Tarjouspyyntö Tekninen osasto Dnro TEK 817/0407/2015 Ruoka- ja puhtauspalvelu

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tarjouspyyntö. 29.10.2015 Tekninen osasto Dnro TEK 817/0407/2015 Ruoka- ja puhtauspalvelu"

Transkriptio

1 Tarjouspyyntö Tekninen osasto Dnro TEK 817/0407/2015 Ruoka- ja puhtauspalvelu TARJOUSPYYNTÖ PirkkalankunnanTekninenosasto,Ruoka-japuhtauspalvelutpyytäätarjoustannesiivouspalveluistakohdassayksi(1)mainitustatehtäväkokonaisuudestajäljempänäesitetyinehdoin. 1. Hankinnankohde HankinnankohteenaovatPirkkalankunnanhallinnoimattammikuussa käyttöönotettavatPirtevan,Pirkkalanympäristöterveydenhuollonvalvontayksikkö,Jasperintie305,33960Pirkkalasijaitsevattoimitilat,jotkasisältävätmm.eläinlääkärinpieneläintenvastaanotontoimitilatoheistiloineen,terveystarkastajientoimistotilojajasosiaalitiloja.TarjoushintaannetaanliitteenäolevientilatietojenjapalvelukuvaustenpohjaltaHankinnankohteenaolevattilatonesitettypohjapiirroksissa(Liite1). Siivouspalvelusisältääpalvelukuvauksissakuvatutylläpito-jaharvemminsuoritettavat siivoustehtävätsekäperussiivoustehtävät.lisäksitarvittaessatilataanlisätyönätehtäviä siivouksia. Hankittavanpalveluntuleesisältääpalveluntyönjohdon,palvelunsuunnittelunjapalvelunsopeuttamisentilaajanmuuttuvissatarpeissa,palvelunlaadunhallinnanjatulosten dokumentoinninsekäosallistuminentarkastuksiinjatilaajanjärjestämiinkokouksiin. Palveluhinnantuleesisältääkaikkikustannuksetmm.palkka-matka-jayleiskustannuslisätsopimus-jayksikköhinnoissa. Tilaajanjatoimeksisaajanväliset,palvelusopimustakoskevatkaupallisetehdotjakeskeisettiedotonesitettysopimusohjelmassa(liite2).Tarjoukseeneisaaliittääomiasopimusehtoja.

2 2.Hankintailmoitus Hankintailmoitusonjulkaistu osoitteessawww.hankintailmoitus.fijaPirkkalankunnanverkkosivuillawww.pirkkala.fi 3. Sopimusaika Sopimusonmääräaikainenjavoimassa Toimeksisaajallaonmahdollisuusoptioonajalle Osatarjouksetjavaihtoehtotarjoukset Kohteeseenvalitaanyksipalveluntuottaja.Osatarjouksiataivaihtoehtoisiatarjouksiaei hyväksytä. 5. Tarjoustenkäsittely Tarjoajienarviointijavertailutoteutetaankolmessavaiheessa: 1.tarjoajiensoveltuvuudenarviointi 2.tarjoustentarjouspyynnönmukaisuudentarkistaminen 3.tarjoustenhinnanvertailu Tilaajallaonoikeushylätätarjousennentarjoustenvertailua,mikälitarjoajaakoskevat edellytykseteivättäytytaimikälitarjoajaeiliitätarjoukseensatarjouspyynnössäesitettyjäasiakirjojajaselvityksiä,taimikälitarjoajaakoskeejokinmuupoissulkemisperuste. Tarjoajienedellytyksethankinnantoteuttamiseenselvitetäänjaarvioidaanliitteenja 3.1.mukaisesti.Tarjouksetvertaillaankriteereilläjaperiaatteilla,jotkaonesitettyliitteessä8. Tarjouksistavalitaanhinnaltaanhalvintarjousliitteessäkuvatullatavalla. 6.Tarjousasiakirjojenluottamuksellisuus Tarjousasiakirjatovatluottamuksellisiajaniidenkopiointijakäyttömuuhunkuintämän tarjouspyynnönedellyttämiintarkoituksiinonkielletty. 7.Tarjouksenjättömenettelyjavoimassaolo Sitovatarjousontoimitettavakirjallisestiviimeistään klo12.00mennessä osoitteeseen: Teknisentoimenkirjaamo Rohtokuja 33960Pirkkala. Kuoreenmerkitääntunnus Siivouspalvelut. Määräajanjälkeensaapuneitatarjouksiaeiotetahuomioon.Kirjeeseensaasisällyttää vainko.tarjouspyyntöönliittyviäasiapapereita.

3 Tarjouksentuleeollasitovanavoimassa,kunnessopimusonallekirjoitettu,kuitenkin vähintään saakka.tarjousasiakirjojentuleeollasuomenkielisiä. Tarjoushinnatannetaanarvonlisäverottomanajatarjoushintojentuleepysyämuuttumattomina saakka alkavansopimuskaudenalusta. 8.Lisätiedot Lisäkysymykset: Tarjouspyyntöönliittyvätmahdollisetlisäkysymyksetvoiesittää klo14.00 mennessä. LisäkysymyksetlaadittavaerilliseenWord-tiedostoonjatoimitettavasähköpostitse Pirteva/Siivouspalvelut. Esitetyistäkysymyksistäjaniihinannetuistavastauksistalaaditaanyhteenveto,joka julkaistaanpirkkalankunnanverkkosivuilla klo16.00mennessäosoitteessawww.pirkkala.fi/tarjouspyynnot.tarjoajientasapuolisenkohtelunvuoksitarjouspyyntöönliittyviinkysymyksiineivastatapuhelimitse. Pirkkalassa ArjaVaarma Ruoka-japuhtauspalvelupäällikkö LIITTEET Liite1.Pohjapiirustukset Liite2.Sopimusohjelmanluonnos Liite3.Tarjoajansoveltuvuus Liite3.1Tarjoajansoveltuvuus Liite4.Toiminnankuvaukset Liite5.Yleisetpalvelunkuvaukset Liite6.Kohdekohtaisetpalvelukuvaukset Liite7.Siivouskoneluettelo Liite8.Hintavertailunperusteet Liite9.Tarjoushinnat

4 SIIVOUSPALVELUJENSOPIMUSOHJELMA

5 Sisällysluettelo TARJOUSPYYNTÖ Hankinnan kohde Hankintailmoitus Sopimusaika Osatarjoukset ja vaihtoehtotarjoukset Tarjousten käsittely Tarjousasiakirjojen luottamuksellisuus Tarjouksen jättömenettely ja voimassaolo Lisätiedot SOPIMUSKOHDE Siivottavien kohteiden perustiedot SOPIJAPUOLET Tilaaja Sopijapuolten tavoitteet ja yhteistyö Tilaajan edustajat ja yhteyshenkilöt Palveluntuottajan taloudellisen tilanteen seuranta SOPIMUSAIKA Töiden aloitus Sopimuksen kesto Sopimuksen siirtäminen, muuttaminen ja optio Sopimuksen irtisanominen ja purkaminen Sopimuksen päättäminen Sopimuksen päättäminen erikoistilanteissa Avustamisvelvollisuus palveluntuottajan vaihtuessa SOPIMUSTEHTÄVIEN SUORITTAMINEN Toimitusaika ja tehtävän laajuus Työvälineet Aineet ja tarvikkeet sekä tilat Työvaatteet PALVELUNTUOTTAJAN RESURSSIT Palvelun tuottamiseen käytettävä henkilöstö... 8

6 6. TURVALLISUUS Turvallisuus ja salassapito Avainhallinta Immateriaalioikeudet VAKUUTUKSET TILAAJAN JA PALVELUNTUOTTAJAN MYÖTÄVAIKUTUSVELVOLLISUUS SOPIMUKSENAIKAINEN TOIMINTA Palvelun laatu ja siinä esiintyvät virheet Aloituskokous Käyttäjäkehityskokous Poikkeamien ja reklamaatioiden hoitaminen Palvelun laadun valvonta Käyttäjäpalaverit Tilaaja-palveluntuottaja palaverit/ laatukierrokset Tilaajan ja palveluntuottajan kehityskokous Asiakastyytyväisyyskysely Katselmukset Toimittaja-auditointi Suoritushäiriöiden ja laatupoikkeamien vaikutus Sopimuksen noudattamatta jättämisestä aiheutuvat hyvitykset Toistuvista tai merkittävistä poikkeamista aiheutuvat reklamaatiot Hylätyistä laadunarvioinneista aiheutuvat reklamaatiot Perussiivoustöiden laiminlyönneistä aiheutuneet reklamaatiot Ympäristökuormituksen vähentäminen YLIVOIMAINEN ESTE SOPIMUSHINTA, LASKUTUSOSOITE JA MAKSUEHDOT Lisätyöt Hinnantarkistusmenettely Vahingonkorvaus ERIMIELISYYDET JA SOVELLETTAVA LAKI SOPIMUSASIAKIRJOJEN PÄTEVYYSJÄRJESTYS...22

7 1 SOPIMUSKOHDE 1.1Siivottavienkohteidenperustiedot PirkkalankunnanhallinnassaolevatPirtevantoimitilatosoitteessaJasperintie305, tilatonesitettyliitteessä1. Hankittavaansiivouspalveluunpalveluunkuuluvattarjouspyynnössäesitetyttilat. SOPIJAPUOLET 2.1Tilaaja Pirkkalankunta Tekninenosasto Ruoka-japuhtauspalvelut Suupantie Pirkkala 2.3Sopijapuoltentavoitteetjayhteistyö Sopijapuoltentavoitteenaon,ettäkohteessatuotettusiivouspalveluonpalvelukuvaustenmukaista,laatutasoltaanoikeinmitoitettu,jatkuvastitasalaatuistajakokonaistaloudellisestiedullista. Siivouspalvelukattaakaikkiylläpito-japerussiivoustehtävättukienkohteenkunnon,arvonjaominaisuuksiensäilyttämistäsekätäyttäenjatkuvastitilojenkäyttäjientarpeetjaodotukset. Palvelutuotetaantilaajanjapalveluntuottajanvälisensopimuksenjatarjouspyynnönliitteenäolevansiivouksensopimusohjelmanjapalvelukuvaustenmukaisesti. Palvelulleasetettujentavoitteidensaavuttaminenedellyttääsopijaosapuoliltaluottamuksellistayhteistyötäsekätoiminnanjatkuvaakehittämistäsopimuskauden aikana. Palveluntuottajasitoutuuyhteistyöhönmahdollistenmuidentilaajallepalveluja kulloinkintuottavienpalveluntarjoajienkanssasiten,ettäpalvelujenmuodostama kokonaisuustoimiitilaajankannaltamahdollisimmanjoustavastijakeskeytyksettä. 2.4Tilaajanedustajatjayhteyshenkilöt Kumpikinsopijapuolinimeääyhteyshenkilön,jonkatehtävänäonseuratajavalvoa sopimuksentoteutumistajatiedottaasopimuksentoteutumiseenliittyvistäasioista.yhteyshenkilölläeioleoikeuttamuuttaasopimusta.sopijapuolenonviivytyk-

8 2 settäilmoitettavakirjallisestiedustajanja/taiyhteyshenkilönvaihtumisestatoisen sopijapuolenyhteyshenkilölle. TilaajanedustajanasopimusasioissatoimivattekninenjohtajaJouniKorhonenja ruoka-japuhtauspalvelupäällikköarjavaarma.työsuorituksiinliittyvissäasioissa palveluohjaajamaritaanttilajaarjavaarma. 2.5Palveluntuottajantaloudellisentilanteenseuranta Hankintaansovelletaanlakiatilaajanselvitysvelvollisuudestajavastuustaulkopuolistatyövoimaakäytettäessä(1233/2006)onpalveluntuottajantoimitettava tilaajallesopimuskaudenaikanakahdentoista(12)kuukaudenväleintodistusverojenmaksamisestataiverovelkatodistustaiselvityssiitä,ettäverovelkaa koskevaveronsaajanhyväksymämaksusuunnitelmaontehtysekätodistuseläkevakuutuksenottamisestajaeläkevakuutusmaksujenmaksamisestataiselvityssiitä,ettäerääntyneitäeläkevakuutusmaksujakoskevamaksunsaajanhyväksymä suunnitelmaontehty.tiedoteivätsaaollakolmeakuukauttavanhempia. Josrekisteröinnitarvonlisäverovelvolliseksitaiennakkoperintärekisteriinvanhenevatsopimuksenvoimassaoloaikana,palveluntuottajanonesitettäväuudetrekisteröinnitvuosittain.Jospalveluntuottajaeisaarekisteröintejäänuusittua,tilaajalla onvelvollisuuspidättääennakotveroviranomaisenvahvistaman ennakkopidätysprosentinmukaisesti. SOPIMUSAIKA 3.1Töidenaloitus Ennenpalvelunkäynnistämistäpidetäänaloituskokousennensopimuskauden aloitusta.viimeistäänneljän(4)viikonkuluttuasopimuksenkäynnistämisestäpidetäänkäyttäjällesuunnattukehityskokous.palveluntuottajavastaaaloituskokousmuistioidendokumentoinnistajatoimittamisestatilaajalleviimeistäänkahden(2)viikonkuluessatilaajankanssasovitullatavalla. Aloituskokouksenjakäyttäjäkehityskokouksentavoitteenaonvarmistaa,ettäsiivouspalvelukäynnistetäänjatoteutetaanasiakaskohteessaniin,ettäpalvelulle asetetutlaatutavoitteetsaavutetaanhetipalvelunaloittamisesta.menettelytavat onkuvattukohdissa9.1.1ja Sopimuksenkesto Sopimusonmääräaikainenjavoimassa Sopimuksessaon mahdollisuusoptioon sopimussolmitaanehdollisenakuuden(6)kuukaudenkoeajalla.tänäaikanasopimusvoidaanpurkaatilaajantoimestavälittömästi.

9 3 JosPirkkalankunnanperusturvanpalvelujentuottajavaihtuusopimuskaudenaikana,sopimuspäättyysamastaajankohdastaPirkkalankunnanosalta.Tilaajan tuleeilmoittaasopimuksenpäättymisestä 3.3Sopimuksensiirtäminen,muuttaminenjaoptio Palveluntuottajallaoleoikeuttailmantilaajansuostumustaosaksikaansiirtää sopimustakolmannelleosapuolelle.tilaajallaonoikeussiirtääsopimussellaiselle kolmannelleosapuolelle,jolletilaajantehtävätsiirtyvätkokonaantaiosittain. Sopimusmuutoksetontehtäväkirjallisesti.Kirjallisiksisopimusmuutoksiksikatsotaanmyössähköisessämuodossatehdytmuutokset. Sovittujenpalvelujensisällön,laatutason,työaikojentainiistämaksettavienkorvaustenmuuttaminenonmahdollistaainoastaansopijapuoltenyhteiselläkirjallisellasopimuksella. Tilaajallaonoikeuspyytääpalveluntuottajaltapalvelujenmuuttamistataipalveluntuottajavoiitsesitävaatia,jolloinpalveluntuottajantuleeantaaviidenpäivän sisälläpyynnöstätaiomastavaatimuksestatilaajallekirjallinenarvioseuraavista asioista: muuttamisenvaikutuksistasopimuksenhintaan, maksuperusteistasekä siitämilloinmuutostoimenpiteettulevatvoimaan. Palveluntuottajantuleeantaaviipymättätilaajanpyynnöstäkaikkiaiheellinenlisäinformaatiosopimusehtoonvaikuttavistatekijöistä,jottatilaajavoiarvioidaehdotetunmuutoksenvaikutuksia.Muutoskuvataankirjallisestijamenettelytapa kuvataan.kummallakinosapuolellaonvastuuomaltaosaltaanmuutostoimenpiteidentoteuttamisesta.tapahtuvatmuutoksetastuvatvoimaanyhden(1)kuukaudenkuluessamuutosilmoituksesta.muutokseenjohtaviatapahtumiaovatkäyttäjiensiirtyminenväistötiloihin,kohteenmyynti,toiminnanloppuminenjavuokrasopimuksenpäättyminentaialkaminen.muutoksiakoskevatkuvauksetjasopimuksetliitetäänsiivouspalvelusopimuksenliitteiksi. Muutostilanteissahinnoitteluntuleenoudattaatämänsopimuksenyleistähinnoittelua. Jossopijapuoletyhdessätaitoinenheistätoteaa,ettäsopimuksensisältöäjahintaa tuleetarkistaasopimuksentavoitteidentoteutumiseksi,sopijapuoltenonkäytävä tähänliittyvätneuvottelut.muutostarvevoiperustuaolosuhteidentaisopijapuoltentarpeidenmuuttumiseen.perusturvantoiminnassatapahtuvatmuutoksetaiheuttavatperusteentarkistaahintaa. Sopimuksenperustanaolevissatiedoissahavaitutvirheettaimuutoksetonviipymättäilmoitettavatoisellesopijapuolelle.Sopijapuolellaonoikeusvaatiasopimuksenmuuttamistaoikeidentietojenmukaiseksi.

10 4 Sopijapuolillaonoikeusvaatiakorvaustataihyvitystäsiitäedunmenetyksestä, jokaaiheutuusenjälkeenkunsitäkoskevavaatimusontehtytoisellesopijapuolelle. Tilaajakäynnistääoptiovuottakoskevatneuvottelutpalveluntuottajankanssa12 kuukauttaennenvarsinaisensopimuskaudenpäättymistä.neuvotteluttuleesaattaapäätökseenkuukauttaennensopimuskaudenpäättymistä.optionkäytöstä sovitaan(6)kuusikuukauttaennensopimuskaudenpäättymistä.mikälineuvotteluissaeipäästäyksimieliseenratkaisuun,eioptiovuottaotetakäyttöön. 3.4Sopimuksenirtisanominenjapurkaminen Kumpikinsopijaosapuolisaapurkaasopimuksenkokonaantaiosittainesimerkiksi,jostoinensopijapuolionolennaisestirikkonutsopimusvelvoitteitaantaionilmeistä,ettäolennainensopimusrikkomustuleetapahtumaan.Josrikkomusonkorjattavissa,sopijapuolivoipurkaasopimuksenvain,josrikkomusontoistuvatai rikkomukseensyyllistynytsopijapuolieiolekorjannutrikkomustaankohtuullisessaajassasiitä,kuntoinensopijapuolionkirjallisestihuomauttanutrikkomuksesta. Olennaisenasopimusrikkomuksenapidetäänmuunmuassasitä,etteipalveluvastaasovittuajavirheonvähäistäsuurempieikävirhettätilaajanhuomautuksesta huolimattaviipymättäkorjatataijossopimuksenluonnehuomioidenpalvelun tuottaminenviivästyyolennaisestitaiviivytyksetjavirheetovattoistuvia. Tilaajallaonoikeuspurkaasopimus,jospalveluntuottajaeitoimitamääräajassa kohdassa2.5esitettyjätaloudellisentilanteenselvityksiä.ennensopimuksenpurkamistatilaajantuleekirjallisestihuomauttaapalveluntuottajaalaiminlyönnistäja ilmoittaasopimuksenpurkamisenuhasta,elleilaiminlyöntiäkorjatatilaajanvaatimassaajassa. 3.5Sopimuksenpäättäminen Jostilaajantoiminnassatapahtuuolennaisiamuutoksia,sopimusvoidaanirtisanoakuusi(6 kk)ennenmuutosta. Sopimuksenpäättyessä,viimeistäänkuukausi(1)ennensopimuskaudenpäättymistä,suoritetaanluovutuskatselmustilaajanilmoittamanaajankohtana.Luovutuskatselmuksessatarkastetaantilojenkuntosekätodetaan,onkosopimuksen mukaisettehtäväthoidettukyseisenajankohdanvaatimallatavallaylläpitosiivouksen,harvemmintehtävientöidenjavuosisiivoustöidenkohdalta. Luovutuskatselmuksistajakorjaavientoimenpiteidenarvioinnistatehdäänpöytäkirja,jossatodetaankiinteistönkuntojapalveluntuottajanvelvoitteetjakorjausaikataulu.Aikataulussatuleehuomioida,ettäsopimuksenmukaisettehtävätonsaatettupäätökseenennenpalvelusopimuksenpäättymistä.Tilaajavoikäyttääkatselmuksissaulkopuolistatahoa,jokatodentaasiivouspalvelunlaadunsopimuksen mukaisillalaadunarviointimenetelmillä.

11 5 Sopimuksenpäättymisenseurauksenapalveluntuottajaluovuttaatilaajallepalvelunsuorittamiseenliittyvätasiakirjat,piirustukset,suunnitelmat,avaimet,raportit, laskelmatjamuuttiedot,jotkaliittyvätpalveluntuottajanpalvelujentuottamiseen sopimuskohteissa.lisäksipalveluntuottajantuleevapauttaakäytössäänolevat tilatsekäluovuttaapalveluntuottajankäytössäolevatilaajanomaisuusvälittömästitilaajankäyttöönsekäpoistaakohteestapalveluntuottajanirtaimisto. Viimeinenmaksuerämaksetaanvasta,kuntilaajaonhyväksynytavainten,piirustustenjaasiakirjojensiirtoonliittyvätasiatsekähyväksynytlaatukatselmuksessa havaittujenpoikkeamienkorjaukset Sopimuksenpäättäminenerikoistilanteissa Tilaajallaonoikeusirtisanoasopimuspäättymäänvälittömästi,jostilaajaosoittaa, etteiolisitehnytsopimustapalveluntuottajankanssa,jostilaajaolisiolluthankintapäätöstätehtäessätietoinenpalveluntuottajaakoskevistatodellisistaolosuhteista.näilläolosuhteillatarkoitetaanhankintalain(348/2007)53 :ssäja54 :ssä lueteltujapoissulkemisperusteita.tällöinpalveluntuottajallaonoikeussaadatäysimääräinenmaksusopimuksenpäättymishetkeenmennessätuotetuistapalveluista,muttaeioikeuttamuuhunkorvaukseensopimuksenpäättymisenjohdosta. Tilaajallaonoikeusirtisanoasopimuspäättymäänvälittömästi,jospalveluntuottajantaloudellistentaimuidenolosuhteidenhavaitaanmuuttuneenolennaisestiniin, etteivoidaolettaapalveluntuottajantäyttävänsopimuksenmukaisiavelvollisuuksiaaneikäluotettavaaselvitystävelvoitteidentäyttymisestäanneta.ennenirtisanomistatilaajanonhuomautettavaasiastapalveluntuottajallejavarattavatälle mahdollisuusselvityksenantamiseenkohtuullisessaajassa. 3.6Avustamisvelvollisuuspalveluntuottajanvaihtuessa Palveluntuottajanvaihtuessapalveluntuottajaonvelvollinenavustamaantilaajaa sopimusvelvoitteidensiirtämisessäuudellepalveluntuottajalletaitilaajanitsensä hoidettavaksi.palveluntuottajallaonoikeusveloittaatästäaiheutuvastalisätyöstä hinnastonsamukaisesti. Avustamisvelvollisuusalkaajoennensopimuksenpäättymistä,kunsopimuson irtisanottutaipurettupäättyväksitaikuntilaajailmoittaakäynnistävänsähankinnan,jokakoskeesopimuksenalaisiapalveluja.velvollisuusjatkuusiihenastikun kaksitoista(12)kuukauttaonkulunutsopimuksenpäättymisestä.

12 6 SOPIMUSTEHTÄVIENSUORITTAMINEN 4.1Toimitusaikajatehtävänlaajuus Palveluntuottamisenajoituksessatuleeottaahuomioonkohteentoiminta.Työ suoritetaanpuolenpäivänjälkeenjatarkemmastatilakohtaisesta(esim.ryhmäkotiensaunatilat)aikataulutuksestatuleesopiakäyttäjänedustajankanssa. Harvemmintehtäviensiivoustöidenjaperussiivoustenajankohdastasovitaan erikseenkohteenasiakasyhteyshenkilöidenkanssa. Tuotettavaansiivouspalveluunkuuluvatylläpito-japerussiivouspalveluidentuottaminenpalvelukuvaustenmukaisesti,siivouspalveluntyönjohto,palvelunsuunnittelu,palvelunsopeuttaminenkohteidenmuuttuvissatarpeissa,palvelunlaadunhallintapalveluntuottajanlaadunhallintajärjestelmänmukaisestisekäosallistuminentarkastuksiinjatilaajanjärjestämiinkokouksiintarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti. Palveluntuottajahuolehtiisaniteettitilojenmateriaalintilauksesta(tilaajavastaa saniteettitilojenmateriaalikustannuksista)jalaitteidenhuoltotarpeidenilmoittamisestatilaajallesekäraportoivaihtomattopalveluntoimivuudesta. Sopimukseenkuulumattomistatöistä,sovitaanerikseenkohteenasiakasyhteyshenkilöidenjatilaajanedustajankanssa.Veloitusperusteetovattämänsopimuksen mukaiset. 4.2Työvälineet Palveluntuottajatekeesopimukseenkuuluvatylläpito-japerussiivouspalvelut omillakoneillajakalustollasekäylläpitääniitähyvässäjaturvallisessakunnossa. Kaikkikoneet,välineetjalaitteetmukaanlukienmahdollisettarvittavatnostolavalaitteetkuuluvatkokonaiskustannuksiin.Palveluntuottajasaakäyttääkohteensiivouskeskuksessaoleviapyykinpesukonettajakuivausrumpua. Palveluntuottajavastaa,ettäkoneitakäytetäänohjeidenmukaisesti.Palveluntuottajavastaatilaajanhankkimienkoneidenhuoltoonliittyvistätoimenpiteistäkustannuksineen.Tilaajanpyykinpesukoneentaikuivausrummunrikkoutuessakäyttökelvottomaksi,tilaajaeihankiuuttakonettatilalle.Vastuuuudenpyykinpesukoneen/kuivausrummunhankinnastaasennuksineenkohteeseenonpalveluntuottajalla.Tilaajaeivastaamiltäänosinlaitteidentoimintahäiriöidenaiheuttamistavahingoistajamenetyksistä. Palveluntuottajavastaakaikkienkoneidenjakalustojenkuljetuskustannuksista. Palveluntuottajallaonlupakäyttääilmaiseksisähköäjavettäsilloin,kunseontarpeenkoneillejakalustollepalvelunsuorittamiseksisopimuskohteessa.Palveluntuottajaonvastuullinenhankkimaanvakuutuksetkoneillejakalustolle.

13 7 4.3Aineetjatarvikkeetsekätilat Palvelusopimukseenkuuluvatkaikkiylläpito-japerussiivoustehtävissäkäytettävätpuhdistus-,hoito-jasuojausaineet,jätesäkit,roskapussitjasiivousvälineet. Sopimuksenkohteessakäytetääntuoksuttomiapuhdistus-jahoitoaineita.Palveluntuottajahuolehtiisaniteettitarvikkeidentilauksestatilaajanhankintasopimuksesta.

14 8 Taulukko1.Vastuunjakotaulukko,aineetjatarvikkeet Aineetjatarvikkeet Tilaaja hankkii Tilaaja maksaa Palveluntuottaja hankkii Vesi x x Sähkö x x Siivouskoneet(yhdistelmäkoneet, x lhkoneetyms.) x Siivousvälineet x x Pyykinpesu-jakuivauskoneet x* x Siivous-japesuaineet x x Eritetahrapakit x x Wc-käsipaperijasaippua x¹ x¹ Vaihtomatot x x Jätehuolto x x X*Josnykyinenkonerikkoutuukorjauskelvottomaksi x¹palveluntuottajatilaatilaajanhankintasopimuksesta Toimeksiantoonkuuluvienaineidenjatarvikkeidentoimituksetoneriteltypalvelukuvauksessa. Tiloissa,joissalattiapinnoillaonhoitotakuu,lattiathoidetaanvalmistajanhoitoohjelmanmukaisesti.Käytettävienaineidenjatarvikkeidentuleeollalaadultaan käyttötarkoitukseensoveltuviasekäympäristöllevähemmänhaitallisia,minkä palveluntuottajaottaahuomioonhankinnoissa,työmenetelmissäja-ohjeissa. Palveluntuottajahuolehtiiomallakustannuksellaantilaajanhallinnassaolevien, palveluntuottajankäytössäolevientilojensiivouksesta.näitätilojaovatsiivouksen huolto-javarastointitilat.huoltotilojajaniissäolevialaitteitaeisaakäyttäämuiden,kuintilaajansiivoussopimuksiinkuuluvienkohteidensiivousaineiden,välineidenja-koneidenhuoltoonjasäilytykseen. 4.4Työvaatteet Palvelusopimukseenkuuluvatpalveluntuottajanhenkilöstöntyövaatteidenkustannukset.Työvaatteidentuleeollaasianmukaisethuomioidenkohteentoiminta. tuleehuomioidamyössiivouspalveluntuottajansuojavaatetuksessa. PALVELUNTUOTTAJANRESURSSIT 5.1Palveluntuottamiseenkäytettävähenkilöstö Palveluntuottajavastaaalaistensajaasiantuntijoidensatöistäjatoimenpiteistä. Kohteessapalveluatuottavallahenkilöllätuleeollalaitoshuoltajanammattitutkintojasoveltuvuuskohteessatyöskentelyynhuomioidenkohteentoiminnanluonne. Eläinlääkärintiloissaonhuomattavamääräkarvojajaeritteitä.Työntekijätonni- Palveluntuottaja maksaa

15 9 mettäväjavaihtuvuusoltavamahdollisimmanvähäistä.vaihdoksistaonsovittava käyttäjäasiakaankanssa. Palveluntuottajanonvältettäväsellaisiapalveluntuottamiseenkäytettävänhenkilöstönvaihdoksia,joillavoiollavaikutustapalvelujenlaatuun.Uudenhenkilönon täytettävätarjouspyynnössätaisopimuksessapalveluhenkilöillemahdollisesti asetetutkoulutus-jasoveltuvuusvaatimukset. Mikälipalveluntuottajanpalveluksessaolevahenkilöosoittautuusiinämäärin epäpäteväksitaisopimattomaksi,ettäpalvelujensuorittaminensiitäkärsii,eikä asiatilaajankirjallisestakaanhuomautuksestakorjaannu,ontällainenhenkilö vaihdettavaveloituksetta. Palveluntuottajavastaatyöntekijöidensäperehdyttämisestä,työnopastuksesta, kouluttamisestajakehittämisestäniin,ettäsentyöntekijöilläonedellytyksetsopimuksenmukaisenpalveluntuottamiseenottaenhuomioonkohteenluonneja toiminta. Palveluntuottajanimeäävastuullisen,ammattitaitoisenesimiehen,jokaohjaaja valvoopalvelunsuorittamistajatällevarahenkilön.palveluntuottajantyönjohdolta jaheidänvarahenkilöiltäänedellytetäänvähintäänpuhdistuspalvelualanopistotasoistatutkintoasekävähintäänvuodenkokemustasiivoustyönjohtotehtävistä. Palveluntuottajanonilmoitettavaesimiestentoimenkuvat,koulutus,tutkinnotja työkokemuksetennenpalvelunaloittamista.palveluntuottajanvastuuhenkilöitäei voidavaihtaailmantilaajankirjallistasuostumusta.vastuuhenkilöidentuleeolla tavoitettavissasovittuinaaikoinataisovitullatavallanormaalintyöajanpuitteissa. Palveluntuottajavarmistaariittävällä,osaavallajaperehdytetyllävarahenkilöstöjärjestelmälläänpalveluntasalaatuisuudenjatavoitettavuudenvakituisenhenkilöstönpoissaolojenaikana. Palveluntuottajataitämänhenkilöstöeioletyö-taivirkasuhteessatilaajaanhoitaessaansopimuksenmukaisiatehtäviä. Alihankkijoitaeihyväksytä. 6.TURVALLISUUS 6.1Turvallisuusjasalassapito Palveluntuottajavastaakaikistaturvallisuuteenliittyvistäasioistalakien,asetustenjayleistenohjeidenmukaisesti.Palveluntuottamiseenkäytettävänhenkilöstönontilaajantiloissa työskennellessäännoudatettavatilaajanturvallisuus-,tietosuoja-jayleisiäkäytössääntöjä sekämuitatilaajanohjeitajamääräyksiä.tilaajanonilmoitettavaetukäteenkaikistatällaisistapalveluntuottamiseenkäytettävänhenkilöstönnoudatettaviksitarkoitetuistamenettelytapavelvoitteista.

16 10 Palveluntuottajasitoutuuyhteistyöhönmahdollistenmuidentilaajallepalveluja kulloinkintuottavienpalveluntarjoajienkanssa.palveluntuottajienyhteistyöon järjestettäväsiten,etteipalveluntuottajienliike-jaammattisalaisuudetpaljastu. Palveluntuottajaeisaailmantilaajanlupaaluovuttaasalassapidettäviätietojaeikä henkilötietojaulkopuolisille.palveluntuottajanhenkilöstöeisaatuodakohteeseen ulkopuolisiahenkilöitä. Kohteessatyöskentelevienhenkilöidenonkäytettävätyössäollessaantunnistettavaatyöasuajakuvallistahenkilökorttia,johononmerkittytyöntekijänjatyönantajannimi.Työntekijällätuleeollahyväsuomenkielentaito.Tilaajallaonoikeusarvioidakielitaidonriittävyysjaollahyväksymättätyöntekijäkohteeseen. Palveluntuottajanonselvitettäväpalveluasuorittavallehenkilöstöllesalassapitovelvollisuudensisältö.Palveluntuottajanhenkilöstöllätuleeollavoimassaoleva salassapitosopimus.sopijapuoletsitoutuvatpitämäänsalassatoisiltaansaamaansa luottamuksellisiksikatsottavataineistotjatiedot,jotkaovatlainperusteellasalassapidettäviäsekäolemaankäyttämättäniitämuihinkuinsopimuksenmukaisiin tarkoituksiin. Salassapitovelvollisuudenrikkomisenaeipidetäviranomaistenvelvoittamanmääräyksenvuoksitapahtuvaatietojenluovuttamistaviranomaisilletaimuulletaholle. Palveluntuottajaeisaakäyttääsopimustataitilaajannimeämarkkinoinnissailman tilaajansuostumusta.elleitoisinolesovittu,palveluntuottajasaakuitenkinkäyttää sopimustareferenssitietonatehdessääntarjouksiahankintalainsäädännössätarkoitetuillehankintayksiköille. 6.2Avainhallinta Palveluntuottajavastaahaltuunsauskottujenavaimienja/taitunnistimienhuolellisestasäilyttämisestä.Palveluntuottajavastaahaltuunsauskottujenavaimien ja/taitunnistimienkatoamisenjohdostamahdollisenvahingontorjumiseksitehdystävälttämättömästälukkojenuudelleensarjoituksestatailukkojenvaihdosta sekävahinkoonliittyvistämuistavälttämättömistäsuojelutoimenpiteistäaiheutuvistakustannuksista. Mikäliseonkulloinkinvallitsevatolosuhteethuomioonottaenmahdollista,sopivat palveluntuottajajatilaajaedellämainittujentoimenpiteidensisällöstäennenniidentoteuttamista.mahdollisetkorvausvaatimuksetesitetäänpalveluntuottajalle kirjallisina. Tilaajallaonoikeussaadakorvauspalveluntuottajanaiheuttamistaaiheettomien hälytyksienaiheuttamistakustannuksista.

17 11 6.3Immateriaalioikeudet Immateriaalioikeudet(henkinenomaisuus)eliaineettomatoikeudetkutentekijänoikeudetjateollisoikeudet(mm.patenttioikeus,mallioikeusjne.)palvelunlopputuloksiintaidokumentaatiooneivätsiirrytilaajalle.Kaikkiaineisto,jonkatilaaja japalveluntuottajaennentaijälkeensopimuksenteonluovuttavattoisilleen,jäävät aineistonluovuttajanomaisuudeksi.tilaajallaonkuitenkinperuuttamatonkäyttöoikeuspalvelunlopputuloksiinsekämuuhunpalveluntuottajansilleluovuttamaan aineistoonsopimuksenmukaisenpalvelunkäyttöönliittyvässätarkoituksessa. Käyttöoikeussisältääoikeudenkäyttää,kopioidajatehdätaiteettäämuutoksia. Tehdessääntaiteettäessäänmuutoksiapalveluntuottajanluovuttamaanaineistoon,tilaajanonhuolehdittavasiitä,etteipalveluntuottajienliike-taiammattisalaisuuksiapaljasteta. Tilaajallaonoikeusluovuttaaaineistosille,jolletilaajantehtävätsiirtyvät.Palveluntuottajavastaasiitä,etteivätsentuottamatpalveluttainiihinliittyväaineisto sopimuksenmukaisestikäytettynäloukkaasuomessavoimassaoleviakolmannen henkilönpatentti-,tekijän-taimuitaimmateriaalioikeuksia. Jostilaajaavastaanesitetäänpalveluntaisiihenliittyvänaineistonkäyttöönperustuviaimmateriaalioikeuteenperustuviavaatimuksia,palveluntuottajaonvelvollinenvastaamaanvaatimuksiintilaajanpuolestaomallakustannuksellaan. Palveluntuottajavastaatilaajallesiitä,etteipalveluuntaisiihenliittyväänaineistoonkohdistuvistaimmateriaalioikeuksiakoskevistavaatimuksistataivelvoitteistaaiheudutilaajalleoikeudenkäyntikulujaeikävahingonkorvaus-taimuitakolmannellehenkilöllemaksettaviakustannuksiataimuitavastuita kolmattahenkilöäkohtaan. VAKUUTUKSET Palveluntuottajallatuleeollalakisääteisetjamuutpalveluntuottamisenkannalta tarpeellisetvakuutukset.vakuutuksettuleeollavoimassakokosopimuskauden ajan. Palveluntuottajallaonoltavakokosopimuskaudelleyritystoiminnanvastuuvakuutus,jonkatuleeollariittäväsuhteessapalveluntuottamiseenliittyviinriskeihin. Palveluntuottajanonpyydettäväsuostumustilaajaltavakuutuksenirtisanomiseen. Vakuutuksenonkorvattavavahingot300000euroonsaakka.Tilaajalleonesitettävätodistushankintapäätöksenjälkeenennensopimuksenallekirjoittamistapalveluntuottajan,palveluntuottajiensekäalihankkijoidenvastuuvakuutuksesta,joka vaaditaantämänsopimuksenmukaisesti. Palveluntuottajavastaaomienkoneidenjakaluston,työkalujenjamuunomaisuutensasekätyöntekijöidensävakuuttamisesta.

18 12 TILAAJANJAPALVELUNTUOTTAJANMYÖTÄVAIKUTUSVELVOLLI- SUUS Tilaajavastaasiitä,ettätilaajanvastuullaolevattehtävätsuoritetaansopimuksen mukaisesti.tilaajanonannettavapalveluntuottajalleriittävätjaoikeattiedotpalveluntuottamistavarten. Tilaajanonhuolehdittava,ettäpalveluntuottajanhenkilöstöpääseetarvittaessa käyttämääntilaajantilojatailaitteistojasovitunmukaisesti.tilaajatiedottaakiinteistönkäyttäjillesopimukseenkuuluvientehtävienkeskeisensisällön. Palveluntuottajaonvelvollinenviipymättäilmoittamaantilaajallekiinteistössä havaitsemansaviatjapuutteet,jotkailmenevätsopimustehtävienhoitamisenyhteydessäjajotkasaattavataiheuttaahaittaataivahingonvaaraakiinteistölletai henkilölletaikkajotkavaikeuttavatpalveluntuottajansopimuksenmukaisen palvelunsuorittamista. Palveluntuottajaonvelvollinenviipymättäilmoittamaantilaajallekiinteistössä havaitsemansaviatjapuutteet,jotkasaattavataiheuttaavaaraapalveluntuottajan työntekijöidentyöturvallisuudelle.mikälikiinteistönviattaipuutteetvoivataiheuttaavakavanvaaranpalveluntuottajantyöntekijöidentyöturvallisuudelle,palveluntuottajavapautuusopimustehtäviensuorittamisestakunnesvikataipuuteon korjattu,ilman,ettätilaajallesyntyyoikeuspurkaasopimustailopettaapalvelumaksunsuorittaminen. Palveluntuottajallaonoikeushavaittuaanvälitöntäkorjaustavaativanviantai puutteentehdätaiteettääkorjaustilaajanlukuunheti,mikälisesuuremmanvahingonvälttämiseksiontarpeellistaeikätilaajanvastuuhenkilöolevälittömästi tavoitettavissa.joshavaittuvikataipuutevoiaiheuttaahengenvaaraa, palveluntuottajallaonoikeusjavelvollisuuseristäävaarallinenaluetaikkajosseei olemahdollista,opastetauluillataimuillamerkinnöilläjärjestääopastus,jonka perusteellavaarallinenpaikkavoidaanturvallisestikiertää.tilaajalletehtävästä säännöllisestäraportoinnistasovitaanerikseen. SOPIMUKSENAIKAINENTOIMINTA 9.1Palvelunlaatujasiinäesiintyvätvirheet Palvelunonkokosopimuskaudenajanvastattavasitämitäonsovittu.Palvelun tuleetäyttääeuroopanunioninsuoraanvelvoittaviensäädösten,suomenlakienja asetustensekäviranomaistenantamatmääräykset. Palveluntuottajatuottaapalveluthuolellisesti,harkitenjasellaisellaammattitaidolla,mitävoidaankohtuudellaolettaaammattitaitoiseltajakokeneeltapalveluntuottajaltahuomioidenkohteenluonnejatoiminta.Palvelutuotetaansuomenkielellä.

19 13 Palveluntuottajahuolehtiipalvelusopimuksenajantasaisuudesta.Muutoksissamenetelläänkohdassa3.3kuvatullatavalla. Palveluntuottajatoimittaatilaajallekohteenhoitamisestaajantasaisetsähköisessä muodossaolevatsuunnitelmat mennessäjadokumentaationtoteutuneistaperussiivoustehtävistäjoulukuunloppuunmennessä. Palveluntuottajakirjaamyösmuutmääräaikaistyötkuukausittain.Kuvauksetja dokumentaatioovattilaajanjapalveluntuottajanorganisaationkäytössä. Palveluntuottajavastaasiivouspalveluntuottamistakoskevienkohdekansioiden laatimisestajaylläpitämisestäsopimuskaudenaikana. Palveluntuottajantuleenoudattaatilaajankanssayhdessäsopimusneuvotteluissa määrittelemäälaadunhallintajärjestelmää.laadunhallintajärjestelmänavullaseurataan,arvioidaanjaohjataansiivouspalveluntuottamistakiinteistössäsekäkehitetäänyhteistoimintaatilaajankanssa.järjestelmänavullakerättyätietoahyödynnetäänpalvelunkehittämisessä.saatuatietoakäytetäänongelmienennaltaehkäisemiseen,korjaaviintoimenpiteisiinongelmienilmettyäsekätoiminnanjatkuvaan kehittämiseenjaparantamiseen. Palveluntuottajavastaatilaisuuksienkoollekutsumisestalukuunottamattakäyttäjäpalavereita(kohta9.1.5),jotkakutsuukoolletilaaja.Palveluntuottajavastaa myöslaadunhallintaanliittyvänkaikentiedon,kutenkokous-japalaveripöytäkirjojensekälaaturaporttiendokumentoinnistajatoimittamisestatilaajalle viimeistäänkahden(2)viikonkuluessatilaajankanssasovitullatavalla. Erillisiinkatselmuksiinliittyvästädokumentoinnistavastaakatselmuksenjärjestäjä.Tietoakäytetäänsiivouspalveluntoteutuksenseurannassasekälaadunarvioinnissa.Palveluntuottajaltaedellytetäänosallistumistamyöstilaajanerikseenmäärittelemiinkokouksiin Aloituskokous Ennensiivouspalvelunkäynnistämistäpidetäänkohdekohtainenaloituskokous ennensopimuskaudenaloitusta.kokouksessaesitelläänkäyttäjienedustajillesiivouspalvelunsisältöjatoteutus,tilaajanjapalveluntuottajansuorittamalaadunarviointisekälaadunhallintajärjestelmäänkuuluvatmuuttoimenpiteet sopimuskaudenaikana. Aloituskokouksessapalveluntuottajaesitteleejaluovuttaakäyttäjillekohdekansionjasiinäkuvatuttoimintatavatasiakaskohteessa.Tavoitteenaon,ettäkohteen käyttäjättuntevatsiivouspalvelusopimuksensisällönsekätilaajanjapalveluntuottajanlaadunhallintajärjestelmiinkuuluvatkäytänteet. Sopimuskaudenaikanaaloituskokouspidetäänuudestaanniissäkohteissa,joissa palvelunsisältöonoleellisestimuuttunutperuskorjauksentaitoiminnanmuutoksenjälkeen.aloituskokoukseenosallistuvathenkilötjaajankohtasovitaantarkemminsopimusneuvotteluissa.

20 Käyttäjäkehityskokous Sopimuksenmukaistentöidenkäynnistyttyäpidetäänkäyttäjällesuunnattukehityskokous.Tilaisuuspidetäänviimeistäänneljän(4)viikonkuluttuasopimuksen käynnistämistä.tavoitteenaonvarmentaaaloitetunsiivouspalveluntoimivuus Poikkeamienjareklamaatioidenhoitaminen Poikkeamaonkäyttäjäntaitilaajanhavaintovirheellisestäpalvelunlaadustatai muustasiivouspalvelusopimuksenmenettelytavasta.reklamaatioontilaajanvalitussopimuksennoudattamattajättämisestätaisovituntehtävänviivästymisestä. Reklamaationsyynävoivatollatoistuvatpoikkeamattaitilaajanmerkittäväksi määrittelemätpoikkeamat,hylätytlaadunarvioinnitjaperussiivoustöiden laiminlyönti. Jospalvelussaonvirhe,palveluntuottajantuleekorvataseviivytyksettä.Palveluntuottajavoivapautuavastuustaosoittamalla,etteivirhejohdupalveluntuottajan vastuullaolevastaseikasta.tilaajallaonoikeuskorjaamisensijastavaatiahinnanalennusta. Käyttäjäilmoittaasuoraanpalveluntuottajallehavaitsemansapoikkeamansähköisesti.Palveluntuottajakuittaapoikkeamantaireklamaationvastaanotetuiksilähettäjällevuorokaudenkuluessa.Poikkeamataireklamaatiokorjataanilmoittajan kanssasovitunaikataulunmukaisesti,kuitenkinenintäänyhden(1)viikonkuluessapoikkeamantaireklamaationvastaanotosta.palveluntuottajaraportoisähköisestipoikkeamantaireklamaationkorjauksesta.palveluohjaajahyväksyytehdyt toimenpiteetjajärjestäätarvittaessakäyttäjänja/taipalveluntuottajankanssa palaverinasianhoitamiseksi. Tavoitteenaon,ettäsyntyneetpoikkeamattunnistetaanjakorjataanmahdollisimmannopeastiniin,ettäasiakkaidenkokemanpalvelunlaatusäilyytavoitteen mukaisena.poikkeamatietojakäytetääntoiminnankehittämisessä. Ryhmäkotienturvallisentoiminnanjatkumisenvaarantavatolennaisetpuutteetja virheetonkorjattavavälittömästi Palvelunlaadunvalvonta Palvelunlaadunvalvonnantavoitteenaonseuratajaarvioidatuotetunsiivouspalvelunteknistä,toiminnallistajahygieenistälaatuasuhteessapalvelusopimuksessa asetettuihintavoitteisiin. Tilaajallaonoikeussopimuskaudenaikanatarkastaataikustannuksellaanteettää kolmannellariippumattomallatahollatarkastussenselvittämiseksi,onkopalvelu vaatimustenmukainenjapalveluntuottajatoiminutsopimuksenmukaisesti. Tilaajallataitilaajanedustajallaonoikeuspäästätiloihin,joissapalveluatuotetaan sekähaastatellapalveluntuottamiseenosallistuviahenkilöitäjatutustuaniihin

21 15 palveluntuottajanasiakirjoihin,joihintutustuminenontarpeentoiminnalleasetettujenvähimmäisvaatimustenjapalveluakoskeviensisältöjenlaadunarvioimiseksi. Tilaajallaonoikeustarkastaaainoastaantietoja,jotkakoskevatkyseessäolevan sopimuksensopimusvelvoitteidentäyttämistä. Palveluntuottajallaonoikeusvaatiatarkastustasuorittavaahenkilöäallekirjoittamaantarkastustakoskevansalassapitosopimuksen.Salassapitosopimuseisaaestäätarkastuksentuloksienraportoimistatilaajalle. Palveluntuottajatarkkaileejaarvioituottamansapalvelunlaatuajatkuvasti.Yhteinenlaadunarviointisuoritetaanneljä(4)kertaavuodessapalveluntuottajan, tilaajanjatilojenkäyttäjänkanssa.laadunarviointilomakkeeseenpyydetäänkäyttäjänedustajanallekirjoitusarvioinninyhteydessä.laadunarvioinnintuloksetdokumentoidaantilaajankanssayhdessäsovitullamenettelylläjakäsitellääntarvittaessayhdessätilaajanjapalveluntuottajankanssa.palveluntuottajasitoutuusopimuskaudenaikanakehittämääntuottamaansapalvelua Käyttäjäpalaverit Tilaajajärjestääkäyttäjäpalaverintarvittaessa.Palaveriinosallistuvattilaaja,käyttäjänyhteyshenkilöjapalveluntuottaja.Käyttäjäpalaverissakäsitellääntoteutunuttasiivouspalvelunteknistäjatoiminnallistalaatuasekäselvitetäänkäyttäjientarpeetjaodotuksetasialistanmukaisesti Tilaaja-palveluntuottajapalaverit/laatukierrokset Palveluntuottajajärjestääkolmeneljä(3-4)kertaavuodessatilaajankanssapalaverin.Palaverintarkoituksenaonkäsitelläpalvelusopimuksenmukaisiaasioita sekäkohdekohtaisestikuluneetjatulevattapahtumat.palaverienyhteydessäarvioidaansiivouspalvelunteknistälaatua(laatukierros)yhdessäsovitunlaadunvalvontajärjestelmänmukaisesti. Palveluntuottajalaatiiraportinneljännesvuosittain,jossaesitetäänkuukausija vuositöidenajantasaisuus.raporttiinkirjataanmyös pidetytkokoukset tehdytlaadunarvioinnit(kpl)sekäniidentulokset reklamaatiot(kpl) vuosityösuunnitelmat(viimeisimmänpäiväys)1.5mennessä siivoustyöntekijäluettelot kuukausi-javuositöidentilanneraportit(palvelutuotannonarvioinninraportti) 9.1.7Tilaajanjapalveluntuottajankehityskokous Kehityskokouspidetäänsopimuskaudellakertaavuodessa.Kokouksessakäsitelläänasialistanmukaisetasiatsekätehdääntoimintaajapalvelusopimustakoskevatpäätökset.

22 16 Tavoitteenaonarvioidatoteutunuttasiivouspalveluasuhteessapalvelusopimuksessakirjattuihintaloudellisiinjalaadullisiintavoitteisiin,selvittäämahdolliset palvelusopimuksenmuutostarpeet,toiminnanjatkuvakehittäminensekätulevan toimintajaksonsuunnittelu Asiakastyytyväisyyskysely 9.1.9Katselmukset Palveluntuottajaselvittääkohteenkäyttäjäasiakkaidentyytyväisyydensiivouspalvelunlaatuunvuosittaintehtävälläasiakastyytyväisyyskyselyllä. Kumpikinsopijapuolivoisuorittaasopimuskohteessakatselmuksenjonkinsopimustehtäviinliittyvänseikantaiolosuhteentoteamiseksi.Katselmuksenpitävät sopijapuoletyhdessäyhteisestisovittunaaikana.mikäliaikaaeivoidasopia,niin katselmuspidetäänsitäpyytäneensopijapuolenilmoittamanaaikana. 9.2Toimittaja-auditointi Tavoitteenaontoiminnanlaatutavoitteidentoteutumisenseuranta,arviointija toiminnankehittäminen.tilaajallaonoikeuskäyttäätoimittaja-auditointia,jolla mitataansiivouspalvelusopimuksentoiminnantoteutumista.tuloksettodennetaankirjallisestitaisähköisestijatallennetaansopimuskaudenaikanayhteisesti sovitullatavalla. Toimittaja-auditoinnissatarkastellaansiivouspalvelusopimuksenkuuluvienkohteidentilannettakokonaisuudessaan.Palveluntuottajavastaasiitä,ettätoiminnan tuloksetondokumentoitujaluotettavastiarvioitavissa.palveluntuottajaonvelvollinenesittämäänauditoinnintuloksiaselventäviäjatarkentavia dokumenttejatilaajanniinvaatiessa. 9.3Suoritushäiriöidenjalaatupoikkeamienvaikutus Palveluntuottajavastaatuottamastaanpalvelustatilaajalle.Palveluntuottajavastaa tuottamansapalveluntilaajalleaiheuttamastavahingosta.tapauksissa,joissatilaajaonkorvausvastuussakolmanteennähden,vahinkotapauksethoidetaansiten, ettätilaajahoitaakorvauskäsittelynomienmenettelyidensämukaisesti. Josvahinkoonedellämainitussatapauksessaaiheutunutsiitä,ettätoimittajaon laiminlyönytsopimusvelvoitteensa,ontilaajallaoikeuskohdistaapalveluntuottajaankorvausvaadekohdan9.4mukaisesti.oikeuskorvausvaateenesittämiseen tilaajallaonmyössilloin,jossopimusvelvoitteidenlaiminlyönnistäaiheutuutilaajallemuutavahinkoa. Palveluntuottajanonpidettäväluetteloaniistävahinkotapauksista,joissavahinko onaiheutunuttilaajalletaikolmannelleosapuolelle.palveluntuottajallaonvelvollisuusilmoittaatällaisistavahingoistatilaajalle.

23 17 Jossopijapuoleteivätpääseyksimielisyyteensiitä,onkopalvelunlopputulossopimuksenmukainen,onpalveluntuottajallanäyttövelvollisuussiitä,ettäsuorituson tehtyoikeinjaettälopputulosonsopimuksenmukainen. Jossopijapuolihavaitseeviivästyvänsävelvoitteessaantaipitääviivästystätodennäköisenä,viivästyvänsopijapuolenonviivytyksettäkirjallisestiilmoitettavatoisellesopijapuolelleviivästyksestäjasenvaikutuksestasopimuksentäyttämiseen. Palveluntuottajanviivästyessäpalveluntuottajanonilmoitettavatilaajalleuusipalvelunsuorittamisajankohtaniinpiankuinmahdollista. Palvelunviivästymiseenrinnastetaansopimuksessaedellytettyjentietojenjapalveludokumentaationmyöhästyminen. 9.4Sopimuksennoudattamattajättämisestäaiheutuvathyvitykset Tilaajallaonoikeustaloudelliseenhyvitykseen,mikälipalveluntuottajaeinoudata solmittuasiivouspalvelusopimusta.sopimuspoikkeamistaaiheutuvatreklamaatio- jahyvityskäytänteetonesitettykohdissa Palveluntuottajavähentäähyvityksetkuukausittainsopimuslaskutuksestaan.Palveluntuottajatoimittaatilaajallekuukausittainhyvityksistäkirjallisenselvityksen, jossaoneriteltyhyvitykseenjohtanutsopimuspoikkeama,ajankohta,kohdejahyvityksensumma Toistuvistataimerkittävistäpoikkeamistaaiheutuvatreklamaatiot Tilaajantekemäreklamaatiooikeuttaa300euron(alv%)hyvitykseenkohde. Mikälipalveluntuottajaeiolekorjannutreklamaationsyytäsovitussaaikataulussa, ontilaajallaoikeuskaksinkertaiseenhyvitykseen,yhteensä600euroon(alv%)/ kohde,seuraavista,samaareklamaatiotakoskevistamuistutuksista Hylätyistälaadunarvioinneistaaiheutuvatreklamaatiot Tilaajantaitämänedustajansuorittamalaadunarviointioikeuttaa300euron(alv %)hyvitykseen/kohde,mikälilaadunarvioinnintulosonhylätty. Tilaajallaonoikeuspidättääkohteenkuukausimaksujasuorittaasevastakunkohteenlaatuonhoidettukuntoon.Mikälilaadunarvioinnissatodettualaatupoikkeamaaeiolekorjattusovitussaaikataulussa,ontilaajallaoikeusreklamoidaja saadasiitäedelläkuvatunhyvityksenlisäksihyvityksetkohdan9.4.1mukaisesti Perussiivoustöidenlaiminlyönneistäaiheutuneetreklamaatiot Tilaajaonoikeutettu300euron(alv0%)suuruiseenhyvitykseen/kohde,mikäli perussiivouksiaeiolesuoritettupalveluntuottajanlaatiman,kohdassa9.1esitetyn, suunnitelmanmukaisesti.

24 18 Mikäliperussiivoustehtävienlaiminlyöntejäeiolekorjattusovitussaaikataulussa, ontilaajallaoikeusreklamoidajasaadasiitäedelläkuvatunhyvityksenlisäksihyvityskohdan9.4.1mukaisesti. Tilaajallaonoikeuspidättääkohteenkuukausimaksujasuorittaasevastakunkohteensuunnitelmanmukaisetperussiivouksetonhoidettukuntoon. 9.5Ympäristökuormituksenvähentäminen PalveluntuottajanonnoudatettavaPirkkalankunnanjätehuoltomääräyksiä. Palveluntuottajahyödyntääalanviimeisintätutkimustietoasiivousmenetelmien,aineiden,-välineidenja-koneidenvalinnassasiten,ettäpuhtauspalveluntuottaminenkuormittaaympäristöämahdollisimmanvähän. Palveluntuottajakouluttaahenkilöstöäänkäyttämäänuusia,ympäristöämahdollisimmanvähänkuormittaviasiivousmenetelmiä. Ympäristöäsäästäviksijaympäristöähuomioiviksituotteiksihyväksytäänpäivittäisessäylläpitosiivouksessaesimerkiksi: EU:nympäristömerkinkriteerittäyttävätuote pohjoismaisenympäristömerkinkriteerittäyttävätuoteja/tai pienenenergiankulutuksenomaavattuotteet Palveluntuottajasuunnitteleesiivouspalveluntoteuttamisenliitteenäjaolevien palvelukuvaustenmukaisestiottamallahuomioonkohteenpuhtaustasovaatimukset,kohteenkäyttötarkoituksen,rakennuksensijainninjahalutunlopputuloksen. Tuotettusiivouspalveluntuleeollatasalaatuista,puhtaustasoltaantilaajanvaatimustenmukaistajasentuottamisessaonotettuhuomioonympäristönkuormituksenvähentäminen. Palveluntuottajaottaaympäristönkuormituksenhuomioonmateriaalilogistiikassaan.Palveluntuottajaoptimoivedenjapuhdistusaineidenkäytönpalveluntuottamisessakäyttämällämikrokuituisiasiivousvälineitä,annostelemallapuhdistusaineitaohjeidenmukaansekäkoneellistamallasiivoustyötä.Siivoustekstiilienpesu tehdäänkoneellisesti. Ympäristövaikutuksiatarkastellaanpääsääntöisestituotteenkokoelinkaarenajan eliraaka-aineidenhankinnastavalmistukseen,käyttöönjaloppukäsittelyyn.palveluntuottajatoimittaakäytettäviensiivousaineidenkemikaaliluettelonjakäyttöturvallisuustiedotteettilaajallesähköisessämuodossasekäkirjallisenasiivouskohteeseen. Palveluntuottajavastaakäyttämiensäkemikaaliensopivuudesta.Käyttöturvallisuustiedotteetjakemikaaliluetteloonoltavakäyttäjienjapalveluntuottajanhenkilöstönsaatavillakussakinkohteessa.

25 19 10YLIVOIMAINENESTE Vapauttamisperusteiksi(forcemajeure)katsotaansellainensopimuksentäyttämisenestäväjasopimuksensyntymisenjälkeensattunutepätavallinenjaasiaanvaikuttavatapahtuma,jotasopijapuolteneioleollutsyytäottaahuomioonsopimusta tehtäessäjajokaonsopijapuolistariippumaton,eikäsenestäväävaikutustavoida poistaailmankohtuuttomialisäkustannuksiataikohtuutontaajanhukkaa. Jossopimusvelvoitteentoteuttaminenviivästyyylivoimaisestaesteestä,sopimusvelvoitteentäyttämisenaikaajatketaanniinpaljonkuinkaikkitapaukseenvaikuttavatolosuhteethuomioonottaenonpidettäväkohtuullisena. Sopijapuoltenonviipymättäilmoitettavaylivoimaisestaesteestätoisellesopijapuolellesamoinkuinesteenlakkaamisesta,jonkajälkeensopijapuoltenonviimeistäänsovittavasenvaikutuksestatoimitukseen. Kumpikinsopijapuolisaapurkaasopimuksenkokonaantaiosittain,jossopimuksentäyttyminenylivoimaisenesteenjatkumisenjohdostaviivästyyylineljä(4) kuukautta. 11SOPIMUSHINTA,LASKUTUSOSOITEJAMAKSUEHDOT Palveluntuottajaantaakohteestakokonaishinnan.Sopimuskohteidenmuodostama kokonaisuusonjakamatoneikäosatarjouksiahyväksytä. Tarjouksenyhteydessäonlisäksiannettavatarjouspyynnössäesitetythinta-ja kustannuserittelyt. Laskutusosoite: Y-tunnus Verkkolaskutuksentiedot: Operaattori: Välittäjätunnus: OVT-tunnus: Laskutustiedotilmoitetaansopimuksenalkaessa. Palveluntuottajallaeioleoikeuttaperiälaskutuslisiä. Tilaajamaksaapalveluntuottajallepalvelustakerrankuukaudessalaskunmukaan. Maksuaikaon21vuorokautta.Laskussaoneriteltynäaikasidonnainenpalkkiosekäarvonlisävero. Jostilaajaeimaksalaskuaviimeistääneräpäivänä,palveluntuottajallaonoikeus periäviivästyskorkoakorkolainperusteellasekäkohtuullisetperintäkulut. Palveluntuottajahyvittääpalvelusuorituksenlaiminlyönnistätailaatupoikkeamistaaiheutuneethinnanalennuksetsopimuksenseurantajärjestelmänmukaisesti. Laskutustapahtuuverkkolaskulla,jospalveluntuottajallaonvalmiudetverkkolaskutukseen.

26 20 Palveluntuottajallaonoikeuskeskeyttääsopimuksenvelvoitteidentäyttäminenjos selväjariidatonmaksuviivästyyylikolmekymmentä(30)päivääjaviivästynyt suoritusonolennainen.palveluntuottajanonkirjallisestiilmoitettavakeskeytyksestätilaajallevähintäänviisitoista(15)päivääennenkeskeytystä.ilmoitusvoidaantehdähetilaiminlyönnintapahduttua. Tilaajallaonvirheenperusteellaoikeuspidättyämaksamastapalvelunhintaa.Tilaajaeikuitenkaansaapidättäärahamäärää,jokailmeisestiylittäänevaatimukset, joihinhänelläonvirheenperusteellaoikeus.mikälivirheellisenpalvelunjohdosta onhankittukorvaavapalvelu,tilaajallaonoikeuspidättäämaksamattomastahinnastatästäaiheutuneetkustannukset.tilaajallaonoikeuspidättäämaksamattomastahinnastamyössopimuksenmukainenviivästyssakkotaimuumahdollinen sopimussakko. 11.1Lisätyöt Lisätyöontyötä,jokaeisisällysopimukseenjatkuvana,vaanonerikseentilattuaja erikseenjärjestettyä.mikälijokintehtävätuleetoistuvaksijasäännölliseksi,tulee siitätehdäsopimusmuutoskohdan3.3mukaisesti. Sopimusmuutoksessaveloitusperusteonsopimuksenkeskituntihinnanmukainen jalisätyössälisätyöntuntihinta.mikälisopimuksellelisättytyöonpalkkaukseltaan merkittävästimuustasopimuksestapoikkeavaa,voidaankäytettävästätuntihinnastaneuvotella. Palveluntuottajantuleehuolehtiatilaajantoimeksiannostalisätöidentekemisestä sopimuskohteessa.tilauslisätyöstätehdäänainaetukäteenkirjallisesti,elleilisätyönkiireellisyydentaimuunpakottavansyynvuoksilisätyöstäolemahdollista sopiaennentyöhönryhtymistä. Tilaajallaonoikeusteettäälisätöitämuullakuintämänsopimuksentarkoittamalla palveluntuottajallataitehdäneitse. Lisätöissänoudatetaansopimusasiakirjoissaerikseensovittujaveloitusperusteita. Elleisopimusasiakirjoissamäärätäveloitusperusteita,työstäsovitaanpalveluntuottajanlaatimankirjallisenlaskelmantaitarjouksenperusteella. Lisätöistäovatoikeutettujasopimaantilaajanedustajatjapalveluntuottajantyönjohto. Tämänsopimusohjelmanmukaisetlisätyöhinnatovatvoimassamyössilloin,kun käyttäjäasiakastilaalisätöitäsuoraanpalveluntuottajalta.käyttäjäasiakkaanitsensätilaamienlisätyöpalveluidenlaskutoimitetaansuoraankäyttäjäasiakkaalle. Palveluntuottajalaskuttaaerikseensovittavatlisäpalvelutkuukausittainsopimuksenmukaisinyksikköhinnoin.Lisätöidenmaksaminenedellyttää,ettätyöontodettusuoritetuksihyväksytysti.Lisäpalveluidenmatka-jayleiskustannuslisätsisältyvätsopimus-taiyksikköhintaan.

27 21 Palveluntuottajasitoutuuyhteistyöhönmahdollistenmuidentilaajallepalveluja (esim.vartiointi-,kiinteistönhoito-javahtimestaripalvelut)kulloinkintuottavien palveluntarjoajienkanssa.josyhteistyöaiheuttaamuitakuinvähäisiälisäkuluja palveluntuottajalle,sopijapuoltenonsovittavakulujenjakamisestaennenlisäkulujaaiheuttavaantoimintaanryhtymistä. 11.2Hinnantarkistusmenettely Sopimushintaonmuuttumaton saakka(1.sopimusvuosi).Ensimmäinen hinnanmuutostehdäänaikaisintaan tämäntuleesisältää jälkeentapahtuvatkustannusvaikutukset.työehtosopimuksenmukaisetkorotukset tuleehuomioidaensimmäisensopimuskaudenhinnoittelussa saakka eikätarjouksenjättämisenjälkeenaiheutuneitatyöehtosopimuksenmukaisiakorotuksiavoisiirtäämuillesopimusvuosille. HinnantarkistuksissanoudatetaanTilastokeskuksenKiinteistönylläpidonkustannusindeksitehtävittäinilmoittamiasiivouskustannustenmuutoksia.Tarkistuksissa käytetäänhinnankorotusesityksenajankohtaistapistelukua,jotaverrataanedellisenvuodenvastaavaanlukuun.hinnanmuutoksettehdäänenintäänkahdentoista (12)kuukaudenvälein. Palveluntuottajallaonoikeushuomioidatarjouksenjättämisenjälkeentapahtuneistaviranomaistenmääräämistäuusistajulkisistamaksuistataiolemassaolevienmaksujenkorotuksistaaiheutuneetkohtuullisetvälittömätkustannuksethinnassaanedellyttäen,ettäneeivätoleolleettarjoustatehdessätiedossajapalveluntuottajapystyyosoittamaanperusteethinnanmuutokselle.Tällöinpalvelunhinta muuttuuedellämainittujenmuutostenvoimaantuloajankohdastalukien. Palveluntuottajanontoimitettavahinnanmuutosilmoituskirjallisestivähintään kaksi(2)kuukauttaennenhinnanmuutoksenvoimaantuloa.palveluntuottajanon esitettävätilaajalleasianmukainenselvityskustannustenkehityksestäjahinnanmuutoksensyistä.hintojenmuutoksestatilaajaedellyttäätuolloinneuvottelumenettelyä,jossakäsitelläänhinnantarkistusehdotusjasenperusteet. Joshinnanmuutoksestaeipäästäyksimielisyyteen,tilaajallaonoikeusirtisanoa sopimuspäättymäänsiitähetkestälähtien,kunhinnanmuutostuleevoimaan.irtisanominenontehtäväkirjallisestiennenuusienhintojenvoimaantuloa.jostilaaja eiirtisanosopimusta,jatketaansopimustasopijapuoltenhinnanmuutosneuvotteluissayhdessäsopimillauusillahinnoilla. Tilaajanirtisanoessasopimuksentässäluvussaesitetyilläperusteilla,palveluntuottajaonvelvollinentilaajanniinhalutessajatkamaanpalvelunsuorittamista palveluntuottajanhinnanmuutosilmoituksessailmoittamienhintojenmukaisesti, kuuden(6)kuukaudenajansopimuksenpäättymisestä.

PL 6000, 00099 Helsingin kaupunki. ja xxxxxxx (jäljempänä Palveluntuottaja) Osoite: xxxxxxxxxxxx y-tunnus

PL 6000, 00099 Helsingin kaupunki. ja xxxxxxx (jäljempänä Palveluntuottaja) Osoite: xxxxxxxxxxxx y-tunnus 1 SUUN TERVEYDENHUOLLON ANESTESIAPALVELUN HANKINTA 1. Sopijapuolet Helsingin kaupunki (jäljempänä Tilaaja) Osoite: Helsingin kaupungin terveyskeskus PL 6000, 00099 Helsingin kaupunki ja xxxxxxx (jäljempänä

Lisätiedot

Tilaaja: Perusturvakuntayhtymä Karviainen (jäljempänä Tilaaja ) PL 114 03101 Nummela Y-tunnus: 2187280-1

Tilaaja: Perusturvakuntayhtymä Karviainen (jäljempänä Tilaaja ) PL 114 03101 Nummela Y-tunnus: 2187280-1 SOPIMUS TEKSTIILIVUOKRAUSPALVELUN HANKINNASTA 1. OSAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT Tilaaja: Perusturvakuntayhtymä Karviainen (jäljempänä Tilaaja ) PL 114 03101 Nummela Y-tunnus: 2187280-1 Palveluntuottaja: nn

Lisätiedot

SOPIMUSLUONNOS LÄÄKKEIDEN KONEELLISESTA ANNOSPUSSIJAKELUSTA 1. SOPIJAOSAPUOLET JA YHDYSHENKILÖT

SOPIMUSLUONNOS LÄÄKKEIDEN KONEELLISESTA ANNOSPUSSIJAKELUSTA 1. SOPIJAOSAPUOLET JA YHDYSHENKILÖT LIITE 2 SOPIMUSLUONNOS LÄÄKKEIDEN KONEELLISESTA ANNOSPUSSIJAKELUSTA 1. SOPIJAOSAPUOLET JA YHDYSHENKILÖT Tilaaja: Vaihtoehtoisesti: Sipoon kunta PL 7 04131 Sipoo Y-tunnus: 0203533-8 Helena Räsänen, palvelujohtaja

Lisätiedot

SOPIMUS KODINHOITOAVUN JA KOTISAIRAANHOIDON ASIAKASPALVELUOSTOJEN HANKINTAA KOSKEVASTA PUITEJÄRJESTELYSTÄ

SOPIMUS KODINHOITOAVUN JA KOTISAIRAANHOIDON ASIAKASPALVELUOSTOJEN HANKINTAA KOSKEVASTA PUITEJÄRJESTELYSTÄ 1 SOPIMUS KODINHOITOAVUN JA KOTISAIRAANHOIDON ASIAKASPALVELUOSTOJEN HANKINTAA KOSKEVASTA PUITEJÄRJESTELYSTÄ 1. Sopijapuolet Helsingin kaupunki (jäljempänä Tilaaja) Osoite: Helsingin kaupungin terveyskeskus

Lisätiedot

PUITESOPIMUS KEMIJÄRVEN KAUPUNGIN JÄRJESTÄMISVELVOLLISUUDEN PIIRIIN KUULUVIEN TYÖTERVEYSHUOLLON PALVELUJEN TUOTTAMISESTA

PUITESOPIMUS KEMIJÄRVEN KAUPUNGIN JÄRJESTÄMISVELVOLLISUUDEN PIIRIIN KUULUVIEN TYÖTERVEYSHUOLLON PALVELUJEN TUOTTAMISESTA LUONNOS 2.12.2015 PUITESOPIMUS KEMIJÄRVEN KAUPUNGIN JÄRJESTÄMISVELVOLLISUUDEN PIIRIIN KUULUVIEN TYÖTERVEYSHUOLLON PALVELUJEN TUOTTAMISESTA 1 OSAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT Tilaaja Kemijärven kaupunki (jäljempänä

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PUITESOPIMUS (LUONNOS) 1(9)

HELSINGIN KAUPUNKI PUITESOPIMUS (LUONNOS) 1(9) HELSINGIN KAUPUNKI PUITESOPIMUS (LUONNOS) 1(9) PUITESOPIMUS MIELENTERVEYSASIAKKAIDEN ASUMISPALVELUHANKINNASTA 1 Sopijapuolet Helsingin kaupunki (Tilaaja) Osoite: Y-tunnus 0201256-6 XXX Osoite: Y-tunnus:

Lisätiedot

Tällä sopimuksella kirjataan sopimusohjelmassa yhteiset tavoitteet ja laadunhallintamenettely.

Tällä sopimuksella kirjataan sopimusohjelmassa yhteiset tavoitteet ja laadunhallintamenettely. SOTKAMON KUNTA Ympäristö- ja tekninen osasto LUMITYÖT Yleistä: TALVIKUNNOSSAPIDON SOPIMUSOHJELMA Niiltä osin kuin tässä sopimuksessa ja sopimusohjelmassa ei ole toisin määritelty noudatetaan KH&I-YSE 2000

Lisätiedot

Y-tunnus 0201256-6 Puhelin: kirjaamo 09-310 xxxxx. xxxxxxx (jäljempänä Toimittaja) Osoite: xxxxxxxxxxxx Y-tunnus

Y-tunnus 0201256-6 Puhelin: kirjaamo 09-310 xxxxx. xxxxxxx (jäljempänä Toimittaja) Osoite: xxxxxxxxxxxx Y-tunnus HELSINGIN KAUPUNKI PUITESOPIMUS H064-11-1 1 (5) PUITESOPIMUS 1 Sopijapuolet Helsingin kaupunki (jäljempänä Tilaaja) Osoite: Helsingin kaupungin hallintokeskus PL 1, 00099 Helsingin kaupunki Y-tunnus 0201256-6

Lisätiedot

Siivouksen sopimusohjelma

Siivouksen sopimusohjelma Siivouksen sopimusohjelma 0. Käsitteet 1. Tilaajan tavoitteet ja yhteistyö 2. Sopimusaika 2.1 Töiden aloitus 2.2 Sopimuksen kesto 2.3 Sopimuksen päättäminen 3. Sopimustehtävien suorittaminen 3.1 Tehtävän

Lisätiedot

HSYTarkltk 29.4.2013 LUONNOS Liite 4

HSYTarkltk 29.4.2013 LUONNOS Liite 4 1 (7) HSYTarkltk 29.4.2013 LUONNOS Liite 4 SOPIMUS HELSINGIN SEUDUN YMPÄRISTÖPALVELUT -KUNTAYHTYMÄN TILIKAUSIEN 2013 2016 JA OPTIONA TILIKAUSIEN 2017 JA 2018 TILINTARKASTUSPALVELUJEN SUORITTAMISESTA 1

Lisätiedot

Isännöinnin ostaminen ja sopimushallinta 15.4.2015. Kai Haarma Toiminnanjohtaja, OTK Kiinteistöliitto Uusimaa

Isännöinnin ostaminen ja sopimushallinta 15.4.2015. Kai Haarma Toiminnanjohtaja, OTK Kiinteistöliitto Uusimaa Isännöinnin ostaminen ja sopimushallinta 15.4.2015 Kai Haarma Toiminnanjohtaja, OTK Kiinteistöliitto Uusimaa Isännöinti Milloin taloyhtiössä on oltava isännöitsijä? Yhtiöjärjestys määrää Yhtiökokous niin

Lisätiedot

Yritys (jäljempänä Toimittaja) Osoite Y-tunnus. Molemmat jäljempänä myös Osapuoli tai Osapuolet. Asiakkaan yhteyshenkilön yhteystiedot

Yritys (jäljempänä Toimittaja) Osoite Y-tunnus. Molemmat jäljempänä myös Osapuoli tai Osapuolet. Asiakkaan yhteyshenkilön yhteystiedot TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 3 1 (7) Toimistotyön ergonomiatuotteiden hankinta 1. Sopijaosapuolet Espoon kaupunki (jäljempänä Asiakas) Hankintapalvelut PL 640 Y-tunnus 0101263-6 2. Sopimuksen yhteyshenkilöt:

Lisätiedot

SOPIMUSLUONNOS PARAISTEN KAUPUNGIN SIIVOUSPALVELUISTA. Y-tunnus 0136082-5 Rantatie 28, 21600 Parainen (jäljempänä Paraisten kaupunki )

SOPIMUSLUONNOS PARAISTEN KAUPUNGIN SIIVOUSPALVELUISTA. Y-tunnus 0136082-5 Rantatie 28, 21600 Parainen (jäljempänä Paraisten kaupunki ) Liite 5 SOPIMUSLUONNOS PARAISTEN KAUPUNGIN SIIVOUSPALVELUISTA OSTAJA Paraisten kaupunki Y-tunnus 0136082-5 Rantatie 28, 21600 Parainen (jäljempänä Paraisten kaupunki ) Laskutusosoite: Paraisten kaupunki

Lisätiedot

Rakenta Oy 2407354-6. Helsinki. Sergey Kovalev 044-919 0061

Rakenta Oy 2407354-6. Helsinki. Sergey Kovalev 044-919 0061 SOPIMUS OSOITE- JA POSTITUSPALVELUISTA TILAAJA Toiminimi Y-tunnus Kotipaikka Yhteyshenkilö Osoite Puhelin Sähköposti Maksuehdot 14 pv netto, laskutus 3-12 kk välein, 1. vuosi ennakkomaksu 240 e (hintaan

Lisätiedot

Liite 3. Puitesopimusmalli

Liite 3. Puitesopimusmalli PUITESOPIMUS 1. PUITESOPIMUSTOIMITTAJA Pankkiyhteys: Yhteyshenkilö: Yhteystiedot: 2. TILAAJA Oy Helsingin Asuntohankinta Ab Yhteyshenkilö: Yhteystiedot: Tukholmankatu 2, 3. kerros, 00250 Helsinki 3. SOPIMUKSEN

Lisätiedot

SOPIMUSLUONNOS LIITE 3 1(6) 1.11.2012 Dnro KULTTUURI 5665/2012

SOPIMUSLUONNOS LIITE 3 1(6) 1.11.2012 Dnro KULTTUURI 5665/2012 SOPIMUSLUONNOS LIITE 3 1(6) Oulun kaupunki/ Palveluntuottaja Oy Pohjoissuomalaisten kirjastojen kirjastoaineiston kuljetuspalvelun hankinta ajalle 1.1.2013-31.12.2014 ja mahdollisena optiona ajalle 1.1.2015-31.12.2015

Lisätiedot

A. Lastensuojelulain mukaista ympärivuorokautista laitoshoitoa, B. Perhekotihoitoa, C. Erityisyksikköhoitoa

A. Lastensuojelulain mukaista ympärivuorokautista laitoshoitoa, B. Perhekotihoitoa, C. Erityisyksikköhoitoa Sopimus lastensuojelulain mukaisesta ympärivuorokautisesta hoidosta. 1. Sopijapuolet Tilaaja PL 85 45101 Kouvola Y-tunnus 0161075-9 Yhteyshenkilö Palvelupäällikkö Sanna-Riitta Junnonen PL 85 45101 Kouvola

Lisätiedot

Sopimus koskee Nurmijärven kunnan kouluterveydenhuollon tarvitsemia optikon ja silmälääkärin suorittamia näöntutkimuspalveluja.

Sopimus koskee Nurmijärven kunnan kouluterveydenhuollon tarvitsemia optikon ja silmälääkärin suorittamia näöntutkimuspalveluja. SOPIMUS NÄÖNTUTKIMUSPALVELUN HANKINNASTA KOULUTERVEYDENHUOLTOON 1. Sopijaosapuolet Tilaaja: Nurmijärven kunta Keskustie 2 B/PL 37 01901 Nurmijärvi Y-tunnus: 9014643-2 Yhteyshenkilöt: Sopimusasiat: hankintajohtaja

Lisätiedot

Huolehdi, että sopimuksessa on. Sopijapuolet (myös y-tunnus!) Sopimuksen kohde Päiväys Kaikkien sopijapuolten allekirjoitukset

Huolehdi, että sopimuksessa on. Sopijapuolet (myös y-tunnus!) Sopimuksen kohde Päiväys Kaikkien sopijapuolten allekirjoitukset Sopimus Huolehdi, että sopimuksessa on Sopijapuolet (myös y-tunnus!) Sopimuksen kohde Päiväys Kaikkien sopijapuolten allekirjoitukset Yleistä kansainvälisistä sopimuksista Riskien ja kustannusten hallinnan

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Sopimusluonnos 1 Sosiaali- ja terveysvirasto

Helsingin kaupunki Sopimusluonnos 1 Sosiaali- ja terveysvirasto Helsingin kaupunki Sopimusluonnos 1 Parturi- ja kampaamopalvelut 1 Sopijapuolet Helsingin kaupunki (jäljempänä Tilaaja) PL 6000, 00099 Helsingin kaupunki Y-tunnus 0201256-6 xxxxxxx (jäljempänä Palveluntuottaja)

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ 28.3.2014

TARJOUSPYYNTÖ 28.3.2014 TARJOUSPYYNTÖ 28.3.2014 Tarjouspyyntö siivouspalveluiden hoitamisesta Pihtiputaan Muurasjärven koulun-, Muurasjärven neuvolan sekä Muurasjärven kotipalvelun tiloihin. 1. Yleistä Viitasaaren kaupunki ja

Lisätiedot

Y-tunnus Yhteystiedot. Yhteystiedot

Y-tunnus Yhteystiedot. Yhteystiedot 1 (6) Procurement training & counseling services SOPIMUS ASIANTUNTIJAPALVELUIDEN HANKINNASTA 1. SOPIJAPUOLET Tilaaja: Palveluntarjoaja: Hankintayksikkö Y-tunnus Yhteystiedot Nimi Y-tunnus Yhteystiedot

Lisätiedot

LIITE 3: SOPIMUSLUONNOS KARTTAPOHJAISEN ARKKITEHTUURIHAKUPALVELUN TOTEUTUKSEN HANKINNASTA

LIITE 3: SOPIMUSLUONNOS KARTTAPOHJAISEN ARKKITEHTUURIHAKUPALVELUN TOTEUTUKSEN HANKINNASTA LIITE 3: SOPIMUSLUONNOS KARTTAPOHJAISEN ARKKITEHTUURIHAKUPALVELUN TOTEUTUKSEN HANKINNASTA 1. OSAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT Tilaaja: (jäljempänä Tilaaja ) Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa: Palveluntuottaja:

Lisätiedot

SOPIMUS KOULUKULJETUKSEN HANKINNASTA (VAMMAISPALVELUT)

SOPIMUS KOULUKULJETUKSEN HANKINNASTA (VAMMAISPALVELUT) LIITE 5 SOPIMUS SOPIMUS KOULUKULJETUKSEN HANKINNASTA (VAMMAISPALVELUT) 1. OSAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT Tilaaja: Perusturvakuntayhtymä Karviainen (jäljempänä tilaaja ) Palveluntuottaja: XX (jäljempänä palveluntuottaja

Lisätiedot

Suunnittelupalveluiden puitejärjestelysopimus ajalle 1.5.2015 30.4.2017 + yhden (1) vuoden tilaajan optio, LUONNOS

Suunnittelupalveluiden puitejärjestelysopimus ajalle 1.5.2015 30.4.2017 + yhden (1) vuoden tilaajan optio, LUONNOS Suunnittelupalveluiden puitejärjestelysopimus ajalle 1.5.2015 30.4.2017 + yhden (1) vuoden tilaajan optio, LUONNOS Sisällys 1 SOPIJAPUOLET...2 2 SOPIMUKSEN TAUSTA, TARKOITUS JA KOHDE...2 3 SOPIMUSKAUSI...2

Lisätiedot

JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä (jäljempänä Tilaaja ) Könnintie 27 B, 60800 ILMAJOKI. Hankinta- ja taloussuunnittelija, p.

JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä (jäljempänä Tilaaja ) Könnintie 27 B, 60800 ILMAJOKI. Hankinta- ja taloussuunnittelija, p. LIITE 2 SOPIMUS SOPIMUS HAMMASLÄÄKÄRITYÖVOIMAN VUOKRAAMISESTA VIIKONLOPPU- JA ARKIPYHÄILTOIHIN 1. OSAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT Tilaaja: JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä (jäljempänä Tilaaja ) Könnintie

Lisätiedot

KOKONAISURAKKA, TILAAJAN HANKINTA TOIMINNAN KOJEET JA LAITTEET

KOKONAISURAKKA, TILAAJAN HANKINTA TOIMINNAN KOJEET JA LAITTEET 2011 Sivu 1/7 Ostaja (=tilaaja): PORIN KAUPUNKI, Tekninen Palvelukeskus, Omistaminen / rakennuttaminen Myyjä: Hanke: Purunpoistolaitehuollot KOKONAISURAKKA, TILAAJAN HANKINTA TOIMINNAN KOJEET JA LAITTEET

Lisätiedot

LUONNOS RT 80343 KONSULTTISOPIMUS. Kohde. Tehtävä. Tilaaja. Konsultti. syyskuu 2014 korvaa RT 80252 1 (7) Konsultkontrakt Consulting contract

LUONNOS RT 80343 KONSULTTISOPIMUS. Kohde. Tehtävä. Tilaaja. Konsultti. syyskuu 2014 korvaa RT 80252 1 (7) Konsultkontrakt Consulting contract RT 80343 KONSULTTISOPIMUS syyskuu 2014 korvaa RT 80252 1 (7) Konsultkontrakt Consulting contract Kohde Tehtävä Tilaaja Tilaajan edustaja sopimusasioissa Osoite Puhelin Laskutusosoite Konsultti Konsultin

Lisätiedot

KIINTEISTÖNHOIDON JA ISÄNNÖINNIN YLEISET SOPIMUSEHDOT 2000

KIINTEISTÖNHOIDON JA ISÄNNÖINNIN YLEISET SOPIMUSEHDOT 2000 KH&I-YSE 2000 26.1.2000 1(6) KIINTEISTÖNHOIDON JA ISÄNNÖINNIN YLEISET SOPIMUSEHDOT 2000 1 Soveltamisala Yleisiä sopimusehtoja sovelletaan kiinteistönhoidossa ja kiinteistöjen isännöinnissä toimeksisaajan

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ TELAKKAKADUN KOULUN OHUTPÄÄTTEISTÄ

TARJOUSPYYNTÖ TELAKKAKADUN KOULUN OHUTPÄÄTTEISTÄ 1 (5) TARJOUSPYYNTÖ TELAKKAKADUN KOULUN OHUTPÄÄTTEISTÄ Äänekosken kaupunki pyytää tarjoustanne. Tuoteryhmä Tietokonepäätteet Tarjouspyynnön sisältö ja laajuus Hankintakausi Joulukuu 2012. Ohutpäätteiden

Lisätiedot

LV-TYÖT JA TARVIKKEET

LV-TYÖT JA TARVIKKEET 29.1.2016 Sivu 1/5 Dnro: 22/2016 Tilaaja: Tila- ja aluepalvelut Juttilantie 1 14200 TURENKI Hanke: Janakkalan kunnan LV-työt ja niissä käytettävät tarvikkeet 4.4.2016 3.4.2019 + 1 optiovuosi LV-TYÖT JA

Lisätiedot

Hankinnan sopimuskausi on 1.8.2016 31.7.2017. Sopimuskausi alkaa aikaisintaan 1.8.2016, kuitenkin vasta hankintapäätöksen saatua lainvoiman.

Hankinnan sopimuskausi on 1.8.2016 31.7.2017. Sopimuskausi alkaa aikaisintaan 1.8.2016, kuitenkin vasta hankintapäätöksen saatua lainvoiman. TARJOUSPYYNTÖ: TP/LSKKY/UKI/2016/2 PUHTAANAPITOPALVELUT 1. Tilaaja Lounais Suomen koulutuskuntayhtymä. Lounais Suomen koulutuskuntayhtymä on 9 kunnan omistama kuntayhtymä. Lounais Suomen koulutuskuntayhtymä

Lisätiedot

Sopimus Nurmeksen kaupungin, Lieksan kaupungin, Juukan kunnan ja Valtimon kunnan kuntarakenneselvitys

Sopimus Nurmeksen kaupungin, Lieksan kaupungin, Juukan kunnan ja Valtimon kunnan kuntarakenneselvitys Sopimus Nurmeksen kaupungin, Lieksan kaupungin, Juukan kunnan ja Valtimon kunnan kuntarakenneselvitys 28.11.2013 FCG KONSULTOINTI OY 26.11.2013 P23155 Kuntarakenneselvitys 2 Sisällys 1. Sopijapuolet...

Lisätiedot

Heinolan kaupungin kuvantamispalvelujen hoitaminen ajalla 1.1.2014-31.12.2015

Heinolan kaupungin kuvantamispalvelujen hoitaminen ajalla 1.1.2014-31.12.2015 Ostopalvelusopimus 1 (7) 3.1.2014 Dnro 1650/02.08.00/2012 Heinolan kaupungin kuvantamispalvelujen hoitaminen ajalla 1.1.2014-31.12.2015 1. SOPIJAPUOLET Tilaaja: Heinolan kaupunki Y-tunnus: 1068892-9 Rauhankatu

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ Sivu 1 / 7 EU-KYNNYSARVON YLITTÄVÄ HANKINTA. 13.11.2014 Dnro 25/021/2014 OPETUSHALLITUKSEN PAINOPALVELUJEN HANKINTA

TARJOUSPYYNTÖ Sivu 1 / 7 EU-KYNNYSARVON YLITTÄVÄ HANKINTA. 13.11.2014 Dnro 25/021/2014 OPETUSHALLITUKSEN PAINOPALVELUJEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ Sivu 1 / 7 EU-KYNNYSARVON YLITTÄVÄ HANKINTA 13.11.2014 Dnro 25/021/2014 OPETUSHALLITUKSEN PAINOPALVELUJEN HANKINTA 1. Tarjouspyynnön kohde 2. Hankintayksikkö 3. Yhteyshenkilö Opetushallitus

Lisätiedot

SIIVOUSPALVELUSOPIMUS KORKEASAAREN ELÄINTARHA TOIMITILAT

SIIVOUSPALVELUSOPIMUS KORKEASAAREN ELÄINTARHA TOIMITILAT SIIVOUSPALVELUSOPIMUS KORKEASAAREN ELÄINTARHA TOIMITILAT Siivouspalvelut SIIVOUSSOPIMUS 1 (7) SISÄLLYSLUETTELO 1. SOPIMUSOSAPUOLET... 2 2. SOPIMUSKOHTEET JA SOPIMUSHINTA... 2 3. SOPIMUKSEN VOIMASSAOLOAIKA...

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ 4.1.2013. Pyydämme tarjoustanne Tablet-laitteista tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti.

TARJOUSPYYNTÖ 4.1.2013. Pyydämme tarjoustanne Tablet-laitteista tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Mäntsälän kunta Sivu 1 / 6 TABLET-LAITTEET Pyydämme tarjoustanne Tablet-laitteista tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. 1. HANKINTAYKSIKKÖ Kilpailuttamisesta vastaa Mäntsälän kunnan Tietohallinto.

Lisätiedot

Tarjouksen tulee olla tarjouspyynnön mukainen koskien niin ehtojen soveltuvuutta kuin hankinnan kohdetta ja hankinnalle asetettuja ehtoja.

Tarjouksen tulee olla tarjouspyynnön mukainen koskien niin ehtojen soveltuvuutta kuin hankinnan kohdetta ja hankinnalle asetettuja ehtoja. TARJOUSPYYNTÖ: VÄLINEHUOLTOPALVELU 1) Yleistä Perusturvakuntayhtymä Karviainen on Karkkilan kaupungin sekä Nummi-Pusulan ja Vihdin kunnan perustama perusterveydenhuollon ja sosiaalitoimen kuntayhtymä Länsi-Uudellamaalla.

Lisätiedot

Sisällys SOPIMUSLUONNOS 6.4.2016 SOPIMUSLUONNOS / TILAUS: PYÖRÄKUORMAAJA KÄYTETTÄVYYSPALVELUNA

Sisällys SOPIMUSLUONNOS 6.4.2016 SOPIMUSLUONNOS / TILAUS: PYÖRÄKUORMAAJA KÄYTETTÄVYYSPALVELUNA 1 SOPIMUSLUONNOS 6.4.2016 SOPIMUSLUONNOS / TILAUS: PYÖRÄKUORMAAJA KÄYTETTÄVYYSPALVELUNA Sisällys I. SOPIJAOSAPUOLET... 2 1.1. Sopijaosapuolet ja sopimusyhteyshenkilöt... 2 II. MÄÄRITELMIÄ... 3 III. SOPIMUKSEN

Lisätiedot

Tarjouksen tulee olla voimassa jättämispäivästä helmikuun 2016 loppuun.

Tarjouksen tulee olla voimassa jättämispäivästä helmikuun 2016 loppuun. Perusturvakeskus TARJOUSPYYNTÖ PÄIVÄHOIDON OSTOPALVELUSTA Oulaisten kaupungin perusturvalautakunta pyytää tarjousta ostopalveluna hankittavasta lasten päivähoidosta päiväkotihoidon osalta ajalle 1.1.2016-31.12.2017

Lisätiedot

KUUMA seutu liikelaitos (y tunnus 0127485-5) Kauppakaari 1-3 C 04200 Kerava

KUUMA seutu liikelaitos (y tunnus 0127485-5) Kauppakaari 1-3 C 04200 Kerava 1 SOPIMUS KUUMA -seutu liikelaitos tilaajana ja Oy toimittajana ovat tehneet seuraavan sopimuksen koskien Paikallisen kehittämisen ja lähidemokratian toimintamalli projektia. 1. SOPIJAPUOLET 1.1 Tilaaja:

Lisätiedot

Jäljempänä tarjouksen pyytäjää (Koy Sievin Jussi) kutsutaan tilaajaksi ja tarjouksen jättäjää toimeksisaajaksi.

Jäljempänä tarjouksen pyytäjää (Koy Sievin Jussi) kutsutaan tilaajaksi ja tarjouksen jättäjää toimeksisaajaksi. Kiinteistö Oy Sievin Jussi 1(11) TARJOUSPYYNTÖ KIINTEISTÖNHOITO- JA KUNNOSSAPITOPALVELUT Kiinteistö Oy Sievin Jussi on Sievin kunnan 100 % omistama vuokrataloyhtiö, jonka päätoimiala on asuntojen ja asuinkiinteistöjen

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI SOPIMUSLUONNOS Liite 3 1(6) OPETUSVIRASTO 15.4.2015

HELSINGIN KAUPUNKI SOPIMUSLUONNOS Liite 3 1(6) OPETUSVIRASTO 15.4.2015 HELSINGIN KAUPUNKI SOPIMUSLUONNOS Liite 3 1(6) SOPIMUSLUONNOS, ERIKOISIKKUNOIDEN PESUPALVELU 1. Sopijapuolet Tilaaja: Helsingin kaupungin opetusvirasto, PL 3000, 00099 Helsingin kaupunki jäljempänä Tilaaja

Lisätiedot

Hankinta on jaettu kahteen hankinnan kohteeseen seuraavasti:

Hankinta on jaettu kahteen hankinnan kohteeseen seuraavasti: KOTALAN JA KURJENKYLÄN ALUEEN OSTOPALVELULIIKENNE 1. HANKINTAYKSIKKÖ JA YHTEYSHENKILÖ Hankintayksikkö Virtain kaupunki Sivistyslautakunta Virtaintie 26 34800 VIRRAT Y-tunnus: 0206333-9 2. HANKINNAN KOHDE

Lisätiedot

Opetushallitus pyytää tarjoustanne tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti.

Opetushallitus pyytää tarjoustanne tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. OPETUSHALLITUS TARJOUSPYYNTÖ TEKNINEN IT-KONSULTOINTI Sivu 1 Tietokanta-asiantuntijapalvelut (Dnro 3/021/2012) 1. PERUSTIEDOT Opetushallitus pyytää tarjoustanne tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti.

Lisätiedot

Joukkoliikenteen aikataulusuunnitteluohjelmiston hankinta ja käyttöönotto sekä ylläpito- ja tukipalvelu ajalle 17.3.2014 (tavoite) - 31.5.

Joukkoliikenteen aikataulusuunnitteluohjelmiston hankinta ja käyttöönotto sekä ylläpito- ja tukipalvelu ajalle 17.3.2014 (tavoite) - 31.5. SOPIMUS 1(7) SOPIMUS Joukkoliikenteen aikataulusuunnitteluohjelmiston hankinta ja käyttöönotto sekä ylläpito- ja tukipalvelu ajalle 17.3.2014 (tavoite) - 31.5.2020 Sisällysluettelo 1 SOPIJAPUOLET... 2

Lisätiedot

Rakennuttajan edustajana ja tilaajana toimii Järvenpään kaupungin Tekninen palvelukeskus/rakentamispalvelut

Rakennuttajan edustajana ja tilaajana toimii Järvenpään kaupungin Tekninen palvelukeskus/rakentamispalvelut KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMISKOHTEET 2013 2015 1. SOPIMUKSEN OSAPUOLET JA SOPIMUKSEN KOHDE 1.1 Rakennuttaja 1.2 Tilaaja 1.3 Toimittaja Rakennuttaja on Järvenpään kaupunki Rakennuttajan edustajana ja tilaajana

Lisätiedot

Hankintasopimus (luonnos) Liite 4.

Hankintasopimus (luonnos) Liite 4. 1 Hankintasopimus (luonnos) Liite 4. Allekirjoittaneet Mäntsälän kunta/ Mustijoen perusturva, jota tässä sopimuksessa nimitetään tilaajaksi ja Toimittaja Oy, jota tässä sopimuksessa nimitetään toimittajaksi,

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) 25.9.2012

TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) 25.9.2012 TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) 25.9.2012 JANAKKALAN KUNNAN MAASTOMITTAUSLAITTEIDEN HANKINTA Pyydämme sitovaa tarjoustanne koskien Janakkalan kunnan Tekniikka ja ympäristön maankäytön tulosalueelle hankittavista maastomittauslaitteista

Lisätiedot

LIITE 8 BRUTTOSOPIMUS(MALLI) LINJA-AUTOLIIKENTEEN HOITAMISESTA Riihimäen paikallisliikenne

LIITE 8 BRUTTOSOPIMUS(MALLI) LINJA-AUTOLIIKENTEEN HOITAMISESTA Riihimäen paikallisliikenne LIITE 8 BRUTTOSOPIMUS(MALLI) LINJA-AUTOLIIKENTEEN HOITAMISESTA Riihimäen paikallisliikenne 1. Sopijapuolet... 2 2. Sopimuksen kohde... 2 3. Sopimusasiakirjat... 2 4. Liikennöintikorvaus ja lipputulojen

Lisätiedot

JIT 2015 -EHDOT KÄYTÄNNÖN KÄSIKIRJA

JIT 2015 -EHDOT KÄYTÄNNÖN KÄSIKIRJA Janne Järvenoja Olavi Köngäs Karolina Lehto Jussi Tokola Martin von Willebrand Kari Wirman JIT 2015 -EHDOT KÄYTÄNNÖN KÄSIKIRJA Talentum Pro Helsinki 2015 Talentum Media Oy sekä tekijät Yhteistyössä Lakimiesliiton

Lisätiedot

Suunnittelupalveluiden puitejärjestelysopimus ajalle 1.5.2012 30.4.2014 + yhden (1) vuoden tilaajan optio

Suunnittelupalveluiden puitejärjestelysopimus ajalle 1.5.2012 30.4.2014 + yhden (1) vuoden tilaajan optio Suunnittelupalveluiden puitejärjestelysopimus ajalle 1.5.2012 30.4.2014 + yhden (1) vuoden tilaajan optio Sisällys 1 SOPIJAPUOLET...2 2 SOPIMUKSEN TAUSTA, TARKOITUS JA KOHDE...2 3 SOPIMUSKAUSI...2 4 TOIMITUSAIKA...3

Lisätiedot

TOIMITUSSOPIMUS TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 5 1 (15) TOIMITUSSOPIMUS XX.XX.2012 5893/02.08.00/2011 1 SOPIJAOSAPUOLET

TOIMITUSSOPIMUS TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 5 1 (15) TOIMITUSSOPIMUS XX.XX.2012 5893/02.08.00/2011 1 SOPIJAOSAPUOLET TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 5 1 (15) 1 SOPIJAOSAPUOLET Toimittajan nimi (jäljempänä Toimittaja) Osoite Y-tunnus ja Espoon kaupunki (jäljempänä Asiakas) PL 111, 02070 Espoon kaupunki Y-tunnus 0101263-6 Sopijapuolien

Lisätiedot

LUONNOS Sopimus 3D-kaupunkimallin datan toimittamisesta

LUONNOS Sopimus 3D-kaupunkimallin datan toimittamisesta SOPIMUSLUONNOS, liite 3 1/7 LUONNOS Sopimus 3D-kaupunkimallin datan toimittamisesta 1. Sopijapuolet Tilaaja Imatran kaupunki 0159216-7 Virastokatu 2, 55100 Imatra Sopimusyhdyshenkilö Etunimi Sukunimi Yhteystiedot

Lisätiedot

Äänekosken kaupunki pyytää tarjousta liitteiden mukaisesti.

Äänekosken kaupunki pyytää tarjousta liitteiden mukaisesti. 1 (5) TARJOUSPYYNTÖ TAIMIKONHOITOTÖISTÄ 2013 Äänekosken kaupunki pyytää tarjousta liitteiden mukaisesti. Tuoteryhmä Taimikonhoitotyöt Tarjouspyynnön sisältö ja laajuus Hankintakausi 1.7.2013-31.12.2013.

Lisätiedot

Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymä (PoSa, Tilaaja) järjestää tarjouskilpailun:

Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymä (PoSa, Tilaaja) järjestää tarjouskilpailun: SUUN TERVEYDENHUOLLON PALVELUJEN HANKINTA 6/02.08.00/2015 Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymä (PoSa, Tilaaja) järjestää tarjouskilpailun: Hankinnan kohde Pyydämme kirjallista tarjoustanne ostopalveluna

Lisätiedot

PL 6000, 00099 Helsingin kaupunki. ja xxxxxxx (jäljempänä Palveluntuottaja) Osoite: xxxxxxxxxxxx y-tunnus

PL 6000, 00099 Helsingin kaupunki. ja xxxxxxx (jäljempänä Palveluntuottaja) Osoite: xxxxxxxxxxxx y-tunnus 1 HAMMASLABORATORIOPALVELUN HANKINTA 1. Sopijapuolet Helsingin kaupunki (jäljempänä Tilaaja) Osoite: Helsingin kaupungin terveyskeskus PL 6000, 00099 Helsingin kaupunki ja xxxxxxx (jäljempänä Palveluntuottaja)

Lisätiedot

TOIMITUSSOPIMUS KIVIKON PÄIVÄKODIN OPPIMISYMPÄRISTÖN KALUSTEISTA

TOIMITUSSOPIMUS KIVIKON PÄIVÄKODIN OPPIMISYMPÄRISTÖN KALUSTEISTA Liite 5 Sopimusmalli (Kalusteet) TOIMITUSSOPIMUS KIVIKON PÄIVÄKODIN OPPIMISYMPÄRISTÖN KALUSTEISTA 1. Osapuolet ja yhteyshenkilöt Tilaaja: Kemin kaupunki Osoite: Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa:

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ MAMMOGRAFIA SEULONTATUTKIMUSTEN JÄRJESTÄMISESTÄ SIPOON KUNNASSA

TARJOUSPYYNTÖ MAMMOGRAFIA SEULONTATUTKIMUSTEN JÄRJESTÄMISESTÄ SIPOON KUNNASSA TARJOUSPYYNTÖ MAMMOGRAFIA SEULONTATUTKIMUSTEN JÄRJESTÄMISESTÄ SIPOON KUNNASSA 1. Taustatietoja Sipoon kunta ostaa joukkotarkastuksen rintasyövän varhaistoteamiseksi seulontana kansanterveysasetuksen ohjekirjeen

Lisätiedot

Henkilö- ja tavara-autot, puitesopimus-pohjainen hankinta Kainuun maakunta -kuntayhtymän ja Kainuun hankintarenkaan jäsenyhteisöjen käyttöön

Henkilö- ja tavara-autot, puitesopimus-pohjainen hankinta Kainuun maakunta -kuntayhtymän ja Kainuun hankintarenkaan jäsenyhteisöjen käyttöön Kainuun maakunta -kuntayhtymä TARJOUSPYYNTÖ 64/2008 1 (6) Tarjouspyyntö EU Kynnysarvon ylittävä hankinta Henkilö- ja tavara-autot, puitesopimus-pohjainen hankinta Kainuun maakunta -kuntayhtymän ja Kainuun

Lisätiedot

SiSällyS Kirjoit tajat termistöä johdanto 1.1 Kilpailutuksen lähtökohdat 1.2 Osaava kilpailuttaja 1.3 Tavoitteiden selvittäminen

SiSällyS Kirjoit tajat termistöä johdanto 1.1 Kilpailutuksen lähtökohdat 1.2 Osaava kilpailuttaja 1.3 Tavoitteiden selvittäminen Sisällys Kirjoittajat 2 Termistöä 11 1 Johdanto 13 1.1 Kilpailutuksen lähtökohdat 14 1.1.1 Tavoitteena onnistuminen 14 1.1.2 Kaikki mukaan 15 1.1.3 Yhteinen asiakas 17 1.1.4 Läpinäkyvää toimintaa 17 1.1.5

Lisätiedot

Ennakkotyö on Toimittajan Tilaajalle tekemä, ennen Sopimuksen syntymistä, tehty työ.

Ennakkotyö on Toimittajan Tilaajalle tekemä, ennen Sopimuksen syntymistä, tehty työ. 1. SOVELTAMISALA Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan elinkeinonharjoittajien väliseen Palveluiden kauppaan. Näitä ehtoja sovelletaan, elleivät osapuolet ole toisin sopineet. 2. MÄÄRITELMÄT Dokumentaatio

Lisätiedot

4.8.2015. Hanke toteutetaan kahden vuoden aikana 2015-2016. Optiona pyydetään samanlainen vene vuodelle 2017.

4.8.2015. Hanke toteutetaan kahden vuoden aikana 2015-2016. Optiona pyydetään samanlainen vene vuodelle 2017. D-LUOKAN ÖLJYNTORJUNTAVENE JA ÖLJYNKERÄYSLAITTEISTO Hankintamenettely Itä-Uudenmaan pelastuslaitos pyytää tarjoustanne D-luokan öljyntorjuntaveneestä sekä öljynkeräyslaitteistosta. Hankkeen toteuttaminen

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ SEINÄJOEN PRUUKINRANNAN ASUNTOMESSUT, VARTIOINTI JA JÄRJESTYKSENVALVONTA

TARJOUSPYYNTÖ SEINÄJOEN PRUUKINRANNAN ASUNTOMESSUT, VARTIOINTI JA JÄRJESTYKSENVALVONTA MATERIAALIHALLINTO 17.11.2015 15168 TP As.messut vartiointi TARJOUSPYYNTÖ SEINÄJOEN PRUUKINRANNAN ASUNTOMESSUT, VARTIOINTI JA JÄRJESTYKSENVALVONTA Seinäjoen kaupungin materiaalihallinto pyytää sitovaa

Lisätiedot

Äänekosken kaupunki pyytää tarjousta liitteiden mukaisesti.

Äänekosken kaupunki pyytää tarjousta liitteiden mukaisesti. 1 (5) TARJOUSPYYNTÖ POHJAKARTAN PIIRTÄMISESTÄ Tarjouspyynnön sisältö ja laajuus Hankintakausi 1.9.2012-31.12.2012. Äänekosken kaupunki pyytää tarjousta liitteiden mukaisesti. Tarjouspyyntö koskee karttaliitteeseen

Lisätiedot

LUONNOS SOPIMUS SARAN ASUNTOJEN YÖHOIDON HANKINNASTA LAUKAAN KUNTA TOIMITTAJA

LUONNOS SOPIMUS SARAN ASUNTOJEN YÖHOIDON HANKINNASTA LAUKAAN KUNTA TOIMITTAJA LUONNOS SOPIMUS SARAN ASUNTOJEN YÖHOIDON HANKINNASTA LAUKAAN KUNTA TOIMITTAJA 1. OSAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT Tilaaja: Nimi Laukaan kunta Yksikkö Perusturvalautakunta Kehitysvammapalvelut Osoite PL 6 41341

Lisätiedot

JYSE-ehtojen kohdassa 22.2 tarkoitettuja kirjallisia sopimusmuutoksia voivat tehdä ainoastaan sopimuksen allekirjoittajat.

JYSE-ehtojen kohdassa 22.2 tarkoitettuja kirjallisia sopimusmuutoksia voivat tehdä ainoastaan sopimuksen allekirjoittajat. SOPIMUSLUONNOS 1. Sopijapuolet Tilaaja: Sipoon kunta (jäljempänä tilaaja ) Y-tunnus: 0203533-8 PL 7, 04131 Sipoo Palveluntuottaja: xxx (jäljempänä myös palveluntuottaja ) Y-tunnus osoite 2. Vastuu- ja

Lisätiedot

PEHMOPAPEREIDEN TARJOUSPYYNTÖ

PEHMOPAPEREIDEN TARJOUSPYYNTÖ 1 15.3.2016 PEHMOPAPEREIDEN TARJOUSPYYNTÖ Valkeakosken kaupunki ja Akaan kaupunki pyytävät tarjoustanne pehmopapereista oheisen tuotetaulukkoliitteen (liite 1) mukaan. Sopimusaika Sopimuskausi on kolme

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PUITESOPIMUSLUONNOS 1(9) SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO HEL 2014-001122 /H022-14 Liite 2

HELSINGIN KAUPUNKI PUITESOPIMUSLUONNOS 1(9) SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO HEL 2014-001122 /H022-14 Liite 2 HELSINGIN KAUPUNKI PUITESOPIMUSLUONNOS 1(9) PUITESOPIMUS ASUNNOTTOMIEN ASUMIS- JA TUKIPALVELUJEN HANKINNASTA 1 Sopijapuolet Helsingin kaupunki (Tilaaja) Osoite: Y-tunnus 0201256-6 XXX Osoite: Y-tunnus:

Lisätiedot

SOPIMUSLUONNOS YLEISÖKÄYMÄLÖIDEN HANKINTA

SOPIMUSLUONNOS YLEISÖKÄYMÄLÖIDEN HANKINTA HELSINGIN KAUPUNKI SOPIMUSLUONNOS 1(8) SOPIMUSLUONNOS YLEISÖKÄYMÄLÖIDEN HANKINTA HELSINGIN KAUPUNKI SOPIMUSLUONNOS 2(8) 1. Sopijapuolet... 3 2. Sopimuksen kohde... 3 3. Sopimuksen mukaiset käymälät...

Lisätiedot

OSTO-OSAAMINEN JA SOPIMUSHALLINTA -KIERTUE PALVELUSOPIMUKSET

OSTO-OSAAMINEN JA SOPIMUSHALLINTA -KIERTUE PALVELUSOPIMUKSET OSTO-OSAAMINEN JA SOPIMUSHALLINTA -KIERTUE PALVELUSOPIMUKSET YLEISET SOPIMUSEHDOT KP YSE 2007 (Kiinteistöpalvelualan yleiset sopimusehdot) korvaavat KH & I YSE 2000 ehdot sekä SSLL ry:n YSE ehdot ISE 2007

Lisätiedot

TEKNISTALOUDELLISET TUTKIMUKSET JA SUUNNITTELU

TEKNISTALOUDELLISET TUTKIMUKSET JA SUUNNITTELU L I I T E 2 1 (10) TEKNISTALOUDELLISET TUTKIMUKSET JA SUUNNITTELU PUITESOPIMUSLUONNOS xx.xx.201x xx.xx.201x.. Oy L I I T E 2 2 (10) KONSULTTISOPIMUS 1. SOPIMUKSEN OSAPUOLET Tämän sopimuksen osapuolia ovat

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ. Tuusulan kunta

TARJOUSPYYNTÖ. Tuusulan kunta TARJOUSPYYNTÖ Tuusulan kunta Tarjouspyyntö 27.1.2015 2/6 Tarjouspyyntö 1. Tilaaja Tuusulan kunta Tekninen toimi, tilakeskus Koskenmäenpolku 4, PL 60 04301 Tuusula 2. Tarjottavat kohteet Tuusulan kunta

Lisätiedot

Porvoon sotainvalidien kotisiivouspalvelu

Porvoon sotainvalidien kotisiivouspalvelu 5.12.2012 1(6) Porvoon sotainvalidien kotisiivouspalvelu Porvoon kaupunki pyytää tarjoustanne sotainvalidien kotisiivouspalvelusta. Hankintamenettely Kyseessä on kansallisen kynnysarvon alittava hankinta,

Lisätiedot

SOPIMUS HOITAJATYÖVOIMAN VUOKRAAMISESTA YÖVALVONTAAN Dementiakoti Toiska ja Pentinlamminkoti

SOPIMUS HOITAJATYÖVOIMAN VUOKRAAMISESTA YÖVALVONTAAN Dementiakoti Toiska ja Pentinlamminkoti Sopimusnro x/2013 SOPIMUS HOITAJATYÖVOIMAN VUOKRAAMISESTA YÖVALVONTAAN Dementiakoti Toiska ja Pentinlamminkoti 1. SOPIMUKSEN OSAPUOLET 1.1 JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä, 60800 ILMAJOKI Y-tunnus

Lisätiedot

Taiteilijan sopimus-, vero- ja vastuukysymyksistä julkisen taiteen tilausteoksissa

Taiteilijan sopimus-, vero- ja vastuukysymyksistä julkisen taiteen tilausteoksissa 27.2.2015 Taiteilijan sopimus-, vero- ja vastuukysymyksistä julkisen taiteen tilausteoksissa OTM Anne Vilppula Hyvä sopimus Selkeä Jättää mahdollisimman vähän tulkinnanvaraa Riittävän yksityiskohtainen

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ. Tuusulan uimahalli

TARJOUSPYYNTÖ. Tuusulan uimahalli TARJOUSPYYNTÖ Tuusulan uimahalli Siivouksen tarjouspyyntö 22.1.2015 2/6 Siivouksen tarjouspyyntö 1. Kohdetiedot Tilaaja Tuusulan kunta Tekninen toimi, tilakeskus Koskenmäenpolku 4, PL 60 04301 Tuusula

Lisätiedot

Kunta tekee sopimuksen palveluntuottajaksi valitun tarjoajan kanssa

Kunta tekee sopimuksen palveluntuottajaksi valitun tarjoajan kanssa 1 KLAUKKALAN JÄÄHALLIN SIIVOUSSOPIMUS (LUONNOS) SOSIAALITOIMISTON SIIVOUSSOPIMUS (LUONNOS) (Sopimusluonnos on yhteinen ja siitä muokataan Klaukkalan jäähallin ja sosiaalitoimiston omat siivoussopimukset.

Lisätiedot

3.9.2013. Peruna, kuorittu, kokonainen 11 000 kg Peruna, kuorittu, soseperuna 4 000 kg peruna, kuutioitu 6700 kg

3.9.2013. Peruna, kuorittu, kokonainen 11 000 kg Peruna, kuorittu, soseperuna 4 000 kg peruna, kuutioitu 6700 kg HAUSJÄRVEN KUNTA Ruokapalvelut TARJOUSPYYNTÖ 3.9.2013 Arvoisa vastaanottaja Hausjärven kunnan ruokapalvelut (hankintayksikkö) pyytää tarjoustanne jäljempänä määritellyistä tuotteista tässä tarjouspyynnössä

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 3 Keskeiset sopimusehdot 4033/02.08.00/20113. Espoon kaupunki (jäljempänä Asiakas ) Osoite Y 0101263-6

TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 3 Keskeiset sopimusehdot 4033/02.08.00/20113. Espoon kaupunki (jäljempänä Asiakas ) Osoite Y 0101263-6 TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 3 Keskeiset sopimusehdot 4033/02.08.00/20113 1 (9) SOPIMUS AVUSTAVIEN TEHTÄVIEN HANKINNASTA 1. Sopijaosapuolet 2. Sopimuksen yhteyshenkilöt: Espoon kaupunki (jäljempänä Asiakas )

Lisätiedot

OSTO-OSAAMINEN JA SOPIMUSHALLINTA -KIERTUE PALVELUSOPIMUKSET

OSTO-OSAAMINEN JA SOPIMUSHALLINTA -KIERTUE PALVELUSOPIMUKSET OSTO-OSAAMINEN JA SOPIMUSHALLINTA -KIERTUE PALVELUSOPIMUKSET SOPIMUSASIAKIRJAT Tarjouspyyntö Tarjous Neuvottelupöytäkirjat Yleiset sopimusehdot Palvelusopimus liitteineen Muut asiakirjat SOPIMUKSEN OSAT

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ PARAISTEN KAUPUNGIN, PARAISTEN KUNTA- ALUEEN SIIVOUSPALVELUISTA

TARJOUSPYYNTÖ PARAISTEN KAUPUNGIN, PARAISTEN KUNTA- ALUEEN SIIVOUSPALVELUISTA Paraisten kaupunki TARJOUSPYYNTÖ Palvelutoiminnot Rantatie 28 21600 PARAINEN 25.4.2014 TARJOUSPYYNTÖ PARAISTEN KAUPUNGIN, PARAISTEN KUNTA- ALUEEN SIIVOUSPALVELUISTA 1. OSTAJA Paraisten kaupunki (y-tunnus

Lisätiedot

Espoon kaupunki (jäljempänä Tilaaja ) Osoite Y-tunnus 0101263-6. Yritys (jäljempänä Palveluntuottaja ) Osoite Y-tunnus

Espoon kaupunki (jäljempänä Tilaaja ) Osoite Y-tunnus 0101263-6. Yritys (jäljempänä Palveluntuottaja ) Osoite Y-tunnus Tarjouspyyntö / Liite 5 1 (13) SOPIMUS PÄIVÄHOITOPALVELUJEN TUOTTAMISESTA Sopijaosapuolet Espoon kaupunki (jäljempänä Tilaaja ) Osoite Y-tunnus 0101263-6 ja Sopimuksen yhteyshenkilöt: Sovellettavat yleiset

Lisätiedot

Porvoon kaupungin strategiatyön konsultointi

Porvoon kaupungin strategiatyön konsultointi Porvoon kaupungin strategiatyön konsultointi 10.10.2012 1(5) Porvoon kaupunki pyytää tarjoustanne strategiatyön konsultoinnista. Hankintamenettely Hankintamenettely on avoin. Hankittavan palvelun sisältö

Lisätiedot

Hankintailmoitus, erityisalat: Vihdin kunta / Vihdin Vesi : Jätevedenpuhdistamolietteen käsittely

Hankintailmoitus, erityisalat: Vihdin kunta / Vihdin Vesi : Jätevedenpuhdistamolietteen käsittely Sivu 1/5 Tutustu julkisiin hankintoihin Etsi ilmoituksia Selaa arkistoa Täytä ilmoitus Hankintailmoitus, erityisalat: Vihdin kunta / Vihdin Vesi : Jätevedenpuhdistamolietteen käsittely Tarjoukset 31.12.2015

Lisätiedot

PYSÄKÖINTIAUTOMAATTIPÄIVITYS HANKINTASOPIMUSLUONNOS, 7.5.2015. Helsingin kaupungin Rakennusvirasto, palveluosasto (jäljempänä Tilaaja) Osoite:

PYSÄKÖINTIAUTOMAATTIPÄIVITYS HANKINTASOPIMUSLUONNOS, 7.5.2015. Helsingin kaupungin Rakennusvirasto, palveluosasto (jäljempänä Tilaaja) Osoite: 1 PYSÄKÖINTIAUTOMAATTIPÄIVITYS HANKINTASOPIMUSLUONNOS, 7.5.2015 1.1. Sopijapuolet Helsingin kaupungin Rakennusvirasto, palveluosasto (jäljempänä Tilaaja) Osoite: Helsingin kaupungin Palvelut Oy PL 9847,

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI Rakennusvirasto

HELSINGIN KAUPUNKI Rakennusvirasto 2 (8) Sisältö 1 SOPIJAPUOLET 4 1.1 Tilaaja 4 1.2 Toimittaja 4 2 SOPIMUKSEN KOHDE 4 3 ASIAKIRJAT 4 4 SOPIMUKSEN SYNTYMINEN JA KAUSI 5 5 ALIHANKKIJAT 5 6 PALVELUNTUOTTAJALLE MAKSETTAAVAT KORVAUKSET 5 7.1.

Lisätiedot

SalesBooster Nopeuttaa myyntitulosten saavuttamista. Knowledge Investor Comset www.comset.fi www.comset.se www.comset.dk

SalesBooster Nopeuttaa myyntitulosten saavuttamista. Knowledge Investor Comset www.comset.fi www.comset.se www.comset.dk SalesBooster Nopeuttaa myyntitulosten saavuttamista SalesBooster - Mikä se on? Palvelu, joka Nopeuttaa myyntitulosten saavuttamista kiteyttämällä asiakaslupauksen helpommin ostettavaksi ja myytäväksi tuotteeksi

Lisätiedot

SOPIMUSMALLI (POHJA A) 1. SOPIJAOSAPUOLET 2. SOPIMUKSEN TAUSTA JA TAVOITTEET 3. SOPIMUKSEN KOHDE SOPIMUS PALVELUISTA

SOPIMUSMALLI (POHJA A) 1. SOPIJAOSAPUOLET 2. SOPIMUKSEN TAUSTA JA TAVOITTEET 3. SOPIMUKSEN KOHDE SOPIMUS PALVELUISTA SOPIMUSMALLI (POHJA A) SOPIMUS PALVELUISTA 1. SOPIJAOSAPUOLET Tilaaja nimi, osoite, puhelin, sähköposti, fax, yhteyshenkilö laskutusosoite tarvittaessa myös tiedot henkilöistä, jotka valvovat tuottajan

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN JA KAUNIAISTEN KAUPUNGIN VÄLINEN YHTEISTYÖSOPIMUS KOSKIEN ESPOON SAIRAALAN TUOTTAMIA PALVELUITA

ESPOON KAUPUNGIN JA KAUNIAISTEN KAUPUNGIN VÄLINEN YHTEISTYÖSOPIMUS KOSKIEN ESPOON SAIRAALAN TUOTTAMIA PALVELUITA Yhteistyösopimus 1 (7) ESPOON KAUPUNGIN JA KAUNIAISTEN KAUPUNGIN VÄLINEN YHTEISTYÖSOPIMUS KOSKIEN ESPOON SAIRAALAN TUOTTAMIA PALVELUITA 1. Sopimuksen osapuolet Espoon kaupunki Sosiaali- ja terveystoimen

Lisätiedot

PUITESOPIMUS TÄYDENNYS- JA SIJAISLÄÄKÄRIPALVELUJEN TUOTTAMISESTA

PUITESOPIMUS TÄYDENNYS- JA SIJAISLÄÄKÄRIPALVELUJEN TUOTTAMISESTA 1 KALAJOEN KAUPUNKI Perusturvapalvelut Tohtorintie 4 85100 Kalajoki xx.xx.2014 PUITESOPIMUS TÄYDENNYS- JA SIJAISLÄÄKÄRIPALVELUJEN TUOTTAMISESTA SOPIJAPUOLET Palveluntuottaja Nimi ja yhteystiedot Y-tunnus

Lisätiedot

Tarjouspyyntö Joutsan kunnan koulukuljetuksista Kohde 3, reitit 3b ja 3f

Tarjouspyyntö Joutsan kunnan koulukuljetuksista Kohde 3, reitit 3b ja 3f Tarjousasiakirja nro 1 Sivu 1 / 8 Joutsan kunta TARJOUSPYYNTÖ Sivistyslautakunta Länsitie 5, PL 20 19650 JOUTSA 21.10.2014 Tarjouspyyntö Joutsan kunnan koulukuljetuksista Kohde 3, reitit 3b ja 3f Tarjouspyynnön

Lisätiedot

Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne käytetystä liikennetraktorista tämän tarjouspyynnön mukaisesti.

Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne käytetystä liikennetraktorista tämän tarjouspyynnön mukaisesti. Tarjouspyyntö 5.2.2016 LIIKENNETRAKTORIN HANKINTA Hankinnan kohde ja hankintamenettely Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne käytetystä liikennetraktorista tämän tarjouspyynnön mukaisesti. 1. HANKINNAN

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä. Tarjouspyyntö 415/10.03.02/2014 Päiväys 27.03.2015

Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä. Tarjouspyyntö 415/10.03.02/2014 Päiväys 27.03.2015 1/6 TARJOUSPYYNTÖ 415/10.03.02/2014 Lieksan Kuhmonkadun tekniikkatalon rakentaminen, RAU-työt, sivu-urakka 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Suomi puh. +358 132442288 merja.kautto@pkky.fi

Lisätiedot

Viitasaaren kaupungin tilapalvelu pyytää tarjoustanne tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti

Viitasaaren kaupungin tilapalvelu pyytää tarjoustanne tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti TARJOUSPYYNTÖ Rakennusteknisten töiden urakkatarjouspyyntö Viitasaaren kaupungin tilapalvelu pyytää tarjoustanne tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti 1. Tilaaja Tilapalvelu Keskitie 10 44500 Viitasaari

Lisätiedot

Puitesopimustoimittaja: nn (jäljempänä Puitesopimustoimittaja ) Y-tunnus: Puitesopimustoimittajan yhteyshenkilö sopimusasioissa:

Puitesopimustoimittaja: nn (jäljempänä Puitesopimustoimittaja ) Y-tunnus: Puitesopimustoimittajan yhteyshenkilö sopimusasioissa: Puitesopimus maankäytön lyhytkestoisista suunnittelutehtävistä 1. Osapuolet ja yhteyshenkilöt Tilaaja: Mäntyharjun kunta Puitesopimustoimittaja: nn (jäljempänä Puitesopimustoimittaja ) Y-tunnus: Puitesopimustoimittajan

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA Tekninen johtaja Tekniset hallintopalvelut Esimies: Toimistopäällikkö Esa Kähärä

TEKNINEN LAUTAKUNTA Tekninen johtaja Tekniset hallintopalvelut Esimies: Toimistopäällikkö Esa Kähärä RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Rakennustark. Rauno Kuokkanen Henkilöstömäärä 2.75 2.75 2.75 0.0 0.0 * vakituiset 2.75 2.75 2.75 Rakennusluvat 165 165 165 0 0.0 Toimenpideluvat 71 80 80 0 0.0 Ilmoitusluvat

Lisätiedot

Isännöinnin ostaminen 10.4.2013. Kai Haarma Toiminnanjohtaja, OTK Kiinteistöliitto Uusimaa

Isännöinnin ostaminen 10.4.2013. Kai Haarma Toiminnanjohtaja, OTK Kiinteistöliitto Uusimaa Isännöinnin ostaminen 10.4.2013 Kai Haarma Toiminnanjohtaja, OTK Kiinteistöliitto Uusimaa Kiinteistöliitto Uusimaa Asunto-osakeyhtiöiden palvelu- ja edunvalvontajärjestö Jo 80 vuotta! Jäsenmäärä 9650 Jäseniä

Lisätiedot

SOPIMUS PALVELUJEN TUOTTAMISESTA HELSINGIN KAUPUNGIN LIIKENNELAITOS -LIIKELAITOKSEN HELSINGIN KAUPUNGIN PALVELUT OY:N. välillä

SOPIMUS PALVELUJEN TUOTTAMISESTA HELSINGIN KAUPUNGIN LIIKENNELAITOS -LIIKELAITOKSEN HELSINGIN KAUPUNGIN PALVELUT OY:N. välillä SOPIMUS PALVELUJEN TUOTTAMISESTA HELSINGIN KAUPUNGIN LIIKENNELAITOS -LIIKELAITOKSEN JA HELSINGIN KAUPUNGIN PALVELUT OY:N välillä [. päivänä syyskuuta 2015] 1 OSAPUOLET 1.1 Toimeksiantaja Helsingin kaupungin

Lisätiedot

SOPIMUS VANHUSTEN AVOHOIDON ERÄIDEN PALVELUJEN PUITEJÄRJESTELYSTÄ, JONKA KAIKKI EHDOT ON VAHVISTETTU

SOPIMUS VANHUSTEN AVOHOIDON ERÄIDEN PALVELUJEN PUITEJÄRJESTELYSTÄ, JONKA KAIKKI EHDOT ON VAHVISTETTU SOPIMUS 1 (3) SOPIMUS VANHUSTEN AVOHOIDON ERÄIDEN PALVELUJEN PUITEJÄRJESTELYSTÄ, JONKA KAIKKI EHDOT ON VAHVISTETTU 1. SOPIJAOSAPUOLET Jämsän kaupunki, Sosiaali- ja terveystoimi = Tilaaja, Y-tunnus: 0175622-1,

Lisätiedot