Toimintasuunnitelma 2014

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toimintasuunnitelma 2014"

Transkriptio

1 Suomen Rauhanturvaajaliitto ry Pitkäperäntie 16, Ylöjärvi Hyväksytty liittokokouksessa Kemissä Toimintasuunnitelma YLEISTÄ Suomen Rauhanturvaajaliitto ry:n (SRTL) toimintaa ohjaavat liiton strategia, säännöt ja syysliittokokouksen hyväksymä toimintasuunnitelma talousarvioineen. Liiton strategian toteutusta on jatkettu. Vuoden 2014 tavoitteeksi asetetaan nykyisen toiminnallisen tason ylläpitäminen sekä toiminnan strategian mukainen kehittäminen. Liiton toiminnan kehittämisessä otetaan huomioon syksyllä 2013 toteutettavan järjestökyselyn tulokset. Rahaautomaattiyhdistyksen rahoittaman vertaistukiprojektin avulla jatketaan vertaistukijärjestelmän kehittämistä. Projektissa keskeisessä asemassa ovat henkilöstön koulutus sekä viestintä. Toiminnan painopiste vuonna 2014 on entistä selkeämmin veteraanituessa, joka käsittää vertaistuen nykyisille ja entisille rauhanturvaajille ja heidän läheisilleen sekä tuen sotiemme veteraaneille. Tähän suunnataan pääosa toiminnallisista ja taloudellisista resursseista. Samalla kun sotiemme veteraanit vähenevät, ikääntyvät kriisinhallintaveteraanit tarvitsevat entistä enemmän samantyyppistä käytännön talkootukea. Veteraanituen päätehtävänä on entisistä rauhanturvaajista ja heidän läheisistään huolehtiminen. Liitto pitää edelleen kunniatehtävänään myös sotiemme veteraanien tukemista sekä heidän perinteensä vaalimista ja siirtämistä nuoremmille sukupolville. Puolustusvoimien kanssa tehty yhteistoimintasopimus edellyttää vertaistukihenkilöstön koulutuksen tehostamista. Sekä tähän koulutukseen että RAY-projektiin sisältyvään koulutukseen pyritään saamaan nykyistä enemmän nuorempaa jäsenistöä. Myös järjestötoiminnan koulutusta jatketaan. Jäsenrekisterin käyttöä ja nykyaikaisten työkalujen käyttöä muun muassa tiedonkulun tehostamiseksi parannetaan. Maanpuolustussektorilla toiminta keskittyy edelleen Maanpuolustuskoulutusyhdistyksessä (MPK) toimimiseen ja tilaisuuksien järjestämiseen MPK:n kursseina. Liitto osallistuu edelleen aktiivisesti järjestöjen roolin kehittämiseen suhteessa puolustusvoimauudistukseen sekä tukee puolustusvoimia reservin tehokkaassa käytössä. Aktiivisten ja palveluskelpoisten liiton jäsenten mahdollisuudet ampumaharrastukseen pyritään turvaamaan yhdessä reserviläisjärjestöjen ja MPK:n kanssa. Liiton sisäisen ja ulkoisen tiedottamisen kehittäminen jatkuu. Sähköisten työkalujen mahdollisuudet käytetään täysimääräisesti hyväksi. Toimintavuonna otetaan erityiseksi kehittämisalueeksi tiedonvälityksen tehostaminen liiton ja yhdistysten välillä. Rauhanturvaajalehteä kehitetään liiton strategian mukaisesti linjakkaana, luettavana ja laadukkaana jäsenlehtenä. Toimintavuonna 2014 järjestetään liiton sääntöjen määrittämät kokoukset. Jo perinteeksi muodostuneet liikunta- ja urheilutapahtumat järjestetään. Maanpuolustusjärjestönä tärkein tapahtuma on Falling Plates ammunta, joka järjestetään Karjalan Prikaatissa. Liitto tukee tapahtumiin osallistumista ja niiden järjestämistä käytettävissä olevien resurssien puitteissa. Tapahtumien tukemisessa otetaan jatkossa entistä paremmin huomioon osallistujien määrä. Liiton jäsenrekrytointi ei ole sujunut strategian asettamien tavoitteiden mukaisesti. Yhdistyksiä kannustetaan jatkamaan täsmärekrytointia alueillaan. Yhteistyötä Porin Prikaatin kanssa tehostetaan myös jäsenhankintatarkoituksessa. Saavutetut hyvät ja toimivat suhteet viranomaisiin, yhteistyökumppaneihin ja tukijoihin ylläpidetään vähintään nykytasolla. Sivu 1

2 Liiton kasvaneen toiminnan kehittäminen on nykyisellä tulorakenteella haasteellista. Hallitus esittääkin liiton jäsenmaksuosuuden nostamista 2 eurolla 8 euroon. Tätä perustellaan toiminnan kasvaneella volyymilla ja yleisellä kustannustason nousulla. Lisäksi on jo merkkejä siitä, että Rauhanturvaaja -lehden ilmoitustulot laskevat eurooppalaisen taantuman pitkittyessä. Liiton toiminta lepää edelleen aktiivisten vapaaehtoisten varassa. Toimintavuonna aloitetaan liiton strategian valmistelu vuosille Strategian valmistelun yhteydessä otetaan kantaa muun muassa liiton rahoituspohjan vahvistamiseen. 2. JÄRJESTÖTOIMINTA 2.1. LIITON JA SEN HALLINNON KOKOUKSET Kevätliittokokous pidetään Kotkassa ja syysliittokokous Lahdessa. Liiton hallitus ja järjestävät yhdistykset vastaavat yhteistyössä kokousjärjestelyistä ja aikatauluista. Valmisteluvaiheessa tukeudutaan liiton hallituksen tekemään kokousjärjestelyohjeeseen. Liiton hallitus kokoontuu kaksi kertaa ja sen työvaliokunta kokoontuu 3-5 kertaa. Rauhanturvaaja-lehden toimitusneuvosto kokoontuu 3-4 kertaa erikseen sovittuna aikana. Kokouskalenteri on liitteessä (liite1) KOULUTUSTOIMINTA Koulutuspäällikkö koordinoi koulutustoimintaa liiton johdon ja hallituksen ohjeiden mukaan. Liiton koulutustoiminnan tarkoituksena on kouluttaa yhdistysten toimihenkilöitä ja veteraanitukihenkilöitä. Muu koulutustoiminta hoidetaan MPK:n organisaation kautta EDUNVALVONTA Liitto on epävirallinen edunvalvonta- mutta ei ammattijärjestö. Tavoitteena on rauhanturvaajien oikeudellisen, sosiaalisen ja taloudellisen aseman kehittäminen. Liitto antaa oikeudellista neuvonta- ja muuta apua jäsenyhdistyksilleen ja niiden jäsenille kriisinhallintapalvelukseen liittyvissä kysymyksissä. Liitto ei hoida yksittäisiä oikeudellisia toimeksiantoja. Liitto seuraa erityisesti kriisinhallintaa koskevaa lainsäädäntöä sekä palvelussuhteen ehtojen kehittymistä ja antaa tarvittaessa asiaa koskevia lausuntoja ja kannanottoja. Liitto jatkaa Reserviupseeriliitto ry:n ja Reserviläisliitto ry:n kanssa kriisinhallintatehtävien palvelussuhteen ehtoihin liittyvää vaikuttamista. Liitto osallistuu puolustusministeriön ja puolustusvoimien reserviläisjärjestöille suunnattuihin keskustelu- ja muihin edunvalvontatilaisuuksiin. Liitto pyrkii vaikuttamaan myös sotilastapaturma-asiain neuvottelukunnan kautta. Toimintaa pyritään kehittämään yhteistoiminnassa puolustusvoimien kanssa. Työsuhdeturvaa ja palvelussuhteen ehtoja tarkastellaan laajasti ottaen huomioon myös siviilikriisinhallinnassa palvelevat. Liitto pyrkii yhteistoiminnassa muiden järjestöjen kanssa vaikuttamaan myös lainsäädännön muuttamiseksi siten, että kriisinhallintatehtävissä loukkaantuneiden ja sairastuneiden korvauskäytäntö paranee. Liitto jatkaa ampumaharrastuksen edunvalvontaa aktiivisesti ja tiiviisti yhdessä muiden maanpuolustusjärjestöjen kanssa olosuhteiden ja edellytysten turvaamiseksi koko valtakunnan alueella. Liitto toimii tässä tarkoituksessa mm. Reserviläisurheiluliiton ampuma-asetoimikunnassa ja lausunnonantajana aselainsäädännön valmistelussa. Liitto kannustaa yhdistyksiään niiden sääntöjen muuttamiseksi niin, että yhdistykset luokitellaan ampumaseuroiksi, mikä mahdollistaa mm. yhdistysten jäsenistölleen antaman ampumakoulutuksen. Lakimiesverkoston toimintaa kehitetään edelleen liiton johtavan lakimiehen johdolla. Tavoitteena on vakiinnuttaa vuosittaiset legaalitapaamiset liittokokouksen yhteydessä. Liitto pyrkii tuomaan näkemyksensä esille osallistumisen ja tiedottamisen ohella myös ns. sosiaalisessa mediassa. Sivu 2

3 2.4. KANNUSTUSJÄRJESTELMÄ Liiton kannustusjärjestelmän avulla annetaan arvoa ja osoitetaan julkista kiitosta ansioituneille liiton jäsenille ja liiton toiminnan tukijoille sekä rauhanturvaamisasioiden edistäjille ja rauhanturvaamistyössä kunnostautuneille. Palkitseminen ei ole itsetarkoitus vaan perustuu aina ansioihin tai pitkäaikaiseen aktiivisuuteen. Kannustusjärjestelmä vastaa tarkoitustaan vain, jos yhdistysten hallitukset huolehtivat omien ansioituneiden jäsentensä tai yhteistyökumppaniensa huomioimisesta oikea-aikaisesti. Liiton palkitsemistoimikunta Pajatso valmistelee yhdistysten esitykset yhdessä puheenjohtajiston kanssa esiteltäväksi liiton hallitukselle. Syksyllä 2014 myönnettäviä huomionosoituksia koskevat anomukset tulee toimittaa liittoon mennessä. Keväällä 2015 myönnettäviä huomionosoituksia koskevat anomukset tulee toimittaa liittoon mennessä. Ohjeita ja annettuja määräaikoja on noudatettava. Poikkeustapauksissa on asiassa otettava aina ensin yhteyttä Pajatsoon. Liiton hallitus nimeää vuoden rauhanturvaajan. Porin Prikaatin komentajalle on lähetettävä yhteistoiminnasta kirjallinen pyyntö mennessä. Prikaatin esitykset on toimitettava liiton toimistoon mennessä. Valinta julkaistaan ja valittu palkitaan syyskokouksessa. Liiton palkitsemistoimikunta jatkaa kannustusjärjestelmän kehittämistä sekä laadullisesti että määrällisesti. Liitto pyrkii saamaan Suomen Rauhanturvaajaliiton 1. luokan Ansioristin asetuspohjaiseksi. Liitto esittää puolustus- ja ulkoministeriölle kriisinhallintatehtävissä palvelleiden kansallisen muistomitalin perustamista JÄSENHUOLTO Liiton jäsenrekisterin SRTL-Nekkarin ominaisuuksia ja toiminnallisuuksia kehitetään toimintavuonna edelleen. Keskitettyä jäsenrekisteriä tullaan käyttämään liiton ja jäsenyhdistysten jäsenhuollon kehittämiseen ja terävöittämiseen. Rekisteriasioita ja jäsenhuoltoa jäsenyhdistyksissä hoitaa erikseen tehtävään nimetty rekisterivastaava. Liiton rekisterivastaavana ja yhdyshenkilönä palveluntarjoajaan toimii järjestöpäällikkö. Toimintavuonna liiton toimesta jäsenrekisterissä suoritetaan seuraavat toiminnot: jäsenmaksulaskutus suoritetaan 1.2. Laskun eräpäivä on Tilitys jäsenmaksuista tehdään yhdistyksille maaliskuun lopussa Laskutus maksamattomille suoritetaan Laskun eräpäivä on Samalla laskutetaan myös alkuvuoden aikana liittyneet jäsenet. Uusien jäsenten laskutus kesäkuussa jäsenmaksutilitys kesä-heinäkuussa Viimeinen laskutus Laskun eräpäivä on Samalla lähetetään lasku jo laskutetuille maksamattomille jäsenille. Viimeinen jäsenmaksutilitys yhdistyksille tehdään ennen vuoden vaihdetta. Liitto jatkaa jäsenyyden markkinointia toimialueella olevien rauhanturvaajien keskuudessa. Kriisinhallintatehtäviin lähtevien vaihtohenkilöstön koulutuksen yhteydessä pidettävissä liiton infotilaisuuksissa kriisinhallintatehtäviin lähteville rauhanturvaajille tarjotaan maksutonta toimialuejäsenyyttä. Toimialuejäsenyys on varsinainen jäsenyys, jonka jäsenmaksu ensimmäisenä kalenterivuonna on maksuton. Jäsenmäärää pyritään toimintavuonna kasvattamaan viidellä prosentilla. Sivu 3

4 2.6. YHDISTYSKILPAILUT Liiton hallitus nimeää Vuoden yhdistyksen Jäsenmäärän kasvun edistämiseksi kilpaillaan Kypros-veistoksesta jäsenyhdistysten välisenä kiertopalkintona. Hallitus valitsee vuoden yhdistyksen niiden jäsenyhdistysten joukosta, jotka lähettävät materiaalia kuluneen vuoden toiminnastaan liitolle 1.3. mennessä. Liiton hallitus päättää vuoden 2013 Taistelijan Tolppa -kiertopalkinnon saajan. Palkinto jaetaan yksittäiselle henkilölle tai yhteisölle edellisen toimintavuoden aikana tehdystä merkittävästä liiton tarkoitusperiä edistävästä teosta. Messi-Kello -kiertopalkinto jaetaan toimintavuonna parhaiten tiedottamisessaan onnistuneelle jäsenyhdistykselle. Messi-Kellon saajan valitsevat liiton tiedottaja yhdessä kiertopalkinnon luovuttajan Hölkkäri On Web ry:n kanssa. Kilpailujen voittajat julkistetaan ja palkitaan kevätliittokokouksen 2014 yhteydessä. Verikauha-verenluovutuskiertopalkinnosta otellaan Kilpailun voittaja julkistetaan syysliittokokouksessa PERINNETYÖ Perinnetyötä jatketaan liiton oman ainutlaatuisen perinteen ja operaatioissa syntyneen yhteisöllisyyden vaalimiseksi. Perinnetyön näkyvimpiä muotoja ovat erilaiset museot ja historian taltiointihankkeet. Liiton johto pitää yhteyttä Sotamuseon johtoon ja muihin sotilasperinteitä vaaliviin tahoihin. Liiton perinnetaltioinnin painopiste on liiton hallussa olevan perinnemateriaalin lajittelu ja varastointi sekä aktiivisen perinnetaltioinnin käynnistäminen myös yhdistystasolla. 3. VERTAIS- JA VETERAANITUKI Liiton päätehtävä on vertais- ja veteraanituki vuosien strategian mukaisesti. Vertaisja veteraanitukeen sisältyy tuki rauhanturvaajille ja heidän läheisilleen sekä tuki sotiemme veteraaneille ja heidän perintönsä vaaliminen. Tukeen kuuluvat päivystävän tukipuhelimen koulutetut tukihenkilöt ja valmiit toimintamallit jäsenistömme tukemiseksi. Tukihenkilöryhmään kuuluu lähes 60 vapaaehtoista koulutettua Rauhanturvaajaliiton jäsentä. Tavoitteena on edelleen alentaa tukiryhmän keski-ikää toimintavuoden aikana. Liitto sai keväällä 2013 RAY:n rahoituksen rauhanturvatehtävissä olleiden ja läheisten vertaistukitoiminnan kehittämis-, pilotointi- ja juurruttamisprojektiin. Hanke Rauhanturvaajat vertaisina kattaa vuodet VERTAISTUKI JÄSENISTÖLLE Rauhanturvaajien ja heidän läheisten vertaistuen päivystyspuhelimessa päivystää kolme henkilöä aina kaksi viikkoa kerrallaan. Puhelimia on 25 kappaletta. Tarvittaessa soittajat ohjataan virallisen ammattiavun piiriin, mikäli vertaistuki ei riitä. Sotiemme veteraanien pienimuotoiset tuki- ja talkooapupyynnöt välitetään soittajan alueen liiton jäsenyhdistyksen veteraanivastaavalle. Porin Prikaatin kotiuttamiskoulutustilaisuuksissa ja valmistavissa koulutuksissa pidettävissä liiton ja vertaistuen infoissa rauhanturvaajat saavat tietoa liitosta, vertaistuesta sekä Rauhanturvaajat vertaisina projektista. Liitto jatkaa psykososiaalisen tuen järjestelyjen kehittämistä tiiviissä yhteistyössä puolustusvoimien kanssa. Liitto arvioi Porin Prikaatin Kriisinhallintakeskuksen kanssa yhteistyötä, tukitarpeita ja palautteita puolivuosittain. Puolustusvoimat tukee taloudellisesti liiton päivystyspuhelimen ylläpitokuluja sekä SRTL:n vertaistuen toimintaa kouluttamalla liiton puhelinpäivystäjiä sekä rauhanturvaajien koulutustilaisuuksiin osallistuvia henkilöitä. Toimintavuonna liiton vertaistukihenkilöitä osallistuu ainakin kuuteen Porin Prikaatin järjestämään kotiuttamiskoulutustilaisuuteen ( , , , , , ). Yhteistyössä Porin Prikaatin kanssa liiton edustajat osallistuvat rauhanturvaajien läheisille tarkoitettuihin ainakin neljään läheisten päivään (11.1., 12.4., 28.8., 4.10.). Tilaisuudessa esitellään liitto, vertaistuen tukipalvelut sekä Rauhanturvaajat vertaisina projekti. Sivu 4

5 Liitto järjestää vuoden 2014 aikana kaksi vertaistuen tukihenkilöiden koulutusta MPK:n Keski- Suomen KOTU yksikön tuella Tikkakoskella ja Kurssien teemat ja sisällöt selkiytyvät myöhemmin tukihenkilöiden toiveiden mukaisesti. Tavoitteena on myös järjestää resurssien puitteissa koulutusviikonloppuina tukihenkilöiden virkistäytymistä. Vapaaehtoistyöhön kuuluu oleellisena osana myös tukihenkilöiden hyvinvoinnista huolehtiminen, koska sitoutuminen toimintaan vaatii jokaiselta melkoista ajankäyttöä toimintavuoden aikana. Resurssien puitteissa pyrimme järjestämään koulutukseen ulkopuolisen kouluttajan. Liitto sai vuonna 2013 Raha-automaattiyhdistykseltä avustuksen Rauhanturvaajat vertaisina tukea kotona ja kaukana projektille vuosille Projektissa kehitetään uutta liiton ja jäsenyhdistysten vertaistukitoimintaa TUKI SOTIEMME VETERAANEILLE Sotiemme veteraaneja on elossa , heistä sotainvalideja on Veteraanien keski-ikä on jo 90 vuotta. Rauhanturvaajaliiton veteraanituen tarkoitus on helpottaa lähiomaisten työtä, täydentää yhteiskunnan ja veteraanijärjestöjen palveluja ja vaalia KAVERIA EI JÄTETÄ -perintöä. Yhdistysten tehtävänä on kertoa sotiemme veteraaneille tarjottavasta avusta ja varmistaa avun perille meno. Lisäksi yhdistyksiä kannustetaan valitsemaan itselleen kummiveteraani, jonka kotona asumista ja arjessa selviytymistä tuetaan. Liitto tukee veteraanityötä tekeviä jäsenyhdistyksiään kouluttamalla, tiedottamalla ja tukemalla taloudellisesti yhdistysten toimintaa veteraanirahastonsa kautta. Liiton tehtävänä on yhteistyö sotiemme veteraaniliittojen kanssa. Liitto edustaa Maailman Veteraanijärjestössä kaikkia sotiemme veteraanijärjestöjä. Toimintavuoden tavoitteisiin kuuluu, että yhdistykset osallistuvat sankarihautojen kunnostukseen ja tukevat näin Kaatuneiden Muistosäätiön ja Tammenlehvän perinneliiton TULE ja MUISTA - projektia. Yhdistyksiä kehotetaan myös osallistumaan toiminta-alueillaan veteraaniperinteen vaalimiseen ja tallentamiseen yhdessä veteraaniyhdistysten, maanpuolustusyhdistysten ja muiden kansalaisjärjestöjen kanssa. Liitto järjestää jäsenyhdistystensä veteraanivastaaville koulutustilaisuuden, johon pyydetään alustajiksi veteraanijärjestöjen edustajia ja vanhustyön asiantuntijoita RAUHANTURVAAJAT VERTAISINA TUKEA KOTONA JA KAUKANA PROJEKTI Projektissa kehitetään Suomen Rauhanturvaajaliiton (SRTL) vapaaehtoistoimintaa ja vertaistukea rauhanturvaajille ja läheisille. Entisten vertaistukihenkilöiden lisäksi rekrytoidaan ja koulutetaan uusia vertaistukihenkilöitä vapaaehtoisista nuoremman polven rauhanturvaajista ja läheisistä. Vertaistuella tuetaan kohderyhmän jaksamista ja hyvinvointia. SRTL:n vertaistukitoiminta tarjoaa tukea rauhanturvaajille ja läheisille vertaistuen keinoin (kuuntelu, keskustelu, tukeminen, kokemusten purkaminen ja jakaminen, tiedon jakaminen, selviytymiskeinojen jakaminen sekä tarvittaessa palveluihin ohjaaminen). Vaativat rauhanturva- ja kriisinhallintaoperaatiot edellyttävät vapaaehtoisen vertaistuen systemaattista ja suunnitelmallista kehittämistä. Verkostoituminen ja vertaistuki ovat suuressa roolissa rauhanturvapalveluksen prosessissa ennen, aikana ja jälkeen. Järjestölähtöisessä vapaaehtoisessa vertaistuessa ja auttamisessa korostuvat kokemusasiantuntijuus. Se on ainoastaan rauhanturvatehtävässä palvelleella tai rauhanturvaajan läheisellä. Tavoitteena on SRTL jäsenyhdistysten alueilla ja Tukinetissä toteutettavat monimuotoiset ja tarpeenmukaiset vertaistuen toiminnot. Kansainvälisten tutkimusten mukaan 3-15 % rauhanturvaajista jää pysyviä pitkäkestoisia vaikutuksia ja he tarvitsevat ammattiapua. Vertaistukea tarvitsevia on jo paljon isompi määrä. Selkeä tarve on kehittää internetin ja sosiaalisen median hyödyntämistä vertaistuessa. SRTL:lle koulutetaan uusia tukihenkilöitä rauhanturvaajien, läheisten ja palveluksessa eriasteisesti vammautuneiden vertaistoimintaan. Tavoitteena on löytää vertaistukihenkilöitä jokaisesta em. ryhmästä. SRTL:n koordinoimaa toimintaa tarvitaan, koska kohdealueena on koko Suomi. Rauhanturvaajaliiton hallitus vastaa projektin toteutuksesta, tuloksista sekä resurssien käytöstä. Käytännön toteutuksesta vastaa määräaikainen projektipäällikkö erikseen nimetyn ohjausryhmän valvonnassa ja ohjauksessa. Projekti toteutetaan erillisen projektisuunnitelman mukaisesti. Sivu 5

6 Projektipäällikkö vastaa käytännön toteutuksesta yhteistyössä yhteistyökumppaneiden kanssa. Projektipäällikkö vastaa siitä, että projekti toteutuu projektisuunnitelman mukaisesti ja huolehtii projektin talousarvion mukaisesta toteutumisesta yhteistyössä liiton talouspäällikön kanssa. Tarvittavat muutokset sovitaan liiton puheenjohtajan ja talouspäällikön kanssa ja tarvittavilta osin raportoidaan liiton hallitukselle. Olennaisiin muutoksiin haetaan tarvittaessa Rahaautomaattiyhdistyksen (RAY) hyväksyntä. RAY myöntää rahoituksen vuodeksi kerrallaan. Seuraavan vuoden rahoituksesta tehdään hakemus aina edellisen vuoden syyskuun loppuun mennessä. Ensimmäisen vuoden vuosiselvitys palautetaan RAY:lle huhtikuun loppuun mennessä. Vapaaehtoisten vertaistukihenkilöiden koulutukset toteutetaan erillisen suunnitelman mukaisesti. Koulutuksista tiedotetaan ja uusia vertaistuen tukihenkilöitä rekrytoidaan rauhanturvaajista, läheisistä ja rauhanturvatehtävissä vammautuneista. Toimintavuonna järjestetään seuraavat koulutukset: Yksi Mielenterveyden ensiapu (MTEA) 1. koulutus, kaksi MTEA 2. koulutusta, yksi MTEA 1. ohjaajakoulutus sekä 2 x vertaisryhmäohjaajakoulutusta. Koulutettavia on tarkoitus saada yhteensä 100 henkilöä. Osa vapaaehtoisista saattaa osallistua useampaan koulutukseen. Tukinet nettialustan toiminta käynnistetään vuonna Vammalan-Huittisten Seudun Mielenterveysseura ry:n ohjauksessa. Hyödynnetään sosiaalista mediaa tiedottamisessa ja tavoitettavuudessa. Vertaistuen toimintamalleja pilotoidaan kolmella pilottialueella (Pirkanmaa, Keski-Suomi, Oulu/Lappi), kun tukihenkilöt on koulutettu. Vertaistuen toimintamalleja pilotoidaan myös halukkaiden jäsenyhdistysten alueilla. Porin Prikaatin järjestämiin rauhanturvaajien ja läheisten tilaisuuksiin osallistutaan sekä esitellään ja tiedotetaan projektista ja vertaistuesta. Tilaisuuksissa rekrytoidaan uusia vapaaehtoisia. Järjestetään jäsenyhdistysten alueilla tiedotustilaisuuksia rauhanturvaajille ja läheisille jäsenyhdistysten kanssa yhdessä. Tuotetaan projektista ja vertaistuesta tiedotteita ja materiaalia ja Porin Prikaati lähettää materiaalin yhteystietojensa avulla rauhanturvaajille ja läheisille. Tiedotetaan projektista ja vertaistuesta ja rauhanturvapalveluksen erityispiirteistä. Lokakuussa julkaistaan rauhanturvaajien ja läheisten vertaistukihenkilöiden opas. 4. JÄSENTOIMINTA 4.1. LIITON TAPAHTUMAT Liiton tukemia ja järjestämiä muita kuin liikunta- ja urheilutapahtumia ja osallistumisia muiden järjestämiin tapahtumiin on suunniteltu seuraavasti: UDRIA talvipartiokilpailu Itä-Virossa Narvan-Sillamäen alueella. Tuomaritoiminnan koordinointivastuussa on Pääkaupunkiseudun Rauhanturvaajat ry. Kansallisen veteraanipäivän pääjuhla järjestetään Mikkelissä. Liitto lähettää hallituksen edustajan tilaisuuteen. Kaatuneiden muistopäivän tilaisuuksissa liittoa edustavat paikallisyhdistysten edustajat. YK:n rauhanturvaajien päivän tilaisuus Hietaniemen hautausmaalla Helsingissä Tilaisuuden järjestää liitto yhdessä Helsingin Rauhanturvaajat ry:n kanssa. Faitteritsoittokunta osallistuu. YK-liiton Maailma kylässä -tapahtuma Helsingissä Helsingin Rauhanturvaajat ry edustaa tapahtumassa liittoa. Puolustusvoimien lippujuhlan valtakunnallinen paraati 4.6. Lappeenrannassa. Liittoa edustaa paikallinen yhdistys. Kostianvirran Taistelut Pälkäneellä. Järjestäjänä toimii Pirkanmaan Rauhanturvaajat. Liiton kesäpäivät järjestetään Helsingissä. Järjestelyistä vastaa Helsingin Rauhanturvaajat ry neljän muun yhdistyksen tuella. ADMIRAL PITKA tiedustelupartiokilpailu Virossa. Tuomaritoiminnan koordinointivastuussa on Pääkaupunkiseudun Rauhanturvaajat ry. Veteraaniseminaari syyskuussa Lahdessa. Viiden yhdistyksen tapaaminen Kanta-Hämeessä syyskuussa. Veteraanikävely järjestetään useilla paikkakunnilla Valtakunnallinen päätapahtuma järjestetään Kuopiossa. Sivu 6

7 järjestetään XIV Rauhanturvaseminaari Niinisalossa. Tilaisuuden järjestää Kankaanpään Seudun Rauhanturvaajat ry. Rauhanturvaaja-symposium Kuopiossa Tilaisuuden järjestää Pohjois-Savon Rauhanturvaajat ry. Itsenäisyyspäivän valtakunnallinen paraati järjestetään Hämeenlinnassa. Liittoa edustaa paikallinen yhdistys LIIKUNTA JA URHEILU Liiton liikunta- ja urheilutoiminnan tarkoituksena on kannustaa jäsenistöä fyysisen kunnon sekä ampuma- ja sotilastaitojen ylläpitämiseen ja kehittämiseen järjestämällä tai mahdollistamalla osallistuminen erilaisiin perinteisiin jäsenistöä kiinnostaviin kansainvälisiin, valtakunnallisiin ja paikallisiin liikunta- ja urheilutapahtumiin. Liiton tapahtumat järjestetään pääsääntöisesti MPK:n kursseina. Ampuma-, asekäsittely- ja muita sotilaallisia taitoja ylläpidetään ja kehitetään Falling Plates-, perinnease- ja ilma-ase kotirata ammunnoissa. Liitto on Reserviläisurheiluliiton (RESUL) jäsen ja jäsenistöllä on siten mahdollisuus osallistua kaikkiin RESUL:n tapahtumiin sääntöjen määrittämillä tavoilla. Liitto ampumatapahtumia 2014: Tammi-maaliskuussa yhdistysten välinen ilma-ase -kotiratakisa (LapRT) Huhti-toukokuussa perinneasekilpailu, Niinisalo (PirmRT) Elokuussa Liiton ampumamestaruuskilpailu ja Falling Plates, Kouvola (KymlRT) Liitto järjestää tai näkyy 2014 ainakin seuraavissa tapahtumissa: helmikuu Kaukopartiohiihto, Utti Finlandia hiihto, Lahti (liiton osasto) maaliskuussa Körmy Open -biljarditurnaus, Tampere 3.5. Perinneaseiden mestaruuskilpailu, Niinisalo Raatteen marssi, Suomussalmi (liiton osasto) kevään aikana (tammi-maaliskuu) yhdistysten välinen ilma-ase -kotiratakisa XVII Kesäyön marssi, Tuusulassa (liiton osasto) Salpavaellus, Miehikkälä (liiton osasto) Sulkavan Suur-Soudut, Sulkava (liiton vene) Liiton golf-kisat heinäkuussa, Kymen Rauhanturvaajat järjestysvastuussa Nijmegen marssi, Hollanti elokuussa Fasse tunturigolf, Kittilässä elokuussa Falling Plates, Kouvolan Vekaranjärvellä (yhdistysten joukkueet) Norsupallon MM, Savonlinna Syyskuussa RESUL:n Falling Plates ammunta Vesivehmaalla syyskuussa YK:n rauhanpäivän liikuntatapahtuma, paikkakunnittain (ns. Koko kansa kävelemään -tapahtuma). loka-marraskuussa Körmy Open keilausturnaus Liitto pyrkii saamaan taloudellista tukea liikunta- ja urheilutapahtumien kustannuksiin Urlussäätiöltä SOITTOKUNTA Faitterit-soittokunnan harjoittelu- ja esiintymistapahtumat: Soittoleiri ja äänitteen äänitys tammi-maaliskuussa. Kansainvälinen rauhanturvaajien päivän juhla Helsingissä. Kostianvirran taistelut Pälkäneellä. Salpavaellus Haminassa/Miehikkälässä. SRTL:n kesäpäivät (pohjoismaiset) heinä- elokuussa Helsingissä. Sotilaspoikaliiton syyskokouksen juhlallisuudet syyskuussa Savonlinnassa. Veteraanikävely Jyväskylässä. RT-seminaari Niinisalossa. Sivu 7

8 YK-päivän tilaisuus Jyväskylän seurakunnan ja Keski-Suomen Rauhanturvaajien kanssa Jyväskylässä. Rt-symposium Kuopiossa marraskuussa. Kukin tapahtuma pyritään toteuttamaan MPK:n kurssina ja/tai kertaus- tai vapaaehtoisena harjoituksena VIRKISTYSTOIMINTA Helsingin Rauhanturvaajat järjestää heinä-elokuussa liiton kesäpäivät Helsingissä. Pirkanmaan Rauhanturvaajat järjestää Kostianvirran Taistelut kesäkuussa Pälkäneen Sappeessa. Jäsenyhdistyksissä järjestetään erilaisia jäsenille ja yhteistyökumppaneille suunnattuja paikallisia virkistystapahtumia. 5. VIESTINTÄ Liiton viestinnästä vastaavat liiton puheenjohtajisto, järjestöpäällikkö, tiedottaja ja Rauhanturvaaja-lehden päätoimittaja. Lisäksi jokainen liiton hallituksen jäsen on velvollinen aktiivisesti kertomaan liiton kannan liiton toimialaan kuuluvissa asioissa. Toimintavuonna osallistutaan edelleen kriisinhallintahenkilöstölle pidettäviin koulutus- ja kotiuttamistilaisuuksiin. Kriisinhallintahenkilöstön läheisille järjestettäviin informaatiotilaisuuksiin osallistutaan valtakunnallisella tasolla sekä yhdistyksissä paikallisesti ja alueellisesti. Viestinnän suuntaviivat on määritelty liiton tiedotusstrategiassa ja niitä tarkennetaan vuosittaisessa tiedotussuunnitelmassa. Kaiken viestinnän päämääränä on liiton tavoitteiden edistäminen, yleisen tietoisuuden lisääminen liiton toiminnasta sekä jäsenrekrytoinnin tukeminen. Toimintavuonna tiedottaminen jatkuu Raha-automaattiyhdistyksen rahoittamasta vertaistukiprojektista RAUHANTURVAAJA-LEHTI Rauhanturvaaja-lehti ilmestyy vuonna 2014 kuusi kertaa. Alustavat ilmestymispäivät ovat (aineistopäivä 31.1.), (28.3.), (30.5.), (1.8.), (3.10.) ja (26.11.). Yksi numeroista toteutetaan jo perinteiseen tapaan yhteistyössä Porin Prikaatin kanssa ja se jaetaan kaikkien sillä hetkellä palveluksessa olevien rauhanturvaajien läheisille. Läheisten osoitteistosta ja lehtien jakelusta vastaa prikaati. Lehden päätoimittajana toimii Asko Tanhuanpää, joka huolehtii myös toimitussihteerin tehtävistä. Taitosta vastaa LH Viestintä, ilmoitusmyynnistä Fasuworks ja nettiversion päivittämisestä Kari Vilkko. Lehden taloutta hoitaa liiton talouspäällikkö Raimo Aukeala. Lehti painetaan raumalaisessa Painorauma Oy:ssa sivuisena. Lehden arkisto on Heikki Pietilän ja päätoimittajan hoidossa. Lehden toimintaa ohjaa toimitusneuvosto, jonka kokoonpano vuonna 2014 on seuraava: Paavo Kiljunen, Tom Asplund, Ville Mäntysaari, Raimo Aukeala ja Asko Tanhuanpää. Tarvittaessa mukaan voidaan kutsua myös asiantuntijajäseniä. Toimitusneuvosto kokoontuu vuoden aikana kuusi kertaa. Vuoden 2014 kantavana toiminnallisena teemana on lehden ilmoitusmyynnin nostaminen. Rauhanturvaaja-lehti tuottaa vuonna 2014 myös rauhanturvaaja-aiheisen kalenterin, jonka kokoamisesta vastaa Martti Tikka ja taitosta LH-viestintä. Merkittävin osa kalenterin 500 kappaleen painoksesta menee suoraan rauhanturvaajayhdistyksille. Vuoden 2014 ohjelmaan kuuluu myös yhdessä Finnmatkojen kanssa toteutettava lukijamatka Kyprokselle Vuonna 2014 tulee kuluneeksi 50 vuotta siitä, kun ensimmäiset suomalaiset rauhanturvaajat lähtivät Kyprokselle ja vuosijuhlan kunniaksi lukijamatka toteutetaan omalla koneella, johon mahtuu 189 matkustajaa. Vuoden mittaan järjestetään mahdollisuuksien mukaan muitakin lukijamatkoja. Sivu 8

9 Rauhanturvaaja-lehti toimii totuttuun tapaan rauhanturvaamistoiminnasta tiedottavana ajankohtaisjulkaisuna sekä yhdistysten ja henkilöjäsenten tiedotuslehtenä. Lehti pyrkii pitämään lukijakuntansa ajan tasalla kertomalla liiton ja yhdistysten toiminnasta, seuraamalla kriisinhallintatehtävien käsittelyä niin poliittisella kuin käytännön tasolla ja raportoimalla rauhanturvaajiemme toimista operaatioalueilta. Hyvän rauhanturva-aiheisen kirjallisuuden tukeminen kuuluu myös ohjelmaan SISÄINEN VIESTINTÄ Sisäisessä tiedottamisessa tukeudutaan Rauhanturvaaja-lehteen ja e-info - sähköpostitiedotteisiin, joita lähtökohtaisesti toimittaa järjestöpäällikkö. Toimintavuonna e-info lähetetään jäsenyhdistysten jäsenistölle neljä kertaa. Julkaisupäivät ovat (aineistonjättöpäivä 14.2.), (16.5.), (22.8.) ja (14.11.). E-info yhdistyksille lähetetään kuusi kertaa. Julkaisuajankohdat ovat (24.1.), 4.4. (28.3.), 6.6. (30.5.), 1.8. (25.7.), (26.9.) ja (28.11.). e-infojen sisällön tuottaa järjestöpäällikkö olemassa olevasta materiaalista. Liitolla on käytössä myös sähköpostilista Listalle kuuluu 2-5 toimihenkilöä jokaisesta jäsenyhdistyksestä. Listalle kuuluu myös liiton toimihenkilöitä ja hallituksen jäseniä. Listan jäsenet voivat ilmoitella listan kautta toisilleen mm. eri tapahtumistaan. Sisäisessä tiedottamisessa käytetään lisäksi liiton internetissä olevaa keskustelu- ja tiedotusfoorumia (SRTL-foorumi). Foorumille on pääsy kaikilla liiton jäsenyhdistyksien jäsenillä. Foorumilla on myös oma muille näkymätön osuutensa jäsenyhdistyksien toimihenkilöille, liiton hallituksen ja Veteraanituen jäsenille. Toimintavuoden aikana tutkitaan mahdollisuutta ottaa käyttöön jäsenyhdistyksille tarkoitettu tietopankki, joka on toteutettu ilmaisella pilvipalvelulla internetissä ULKOINEN VIESTINTÄ Ulkoisen viestinnän keskeisin tavoite on luoda Rauhanturvaajaliitosta ja sen toiminnasta positiivista kuvaa ja siten vahvistaa yleisen mielipiteen tukea liitolle sekä edistää jäsenrekrytointia. Ulkoinen viestintä toteutetaan informoimalla kotimaista ja tarvittaessa myös ulkomaalaista mediaa Rauhanturvaajaliiton tärkeistä tapahtumista ja saavutuksista. Käytännössä viestintä toteutetaan lähinnä haastatteluin, artikkelein, esitelmin ja puhein sekä lehdistötiedottein. Ennakoitavissa olevissa isommissa tapahtumissa lehdistötiedotteita tehdään kaksi, joista toinen julkaistaan ennen tapahtumaa. Medialle annetaan mahdollisuus osallistua tapahtumaan. Toinen tiedote julkaistaan heti tapahtuman jälkeen. Tiedotteeseen liitetään mahdollisesti kuvia tai ilmoitetaan web-osoite, josta kuvia löytyy. Yhteistoimintaa liiton ja jäsenjärjestöjen viestinnän kokonaisuuden tehostamiseksi ja sanoman koordinoimiseksi kehitetään INTERNET Liiton kotisivuja julkaistaan liiton omistamalla verkkotunnuksella Rauhanturvaajalehden sivuja julkaistaan verkkotunnuksella Liiton Rauhanturvaajat vertaisina Tukea kotona ja kaukana projektin kotisivuja julkaistaan verkkotunnuksella Liiton internetsivuille pyritään saamaan toimintavuonna rakennetuksi myös englanninkielinen esittely. Myös sosiaalisessa mediassa liitto on läsnä. Sillä on oma ryhmä SRTL Suomen Rauhanturvaajaliitto Facebookissa. Ryhmässä julkaistaan mm. liiton tiedotteita. Sivu 9

Toimintasuunnitelma 2015

Toimintasuunnitelma 2015 Suomen Rauhanturvaajaliitto ry Pitkäperäntie 16, 33480 Ylöjärvi www.rauhanturvaajaliitto.fi Hyväksytty Lahden syysliittokokouksessa 11.10.2014 1. YLEISTÄ Toimintasuunnitelma 2015 Suomen Rauhanturvaajaliitto

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2010

Toimintasuunnitelma 2010 Suomen Rauhanturvaajaliitto ry Pitkäperäntie 16, 33480 Ylöjärvi www.rauhanturvaajaliitto.fi Hyväksytty liittokokouksessa Lahdessa 10.10.2009 Toimintasuunnitelma 2010 1. YLEISTÄ Liiton toimintaa ohjaavat

Lisätiedot

Reserviläisliiton. toimintasuunnitelma 2015

Reserviläisliiton. toimintasuunnitelma 2015 Reserviläisliiton toimintasuunnitelma 2015 Luonnos 22.10.2014 2015 Helsinki, 6.10.2014 RESERVILÄISLIITON TOIMINTASUUNNITELMA 2015 1. Juhlavuosi ja uusi strategia Vuonna 2007 hyväksytyssä, RES 2015 -strategiassa

Lisätiedot

2014 Reserviläisliiton hallituksen esitys liiton syyskokouksen käsittelyyn 23.11.2013. Toimintasuunnitelma ja talousarvio

2014 Reserviläisliiton hallituksen esitys liiton syyskokouksen käsittelyyn 23.11.2013. Toimintasuunnitelma ja talousarvio RESERVI - MAANPUOLUSTUKSEMME PERUSTA Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2014 Reserviläisliiton hallituksen esitys liiton syyskokouksen käsittelyyn 23.11.2013 Reserviläisliiton toimintasuunnitelma 2014

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2012 Reserviläisliiton hallituksen esitys liiton syyskokouksen käsittelyyn 19.11.2011

Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2012 Reserviläisliiton hallituksen esitys liiton syyskokouksen käsittelyyn 19.11.2011 Reserviläisliitto ry Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2012 Reserviläisliiton hallituksen esitys liiton syyskokouksen käsittelyyn 19.11.2011 RESERVI maanpuolustuksemme perusta TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE

Lisätiedot

SUOMEN RAUHANTURVAAJALIITON (SRTL) STRATEGIA 2008-2012

SUOMEN RAUHANTURVAAJALIITON (SRTL) STRATEGIA 2008-2012 SUOMEN RAUHANTURVAAJALIITON (SRTL) STRATEGIA 2008-2012 1 Liiton tarkoitus ja toiminta-ajatus Liiton tarkoitus on toimia Yhdistyneitten Kansakuntien turvallisuusneuvoston valtuuttamissa ja muissa sotilaallisesta

Lisätiedot

Sisältö. Yhdistystiedote 5/2014 18.12.2014

Sisältö. Yhdistystiedote 5/2014 18.12.2014 Mikkelin Reserviläiset järjesti perinteiseen tapaan Joulutulet-tapahtuman 14.12. vanhalla kasarmialueella. Kuva: Mikkelin Reserviläiset. Yhdistystiedote 5/2014 18.12.2014 Reserviläisliitto Suomen suurin

Lisätiedot

Sisältö. Yhdistystiedote 5/2013 11.12.2013. Reserviläisliitto Suomen suurin maanpuolustusjärjestö 58. toimintavuosi

Sisältö. Yhdistystiedote 5/2013 11.12.2013. Reserviläisliitto Suomen suurin maanpuolustusjärjestö 58. toimintavuosi Reserviläisliiton kunniapuheenjohtaja Mikko Pesälän muotokuva paljastettiin 5.12.2013 Helsingissä. Yhdistystiedote 5/2013 11.12.2013 Reserviläisliitto Suomen suurin maanpuolustusjärjestö 58. toimintavuosi

Lisätiedot

Reserviläisliitto ry TASEKIRJA 31.12.2014

Reserviläisliitto ry TASEKIRJA 31.12.2014 Reserviläisliitto ry TASEKIRJA 31.12.2014 Reserviläisliitto ry Döbelninkatu 2 00260 HELSINKI Kotipaikka Y-tunnus 0224028-6 Tilinpäätös ja toimintakertomus tilikaudelta 01.01.2014-31.12.2014 Sivu No Toimintakertomus

Lisätiedot

RESERVILÄISLIITTO. - Reservin Aliupseerien Liitto ry KERTOMUS VUODEN 2011 TOIMINNASTA JA TALOUDESTA

RESERVILÄISLIITTO. - Reservin Aliupseerien Liitto ry KERTOMUS VUODEN 2011 TOIMINNASTA JA TALOUDESTA RESERVILÄISLIITTO - Reservin Aliupseerien Liitto ry KERTOMUS VUODEN 2011 TOIMINNASTA JA TALOUDESTA Liittohallituksen esitys Reserviläisliiton sääntömääräisen vuosikokouksen käsittelyyn 21.4.2012 KERTOMUS

Lisätiedot

RESERVILÄISLIITTO. - Reservin Aliupseerien Liitto ry KERTOMUS VUODEN 2013 TOIMINNASTA JA TALOUDESTA

RESERVILÄISLIITTO. - Reservin Aliupseerien Liitto ry KERTOMUS VUODEN 2013 TOIMINNASTA JA TALOUDESTA RESERVILÄISLIITTO - Reservin Aliupseerien Liitto ry KERTOMUS VUODEN 2013 TOIMINNASTA JA TALOUDESTA Esitys liiton vuosikokouksen käsittelyyn 12.4.2014 KERTOMUS VUODEN 2013 TOIMINNASTA JA TALOUDESTA Reserviläisliiton

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 29.09.2014

Toimintasuunnitelma 29.09.2014 Toimintasuunnitelma 15 4 29.09.2014 Sisällys Liiton toiminnan tarkoitus... 3 Hallinto ja organisaatio... 3 Henkilöstö... 3 Toimistot... 4 Jäsenistö... 4 Jäsenyydet... 4 Järjestöyhteistyö... 5 Muut kumppanuudet...

Lisätiedot

Liittovaltuusto 21.4.2012. Yhdistyksen sääntöjen mukainen toimintakertomus 2011. Suomen Reserviupseeriliitto - Finlands Reservofficersförbund ry

Liittovaltuusto 21.4.2012. Yhdistyksen sääntöjen mukainen toimintakertomus 2011. Suomen Reserviupseeriliitto - Finlands Reservofficersförbund ry Liittovaltuusto 21.4.2012 Yhdistyksen sääntöjen mukainen toimintakertomus 2011 Suomen Reserviupseeriliitto - Finlands Reservofficersförbund ry 1 I SUOMEN RESERVIUPSEERILIITTO 2011 Vuonna 2011 Suomen Reserviupseeriliiton

Lisätiedot

Sisältö. Yhdistystiedote 3/2015 15.6.2015

Sisältö. Yhdistystiedote 3/2015 15.6.2015 Eduskunnan puhemies Eero Heinäluoman juhlapuhe keskeytettiin kolmesti aploodein liiton 60-vuotisjuhlassa 12.4 Baltic Queen -laivalla. Yhdistystiedote 3/2015 15.6.2015 Reserviläisliitto Suomen suurin maanpuolustusjärjestö

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2012 Talousarvio 2012. Suomen Kendoseurojen Keskusliitto ry

Toimintasuunnitelma 2012 Talousarvio 2012. Suomen Kendoseurojen Keskusliitto ry Toimintasuunnitelma 2012 Talousarvio 2012 Suomen Kendoseurojen Keskusliitto ry TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2012 Yleistä...3 Hallinto...4 Tiedotuskanavat...4 Sähköpostilista...4 Suomen_kendoliitto@yahoogroups.com...4

Lisätiedot

RES 2007 -SUUNNITELMA eli Reserviläisliiton kehittämisen suuntaviivat ajalle 2004-2007

RES 2007 -SUUNNITELMA eli Reserviläisliiton kehittämisen suuntaviivat ajalle 2004-2007 ESEVILÄISLIITTO - eservin Aliupseerien Liitto ry DÖBELNINKATU 2 00260 HELSINKI P. 09-4056 2040 F. 09-4056 2044 Helsinki, 7.4.2004 ES 2007 -SUUNNITELMA eli eserviläisliiton kehittämisen suuntaviivat ajalle

Lisätiedot

Liittovaltuusto 16.4.2011. Toimintakertomus. Suomen Reserviupseeriliitto Finlands Reservofficersförbund ry

Liittovaltuusto 16.4.2011. Toimintakertomus. Suomen Reserviupseeriliitto Finlands Reservofficersförbund ry Y Yhdistyksen Liittovaltuusto 16.4.2011 sääntöjen mukainen Toimintakertomus 2010 Suomen Reserviupseeriliitto Finlands Reservofficersförbund ry 1 SUOMEN RESERVIUPSEERILIITTO 2010 Vuonna 2010 Suomen Reserviupseeriliiton

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2011 Talousarvio 2011

Toimintasuunnitelma 2011 Talousarvio 2011 Suomen Kendoseurojen Keskusliitto ry. Toimintasuunnitelma 2011 Talousarvio 2011 2010 Hallitus SISÄLTÖ Yleistä...3 Hallinto...4 Tiedotuskanavat...4 Sähköpostilista Suomen_kendoliitto@yahoogroups.com...4

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2011

Toimintasuunnitelma 2011 Prometheus-leirin tuki ry Toimintasuunnitelma 2011 Hallituksen esitys yleiskokoukselle 7.11.2010 1 Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 2. HALLINTO... 3 2.1. Yleinen hallinto... 3 2.2. Jäsenhankinta... 4 3.

Lisätiedot

Sisältö. Yhdistystiedote 1/2014 24.2.2014. Reserviläisliitto Suomen suurin maanpuolustusjärjestö 59. toimintavuosi

Sisältö. Yhdistystiedote 1/2014 24.2.2014. Reserviläisliitto Suomen suurin maanpuolustusjärjestö 59. toimintavuosi Liitton puheenjohtajisto valittiin 25.1. Helsingissä. Kuvassa vasemmalta Terhi Hakola, Mikko Savola, Rauno Hauta-aho ja Osmo Suominen. Yhdistystiedote 1/2014 24.2.2014 Reserviläisliitto Suomen suurin maanpuolustusjärjestö

Lisätiedot

KIERTOKIRJE 7/2009 Joulukuu

KIERTOKIRJE 7/2009 Joulukuu KIERTOKIRJE 7/2009 Joulukuu SUOMEN RESERVIUPSEERILIITTO Finlands Reservofficersförbund The Finnish Reserve Officers' Federation Döbelninkatu 2, 00260 Helsinki ( Puh. (09) 4056 2054 ( Fax. (09) 447 579

Lisätiedot

RUL:n kenttäpostia. Suomen Reserviupseeriliitto Finlands Reservofficersförbund The Finnish Reserve Officers Federation

RUL:n kenttäpostia. Suomen Reserviupseeriliitto Finlands Reservofficersförbund The Finnish Reserve Officers Federation RUL:n kenttäpostia 5/ 2013 lokakuu Sisältö: 01 Maanpuolustus on meidän kaikkien asia 02 Oulun liittokokous 03 Toimintasuunnitelma, talousarvio ja jäsenmaksut 2014 04 Jäsenhuolto ja -hankinta 05 Toimintalomake

Lisätiedot

rul VUOSIkertomus 2009

rul VUOSIkertomus 2009 rul VUOSIkertomus 2009 Suomen reserviupseeriliitto finlands reservofficersförbund ry SUOMEN RESERVIUPSEERILIITTO Liiton toiminta-ajatus Suomen Reserviupseeriliitto on reserviupseerien valmiuksia kehittävä

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2013

Toimintasuunnitelma vuodelle 2013 Toimintasuunnitelma vuodelle 2013 1. Johdanto... 2 2. Yhdistyksen yhteiskunnalliset tavoitteet... 3 Tavoitetilan kuvaus (pitkän aikavälin tavoitteet)... 3 Nykytilan kuvaus... 3 Yhteiskunnalliset tavoitteet

Lisätiedot

Aivovammaliiton Toimintasuunnitelma 2012 Vuositeema 2011-12 Nuoret aikuiset

Aivovammaliiton Toimintasuunnitelma 2012 Vuositeema 2011-12 Nuoret aikuiset Aivovammaliiton Toimintasuunnitelma 2012 Vuositeema 2011-12 Nuoret aikuiset Sisällysluettelo 1. JOHDANTO 2. JÄRJESTÖTYÖ JA HALLINTO 2.1. Liittokokoukset, hallitus ja työryhmät 2.2. Henkilöstö 2.3. Toimitilat

Lisätiedot

Sateenkaariperheet ry

Sateenkaariperheet ry Toimintasuunnitelma vuodelle 2012 Sateenkaariperheet ry 1. Johdanto... 2 2. Yhdistyksen yhteiskunnalliset tavoitteet... 3 Tavoitetilan kuvaus (pitkän aikavälin tavoitteet)... 3 Nykytilan kuvaus... 3 Yhteiskunnalliset

Lisätiedot

TOIMINTA- SUUNNITELMA

TOIMINTA- SUUNNITELMA TOIMINTA- SUUNNITELMA 2014 Syysliittokokouksen 17.11.2013 hyväksymä. Syysliittokokous antoi vuoden 2013 Työ- ja talousvaliokunnalle valtuudet tarkistaa toimintasuunnitelma rahoituksen jakoperusteiden varmistuttua.

Lisätiedot

Suomi-Venäjä-Seura - Samfundet Finland-Ryssland ry TOIMINTASUUNNITELMA 2015

Suomi-Venäjä-Seura - Samfundet Finland-Ryssland ry TOIMINTASUUNNITELMA 2015 1 Hyväksytty valtuustossa 29.11.2014 Suomi-Venäjä-Seura - Samfundet Finland-Ryssland ry TOIMINTASUUNNITELMA 2015 2 Sisällysluettelo I Yleistä 3 II Viestinnästä voimaa 5 III Kansalaistoiminta 5 3.1. Kulttuuripalvelut

Lisätiedot

SOTILASKOTILIITTO - SOLDATHEMSFÖRBUNDET ry VIHREÄ KIRJA

SOTILASKOTILIITTO - SOLDATHEMSFÖRBUNDET ry VIHREÄ KIRJA SOTILASKOTILIITTO - SOLDATHEMSFÖRBUNDET ry VIHREÄ KIRJA 2013 2 VIHREÄ KIRJA Julkaisija: Sotilaskotiliitto Soldathemsförbundet ry Tekstin on laatinut Sotilaskotiliiton järjestötoimintaprosessi: Karoliina

Lisätiedot

Suomen Painiliitto ry TOIMINTASUUNNITELMA

Suomen Painiliitto ry TOIMINTASUUNNITELMA Suomen Painiliitto ry TOIMINTASUUNNITELMA 2014 SISÄLLYSLUETTELO Johdanto 2 Hallinto 4 Työvaliokunta 5 Talous ja markkinointi 5 Lääkintä ja antidoping 5 Valmennus ja koulutus 5 Sääntö ja kilpailu 10 Alue

Lisätiedot