MELUNTORJUNTAOHJELMA KONSERVATORIO

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MELUNTORJUNTAOHJELMA KONSERVATORIO"

Transkriptio

1 MELUNTORJUNTAOHJELMA 2010 KONSERVATORIO

2 S is ä lly s lu e tte lo 1. TI I VI S TELMÄ... 2 Tavoitteet... 2 Riskiryhmät MELUNTORJUNTAOHJELMAN P ERUS TEET JA TAUS TA MELUALTI STUS JA S EN S EURANTA Aiemmat mittaukset ja toimenpiteet Opettajien ja opiskelijoiden altistuminen Systemaattiset altistusmittaukset Arvio muiden soittimien/soitinryhmien opettajien altistumisesta Arvio opiskelijoiden altistumisesta Riskin arviointi Melualtistuksen seuranta TAVOI TTEET TEKNI S ET MELUNTORJUNTAKEI NOT Tilat ja niiden akustiikka Muut keinot: soittimet, opetus/toimintatavat, altistusaika Edellä mainittujen toimenpiteiden vaikutus altistumiseen Konserttitilanteet KUULONS UOJAI MET Hankinta, käyttöönotto ja käyttö MELUS TA JA MELUNTORJUNTAOHJELMAS TA TI EDOTTAMI NEN LI I TTEET Liite 1. Tapahtumalomake meluannosmittarien käytön seurantaan...17 Liite 2. OHJE MELUANNOSMITTARIN KÄYTTÖÖN (PJK JA METROPOLIA)...18 Kannen piirros: Nono Söderberg

3 s. 2/18 1. Tiiv is te lm ä Tämä meluntorjuntaohjelma on tehty meluasetuksen VNA 85/2006 ja musiikki- ja viihdealan käytännesääntöjen mukaan. Ta v o it t e e t Tavoitteena on lisätä henkilökunnan ja opiskelijoiden tietoisuutta melualtistuksen vähentämisen keinoista sekä pitää heidän päivittäinen melualtistuksensa alle 80 db. Tavoitteena on myös, että opettajat ja opiskelijat tunnistavat kuulovaurioriskin kannalta merkittävimmät tekijät ja osaavat suojautua tarvittavin toimenpitein. Ris k iry h m ä t Eri soitinryhmien opettajien melualtistumista on mitattu henkilökohtaisilla annosmittareilla. Tuotetun äänen voimakkuuden perusteella eri soittimet ja soitinryhmät luokiteltiin neljään luokkaan keskiäänitason perusteella. Päivittäisen altistumisen raja-arvo 87 db ylittyy Päivittäisen altistuksen ylempi toiminta-arvo 85 db ylittyy Päivittäisen altistuksen alempi toiminta-arvo 80 db ylittyy Päivittäisen altistuksen alempi toiminta-arvo 80 db ei ylity Riski on merkittävä, kun päivittäinen altistus ylittää 85 db. Päivittäinen melualtistus on se määrä melua, jolle henkilö altistuu päivän aikana. Päivän meluannos jaetaan tai tiivistetään aina 8 tunnin ajalle. Merkittävän riskin Pop & Jazz Konservatoriossa kuulon kannalta aiheuttavat lyömäsoittimet, yhtyeopetus, pasuuna ja muut vaskisoittimet sekä saksofoni. Kaikki muut soittimet aiheuttavat kuulon kannalta vähintäänkin kohtalaisen riskin. Työnantajalla on velvoite hankkia kuulonsuojaimet ylemmän raja-arvon ylittäville riskiryhmille. S u o s it u k s ia t o im in t a t a v o ik s i m e lu n v ä h e n t ä m is e k s i - Rytmitä opetusta siten, että voit vähentää yhtäjaksoista voimakasta melualtistusta. - Soittotapahtuma pitää aina akustisesti sovittaa tilaan, jossa ollaan. - Jo pienikin etäisyyden kasvattaminen soittimeen vähentää altistumista. Mieti voitko opettajana sijoittua sopivalle etäisyydelle esim. opiskelijan sivulle. - Koko henkilökunnan vastuulla on ennakolta huolehtia siitä, että volyymitaso pysyy sallituissa rajoissa (myös esitys- ja konserttitilanteissa). Mikäli melutasoa ei pystytä alentamaan, on esitys keskeytettävä. - Kuulosuojaimia tulee käyttää aina kun melutaso ylittää raja-arvot. Me lu a n n o k s e n m it t a a m in e n Oppilaitoksella on kaksi meluannosmittaria, joita työntekijä tai ammattilinjan opiskelija voi halutessaan lainata seuratakseen yksittäisten oppituntien tai koko työpäivän keskiäänitasoja. Mittarit lainaa valo- ja laiteteknikko Sami Sirniö puh ), joka opastaa myös laitteiden käytössä. Meluntorjuntaohjelman vastuuhenkilöinä toimivat rehtori ja työsuojelupäällikkö.

4 s. 3/18 2. Me lu n to rju n ta o h je lm a n p e ru s te e t ja ta u s ta Tämä meluntorjuntaohjelma on tehty meluasetuksen VNA 85/2006 perusteella ja siitä laadittujen musiikki- ja viihdealan käytännesääntöjen (STM:n Musiikki- ja viihdealan meluntorjuntaohje) mukaan. Melntorjuntaohjelma on hyväksytty Pop & Jazz Konservatorion johtokunnan kokouksessa käyttöön toistaiseksi. Espoon Musiikkiopisto ja Pop & Jazz Konservatorio käynnistivät syksyllä 2007 Työsuojelurahaston tukeman ja Työterveyslaitoksen toteuttaman hankkeen käytännesääntöjen soveltamisesta ja meluntorjuntaohjelman laatimisesta. Koska meluun liittyvät ongelmat ovat samankaltaisia muissakin musiikkioppilaitoksissa, tarkoituksena on jatkossa hyödyntää hankkeen tuloksia muissakin Suomen musiikkioppilaitoksissa. Tämän pilottihankkeen yhteistyötahoina ovat olleet myös Suomen Musiikkioppilaitosten Liitto ry (SML) ja Suomen Musiikinopettajien Liitto ry (SMOL). Hankkeessa kehitettiin ja kokeiltiin erilaisia altistuksen seurantajärjestelmiä, joilla koottiin ja täydennettiin tietoa opettajiston altistumisesta. Melun teknisten vähentämiskeinojen todelliset vaikutukset altistukseen ja työskentelyyn selvitettiin käytännön kokeilujen avulla. Hankkeessa on dokumentoitu kuulonsuojainten valinta- ja käyttöönottoprosessi ja laadittu tiedotus- ja koulutuspaketti henkilöstölle (Powerpoint-esitys). Opettajien työympäristön lisäksi meluntorjuntaohjelmalla ja laaditulla materiaalilla pyritään vaikuttamaan myös opiskelijoiden asenteisiin ja toimintatapoihin. Tällä meluntorjuntaohjelmalla Pop & Jazz Konservatorion Säätiö työnantajana (myöhemmin PJK) antaa henkilökunnalleen tietoa meluntorjunnasta sekä ohjeita ja keinoja melun vähentämiseen. Suunnitelmasta tullaan tiedottamaan henkilökunnan vuotuisilla koulutusviikoilla ja se pidetään nähtävänä opettajainhuoneessa sekä vahtimestarilla ja tekniikan tiloissa. Tätä meluntorjuntaohjelmaa sovelletaan sellaisenaan myös Metropolia Ammattikorkeakoulun pop/jazzmusiikin koulutusohjelmassa (myöhemmin Metropolia), jonka kanssa Pop & Jazz Konservatorio jakaa mm. tilat, laitteet ja teknisen henkilökunnan. 3. Me lu a ltis tu s ja s e n s e u ra n ta 3.1. Aie m m a t m itta u ks e t ja to im e n pite e t Pop & Jazz Konservatorion nykyiset tilat hankittiin vuonna 1995, jolloin vanhaan teollisuuskiinteistöön suunniteltiin nimenomaan pop/jazz musiikin käyttöön tarkoitetut soittotilat. Akustisesta suunnittelusta vastasi Akukon Oy, joka käytti uudenlaista menetelmää, ns. akustiikkapeltejä, parhaan akustisen tuloksen aikaansaamiseksi. Seinille rakennettiin perinteisen äänenvaimennuksen lisäksi aaltoilevasta reikäpellistä äänenvaimennus. Tämä on joissain tiloissa toiminut

5 s. 4/18 hyvin, mutta esim. yhtye- ja puhallinluokissa taas huonommin. Näistä tiloista on aaltopellit pääsääntöisesti poistettu. Jälkeenpäin remontoiduissa ja käyttöön otetuissa tiloissa ei äänenvaimennukseen ole akustiikkapeltejä enää käytetty. PJK:ssa tehtiin 2000-luvun alussa melumittauksia opetusluokissa ja konserttisalissa. Samaan aikaan Kauko Saari aloitti säännöllisen kuulonsuojeluun liittyvän valistustyön sekä henkilökunnalle että opiskelijoille. Vuonna 2000 samoissa tiloissa aiemmin kokeiluna alkanut ammattikorkeakouluopetus vakinaistui Helsingin ammattikorkeakouluun (sittemmin Stadia, nykyisin Metropolia). Melumittausten perusteella päätettiin PJK:ssa vuonna 2001 hankkia kaikille päätoimisesti musiikin kanssa työskenteleville työntekijöille henkilökohtaiset muotoonvaletut kuulosuojaimet (Elacin) työnantajan kustannuksella. Myös opiskelijat alkoivat tehdä henkilökohtaisten kuulosuojaimien yhteistilauksia. Nykyisin lähes kaikki opettajat ja ammattiopiskelijat käyttävät henkilökohtaisia kuulosuojaimia. Lisäksi PJK:ssa on käytettävissä kaikille asiakkaille ja muille halukkaille kertakäyttöisiä suojaimia. PJK:n työterveys on tehnyt koko henkilökunnalle sääntömääräisten terveystarkastusten yhteydessä myös kuulotestit ja tarvittaessa ohjeistanut kuulon suojeluun ja mahdollisiin jatkotoimenpiteisiin. PJK:n tiloihin hankittiin 2000-luvun alussa kuulontutkimukseen tarvittava äänieriö Kauko Saaren avustuksella. Kauko Saari on vuosien ajan tehnyt kaikille uusille ammattiopiskelijoille kuulotestit ja tarvittaessa myös henkilökunnalle sekä antanut tarvittavan ohjeistuksen kuulon suojelemiseksi. Vuonna 2006 PJK:n konserttisalin akustiikkaa parannettiin lisäämäällä Akukon Oy:n ohjeiden mukaisesti lisävaimennuksia konserttisalin seiniin. Lukuvuonna konserttisalin kaiuttimet sijoiteltiin uudestaan, tarkoituksena selkeyttää salin kuulokuvaa ja vähentää äänenpainetta Ope tta jie n ja o pis ke lijo ide n a ltis tu m ine n S y s t e m a a tt is e t a lt is tu s m it t a u k s e t Eri soitinryhmien opettajien altistumista mitattiin henkilökohtaisilla annosmittareilla (LarsonDavis 705 Spark) useamman työpäivän tai yhden työviikon ajalta. Mittausten organisoinnista, mittareiden ohjelmoinnista ja tulosten purkamisesta vastasivat Jorma Ketola ja Antti Saukko ja ne tehtiin Työterveyslaitoksen mittareilla erikoistyöhygienikko Pekka Olkinuoran valvonnassa. Mittauksiin osallistui yhteensä 17 opettajaa ja mitattuja opetustunteja kertyi yhteensä noin 150 ja työpäiviä 51. Kullekin tutkimukseen osallistuvalle opettajalle oli ohjelmoitu mittari viikon lukujärjestyksen mukaan. Opettajille annettiin ohjeet mittarin käytöstä ja he huolehtivat siitä itse annettujen ohjeiden mukaisesti. Mittausten lisäksi kukin opettaja täytti tarpeelliset tiedot jokaisesta opetustunnista hankkeessa kehitettyyn tapahtumalomakkeeseen (liite 1).

6 s. 5/18 Tuotetun äänen voimakkuuden perusteella eri soittimet ja soitinryhmät luokiteltiin neljään luokkaan (punainen, oranssi, keltainen ja vihreä) keskiäänitason perusteella. Päivittäisen altistumisen raja-arvo 87 db ylittyy Päivittäisen altistuksen ylempi toiminta-arvo 85 db ylittyy Päivittäisen altistuksen alempi toiminta-arvo 80 db ylittyy Päivittäisen altistuksen alempi toiminta-arvo 80 db ei ylity Yhteenveto mittaustuloksista on esitetty taulukossa 1. Kaikki mittaustulokset on talletettu excel-muodossa ja ne saa tarvittaessa rehtorilta nähtäväksi. Taulukko 1. Yhteenveto eri soittimien äänitasojen mittaustuloksista S o it in ta i s o it in ry h m ä Op e tu s tu n n in k e s kiä ä n ita s o L Ae q ( d B) Ke s kiä ä n it a s o n v a ih te lu m in -m a x ( d B) Mitt a u s te n lu k u m ä ä rä Mitt a u s p ä iv ie n p ä iv ä a lt is t u s t e n k e s kia rv o ja v a ih te lu L Ex ( d B) lyömäsoittimet (90-94) pasuuna * yhtye, bändi, musapaja (74-95) piano (71-95) piano + laulu tai muu (74-79) puupuhaltimet (73-83) varhaiskasvatusryhmät * viulu (73-73) kitara, basso (71-80) *Näiden soittimien tai soitinryhmien opettajille kertyi vain yksi päiväannos pelkästään ko. soittimella. Riski on merkittävä, kun päivittäinen melualtistus ylittää 85 db. Päivittäinen melualtistus on se määrä melua, jolle henkilö altistuu päivän aikana. Meluasetuksen mukaan melu jaetaan kahdeksan tunnin työpäivän ajalle vaikka työpäivän pituus siitä poikkeaisikin. Esimerkiksi 8 tuntia 96 db melussa vastaa 96 db:n päivittäistä melualtistusta, 4 tuntia samassa 96 db melussa vastaa 93 db:n altistusta ja vastaavasti 16 tuntia 96 db melussa vastaa 99 db:n päiväaltistusta. Päivän meluannos siis jaetaan tai tiivistetään aina 8 tunnin ajalle. Suurimmat opetustuntien aikaiset keskiäänitasot olivat lyömäsoittimien, pasuunan ja pianon opetuksessa sekä yhtyeiden harjoituksissa ja musapajoissa. Yksittäisten opetustuntien keskiäänitasot ylittivät lähes kaikilla soittimilla 85 db, mutta päivittäiset altistumistasot olivat huomattavasti pienempiä, koska työpäivät eivät tavallisesti kestä kahdeksaa tuntia ja usein päivään sisältyy sekä hiljaisempia että meluisampia tunteja. Voidaan arvioida, että saksofonin (puupuhallin) ja tuuban (vaskisoitin) äänitasot vastaavat hankkeessa mitattuja vaskisoittimia (keltaiset). P ä iv it t ä is e n a lt is t u m is e n ra ja - a rv o 8 7 d B (olettaen, että opettaja ei käytä kuulonsuojaimia) ylittyi yhteensä 12 työpäivänä (lyömäsoittimilla 6, (sähkö)pianolla 2, pasuunalla 1 ja yhtyeharjoituksissa 3 työpäivänä), mutta

7 s. 6/18 viikkokeskiarvona nämäkin jäivät lyömäsoittimia lukuun ottamatta alle raja-arvon 87 db. P ä iv it t ä is e n a lt is t u k s e n y le m p i t o im in ta - a rv o 8 5 d B samoilla soittimilla kuin yllä. ylittyi 13 työpäivänä P ä iv it t ä is e n a lt is t u k s e n a le m p i t o im in t a - a rv o 8 0 d B mukaan ylittyä kaikilla muilla soittimilla. ylittyi tai voi arviomme Akustisen kitaran ja kontrabasson opetuksessa sekä viulun perus- ja varhaisopetuksessa jäätiin kaikissa mittauksissa päiväaltistuksena alle 80 db Arv io m u id e n s o it t im ie n / s o it in ry h m ie n o p e tt a jie n a lt is t u m is e s t a Hankkeen mittausten suunnitteluvaiheessa työryhmä valitsi mittausten kohteet kattamaan voimakasäänisimmät soittimet ja oppiaineet. Valinta perustui osittain entisiin mittauksiin ja myös kokemusperäisiin soittimien äänitasojen havaintoihin. Hankkeesta jäivät pois joko edellä esitetyn arvion tai opetuksen vähäisyyden vuoksi alttoviulu, sello, harppu, vibrafoni ja sävellys. Sähköisistä soittimista selvityksessä mukana olivat sähkökitara, sähköbasso ja sähköpiano. Akustisten soitinten arvioinnissa tulee ottaa huomioon, että mittaustulokset eivät päde ääneltään vahvistettuihin soittimiin. Kaikkia mittaustuloksia tulee käyttää suuntaa antavina, sillä melutaso vaihtelee tilanteen ja käytetyn kaluston mukaan Arv io o p is k e lijo id e n a lt is t u m is e s t a Edellä kuvattu pätee soveltuvin osin myös PJK:n ja Metropolian ammattilinjojen opiskelijoihin. Opiskelijat saattavat viettää yhtyeharjoituksissa päivittäin huomattavasti pidempiä aikoja kuin opettajat keskimäärin, mikä lisää altistusta. PJK:n harrastetavoitteisen perusopetuksen oppilaat käyvät oppitunneilla pääsääntöisesti 1-2 kertaa viikossa, jolloin voidaan olettaa, että opiskelusta johtuva altistus on heillä vähäisempää kuin henkilökunnalla tai ammatillisen koulutuksen opiskelijoilla. Opiskelijoiden altistuksesta tullaan keräämään tietoa, jonka avulla meluntorjuntaa siltä osin kehitetään. 3.3 Ris kin a rv io in ti Me rk it t ä v ä n ris k in Pop & Jazz Konservatoriossa ja Metropolian pop/jazzmusiikin koulutusohjelmassa kuulon kannalta aiheuttavat ly ö m ä s o it t im e t, y h t y e o p e t u s s e k ä p a s u u n a ja m a h d o llis e s t i m u u t v a s k is o it t im e t s e k ä s a k s o fo n i. Kaikki muut soittimet, mahdollisesti nailonkielistä akustista kitaraa lukuun ottamatta, aiheuttavat kuulon kannalta vähintäänkin k o h t a la is e n ris k in.

8 s. 7/18 VIHREÄT (vähäinen riski, päivittäinen altistus alle 80 db) Harppu Kantele Kontrabasso Musiikin hahmoaineet / AMP Nailonkielinen kitara Sello KELTAISET (kohtalainen riski, päivittäinen altistus db) Harmonikka Huilu Klarinetti Laulu Musiikkiteknologia (studio/saliääni)* Piano Varhaisiän musiikkikasvatusryhmät Viulu * varsinkin saliäänen osalta tehdään jatkossa lisää mittauksia ja seurantaa PUNAISET (merkittävä riski, päivittäinen altistus yli 85 db) Pasuuna Rummut / lyömäsoittimet Saksofoni Trumpetti Yhtyeet Osa ammatillisen koulutuksen opetuksesta tapahtuu työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä (työssäoppiminen tai työharjoittelu) esimerkiksi ravintoloissa tai oppilaitoksen ulkopuolisissa konserteissa. Tällöin työympäristön melualtistukseen vaikuttavat myös oppilaitoksen ulkopuoliset tekijät. Opetustyössä ei sinänsä ole muita työympäristön altisteisiin liittyviä, melun kuulovaurioriskiä lisääviä tekijöitä, mutta useimmat opettajat soittavat, kuuntelevat tai harrastavat muutoin musiikkia myös vapaa-ajallaan. Opettajat voivat myös työskennellä useamman työnantajan palveluksessa. Kokonaisaltistus saattaa siis yksilötasolla olla merkittävästi suurempi kuin opetustyössä, mikä on otettava työterveyshuollossa huomioon yksittäisten opettajien kuulovaurioriskiä arvioitaessa. Lisäriskin muusikon ja musiikinopettajan työssä aiheuttavat myös kuulonsuojainten käyttöön liittyvät vaikeudet, jotka alentavat todellista suojausastetta Me lu a ltis tu ks e n s e u ra n ta Oppilaitoksella on kaksi meluannosmittaria, joita PJK:n ta Metropolian työntekijä tai ammattilinjan opiskelija voi halutessaan lainata seuratakseen yksittäisten oppituntien tai koko työpäivän keskiäänitasoja. Mittarit lainaa valo- ja laiteteknikko Sami Sirniö puh ), joka opastaa myös laitteiden käytössä. Seurannan tehtävä on ensisijaisesti täydentää jo kerättyä mittausten tietokantaa seuraavasti: - mitataan niiden oppiaineiden opettajien altistusta, jota ei ole mitattu

9 s. 8/18 - selvitetään mittauksilla meluntorjuntakeinojen vaikutusta yksilötasolla - mitataan, kun ilmenee suurehkoja muutoksia meluympäristöön (esim. uusi oppiaine tai merkittävästi erilainen opetustila) - mitataan ja seurataan ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden altistusta PJK:n työsuojelutoimikunta laatii vuotuisen työsuojelun toimintasuunnitelman yhteyteen suunnitelman toimintavuonna toteutettavista altistusmittauksista. Tämän lisäksi jokainen opettaja tai muu melussa työskentelemään joutuva työntekijä saa kuitenkin halutessaan mittarin käyttöönsä sikäli kun se ei ole ylläkuvatun mittausohjelman mukaisessa käytössä. Myös ammattiin opiskelevat voivat halutessaan seurata omaa melualtistustaan edellä kuvatulla tavalla. PJK:n ja Metropolian teknisen henkilöstön tulee erityisesti seurata melualtistustaan säännöllisesti. Opettajat tekevät mittaukset omatoimisesti, mutta mittarien vastuuhenkilö perehdyttää heidät laitteen toimintaan ja opastaa sen käytössä (liite 2). Tiedot mittauksesta kerätään tapahtumalomakkeelle (liite 1), jonka tiedot vastuuhenkilö tallentaa oppilaitoksen omaan excel-pohjaiseen tietokantaan. Tietokannan laajentuessa oppilaitos tai yksittäinen opettaja voi arvioida altistumista ennakkoon esimerkiksi lukukauden alussa opetustuntien äänitasojen ja lukujärjestyksen avulla käyttämällä altistumislaskuria ( fi. o s ha.e u ro p a. e u/ g oo d _ p ra ctice / o h je e t/ n o is e v ib/ p e ru s m e lu las k in. h tm ). 4. Ta v o itte e t Henkilökunnan ja opiskelijoiden melualtistusta torjutaan ensisijaisesti pyrkimällä pitämään p ä iv it tä in e n m e lu a lt is tu s a lle 8 0 d B. Meluntorjuntaohjelman toissijaisina tavoitteina ovat: opettajat ja opiskelijat tuntevat musiikissa esiintyvien voimakkaiden äänitasojen mahdolliset vaikutukset kuuloon, tunnistavat kuulovaurioriskin kannalta merkittävimmät tekijät ja osaavat suojautua tarvittavin toimenpitein (esim. soittamalla hiljempaa, säätämällä vahvistinta tai käyttämällä henkilökohtaisia suojaimia) kaikki teknisesti ja taloudellisesti mahdolliset meluntorjuntakeinot otetaan tarvittaessa käyttöön Kertyvän tiedon avulla pyritään lisäämään henkilökunnan ja opiskelijoiden tietoisuutta melualtistuksen vähentämisen keinoista. 5. Te kn is e t m e lu n to rju n ta ke in o t 5.1. Tila t ja n iide n a ku s tiikka Kaikki PJK:n käytössä olevat tilat on rakennettu Insinööritoimisto Akukon Oy:n tekemien akustisten suunnitelmien perusteella. Tarkemmat selvitykset tilojen nykykäytöstä ja arvio niiden soveltuvuudesta musiikin opetuskäyttöön nykyisten

10 s. 9/18 normien valossa tehdään lukuvuoden aikana ja sen perusteella määritellään kehittämiskohteet. Remonttien yhteydessä on tehty vuosien aikana saatujen kokemusten perustella korjauksia ja parannuksia. Mm. yhtyeluokkien akustointia on muutettu, kun koko bändiosasto remontoitiin vuoden 2003 aikana. Samoin puhallin- ja yhtyeluokista on poistettu vanhat akustointipellit, jotka eivät saatujen kokemusten perusteella soveltuneet tarkoitukseensa. Vuoden 2010 alussa saadaan laulun opetuksen käyttöön viereisessä rakennuksessa sijaitsevat uudet tilat, joiden akustiikan Akukon Oy on myös suunnitellut. Espoon musiikkiopistossa tehdyissä kokeissa todettiin, että huoneakustiikan parannusten vaikutus melualtistuksessa oli mittaustarkkuus huomioituna olematon (1-2 db). Jälkikaiunta-ajan lyhentäminen ei vähennä juuri lainkaan suoraan soittimesta tulevan äänen voimakkuutta soittimen lähellä työkenneltäessä. Sen sijaan työskenneltäessä vaimennetussa tilassa kauempana äänilähteestä äänitaso voi pudota esimerkiksi 3-5 db, mikä tarkoittaa jo merkittävää riskin pienentymistä. Akustiset muutokset voivat myös selvästi parantaa ja helpottaa työskentelyä ko. tiloissa. Hu o n e a ku s tiika n p a ra n ta m in e n o n s iis ku s ta n n u s te h o kku u d e lta a n p e ru s te ltu m e lu n to rju n ta ra tka is u n a, jo s s illä m y ö s s a m a n a ika is e s ti v o id a a n ko rja ta ä ä n iy m p ä ris tö ltä ä n h u o n o ja tilo ja. Osa PJK:n opetuksesta tapahtuu työssäoppimisena työpaikoilla (Metropolialla työharjoitteluna), joiden akustiikkaan ei käytännössä voida vaikuttaa muutoin kuin harjoittelupaikan valinnalla. P JK:n t ilo je n a k u s t iik a n k e h it t ä m is k o h t e e t Erityisen selvityksen kohteena tulevat olemaan vuoden 2010 aikana lyömäsoitin- ja yhtyeluokat sekä konserttisali. Tarkoitus on selvittää, miten akustiikkaa on mahdollista parantaa, jotta työskentelyolosuhteet paranevat ja äänen voimakkuudet voidaan ja halutaan pitää sallituissa rajoissa Mu u t ke in o t: s o ittim e t, o pe tu s / to im in ta ta v a t, a ltis tu s a ika Hankkeen aikana selvitettiin mahdollisuudet toteuttaa käytännössä käytännesääntöjen mukaisia melun lähteeseen kohdistuvia ratkaisuja. Mahdollisina ja tällä hetkellä edes jossain määrin hyväksyttävinä ratkaisuina Pop & Jazz Konservatoriossa kokeiltiin pianoon, flyygeliin sekä musapajojen toimintatapoihin liittyviä ratkaisuja. Altistumisajan ja työskentelyetäisyyden vaikutusta voidaan arvioida teoreettisesti. S o it in k o k e ilu t Nykyiset akustiset soittimet ovat kehittyneet vuosisatojen kuluessa ja niitä on määrätietoisesti kehitetty ääneltään entistä paremmiksi ja voimakkaammiksi, mikä on tehnyt niistä myös entistä helpommin soitettavia. Kehityksen kääntäminen siten, että soittimien äänenvoimakkuus pienenee, ei liene realistista. Sen sijaan on realistista oppia ja opettaa soittamaan myös hiljaa. Samoin sähköisen musiikin volyymi on vuosikymmenien aikana kasvanut huomattavasti, mitä kuvastaa nykyinen tilanne, jossa monet soittajat sekä lähes kaikki kuuntelijat

11 s. 10/18 käyttävät kuulonsuojaimia. Erityisesti sähköisten soittimien äänitasoja voidaan helposti pudottaa musiikin laadun kärsimättä siitä lainkaan. Soitinkokeiluja tehtiin sekä Pop & Jazz Konservatoriossa että Espoon musiikkiopistossa. EMOssa oli joissakin pienissä pianoluokissa flyygelin pohjaan lisätty vaimennusmatto. Sen vaikutukseksi todettiin noin 2-3 db. Flyygelin kannen sulkeminen pudotti äänitasoa saman verran (toisaalta yhteinen vaikutus lienee vain hieman suurempi). Pianon käyttö opetuksessa flyygelin sijasta vaikutti hyvin vähän, luultavasti soittaja mukauttaa soiton voimakkuutta myös soittimen mukaan. Opettajan altistuksen kannalta tulos isossa huoneessa ja pienessä huoneessa soitettaessa oli jokseenkin sama. Isossa huoneessa etäisyyttä soittajaan voi kuitenkin kasvattaa, jolloin myös äänitaso laskee (mikäli ei itse soita paljon tunnin aikana). Vaskisoittimissa käytettäviä sordiinoja kokeiltiin EMOssa trumpetilla. Niiden vaikutus äänitasoon on merkittävä, 5-7 db ja sähköisellä ns. "hotellisordiinolla" jopa yli 30 db. Ongelma on, että ne muuttavat soittotuntuman täysin erilaiseksi, joten normaali opetus ei sordiinoilla ole mahdollista. Op e tu s m e n e t e lm ä t / t o im in t a ta v a t Pääosa opetuksesta on yksilöllistä, työskentelyä yhdessä opiskelijan kanssa. Eri instrumenteilla, opettajan toimintatavoilla ja käytettävissä olevilla tiloilla on merkitystä altistumisen kannalta. Seuraavassa on esitetty yksilöopetukseen muutamia keinoja, joilla opettaja (soveltuvin osin myös opiskelija) voi vähentää omaa altistumistaan: jo pienikin etäisyyden kasvattaminen soittimeen vähentää altistumista (esim. flyygelillä etäisyyden kasvattaminen metristä kahteen vähentää 2-3 db). kasvata etäisyyksiä isossa tilassa, äänitaso putoaa noin 3 db aina etäisyyden kaksinkertaistuessa vaskien opetuksessa kannattaa sijoittua sopivalle etäisyydelle opiskelijan sivulle rytmitä opetusta siten, että voit vähentää yhtäjaksoista voimakasta melualtistusta suojaimia tulee käyttää aina kun melutaso ylittää raja-arvot Bändiharjoitukset/musapajat Yhtyeopetuksessa instrumenttien sijoittelu tulee ratkaista siten, että kaikki soittajat kuulevat toisensa mahdollisimman hyvin, mutta siten, että äänilähteet (kovaääniset soittimet) eivät ole suoraan muusikoita kohti. (Esim. puoliympyrä, V- muodostelma yms). S o itt o t a p a h t u m a p it ä ä a in a a ku s t is e s t i s o v it t a a t ila a n, jo s s a o lla a n. Alt is t u m is a ik a Meluasetuksen ja käytännesääntöjen edellyttämien toimenpiteiden kannalta on edullista tasata altistuminen mahdollisimman monelle viikonpäivälle. On parempi opettaa 4 tuntia viitenä päivänä kuin 5 tuntia neljänä päivänä tai 10 tuntia kahtena päivänä. Toisaalta kuulovauriovaaran (siis yksittäisen opettajan) kannalta kokonaisaltistus on merkitsevä. Jos altistumista ei kokonaisuudessaan pysty

12 s. 11/18 vähentämään, ei myöskään riski pienene. Alt is t u m is a ja n p u o lit t a m in e n p u d o tt a a a lt is t u m is t a 3 d B e li k u u lo v a u rio ris k i p ie n e n e e 5 0 %. Oheisen taulukon avulla voi arvioida melutason ja työskentelyajan vaikutusta altistumiseen. Taulukko 2. Kuulolle haitalliseksi tunnetut päivittäiset altistusajat (ylempi toimenpideraja 85 db ylittyy). A-äänitaso (db) altistusaika 85 8 h 88 4 h 91 2 h 94 1 h min min min min min min 115 alle 1 min Mitattujen soitin- tai soitinryhmäkohtaisten opetustuntien keskiäänitasojen mukaan voidaan myös laskea päivittäinen altistumisaika, jonka kuluessa ylempi toiminta-arvo ylittyy. Kohdassa 2.2 esitettyjen mittaustulosten perusteella lasketut altistumisajat on esitetty taulukossa Taulukko 3. Mitattujen opetustuntien keskiäänitasot ja vastaavat altistumisajat, jonka kuluessa alempi toiminta-arvo (80 db) ylittyy. S o it in ta i s o it in ry h m ä Op e tu s tu n n in k e s kiä ä n ita s o L Ae q ( d B) P ä ivitt ä in e n a le m p i t o im in t a -a rv o ( 8 0 db) y litt y y a ja s s a rummut, lyömäsoittimet min pasuuna min yhtye, bändi, musapaja min piano 87 1,5 h piano + laulu tai muu 84 2 h puupuhaltimet 84 3 h varhaiskasvatusryhmät 84 3 h viulu 81 6, 5 h kitara, basso 80 8 h Nämä ovat ohjeellisia arvoja, kovan äänenvahvistuksen kanssa voi vaikutus olla paljon suurempikin.

13 s. 12/ Ede llä m a in ittu je n to im e n pite ide n v a iku tu s a ltis tu m is e e n Kohdissa 4.1. ja 4.2 kuvatuilla toimenpiteillä voidaan altistumista pienentää ainakin joissakin soitinryhmissä. Vaikutuksia voidaan arvioida soitinryhmittäin: Ru m m u t, ly ö m ä s o it t im e t altistumisaikaa, soittimia tai opetusmenetelmiä ei useimmiten voida siinä määrin muuttaa, että altistuminen jää alle 80 db opettajan ja opiskelijoiden on käytettävä aina suojaimia, jos raja-arvot ylittyvät P a s u u n a, t ru m p e t t i, s a k s o fo n i altistumisaikaa, soittimia tai opetusmenetelmiä ei useimmiten voida siinä määrin muuttaa, että altistuminen jää alle 80 db altistumista voi hieman vähentää jakamalla tunnit mahdollisimman tasaisesti eri viikonpäiville, sijoittumalla opetustilanteessa oikein, kasvattamalla etäisyyttä opiskelijaan opetuksen aikana ja käyttämällä opetuksessa mahdollisuuksien mukaan sordiinoja. opetusta rytmitetään siten, että voimakasäänisimpiä jaksoja jaetaan tasaisesti eri päiville opettajan ja opiskelijoiden on käytettävä aina suojaimia, jos raja-arvot ylittyvät P ia n o + la u lu soittimia tai opetusmenetelmiä ei useimmiten voida siinä määrin muuttaa, että altistuminen jää alle 80 db opetusta rytmitetään siten, että voimakasäänisimpiä jaksoja jaetaan tasaisesti eri päiville opettajan ja opiskelijoiden on käytettävä aina suojaimia, jos raja-arvot ylittyvät Jos luokassa on riittävästi tilaa, opettaja ja/tai laulaja voi seistä kauempana pianosta tai flyygelistä. Laulajalle altistumismielessä pahin paikka seistä on flyygelin mutkassa avatun kannen vieressä. mieti missä kohtaa kohtaa seisot kun laulat tai opetat! Yh t y e e t soittimia tai opetusmenetelmiä ei useimmiten voida siinä määrin muuttaa, että altistuminen jää alle 80 d Yhtyeopetuksessa instrumenttien sijoittelu tulee ratkaista siten, että kaikki soittajat kuulevat toisensa mahdollisimman hyvin, mutta että äänilähteet (kovaääniset soittimet) eivät ole suoraan muusikoita kohti. (Esim. puoliympyrä, V-muodostelma yms). altistumisaikaa vähentämällä ja opetusta rytmittämällä päästään lähelle 80 db päiväaltistusta opettajan ja opiskelijoiden on käytettävä aina suojaimia, jos raja-arvot ylittyvät Hu ilu, k la rin e tt i, v iu lu, h a rm o n ik k a käyttämällä edellisissä kohdissa kuvattuja keinoja voidaan päivittäinen altistus pudottaa alle 80 db opettajan ja opiskelijoiden on käytettävä aina suojaimia, jos raja-arvot ylittyvät

14 s. 13/18 Va rh a is iä n m u s iik k ik a s v a t u s ry h m ä t ja p ia n o soittamisen dynamiikka ja mahdollisten vahvistimien äänentaso on mukautettava soittotilan mukaisiksi opettajan ja opiskelijoiden on käytettävä aina suojaimia, jos raja-arvot ylittyvät S ä h k ö k it a ra, s ä h k ö b a s s o ja m u u t ä ä n e lt ä ä n v a h v is t e t u t s o it t im e t soittamisen dynamiikka ja vahvistimen äänentaso on mukautettava soittotilan mukaisiksi opettajan ja opiskelijoiden on käytettävä aina suojaimia, jos raja-arvot ylittyvät HUOM! ARVIOIDESSAAN HENKILÖKOHTAISTA ALTISTUMISTAAN OPETTAJIEN JA OPISKELIJOIDEN TULEE OTTAA HUOMIOON MYÖS KOKONAISMELUALTISTUS, JOKA TAPAHTUU OPPILAITOKSEN ULKOPUOLELLA: MUUSIKON TYÖSSÄ, HARJOITTELUSSA JA VAPAA-AJALLA. OPETTAJA TOIMII OMIEN OPPILAIDENSA OPINTO-OHJAAJANA MYÖS MELUNTORJUNNASSA OPASTAEN TURVALLISIIN SOITTOKÄYTÄNTÖIHIN JA TARVITTAESSA SUOJAINTEN KÄYTTÖÖN. OHJEISTUS KOSKEE OPISKELIJOITA SOVELTUVIN OSIN. ERITYISESTI OTETAAN HUOMIOON NE OPISKELIJAT, JOTKA SOITTAVAT PALJON JA OSALLISTUVAT AKTIIVISESTI YHTYETOIMINTAAN Ko n s e rttitila n te e t Toimintaohjeet Pop & Jazz Konservatorion ja Metropolian ääniteknikoille ja konserttitilanteista vastaaville opettajille. PJK:n konserttisalissa on melutason mittari aina käytössä, kun harjoitellaan tai esiinnytään konsertissa. Koko henkilökunnan vastuulla on koulutuksella ja valistuksella ennakolta huolehtia siitä, että volyymitaso pysyy sallituissa rajoissa. Ääniteknikko / konserttitilanteesta vastaava opettaja arvioi onko konsertin tai esityksen melutaso tarpeeksi alhainen (meluntorjuntaohjelman edellyttämällä tasolla). Ellei ole, hänen vastuullaan on tarvittaessa alentaa melutasoa. Mikäli melutaso on korkea eikä melutasoa pystytä alentamaan, on ääniteknikon tai konserttitilanteesta vastaavan opettajan keskeytettävä konsertti. Näitä ohjeita sovelletaan soveltuvin osin myös äänitystilanteisiin

MELUNTORJUNTAOHJELMA SUOMEN KANSALLISOOPPERAAN. Heli Laitinen (1), Esko Toppila (1), Pekka Olkinuora (2) ja Kaarina Kuisma (3)

MELUNTORJUNTAOHJELMA SUOMEN KANSALLISOOPPERAAN. Heli Laitinen (1), Esko Toppila (1), Pekka Olkinuora (2) ja Kaarina Kuisma (3) MELUNTORJUNTAOHJELMA SUOMEN KANSALLISOOPPERAAN Heli Laitinen (1), Esko Toppila (1), Pekka Olkinuora (2) ja Kaarina Kuisma (3) 1=Työterveyslaitos, Topeliuksenkatu 41 a A, 00250, HELSINKI Heli.Laitinen@occuphealth.fi

Lisätiedot

Tärinäntorjuntaohjelma -

Tärinäntorjuntaohjelma - Tärinäntorjuntaohjelma - Rajavartiointiin käytettyjen moottorikelkkojen tärinän vaikutusten arviointi Rajavartiolaitos Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 Alkusanat... 3 Johdanto... 4 Käsitteet... 4

Lisätiedot

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 2. Työsuojeluhallinto. Työmelu

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 2. Työsuojeluhallinto. Työmelu Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 2 Työsuojeluhallinto Työmelu Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 2 Työmelu TYÖSUOJELUHALLINTO Tampere 2013 ISBN 978-952-479-046-8 ISSN 1456-257X Multiprint Oy, Tampere 2012 Melusta

Lisätiedot

Soitonopiskelua joustavasti ja yhteisöllisesti

Soitonopiskelua joustavasti ja yhteisöllisesti Musiikkialan toimintaympäristöt ja osaamistarve Toive Osaraportti 6 Ulla Pohjannoro Soitonopiskelua joustavasti ja yhteisöllisesti Musiikkioppilaitosten kehitysnäkymiä rehtoreiden arvioimana Ulla Pohjannoro

Lisätiedot

Riskien arviointi työpaikalla. työkirja

Riskien arviointi työpaikalla. työkirja Riskien arviointi työpaikalla työkirja Sosiaali- ja terveysministeriö, Työsuojeluosasto Työturvallisuuskeskus 26.2.2013 Riski Arvin selainversion mukaiset päivitykset Kerttuli Harjanne, Työturvallisuuskeskus

Lisätiedot

Suomen Meniere-liitto Kuulo-ongelmat vertaistuen apu

Suomen Meniere-liitto Kuulo-ongelmat vertaistuen apu Suomen Meniere-liitto Kuulo-ongelmat vertaistuen apu Vertaistukiryhmän laatima ohjelmarunko. Kuulon tietokonepohjaisen vertaistuen ohjelmarunko. Tämä on versio 4. Dafydd Stephens, llmari Pyykkö, Erna Kentala,

Lisätiedot

Oppimisympäristöt tutkimus

Oppimisympäristöt tutkimus Oppimisympäristöt tutkimus Etäopetus Suomessa Minna Nummenmaa Turun yliopisto Oppimistutkimuksen keskus 2 Tässä raportissa esitellään Oppimisympäristöt -koordinointihankkeiden (www.oppiminen.fi) valtakunnallisen

Lisätiedot

Organisaatioiden rekrytointikäytännöt

Organisaatioiden rekrytointikäytännöt Organisaatioiden rekrytointikäytännöt Kyselytulokset syksyltä 2009, yhteenveto Työterveyslaitos ja HENRY ry Kirsi Junnila ja Laura Honkaniemi 1.3.2010 Työterveyslaitos Helsinki Työterveyslaitos Topeliuksenkatu

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN KESKEYTTÄMISEN EHKÄISY JA AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN AKTIVOINTI RAHALLA VAI RAKKAUDELLA?

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN KESKEYTTÄMISEN EHKÄISY JA AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN AKTIVOINTI RAHALLA VAI RAKKAUDELLA? Anna Launonen AMMATILLISEN KOULUTUKSEN KESKEYTTÄMISEN EHKÄISY JA AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN AKTIVOINTI RAHALLA VAI RAKKAUDELLA? Päättyneiden tavoite 3 -ohjelman ESR-projektien 2000 2003 loppuraporttien

Lisätiedot

Askola. Palveluverkkoselvitys 2014 2025

Askola. Palveluverkkoselvitys 2014 2025 Askola Palveluverkkoselvitys 2014 2025 6.2.2014 PALVELUVERKKOSELVITYS 2 Tiivistelmä Askolan kunnan palveluverkkoselvityksen tarkoituksena on luoda yleiset tavoitteet kunnan kiinteistöjen omistamiselle

Lisätiedot

TYÖSTÄ JOHTUVA STRESSI. Kuinka sitä voi hallita?

TYÖSTÄ JOHTUVA STRESSI. Kuinka sitä voi hallita? TYÖSTÄ JOHTUVA STRESSI Kuinka sitä voi hallita? Sisältö 1. Johdanto 2. Työstressi 2.1. Mitä stressi on? 2.2. Mikä aiheuttaa työstressiä? 2.3. Työstressin vaikutukset yksilöihin ja organisaatioihin 2.4.

Lisätiedot

Hallintomallit taiteen perusopetuksen oppilaitoksissa. Selvitystyö

Hallintomallit taiteen perusopetuksen oppilaitoksissa. Selvitystyö Hallintomallit taiteen perusopetuksen oppilaitoksissa Selvitystyö Leena Marsio 2012 Hallintomallit taiteen perusopetuksen oppilaitoksissa Selvitystyö Leena Marsio 2012 Julkaisija Vantaan kaupunki 2013

Lisätiedot

Askelia opintopolulla. Anna Buss, Nelli Karkkunen, Sini-Meri Lehtinen, Marika Nordlund ja Veli-Matti Taskila. sam k

Askelia opintopolulla. Anna Buss, Nelli Karkkunen, Sini-Meri Lehtinen, Marika Nordlund ja Veli-Matti Taskila. sam k Askelia opintopolulla Anna Buss, Nelli Karkkunen, Sini-Meri Lehtinen, Marika Nordlund ja Veli-Matti Taskila sam k JULKAISUT 2008 Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto - SAMOK ry 2008 Tekstit:

Lisätiedot

Koulussa on kuulovammainen oppilas

Koulussa on kuulovammainen oppilas Kuulonhuoltoliitto ry Koulussa on kuulovammainen oppilas lasten kuntoutusohjaajat S i s ä l t ö : Yleistä 2 Kuuleminen ja kuulovammat 2 Kuulemisen käsitteitä 3 Kuulontutkimus ja audiogrammi 4 Kuulovamman

Lisätiedot

MATEMAATTISTEN OPPIMISVAIKEUKSIEN TUNNIS- TAMINEN MAAHANMUUTTAJIEN AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMISTAVASSA KOULU- TUKSESSA

MATEMAATTISTEN OPPIMISVAIKEUKSIEN TUNNIS- TAMINEN MAAHANMUUTTAJIEN AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMISTAVASSA KOULU- TUKSESSA MATEMAATTISTEN OPPIMISVAIKEUKSIEN TUNNIS- TAMINEN MAAHANMUUTTAJIEN AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMISTAVASSA KOULU- TUKSESSA Kehittämishanke Ammatillinen erityisopettajankoulutus 2013 Hanna Peltonen

Lisätiedot

MUUSIKKO EILEN, TÄNÄÄN JA HUOMENNA

MUUSIKKO EILEN, TÄNÄÄN JA HUOMENNA MUSIIKKIALAN TOIMINTAYMPÄRISTÖT JA OSAAMISTARVE TOIVE, LOPPURAPORTTI SIBELIUS-AKATEMIAN SELVITYKSIÄ JA RAPORTTEJA 13/2011 Minna Muukkonen, Mirka Pesonen ja Ulla Pohjannoro (toim.) MUUSIKKO EILEN, TÄNÄÄN

Lisätiedot

HYVINKÄÄN MELUNTORJUNTAOHJELMA 2003

HYVINKÄÄN MELUNTORJUNTAOHJELMA 2003 HYVINKÄÄN MELUNTORJUNTAOHJELMA 2003 SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE... 4 1. MELUSTA YLEISESTI... 5 2. LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 6 2.1 Meluntorjuntaan liittyvä lainsäädäntö... 6 2.1.1 Ympäristönsuojelulaki...

Lisätiedot

Yksilöllisen oppimisen malli Martinlaakson lukiossa

Yksilöllisen oppimisen malli Martinlaakson lukiossa KÄYTTÄTYMISTIETEELLINEN TIEDEKUNTA OPETTAJANKOULUTUSLAITOS SEMINAARITUTKIELMA Yksilöllisen oppimisen malli Martinlaakson lukiossa Jouni Koponen Ainekohtainen Seminaari 2014 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...

Lisätiedot

KOULUNKÄYNNIN OHJAAJAN OPAS

KOULUNKÄYNNIN OHJAAJAN OPAS KOULUNKÄYNNIN OHJAAJAN OPAS OPINTIE ON JOSKUS KUOPPAINEN. SIKSI TARVITAAN HEITÄ, JOTKA TASOITTAVAT TIETÄ. Jokaisella lapsella on oikeus oppia. Toisilta oppiminen vaatii kuitenkin tavallistakin suurempia

Lisätiedot

Työneuvoston lausunto TN 1349-98 (11/97)

Työneuvoston lausunto TN 1349-98 (11/97) 1 (22) Työneuvoston lausunto TN 1349-98 (11/97) Työneuvoston lausunto työaikalain (605/1996) soveltamisesta tilintarkastajien työhön. Annettu Uudenmaan työsuojelupiirin työsuojelutoimiston pyynnöstä 7

Lisätiedot

Viisi hyvää kysymystä viikossa

Viisi hyvää kysymystä viikossa T yöterveyshuollon erikoislääkäriksi opiskellaan suureksi osaksi käytännön työssä kokeneemman kollegan ohjauksessa. Kouluttajalääkärin tehtävänä on toimia kanssakulkijana ja kannustajana, kun erikoistuva

Lisätiedot

POTKUA PEDAGOGIIKKAAN. pedagogista johtajuutta tukevia toimintatapoja ammatilliselle toiselle asteelle R A H O IT TA A H A N K E T TA

POTKUA PEDAGOGIIKKAAN. pedagogista johtajuutta tukevia toimintatapoja ammatilliselle toiselle asteelle R A H O IT TA A H A N K E T TA POTKUA PEDAGOGIIKKAAN pedagogista johtajuutta tukevia toimintatapoja ammatilliselle toiselle asteelle R A H O OPETUSHALLITUS IT TA A H A N K E T TA POTKUA PEDAGOGIIKKAAN pedagogista johtajuutta tukevia

Lisätiedot

Tutkimuksia ja selvityksiä 11/ 2004 Research Reports 11/2004. Timo Kauhanen TYÖSUOJELULAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMINEN KOSTEUS- JA HOMEVAURIOKOHTEISSA

Tutkimuksia ja selvityksiä 11/ 2004 Research Reports 11/2004. Timo Kauhanen TYÖSUOJELULAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMINEN KOSTEUS- JA HOMEVAURIOKOHTEISSA Tutkimuksia ja selvityksiä 11/ 2004 Research Reports 11/2004 Timo Kauhanen TYÖSUOJELULAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMINEN KOSTEUS- JA HOMEVAURIOKOHTEISSA Kuopio 2004 1 Julkaisija: Julkaisun sarjan nimi ja tunnus

Lisätiedot

KOULUNKÄYNNIN OHJAAJAN OPAS

KOULUNKÄYNNIN OHJAAJAN OPAS KOULUNKÄYNNIN OHJAAJAN OPAS OPINTIE ON JOSKUS KUOPPAINEN. SIKSI TARVITAAN HEITÄ, JOTKA TASOITTAVAT TIETÄ. Jokaisella lapsella on oikeus oppia. Toisilta oppiminen vaatii kuitenkin tavallistakin suurempia

Lisätiedot

ERILAISIA OPETTAJIA ERILAISIA METODEJA. Tutkielma Michael Wolfin, Panu Pärssisen ja Duncan McTierin kontrabassokirjoista

ERILAISIA OPETTAJIA ERILAISIA METODEJA. Tutkielma Michael Wolfin, Panu Pärssisen ja Duncan McTierin kontrabassokirjoista 5 ERILAISIA OPETTAJIA ERILAISIA METODEJA Tutkielma Michael Wolfin, Panu Pärssisen ja Duncan McTierin kontrabassokirjoista Seminaarityö Syksy 2010 Instrumenttiopettajan pedagogiset opinnot Tampereen yliopisto

Lisätiedot

Turun kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelman kuntakohtainen osio. 3.4 Opetusmenetelmät ja työtavat

Turun kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelman kuntakohtainen osio. 3.4 Opetusmenetelmät ja työtavat Turun kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelman kuntakohtainen osio TURUN KAUPUNKI Opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto 31.3.2004 päivitetty 8.10.2008 päivitetty 16.9.2010 päivitetty 2.2.2011 Seuraavassa

Lisätiedot

TYÖNANTAJAN OPAS NUORISOSEUROILLE

TYÖNANTAJAN OPAS NUORISOSEUROILLE TYÖNANTAJAN OPAS NUORISOSEUROILLE SISÄLTÖ Miten käytän opasta? 3 Nuorisoseura työpaikkana 4 Miten nuorisoseura voi palkata työntekijän? 5 Työllistämisen eri vaihtoehdot 6 Palkkatuki 6 Kuntien työllistämistuet

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Sosiaali- ja terveysvirasto

Helsingin kaupunki Sosiaali- ja terveysvirasto Helsingin kaupunki Sosiaali- ja terveysvirasto Antikoagulaatiohoidon omahoidon ja sähköisen hoitopalautejärjestelmän kehittäminen terveysasemilla -hanke Ulkoinen arviointi Mari Luntamo Antikoagulaatiohoidon

Lisätiedot

EURO EURO. reports. reports

EURO EURO. reports. reports r e p o r t s EURO reports EURO reports C I M O 5/2002 ERASMUS-rahoitteiset intensiivikurssit ja opetussuunnitelman kehittämishankkeet Hankkeiden eteneminen, ongelmat ja vaikutukset Irma Garam /2 Kansainvälisen

Lisätiedot

Pohjoisen Keski-Suomen Musiikkiopisto/ Viitasalo-opisto ja Saarijärven Kuvataidekoulu. Virvatuli-raportti Lukuvuosi 2012 2013

Pohjoisen Keski-Suomen Musiikkiopisto/ Viitasalo-opisto ja Saarijärven Kuvataidekoulu. Virvatuli-raportti Lukuvuosi 2012 2013 Pohjoisen Keski-Suomen Musiikkiopisto/ Viitasalo-opisto ja Saarijärven Kuvataidekoulu Virvatuli-raportti Lukuvuosi 2012 2013 3.4.2014 1 SISÄLLYS JOHDANTO 1 TAUSTATIETOA 1.1 VIITASALO-OPISTO 1.1.1 Henkilökunta

Lisätiedot