MELUNTORJUNTAOHJELMA KONSERVATORIO

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MELUNTORJUNTAOHJELMA KONSERVATORIO"

Transkriptio

1 MELUNTORJUNTAOHJELMA 2010 KONSERVATORIO

2 S is ä lly s lu e tte lo 1. TI I VI S TELMÄ... 2 Tavoitteet... 2 Riskiryhmät MELUNTORJUNTAOHJELMAN P ERUS TEET JA TAUS TA MELUALTI STUS JA S EN S EURANTA Aiemmat mittaukset ja toimenpiteet Opettajien ja opiskelijoiden altistuminen Systemaattiset altistusmittaukset Arvio muiden soittimien/soitinryhmien opettajien altistumisesta Arvio opiskelijoiden altistumisesta Riskin arviointi Melualtistuksen seuranta TAVOI TTEET TEKNI S ET MELUNTORJUNTAKEI NOT Tilat ja niiden akustiikka Muut keinot: soittimet, opetus/toimintatavat, altistusaika Edellä mainittujen toimenpiteiden vaikutus altistumiseen Konserttitilanteet KUULONS UOJAI MET Hankinta, käyttöönotto ja käyttö MELUS TA JA MELUNTORJUNTAOHJELMAS TA TI EDOTTAMI NEN LI I TTEET Liite 1. Tapahtumalomake meluannosmittarien käytön seurantaan...17 Liite 2. OHJE MELUANNOSMITTARIN KÄYTTÖÖN (PJK JA METROPOLIA)...18 Kannen piirros: Nono Söderberg

3 s. 2/18 1. Tiiv is te lm ä Tämä meluntorjuntaohjelma on tehty meluasetuksen VNA 85/2006 ja musiikki- ja viihdealan käytännesääntöjen mukaan. Ta v o it t e e t Tavoitteena on lisätä henkilökunnan ja opiskelijoiden tietoisuutta melualtistuksen vähentämisen keinoista sekä pitää heidän päivittäinen melualtistuksensa alle 80 db. Tavoitteena on myös, että opettajat ja opiskelijat tunnistavat kuulovaurioriskin kannalta merkittävimmät tekijät ja osaavat suojautua tarvittavin toimenpitein. Ris k iry h m ä t Eri soitinryhmien opettajien melualtistumista on mitattu henkilökohtaisilla annosmittareilla. Tuotetun äänen voimakkuuden perusteella eri soittimet ja soitinryhmät luokiteltiin neljään luokkaan keskiäänitason perusteella. Päivittäisen altistumisen raja-arvo 87 db ylittyy Päivittäisen altistuksen ylempi toiminta-arvo 85 db ylittyy Päivittäisen altistuksen alempi toiminta-arvo 80 db ylittyy Päivittäisen altistuksen alempi toiminta-arvo 80 db ei ylity Riski on merkittävä, kun päivittäinen altistus ylittää 85 db. Päivittäinen melualtistus on se määrä melua, jolle henkilö altistuu päivän aikana. Päivän meluannos jaetaan tai tiivistetään aina 8 tunnin ajalle. Merkittävän riskin Pop & Jazz Konservatoriossa kuulon kannalta aiheuttavat lyömäsoittimet, yhtyeopetus, pasuuna ja muut vaskisoittimet sekä saksofoni. Kaikki muut soittimet aiheuttavat kuulon kannalta vähintäänkin kohtalaisen riskin. Työnantajalla on velvoite hankkia kuulonsuojaimet ylemmän raja-arvon ylittäville riskiryhmille. S u o s it u k s ia t o im in t a t a v o ik s i m e lu n v ä h e n t ä m is e k s i - Rytmitä opetusta siten, että voit vähentää yhtäjaksoista voimakasta melualtistusta. - Soittotapahtuma pitää aina akustisesti sovittaa tilaan, jossa ollaan. - Jo pienikin etäisyyden kasvattaminen soittimeen vähentää altistumista. Mieti voitko opettajana sijoittua sopivalle etäisyydelle esim. opiskelijan sivulle. - Koko henkilökunnan vastuulla on ennakolta huolehtia siitä, että volyymitaso pysyy sallituissa rajoissa (myös esitys- ja konserttitilanteissa). Mikäli melutasoa ei pystytä alentamaan, on esitys keskeytettävä. - Kuulosuojaimia tulee käyttää aina kun melutaso ylittää raja-arvot. Me lu a n n o k s e n m it t a a m in e n Oppilaitoksella on kaksi meluannosmittaria, joita työntekijä tai ammattilinjan opiskelija voi halutessaan lainata seuratakseen yksittäisten oppituntien tai koko työpäivän keskiäänitasoja. Mittarit lainaa valo- ja laiteteknikko Sami Sirniö puh ), joka opastaa myös laitteiden käytössä. Meluntorjuntaohjelman vastuuhenkilöinä toimivat rehtori ja työsuojelupäällikkö.

4 s. 3/18 2. Me lu n to rju n ta o h je lm a n p e ru s te e t ja ta u s ta Tämä meluntorjuntaohjelma on tehty meluasetuksen VNA 85/2006 perusteella ja siitä laadittujen musiikki- ja viihdealan käytännesääntöjen (STM:n Musiikki- ja viihdealan meluntorjuntaohje) mukaan. Melntorjuntaohjelma on hyväksytty Pop & Jazz Konservatorion johtokunnan kokouksessa käyttöön toistaiseksi. Espoon Musiikkiopisto ja Pop & Jazz Konservatorio käynnistivät syksyllä 2007 Työsuojelurahaston tukeman ja Työterveyslaitoksen toteuttaman hankkeen käytännesääntöjen soveltamisesta ja meluntorjuntaohjelman laatimisesta. Koska meluun liittyvät ongelmat ovat samankaltaisia muissakin musiikkioppilaitoksissa, tarkoituksena on jatkossa hyödyntää hankkeen tuloksia muissakin Suomen musiikkioppilaitoksissa. Tämän pilottihankkeen yhteistyötahoina ovat olleet myös Suomen Musiikkioppilaitosten Liitto ry (SML) ja Suomen Musiikinopettajien Liitto ry (SMOL). Hankkeessa kehitettiin ja kokeiltiin erilaisia altistuksen seurantajärjestelmiä, joilla koottiin ja täydennettiin tietoa opettajiston altistumisesta. Melun teknisten vähentämiskeinojen todelliset vaikutukset altistukseen ja työskentelyyn selvitettiin käytännön kokeilujen avulla. Hankkeessa on dokumentoitu kuulonsuojainten valinta- ja käyttöönottoprosessi ja laadittu tiedotus- ja koulutuspaketti henkilöstölle (Powerpoint-esitys). Opettajien työympäristön lisäksi meluntorjuntaohjelmalla ja laaditulla materiaalilla pyritään vaikuttamaan myös opiskelijoiden asenteisiin ja toimintatapoihin. Tällä meluntorjuntaohjelmalla Pop & Jazz Konservatorion Säätiö työnantajana (myöhemmin PJK) antaa henkilökunnalleen tietoa meluntorjunnasta sekä ohjeita ja keinoja melun vähentämiseen. Suunnitelmasta tullaan tiedottamaan henkilökunnan vuotuisilla koulutusviikoilla ja se pidetään nähtävänä opettajainhuoneessa sekä vahtimestarilla ja tekniikan tiloissa. Tätä meluntorjuntaohjelmaa sovelletaan sellaisenaan myös Metropolia Ammattikorkeakoulun pop/jazzmusiikin koulutusohjelmassa (myöhemmin Metropolia), jonka kanssa Pop & Jazz Konservatorio jakaa mm. tilat, laitteet ja teknisen henkilökunnan. 3. Me lu a ltis tu s ja s e n s e u ra n ta 3.1. Aie m m a t m itta u ks e t ja to im e n pite e t Pop & Jazz Konservatorion nykyiset tilat hankittiin vuonna 1995, jolloin vanhaan teollisuuskiinteistöön suunniteltiin nimenomaan pop/jazz musiikin käyttöön tarkoitetut soittotilat. Akustisesta suunnittelusta vastasi Akukon Oy, joka käytti uudenlaista menetelmää, ns. akustiikkapeltejä, parhaan akustisen tuloksen aikaansaamiseksi. Seinille rakennettiin perinteisen äänenvaimennuksen lisäksi aaltoilevasta reikäpellistä äänenvaimennus. Tämä on joissain tiloissa toiminut

5 s. 4/18 hyvin, mutta esim. yhtye- ja puhallinluokissa taas huonommin. Näistä tiloista on aaltopellit pääsääntöisesti poistettu. Jälkeenpäin remontoiduissa ja käyttöön otetuissa tiloissa ei äänenvaimennukseen ole akustiikkapeltejä enää käytetty. PJK:ssa tehtiin 2000-luvun alussa melumittauksia opetusluokissa ja konserttisalissa. Samaan aikaan Kauko Saari aloitti säännöllisen kuulonsuojeluun liittyvän valistustyön sekä henkilökunnalle että opiskelijoille. Vuonna 2000 samoissa tiloissa aiemmin kokeiluna alkanut ammattikorkeakouluopetus vakinaistui Helsingin ammattikorkeakouluun (sittemmin Stadia, nykyisin Metropolia). Melumittausten perusteella päätettiin PJK:ssa vuonna 2001 hankkia kaikille päätoimisesti musiikin kanssa työskenteleville työntekijöille henkilökohtaiset muotoonvaletut kuulosuojaimet (Elacin) työnantajan kustannuksella. Myös opiskelijat alkoivat tehdä henkilökohtaisten kuulosuojaimien yhteistilauksia. Nykyisin lähes kaikki opettajat ja ammattiopiskelijat käyttävät henkilökohtaisia kuulosuojaimia. Lisäksi PJK:ssa on käytettävissä kaikille asiakkaille ja muille halukkaille kertakäyttöisiä suojaimia. PJK:n työterveys on tehnyt koko henkilökunnalle sääntömääräisten terveystarkastusten yhteydessä myös kuulotestit ja tarvittaessa ohjeistanut kuulon suojeluun ja mahdollisiin jatkotoimenpiteisiin. PJK:n tiloihin hankittiin 2000-luvun alussa kuulontutkimukseen tarvittava äänieriö Kauko Saaren avustuksella. Kauko Saari on vuosien ajan tehnyt kaikille uusille ammattiopiskelijoille kuulotestit ja tarvittaessa myös henkilökunnalle sekä antanut tarvittavan ohjeistuksen kuulon suojelemiseksi. Vuonna 2006 PJK:n konserttisalin akustiikkaa parannettiin lisäämäällä Akukon Oy:n ohjeiden mukaisesti lisävaimennuksia konserttisalin seiniin. Lukuvuonna konserttisalin kaiuttimet sijoiteltiin uudestaan, tarkoituksena selkeyttää salin kuulokuvaa ja vähentää äänenpainetta Ope tta jie n ja o pis ke lijo ide n a ltis tu m ine n S y s t e m a a tt is e t a lt is tu s m it t a u k s e t Eri soitinryhmien opettajien altistumista mitattiin henkilökohtaisilla annosmittareilla (LarsonDavis 705 Spark) useamman työpäivän tai yhden työviikon ajalta. Mittausten organisoinnista, mittareiden ohjelmoinnista ja tulosten purkamisesta vastasivat Jorma Ketola ja Antti Saukko ja ne tehtiin Työterveyslaitoksen mittareilla erikoistyöhygienikko Pekka Olkinuoran valvonnassa. Mittauksiin osallistui yhteensä 17 opettajaa ja mitattuja opetustunteja kertyi yhteensä noin 150 ja työpäiviä 51. Kullekin tutkimukseen osallistuvalle opettajalle oli ohjelmoitu mittari viikon lukujärjestyksen mukaan. Opettajille annettiin ohjeet mittarin käytöstä ja he huolehtivat siitä itse annettujen ohjeiden mukaisesti. Mittausten lisäksi kukin opettaja täytti tarpeelliset tiedot jokaisesta opetustunnista hankkeessa kehitettyyn tapahtumalomakkeeseen (liite 1).

6 s. 5/18 Tuotetun äänen voimakkuuden perusteella eri soittimet ja soitinryhmät luokiteltiin neljään luokkaan (punainen, oranssi, keltainen ja vihreä) keskiäänitason perusteella. Päivittäisen altistumisen raja-arvo 87 db ylittyy Päivittäisen altistuksen ylempi toiminta-arvo 85 db ylittyy Päivittäisen altistuksen alempi toiminta-arvo 80 db ylittyy Päivittäisen altistuksen alempi toiminta-arvo 80 db ei ylity Yhteenveto mittaustuloksista on esitetty taulukossa 1. Kaikki mittaustulokset on talletettu excel-muodossa ja ne saa tarvittaessa rehtorilta nähtäväksi. Taulukko 1. Yhteenveto eri soittimien äänitasojen mittaustuloksista S o it in ta i s o it in ry h m ä Op e tu s tu n n in k e s kiä ä n ita s o L Ae q ( d B) Ke s kiä ä n it a s o n v a ih te lu m in -m a x ( d B) Mitt a u s te n lu k u m ä ä rä Mitt a u s p ä iv ie n p ä iv ä a lt is t u s t e n k e s kia rv o ja v a ih te lu L Ex ( d B) lyömäsoittimet (90-94) pasuuna * yhtye, bändi, musapaja (74-95) piano (71-95) piano + laulu tai muu (74-79) puupuhaltimet (73-83) varhaiskasvatusryhmät * viulu (73-73) kitara, basso (71-80) *Näiden soittimien tai soitinryhmien opettajille kertyi vain yksi päiväannos pelkästään ko. soittimella. Riski on merkittävä, kun päivittäinen melualtistus ylittää 85 db. Päivittäinen melualtistus on se määrä melua, jolle henkilö altistuu päivän aikana. Meluasetuksen mukaan melu jaetaan kahdeksan tunnin työpäivän ajalle vaikka työpäivän pituus siitä poikkeaisikin. Esimerkiksi 8 tuntia 96 db melussa vastaa 96 db:n päivittäistä melualtistusta, 4 tuntia samassa 96 db melussa vastaa 93 db:n altistusta ja vastaavasti 16 tuntia 96 db melussa vastaa 99 db:n päiväaltistusta. Päivän meluannos siis jaetaan tai tiivistetään aina 8 tunnin ajalle. Suurimmat opetustuntien aikaiset keskiäänitasot olivat lyömäsoittimien, pasuunan ja pianon opetuksessa sekä yhtyeiden harjoituksissa ja musapajoissa. Yksittäisten opetustuntien keskiäänitasot ylittivät lähes kaikilla soittimilla 85 db, mutta päivittäiset altistumistasot olivat huomattavasti pienempiä, koska työpäivät eivät tavallisesti kestä kahdeksaa tuntia ja usein päivään sisältyy sekä hiljaisempia että meluisampia tunteja. Voidaan arvioida, että saksofonin (puupuhallin) ja tuuban (vaskisoitin) äänitasot vastaavat hankkeessa mitattuja vaskisoittimia (keltaiset). P ä iv it t ä is e n a lt is t u m is e n ra ja - a rv o 8 7 d B (olettaen, että opettaja ei käytä kuulonsuojaimia) ylittyi yhteensä 12 työpäivänä (lyömäsoittimilla 6, (sähkö)pianolla 2, pasuunalla 1 ja yhtyeharjoituksissa 3 työpäivänä), mutta

7 s. 6/18 viikkokeskiarvona nämäkin jäivät lyömäsoittimia lukuun ottamatta alle raja-arvon 87 db. P ä iv it t ä is e n a lt is t u k s e n y le m p i t o im in ta - a rv o 8 5 d B samoilla soittimilla kuin yllä. ylittyi 13 työpäivänä P ä iv it t ä is e n a lt is t u k s e n a le m p i t o im in t a - a rv o 8 0 d B mukaan ylittyä kaikilla muilla soittimilla. ylittyi tai voi arviomme Akustisen kitaran ja kontrabasson opetuksessa sekä viulun perus- ja varhaisopetuksessa jäätiin kaikissa mittauksissa päiväaltistuksena alle 80 db Arv io m u id e n s o it t im ie n / s o it in ry h m ie n o p e tt a jie n a lt is t u m is e s t a Hankkeen mittausten suunnitteluvaiheessa työryhmä valitsi mittausten kohteet kattamaan voimakasäänisimmät soittimet ja oppiaineet. Valinta perustui osittain entisiin mittauksiin ja myös kokemusperäisiin soittimien äänitasojen havaintoihin. Hankkeesta jäivät pois joko edellä esitetyn arvion tai opetuksen vähäisyyden vuoksi alttoviulu, sello, harppu, vibrafoni ja sävellys. Sähköisistä soittimista selvityksessä mukana olivat sähkökitara, sähköbasso ja sähköpiano. Akustisten soitinten arvioinnissa tulee ottaa huomioon, että mittaustulokset eivät päde ääneltään vahvistettuihin soittimiin. Kaikkia mittaustuloksia tulee käyttää suuntaa antavina, sillä melutaso vaihtelee tilanteen ja käytetyn kaluston mukaan Arv io o p is k e lijo id e n a lt is t u m is e s t a Edellä kuvattu pätee soveltuvin osin myös PJK:n ja Metropolian ammattilinjojen opiskelijoihin. Opiskelijat saattavat viettää yhtyeharjoituksissa päivittäin huomattavasti pidempiä aikoja kuin opettajat keskimäärin, mikä lisää altistusta. PJK:n harrastetavoitteisen perusopetuksen oppilaat käyvät oppitunneilla pääsääntöisesti 1-2 kertaa viikossa, jolloin voidaan olettaa, että opiskelusta johtuva altistus on heillä vähäisempää kuin henkilökunnalla tai ammatillisen koulutuksen opiskelijoilla. Opiskelijoiden altistuksesta tullaan keräämään tietoa, jonka avulla meluntorjuntaa siltä osin kehitetään. 3.3 Ris kin a rv io in ti Me rk it t ä v ä n ris k in Pop & Jazz Konservatoriossa ja Metropolian pop/jazzmusiikin koulutusohjelmassa kuulon kannalta aiheuttavat ly ö m ä s o it t im e t, y h t y e o p e t u s s e k ä p a s u u n a ja m a h d o llis e s t i m u u t v a s k is o it t im e t s e k ä s a k s o fo n i. Kaikki muut soittimet, mahdollisesti nailonkielistä akustista kitaraa lukuun ottamatta, aiheuttavat kuulon kannalta vähintäänkin k o h t a la is e n ris k in.

8 s. 7/18 VIHREÄT (vähäinen riski, päivittäinen altistus alle 80 db) Harppu Kantele Kontrabasso Musiikin hahmoaineet / AMP Nailonkielinen kitara Sello KELTAISET (kohtalainen riski, päivittäinen altistus db) Harmonikka Huilu Klarinetti Laulu Musiikkiteknologia (studio/saliääni)* Piano Varhaisiän musiikkikasvatusryhmät Viulu * varsinkin saliäänen osalta tehdään jatkossa lisää mittauksia ja seurantaa PUNAISET (merkittävä riski, päivittäinen altistus yli 85 db) Pasuuna Rummut / lyömäsoittimet Saksofoni Trumpetti Yhtyeet Osa ammatillisen koulutuksen opetuksesta tapahtuu työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä (työssäoppiminen tai työharjoittelu) esimerkiksi ravintoloissa tai oppilaitoksen ulkopuolisissa konserteissa. Tällöin työympäristön melualtistukseen vaikuttavat myös oppilaitoksen ulkopuoliset tekijät. Opetustyössä ei sinänsä ole muita työympäristön altisteisiin liittyviä, melun kuulovaurioriskiä lisääviä tekijöitä, mutta useimmat opettajat soittavat, kuuntelevat tai harrastavat muutoin musiikkia myös vapaa-ajallaan. Opettajat voivat myös työskennellä useamman työnantajan palveluksessa. Kokonaisaltistus saattaa siis yksilötasolla olla merkittävästi suurempi kuin opetustyössä, mikä on otettava työterveyshuollossa huomioon yksittäisten opettajien kuulovaurioriskiä arvioitaessa. Lisäriskin muusikon ja musiikinopettajan työssä aiheuttavat myös kuulonsuojainten käyttöön liittyvät vaikeudet, jotka alentavat todellista suojausastetta Me lu a ltis tu ks e n s e u ra n ta Oppilaitoksella on kaksi meluannosmittaria, joita PJK:n ta Metropolian työntekijä tai ammattilinjan opiskelija voi halutessaan lainata seuratakseen yksittäisten oppituntien tai koko työpäivän keskiäänitasoja. Mittarit lainaa valo- ja laiteteknikko Sami Sirniö puh ), joka opastaa myös laitteiden käytössä. Seurannan tehtävä on ensisijaisesti täydentää jo kerättyä mittausten tietokantaa seuraavasti: - mitataan niiden oppiaineiden opettajien altistusta, jota ei ole mitattu

9 s. 8/18 - selvitetään mittauksilla meluntorjuntakeinojen vaikutusta yksilötasolla - mitataan, kun ilmenee suurehkoja muutoksia meluympäristöön (esim. uusi oppiaine tai merkittävästi erilainen opetustila) - mitataan ja seurataan ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden altistusta PJK:n työsuojelutoimikunta laatii vuotuisen työsuojelun toimintasuunnitelman yhteyteen suunnitelman toimintavuonna toteutettavista altistusmittauksista. Tämän lisäksi jokainen opettaja tai muu melussa työskentelemään joutuva työntekijä saa kuitenkin halutessaan mittarin käyttöönsä sikäli kun se ei ole ylläkuvatun mittausohjelman mukaisessa käytössä. Myös ammattiin opiskelevat voivat halutessaan seurata omaa melualtistustaan edellä kuvatulla tavalla. PJK:n ja Metropolian teknisen henkilöstön tulee erityisesti seurata melualtistustaan säännöllisesti. Opettajat tekevät mittaukset omatoimisesti, mutta mittarien vastuuhenkilö perehdyttää heidät laitteen toimintaan ja opastaa sen käytössä (liite 2). Tiedot mittauksesta kerätään tapahtumalomakkeelle (liite 1), jonka tiedot vastuuhenkilö tallentaa oppilaitoksen omaan excel-pohjaiseen tietokantaan. Tietokannan laajentuessa oppilaitos tai yksittäinen opettaja voi arvioida altistumista ennakkoon esimerkiksi lukukauden alussa opetustuntien äänitasojen ja lukujärjestyksen avulla käyttämällä altistumislaskuria ( fi. o s ha.e u ro p a. e u/ g oo d _ p ra ctice / o h je e t/ n o is e v ib/ p e ru s m e lu las k in. h tm ). 4. Ta v o itte e t Henkilökunnan ja opiskelijoiden melualtistusta torjutaan ensisijaisesti pyrkimällä pitämään p ä iv it tä in e n m e lu a lt is tu s a lle 8 0 d B. Meluntorjuntaohjelman toissijaisina tavoitteina ovat: opettajat ja opiskelijat tuntevat musiikissa esiintyvien voimakkaiden äänitasojen mahdolliset vaikutukset kuuloon, tunnistavat kuulovaurioriskin kannalta merkittävimmät tekijät ja osaavat suojautua tarvittavin toimenpitein (esim. soittamalla hiljempaa, säätämällä vahvistinta tai käyttämällä henkilökohtaisia suojaimia) kaikki teknisesti ja taloudellisesti mahdolliset meluntorjuntakeinot otetaan tarvittaessa käyttöön Kertyvän tiedon avulla pyritään lisäämään henkilökunnan ja opiskelijoiden tietoisuutta melualtistuksen vähentämisen keinoista. 5. Te kn is e t m e lu n to rju n ta ke in o t 5.1. Tila t ja n iide n a ku s tiikka Kaikki PJK:n käytössä olevat tilat on rakennettu Insinööritoimisto Akukon Oy:n tekemien akustisten suunnitelmien perusteella. Tarkemmat selvitykset tilojen nykykäytöstä ja arvio niiden soveltuvuudesta musiikin opetuskäyttöön nykyisten

10 s. 9/18 normien valossa tehdään lukuvuoden aikana ja sen perusteella määritellään kehittämiskohteet. Remonttien yhteydessä on tehty vuosien aikana saatujen kokemusten perustella korjauksia ja parannuksia. Mm. yhtyeluokkien akustointia on muutettu, kun koko bändiosasto remontoitiin vuoden 2003 aikana. Samoin puhallin- ja yhtyeluokista on poistettu vanhat akustointipellit, jotka eivät saatujen kokemusten perusteella soveltuneet tarkoitukseensa. Vuoden 2010 alussa saadaan laulun opetuksen käyttöön viereisessä rakennuksessa sijaitsevat uudet tilat, joiden akustiikan Akukon Oy on myös suunnitellut. Espoon musiikkiopistossa tehdyissä kokeissa todettiin, että huoneakustiikan parannusten vaikutus melualtistuksessa oli mittaustarkkuus huomioituna olematon (1-2 db). Jälkikaiunta-ajan lyhentäminen ei vähennä juuri lainkaan suoraan soittimesta tulevan äänen voimakkuutta soittimen lähellä työkenneltäessä. Sen sijaan työskenneltäessä vaimennetussa tilassa kauempana äänilähteestä äänitaso voi pudota esimerkiksi 3-5 db, mikä tarkoittaa jo merkittävää riskin pienentymistä. Akustiset muutokset voivat myös selvästi parantaa ja helpottaa työskentelyä ko. tiloissa. Hu o n e a ku s tiika n p a ra n ta m in e n o n s iis ku s ta n n u s te h o kku u d e lta a n p e ru s te ltu m e lu n to rju n ta ra tka is u n a, jo s s illä m y ö s s a m a n a ika is e s ti v o id a a n ko rja ta ä ä n iy m p ä ris tö ltä ä n h u o n o ja tilo ja. Osa PJK:n opetuksesta tapahtuu työssäoppimisena työpaikoilla (Metropolialla työharjoitteluna), joiden akustiikkaan ei käytännössä voida vaikuttaa muutoin kuin harjoittelupaikan valinnalla. P JK:n t ilo je n a k u s t iik a n k e h it t ä m is k o h t e e t Erityisen selvityksen kohteena tulevat olemaan vuoden 2010 aikana lyömäsoitin- ja yhtyeluokat sekä konserttisali. Tarkoitus on selvittää, miten akustiikkaa on mahdollista parantaa, jotta työskentelyolosuhteet paranevat ja äänen voimakkuudet voidaan ja halutaan pitää sallituissa rajoissa Mu u t ke in o t: s o ittim e t, o pe tu s / to im in ta ta v a t, a ltis tu s a ika Hankkeen aikana selvitettiin mahdollisuudet toteuttaa käytännössä käytännesääntöjen mukaisia melun lähteeseen kohdistuvia ratkaisuja. Mahdollisina ja tällä hetkellä edes jossain määrin hyväksyttävinä ratkaisuina Pop & Jazz Konservatoriossa kokeiltiin pianoon, flyygeliin sekä musapajojen toimintatapoihin liittyviä ratkaisuja. Altistumisajan ja työskentelyetäisyyden vaikutusta voidaan arvioida teoreettisesti. S o it in k o k e ilu t Nykyiset akustiset soittimet ovat kehittyneet vuosisatojen kuluessa ja niitä on määrätietoisesti kehitetty ääneltään entistä paremmiksi ja voimakkaammiksi, mikä on tehnyt niistä myös entistä helpommin soitettavia. Kehityksen kääntäminen siten, että soittimien äänenvoimakkuus pienenee, ei liene realistista. Sen sijaan on realistista oppia ja opettaa soittamaan myös hiljaa. Samoin sähköisen musiikin volyymi on vuosikymmenien aikana kasvanut huomattavasti, mitä kuvastaa nykyinen tilanne, jossa monet soittajat sekä lähes kaikki kuuntelijat

11 s. 10/18 käyttävät kuulonsuojaimia. Erityisesti sähköisten soittimien äänitasoja voidaan helposti pudottaa musiikin laadun kärsimättä siitä lainkaan. Soitinkokeiluja tehtiin sekä Pop & Jazz Konservatoriossa että Espoon musiikkiopistossa. EMOssa oli joissakin pienissä pianoluokissa flyygelin pohjaan lisätty vaimennusmatto. Sen vaikutukseksi todettiin noin 2-3 db. Flyygelin kannen sulkeminen pudotti äänitasoa saman verran (toisaalta yhteinen vaikutus lienee vain hieman suurempi). Pianon käyttö opetuksessa flyygelin sijasta vaikutti hyvin vähän, luultavasti soittaja mukauttaa soiton voimakkuutta myös soittimen mukaan. Opettajan altistuksen kannalta tulos isossa huoneessa ja pienessä huoneessa soitettaessa oli jokseenkin sama. Isossa huoneessa etäisyyttä soittajaan voi kuitenkin kasvattaa, jolloin myös äänitaso laskee (mikäli ei itse soita paljon tunnin aikana). Vaskisoittimissa käytettäviä sordiinoja kokeiltiin EMOssa trumpetilla. Niiden vaikutus äänitasoon on merkittävä, 5-7 db ja sähköisellä ns. "hotellisordiinolla" jopa yli 30 db. Ongelma on, että ne muuttavat soittotuntuman täysin erilaiseksi, joten normaali opetus ei sordiinoilla ole mahdollista. Op e tu s m e n e t e lm ä t / t o im in t a ta v a t Pääosa opetuksesta on yksilöllistä, työskentelyä yhdessä opiskelijan kanssa. Eri instrumenteilla, opettajan toimintatavoilla ja käytettävissä olevilla tiloilla on merkitystä altistumisen kannalta. Seuraavassa on esitetty yksilöopetukseen muutamia keinoja, joilla opettaja (soveltuvin osin myös opiskelija) voi vähentää omaa altistumistaan: jo pienikin etäisyyden kasvattaminen soittimeen vähentää altistumista (esim. flyygelillä etäisyyden kasvattaminen metristä kahteen vähentää 2-3 db). kasvata etäisyyksiä isossa tilassa, äänitaso putoaa noin 3 db aina etäisyyden kaksinkertaistuessa vaskien opetuksessa kannattaa sijoittua sopivalle etäisyydelle opiskelijan sivulle rytmitä opetusta siten, että voit vähentää yhtäjaksoista voimakasta melualtistusta suojaimia tulee käyttää aina kun melutaso ylittää raja-arvot Bändiharjoitukset/musapajat Yhtyeopetuksessa instrumenttien sijoittelu tulee ratkaista siten, että kaikki soittajat kuulevat toisensa mahdollisimman hyvin, mutta siten, että äänilähteet (kovaääniset soittimet) eivät ole suoraan muusikoita kohti. (Esim. puoliympyrä, V- muodostelma yms). S o itt o t a p a h t u m a p it ä ä a in a a ku s t is e s t i s o v it t a a t ila a n, jo s s a o lla a n. Alt is t u m is a ik a Meluasetuksen ja käytännesääntöjen edellyttämien toimenpiteiden kannalta on edullista tasata altistuminen mahdollisimman monelle viikonpäivälle. On parempi opettaa 4 tuntia viitenä päivänä kuin 5 tuntia neljänä päivänä tai 10 tuntia kahtena päivänä. Toisaalta kuulovauriovaaran (siis yksittäisen opettajan) kannalta kokonaisaltistus on merkitsevä. Jos altistumista ei kokonaisuudessaan pysty

12 s. 11/18 vähentämään, ei myöskään riski pienene. Alt is t u m is a ja n p u o lit t a m in e n p u d o tt a a a lt is t u m is t a 3 d B e li k u u lo v a u rio ris k i p ie n e n e e 5 0 %. Oheisen taulukon avulla voi arvioida melutason ja työskentelyajan vaikutusta altistumiseen. Taulukko 2. Kuulolle haitalliseksi tunnetut päivittäiset altistusajat (ylempi toimenpideraja 85 db ylittyy). A-äänitaso (db) altistusaika 85 8 h 88 4 h 91 2 h 94 1 h min min min min min min 115 alle 1 min Mitattujen soitin- tai soitinryhmäkohtaisten opetustuntien keskiäänitasojen mukaan voidaan myös laskea päivittäinen altistumisaika, jonka kuluessa ylempi toiminta-arvo ylittyy. Kohdassa 2.2 esitettyjen mittaustulosten perusteella lasketut altistumisajat on esitetty taulukossa Taulukko 3. Mitattujen opetustuntien keskiäänitasot ja vastaavat altistumisajat, jonka kuluessa alempi toiminta-arvo (80 db) ylittyy. S o it in ta i s o it in ry h m ä Op e tu s tu n n in k e s kiä ä n ita s o L Ae q ( d B) P ä ivitt ä in e n a le m p i t o im in t a -a rv o ( 8 0 db) y litt y y a ja s s a rummut, lyömäsoittimet min pasuuna min yhtye, bändi, musapaja min piano 87 1,5 h piano + laulu tai muu 84 2 h puupuhaltimet 84 3 h varhaiskasvatusryhmät 84 3 h viulu 81 6, 5 h kitara, basso 80 8 h Nämä ovat ohjeellisia arvoja, kovan äänenvahvistuksen kanssa voi vaikutus olla paljon suurempikin.

13 s. 12/ Ede llä m a in ittu je n to im e n pite ide n v a iku tu s a ltis tu m is e e n Kohdissa 4.1. ja 4.2 kuvatuilla toimenpiteillä voidaan altistumista pienentää ainakin joissakin soitinryhmissä. Vaikutuksia voidaan arvioida soitinryhmittäin: Ru m m u t, ly ö m ä s o it t im e t altistumisaikaa, soittimia tai opetusmenetelmiä ei useimmiten voida siinä määrin muuttaa, että altistuminen jää alle 80 db opettajan ja opiskelijoiden on käytettävä aina suojaimia, jos raja-arvot ylittyvät P a s u u n a, t ru m p e t t i, s a k s o fo n i altistumisaikaa, soittimia tai opetusmenetelmiä ei useimmiten voida siinä määrin muuttaa, että altistuminen jää alle 80 db altistumista voi hieman vähentää jakamalla tunnit mahdollisimman tasaisesti eri viikonpäiville, sijoittumalla opetustilanteessa oikein, kasvattamalla etäisyyttä opiskelijaan opetuksen aikana ja käyttämällä opetuksessa mahdollisuuksien mukaan sordiinoja. opetusta rytmitetään siten, että voimakasäänisimpiä jaksoja jaetaan tasaisesti eri päiville opettajan ja opiskelijoiden on käytettävä aina suojaimia, jos raja-arvot ylittyvät P ia n o + la u lu soittimia tai opetusmenetelmiä ei useimmiten voida siinä määrin muuttaa, että altistuminen jää alle 80 db opetusta rytmitetään siten, että voimakasäänisimpiä jaksoja jaetaan tasaisesti eri päiville opettajan ja opiskelijoiden on käytettävä aina suojaimia, jos raja-arvot ylittyvät Jos luokassa on riittävästi tilaa, opettaja ja/tai laulaja voi seistä kauempana pianosta tai flyygelistä. Laulajalle altistumismielessä pahin paikka seistä on flyygelin mutkassa avatun kannen vieressä. mieti missä kohtaa kohtaa seisot kun laulat tai opetat! Yh t y e e t soittimia tai opetusmenetelmiä ei useimmiten voida siinä määrin muuttaa, että altistuminen jää alle 80 d Yhtyeopetuksessa instrumenttien sijoittelu tulee ratkaista siten, että kaikki soittajat kuulevat toisensa mahdollisimman hyvin, mutta että äänilähteet (kovaääniset soittimet) eivät ole suoraan muusikoita kohti. (Esim. puoliympyrä, V-muodostelma yms). altistumisaikaa vähentämällä ja opetusta rytmittämällä päästään lähelle 80 db päiväaltistusta opettajan ja opiskelijoiden on käytettävä aina suojaimia, jos raja-arvot ylittyvät Hu ilu, k la rin e tt i, v iu lu, h a rm o n ik k a käyttämällä edellisissä kohdissa kuvattuja keinoja voidaan päivittäinen altistus pudottaa alle 80 db opettajan ja opiskelijoiden on käytettävä aina suojaimia, jos raja-arvot ylittyvät

14 s. 13/18 Va rh a is iä n m u s iik k ik a s v a t u s ry h m ä t ja p ia n o soittamisen dynamiikka ja mahdollisten vahvistimien äänentaso on mukautettava soittotilan mukaisiksi opettajan ja opiskelijoiden on käytettävä aina suojaimia, jos raja-arvot ylittyvät S ä h k ö k it a ra, s ä h k ö b a s s o ja m u u t ä ä n e lt ä ä n v a h v is t e t u t s o it t im e t soittamisen dynamiikka ja vahvistimen äänentaso on mukautettava soittotilan mukaisiksi opettajan ja opiskelijoiden on käytettävä aina suojaimia, jos raja-arvot ylittyvät HUOM! ARVIOIDESSAAN HENKILÖKOHTAISTA ALTISTUMISTAAN OPETTAJIEN JA OPISKELIJOIDEN TULEE OTTAA HUOMIOON MYÖS KOKONAISMELUALTISTUS, JOKA TAPAHTUU OPPILAITOKSEN ULKOPUOLELLA: MUUSIKON TYÖSSÄ, HARJOITTELUSSA JA VAPAA-AJALLA. OPETTAJA TOIMII OMIEN OPPILAIDENSA OPINTO-OHJAAJANA MYÖS MELUNTORJUNNASSA OPASTAEN TURVALLISIIN SOITTOKÄYTÄNTÖIHIN JA TARVITTAESSA SUOJAINTEN KÄYTTÖÖN. OHJEISTUS KOSKEE OPISKELIJOITA SOVELTUVIN OSIN. ERITYISESTI OTETAAN HUOMIOON NE OPISKELIJAT, JOTKA SOITTAVAT PALJON JA OSALLISTUVAT AKTIIVISESTI YHTYETOIMINTAAN Ko n s e rttitila n te e t Toimintaohjeet Pop & Jazz Konservatorion ja Metropolian ääniteknikoille ja konserttitilanteista vastaaville opettajille. PJK:n konserttisalissa on melutason mittari aina käytössä, kun harjoitellaan tai esiinnytään konsertissa. Koko henkilökunnan vastuulla on koulutuksella ja valistuksella ennakolta huolehtia siitä, että volyymitaso pysyy sallituissa rajoissa. Ääniteknikko / konserttitilanteesta vastaava opettaja arvioi onko konsertin tai esityksen melutaso tarpeeksi alhainen (meluntorjuntaohjelman edellyttämällä tasolla). Ellei ole, hänen vastuullaan on tarvittaessa alentaa melutasoa. Mikäli melutaso on korkea eikä melutasoa pystytä alentamaan, on ääniteknikon tai konserttitilanteesta vastaavan opettajan keskeytettävä konsertti. Näitä ohjeita sovelletaan soveltuvin osin myös äänitystilanteisiin

15 s. 14/18 6. Ku u lo n s u o ja im e t 6.1. Ha nkin ta, kä y ttö ö n o tto ja kä y ttö Työnantajalla on velvoite hankkia kuulonsuojaimet ylemmän raja-arvon ylittäville riskiryhmille ja muille halukkaille työntekijöille. PJK:n henkilökunnalle hankittiin ensimmäisen kerran yhteishankintana Elacin -tulpat vuonna Lisäksi yhteishankinnan päivityksiä on tehty sen jälkeen sitä mukaa kuin opettajat ovat todenneet tarpeelliseksi. Kaikille päätoimisesti PJK:ssa työskenteleville ja melun kanssa kosketuksiin joutuville työentekijöille hankitaan työnantajan kustantamat henkilökohtaiset kuulosuojaimet. Jos ja kun raja-arvot ylittyvät, kaikkien on käytettävä suojaimia jos äänentasoa ei muuten pystytä alentamaan. S u o ja in t e n k ä y t ö n h y ö d y t ja h a it a t Musiikin opettajan ja muusikon kannattaa käyttää suojaimia seuraavista syistä: Suojatakseen kuuloaan Suojautuakseen äänekkään musiikin aiheuttamalta kivulta Suojautuakseen melun aiheuttamalta väsymykseltä Suojautuakseen tinnitukselta tai estääkseen sen pahenemista Vähentääkseen stressiä, väsymystä ja ärtymistä Välttääkseen päänsärkyä Suojainten käyttöön musiikin opettajan ja muusikon työssä liittyy lieviä ongelmia, jotka voi kokea niin hankalina, että suojainten käyttö loppuu. Soittajilla suurin ongelma on oman soittimen äänen kuuleminen ja sen kvaliteetinkontrollointi. Soittimen ääni kuuluu joko liian kovaa tai liian hiljaa. Myöskin soiton suhteuttaminen toisiin soittajiin koetaan vaikeana. Laulajilla on saman tyyppisiä ongelmia: oma ääni tuntuu liian kovalta suhteessa totuttuun ja äänen puhtautta ja intensiteettiä on vaikea kontrolloida. Osa laulajista kokee laulavansa väärällä tekniikalla kuulonsuojaimia käyttäessään. Vaikka soittajat ja laulajat käyttävät muotoon valettuja muusikon kuulonsuojaimia, jotka vaimentavat tasaisesti eri taajuuksilla, muusikontarkka korva erottaa kuulokuvan muuttumisen. Suojaimet päässä tulee helposti soitettua kovempaa, tämä ei kuitenkaan ole tarkoituksenmukaista Käytännön ongelmina on ilmoitettu seuraavia haittoja: Kuulonsuojaimet aiheuttavat paineen tunnun korviin Korvatulehdukset Korvatulppia on vaikea asettaa korviin Korvatulpat aiheuttavat huimausta ja ahdistavaa tunnetta

16 s. 15/18 Kuulovammaisessa korvassa suojainten käyttö on vaikeaa, koska suojaus vähentää entisestäänkin huonoa kuuloa. Tämä vaikeuttaa hiljaisten kohtien soittamista ja ohjeiden seuraamista harjoituksissa. S u o ja in t e n k ä y tt ö ö n o t t o Va lin t a Muusikon ja musiikin opettajan kannattaa käyttää ensisijaisesti musiikkikäyttöön tarkoitettuja kuulosuojaimia. Laulajilla kuulonsuojainten materiaalin tulisi olla mahdollisimman pehmeää ja joustavaa, jotta se mukautuisi leuanliikkeistä aiheutuviin korvakäytävän muodonmuutoksiin. Kuulonsuojaimina kannattaisi käyttää muotoonvalettuja kuulonsuojaimia, joissa on paine-eroa tasaava venttiili. Sopiva vaimennus on 15 db. Rumpujen, lyömäsoittimien, vaskien ja muiden voimakasäänisten soittimien soittajat voivat käyttää enemmän vaimentavia suojaimia, mikäli se ei nosta heidän omaa äänenvoimakkuuttaan. Mikäli on jo todettu kuulonalenema, kannattaa kiinnittää erityistä huomiota suojautumiseen. Kä y t t ö ö n o tt o Uusia suojaimia käyttöönotettaessa kannattaa harjoitella niiden oikea asettaminen suojainvalmistajan edustajan opastuksella. Suojainten käyttö kannattaa aloittaa asteittain ja aloittaa se henkilökohtaisissa harjoituksissa. Ensin harjoitellaan ilman suojaimia ja sitten suojainten kanssa. Suojainten käyttöä lisätään vähitellen sitä mukaa, kun opitaan miltä äänen tulee kuulonsuojainten kanssa. Alussa asettaminen voi olla hankalaa. Suojaimien käyttöön täytyy totutella. Mikäli asettaminen ei tahdo onnistua helposti vielä muutaman viikon kuluttua, tulppien putken lyhentäminen voi auttaa. Lyhentämisen saa tehdä vain valmistajan edustaja. Kun suojaimien käyttöön on totuttu henkilökohtaisissa harjoituksissa, voi niitä ryhtyä käyttämään yhteisharjoituksissa. Suojaimet muuttavat oman ja muiden soiton/laulunvälistä balanssia. Tähän tottumiseksi käytetään suojainta vain osan aikaa, jotta opitaan miltä balanssin tulee kuulostaa suojaimia käytettäessä. Vähitellen suojainten käyttöä lisätään, kunnes totutaan niiden jatkuvaan käyttöön. Vasta kun käyttö on jatkuvaa harjoituksissa voi niitä ryhtyä käyttämään myös esityksissä. Suojaimia ei saa tottumisjakson jälkeen ottaa kesken harjoituksen tai konsertin pois, vaan ne tulee pitää päässä koko ajan. S u o ja in t e n ja t k u v a k ä y tt ö Suojaimia tulee käyttää aina kun raja-arvot ylittyvät (altistus ylittää keskimäärin 85db/8h) ja niiden tulee olla aina mukana. Suojaimia tulee käyttää koko melualtistuksen ajan, niitä ei saa ottaa pois kesken esitystä tai harjoitusta, vaikka äänitaso välillä laskisikin. Suojaimista tulee myös huolehtia pitämällä ne aina puhtaina valmistajan ohjeiden mukaan, näin vältetään korvatulehdusten vaara. Suojaimet eivät ole ikuisia, ne on vaihdettava valmistajan suosittelemin aikavälein.

17 s. 16/18 7. Me lu s ta ja m e lu n to rju n ta o h je lm a s ta tie d o tta m in e n Meluntorjuntaohjelmasta tiedotetaan PJK:n koko henkilökunnalle henkilökunnan vuotuisilla koulutusviikoilla ja tarvittaessa muulloinkin. Lisäohjeita ja sovelluksia pyritään julkaisemaan myöhemmin osana PJK:n meluntorjunnan kehittämistä. Tämä meluntorjuntaohjelma pidetään nähtävänä sähköisessä muodossa sekä fyysisenä kappaleena opettajainhuoneessa sekä vahtimestarilla ja tekniikan tiloissa. Lisäksi se jaetaan jokaiselle kokoaikaiselle työntekijälle. Meluntorjuntaohjelma on osa työsuojelutoimintaa. Suunnitelman päivitys tehdään työsuojelun toimintatoimintasuunnitelman yhteydessä. Meluntorjuntaohjelmaa arvioidaan ja tarvittaessa päivitetään vuosittain osana PJK:n itsearviointia. Ohjelma päivitetään myös aina säännösten tai meluolosuhteiden muuttuessa. Päivityksestä vastaa PJK:n rehtori. Meluntorjuntaohjelman vastuuhenkilöinä toimivat rehtori ja työsuojelupäällikkö. 8. Liitte e t 1. Tapahtumalomake meluannosmittarien käytön seurantaan 2. Ohje meluannosmittarien käyttöön (PJK ja Metropolia)

18 Liite 1. Tapahtumalomake meluannosmittarien käytön seurantaan Opettajan nimi: Pvm/kello Mittari Opetustilanne Tila, luokka tai huone soitin soitinmäärä taitotaso sisältö/ teos (nimi tai nro) Apuna lomakkeen täyttämiseen soitin: vahvistettu musiikki = v (esim. kitara/v) taitotaso: varhaisiän mus.kasvatus sisältö: etydi/ harjoitus soitinmäärä: vain oppilas soittaa = 1 vahvistamaton = a (esim. piano/a) perustaso kokonainen teos oppilas + opettaja = 2 opistotaso/ammattitaso soittajien lukumäärän mukaan 3?

19 s. 18/18 OHJE MELUAN N OS MI TTARI N KÄYTTÖÖN ( PJK JA METROPOLI A) (Liite 2.) mittaria ei tarvitse käynnistää tai sammuttaa, se on ohjelmoitu mittaamaan sovittuna aikana aseta mittari taskuun tai vyölle aseta mikrofoni sopivaan paikkaan olkapäälle, siten ettei se jää vaatteiden alle tai hankaa mihinkään johdon voi pujottaa paidan tai takin sisältä tai kiinnittää vaatteisiin hakaneulalla (kiinnitarttumisen estämiseksi) muista merkitä työvaiheet tapahtumapöytäkirjaan jätä mittari sovittuun paikkaan työpäivän päättyessä Mittarin lainaa ja sen käyttöön opastaa valo- ja laiteteknikko Sami Sirniö puh )

20 KONSERVATORIO Pop & Jazz Konservatorio Arabiankatu 2, Helsinki Puhelin , faksi (09) Sähköposti

TYÖNANTAJAN VELVOLLISUUDET MELUASIOISSA

TYÖNANTAJAN VELVOLLISUUDET MELUASIOISSA TYÖNANTAJAN VELVOLLISUUDET MELUASIOISSA Jukka Honkanen työsuojelupäällikkö HUS/Palvelukeskus 05.04.2006/J Honkanen 1 TYÖNANTAJAN VELVOLLISUUDET MELUASIOISSA Jukka Honkanen työsuojelupäällikkö HUS/Palvelukeskus

Lisätiedot

YLEISTÄ TIETOA SOITONOPISKELUSTA

YLEISTÄ TIETOA SOITONOPISKELUSTA YLEISTÄ TIETOA SOITONOPISKELUSTA Soiton/laulunopiskelu konservatoriossa on tavoitteellinen harrastus, joka vaatii tunneilla käymisen lisäksi sitoutumisen säännölliseen kotiharjoitteluun. Oppilaan viikoittainen

Lisätiedot

PÄÄSYKOEOHJEITA 2015

PÄÄSYKOEOHJEITA 2015 1 / 7 Sisällys YLEISTÄ... 1 MUSIIKKILEIKKIKOULU... 1 KLASSINEN MUSIIKKI PIANO... 2 Vuonna 2006 JA SEN JÄLKEEN SYNTYNEET... 2 PIANO... 2 Vuonna 2005 JA TÄTÄ AIEMMIN SYNTYNEET... 2 LAULU... 3 URUT (KIRKKOURUT)...

Lisätiedot

PÄÄSYKOEOHJEITA 2016 1 / 7

PÄÄSYKOEOHJEITA 2016 1 / 7 PÄÄSYKOEOHJEITA 2016 1 / 7 Sisällys YLEISTÄ... 2 MUSIIKKILEIKKIKOULU... 2 KLASSINEN MUSIIKKI... 2 PIANO... 2 LAULU... 3 URUT (KIRKKOURUT)... 3 VIULU... 3 ALTTOVIULU... 4 SELLO JA KONTRABASSO... 4 PUUPUHALTIMET...

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN MUSIIKKIOPISTO. Perusopetus

KIRKKONUMMEN MUSIIKKIOPISTO. Perusopetus 1 KIRKKONUMMEN MUSIIKKIOPISTO Kirkkonummen musiikkiopisto on kaksikielinen kunnallinen musiikkioppilaitos, joka antaa opetusta kirkkonummelaisille ja siuntiolaisille lapsille ja nuorille. Musiikkiopistossa

Lisätiedot

ILMOITTAUTUMINEN MUSIIKKIOPISTOON

ILMOITTAUTUMINEN MUSIIKKIOPISTOON ILMOITTAUTUMINEN MUSIIKKIOPISTOON Hakuaika Perusopetukseen Ilmoittautuminen testeihin 9.4. 13.5.2011 Testipäivät Keskustassa ma ke 30.5. 1.6.2011 Veikkolassa to 26.5.2011 Hakuaika Avoimelle osastolle 9.4.

Lisätiedot

SML:N SYYSPÄIVÄT KOKKOLASSA TIETOA PÄÄTÖKSENTEON POHJAKSI

SML:N SYYSPÄIVÄT KOKKOLASSA TIETOA PÄÄTÖKSENTEON POHJAKSI SML:N SYYSPÄIVÄT KOKKOLASSA17.11.2016 TIETOA PÄÄTÖKSENTEON POHJAKSI TIMO KLEMETTINEN, TOIMINNANJOHTAJA MUSIIKKIOPPILAITOSTEN TOIMIPISTEET JA SIVUTOIMIPISTEET Jäsenoppilaitoksia 96 Valtionosuutta saavia

Lisätiedot

MUSIIKKIOPISTOON! VANTAAN MUSIIKKIOPISTO - VMO

MUSIIKKIOPISTOON! VANTAAN MUSIIKKIOPISTO - VMO MUSIIKKIOPISTOON! VANTAAN MUSIIKKIOPISTO - VMO VANTAAN MUSIIKKIOPISTO - VMO Tule oppilaaksi yhteen Suomen suurimmista musiikkiopistoista! Vantaan musiikkiopisto on Vantaan kaupungin oma oppilaitos, jossa

Lisätiedot

PÄÄSYKOEOHJEITA / 7

PÄÄSYKOEOHJEITA / 7 PÄÄSYKOEOHJEITA 2013 1 / 7 Sisältö YLEISTÄ... 1 MUSIIKKILEIKKIKOULU... 1 LAPSIKUORO... 1 KLASSINEN MUSIIKKI PIANO... 2 Vuonna 2004 JA SEN JÄLKEEN SYNTYNEET... 2 PIANO... 2 Vuonna 2003 JA TÄTÄ AIEMMIN SYNTYNEET...

Lisätiedot

Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue

Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa Työsuojeluviranomainen Aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue. Valvoo työsuojelua koskevien säännösten ja määräyksien noudattamista Toimintaa

Lisätiedot

Pianonsoiton alkeet - opeta koko luokka soittamaan 2 kappaletta kahdeksassa viikossa.

Pianonsoiton alkeet - opeta koko luokka soittamaan 2 kappaletta kahdeksassa viikossa. Pianonsoiton alkeet - opeta koko luokka soittamaan 2 kappaletta kahdeksassa viikossa. Kurssilla koko luokka oppii pianonsoiton alkeet ja kaksi kappaletta. Kurssin voi suorittaa ilman pianonsoiton, musiikinteorian

Lisätiedot

Tampereen poliisitaloon kohdistuva ympäristömelu Tampereen kannen ja areenan rakentamisen jälkeen

Tampereen poliisitaloon kohdistuva ympäristömelu Tampereen kannen ja areenan rakentamisen jälkeen 1 (5) Helsinki 17.03.2011 Tampereen poliisitaloon kohdistuva ympäristömelu Tampereen kannen ja areenan rakentamisen jälkeen Tiivistelmä Tampereelle suunnitellun monitoimiareenan ja kannen suunnitelmat

Lisätiedot

Kallion musiikkikoulu 2014-2015

Kallion musiikkikoulu 2014-2015 Kallion musiikkikoulu 2014-2015 Opetusta kaiken ikäisille ja tasoisille aloittelijoista edistyneisiin soittajiin. Kallion musiikkikoulu Kallion bändikoulu Musiikkileikkikoulu Pikkukarhu Kallion musiikkikoulu,

Lisätiedot

MUSIIKKIOPISTOON! VANTAAN MUSIIKKIOPISTO - VMO 2017

MUSIIKKIOPISTOON! VANTAAN MUSIIKKIOPISTO - VMO 2017 MUSIIKKIOPISTOON! VANTAAN MUSIIKKIOPISTO - VMO 2017 VANTAAN MUSIIKKIOPISTO - VMO Tule oppilaaksi yhteen Suomen suurimmista musiikkiopistoista! Vantaan musiikkiopistossa yli 2000 oppilasta saa soiton ja

Lisätiedot

Soitinvalintaopas. Hyvinkäänkatu 1, 05800 HYVINKÄÄ, puh. 0207 569 660, www.hymo.fi

Soitinvalintaopas. Hyvinkäänkatu 1, 05800 HYVINKÄÄ, puh. 0207 569 660, www.hymo.fi Soitinvalintaopas Hyvinkäänkatu 1, 05800 HYVINKÄÄ, puh. 0207 569 660, www.hymo.fi TIETOA SOITINVALINTAA VARTEN (esitetyt iät ovat suuntaa-antavia, eivät ehdottomia) Hyvinkään musiikkiopisto järjestää lukuvuosittain

Lisätiedot

Opas perusopetukseen pyrkivälle

Opas perusopetukseen pyrkivälle Musiikin perusopetus Opas perusopetukseen pyrkivälle Sisältö 2 Tervetuloa Helsingin Konservatorioon...3 Musiikkileikkikoulu...4 Soiton ryhmäopetus...4 Soitinvalmennus...4 Nuorten laulukoulu...4 Musiikin

Lisätiedot

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A 2 0 1 7 Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A Forssan kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2017-2019 / T O I M I A L A P A L V E L U 50 YHDYSKUNTAPALVELUT 5 0 0 T E

Lisätiedot

Kirkkonummen musiikkiopisto. Taiteen perusopetuksen laaja oppimäärä. Ilmoittautuminen

Kirkkonummen musiikkiopisto. Taiteen perusopetuksen laaja oppimäärä. Ilmoittautuminen HakuTIEDOTE 2009 Kirkkonummen musiikkiopisto Kirkkonummen musiikkiopisto on kaksikielinen kunnallinen musiikkioppilaitos, joka antaa opetusta kirkkonummelaisille ja siuntiolaisille lapsille ja nuorille.

Lisätiedot

Ympäristökeskus Ympäristönsuojeluosasto 26.05.2015 Ympäristönsuojelupäällikkö

Ympäristökeskus Ympäristönsuojeluosasto 26.05.2015 Ympäristönsuojelupäällikkö 1 (7) 87 Live Entertainment Finland Oy:n erityisen häiritsevää melua aiheuttava konsertti, Olympiastadion HEL 2015-004432 T 11 01 00 02 Päätös on tehnyt ympäristönsuojelulain 118 :n mukaisen ilmoituksen

Lisätiedot

Kysely 1.vuoden opiskelijoille 2016

Kysely 1.vuoden opiskelijoille 2016 Kysely 1.vuoden opiskelijoille 2016 1. Mistä sait tietoa Helsingin Konservatorion ammatillisesta koulutuksesta? 2. Miksi hait Helsingin Konservatorion ammatilliseen koulutukseen? (tärkeimmät syyt) Vastaajien

Lisätiedot

Asteikot/tasosuoritusten tekninen osuus Keski-Karjalan musiikkiopistossa

Asteikot/tasosuoritusten tekninen osuus Keski-Karjalan musiikkiopistossa Asteikot/tasosuoritusten tekninen osuus Keski-Karjalan musiikkiopistossa BASSO: Pt 1: duurit ja luonnolliset sekä harmoniset mollit 3b-3# Pt 2: duurit sekä luonnolliset, harmoniset sekä jazzmollit (sama

Lisätiedot

2 Meluvamman toteaminen ammattitaudiksi ja sen haittaluokan määräytyminen

2 Meluvamman toteaminen ammattitaudiksi ja sen haittaluokan määräytyminen TAPATURMA-ASIAIN KORVAUSLAUTAKUNTA KIERTOKIRJE 6/2012 Bulevardi 28 00120 Helsinki Puhelin 0404 504 211 30.5.2012 Faksi 0404 504 246 Teemu Kastula 1(6) MELUVAMMA JA KUULON APUVÄLINEIDEN KORVAAMINEN 1 Johdanto

Lisätiedot

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S<

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S< 1(0 1 4 1 1 4 UiH 0 0 0 1 S< A S I A N A J O T O I M I S T O O S S I G U S T A F S S O N P L 2 9, Ra u h a n k a t u 2 0, 1 5 1 1 1 L a h t i P u h e l i n 0 3 / 7 8 1 8 9 6 0, G S M 0 5 0 0 / 8 4 0 5

Lisätiedot

MUSIIKKIOPISTOTASON VALINTAKOEOPAS 2013

MUSIIKKIOPISTOTASON VALINTAKOEOPAS 2013 5.4.2013 OULUN KONSERVATORIO Postiosoite: PL 20 90015 Oulun kaupunki puh. 044 703 9162 Opintotoimiston käyntiosoite: Lintulammentie 1 L Nettisivut: www.oulunkonservatorio.fi MUSIIKKIOPISTOTASON VALINTAKOEOPAS

Lisätiedot

Sivistyslautakunta vahvisti musiikkiopiston maksut lukuvuodelle kokouksessaan

Sivistyslautakunta vahvisti musiikkiopiston maksut lukuvuodelle kokouksessaan SISÄLLYS 1.8.2016 MUSIIKKILEIKKIKOULU 1 Musiikkileikkikoulu 2 2 Kuvismuskari yhteistyössä Taidekoulun kanssa 2 VALMENTAVA SOITONOPETUS..2 3 Soitinvuokra 2 4 Oppimateriaalimaksu 2 5 Soitinryhmät 2 6 Koulupajat

Lisätiedot

AMPUMAMELUN TUTKIMUKSIA. Timo Markula 1, Tapio Lahti 2. Kornetintie 4A, 00380 Helsinki timo.markula@akukon.fi

AMPUMAMELUN TUTKIMUKSIA. Timo Markula 1, Tapio Lahti 2. Kornetintie 4A, 00380 Helsinki timo.markula@akukon.fi Timo Markula 1, Tapio Lahti 2 1 Insinööritoimisto Akukon Oy Kornetintie 4A, 00380 Helsinki timo.markula@akukon.fi 2 TL Akustiikka Kornetintie 4A, 00380 Helsinki tapio.lahti@tlakustiikka.fi 1 JOHDANTO Melu

Lisätiedot

SML - Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry. Tuuba. Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet 2005. www.musicedu.fi

SML - Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry. Tuuba. Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet 2005. www.musicedu.fi SML - Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry Tuuba Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet 2005 www.musicedu.fi TUUBANSOITON TASOSUORITUSTEN SISÄLLÖT JA ARVIOINNIN PERUSTEET Suomen musiikkioppilaitosten

Lisätiedot

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen ---------------------------------------- TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan Riikka Mononen ---------------------------------------- Tehtäväkori 2016 TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan -materiaali on kokoelma

Lisätiedot

RAKENNUSAKUSTIIKKA - ILMAÄÄNENERISTÄVYYS

RAKENNUSAKUSTIIKKA - ILMAÄÄNENERISTÄVYYS 466111S Rakennusfysiikka, 5 op. RAKENNUSAKUSTIIKKA - ILMAÄÄNENERISTÄVYYS Opettaja: Raimo Hannila Luentomateriaali: Professori Mikko Malaska Oulun yliopisto LÄHDEKIRJALLISUUTTA Suomen rakentamismääräyskokoelma,

Lisätiedot

I Perusteita. Kuvien ja merkkien selitykset... 2. Aika arvot... 3. Lämmittelyharjoituksia... 4. Rytmiharjoituksia... 7. Duettoja...

I Perusteita. Kuvien ja merkkien selitykset... 2. Aika arvot... 3. Lämmittelyharjoituksia... 4. Rytmiharjoituksia... 7. Duettoja... I Perusteita Kuvien ja merkkien selitykset... 2 Aika arvot... 3 Lämmittelyharjoituksia... 4 Rytmiharjoituksia... 7 Duettoja... 11 Rumpukappaleet... 13 Simppeli... 13 Kolmijalka... 14 Antius... 15 Afro...

Lisätiedot

V a a liv o itto. H a a s ta tte lu Suomen S o sia lid e m o k ra a tissa 18/

V a a liv o itto. H a a s ta tte lu Suomen S o sia lid e m o k ra a tissa 18/ V a a liv o itto. H a a s ta tte lu Suomen S o sia lid e m o k ra a tissa 18/7 1933. PUOLUE Et'. MI VAALIVOITTO YLITTI ROHKEE i MATKIN ODOTUKSET. Jos v a a lit o l i s i to im ite ttu vuosi s i t t e n,

Lisätiedot

SML - Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry. Piano. Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet 2005. www.musicedu.fi

SML - Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry. Piano. Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet 2005. www.musicedu.fi SML - Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry Piano Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet 2005 www.musicedu.fi PIANONSOITON TASOSUORITUSTEN SISÄLLÖT JA ARVIOINNIN PERUSTEET Suomen musiikkioppilaitosten

Lisätiedot

YMPÄRISTÖMELUN MITTAUSRAPORTTI

YMPÄRISTÖMELUN MITTAUSRAPORTTI Ympäristömelu Raportti PR3231 Y01 Sivu 1 (11) Plaana Oy Jorma Hämäläinen Turku 16.8.2014 YMPÄRISTÖMELUN MITTAUSRAPORTTI Mittaus 14.6.2014 Raportin vakuudeksi Jani Kankare Toimitusjohtaja, FM HELSINKI Porvoonkatu

Lisätiedot

1 Tieto- ja viestintäteknologian opetuskäytön tavoitteet Yhteiset tavoitteet Peruskoulun tavoitteet Lukion tavoitteet...

1 Tieto- ja viestintäteknologian opetuskäytön tavoitteet Yhteiset tavoitteet Peruskoulun tavoitteet Lukion tavoitteet... 1 Tieto- ja viestintäteknologian opetuskäytön tavoitteet... 1 1.1 Yhteiset tavoitteet... 1 1.2 Peruskoulun tavoitteet... 1 1.3 Lukion tavoitteet... 1 1.4 Aikuislukion tavoitteet... 2 2 Tvt-projektit...

Lisätiedot

Ilmoittautuminen Musiikkiopistoon

Ilmoittautuminen Musiikkiopistoon Ilmoittautuminen Musiikkiopistoon 2.4. 6.5.2016 www.kirkkonummi.fi/musiikkiopisto Perusopetus taiteen perusopetuksen laaja oppimäärä yli 5v lapsille ja nuorille sisäänpääsytestit: Veikkolassa ke 25.5.2016

Lisätiedot

Madetojan musiikkilukio PL 45, (Suvantokatu 1), OULU Puh / Rehtori /Kanslia / Opo

Madetojan musiikkilukio PL 45, (Suvantokatu 1), OULU Puh / Rehtori /Kanslia / Opo Madetojan musiikkilukio PL 45, (Suvantokatu 1), 90015 OULU Puh. 044 703 9861 / Rehtori 050 316 6683 /Kanslia 044 703 9074 / Opo HAKIJAN OPAS 2016 Madetojan musiikkilukion toiminta-ajatus Koulu antaa saman

Lisätiedot

Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census

Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census Suomen virallinen tilasto Finlands officiella Statistik Official Statistics of Finland VI C:106 Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census 1980 Osa XV Del XV Volume

Lisätiedot

Jyväskylän ammattikorkeakoulun HARJOITUSMUSIIKKIOPISTO

Jyväskylän ammattikorkeakoulun HARJOITUSMUSIIKKIOPISTO Jyväskylän ammattikorkeakoulun HARJOITUSMUSIIKKIOPISTO Opas oppilaille, opetusharjoittelijoille ja ohjaaville opettajille 2014-2015 Sisällys YLEISTÄ TIETOA HARJOITUSMUSIIKKIOPISTOSTA HAKU VALINTAPERUSTEET

Lisätiedot

Oulun ammattikorkeakoulu KULTTUURIALAN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU

Oulun ammattikorkeakoulu KULTTUURIALAN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU Oulun ammattikorkeakoulu KULTTUURIALAN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU AMK-tutkintoon johtava koulutus Kulttuurialan Medianomi (AMK) Musiikkipedagogi (AMK) Tanssinopettaja (AMK) Luonnonvara-alan

Lisätiedot

Palautekysely CE Hki Pietari 2013 festivaalista 11.-15.2.2013

Palautekysely CE Hki Pietari 2013 festivaalista 11.-15.2.2013 Palautekysely CE Hki Pietari 2013 festivaalista 11.15.2.2013 1. Olen Opiskelija Opettaja tai muuta henkilökuntaa 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 2. Sukupuoli Nainen 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 Sastamalan opiston johtokunta Aika 10.05.2016 klo 17:00-19:00 Paikka Esperi OY Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 9 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Malliratkaisu Kuulonsuojaimet

Malliratkaisu Kuulonsuojaimet Malliratkaisu Kuulonsuojaimet KUULONSUOJAINTEN VALINNASSA HUOMIOITAVAA Jos kuulonsuojaimet vaimentavat liian vähän, kuulo vaurioituu. Jos ne vaimentavat liikaa, varoitusäänien kuuleminen on vaikeaa (mikä

Lisätiedot

TÄYTTÖLUPIEN HAKEMINEN KOULUTOIMEN VIRKOIHIN JA TYÖSOPIMUSSUHTEISIIN TEHTÄVIIN

TÄYTTÖLUPIEN HAKEMINEN KOULUTOIMEN VIRKOIHIN JA TYÖSOPIMUSSUHTEISIIN TEHTÄVIIN Koulutuslautakunta 20 29.04.2014 Kunnanhallitus 105 12.05.2014 Kunnanhallitus 124 26.05.2014 TÄYTTÖLUPIEN HAKEMINEN KOULUTOIMEN VIRKOIHIN JA TYÖSOPIMUSSUHTEISIIN TEHTÄVIIN Koulutuslautakunta 29.04.2014

Lisätiedot

2. tai 3. opintovuosi Menetelmät Ryhmätunnit, itsenäinen harjoittelu, orkesterien ja/tai kuorojen harjoitusten ja konserttien seuraaminen

2. tai 3. opintovuosi Menetelmät Ryhmätunnit, itsenäinen harjoittelu, orkesterien ja/tai kuorojen harjoitusten ja konserttien seuraaminen MUSIIKKIALAN PERUSTUTKINTO 2010, MUSIIKIN KOULUTUSOHJELMA OPETUSSUUNNITELMA TUTKINTOKOHTAINEN OSA PAIKALLISESTI TARJOTTAVAT TUTKINNON OSAT / täydennys Hyväksytty Helsingin Konservatorion johtokunnassa

Lisätiedot

YLIVIESKAN SEUDUN MUSIIKKIOPISTO OPPILAAN OPAS LUKUVUODELLE 2013-2014

YLIVIESKAN SEUDUN MUSIIKKIOPISTO OPPILAAN OPAS LUKUVUODELLE 2013-2014 YLIVIESKAN SEUDUN MUSIIKKIOPISTO OPPILAAN OPAS LUKUVUODELLE 2013-2014 Hyvä musiikkiopiston opiskelija ja huoltajasi! Säilytä tämä kirje, niin pysyt selvillä lukuvuoden opetuspäivistä ja muista opiskelua

Lisätiedot

Kanteleen vapaa säestys

Kanteleen vapaa säestys Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry Kanteleen vapaa säestys Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet 2013 Työryhmä: Anna-Karin Korhonen Päivi Ollikainen Satu Sopanen, Kanteleensoiton opettajat

Lisätiedot

YKSILÖLLISEN KUULONSUOJAINTEN VALINTAPROSESSIN

YKSILÖLLISEN KUULONSUOJAINTEN VALINTAPROSESSIN YKSILÖLLISEN KUULONSUOJAINTEN VALINTAPROSESSIN KEHITTÄMINEN TEHDASTYÖPAIKALLE Heli Koskinen 1, Ville Hyvärinen 1, Esko Toppila 1, Armi Terho 2, Sakari Junttila 2 1 TTL Topeliuksenkatu 41 a A 00250 HELSINKI

Lisätiedot

Ammattiluokitus Classification of occupations

Ammattiluokitus Classification of occupations K äsikirjoja H andböcker H andbooks N ro 14 Uusittu laitos Revised edition Ammattiluokitus Classification of occupations 1987 HELSIN KI 1987 Tilastokeskus Statistikcentralen Central Statistical Office

Lisätiedot

Kuudesluokkalaisten maahanmuuttajaoppilaiden suomen kielen tason vaihtelut. Annukka Muuri 18.11.2014

Kuudesluokkalaisten maahanmuuttajaoppilaiden suomen kielen tason vaihtelut. Annukka Muuri 18.11.2014 Kuudesluokkalaisten maahanmuuttajaoppilaiden suomen kielen tason vaihtelut Annukka Muuri 18.11.2014 Maahanmuuttajataustaiset oppilaat Maahanmuuttajaoppilaiden määrä on kasvanut seitsemässä vuodessa noin

Lisätiedot

MUSTASAAREN MUSIIKKIOPISTO

MUSTASAAREN MUSIIKKIOPISTO 1 2 SOITINKOKEILUPÄIVÄ 13.04.2016 Nyt sinulla on mahdollisuus tutustua erilaisiin soittimiin. Mustasaaren musiikkiopisto järjestää soitinkokeilupäivän 13.04.2016 klo 18.00-19.00 musiikkiopistolla Sepänkylässä,

Lisätiedot

Vaaralliset työt. Tekninen työ

Vaaralliset työt. Tekninen työ Vaaralliset työt Valtioneuvoston asetus Nuorille työntekijöille erityisen haitallisista ja vaarallisista töistä uusiutui 15.6.2006. Asetus koskee tietyiltä osin teknisen työ sekä kemian ja fysiikan opetusta.

Lisätiedot

Hakuopas 2014 taiteen perusopetus musiikin laaja oppimäärä

Hakuopas 2014 taiteen perusopetus musiikin laaja oppimäärä Hakuopas 2014 taiteen perusopetus musiikin laaja oppimäärä Etukansi, värillinen 1 Sisällys Mistä on kysymys? 3 Turun konservatorio 4 Tehtävät ja tavoitteet 5 Varhaisiän musiikkikasvatus 6 Musiikkileikkikoulu

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNGIN OVTES PALKKAUSJÄRJESTELMÄ 1.8.2014 ALKAEN (LUONNOS)

KEMIJÄRVEN KAUPUNGIN OVTES PALKKAUSJÄRJESTELMÄ 1.8.2014 ALKAEN (LUONNOS) KEMIJÄRVEN KAUPUNGIN OVTES PALKKAUSJÄRJESTELMÄ 1.8.2014 ALKAEN (LUONNOS) 1 (4) 1. OVTES -palkkausjärjestelmä Palkkausjärjestelmällä tarkoitetaan kokonaisuutta, joka muodostuu palkkauksen eri perusteista

Lisätiedot

KARKKILAN MUSIIKKIKOULUN OPETUSSUUNNITELMA 22.03.2013

KARKKILAN MUSIIKKIKOULUN OPETUSSUUNNITELMA 22.03.2013 1 KARKKILAN MUSIIKKIKOULUN OPETUSSUUNNITELMA 22.03.2013 1.Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän tehtävä Karkkilan musiikkikoulu on yksityinen, kannatusyhdistyksen ylläpitämä oppilaitos. Musiikkikoulussa

Lisätiedot

1) Instrumenttikoe 1 - voi käyttää säestäjää Yksi vapaavalintainen D- tai I-kurssitasoinen ooppera-aaria, Lied tai suomalainen laulu

1) Instrumenttikoe 1 - voi käyttää säestäjää Yksi vapaavalintainen D- tai I-kurssitasoinen ooppera-aaria, Lied tai suomalainen laulu Kokeiden kesto on rajoitettu: Instrumenttikoe 1 kestää 10 min, Instrumenttikoe 2 kestää 15 min. On mahdollista, että aikataulusyistä lautakunta kuuntelee vain osan kappaleista ja tarvittaessa keskeyttää

Lisätiedot

VUOSISUUNNITELMA

VUOSISUUNNITELMA 1 JOENSUUN KONSERVATORIO Vuosisuunnitelma käsitelty opettajakunnassa 18/9 2015 Toteutuksen arviointi käsitelty opettajakunnassa 31/5 2016 VUOSISUUNNITELMA 2015 2016 1. OPISKELIJAMÄÄRÄT SYKSY Tilanne 20.9.

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (8) Ympäristökeskus Ympäristönsuojeluosasto 02.03.2016 Ympäristönsuojelupäällikkö

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (8) Ympäristökeskus Ympäristönsuojeluosasto 02.03.2016 Ympäristönsuojelupäällikkö Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (8) 28 WKND Oy:n erityisen häiritsevää melua aiheuttava musiikkifestivaali Weekend Festival, Kyläsaari HEL 2015-011208 T 11 01 00 02 Päätös Ilmoitus Ilmoituksen tekijä on

Lisätiedot

HAKU- OPAS. Taiteen perusopetus, musiikin laaja oppimäärä HAKU TURUN KONSERVATORIOON SOITTO- JA LAULUTUNNEILLE

HAKU- OPAS. Taiteen perusopetus, musiikin laaja oppimäärä HAKU TURUN KONSERVATORIOON SOITTO- JA LAULUTUNNEILLE HAKU- OPAS 2016 Taiteen perusopetus, musiikin laaja oppimäärä HAKU TURUN KONSERVATORIOON SOITTO- JA LAULUTUNNEILLE 1 SISÄLLYS Mistä on kysymys? 3 Turun konservatorio 4 Tehtävät ja tavoitteet 5 Varhaisiän

Lisätiedot

Hyvät p u o lu e to v e r it

Hyvät p u o lu e to v e r it L y y li A a lto : A v io liitto la k ik o m ite a n m ie tin n ö s tä E t. H:n sos.dem. N a i s p i i r i n s y y s n e u v o tte lu p ä iv illä V iia la s s a 2 5.8.7 3 Hyvät p u o lu e to v e r it Kun

Lisätiedot

Vesi ja veden olomuodot lumitutkimuksien avulla

Vesi ja veden olomuodot lumitutkimuksien avulla Vesi ja veden olomuodot lumitutkimuksien avulla AIHE: S3: Lähiympäristön ja sen muutosten havainnointi (OPS 2014) IKÄLUOKKA: vuosiluokat 1-2 TAVOITTEET: Opetuksen tavoitteena on veteen tutustuminen erilaisten

Lisätiedot

Liukuvan työajan käyttö ja työajanseurantajärjestelmä Eurajoen ja Luvian kunnanvirastoissa alkaen

Liukuvan työajan käyttö ja työajanseurantajärjestelmä Eurajoen ja Luvian kunnanvirastoissa alkaen Yhteistyötoimikunta 15 28.09.2016 Yhdistymishallitus 102 05.10.2016 Liukuvan työajan käyttö ja työajanseurantajärjestelmä Eurajoen ja Luvian kunnanvirastoissa 1.1.2017 alkaen 280/01.01.03/2016 Yhttmk 15

Lisätiedot

M I K K E L I N LUKUVUOSITIEDOTE M U S I I K K I O P I S T O 2013-2014. Mikkelin musiikkiopisto Maaherrankatu 10, puh. (015) 213 830. www.mlimo.

M I K K E L I N LUKUVUOSITIEDOTE M U S I I K K I O P I S T O 2013-2014. Mikkelin musiikkiopisto Maaherrankatu 10, puh. (015) 213 830. www.mlimo. M K K E L N LUKUVUOSTEDOTE M U S K K O P S T O 2013-2014 Mikkelin musiikkiopisto Maaherrankatu 10, puh. (015) 213 830 www.mlimo.fi SSÄLLYSLUETTELO YHTEYSTEDOT 4 TOMPSTEDEN YHTEYSTEDOT 4 MKKELN MUSKKOPSTON

Lisätiedot

S1 Valitaan monipuolisesti erilaisia liikuntamuotoja erilaisissa ympäristöissä ja eri vuodenaikoina.

S1 Valitaan monipuolisesti erilaisia liikuntamuotoja erilaisissa ympäristöissä ja eri vuodenaikoina. Oppiaineen nimi: LIIKUNTA 3-6 Vuosiluokat Opetuksen tavoite Sisältöalueet Laaja-alainen osaaminen Fyysinen toimintakyky 3 T1 kannustetaan oppilaita fyysiseen aktiivisuuteen, kokeilemaan erilaisia liikuntatehtäviä

Lisätiedot

Ilmoittautuminen lukuvuodelle

Ilmoittautuminen lukuvuodelle Ilmoittautuminen lukuvuodelle 2016-2017 Muskattilaisten ilmoittautuminen ensi lukuvuodelle on nyt ajankohtaista. Ilmoittautuminen tapahtuu ohessa olevalla ilmoittautumiskaavakkeella. Kaavakkeeseen merkitään

Lisätiedot

VALINNAINEN MUSIIKKI -OPPIAINEEN YLEINEN KUVAUS VUOSILUOKALLA 4-6

VALINNAINEN MUSIIKKI -OPPIAINEEN YLEINEN KUVAUS VUOSILUOKALLA 4-6 VALINNAINEN MUSIIKKI -OPPIAINEEN YLEINEN KUVAUS VUOSILUOKALLA 4-6 Oppiaineen tehtävä Syventää ja laajentaa oppilaiden musiikillista osaamista. Luoda edellytykset monipuoliseen musiikilliseen toimintaan

Lisätiedot

13.7.2011 Sir Elwoodin Hiljaiset Värit 20.7.2011 22-Pistepirkko 22.7.2011 Haloo Helsinki

13.7.2011 Sir Elwoodin Hiljaiset Värit 20.7.2011 22-Pistepirkko 22.7.2011 Haloo Helsinki MITTAUSRAPORTTI 29.7.2011 Panimoravintola Huvila Jussi Hukkanen Puistokatu 4 57100 SAVONLINNA MELUMITTAUS PANIMORAVINTOLA HUVILAN KESÄKONSERTISTA 1. JOHDANTO Panimoravintola Huvilan Jussi Hukkanen on pyytänyt

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 3/2016 1 (6) Opetuslautakunta OTJ/9 22.03.2016

Helsingin kaupunki Esityslista 3/2016 1 (6) Opetuslautakunta OTJ/9 22.03.2016 Helsingin kaupunki Esityslista 3/2016 1 (6) 9 Helsingin kaupungin opetuksen digitalisaatio-ohjelma vuosille 2016-2019 (koulutuksen ja oppimisen digistrategia) HEL 2016-003192 T 12 00 00 Esitysehdotus Esittelijän

Lisätiedot

TILAVARAUKSET 1 (5) Kansanmusiikki (pienet hanuristit) Anna-Mari

TILAVARAUKSET 1 (5) Kansanmusiikki (pienet hanuristit) Anna-Mari TILAVARAUKSET 1 (5) TANSSISALI KLO MAANANTAI 7.2. TIISTAI 8.2. KESKIVIIKKO 9.2. TORSTAI 10.2. 12-13 klo 13.30-14.15 klo 12.30-13.15 Tehtävä ja temppurata ML 2 Tehtävä ja temppurata ML 1 14.30-15.15 Eeva

Lisätiedot

Ajatuksia Maakunnallisesta Lasten Parlamentista sekä Nuorisofoorumista

Ajatuksia Maakunnallisesta Lasten Parlamentista sekä Nuorisofoorumista Ajatuksia Maakunnallisesta Lasten Parlamentista sekä Nuorisofoorumista Lasten ajatuksia osallisuudesta Oppilaat saavat vaikuttaa asioihin ja tapahtumiin suhteellisen hyvin, mutta osallistamista pitäisi

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNGIN ATERIA-, TAVARANKULJETUS- JA HENKILÖKULJETUSTEN KILPAILUTUS 2016-2018

ORIVEDEN KAUPUNGIN ATERIA-, TAVARANKULJETUS- JA HENKILÖKULJETUSTEN KILPAILUTUS 2016-2018 Kaupunginhallitus 302 16.11.2015 ORIVEDEN KAUPUNGIN ATERIA-, TAVARANKULJETUS- JA HENKILÖKULJETUSTEN KILPAILUTUS 2016-2018 150/07.071/2015 Kaupunginhallitus 16.11.2015 302 Oriveden kaupunki on pyytänyt

Lisätiedot

Hangon Krogarsin meluselvitys

Hangon Krogarsin meluselvitys SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA LANTMÄTARE AB ÖHMAN Hangon Krogarsin meluselvitys Raportti REVISIO A, 26.2.2016, lisätty junaliikenne FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Raportti 1 (6) Matti Manninen Sisällysluettelo

Lisätiedot

Sanallinen arviointi ja hyviä normien mukaisia arviointikäytänteitä. Pirjo Koivula Opetusneuvos

Sanallinen arviointi ja hyviä normien mukaisia arviointikäytänteitä. Pirjo Koivula Opetusneuvos Sanallinen arviointi ja hyviä normien mukaisia arviointikäytänteitä Pirjo Koivula Opetusneuvos 12 Sanallinen arviointi 2 Arviointi lukuvuoden päättyessä Opintojen aikainen arviointi sisältää myös oppimisprosessin

Lisätiedot

1. Oppimisen arviointi

1. Oppimisen arviointi 1. Oppimisen arviointi Koulu vaikuttaa merkittävästi siihen, millaisen käsityksen oppilaat muodostavat itsestään oppijana ja ihmisenä. Arviointi ohjaa ja kannustaa oppilasta opiskelussa sekä kehittää oppilaan

Lisätiedot

Tärinäntorjuntaohjelman laatiminen

Tärinäntorjuntaohjelman laatiminen Tärinäntorjuntaohjelman laatiminen Tärinäntorjuntaohjelma on vapaamuotoinen asiakirja, jossa selvitetään syyt toiminta-arvojen ylittymiseen ja asetetaan tavoitteet sen aiheuttamien vaarojen poistamiseksi

Lisätiedot

!"! #$$% $ &&& #& &#& $!" %%!" &!""$'$()!% ""

!! #$$% $ &&& #& &#& $! %%! &!$'$()!% !"! #$$% $!"# &&& #& &#& $!" %%!" &!""$'$()!% "" !"! &$# *+!,% *&!!&!"!-"". /%-"!". #$$ &&& # & 0 $!"! *+ 1 2"!!" % AMMATTIOSAAMINEN SÄILYTETTÄVÄ TALOUDEN HAASTEISTA HUOLIMATTA Talouden taantuma on tuonut

Lisätiedot

Näkökulmia ja työskentelytapoja

Näkökulmia ja työskentelytapoja Näkökulmia ja työskentelytapoja Oppilas osaa jäsentää kuultua ja nuotinnettua musiikkia, on tietoinen sointujen käytön ja äänenkuljetuksen lainalaisuuksista On saanut valmiuksia itsenäisesti analysoida

Lisätiedot

Yrityksille tietoa TTT-asioista

Yrityksille tietoa TTT-asioista Yrityksille tietoa TTT-asioista Työterveyshuolto, työsuojelutoiminta, perehdytys, riskienarviointi ja kemikaalit työpaikalla. 16.11.2010 Mika Valllius 1 Työterveyshuolto Työterveyshuolto Työterveyshuolto

Lisätiedot

TIEDOTE 16/2008 18.3.2008 1 (6) Taiteen perusopetuksen järjestäjille TAITEEN PERUSOPETUKSEN KÄSITE, RAKENNE JA LAAJUUS

TIEDOTE 16/2008 18.3.2008 1 (6) Taiteen perusopetuksen järjestäjille TAITEEN PERUSOPETUKSEN KÄSITE, RAKENNE JA LAAJUUS TIEDOTE 16/2008 18.3.2008 1 (6) Taiteen perusopetuksen järjestäjille TAITEEN PERUSOPETUKSEN KÄSITE, RAKENNE JA LAAJUUS Mitä taiteen perusopetus on? Koulutuksen järjestäminen Taiteen perusopetuksen lainsäädäntö

Lisätiedot

7.3 Tehostettu tuki Pedagoginen arvio

7.3 Tehostettu tuki Pedagoginen arvio 7.3 Tehostettu tuki Oppilaalle, joka tarvitsee oppimisessaan tai koulunkäynnissään säännöllistä tukea tai samanaikaisesti useita tukimuotoja, on pedagogiseen arvioon perustuen annettava tehostettua tukea

Lisätiedot

LUUVANIEMENTIE 2-6, HELSINKI MELUSELVITYS

LUUVANIEMENTIE 2-6, HELSINKI MELUSELVITYS LUUVANIEMENTIE 2-6, HELSINKI MELUSELVITYS 23.02.2015 MELUSELVITYS LUUVANIEMENTIE 2-6, HELSINKI 2 Päivämäärä 23.02.2015 Laatija Tarkastaja Pasi Myyryläinen Jari Hosiokangas Sisältää Maanmittauslaitoksen

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 22.5.2013 38 ASIKKALAN SEUDUN MUSIIKKIOPISTON OPETUSSUUNNITELMA

Sivistyslautakunta 22.5.2013 38 ASIKKALAN SEUDUN MUSIIKKIOPISTON OPETUSSUUNNITELMA Sivistyslautakunta 22.5.2013 38 ASIKKALAN SEUDUN MUSIIKKIOPISTON OPETUSSUUNNITELMA 1. TOIMINTA-AJATUS Toiminta-alue ja ylläpitäjä Tehtävät Tavoitteet Kulttuuripalvelujen tuottaminen 2. OPPIMISKÄSITYS 3.

Lisätiedot

KIERTOKIRJEKOKO ELMA

KIERTOKIRJEKOKO ELMA POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKO ELMA 1976 N :o 126-130 N:o 126 postitoim ipaikkojen perustam isesta T a m m ik u u n 1 p ä iv ä s tä 1 9 7 7 perustetaan h aaraosa stot I I m a tra 1 2 Imatran

Lisätiedot

3.5.2011 Suomen MS liitto ry / Marju Toivonen

3.5.2011 Suomen MS liitto ry / Marju Toivonen MS tauti, opiskelu ja sopivat ammatit Erikoissuunnittelija, VTMMarjuToivonen Marju Toivonen MS liiton työllisyyspalvelut Opiskelijakyselyn k l tuloksia Kysely MS liiton nettisivuilla Tiedotusta mm. Facebookin

Lisätiedot

Henkilökunnan osallistaminen ja koulupäivän rakenne. Rovaniemi

Henkilökunnan osallistaminen ja koulupäivän rakenne. Rovaniemi Henkilökunnan osallistaminen ja koulupäivän rakenne Rovaniemi 10.2.2014 Työntekijä haluaa onnistua ja kehittyä työssään hyödyntää omia vahvuuksiaan saada kannustavaa palautetta Meidän koulu haluaa olla

Lisätiedot

Valintakoekuvaus, YAMK Musiikki 2016

Valintakoekuvaus, YAMK Musiikki 2016 Valintakoekuvaus, YAMK Musiikki 2016 Valintakoe järjestetään 7.-9.6.2016. Valintakokeessa on kolme osaa: 1. Opinnäytetyön alustava suunnitelma 2. Haastattelu 3. Musiikillinen työnäyte. Valintakokeeseen

Lisätiedot

YKSILÖLLISET KUULOSUOJAIMET JA KOMMUNIKAATIO

YKSILÖLLISET KUULOSUOJAIMET JA KOMMUNIKAATIO KUULOSUOJAIMET Elacin Compact FlexComfort (sisältää narun ja klipsin) Melutulppa. Tämä malli tarjoaa hyvän suojan kovassakin melutasossa. SNR-arvot 28-23dB 941101 Compact FlexComfort perusmalli (kirkas)

Lisätiedot

NUORISOKOULUTUKSEN VALINTAPERUSTEET 2014

NUORISOKOULUTUKSEN VALINTAPERUSTEET 2014 NUORISOKOULUTUKSEN VALINTAPERUSTEET 2014 Sisältö YLEISTÄ... 2 HAKEMINEN... 2 VALINTAKOKEET... 2 VALINNAN TULOKSESTA TIEDOTTAMINEN... 3 OPPIAINEKOHTAISET VALINTAPERUSTEET... 4 KLASSISET INSTRUMENTIT JA

Lisätiedot

Asumisterveysasetus Vesa Pekkola Ylitarkastaja Sosiaali- ja terveysministeriö

Asumisterveysasetus Vesa Pekkola Ylitarkastaja Sosiaali- ja terveysministeriö Asumisterveysasetus 2015 26.3.2015 Vesa Pekkola Ylitarkastaja Sosiaali- ja terveysministeriö Asumisterveysohje muutetaan perustuslain mukaisesti asetukseksi 32 1 momentti; Asuntoja, yleisiä alueita ja

Lisätiedot

PORVOONSEUDUN MUSIIKKIOPISTO BORGÅNEJDENS MUSIKINSTITUT OPETUSSUUNNITELMA. Taiteen perusopetuksen musiikin laaja oppimäärä

PORVOONSEUDUN MUSIIKKIOPISTO BORGÅNEJDENS MUSIKINSTITUT OPETUSSUUNNITELMA. Taiteen perusopetuksen musiikin laaja oppimäärä PORVOONSEUDUN MUSIIKKIOPISTO BORGÅNEJDENS MUSIKINSTITUT OPETUSSUUNNITELMA Taiteen perusopetuksen musiikin laaja oppimäärä Hyväksytty sivistyslautakunnassa ( 71/2011) 01.08.2014 1. TOIMINTA-AJATUS... 2

Lisätiedot

Espoon suomenkielinen perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma

Espoon suomenkielinen perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Espoon suomenkielinen perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Sisällys 1 Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 1 3 Perusopetukseen valmistavan opetuksen tavoitteet ja keskeiset

Lisätiedot

HAKIJAN OPAS 2009 MUSIIKKIALAN PERUSTUTKINTO. Ammatillinen peruskoulutus (II aste)

HAKIJAN OPAS 2009 MUSIIKKIALAN PERUSTUTKINTO. Ammatillinen peruskoulutus (II aste) Ammatillinen peruskoulutus (II aste) MUSIIKKIALAN PERUSTUTKINTO HAKIJAN OPAS 2009 Musiikkialan perustutkinto on lukiolle rinnakkainen ammatillinen tutkinto, joka antaa ammatilliset perusvalmiudet ja yleisen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 3. 3 Nuorten maahanmuuttajien opetuksen siirtäminen Matinkylän koulun alaisuudesta Espoon aikuislukion alaisuuteen

Espoon kaupunki Pöytäkirja 3. 3 Nuorten maahanmuuttajien opetuksen siirtäminen Matinkylän koulun alaisuudesta Espoon aikuislukion alaisuuteen 26.01.2012 Sivu 1 / 1 395/12.01.01/2012 3 Nuorten maahanmuuttajien opetuksen siirtäminen Matinkylän koulun alaisuudesta Espoon aikuislukion alaisuuteen Valmistelijat / lisätiedot: Juha Nurmi, puh. (09)

Lisätiedot

OULUN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI LIIKELAITOKSEN JOHTOKUNTA

OULUN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI LIIKELAITOKSEN JOHTOKUNTA OULUN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI LIIKELAITOKSEN JOHTOKUNTA 13.3.2013 40 -isojen ja keskisuurten konserttien järjestäjiltä asiantuntijan tekemä melun mittaussuunnitelmaa meluilmoituksen liitteeksi - mikäli ilmoituksen

Lisätiedot

LUKUVUODEN 2011-2012 KOULUKYYTIEN OPTIOISTA PÄÄTTÄMINEN LUKUVUODEKSI 2012-2013

LUKUVUODEN 2011-2012 KOULUKYYTIEN OPTIOISTA PÄÄTTÄMINEN LUKUVUODEKSI 2012-2013 Sivistyslautakunta 30 22.06.2011 Sivistyslautakunta 52 22.05.2012 LUKUVUODEN 2011-2012 KOULUKYYTIEN OPTIOISTA PÄÄTTÄMINEN LUKUVUODEKSI 2012-2013 Sivltk 30 Koululaisten kuljetuksista on pyydetty tarjoukset

Lisätiedot

OPS2016 ja Move! Fyysisen toimintakyvyn seurantajärjestelmä

OPS2016 ja Move! Fyysisen toimintakyvyn seurantajärjestelmä OPS2016 ja Move! Fyysisen toimintakyvyn seurantajärjestelmä Sami Kalaja Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus Kuntotestauspäivät 2015 Kisakallio OPS2016 Käyttöönotto lukuvuoden 2016 alusta Keskiössä

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Oikaisuvaatimus peruskoulun historian ja uskonnon lehtorin viran vakinaisesta täyttämisestä (työavain )

Espoon kaupunki Pöytäkirja Oikaisuvaatimus peruskoulun historian ja uskonnon lehtorin viran vakinaisesta täyttämisestä (työavain ) 24.08.2016 Sivu 1 / 1 5576/2015 01.01.01 131 Oikaisuvaatimus peruskoulun historian ja uskonnon lehtorin viran vakinaisesta täyttämisestä (työavain 3-1414-15) Valmistelijat / lisätiedot: Ilpo Salonen, puh.

Lisätiedot

Johtohenkilöstön täydennyskoulutuksen järjestämisen yleiset suuntaviivat

Johtohenkilöstön täydennyskoulutuksen järjestämisen yleiset suuntaviivat Eurooppa-koulut Pääsihteerin keskustoimisto Viite: 2010-D-531-fi-5 Alkup.: FR Johtohenkilöstön täydennyskoulutuksen järjestämisen yleiset suuntaviivat Eurooppa koulujen johtokunnan 14. 16. huhtikuuta 2010

Lisätiedot

GARAGEBAND-PIKAOPAS Timo Sipilä/Tervaväylän koulu

GARAGEBAND-PIKAOPAS Timo Sipilä/Tervaväylän koulu GARAGEBAND-PIKAOPAS Timo Sipilä/Tervaväylän koulu 1. Käyttöliittymän yleiskatsaus Saat avattua uuden projektin klikkaamalla vasemmassa ylänurkassa olevaa + -merkkiä. Kun avaat uuden projektin, saat näkyviin

Lisätiedot

KOULUTUSSOPIMUKSEN KÄYTTÖÖNOTTO AMMATILLISESSA KOULUTUKSESSA Koulutussopimusmallin esittely

KOULUTUSSOPIMUKSEN KÄYTTÖÖNOTTO AMMATILLISESSA KOULUTUKSESSA Koulutussopimusmallin esittely KOULUTUSSOPIMUKSEN KÄYTTÖÖNOTTO AMMATILLISESSA KOULUTUKSESSA Koulutussopimusmallin esittely Aamukahvi- ja keskustelutilaisuus Päijät-Häme10.6.2016 Maija Aaltola Selvityshenkilö OKM, rehtori Omnian ammattiopisto

Lisätiedot

Usko, toivo ja rakkaus

Usko, toivo ja rakkaus Makku Lulli-Seppälä sko toivo a akkaus 1. Ko. 1 baitoille viululle alttoviululle a uuille op. kummityttöi Päivi vihkiäisii 9.8.1986 iulu a alttoviulu osuude voi soittaa sama soittaa. Tavittaessa alttoviulu

Lisätiedot