MELUNTORJUNTAOHJELMA KONSERVATORIO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MELUNTORJUNTAOHJELMA KONSERVATORIO"

Transkriptio

1 MELUNTORJUNTAOHJELMA 2010 KONSERVATORIO

2 S is ä lly s lu e tte lo 1. TI I VI S TELMÄ... 2 Tavoitteet... 2 Riskiryhmät MELUNTORJUNTAOHJELMAN P ERUS TEET JA TAUS TA MELUALTI STUS JA S EN S EURANTA Aiemmat mittaukset ja toimenpiteet Opettajien ja opiskelijoiden altistuminen Systemaattiset altistusmittaukset Arvio muiden soittimien/soitinryhmien opettajien altistumisesta Arvio opiskelijoiden altistumisesta Riskin arviointi Melualtistuksen seuranta TAVOI TTEET TEKNI S ET MELUNTORJUNTAKEI NOT Tilat ja niiden akustiikka Muut keinot: soittimet, opetus/toimintatavat, altistusaika Edellä mainittujen toimenpiteiden vaikutus altistumiseen Konserttitilanteet KUULONS UOJAI MET Hankinta, käyttöönotto ja käyttö MELUS TA JA MELUNTORJUNTAOHJELMAS TA TI EDOTTAMI NEN LI I TTEET Liite 1. Tapahtumalomake meluannosmittarien käytön seurantaan...17 Liite 2. OHJE MELUANNOSMITTARIN KÄYTTÖÖN (PJK JA METROPOLIA)...18 Kannen piirros: Nono Söderberg

3 s. 2/18 1. Tiiv is te lm ä Tämä meluntorjuntaohjelma on tehty meluasetuksen VNA 85/2006 ja musiikki- ja viihdealan käytännesääntöjen mukaan. Ta v o it t e e t Tavoitteena on lisätä henkilökunnan ja opiskelijoiden tietoisuutta melualtistuksen vähentämisen keinoista sekä pitää heidän päivittäinen melualtistuksensa alle 80 db. Tavoitteena on myös, että opettajat ja opiskelijat tunnistavat kuulovaurioriskin kannalta merkittävimmät tekijät ja osaavat suojautua tarvittavin toimenpitein. Ris k iry h m ä t Eri soitinryhmien opettajien melualtistumista on mitattu henkilökohtaisilla annosmittareilla. Tuotetun äänen voimakkuuden perusteella eri soittimet ja soitinryhmät luokiteltiin neljään luokkaan keskiäänitason perusteella. Päivittäisen altistumisen raja-arvo 87 db ylittyy Päivittäisen altistuksen ylempi toiminta-arvo 85 db ylittyy Päivittäisen altistuksen alempi toiminta-arvo 80 db ylittyy Päivittäisen altistuksen alempi toiminta-arvo 80 db ei ylity Riski on merkittävä, kun päivittäinen altistus ylittää 85 db. Päivittäinen melualtistus on se määrä melua, jolle henkilö altistuu päivän aikana. Päivän meluannos jaetaan tai tiivistetään aina 8 tunnin ajalle. Merkittävän riskin Pop & Jazz Konservatoriossa kuulon kannalta aiheuttavat lyömäsoittimet, yhtyeopetus, pasuuna ja muut vaskisoittimet sekä saksofoni. Kaikki muut soittimet aiheuttavat kuulon kannalta vähintäänkin kohtalaisen riskin. Työnantajalla on velvoite hankkia kuulonsuojaimet ylemmän raja-arvon ylittäville riskiryhmille. S u o s it u k s ia t o im in t a t a v o ik s i m e lu n v ä h e n t ä m is e k s i - Rytmitä opetusta siten, että voit vähentää yhtäjaksoista voimakasta melualtistusta. - Soittotapahtuma pitää aina akustisesti sovittaa tilaan, jossa ollaan. - Jo pienikin etäisyyden kasvattaminen soittimeen vähentää altistumista. Mieti voitko opettajana sijoittua sopivalle etäisyydelle esim. opiskelijan sivulle. - Koko henkilökunnan vastuulla on ennakolta huolehtia siitä, että volyymitaso pysyy sallituissa rajoissa (myös esitys- ja konserttitilanteissa). Mikäli melutasoa ei pystytä alentamaan, on esitys keskeytettävä. - Kuulosuojaimia tulee käyttää aina kun melutaso ylittää raja-arvot. Me lu a n n o k s e n m it t a a m in e n Oppilaitoksella on kaksi meluannosmittaria, joita työntekijä tai ammattilinjan opiskelija voi halutessaan lainata seuratakseen yksittäisten oppituntien tai koko työpäivän keskiäänitasoja. Mittarit lainaa valo- ja laiteteknikko Sami Sirniö puh ), joka opastaa myös laitteiden käytössä. Meluntorjuntaohjelman vastuuhenkilöinä toimivat rehtori ja työsuojelupäällikkö.

4 s. 3/18 2. Me lu n to rju n ta o h je lm a n p e ru s te e t ja ta u s ta Tämä meluntorjuntaohjelma on tehty meluasetuksen VNA 85/2006 perusteella ja siitä laadittujen musiikki- ja viihdealan käytännesääntöjen (STM:n Musiikki- ja viihdealan meluntorjuntaohje) mukaan. Melntorjuntaohjelma on hyväksytty Pop & Jazz Konservatorion johtokunnan kokouksessa käyttöön toistaiseksi. Espoon Musiikkiopisto ja Pop & Jazz Konservatorio käynnistivät syksyllä 2007 Työsuojelurahaston tukeman ja Työterveyslaitoksen toteuttaman hankkeen käytännesääntöjen soveltamisesta ja meluntorjuntaohjelman laatimisesta. Koska meluun liittyvät ongelmat ovat samankaltaisia muissakin musiikkioppilaitoksissa, tarkoituksena on jatkossa hyödyntää hankkeen tuloksia muissakin Suomen musiikkioppilaitoksissa. Tämän pilottihankkeen yhteistyötahoina ovat olleet myös Suomen Musiikkioppilaitosten Liitto ry (SML) ja Suomen Musiikinopettajien Liitto ry (SMOL). Hankkeessa kehitettiin ja kokeiltiin erilaisia altistuksen seurantajärjestelmiä, joilla koottiin ja täydennettiin tietoa opettajiston altistumisesta. Melun teknisten vähentämiskeinojen todelliset vaikutukset altistukseen ja työskentelyyn selvitettiin käytännön kokeilujen avulla. Hankkeessa on dokumentoitu kuulonsuojainten valinta- ja käyttöönottoprosessi ja laadittu tiedotus- ja koulutuspaketti henkilöstölle (Powerpoint-esitys). Opettajien työympäristön lisäksi meluntorjuntaohjelmalla ja laaditulla materiaalilla pyritään vaikuttamaan myös opiskelijoiden asenteisiin ja toimintatapoihin. Tällä meluntorjuntaohjelmalla Pop & Jazz Konservatorion Säätiö työnantajana (myöhemmin PJK) antaa henkilökunnalleen tietoa meluntorjunnasta sekä ohjeita ja keinoja melun vähentämiseen. Suunnitelmasta tullaan tiedottamaan henkilökunnan vuotuisilla koulutusviikoilla ja se pidetään nähtävänä opettajainhuoneessa sekä vahtimestarilla ja tekniikan tiloissa. Tätä meluntorjuntaohjelmaa sovelletaan sellaisenaan myös Metropolia Ammattikorkeakoulun pop/jazzmusiikin koulutusohjelmassa (myöhemmin Metropolia), jonka kanssa Pop & Jazz Konservatorio jakaa mm. tilat, laitteet ja teknisen henkilökunnan. 3. Me lu a ltis tu s ja s e n s e u ra n ta 3.1. Aie m m a t m itta u ks e t ja to im e n pite e t Pop & Jazz Konservatorion nykyiset tilat hankittiin vuonna 1995, jolloin vanhaan teollisuuskiinteistöön suunniteltiin nimenomaan pop/jazz musiikin käyttöön tarkoitetut soittotilat. Akustisesta suunnittelusta vastasi Akukon Oy, joka käytti uudenlaista menetelmää, ns. akustiikkapeltejä, parhaan akustisen tuloksen aikaansaamiseksi. Seinille rakennettiin perinteisen äänenvaimennuksen lisäksi aaltoilevasta reikäpellistä äänenvaimennus. Tämä on joissain tiloissa toiminut

5 s. 4/18 hyvin, mutta esim. yhtye- ja puhallinluokissa taas huonommin. Näistä tiloista on aaltopellit pääsääntöisesti poistettu. Jälkeenpäin remontoiduissa ja käyttöön otetuissa tiloissa ei äänenvaimennukseen ole akustiikkapeltejä enää käytetty. PJK:ssa tehtiin 2000-luvun alussa melumittauksia opetusluokissa ja konserttisalissa. Samaan aikaan Kauko Saari aloitti säännöllisen kuulonsuojeluun liittyvän valistustyön sekä henkilökunnalle että opiskelijoille. Vuonna 2000 samoissa tiloissa aiemmin kokeiluna alkanut ammattikorkeakouluopetus vakinaistui Helsingin ammattikorkeakouluun (sittemmin Stadia, nykyisin Metropolia). Melumittausten perusteella päätettiin PJK:ssa vuonna 2001 hankkia kaikille päätoimisesti musiikin kanssa työskenteleville työntekijöille henkilökohtaiset muotoonvaletut kuulosuojaimet (Elacin) työnantajan kustannuksella. Myös opiskelijat alkoivat tehdä henkilökohtaisten kuulosuojaimien yhteistilauksia. Nykyisin lähes kaikki opettajat ja ammattiopiskelijat käyttävät henkilökohtaisia kuulosuojaimia. Lisäksi PJK:ssa on käytettävissä kaikille asiakkaille ja muille halukkaille kertakäyttöisiä suojaimia. PJK:n työterveys on tehnyt koko henkilökunnalle sääntömääräisten terveystarkastusten yhteydessä myös kuulotestit ja tarvittaessa ohjeistanut kuulon suojeluun ja mahdollisiin jatkotoimenpiteisiin. PJK:n tiloihin hankittiin 2000-luvun alussa kuulontutkimukseen tarvittava äänieriö Kauko Saaren avustuksella. Kauko Saari on vuosien ajan tehnyt kaikille uusille ammattiopiskelijoille kuulotestit ja tarvittaessa myös henkilökunnalle sekä antanut tarvittavan ohjeistuksen kuulon suojelemiseksi. Vuonna 2006 PJK:n konserttisalin akustiikkaa parannettiin lisäämäällä Akukon Oy:n ohjeiden mukaisesti lisävaimennuksia konserttisalin seiniin. Lukuvuonna konserttisalin kaiuttimet sijoiteltiin uudestaan, tarkoituksena selkeyttää salin kuulokuvaa ja vähentää äänenpainetta Ope tta jie n ja o pis ke lijo ide n a ltis tu m ine n S y s t e m a a tt is e t a lt is tu s m it t a u k s e t Eri soitinryhmien opettajien altistumista mitattiin henkilökohtaisilla annosmittareilla (LarsonDavis 705 Spark) useamman työpäivän tai yhden työviikon ajalta. Mittausten organisoinnista, mittareiden ohjelmoinnista ja tulosten purkamisesta vastasivat Jorma Ketola ja Antti Saukko ja ne tehtiin Työterveyslaitoksen mittareilla erikoistyöhygienikko Pekka Olkinuoran valvonnassa. Mittauksiin osallistui yhteensä 17 opettajaa ja mitattuja opetustunteja kertyi yhteensä noin 150 ja työpäiviä 51. Kullekin tutkimukseen osallistuvalle opettajalle oli ohjelmoitu mittari viikon lukujärjestyksen mukaan. Opettajille annettiin ohjeet mittarin käytöstä ja he huolehtivat siitä itse annettujen ohjeiden mukaisesti. Mittausten lisäksi kukin opettaja täytti tarpeelliset tiedot jokaisesta opetustunnista hankkeessa kehitettyyn tapahtumalomakkeeseen (liite 1).

6 s. 5/18 Tuotetun äänen voimakkuuden perusteella eri soittimet ja soitinryhmät luokiteltiin neljään luokkaan (punainen, oranssi, keltainen ja vihreä) keskiäänitason perusteella. Päivittäisen altistumisen raja-arvo 87 db ylittyy Päivittäisen altistuksen ylempi toiminta-arvo 85 db ylittyy Päivittäisen altistuksen alempi toiminta-arvo 80 db ylittyy Päivittäisen altistuksen alempi toiminta-arvo 80 db ei ylity Yhteenveto mittaustuloksista on esitetty taulukossa 1. Kaikki mittaustulokset on talletettu excel-muodossa ja ne saa tarvittaessa rehtorilta nähtäväksi. Taulukko 1. Yhteenveto eri soittimien äänitasojen mittaustuloksista S o it in ta i s o it in ry h m ä Op e tu s tu n n in k e s kiä ä n ita s o L Ae q ( d B) Ke s kiä ä n it a s o n v a ih te lu m in -m a x ( d B) Mitt a u s te n lu k u m ä ä rä Mitt a u s p ä iv ie n p ä iv ä a lt is t u s t e n k e s kia rv o ja v a ih te lu L Ex ( d B) lyömäsoittimet (90-94) pasuuna * yhtye, bändi, musapaja (74-95) piano (71-95) piano + laulu tai muu (74-79) puupuhaltimet (73-83) varhaiskasvatusryhmät * viulu (73-73) kitara, basso (71-80) *Näiden soittimien tai soitinryhmien opettajille kertyi vain yksi päiväannos pelkästään ko. soittimella. Riski on merkittävä, kun päivittäinen melualtistus ylittää 85 db. Päivittäinen melualtistus on se määrä melua, jolle henkilö altistuu päivän aikana. Meluasetuksen mukaan melu jaetaan kahdeksan tunnin työpäivän ajalle vaikka työpäivän pituus siitä poikkeaisikin. Esimerkiksi 8 tuntia 96 db melussa vastaa 96 db:n päivittäistä melualtistusta, 4 tuntia samassa 96 db melussa vastaa 93 db:n altistusta ja vastaavasti 16 tuntia 96 db melussa vastaa 99 db:n päiväaltistusta. Päivän meluannos siis jaetaan tai tiivistetään aina 8 tunnin ajalle. Suurimmat opetustuntien aikaiset keskiäänitasot olivat lyömäsoittimien, pasuunan ja pianon opetuksessa sekä yhtyeiden harjoituksissa ja musapajoissa. Yksittäisten opetustuntien keskiäänitasot ylittivät lähes kaikilla soittimilla 85 db, mutta päivittäiset altistumistasot olivat huomattavasti pienempiä, koska työpäivät eivät tavallisesti kestä kahdeksaa tuntia ja usein päivään sisältyy sekä hiljaisempia että meluisampia tunteja. Voidaan arvioida, että saksofonin (puupuhallin) ja tuuban (vaskisoitin) äänitasot vastaavat hankkeessa mitattuja vaskisoittimia (keltaiset). P ä iv it t ä is e n a lt is t u m is e n ra ja - a rv o 8 7 d B (olettaen, että opettaja ei käytä kuulonsuojaimia) ylittyi yhteensä 12 työpäivänä (lyömäsoittimilla 6, (sähkö)pianolla 2, pasuunalla 1 ja yhtyeharjoituksissa 3 työpäivänä), mutta

7 s. 6/18 viikkokeskiarvona nämäkin jäivät lyömäsoittimia lukuun ottamatta alle raja-arvon 87 db. P ä iv it t ä is e n a lt is t u k s e n y le m p i t o im in ta - a rv o 8 5 d B samoilla soittimilla kuin yllä. ylittyi 13 työpäivänä P ä iv it t ä is e n a lt is t u k s e n a le m p i t o im in t a - a rv o 8 0 d B mukaan ylittyä kaikilla muilla soittimilla. ylittyi tai voi arviomme Akustisen kitaran ja kontrabasson opetuksessa sekä viulun perus- ja varhaisopetuksessa jäätiin kaikissa mittauksissa päiväaltistuksena alle 80 db Arv io m u id e n s o it t im ie n / s o it in ry h m ie n o p e tt a jie n a lt is t u m is e s t a Hankkeen mittausten suunnitteluvaiheessa työryhmä valitsi mittausten kohteet kattamaan voimakasäänisimmät soittimet ja oppiaineet. Valinta perustui osittain entisiin mittauksiin ja myös kokemusperäisiin soittimien äänitasojen havaintoihin. Hankkeesta jäivät pois joko edellä esitetyn arvion tai opetuksen vähäisyyden vuoksi alttoviulu, sello, harppu, vibrafoni ja sävellys. Sähköisistä soittimista selvityksessä mukana olivat sähkökitara, sähköbasso ja sähköpiano. Akustisten soitinten arvioinnissa tulee ottaa huomioon, että mittaustulokset eivät päde ääneltään vahvistettuihin soittimiin. Kaikkia mittaustuloksia tulee käyttää suuntaa antavina, sillä melutaso vaihtelee tilanteen ja käytetyn kaluston mukaan Arv io o p is k e lijo id e n a lt is t u m is e s t a Edellä kuvattu pätee soveltuvin osin myös PJK:n ja Metropolian ammattilinjojen opiskelijoihin. Opiskelijat saattavat viettää yhtyeharjoituksissa päivittäin huomattavasti pidempiä aikoja kuin opettajat keskimäärin, mikä lisää altistusta. PJK:n harrastetavoitteisen perusopetuksen oppilaat käyvät oppitunneilla pääsääntöisesti 1-2 kertaa viikossa, jolloin voidaan olettaa, että opiskelusta johtuva altistus on heillä vähäisempää kuin henkilökunnalla tai ammatillisen koulutuksen opiskelijoilla. Opiskelijoiden altistuksesta tullaan keräämään tietoa, jonka avulla meluntorjuntaa siltä osin kehitetään. 3.3 Ris kin a rv io in ti Me rk it t ä v ä n ris k in Pop & Jazz Konservatoriossa ja Metropolian pop/jazzmusiikin koulutusohjelmassa kuulon kannalta aiheuttavat ly ö m ä s o it t im e t, y h t y e o p e t u s s e k ä p a s u u n a ja m a h d o llis e s t i m u u t v a s k is o it t im e t s e k ä s a k s o fo n i. Kaikki muut soittimet, mahdollisesti nailonkielistä akustista kitaraa lukuun ottamatta, aiheuttavat kuulon kannalta vähintäänkin k o h t a la is e n ris k in.

8 s. 7/18 VIHREÄT (vähäinen riski, päivittäinen altistus alle 80 db) Harppu Kantele Kontrabasso Musiikin hahmoaineet / AMP Nailonkielinen kitara Sello KELTAISET (kohtalainen riski, päivittäinen altistus db) Harmonikka Huilu Klarinetti Laulu Musiikkiteknologia (studio/saliääni)* Piano Varhaisiän musiikkikasvatusryhmät Viulu * varsinkin saliäänen osalta tehdään jatkossa lisää mittauksia ja seurantaa PUNAISET (merkittävä riski, päivittäinen altistus yli 85 db) Pasuuna Rummut / lyömäsoittimet Saksofoni Trumpetti Yhtyeet Osa ammatillisen koulutuksen opetuksesta tapahtuu työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä (työssäoppiminen tai työharjoittelu) esimerkiksi ravintoloissa tai oppilaitoksen ulkopuolisissa konserteissa. Tällöin työympäristön melualtistukseen vaikuttavat myös oppilaitoksen ulkopuoliset tekijät. Opetustyössä ei sinänsä ole muita työympäristön altisteisiin liittyviä, melun kuulovaurioriskiä lisääviä tekijöitä, mutta useimmat opettajat soittavat, kuuntelevat tai harrastavat muutoin musiikkia myös vapaa-ajallaan. Opettajat voivat myös työskennellä useamman työnantajan palveluksessa. Kokonaisaltistus saattaa siis yksilötasolla olla merkittävästi suurempi kuin opetustyössä, mikä on otettava työterveyshuollossa huomioon yksittäisten opettajien kuulovaurioriskiä arvioitaessa. Lisäriskin muusikon ja musiikinopettajan työssä aiheuttavat myös kuulonsuojainten käyttöön liittyvät vaikeudet, jotka alentavat todellista suojausastetta Me lu a ltis tu ks e n s e u ra n ta Oppilaitoksella on kaksi meluannosmittaria, joita PJK:n ta Metropolian työntekijä tai ammattilinjan opiskelija voi halutessaan lainata seuratakseen yksittäisten oppituntien tai koko työpäivän keskiäänitasoja. Mittarit lainaa valo- ja laiteteknikko Sami Sirniö puh ), joka opastaa myös laitteiden käytössä. Seurannan tehtävä on ensisijaisesti täydentää jo kerättyä mittausten tietokantaa seuraavasti: - mitataan niiden oppiaineiden opettajien altistusta, jota ei ole mitattu

9 s. 8/18 - selvitetään mittauksilla meluntorjuntakeinojen vaikutusta yksilötasolla - mitataan, kun ilmenee suurehkoja muutoksia meluympäristöön (esim. uusi oppiaine tai merkittävästi erilainen opetustila) - mitataan ja seurataan ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden altistusta PJK:n työsuojelutoimikunta laatii vuotuisen työsuojelun toimintasuunnitelman yhteyteen suunnitelman toimintavuonna toteutettavista altistusmittauksista. Tämän lisäksi jokainen opettaja tai muu melussa työskentelemään joutuva työntekijä saa kuitenkin halutessaan mittarin käyttöönsä sikäli kun se ei ole ylläkuvatun mittausohjelman mukaisessa käytössä. Myös ammattiin opiskelevat voivat halutessaan seurata omaa melualtistustaan edellä kuvatulla tavalla. PJK:n ja Metropolian teknisen henkilöstön tulee erityisesti seurata melualtistustaan säännöllisesti. Opettajat tekevät mittaukset omatoimisesti, mutta mittarien vastuuhenkilö perehdyttää heidät laitteen toimintaan ja opastaa sen käytössä (liite 2). Tiedot mittauksesta kerätään tapahtumalomakkeelle (liite 1), jonka tiedot vastuuhenkilö tallentaa oppilaitoksen omaan excel-pohjaiseen tietokantaan. Tietokannan laajentuessa oppilaitos tai yksittäinen opettaja voi arvioida altistumista ennakkoon esimerkiksi lukukauden alussa opetustuntien äänitasojen ja lukujärjestyksen avulla käyttämällä altistumislaskuria ( fi. o s ha.e u ro p a. e u/ g oo d _ p ra ctice / o h je e t/ n o is e v ib/ p e ru s m e lu las k in. h tm ). 4. Ta v o itte e t Henkilökunnan ja opiskelijoiden melualtistusta torjutaan ensisijaisesti pyrkimällä pitämään p ä iv it tä in e n m e lu a lt is tu s a lle 8 0 d B. Meluntorjuntaohjelman toissijaisina tavoitteina ovat: opettajat ja opiskelijat tuntevat musiikissa esiintyvien voimakkaiden äänitasojen mahdolliset vaikutukset kuuloon, tunnistavat kuulovaurioriskin kannalta merkittävimmät tekijät ja osaavat suojautua tarvittavin toimenpitein (esim. soittamalla hiljempaa, säätämällä vahvistinta tai käyttämällä henkilökohtaisia suojaimia) kaikki teknisesti ja taloudellisesti mahdolliset meluntorjuntakeinot otetaan tarvittaessa käyttöön Kertyvän tiedon avulla pyritään lisäämään henkilökunnan ja opiskelijoiden tietoisuutta melualtistuksen vähentämisen keinoista. 5. Te kn is e t m e lu n to rju n ta ke in o t 5.1. Tila t ja n iide n a ku s tiikka Kaikki PJK:n käytössä olevat tilat on rakennettu Insinööritoimisto Akukon Oy:n tekemien akustisten suunnitelmien perusteella. Tarkemmat selvitykset tilojen nykykäytöstä ja arvio niiden soveltuvuudesta musiikin opetuskäyttöön nykyisten

10 s. 9/18 normien valossa tehdään lukuvuoden aikana ja sen perusteella määritellään kehittämiskohteet. Remonttien yhteydessä on tehty vuosien aikana saatujen kokemusten perustella korjauksia ja parannuksia. Mm. yhtyeluokkien akustointia on muutettu, kun koko bändiosasto remontoitiin vuoden 2003 aikana. Samoin puhallin- ja yhtyeluokista on poistettu vanhat akustointipellit, jotka eivät saatujen kokemusten perusteella soveltuneet tarkoitukseensa. Vuoden 2010 alussa saadaan laulun opetuksen käyttöön viereisessä rakennuksessa sijaitsevat uudet tilat, joiden akustiikan Akukon Oy on myös suunnitellut. Espoon musiikkiopistossa tehdyissä kokeissa todettiin, että huoneakustiikan parannusten vaikutus melualtistuksessa oli mittaustarkkuus huomioituna olematon (1-2 db). Jälkikaiunta-ajan lyhentäminen ei vähennä juuri lainkaan suoraan soittimesta tulevan äänen voimakkuutta soittimen lähellä työkenneltäessä. Sen sijaan työskenneltäessä vaimennetussa tilassa kauempana äänilähteestä äänitaso voi pudota esimerkiksi 3-5 db, mikä tarkoittaa jo merkittävää riskin pienentymistä. Akustiset muutokset voivat myös selvästi parantaa ja helpottaa työskentelyä ko. tiloissa. Hu o n e a ku s tiika n p a ra n ta m in e n o n s iis ku s ta n n u s te h o kku u d e lta a n p e ru s te ltu m e lu n to rju n ta ra tka is u n a, jo s s illä m y ö s s a m a n a ika is e s ti v o id a a n ko rja ta ä ä n iy m p ä ris tö ltä ä n h u o n o ja tilo ja. Osa PJK:n opetuksesta tapahtuu työssäoppimisena työpaikoilla (Metropolialla työharjoitteluna), joiden akustiikkaan ei käytännössä voida vaikuttaa muutoin kuin harjoittelupaikan valinnalla. P JK:n t ilo je n a k u s t iik a n k e h it t ä m is k o h t e e t Erityisen selvityksen kohteena tulevat olemaan vuoden 2010 aikana lyömäsoitin- ja yhtyeluokat sekä konserttisali. Tarkoitus on selvittää, miten akustiikkaa on mahdollista parantaa, jotta työskentelyolosuhteet paranevat ja äänen voimakkuudet voidaan ja halutaan pitää sallituissa rajoissa Mu u t ke in o t: s o ittim e t, o pe tu s / to im in ta ta v a t, a ltis tu s a ika Hankkeen aikana selvitettiin mahdollisuudet toteuttaa käytännössä käytännesääntöjen mukaisia melun lähteeseen kohdistuvia ratkaisuja. Mahdollisina ja tällä hetkellä edes jossain määrin hyväksyttävinä ratkaisuina Pop & Jazz Konservatoriossa kokeiltiin pianoon, flyygeliin sekä musapajojen toimintatapoihin liittyviä ratkaisuja. Altistumisajan ja työskentelyetäisyyden vaikutusta voidaan arvioida teoreettisesti. S o it in k o k e ilu t Nykyiset akustiset soittimet ovat kehittyneet vuosisatojen kuluessa ja niitä on määrätietoisesti kehitetty ääneltään entistä paremmiksi ja voimakkaammiksi, mikä on tehnyt niistä myös entistä helpommin soitettavia. Kehityksen kääntäminen siten, että soittimien äänenvoimakkuus pienenee, ei liene realistista. Sen sijaan on realistista oppia ja opettaa soittamaan myös hiljaa. Samoin sähköisen musiikin volyymi on vuosikymmenien aikana kasvanut huomattavasti, mitä kuvastaa nykyinen tilanne, jossa monet soittajat sekä lähes kaikki kuuntelijat

11 s. 10/18 käyttävät kuulonsuojaimia. Erityisesti sähköisten soittimien äänitasoja voidaan helposti pudottaa musiikin laadun kärsimättä siitä lainkaan. Soitinkokeiluja tehtiin sekä Pop & Jazz Konservatoriossa että Espoon musiikkiopistossa. EMOssa oli joissakin pienissä pianoluokissa flyygelin pohjaan lisätty vaimennusmatto. Sen vaikutukseksi todettiin noin 2-3 db. Flyygelin kannen sulkeminen pudotti äänitasoa saman verran (toisaalta yhteinen vaikutus lienee vain hieman suurempi). Pianon käyttö opetuksessa flyygelin sijasta vaikutti hyvin vähän, luultavasti soittaja mukauttaa soiton voimakkuutta myös soittimen mukaan. Opettajan altistuksen kannalta tulos isossa huoneessa ja pienessä huoneessa soitettaessa oli jokseenkin sama. Isossa huoneessa etäisyyttä soittajaan voi kuitenkin kasvattaa, jolloin myös äänitaso laskee (mikäli ei itse soita paljon tunnin aikana). Vaskisoittimissa käytettäviä sordiinoja kokeiltiin EMOssa trumpetilla. Niiden vaikutus äänitasoon on merkittävä, 5-7 db ja sähköisellä ns. "hotellisordiinolla" jopa yli 30 db. Ongelma on, että ne muuttavat soittotuntuman täysin erilaiseksi, joten normaali opetus ei sordiinoilla ole mahdollista. Op e tu s m e n e t e lm ä t / t o im in t a ta v a t Pääosa opetuksesta on yksilöllistä, työskentelyä yhdessä opiskelijan kanssa. Eri instrumenteilla, opettajan toimintatavoilla ja käytettävissä olevilla tiloilla on merkitystä altistumisen kannalta. Seuraavassa on esitetty yksilöopetukseen muutamia keinoja, joilla opettaja (soveltuvin osin myös opiskelija) voi vähentää omaa altistumistaan: jo pienikin etäisyyden kasvattaminen soittimeen vähentää altistumista (esim. flyygelillä etäisyyden kasvattaminen metristä kahteen vähentää 2-3 db). kasvata etäisyyksiä isossa tilassa, äänitaso putoaa noin 3 db aina etäisyyden kaksinkertaistuessa vaskien opetuksessa kannattaa sijoittua sopivalle etäisyydelle opiskelijan sivulle rytmitä opetusta siten, että voit vähentää yhtäjaksoista voimakasta melualtistusta suojaimia tulee käyttää aina kun melutaso ylittää raja-arvot Bändiharjoitukset/musapajat Yhtyeopetuksessa instrumenttien sijoittelu tulee ratkaista siten, että kaikki soittajat kuulevat toisensa mahdollisimman hyvin, mutta siten, että äänilähteet (kovaääniset soittimet) eivät ole suoraan muusikoita kohti. (Esim. puoliympyrä, V- muodostelma yms). S o itt o t a p a h t u m a p it ä ä a in a a ku s t is e s t i s o v it t a a t ila a n, jo s s a o lla a n. Alt is t u m is a ik a Meluasetuksen ja käytännesääntöjen edellyttämien toimenpiteiden kannalta on edullista tasata altistuminen mahdollisimman monelle viikonpäivälle. On parempi opettaa 4 tuntia viitenä päivänä kuin 5 tuntia neljänä päivänä tai 10 tuntia kahtena päivänä. Toisaalta kuulovauriovaaran (siis yksittäisen opettajan) kannalta kokonaisaltistus on merkitsevä. Jos altistumista ei kokonaisuudessaan pysty

12 s. 11/18 vähentämään, ei myöskään riski pienene. Alt is t u m is a ja n p u o lit t a m in e n p u d o tt a a a lt is t u m is t a 3 d B e li k u u lo v a u rio ris k i p ie n e n e e 5 0 %. Oheisen taulukon avulla voi arvioida melutason ja työskentelyajan vaikutusta altistumiseen. Taulukko 2. Kuulolle haitalliseksi tunnetut päivittäiset altistusajat (ylempi toimenpideraja 85 db ylittyy). A-äänitaso (db) altistusaika 85 8 h 88 4 h 91 2 h 94 1 h min min min min min min 115 alle 1 min Mitattujen soitin- tai soitinryhmäkohtaisten opetustuntien keskiäänitasojen mukaan voidaan myös laskea päivittäinen altistumisaika, jonka kuluessa ylempi toiminta-arvo ylittyy. Kohdassa 2.2 esitettyjen mittaustulosten perusteella lasketut altistumisajat on esitetty taulukossa Taulukko 3. Mitattujen opetustuntien keskiäänitasot ja vastaavat altistumisajat, jonka kuluessa alempi toiminta-arvo (80 db) ylittyy. S o it in ta i s o it in ry h m ä Op e tu s tu n n in k e s kiä ä n ita s o L Ae q ( d B) P ä ivitt ä in e n a le m p i t o im in t a -a rv o ( 8 0 db) y litt y y a ja s s a rummut, lyömäsoittimet min pasuuna min yhtye, bändi, musapaja min piano 87 1,5 h piano + laulu tai muu 84 2 h puupuhaltimet 84 3 h varhaiskasvatusryhmät 84 3 h viulu 81 6, 5 h kitara, basso 80 8 h Nämä ovat ohjeellisia arvoja, kovan äänenvahvistuksen kanssa voi vaikutus olla paljon suurempikin.

13 s. 12/ Ede llä m a in ittu je n to im e n pite ide n v a iku tu s a ltis tu m is e e n Kohdissa 4.1. ja 4.2 kuvatuilla toimenpiteillä voidaan altistumista pienentää ainakin joissakin soitinryhmissä. Vaikutuksia voidaan arvioida soitinryhmittäin: Ru m m u t, ly ö m ä s o it t im e t altistumisaikaa, soittimia tai opetusmenetelmiä ei useimmiten voida siinä määrin muuttaa, että altistuminen jää alle 80 db opettajan ja opiskelijoiden on käytettävä aina suojaimia, jos raja-arvot ylittyvät P a s u u n a, t ru m p e t t i, s a k s o fo n i altistumisaikaa, soittimia tai opetusmenetelmiä ei useimmiten voida siinä määrin muuttaa, että altistuminen jää alle 80 db altistumista voi hieman vähentää jakamalla tunnit mahdollisimman tasaisesti eri viikonpäiville, sijoittumalla opetustilanteessa oikein, kasvattamalla etäisyyttä opiskelijaan opetuksen aikana ja käyttämällä opetuksessa mahdollisuuksien mukaan sordiinoja. opetusta rytmitetään siten, että voimakasäänisimpiä jaksoja jaetaan tasaisesti eri päiville opettajan ja opiskelijoiden on käytettävä aina suojaimia, jos raja-arvot ylittyvät P ia n o + la u lu soittimia tai opetusmenetelmiä ei useimmiten voida siinä määrin muuttaa, että altistuminen jää alle 80 db opetusta rytmitetään siten, että voimakasäänisimpiä jaksoja jaetaan tasaisesti eri päiville opettajan ja opiskelijoiden on käytettävä aina suojaimia, jos raja-arvot ylittyvät Jos luokassa on riittävästi tilaa, opettaja ja/tai laulaja voi seistä kauempana pianosta tai flyygelistä. Laulajalle altistumismielessä pahin paikka seistä on flyygelin mutkassa avatun kannen vieressä. mieti missä kohtaa kohtaa seisot kun laulat tai opetat! Yh t y e e t soittimia tai opetusmenetelmiä ei useimmiten voida siinä määrin muuttaa, että altistuminen jää alle 80 d Yhtyeopetuksessa instrumenttien sijoittelu tulee ratkaista siten, että kaikki soittajat kuulevat toisensa mahdollisimman hyvin, mutta että äänilähteet (kovaääniset soittimet) eivät ole suoraan muusikoita kohti. (Esim. puoliympyrä, V-muodostelma yms). altistumisaikaa vähentämällä ja opetusta rytmittämällä päästään lähelle 80 db päiväaltistusta opettajan ja opiskelijoiden on käytettävä aina suojaimia, jos raja-arvot ylittyvät Hu ilu, k la rin e tt i, v iu lu, h a rm o n ik k a käyttämällä edellisissä kohdissa kuvattuja keinoja voidaan päivittäinen altistus pudottaa alle 80 db opettajan ja opiskelijoiden on käytettävä aina suojaimia, jos raja-arvot ylittyvät

14 s. 13/18 Va rh a is iä n m u s iik k ik a s v a t u s ry h m ä t ja p ia n o soittamisen dynamiikka ja mahdollisten vahvistimien äänentaso on mukautettava soittotilan mukaisiksi opettajan ja opiskelijoiden on käytettävä aina suojaimia, jos raja-arvot ylittyvät S ä h k ö k it a ra, s ä h k ö b a s s o ja m u u t ä ä n e lt ä ä n v a h v is t e t u t s o it t im e t soittamisen dynamiikka ja vahvistimen äänentaso on mukautettava soittotilan mukaisiksi opettajan ja opiskelijoiden on käytettävä aina suojaimia, jos raja-arvot ylittyvät HUOM! ARVIOIDESSAAN HENKILÖKOHTAISTA ALTISTUMISTAAN OPETTAJIEN JA OPISKELIJOIDEN TULEE OTTAA HUOMIOON MYÖS KOKONAISMELUALTISTUS, JOKA TAPAHTUU OPPILAITOKSEN ULKOPUOLELLA: MUUSIKON TYÖSSÄ, HARJOITTELUSSA JA VAPAA-AJALLA. OPETTAJA TOIMII OMIEN OPPILAIDENSA OPINTO-OHJAAJANA MYÖS MELUNTORJUNNASSA OPASTAEN TURVALLISIIN SOITTOKÄYTÄNTÖIHIN JA TARVITTAESSA SUOJAINTEN KÄYTTÖÖN. OHJEISTUS KOSKEE OPISKELIJOITA SOVELTUVIN OSIN. ERITYISESTI OTETAAN HUOMIOON NE OPISKELIJAT, JOTKA SOITTAVAT PALJON JA OSALLISTUVAT AKTIIVISESTI YHTYETOIMINTAAN Ko n s e rttitila n te e t Toimintaohjeet Pop & Jazz Konservatorion ja Metropolian ääniteknikoille ja konserttitilanteista vastaaville opettajille. PJK:n konserttisalissa on melutason mittari aina käytössä, kun harjoitellaan tai esiinnytään konsertissa. Koko henkilökunnan vastuulla on koulutuksella ja valistuksella ennakolta huolehtia siitä, että volyymitaso pysyy sallituissa rajoissa. Ääniteknikko / konserttitilanteesta vastaava opettaja arvioi onko konsertin tai esityksen melutaso tarpeeksi alhainen (meluntorjuntaohjelman edellyttämällä tasolla). Ellei ole, hänen vastuullaan on tarvittaessa alentaa melutasoa. Mikäli melutaso on korkea eikä melutasoa pystytä alentamaan, on ääniteknikon tai konserttitilanteesta vastaavan opettajan keskeytettävä konsertti. Näitä ohjeita sovelletaan soveltuvin osin myös äänitystilanteisiin

15 s. 14/18 6. Ku u lo n s u o ja im e t 6.1. Ha nkin ta, kä y ttö ö n o tto ja kä y ttö Työnantajalla on velvoite hankkia kuulonsuojaimet ylemmän raja-arvon ylittäville riskiryhmille ja muille halukkaille työntekijöille. PJK:n henkilökunnalle hankittiin ensimmäisen kerran yhteishankintana Elacin -tulpat vuonna Lisäksi yhteishankinnan päivityksiä on tehty sen jälkeen sitä mukaa kuin opettajat ovat todenneet tarpeelliseksi. Kaikille päätoimisesti PJK:ssa työskenteleville ja melun kanssa kosketuksiin joutuville työentekijöille hankitaan työnantajan kustantamat henkilökohtaiset kuulosuojaimet. Jos ja kun raja-arvot ylittyvät, kaikkien on käytettävä suojaimia jos äänentasoa ei muuten pystytä alentamaan. S u o ja in t e n k ä y t ö n h y ö d y t ja h a it a t Musiikin opettajan ja muusikon kannattaa käyttää suojaimia seuraavista syistä: Suojatakseen kuuloaan Suojautuakseen äänekkään musiikin aiheuttamalta kivulta Suojautuakseen melun aiheuttamalta väsymykseltä Suojautuakseen tinnitukselta tai estääkseen sen pahenemista Vähentääkseen stressiä, väsymystä ja ärtymistä Välttääkseen päänsärkyä Suojainten käyttöön musiikin opettajan ja muusikon työssä liittyy lieviä ongelmia, jotka voi kokea niin hankalina, että suojainten käyttö loppuu. Soittajilla suurin ongelma on oman soittimen äänen kuuleminen ja sen kvaliteetinkontrollointi. Soittimen ääni kuuluu joko liian kovaa tai liian hiljaa. Myöskin soiton suhteuttaminen toisiin soittajiin koetaan vaikeana. Laulajilla on saman tyyppisiä ongelmia: oma ääni tuntuu liian kovalta suhteessa totuttuun ja äänen puhtautta ja intensiteettiä on vaikea kontrolloida. Osa laulajista kokee laulavansa väärällä tekniikalla kuulonsuojaimia käyttäessään. Vaikka soittajat ja laulajat käyttävät muotoon valettuja muusikon kuulonsuojaimia, jotka vaimentavat tasaisesti eri taajuuksilla, muusikontarkka korva erottaa kuulokuvan muuttumisen. Suojaimet päässä tulee helposti soitettua kovempaa, tämä ei kuitenkaan ole tarkoituksenmukaista Käytännön ongelmina on ilmoitettu seuraavia haittoja: Kuulonsuojaimet aiheuttavat paineen tunnun korviin Korvatulehdukset Korvatulppia on vaikea asettaa korviin Korvatulpat aiheuttavat huimausta ja ahdistavaa tunnetta

16 s. 15/18 Kuulovammaisessa korvassa suojainten käyttö on vaikeaa, koska suojaus vähentää entisestäänkin huonoa kuuloa. Tämä vaikeuttaa hiljaisten kohtien soittamista ja ohjeiden seuraamista harjoituksissa. S u o ja in t e n k ä y tt ö ö n o t t o Va lin t a Muusikon ja musiikin opettajan kannattaa käyttää ensisijaisesti musiikkikäyttöön tarkoitettuja kuulosuojaimia. Laulajilla kuulonsuojainten materiaalin tulisi olla mahdollisimman pehmeää ja joustavaa, jotta se mukautuisi leuanliikkeistä aiheutuviin korvakäytävän muodonmuutoksiin. Kuulonsuojaimina kannattaisi käyttää muotoonvalettuja kuulonsuojaimia, joissa on paine-eroa tasaava venttiili. Sopiva vaimennus on 15 db. Rumpujen, lyömäsoittimien, vaskien ja muiden voimakasäänisten soittimien soittajat voivat käyttää enemmän vaimentavia suojaimia, mikäli se ei nosta heidän omaa äänenvoimakkuuttaan. Mikäli on jo todettu kuulonalenema, kannattaa kiinnittää erityistä huomiota suojautumiseen. Kä y t t ö ö n o tt o Uusia suojaimia käyttöönotettaessa kannattaa harjoitella niiden oikea asettaminen suojainvalmistajan edustajan opastuksella. Suojainten käyttö kannattaa aloittaa asteittain ja aloittaa se henkilökohtaisissa harjoituksissa. Ensin harjoitellaan ilman suojaimia ja sitten suojainten kanssa. Suojainten käyttöä lisätään vähitellen sitä mukaa, kun opitaan miltä äänen tulee kuulonsuojainten kanssa. Alussa asettaminen voi olla hankalaa. Suojaimien käyttöön täytyy totutella. Mikäli asettaminen ei tahdo onnistua helposti vielä muutaman viikon kuluttua, tulppien putken lyhentäminen voi auttaa. Lyhentämisen saa tehdä vain valmistajan edustaja. Kun suojaimien käyttöön on totuttu henkilökohtaisissa harjoituksissa, voi niitä ryhtyä käyttämään yhteisharjoituksissa. Suojaimet muuttavat oman ja muiden soiton/laulunvälistä balanssia. Tähän tottumiseksi käytetään suojainta vain osan aikaa, jotta opitaan miltä balanssin tulee kuulostaa suojaimia käytettäessä. Vähitellen suojainten käyttöä lisätään, kunnes totutaan niiden jatkuvaan käyttöön. Vasta kun käyttö on jatkuvaa harjoituksissa voi niitä ryhtyä käyttämään myös esityksissä. Suojaimia ei saa tottumisjakson jälkeen ottaa kesken harjoituksen tai konsertin pois, vaan ne tulee pitää päässä koko ajan. S u o ja in t e n ja t k u v a k ä y tt ö Suojaimia tulee käyttää aina kun raja-arvot ylittyvät (altistus ylittää keskimäärin 85db/8h) ja niiden tulee olla aina mukana. Suojaimia tulee käyttää koko melualtistuksen ajan, niitä ei saa ottaa pois kesken esitystä tai harjoitusta, vaikka äänitaso välillä laskisikin. Suojaimista tulee myös huolehtia pitämällä ne aina puhtaina valmistajan ohjeiden mukaan, näin vältetään korvatulehdusten vaara. Suojaimet eivät ole ikuisia, ne on vaihdettava valmistajan suosittelemin aikavälein.

17 s. 16/18 7. Me lu s ta ja m e lu n to rju n ta o h je lm a s ta tie d o tta m in e n Meluntorjuntaohjelmasta tiedotetaan PJK:n koko henkilökunnalle henkilökunnan vuotuisilla koulutusviikoilla ja tarvittaessa muulloinkin. Lisäohjeita ja sovelluksia pyritään julkaisemaan myöhemmin osana PJK:n meluntorjunnan kehittämistä. Tämä meluntorjuntaohjelma pidetään nähtävänä sähköisessä muodossa sekä fyysisenä kappaleena opettajainhuoneessa sekä vahtimestarilla ja tekniikan tiloissa. Lisäksi se jaetaan jokaiselle kokoaikaiselle työntekijälle. Meluntorjuntaohjelma on osa työsuojelutoimintaa. Suunnitelman päivitys tehdään työsuojelun toimintatoimintasuunnitelman yhteydessä. Meluntorjuntaohjelmaa arvioidaan ja tarvittaessa päivitetään vuosittain osana PJK:n itsearviointia. Ohjelma päivitetään myös aina säännösten tai meluolosuhteiden muuttuessa. Päivityksestä vastaa PJK:n rehtori. Meluntorjuntaohjelman vastuuhenkilöinä toimivat rehtori ja työsuojelupäällikkö. 8. Liitte e t 1. Tapahtumalomake meluannosmittarien käytön seurantaan 2. Ohje meluannosmittarien käyttöön (PJK ja Metropolia)

18 Liite 1. Tapahtumalomake meluannosmittarien käytön seurantaan Opettajan nimi: Pvm/kello Mittari Opetustilanne Tila, luokka tai huone soitin soitinmäärä taitotaso sisältö/ teos (nimi tai nro) Apuna lomakkeen täyttämiseen soitin: vahvistettu musiikki = v (esim. kitara/v) taitotaso: varhaisiän mus.kasvatus sisältö: etydi/ harjoitus soitinmäärä: vain oppilas soittaa = 1 vahvistamaton = a (esim. piano/a) perustaso kokonainen teos oppilas + opettaja = 2 opistotaso/ammattitaso soittajien lukumäärän mukaan 3?

19 s. 18/18 OHJE MELUAN N OS MI TTARI N KÄYTTÖÖN ( PJK JA METROPOLI A) (Liite 2.) mittaria ei tarvitse käynnistää tai sammuttaa, se on ohjelmoitu mittaamaan sovittuna aikana aseta mittari taskuun tai vyölle aseta mikrofoni sopivaan paikkaan olkapäälle, siten ettei se jää vaatteiden alle tai hankaa mihinkään johdon voi pujottaa paidan tai takin sisältä tai kiinnittää vaatteisiin hakaneulalla (kiinnitarttumisen estämiseksi) muista merkitä työvaiheet tapahtumapöytäkirjaan jätä mittari sovittuun paikkaan työpäivän päättyessä Mittarin lainaa ja sen käyttöön opastaa valo- ja laiteteknikko Sami Sirniö puh )

20 KONSERVATORIO Pop & Jazz Konservatorio Arabiankatu 2, Helsinki Puhelin , faksi (09) Sähköposti

EMO. Espoon musiikkiopisto EMO EMON MELUNTORJUNTAOHJELMA (MTO) PÄHKINÄNKUORESSA

EMO. Espoon musiikkiopisto EMO EMON MELUNTORJUNTAOHJELMA (MTO) PÄHKINÄNKUORESSA EMO Espoon musiikkiopisto EMO EMON MELUNTORJUNTAOHJELMA (MTO) PÄHKINÄNKUORESSA EMON MELUNTORJUNTAOHJELMA (MTO) PÄHKINÄNKUORESSA Tiivistelmä Yleistä MTO on tehty meluasetuksen VNA85/2006 perusteella ja

Lisätiedot

Tavoitteet... 2 Riskiryhmät... 2

Tavoitteet... 2 Riskiryhmät... 2 Tavoitteet... 2 Riskiryhmät... 2 3.1. Aiemmat mittaukset ja toimenpiteet... 3 3.2. Opettajien ja opiskelijoiden altistuminen... 4 3.2.1. Systemaattiset altistusmittaukset 2007-2008... 4 3.2.2. Arvio muiden

Lisätiedot

MELUNTORJUNTAOHJELMA SUOMEN KANSALLISOOPPERAAN. Heli Laitinen (1), Esko Toppila (1), Pekka Olkinuora (2) ja Kaarina Kuisma (3)

MELUNTORJUNTAOHJELMA SUOMEN KANSALLISOOPPERAAN. Heli Laitinen (1), Esko Toppila (1), Pekka Olkinuora (2) ja Kaarina Kuisma (3) MELUNTORJUNTAOHJELMA SUOMEN KANSALLISOOPPERAAN Heli Laitinen (1), Esko Toppila (1), Pekka Olkinuora (2) ja Kaarina Kuisma (3) 1=Työterveyslaitos, Topeliuksenkatu 41 a A, 00250, HELSINKI Heli.Laitinen@occuphealth.fi

Lisätiedot

TYÖNANTAJAN VELVOLLISUUDET MELUASIOISSA

TYÖNANTAJAN VELVOLLISUUDET MELUASIOISSA TYÖNANTAJAN VELVOLLISUUDET MELUASIOISSA Jukka Honkanen työsuojelupäällikkö HUS/Palvelukeskus 05.04.2006/J Honkanen 1 TYÖNANTAJAN VELVOLLISUUDET MELUASIOISSA Jukka Honkanen työsuojelupäällikkö HUS/Palvelukeskus

Lisätiedot

YLEISTÄ TIETOA SOITONOPISKELUSTA

YLEISTÄ TIETOA SOITONOPISKELUSTA YLEISTÄ TIETOA SOITONOPISKELUSTA Soiton/laulunopiskelu konservatoriossa on tavoitteellinen harrastus, joka vaatii tunneilla käymisen lisäksi sitoutumisen säännölliseen kotiharjoitteluun. Oppilaan viikoittainen

Lisätiedot

Insteam Consulting Oy

Insteam Consulting Oy 2014 Mikko Ketala Salomaankatu 5 29200 Harjavalta +358 44 066 6802 Verkatehtaankatu 4 20100 Turku +358 40 1679 557 Taru Imeläinen Verkatehtaankatu 4 20100 Turku +358 40 171 5466 Pankki: FI88 5037 0763

Lisätiedot

PÄÄSYKOEOHJEITA 2015

PÄÄSYKOEOHJEITA 2015 1 / 7 Sisällys YLEISTÄ... 1 MUSIIKKILEIKKIKOULU... 1 KLASSINEN MUSIIKKI PIANO... 2 Vuonna 2006 JA SEN JÄLKEEN SYNTYNEET... 2 PIANO... 2 Vuonna 2005 JA TÄTÄ AIEMMIN SYNTYNEET... 2 LAULU... 3 URUT (KIRKKOURUT)...

Lisätiedot

PÄÄSYKOEOHJEITA 2016 1 / 7

PÄÄSYKOEOHJEITA 2016 1 / 7 PÄÄSYKOEOHJEITA 2016 1 / 7 Sisällys YLEISTÄ... 2 MUSIIKKILEIKKIKOULU... 2 KLASSINEN MUSIIKKI... 2 PIANO... 2 LAULU... 3 URUT (KIRKKOURUT)... 3 VIULU... 3 ALTTOVIULU... 4 SELLO JA KONTRABASSO... 4 PUUPUHALTIMET...

Lisätiedot

Meiltä löytyy kaikki!

Meiltä löytyy kaikki! Mikä soittimeksi? Meiltä löytyy kaikki! JOUSISOITTIMET Alttoviulu Viulu Sello Viulu ja alttoviulu Suositeltava aloitusikä on 5-7 vuotta. Viulun asennot on tuossa iässä helppo oppia leikin avulla. Myöhemminkin

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus työntekijöiden suojelemisesta melusta aiheutuvilta vaaroilta

Valtioneuvoston asetus työntekijöiden suojelemisesta melusta aiheutuvilta vaaroilta Valtioneuvoston asetus työntekijöiden suojelemisesta melusta aiheutuvilta vaaroilta 26.1.2006/85 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty sosiaali- ja terveysministeriön esittelystä, säädetään

Lisätiedot

SALON MUSIIKKI- OPISTO LÄNSI- RANTA 4B 24100 SALO

SALON MUSIIKKI- OPISTO LÄNSI- RANTA 4B 24100 SALO SALON MUSIIKKI- OPISTO LÄNSI- RANTA 4B 24100 SALO SALON MUSIIKKIOPISTO Musiikkiopiston Nohterin ja Kärjen talot Musiikkiopiston kirjastotalon tilat Musiikkiopiston toimitilat sijaitsevat Salon keskustassa

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN MUSIIKKIOPISTO. Perusopetus

KIRKKONUMMEN MUSIIKKIOPISTO. Perusopetus 1 KIRKKONUMMEN MUSIIKKIOPISTO Kirkkonummen musiikkiopisto on kaksikielinen kunnallinen musiikkioppilaitos, joka antaa opetusta kirkkonummelaisille ja siuntiolaisille lapsille ja nuorille. Musiikkiopistossa

Lisätiedot

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 2. Työmelu ja -tärinä. SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Työsuojeluosasto

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 2. Työmelu ja -tärinä. SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Työsuojeluosasto Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 2 Työmelu ja -tärinä SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Työsuojeluosasto Tampere 2003 4 ISBN 952-00-1297-4 ISSN 1456 257X 2. uudistettu painos Pk-Paino Oy, Tampere 2003 Työpaikkamelu

Lisätiedot

OPETUSTARJOTIN

OPETUSTARJOTIN OPETUSTARJOTIN 2017 2018 Taiteen perusopetus Soitinvalmennus Karuselli Musiikkileikkikoulu Avoin opetus Lyhytkurssit Muut maksut Ilmoittautuminen TAITEEN PERUSOPETUS Perusopetus - laaja oppimäärä Laaja

Lisätiedot

ILMOITTAUTUMINEN MUSIIKKIOPISTOON

ILMOITTAUTUMINEN MUSIIKKIOPISTOON ILMOITTAUTUMINEN MUSIIKKIOPISTOON Hakuaika Perusopetukseen Ilmoittautuminen testeihin 9.4. 13.5.2011 Testipäivät Keskustassa ma ke 30.5. 1.6.2011 Veikkolassa to 26.5.2011 Hakuaika Avoimelle osastolle 9.4.

Lisätiedot

SML:N SYYSPÄIVÄT KOKKOLASSA TIETOA PÄÄTÖKSENTEON POHJAKSI

SML:N SYYSPÄIVÄT KOKKOLASSA TIETOA PÄÄTÖKSENTEON POHJAKSI SML:N SYYSPÄIVÄT KOKKOLASSA17.11.2016 TIETOA PÄÄTÖKSENTEON POHJAKSI TIMO KLEMETTINEN, TOIMINNANJOHTAJA MUSIIKKIOPPILAITOSTEN TOIMIPISTEET JA SIVUTOIMIPISTEET Jäsenoppilaitoksia 96 Valtionosuutta saavia

Lisätiedot

SALON MUSIIKKIOPISTO

SALON MUSIIKKIOPISTO SALON MUSIIKKIOPISTO SALON MUSIIKKIOPISTO Musiikkiopiston Nohterin ja Kärjen talot Musiikkiopiston kirjastotalon tilat Musiikkiopiston toimitilat sijaitsevat Salon keskustassa kirjaston läheisyydessä.

Lisätiedot

PÄÄSYKOEOHJEITA / 7

PÄÄSYKOEOHJEITA / 7 PÄÄSYKOEOHJEITA 2013 1 / 7 Sisältö YLEISTÄ... 1 MUSIIKKILEIKKIKOULU... 1 LAPSIKUORO... 1 KLASSINEN MUSIIKKI PIANO... 2 Vuonna 2004 JA SEN JÄLKEEN SYNTYNEET... 2 PIANO... 2 Vuonna 2003 JA TÄTÄ AIEMMIN SYNTYNEET...

Lisätiedot

MUSIIKKIOPISTOON! VANTAAN MUSIIKKIOPISTO - VMO

MUSIIKKIOPISTOON! VANTAAN MUSIIKKIOPISTO - VMO MUSIIKKIOPISTOON! VANTAAN MUSIIKKIOPISTO - VMO VANTAAN MUSIIKKIOPISTO - VMO Tule oppilaaksi yhteen Suomen suurimmista musiikkiopistoista! Vantaan musiikkiopisto on Vantaan kaupungin oma oppilaitos, jossa

Lisätiedot

METSÄN KYLVÖ JA ISTUTUS

METSÄN KYLVÖ JA ISTUTUS Suomen Metsänhoitoyhdistys Tapion Käsikirjasia N:o 15. METSÄN KYLVÖ JA ISTUTUS ESITTÄNYT ARVID BORG. TAPIO Metsänomistaja, jolla ei ole TAPIO-lehteä, on ajastaan aivan takapajulla. Jos haluat tietoja metsäsi

Lisätiedot

************************************* Mikä on LA-SO-LA-konsertti?

************************************* Mikä on LA-SO-LA-konsertti? Hyvä peruskoulun opettaja, Syystervehdys Itä-Helsingin musiikkikoulusta IHMU:sta. Olemme tulossa esiintymään kouluunne marraskuussa, ja sitä ennen tarjoamme teille myös ennakkomateriaalia käytettäväksi

Lisätiedot

(9) Aalto-yliopisto AMI-keskus MAGNEETTIKUVAUSLAITTEEN MELUMITTAUKSET. 1 Tausta. 2 Mittaukset ja analyysi. akustiikka audiovisual melu

(9) Aalto-yliopisto AMI-keskus MAGNEETTIKUVAUSLAITTEEN MELUMITTAUKSET. 1 Tausta. 2 Mittaukset ja analyysi. akustiikka audiovisual melu 123065-01.1 1(9) DI Jukka Ahonen, DI Mika Hanski, DI Timo Peltonen 19.9.2012 Aalto-yliopisto AMI-keskus Tilaaja: Aalto-yliopisto Tilaus: 8.6.2012 Yhteyshenkilö: Ari Laiho MAGNEETTIKUVAUSLAITTEEN MELUMITTAUKSET

Lisätiedot

ILMOITTAUTUMINEN LUKUVUODELLE 2015 2016

ILMOITTAUTUMINEN LUKUVUODELLE 2015 2016 ILMOITTAUTUMINEN LUKUVUODELLE 2015 2016 Muskattilaisten ilmoittautuminen ensi lukuvuoden ryhmiin on ajankohtaista. Ilmoittautuminen tapahtuu ohessa jaettavalla ilmoittautumiskaavakkeella. Kaavakkeeseen

Lisätiedot

Jatko-opintoja musiikista kiinnostuneille

Jatko-opintoja musiikista kiinnostuneille Jatko-opintoja musiikista kiinnostuneille Opiskeluvaihtoehtoja yliopistossa (n.5v.) ja ammattikorkeakoulussa (n. 3,5v.) Sekä yliopistoon että ammattikorkeakouluun haettaessa ennakkotehtäviä ja/tai soveltuvuuskoe

Lisätiedot

Melu ja sen haittojen ehkäiseminen. Esko Toppila

Melu ja sen haittojen ehkäiseminen. Esko Toppila Melu ja sen haittojen ehkäiseminen Esko Toppila Nykyinen ja tuleva melulainsäädäntö Työsuojelulaki antaa yleisperiaatteet Haittatekijäkohtaiset selvitykset, mitä ne tarkoittavat ovat asetuksissa Meluasetus

Lisätiedot

J u s s i N ie m i-p y n ttä ri, y lilä ä k ä ri, M a lm in p s y k ia tria n p o lik lin ik k a T o rs ta i 1.1 2.2 0 1 1

J u s s i N ie m i-p y n ttä ri, y lilä ä k ä ri, M a lm in p s y k ia tria n p o lik lin ik k a T o rs ta i 1.1 2.2 0 1 1 M IT E N O S A A M IS T A V O I J O H T A A? jo ita k in a ja tu k s ia J u s s i N ie m i-p y n ttä ri, y lilä ä k ä ri, M a lm in p s y k ia tria n p o lik lin ik k a T o rs ta i 1.1 2.2 0 1 1 E s ity

Lisätiedot

Perustiedot. Koulun nimi, yhteystiedot. Pop & Jazz Konservatorio Käyntiosoite: Arabiankatu 2 00560 Helsinki. Rehtorin nimi, yht.

Perustiedot. Koulun nimi, yhteystiedot. Pop & Jazz Konservatorio Käyntiosoite: Arabiankatu 2 00560 Helsinki. Rehtorin nimi, yht. Perustiedot Koulun nimi, yhteystiedot Pop & Jazz Konservatorio Käyntiosoite: Arabiankatu 2 00560 Helsinki Rehtorin nimi, yht.tiedot Rehtori Janne murto sähköposti: janne.murto@popjazz.fi Apulaisrehtori

Lisätiedot

MUSIIKKIOPISTOON! VANTAAN MUSIIKKIOPISTO - VMO 2017

MUSIIKKIOPISTOON! VANTAAN MUSIIKKIOPISTO - VMO 2017 MUSIIKKIOPISTOON! VANTAAN MUSIIKKIOPISTO - VMO 2017 VANTAAN MUSIIKKIOPISTO - VMO Tule oppilaaksi yhteen Suomen suurimmista musiikkiopistoista! Vantaan musiikkiopistossa yli 2000 oppilasta saa soiton ja

Lisätiedot

ILMOITTAUTUMINEN MUSIIKKIOPISTOON

ILMOITTAUTUMINEN MUSIIKKIOPISTOON ILMOITTAUTUMINEN MUSIIKKIOPISTOON Hakuaika Perusopetukseen Ilmoittautuminen testeihin 14.4. 18.5.2012 www.kirkkonummi.fi/musiikkiopisto Testipäivät Keskustassa ti to 29.5. 31.5.2012 Veikkolassa ma 28.5.2012

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2008 1 Musiikkiopiston johtok 20.08.2008 AIKA 20.08.2008 klo 17:30-18:10 PAIKKA Ravintola Seurahuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 10 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

ULKOILMATAPAHTUMIEN MELUKYSYMYKSIÄ MALLINNUS, MITTAUKSET JA ARVIOINTI.

ULKOILMATAPAHTUMIEN MELUKYSYMYKSIÄ MALLINNUS, MITTAUKSET JA ARVIOINTI. ULKOILMATAPAHTUMIEN MELUKYSYMYKSIÄ MALLINNUS, MITTAUKSET JA ARVIOINTI. Benoît Gouatarbès, Uli Jetzinger Insinööritoimisto Akukon Oy Kornetintie 4 A, 00380 HELSINKI benoit.gouatarbes@akukon.fi 1 JOHDANTO

Lisätiedot

Soitinvalintaopas. Hyvinkäänkatu 1, 05800 HYVINKÄÄ, puh. 0207 569 660, www.hymo.fi

Soitinvalintaopas. Hyvinkäänkatu 1, 05800 HYVINKÄÄ, puh. 0207 569 660, www.hymo.fi Soitinvalintaopas Hyvinkäänkatu 1, 05800 HYVINKÄÄ, puh. 0207 569 660, www.hymo.fi TIETOA SOITINVALINTAA VARTEN (esitetyt iät ovat suuntaa-antavia, eivät ehdottomia) Hyvinkään musiikkiopisto järjestää lukuvuosittain

Lisätiedot

Ilmoittautuminen Musiikkiopistoon

Ilmoittautuminen Musiikkiopistoon Ilmoittautuminen Musiikkiopistoon Perusopetus Ilmoittautuminen testeihin 11.4. 15.5.2015 Testipäivät Keskustassa ti to 26.5. 28.5.2015 Veikkolassa ma 25.5.2015 Avoin osasto 11.4. 15.5.2015 Musiikkileikkikoulu

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN MUSIIKKIOPISTO

KIRKKONUMMEN MUSIIKKIOPISTO 1 KIRKKONUMMEN MUSIIKKIOPISTO Kirkkonummen musiikkiopisto on kaksikielinen kunnallinen musiikkioppilaitos, joka antaa opetusta kirkkonummelaisille ja siuntiolaisille lapsille ja nuorille. Toimintaamme

Lisätiedot

Pianonsoiton alkeet - opeta koko luokka soittamaan 2 kappaletta kahdeksassa viikossa.

Pianonsoiton alkeet - opeta koko luokka soittamaan 2 kappaletta kahdeksassa viikossa. Pianonsoiton alkeet - opeta koko luokka soittamaan 2 kappaletta kahdeksassa viikossa. Kurssilla koko luokka oppii pianonsoiton alkeet ja kaksi kappaletta. Kurssin voi suorittaa ilman pianonsoiton, musiikinteorian

Lisätiedot

Päätös N.C.D. Production Oy:n meluilmoituksesta, South Park-festivaali 2018

Päätös N.C.D. Production Oy:n meluilmoituksesta, South Park-festivaali 2018 TAMPEREEN KAUPUNKI Kaupunkiympäristön palvelualue Ympäristönsuojelu Ympäristönsuojelupäällikkö PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJA 17.1.2018 2017-706-IPM Päätös N.C.D. Production Oy:n meluilmoituksesta, South Park-festivaali

Lisätiedot

Tampereen poliisitaloon kohdistuva ympäristömelu Tampereen kannen ja areenan rakentamisen jälkeen

Tampereen poliisitaloon kohdistuva ympäristömelu Tampereen kannen ja areenan rakentamisen jälkeen 1 (5) Helsinki 17.03.2011 Tampereen poliisitaloon kohdistuva ympäristömelu Tampereen kannen ja areenan rakentamisen jälkeen Tiivistelmä Tampereelle suunnitellun monitoimiareenan ja kannen suunnitelmat

Lisätiedot

Kallion musiikkikoulu 2014-2015

Kallion musiikkikoulu 2014-2015 Kallion musiikkikoulu 2014-2015 Opetusta kaiken ikäisille ja tasoisille aloittelijoista edistyneisiin soittajiin. Kallion musiikkikoulu Kallion bändikoulu Musiikkileikkikoulu Pikkukarhu Kallion musiikkikoulu,

Lisätiedot

Kirkkonummen musiikkiopisto. Taiteen perusopetuksen laaja oppimäärä. Ilmoittautuminen

Kirkkonummen musiikkiopisto. Taiteen perusopetuksen laaja oppimäärä. Ilmoittautuminen HakuTIEDOTE 2009 Kirkkonummen musiikkiopisto Kirkkonummen musiikkiopisto on kaksikielinen kunnallinen musiikkioppilaitos, joka antaa opetusta kirkkonummelaisille ja siuntiolaisille lapsille ja nuorille.

Lisätiedot

Ilmoittautuminen Musiikkikoulu Musiken oppilaaksi lukuvuodelle 2014-2015

Ilmoittautuminen Musiikkikoulu Musiken oppilaaksi lukuvuodelle 2014-2015 Ilmoittautuminen Musiikkikoulu Musiken oppilaaksi lukuvuodelle 2014-2015 Lämpimästi tervetuloa Musiikkikoulu Musiken oppilaaksi lukuvuodelle 2014-2015. Tästä tiedotteesta löydät: opetusaineet hinnaston

Lisätiedot

Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue

Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa Työsuojeluviranomainen Aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue. Valvoo työsuojelua koskevien säännösten ja määräyksien noudattamista Toimintaa

Lisätiedot

Opas perusopetukseen pyrkivälle

Opas perusopetukseen pyrkivälle Musiikin perusopetus Opas perusopetukseen pyrkivälle Sisältö 2 Tervetuloa Helsingin Konservatorioon...3 Musiikkileikkikoulu...4 Soiton ryhmäopetus...4 Soitinvalmennus...4 Nuorten laulukoulu...4 Musiikin

Lisätiedot

Ympäristökeskus Ympäristönsuojeluosasto 26.05.2015 Ympäristönsuojelupäällikkö

Ympäristökeskus Ympäristönsuojeluosasto 26.05.2015 Ympäristönsuojelupäällikkö 1 (7) 87 Live Entertainment Finland Oy:n erityisen häiritsevää melua aiheuttava konsertti, Olympiastadion HEL 2015-004432 T 11 01 00 02 Päätös on tehnyt ympäristönsuojelulain 118 :n mukaisen ilmoituksen

Lisätiedot

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A 2 0 1 7 Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A Forssan kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2017-2019 / T O I M I A L A P A L V E L U 50 YHDYSKUNTAPALVELUT 5 0 0 T E

Lisätiedot

PKMO PIENI SOITINOPAS

PKMO PIENI SOITINOPAS PKMO PIENI SOITINOPAS 1 TUTUSTU HARKITSE - VALITSE Joskus oman soittimen valinta on helppoa, mutta toisinaan voi joutua harkitsemaan pidempäänkin. Lapsen soitinvalintaan vaikuttavat usein soittimen kauniiksi

Lisätiedot

Käsi- ja kehotärinän terveysvaikutukset teollisuus- ja verkkopalveluiden työtehtävissä

Käsi- ja kehotärinän terveysvaikutukset teollisuus- ja verkkopalveluiden työtehtävissä Hanke on toteutettu Työsuojelurahaston tuella Käsi- ja kehotärinän terveysvaikutukset teollisuus- ja verkkopalveluiden työtehtävissä - Loppuraportti Suomen Tärinäntorjunta 1 Sisällysluettelo Tausta...

Lisätiedot

PAJAVIIKKO 21. 25. 1. 2008 Viikolla 4. korvataan normaali opetus erilaisilla pajoilla.

PAJAVIIKKO 21. 25. 1. 2008 Viikolla 4. korvataan normaali opetus erilaisilla pajoilla. PAJAVIIKKO 21. 25. 1. 2008 Viikolla 4. korvataan normaali opetus erilaisilla pajoilla. MAANANTAI 21.1. KLO PAJAN NIMI SISÄLTÖ HUONE OPETTAJA HUOMIOITAVAA Mukana 12.25 13.05 Ilona, Maria, 13.25 14.05 Tehtävärata

Lisätiedot

Asteikot/tasosuoritusten tekninen osuus Keski-Karjalan musiikkiopistossa

Asteikot/tasosuoritusten tekninen osuus Keski-Karjalan musiikkiopistossa Asteikot/tasosuoritusten tekninen osuus Keski-Karjalan musiikkiopistossa BASSO: Pt 1: duurit ja luonnolliset sekä harmoniset mollit 3b-3# Pt 2: duurit sekä luonnolliset, harmoniset sekä jazzmollit (sama

Lisätiedot

a P ep t e er us TAITEEN PERUSOPETUS 2012-2013 Ähtärissä kuvataide musiikki käsityö tanssi

a P ep t e er us TAITEEN PERUSOPETUS 2012-2013 Ähtärissä kuvataide musiikki käsityö tanssi T a TI e P n o e er us u S ep t TAITEEN PERUSOPETUS 2012-2013 Ähtärissä kuvataide musiikki käsityö tanssi Hän ei tiennyt ettei sitä pysty kukaan tekemään. Niinpä hän meni ja teki sen. Hei koululaisen kotiväki!

Lisätiedot

Luonnonkuidut akustisissa tuotteissa, Kalevi Kulonpää YesEco Oy

Luonnonkuidut akustisissa tuotteissa, Kalevi Kulonpää YesEco Oy Luonnonkuidut akustisissa tuotteissa, Kalevi Kulonpää YesEco Oy Yritys Perustettu 2009 Työntekijöitä 6 Yeseco Oy on ekologisiin akustiikkatuotteisiin erikoistunut innovatiivinen suomalainen yritys. Tuotteemme

Lisätiedot

Ilmoittautuminen Musiikkiopistoon

Ilmoittautuminen Musiikkiopistoon Ilmoittautuminen Musiikkiopistoon 2.4. 6.5.2016 www.kirkkonummi.fi/musiikkiopisto Perusopetus taiteen perusopetuksen laaja oppimäärä yli 5v lapsille ja nuorille sisäänpääsytestit: Veikkolassa ke 25.5.2016

Lisätiedot

Melun huomioon ottaminen tuulivoimahankkeiden kaavoituksessa ja lupakäytännöissä. Ilkka Niskanen

Melun huomioon ottaminen tuulivoimahankkeiden kaavoituksessa ja lupakäytännöissä. Ilkka Niskanen Melun huomioon ottaminen tuulivoimahankkeiden kaavoituksessa ja lupakäytännöissä Ilkka Niskanen Paljon mielipiteitä, tunnetta, pelkoa, uskomuksia 2 Tuulivoimaa Euroopassa ja Suomessa Maa Pinta-ala km2

Lisätiedot

MUUSIKOIDEN KUULONSUOJAIMET: VAIHTOEHDOISTA

MUUSIKOIDEN KUULONSUOJAIMET: VAIHTOEHDOISTA : VAIHTOEHDOISTA KÄYTÄNTÖÖN Heli Koskinen 1, Esko Toppila 1 1 Työterveyslaitos Teknologioiden turvallisuus ja suojautuminen Topeliuksenkatu 41 a A 00250 HELSINKI etunimi.sukunimi@ttl.fi Tiivistelmä Muusikot

Lisätiedot

1. Opinnäytetyön alustava suunnitelma (korkeintaan 10 minuuttia)

1. Opinnäytetyön alustava suunnitelma (korkeintaan 10 minuuttia) Musiikin koulutusohjelma/ Ylempi AMK tutkinto Valintakoekuvaus kevät 2012 Valintakokeessa on kolme osaa: 1. Opinnäytetyön alustava suunnitelma 2. Haastattelu 3. Musiikillinen työnäyte. Alla on tarkemmat

Lisätiedot

Kysely 1.vuoden opiskelijoille 2016

Kysely 1.vuoden opiskelijoille 2016 Kysely 1.vuoden opiskelijoille 2016 1. Mistä sait tietoa Helsingin Konservatorion ammatillisesta koulutuksesta? 2. Miksi hait Helsingin Konservatorion ammatilliseen koulutukseen? (tärkeimmät syyt) Vastaajien

Lisätiedot

Madetojan musiikkilukio PL 45, (Suvantokatu 1), OULU Puh / Rehtori /Kanslia / Opo

Madetojan musiikkilukio PL 45, (Suvantokatu 1), OULU Puh / Rehtori /Kanslia / Opo Madetojan musiikkilukio PL 45, (Suvantokatu 1), 90015 OULU Puh. 044 703 9861 / Rehtori 050 316 6683 /Kanslia 044 703 9074 / Opo HAKIJAN OPAS 2016 Madetojan musiikkilukion toiminta-ajatus Koulu antaa saman

Lisätiedot

Muutetaan ensimmäinen lause: Kilpailuihin voivat ottaa osaa SAKU ry:n jäsenyhteisöjen oppilaitosten ammatillisen koulutuksen opiskelijat, muotoon:

Muutetaan ensimmäinen lause: Kilpailuihin voivat ottaa osaa SAKU ry:n jäsenyhteisöjen oppilaitosten ammatillisen koulutuksen opiskelijat, muotoon: Sääntömuutokset 2016 1. Yleistä 1.3 Osanotto-oikeus Muutetaan ensimmäinen lause: Kilpailuihin voivat ottaa osaa SAKU ry:n jäsenyhteisöjen oppilaitosten ammatillisen koulutuksen opiskelijat, muotoon: Kilpailuihin

Lisätiedot

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S<

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S< 1(0 1 4 1 1 4 UiH 0 0 0 1 S< A S I A N A J O T O I M I S T O O S S I G U S T A F S S O N P L 2 9, Ra u h a n k a t u 2 0, 1 5 1 1 1 L a h t i P u h e l i n 0 3 / 7 8 1 8 9 6 0, G S M 0 5 0 0 / 8 4 0 5

Lisätiedot

2 Meluvamman toteaminen ammattitaudiksi ja sen haittaluokan määräytyminen

2 Meluvamman toteaminen ammattitaudiksi ja sen haittaluokan määräytyminen TAPATURMA-ASIAIN KORVAUSLAUTAKUNTA KIERTOKIRJE 6/2012 Bulevardi 28 00120 Helsinki Puhelin 0404 504 211 30.5.2012 Faksi 0404 504 246 Teemu Kastula 1(6) MELUVAMMA JA KUULON APUVÄLINEIDEN KORVAAMINEN 1 Johdanto

Lisätiedot

MUSIIKKIOPISTOTASON VALINTAKOEOPAS 2013

MUSIIKKIOPISTOTASON VALINTAKOEOPAS 2013 5.4.2013 OULUN KONSERVATORIO Postiosoite: PL 20 90015 Oulun kaupunki puh. 044 703 9162 Opintotoimiston käyntiosoite: Lintulammentie 1 L Nettisivut: www.oulunkonservatorio.fi MUSIIKKIOPISTOTASON VALINTAKOEOPAS

Lisätiedot

AMPUMAMELUN TUTKIMUKSIA. Timo Markula 1, Tapio Lahti 2. Kornetintie 4A, 00380 Helsinki timo.markula@akukon.fi

AMPUMAMELUN TUTKIMUKSIA. Timo Markula 1, Tapio Lahti 2. Kornetintie 4A, 00380 Helsinki timo.markula@akukon.fi Timo Markula 1, Tapio Lahti 2 1 Insinööritoimisto Akukon Oy Kornetintie 4A, 00380 Helsinki timo.markula@akukon.fi 2 TL Akustiikka Kornetintie 4A, 00380 Helsinki tapio.lahti@tlakustiikka.fi 1 JOHDANTO Melu

Lisätiedot

YKSILÖLLISEN KUULONSUOJAINTEN VALINTAPROSESSIN

YKSILÖLLISEN KUULONSUOJAINTEN VALINTAPROSESSIN YKSILÖLLISEN KUULONSUOJAINTEN VALINTAPROSESSIN KEHITTÄMINEN TEHDASTYÖPAIKALLE Heli Koskinen 1, Ville Hyvärinen 1, Esko Toppila 1, Armi Terho 2, Sakari Junttila 2 1 TTL Topeliuksenkatu 41 a A 00250 HELSINKI

Lisätiedot

16T-2 Meluselvitys

16T-2 Meluselvitys 16T-2 Meluselvitys 11.11.2014 Meluselvitys 1 (3) Valtateiden 3 ja 18 parantaminen, Laihia 16T-2 Meluselvitys Melulaskennat on laadittu Liikenneviraston maanteiden meluselvityksen maastomallin pohjalta.

Lisätiedot

Sivistyslautakunta vahvisti musiikkiopiston maksut lukuvuodelle kokouksessaan

Sivistyslautakunta vahvisti musiikkiopiston maksut lukuvuodelle kokouksessaan SISÄLLYS 1.8.2016 MUSIIKKILEIKKIKOULU 1 Musiikkileikkikoulu 2 2 Kuvismuskari yhteistyössä Taidekoulun kanssa 2 VALMENTAVA SOITONOPETUS..2 3 Soitinvuokra 2 4 Oppimateriaalimaksu 2 5 Soitinryhmät 2 6 Koulupajat

Lisätiedot

Hamulan koulun valinnaisainetarjonta

Hamulan koulun valinnaisainetarjonta Hamulan koulun valinnaisainetarjonta LUKUVUOSI 2016-2017 Sisällysluettelo ILMAISUTAITO... 3 KUVATAIDE... 4 MUSIIKKI... 5 LIIKUNTA... 6 OHJELMOINTI JA ROBOTIIKKA... 7 TEKNINEN TYÖ... 8 2 ILMAISUTAITO 5.

Lisätiedot

Taiteen perusopetuksen valmentavia opintoja antava musiikkileikkikoulu

Taiteen perusopetuksen valmentavia opintoja antava musiikkileikkikoulu Taiteen perusopetuksen valmentavia opintoja antava musiikkileikkikoulu Pähkinätie 6 01710 Vantaa Puh. (09) 530 1100 muskari.musike@kolumbus.fi www.kolumbus.fi/muskari.musike Hämeenkylän musiikkileikkikoulun

Lisätiedot

VUOSISUUNNITELMA 2013 2014

VUOSISUUNNITELMA 2013 2014 1 JOENSUUN KONSERVATORIO Vuosisuunnitelma käsitelty opettajakunnassa 18/9 2013 Toteutuksen arviointi käsitelty opettajakunnassa / 2014 VUOSISUUNNITELMA 2013 2014 1. OPISKELIJAMÄÄRÄT SYKSY Tilanne 20.9.

Lisätiedot

KARTTAPAIKANNUKSEN AVULLA TEHTY KYSELYTUTKIMUS TOIMISTOTILOJEN ÄÄNIYMPÄRISTÖSTÄ. Tiivistelmä

KARTTAPAIKANNUKSEN AVULLA TEHTY KYSELYTUTKIMUS TOIMISTOTILOJEN ÄÄNIYMPÄRISTÖSTÄ. Tiivistelmä KARTTAPAIKANNUKSEN AVULLA TEHTY KYSELYTUTKIMUS TOIMISTOTILOJEN ÄÄNIYMPÄRISTÖSTÄ Arto Rauta 1, Maarit Kahila 2 1 Ecophon Strömberginkuja 2 00380 Helsinki arto.rauta@saint-gobain.com 2 Mapita Oy Kanavaranta

Lisätiedot

Oulun ammattikorkeakoulu KULTTUURIALAN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU

Oulun ammattikorkeakoulu KULTTUURIALAN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU Oulun ammattikorkeakoulu KULTTUURIALAN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU AMK-tutkintoon johtava koulutus Kulttuurialan Medianomi (AMK) Musiikkipedagogi (AMK) Tanssinopettaja (AMK) Luonnonvara-alan

Lisätiedot

SML - Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry. Tuuba. Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet 2005. www.musicedu.fi

SML - Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry. Tuuba. Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet 2005. www.musicedu.fi SML - Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry Tuuba Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet 2005 www.musicedu.fi TUUBANSOITON TASOSUORITUSTEN SISÄLLÖT JA ARVIOINNIN PERUSTEET Suomen musiikkioppilaitosten

Lisätiedot

Mu2 MONIÄÄNINEN SUOMI, jaksoissa 2, 3 ja 5 Mikä on suomalaista musiikkia, millaista musiikkia Suomessa on tehty ja harrastettu joskus

Mu2 MONIÄÄNINEN SUOMI, jaksoissa 2, 3 ja 5 Mikä on suomalaista musiikkia, millaista musiikkia Suomessa on tehty ja harrastettu joskus MUSIIKIN KURSSIT, jaksomerkinnät koskevat lukuvuotta 2015-2016 Mu2 MONIÄÄNINEN SUOMI, jaksoissa 2, 3 ja 5 Mikä on suomalaista musiikkia, millaista musiikkia Suomessa on tehty ja harrastettu joskus pari

Lisätiedot

RAKENNUSAKUSTIIKKA - ILMAÄÄNENERISTÄVYYS

RAKENNUSAKUSTIIKKA - ILMAÄÄNENERISTÄVYYS 466111S Rakennusfysiikka, 5 op. RAKENNUSAKUSTIIKKA - ILMAÄÄNENERISTÄVYYS Opettaja: Raimo Hannila Luentomateriaali: Professori Mikko Malaska Oulun yliopisto LÄHDEKIRJALLISUUTTA Suomen rakentamismääräyskokoelma,

Lisätiedot

I Perusteita. Kuvien ja merkkien selitykset... 2. Aika arvot... 3. Lämmittelyharjoituksia... 4. Rytmiharjoituksia... 7. Duettoja...

I Perusteita. Kuvien ja merkkien selitykset... 2. Aika arvot... 3. Lämmittelyharjoituksia... 4. Rytmiharjoituksia... 7. Duettoja... I Perusteita Kuvien ja merkkien selitykset... 2 Aika arvot... 3 Lämmittelyharjoituksia... 4 Rytmiharjoituksia... 7 Duettoja... 11 Rumpukappaleet... 13 Simppeli... 13 Kolmijalka... 14 Antius... 15 Afro...

Lisätiedot

Raudaskylän Soiva Kesä tarjoaa

Raudaskylän Soiva Kesä tarjoaa musiikkileirit 2015 Raudaskylän kesä soi. Jo 46 kerran. Raudaskylän Soiva Kesä tarjoaa pedagogisesti korkeatasoisia musiikkikursseja klassisesta popmusiikkiin, puhallinmusiikkiin ja kansanmusiikkiin. Turvallinen,

Lisätiedot

KEHAPA2-Projektin tulokset

KEHAPA2-Projektin tulokset KEHAPA2-Projektin tulokset www.tärinäntorjunta.fi www.vibsolas.com Sisältö KEHAPA-projekti Projektin 1. vaihe Tulokset ja johtopäätökset Projektin 2. vaihe Tavoitteet Suoritus Tulokset ja johtopäätökset

Lisätiedot

Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census

Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census Suomen virallinen tilasto Finlands officiella Statistik Official Statistics of Finland VI C:106 Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census 1980 Osa XV Del XV Volume

Lisätiedot

Rengastöiden riskit hallintaan muista myös melu

Rengastöiden riskit hallintaan muista myös melu Rengastöiden riskit hallintaan muista myös melu 1. Johdanto Raskaan kaluston rengastyössä vaarallisin työvaihe on renkaan paineistus, jolloin kumin alla piilossa olevat rakenteelliset viat voivat johtaa

Lisätiedot

Neljännen luokan opetettavat asiat

Neljännen luokan opetettavat asiat Neljännen luokan opetettavat asiat MTOIOS Rytinää LULMINN hyvä asento seisten ja istuen asennon vaikutus ääneen äänen synty äänen voimakkuuden säätely hengityksen voimakkuuden säätely selkeä artikulaatio

Lisätiedot

Malliratkaisu Kuulonsuojaimet

Malliratkaisu Kuulonsuojaimet Malliratkaisu Kuulonsuojaimet KUULONSUOJAINTEN VALINNASSA HUOMIOITAVAA Jos kuulonsuojaimet vaimentavat liian vähän, kuulo vaurioituu. Jos ne vaimentavat liikaa, varoitusäänien kuuleminen on vaikeaa (mikä

Lisätiedot

V a a liv o itto. H a a s ta tte lu Suomen S o sia lid e m o k ra a tissa 18/

V a a liv o itto. H a a s ta tte lu Suomen S o sia lid e m o k ra a tissa 18/ V a a liv o itto. H a a s ta tte lu Suomen S o sia lid e m o k ra a tissa 18/7 1933. PUOLUE Et'. MI VAALIVOITTO YLITTI ROHKEE i MATKIN ODOTUKSET. Jos v a a lit o l i s i to im ite ttu vuosi s i t t e n,

Lisätiedot

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen ---------------------------------------- TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan Riikka Mononen ---------------------------------------- Tehtäväkori 2016 TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan -materiaali on kokoelma

Lisätiedot

Valitse oikea kuulonsuojain

Valitse oikea kuulonsuojain Valitse oikea kuulonsuojain 3M Science. Applied to life. Oikean kuulonsuojaimen valinta On tärkeää, että kuulon suojain ei vaimenna liikaa, vaan on optimaalinen juuri sinun tarpeeseesi. 1. Selvitä, mikä

Lisätiedot

SML - Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry. Piano. Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet 2005. www.musicedu.fi

SML - Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry. Piano. Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet 2005. www.musicedu.fi SML - Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry Piano Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet 2005 www.musicedu.fi PIANONSOITON TASOSUORITUSTEN SISÄLLÖT JA ARVIOINNIN PERUSTEET Suomen musiikkioppilaitosten

Lisätiedot

Nuottigrafiikka. Tupla viivat, joista jälkimmäinen on paksumpi tarkoittaa sävellyksen loppua. Tahtiosoitus

Nuottigrafiikka. Tupla viivat, joista jälkimmäinen on paksumpi tarkoittaa sävellyksen loppua. Tahtiosoitus Rytmit 1 Nuottigrafiikka - Nuottiviivastossa on viisi poikittaissuuntaista viivaa. - Pystysuorat viivat ovat tahtiviivoja. - Tila kahden tahtiviivan välissä on yksi tahti. Tupla tahtiviivoilla merkitään

Lisätiedot

YMPÄRISTÖMELUN MITTAUSRAPORTTI

YMPÄRISTÖMELUN MITTAUSRAPORTTI Ympäristömelu Raportti PR3231 Y01 Sivu 1 (11) Plaana Oy Jorma Hämäläinen Turku 16.8.2014 YMPÄRISTÖMELUN MITTAUSRAPORTTI Mittaus 14.6.2014 Raportin vakuudeksi Jani Kankare Toimitusjohtaja, FM HELSINKI Porvoonkatu

Lisätiedot

III Valtakunnalliset käsityönopetuksen. koulutuspäivät 19.11.2010 Tampere

III Valtakunnalliset käsityönopetuksen. koulutuspäivät 19.11.2010 Tampere III Valtakunnalliset käsityönopetuksen työturvallisuus- koulutuspäivät 19.11.2010 Tampere Antti Posio STM Ajankohtainen työsuojelulainsäädäntö Työsuojelusäännösten soveltaminen oppilaan työhön peruskoulussa

Lisätiedot

Hakuopas 2014 taiteen perusopetus musiikin laaja oppimäärä

Hakuopas 2014 taiteen perusopetus musiikin laaja oppimäärä Hakuopas 2014 taiteen perusopetus musiikin laaja oppimäärä Etukansi, värillinen 1 Sisällys Mistä on kysymys? 3 Turun konservatorio 4 Tehtävät ja tavoitteet 5 Varhaisiän musiikkikasvatus 6 Musiikkileikkikoulu

Lisätiedot

Aija Lehtonen: Itä-Helsingin musiikkiopiston mupe-opettajien ensimmäiset kokemukset tietokoneavusteisesta musiikinperusteiden opettamisesta

Aija Lehtonen: Itä-Helsingin musiikkiopiston mupe-opettajien ensimmäiset kokemukset tietokoneavusteisesta musiikinperusteiden opettamisesta Tekniikka musiikkioppilaitoksen opetuksen apuvälineenä -seminaari Espoon kulttuurikeskuksessa Tapiolassa pe-la 12.-13.2.2010 Aija Lehtonen: Itä-Helsingin musiikkiopiston mupe-opettajien ensimmäiset kokemukset

Lisätiedot

HAKU- OPAS. Taiteen perusopetus, musiikin laaja oppimäärä HAKU TURUN KONSERVATORIOON SOITTO- JA LAULUTUNNEILLE

HAKU- OPAS. Taiteen perusopetus, musiikin laaja oppimäärä HAKU TURUN KONSERVATORIOON SOITTO- JA LAULUTUNNEILLE HAKU- OPAS 2016 Taiteen perusopetus, musiikin laaja oppimäärä HAKU TURUN KONSERVATORIOON SOITTO- JA LAULUTUNNEILLE 1 SISÄLLYS Mistä on kysymys? 3 Turun konservatorio 4 Tehtävät ja tavoitteet 5 Varhaisiän

Lisätiedot

2. tai 3. opintovuosi Menetelmät Ryhmätunnit, itsenäinen harjoittelu, orkesterien ja/tai kuorojen harjoitusten ja konserttien seuraaminen

2. tai 3. opintovuosi Menetelmät Ryhmätunnit, itsenäinen harjoittelu, orkesterien ja/tai kuorojen harjoitusten ja konserttien seuraaminen MUSIIKKIALAN PERUSTUTKINTO 2010, MUSIIKIN KOULUTUSOHJELMA OPETUSSUUNNITELMA TUTKINTOKOHTAINEN OSA PAIKALLISESTI TARJOTTAVAT TUTKINNON OSAT / täydennys Hyväksytty Helsingin Konservatorion johtokunnassa

Lisätiedot

BLY:N OPAS HENKILÖNSUOJAINTEN KÄYTÖSTÄ POLYMEERIPINNOITTEIDEN ASENNUKSEN JA ALUSTAN ESIKÄSITTELYN YHTEYDESSÄ

BLY:N OPAS HENKILÖNSUOJAINTEN KÄYTÖSTÄ POLYMEERIPINNOITTEIDEN ASENNUKSEN JA ALUSTAN ESIKÄSITTELYN YHTEYDESSÄ BLY:N OPAS HENKILÖNSUOJAINTEN KÄYTÖSTÄ POLYMEERIPINNOITTEIDEN ASENNUKSEN JA ALUSTAN ESIKÄSITTELYN YHTEYDESSÄ BLY:N OPAS HENKILÖNSUOJAINTEN KÄYTÖSTÄ POLYMEERIPINNOITTEIDEN ASENNUKSEN JA ALUSTAN ESIKÄSITTELYN

Lisätiedot

VUOSISUUNNITELMA 2015 2016

VUOSISUUNNITELMA 2015 2016 1 JOENSUUN KONSERVATORIO Vuosisuunnitelma käsitelty opettajakunnassa 18/9 2015 Toteutuksen arviointi käsitelty opettajakunnassa VUOSISUUNNITELMA 2015 2016 1. OPISKELIJAMÄÄRÄT SYKSY Tilanne 20.9. - ammatillinen

Lisätiedot

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 2. Työsuojeluhallinto. Työmelu

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 2. Työsuojeluhallinto. Työmelu Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 2 Työsuojeluhallinto Työmelu Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 2 Työmelu TYÖSUOJELUHALLINTO Tampere 2010 ISBN 978-952-479-046-8 ISSN 1456-257X Multiprint Oy, Tampere 2010 Melusta

Lisätiedot

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 2. Työsuojeluhallinto. Työmelu

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 2. Työsuojeluhallinto. Työmelu Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 2 Työsuojeluhallinto Työmelu Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 2 Työmelu TYÖSUOJELUHALLINTO Tampere 2013 ISBN 978-952-479-046-8 ISSN 1456-257X Multiprint Oy, Tampere 2012 Melusta

Lisätiedot

Kokonaistyöajassa olevat kansanopistot

Kokonaistyöajassa olevat kansanopistot Kokonaistyöajassa olevat kansanopistot Uusi työaikamalli Kansanopistojen rehtorit 16.2.2010 Asiantuntija Salla Pyymäki Tuottavuus- ja palkkakilpailukykyohjelma Neuvottelutulos 8.2.2010 (hallitus vahvistaa

Lisätiedot

AINEOPETUSSUUNNITELMA VARHAISIÄN MUSIIKKIKASVATUS

AINEOPETUSSUUNNITELMA VARHAISIÄN MUSIIKKIKASVATUS AINEOPETUSSUUNNITELMA VARHAISIÄN MUSIIKKIKASVATUS Hyväksytty sivistyslautakunnassa ( 71/2011) 01.08.2015 OPETUKSEN PAINOPISTEALUEET (HTM)... 2 SUORITETTAVAT KURSSIT (MUSIIKKILEIKKIKOULUN RYHMÄT), NIIDEN

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (8) Ympäristökeskus Ympäristönsuojeluosasto 02.03.2016 Ympäristönsuojelupäällikkö

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (8) Ympäristökeskus Ympäristönsuojeluosasto 02.03.2016 Ympäristönsuojelupäällikkö Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (8) 28 WKND Oy:n erityisen häiritsevää melua aiheuttava musiikkifestivaali Weekend Festival, Kyläsaari HEL 2015-011208 T 11 01 00 02 Päätös Ilmoitus Ilmoituksen tekijä on

Lisätiedot

kertaa samat järjestykseen lukkarissa.

kertaa samat järjestykseen lukkarissa. Opetuksen toistuva varaus ryhmällee TY10S11 - Tästä tulee pitkä esimerkki, sillä pyrin nyt melko yksityiskohtaisesti kuvaamaan sen osion mikä syntyy tiedon hakemisesta vuosisuunnittelusta, sen tiedon kirjaamiseen

Lisätiedot

Mitä testejä kuuluu klassisen muusikon valintakokeisiin?

Mitä testejä kuuluu klassisen muusikon valintakokeisiin? Mitä testejä kuuluu klassisen muusikon valintakokeisiin? Valintakokeen osa-alueet ja maksimipisteet: klassinen muusikko tai klassinen kirkkomusiikkipainotus Mitä soitan tai laulan pääinstrumentin kokeessa?

Lisätiedot