Toimintasuunnitelma 2015

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toimintasuunnitelma 2015"

Transkriptio

1 Suomen Rauhanturvaajaliitto ry Pitkäperäntie 16, Ylöjärvi Hyväksytty Lahden syysliittokokouksessa YLEISTÄ Toimintasuunnitelma 2015 Suomen Rauhanturvaajaliitto ry:n (SRTL) toimintaa ohjaavat liiton säännöt, strategia ja syysliittokokouksen hyväksymä toimintasuunnitelma sekä siihen liittyvä talousarvio. Toimintavuosi on strategiakauden viimeinen. Vuoden 2015 tavoitteeksi asetetaan erityisesti toiminnan sisällön ja laadun kehittäminen. Toimintavuoden keskeisenä järjestöasiana on uuden strategian käsittely ja hyväksyminen. Strategia kattaa vuodet Raha-automaattiyhdistyksen rahoittamaa vertaistukiprojektia toteutetaan jo kolmatta vuotta. Rauhanturvaamisen 60- juhlavuoden 2016 tapahtumiin varaudutaan yhdessä puolustushallinnon kanssa. Toiminnan painopiste vuonna 2015 on veteraanituessa, joka käsittää vertaistuen nykyisille ja entisille rauhanturvaajille ja heidän läheisilleen sekä tuen sotiemme veteraaneille. Liiton tärkein tehtävä on omien kriisinhallintaveteraanien tukeminen. Veteraanitukeen suunnataan pääosa toiminnallisista ja taloudellisista resursseista. Virkistystoiminta on osa tätä tukea. Sotiemme veteraanien lukumäärän väistämättä vähentyessä tarvitsevat kuitenkin vanhenevat kriisinhallintaveteraanit entistä enemmän samantyyppistä tukea. Vaikka veteraanituki painottuukin entisten rauhanturvaajien ja heidän läheistensä tukemiseen, pidetään liiton kunniatehtävänä myös sotiemme veteraanien tukemista sekä heidän perinteensä vaalimista ja siirtämistä nuoremmille sukupolville. Puolustusvoimien kanssa tehty yhteistoimintasopimus edellyttää tehokasta vertaistukihenkilöstön rekrytointia ja koulutusta. Sekä tähän koulutukseen että RAY-projektiin kuuluvaan koulutukseen pyritään edelleen rekrytoimaan uutta ja myös nuorempaa henkilöstöä. Järjestötoiminnan koulutusta jatketaan. Toimintatapojen yhtenäistämisellä ja kaikkien käytettävissä olevien järjestelmien ja työkalujen oikealla ja osaavalla käytöllä tehostetaan koko järjestön toimintaa. Maanpuolustusjärjestönä liitto keskittyy erityisesti toimintaan Maanpuolustuskoulutusyhdistyksessä (MPK) sekä tapahtumien ja tilaisuuksien järjestämiseen MPK:n kursseina. Puolustusvoimauudistuksen tuloksena SRTL:n erityisenä tehtävänä on tukea puolustusvoimia operaatiokokemuksen siirtämisessä kotimaan puolustuksen käyttöön. Tehtävä toteutetaan rekrytoimalla tuoreella kokemuksella varustettuja kouluttajia MPK:n kursseille. Liitto tukee puolustusvoimia ja MPK:ta myös kurssien tuotteistamisessa ja sisällön määrittämisessä. Mahdollisuudet jäsenistön ampumataidon ylläpitoon pyritään turvaamaan yhdessä reserviläisjärjestöjen ja MPK:n kanssa. Jäsenistöä kannustetaan osallistumaan aktiivisesti myös Reserviläisurheiluliiton tapahtumiin. Liiton viestinnässä pyritään tehostamaan erityisesti ulkoista tiedottamista ja siten parantamaan liiton näkyvyyttä ja tunnettuutta. Rauhanturvaaja-lehteä kehitetään edelleen liiton strategian mukaisesti linjakkaana, luettavana, sisällöltään monipuolisena ja ulkoasultaan laadukkaana lehtenä. Turvallisuus- ja puolustusmessuille osallistumista ei pidetä kustannustehokkaana liiton päätehtävän näkökulmasta. Toimintavuonna järjestetään liiton sääntöjen määrittämät kokoukset. Sellaiset liikunta-, urheilu- ja virkistystapahtumat järjestetään, joille on kysyntää. Maanpuolustusjärjestönä liiton tärkein tapahtuma on ampumamestaruuskilpailut (Falling Plates). Ne järjestetään edelleen Maavoimien tuella Karjalan Prikaatissa. Liitto tukee tapahtumien järjestämistä ja niihin osallistumista käytettävissä olevien resurssien puitteissa. Tapahtumien tukemisessa otetaan huomioon myös osallistuvien yhdistysten ja osallistujien määrä. Sivu 1

2 Kansainvälinen toiminta pidetään määrältään nykytasoisena. Yhteistyön valmistelua ja raportointia tehostetaan. Toimintavuonna osallistutaan Maailman veteraanijärjestön kokoukseen, BNBB:n kokoukseen ja NORDEFCO:n toimintaan. Faitterit- soittokunnan toimintaa jatketaan nykytasolla. Perinnetyössä jatketaan yhteistyötä Sotamuseon ja Museo Militarian kanssa perinnemateriaalin keräämiseksi, dokumentoimiseksi ja näytteille panemiseksi. Muita perinnehankkeita tuetaan taloudellisten resurssien puitteissa. Liiton jäsenrekrytointi ei ole sujunut tavoitteiden mukaisesti. Rekrytoinnin painopiste on jatkossa Porin Prikaatin kautta lähtevissä ja tulevissa rauhanturvaajissa. Jäsenyhdistyksiä kannustetaan kuitenkin jatkamaan edelleen jo kotiutuneiden vanhempienkin veteraanien rekrytointia. Liiton perustalous perustuu edelleen lähinnä jäsenmaksuun. Jäsenmaksu esitetään pidettäväksi ennallaan (8+19 euroa). Sotiemme veteraanien tukeminen, liikunta- ja urheilutapahtumien tukeminen sekä kriisinhallintaveteraanien kuntoutuksen tukeminen ovat edelleen vahvasti riippuvaisia säätiörahoituksesta. Rauhanturvaaja-lehden ilmoitustuotot ovat muun muassa pitkittyneen taantuman vuoksi laskusuunnassa. Muuttoautojen verotuskäytännön muutoksen vaikutus on samansuuntainen. Tilanne edellyttää jatkuvasti tiukkaa ja tarkkaa taloudenpitoa. Kokouskustannuksissa säästetään muun muassa käyttämällä rutiiniasioissa sähköpostikokouksia. Uuden strategian valmistelussa pyritään ratkaisemaan liiton rahoituspohja pitemmällä tähtäimellä. 2. JÄRJESTÖTOIMINTA 2.1. LIITON JA SEN HALLINNON KOKOUKSET Kevätliittokokous pidetään Jyväskylässä ja syysliittokokous Raumalla. Liiton hallitus ja järjestävät yhdistykset vastaavat yhteistyössä kokousjärjestelyistä ja aikatauluista. Valmisteluvaiheessa tukeudutaan liiton hallituksen tekemään kokousjärjestelyohjeeseen. Liiton hallitus kokoontuu kaksi kertaa ja sen työvaliokunta kokoontuu 3-5 kertaa. Rauhanturvaaja-lehden toimitusneuvosto kokoontuu 3-4 kertaa erikseen sovittuna aikana. Kokouskalenteri on liitteessä (liite1) KOULUTUSTOIMINTA Koulutuspäällikkö koordinoi koulutustoimintaa liiton johdon ja hallituksen ohjeiden mukaan. Liiton koulutustoiminnan tarkoituksena on kouluttaa yhdistysten toimihenkilöitä ja veteraanitukihenkilöitä. Muu koulutustoiminta hoidetaan MPK:n organisaation kautta EDUNVALVONTA Liitto on epävirallinen edunvalvonta- mutta ei ammattijärjestö. Edunvalvonnan yhtenä painopisteenä on rauhanturvaajien veteraanistatuksen kehittäminen. Lisäksi tavoitteena on rauhanturvaajien oikeudellisen, sosiaalisen ja taloudellisen aseman kehittäminen. Liitto antaa oikeudellista neuvonta- ja muuta apua jäsenyhdistyksilleen ja niiden jäsenille kriisinhallintapalvelukseen liittyvissä kysymyksissä. Liitto ei hoida yksittäisiä oikeudellisia toimeksiantoja. Liitto seuraa kriisinhallintaa koskevaa lainsäädäntöä sekä palvelussuhteen ehtojen kehittymistä, erityisesti kriisinhallinnan tapaturmavakuutuksen ja -lainsäädännön muutoksia, ja antaa tarvittaessa asiaa koskevia lausuntoja ja kannanottoja. Liitto jatkaa kriisinhallintatehtävien palvelussuhteen ehtoihin liittyvää vaikuttamista. Liitto osallistuu puolustusministeriön ja puolustusvoimien reserviläisjärjestöille suunnattuihin keskustelu- ja muihin edunvalvontatilaisuuksiin. Liitto pyrkii vaikuttamaan myös sotilastapaturmaasiain neuvottelukunnan kautta. Toimintaa pyritään kehittämään yhteistoiminnassa puolustusvoimien kanssa. Myös valtiokonttorin kanssa jatketaan keskustelua tapaturma-asioiden korvauskäytännön kehittämiseksi edelleen. Työsuhdeturvaa ja palvelussuhteen ehtoja tarkastellaan laajasti ottaen huomioon myös siviilikriisinhallinnassa palvelevat. Liitto pyrkii yhteistoiminnassa muiden järjestöjen kanssa vaikuttamaan myös lainsäädännön muuttamiseksi siten, että kriisinhallintatehtävissä loukkaantuneiden ja sairastuneiden korvauskäytäntö paranee. Sivu 2

3 Liitto jatkaa ampumaharrastuksen edunvalvontaa aktiivisesti ja tiiviisti yhdessä muiden maanpuolustusjärjestöjen kanssa olosuhteiden ja edellytysten turvaamiseksi koko valtakunnan alueella erityisesti sotilasampumaratojen määrän vähentyessä. Liitto toimii tässä tarkoituksessa muun muassa Reserviläisurheiluliiton ampuma-asetoimikunnassa ja lausunnonantajana aselainsäädännön valmistelussa. Liitto kannustaa yhdistyksiään niiden sääntöjen muuttamiseksi niin, että yhdistykset luokitellaan ampumaseuroiksi, mikä mahdollistaa muun muassa yhdistysten jäsenistölleen antaman ampumakoulutuksen. Lakimiesverkoston toimintaa kehitetään edelleen liiton johtavan lakimiehen johdolla. Tavoitteena on jatkaa vuosittaisia legaalitapaamisia liittokokouksen yhteydessä. Liitto jatkaa näkemystensä esille tuomista osallistumisen ja tiedottamisen ohella myös sosiaalisessa mediassa KANNUSTUSJÄRJESTELMÄ Liiton kannustusjärjestelmän avulla annetaan arvoa ja osoitetaan julkista kiitosta ansioituneille liiton jäsenille ja liiton toiminnan tukijoille sekä rauhanturvaamisasioiden edistäjille ja rauhanturvaamistyössä kunnostautuneille. Palkitseminen ei ole itsetarkoitus vaan perustuu aina ansioihin tai pitkäaikaiseen aktiivisuuteen. Kannustusjärjestelmä vastaa tarkoitustaan vain, jos yhdistysten hallitukset huolehtivat omien ansioituneiden jäsentensä tai yhteistyökumppaniensa huomioimisesta oikea-aikaisesti. Liiton palkitsemistoimikunta Pajatso valmistelee yhdistysten esitykset yhdessä puheenjohtajiston kanssa esiteltäväksi liiton hallitukselle. Syksyllä 2015 myönnettäviä huomionosoituksia koskevat anomukset tulee toimittaa liiton palkitsemistoimikunnalle mennessä. Keväällä 2016 myönnettäviä huomionosoituksia koskevat anomukset tulee toimittaa liiton palkitsemistoimikunnalle mennessä. Ohjeita ja annettuja määräaikoja on noudatettava. Poikkeustapauksissa on asiassa otettava aina ensin yhteyttä Pajatsoon. Liiton hallitus nimeää vuoden rauhanturvaajan. Porin Prikaatin komentajalle on lähetettävä yhteistoiminnasta kirjallinen pyyntö mennessä. Prikaatin esitykset on toimitettava liiton toimistoon mennessä. Valinta julkaistaan ja valittu palkitaan syyskokouksessa. Liiton palkitsemistoimikunta jatkaa kannustusjärjestelmän kehittämistä sekä laadullisesti että määrällisesti JÄSENHUOLTO Liiton jäsenrekisterin SRTL-Nekkarin ominaisuuksia ja toiminnallisuuksia kehitetään toimintavuonna edelleen. Keskitettyä jäsenrekisteriä tullaan käyttämään liiton ja jäsenyhdistysten jäsenhuollon kehittämiseen ja terävöittämiseen. Rekisteriasioita ja jäsenhuoltoa jäsenyhdistyksissä hoitaa erikseen tehtävään nimetty rekisterivastaava. Liiton rekisterivastaavana ja yhdyshenkilönä palveluntarjoajaan toimii järjestöpäällikkö. Toimintavuonna jäsenrekisterissä suoritetaan keskitetysti seuraavat toiminnot: jäsenmaksulaskutus suoritetaan 2.2. Laskun eräpäivä on Tilitys jäsenmaksuista tehdään yhdistyksille maaliskuun lopussa Laskutus maksamattomille suoritetaan Laskun eräpäivä on Samalla laskutetaan myös alkuvuoden aikana liittyneet jäsenet. Uusien jäsenten laskutus heinäkuussa jäsenmaksutilitys kesä-heinäkuussa Viimeinen laskutus Laskun eräpäivä on Samalla lähetetään lasku jo laskutetuille maksamattomille jäsenille. Viimeinen jäsenmaksutilitys yhdistyksille tehdään ennen vuoden vaihdetta. Liitto jatkaa jäsenyyden markkinointia toimialueella olevien rauhanturvaajien keskuudessa. Kriisinhallintatehtäviin lähtevien vaihtohenkilöstön koulutuksen yhteydessä pidettävissä liiton infotilaisuuksissa kriisinhallintatehtäviin lähteville rauhanturvaajille tarjotaan maksutonta Sivu 3

4 toimialuejäsenyyttä. Toimialuejäsenyys on varsinainen jäsenyys, jonka jäsenmaksu ensimmäisenä kalenterivuonna on maksuton. Jäsenmäärää pyritään toimintavuonna kasvattamaan viidellä prosentilla YHDISTYSKILPAILUT Liiton hallitus nimeää Vuoden yhdistyksen Jäsenmäärän kasvun edistämiseksi kilpaillaan Kypros-veistoksesta jäsenyhdistysten välisenä kiertopalkintona. Hallitus valitsee vuoden yhdistyksen niiden jäsenyhdistysten joukosta, jotka lähettävät materiaalia kuluneen vuoden toiminnastaan liitolle 1.3. mennessä. Liiton hallitus päättää vuoden 2014 Taistelijan Tolppa -kiertopalkinnon saajan. Palkinto jaetaan yksittäiselle henkilölle tai yhteisölle edellisen toimintavuoden aikana tehdystä merkittävästä liiton tarkoitusperiä edistävästä teosta. Messi-Kello -kiertopalkinto jaetaan toimintavuonna parhaiten tiedottamisessaan onnistuneelle jäsenyhdistykselle. Messi-Kellon saajan valitsevat liiton tiedottaja yhdessä kiertopalkinnon luovuttajan Hölkkäri On Web ry:n kanssa. Kilpailujen voittajat julkistetaan ja palkitaan kevätliittokokouksen 2015 yhteydessä. Verikauha-verenluovutuskiertopalkinnosta otellaan Kilpailun voittaja julkistetaan syysliittokokouksessa PERINNETYÖ Perinnetyötä jatketaan liiton oman ainutlaatuisen perinteen ja operaatioissa syntyneen yhteisöllisyyden vaalimiseksi. Perinnetyön näkyvimpiä muotoja ovat erilaiset museot ja historian taltiointihankkeet. Liiton perinnetaltioinnin painopisteenä on liiton hallussa olevan perinnemateriaalin lajittelu ja varastointi sekä aktiivisen perinnetaltioinnin käynnistäminen myös yhdistystasolla. Muita perinnehankkeita tuetaan taloudellisten resurssien puitteissa. Yhteistyötä Sotamuseon ja Museo Militarian kanssa jatketaan perinnemateriaalin keräämiseksi, dokumentoimiseksi ja näytteille panemiseksi. Liiton johto pitää yhteyttä myös muihin sotilasperinteitä vaaliviin tahoihin. 3. VERTAIS- JA VETERAANITUKI Liiton päätehtävä on vertais- ja veteraanituki vuosien strategian mukaisesti. Vertais- ja veteraanitukeen sisältyy tuki rauhanturvaajille ja heidän läheisilleen sekä tuki sotiemme veteraaneille ja heidän perintönsä vaaliminen. Tukeen kuuluvat päivystävän tukipuhelimen koulutetut tukihenkilöt ja valmiit toimintamallit jäsenistömme tukemiseksi. Tukihenkilöryhmään kuuluu lähes 60 vapaaehtoista koulutettua Rauhanturvaajaliiton jäsentä. Tavoitteena on edelleen alentaa tukiryhmän keski-ikää toimintavuoden aikana. Liitto sai keväällä 2013 RAY:n rahoituksen rauhanturvatehtävissä olleiden ja läheisten vertaistukitoiminnan kehittämis-, pilotointi- ja juurruttamisprojektiin. Rauhanturvaajat vertaisina hanke kattaa vuodet VERTAISTUKI Rauhanturvaajien ja heidän läheisten vertaistukipuhelin päivystää 24/7-periaatteella. Päivystyshenkilöstössä on mukana 27 vapaaehtoista vertaista ja 25 puhelinta. Tarvittaessa soittajat ohjataan virallisen ammattiavun piiriin, mikäli vertaistuki ei riitä. Sotiemme veteraanien pienimuotoiset tuki- ja talkooapupyynnöt välitetään soittajan alueen liiton jäsenyhdistyksen veteraanivastaavalle. Päivystyspuhelimen tunnetuksi tekemistä on edelleen tehostettava. Porin Prikaatin kotiuttamiskoulutustilaisuuksissa ja valmistavissa koulutuksissa pidettävissä liiton ja vertaistuen infoissa rauhanturvaajat saavat tietoa liitosta, vertaistuesta sekä Rauhanturvaajat vertaisina projektista. Liitto jatkaa psykososiaalisen tuen järjestelyjen kehittämistä tiiviissä yhteistyössä puolustusvoimien kanssa. Liitto arvioi puolivuosittain Porin Prikaatin Kriisinhallintakeskuksen kanssa yhteistyötä, tukitarpeita ja palautteita. Puolustusvoimat tukee liiton vertaistukitoimintaa Sivu 4

5 taloudellisesti korvaamalla vertaistukipuhelimen ylläpitokulut sekä antamalla kouluttaja- ja tilaresursseja tarpeen mukaan vertaistukihenkilöiden koulutuksiin. Toimintavuonna liiton vertaistukihenkilöitä osallistuu kouluttajina ainakin neljään Porin Prikaatin järjestämään kotiuttamiskoulutustilaisuuteen. Yhteistyössä Porin Prikaatin kanssa liiton edustajat osallistuvat rauhanturvaajien läheisille tarkoitettuihin ainakin kahteen läheisten päivään Tampereella sekä PORPR :n valmistavan koulutuksen aikana järjestettäviin neljään läheisten päivään. Läheisten päivillä esitellään liitto, vertaistuen tukipalvelut sekä Rauhanturvaajat vertaisina projekti. Liitto järjestää vuonna 2015 kaksi vertaistukipuhelimen tukihenkilöiden koulutus- ja vertaistapahtumaa ( ja ) MPK:n Keski-Suomen KOTU yksikön tuella Tikkakoskella. Kurssien teemat ja sisällöt suunnitellaan myöhemmin tukihenkilöiden toiveiden mukaisesti. Vapaaehtoistyöhön kuuluu oleellisena osana myös tukihenkilöiden hyvinvoinnista huolehtiminen, koska sitoutuminen toimintaan vaatii jokaiselta huomattavaa ajankäyttöä toimintavuoden aikana. Resurssien puitteissa pyritään järjestämään koulutukseen ulkopuolinen kouluttaja. Rauhanturvaajat vertaisina -projektin koulutuksia järjestetään toimintavuonna seitsemän MPK:n Keski-Suomen KOTU -yksikön tuella Tikkakoskella. Projektin koulutuksista on lisätietoa kohdassa TUKI SOTIEMME VETERAANEILLE Rauhanturvaajaliiton veteraanituen tarkoituksena on helpottaa lähiomaisten työtä, täydentää yhteiskunnan ja veteraanijärjestöjen palveluja sekä vaalia KAVERIA EI JÄTETÄ -perintöä. Yhdistysten tehtävänä on kertoa sotiemme veteraaneille tarjottavasta avusta ja varmistaa avun perille meno. Liitto tukee veteraanityötä tekeviä jäsenyhdistyksiään kouluttamalla, tiedottamalla ja tukemalla taloudellisesti yhdistysten tuloksellista toimintaa. Liiton tehtävänä on kansainvälisten yhteyksien luominen ja ylläpito sekä yhteistyö sotiemme veteraaniliittojen kanssa. Liitto edustaa Maailman Veteraanijärjestössä kaikkia sotiemme veteraanijärjestöjä jatkaen veteraanien perinnön vaalimista kansainvälisessä järjestössä. Lisäksi liitto jatkaa hyvää yhteistyötä sotiemme veteraanijärjestöjen kanssa. Yhdistyksiä kannustetaan valitsemaan itselleen kummiveteraani, jonka kotona asumista ja arjessa selviytymistä tuetaan. Toimintavuonna on tavoitteena, että yhdistykset osallistuvat sankarihautojen kunnostukseen ja tukevat näin Kaatuneiden Muistosäätiön ja Tammenlehvän perinneliiton TULE ja MUISTA projektia. Toimintavuonna yhdistykset järjestävät veteraaniviikonlopputapahtuman tai veteraanipäivän yhdessä paikallisten sotiemme veteraani- ja maanpuolustusyhdistysten kanssa. Tarvittaessa liitto järjestää myös toimintavuonna jäsenyhdistystensä veteraanivastaaville syksyllä koulutustilaisuuden, johon pyydetään alustajiksi asiantuntijoita Tammenlehvän perinneliitosta tai sotiemme veteraanijärjestöistä RAUHANTURVAAJAT VERTAISINA TUKEA KOTONA JA KAUKANA PROJEKTI PROJEKTI RAY:n tukemassa projektissa kehitetään Suomen Rauhanturvaajaliiton vapaaehtoistoimintaa ja vertaistukea rauhanturvaajille ja läheisille. Entisten vertaistukihenkilöiden lisäksi rekrytoidaan ja koulutetaan uusia vertaistukihenkilöitä vapaaehtoisista nuoremman polven rauhanturvaajista sekä läheisistä. Vapaaehtoinen vertaistuki auttaa rauhanturvaajien ja läheisten jaksamista ja hyvinvointia. Tukea tarjotaan vertaistuen keinoin (kuuntelu, keskustelu, tukeminen, kokemusten purkaminen ja jakaminen, tiedon jakaminen, selviytymiskeinojen jakaminen sekä tarvittaessa palveluihin ohjaaminen). Sivu 5

6 Rauhanturvapalveluksen erityisyys niin rauhanturvaajan kuin läheisenkin osalta korostaa kokemusasiantuntijuutta vertaistoiminnassa. Projektin loputtua SRTL:n jäsenyhdistysten (31 kpl) alueilla kokoontuvat monimuotoiset vertaistukiryhmät PROJEKTIN HALLINTO JA TOTEUTUS Rauhanturvaajaliiton hallitus vastaa projektin toteutuksesta, tuloksista sekä resurssien käytöstä. Käytännön toteutuksesta vastaa määräaikainen projektipäällikkö erikseen nimetyn ohjausryhmän valvonnassa ja ohjauksessa. Projekti toteutetaan erillisen projektisuunnitelman mukaisesti. Projektin toteutuksessa käytetään projektipäällikön työpanoksen lisäksi hyvin valittuja yhteistyökumppaneita. Projektipäällikkö vastaa siitä, että projekti toteutuu projektisuunnitelman mukaisesti ja huolehtii projektin talousarvion mukaisesta toteutumisesta yhteistyössä liiton talouspäällikön kanssa. Tarvittavat muutokset selvitetään liiton puheenjohtajan ja talouspäällikön kanssa ja raportoidaan tarvittavilta osin liiton hallitukselle. Olennaisiin muutoksiin haetaan tarvittaessa Raha-automaattiyhdistyksen hyväksyntä. RAY myöntää rahoituksen vuodeksi kerrallaan. Seuraavan vuoden rahoituksesta tehdään hakemus aina syyskuun loppuun mennessä. Projektissa järjestetään aiemmin rauhanturvatehtävissä palvelleille sekä rauhanturvaajien läheisille mahdollisuus monimuotoisen vertaistukeen. Toiminta sisältää kokoontumisia vertaisviikonloppuihin, vertaisryhmiin ja tapaamisiin sekä verkossa tapahtuvaan vertaistukeen. Lisäksi järjestetään mahdollisuuksien mukaan henkilökohtaisia tapaamisia. Kokemusten työstäminen vertaisten kanssa mahdollistaa eheytymisen ja voimaantumisen vuosienkin kuluttua rauhanturvapalveluksesta. Pilottialueilla testataan ja toteutetaan säännöllisiä vertaistilaisuuksia. Suomen Rauhanturvaajaliitolle ja jäsenyhdistyksille valmistellaan vapaaehtoistoiminnan ohjelma, jossa määritellään vapaaehtoistoiminnan arvopohja, vapaaehtoistoiminnan ja - johtamisen ohjelma, vapaaehtoistoiminnan toteuttaminen ja organisointi sekä vapaaehtoistoiminnan seuranta ja arviointi. Toimintavuonna tavoitteena on tehostaa internetiä hyödyntävää nettiauttamisen työkaluja. Näitä ovat Tukinetin avoin ryhmä sekä suljetut keskusteluryhmät ja chat-livekeskustelut Sastamalan Seudun Mielenterveysseura ry:n ohjauksessa. Nettiauttaminen tavoittaa kohderyhmän asuinpaikasta huolimatta ja tekee vertaistuen saatavuuden alueellisesti tasa-arvoiseksi. Vapaaehtoisten vertaistukihenkilöiden koulutukset ovat toistaiseksi toteutuneet lähes projektisuunnitelman mukaisesti. Koulutustilaisuuksissa koulutetaan SRTL:lle uusia vertaistukihenkilöitä sekä järjestetään lisäkoulutusta sekä työnohjausta vertaistukihenkilöille. Sosiaalisen median käyttöä tiedottamisessa ja tavoitettavuudessa tehostetaan. Vertaistuen toimintamallia juurrutetaan pilottialueilla (Pirkanmaa, Keski-Suomi, Oulu/Lappi) ja testataan muissa jäsenyhdistyksissä harkinnan ja tarpeen mukaan. Tavoitteena on, että rauhanturvaajien ja läheisten yhteydenottojen kokonaislukumäärä olisi vuodessa. Vuoden 2014 tuloksellisuus- ja vaikuttavuusselvitys palautetaan RAY:lle maaliskuun loppuun mennessä ja vuoden 2014 vuosiselvitys huhtikuun loppuun mennessä. Porin Prikaatin järjestämissä rauhanturvaajien ja läheisten tilaisuuksissa esitellään projektia ja vertaistukea. Tilaisuuksissa rekrytoidaan uusia vapaaehtoisia. Jäsenyhdistysten alueilla järjestetään tiedotustilaisuuksia rauhanturvaajille ja läheisille yhdessä paikallisten jäsenyhdistysten kanssa. Projektista ja vertaistuesta tuotetaan tiedotteita ja materiaalia. Porin Prikaati lähettää materiaalin yhteystietojensa avulla rauhanturvaajille ja läheisille. 4. JÄSENTOIMINTA 4.1. LIITON TAPAHTUMAT Liiton tukemia ja järjestämiä muita kuin liikunta- ja urheilutapahtumia ja osallistumisia muiden järjestämiin tapahtumiin on suunniteltu seuraavasti: UDRIA talvipartiokilpailu Itä-Virossa Narvan-Sillamäen alueella. Tuomaritoiminnan koordinointivastuussa on Pääkaupunkiseudun Rauhanturvaajat ry. Kansallisen veteraanipäivän pääjuhla järjestetään Hämeenlinnassa. Liitto lähettää hallituksen edustajan tilaisuuteen. Sivu 6

7 Kaatuneiden muistopäivän tilaisuuksissa liittoa edustavat paikallisyhdistysten edustajat. YK:n rauhanturvaajien päivän tilaisuus Hietaniemen hautausmaalla Helsingissä Tilaisuuden järjestää liitto yhdessä Helsingin Rauhanturvaajat ry:n kanssa. Faitteritsoittokunta osallistuu. YK-liiton Maailma kylässä -tapahtuma Helsingissä Helsingin Rauhanturvaajat ry edustaa tapahtumassa liittoa. Puolustusvoimien lippujuhlan valtakunnallinen paraati 4.6. Oulussa. Liittoa edustaa paikallinen yhdistys. Kostianvirran Taistelut Pälkäneellä. Järjestäjänä toimii Pirkanmaan Rauhanturvaajat Liiton kesäpäivät. Tilaisuuden järjestää Oulun Seudun Rauhanturvaajat. ADMIRAL PITKA tiedustelupartiokilpailu Virossa. Tuomaritoiminnan koordinointivastuussa on Pääkaupunkiseudun Rauhanturvaajat ry. Veteraaniseminaari syyskuussa Lahdessa. Viiden yhdistyksen tapaamisen järjestää Etelä-Karjalan Rauhanturvaajat ry syyskuussa. Veteraanikävely järjestetään useilla paikkakunnilla Valtakunnallinen tapahtuma järjestetään Porissa järjestetään XV Rauhanturvaseminaari Niinisalossa. Tilaisuuden järjestää Kankaanpään Seudun Rauhanturvaajat ry. Maanpuolustus-seminaari Kuopiossa Tilaisuuden järjestää Pohjois-Savon Rauhanturvaajat ry. Itsenäisyyspäivän valtakunnallinen paraati järjestetään Jyväskylässä. Liittoa edustaa paikallinen yhdistys LIIKUNTA JA URHEILU Liiton liikunta- ja urheilutoiminnan tarkoituksena on kannustaa jäsenistöä fyysisen kunnon sekä ampuma- ja sotilastaitojen ylläpitämiseen ja kehittämiseen. Liitto kannustaa osallistumaan erilaisiin perinteisiin jäsenistöä kiinnostaviin kansainvälisiin, valtakunnallisiin ja paikallisiin liikuntaja urheilutapahtumiin. Liiton tapahtumat järjestetään pääsääntöisesti MPK:n kursseina. Ampuma-, asekäsittely- ja muita sotilaallisia taitoja ylläpidetään ja kehitetään Falling Plates-, perinnease- ja ilma-ase -kotirataammunnoissa. Liitto on Reserviläisurheiluliiton (RESUL) jäsen ja jäsenistöllä on siten mahdollisuus osallistua kaikkiin RESUL:n tapahtumiin sääntöjen määrittämillä tavoilla. Liiton ampumatapahtumia vuonna 2015: Tammi-maaliskuussa yhdistysten välinen ilma-ase -kotiratakisa PHämlRT) Toukokuussa perinneasekilpailu, Niinisalo (PirmRT) 8.8. liiton ampumamestaruuskilpailu ja Falling Plates, Kouvola (KymlRT) Liitto järjestää tai näkyy vuonna 2015 ainakin seuraavissa tapahtumissa: helmikuu Kaukopartiohiihto, Utti Finlandia hiihto, Lahti (liiton osasto) Körmy Open -biljarditurnaus, Tampere 2.5. Perinneaseiden mestaruuskilpailu, Niinisalo Raatteen marssi, Suomussalmi (liiton osasto) kevään aikana (tammi-maaliskuu) yhdistysten välinen ilma-ase-kotiratakisa XVIII Kesäyön marssi, Turku (liiton osasto) Salpavaellus, Miehikkälä (liiton osasto) Sulkavan Suur-Soudut, Sulkava (liiton vene) 4.7. Liiton golf-mestaruuskilpailut, Hyvinkää Nijmegen marssi, Hollanti elokuussa Fasse tunturigolf, Kittilässä elokuussa Falling Plates, Kouvolan Vekaranjärvellä (yhdistysten joukkueet) Syyskuussa RESUL:n Falling Plates ammunta Vesivehmaalla YK:n rauhanpäivän liikuntatapahtuma, paikkakunnittain (ns. Koko kansa kävelemään - tapahtuma). Valtakunnallinen tapahtuma järjestetään Porissa. loka-marraskuussa Körmy Open -keilaturnaus Sivu 7

8 Liitto pyrkii saamaan taloudellista tukea liikunta- ja urheilutapahtumien kustannuksiin Urlussäätiöltä SOITTOKUNTA Faitterit-soittokunnan harjoittelu- ja esiintymistapahtumat vuonna 2015: harjoitusleiri Tikkakoski tammi-maaliskuu SRTL:n liittokokous Jyväskylä rauhanturvaajien päivä Helsinki Salpavaellus Hamina/Miehikkälä RT-seminaari Niinisalo Kukin tapahtuma pyritään toteuttamaan MPK:n kurssina ja/tai kertaus- tai vapaaehtoisena harjoituksena VIRKISTYSTOIMINTA Oulun Seudun Rauhanturvaajat järjestää heinä-elokuussa liiton kesäpäivät. Pirkanmaan Rauhanturvaajat järjestää Kostianvirran Taistelut kesäkuussa Pälkäneen Sappeessa. Jäsenyhdistyksissä järjestetään erilaisia jäsenille ja yhteistyökumppaneille suunnattuja paikallisia virkistystapahtumia. 5. VIESTINTÄ Liiton viestinnästä vastaavat liiton puheenjohtajisto, järjestöpäällikkö, tiedottaja sekä Rauhanturvaaja-lehden päätoimittaja. Lisäksi jokainen liiton hallituksen jäsen on velvollinen olemaan tietoinen liiton kannasta sen toimialaan kuuluvissa keskeisissä kysymyksissä ja kertomaan siitä sopivissa yhteyksissä ja kysyttäessä. Toimintavuonna osallistutaan yhteistoimintasopimuksen mukaisesti kriisinhallintahenkilöstön koulutus- ja kotiuttamistilaisuuksiin. Kriisinhallintahenkilöstön läheisille järjestettäviin informaatiotilaisuuksiin osallistutaan valtakunnallisella tasolla sekä yhdistyksissä myös alueellisesti ja paikallisesti. Viestinnän suuntaviivat on määritelty liiton tiedotusstrategiassa ja niitä tarkennetaan vuosittaisessa tiedotussuunnitelmassa. Viestinnän päämääränä on liiton tavoitteiden edistäminen, yleisen tietoisuuden lisääminen liiton toiminnasta sekä jäsenrekrytoinnin tukeminen. Toimintavuonna viestinnän painopiste on kriisinhallintaveteraanien statuksen ja tuen kehittämisessä. Raha-automaattiyhdistyksen tukema vertaistukiprojekti on tässä yhteydessä vahvasti esillä RAUHANTURVAAJA-LEHTI Rauhanturvaaja-lehti ilmestyy vuonna 2015 kuusi kertaa. Alustavat ilmestymispäivät ovat (aineistopäivä 30.1.), (3.4.), (29.5), (31.7.), (2.10.) ja (20.11.). Yksi numeroista toteutetaan jo perinteiseen tapaan yhteistyössä Porin Prikaatin kanssa ja se jaetaan kaikkien sillä hetkellä palveluksessa olevien rauhanturvaajien läheisille. Läheisten osoitteistosta ja lehtien jakelusta vastaa prikaati. Lehden päätoimittajana toimii Asko Tanhuanpää, joka huolehtii myös toimitussihteerin tehtävistä. Taitosta vastaa LH Viestintä, ilmoitusmyynnistä MikaMainos ja nettiversion päivittämisestä Kari Vilkko. Lehden taloutta hoitaa liiton talouspäällikkö Raimo Aukeala. Lehti painetaan raumalaisessa Painorauma Oy:ssa sivuisena. Lehden arkisto on Heikki Pietilän ja päätoimittajan hoidossa. Lehden toimintaa ohjaa toimitusneuvosto, jonka kokoonpano vuonna 2015 on seuraava: Paavo Kiljunen, Tom Asplund, Ville Mäntysaari, Raimo Aukeala ja Asko Tanhuanpää. Tarvittaessa mukaan voidaan kutsua myös asiantuntijajäseniä. Toimitusneuvosto kokoontuu vuoden aikana kuusi kertaa. Vuoden 2015 kantavana toiminnallisena teemana on lehden ilmoitusmyynnin nostaminen. Sivu 8

9 Rauhanturvaaja-lehti tuottaa vuonna 2015 myös rauhanturvaaja-aiheisen kalenterin, jonka kokoamisesta vastaa Martti Tikka ja taitosta LH-viestintä. Merkittävin osa kalenterin 500 kappaleen painoksesta menee suoraan rauhanturvaajayhdistyksille. Vuonna 2015 jatketaan myös lukijamatkojen järjestämistä. Keväällä ohjelmassa on yhdessä Matka-Agentit -matkatoimiston kanssa toteutettava matka Pohjois-Kyprokselle. Rauhanturvaaja-lehti toimii totuttuun tapaan rauhanturvaamistoiminnasta tiedottavana ajankohtaisjulkaisuna sekä yhdistysten ja henkilöjäsenten tiedotuslehtenä. Lehti pyrkii pitämään lukijakuntansa ajan tasalla kertomalla liiton ja yhdistysten toiminnasta, seuraamalla kriisinhallintatehtävien käsittelyä niin poliittisella kuin käytännön tasolla ja raportoimalla rauhanturvaajiemme toimista operaatioalueilta. Hyvän rauhanturva-aiheisen kirjallisuuden tukeminen kuuluu myös ohjelmaan SISÄINEN VIESTINTÄ Sisäisessä tiedottamisessa tukeudutaan Rauhanturvaaja-lehteen ja e-info - sähköpostitiedotteisiin, joita lähtökohtaisesti toimittaa järjestöpäällikkö. Toimintavuonna e-info lähetetään jäsenyhdistysten jäsenistölle neljä kertaa. Julkaisupäivät ovat (aineistonjättöpäivä 13.2.), (15.5.), (21.8.) ja (13.11.). E-info yhdistyksille lähetetään kuusi kertaa. Julkaisuajankohdat ovat (23.1.), 3.4. (27.3.), 5.6. (29.5.), (24.7.), (25.9.) ja (27.11.). e-infojen sisällön tuottaa järjestöpäällikkö olemassa olevasta materiaalista. Liitolla on käytössä myös sähköpostilista Listalle kuuluu 2-5 toimihenkilöä jokaisesta jäsenyhdistyksestä. Listalle kuuluu myös liiton toimihenkilöitä ja hallituksen jäseniä. Listan jäsenet voivat ilmoitella listan kautta toisilleen mm. eri tapahtumistaan. Toimintavuoden aikana tutkitaan mahdollisuutta ottaa käyttöön jäsenyhdistyksille tarkoitettu tietopankki, joka on toteutettu ilmaisella pilvipalvelulla internetissä ULKOINEN VIESTINTÄ Ulkoisen viestinnän keskeisin tavoite on luoda Rauhanturvaajaliitosta ja sen toiminnasta positiivista kuvaa ja siten vahvistaa yleisen mielipiteen tuki liitolle sekä edistää jäsenrekrytointia. Perimmäinen tarkoitus on edistää rauhanturvaajien veteraanistatuksen yleistä tunnustamista ja hyväksyntää sekä tukea statuksen sisällön jatkuvaa kehittämistä. Ulkoinen viestintä toteutetaan informoimalla mediaa liitosta ja sen tavoitteista sekä tärkeistä tapahtumista ja toiminnan tuloksista. Käytännössä viestintä toteutetaan haastatteluin, artikkelein, puhein, lehdistötiedottein sekä sosiaalisen median kautta. Ennakoitavissa olevissa isommissa tapahtumissa lehdistötiedotteita tehdään kaksi, joista toinen julkaistaan ennen tapahtumaa. Tarvittaessa median edustajat voivat osallistua tapahtumaan. Toinen tiedote julkaistaan heti tapahtuman jälkeen. Erityisestä syystä voidaan liittokokouksessa hyväksyä erityinen julkilausuma. Yhteistoimintaa liiton ja jäsenyhdistysten viestinnän kokonaisuuden tehostamiseksi kehitetään INTERNET Liiton kotisivuja julkaistaan liiton omistamalla verkkotunnuksella Rauhanturvaajalehden sivuja julkaistaan verkkotunnuksella Liiton Rauhanturvaajat vertaisina Tukea kotona ja kaukana -projektin kotisivuja julkaistaan verkkotunnuksella Liiton internetsivuille pyritään saamaan toimintavuonna rakennetuksi myös englanninkielinen esittely. Myös sosiaalisessa mediassa liitto on läsnä. Liitolla on Facebookissa tiedotussivusto osoitteessa https://www.facebook.com/rauhanturvaajaliitto. Liitolla on Facebookissa myös oma ryhmä SRTL Suomen Rauhanturvaajaliitto. Ryhmässä julkaistaan mm. liiton tiedotteita. Twitterissä liitolla on myös oma sivu osoitteessa https://twitter.com/rtliitto. Sivu 9

10 6. KANSAINVÄLINEN TOIMINTA Rauhanturvaajaliiton kansainvälisen yhteistoiminnan painopiste on edelleen pohjoismaisessa yhteistyössä. Yhteistyön sisällöllinen painopiste on kriisinhallintaveteraanien tukiasioissa. Pohjoismainen yhteistyö on edistänyt kriisinhallintaveteraanien asiaa myös Suomessa. Yhteistyön (Board of Nordic Blue Berets, BNBB) puheenjohtajuus on toimintavuonna Tanskalla. Liitto edustaa myös sotiemme veteraanijärjestöjä Maailman Veteraanijärjestössä osallistumalla aktiivisesti järjestön Euroopan asioiden pysyväiskomitean (SCEA) toimintaan sekä joka kolmas vuosi järjestettävään yleiskokoukseen. Toimintavuonna järjestetään yleiskokous Puolassa. Pääteemana kaikissa kansainvälisissä tapahtumissa on veteraanituki ja sen kehittäminen. Lisäksi pyritään lisäämään yleistä tietoisuutta veteraaniorganisaatioista ja veteraaneista sekä heidän tarpeistaan ja tavoitteistaan. Järjestöjen yhteistoimintaa tukee Pohjoismaiden puolustushallintojen yhteistyö (NORDEFCO), jossa käsitellään myös veteraaniasioita THE BOARD NORDIC BLUE BERETS -TOIMINTA Yhteispohjoismaisen johtoryhmän (BNBB 2015) kokous pidetään Ruotsissa. Samassa yhteydessä pidetään myös VETU-työryhmän kokous. Kokouksen osallistuu liiton puheenjohtaja, kansainvälisen toiminnan sihteeri, veteraanitukivastaava sekä yksi vertaistukihenkilö MAAILMAN VETERAANIJÄRJESTÖ Liitto on jäsenenä Maailman veteraanijärjestössä (MVJ, WVF). Maailmanjärjestön toiminnassa ollaan kiinteässä yhteistyössä pohjoismaisten veljesjärjestöjen kanssa. Painopiste on Euroopan sektorin toiminnassa. Järjestön Euroopan asioiden pysyväiskomitean (SCEA) Pohjois-Euroopan maiden työryhmän puheenjohtajana jatkaa Tom Asplund. Liitto edustaa MVJ:ssä myös sotiemme veteraanijärjestöjä näiden pyynnöstä KANSAINVÄLISET TEEMAPÄIVÄT YK:n kansainvälisenä rauhanturvaajien päivänä ja YK-päivänä järjestetään juhlatilaisuuksia joko jäsenyhdistysten omin voimin tai yhteistyöässä muiden kansalaisjärjestöjen kanssa. Juhlapäivinä kunnioitetaan kriisinhallintatehtävissä menehtyneiden sekä sankarivainajien muistoa. Helsingin Hietaniemessä pidettävään muistotilaisuuteen osallistuvat liiton johdon lisäksi myös puolustusministeriön ja Pääesikunnan edustajat. Tilaisuuden järjestelyistä vastaa Helsingin Rauhanturvaajat ry. YK:n rauhanpäivän yhteydessä järjestetään kahdeksatta kertaa yhteistyössä muiden järjestöjen kanssa Koko kansa kävelemään -tapahtuma. Ruotsissa vietetään veteraanien lippupäivää Norjassa vietetään veteraanipäivää 8.5. Tanskassa vietetään veteraanipäivää ja Veteraanien lippupäivää 5.9. Virossa vietetään veteraanipäivää huhtikuussa. Tilaisuuksiin liitolla on pysyväiskutsut. Liitto harkitsee tapauskohtaisesti osallistumisesta muistamisella tai valtuuskunnalla UDRIA JA ADMIRAL PITKA TUOMARITOIMINTA VIROSSA Perinteinen UTRIA talvipartiokilpailu Itä-Virossa Narvan-Sillamäen alueella järjestetään ja PITKA tiedustelupartiokilpailu on Liitto tukee näiden kilpailuiden Pääkaupunkiseudun Rauhanturvaajien koordinoimaa tuomaritoimintaa. 7. YHTEISTOIMINTA PUOLUSTUSVOIMIEN JA MUIDEN JÄRJESTÖJEN KANSSA Suomen Rauhanturvaajaliiton tärkeimmät yhteistyökumppanit ovat puolustusministeriö, puolustusvoimat, Raha-automaattiyhdistys, URLUS-säätiö, Kaatuneiden Muistosäätiö, Maanpuolustuskoulutusyhdistys (MPK), Kriisinhallintakeskus (CMC-Finland), sotiemme veteraanijärjestöt, Tammenlehvän perinneliitto sekä muut reserviläis- ja maanpuolustusjärjestöt. Sivu 10

11 7.1. MAANPUOLUSTUSKOULUTUSYHDISTYS (MPK) Liitto on Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen perustajajäsen. Toimintavuonna liitolla on varajäsenyys MPK:n hallituksessa sekä edustus hallinto- ja koulutusvaliokunnissa. Näin liitolla on mahdollisuus vaikuttaa MPK:n strategiaan, koulutussuunnitteluun ja kurssitarjontaan. MPK:n koulutustoimintaan osallistutaan aktiivisesti sekä yhdistyksinä että vapaaehtoisina reserviläisinä. Kouluttajatehtävissä toimivien liiton jäsenyhdistysten jäsenten tulisi ilmoittaa edustavansa ensisijaisesti Rauhanturvaajaliittoa. Yhdistysten tulee olla entistä aktiivisemmin yhteistyössä alueen muiden maanpuolustusjärjestöjen kanssa ja pyrkiä sisällyttämään MPK:n kurssitarjontaan erityisesti rauhanturvaajan kokemusperäiseen osaamiseen perustuvia kursseja (esim. kohteen suojaaminen). Tuoreella operaatiokokemuksella varustettuja reserviläisiä tulee kannustaa hakeutumaan vapaaehtoisiksi kouluttajiksi PUOLUSTUSVOIMAT JA PUOLUSTUSMINISTERIÖ Puolustusministeriöön pidetään yhteyttä palvelussuhteen ehtoihin ja kriisinhallintaveteraaniohjelman toteutukseen liittyvissä asioissa. Puolustusvoimissa tärkeimmät yhteistyökumppanit ovat Pääesikunta (PE), Maavoimien Esikunta (MAAVE), Porin Prikaati (PORPR), Puolustusvoimien Kansainvälinen Keskus (PVKVK) sekä Sotamuseo. Varuskuntien ja jäsenyhdistysten yhteistyötä toteutetaan paikallisten olosuhteiden mukaan. PE:n kanssa solmittu yhteistyösopimus ( ) koskien rauhanturvaajien psykososiaalisen tuen järjestämisestä sekä PORPR:n kanssa puolivuosittain päivitettävät yhteistyömuistiot muodostavat perustan yhteistyölle. PVKVK pitää YKSK 1-2:a perinnejoukko-osastonaan. YKSK:n perinnekilta toimii suoraan yhteistyössä PVKVK:n kanssa. Kilta on myös liiton jäsen. Liitto osallistuu NORDEFCO-yhteistyöhön kriisinhallintaveteraaniasioissa SOTIEMME VETERAANIJÄRJESTÖT Sotiemme veteraanijärjestöjä ovat Sotainvalidien Veljesliitto, Suomen Sotaveteraaniliitto sekä Rintamaveteraaniliitto. Näitä järjestöjä edustaa keskitetysti Veteraaniliittojen valtuuskunta (VEVA), jonka puheenjohtajana toimii vuorotellen kunkin veteraanijärjestön puheenjohtaja. Veteraanijärjestöt perustivat vuonna 2003 Tammenlehvän Perinneliiton, jossa on 23 jäsenliittoa. Myös SRTL on perinneliiton jäsen. Tulevien vuosien tärkein tavoite on siirtää veteraanisukupolven perinteet nuoremmille sukupolville ja päättää perinteiden vaalimisen suuntaviivat. Rauhanturvaajaliitto osallistuu tähän työhön niin liiton kuin yhdistysten tasolla. Yhteistoimintaa kaikkien veteraanijärjestöjen kanssa kehitetään muuttuvassa asetelmassa sotiemme veteraanien lukumäärän nopeasti pienentyessä. Kriisinhallintaveteraanien lukumäärä on jo ylittänyt sotiemme veteraanien määrän. Liiton tavoitteena on ylläpitää hyvät yhteistyösuhteet veteraanijärjestöihin myös paikallis- ja aluetasolla tässä muuttuvassa tilanteessa. Vuosittaiset yhteiset tapahtumat pyritään sijoittamaan yhteistyössä toimintasuunnitelmiin. Liiton johto pitää kiinteää yhteyttä kaikkiin veteraanijärjestöihin. Osallistuminen Maailman veteraanijärjestön kokouksiin valmistellaan yhteistyössä. Liiton johto osallistuu myös vuosittain pidettäville valtakunnallisille veteraanipäiville. Vuonna 2015 kansallisen veteraanipäivän valtakunnalliset tilaisuudet järjestetään Hämeenlinnassa MUUT JÄRJESTÖT Liitto on edustettuna Reservin neuvottelukunnassa ja neljässä vapaaehtoisen maanpuolustuksen alueellisessa neuvottelukunnassa (Etelä-Suomi, Itä-Suomi, Länsi-Suomi ja Pohjois-Suomi). Liitto osallistuu aktiivisesti puolustusvoimauudistuksen yhteydessä järjestöille määritettyjen tehtävien toteutukseen vapaaehtoisessa maanpuolustuksessa. Liitto toimii hyvässä yhteistyössä kaikkien reserviläis- ja maanpuolustusjärjestöjen kanssa. Liitto on yhteisöjäsenenä Vapaaehtoisessa pelastuspalvelussa (Vapepa). Jäsenyhdistykset osallistuvat Vapepan toimintaan alueillaan. Yhteistyötä Suomen YK-liiton kanssa jatketaan osallistumalla sen hallintoon ja tapahtumiin. Edustautumista YK-liiton hallituksessa pyritään jatkamaan myös toimintavuonna. Liitto jatkaa osallistumista myös kansalaisjärjestöjen KATU-ohjausryhmän toimintaan. Sivu 11

12 8. TALOUS Kouluissa ja erilaisissa kansalais- ja järjestötilaisuuksissa jatketaan esitysten ja luentojen pitämistä YK:sta ja muista kansainvälisistä turvallisuusjärjestöistä sekä rauhanturvaamisen ja kriisinhallinnan merkityksestä maailmanrauhan ja turvallisuuden edistämisessä. Liitto osallistuu ulkoministeriön ja muun valtionhallinnon tilaisuuksiin kriisinhallinnan asiantuntijana. Liitto osallistuu yhdessä muiden maanpuolustusjärjestöjen kanssa ampumatoimintaa koskevaan edunvalvontaan. Liiton varsinainen toiminta vuonna 2015 perustuu edelleen vapaaehtoistyöhön. Palkattuun henkilöstöön on mahdollisuus vain RAY projektin osalta. Ministeriöiden, puolustusvoimien ja muiden tukijoiden taloudelliset tuet ja avustukset sekä muut tuet ovat liitolle merkityksellisiä. Liiton toiminnan laajentuessa ja menopaineiden kasvaessa panostus veteraanitukeen ja yhdistysten luottamus- ja toimihenkilöiden kouluttamiseen sekä järjestö- että veteraanityöhön vaatii lisää taloudellisia resursseja ja entistä tarkempaa taloudellisten voimavarojen kohdistamista. Liiton oman jäsenrekisterin avulla pystytään tehostamaan jäsenmaksujen perintää ja seurantaa liiton/lehden tilityksissä liitossa ja jäsenyhdistyksille. Jäsenrekisteriä kehitetään edelleen palvelemaan myös liiton taloutta koskevissa asioissa. Kaatuneiden Muistosäätiöltä saatava taloudellinen tuki kohdistetaan ja ohjataan Suomen Rauhanturvaajaliitto ry:n Veteraanirahastoon. Rahasto on tarkoitettu veteraanitoiminnan, liiton jäsenyhdistysten jäsenten ja sotiemme veteraanien sekä heidän huoltonsa varassa olevien henkilöiden ja heidän yhdistystensä tukemiseen taloudellisissa vaikeuksissa. Liiton henkilöjäsenmaksu vuonna 2015 on kahdeksan (8) euroa. Jäsenyhdistysten toimialuejäsenen jäsenmaksu on nolla (0) euroa. Yhdistysten kannatusjäseniltä liitto perii kaksi (2) euroa rekisterinhoitomaksua. Liiton kannattajajäsenyhdistyksen jäsenmaksu vuonna 2015 on kahdeksan (8) euroa. Kannattajajäsenyhdistysten kannatusjäseniltä liitto perii kaksi (2) euroa rekisterinhoitomaksua. Liiton jäsenmaksun lehden osuus vuonna 2015 on henkilöjäseniltä 19 euroa, toimialuejäseniltä nolla (0) euroa. Liitto toivoo, että yhteistyötahot, ministeriöt, puolustusvoimat, säätiöt sekä muut tukijat jatkavat liiton ja lehden tukemista kaikissa muodoissaan. Suomen Rauhanturvaajaliitto ry Hallitus Sivu 12

13 Suomen Rauhanturvaajaliiton toimintasuunnitelma 2015 liite 1 KOKOUSKALENTERI 2015 Liittokokoukset, liiton hallituksen ja valtuuskunnan kokoukset TVK Hallitus Kevätliittokokous Jyväskylä TVK Hallitus TVK Syysliittokokous Rauma TVK 4 Muut hallituksen järjestämät kokoukset Toimitusneuvosto Toimitusneuvosto Toimitusneuvosto Toimitusneuvosto Toimitusneuvosto Järjestökoulutus Muut tapahtumat Kansallinen veteraanijuhla kevät WVF SCEA kokous Kv-rauhanturvaajien päivä 4.7. Liiton golf-kilpailut Liiton kesäpäivät??? elokuussa Falling Plates -kilpailut Veteraanikävely RT-seminaari Maanpuolustus-seminaari Liikuntakoulutus ja urheilutapahtumat helmikuu Kaukopartiohiihto, Utti. Matkoina 75 tai 300 km. Yhteyshenkilö: Pekka Kuosa, Keski-Uudenmaan Rauhanturvaajat, Finlandia-hiihto, Lahti. Matkoina on 32 tai 60 km, Yhteyshenkilö: Sami Aho, Kymenlaakson Rauhanturvaajat, Körmy Open -biljarditurnaus, Tampere. Pirkanmaan Rauhanturvaajat 2.5. SRTL:n Perinnease mestaruuskilpailut, Niinisalo. Yhteyshenkilö Matti Lappalainen, Pirkanmaan Rauhanturvaajat, puh Raatteentien Marssi, Suomussalmi. Matka n.18 km. Yhteyshenkilö: Ermo Saari, Kainuun Rauhanturvaajat, Kesäyön marssi, Turku. Matkat ovat siviileille 10, 20, 30, ja 40 km, sotilaille 30 tai 40 km. Yhteyshenkilö: Altti Lindgren, Suur-Savon Sinibaretit, Salpavaellus, Miehikkälä. Yhteyshenkilö: Terho Ahonen Kymenlaakson Rauhanturvaajat Sulkavan Suur-soudut, Sulkava. SRTL:n joukkue osallistuu kirkkovenesoutuun, matkana on km. Yhteyshenkilö: Riku Tenhunen Keski-Suomen Rauhanturvaajat; Nijmegen Marssi, Hollanti. Yhteyshenkilö: Altti Lindgren, Suur- Savon Sinibaretit, elokuu Fasse tunturigolf, Kittilässä. Lapin Rauhanturvaajat elokuu Falling Plates, Kouvola (vastuu: Kymenlaakson Rauhanturvaajat ry, syyskuu RESUL:n Falling Plates -ammunta Vesivehmaalla Sivu 1

14 20.9. YK:n rauhanpäivän liikuntatapahtuma, paikkakunnittain. Valtakunnallinen tapahtuma järjestetään Porissa. lokamarraskuu Körmy Open -keilausturnaus, Tampere. Pirkanmaan Rauhanturvaajat Suomen Rauhanturvaajaliitto ry. Hallitus Sivu 2

Toimintasuunnitelma 2013

Toimintasuunnitelma 2013 Suomen Rauhanturvaajaliitto ry Pitkäperäntie 16, 33480 Ylöjärvi www.rauhanturvaajaliitto.fi hallituksen esitys 16.9.2012 Toimintasuunnitelma 2013 1. YLEISTÄ Suomen Rauhanturvaajaliitto ry:n (SRTL) toimintaa

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2012

Toimintasuunnitelma 2012 Suomen Rauhanturvaajaliitto ry Pitkäperäntie 16, 33480 Ylöjärvi www.rauhanturvaajaliitto.fi Hyväksytty liittokokouksessa 29.10.2011 Toimintasuunnitelma 2012 1. YLEISTÄ Liiton toimintaa ohjaavat liiton

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2011

Toimintasuunnitelma 2011 Suomen Rauhanturvaajaliitto ry Pitkäperäntie 16, 33480 Ylöjärvi www.rauhanturvaajaliitto.fi Hyväksytty syysliittokokouksessa 30.10.2010 Toimintasuunnitelma 2011 1. YLEISTÄ Liiton toimintaa ohjaavat liiton

Lisätiedot

JÄSENTIEDOTE 1/2015 salonseudunrauhanturvaajat@gmail.com http://koti.mbnet.fi/kuso

JÄSENTIEDOTE 1/2015 salonseudunrauhanturvaajat@gmail.com http://koti.mbnet.fi/kuso JÄSENTIEDOTE 1/2015 salonseudunrauhanturvaajat@gmail.com http://koti.mbnet.fi/kuso PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS Hyvät Rauhanturvaajat, Taas on vuosi vaihtunut. Yhdistys piti syyskokouksensa ilman suurempia

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2017

Toimintasuunnitelma 2017 Suomen Rauhanturvaajaliitto ry Pitkäperäntie 16, 33480 Ylöjärvi www.rauhanturvaajaliitto.fi Hallituksen esitys 22.9.2016 Toimintasuunnitelma 2017 1. YLEISTÄ Suomen Rauhanturvaajaliitto ry:n (SRTL) toimintaa

Lisätiedot

SUOMEN SOTAVETERAANILIITTO RY:N - FINLANDS KRIGSVETERANFÖRBUND RF:N SÄÄNNÖT

SUOMEN SOTAVETERAANILIITTO RY:N - FINLANDS KRIGSVETERANFÖRBUND RF:N SÄÄNNÖT SUOMEN SOTAVETERAANILIITTO RY:N - FINLANDS KRIGSVETERANFÖRBUND RF:N SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Sotaveteraaniliitto ry, ruotsiksi Finlands Krigsveteranförbund rf. Näissä säännöissä

Lisätiedot

KYMENLAAKSON RESERVILÄISPIIRIN TOIMINTASUUNNITELMA 2010

KYMENLAAKSON RESERVILÄISPIIRIN TOIMINTASUUNNITELMA 2010 Kymenlaakson Reserviläispiiri ry Piirihallitus 25.10.2009 KYMENLAAKSON RESERVILÄISPIIRIN TOIMINTASUUNNITELMA 2010 1. JOHDANTO Kymenlaakson Reserviläispiiri ry:n 53. toimintavuosi noudattaa Reserviläisliitto

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 10.10.2016 Hyväksytty syyskokouksessa 01.11.2016 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 2 1. KESKI-UUDENMAAN

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Hallitus ja hallituksen kokoukset 3. Jäsenet 4. Yhdistyksen toiminta 5. Näyttelyt, seminaarit ja muut tapahtumat 6. Muut toiminta 5.1

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2012

TOIMINTASUUNNITELMA 2012 TOIMINTASUUNNITELMA 2012 SISÄLLYS 1 Johdanto... 3 2 Tiedotustoiminta... 3 3 Oma toiminta... 4 3.1 Yhdistystoiminta... 4 3.2 Aatteellinen toiminta... 4 3.3 Kenttäkelpoisuus... 5 3.4 Urheilutoiminta... 5

Lisätiedot

Suomen Rauhanturvaajaliitto ry:n vuoden 2014 vuosikertomus

Suomen Rauhanturvaajaliitto ry:n vuoden 2014 vuosikertomus Suomen Rauhanturvaajaliitto ry Pitkäperäntie 16, 33480 Ylöjärvi www.rauhanturvaajaliitto.fi Hyväksytty liittokokouksessa Jyväskylässä 16.5.2015 Suomen Rauhanturvaajaliitto ry:n vuoden 2014 vuosikertomus

Lisätiedot

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2012

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2012 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2012 Carita Bardakci 23.11.2011 1.1.1.1 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2012 1. JOHDANTO JA TOIMINTA-AJATUS

Lisätiedot

RESUL:n kilpailutoiminta. Kilpailutoiminnan organisointi. Puolustusvoimien tuki. Yhteistyö MPK:n kanssa. Yhteistyö reservipiirien kanssa

RESUL:n kilpailutoiminta. Kilpailutoiminnan organisointi. Puolustusvoimien tuki. Yhteistyö MPK:n kanssa. Yhteistyö reservipiirien kanssa Kilpailumaksut Toiminnanjohtaja Risto Tarkiainen, Reserviläisurheiluliitto ry RESUL:n kilpailutoiminta Kilpailutoiminnan organisointi Puolustusvoimien tuki Yhteistyö MPK:n kanssa Yhteistyö reservipiirien

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2013

Toimintasuunnitelma 2013 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2013 Carita Bardakci 22.11.2012 1.1.1.1.1.1.1.1.1 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 1. JOHDANTO JA

Lisätiedot

Yhdistyksen säännöt. 1 Nimi, kotipaikka ja toimialue Yhdistyksen nimi on Eläkeliiton Hämeen yhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Hämeen kunta.

Yhdistyksen säännöt. 1 Nimi, kotipaikka ja toimialue Yhdistyksen nimi on Eläkeliiton Hämeen yhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Hämeen kunta. ELÄKELIITON HÄMEEN YHDISTYS ry Yhdistyksen säännöt 1 Nimi, kotipaikka ja toimialue Yhdistyksen nimi on Eläkeliiton Hämeen yhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Hämeen kunta. 2 Tarkoitus Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

Yhdistys osallistuu terveydenhoitajaliiton toimintaan: edustajisto-, hallitus- ja toimikuntaedustusten kautta.

Yhdistys osallistuu terveydenhoitajaliiton toimintaan: edustajisto-, hallitus- ja toimikuntaedustusten kautta. Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 1. YLEISTÄ Kymen terveydenhoitajayhdistys ry on perustettu 29.11.1945 Kotkassa nimellä Suomen terveydenhoitajayhdistys ry:n Kymen osasto. Alkanut vuosi on yhdistyksen

Lisätiedot

Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt

Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt Hyväksytty yhdistyksen kevätkokouksessa 29.3.2014. 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Porin akateeminen nörttikulttuurin arvostusseura ja

Lisätiedot

SALON SEUDUN RAUHANTURVAAJAT ry 1/1 TOIMINTAKERTOMUS 2008

SALON SEUDUN RAUHANTURVAAJAT ry 1/1 TOIMINTAKERTOMUS 2008 SALON SEUDUN RAUHANTURVAAJAT ry 1/1 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2008 YLEISTÄ Vuosi 2008 oli ry:n 17.toimintavuosi. Yhdistyksen jäsenmäärä vuoden lopussa oli 107 + 2 kannattajajäsentä. 21.9. järjestettiin

Lisätiedot

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu.

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu. Ehdotus sääntömuutoksiksi Suomen Internet-yhdistyksen kevätkokoukselle 2006. Alla on ehdotus uusiksi säännöiksi, jotka toimitetaan yhdistysrekisteriin hyväksyttäviksi, mikäli yhdistyksen kevätkokous päättää

Lisätiedot

LOIMAAN SEUDUN RESERVILÄISET RY.

LOIMAAN SEUDUN RESERVILÄISET RY. LOIMAAN SEUDUN RESERVILÄISET RY. TOIMINTASUUNNITELMA 2014 LOIMAAN SEUDUN RESERVILÄISET RY. Toimintasuunnitelma vuodelle 2014. YLEISTÄ Vuosi 2014 on yhdistyksen 58. toimintavuosi. Jatketaan omalla valitulla

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Sivu 1/5 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Yleistä MLL Meilahden yhdistys ry () on keskoslasten ja heidän vanhempiensa ja muiden läheistensä sekä keskosten kanssa työskentelevien oma yhdistys. Yhdistyksen tavoitteena

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Materia ry

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Materia ry TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Materia ry SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Hallitus ja hallituksen kokoukset 3. Jäsenet 4. Yhdistyksen toiminta 5. Näyttelyt, messut ja muut tapahtumat 6. Tiedotus 7. Muu toiminta

Lisätiedot

2. Tarkoituksensa toteuttamiseksi aluejärjestö:

2. Tarkoituksensa toteuttamiseksi aluejärjestö: Aluejärjestön säännöt 1 (5) 21. liittokokouksen hyväksymät säännöt 1 Nimi ja kotipaikka 2 Aluejärjestön tarkoitus ja tehtävät 1. Yhdistyksen nimi on Metallityöväen... aluejärjestö ry ja sitä nimitetään

Lisätiedot

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset ESPOON NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2017 VAIKUTTAMINEN Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisnuorista koostuva edunvalvontaelin ja päätäntävaltaa nuorisovaltuustossa käyttävät valitut nuorisovaltuutetut.

Lisätiedot

Viestiupseeriyhdistys ry.

Viestiupseeriyhdistys ry. Viestiupseeriyhdistys ry Toiminnan tarkoitus Viestiupseeriyhdistys on viesti- ja johtamisjärjestelmäalalla sekä sähköisen viestialan tehtävissä toimivien ja toimineiden yhteinen maanpuolustusjärjestö.

Lisätiedot

Uudenmaan Martat ry Pirkko Haikkala

Uudenmaan Martat ry Pirkko Haikkala VAPAAEHTOISTOIMINTAAN UUSIA MAHDOLLISUUKSIA Uudenmaan Martat ry Pirkko Haikkala 1.10.2016 Vapaaehtoistoiminnan toimintamalli Uudenmaan Martoissa Piiri Kouluttaa vapaaehtoisia Tukee, kannustaa ja ohjaa

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Eläkeliiton.. piiri ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä piiri.

Yhdistyksen nimi on Eläkeliiton.. piiri ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä piiri. 1 ELÄKELIITTO RY:N PIIRIEN MALLISÄÄNTÖ Yhdistysrekisterin ennakkotarkastus 26.4.2012 Hyväksytty XVII liittokokouksessa 6.6.2012.piirin säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Eläkeliiton.. piiri

Lisätiedot

Järjestöjen osallisuus sote- ja maakuntauudistuksen valmistelussa

Järjestöjen osallisuus sote- ja maakuntauudistuksen valmistelussa Tilanne 14.2.17 Järjestöjen osallisuus sote- ja maakuntauudistuksen valmistelussa OYS 1) Lappi: Sote-järjestöillä on edustus Sote-Savotan alatyöryhmissä. Työryhmissä on myös saamelaisedustus. 2) Kainuu:

Lisätiedot

Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt

Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Vankien Omaiset VAO ry. Yhdistyksen kotipaikka on Alajärvi. 2 TARKOITUS JA TOIMINTA Yhdistyksen tarkoituksena on edistää vankien

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2016

Toimintasuunnitelma 2016 Partiolippukunta Vihterä ry Toimintasuunnitelma 2016 Mahdollistamme alueen lapsille ja nuorille laadukasta ja mielekästä partiotoimintaa Yleistä toiminnasta Partiolippukunta Vihterä ry:n tarkoituksena

Lisätiedot

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön strategia 2025 Turvalliseen huomiseen Visio Suomessa asuvat turvallisuustietoiset ja -taitoiset ihmiset ja yhteisöt turvallisessa ympäristössä. Toiminta-ajatus on osaltaan

Lisätiedot

Filha ry. Säännöt. Nimi ja kotipaikka. Yhdistyksen nimi on Filha ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Yhdistyksen tarkoitus

Filha ry. Säännöt. Nimi ja kotipaikka. Yhdistyksen nimi on Filha ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Yhdistyksen tarkoitus Filha ry Säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Filha ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. 2 Yhdistyksen tarkoitus Yleishyödyllisen yhdistyksen tarkoituksena on edistää kansanterveyttä

Lisätiedot

KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013

KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013 JOHTOSÄÄNTÖ sivu 1(6) KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013 I JOHTOSÄÄNNÖN SOVELTAMISALA 1 Johtosäännössä määrätään siitä luottamusjohdon toiminnasta, joka ei sisälly sääntöihin,

Lisätiedot

Yhdistyksen tarkoituksena on puoluepoliittisesti sitoutumattomana

Yhdistyksen tarkoituksena on puoluepoliittisesti sitoutumattomana Omakotiyhdistyksen säännöt Nimi, kotipaikka ja kieli 1 Yhdistyksen nimi on Saarenkylän Omakotiyhdistys ry. Sen kotipaikka on Rovaniemi ja toimialue on Saarenkylä. Näissä säännöissä käytetään nimitystä

Lisätiedot

ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016

ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016 ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Tavoite Orimattilan Kokoomus on mukana kehittämässä Orimattilan kaupunkia ja Päijät- Hämeen maakuntaa jäsenistönsä ja luottamushenkilöidensä välityksellä Kansallisen

Lisätiedot

Pohjoisen Keski-Suomen ammatilliset opettajat ry:n säännöt

Pohjoisen Keski-Suomen ammatilliset opettajat ry:n säännöt 1 Pohjoisen Keski-Suomen ammatilliset opettajat ry:n säännöt NIMI, TARKOITUS JA TOIMINTA 1 Yhdistyksen nimi on Pohjoisen Keski-Suomen ammatilliset opettajat ry. Yhdistyksen kotipaikka on Äänekoski ja toiminta-alueena

Lisätiedot

Tilanne Järjestöjen osallisuus sote- ja maakuntauudistuksen valmistelussa

Tilanne Järjestöjen osallisuus sote- ja maakuntauudistuksen valmistelussa Tilanne 18.11. Järjestöjen osallisuus sote- ja maakuntauudistuksen valmistelussa OYS 1) Lappi: Lapin liiton nimeämällä järjestöneuvottelukunnalla on iso rooli soteuudistuksen valmistelutyössä. Järjestöneuvottelukunnan

Lisätiedot

LOGISTIIKKAUPSEERIT RY:N SÄÄNNÖT

LOGISTIIKKAUPSEERIT RY:N SÄÄNNÖT LOGISTIIKKAUPSEERIT RY:N SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI 1 Yhdistyksen nimi on Logistiikkaupseerit ry. KOTIPAIKKA 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Yhdistyksen toiminta-alueeseen kuuluu Suomen valtakunnan

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2017

TOIMINTASUUNNITELMA 2017 TOIMINTASUUNNITELMA 2017 1 MISSIO Edistää naisyrittäjyyttä sekä parantaa naisyrittäjien kannattavan toiminnan yleisiä edellytyksiä omalla toiminta-alueellaan, edistää tervettä kilpailua ja naisyrittäjien

Lisätiedot

UUDENMAAN MUNUAIS-JA MAKSAYHDISTYS UUMU RY NJUR- OCH LEVERFÖRENINGEN I NYLAND RF

UUDENMAAN MUNUAIS-JA MAKSAYHDISTYS UUMU RY NJUR- OCH LEVERFÖRENINGEN I NYLAND RF 1 UUDENMAAN MUNUAIS-JA MAKSAYHDISTYS UUMU RY NJUR- OCH LEVERFÖRENINGEN I NYLAND RF TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2017 TOIMINTAVUODEN YLEISNÄKYMÄT JA -TAVOITTEET Uudenmaan munuais- ja maksayhdistys UUMU

Lisätiedot

PETRA-PROJEKTI TOIMINTASUUNNITELMA 2014

PETRA-PROJEKTI TOIMINTASUUNNITELMA 2014 PETRA-PROJEKTI TOIMINTASUUNNITELMA 2014 1. Yleistä 2014 on Petra-taloyhtiötoiminnassa starttitoiminnan ja osallistavan kehittämisen vuosi. Projektin toimintaa jatketaan kaikissa Petra taloissa. Lisäksi

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2016. Rajamäen Kehitys Ry Toimintasuunnitelma 2016

Toimintasuunnitelma 2016. Rajamäen Kehitys Ry Toimintasuunnitelma 2016 Rajamäen Kehitys Ry Toimintasuunnitelma 2016 1 1. Rajamäen Kehitys Ry:n toiminnan tarkoitus ja visio tulevasta Rajamäen Kehitys Ry eli RaKe on perustettu 1924 ja on yksi suurimmista ja vanhimmista Nurmijärvellä

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. Yhdistyksen nimi on Ikaalisten Nuoriso-orkesterin tuki ry. Sen kotipaikka on Ikaalinen ja toimialue on Ikaalinen.

SÄÄNNÖT. Yhdistyksen nimi on Ikaalisten Nuoriso-orkesterin tuki ry. Sen kotipaikka on Ikaalinen ja toimialue on Ikaalinen. IKAALISTEN NUORISO-ORKESTERIN TUKI RY SÄÄNNÖT Yleistä 1 YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMIALUE Yhdistyksen nimi on Ikaalisten Nuoriso-orkesterin tuki ry. Sen kotipaikka on Ikaalinen ja toimialue on

Lisätiedot

Suomen Nuorisovaltuustojen Edustajisto Säännöt

Suomen Nuorisovaltuustojen Edustajisto Säännöt Suomen Nuorisovaltuustojen Edustajiston työvaliokunta/paavilainen Sääntömuutosehdotus Edustajiston sääntöihin Versio 280215 Edustajiston syksyn kasvokkaistapaamisen pohjalta Suomen Nuorisovaltuustojen

Lisätiedot

ORIMATTILAN RESERVILÄISET RY TOIMINTASUUNNITELMA 2016

ORIMATTILAN RESERVILÄISET RY TOIMINTASUUNNITELMA 2016 ORIMATTILAN RESERVILÄISET RY TOIMINTASUUNNITELMA 2016 S I S Ä L T Ö TOIMINNAN PAINOPISTEALUEET 1. Aatteellinen toiminta 2. Kuntoliikunta- ja maastotoiminta 3. Ampuma- ja kilpailutoiminta 4. Muu toiminta

Lisätiedot

Suomen CP-liitto ry. www.cp-liitto.fi

Suomen CP-liitto ry. www.cp-liitto.fi Suomen CP-liitto ry Suomen CP-liitto ry on CP-, MMC- ja hydrokefaliavammaisten lasten, nuorten ja aikuisten sekä heidän omaistensa valtakunnallinen keskusjärjestö, jonka päätehtävät ovat oikeuksien valvonta

Lisätiedot

Iitin Reserviupseerikerhon toimintakertomus vuodelta 2013

Iitin Reserviupseerikerhon toimintakertomus vuodelta 2013 Iitin Reserviupseerikerhon toimintakertomus vuodelta 2013 Iitin Reserviupseerikerhon toimintakertomus vuodelta 2013 Hallitus Pekka Mertakorpi, pj. 040-5176044 Tapani Peltola, vpj 044-2899226 Sami Ahola,

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kiihtelysvaaran koulun Vanhempainyhdistys ry. ja se toimii Kiihtelysvaaran_ koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on

Yhdistyksen nimi on Kiihtelysvaaran koulun Vanhempainyhdistys ry. ja se toimii Kiihtelysvaaran_ koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on KIIHTELYSVAARAN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYKSEN säännöt (hyväksytty 10.1.2006) 1 Yhdistyksen nimi on Kiihtelysvaaran koulun Vanhempainyhdistys ry ja se toimii Kiihtelysvaaran_ koulun yhteydessä ja sen kotipaikka

Lisätiedot

Oman toiminnan esittely Eläkeliiton Joutsan yhdistys ry. Kumppanuuspöytä Maija Salonen

Oman toiminnan esittely Eläkeliiton Joutsan yhdistys ry. Kumppanuuspöytä Maija Salonen Oman toiminnan esittely Eläkeliiton Joutsan yhdistys ry Kumppanuuspöytä 08.11.2016 Maija Salonen Eläkeliitto numeroina Kattojärjestö Eläkeliitto - jäsenmäärä 130000 jäsentä - 20 piiriä - 403 paikallisyhdistystä

Lisätiedot

A. YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA, KIELET, TARKOITUS JA TOIMINTAMUOTO

A. YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA, KIELET, TARKOITUS JA TOIMINTAMUOTO POHJOLA-NORDENIN NUORISOLIITTO RY:N SÄÄNNÖT hyväksytty 1.4.1995 kevätkokouksessa Lappeenrannassa muutettu 31.10.1998 syyskokouksessa Helsingissä muutettu 3.4.2009 kevätkokouksessa Helsingissä muutettu

Lisätiedot

JHL 240 yhdistyksen toimintasuunnitelma toimintavuosi syyskokous Liite 1

JHL 240 yhdistyksen toimintasuunnitelma toimintavuosi syyskokous Liite 1 Järjestötoiminta Edustajistovaalit Ehdokasasettelu 1.10.2016-31.1.2017 Äänestysaika 13.3. 28.3. palautuskuori viimeistään postiin 22.3. palautuskuori viimeistään keskustoimistossa 29.3. klo 12.00 Kuntavaalit

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA Helsinki-Santahamina sotilaskotiyhdistys ry

TOIMINTASUUNNITELMA Helsinki-Santahamina sotilaskotiyhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Helsinki-Santahamina sotilaskotiyhdistys ry Yhdistyksen päämäärät Uusien jäsenien hankkiminen ja sisarien aktivoiminen toimintaan Sisarten keskinäinen arvostava yhteistyö Yhdistyksen

Lisätiedot

Kauppakamari voi lisäksi hoitaa muita sille määrättyjä julkisia tehtäviä.

Kauppakamari voi lisäksi hoitaa muita sille määrättyjä julkisia tehtäviä. OULUN KAUPPAKAMARIN SÄÄNNÖT 1 Kauppakamarin nimi ja kotipaikka Oulun kauppakamari toimii kauppakamarilaissa tarkoitettuna kauppakamarina Keskuskauppakamarin sille määräämällä toiminta-alueella kotipaikkanaan

Lisätiedot

MPK:N OSUUS ÖLJYNTORJUNNASSA. Info-tilaisuus Henrik Nysten Piiripäällikkö/Distriktschef Meripuolustuspiiri/Sjöförsvarsdistriktet

MPK:N OSUUS ÖLJYNTORJUNNASSA. Info-tilaisuus Henrik Nysten Piiripäällikkö/Distriktschef Meripuolustuspiiri/Sjöförsvarsdistriktet MPK:N OSUUS ÖLJYNTORJUNNASSA Info-tilaisuus 20.8.2015 Henrik Nysten Piiripäällikkö/Distriktschef Meripuolustuspiiri/Sjöförsvarsdistriktet 7 Tehtävät Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen julkisena hallintotehtävänä

Lisätiedot

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset ESPOON NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2016 2017 VAIKUTTAMINEN Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisnuorista koostuva edunvalvontaelin ja päätäntävaltaa nuorisovaltuustossa käyttävät valitut

Lisätiedot

Vesaisten Keskusliitto ry:n säännöt

Vesaisten Keskusliitto ry:n säännöt Vesaisten Keskusliitto ry:n säännöt Yhdistyksen nimi on Vesaisten Keskusliitto ry., josta näissä säännöissä käytetään nimitystä liitto. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. I TARKOITUS Liiton tarkoituksena

Lisätiedot

Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto Iholiiton Kevätpäivät Tampere

Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto Iholiiton Kevätpäivät Tampere Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto 2016-2020 Iholiiton Kevätpäivät 19.3.2016 Tampere Ajattelulle annettava aikaa - strategia ei synny sattumalta, vaan riittävän vuorovaikutuksen tuloksena Miten

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Haarlan koulun vanhempainyhdistys. Yhdistys toimii Haarlan koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Turku.

Yhdistyksen nimi on Haarlan koulun vanhempainyhdistys. Yhdistys toimii Haarlan koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Turku. 1 Yhdistyksen nimi on Haarlan koulun vanhempainyhdistys. Yhdistys toimii Haarlan koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Turku. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on -edistää oppilaiden vanhempien ja koulun välistä

Lisätiedot

MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry:n SÄÄNNÖT. Nimi ja kotipaikka 1

MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry:n SÄÄNNÖT. Nimi ja kotipaikka 1 MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry:n SÄÄNNÖT Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry, jota näissä

Lisätiedot

1 Yleistä. 2 Hallitus, toiminnantarkastajat ja edustajat vuodelle Hallitus vuodelle Toiminnantarkastajat 2017

1 Yleistä. 2 Hallitus, toiminnantarkastajat ja edustajat vuodelle Hallitus vuodelle Toiminnantarkastajat 2017 Seinäjoki TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2017 1 Yleistä Kerhon tehtävänä on maanpuolustustahdon ja taitojen ylläpitäminen ja niiden kohottaminen, turvallisuuspoliittisen tiedon jakaminen, fyysisen kunnon

Lisätiedot

1. Säätiön nimi Säätiön nimi on Lotta Svärd Säätiö - Lotta Svärd Stiftelsen ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

1. Säätiön nimi Säätiön nimi on Lotta Svärd Säätiö - Lotta Svärd Stiftelsen ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. SÄÄNNÖT 1 LOTTA SVÄRD SÄÄTIÖ - LOTTA SVÄRD STIFTELSEN SÄÄNNÖT 1. Säätiön nimi Säätiön nimi on - Lotta Svärd Stiftelsen ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. 2. Säätiön tarkoitus Säätiön tarkoituksena

Lisätiedot

Puolustusvoimien kilpailutoiminta

Puolustusvoimien kilpailutoiminta Puolustusvoimien kilpailutoiminta Ohje Puolustusvoimien kilpailu- ja valmennustoiminnasta 1. Johdanto 1.1 Kilpaurheilun perusteet Puolustusvoimien kansallinen ja kansainvälinen kilpailutoiminta tähtää

Lisätiedot

Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt

Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt LIITE 8. VIRTA RAAHEN SEUDUN VIESTINTÄSUUNNITELMA Taulukko 1. Sisäinen viestintä. Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt Koordinaatiohankkeen ja alahankkeiden työntekijät

Lisätiedot

HOAY Rautatieläisenkatu 6 00520 HELSINKI puh. 020 7489 451, 020 7489 452 toimisto@hoay.fi www.hoay.fi YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

HOAY Rautatieläisenkatu 6 00520 HELSINKI puh. 020 7489 451, 020 7489 452 toimisto@hoay.fi www.hoay.fi YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT HOAY Rautatieläisenkatu 6 00520 HELSINKI puh. 020 7489 451, 020 7489 452 toimisto@hoay.fi www.hoay.fi YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 Nimi, tarkoitus ja toiminta Helsingin opettajien ammattiyhdistys ry:n SÄÄNNÖT

Lisätiedot

TAMPEREEN METALLITYÖVÄEN AMMATTIOSASTO RY TOIMINTASUUNNITELMA

TAMPEREEN METALLITYÖVÄEN AMMATTIOSASTO RY TOIMINTASUUNNITELMA TAMPEREEN METALLITYÖVÄEN AMMATTIOSASTO RY TOIMINTASUUNNITELMA 2016 TOIMIVA JA TOIMINNALLINEN AMMATTIOSASTO ON KIINNOSTAVA JA TEHOKAS Ammattiosaston on oltava vahva edunvalvoja, joka pystyy aidosti ajamaan

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Reserviläisliitto - Reservistförbundet ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Reserviläisliitto - Reservistförbundet ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Vantaa, 23.1.2016 ESITYS RESERVILÄISLIITON SÄÄNTÖJEN MUUTOKSESTA NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE 1 Yhdistyksen nimi on Reserviläisliitto - Reservistförbundet ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Lisätiedot

Opetusministeriö asettaa tarvittaessa työryhmän ohjelman valmistelua ja seurantaa varten.

Opetusministeriö asettaa tarvittaessa työryhmän ohjelman valmistelua ja seurantaa varten. Annettu Helsingissä 9 päivänä helmikuuta 2006 Valtioneuvoston asetus nuorisotyöstä ja -politiikasta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty opetusministeriön esittelystä, säädetään 27 päivänä

Lisätiedot

Yhdistystiedote 1/2016

Yhdistystiedote 1/2016 Yhdistystiedote 1/2016 Tärkeimmät: Aivoituksen aineistopäivä on pe 29.1. Raha-automaattiyhdistys (RAY) myönsi meille jälleen jäsenjärjestöavustuksen Jäsenmäärä kasvoi 2015 vuonna 12% Ystäväkurssilla vielä

Lisätiedot

Avustukset jäsenyhdistyksille v Invalidiliiton hankeavustukset jäsenyhdistyksille - STEAn jäsenjärjestöavustukset, eli ns.

Avustukset jäsenyhdistyksille v Invalidiliiton hankeavustukset jäsenyhdistyksille - STEAn jäsenjärjestöavustukset, eli ns. Avustukset jäsenyhdistyksille v.2017 - Invalidiliiton hankeavustukset jäsenyhdistyksille - STEAn jäsenjärjestöavustukset, eli ns. toimintatonnit Järjestöpäivät 5.2.2017 1 Invalidiliiton hankeavustukset

Lisätiedot

KESKI-SATAKUNNAN SELVITYSPROSESSIN JATKOAIKATAULU. Ari Reunanen

KESKI-SATAKUNNAN SELVITYSPROSESSIN JATKOAIKATAULU. Ari Reunanen KESKI-SATAKUNNAN SELVITYSPROSESSIN JATKOAIKATAULU Ari Reunanen Toinen vaihe Helmikuu Touko- elokuu Syyskuu Selvitysvaihe 2 Vaihe 1 + 2 VAIHE 3 TYÖRYHMIEN SELVITYSVAIHE 1 VALMIS Uuden kunnan tavoitteet

Lisätiedot

PIIKKIÖN YHTENÄISKOULUN VANHEMPAINYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

PIIKKIÖN YHTENÄISKOULUN VANHEMPAINYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT PIIKKIÖN YHTENÄISKOULUN VANHEMPAINYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 27.9.2011 1 Yhdistyksen nimi on Yy-Kaa-Koo ry (Yhteinen Kasvatus Koulussa), ja se toimii Piikkiön yhtenäiskoulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Kaarinan

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2017

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2017 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2017 Suomen Merkonomiyhdistysten Liitto - SMYL ry Sisältö Liiton tunnettuuden lisääminen Lausunnot ja kannanotot Edustaminen Julkaisutoiminta Rekisterit Markkinointi Tapahtumat

Lisätiedot

SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma

SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma Piirihallituksen hyväksymä _16._2_.2004 Taustaa Tässä viestintäsuunnitelmassa kuvataan SPL Keski-Suomen piirin tiedottamisen menettelyt. Yhdistyksen säännöissä

Lisätiedot

TYÖPAIKKATOIMINNAN ABC

TYÖPAIKKATOIMINNAN ABC NORDEA UNIONI SUOMI RY TYÖPAIKKATOIMINNAN ABC Työpaikkaosastoille Järjestötoimikunta 2012 R A T A M E S T A R I N K A T U 12A 8.K R S, 00520 H E L S I N K I TYÖPAIKKATOIMINNAN TOIMINTAMALLI 1. TOIMIALUE

Lisätiedot

Suomen kahvakuula ry:n säännöt

Suomen kahvakuula ry:n säännöt Suomen kahvakuula ry:n säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen kahvakuula ry ja sen kotipaikka on Laukaa. Yhdistys on merkitty yhdistysrekisteriin 28.3.2007. 2 Tarkoitus ja

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2016

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2016 Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2016 1. LEADER TOIMINNAN TAVOITTEET OHJELMAKAUDELLA 2014 2020 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa esitetään suuntaviivat maatalouden ja maaseudun kehittämiselle

Lisätiedot

Ihmisten kokoisille ideoille! För dina idéer!

Ihmisten kokoisille ideoille! För dina idéer! Ihmisten kokoisille ideoille! För dina idéer! Trygga och aktiva byar Hankkeen tarve ja tausta yhteiskunta muuttuu nopeasti ja varsinkin maaseutualueiden palveluita supistetaan kylien turvallisuussuunnitelmilla,

Lisätiedot

Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä yhdistyksen hallituksen päätöksellä, jos hän on. PoPoPet Ry:n säännöt. 1 Nimi ja kotipaikka.

Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä yhdistyksen hallituksen päätöksellä, jos hän on. PoPoPet Ry:n säännöt. 1 Nimi ja kotipaikka. PoPoPet Ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka 2 Tarkoitus 3 Omaisuus 4 Jäsenet Yhdistyksen nimi on PoPoPet Ry (Pohjois-Pohjanmaan hylättyjen pieneläinten tuki ja sijaiskoti ry. Yhdistyksen kotipaikka on Oulu

Lisätiedot

Tuohisaaren kyläyhdistys 1 (5) Rapakiventie 26 58620 Lohilahti

Tuohisaaren kyläyhdistys 1 (5) Rapakiventie 26 58620 Lohilahti KYLÄYHDISTYKSEN 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE Yhdistyksen nimi on Tuohisaaren kyläyhdistys ry, ja sen kotipaikka on Savonlinnan kaupunki. Yhdistyksen toimialueena on Tuohisaari ja sitä ympäröivät

Lisätiedot

Suomen Urheilupsykologinen yhdistys ry

Suomen Urheilupsykologinen yhdistys ry Suomen Urheilupsykologinen yhdistys ry www.supy.sporttisaitti.com TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016 1 SUOMEN URHEILUPSYKOLOGINEN YHDISTYS, SUPY RY Suomen urheilupsykologinen yhdistys pyrkii toiminnallaan

Lisätiedot

Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt

Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt 1 Yhdistyksen, jota näissä säännöissä kutsutaan liitoksi, nimi on Hyvinkään Keilailuliitto ry. Sen kotipaikka on Hyvinkään kaupunki. 2 Liiton tarkoituksena on johtaa

Lisätiedot

KUOPION KAUPPAKAMARIN SÄÄNNÖT 1 (5) 1 Kauppakamarin nimi ja kotipaikka

KUOPION KAUPPAKAMARIN SÄÄNNÖT 1 (5) 1 Kauppakamarin nimi ja kotipaikka KUOPION KAUPPAKAMARIN SÄÄNNÖT 1 Kauppakamarin nimi ja kotipaikka 1 (5) Kuopion kauppakamari Kuopio handelskammare toimii kauppakamarilaissa tarkoitettuna kauppakamarina Keskuskauppakamarin sille määräämällä

Lisätiedot

The Finnish Network For Organisations Supporting Family Caring

The Finnish Network For Organisations Supporting Family Caring The Finnish Network For Organisations Supporting Family Caring Perustettu 2005 Suomen Toimii yhdyselimenä omaishoidon alalla tai siihen läheisesti liittyvällä alueella Suomessa toimivien järjestöjen, säätiöiden

Lisätiedot

Yhdistystiedote 2/2016

Yhdistystiedote 2/2016 Yhdistystiedote 2/2016 Tärkeimmät: Jäsenjärjestöavustuksen raportointi 31.3. mennessä Uutta henkilökuntaa toimistolle Liiton kevätkokous järjestetään 9.4.2016 Iiris-keskuksessa Tässä yhdistystiedotteessa

Lisätiedot

VIROLAHDEN PURSISEURA ry:n SÄÄNNÖT Hyväksytty yhdistysrekisteri /PRH 7.6.1984, muutettu huhtikuussa 2015, astuvat voimaan 1.5.2015 alkaen.

VIROLAHDEN PURSISEURA ry:n SÄÄNNÖT Hyväksytty yhdistysrekisteri /PRH 7.6.1984, muutettu huhtikuussa 2015, astuvat voimaan 1.5.2015 alkaen. VIROLAHDEN PURSISEURA ry:n SÄÄNNÖT Hyväksytty yhdistysrekisteri /PRH 7.6.1984, muutettu huhtikuussa 2015, astuvat voimaan 1.5.2015 alkaen. 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Virolahden

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma Kooste jäsenkokoukselle

Toimintasuunnitelma Kooste jäsenkokoukselle Toimintasuunnitelma 2017 Kooste jäsenkokoukselle 29.10.2016 Strategiset tavoitteet Toimijoiden määrän kasvu Verkoston laaja näkyvyys Vaikuttamistoiminnan pitkäjänteisyys ja teemaryhmien asiantuntemuksen

Lisätiedot

Aseet ja reserviläistoiminta

Aseet ja reserviläistoiminta Aseet ja reserviläistoiminta Professori Mika Hannula Suomen Reserviupseeriliiton puheenjohtaja Aseet ja vastuullisuus seminaari 13.3.2009 Vapaaehtoisen maanpuolustustyön perusta Järjestäytynyttä vapaaehtoista

Lisätiedot

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS YLEISTÄ Yhdistyksen tarkoitus on edistää fyysisesti vammaisten ihmisten mahdollisuuksia toimia yhteiskunnan tasa-arvoisina ja täysivaltaisina jäseninä

Lisätiedot

Työtä - Sosiaalisuutta - Terveyttä. Jäsenistön suurennuslasin alla Turun Seudun TST ry Harri Laaksonen

Työtä - Sosiaalisuutta - Terveyttä. Jäsenistön suurennuslasin alla Turun Seudun TST ry Harri Laaksonen Työtä - Sosiaalisuutta - Terveyttä Jäsenistön suurennuslasin alla Turun Seudun TST ry Harri Laaksonen Tietoja TST ry:stä: Yhdistyksen nimi on Turun Seudun TST ry. Kotipaikka on Turku sekä toiminta-alueena

Lisätiedot

MAANPUOLUSTUSKOULUTUSYHDISTYKSEN ÖLYNTORJUNTAKOULUTUS HUOLTOVIIRIKKÖ. Vapaaehtoisten osallistuminen öljyntorjuntaan hanke

MAANPUOLUSTUSKOULUTUSYHDISTYKSEN ÖLYNTORJUNTAKOULUTUS HUOLTOVIIRIKKÖ. Vapaaehtoisten osallistuminen öljyntorjuntaan hanke MAANPUOLUSTUSKOULUTUSYHDISTYKSEN ÖLYNTORJUNTAKOULUTUS HUOLTOVIIRIKKÖ Vapaaehtoisten osallistuminen öljyntorjuntaan hanke MIKÄ ON MPK? Maanpuolustuskoulutusyhdistys (MPK) on vuonna 1993 perustettu valtakunnallinen

Lisätiedot

TUUSULAN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Yhdistyksen vuosiavustushakemus 2017 ja avustussääntö. Sosiaali- ja terveysalan järjestöt ja yhdistykset

TUUSULAN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Yhdistyksen vuosiavustushakemus 2017 ja avustussääntö. Sosiaali- ja terveysalan järjestöt ja yhdistykset TUUSULAN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Yhdistyksen vuosiavustushakemus 2017 ja avustussääntö Sosiaali- ja terveysalan järjestöt ja yhdistykset Tuusulan sosiaali- ja terveyslautakunta PL 60 04301 Tuusula

Lisätiedot

Pitäjänmäki-seura ry:n toimintasuunnitelma 2016 (Hallituksen esitys syyskokoukseen 2015)

Pitäjänmäki-seura ry:n toimintasuunnitelma 2016 (Hallituksen esitys syyskokoukseen 2015) Pitäjänmäki-seura ry:n toimintasuunnitelma 2016 (Hallituksen esitys syyskokoukseen 2015) 1. Yleistä 1.1. Historia Pitäjänmäki-seura ry perustettiin vuonna 1960. Historiatietoja löytyy yhdistyksen nettisivuilta.

Lisätiedot

JÄSENTIEDOTE 2/2015 salonseudunrauhanturvaajat@gmail.com http://koti.mbnet.fi/kuso

JÄSENTIEDOTE 2/2015 salonseudunrauhanturvaajat@gmail.com http://koti.mbnet.fi/kuso JÄSENTIEDOTE 2/2015 salonseudunrauhanturvaajat@gmail.com http://koti.mbnet.fi/kuso PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS Hyvät Rauhanturvaajat, Liiton uusi strategia 2016-2020 hyväksytään 17.10. liittokokouksessa Raumalla.

Lisätiedot

OPISKELIJAKUNTA HUMAKO

OPISKELIJAKUNTA HUMAKO Hyväksytty edustajiston syyskokouksessa 5.11.2010 TOIMINTASUUNNITELMA 2011 OPISKELIJAKUNTA HUMAKO 2011 Toimintasuunnitelma HUMAKON TEHTÄVÄ YLEISESTI Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKO

Lisätiedot

Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta alueena kokovaltakunnan alue.

Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta alueena kokovaltakunnan alue. 1/5 SÄÄNNÖT 1. NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on. Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta alueena kokovaltakunnan alue. 2. TARKOITUS Yhdistys on käyttäjävetoinen SAP Finland Oy:sta

Lisätiedot

IitinReserviupseerikerho ry T O I M I N T A K E R T O M U S V E R

IitinReserviupseerikerho ry T O I M I N T A K E R T O M U S V E R IitinReserviupseerikerho ry T O I M I N T A K E R T O M U S 2 0 1 5 V E R 1 0. 3 Hallitus 2014 Pekka Mertakorpi, pj. 040-5176044 Tapani Peltola, vpj 044-2899226 Sami Ahola, siht 040-085 9670 Jouni Laurikainen,

Lisätiedot

YLEISSIVISTÄVÄN JAOSTON TOIMINTA 2013 JA SUUNNITELMA VUODELLE Kari Sutinen, pj

YLEISSIVISTÄVÄN JAOSTON TOIMINTA 2013 JA SUUNNITELMA VUODELLE Kari Sutinen, pj YLEISSIVISTÄVÄN JAOSTON TOIMINTA 2013 JA SUUNNITELMA VUODELLE 2014 Kari Sutinen, pj TOIMINNAN OSA-ALUEET KOKOUSTOIMINTA KOULUTUS/EDUNVALVONTA, AKTIIVIT, JÄSENISTÖ EDUNVALVONTA JA VAIKUTTAMINEN, AKTIIVIT/JÄSENISTÖ/TYÖNANTAJAT

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN KYLÄT RY:N SÄÄNNÖT

PÄIJÄT-HÄMEEN KYLÄT RY:N SÄÄNNÖT PÄIJÄT-HÄMEEN KYLÄT RY:N SÄÄNNÖT 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE Yhdistyksen nimi on Päijät-Hämeen kylät ry ja sen kotipaikka on Lahti. Yhdistyksen toimintaalueena on Päijät-Häme. Yhdistys on suomenkielinen.

Lisätiedot

PIONEERIASELAJIN LIITTO RY:N SÄÄNNÖT

PIONEERIASELAJIN LIITTO RY:N SÄÄNNÖT 1 (5) PIONEERIASELAJIN LIITTO RY:N SÄÄNNÖT I Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue 1. Yhdistyksen nimi on Pioneeriaselajin Liitto ry. Sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Yhdistyksen toiminta-alue on koko

Lisätiedot