHJELMAKOKONAISUUDEN RAKENNE valtakunnallinen teknologiateollisuuden kehittämisohjelma Pohjois-Karjalan

Lisätiedot

Julkinen sektori uusien teknologioiden kehittäjänä. Huippuostajat-ohjelman käynnistysseminaari Finlandia-talo, 28.8.2013 Ville Valovirta

Julkinen sektori uusien teknologioiden kehittäjänä. Huippuostajat-ohjelman käynnistysseminaari Finlandia-talo, 28.8.2013 Ville Valovirta Julkinen sektori uusien teknologioiden kehittäjänä Huippuostajat-ohjelman käynnistysseminaari Finlandia-talo, 28.8.2013 Ville Valovirta 2 Milloin julkisilla hankinnoilla kannattaa tavoitella innovaatioita?

Lisätiedot

SmartChemistryPark. Linda Fröberg-Niemi Turku Science Park Oy

SmartChemistryPark. Linda Fröberg-Niemi Turku Science Park Oy SmartChemistryPark Linda Fröberg-Niemi Turku Science Park Oy Varsinais-Suomessa on laajasti kemian osaamista jolla voidaan vastata moneen tulevaisuuden yhteiskunnalliseen haasteeseen MATERIAALI- VIRTOJEN

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN KEHITTÄMISSTRATEGIA. Itä-Suomen ohjelmallisen kehittämisen kokonaisuus

ITÄ-SUOMEN KEHITTÄMISSTRATEGIA. Itä-Suomen ohjelmallisen kehittämisen kokonaisuus ITÄ-SUOMEN KEHITTÄMISSTRATEGIA Itä-Suomen ohjelmallisen kehittämisen kokonaisuus ITÄ-SUOMEN KEHITTÄMISSTRATEGIA Itä-Suomen kilpailukyky- ja työllisyystavoitteen strategia (EAKR, ESR) Itä-Suomen kilpailukyky-

Lisätiedot

INNOVAATIOPOLITIIKAN MUUTOSTRENDIT MIKSI JA MITEN? Johtaja Timo Kekkonen, Innovaatioympäristö ja osaaminen, Elinkeinoelämän Keskusliitto EK

INNOVAATIOPOLITIIKAN MUUTOSTRENDIT MIKSI JA MITEN? Johtaja Timo Kekkonen, Innovaatioympäristö ja osaaminen, Elinkeinoelämän Keskusliitto EK INNOVAATIOPOLITIIKAN MUUTOSTRENDIT MIKSI JA MITEN? Johtaja Timo Kekkonen, Innovaatioympäristö ja osaaminen, Elinkeinoelämän Keskusliitto EK Mikä on innovaatio innovaatiostrategia innovaatiopolitiikka???

Lisätiedot

FUAS-virtuaalikampus rakenteilla

FUAS-virtuaalikampus rakenteilla Leena Vainio, FUAS Virtuaalikampus työryhmän puheenjohtaja Antti Kauppi, FUAS liittouman projektijohtaja FUAS-virtuaalikampus rakenteilla FUAS Virtuaalikampus muodostaa vuonna 2015 yhteisen oppimisympäristön

Lisätiedot

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ , PK- YRITYSTOIMINNAN KILPAILUKYKY (EAKR)

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ , PK- YRITYSTOIMINNAN KILPAILUKYKY (EAKR) KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014-2020, PK- YRITYSTOIMINNAN KILPAILUKYKY (EAKR) Tavoitteena luoda yritystoiminnalle paras mahdollinen toimintaympäristö Tuetaan yritysten kasvua, kilpailukykyä ja uusiutumista

Lisätiedot

Korjausrakentamisen palveluja ja teollista toimintaa

Korjausrakentamisen palveluja ja teollista toimintaa Miten julkiset hankinnat voivat tukea rakentamisen cleantechratkaisuja? Motiva / Tekes seminaari 10.2.2015 Korjausrakentamisen palveluja ja teollista toimintaa Tekesin Rakennettu ympäristö ja Huippuostajat

Lisätiedot

Toimintatapamuutokset ja verkostot mahdollistajina. Kestävä yhdyskunta

Toimintatapamuutokset ja verkostot mahdollistajina. Kestävä yhdyskunta Toimintatapamuutokset ja verkostot mahdollistajina Kestävä yhdyskunta Tekesin ohjelma 2007 2012 Kestävä yhdyskunta Rakennus- ja kiinteistöalan kansantaloudellinen merkitys on suuri. Toimialalla on myös

Lisätiedot

Rakennerahastokausi 2014-2020 Ohjelman valmistelu. Pohjois-Savon maakuntavaltuuston seminaari 8.10.2012, Varkaus Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja

Rakennerahastokausi 2014-2020 Ohjelman valmistelu. Pohjois-Savon maakuntavaltuuston seminaari 8.10.2012, Varkaus Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja Rakennerahastokausi 2014-2020 Ohjelman valmistelu Pohjois-Savon maakuntavaltuuston seminaari 8.10.2012, Varkaus Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja Komission esitykset tulevan rakennerahastokauden osalta

Lisätiedot

Saarijärven elinkeinostrategia.

Saarijärven elinkeinostrategia. Saarijärven elinkeinostrategia www.ssypkehitys.fi Sisällys 1. Strategian iso kuva 2. Visio 3. Asiakkaat 4. Toiminnan tärkeimmät fokukset 5. Toimintatapa 6. Isot strategiset muutokset 7. Strategian sisällölliset

Lisätiedot

Diabeetikon hoitotyön ja kuntoutuksen erityisosaaminen - korkea-asteen oppisopimustyyppinen koulutus

Diabeetikon hoitotyön ja kuntoutuksen erityisosaaminen - korkea-asteen oppisopimustyyppinen koulutus Diabeetikon hoitotyön ja kuntoutuksen erityisosaaminen - korkea-asteen oppisopimustyyppinen koulutus Salla Seppänen Koulutusjohtaja Terveysalan laitos, Mikkeli 8.10.2009 1 Diabeetikon hoitotyön ja kuntoutuksen

Lisätiedot

www.hankintatoimi.fi 21.06.2010 Juha-Pekka Anttila VTT

www.hankintatoimi.fi 21.06.2010 Juha-Pekka Anttila VTT www.hankintatoimi.fi 21.06.2010 Juha-Pekka Anttila VTT Hankintatoimen kehittäminen teknologiateollisuudessa - VTT mukana kehitystyössä VTT:n Liiketoiminta ja teknologian johtaminen -osaamiskeskuksen toteuttamissa

Lisätiedot

Innovaatioista kannattavaa liiketoimintaa

Innovaatioista kannattavaa liiketoimintaa Innovaatioista kannattavaa liiketoimintaa 2 Osaamiskeskusohjelma (OSKE) luo edellytyksiä uutta luovalle, liiketaloudellisesti kannattavalle yhteistyölle, jossa korkeatasoinen tutkimus yhdistyy teknologia-,

Lisätiedot

15.1.2014 Neuvotteleva virkamies Jaana Valkokallio TEM, alueosasto

15.1.2014 Neuvotteleva virkamies Jaana Valkokallio TEM, alueosasto Rakennerahasto-ohjelman valtakunnalliset hankkeet 15.1.2014 Neuvotteleva virkamies Jaana Valkokallio TEM, alueosasto Rahoituksen jakautuminen (pl. alueellinen yhteistyö) Valtakunnalliset teemat EAKR ESR

Lisätiedot

Projektin ID 5911 Hankkeen nimi: Parempaa palvelua verkossa - Business- Projektin nimi Net

Projektin ID 5911 Hankkeen nimi: Parempaa palvelua verkossa - Business- Projektin nimi Net Projektin ID 5911 Hankkeen nimi: Parempaa palvelua verkossa - Business- Projektin nimi Net Projektin kuvaus ja tavoite 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky Erityistavoite 2.1 PKyritysten kasvun ja kansainvälistymisen

Lisätiedot

HAJAUTETUT ENERGIARATKAISUT

HAJAUTETUT ENERGIARATKAISUT HAJAUTETUT ENERGIARATKAISUT 1 5. 2.2012, U LLA A S IKAINEN, ASKO P U HAKKA, EER O A N TIKAINEN, K A R I LEHTOMÄKI Taustaa ISAT-yhteistyöstä: ISAT (Itä-Suomen ammattikorkeakoulut) on Savoniaammattikorkeakoulun

Lisätiedot

Tekesin innovaatiorahoitus tutkimusorganisaatioille 2013. visioita, osaamista ja mahdollisuuksia tutkimuksen keinoin

Tekesin innovaatiorahoitus tutkimusorganisaatioille 2013. visioita, osaamista ja mahdollisuuksia tutkimuksen keinoin Tekesin innovaatiorahoitus tutkimusorganisaatioille 2013 visioita, osaamista ja mahdollisuuksia tutkimuksen keinoin Kaupallisesti tai yhteiskunnallisesti uudella tavalla hyödynnettävä tieto ja osaaminen

Lisätiedot

Big datan hyödyntäminen

Big datan hyödyntäminen Big datan hyödyntäminen LVM/FIIF-yhteistyö 1 0 /1 9 /1 4 Nykytilanne Useita olemassa olevia ohjelmia ja tahoja, josta yritykset ja tutkimuslaitokset voivat hakea rahoitusta Big Dataan ja teollisen internetin

Lisätiedot

Energia ja ympäristö liiketoiminta-alue. DM 420002 01-2009 Copyright Tekes

Energia ja ympäristö liiketoiminta-alue. DM 420002 01-2009 Copyright Tekes Energia ja ympäristö liiketoiminta-alue Energia- ja ympäristöklusteri Energialiiketoiminta Ympäristöliiketoiminta Energian tuotanto Polttoaineiden tuotanto Jakelu Siirto Jakelu Jalostus Vesihuolto Jätehuolto

Lisätiedot

Vähähiilisyydestä uutta innovatiivista liiketoimintaa ja kilpailuetua yrityksille ja kunnille (VALKI)

Vähähiilisyydestä uutta innovatiivista liiketoimintaa ja kilpailuetua yrityksille ja kunnille (VALKI) Vähähiilisyydestä uutta innovatiivista liiketoimintaa ja kilpailuetua yrityksille ja kunnille (VALKI) Hankkeen suunniteltu toteutusaika 1.1.2015 31.12.2017 Taustaa: yhteisöjen rooli energiatehokkuudessa

Lisätiedot

300158 Tuottava hajautettu lähienergia Iin Micropolis Oy 1 01.01.2015 31.12.2017 389 200 100 000 7 466 59 334 556 000

300158 Tuottava hajautettu lähienergia Iin Micropolis Oy 1 01.01.2015 31.12.2017 389 200 100 000 7 466 59 334 556 000 Hakemustilanne 1.9.2014 Pohjois-Pohjanmaan liitto, Hakijan ja toimilinjan mukaan, EAKR Hakemus nro Hankkeen nimi Hakija TL Alkamispvm Päättymispv m Haettu: EU + valtio Kunnat Muu julkinen Yksityinen YHTEENSÄ

Lisätiedot

TRAFI sidosryhmätapaaminen

TRAFI sidosryhmätapaaminen TRAFI sidosryhmätapaaminen ELY-keskuksen ja TE-toimiston strategiset tavoitteet Lapissa vuosille 2016-2019 Rovaniemi 16.12.2015 Lappilainen tulokulma Toimintaympäristöanalyysi ja tavoitteet laadittu tiiviissä

Lisätiedot

Yrittäjyysohjelma 2014-15. Teknologiateollisuuden yrittäjävaliokunta

Yrittäjyysohjelma 2014-15. Teknologiateollisuuden yrittäjävaliokunta Yrittäjyysohjelma 2014-15 Teknologiateollisuuden yrittäjävaliokunta Teknologiateollisuuden yrittäjyysohjelma Ohjelma on Teknologiateollisuuden yrittäjävaliokunnan kannanotto teollisuuden toimintaedellytysten

Lisätiedot

Tulossuunnittelu 2016-2019 Kaakkois-Suomen ELY-keskus. Strategiset valinnat

Tulossuunnittelu 2016-2019 Kaakkois-Suomen ELY-keskus. Strategiset valinnat Kaakkois-Suomen ELY-keskus Strategiset valinnat Tulossopimusesityksen pitkän aikavälin strategiset tavoitteet Rajallinen määrä asioita Linjassa hallitusohjelman ja sen kärkihankkeiden kanssa Linjassa maakuntaohjelmien

Lisätiedot

Hyvät eväät ETEENPÄIN

Hyvät eväät ETEENPÄIN Hyvät eväät ETEENPÄIN YRITYKSILLE SIIVET Yritysten kehittämispalvelut kaikissa ELY-keskuksissa UUSI PALVELUKOKONAISUUS pk-yrityksille Olipa yrityksesi minkä tahansa haasteen tai muutoksen edessä, saat

Lisätiedot

Innovointi osana maatilojen neuvontaa. Seinäjoki 2.12

Innovointi osana maatilojen neuvontaa. Seinäjoki 2.12 Innovointi osana maatilojen neuvontaa Seinäjoki 2.12 Innovaatio Innovaatio = keksintö + liiketoiminta Innovaatio on yrityksen markkinoille tuoma uusi tai olennaisesti parannettu tuote (tavara tai palvelu),

Lisätiedot

Rakennerahastokausi 2014 2020 elinkeinojen kehittämisen vinkkelistä. Ohjelmapäällikkö Päivi Keisanen Pohjois-Pohjanmaan liitto

Rakennerahastokausi 2014 2020 elinkeinojen kehittämisen vinkkelistä. Ohjelmapäällikkö Päivi Keisanen Pohjois-Pohjanmaan liitto Rakennerahastokausi 2014 2020 elinkeinojen kehittämisen vinkkelistä 18.4.2013 Ohjelmapäällikkö Päivi Keisanen Pohjois-Pohjanmaan liitto Mitä rakennerahastot ovat? EU:n ja valtion alueiden kehittämiseen

Lisätiedot

Vipuvoimaa EU:lta hanketietoisku

Vipuvoimaa EU:lta hanketietoisku Vipuvoimaa EU:lta hanketietoisku RR-hakuinfo 14.4.2010 Muotoiluakatemia Kuopio Itä-Suomen kehittämisstrategia Visio Vaikuttavuus-/ makrotavoitteet Ohjelmatavoitteet Kehittämisstrategian ydin Toimintalinjat

Lisätiedot

Tekes kannustaa virtuaalisiin työkaluihin

Tekes kannustaa virtuaalisiin työkaluihin Tekes kannustaa virtuaalisiin työkaluihin Kari Penttinen 12.3.2013 Katsaus päättyneeseen ohjelmaan, jossa tavoitteina oli eri toimialoilla: Kilpailukyvyn parantaminen samanaikaisesti ICT:tä hyödyntämällä

Lisätiedot

Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita

Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita 19.1.2010 Johanna Kosonen-Karvo Tekes Miltä näyttää asuminen tulevaisuudessa? Käyttäjälähtöisyys ohjaa kaikkea tekemistä

Lisätiedot

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011 Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu Hankkeen tavoitteet Pitkän aikavälin laadullisen ennakoinnin verkostohanke Teemallisesti hanke kohdistuu hyvinvointi-

Lisätiedot

MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄLLE TIEDOKSI SAATETTAVAT HANKKEET 17.12.2014 9.1.2015

MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄLLE TIEDOKSI SAATETTAVAT HANKKEET 17.12.2014 9.1.2015 1 POHJOIS-SAVON LIITTO Liite MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄLLE TIEDOKSI SAATETTAVAT HANKKEET 17.12.2014 9.1.2015 KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 SUOMEN RAKENNERAHASTO-OHJELMA Myönteiset hanke-esitykset Erityistavoite

Lisätiedot

Logistiikka-alan Ennakointikamari

Logistiikka-alan Ennakointikamari Logistiikka-alan Ennakointikamari 31.1.2014, Taitotalo, Helsinki Oikea tie osaamiseen Timo Karkola rehtori Amiedu Amiedu - ammatillinen aikuiskouluttaja Lähes 40 vuoden kokemus aikuiskoulutuksesta Vuonna

Lisätiedot

Miten yhteiskunnalliset haasteet, julkiset palvelut ja yritysten liiketoiminta kohtaavat vai kohtaavatko?

Miten yhteiskunnalliset haasteet, julkiset palvelut ja yritysten liiketoiminta kohtaavat vai kohtaavatko? Miten yhteiskunnalliset haasteet, julkiset palvelut ja yritysten liiketoiminta kohtaavat vai kohtaavatko? Ville Valovirta Miten liiketoimintaa sosiaalisista innovaatioista? -seminaari 23.1.2013 2 1. Miten

Lisätiedot

Teollinen internet. liiketoiminnan vallankumous. Tekesin ohjelma 2014 2019

Teollinen internet. liiketoiminnan vallankumous. Tekesin ohjelma 2014 2019 Teollinen internet liiketoiminnan vallankumous Tekesin ohjelma 2014 2019 Mitä teollinen internet on? Teollinen internet tarkoittaa sulautettujen ja älykkäiden laitteiden ja järjestelmien, saatavan tiedon

Lisätiedot

VIHREÄN KASVUN KESKUS HANKE

VIHREÄN KASVUN KESKUS HANKE VIHREÄN KASVUN KESKUS HANKE Hanketreffit, Metsäkeskus 11.2.2016 Niina Huikuri HANKETIEDOT Toteutusaika: 1.1.2015-31.12.2016, 2v. Toteuttajat: PIKES, KETI, Joensuun Tiedepuisto (hallinnoija), LuKe Henkilöstö:

Lisätiedot

ODINE Open data Incubator for Europe

ODINE Open data Incubator for Europe ODINE Open data Incubator for Europe Rahoitus tarkoitettu eurooppalaisille pk-yrityksille, tavoitteena luoda avoimesta datasta liiketoimintaa jopa 100 000 rahoitustuki / yritys asiantuntija-apua bisnesmentoreilta

Lisätiedot

Kaakkois- ja Pohjois-Satakunnan T3K hanke 2014-2017 4.12.2015

Kaakkois- ja Pohjois-Satakunnan T3K hanke 2014-2017 4.12.2015 Kaakkois- ja Pohjois-Satakunnan T3K hanke 2014-2017 T3K mean Tuotteita, Tehokkuutta, Tuottavuutta ja Kilpailukykyä teknologisilla innovaatioilla 2 Suomen rakennerahasto-ohjelma Kestävää kasvua ja työtä

Lisätiedot

Harjoittelu, opinnäytetyöt ja projektityöt

Harjoittelu, opinnäytetyöt ja projektityöt Harjoittelu, opinnäytetyöt ja projektityöt Yrittäjien teemailta 25.1.2011 Riitta Rissanen vararehtori (K) Savonia-ammattikorkeakoulu Ammattikorkeakoulun tehtävä: 1. Ammattikorkeakoulun tehtävänä on työelämäsuuntautuneen

Lisätiedot

PK- yritysten EAKR-rahoitus

PK- yritysten EAKR-rahoitus PK- yritysten EAKR-rahoitus Pohjanmaalla 2014-2020 Henrik Broman 6.11.2014 1 Ajankohtaista 15.9. alkoi uusien hakemusten vastaanotto ja kirjaus Sähköinen haku KATSO- tunnisteella https://www.ely-keskus.fi/web/ely/yritystukien-sahkoinen-

Lisätiedot

KONE-, LAITE- JA ELEKTRONIIKKATEOLLISUUDEN ASIANTUNTIJASEMINAARI LAHTI 19.11.2009 Pekka Savolainen Hämeen TE-keskus

KONE-, LAITE- JA ELEKTRONIIKKATEOLLISUUDEN ASIANTUNTIJASEMINAARI LAHTI 19.11.2009 Pekka Savolainen Hämeen TE-keskus KONE-, LAITE- JA ELEKTRONIIKKATEOLLISUUDEN ASIANTUNTIJASEMINAARI LAHTI 19.11.2009 Pekka Savolainen Hämeen TE-keskus ELYjen toimipaikat ja aluejako Asetusluonnoksen 1.9. mukaan JOHTAJA LUONNOS 14.10.2009

Lisätiedot

Green Growth - Tie kestävään talouteen

Green Growth - Tie kestävään talouteen Green Growth - Tie kestävään talouteen 2011-2015 Ohjelman päällikkö Tuomo Suortti 7.6.2011, HTC Ruoholahti Ohjelman kesto: 2011 2015 Ohjelman laajuus: 79 miljoonaa euroa Lisätietoja: www.tekes.fi/ohjelmat/kestavatalous

Lisätiedot

Suomen mobiiliklusterin kansainväliset mahdollisuudet ja haasteet

Suomen mobiiliklusterin kansainväliset mahdollisuudet ja haasteet Suomen mobiiliklusterin kansainväliset mahdollisuudet ja haasteet TkT Kari Tilli Teknologiajohtaja Tekes LEAD projektiseminaari, Dipoli, Espoo 24. toukokuuta 2005 Teknologian kehittämiskeskus 1 Esityksen

Lisätiedot

Alueiden kehitysnäkymät Kestävän kasvun ja uudistamisen mahdollisuudet

Alueiden kehitysnäkymät Kestävän kasvun ja uudistamisen mahdollisuudet Alueiden kehitysnäkymät Kestävän kasvun ja uudistamisen mahdollisuudet Elinkeinoministeri Olli Rehn Alueelliset kehitysnäkymät 2/2015 julkistamistilaisuus Jyväskylä 24.9.2015 Team Finland -verkoston vahvistaminen

Lisätiedot

Osaaminen ja innovaatiot

Osaaminen ja innovaatiot Osaaminen ja innovaatiot "Yhtenä ohjelman tärkeimmistä tavoitteista on tukea ja edistää uuden teknologian käyttöönottoa. Kullekin kehityshankkeelle pyritään löytämään kumppaniksi hanke, jossa uutta tietämystä

Lisätiedot

MetGen Oy TEKES 24.10.2014

MetGen Oy TEKES 24.10.2014 MetGen Oy TEKES 24.10.2014 MetGen Yleistä MetGen kehittää ja markkinoi uudentyyppistä teollista entsyymiratkaisua, joka merkittävästi parantaa: Energiatehokkuutta paperiteollisuuden mekaanisessa massanvalmistuksessa

Lisätiedot

ENNAKOIVAA JA VAIKUTTAVAA ARVIOINTIA 2020 KANSALLISEN KOULUTUKSEN ARVIOINTIKESKUKSEN STRATEGIA

ENNAKOIVAA JA VAIKUTTAVAA ARVIOINTIA 2020 KANSALLISEN KOULUTUKSEN ARVIOINTIKESKUKSEN STRATEGIA ENNAKOIVAA JA VAIKUTTAVAA ARVIOINTIA 2020 KANSALLISEN KOULUTUKSEN ARVIOINTIKESKUKSEN STRATEGIA 02 04 05 06 08 09 12 Visio, tehtävä ja toiminta-ajatus Palvelulupaukset Strategiset tavoitteet Karvin tuloskortti

Lisätiedot

FISS -teolliset symbioosit Suomessa. Henrik Österlund 10.9.2015

FISS -teolliset symbioosit Suomessa. Henrik Österlund 10.9.2015 FISS -teolliset symbioosit Suomessa Henrik Österlund 10.9.2015 Tarve teolliselle muutokselle Suomessa Yhteiskunnallinen tarve Suomi tarvitsee uusia tukijalkoja talouteen, globaaleilla markkinoilla toimivaa

Lisätiedot

SEINÄJOEN SEUDUN OSAAMISKESKUS Elintarvikekehityksen osaamisala. Ohjelmapäällikkö Salme Haapala Foodwest Oy salme.haapala@foodwest.

SEINÄJOEN SEUDUN OSAAMISKESKUS Elintarvikekehityksen osaamisala. Ohjelmapäällikkö Salme Haapala Foodwest Oy salme.haapala@foodwest. SEINÄJOEN SEUDUN OSAAMISKESKUS Elintarvikekehityksen osaamisala Ohjelmapäällikkö Salme Haapala Foodwest Oy salme.haapala@foodwest.fi 040-585 1772 JOHDANTO Etelä-Pohjanmaalla asuu 4 % Suomen väestöstä Alueella

Lisätiedot

Pohjois-Savon EBC-hankkeen taustana on ollut kysymys:

Pohjois-Savon EBC-hankkeen taustana on ollut kysymys: Pohjois-Savon EBC-hankkeen tausta Ympäristö- ja bioenergia-ala Pohjois- Savossa Pohjois-Savon EBC-hankkeen taustana on ollut kysymys: Kuinka saadaan perustettua uusia ympäristöalan yrityksiä ja miten jo

Lisätiedot

ClimBus Business Breakfast Oulu 27.3.2009

ClimBus Business Breakfast Oulu 27.3.2009 ClimBus Business Breakfast Oulu 27.3.2009 Ritva Heikkinen Asiantuntija, Energia ja ympäristö Innovaatiot ja kansainvälistyvä liiketoiminta Pohjois-Pohjanmaan TE-keskus ClimBus Climbus Business Breakfast

Lisätiedot

Tampere3-valmistelutyö. Mika Hannula (TTY), Harri Melin (TaY), Mikko Naukkarinen (TAMK)

Tampere3-valmistelutyö. Mika Hannula (TTY), Harri Melin (TaY), Mikko Naukkarinen (TAMK) Tampere3-valmistelutyö Tampere3-tavoite Vararehtorityöryhmä ehdottaa, että TAMK, TTY ja TaY jatkavat Tampere3-prosessia tavoitteenaan ne korvaavan uudenlaisen yliopiston perustaminen Tampereelle. Tutkimus

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu

Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu 4. METSÄENERGIAFOORUMI Eväitä energiseen tulevaisuuteen 23.11.2010 Katse tulevaan, Itä-Suomen ammattikorkeakoulujen ja Itä-Suomen yliopiston yhteistyö metsäbioenergiassa.

Lisätiedot

Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille

Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille Serven julkisen tutkimuksen haun 2012 tiedotustilaisuus 1.2.2012 Kansallissali, Helsinki Serve-ohjelman koordinaattori Heli Paavola Manager, Ramboll Management

Lisätiedot

Assi kehittämässä asiakaslähtöisiä sähköisiä terveyspalveluja kansalaisten omahoidon tueksi Päivi Sihvo,

Assi kehittämässä asiakaslähtöisiä sähköisiä terveyspalveluja kansalaisten omahoidon tueksi Päivi Sihvo, ASSI-hanke - Asiakaslähtöisten omahoitoa ja etähoitoa tukevien sähköisten palvelujen ja palveluprosessien käyttöönoton innovaatiot perusterveydenhuollossa, 1.10.2012-30.12.2014 Assi kehittämässä asiakaslähtöisiä

Lisätiedot

Asiantuntijapalvelut Uudistuvan liiketoiminnan osaajat

Asiantuntijapalvelut Uudistuvan liiketoiminnan osaajat Asiantuntijapalvelut Uudistuvan liiketoiminnan osaajat Joensuun Tiedepuisto Oy 8,2 M liikevaihto v. 2012 34 henkilökunta 23 vuotta Omistuspohja Joensuun kaupunki 86 % Itä-Suomen yliopisto 7 % Finnvera

Lisätiedot

POVERIA BIOMASSASTA Hanke-esittely

POVERIA BIOMASSASTA Hanke-esittely POVERIA BIOMASSASTA Hanke-esittely 24.2.2016 Antti Niemi POVERIA BIOMASSASTA Toteutusaika: 1.9.2015-30.6.2018 Budjetti: 798 645 Päärahoittaja: ELY-keskus Euroopan maaseuturahaston varoista Tavoite: Uusiutuvan

Lisätiedot

Digi Roadshow Tekes rahoitus. Aki Ylönen 15.4.2015

Digi Roadshow Tekes rahoitus. Aki Ylönen 15.4.2015 Digi Roadshow Tekes rahoitus Aki Ylönen 15.4.2015 Digitaalista liiketoimintaa -haku Rahoitusta ja asiantuntijapalveluja digitaalisen liiketoiminnan ja sen edellytysten kehittämiseen Erityisesti kansainvälistymistä

Lisätiedot

Ympäristötekniikan opetus- ja tutkimusyksikkö - Soveltavaa tutkimusta ja tuotekehityspalveluita -

Ympäristötekniikan opetus- ja tutkimusyksikkö - Soveltavaa tutkimusta ja tuotekehityspalveluita - Ympäristötekniikan opetus- ja tutkimusyksikkö - Soveltavaa tutkimusta ja tuotekehityspalveluita - 24.1.2014 Eero Antikainen Tutkimuspäällikkö Ympäristötekniikka Savonia-ammattikorkeakoulu Vesiturvallisuus

Lisätiedot

Rahoitusta Pohjois-Savon kehittämiseen

Rahoitusta Pohjois-Savon kehittämiseen Rahoitusta Pohjois-Savon kehittämiseen - Suomen rakennerahasto-ohjelma 2014-2020 Soile Juuti, Ohjelmapäällikkö Pohjois-Savon liitto EnergyVarkaus 8.8.2014 Pohjois-Savon maakuntasuunnitelman 2030 ja maakuntaohjelman

Lisätiedot

ICT Palvelut Juhani Suhonen

ICT Palvelut Juhani Suhonen ICT Palvelut Juhani Suhonen Megatrendejä ICT-maailmassa Mobiili Social Pilvipalvelut Kuluttajistuminen Big data 2 2 Taustoitus : Yritysmaailman ICT kysely Kuinka merkittävinä pidätte seuraavia kehityssuuntia

Lisätiedot

PIRKKALAN KUNTA. TOIMINTAMALLIEN JA PALVELUJÄRJESTELMIEN UUDISTAMINEN Strategiahanke-suunnitelma

PIRKKALAN KUNTA. TOIMINTAMALLIEN JA PALVELUJÄRJESTELMIEN UUDISTAMINEN Strategiahanke-suunnitelma PIRKKALAN KUNTA TOIMINTAMALLIEN JA PALVELUJÄRJESTELMIEN UUDISTAMINEN Strategiahanke-suunnitelma VALTUUSTON HYVÄKSYMÄ 20.2.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 2. Kuntastrategiaa toteuttava hanke... 4

Lisätiedot

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op 0 Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op TAMK EDU Ammattikorkeakoulujen erikoistumiskoulutus 1 Erikoistumiskoulutus on uusi koulutusmuoto tutkintoon johtavan

Lisätiedot

VALINTAPERUSTEET Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma

VALINTAPERUSTEET Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma 1 Alueosasto/Rakennerahastot LUONNOS 2 9.5.2014 1 (6) VALINTAPERUSTEET Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma I YLEISET VALINTAPERUSTEET Merkitään rastilla täyttyvät kriteerit.

Lisätiedot

Tieto kasvaa verkossa, verkkokoulutuksen laaduntekijät - Itä-Suomi. VirtuaaliAMK seminaari, Mikkeli 11.11.2004 Jari Uimonen

Tieto kasvaa verkossa, verkkokoulutuksen laaduntekijät - Itä-Suomi. VirtuaaliAMK seminaari, Mikkeli 11.11.2004 Jari Uimonen Tieto kasvaa verkossa, verkkokoulutuksen laaduntekijät - Itä-Suomi VirtuaaliAMK seminaari, Mikkeli 11.11.2004 Jari Uimonen Sisältö Virtuaaliammattikorkeakoulu Tieto kasvaa verkossa hanke epeda-hanke 2

Lisätiedot

ALUEELLISEN TOIMINNAN MALLI VERSIO 1.0

ALUEELLISEN TOIMINNAN MALLI VERSIO 1.0 1 ALUEELLISEN TOIMINNAN MALLI VERSIO 1.0 HYVÄKSYTTY OHJAUSRYHMÄSSÄ 9.12.2014 teemu.japisson@valo.fi www.sport.fi Lähtökohdat eli miksi tarvitaan muutosta 2 kentän toimijat (seuratoimijat, urheilijat, liikkujat,

Lisätiedot

Alustus muutamasta rahoitusinstrumentista - lisäksi muutama yleisasia

Alustus muutamasta rahoitusinstrumentista - lisäksi muutama yleisasia Kuntamarkkinat 12.9.2013: Mistä rahoitus kunnan päästövähennystoimenpiteisiin? Alustus muutamasta rahoitusinstrumentista - lisäksi muutama yleisasia Sirkka Vilkamo Työ- ja elinkeinoministeriö Energiaosasto

Lisätiedot

Fiksu kaupunki /2013 Virpi Mikkonen / Timo Taskinen

Fiksu kaupunki /2013 Virpi Mikkonen / Timo Taskinen Fiksu kaupunki 2013-2017 5/2013 Virpi Mikkonen / Timo Taskinen Fiksu kaupunki Suomi on edelläkävijä älykkäissä ympäristöissä. Fiksun kaupungin sujuva arki syntyy käyttäjätarpeiden sekä erilaisten osaamisten

Lisätiedot

Interreg Pohjoinen 2014-2020

Interreg Pohjoinen 2014-2020 Interreg Pohjoinen 2014-2020 Osa-alue Nord ja osa-alue Sápmi Toimintalinjat Ohjelmabudjetti = n. 76 MEUR! 8,6% 29,1% EU-varat n. 39 MEUR IR-varat n. 8 MEUR Vastinrahoitus n. 29 MEUR 29,1% 33,3% Tutkimus

Lisätiedot

Joensuun odotuksia innovatiivisten kasvuyritysten tukemiselle

Joensuun odotuksia innovatiivisten kasvuyritysten tukemiselle Joensuun odotuksia innovatiivisten kasvuyritysten tukemiselle Kari Karjalainen Kuopio 27.10.2011 Joensuun seudun vahvoja alueita Joensuun kaupunkiseudun vahvuuksia ovat: Globaalin tason vahvuus Metsäteknologia

Lisätiedot

Erikoistumiskoulutuksen kehittäminen

Erikoistumiskoulutuksen kehittäminen Erikoistumiskoulutuksen kehittäminen Erikoistumiskoulutuksen sopimusvalmistelu seminaari 16.2.2016, Helsinki Asiantuntija, KT Hannele Seppälä, Arene ry Seminaarin tarkoitus Erikoistumiskoulutuksen kehittäminen

Lisätiedot

Tekes cleantech- ja energia-alan yritystoiminnan vauhdittajana

Tekes cleantech- ja energia-alan yritystoiminnan vauhdittajana Tekes cleantech- ja energia-alan yritystoiminnan vauhdittajana Pääjohtaja Pekka Soini Tekes Uusikaupunki 11.11.2014 Tekes cleantech- ja energia-alan vauhdittajana DM 1365406 DM 1365406 Cleantechin kaupallistaminen

Lisätiedot

ALUEKESKUSOHJELMAN KULTTUURIVERKOSTO. Lappeenranta-Imatran kaupunkiseutu; Työpaja 14.3.2008

ALUEKESKUSOHJELMAN KULTTUURIVERKOSTO. Lappeenranta-Imatran kaupunkiseutu; Työpaja 14.3.2008 ALUEKESKUSOHJELMAN KULTTUURIVERKOSTO Lappeenranta-Imatran kaupunkiseutu; Työpaja 14.3.2008 Aluekeskusohjelman toteutus Aluekeskusohjelman kansallisesta koordinoinnista vastaa työ- ja elinkeinoministeriöministeriö

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 EAKR-hankehaku Etelä-Suomessa. Ohjelmajohtaja Mari Kuparinen Uudenmaan liitto 19.5.2014

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 EAKR-hankehaku Etelä-Suomessa. Ohjelmajohtaja Mari Kuparinen Uudenmaan liitto 19.5.2014 Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 EAKR-hankehaku Etelä-Suomessa Ohjelmajohtaja Mari Kuparinen Uudenmaan liitto 19.5.2014 Uuden ohjelmakauden lähtökohdat Eurooppa 2020 strategia kestävästä, älykkäästä

Lisätiedot

Liideri Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Tekesin ohjelma 2012 2018

Liideri Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Tekesin ohjelma 2012 2018 Liideri Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Tekesin ohjelma 2012 2018 Nuppu Rouhiainen etunimi.sukunimi@tekes.fi Ohjelman tavoitteet Yritysten liiketoiminnan ja kilpailukyvyn uudistaminen: Ihmiset

Lisätiedot

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Tekesin ohjelma 2012 2015 Julkiset hankinnat uudistamisen välineeksi Haluamme edistää uutta toimintakulttuuria, jossa palveluhankinnoissa

Lisätiedot

Etelä-Savon Teollisuuden osaajat

Etelä-Savon Teollisuuden osaajat Etelä-Savon Teollisuuden osaajat YHTEISTYÖSSÄ MUKANA Eteläsavolainen verkostohanke Rahoitus: rakennerahastot (ESR), Etelä-Savon ELY - keskus Kokonaishanke 896 000 ESR -rahan osuus 581 000 Hallinnoijana

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma

Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma EU:n rakennerahasto-ohjelmakauden info- ja koulutustilaisuus 14.11.2013 Valtion virastotalo Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma EU-koordinaattori Mika Villa, Varsinais-Suomen

Lisätiedot