Tarjouspyyntö. Hintatarjouskilpailu / tontti 27930/2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tarjouspyyntö. Hintatarjouskilpailu / tontti 27930/2"

Transkriptio

1 Tarjouspyyntö Hintatarjouskilpailu / tontti 27930/2

2 Sisältö 1 Yleistä tarjouskilpailusta ja tarjouskilpailun kohde Tonttia koskevat tiedot Asemakaava- ja tonttitiedot Rakennettavuus Maaperän puhtaus sekä vanhat rakenteet ja vastaavat Kunnallistekniikka Johtotiedot Maanalaiset hankkeet Rasitteet, yhteisjärjestelyt sekä rasitteenluonteiset järjestelyt Rakennukset ja ulkoalueet Tontilla sijaitseva suojeltu rakennus Perustiedot ja kuntotarkastus Suojelumääräykset ja niiden arviointi rakennuslupakäsittelyssä Tontille toteutettava uudisrakennus ja sitä koskevien kaavamääräysten arviointi rakennuslupakäsittelyssä Tontin ulkoalueiden suunnittelu Rakennuksen esittely Tarjousmenettely Tarjoaja Tarjoukselle asetetut vähimmäisvaatimukset Tarjousaika ja tarjouksen toimittaminen Tarjousajan jatkaminen ja tarjouspyynnön muuttaminen Tarjousten avaaminen, tarjousten sitovuus ja voittajan valinta Tarjousten hylkääminen Tontin luovuttaminen Luovutusehdot Kauppahinta Toteutusvelvollisuus ja aikataulu Muut ehdot Kaupungin oikeus pidättäytyä tontin luovuttamisesta ja vastuunrajaus Lisätiedot ja yhteyshenkilöt Liitteet... 12

3 1 Yleistä tarjouskilpailusta ja tarjouskilpailun kohde Helsingin kaupungin kiinteistölautakunta järjestää Helsingin kaupungin 27. kaupunginosassa (Vanhakaupunki) sijaitsevaa asuin-, liike- ja toimistorakennusten sekä julkisten lähipalvelurakennusten tonttia (ALY) 27930/2 ja sillä sijaitsevaa asemakaavassa suojeltua (sr-2) rakennusta, Forsbyn tilan renkitupaa, koskevan ostotarjouskilpailun. Tontti sijaitsee Helsingin kaupungin syntysijoilla Kellomäen rinteessä. Forsbyn renkitupa, joka on rakennettu 1700-luvulla, on alueella ainoa Forsbyn tilan ajalta säilynyt rakennus. Rakennus on historiallisesti ja kaupunkikuvallisesti arvokas. Pihapiirissä sijainnut puinen talousrakennus paloi 2000-luvun alussa. Myytävän tontin rakennusoikeus on yhteensä 450 k-m 2, josta Forsbyn renkituvan osuus on 150 k-m 2 ja palaneen rakennuksen tilalle toteutettavan uudisrakennuksen osuus 300 k-m 2. Ostotarjouskilpailu on avoin kaikille. Tarjoajalla on oltava käytettävissään riittävä kokemus sekä taloudelliset ja muut rakentamisen edellytykset hankkeen toteuttamiseksi tarjouspyynnössä edellytetyllä tavalla. Tarjoajan yleinen kelpoisuus arvioidaan kilpailun päättymishetken mukaan. Helsingin kaupunki myy tehtyjen ostotarjousten perusteella tontin ja sillä sijaitsevan rakennuksen korkeimman hinnan tarjonneelle asetetut tarjoaja- ja tarjouskriteerit täyttävälle sekä muutoin tämän tarjouspyynnön ja tarjouksen mukaisesti. Myytävän tontin kauppaan kuuluvat myös tonttia palvelevat vesi- ja viemärijohdot. Tonttia ja rakennusta koskevat ostotarjoukset tulee tehdä tämän tarjouspyynnön liitteenä 1 olevaa lomaketta käyttäen. Ostotarjousten tulee olla perillä kiinteistöviraston tonttiosastolla viimeistään klo 15. Sijaintikartta ja ote ajantasa-asemakaavasta ovat liitteenä 2. Havainnekuva on liitteenä 3. 2 Tonttia koskevat tiedot 2.1 Asemakaava- ja tonttitiedot Kaupunginvaltuuston hyväksymän ja lainvoimaiseksi tulleen asemakaavan muutoksen nro mukaan tontti 27930/2 kuuluu asuin-, liike- ja toimistorakennusten ja julkisten lähipalvelurakennusten korttelialueeseen (ALY). Tontin asemakaavan mukainen käyttötarkoitus on siis varsin väljä. Tontin rakennusoikeus on yhteensä 450 k-m 2, josta nykyisen rakennuksen osuus on 150 k-m 2 ja uudisrakennuksen osuus 300 k-m 2. Tontti sijoittuu alueelle, joka on kaavassa todetulla tavalla muinaismuistoaluetta (muinaismuistolain tarkoittama muinaisjäännös). Kaavamääräyksen mukaan alueen kaivaminen, peittäminen, muuttaminen ja muu siihen kajoaminen on muinaismuistolain nojalla kielletty. Aluetta koskevista toimenpiteistä on neuvoteltava Helsingin kaupunginmuseon kanssa. Aluetta koskee muutoinkin muinaismuistolaki (295/1963).

4 Toteuttajan tulee hyvissä ajoin ennen suunnittelua ja rakentamisen aloittamista ottaa yhteyttä Helsingin kaupunginmuseoon ja tarvittaessa myös Museovirastoon tarkempien ohjeiden ja mahdollisten lupien hankkimiseksi. Tontille rakentaminen saattaa vaatia esimerkiksi erillisiä tutkimuksia, arkeologin valvontaa ja dokumentointia. Autopaikat tulee sijoittaa tontille. Tontti on merkitty kiinteistörekisteriin. Tontin pinta-ala on m 2 ja osoite Vanhakaupungintie 9. Kaupunki on suorittanut tontin muodostamiskustannukset eikä veloita niistä tarjouskilpailun voittajalta. Asemakaavan muutos nro on liitteenä 4 ja asemakaavaselostus liitteenä 5. Tonttijako- ja lohkomiskartat ovat liitteenä Rakennettavuus Tontista on teetetty rakennettavuusselvitys. Selvityksen mukaan tontilla ei ole suoritettu pohjatutkimuksia. Rakennusten suunnittelun yhteydessä tontilla on suoritettava pohjatutkimuksia, joiden avulla selvitetään maaperän laatu ja kalliopinnan sijainta sekä suunnitellaan perustamistavat. Ostaja on velvollinen kustannuksellaan suorittamaan hankekohtaisesti yksityiskohtaisen pohjatutkimuksen maaperän laadun ja kantavan pohjakerroksen sijainnin selvitystä sekä perustamistapojen yksityiskohtaista suunnittelua varten. Rakennettavuusselvitys on liitteenä Maaperän puhtaus sekä vanhat rakenteet ja vastaavat Kaupunki ilmoittaa käytettävissä olevien tietojen perusteella, ettei tontilla ole aiemmin harjoitettu toimintaa, joka saattaisi aiheuttaa maaperän tai pohjaveden pilaantumista. Ostaja on velvollinen kustannuksellaan poistamaan uudisrakentamisen edellyttämässä laajuudessa tontilla tai sen maaperässä mahdollisesti olevat rakennus- tai muut jätteet ja vanhat rakenteet, kuten johdot, putket, pylväät, asfaltoinnin, perustukset tai muut vastaavat. Tarkemmat maaperän puhtautta sekä vanhoja rakenteita tai vastaavia koskevat ehdot ovat kauppakirjaluonnoksessa (liite 12). 2.4 Kunnallistekniikka Tontti on liitetty vesi- ja viemäriverkostoon liitteenä 8 olevasta johtokartasta ilmenevällä tavalla. Vesi- ja viemärijohtojen putkikoot ovat muovi 40 mm ja muovi 110 mm. Tontilla ei ole tällä hetkellä voimassa olevaa palvelu- tai liittymissopimusta Helsingin Seudun Ympäristöpalvelut kuntayhtymän (HSY) kanssa. Helen Sähköverkko Oy:n antamien tietojen mukaan tontilla on tällä hetkellä 3 x 50 A pääsulake.

5 Tontti ei toistaiseksi ole liitettävissä kaukolämpöverkkoon. Tarkemmat kunnallistekniikkaa koskevat ehdot ilmenevät kauppakirjaluonnoksesta (liite 12). 2.5 Johtotiedot Ostaja on velvollinen kustannuksellaan erikseen selvittämään tontin johtotiedot ennen rakentamisen aloittamista (kaupunkimittausosasto, johtotietopalvelu). Tarkemmat käytössä olevia johtoja ja niiden pitämistä tontilla koskevat ehdot ilmenevät kauppakirjaluonnoksesta (liite 12). 2.6 Maanalaiset hankkeet Kaupungilla ja/tai sen määräämillä on oikeus korvauksetta pitää tontilla ja toteuttaa tontille maanalaisia hankkeita sekä käyttää, ylläpitää ja uudistaa niitä edellyttäen, etteivät nämä estä eivätkä rajoita tontin asemakaavan eivätkä tämän tarjouspyynnön mukaista toteuttamista eivätkä käyttöä. 2.7 Rasitteet, yhteisjärjestelyt sekä rasitteenluonteiset järjestelyt Tontilla on liitteenä 9 olevan rasitesopimuksen ja kiinteistörekisterin mukaan oikeus kulkuyhteyteen tonttia ympäröivän puistoalueen kautta Vanhakaupungintielle. Samaa kulkuyhteyttä käyttävät lisäksi tontit 27931/1 ja 27929/1. Lisäksi tontilla on liitteenä 10 olevan rasitesopimuksen mukaan oikeus pitää ja käyttää tonttia palvelevia vesi- ja viemärijohtoja mainitulla puistoalueella. Vesi- ja viemärijohdot ovat osittain yhteisiä tontin 27929/1 kanssa. Kaupunki huolehtii mainittuihin sopimuksiin perustuvien rasitteiden perustamisesta ja rekisteröinnistä sekä näistä aiheutuvista kustannuksista. Kaupunki ei veloita näistä kustannuksista tarjouskilpailun voittajalta. Rasitteet on perustettu ja merkitty kiinteistörekisteriin Ostajan velvollisuutena on kustannuksellaan sopia tontin, sitä ympäröivien kiinteistöjen ja yleisten alueiden sekä näillä sijaitsevien tai niille toteutettavien rakennusten toteuttamisen tai käytön vaatimista muistakin kuin edellä mainituista jo perustetuista rasitteista, yhteisjärjestelyistä ja rasitteenluonteisista asioista. Kulkuyhteyksiä koskeva rasitesopimus karttaliitteineen on tarjouspyynnön liitteenä 9. Vesi- ja viemärijohtoja koskeva rasitesopimus karttaliitteineen on tarjouspyynnön liitteenä 10. Tonttiosaston internetsivuilla on ainoastaan allekirjoittamattomat versiot sopimuksista. Rasitesopimusten allekirjoitetut versiot saa pyydettäessä sähköpostitse

6 3 Rakennukset ja ulkoalueet 3.1 Tontilla sijaitseva suojeltu rakennus Tontilla sijaitsee asemakaavassa suojeltu historiallisesti ja kaupunkikuvallisesti arvokas rakennus, Forsbyn tilan renkitupa. Renkitupa on rakennettu 1700-luvulla. Se on yksi Helsingin vanhimmista rakennuksista. Forsbyn renkituvan asemakaavaan merkitty rakennusoikeus on 150 k-m Perustiedot ja kuntotarkastus Kiinteistöviraston tilakeskus on teettänyt rakennuksesta päivätyn kuntotarkastuksen. Kuntotarkastusraportista ilmenee tarkemmin tarkastuksen sisältö ja laajuus sekä siinä tehdyt havainnot. Kuntotarkastus ei ole kattava. Ostajan velvollisuutena on siten tutustua rakennukseen ja hankkia tarvittaessa tarvitsemansa lisätieto. Kuntotarkastusraportti on liitteenä Suojelumääräykset ja niiden arviointi rakennuslupakäsittelyssä Rakennus on suojeltu asemakaavassa merkinnällä sr-2. Se on historiallisesti ja kaupunkikuvallisesti arvokas rakennus. Rakennusta tai sen osaa ei saa purkaa eikä siinä saa tehdä sellaisia korjaus-, muutos- tai lisärakentamistöitä, jotka heikentävät rakennuksen historiallisia tai kaupunkikuvallisia arvoja. Korjaus- tai muutostöiden tulee olla sellaisia, että rakennuksen ominaispiirteet säilyvät. Sisätilojen alkuperäiset rakenteet tulee säilyttää. Rakennusluvan yhteydessä tulee suunnitelmista pyytää kaupunginmuseon lausunto. Rakennuslupaharkinta koskee sekä rakennuksen julkisivua että sisätiloja. Suojeltua rakennusta koskevista suunnitelmista yleensä keskustellaan hyvässä yhteistyössä rakennussuojeluviranomaisen kanssa. Olennaista rakennuslupaharkinnassa on, että rakennus jatkaa elinkaartaan käyttökelpoisena kohtuullisin toimenpitein. Suunnittelutehtävä asettuu maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti luokkaan poikkeuksellisen vaativa. Tämän takia rakennuslupaprosessissa vaadittaneen rakennussuunnittelijalta todennäköisesti arkkitehdin koulutusta. Korjaamisessa yleensä ei edellytetä uudisrakentamiseen kohdennetun määräystason täyttymistä enempää kuin soveltuvin osin. Suojellun rakennuksen korjaamisessa ei edellytetä korjausrakentamisen energiavaateidenkaan täyttymistä. Tarkat määräykset suojeltua rakennusta koskevasta rakennusluvasta ja lupamenettelystä täsmentyvät aikanaan, kun lupaa haetaan. Edellä mainitut tiedot ovat siten alustavia ja suuntaaantavia. Asemakaavan lisäksi on syytä tutustua myös asemakaavaselostukseen.

7 3.2 Tontille toteutettava uudisrakennus ja sitä koskevien kaavamääräysten arviointi rakennuslupakäsittelyssä Tontille voidaan toteuttaa asemakaavan muutoksen nro mukaan 300 k-m²:n suuruinen uudisrakennus. Asemakaavan muutoksen mukaan uudisrakennuksen tulee sopeutua arkkitehtuuriltaan ja ominaispiirteiltään tontilla sijaitsevaan vanhaan rakennukseen ja alueen kulttuurihistoriallisiin ominaispiirteisiin. Uudisrakentamisen tarkemmin määrittäminen asemakaavamääräysten lisäksi ei etukäteen ole mahdollista. Paikkaan sopeuttaminen on abstrakti käsite, jonka ammattitaitoinen, rakennusvalvontaviranomaisen kelpoiseksi katsoma suunnittelija ratkaisee ja tarvittaessa hyväksyttää ennakkolausuntomenettelyllä. Uudisrakentamisen suunnittelutehtävä asettuu rakennusvalvontaviraston antamien ennakkotietojen mukaan maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti joko luokkaan poikkeuksellisen vaativa tai vaativa paikan kulttuurihistoriallisen merkityksen. Todennäköisesti suunnittelutehtävä asettuu luokkaan poikkeuksellisen vaativat. Tämän takia vaadittaneen rakennussuunnittelijalta todennäköisesti arkkitehdin koulutusta (tai erityisin perusteluin rakennusarkkitehdin). Uudisrakennuksen tulee asettua paikkaansa kaupunkikuvallisen vaatimustason täyttäen. Tämän takia laatutaso arvioidaan tarvittaessa kaupunkikuvaneuvottelukunnassa hankkeen luonnossuunnitelmien perusteella. Tarkat määräykset uudisrakennusta koskevasta rakennusluvasta ja lupamenettelystä täsmentyvät aikanaan, kun lupaa haetaan. Edellä mainitut tiedot ovat siten alustavia ja suuntaa-antavia. Asemakaavan lisäksi on syytä tutustua myös asemakaavaselostukseen. 3.3 Tontin ulkoalueiden suunnittelu Ostajan tulee huomata, että rakennuslupatarkastelu ulottuu myös tontin ulkoalueiden suunnitteluun. Rakennusvalvontaviranomaisen mukaan ulkoalueiden suunnittelussa vaadittaneen mitä todennäköisimmin maisema-arkkitehdin koulutusta. 3.4 Rakennuksen esittely Kiinteistöviraston tilakeskus järjestää tarvittaessa katselmuksen tontilla sijaitsevassa rakennuksessa. Katselmuksen sopimiseksi kiinnostuneita pyydetään olemaan yhteydessä Staran työnjohtaja Joonas Tykkään, p , 4 Tarjousmenettely 4.1 Tarjoaja Ostotarjouskilpailu on avoin kaikille. Tarjouskilpailuun voivat osallistua sekä yhteisöt että yksityishenkilöt. Tarjoajalla on oltava käytettävissään riittävä kokemus sekä taloudelliset ja muut

8 rakentamisen edellytykset hankkeen toteuttamiseksi tarjouspyynnössä edellytetyllä tavalla (tarjoajan yleinen kelpoisuus). Tarjoajan yleinen kelpoisuus arvioidaan kilpailun päättymishetken mukaan. Tarjous voidaan hylätä tarjoajan yleisen kelpoisuuden puuttumisen perusteella ja/tai kohdassa 4.6 tarkoitetulla tavalla. Lisäksi kaupungilla on oikeus hylätä tarjous sen missä vaiheessa tahansa, kuten kauppakirjan laatimisen aikana, tarjoajan yleisen kelpoisuuden puuttumisen perusteella ja/tai lakisääteisten tai muiden vastaavien yhteiskunnallisten velvoitteiden ja/tai harmaan talouden torjuntaan liittyvien seikkojen noudattamatta jättämisen perusteella. 4.2 Tarjoukselle asetetut vähimmäisvaatimukset Tarjoukset tulee tehdä liitteenä 1 olevaa tarjouslomaketta ja tarvittaessa sen liitettä käyttäen. Tarjoukseen on merkittävä kaikki lomakkeessa pyydetyt tiedot. Tarjous on ilman eri mainintaa voimassa saakka. Mikäli tarjoajia on useampia kuin yksi, merkitään yhteyshenkilönä toimivan tarjoajan tiedot tarjouslomakkeelle ja muiden tarjoajien tiedot allekirjoituksineen tarjouslomakkeen liitteeseen. Kaikki tarjoajat merkitään kauppakirjaan ostajiksi. Tarjoukset, joita ei ole tehty edellä mainitulla tavalla, hylätään, ellei kyse ole vähäisestä puutteesta. Ostotarjousten tekemisestä ei makseta mitään korvausta. 4.3 Tarjousaika ja tarjouksen toimittaminen Tarjousaika alkaa, kun tarjouskilpailu ilmoitetaan alkavaksi kiinteistöviraston tonttiosaston internet-sivuilla. Tarjousaika päättyy klo 15. Tarjoukset osoitetaan Helsingin kaupungin kiinteistölautakunnalle ja toimitetaan kiinteistöviraston tonttiosaston asiakaspalveluun joko postitse osoitteeseen kiinteistövirasto, tonttiosasto, PL 2214, HELSINGIN KAUPUNKI tai käyntiosoitteeseen Fabianinkatu 31 D (4 krs), Helsinki. Tarjousten on oltava perillä kiinteistöviraston tonttiosastolla klo 15. Tarjoukset tulee toimittaa suljetuissa kuorissa. Kuoriin on kirjattava merkintä Vanhankaupungintie 9, hintatarjouskilpailu sekä tarjouksen jättäjän nimi ja osoite. 4.4 Tarjousajan jatkaminen ja tarjouspyynnön muuttaminen Kiinteistöviraston tonttiosasto voi päättää tarjousajan jatkamisesta tarjousajan kuluessa. Mikäli tarjousaikaa päätetään jatkaa, ilmoitetaan tästä tonttiosaston internet-sivuilla tarjousajan kuluessa. Kiinteistöviraston tonttiosasto voi lisäksi päättää tarjouspyynnön muuttamisesta. Tarjouspyynnön muutoksista ilmoitetaan niin ikään tonttiosaston internetsivuilla viimeistään

9 4.5 Tarjousten avaaminen, tarjousten sitovuus ja voittajan valinta Tarjousajan päätyttyä kiinteistöviraston tonttiosasto järjestää tarjousten avaustilaisuuden, josta laaditaan pöytäkirja. Tarjous on sitova sen jälkeen, kun se on tarjousten avaustilaisuudessa avattu. Tarjouskilpailun ratkaisuperusteena on myytävästä tontista ja sillä sijaitsevasta rakennuksesta (sekä vesi- ja viemärijohdoista) tarjottu enimmäishinta. Kaupunki myy tehtyjen ostotarjousten perusteella tontin eniten tarjoavalle/eniten tarjoaville. Lisäksi edellytetään, että tarjoaja täyttää yleiset kelpoisuusedellytykset. Mikäli kaksi tai useampi yleiset kelpoisuusehdot täyttänyttä tarjoajaa esittää yhtä suuren ostotarjouksen, ostajan valinta suoritetaan arpomalla. 4.6 Tarjousten hylkääminen Kaupungilla on oikeus hylätä tarjous jos: 1. Tarjoajalla on luottohäiriömerkintä; ja/tai 2. Tarjoaja ei ole täyttänyt osakeyhtiölain tai muun yhteisölainsäädännön ja/tai kirjanpitolain mukaisia velvoitteitaan tai tarjoaja on laiminlyönyt vero-, sosiaaliturva-, eläkevakuutus- tai muiden vastaavien yhteiskunnallisten maksujen tai velvoitteiden suorittamisen. Korkeimman ostotarjouksen tehnyt on velvollinen toimittamaan tonttiosastolle kahden viikon kuluessa pyynnöstä todistuksen edellä mainittujen yhteiskunnallisten maksujen ja velvoitteiden tai muiden vastaavien maksujen suorittamisesta, luottokelpoisuustodistuksen ja verovelkatodistuksen. Mikäli tarjoajan kotipaikka on muu kuin Suomi, noudatetaan yhteiskuntavelvoitteiden ym. täyttämistä koskevien vaatimusten osalta soveltuvin osin sitä mitä edellä on todettu. Kaupungilla on kaikissa tapauksissa seuraamuksitta oikeus hylätä kaikki tarjoukset. Kaupunki ei vastaan mistään tarjoajille tai kolmannelle mahdollisesti aiheutuvista vahingoista, haitoista eikä kustannuksista, mikäli kaupunki päättää hylätä ostotarjouksen/-t. 5 Tontin luovuttaminen Kiinteistöviraston tonttiosasto valmistelee 4.5 kohdassa tarkoitetun korkeimman ostotarjouksen tehneen kanssa kauppakirjan eli tontin luovutusehdot. Tonttiosasto järjestää tarvittaessa asiaa koskevaan neuvottelun. Kaupunki voi harkintansa mukaan perustellusta syystä poiketa vähäisesti tarjouspyynnön ehdoista. Tontin myyntipäätös valmistellaan laaditun kauppakirjan perusteella. Päätöksen perusteella allekirjoitetaan kauppakirja. Kauppakirja tulee allekirjoittaa kahden (2) kuukauden kuluttua myyntipäätöksestä. Kaupungilla on oikeus pidättäytyä tontin luovuttamisesta, mikäli kauppakirjaa ei saada yhdessä valmisteltua. Kaupunki ei vastaan mistään tarjoajalle tai kolmannelle mahdollisesti aiheutuvista vahingoista, haitoista eikä kustannuksista, mikäli kaupunki päättää esimerkiksi kauppakirjan valmistelun aikana pidättäytyä tontin luovuttamisesta tai hylätä tarjouksen tarjoajan yleisen kelpoisuuden puuttumisen tai muulla perusteella. Tällöin kaupungilla on oikeus välittömästi seuraamuksitta

10 käynnistää neuvottelut tarjouskilpailussa seuraaville sijoille tulleiden kanssa sekä luovuttaa jollekin näistä tai muulle taholle kilpailun kohteena olevan tontin rakennuksineen. Kiinteistökaupasta päättää kaupungin johtosäännön ja kauppahinnan suuruuden perusteella määräytyvä kaupungin toimivaltainen toimielin tai viranhaltija. Kauppakirja laaditaan tämän tarjouspyynnön, sen liitteiden ja tarjouksen perusteella. Kaupunki voi harkintansa mukaan perustellusta syystä poiketa vähäisesti tarjouspyynnön ehdoista. 6 Luovutusehdot 6.1 Kauppahinta Kauppakirjassa noudatetaan ostajan tarjoamaa kauppahintaa 2 kuukauden ajan kauppaa koskevasta myyntipäätöksestä. Mikäli kauppakirjan allekirjoittaminen viivästyy mainitusta ajankohdasta ostajasta johtuvasta syystä, kauppahintaa tarkistetaan ajan kulumisen perusteella sen nykyarvon säilyttämiseksi edellä mainitusta ajankohdasta alkaen 3 % vuotuisella korolla kaupantekopäivään saakka. Kauppahintaa peritään vähintään asemakaavassa tontille merkityn pääkäyttötarkoituksen (asuin-, liike- toimisto- tai vastaava) mukaisen kerrosalan (rakennusoikeuden) 450 k-m²:n mukaan. Kaupungilla on oikeus periä tontista lisäkauppahintaa, mikäli tontille toteutetaan lainvoimaisen rakennusluvan mukaan kaavassa osoitettua enemmän pääkäyttötarkoitusten mukaista kerrosalaa. Mainittu oikeus lisäkauppahinnan perimiseen koskee myös poikkeamispäätöksen tai kaavamuutoksen mahdollistamia lisärakentamistilanteita. Mikäli poikkeamispäätökseen merkitty rakennusoikeus on korkeampi kuin lainvoimaiseen asemakaavaan tai rakennuslupaan merkitty rakennusoikeus, kaupungilla on oikeus periä kaikissa eri tilanteissa lisäkauppahintaa poikkeamispäätökseen merkityn korkeamman rakennusoikeuden mukaan. Tällöin lisäkauppahintaa peritään kultakin kaavaan merkityn kerrosalamäärän (nykyinen kaava 450 k-m²) ylittävältä kerrosneliömetriltä rakennusoikeuden yksikköhinnan (euroa/k-m²) mukaisesti, joka saadaan jakamalla ostajan tarjoama tontin kokonaishinta pääkäyttötarkoituksen mukaisella kerrosalalla 450 k-m 2 (kokonaishinta / 450 k-m² = x euroa/k-m² ). Ostaja on mahdollisen lisäkauppahinnan määrittämistä varten velvollinen esittämään kuukauden kuluessa kohteen rakennusluvan, poikkeamispäätöksen tai kaavamuutoksen lainvoimaiseksi tulosta selvityksen lainvoimaisesta rakennusluvasta, poikkeamispäätöksestä tai kaavamuutoksesta ilmenevästä rakennusoikeuden määrästä sekä mahdollisesti määräytyvästä lisäkauppahinnasta. Kaupungilla on tällöin oikeus tarkistaa kauppahintaa edellä mainittujen periaatteiden mukaisesti. Ostaja on velvollinen suorittamaan mahdollisen lisäkauppahinnan kiinteistöviraston tonttiosastolle viimeistään kolmen kuukauden kuluessa kohteen rakennusluvan, poikkeamispäätöksen tai kaavamuutoksen lainvoimaiseksi tulosta. Kaupunki perii lisäkauppahintaa tontille toteutettavien rakennusten valmistumiseen ja käyttöön ottoon saakka. Kauppahintaa ja lisäkauppahintaa koskevat ehdot ilmenevät myös liitteenä 12 olevasta kauppakirjaluonnoksesta.

11 6.2 Toteutusvelvollisuus ja aikataulu Ostaja on velvollinen kustannuksellaan suunnittelemaan ja toteuttamaan tontin rakennuksineen tarjouspyynnön, sen liitteiden ja tarjouksen mukaisesti. Ostajan edellä mainittu velvollisuus koskee sekä tontille osoitetun uudisrakennuksen toteuttamista että tontilla sijaitsevan suojellun rakennuksen kunnostamista / uudistamista. Tontille osoitettu uudisrakennus ja suojeltu rakennus tulee toteuttaa täysin valmiiksi viranomaisten hyväksymään kuntoon kahdessa (2) vuodessa kauppakirjan allekirjoittamisesta. 6.3 Muut ehdot Muutoin kiinteistökaupassa noudatetaan tarjouspyynnön ja sen liitteiden ehtoja. Kaupunki voi harkintansa mukaan perustellusta syystä poiketa vähäisesti tarjouspyynnön ehdoista. 7 Kaupungin oikeus pidättäytyä tontin luovuttamisesta ja vastuunrajaus Kaupungilla on oikeus kaikissa tilanteissa ennen kauppakirjan allekirjoittamista pidättäytyä tontin luovuttamisesta ja hylätä ostotarjous / -tarjoukset. Kaupunki ei vastaan mistään tarjoajille mahdollisesti aiheutuvista vahingoista, haitoista eikä kustannuksista, mikäli kaupunki päättää esimerkiksi hylätä ostotarjouksen, kauppakirjaa ei laadita tai kaupunki päättää myöhemmin pidättäytyä tontin luovuttamisesta. Kaupunki ei myöskään vastaan mistään tarjoajille mahdollisesti aiheutuvista vahingoista, haitoista eikä kustannuksista, mikäli tontin myynnin hyväksymistä koskeva päätös ei saa lainvoimaa tai lainvoimaistuminen viivästyy. Kaupunki ei vastaa mistään tontin toteuttamisen aiheuttamista vahingoista, haitoista eikä kustannuksista. Kaupunki ei myöskään vastaa vahingoista, haitoista tai kustannuksista, mikäli hanketta koskevat luvat eivät tule lainvoimaisiksi, lainvoimaistuminen viivästyy tai niiden myöntäminen pitkittyy tai estyy. 8 Lisätiedot ja yhteyshenkilöt Tonttia, tarjousmenettelyä ja myyntiä koskevat asiat: - Kiinteistölakimies Katarina Nordberg, kiinteistöviraston tonttiosasto: Rakennusta koskevat tiedustelut - Kehittämisinsinööri Erik Nieminen, kiinteistöviraston tilakeskus, Ylläpitoinsinööri Jorma Ahlstedt, kiinteistöviraston tilakeskus,

12 Katselmukset rakennuksessa - Joonas Tykkä, Rakennuslupaa ja rakennuslupamenettelyä koskevat asiat (suojeltu rakennus ja uudisrakennus): - Arkkitehti Ulla Vahtera, rakennusvalvontavirasto: Asemakaavaa koskevat asiat: - Arkkitehti Valtteri Heinonen, kaupunkisuunnitteluvirasto, Suojelumääräykset kaupunginmuseon osalta: - Tutkija Markku Heikkinen, Helsingin kaupunginmuseo: Liitteet 1) Tarjouslomake ja lomakkeen liite 2) Sijaintikartta ja ote ajantasa-asemakaavasta 3) Havainnekuva 4) Asemakaavan muutos nro ) Asemakaavan nro selostus 6) Tonttijako- ja lohkomiskartat 7) Rakennettavuusselvitys 8) Johtokartta 9) Kulkuyhteyksiä koskeva rasitesopimus 10) Vesi- ja viemärijohtoja koskeva rasitesopimus 11) Kuntotarkastusraportti 12) Kauppakirjaluonnos

ilmoitettiin tonttiosaston internet-sivujen lisäksi Helsingin Sanomissa, Hufvudstads-bladetissa ja Metrossa.

ilmoitettiin tonttiosaston internet-sivujen lisäksi Helsingin Sanomissa, Hufvudstads-bladetissa ja Metrossa. 1 MUISTIO / KN Tontin (ALY) ja sillä sijaitsevan rakennuksen myynti (sr-2) State Control Oy:lle perustettavan As Oy Helsingin Konstaapeli Spaakin lukuun (Vanhakaupunki, tontti 27930/2) Vanhankaupungintie

Lisätiedot

KOTKAN KAUPUNKI SUTELAN TONTTIKILPAILU

KOTKAN KAUPUNKI SUTELAN TONTTIKILPAILU KOTKAN KAUPUNKI SUTELAN TONTTIKILPAILU 2.5. - 15.6.2017 Sisältö 1 Yleistä tarjouskilpailusta ja tarjouskilpailun kohde... 1 2 Tonttia koskevat tiedot... 1 2.1 Asemakaava- ja tonttitiedot... 1 2.2 Rakennettavuus...

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/ (7) Kiinteistölautakunta To/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/ (7) Kiinteistölautakunta To/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/2013 1 (7) 87 Neljän pientalotontin myyminen (Vartiokylä, tontit 45454/45-48) HEL 2012-016618 T 10 01 01 01 Kiinteistökartta K5 T3, Vehkalahdenkuja 9,10,14 ja 18 Päätös

Lisätiedot

Tarjouskilpailulla MYYTÄVÄT OMAKOTITALOTONTIT KAITALAHTI Laajasalo, Kruunuvuorenranta

Tarjouskilpailulla MYYTÄVÄT OMAKOTITALOTONTIT KAITALAHTI Laajasalo, Kruunuvuorenranta Tarjouskilpailulla MYYTÄVÄT OMAKOTITALOTONTIT KAITALAHTI Laajasalo, Kruunuvuorenranta Asemakaavan 11950 selostuksen perspektiivikuvasta TARJOUSKILPAILULLA MYYTÄVÄT OMAKOTITALOTONTIT KAITALAHTI LAAJASALO,

Lisätiedot

ESISOPIMUS KIINTEISTÖN KAUPASTA

ESISOPIMUS KIINTEISTÖN KAUPASTA L u o n n o s 1 (6) ESISOPIMUS KIINTEISTÖN KAUPASTA MYYJÄ Helsingin kaupunki, jota edustaa kiinteistölautakunta Y-tunnus 0201256-6 PL 2200, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI (jäljempänä Kaupunki) OSTAJA (jäljempänä

Lisätiedot

Helsingin kaupunki, jota edustaa kiinteistölautakunta Y-tunnus 0201256-6 PL 2200, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsingin kaupunki, jota edustaa kiinteistölautakunta Y-tunnus 0201256-6 PL 2200, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI KAUPPAKIRJA LUONNOS MYYJÄ Helsingin kaupunki, jota edustaa kiinteistölautakunta Y-tunnus 0201256-6 PL 2200, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI OSTAJA Kiinteistö Oy Kasarmikatu 21 Y-tunnus 2683399-1 Eteläesplanadi

Lisätiedot

Luutnantintie 13:n tarjouspyyntö

Luutnantintie 13:n tarjouspyyntö TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) Luutnantintie 13:n tarjouspyyntö Asemakaava Rakennus Autopaikat Helsingin kaupunki myy Kaarelan Malminkartanossa, osoitteessa Luutnantintie 13 sijaitsevan toimistokäytössä olleen rakennuksen

Lisätiedot

Tontinluovutuskilpailu Naantalin Keskustakorttelit. Elise Lehikoinen

Tontinluovutuskilpailu Naantalin Keskustakorttelit. Elise Lehikoinen Tontinluovutuskilpailu Naantalin Keskustakorttelit Elise Lehikoinen 12.12.2016 Kilpailun aikataulu ja siitä tiedottaminen Kilpailun aikataulu KSJ 21.11.2016 Kaupunginhallitus on hyväksynyt kilpailun ehdot

Lisätiedot

MAANKÄYTTÖSOPIMUS ASEMAKAAVAN LAATIMISES- TA / KIINTEISTÖKAUPAN ESISOPIMUS

MAANKÄYTTÖSOPIMUS ASEMAKAAVAN LAATIMISES- TA / KIINTEISTÖKAUPAN ESISOPIMUS Luonnos 16.10.2014 MAANKÄYTTÖSOPIMUS ASEMAKAAVAN LAATIMISES- TA / KIINTEISTÖKAUPAN ESISOPIMUS Sopijapuolet Sastamalan kaupunki, 0144411-3 PL 23 38201 Sastamala (kaupunki) Sopimuksen kohde Asemakaavan laatiminen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 158. Kaupunginhallitus 16.05.2016 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 158. Kaupunginhallitus 16.05.2016 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 16.05.2016 Sivu 1 / 1 1950/2016 02.07.00 Kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto 49 9.5.2016 158 Kiinteistöosakeyhtiön myynti LVI-Wabek Oy:lle Koskelosta, kortteli 82001

Lisätiedot

151.61 147.03 147.12 145.12 149.94 148.24 152.40 152.86 152.73 147.30 152.38 152.70 152.88 151.78 147.68 150.05 152.63 152.58 152 152.5 148 149 152.5 150 151 152 152.5 149 151 152 II 5 8 9 14 8 45 82 41

Lisätiedot

KIINTEISTÖNKAUPAN ESISOPIMUS LUONNOS

KIINTEISTÖNKAUPAN ESISOPIMUS LUONNOS KIINTEISTÖNKAUPAN ESISOPIMUS LUONNOS 1. OSAPUOLET Kiinteistön omistajana Helsingin kaupunki, jota edustaa kiinteistölautakunta, Y- tunnus 0201256-6 PL 2200, 00099 Helsingin kaupunki (jäljempänä Kaupunki

Lisätiedot

Tonttien ostotarjouksen tekemisessä huomioitavia seikkoja

Tonttien ostotarjouksen tekemisessä huomioitavia seikkoja Ohje 1 (5) Ohje päivitetty 4.3.2016 Tonttien ostotarjouksen tekemisessä huomioitavia seikkoja Vuonna 2015 päättyneet ja uusitut asuntotonttien pitkäaikaiset sopimukset Helsingin kaupunginvaltuusto päätti

Lisätiedot

tonttiosasto TARJOUSTEN PERUSTEELLA MYYTÄVÄT PIENTALOTONTIT VANTAALTA 2006 Tiedustelut: suunnittelija Helena Vuolanto Puh.

tonttiosasto TARJOUSTEN PERUSTEELLA MYYTÄVÄT PIENTALOTONTIT VANTAALTA 2006 Tiedustelut: suunnittelija Helena Vuolanto Puh. tonttiosasto TARJOUSTEN PERUSTEELLA MYYTÄVÄT PIENTALOTONTIT VANTAALTA 2006 Tiedustelut: suunnittelija Helena Vuolanto Puh. 169 3955 Helsingin kaupungin kiinteistöviraston tonttiosasto Helsinki 14.2.2006

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/2015 1 (8) Kiinteistölautakunta To/17 01.10.2015

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/2015 1 (8) Kiinteistölautakunta To/17 01.10.2015 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/2015 1 (8) 437 Kiinteistölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle kiinteistönkaupan esisopimuksen tekemiseksi Espoon Hannuksenpellossa sijaitsevista tonteista (Espoo,

Lisätiedot

TARJOUSKILPAILULLA MYYTÄVÄT OMAKOTITALOTONTIT KAITALAHTI LAAJASALO, KRUUNUVUORENRANTA

TARJOUSKILPAILULLA MYYTÄVÄT OMAKOTITALOTONTIT KAITALAHTI LAAJASALO, KRUUNUVUORENRANTA TARJOUSKILPAILULLA MYYTÄVÄT OMAKOTITALOTONTIT KAITALAHTI LAAJASALO, KRUUNUVUORENRANTA 28.2. 28.3.2017 1. YLEISTÄ 1.1 TARJOUSKILPAILU Helsingin kaupunki myy 49. kaupunginosasta (Laajasalo) avoimella tarjouskilpailulla

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 73. 73 Kerrostalotontin määräosan myynti Tapiolasta VVO Kodit Oy:lle, korttelin 12220 tontti 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 73. 73 Kerrostalotontin määräosan myynti Tapiolasta VVO Kodit Oy:lle, korttelin 12220 tontti 1 31.08.2015 Sivu 1 / 1 2478/02.07.00/2015 73 Kerrostalotontin määräosan myynti Tapiolasta VVO Kodit Oy:lle, korttelin 12220 tontti 1 Valmistelijat / lisätiedot: Laura Schrey, puh. 040 536 1739 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

MAANKÄYTTÖSOPIMUS JA ESISOPIMUS ALUEEN LUOVUTTAMISESTA KOKKOLA jäljempänä tässä sopimuksessa Kaupunki sekä

MAANKÄYTTÖSOPIMUS JA ESISOPIMUS ALUEEN LUOVUTTAMISESTA KOKKOLA jäljempänä tässä sopimuksessa Kaupunki sekä MAANKÄYTTÖSOPIMUS JA ESISOPIMUS ALUEEN LUOVUTTAMISESTA SOPIMUSOSAPUOLET Kokkolan kaupunki (Y-tunnus: 0179377-8) PL 43 67101 KOKKOLA jäljempänä tässä sopimuksessa Kaupunki sekä St-1 Oy (Y-tunnus: 0201124-8)

Lisätiedot

jäljempänä tässä sopimuksessa Maanomistaja

jäljempänä tässä sopimuksessa Maanomistaja MAANKÄYTTÖSOPIMUS SOPIMUSOSAPUOLET Kokkolan kaupunki (Y-tunnus: 0179377-8) PL 43 67101 KOKKOLA jäljempänä tässä sopimuksessa Kaupunki sekä NSA-Yhtiöt Oy jäljempänä tässä sopimuksessa Maanomistaja ASEMAKAAVA-ALUE

Lisätiedot

Kuva:Kaupunkisuunnitteluvirasto. Ostotarjouskilpailu Vartiokylä, Vehkalahdenkuja

Kuva:Kaupunkisuunnitteluvirasto. Ostotarjouskilpailu Vartiokylä, Vehkalahdenkuja Kuva:Kaupunkisuunnitteluvirasto Ostotarjouskilpailu Vartiokylä, Vehkalahdenkuja SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 2 2. ASUNTOTONTTIEN TOTEUTUS 2 3. TIEDOT MYYTÄVISTÄ TONTEISTA 2 3.1 LUETTELO TONTEISTA 2 3.2

Lisätiedot

TARJOUSTEN PERUSTEELLA MYYTÄVÄ TONTTI JA SEN LUOVU- TUSEHDOT HAKUAIKA: 10.10.-26.10.2012 KLO 15.00 MENNESSÄ.

TARJOUSTEN PERUSTEELLA MYYTÄVÄ TONTTI JA SEN LUOVU- TUSEHDOT HAKUAIKA: 10.10.-26.10.2012 KLO 15.00 MENNESSÄ. TARJOUSTEN PERUSTEELLA MYYTÄVÄ TONTTI JA SEN LUOVU- TUSEHDOT HAKUAIKA: 10.10.-26.10.2012 KLO 15.00 MENNESSÄ. 1 Yleisehdot ja -tiedot: ostaja maksaa kaupungille kauppahinnan lisäksi kauppakirjan laatimiskustannuksena

Lisätiedot

Tontit 36118/1-4 olivat haettavana 16.6. - 30.8.2013 välisenä aikana.

Tontit 36118/1-4 olivat haettavana 16.6. - 30.8.2013 välisenä aikana. MUISTIO / JJH Asuntontontin (1 350 k-m 2 ) myynti FIM Tonttirahasto I Ky:lle (Viikki, Viikinmäki, tontti 36118/1) Ristiretkeläistenkatu 1 Varauspäätös ja alkuperäinen hintakilpailu Jatkuva tonttihaku Kaupunginhallitus

Lisätiedot

MINNA CANTHIN KATU 28 KONTTISEN LIIKETALO KIINTEISTÖN MYYNNIN TARJOUSKILPAILU KILPAILUOHJELMA LUONNOS

MINNA CANTHIN KATU 28 KONTTISEN LIIKETALO KIINTEISTÖN MYYNNIN TARJOUSKILPAILU KILPAILUOHJELMA LUONNOS MINNA CANTHIN KATU 28 KONTTISEN LIIKETALO KIINTEISTÖN MYYNNIN TARJOUSKILPAILU KILPAILUOHJELMA LUONNOS 22.9.2017 KUOPION KAUPUNKI 1. Yleistä Kuopion kaupunki järjestää tarjouskilpailun Kuopion kaupungin

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 54

Espoon kaupunki Pöytäkirja 54 14.05.2012 Sivu 1 / 1 3449/02.07.00/2011 54 Tontin myyminen Laaksolahdesta Kiinteistö Oy Espoon Lähdekeskukselle liikerakennushankkeen rakentamista varten, kortteli 60022 tontti 1 Valmistelijat / lisätiedot:

Lisätiedot

Tarjouspyyntö Vanhankylän liikekeskuksen tonttien luovutuksesta

Tarjouspyyntö Vanhankylän liikekeskuksen tonttien luovutuksesta Tarjouspyyntö Vanhankylän liikekeskuksen tonttien luovutuksesta Tarjouspyynnön sisältö Yleistä tonteista ja menettelystä... 1 Sijainti... 3 Kaavatiedot... 4 Liikennemäärät... 4 Maaperä... 5 Luovutusehdot...

Lisätiedot

Tarjouskilpailulla MYYTÄVÄT KAKSI PIENTALOTONTTIA TAPULIKAUPUNKI Suutarila, Päitsitie 17c ja 17d

Tarjouskilpailulla MYYTÄVÄT KAKSI PIENTALOTONTTIA TAPULIKAUPUNKI Suutarila, Päitsitie 17c ja 17d Tarjouskilpailulla MYYTÄVÄT KAKSI PIENTALOTONTTIA TAPULIKAUPUNKI Suutarila, Päitsitie 17c ja 17d 23.5. 31.8.2017 1. YLEISTÄ 1.1 Tarjouskilpailu Helsingin kaupunki myy 40. kaupunginosasta (Suutarila, Tapulikaupunki)

Lisätiedot

Nro 2/2017 KOTKAN KAUPUNKI KOKOUSKUTSU. Kaupunkirakennelautakunta KOKOUSAIKA klo 17:00 KOKOUSPAIKKA. Kaupungintalo KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Nro 2/2017 KOTKAN KAUPUNKI KOKOUSKUTSU. Kaupunkirakennelautakunta KOKOUSAIKA klo 17:00 KOKOUSPAIKKA. Kaupungintalo KÄSITELTÄVÄT ASIAT KOTKAN KAUPUNKI KOKOUSKUTSU Nro 2/2017 Kaupunkirakennelautakunta KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA 01.08.2017 klo 17:00 Kaupungintalo KÄSITELTÄVÄT ASIAT Läsnäolijasivu... 1 20 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus...

Lisätiedot

perustettavan tai perustettavien yhtiön/yhtiöiden lukuun Y-tunnus 0201470-5 PL 401, 00601 HELSINKI

perustettavan tai perustettavien yhtiön/yhtiöiden lukuun Y-tunnus 0201470-5 PL 401, 00601 HELSINKI 1 (6) KAUPPAKIRJA MYYJÄ OSTAJA Helsingin kaupunki, jota edustaa kiinteistölautakunta Y-tunnus 0201256-6 PL 2200, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI SATO Oyj perustettavan tai perustettavien yhtiön/yhtiöiden lukuun

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Teollisuustontin myyntipäätöksen muuttaminen Niipperissä Nostokonepalvelu Oy:lle, kortteli 81007

Espoon kaupunki Pöytäkirja Teollisuustontin myyntipäätöksen muuttaminen Niipperissä Nostokonepalvelu Oy:lle, kortteli 81007 08.05.2017 Sivu 1 / 1 1528/2017 02.07.00 39 10.4.2017 52 Teollisuustontin myyntipäätöksen muuttaminen Niipperissä Nostokonepalvelu Oy:lle, kortteli 81007 Valmistelijat / lisätiedot: Juha Pulkkinen, puh.

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 17/2015 1 (5) Kaupunginvaltuusto Kaj/12 4.11.2015

Helsingin kaupunki Esityslista 17/2015 1 (5) Kaupunginvaltuusto Kaj/12 4.11.2015 Helsingin kaupunki Esityslista 17/2015 1 (5) Päätöshistoria Kaupunginhallitus 26.10.2015 1007 HEL 2015-010488 T 10 01 00 Esitys A Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa: päättää

Lisätiedot

LINJA-AUTOASEMARAKENNUKSEN MYYNNIN TARJOUSKILPAILU

LINJA-AUTOASEMARAKENNUKSEN MYYNNIN TARJOUSKILPAILU Lahden kaupunki Lahden Tilakeskus sekä tekninen ja ympäristötoimiala, maankäyttö ja aluehankkeet LINJA-AUTOASEMARAKENNUKSEN MYYNNIN TARJOUSKILPAILU Lahden kaupunki myy tarjouskilpailulla linja-autoasemana

Lisätiedot

Autopaikkatontin määräalan vuokraaminen pitkäaikaisesti As. Oy. Kumianpää 1:lle (Laajasalo, tontti 49056/14) Kumianpää 4. Muut sopimusehdot 2-12

Autopaikkatontin määräalan vuokraaminen pitkäaikaisesti As. Oy. Kumianpää 1:lle (Laajasalo, tontti 49056/14) Kumianpää 4. Muut sopimusehdot 2-12 Autopaikkatontin määräalan vuokraaminen pitkäaikaisesti As. Oy. Kumianpää 1:lle (Laajasalo, tontti 49056/14) Kumianpää 4 Muut sopimusehdot 2-12 2 Vuokranantajan ja vuokralaisen (As. Oy. Kumianpää 1:) välillä

Lisätiedot

MYYNTIESITE. Lohkion kiinteistö 143-419-5-3

MYYNTIESITE. Lohkion kiinteistö 143-419-5-3 MYYNTIESITE Lohkion kiinteistö 143-419-5-3 IKAALISTEN KAUPUNKI Tekniset palvelut Kolmen airon katu 3 39500 IKAALINEN Puhelin (03) 45 011 Telefax (03) 4501 373 Myyntiesite Myyjä ja omistaja: Myyntikohde:

Lisätiedot

Ohjeita lomarakennuspaikkojen hakijoille. Hakuaika klo 16

Ohjeita lomarakennuspaikkojen hakijoille. Hakuaika klo 16 Ohjeita lomarakennuspaikkojen hakijoille Hakuaika 1.4.2016-13.5.2016 klo 16 OHJEITA TARJOUSTEN PERUSTEELLA MYYTÄVIEN LOMARAKENNUSPAIKKOJEN HAKIJOILLE HAKUAIKA JA HAKEMINEN Tarjousten perusteella myytävien

Lisätiedot

Kauppa kirja Luonnos 22.5.2015. Naantalin kaupunki, y-tunnus 0135457-2, Käsityöläiskatu 2, 21100 Naantali. Timo Noko Naantali.

Kauppa kirja Luonnos 22.5.2015. Naantalin kaupunki, y-tunnus 0135457-2, Käsityöläiskatu 2, 21100 Naantali. Timo Noko Naantali. Naantalin kaupunki 1 Myyjä Kauppa kirja Naantalin kaupunki, y-tunnus 0135457-2, Käsityöläiskatu 2, 21100 Naantali. 1 2 Ostaja Timo Noko Naantali. 3 Kaupan kohde Naantalin kaupungin 8. kaupunginosan (Luolala)

Lisätiedot

ESISOPIMUS KIINTEISTÖN KAUPASTA

ESISOPIMUS KIINTEISTÖN KAUPASTA L u o n n o s 1 (6) ESISOPIMUS KIINTEISTÖN KAUPASTA MYYJÄ Helsingin kaupunki, jota edustaa kaupungin toimivaltainen toimielin, Y-tunnus 0201256-6 PL 2200, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI (jäljempänä Kaupunki)

Lisätiedot

Heikinniementie 2a:n tarjouspyyntö

Heikinniementie 2a:n tarjouspyyntö TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) Heikinniementie 2a:n tarjouspyyntö Rakennukset Asemakaava Helsingin kaupungin kiinteistölautakunta myy Meilahdessa, osoitteessa Heikinniementie 2a sijaitsevat kaksi rakennusta ja vuokraa

Lisätiedot

LUONNOS 1. Huittisten kaupunki (Y-tunnus 0203762-4), jäljempänä Myyjä

LUONNOS 1. Huittisten kaupunki (Y-tunnus 0203762-4), jäljempänä Myyjä 1 / 6 LUONNOS 1 KAUPPAKIRJA (19.3.2012/UO) KAUPAN OSAPUOLET MYYJÄ Huittisten kaupunki (Y-tunnus 0203762-4), jäljempänä Myyjä Risto Rytin katu 36 32700 Huittinen OSTAJA (he- / Y-tunnus), jäljempänä Ostaja

Lisätiedot

Lisäehtoina voivat tulla kyseeseen muun muassa seuraavat ehdot:

Lisäehtoina voivat tulla kyseeseen muun muassa seuraavat ehdot: MAANVUOKRAUKSESSA HUOMIOITAVIA SEIKKOJA Yleistä Mikäli tontin pääkäyttötarkoitus on asuminen, tontin vuokrauksessa noudatetaan tarjouspyynnön liitteenä olevan asuntoalueen maanvuokrasopimuslomakkeen vakioehtoja

Lisätiedot

HINTAKILPAILU Viikinranta Kalastajanranta 15.9. 13.10.2015

HINTAKILPAILU Viikinranta Kalastajanranta 15.9. 13.10.2015 HINTAKILPAILU Viikinranta Kalastajanranta 15.9. 13.10.2015 14.9.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 2 2. ASUNTOTONTTIEN TOTEUTUS... 2 3. TIEDOT MYYTÄVISTÄ TONTEISTA... 3 3.1 TONTTIEN PINTA-ALAT, RAKENNUSOIKEUDET

Lisätiedot

Sopimus koskee seuraavia Lempäälän kunnassa sijaitsevaa kiinteistöä: Tila Tuomisto

Sopimus koskee seuraavia Lempäälän kunnassa sijaitsevaa kiinteistöä: Tila Tuomisto MAANKÄYTTÖSOPIMUS SOPIJAPUOLET Lempäälän kunta (0150783 1) PL 36, 37501 LEMPÄÄLÄ jäljempänä tässä sopimuksessa Kunta Tilan Tuomisto 418 425 3 159 omistaja: Kaarina Kyllikki Salonen (xxxxxx xxxx) Lindforsinkatu

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI / CITYCON FINLAND OYJ MAANKÄYTTÖSOPIMUS- JA ESIKAUPPAKIRJALUONNOS

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI / CITYCON FINLAND OYJ MAANKÄYTTÖSOPIMUS- JA ESIKAUPPAKIRJALUONNOS Osapuolet: 1. LAPPEENRANNAN KAUPUNKI, jäljempänä myös kaupunki PL 38, Villimiehenkatu 1, 53101 Lappeenranta Y-tunnus: 0162193-3 2. Kiinteistö Oy Lappeen Liikekeskus Y-tunnus: 0612151-6 c/o Corbel Oy, Laserkatu

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/2015 1 (11) Kaupunginvaltuusto Kaj/12 04.11.2015

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/2015 1 (11) Kaupunginvaltuusto Kaj/12 04.11.2015 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/2015 1 (11) 281 Kiinteistönkaupan esisopimus ja lopulliset sopimukset Espoon Hannuksenpellossa sijaitsevien tonttien ja tontinosien myymiseksi (Espoo, Kaitaa, korttelit

Lisätiedot

Maankäyttösopimus ja maanluovutuksen esisopimus

Maankäyttösopimus ja maanluovutuksen esisopimus Maankäyttösopimus ja maanluovutuksen esisopimus Sopimus osapuolet: Joensuun kaupunki Y-tunnus 0- PL 8 80101 Joensuu ( Myöhemmin tässä sopimuksessa kaupunki) Perustettavan yhtiön tai perustettavien yhtiöiden

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Liiketontin myynti Niipperistä Sjaelso Finland Oy:lle, kortteli tontti 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja Liiketontin myynti Niipperistä Sjaelso Finland Oy:lle, kortteli tontti 1 10.03.2014 Sivu 1 / 1 5071/02.07.00/2011 28 Liiketontin myynti Niipperistä Sjaelso Finland Oy:lle, kortteli 81130 tontti 1 Valmistelijat / lisätiedot: Katja Hakala, puh. 046 877 2956 etunimi.k.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 256. Kaupunginhallitus 15.09.2014 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 256. Kaupunginhallitus 15.09.2014 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 15.09.2014 Sivu 1 / 1 3535/02.07.00/2014 Kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto 85 8.9.2014 256 Kiinteistö Oy Koskelonteollisuus 3 -nimisen yhtiön myynti Conorin Oy:lle

Lisätiedot

Helsingin kaupunki, jota edustaa kiinteistölautakunta Y-tunnus PL 2200, HELSINGIN KAUPUNKI

Helsingin kaupunki, jota edustaa kiinteistölautakunta Y-tunnus PL 2200, HELSINGIN KAUPUNKI 1 KAUPPAKIRJALUONNOS MYYJÄ Helsingin kaupunki, jota edustaa kiinteistölautakunta Y-tunnus 0201256-6 PL 2200, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI (jäljempänä Kaupunki) OSTAJAT 1 / 2 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ht XXXXXX-XXXX

Lisätiedot

Asuntotontin (AK) myynti Asunto Oy Helsingin Karavaanikuja 2:lle (Vuosaari, Rastila, tontti 54001/3)

Asuntotontin (AK) myynti Asunto Oy Helsingin Karavaanikuja 2:lle (Vuosaari, Rastila, tontti 54001/3) 1 Asuntotontin (AK) myynti Asunto Oy Helsingin Karavaanikuja 2:lle (Vuosaari, Rastila, tontti 54001/3) Liite 2: kaupan ehdot 1 Kauppahinta on 5 847 520 euroa (560 euroa/k-m 2 x 10 442 k- m²). 2 Omistus-

Lisätiedot

Tontin pinta-ala: 2082m2

Tontin pinta-ala: 2082m2 Rakennuslautakunta 23 20.05.2015 Rakennuslupahakemus R2-2015 (6. kaupunginosan korttelin 82 tontti 5, Alppitie 10A, olohuoneen ja eteistilan laajennus ja muutos sekä terassin laajennus, lupaa haetaan jo

Lisätiedot

Helsingin kaupunki, jota edustaa kiinteistölautakunta Y-tunnus PL 2200, HELSINGIN KAUPUNKI

Helsingin kaupunki, jota edustaa kiinteistölautakunta Y-tunnus PL 2200, HELSINGIN KAUPUNKI KAUPPAKIRJA MYYJÄ Helsingin kaupunki, jota edustaa kiinteistölautakunta Y-tunnus 02011256-6 PL 2200, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI OSTAJA Kiinteistö Oy Asemapäällikönkatu 12 Y-tunnus 0234529-9 Ratavartijankatu

Lisätiedot

Tarjouskilpailulla MYYTÄVÄT OMAKOTITALOTONTIT KAITALAHTI Laajasalo, Kruunuvuorenranta

Tarjouskilpailulla MYYTÄVÄT OMAKOTITALOTONTIT KAITALAHTI Laajasalo, Kruunuvuorenranta Tarjouskilpailulla MYYTÄVÄT OMAKOTITALOTONTIT KAITALAHTI Laajasalo, Kruunuvuorenranta Asemakaavan 11950 selostuksen perspektiivikuvasta Sivu 1 / 8 TARJOUSKILPAILULLA MYYTÄVÄT OMAKOTITALOTONTIT KAITALAHTI

Lisätiedot

Kaupan kohde on asemakaavan mukaista sosiaalitointa ja terveydenhuoltoa palvelevien rakennusten korttelialuetta YS sekä lähivirkistysaluetta VL.

Kaupan kohde on asemakaavan mukaista sosiaalitointa ja terveydenhuoltoa palvelevien rakennusten korttelialuetta YS sekä lähivirkistysaluetta VL. KIINTEISTÖKAUPAN ESISOPIMUS alustava luonnos Sopimusosapuolet Myyjä Saarijärven kaupunki (0176975-1) Sivulantie 11 43100 Saarijärvi Ostaja Rakennus Kujala Oy (0843888-3) Soijinmäentie 2 43220 Mahlu Kaupan

Lisätiedot

YHTEISTOIMINTASOPIMUS

YHTEISTOIMINTASOPIMUS 1 YHTEISTOIMINTASOPIMUS 1.Sopijapuolet 1.1. Rovaniemen kaupunki ( Kaupunki ) (Y tunnus 1978283 1) Osoite: Hallituskatu 7, 96100 Rovaniemi 1.2. YIT Rakennus Oy ( YIT ) (Y tunnus 1565583 5) Osoite Suosiolantie

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI Ympäristölautakunta

TAMPEREEN KAUPUNKI Ympäristölautakunta IX KAUPUNGINOSAN KORTTELIN NO 144 TONTIN NO 66 ASEMAKAAVAN MUU TOSEHDOTUS. KARTTA NO 7264, JOTA EI TARVITSE ALISTAA YMPÄRISTÖMI NISTERIÖN VAHVISTETTAVAKSI. (SILTAKATU 17) Asemakaavan muutoksen selostus,

Lisätiedot

2. Omistus- ja hallintaoikeuden siirtyminen

2. Omistus- ja hallintaoikeuden siirtyminen 1(5) MALLI KAUPPAKIRJA Tontin myynti perustuu Vantaan kaupungin kaupunginhallituksen lainvoimaiseen päätökseen.x.2012 ja kaupunkisuunnittelulautakunnan..2013 lainvoimaiseen päätökseen [sekä asumisasioiden

Lisätiedot

Kauniaisten kaupunki PÄÄTÖSEHDOTUS Esittelijä 1 (5) Rakennusvalvonta Rakennuslupa 2016-22 Sirkka Lamberg. Asuminen. 350.0 k-m 2. 0.

Kauniaisten kaupunki PÄÄTÖSEHDOTUS Esittelijä 1 (5) Rakennusvalvonta Rakennuslupa 2016-22 Sirkka Lamberg. Asuminen. 350.0 k-m 2. 0. Kauniaisten kaupunki PÄÄTÖSEHDOTUS Esittelijä 1 (5) Rakennuspaikka 235-4-45-9 Pinta-ala 1559.0 Eteläinen Heikelintie 4 02700 KAUNIAINEN Kaava Kaavanmukainen käyttötarkoitus Kaavanmukainen rakennusoikeus

Lisätiedot

Lisäksi kaupassa noudatetaan seuraavia ehtoja:

Lisäksi kaupassa noudatetaan seuraavia ehtoja: Lisäksi kaupassa noudatetaan seuraavia ehtoja: 1 Tontin myynti perustuu vuokrasopimuksen mukaiseen osto-optioon ja sitä koskevien ehtojen täyttämiseen (Kvsto 12.11.2008, 258 ). Tontille rakennettu rakennus

Lisätiedot

Ohjeita tarjousten perusteella myytävien omakotitonttien hakijoille. Hakuaika klo 16

Ohjeita tarjousten perusteella myytävien omakotitonttien hakijoille. Hakuaika klo 16 Ohjeita tarjousten perusteella myytävien omakotitonttien hakijoille Hakuaika 1.4.2016-25.4.2016 klo 16 OHJEITA TARJOUSTEN PERUSTEELLA MYYTÄVIEN OMAKOTITONTTIEN HAKI- JOILLE HAKUAIKA JA HAKEMINEN Tarjousten

Lisätiedot

Nurmijärven kunta myy tarjousmenettelyllä Rajamäeltä asemakaavaalueelta kaksi rakennettua kiinteistöä

Nurmijärven kunta myy tarjousmenettelyllä Rajamäeltä asemakaavaalueelta kaksi rakennettua kiinteistöä Nurmijärven kunta myy tarjousmenettelyllä Rajamäeltä asemakaavaalueelta kaksi rakennettua kiinteistöä MYYTÄVÄT KIINTEISTÖT Rajamäen kiinteistöt: 543-401-24-294 (osoite Lähdetie 31) 543-401-24-50 (osoite

Lisätiedot

Puhelin: 040 335 4220

Puhelin: 040 335 4220 URAKKATARJOUSPYYNTÖ URJALAN KUNTA / TEKNINEN PALVELUKESKUS YHDYSVESIJOHTO KYLMÄKOSKI - URJALA RAKENNUTTAJA TAI TILAAJA Nimi: Osoite: Pyydämme urakkatarjoustanne alla mainitusta urakasta liitteenä olevien

Lisätiedot

Myyjä 1.1 Naantalin kaupunki, y-tunnus 0135457-2 Käsityöläiskatu 2, 21100 Naantali, jäljempänä kaupunki.

Myyjä 1.1 Naantalin kaupunki, y-tunnus 0135457-2 Käsityöläiskatu 2, 21100 Naantali, jäljempänä kaupunki. 1 SOPIJAPUOLET Myyjä 1.1 Naantalin kaupunki, y-tunnus 0135457-2 Käsityöläiskatu 2, 21100 Naantali, jäljempänä kaupunki. Ostaja 1.2 Olli Mäkinen perustettavan yhtiön lukuun. 2 SOPIMUSALUE JA ESISOPIMUKSEN

Lisätiedot

MAANKÄYTTÖSOPIMUS JA ESISOPIMUS MÄÄRÄALAN KAUPASTA

MAANKÄYTTÖSOPIMUS JA ESISOPIMUS MÄÄRÄALAN KAUPASTA MAANKÄYTTÖSOPIMUS JA ESISOPIMUS MÄÄRÄALAN KAUPASTA 1. JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Rovaniemen kaupunki (1978283 1) Hallituskatu 7, PL 8216 96101 Rovaniemi jäljempänä Kaupunki Redinor Oy (0919708 1) perustettavan

Lisätiedot

Valkeakosken kaupunki (0157568-2), jäljempänä myyjä. Osoite: PL 20, 37601 Valkeakoski. , jäljempänä ostaja. Y-tunnus: Osoite:

Valkeakosken kaupunki (0157568-2), jäljempänä myyjä. Osoite: PL 20, 37601 Valkeakoski. , jäljempänä ostaja. Y-tunnus: Osoite: 1(5) KAUPPAKIRJA MYYJÄ OSTAJA KAUPAN KOHDE KAUPPAHINTA KAUPAN MUUT EHDOT Valkeakosken kaupunki (0157568-2), jäljempänä myyjä. Osoite: PL 20, 37601 Valkeakoski., jäljempänä ostaja. Y-tunnus: Osoite: Oheisen

Lisätiedot

KAUHAJOEN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ. Aronkylän päiväkodin rakentaminen KVR urakkana

KAUHAJOEN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ. Aronkylän päiväkodin rakentaminen KVR urakkana KAUHAJOEN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Aronkylän päiväkodin rakentaminen KVR urakkana Kauhajoen kaupunki Tarjouspyyntö 2/5 Pyydämme KVR urakkatarjoustanne päiväkoti kohteestamme ohessa olevien määritysten ja

Lisätiedot

7 Rakennuksia ei saa ilman kaupungin lupaa kokonaan tai osittain purkaa.

7 Rakennuksia ei saa ilman kaupungin lupaa kokonaan tai osittain purkaa. LIITE 1, MUUT SOPIMUSEHDOT (2-22) 2 Vuokra-alueella sijaitsevien rakennusten omistus- ja hallintaoikeus siirtyy vuokralaiselle kauppakirjan ja tämän maanvuokrasopimuksen allekirjoittamisella. 3 Vuokranantajalla

Lisätiedot

HÄITILÄNTIE 18 40-52-7. Viikoittainen tarjousaika 40-52-7

HÄITILÄNTIE 18 40-52-7. Viikoittainen tarjousaika 40-52-7 HÄITILÄNTIE 18 40-52-7 Viikoittainen tarjousaika 40-52-7 TONTIN SIJAINTI Tontti 40-52-7 Häitiläntie 18 sijaitsee Käikälässä n. 7 km keskustasta kaakkoon. TIEDOT TONTISTA Tontilla sijaitsee purkukuntoinen

Lisätiedot

10900/25.10.2002 mukaista Hermanninpuistoa varten. Kaupassa noudatetaan seuraavia ehtoja:

10900/25.10.2002 mukaista Hermanninpuistoa varten. Kaupassa noudatetaan seuraavia ehtoja: Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/2011 1 (8) 452 Tontti-, puisto- ja katualueiden ostaminen Senaatti-kiinteistöltä Hermannista HEL 2011-004187 T 10 01 00 Päätös A Lautakunta päätti ostaa Suomen valtiolta

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Kiinteistö Oy Olarinluoma 15 -nimisen yhtiön myynti Oy Sports Car Center Ab:lle (Kh-asia)

Espoon kaupunki Pöytäkirja Kiinteistö Oy Olarinluoma 15 -nimisen yhtiön myynti Oy Sports Car Center Ab:lle (Kh-asia) 19.10.2015 Sivu 1 / 1 3975/02.07.00/2015 96 Kiinteistö Oy Olarinluoma 15 -nimisen yhtiön myynti Oy Sports Car Center Ab:lle (Kh-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Katja Hakala, puh. 046 877 2956 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

LIITE 1, Muut ehdot (2-22)

LIITE 1, Muut ehdot (2-22) LIITE 1, Muut ehdot (2-22) 2 Vuokra-alueella sijaitsevien rakennusten omistus- ja hallintaoikeus siirtyy vuokralaiselle kauppakirjan ja tämän maanvuokrasopimuksen allekirjoittamisella. 3 Vuokranantajalla

Lisätiedot

Vantaan kaupungin myytävät pienteollisuustontit Nikinmäestä, syksy 2014

Vantaan kaupungin myytävät pienteollisuustontit Nikinmäestä, syksy 2014 Vantaan kaupungin myytävät pienteollisuustontit Nikinmäestä, syksy 2014 HAKUAIKA 17.11 31.12.2014 2 JOHDANTO Kaupunki tarjoaa ostettavaksi kuusi (6) pienteollisuustonttia yrityksen toimitilarakentamiseen

Lisätiedot

Valkeakosken kaupunki (0157568-2), jäljempänä myyjä. Osoite: PL 20, 37601 Valkeakoski. , jäljempänä ostaja. Y-tunnus: Osoite:

Valkeakosken kaupunki (0157568-2), jäljempänä myyjä. Osoite: PL 20, 37601 Valkeakoski. , jäljempänä ostaja. Y-tunnus: Osoite: 1(5) KAUPPAKIRJA MYYJÄ OSTAJA KAUPAN KOHDE KAUPPAHINTA KAUPAN MUUT EHDOT Valkeakosken kaupunki (0157568-2), jäljempänä myyjä. Osoite: PL 20, 37601 Valkeakoski., jäljempänä ostaja. Y-tunnus: Osoite: Oheisen

Lisätiedot

jäljempänä tässä sopimuksessa Maanomistaja

jäljempänä tässä sopimuksessa Maanomistaja KH xx.xx.2015 xx MAANKÄYTTÖSOPIMUS SOPIMUSOSAPUOLET Kokkolan kaupunki (Y-tunnus: 0179377-8) PL 43 67101 KOKKOLA jäljempänä tässä sopimuksessa Kaupunki sekä Markku Mattila jäljempänä tässä sopimuksessa

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunki myy tarjousten perusteella asuin, liikeja toimistorakennusten asemakaavatontin.

Rovaniemen kaupunki myy tarjousten perusteella asuin, liikeja toimistorakennusten asemakaavatontin. TARJOUSPYYNTÖ Rovaniemen kaupunki myy tarjousten perusteella asuin, liikeja toimistorakennusten asemakaavatontin. Tontin kiinteistötunnus on 698 1 26 9. Tontin osoite on Korkalonkatu 12. Tontin pinta ala

Lisätiedot

Tontin (kerrostalo) myynti Asunto Oy Helsingin Retkeilijänkatu 1:lle (Vuosaari, Rastila, tontti 54003/2)

Tontin (kerrostalo) myynti Asunto Oy Helsingin Retkeilijänkatu 1:lle (Vuosaari, Rastila, tontti 54003/2) 1 Tontin (kerrostalo) myynti Asunto Oy Helsingin Retkeilijänkatu 1:lle (Vuosaari, Rastila, tontti 54003/2) Liite 4 Kaupan ehdot 1 Kauppahinta on 1 886 880 euroa (480 euroa/k-m 2 x 3 931 k-m²). 2 Omistus-

Lisätiedot

Nousiaisten kunta, Y- 0135821-5 (jäljempänä Myyjä ) Tiuraniemi Jarkko Antero, ( ) Koivuranta Aliisa Ida Katariina, ( )

Nousiaisten kunta, Y- 0135821-5 (jäljempänä Myyjä ) Tiuraniemi Jarkko Antero, ( ) Koivuranta Aliisa Ida Katariina, ( ) 1/5 KAUPPAKIRJA MYYJÄ Nousiaisten kunta, Y- 0135821-5 (jäljempänä Myyjä ) OSTAJA Tiuraniemi Jarkko Antero, ( ) Koivuranta Aliisa Ida Katariina, ( ) (jäljempänä Ostaja ) KAUPAN KOHDE Nousiaisten kunnassa

Lisätiedot

VÄLSKÄRINKUJA JA VENKA. Sijaintikartta. Maankäyttöosasto 22.4.2013/ESu VÄLSKÄRINKUJA VENKA VENKA VÄLSKÄRINKUJA. . NAANTALI Luovutettavat tontit 2013

VÄLSKÄRINKUJA JA VENKA. Sijaintikartta. Maankäyttöosasto 22.4.2013/ESu VÄLSKÄRINKUJA VENKA VENKA VÄLSKÄRINKUJA. . NAANTALI Luovutettavat tontit 2013 VÄLSKÄRINKUJA VENKA VENKA VÄLSKÄRINKUJA. NAANTALI Luovutettavat tontit 2013 VÄLSKÄRINKUJA JA VENKA Sijaintikartta M:\KARTTA\LIITE\2013\Liitekartat\Luovutettavat_tontit_kiinteistot\Valskarinkuja\Sijaintikartta.pdf

Lisätiedot

KIINTEISTÖN KAUPPAKIRJA

KIINTEISTÖN KAUPPAKIRJA KIINTEISTÖN KAUPPAKIRJA MYYJÄ: Kauhavan kaupunki, y-tunnus 0208852-8 Kauppatie 109, 62200 KAUHAVA. OSTAJA: Eepee-Kiinteistöt Oy, y-tunnus 2285106-8 Osoite: PL 70, 60101 SEINÄJOKI. KAUPAN KOHDE: Kauhavan

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 317. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 317. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 26.10.2015 Sivu 1 / 1 3975/02.07.00/2015 Kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto 96 19.10.2015 317 Kiinteistö Oy Olarinluoma 15 -nimisen yhtiön myynti Oy Sports Car Center

Lisätiedot

LUPA NRO 2012-534 / KIINTEISTÖ OY RAUHAN KLINIKKA C/O HOLIDAY CLUB RESORTS OY:N RAKENNUSLUPAHAKEMUS

LUPA NRO 2012-534 / KIINTEISTÖ OY RAUHAN KLINIKKA C/O HOLIDAY CLUB RESORTS OY:N RAKENNUSLUPAHAKEMUS Rakennuslautakunta 42 15.08.2012 LUPA NRO 2012-534 / KIINTEISTÖ OY RAUHAN KLINIKKA C/O HOLIDAY CLUB RESORTS OY:N RAKENNUSLUPAHAKEMUS RAKLA 42 Rakennuslupa nro 2012-534 Rakennuspaikka: 405-563-11-37 Pinta-ala

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Kiinteistöosakeyhtiön myynti LVI-Wabek Oy:lle Koskelosta, kortteli tontti 3 (Kh-asia)

Espoon kaupunki Pöytäkirja Kiinteistöosakeyhtiön myynti LVI-Wabek Oy:lle Koskelosta, kortteli tontti 3 (Kh-asia) 09.05.2016 Sivu 1 / 1 1950/2016 02.07.00 49 Kiinteistöosakeyhtiön myynti LVI-Wabek Oy:lle Koskelosta, kortteli 82001 tontti 3 (Kh-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Juha Pulkkinen, puh. 046 877 1881 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

HÄMEENKYRÖN OPPILASKULJE- TUSTEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ

HÄMEENKYRÖN OPPILASKULJE- TUSTEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ HÄMEENKYRÖN OPPILASKULJE- TUSTEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ 2 TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 1 TARJOUSPYYNTÖ SISÄLLYSLUETTELO 1 OSTAJA... 3 2 HANKINTAMENETTELY... 3 3 TARJOUSPYYNNÖN KOHDE... 3 4 TARJOAJAN KELPOISUUS...

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 31

Espoon kaupunki Pöytäkirja 31 15.04.2013 Sivu 1 / 1 6105/10.00.02/2011 118 3.12.2012 31 Myyntipäätöksen jatkaminen Matinkylän metrokeskuksesta Citycon Oyj:lle ja NCC Property Development Oy:lle liikekeskuksen laajentamista varten korttelissa

Lisätiedot

Omakotirakennuspaikkojen tarjouskilpailu syksy 2015. VESIJÄRVI 2 kaava-alueen kaksi rakennuspaikkaa tarjousmenettelyllä

Omakotirakennuspaikkojen tarjouskilpailu syksy 2015. VESIJÄRVI 2 kaava-alueen kaksi rakennuspaikkaa tarjousmenettelyllä Omakotirakennuspaikkojen tarjouskilpailu syksy 2015 VESIJÄRVI 2 kaava-alueen kaksi rakennuspaikkaa tarjousmenettelyllä Siilinjärven kunta Konserni- ja maankäyttöpalvelut 1.10.2015 Sisältö 1. Yleistä...

Lisätiedot

Sopimusalueella on voimassa seuraavat asemakaavat: nro nro nro

Sopimusalueella on voimassa seuraavat asemakaavat: nro nro nro MAANKÄYTTÖSOPIMUS SOPIJAPUOLET Lempäälän kunta (0150783 1) PL 36, 37501 LEMPÄÄLÄ jäljempänä tässä sopimuksessa Kunta Elisa Oyj (0116510 6) PL 1, 00061 ELISA jäljempänä tässä sopimuksessa Maanomistaja.

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 57

Espoon kaupunki Pöytäkirja 57 02.06.2014 Sivu 1 / 1 2228/02.07.00/2014 57 Asuinkerrostalotontin myynti Niittykummusta Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varmalle, SATO Asunnot Oy:lle ja SRV Rakennus Oy:lle, kortteli 15051 tuleva tontti

Lisätiedot

2. Hankintamenettely, hankinnasta ilmoittaminen ja asiakirjajulkisuus

2. Hankintamenettely, hankinnasta ilmoittaminen ja asiakirjajulkisuus 1 TARJOUSPYYNTÖ OMPELUKONEIDEN JA SAUMUREIDEN KORJAUS- JA HUOLTOPALVELUISTA (puitejärjestely) 1. Hankinnan kuvaus Nurmijärven kunta pyytää tarjoustanne kunnan eri toimipisteisiin hankittujen ompelukoneiden

Lisätiedot

KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA

KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA Inarin kunta pyytää tarjoustanne kirjastoauton korityöstä tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Kirjastoauto hankitaan Inarin kunnankirjaston käyttöön (www.inari.fi/kirjasto).

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI Oas /16 1 (5) KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO Hankenro 0944_18 HEL

HELSINGIN KAUPUNKI Oas /16 1 (5) KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO Hankenro 0944_18 HEL HELSINGIN KAUPUNKI Oas 1246-00/16 1 (5) KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO Hankenro 0944_18 HEL 2016-004225 10.5.2016 ANNALAN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Suunnittelun tavoitteet ja

Lisätiedot

3 Naantalin kaupungin 12. kaupunginosan (Pirttiluoto) 42. korttelin tontti nro 5, osoitteessa Pirttiluodontie X, 21110 Naantali.

3 Naantalin kaupungin 12. kaupunginosan (Pirttiluoto) 42. korttelin tontti nro 5, osoitteessa Pirttiluodontie X, 21110 Naantali. 1 1 Myyjä Naantalin kaupunki, y-tunnus 0135457-2. 2 Ostaja 3 Kaupan kohde Naantalin kaupungin 12. kaupunginosan (Pirttiluoto) 42. korttelin tontti nro 5, osoitteessa Pirttiluodontie X, 21110 Naantali.

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 29

Espoon kaupunki Pöytäkirja 29 09.03.2015 Sivu 1 / 1 995/02.07.00/2015 29 Tontin määräosan myynti ja yleisen alueen vuokraus Tapiolasta Kiinteistö Oy Jousenpuiston Pysäköinti -yhtiölle pysäköintilaitoksen rakentamista varten, korttelin

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Teollisuustontin vuokraaminen KOY Minuntalli Lahdelle, kortteli tontti 18

Espoon kaupunki Pöytäkirja Teollisuustontin vuokraaminen KOY Minuntalli Lahdelle, kortteli tontti 18 13.04.2015 Sivu 1 / 1 1596/02.07.00/2015 38 Teollisuustontin vuokraaminen KOY Minuntalli Lahdelle, kortteli 85128 tontti 18 Valmistelijat / lisätiedot: Juha Pulkkinen, puh. 046 877 1881 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

KIINTEISTÖ OY KYLPYLÄNTORNI 1 ESIKAUPPAKIRJALUONNOS 1(4)

KIINTEISTÖ OY KYLPYLÄNTORNI 1 ESIKAUPPAKIRJALUONNOS 1(4) KIINTEISTÖ OY KYLPYLÄNTORNI 1 ESIKAUPPAKIRJALUONNOS 1(4) Osapuolet: 1. LAPPEENRANNAN KAUPUNKI, jota edustaa teknisen toimen kiinteistö- ja mittaustoimi, jäljempänä myös kaupunki PL 38, Villimiehenkatu

Lisätiedot

Tontinluovutuskilpailu Pikisaaressa 10.4.-29.5.2015

Tontinluovutuskilpailu Pikisaaressa 10.4.-29.5.2015 Tontinluovutuskilpailu Pikisaaressa 10.4.-29.5.2015 KAUPUNKI HAKEE TOTEUTTAJAA PIKISAAREN TONTILLE Asemakaava Pikisaaren kaupunginosan korttelin 1 tontti 7 (kt. 564-50-1-7) on voimassa olevassa asemakaavassa

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN KESKUSTALO OY / ESIKAUPPAKIRJALUONNOS 1(5) PERUSTETTAVAN YHTIÖN LUKUUN

LAPPEENRANNAN KESKUSTALO OY / ESIKAUPPAKIRJALUONNOS 1(5) PERUSTETTAVAN YHTIÖN LUKUUN LAPPEENRANNAN KESKUSTALO OY / ESIKAUPPAKIRJALUONNOS 1(5) Osapuolet: 1. LAPPEENRANNAN KAUPUNKI, jota edustaa teknisen toimen kiinteistö- ja mittaustoimi, jäljempänä myös kaupunki PL 38, Villimiehenkatu

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 122. Valmistelijat / lisätiedot: Juha Pulkkinen, puh. 046 877 1881 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Espoon kaupunki Pöytäkirja 122. Valmistelijat / lisätiedot: Juha Pulkkinen, puh. 046 877 1881 etunimi.sukunimi@espoo.fi 16.11.2015 Sivu 1 / 1 4698/2015 02.07.00 122 Teollisuustontin vuokraaminen Tero Tahkolalle, kortteli 85127 tontti 13 Valmistelijat / lisätiedot: Juha Pulkkinen, puh. 046 877 1881 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 89. 89 Teollisuustontin vuokraaminen Juvanmalmilta Mertsin Auto- ja Kiinteistö Oy:lle, kortteli 85127 tontti 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 89. 89 Teollisuustontin vuokraaminen Juvanmalmilta Mertsin Auto- ja Kiinteistö Oy:lle, kortteli 85127 tontti 1 23.09.2013 Sivu 1 / 1 3983/02.07.00/2013 89 Teollisuustontin vuokraaminen Juvanmalmilta Mertsin Auto- ja Kiinteistö Oy:lle, kortteli 85127 tontti 1 Valmistelijat / lisätiedot: Juha Pulkkinen, puh. (09)

Lisätiedot

LÖYDÖN KARTANON RANTA-ASEMAKAAVA

LÖYDÖN KARTANON RANTA-ASEMAKAAVA LÖYDÖN KARTANON RANTA-ASEMAKAAVA Mikkelin kaupunki (491) Vitsiälän kylä (564) Heikintila 1:114 Loma-Löytö 1:133 (osa) Löytö 1:145 (osa) Kartanonranta 1:177 Kaavaluonnos 22.3.2013 1: 2000 MRL 63 ja 62 :

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 58

Espoon kaupunki Pöytäkirja 58 01.06.2015 Sivu 1 / 1 5502/02.07.00/2014 58 Tontin ja maanalaisen alueen vuokraaminen Gumbölestä sekä tontin laajennuksen vuokraaminen Muuralasta Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymälle (HSY),

Lisätiedot

Pasilanraitio 14:n tarjouspyyntö

Pasilanraitio 14:n tarjouspyyntö TARJOUSPYYNTÖ 1 (6) Pasilanraitio 14:n tarjouspyyntö Asemakaava Helsingin kaupungin kiinteistölautakunta myy Länsi-Pasilassa, osoitteessa Pasilanraitio 14 sijaitsevan toimisto-, työtila- ja asuinkäytössä

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI Oas 1033-01/16 1 (6) KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO Hankenro 0815_1 HEL 2011-004816 26.4.2016

HELSINGIN KAUPUNKI Oas 1033-01/16 1 (6) KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO Hankenro 0815_1 HEL 2011-004816 26.4.2016 HELSINGIN KAUPUNKI Oas 1033-01/16 1 (6) KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO Hankenro 0815_1 HEL 2011-004816 26.4.2016 LINNANMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tämä osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot