FCG Finnish Consulting Group Oy PUDASJÄRVEN KAUPUNKI LUOKKAVAARAN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAA- JENNUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "FCG Finnish Consulting Group Oy PUDASJÄRVEN KAUPUNKI LUOKKAVAARAN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAA- JENNUS"

Transkriptio

1 FCG Finnish Consulting Group Oy PUDASJÄRVEN KAUPUNKI LUOKKAVAARAN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAA- JENNUS Kaavaselostus

2 FCG Finnish Consulting Group Oy Pudasjärven kaupunki I SISÄLLYSLUETTELO 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Tunnistetiedot Kaava-alueen sijainti Kaavan tarkoitus Luettelo kaavaan liittyvistä asiakirjoista TIIVISTELMÄ Kaavaprosessin vaiheet Asemakaava Asemakaavan toteuttaminen LÄHTÖKOHDAT Alueen kuvaus Eliömaantiede Kallio- ja maaperä sekä topografia Vesistöt Suojelualueet Muinaismuistokohteet Luonnonympäristö Kasvillisuus Eläimistö Kaava-alueen arvokkaat luontotyypit ja uhanalainen lajisto Yhteenveto Maisema Maisemamaakunta Asemakaava-alueen maisemarakenne Maisematilat Maiseman erityispiirteet Rakennettu ympäristö Rakennettavuus Liikenne Maanomistus Suunnittelutilanne Maakuntakaava Yleiskaava Asemakaava Pohjakartta ASEMAKAAVALUONNOKSEN KUVAUS Yhdyskuntarakenne Rakenne ja maankäyttö Mitoitus Aluevaraukset Erillispientalojen korttelialue (AO) Loma-asuntojen korttelialue (RA) Lähivirkistysalue (VL) Urheilu- ja virkistyspalvelujenalueet (VU) Katualueet Muut alueet ja varaukset Energiahuolto... 22

3 FCG Finnish Consulting Group Oy Pudasjärven kaupunki II 4.3 Kaavamerkinnät ja määräykset KAAVAN VAIKUTUKSET Oikeusvaikutukset Muut vaikutukset Yleistä Vaikutukset rakennettuun ympäristöön Vaikutukset alue- ja yhdyskuntarakenteeseen Vaikutukset palveluihin Vaikutukset liikenteeseen Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön Vaikutukset pohjaveteen ja vesistöihin Vaikutukset kasvi- ja eläinlajeihin Päästöt ja jätteet Vaikutukset maisemakuvaan Ympäristön häiriötekijät Liikenne TOTEUTUS JA SEURANTA Toteutus... 26

4 FCG Finnish Consulting Group Oy Pudasjärven kaupunki 1 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI LUOKKAVAARAN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot KUNTA: PUDASJÄRVEN KAUPUNKI KYLÄ: NAAMANKA ASEMAKAAVAN NIMI: Luokkavaaran asemakaavan laajennus KAAVAN SISÄLTÖ: Asemakaavan muutos koskee voimassa olevan asemakaavan lähivirkistysaluetta suunniteltavien kortteleiden 53, 68 ja 69 kohdalla. Asemakaavalla laajennetaan voimassa olevaa Luokkavaaran asemakaavaa tilojen , , , ja alueelle. Suunnittelualue liittyy voimassa olevaan Luokkavaaran asemakaavaan ja jatkaa nykyisen lomakylän yhdyskuntarakennetta. Asemakaavan laajennuksella muodostuvat korttelit sekä niihin liittyvät katu-, urheilu-, virkistys-, ja vesialueet. Kortteleissa on yhteensä 169 tonttia. KAAVA-ALUEEN KOKO: n. 80,21 ha KAAVANLAATIJA: FCG Finnish Consulting Group Oy / Pekka Mäkiniemi, DI Hallituskatu D, 7. krs Oulu Vireille tulo: Vireille tulosta kuulutettiin yhdessä osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävillä olosta kuuluttamisen kanssa. Nähtävillä olot: - OAS oli nähtävillä luonnos oli ensikertaa nähtävillä luonnoksena kaava asetettiin vielä - uudelleen nähtäville ehdotus pidetään nähtävillä Hyväksymispäivämäärät: - kaupunginhallitus ( 142) - valtuusto ( 26)

5 FCG Finnish Consulting Group Oy Pudasjärven kaupunki Kaava-alueen sijainti Alue sijaitsee Välihuikosen molemmin puolin Iso-Syötteen ja Pikkusyötteen välillä. Pudasjärven keskustaan Kurenalle on matkaa noin 59 km eli noin 40 minuutin ajomatka. Alueelta on Ouluun noin 146 km ja Taivalkoskelle noin 33 km. 1.3 Kaavan tarkoitus Asemakaavan laatimisen tarkoituksena on muodostaa alueelle korkealuokkainen Syötteen maisemia ja matkailu/virkistyspalveluja hyödyntävä lomaasuntoalue sekä jatkaa viereisessä asemakaavassa esitettyjä sekä alueella olevia retkeilyä, ulkoilua ja virkistystoimintaa palvelevia verkostoja. Asemakaavalla täydennetään Syötteen matkailupalvelualueen rakennetta ja tuetaan alueen yritystoiminnan ja palvelujen kehittymistä. 1.4 Luettelo kaavaan liittyvistä asiakirjoista 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 2. Luontoselvitys 3. Maisemaselvitys

6 FCG Finnish Consulting Group Oy Pudasjärven kaupunki 3 2 TIIVISTELMÄ 2.1 Kaavaprosessin vaiheet Pudasjärven kaupunki päätti teki päätöksen kaavoitustyön aloittamisesta Asemakaavan laatijaksi tekninen lautakunta on valinnut FCG Planeko Oy:n :ssä tekemällään päätökselle. FCG Planeko Oy laati osallistumis- ja arviointisuunnitelman, suoritti perusselvitykset ja laati vaihtoehtoisia toteuttamistapa malleja kesäkuussa Ensimmäinen asemakaavaluonnos valmistui elokuussa Luonnoksesta käytiin neuvottelut kunnan kanssa ja luonnosta muutettiin neuvottelun pohjalta syyskuussa Osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä Asemakaavaluonnos pidettiin nähtävillä Kaavaluonnoksesta pyydettiin lausunnot. Asemakaava-alueen laajentumisen vuoksi kaavaluonnos asetettiin vielä luonnoksena uudelleen nähtäville Asemakaavaehdotus pidettiin julkisesti nähtävillä Kaupunginvaltuusto hyväksyi asemakaavan Asemakaava Asemakaavan laajennus muodostuu erillispientalojen kortteleista 51, 52 ja 83, joissa on yhteensä 10 omakotitonttia sekä loma-asuntojen kortteleista ja 84-85, joissa on yhteensä 159 tonttia. Lisäksi kaava-alueella on virkistys-, urheilu-, pysäköinti- ja katualuetta. 2.3 Asemakaavan toteuttaminen Pyrkimyksenä on, että tonteilla päästään rakennustöihin 2010.

7 FCG Finnish Consulting Group Oy Pudasjärven kaupunki 4 3 LÄHTÖKOHDAT 3.1 Alueen kuvaus Syötteen seutu sijaitsee ns. kynnysalueella joka jakaa Peräpohjolan ylänkö- ja alankoalueeseen. Alueen maaperä on lähes kauttaaltaan pohjamoreenia, jota peittää kivinen ja hiekkainen pintamoreeni. Avokallioita on näkyvissä suurimpien vaarojen lakiosissa. Vaarojen välisissä painanteissa ja paikoin rinteillä on soita. Kaava-alueen ulkopuolelle sijoittuva Luokkavaaran lakialue yltää noin 300 metriin (mpy). Pääosa suunnittelualueesta on Luokkavaaran loivaa etelä- ja lounaisrinnettä sekä sen lounaispuolista ojitettua suoaluetta. Kuva 2. Näkymä Iso-Syötteeltä Luokkavaaran asemakaava-alueen yli Pikku- Syötteen suuntaan 3.2 Eliömaantiede Eliömaakuntajaottelussa Syötteen alue lukeutuu Pohjois-Pohjanmaan eteläisen osan eli Oulun pohjanmaan sekä Kainuun eliömaakuntien rajoille. Suomen kasvimaantieteellisessä jaottelussa alue sijoittuu keski- ja pohjoisboreaalisen kasvillisuusvyöhykkeen rajalle, joten kasvillisuudessa on havaittavissa molempien vyöhykkeiden piirteitä. Vaarojen lakiosat ovat usein tyypiltään pohjoisboreaalisen kasvillisuusvyöhykkeen kaltaisia, kun vastaavasti etelärinteillä tavataan keskiboreaalisen vyöhykkeen piirteitä. Soiden osalta Syötteen alue luetaan Pohjanmaan aapasuovyöhykkeeseen. 3.3 Kallio- ja maaperä sekä topografia Syötteen seutu sijaitsee ns. kynnysalueella joka jakaa Peräpohjolan ylänkö- ja alankoalueeseen. Alueen maaperä on lähes kauttaaltaan pohjamoreenia, jota peittää kivinen ja hiekkainen pintamoreeni. Avokallioita on näkyvissä suurim-

8 FCG Finnish Consulting Group Oy Pudasjärven kaupunki 5 pien vaarojen lakiosissa. Vaarojen välisissä painanteissa ja paikoin rinteillä on soita. 3.4 Vesistöt Kaava-alueen pohjoisreunalle sijoittuva Luokkavaara laki yltää noin 300 metriin. Pääosa suunnittelualueesta on Luokkavaaran loivaa etelä- ja lounaisrinnettä sekä sen lounaispuolista ojitettua suoaluetta. Kaava-alue kuuluu Iijoen vesistöalueeseen. Pintavesiä alueella on kokonaisuudessaan melko vähän. Kaava-alueen koillisnurkkaan sijoittuu pieni karujen nevojen ja rahkarämeiden ympäröimä Lohilampi, jonka lounaisranta on rakennettua ja ympäröivät suot osittain ojitettuja. Lohilammesta lähtee kaivettuna ojana lasku-uoma Luokanojaan, joka päätyy Luokkavaaran pohjoispuoliseen Varpulampeen. Varpulammesta saa edelleen alkunsa kaava-alueen lounaisosassa virtaava Lat- vanaamankaoja, joka jatkaa kulkunsa Syötesuon itäpuolelta Kumpuluokan eteläpuolelle laskien lopulta Naamankaojana Naamankajärveen. Latvanaamankaoja on osittain luonnontilansa menettänyt puro virratessaan rakennetun ympäristön halki Syöteen matkailualueella. Kaava-alueen eteläosassa puro jatkaa kulkuaan mutkitellen lähes luonnontilaisena ja on tällä osaa arvokas metsälain mukainen kohde. Kaava-alueella ei sijaitse luokiteltuja pohjavesialueita. Lähimmät tärkeät pohjavesialueet sijoittuvat Syötteen seudun eteläpuolella, Salmiperän Pytkynharjun alueelle. Lohilampi (kaava-alueen reunalla) ei ole vesilain mukainen kohde, sillä sen luonnontilaa on muutettu ojituksin ja rakentamisella. Kuva 3. Lohilampi, taustalla Pikkusyötteen matkailualue

9 FCG Finnish Consulting Group Oy Pudasjärven kaupunki Suojelualueet Kuva 4. Lohilammesta lähtee kaivettu oja joka laskee Luokanojana Varpulampeen Kaava-alueella ei sijaitse suojelualueita eikä suojeluohjelmien alueita. Kaava-alueen lähiympäristöön, noin 2-5 kilometrin säteelle, sijoittuu useita suojelualueita tai suojeluohjelmiin kuuluvia kohteita, joista merkittävin on useista osa-alueista koostuva Syötteen kansallispuisto. Kansallispuisto sisältää erilliset Natura 2000 verkoston alueet; Syöte (FI ), Maaselkä (FI ), Latva-Korte Kärppävaara (FI ) ja Salmitunturi Rääpysjärvi (FI ). Kansallispuiston alue koostuu laajoista vanhoista luonnonmetsistä sekä luonnontilaisista soista. Kansallispuiston alueen merkittävimmät luontotyypit ovat boreaaliset luonnonmetsät, aapasuot ja puustoiset suot, jotka on luokiteltu EU:n luontodirektiivissä erityisen arvokkaiksi luontotyypeiksi. Kuva 5. Kaava-alueen ympäristössä sijaitsee useita suojelualueita. Kuvassa kaavaalue ympyröitynä.

10 FCG Finnish Consulting Group Oy Pudasjärven kaupunki Muinaismuistokohteet 3.7 Luonnonympäristö Kasvillisuus Kaava-alueella ei ole tiedossa olevia muinaismuistokohteita tai muita historiallisia kohteita. Pudasjärven ja Taivalkosken alueella sijaitsee melko runsaasti poronhoitoon sekä niittytalouteen ja savottakulttuuriin liittyviä vanhoja rakennelmia, joista kaava-aluetta lähimmät tunnetut sijaitsevat Iso-Syötteen pohjoispuolella. Metsät Alueen metsät ovat pääosin tuoretta seinäsammal-mustikkatyypin (HMT) kangasta ja ne ovat eriasteisesti metsätalouskäytössä. Taimikot ja nuoren kehitysvaiheen metsät muodostavat suurimman osan alueen pinta-alasta. Luokkavaaran etelä-lounaisrinteen kuusikkoinen metsäkuvio on puustoltaan järeintä. Ylispuuna on noin vuotiasta kuusta ja alislatvustossa esiintyy sekapuuna paikoin haapaa ja muita lehtipuutaimia. Kuusikot ovat avaria ja aikoinaan harvennushakattuja. Kuviota ei kuitenkaan luokitella luontodirektiivin luontotyyppiin boreaaliset luonnonmetsät, sillä se ei ole puustoltaan riittävän erirakenteinen sisältäen iäkkään puuston lisäksi kaikkia kehitysvaiheita sekä myös lahopuuta. Kuusikkokuvion ja Lohilammen väliin sijoittuu laaja lehtipuustoinen taimikko, joka on pohjaltaan tuoretta kangasta. Luokkavaaran alarinteillä on sekapuustoisia varttuneempia kasvatusmetsiä, joissa esiintyy myös jonkin verran raitaa ja haapaa sekapuuna. Alueella esiintyy myös rämeiden ojitusten seurauksena kehittyneitä varputurvekankaita (Vatkg) ja puolukkaturvekankaita (Ptkg). Kuva 6. Luokkavaaran etelärinteen kuusikkoa

11 FCG Finnish Consulting Group Oy Pudasjärven kaupunki 8 Kuva 7. Taimikoiden osuus alueen metsäalasta on huomattava. Kuva 8. Lounaisrinteen nuorta haavikkoa Suot Alueella esiintyvät suot ovat ojitettuja ja siten muuttumia alkuperäisestä suotyypistään. Kaava-alueen eteläosan alavilla alueilla esiintyy runsaasti isovarpuisia rämemuuttumia ja mustikkaturvekankaita. Lohilampi on karujen nevojen ja rämeiden ympäröimä pieni lampi. Rantanevat ovat lyhytkortista nevaa (LkN) ja lyhytkorsirämettä (LkR), joka muuttuu rämemännyn lisääntyessä rahkarämeeksi (RaR). Ruskorahkasammaleisilla (Sphagnum fuscum) rämemättäillä puusto on kitukasvuista mäntyä ja kenttäkerroksessa esiintyvät rämevarvuista yleisimmin suokukka (Andromeda polifolia) ja vaivaiskoivu (Betula nana). Hilla (Rubus chamaemorus) on rahkaisilla mättäillä paikoin runsas (ks. kansikuva). Kaava-alueen eteläosassa sijaitsee ojituksin muutettu räme, jonka alkuperäinen suotyyppi lienee ollut lähinnä ruohoista nevarämettä (RhNR). Nykyisel-

12 FCG Finnish Consulting Group Oy Pudasjärven kaupunki 9 lään suokuvion ominaispiirteet ovat ojituksin muuttuneet eikä kuvio ole kohteena arvokas. Luokkavaaran alarinteillä tien laiteessa on hyvin pieni rinnesuokuvio, jonka luonnontilaa on myös ojituksin ja ympäröivän metsän käsittelyllä muutettu, eikä se näin ollen ole kohteena arvokas. Kuva 9. Lohilammen rantasoiden isovarpuisia rämemättäitä Kuva 10. Lohilammen länsipuolista rämelaidetta, josta näkymät taimikon yli lounaaseen.

13 FCG Finnish Consulting Group Oy Pudasjärven kaupunki 10 Kuva 11. Ojitusten myötä muuttunutta karua rämettä alueen eteläosassa Eläimistö Kaava-alueen nisäkäslajisto on tavanomaista talousmetsien lajistoa. Alue lukeutuu poronhoitoalueeseen, mutta Syötteen matkailualue ei ole ympäristönä merkittävää porotalouden kannalta. Liito-oravaa tavataan Syötteen kansallispuistossa ja retkeilyalueella. Syötteen seudulla laji esiintyykin levinneisyytensä pohjoisrajoilla. Maalinnuston linjalaskennoissa läheisellä Syötteen kansallispuiston alueella on tavattu 72 lintulajia (Metsähallitus 2007). Kansallispuistoon rajoittuvalla Syötteen retkeilyalueella esiintyy Metsähallituksen inventointien mukaan seuraavat uhanalaiset/harvinaiset lintulajit; metso (Tetrao urogallus), pyy (Bonasa bonasia), liro (Tringa glareola), käki (Cuculus canorus), palokärki (Dryocopos martius), leppälintu (Phoenicurus phoenicurus), lapintiainen (Parus cinctus) ja taviokuurna (Pinicola enucleator). Kaava-alue sijoittuu ympäröivien suojelualueiden väliin talousmetsien alueena, joten sen lajistossa ei esiinny vastaavia vanhojen metsien ja ojittamattomien soiden lajeja. Maastoinventoinneissa alueelta tehtiin myös satunnaisia lintuhavaintoja, joiden perusteella alueella esiintyy tavanomaista pirstoutuneiden talousmetsien linnustoa, jossa reunavyöhykkeen lajiston osuus on merkittävä. Alueella havaittiin mm. seuraavat lintulajit; punakylkirastas (Turdus iliacus), laulurastas (T. philomelos), hömötiainen (Parus montanus), talitiainen (P. major), metsäkirvinen (Anthus trivialis) sekä käpytikka (Dendrocopos major). Kaavaalueeseen rajoittuvalla Syötesuolla havaittiin useita keltavästäräkin (Motacilla flava) reviireitä.

14 FCG Finnish Consulting Group Oy Pudasjärven kaupunki Kaava-alueen arvokkaat luontotyypit ja uhanalainen lajisto 3.9 Yhteenveto 3.10 Maisema Maisemamaakunta Latvanaamankaoja Kaava-alueen eteläosassa virtaava Latvanaamakanoja voidaan lukea metsälain (MetsäL 10 ) sekä vesilain (VesiL 17 a ) mukaiseksi kohteeksi niiltä osin kun se virtaa siltarumpujen ja rakennetun ympäristön jälkeen luonnontilaisena. Latvanaamankaoja virtaa alueen etelänurkassa mutkitellen Syötesuon koillispuolella. Virtaavan puron uoma ja se lähiympäristö, jossa kasvillisuudessa on havaittavissa virtaavan veden vaikutus, tulee säästää rakentamisen ulkopuolelle. Kaava-alueella ei esiinny muita aiemmin mainittujen lakien mukaisia arvokkaita luontotyyppejä, eikä myöskään uhanalaista, erityisesti suojeltavaa tai direktiivin (IV a) mukaista lajistoa. Alueelta ei nähty tarpeelliseksi suorittaa erillistä lintulaskentaa, sillä suunnittelualue on suhteellisen pieni, eikä siellä esiinny edustavia elinympäristöjä. Kaava-alueen inventoinneissa ei havaittu merkkejä liito-oravasta, eikä sen suosimaa vanhaa runsaasti kolopuita sisältävää sekametsää esiinny alueella. Kaava-alueen luonto on jo pitkään ollut voimakkaasti ihmisen muokkaamaa, eikä siellä näin ollen esiinny juurikaan rakentamista rajoittavia luontoarvoja. Latvanaamankaojan luonnontilaisen uomanosan lisäksi alueella ei todettu maastoinventoinneissa lain mukaisia tai muutoin arvokkaita luontotyyppejä eikä havaittu uhanalaista lajistoa. Myöskään ympäristöhallinnon uhanalaisrekisterissä ei ollut tietoa alueella esiintyvästä uhanalaisesta lajistosta. Kaava-alueen lähiympäristössä on luonnoltaan edustavia suojelualueita, joissa erityisesti vanhat metsät ja niiden lajisto sekä arvokkaat rehevät suotyypit ovat edustettuina. Kaava-alue sijoittuu näiden suojelualueiden keskelle, joten pienetkin rakentamisen ulkopuolelle jätettävät järeämmän puuston laikut ja kuusikkoryhmät voivat toimia vanhanmetsän lajiston leviämisteinä sekä ekologisina käytävinä suojelualueiden välillä. Tämän lisäksi järeämmän puustoisuuden säästäminen elävöittää vaaramaisemaa. Valtakunnallisessa maisemamaakuntajaossa alue kuuluu Kainuun ja Kuusamon vaaramaan maisemamaakuntaan. Aluejaossa alue on Kainuun vaaraseutua. Kainuun vaaraseutu on laaja aluekokonaisuus, jossa Luokkavaara sijoittuu aivan sen pohjoisosiin. Alueella on tyypillistä useat vaarajaksot, jotka jylhenevät pohjoista kohti. Kainuun vaaraseudun pohjoisosan kasvillisuus kuuluu pohjoisboreaaliseen kasvillisuusvyöhykkeeseen. Metsät ovat pääsääntöisesti karuja mäntyvaltaisia kankaita. Paikoin on runsaasti lehtipuita jäänteenä alueella harjoitetusta kaskiviljelystä. Vaarojen rinteillä ja niiden juurella on paikoin reheviä kuusimetsiä ja lettosoita. Koko seudulla tavataan vaara-asutusta. Asutus on harvaa ja tasaisesti jakautunutta vaarojen rinteille ja vesistöjen varsille. Kylissä on muutama talo. Rakennukset ovat väljästi ja säännöttömästi ryhmiteltyjä. Koko seudulla tavattavan vaara-asutuksen yhteisenä piirteenä ovat avarat ja pitkät näkymät.

15 FCG Finnish Consulting Group Oy Pudasjärven kaupunki Asemakaava-alueen maisemarakenne Maisematilat Luokkavaaran asemakaava-alue sijoittuu lähes kokonaan Luokkavaaran eteläja lounasrinteelle. Luokkavaaran korkein lakialue jää asemakaava-alueen ulkopuolelle, mutta silti suunnittelualueen korkeuserot vaihtelevat 300 mpy 210 mpy välillä. Vaaran ylärinteet ovat paikoin suhteellisen jyrkkäpiirteisiä ja kalliosia, joskin vielä puustoisia. Alarinteet ovat loivempipiirteisiä ja osittain soistuneita ja ojitettuja. Alueen alavimmalla osalla virtaa Latvanaamankaoja, jonka ympäristö alavaa ja muuta aluetta huomattavasti rehevämpää laaksovyöhykettä. Asemakaava-alue rajoittuu koillisessa Lohilampeen, joka suolampi. Lohilammen reunavyöhyke on avosuota. Maisemanperusrakenne on asemakaava-alueella hyvin yhtenäinen. Maisemanperusilme muodostuu yhtenäiselle vaaranrinteelle, johon tuo vaihtelua topografian ja kasvillisuuden muutokset. Inhimillinen vyöhyke, eli vyöhyke, jolle asutuksen sijoittuminen on maiseman ja luonnonolosuhteiden kannalta soveliainta sijoittuu laki- ja laaksovyöhykkeiden väliin sijoittuvalle vaaranrinteelle. Alueelle muodostuvat reuna-vyöhykkeet ovat ihmistoiminnan aikaansaamia tekomuotoja. Selkeimmät reuna-alueet muodostuvat alueen luoteiskulmassa sijaitsevan peltoaukean reunoista sekä vaaranrinteen halkovasta tiestä sekä alueeseen rajautuvasta virkistysreitistä Tien linjaus myötäilee hyvin vaaranmuotoja, eikä siten aiheuta suurta maisemavauriota. Virkistysreitin linjaus on puolestaan hyvin suorapiirteinen, aiheuttaen selkeän reunavyöhykkeen sekä kaukomaisemassa epäluonnollisen suoran aukon maisemaan. Luode-kaakko linjassa alueen halkaiseva metsäautotie mukailee hyvin maaston korkeuskäyriä ja sulautuu siten luontevasti maisemaan. Kaavoitettavalle alueelle sijoittuu kolme rakennettua tonttia Lohilammentien varrella. Suunnittelualue on suurelta osin varttunutta metsää tai nuorta metsää. Metsillä alueilla vallitsee suljettu maisematila. Joskin eri metsätyyppien suljetut maisematilat ovat erityyppisiä. Varttuneissa metsissä puusto on väljempää ja suljetun maiseman läpi avautuu siivilöityviä näkymiä metsän halki. Nuorissa metsissä ja taimikoissa puolestaan maisema on täysin suljettu. Puoliavointa maisematilaa alueelle sijoittuu lähinnä metsittymässä oleville suoalueille, joilla kasvillisuus ei ole vielä suurikokoista ja tiheää. Avonaista maisemaa suunnittelualueella on varsin vähän. Selkeimmän avonaisen maisematilan muodostaa peltoaukea alueen lounaiskulmassa. Muut avonaiset alueet ovat avosoita tai suomuuntumia. Avonaisia alueita ovat myös tieväylät.

16 FCG Finnish Consulting Group Oy Pudasjärven kaupunki 13 Varttunutta kuusikkoa, suljettu maisematila, siivilöityvät näkymät. Puoliavointa maisemaa.

17 FCG Finnish Consulting Group Oy Pudasjärven kaupunki Maiseman erityispiirteet Alueen maisemallisesti merkittävimmät kohdat sijoittuvat varttuneisiin kuusikoihin ja jyrkkiin vaaranrinteisiin. Alueen rakentamisessa tulisi vaalia varttunutta metsää ja yksittäisiä komeita puuryhmiä. Etenkin aluetta halkovan tien varressa olevat kuusikkoryhmät muodostavat maisemaan kiinnekohtia, jotka antavat ulottuvuutta tieltä avautuviin näkymiin. Maisemakuvan yhtenäisen rakenteen vuoksi, alueella ei ole varsinaisia maisemansolmukohtia, mutta metsäautotien ja alueen halkaisevan tien risteystä voidaan pitää jonkinlaisena maisemallisena solmukohtana. Kohdalta avautuu komea näkymä kohti Iso- Syötettä, näkymät peltomaisemaan sekä alueelle omaleimaisen ilmeen antavaan kuusimetsään. Alueella on myös muutamia yksittäisiä maisemaa elävöittäviä yksittäisiä luontoelementtejä, kuten vanhoja kookkaita kelohonkia sekä suuria siirtolohkareita. Niiden säilyttäminen maisemamassa lisää alueen vaihtelevuutta ja luo kontrasti muuten hyvin yhdenmukaiseen ilmeeseen. Nuoria metsiä ja taimikoita tulisi harventaa ja kasvattaa jatkossa siten, että ne kehittyisivät ajan myötä myös väljiksi puistomaisiksi metsäalueiksi, kuten niitä ympäröivät varttuneet metsät tällä hetkellä ovat. Maantien ja metsäautontien risteykseen muodostuu mielenkiintoinen maisemansolmukohta erityyppisten maisemaelementtien yhdistyessä samaan maisemaan.

18 FCG Finnish Consulting Group Oy Pudasjärven kaupunki Rakennettu ympäristö 3.12 Rakennettavuus Suuri siirtolohkare elävöittää maisemaa ja se tulisi säilyttää. Upeat kelohongat tulisi raivata esille muun puuston keskeltä asemakaavaalueen länsiosassa. Alueen halki kulkee Välihuikonen niminen tie, joka yhdistää Iso-Syötteen ja Pikkusyötteen. Alueen eteläreunassa kulkevat myös hiihtoladut ja moottorikelkkaurat sekä pohjoisosassa sähkölinja. Muutoin alue on rakentamaton. Suunnittelualueen pohjoispuolella on asemakaavoitettu loma-asuntoalue, jonka rakennuskanta on pääasiassa 1990-luvulta. Alue ei ole täysin toteutunut. Alueen rakennettavuus on hyvä/kohtuullisen hyvä. Alueen koillisosan jyrkänteessä on terassimuotoisia kalliopaljastumia ja ylärinteessä kallio on hyvin lähellä maanpintaa. Kahdessa kohtaa soistumat ovat heikosti rakennettavissa olevaa aluetta. Lohilammen ranta-alueet ovat rakentamiseen soveltumattoimia. Rakennettavuutta heikentää myös rinnettä alas tulevat notkelmat, jotka keräävät erityisesti sulamisvesiä keväisin.

19 FCG Finnish Consulting Group Oy Pudasjärven kaupunki 16 Kartta: Alueen rakennettavuus 3.13 Liikenne Suunnittelualue liittyy Välihuikosen välityksellä pt 862 ja pt 858 kautta valtatie Maanomistus Suunnittelualue on pääasiassa kaupungin omistuksessa.

20 FCG Finnish Consulting Group Oy Pudasjärven kaupunki Suunnittelutilanne Maakuntakaava Alueella ovat voimassa Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaava, Syötteen yleiskaava sekä alueeseen rajautuen Luokkavaaran asemakaava. Pudasjärvi kuuluu Pohjois-Pohjanmaan liittoon ja siten myös sen alaisuudessa laadittavan maakuntakaavan vaikutuspiiriin. Pohjois-Pohjanmaan maakuntavaltuusto on hyväksynyt Pohjois- Pohjanmaan maakuntakaavan. Ympäristöministeriö on vahvistanut sen ja siitä tehdyt valitukset on käsitelty korkeimmassa hallintooikeudessa Kaava on kaikilta osiltaan lainvoimainen. Maakuntakaavassa on osoitettu loma- ja matkailualue (R), matkailupalvelujen alue (RM), virkistysalue (V), luonnonsuojelualue (SL), Syötekylä (at), matkailun vetovoima-alue / matkailun ja virkistyksen kehittämisen kohdealue (mv- 2). Tiestöstä Näköalatie on osoitettu kulttuurihistoriallisesti ja maisemallisesti merkittävänä tienä sekä Syötekyläntie seututienä. Reiteistä maakuntakaavaan on osoitettu UKK-reitti ja moottorikelkkailureitti. Lisäksi maakuntakaavaan on osoitettu maisemakallioalueita, muinaismuistokohteita sekä harjujensuojeluja pohjavesialueita. Maakuntakaava on ohjeena yleiskaavoitukselle.

21 FCG Finnish Consulting Group Oy Pudasjärven kaupunki Yleiskaava Alueella on voimassa Syötteen yleiskaava (2005), jossa suunnittelualue on pääasiassa loma-asuntoaluetta (RA-1) ja virkistysaluetta (VR-1) Ote yleiskaavasta

22 FCG Finnish Consulting Group Oy Pudasjärven kaupunki Asemakaava Ote asemakaavasta Suunnittelualue rajautuu Luokkavaaran asemakaava-alueeseen. Asemakaavassa on suunnittelualuetta vasten ulkoilu- ja retkeilyaluetta VR sekä uimaranta-aluetta VV rantaviivan molemmin puolin. Suunnittelualueen reunaan ulottuu katualue. Lähimmät korttelialueet ovat lomarakennusten korttelialueita merkinnällä RA-3 tonttitehokkuudella e=0,25 kerroskorkeuden ollessa Iu½ Pohjakartta Alueen pohjakartta on hyväksytty

23 FCG Finnish Consulting Group Oy Pudasjärven kaupunki 20 4 ASEMAKAAVALUONNOKSEN KUVAUS 4.1 Yhdyskuntarakenne Rakenne ja maankäyttö Mitoitus Suunnittelualueen rakentaminen jatkaa Luokkavaaran loma-asuntoalueen rakennetta Luokkavaaran etelärinteeseen. Alueen rakenne tukeutuu Välihuikosen tiehen, josta tonttikadut erkanevat ylös ja alas rinnettä. Rakentaminen on pyritty sijoittamaan otollista pienilmastoa hyödyntäen sekä siten, että tonteilta avautuisi mahdollisimman hyvät näkymät Iso-Syötteen ja Piensyötteen alueelle. Tonttikatujen sijoittamisessa Välihuikosen pohjoispuolella on pyritty muodostamaan rinnettä ylös nouseva jatkuvasti muuttuva katutila. Jyrkimmissä kohdissa on katu räjäytetty kahdeksi erilliseksi yksisuuntaiseksi ajoradaksi. Tämä ratkaisu lisää liikenneturvallisuutta ja myöskin leikkaukset jäävät katualueen reunalla pienemmäksi säästäen maisemaa. Rakentamisen kerrosluvuksi alueella on valittu II - ½II, joka mahdollistaa myöskin rinneratkaisut sekä edesauttaa näkymien muodostamista asunnoista luontoon. Lähtökohtana tonteilla oli, että lähes kaikki tontit avautuvat joltakin sivultaan virkistysalueelle lisäten väljyyden ja luonnonläheisyyden tuntua. Erillispientaloaluetta on kaavassa varattu 1,98 ha, joka sisältää yhteensä 10 tonttia. Loma-asuntojen korttelialuetta on varattu yhteensä 26,17 ha, joka sisältään yhteensä 159 tonttia. Asukasmäärä alueella voi olla noin henkeä. Lähivirkistysaluetta on yhteensä 42,98 hehtaaria, joka on 53,6 % kaavaalueesta.

24 FCG Finnish Consulting Group Oy Pudasjärven kaupunki Aluevaraukset Erillispientalojen korttelialue (AO) Asemakaava-alueen lounaisosaan on varattu kaksi korttelia ja Lohilammen alueelle yksi korttelialue omakotirakentamista varten. Kärrikujan korttelit sijoittuvat loivan harjumuodostuman molemminpuolisille rinteille ja Lohilammentien kortteli harjumuodostuman ylätasanteelle. Tonttikoko on n neliömetriä. Kerrosluvuksi on valittu 2 ja rakennusoikeus tonteilla on 250 kerrosneliötä. Korttelialueiden pinta-ala on yhteensä 1,98 hehtaaria Loma-asuntojen korttelialue (RA) Lähivirkistysalue (VL) Korttelialueet sijoittuvat pääsääntöisesti lounaaseen viettäville rinnealueille. Kortteleiden sijoittamisessa on huomioitu kallioiset jyrkännealueet sekä alueella sijaitsevat soistumat. Korttelialueet on pyritty sijoittamaan pienilmaston kannalta otollisiin kohtiin. Lähtökohtana oli myös, että tontit avautuisivat vähintään yhdeltä sivulta virkistysalueelle. Niillä tonteilla joita ei voitu avata virkistysalueelle kasvatettiin tonttien väljyyttä. Rakennukset on suositeltu sijoitettavaksi siten, että voivat hyödyntää mahdollisimman hyvin aamu- sekä ilta-auringon valoa sekä, että niistä avautuu mahdollisimman hyvä näkymä ympäristöön. Tonteilla ei suositella nurmettamista. Korttelialueet muodostuvat loma-asuntotonteista ja korttelialueet on määritelty RA-tonteiksi Luokkavaaran voimassa olevia asemakaavamerkintöjä vastaavasti. Rakennusoikeudeksi tonteilla on merkitty 175 kem ja kerrosluvuksi II - ½II. Tonttikoot vaihtelevat noin välillä. Tontteja on yhteensä 159 kappaletta. Korttelialueiden pinta-ala on yhteensä noin 26 hehtaaria. Rakentamisen ulkopuolelle jäävät alueet on varattu virkistyskäyttöön. Alueelle on osoitettu ohjeellisina ulkoilureitit, jotka palvelevat myös alueen sisäistä jalankulkua. Alueelle voidaan sijoittaa myös leikkipuistoja. Virkistysalueita on kaavassa varattu yhteensä 43 hehtaaria mikä tekee 53,6 % koko kaavan pinta-alasta Urheilu- ja virkistyspalvelujenalueet (VU) Katualueet Asemakaavassa on yleiskaavan periaatteita noudattaen kaava-alueen eteläosassa sijaitseva peltoaukea varattu urheilu- ja virkistystoiminnalle. Alueelle voidaan sijoittaa mm. pelikenttiä ja muita toimintaa palvelevia rakenteita ja rakennuksia. Alueen kokoojana toimii Välihuikonen, jonka pohjoispuolelle on sijoitettu myös kevytliikenteen väylä. Lähtökohtana tonttikatujen katujen sijoittamiselle ja suuntaamiselle oli että ne näkyisivät mahdollisimman vähän häiritsevästi niin Isolta kuin myös Pikku- Syötteeltä katsottuna. Tonttikadut ovat leveydeltään 12 metriä.

25 FCG Finnish Consulting Group Oy Pudasjärven kaupunki Muut alueet ja varaukset Energiahuolto Kaavassa on osoitettu yleinen pysäköintialue urheilu- ja virkistyspalvelualueen viereen. Alue palvelee myös retkeilijöitä, jotka käyttävät alueelta lähteviä reittejä. Alueen energiahuolto tultanee toteuttamaan kiinteistökohtaisena jossa ratkaisuina voi olla mm. varaavat tulisijat ja katetut halkovarastot (polttopuun laatu!) sekä vesikiertoinen lämmitysjärjestelmä esim. poistoilmalämpöpumppu, ilma-vesi lämpöpumppu ja maalämpö. Poistoilmalämpöpumppu on rakennuksen lämpöpumppu, ilmastointikone ja lämminvesivaraaja. Se hyödyntää talon sisäilmaan sitoutunutta lämpöenergiaa ennen kuin käytetty ilma poistetaan ulos. Lämpö käytetään sitten lauhdutinpatterin avulla valmistajien erilaisista tyypeistä riippuen rakennuksen käyttöveden lämmittämiseen varaajaan, lämmitysverkoston veteen ja joissain tapauksissa myös tuloilmaan. Toinen puolikas hoidetaan poistoilmalämpöpumppuyksikköön kuuluvalla sähkövastuksella tai vaikka puulla. Sähkönjakelua varten kaava-alueelle on osoitettu ohjeelliset puistomuuntamot. Alueen pienjänniteverkko tullaan toteuttamaan maakapelöeilla. Luokkavaaran alueen kaukolämpöverkoston pituudeksi tulisi n m. Korkeuseroista johtuen verkoston pituus voi olla käytännössä pitempikin. Näin ollen lämpöverkoston liittymistiheys on n. 10 r-m3/verkostometri. Tästä syystä kaukolämpöverkoston suunnittelua ei ole mielekästä jatkaa. Kannattavuuden rajana pidetään yleensä 40 r-m3/verkostometri (joissain tapauksissa voi olla pienempi esim ). Kaukolämpöverkoston kustannukset ja häviöt nousevat voimakkaasti suhteessa tuotettuun energiaan kun liittymistiheys pienenee. Nyrkkisääntönä voidaan pitää, että keskimäärin 50 m lämpöverkostoa hukkaa haketta n. 10 i-m3 vuodessa. Lisäksi loma-asutuksen energiankulutusta on erittäin vaikea arvioida, johtuen vaihtelevasta käyttöasteesta ja kausiluonteisuudesta. 4.3 Kaavamerkinnät ja määräykset Kaavassa on käytetty pääasiassa jo Luokkavaaran asemakaavassa käytettyjä merkintöjä. Luokkavaaran asemakaavan laajennuksessa on annettu seuraavia määräyksiä: Tontilla saa rakentaa kaavassa osoitetun kerrosalan lisäksi erillisen varastorakennuksen, johon ei tule lämmitettäviä tiloja sekä sen yhteyteen katoksen, joiden ala saa olla yhteensä 20 neliöä. - Rakennukset tulee perustaa mahdollisimman maaston mukaisesti pengerryksiä välttäen. Yli 50 cm korkeat sokkelinosat tulee verhoilla puu- tai luonnonkivimateriaalilla.

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(7) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS...2 1.3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

MYRSKYLÄ SEPÄNMÄKI-PALOSTENMÄKI ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVARUNKO JA VAIHTOEHDOT. Päiväys 16.11.2015.

MYRSKYLÄ SEPÄNMÄKI-PALOSTENMÄKI ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVARUNKO JA VAIHTOEHDOT. Päiväys 16.11.2015. Kunnanhallitus 7.12.2015 154 LIITE 94 MYRSKYLÄ SEPÄNMÄKI-PALOSTENMÄKI ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVARUNKO JA VAIHTOEHDOT Päiväys 16.11.2015. Vireille tulosta ilmoitettu: KH:n päätös 22.6.2015 Luonnos nähtävänä

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Ajantasakaava Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Ajantasakaava Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVA...2 1.3 ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA...2 2.1.1

Lisätiedot

Ilmajoki. Vihtakallio. 3 Lähtökohdat. Ahonkylä. Asemakaavan muutos ja laajennus 2013. 3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista

Ilmajoki. Vihtakallio. 3 Lähtökohdat. Ahonkylä. Asemakaavan muutos ja laajennus 2013. 3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista Ilmajoki Ahonkylä Vihtakallio Asemakaavan muutos ja laajennus 2013 3 Lähtökohdat 3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista Suunnittelualue on rakentamatonta, luonnontilaista metsä- ja hakkuualuetta, joka

Lisätiedot

NIINNIEMEN ASEMAKAAVA

NIINNIEMEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS 18.3.2008 JOUTSAN KUNTA NIINNIEMEN ASEMAKAAVA Luonnos 18.3.2008 Korttelit 1-7 sekä niihin liittyvät lähivirkistys-, liikenne-, katu- ja vesialueet i 1 TIIVISTELMÄ 2 1.1 Kaavaprosessin vaiheet

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKI VALIONPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS, ROTKOLA KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 29.5.2015 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT..

ÄÄNEKOSKI VALIONPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS, ROTKOLA KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 29.5.2015 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT.. ÄÄNEKOSKI VALIONPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS, ROTKOLA KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 29.5.2015 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT.. ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 29. PÄIVÄNÄ TOUKOKUUTA 2015 PÄIVÄTTYÄ

Lisätiedot

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS Inarin kunta Tekninen osasto Pekka Junttila Kaavoitusinsinööri 7.3.2016 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos Hyvinkään kaupungin 12. kaupunginosan asemakaavan muutos korttelissa 1127. 12:020 HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS 13.3.2015 Asemakaavan

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Kankaanpään kaupungin Venesjärven kylän tiloja Liisanniemi 214-423- 3-141 ja Etelärinne 214-423-3-145 koskeva ranta-asemakaava. VENESJÄRVEN MARJAKEITAAN RANTA-ASEMAKAAVA 2 YMPÄRISTÖKESKUS

Lisätiedot

ULVILA, FRIITALA, NAHKURI NAHKURIN ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE KORTTELIN 517 TONTTIA 1

ULVILA, FRIITALA, NAHKURI NAHKURIN ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE KORTTELIN 517 TONTTIA 1 ULVILA, FRIITALA, NAHKURI NAHKURIN ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE KORTTELIN 517 TONTTIA 1 ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU KORTTELIN 517 TONTIT 1 JA 3 ULVILASSA 1.3.2013 MAANKÄYTTÖOSASTO

Lisätiedot

Naantalin kaupunki Saaristomännyn akm. Asemakaavaselostus 21.1.2015

Naantalin kaupunki Saaristomännyn akm. Asemakaavaselostus 21.1.2015 Naantalin kaupunki Saaristomännyn akm Asemakaavaselostus 21.1.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT... 3 1.1 Tunnistetiedot... 3 1.2 Kaava-alueen sijainti... 3 2. TIIVISTELMÄ... 3 2.1 Kaavaprosessin

Lisätiedot

107-AK1505 MYNÄMÄEN KUNTA ROUKKULIN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 KAAVASELOSTUS. Versio 1.1 25.11.2015 (18.1.2016) Nosto Consulting Oy

107-AK1505 MYNÄMÄEN KUNTA ROUKKULIN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 KAAVASELOSTUS. Versio 1.1 25.11.2015 (18.1.2016) Nosto Consulting Oy 107-AK1505 MYNÄMÄEN KUNTA ROUKKULIN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 KAAVASELOSTUS Versio 1.1 25.11.2015 (18.1.2016) Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (14) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot...

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan ampumarataselvitys; kooste ehdotettujen uusien ratapaikkojen luontoinventoinneista

Pohjois-Pohjanmaan ampumarataselvitys; kooste ehdotettujen uusien ratapaikkojen luontoinventoinneista LIITE 4 Pohjois-Pohjanmaan ampumarataselvitys; kooste ehdotettujen uusien ratapaikkojen luontoinventoinneista Pohjois-Pohjanmaan liitto, Tuomas Kallio Kalajoki, n:o 66 Luonnonympäristön yleiskuvaus Selvitysalue

Lisätiedot

TEOLLISUUSKYLÄN KORTTELIN 316 ASEMAKAAVAN MUUTOS

TEOLLISUUSKYLÄN KORTTELIN 316 ASEMAKAAVAN MUUTOS FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy NIVALAN KAUPUNKI TEOLLISUUSKYLÄN KORTTELIN 316 ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU KORTTELIN 316 TONTIT 1 4 JA 6-9 P24387 1.12.2014 Kaavan

Lisätiedot

KULMALA-TIMEPERIN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS

KULMALA-TIMEPERIN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS 118-AK1502 SAUVON KUNTA KULMALA-TIMEPERIN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS KAAVASELOSTUS Kaavaluonnos Versio 0.9 11.3.2015 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 1 (10) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot...

Lisätiedot

Kaavoitusarkkitehti Kaisa Sippola puh. (06) 4191 334, 044-4191 334 fax (06) 4191 311

Kaavoitusarkkitehti Kaisa Sippola puh. (06) 4191 334, 044-4191 334 fax (06) 4191 311 ILMAJOKI NIEMELÄN ALUE Asemakaavan muutos Ahonkylän kunnanosa kortteli 14 LÄHTÖTIEDOT 1 Perus- ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot Kunta: Ilmajoki Kunnanosa: Ahonkylä Kaava-alue: Niemelän alue Korttelit:

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(7) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVA...2 1.3 ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...3 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA...3

Lisätiedot

LAVIAN KARHIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kylän Haunia tila: Peltomäki 413-403-7-171 LUONNOSVAIHE 20.10.

LAVIAN KARHIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kylän Haunia tila: Peltomäki 413-403-7-171 LUONNOSVAIHE 20.10. LAVIAN KUNTA LAVIAN KARHIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Kylän Haunia tila: Peltomäki 413-403-7-171 LUONNOSVAIHE 20.10.2014 Ilmari Mattila Kaavoitus- ja Arkkitehtipalvelu Mattila Oy

Lisätiedot

ILMAJOKI. Ahonkylä Niemelän alue. asemakaavan muutos. Kaavoitustoimi 20.9.2013. 1 Perus- ja tunnistetiedot. 1.1 Tunnistetiedot. Korttelit: kortteli 14

ILMAJOKI. Ahonkylä Niemelän alue. asemakaavan muutos. Kaavoitustoimi 20.9.2013. 1 Perus- ja tunnistetiedot. 1.1 Tunnistetiedot. Korttelit: kortteli 14 ILMAJOKI Ahonkylä Niemelän alue Asemakaavan muutos Kaavoitustoimi 20.9.2013 1 Perus- ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot Kaavan laatija Vireille tulo Kunta: Ilmajoki Kunnanosa: Ahonkylä Kaava-alue: Niemelän

Lisätiedot

Kortteli: 281 ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kunnanhallituksen kaavoituspäätös 2.11.2015 236 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävänä 13-26.11.

Kortteli: 281 ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kunnanhallituksen kaavoituspäätös 2.11.2015 236 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävänä 13-26.11. ILMAJOKI 16.12.2015 Ahonkylä Asemakaavan muutoksen selostus, KORTTELI 281, TONTIT 1 JA 2 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alue: VIHTAKALLION ALUE Kunta: ILMAJOKI Kunnanosa: AHONKYLÄN KUNNANOSA

Lisätiedot

Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut

Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut KAPULIN YRITYSALUEEN III-VAIHEEN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TEHTÄVÄ PROJ.NRO 188 Asemakaava OSOITE TAI MUU PAIKANNUS Alueen ohjeellinen rajaus on

Lisätiedot

LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Kaava-alueen sijainti ja luonne. Kaavaprosessin vaiheet

LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Kaava-alueen sijainti ja luonne. Kaavaprosessin vaiheet LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 13. päivänä helmikuuta 2009 päivättyä asemakaavakarttaa nro 8176. Asian hyväksyminen

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARTINJÄRVENTIEN TEOLLISUUSALUE LOHTAJA

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARTINJÄRVENTIEN TEOLLISUUSALUE LOHTAJA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARTINJÄRVENTIEN TEOLLISUUSALUE LOHTAJA KOKKOLAN KAUPUNKI KAAVOITUSPALVELUT 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos koskee 340. kaupunginosan kortteleita

Lisätiedot

Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus

Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus S I S Ä L L Y S L U E T T E L O 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1 1.1 Tunnistetiedot 1 1.2 Kaava-alueen sijainti 1 1.3 Kaavan

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA, 1 NIINIVEDEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS TILA 18:16 Kaavaselostus

RAUTALAMMIN KUNTA, 1 NIINIVEDEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS TILA 18:16 Kaavaselostus RAUTALAMMIN KUNTA, 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 Kaavaprosessin vaiheet...2 1.2 Rantaosayleiskaavan muutos...2 1.3 Rantaosayleiskaavan toteuttaminen...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 Selvitys suunnittelualueen

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(7) Maankäyttöpalvelut 13.4.2011 KAPULI IIB-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(7) Maankäyttöpalvelut 13.4.2011 KAPULI IIB-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS 1(7) KAPULI IIB-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 223 Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA SUUNNITTELUN KOHDE

Lisätiedot

SÄKYLÄ. Iso-Vimman asemakaavan muutos Osa korttelista 73. Turussa 14.1. 2011

SÄKYLÄ. Iso-Vimman asemakaavan muutos Osa korttelista 73. Turussa 14.1. 2011 SÄKYLÄ Iso-Vimman asemakaavan muutos Osa korttelista 73 Turussa 14.1. 2011 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4400 Telefax 010 241 4401 www.airix.fi Toimistot: Turku, Tampere, Espoo

Lisätiedot

Ilmajoen kunnan kaavoitustoimi Ilkantie 17 PL 20, 60801 Ilmajoki. Kaavoitusarkkitehti Kaisa Sippola puh. 044 4191 334

Ilmajoen kunnan kaavoitustoimi Ilkantie 17 PL 20, 60801 Ilmajoki. Kaavoitusarkkitehti Kaisa Sippola puh. 044 4191 334 Ilmajoki Asemakaavan muutos ja kumoaminen 2014 Antila-Paalutien alue Kaavaselostus 1 Perus- ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot Kunta: Kunnanosa: Alue: Korttelit: Kaava: Ilmajoki Siltalan kunnanosa Antila-Paalutien

Lisätiedot

PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILA 10:136 KIVENKOLO

PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILA 10:136 KIVENKOLO HIRVENSALMEN KUNTA PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILA 10:136 KIVENKOLO Kaavaselostus 5.9.2012 Kaavan vireilletulo: Tekninen lautakunta 28.2.2012 31 Kaavan hyväksyminen: Tekninen lautakunta 18.9.2012

Lisätiedot

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS; LUTTORINNE

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS; LUTTORINNE KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS; LUTTORINNE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Inarin kunta Tekninen osasto Pekka Junttila kaavoitusinsinööri 2.9.2014 Yleistä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta

Lisätiedot

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; KORTTELIT 153, 154 JA 255

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; KORTTELIT 153, 154 JA 255 KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; KORTTELIT 153, 154 JA 255 ASEMAKAAVASELOSTUS EHDOTUS Inarin kunta Tekninen osasto Pekka Junttila kaavoitusinsinööri 16.3.2016 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot

Lisätiedot

SUODENNIEMEN JYRMYSJÄRVEN ALUEEN UUSI ASEMA- KAAVA

SUODENNIEMEN JYRMYSJÄRVEN ALUEEN UUSI ASEMA- KAAVA SASTAMALAN KAUPUNKI TEKNINEN LAUTAKUNTA 1/6 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SUODENNIEMEN JYRMYSJÄRVEN ALUEEN UUSI ASEMA- KAAVA ALUEEN SIJAINTI Uusi asemakaava koskee Sastamalan kaupungin Suodenniemen

Lisätiedot

Kortesjärven tuulivoimapuiston luontotyyppiselvitys

Kortesjärven tuulivoimapuiston luontotyyppiselvitys Liite 5 SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA KAUHAVAN KAUPUNKI FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 4.2.2015 P24345P002 1 (11) Tuomo Pihlaja 4.2.2015 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 1 2 Selvitysalue... 1 3 Menetelmät...

Lisätiedot

Diaari 380/10.02.03/2014. NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: Korttelia 360

Diaari 380/10.02.03/2014. NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: Korttelia 360 Diaari 380/10.02.03/2014 NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: Korttelia 360 NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Kortteli 360 ULVILAN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖOSASTO

Lisätiedot

FCG Finnish Consulting Group Oy. Konneveden kunta PUKARAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Kaavaselostus. Ehdotus

FCG Finnish Consulting Group Oy. Konneveden kunta PUKARAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Kaavaselostus. Ehdotus FCG Finnish Consulting Group Oy Konneveden kunta PUKARAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN Kaavaselostus Ehdotus FCG Finnish Consulting Group Oy Kaavaselostus I SISÄLLYSLUETTELO 1 Tiivistelmä... 1 1.1

Lisätiedot

Tuuliwatti Oy. Simon tuulivoimalat Onkalo ja Putaankangas. Luontoselvitys 09.08.2010. FM biologi Minna Tuomala

Tuuliwatti Oy. Simon tuulivoimalat Onkalo ja Putaankangas. Luontoselvitys 09.08.2010. FM biologi Minna Tuomala Tuuliwatti Oy Simon tuulivoimalat Onkalo ja Putaankangas Luontoselvitys 09.08.2010 FM biologi Minna Tuomala Putaankankaan tuulivoimalat 1 3 2 Putaankankaan tuulivoimalat Tuulivoimala 1 Avohakkuuala, jonka

Lisätiedot

NUOTTASAAREN ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN SUMMAN KYLÄN TILALLA 2:24

NUOTTASAAREN ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN SUMMAN KYLÄN TILALLA 2:24 1 (6) HAMINAN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELU Maankäytön suunnittelu PL 70 49401 HAMINA NUOTTASAAREN ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN SUMMAN KYLÄN TILALLA 2:24 SELOSTUS NRO 515 KAAVA- ALUEEN SIJAINTI Sijainti Kymenlaakson

Lisätiedot

Hulhavanahon, Luokkavaaran ja Iso-Syötteen asemakaavojen muuttaminen ja laajentaminen

Hulhavanahon, Luokkavaaran ja Iso-Syötteen asemakaavojen muuttaminen ja laajentaminen Hulhavanahon, Luokkavaaran ja Iso-Syötteen asemakaavojen muuttaminen ja laajentaminen 627/08/10/2010 TEK 147 AirIX Ympäristö Oy on laatinut 27.4.2011 päivätyn kaavaluonnoksen Hulhavanahon, Luokkavaaran

Lisätiedot

Kaavaselostus

Kaavaselostus 4 NIVALAN KAUPUNKI KORTTELIN 309 ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus 15.5.2012 ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU kortteli 309, TONTIT 2 ja 4 ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU URHEILU- JA VIRKISTYSPALVELUJEN

Lisätiedot

Kydön asemakaavamuutos, kortteli 738 (tontit 1-3)

Kydön asemakaavamuutos, kortteli 738 (tontit 1-3) Kydön asemakaavamuutos, kortteli 738 (tontit 1-3) Kaavaselostus 3.9.2014 Tammelan kunnan kaavoitus kaavoittaja Miika Tuki 31300 Tammela puh 050 4643274 miika.tuki@tammela.fi TUNNISTETIEDOT Kaavan nimi:

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Asiakirjatyyppi KAAVASELOSTUS, KAAVAEHDOTUSVAIHE Päivämäärä 28.03.2014 / 04.08.2014 Hyväksymispäivämäärä ja -pykälä 25.8.2014 31 Kaavatunnus 261V250814A 31 KITTILÄN KUNTA LEVIN

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(6) Maankäyttöpalvelut 28.3.2011 KAPULI IIC-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(6) Maankäyttöpalvelut 28.3.2011 KAPULI IIC-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS 1(6) KAPULI IIC-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 223c Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA SUUNNITTELUN KOHDE

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS 1 SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN OSALLE TILASTA 740-577-2-3 Arkkitehtitoimisto Keijo Tolppa 12.6.2015

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI. Kankaanpään kaupungin Korhoismajan kylän tilaa Kalliola 214-407-3-48 koskeva ranta-asemakaava. PIKKU-MATEEN RANTA-ASEMAKAAVA 3

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI. Kankaanpään kaupungin Korhoismajan kylän tilaa Kalliola 214-407-3-48 koskeva ranta-asemakaava. PIKKU-MATEEN RANTA-ASEMAKAAVA 3 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Kankaanpään kaupungin Korhoismajan kylän tilaa Kalliola 214-407-3-48 koskeva ranta-asemakaava. PIKKU-MATEEN RANTA-ASEMAKAAVA 3 YMPÄRISTÖKESKUS / SUUNNITTELUTOIMISTO 31.3.2015 2 1 PERUS-

Lisätiedot

Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402

Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402 Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402 2 Sisällysluettelo: 1. SUUNNITTELUALUE... 3 2. LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 4 3. SUUNNITTELUTILANNE...

Lisätiedot

Kaavaselostus LUONNOS KUNNANHALLITUKSEN HYVÄKSYMÄ KUNNANVALTUUSTON HYVÄKSYMÄ

Kaavaselostus LUONNOS KUNNANHALLITUKSEN HYVÄKSYMÄ KUNNANVALTUUSTON HYVÄKSYMÄ Kaavaselostus LUONNOS 29.8.2016 KUNNANHALLITUKSEN HYVÄKSYMÄ KUNNANVALTUUSTON HYVÄKSYMÄ Kaavaselostus Sivu 1/8 SISÄLLYSLUETTELO 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT... 2 1.1 Suunnittelualueen sijainti ja kuvaus...

Lisätiedot

PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILAT 2:43 HARJAKALLIO, 2:73 HÄÄHKIÄINEN, 2:42 KOKKOKALLIO

PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILAT 2:43 HARJAKALLIO, 2:73 HÄÄHKIÄINEN, 2:42 KOKKOKALLIO HIRVENSALMEN KUNTA PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILAT 2:43 HARJAKALLIO, 2:73 HÄÄHKIÄINEN, 2:42 KOKKOKALLIO Kaavaselostus 20.2.2012 Kaavan vireilletulo: Tekninen lautakunta 7.10.2011 39 Kaavan hyväksyminen:

Lisätiedot

METSÄLÄN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS POLTTIMON LUONNONSUOJELUALUEEN PERUSTAMISPÄÄTÖKSEN MUKAISEKSI

METSÄLÄN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS POLTTIMON LUONNONSUOJELUALUEEN PERUSTAMISPÄÄTÖKSEN MUKAISEKSI LUHANGAN KUNTA METSÄLÄN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS POLTTIMON LUONNONSUOJELUALUEEN PERUSTAMISPÄÄTÖKSEN MUKAISEKSI KAAVAN MUUTOS KOSKEE METSÄLÄN RANTA-ASEMAKAAVAA VASTAAMAAN YKSITYISEN MAAN SUOJELUTAVOITTEITA.

Lisätiedot

ONKIVEDEN JA NERKOONJÄRVEN RANTAOSAYLEISKAA- VAN MUUTOS

ONKIVEDEN JA NERKOONJÄRVEN RANTAOSAYLEISKAA- VAN MUUTOS FCG Finnish Consulting Group Oy Lapinlahden kunta ONKIVEDEN JA NERKOONJÄRVEN RANTAOSAYLEISKAA- VAN MUUTOS Kaavaselostus Luonnos 13.3.2012 FCG Finnish Consulting Group Oy Kaavaselostus I Kuopio Onkiveden

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI YMPÄRISTÖKESKUS / SUUNNITTELUTOIMISTO LUONNOS 01.09.2015

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI YMPÄRISTÖKESKUS / SUUNNITTELUTOIMISTO LUONNOS 01.09.2015 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Kankaanpään kaupungin 4. kaupunginosan (Tapala) korttelia 334, tiloja 214-406-2-117 ja 214-406-2-542 sekä puistoaluetta koskeva asemakaava ja asemakaavan muutos. 214005182 YMPÄRISTÖKESKUS

Lisätiedot

YLÖJÄRVI, KIRKONSEUTU ASEMAKAAVAN MUUTOS Kuruntie ja korttelit 8 sekä 282 (välillä Soppeenmäki Viljakkalantie)

YLÖJÄRVI, KIRKONSEUTU ASEMAKAAVAN MUUTOS Kuruntie ja korttelit 8 sekä 282 (välillä Soppeenmäki Viljakkalantie) SELOSTUS YLÖJÄRVI, KIRKONSEUTU ASEMAKAAVAN MUUTOS Kuruntie ja korttelit 8 sekä 282 (välillä Soppeenmäki Viljakkalantie) 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Kaavaselostus koskee 10.6.2014 päivättyä

Lisätiedot

Kotasaari, Niiniveden rantaosayleiskaavan muutos

Kotasaari, Niiniveden rantaosayleiskaavan muutos S U U N N IT T EL U JA T E K N IIK K A RAUTALAMMIN KUNTA Kotasaari, Niiniveden rantaosayleiskaavan muutos Kaavaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20667 Kaavaselostus Lilian Savolainen Sisällysluettelo

Lisätiedot

MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8

MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8 MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: korttelin 35 tontteja 6-8 MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8 MAANKÄYTTÖOSASTO 2 ULVILA Mukulamäen asemakaavan muutos 1. PERUS- JA

Lisätiedot

MARTTILAN KUNTA HAAPARANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS

MARTTILAN KUNTA HAAPARANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS MARTTILAN KUNTA HAAPARANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS Air-Ix Ympäristö Oy PL 52 20781 Kaarina 2005 2 MARTTILAN KUNTA HAAPARANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus, joka koskee 14.6. 2005 päivättyä asemakaavakarttaa.

Lisätiedot

KEVÄTLAAKSON ASEMAKAAVAN LUONTOSELVITYS Osa-alueet 478-483

KEVÄTLAAKSON ASEMAKAAVAN LUONTOSELVITYS Osa-alueet 478-483 KEVÄTLAAKSON ASEMAKAAVAN LUONTOSELVITYS Osa-alueet 478-483 Porvoon kaupunki Kaupunkisuunnittelu Huhtikuu 2014 asemakaavan luontoselvitys Osa-alueet 478-483 Lotta Raunio Sisällys 1. Johdanto 1 2. Sijainti

Lisätiedot

T E K N I N E N P A L V E L U K E S K U S PITKÄNKARIN ITÄOSAN JA KYLMÄNIEMENLAHDEN RANNAN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS

T E K N I N E N P A L V E L U K E S K U S PITKÄNKARIN ITÄOSAN JA KYLMÄNIEMENLAHDEN RANNAN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS RAAHEN KAUPUNKI T E K N I N E N P A L V E L U K E S K U S PITKÄNKARIN ITÄOSAN JA KYLMÄNIEMENLAHDEN RANNAN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Akm 218 Raahen kaupungin Lahjoitusmaa tilaa koskeva asemakaava

Lisätiedot

PIEN-SAIMAAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS. Savitaipaleen kunta (739) Saksan tila (osa) Kaavaehdotus

PIEN-SAIMAAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS. Savitaipaleen kunta (739) Saksan tila (osa) Kaavaehdotus PIEN-SAIMAAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS Savitaipaleen kunta (739) Saksan tila 739-421-7-414 (osa) Kaavaehdotus 10.8.2016 1 Osayleiskaavan muutoksen selostus, joka koskee Pien-Saimaan osayleiskaavaa. 1 PERUSTIEDOT

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(5) Maankäyttöpalvelut 30.3.2015. KAPULI IId-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(5) Maankäyttöpalvelut 30.3.2015. KAPULI IId-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS 1(5) Maankäyttöpalvelut 30.3.2015 KAPULI IId-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 223d Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ASEMAKAAVA-ALUE

Lisätiedot

Uuden golf-clubin asemakaava, kortteli 294 asia: 188/2013

Uuden golf-clubin asemakaava, kortteli 294 asia: 188/2013 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A NILSIÄN KAUPUNKI TAHKOVUORI Uuden golf-clubin asemakaava, kortteli 294 asia: 188/2013 Kaavaselostus Hyväksytty: KVALT.. FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 25.8.2014 P195-P19523

Lisätiedot

Maksniemen asemakaava ja asemakaavan muutos. Korttelit 101 ja 111 (Teollisuusalue) Kaavaselostus 31.3.2015 (MRA 27 vaiheessa) Seitap Oy

Maksniemen asemakaava ja asemakaavan muutos. Korttelit 101 ja 111 (Teollisuusalue) Kaavaselostus 31.3.2015 (MRA 27 vaiheessa) Seitap Oy Simo Maksniemen asemakaava ja asemakaavan muutos Korttelit 101 ja 111 (Teollisuusalue) Kaavaselostus 31.3.2015 (MRA 27 vaiheessa) Seitap Oy 2015 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Kaavan laatija: Seitap Oy, Ainonkatu

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS

LEMPÄÄLÄN KUNTA ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Kuljun asemakaava ja asemakaavan muutos, Kiimakallion eteläosan laajennus, kaava n:ro 10045

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS BG Liikekiinteistöt Oy, asemakaavan muutos

ASEMAKAAVAN SELOSTUS BG Liikekiinteistöt Oy, asemakaavan muutos ASEMAKAAVAN SELOSTUS BG Liikekiinteistöt Oy, asemakaavan muutos Hyvinkään kaupungin 51. kaupunginosan korttelin 5003 tonttia 5 koskeva asemakaavan muutos HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS

Lisätiedot

LUONTO- JA MAISEMASELVITYS 2015

LUONTO- JA MAISEMASELVITYS 2015 Kunnanhallitus 7.12.2015 154 LIITE 98 MYRSKYLÄN SEPÄNMÄKI- PALOSTENMÄKI LUONTO- JA MAISEMASELVITYS 2015 Kuvio 1. Kalliokumpare alueen pohjoisosassa (Kuvio 1). ClT-tyypin kalliometsaa. 1. JOHDANTO Selvitysalue

Lisätiedot

SIIKAISTEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS KALLIJÄRVI. Kylän Sammi tiloja: Marjamäki 747-411-3-207 ja Rantamäki 747-411-3-218

SIIKAISTEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS KALLIJÄRVI. Kylän Sammi tiloja: Marjamäki 747-411-3-207 ja Rantamäki 747-411-3-218 SIIKAISTEN KUNTA SIIKAISTEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS KALLIJÄRVI Kylän Sammi tiloja: Marjamäki 747-411-3-207 ja Rantamäki 747-411-3-218 KUNNAN KAAVATUNNUS 747YKAM12015 28.8.201 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

PÄLKÄNE, LUOPIOISTEN KIRKONKYLÄ RAJALANNIEMI ETELÄOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS LUONNOS 2.4.2007 MA-ARKKITEHDIT

PÄLKÄNE, LUOPIOISTEN KIRKONKYLÄ RAJALANNIEMI ETELÄOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS LUONNOS 2.4.2007 MA-ARKKITEHDIT PÄLKÄNE, LUOPIOISTEN KIRKONKYLÄ RAJALANNIEMI ETELÄOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS LUONNOS 2.4.2007 MA-ARKKITEHDIT Rajalanniemen eteläosan asemakaavan muutos 1 LÄHTÖKOHTIA Kaavahankkeen perustiedot on esitetty

Lisätiedot

9 KAAVASELOSTUS Harju-Härkälä 2:n asemakaava

9 KAAVASELOSTUS Harju-Härkälä 2:n asemakaava Someron kaupunki 9 4.7 Maanomistus Kaavoitettava alue on pohjois- ja länsiosaltaan kaupungin omistuksessa sekä itä- ja eteläosiltaan yksityisessä omistuksessa. Kuvassa kaupungin omistamat maat turkoosilla

Lisätiedot

SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Finnish Consulting Group Oy Jouko ja Minna Poukkanen SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Finnish Consulting Group Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA NAANTALIN KAUPUNKI YMPÄRISTÖVIRASTO / SUUNNITTELUOSASTO SANTALANTIEN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue Asemakaavoitettava alue sijaitsee Naantalin Luonnonmaalla, noin

Lisätiedot

Uuden golf-clubin asemakaava, kortteli 337

Uuden golf-clubin asemakaava, kortteli 337 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A NILSIÄN KAUPUNKI TAHKOVUORI Uuden golf-clubin asemakaava, kortteli 337 Kaavaselostus, ehdotus Hyväksytty: KVALT pp.kk.vvvv xx FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 11.12.2012

Lisätiedot

Oloksen asemakaava ja asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) MUONIO 22.8.2014. 2014 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1

Oloksen asemakaava ja asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) MUONIO 22.8.2014. 2014 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 2014 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 MUONIO Oloksen asemakaava ja asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 22.8.2014 Seitap Oy 2014 2014 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA HEINÄVEDEN JÄRVIALUEIDEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS. Kaavaselostus 14.4.2015. Kaavan vireille tulo: Kunnanhallitus 15.9.

HEINÄVEDEN KUNTA HEINÄVEDEN JÄRVIALUEIDEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS. Kaavaselostus 14.4.2015. Kaavan vireille tulo: Kunnanhallitus 15.9. HEINÄVEDEN KUNTA HEINÄVEDEN JÄRVIALUEIDEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus 14.4.2015 Kaavan vireille tulo: Kunnanhallitus 15.9.2014 162 Kaavan hyväksyminen: Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto 1. Sisällysluettelo

Lisätiedot

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 32. LPA, VL ja VP-alueiden asemakaavan muutos, Karhulammen hotelli

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 32. LPA, VL ja VP-alueiden asemakaavan muutos, Karhulammen hotelli 1 Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 32. LPA, VL ja VP-alueiden asemakaavan muutos, Karhulammen hotelli Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kuva 1. Ilmakuva suunnittelualueelta ja suunnittelualueen

Lisätiedot

Asemakaavaselostus Asemakaavan muutos A-2670 Nikkilän (23.) kaupunginosan korttelin 1403 tonttia 43

Asemakaavaselostus Asemakaavan muutos A-2670 Nikkilän (23.) kaupunginosan korttelin 1403 tonttia 43 Asemakaavaselostus Asemakaavan muutos A-2670 Nikkilän (23.) kaupunginosan korttelin 1403 tonttia 43 12.4.2016 ja aluehankkeet Kaupunginarkkitehti Anne Karvinen-Jussilainen, asemakaavavalmistelija Kyllikki

Lisätiedot

SOMERHARJUN LIIKEKESKUKSEN ASEMAKAAVA -ALUEEN LUONTOSELVITYS

SOMERHARJUN LIIKEKESKUKSEN ASEMAKAAVA -ALUEEN LUONTOSELVITYS 1 SOMERHARJUN LIIKEKESKUKSEN ASEMAKAAVA -ALUEEN LUONTOSELVITYS 2013 Juha Saajoranta 2 Sisällysluettelo 1. Luontoselvityksen toteutus 3 2. Asemakaava-alueen luonnon yleispiirteet..3 3. Kasvillisuus- ja

Lisätiedot

Itäinen ohikulkutie (Vt 19) Nurmon kunta/ tielinjaus II. Luontoselvitys. Suunnittelukeskus OY

Itäinen ohikulkutie (Vt 19) Nurmon kunta/ tielinjaus II. Luontoselvitys. Suunnittelukeskus OY Itäinen ohikulkutie (Vt 19) Nurmon kunta/ tielinjaus II Luontoselvitys Suunnittelukeskus OY Itäinen ohikulkutie (Vt 19), Nurmon kunta - tielinjauksen II vaihtoehto Luontoselvitys 1. Yleistä Tämän luontoselvityksen

Lisätiedot

Asemakaava ja asemakaavan muutos. Kymijoentie, Kymintie ja Kierikkalankatu

Asemakaava ja asemakaavan muutos. Kymijoentie, Kymintie ja Kierikkalankatu 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TEHTÄVÄ PROJEKTI NRO OSOITE Asemakaava ja asemakaavan muutos 0313 Kymijoentie, Kymintie ja Kierikkalankatu ilmakuva asemakaava-alueesta ALOITE Pekka Kierikka, Kotkan

Lisätiedot

PARKANON PAHKALAN ALUEEN KORTTELIN 5063 TONTTIA 13 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS

PARKANON PAHKALAN ALUEEN KORTTELIN 5063 TONTTIA 13 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS PARKANON KAUPUNKI PARKANON PAHKALAN ALUEEN KORTTELIN 5063 TONTTIA 13 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS 12.1.2009 Kaavoitus- Arkkitehtipalvelu Mattila Oy 1 PAHKALAN ALUEEN KORTTELIN 5063 TONTTIA 13 KOSKEVA ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

SODANKYLÄ Rutojärven Keinolahden ranta-asemakaava

SODANKYLÄ Rutojärven Keinolahden ranta-asemakaava Seitap Oy SODANKYLÄ 1 SODANKYLÄ Rutojärven Keinolahden ranta-asemakaava Korttelit 1 ja 2 Kaavaluonnoksen selostus MRA 30 vaiheessa SEITAP OY 2015 Seitap Oy SODANKYLÄ 2 SISÄLLYSLUETTELO sivu 1 PERUS- JA

Lisätiedot

Yhdyskuntatekniikan lautakunta 78 10.12.2014

Yhdyskuntatekniikan lautakunta 78 10.12.2014 Yhdyskuntatekniikan lautakunta 78 10.12.2014 Sarvvikinportin (ent. Kurkiranta) asemakaava (hanke 34500), osallistumis- ja arviointisuunnitelman tarkistaminen ja hyväksyminen MRL 62 :n ja 63 :n mukaisesti

Lisätiedot

Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos

Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos 1 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 11.4.2016 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2014 2 1. Osallistumis-

Lisätiedot

KROKSKÄRIN RANTA-ASEMAKAAVA

KROKSKÄRIN RANTA-ASEMAKAAVA PARAINEN KROKSKÄRIN RANTA-ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS Maanmittari Oy Öhman KÄSITTELYVAIHEET Ilmoitus kaavamuutoksen aloituksesta kuulutettu 4.9.2014 Ympäristölautakunta... Ehdotus nähtävänä (MRA 19 ).. Kaavaehdotus

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS: HÄHNIEMI V098

NASTOLAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS: HÄHNIEMI V098 1 NASTOLAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS: HÄHNIEMI V098 Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Aloite Asemakaava laaditaan yksityisen anomuksesta. Suunnittelualue Suunnittelualue

Lisätiedot

OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS.

OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS. ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS. ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys:

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys: ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078 Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10 Kaavan päiväys: 12.11.2009 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT / KAAVOITUS 1 PERUS- JA

Lisätiedot

Auvaisten asemakaavan laajennus A3440

Auvaisten asemakaavan laajennus A3440 Kaarinan kaupunki Auvaisten asemakaavan laajennus osallistumis- ja arviointisuunnitelma DA: 112/2013 1 Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa

Lisätiedot

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen 1 Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen kortteli Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.11.2015 Kuva 1. Ilmakuva suunnittelualueelta

Lisätiedot

TOIVOLA-MYNTTILÄ-PERUVESI RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS

TOIVOLA-MYNTTILÄ-PERUVESI RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS TOIVOLA-MYNTTILÄ-PERUVESI RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS Osayleiskaavan muutos Mäntyharjun kunnan (507) Niinimäen kylän (419) tilan Antinmäki 1:66 osa-alueella. Suunnittelualueen likimääräinen sijainti jarmo.makela@karttaako.fi

Lisätiedot

RADANVARSITIE, ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAAVA NRO 467

RADANVARSITIE, ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAAVA NRO 467 Valkeakosken kaupunki 2.4.2013 Kaavoitus / Kaupunkisuunnitteluyksikkö Sääksmäentie 2 37600 VALKEAKOSKI ASEMAKAAVAN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 2.4.2013 PÄIVÄTTYÄ ASEMAKAAVA- KARTTAA RADANVARSITIE, ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 89a JA 264

KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 89a JA 264 132-AK1305 NAKKILAN KUNTA KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 89a JA 264 KAAVASELOSTUS Ehdotus 16.1.2014 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 1 (13) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot...

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKI KORTTELIN 2032 (OSA) ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 5.11.2014

ÄÄNEKOSKI KORTTELIN 2032 (OSA) ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 5.11.2014 ÄÄNEKOSKI KORTTELIN 2032 (OSA) ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 5.11.2014 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT xx.xx.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MARRASKUUTA 2014 PÄIVÄTTYÄ

Lisätiedot

2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET

2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET RAISION KAUPUNKI ALHAISTENTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 0 YLEISTÄ Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan kaavaa laadittaessa tulee riittävän aikaisessa vaiheessa

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARIAN HAUTAUSMAA JA SEN VIEREISET LÄHIVIRKISTYSALUEET

ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARIAN HAUTAUSMAA JA SEN VIEREISET LÄHIVIRKISTYSALUEET ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARIAN HAUTAUSMAA JA SEN VIEREISET LÄHIVIRKISTYSALUEET Blom Kartta 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Asemakaava koskee 57. kaupunginosan kaavatonta aluetta ja asemakaavan

Lisätiedot

AATILAN RANTA-ASEMAKAAVA

AATILAN RANTA-ASEMAKAAVA PÄLKÄNEEN KUNTA AATILAN RANTA-ASEMAKAAVA KOSKEE OSAA KIINTEISTÖSTÄ AATILA 635-421-12-32/2 JA KIINTEISTÖÄ RANTALÄHDE 635-421-12-35 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 09.09.2014 OSALLISTUMIS-JA ARVIOINTI-

Lisätiedot

Utsuvaara III asemakaava ja korttelin 802 asemakaavamuutos

Utsuvaara III asemakaava ja korttelin 802 asemakaavamuutos KITTILÄN KUNTA KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Utsuvaara III asemakaava ja korttelin 802 asemakaavamuutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 22.10.2014 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2014 1 2 1. Osallistumis-

Lisätiedot

Hyökännummen koulun asemakaava ja asemkaavan muutos

Hyökännummen koulun asemakaava ja asemkaavan muutos 1(7) HYÖKÄNNUMMEN KOULUN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 7.9.2014 PROJ. NRO 244 Hyökännummen koulun asemakaava ja asemkaavan muutos OSOITE TAI MUU PAIKANNUS Sijainti

Lisätiedot

Vastaanottaja Laihian kunta. Asiakirjatyyppi Kaavaselostus. Päivämäärä 14.4.2014 LAIHIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS MAANTIET KADUIKSI

Vastaanottaja Laihian kunta. Asiakirjatyyppi Kaavaselostus. Päivämäärä 14.4.2014 LAIHIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS MAANTIET KADUIKSI Vastaanottaja Laihian kunta Asiakirjatyyppi Kaavaselostus Päivämäärä 14.4.2014 LAIHIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS MAANTIET KADUIKSI LAIHIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS, MAANTIET KADUIKSI KAAVASELOSTUS Tarkastus

Lisätiedot

NYÅKERNIN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS 2010-001

NYÅKERNIN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS 2010-001 FCG Finnish Consulting Group Oy NYÅKERNIN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS 2010-001 Kaavaselostus 8.12.2011 FCG Finnish Consulting Group Oy Kaavaselostus Nyåkernin asemakaavan muutos ja lajennus 5612- P11179

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS YRJÖNKATU 4 JA AARNENKATU 5

ASEMAKAAVAN MUUTOS YRJÖNKATU 4 JA AARNENKATU 5 1 (9) HAMINAN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELU Maankäytön suunnittelu PL 70 49401 HAMINA ASEMAKAAVAN MUUTOS YRJÖNKATU 4 JA AARNENKATU 5 SELOSTUS NRO 522 2 (9) 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Juankosken kaupunki 1/6 JUANKOSKEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS Tikanniemen ranta-alueet OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. HANKEKUVAUS Asemakaavan muutos koskee Juankosken asemakaava-aluetta Tikanniemessä.

Lisätiedot

SATAKUNNAN MAAKUNTAKAAVA Ehdotus 27.4.2009

SATAKUNNAN MAAKUNTAKAAVA Ehdotus 27.4.2009 SATAKUNNAN MAAKUNTAKAAVA Ehdotus 27.4.2009 NAKKILAN TAAJAMAOSAYLEISKAAVAN Tarkistaminen ja laajentaminen 2010 SATAKUNNAN ALUESUUNNITTELUN YHTEISTYÖRYHMÄ 20.1.2011 * KAAVOITUSARKKITEHTI SUSANNA ROSLÖF Satakunnan

Lisätiedot