Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS"

Transkriptio

1 EUROOPAN KOMISSIO Bryssel COM(2015) 467 final 2015/0224 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin ja Liberian tasavallan välisen kestävää kalastusta koskevan kumppanuussopimuksen ja sen täytäntöönpanopöytäkirjan tekemisestä FI FI

2 1. EHDOTUKSEN TAUSTA PERUSTELUT Komissio on asiaa koskevien neuvotteluohjeiden 1 perusteella neuvotellut Liberian hallituksen kanssa Euroopan unionin ja Liberian tasavallan välisen uuden kestävää kalastusta koskevan kumppanuussopimuksen ja sen täytäntöönpanopöytäkirjan tekemisestä. Neuvottelujen tuloksena parafoitiin uusi sopimus ja pöytäkirja 5. kesäkuuta Ne ovat voimassa viisi vuotta niiden väliaikaisen soveltamisen alkamispäivästä eli allekirjoittamispäivästä, kuten sopimuksen 15 artiklassa ja pöytäkirjan 12 artiklassa määrätään. Uudella sopimuksella luodaan kehys, jossa otetaan huomioon uudistetun yhteisen kalastuspolitiikan painopisteet ja kyseisen politiikan ulkoinen ulottuvuus, Euroopan unionin ja Liberian tasavallan välisen strategisen kumppanuuden luomiseksi kalastusalalla. Uuden pöytäkirjan tärkein tavoite on tarjota unionin kalastusaluksille kalastusmahdollisuuksia Liberian kalastusalueella parhaiden käytettävissä olevien tieteellisten lausuntojen perusteella ja noudattaen Kansainvälisen Atlantin tonnikalojen suojelukomission (ICCAT) suosituksia, tarvittaessa käytettävissä olevan ylijäämän rajoissa. Komissio on tukeutunut muun muassa ulkopuolisten asiantuntijoiden laatiman, uuden sopimuksen ja pöytäkirjan tekomahdollisuuksia koskevan ennakoivan arvioinnin tuloksiin. Tavoitteena on myös vahvistaa Euroopan unionin ja Liberian tasavallan välistä yhteistyötä kestävän kalastuksen politiikan kehittämiseksi ja Liberian kalastusalueen kalavarojen vastuuntuntoiseksi hyödyntämiseksi kummankin osapuolen edun mukaisesti. Pöytäkirjassa määrätään kalastusmahdollisuuksista seuraavissa luokissa: 28 nuottaa käyttävää tonnikala-alusta, 6 pintasiima-alusta. Komissio ehdottaa näin ollen, että neuvosto hyväksyy päätöksellä uuden sopimuksen ja uuden pöytäkirjan tekemisen Euroopan parlamentin hyväksynnän saatuaan. 2. JÄLKIARVIOINTIEN, SIDOSRYHMÄKUULEMISTEN JA VAIKUTUSTENARVIOINTIEN TULOKSET Asianomaisia osapuolia kuultiin, kun Euroopan unionin ja Liberian tasavallan välisestä kestävää kalastusta koskevasta mahdollisesta kumppanuussopimuksesta ja pöytäkirjasta tehtiin ennakkoarviointi. Myös jäsenvaltioiden ja kalastusalan asiantuntijoita kuultiin teknisissä kokouksissa. Lisäksi kuultiin Liberian kalastusviranomaisia ja sidosryhmiä teknisen kokouksen aikana. Kuulemisten päätteeksi todettiin, että kestävää kalastusta koskevan uuden kumppanuussopimuksen ja pöytäkirjan tekeminen olisi sekä EU:n että Liberian tasavallan edun mukaista. 3. EHDOTUKSEN OIKEUDELLINEN SISÄLTÖ Tämä menettely toteutetaan samanaikaisesti niiden menettelyjen kanssa, jotka liittyvät Euroopan unionin ja Liberian tasavallan välistä kestävää kalastusta koskevan kumppanuussopimuksen ja sen täytäntöönpanopöytäkirjan allekirjoittamisesta Euroopan 1 Hyväksytty Ecofin-neuvoston 20. kesäkuuta 2014 pidetyssä kokouksessa. FI 2 FI

3 unionin puolesta ja väliaikaisesta soveltamisesta annettavaan neuvoston päätökseen sekä kalastusmahdollisuuksien jakamista EU:n jäsenvaltioiden kesken koskevaan neuvoston asetukseen. 4. TALOUSARVIOVAIKUTUKSET Vuotuinen taloudellinen korvaus on euroa ensimmäisenä vuonna, euroa toisena, kolmantena ja neljäntenä vuonna sekä euroa viidentenä vuonna, ja siihen sisältyy a) vesille pääsystä maksettava korvaus, joka on euroa ensimmäisenä vuonna, euroa toisena, kolmantena ja neljäntenä vuonna sekä euroa viidentenä vuonna ja joka vastaa tonnin viitesaalismäärää; ja b) Liberian tasavallan alakohtaisen kalastuspolitiikan kehittämiseen myönnettävä tuki, joka on euroa ensimmäisenä vuonna, euroa toisena, kolmantena ja neljäntenä vuonna sekä euroa viidentenä vuonna. Tämä tuki on kansallisen kalastuspolitiikan tavoitteiden mukaista ja vastaa erityisesti tieteellistä tutkimusta, pienimuotoista kalastusta, kalastuksen seurantaa, valvontaa ja tarkkailua sekä laittoman kalastuksen torjuntaa koskeviin Liberian tasavallan tarpeisiin. FI 3 FI

4 2015/0224 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin ja Liberian tasavallan välisen kestävää kalastusta koskevan kumppanuussopimuksen ja sen täytäntöönpanopöytäkirjan tekemisestä EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 43 artiklan 2 kohdan yhdessä sen 218 artiklan 6 kohdan toisen alakohdan a alakohdan ja 218 artiklan 7 kohdan kanssa, ottaa huomioon Euroopan komission ehdotuksen, ottaa huomioon Euroopan parlamentin hyväksynnän 2, sekä katsoo seuraavaa: (1) Euroopan unioni ja Liberian tasavalta ovat neuvotelleet kestävää kalastusta koskevan kumppanuussopimuksen, jäljempänä sopimus, joka on voimassa viisi vuotta ja joka voidaan uusia hiljaisesti, ja sen täytäntöönpanopöytäkirjan, joilla myönnetään unionin aluksille kalastusmahdollisuuksia Liberian tasavallan suvereniteettiin tai lainkäyttövaltaan kalastuksen osalta kuuluvilla vesillä. (2) Kyseinen sopimus ja pöytäkirja allekirjoitettiin [...] päätöksen 2015/.../EU 3 mukaisesti, ja niitä sovelletaan väliaikaisesti niiden allekirjoituspäivästä. (3) Sopimus ja pöytäkirja olisi hyväksyttävä. (4) Sopimuksen 8 artiklalla perustetaan sekakomitea, jonka tehtävänä on valvoa sopimuksen soveltamista. Pöytäkirjan mukaisesti sekakomitea voi lisäksi hyväksyä tiettyjä pöytäkirjaan tehtäviä muutoksia. Näiden muutosten hyväksymisen helpottamiseksi komissio olisi valtuutettava tietyin edellytyksin hyväksymään muutokset noudattaen yksinkertaistettua menettelyä, ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN: 1 artikla Hyväksytään unionin puolesta Euroopan unionin ja Liberian tasavallan välinen kestävää kalastusta koskeva kumppanuussopimus ja sen täytäntöönpanopöytäkirja. Sopimuksen ja pöytäkirjan teksti on liitetty tämän päätöksen liitteiksi I ja II. 2 artikla Neuvoston puheenjohtaja nimeää yhden tai useamman henkilön, jolla on oikeus tehdä unionin puolesta sopimuksen 16 artiklassa ja pöytäkirjan 13 artiklassa tarkoitetut ilmoitukset, joilla unioni ilmaisee sitoutuvansa noudattamaan sopimusta ja pöytäkirjaa. 2 3 EUVL C,, p.. EUVL L [ ], [ ], s. [ ]. FI 4 FI

5 3 artikla Valtuutetaan komissio tämän päätöksen liitteessä III vahvistettujen säännösten ja edellytysten mukaisesti hyväksymään unionin puolesta muutokset, jotka sopimuksen 8 artiklalla perustetussa sekakomiteassa tehdään pöytäkirjaan. 4 artikla Tämä päätös tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä. Tehty Brysselissä Neuvoston puolesta Puheenjohtaja FI 5 FI

6 SÄÄDÖSEHDOTUKSEEN LIITTYVÄ RAHOITUSSELVITYS 1. PERUSTIEDOT EHDOTUKSESTA/ALOITTEESTA 1.1. Ehdotuksen/aloitteen nimi 1.2. Toimintalohko(t) toimintoperusteisessa johtamis- ja budjetointijärjestelmässä (ABM/ABB) 1.3. Ehdotuksen/aloitteen luonne 1.4. Tavoite (Tavoitteet) 1.5. Ehdotuksen/aloitteen perustelut 1.6. Toiminnan ja sen rahoitusvaikutusten kesto 1.7. Hallinnointitapa (Hallinnointitavat) 2. HALLINNOINTI 2.1. Seuranta- ja raportointisäännöt 2.2. Hallinnointi- ja valvontajärjestelmä 2.3. Toimenpiteet petosten ja sääntöjenvastaisuuksien ehkäisemiseksi 3. EHDOTUKSEN/ALOITTEEN ARVIOIDUT RAHOITUSVAIKUTUKSET 3.1. Kyseeseen tulevat monivuotisen rahoituskehyksen otsakkeet ja menopuolen budjettikohdat 3.2. Arvioidut vaikutukset menoihin Yhteenveto arvioiduista vaikutuksista menoihin Arvioidut vaikutukset toimintamäärärahoihin Arvioidut vaikutukset hallintomäärärahoihin Yhteensopivuus nykyisen monivuotisen rahoituskehyksen kanssa Ulkopuolisten tahojen osallistuminen rahoitukseen 3.3. Arvioidut vaikutukset tuloihin FI 6 FI

7 SÄÄDÖSEHDOTUKSEEN LIITTYVÄ RAHOITUSSELVITYS 1. PERUSTIEDOT EHDOTUKSESTA/ALOITTEESTA 1.1. Ehdotuksen/aloitteen nimi Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Liberian tasavallan välisen kestävää kalastusta koskevan kumppanuussopimuksen ja sen täytäntöönpanopöytäkirjan tekemisestä 1.2. Toimintalohko(t) toimintoperusteisessa johtamis- ja budjetointijärjestelmässä (ABM/ABB) Kalastus- ja meriasiat Pakolliset rahoitusosuudet kansainvälisille kalastusalan järjestöille ja muille kansainvälisille järjestöille sekä kestävää kalastusta koskeviin sopimuksiin 1.3. Ehdotuksen/aloitteen luonne X Ehdotus/aloite liittyy uuteen toimeen. Ehdotus/aloite liittyy uuteen toimeen, joka perustuu pilottihankkeeseen tai valmistelutoimeen 5. Ehdotus/aloite liittyy käynnissä olevan toimen jatkamiseen. Ehdotus/aloite liittyy toimeen, joka on suunnattu uudelleen Tavoite (Tavoitteet) Komission monivuotinen strateginen tavoite (monivuotiset strategiset tavoitteet), jonka (joiden) saavuttamista ehdotus/aloite tukee Kestävää kalastusta koskevien kumppanuussopimusten neuvotteleminen ja niiden tekeminen kolmansien maiden kanssa ovat linjassa sen yleistavoitteen kanssa, jolla pyritään sallimaan EU:n kalastusalusten pääsy kolmansien maiden kalastusalueille ja kehittämään kyseisten maiden kanssa kumppanuus tavoitteena parantaa kalavarojen kestävää hyödyntämistä EU:n vesien ulkopuolella. Kestävää kalastusta koskevilla kumppanuussopimuksilla varmistetaan myös johdonmukaisuus yhteisen kalastuspolitiikan periaatteiden ja muihin eurooppalaisiin politiikkoihin sisältyvien sitoumusten välillä (kolmansien maiden kalavarojen kestävä hyödyntäminen, laittoman, ilmoittamattoman ja sääntelemättömän eli LISkalastuksen torjunta, kumppanimaiden maailmantalouteen integroituminen ja kalastuksenhoidon parantaminen poliittisella ja taloudellisella tasolla) Erityistavoite (erityistavoitteet) sekä toiminto (toiminnot) toimintoperusteisessa johtamis- ja budjetointijärjestelmässä Erityistavoite: Kestävän kalastuksen edistäminen Euroopan unionin vesien ulkopuolella, EU:n kalastuksen ylläpitäminen kaukaisilla vesillä sekä EU:n kalastusalan ja kuluttajien etujen suojeleminen neuvottelemalla ja tekemällä rannikkovaltioiden kanssa kestävää 4 5 ABM: toimintoperusteinen johtaminen; ABB: toimintoperusteinen budjetointi. Sellaisina kuin nämä on määritelty varainhoitoasetuksen 54 artiklan 2 kohdan a ja b alakohdassa. FI 7 FI

8 kalastusta koskevia kumppanuussopimuksia, jotka ovat linjassa muun EU:n politiikan kanssa. Toiminto (toiminnot) toimintoperusteisessa johtamis- ja budjetointijärjestelmässä Meri- ja kalastusasiat, Euroopan unionin kalastusalusten kolmansien maiden vesillä harjoittamaa kalastustoimintaa koskevan hallintokehyksen laatiminen (kestävän kalastuksen sopimukset) (budjettikohta ). FI 8 FI

9 Odotettavissa olevat tulokset ja vaikutukset Selvitys siitä, miten ehdotuksella/aloitteella on tarkoitus vaikuttaa edunsaajien/kohderyhmän tilanteeseen Sopimuksen ansiosta Euroopan unionin ja Liberian tasavallan välille voidaan vahvistaa kalastusalan strateginen kumppanuus. Pöytäkirjan ansiosta luodaan kalastusmahdollisuuksia EU:n aluksille Liberian kalastusalueella. Pöytäkirjalla myös parannetaan kalavarojen hoitoa ja säilyttämistä, kun kumppanimaan kansallisella tasolla laatimien ohjelmien täytäntöönpanoon ja erityisesti laittoman kalastuksen valvonnan ja torjunnan alalla myönnetään taloudellista tukea (alakohtainen tuki) Tulos- ja vaikutusindikaattorit Selvitys siitä, millaisin indikaattorein ehdotuksen/aloitteen toteuttamista seurataan Kalastusmahdollisuuksien käyttöaste (käytettyjen kalastuslupien vuotuinen prosenttiosuus suhteessa pöytäkirjan tarjoamiin mahdollisuuksiin). Saaliita ja sopimuksen kaupallista arvoa koskevien tietojen kerääminen ja analysointi. Vaikutukset työllisyyteen ja lisäarvoon EU:ssa ja EU:n markkinoiden vakauttamiseen (yhdessä muiden kestävää kalastusta koskevien kumppanuussopimusten kanssa). Teknisten kokousten ja sekakomitean kokousten määrä Ehdotuksen/aloitteen perustelut Tarpeet, joihin ehdotuksella/aloitteella vastataan lyhyellä tai pitkällä aikavälillä Euroopan unionin ja Liberian tasavallan välillä ei ole aiemmin ollut kestävää kalastusta koskevaa kumppanuussopimusta tai pöytäkirjaa. Ulkopuolisten asiantuntijoiden tekemässä ennakoivassa arvioinnissa todetaan, että uusi Euroopan unionin ja Liberian tasavallan välinen kestävää kalastusta koskeva kumppanuussopimus ja pöytäkirja olisivat molempien osapuolten edun mukaisia. Uutta sopimusta ja pöytäkirjaa on tarkoitus soveltaa väliaikaisesti niiden allekirjoittamispäivästä alkaen, jotta kalastustoimien aloittaminen ei viivästyisi. Uusi pöytäkirja luo puitteet EU:n laivaston kalastustoiminnalle Liberian kalastusalueella, ja sen ansiosta EU:n varustajat voivat hakea kalastuslisenssejä kyseiselle alueelle. Lisäksi uudella pöytäkirjalla tehostetaan EU:n ja Liberian tasavallan välistä yhteistyötä kestävän kalastuspolitiikan kehittämisen edistämiseksi. Siinä määrätään erityisesti alusten seurannasta VMS-järjestelmällä ja saalistietojen toimittamisesta sähköisesti. Pöytäkirjan mukainen alakohtainen tuki auttaa Liberian tasavaltaa sen toteuttaessa kansallista kalastusstrategiaansa, mukaan lukien LISkalastuksen torjunta EU:n osallistumisesta saatava lisäarvo Jos EU ei toteuttaisi toimenpiteitä uuden sopimuksen ja pöytäkirjan tekemiseksi, kenttä olisi avoin yksityisille sopimuksille, jotka eivät takaisi kestävää kalastusta. Euroopan unioni toivoo, että Liberian tasavalta jatkaa kyseisen pöytäkirjan myötä EU:n kanssa tehtävää tehokasta yhteistyötä erityisesti laittoman kalastuksen torjunnan alalla. FI 9 FI

10 Vastaavista toimista saadut kokemukset Liberian kalastusalueella saatujen aiempien saaliiden ja vastaavanlaisten pöytäkirjojen puitteissa kyseisellä alueella viimeaikoina saatujen saaliiden analyysin sekä käytettävissä olevien arviointien ja tieteellisten lausuntojen perusteella osapuolet vahvistivat tonnikalan ja tonnikalan kaltaisten lajien viitesaalismääräksi tonnia vuodessa ja kalastusmahdollisuuksia 28 kurenuotta-alukselle ja 6 pintasiima-alukselle. Alakohtainen tuki on varsin merkittävä, ja siinä on otettu huomioon tarve vahvistaa Liberian kalastusviranomaisten valmiuksia sekä kansallisen kalastusstrategian prioriteetit. Yhteensopivuus muiden kyseeseen tulevien välineiden kanssa ja mahdolliset synergiaedut Yhteensopivuus muiden kyseeseen tulevien välineiden kanssa ja mahdolliset synergiaedut Kestävää kalastusta koskevien kumppanuussopimusten nojalla maksetut varat ovat kumppaneina olevien kolmansien maiden talousarvioissa liikkuvia tuloja. Edellytyksenä kestävää kalastusta koskevien kumppanuussopimusten tekemiselle ja seurannalle on kuitenkin se, että osa näistä varoista käytetään asianomaisen maan alakohtaisen politiikan mukaisten toimien toteuttamiseen. Rahoitus sopii yhteen kalastusalalla toteutettaviin kansallisiin hankkeisiin ja/tai ohjelmiin muista kansainvälisistä lähteistä saatavan rahoituksen kanssa. FI 10 FI

11 1.6. Toiminnan ja sen rahoitusvaikutusten kesto X Ehdotuksen/aloitteen mukaisen toiminnan kesto on rajattu. X Ehdotuksen/aloitteen mukainen toiminta alkaa vuonna 2015 ja päättyy vuonna Rahoitusvaikutukset alkavat vuonna 2015 ja päättyvät vuonna Ehdotuksen/aloitteen mukaisen toiminnan kestoa ei ole rajattu. Käynnistysvaihe alkaa vuonna VVVV ja päättyy vuonna VVVV, minkä jälkeen toteutus täydessä laajuudessa Hallinnointitapa (Hallinnointitavat) 6 Huomautukset: X Suora hallinnointi, jonka komissio toteuttaa käyttämällä X yksiköitään, myös unionin edustustoissa olevaa henkilöstöään; toimeenpanovirastoja Hallinnointi yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa Välillinen hallinnointi, jossa täytäntöönpanotehtäviä on siirretty: kolmansille maille tai niiden nimeämille elimille kansainvälisille järjestöille ja niiden erityisjärjestöille (tarkennettava) Euroopan investointipankille tai Euroopan investointirahastolle varainhoitoasetuksen 208 ja 209 artiklassa tarkoitetuille elimille julkisoikeudellisille yhteisöille sellaisille julkisen palvelun tehtäviä hoitaville yksityisoikeudellisille elimille, jotka antavat riittävät rahoitustakuut sellaisille jäsenvaltion yksityisoikeuden mukaisille elimille, joille on annettu tehtäväksi julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuden täytäntöönpano ja jotka antavat riittävät rahoitustakuut henkilöille, joille on annettu tehtäväksi toteuttaa SEU-sopimuksen V osaston mukaisia yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan erityistoimia ja jotka nimetään asiaa koskevassa perussäädöksessä. Jos käytetään useampaa kuin yhtä hallinnointitapaa, huomautuksille varatussa kohdassa olisi annettava lisätietoja. 6 Kuvaukset eri hallinnointitavoista ja viittaukset varainhoitoasetukseen ovat saatavilla budjettipääosaston verkkosivuilla osoitteessa: FI 11 FI

12 2. HALLINNOINTI 2.1. Seuranta- ja raportointisäännöt Ilmoitetaan sovellettavat aikavälit ja edellytykset. Komissio (MARE-pääosasto yhdessä alueelle sijoittautuneen kalastusalan avustajansa kanssa) varmistaa pöytäkirjan täytäntöönpanon säännöllisen seurannan erityisesti toimijoiden kalastusmahdollisuuksien käytön ja saalistietojen osalta. Kestävää kalastusta koskevassa kumppanuussopimuksessa määrätään vähintään yhdestä vuosittaisesta sekakomitean kokouksesta, jossa komissio ja Liberian tasavalta kartoittavat sopimuksen ja pöytäkirjan täytäntöönpanoa ja tekevät tarvittaessa mukautuksia ohjelmatyöhön ja tapauksen mukaan taloudelliseen korvaukseen Hallinnointi- ja valvontajärjestelmä Todetut riskit Uuden kalastussopimuksen ja pöytäkirjan täytäntöönpanoon liittyy tiettyjä riskejä, erityisesti alakohtaisen kalastuspolitiikan rahoittamiseen osoitettujen määrien osalta (aliohjelmointi) Tiedot käyttöön otetusta sisäisen valvonnan järjestelmästä. Alakohtaisen politiikan suunnittelusta ja toteuttamisesta on käytävä sopimuksessa ja pöytäkirjassa määrättyä tiivistä vuoropuhelua. Valvontamenetelmiin kuuluu myös pöytäkirjan 4 artiklassa tarkoitettu tulosten yhteinen analysointi. Lisäksi sopimukseen ja pöytäkirjaan sisältyy lausekkeita niiden soveltamisen keskeyttämisestä tietyin edellytyksin ja tietyissä olosuhteissa Arvio tarkastusten kustannustehokkuudesta ja odotettavissa olevasta virheriskin tasosta 2.3. Toimenpiteet petosten ja sääntöjenvastaisuuksien ehkäisemiseksi Ilmoitetaan käytössä olevat ja suunnitellut torjunta- ja suojatoimenpiteet Komissio sitoutuu luomaan säännöllisen poliittisen vuoropuhelun ja neuvotteluyhteyden Liberian tasavallan kanssa, jotta sopimuksen ja pöytäkirjan hallinnointia voitaisiin parantaa ja EU:n panosta kalavarojen kestävään hoitoon lisätä. Kaikkiin komission kalastussopimusten nojalla suorittamiin maksuihin sovelletaan kaikissa tapauksissa komission tavanomaisia talousarvio- ja rahoitusmenettelyitä ja -sääntöjä. Näin voidaan muun muassa tunnistaa varmuudella kolmansien valtioiden pankkitilit, joille taloudellinen korvaus maksetaan. Kyseessä olevan pöytäkirjan 3 artiklan 8 kohdassa määrätään, että taloudellisen korvauksen koko määrä on maksettava Liberian keskuspankkiin avatulle valtionkassan pankkitilille. FI 12 FI

13 3. EHDOTUKSEN/ALOITTEEN ARVIOIDUT RAHOITUSVAIKUTUKSET 3.1. Kyseeseen tulevat monivuotisen rahoituskehyksen otsakkeet ja menopuolen budjettikohdat Talousarviossa jo olevat budjettikohdat Monivuotisen rahoituskehyksen otsakkeiden ja budjettikohtien mukaisessa järjestyksessä. Budjettikohta Määrärahalaji Rahoitusosuudet Monivuotisen rahoituskehyksen otsake Numero [Nimi... ] JM/EI- JM 7 EFTAmailta 8 ehdokasmailta 9 kolmansilta mailta varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 kohdan b alakohdassa tarkoitetut rahoitusosuudet Unionin kalastusalusten kolmansien maiden vesillä harjoittamaa kalastustoimintaa koskeva hallintokehys (kestävän kalastuksen sopimukset) Meri- ja kalastusasioiden toimintalohkon tukimenot Muu kuin operatiivinen hallinnollinen ja tekninen apu JM EI EI EI EI EI-JM EI EI EI EI Uudet perustettaviksi esitetyt budjettikohdat Monivuotisen rahoituskehyksen otsakkeiden ja budjettikohtien mukaisessa järjestyksessä. Monivuotisen rahoituskehyksen otsake Budjettikohta Numero [Nimi ] JM/EI-JM Rahoitusosuudet Määrärahalaji EFTAmailta ehdokasmailta kolmansilta mailta varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 kohdan b alakohdassa tarkoitetut rahoitusosuudet [XX.YY.YY.YY] KYLLÄ /EI KYLLÄ/ EI KYLLÄ /EI KYLLÄ/EI JM = jaksotetut määrärahat; EI-JM = jaksottamattomat määrärahat. EFTA: Euroopan vapaakauppaliitto. Ehdokasmaat ja soveltuvin osin Länsi-Balkanin mahdolliset ehdokasmaat. FI 13 FI

14 3.2. Arvioidut vaikutukset menoihin Yhteenveto arvioiduista vaikutuksista menoihin milj. euroa (kolmen desimaalin tarkkuudella) Monivuotisen rahoituskehyksen otsake Numero 2 Kestävä kasvu: luonnonvarat PO: <.> N N N N N YHTEENSÄ Toimintamäärärahat Budjettikohdan numero Sitoumukset (1a) Budjettikohdan numero Maksut (2 a) Tiettyjen ohjelmien määrärahoista katettavat hallintomäärärahat 11 Sitoumukset (1) 0,715 0,650 0,650 0,650 0,585 3,250 Maksut (2) 0,715 0,650 0,650 0,650 0,585 3,250 Budjettikohdan numero (3) 0,037 0,037 0,037 0,037 0,097 0,245 PO:n määrärahat YHTEENSÄ <...> Sitoumukset Maksut =1+1a +3 0,752 0,687 0,687 0,687 0,682 3,495 =2+2a +3 0,752 0,687 0,687 0,687 0,682 3, N on ehdotuksen/aloitteen toteutuksen aloitusvuosi. Tekninen ja/tai hallinnollinen apu sekä EU:n ohjelmien ja/tai toimien toteuttamiseen liittyvät tukimenot (entiset BA-budjettikohdat), epäsuora ja suora tutkimustoiminta. FI 14 FI

15 Toimintamäärärahat YHTEENSÄ Tiettyjen ohjelmien määrärahoista katettavat hallintomäärärahat YHTEENSÄ Sitoumukset (4) 0,715 0,650 0,650 0,650 0,585 3,250 Maksut (5) 0,715 0,650 0,650 0,650 0,585 3,250 (6) 0,037 0,037 0,037 0,037 0,097 0,245 Monivuotisen rahoituskehyksen OTSAKKEESEEN 2> kuuluvat määrärahat YHTEENSÄ Sitoumukset = ,752 0,687 0,687 0,687 0,682 3,495 Maksut = ,752 0,687 0,687 0,687 0,682 3,495 Jos ehdotuksella/aloitteella on vaikutuksia useampaan otsakkeeseen: Toimintamäärärahat YHTEENSÄ Sitoumukset (4) Maksut (5) Tiettyjen ohjelmien määrärahoista katettavat hallintomäärärahat YHTEENSÄ (6) Monivuotisen rahoituskehyksen OTSAKKEISIIN 1 4 kuuluvat määrärahat YHTEENSÄ (Viitemäärä) Sitoumukset = 4+ 6 Maksut = 5+ 6 FI 15 FI

16 Monivuotisen rahoituskehyksen otsake 5 Hallintomenot milj. euroa (kolmen desimaalin tarkkuudella) N 2015 N N N N YHTEENSÄ PO: MARE Henkilöresurssit 0,113 0,113 0,113 0,113 0,113 0,565 Muut hallintomenot 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,045 PO MARE YHTEENSÄ Määrärahat 0,122 0,122 0,122 0,122 0,122 0,610 Monivuotisen rahoituskehyksen OTSAKKEESEEN 5 kuuluvat määrärahat YHTEENSÄ (Sitoumukset yhteensä = maksut yhteensä) 0,122 0,122 0,122 0,122 0,122 0,610 milj. euroa (kolmen desimaalin tarkkuudella) N N N N N YHTEENSÄ Monivuotisen rahoituskehyksen OTSAKKEISIIN 1 5 kuuluvat määrärahat YHTEENSÄ Sitoumukset 0,874 0,809 0,809 0,809 0,804 4,105 Maksut 0,874 0,809 0,809 0,809 0,804 4, N on ehdotuksen/aloitteen toteutuksen aloitusvuosi. FI 16 FI

17 Lukumäärä Lukumäärä Lukumäärä Lukumäärä Lukumäärä Lukumäärä Lukumäärä Arvioidut vaikutukset toimintamäärärahoihin Ehdotus/aloite ei edellytä toimintamäärärahoja. X Ehdotus/aloite edellyttää toimintamäärärahoja seuraavasti: Maksusitoumusmäärärahat, milj. euroa (kolmen desimaalin tarkkuudella) Tavoitteet ja tuotokset N 2015 N N N TUOTOKSET N YHTEENSÄ Tyyppi 13 Keskimäär. kustannukset Kustannus Kustannus Kustannus Kustannus Kustannu s Kustannus Kustannus Lukumäärä yhteensä Kustannukset yhteensä ERITYISTAVOITE lisessit aluksille tonnia/ vuosi 15 0,357 0,325 0,325 0,325 0,292 1,625 - alakohtainen vuotuinen 0,325 0,357 0,325 0,325 0,325 0,292 1,625 Välisumma erityistavoite 1 0,715 0,650 0,650 0,650 0,585 3,250 ERITYISTAVOITE 2 - tuotos Välisumma erityistavoite Tuotokset ovat tuloksena olevia tuotteita ja palveluita (esim. rahoitettujen opiskelijavaihtojen määrä tai rakennetut tiekilometrit). Kuten kuvattu kohdassa Erityistavoitteet. Hinta tonnia kohden perustuen tonnin viitemäärään vuodessa: 55 euroa ensimmäisenä vuonna (yhteensä ), 50 euroa toisena, kolmantena ja neljäntenä vuonna (yhteensä vuotta kohden) sekä 45 euroa viidentenä vuonna (yhteensä euroa). FI 17 FI

18 KUSTANNUKSET YHTEENSÄ 0,715 0,650 0,650 0,650 0,585 3,250 FI 18 FI

19 Arvioidut vaikutukset hallintomäärärahoihin Yhteenveto Ehdotus/aloite ei edellytä hallintomäärärahoja. X Ehdotus/aloite edellyttää hallintomäärärahoja seuraavasti: milj. euroa (kolmen desimaalin tarkkuudella) N N N N N YHTEEN- SÄ Monivuotisen rahoituskehyksen OTSAKE 5 Henkilöresurssit 0,113 0,113 0,113 0,113 0,113 0,565 Muut hallintomenot 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,045 Monivuotisen rahoituskehyksen OTSAKE 5, välisumma 0,122 0,122 0,122 0,122 0,122 0,610 Monivuotisen rahoituskehyksen OTSAKKEESEEN 5 sisältymättömät 17 Henkilöresurssit 0,031 0,031 0,031 0,031 0,031 0,155 Muut hallintomenot 0,006 0,006 0,006 0,006 0,066 0,090 Monivuotisen rahoituskehyksen OTSAKKEESEEN 5 sisältymättömät, välisumma 0,037 0,037 0,037 0,037 0,097 0,245 YHTEENSÄ 0,159 0,159 0,159 0,159 0,219 0,855 Henkilöresursseihin ja muihin hallintomenoihin käytettävien määrärahojen tarve katetaan toimen hallinnointiin jo osoitetuilla pääosaston määrärahoilla ja/tai pääosastossa toteutetuilla määrärahojen uudelleenjärjestelyillä sekä tarvittaessa sellaisilla lisäresursseilla, jotka toimea hallinnoiva pääosasto voi saada käyttöönsä vuotuisessa määrärahojen jakomenettelyssä talousarvion puitteissa N on ehdotuksen/aloitteen toteutuksen aloitusvuosi. Tekninen ja/tai hallinnollinen apu sekä EU:n ohjelmien ja/tai toimien toteuttamiseen liittyvät tukimenot (entiset BA-budjettikohdat), epäsuora ja suora tutkimustoiminta. FI 19 FI

20 Henkilöresurssien arvioitu tarve Ehdotus/aloite ei edellytä henkilöresursseja. X Ehdotus/aloite edellyttää henkilöresursseja seuraavasti: N 2015 N N Henkilöstötaulukkoon sisältyvät virat/toimet (virkamiehet ja väliaikaiset toimihenkilöt) (päätoimipaikka ja komission edustustot EU:ssa) (edustustot EU:n ulkopuolella) XX (epäsuora tutkimustoiminta) (suora tutkimustoiminta) Ulkopuolinen henkilöstö (kokoaikaiseksi muutettuna) 18 Arvio kokoaikaiseksi henkilöstöksi muutettuna N N YHTEENSÄ 0,099 0,099 0,099 0,099 0,099 0,495 XX (kokonaismäärärahoista katettavat sopimussuhteiset toimihenkilöt, kansalliset asiantuntijat ja vuokrahenkilöstö) XX (sopimussuhteiset ja paikalliset toimihenkilöt, kansalliset asiantuntijat, vuokrahenkilöstö ja nuoremmat asiantuntijat EU:n ulkopuolisissa edustustoissa) päätoimipaikassa - EU:n ulkop. edustustoissa XX (epäsuora tutkimustoiminta: sopimussuhteiset toimihenkilöt, kansalliset asiantuntijat ja vuokrahenkilöstö) (suora tutkimustoiminta: sopimussuhteiset toimihenkilöt, kansalliset asiantuntijat ja vuokrahenkilöstö) Muu budjettikohta (mikä?) 0,014 0,014 0,014 0,014 0,014 0,070 0,031 0,031 0,031 0,031 0,031 0,155 YHTEENSÄ 0,144 0,144 0,144 0,144 0,144 0,720 XX viittaa kyseessä olevaan toimintalohkoon eli talousarvion osastoon. Henkilöresurssien tarve katetaan toimen hallinnointiin jo osoitetulla pääosaston henkilöstöllä ja/tai pääosastossa toteutettujen henkilöstön uudelleenjärjestelyjen tuloksena saadulla henkilöstöllä sekä tarvittaessa sellaisilla lisäresursseilla, jotka toimea hallinnoiva pääosasto voi saada käyttöönsä vuotuisessa määrärahojen jakomenettelyssä talousarvion puitteissa. Kuvaus henkilöstön tehtävistä: Virkamiehet ja väliaikaiset toimihenkilöt Kestävää kalastusta koskevan kumppanuussopimuksen (uudelleen)neuvotteluun liittyvän prosessin hallinnointi ja seuranta sekä toimielinten neuvotteluiden tulosten hyväksyminen; voimassa olevan kestävää kalastusta koskevan kumppanuussopimuksen hallinnointi, säännöllinen taloudellinen ja operationaalinen seuranta mukaan lukien; alakohtaisen tuen täytäntöönpanon jatkuva seuranta, lisenssien hallinnointi. Vastaava virkamies MARE-pääosastossa + yksikönpäällikkö tai apulaisyksikönpäällikkö + lisenssien hallinnoinnista vastaava virkamies + sihteeristö: AC = sopimussuhteiset toimihenkilöt; AL = paikalliset toimihenkilöt, END = kansalliset asiantuntijat, INT = vuokrahenkilöstö; JED = nuoremmat asiantuntijat EU:n ulkopuolisissa edustustoissa. Toimintamäärärahoista katettavan ulkopuolisen henkilöstön enimmäismäärä (entiset BAbudjettikohdat). FI 20 FI

21 kokonaisarvio 0,75 kokoaikavastaavaa/vuosi Yksikkökustannus: euroa/vuosi Kustannuslaskelma: 0,75 kokoaikavastaavaa/vuosi x euroa/vuosi Kustannukset yhteensä: euroa => 0,099 milj. euroa Ulkopuolinen henkilöstö 1) Varainhoitoavustaja MARE-pääosastossa: kokonaisarvio 0,2 kokoaikavastaavaa/vuosi Yksikkökustannus: euroa Kustannuslaskelma: 0,2 kokoaikavastaavaa/vuosi x euroa/vuosi Kustannukset yhteensä: euroa => 0,014 milj. euroa 2) Sopimussuhteinen toimihenkilö EU:n edustustossa kokonaisarvio 0,25 kokoaikavastaavaa/vuosi Yksikkökustannus: euroa Kustannuslaskelma: 0,25 kokoaikavastaavaa/vuosi x euroa/vuosi Kustannukset yhteensä: euroa => 0,031 milj. euroa FI 21 FI

22 Yhteensopivuus nykyisen monivuotisen rahoituskehyksen kanssa X Ehdotus/aloite on nykyisen monivuotisen rahoituskehyksen mukainen. Ehdotus/aloite edellyttää monivuotisen rahoituskehyksen asianomaisen otsakkeen rahoitussuunnitelman muuttamista. Selvitys rahoitussuunnitelmaan tarvittavista muutoksista, mainittava myös kyseeseen tulevat budjettikohdat ja määrät Ehdotus/aloite edellyttää joustovälineen varojen käyttöön ottamista tai monivuotisen rahoituskehyksen tarkistamista. Selvitys tarvittavista toimenpiteistä, mainittava myös kyseeseen tulevat rahoituskehyksen otsakkeet, budjettikohdat ja määrät Ulkopuolisten tahojen osallistuminen rahoitukseen Ehdotuksen/aloitteen rahoittamiseen ei osallistu ulkopuolisia tahoja. Ehdotuksen/aloitteen rahoittamiseen osallistuu ulkopuolisia tahoja seuraavasti (arvio): määrärahat, milj. euroa (kolmen desimaalin tarkkuudella) N N+1 N+2 N+3 ja näitä seuraavat vuodet (ilmoitetaan kaikki vuodet, joille ehdotuksen/aloitteen vaikutukset ulottuvat, ks. kohta 1.6) Yhteensä Rahoitukseen osallistuva taho Yhteisrahoituksella katettavat määrärahat YHTEENSÄ FI 22 FI

23 3.3. Arvioidut vaikutukset tuloihin X Ehdotuksella/aloitteella ei ole vaikutuksia tuloihin. Ehdotuksella/aloitteella on vaikutuksia tuloihin seuraavasti: vaikutukset omiin varoihin vaikutukset sekalaisiin tuloihin milj. euroa (kolmen desimaalin tarkkuudella) Tulopuolen budjettikohta Käytettävissä olevat määrärahat kuluvana varainhoitovuonna N N+1 N+2 Ehdotuksen/aloitteen vaikutus 20 N+3 ja näitä seuraavat vuodet (ilmoitetaan kaikki vuodet, joille ehdotuksen/aloitteen vaikutukset ulottuvat, ks. kohta 1.6) Momentti. Vastaava(t) menopuolen budjettikohta (budjettikohdat) käyttötarkoitukseensa sidottujen sekalaisten tulojen tapauksessa: Selvitys tuloihin kohdistuvan vaikutuksen laskentamenetelmästä 20 Perinteiset omat varat (tulli- ja sokerimaksut) on ilmoitettava nettomääräisinä eli bruttomäärästä on vähennettävä kantokuluja vastaava 25 prosentin osuus. FI 23 FI

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 30.9.2015 COM(2015) 465 final 2015/0222 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS kumppanuussopimuksen täytäntöönpanopöytäkirjan mukaisten kalastusmahdollisuuksien jakamisesta FI FI 1. EHDOTUKSEN

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.9.2017 COM(2017) 484 final 2017/0222 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin ja Mauritiuksen tasavallan välisessä kalastuskumppanuussopimuksessa määrättyjen kalastusmahdollisuuksien

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.9.2017 COM(2017) 486 final 2017/0223 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin ja Mauritiuksen tasavallan välisessä kalastuskumppanuussopimuksessa määrättyjen kalastusmahdollisuuksien

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 18. syyskuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 18. syyskuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 18. syyskuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2017/0222 (NLE) 12265/17 PECHE 336 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 15. syyskuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak.

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 31.10.2014 COM(2014) 683 final 2014/0319 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan yhteisön ja Madagaskarin tasavallan välisessä kalastuskumppanuussopimuksessa määrättyjen kalastusmahdollisuuksien

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 16.7.2015 COM(2015) 346 final 2015/0152 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan yhteisön sekä Tanskan hallituksen ja Grönlannin maakuntahallituksen välisessä kalastuskumppanuussopimuksessa

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 17. heinäkuuta 2015 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 17. heinäkuuta 2015 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 17. heinäkuuta 2015 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2015/0153 (NLE) 11009/15 PECHE 258 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 16. heinäkuuta 2015 Vastaanottaja: Kom:n asiak.

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. Euroopan unionin virallisen lehden sähköisestä julkaisemisesta annetun asetuksen (EU) N:o 216/2013 muuttamisesta

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. Euroopan unionin virallisen lehden sähköisestä julkaisemisesta annetun asetuksen (EU) N:o 216/2013 muuttamisesta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 23.2.2017 COM(2017) 87 final 2017/0039 (APP) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS Euroopan unionin virallisen lehden sähköisestä julkaisemisesta annetun asetuksen (EU) N:o 216/2013 muuttamisesta

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 2.7.2018 COM(2018) 502 final 2018/0266 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Norsunluurannikon tasavallan ja Euroopan yhteisön välisen kalastuskumppanuussopimuksen täytäntöönpanoa koskevan

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 2.9.2014 COM(2014) 547 final 2014/0253 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS Euroopan unionin ja Senegalin tasavallan välisen kestävää kalastusta koskevan kumppanuussopimuksen täytäntöönpanopöytäkirjan

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 1.10.2015 COM(2015) 471 final 2015/0227 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan yhteisön ja Mauritanian islamilaisen tasavallan välisessä kalastuskumppanuussopimuksessa määrättyjen

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.9.2017 COM(2017) 483 final 2017/0221 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS Euroopan unionin ja Mauritiuksen tasavallan välisessä kalastuskumppanuussopimuksessa määrättyjen kalastusmahdollisuuksien

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 2. lokakuuta 2015 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 2. lokakuuta 2015 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 2. lokakuuta 2015 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2015/0229 (NLE) 12598/15 PECHE 334 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 1. lokakuuta 2015 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro:

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 8.2.2017 COM(2017) 64 final 2017/0020 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EU Meksiko-sekakomiteassa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta 23 päivänä maaliskuuta 2000 tehdyn

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 2. lokakuuta 2015 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 2. lokakuuta 2015 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 2. lokakuuta 2015 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2015/0227 (NLE) 12575/15 PECHE 328 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 1. lokakuuta 2015 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro:

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 25.7.2013 COM(2013) 560 final 2013/0271 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS neuvoston asetuksen (EY) N:o 1083/2006 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse tietyille

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.8.2017 COM(2017) 434 final 2017/0200 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Jordanian hašemiittisen kuningaskunnan osallistumista Välimeren alueen tutkimus- ja innovointikumppanuuteen

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 28.6.2018 COM(2018) 498 final 2018/0265 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS asetuksen (EU) N:o 1303/2013 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse taloudellisen,

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 1.2.2019 COM(2019) 55 final 2019/0027 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS asetuksen (EU) N:o 1303/2013 muuttamisesta siltä osin kuin kyseessä ovat nuorisotyöllisyysaloitteen

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 29.7.2014 COM(2014) 495 final 2014/0227 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin ja Färsaarten välisen tieteellistä ja teknologista yhteistyötä koskevan sopimuksen, jonka

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 19.2.2018 COM(2018) 72 final 2018/0034 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Marokon kuningaskunnan osallistumista Välimeren alueen tutkimus- ja innovointikumppanuuteen (PRIMA) koskevat

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. Euroopan yhteisön ja Ukrainan tiede- ja teknologiayhteistyötä koskevan sopimuksen uusimisesta

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. Euroopan yhteisön ja Ukrainan tiede- ja teknologiayhteistyötä koskevan sopimuksen uusimisesta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.5.2014 COM(2014) 298 final 2014/0154 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan yhteisön ja Ukrainan tiede- ja teknologiayhteistyötä koskevan sopimuksen uusimisesta FI FI PERUSTELUT

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 31.10.2014 COM(2014) 684 final 2014/0317 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS Euroopan yhteisön ja Madagaskarin tasavallan välisessä kalastuskumppanuussopimuksessa määrättyjen kalastusmahdollisuuksien

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. Euroopan yhteisön ja Venäjän federaation hallituksen välisen tiede- ja teknologiayhteistyötä koskevan sopimuksen uusimisesta

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. Euroopan yhteisön ja Venäjän federaation hallituksen välisen tiede- ja teknologiayhteistyötä koskevan sopimuksen uusimisesta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 14.8.2013 COM(2013) 583 final 2013/0282 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan yhteisön ja Venäjän federaation hallituksen välisen tiede- ja teknologiayhteistyötä koskevan sopimuksen

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 17.7.2015 COM(2015) 365 final 2015/0160 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa, koheesiorahastoa, Euroopan

Lisätiedot

ANNEX LIITE. asiakirjaan. Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEKSI

ANNEX LIITE. asiakirjaan. Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEKSI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.4.2018 COM(2018) 231 final ANNEX LIITE asiakirjaan Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEKSI.eu-aluetunnuksen toteuttamisesta ja toiminnasta ja asetuksen (EY) N:o

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.3.2017 COM(2017) 125 final 2017/0053 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS Euroopan unionin ja Mauritanian islamilaisen tasavallan välisessä kalastuskumppanuussopimuksessa määrättyjen

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 28.7.2017 COM(2017) 385 final 2017/0163 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS Luova Eurooppa -ohjelman (2014 2020) perustamisesta annetun asetuksen (EU) N:o 1295/2013

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 20. heinäkuuta 2015 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 20. heinäkuuta 2015 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 20. heinäkuuta 2015 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2015/0160 (COD) 11069/15 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 20. heinäkuuta 2015 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia:

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 24.10.2014 COM(2014) 656 final 2014/0303 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS sen hyväksymisestä, että komissio tekee Euroopan atomienergiayhteisön puolesta Euroopan unionin ja Euroopan

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 2.3.2015 COM(2015) 72 final 2015/0037 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS sinievätonnikalan suojelemista koskevan yleissopimuksen laajennetun komission jäsenyyden saamiseksi käytävän

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 7.9.2018 COM(2018) 614 final 2018/0322 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS asetuksen (EU) N:o 1303/2013 muuttamisesta a 2021 2023 koskevien vuotuisten ennakkomaksujen

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. Euroopan yhteisön ja Brasilian liittotasavallan tiede- ja teknologiayhteistyötä koskevan sopimuksen uusimisesta

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. Euroopan yhteisön ja Brasilian liittotasavallan tiede- ja teknologiayhteistyötä koskevan sopimuksen uusimisesta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 22.6.2017 COM(2017) 336 final 2017/0139 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan yhteisön ja Brasilian liittotasavallan tiede- ja teknologiayhteistyötä koskevan sopimuksen uusimisesta

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 4.2.2015 COM(2015) 46 final 2015/0026 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS Euroopan sosiaalirahastosta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU)

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS FI FI FI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.4.2011 KOM(2011) 228 lopullinen 2011/0097 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan yhteisön ja Kap Verden tasavallan välisessä kalastuskumppanuussopimuksessa määrättyjen

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 23. kesäkuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 23. kesäkuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 23. kesäkuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2017/0139 (NLE) 10632/17 RECH 247 RELEX 568 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 22. kesäkuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 24.10.2014 COM(2014) 658 final 2014/0306 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin ja Euroopan atomienergiayhteisön sekä Sveitsin valaliiton välisen tiede- ja teknologiayhteistyötä

Lisätiedot

LIITTEET. asiakirjaan. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖKSEKSI

LIITTEET. asiakirjaan. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖKSEKSI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.5.2015 COM(2015) 286 final ANNEXES 1 to 3 LIITTEET asiakirjaan Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖKSEKSI Italian ja Kreikan hyväksi toteutettavien kansainvälistä suojelua koskevien väliaikaisten

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja COM(2018) 141 final.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja COM(2018) 141 final. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. maaliskuuta 2018 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2018/0067 (NLE) 7423/18 RECH 113 USA 11 RELEX 252 EHDOTUS Lähettäjä: Euroopan komission pääsihteerin puolesta

Lisätiedot

Suositus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Suositus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 1.6.2018 COM(2018) 376 final Suositus NEUVOSTON PÄÄTÖS komission valtuuttamisesta aloittamaan Euroopan unionin puolesta neuvottelut aavan meren kalavarojen säilyttämistä ja hoitoa

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 7.11.2013 COM(2013) 771 final 2013/0379 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS Euroopan unionin virkamiesten ja muun henkilöstön palkkoihin ja eläkkeisiin sovellettavien korjauskertoimien

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 2. lokakuuta 2015 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 2. lokakuuta 2015 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 2. lokakuuta 2015 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2015/0228 (NLE) 12576/15 PECHE 329 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 1. lokakuuta 2015 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro:

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 6. lokakuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 6. lokakuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 6. lokakuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2017/0247 (COD) 12963/17 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 5. lokakuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia: FSTR

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 4.11.2013 COM(2013) 757 final 2013/0367 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS maatilojen rakennetutkimuksista ja maatalouden tuotantomenetelmiä koskevasta tutkimuksesta

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.3.2013 COM(2013) 155 final 2013/0084 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS yhteisön työvoimaa koskevan otantatutkimuksen järjestämisestä annetun neuvoston

Lisätiedot

Suositus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Suositus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 25.4.2018 COM(2018) 240 final Suositus NEUVOSTON PÄÄTÖS luvan antamisesta aloittaa Euroopan unionin puolesta neuvottelut kestävää kalastusta koskevan kumppanuussopimuksen ja pöytäkirjan

Lisätiedot

Uwe CORSEPIUS, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Uwe CORSEPIUS, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 4. helmikuuta 2014 (OR. en) 6054/14 Toimielinten välinen asia: 2014/0013 (NLE) AGRI 68 AGRIORG 16 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 30. tammikuuta 2014 Vastaanottaja: Kom:n

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE SEKÄ ALUEIDEN KOMITEALLE

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE SEKÄ ALUEIDEN KOMITEALLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 17.7.2013 COM(2013) 533 final KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE SEKÄ ALUEIDEN KOMITEALLE OLAFin hallinnon parantaminen

Lisätiedot

Bryssel COM(2015) 451 final. ANNEXES 1 to 4 LIITTEET

Bryssel COM(2015) 451 final. ANNEXES 1 to 4 LIITTEET EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 9.9.2015 COM(2015) 451 final ANNEXES 1 to 4 LIITTEET ehdotukseen neuvoston päätökseksi Italian, Kreikan ja Unkarin hyväksi toteutettavien kansainvälistä suojelua koskevien väliaikaisten

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 3. huhtikuuta 2014 (OR. en) 7911/14 Toimielinten välinen asia: 2014/0079 (NLE) PECHE 147

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 3. huhtikuuta 2014 (OR. en) 7911/14 Toimielinten välinen asia: 2014/0079 (NLE) PECHE 147 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 3. huhtikuuta 2014 (OR. en) 7911/14 Toimielinten välinen asia: 2014/0079 (NLE) PECHE 147 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin ja Seychellien

Lisätiedot

LIITTEET Muistio SM , KOM(2011) 910 lopullinen, KOM(2011) 913 lopullinen, KOM(2011) 910 slutlig, KOM(2011( 913 slutlig

LIITTEET Muistio SM , KOM(2011) 910 lopullinen, KOM(2011) 913 lopullinen, KOM(2011) 910 slutlig, KOM(2011( 913 slutlig Sisäasiainministeriö E-KIRJE SM2012-00113 PO Huhtamäki Jouko 07032012 Eduskunta Suuri valiokunta Viite Asia EU/Komission ehdotus euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi euron suojaamista rahanväärennykseltä

Lisätiedot

SÄÄDÖKSEEN LIITTYVÄ RAHOITUSSELVITYS

SÄÄDÖKSEEN LIITTYVÄ RAHOITUSSELVITYS KOM(2001) 422 lopullinen - 2001/0168 (CNS) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS Euroopan talousyhteisön ja Senegalin tasavallan hallituksen välisessä Senegalin rannikon edustalla harjoitettavaa kalastusta koskevassa

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 6.12.2017 COM(2017) 825 final 2017/0334 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS asetuksen (EU) 2017/825 muuttamisesta rakenneuudistusten tukiohjelman rahoituspuitteiden

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 16.8.2012 COM(2012) 456 final 2012/0221 (APP) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS toimielinten historiallisten arkistojen tallettamista Firenzen yliopistolliseen Eurooppainstituuttiin koskevan

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 30.1.2019 COM(2019) 64 final 2019/0031 (APP) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS unionin yleisen talousarvion toteuttamiseen ja rahoitukseen vuonna 2019 liittyvistä toimenpiteistä ottaen

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 3.3.2016 COM(2016) 94 final 2016/0057 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS vuoden 1994 tullitariffeja ja kauppaa koskevan yleissopimuksen (GATT) XXIV artiklan 6 kohdan ja XXVIII artiklan

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 14.10.2016 COM(2016) 658 final 2016/0322 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ulkorajojen ja viisumipolitiikan rahoitusvälineeseen osana sisäisen turvallisuuden rahastoa liittyviä täydentäviä

Lisätiedot

*** SUOSITUSLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2013/0102(NLE)

*** SUOSITUSLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2013/0102(NLE) EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Kalatalousvaliokunta 29.8.2013 2013/0102(NLE) *** SUOSITUSLUONNOS esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Norsunluurannikon tasavallan välisessä sopimuksessa

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 2.8.2012 COM(2012) 439 final 2012/0213 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS tehostetun yhteistyön yleistä kehystä koskevan Euroopan unionin ja Euroopan lennonvarmistusjärjestön välisen

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS. Euroopan globalisaatiorahaston perustamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 1927/2006 muuttamisesta

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS. Euroopan globalisaatiorahaston perustamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 1927/2006 muuttamisesta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.6.2011 KOM(2011) 336 lopullinen 2011/0147 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS Euroopan globalisaatiorahaston perustamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 1927/2006

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.6.2014 COM(2014) 340 final 2014/0173 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS asetuksen (EU, Euratom) N:o 883/2013 muuttamisesta prosessuaalisten takeiden valvojan

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS. Euroopan tilasto-ohjelmasta annetun asetuksen (EU) N:o 99/2013 muuttamisesta

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS. Euroopan tilasto-ohjelmasta annetun asetuksen (EU) N:o 99/2013 muuttamisesta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 17.7.2013 COM(2013) 525 final 2013/0249 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS Euroopan tilasto-ohjelmasta 2013 2017 annetun asetuksen (EU) N:o 99/2013 muuttamisesta

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 31. maaliskuuta 2017 (OR. fi) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 31. maaliskuuta 2017 (OR. fi) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 31. maaliskuuta 2017 (OR. fi) Toimielinten välinen asia: 2017/0036 (NLE) 7892/17 RECH 100 ATO 12 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 23. helmikuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 5.12.2018 COM(2018) 833 final 2018/0426 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan eroamista Euroopan unionista ja Euroopan

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 29.9.2017 COM(2017) 556 final 2017/0241 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS 5 päivänä lokakuuta 2006 annetulla neuvoston asetuksella (EY) N:o 1563/2006 hyväksytyn Euroopan yhteisön

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 12.6.2018 COM(2018) 453 final 2018/0239 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS sääntelemättömän aavan meren kalastuksen ehkäisemiseksi Pohjoisen jäämeren keskiosassa tehdyn sopimuksen

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 2.7.2014 COM(2014) 438 final 2014/0203 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS kansainvälisen oliivineuvoston jäsenneuvostossa esitettävästä Euroopan unionin kannasta, joka koskee oliiviöljyä

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 14.10.2016 COM(2016) 654 final 2016/0320 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan kehitysrahaston rahoittamiseksi suoritettavista jäsenvaltioiden rahoitusosuuksista sekä rahoitusosuuden

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 28.6.2016 COM(2016) 426 final 2016/0196 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS oliiviöljyä ja syötäväksi tarkoitettuja oliiveja koskevan vuoden 2015 kansainvälisen sopimuksen allekirjoittamisesta

Lisätiedot

Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS. Euroopan unionin virallisen lehden sähköisestä julkaisemisesta

Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS. Euroopan unionin virallisen lehden sähköisestä julkaisemisesta FI FI FI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 4.4.2011 KOM(2011) 162 lopullinen 2011/0070 (APP) Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS Euroopan unionin virallisen lehden sähköisestä julkaisemisesta FI FI PERUSTELUT 1. EHDOTUKSEN

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.10.2016 COM(2016) 649 final 2016/0317 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin, Euroopan atomienergiayhteisön ja niiden jäsenvaltioiden sekä Moldovan tasavallan välisellä

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 29.8.2016 COM(2016) 547 final 2016/0261 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS asetuksen (EY) N:o 1920/2006 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse uusia psykoaktiivisia

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 15. helmikuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 15. helmikuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 15. helmikuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0383 (NLE) 5530/17 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: AGRI 31 AGRILEG 16 COMER 9 NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Strasbourg 10.12.2013 COM(2013) 896 final 2013/0439 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS Euroopan unionin virkamiesten ja muun henkilöstön palkkojen ja eläkkeiden sekä

Lisätiedot

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO UNIONIN ULKOASIOIDEN JA TURVALLISUUSPOLITIIKAN KORKEA EDUSTAJA Bryssel 28.11.2016 JOIN(2016) 54 final 2016/0366 (NLE) Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. Biskajanlahden sardellin kalastusmahdollisuuksien vahvistamisesta kalastuskaudeksi 2014/2015

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. Biskajanlahden sardellin kalastusmahdollisuuksien vahvistamisesta kalastuskaudeksi 2014/2015 EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 9.7.2014 COM(2014) 454 final 2014/0211 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS Biskajanlahden sardellin kalastusmahdollisuuksien vahvistamisesta kalastuskaudeksi 2014/2015 FI FI PERUSTELUT

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.5.2015 COM(2015) 197 final 2015/0102 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin, Euroopan atomienergiayhteisön ja niiden jäsenvaltioiden sekä Moldovan tasavallan välisellä

Lisätiedot

Suositus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Suositus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 8.1.2018 COM(2018) 1 final Suositus NEUVOSTON PÄÄTÖS komission valtuuttamisesta aloittamaan Euroopan unionin puolesta neuvottelut Marokon kuningaskunnan kanssa tehdyn kalastuskumppanuussopimuksen

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.10.2017 COM(2017) 599 final 2017/0261 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan kehitysrahaston rahoittamiseksi suoritettavista jäsenvaltioiden rahoitusosuuksista sekä vuoden

Lisätiedot

Muutettu ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Muutettu ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 28.6.2012 COM(2012) 49 final/2 2008/0255 (COD) CORRIGENDUM Annule et remplace le document COM(2012) 49 final du 10.02.2012 Concerne toutes les versions linguistiques (correction

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. kesäkuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. kesäkuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. kesäkuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0192 (NLE) 10653/16 PECHE 242 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 23. kesäkuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n asiak.

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 8.5.2017 COM(2017) 214 final 2017/0091 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Eteläisen Intian valtameren kalastussopimuksen (SIOFA) osapuolten kokouksessa Euroopan unionin puolesta esitettävästä

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 14.6.2017 COM(2017) 296 final 2017/0126 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan kehitysrahaston rahoittamiseksi suoritettavista jäsenvaltioiden rahoitusosuuksista sekä vuoden

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 8.5.2017 COM(2017) 199 final 2017/0088 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ulkorajojen ja viisumipolitiikan rahoitusvälineeseen osana sisäisen turvallisuuden rahastoa liittyviä täydentäviä

Lisätiedot

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Australian välisen puitesopimuksen tekemisestä

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Australian välisen puitesopimuksen tekemisestä EUROOPAN KOMISSIO UNIONIN ULKOASIOIDEN JA TURVALLISUUSPOLITIIKAN KORKEA EDUSTAJA Bryssel 28.11.2016 JOIN(2016) 51 final 2016/0367 (NLE) Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.2.2014 COM(2014) 81 final 2014/0041 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin kannasta Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Korean tasavallan väliseen vapaakauppasopimukseen

Lisätiedot

Valtioneuvoston EU-sihteeristö E-KIRJE VNEUS VNEUS Korhonen Kaisa(VNK) JULKINEN. EDUSKUNTA Suuri valiokunta EU/2012/1371

Valtioneuvoston EU-sihteeristö E-KIRJE VNEUS VNEUS Korhonen Kaisa(VNK) JULKINEN. EDUSKUNTA Suuri valiokunta EU/2012/1371 Valtioneuvoston EU-sihteeristö E-KIRJE VNEUS2012-00496 VNEUS Korhonen Kaisa(VNK) 13.09.2012 JULKINEN EDUSKUNTA Suuri valiokunta Viite Asia EU / Komission ehdotus neuvoston asetukseksi toimielinten historiallisten

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. joulukuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. joulukuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. joulukuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2017/0319 (NLE) 15382/17 COLAC 140 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 1. joulukuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak.

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.4.2016 COM(2016) 202 final 2016/0110 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS tilinpäätösraportointiin ja tilintarkastukseen liittyvien yksittäisten toimien tukemiseksi

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 3.10.2016 COM(2016) 629 final 2016/0306 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS vuoden 1994 tullitariffeja ja kauppaa koskevan yleissopimuksen (GATT) XXIV artiklan 6 kohdan ja XXVIII artiklan

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 23.2.2016 COM(2016) 84 final 2016/0051 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin sekä Islannin, Liechtensteinin ruhtinaskunnan ja Norjan kuningaskunnan välisen, vuosia 2014

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.5.2016 COM(2016) 302 final 2016/0155 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin ja Filippiinien tasavallan hallituksen välisen tiettyjä lentoliikenteen näkökohtia koskevan

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 20.9.2013 COM(2013) 639 final 2013/0313 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.4.2015 COM(2015) 156 final Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta (EGF/2015/000 TA 2015 komission aloitteesta

Lisätiedot

Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 9.8.2010 KOM(2010) 426 lopullinen 2010/0231 (NLE) Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin ja Sveitsin valaliiton välisen sopimuksen tekemisestä Sveitsin valaliiton osallistumista

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 10. lokakuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 10. lokakuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 10. lokakuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0318 (NLE) 13117/16 ACP 132 FIN 637 PTOM 32 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 10. lokakuuta 2016 Vastaanottaja:

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.6.2015 COM(2015) 296 final 2015/0132 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan kehitysrahaston rahoittamiseksi vuonna 2015 suoritettavista jäsenvaltioiden rahoitusosuuksista

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 28.2.2017 COM(2017) 101 final Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta (EGF/2017/000 TA 2017 komission aloitteesta

Lisätiedot

Muutettu ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Muutettu ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 21.4.2015 COM(2015) 168 final 2013/0273 (NLE) Muutettu ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä San Marinon tasavallan yhteistyöstä ja tulliliitosta

Lisätiedot