Maaseutu ja kansainvälinen yhteistyö

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Maaseutu ja kansainvälinen yhteistyö"

Transkriptio

1 Maaseutu ja kansainvälinen yhteistyö Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän (YTR) kansainvälisen yhteistyön toimintastrategia ja maaseutupolitiikan kansainvälisiä toimintatapoja Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän julkaisuja

2 Julkaisusarja: Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän julkaisuja 4/2011 Julkaisija: Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmä Ulkoasu: John Zetterborg Taitto: Anita Pesola/Juvenes Print Paino: Tampereen Yliopistopaino Oy Juvenes Print, Tampere 2011 ISSN ISBN (painettu) ISBN (verkkojulkaisu)

3 Sisällysluettelo Tiivistelmä... 5 Sammandrag... 6 Summary... 7 Esipuhe... 9 OSA I MAASEUTUPOLITIIKAN YHTEISTYÖRYHMÄN (YTR) KANSAINVÄLISEN YHTEISTYÖN TOIMINTASTRATEGIA Toimintastrategian tiivistelmä Lähtökohdat ja YTR:n yleiset tavoitteet kansainvälisessä yhteistyössä Kansainväliset organisaatiot maaseutupolitiikassa Euroopan unioni ja sen toimielimet OECD Yhdistyneet kansakunnat (YK) Euroopan neuvosto Pohjoismainen yhteistyö Pohjoismaiden ministerineuvosto Kahdenvälinen yhteistyö Kolmannen sektorin yhteistyö Maaseutukysymykset kehityspolitiikassa Tutkimusyhteistyö Alue- ja paikallistason kansainvälistyminen ja yhteistyö EU-osarahoitteisen yhteistyön mahdollisuudet Ystävyyskuntatoiminta Kansainvälistyvä kunta maahanmuuttajat ja tulevaisuuden maaseutu Toimintastrategian toteuttaminen ja seuranta OSA II MAASEUTUPOLITIIKAN KANSAINVÄLISIÄ TOIMINTATAPOJA Suomen maaseutupolitiikkaan omaksuttuja kansainvälisiä vaikutteita Vaikutteita EU-politiikasta Leader-toimintatapa Maaseutuverkostoyksikkö Valtioiden väliset ja rajat ylittävät yhteishankkeet Vaikutteita OECD:stä Hallinnan merkitys maaseutupolitiikassa Maaseutuvaikutusten arviointi Vaikutteita kahdenvälisestä yhteistyöstä Naisten resurssikeskukset Maaseutukatsaus Maaseutugaala Vaikutteita kolmannelta sektorilta Ruotsin kylätoimintaliike Hela Sverige Ska Leva (HSSL) Vaikutteita kehityspolitiikasta Mikrorahoitus Vaikutteita tutkimuksesta Monitoimisuus vai monivaikutteisuus maataloudessa Mahdollisia uusia toimintatapoja suomalaiseen maaseutupolitiikkaan Uusia toimintatapoja EU-politiikkaan... 33

4 EU:n ohjelmapolitiikan kehittäminen Byrokratian purku EU-ohjelmien toimeenpanossa Leader-toimintatavan toimeenpanon Global grant -malli Uusi maaseutualueiden luokitus Uusia toimintatapoja eri maista Rahoituskanavien koordinointi Yhteiskunnallinen yrittäjyys Espanjan maaseutupolitiikan kokonaisuus Imagon ja identiteetin merkitys Maaseudun maahanmuuttajien kotouttaminen Uusia toimintatapoja kolmannelle sektorille Ratkaisuja julkisen vallan ja kansalaistoiminnan suhteen järjestämiseksi Vapaaehtoistoiminnan alueellinen tukiverkosto Suomalaisen maaseutupolitiikan vientituotteita maailmalle Suomalainen kylätoiminta Suomalainen sovellus Leader-toimintatavasta Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmä (YTR) hallinnan välineenä Lähteet Liite 1. Strategian valmisteluprosessi Liite 2. Maaseudun kehittämisen kannalta keskeiset yhteistyöorganisaatiot sekä Suomen/YTR-verkoston yhteyshenkilö(t) vuonna 2010 Liite 3. Alueiden komitean suomalaisjäsenet (9) ja -varajäsenet (8) valiokuntineen Liite 4. Euroopan parlamentin suomalaisjäsenet (13) valiokuntineen

5 Tiivistelmä Julkaisija Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmä Julkaisusarja 4/2011 Julkaisun nimi Maaseutu ja kansainvälinen yhteistyö Ilmestymisajankohta Huhtikuu 2011 ISSN ISBN (painettu) ISBN (verkkojulkaisu) Kokonaissivumäärä 48 Tekijä Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmä Avainsanat maaseutu, kansainvälisyys, yhteistyö, toimintastrategia, maaseutupolitiikka, toimintatapa Julkaisun kuvaus Maaseutu ja kansainvälinen yhteistyö on Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän (YTR) Kansainvälisten asioiden teemaryhmän laatima kaksiosainen julkaisu. Julkaisun ensimmäisessä osassa esitetään Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän (YTR) kansainvälisen yhteistyön toimintastrategia. Strategia on ensimmäinen laatuaan ja se on kohdistettu vuosille Julkaisun toinen osa perustelee osin strategiassa tehtyjä valintoja ja syventää tietoa kansainvälisistä toimintatavoista. Ensiksi käsitellään kansainvälisiä vaikutteita, jotka on jo omaksuttu Suomen maaseutupolitiikkaan. Toiseksi nostetaan esille mielenkiintoisia lähestymistapoja ja käytäntöjä, joiden soveltamista ja hyödyntämistä myös suomalaisessa maaseutupolitiikassa kannattaa pohtia. Lopuksi analysoidaan suomalaisen maaseutupolitiikan vientituotteiksi soveltuvia käytäntöjä, joiden hyödyntämiselle myös muissa maissa voisi olla kysyntää. 5

6 Sammandrag Sammandrag Landsbygdspolitiska samarbetsgruppen Seriens nummer 4/2011 Publikation Landsbygd och internationellt samarbete Utgivningsdatum April 2011 ISSN ISBN (häftad) ISBN (PDF) Sidantal 48 Forfattare Landsbygdspolitiska samarbetsgruppen Nyckelord landsbygd, internationalism, samarbete, strategi, landsbygdspolitik, handlingssätt Beskrivning av publikationen Landsbygd och internationellt samarbete är en tvådelad publikation som har utarbetats av Landsbygdspolitiska samarbetsgruppens (YTR) temagrupp för internationella ärenden. I publikationens första del presenteras samarbetsgruppens strategi för internationellt samarbete. Strategin, som är den första i sitt slag, gäller åren Den andra delen ger grund för de strategiska valen och fördjupar kunskapen om internationella handlingssätt. Först behandlar man de internationella intryck som man redan tillägnat sig inom landsbygdspolitiken i Finland. Därefter lyfter man upp intressanta synvinklar och metoder som också är värda att tänkas tillämpas och utnyttjas inom den finska landsbygdspolitiken. Till sist analyseras metoder som är lämpliga att omvandlas till exportprodukter och som andra länder också eventuellt kan dra fördel av. 6

7 Summary Publisher Rural Policy Committee Serial number 4/2011 Publication Rural areas and international cooperation Date of publication April 2011 ISSN ISBN (Printed) ISBN (PDF) Number of pages 48 Author Rural Policy Committee Keywords rural areas, internationalisation, cooperation, policy strategy, rural policy, practice Description of the publication Rural areas and international cooperation is a publication, in two parts, prepared by the theme group on international affairs of the Rural Policy Committee (YTR). The first part of the publication presents the policy strategy for international cooperation of the Rural Policy Committee. The strategy is the first in kind and it targets the years The second part of the publication presents further grounds for the choices made in the strategy and deepens the knowledge on international practices. It starts with the presentation of international influence which has already been adopted to Finnish rural policy. Secondly, it introduces interesting approaches and practices worth considering in view of adaptation to and utilisation in Finnish rural policy. To conclude, the publication analyses Finnish rural policy practices which may find demand in other countries and thus be suitable for being developed into export products. 7

8 8

9 Esipuhe Kansainvälisyys lisääntyy koko ajan yhä voimakkaammin. Kansainvälistä yhteistyötä tehdään monissa eri muodoissa useilla foorumeilla. Vuorovaikutus mahdollistaa molemminpuolisen oppimisen ja hyvien käytäntöjen leviämisen. Lisääntynyt kansainvälinen yhteistyö asettaa kuitenkin omat haasteensa toiminnan kokonaisuuden ja yhdenmukaisuuden hallinnalle. Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmä (YTR) koki tärkeäksi ottaa haltuun maaseutupolitiikan saralla tehtävä kansainvälinen yhteistyö. Se asetti kansainvälisten asioiden teemaryhmän, jonka tehtävänä oli laatia toimintastrategia maaseutupolitiikassa tehtävään kansainväliseen yhteistyöhön. Strategian lisäksi teemaryhmä kokosi tietoa kansainvälisistä toimintatavoista, joita on jo omaksuttu suomalaiseen maaseutupolitiikkaan, tai joiden soveltamista olisi syytä harkita. Se myös analysoi suomalaisen maaseutupolitiikan vientituotteiksi soveltuvia käytäntöjä. Käsissäsi oleva julkaisu on kansainvälisen teemaryhmän työn lopputuotos. Se koostuu kahdesta osasta. Ensimmäisessä osassa esitetään Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän (YTR) kansainvälisen yhteistyön toimintastrategia. Strategia on ensimmäinen laatuaan ja se on kohdistettu vuosille Julkaisun toinen osa perustelee osin strategiassa tehtyjä valintoja ja syventää tietoa kansainvälisistä toimintatavoista. Ensiksi käsitellään kansainvälisiä vaikutteita, jotka on jo omaksuttu Suomen maaseutupolitiikkaan. Toiseksi nostetaan esille mielenkiintoisia lähestymistapoja ja käytäntöjä, joiden soveltamista ja hyödyntämistä myös suomalaisessa maaseutupolitiikassa kannattaa pohtia. Lopuksi analysoidaan suomalaisen maaseutupolitiikan vientituotteiksi soveltuvia käytäntöjä, joiden hyödyntämiselle myös muissa maissa voisi olla kysyntää. Toivomme julkaisun tarjoavan lukijalle kattavan tietopaketin maaseutupolitiikan piirissä tehtävästä kansainvälisestä yhteistyöstä. Lisäksi toivomme sen tarjoavan uusia avauksia maaseutupolitiikan kehittämiseen sekä innostavan lukijaa rohkeasti etsimään ja tarjoamaan hyviä käytäntöjä maaseutupolitiikan kansainvälisillä areenoilla. Helsingissä 18. maaliskuuta 2011 MAASEUTUPOLITIIKAN YHTEISTYÖRYHMÄ Jarmo Vaittinen kansliapäällikkö puheenjohtaja Eero Uusitalo maaseutuneuvos pääsihteeri 9

10 OSA I Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän (YTR) kansainvälisen yhteistyön toimintastrategia Toimintastrategian tiivistelmä Tämä Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän (YTR) toimintastrategia tähtää suunnitelmalliseen kansainväliseen yhteistyöhön. Strategiassa jäsennetään käynnissä olevaa kansainvälistä toimintaa sekä määritellään kansainvälisen toiminnan tavoitteet. Lähtökohtana kansainvälisessä yhteistyössä on lisäarvoa tuottava vastavuoroisuus ja myötävaikuttaminen maaseudun kehittämisen tavoitteiden saavuttamiseen. YTR:n visio kansainväliselle yhteistyölle maaseutupolitiikassa vuonna 2020 on seuraava: YTR vaikuttaa alueperusteisuutta, horisontaalisuutta ja monitasoista hallintaa korostavassa kansainvälisessä maaseutupolitiikassa aktiivisena ja asiantuntevana toimijana vahvistaen maaseudun elinvoimaisuutta sekä kansallisesti että kansainvälisesti. YTR:n yleisinä tavoitteina kansainvälisessä yhteistyössä ovat tiedon jakaminen omista hyvistä käytännöistä muista maista saatavan tiedon ja osaamisen hyödyntäminen Suomen maaseutupolitiikassa maaseutukysymysten näkyvyyden ja maaseutupolitiikan vaikuttavuuden parantaminen kansallisesti ja kansainvälisesti maaseutualueiden kansainvälistymisessä avustaminen maaseutupolitiikan muotoutuminen omaksi politiikanalakseen eri maissa. Konkreettisina maaseutupoliittisina tavoitteina on, että EU:n yhteisen maatalouspolitiikan I ja II pilarien välistä rahanjakoa muutetaan siten, että II pilarin alueperusteisten kehittämistoimien rahoitus kasvaa. Uuden paradigman¹ mukainen maaseutupolitiikka vahvistuu eri maissa ja EU:n maaseutupolitiikassa. Monitasoinen ja -alainen hallinta vahvistuu EU:n maaseutupolitiikassa. Suomalaisten osallistuminen EU:n maaseutupolitiikan rakentamiseen lisääntyy. Suomalaisvirkamiehiä saadaan lisää EU:n eri toimielimiin ja suomalaisia maaseutuasiantuntijoita saadaan tunnustetuiksi lausuntojen ja arviointien antajiksi. ¹ OECD kutsuu integroivaa, alueperusteisuutta ja monisektoraalisuutta korostavaa lähestymistapaa maaseutupolitiikan uudeksi paradigmaksi. Uuden paradigman mukaisessa politiikassa kohteena ovat maaseutualueet ja niiden monet toimijat, väestöryhmät ja elinkeinot ja tavoitteena on alueiden kilpailu- ja toimintakyvyn parantaminen niiden omista lähtökohdista käsin. Maaseudun käyttämättömien mahdollisuuksien ja voimavarojen selvittäminen ja hyödyntäminen ovat keskeisellä sijalla. Maatalouden kehitysedellytyksistä lähtökohtansa ottava vanha paradigma ilmentää edelleen useiden maiden ja Euroopan unionin maaseutupolitiikkaa. Yhä laajemmilla maaseutualueilla tämä näkökulma on kuitenkin osoittautunut riittämättömäksi. 10

11 OECD:n aluekehityskomitean työohjelmiin saadaan mukaan vahvasti maaseudun laaja-alainen kehittäminen. Laaja-alainen ja kestävä maaseudun kehittäminen on yksi näkökulma YK:n monissa työryhmissä ja ohjelmissa tehtävässä työssä. Suomalaisen maaseutupoliittisen asiantuntemuksen hyödyntäminen ja uuden paradigman mukainen kehittämisote lisääntyvät eri maissa. Maaseudun kehittäminen nostetaan uudelleen Euroopan neuvoston asialistalle omana kokonaisuutenaan. Maaseutuasiat nostetaan pysyvästi Pohjoismaiden ministerineuvoston asialistalle, jolloin yhteistyön jatkuvuus, systemaattisuus ja tavoitehakuisuus paranevat. Pohjoismaiden ja Baltian maiden yhteistyötä maaseutupolitiikassa vahvistetaan vaiheittain. Pohjoismaiden maaseutupoliittisessa yhteistyössä luodaan hallinnon, kuntien ja järjestöjen välille uusia kumppanuuksia. Alueperusteiseen maaseudun kehittämiseen tähtäävät kansainväliset järjestöt vahvistuvat ja ne saavat oman tunnustetun roolinsa kansainvälisessä maaseutupolitiikassa. Kolmas sektori osallistuu kumppanina EU:n maaseutupolitiikan rakentamiseen. Suomalaiset maaseudun kehittäjät ovat aktiivisessa vuorovaikutuksessa kehittyvien maiden maaseututoimijoiden kanssa kumpaakin hyödyttävällä tavalla. Suomalaiset tutkijat ovat entistä tiiviimmin mukana maaseudun ja maaseutupolitiikan kansainvälisessä tutkimuksessa ja maaseutupolitiikkaan vaikuttavassa tutkimustyössä. Suomen maaseutupolitiikalle tärkeät, kansainvälisestä tarkastelusta hyötyvät aihealueet saadaan tutkimuksen piiriin. Suomalaisia maaseutuasiantuntijoita saadaan kansainvälisten organisaatioiden tunnustetuiksi lausuntojen ja arviointien antajiksi. Maaseutumaisilla alueilla on myös tulevaisuudessa käytössään sellaisia rahoitusvälineitä, jotka mahdollistavat alue- ja paikallistason kansallisen ja kansainvälisen yhteistyön. Leader-metodi vahvistuu ja sen käyttö laajenee siten, että Leaderista tulee maaseutupolitiikan keskeisin väline. Ystävyyskuntatoiminnassa sekä temaattisessa yhteistyössä ovat aikaisempaa vahvemmin esillä maaseudun kysymykset (mukaan lukien yrittäjyys). Maahanmuutto maaseudulle lisääntyy ja maahanmuuttajat kotoutuvat maaseutuyhteisöihin hyvin. YTR toteuttaa strategiaa integroimalla kansainvälisen yhteistyön eri työmuotoihinsa ja osallistumalla aktiivisesti kansainväliseen toimintaan useilla foorumeilla. Vuonna 2013 työn tulokset ja kehittämistarpeet arvioidaan ja strategiaa uudistetaan kokemusten sekä arvioiden perusteella. 11

12 2. Lähtökohdat ja YTR:n yleiset tavoitteet kansainvälisessä yhteistyössä Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmä (YTR) asetti teemaryhmän jäsentämään kansainvälisen toiminnan tavoitteita. Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmällä ja sen teemaryhmillä on ollut jo vuosia kansainvälisiä yhteyksiä ja toimintastrategian tarkoituksena on saada entistä suunnitelmallisempi ja laajapohjaisempi ote kansainväliseen yhteistyöhön. Tiedon kokoaminen ja jakaminen olemassa olevasta toiminnasta on tärkeää. Keskinäisen tietoisuuden lisääntyminen ja selkeästi ilmaistujen tavoitteiden asettaminen vievät kansainvälistä yhteistyötä eteenpäin. Tässä strategiassa kuvataan, miten ja minkälaisin tavoittein YTR osallistuu kansainväliseen toimintaan. Strategian valmisteluprosessi esitetään liitteessä 1. Viidennen maaseutupoliittisen kokonaisohjelman sekä eduskunnalle annetun valtioneuvoston maaseutupoliittisen selonteon visiossa Suomen maaseudusta vuonna 2020 todetaan, että Toimijoiden kansainväliset yhteydet ovat olennaisesti lisääntyneet. Tämä asiakirja luo osaltaan perustaa vision toteutumiselle ja toteuttamiselle. Vision toteuttaminen edellyttää YTR-verkostolta uudenlaista osaamista, aktiivisuutta kansainväliseen yhteistyöhön osallistumisessa ja kansainvälisten tilaisuuksien järjestämisessä sekä kansainvälistä käyttöä varten valmisteltua materiaalia. Aktiivinen osallistuminen tarjoutuviin asiantuntijatehtäviin on osa tätä työtä. YTR korostaa kansainvälisessä yhteistyössä lisäarvoa tuottavaa vastavuoroisuutta. Tavoitteena on jakaa tietoa omista hyvistä toimintatavoista sekä hyödyntää muista maista saatavaa tietoa ja osaamista Suomen maaseutupolitiikassa. Pitkän aikavälin tavoitteena on maaseutukysymysten näkyvyyden ja maaseutupolitiikan vaikuttavuuden parantaminen kansallisesti ja kansainvälisesti, maaseutualueiden kansainvälistymisessä avustaminen ja maaseutupolitiikan muotoutuminen omaksi tunnustetuksi politiikanalakseen eri maissa. Kansainvälisellä toiminnalla myötävaikutetaan maaseudun kehittämisen tavoitteiden saavuttamiseen. Keinoja tähän ovat eri tasoilla ja tahoilla toteutettavan yhteistyön ja verkostoitumisen edistäminen, hyvien toimintatapojen ja osaamisen vaihtaminen kansainvälisten kumppaneiden kanssa sekä edellytysten luominen kansainvälisten hankkeiden toteuttamiseksi. Tietoisuuden lisääminen ja ymmärryksen syventäminen globaaleista maaseutukysymyksistä ja eri maiden käytännöistä on ensiarvoisen tärkeää. YTR:n visio kansainväliselle yhteistyölle maaseutupolitiikassa vuonna 2020 on seuraava: YTR vaikuttaa alueperusteisuutta, horisontaalisuutta ja monitasoista hallintaa korostavassa kansainvälisessä maaseutupolitiikassa aktiivisena ja asiantuntevana toimijana vahvistaen maaseudun elinvoimaisuutta sekä kansallisesti että kansainvälisesti. 12

13 3. Kansainväliset organisaatiot maaseutupolitiikassa Kansainvälisesti arvioituna maaseutupolitiikka on vasta kehittymisensä alkuvaiheessa. Tämän osoittavat kansainvälinen maaseutupoliittinen tutkimus ja keskustelu, EU:n käytössä oleva alue- ja maaseutupolitiikan keinovalikoima sekä OECD:n eri maissa tekemät maaseutupolitiikan maatutkinnat. EU:n maaseutupolitiikassa painottuvat maatalous ja ympäristö, kun taas maaseudun elinvoimaa lisäävien toimenpiteiden osuus on pieni. Maatutkinnat kertovat, että kansallista maaseutupolitiikkaa rakennetaan useimmissa EU-maissa, mutta on myös maita, joissa maaseutupolitiikka perustuu vain EU-välineisiin. Kansainväliset organisaatiot rakentavat maaseutupolitiikkaa tahoillaan. Tässä luvussa luodaan katsaus eri kansainvälisten organisaatioiden työhön maaseutupolitiikassa sekä määritellään YTR:n tavoitteet ja toimet. 3.1 Euroopan unioni ja sen toimielimet EU kehittää maaseutualueitaan sekä yhteisen maatalouspolitiikan II pilarin että koheesiopolitiikan kautta. EU:n yhteiseen maatalouspolitiikkaan ja koheesiopolitiikkaan on tulossa muutoksia vuoden 2013 jälkeisellä kaudella, johon jäsenvaltiot ovat valmistautumassa. EU:n laajuisessa monimutkaisessa politiikkakokonaisuudessa äkkinäiset muutokset ovat epätodennäköisiä, mutta politiikka on silti jatkuvassa muutoksessa. Yksittäisiä uusia toimenpiteitä syntyy harvakseltaan, mutta siirrot politiikanalalta toiselle ovat ajassa mahdollisia, tästä on esimerkkinä Leadertoimintatapaan tehdyt muutokset eri ohjelmakausina. Nykyinen muutos kumpuaa tarpeesta kohdentaa EU:n budjettivaroja unionin kannalta poliittisesti tärkeimpiin kysymyksiin. Maatalousbudjetti on suuruutensa vuoksi erityisen tarkastelun kohteena. Tästä syystä Euroopan komission maatalouden pääosastolla on paineita osoittaa politiikkatoimiensa vaikuttavuus ja luoda välineitä politiikan aikaisempaa paremmaksi alueelliseksi kohdentamiseksi. Keskustelua on käyty maaseudun kehittämistoimenpiteiden siirtämisestä tai nykyistä paremmasta kytkemisestä koheesiopolitiikan viitekehykseen, maatalouden ympäristötoimien vaikuttavuudesta sekä maatalouskaupan kansainvälisestä viitekehyksestä. Suomalaisen maaseutupolitiikan kannalta on olennaista tunnistaa maatalouspolitiikan II pilarin (maaseudun kehittäminen) ja koheesiopolitiikan erilainen osuvuus. Yhteisen maatalouspolitiikan II pilari on mahdollistanut pienipiirteisempien ja samalla täsmällisempien kehittämistoimien käyttämisen kuin mitä koheesiopolitiikkaan kuuluvissa rakennerahasto-ohjelmissa olisi mahdollista toteuttaa. Toisaalta aitojen maaseutupoliittisten linjojen (toimintalinjat 3 ja 4) osuus varoista on vaatimaton, eivätkä ne riitä alueellisen tasapainon saavuttamiseen, eivät edes jatkuvan vähenemisen estämiseen maaseudun palveluissa ja hyvinvoinnissa. Rakennerahastojen puolella ongelmana on ollut varojen yksipuolinen suuntautuminen keskuksiin. Tätä suuntausta on vauhditettu kansallisten aluekehitysohjelmien avulla. Harvaan asutulle maaseudulle kohdennetuille kehittämistoimenpiteille ja -varoille on jatkossa yhä suurempi tarve, ja tämän tavoitteen toteutuminen vaatii määrätietoista vaikuttamista niin kansallisesti kuin kansainvälisesti. Euroopan komissio käyttää aloitteentekovaltaa EU:ssa. Komission maatalouden ja aluepolitiikan pääosastot käsittelevät maaseudun kehittämistä koskevia kysymyksiä. Ohjelmakausittain niiden työnjako on jonkin verran vaihdellut. Suomen EU-edustustolla on suorat yhteydet komission jokapäiväiseen työhön ja on tärkeää, että edustustossa seurataan EU:n maaseutupolitiikan kokonaisuutta. EU:n maaseutupolitiikkaan tulee vaikuttaa aktiivisesti, sillä se on osa Suomen maaseutupolitiikan kokonaisuutta. Lissabonin sopimuksen ratifioimisen myötä Euroopan parlamentin (EP) vaikutus EU:n lainsäädäntötyössä kasvoi maaseutuasioissa. Yhteispäätösmenettelystä tuli tavanomainen lainsäätämisjärjestys, mikä tarkoittaa, että Euroopan parlamentti on tasa-arvoinen lainsäätäjä neuvoston kanssa. Lissabonin sopimuksen myötä parlamentin budjettivalta laajeni koskemaan myös maatalousmenoja. Parlamentissa toimii saarialueita, vuoristoja ja harvaan asuttuja alueita edustava yhteistyöryhmä, jossa on suomalaisjäsen. Alueiden komitea (AK) tarjoaa alue- ja paikallisyhteisöille mahdollisuuden saada äänensä kuuluviin 13

14 EU-politiikkojen ja -lainsäädännön laatimisessa. Perussopimukset velvoittavat komission ja neuvoston kuulemaan alueiden komiteaa aina silloin, kun tehdään uusia ehdotuksia alue- tai paikallistasoon vaikuttavilla aloilla. Myös Euroopan parlamentti voi kuulla alueiden komiteaa. Tavoitteet: EU:n yhteisen maatalouspolitiikan I ja II pilarien välistä rahanjakoa muutetaan siten, että II pilarin alueperusteisten kehittämistoimien rahoitus kasvaa. Uuden paradigman mukainen maaseutupolitiikka vahvistuu eri maissa ja EU:n maaseutupolitiikassa. Monitasoinen ja -alainen hallinta vahvistuu EU:n maaseutupolitiikassa. Suomalaisten osallistuminen EU:n maaseutupolitiikan rakentamiseen lisääntyy. Suomalaisvirkamiehiä saadaan lisää EU:n eri toimielimiin ja suomalaisia maaseutuasiantuntijoita saadaan tunnustetuiksi lausuntojen ja arviointien antajiksi. Toimet: EU:n eri toimielinten suomalaisvirkamiehille ja -poliitikoille tarjotaan riittävästi tietoa maaseutupolitiikasta Suomen näkökulmasta. Keskustelua EU:n maaseutupolitiikasta ja sen kehittämisestä aktivoidaan ja laajennetaan suomalaisessa maaseutuverkostossa. Euroopassa toimiviin maaseutupoliittista keskustelua ylläpitäviin asiantuntijaverkostoihin osallistutaan aktiivisesti. Valmiuksia osallistua Euroopan unionin toimintaan vahvistetaan tutkimuksen, koulutuksen ja eri tavoin järjestetyn henkilövaihdon keinoin. Esimerkiksi University of Gloucestershiressä on mahdollista suorittaa etäopiskeluna opintokokonaisuuksia European Rural Development -oppiaineeseen. Vastaavasti Suomen Rural Studies -opintoihin tulee liittää osioita eurooppalaisista käytännöistä ja kokemuksista. YTR:n Harvaan asutun maaseudun teemaryhmä seuraa Euroopan parlamentin saarialueita, vuoristoja ja harvaan asuttuja alueita edustavan yhteistyöryhmän työtä. 3.2 OECD Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) kokoaa 30 demokraattisen valtion hallitukset käsittelemään yhdessä globalisaatioon liittyviä taloudellisia, yhteiskunnallisia ja ympäristöllisiä haasteita. OECD:n maaseudun kehittämisohjelma (OECD Rural Development Programme) on tuottanut vuodesta 1991 lähtien maaseutuun liittyviä analyysejä ja ohjeistusta. OECD suosittaa maaseutupolitiikan uuden paradigman vahvistamista analyysiensä ja eri maihin suuntautuneiden maatutkintojen perusteella. OECD:n tutkimusten ja linjausten vaikutus Suomen maaseutupolitiikan rakentumiseen on ollut suuri. OECD on tuottanut vertailutietoa ja kokemuksia käytännöistä, joita on tarvittu uuden politiikanalan kehittämistyössä. OECD on arvioinut vuosina 1994 ja 2008 Suomen maaseutupolitiikkaa ja antanut tässä yhteydessä suosituksia maaseutupolitiikan kehittämiseksi. OECD:n kutsusta suomalainen YTRverkoston asiantuntija on osallistunut Skotlannin (2007) ja Espanjan (2008) maaseutupolitiikan maatutkintaryhmään. Yhteistyötä on tarkoitus jatkaa tulevaisuudessakin. OECD:n aluekehityskomitean (Territorial Development Policy Committee, TDPC) alainen maaseututyöryhmä (Working Party on Territorial Policy in Rural Areas, WPRUR) toimii kansainvälisenä maaseutukysymysten keskustelufoorumina. Työryhmä kokoontuu pääsääntöisesti kerran vuodessa ja käsittelee muun muassa valmistelussa olevat maaseutupolitiikan maatutkintaraportit, jotka tarjoavat ajankohtaista tietoa kansainvälisestä kehityksestä. Aluekehityskomitean ja maaseututyöryhmän nykyiset mandaatit ovat vuosille

15 OECD järjestää laajan maaseutukonferenssin ajankohtaisesta teemasta lähes vuosittain. Konferenssissa on tarjolla monipuolista tietoa eri maista sekä mahdollisuus laajaan verkostoitumiseen. OECD:n Centre for Entrepreneurship, SMEs and Local Development -yksikössä toimiva LEED-ohjelma yhdistää työllisyyden kehittämisen paikalliseen kehittämiseen keskeisinä välineinä yrittäjyys, innovaatiot ja paikallinen kumppanuus. Päätavoitteena on työpaikkojen ja erityisesti parempien työpaikkojen aikaansaaminen. LEED-ohjelman monipuoliset, uutta luovat kehittämishankkeet tuottavat toimintaryhmien kannalta kiinnostavaa aineistoa sekä tarjoavat mahdollisuuden toiminnan vertaiskehittämiseen globaalissa ympäristössä. Tavoitteet: Uuden paradigman mukainen maaseutupolitiikka vahvistuu eri maissa ja EU:n maaseutupolitiikassa. OECD:n aluekehityskomitean työohjelmiin saadaan mukaan vahvasti maaseudun laaja-alainen kehittäminen. Toimet: Aluekehityskomitean työohjelmien sisällön laatimiseen vaikutetaan maaseututyöryhmän kautta. YTR-verkostosta osallistutaan aktiivisesti maaseututyöryhmän työskentelyyn sekä työryhmän työn ohjaamiseen puheenjohtajiston työskentelyn kautta. YTR-verkosto järjestää OECD:n maaseutukonferensseihin suomalaisia asiantuntijoita alustajiksi sekä osallistuu konferensseihin aktiivisesti. 3.3 Yhdistyneet kansakunnat (YK) YK on maailmanlaajuinen hallitusten välinen yhteistyöjärjestö, johon kuuluu 192 jäsenvaltiota. YK:n järjestöillä on runsaasti maaseutuun kohdistuvia ohjelmia ja toimenpiteitä. YK:n Maatalous- ja elintarvikejärjestön (Food and Agriculture Organization, FAO) tavoitteena on parantaa maailman ravitsemustilaa ja yhä kasvavan väestön elintasoa. FAO käsittelee maaseudun kehitykseen liittyviä kysymyksiä laajasti muun muassa elinkeinojen, luonnonvarojen ja ympäristön kautta. Se kantaa erityistä huolta maailman ruuantuotannosta, vesi-, kala- ja metsävaroista, ilmastonmuutoksesta, maaseudun elinkeinoista ja maaseudun naisten asemasta. Suomi toimii FAO:ssa aktiivisesti omana itsenään, Pohjoismaiden kautta sekä osana EU:ta ja OECD-maiden ryhmää. Suomalaisilla maaseutukehityksen asiantuntijoilla, mukaan lukien YTR-verkosto, on sekä annettavaa että opittavaa FAO:n toiminnassa. FAO toimii globaalisti ja alueellisesti. Suomi edistää omia intressejään sekä Euroopan alueen työn kautta että vaikuttamalla globaaleihin päätöksiin ja antaa osaamistaan järjestön käyttöön eri tasoilla. Suomessa FAO-linjauksia tekee FAO-toimikunta. Tämän lisäksi maaseutukehityksen asiantuntijoiden osallistuminen FAO:n kokouksiin on tärkeää silloin, kun käsitellään laajoja maaseudun kehityksen kysymyksiä. YK:n kehitysohjelma (United Nations Development Programme, UNDP) on YK-järjestelmän keskeisin kehitysyhteistyötä rahoittava ja toteuttava toimija. Se keskittyy erityisesti demokratian ja hyvän hallinnon kehittämiseen, ympäristöuhkien torjuntaan sekä konfliktien ehkäisyyn ja niiden jälkihoitoon. Kehitysohjelmalla on rooli useissa EU:n uusissa jäsenvaltioissa maaseutupolitiikan suunnittelussa ja koulutuksessa. YTR-verkoston asiantuntijoita on osallistunut kehitysohjelman puitteissa tehtävään yhteistyöhön uusissa jäsenvaltioissa ja osallistuminen yhteistyöhön myös jatkossa nähdään tärkeänä. Nämä tehtävät ovat erityisen otollisia menettelytapojen kansainvälisen vaihdon kannalta. Hyvin harvoin käytäntöjä voidaan siirtää suoraan maasta toiseen, mutta havaitut vaikeudet ja sujuvuudet suhteuttavat oman maan pulmia ja saavutuksia, jolloin edellytykset kohentaa politiikan, hallinnon ja käytännön kehittämistyön menettelyjä paranevat. YK:n kestävän kehityksen toimikunta (Commission on Sustainable Development, CSD) tukee kestävää kehitystä ja edistää Rion ympäristö- ja kehityskokouksessa vuonna 1992 hyväksytyn toimintaohjelman (Agenda 21) toimeenpanoa. Vuosina kestävän kehityksen toimikunnan asialistalla olivat maatalous, maaseutukehitys, maankäyttö, kuivuus ja aavikoituminen sekä Afrikka. YTR-verkostosta 15

16 osallistuttiin maaseudun kehittämisen kansalliseen alatyöryhmään, jossa valmisteltiin Suomen kannat CSD-työhön. Työryhmässä valmisteltiin myös Suomen hyvistä käytännöistä esite, jossa yhtenä hyvänä käytäntönä esiteltiin Suomen maaseutupoliittista järjestelmää. Vastaavanlaiseen työhön osallistutaan myös jatkossa. Tavoitteet: Laaja-alainen ja kestävä maaseudun kehittäminen on yksi näkökulma YK:n monissa työryhmissä ja ohjelmissa tehtävässä työssä. Suomalaisen maaseutupoliittisen asiantuntemuksen hyödyntäminen ja uuden paradigman mukainen kehittämisote lisääntyvät eri maissa. Toimet: YK:n maaseutuun liittyvissä työryhmissä ja ohjelmissa tehtävää työtä seurataan ja tarjoutuviin yhteistyömahdollisuuksiin hakeudutaan ja osallistutaan aktiivisesti. 3.4 Euroopan neuvosto Euroopan neuvosto on 47 jäsenvaltion muodostama yhteistyö- ja ihmisoikeusjärjestö. Se pyrkii edistämään jäsenvaltioidensa yhtenäisyyttä, suojelemaan ihmisoikeuksia ja moniarvoista demokratiaa, parantamaan elinolosuhteita sekä edistämään inhimillisiä arvoja. Euroopan neuvoston maaseutukampanja vuosina vaikutti merkittävästi nykymuotoisen maaseutupolitiikan syntyyn ja kehittymiseen Suomessa. Tavoitteet: Maaseudun kehittäminen nostetaan uudelleen Euroopan neuvoston asialistalle omana kokonaisuutenaan. Toimet: YTR seuraa Euroopan neuvoston asialistaa ja ottaa aktiivisen roolin mahdollisen uuden maaseutukampanjan käynnistyessä. 16

17 4. Pohjoismainen yhteistyö Pohjoismailla on monia yhtymäkohtia niin maaseudun haasteissa ja mahdollisuuksissa kuin maaseutupoliittisissa keinoissakin. Kokemusten vaihdolle ja oppimiselle toisen maan käytännöistä on hyvät edellytykset ja lähtökohdat. Pohjoismainen yhteistyö koostuu niin Pohjoismaiden ministerineuvoston (Nordiska Ministerrådet) kuin kahdenvälisestä, kolmannen sektorin, kuntien ja tutkijoiden yhteistyöstä. Kolmannen sektorin, kuntien ja tutkijoiden yhteistyötä käsitellään myöhemmissä luvuissa. 4.1 Pohjoismaiden ministerineuvosto Pohjoismaiden ministerineuvoston aluepoliittisen yhteistyöohjelman (Nordiskt regionalpolitiskt samarbetsprogram ) alaisuudessa toimii neljä alatyöryhmää, joista yksi käsittelee maaseudun kehittämistä. Maaseuturyhmä toimii seminaareja järjestävän Framtidens landsbygd -hankkeen ohjausryhmänä. Seminaarien tavoitteena on vaihtaa kokemuksia ja esitellä hyviä käytäntöjä Pohjoismaissa. YTR-verkostosta osallistutaan ryhmän työskentelyyn ja maaseutuseminaarien valmisteluun. Ministerineuvoston alaisuudessa toimii työryhmiä ja kehittämisohjelmia, joiden valmisteluun ja toteuttamiseen YTR:n Ruoka-Suomi-teemaryhmä on osallistunut, esimerkkinä vuosille suunnattu Ny Nordisk Mat -ohjelman valmistelu. 4.2 Kahdenvälinen yhteistyö Kahdenvälinen yhteistyö nostaa tehokkaasti esille eri maiden poliittisen perinteen ja ajattelun eroja. Niitä vasten on valaisevaa punnita omia tavoitteita ja toimintatapoja. Näin muun muassa poliittisiksi tai hallinnollisiksi realiteeteiksi kuvitellut kehittämistyön esteet lievenevät. On erittäin tärkeää, että kollegat eri maissa tapaavat toisiaan ja vertailevat toimintatapojaan ja tavoitteitaan. Kahdenvälistä yhteistyötä tehdään erityisesti Ruotsin kanssa. Yhteistyö sisältää tiedon sekä hyvien käytäntöjen ja toimintatapojen vaihtoa. Suomelle hyödyllinen esimerkki on muun muassa Ruotsin tilastointijärjestelmä, joka mahdollistaa maaseudun kehityskulkujen seuraamisen. Yhä useammin pohjoismainen yhteistyö laajenee Itämeren alueen yhteistyöksi. Esimerkiksi Pohjoismaisten maataloustutkijain yhdistys NJF (Nordic Association of Agricultural Scientists, NJF) lisää yhteistyötä ja tiedon välitystä Pohjoismaiden ja Baltian maiden maataloussektorilla työskentelevien henkilöiden välillä. Maaseutupolitiikassa yhteydet erityisesti Viron suuntaan ovat kiinteät niin hallinnossa kuin kansalaistoimijoiden kesken. Tavoitteet: Maaseutuasiat nostetaan pysyvästi Pohjoismaiden ministerineuvoston asialistalle, jolloin yhteistyön jatkuvuus, systemaattisuus ja tavoitehakuisuus paranevat. Pohjoismaiden ja Baltian maiden yhteistyötä maaseutupolitiikassa vahvistetaan vaiheittain. Pohjoismaiden maaseutupoliittisessa yhteistyössä luodaan hallinnon, kuntien ja järjestöjen välille uusia kumppanuuksia. Toimet: YTR-verkostosta osallistutaan maaseututyöryhmän työskentelyyn ja vaikutetaan tätä kautta pohjoismaisen yhteistyön lisäämiseen ja tiivistämiseen. YTR avaa määräajoin toistuvat tapaamiset ja tiedonvaihdon Norjan maaseutuasiantuntijoiden kanssa, sillä Norjassa on useita toimivia alue- ja maaseutupoliittisia menettelyjä. Pohjoismaista vertailua ja benchmarking-tietoa hyödynnetään suomalaisen maaseutupolitiikan kehittämisessä nykyistä paremmin. 17

18 5. Kolmannen sektorin yhteistyö Kansalaisyhteiskuntaa tarvitaan kumppaniksi maaseudun kehittämisessä. Viranomaisten yhteistyön rinnalla kolmannen sektorin kansainvälinen yhteistyö maaseutukysymyksissä vahvistuu. EU:n piirissä toimivien maatalouteen ja ympäristöön keskittyvien sektorijärjestöjen rinnalle tarvitaan alueperusteiseen maaseudun kehittämiseen tähtääviä järjestöjä. Vuonna 1999 perustetussa EU:n toimintaryhmien yhteistyöjärjestössä (European Leader Association for Rural Development, ELARD) on jäsenenä noin tuhat maaseudun toimintaryhmää. Suomen Leader-ryhmät (55) kuuluvat ELARD:iin Suomen Kylätoiminta ry:n kautta, jossa ne ovat jäseninä. Vuonna 2005 perustettu European Rural Alliance (ERA) kokoaa yhteen kansalliset ja eurooppalaiset kansalaisjärjestöt, jotka toteuttavat kokonaisvaltaista ja monialaista maaseudun kehittämistä. ERA:n tavoitteena on edesauttaa keskustelua sekä komission että jäsenvaltioiden viranomaisten kanssa. Vuonna 2010 ERA:ssa oli 14 jäsentä. Vuonna 2009 perustetun Euroopan kylätoimintajärjestön (European Rural Community Association, ERCA) tarkoituksena on vahvistaa kyläyhteisöjen ääntä kaikkialla Euroopassa. Tavoitteena on, että järjestöön liittyvät kaikki 24 eurooppalaista kylätoimintaliikettä. Vuonna 1994 toimintansa aloittanut ja vuonna 2008 yhdistykseksi organisoitunut Hela Norden Ska Leva (HNSL) on pohjoismainen paikalliseen kehittämiseen ja kansalaisvaikuttamiseen keskittyvä verkosto. YTR:n Matkailun teemaryhmä osallistuu Euroopan maaseutumatkailujärjestön (European Federation for Farm and Village Tourism, EuroGites) toimintaan. Järjestön kautta saa tietoa maaseutumatkailun kehittymisestä ja partnerihauista muun muassa kahden vuoden välein järjestettäviin konferensseihin. YTR:n Kansalaisjärjestöteemaryhmä osallistuu palvelujen järjestämiseen, valtiontukiin ja kilpailuneutraliteettiin liittyvään eurooppalaiseen keskusteluun muun muassa eurooppalaisten yleishyödyllisten järjestöjen kattojärjestön (European Council of Associations of General Interest, CEDAG) kautta ja seuraa alan lainsäädännön muutoksia. Tavoitteet: Alueperusteiseen maaseudun kehittämiseen tähtäävät kansainväliset järjestöt vahvistuvat ja ne saavat oman tunnustetun roolinsa kansainvälisessä maaseutupolitiikassa. Kolmas sektori osallistuu kumppanina EU:n maaseutupolitiikan rakentamiseen. Toimet: YTR-verkostosta osallistutaan aktiivisesti kolmannen sektorin kansainväliseen yhteistyöhön ja vaikutetaan sen vahvistamiseen. International Rural Network (IRN) on virallisesti vuonna 2003 perustettu kansainvälinen järjestö, joka tähtää tiedon ja kokemusten vaihtoon sekä kansainvälisen maaseudun kehittämisverkoston luomiseen. Maaseutuyhteisöjen voimaannuttamista sekä yhteisöjen välistä yhteistyötä hallinnon eri tasojen kanssa eri maissa pidetään tärkeänä. YTR-verkoston edustaja on osallistunut ja alustanut kaikissa kolmessa IRN:n maaseutukonferenssissa, jotka on järjestetty Skotlannissa (2003), Yhdysvalloissa (2005) ja Intiassa (2009). Seuraavaa konferenssia suunnitellaan Australiaan vuonna

19 6. Maaseutukysymykset kehityspolitiikassa Kehityspolitiikan ja maaseutupolitiikan yhteyttä korostetaan yhä enemmän. Maaseudun kehitys on noussut keskipisteeseen kehityspolitiikkaa linjaavien suurten toimijoiden asialistoilla. Köyhyyden lievittämiseen ja ympäristö- ja ruokaongelmien ratkaisuun ei nähdä mahdollisuuksia ilman maaseudun kehitystä. Suomen kehityspolitiikan linjauksessa maaseutukehitys on keskeisellä sijalla ja politiikanalojen yhteistyö kirjattiin myös eduskunnalle keväällä 2009 annettuun valtioneuvoston maaseutupoliittiseen selontekoon. Ulkoasiainministeriön Maaseutukehityksen yhteistyöverkosto edistää johdonmukaisuutta maaseutu- ja maatalousasioiden käsittelyssä Suomen kehityspolitiikassa. Neljässä Suomen lähetystössä työskentelee maaseutuneuvonantaja. Useimmissa kehittyvissä maissa maaseutu on edelleen hyvin maatalousvaltainen ja siksi maatalouden ja maaseudun kehitystä ei voi eikä pidä erottaa toisistaan. Sen sijaan perinteisen ja uuden maaseutupolitiikan soveltaminen rinnakkain on tärkeää. Suomi tukee kehittyvien maiden maatalouden ja maaseudun kehittämistä kahdenvälisten projektien, sektorituen, kansalaisjärjestöjen ja kansainvälisten järjestöjen kautta. Vastaavasti Suomi saa käyttöönsä tiedon muiden maiden osaamisesta ja hyödyntää sitä omassa maaseutupolitiikassaan. Suomen ja kehittyvien maiden kokemukset maaseudun kehittämisessä tuovat lisäarvoa Suomen tukemaan kehitysyhteistyöhön ja siksi maaseututoimijoiden kiinnostusta osallistua kehityshankkeiden eri vaiheisiin tulisikin edistää. Kehitysyhteistyössä on jo pitkään ollut käytössä menetelmiä, joilla maaseudun asukkaat saadaan mukaan toimintaan. Osallistavia ja kansalaistoimintaa mobilisoivia kehittämiskeinoja tarvitaan kuitenkin lisää ja niitä kehitetään jatkuvasti. YTR-verkosto tukee osaltaan tätä työtä. YTR-verkostosta on jo osallistuttu Leader-toimintatavan levittämiseen Mosambikiin, Etelä-Afrikkaan ja Venäjän Karjalaan. Kaikkialla on yhteisiä lähtökohtia ja paljon keskinäisiä eroja, mutta Leader on joustava menettelytapa, joka sitoo monia osapuolia samojen tavoitteiden taakse. Tässä on tulevien vuosien mittava kehittelytyö. Suomen julkinen sektori osallistuu kehitysyhteistyöhön tekemällä yhteistyötä kumppanimaan julkisen sektorin kanssa. Suomen ulkoasiainministeriö rahoittaa lukuisia maaseudun kehittämistä tukevia ohjelmia. Kehitysyhteistyön uudentyyppisten hankkeiden kohteina ovat innovaatioympäristöt ja -järjestelmät. Niiden kehittämisessä maaseutu on noussut tärkeään asemaan ja tarjolla on uusia mahdollisuuksia YTR:n asiantuntemuksen hyödyntämiselle. Vuoden 2008 aikana luotu Instituutioiden välisen yhteistyön instrumentti (IKI) mahdollistaa valtion laitosten ja virastojen osallistumisen kehitysyhteistyöhön. Hankkeiden tavoitteena on valtiollisten toimijoiden, kuten ministeriöiden, laitosten ja yliopistojen, osaamisen vahvistaminen. YTR näkee tässä mahdollisuuden maaseutupolitiikan vahvistamiseksi eri maissa. Suomen yliopistoilla on UniPID-verkosto (Finnish University Partnership for International Development). UniPIDin kautta yliopistot ovat mukana useissa kehityspoliittisissa ohjelmissa ja yhteistyökuvioissa. Tavoitteet: Suomalaiset maaseudun kehittäjät ovat aktiivisessa vuorovaikutuksessa kehittyvien maiden maaseututoimijoiden kanssa kumpaakin hyödyttävällä tavalla. Toimet: YTR-verkostosta hakeudutaan ja osallistutaan aktiivisesti kehitysyhteistyössä tarjoutuviin yhteistyömahdollisuuksiin. 19

20 7. Tutkimusyhteistyö Kansainvälisesti sovellettava tutkimus ja sen hyödyntäminen ovat olennainen osa maaseutupolitiikan valmistelua. Kansainvälinen yhteistyö kuuluu tutkimukseen ja maaseutututkijoilla on useita kansainvälisiä foorumeita ja tutkimusohjelmia. Suomalaisia maaseutututkijoita kutsutaan asiantuntijoina mukaan niin EU:n kuin OECD:n valmistelutyöhön. Suomalainen maaseutututkijoiden verkosto on kansainvälisesti merkittävä, mutta pieni. Suomelle on tärkeää olla mukana sekä maaseutupolitiikan kansainvälisessä tutkimuksessa, että maaseutupolitiikkaan vaikuttavassa tutkimustyössä. Kansainvälinen tutkimuskenttä on käymässä yhä kilpaillummaksi, ja samalla kasvava osa kansallisestakin tutkimusrahoituksesta sidotaan isoihin kansainvälisiin yhteisrahoituksiin (EU:ssa on esimerkiksi suunnitteilla yhteinen ohjelmasuunnittelu, Joint Programming). Näihin yhteisrahoituksiin ja niiden alla oleviin ohjelmiin (kuten eri Euroopan valtioiden tutkimus- ja kehitysohjelmia verkottavat ERA-NET-hankkeet) mukaan menemisestä päättävät kansalliset tutkimusrahoittajat itse (Suomen Akatemia), mutta myös ministeriöt. Jatkossa on yhä tärkeämpää, että esimerkiksi EU:n tieteen puiteohjelmien kansallisista linjauksista vastaavat edustajat määrätietoisesti ehdottavat ja edistävät maaseutuaiheisia rahoituksia, ja vievät Suomen niihin partneriksi. Sekä tutkijoiden että erilaisissa tutkimusjohdon ja -politiikan tehtävissä olevien tulee aikaisempaa ennakoivammin huolehtia siitä, että Suomen maaseutupolitiikan kannalta merkittävät, kansainvälisestä tarkastelusta hyötyvät aihealueet tulevat tutkimuksen piiriin. Tämä edellyttää sekä Suomen kannalta merkityksellisten aiheiden valmistelua tutkimusohjelmien muotoiluihin, että niiden lobbaamista ohjelmien hakujen valmisteluvaiheissa. Lukuisat suomalaiset maaseutututkijat työskentelevät jo kansainvälisissä tutkimusohjelmissa ja yliopistot tekevät yhteistyösopimuksia, mikä antaa tavoitteelle hyvän lähtökohdan. Suomi rahoittaa pohjoismaista tutkimusta, jossa voidaan niin ikään vaikuttaa merkityksellisten maaseutuaiheiden valikoitumiseen. YTR kannustaa tutkijoita sekä järjestö- ja hanketoimijoita muodostamaan Rural Ambassador -rinkejä, jotta tieto muiden maiden maaseutupolitiikasta ja niihin liittyvästä tutkimuksesta lisääntyisi ja samalla osallistujien valmiudet kansainväliseen toimintaan kasvaisivat. Tässä maaseutututkijoiden Maaseudun Uusi Aika -yhdistyksellä ja YTR:llä on yhteinen kehittämisintressi. Tärkeitä henkilökohtaisia kansainvälisiä suhteita rakennetaan lisäksi tutkijoiden järjestötyöllä (esimerkiksi ESRS, NJF ja IGU) osallistumalla etenkin oman tieteenalan kansainväliseen toimintaan. Myös eurooppalainen kesäakatemia on toimiva konsepti kansainvälisten valmiuksien ja yhteyksien lisäämiseen. YTR-verkostosta on osallistuttu vuodesta 2002 lähtien järjestettyihin kesäakatemioihin. Vuonna 2004 kesäakatemia järjestettiin Ilmajoella ja vuonna 2010 Suomussalmella YTR:n tuella. YTR:n Matkailun teemaryhmä osallistuu aktiivisesti pohjoismaisiin ja eurooppalaisiin matkailututkijaverkostoihin ja niiden järjestämiin tilaisuuksiin muun muassa Suomen matkailututkimuksen seuran kautta. Tietoa hyödynnetään suomalaisen maaseutumatkailun kehittämistyössä sekä välitetään edelleen kehittäjien ja yrittäjien toiminnan tueksi. Teemaryhmä osallistui vuosina innovaatioiden siirtohankkeeseen (Quality Boost for Tourism), jonka tavoitteena oli siirtää erityisesti maaseutumatkailun laatukoulutuksen ja ohjelmien innovaatioita entistä paremman koulutuksen aikaansaamiseksi Euroopan tasolla. Tulevina vuosina hankkeen tuloksia jalkautetaan toimijakentälle ja maaseutumatkailun laadunkehittäjien verkostoa ylläpidetään. Tavoitteet: Suomalaiset tutkijat ovat entistä tiiviimmin mukana maaseudun ja maaseutupolitiikan kansainvälisessä tutkimuksessa ja maaseutupolitiikkaan vaikuttavassa tutkimustyössä. Suomen maaseutupolitiikalle tärkeät, kansainvälisestä tarkastelusta hyötyvät aihealueet saadaan tutkimuksen piiriin. Suomalaisia maaseutuasiantuntijoita saadaan kansainvälisten organisaatioiden tunnustetuiksi lausuntojen ja arviointien antajiksi. 20

Visio Suomen maaseudusta vuonna 2020: Maaseutu on monimuotoinen ja arvostettu osa suomalaista yhteiskuntaa.

Visio Suomen maaseudusta vuonna 2020: Maaseutu on monimuotoinen ja arvostettu osa suomalaista yhteiskuntaa. Visio Suomen maaseudusta vuonna 2020: Maaseutu on monimuotoinen ja arvostettu osa suomalaista yhteiskuntaa. Tilaa, väljää asutusta ja paikallisia ratkaisuja hyödynnetään hyvinvoinnin lähteenä ja kestävän

Lisätiedot

Paikkaperustaisuus lähtökohtana maaseudun kehittämisessä. Salo

Paikkaperustaisuus lähtökohtana maaseudun kehittämisessä. Salo Paikkaperustaisuus lähtökohtana maaseudun kehittämisessä Salo 4.9.2014 Esityksen sisältö 1. Paikkaperustaisuus lähtökohtana maaseudun kehittämisessä 2. Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän, YTR:n verkosto,

Lisätiedot

MAASEUTUPOLIITTINEN SELONTEKO MAASEUTUPOLIITTINEN KOKONAISOHJELMA

MAASEUTUPOLIITTINEN SELONTEKO MAASEUTUPOLIITTINEN KOKONAISOHJELMA MAASEUTUPOLIITTINEN SELONTEKO 2009-2020 5. MAASEUTUPOLIITTINEN KOKONAISOHJELMA 2009-2013 Maaseutu hyvinvoinnin lähde Valmisteluprosessi ja keskeiset linjaukset Maaseutupolitiikan verkosto VALTIONEUVOSTO

Lisätiedot

Globaali vastuu Jyväskylän yliopistossa. Anna Grönlund

Globaali vastuu Jyväskylän yliopistossa. Anna Grönlund Globaali vastuu Jyväskylän yliopistossa 12.5.2014 Pitkät perinteet Kohti toimenpideohjelmaa Ohjelman sisältö, toteutus ja seuranta Pitkät perinteet kehitysyhteistyössä Ensimmäiset kehitysyhteistyöhankkeet

Lisätiedot

MAASEUDUN KEHITTÄMINEN OSANA ALUEKEHITTÄMISTÄ

MAASEUDUN KEHITTÄMINEN OSANA ALUEKEHITTÄMISTÄ Lapin maaseutufoorumi 20.-21.2.2012 MAASEUDUN KEHITTÄMINEN OSANA ALUEKEHITTÄMISTÄ Eero Uusitalo professori, maaseutuneuvos, YTR:n pääsihteeri 20.2.2012 Maaseutu on oma politiikanalansa ja nivoutuu monin

Lisätiedot

Satakunnan Leader-ryhmät Spurtti-koulutus Ulvila

Satakunnan Leader-ryhmät Spurtti-koulutus Ulvila Satakunnan Leader-ryhmät Spurtti-koulutus Ulvila 6.6.2014 Leader-ryhmät Toimintaa ohjaavat ohjelmat, lait ja asetukset Kansallinen taso: -Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma -Laki maaseudun kehittämiseen

Lisätiedot

Kouluopetuksen avaintaitoja käsittelevä eurooppalainen verkosto http://keyconet.eun.org Yleistä KeyCoNet-projektista KeyCoNet (2012 2014) on eurooppalainen verkosto, jonka tarkoituksena on tunnistaa ja

Lisätiedot

STRATEGIA 2016-2021 Puolueiden kansainvälinen demokratiayhteistyö - Demo ry

STRATEGIA 2016-2021 Puolueiden kansainvälinen demokratiayhteistyö - Demo ry STRATEGIA 2016-2021 Puolueiden kansainvälinen demokratiayhteistyö - Demo ry TAUSTA: DEMOKRATIATUESTA Demokratian tukeminen on rauhan, kehityksen, tasa-arvon ja ihmisoikeuksien tukemista. Ne toteutuvat

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisohjelman mahdollisuudet maahanmuuttajien kotouttamiseen

Maaseudun kehittämisohjelman mahdollisuudet maahanmuuttajien kotouttamiseen Maaseudun kehittämisohjelman mahdollisuudet maahanmuuttajien kotouttamiseen Vastaanottava maaseutu Helsinki 22.1.2016 Marianne Selkäinaho Maa- ja metsätalousministeriö Mahdollisuuksien maaseutu Maaseutuohjelmalla

Lisätiedot

Maaseutuohjelman kansainvälisen yhteistyön raamit ohjelmakaudella

Maaseutuohjelman kansainvälisen yhteistyön raamit ohjelmakaudella Maaseutuohjelman kansainvälisen yhteistyön raamit ohjelmakaudella 2014-2020 Leena Anttila Maa- ja metsätalousministeriö Pohjois-Suomen kv-hankepäivä Oulu 7.2.2017 Sivu 1 6.2.2017 Mikä on kansainvälinen

Lisätiedot

Kansainvälinen yhteistyö Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa. Leena Anttila Maa- ja metsätalousministeriö

Kansainvälinen yhteistyö Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa. Leena Anttila Maa- ja metsätalousministeriö Kansainvälinen yhteistyö Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa Leena Anttila Maa- ja metsätalousministeriö Sivu 1 17.11.2015 Kansainvälinen Leader-yhteistyö ohjelmakaudella 2007-2013 Missä onnistuttiin?

Lisätiedot

Suomi. NordForsk strategia

Suomi. NordForsk strategia Suomi NordForsk strategia 2011-2014 NordForsk strategia 2011 2014 Johdanto NordForsk on pohjoismaisen tutkimuksen ja tiedepolitiikan yhteistyöelin. NordForskin tavoitteena on edistää yhteistyötä kaikilla

Lisätiedot

OIKAISU Kansalaisten Eurooppa -ohjelmaoppaaseen I LUKU JOHDANTO. I.4 Kansalaisten Eurooppa -ohjelman painopisteaiheet

OIKAISU Kansalaisten Eurooppa -ohjelmaoppaaseen I LUKU JOHDANTO. I.4 Kansalaisten Eurooppa -ohjelman painopisteaiheet OIKAISU Kansalaisten Eurooppa -ohjelmaoppaaseen I LUKU JOHDANTO I.4 Kansalaisten Eurooppa -ohjelman painopisteaiheet Pysyvät painopisteaiheet (sivut 6-8) korvataan seuraavasti: Painopisteaiheet Vuoden

Lisätiedot

Nordplus- ja Erasmus+ -ohjelmat. Hilma Ruokolainen Nuoriso- ja kulttuuriyksikkö

Nordplus- ja Erasmus+ -ohjelmat. Hilma Ruokolainen Nuoriso- ja kulttuuriyksikkö Nordplus- ja Erasmus+ -ohjelmat Hilma Ruokolainen Nuoriso- ja kulttuuriyksikkö Nordplus (2012 2016) vahvistaa Pohjoismaiden välistä koulutusyhteistyötä tukea koulutuksen innovatiivisten tuotteiden, prosessien

Lisätiedot

Manner- Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 nvm Sirpa Karjalainen MMM

Manner- Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 nvm Sirpa Karjalainen MMM Manner- Suomen maaseudun kehittämisohjelma 014 00 nvm Sirpa Karjalainen MMM Sivu 1 Ohjelman varojen kohdennus Luonnonhaittakorvaus* Ympäristökorvaus Neuvonta Eläinten hyvinvointi Luomuviljelyn tuki Maatalousinvestoinnit

Lisätiedot

SYITÄ LEADER IN VOIMISTAMISEEN

SYITÄ LEADER IN VOIMISTAMISEEN Leader-tapaaminen 29.- 30.11.2010 Technopolis, Helsinki SYITÄ LEADER IN VOIMISTAMISEEN Eero Uusitalo professori, maaseutuneuvos YTR:n pääsihteeri SYTY ry:n puheenjohtaja Leaderin vähättelyn keinot 1/2

Lisätiedot

Kansainvälisyys korkeakoulujen ohjauksessa ja rahoituksessa Tomi Halonen

Kansainvälisyys korkeakoulujen ohjauksessa ja rahoituksessa Tomi Halonen Kansainvälisyys korkeakoulujen ohjauksessa ja rahoituksessa 7.3.2012 Tomi Halonen Ohjauksen kokonaisuus ja välineet Politiikkaohjaus Hallitusohjelma Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma Säädösohjaus

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 2009 Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta 2008/2245(INI) 24.2.2009 TARKISTUKSET 1-16 Mietintöluonnos Anna Záborská (PE418.282v01-00) naisten ja miesten välisen

Lisätiedot

L-metodi. (suomalainen) versio 2.0. Satakunnan ja Varsinais-Suomen toimintaryhmien hallitusten ja henkilöstön koulutus 8.2.

L-metodi. (suomalainen) versio 2.0. Satakunnan ja Varsinais-Suomen toimintaryhmien hallitusten ja henkilöstön koulutus 8.2. L-metodi (suomalainen) versio 2.0 Satakunnan ja Varsinais-Suomen toimintaryhmien hallitusten ja henkilöstön koulutus 8.2.2008 Kemiön Kasnäs Torsti Hyyryläinen HY-Ruralia, Rural Studies -verkosto Esityksen

Lisätiedot

Itä-Suomen maahanmuuttostrategia 2017

Itä-Suomen maahanmuuttostrategia 2017 Kansainvälinen Itä-Suomi Itä-Suomen maahanmuuttostrategia 2017 Pohjois-Savo, Etelä-Savo ja Pohjois-Karjala Strategia julkaistu 17.9.2012 http://urn.fi/urn:isbn:978-952-257-607-1 Tarkoitus 5 vuoden ajanjakso,

Lisätiedot

Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma. ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa

Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma. ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa EU:n rakennerahastokausi 2014-2020 Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma (versio 25.10.2012) ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa Mari Kuparinen 16.11.2012

Lisätiedot

Ohjelmakausi TEM Maaliskuu 2012

Ohjelmakausi TEM Maaliskuu 2012 Ohjelmakausi 2014-2020 TEM Maaliskuu 2012 Hallituksen linjaukset Rakennerahastouudistuksesta 2014+ (1) Hallitusohjelma Alueiden suunnittelu- ja päätöksentekojärjestelmää kehitetään siten, että kansallinen

Lisätiedot

Euregio Karelia ja Toiminnan pääsuunnat Euregio Karelia seminaari Joensuu

Euregio Karelia ja Toiminnan pääsuunnat Euregio Karelia seminaari Joensuu Euregio Karelia ja Toiminnan pääsuunnat 2020 Euregio Karelia seminaari 2.11.2016 Joensuu Euregio Karelia pähkinänkuoressa Pohjois-Karjalan, Kainuun, Pohjois-Pohjanmaan ja Karjalan tasavallan välinen yhteistyöalue

Lisätiedot

- metodin synty ja kehitys

- metodin synty ja kehitys Toimintaryhmätyö sosiaalisena innovaationa ja pääomana - metodin synty ja kehitys Toimintaryhmätyötä kymmenen vuotta juhlaseminaari 16.10.2006, Ylivieska Torsti Hyyryläinen Esityksen sisältö: Mitä ovat

Lisätiedot

Liity mukaan. Liity siis mukaan! EU:n laajuiseen WeDOkumppanuusohjelmaan!

Liity mukaan. Liity siis mukaan! EU:n laajuiseen WeDOkumppanuusohjelmaan! Liity mukaan EU:n laajuiseen WeDOkumppanuusohjelmaan! Hyödy yhteisöstä, joka on sitoutunut hoidon, hoivan ja avun tarpeessa olevien ikäihmisten hyvinvoinnin ja arvokkuuden edistämiseen Yhdessä voimme saavuttaa

Lisätiedot

Talousarvioesitys 2016

Talousarvioesitys 2016 64. EU:n ja valtion rahoitusosuus EU:n rakennerahasto-, ulkorajayhteistyö- ja muihin koheesiopolitiikan ohjelmiin (arviomääräraha) Momentille myönnetään 242 324 000 euroa. a saa käyttää: 1) EU:n ohjelmakauden

Lisätiedot

Lähidemokratian vahvistaminen

Lähidemokratian vahvistaminen Lähidemokratian vahvistaminen Kuntaliitosverkoston seminaari Kuntatalo 4.6.2014 Ritva Pihlaja erityisasiantuntija, tutkija ritva.pihlaja@pp.inet.fi Lähidemokratiasta on? enemmän kysymyksiä kuin vastauksia,

Lisätiedot

Kolarctic ENPI CBC - Rahoitusohjelma. Kansainvälisen EU-rahoituksen koulutus Rovaniemi 21.09.2010

Kolarctic ENPI CBC - Rahoitusohjelma. Kansainvälisen EU-rahoituksen koulutus Rovaniemi 21.09.2010 Kolarctic ENPI CBC - Rahoitusohjelma Kansainvälisen EU-rahoituksen koulutus Rovaniemi 21.09.2010 Kolarctic ENPI CBC Yleistä - ENPI = European Neighbourhood and Partnership Instrument - CBC = Cross-border

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriö E-KIRJE STM2010-00297. HTO Arrhenius Viveca 11.10.2010 JULKINEN. VASTAANOTTAJA Suuri valiokunta

Sosiaali- ja terveysministeriö E-KIRJE STM2010-00297. HTO Arrhenius Viveca 11.10.2010 JULKINEN. VASTAANOTTAJA Suuri valiokunta Sosiaali- ja terveysministeriö E-KIRJE STM2010-00297 HTO Arrhenius Viveca 11.10.2010 JULKINEN VASTAANOTTAJA Suuri valiokunta Viite Asia EU; Komission ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi

Lisätiedot

Erasmus + Uusi koulutus-, nuoriso- ja urheilualan ohjelma

Erasmus + Uusi koulutus-, nuoriso- ja urheilualan ohjelma Erasmus + Uusi koulutus-, nuoriso- ja urheilualan ohjelma Koulutus-, nuoriso- ja liikuntasektorit yhdessä pyritään siihen, että eri sektoreiden prioriteetit tukevat toisiaan: SYNERGIAA! tuettavien toimien

Lisätiedot

Ajankohtaista ammattikoulutuksen laadunhallinnasta

Ajankohtaista ammattikoulutuksen laadunhallinnasta Kansallinen laatuverkosto 3-2012 Keuda 12.10. 2012 klo 9.00-15.00 Ajankohtaista ammattikoulutuksen laadunhallinnasta Opetusneuvos Opetusneuvos Opetushallitus Email: leena.koski@oph.fi KESU 85. Vahvistetaan

Lisätiedot

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön strategia 2025 Turvalliseen huomiseen Visio Suomessa asuvat turvallisuustietoiset ja -taitoiset ihmiset ja yhteisöt turvallisessa ympäristössä. Toiminta-ajatus on osaltaan

Lisätiedot

Suomen tasavallan kulttuuriministeri Tanja Karpela

Suomen tasavallan kulttuuriministeri Tanja Karpela Suomen tasavallan kulttuuriministeri Tanja Karpela 30.9.2005 1 Saimaa 30.9.2005 2 Pohjoinen ulottuvuus 30.9.2005 3 Pohjoisen ulottuvuuden politiikka toinen ohjelmakausi päättyy vuonna 2006 Seuraava jakso

Lisätiedot

Valtioneuvoston kanslia PERUSMUISTIO VNEUS VNEUS Hulkko Johanna(VNK) JULKINEN

Valtioneuvoston kanslia PERUSMUISTIO VNEUS VNEUS Hulkko Johanna(VNK) JULKINEN Valtioneuvoston kanslia PERUSMUISTIO VNEUS2015-00446 VNEUS Hulkko Johanna(VNK) 29.06.2015 JULKINEN Asia Talous- ja sosiaalikomitean kokoonpanon vahvistaminen Kokous U/E/UTP-tunnus Käsittelyvaihe ja jatkokäsittelyn

Lisätiedot

Aluekehittämisjärjestelmän uudistaminen Kyselyn tuloksia

Aluekehittämisjärjestelmän uudistaminen Kyselyn tuloksia Aluekehittämisjärjestelmän uudistaminen Kyselyn tuloksia Kysely Lähetettiin aluekehittämisen keskeisille toimijoille heinäkuussa: Ministeriöt, ELYkeskukset, Maakuntien liitot, Tekes, eri sidosryhmät ja

Lisätiedot

EU-koheesiopolitiikan valmistelu sekä OECD-raportin politiikkasuositukset

EU-koheesiopolitiikan valmistelu sekä OECD-raportin politiikkasuositukset EU-koheesiopolitiikan 2020+ valmistelu sekä OECD-raportin politiikkasuositukset Maakunnan yhteistyöryhmä 20.2.2017 Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja EU:n budjetin rakenne tehtäväalueittain 2014-2020

Lisätiedot

CIMO. Elinikäisen oppimisen ohjelma LLP POIKITTAISOHJELMAT

CIMO. Elinikäisen oppimisen ohjelma LLP POIKITTAISOHJELMAT Elinikäisen oppimisen ohjelma LLP POIKITTAISOHJELMAT Comenius Kouluopetus n. 15 % Elinikäisen oppimisen ohjelma Lifelong learning programme LLP Erasmus Korkea-asteen koulutus n. 45 % Leonardo da Vinci

Lisätiedot

6Aika: Kestävän kaupunkikehittämisen ESR-haku Infotilaisuus 13.2, Helsinki

6Aika: Kestävän kaupunkikehittämisen ESR-haku Infotilaisuus 13.2, Helsinki 6Aika: Kestävän kaupunkikehittämisen ESR-haku 15.2.-12.4.17 Infotilaisuus 13.2, Helsinki Ohjelma 6Aika-strategian esittely ja kuutoskaupunkien odotukset ESRpilottihankkeille Asko Räsänen, Vantaan kaupunki

Lisätiedot

Rakennerahastokausi 2014-2020 Ohjelman valmistelu. Pohjois-Savon maakuntavaltuuston seminaari 8.10.2012, Varkaus Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja

Rakennerahastokausi 2014-2020 Ohjelman valmistelu. Pohjois-Savon maakuntavaltuuston seminaari 8.10.2012, Varkaus Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja Rakennerahastokausi 2014-2020 Ohjelman valmistelu Pohjois-Savon maakuntavaltuuston seminaari 8.10.2012, Varkaus Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja Komission esitykset tulevan rakennerahastokauden osalta

Lisätiedot

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Tekesin ohjelma 2012 2015 Rahoitusta muutoksentekijöille Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelmalle on asetettu kolme päätavoitetta,

Lisätiedot

Suomalainen kunta. Menestystarina yhä vuonna 2017

Suomalainen kunta. Menestystarina yhä vuonna 2017 Suomalainen kunta Menestystarina yhä vuonna 2017 Suomalainen kunta menestystarina yhä vuonna 2017 Suomalainen kunnallishallinto on kansainvälinen menestystarina. Kunnat järjestävät kansalaisten hyvinvointipalvelut

Lisätiedot

EU-rakennerahastojen seuraava ohjelmakausi 2014-2020. Huippuvalmennuspäivät Helsinki 13.2.2013 Opetusneuvos Seija Rasku seija.rasku@minedu.

EU-rakennerahastojen seuraava ohjelmakausi 2014-2020. Huippuvalmennuspäivät Helsinki 13.2.2013 Opetusneuvos Seija Rasku seija.rasku@minedu. EU-rakennerahastojen seuraava ohjelmakausi 204-2020 Huippuvalmennuspäivät Helsinki 3.2.203 Opetusneuvos Seija asku seija.rasku@minedu.fi Valmistelu EU:ssa akennerahastotoimintaa ohjaavat asetukset Asetusluonnokset

Lisätiedot

Suomen vaikuttaminen muuttuvassa Euroopan unionissa

Suomen vaikuttaminen muuttuvassa Euroopan unionissa Suomen vaikuttaminen muuttuvassa Euroopan unionissa Eduskunnan suuri valiokunta 28.9.2016 Juhana Aunesluoma Tutkimusjohtaja, Eurooppa-tutkimuksen verkosto Helsingin yliopisto Network for European Studies

Lisätiedot

Ajankohtaista Georg Henrik Wrede. Johtaja, nuorisotyön ja politiikanvastuualue

Ajankohtaista Georg Henrik Wrede. Johtaja, nuorisotyön ja politiikanvastuualue Ajankohtaista Georg Henrik Wrede Johtaja, nuorisotyön ja politiikanvastuualue 02953 30345 georghenrik.wrede@minedu.fi Uudistuksesta kysytty ja ehdotettu 1. Tavoitteet (2 ) 2. Nuorten määritelmä (3 ) 3.

Lisätiedot

Yhteinen tulevaisuus maaseudulla -hanke

Yhteinen tulevaisuus maaseudulla -hanke Yhteinen tulevaisuus maaseudulla -hanke 1.1.2012-31.12.2014 Rahoittajina Keski-Suomen ja Pirkanmaan ELY -keskukset Hankkeen taustaa: Toimintarahan riittävyyteen piti reagoida ajoissa, ennen kuin rahat

Lisätiedot

1.TOIMINTASUUNNITELMA... 2

1.TOIMINTASUUNNITELMA... 2 TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 1.1 31.12.2016 Sisällysluettelo 1.TOIMINTASUUNNITELMA... 2 1.1 Yhdistyksen oma toiminta... 2 1.2. LEADER hanketoiminta... 3 1.3. LEADER hallinto ja viestintä... 3 1.4.

Lisätiedot

Satakunnan Leader-ryhmät Noormarkku

Satakunnan Leader-ryhmät Noormarkku Satakunnan Leader-ryhmät Noormarkku 12.2.2015 Mitä Leader on? Kannustetaan paikallisia toimijoita omaehtoiseen kehittämistyöhön. Neuvotaan ideoiden kehittelyssä ja valmistelussa hankkeiksi. Myönnetään

Lisätiedot

SUOMEN VESIALAN KANSAINVÄLINEN STRATEGIA: Tiivistelmä

SUOMEN VESIALAN KANSAINVÄLINEN STRATEGIA: Tiivistelmä SUOMEN VESIALAN KANSAINVÄLINEN STRATEGIA: Tiivistelmä Luonnos 23.4.2008 Visio ja avainsanat Kansainvälinen vesialan strategia rakentuu seuraavalle pitkän aikavälin visiolle: Suomen vesialan toimijat ehkäisevät

Lisätiedot

Euroopan kansalaisten teemavuosi ) Veera Parko, valtioneuvoston EU-sihteeristö

Euroopan kansalaisten teemavuosi ) Veera Parko, valtioneuvoston EU-sihteeristö Euroopan kansalaisten teemavuosi 2013 1) Veera Parko, valtioneuvoston EU-sihteeristö Kansalaisten teemavuoden taustalla Vuosi Euroopan parlamentin vaaleihin 20 vuotta EU-kansalaisuuden luomisesta (Maastricht)

Lisätiedot

Suomi nousuun aineettomalla tuotannolla. Kirsi Kaunisharju

Suomi nousuun aineettomalla tuotannolla. Kirsi Kaunisharju Suomi nousuun aineettomalla tuotannolla Kirsi Kaunisharju Kulttuuri perusoikeutena 1/2 Suomessa perustuslain 16 :n 2 momentin mukaan julkisen vallan on turvattava, sen mukaan kuin lailla tarkemmin säädetään,

Lisätiedot

Euroopan unionin tilanne ja toimintaympäristö 2017

Euroopan unionin tilanne ja toimintaympäristö 2017 Euroopan unionin tilanne ja toimintaympäristö 2017 Eduskunnan tulevaisuusvaliokunta 1.3.2017 Juhana Aunesluoma Tutkimusjohtaja, Eurooppa-tutkimuksen verkosto Helsingin yliopisto 28.2.2017 1 Teemat EU:n

Lisätiedot

Pohjoismaisen lapsi- ja nuorisoyhteistyön komitean toimintasuunnitelma 2010 2013

Pohjoismaisen lapsi- ja nuorisoyhteistyön komitean toimintasuunnitelma 2010 2013 Pohjoismaisen lapsi- ja nuorisoyhteistyön komitean toimintasuunnitelma 2010 2013 ANP 2010:705 Pohjoismaisen lapsi- ja nuorisoyhteistyön komitean toimintasuunnitelma 2010 2013 ANP 2010:705 Pohjoismaiden

Lisätiedot

Uusmaalainen yrittäjyys kiinnostaa Euroopassa

Uusmaalainen yrittäjyys kiinnostaa Euroopassa Uusmaalainen yrittäjyys kiinnostaa Euroopassa 11.11.2010 Euroopan unionin Alueiden komitean EPP-ryhmä (The European People's Party) tapaa tänään nuoria uusmaalaisia yrittäjiä Uudellemaalle myönnetyn Euroopan

Lisätiedot

Kohti uutta kuntaa Rovaniemen Demokratiapäivän 2015 avoin keskustelufoorumi. Maarit Alikoski ROVANIEMEN KAUPUNKI

Kohti uutta kuntaa Rovaniemen Demokratiapäivän 2015 avoin keskustelufoorumi. Maarit Alikoski ROVANIEMEN KAUPUNKI Kohti uutta kuntaa Rovaniemen Demokratiapäivän 2015 avoin keskustelufoorumi Maarit Alikoski 21.10.2015 ROVANIEMEN KAUPUNKI Kunnan rooli ja tehtävät uudistuvat Yksi keskeinen vaikuttava tekijä: sosiaali-

Lisätiedot

Maaseutuohjelman kansainvälisen yhteistyön raamit ohjelmakaudella

Maaseutuohjelman kansainvälisen yhteistyön raamit ohjelmakaudella Maaseutuohjelman kansainvälisen yhteistyön raamit ohjelmakaudella 2014-2020 Leena Anttila Maa- ja metsätalousministeriö Varsinais-Suomen kv-hankepäivä Loimaa 11.11.2016 Sivu 1 7.11.2016 Kansainväliset

Lisätiedot

Havaintoja suomalaisista ja pohjoismaisista peruskirjahakemuksista Irma Garam CIMO 28.5.2015

Havaintoja suomalaisista ja pohjoismaisista peruskirjahakemuksista Irma Garam CIMO 28.5.2015 Erasmus Charter for Higher Education (ECHE) Havaintoja suomalaisista ja pohjoismaisista peruskirjahakemuksista Irma Garam CIMO 28.5.2015 Pohjoismainen ECHE-hanke ECHE-dokumenttien tarkastelu ja vertailu

Lisätiedot

LYONIN JULISTUS TIEDON SAATAVUUDESTA JA KEHITYKSESTÄ. Hyväksytty IFLAn yleiskokouksessa Lyonissa Elokuussa 2014 Suomennos Päivi Jokitalo

LYONIN JULISTUS TIEDON SAATAVUUDESTA JA KEHITYKSESTÄ. Hyväksytty IFLAn yleiskokouksessa Lyonissa Elokuussa 2014 Suomennos Päivi Jokitalo LYONIN JULISTUS TIEDON SAATAVUUDESTA JA KEHITYKSESTÄ Hyväksytty IFLAn yleiskokouksessa Lyonissa Elokuussa 2014 Suomennos Päivi Jokitalo Miksi julistus? YK:ssa tekeillä uusi kehitysohjelma Vuosituhannen

Lisätiedot

Suomen arktinen strategia

Suomen arktinen strategia Suomen arktinen strategia Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 7/2010 Suomen arktinen strategia Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 7/2010 Julkaisija VALTIONEUVOSTON KANSLIA Julkaisun laji Julkaisu

Lisätiedot

ROBINWOOD PLUS hanke: esittely Seija Kemppainen, projektipäällikkö, Kainuun maakunta- kuntayhtymä

ROBINWOOD PLUS hanke: esittely Seija Kemppainen, projektipäällikkö, Kainuun maakunta- kuntayhtymä ROBINWOOD PLUS hanke: esittely Seija Kemppainen, projektipäällikkö, Kainuun maakunta- kuntayhtymä www.robinwoodplus.eu Robinwood Plus projektikumppanit Johtava kumppani: Liguria Italia Muut kumppanit:

Lisätiedot

Tähtäimessä Kiina 8:30 10:00, sessio. Opetusneuvos Tiina Vihma-Purovaara

Tähtäimessä Kiina 8:30 10:00, sessio. Opetusneuvos Tiina Vihma-Purovaara Tähtäimessä Kiina 8:30 10:00, sessio Opetusneuvos Tiina Vihma-Purovaara 23.5.2012 Kiina ja Suomi, OKM:n tavoitteet OKM:n hallinnonalan toimijoiden yhteistyö ja verkottuminen suhteessa Kiinaan pyöreän pöydän

Lisätiedot

Uusi rakennerahastokausi Merja Niemi

Uusi rakennerahastokausi Merja Niemi Uusi rakennerahastokausi 2014-2020 Merja Niemi 16.3.2012 Uusi rakennerahastokausi 2014-2020 Vaikuttavuustekijät Tulevaisuuden trendit EU 2020 strategia (tavoitteet ja lippulaivat) EU-ohjelmat, hallitusohjelma,

Lisätiedot

Järjestöjen osallisuus sote- ja maakuntauudistuksen valmistelussa

Järjestöjen osallisuus sote- ja maakuntauudistuksen valmistelussa Tilanne 14.2.17 Järjestöjen osallisuus sote- ja maakuntauudistuksen valmistelussa OYS 1) Lappi: Sote-järjestöillä on edustus Sote-Savotan alatyöryhmissä. Työryhmissä on myös saamelaisedustus. 2) Kainuu:

Lisätiedot

KAINUUN LIITON PUHEENJOHTAJUUSKAUDEN PRIORITEETIT 2015-2017 Barentsin alueneuvostossa ja aluekomiteassa. 14.12.2015 Paavo Keränen

KAINUUN LIITON PUHEENJOHTAJUUSKAUDEN PRIORITEETIT 2015-2017 Barentsin alueneuvostossa ja aluekomiteassa. 14.12.2015 Paavo Keränen KAINUUN LIITON PUHEENJOHTAJUUSKAUDEN PRIORITEETIT 2015-2017 Barentsin alueneuvostossa ja aluekomiteassa 14.12.2015 Paavo Keränen Puheenjohtajuusohjelma on saatavilla kolmella kielellä: http://issuu.com/kainuunliitto/docs/kainuu_b

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Ympäristöasioiden, kansanterveyden ja kuluttajapolitiikan valiokunta 11. joulukuuta 2003 PE 337.050/32-35 TARKISTUKSET 32-35 Mietintöluonnos (PE 337.050) John Bowis ehdotuksesta

Lisätiedot

INNOVAATIOEKOSYSTEEMIT ELINKEINOELÄMÄN JA TUTKIMUKSEN YHTEISTYÖN VAHVISTAJINA

INNOVAATIOEKOSYSTEEMIT ELINKEINOELÄMÄN JA TUTKIMUKSEN YHTEISTYÖN VAHVISTAJINA INNOVAATIOEKOSYSTEEMIT ELINKEINOELÄMÄN JA TUTKIMUKSEN YHTEISTYÖN VAHVISTAJINA KOKONAISHANKKEEN KOLME PÄÄTEHTÄVÄÄ Osakokonaisuuden yksi tavoitteena oli selvittää, miten korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten

Lisätiedot

Tähtäimessä Kiina 8:30 10:00, sessio. Opetusneuvos Tiina Vihma-Purovaara

Tähtäimessä Kiina 8:30 10:00, sessio. Opetusneuvos Tiina Vihma-Purovaara Tähtäimessä Kiina 8:30 10:00, sessio Opetusneuvos Tiina Vihma-Purovaara 23.5.2012 Kiina ja Suomi, opetus- ja kulttuuriministeriön tavoitteet OKM:n hallinnonalan toimijoiden yhteistyö ja verkottuminen suhteessa

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 25. marraskuuta 2011 (01.12) (OR. en) 17555/11 ENFOPOL 416 JAIEX 125

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 25. marraskuuta 2011 (01.12) (OR. en) 17555/11 ENFOPOL 416 JAIEX 125 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 25. marraskuuta 2011 (01.12) (OR. en) 17555/11 ENFOPOL 416 JAIEX 125 ILMOITUS: I/A-KOHTA Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö Vastaanottaja: Pysyvien edustajien komitea

Lisätiedot

Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma. ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa

Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma. ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa EU:n rakennerahastokausi 2014-2020 Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma (versio 25.10.2012) ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa Aluekehitysjohtaja Varpu

Lisätiedot

Itämeren alueen Interreg B ohjelma ja alueiden välinen Interreg C ohjelma

Itämeren alueen Interreg B ohjelma ja alueiden välinen Interreg C ohjelma Itämeren alueen Interreg B ohjelma ja alueiden välinen Interreg C ohjelma 2014-2020 Uutta rahoituskautta kohti hanketoimijoiden yhteistyötilaisuus uusista rahoitusmahdollisuuksista Lahti, 14.5.2013 Neuvotteleva

Lisätiedot

Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto. Pohjois-Savon maakuntaseminaari Kari Aalto

Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto. Pohjois-Savon maakuntaseminaari Kari Aalto Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto Pohjois-Savon maakuntaseminaari 27.9.2013 Kari Aalto Taustaa Vuoden 2013 alusta Itä- ja Pohjois-Suomi yhdistivät EU-edunvalvontansa yhteen toimistoon. Itä-Suomen EU-toimisto

Lisätiedot

Talousarvioesitys 2017

Talousarvioesitys 2017 64. EU:n ja valtion rahoitusosuus EU:n rakennerahasto-, ulkorajayhteistyö- ja muihin koheesiopolitiikan ohjelmiin (arviomääräraha) Momentille myönnetään 357 458 000 euroa. a saa käyttää: 1) EU:n ohjelmakauden

Lisätiedot

Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle

Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle 21.4.2016 Allianssin strategia 2021 Allianssi edistää nuorten hyvinvointia Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi

Lisätiedot

TKI-TOIMINTA OSANA MAMKIN PERUSTEHTÄVÄÄ

TKI-TOIMINTA OSANA MAMKIN PERUSTEHTÄVÄÄ TKI-TOIMINTA OSANA MAMKIN PERUSTEHTÄVÄÄ Mikkelin ammattikorkeakoulu (MAMK) tarjoaa korkeinta ammatillista koulutusta, harjoittaa soveltavaa työelämän ja julkisen sektorin kilpailukykyä edistävää tutkimus-,

Lisätiedot

Vapaaehtoisena vaikutat

Vapaaehtoisena vaikutat Vapaaehtoisena vaikutat Teemavuoden lähtökohdat Vapaaehtoistoiminta hyödyttääsekäyksilöitä, yhteisöjäettäkoko yhteiskuntaa. Aktiivista kansalaisuutta edistävän vapaaehtoistoiminnan teemavuosi tarjoaa tilaisuuden

Lisätiedot

Työtä Suomen ja suomalaisten hyväksi

Työtä Suomen ja suomalaisten hyväksi Työtä Suomen ja suomalaisten hyväksi Suomen silmät ja korvat maailmalla Mitä ulkoministeriö tekee? Ulkoministeriö edistää Suomen ja suomalaisten turvallisuutta ja hyvinvointia. Toimii turvallisen ja oikeudenmukaisen

Lisätiedot

Yhdessä soteen Järjestöt sote-uudistuksessa , Keski-Uudenmaan järjestöseminaari, Hyvinkää Erityisasiantuntija Ulla Kiuru

Yhdessä soteen Järjestöt sote-uudistuksessa , Keski-Uudenmaan järjestöseminaari, Hyvinkää Erityisasiantuntija Ulla Kiuru Yhdessä soteen Järjestöt sote-uudistuksessa 13.9.2016, Keski-Uudenmaan järjestöseminaari, Hyvinkää Erityisasiantuntija Ulla Kiuru Esityksen rakenne Ajankohtaista sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksesta

Lisätiedot

Asiakirjayhdistelmä 2014

Asiakirjayhdistelmä 2014 64. EU:n ja valtion rahoitusosuus EU:n rakennerahasto-, ulkorajayhteistyö- ja muihin koheesiopolitiikan ohjelmiin (arviomääräraha) Talousarvioesitys HE 112/2013 vp (16.9.2013) Momentille myönnetään 565

Lisätiedot

UUSIA KÄVIJÖITÄ MUSEOON!

UUSIA KÄVIJÖITÄ MUSEOON! LEADER SEPRA UUSIA KÄVIJÖITÄ MUSEOON! 25.10.2016 Ala-Pihlaja Sivu 1 26.10.2016 TOIMINTATAPA PÄHKINÄNKUORESSA Leader on toimintaa, neuvontaa & rahoitusta paikkakunnan parhaaksi Leader-toiminta Leader-ryhmät

Lisätiedot

Merialuesuunnittelun edistäminen

Merialuesuunnittelun edistäminen Merialuesuunnittelun edistäminen EMKR:n meripolitiikan rahoituksen painopisteet Ovatko valitut painopisteet valittu oikein? Havaittuja puutteita, kommentteja? Keltainen, otsikoksi tilannekuva Sinisiin

Lisätiedot

Leader rahoitusta, toimintaa ja neuvontaa. Pirjo Ikäheimonen, JyväsRiihi ry

Leader rahoitusta, toimintaa ja neuvontaa. Pirjo Ikäheimonen, JyväsRiihi ry Leader 2014-2020 - rahoitusta, toimintaa ja neuvontaa Pirjo Ikäheimonen, JyväsRiihi ry Sivu 1 17.11.2014 ü Leader-ryhmät kaikille avoimia maaseudun kehittämisyhdistyksiä. ü Tavoitteena yritysten ja yhdistysten

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisohjelma- Mikä kehittyy ja kuka kehittää? Eero Pehkonen

Maaseudun kehittämisohjelma- Mikä kehittyy ja kuka kehittää? Eero Pehkonen Maaseudun kehittämisohjelma- Mikä kehittyy ja kuka kehittää? Eero Pehkonen 12.2.2016 Arviointi tukee toiminnan kehittämistä Arviointi on väline toiminnan kehittämiseen ei tarkastus tai arvostelu. Ohjelman

Lisätiedot

Miniseminaari Lauri, Mikonkatu 4

Miniseminaari Lauri, Mikonkatu 4 Miniseminaari 14.1.2010 Lauri, Mikonkatu 4 Heikki Aurasmaa Alivaltiosihteeri Suomen EAKR- ja ESR-rahoitus kolmena ohjelmakautena (ei sisällä Interreg- eikä alueellisen yhteistyön ohjelmia; 1995-99 ja 2000-2006

Lisätiedot

Yhteistyöllä riskit hallintaan

Yhteistyöllä riskit hallintaan Työterveys ja -turvallisuus on yhteinen asia. Hyväksi sinulle. Hyväksi tuottavuudelle. Terveellinen työ Yhteistyöllä riskit hallintaan www.healthy-workplaces.eu Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto

Lisätiedot

Alkoholiohjelma 2004 2007

Alkoholiohjelma 2004 2007 Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2005:2 Alkoholiohjelma 2004 2007 Työväline alkoholihaittojen ehkäisyyn SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Helsinki 2005 Kannen kuva: Tarmo Koivisto ISSN 1236-2123

Lisätiedot

SAKU-strategia

SAKU-strategia 1 (6) SAKU-strategia 2012 2016 Sisältö: 1. TOIMINTA-AJATUS 2. TOIMINTAPERIAATTEET 3. VISIO 3.1 Visio 2016 3.2 Vision mukaiset päämäärät 3.3 Tavoitteet ja menestystekijät 1. TOIMINTA-AJATUS SAKU ry edistää

Lisätiedot

EU-rahoitus järjestöjen kehitysyhteistyöhankkeille. Hanna Lauha, EU-hankeneuvoja, Kehys ry Kansalaisjärjestöseminaari 5.3.2008 hanna.lauha@kehys.

EU-rahoitus järjestöjen kehitysyhteistyöhankkeille. Hanna Lauha, EU-hankeneuvoja, Kehys ry Kansalaisjärjestöseminaari 5.3.2008 hanna.lauha@kehys. EU-rahoitus järjestöjen kehitysyhteistyöhankkeille Hanna Lauha, EU-hankeneuvoja, Kehys ry Kansalaisjärjestöseminaari 5.3.2008 hanna.lauha@kehys.fi Kaksi rahoituslähdettä Yhteisön kehitysyhteistyön rahoitus

Lisätiedot

Kumppanuus, yleiset kirjastot ja Celia

Kumppanuus, yleiset kirjastot ja Celia 24.11.2016 Kumppanuus, yleiset kirjastot ja Celia Opetus- ja kulttuuriministeriön kirjastopäivät 23.-24.11.2016 1 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi yleisistä kirjastoista 11 Yhteistyö Yleinen kirjasto

Lisätiedot

CAP2020-uudistuksen ja kansallisten tukien valmistelun tilannekatsaus Mavin tukihakukoulutukset 2014

CAP2020-uudistuksen ja kansallisten tukien valmistelun tilannekatsaus Mavin tukihakukoulutukset 2014 CAP2020-uudistuksen ja kansallisten tukien valmistelun tilannekatsaus Mavin tukihakukoulutukset 2014 valtiosihteeri Risto Artjoki/ ylijohtaja Heimo Hanhilahti MMM 12.2.2014 Tampere ja 18.2.2014 Oulu Valmistelun

Lisätiedot

Ilmastonmuutoksen kansallisen sopeutumisstrategian arviointi ja uudistaminen. Metsäneuvos Heikki Granholm, maa- ja metsätalousministeriö 30.1.

Ilmastonmuutoksen kansallisen sopeutumisstrategian arviointi ja uudistaminen. Metsäneuvos Heikki Granholm, maa- ja metsätalousministeriö 30.1. Ilmastonmuutoksen kansallisen sopeutumisstrategian arviointi ja uudistaminen Metsäneuvos Heikki Granholm, maa- ja metsätalousministeriö 30.1.2014 Helsingin seudun ilmastoseminaari 2014 Päästöjen odotetaan

Lisätiedot

Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA

Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA 2012 2016 Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry Lähtökohdat ennen: liikunnan kilpailutoimintaa ja kulttuurikisat

Lisätiedot

Laskennallisten tieteiden tutkimusohjelma. Jaakko Astola

Laskennallisten tieteiden tutkimusohjelma. Jaakko Astola Laskennallisten tieteiden tutkimusohjelma Jaakko Astola Julkisen tutkimusrahoituksen toimijat Suomessa 16.11.09 2 Suomen Akatemian organisaatio 16.11.09 3 Suomen Akatemia lyhyesti Tehtävät Myöntää määrärahoja

Lisätiedot

KESTÄVÄ KEHITYKSEN YHTEISKUNTASITOUMUS

KESTÄVÄ KEHITYKSEN YHTEISKUNTASITOUMUS KESTÄVÄ KEHITYKSEN YHTEISKUNTASITOUMUS Keskustelutilaisuus kestävän kehityksen edistämisestä korkeakouluissa 4.11.2013 Ilkka Turunen Neuvotteleva virkamies Kestävä kehitys valtioneuvoston strategioissa

Lisätiedot

Kansainvälinen Pohjois Savo

Kansainvälinen Pohjois Savo Kansainvälisen yhteistyön tarpeet ja tavoitteet Pohjois Savon alueella Kansainvälisen koulutuksen Erasmus + Ideapaja Iisalmi 3.11.2015 Tiina Kivelä KARA Kansainväliset EU rahoitusohjelmat käyttöön Pohjois

Lisätiedot

Ajankohtaista strategisen tutkimuksen neuvostosta

Ajankohtaista strategisen tutkimuksen neuvostosta Ajankohtaista strategisen tutkimuksen neuvostosta STN-tietoisku 1 Strategisen tutkimuksen rahoitusvälineen perustaminen Valtioneuvoston periaatepäätös 5.9.2013 tutkimuslaitosten ja tutkimusrahoituksen

Lisätiedot

Kansainvälistymisen vastuualue Etelä-Pohjanmaan liitossa. Laatija:

Kansainvälistymisen vastuualue Etelä-Pohjanmaan liitossa. Laatija: Kansainvälistymisen vastuualue Etelä-Pohjanmaan liitossa Laatija: Kv-toiminta EP:n liitossa Liitossa erillinen kansainvälistymisen vastuualue, jossa keskitytään kv-asioihin Toimintaa ohjaavat maakuntastrategia,

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus Hämeen Ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus code name 1 2 3 sum YAKJA16XPROFILOIVA-1000 PROFILOIVA 45 YAKJA16XYKJ05-1000 Toimintaympäristön muutoksiin varautuminen

Lisätiedot

KESKI-POHJANMAAN HYVINVOINNIN VALTATIE -HANKE

KESKI-POHJANMAAN HYVINVOINNIN VALTATIE -HANKE KESKI-POHJANMAAN HYVINVOINNIN VALTATIE -HANKE Hankesuunnitelma LUONNOS 19.4.2010 I Tausta Hanke perustuu Keski-Pohjanmaan hyvinvointistrategian laatimisprosessin tuloksena todettuun suureen tarpeeseen

Lisätiedot

Itämeren alueen ohjelma Kansallisen työryhmän puheenjohtaja Matti Lipsanen

Itämeren alueen ohjelma Kansallisen työryhmän puheenjohtaja Matti Lipsanen Itämeren alueen ohjelma 2014+ Kansallisen työryhmän puheenjohtaja Matti Lipsanen 5.6.2013 Itämeren alueen ohjelma Baltic Sea Region Programme 2014+ Euroopan alueellisen yhteistyön (EAY) ohjelmia Valmisteilla

Lisätiedot

HOITOTYÖN STRATEGINEN TOIMINTAOHJELMA JA TOIMEENPANO VUOTEEN 2019 VARSINAIS-SUOMEN ALUE

HOITOTYÖN STRATEGINEN TOIMINTAOHJELMA JA TOIMEENPANO VUOTEEN 2019 VARSINAIS-SUOMEN ALUE HOITOTYÖN STRATEGINEN TOIMINTAOHJELMA JA TOIMEENPANO VUOTEEN 2019 VARSINAIS-SUOMEN ALUE HOITOTYÖN TOIMINTAMALLI VISIOMME VUOTEEN 2019 Tavoitteenamme on, että hoitotyön yhteisömme on alueellisesti vetovoimainen

Lisätiedot

MAASEUTUVERKOSTON STRATEGIAN PÄIVITYS KAISA LÄHTEENMÄKI-SMITH ELINA AURI NET EFFECT OY

MAASEUTUVERKOSTON STRATEGIAN PÄIVITYS KAISA LÄHTEENMÄKI-SMITH ELINA AURI NET EFFECT OY MAASEUTUVERKOSTON STRATEGIAN PÄIVITYS KAISA LÄHTEENMÄKI-SMITH ELINA AURI NET EFFECT OY 26.5.2010 Lähetetty 24.4.2010 N= 830 Vastauksia 216 Vastausprosentti 26 % Vastaajat edustavat lähes kaikkia verkostotoimijoita

Lisätiedot