OHJELMOINNIN TYYLISÄÄNTÖJÄ

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OHJELMOINNIN TYYLISÄÄNTÖJÄ"

Transkriptio

1 Ohjelmoinnin tyylisääntöjä Sivu 1 OHJELMOINNIN TYYLISÄÄNTÖJÄ Ohjelmointityylillä tarkoitetaan sääntöjä lähdekielisten ohjelmien kirjoittamiseen. Kääntäjähän hyväksyy varsin monella tavalla kirjoitetut ohjelmat, joten on ohjelmoijan vastuulla tehdä ohjelmistaan mahdollisimman ymmärrettäviä ja helposti luettavia. On tärkeää, erityisesti työelämän ohjelmistotuotannossa, että ohjelmat kirjoitetaan siten että myös toiset voivat lukea ja ymmärtää niitä. Ohjelmien luettavuus on tärkeää myös ohjelman kirjoittajalle itselleen. Kun ohjelma tehdään luettavaksi ja ymmärrettäväksi heti sen kirjoitushetellä, se auttaa selkeyttämään kirjoittajan ajatuksia, mikä edesauttaa laadukkaan ja vähemmän virheellisen ohjelman aikaansaamista. Tässä esitettävät tyylisäännöt pätevät C, C++, Java ja C# ohjelmointiin. Tässä esitettyjä tyylisääntöjä saa vapaasti käyttää vaikka tämän dokumentin Copyright on merkittykin Kari Laitisen nimiin. SISÄLTÖ: 1 Aaltosulut ja sisentäminen 2 2 Muuttujien, metodien (funktioiden), vakioiden yms. nimeäminen Luonnollisen nimeämisen periaate Muuttujien ja olioiden (olioviittausten) nimeäminen Metodien (funktioiden) nimeäminen Metodien formaalien paremetrien nimeäminen Vakioiden nimeäminen Tietotyyppien nimeäminen Sanojen erottaminen nimissä 4 3 Ohjelmatiedoston yleinen dokumentointi 5 4 Esimerkki ohjelmatiedoston alkukommenteista Tiedosto luotu Viimeisin muutos.

2 Ohjelmoinnin tyylisääntöjä Sivu 2 1 Aaltosulut ja sisentäminen Aseta aaltosulut siten että aaltosulkupari tulee alekkain samaan ohjelman sarakkeeseen kuin niihin liittyvä varattu sana, ja sisennä aaltosulkujen sisällä olevia käskylauseita kolme (tai neljä) välilyöntiä: if (... ) // yksi tai useampia sisennettyjä käskylauseita } while (... ) // yksi tai useampia sisennettyjä käskylauseita } Käytä aaltosulkuja silloinkin kun niiden sisässä on vain yksi käskylause. Tämä tekee ohjelman rakenteista yhdenmukaisia, ja vähentää virheitä kun ohjelmaa joudutaan muuttamaan. Älä käytä sisennyksessä ns. tabulointimerkkiä vaan tee sisennykset välilyöntimerkkejä käyttäen. Tästä seuraa se etu että katseletpa ohjelmaa millä välineellä tahansa, se todennäköisesti näkyy aina oikean näköisillä sisennyksillä. Useimmat ohjelmankirjoituseditorit (esim. Visual Studion editori, JCreatorin editori, Notepad++, Notepad2) voidaan konfiguroida siten että tabulaattoria painettaessa editori asettaa 3 tai 4 välilyöntiä ohjelmaan. Editori kannattaa aina konfiguroida tällaiseksi. 2 Muuttujien, metodien (funktioiden), vakioiden yms. nimeäminen 2.1 Luonnollisen nimeämisen periaate Oleellinen osa ohjelman kirjoittajan työtä on keksiä nimiä muuttujille, funktioille, vakioille, luokille, ja olioille. Nimeäminen on tärkeä seikka ohjelman ymmärrettäväksi tekemisessä. Nimeämisessä suositellaan käytettäväksi niin sanottua luonnollisen nimeämisen periaatetta, joka tarkoittaa että Nimissä ei käytetä perinteisiä lyhenteitä kuten i, j, ptr, len, buff, num, jne. Nimissä käytetään vain luonnollisen kielen sanoja ja nimet muodostetaan mieluiten useasta sanasta. Nimien muodostuksessa pyritään käyttämään luonnollisen kielen kielioppisääntöjä. Nimissä käytetty luonnollinen kieli voi olla joko suomi tai englanti. Ei ole oikein hyvää tyyliä sotkea useaa kieltä saman ohjelman nimiin. Seuraavissa esimerkeissä nimiä on annettu sekä suomeksi että englanniksi. Hyvien ja kuvaavien nimien miettiminen ohjelmia kirjoitettaessa on sikälikin hyvä asia, että se selkeyttää ohjelmoijan ajatuksia ja vähentää virheitä. Kun osaa antaa ohjelman elementeille (muuttujat, vakiot, tietotyypit, funktiot, jne.) hyvät luonnolliset nimet, se on osoitus myös siitä että on ymmärtänyt mitä ohjelman tulee tehdä. Toimivia ohjelmia ei voi kirjoittaa jos ei ymmärrä miten niiden pitäisi toimia.

3 Ohjelmoinnin tyylisääntöjä Sivu Muuttujien ja olioiden (olioviittausten) nimeäminen Muuttujien ja olioviittausten nimet kirjoitetaan pienillä kirjaimilla siten että ne ovat substantiivisia fraaseja. Seuraavassa muutama esimerkki muuttujien luonnollisista nimistä merkin_indeksi, luvun_indeksi, pallon_indeksi character_index, number_index, ball_index merkkien_maara_stringissa number_of_characters_in_string luku_nappaimistolta, annettu_luku integer_from_keyboard, given_integer Nimeämisessä on oleellista että nimissä käytetään useita sanoja. Esimerkiksi nimet annettu_luku tai luku_nappaimistolta kertovat paljon enemmän kuin pelkkä luku. Indeksimuuttujia tarvitaan yleensä kun viitataan taulukon johonkin paikkaan tai alkioon. Tällöin voidaan käyttää sellaista sääntöä, että indeksimuuttujan nimessä esiintyy sellainen sana joka kuvaa taulukossa olevia tietoelementtejä. Jos taulukkoon on talletettu merkkejä, tällöin hyvä indeksimuuttujan nimi on esim. character_index tai merkin_indeksi. Jos esim. graafisessa ohjelmoinnissa on käytössä taulukko jossa on Pallo-tyypisiä olioita, voidaan tällaista taulukkoa indeksoida muuttujalla jonka nimi on pallon_indeksi. 2.3 Metodien (funktioiden) nimeäminen Funktioiden ja metodien (jäsenfunktioiden) nimet kirjoitetaan siten että ne ovat imperatiivisia käskylauseita jotka alkavat verbillä. Seuraavassa muutama esimerkki tällaisista funktionimistä: etsi_stringia_tiedostosta search_string_in_file laske_keskiarvo calculate_mean_value talleta_oppilastaulukko_tiedostoon store_student_table_to_file 2.4 Metodien formaalien paremetrien nimeäminen Metodien formaaleilla parametreilla tarkoitetaan muuttuja- yms. määrittelyjä jotka annetaan metodin nimen perässä kaarisulkujen sisässä. Näiden nimeämisessä kannattaa käyttää sanoja annettu ja given seuraavaan tyyliin static int laske_keskiarvo( int[] annettu_lukutaulukko )... static int calculate_mean_value( int[] given_array_of_integers )... Formaalien parametrien nimissä voi tietysti käyttää myös sanoja kutsuja tai caller korostamaan sitä seikkaa että parametrin varsinainen arvo tulee metodin kutsujalta. Esim. em. nimet voisi sanoa näin lukutaulukko_kutsujalta ja array_of_integers_from_caller.

4 Ohjelmoinnin tyylisääntöjä Sivu Vakioiden nimeäminen Vakioilla tarkoitetaan ohjelmaelementtejä joille annetaan nimi mutta joita ei voi muuttaa ohjelman sen jälkeen kun niille on arvo annettu. On yleinen käytäntö ohjelmoinnissa, että muuttujien ja funktioiden nimet kirjoitetaan pienellä, mutta vakioiden nimet kirjoitetaan kokonaan suurilla kirjaimilla. Tätä käytäntöä kannattaa noudattaa Seuraavassa muutamia luonnollisilla nimillä varustettuja vakioita #define VIESTIPUSKURIN_KOKO 100 #define MESSAGE_BUFFER_SIZE 100 #define NUMBER_OF_ROWS_IN_USE 25 const int INITIAL_ARRAY_SIZE = 30 ; const float INCH_CONVERSION_CONSTANT = 2.54 ; 2.6 Tietotyyppien nimeäminen Tietotyyppien kuten luokkien nimet kirjoitetaan isoilla alkukirjaimilla. Näissä nimissä siis ensimmäinen kirjain on iso, mutta muut kirjaimet pieniä. Seuraavassa muutamia luonnollisia nimillä aloitettuja luokkamäärittelyjä: class Oppilas... class Date... class Bank_account Sanojen erottaminen nimissä Edellä olevissa esimerkkinimissä on sanat eroteltu toisistaan nimissä siten että sanojen välissä on käytetty alaviiva-merkkiä _. Erityisesti Java-ohjelmoinnissa on yleistä yhdistää nimen sanat siten että nimen keskellä oleva sana on kirjoitettu isolla, eikä alaviivaa (underscore) ole käytetty nimien erottimena. Tätäkin tapaa voidaan käyttää, kunhan muistetaan että muuttujien ja funktioiden nimissä on ensimmäinen kirjain aina pienellä ja vain tietotyyppien nimissä ensimmäinen kirjain on suurella. Vakikoiden nimissä, joissa kirjaimet ovat kaikki isoja, sanat on aina eroteltava alaviivaa käyttäen. Seuraavassa on esitetty nimiä vaihtoehtoisilla sanojen yhdistämistekniikkoilla luku_nappaimistolta integer_from_keyboard etsi_stringia_tiedostosta search_string_in_file Bank_account lukunappaimistolta integerfromkeyboard etsistringiatiedostosta searchstringinfile BankAccount

5 Ohjelmoinnin tyylisääntöjä Sivu 5 3 Ohjelmatiedoston yleinen dokumentointi 3.1 Ohjelmarivien pituus Ohjelmatiedoston kirjoituksessa on huomioitava että sen tulee näyttää samalta ruudulla ja paperilla. Ohjelman rivit on tehtävä niin lyhyiksi että ne eivät tulostuksessa katkeile. Ohjelmassahan saa lausetta jatkaa seuraavalla rivillä kunhan ei katkaise nimeä tai esim. stringivakiota. Suositus on että ohjelmarivit ovat maksimissaan 80-merkkisiä. Ohjelmia tulostettaessa paperille on käytettävä riittävän pientä tulostusfonttia jotta ohjelman rivit eivät katkeile. Tulostuksessa on käytettävä sellaista fonttia kuin Courier, jossa kaikki kirjaimet ovat yhtä leveitä. Kun tabulointimerkit eivät ole käytössä, ohjelman sisennykset näyttävät samalta eri editoreilla katsottuna, tai esim. opinnäytetyössä paperille tulostettuna. 3.2 Ohjelmatiedoston alkukommentit Lähdekielinen ohjelmatiedosto tulee kirjoittaa yhtä huolellisesti kuin mikä tahansa dokumentti jota kollegat joutuvat lukemaan. Hyvin dokumentoidun ohelman alusta tulee löytyä ainakin seuraava informaatio kommentteina: Ohjelman tuottanut organisaatio (esim. OAMK Tekniikan yksikkö) Ohjelman kirjoittajien nimet Ohjelman nimi, joka toimii dokumentin otsikkona (esim.. Dokumentin tyyppi (esim. C++ -kielinen lähdeohjelma tai Java-kielinen lähdeohjelma) Ohjelmatiedoston nimi Ohjelman versiohistoria, jossa kerrotaan versionumerot, tehdyt muutokset, ja ohjelman muuttajien nimet. Versiohistoriaan voidaan laittaa myös merkinnät jos ohjelma on hyväksytty virallisesti katselmointikokouksessa. Versionumerointi voidaan aloittaa siten että versio 0.0 syntyy silloin kun ohjelmatiedosto luodaan ja ohjelmaa ryhdytään kirjoittamaan. Näin tiedetään milloin ohjelmointityö on aloitettu. Kääntämis- ja käyttöönotto-ohjeet, joista ilmenee millä kääntäjällä ohjelma voidaan kääntää ja mitä muuta oleellista liittyy ohjelman toimintaan saattamiseksi. Seuraavassa kohdassa on esimerkin avulla näytetty kuinka em. informaatio voidaan laittaa ohjelmatiedoston alkuun.

6 Ohjelmoinnin tyylisääntöjä Sivu 6 4 Esimerkki ohjelmatiedoston alkukommenteista Tällä ja seuraavalla sivulla esitetään ohjelmatiedoston oppilaat_oo.cpp alku. Ohjelmatiedoston alkuun voidaan luoda tällainen kansilehti, joka kuvaa yleisellä tasolla dokumentin luonteen. Kansilehden oikeassa yläkulmassa kerrotaan minkä tyyppisestä dokumentista on kysymys. Lähdekieliset ohjelmatkin ovat siis dokumentteja. /* OAMK / Tekniikan yksikko Kari Laitinen C++ kielinen lahdeohjelma OPETTAJAN APUOHJELMA Tiedostonimi: oppilaat_oo.cpp Versio: 0.1 Versiohistoria: VERSIO PVM MUUTTAJA KOMMENTTI K Laitinen Tiedosto luotu K Laitinen Viimeisin muutos */ Jokaisella dokumentilla on oma versiohistoriansa. Jonain päivänä dokumentin tiedosto luodaan, jonain päivänä sitä on viimeksi muutettu. Tällaiset asiat voidaan kertoa versiohistoriassa. Versiohistoriaan merkitään myös kun dokumentti hyväksytään virallisesti esim. katselmoinnissa. oppilaat_oo.cpp - 1: Ohjelmatiedoston aloittava ohjelman "kansilehti".

7 Ohjelmoinnin tyylisääntöjä Sivu 7 /* OHJELMAN KUVAUS JA KÄYTTÖOHJEET Tama ohjelma on oliosuuntautunut versio C-kielen opiskelumateriaalin ohjelmasta oppilaat.cpp. Tama tiedosto sisaltaa ohjelman jonka avulla opettaja voi pitaa jarjestyksessa oppilaisiinsa liittyvia tietoja. Ohjelmaa kaytetaa komentorivipohjaisesti nappailemalla "oppilaat_oo" komentorivilta esim. MS-DOS ikkunassa. Ohjelma toimii kuten oppilaat.cpp mutta tahan on lisatty ominaisuus etta opiskelijoiden tiedot voi tallettaa tekstitiedostoon, jota voi kasitella esim. editoreilla. Lisaksi funktio nayta_yhden_opiskelijan_tiedot kayttaa funktiota strstr tietojen etsintaan. Nain tiedot loytyvat myos epataydellisesti annetun nimen perusteella */ /* OHJELMAN KÄÄNTÄMINEN Ohjelma kaantyy ainakin seuraavilla kaantajilla: Borland C Microsoft 32-bit C/C++ Optimizing Compiler v */ oppilaat_oo.cpp - 2. Ohjelman käyttöohjeet ja käännösohjeet.

T106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y (Python) Opetusmoniste kevät 2010

T106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y (Python) Opetusmoniste kevät 2010 T106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y (Python) Opetusmoniste kevät 2010 Kerttu Pollari-Malmi c Kerttu Pollari-Malmi Sisältö 1 Tietokoneista ja ohjelmista 1 1.1 Lyhyesti tietokoneen rakenteesta....................

Lisätiedot

OHJ-1100 Ohjelmointi I

OHJ-1100 Ohjelmointi I OHJ-1100 Ohjelmointi I lukuvuosi 2012 2013 Luentomoniste Ari Suntioinen ari.suntioinen@tut.fi Sisällysluettelo Sisältö OHJ-1100 Ohjelmointi I Mitä on ohjelmointi?.......................................

Lisätiedot

DOKUMETTIENHALLINTASUUNNITELMA Virtuaaliyhteisöjen muodostaminen Versio 1.0 (Luonnos 1)

DOKUMETTIENHALLINTASUUNNITELMA Virtuaaliyhteisöjen muodostaminen Versio 1.0 (Luonnos 1) DOKUMETTIENHALLINTASUUNNITELMA Versio 1.0 (Luonnos 1) Edited by Checked by Approved by Harri Kauhanen i Sisällysluettelo DOKUMENTIN VERSIOT 1 1. JOHDANTO 2 1.1. Dokumentin tarkoitus ja kattavuus 2 1.2.

Lisätiedot

OHJ-1101 Ohjelmointi 1e

OHJ-1101 Ohjelmointi 1e OHJ-1101 Ohjelmointi 1e Essi Lahtinen 2008-2009 OHJ-1101 Ohjelmointi 1e 2008-09 1 Kurssin järjestelyt 20082009 Kurssin vastuuhenkilö Essi Lahtinen (essi.lahtinen@tut., huone: TE210, puh. 040 8490717) vastaa

Lisätiedot

Haskell 98. Puhdasta funktionalismia nonstriktissä paketissa. Antti-Juhani Kaijanaho

Haskell 98. Puhdasta funktionalismia nonstriktissä paketissa. Antti-Juhani Kaijanaho Haskell 98 Puhdasta funktionalismia nonstriktissä paketissa Antti-Juhani Kaijanaho Haskell 98: Puhdasta funktionalismia nonstriktissä paketissa Antti-Juhani Kaijanaho Copyright 1999 Antti-Juhani Kaijanaho

Lisätiedot

Olio-ohjelmoinnin perusteita Java-kielellä

Olio-ohjelmoinnin perusteita Java-kielellä Java perusteet Sivu 1(146) Sisältö Olio-ohjelmoinnin perusteita Java-kielellä Sisällysluettelo Olio-ohjelmoinnin perusteita Java-kielellä...1 Sisällysluettelo...1 Opintojakson sisältö pääkohdittain...8

Lisätiedot

Valinnat ja päätökset

Valinnat ja päätökset Valinnat ja päätökset 4 Valinnat ja päätökset Päätöksenteko on erittäin tärkeässä asemassa kaikissa ohjelmointikielissä. Jos ohjelman lauseiden suoritusjärjestystä ei voitaisi muuttaa tietojen vertailun

Lisätiedot

JOHDATUS OHJELMOINTIIN

JOHDATUS OHJELMOINTIIN JOHDATUS OHJELMOINTIIN MAURI HEINONEN 14.1.2008 Tiivistelmä Tässä oppaassa on käyty lävitse ohjelmoinnin perusteita, lähtien liikkeelle siitä, mitä ohjelmointi oikeastaan on ja mitä erilaiset termit ohjelmoinnissa

Lisätiedot

C++-KIELI. Versio 4.0

C++-KIELI. Versio 4.0 C++-KIELI Versio 4.0 RAJOITUKSET Kunnes toisin määrätään, tätä materiaalia voivat monistaa omaan henkilökohtaiseen käyttöön OAMK/Tekniikan yksikön opiskelijat. Tämän materiaalin käyttö kaikenlaisessa kaupallisessa

Lisätiedot

Osa IV. Oliokeskeinen ohjelmointi

Osa IV. Oliokeskeinen ohjelmointi Osa IV Oliokeskeinen ohjelmointi Osa 4 keskittyy oliokeskeiseen ohjelmointiin tämä tarkoittaa C++:n luokkapiirteiden määrittelyä ja käyttöä, joilla voidaan luoda uusia tyyppejä ja joita voidaan käsitellä

Lisätiedot

OHJ-1150 Ohjelmointi II

OHJ-1150 Ohjelmointi II OHJ-1150 Ohjelmointi II syksy 2013 Luentomoniste Ari Suntioinen arisuntioinen@tutfi Sisällysluettelo Sisältö OHJ-1150 Ohjelmointi II vector-tyyppi 252 Standard Template Library (STL) 261 STL-säiliöt 263

Lisätiedot

Paavo Räisänen. C# Perusopas. www.ohjelmoimaan.net

Paavo Räisänen. C# Perusopas. www.ohjelmoimaan.net Paavo Räisänen C# Perusopas www.ohjelmoimaan.net Tätä opasta saa vapaasti kopioida, tulostaa ja levittää ei kaupallisissa tarkoituksissa. Kuitenkaan omille nettisivuille opasta ei saa liittää. Opetustarkoituksessa

Lisätiedot

Tässä dokumentissa kuvataan Keimo-projektissa sovellettavia ohjelmointikäytäntöjä. Päivämäärä 10.11.2002 Projektiryhmä Keimo keimo-dev@list.hut.

Tässä dokumentissa kuvataan Keimo-projektissa sovellettavia ohjelmointikäytäntöjä. Päivämäärä 10.11.2002 Projektiryhmä Keimo keimo-dev@list.hut. T-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Sisältö Tässä dokumentissa kuvataan Keimo-projektissa sovellettavia ohjelmointikäytäntöjä. Päivämäärä 10.11.2002 Projektiryhmä Keimo keimo-dev@list.hut.fi Kirjoittajat

Lisätiedot

1. OHJELMOINTIYMPÄRISTÖ. 2 2. TIETOTYYPIT JA NIMEÄMINEN. 3 3. INPUT JA OUTPUT. 6 4. 9 5. BASIC-KIELEN TOISTO- JA EHTORAKENTEITA. 14 6. ALIOHJELMAT.

1. OHJELMOINTIYMPÄRISTÖ. 2 2. TIETOTYYPIT JA NIMEÄMINEN. 3 3. INPUT JA OUTPUT. 6 4. 9 5. BASIC-KIELEN TOISTO- JA EHTORAKENTEITA. 14 6. ALIOHJELMAT. Sisällysluettelo 1. OHJELMOINTIYMPÄRISTÖ... 2 2. TIETOTYYPIT JA NIMEÄMINEN... 3 3. INPUT JA OUTPUT... 6 4. TAVALLISIMPIEN KOMPONENTTIEN YLEISIMMÄT OMINAISUUDET, METODIT JA TAPAHTUMAT... 9 5. BASIC-KIELEN

Lisätiedot

Datan tallentaminen, lataaminen ja siirtäminen

Datan tallentaminen, lataaminen ja siirtäminen Datan tallentaminen, lataaminen ja siirtäminen OSA VI 547 LUKU 23 23 LUKU Datan tallentaminen, lataaminen ja siirtäminen Dokumentin tietojen tallentaminen ja lataaminen Tiedostojen luominen, lukeminen

Lisätiedot

Opas matemaattisen tekstin kirjoittamiseen

Opas matemaattisen tekstin kirjoittamiseen Opas matemaattisen tekstin kirjoittamiseen Tuomas Nurmi, Henri Pesonen ja Heikki Ruskeepää Matematiikan ja tilastotieteen laitos Turun yliopisto 1 Matemaattinen teksti Hyvän matematiikkaa sisältävän tekstin

Lisätiedot

Ohjelmistojen lokalisointi ja kansainvälistäminen

Ohjelmistojen lokalisointi ja kansainvälistäminen Ohjelmistojen lokalisointi ja kansainvälistäminen Matti Riikonen 24.8.2006 Joensuun yliopisto Tietojenkäsittelytiede Pro gradu -tutkielma Tiivistelmä Tämän tutkielman aiheena on kansainvälisen ohjelmiston

Lisätiedot

Modulaarisessa ohjelmoinnissa jaetaan ohjelma osiin (moduuleihin), jotka ovat yksinkertaisia ja lyhyitä.

Modulaarisessa ohjelmoinnissa jaetaan ohjelma osiin (moduuleihin), jotka ovat yksinkertaisia ja lyhyitä. 3. Funktiot Modulaarisessa ohjelmoinnissa jaetaan ohjelma osiin (moduuleihin), jotka ovat yksinkertaisia ja lyhyitä. Modulaarisuudella pyritään parantamaan ohjelman ymmärrettävyyttä, testattavuutta sekä

Lisätiedot

Kotisivuohjeet. Eteläpohjalaiset Kylät ry. Sivupohjien rakenne

Kotisivuohjeet. Eteläpohjalaiset Kylät ry. Sivupohjien rakenne Kotisivuohjeet Tässä ohjeessa käydään läpi kotisivujen tekemisen perusteet keskittyen html-koodiin ja sen ominaisuuksiin. Ohjetta voidaan käyttää sivupohjien luonnin apuna, on kuitenkin suositeltavaa että

Lisätiedot

fix e e (fix e). fix = λf.(λx.f (x x)) (λx.f (x x)) (9)

fix e e (fix e). fix = λf.(λx.f (x x)) (λx.f (x x)) (9) Käytännön funktionaaliset ohjelmointikielet esittävät rekursion tällä tavalla. Teorian näkökulmasta olisi kuitenkin eleganttia, jos oikean puolen Termissä ei tarvittaisi vasemman puolen Muuttujannimeä,

Lisätiedot

OHJEITA LASKUJEN LASKEMISEEN JA KUVIEN PIIRTÄMISEEN MICROSOFT EXCEL 2007:LLÄ

OHJEITA LASKUJEN LASKEMISEEN JA KUVIEN PIIRTÄMISEEN MICROSOFT EXCEL 2007:LLÄ OHJEITA LASKUJEN LASKEMISEEN JA KUVIEN PIIRTÄMISEEN MICROSOFT EXCEL 2007:LLÄ Sini-Jatta Suonio - 2010 Esipuhe Tämän ohjeen tarkoitus on opastaa yksinkertaisesti tekemään fysiikan oppilaslaboratorion selostustöissä

Lisätiedot

JAVAN PERUSTEITA MAURI HEINONEN. Versio 1.0

JAVAN PERUSTEITA MAURI HEINONEN. Versio 1.0 JAVAN PERUSTEITA MAURI HEINONEN Versio 1.0 Tiivistelmä Tässä oppaassa on käyty lävitse javan perusteita, lähtien liikkeelle siitä, että mitkä ovat javan perusjutut, eli mitä tarvitaan kun luodaan itsenäisesti

Lisätiedot

3. Muistin hallinta. 3.1 Erityyppiset muistit

3. Muistin hallinta. 3.1 Erityyppiset muistit Muistin hallinta 51 3. Muistin hallinta Tämä luku käsittelee erityyppisiä muisteja ja ohjelman sijoittelua muistiin, dynaamisen muistin hallintaa ja yleensä muistinhallintaa. Pääpaino on siinä, miten muisti

Lisätiedot

TAVOITTEET JA SISÄLTÖ... 2

TAVOITTEET JA SISÄLTÖ... 2 TAVOITTEET JA SISÄLTÖ... 2 OPPIMATERIAALIT, OHJELMISTOT JA OPISKELUN ETENEMINEN... 2 OPISKELUOPAS... 3 VERKKOMATERIAALIT JA MUU MATERIAALI... 3 KÄYTETYT OHJELMISTOT... 3 SUORITUSTAPA... 4 OPISKELUTAPA...

Lisätiedot

Taulukon käyttö...14 Kaavat...14 Kaavan kopiointi...15 Alueen kopiointi...15

Taulukon käyttö...14 Kaavat...14 Kaavan kopiointi...15 Alueen kopiointi...15 AB-ajokortti 2 Excel 97 Sisällys Taulukkolaskenta...4 Excel...5 Alueiden valinta...5 Automaattinen laskenta...6 Excelin käytön perusperiaatteita...6 Täyttökahva, aikasarjat, muut sarjat...7 Solun sisällön

Lisätiedot

Harjoitustyö. 1. Johdanto. 1.1. Tehtävä

Harjoitustyö. 1. Johdanto. 1.1. Tehtävä 1. Johdanto 1.1. Tehtävä Kaukana, monen valovuoden päässä täältä, sijaitsee planeetta, jolla on käynnistynyt alkeellinen elämä. Tehtävänäsi on toteuttaa Java-kielellä ohjelma, joka simuloi planeetan alkulimassa

Lisätiedot

Kisakoodarin käsikirja. Antti Laaksonen

Kisakoodarin käsikirja. Antti Laaksonen Kisakoodarin käsikirja Antti Laaksonen 15. huhtikuuta 2015 Sisältö Johdanto iii I Perusasiat 1 1 Kisakoodaus 2 2 Tehokkuus 7 3 Raaka voima 15 4 Järjestäminen 19 5 Binäärihaku 24 6 Joukkorakenteet 28 7

Lisätiedot

HARRI LUOMA Tulkin toteutus ohjelmoinnin perusopetuksen tarpeisiin Diplomityö

HARRI LUOMA Tulkin toteutus ohjelmoinnin perusopetuksen tarpeisiin Diplomityö HARRI LUOMA Tulkin toteutus ohjelmoinnin perusopetuksen tarpeisiin Diplomityö Tarkastajat: professori Hannu-Matti Järvinen ja tutkija Essi Lahtinen Tarkastajat ja aihe hyväksytty tietotekniikan osaston

Lisätiedot

Taseri PRO 2.0 Käyttöohje. Taseri PRO 2.0. Web-Media 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008

Taseri PRO 2.0 Käyttöohje. Taseri PRO 2.0. Web-Media 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 1 Taseri PRO 2.0 Käyttöohje Taseri PRO 2.0 Web-Media 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 T A S E R I P R O Y H D I S T Y K S E N K I R J A N P I TO- O H J E L M A Käyttöohje Web-Media

Lisätiedot

iwork Kaavat ja funkiot -käyttöopas

iwork Kaavat ja funkiot -käyttöopas iwork Kaavat ja funkiot -käyttöopas KKApple Inc. 2009 Apple Inc. Kaikki oikeudet pidätetään. Tekijänoikeuslakien mukaisesti tätä käyttöopasta ei saa kopioida, kokonaan tai osina, ilman Applen kirjallista

Lisätiedot