Toimintasuunnitelma 2015

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toimintasuunnitelma 2015"

Transkriptio

1 Suomen Rauhanturvaajaliitto ry Pitkäperäntie 16, Ylöjärvi Hyväksytty Lahden syysliittokokouksessa YLEISTÄ Toimintasuunnitelma 2015 Suomen Rauhanturvaajaliitto ry:n (SRTL) toimintaa ohjaavat liiton säännöt, strategia ja syysliittokokouksen hyväksymä toimintasuunnitelma sekä siihen liittyvä talousarvio. Toimintavuosi on strategiakauden viimeinen. Vuoden 2015 tavoitteeksi asetetaan erityisesti toiminnan sisällön ja laadun kehittäminen. Toimintavuoden keskeisenä järjestöasiana on uuden strategian käsittely ja hyväksyminen. Strategia kattaa vuodet Raha-automaattiyhdistyksen rahoittamaa vertaistukiprojektia toteutetaan jo kolmatta vuotta. Rauhanturvaamisen 60- juhlavuoden 2016 tapahtumiin varaudutaan yhdessä puolustushallinnon kanssa. Toiminnan painopiste vuonna 2015 on veteraanituessa, joka käsittää vertaistuen nykyisille ja entisille rauhanturvaajille ja heidän läheisilleen sekä tuen sotiemme veteraaneille. Liiton tärkein tehtävä on omien kriisinhallintaveteraanien tukeminen. Veteraanitukeen suunnataan pääosa toiminnallisista ja taloudellisista resursseista. Virkistystoiminta on osa tätä tukea. Sotiemme veteraanien lukumäärän väistämättä vähentyessä tarvitsevat kuitenkin vanhenevat kriisinhallintaveteraanit entistä enemmän samantyyppistä tukea. Vaikka veteraanituki painottuukin entisten rauhanturvaajien ja heidän läheistensä tukemiseen, pidetään liiton kunniatehtävänä myös sotiemme veteraanien tukemista sekä heidän perinteensä vaalimista ja siirtämistä nuoremmille sukupolville. Puolustusvoimien kanssa tehty yhteistoimintasopimus edellyttää tehokasta vertaistukihenkilöstön rekrytointia ja koulutusta. Sekä tähän koulutukseen että RAY-projektiin kuuluvaan koulutukseen pyritään edelleen rekrytoimaan uutta ja myös nuorempaa henkilöstöä. Järjestötoiminnan koulutusta jatketaan. Toimintatapojen yhtenäistämisellä ja kaikkien käytettävissä olevien järjestelmien ja työkalujen oikealla ja osaavalla käytöllä tehostetaan koko järjestön toimintaa. Maanpuolustusjärjestönä liitto keskittyy erityisesti toimintaan Maanpuolustuskoulutusyhdistyksessä (MPK) sekä tapahtumien ja tilaisuuksien järjestämiseen MPK:n kursseina. Puolustusvoimauudistuksen tuloksena SRTL:n erityisenä tehtävänä on tukea puolustusvoimia operaatiokokemuksen siirtämisessä kotimaan puolustuksen käyttöön. Tehtävä toteutetaan rekrytoimalla tuoreella kokemuksella varustettuja kouluttajia MPK:n kursseille. Liitto tukee puolustusvoimia ja MPK:ta myös kurssien tuotteistamisessa ja sisällön määrittämisessä. Mahdollisuudet jäsenistön ampumataidon ylläpitoon pyritään turvaamaan yhdessä reserviläisjärjestöjen ja MPK:n kanssa. Jäsenistöä kannustetaan osallistumaan aktiivisesti myös Reserviläisurheiluliiton tapahtumiin. Liiton viestinnässä pyritään tehostamaan erityisesti ulkoista tiedottamista ja siten parantamaan liiton näkyvyyttä ja tunnettuutta. Rauhanturvaaja-lehteä kehitetään edelleen liiton strategian mukaisesti linjakkaana, luettavana, sisällöltään monipuolisena ja ulkoasultaan laadukkaana lehtenä. Turvallisuus- ja puolustusmessuille osallistumista ei pidetä kustannustehokkaana liiton päätehtävän näkökulmasta. Toimintavuonna järjestetään liiton sääntöjen määrittämät kokoukset. Sellaiset liikunta-, urheilu- ja virkistystapahtumat järjestetään, joille on kysyntää. Maanpuolustusjärjestönä liiton tärkein tapahtuma on ampumamestaruuskilpailut (Falling Plates). Ne järjestetään edelleen Maavoimien tuella Karjalan Prikaatissa. Liitto tukee tapahtumien järjestämistä ja niihin osallistumista käytettävissä olevien resurssien puitteissa. Tapahtumien tukemisessa otetaan huomioon myös osallistuvien yhdistysten ja osallistujien määrä. Sivu 1

2 Kansainvälinen toiminta pidetään määrältään nykytasoisena. Yhteistyön valmistelua ja raportointia tehostetaan. Toimintavuonna osallistutaan Maailman veteraanijärjestön kokoukseen, BNBB:n kokoukseen ja NORDEFCO:n toimintaan. Faitterit- soittokunnan toimintaa jatketaan nykytasolla. Perinnetyössä jatketaan yhteistyötä Sotamuseon ja Museo Militarian kanssa perinnemateriaalin keräämiseksi, dokumentoimiseksi ja näytteille panemiseksi. Muita perinnehankkeita tuetaan taloudellisten resurssien puitteissa. Liiton jäsenrekrytointi ei ole sujunut tavoitteiden mukaisesti. Rekrytoinnin painopiste on jatkossa Porin Prikaatin kautta lähtevissä ja tulevissa rauhanturvaajissa. Jäsenyhdistyksiä kannustetaan kuitenkin jatkamaan edelleen jo kotiutuneiden vanhempienkin veteraanien rekrytointia. Liiton perustalous perustuu edelleen lähinnä jäsenmaksuun. Jäsenmaksu esitetään pidettäväksi ennallaan (8+19 euroa). Sotiemme veteraanien tukeminen, liikunta- ja urheilutapahtumien tukeminen sekä kriisinhallintaveteraanien kuntoutuksen tukeminen ovat edelleen vahvasti riippuvaisia säätiörahoituksesta. Rauhanturvaaja-lehden ilmoitustuotot ovat muun muassa pitkittyneen taantuman vuoksi laskusuunnassa. Muuttoautojen verotuskäytännön muutoksen vaikutus on samansuuntainen. Tilanne edellyttää jatkuvasti tiukkaa ja tarkkaa taloudenpitoa. Kokouskustannuksissa säästetään muun muassa käyttämällä rutiiniasioissa sähköpostikokouksia. Uuden strategian valmistelussa pyritään ratkaisemaan liiton rahoituspohja pitemmällä tähtäimellä. 2. JÄRJESTÖTOIMINTA 2.1. LIITON JA SEN HALLINNON KOKOUKSET Kevätliittokokous pidetään Jyväskylässä ja syysliittokokous Raumalla. Liiton hallitus ja järjestävät yhdistykset vastaavat yhteistyössä kokousjärjestelyistä ja aikatauluista. Valmisteluvaiheessa tukeudutaan liiton hallituksen tekemään kokousjärjestelyohjeeseen. Liiton hallitus kokoontuu kaksi kertaa ja sen työvaliokunta kokoontuu 3-5 kertaa. Rauhanturvaaja-lehden toimitusneuvosto kokoontuu 3-4 kertaa erikseen sovittuna aikana. Kokouskalenteri on liitteessä (liite1) KOULUTUSTOIMINTA Koulutuspäällikkö koordinoi koulutustoimintaa liiton johdon ja hallituksen ohjeiden mukaan. Liiton koulutustoiminnan tarkoituksena on kouluttaa yhdistysten toimihenkilöitä ja veteraanitukihenkilöitä. Muu koulutustoiminta hoidetaan MPK:n organisaation kautta EDUNVALVONTA Liitto on epävirallinen edunvalvonta- mutta ei ammattijärjestö. Edunvalvonnan yhtenä painopisteenä on rauhanturvaajien veteraanistatuksen kehittäminen. Lisäksi tavoitteena on rauhanturvaajien oikeudellisen, sosiaalisen ja taloudellisen aseman kehittäminen. Liitto antaa oikeudellista neuvonta- ja muuta apua jäsenyhdistyksilleen ja niiden jäsenille kriisinhallintapalvelukseen liittyvissä kysymyksissä. Liitto ei hoida yksittäisiä oikeudellisia toimeksiantoja. Liitto seuraa kriisinhallintaa koskevaa lainsäädäntöä sekä palvelussuhteen ehtojen kehittymistä, erityisesti kriisinhallinnan tapaturmavakuutuksen ja -lainsäädännön muutoksia, ja antaa tarvittaessa asiaa koskevia lausuntoja ja kannanottoja. Liitto jatkaa kriisinhallintatehtävien palvelussuhteen ehtoihin liittyvää vaikuttamista. Liitto osallistuu puolustusministeriön ja puolustusvoimien reserviläisjärjestöille suunnattuihin keskustelu- ja muihin edunvalvontatilaisuuksiin. Liitto pyrkii vaikuttamaan myös sotilastapaturmaasiain neuvottelukunnan kautta. Toimintaa pyritään kehittämään yhteistoiminnassa puolustusvoimien kanssa. Myös valtiokonttorin kanssa jatketaan keskustelua tapaturma-asioiden korvauskäytännön kehittämiseksi edelleen. Työsuhdeturvaa ja palvelussuhteen ehtoja tarkastellaan laajasti ottaen huomioon myös siviilikriisinhallinnassa palvelevat. Liitto pyrkii yhteistoiminnassa muiden järjestöjen kanssa vaikuttamaan myös lainsäädännön muuttamiseksi siten, että kriisinhallintatehtävissä loukkaantuneiden ja sairastuneiden korvauskäytäntö paranee. Sivu 2

3 Liitto jatkaa ampumaharrastuksen edunvalvontaa aktiivisesti ja tiiviisti yhdessä muiden maanpuolustusjärjestöjen kanssa olosuhteiden ja edellytysten turvaamiseksi koko valtakunnan alueella erityisesti sotilasampumaratojen määrän vähentyessä. Liitto toimii tässä tarkoituksessa muun muassa Reserviläisurheiluliiton ampuma-asetoimikunnassa ja lausunnonantajana aselainsäädännön valmistelussa. Liitto kannustaa yhdistyksiään niiden sääntöjen muuttamiseksi niin, että yhdistykset luokitellaan ampumaseuroiksi, mikä mahdollistaa muun muassa yhdistysten jäsenistölleen antaman ampumakoulutuksen. Lakimiesverkoston toimintaa kehitetään edelleen liiton johtavan lakimiehen johdolla. Tavoitteena on jatkaa vuosittaisia legaalitapaamisia liittokokouksen yhteydessä. Liitto jatkaa näkemystensä esille tuomista osallistumisen ja tiedottamisen ohella myös sosiaalisessa mediassa KANNUSTUSJÄRJESTELMÄ Liiton kannustusjärjestelmän avulla annetaan arvoa ja osoitetaan julkista kiitosta ansioituneille liiton jäsenille ja liiton toiminnan tukijoille sekä rauhanturvaamisasioiden edistäjille ja rauhanturvaamistyössä kunnostautuneille. Palkitseminen ei ole itsetarkoitus vaan perustuu aina ansioihin tai pitkäaikaiseen aktiivisuuteen. Kannustusjärjestelmä vastaa tarkoitustaan vain, jos yhdistysten hallitukset huolehtivat omien ansioituneiden jäsentensä tai yhteistyökumppaniensa huomioimisesta oikea-aikaisesti. Liiton palkitsemistoimikunta Pajatso valmistelee yhdistysten esitykset yhdessä puheenjohtajiston kanssa esiteltäväksi liiton hallitukselle. Syksyllä 2015 myönnettäviä huomionosoituksia koskevat anomukset tulee toimittaa liiton palkitsemistoimikunnalle mennessä. Keväällä 2016 myönnettäviä huomionosoituksia koskevat anomukset tulee toimittaa liiton palkitsemistoimikunnalle mennessä. Ohjeita ja annettuja määräaikoja on noudatettava. Poikkeustapauksissa on asiassa otettava aina ensin yhteyttä Pajatsoon. Liiton hallitus nimeää vuoden rauhanturvaajan. Porin Prikaatin komentajalle on lähetettävä yhteistoiminnasta kirjallinen pyyntö mennessä. Prikaatin esitykset on toimitettava liiton toimistoon mennessä. Valinta julkaistaan ja valittu palkitaan syyskokouksessa. Liiton palkitsemistoimikunta jatkaa kannustusjärjestelmän kehittämistä sekä laadullisesti että määrällisesti JÄSENHUOLTO Liiton jäsenrekisterin SRTL-Nekkarin ominaisuuksia ja toiminnallisuuksia kehitetään toimintavuonna edelleen. Keskitettyä jäsenrekisteriä tullaan käyttämään liiton ja jäsenyhdistysten jäsenhuollon kehittämiseen ja terävöittämiseen. Rekisteriasioita ja jäsenhuoltoa jäsenyhdistyksissä hoitaa erikseen tehtävään nimetty rekisterivastaava. Liiton rekisterivastaavana ja yhdyshenkilönä palveluntarjoajaan toimii järjestöpäällikkö. Toimintavuonna jäsenrekisterissä suoritetaan keskitetysti seuraavat toiminnot: jäsenmaksulaskutus suoritetaan 2.2. Laskun eräpäivä on Tilitys jäsenmaksuista tehdään yhdistyksille maaliskuun lopussa Laskutus maksamattomille suoritetaan Laskun eräpäivä on Samalla laskutetaan myös alkuvuoden aikana liittyneet jäsenet. Uusien jäsenten laskutus heinäkuussa jäsenmaksutilitys kesä-heinäkuussa Viimeinen laskutus Laskun eräpäivä on Samalla lähetetään lasku jo laskutetuille maksamattomille jäsenille. Viimeinen jäsenmaksutilitys yhdistyksille tehdään ennen vuoden vaihdetta. Liitto jatkaa jäsenyyden markkinointia toimialueella olevien rauhanturvaajien keskuudessa. Kriisinhallintatehtäviin lähtevien vaihtohenkilöstön koulutuksen yhteydessä pidettävissä liiton infotilaisuuksissa kriisinhallintatehtäviin lähteville rauhanturvaajille tarjotaan maksutonta Sivu 3

4 toimialuejäsenyyttä. Toimialuejäsenyys on varsinainen jäsenyys, jonka jäsenmaksu ensimmäisenä kalenterivuonna on maksuton. Jäsenmäärää pyritään toimintavuonna kasvattamaan viidellä prosentilla YHDISTYSKILPAILUT Liiton hallitus nimeää Vuoden yhdistyksen Jäsenmäärän kasvun edistämiseksi kilpaillaan Kypros-veistoksesta jäsenyhdistysten välisenä kiertopalkintona. Hallitus valitsee vuoden yhdistyksen niiden jäsenyhdistysten joukosta, jotka lähettävät materiaalia kuluneen vuoden toiminnastaan liitolle 1.3. mennessä. Liiton hallitus päättää vuoden 2014 Taistelijan Tolppa -kiertopalkinnon saajan. Palkinto jaetaan yksittäiselle henkilölle tai yhteisölle edellisen toimintavuoden aikana tehdystä merkittävästä liiton tarkoitusperiä edistävästä teosta. Messi-Kello -kiertopalkinto jaetaan toimintavuonna parhaiten tiedottamisessaan onnistuneelle jäsenyhdistykselle. Messi-Kellon saajan valitsevat liiton tiedottaja yhdessä kiertopalkinnon luovuttajan Hölkkäri On Web ry:n kanssa. Kilpailujen voittajat julkistetaan ja palkitaan kevätliittokokouksen 2015 yhteydessä. Verikauha-verenluovutuskiertopalkinnosta otellaan Kilpailun voittaja julkistetaan syysliittokokouksessa PERINNETYÖ Perinnetyötä jatketaan liiton oman ainutlaatuisen perinteen ja operaatioissa syntyneen yhteisöllisyyden vaalimiseksi. Perinnetyön näkyvimpiä muotoja ovat erilaiset museot ja historian taltiointihankkeet. Liiton perinnetaltioinnin painopisteenä on liiton hallussa olevan perinnemateriaalin lajittelu ja varastointi sekä aktiivisen perinnetaltioinnin käynnistäminen myös yhdistystasolla. Muita perinnehankkeita tuetaan taloudellisten resurssien puitteissa. Yhteistyötä Sotamuseon ja Museo Militarian kanssa jatketaan perinnemateriaalin keräämiseksi, dokumentoimiseksi ja näytteille panemiseksi. Liiton johto pitää yhteyttä myös muihin sotilasperinteitä vaaliviin tahoihin. 3. VERTAIS- JA VETERAANITUKI Liiton päätehtävä on vertais- ja veteraanituki vuosien strategian mukaisesti. Vertais- ja veteraanitukeen sisältyy tuki rauhanturvaajille ja heidän läheisilleen sekä tuki sotiemme veteraaneille ja heidän perintönsä vaaliminen. Tukeen kuuluvat päivystävän tukipuhelimen koulutetut tukihenkilöt ja valmiit toimintamallit jäsenistömme tukemiseksi. Tukihenkilöryhmään kuuluu lähes 60 vapaaehtoista koulutettua Rauhanturvaajaliiton jäsentä. Tavoitteena on edelleen alentaa tukiryhmän keski-ikää toimintavuoden aikana. Liitto sai keväällä 2013 RAY:n rahoituksen rauhanturvatehtävissä olleiden ja läheisten vertaistukitoiminnan kehittämis-, pilotointi- ja juurruttamisprojektiin. Rauhanturvaajat vertaisina hanke kattaa vuodet VERTAISTUKI Rauhanturvaajien ja heidän läheisten vertaistukipuhelin päivystää 24/7-periaatteella. Päivystyshenkilöstössä on mukana 27 vapaaehtoista vertaista ja 25 puhelinta. Tarvittaessa soittajat ohjataan virallisen ammattiavun piiriin, mikäli vertaistuki ei riitä. Sotiemme veteraanien pienimuotoiset tuki- ja talkooapupyynnöt välitetään soittajan alueen liiton jäsenyhdistyksen veteraanivastaavalle. Päivystyspuhelimen tunnetuksi tekemistä on edelleen tehostettava. Porin Prikaatin kotiuttamiskoulutustilaisuuksissa ja valmistavissa koulutuksissa pidettävissä liiton ja vertaistuen infoissa rauhanturvaajat saavat tietoa liitosta, vertaistuesta sekä Rauhanturvaajat vertaisina projektista. Liitto jatkaa psykososiaalisen tuen järjestelyjen kehittämistä tiiviissä yhteistyössä puolustusvoimien kanssa. Liitto arvioi puolivuosittain Porin Prikaatin Kriisinhallintakeskuksen kanssa yhteistyötä, tukitarpeita ja palautteita. Puolustusvoimat tukee liiton vertaistukitoimintaa Sivu 4

5 taloudellisesti korvaamalla vertaistukipuhelimen ylläpitokulut sekä antamalla kouluttaja- ja tilaresursseja tarpeen mukaan vertaistukihenkilöiden koulutuksiin. Toimintavuonna liiton vertaistukihenkilöitä osallistuu kouluttajina ainakin neljään Porin Prikaatin järjestämään kotiuttamiskoulutustilaisuuteen. Yhteistyössä Porin Prikaatin kanssa liiton edustajat osallistuvat rauhanturvaajien läheisille tarkoitettuihin ainakin kahteen läheisten päivään Tampereella sekä PORPR :n valmistavan koulutuksen aikana järjestettäviin neljään läheisten päivään. Läheisten päivillä esitellään liitto, vertaistuen tukipalvelut sekä Rauhanturvaajat vertaisina projekti. Liitto järjestää vuonna 2015 kaksi vertaistukipuhelimen tukihenkilöiden koulutus- ja vertaistapahtumaa ( ja ) MPK:n Keski-Suomen KOTU yksikön tuella Tikkakoskella. Kurssien teemat ja sisällöt suunnitellaan myöhemmin tukihenkilöiden toiveiden mukaisesti. Vapaaehtoistyöhön kuuluu oleellisena osana myös tukihenkilöiden hyvinvoinnista huolehtiminen, koska sitoutuminen toimintaan vaatii jokaiselta huomattavaa ajankäyttöä toimintavuoden aikana. Resurssien puitteissa pyritään järjestämään koulutukseen ulkopuolinen kouluttaja. Rauhanturvaajat vertaisina -projektin koulutuksia järjestetään toimintavuonna seitsemän MPK:n Keski-Suomen KOTU -yksikön tuella Tikkakoskella. Projektin koulutuksista on lisätietoa kohdassa TUKI SOTIEMME VETERAANEILLE Rauhanturvaajaliiton veteraanituen tarkoituksena on helpottaa lähiomaisten työtä, täydentää yhteiskunnan ja veteraanijärjestöjen palveluja sekä vaalia KAVERIA EI JÄTETÄ -perintöä. Yhdistysten tehtävänä on kertoa sotiemme veteraaneille tarjottavasta avusta ja varmistaa avun perille meno. Liitto tukee veteraanityötä tekeviä jäsenyhdistyksiään kouluttamalla, tiedottamalla ja tukemalla taloudellisesti yhdistysten tuloksellista toimintaa. Liiton tehtävänä on kansainvälisten yhteyksien luominen ja ylläpito sekä yhteistyö sotiemme veteraaniliittojen kanssa. Liitto edustaa Maailman Veteraanijärjestössä kaikkia sotiemme veteraanijärjestöjä jatkaen veteraanien perinnön vaalimista kansainvälisessä järjestössä. Lisäksi liitto jatkaa hyvää yhteistyötä sotiemme veteraanijärjestöjen kanssa. Yhdistyksiä kannustetaan valitsemaan itselleen kummiveteraani, jonka kotona asumista ja arjessa selviytymistä tuetaan. Toimintavuonna on tavoitteena, että yhdistykset osallistuvat sankarihautojen kunnostukseen ja tukevat näin Kaatuneiden Muistosäätiön ja Tammenlehvän perinneliiton TULE ja MUISTA projektia. Toimintavuonna yhdistykset järjestävät veteraaniviikonlopputapahtuman tai veteraanipäivän yhdessä paikallisten sotiemme veteraani- ja maanpuolustusyhdistysten kanssa. Tarvittaessa liitto järjestää myös toimintavuonna jäsenyhdistystensä veteraanivastaaville syksyllä koulutustilaisuuden, johon pyydetään alustajiksi asiantuntijoita Tammenlehvän perinneliitosta tai sotiemme veteraanijärjestöistä RAUHANTURVAAJAT VERTAISINA TUKEA KOTONA JA KAUKANA PROJEKTI PROJEKTI RAY:n tukemassa projektissa kehitetään Suomen Rauhanturvaajaliiton vapaaehtoistoimintaa ja vertaistukea rauhanturvaajille ja läheisille. Entisten vertaistukihenkilöiden lisäksi rekrytoidaan ja koulutetaan uusia vertaistukihenkilöitä vapaaehtoisista nuoremman polven rauhanturvaajista sekä läheisistä. Vapaaehtoinen vertaistuki auttaa rauhanturvaajien ja läheisten jaksamista ja hyvinvointia. Tukea tarjotaan vertaistuen keinoin (kuuntelu, keskustelu, tukeminen, kokemusten purkaminen ja jakaminen, tiedon jakaminen, selviytymiskeinojen jakaminen sekä tarvittaessa palveluihin ohjaaminen). Sivu 5

6 Rauhanturvapalveluksen erityisyys niin rauhanturvaajan kuin läheisenkin osalta korostaa kokemusasiantuntijuutta vertaistoiminnassa. Projektin loputtua SRTL:n jäsenyhdistysten (31 kpl) alueilla kokoontuvat monimuotoiset vertaistukiryhmät PROJEKTIN HALLINTO JA TOTEUTUS Rauhanturvaajaliiton hallitus vastaa projektin toteutuksesta, tuloksista sekä resurssien käytöstä. Käytännön toteutuksesta vastaa määräaikainen projektipäällikkö erikseen nimetyn ohjausryhmän valvonnassa ja ohjauksessa. Projekti toteutetaan erillisen projektisuunnitelman mukaisesti. Projektin toteutuksessa käytetään projektipäällikön työpanoksen lisäksi hyvin valittuja yhteistyökumppaneita. Projektipäällikkö vastaa siitä, että projekti toteutuu projektisuunnitelman mukaisesti ja huolehtii projektin talousarvion mukaisesta toteutumisesta yhteistyössä liiton talouspäällikön kanssa. Tarvittavat muutokset selvitetään liiton puheenjohtajan ja talouspäällikön kanssa ja raportoidaan tarvittavilta osin liiton hallitukselle. Olennaisiin muutoksiin haetaan tarvittaessa Raha-automaattiyhdistyksen hyväksyntä. RAY myöntää rahoituksen vuodeksi kerrallaan. Seuraavan vuoden rahoituksesta tehdään hakemus aina syyskuun loppuun mennessä. Projektissa järjestetään aiemmin rauhanturvatehtävissä palvelleille sekä rauhanturvaajien läheisille mahdollisuus monimuotoisen vertaistukeen. Toiminta sisältää kokoontumisia vertaisviikonloppuihin, vertaisryhmiin ja tapaamisiin sekä verkossa tapahtuvaan vertaistukeen. Lisäksi järjestetään mahdollisuuksien mukaan henkilökohtaisia tapaamisia. Kokemusten työstäminen vertaisten kanssa mahdollistaa eheytymisen ja voimaantumisen vuosienkin kuluttua rauhanturvapalveluksesta. Pilottialueilla testataan ja toteutetaan säännöllisiä vertaistilaisuuksia. Suomen Rauhanturvaajaliitolle ja jäsenyhdistyksille valmistellaan vapaaehtoistoiminnan ohjelma, jossa määritellään vapaaehtoistoiminnan arvopohja, vapaaehtoistoiminnan ja - johtamisen ohjelma, vapaaehtoistoiminnan toteuttaminen ja organisointi sekä vapaaehtoistoiminnan seuranta ja arviointi. Toimintavuonna tavoitteena on tehostaa internetiä hyödyntävää nettiauttamisen työkaluja. Näitä ovat Tukinetin avoin ryhmä sekä suljetut keskusteluryhmät ja chat-livekeskustelut Sastamalan Seudun Mielenterveysseura ry:n ohjauksessa. Nettiauttaminen tavoittaa kohderyhmän asuinpaikasta huolimatta ja tekee vertaistuen saatavuuden alueellisesti tasa-arvoiseksi. Vapaaehtoisten vertaistukihenkilöiden koulutukset ovat toistaiseksi toteutuneet lähes projektisuunnitelman mukaisesti. Koulutustilaisuuksissa koulutetaan SRTL:lle uusia vertaistukihenkilöitä sekä järjestetään lisäkoulutusta sekä työnohjausta vertaistukihenkilöille. Sosiaalisen median käyttöä tiedottamisessa ja tavoitettavuudessa tehostetaan. Vertaistuen toimintamallia juurrutetaan pilottialueilla (Pirkanmaa, Keski-Suomi, Oulu/Lappi) ja testataan muissa jäsenyhdistyksissä harkinnan ja tarpeen mukaan. Tavoitteena on, että rauhanturvaajien ja läheisten yhteydenottojen kokonaislukumäärä olisi vuodessa. Vuoden 2014 tuloksellisuus- ja vaikuttavuusselvitys palautetaan RAY:lle maaliskuun loppuun mennessä ja vuoden 2014 vuosiselvitys huhtikuun loppuun mennessä. Porin Prikaatin järjestämissä rauhanturvaajien ja läheisten tilaisuuksissa esitellään projektia ja vertaistukea. Tilaisuuksissa rekrytoidaan uusia vapaaehtoisia. Jäsenyhdistysten alueilla järjestetään tiedotustilaisuuksia rauhanturvaajille ja läheisille yhdessä paikallisten jäsenyhdistysten kanssa. Projektista ja vertaistuesta tuotetaan tiedotteita ja materiaalia. Porin Prikaati lähettää materiaalin yhteystietojensa avulla rauhanturvaajille ja läheisille. 4. JÄSENTOIMINTA 4.1. LIITON TAPAHTUMAT Liiton tukemia ja järjestämiä muita kuin liikunta- ja urheilutapahtumia ja osallistumisia muiden järjestämiin tapahtumiin on suunniteltu seuraavasti: UDRIA talvipartiokilpailu Itä-Virossa Narvan-Sillamäen alueella. Tuomaritoiminnan koordinointivastuussa on Pääkaupunkiseudun Rauhanturvaajat ry. Kansallisen veteraanipäivän pääjuhla järjestetään Hämeenlinnassa. Liitto lähettää hallituksen edustajan tilaisuuteen. Sivu 6

7 Kaatuneiden muistopäivän tilaisuuksissa liittoa edustavat paikallisyhdistysten edustajat. YK:n rauhanturvaajien päivän tilaisuus Hietaniemen hautausmaalla Helsingissä Tilaisuuden järjestää liitto yhdessä Helsingin Rauhanturvaajat ry:n kanssa. Faitteritsoittokunta osallistuu. YK-liiton Maailma kylässä -tapahtuma Helsingissä Helsingin Rauhanturvaajat ry edustaa tapahtumassa liittoa. Puolustusvoimien lippujuhlan valtakunnallinen paraati 4.6. Oulussa. Liittoa edustaa paikallinen yhdistys. Kostianvirran Taistelut Pälkäneellä. Järjestäjänä toimii Pirkanmaan Rauhanturvaajat Liiton kesäpäivät. Tilaisuuden järjestää Oulun Seudun Rauhanturvaajat. ADMIRAL PITKA tiedustelupartiokilpailu Virossa. Tuomaritoiminnan koordinointivastuussa on Pääkaupunkiseudun Rauhanturvaajat ry. Veteraaniseminaari syyskuussa Lahdessa. Viiden yhdistyksen tapaamisen järjestää Etelä-Karjalan Rauhanturvaajat ry syyskuussa. Veteraanikävely järjestetään useilla paikkakunnilla Valtakunnallinen tapahtuma järjestetään Porissa järjestetään XV Rauhanturvaseminaari Niinisalossa. Tilaisuuden järjestää Kankaanpään Seudun Rauhanturvaajat ry. Maanpuolustus-seminaari Kuopiossa Tilaisuuden järjestää Pohjois-Savon Rauhanturvaajat ry. Itsenäisyyspäivän valtakunnallinen paraati järjestetään Jyväskylässä. Liittoa edustaa paikallinen yhdistys LIIKUNTA JA URHEILU Liiton liikunta- ja urheilutoiminnan tarkoituksena on kannustaa jäsenistöä fyysisen kunnon sekä ampuma- ja sotilastaitojen ylläpitämiseen ja kehittämiseen. Liitto kannustaa osallistumaan erilaisiin perinteisiin jäsenistöä kiinnostaviin kansainvälisiin, valtakunnallisiin ja paikallisiin liikuntaja urheilutapahtumiin. Liiton tapahtumat järjestetään pääsääntöisesti MPK:n kursseina. Ampuma-, asekäsittely- ja muita sotilaallisia taitoja ylläpidetään ja kehitetään Falling Plates-, perinnease- ja ilma-ase -kotirataammunnoissa. Liitto on Reserviläisurheiluliiton (RESUL) jäsen ja jäsenistöllä on siten mahdollisuus osallistua kaikkiin RESUL:n tapahtumiin sääntöjen määrittämillä tavoilla. Liiton ampumatapahtumia vuonna 2015: Tammi-maaliskuussa yhdistysten välinen ilma-ase -kotiratakisa PHämlRT) Toukokuussa perinneasekilpailu, Niinisalo (PirmRT) 8.8. liiton ampumamestaruuskilpailu ja Falling Plates, Kouvola (KymlRT) Liitto järjestää tai näkyy vuonna 2015 ainakin seuraavissa tapahtumissa: helmikuu Kaukopartiohiihto, Utti Finlandia hiihto, Lahti (liiton osasto) Körmy Open -biljarditurnaus, Tampere 2.5. Perinneaseiden mestaruuskilpailu, Niinisalo Raatteen marssi, Suomussalmi (liiton osasto) kevään aikana (tammi-maaliskuu) yhdistysten välinen ilma-ase-kotiratakisa XVIII Kesäyön marssi, Turku (liiton osasto) Salpavaellus, Miehikkälä (liiton osasto) Sulkavan Suur-Soudut, Sulkava (liiton vene) 4.7. Liiton golf-mestaruuskilpailut, Hyvinkää Nijmegen marssi, Hollanti elokuussa Fasse tunturigolf, Kittilässä elokuussa Falling Plates, Kouvolan Vekaranjärvellä (yhdistysten joukkueet) Syyskuussa RESUL:n Falling Plates ammunta Vesivehmaalla YK:n rauhanpäivän liikuntatapahtuma, paikkakunnittain (ns. Koko kansa kävelemään - tapahtuma). Valtakunnallinen tapahtuma järjestetään Porissa. loka-marraskuussa Körmy Open -keilaturnaus Sivu 7

8 Liitto pyrkii saamaan taloudellista tukea liikunta- ja urheilutapahtumien kustannuksiin Urlussäätiöltä SOITTOKUNTA Faitterit-soittokunnan harjoittelu- ja esiintymistapahtumat vuonna 2015: harjoitusleiri Tikkakoski tammi-maaliskuu SRTL:n liittokokous Jyväskylä rauhanturvaajien päivä Helsinki Salpavaellus Hamina/Miehikkälä RT-seminaari Niinisalo Kukin tapahtuma pyritään toteuttamaan MPK:n kurssina ja/tai kertaus- tai vapaaehtoisena harjoituksena VIRKISTYSTOIMINTA Oulun Seudun Rauhanturvaajat järjestää heinä-elokuussa liiton kesäpäivät. Pirkanmaan Rauhanturvaajat järjestää Kostianvirran Taistelut kesäkuussa Pälkäneen Sappeessa. Jäsenyhdistyksissä järjestetään erilaisia jäsenille ja yhteistyökumppaneille suunnattuja paikallisia virkistystapahtumia. 5. VIESTINTÄ Liiton viestinnästä vastaavat liiton puheenjohtajisto, järjestöpäällikkö, tiedottaja sekä Rauhanturvaaja-lehden päätoimittaja. Lisäksi jokainen liiton hallituksen jäsen on velvollinen olemaan tietoinen liiton kannasta sen toimialaan kuuluvissa keskeisissä kysymyksissä ja kertomaan siitä sopivissa yhteyksissä ja kysyttäessä. Toimintavuonna osallistutaan yhteistoimintasopimuksen mukaisesti kriisinhallintahenkilöstön koulutus- ja kotiuttamistilaisuuksiin. Kriisinhallintahenkilöstön läheisille järjestettäviin informaatiotilaisuuksiin osallistutaan valtakunnallisella tasolla sekä yhdistyksissä myös alueellisesti ja paikallisesti. Viestinnän suuntaviivat on määritelty liiton tiedotusstrategiassa ja niitä tarkennetaan vuosittaisessa tiedotussuunnitelmassa. Viestinnän päämääränä on liiton tavoitteiden edistäminen, yleisen tietoisuuden lisääminen liiton toiminnasta sekä jäsenrekrytoinnin tukeminen. Toimintavuonna viestinnän painopiste on kriisinhallintaveteraanien statuksen ja tuen kehittämisessä. Raha-automaattiyhdistyksen tukema vertaistukiprojekti on tässä yhteydessä vahvasti esillä RAUHANTURVAAJA-LEHTI Rauhanturvaaja-lehti ilmestyy vuonna 2015 kuusi kertaa. Alustavat ilmestymispäivät ovat (aineistopäivä 30.1.), (3.4.), (29.5), (31.7.), (2.10.) ja (20.11.). Yksi numeroista toteutetaan jo perinteiseen tapaan yhteistyössä Porin Prikaatin kanssa ja se jaetaan kaikkien sillä hetkellä palveluksessa olevien rauhanturvaajien läheisille. Läheisten osoitteistosta ja lehtien jakelusta vastaa prikaati. Lehden päätoimittajana toimii Asko Tanhuanpää, joka huolehtii myös toimitussihteerin tehtävistä. Taitosta vastaa LH Viestintä, ilmoitusmyynnistä MikaMainos ja nettiversion päivittämisestä Kari Vilkko. Lehden taloutta hoitaa liiton talouspäällikkö Raimo Aukeala. Lehti painetaan raumalaisessa Painorauma Oy:ssa sivuisena. Lehden arkisto on Heikki Pietilän ja päätoimittajan hoidossa. Lehden toimintaa ohjaa toimitusneuvosto, jonka kokoonpano vuonna 2015 on seuraava: Paavo Kiljunen, Tom Asplund, Ville Mäntysaari, Raimo Aukeala ja Asko Tanhuanpää. Tarvittaessa mukaan voidaan kutsua myös asiantuntijajäseniä. Toimitusneuvosto kokoontuu vuoden aikana kuusi kertaa. Vuoden 2015 kantavana toiminnallisena teemana on lehden ilmoitusmyynnin nostaminen. Sivu 8

9 Rauhanturvaaja-lehti tuottaa vuonna 2015 myös rauhanturvaaja-aiheisen kalenterin, jonka kokoamisesta vastaa Martti Tikka ja taitosta LH-viestintä. Merkittävin osa kalenterin 500 kappaleen painoksesta menee suoraan rauhanturvaajayhdistyksille. Vuonna 2015 jatketaan myös lukijamatkojen järjestämistä. Keväällä ohjelmassa on yhdessä Matka-Agentit -matkatoimiston kanssa toteutettava matka Pohjois-Kyprokselle. Rauhanturvaaja-lehti toimii totuttuun tapaan rauhanturvaamistoiminnasta tiedottavana ajankohtaisjulkaisuna sekä yhdistysten ja henkilöjäsenten tiedotuslehtenä. Lehti pyrkii pitämään lukijakuntansa ajan tasalla kertomalla liiton ja yhdistysten toiminnasta, seuraamalla kriisinhallintatehtävien käsittelyä niin poliittisella kuin käytännön tasolla ja raportoimalla rauhanturvaajiemme toimista operaatioalueilta. Hyvän rauhanturva-aiheisen kirjallisuuden tukeminen kuuluu myös ohjelmaan SISÄINEN VIESTINTÄ Sisäisessä tiedottamisessa tukeudutaan Rauhanturvaaja-lehteen ja e-info - sähköpostitiedotteisiin, joita lähtökohtaisesti toimittaa järjestöpäällikkö. Toimintavuonna e-info lähetetään jäsenyhdistysten jäsenistölle neljä kertaa. Julkaisupäivät ovat (aineistonjättöpäivä 13.2.), (15.5.), (21.8.) ja (13.11.). E-info yhdistyksille lähetetään kuusi kertaa. Julkaisuajankohdat ovat (23.1.), 3.4. (27.3.), 5.6. (29.5.), (24.7.), (25.9.) ja (27.11.). e-infojen sisällön tuottaa järjestöpäällikkö olemassa olevasta materiaalista. Liitolla on käytössä myös sähköpostilista Listalle kuuluu 2-5 toimihenkilöä jokaisesta jäsenyhdistyksestä. Listalle kuuluu myös liiton toimihenkilöitä ja hallituksen jäseniä. Listan jäsenet voivat ilmoitella listan kautta toisilleen mm. eri tapahtumistaan. Toimintavuoden aikana tutkitaan mahdollisuutta ottaa käyttöön jäsenyhdistyksille tarkoitettu tietopankki, joka on toteutettu ilmaisella pilvipalvelulla internetissä ULKOINEN VIESTINTÄ Ulkoisen viestinnän keskeisin tavoite on luoda Rauhanturvaajaliitosta ja sen toiminnasta positiivista kuvaa ja siten vahvistaa yleisen mielipiteen tuki liitolle sekä edistää jäsenrekrytointia. Perimmäinen tarkoitus on edistää rauhanturvaajien veteraanistatuksen yleistä tunnustamista ja hyväksyntää sekä tukea statuksen sisällön jatkuvaa kehittämistä. Ulkoinen viestintä toteutetaan informoimalla mediaa liitosta ja sen tavoitteista sekä tärkeistä tapahtumista ja toiminnan tuloksista. Käytännössä viestintä toteutetaan haastatteluin, artikkelein, puhein, lehdistötiedottein sekä sosiaalisen median kautta. Ennakoitavissa olevissa isommissa tapahtumissa lehdistötiedotteita tehdään kaksi, joista toinen julkaistaan ennen tapahtumaa. Tarvittaessa median edustajat voivat osallistua tapahtumaan. Toinen tiedote julkaistaan heti tapahtuman jälkeen. Erityisestä syystä voidaan liittokokouksessa hyväksyä erityinen julkilausuma. Yhteistoimintaa liiton ja jäsenyhdistysten viestinnän kokonaisuuden tehostamiseksi kehitetään INTERNET Liiton kotisivuja julkaistaan liiton omistamalla verkkotunnuksella Rauhanturvaajalehden sivuja julkaistaan verkkotunnuksella Liiton Rauhanturvaajat vertaisina Tukea kotona ja kaukana -projektin kotisivuja julkaistaan verkkotunnuksella Liiton internetsivuille pyritään saamaan toimintavuonna rakennetuksi myös englanninkielinen esittely. Myös sosiaalisessa mediassa liitto on läsnä. Liitolla on Facebookissa tiedotussivusto osoitteessa https://www.facebook.com/rauhanturvaajaliitto. Liitolla on Facebookissa myös oma ryhmä SRTL Suomen Rauhanturvaajaliitto. Ryhmässä julkaistaan mm. liiton tiedotteita. Twitterissä liitolla on myös oma sivu osoitteessa https://twitter.com/rtliitto. Sivu 9

10 6. KANSAINVÄLINEN TOIMINTA Rauhanturvaajaliiton kansainvälisen yhteistoiminnan painopiste on edelleen pohjoismaisessa yhteistyössä. Yhteistyön sisällöllinen painopiste on kriisinhallintaveteraanien tukiasioissa. Pohjoismainen yhteistyö on edistänyt kriisinhallintaveteraanien asiaa myös Suomessa. Yhteistyön (Board of Nordic Blue Berets, BNBB) puheenjohtajuus on toimintavuonna Tanskalla. Liitto edustaa myös sotiemme veteraanijärjestöjä Maailman Veteraanijärjestössä osallistumalla aktiivisesti järjestön Euroopan asioiden pysyväiskomitean (SCEA) toimintaan sekä joka kolmas vuosi järjestettävään yleiskokoukseen. Toimintavuonna järjestetään yleiskokous Puolassa. Pääteemana kaikissa kansainvälisissä tapahtumissa on veteraanituki ja sen kehittäminen. Lisäksi pyritään lisäämään yleistä tietoisuutta veteraaniorganisaatioista ja veteraaneista sekä heidän tarpeistaan ja tavoitteistaan. Järjestöjen yhteistoimintaa tukee Pohjoismaiden puolustushallintojen yhteistyö (NORDEFCO), jossa käsitellään myös veteraaniasioita THE BOARD NORDIC BLUE BERETS -TOIMINTA Yhteispohjoismaisen johtoryhmän (BNBB 2015) kokous pidetään Ruotsissa. Samassa yhteydessä pidetään myös VETU-työryhmän kokous. Kokouksen osallistuu liiton puheenjohtaja, kansainvälisen toiminnan sihteeri, veteraanitukivastaava sekä yksi vertaistukihenkilö MAAILMAN VETERAANIJÄRJESTÖ Liitto on jäsenenä Maailman veteraanijärjestössä (MVJ, WVF). Maailmanjärjestön toiminnassa ollaan kiinteässä yhteistyössä pohjoismaisten veljesjärjestöjen kanssa. Painopiste on Euroopan sektorin toiminnassa. Järjestön Euroopan asioiden pysyväiskomitean (SCEA) Pohjois-Euroopan maiden työryhmän puheenjohtajana jatkaa Tom Asplund. Liitto edustaa MVJ:ssä myös sotiemme veteraanijärjestöjä näiden pyynnöstä KANSAINVÄLISET TEEMAPÄIVÄT YK:n kansainvälisenä rauhanturvaajien päivänä ja YK-päivänä järjestetään juhlatilaisuuksia joko jäsenyhdistysten omin voimin tai yhteistyöässä muiden kansalaisjärjestöjen kanssa. Juhlapäivinä kunnioitetaan kriisinhallintatehtävissä menehtyneiden sekä sankarivainajien muistoa. Helsingin Hietaniemessä pidettävään muistotilaisuuteen osallistuvat liiton johdon lisäksi myös puolustusministeriön ja Pääesikunnan edustajat. Tilaisuuden järjestelyistä vastaa Helsingin Rauhanturvaajat ry. YK:n rauhanpäivän yhteydessä järjestetään kahdeksatta kertaa yhteistyössä muiden järjestöjen kanssa Koko kansa kävelemään -tapahtuma. Ruotsissa vietetään veteraanien lippupäivää Norjassa vietetään veteraanipäivää 8.5. Tanskassa vietetään veteraanipäivää ja Veteraanien lippupäivää 5.9. Virossa vietetään veteraanipäivää huhtikuussa. Tilaisuuksiin liitolla on pysyväiskutsut. Liitto harkitsee tapauskohtaisesti osallistumisesta muistamisella tai valtuuskunnalla UDRIA JA ADMIRAL PITKA TUOMARITOIMINTA VIROSSA Perinteinen UTRIA talvipartiokilpailu Itä-Virossa Narvan-Sillamäen alueella järjestetään ja PITKA tiedustelupartiokilpailu on Liitto tukee näiden kilpailuiden Pääkaupunkiseudun Rauhanturvaajien koordinoimaa tuomaritoimintaa. 7. YHTEISTOIMINTA PUOLUSTUSVOIMIEN JA MUIDEN JÄRJESTÖJEN KANSSA Suomen Rauhanturvaajaliiton tärkeimmät yhteistyökumppanit ovat puolustusministeriö, puolustusvoimat, Raha-automaattiyhdistys, URLUS-säätiö, Kaatuneiden Muistosäätiö, Maanpuolustuskoulutusyhdistys (MPK), Kriisinhallintakeskus (CMC-Finland), sotiemme veteraanijärjestöt, Tammenlehvän perinneliitto sekä muut reserviläis- ja maanpuolustusjärjestöt. Sivu 10

11 7.1. MAANPUOLUSTUSKOULUTUSYHDISTYS (MPK) Liitto on Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen perustajajäsen. Toimintavuonna liitolla on varajäsenyys MPK:n hallituksessa sekä edustus hallinto- ja koulutusvaliokunnissa. Näin liitolla on mahdollisuus vaikuttaa MPK:n strategiaan, koulutussuunnitteluun ja kurssitarjontaan. MPK:n koulutustoimintaan osallistutaan aktiivisesti sekä yhdistyksinä että vapaaehtoisina reserviläisinä. Kouluttajatehtävissä toimivien liiton jäsenyhdistysten jäsenten tulisi ilmoittaa edustavansa ensisijaisesti Rauhanturvaajaliittoa. Yhdistysten tulee olla entistä aktiivisemmin yhteistyössä alueen muiden maanpuolustusjärjestöjen kanssa ja pyrkiä sisällyttämään MPK:n kurssitarjontaan erityisesti rauhanturvaajan kokemusperäiseen osaamiseen perustuvia kursseja (esim. kohteen suojaaminen). Tuoreella operaatiokokemuksella varustettuja reserviläisiä tulee kannustaa hakeutumaan vapaaehtoisiksi kouluttajiksi PUOLUSTUSVOIMAT JA PUOLUSTUSMINISTERIÖ Puolustusministeriöön pidetään yhteyttä palvelussuhteen ehtoihin ja kriisinhallintaveteraaniohjelman toteutukseen liittyvissä asioissa. Puolustusvoimissa tärkeimmät yhteistyökumppanit ovat Pääesikunta (PE), Maavoimien Esikunta (MAAVE), Porin Prikaati (PORPR), Puolustusvoimien Kansainvälinen Keskus (PVKVK) sekä Sotamuseo. Varuskuntien ja jäsenyhdistysten yhteistyötä toteutetaan paikallisten olosuhteiden mukaan. PE:n kanssa solmittu yhteistyösopimus ( ) koskien rauhanturvaajien psykososiaalisen tuen järjestämisestä sekä PORPR:n kanssa puolivuosittain päivitettävät yhteistyömuistiot muodostavat perustan yhteistyölle. PVKVK pitää YKSK 1-2:a perinnejoukko-osastonaan. YKSK:n perinnekilta toimii suoraan yhteistyössä PVKVK:n kanssa. Kilta on myös liiton jäsen. Liitto osallistuu NORDEFCO-yhteistyöhön kriisinhallintaveteraaniasioissa SOTIEMME VETERAANIJÄRJESTÖT Sotiemme veteraanijärjestöjä ovat Sotainvalidien Veljesliitto, Suomen Sotaveteraaniliitto sekä Rintamaveteraaniliitto. Näitä järjestöjä edustaa keskitetysti Veteraaniliittojen valtuuskunta (VEVA), jonka puheenjohtajana toimii vuorotellen kunkin veteraanijärjestön puheenjohtaja. Veteraanijärjestöt perustivat vuonna 2003 Tammenlehvän Perinneliiton, jossa on 23 jäsenliittoa. Myös SRTL on perinneliiton jäsen. Tulevien vuosien tärkein tavoite on siirtää veteraanisukupolven perinteet nuoremmille sukupolville ja päättää perinteiden vaalimisen suuntaviivat. Rauhanturvaajaliitto osallistuu tähän työhön niin liiton kuin yhdistysten tasolla. Yhteistoimintaa kaikkien veteraanijärjestöjen kanssa kehitetään muuttuvassa asetelmassa sotiemme veteraanien lukumäärän nopeasti pienentyessä. Kriisinhallintaveteraanien lukumäärä on jo ylittänyt sotiemme veteraanien määrän. Liiton tavoitteena on ylläpitää hyvät yhteistyösuhteet veteraanijärjestöihin myös paikallis- ja aluetasolla tässä muuttuvassa tilanteessa. Vuosittaiset yhteiset tapahtumat pyritään sijoittamaan yhteistyössä toimintasuunnitelmiin. Liiton johto pitää kiinteää yhteyttä kaikkiin veteraanijärjestöihin. Osallistuminen Maailman veteraanijärjestön kokouksiin valmistellaan yhteistyössä. Liiton johto osallistuu myös vuosittain pidettäville valtakunnallisille veteraanipäiville. Vuonna 2015 kansallisen veteraanipäivän valtakunnalliset tilaisuudet järjestetään Hämeenlinnassa MUUT JÄRJESTÖT Liitto on edustettuna Reservin neuvottelukunnassa ja neljässä vapaaehtoisen maanpuolustuksen alueellisessa neuvottelukunnassa (Etelä-Suomi, Itä-Suomi, Länsi-Suomi ja Pohjois-Suomi). Liitto osallistuu aktiivisesti puolustusvoimauudistuksen yhteydessä järjestöille määritettyjen tehtävien toteutukseen vapaaehtoisessa maanpuolustuksessa. Liitto toimii hyvässä yhteistyössä kaikkien reserviläis- ja maanpuolustusjärjestöjen kanssa. Liitto on yhteisöjäsenenä Vapaaehtoisessa pelastuspalvelussa (Vapepa). Jäsenyhdistykset osallistuvat Vapepan toimintaan alueillaan. Yhteistyötä Suomen YK-liiton kanssa jatketaan osallistumalla sen hallintoon ja tapahtumiin. Edustautumista YK-liiton hallituksessa pyritään jatkamaan myös toimintavuonna. Liitto jatkaa osallistumista myös kansalaisjärjestöjen KATU-ohjausryhmän toimintaan. Sivu 11

12 8. TALOUS Kouluissa ja erilaisissa kansalais- ja järjestötilaisuuksissa jatketaan esitysten ja luentojen pitämistä YK:sta ja muista kansainvälisistä turvallisuusjärjestöistä sekä rauhanturvaamisen ja kriisinhallinnan merkityksestä maailmanrauhan ja turvallisuuden edistämisessä. Liitto osallistuu ulkoministeriön ja muun valtionhallinnon tilaisuuksiin kriisinhallinnan asiantuntijana. Liitto osallistuu yhdessä muiden maanpuolustusjärjestöjen kanssa ampumatoimintaa koskevaan edunvalvontaan. Liiton varsinainen toiminta vuonna 2015 perustuu edelleen vapaaehtoistyöhön. Palkattuun henkilöstöön on mahdollisuus vain RAY projektin osalta. Ministeriöiden, puolustusvoimien ja muiden tukijoiden taloudelliset tuet ja avustukset sekä muut tuet ovat liitolle merkityksellisiä. Liiton toiminnan laajentuessa ja menopaineiden kasvaessa panostus veteraanitukeen ja yhdistysten luottamus- ja toimihenkilöiden kouluttamiseen sekä järjestö- että veteraanityöhön vaatii lisää taloudellisia resursseja ja entistä tarkempaa taloudellisten voimavarojen kohdistamista. Liiton oman jäsenrekisterin avulla pystytään tehostamaan jäsenmaksujen perintää ja seurantaa liiton/lehden tilityksissä liitossa ja jäsenyhdistyksille. Jäsenrekisteriä kehitetään edelleen palvelemaan myös liiton taloutta koskevissa asioissa. Kaatuneiden Muistosäätiöltä saatava taloudellinen tuki kohdistetaan ja ohjataan Suomen Rauhanturvaajaliitto ry:n Veteraanirahastoon. Rahasto on tarkoitettu veteraanitoiminnan, liiton jäsenyhdistysten jäsenten ja sotiemme veteraanien sekä heidän huoltonsa varassa olevien henkilöiden ja heidän yhdistystensä tukemiseen taloudellisissa vaikeuksissa. Liiton henkilöjäsenmaksu vuonna 2015 on kahdeksan (8) euroa. Jäsenyhdistysten toimialuejäsenen jäsenmaksu on nolla (0) euroa. Yhdistysten kannatusjäseniltä liitto perii kaksi (2) euroa rekisterinhoitomaksua. Liiton kannattajajäsenyhdistyksen jäsenmaksu vuonna 2015 on kahdeksan (8) euroa. Kannattajajäsenyhdistysten kannatusjäseniltä liitto perii kaksi (2) euroa rekisterinhoitomaksua. Liiton jäsenmaksun lehden osuus vuonna 2015 on henkilöjäseniltä 19 euroa, toimialuejäseniltä nolla (0) euroa. Liitto toivoo, että yhteistyötahot, ministeriöt, puolustusvoimat, säätiöt sekä muut tukijat jatkavat liiton ja lehden tukemista kaikissa muodoissaan. Suomen Rauhanturvaajaliitto ry Hallitus Sivu 12

13 Suomen Rauhanturvaajaliiton toimintasuunnitelma 2015 liite 1 KOKOUSKALENTERI 2015 Liittokokoukset, liiton hallituksen ja valtuuskunnan kokoukset TVK Hallitus Kevätliittokokous Jyväskylä TVK Hallitus TVK Syysliittokokous Rauma TVK 4 Muut hallituksen järjestämät kokoukset Toimitusneuvosto Toimitusneuvosto Toimitusneuvosto Toimitusneuvosto Toimitusneuvosto Järjestökoulutus Muut tapahtumat Kansallinen veteraanijuhla kevät WVF SCEA kokous Kv-rauhanturvaajien päivä 4.7. Liiton golf-kilpailut Liiton kesäpäivät??? elokuussa Falling Plates -kilpailut Veteraanikävely RT-seminaari Maanpuolustus-seminaari Liikuntakoulutus ja urheilutapahtumat helmikuu Kaukopartiohiihto, Utti. Matkoina 75 tai 300 km. Yhteyshenkilö: Pekka Kuosa, Keski-Uudenmaan Rauhanturvaajat, Finlandia-hiihto, Lahti. Matkoina on 32 tai 60 km, Yhteyshenkilö: Sami Aho, Kymenlaakson Rauhanturvaajat, Körmy Open -biljarditurnaus, Tampere. Pirkanmaan Rauhanturvaajat 2.5. SRTL:n Perinnease mestaruuskilpailut, Niinisalo. Yhteyshenkilö Matti Lappalainen, Pirkanmaan Rauhanturvaajat, puh Raatteentien Marssi, Suomussalmi. Matka n.18 km. Yhteyshenkilö: Ermo Saari, Kainuun Rauhanturvaajat, Kesäyön marssi, Turku. Matkat ovat siviileille 10, 20, 30, ja 40 km, sotilaille 30 tai 40 km. Yhteyshenkilö: Altti Lindgren, Suur-Savon Sinibaretit, Salpavaellus, Miehikkälä. Yhteyshenkilö: Terho Ahonen Kymenlaakson Rauhanturvaajat Sulkavan Suur-soudut, Sulkava. SRTL:n joukkue osallistuu kirkkovenesoutuun, matkana on km. Yhteyshenkilö: Riku Tenhunen Keski-Suomen Rauhanturvaajat; Nijmegen Marssi, Hollanti. Yhteyshenkilö: Altti Lindgren, Suur- Savon Sinibaretit, elokuu Fasse tunturigolf, Kittilässä. Lapin Rauhanturvaajat elokuu Falling Plates, Kouvola (vastuu: Kymenlaakson Rauhanturvaajat ry, syyskuu RESUL:n Falling Plates -ammunta Vesivehmaalla Sivu 1

14 20.9. YK:n rauhanpäivän liikuntatapahtuma, paikkakunnittain. Valtakunnallinen tapahtuma järjestetään Porissa. lokamarraskuu Körmy Open -keilausturnaus, Tampere. Pirkanmaan Rauhanturvaajat Suomen Rauhanturvaajaliitto ry. Hallitus Sivu 2

Toimintasuunnitelma 2010

Toimintasuunnitelma 2010 Suomen Rauhanturvaajaliitto ry Pitkäperäntie 16, 33480 Ylöjärvi www.rauhanturvaajaliitto.fi Hyväksytty liittokokouksessa Lahdessa 10.10.2009 Toimintasuunnitelma 2010 1. YLEISTÄ Liiton toimintaa ohjaavat

Lisätiedot

Reserviläisliiton. toimintasuunnitelma 2015

Reserviläisliiton. toimintasuunnitelma 2015 Reserviläisliiton toimintasuunnitelma 2015 Luonnos 22.10.2014 2015 Helsinki, 6.10.2014 RESERVILÄISLIITON TOIMINTASUUNNITELMA 2015 1. Juhlavuosi ja uusi strategia Vuonna 2007 hyväksytyssä, RES 2015 -strategiassa

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2012 Reserviläisliiton hallituksen esitys liiton syyskokouksen käsittelyyn 19.11.2011

Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2012 Reserviläisliiton hallituksen esitys liiton syyskokouksen käsittelyyn 19.11.2011 Reserviläisliitto ry Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2012 Reserviläisliiton hallituksen esitys liiton syyskokouksen käsittelyyn 19.11.2011 RESERVI maanpuolustuksemme perusta TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE

Lisätiedot

SUOMEN RAUHANTURVAAJALIITON (SRTL) STRATEGIA 2008-2012

SUOMEN RAUHANTURVAAJALIITON (SRTL) STRATEGIA 2008-2012 SUOMEN RAUHANTURVAAJALIITON (SRTL) STRATEGIA 2008-2012 1 Liiton tarkoitus ja toiminta-ajatus Liiton tarkoitus on toimia Yhdistyneitten Kansakuntien turvallisuusneuvoston valtuuttamissa ja muissa sotilaallisesta

Lisätiedot

Sisältö. Yhdistystiedote 5/2013 11.12.2013. Reserviläisliitto Suomen suurin maanpuolustusjärjestö 58. toimintavuosi

Sisältö. Yhdistystiedote 5/2013 11.12.2013. Reserviläisliitto Suomen suurin maanpuolustusjärjestö 58. toimintavuosi Reserviläisliiton kunniapuheenjohtaja Mikko Pesälän muotokuva paljastettiin 5.12.2013 Helsingissä. Yhdistystiedote 5/2013 11.12.2013 Reserviläisliitto Suomen suurin maanpuolustusjärjestö 58. toimintavuosi

Lisätiedot

RESERVILÄISLIITTO. - Reservin Aliupseerien Liitto ry KERTOMUS VUODEN 2011 TOIMINNASTA JA TALOUDESTA

RESERVILÄISLIITTO. - Reservin Aliupseerien Liitto ry KERTOMUS VUODEN 2011 TOIMINNASTA JA TALOUDESTA RESERVILÄISLIITTO - Reservin Aliupseerien Liitto ry KERTOMUS VUODEN 2011 TOIMINNASTA JA TALOUDESTA Liittohallituksen esitys Reserviläisliiton sääntömääräisen vuosikokouksen käsittelyyn 21.4.2012 KERTOMUS

Lisätiedot

Liittovaltuusto 21.4.2012. Yhdistyksen sääntöjen mukainen toimintakertomus 2011. Suomen Reserviupseeriliitto - Finlands Reservofficersförbund ry

Liittovaltuusto 21.4.2012. Yhdistyksen sääntöjen mukainen toimintakertomus 2011. Suomen Reserviupseeriliitto - Finlands Reservofficersförbund ry Liittovaltuusto 21.4.2012 Yhdistyksen sääntöjen mukainen toimintakertomus 2011 Suomen Reserviupseeriliitto - Finlands Reservofficersförbund ry 1 I SUOMEN RESERVIUPSEERILIITTO 2011 Vuonna 2011 Suomen Reserviupseeriliiton

Lisätiedot

Sisältö. Yhdistystiedote 3/2015 15.6.2015

Sisältö. Yhdistystiedote 3/2015 15.6.2015 Eduskunnan puhemies Eero Heinäluoman juhlapuhe keskeytettiin kolmesti aploodein liiton 60-vuotisjuhlassa 12.4 Baltic Queen -laivalla. Yhdistystiedote 3/2015 15.6.2015 Reserviläisliitto Suomen suurin maanpuolustusjärjestö

Lisätiedot

Reserviläisliitto ry TASEKIRJA 31.12.2014

Reserviläisliitto ry TASEKIRJA 31.12.2014 Reserviläisliitto ry TASEKIRJA 31.12.2014 Reserviläisliitto ry Döbelninkatu 2 00260 HELSINKI Kotipaikka Y-tunnus 0224028-6 Tilinpäätös ja toimintakertomus tilikaudelta 01.01.2014-31.12.2014 Sivu No Toimintakertomus

Lisätiedot

RES 2007 -SUUNNITELMA eli Reserviläisliiton kehittämisen suuntaviivat ajalle 2004-2007

RES 2007 -SUUNNITELMA eli Reserviläisliiton kehittämisen suuntaviivat ajalle 2004-2007 ESEVILÄISLIITTO - eservin Aliupseerien Liitto ry DÖBELNINKATU 2 00260 HELSINKI P. 09-4056 2040 F. 09-4056 2044 Helsinki, 7.4.2004 ES 2007 -SUUNNITELMA eli eserviläisliiton kehittämisen suuntaviivat ajalle

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2011

Toimintasuunnitelma 2011 Prometheus-leirin tuki ry Toimintasuunnitelma 2011 Hallituksen esitys yleiskokoukselle 7.11.2010 1 Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 2. HALLINTO... 3 2.1. Yleinen hallinto... 3 2.2. Jäsenhankinta... 4 3.

Lisätiedot

Sisältö. Yhdistystiedote 1/2014 24.2.2014. Reserviläisliitto Suomen suurin maanpuolustusjärjestö 59. toimintavuosi

Sisältö. Yhdistystiedote 1/2014 24.2.2014. Reserviläisliitto Suomen suurin maanpuolustusjärjestö 59. toimintavuosi Liitton puheenjohtajisto valittiin 25.1. Helsingissä. Kuvassa vasemmalta Terhi Hakola, Mikko Savola, Rauno Hauta-aho ja Osmo Suominen. Yhdistystiedote 1/2014 24.2.2014 Reserviläisliitto Suomen suurin maanpuolustusjärjestö

Lisätiedot

rul VUOSIkertomus 2009

rul VUOSIkertomus 2009 rul VUOSIkertomus 2009 Suomen reserviupseeriliitto finlands reservofficersförbund ry SUOMEN RESERVIUPSEERILIITTO Liiton toiminta-ajatus Suomen Reserviupseeriliitto on reserviupseerien valmiuksia kehittävä

Lisätiedot

Aivovammaliiton Toimintasuunnitelma 2012 Vuositeema 2011-12 Nuoret aikuiset

Aivovammaliiton Toimintasuunnitelma 2012 Vuositeema 2011-12 Nuoret aikuiset Aivovammaliiton Toimintasuunnitelma 2012 Vuositeema 2011-12 Nuoret aikuiset Sisällysluettelo 1. JOHDANTO 2. JÄRJESTÖTYÖ JA HALLINTO 2.1. Liittokokoukset, hallitus ja työryhmät 2.2. Henkilöstö 2.3. Toimitilat

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2013

Toimintasuunnitelma vuodelle 2013 Toimintasuunnitelma vuodelle 2013 1. Johdanto... 2 2. Yhdistyksen yhteiskunnalliset tavoitteet... 3 Tavoitetilan kuvaus (pitkän aikavälin tavoitteet)... 3 Nykytilan kuvaus... 3 Yhteiskunnalliset tavoitteet

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Lapsettomien yhdistys Simpukka ry Simpukka-yhdistys on vuonna 1988 perustettu valtakunnallinen ja Suomen ainoa tahattoman lapsettomuuden kokemusasiantuntija ja lapsettomien yhteisö, jonka tavoitteena on

Lisätiedot

Suomen Painiliitto ry TOIMINTASUUNNITELMA

Suomen Painiliitto ry TOIMINTASUUNNITELMA Suomen Painiliitto ry TOIMINTASUUNNITELMA 2014 SISÄLLYSLUETTELO Johdanto 2 Hallinto 4 Työvaliokunta 5 Talous ja markkinointi 5 Lääkintä ja antidoping 5 Valmennus ja koulutus 5 Sääntö ja kilpailu 10 Alue

Lisätiedot

Päivitetty: 31.8.2009 TURUN WEIKOT YLEISURHEILU. Toimintakäsikirja

Päivitetty: 31.8.2009 TURUN WEIKOT YLEISURHEILU. Toimintakäsikirja Päivitetty: 31.8.2009 TURUN WEIKOT YLEISURHEILU Toimintakäsikirja 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 5 1.1 Mikä on toimintakäsikirja?... 5 1.2 Turun Weikot ry... 5 1.3 Lajiliittojen jäsenyys... 5 1.4 Toiminnan

Lisätiedot

empowering young people

empowering young people 2015 empowering young people Tampereen NMKY ry. Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015 Sisällys 1 JOHDANTO... 2 2 LAPSET, NUORET JA PERHEET... 6 2.1 Ohjaus- ja toimintakeskus Messi... 6 2.1.1 Messin Nuorisotila

Lisätiedot

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry.

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry. Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry. Toimintasuunnitelma 2015 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 24.-25.10.2014 Yhteystiedot: Pääsihteeri Verna Castrén +358 44 3311194 verna.castren@nuva.fi Suomen

Lisätiedot

Suomi-Venäjä-Seura - Samfundet Finland-Ryssland ry TOIMINTASUUNNITELMA 2015

Suomi-Venäjä-Seura - Samfundet Finland-Ryssland ry TOIMINTASUUNNITELMA 2015 1 Hyväksytty valtuustossa 29.11.2014 Suomi-Venäjä-Seura - Samfundet Finland-Ryssland ry TOIMINTASUUNNITELMA 2015 2 Sisällysluettelo I Yleistä 3 II Viestinnästä voimaa 5 III Kansalaistoiminta 5 3.1. Kulttuuripalvelut

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 1.1. 31.12.2015

TOIMINTASUUNNITELMA 1.1. 31.12.2015 TOIMINTASUUNNITELMA 1.1. 31.12.2015 KÄPY Lapsikuolemaperheet ry Pyhäjärvenkatu 5B, 2. krs. 33200 Tampere toimisto(a)kapy.fi 045-6524395 www.kapy.fi 2/12 Sisältö YLEISTÄ KÄPY RY:N TOIMINNASTA... 3 AJANKOHTAISTA...

Lisätiedot

Vuosisuunnitelma vuodelle 2015 ja strategia vuoteen 2020

Vuosisuunnitelma vuodelle 2015 ja strategia vuoteen 2020 Vuosisuunnitelma vuodelle 2015 ja strategia vuoteen 2020 FinFami Etelä-Pohjanmaa ry Kauppakatu 11 A 4 60100 Seinäjoki 06-4148994 toimisto@finfamiep.fi www.finfamiep.fi 2 Sisältö: sivu 1. Yhdistyksen toiminta-ajatus

Lisätiedot

KESKI- SUOMEN RESERVIUPSEERIPIIRI RY TOIMINTASUUNNITELMA 2015

KESKI- SUOMEN RESERVIUPSEERIPIIRI RY TOIMINTASUUNNITELMA 2015 KESKI- SUOMEN RESERVIUPSEERIPIIRI RY TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Hyväksytty piirin syyskokouksessa 8.10.2014 KESKI-SUOMEN RESERVIUPSEERIPIIRIN TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Sisältö A. Toiminnan tavoitteet, toiminta-ajatus

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2011 VIHREIDEN NUORTEN JA OPISKELIJOIDEN LIITTO

TOIMINTASUUNNITELMA 2011 VIHREIDEN NUORTEN JA OPISKELIJOIDEN LIITTO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 TOIMINTASUUNNITELMA 2011

Lisätiedot

Suomi-Venäjä-Seura - Samfundet Finland-Ryssland ry TOIMINTASUUNNITELMA 2013

Suomi-Venäjä-Seura - Samfundet Finland-Ryssland ry TOIMINTASUUNNITELMA 2013 1 Valtuuston hyväksymä 24.11.2012 Suomi-Venäjä-Seura - Samfundet Finland-Ryssland ry TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2 Sisällysluettelo I Yleistä 3 Suomi-Venäjä-Seura kansalaistoimija Venäjä-suhteissa II Viestinnästä

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma v. 2015

Toimintasuunnitelma v. 2015 MLL:n Hämeen piiri on lapsiperheiden auttaja arjessa yhdessä alueensa kuntien ja paikallisyhdistysten kanssa sekä lasten, nuorten ja lapsiperheiden asioiden asiantuntija ja kouluttaja sekä yhteiskunnallinen

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2012. (Hyväksytty hallituksen kokouksessa 25.1.2012)

Toimintasuunnitelma 2012. (Hyväksytty hallituksen kokouksessa 25.1.2012) Toimintasuunnitelma 2012 (Hyväksytty hallituksen kokouksessa 25.1.2012) 2 TOIMINTASUUNNITELMA 2012 1 toiminnanjohto... 3 1.1 Johdanto... 3 1.2 Viestintä... 5 1.3 Kansainvälinen toiminta... 6 2 Opinto-

Lisätiedot

Yhdessä enemmän Mielenterveyden keskusliiton vuosikertomus 2014

Yhdessä enemmän Mielenterveyden keskusliiton vuosikertomus 2014 Yhdessä enemmän Mielenterveyden keskusliiton vuosikertomus 2014 Sisällys Mielenterveyden keskusliiton puheenjohtajan alkusanat... 3 Yhdessä enemmän Mielenterveyden keskusliitto vuonna 2014... 4 1. Mikä

Lisätiedot

Kuikka Anu Utriainen Jarkko Virkkunen Anne. Onnistunut projekti VANHUS- JA LÄHIMMÄISPALVELUN LIITON PROJEKTIKÄSIKIRJA

Kuikka Anu Utriainen Jarkko Virkkunen Anne. Onnistunut projekti VANHUS- JA LÄHIMMÄISPALVELUN LIITON PROJEKTIKÄSIKIRJA Kuikka Anu Utriainen Jarkko Virkkunen Anne Onnistunut projekti Uudistettu painos 2012 VANHUS- JA LÄHIMMÄISPALVELUN LIITON PROJEKTIKÄSIKIRJA K e h i t t y v ä t v a n h u s p a l v e l u t j u l k a i s

Lisätiedot