GEOENERGIAPOTENTIAALIN SELVITYS KOTKAN, HAMINAN, VIROLAHDEN JA MIEHIKKÄLÄN ALUEELTA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "GEOENERGIAPOTENTIAALIN SELVITYS KOTKAN, HAMINAN, VIROLAHDEN JA MIEHIKKÄLÄN ALUEELTA"

Transkriptio

1 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Etelä-Suomen yksikkö Espoo GEOENERGIAPOTENTIAALIN SELVITYS KOTKAN, HAMINAN, VIROLAHDEN JA MIEHIKKÄLÄN ALUEELTA Marit Wennerström, Nina Leppäharju, Olli Sallasmaa, Kirsti Keskisaari ja Jarmo Kallio

2 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS 1 (10) GEOENERGIAPOTENTIAALIN SELVITYS KOTKAN, HAMINAN, VIROLAHDEN JA MIEHIKKÄLÄN ALUEELTA TIIVISTELMÄ Geologian tutkimuskeskuksen (GTK) Etelä-Suomen yksikkö tuotti alueellisen geoenergiapotentiaalikartan palvelemaan Kotkan, Haminan, Virolahden ja Miehikkälän alueen aluesuunnittelijoita, asukkaita ja yrityksiä energiaratkaisujen alustavassa valinnassa ja vertailussa. Työ liittyi Etelä-Kymenlaakson seudulla käynnissä olevaan Uusiutuvan energian kuntakatselmusprojektiin, jossa olivat mukana em. kunnat. Potentiaalikartta liitetään Etelä-Kymenlaakson karttapalveluun. Kohdealueen geoenergiapotentiaali on suurelta osin arvioitu erinomaiseksi. Paikallisesti maapeitteen paksuus tai kallion alhaisempi lämmönjohtavuus heikentävät geoenergiapotentiaalia. Tuotettu geoenergiapotentiaalikartta on suuntaa antava ja sellaisena käytettävä. Alueellista karttakuvaa voidaan edelleen tarkentaa kohdekuntien maapeitteen syvyystiedoilla ja alueen eri rapakivityyppien kartoituksella ja lämmönjohtavuus- mittauksilla. SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Geoenergiapotentiaali 3. Maapeitteen paksuus ja luokitus 4. Kivilajit ja luokitus 5. Geoenergiapotentiaalin luokitus 6. Esimerkkilaskelmat 7. Yhteenveto ja jatkoselvitystarpeet Kirjallisuusviitteet 1. JOHDANTO Kotkan kaupungin kaupunkisuunnittelun tilauksesta Geologian tutkimuskeskuksen (GTK) Etelä- Suomen yksikkö teki geoenergiapotentiaaliselvityksen palvelemaan Kotkan, Haminan, Virolahden ja Miehikkälän alueen kaavoittajia, asukkaita ja yrityksiä energiaratkaisujen alustavassa valinnassa. Työ liittyy Etelä-Kymenlaakson seudulla käynnissä olevaan Uusiutuvan energian kuntakatselmus projektiin jossa nämä kunnat olivat mukana. Geoenergiapotentiaalikartan teossa on hyödynnetty GTK:n olemassa olevaa monipuolista paikkatietoaineistoa. Siinä on huomioitu luokiteltu maapeitteen paksuus, kivilajien lämmönjohtavuus ja esitetty pohjavesialueiden mahdolliset rajoitukset. Lisäksi on tehty esimerkinomaiset laskelmat alueen kallioperän (pääkivilajien) termisten ominaisuuksien vaikutuksesta geoenergian tuotantoon mitoittamalla energiakaivo tai -kaivokenttä erikokoisiin kuvitteellisiin kiinteistöihin. Asiantuntijoina ovat toimineet geofyysikko Nina Leppäharju (geoenergia), geologi Marit Wennerström (kallioperäominaisuudet) ja geologi Olli Sallasmaa (maapeitteen paksuuslaskut). Karttojen layout on Kirsti Keskisaaren. Selvityksen ohjaajana toimi energia- ja ilmastoasiantuntija Esa Partanen Kotkan kaupungin Kaupunkisuunnittelusta. Raportin tarkasti toimialapäällikkö, geoenergia-asiantuntija Jarmo Kallio.

3 2 (10) Selvitystyö toteutettiin toimistotyönä. Tuotettu kartta liitetään osaksi Etelä-Kymenlaakson karttapalvelua. Kartta tullaan jakamaan kyseisten kuntien kautta. Geoenergiapotentiaalikarttaa ja esimerkkilaskelmia ei voida sellaisenaan käyttää alueen kiinteistöjen energiakaivojen tai -kaivokenttien mitoittamiseen. Kohdekohtaisesti geoenergiaa hyödynnettäessä on syytä suorittaa aina paikalliset tutkimukset ja mittaukset oikean mitoituksen turvaamiseksi. 2. GEOENERGIAPOTENTIAALI Geoenergialla tarkoitetaan maa- ja kallioperään sekä vesistöön varastoitunutta lämpöenergiaa, jota voidaan lämpöpumpun avulla käyttää rakennusten lämmittämiseen ja viilentämiseen. Toinen yleisesti käytössä oleva termi on maalämpö. Yleisin geoenergian hyödyntämismuoto on kallioperään porattava, metriä syvä energiakaivo. Tässä Etelä-Kymenlaakson geoenergiapotentiaalin selvityksessä on keskitytty kallioperään porattavien energiakaivojen tuottaman kalliolämmön hyödyntämiseen, sillä taajama-alueilla ja erityisesti isommissa kohteissa energiakaivot ovat käytännössä ainut vaihtoehto. Irtomaahan horisontaalitasoon asennettava maalämpöputkisto vaatii paljon pinta-alaa ja on siksi mahdollisuus lähinnä maatilojen lämmityksessä. Kuitenkin maaperään ja vesistöön varastoitunutta lämmitysenergiaa kannattaa hyödyntää siellä missä siihen on mahdollisuus. Geoenergian hyödyntämismahdollisuudet riippuvat voimakkaasti maapeitteen paksuudesta ja kallioperän ominaisuuksista. Maapeitteen paksuus vaikuttaa suoraan energiakaivon tai -kaivokentän porauskustannuksiin. Kallioperän ominaisuuksilla, lähinnä lämmönjohtavuudella, on suora yhteys energiakaivon energian tuottoon ja tehoon/metri. Näin ollen paikallisen kivilajin ominaisuudet vaikuttavat geoenergiaprojektin kustannuksiin ja sitä kautta koko menetelmän kannattavuuteen. Etelä- Kymenlaakson geoenergiapotentiaalikartassa on huomioitu/rajattu lisäksi myös pohjavesi- alueet, vaikka pohjavesialue ei sinänsä vähennäkään geoenergiapotentiaalia maankamarassa. Näin siksi että lupamenettely näillä alueilla voi olla hankala. 3. MAAPEITTEEN PAKSUUS JA LUOKITUS Maapeitteen paksuus (Kuva 1.) laskettiin käyttäen hyväksi GTK:n olemassa olevia paikkatietoaineistoja. Kotkan, Haminan, Virolahden ja Miehikkälän alueella oli tasan 8000 havaintopistettä. Pisteistä 1184 oli erilaisia kairauksia tai tutkimuskaivantoja, 4499 oli turvetutkimusten syvyystietoja, suoria kallion-pintahavaintoja oli 2293 ja seismisen luotauksen tulkittuja kallionpintatietoja oli 24. Pistehavainnoista laskettiin 500 m:n pikselikoolla rasterimuotoinen kartta, jossa kukin pikseli sai sen sisältämien syvyyspisteiden maksimiarvon. Laskemistapa korostaa tarkoituksellisesti alueita, joissa maapeitteen paksuus voi olla suuri. Lisäksi maapeitteen paksuutta arvioitaessa käytettiin GTK:n 1: maperäkartasta kalliopaljastuma ja kalliomaa kuviorajauksia sekä 1: maaperäkartan kuviorajauksia, joille oli yleisten geologisten ominaisuuksien perusteella arvioitu maapeitteen paksuus.

4 Kuva Kotka t Hamina Virolahti Miehikkälä Maanpeitteen paksuus yli 30 m m alle 10 m Vesistö 0 10 km Projektio: ETRS-GK27 Sisältää Maanmittauslaitoksen Maastotietokannan 3/2013 aineistoa MML ja HALTIK

5 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS 3 (10) Kartta on koottu ESRI:n Arcmap ohjelmassa päällekkäisistä tasoista siten, että joka kohdassa näkyy paras mahdollinen tieto. Alimpana oli 1: maaperäkarttojen kuviot, jotka näkyvät siellä, missä ei ole pistetietoa eikä 1: maaperäkartan kalliomaarajauksia. Kuvassa 1 on esitetty tasoista koottu maapeitteen paksuus jaettuna paksuusluokkiin alle 10 m, m ja yli 30 m, sekä vesistö. Kuvassa 2 on esitetty etäisyys lähimpään tutkimuspisteeseen. Kuva 2. Etäisyys GTK:n syvyyspistetiedoista. 4. KIVILAJIT JA LUOKITUS Etelä-Kymenlaakson alue kuuluu geologisesti laajaan Kaakkois-Suomen eli Viipurin rapakivimassiiviin (Simonen, 1987). Kallioperä koostuu rapakivigraniitin erilaisista muunnoksista, jotka eroavat toisistaan joko rakenteen tai niissä esiintyvien erilaisten Fe-Mg-pitoisten tummien mineraalien perusteella (Kuva 3). Yleisin muunnos on viborgiitti, jossa on tiheässä plagioklaasi- manttelin ympäröimiä kalimaasälpäovoideja, tasarakeisessa graniittisessa perusmassassa. Luokituksessa erotettu pyterliitti on rakenteeltaan porfyyrinen ja siinä on tiheässä kalimaasälpä- ovoideja keskirakeisessa perusmassassa. Lisäksi on monia porfyyrisia ja tasarakeisia muunnoksia. Kaikki rapakivigraniitit ovat rakenteeltaan suuntautumattomia.

6 Kuva Kotka t Hamina Virolahti Miehikkälä KIVILAJIT Porfyyrinen apliitti Porfyyrinen rapakivigraniitti Pyterliitti Rapakivigraniitti, karkearakeinen Tasarakeinen rapakivigraniitti Tumma tasarakeinen rapakivigraniitti Tumma viborgiitti Viborgiitti Vesistö 0 10 km Projektio: ETRS-GK27 Sisältää Maanmittauslaitoksen Maastotietokannan 3/2013 aineistoa MML ja HALTIK

7 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS 4 (10) Geoenergiapotentiaalikarttaa varten koottiin GTK :ssa oleva tieto Suomen rapakivien lämmönjohtavuusmittauksista. Rapakivien lämpöominaisuuksia on kuvattu Elimäeltä (Järvimäki and Puranen, 1979; Peltoniemi and Kukkonen, 1995,1997; Kivekäs, 1978), Hästholmenilta, Loviisasta (Kukkonen and Lindberg, 1998; Peltoniemi and Kukkonen, 1995,1997) ja Heinolasta (Peltoniemi and Kukkonen, 1995). Elimäellä kallion lämpötilamittaukset on tehty kalliokaivosta 400 m syvyyteen asti (Järvimäki and Puranen, 1979). Käytetyn kairausmenetelmän vuoksi kairasydäntä ei ollut käytettävissä, vaan rapakiven lämmönjohtavuus mitattiin pintakalliosta (syvyys alle 25 m) kairatuista näytteistä (Järvimäki and Puranen, 1979). Kivilaji on yhtenäisesti viborgiitti ja lämmönjohtavuus 3.47 W/(mK). Hästholmenin kohteesta mitattiin lämmönjohtavuus 7 kairasydännäytteestä (Peltoniemi ja Kukkonen, 1995). Näytteistä 5 kivilaji oli pyterliitti, joissa oli muuta rapakiveä alhaisempi lämmönjohtavuus W/(mK). Näytteet ovat syvyysväliltä m. Heinolassa mitattiin kairasydännäytteestä porfyyrisesta rapakivestä 12 näytettä (Peltoniemi ja Kukkonen, 1995). Lämmönjohtavuuden keskiarvo oli 3.83 W/(mK). Näytteiden syvyysväli oli m. Edellä kuvatut mittaukset ovat nyt kohteena olleen Etelä-Kymenlaakson länsipuolelta. Kaikki kohteet kuuluvat kuitenkin saman Viipurin rapakivimassiivin alueelle. Massiivin sisällä esiintyy useita rapakivityyppejä, jotka on määritetty mineraalikoostumuksen ja rakenteen perusteella tietyissä rajoissa. Näin ollen koko massiivin alueella voidaan olettaa, että kivilajiriippuvaiset lämpöominaisuudet pysyvät melko samoina samassa kivilajissa. Saatavissa olleiden rapakivien lämmönjohtavuustietojen perusteella kivilajit jaettiin kahteen luokkaan. Erinomainen lämmönjohtavuus on muilla, paitsi pyterliitillä, jonka lämmönjohtavuus on keskinkertainen (Kuva 4). 5. GEOENERGIAPOTENTIAALIN LUOKITUS Geoenergian hyödyntämisen kannalta maapeitteen paksuudella on suuri merkitys. Ympäristöministeriön julkaiseman Energiakaivo-oppaan (Juvonen & Lapinlampi, 2013) ja Suomen Kaivonporausurakoitsijat ry Poratekin normilämpökaivo-ohjeiden (Normilämpökaivon kriteerit, 2009) mukaisesti toteutetussa energiakaivossa kaivon yläosa suojaputkitetaan aina. Tämän osuuden eli maaporauksen hinta on kaksin- tai jopa kolminkertainen kallioporauksen hintaan verrattuna, jolloin maaporaus muodostaa merkittävän osuuden koko geoenergiajärjestelmän kustannuksista. Nykyisin kuitenkin poraustarjoukseen voi usein kuulua metriä maaporausta ilman lisäkuluja. Jos maapeitepaksuus ylittää 30 m, energiakaivo tai -kaivokenttä jää helposti taloudellisesti kannattamattomaksi.

8 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS 5 (10) Kuva 4. Kivilajien lämmönjohtavuustietojen perusteella tehty luokitus, jota käytettiin geoenergiapotentiaalin määrittämisessä. Tästä syystä tässä Etelä-Kymenlaakson geoenergiapotentiaalin selvityksessä maapeitteen paksuus luokiteltiin seuraavasti: 1. Maapeitepaksuus < 10 m, erinomainen 2. Maapeitepaksuus m, hyvä 3. Maapeitepaksuus > 30 m, huono Kivilajien ominaisuuksista lämmönjohtavuus vaikuttaa merkittävästi geoenergian hyödynnettävyyteen. Kun energiakaivosta otetaan lämpöä, kaivon seinämän ja ympäröivän kallion välille muodostuu lämpötilaero. Kuinka hyvin energiakaivosta otetun lämmön tilalle siirtyy korvaavaa lämpöä kauempaa energiakaivoa ympäröivästä kalliosta, riippuu pääosin kallioperän lämmönjohtavuudesta mutta myös pohjaveden liikkeistä kallioperässä. Lämmönjohtavuus vaikuttaa siis suoraan siihen kuinka syvä energiakaivo tarvitaan tietyn energiamäärän tuottamiseksi, omakotitalossa tai isommassa kohteessa. Suomen kivilajien lämmönjohtavuuden keskiarvo on 3,24 W/(mK) (Peltoniemi, 1996), mutta lämmönjohtavuus vaihtelee yleisesti välillä 2 4 W/(mK). Tässä geoenergian potentiaaliselvityksessä Etelä-Kymenlaakson kivilajit voitiin luokitella kirjallisuudesta löydettyjen lämmönjohtavuusarvojen perusteella seuraavasti: 1. Viborgiitti, porfyyrinen rapakivi tai tumma rapakivi, lämmönjohtavuuden arvio 3,45 W/(mK), erinomainen 2. Pyterliitti (rapakivi), lämmönjohtavuuden arvio 2,55 W/(mK), keskinkertainen

9 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS 6 (10) Geoenergiapotentiaalin kuvausta varten muodostettiin luokittelukartta. Sekä kivilajien luokitteluaineistosta että maapeitteen paksuuden luokitteluaineistosta konvertoitiin rasterikartat 500x500 m ruutukoolla. Maapeitteenpaksuus luokille annettiin arvot 10 (< 10 m), 20 (10 30 m) ja 30 (> 30 m). Vastaavasti kivilajien lämmönjohtavuus luokille annettiin arvot 1 (erinomainen) ja 2 (keskinkertainen). Rasterit laskettiin yhteen ESRI:n ArcGis-ohjelmistossa Spatial Analyst työkalulla, jolloin jokaiselle luokituskartan ruudulle muodostui erillinen arvo. Laskennan tuloksesta geoenergiapotentiaalille muodostettiin luokat erinomainen, hyvä, keskinkertainen, tyydyttävä ja huono (Kuva 5.). Erinomainen; maapeite < 10 m, erinomainen kallion lämmönjohtavuus Hyvä; maapeite m, erinomainen kallion lämmönjohtavuus Keskinkertainen; maapeite < 10 m, keskinkertainen kallion lämmönjohtavuus Tyydyttävä; maapeite m, keskinkertainen kallion lämmönjohtavuus Huono; maapeite >30 m, erinomainen kallion lämmönjohtavuus Suurin osa Etelä-Kymenlaakson alueesta kuuluu ensimmäiseen luokkaan, jossa geoenergiapotentiaali on erinomainen. Alueen ohut maapeite ja rapakiven erinomainen lämmönjohtavuus sekä eteläinen maantieteellinen sijainti tarjoavat erittäin hyvän mahdollisuuden hyödyntää geoenergiaa rakennusten lämmityksessä ja viilennyksessä. Seuraavassa luokassa, Hyvä, maapeitteen paksuus voi vaihdella metrin välillä, ja geoenergiaprojekteissa kannattaa harkita tarkempien kohdetutkimusten perusteella paljonko maaporaus vaikuttaa kustannuksiin. Kirja-arvojen mukaan erinomainen kallioperän lämmönjohtavuus kuitenkin antaa hyvät edellytykset. Keskimmäisessä luokassa maapeite on ohut, mutta kallioperän lämmönjohtavuus on heikompi kuin Suomessa keskimäärin. Tämä on otettava huomioon energiakaivojen mitoituksessa. Seuraavassa luokassa maapeitteen paksuus alentaa potentiaalia edelliseen verrattuna. Luokassa Huono on painotettu paksun maapeitteen vaikutusta. Geoenergian hyödyntämistä harkittaessa Etelä-Kymenlaakson geoenergiapotentiaalikarttaa voidaan käyttää kaavoituksessa ja hankesuunnitteluvaiheessa, mutta aineiston vajavuuden ja luokituksen sisältämän maapeitteen ja kivilajien lämmönjohtavuuden vaihteluvälien takia, kohteellista potentiaalia on syytä tarkentaa paikkamittausten avulla. Pohjavesialueet merkittiin Etelä-Kymenlaakson geoenergiapotentiaalikarttaan, koska näillä alueilla geoenergian hyödyntämiselle saattaa tulla tiettyjä rajoituksia. Asiasta voi lukea lisää Energiakaivooppaasta (Juvonen & Lapinlampi, 2013). Pohjavesialue itsessään ei kuitenkaan vähennä geoenergiapotentiaalia maankamarassa.

10 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Kuva Kotka Hamina t Virolahti Miehikkälä km Projektio: ETRS-GK27 Sisältää Maanmittauslaitoksen Maastotietokannan 3/2013 aineistoa MML ja HALTIK

11 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS 7 (10) 6. ESIMERKKILASKELMAT Etelä-Kymenlaakson pääkivilajien termisten ominaisuuksien vaikutusta geoenergian tuotantoon tutkittiin mitoittamalla energiakaivo tai -kaivokenttä erikokoisiin kuvitteellisiin kiinteistöihin: 1. Omakotitalo (tai vastaava), lämmitysenergiantarve 25 MWh/v 2. Rivitalo (tai vastaava), lämmitysenergiantarve 250 MWh/v 3. Pieni/keskisuuri teollisuuskiinteistö (tai vastaava), lämmitysenergiantarve 800 MWh/v Kivilajien termisistä ominaisuuksista merkittävin on tässä yhteydessä lämmönjohtavuus. Alueen pääkivilajit jaettiin tässä selvityksessä lämmönjohtavuuden osalta kahteen luokkaan, joilla on merkittävä ero lämmönjohtavuudessa: Erinomainen ja Keskinkertainen. Näissä laskelmissa luokille käytettiin kirjallisuudesta löydettyjä ko. kivilajien lämmönjohtavuuksien keskiarvoja: 3,45 W/(mK) (viborgiitti, tumma tai porfyyrinen rapakivi; Geoenergiapotentiaalikartassa luokiteltu 2. "Rivitalo", 250 MWh/v Kaivojen määrä Kaivon aktiivisyvyys Kaivojen aktiivinen yhteissyvyys Luokkien välisen eron kustannusvaikutus Taulukko 1. Etelä-Kymenlaakson tyypillisten kivilajien lämmönjohtavuusluokkien vaikutus erikokoisten kiinteistöjen energiakaivojen mitoitukseen ja porauskustannuksiin*. Vertailun vuoksi taulukossa on esitetty vastaavat mitoitukset Suomen kivilajien lämmönjohtavuuden ja kallioperän lämpötilan keskiarvolla. HUOM! Laskelmia ei voida suoraan hyödyntää alueen kiinteistöjen energiakaivojen tai -kaivokenttien mitoittamisessa! 1. "Omakotitalo", 25 MWh/v Luokkien välisen Lämmönjohtavuusluokka määrä aktiivisyvyys yhteissyvyys Kaivojen Kaivon Kaivojen aktiivinen eron kustannusvaikutus Erinomainen m * 30 /m Keskinkertainen = 750 Vertailu: Suomi keskiarvo Lämmönjohtavuusluokka Erinomainen m * /m Keskinkertainen = Vertailu: Suomi keskiarvo "Teollisuuskiinteistö, 800 MWh/v Luokkien välisen Lämmönjohtavuusluokka määrä aktiivisyvyys yhteissyvyys Kaivojen Kaivon Kaivojen aktiivinen eron kustannusvaikutus Erinomainen m * 30 /m Keskinkertainen = Vertailu: Suomi keskiarvo *Energiakaivon porauskustannukset on arvioitu vuoden 2014 yleisen hintatason mukaan

12 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS 8 (10) Erinomainen ) ja 2,55 W/(mK) (pyterliitti rapakivi; Geoenergiapotentiaalikartassa luokiteltu Keskinkertainen ). Kallioperän lämpötila asetettiin kaikissa laskelmissa niin, että se vastaa Etelä-Suomen keskimääräisiä arvoja: maanpinnan vuosittainen keskilämpötila oli kaikissa laskelmissa 6 C ja lämpö-tilan nousu syvemmälle mentäessä oli noin 1 C / 100 m. Taulukon 1. mukaisesti kivilaji vaikuttaa selvästi (jopa 25 m) jo yksittäisen energiakaivon mitoitukseen, ja suurempien kenttien mitoituksessa vaikutus kertaantuu. Rivitalon osalta on esitetty kaksi vaihtoehtoista mitoitusta (kaivot alle 200-metrisiä tai alle 300-metrisiä), kun lämmönjohtavuus on 3,45 W/(mK). Kustannusvaikutukset on laskettu siten, että energiakaivon porauskustannukseksi on arvioitu 30 /m vuoden 2014 yleisen hintatason mukaan. Laskelmista voi huomata myös, että kentän koko ei kasva lineaarisesti energiantarpeen kasvaessa. Näin ollen, vaikka 25 MWh/v kuluttavalle rakennukselle riittääkin tässä tapauksessa aktiivisyvyydeltään 150 m kaivo, 10*25 MWh/v=250 MWh/v kuluttavalle rakennukselle ei riitä 10*150 m energiakaivojen aktiivisyvyyttä. Jotta Etelä-Kymenlaakson paikallisia kallioperän ominaisuuksia voisi geoenergian kannalta verrata muualle Suomeen, taulukossa on esitetty vastaavat mitoitukset myös, kun lämmönjohtavuus on Suomen kivilajien keskimääräinen lämmönjohtavuus 3,24 W/(mK), maanpinnan keskilämpötila on 4,5 C ja lämpötila nousee kallioperässä syvemmälle mentäessä oli noin 1 C / 100 m. Tällainen tilanne voisi olla Keski-Suomen korkeudella. Vertailusta huomaa, että Etelä-Kymenlaakson korkeampi lähtölämpötila kalliossa ja suurella alueella myös kivilajin lämmönjohtavuus vaikuttavat edullisesti geoenergian hyödyntämiseen. Laskelmia ei voida suoraan hyödyntää alueen kiinteistöjen energiakaivojen tai -kaivokenttien mitoittamisessa vaan tarkempi mitoitus tulisi tehdä. Todellisuudessa kaivojen mitoitukseen vaikuttaa myös mm. energian kulutuksen (lämmitys/viilennys) kuukausijakautuma sekä kaivojen sijoitus ja keskinäiset etäisyydet. YHTEENVETO JA JATKOSELVITYSTARPEET Tehdyn selvityksen perusteella kohdealueen geoenergiapotentiaali on suurelta osin erinomainen (Kuva 5). Rapakivien lämmönjohtavuus on korkeampi kuin Suomen kallioperän kivilajeissa keskimäärin. Pyterliitti poikkeaa saatavilla olleiden mittaustulosten perusteella muista rapakivityypeistä alhaisemman lämmönjohtavuuden perusteella (Kuva 4.). Maapeitteen suuri paksuus ja kallion alhaisempi lämmön- johtavuus heikensivät geoenergiapotentiaalia paikallisesti. Alueilla, joissa on paksumpi maapeite, kannattaa tutkia mahdollisuutta hyödyntää maalämpöä vaakaputkiston avulla. Menetelmä sopii erityisesti taajamien ulkopuolelle maaseudulle. Nämä alueet eivät erotu tässä geoenergiapotentiaalikartassa koska tässä selvityksessä keskityttiin energiakaivojen avulla hyödynnettävään kalliolämpöön. Geoenergiapotentiaalikartta on suuntaa antava ja sitä voidaan käyttää alustavaan tarkasteluun kohdealueella. Kiinteistöjen energiakaivojen tai -kaivokenttien mitoitus tulee tehdä aina kohdekohtaisesti, jolloin paikalliset olosuhteet ja kohdekohtainen energiakulutus tulevat huomioiduksi. Alueellista tarkastelua voidaan parantaa sekä kallioperätiedon että maapeitetiedon osalta. Maapeitteen paksuuskartan alueellista tarkkuutta saadaan parannettua lisäämällä tarkkoja syvyystietoja alueille, joista

13 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS 9 (10) ei ole suoria mittaustietoja. Kuntien hallussa olevat syvyystiedot olisi ensimmäinen luonteva tapa lisätä maapeitteen paksuuskartan tarkkuutta. Tässä tutkimuksessa maanpeite laskettiin suoraan syvyysarvoista olettamalla kairauksen lähtötaso nollaksi. Kohteellisessa tutkimuksessa olisi mahdollista laskea todellisista lähtötasoista kallion pinnan tasot ja interpoloida niistä tiedoista kallion pinnan korkeustason. Tällöin laserkeilaus-korkeusmallin avulla saataisiin tarkempi arvio maapeitteen paksuuden vaihteluista. Kuntien hallussa olevien syvyysaineistojen avulla mittauspisteiden läheisyydessä olisi mahdollista tehdä tarkennuksia ja mahdollisesti jakaa maapeitteen paksuus vielä yhteen ylimääräiseen luokkaan (esim. alle 10 m, m, m, yli 30 m). Tässä selvityksessä maapeitepaksuuden keskiluokka (10 30 m) on geoenergian hyödynnettävyyden kannalta laaja, ja lisäselvitys toisi karttaan kohteiden kannalta merkittävää tarkennusta. Pohjaveden pinnan tasosta olisi mahdollista saada tietoa harjualueilta sekä pistemäisesti kallioporakaivoista. Kallioperässä ei voida määrittää yhtenäistä pohjavedenpinnan asemaa, koska vesi liikkuu kalliossa raoissa ja ruhjeissa. Selvityksessä oli käytettävissä kallion lämmönjohtavuusmittauksia vain kohdealueen länsipuolelta. Viipurin rapakivimassiivi on kuitenkin kallioperäkartoitustietojen perusteella rapakivityyppien osalta melko yhtenäinen alue. Rapakivien lämpöominaisuudet ovat kauttaaltaan melko hyvät. Massiivin alueen laajuus huomioon ottaen voidaan arvioida kalliossa olevan kuitenkin vaihtelua mineraalikoostumuksessa ja rakenteessa. Yleisluontoinen maastohavainnointi eri rapakivityypeistä, näytteenotto ja systemaattinen lämpöominaisuuksien mittaus toisi lisää tarkkuutta alueelliseen karttakuvaan. On mahdollista, että kivilajit voitaisiin jakaa lisätutkimusten perusteella useampaan luokkaan, ja tällä olisi alueen geoenergiakohteiden kannalta selvää lisäarvoa. Potentiaalikartta soveltuisi tarkennusten myötä paremmin geoenergiaprojektien esisuunnittelun työkaluksi. KIRJALLISUUSVIITTEET: Juvonen, J. & Lapinlampi, T., Energiakaivo Maalämmön hyödyntäminen pientaloissa. Ympäristöopas Ympäristöministeriö. 64 s. Järvimäki, P. and Puranen, M Heat Flow Measurements in Finland. In: V. Cermák and L. Rybach (eds.). Terrestrial Heat Flow in Europe. Springer-Verlag. Berlin Heidelberg Kivekäs, L Prospecting for Geothermal energy in Finland: Geothermal data. In: Svensson, C. and Larson, S.Å. (eds). Nordic Symposium on Geothermal Energy. Chalmers University of Technology and University of Göteborg. Sweden Kukkonen, I. and Lindberg, A Thermal properties of rocks at the investigation sites: measured and calculated thermal conductivity, specific heat capacity and thermal diffusivity. POSIVA. Working Report 98-09e. 28 p. Normilämpökaivon kriteerit, [WWW-dokumentti]. Suomen Kaivonporausurakoitsijat ry Poratek. [Viitattu ]. <http://www.poratek.fi/fi/lampokaivot/normilampokaivon+kriteerit/ > Peltoniemi, S., Relationship between thermal and other petrophysical properties of rocks in Finland. Helsinki University of Technology, Espoo, 100 pp.

14 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS 10 (10) Peltoniemi, S. and Kukkonen, I Kivilajien lämmönjohtavuus Suomessa: yhteenveto mittauksista Geol. Surv. Finland, Interim Rep. Q18/95/1, 14 p. Peltoniemi, S. and Kukkonen, I Thermal Properties of Rocks in Finland. Finnish Association of Mining and Metallurgical Engineers, Geological Committee. Publication Series A, N:o p. 2 app. Simonen, A Kaakkois-Suomen rapakivimassiivin kartta-alueiden kallioperä. Kallioperäkartan selitys. 1 : Geological map of Finalnd. Karttalehdet , 3024, 3041, 3042, 3044, 3113, 3131, Geologian tutkimuskeskus.

Keski-Suomen geoenergiapotentiaali Huusko Asmo, Lahtinen Hannu, Martinkauppi Annu, Putkinen Niko, Putkinen Satu, Wik Henrik

Keski-Suomen geoenergiapotentiaali Huusko Asmo, Lahtinen Hannu, Martinkauppi Annu, Putkinen Niko, Putkinen Satu, Wik Henrik GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Länsi-Suomen yksikkö Kokkola L/137/42/2014 Keski-Suomen geoenergiapotentiaali Huusko Asmo, Lahtinen Hannu, Martinkauppi Annu, Putkinen Niko, Putkinen Satu, Wik Henrik GEOLOGIAN

Lisätiedot

GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Länsi-Suomen yksikkö Kokkola 26.4.2013. Oulun geoenergiapotentiaalin kartoitus

GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Länsi-Suomen yksikkö Kokkola 26.4.2013. Oulun geoenergiapotentiaalin kartoitus GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Länsi-Suomen yksikkö Kokkola Oulun geoenergiapotentiaalin kartoitus GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Oulun geoenergiapotentiaali Työn toteuttaja: Geologian tutkimuskeskus Länsi-Suomen

Lisätiedot

Bergansin geoenergiatutkimukset ja energiakaivokentän mallinnus

Bergansin geoenergiatutkimukset ja energiakaivokentän mallinnus Länsi-Suomen yksikkö Y99/9999/2010/9/99 19.3.2010 Kokkola Bergansin geoenergiatutkimukset ja energiakaivokentän mallinnus Nina Leppäharju, Tuomo Turunen ja Jarmo Kallio Valokuva: Tuomo Turunen, GTK Geologian

Lisätiedot

ONE1 Oy HAMINAN KAUPUNKI TERVASAAREN ALUEEN ALOITUSKORTTELIEN UUSIUTUVAN ENERGIAN RATKAISUSELVITYS 20.11.2014

ONE1 Oy HAMINAN KAUPUNKI TERVASAAREN ALUEEN ALOITUSKORTTELIEN UUSIUTUVAN ENERGIAN RATKAISUSELVITYS 20.11.2014 ONE1 Oy HAMINAN KAUPUNKI TERVASAAREN ALUEEN ALOITUSKORTTELIEN UUSIUTUVAN ENERGIAN RATKAISUSELVITYS 20.11.2014 2/28 Tervasaaren alueen aloituskorttelien uusiutuvan energian ratkaisuselvitys Sisällys 1.

Lisätiedot

ONE1 Oy Prizztech Oy ULVILAN HARJUNPÄÄN ENERGIANTUOTANTO- JA ALUELÄMPÖSELVITYS 14.4.2014

ONE1 Oy Prizztech Oy ULVILAN HARJUNPÄÄN ENERGIANTUOTANTO- JA ALUELÄMPÖSELVITYS 14.4.2014 1/32 ONE1 Oy Prizztech Oy ULVILAN HARJUNPÄÄN ENERGIANTUOTANTO- JA ALUELÄMPÖSELVITYS 14.4.2014 2/32 Harjunpään energiantuotanto - ja aluelämpöselvityksen raportti Sisällys 1. JOHDANTO... 3 2. TIIVISTELMÄ...

Lisätiedot

VIROLAHDEN KUNTA; UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUS yleis- ja yhteenvetoraportti

VIROLAHDEN KUNTA; UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUS yleis- ja yhteenvetoraportti TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN TUKEMA KUNTAKATSELMUSHANKE Dnro: KASELY / 0079/05.02.09/2014 Päätöksen pvm: 08.09.2014 VIROLAHDEN KUNTA; UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUS yleis- ja yhteenvetoraportti Katselmusajankohta

Lisätiedot

GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Raportti 1 (7) Länsi-Suomen yksikkö Herukka Oulu (1162057) Kokkola Annu Martinkauppi ja Petri Hakala 27.8.

GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Raportti 1 (7) Länsi-Suomen yksikkö Herukka Oulu (1162057) Kokkola Annu Martinkauppi ja Petri Hakala 27.8. GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Raportti 1 (7) Länsi-Suomen yksikkö Herukka Oulu (1162057) Kokkola Annu Martinkauppi ja Petri Hakala TULOKSIA GEOFYSIKAALISISTA PAIKKATUTKIMUKSISTA OULUN HERUKAN SALEN TUTKIMUSKOHTEESSA

Lisätiedot

KOTKAN KAUPUNKI; UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUS yleis- ja yhteenvetoraportti

KOTKAN KAUPUNKI; UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUS yleis- ja yhteenvetoraportti TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN TUKEMA KUNTAKATSELMUSHANKE Dnro: KASELY / 0079/05.02.09/2014 Päätöksen pvm: 08.09.2014 KOTKAN KAUPUNKI; UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUS yleis- ja yhteenvetoraportti Katselmusajankohta

Lisätiedot

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Kone- ja tuotantotekniikka / Energia- ja ympäristötekniikka. Mika Pakarinen MAALÄMMÖN HYÖDYNTÄMINEN MATALAPORAUKSELLA

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Kone- ja tuotantotekniikka / Energia- ja ympäristötekniikka. Mika Pakarinen MAALÄMMÖN HYÖDYNTÄMINEN MATALAPORAUKSELLA KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Kone- ja tuotantotekniikka / Energia- ja ympäristötekniikka Mika Pakarinen MAALÄMMÖN HYÖDYNTÄMINEN MATALAPORAUKSELLA Opinnäytetyö 2012 TIIVISTELMÄ KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

MIEHIKKÄLÄN KUNTA; UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUS yleis- ja yhteenvetoraportti

MIEHIKKÄLÄN KUNTA; UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUS yleis- ja yhteenvetoraportti TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN TUKEMA KUNTAKATSELMUSHANKE Dnro: KASELY / 0079/05.02.09/2014 Päätöksen pvm: 08.09.2014 MIEHIKKÄLÄN KUNTA; UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUS yleis- ja yhteenvetoraportti Katselmusajankohta

Lisätiedot

KOTKAN KAUPUNKI; UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUS yleis- ja yhteenvetoraportti

KOTKAN KAUPUNKI; UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUS yleis- ja yhteenvetoraportti TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN TUKEMA KUNTAKATSELMUSHANKE Dnro: KASELY / 0079/05.02.09/2014 Päätöksen pvm: 08.09.2014 KOTKAN KAUPUNKI; UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUS yleis- ja yhteenvetoraportti Katselmusajankohta

Lisätiedot

Pehmeikön paksuuskarttojen tuotteistaminen Tuire Valjus Heikki Säävuori Hanna Leväniemi

Pehmeikön paksuuskarttojen tuotteistaminen Tuire Valjus Heikki Säävuori Hanna Leväniemi Etelä-Suomen yksikkö 12/2011 30.3.2011 Espoo Pehmeikön paksuuskarttojen tuotteistaminen Tuire Valjus Heikki Säävuori Hanna Leväniemi GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS KUVAILULEHTI Päivämäärä / Dnro 30.3.2011 Tekijät

Lisätiedot

AURINKOENERGIA- POTENTIAALISELVITYS

AURINKOENERGIA- POTENTIAALISELVITYS AURINKOENERGIA- POTENTIAALISELVITYS Kotkan ja Haminan kaupunkien sekä Virolahden ja Miehikkälän kuntien alueista 23.12.2014 Sun Energia Oy Tekniikantie 12 02150 Espoo www.sunenergia.com Tiivistelmä Tämä

Lisätiedot

Ulla Kangasmaa Projektipäällikkö DI

Ulla Kangasmaa Projektipäällikkö DI Ulla Kangasmaa Projektipäällikkö DI Geoener - Painiitty Rakennusosakeyhtiö Hartela sai mahdollisuuden osallistua GeoEner-hankkeeseen rakennusliike-edustajana Pilottikohteeksi valittiin Painiitty, koska

Lisätiedot

Kalliolämpö osana uusiutuviin energioihin perustuvaa arktista lämmitysjärjestelmää

Kalliolämpö osana uusiutuviin energioihin perustuvaa arktista lämmitysjärjestelmää AALTO-YLIOPISTON TEKNILLINEN KORKEAKOULU Insinööritieteiden ja arkkitehtuurin tiedekunta Energiatekniikan laitos Johanna Nylund Kalliolämpö osana uusiutuviin energioihin perustuvaa arktista lämmitysjärjestelmää

Lisätiedot

Jaakko Lehtonen SANEERAUSKOHTEIDEN SIIRTYMINEN KAUKOLÄMMÖSTÄ MAALÄMMÖN KÄYTTÖÖN

Jaakko Lehtonen SANEERAUSKOHTEIDEN SIIRTYMINEN KAUKOLÄMMÖSTÄ MAALÄMMÖN KÄYTTÖÖN Jaakko Lehtonen SANEERAUSKOHTEIDEN SIIRTYMINEN KAUKOLÄMMÖSTÄ MAALÄMMÖN KÄYTTÖÖN SANEERAUSKOHTEIDEN SIIRTYMINEN KAUKOLÄMMÖSTÄ MAALÄMMÖN KÄYTTÖÖN Jaakko Lehtonen Opinnäytetyö Kevät 2012 Talotekniikan koulutusohjelma

Lisätiedot

Lämpöpumppu omakotitalon lämmitysjärjestelmänä

Lämpöpumppu omakotitalon lämmitysjärjestelmänä i Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunta Eeva Lehesvuori Lämpöpumppu omakotitalon lämmitysjärjestelmänä Kandidaatintyö 7.5.2009 Tarkastaja: TkT, Aki Korpela ii Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...1 2. LÄMPÖPUMPUN

Lisätiedot

Lämpökaivo. Maalämmön hyödyntäminen pientaloissa. Janne Juvonen (toim.) Suomen ympäristökeskus YMPÄRISTÖOPAS 20 09

Lämpökaivo. Maalämmön hyödyntäminen pientaloissa. Janne Juvonen (toim.) Suomen ympäristökeskus YMPÄRISTÖOPAS 20 09 YMPÄRISTÖOPAS 20 09 Lämpökaivo Maalämmön hyödyntäminen pientaloissa Janne Juvonen (toim.) Suomen ympäristökeskus Y M PÄ R I S TÖ O PA S 2 0 0 9 Lämpökaivo Maalämmön hyödyntäminen pientaloissa Janne Juvonen

Lisätiedot

YMPÄRISTÖOPAS 2013. Energiakaivo. Maalämmön hyödyntäminen pientaloissa. Janne Juvonen Toivo Lapinlampi YMPÄRISTÖMINISTERIÖ

YMPÄRISTÖOPAS 2013. Energiakaivo. Maalämmön hyödyntäminen pientaloissa. Janne Juvonen Toivo Lapinlampi YMPÄRISTÖMINISTERIÖ YMPÄRISTÖOPAS 2013 Energiakaivo Maalämmön hyödyntäminen pientaloissa Janne Juvonen Toivo Lapinlampi YMPÄRISTÖMINISTERIÖ 126 Miljöhandledning 2012 Glesbygdens avloppsvatten YMPÄRISTÖOPAS 2013 Energiakaivo

Lisätiedot

Koukkurannan lämpöenergiaratkaisujen vertailu

Koukkurannan lämpöenergiaratkaisujen vertailu Koukkurannan lämpöenergiaratkaisujen vertailu Loppuraportti 1.12.211 Juha Vanhanen, Aki Pesola, Iivo Vehviläinen Koukkurannan lämpöenergiaratkaisujen vertailu Sisällysluettelo 1 Johdanto...3 2 Rakennuskannan

Lisätiedot

LÄMPÖPUMPPUSOVELLUTUKSET KIINTEISTÖJEN LÄMMITYKSESSÄ

LÄMPÖPUMPPUSOVELLUTUKSET KIINTEISTÖJEN LÄMMITYKSESSÄ LÄMPÖPUMPPUSOVELLUTUKSET KIINTEISTÖJEN LÄMMITYKSESSÄ ELLO - Etelä-Suomen logistiikka WP4:EcoHub konseptin kehittäminen Forssa Maria Virtanen Maria Virtanen TIIVISTELMÄ FORSSA WP4:EcoHub konseptin kehittäminen

Lisätiedot

Maalämmön kannattavuus

Maalämmön kannattavuus Lappeenrannan teknillinen yliopisto Teknillinen tiedekunta Energiatekniikan koulutusohjelma BH10A0200 Energiatekniikan kandidaatintyö ja seminaari Maalämmön kannattavuus The cost-effectiveness of geothermal

Lisätiedot

Asuinkerrostalon maalämpöjärjestelmän optimointi uudis- ja korjausrakentamiskohteissa

Asuinkerrostalon maalämpöjärjestelmän optimointi uudis- ja korjausrakentamiskohteissa Aalto-yliopisto Insinööritieteiden korkeakoulu Energia- ja LVI-tekniikan koulutusohjelma Henri Oksanen Asuinkerrostalon maalämpöjärjestelmän optimointi uudis- ja korjausrakentamiskohteissa Diplomityö,

Lisätiedot

Energiateollisuus ry

Energiateollisuus ry Selvitys 60N50162.01-E0001 24.2.2010 Energiateollisuus ry Kaukolämpöjärjestelmän paluuveden hyväksikäyttö kiinteistöjen lämmityksessä Kaikki oikeudet pidätetään Tätä asiakirjaa tai osaa siitä ei saa kopioida

Lisätiedot

KAUPUNKIALUEIDEN POHJAVEDEN LÄMPÖENERGIAN HYÖDYNTÄMISPOTENTIAALI SUOMESSA ESIMERKKINÄ LOHJA JA TURKU

KAUPUNKIALUEIDEN POHJAVEDEN LÄMPÖENERGIAN HYÖDYNTÄMISPOTENTIAALI SUOMESSA ESIMERKKINÄ LOHJA JA TURKU KAUPUNKIALUEIDEN POHJAVEDEN LÄMPÖENERGIAN HYÖDYNTÄMISPOTENTIAALI SUOMESSA ESIMERKKINÄ LOHJA JA TURKU Pro Gradu tutkielma Helsingin yliopisto Geotieteiden ja maantieteen laitos Geologian osasto Mia Buss

Lisätiedot

Käyttöohje. Robert Bosch Oy / Bosch Termotekniikka. Äyritie 8 E 01510 VANTAA. Puhelin: 010 480 80. boschmyynti@fi.bosch.com. www.bosch-climate.

Käyttöohje. Robert Bosch Oy / Bosch Termotekniikka. Äyritie 8 E 01510 VANTAA. Puhelin: 010 480 80. boschmyynti@fi.bosch.com. www.bosch-climate. Käyttöohje Robert Bosch Oy / Bosch Termotekniikka Äyritie 8 E 01510 VANTAA Puhelin: 010 480 80 boschmyynti@fi.bosch.com www.bosch-climate.fi 1 VPW2100-ohjelman käyttöopas Tässä käyttöoppaassa kuvataan,

Lisätiedot

GEOENERGIAN HYÖDYNTÄMINEN LÄMMITYKSESSÄ JA VIILENNYKSESSÄ

GEOENERGIAN HYÖDYNTÄMINEN LÄMMITYKSESSÄ JA VIILENNYKSESSÄ GEOENERGIAN HYÖDYNTÄMINEN LÄMMITYKSESSÄ JA VIILENNYKSESSÄ 9/18/2012 1 Kansalliset tavoitteet korkealla 2020: Uusiutuvan energian osuus nostettava 28 % 38% (=128 TWh) 2020 mennessä lämpöpumpuilla 8 TWh

Lisätiedot

ÖLJYLÄMMITYKSEN KORVAAMINEN MAALÄMMÖLLÄ PIENTALOISSA

ÖLJYLÄMMITYKSEN KORVAAMINEN MAALÄMMÖLLÄ PIENTALOISSA LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta Energiatekniikan koulutusohjelma BH10A0201 Energiatekniikan kandidaatintyö ja seminaari ÖLJYLÄMMITYKSEN KORVAAMINEN MAALÄMMÖLLÄ PIENTALOISSA Työn

Lisätiedot

Aurinkolämmön varastointi Östersundomissa

Aurinkolämmön varastointi Östersundomissa 1 16X170289 24.1.2014 Aurinkolämmön varastointi Östersundomissa 2 Kaikki oikeudet pidätetään Tätä asiakirjaa tai osaa siitä ei saa kopioida tai jäljentää missään muodossa ilman Pöyry Finland Oy:n antamaa

Lisätiedot

Uudisrakennuksen lämmitysenergiankulutus ja päälämmönkehityslaitteiden kustannusvertailu

Uudisrakennuksen lämmitysenergiankulutus ja päälämmönkehityslaitteiden kustannusvertailu Lappeenrannan teknillinen yliopisto Teknillinen tiedekunta Energiatekniikan koulutusohjelma BH10A0201 Energiatekniikan kandidaatintyö ja seminaari Uudisrakennuksen lämmitysenergiankulutus ja päälämmönkehityslaitteiden

Lisätiedot