Tarjouspyyntö Tekninen osasto Dnro TEK 817/0407/2015 Ruoka- ja puhtauspalvelu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tarjouspyyntö. 29.10.2015 Tekninen osasto Dnro TEK 817/0407/2015 Ruoka- ja puhtauspalvelu"

Transkriptio

1 Tarjouspyyntö Tekninen osasto Dnro TEK 817/0407/2015 Ruoka- ja puhtauspalvelu TARJOUSPYYNTÖ PirkkalankunnanTekninenosasto,Ruoka-japuhtauspalvelutpyytäätarjoustannesiivouspalveluistakohdassayksi(1)mainitustatehtäväkokonaisuudestajäljempänäesitetyinehdoin. 1. Hankinnankohde HankinnankohteenaovatPirkkalankunnanhallinnoimattammikuussa käyttöönotettavatPirtevan,Pirkkalanympäristöterveydenhuollonvalvontayksikkö,Jasperintie305,33960Pirkkalasijaitsevattoimitilat,jotkasisältävätmm.eläinlääkärinpieneläintenvastaanotontoimitilatoheistiloineen,terveystarkastajientoimistotilojajasosiaalitiloja.TarjoushintaannetaanliitteenäolevientilatietojenjapalvelukuvaustenpohjaltaHankinnankohteenaolevattilatonesitettypohjapiirroksissa(Liite1). Siivouspalvelusisältääpalvelukuvauksissakuvatutylläpito-jaharvemminsuoritettavat siivoustehtävätsekäperussiivoustehtävät.lisäksitarvittaessatilataanlisätyönätehtäviä siivouksia. Hankittavanpalveluntuleesisältääpalveluntyönjohdon,palvelunsuunnittelunjapalvelunsopeuttamisentilaajanmuuttuvissatarpeissa,palvelunlaadunhallinnanjatulosten dokumentoinninsekäosallistuminentarkastuksiinjatilaajanjärjestämiinkokouksiin. Palveluhinnantuleesisältääkaikkikustannuksetmm.palkka-matka-jayleiskustannuslisätsopimus-jayksikköhinnoissa. Tilaajanjatoimeksisaajanväliset,palvelusopimustakoskevatkaupallisetehdotjakeskeisettiedotonesitettysopimusohjelmassa(liite2).Tarjoukseeneisaaliittääomiasopimusehtoja.

2 2.Hankintailmoitus Hankintailmoitusonjulkaistu osoitteessawww.hankintailmoitus.fijaPirkkalankunnanverkkosivuillawww.pirkkala.fi 3. Sopimusaika Sopimusonmääräaikainenjavoimassa Toimeksisaajallaonmahdollisuusoptioonajalle Osatarjouksetjavaihtoehtotarjoukset Kohteeseenvalitaanyksipalveluntuottaja.Osatarjouksiataivaihtoehtoisiatarjouksiaei hyväksytä. 5. Tarjoustenkäsittely Tarjoajienarviointijavertailutoteutetaankolmessavaiheessa: 1.tarjoajiensoveltuvuudenarviointi 2.tarjoustentarjouspyynnönmukaisuudentarkistaminen 3.tarjoustenhinnanvertailu Tilaajallaonoikeushylätätarjousennentarjoustenvertailua,mikälitarjoajaakoskevat edellytykseteivättäytytaimikälitarjoajaeiliitätarjoukseensatarjouspyynnössäesitettyjäasiakirjojajaselvityksiä,taimikälitarjoajaakoskeejokinmuupoissulkemisperuste. Tarjoajienedellytyksethankinnantoteuttamiseenselvitetäänjaarvioidaanliitteenja 3.1.mukaisesti.Tarjouksetvertaillaankriteereilläjaperiaatteilla,jotkaonesitettyliitteessä8. Tarjouksistavalitaanhinnaltaanhalvintarjousliitteessäkuvatullatavalla. 6.Tarjousasiakirjojenluottamuksellisuus Tarjousasiakirjatovatluottamuksellisiajaniidenkopiointijakäyttömuuhunkuintämän tarjouspyynnönedellyttämiintarkoituksiinonkielletty. 7.Tarjouksenjättömenettelyjavoimassaolo Sitovatarjousontoimitettavakirjallisestiviimeistään klo12.00mennessä osoitteeseen: Teknisentoimenkirjaamo Rohtokuja 33960Pirkkala. Kuoreenmerkitääntunnus Siivouspalvelut. Määräajanjälkeensaapuneitatarjouksiaeiotetahuomioon.Kirjeeseensaasisällyttää vainko.tarjouspyyntöönliittyviäasiapapereita.

3 Tarjouksentuleeollasitovanavoimassa,kunnessopimusonallekirjoitettu,kuitenkin vähintään saakka.tarjousasiakirjojentuleeollasuomenkielisiä. Tarjoushinnatannetaanarvonlisäverottomanajatarjoushintojentuleepysyämuuttumattomina saakka alkavansopimuskaudenalusta. 8.Lisätiedot Lisäkysymykset: Tarjouspyyntöönliittyvätmahdollisetlisäkysymyksetvoiesittää klo14.00 mennessä. LisäkysymyksetlaadittavaerilliseenWord-tiedostoonjatoimitettavasähköpostitse Pirteva/Siivouspalvelut. Esitetyistäkysymyksistäjaniihinannetuistavastauksistalaaditaanyhteenveto,joka julkaistaanpirkkalankunnanverkkosivuilla klo16.00mennessäosoitteessawww.pirkkala.fi/tarjouspyynnot.tarjoajientasapuolisenkohtelunvuoksitarjouspyyntöönliittyviinkysymyksiineivastatapuhelimitse. Pirkkalassa ArjaVaarma Ruoka-japuhtauspalvelupäällikkö LIITTEET Liite1.Pohjapiirustukset Liite2.Sopimusohjelmanluonnos Liite3.Tarjoajansoveltuvuus Liite3.1Tarjoajansoveltuvuus Liite4.Toiminnankuvaukset Liite5.Yleisetpalvelunkuvaukset Liite6.Kohdekohtaisetpalvelukuvaukset Liite7.Siivouskoneluettelo Liite8.Hintavertailunperusteet Liite9.Tarjoushinnat

4 SIIVOUSPALVELUJENSOPIMUSOHJELMA

5 Sisällysluettelo TARJOUSPYYNTÖ Hankinnan kohde Hankintailmoitus Sopimusaika Osatarjoukset ja vaihtoehtotarjoukset Tarjousten käsittely Tarjousasiakirjojen luottamuksellisuus Tarjouksen jättömenettely ja voimassaolo Lisätiedot SOPIMUSKOHDE Siivottavien kohteiden perustiedot SOPIJAPUOLET Tilaaja Sopijapuolten tavoitteet ja yhteistyö Tilaajan edustajat ja yhteyshenkilöt Palveluntuottajan taloudellisen tilanteen seuranta SOPIMUSAIKA Töiden aloitus Sopimuksen kesto Sopimuksen siirtäminen, muuttaminen ja optio Sopimuksen irtisanominen ja purkaminen Sopimuksen päättäminen Sopimuksen päättäminen erikoistilanteissa Avustamisvelvollisuus palveluntuottajan vaihtuessa SOPIMUSTEHTÄVIEN SUORITTAMINEN Toimitusaika ja tehtävän laajuus Työvälineet Aineet ja tarvikkeet sekä tilat Työvaatteet PALVELUNTUOTTAJAN RESURSSIT Palvelun tuottamiseen käytettävä henkilöstö... 8

6 6. TURVALLISUUS Turvallisuus ja salassapito Avainhallinta Immateriaalioikeudet VAKUUTUKSET TILAAJAN JA PALVELUNTUOTTAJAN MYÖTÄVAIKUTUSVELVOLLISUUS SOPIMUKSENAIKAINEN TOIMINTA Palvelun laatu ja siinä esiintyvät virheet Aloituskokous Käyttäjäkehityskokous Poikkeamien ja reklamaatioiden hoitaminen Palvelun laadun valvonta Käyttäjäpalaverit Tilaaja-palveluntuottaja palaverit/ laatukierrokset Tilaajan ja palveluntuottajan kehityskokous Asiakastyytyväisyyskysely Katselmukset Toimittaja-auditointi Suoritushäiriöiden ja laatupoikkeamien vaikutus Sopimuksen noudattamatta jättämisestä aiheutuvat hyvitykset Toistuvista tai merkittävistä poikkeamista aiheutuvat reklamaatiot Hylätyistä laadunarvioinneista aiheutuvat reklamaatiot Perussiivoustöiden laiminlyönneistä aiheutuneet reklamaatiot Ympäristökuormituksen vähentäminen YLIVOIMAINEN ESTE SOPIMUSHINTA, LASKUTUSOSOITE JA MAKSUEHDOT Lisätyöt Hinnantarkistusmenettely Vahingonkorvaus ERIMIELISYYDET JA SOVELLETTAVA LAKI SOPIMUSASIAKIRJOJEN PÄTEVYYSJÄRJESTYS...22

7 1 SOPIMUSKOHDE 1.1Siivottavienkohteidenperustiedot PirkkalankunnanhallinnassaolevatPirtevantoimitilatosoitteessaJasperintie305, tilatonesitettyliitteessä1. Hankittavaansiivouspalveluunpalveluunkuuluvattarjouspyynnössäesitetyttilat. SOPIJAPUOLET 2.1Tilaaja Pirkkalankunta Tekninenosasto Ruoka-japuhtauspalvelut Suupantie Pirkkala 2.3Sopijapuoltentavoitteetjayhteistyö Sopijapuoltentavoitteenaon,ettäkohteessatuotettusiivouspalveluonpalvelukuvaustenmukaista,laatutasoltaanoikeinmitoitettu,jatkuvastitasalaatuistajakokonaistaloudellisestiedullista. Siivouspalvelukattaakaikkiylläpito-japerussiivoustehtävättukienkohteenkunnon,arvonjaominaisuuksiensäilyttämistäsekätäyttäenjatkuvastitilojenkäyttäjientarpeetjaodotukset. Palvelutuotetaantilaajanjapalveluntuottajanvälisensopimuksenjatarjouspyynnönliitteenäolevansiivouksensopimusohjelmanjapalvelukuvaustenmukaisesti. Palvelulleasetettujentavoitteidensaavuttaminenedellyttääsopijaosapuoliltaluottamuksellistayhteistyötäsekätoiminnanjatkuvaakehittämistäsopimuskauden aikana. Palveluntuottajasitoutuuyhteistyöhönmahdollistenmuidentilaajallepalveluja kulloinkintuottavienpalveluntarjoajienkanssasiten,ettäpalvelujenmuodostama kokonaisuustoimiitilaajankannaltamahdollisimmanjoustavastijakeskeytyksettä. 2.4Tilaajanedustajatjayhteyshenkilöt Kumpikinsopijapuolinimeääyhteyshenkilön,jonkatehtävänäonseuratajavalvoa sopimuksentoteutumistajatiedottaasopimuksentoteutumiseenliittyvistäasioista.yhteyshenkilölläeioleoikeuttamuuttaasopimusta.sopijapuolenonviivytyk-

8 2 settäilmoitettavakirjallisestiedustajanja/taiyhteyshenkilönvaihtumisestatoisen sopijapuolenyhteyshenkilölle. TilaajanedustajanasopimusasioissatoimivattekninenjohtajaJouniKorhonenja ruoka-japuhtauspalvelupäällikköarjavaarma.työsuorituksiinliittyvissäasioissa palveluohjaajamaritaanttilajaarjavaarma. 2.5Palveluntuottajantaloudellisentilanteenseuranta Hankintaansovelletaanlakiatilaajanselvitysvelvollisuudestajavastuustaulkopuolistatyövoimaakäytettäessä(1233/2006)onpalveluntuottajantoimitettava tilaajallesopimuskaudenaikanakahdentoista(12)kuukaudenväleintodistusverojenmaksamisestataiverovelkatodistustaiselvityssiitä,ettäverovelkaa koskevaveronsaajanhyväksymämaksusuunnitelmaontehtysekätodistuseläkevakuutuksenottamisestajaeläkevakuutusmaksujenmaksamisestataiselvityssiitä,ettäerääntyneitäeläkevakuutusmaksujakoskevamaksunsaajanhyväksymä suunnitelmaontehty.tiedoteivätsaaollakolmeakuukauttavanhempia. Josrekisteröinnitarvonlisäverovelvolliseksitaiennakkoperintärekisteriinvanhenevatsopimuksenvoimassaoloaikana,palveluntuottajanonesitettäväuudetrekisteröinnitvuosittain.Jospalveluntuottajaeisaarekisteröintejäänuusittua,tilaajalla onvelvollisuuspidättääennakotveroviranomaisenvahvistaman ennakkopidätysprosentinmukaisesti. SOPIMUSAIKA 3.1Töidenaloitus Ennenpalvelunkäynnistämistäpidetäänaloituskokousennensopimuskauden aloitusta.viimeistäänneljän(4)viikonkuluttuasopimuksenkäynnistämisestäpidetäänkäyttäjällesuunnattukehityskokous.palveluntuottajavastaaaloituskokousmuistioidendokumentoinnistajatoimittamisestatilaajalleviimeistäänkahden(2)viikonkuluessatilaajankanssasovitullatavalla. Aloituskokouksenjakäyttäjäkehityskokouksentavoitteenaonvarmistaa,ettäsiivouspalvelukäynnistetäänjatoteutetaanasiakaskohteessaniin,ettäpalvelulle asetetutlaatutavoitteetsaavutetaanhetipalvelunaloittamisesta.menettelytavat onkuvattukohdissa9.1.1ja Sopimuksenkesto Sopimusonmääräaikainenjavoimassa Sopimuksessaon mahdollisuusoptioon sopimussolmitaanehdollisenakuuden(6)kuukaudenkoeajalla.tänäaikanasopimusvoidaanpurkaatilaajantoimestavälittömästi.

9 3 JosPirkkalankunnanperusturvanpalvelujentuottajavaihtuusopimuskaudenaikana,sopimuspäättyysamastaajankohdastaPirkkalankunnanosalta.Tilaajan tuleeilmoittaasopimuksenpäättymisestä 3.3Sopimuksensiirtäminen,muuttaminenjaoptio Palveluntuottajallaoleoikeuttailmantilaajansuostumustaosaksikaansiirtää sopimustakolmannelleosapuolelle.tilaajallaonoikeussiirtääsopimussellaiselle kolmannelleosapuolelle,jolletilaajantehtävätsiirtyvätkokonaantaiosittain. Sopimusmuutoksetontehtäväkirjallisesti.Kirjallisiksisopimusmuutoksiksikatsotaanmyössähköisessämuodossatehdytmuutokset. Sovittujenpalvelujensisällön,laatutason,työaikojentainiistämaksettavienkorvaustenmuuttaminenonmahdollistaainoastaansopijapuoltenyhteiselläkirjallisellasopimuksella. Tilaajallaonoikeuspyytääpalveluntuottajaltapalvelujenmuuttamistataipalveluntuottajavoiitsesitävaatia,jolloinpalveluntuottajantuleeantaaviidenpäivän sisälläpyynnöstätaiomastavaatimuksestatilaajallekirjallinenarvioseuraavista asioista: muuttamisenvaikutuksistasopimuksenhintaan, maksuperusteistasekä siitämilloinmuutostoimenpiteettulevatvoimaan. Palveluntuottajantuleeantaaviipymättätilaajanpyynnöstäkaikkiaiheellinenlisäinformaatiosopimusehtoonvaikuttavistatekijöistä,jottatilaajavoiarvioidaehdotetunmuutoksenvaikutuksia.Muutoskuvataankirjallisestijamenettelytapa kuvataan.kummallakinosapuolellaonvastuuomaltaosaltaanmuutostoimenpiteidentoteuttamisesta.tapahtuvatmuutoksetastuvatvoimaanyhden(1)kuukaudenkuluessamuutosilmoituksesta.muutokseenjohtaviatapahtumiaovatkäyttäjiensiirtyminenväistötiloihin,kohteenmyynti,toiminnanloppuminenjavuokrasopimuksenpäättyminentaialkaminen.muutoksiakoskevatkuvauksetjasopimuksetliitetäänsiivouspalvelusopimuksenliitteiksi. Muutostilanteissahinnoitteluntuleenoudattaatämänsopimuksenyleistähinnoittelua. Jossopijapuoletyhdessätaitoinenheistätoteaa,ettäsopimuksensisältöäjahintaa tuleetarkistaasopimuksentavoitteidentoteutumiseksi,sopijapuoltenonkäytävä tähänliittyvätneuvottelut.muutostarvevoiperustuaolosuhteidentaisopijapuoltentarpeidenmuuttumiseen.perusturvantoiminnassatapahtuvatmuutoksetaiheuttavatperusteentarkistaahintaa. Sopimuksenperustanaolevissatiedoissahavaitutvirheettaimuutoksetonviipymättäilmoitettavatoisellesopijapuolelle.Sopijapuolellaonoikeusvaatiasopimuksenmuuttamistaoikeidentietojenmukaiseksi.

10 4 Sopijapuolillaonoikeusvaatiakorvaustataihyvitystäsiitäedunmenetyksestä, jokaaiheutuusenjälkeenkunsitäkoskevavaatimusontehtytoisellesopijapuolelle. Tilaajakäynnistääoptiovuottakoskevatneuvottelutpalveluntuottajankanssa12 kuukauttaennenvarsinaisensopimuskaudenpäättymistä.neuvotteluttuleesaattaapäätökseenkuukauttaennensopimuskaudenpäättymistä.optionkäytöstä sovitaan(6)kuusikuukauttaennensopimuskaudenpäättymistä.mikälineuvotteluissaeipäästäyksimieliseenratkaisuun,eioptiovuottaotetakäyttöön. 3.4Sopimuksenirtisanominenjapurkaminen Kumpikinsopijaosapuolisaapurkaasopimuksenkokonaantaiosittainesimerkiksi,jostoinensopijapuolionolennaisestirikkonutsopimusvelvoitteitaantaionilmeistä,ettäolennainensopimusrikkomustuleetapahtumaan.Josrikkomusonkorjattavissa,sopijapuolivoipurkaasopimuksenvain,josrikkomusontoistuvatai rikkomukseensyyllistynytsopijapuolieiolekorjannutrikkomustaankohtuullisessaajassasiitä,kuntoinensopijapuolionkirjallisestihuomauttanutrikkomuksesta. Olennaisenasopimusrikkomuksenapidetäänmuunmuassasitä,etteipalveluvastaasovittuajavirheonvähäistäsuurempieikävirhettätilaajanhuomautuksesta huolimattaviipymättäkorjatataijossopimuksenluonnehuomioidenpalvelun tuottaminenviivästyyolennaisestitaiviivytyksetjavirheetovattoistuvia. Tilaajallaonoikeuspurkaasopimus,jospalveluntuottajaeitoimitamääräajassa kohdassa2.5esitettyjätaloudellisentilanteenselvityksiä.ennensopimuksenpurkamistatilaajantuleekirjallisestihuomauttaapalveluntuottajaalaiminlyönnistäja ilmoittaasopimuksenpurkamisenuhasta,elleilaiminlyöntiäkorjatatilaajanvaatimassaajassa. 3.5Sopimuksenpäättäminen Jostilaajantoiminnassatapahtuuolennaisiamuutoksia,sopimusvoidaanirtisanoakuusi(6 kk)ennenmuutosta. Sopimuksenpäättyessä,viimeistäänkuukausi(1)ennensopimuskaudenpäättymistä,suoritetaanluovutuskatselmustilaajanilmoittamanaajankohtana.Luovutuskatselmuksessatarkastetaantilojenkuntosekätodetaan,onkosopimuksen mukaisettehtäväthoidettukyseisenajankohdanvaatimallatavallaylläpitosiivouksen,harvemmintehtävientöidenjavuosisiivoustöidenkohdalta. Luovutuskatselmuksistajakorjaavientoimenpiteidenarvioinnistatehdäänpöytäkirja,jossatodetaankiinteistönkuntojapalveluntuottajanvelvoitteetjakorjausaikataulu.Aikataulussatuleehuomioida,ettäsopimuksenmukaisettehtävätonsaatettupäätökseenennenpalvelusopimuksenpäättymistä.Tilaajavoikäyttääkatselmuksissaulkopuolistatahoa,jokatodentaasiivouspalvelunlaadunsopimuksen mukaisillalaadunarviointimenetelmillä.

11 5 Sopimuksenpäättymisenseurauksenapalveluntuottajaluovuttaatilaajallepalvelunsuorittamiseenliittyvätasiakirjat,piirustukset,suunnitelmat,avaimet,raportit, laskelmatjamuuttiedot,jotkaliittyvätpalveluntuottajanpalvelujentuottamiseen sopimuskohteissa.lisäksipalveluntuottajantuleevapauttaakäytössäänolevat tilatsekäluovuttaapalveluntuottajankäytössäolevatilaajanomaisuusvälittömästitilaajankäyttöönsekäpoistaakohteestapalveluntuottajanirtaimisto. Viimeinenmaksuerämaksetaanvasta,kuntilaajaonhyväksynytavainten,piirustustenjaasiakirjojensiirtoonliittyvätasiatsekähyväksynytlaatukatselmuksessa havaittujenpoikkeamienkorjaukset Sopimuksenpäättäminenerikoistilanteissa Tilaajallaonoikeusirtisanoasopimuspäättymäänvälittömästi,jostilaajaosoittaa, etteiolisitehnytsopimustapalveluntuottajankanssa,jostilaajaolisiolluthankintapäätöstätehtäessätietoinenpalveluntuottajaakoskevistatodellisistaolosuhteista.näilläolosuhteillatarkoitetaanhankintalain(348/2007)53 :ssäja54 :ssä lueteltujapoissulkemisperusteita.tällöinpalveluntuottajallaonoikeussaadatäysimääräinenmaksusopimuksenpäättymishetkeenmennessätuotetuistapalveluista,muttaeioikeuttamuuhunkorvaukseensopimuksenpäättymisenjohdosta. Tilaajallaonoikeusirtisanoasopimuspäättymäänvälittömästi,jospalveluntuottajantaloudellistentaimuidenolosuhteidenhavaitaanmuuttuneenolennaisestiniin, etteivoidaolettaapalveluntuottajantäyttävänsopimuksenmukaisiavelvollisuuksiaaneikäluotettavaaselvitystävelvoitteidentäyttymisestäanneta.ennenirtisanomistatilaajanonhuomautettavaasiastapalveluntuottajallejavarattavatälle mahdollisuusselvityksenantamiseenkohtuullisessaajassa. 3.6Avustamisvelvollisuuspalveluntuottajanvaihtuessa Palveluntuottajanvaihtuessapalveluntuottajaonvelvollinenavustamaantilaajaa sopimusvelvoitteidensiirtämisessäuudellepalveluntuottajalletaitilaajanitsensä hoidettavaksi.palveluntuottajallaonoikeusveloittaatästäaiheutuvastalisätyöstä hinnastonsamukaisesti. Avustamisvelvollisuusalkaajoennensopimuksenpäättymistä,kunsopimuson irtisanottutaipurettupäättyväksitaikuntilaajailmoittaakäynnistävänsähankinnan,jokakoskeesopimuksenalaisiapalveluja.velvollisuusjatkuusiihenastikun kaksitoista(12)kuukauttaonkulunutsopimuksenpäättymisestä.

12 6 SOPIMUSTEHTÄVIENSUORITTAMINEN 4.1Toimitusaikajatehtävänlaajuus Palveluntuottamisenajoituksessatuleeottaahuomioonkohteentoiminta.Työ suoritetaanpuolenpäivänjälkeenjatarkemmastatilakohtaisesta(esim.ryhmäkotiensaunatilat)aikataulutuksestatuleesopiakäyttäjänedustajankanssa. Harvemmintehtäviensiivoustöidenjaperussiivoustenajankohdastasovitaan erikseenkohteenasiakasyhteyshenkilöidenkanssa. Tuotettavaansiivouspalveluunkuuluvatylläpito-japerussiivouspalveluidentuottaminenpalvelukuvaustenmukaisesti,siivouspalveluntyönjohto,palvelunsuunnittelu,palvelunsopeuttaminenkohteidenmuuttuvissatarpeissa,palvelunlaadunhallintapalveluntuottajanlaadunhallintajärjestelmänmukaisestisekäosallistuminentarkastuksiinjatilaajanjärjestämiinkokouksiintarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti. Palveluntuottajahuolehtiisaniteettitilojenmateriaalintilauksesta(tilaajavastaa saniteettitilojenmateriaalikustannuksista)jalaitteidenhuoltotarpeidenilmoittamisestatilaajallesekäraportoivaihtomattopalveluntoimivuudesta. Sopimukseenkuulumattomistatöistä,sovitaanerikseenkohteenasiakasyhteyshenkilöidenjatilaajanedustajankanssa.Veloitusperusteetovattämänsopimuksen mukaiset. 4.2Työvälineet Palveluntuottajatekeesopimukseenkuuluvatylläpito-japerussiivouspalvelut omillakoneillajakalustollasekäylläpitääniitähyvässäjaturvallisessakunnossa. Kaikkikoneet,välineetjalaitteetmukaanlukienmahdollisettarvittavatnostolavalaitteetkuuluvatkokonaiskustannuksiin.Palveluntuottajasaakäyttääkohteensiivouskeskuksessaoleviapyykinpesukonettajakuivausrumpua. Palveluntuottajavastaa,ettäkoneitakäytetäänohjeidenmukaisesti.Palveluntuottajavastaatilaajanhankkimienkoneidenhuoltoonliittyvistätoimenpiteistäkustannuksineen.Tilaajanpyykinpesukoneentaikuivausrummunrikkoutuessakäyttökelvottomaksi,tilaajaeihankiuuttakonettatilalle.Vastuuuudenpyykinpesukoneen/kuivausrummunhankinnastaasennuksineenkohteeseenonpalveluntuottajalla.Tilaajaeivastaamiltäänosinlaitteidentoimintahäiriöidenaiheuttamistavahingoistajamenetyksistä. Palveluntuottajavastaakaikkienkoneidenjakalustojenkuljetuskustannuksista. Palveluntuottajallaonlupakäyttääilmaiseksisähköäjavettäsilloin,kunseontarpeenkoneillejakalustollepalvelunsuorittamiseksisopimuskohteessa.Palveluntuottajaonvastuullinenhankkimaanvakuutuksetkoneillejakalustolle.

13 7 4.3Aineetjatarvikkeetsekätilat Palvelusopimukseenkuuluvatkaikkiylläpito-japerussiivoustehtävissäkäytettävätpuhdistus-,hoito-jasuojausaineet,jätesäkit,roskapussitjasiivousvälineet. Sopimuksenkohteessakäytetääntuoksuttomiapuhdistus-jahoitoaineita.Palveluntuottajahuolehtiisaniteettitarvikkeidentilauksestatilaajanhankintasopimuksesta.

14 8 Taulukko1.Vastuunjakotaulukko,aineetjatarvikkeet Aineetjatarvikkeet Tilaaja hankkii Tilaaja maksaa Palveluntuottaja hankkii Vesi x x Sähkö x x Siivouskoneet(yhdistelmäkoneet, x lhkoneetyms.) x Siivousvälineet x x Pyykinpesu-jakuivauskoneet x* x Siivous-japesuaineet x x Eritetahrapakit x x Wc-käsipaperijasaippua x¹ x¹ Vaihtomatot x x Jätehuolto x x X*Josnykyinenkonerikkoutuukorjauskelvottomaksi x¹palveluntuottajatilaatilaajanhankintasopimuksesta Toimeksiantoonkuuluvienaineidenjatarvikkeidentoimituksetoneriteltypalvelukuvauksessa. Tiloissa,joissalattiapinnoillaonhoitotakuu,lattiathoidetaanvalmistajanhoitoohjelmanmukaisesti.Käytettävienaineidenjatarvikkeidentuleeollalaadultaan käyttötarkoitukseensoveltuviasekäympäristöllevähemmänhaitallisia,minkä palveluntuottajaottaahuomioonhankinnoissa,työmenetelmissäja-ohjeissa. Palveluntuottajahuolehtiiomallakustannuksellaantilaajanhallinnassaolevien, palveluntuottajankäytössäolevientilojensiivouksesta.näitätilojaovatsiivouksen huolto-javarastointitilat.huoltotilojajaniissäolevialaitteitaeisaakäyttäämuiden,kuintilaajansiivoussopimuksiinkuuluvienkohteidensiivousaineiden,välineidenja-koneidenhuoltoonjasäilytykseen. 4.4Työvaatteet Palvelusopimukseenkuuluvatpalveluntuottajanhenkilöstöntyövaatteidenkustannukset.Työvaatteidentuleeollaasianmukaisethuomioidenkohteentoiminta. tuleehuomioidamyössiivouspalveluntuottajansuojavaatetuksessa. PALVELUNTUOTTAJANRESURSSIT 5.1Palveluntuottamiseenkäytettävähenkilöstö Palveluntuottajavastaaalaistensajaasiantuntijoidensatöistäjatoimenpiteistä. Kohteessapalveluatuottavallahenkilöllätuleeollalaitoshuoltajanammattitutkintojasoveltuvuuskohteessatyöskentelyynhuomioidenkohteentoiminnanluonne. Eläinlääkärintiloissaonhuomattavamääräkarvojajaeritteitä.Työntekijätonni- Palveluntuottaja maksaa

15 9 mettäväjavaihtuvuusoltavamahdollisimmanvähäistä.vaihdoksistaonsovittava käyttäjäasiakaankanssa. Palveluntuottajanonvältettäväsellaisiapalveluntuottamiseenkäytettävänhenkilöstönvaihdoksia,joillavoiollavaikutustapalvelujenlaatuun.Uudenhenkilönon täytettävätarjouspyynnössätaisopimuksessapalveluhenkilöillemahdollisesti asetetutkoulutus-jasoveltuvuusvaatimukset. Mikälipalveluntuottajanpalveluksessaolevahenkilöosoittautuusiinämäärin epäpäteväksitaisopimattomaksi,ettäpalvelujensuorittaminensiitäkärsii,eikä asiatilaajankirjallisestakaanhuomautuksestakorjaannu,ontällainenhenkilö vaihdettavaveloituksetta. Palveluntuottajavastaatyöntekijöidensäperehdyttämisestä,työnopastuksesta, kouluttamisestajakehittämisestäniin,ettäsentyöntekijöilläonedellytyksetsopimuksenmukaisenpalveluntuottamiseenottaenhuomioonkohteenluonneja toiminta. Palveluntuottajanimeäävastuullisen,ammattitaitoisenesimiehen,jokaohjaaja valvoopalvelunsuorittamistajatällevarahenkilön.palveluntuottajantyönjohdolta jaheidänvarahenkilöiltäänedellytetäänvähintäänpuhdistuspalvelualanopistotasoistatutkintoasekävähintäänvuodenkokemustasiivoustyönjohtotehtävistä. Palveluntuottajanonilmoitettavaesimiestentoimenkuvat,koulutus,tutkinnotja työkokemuksetennenpalvelunaloittamista.palveluntuottajanvastuuhenkilöitäei voidavaihtaailmantilaajankirjallistasuostumusta.vastuuhenkilöidentuleeolla tavoitettavissasovittuinaaikoinataisovitullatavallanormaalintyöajanpuitteissa. Palveluntuottajavarmistaariittävällä,osaavallajaperehdytetyllävarahenkilöstöjärjestelmälläänpalveluntasalaatuisuudenjatavoitettavuudenvakituisenhenkilöstönpoissaolojenaikana. Palveluntuottajataitämänhenkilöstöeioletyö-taivirkasuhteessatilaajaanhoitaessaansopimuksenmukaisiatehtäviä. Alihankkijoitaeihyväksytä. 6.TURVALLISUUS 6.1Turvallisuusjasalassapito Palveluntuottajavastaakaikistaturvallisuuteenliittyvistäasioistalakien,asetustenjayleistenohjeidenmukaisesti.Palveluntuottamiseenkäytettävänhenkilöstönontilaajantiloissa työskennellessäännoudatettavatilaajanturvallisuus-,tietosuoja-jayleisiäkäytössääntöjä sekämuitatilaajanohjeitajamääräyksiä.tilaajanonilmoitettavaetukäteenkaikistatällaisistapalveluntuottamiseenkäytettävänhenkilöstönnoudatettaviksitarkoitetuistamenettelytapavelvoitteista.

16 10 Palveluntuottajasitoutuuyhteistyöhönmahdollistenmuidentilaajallepalveluja kulloinkintuottavienpalveluntarjoajienkanssa.palveluntuottajienyhteistyöon järjestettäväsiten,etteipalveluntuottajienliike-jaammattisalaisuudetpaljastu. Palveluntuottajaeisaailmantilaajanlupaaluovuttaasalassapidettäviätietojaeikä henkilötietojaulkopuolisille.palveluntuottajanhenkilöstöeisaatuodakohteeseen ulkopuolisiahenkilöitä. Kohteessatyöskentelevienhenkilöidenonkäytettävätyössäollessaantunnistettavaatyöasuajakuvallistahenkilökorttia,johononmerkittytyöntekijänjatyönantajannimi.Työntekijällätuleeollahyväsuomenkielentaito.Tilaajallaonoikeusarvioidakielitaidonriittävyysjaollahyväksymättätyöntekijäkohteeseen. Palveluntuottajanonselvitettäväpalveluasuorittavallehenkilöstöllesalassapitovelvollisuudensisältö.Palveluntuottajanhenkilöstöllätuleeollavoimassaoleva salassapitosopimus.sopijapuoletsitoutuvatpitämäänsalassatoisiltaansaamaansa luottamuksellisiksikatsottavataineistotjatiedot,jotkaovatlainperusteellasalassapidettäviäsekäolemaankäyttämättäniitämuihinkuinsopimuksenmukaisiin tarkoituksiin. Salassapitovelvollisuudenrikkomisenaeipidetäviranomaistenvelvoittamanmääräyksenvuoksitapahtuvaatietojenluovuttamistaviranomaisilletaimuulletaholle. Palveluntuottajaeisaakäyttääsopimustataitilaajannimeämarkkinoinnissailman tilaajansuostumusta.elleitoisinolesovittu,palveluntuottajasaakuitenkinkäyttää sopimustareferenssitietonatehdessääntarjouksiahankintalainsäädännössätarkoitetuillehankintayksiköille. 6.2Avainhallinta Palveluntuottajavastaahaltuunsauskottujenavaimienja/taitunnistimienhuolellisestasäilyttämisestä.Palveluntuottajavastaahaltuunsauskottujenavaimien ja/taitunnistimienkatoamisenjohdostamahdollisenvahingontorjumiseksitehdystävälttämättömästälukkojenuudelleensarjoituksestatailukkojenvaihdosta sekävahinkoonliittyvistämuistavälttämättömistäsuojelutoimenpiteistäaiheutuvistakustannuksista. Mikäliseonkulloinkinvallitsevatolosuhteethuomioonottaenmahdollista,sopivat palveluntuottajajatilaajaedellämainittujentoimenpiteidensisällöstäennenniidentoteuttamista.mahdollisetkorvausvaatimuksetesitetäänpalveluntuottajalle kirjallisina. Tilaajallaonoikeussaadakorvauspalveluntuottajanaiheuttamistaaiheettomien hälytyksienaiheuttamistakustannuksista.

17 11 6.3Immateriaalioikeudet Immateriaalioikeudet(henkinenomaisuus)eliaineettomatoikeudetkutentekijänoikeudetjateollisoikeudet(mm.patenttioikeus,mallioikeusjne.)palvelunlopputuloksiintaidokumentaatiooneivätsiirrytilaajalle.Kaikkiaineisto,jonkatilaaja japalveluntuottajaennentaijälkeensopimuksenteonluovuttavattoisilleen,jäävät aineistonluovuttajanomaisuudeksi.tilaajallaonkuitenkinperuuttamatonkäyttöoikeuspalvelunlopputuloksiinsekämuuhunpalveluntuottajansilleluovuttamaan aineistoonsopimuksenmukaisenpalvelunkäyttöönliittyvässätarkoituksessa. Käyttöoikeussisältääoikeudenkäyttää,kopioidajatehdätaiteettäämuutoksia. Tehdessääntaiteettäessäänmuutoksiapalveluntuottajanluovuttamaanaineistoon,tilaajanonhuolehdittavasiitä,etteipalveluntuottajienliike-taiammattisalaisuuksiapaljasteta. Tilaajallaonoikeusluovuttaaaineistosille,jolletilaajantehtävätsiirtyvät.Palveluntuottajavastaasiitä,etteivätsentuottamatpalveluttainiihinliittyväaineisto sopimuksenmukaisestikäytettynäloukkaasuomessavoimassaoleviakolmannen henkilönpatentti-,tekijän-taimuitaimmateriaalioikeuksia. Jostilaajaavastaanesitetäänpalveluntaisiihenliittyvänaineistonkäyttöönperustuviaimmateriaalioikeuteenperustuviavaatimuksia,palveluntuottajaonvelvollinenvastaamaanvaatimuksiintilaajanpuolestaomallakustannuksellaan. Palveluntuottajavastaatilaajallesiitä,etteipalveluuntaisiihenliittyväänaineistoonkohdistuvistaimmateriaalioikeuksiakoskevistavaatimuksistataivelvoitteistaaiheudutilaajalleoikeudenkäyntikulujaeikävahingonkorvaus-taimuitakolmannellehenkilöllemaksettaviakustannuksiataimuitavastuita kolmattahenkilöäkohtaan. VAKUUTUKSET Palveluntuottajallatuleeollalakisääteisetjamuutpalveluntuottamisenkannalta tarpeellisetvakuutukset.vakuutuksettuleeollavoimassakokosopimuskauden ajan. Palveluntuottajallaonoltavakokosopimuskaudelleyritystoiminnanvastuuvakuutus,jonkatuleeollariittäväsuhteessapalveluntuottamiseenliittyviinriskeihin. Palveluntuottajanonpyydettäväsuostumustilaajaltavakuutuksenirtisanomiseen. Vakuutuksenonkorvattavavahingot300000euroonsaakka.Tilaajalleonesitettävätodistushankintapäätöksenjälkeenennensopimuksenallekirjoittamistapalveluntuottajan,palveluntuottajiensekäalihankkijoidenvastuuvakuutuksesta,joka vaaditaantämänsopimuksenmukaisesti. Palveluntuottajavastaaomienkoneidenjakaluston,työkalujenjamuunomaisuutensasekätyöntekijöidensävakuuttamisesta.

18 12 TILAAJANJAPALVELUNTUOTTAJANMYÖTÄVAIKUTUSVELVOLLI- SUUS Tilaajavastaasiitä,ettätilaajanvastuullaolevattehtävätsuoritetaansopimuksen mukaisesti.tilaajanonannettavapalveluntuottajalleriittävätjaoikeattiedotpalveluntuottamistavarten. Tilaajanonhuolehdittava,ettäpalveluntuottajanhenkilöstöpääseetarvittaessa käyttämääntilaajantilojatailaitteistojasovitunmukaisesti.tilaajatiedottaakiinteistönkäyttäjillesopimukseenkuuluvientehtävienkeskeisensisällön. Palveluntuottajaonvelvollinenviipymättäilmoittamaantilaajallekiinteistössä havaitsemansaviatjapuutteet,jotkailmenevätsopimustehtävienhoitamisenyhteydessäjajotkasaattavataiheuttaahaittaataivahingonvaaraakiinteistölletai henkilölletaikkajotkavaikeuttavatpalveluntuottajansopimuksenmukaisen palvelunsuorittamista. Palveluntuottajaonvelvollinenviipymättäilmoittamaantilaajallekiinteistössä havaitsemansaviatjapuutteet,jotkasaattavataiheuttaavaaraapalveluntuottajan työntekijöidentyöturvallisuudelle.mikälikiinteistönviattaipuutteetvoivataiheuttaavakavanvaaranpalveluntuottajantyöntekijöidentyöturvallisuudelle,palveluntuottajavapautuusopimustehtäviensuorittamisestakunnesvikataipuuteon korjattu,ilman,ettätilaajallesyntyyoikeuspurkaasopimustailopettaapalvelumaksunsuorittaminen. Palveluntuottajallaonoikeushavaittuaanvälitöntäkorjaustavaativanviantai puutteentehdätaiteettääkorjaustilaajanlukuunheti,mikälisesuuremmanvahingonvälttämiseksiontarpeellistaeikätilaajanvastuuhenkilöolevälittömästi tavoitettavissa.joshavaittuvikataipuutevoiaiheuttaahengenvaaraa, palveluntuottajallaonoikeusjavelvollisuuseristäävaarallinenaluetaikkajosseei olemahdollista,opastetauluillataimuillamerkinnöilläjärjestääopastus,jonka perusteellavaarallinenpaikkavoidaanturvallisestikiertää.tilaajalletehtävästä säännöllisestäraportoinnistasovitaanerikseen. SOPIMUKSENAIKAINENTOIMINTA 9.1Palvelunlaatujasiinäesiintyvätvirheet Palvelunonkokosopimuskaudenajanvastattavasitämitäonsovittu.Palvelun tuleetäyttääeuroopanunioninsuoraanvelvoittaviensäädösten,suomenlakienja asetustensekäviranomaistenantamatmääräykset. Palveluntuottajatuottaapalveluthuolellisesti,harkitenjasellaisellaammattitaidolla,mitävoidaankohtuudellaolettaaammattitaitoiseltajakokeneeltapalveluntuottajaltahuomioidenkohteenluonnejatoiminta.Palvelutuotetaansuomenkielellä.

19 13 Palveluntuottajahuolehtiipalvelusopimuksenajantasaisuudesta.Muutoksissamenetelläänkohdassa3.3kuvatullatavalla. Palveluntuottajatoimittaatilaajallekohteenhoitamisestaajantasaisetsähköisessä muodossaolevatsuunnitelmat mennessäjadokumentaationtoteutuneistaperussiivoustehtävistäjoulukuunloppuunmennessä. Palveluntuottajakirjaamyösmuutmääräaikaistyötkuukausittain.Kuvauksetja dokumentaatioovattilaajanjapalveluntuottajanorganisaationkäytössä. Palveluntuottajavastaasiivouspalveluntuottamistakoskevienkohdekansioiden laatimisestajaylläpitämisestäsopimuskaudenaikana. Palveluntuottajantuleenoudattaatilaajankanssayhdessäsopimusneuvotteluissa määrittelemäälaadunhallintajärjestelmää.laadunhallintajärjestelmänavullaseurataan,arvioidaanjaohjataansiivouspalveluntuottamistakiinteistössäsekäkehitetäänyhteistoimintaatilaajankanssa.järjestelmänavullakerättyätietoahyödynnetäänpalvelunkehittämisessä.saatuatietoakäytetäänongelmienennaltaehkäisemiseen,korjaaviintoimenpiteisiinongelmienilmettyäsekätoiminnanjatkuvaan kehittämiseenjaparantamiseen. Palveluntuottajavastaatilaisuuksienkoollekutsumisestalukuunottamattakäyttäjäpalavereita(kohta9.1.5),jotkakutsuukoolletilaaja.Palveluntuottajavastaa myöslaadunhallintaanliittyvänkaikentiedon,kutenkokous-japalaveripöytäkirjojensekälaaturaporttiendokumentoinnistajatoimittamisestatilaajalle viimeistäänkahden(2)viikonkuluessatilaajankanssasovitullatavalla. Erillisiinkatselmuksiinliittyvästädokumentoinnistavastaakatselmuksenjärjestäjä.Tietoakäytetäänsiivouspalveluntoteutuksenseurannassasekälaadunarvioinnissa.Palveluntuottajaltaedellytetäänosallistumistamyöstilaajanerikseenmäärittelemiinkokouksiin Aloituskokous Ennensiivouspalvelunkäynnistämistäpidetäänkohdekohtainenaloituskokous ennensopimuskaudenaloitusta.kokouksessaesitelläänkäyttäjienedustajillesiivouspalvelunsisältöjatoteutus,tilaajanjapalveluntuottajansuorittamalaadunarviointisekälaadunhallintajärjestelmäänkuuluvatmuuttoimenpiteet sopimuskaudenaikana. Aloituskokouksessapalveluntuottajaesitteleejaluovuttaakäyttäjillekohdekansionjasiinäkuvatuttoimintatavatasiakaskohteessa.Tavoitteenaon,ettäkohteen käyttäjättuntevatsiivouspalvelusopimuksensisällönsekätilaajanjapalveluntuottajanlaadunhallintajärjestelmiinkuuluvatkäytänteet. Sopimuskaudenaikanaaloituskokouspidetäänuudestaanniissäkohteissa,joissa palvelunsisältöonoleellisestimuuttunutperuskorjauksentaitoiminnanmuutoksenjälkeen.aloituskokoukseenosallistuvathenkilötjaajankohtasovitaantarkemminsopimusneuvotteluissa.

20 Käyttäjäkehityskokous Sopimuksenmukaistentöidenkäynnistyttyäpidetäänkäyttäjällesuunnattukehityskokous.Tilaisuuspidetäänviimeistäänneljän(4)viikonkuluttuasopimuksen käynnistämistä.tavoitteenaonvarmentaaaloitetunsiivouspalveluntoimivuus Poikkeamienjareklamaatioidenhoitaminen Poikkeamaonkäyttäjäntaitilaajanhavaintovirheellisestäpalvelunlaadustatai muustasiivouspalvelusopimuksenmenettelytavasta.reklamaatioontilaajanvalitussopimuksennoudattamattajättämisestätaisovituntehtävänviivästymisestä. Reklamaationsyynävoivatollatoistuvatpoikkeamattaitilaajanmerkittäväksi määrittelemätpoikkeamat,hylätytlaadunarvioinnitjaperussiivoustöiden laiminlyönti. Jospalvelussaonvirhe,palveluntuottajantuleekorvataseviivytyksettä.Palveluntuottajavoivapautuavastuustaosoittamalla,etteivirhejohdupalveluntuottajan vastuullaolevastaseikasta.tilaajallaonoikeuskorjaamisensijastavaatiahinnanalennusta. Käyttäjäilmoittaasuoraanpalveluntuottajallehavaitsemansapoikkeamansähköisesti.Palveluntuottajakuittaapoikkeamantaireklamaationvastaanotetuiksilähettäjällevuorokaudenkuluessa.Poikkeamataireklamaatiokorjataanilmoittajan kanssasovitunaikataulunmukaisesti,kuitenkinenintäänyhden(1)viikonkuluessapoikkeamantaireklamaationvastaanotosta.palveluntuottajaraportoisähköisestipoikkeamantaireklamaationkorjauksesta.palveluohjaajahyväksyytehdyt toimenpiteetjajärjestäätarvittaessakäyttäjänja/taipalveluntuottajankanssa palaverinasianhoitamiseksi. Tavoitteenaon,ettäsyntyneetpoikkeamattunnistetaanjakorjataanmahdollisimmannopeastiniin,ettäasiakkaidenkokemanpalvelunlaatusäilyytavoitteen mukaisena.poikkeamatietojakäytetääntoiminnankehittämisessä. Ryhmäkotienturvallisentoiminnanjatkumisenvaarantavatolennaisetpuutteetja virheetonkorjattavavälittömästi Palvelunlaadunvalvonta Palvelunlaadunvalvonnantavoitteenaonseuratajaarvioidatuotetunsiivouspalvelunteknistä,toiminnallistajahygieenistälaatuasuhteessapalvelusopimuksessa asetettuihintavoitteisiin. Tilaajallaonoikeussopimuskaudenaikanatarkastaataikustannuksellaanteettää kolmannellariippumattomallatahollatarkastussenselvittämiseksi,onkopalvelu vaatimustenmukainenjapalveluntuottajatoiminutsopimuksenmukaisesti. Tilaajallataitilaajanedustajallaonoikeuspäästätiloihin,joissapalveluatuotetaan sekähaastatellapalveluntuottamiseenosallistuviahenkilöitäjatutustuaniihin

21 15 palveluntuottajanasiakirjoihin,joihintutustuminenontarpeentoiminnalleasetettujenvähimmäisvaatimustenjapalveluakoskeviensisältöjenlaadunarvioimiseksi. Tilaajallaonoikeustarkastaaainoastaantietoja,jotkakoskevatkyseessäolevan sopimuksensopimusvelvoitteidentäyttämistä. Palveluntuottajallaonoikeusvaatiatarkastustasuorittavaahenkilöäallekirjoittamaantarkastustakoskevansalassapitosopimuksen.Salassapitosopimuseisaaestäätarkastuksentuloksienraportoimistatilaajalle. Palveluntuottajatarkkaileejaarvioituottamansapalvelunlaatuajatkuvasti.Yhteinenlaadunarviointisuoritetaanneljä(4)kertaavuodessapalveluntuottajan, tilaajanjatilojenkäyttäjänkanssa.laadunarviointilomakkeeseenpyydetäänkäyttäjänedustajanallekirjoitusarvioinninyhteydessä.laadunarvioinnintuloksetdokumentoidaantilaajankanssayhdessäsovitullamenettelylläjakäsitellääntarvittaessayhdessätilaajanjapalveluntuottajankanssa.palveluntuottajasitoutuusopimuskaudenaikanakehittämääntuottamaansapalvelua Käyttäjäpalaverit Tilaajajärjestääkäyttäjäpalaverintarvittaessa.Palaveriinosallistuvattilaaja,käyttäjänyhteyshenkilöjapalveluntuottaja.Käyttäjäpalaverissakäsitellääntoteutunuttasiivouspalvelunteknistäjatoiminnallistalaatuasekäselvitetäänkäyttäjientarpeetjaodotuksetasialistanmukaisesti Tilaaja-palveluntuottajapalaverit/laatukierrokset Palveluntuottajajärjestääkolmeneljä(3-4)kertaavuodessatilaajankanssapalaverin.Palaverintarkoituksenaonkäsitelläpalvelusopimuksenmukaisiaasioita sekäkohdekohtaisestikuluneetjatulevattapahtumat.palaverienyhteydessäarvioidaansiivouspalvelunteknistälaatua(laatukierros)yhdessäsovitunlaadunvalvontajärjestelmänmukaisesti. Palveluntuottajalaatiiraportinneljännesvuosittain,jossaesitetäänkuukausija vuositöidenajantasaisuus.raporttiinkirjataanmyös pidetytkokoukset tehdytlaadunarvioinnit(kpl)sekäniidentulokset reklamaatiot(kpl) vuosityösuunnitelmat(viimeisimmänpäiväys)1.5mennessä siivoustyöntekijäluettelot kuukausi-javuositöidentilanneraportit(palvelutuotannonarvioinninraportti) 9.1.7Tilaajanjapalveluntuottajankehityskokous Kehityskokouspidetäänsopimuskaudellakertaavuodessa.Kokouksessakäsitelläänasialistanmukaisetasiatsekätehdääntoimintaajapalvelusopimustakoskevatpäätökset.

22 16 Tavoitteenaonarvioidatoteutunuttasiivouspalveluasuhteessapalvelusopimuksessakirjattuihintaloudellisiinjalaadullisiintavoitteisiin,selvittäämahdolliset palvelusopimuksenmuutostarpeet,toiminnanjatkuvakehittäminensekätulevan toimintajaksonsuunnittelu Asiakastyytyväisyyskysely 9.1.9Katselmukset Palveluntuottajaselvittääkohteenkäyttäjäasiakkaidentyytyväisyydensiivouspalvelunlaatuunvuosittaintehtävälläasiakastyytyväisyyskyselyllä. Kumpikinsopijapuolivoisuorittaasopimuskohteessakatselmuksenjonkinsopimustehtäviinliittyvänseikantaiolosuhteentoteamiseksi.Katselmuksenpitävät sopijapuoletyhdessäyhteisestisovittunaaikana.mikäliaikaaeivoidasopia,niin katselmuspidetäänsitäpyytäneensopijapuolenilmoittamanaaikana. 9.2Toimittaja-auditointi Tavoitteenaontoiminnanlaatutavoitteidentoteutumisenseuranta,arviointija toiminnankehittäminen.tilaajallaonoikeuskäyttäätoimittaja-auditointia,jolla mitataansiivouspalvelusopimuksentoiminnantoteutumista.tuloksettodennetaankirjallisestitaisähköisestijatallennetaansopimuskaudenaikanayhteisesti sovitullatavalla. Toimittaja-auditoinnissatarkastellaansiivouspalvelusopimuksenkuuluvienkohteidentilannettakokonaisuudessaan.Palveluntuottajavastaasiitä,ettätoiminnan tuloksetondokumentoitujaluotettavastiarvioitavissa.palveluntuottajaonvelvollinenesittämäänauditoinnintuloksiaselventäviäjatarkentavia dokumenttejatilaajanniinvaatiessa. 9.3Suoritushäiriöidenjalaatupoikkeamienvaikutus Palveluntuottajavastaatuottamastaanpalvelustatilaajalle.Palveluntuottajavastaa tuottamansapalveluntilaajalleaiheuttamastavahingosta.tapauksissa,joissatilaajaonkorvausvastuussakolmanteennähden,vahinkotapauksethoidetaansiten, ettätilaajahoitaakorvauskäsittelynomienmenettelyidensämukaisesti. Josvahinkoonedellämainitussatapauksessaaiheutunutsiitä,ettätoimittajaon laiminlyönytsopimusvelvoitteensa,ontilaajallaoikeuskohdistaapalveluntuottajaankorvausvaadekohdan9.4mukaisesti.oikeuskorvausvaateenesittämiseen tilaajallaonmyössilloin,jossopimusvelvoitteidenlaiminlyönnistäaiheutuutilaajallemuutavahinkoa. Palveluntuottajanonpidettäväluetteloaniistävahinkotapauksista,joissavahinko onaiheutunuttilaajalletaikolmannelleosapuolelle.palveluntuottajallaonvelvollisuusilmoittaatällaisistavahingoistatilaajalle.

23 17 Jossopijapuoleteivätpääseyksimielisyyteensiitä,onkopalvelunlopputulossopimuksenmukainen,onpalveluntuottajallanäyttövelvollisuussiitä,ettäsuorituson tehtyoikeinjaettälopputulosonsopimuksenmukainen. Jossopijapuolihavaitseeviivästyvänsävelvoitteessaantaipitääviivästystätodennäköisenä,viivästyvänsopijapuolenonviivytyksettäkirjallisestiilmoitettavatoisellesopijapuolelleviivästyksestäjasenvaikutuksestasopimuksentäyttämiseen. Palveluntuottajanviivästyessäpalveluntuottajanonilmoitettavatilaajalleuusipalvelunsuorittamisajankohtaniinpiankuinmahdollista. Palvelunviivästymiseenrinnastetaansopimuksessaedellytettyjentietojenjapalveludokumentaationmyöhästyminen. 9.4Sopimuksennoudattamattajättämisestäaiheutuvathyvitykset Tilaajallaonoikeustaloudelliseenhyvitykseen,mikälipalveluntuottajaeinoudata solmittuasiivouspalvelusopimusta.sopimuspoikkeamistaaiheutuvatreklamaatio- jahyvityskäytänteetonesitettykohdissa Palveluntuottajavähentäähyvityksetkuukausittainsopimuslaskutuksestaan.Palveluntuottajatoimittaatilaajallekuukausittainhyvityksistäkirjallisenselvityksen, jossaoneriteltyhyvitykseenjohtanutsopimuspoikkeama,ajankohta,kohdejahyvityksensumma Toistuvistataimerkittävistäpoikkeamistaaiheutuvatreklamaatiot Tilaajantekemäreklamaatiooikeuttaa300euron(alv%)hyvitykseenkohde. Mikälipalveluntuottajaeiolekorjannutreklamaationsyytäsovitussaaikataulussa, ontilaajallaoikeuskaksinkertaiseenhyvitykseen,yhteensä600euroon(alv%)/ kohde,seuraavista,samaareklamaatiotakoskevistamuistutuksista Hylätyistälaadunarvioinneistaaiheutuvatreklamaatiot Tilaajantaitämänedustajansuorittamalaadunarviointioikeuttaa300euron(alv %)hyvitykseen/kohde,mikälilaadunarvioinnintulosonhylätty. Tilaajallaonoikeuspidättääkohteenkuukausimaksujasuorittaasevastakunkohteenlaatuonhoidettukuntoon.Mikälilaadunarvioinnissatodettualaatupoikkeamaaeiolekorjattusovitussaaikataulussa,ontilaajallaoikeusreklamoidaja saadasiitäedelläkuvatunhyvityksenlisäksihyvityksetkohdan9.4.1mukaisesti Perussiivoustöidenlaiminlyönneistäaiheutuneetreklamaatiot Tilaajaonoikeutettu300euron(alv0%)suuruiseenhyvitykseen/kohde,mikäli perussiivouksiaeiolesuoritettupalveluntuottajanlaatiman,kohdassa9.1esitetyn, suunnitelmanmukaisesti.

24 18 Mikäliperussiivoustehtävienlaiminlyöntejäeiolekorjattusovitussaaikataulussa, ontilaajallaoikeusreklamoidajasaadasiitäedelläkuvatunhyvityksenlisäksihyvityskohdan9.4.1mukaisesti. Tilaajallaonoikeuspidättääkohteenkuukausimaksujasuorittaasevastakunkohteensuunnitelmanmukaisetperussiivouksetonhoidettukuntoon. 9.5Ympäristökuormituksenvähentäminen PalveluntuottajanonnoudatettavaPirkkalankunnanjätehuoltomääräyksiä. Palveluntuottajahyödyntääalanviimeisintätutkimustietoasiivousmenetelmien,aineiden,-välineidenja-koneidenvalinnassasiten,ettäpuhtauspalveluntuottaminenkuormittaaympäristöämahdollisimmanvähän. Palveluntuottajakouluttaahenkilöstöäänkäyttämäänuusia,ympäristöämahdollisimmanvähänkuormittaviasiivousmenetelmiä. Ympäristöäsäästäviksijaympäristöähuomioiviksituotteiksihyväksytäänpäivittäisessäylläpitosiivouksessaesimerkiksi: EU:nympäristömerkinkriteerittäyttävätuote pohjoismaisenympäristömerkinkriteerittäyttävätuoteja/tai pienenenergiankulutuksenomaavattuotteet Palveluntuottajasuunnitteleesiivouspalveluntoteuttamisenliitteenäjaolevien palvelukuvaustenmukaisestiottamallahuomioonkohteenpuhtaustasovaatimukset,kohteenkäyttötarkoituksen,rakennuksensijainninjahalutunlopputuloksen. Tuotettusiivouspalveluntuleeollatasalaatuista,puhtaustasoltaantilaajanvaatimustenmukaistajasentuottamisessaonotettuhuomioonympäristönkuormituksenvähentäminen. Palveluntuottajaottaaympäristönkuormituksenhuomioonmateriaalilogistiikassaan.Palveluntuottajaoptimoivedenjapuhdistusaineidenkäytönpalveluntuottamisessakäyttämällämikrokuituisiasiivousvälineitä,annostelemallapuhdistusaineitaohjeidenmukaansekäkoneellistamallasiivoustyötä.Siivoustekstiilienpesu tehdäänkoneellisesti. Ympäristövaikutuksiatarkastellaanpääsääntöisestituotteenkokoelinkaarenajan eliraaka-aineidenhankinnastavalmistukseen,käyttöönjaloppukäsittelyyn.palveluntuottajatoimittaakäytettäviensiivousaineidenkemikaaliluettelonjakäyttöturvallisuustiedotteettilaajallesähköisessämuodossasekäkirjallisenasiivouskohteeseen. Palveluntuottajavastaakäyttämiensäkemikaaliensopivuudesta.Käyttöturvallisuustiedotteetjakemikaaliluetteloonoltavakäyttäjienjapalveluntuottajanhenkilöstönsaatavillakussakinkohteessa.

25 19 10YLIVOIMAINENESTE Vapauttamisperusteiksi(forcemajeure)katsotaansellainensopimuksentäyttämisenestäväjasopimuksensyntymisenjälkeensattunutepätavallinenjaasiaanvaikuttavatapahtuma,jotasopijapuolteneioleollutsyytäottaahuomioonsopimusta tehtäessäjajokaonsopijapuolistariippumaton,eikäsenestäväävaikutustavoida poistaailmankohtuuttomialisäkustannuksiataikohtuutontaajanhukkaa. Jossopimusvelvoitteentoteuttaminenviivästyyylivoimaisestaesteestä,sopimusvelvoitteentäyttämisenaikaajatketaanniinpaljonkuinkaikkitapaukseenvaikuttavatolosuhteethuomioonottaenonpidettäväkohtuullisena. Sopijapuoltenonviipymättäilmoitettavaylivoimaisestaesteestätoisellesopijapuolellesamoinkuinesteenlakkaamisesta,jonkajälkeensopijapuoltenonviimeistäänsovittavasenvaikutuksestatoimitukseen. Kumpikinsopijapuolisaapurkaasopimuksenkokonaantaiosittain,jossopimuksentäyttyminenylivoimaisenesteenjatkumisenjohdostaviivästyyylineljä(4) kuukautta. 11SOPIMUSHINTA,LASKUTUSOSOITEJAMAKSUEHDOT Palveluntuottajaantaakohteestakokonaishinnan.Sopimuskohteidenmuodostama kokonaisuusonjakamatoneikäosatarjouksiahyväksytä. Tarjouksenyhteydessäonlisäksiannettavatarjouspyynnössäesitetythinta-ja kustannuserittelyt. Laskutusosoite: Y-tunnus Verkkolaskutuksentiedot: Operaattori: Välittäjätunnus: OVT-tunnus: Laskutustiedotilmoitetaansopimuksenalkaessa. Palveluntuottajallaeioleoikeuttaperiälaskutuslisiä. Tilaajamaksaapalveluntuottajallepalvelustakerrankuukaudessalaskunmukaan. Maksuaikaon21vuorokautta.Laskussaoneriteltynäaikasidonnainenpalkkiosekäarvonlisävero. Jostilaajaeimaksalaskuaviimeistääneräpäivänä,palveluntuottajallaonoikeus periäviivästyskorkoakorkolainperusteellasekäkohtuullisetperintäkulut. Palveluntuottajahyvittääpalvelusuorituksenlaiminlyönnistätailaatupoikkeamistaaiheutuneethinnanalennuksetsopimuksenseurantajärjestelmänmukaisesti. Laskutustapahtuuverkkolaskulla,jospalveluntuottajallaonvalmiudetverkkolaskutukseen.

26 20 Palveluntuottajallaonoikeuskeskeyttääsopimuksenvelvoitteidentäyttäminenjos selväjariidatonmaksuviivästyyylikolmekymmentä(30)päivääjaviivästynyt suoritusonolennainen.palveluntuottajanonkirjallisestiilmoitettavakeskeytyksestätilaajallevähintäänviisitoista(15)päivääennenkeskeytystä.ilmoitusvoidaantehdähetilaiminlyönnintapahduttua. Tilaajallaonvirheenperusteellaoikeuspidättyämaksamastapalvelunhintaa.Tilaajaeikuitenkaansaapidättäärahamäärää,jokailmeisestiylittäänevaatimukset, joihinhänelläonvirheenperusteellaoikeus.mikälivirheellisenpalvelunjohdosta onhankittukorvaavapalvelu,tilaajallaonoikeuspidättäämaksamattomastahinnastatästäaiheutuneetkustannukset.tilaajallaonoikeuspidättäämaksamattomastahinnastamyössopimuksenmukainenviivästyssakkotaimuumahdollinen sopimussakko. 11.1Lisätyöt Lisätyöontyötä,jokaeisisällysopimukseenjatkuvana,vaanonerikseentilattuaja erikseenjärjestettyä.mikälijokintehtävätuleetoistuvaksijasäännölliseksi,tulee siitätehdäsopimusmuutoskohdan3.3mukaisesti. Sopimusmuutoksessaveloitusperusteonsopimuksenkeskituntihinnanmukainen jalisätyössälisätyöntuntihinta.mikälisopimuksellelisättytyöonpalkkaukseltaan merkittävästimuustasopimuksestapoikkeavaa,voidaankäytettävästätuntihinnastaneuvotella. Palveluntuottajantuleehuolehtiatilaajantoimeksiannostalisätöidentekemisestä sopimuskohteessa.tilauslisätyöstätehdäänainaetukäteenkirjallisesti,elleilisätyönkiireellisyydentaimuunpakottavansyynvuoksilisätyöstäolemahdollista sopiaennentyöhönryhtymistä. Tilaajallaonoikeusteettäälisätöitämuullakuintämänsopimuksentarkoittamalla palveluntuottajallataitehdäneitse. Lisätöissänoudatetaansopimusasiakirjoissaerikseensovittujaveloitusperusteita. Elleisopimusasiakirjoissamäärätäveloitusperusteita,työstäsovitaanpalveluntuottajanlaatimankirjallisenlaskelmantaitarjouksenperusteella. Lisätöistäovatoikeutettujasopimaantilaajanedustajatjapalveluntuottajantyönjohto. Tämänsopimusohjelmanmukaisetlisätyöhinnatovatvoimassamyössilloin,kun käyttäjäasiakastilaalisätöitäsuoraanpalveluntuottajalta.käyttäjäasiakkaanitsensätilaamienlisätyöpalveluidenlaskutoimitetaansuoraankäyttäjäasiakkaalle. Palveluntuottajalaskuttaaerikseensovittavatlisäpalvelutkuukausittainsopimuksenmukaisinyksikköhinnoin.Lisätöidenmaksaminenedellyttää,ettätyöontodettusuoritetuksihyväksytysti.Lisäpalveluidenmatka-jayleiskustannuslisätsisältyvätsopimus-taiyksikköhintaan.

27 21 Palveluntuottajasitoutuuyhteistyöhönmahdollistenmuidentilaajallepalveluja (esim.vartiointi-,kiinteistönhoito-javahtimestaripalvelut)kulloinkintuottavien palveluntarjoajienkanssa.josyhteistyöaiheuttaamuitakuinvähäisiälisäkuluja palveluntuottajalle,sopijapuoltenonsovittavakulujenjakamisestaennenlisäkulujaaiheuttavaantoimintaanryhtymistä. 11.2Hinnantarkistusmenettely Sopimushintaonmuuttumaton saakka(1.sopimusvuosi).Ensimmäinen hinnanmuutostehdäänaikaisintaan tämäntuleesisältää jälkeentapahtuvatkustannusvaikutukset.työehtosopimuksenmukaisetkorotukset tuleehuomioidaensimmäisensopimuskaudenhinnoittelussa saakka eikätarjouksenjättämisenjälkeenaiheutuneitatyöehtosopimuksenmukaisiakorotuksiavoisiirtäämuillesopimusvuosille. HinnantarkistuksissanoudatetaanTilastokeskuksenKiinteistönylläpidonkustannusindeksitehtävittäinilmoittamiasiivouskustannustenmuutoksia.Tarkistuksissa käytetäänhinnankorotusesityksenajankohtaistapistelukua,jotaverrataanedellisenvuodenvastaavaanlukuun.hinnanmuutoksettehdäänenintäänkahdentoista (12)kuukaudenvälein. Palveluntuottajallaonoikeushuomioidatarjouksenjättämisenjälkeentapahtuneistaviranomaistenmääräämistäuusistajulkisistamaksuistataiolemassaolevienmaksujenkorotuksistaaiheutuneetkohtuullisetvälittömätkustannuksethinnassaanedellyttäen,ettäneeivätoleolleettarjoustatehdessätiedossajapalveluntuottajapystyyosoittamaanperusteethinnanmuutokselle.Tällöinpalvelunhinta muuttuuedellämainittujenmuutostenvoimaantuloajankohdastalukien. Palveluntuottajanontoimitettavahinnanmuutosilmoituskirjallisestivähintään kaksi(2)kuukauttaennenhinnanmuutoksenvoimaantuloa.palveluntuottajanon esitettävätilaajalleasianmukainenselvityskustannustenkehityksestäjahinnanmuutoksensyistä.hintojenmuutoksestatilaajaedellyttäätuolloinneuvottelumenettelyä,jossakäsitelläänhinnantarkistusehdotusjasenperusteet. Joshinnanmuutoksestaeipäästäyksimielisyyteen,tilaajallaonoikeusirtisanoa sopimuspäättymäänsiitähetkestälähtien,kunhinnanmuutostuleevoimaan.irtisanominenontehtäväkirjallisestiennenuusienhintojenvoimaantuloa.jostilaaja eiirtisanosopimusta,jatketaansopimustasopijapuoltenhinnanmuutosneuvotteluissayhdessäsopimillauusillahinnoilla. Tilaajanirtisanoessasopimuksentässäluvussaesitetyilläperusteilla,palveluntuottajaonvelvollinentilaajanniinhalutessajatkamaanpalvelunsuorittamista palveluntuottajanhinnanmuutosilmoituksessailmoittamienhintojenmukaisesti, kuuden(6)kuukaudenajansopimuksenpäättymisestä.

xxxxxxx (jäljempänä Palveluntuottaja) Osoite: xxxxxxxxxxxx y-tunnus Nimi,osoite, y-tunnus, tehtävä Nimi, osoite, y-tunnus, tehtävä

xxxxxxx (jäljempänä Palveluntuottaja) Osoite: xxxxxxxxxxxx y-tunnus Nimi,osoite, y-tunnus, tehtävä Nimi, osoite, y-tunnus, tehtävä 1 SOPIMUSLUONNOS, AULAPALVELUT 1.1. Sopijapuolet Helsingin kaupunki (jäljempänä Tilaaja) Ympäristökeskus PL 500, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI Käyntiosoite: Viikinkaari 2 a, 00790 Helsinki Y-tunnus: 0201256-6

Lisätiedot

PL 6000, 00099 Helsingin kaupunki. ja xxxxxxx (jäljempänä Palveluntuottaja) Osoite: xxxxxxxxxxxx y-tunnus

PL 6000, 00099 Helsingin kaupunki. ja xxxxxxx (jäljempänä Palveluntuottaja) Osoite: xxxxxxxxxxxx y-tunnus 1 SUUN TERVEYDENHUOLLON ANESTESIAPALVELUN HANKINTA 1. Sopijapuolet Helsingin kaupunki (jäljempänä Tilaaja) Osoite: Helsingin kaupungin terveyskeskus PL 6000, 00099 Helsingin kaupunki ja xxxxxxx (jäljempänä

Lisätiedot

Tilaaja: Perusturvakuntayhtymä Karviainen (jäljempänä Tilaaja ) PL 114 03101 Nummela Y-tunnus: 2187280-1

Tilaaja: Perusturvakuntayhtymä Karviainen (jäljempänä Tilaaja ) PL 114 03101 Nummela Y-tunnus: 2187280-1 SOPIMUS TEKSTIILIVUOKRAUSPALVELUN HANKINNASTA 1. OSAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT Tilaaja: Perusturvakuntayhtymä Karviainen (jäljempänä Tilaaja ) PL 114 03101 Nummela Y-tunnus: 2187280-1 Palveluntuottaja: nn

Lisätiedot

SOPIMUSLUONNOS LÄÄKKEIDEN KONEELLISESTA ANNOSPUSSIJAKELUSTA 1. SOPIJAOSAPUOLET JA YHDYSHENKILÖT

SOPIMUSLUONNOS LÄÄKKEIDEN KONEELLISESTA ANNOSPUSSIJAKELUSTA 1. SOPIJAOSAPUOLET JA YHDYSHENKILÖT LIITE 2 SOPIMUSLUONNOS LÄÄKKEIDEN KONEELLISESTA ANNOSPUSSIJAKELUSTA 1. SOPIJAOSAPUOLET JA YHDYSHENKILÖT Tilaaja: Vaihtoehtoisesti: Sipoon kunta PL 7 04131 Sipoo Y-tunnus: 0203533-8 Helena Räsänen, palvelujohtaja

Lisätiedot

SOPIMUS KODINHOITOAVUN JA KOTISAIRAANHOIDON ASIAKASPALVELUOSTOJEN HANKINTAA KOSKEVASTA PUITEJÄRJESTELYSTÄ

SOPIMUS KODINHOITOAVUN JA KOTISAIRAANHOIDON ASIAKASPALVELUOSTOJEN HANKINTAA KOSKEVASTA PUITEJÄRJESTELYSTÄ 1 SOPIMUS KODINHOITOAVUN JA KOTISAIRAANHOIDON ASIAKASPALVELUOSTOJEN HANKINTAA KOSKEVASTA PUITEJÄRJESTELYSTÄ 1. Sopijapuolet Helsingin kaupunki (jäljempänä Tilaaja) Osoite: Helsingin kaupungin terveyskeskus

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNNAN JA HUS-SERVIS LIIKELAITOKSEN SOPIMUS TEKSTINKÄSITTELYPALVELUISTA

NURMIJÄRVEN KUNNAN JA HUS-SERVIS LIIKELAITOKSEN SOPIMUS TEKSTINKÄSITTELYPALVELUISTA NURMIJÄRVEN KUNNAN JA HUS-SERVIS LIIKELAITOKSEN SOPIMUS TEKSTINKÄSITTELYPALVELUISTA 1 SOPIJAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT 1.1 Tilaaja Nurmijärven kunta (jäljempänä Tilaaja) < osoite > < Y-tunnus > 1.2 Toimittaja

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PUITESOPIMUS (LUONNOS) 1(9)

HELSINGIN KAUPUNKI PUITESOPIMUS (LUONNOS) 1(9) HELSINGIN KAUPUNKI PUITESOPIMUS (LUONNOS) 1(9) PUITESOPIMUS MIELENTERVEYSASIAKKAIDEN ASUMISPALVELUHANKINNASTA 1 Sopijapuolet Helsingin kaupunki (Tilaaja) Osoite: Y-tunnus 0201256-6 XXX Osoite: Y-tunnus:

Lisätiedot

SASTAMALAN RUOKA- JA PUHTAUSPALVELUT OY

SASTAMALAN RUOKA- JA PUHTAUSPALVELUT OY Palvelusopimus SASTAMALAN RUOKA- JA PUHTAUSPALVELUT OY Hoitokatu 6 A, PL 23, 38200 Sastamala, www.servi.fi etunimi.sukunimi@servi.fi, Y-tunnus: 2414170-5 Sisällys 1. Sopijapuolet... 3 2. Määritelmät...

Lisätiedot

LASTENHOITOPALVELUJEN HANKINTA. Tilaaja: Helsingin kaupunki Opetusvirasto Stadin aikuisopisto PL Helsingin kaupunki Y-tunnus:

LASTENHOITOPALVELUJEN HANKINTA. Tilaaja: Helsingin kaupunki Opetusvirasto Stadin aikuisopisto PL Helsingin kaupunki Y-tunnus: 1 LASTENHOITOPALVELUJEN HANKINTA 1.1. Luonnos Sopijapuolet Tilaaja: Helsingin kaupunki Opetusvirasto Stadin aikuisopisto PL 00099 Helsingin kaupunki Y-tunnus: 0201256-6 Palveluntuottaja: xxxxxxx (jäljempänä

Lisätiedot

PUITESOPIMUS KEMIJÄRVEN KAUPUNGIN JÄRJESTÄMISVELVOLLISUUDEN PIIRIIN KUULUVIEN TYÖTERVEYSHUOLLON PALVELUJEN TUOTTAMISESTA

PUITESOPIMUS KEMIJÄRVEN KAUPUNGIN JÄRJESTÄMISVELVOLLISUUDEN PIIRIIN KUULUVIEN TYÖTERVEYSHUOLLON PALVELUJEN TUOTTAMISESTA LUONNOS 2.12.2015 PUITESOPIMUS KEMIJÄRVEN KAUPUNGIN JÄRJESTÄMISVELVOLLISUUDEN PIIRIIN KUULUVIEN TYÖTERVEYSHUOLLON PALVELUJEN TUOTTAMISESTA 1 OSAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT Tilaaja Kemijärven kaupunki (jäljempänä

Lisätiedot

PALVELUSOPIMUS HEINOLAN KAUPUGIN LIIKUNTAPAIKKOJEN KUNNOSSAPIDOSTA

PALVELUSOPIMUS HEINOLAN KAUPUGIN LIIKUNTAPAIKKOJEN KUNNOSSAPIDOSTA PALVELUSOPIMUS HEINOLAN KAUPUGIN LIIKUNTAPAIKKOJEN KUNNOSSAPIDOSTA Sivu 2/18 1 SOPIMUSKOHDE...3 1.1 LIIKUNTAPAIKKOJEN HOITOON SISÄLTYVÄT PALVELUT...3 2 SOPIJAPUOLET...3 2.1 TILAAJAN EDUSTAJAT JA YHTEYSHENKILÖT...3

Lisätiedot

SOPIMUSLUONNOS H Ruotsinkielisten nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden kilpailuttaminen

SOPIMUSLUONNOS H Ruotsinkielisten nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden kilpailuttaminen Sopimus H053-16 1 (8) SOPIMUSLUONNOS H053-16 Ruotsinkielisten nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden kilpailuttaminen 1 Sopijapuolet Helsingin kaupunki (jäljempänä Tilaaja) Osoite: Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskus,

Lisätiedot

Tällä sopimuksella kirjataan sopimusohjelmassa yhteiset tavoitteet ja laadunhallintamenettely.

Tällä sopimuksella kirjataan sopimusohjelmassa yhteiset tavoitteet ja laadunhallintamenettely. SOTKAMON KUNTA Ympäristö- ja tekninen osasto LUMITYÖT Yleistä: TALVIKUNNOSSAPIDON SOPIMUSOHJELMA Niiltä osin kuin tässä sopimuksessa ja sopimusohjelmassa ei ole toisin määritelty noudatetaan KH&I-YSE 2000

Lisätiedot

RUOKA- JA PUHTAUSPALVELUJEN OSTOSOPIMUS

RUOKA- JA PUHTAUSPALVELUJEN OSTOSOPIMUS Ruoka-ja puhtauspalvelusopimus 2017 / Puumala Kunnanhallitus 30.1.2017 15 liite nro 1 RUOKA- JA PUHTAUSPALVELUJEN OSTOSOPIMUS PALVELUNTUOTTAJA PUUMALAN KUNTA 2017 Ruoka-ja puhtauspalvelusopimus 2017 /

Lisätiedot

Y-tunnus 0201256-6 Puhelin: kirjaamo 09-310 xxxxx. xxxxxxx (jäljempänä Toimittaja) Osoite: xxxxxxxxxxxx Y-tunnus

Y-tunnus 0201256-6 Puhelin: kirjaamo 09-310 xxxxx. xxxxxxx (jäljempänä Toimittaja) Osoite: xxxxxxxxxxxx Y-tunnus HELSINGIN KAUPUNKI PUITESOPIMUS H064-11-1 1 (5) PUITESOPIMUS 1 Sopijapuolet Helsingin kaupunki (jäljempänä Tilaaja) Osoite: Helsingin kaupungin hallintokeskus PL 1, 00099 Helsingin kaupunki Y-tunnus 0201256-6

Lisätiedot

SIIVOUSPALVELUJEN SOPIMUSOHJELMA

SIIVOUSPALVELUJEN SOPIMUSOHJELMA LIITE 2. SOPIMUSOHJELMA, SIIVOUSPALVELUT SIIVOUSPALVELUJEN SOPIMUSOHJELMA 1.2.2018 Sivu 2/27 1 SOPIMUSKOHDE... 4 1.1 SIIVOTTAVIEN KOHTEIDEN PERUSTIEDOT... 4 2 SOPIJAPUOLET... 4 2.1 TILAAJA... 4 2.2 SOPIJAPUOLTEN

Lisätiedot

Siivouksen sopimusohjelma

Siivouksen sopimusohjelma Siivouksen sopimusohjelma 0. Käsitteet 1. Tilaajan tavoitteet ja yhteistyö 2. Sopimusaika 2.1 Töiden aloitus 2.2 Sopimuksen kesto 2.3 Sopimuksen päättäminen 3. Sopimustehtävien suorittaminen 3.1 Tehtävän

Lisätiedot

xxxxxxx (jäljempänä Palveluntuottaja) Osoite: xxxxxxxxxxxx Y-tunnus

xxxxxxx (jäljempänä Palveluntuottaja) Osoite: xxxxxxxxxxxx Y-tunnus Sopimusluonnos H076-12-1 1 (8) Tarjoajan nimi Osoite 00XXX XXXXX MAAHANMUUTTAJIEN SUOMEN KIELEN KOULUTUKSEN HANKINTA 1 Sopijapuolet Helsingin kaupungin henkilöstökeskus / henkilöstövoimavaraosasto Ensi

Lisätiedot

HSYTarkltk 29.4.2013 LUONNOS Liite 4

HSYTarkltk 29.4.2013 LUONNOS Liite 4 1 (7) HSYTarkltk 29.4.2013 LUONNOS Liite 4 SOPIMUS HELSINGIN SEUDUN YMPÄRISTÖPALVELUT -KUNTAYHTYMÄN TILIKAUSIEN 2013 2016 JA OPTIONA TILIKAUSIEN 2017 JA 2018 TILINTARKASTUSPALVELUJEN SUORITTAMISESTA 1

Lisätiedot

Liite 2 tarjouspyyntöön H098-16, HEL Sydämen ultraäänitutkimuslaitteet vaativaan kardiologiseen käyttöön

Liite 2 tarjouspyyntöön H098-16, HEL Sydämen ultraäänitutkimuslaitteet vaativaan kardiologiseen käyttöön 1 (6) 1 SYDÄMEN ULTRAÄÄNITUTKIMUSLAITTEET VAATIVAAN KARDIOLOGISEEN KÄYTTÖÖN LUONNOS 1.1. Sopijapuolet Tilaaja: Helsingin kaupunki Sosiaali- ja terveysvirasto PL 6000 00099 Helsingin kaupunki Y-tunnus:

Lisätiedot

PUHTAANAPITOPALVELUJEN PALVELUSOPIMUSLUONNOS MÄNTSÄLÄN KUNTA TEKNISET PALVELUT PUHTAANAPITOPALVELUT

PUHTAANAPITOPALVELUJEN PALVELUSOPIMUSLUONNOS MÄNTSÄLÄN KUNTA TEKNISET PALVELUT PUHTAANAPITOPALVELUT Sivu 1/35 LIITE 5P. PALVELUSOPIMUSLUONNOS, PUHTAANAPITOPALVELUT PUHTAANAPITOPALVELUJEN PALVELUSOPIMUSLUONNOS MÄNTSÄLÄN KUNTA TEKNISET PALVELUT PUHTAANAPITOPALVELUT 1.7.2017 Sivu 2/35 1 SOPIMUSKOHTEET...

Lisätiedot

Hankintasopimusluonnos

Hankintasopimusluonnos Tarjouspyyntö 1(5) Hankintasopimusluonnos SOPIMUS [x]palveluiden TUOTTAMISESTA 1. OSAPUOLET TILAAJA Oulun kaupunki / [x] (jäljempänä Tilaaja ) Y-tunnus: 0187690-1 PL 1 90015 Oulun kaupunki Yhteyshenkilö:

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Sopimusluonnos 1 Sosiaali- ja terveysvirasto

Helsingin kaupunki Sopimusluonnos 1 Sosiaali- ja terveysvirasto Helsingin kaupunki Sopimusluonnos 1 Parturi- ja kampaamopalvelut 1 Sopijapuolet Helsingin kaupunki (jäljempänä Tilaaja) PL 6000, 00099 Helsingin kaupunki Y-tunnus 0201256-6 xxxxxxx (jäljempänä Palveluntuottaja)

Lisätiedot

JYSE-ehtojen kohdassa 22.2 tarkoitettuja kirjallisia sopimusmuutoksia voivat tehdä ainoastaan sopimuksen allekirjoittajat.

JYSE-ehtojen kohdassa 22.2 tarkoitettuja kirjallisia sopimusmuutoksia voivat tehdä ainoastaan sopimuksen allekirjoittajat. SOPIMUSLUONNOS 1. Sopijapuolet Tilaaja: Sipoon kunta (jäljempänä tilaaja ) Y-tunnus: 0203533-8 PL 7, 04131 Sipoo Palveluntuottaja: xxx (jäljempänä myös palveluntuottaja ) Y-tunnus osoite 2. Vastuu- ja

Lisätiedot

SOPIMUSLUONNOS PARAISTEN KAUPUNGIN SIIVOUSPALVELUISTA. Y-tunnus 0136082-5 Rantatie 28, 21600 Parainen (jäljempänä Paraisten kaupunki )

SOPIMUSLUONNOS PARAISTEN KAUPUNGIN SIIVOUSPALVELUISTA. Y-tunnus 0136082-5 Rantatie 28, 21600 Parainen (jäljempänä Paraisten kaupunki ) Liite 5 SOPIMUSLUONNOS PARAISTEN KAUPUNGIN SIIVOUSPALVELUISTA OSTAJA Paraisten kaupunki Y-tunnus 0136082-5 Rantatie 28, 21600 Parainen (jäljempänä Paraisten kaupunki ) Laskutusosoite: Paraisten kaupunki

Lisätiedot

Isännöinnin ostaminen ja sopimushallinta 15.4.2015. Kai Haarma Toiminnanjohtaja, OTK Kiinteistöliitto Uusimaa

Isännöinnin ostaminen ja sopimushallinta 15.4.2015. Kai Haarma Toiminnanjohtaja, OTK Kiinteistöliitto Uusimaa Isännöinnin ostaminen ja sopimushallinta 15.4.2015 Kai Haarma Toiminnanjohtaja, OTK Kiinteistöliitto Uusimaa Isännöinti Milloin taloyhtiössä on oltava isännöitsijä? Yhtiöjärjestys määrää Yhtiökokous niin

Lisätiedot

kohde osoite käyttö/kk

kohde osoite käyttö/kk Liite 1. Kohdeluettelo ja käyttökuukaudet PIRKKALAN KUNTA 27.4.2017 ALUE 1 kohde osoite käyttö/kk 1. Pirteva Jasperintie Jasperintie 305 12 2. Sosiaalitoimen viipale Koulutie 6 12 3. Yhteislukio Silmu

Lisätiedot

Rakenta Oy 2407354-6. Helsinki. Sergey Kovalev 044-919 0061

Rakenta Oy 2407354-6. Helsinki. Sergey Kovalev 044-919 0061 SOPIMUS OSOITE- JA POSTITUSPALVELUISTA TILAAJA Toiminimi Y-tunnus Kotipaikka Yhteyshenkilö Osoite Puhelin Sähköposti Maksuehdot 14 pv netto, laskutus 3-12 kk välein, 1. vuosi ennakkomaksu 240 e (hintaan

Lisätiedot

SOPIMUS KOULUKULJETUKSEN HANKINNASTA (VAMMAISPALVELUT)

SOPIMUS KOULUKULJETUKSEN HANKINNASTA (VAMMAISPALVELUT) LIITE 5 SOPIMUS SOPIMUS KOULUKULJETUKSEN HANKINNASTA (VAMMAISPALVELUT) 1. OSAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT Tilaaja: Perusturvakuntayhtymä Karviainen (jäljempänä tilaaja ) Palveluntuottaja: XX (jäljempänä palveluntuottaja

Lisätiedot

A. Lastensuojelulain mukaista ympärivuorokautista laitoshoitoa, B. Perhekotihoitoa, C. Erityisyksikköhoitoa

A. Lastensuojelulain mukaista ympärivuorokautista laitoshoitoa, B. Perhekotihoitoa, C. Erityisyksikköhoitoa Sopimus lastensuojelulain mukaisesta ympärivuorokautisesta hoidosta. 1. Sopijapuolet Tilaaja PL 85 45101 Kouvola Y-tunnus 0161075-9 Yhteyshenkilö Palvelupäällikkö Sanna-Riitta Junnonen PL 85 45101 Kouvola

Lisätiedot

Sopimus koskee Nurmijärven kunnan kouluterveydenhuollon tarvitsemia optikon ja silmälääkärin suorittamia näöntutkimuspalveluja.

Sopimus koskee Nurmijärven kunnan kouluterveydenhuollon tarvitsemia optikon ja silmälääkärin suorittamia näöntutkimuspalveluja. SOPIMUS NÄÖNTUTKIMUSPALVELUN HANKINNASTA KOULUTERVEYDENHUOLTOON 1. Sopijaosapuolet Tilaaja: Nurmijärven kunta Keskustie 2 B/PL 37 01901 Nurmijärvi Y-tunnus: 9014643-2 Yhteyshenkilöt: Sopimusasiat: hankintajohtaja

Lisätiedot

Siivouksen sopimusohjelma

Siivouksen sopimusohjelma Siivouksen sopimusohjelma 0. Käsitteet 1. Tilaajan tavoitteet ja yhteistyö 2. Sopimusaika 2.1 Töiden aloitus 2.2 Sopimuksen kesto 2.3 Sopimuksen päättäminen 3. Sopimustehtävien suorittaminen 3.1 Tehtävän

Lisätiedot

Tilaaja: Ylioppilastutkintolautakunta (jäljempänä Tilaaja ) Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa: XXX

Tilaaja: Ylioppilastutkintolautakunta (jäljempänä Tilaaja ) Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa: XXX Hankinta: USB-muistitikut sähköiseen ylioppilaskokeeseen, dnro 1/221/2016 TARJOUSPYYNNÖN LIITE 1, SOPIMUSEHDOT SOPIMUS USB-MUISTITIKKUJEN TOIMITTAMISESTA 1. OSAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT Tilaaja: Ylioppilastutkintolautakunta

Lisätiedot

Yritys (jäljempänä Toimittaja) Osoite Y-tunnus. Molemmat jäljempänä myös Osapuoli tai Osapuolet. Asiakkaan yhteyshenkilön yhteystiedot

Yritys (jäljempänä Toimittaja) Osoite Y-tunnus. Molemmat jäljempänä myös Osapuoli tai Osapuolet. Asiakkaan yhteyshenkilön yhteystiedot TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 3 1 (7) Toimistotyön ergonomiatuotteiden hankinta 1. Sopijaosapuolet Espoon kaupunki (jäljempänä Asiakas) Hankintapalvelut PL 640 Y-tunnus 0101263-6 2. Sopimuksen yhteyshenkilöt:

Lisätiedot

Huolehdi, että sopimuksessa on. Sopijapuolet (myös y-tunnus!) Sopimuksen kohde Päiväys Kaikkien sopijapuolten allekirjoitukset

Huolehdi, että sopimuksessa on. Sopijapuolet (myös y-tunnus!) Sopimuksen kohde Päiväys Kaikkien sopijapuolten allekirjoitukset Sopimus Huolehdi, että sopimuksessa on Sopijapuolet (myös y-tunnus!) Sopimuksen kohde Päiväys Kaikkien sopijapuolten allekirjoitukset Yleistä kansainvälisistä sopimuksista Riskien ja kustannusten hallinnan

Lisätiedot

TARRATEKSTIT KIINNITYKSINEEN VUOSILLE

TARRATEKSTIT KIINNITYKSINEEN VUOSILLE TARRATEKSTIT KIINNITYKSINEEN VUOSILLE 2015 2018 1. Sopijapuolet Tilaaja: Helsingin kaupungin taidemuseo PL 5400 00099 Helsingin kaupunki puh: 09-31087041 fax: 09-31087040 yhteyshenkilö: Pia Majava puh:

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ 28.3.2014

TARJOUSPYYNTÖ 28.3.2014 TARJOUSPYYNTÖ 28.3.2014 Tarjouspyyntö siivouspalveluiden hoitamisesta Pihtiputaan Muurasjärven koulun-, Muurasjärven neuvolan sekä Muurasjärven kotipalvelun tiloihin. 1. Yleistä Viitasaaren kaupunki ja

Lisätiedot

Sopimus alle 65-vuotiaiden omaishoidon vapaan aikaisen hoidon ja kehitysvammaisten tilapäishoidon hankinnasta

Sopimus alle 65-vuotiaiden omaishoidon vapaan aikaisen hoidon ja kehitysvammaisten tilapäishoidon hankinnasta 1 LIITE 5 SOPIMUSLUONNOS Sopimus alle 65-vuotiaiden omaishoidon vapaan aikaisen hoidon ja kehitysvammaisten tilapäishoidon hankinnasta Osapuolet Kangasalan kunta/ vammaispalvelut Myllystenpohjantie 2 36200

Lisätiedot

Sopimus vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun palveluiden hankinnasta

Sopimus vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun palveluiden hankinnasta 1 LIITE 5 SOPIMUSLUONNOS Sopimus vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun palveluiden hankinnasta Osapuolet Kunnan nimi Osoite Y-tunnus: Sopimusyhteyshenkilö/t: Nimike Etunimi Sukunimi puh. xxx

Lisätiedot

Y-tunnus Yhteystiedot. Yhteystiedot

Y-tunnus Yhteystiedot. Yhteystiedot 1 (6) Procurement training & counseling services SOPIMUS ASIANTUNTIJAPALVELUIDEN HANKINNASTA 1. SOPIJAPUOLET Tilaaja: Palveluntarjoaja: Hankintayksikkö Y-tunnus Yhteystiedot Nimi Y-tunnus Yhteystiedot

Lisätiedot

LIITE 3: SOPIMUSLUONNOS KARTTAPOHJAISEN ARKKITEHTUURIHAKUPALVELUN TOTEUTUKSEN HANKINNASTA

LIITE 3: SOPIMUSLUONNOS KARTTAPOHJAISEN ARKKITEHTUURIHAKUPALVELUN TOTEUTUKSEN HANKINNASTA LIITE 3: SOPIMUSLUONNOS KARTTAPOHJAISEN ARKKITEHTUURIHAKUPALVELUN TOTEUTUKSEN HANKINNASTA 1. OSAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT Tilaaja: (jäljempänä Tilaaja ) Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa: Palveluntuottaja:

Lisätiedot

KIINTEISTÖNHOIDON SOPIMUSOHJELMA Kiinteistö Oy Ratamestarinkatu 11 1 (7) Sisällysluettelo

KIINTEISTÖNHOIDON SOPIMUSOHJELMA Kiinteistö Oy Ratamestarinkatu 11 1 (7) Sisällysluettelo 1 (7) Sisällysluettelo 1 TILAAJAN TAVOITTEET JA YHTEISTYÖ... 2 2 SOPIMUSAIKA... 2 2.1 Töiden aloitus... 2 2.2 Sopimuksen kesto... 2 2.3 Sopimuksen päättäminen... 2 3 SOPIMUSTEHTÄVIEN SUORITTAMINEN... 3

Lisätiedot

Liite 3. Puitesopimusmalli

Liite 3. Puitesopimusmalli PUITESOPIMUS 1. PUITESOPIMUSTOIMITTAJA Pankkiyhteys: Yhteyshenkilö: Yhteystiedot: 2. TILAAJA Oy Helsingin Asuntohankinta Ab Yhteyshenkilö: Yhteystiedot: Tukholmankatu 2, 3. kerros, 00250 Helsinki 3. SOPIMUKSEN

Lisätiedot

KIINTEISTÖNHOIDON JA ISÄNNÖINNIN YLEISET SOPIMUSEHDOT 2000

KIINTEISTÖNHOIDON JA ISÄNNÖINNIN YLEISET SOPIMUSEHDOT 2000 KH&I-YSE 2000 26.1.2000 1(6) KIINTEISTÖNHOIDON JA ISÄNNÖINNIN YLEISET SOPIMUSEHDOT 2000 1 Soveltamisala Yleisiä sopimusehtoja sovelletaan kiinteistönhoidossa ja kiinteistöjen isännöinnissä toimeksisaajan

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMIALAN VARASTOPALVELUJEN TUOTANTOA KOSKEVA YHTEISTOIMINTASOPIMUS

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMIALAN VARASTOPALVELUJEN TUOTANTOA KOSKEVA YHTEISTOIMINTASOPIMUS LUONNOS 141117 1 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMIALAN VARASTOPALVELUJEN TUOTANTOA KOSKEVA YHTEISTOIMINTASOPIMUS 1 Johdanto 1.1 Sopijapuolet Helsingin kaupunki Y-tunnus: 0201256-6 Osoite: PL 1, 00099 HELSINGIN

Lisätiedot

NEUROPSYKIATRISEN KUNTOUTUKSEN HANKINTA

NEUROPSYKIATRISEN KUNTOUTUKSEN HANKINTA SOPIMUSLUONNOS 1 (8) NEUROPSYKIATRISEN KUNTOUTUKSEN HANKINTA 1.1. Sopijapuolet Helsingin kaupunki sosiaali- ja terveysvirasto (jäljempänä Tilaaja) y-tunnus xxxxxxx (jäljempänä Palveluntuottaja) Osoite:

Lisätiedot

JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä (jäljempänä Tilaaja ) Könnintie 27 B, 60800 ILMAJOKI. Hankinta- ja taloussuunnittelija, p.

JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä (jäljempänä Tilaaja ) Könnintie 27 B, 60800 ILMAJOKI. Hankinta- ja taloussuunnittelija, p. LIITE 2 SOPIMUS SOPIMUS HAMMASLÄÄKÄRITYÖVOIMAN VUOKRAAMISESTA VIIKONLOPPU- JA ARKIPYHÄILTOIHIN 1. OSAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT Tilaaja: JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä (jäljempänä Tilaaja ) Könnintie

Lisätiedot

Jäljempänä tarjouksen pyytäjää (Koy Sievin Jussi) kutsutaan tilaajaksi ja tarjouksen jättäjää toimeksisaajaksi.

Jäljempänä tarjouksen pyytäjää (Koy Sievin Jussi) kutsutaan tilaajaksi ja tarjouksen jättäjää toimeksisaajaksi. Kiinteistö Oy Sievin Jussi 1(11) TARJOUSPYYNTÖ KIINTEISTÖNHOITO- JA KUNNOSSAPITOPALVELUT Kiinteistö Oy Sievin Jussi on Sievin kunnan 100 % omistama vuokrataloyhtiö, jonka päätoimiala on asuntojen ja asuinkiinteistöjen

Lisätiedot

KOKONAISURAKKA, TILAAJAN HANKINTA TOIMINNAN KOJEET JA LAITTEET

KOKONAISURAKKA, TILAAJAN HANKINTA TOIMINNAN KOJEET JA LAITTEET 2011 Sivu 1/7 Ostaja (=tilaaja): PORIN KAUPUNKI, Tekninen Palvelukeskus, Omistaminen / rakennuttaminen Myyjä: Hanke: Purunpoistolaitehuollot KOKONAISURAKKA, TILAAJAN HANKINTA TOIMINNAN KOJEET JA LAITTEET

Lisätiedot

Suunnittelupalveluiden puitejärjestelysopimus ajalle 1.5.2015 30.4.2017 + yhden (1) vuoden tilaajan optio, LUONNOS

Suunnittelupalveluiden puitejärjestelysopimus ajalle 1.5.2015 30.4.2017 + yhden (1) vuoden tilaajan optio, LUONNOS Suunnittelupalveluiden puitejärjestelysopimus ajalle 1.5.2015 30.4.2017 + yhden (1) vuoden tilaajan optio, LUONNOS Sisällys 1 SOPIJAPUOLET...2 2 SOPIMUKSEN TAUSTA, TARKOITUS JA KOHDE...2 3 SOPIMUSKAUSI...2

Lisätiedot

1 (7) XX:n ptl xx/xx.xx.200x xx

1 (7) XX:n ptl xx/xx.xx.200x xx 1 (7) KONSULTTISOPIMUS NRO 07/X000 Hankenumero xxx KOHDE TEHTÄVÄ xxxxxxxxx xxxxxxxxx KOKONAISHINTA, ERITYISET KORVAUKSET JA KULUT Kokonaishinta arvonlisäveroineen xxxx euroa, ilman arvonlisäveroa xxxx

Lisätiedot

LÄÄKINNÄLLISEN KUNTOUTUKSEN APUVÄLINEENÄ KÄYTETTÄVIEN PERUUKKIEN HANKINTA LUONNOS

LÄÄKINNÄLLISEN KUNTOUTUKSEN APUVÄLINEENÄ KÄYTETTÄVIEN PERUUKKIEN HANKINTA LUONNOS 1 LÄÄKINNÄLLISEN KUNTOUTUKSEN APUVÄLINEENÄ KÄYTETTÄVIEN PERUUKKIEN HANKINTA LUONNOS 1.1. Sopijapuolet Tilaaja: Helsingin kaupunki Sosiaali- ja terveysvirasto PL 6000 00099 Helsingin kaupunki Y-tunnus:

Lisätiedot

LUONNOS RT 80343 KONSULTTISOPIMUS. Kohde. Tehtävä. Tilaaja. Konsultti. syyskuu 2014 korvaa RT 80252 1 (7) Konsultkontrakt Consulting contract

LUONNOS RT 80343 KONSULTTISOPIMUS. Kohde. Tehtävä. Tilaaja. Konsultti. syyskuu 2014 korvaa RT 80252 1 (7) Konsultkontrakt Consulting contract RT 80343 KONSULTTISOPIMUS syyskuu 2014 korvaa RT 80252 1 (7) Konsultkontrakt Consulting contract Kohde Tehtävä Tilaaja Tilaajan edustaja sopimusasioissa Osoite Puhelin Laskutusosoite Konsultti Konsultin

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ TELAKKAKADUN KOULUN OHUTPÄÄTTEISTÄ

TARJOUSPYYNTÖ TELAKKAKADUN KOULUN OHUTPÄÄTTEISTÄ 1 (5) TARJOUSPYYNTÖ TELAKKAKADUN KOULUN OHUTPÄÄTTEISTÄ Äänekosken kaupunki pyytää tarjoustanne. Tuoteryhmä Tietokonepäätteet Tarjouspyynnön sisältö ja laajuus Hankintakausi Joulukuu 2012. Ohutpäätteiden

Lisätiedot

Espoon kaupunki jäljempänä Asiakas Osoite Y-tunnus 0101263-6. Yritys jäljempänä Toimittaja Osoite Y-tunnus. Asiakkaan yhteyshenkilö:

Espoon kaupunki jäljempänä Asiakas Osoite Y-tunnus 0101263-6. Yritys jäljempänä Toimittaja Osoite Y-tunnus. Asiakkaan yhteyshenkilö: TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 4 1 (8) Uimahallikemikaalien hankinta Espoon uimahalleihin Sopijaosapuolet Sopimuksen yhteyshenkilöt: Sopimuksen kohde ja tavoitteet Sopijaosapuolten vastuut Espoon kaupunki jäljempänä

Lisätiedot

Tarkastusvirasto LIITE 4

Tarkastusvirasto LIITE 4 12.9.2016 1 PUITESOPIMUS HELSINGIN KAUPUNGIN TYTÄRYHTEISÖJEN (RYHMÄ X) TILIKAUDEN 2017 JA OPTIONA TILIKAUDEN 2018 TILINTARKASTUSPALVELUJEN SUORITTAMISES- TA 1 Sopijapuolet Tilaaja Helsingin kaupunki, edustajanaan

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ YLÄ-SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVELUISTA

TARJOUSPYYNTÖ YLÄ-SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVELUISTA Lomake 1/2007 TARJOUSPYYNTÖ 1 5.12.2012 TARJOUSPYYNTÖ YLÄ-SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVELUISTA Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä pyytää tarjousta kuntalain 72 :n mukaisesta

Lisätiedot

LV-TYÖT JA TARVIKKEET

LV-TYÖT JA TARVIKKEET 29.1.2016 Sivu 1/5 Dnro: 22/2016 Tilaaja: Tila- ja aluepalvelut Juttilantie 1 14200 TURENKI Hanke: Janakkalan kunnan LV-työt ja niissä käytettävät tarvikkeet 4.4.2016 3.4.2019 + 1 optiovuosi LV-TYÖT JA

Lisätiedot

Tarjouspyyntö asiantuntijapalveluista, maaseutuverkoston valtakunnallisen innovaatioleirin järjestäminen

Tarjouspyyntö asiantuntijapalveluista, maaseutuverkoston valtakunnallisen innovaatioleirin järjestäminen Dnro 295/02.03.02/2016 1 (13) Tarjouspyyntö Maaseutuverkoston innovaatioleiri 2016 Nuoret yrittäjät Viite ASIA Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020, Maaseutuverkoston valtakunnallisen innovaatioleirin

Lisätiedot

SOPIMUSLUONNOS LIITE 3 1(6) 1.11.2012 Dnro KULTTUURI 5665/2012

SOPIMUSLUONNOS LIITE 3 1(6) 1.11.2012 Dnro KULTTUURI 5665/2012 SOPIMUSLUONNOS LIITE 3 1(6) Oulun kaupunki/ Palveluntuottaja Oy Pohjoissuomalaisten kirjastojen kirjastoaineiston kuljetuspalvelun hankinta ajalle 1.1.2013-31.12.2014 ja mahdollisena optiona ajalle 1.1.2015-31.12.2015

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI SOPIMUSLUONNOS Liite 3 1(6) OPETUSVIRASTO 15.4.2015

HELSINGIN KAUPUNKI SOPIMUSLUONNOS Liite 3 1(6) OPETUSVIRASTO 15.4.2015 HELSINGIN KAUPUNKI SOPIMUSLUONNOS Liite 3 1(6) SOPIMUSLUONNOS, ERIKOISIKKUNOIDEN PESUPALVELU 1. Sopijapuolet Tilaaja: Helsingin kaupungin opetusvirasto, PL 3000, 00099 Helsingin kaupunki jäljempänä Tilaaja

Lisätiedot

Hankinnan sopimuskausi on 1.8.2016 31.7.2017. Sopimuskausi alkaa aikaisintaan 1.8.2016, kuitenkin vasta hankintapäätöksen saatua lainvoiman.

Hankinnan sopimuskausi on 1.8.2016 31.7.2017. Sopimuskausi alkaa aikaisintaan 1.8.2016, kuitenkin vasta hankintapäätöksen saatua lainvoiman. TARJOUSPYYNTÖ: TP/LSKKY/UKI/2016/2 PUHTAANAPITOPALVELUT 1. Tilaaja Lounais Suomen koulutuskuntayhtymä. Lounais Suomen koulutuskuntayhtymä on 9 kunnan omistama kuntayhtymä. Lounais Suomen koulutuskuntayhtymä

Lisätiedot

Sopimus Nurmeksen kaupungin, Lieksan kaupungin, Juukan kunnan ja Valtimon kunnan kuntarakenneselvitys

Sopimus Nurmeksen kaupungin, Lieksan kaupungin, Juukan kunnan ja Valtimon kunnan kuntarakenneselvitys Sopimus Nurmeksen kaupungin, Lieksan kaupungin, Juukan kunnan ja Valtimon kunnan kuntarakenneselvitys 28.11.2013 FCG KONSULTOINTI OY 26.11.2013 P23155 Kuntarakenneselvitys 2 Sisällys 1. Sopijapuolet...

Lisätiedot

Yleistä Julkisen hallinnon IT-hankintojen yleiset sopimusehdot -ohjeistuksesta

Yleistä Julkisen hallinnon IT-hankintojen yleiset sopimusehdot -ohjeistuksesta JIT-sopimusehtojen päivitystarpeen selvitys Kyselyn kohteena oleva JHS-suositus löytyy kokonaisuudessaan osoitteesta http://www.jhs-suositukset.fi/suomi/jhs1 Kyselyssä on useita sivuja: alussa on taustoittavia

Lisätiedot

Tarjouksen tulee olla tarjouspyynnön mukainen koskien niin ehtojen soveltuvuutta kuin hankinnan kohdetta ja hankinnalle asetettuja ehtoja.

Tarjouksen tulee olla tarjouspyynnön mukainen koskien niin ehtojen soveltuvuutta kuin hankinnan kohdetta ja hankinnalle asetettuja ehtoja. TARJOUSPYYNTÖ: VÄLINEHUOLTOPALVELU 1) Yleistä Perusturvakuntayhtymä Karviainen on Karkkilan kaupungin sekä Nummi-Pusulan ja Vihdin kunnan perustama perusterveydenhuollon ja sosiaalitoimen kuntayhtymä Länsi-Uudellamaalla.

Lisätiedot

Heinolan kaupungin kuvantamispalvelujen hoitaminen ajalla 1.1.2014-31.12.2015

Heinolan kaupungin kuvantamispalvelujen hoitaminen ajalla 1.1.2014-31.12.2015 Ostopalvelusopimus 1 (7) 3.1.2014 Dnro 1650/02.08.00/2012 Heinolan kaupungin kuvantamispalvelujen hoitaminen ajalla 1.1.2014-31.12.2015 1. SOPIJAPUOLET Tilaaja: Heinolan kaupunki Y-tunnus: 1068892-9 Rauhankatu

Lisätiedot

Tilaaja: Helsingin kaupunki (jäljempänä Tilaaja) Sosiaali- ja terveysvirasto PL Helsingin kaupunki Y-tunnus:

Tilaaja: Helsingin kaupunki (jäljempänä Tilaaja) Sosiaali- ja terveysvirasto PL Helsingin kaupunki Y-tunnus: 1 Sensomotorisen pienpuiston suunnittelu ja laitteiden hankinta H054-16/HEL 2016-004997 Liite 4 Sopimusluonnos 1.1. Sopijapuolet Tilaaja: Helsingin kaupunki (jäljempänä Tilaaja) Sosiaali- ja terveysvirasto

Lisätiedot

Kardiologisten palveluiden hankinta

Kardiologisten palveluiden hankinta 55969 24.03.2016 1/12 55969 Kardiologisten palveluiden hankinta Yhteystiedot: Suomi puh. fax kaisu.mourujarvi@ras.fi : : : Hankintaviranomaisen luonne: Julkisoikeudellinen laitos: : Terveydenhuolto Muu:

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ Sivu 1 / 7 EU-KYNNYSARVON YLITTÄVÄ HANKINTA. 13.11.2014 Dnro 25/021/2014 OPETUSHALLITUKSEN PAINOPALVELUJEN HANKINTA

TARJOUSPYYNTÖ Sivu 1 / 7 EU-KYNNYSARVON YLITTÄVÄ HANKINTA. 13.11.2014 Dnro 25/021/2014 OPETUSHALLITUKSEN PAINOPALVELUJEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ Sivu 1 / 7 EU-KYNNYSARVON YLITTÄVÄ HANKINTA 13.11.2014 Dnro 25/021/2014 OPETUSHALLITUKSEN PAINOPALVELUJEN HANKINTA 1. Tarjouspyynnön kohde 2. Hankintayksikkö 3. Yhteyshenkilö Opetushallitus

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ 4.1.2013. Pyydämme tarjoustanne Tablet-laitteista tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti.

TARJOUSPYYNTÖ 4.1.2013. Pyydämme tarjoustanne Tablet-laitteista tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Mäntsälän kunta Sivu 1 / 6 TABLET-LAITTEET Pyydämme tarjoustanne Tablet-laitteista tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. 1. HANKINTAYKSIKKÖ Kilpailuttamisesta vastaa Mäntsälän kunnan Tietohallinto.

Lisätiedot

SIIVOUSPALVELUSOPIMUS KORKEASAAREN ELÄINTARHA TOIMITILAT

SIIVOUSPALVELUSOPIMUS KORKEASAAREN ELÄINTARHA TOIMITILAT SIIVOUSPALVELUSOPIMUS KORKEASAAREN ELÄINTARHA TOIMITILAT Siivouspalvelut SIIVOUSSOPIMUS 1 (7) SISÄLLYSLUETTELO 1. SOPIMUSOSAPUOLET... 2 2. SOPIMUSKOHTEET JA SOPIMUSHINTA... 2 3. SOPIMUKSEN VOIMASSAOLOAIKA...

Lisätiedot

SopimusLUONNOS viisumipalveluista

SopimusLUONNOS viisumipalveluista SOPIMUSLUONNOS 1/5 LIITE 3 SopimusLUONNOS viisumipalveluista 1. Sopijapuolet Tilaaja Toimittaja 0159216-7 Virastokatu 2, 55100 Imatra Sopimusyhdyshenkilö Yritys Oy Y-tunnus Sopimusyhdyshenkilö Etunimi

Lisätiedot

SopimusLUONNOS viisumipalveluista

SopimusLUONNOS viisumipalveluista SOPIMUSLUONNOS 1/5 SopimusLUONNOS viisumipalveluista 1. Sopijapuolet Tilaaja Toimittaja 0159216-7 Virastokatu 2, 55100 Imatra Sopimusyhdyshenkilö Laura Inkinen Yritys Oy Y-tunnus Sopimusyhdyshenkilö Etunimi

Lisätiedot

PÄIHDELÄÄKÄRIPALVELUJEN HANKINTA

PÄIHDELÄÄKÄRIPALVELUJEN HANKINTA 1 (9) PÄIHDELÄÄKÄRIPALVELUJEN HANKINTA 1.1. Sopijapuolet Helsingin kaupunki sosiaali- ja terveysvirasto (jäljempänä Tilaaja) y-tunnus xxxxxxx (jäljempänä Palveluntuottaja) Osoite: xxxxxxxxxxxx y-tunnus

Lisätiedot

TOIMITUSSOPIMUS TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 5 1 (15) TOIMITUSSOPIMUS XX.XX.2012 5893/02.08.00/2011 1 SOPIJAOSAPUOLET

TOIMITUSSOPIMUS TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 5 1 (15) TOIMITUSSOPIMUS XX.XX.2012 5893/02.08.00/2011 1 SOPIJAOSAPUOLET TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 5 1 (15) 1 SOPIJAOSAPUOLET Toimittajan nimi (jäljempänä Toimittaja) Osoite Y-tunnus ja Espoon kaupunki (jäljempänä Asiakas) PL 111, 02070 Espoon kaupunki Y-tunnus 0101263-6 Sopijapuolien

Lisätiedot

Salon seudun koulutuskuntayhtymä/salon seudun koulutus oy (jäljempänä Tilaaja) Y-tunnus: / Taitajankatu 6, SALO

Salon seudun koulutuskuntayhtymä/salon seudun koulutus oy (jäljempänä Tilaaja) Y-tunnus: / Taitajankatu 6, SALO 1 LIITE 6 SOPIMUSLUONNOS SOPIJAPUOLET Salon seudun koulutuskuntayhtymä/salon seudun koulutus oy (jäljempänä Tilaaja) Y-tunnus: 0139545-4 / 26660023-1 Osoite: Taitajankatu 6, 24240 SALO XX (jäljempänä Palveluntuottaja)

Lisätiedot

Tarjouksen tulee olla voimassa jättämispäivästä helmikuun 2016 loppuun.

Tarjouksen tulee olla voimassa jättämispäivästä helmikuun 2016 loppuun. Perusturvakeskus TARJOUSPYYNTÖ PÄIVÄHOIDON OSTOPALVELUSTA Oulaisten kaupungin perusturvalautakunta pyytää tarjousta ostopalveluna hankittavasta lasten päivähoidosta päiväkotihoidon osalta ajalle 1.1.2016-31.12.2017

Lisätiedot

TARJOUSLOMAKE, liite 3 1 (5) TARJOUSPYYNTÖ nro 26/2014 21.8.2014. Perustiedot. Tarjoajan nimi. Y-tunnus. Osoite. Yhteyshenkilö

TARJOUSLOMAKE, liite 3 1 (5) TARJOUSPYYNTÖ nro 26/2014 21.8.2014. Perustiedot. Tarjoajan nimi. Y-tunnus. Osoite. Yhteyshenkilö TARJOUSLOMAKE, liite 3 1 (5) Perustiedot Tarjoajan nimi Y-tunnus Osoite Yhteyshenkilö Yhteyshenkilön sähköposti ja puhelinnumero Tarjouksen allekirjoitus Olen tutustunut tarjouspyyntöasiakirjoihin ja sitoudun

Lisätiedot

RUOKOLAHDEN KUNTA 1 Virastotie 3 56100 RUOKOLAHTI 17.6.2013 Puhelin (05) 26 911 Telekopio (05) 2691 354

RUOKOLAHDEN KUNTA 1 Virastotie 3 56100 RUOKOLAHTI 17.6.2013 Puhelin (05) 26 911 Telekopio (05) 2691 354 RUOKOLAHDEN KUNTA 1 TARJOUSPYYNTÖ 1. Tarjouspyynnön kohde 1.1 Tarjouspyynnön kohde Hankintayksikkö on Ruokolahden kunta/tekninen osasto. Tarjouspyynnön kohteena ovat: 1. Kasvitarhan alueen tasaustyöt,

Lisätiedot

Sisällys SOPIMUSLUONNOS 6.4.2016 SOPIMUSLUONNOS / TILAUS: PYÖRÄKUORMAAJA KÄYTETTÄVYYSPALVELUNA

Sisällys SOPIMUSLUONNOS 6.4.2016 SOPIMUSLUONNOS / TILAUS: PYÖRÄKUORMAAJA KÄYTETTÄVYYSPALVELUNA 1 SOPIMUSLUONNOS 6.4.2016 SOPIMUSLUONNOS / TILAUS: PYÖRÄKUORMAAJA KÄYTETTÄVYYSPALVELUNA Sisällys I. SOPIJAOSAPUOLET... 2 1.1. Sopijaosapuolet ja sopimusyhteyshenkilöt... 2 II. MÄÄRITELMIÄ... 3 III. SOPIMUKSEN

Lisätiedot

Palmian kiinteistöpalvelujen erikseen tilattavien koulutuspalvelujen hankinta. (jäljempänä toimittaja)

Palmian kiinteistöpalvelujen erikseen tilattavien koulutuspalvelujen hankinta. (jäljempänä toimittaja) SOPIMUSLUONNOS 1 (8) n kiinteistöpalvelujen erikseen tilattavien koulutuspalvelujen hankinta Sopijapuolet: Helsingin kaupungin -liikelaitos Y-tunnus Osoite Postinumero ja -paikka Puh. E-mail: Yhteyshenkilö:

Lisätiedot

Sipoon kunta. sovittua puhtaustasoa. Palveluntuottajan on suoritettava koulussa perussiivous ennen kuin koulun toiminta alkaa

Sipoon kunta. sovittua puhtaustasoa. Palveluntuottajan on suoritettava koulussa perussiivous ennen kuin koulun toiminta alkaa 1/6 TOTI60172 Gumbostrand skola ruoka- ja siivouspalvelu 1. : Suomi puh. johanna.kemilainen@sipoo.fi : : 2. Hankinnan kohde Hankinnan nimi: Gumbostrand skola ruoka- ja siivouspalvelu Hankinnan tunniste-

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI HANKINTASOPIMUS 1 (6) SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO H LUONNOS liite 2 HEL

HELSINGIN KAUPUNKI HANKINTASOPIMUS 1 (6) SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO H LUONNOS liite 2 HEL HELSINGIN KAUPUNKI HANKINTASOPIMUS 1 (6) SOPIMUS PALVELUTALON RUOKAPALVELUJEN HANKINNASTA 1. Sopijapuolet Tilaaja: Helsingin kaupunki Sosiaali- ja terveysvirasto Yhteystiedot: PL 6000 00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNNAN JA HUS-SERVIS LIIKELAITOKSEN SOPIMUS TEKSTINKÄSITTELYPALVELUISTA

KIRKKONUMMEN KUNNAN JA HUS-SERVIS LIIKELAITOKSEN SOPIMUS TEKSTINKÄSITTELYPALVELUISTA Perusturvalautakunnan päätös 26.1.2017 Liite 5 /26.1.2017 Dnro 26/01.04.01/2017 KIRKKONUMMEN KUNNAN JA HUS-SERVIS LIIKELAITOKSEN SOPIMUS TEKSTINKÄSITTELYPALVELUISTA 2/8 1 SOPIMUKSEN OSAPUOLET 1.1 Tilaaja

Lisätiedot

Hankinta on jaettu kahteen hankinnan kohteeseen seuraavasti:

Hankinta on jaettu kahteen hankinnan kohteeseen seuraavasti: KOTALAN JA KURJENKYLÄN ALUEEN OSTOPALVELULIIKENNE 1. HANKINTAYKSIKKÖ JA YHTEYSHENKILÖ Hankintayksikkö Virtain kaupunki Sivistyslautakunta Virtaintie 26 34800 VIRRAT Y-tunnus: 0206333-9 2. HANKINNAN KOHDE

Lisätiedot

Kunta tekee sopimuksen palveluntuottajaksi valitun tarjoajan kanssa

Kunta tekee sopimuksen palveluntuottajaksi valitun tarjoajan kanssa 1 KLAUKKALAN JÄÄHALLIN SIIVOUSSOPIMUS (LUONNOS) SOSIAALITOIMISTON SIIVOUSSOPIMUS (LUONNOS) (Sopimusluonnos on yhteinen ja siitä muokataan Klaukkalan jäähallin ja sosiaalitoimiston omat siivoussopimukset.

Lisätiedot

Liite4/Keskeiset sopimusehdot

Liite4/Keskeiset sopimusehdot KAUPPAPALVELU Liite4/Keskeiset sopimusehdot Sopimuksen osapuolet Mäntsälän kunta/mustijoen perusturva Y-tunnus 0129261-5 Heikinkuja 4, 04600 MÄNTSÄLÄ Yhteyshenkilö: Minna Koivumäki Vanhustyön päällikkö

Lisätiedot

Opetushallitus pyytää tarjoustanne tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti.

Opetushallitus pyytää tarjoustanne tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. OPETUSHALLITUS TARJOUSPYYNTÖ TEKNINEN IT-KONSULTOINTI Sivu 1 Tietokanta-asiantuntijapalvelut (Dnro 3/021/2012) 1. PERUSTIEDOT Opetushallitus pyytää tarjoustanne tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti.

Lisätiedot

KUUMA seutu liikelaitos (y tunnus 0127485-5) Kauppakaari 1-3 C 04200 Kerava

KUUMA seutu liikelaitos (y tunnus 0127485-5) Kauppakaari 1-3 C 04200 Kerava 1 SOPIMUS KUUMA -seutu liikelaitos tilaajana ja Oy toimittajana ovat tehneet seuraavan sopimuksen koskien Paikallisen kehittämisen ja lähidemokratian toimintamalli projektia. 1. SOPIJAPUOLET 1.1 Tilaaja:

Lisätiedot

Espoon kaupunki (jäljempänä Tilaaja ) Osoite Y-tunnus 0101263-6. Yritys (jäljempänä Palveluntuottaja ) Osoite Y-tunnus

Espoon kaupunki (jäljempänä Tilaaja ) Osoite Y-tunnus 0101263-6. Yritys (jäljempänä Palveluntuottaja ) Osoite Y-tunnus Tarjouspyyntö / Liite 5 1 (13) SOPIMUS PÄIVÄHOITOPALVELUJEN TUOTTAMISESTA Sopijaosapuolet Espoon kaupunki (jäljempänä Tilaaja ) Osoite Y-tunnus 0101263-6 ja Sopimuksen yhteyshenkilöt: Sovellettavat yleiset

Lisätiedot

Rakennuttajan edustajana ja tilaajana toimii Järvenpään kaupungin Tekninen palvelukeskus/rakentamispalvelut

Rakennuttajan edustajana ja tilaajana toimii Järvenpään kaupungin Tekninen palvelukeskus/rakentamispalvelut KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMISKOHTEET 2013 2015 1. SOPIMUKSEN OSAPUOLET JA SOPIMUKSEN KOHDE 1.1 Rakennuttaja 1.2 Tilaaja 1.3 Toimittaja Rakennuttaja on Järvenpään kaupunki Rakennuttajan edustajana ja tilaajana

Lisätiedot

Joukkoliikenteen aikataulusuunnitteluohjelmiston hankinta ja käyttöönotto sekä ylläpito- ja tukipalvelu ajalle 17.3.2014 (tavoite) - 31.5.

Joukkoliikenteen aikataulusuunnitteluohjelmiston hankinta ja käyttöönotto sekä ylläpito- ja tukipalvelu ajalle 17.3.2014 (tavoite) - 31.5. SOPIMUS 1(7) SOPIMUS Joukkoliikenteen aikataulusuunnitteluohjelmiston hankinta ja käyttöönotto sekä ylläpito- ja tukipalvelu ajalle 17.3.2014 (tavoite) - 31.5.2020 Sisällysluettelo 1 SOPIJAPUOLET... 2

Lisätiedot

Hankintasopimus (luonnos) Liite 4.

Hankintasopimus (luonnos) Liite 4. 1 Hankintasopimus (luonnos) Liite 4. Allekirjoittaneet Mäntsälän kunta/ Mustijoen perusturva, jota tässä sopimuksessa nimitetään tilaajaksi ja Toimittaja Oy, jota tässä sopimuksessa nimitetään toimittajaksi,

Lisätiedot

LUONNOS SOPIMUS SARAN ASUNTOJEN YÖHOIDON HANKINNASTA LAUKAAN KUNTA TOIMITTAJA

LUONNOS SOPIMUS SARAN ASUNTOJEN YÖHOIDON HANKINNASTA LAUKAAN KUNTA TOIMITTAJA LUONNOS SOPIMUS SARAN ASUNTOJEN YÖHOIDON HANKINNASTA LAUKAAN KUNTA TOIMITTAJA 1. OSAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT Tilaaja: Nimi Laukaan kunta Yksikkö Perusturvalautakunta Kehitysvammapalvelut Osoite PL 6 41341

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI SOPIMUSLUONNOS 1(8) SOSIAALIVIRASTO Tarjouspyyntö nro 5 / 2011

HELSINGIN KAUPUNKI SOPIMUSLUONNOS 1(8) SOSIAALIVIRASTO Tarjouspyyntö nro 5 / 2011 HELSINGIN KAUPUNKI SOPIMUSLUONNOS 1(8) SOPIMUS VAIKEAVAMMAISTEN HENKILÖIDEN PALVELUASUMISEN PALVELUHANKIN- NASTA 1. Sopijapuolet Helsingin kaupunki (jäljempänä Tilaaja) Osoite: Helsingin kaupungin sosiaalivirasto

Lisätiedot

Ennakkotyö on Toimittajan Tilaajalle tekemä, ennen Sopimuksen syntymistä, tehty työ.

Ennakkotyö on Toimittajan Tilaajalle tekemä, ennen Sopimuksen syntymistä, tehty työ. 1. SOVELTAMISALA Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan elinkeinonharjoittajien väliseen Palveluiden kauppaan. Näitä ehtoja sovelletaan, elleivät osapuolet ole toisin sopineet. 2. MÄÄRITELMÄT Dokumentaatio

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ SEINÄJOEN PRUUKINRANNAN ASUNTOMESSUT, VARTIOINTI JA JÄRJESTYKSENVALVONTA

TARJOUSPYYNTÖ SEINÄJOEN PRUUKINRANNAN ASUNTOMESSUT, VARTIOINTI JA JÄRJESTYKSENVALVONTA MATERIAALIHALLINTO 17.11.2015 15168 TP As.messut vartiointi TARJOUSPYYNTÖ SEINÄJOEN PRUUKINRANNAN ASUNTOMESSUT, VARTIOINTI JA JÄRJESTYKSENVALVONTA Seinäjoen kaupungin materiaalihallinto pyytää sitovaa

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) 25.9.2012

TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) 25.9.2012 TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) 25.9.2012 JANAKKALAN KUNNAN MAASTOMITTAUSLAITTEIDEN HANKINTA Pyydämme sitovaa tarjoustanne koskien Janakkalan kunnan Tekniikka ja ympäristön maankäytön tulosalueelle hankittavista maastomittauslaitteista

Lisätiedot

Äänekosken kaupunki pyytää tarjousta liitteiden mukaisesti.

Äänekosken kaupunki pyytää tarjousta liitteiden mukaisesti. 1 (5) TARJOUSPYYNTÖ TAIMIKONHOITOTÖISTÄ 2013 Äänekosken kaupunki pyytää tarjousta liitteiden mukaisesti. Tuoteryhmä Taimikonhoitotyöt Tarjouspyynnön sisältö ja laajuus Hankintakausi 1.7.2013-31.12.2013.

Lisätiedot

JYSE-ehtojen kohdassa 22.2 tarkoitettuja kirjallisia sopimusmuutoksia voivat tehdä ainoastaan sopimuksen allekirjoittajat.

JYSE-ehtojen kohdassa 22.2 tarkoitettuja kirjallisia sopimusmuutoksia voivat tehdä ainoastaan sopimuksen allekirjoittajat. SOPIMUSLUONNOS 1. Sopijapuolet Tilaaja: Sipoon kunta (jäljempänä tilaaja ) Y-tunnus: 0203533-8 PL 7, 04131 Sipoo Palveluntuottaja: xxx (jäljempänä myös palveluntuottaja ) Y-tunnus osoite 2. Vastuu- ja

Lisätiedot