Samverkan Yhteistyö. Målet för samverkan Yhteistyön tavoite. Europas vattenmiljöer ska nå god ekologisk och kemisk status senast år 2015

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Samverkan Yhteistyö. Målet för samverkan Yhteistyön tavoite. Europas vattenmiljöer ska nå god ekologisk och kemisk status senast år 2015"

Transkriptio

1 Samverkan Yhteistyö Om detta direktiv ska bli framgångsrikt krävs nära samarbete & samverkan på gemenskapsnivå, medlemsstatsnivå & lokal nivå. Det krävs också information till allmänheten, inbegripet användarna, & att samråd sker med dem samt att de är delaktiga. Ramdirektivet för vatten Punkt 14 Onnistunut direktiivin mukainen vesienhoito edellyttää tiivistä yhteistyötä ja yhteistoimintaa: yhteisön tasolla, jäsenvaltioiden tasolla ja paikallisella tasolla. Edellytyksenä on myös: - osallistava yhteistyö - hyvä tiedottaminen Vesipuitedirektiivi Art 14 Målet för samverkan Yhteistyön tavoite Europas vattenmiljöer ska nå god ekologisk och kemisk status senast år 2015 Euroopan vesien ekologisen ja kemiallisen tilan tulee olla hyvä vuonna

2 Olika former av samverkan Vattenparlamentet, dess utskott och arbetsgrupper Lokala samverkansgrupper eller via intresseorganisationer - gärna med kopplingar till vattenparlamentet Internet, t ex - enkätundersökningar - möjlighet lämna synpunkter - hemsida för vattenråd/vattenparlamentet med diskussionsforum Workshops - t ex problemlösning via möte mellan experter och intressenter Samverkan på myndighetsnivå Samverkan kring specifika frågor - kan behövas samverkan utifrån ett större geografiskt område än Tornedalen Esimerkkejä yhteistyömuodoiksi Vesiparlamentti, työvaliokunta ja työryhmiä Paikalliset yhteistyöryhmät- mielellään yhteys vesiparlamenttiin Internet, esim. - kyselytutkimukset - mahdollisuus esittää näkökantoja - keskustelufoorumi - vesiparlamentin kotisivu Viranomaisten välinen yhteistyö Yhteistyö erityiskysymyksissä yhteistyötä voidaan tarvita myös Tornionlaaksoa laajemmalla alueella 2

3 Lokal nivå/ Avrinningsområdesvis Tornedalens vattenparlament Tornionjoen vesiparlamentti Kommuner, myndigheter, bransch-/intresseorganisationer, verksamhetsutövare, föreningar, markägare, m.fl. Arbetsutskott Työvaliokunta Vattensamverkan Norr Distriktsnivå/ Regional nivå Paikallistaso/ Vesistöalueittain Vesienhoitotaso/Alueellinen taso Länsstyrelsen Lääninhallitus Vattenmyndigheten (VM) Beredningssekretariat Lapplands miljöcentral Lapin ympäristökeskus Beslutande organ Päättävät elimet Nationell nivå Kansallinen taso Internationell nivå Kansainvälinen taso Nationella myndigheter/kansalliset viranomaiset EU Tornionjoen vesiparlamentti Kunnat, viranomaiset, eri toimiala-/etujärjestöt, toiminnanharjoittajat, yhdistykset, maanomistajat, mm. Työvaliokunta Vattensamverkan Norr Paikallistaso/ Vesistöalueittain Vesienhoitotaso/Alueellinen taso Lääninhallitus Vesiviranomainen Sihteeristö Lapin ympäristökeskus Päättävät elimet Kansallinen taso Kansainvälinen taso Kansalliset viranomaiset EU 3

4 Definition Ett vattenråd/vattenparlament är en frivillig sammanslutning av intressenter inom vattenrådsområdet, som gemensamt strävar efter att utifrån ett helhetsperspektiv nå god status för områdets grundvatten och ytvatten fungerar som kontaktorgan till Länsstyrelsen och Lapplands Miljöcentral Ehdotus vesiparlamentin organisoinnista Förslag organisation vattenparlament Arbetsgrupp Vattenparlament - alla intressenter i nätverket Vesiparlamentti - kaikkien asianosaisten verkosto Medlem Arbetsutskott Työvaliokunta Kontaktperson(er) Kontaktihenkilö(t) Jäsen Työryhmä * Sprider information * Sammanställer synpunkter * Kontaktorgan till länsstyrelsen Jäsen Medlem Vattenparlamentet * Alla intressenter som vill vara med i nätverket * Bred representativitet! Medlem * Intressenter, t ex enskild markägare, organisation eller företag Representeras av personer m. mandat Intern information Kontaktperson Styrgrupp * Väljs av medlemmarna * Styrgruppen bör ha en bred & representativ sammansättning * Personer med mandat Arbetsgrupp Bildas vid behov efter önskemål från medlemmarna, t ex på ett visst tema eller för en viss vattenförekomst 4

5 Kriterier, enligt svenska modellen Kriteerit, Ruotsin mallin mukaan! Medlemsförteckning bör spegla områdets karaktär & bredd jämställdhet & mångfald personer med mandat att representera verksamheten! Alla viktiga intressen har tillfrågats brett perspektiv! Sammankallande/Kontaktperson! Minnesanteckningar! Styrgrupp bör helst utses! Öppet arbetssätt Tydliga kontaktvägar! Juridisk person utsedd om vill söka administrativt bidrag! Jäsenistö tulee heijastaa alueen luonnetta, eri tahot laajalti mukana tasa-arvo & monimuotoisuus jäsenillä mandaatti! Kaikki keskesiset tahot pyydetään mukaan laaja näkökulma! Kokoonkutsuminen/Yhteyshenkilö! Muistiot! Ohjausryhmä tulisi mielellään nimittää! Avoin työskentelytapa Helppo ottaa yhteyttä! Nimitettävä juridinen henkilö jos halutaan hakea hallinnollista tukea Grunduppgifter vattenparlamentet - kanaliseras via arbetsutskottet Vesiparlamentin perustehtävät - kanavoidaan työvaliokunnan kautta Sprida information i nätverket & uppmuntra till engagemang Identifiera & sammanställa - lokala kunskap om vattnen, synpunkter & kompletterande förslag Förankra förslag - konsensus ej nödvändigt men bra Dialog med Länsstyrelsen & Lapplands miljöcentral Levittää tietoa verkostossa & kannustaa osallistumaan Tunnistaa & koostaa jäsenten - paikallistietoa vesistä, näkemyksiä & täydentäviä ehdotuksia Tehdä ehdotuksia - konsensus ei välttämätön mutta hyvä Vuoropuhelu Norrbottenin lääninhallituksen ja Lapin ympäristökeskuksen kanssa 5

6 Detta är INTE vattenparlamentets uppgifter " Underlag, t ex kartor, rapporter - tas fram av Länsstyrelsen/Lapplands miljöcentral " Ej beslutande " Ansvarar ej för att åtgärder genomförs (men kan ta initiativ om intresse finns, t ex samordna ansökan om medel) Vesiparlamanetin tehtävänä ei ole " Pohjatyö/perusaineiston keruu/raportointi - Norrbottenin läänihallitus/lapin ympäristökeskus valmistelee ja esittelee " Päätöstenteko " Vastata toimenpiteiden toteuttamisesta (mutta voi olla aloitteellinen, esim. koordinoida rahoituksen hakemista) Vad ska samverkan handla om? Mitä yhteistyö sisältää? Vattenplaneringens 6-årscykel Vesienhoidon suunnittelu 6-vuoden jaksoissa Vesienhoitosuunnitelma Förvaltningsplan Kartläggning, analys Kartoitus, analyysit Tavoitteet Mål och normer Övervakning Seuranta Åtgärdsprogram Toimenpideohjelma 2010: Ny 6-årscykel börjar 6

7 Arbetsuppgifter i förvaltningscykeln, t ex Kartläggning och analys, t ex bidra till - rättvisande beskrivning av vattnens status - att identifiera viktiga påverkansfaktorer - en konkret bild av samhällsutvecklingen - konsekvensanalys Åtgärdsprogram, t ex - medverka till realistiska åtgärdsförslag - bidra till att hitta kostnadseffektiva lösningar - ge förslag till prioritering av åtgärder - hjälpa till med samordning Kartoitus ja analyysit, esim. - kuvaus vesien tilasta - merkittävien vaikutustekijöden tunnistaminen - kuvas yhteiskunnallisesta kehityksestä - vaikutussanalyysi Toimenpideohjelma, esim. - realistiset toimenpide-ehdotukset - kustannustehokkaiden ratkaisujen etsiminen - toimenpiteiden priorisointi - toimenpiteiden yhteensovittaminen Hur få ett effektivt arbete? Miten yhteistyöstä saadaan tehokasta? Välj de viktigaste frågorna Gå i takt med 6-årscykeln Nära kontakt med Länsstyrelsen & Lapplands Miljöcentral Lyhördhet för olika perspektiv Demokrati, öppenhet Helhetsperspektiv se till hela avrinningsområdet Keskitytään tärkeimpiin kysymyksiin Tehdään työtä 6-vuotissyklissä Läheinen yhteistyö lääninhallituksen ja ympäristökeskuksen kanssa Kuunnellaan eri näkemyksiä Demokratia, avoimuus Kokonaisnäkemys koko valuma-alue 7

8 Samverkan Yhteistyö Deltagarnas olika perspektiv är den viktigaste resursen i arbetet. Genom samverkan och dialog kan man kan hitta nya sätt att lösa gamla problem! Osallistujien erilaiset näkemykset ovat tärkein resurssi. Yhteistyöllä ja vuoropuhelulla voidaan löytää uusia tapoja ratkaista vanhoja ongelmia! Samverkan som fungerar bra. bidrar till bättre beslut i vattenförvaltningsfrågor tar vara på lokal kunskap, stimulerar lokala initiativ, ökar det lokala inflytandet och ökar kunskapen & medvetenheten om vattenfrågorna skapar bra prioriteringar av vattenvårdsåtgärder med hänsyn till samhälleliga och ekonomiska konsekvenser bidrar till målet att alla vatten har god status år 2015 nås 8

9 Hyvin toimiva yhteistyö Parempia päätöksiä vesienhoitoasioissa Hyödyntää paikallista tietämystä, stimuloi paikallisia aloitteita, lisää paikallista vaikutusvaltaa ja tietoa sekä tietoisuutta vesiin liittyvissä asioissa Hyvin prioirisoidut vesienhoidon toimenpiteet - otetaan huomioon yhteiskunnalliset ja taloudelliset seuraukset Edesauttaa vesien hyvän tilan saavuttamista vuoteen 2015 mennessä - klicka Bottenviken - Samverkan - Möten och Seminarier På gång: Nationell hemsida för vattenråd i Sverige som även Tornedalens vattenparlament får nyttja! 9

10 Tack för uppmärksamheten! Kiitos! Johanna Alm Projektledare, Vattensamverkan Norr , klicka pågående projekt och välj Vattensamverkan Norr 10

11 Beslutspunkter! Förslag till arbetsutskott presenteras Päätöskohdat! Esitellään ehdotus työvaliokunnaksi! Administrativ roll samt juridisk person! Hallinnollinen rooli sekä oikeushenkilö? Förslag: arbetsutskottet gör en förfrågan Ehdotus: työvaliokunta tekee esityksen till vattenvårdsförbundet, om de ej tar rollen vesiensuojeluyhdistykselle, jos se ei ota uppdras arbetsutskottet att söka andra lösningar vetovastuuta valiokunta etsii muita ratkaisuja (i framtiden ev via gränsälvskommissionen)! Arbetsformer Förslag: arbetsutskottet får besluta om arbetsformer, öppenhet är viktigt, medlemmarna informeras om kontaktvägar till arbetsutskottet via e-post (eller brev)! Työskentelytavat Ehdotus: valiokunta päättää itse työtavoista, avoimuus on tärkeää, tiedonkulku sähköpostilla (kirje niille, joilla ei ole sähköpostia)! Ansöka medel för vattenparlamentets! Rahoitushakemus vesiparlamentin administration? hallintoa varten? Förslag: arbetsutskottet utformar en ansökan Ehdotus: valiokunta tekee hakemuksen om medel till Vattenmyndigheten samt ges vesiviranomaiselle (Vattenmyndigheten), förtroende att upprätta en budget annetaan oikeus laatia budjetti Beslutad sammansättning av Vattenparlamentets arbetsutskott Ehdotus vesiparlamentin työvaliokunnan kokoonpanoksi Verksamhetsområde Maatalous Jordbruk Suomi TE-keskus: Osmo Saloniemi Sverige (via LRF) Metsätalous Skogsbruk (även myndighet) Kaivosteollisuus Gruvverksamhet Kunnat Kommuner Kalastusjärjestöt ym. Fiskerättsägare/Fiskeföreningar Luonnonsuojelujärjestöt Naturvårdsorganisationer Matkailuelinkeino Turism Metsäkeskus: Pentti Olli NorthLand: Jan Kyrö, Kolari Tornio & Haaparanta: Erkki Rauma, Tornion kaupunki Mounionden kalastusalve: Kosti Hietala Lapin luonnonsuojelupiiri Markku Kuortti Tornionlaakson kehitys: Väinö Enbuske LRF: Björn Sohlberg, Kengis bruk Skogsstyrelsen: Jan-Erik Bragfors LKAB: Natasha Lyckholm Pajala: Johny Lantto Kiruna: Återkommer med person Kiruna Jakt & Fiske: Peter Ögren, ersättare Urban Jacobs ICEHOTEL Adventure: Håkan Söderqvist Antal: 7 personer 7 personer - men mötet kan föreslå & välja fler! Ev administrativ hjälp via: Tornion- ja Kalixjoen vesiensuojeluyhdistys Torne & Kalix älvars vattenvårdsförbund De tar beslut vid förfrågan från VP 11

12 Vesidirektiivin mukainen vesienhoito Vattenförvaltning enligt Vattendirektivet 12

På Gränsenstaden. Snart kommer beslut om

På Gränsenstaden. Snart kommer beslut om Snart kommer beslut om På Gränsenstaden Inom kort, troligtvis i början av februari, kommer Haparanda kommun att fatta beslut som rör tre tomter intill gränsen mot Tornio. Det handlar om På Gränsenstaden.

Lisätiedot

Tornionjoki. Torne älv

Tornionjoki. Torne älv A l u e e l l i s e t y m p ä r i s t ö j u l k a i s u t R e g i o n a l a m i l j ö p u b l i k a t i o n e r 95 Annukka Puro-Tahvanainen, Liisa Viitala, David Lundvall, Gunnar Brännström & Lisa Lundstedt

Lisätiedot

Samråd finskt förvaltningsområde

Samråd finskt förvaltningsområde SIG2000, v4.0, 2012-09-24 MINNESANTECKNINGAR 1 (6) 2014-11-11 Helge Artell helge.artell@sigtuna.se Samråd finskt förvaltningsområde Plats: Kommunhuset, Matsilver Datum: 2014-11-11 kl.17.30 Närvarande:

Lisätiedot

Lasten ja nuorten kunta luo hyvinvointia En kommun för barn och unga skapar välfärd

Lasten ja nuorten kunta luo hyvinvointia En kommun för barn och unga skapar välfärd Lapsiasiavaltuutetun vuosikirja 2012 I Barnombudsmannens årsbok 2012 Lasten ja nuorten kunta luo hyvinvointia En kommun för barn och unga skapar välfärd Opas kuntapäättäjille sekä lasten ja nuorten palveluiden

Lisätiedot

Ge ditt barn en gåva Anna lapsellesi lahja

Ge ditt barn en gåva Anna lapsellesi lahja Ge ditt barn en gåva Anna lapsellesi lahja folktinget www.folktinget.fi folktinget@folktinget.fi 09-6844 250 Grafisk form: Christian Aarnio Foto: Charlotta Boucht Tryck: juni 2013 / DMP, Helsingfors 2

Lisätiedot

Till alla hushåll i Houtskär Kaikkiin Houtskarin talouksiin

Till alla hushåll i Houtskär Kaikkiin Houtskarin talouksiin Avsändare/Lähettäjä: Houtskärs Kulturgille r.f. Pro Houtskär r.f. Sparbanksstiftelsen I Houtskär Houtskärsnämnden/Houtskarin lautakunta Till alla hushåll i Houtskär Kaikkiin Houtskarin talouksiin Bästa

Lisätiedot

3/2009 SEUTULEHTI REGIONBLADET

3/2009 SEUTULEHTI REGIONBLADET 3/2009 SEUTULEHTI REGIONBLADET Kilpailukyvyn säilyminen edellyttää uudistumista Vi behöver förnya oss för att förbli konkurrenskraftiga 2 Asiakastyytyväisyys kiinnostaa yrityksiä Kundnöjdhet intresserar

Lisätiedot

Kävelyn ja pyöräilyn valtakunnallinen strategia 2020 Nationell strategi för gång och cykling 2020 National Strategy for Walking and Cycling 2020

Kävelyn ja pyöräilyn valtakunnallinen strategia 2020 Nationell strategi för gång och cykling 2020 National Strategy for Walking and Cycling 2020 Kommunikationsministeriet Ministry of Transport and Communications Kävelyn ja pyöräilyn valtakunnallinen strategia 2020 Nationell strategi för gång och cykling 2020 National Strategy for Walking and Cycling

Lisätiedot

Hyvä tieteellinen käytäntö ja sen loukkausepäilyjen käsitteleminen Suomessa

Hyvä tieteellinen käytäntö ja sen loukkausepäilyjen käsitteleminen Suomessa 2012 Hyvä tieteellinen käytäntö ja sen loukkausepäilyjen käsitteleminen Suomessa TUTKIMUSEETTINEN NEUVOTTELUKUNTA FORSKNINGSETISKA DELEGATIONEN FINNISH ADVISORY BOARD ON RESEARCH INTEGRITY God vetenskaplig

Lisätiedot

Merenkulku on Suomelle elintärkeää Sjöfarten är livsviktig för Finland. Positiivisuutta peliin! Positivitet i spelet! 2 3/2011

Merenkulku on Suomelle elintärkeää Sjöfarten är livsviktig för Finland. Positiivisuutta peliin! Positivitet i spelet! 2 3/2011 2 3/2011 MERIMIESELÄKEKASSAN ASIAKASLEHTI I SJÖMANSPENSIONSKASSANS KUNDTIDNING Merenkulku on Suomelle elintärkeää Sjöfarten är livsviktig för Finland Positiivisuutta peliin! Positivitet i spelet! 1 2 3/2011

Lisätiedot

Mitä tehtäis? Vad ska vi hitta på? Oppilaiden ideoita yhteishengen rakentamiseen

Mitä tehtäis? Vad ska vi hitta på? Oppilaiden ideoita yhteishengen rakentamiseen Mitä tehtäis? Vad ska vi hitta på? Oppilaiden ideoita yhteishengen rakentamiseen Aktiviteter utvecklade av elever för att stärka sammahållningen i klassen Mitä tehtäis? Oppilaiden ideoimia hyvää yhteishenkeä

Lisätiedot

Invånarcentrering. Keskitytään asukkaisiin LEDARE PÄÄKIRJOITUS STADEN/KAUPUNKI 1/2014

Invånarcentrering. Keskitytään asukkaisiin LEDARE PÄÄKIRJOITUS STADEN/KAUPUNKI 1/2014 LEDARE PÄÄKIRJOITUS Invånarcentrering Stadsfullmäktige slog under vårvintern fast fyra övergripande strategiska målsättningar för stadens verksamhet, nämligen fokus på kärnverksamheten, hög nivå av invånarcentrering,

Lisätiedot

Mietintöjä ja lausuntoja. Käräjäoikeusverkoston kehittäminen

Mietintöjä ja lausuntoja. Käräjäoikeusverkoston kehittäminen Mietintöjä ja lausuntoja BETÄNKANDEN OCH UTLÅTANDEN 14 2015 Käräjäoikeusverkoston kehittäminen MIETINTÖJÄ JA LAUSUNTOJA BETÄNKANDEN OCH UTLÅTANDEN 14 2015 Käräjäoikeusverkoston kehittäminen Oikeusministeriö,

Lisätiedot

PALVELUHAKEMISTO SERVICEKATALOG SIUNTIO/ SJUNDEÅ 2015

PALVELUHAKEMISTO SERVICEKATALOG SIUNTIO/ SJUNDEÅ 2015 PALVELUHAKEMISTO SERVICEKATALOG SIUNTIO/ SJUNDEÅ 2015 KESKEISET YHTEYSTIEDOT CENTRALA KONTAKTUPPGIFTER Yleinen hätänumero (palokunta, pelastuspalvelu, sairaankuljetus ja poliisi) - Allmänt nödnummer (brandkår,

Lisätiedot

Politiikkaohjelmat ohjauskeinona Esimerkkinä Terveyden edistämisen ohjelma

Politiikkaohjelmat ohjauskeinona Esimerkkinä Terveyden edistämisen ohjelma Politiikkaohjelmat ohjauskeinona Esimerkkinä Terveyden edistämisen ohjelma Valtiontalouden tarkastusviraston tuloksellisuustarkastuskertomukset 212/2010 Valtiontalouden tarkastusviraston tuloksellisuustarkastuskertomus

Lisätiedot

EUROPEISKA UNIONEN Europeiska regionala utvecklingsfonden. www.botnia-atlantica.eu

EUROPEISKA UNIONEN Europeiska regionala utvecklingsfonden. www.botnia-atlantica.eu Kvarken Shortcut Project MARKNADSANALYS MARKKINA-ANALYYSI EUROPEISKA UNIONEN Europeiska regionala utvecklingsfonden Gränsöverskridande samarbete över fjäll och hav Meret, vuoret ja rajat ylittävä yhteistyö

Lisätiedot

DYNAMIC. Närpes Närpiö. coast NÄRPES FINLAND NÄRPIÖ SUOMI

DYNAMIC. Närpes Närpiö. coast NÄRPES FINLAND NÄRPIÖ SUOMI DYNAMIC coast Närpes Närpiö NÄRPES FINLAND NÄRPIÖ SUOMI FAKTA OM NÄRPES - TIETOA NÄRPIÖSTÄ DANZATORES 90% 80% 70% 60% SPRÅKFÖRDELNING KIELIJAKAUTUMINEN SVENSKSPRÅKIGA RUOTSINKIELISIÄ 85,5% FINSKSPRÅKIGA

Lisätiedot

Kauniaisten musiikkijuhlat yhdisti tieteen ja taiteen Konst och vetenskap på Grankulla musikfest

Kauniaisten musiikkijuhlat yhdisti tieteen ja taiteen Konst och vetenskap på Grankulla musikfest Sisältää kaupungin virallisia tiedotteita Innehåller stadens officiella meddelanden No Nr 13/9.11. 29.11.2010 Kauniaisten paikallislehti Lokaltidningen för Grankulla Kauniaisten musiikkijuhlat yhdisti

Lisätiedot

KANSAINVÄLINEN YHTEISTYÖ YHÄ TÄRKEÄMPÄÄ. Maastotietoa vuonna 2030. HISSILLÄ omalle kiinteistölle. Esittelyssä TIETOTEKNIIKAN PALVELUKESKUS

KANSAINVÄLINEN YHTEISTYÖ YHÄ TÄRKEÄMPÄÄ. Maastotietoa vuonna 2030. HISSILLÄ omalle kiinteistölle. Esittelyssä TIETOTEKNIIKAN PALVELUKESKUS MAANMITTAUSLAITOKSEN ASIAKASLEHTI 1/2015 Maastotietoa vuonna 2030 HISSILLÄ omalle kiinteistölle Esittelyssä TIETOTEKNIIKAN PALVELUKESKUS KANSAINVÄLINEN YHTEISTYÖ YHÄ TÄRKEÄMPÄÄ TÄSSÄ NUMEROSSA MAANMITTAUSLAITOKSEN

Lisätiedot

Kiinteistöviraston toimintakertomus. Fastighetskontorets årsberättelse

Kiinteistöviraston toimintakertomus. Fastighetskontorets årsberättelse 2012 Kiinteistöviraston toimintakertomus Fastighetskontorets årsberättelse Virastopäällikön katsaus Verkschefens översikt...4 Kiinteistövirasto lyhyesti Fastighetskontoret kortfattat...6 Talous Ekonomi...10

Lisätiedot

MÅ BRA i Älvbyarna söndagen 1.3 kl. 11 16

MÅ BRA i Älvbyarna söndagen 1.3 kl. 11 16 I årets första Byablad får du information om kommande evenemang och andra aktuella lokala händelser. Byabladet ges ut av Byaföreningen Älvbyarna i Östra Korsholm rf. MÅ BRA i Älvbyarna söndagen 1.3 kl.

Lisätiedot

Suomen työpaikoista Euroopan mestareita. Työelämä 2020 -hankkeen kansainväliset mittarit

Suomen työpaikoista Euroopan mestareita. Työelämä 2020 -hankkeen kansainväliset mittarit Suomen työpaikoista Euroopan mestareita Työelämä 2020 -hankkeen kansainväliset mittarit Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja TEM raportteja 34/2015 ISSN 1797-3562 ISBN 978-952-227-995-8 KUVAILULEHTI

Lisätiedot

Krist Alli Nro. Naiset toistensa tukena kotona ja maailmalla 27.9.2012. KD Naisten kuntavaalitavoitteet

Krist Alli Nro. Naiset toistensa tukena kotona ja maailmalla 27.9.2012. KD Naisten kuntavaalitavoitteet Krist Alli Nro 27.9.2012 2 KD Naiset / KD Kvinnorna Naiset toistensa tukena kotona ja maailmalla KD Naisten kuntavaalitavoitteet 2013-2016 Sivu 4 Lastensuojelun toimijoiden kustanuksia vertailtava Sivu

Lisätiedot

Ole edelläkävijä, ole mukana epsos-kokeilussa. Var en föregångare, delta i epsosförsöket

Ole edelläkävijä, ole mukana epsos-kokeilussa. Var en föregångare, delta i epsosförsöket Ole edelläkävijä, ole mukana epsos-kokeilussa Var en föregångare, delta i epsosförsöket Inom det europeiska epsos-projektet utvecklas internationella tjänster för hälsovården, bland annat överföring av

Lisätiedot

Rakennusten kosteus- ja homeongelmat. eduskunnan tarkastusvaliokunnan julkaisu 1/2012

Rakennusten kosteus- ja homeongelmat. eduskunnan tarkastusvaliokunnan julkaisu 1/2012 Rakennusten kosteus- ja homeongelmat eduskunnan tarkastusvaliokunnan julkaisu 1/2012 Rakennusten kosteus- ja homeongelmat Kari Reijula, Guy Ahonen, Harri Alenius, Rauno Holopainen, Sanna Lappalainen, Eero

Lisätiedot

Palvelutasolähtöisyys liikennejärjestelmätasoisessa

Palvelutasolähtöisyys liikennejärjestelmätasoisessa 31 2014 LIIKENNEVIRASTON TUTKIMUKSIA JA SELVITYKSIÄ Palvelutasolähtöisyys liikennejärjestelmätasoisessa esisuunnittelussa TYÖOHJELMAVAIHE Tehtävät, kytkennät ja rajaukset suunnitelmalle TARVEANALYYSI Tarpeet,

Lisätiedot

Testamentti kertoo tahdosta Ett testamente uttrycker din vilja

Testamentti kertoo tahdosta Ett testamente uttrycker din vilja Testamentti kertoo tahdosta Ett testamente uttrycker din vilja Jokaisen meistä kannattaa joskus pysähtyä miettimään, olisiko testamentin laatimiseen aihetta. Tehdessäsi testamentin eli jälkisäädöksen vaikutat

Lisätiedot

HYVÄ KORKEAKOULULIIKUNTA Suositukset

HYVÄ KORKEAKOULULIIKUNTA Suositukset HYVÄ KORKEAKOULULIIKUNTA Suositukset Hyvä korkeakoululiikunta Suositukset Korkeakoululiikunnan asiantuntijatyöryhmän loppuraportti 25.2.2011 Copyright: Opiskelijoiden Liikuntaliitto ry ja Jussi Ansala

Lisätiedot

MEKin kiinteistösijoitukset osa merenkulkijoiden eläketurvaa SPKs fastighetsplaceringar en del av sjöfararnas pensionsskydd

MEKin kiinteistösijoitukset osa merenkulkijoiden eläketurvaa SPKs fastighetsplaceringar en del av sjöfararnas pensionsskydd 2/2010 MERIMIESELÄKEKASSAN ASIAKASLEHTI I SJÖMANSPENSIONSKASSANS KUNDTIDNING MEKin kiinteistösijoitukset osa merenkulkijoiden eläketurvaa SPKs fastighetsplaceringar en del av sjöfararnas pensionsskydd

Lisätiedot