JHS 158 Paikkatiedon metatiedot

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "JHS 158 Paikkatiedon metatiedot"

Transkriptio

1 JHS 158 Paikkatiedon metatiedot Versio: Julkaistu: Voimassaoloaika: Toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto Taustaa Metatiedon osiot ja roolit INSPIRE-metatietoprofiili Soveltamisala Termit ja määritelmät Viittaukset Lyhenteet Suosituksen sisältö ja rakenne Taulukon lukuohjeet Nro Nimi Määritelmä Min Max Ehdot Tietotyyppi Arvoalue Opastavat tiedot Liitteet Johdanto Tässä julkisen hallinnon suosituksessa määritellään vektori- ja rasterimuotoisten paikkatietojen metatiedon sisältö ja annetaan ohjeita paikkatiedon kuvaamiseen ja metatiedon dokumentoimiseen. Suositus koskee digitaalisia paikkatietoja. Suosituksen tarkoituksena on luoda yhtenäinen käytäntö paikkatietojen ja paikkatietopalveluiden kuvailemiseksi. Yhtenäinen metatieto mahdollistaa paikkatietojen keskinäisen vertailun sekä kuvailutietojen vaihtamisen metatietopalvelujen kesken. Lisäksi laajasti saatavilla olevat standardinmukaiset metatiedot vähentävät päällekkäistä tietojen keräämistä. Suositus on tarkoitettu erityisesti paikkatiedon tuottajille, jotka ovat tiedon tuotantoprosessin yhteydessä velvollisia dokumentoimaan tietoaineistoa koskevat metatiedot. Suositus on tarkoitettu myös paikkatiedon käyttäjille, jotka uutta paikkatietoa tilatessaan voivat määritellä tietotarpeensa metatiedon avulla. 1/17

2 1.1 Taustaa Maa- ja metsätalousministeriö julkaisi syksyllä 2004 kansallisen paikkatietostrategian 1. Strategiassa esitetään Suomen paikkatietoinfrastruktuurin kehittämiseksi tarvittavat periaatteet, tavoitteet ja toimenpiteet, joiden tarkoituksena on edistää tehokkaan ja kilpailukykyisen tietoyhteiskunnan kehittymistä. Strategiassa määritellyistä kehittämistarpeista tätä suositusta keskeisesti koskettavat yhteisten suositusten valmistelu ja käyttöönotto sekä metatietojen ylläpito ja metatietopalvelut. Metatietojen tulee strategian mukaan olla kattavia, ajantasaisia ja sovitun standardin mukaisia ja ne tulee asettaa saataville yleisen kansallisen metatietopalvelun avulla. Strategiassa otettiin huomioon Euroopan yhteisön paikkatietoinfrastruktuurin (INSPIRE) kehittämiseen tähtäävän direktiivin (2007/2/EC) 2 valmistelu. Infrastruktuurin yksi keskeinen osatekijä on paikkatietoaineistojen ja -palveluiden metatiedot. Direktiivissä korostetaan jäsenvaltioiden vastuuta paikkatietojen ja paikkatietopalveluiden metatietojen tuottamisesta ja ajan tasalla pitämisestä. Sekä kansallisen paikkatietostrategian että INSPIRE:n linjausten mukaisesti tämä suositus perustuu ISO metatietostandardiin 3. Standardissa esitetään paikkatiedon metatiedon formaali malli ja määritellään metatiedon sisältö. Metatietokuvauksien tulee olla saatavilla verkkopalveluissa ISO/TS spesifikaatiossa 4 määriteltyjen XML-skeemojen mukaisena XML-rakenteena. Spesifikaatiossa esitetyt XML-skeemat määrittelevät ISO standardin mukaisen metatietodokumentin rakenteen kun puolestaan itse ISO standardi määrittelee metatietodokumentin sisällön. XML-skeemojen avulla voidaan varmistaa, että ISO standardin mukaisesti kuvailtu XML-muotoinen metatietodokumentti noudattaa vaadittua rakennetta ja on siten yhteensopiva muiden vastaavien tietojärjestelmien kanssa. Tähän suositukseen vuonna 2009 tehdyn päivityksen käynnisti INSPIRE-prosessissa tuotetun, metatietoon liittyvän toimeenpanosäännön valmistuminen joulukuussa Ao. toimeenpanosäännössä määritellään se, millä tavalla INSPIRE-yhteyksissä sovelletaan ISO metatietostandardia. INSPIRE-metatietoprofiilia käsitellään nyt tämän suosituksen liitteessä 4. Samalla on luovuttu alkuperäisestä, ISO 19115:n mukaisesta metatiedon ydinkohdat -käsitteestä, ja tätä tarkastelleet liitteet 4 ja 5 käsittelevät nyt INSPIRE-metatietoprofiilia. Samalla suosituksen sisältöä on ajantasaistettu mm. poistamalla koodilistoista vanhentuneita arvoja. Myös vuonna 2006 julkaistu korjausliite ISO standardiin on huomioitu päivityksessä. Esimerkki XML-koodatusta INSPIRE-profiilin mukaisesta metatietosisällöstä annetaan nyt liitteessä Metatiedon osiot ja roolit Metatieto on tietoa, joka kuvailee toista tietojoukkoa. Tässä suosituksessa metatiedolla tarkoitetaan tietoa, joka kuvailee paikkatiedon sisältöä ja rakennetta, laatua, saatavuutta ja sijaintitietoon liittyviä ominaispiirteitä. Vaikka suositus keskittyy paikkatietojen kuvailemiseen, voidaan sitä käyttää myös paikkatietopalvelun sisällön kuvaamiseen 5. Taulukossa 1 on esitetty paikkatietoa eri näkökulmista kuvailevat metatieto-osiot sekä mitä osioon kuuluvilla metatietoelementeillä kuvaillaan. Nämä metatietoosiot sisältyvät tähän suositukseen. Englanninkieliset nimitykset ovat ISO standardin mukaisia. Metatieto-osio Näkökulma 1 MMM (2004). Kansallinen paikkatietostrategia Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi yhteisön paikkatietoinfrastruktuurin (INSPIRE) perustamisesta (2007). Saatavana mm. seuraavasta osoitteesta: 3 EN ISO 19115: 2005, Geographic Information Metadata 4 ISO/TS 19139: 2007, Geographic Information Metadata XML schema implementation 5 Paikkatiedosta ja paikkatietopalvelusta käytetään ISO standardin mukaisesti nimitystä resurssi. 2/17

3 Metatiedon tunnistamistiedot Metadata entity set information Resurssin tunnistamistiedot Identification information Tietosisältö Content information Sovellusskeeman tiedot Application schema information Sijaintitiedon esitystapatiedot Spatial representation information Vertausjärjestelmän tiedot Reference system information Laatutiedot Data quality information Esitystapaluettelon tiedot Portrayal catalogue information Rajoitustiedot Constraint information Jakelutiedot Distribution information Metatietodokumentin yksilöiminen sekä muuta metatietoa metatiedosta. Metatieto-osio sisältää myös metatietoelementtejä, joiden kautta siirrytään muihin metatieto-osioihin. Resurssin (tietoaineisto tai palvelu) yksilöiminen sekä mm. resurssin sisällön, asiayhteyden ja käyttötarkoituksen kuvailemiseen tarkoitettuja metatietoelementtejä. Tietoaineiston kohdeluettelon tunnistaminen tai paikkatietojakauman tietosisällön kuvailu. Tietoaineiston sovellusskeeman tunnistaminen ja kuvailu. Vektori- ja rasterimuotoisen paikkatiedon sijaintitiedon ominaispiirteiden kuvailu. Tietoaineiston sijaintitiedon vertausjärjestelmän tunnistaminen ja kuvailu. Tietoaineiston mitattavien ja kuvailtavien laatutekijöiden tunnistaminen ja kuvailu sekä mitattavan laatutuloksen raportointi. Tietoaineistoa koskevan visuaalisen kuvaustekniikan määrittelevän esitystapaluettelon tunnistaminen. Resurssia koskevien, lakiin tai muihin ehtoihin perustuvien rajoitusten kuvailu. Tietoaineiston jakelusta vastaavan tahon tunnistaminen sekä tiedonsiirtoon tai -saantiin liittyvien asioiden kuvailu. Tietoaineiston ja metatiedon ylläpitoa koskevien tietojen kuvailu. Tietoaineiston sijainnillisen ja ajallisen kattavuuden Ylläpitotiedot Maintenance information Kattavuustiedot Extent information kuvailu. Viitetiedot ja vastuullinen osapuoli Citation and responsible party information Taulukko 1. Suosituksen sisältämät metatieto-osiot sekä osion näkökulma. Standardoitu viittaustapa resurssiin sekä resurssista vastuussa olevan osapuolen tunnistaminen. Tämä suositus keskittyy paikkatiedon aineistotasoiseen kuvailemiseen erotuksena aineistosarja- sekä kohdetyyppi- ja ominaisuustyyppitason kuvailemisesta (kuva 1). Aineistotasolla tarkoitetaan paikkatiedoista koostuvaa yksilöitävissä olevaa tietokokonaisuutta, jonka tiedot ovat yhden tai useamman kohdetyypin ilmentymiä tai paikkatietojakauman arvoja. Aineistotason metatiedossa voidaan kuitenkin ilmaista tietoaineistossa esiintyvät kohdetyypit ja niiden ominaisuustiedot. Aineistotaso 0 Aineistosarja 2..* Aineisto Aineistosarjataso Kohdetyyppi- ja 0..* ominaisuustyyppitaso Kohdetyyppi 1 0..* Kohteen ilmentymä 1 Ominaisuustyyppi Ominaisuuden ilmentymä 3/17

4 Kuva 1. Paikkatiedon eri hierarkiatasot, joita metatiedolla voidaan kuvailla. Tämä suositus keskittyy paikkatiedon aineistotason kuvailemiseen. Paikkatiedolla, kuten tiedolla yleensä, on tietty elinkaari (kuva 2). Metatiedon rooli riippuu elinkaaren vaiheesta, joita ovat paikkatiedon tuotanto sisältäen tiedon keruun ja ylläpidon, paikkatiedon haku, jakelu ja käyttö. Osittain samaa, osittain eri metatietoa tarvitaan elinkaaren eri vaiheissa. Oleellista on, että suurin osa metatiedosta tuotetaan ja dokumentoidaan paikkatiedon tuotantovaiheessa, koska paikkatiedon hakua, jakelua ja käyttöä ei voida tehdä tyydyttävästi ilman metatietoa. Metatiedon tuottamisen ja dokumentoimisen suurin vastuu on tiedon tuottajalla, koska on tarkoituksenmukaista dokumentoida metatieto paikkatiedon tuotannon yhteydessä. Metatietoa tulee myös ylläpitää aineistoon kohdistuvien muutosten yhteydessä. Jälkikäteen metatietoa on vaikea, osittain jopa mahdotonta tuottaa. Kuva 2. Ulommaisessa kehässä kuvataan paikkatiedon elinkaaren eri vaiheet. Sisemmät osat kuvaavat metatiedon roolia paikkatiedon suhteen kyseisessä elinkaaren vaiheessa. Paikkatieto kuvaa todellisuutta, joka voidaan jäsentää usealla eri tavalla riippuen tiedon käyttötarkoituksesta ja käyttäjäkunnasta. Tämän takia on olennaista, että tarvittavista paikkatiedoista laaditaan tietotuotemäärittely ennen tiedon hankintaa. Paikkatiedon tietotuotemäärittelyn laatimista käsitellään ISO standardissa 6. Jos paikkatieto tuotetaan tällaisen määrittelyn perusteella, on syntyvä tietoaineisto suoraan tietotuotemäärittelyn mukainen. On kuitenkin yleistä, että paikkatiedon tarpeisiin pyritään vastaamaan olemassa olevien paikkatietovarantojen avulla. Tällöin tietotuotemäärittelyä vastaava paikkatieto voi olla osa laajempaa paikkatietoaineistoa tai koostua useammasta paikkatietoaineistosta tai niiden osajoukoista. Metatieto kuvailee sitä paikkatietoaineistoa, joka voidaan luovuttaa käyttäjälle. Näin metatieto kohdistuu joko tietotuotemäärittelyn mukaiseen tai sitä laajempaan tai suppeampaan paikkatietokokonaisuuteen. Kuvassa 3 on esitetty eräs näkökulma tietotuotemäärittelyn ja metatiedon 6 EN ISO 19131: 2008, Geographic information - Data product specifications 4/17

5 väliseen suhteeseen. 5/17

6 Tietotuotemäärittely Määrittelee Tietotuote Toteutetaan Metatieto Kuvaillaan Paikkatietoaineisto Kuva 3. Eräs näkökulma tietotuotemäärittelyn ja metatiedon väliseen suhteeseen Tietotuotemäärittelystä on hyötyä esimerkiksi käsitemallin laadinnassa. Käsitemallissa mallinnetaan paikkatiedon sisältö ja rakenne. Siinä käy ilmi tietoaineiston sisältämät kohdetyypit, kohdetyyppien ominaisuudet sekä kohdetyyppien väliset suhteet. Tuotannon yhteydessä tuottajan tulee kuvailla muun muassa paikkatiedon historiatiedot miten paikkatieto on kerätty tai mistä paikkatietoaineistoista kyseinen aineisto on johdettu ja mitä toimenpiteitä sille on tehty. Tuotannon yhteydessä tulee myös arvioida ja raportoida paikkatiedon laatu joko osana metatietodokumenttia tai erillisellä laaturaportilla. Käyttäjän aineistohaun aikana suorittamien kyselyiden tulokset perustuvat paikkatiedon metatietoon. Metatiedon ensisijainen tehtävä hakuprosessissa on auttaa käyttäjää hakukriteerit täyttävän tietoaineiston tunnistamisessa ja löytämisessä. Metatiedosta tulee myös ilmetä, miten ja millä ehdoilla tietoaineisto on saatavissa ja käytettävissä. Paikkatiedon käyttöönottoa edeltää käyttäjän suorittama arviointi, sopiiko tietoaineisto aiottuun käyttöön. Arviointivaiheen metatieto on kuvailevaa tietoa muun muassa tietoaineiston sisällöstä ja käyttötarkoituksesta, joita esimerkiksi tuotantovaiheessa arvioidut ja raportoidut laatutiedot täydentävät. Siirtoon liittyvä metatieto sisältää teknistä tietoa, jonka tarkoituksena on helpottaa paikkatiedon siirtämistä käyttöympäristöstä toiseen informaatiota menettämättä. Metatieto tulee säilyttää itse paikkatiedon yhteydessä. Kattavasti kuvaileva ja hyvin dokumentoitu metatieto edesauttaa paikkatiedon arvon säilymistä ja samalla vältytään siltä, että tieto olisi sitoutunut sitä tuottaviin tai ylläpitäviin henkilöihin. Vaikka edellä kuvatussa elinkaariajattelussa aineiston tuottajan rooli metatiedon tuottajana on korostunut, paras lopputulos saadaan tuottajan ja käyttäjän yhteistyön tuloksena. Käyttäjän tulisi muun muassa dokumentoida metatiedossa milloin ja mihin tarkoituksiin hän on aineistoa käyttänyt. Näin yhden käyttäjän tietämys saadaan välittymään myös muille käyttäjille. Vastaavasti osa metatiedosta voidaan saada käyttäjän paikkatiedon tuotantoa varten tekemästä tietotuotemäärittelystä. 1.3 INSPIRE-metatietoprofiili INSPIRE-metatietoprofiilissa on poimittu ISO standardin laajasta elementtijoukosta suppea metatietoelementtien osajoukko. Nämä kaikkiaan 27 metatietoelementtiä on suunnattu erityisesti hakupalveluiden toimintaympäristöön, ne siis ennen kaikkea tukevat paikkatietoaineistojen löytämistä ja identifiointia. Siksi nämä elementit tulisi aina kuvata, vaikka ne ISO standardin mukaan eivät kaikilta osin ole pakollisia. Paikkatietojen yhteiskäyttö sekä arvon säilyminen edellyttävät kuitenkin tämän suosituksen mukaisten metatietojen keräämistä kokonaisuudessaan. 6/17

7 Yksittäiset INSPIRE-metatietoprofiilin elementit on ryhmitelty kymmeneen eri kategoriaan, jotka osin vastaavat ISO 19115:n mukaisia metatietoryhmiä. Profiilin elementit on esitetty taulukossa 2. Kunkin elementin elementtipolku on esitetty tarkemmin liitteessä 4. INSPIRE-metatietoprofiilin elementit 1. Yksilöiminen 1.1 Resurssin nimi 1.2 Resurssin tiivistelmä 1.3 Resurssin tyyppi 1.4 Resurssin osoite 1.5 Yksilöivä resurssitunniste 1.6 Liitännäisresurssi 1.7 Resurssin kieli 2. Paikkatietojen ja paikkatietopalvelujen luokittelu 2.1 Aiheluokka 2.2 Paikkatietopalvelutyyppi 3. Avainsana 3.1 Avainsanan arvo 3.2 Lähteenä oleva rajattu sanasto 4. Maantieteellinen sijainti 4.1 Sijaintia rajaava suorakaide 5. Aikaviite 5.1 Ajallinen kattavuus 5.2 Julkaisupäivä 5.3 Viimeisin päivitysajankohta 5.4 Luontiajankohta 6. Laatu ja käyttökelpoisuus 6.1 Historiatieto 6.2 Erotuskyky 7. Sääntöjenmukaisuus 7.1 Määrittely 7.2 Sääntöjenmukaisuusaste 8. Saatavuus- ja käyttörajoitukset 8.1 Saatavuus- ja käyttöehdot 8.2 Julkisen saatavuuden rajoitukset 9. Paikkatietoaineistojen ja palvelujen tuottamisesta, hallinnasta, ylläpidosta ja jakelusta vastaavat organisaatiot 9.1 Vastuutaho 9.2 Vastuutahon rooli 10. Metatietoa koskevat metatiedot 10.1 Metatiedosta vastaava taho 10.2 Metatiedon päiväys 10.3 Metatiedon kieli 2 Soveltamisala Tässä julkisen hallinnon suosituksessa määritellään digitaalisten vektori- ja rasterimuotoisten paikkatietojen metatiedon sisältö. Tätä suositusta tulee noudattaa, kun paikkatietoja kuvataan julkisiin metatieto- ja hakemistopalveluihin. Paikkatietojen lisäksi tämän suosituksen mukaisesti voidaan kuvailla paikkatietopalveluja. Suositus on yhdenmukainen ISO metatietostandardin kanssa. INSPIREmetatietoja kuvailtaessa tulee seurata liitteessä 4 annettuja ohjeita. Standardin kuva-aineistoille (ilma- ja satelliittikuvat) suunnatut metatietoelementit on rajattu tämän suosituksen ulkopuolelle. Kuva-aineistojen metatietoja käsitellään yksityiskohtaisesti mm. ISO , ISO/TR ja ISO standardeissa. ISO standardin mukaisesti dokumentoitujen metatietojen tiedonsiirtoon tarkoitetut XML-skeemat on määritelty ISO spesifikaatiossa. Paikkatiedon laatua sekä paikkatietopalvelua, tiedonsiirtoa, mallinnusta ja tietotuotemäärittelyjä varten on omat JHS-suosituksensa. 7 ISO : 2009, Geographic Information Metadata Part 2: Extensions for imagery and gridded data 8 ISO/TR 19121: 2000, Geographic Information Imagery and gridded data 9 ISO/DTS 19130: 2008, Geographic Information Imagery sensor models for geopositioning 7/17

8 3 Termit ja määritelmät Tämän suosituksen kannalta keskeiset termit on koottu geoinformatiikan sanastosta 10, joka on laadittu tukemaan paikkatiedon standardien käyttöä. Suluissa on kuvattu termi englanniksi. geometria; geometriatieto (geometry) Paikkatietokohteen muotoa kuvaava tieto. georeferointi (georeferencing) Sijaintia koskevan tiedon liittäminen muuhun tietoon. hila (grid) Tasajakoisen koordinaatiston mukaan suunnattu ruudusto. kohde (feature) Objekti, joka vastaa yksilöitävissä olevaa reaalimaailman abstraktia tai konkreettista asiaa tai ilmiötä. kohdeluettelo (feature catalogue) Luettelo, jossa on määritelty käsitemallissa mukana olevat kohdeluokat, niiden ominaisuudet ja kohteiden väliset suhteet. koordinaattijärjestelmä (coordinate reference system) Datumin ja koordinaatiston muodostama vertausjärjestelmä, jonka avulla kohteen sijainti voidaan ilmaista yksikäsitteisesti. kuvaileva laatutekijä (data quality overview element) Tietotuotteen laatukuvauksen kuvailevaa laatutietoa ilmentämä laatutekijä. laadun arviointimenettely (data quality evaluation procedure) Tietotuotteen laadun arvioinnissa sovellettujen sekä tulosten raportoinnissa käytettyjen toimintojen tai prosessien määritelty suoritustapa. laatu (quality) Tietotuotteen ominaisuuksista muodostuva kokonaisuus, johon perustuu tuotteen kyky täyttää siihen kohdistuvat vaatimukset. Paikkatiedon laatu on tiedon soveltuvuutta siihen käyttötarkoitukseen, johon käyttäjä sitä aikoo käyttää ja tiedon tuottaja sitä tarjoaa. laatumittari (data quality measure) Mitattavan laatutekijän osatekijän mittari. laatuvaatimustaso (conformance quality level) Laatutulokselle määritelty kynnysarvo tai kynnysarvojen joukko, joiden avulla voidaan selvittää, kuinka hyvin tietotuote vastaa tietotuotemäärittelyä tai käyttäjän vaatimuksia. metatieto (metadata) Tietoa kuvaileva tieto. Metatieto kuvailee resurssia. Resurssi voi olla tietoaineisto tai palvelu. metatietoelementti (metadata element) Yksittäinen, nimettävissä oleva osa metatietoa. Metatietoelementti voi olla paikkatietoa kuvaileva tai metatiedon rakennetta määräävä elementti. 10 Geoinformatiikan sanasto (2005). Sanastokeskus TSK ry. 8/17

9 metatietoryhmä (metadata entity) Metatieto-osion osajoukko, joka koostuu tietoa samasta näkökulmasta kuvailevista metatietoelementeistä. metatieto-osio (metadata section) Metatiedon osajoukko, joka kuvailee tietoa tietystä näkökulmasta ja koostuu toisiinsa liittyvistä metatietoryhmistä ja/tai metatietoelementeistä. mitattava laatutekijä (data quality element) Tietotuotteen laatukuvauksen mitattavaa laatutietoa ilmentävä laatutekijä. mitattavan laatutekijän osatekijä (data quality subelement) Osatekijä, joka kuvailee mitattavan laatutekijän tiettyä näkökulmaa. paikkatieto (geographic information; geospatial information; geoinformation; geographic data; geospatial data) Tietoa kohteista, jonka paikka Maan suhteen tunnetaan. paikkatietoaineisto (geographic dataset; spatial dataset) Paikkatiedosta koostuva tietoaineisto. paikkatietojakauma (coverage) Alueen kattavana jatkumona esitetty paikkatieto. palvelu (service) Organisoidun toiminnan tuloksena syntyvä aineeton hyödyke tarpeiden tyydyttämiseksi. profiili (profile) Yhden tai useamman standardin joukko tai osajoukko tiettyä toimintaympäristöä varten. resurssi (resource) Vaatimuksen täyttävä keino tai hyödyke. Resurssi voi olla esimerkiksi paikkatietoaineisto tai paikkatietopalvelu. sovellusskeema (application schema) Skeema, joka kuvaa yhden tai useamman sovellusalan tarvitsemaa tietoa. vaatimuksenmukaisuus (conformance) Laatuvaatimustason mukaisten vaatimusten täyttyminen. tietotuotemäärittely (data product specification) Tietotuotteen yksityiskohtainen kuvailu tuotannon, myynnin, käytön tai jonkin muun toiminnan tarpeisiin. tietoaineisto (dataset) 11 Yksilöitävissä oleva kokoelma tietoja. tietoaineistosarja (dataset series) Kokoelma tietoaineistoja, joihin liittyy pääosin sama metatietosisältö. tietotuote (data product) Tietoaineistosta tai tietoaineistosarjasta muodostuva tuote, joka voidaan luovuttaa sellaisenaan tai tiedon sijainnin tai sisällön perusteella rajattuina osina tiettyyn käyttötarkoitukseen. 11 Termiä tietoaineisto käytetään ISO standardissa kaikkien eri hierarkiatasojen paikkatiedoille. 9/17

10 3.1 Viittaukset ISO/TS 19103: 2005, Geographic information Conceptual schema language EN ISO 19113: 2005, Geographic information Quality principles EN ISO 19115: 2005, Geographic information Metadata ISO/TS 19139: 2007, Geographic information Metadata XML schema implementation 3.2 Lyhenteet DTS INSPIRE ISO JHS TC TS TR UML WD XML Draft Technical Specification The Infrastructure for Spatial Information in Europe International Organization for Standardization Julkisen hallinnon suositus Technical Committee Technical Specification Technical Report Unified Modeling Language Working Draft Extensible Markup Language 4 Suosituksen sisältö ja rakenne Suositus koostuu määrittelyosasta ja viidestä liitteestä: Liite 1 sisältää UML-luokkakaavion jokaisesta metatieto-osiosta (paketti) ISO standardin mukaisesti. Yksi kaavio esittää yhden metatieto-osion sisältämät metatietoryhmät (luokka) ja -elementit (attribuutit). Laatutiedot on osion laajuuden vuoksi esitetty kolmen kaavion avulla. Koodilistat ovat luokkakaavionotaation mukaan luokkia. Liite 2 sisältää metatietotaulukot, jotka on ryhmitelty kokonaisuuksiksi luokkakaavioiden pakettien ja luokkien mukaan. Taulukoissa on esitetty suomennokset ISO standardin metatieto-osioiden, -ryhmien ja -elementtien nimelle ja määritelmälle. Luokkakaavioissa esitetyt metatietoelementtien kertaantumismääre ja tietotyyppi on esitetty myös taulukoissa. Taulukossa ei kuitenkaan esitetä aivan kaikkia 19115:n mukaisia elementtejä, vaan sisältöä on kansallisista lähtökohdista karsittu. Lisäksi taulukoista selviää ehdot tai metatietoelementtiä koskevat muut huomautukset. Luokkakaavion ja metatietotaulukon terminologian suhde on esitetty alla. UML luokkakaavio Paketti Luokka Attribuutti Yhteys Metatietotaulukko Metatieto-osio Metatietoryhmä Metatietoelementti Metatietoelementti Liite 3 sisältää koodilistat. Kun metatietoelementin tietotyyppi on Lista B.x.x tai Luettelo B.x.x, elementille annetaan arvo standardin mukaisesta koodilistasta. 10/17

11 Liite 4 ohjeistaa, miten ISO standardin mukaisia metatietoelementtejä käytetään laadittaessa INSPIRE-yhteensopivia metatietokuvauksia. INSPIRE:n metatietoihin liittyvä toimeenpanosääntö sisältää 27 metatietoelementtiä, joista 25 vastaa ISO 19115:n elementtejä. Sen lisäksi INSPIRE-metatietoihin sisältyy kaksi elementtiä, jotka on määritelty palveluihin liittyvässä standardissa ISO 19119, eivätkä esiinny ISO 19115:ssa. Liite 5 sisältää aineistojen ja palvelujen kuvaamiseen soveltuvan esimerkkipohjan, jossa INSPIREmetatietoelementtien sijoittumista ISO 19115:n mukaiseen elementtirakenteeseen on havainnollistettu. Pakollisuusasteet ja kertaantumismääreet käyvät ilmi liitteen 2 metatietotaulukoista. Liite 6 sisältää esimerkin ISO spesifikaation mukaisesta, XML-rakenteena esitetystä metatiedosta sekä aineiston että palvelun osalta. 4.1 Taulukon lukuohjeet Liitteen 2 metatietotaulukoissa on harmaalla ja valkoisella pohjalla olevia rivejä. Täysin harmaapohjaisen rivin metatietoelementti edustaa luokkaa (metatietoryhmää), jonka kohdalla taulukossa edetään rivin viimeisessä sarakkeessa määriteltyjen rivien Rivit xxx-xxx kohdalle. Nämä rivit edustavat niitä metatietoelementtejä, jotka kyseinen luokka sisältää. Tietotyyppi/ Esim: Nro Nimi Määritelmä Min Max Ehdot Arvoalue 78 DQ_Laatutiedot DQ_DataQuality 1 1 Luokka/ Rivit Jos rivin viimeinen kenttä on harmaapohjainen, edetään kentässä olevan nuolen osoittaman xxx rivin kohdalle. Tällainen rivi edustaa joko yhteyttä kuvaavaa metatietoelementtiä tai elementtiä, joka saa tietotyypikseen jonkun toisen luokan (metatietoryhmän). Esim: Nro Nimi Määritelmä Min Max Ehdot 79 Laatukuvauksen laajuus scope 1 1 Tietotyyppi/ Arvoalue Luokka/ 138 Ainoastaan täysin valkoisella pohjalla olevalle metatietoelementille dokumentoidaan kuvailutieto. Tietotyyppi/ Esim: Nro Nimi Määritelmä Min Max Ehdot Arvoalue 28 Status status 0 N Luokka/ Lista B Nro Suosituksessa metatietoelementtien rivinumerointi on ISO standardin mukainen. Numeroinnissa on joitakin aukkoja, koska suositukseen ei ole sisällytetty kaikkia standardin määrittelemiä metatietoelementtejä. 11/17

12 4.1.2 Nimi Jokaisella metatietoelementillä on sekä suomen- että englanninkielinen nimi. Englanninkielinen nimi on sama kuin ISO standardissa, ja sitä käytetään XML-skeemoissa. Metatietoryhmää edustavan metatietoelementin nimi alkaa aina kahdella isolla kirjaimella, kuten esimerkiksi MD_ tai DQ_. Metatietoelementin nimi on yksilöllinen ainoastaan kunkin metatietoryhmän sisällä Määritelmä Metatietoelementtien merkitys on esitetty suomeksi. Mukana on myös ISO standardin englanninkielinen metatietoelementtiä koskeva määritelmä Min Jokaiselle metatietoelementille on määritelty kertaantumismääre, ts. pakollisuusasteet, kuinka monta kertaa elementin tulee ilmetä tietyssä paikassa yhden XML-formaatissa olevan metatietodokumentin sisällä. Suosituksessa metatietoelementtien pakollisuusasteet ovat XML-skeemojen mukaiset, koska metatiedot oletetaan viime kädessä tallennettavan ISO spesifikaation XML-skeemoja tukevaksi XMLdokumentiksi. Tästä johtuen myös sellaiset kohdat, joille ei dokumentoida itse kuvailutietoa (kuten metatietoryhmää edustavat metatietoelementit), on kirjattava osaksi metatietodokumenttia. Merkintä 0 tarkoittaa, että elementti voi olla esiintymättä kertaakaan, eli se on vapaaehtoinen ja voidaan kuvailla tarvittaessa. Merkintä 0 tai 1 tarkoittaa, että elementtiin liittyy aina jokin ehto. Ehdon täyttyessä elementistä tulee pakollinen, jolloin se on kuvailtava kerran. Kun ehto ei täyty, kohta voidaan jättää kuvailematta. Merkintä 1 tarkoittaa, että elementti on pakollinen ja se on dokumentoitava aina. Joissain tapauksissa vapaaehtoinen metatietoryhmä sisältää pakollisia elementtejä. Nämä elementit tulevat pakollisiksi ainoastaan siinä tapauksessa, että vapaaehtoinen, rakenteessa ylempitasoinen metatietoelementti dokumentoidaan Max Jokaiselle metatietoelementille on annettu lukumäärä, kuinka monta kertaa se enimmillään voi ilmetä tietyssä paikassa yhden metatietodokumentin sisällä. Merkintä 1 rajoittaa esiintymiskerran yhteen. Toistettavissa olevaa, rajoittamatonta esiintymiskertaa kuvaa N. Esiintymiskerta voi olla ennalta määritelty myös muuksi kuin yhdeksi, jolloin kyseessä oleva elementtiä toistetaan numeron esittämän määrän verran (esim. 2 ) Ehdot Metatietoelementin kuvailutiedon pakollisuus voi määräytyä jonkin ehdon perusteella. Ehto on esitetty Ehdot -sarakkeessa ja ehdon täyttyessä elementistä tulee pakollinen. Ehdot -saraketta käytetään myös stereotyypin tunnistamiseen. Stereotyyppien määrittely on UML:n mekanismi laajentaa elementtien semantiikkaa. Tämän suosituksen näkökulmasta katsottuna stereotyyppien tarkoituksena on antaa lisämerkitys metatietoryhmälle. Alla on määritelty tässä suosituksessa esiintyvät stereotyypit. Stereotyyppi <<Enumeration>> <<CodeList>> Määrittely Tietotyyppi, jonka ilmentymät muodostavat listan sananmukaisista arvoista. Kuten edellä, mutta sananmukaisten arvojen lista on 12/17

13 <<DataType>> <<Union>> <<Abstract>> laajennettavissa. Tietotyyppi, joka määrittelee elementin arvojoukon useampaa muuta metatietoelementtiä käyttämällä. Käytetään määrittelemään mahdollisten, toisilleen vaihtoehtoisten metatietoelementtien joukkoa. Luokka, josta ei ole tarkoitus tehdä ilmentymää. Abstraktin luokan nimi on kirjoitettu kursiivilla Tietotyyppi Jokaiselle metatietoelementille on määritelty sille annettavan arvon tietotyyppi. Tietotyypit määritellään ISO/TS spesifikaatiossa, joista tässä suosituksessa esiintyvät tietotyypit on esitetty alla. Spesifikaatiossa määriteltyjen tietotyyppien lisäksi ISO standardissa on määritelty stereotyypin <<DataType>> avulla useita muita tietotyyppejä. Nämä käyvät ilmi sekä liitteen 1 luokkakaavioista että liitteen 2 metatietotaulukoista. Tietotyyppi Numerics (Numeerinen) Real (Reaaliluku) Integer (Kokonaisluku) Text (Teksti) CharacterString (Merkkijono) ISO standardissa rajoittamattomien merkkijono-arvojen osalta esitetään viittaus standardin ISO/IEC merkkivalikoimaan Truth (Totuusarvo) Boolean (Boolen) Date and time (Aikamääre) DateTime (Päivämäärä ja aika) Leksikaalinen muoto päivän ja ajan esittämiselle: '-'? yyyy '-' mm '-' dd 'T' hh ':' mm ':' ss ('.' s+)? (zzzzzz)?, missä '-'? yyyy = nelinumeroinen vuosiluku '-' = päivämäärän osien erottelu toisistaan mm = kuukausi kahdella numerolla dd = kuukauden päivä kahdella numerolla T = päivämäärän ja kellonajan erottelu toisistaan hh = tunnit kahdella numerolla ':' = kellonaikaosien erottelu toisistaan mm = minuutit kahdella numerolla ss = sekunnit kahdella numerolla '.' s+ (? jos olemassa) = sekunnin murto-osa(t) zzzzzz (? jos tiedossa) = aikavyöhyke Date (Päivämäärä) Kuten edellä, mutta ilman kellonaikaa. Esimerkit/huomautukset , , Aineisto kattaa koko Suomen tosi, epätosi (11. toukokuuta 2005) T11:50:59+02:00 (18. maaliskuuta 2005, 59 sekuntia yli kello 11:50:n, aikaero UTC:n verrattuna kaksi tuntia) HUOM 1: Annettavan arvon tulee sisältää vähintään vuosiluku. HUOM 2: Aikavyöhykkeen oletetaan olevan UTC, jos kellonaika on annettu, mutta aikavyöhykettä ei ole ilmaistu (18. maaliskuuta 2005) Collection types (Kokoelmat) 12 ISO/TS 19103: 2005, Geographic information Conceptual schema language 13/17

14 Set (Joukko) Rajallinen joukko arvoja, missä kukin arvo esiintyy ainoastaan yhden kerran. Yleinen muoto on Set<T>, missä T on annettava arvo. Sequence (Sarja) Joukko arvoja, missä arvoilla on tietty järjestys. Samaa arvoa voidaan toistaa. Yleinen muoto on Sequence<T>, missä T on annettava arvo. Set<GF_Feature>, missä <GF_Feature> on T:n ilmentymä. Sequence<MD_Dimension>, missä <MD_Dimension> on T:n ilmentymä. Enumeration types (Luetellut tyypit) Enumeration (Luettelo) Luettelon ilmentymät saavat literaalisen arvon. Luettelo on hyvin ymmärretty lista mahdollisista arvoista. Luettelo ei ole laajennettavissa. ISO standardissa luettelot ovat stereotyyppejä muotoa <<Enumeration>>. CodeList (Lista) Kuten luettelo, mutta lista on avoin ja siten laajennettavissa. ISO standardissa listat ovat stereotyyppejä muotoa <<CodeList>>. {arvo1, arvo2, arvo3} HUOM: Tässä suosituksessa luetteloita on kaksi; teemaa ja pikselin orientaatiota koskevat luettelot, jotka on esitetty liitteessä 3. {arvo1, arvo2, arvo3...} HUOM: Tässä suosituksessa listat on esitetty liitteessä 3. Record types (Tietuetyypit) Record (Tietue), RecordType (Tietueen tyyppi) Tietue (Record) koostuu heterogeenisestä joukosta komponenttiarvoja, joihin viitataan kiinteillä tunnuksilla. Tietueen komponenttiarvojen tietotyypit on määritelty erillisessä tietueen tyyppikuvauksessa (RecordType). (Oulu; ; 1511,3) (Nimi: CharacterString; Asukasluku: Integer; Pinta-ala: Real) Derived types (Johdetut tyypit) Measure (Mitta) Toiminnon tai prosessin tuloksena saatu lukuarvo ja sen mittayksikkö UnitOfMeasure (UOM) (Mittayksikkö) Fysikaalisen suureen tai esim. ajan kulumisen mittaamiseen käytetty mittayksikkö 0.05 mm, 20 metriä metri sekunti senttimetri tunti UomLength (Pituuden mittayksikkö) Pituuden (kahden kohteen välinen etäisyys) mittaamiseen käytetty mittayksikkö metri, kilometri senttimetri tuuma, jalka, jaardi, maili Angle (Tasokulma) Tasokulman suuruutta mitataan joko radiaaneina tai asteina (129.0, 141.0, -26.0, -35.5) 14/17

15 Distance (Etäisyys) Kahden kohteen välinen etäisyys tai pituus. Arvoksi annetaan positiivinen luku, johon liitetään mittayksikkö 200 km 1,2 km 500 m 1,0 cm Binary (Binäärinen) ISO/TS ei jostain syystä määrittele binääristä tietotyyppiä. Seuraavat kohdat eivät ole varsinaisesti tietotyyppejä, mutta niiden tapauksissa käytetään liitteen 2 metatietotaulukoiden tietotyyppi-saraketta määriteltäessä metatietoelementin tai -ryhmän luonnetta. Luokka (Luokka) Luokka on metatietoryhmä, joka ei ole abstrakti luokka, koosteluokka tai erikoistettu luokka. Metatietoelementti voi saada tietotyypiksi jonkin toisen luokan (metatietoryhmän), jolloin ko. elementin arvoalue kattaa määritellyn luokan metatietoelementit. Yhteys (Association) Metatietoelementti määrittelee kahden luokan välisen yhteyden. Erikoistettu luokka (Specified class) Luokka (metatietoryhmä) voidaan määritellä jonkin toisen luokan (metatietoryhmän) aliluokaksi, jolloin sitä kutsutaan erikoistetuksi luokaksi. Koosteluokka (Aggregated class) Luokka (metatietoryhmä) on jonkin toisen luokan (metatietoryhmän) osa Arvoalue Arvoalue ilmaisee metatietoelementin sallittavien arvojen joukon. Metatietoryhmän arvoalue sisältää niiden metatietoelementtien rivinumerot Rivit xx-xx, jotka se kattaa. Yhteyttä edustavan metatietoelementin arvoalue -> xx osoittaa siihen metatietoryhmään, jonka se saa arvoalueeksi. Kuvailtavan metatietoelementin arvoalue määrittelee elementille annettavan sallittavan arvojoukon, kuten esimerkiksi sen listan, mistä arvo valitaan. Arvojoukon ollessa Vapaa teksti kuvailutiedon sisällölle ei ole asetettu rajoituksia. Muihin ISO sarjan standardeihin viittaavat arvoalueet on esitetty alla olevassa taulukossa. TM_PeriodDuration Käytetään ilmaisemaan asian ajallista kestoa. Leksikaalinen muoto asian ajallisen keston ilmaisemiselle on: PnYn MnDTnH nmns, missä ny = ajan kesto vuosissa nm = ajan kesto kuukausissa nd = ajan kesto päivissä T = päivämäärän ja kellonajan erottelu toisista nh = ajan kesto tunneissa nm = ajan kesto minuutteina ns = ajan kesto sekunteina Esimerkki/huomautukset P1Y3M6DT14H45S (1 vuosi, 3 kuukautta, 6 päivää, 14 tuntia ja 45 sekuntia) TM_PeriodDuration määritellään ISO standardissa. TM_Primitive 15/17

16 TM_Primitive on abstrakti luokka, joka jaetaan kahteen abstraktiin aliluokkaan: TM_GeometricPrimitive, jonka kautta voidaan kuvailla tietoaineiston geometristen objektien ajallista ulottuvuutta sekä TM_TopologicalPrimitive, jonka kautta voidaan kuvailla tietoaineiston topologisten objektien ajallista ulottuvuutta. TM_GeometricPrimitive jaetaan edelleen kahteen aliluokkaan: TM_Instant, jonka kautta voidaan kuvailla ajallista sijaintia tiettynä ajan hetkeä sekä TM_Period, jonka kautta voidaan kuvailla ajallista sijaintia aikajaksona. TM_TopologicalPrimitive jaetaan edelleen kahteen aliluokkaan: TM_Node, joka on 0-ulotteinen topologinen primitiivi ajassa, geometrinen toteutus on TM_Instant. Toinen aliluokka TM_Edge on 1-ulotteinen topologinen primitiivi ajassa, geometrinen toteutus on TM_Period. GF_FeatureType Ilmaistaan tarkastelun alla olevat kohdetyypit. Jokaiselle kohdetyypille täytyy antaa nimi ja määritelmä, joka kuvailee kohdetyyppiä. GF_FeatureType määritellään ISO standardissa. GF_AttributeType Ilmaistaan tarkastelun alla olevan kohdetyypin ominaisuustyypit. GF_AttributeType määritellään ISO standardissa. GM_Point Pisteen koordinaattiarvot (x, y) koordinaattiparina. Koordinaattiarvot annetaan asteina. Esimerkiksi tietoaineiston laatukuvauksen laajuuden määritteleminen ajallisen kattavuuden kautta. Aloitusajankohta: Lopetusajankohta: Tässä tapauksessa laatukuvaus koskee sitä tietoaineiston osaa, joka on esim. kerätty / prosessoitu tmv. aloitusajankohdan ja lopetusajankohdan välisenä aikana. TM_Primitive määritellään ISO standardissa 13. Nimi: Liikenneverkot Määritelmä: Maalla ja vesillä käytettävät kulku- ja kuljetusyhteydet sekä niihin liittyvät laitteet. Nimi: Ankkuripaikka Ominaisuuden arvon tyyppi: GM_Point Määritelmä: Vesikulkuväylän varrella oleva turvallinen pysähdyspaikka. (65.01, 25.28) GM_Point määritellään ISO standardissa. GM_Object Kohteen koordinaattiarvot (x, y) koordinaattipareina siten, että ensimmäinen ja viimeinen koordinaattipari ovat samoja. Koordinaattiarvot annetaan asteina. GM_Object määritellään ISO standardissa EN ISO 19108: 2005, Geographic information Temporal schema 16/17

17 5 Opastavat tiedot Tätä suositusta ylläpitää Julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunta JUHTA, puh , sähköposti: Suosituksen sisältöä koskeviin tiedusteluihin vastaa Maanmittauslaitoksen kehittämiskeskus, Suosituksen mukainen metatietoeditori ja hakemisto löytyy osoitteesta: ja lisäohjeita suosituksen mukaisen metatiedon tuottamisesta osoitteesta: JHS-järjestelmän verkkosivut: Liitteet Liite 1: UML-kaaviot Liite 2: Metatietotaulukot Liite 3: Koodilistat Liite 4: INSPIRE-metatietoprofiili Liite 5: INSPIRE-metatietoprofiilin esimerkkipohja Liite 6: Esimerkki XML-koodauksesta 17/17

JHS 158 Paikkatiedon metatiedot Versio: luonnos Julkaistu: Voimassaoloaika:

JHS 158 Paikkatiedon metatiedot Versio: luonnos Julkaistu: Voimassaoloaika: JHS 158 Paikkatiedon metatiedot Versio: luonnos Julkaistu: Voimassaoloaika: Sisällys 1 Johdanto... 1 1.1 Taustaa... 1 1.2 Metatiedon osiot ja roolit... 2 1.3 INSPIRE-metatietoprofiili... 5 2 Soveltamisala...

Lisätiedot

JHS 158 Paikkatiedon metatiedot

JHS 158 Paikkatiedon metatiedot JHS 158 Paikkatiedon metatiedot Versio:1.1 Julkaistu: 23.04.2010 Voimassaoloaika: Toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto...... 1 1.1 Taustaa...... 1 1.2 Metatiedon osiot ja roolit...... 2 1.3 INSPIRE metatietoprofiili......

Lisätiedot

JHS 158 Paikkatiedon metatiedot

JHS 158 Paikkatiedon metatiedot JHS 158 Paikkatiedon metatiedot Versio: Palautekierrosversio Julkaistu: Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto... 1 1.1 Taustaa... 1 1.2 Metatiedon osiot... 2 1.3 Metatiedot eri hierarkiatasoilla...

Lisätiedot

JHS 158 Paikkatiedon metatiedot Versio: Julkaistu: Voimassaoloaika:

JHS 158 Paikkatiedon metatiedot Versio: Julkaistu: Voimassaoloaika: JHS 158 Paikkatiedon metatiedot Versio: Julkaistu: Voimassaoloaika: Sisällys 1 Johdanto... 1 1.1 Taustaa... 1 1.2 Metatiedon osiot ja roolit... 2 1.3 INSPIRE-metatietoprofiili... 5 2 Soveltamisala... 6

Lisätiedot

Paikkatiedon metatieto

Paikkatiedon metatieto Paikkatiedon metatieto Kai Koistinen Ympäristötiedon hallinta 24.9.2015 Luennon sisältö Paikkatiedon metatieto Mitä on metatieto? Metatietostandardit ja suositukset INSPIREn metatietovaatimukset Paikkatiedon

Lisätiedot

Paikkatietoaineistojen ja -palvelujen metatiedot Riikka Kivekäs

Paikkatietoaineistojen ja -palvelujen metatiedot Riikka Kivekäs Paikkatietoaineistojen ja -palvelujen metatiedot 30.3.2011 Riikka Kivekäs Metatieto Tietoa tiedosta Kuvailee tietoa Vastaa kysymyksiin tiedosta mm. Mitä Missä Milloin Millainen Kuka Paikkatiedon metatieto

Lisätiedot

JHS 158 Paikkatiedon metatiedot Liite 1 UML kaaviot

JHS 158 Paikkatiedon metatiedot Liite 1 UML kaaviot JHS 158 Paikkatiedon metatiedot Liite 1 UML kaaviot Versio: 1.0 Julkaistu: 23.04.2010 Voimassaoloaika: Toistaiseksi Sisällys 1 Metatiedon tunnistamistiedot..... 2 2 Resurssin tunnistamistiedot...... 3

Lisätiedot

Paikkatiedon mallinnus Dokumentoinnin ymmärtäminen. Lassi Lehto

Paikkatiedon mallinnus Dokumentoinnin ymmärtäminen. Lassi Lehto Paikkatiedon mallinnus Dokumentoinnin ymmärtäminen Lassi Lehto INSPIRE-seminaari 23.08.2012 Sisältö Tietotuoteselosteen rakenne (ISO 19131) Unified Modeling Language (UML) Luokkakaaviotekniikan perusteet

Lisätiedot

Paikkatietoaineistojen ja -palvelujen metatiedot Riikka Kivekäs

Paikkatietoaineistojen ja -palvelujen metatiedot Riikka Kivekäs Paikkatietoaineistojen ja -palvelujen metatiedot 14.10.2010 Riikka Kivekäs Metatieto Tietoa tiedosta Kuvailee tietoa Vastaa kysymyksiin tiedosta mm. Mitä Missä Milloin Millainen Kuka Paikkatiedon metatieto

Lisätiedot

Paikkatietoaineistojen ja -palvelujen kuvailu ja hakupalvelu Riikka Kivekäs

Paikkatietoaineistojen ja -palvelujen kuvailu ja hakupalvelu Riikka Kivekäs Paikkatietoaineistojen ja -palvelujen kuvailu ja hakupalvelu 9.3.2010 Riikka Kivekäs Metatieto Tietoa tiedosta Kuvailee tietoa Vastaa kysymyksiin tiedosta mm. Mitä Missä Milloin Millainen Kuka Paikkatiedon

Lisätiedot

Paikkatietoaineistojen ja -palvelujen kuvailu ja hakupalvelu Riikka Kivekäs

Paikkatietoaineistojen ja -palvelujen kuvailu ja hakupalvelu Riikka Kivekäs Paikkatietoaineistojen ja -palvelujen kuvailu ja hakupalvelu 11.12.2009 Riikka Kivekäs Metatieto Tietoa tiedosta Kuvailee tietoa Vastaa kysymyksiin tiedosta mm. Mitä Missä Milloin Millainen Kuka Paikkatiedon

Lisätiedot

Mitä Missä Milloin Millainen Kuka. Paikkatietoaineistojen ja -palvelujen kuvailu ja hakupalvelu. Metatieto. Tietoa tiedosta.

Mitä Missä Milloin Millainen Kuka. Paikkatietoaineistojen ja -palvelujen kuvailu ja hakupalvelu. Metatieto. Tietoa tiedosta. Paikkatietoaineistojen ja -palvelujen kuvailu ja hakupalvelu 7.5.2010 Riikka Kivekäs Metatieto Tietoa tiedosta Kuvailee tietoa Vastaa kysymyksiin tiedosta mm. Mitä Missä Milloin Millainen Kuka Paikkatiedon

Lisätiedot

Miten raportoin laadun? Kai Koistinen , Ota laatu haltuun paikkatiedot paremmaksi -työpaja

Miten raportoin laadun? Kai Koistinen , Ota laatu haltuun paikkatiedot paremmaksi -työpaja Miten raportoin laadun? Kai Koistinen 22.10.2015, Ota laatu haltuun paikkatiedot paremmaksi -työpaja 2 Esityksen sisältö Miksi raportoida? Laadun raportointi: standardit ja suositukset Laadun raportointi

Lisätiedot

Paikkatietojen tietotuotemäärittely

Paikkatietojen tietotuotemäärittely Paikkatietojen tietotuotemäärittely Esityksen sisältö: Mikä on paikkatietotuote? Mikä on paikkatietotuoteseloste? Kuka paikkatietotuotteita määrittelee? Mikä on paikkatietotuoteselosteen sisältö? Mitä

Lisätiedot

Paikkatietojen tietotuotemäärittely

Paikkatietojen tietotuotemäärittely Paikkatietojen tietotuotemäärittely Esityksen sisältö: Mikä on paikkatietotietotuote? Mikä on paikkatietotuotemäärittely? Kuka paikkatietotuotteita määrittelee? Mikä on paikkatietotuotemäärittelyn sisältö?

Lisätiedot

JHS 158 Paikkatiedon metatiedot Liite 5 INSPIRE metatietoprofiilin esimerkkipohja

JHS 158 Paikkatiedon metatiedot Liite 5 INSPIRE metatietoprofiilin esimerkkipohja JHS 158 Paikkatiedon metatiedot Liite 5 INSPIRE metatietoprofiilin esimerkkipohja Versio: 1.0 Julkaistu: 23.04.2010 Voimassaoloaika: Toistaiseksi Tämän liitteen tavoitteena on havainnollistaa INSPIRE metatietoprofiilin

Lisätiedot

JHS 158 Paikkatiedon metatiedot Liite 5: INSPIRE-metatietoprofiilin esimerkkipohja Versio: luonnos Julkaistu: Voimassaoloaika:

JHS 158 Paikkatiedon metatiedot Liite 5: INSPIRE-metatietoprofiilin esimerkkipohja Versio: luonnos Julkaistu: Voimassaoloaika: JHS 158 Paikkatiedon metatiedot Liite 5: INSPIRE-metatietoprofiilin esimerkkipohja Versio: luonnos Julkaistu: Voimassaoloaika: Tämän liitteen tavoitteena on havainnollistaa INSPIRE-metatietoprofiilin mukaisten

Lisätiedot

JHS 162 Paikkatietojen mallintaminen tiedonsiirtoa varten Liite 1 UML-mallinnus

JHS 162 Paikkatietojen mallintaminen tiedonsiirtoa varten Liite 1 UML-mallinnus JHS 162 Paikkatietojen mallintaminen tiedonsiirtoa varten Liite 1 UML-mallinnus Versio: 12.01.2011 Julkaistu: Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto... 1 2 Yleistä... 1 3 Lyhenteet... 1 4 UML-luokkakaaviotekniikan

Lisätiedot

Palautekooste: JHS 158-päivitys Paikkatiedon metatiedot

Palautekooste: JHS 158-päivitys Paikkatiedon metatiedot Palautekooste: JHS 158-päivitys Paikkatiedon metatiedot 1.10.2017 1. Organisaatio 3 - Vieremän kunta - Mäntsälän kunta - Naantalin kaupunki - Verohallinto/Tietohallinto - STM - Tilastokeskus - Ilmatieteen

Lisätiedot

JHS-suositukset ja standardit paikkatietotuotteiden toteuttamisessa

JHS-suositukset ja standardit paikkatietotuotteiden toteuttamisessa 1 JHS-suositukset ja standardit paikkatietotuotteiden toteuttamisessa Paikkatietoverkoston työpaja 1.6.2016 Lassi Lehto MML Paikkatietokeskus 2 Sisältö JHS 162 Paikkatietojen mallintaminen tiedonsiirtoa

Lisätiedot

Palautekooste ja työryhmän vastine: JHS 158-päivitys Paikkatiedon metatiedot

Palautekooste ja työryhmän vastine: JHS 158-päivitys Paikkatiedon metatiedot Palautekooste ja työryhmän vastine: JHS 158-päivitys Paikkatiedon metatiedot 17.1.2018 1. Organisaatio 3 - Vieremän kunta - Mäntsälän kunta - Naantalin kaupunki - Verohallinto/Tietohallinto - STM - Tilastokeskus

Lisätiedot

JHS 158 Paikkatiedon metatiedot Liite 4 INSPIRE metatietoprofiili

JHS 158 Paikkatiedon metatiedot Liite 4 INSPIRE metatietoprofiili Paikkatiedon metatiedot Liite 4 metatietoprofiili Versio: 1.0 Julkaistu: 23.04.2010 Voimassaoloaika: Toistaiseksi 1 Johdanto Tämä liite kuvaa, miten ISO 19115:2003 standardin määrittelemiä metatietoelementtejä

Lisätiedot

JHS 177 Paikkatietotuotteen määrittely

JHS 177 Paikkatietotuotteen määrittely JHS 177 Paikkatietotuotteen määrittely Versio: 1.1 5.10.2012 Julkaistu: 21.10.2010 Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto... 2 2 Soveltamisala... 3 3 Termit ja määritelmät... 3 4 Paikkatietotuotteen

Lisätiedot

Paikkatietotuotteen määrittely

Paikkatietotuotteen määrittely Paikkatietotuotteen määrittely Työpaja tietotuotteista 24.11.2010 Panu Muhli Maanmittauslaitos Inspire-sihteeristö etunimi.sukunimi@maanmittauslaitos.fi Sisällys Mikä on paikkatietotuote? Mitä paikkatietotuotteen

Lisätiedot

JHS 162 Paikkatietojen mallintaminen tiedonsiirtoa varten Liite 2 Paikkatietojen yleinen kohdemalli (GFM)

JHS 162 Paikkatietojen mallintaminen tiedonsiirtoa varten Liite 2 Paikkatietojen yleinen kohdemalli (GFM) JHS 162 Paikkatietojen mallintaminen tiedonsiirtoa varten Liite 2 Paikkatietojen yleinen kohdemalli (GFM) Versio: 2.0 Julkaistu: 31.10.2011 Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Yleistä... 1 2 Lyhenteet...

Lisätiedot

Tietotuoteseloste, Museoviraston Inspire-aineistot (Suojellut alueet)

Tietotuoteseloste, Museoviraston Inspire-aineistot (Suojellut alueet) Tietotuoteseloste, Museoviraston Inspire-aineistot (Suojellut alueet) 1 Yleistietoa 1.1 Nimi ja tunnisteet Museoviraston INSPIRE-aineistot (Suojellut alueet) FI. 1000272, FI. 1000034 ja FI. 1000000 FI.

Lisätiedot

JHS xxx Paikkatiedon tietotuotemäärittely

JHS xxx Paikkatiedon tietotuotemäärittely JHS xxx Paikkatiedon tietotuotemäärittely Versio: luonnos v. 26.04.2010 Julkaistu: Voimassaoloaika: Sisällys 1 Johdanto... 1 2 Soveltamisala... 2 3 Termit ja määritelmät... 3 4 Paikkatietotuotteen määrittelyprosessi

Lisätiedot

Kunnan paikkatietopalvelurajapinta

Kunnan paikkatietopalvelurajapinta Kunnan paikkatietopalvelurajapinta Versio: 18.10.2011 Julkaistu: 27.10.2011 Voimassaoloaika: Toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto... 2 1.1 Suosituksen tausta... 2 1.2 Suosituksen rakenne... 3 2 Soveltamisala...

Lisätiedot

Tietotuoteseloste, Museoviraston Inspire-aineistot (Suojellut alueet)

Tietotuoteseloste, Museoviraston Inspire-aineistot (Suojellut alueet) Tietotuoteseloste, Museoviraston Inspire-aineistot (Suojellut alueet) 1 Yleistietoa 1.1 Nimi ja tunnisteet Museoviraston INSPIRE-aineistot (Suojellut alueet), FI. 1000272, FI. 1000034 ja FI. 1000000 FI.

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 25. heinäkuuta 2014 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 25. heinäkuuta 2014 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 25. heinäkuuta 2014 (OR. en) 12141/14 ADD 1 ENV 689 STATIS 80 RECH 333 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 17. heinäkuuta 2014 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro:

Lisätiedot

JHS 158: Paikkatiedon metatiedot

JHS 158: Paikkatiedon metatiedot JHS 158: Paikkatiedon metatiedot 5.4.2018 1 JHS 158: Paikkatiedon metatiedot KÄYTTÖTARKOITUS Vektori- ja rasterimuotoisten paikkatietojen metatietojen sisällön määrittely Ohjeiden antaminen paikkatietojen

Lisätiedot

Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 2013 2015. Tampereen kaupunki

Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 2013 2015. Tampereen kaupunki Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 2013 2015 Tampereen kaupunki 28.3.2013 TAMPERE Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 1 PAIKKATIETO JA PAIKKATIETOINFRASTRUKTUURI KÄSITTEENÄ Paikkatiedolla tarkoitetaan

Lisätiedot

Raportointi >> Perusraportti Palautepyyntö: JHS 158 Paikkatiedon metatiedot päivitys

Raportointi >> Perusraportti Palautepyyntö: JHS 158 Paikkatiedon metatiedot päivitys 21761c9 (Valtiovarainministeriö), olet kirjautuneena sisään. 1. tammikuuta 21 12:2:22 Your boss is {} Kirjaudu ulos Etusivu Kyselyt Raportointi Asetukset Käyttäjätiedot Ota yhteyttä Oppaat Help Päällä

Lisätiedot

Paikkatietotuotteet ja niiden määrittely

Paikkatietotuotteet ja niiden määrittely Paikkatietotuotteet ja niiden määrittely Inspire-koulutuspäivä 30.3.2011 Panu Muhli Maanmittauslaitos Inspire-sihteeristö etunimi.sukunimi@maanmittauslaitos.fi Sisällys Mikä on paikkatietotuote? Mitä paikkatietotuotteen

Lisätiedot

Komission asetus latauspalveluista Jani Kylmäaho Inspire-sihteeristö

Komission asetus latauspalveluista Jani Kylmäaho Inspire-sihteeristö Komission asetus latauspalveluista 31.1.2012 Jani Kylmäaho Inspire-sihteeristö 1 Sisällys Verkkopalveluasetus ja yhteentoimivuusasetus Mitä aineistoja velvoite koskee? Kansallinen vs. yhteentoimiva muoto

Lisätiedot

Tietotuoteseloste, Museoviraston suojeluaineisto

Tietotuoteseloste, Museoviraston suojeluaineisto Tietotuoteseloste, Museoviraston suojeluaineisto 1 Yleistietoa 1.1 Nimi ja tunnisteet Museoviraston suojeluaineisto, FI. 1000272, FI. 1000034 ja FI. 1000000 FI. 1000272.MV_suojeluaineisto.20120905 1.2

Lisätiedot

JHS 180 Paikkatiedon sisältöpalvelut Liite 4 INSPIRE-palvelujen laadun testaus

JHS 180 Paikkatiedon sisältöpalvelut Liite 4 INSPIRE-palvelujen laadun testaus JHS 180 Paikkatiedon sisältöpalvelut Liite 4 INSPIRE-palvelujen laadun testaus Versio: 28.2.2013 Julkaistu: 28.2.2013 Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Yleiset vaatimukset... 2 2 Latauspalvelun

Lisätiedot

JHS 162 Paikkatietojen mallintaminen tiedonsiirtoa varten Liite 4 INSPIRE-yhteensopiva tietomallinnus

JHS 162 Paikkatietojen mallintaminen tiedonsiirtoa varten Liite 4 INSPIRE-yhteensopiva tietomallinnus JHS 162 Paikkatietojen mallintaminen tiedonsiirtoa varten Liite 4 INSPIRE-yhteensopiva tietomallinnus Versio: 2.0 Julkaistu: 31.10.2011 Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Yleistä... 2 2 Lyhenteet...

Lisätiedot

JHS 158 Paikkatiedon metatiedot Liite 6: Esimerkki XML-koodauksesta Versio: Julkaistu: Voimassaoloaika:

JHS 158 Paikkatiedon metatiedot Liite 6: Esimerkki XML-koodauksesta Versio: Julkaistu: Voimassaoloaika: JHS 158 Paikkatiedon metatiedot Liite 6: Esimerkki XML-koodauksesta Versio: Julkaistu: Voimassaoloaika: Esimerkki XML-koodauksesta Tässä liitteessä on annettu esimerkki metatiedon sisällöstä paikkatietoaineistoon

Lisätiedot

JHS 188 Kansallisen tie- ja katuverkostoaineiston ylläpito ja ylläpitotietojen dokumentointi

JHS 188 Kansallisen tie- ja katuverkostoaineiston ylläpito ja ylläpitotietojen dokumentointi JHS 188 Kansallisen tie- ja katuverkostoaineiston ylläpito ja ylläpitotietojen dokumentointi Versio: 1.0 Julkaistu: 10.4.2014 Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto... 1 1.1 Suosituksen rakenne

Lisätiedot

JHS XXX Kansallisen tie- ja katuverkostoaineiston ylläpito ja ylläpitotietojen dokumentointi

JHS XXX Kansallisen tie- ja katuverkostoaineiston ylläpito ja ylläpitotietojen dokumentointi JHS XXX Kansallisen tie- ja katuverkostoaineiston ylläpito ja ylläpitotietojen dokumentointi Versio: 0.9 Julkaistu: xx.xx.xxxx Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto... 1 1.1 Suosituksen tausta...

Lisätiedot

JHS 158 Paikkatiedon metatiedot Liite 2 Metatietotaulukot

JHS 158 Paikkatiedon metatiedot Liite 2 Metatietotaulukot JUHTA - Julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunta JHS 158 Paikkatiedon metatiedot Liite 2 Metatietotaulukot Versio: 1.0 Julkaistu: 23.04.2010 Voimassaoloaika: Toistaiseksi Sisällys 1 Metatiedon

Lisätiedot

JHS 158 Paikkatietoaineistojen ja -palveluiden metatiedot Liite 2. Metatietotaulukot

JHS 158 Paikkatietoaineistojen ja -palveluiden metatiedot Liite 2. Metatietotaulukot JHS 158 Paikkatietoaineistojen ja -palveluiden metatiedot Liite 2. Metatietotaulukot Versio: 2.0 Julkaistu: 25.4.2018 Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1Metatietotaulukon lukuohjeet...2 2Metatiedon

Lisätiedot

JHS 158 Paikkatiedon metatiedot Liite 2. Metatietotaulukot

JHS 158 Paikkatiedon metatiedot Liite 2. Metatietotaulukot JHS 158 Paikkatiedon metatiedot Liite 2. Metatietotaulukot Versio: Julkaistu: Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Metatietotaulukon lukuohjeet... 2 2 Metatiedon tunnistamistiedot... 1 3 Resurssin

Lisätiedot

Paikkatiedon luovuttamisen pelisäännöt

Paikkatiedon luovuttamisen pelisäännöt Paikkatiedon luovuttamisen pelisäännöt 11.12.2009 Pasi Pekkinen Maanmittauslaitos / Myyntipalvelut etunimi.sukunimi@maanmittauslaitos.fi Inspire: säädökset ja suositukset Lainsäädäntö Inspire -direktiivi

Lisätiedot

JHS 158 Paikkatiedon metatiedot Liite 4. INSPIRE-metatietoprofiili

JHS 158 Paikkatiedon metatiedot Liite 4. INSPIRE-metatietoprofiili JHS 158 Paikkatiedon metatiedot Liite 4. INSPIRE-metatietoprofiili Versio: Julkaistu: Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto... 2 2 Taustaa... 2 3 INSPIRE metatietoelementit... 3 3.1 Aineistojen

Lisätiedot

SFS delegaattivalmennus

SFS delegaattivalmennus SFS delegaattivalmennus ISO/TC 211, CEN/TC 287; paikkatieto Jari Reini 07.02.2014 Sisältö Paikkatieto Standardisointi Miksi? Standardisointi Hyödyt Paikkatiedon standardisointiorganisaatiot Standardien

Lisätiedot

JHS 158 Paikkatiedon metatiedot - suosituksen päivitys

JHS 158 Paikkatiedon metatiedot - suosituksen päivitys JHS 158 Paikkatiedon metatiedot - suosituksen päivitys Hankesuunnitelma v.0.1 17.01. 1(9) Sisällysluettelo 1. Hankkeen lähtökohdat... 3 1.1 Hankkeen perustamisen tausta... 3 1.2 Hankkeen tavoitteet...

Lisätiedot

Liite D: Poikkeamispäätösten ja suunnittelutarveratkaisujen mallinnus tiedonsiirtoa varten

Liite D: Poikkeamispäätösten ja suunnittelutarveratkaisujen mallinnus tiedonsiirtoa varten Liite D: Poikkeamispäätösten ja suunnittelutarveratkaisujen mallinnus tiedonsiirtoa varten Versio: 18.10.2011 Julkaistu: 27.10.2011 Voimassaoloaika: Toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto... 2 1.1 Poikkeamispäätös

Lisätiedot

Metatietojen laatiminen ja ylläpito. Kai Koistinen Inspire-sihteeristön verkkoseminaari

Metatietojen laatiminen ja ylläpito. Kai Koistinen Inspire-sihteeristön verkkoseminaari Metatietojen laatiminen ja ylläpito Kai Koistinen 16.2.2016 Inspire-sihteeristön verkkoseminaari Sisältö Inspire-metatiedot aineistoille ja verkkopalveluille Metatietojen sisältö Metatietojen ylläpito

Lisätiedot

Paikkatietojen yhteiskäyttö - mitkä mahdollisuudet!

Paikkatietojen yhteiskäyttö - mitkä mahdollisuudet! 1 Paikkatietojen yhteiskäyttö - mitkä mahdollisuudet! Teemu Saloriutta Maanmittauspäivät 31.5.2017 2 Sisältö Paikkatietoinfrastruktuuri Standardit ja yhteistyö Yhteiskäytön esteitä INSPIRE-direktiivi Yhteenveto

Lisätiedot

JHS 160 Paikkatiedon laadunhallinta Liite I: Esimerkkejä mitattavien laatutekijöiden osatekijöiden sovelluskohteista. 1. Johdanto...

JHS 160 Paikkatiedon laadunhallinta Liite I: Esimerkkejä mitattavien laatutekijöiden osatekijöiden sovelluskohteista. 1. Johdanto... JHS 160 Paikkatiedon laadunhallinta Liite I: Esimerkkejä mitattavien laatutekijöiden osatekijöiden sovelluskohteista Sisällysluettelo 1. Johdanto...2 2. Täydellisyys...2 3. Looginen eheys...3 4. Sijaintitarkkuus...5

Lisätiedot

JHS XXX Kansallisen tie- ja katuverkostoaineiston ylläpito ja ylläpitotietojen dokumentointi

JHS XXX Kansallisen tie- ja katuverkostoaineiston ylläpito ja ylläpitotietojen dokumentointi JHS XXX Kansallisen tie- ja katuverkostoaineiston ylläpito ja ylläpitotietojen dokumentointi Versio: Palautekierrosversio 19.11.2013 Julkaistu: Voimassaoloaika: Sisällys 1 Johdanto... 1 1.1 Suosituksen

Lisätiedot

JHS-suositukset ja standardit paikkatietotuotteiden toteuttamisessa

JHS-suositukset ja standardit paikkatietotuotteiden toteuttamisessa 1 JHS-suositukset ja standardit paikkatietotuotteiden toteuttamisessa Paikkatietoverkoston työpaja 15.11.2016 Lassi Lehto MML Paikkatietokeskus Sisältö 2 JHS 180 Paikkatiedon sisältöpalvelut Liite 1: Karttakuvapalvelu

Lisätiedot

Liite B. Asemakaavan mallinnus tiedonsiirtoa varten

Liite B. Asemakaavan mallinnus tiedonsiirtoa varten Liite B. Asemakaavan mallinnus tiedonsiirtoa varten Versio: 18.10.2011 Julkaistu: 27.10.2011 Voimassaoloaika: Toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto... 2 1.1 Asemakaavasuosituksen tausta... 2 1.2 Asemakaavasuosituksen

Lisätiedot

SÄHKE-hanke. Abstrakti mallintaminen Tietomallin (graafi) lukuohje

SÄHKE-hanke. Abstrakti mallintaminen Tietomallin (graafi) lukuohje 04.02.2005 1 (6) SÄHKE-hanke Versio ja pvm Laatinut Tarkpvm Tarkastanut Hyvpvm Hyväksynyt 2.0 / 04.02.2005 Anneli Rantanen 15.02.2005 Markus Merenmies 18.02.2005 Ohjausryhmä 04.02.2005 2 (6) Muutoshistoria

Lisätiedot

Palautekooste: JHS 153 / JHS XXX EUREF-FIN -järjestelmän mukaiset koordinaatit Suomessa

Palautekooste: JHS 153 / JHS XXX EUREF-FIN -järjestelmän mukaiset koordinaatit Suomessa Palautekooste: JHS 153 / JHS XXX EUREF-FIN -järjestelmän mukaiset koordinaatit Suomessa 1. Organisaatio - Yksityishenkilö - Yksityishenkilö - Puolustusvoimat - Joensuun kaupunki - Sosiaali- ja terveysministeriö

Lisätiedot

Paikkatiedon käytön mahdollisuudet

Paikkatiedon käytön mahdollisuudet Paikkatiedon käytön mahdollisuudet Sanna Mäki Maantieteen ja geologian laitos Turun yliopisto Paikkatietoa ja avointa dataa -aamupäiväseminaari 1.4.2014, Turku Luvassa lyhyt katsaus Paikkatietoon ja paikkatieto-osaamiseen

Lisätiedot

Liite A. Kantakartan mallinnus tiedonsiirtoa varten

Liite A. Kantakartan mallinnus tiedonsiirtoa varten Liite A. Kantakartan mallinnus tiedonsiirtoa varten Versio: 18.10.2011 Julkaistu: 27.10.2011 Voimassaoloaika: Toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto... 2 1.1 Kantakarttasuosituksen tausta... 2 1.2 Kantakarttasuosituksen

Lisätiedot

GEOINFORMATIIKKA JA PAIKKATIEDOT: Datan hallinnan nykytila, aineistojen luonne ja määrä sekä tulevaisuuden tallennus- ja pitkäaikaissäilytystarpeet

GEOINFORMATIIKKA JA PAIKKATIEDOT: Datan hallinnan nykytila, aineistojen luonne ja määrä sekä tulevaisuuden tallennus- ja pitkäaikaissäilytystarpeet GEOINFORMATIIKKA JA PAIKKATIEDOT: Datan hallinnan nykytila, aineistojen luonne ja määrä sekä tulevaisuuden tallennus- ja pitkäaikaissäilytystarpeet Tutkimuksen tietoaineistot (TTA)-työpaja, Turku 20.5.2013

Lisätiedot

YHDISTETÄÄN AINEISTOKSI: MUINAISJÄÄNNÖKSET P.O. VALTAKUNNALLISESTI MERKITTÄVÄT RAKENNETUT YMPÄRISTÖT

YHDISTETÄÄN AINEISTOKSI: MUINAISJÄÄNNÖKSET P.O. VALTAKUNNALLISESTI MERKITTÄVÄT RAKENNETUT YMPÄRISTÖT 3 PAIKANNIMET: KUNTIEN AINEISTOT TULISI LISÄTÄ? P.O. ALUEMEREN ULKORAJA? Sisäisten aluevesien ulkoraja ei muodosta hallintorajaa? MAASTOTIETOKANTA: EI KUULU TEEMAAN? MAASTOTIETOKANTA: EI KUULU TEEMAAN?

Lisätiedot

Julkishallinnon XML-skeemat v0.5 JHS-suositus

Julkishallinnon XML-skeemat v0.5 JHS-suositus Julkishallinnon XML-skeemat v0.5 JHS-suositus Keskustelutilaisuus 22.10.2008, Kansallismuseon auditorio Lasse Akselin TietoEnator lasse.akselin@tietoenator.com Sisällys Johdanto Nimeämissäännöt Skeemojen

Lisätiedot

Paikkatietopalveluja koskevat Inspire-vaatimukset

Paikkatietopalveluja koskevat Inspire-vaatimukset Paikkatietopalveluja koskevat Inspire-vaatimukset Panu Muhli Inspire-sihteeristö Paikkatietokeskus / Maanmittauslaitos Ajankohtaista Inspirestä koulutustilaisuus 6.10.2015 Hotelli Arthur, Helsinki Paikkatietoinfrastruktuurin

Lisätiedot

GIS-arkkitehtuurit. Lassi Lehto, 17.9.2015

GIS-arkkitehtuurit. Lassi Lehto, 17.9.2015 1 GIS-arkkitehtuurit Lassi Lehto, 17.9.2015 2 GIS-arkkitehtuurit RM-ODP näkökulmat Kokonaiskuva (Enterprise) Tieto (Information) Laskennan hajautus (Computational) Verkkopalveluinfrastruktuuri (Engineering)

Lisätiedot

Kansallinen paikkatietostrategia - päivitetty versio

Kansallinen paikkatietostrategia - päivitetty versio Kansallinen paikkatietostrategia - päivitetty versio 1.4.2014 Paikkatietostrategia 2005-2010 ensimmäisen kansallisen paikkatietostrategian (Paikkatietoasiain neuvottelukunta) Painopiste: paikkatietoinfrastruktuurin

Lisätiedot

Paikkatietoasiain neuvottelukunta

Paikkatietoasiain neuvottelukunta 29.3.2011 Tausta paikkatietojen yhteiskäytön edistämistyö edelliset neuvottelukunnat (2001-2004, 2004-2007) kansallinen paikkatietostrategia 2005-2010, 2011-2015 INSPIRE-direktiivi 2007/2/EY laki paikkatietoinfrastruktuurista

Lisätiedot

Paikkatiedon luovuttamisen pelisäännöt

Paikkatiedon luovuttamisen pelisäännöt Paikkatiedon luovuttamisen pelisäännöt Koulutuspäivä 9.3.2010 Maanmittauslaitos / Tietopalvelukeskus Pasi Pekkinen etunimi.sukunimi@maanmittauslaitos.fi Inspire: säädökset ja suositukset Lainsäädäntö Inspire

Lisätiedot

JHS 193 Paikkatiedon yksilöivät tunnukset Liite 1. URI:n muodostamisen prosessi

JHS 193 Paikkatiedon yksilöivät tunnukset Liite 1. URI:n muodostamisen prosessi JHS 193 Paikkatiedon yksilöivät tunnukset Liite 1. URI:n muodostamisen prosessi Versio: 1.0 Julkaistu: 2.9.2015 Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto...1 2 Paikallisen tunnuksen luominen tietokantaan

Lisätiedot

1. Johdanto Laaturaportin rakenne ja sisältö... 2

1. Johdanto Laaturaportin rakenne ja sisältö... 2 JHS 160 Paikkatiedon laadunhallinta Liite V: Laaturaportti Sisällysluettelo 1. Johdanto... 2 2. Laaturaportin rakenne ja sisältö... 2 Liite V (Normatiivinen) Mitattavien laatutietojen raportoiminen laaturaportilla

Lisätiedot

INSPIREn määrittelyjen mukaisen tietotuotteen muodostaminen: <Mineraalivarat>

INSPIREn määrittelyjen mukaisen tietotuotteen muodostaminen: <Mineraalivarat> Muistio 2014-06-11 Sivu 1 / 6 INSPIREn määrittelyjen mukaisen tietotuotteen muodostaminen: Suunnitelma Otsikko INSPIREn määrittelyjen mukaisen tietotuotteen muodostaminen: Mineraalivarat

Lisätiedot

Kansallisen Inspire-verkoston toimintasuunnitelma 2011-2012

Kansallisen Inspire-verkoston toimintasuunnitelma 2011-2012 Inspire-sihteeristö 1 (8) Kansallisen Inspire-verkoston toimintasuunnitelma 2011-2012 Tämä Inspire-verkoston kolmannen kauden 2011-2012 toimintasuunnitelma on hyväksytty Inspire-verkoston vuosikokouksessa

Lisätiedot

Johdatus paikkatietoon

Johdatus paikkatietoon Johdatus paikkatietoon - Paikkatieto tutuksi - PAIKKATIETOPAJA hanke 9.5.2007 Paikkatiedon määritelmiä Paikannettua kohdetta tai ilmiötä kuvaava sijaintitiedon ja ominaisuustiedon looginen kokonaisuus

Lisätiedot

Luento 12: XML ja metatieto

Luento 12: XML ja metatieto Luento 12: XML ja metatieto AS-0.110 XML-kuvauskielten perusteet Janne Kalliola XML ja metatieto Metatieto rakenne sanasto Resource Description Framework graafikuvaus XML Semanttinen Web agentit 2 1 Metatieto

Lisätiedot

JHS XXX Julkishallinnon XML-skeemat

JHS XXX Julkishallinnon XML-skeemat JHS XXX Julkishallinnon XML-skeemat Versio: 0.5 Julkaistu: Voimassaoloaika: Sisällys 1 Johdanto... 2 2 Soveltamisala... 2 3 Termit ja määritelmät... 2 4 Sanastotyön ja XML-skeemojen yhteys... 2 5 XML-rakenteiden

Lisätiedot

Punaisella merkityt ajankohdat ovat tämänhetkisiä arvioita ja täsmentyvät myöhemmin. Kts myös:

Punaisella merkityt ajankohdat ovat tämänhetkisiä arvioita ja täsmentyvät myöhemmin. Kts myös: INSPIRE ROADMAP Inspire sihteeristö 30.8.2010 Komission antaman asetuksen status yleisesti EU -oikeudessa: Asetuksia antavat neuvosto ja parlamentti yhdessä tai komissio yksin, ja ne ovat kaikilta osin

Lisätiedot

LENTOESTEREKISTERI ESRI SHAPEFILE FORMAATISSA

LENTOESTEREKISTERI ESRI SHAPEFILE FORMAATISSA TIETOTUOTESELOSTE 10.04.2013 LENTOESTEREKISTERI ESRI SHAPEFILE FORMAATISSA 1. YLEISTIETOA 1.1 Nimi ja tunnisteet Lentoesterekisteri ESRI-shapefile formaatissa 1.2 Vapaamuotoinen kuvailu Tuote sisältää

Lisätiedot

Paikkatietopalvelut käsitteet ja käytäntö

Paikkatietopalvelut käsitteet ja käytäntö SANASTOKESKUS 40 VUOTTA Paikkatietopalvelut käsitteet ja käytäntö Antti Rainio Navinova Oy Paikkatieto termi 30 vuotta Paikkatieto termi tarjottiin käyttöön vuonna 1984 LIS työryhmä Paikkatietojen yhteiskäyttö,

Lisätiedot

INSPIRE-toimeenpanon seuranta ja raportointi. Kai Koistinen Inspire-sihteeristön verkkoseminaari

INSPIRE-toimeenpanon seuranta ja raportointi. Kai Koistinen Inspire-sihteeristön verkkoseminaari INSPIRE-toimeenpanon seuranta ja raportointi Kai Koistinen 17.5.2016 Inspire-sihteeristön verkkoseminaari INSPIRE seuranta ja raportointi INSPIRE-toimeenpanon etenemistä jäsenmaissa seurataan vuosittain

Lisätiedot

JHS 158 Paikkatiedon metatiedot Liite 2 Metatietotaulukot Versio: Julkaistu: Voimassaoloaika: asti

JHS 158 Paikkatiedon metatiedot Liite 2 Metatietotaulukot Versio: Julkaistu: Voimassaoloaika: asti JHS 158 Paikkatiedon metatiedot Liite 2 Metatietotaulukot Versio: Julkaistu: Voimassaoloaika: 31.12.2013 asti Sisällys 1 Metatiedon tunnistamistiedot... 1 2 Resurssin tunnistamistiedot (valitse tietoaineistolle

Lisätiedot

Koordinaattimuunnospalvelu

Koordinaattimuunnospalvelu Koordinaattimuunnospalvelu Janne Kovanen, Lassi Lehto Department of Geoinformatics and Cartography GL:n Web-sovellus coordtrans.fgi.fi Toimeenpanosääntö INSPIRE Muunnospalvelu Muunnospalvelu rajapintana;

Lisätiedot

INSPIRE Toimeenpanosääntö ja tekninen ohje Muunnospalvelu Koordinaattimuunnospalvelu

INSPIRE Toimeenpanosääntö ja tekninen ohje Muunnospalvelu Koordinaattimuunnospalvelu INSPIRE Toimeenpanosääntö ja tekninen ohje Muunnospalvelu Koordinaattimuunnospalvelu Lassi Lehto INSPIRE Network Services DT INSPIRE Network Services DT INSPIRE Network Services DT Finnish Geodetic Institute

Lisätiedot

JHS 162 Paikkatietojen mallintaminen tiedonsiirtoa varten Liite 4 INSPIRE-yhteensopiva tietomallinnus

JHS 162 Paikkatietojen mallintaminen tiedonsiirtoa varten Liite 4 INSPIRE-yhteensopiva tietomallinnus JHS 162 Paikkatietojen mallintaminen tiedonsiirtoa varten Liite 4 INSPIRE-yhteensopiva tietomallinnus Versio: 12.01.2011 Julkaistu: Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Tavoite... 1 2 Lyhenteet...

Lisätiedot

Inspire-tietotuotteet

Inspire-tietotuotteet Inspire-tietotuotteet Miten paikkatietoa mallinnetaan ja paketoidaan uudelleenkäytettävästi? YYT-C3001 - Ympäristötiedon hallinta 1.10.2015 Ilkka Rinne, Spatineo Oy Spatineo Linnankoskenkatu 16 A 17 FI-00250

Lisätiedot

Liite C: Rakennuslupatietojen mallinnus tiedonsiirtoa varten

Liite C: Rakennuslupatietojen mallinnus tiedonsiirtoa varten Liite C: Rakennuslupatietojen mallinnus tiedonsiirtoa varten Versio: 18.10.2011 Julkaistu: 27.10.2011 Voimassaoloaika: Toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto... 2 1.1 Rakennuslupasuosituksen tausta... 2 1.2

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 54/2009 vp. Hallituksen esitys laiksi paikkatietoinfrastruktuurista. Asia. Valiokuntakäsittely. Päätös

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 54/2009 vp. Hallituksen esitys laiksi paikkatietoinfrastruktuurista. Asia. Valiokuntakäsittely. Päätös EDUSKUNNAN VASTAUS 54/2009 vp Hallituksen esitys laiksi paikkatietoinfrastruktuurista Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi paikkatietoinfrastruktuurista (HE 18/2009 vp). Valiokuntakäsittely

Lisätiedot

Kansallinen maastotietokanta KMTK Yhteiset ominaisuustiedot Käsitemalli

Kansallinen maastotietokanta KMTK Yhteiset ominaisuustiedot Käsitemalli Kansallinen maastotietokanta KMTK Yhteiset ominaisuustiedot Käsitemalli 2 Sisällys 1. Johdanto 3 2. Käsitteet ja lyhenteet 3 3. Kohdeluokan rakenne ja tiedot 4 3.1. KMTK kohdeluokkien yhteiset ominaisuustiedot

Lisätiedot

TIE-20200 Samuel Lahtinen. Lyhyt UML-opas. UML -pikaesittely

TIE-20200 Samuel Lahtinen. Lyhyt UML-opas. UML -pikaesittely Lyhyt UML-opas UML -pikaesittely UML, Unified Modeling Language Standardoitu, yleiskäyttöinen mallinnuskieli, jota ylläpitää/hallitsee (Object Management Group) OMG Historiaa: 90-luvulla oli paljon kilpailevia

Lisätiedot

JHS 158 Paikkatiedon metatiedot Liite 2: Metatietotaulukot Versio: Julkaistu: Voimassaoloaika:

JHS 158 Paikkatiedon metatiedot Liite 2: Metatietotaulukot Versio: Julkaistu: Voimassaoloaika: JHS 158 Paikkatiedon metatiedot Liite 2: Metatietotaulukot Versio: Julkaistu: Voimassaoloaika: Sisällys 1 Metatiedon tunnistamistiedot... 3 2 Resurssin tunnistamistiedot (valitse tietoaineistolle rivi

Lisätiedot

JHS 158 Paikkatiedon metatiedot Liite 2: Metatietotaulukot Versio: luonnos Julkaistu: Voimassaoloaika:

JHS 158 Paikkatiedon metatiedot Liite 2: Metatietotaulukot Versio: luonnos Julkaistu: Voimassaoloaika: JHS 158 Paikkatiedon metatiedot Liite 2: Metatietotaulukot Versio: luonnos Julkaistu: Voimassaoloaika: Sisällys 1 Metatiedon tunnistamistiedot... 3 2 Resurssin tunnistamistiedot (valitse tietoaineistolle

Lisätiedot

Lataus WFS Stored Query periaatteella (osa A) Suorasaantilataus (osat B ja C)

Lataus WFS Stored Query periaatteella (osa A) Suorasaantilataus (osat B ja C) Lataus WFS Stored Query periaatteella (osa A) Suorasaantilataus (osat B ja C) Paikkatiedon latauspalvelut - koulutuspäivä 31.1.2012 Jari Reini 1 Sisältö Lataus WFS Stored Query -periaatteella Suorasaantilataus

Lisätiedot

SÄHKE-hanke. Tekninen mallintamisen Siirtotiedoston metatietokuvaukset

SÄHKE-hanke. Tekninen mallintamisen Siirtotiedoston metatietokuvaukset 04.02.2005 1 (15) SÄHKE-hanke Tekninen mallintamisen Versio ja pvm Laatinut Tarkpvm Tarkastanut Hyvpvm Hyväksynyt 2.0 / 04.02.2005 Anneli Rantanen 15.02.2005 Markus Merenmies 18.02.2005 Ohjausryhmä 04.02.2005

Lisätiedot

Infra-alan tuotetietomallistandardit

Infra-alan tuotetietomallistandardit Infra-alan tuotetietomallistandardit Pekka Siltanen Juha Hyvärinen Standardiselvityksen lähtökohta & tavoite Suomalaisen infra-alan avoimen tuotetietomallin kehityksen tueksi Tunnistettiin keskeisimmät

Lisätiedot

INSPIRE Tietotuotevalmistelu

INSPIRE Tietotuotevalmistelu INSPIRE Tietotuotevalmistelu Kuntien paikkatietoseminaari 9.2.2011 Aaro Mikkola Maanmittauslaitos Inspire-sihteeristö etunimi.sukunimi@maanmittauslaitos.fi Sisällys Yhteiskäyttöinen kansallinen tietotuote

Lisätiedot

JHS 195 Toimipaikan ja toimipaikkaan liittyvien käsitteiden määritelmät

JHS 195 Toimipaikan ja toimipaikkaan liittyvien käsitteiden määritelmät JHS 195 Toimipaikan ja toimipaikkaan liittyvien käsitteiden määritelmät Versio: 1.1 Julkaistu: 15.10.2015 Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto...1 2 Soveltamisala...1 3 Viittaukset...2 4 Toimipaikka-

Lisätiedot

INSPIRE-seurantatietojen keruu v. 2013

INSPIRE-seurantatietojen keruu v. 2013 INSPIRE-seurantatietojen keruu v. 2013 INSPIRE:n seuranta ja raportointi INSPIRE-direktiivin toimeenpanoon kuuluu seuranta ja raportointi EU:n komissiolle seuranta vuosittain tiedot toimitetaan excel-taulukkona

Lisätiedot

Tietotuoteseloste, Museoviraston kulttuuriympäristöaineisto, suojellut kohteet

Tietotuoteseloste, Museoviraston kulttuuriympäristöaineisto, suojellut kohteet Tietotuoteseloste, Museoviraston kulttuuriympäristöaineisto, suojellut kohteet 1 Yleistietoa 1.1 Nimi ja tunnisteet Museoviraston kulttuuriympäristöaineisto, suojellut kohteet FI. 1000272, FI. 1000034,

Lisätiedot

Paikkatietoverkoston toimintasuunnitelma Taustaa Verkoston käynnistyminen Paikkatietoinfrastruktuurin toteuttaminen

Paikkatietoverkoston toimintasuunnitelma Taustaa Verkoston käynnistyminen Paikkatietoinfrastruktuurin toteuttaminen Inspire-sihteeristö 1 (6) Paikkatietoverkoston toimintasuunnitelma 2013 Tämä Paikkatietoverkoston toimintasuunnitelma 2013-2014 on hyväksytty verkoston vuosikokouksessa 12.6.2013. Aiemmin 1.6.2009 perustettu

Lisätiedot

1. Johdanto... 2 1. 1 Taustaa... 2. 2. Soveltamisala... 3. 3. Viittaukset... 3. 4. Termit... 4. 5. Lyhenteet... 5

1. Johdanto... 2 1. 1 Taustaa... 2. 2. Soveltamisala... 3. 3. Viittaukset... 3. 4. Termit... 4. 5. Lyhenteet... 5 JUHTA JHS 160 Paikkatiedon laadunhallinta Versio: Julkaistu: 22.6.2006 Voimassaoloaika: 30.6.2009 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 2 1. 1 Taustaa... 2 2. Soveltamisala... 3 3. Viittaukset... 3 4. Termit...

Lisätiedot

LENTOESTELAUSUNTOREKISTERI ESRI-SHAPEFILE-FORMAATISSA

LENTOESTELAUSUNTOREKISTERI ESRI-SHAPEFILE-FORMAATISSA LENTOESTELAUSUNTOREKISTERI ESRI-SHAPEFILE-FORMAATISSA 1. YLEISTIETOA 1.1 Nimi ja tunnisteet Lentoestelausuntorekisteri Esri-shapefile-formaatissa 1.2 Vapaamuotoinen kuvailu Tuote sisältää Air Navigation

Lisätiedot

JHS XXX Paikkatiedon yksilöivät tunnisteet Liite 1: URI:n muodostamisen prosessi

JHS XXX Paikkatiedon yksilöivät tunnisteet Liite 1: URI:n muodostamisen prosessi JHS XXX Paikkatiedon yksilöivät tunnisteet Liite 1: URI:n muodostamisen prosessi Versio: 2014-11-10 Julkaistu: Voimassaoloaika: 1 Johdanto... 1 2 Paikallisen tunnisteen luominen tietokantaan... 1 3 Yksilöivän

Lisätiedot