Toimintasuunnitelma 2014

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toimintasuunnitelma 2014"

Transkriptio

1 Suomen Rauhanturvaajaliitto ry Pitkäperäntie 16, Ylöjärvi Hyväksytty liittokokouksessa Kemissä Toimintasuunnitelma YLEISTÄ Suomen Rauhanturvaajaliitto ry:n (SRTL) toimintaa ohjaavat liiton strategia, säännöt ja syysliittokokouksen hyväksymä toimintasuunnitelma talousarvioineen. Liiton strategian toteutusta on jatkettu. Vuoden 2014 tavoitteeksi asetetaan nykyisen toiminnallisen tason ylläpitäminen sekä toiminnan strategian mukainen kehittäminen. Liiton toiminnan kehittämisessä otetaan huomioon syksyllä 2013 toteutettavan järjestökyselyn tulokset. Rahaautomaattiyhdistyksen rahoittaman vertaistukiprojektin avulla jatketaan vertaistukijärjestelmän kehittämistä. Projektissa keskeisessä asemassa ovat henkilöstön koulutus sekä viestintä. Toiminnan painopiste vuonna 2014 on entistä selkeämmin veteraanituessa, joka käsittää vertaistuen nykyisille ja entisille rauhanturvaajille ja heidän läheisilleen sekä tuen sotiemme veteraaneille. Tähän suunnataan pääosa toiminnallisista ja taloudellisista resursseista. Samalla kun sotiemme veteraanit vähenevät, ikääntyvät kriisinhallintaveteraanit tarvitsevat entistä enemmän samantyyppistä käytännön talkootukea. Veteraanituen päätehtävänä on entisistä rauhanturvaajista ja heidän läheisistään huolehtiminen. Liitto pitää edelleen kunniatehtävänään myös sotiemme veteraanien tukemista sekä heidän perinteensä vaalimista ja siirtämistä nuoremmille sukupolville. Puolustusvoimien kanssa tehty yhteistoimintasopimus edellyttää vertaistukihenkilöstön koulutuksen tehostamista. Sekä tähän koulutukseen että RAY-projektiin sisältyvään koulutukseen pyritään saamaan nykyistä enemmän nuorempaa jäsenistöä. Myös järjestötoiminnan koulutusta jatketaan. Jäsenrekisterin käyttöä ja nykyaikaisten työkalujen käyttöä muun muassa tiedonkulun tehostamiseksi parannetaan. Maanpuolustussektorilla toiminta keskittyy edelleen Maanpuolustuskoulutusyhdistyksessä (MPK) toimimiseen ja tilaisuuksien järjestämiseen MPK:n kursseina. Liitto osallistuu edelleen aktiivisesti järjestöjen roolin kehittämiseen suhteessa puolustusvoimauudistukseen sekä tukee puolustusvoimia reservin tehokkaassa käytössä. Aktiivisten ja palveluskelpoisten liiton jäsenten mahdollisuudet ampumaharrastukseen pyritään turvaamaan yhdessä reserviläisjärjestöjen ja MPK:n kanssa. Liiton sisäisen ja ulkoisen tiedottamisen kehittäminen jatkuu. Sähköisten työkalujen mahdollisuudet käytetään täysimääräisesti hyväksi. Toimintavuonna otetaan erityiseksi kehittämisalueeksi tiedonvälityksen tehostaminen liiton ja yhdistysten välillä. Rauhanturvaajalehteä kehitetään liiton strategian mukaisesti linjakkaana, luettavana ja laadukkaana jäsenlehtenä. Toimintavuonna 2014 järjestetään liiton sääntöjen määrittämät kokoukset. Jo perinteeksi muodostuneet liikunta- ja urheilutapahtumat järjestetään. Maanpuolustusjärjestönä tärkein tapahtuma on Falling Plates ammunta, joka järjestetään Karjalan Prikaatissa. Liitto tukee tapahtumiin osallistumista ja niiden järjestämistä käytettävissä olevien resurssien puitteissa. Tapahtumien tukemisessa otetaan jatkossa entistä paremmin huomioon osallistujien määrä. Liiton jäsenrekrytointi ei ole sujunut strategian asettamien tavoitteiden mukaisesti. Yhdistyksiä kannustetaan jatkamaan täsmärekrytointia alueillaan. Yhteistyötä Porin Prikaatin kanssa tehostetaan myös jäsenhankintatarkoituksessa. Saavutetut hyvät ja toimivat suhteet viranomaisiin, yhteistyökumppaneihin ja tukijoihin ylläpidetään vähintään nykytasolla. Sivu 1

2 Liiton kasvaneen toiminnan kehittäminen on nykyisellä tulorakenteella haasteellista. Hallitus esittääkin liiton jäsenmaksuosuuden nostamista 2 eurolla 8 euroon. Tätä perustellaan toiminnan kasvaneella volyymilla ja yleisellä kustannustason nousulla. Lisäksi on jo merkkejä siitä, että Rauhanturvaaja -lehden ilmoitustulot laskevat eurooppalaisen taantuman pitkittyessä. Liiton toiminta lepää edelleen aktiivisten vapaaehtoisten varassa. Toimintavuonna aloitetaan liiton strategian valmistelu vuosille Strategian valmistelun yhteydessä otetaan kantaa muun muassa liiton rahoituspohjan vahvistamiseen. 2. JÄRJESTÖTOIMINTA 2.1. LIITON JA SEN HALLINNON KOKOUKSET Kevätliittokokous pidetään Kotkassa ja syysliittokokous Lahdessa. Liiton hallitus ja järjestävät yhdistykset vastaavat yhteistyössä kokousjärjestelyistä ja aikatauluista. Valmisteluvaiheessa tukeudutaan liiton hallituksen tekemään kokousjärjestelyohjeeseen. Liiton hallitus kokoontuu kaksi kertaa ja sen työvaliokunta kokoontuu 3-5 kertaa. Rauhanturvaaja-lehden toimitusneuvosto kokoontuu 3-4 kertaa erikseen sovittuna aikana. Kokouskalenteri on liitteessä (liite1) KOULUTUSTOIMINTA Koulutuspäällikkö koordinoi koulutustoimintaa liiton johdon ja hallituksen ohjeiden mukaan. Liiton koulutustoiminnan tarkoituksena on kouluttaa yhdistysten toimihenkilöitä ja veteraanitukihenkilöitä. Muu koulutustoiminta hoidetaan MPK:n organisaation kautta EDUNVALVONTA Liitto on epävirallinen edunvalvonta- mutta ei ammattijärjestö. Tavoitteena on rauhanturvaajien oikeudellisen, sosiaalisen ja taloudellisen aseman kehittäminen. Liitto antaa oikeudellista neuvonta- ja muuta apua jäsenyhdistyksilleen ja niiden jäsenille kriisinhallintapalvelukseen liittyvissä kysymyksissä. Liitto ei hoida yksittäisiä oikeudellisia toimeksiantoja. Liitto seuraa erityisesti kriisinhallintaa koskevaa lainsäädäntöä sekä palvelussuhteen ehtojen kehittymistä ja antaa tarvittaessa asiaa koskevia lausuntoja ja kannanottoja. Liitto jatkaa Reserviupseeriliitto ry:n ja Reserviläisliitto ry:n kanssa kriisinhallintatehtävien palvelussuhteen ehtoihin liittyvää vaikuttamista. Liitto osallistuu puolustusministeriön ja puolustusvoimien reserviläisjärjestöille suunnattuihin keskustelu- ja muihin edunvalvontatilaisuuksiin. Liitto pyrkii vaikuttamaan myös sotilastapaturma-asiain neuvottelukunnan kautta. Toimintaa pyritään kehittämään yhteistoiminnassa puolustusvoimien kanssa. Työsuhdeturvaa ja palvelussuhteen ehtoja tarkastellaan laajasti ottaen huomioon myös siviilikriisinhallinnassa palvelevat. Liitto pyrkii yhteistoiminnassa muiden järjestöjen kanssa vaikuttamaan myös lainsäädännön muuttamiseksi siten, että kriisinhallintatehtävissä loukkaantuneiden ja sairastuneiden korvauskäytäntö paranee. Liitto jatkaa ampumaharrastuksen edunvalvontaa aktiivisesti ja tiiviisti yhdessä muiden maanpuolustusjärjestöjen kanssa olosuhteiden ja edellytysten turvaamiseksi koko valtakunnan alueella. Liitto toimii tässä tarkoituksessa mm. Reserviläisurheiluliiton ampuma-asetoimikunnassa ja lausunnonantajana aselainsäädännön valmistelussa. Liitto kannustaa yhdistyksiään niiden sääntöjen muuttamiseksi niin, että yhdistykset luokitellaan ampumaseuroiksi, mikä mahdollistaa mm. yhdistysten jäsenistölleen antaman ampumakoulutuksen. Lakimiesverkoston toimintaa kehitetään edelleen liiton johtavan lakimiehen johdolla. Tavoitteena on vakiinnuttaa vuosittaiset legaalitapaamiset liittokokouksen yhteydessä. Liitto pyrkii tuomaan näkemyksensä esille osallistumisen ja tiedottamisen ohella myös ns. sosiaalisessa mediassa. Sivu 2

3 2.4. KANNUSTUSJÄRJESTELMÄ Liiton kannustusjärjestelmän avulla annetaan arvoa ja osoitetaan julkista kiitosta ansioituneille liiton jäsenille ja liiton toiminnan tukijoille sekä rauhanturvaamisasioiden edistäjille ja rauhanturvaamistyössä kunnostautuneille. Palkitseminen ei ole itsetarkoitus vaan perustuu aina ansioihin tai pitkäaikaiseen aktiivisuuteen. Kannustusjärjestelmä vastaa tarkoitustaan vain, jos yhdistysten hallitukset huolehtivat omien ansioituneiden jäsentensä tai yhteistyökumppaniensa huomioimisesta oikea-aikaisesti. Liiton palkitsemistoimikunta Pajatso valmistelee yhdistysten esitykset yhdessä puheenjohtajiston kanssa esiteltäväksi liiton hallitukselle. Syksyllä 2014 myönnettäviä huomionosoituksia koskevat anomukset tulee toimittaa liittoon mennessä. Keväällä 2015 myönnettäviä huomionosoituksia koskevat anomukset tulee toimittaa liittoon mennessä. Ohjeita ja annettuja määräaikoja on noudatettava. Poikkeustapauksissa on asiassa otettava aina ensin yhteyttä Pajatsoon. Liiton hallitus nimeää vuoden rauhanturvaajan. Porin Prikaatin komentajalle on lähetettävä yhteistoiminnasta kirjallinen pyyntö mennessä. Prikaatin esitykset on toimitettava liiton toimistoon mennessä. Valinta julkaistaan ja valittu palkitaan syyskokouksessa. Liiton palkitsemistoimikunta jatkaa kannustusjärjestelmän kehittämistä sekä laadullisesti että määrällisesti. Liitto pyrkii saamaan Suomen Rauhanturvaajaliiton 1. luokan Ansioristin asetuspohjaiseksi. Liitto esittää puolustus- ja ulkoministeriölle kriisinhallintatehtävissä palvelleiden kansallisen muistomitalin perustamista JÄSENHUOLTO Liiton jäsenrekisterin SRTL-Nekkarin ominaisuuksia ja toiminnallisuuksia kehitetään toimintavuonna edelleen. Keskitettyä jäsenrekisteriä tullaan käyttämään liiton ja jäsenyhdistysten jäsenhuollon kehittämiseen ja terävöittämiseen. Rekisteriasioita ja jäsenhuoltoa jäsenyhdistyksissä hoitaa erikseen tehtävään nimetty rekisterivastaava. Liiton rekisterivastaavana ja yhdyshenkilönä palveluntarjoajaan toimii järjestöpäällikkö. Toimintavuonna liiton toimesta jäsenrekisterissä suoritetaan seuraavat toiminnot: jäsenmaksulaskutus suoritetaan 1.2. Laskun eräpäivä on Tilitys jäsenmaksuista tehdään yhdistyksille maaliskuun lopussa Laskutus maksamattomille suoritetaan Laskun eräpäivä on Samalla laskutetaan myös alkuvuoden aikana liittyneet jäsenet. Uusien jäsenten laskutus kesäkuussa jäsenmaksutilitys kesä-heinäkuussa Viimeinen laskutus Laskun eräpäivä on Samalla lähetetään lasku jo laskutetuille maksamattomille jäsenille. Viimeinen jäsenmaksutilitys yhdistyksille tehdään ennen vuoden vaihdetta. Liitto jatkaa jäsenyyden markkinointia toimialueella olevien rauhanturvaajien keskuudessa. Kriisinhallintatehtäviin lähtevien vaihtohenkilöstön koulutuksen yhteydessä pidettävissä liiton infotilaisuuksissa kriisinhallintatehtäviin lähteville rauhanturvaajille tarjotaan maksutonta toimialuejäsenyyttä. Toimialuejäsenyys on varsinainen jäsenyys, jonka jäsenmaksu ensimmäisenä kalenterivuonna on maksuton. Jäsenmäärää pyritään toimintavuonna kasvattamaan viidellä prosentilla. Sivu 3

4 2.6. YHDISTYSKILPAILUT Liiton hallitus nimeää Vuoden yhdistyksen Jäsenmäärän kasvun edistämiseksi kilpaillaan Kypros-veistoksesta jäsenyhdistysten välisenä kiertopalkintona. Hallitus valitsee vuoden yhdistyksen niiden jäsenyhdistysten joukosta, jotka lähettävät materiaalia kuluneen vuoden toiminnastaan liitolle 1.3. mennessä. Liiton hallitus päättää vuoden 2013 Taistelijan Tolppa -kiertopalkinnon saajan. Palkinto jaetaan yksittäiselle henkilölle tai yhteisölle edellisen toimintavuoden aikana tehdystä merkittävästä liiton tarkoitusperiä edistävästä teosta. Messi-Kello -kiertopalkinto jaetaan toimintavuonna parhaiten tiedottamisessaan onnistuneelle jäsenyhdistykselle. Messi-Kellon saajan valitsevat liiton tiedottaja yhdessä kiertopalkinnon luovuttajan Hölkkäri On Web ry:n kanssa. Kilpailujen voittajat julkistetaan ja palkitaan kevätliittokokouksen 2014 yhteydessä. Verikauha-verenluovutuskiertopalkinnosta otellaan Kilpailun voittaja julkistetaan syysliittokokouksessa PERINNETYÖ Perinnetyötä jatketaan liiton oman ainutlaatuisen perinteen ja operaatioissa syntyneen yhteisöllisyyden vaalimiseksi. Perinnetyön näkyvimpiä muotoja ovat erilaiset museot ja historian taltiointihankkeet. Liiton johto pitää yhteyttä Sotamuseon johtoon ja muihin sotilasperinteitä vaaliviin tahoihin. Liiton perinnetaltioinnin painopiste on liiton hallussa olevan perinnemateriaalin lajittelu ja varastointi sekä aktiivisen perinnetaltioinnin käynnistäminen myös yhdistystasolla. 3. VERTAIS- JA VETERAANITUKI Liiton päätehtävä on vertais- ja veteraanituki vuosien strategian mukaisesti. Vertaisja veteraanitukeen sisältyy tuki rauhanturvaajille ja heidän läheisilleen sekä tuki sotiemme veteraaneille ja heidän perintönsä vaaliminen. Tukeen kuuluvat päivystävän tukipuhelimen koulutetut tukihenkilöt ja valmiit toimintamallit jäsenistömme tukemiseksi. Tukihenkilöryhmään kuuluu lähes 60 vapaaehtoista koulutettua Rauhanturvaajaliiton jäsentä. Tavoitteena on edelleen alentaa tukiryhmän keski-ikää toimintavuoden aikana. Liitto sai keväällä 2013 RAY:n rahoituksen rauhanturvatehtävissä olleiden ja läheisten vertaistukitoiminnan kehittämis-, pilotointi- ja juurruttamisprojektiin. Hanke Rauhanturvaajat vertaisina kattaa vuodet VERTAISTUKI JÄSENISTÖLLE Rauhanturvaajien ja heidän läheisten vertaistuen päivystyspuhelimessa päivystää kolme henkilöä aina kaksi viikkoa kerrallaan. Puhelimia on 25 kappaletta. Tarvittaessa soittajat ohjataan virallisen ammattiavun piiriin, mikäli vertaistuki ei riitä. Sotiemme veteraanien pienimuotoiset tuki- ja talkooapupyynnöt välitetään soittajan alueen liiton jäsenyhdistyksen veteraanivastaavalle. Porin Prikaatin kotiuttamiskoulutustilaisuuksissa ja valmistavissa koulutuksissa pidettävissä liiton ja vertaistuen infoissa rauhanturvaajat saavat tietoa liitosta, vertaistuesta sekä Rauhanturvaajat vertaisina projektista. Liitto jatkaa psykososiaalisen tuen järjestelyjen kehittämistä tiiviissä yhteistyössä puolustusvoimien kanssa. Liitto arvioi Porin Prikaatin Kriisinhallintakeskuksen kanssa yhteistyötä, tukitarpeita ja palautteita puolivuosittain. Puolustusvoimat tukee taloudellisesti liiton päivystyspuhelimen ylläpitokuluja sekä SRTL:n vertaistuen toimintaa kouluttamalla liiton puhelinpäivystäjiä sekä rauhanturvaajien koulutustilaisuuksiin osallistuvia henkilöitä. Toimintavuonna liiton vertaistukihenkilöitä osallistuu ainakin kuuteen Porin Prikaatin järjestämään kotiuttamiskoulutustilaisuuteen ( , , , , , ). Yhteistyössä Porin Prikaatin kanssa liiton edustajat osallistuvat rauhanturvaajien läheisille tarkoitettuihin ainakin neljään läheisten päivään (11.1., 12.4., 28.8., 4.10.). Tilaisuudessa esitellään liitto, vertaistuen tukipalvelut sekä Rauhanturvaajat vertaisina projekti. Sivu 4

5 Liitto järjestää vuoden 2014 aikana kaksi vertaistuen tukihenkilöiden koulutusta MPK:n Keski- Suomen KOTU yksikön tuella Tikkakoskella ja Kurssien teemat ja sisällöt selkiytyvät myöhemmin tukihenkilöiden toiveiden mukaisesti. Tavoitteena on myös järjestää resurssien puitteissa koulutusviikonloppuina tukihenkilöiden virkistäytymistä. Vapaaehtoistyöhön kuuluu oleellisena osana myös tukihenkilöiden hyvinvoinnista huolehtiminen, koska sitoutuminen toimintaan vaatii jokaiselta melkoista ajankäyttöä toimintavuoden aikana. Resurssien puitteissa pyrimme järjestämään koulutukseen ulkopuolisen kouluttajan. Liitto sai vuonna 2013 Raha-automaattiyhdistykseltä avustuksen Rauhanturvaajat vertaisina tukea kotona ja kaukana projektille vuosille Projektissa kehitetään uutta liiton ja jäsenyhdistysten vertaistukitoimintaa TUKI SOTIEMME VETERAANEILLE Sotiemme veteraaneja on elossa , heistä sotainvalideja on Veteraanien keski-ikä on jo 90 vuotta. Rauhanturvaajaliiton veteraanituen tarkoitus on helpottaa lähiomaisten työtä, täydentää yhteiskunnan ja veteraanijärjestöjen palveluja ja vaalia KAVERIA EI JÄTETÄ -perintöä. Yhdistysten tehtävänä on kertoa sotiemme veteraaneille tarjottavasta avusta ja varmistaa avun perille meno. Lisäksi yhdistyksiä kannustetaan valitsemaan itselleen kummiveteraani, jonka kotona asumista ja arjessa selviytymistä tuetaan. Liitto tukee veteraanityötä tekeviä jäsenyhdistyksiään kouluttamalla, tiedottamalla ja tukemalla taloudellisesti yhdistysten toimintaa veteraanirahastonsa kautta. Liiton tehtävänä on yhteistyö sotiemme veteraaniliittojen kanssa. Liitto edustaa Maailman Veteraanijärjestössä kaikkia sotiemme veteraanijärjestöjä. Toimintavuoden tavoitteisiin kuuluu, että yhdistykset osallistuvat sankarihautojen kunnostukseen ja tukevat näin Kaatuneiden Muistosäätiön ja Tammenlehvän perinneliiton TULE ja MUISTA - projektia. Yhdistyksiä kehotetaan myös osallistumaan toiminta-alueillaan veteraaniperinteen vaalimiseen ja tallentamiseen yhdessä veteraaniyhdistysten, maanpuolustusyhdistysten ja muiden kansalaisjärjestöjen kanssa. Liitto järjestää jäsenyhdistystensä veteraanivastaaville koulutustilaisuuden, johon pyydetään alustajiksi veteraanijärjestöjen edustajia ja vanhustyön asiantuntijoita RAUHANTURVAAJAT VERTAISINA TUKEA KOTONA JA KAUKANA PROJEKTI Projektissa kehitetään Suomen Rauhanturvaajaliiton (SRTL) vapaaehtoistoimintaa ja vertaistukea rauhanturvaajille ja läheisille. Entisten vertaistukihenkilöiden lisäksi rekrytoidaan ja koulutetaan uusia vertaistukihenkilöitä vapaaehtoisista nuoremman polven rauhanturvaajista ja läheisistä. Vertaistuella tuetaan kohderyhmän jaksamista ja hyvinvointia. SRTL:n vertaistukitoiminta tarjoaa tukea rauhanturvaajille ja läheisille vertaistuen keinoin (kuuntelu, keskustelu, tukeminen, kokemusten purkaminen ja jakaminen, tiedon jakaminen, selviytymiskeinojen jakaminen sekä tarvittaessa palveluihin ohjaaminen). Vaativat rauhanturva- ja kriisinhallintaoperaatiot edellyttävät vapaaehtoisen vertaistuen systemaattista ja suunnitelmallista kehittämistä. Verkostoituminen ja vertaistuki ovat suuressa roolissa rauhanturvapalveluksen prosessissa ennen, aikana ja jälkeen. Järjestölähtöisessä vapaaehtoisessa vertaistuessa ja auttamisessa korostuvat kokemusasiantuntijuus. Se on ainoastaan rauhanturvatehtävässä palvelleella tai rauhanturvaajan läheisellä. Tavoitteena on SRTL jäsenyhdistysten alueilla ja Tukinetissä toteutettavat monimuotoiset ja tarpeenmukaiset vertaistuen toiminnot. Kansainvälisten tutkimusten mukaan 3-15 % rauhanturvaajista jää pysyviä pitkäkestoisia vaikutuksia ja he tarvitsevat ammattiapua. Vertaistukea tarvitsevia on jo paljon isompi määrä. Selkeä tarve on kehittää internetin ja sosiaalisen median hyödyntämistä vertaistuessa. SRTL:lle koulutetaan uusia tukihenkilöitä rauhanturvaajien, läheisten ja palveluksessa eriasteisesti vammautuneiden vertaistoimintaan. Tavoitteena on löytää vertaistukihenkilöitä jokaisesta em. ryhmästä. SRTL:n koordinoimaa toimintaa tarvitaan, koska kohdealueena on koko Suomi. Rauhanturvaajaliiton hallitus vastaa projektin toteutuksesta, tuloksista sekä resurssien käytöstä. Käytännön toteutuksesta vastaa määräaikainen projektipäällikkö erikseen nimetyn ohjausryhmän valvonnassa ja ohjauksessa. Projekti toteutetaan erillisen projektisuunnitelman mukaisesti. Sivu 5

6 Projektipäällikkö vastaa käytännön toteutuksesta yhteistyössä yhteistyökumppaneiden kanssa. Projektipäällikkö vastaa siitä, että projekti toteutuu projektisuunnitelman mukaisesti ja huolehtii projektin talousarvion mukaisesta toteutumisesta yhteistyössä liiton talouspäällikön kanssa. Tarvittavat muutokset sovitaan liiton puheenjohtajan ja talouspäällikön kanssa ja tarvittavilta osin raportoidaan liiton hallitukselle. Olennaisiin muutoksiin haetaan tarvittaessa Rahaautomaattiyhdistyksen (RAY) hyväksyntä. RAY myöntää rahoituksen vuodeksi kerrallaan. Seuraavan vuoden rahoituksesta tehdään hakemus aina edellisen vuoden syyskuun loppuun mennessä. Ensimmäisen vuoden vuosiselvitys palautetaan RAY:lle huhtikuun loppuun mennessä. Vapaaehtoisten vertaistukihenkilöiden koulutukset toteutetaan erillisen suunnitelman mukaisesti. Koulutuksista tiedotetaan ja uusia vertaistuen tukihenkilöitä rekrytoidaan rauhanturvaajista, läheisistä ja rauhanturvatehtävissä vammautuneista. Toimintavuonna järjestetään seuraavat koulutukset: Yksi Mielenterveyden ensiapu (MTEA) 1. koulutus, kaksi MTEA 2. koulutusta, yksi MTEA 1. ohjaajakoulutus sekä 2 x vertaisryhmäohjaajakoulutusta. Koulutettavia on tarkoitus saada yhteensä 100 henkilöä. Osa vapaaehtoisista saattaa osallistua useampaan koulutukseen. Tukinet nettialustan toiminta käynnistetään vuonna Vammalan-Huittisten Seudun Mielenterveysseura ry:n ohjauksessa. Hyödynnetään sosiaalista mediaa tiedottamisessa ja tavoitettavuudessa. Vertaistuen toimintamalleja pilotoidaan kolmella pilottialueella (Pirkanmaa, Keski-Suomi, Oulu/Lappi), kun tukihenkilöt on koulutettu. Vertaistuen toimintamalleja pilotoidaan myös halukkaiden jäsenyhdistysten alueilla. Porin Prikaatin järjestämiin rauhanturvaajien ja läheisten tilaisuuksiin osallistutaan sekä esitellään ja tiedotetaan projektista ja vertaistuesta. Tilaisuuksissa rekrytoidaan uusia vapaaehtoisia. Järjestetään jäsenyhdistysten alueilla tiedotustilaisuuksia rauhanturvaajille ja läheisille jäsenyhdistysten kanssa yhdessä. Tuotetaan projektista ja vertaistuesta tiedotteita ja materiaalia ja Porin Prikaati lähettää materiaalin yhteystietojensa avulla rauhanturvaajille ja läheisille. Tiedotetaan projektista ja vertaistuesta ja rauhanturvapalveluksen erityispiirteistä. Lokakuussa julkaistaan rauhanturvaajien ja läheisten vertaistukihenkilöiden opas. 4. JÄSENTOIMINTA 4.1. LIITON TAPAHTUMAT Liiton tukemia ja järjestämiä muita kuin liikunta- ja urheilutapahtumia ja osallistumisia muiden järjestämiin tapahtumiin on suunniteltu seuraavasti: UDRIA talvipartiokilpailu Itä-Virossa Narvan-Sillamäen alueella. Tuomaritoiminnan koordinointivastuussa on Pääkaupunkiseudun Rauhanturvaajat ry. Kansallisen veteraanipäivän pääjuhla järjestetään Mikkelissä. Liitto lähettää hallituksen edustajan tilaisuuteen. Kaatuneiden muistopäivän tilaisuuksissa liittoa edustavat paikallisyhdistysten edustajat. YK:n rauhanturvaajien päivän tilaisuus Hietaniemen hautausmaalla Helsingissä Tilaisuuden järjestää liitto yhdessä Helsingin Rauhanturvaajat ry:n kanssa. Faitteritsoittokunta osallistuu. YK-liiton Maailma kylässä -tapahtuma Helsingissä Helsingin Rauhanturvaajat ry edustaa tapahtumassa liittoa. Puolustusvoimien lippujuhlan valtakunnallinen paraati 4.6. Lappeenrannassa. Liittoa edustaa paikallinen yhdistys. Kostianvirran Taistelut Pälkäneellä. Järjestäjänä toimii Pirkanmaan Rauhanturvaajat. Liiton kesäpäivät järjestetään Helsingissä. Järjestelyistä vastaa Helsingin Rauhanturvaajat ry neljän muun yhdistyksen tuella. ADMIRAL PITKA tiedustelupartiokilpailu Virossa. Tuomaritoiminnan koordinointivastuussa on Pääkaupunkiseudun Rauhanturvaajat ry. Veteraaniseminaari syyskuussa Lahdessa. Viiden yhdistyksen tapaaminen Kanta-Hämeessä syyskuussa. Veteraanikävely järjestetään useilla paikkakunnilla Valtakunnallinen päätapahtuma järjestetään Kuopiossa. Sivu 6

7 järjestetään XIV Rauhanturvaseminaari Niinisalossa. Tilaisuuden järjestää Kankaanpään Seudun Rauhanturvaajat ry. Rauhanturvaaja-symposium Kuopiossa Tilaisuuden järjestää Pohjois-Savon Rauhanturvaajat ry. Itsenäisyyspäivän valtakunnallinen paraati järjestetään Hämeenlinnassa. Liittoa edustaa paikallinen yhdistys LIIKUNTA JA URHEILU Liiton liikunta- ja urheilutoiminnan tarkoituksena on kannustaa jäsenistöä fyysisen kunnon sekä ampuma- ja sotilastaitojen ylläpitämiseen ja kehittämiseen järjestämällä tai mahdollistamalla osallistuminen erilaisiin perinteisiin jäsenistöä kiinnostaviin kansainvälisiin, valtakunnallisiin ja paikallisiin liikunta- ja urheilutapahtumiin. Liiton tapahtumat järjestetään pääsääntöisesti MPK:n kursseina. Ampuma-, asekäsittely- ja muita sotilaallisia taitoja ylläpidetään ja kehitetään Falling Plates-, perinnease- ja ilma-ase kotirata ammunnoissa. Liitto on Reserviläisurheiluliiton (RESUL) jäsen ja jäsenistöllä on siten mahdollisuus osallistua kaikkiin RESUL:n tapahtumiin sääntöjen määrittämillä tavoilla. Liitto ampumatapahtumia 2014: Tammi-maaliskuussa yhdistysten välinen ilma-ase -kotiratakisa (LapRT) Huhti-toukokuussa perinneasekilpailu, Niinisalo (PirmRT) Elokuussa Liiton ampumamestaruuskilpailu ja Falling Plates, Kouvola (KymlRT) Liitto järjestää tai näkyy 2014 ainakin seuraavissa tapahtumissa: helmikuu Kaukopartiohiihto, Utti Finlandia hiihto, Lahti (liiton osasto) maaliskuussa Körmy Open -biljarditurnaus, Tampere 3.5. Perinneaseiden mestaruuskilpailu, Niinisalo Raatteen marssi, Suomussalmi (liiton osasto) kevään aikana (tammi-maaliskuu) yhdistysten välinen ilma-ase -kotiratakisa XVII Kesäyön marssi, Tuusulassa (liiton osasto) Salpavaellus, Miehikkälä (liiton osasto) Sulkavan Suur-Soudut, Sulkava (liiton vene) Liiton golf-kisat heinäkuussa, Kymen Rauhanturvaajat järjestysvastuussa Nijmegen marssi, Hollanti elokuussa Fasse tunturigolf, Kittilässä elokuussa Falling Plates, Kouvolan Vekaranjärvellä (yhdistysten joukkueet) Norsupallon MM, Savonlinna Syyskuussa RESUL:n Falling Plates ammunta Vesivehmaalla syyskuussa YK:n rauhanpäivän liikuntatapahtuma, paikkakunnittain (ns. Koko kansa kävelemään -tapahtuma). loka-marraskuussa Körmy Open keilausturnaus Liitto pyrkii saamaan taloudellista tukea liikunta- ja urheilutapahtumien kustannuksiin Urlussäätiöltä SOITTOKUNTA Faitterit-soittokunnan harjoittelu- ja esiintymistapahtumat: Soittoleiri ja äänitteen äänitys tammi-maaliskuussa. Kansainvälinen rauhanturvaajien päivän juhla Helsingissä. Kostianvirran taistelut Pälkäneellä. Salpavaellus Haminassa/Miehikkälässä. SRTL:n kesäpäivät (pohjoismaiset) heinä- elokuussa Helsingissä. Sotilaspoikaliiton syyskokouksen juhlallisuudet syyskuussa Savonlinnassa. Veteraanikävely Jyväskylässä. RT-seminaari Niinisalossa. Sivu 7

8 YK-päivän tilaisuus Jyväskylän seurakunnan ja Keski-Suomen Rauhanturvaajien kanssa Jyväskylässä. Rt-symposium Kuopiossa marraskuussa. Kukin tapahtuma pyritään toteuttamaan MPK:n kurssina ja/tai kertaus- tai vapaaehtoisena harjoituksena VIRKISTYSTOIMINTA Helsingin Rauhanturvaajat järjestää heinä-elokuussa liiton kesäpäivät Helsingissä. Pirkanmaan Rauhanturvaajat järjestää Kostianvirran Taistelut kesäkuussa Pälkäneen Sappeessa. Jäsenyhdistyksissä järjestetään erilaisia jäsenille ja yhteistyökumppaneille suunnattuja paikallisia virkistystapahtumia. 5. VIESTINTÄ Liiton viestinnästä vastaavat liiton puheenjohtajisto, järjestöpäällikkö, tiedottaja ja Rauhanturvaaja-lehden päätoimittaja. Lisäksi jokainen liiton hallituksen jäsen on velvollinen aktiivisesti kertomaan liiton kannan liiton toimialaan kuuluvissa asioissa. Toimintavuonna osallistutaan edelleen kriisinhallintahenkilöstölle pidettäviin koulutus- ja kotiuttamistilaisuuksiin. Kriisinhallintahenkilöstön läheisille järjestettäviin informaatiotilaisuuksiin osallistutaan valtakunnallisella tasolla sekä yhdistyksissä paikallisesti ja alueellisesti. Viestinnän suuntaviivat on määritelty liiton tiedotusstrategiassa ja niitä tarkennetaan vuosittaisessa tiedotussuunnitelmassa. Kaiken viestinnän päämääränä on liiton tavoitteiden edistäminen, yleisen tietoisuuden lisääminen liiton toiminnasta sekä jäsenrekrytoinnin tukeminen. Toimintavuonna tiedottaminen jatkuu Raha-automaattiyhdistyksen rahoittamasta vertaistukiprojektista RAUHANTURVAAJA-LEHTI Rauhanturvaaja-lehti ilmestyy vuonna 2014 kuusi kertaa. Alustavat ilmestymispäivät ovat (aineistopäivä 31.1.), (28.3.), (30.5.), (1.8.), (3.10.) ja (26.11.). Yksi numeroista toteutetaan jo perinteiseen tapaan yhteistyössä Porin Prikaatin kanssa ja se jaetaan kaikkien sillä hetkellä palveluksessa olevien rauhanturvaajien läheisille. Läheisten osoitteistosta ja lehtien jakelusta vastaa prikaati. Lehden päätoimittajana toimii Asko Tanhuanpää, joka huolehtii myös toimitussihteerin tehtävistä. Taitosta vastaa LH Viestintä, ilmoitusmyynnistä Fasuworks ja nettiversion päivittämisestä Kari Vilkko. Lehden taloutta hoitaa liiton talouspäällikkö Raimo Aukeala. Lehti painetaan raumalaisessa Painorauma Oy:ssa sivuisena. Lehden arkisto on Heikki Pietilän ja päätoimittajan hoidossa. Lehden toimintaa ohjaa toimitusneuvosto, jonka kokoonpano vuonna 2014 on seuraava: Paavo Kiljunen, Tom Asplund, Ville Mäntysaari, Raimo Aukeala ja Asko Tanhuanpää. Tarvittaessa mukaan voidaan kutsua myös asiantuntijajäseniä. Toimitusneuvosto kokoontuu vuoden aikana kuusi kertaa. Vuoden 2014 kantavana toiminnallisena teemana on lehden ilmoitusmyynnin nostaminen. Rauhanturvaaja-lehti tuottaa vuonna 2014 myös rauhanturvaaja-aiheisen kalenterin, jonka kokoamisesta vastaa Martti Tikka ja taitosta LH-viestintä. Merkittävin osa kalenterin 500 kappaleen painoksesta menee suoraan rauhanturvaajayhdistyksille. Vuoden 2014 ohjelmaan kuuluu myös yhdessä Finnmatkojen kanssa toteutettava lukijamatka Kyprokselle Vuonna 2014 tulee kuluneeksi 50 vuotta siitä, kun ensimmäiset suomalaiset rauhanturvaajat lähtivät Kyprokselle ja vuosijuhlan kunniaksi lukijamatka toteutetaan omalla koneella, johon mahtuu 189 matkustajaa. Vuoden mittaan järjestetään mahdollisuuksien mukaan muitakin lukijamatkoja. Sivu 8

9 Rauhanturvaaja-lehti toimii totuttuun tapaan rauhanturvaamistoiminnasta tiedottavana ajankohtaisjulkaisuna sekä yhdistysten ja henkilöjäsenten tiedotuslehtenä. Lehti pyrkii pitämään lukijakuntansa ajan tasalla kertomalla liiton ja yhdistysten toiminnasta, seuraamalla kriisinhallintatehtävien käsittelyä niin poliittisella kuin käytännön tasolla ja raportoimalla rauhanturvaajiemme toimista operaatioalueilta. Hyvän rauhanturva-aiheisen kirjallisuuden tukeminen kuuluu myös ohjelmaan SISÄINEN VIESTINTÄ Sisäisessä tiedottamisessa tukeudutaan Rauhanturvaaja-lehteen ja e-info - sähköpostitiedotteisiin, joita lähtökohtaisesti toimittaa järjestöpäällikkö. Toimintavuonna e-info lähetetään jäsenyhdistysten jäsenistölle neljä kertaa. Julkaisupäivät ovat (aineistonjättöpäivä 14.2.), (16.5.), (22.8.) ja (14.11.). E-info yhdistyksille lähetetään kuusi kertaa. Julkaisuajankohdat ovat (24.1.), 4.4. (28.3.), 6.6. (30.5.), 1.8. (25.7.), (26.9.) ja (28.11.). e-infojen sisällön tuottaa järjestöpäällikkö olemassa olevasta materiaalista. Liitolla on käytössä myös sähköpostilista Listalle kuuluu 2-5 toimihenkilöä jokaisesta jäsenyhdistyksestä. Listalle kuuluu myös liiton toimihenkilöitä ja hallituksen jäseniä. Listan jäsenet voivat ilmoitella listan kautta toisilleen mm. eri tapahtumistaan. Sisäisessä tiedottamisessa käytetään lisäksi liiton internetissä olevaa keskustelu- ja tiedotusfoorumia (SRTL-foorumi). Foorumille on pääsy kaikilla liiton jäsenyhdistyksien jäsenillä. Foorumilla on myös oma muille näkymätön osuutensa jäsenyhdistyksien toimihenkilöille, liiton hallituksen ja Veteraanituen jäsenille. Toimintavuoden aikana tutkitaan mahdollisuutta ottaa käyttöön jäsenyhdistyksille tarkoitettu tietopankki, joka on toteutettu ilmaisella pilvipalvelulla internetissä ULKOINEN VIESTINTÄ Ulkoisen viestinnän keskeisin tavoite on luoda Rauhanturvaajaliitosta ja sen toiminnasta positiivista kuvaa ja siten vahvistaa yleisen mielipiteen tukea liitolle sekä edistää jäsenrekrytointia. Ulkoinen viestintä toteutetaan informoimalla kotimaista ja tarvittaessa myös ulkomaalaista mediaa Rauhanturvaajaliiton tärkeistä tapahtumista ja saavutuksista. Käytännössä viestintä toteutetaan lähinnä haastatteluin, artikkelein, esitelmin ja puhein sekä lehdistötiedottein. Ennakoitavissa olevissa isommissa tapahtumissa lehdistötiedotteita tehdään kaksi, joista toinen julkaistaan ennen tapahtumaa. Medialle annetaan mahdollisuus osallistua tapahtumaan. Toinen tiedote julkaistaan heti tapahtuman jälkeen. Tiedotteeseen liitetään mahdollisesti kuvia tai ilmoitetaan web-osoite, josta kuvia löytyy. Yhteistoimintaa liiton ja jäsenjärjestöjen viestinnän kokonaisuuden tehostamiseksi ja sanoman koordinoimiseksi kehitetään INTERNET Liiton kotisivuja julkaistaan liiton omistamalla verkkotunnuksella Rauhanturvaajalehden sivuja julkaistaan verkkotunnuksella Liiton Rauhanturvaajat vertaisina Tukea kotona ja kaukana projektin kotisivuja julkaistaan verkkotunnuksella Liiton internetsivuille pyritään saamaan toimintavuonna rakennetuksi myös englanninkielinen esittely. Myös sosiaalisessa mediassa liitto on läsnä. Sillä on oma ryhmä SRTL Suomen Rauhanturvaajaliitto Facebookissa. Ryhmässä julkaistaan mm. liiton tiedotteita. Sivu 9

10 6. KANSAINVÄLINEN TOIMINTA Rauhanturvaajaliiton kansainvälisen yhteistoiminnan painopiste on edelleen pohjoismaisessa yhteistyössä. Liiton kansainvälinen toiminta keskittyy toimintavuonna yhteistyöhön kriisinhallintaveteraaniasioissa. Pohjoismaisten veljesjärjestöjen yhteinen aktiivinen toiminta Maailman Veteraanijärjestössä (WVF)on edistänyt veteraani-käsitteen yleistä hyväksyntää ja käsitteen sisällön kehittämistä. Pohjoismaisen yhteistyön (Board of Nordic Blue Berets, BNBB) puheenjohtajuus on toimintavuonna Tanskalla. Liitto edustaa sotiemme veteraanijärjestöjä Maailman Veteraanijärjestössä osallistumalla aktiivisesti järjestön Euroopan alueen pysyväiskomitean (SCEA) toimintaan sekä joka kolmas vuosi järjestettävään yleiskokoukseen. Seuraava maailmanjärjestön yleiskokous järjestetään vuonna SCEA:n 23. kokous järjestetään Montenegrossa toimintavuonna. Pääteemana kaikissa kansainvälisissä tapahtumissa on veteraanituki ja sen kehittäminen. Lisäksi pyritään lisäämään yleistä tietoisuutta jäsenorganisaatioista, veteraaneista ja sodan uhreista sekä vahvistamaan niiden tukea ja hyväksyntää. Järjestöjen yhteistoimintaa tukee Pohjoismaiden puolustushallintojen yhteistyö (NORDEFCO), joka pitää sisällään myös veteraaniasiat. Rauhanturvaajaliitto jatkaa kriisinhallintaveteraaniasioissa tiivistä yhteydenpitoa pääesikuntaan, ministeriöihin ja eduskuntaan THE BOARD NORDIC BLUE BERETS -TOIMINTA Yhteispohjoismaisen työryhmän kokous (BNBB 2014) pidetään Suomessa liiton 2014 Vuosaaressa järjestettävien kesäpäivien yhteydessä. BNBB on sopinut, että yhteispohjoismainen Veteraani/vertaistuki-työseminaari pidetään rinnakkain BNBB-kokouksen kanssa Helsingissä vuonna Näin ollen liittoa edustaa kokouksessa vähintään puheenjohtaja, kansainvälisten asioiden sihteeri, vertaistukiprojektin projektipäällikkö sekä yksi nimetty vertaistukihenkilö. Suomen järjestäjävastuu otetaan huomioon vuoden 2014 budjettia laadittaessa. Viimeksi BNBB tilaisuus järjestettiin Suomessa vuonna 2010 PV:n merkittävällä tuella Säkylässä WORLD VETERAN FEDERATION Liitto on jäsenenä Maailman Veteraanijärjestössä. Toiminnassa pyritään kiinteään yhteistyöhön pohjoismaisten rauhanturvaajaveteraanijärjestöjen kanssa. Painopiste on Euroopan sektorin toiminnassa. MVJ:n Euroopan asioiden pysyväiskomitean (SCEA) Pohjois-Euroopan maiden puheenjohtajana on toiminut vuodesta 2011 alkaen Tom Asplund. Liitto edustaa erillisen sopimuksen/yhteisymmärryksen perusteella ko. järjestössä myös kaikkia sotiemme veteraanijärjestöjä ja heidän perintöään. Liiton osuuden maailmanjärjestön jäsenmaksusta on toistaiseksi maksanut Veteraanituki ry KANSAINVÄLISET TEEMAPÄIVÄT YK:n kansainvälisenä rauhanturvaajien päivänä ja YK-päivänä järjestetään jäsenille ja / tai yhteisöille juhlatilaisuuksia joko jäsenyhdistysten omin voimin tai yhteistyössä muiden kansalaisjärjestöjen kanssa. Em. päivinä sekä jäsenyhdistysten juhlapäivinä kunnioitetaan rauhanturvaamistehtävissä henkensä menettäneiden ja sankarivainajien muistoa. Helsingissä Hietaniemessä pidettävään muistotilaisuuteen osallistuu liiton johdon lisäksi Pääesikunnan ja puolustusministeriön edustajat. Tilaisuuden järjestelyistä vastaa Helsingin Rauhanturvaajat ry. Vuonna 2008 perustettua YK:n rauhanpäivää (UN International Day of Peace - Veterans Walk For Peace 21.9.) vietetään sunnuntaina 21.9., jolloin järjestetään jo seitsemättä kertaa yhteistyössä muiden kansalaisjärjestöjen kanssa Koko kansa kävelemään tapahtuma useilla paikkakunnilla. Ruotsissa vietetään veteraanien lippupäivää Norjassa vietetään veteraanipäivää 8.5. Tanskassa vietetään veteraanipäivää ja Veteraanien lippupäivää 5.9. Virossa vietetään veteraanipäivää kesäkuussa. Sivu 10

11 Tilaisuuksiin liitolla on pysyväiskutsut. Liitto harkitsee tapauskohtaisesti osallistumisesta muistamisella tai valtuuskunnalla UDRIA JA ERNA TUOMARITOIMINTA VIROSSA Perinteinen UTRIA talvipartiokilpailu Itä-Virossa Narvan-Sillamäen alueella järjestetään ja ERNA kesäpartiokilpailun korvannut ADMIRAL PITKA tiedustelupartiokilpailu on Liitto tukee näiden kilpailuiden Pääkaupunkiseudun Rauhanturvaajien koordinoimaa tuomaritoimintaa. 7. YHTEISTOIMINTA PUOLUSTUSVOIMIEN JA MUIDEN JÄRJESTÖJEN KANSSA Suomen Rauhanturvaajaliiton tärkeimmät yhteistyökumppanit ovat puolustusministeriö, puolustusvoimat, Maanpuolustuskoulutusyhdistys (MPK), Kriisinhallintakeskus (CMC-Finland), sotiemme veteraanijärjestöt, Tammenlehvän perinneliitto sekä muut reserviläis- ja maanpuolustusjärjestöt MAANPUOLUSTUSKOULUTUSYHDISTYS (MPK) Liitto on Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen perustajajäsen. Liitolla on vuonna 2014 varajäsenyys MPK:n hallituksessa sekä edustus hallinto- ja koulutusvaliokunnissa. Näin liitolla on edelleen mahdollisuus vaikuttaa sekä MPK:n strategiaan että kurssitarjontaan. MPK:n koulutustoimintaan osallistutaan aktiivisesti sekä yhdistyksinä että reserviläisinä. Kouluttajatehtävissä toimivien liiton jäsenyhdistysten jäsenten tulisi korostaa edustavansa ensisijaisesti Rauhanturvaajaliittoa. Yhdistysten tulee olla entistä aktiivisemmin yhteistyössä alueen muiden maanpuolustusjärjestöjen kanssa ja pyrkiä sisällyttämään MPK:n kurssitarjontaan erityisesti rauhanturvaajien osaamiseen perustuvia kursseja (esim. kohteensuojauskurssi) PUOLUSTUSVOIMAT JA PUOLUSTUSMINISTERIÖ Puolustusvoimissa tärkeimmät yhteistyökumppanit ovat Pääesikunta (PE), Maavoimien Esikunta (MAAVE), Porin Prikaati (PORPR), Puolustusvoimien Kansainvälinen Keskus (PVKVK), ja Sotamuseo. Varuskuntien ja jäsenyhdistysten yhteistyötä toteutetaan paikallisten järjestelyiden ja sopimusten mukaan. PE:n kanssa solmittu yhteistyösopimus ( ) koskien rauhanturvaajien psykososiaalisen tuen järjestämistä sekä PORPR:n kanssa puolivuosittain päivitettävät yhteistyömuistiot muodostavat perustan yhteistyölle. PVKVK pitää YKSK 1-2:a perinnejoukko-osastonaan. YKSK:n Perinnekilta toimii yhteistyössä suoraan PVKVK:n kanssa. Kilta on myös liiton jäsen. Liitto osallistuu puolustusvoimien NORDEFCO-yhteistyöhön kriisinhallintaveteraaniasioissa. Puolustusministeriöön pidetään yhteyttä palvelussuhteen ehtoihin ja kriisinhallintaveteraaniohjelman toteutukseen liittyvissä asioissa SOTIEMME VETERAANIJÄRJESTÖT Sotiemme veteraanijärjestöjä ovat Sotainvalidien Veljesliitto, Suomen Sotaveteraaniliitto sekä Rintamaveteraaniliitto. Näitä järjestöjä edustaa keskitetysti Veteraaniliittojen valtuuskunta (VEVA), jonka puheenjohtajana toimii vuorotellen kunkin veteraanijärjestön puheenjohtaja. Veteraanijärjestöt perustivat vuonna 2003 Tammenlehvän Perinneliiton, jossa on 23 jäsenliittoa. Myös SRTL on perinneliiton jäsen ja edustettuna myös perinneliiton hallituksessa. Tulevien vuosien tärkein tavoite on siirtää veteraanisukupolven perintö nuoremmille sukupolville ja päättää perinnön vaalimisen suuntaviivat. Tässä työssä SRTL on vahvasti mukana. Yhteistoimintaa kaikkien veteraanijärjestöjen kanssa kehitetään muuttuvassa asetelmassa sotiemme veteraanien lukumäärän väistämättä pienentyessä. Toimintavuonna kriisinhallintaveteraanien lukumäärä ylittää sotiemme veteraanien lukumäärän. Liiton erityisen tärkeä tavoite on kehittää hyvin toimivat yhteistyöjärjestelyt alue- ja paikallistasolle. Järjestelyissä seurataan veteraanijärjestöjen aluetason organisaation kehitystä ja otetaan muutenkin huomioon alueelliset ja paikalliset erityispiirteet. Vuosittaiset yhteiset tai tuettavat tapahtumat pyritään vakiinnuttamaan toimintasuunnitelmiin. Liiton johto pitää kiinteää yhteyttä kaikkiin veteraanijärjestöihin. Liiton johto osallistuu myös vuosittain pidettäville valtakunnallisille Sivu 11

12 veteraanipäiville. Vuonna 2014 kansallisen veteraanipäivän valtakunnalliset tilaisuudet järjestetään Mikkelissä MUUT JÄRJESTÖT 8. TALOUS Liitto on edustettuna Reservin neuvottelukunnassa ja neljässä maanpuolustuskoulutuksen alueellisessa neuvottelukunnassa. (Etelä-Suomi, Itä-Suomi, Länsi-Suomi ja Pohjois-Suomi). Liitto osallistuu aktiivisesti puolustusvoimauudistuksen yhteydessä järjestöjen ja Puolustusvoimien alueellisen ja maakunnallisen yhteistyön kehittämiseen. Liitto on yhteisöjäsenenä Vapaaehtoisessa pelastuspalvelussa (Vapepa). Liiton jäsenyhdistykset osallistuvat Vapepan toimintaan. Yhteistyötä Suomen YK-liiton kanssa jatketaan osallistumalla sen tapahtumiin. Heikki Pietilä on YK-liiton hallituksessa vuoden 2014 loppuun asti. Liiton tavoitteena on saada edustaja järjestön hallitukseen myös vuosille sekä edustaja KATU:n ohjausryhmään vuodelle Padasjoki-keskuksen toimintaa tuetaan aikaisempien vuosien tapaan. Hyviä suhteita ylläpidetään kaikkiin reserviläis- ja maanpuolustusjärjestöihin. Kouluissa ja kansalaistilaisuuksissa jatketaan esitysten ja luentojen pitämistä YK:sta ja muista kansainvälisistä turvallisuusjärjestöistä sekä rauhanturvaamisen ja kriisinhallinnan merkityksestä maailmanrauhan ja turvallisuuden edistämisessä. Liitto osallistuu ulkoministeriön ja muun valtionhallinnon tilaisuuksiin kriisinhallinnan asiantuntijana. Liitto osallistuu lausunnonantajana ampumaratalain valmisteluun ja muun aselainsäädännön kehittämiseen yhdessä muiden maanpuolustusjärjestöjen kanssa. Liiton varsinainen toiminta vuonna 2014 perustuu edelleen vapaaehtoistyöhön, palkattuun henkilöstöön ei ole taloudellisia mahdollisuuksia kuin RAY projektin osalta. Ministeriöiden, puolustusvoimien ja muiden tukijoiden taloudelliset tuet ja avustukset sekä muut tuet ovat liitolle merkityksellisiä. Liiton toiminnan laajentuessa ja taloudellisen panostuksen kasvaessa veteraanitukeen ja yhdistysten luottamus- ja toimihenkilöiden kouluttamiseen sekä järjestö- että veteraanityöhön vaatii lisää taloudellisia resursseja ja entistä tarkempaa taloudellisten voimavarojen kohdistamista. Liiton oman jäsenrekisterin avulla pystytään tehostamaan jäsenmaksujen seurantaa liiton/lehden tilityksissä liitossa ja jäsenyhdistyksille. Jäsenrekisteriä kehitetään edelleen palvelemaan myös liiton taloutta koskevissa asioissa. Kaatuneiden Muistosäätiöltä ja Sotavahinkosäätiöltä saatava taloudellinen tuki kohdistetaan ja ohjataan Suomen Rauhanturvaajaliitto ry:n Veteraanirahastoon. Rahasto on tarkoitettu veteraanitoiminnan, liiton jäsenyhdistysten jäsenten ja sotiemme veteraanien sekä heidän huoltonsa varassa olevien henkilöiden ja heidän yhdistystensä tukemiseen taloudellisissa vaikeuksissa. Liiton jäsenyhdistyksen henkilöjäsenmaksu vuonna 2014 on kahdeksan (8) euroa. Jäsenyhdistyksen toimialuejäsenen jäsenmaksu on nolla (0) euroa. Yhdistysten kannatusjäseniltä liitto perii kaksi (2) euroa rekisterinhoitomaksua. Liiton kannattajajäsenyhdistyksen jäsenmaksu vuonna 2014 on kahdeksan (8) euroa. Kannattajajäsenyhdistyksen kannatusjäseniltä liitto perii (2) euroa rekisterinhoitomaksua. Liiton jäsenmaksun lehden osuus vuonna 2014 on jäsenyhdistysten ja kannattajajäsenyhdistysten henkilöjäseniltä 19 euroa, toimialuejäseniltä nolla (0) euroa. Liitto toivoo, että yhteistyötahot, ministeriöt, puolustusvoimat, säätiöt sekä muut tukijat jatkavat liiton ja lehden tukemista kaikissa muodoissaan. Suomen Rauhanturvaajaliitto ry Hallitus Sivu 12

13 Suomen Rauhanturvaajaliiton toimintasuunnitelma 2014 liite 1 KOKOUSKALENTERI 2014 Liittokokoukset, liiton hallituksen ja valtuuskunnan kokoukset TVK Hallitus TVK Kevätliittokokous Kotka TVK Hallitus TVK Syysliittokokous Lahti TVK 5 Muut hallituksen järjestämät kokoukset Toimitusneuvosto Toimitusneuvosto Toimitusneuvosto Toimitusneuvosto Toimitusneuvosto Järjestökoulutus Muut tapahtumat Kansallinen veteraanijuhla kevät WVF SCEA kokous Kv-rauhanturvaajien päivä Liiton golf-kilpailut Liiton kesäpäivät elokuussa Falling Plates -kilpailut BNBB-kok. + Pohjm. VETU Veteraanikävely Rauhanturva-symposiumi RT-seminaari Liikuntakoulutus ja urheilutapahtumat helmikuu Kaukopartiohiihto, Utti. Matkoina 75 tai 300 km. Yhteyshenkilö: Pekka Kuosa, Keski-Uudenmaan Rauhanturvaajat, Finlandia-hiihto, Lahti. Matkoina on 32 tai 60 km, Yhteyshenkilö: Pentti Tienhaara, Kymenlaakson Rauhanturvaajat, maaliskuu Körmy Open -biljarditurnaus, Tampere. Pirkanmaan Rauhanturvaajat 3.5. SRTL:n Perinnease mestaruuskilpailut, Niinisalo. Yhteyshenkilö Matti Lappalainen, Pirkanmaan Rauhanturvaajat, puh Raatteentien Marssi, Suomussalmi. Matka n.18 km. Yhteyshenkilö: Ermo Saari, Kainuun Rauhanturvaajat, Kesäyön marssi, Tuusula. Matkat ovat siviileille 10, 20, 30, ja 40 km, sotilaille 30 tai 40 km. Yhteyshenkilö: Altti Lindgren, Suur- Savon Sinibaretit, Salpavaellus, Miehikkälä. Yhteyshenkilö: Terho Ahonen, Kymenlaakson Rauhanturvaajat Sulkavan Suur-soudut, Sulkava. SRTL:n joukkue osallistuu kirkkovenesoutuun, matkana on km. Yhteyshenkilö:Riku Tenhunen Keski-Suomen Rauhanturvaajat; Nijmegen Marssi, Hollanti. Yhteyshenkilö: Altti Lindgren, Suur- Sivu 1

14 Savon Sinibaretit, Suomen Rauhanturvaajaliiton golfmestaruuskilpailut Virolahdella. Kymenlaakson Rauhanturvaajat ry, Osmo Kuivainen puh , elokuu Fasse tunturigolf, Kittilässä. Lapin Rauhanturvaajat Norsupallon MM, Savonlinna. Yhteyshenkilö: Eki Kuuramaa, Suur- Savon Sinibaretit, elokuu Falling Plates, Kouvola (vastuu: Kymenlaakson Rauhanturvaajat ry, syyskuu Veteraanikävely valtakunnallinen (vastuu: Suomen lokamarraskuu Rauhanturvaajaliitto, Tuomas Oinonen, Körmy Open -keilausturnaus, Tampere. Pirkanmaan Rauhanturvaajat Suomen Rauhanturvaajaliitto ry. Hallitus Sivu 2

Toimintasuunnitelma 2013

Toimintasuunnitelma 2013 Suomen Rauhanturvaajaliitto ry Pitkäperäntie 16, 33480 Ylöjärvi www.rauhanturvaajaliitto.fi hallituksen esitys 16.9.2012 Toimintasuunnitelma 2013 1. YLEISTÄ Suomen Rauhanturvaajaliitto ry:n (SRTL) toimintaa

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2012

Toimintasuunnitelma 2012 Suomen Rauhanturvaajaliitto ry Pitkäperäntie 16, 33480 Ylöjärvi www.rauhanturvaajaliitto.fi Hyväksytty liittokokouksessa 29.10.2011 Toimintasuunnitelma 2012 1. YLEISTÄ Liiton toimintaa ohjaavat liiton

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2011

Toimintasuunnitelma 2011 Suomen Rauhanturvaajaliitto ry Pitkäperäntie 16, 33480 Ylöjärvi www.rauhanturvaajaliitto.fi Hyväksytty syysliittokokouksessa 30.10.2010 Toimintasuunnitelma 2011 1. YLEISTÄ Liiton toimintaa ohjaavat liiton

Lisätiedot

JÄSENTIEDOTE 1/2015 salonseudunrauhanturvaajat@gmail.com http://koti.mbnet.fi/kuso

JÄSENTIEDOTE 1/2015 salonseudunrauhanturvaajat@gmail.com http://koti.mbnet.fi/kuso JÄSENTIEDOTE 1/2015 salonseudunrauhanturvaajat@gmail.com http://koti.mbnet.fi/kuso PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS Hyvät Rauhanturvaajat, Taas on vuosi vaihtunut. Yhdistys piti syyskokouksensa ilman suurempia

Lisätiedot

KYMENLAAKSON RESERVILÄISPIIRIN TOIMINTASUUNNITELMA 2010

KYMENLAAKSON RESERVILÄISPIIRIN TOIMINTASUUNNITELMA 2010 Kymenlaakson Reserviläispiiri ry Piirihallitus 25.10.2009 KYMENLAAKSON RESERVILÄISPIIRIN TOIMINTASUUNNITELMA 2010 1. JOHDANTO Kymenlaakson Reserviläispiiri ry:n 53. toimintavuosi noudattaa Reserviläisliitto

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2017

Toimintasuunnitelma 2017 Suomen Rauhanturvaajaliitto ry Pitkäperäntie 16, 33480 Ylöjärvi www.rauhanturvaajaliitto.fi Hallituksen esitys 22.9.2016 Toimintasuunnitelma 2017 1. YLEISTÄ Suomen Rauhanturvaajaliitto ry:n (SRTL) toimintaa

Lisätiedot

RESUL:n kilpailutoiminta. Kilpailutoiminnan organisointi. Puolustusvoimien tuki. Yhteistyö MPK:n kanssa. Yhteistyö reservipiirien kanssa

RESUL:n kilpailutoiminta. Kilpailutoiminnan organisointi. Puolustusvoimien tuki. Yhteistyö MPK:n kanssa. Yhteistyö reservipiirien kanssa Kilpailumaksut Toiminnanjohtaja Risto Tarkiainen, Reserviläisurheiluliitto ry RESUL:n kilpailutoiminta Kilpailutoiminnan organisointi Puolustusvoimien tuki Yhteistyö MPK:n kanssa Yhteistyö reservipiirien

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 10.10.2016 Hyväksytty syyskokouksessa 01.11.2016 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 2 1. KESKI-UUDENMAAN

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2012

TOIMINTASUUNNITELMA 2012 TOIMINTASUUNNITELMA 2012 SISÄLLYS 1 Johdanto... 3 2 Tiedotustoiminta... 3 3 Oma toiminta... 4 3.1 Yhdistystoiminta... 4 3.2 Aatteellinen toiminta... 4 3.3 Kenttäkelpoisuus... 5 3.4 Urheilutoiminta... 5

Lisätiedot

SUOMEN SOTAVETERAANILIITTO RY:N - FINLANDS KRIGSVETERANFÖRBUND RF:N SÄÄNNÖT

SUOMEN SOTAVETERAANILIITTO RY:N - FINLANDS KRIGSVETERANFÖRBUND RF:N SÄÄNNÖT SUOMEN SOTAVETERAANILIITTO RY:N - FINLANDS KRIGSVETERANFÖRBUND RF:N SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Sotaveteraaniliitto ry, ruotsiksi Finlands Krigsveteranförbund rf. Näissä säännöissä

Lisätiedot

Suomen Rauhanturvaajaliitto ry:n vuoden 2014 vuosikertomus

Suomen Rauhanturvaajaliitto ry:n vuoden 2014 vuosikertomus Suomen Rauhanturvaajaliitto ry Pitkäperäntie 16, 33480 Ylöjärvi www.rauhanturvaajaliitto.fi Hyväksytty liittokokouksessa Jyväskylässä 16.5.2015 Suomen Rauhanturvaajaliitto ry:n vuoden 2014 vuosikertomus

Lisätiedot

Yhdistys osallistuu terveydenhoitajaliiton toimintaan: edustajisto-, hallitus- ja toimikuntaedustusten kautta.

Yhdistys osallistuu terveydenhoitajaliiton toimintaan: edustajisto-, hallitus- ja toimikuntaedustusten kautta. Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 1. YLEISTÄ Kymen terveydenhoitajayhdistys ry on perustettu 29.11.1945 Kotkassa nimellä Suomen terveydenhoitajayhdistys ry:n Kymen osasto. Alkanut vuosi on yhdistyksen

Lisätiedot

Yhdistyksen säännöt. 1 Nimi, kotipaikka ja toimialue Yhdistyksen nimi on Eläkeliiton Hämeen yhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Hämeen kunta.

Yhdistyksen säännöt. 1 Nimi, kotipaikka ja toimialue Yhdistyksen nimi on Eläkeliiton Hämeen yhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Hämeen kunta. ELÄKELIITON HÄMEEN YHDISTYS ry Yhdistyksen säännöt 1 Nimi, kotipaikka ja toimialue Yhdistyksen nimi on Eläkeliiton Hämeen yhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Hämeen kunta. 2 Tarkoitus Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

LOIMAAN SEUDUN RESERVILÄISET RY.

LOIMAAN SEUDUN RESERVILÄISET RY. LOIMAAN SEUDUN RESERVILÄISET RY. TOIMINTASUUNNITELMA 2014 LOIMAAN SEUDUN RESERVILÄISET RY. Toimintasuunnitelma vuodelle 2014. YLEISTÄ Vuosi 2014 on yhdistyksen 58. toimintavuosi. Jatketaan omalla valitulla

Lisätiedot

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2012

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2012 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2012 Carita Bardakci 23.11.2011 1.1.1.1 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2012 1. JOHDANTO JA TOIMINTA-AJATUS

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2013

Toimintasuunnitelma 2013 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2013 Carita Bardakci 22.11.2012 1.1.1.1.1.1.1.1.1 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 1. JOHDANTO JA

Lisätiedot

Pohjoisen Keski-Suomen ammatilliset opettajat ry:n säännöt

Pohjoisen Keski-Suomen ammatilliset opettajat ry:n säännöt 1 Pohjoisen Keski-Suomen ammatilliset opettajat ry:n säännöt NIMI, TARKOITUS JA TOIMINTA 1 Yhdistyksen nimi on Pohjoisen Keski-Suomen ammatilliset opettajat ry. Yhdistyksen kotipaikka on Äänekoski ja toiminta-alueena

Lisätiedot

Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt

Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt Hyväksytty yhdistyksen kevätkokouksessa 29.3.2014. 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Porin akateeminen nörttikulttuurin arvostusseura ja

Lisätiedot

Oman toiminnan esittely Eläkeliiton Joutsan yhdistys ry. Kumppanuuspöytä Maija Salonen

Oman toiminnan esittely Eläkeliiton Joutsan yhdistys ry. Kumppanuuspöytä Maija Salonen Oman toiminnan esittely Eläkeliiton Joutsan yhdistys ry Kumppanuuspöytä 08.11.2016 Maija Salonen Eläkeliitto numeroina Kattojärjestö Eläkeliitto - jäsenmäärä 130000 jäsentä - 20 piiriä - 403 paikallisyhdistystä

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Hallitus ja hallituksen kokoukset 3. Jäsenet 4. Yhdistyksen toiminta 5. Näyttelyt, seminaarit ja muut tapahtumat 6. Muut toiminta 5.1

Lisätiedot

Tilanne Järjestöjen osallisuus sote- ja maakuntauudistuksen valmistelussa

Tilanne Järjestöjen osallisuus sote- ja maakuntauudistuksen valmistelussa Tilanne 18.11. Järjestöjen osallisuus sote- ja maakuntauudistuksen valmistelussa OYS 1) Lappi: Lapin liiton nimeämällä järjestöneuvottelukunnalla on iso rooli soteuudistuksen valmistelutyössä. Järjestöneuvottelukunnan

Lisätiedot

SALON SEUDUN RAUHANTURVAAJAT ry 1/1 TOIMINTAKERTOMUS 2008

SALON SEUDUN RAUHANTURVAAJAT ry 1/1 TOIMINTAKERTOMUS 2008 SALON SEUDUN RAUHANTURVAAJAT ry 1/1 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2008 YLEISTÄ Vuosi 2008 oli ry:n 17.toimintavuosi. Yhdistyksen jäsenmäärä vuoden lopussa oli 107 + 2 kannattajajäsentä. 21.9. järjestettiin

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Eläkeliiton.. piiri ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä piiri.

Yhdistyksen nimi on Eläkeliiton.. piiri ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä piiri. 1 ELÄKELIITTO RY:N PIIRIEN MALLISÄÄNTÖ Yhdistysrekisterin ennakkotarkastus 26.4.2012 Hyväksytty XVII liittokokouksessa 6.6.2012.piirin säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Eläkeliiton.. piiri

Lisätiedot

Viestiupseeriyhdistys ry.

Viestiupseeriyhdistys ry. Viestiupseeriyhdistys ry Toiminnan tarkoitus Viestiupseeriyhdistys on viesti- ja johtamisjärjestelmäalalla sekä sähköisen viestialan tehtävissä toimivien ja toimineiden yhteinen maanpuolustusjärjestö.

Lisätiedot

ORIMATTILAN RESERVILÄISET RY TOIMINTASUUNNITELMA 2016

ORIMATTILAN RESERVILÄISET RY TOIMINTASUUNNITELMA 2016 ORIMATTILAN RESERVILÄISET RY TOIMINTASUUNNITELMA 2016 S I S Ä L T Ö TOIMINNAN PAINOPISTEALUEET 1. Aatteellinen toiminta 2. Kuntoliikunta- ja maastotoiminta 3. Ampuma- ja kilpailutoiminta 4. Muu toiminta

Lisätiedot

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu.

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu. Ehdotus sääntömuutoksiksi Suomen Internet-yhdistyksen kevätkokoukselle 2006. Alla on ehdotus uusiksi säännöiksi, jotka toimitetaan yhdistysrekisteriin hyväksyttäviksi, mikäli yhdistyksen kevätkokous päättää

Lisätiedot

HOAY Rautatieläisenkatu 6 00520 HELSINKI puh. 020 7489 451, 020 7489 452 toimisto@hoay.fi www.hoay.fi YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

HOAY Rautatieläisenkatu 6 00520 HELSINKI puh. 020 7489 451, 020 7489 452 toimisto@hoay.fi www.hoay.fi YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT HOAY Rautatieläisenkatu 6 00520 HELSINKI puh. 020 7489 451, 020 7489 452 toimisto@hoay.fi www.hoay.fi YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 Nimi, tarkoitus ja toiminta Helsingin opettajien ammattiyhdistys ry:n SÄÄNNÖT

Lisätiedot

ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016

ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016 ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Tavoite Orimattilan Kokoomus on mukana kehittämässä Orimattilan kaupunkia ja Päijät- Hämeen maakuntaa jäsenistönsä ja luottamushenkilöidensä välityksellä Kansallisen

Lisätiedot

Järjestöjen osallisuus sote- ja maakuntauudistuksen valmistelussa

Järjestöjen osallisuus sote- ja maakuntauudistuksen valmistelussa Tilanne 14.2.17 Järjestöjen osallisuus sote- ja maakuntauudistuksen valmistelussa OYS 1) Lappi: Sote-järjestöillä on edustus Sote-Savotan alatyöryhmissä. Työryhmissä on myös saamelaisedustus. 2) Kainuu:

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA Helsinki-Santahamina sotilaskotiyhdistys ry

TOIMINTASUUNNITELMA Helsinki-Santahamina sotilaskotiyhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Helsinki-Santahamina sotilaskotiyhdistys ry Yhdistyksen päämäärät Uusien jäsenien hankkiminen ja sisarien aktivoiminen toimintaan Sisarten keskinäinen arvostava yhteistyö Yhdistyksen

Lisätiedot

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset ESPOON NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2017 VAIKUTTAMINEN Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisnuorista koostuva edunvalvontaelin ja päätäntävaltaa nuorisovaltuustossa käyttävät valitut nuorisovaltuutetut.

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2016

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2016 Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2016 1. LEADER TOIMINNAN TAVOITTEET OHJELMAKAUDELLA 2014 2020 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa esitetään suuntaviivat maatalouden ja maaseudun kehittämiselle

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Sivu 1/5 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Yleistä MLL Meilahden yhdistys ry () on keskoslasten ja heidän vanhempiensa ja muiden läheistensä sekä keskosten kanssa työskentelevien oma yhdistys. Yhdistyksen tavoitteena

Lisätiedot

KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013

KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013 JOHTOSÄÄNTÖ sivu 1(6) KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013 I JOHTOSÄÄNNÖN SOVELTAMISALA 1 Johtosäännössä määrätään siitä luottamusjohdon toiminnasta, joka ei sisälly sääntöihin,

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2017

TOIMINTASUUNNITELMA 2017 TOIMINTASUUNNITELMA 2017 1 MISSIO Edistää naisyrittäjyyttä sekä parantaa naisyrittäjien kannattavan toiminnan yleisiä edellytyksiä omalla toiminta-alueellaan, edistää tervettä kilpailua ja naisyrittäjien

Lisätiedot

Avustukset jäsenyhdistyksille v Invalidiliiton hankeavustukset jäsenyhdistyksille - STEAn jäsenjärjestöavustukset, eli ns.

Avustukset jäsenyhdistyksille v Invalidiliiton hankeavustukset jäsenyhdistyksille - STEAn jäsenjärjestöavustukset, eli ns. Avustukset jäsenyhdistyksille v.2017 - Invalidiliiton hankeavustukset jäsenyhdistyksille - STEAn jäsenjärjestöavustukset, eli ns. toimintatonnit Järjestöpäivät 5.2.2017 1 Invalidiliiton hankeavustukset

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2016. Rajamäen Kehitys Ry Toimintasuunnitelma 2016

Toimintasuunnitelma 2016. Rajamäen Kehitys Ry Toimintasuunnitelma 2016 Rajamäen Kehitys Ry Toimintasuunnitelma 2016 1 1. Rajamäen Kehitys Ry:n toiminnan tarkoitus ja visio tulevasta Rajamäen Kehitys Ry eli RaKe on perustettu 1924 ja on yksi suurimmista ja vanhimmista Nurmijärvellä

Lisätiedot

2. Tarkoituksensa toteuttamiseksi aluejärjestö:

2. Tarkoituksensa toteuttamiseksi aluejärjestö: Aluejärjestön säännöt 1 (5) 21. liittokokouksen hyväksymät säännöt 1 Nimi ja kotipaikka 2 Aluejärjestön tarkoitus ja tehtävät 1. Yhdistyksen nimi on Metallityöväen... aluejärjestö ry ja sitä nimitetään

Lisätiedot

PIONEERIASELAJIN LIITTO RY:N SÄÄNNÖT

PIONEERIASELAJIN LIITTO RY:N SÄÄNNÖT 1 (5) PIONEERIASELAJIN LIITTO RY:N SÄÄNNÖT I Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue 1. Yhdistyksen nimi on Pioneeriaselajin Liitto ry. Sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Yhdistyksen toiminta-alue on koko

Lisätiedot

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset ESPOON NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2016 2017 VAIKUTTAMINEN Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisnuorista koostuva edunvalvontaelin ja päätäntävaltaa nuorisovaltuustossa käyttävät valitut

Lisätiedot

Tuohisaaren kyläyhdistys 1 (5) Rapakiventie 26 58620 Lohilahti

Tuohisaaren kyläyhdistys 1 (5) Rapakiventie 26 58620 Lohilahti KYLÄYHDISTYKSEN 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE Yhdistyksen nimi on Tuohisaaren kyläyhdistys ry, ja sen kotipaikka on Savonlinnan kaupunki. Yhdistyksen toimialueena on Tuohisaari ja sitä ympäröivät

Lisätiedot

IitinReserviupseerikerho ry T O I M I N T A K E R T O M U S V E R

IitinReserviupseerikerho ry T O I M I N T A K E R T O M U S V E R IitinReserviupseerikerho ry T O I M I N T A K E R T O M U S 2 0 1 5 V E R 1 0. 3 Hallitus 2014 Pekka Mertakorpi, pj. 040-5176044 Tapani Peltola, vpj 044-2899226 Sami Ahola, siht 040-085 9670 Jouni Laurikainen,

Lisätiedot

A. YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA, KIELET, TARKOITUS JA TOIMINTAMUOTO

A. YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA, KIELET, TARKOITUS JA TOIMINTAMUOTO POHJOLA-NORDENIN NUORISOLIITTO RY:N SÄÄNNÖT hyväksytty 1.4.1995 kevätkokouksessa Lappeenrannassa muutettu 31.10.1998 syyskokouksessa Helsingissä muutettu 3.4.2009 kevätkokouksessa Helsingissä muutettu

Lisätiedot

PETRA-PROJEKTI TOIMINTASUUNNITELMA 2014

PETRA-PROJEKTI TOIMINTASUUNNITELMA 2014 PETRA-PROJEKTI TOIMINTASUUNNITELMA 2014 1. Yleistä 2014 on Petra-taloyhtiötoiminnassa starttitoiminnan ja osallistavan kehittämisen vuosi. Projektin toimintaa jatketaan kaikissa Petra taloissa. Lisäksi

Lisätiedot

VIROLAHDEN PURSISEURA ry:n SÄÄNNÖT Hyväksytty yhdistysrekisteri /PRH 7.6.1984, muutettu huhtikuussa 2015, astuvat voimaan 1.5.2015 alkaen.

VIROLAHDEN PURSISEURA ry:n SÄÄNNÖT Hyväksytty yhdistysrekisteri /PRH 7.6.1984, muutettu huhtikuussa 2015, astuvat voimaan 1.5.2015 alkaen. VIROLAHDEN PURSISEURA ry:n SÄÄNNÖT Hyväksytty yhdistysrekisteri /PRH 7.6.1984, muutettu huhtikuussa 2015, astuvat voimaan 1.5.2015 alkaen. 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Virolahden

Lisätiedot

1 Yleistä. 2 Hallitus, toiminnantarkastajat ja edustajat vuodelle Hallitus vuodelle Toiminnantarkastajat 2017

1 Yleistä. 2 Hallitus, toiminnantarkastajat ja edustajat vuodelle Hallitus vuodelle Toiminnantarkastajat 2017 Seinäjoki TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2017 1 Yleistä Kerhon tehtävänä on maanpuolustustahdon ja taitojen ylläpitäminen ja niiden kohottaminen, turvallisuuspoliittisen tiedon jakaminen, fyysisen kunnon

Lisätiedot

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön strategia 2025 Turvalliseen huomiseen Visio Suomessa asuvat turvallisuustietoiset ja -taitoiset ihmiset ja yhteisöt turvallisessa ympäristössä. Toiminta-ajatus on osaltaan

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. Yhdistyksen nimi on Ikaalisten Nuoriso-orkesterin tuki ry. Sen kotipaikka on Ikaalinen ja toimialue on Ikaalinen.

SÄÄNNÖT. Yhdistyksen nimi on Ikaalisten Nuoriso-orkesterin tuki ry. Sen kotipaikka on Ikaalinen ja toimialue on Ikaalinen. IKAALISTEN NUORISO-ORKESTERIN TUKI RY SÄÄNNÖT Yleistä 1 YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMIALUE Yhdistyksen nimi on Ikaalisten Nuoriso-orkesterin tuki ry. Sen kotipaikka on Ikaalinen ja toimialue on

Lisätiedot

ETELÄ-HÄMEEN SPANIELIT RY

ETELÄ-HÄMEEN SPANIELIT RY ETELÄ-HÄMEEN SPANIELIT RY Säännöt 1. YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE Yhdistyksen nimi on Etelä- Hämeen Spanielit ry ja sen kotipaikka on Hämeenlinna. Toiminta-alue käsittää Etelä-Hämeen Kennelpiirin

Lisätiedot

Vesaisten Keskusliitto ry:n säännöt

Vesaisten Keskusliitto ry:n säännöt Vesaisten Keskusliitto ry:n säännöt Yhdistyksen nimi on Vesaisten Keskusliitto ry., josta näissä säännöissä käytetään nimitystä liitto. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. I TARKOITUS Liiton tarkoituksena

Lisätiedot

The Finnish Network For Organisations Supporting Family Caring

The Finnish Network For Organisations Supporting Family Caring The Finnish Network For Organisations Supporting Family Caring Perustettu 2005 Suomen Toimii yhdyselimenä omaishoidon alalla tai siihen läheisesti liittyvällä alueella Suomessa toimivien järjestöjen, säätiöiden

Lisätiedot

TAMPEREEN METALLITYÖVÄEN AMMATTIOSASTO RY TOIMINTASUUNNITELMA

TAMPEREEN METALLITYÖVÄEN AMMATTIOSASTO RY TOIMINTASUUNNITELMA TAMPEREEN METALLITYÖVÄEN AMMATTIOSASTO RY TOIMINTASUUNNITELMA 2016 TOIMIVA JA TOIMINNALLINEN AMMATTIOSASTO ON KIINNOSTAVA JA TEHOKAS Ammattiosaston on oltava vahva edunvalvoja, joka pystyy aidosti ajamaan

Lisätiedot

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 KOTEL 14-002 26.2.2014 1 (4) KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 1 TOIMINTA-AJATUS Yhdistyksen tarkoituksena on edistää laatua, luotettavuutta ja taloudellisuutta elektroniikan komponenttien,

Lisätiedot

Oman toiminnan esittely Eläkeliiton Joutsan yhdistys ry. Kumppanuuspöytä Maija Salonen

Oman toiminnan esittely Eläkeliiton Joutsan yhdistys ry. Kumppanuuspöytä Maija Salonen Oman toiminnan esittely Eläkeliiton Joutsan yhdistys ry Kumppanuuspöytä 08.11.2016 Maija Salonen Eläkeliitto numeroina Kattojärjestö Eläkeliitto - jäsenmäärä 130000 jäsentä - 20 piiriä - 403 paikallisyhdistystä

Lisätiedot

Muutokset tai lisäykset alleviivattu. Poistot yliviivattu. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Muutokset tai lisäykset alleviivattu. Poistot yliviivattu. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Muutokset tai lisäykset alleviivattu. Poistot yliviivattu. Yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Helsingin yliopiston jatko-opiskelijat ry, ruotsiksi Doktorander vid

Lisätiedot

2016 TOIMINTASUUNNITELMA

2016 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 TOIMINTASUUNNITELMA 1 1. Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalan järjestöjen tuki ry:n toiminnan tarkoitus ja visio vuodelle 2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalan järjestöjen tuki ry, ESTERY, on

Lisätiedot

Suomen Urheilupsykologinen yhdistys ry

Suomen Urheilupsykologinen yhdistys ry Suomen Urheilupsykologinen yhdistys ry www.supy.sporttisaitti.com TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016 1 SUOMEN URHEILUPSYKOLOGINEN YHDISTYS, SUPY RY Suomen urheilupsykologinen yhdistys pyrkii toiminnallaan

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2016

Toimintasuunnitelma 2016 Partiolippukunta Vihterä ry Toimintasuunnitelma 2016 Mahdollistamme alueen lapsille ja nuorille laadukasta ja mielekästä partiotoimintaa Yleistä toiminnasta Partiolippukunta Vihterä ry:n tarkoituksena

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN KYLÄT RY:N SÄÄNNÖT

PÄIJÄT-HÄMEEN KYLÄT RY:N SÄÄNNÖT PÄIJÄT-HÄMEEN KYLÄT RY:N SÄÄNNÖT 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE Yhdistyksen nimi on Päijät-Hämeen kylät ry ja sen kotipaikka on Lahti. Yhdistyksen toimintaalueena on Päijät-Häme. Yhdistys on suomenkielinen.

Lisätiedot

TYÖPAIKKATOIMINNAN ABC

TYÖPAIKKATOIMINNAN ABC NORDEA UNIONI SUOMI RY TYÖPAIKKATOIMINNAN ABC Työpaikkaosastoille Järjestötoimikunta 2012 R A T A M E S T A R I N K A T U 12A 8.K R S, 00520 H E L S I N K I TYÖPAIKKATOIMINNAN TOIMINTAMALLI 1. TOIMIALUE

Lisätiedot

KUOPION KAUPPAKAMARIN SÄÄNNÖT 1 (5) 1 Kauppakamarin nimi ja kotipaikka

KUOPION KAUPPAKAMARIN SÄÄNNÖT 1 (5) 1 Kauppakamarin nimi ja kotipaikka KUOPION KAUPPAKAMARIN SÄÄNNÖT 1 Kauppakamarin nimi ja kotipaikka 1 (5) Kuopion kauppakamari Kuopio handelskammare toimii kauppakamarilaissa tarkoitettuna kauppakamarina Keskuskauppakamarin sille määräämällä

Lisätiedot

Filha ry. Säännöt. Nimi ja kotipaikka. Yhdistyksen nimi on Filha ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Yhdistyksen tarkoitus

Filha ry. Säännöt. Nimi ja kotipaikka. Yhdistyksen nimi on Filha ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Yhdistyksen tarkoitus Filha ry Säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Filha ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. 2 Yhdistyksen tarkoitus Yleishyödyllisen yhdistyksen tarkoituksena on edistää kansanterveyttä

Lisätiedot

Toimintakertomus 2012

Toimintakertomus 2012 Toimintakertomus 2012 Leena Roivas Puheenjohtaja 2011-2014 TOIMINTA-AJATUS Liitto on ammatillisesti ja yhteiskunnallisesti vastuunsa tuntevien naisten puolueisiin sitoutumaton järjestö, joka on aktiivisesti

Lisätiedot

RAUDANMAAN MAA- JA KOTITALOUSNAISTEN SÄÄNNÖT

RAUDANMAAN MAA- JA KOTITALOUSNAISTEN SÄÄNNÖT 1(6) RAUDANMAAN MAA- JA KOTITALOUSNAISTEN SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Raudanmaan maa- ja kotitalousnaiset, joka toimii rekisteröimättömänä yleishyödyllisenä yhdistyksenä osana valtakunnallista

Lisätiedot

Naisjärjestöjen Keskusliitto - Kvinnoorganisationernas Centralförbund ry. S ä ä n n ö t

Naisjärjestöjen Keskusliitto - Kvinnoorganisationernas Centralförbund ry. S ä ä n n ö t Naisjärjestöjen Keskusliitto - Kvinnoorganisationernas Centralförbund ry S ä ä n n ö t Merkitty yhdistysrekisteriin 9.12.2005 Nimi Yhdistyksen nimi on Naisjärjestöjen Keskusliitto - Kvinnoorganisationernas

Lisätiedot

Uudenmaan Martat ry Pirkko Haikkala

Uudenmaan Martat ry Pirkko Haikkala VAPAAEHTOISTOIMINTAAN UUSIA MAHDOLLISUUKSIA Uudenmaan Martat ry Pirkko Haikkala 1.10.2016 Vapaaehtoistoiminnan toimintamalli Uudenmaan Martoissa Piiri Kouluttaa vapaaehtoisia Tukee, kannustaa ja ohjaa

Lisätiedot

Puolustusvoimien kilpailutoiminta

Puolustusvoimien kilpailutoiminta Puolustusvoimien kilpailutoiminta Ohje Puolustusvoimien kilpailu- ja valmennustoiminnasta 1. Johdanto 1.1 Kilpaurheilun perusteet Puolustusvoimien kansallinen ja kansainvälinen kilpailutoiminta tähtää

Lisätiedot

JHL 240 yhdistyksen toimintasuunnitelma toimintavuosi syyskokous Liite 1

JHL 240 yhdistyksen toimintasuunnitelma toimintavuosi syyskokous Liite 1 Järjestötoiminta Edustajistovaalit Ehdokasasettelu 1.10.2016-31.1.2017 Äänestysaika 13.3. 28.3. palautuskuori viimeistään postiin 22.3. palautuskuori viimeistään keskustoimistossa 29.3. klo 12.00 Kuntavaalit

Lisätiedot

Kauppakamari voi lisäksi hoitaa muita sille määrättyjä julkisia tehtäviä.

Kauppakamari voi lisäksi hoitaa muita sille määrättyjä julkisia tehtäviä. OULUN KAUPPAKAMARIN SÄÄNNÖT 1 Kauppakamarin nimi ja kotipaikka Oulun kauppakamari toimii kauppakamarilaissa tarkoitettuna kauppakamarina Keskuskauppakamarin sille määräämällä toiminta-alueella kotipaikkanaan

Lisätiedot

Suunnistusliiton säännöt

Suunnistusliiton säännöt Suunnistusliiton säännöt SUOMEN SUUNNISTUSLIITTO ry Suomen Suunnistusliiton säännöt (Rekisteröity 19.9.2008) 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Suunnistusliitto ry. ja sen kotipaikka on Helsingin

Lisätiedot

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS YLEISTÄ Yhdistyksen tarkoitus on edistää fyysisesti vammaisten ihmisten mahdollisuuksia toimia yhteiskunnan tasa-arvoisina ja täysivaltaisina jäseninä

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Reserviläisliitto - Reservistförbundet ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Reserviläisliitto - Reservistförbundet ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Vantaa, 23.1.2016 ESITYS RESERVILÄISLIITON SÄÄNTÖJEN MUUTOKSESTA NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE 1 Yhdistyksen nimi on Reserviläisliitto - Reservistförbundet ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Lisätiedot

Iitin Reserviupseerikerhon toimintakertomus vuodelta 2013

Iitin Reserviupseerikerhon toimintakertomus vuodelta 2013 Iitin Reserviupseerikerhon toimintakertomus vuodelta 2013 Iitin Reserviupseerikerhon toimintakertomus vuodelta 2013 Hallitus Pekka Mertakorpi, pj. 040-5176044 Tapani Peltola, vpj 044-2899226 Sami Ahola,

Lisätiedot

Suomen frisbeegolfliitto ry:n toimintasäännöt

Suomen frisbeegolfliitto ry:n toimintasäännöt Suomen frisbeegolfliitto ry:n toimintasäännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen frisbeegolfliitto (jäljempänä liitto), ruotsiksi Finlands frisbeegolfförbund. Liiton epävirallinen

Lisätiedot

SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma

SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma Piirihallituksen hyväksymä _16._2_.2004 Taustaa Tässä viestintäsuunnitelmassa kuvataan SPL Keski-Suomen piirin tiedottamisen menettelyt. Yhdistyksen säännöissä

Lisätiedot

Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen. toiminta Lapissa

Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen. toiminta Lapissa Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen (MPK) toiminta Lapissa Alueellisen maanpuolustuskurssin jatkokurssi Rovaniemi 24.11.2016 Lapin KOTU -yksikön päällikkö Antti Tölli Mikä on MPK? Maanpuolustuskoulutusyhdistys

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2006 1

TOIMINTASUUNNITELMA 2006 1 TOIMINTASUUNNITELMA 2006 1 1. YLEISTÄ Keski Suomen Ekonomit ry. on v.1937 perustettu yhdistys, jonka tehtävänä on toimia korkeamman taloustieteellisen koulutuksen hankkineiden yhdyssiteenä toiminta alueellaan,

Lisätiedot

Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt

Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Vankien Omaiset VAO ry. Yhdistyksen kotipaikka on Alajärvi. 2 TARKOITUS JA TOIMINTA Yhdistyksen tarkoituksena on edistää vankien

Lisätiedot

Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt!

Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt! Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry Kunta- ja seurakunta -kirje 1 (5) Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt! Tässä kirjeessä kerrotaan ajankohtaista tietoa omaishoidon

Lisätiedot

JHL 105 yhdistyksen toimintasuunnitelma Järjestötoiminta. Tapahtuma/tehtävä Tavoite Kuka järjestää Milloin Talousarvios sa varattu summa

JHL 105 yhdistyksen toimintasuunnitelma Järjestötoiminta. Tapahtuma/tehtävä Tavoite Kuka järjestää Milloin Talousarvios sa varattu summa Järjestötoiminta Jäsenasiain päivystys yhdistyksen toimistolla (Jäsenasiainhoitajien p.0452165225 sekä Päivi Korkeamäki p.0400982999) antaa jäsenille henkilökohtaista apua jäsenasiainhoitaja parillisten

Lisätiedot

Suomen kahvakuula ry:n säännöt

Suomen kahvakuula ry:n säännöt Suomen kahvakuula ry:n säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen kahvakuula ry ja sen kotipaikka on Laukaa. Yhdistys on merkitty yhdistysrekisteriin 28.3.2007. 2 Tarkoitus ja

Lisätiedot

Pitäjänmäki-seura ry:n toimintasuunnitelma 2016 (Hallituksen esitys syyskokoukseen 2015)

Pitäjänmäki-seura ry:n toimintasuunnitelma 2016 (Hallituksen esitys syyskokoukseen 2015) Pitäjänmäki-seura ry:n toimintasuunnitelma 2016 (Hallituksen esitys syyskokoukseen 2015) 1. Yleistä 1.1. Historia Pitäjänmäki-seura ry perustettiin vuonna 1960. Historiatietoja löytyy yhdistyksen nettisivuilta.

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. Hyväksytty syyskokouksessa 23.11.1994 (sisältää muutokset)

SÄÄNNÖT. Hyväksytty syyskokouksessa 23.11.1994 (sisältää muutokset) SÄÄNNÖT Hyväksytty syyskokouksessa 23.11.1994 (sisältää muutokset) 1 1 Nimi ja kotipaikka 2 Tarkoitus 3 Toimintamuodot Yhdistyksen nimi on Lahden Seudun Insinöörit ry. Yhdistys on Insinööriliitto IL ry:n

Lisätiedot

Aseet ja reserviläistoiminta

Aseet ja reserviläistoiminta Aseet ja reserviläistoiminta Professori Mika Hannula Suomen Reserviupseeriliiton puheenjohtaja Aseet ja vastuullisuus seminaari 13.3.2009 Vapaaehtoisen maanpuolustustyön perusta Järjestäytynyttä vapaaehtoista

Lisätiedot

LOGISTIIKKAUPSEERIT RY:N SÄÄNNÖT

LOGISTIIKKAUPSEERIT RY:N SÄÄNNÖT LOGISTIIKKAUPSEERIT RY:N SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI 1 Yhdistyksen nimi on Logistiikkaupseerit ry. KOTIPAIKKA 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Yhdistyksen toiminta-alueeseen kuuluu Suomen valtakunnan

Lisätiedot

Yhdistyksen varsinaisia jäseniä ovat potilas- ja omaisjäsenet. Lisäksi yhdistyksellä voi olla kannattajajäseniä.

Yhdistyksen varsinaisia jäseniä ovat potilas- ja omaisjäsenet. Lisäksi yhdistyksellä voi olla kannattajajäseniä. Etelä-Karjalan neuroyhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi, kotipaikka, kieli ja toiminta-alue Yhdistyksen nimi on Etelä-Karjalan neuroyhdistys. Sen kotipaikka on Lappeenranta. Pöytäkirja- ja rekisteröimiskielenä

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2017

Toimintasuunnitelma 2017 Toimintasuunnitelma 2017 Arvot ja Teema 2017 Uudistuva Pori Rohkea Pori Rohkea Yrittäjä Kiinnostavat uudet ajatukset ja kokeilut tarjoavat mahdollisuuksia monipuolistaa yritysten liiketoimintaa, rakentaa

Lisätiedot

Hakija Tarkoitus Anottu summa Saanut v.2014 Esitys Lieksan Kuuloyhdistys ry

Hakija Tarkoitus Anottu summa Saanut v.2014 Esitys Lieksan Kuuloyhdistys ry 1 AVUSTUKSET 2014 toiminta-avustukset Lieksan Kuuloyhdistys ry jäs. 151 Yhdistys toimii alueensa kuulonhuollon hyväksi jakaen tietoutta apuvälineistä ja niiden käytöstä sekä ohjaten jäseniään hakemaan

Lisätiedot

Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena ei ole voiton tai muun välittömän taloudellisen edun hankkiminen siihen osallisille.

Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena ei ole voiton tai muun välittömän taloudellisen edun hankkiminen siihen osallisille. SÄÄNNÖT 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE Yhdistyksen nimi on Lohjan Kylät ry. ja sen kotipaikka on Lohjan kaupunki. Yhdistyksen toiminta-alueena on Lohjan kaupunki ja siihen liittymispäätöksensä tehneet

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Materia ry

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Materia ry TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Materia ry SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Hallitus ja hallituksen kokoukset 3. Jäsenet 4. Yhdistyksen toiminta 5. Näyttelyt, messut ja muut tapahtumat 6. Tiedotus 7. Muu toiminta

Lisätiedot

Opetusministeriö asettaa tarvittaessa työryhmän ohjelman valmistelua ja seurantaa varten.

Opetusministeriö asettaa tarvittaessa työryhmän ohjelman valmistelua ja seurantaa varten. Annettu Helsingissä 9 päivänä helmikuuta 2006 Valtioneuvoston asetus nuorisotyöstä ja -politiikasta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty opetusministeriön esittelystä, säädetään 27 päivänä

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Joutsan osasto SYYSKOKOUS 21.11.2013 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 JÄRJESTÖLLINEN JA AATTEELLINEN PERUSVALMIUS ENSIAPURYHMÄ VALMIUSTOIMINTA YSTÄVÄTOIMINTA KOULUTUSTOIMINTA LAPSI JA NUORISOTOIMINTA OMAISHOITAJIEN

Lisätiedot

Tämän muistion tarkoituksena on selventää jäsenistölle Liiton sääntömuutosta.

Tämän muistion tarkoituksena on selventää jäsenistölle Liiton sääntömuutosta. SÄÄNTÖMUUTOSMUISTIO 23.09.2009 Tämän muistion tarkoituksena on selventää jäsenistölle Liiton sääntömuutosta. Muistiossa on kirjattuna ensin nykyinen sääntökohta ja sen perään esitetty muutos perusteluineen.

Lisätiedot

KAAKKOIS-SUOMEN PELASTUSALANLIITTO RY

KAAKKOIS-SUOMEN PELASTUSALANLIITTO RY KAAKKOIS - SUOMEN PELASTUSALANLIITTO RY SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi on Kaakkois - Suomen Pelastusalanliitto. Yhdistystä nimitetään näissä säännöissä liitoksi. Liiton toiminta-alue on Kymenlaakson ja Etelä

Lisätiedot

Yhdistystiedote 1/2016

Yhdistystiedote 1/2016 Yhdistystiedote 1/2016 Tärkeimmät: Aivoituksen aineistopäivä on pe 29.1. Raha-automaattiyhdistys (RAY) myönsi meille jälleen jäsenjärjestöavustuksen Jäsenmäärä kasvoi 2015 vuonna 12% Ystäväkurssilla vielä

Lisätiedot

1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Hitsausteknillinen Yhdistys - Finlands Svetstekniska Förening ja kotipaikka on Helsingin kaupunki.

1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Hitsausteknillinen Yhdistys - Finlands Svetstekniska Förening ja kotipaikka on Helsingin kaupunki. SUOMEN HITSAUSTEKNILLINEN YHDISTYS r.y. FINLANDS SVETSTEKNISKA FÖRENING r.f. SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Hitsausteknillinen Yhdistys - Finlands Svetstekniska Förening ja kotipaikka

Lisätiedot

PIRKANMAAN VIESTIKILTA RY:N SÄÄNNÖT 1 (5)

PIRKANMAAN VIESTIKILTA RY:N SÄÄNNÖT 1 (5) PIRKANMAAN VIESTIKILTA RY:N SÄÄNNÖT 1 (5) 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Pirkanmaan Viestikilta ry ja sen kotipaikka on Tampere. Yhdistyksen toiminta-alueena on Pirkanmaa. Yhdistyksestä

Lisätiedot

MPK:N OSUUS ÖLJYNTORJUNNASSA. Info-tilaisuus Henrik Nysten Piiripäällikkö/Distriktschef Meripuolustuspiiri/Sjöförsvarsdistriktet

MPK:N OSUUS ÖLJYNTORJUNNASSA. Info-tilaisuus Henrik Nysten Piiripäällikkö/Distriktschef Meripuolustuspiiri/Sjöförsvarsdistriktet MPK:N OSUUS ÖLJYNTORJUNNASSA Info-tilaisuus 20.8.2015 Henrik Nysten Piiripäällikkö/Distriktschef Meripuolustuspiiri/Sjöförsvarsdistriktet 7 Tehtävät Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen julkisena hallintotehtävänä

Lisätiedot

SUOMEN KAUKALOPALLO- JA RINGETTELIITTO RY:N SÄÄNNÖT

SUOMEN KAUKALOPALLO- JA RINGETTELIITTO RY:N SÄÄNNÖT SUOMEN KAUKALOPALLO- JA RINGETTELIITTO RY:N SÄÄNNÖT 1 Nimi, kotipaikka ja kieli Yhdistyksen nimi on Suomen Kaukalopallo- ja Ringetteliitto ry (SKRL ry). Näissä säännöissä käytetään yhdistyksestä nimeä

Lisätiedot