Avustus asunto-osakeyhtiöille

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Avustus asunto-osakeyhtiöille"

Transkriptio

1 Tekninen lautakunta Vuoden 2015 korjausavustukset Tekninen lautakunta 36 Valtion asuntorahasto on osoittanut Pomarkun kunnalle korjaus-avustusten mää rä ra ha osuu dek si Kunnan on avustuksia myöntäessään noudatettava asuntojen korjaus-, energia- ja terveyshaitta-avustuksista annettua lakia (1184/2005), val tio neu voston asuntojen korjaus, energia- ja terveyshaitta-avustuksista antamaa ase tusta (128/2006), mainitun asetuksen väliaikaisesta muuttamisesta annettua ase tus ta (221/2006), valtionavustuslakia (688/2001) sekä Valtion asun to rahas ton korjausavustusten, terveyshaitta-avustusten sekä energia-avustusten ha ku-, myöntämis- ja maksatusmenettelystä vuonna 2014 antamia ohjeita. Kunta myöntää avustukset vanhusväestön ja vammaisten asuntojen kor jauksiin, avustukset kuntoarvioihin, kuntotutkimuksiin, pe rus pa ran nus toi men piteit ten suunnitteluun, asuinrakennuksille laadittavaan huoltokirjan te ke miseen, sekä avustukset kiinteistökohtaisten talousjätevesijärjestelmien pa ranta mi seen. ( L 5 1 mom. ). Valtion asuntorahasto myöntää terveyshaitan poistamista ja liikuntaesteiden pois ta mis ta koskevat avustukset. Avustus asunto-osakeyhtiöille Avustusta kuntoarvioihin ja kuntotutkimuksiin ei myönnetä kunnalle, kun tayh ty mäl le eikä yhteisölle, joissa kunnalla on määräysvalta. Avustusta korjaustoimenpiteisiin voidaan myöntää valtion asuntorahaston erik seen nimeämillä erityisten kehittämistoimenpiteiden kohteena olevilla lä hiö alueil la sijaitseville yhtiöille. Pomarkussa näitä ei ole, joten Po mar kussa asunto-osakeyhtiöille ei voida myöntää avustusta korjaustoimintaan. Asunto-osakeyhtiöille voidaan koko maassa myöntää erillistä avustusta perus pa ran nus toi men pi tei den suunnitteluun ja siihen liittyviin kun to tut ki muksiin edellyttäen, että arvioidut perusparannuskustannukset ovat vähintään 50 eu roa huoneistoalan neliömetriä kohden. Avustuksen suuruus on enintään 4 eu roa 20 senttiä asuinrakennuksen huoneistoalan neliömetriä kohden, kuiten kin enintään 50 % hyväksyttävistä suunnittelukustannuksista. Suhdanneluonteiset avustukset on käsitelty erillisen haun yhteydessä.

2 KUNNAN MYÖNTÄMÄT AVUSTUKSET Hakuajat Kunnan myöntämien korjaus- ja energia-avustusten hakuaika on päättynyt Avustusten yleisestä myöntämismenettelystä: kunnalla on käytettävissä olevaa korjausavustusmäärärahaa ko. tar koituk seen (L 1 ja 3 ) kohde on ympärivuotisessa asuinkäytössä oleva asunto tai asuin ra ken nus (L 4 1 mom.). Kohde ei siten voi olla sellainen, jota vasta saa te taan ympärivuotiseen asumiseen soveltuvaksi. Terveyshaitta-avustus asun non rakentamiseen sekä hissiavustus ja avustus liikkumisesteiden pois ta miseen voidaan kuitenkin tämän säännöksen mukaan myöntää myös ympärivuotiseen asuinkäyttöön otettavan rakennuksen kus tan nuk siin avustuksensaaja on ko. rakennuksen tai asunnon omistaja tai osak keenomis ta ja, jonka osakkeet tuottavat oikeuden hallita korjattavaa asuntoa taik ka se, jolle kunnossapitovastuu on lailla tai kirjallisella sopimuksella siir ret ty pysyvästi tai pitkäaikaisesti (L 8 1 mom. ). Ter veys haitta-avus tus asunnon rakentamis- tai hankintakustannuksiin voidaan myön tää vain asumis- tai korjauskelvottomaksi käyneen asunnon omista jal le (L 8 2 mom.) kunnat, kuntayhtymät sekä yhteisöt, joissa kunnilla on määräysvalta, voi vat saada avustuksen hissiin ja liikuntaesteen poistamiseen sekä kunto tut ki mus- ja suunnitteluavustuksen ja pientalojen energia-avustuksen huol to kir jan laadintaan (L 8 3 mom. ja VNA 5, 6 ja 7 a luku) avustettavat toimenpiteet ovat, ottaen huomioon rakennuksen asuin käyttö tar ve ja asuinkäyttöaika, tarkoituksenmukaiset sekä kustannuksiltaan koh tuul li set (L 4 1 mom.). Yksinomaan vuosikorjausluonteisiin korjauk siin avustuksen myöntäminen ei hallituksen esityksen (HE 134/2005) mukaan ole tarkoituksenmukaista, ellei korjauksilla edistetä ra ken nuk sen kunnon säilymistä erityisesti vanhusten ja vammaisten osalta toimenpiteiden ja kus tan nusten kohtuullisuus. Avustus on tarkoitettu asukkaan kannalta olennaisten toi men pi tei den rahoittamiseen, ei koko asuinrakennuksen ny ky ai kais tami seen. korjattaessa asunto/asuinrakennus voidaan hyväksyttäviin kustannuksiin si säl lyt tää korjaustöiden edellyttämien rakennustarvikkeiden ja ra kennuk seen kiinteästi asennettavien laitteiden hankintakustannukset, vesi-, viemäri-, sähkö- ja kaukolämpöön liittymismaksu sekä kus tan nuk set arviointi-, tutkimus-, laatimis-, suunnittelu-, rakennus-, asennus-, kat selmus-, säätö-, mittaus- ja purkutöistä sekä töitten valvonnasta, ei kui tenkaan laskennallista kustannusta omasta työstä eikä kustannusta vas tikkeet ta tehdystä työstä (VNA 24 ).

3 samaan toimenpiteeseen ei voida myöntää useampia korjaus- tai energia-avus tuk sia, ellei kyseessä ole saman korjaustoimenpiteen eri vai heitten avustaminen erikseen (L 4 3 mom.). Tällä tarkoitetaan sitä, että suun nit te lu-, kuntotutkimus ja kuntoarvioavustuksen tai huoltokirjan laa din taan myönnetty avustus ei ole esteenä myönnettäessä avustusta var si nai siin korjaustoimenpiteisiin. avustusta myönnetään vain sellaisiin toimenpiteisiin, joiden ra hoit ta misek si hakijalla ei ole oikeutta saada muuta julkista tukea. Siltä osin kuin avus tuk sen hakijalla on oikeus saada hyväksyttävistä kustannuksista hyvi tys tä vakuutussopimuksen tai muun sopimuksen perusteella, lain nojal la tai muulla vastaavalla perusteella taikka kustannukset tai osa niistä kuu lu vat asunto-osakeyhtiölain (809/1991) tai yhtiöjärjestyksen nojalla asun to-osa ke yh tiön maksettaviksi, ei avustusta myönnetä (L 10 ). Avustusmuodot sekä avustusten myöntäminen Avustus vanhusväestön ja vammaisten asuntojen korjaamiseen Avustus on tarkoitettu kaikkiin korjaus- ja muutostoimenpiteisiin, jotka ovat tarpeen vanhusten tai vammaisten kotioloissa selviytymiseksi tai asut ta vuu den ja viihtyisyyden parantamiseksi. Myös vesi- ja jä te huol lon, sekä sähköistyksen kohtuulliset liittymiskustannukset ovat avus tet ta via. Hyväksyttäviin kustannuksiin voidaan sisällyttää myös kor jaus toi men pitei den suunnittelusta aiheutuvat kustannukset. Avustusta voidaan myöntää vain ympärivuotisessa asuinkäytössä olevaan, ei tällaiseen käyttöön tulevaan tai rakennettavaan asuin ra ken nukseen. Avustus on tarkoitettu ensisijaisesti niihin toimenpiteisiin, jotka ovat tarpeen vanhuksen tai vammaisen kotioloissa selviytymisen kannalta esim. peseytymis- ja saniteettitilojen rakentamiseen, rakennuksen läm mön eristyk sen ja tiiveyden parantamiseen ja LVIS-järjestelmien pa ran ta mi seen. Pelkästään vuosikorjausluontoiset korjaukset ovat mahdollisia vain silloin, kun niillä edistetään rakennuksen kunnon säilymistä esim. ul komaa laus. Sisäpuoliset pintakäsittelyt eivät yleensä ole avustettavia, ellei toi men pi de liity laajempaan peruskorjaukseen. Avustettavan henkilön vammaisuudelle ei ole asetettu tiettyjä kriteerejä. Vam mai suu del la tarkoitetaan tässä yhteydessä, että hakijalla on vam man tai sairauden vuoksi pitkäaikaisesti erityisiä vaikeuksia suoriutua ta vanomai sis ta elämän toiminnoista (VNA 2 ). Mikäli hakija on py sy väl lä työkyvyttömyyseläkkeellä, voidaan vammaisuuskriteerin katsoa pääsään töi ses ti täyttyvän. Kunnan tulee kaikissa em. tapauksissa sel vit tää vammaisen oikeus vammaispalvelulain mukaisiin korvauksiin ennen kor jaus avus tuk sen myöntämistä. Avustusta vanhusväestön ja vammaisten asuinrakennusten ja asuntojen kor jaus toi min taan voidaan myöntää, jos asunnossa pysyvästi asuvasta ruo ka kun nas ta vähintään yksi henkilö on 65 -vuotias tai vanhempi taik-

4 ka vammainen ja avustuksen myöntämistä voidaan pitää sosiaalisesti tar koi tuk sen mu kai se na ja taloudellisesti tarpeellisena. Asunnossa asuvan ruokakunnan pysyvät tulot kuukaudessa eivät saa ylittää seuraavia henkilöluvusta riippuvia tulorajoja: Henkilöluku Tulot /kk Tuloiksi ei lueta asumistukea, asumistukiasetuksen (949/1993) 1 :ssä mainit tu ja tuloja eikä omaishoidon tuesta annetun lain (937/2005) 8 :ssä tarkoi tet tua omaishoitoa koskevaan sopimukseen perustuvaa hoitopalkkiota. Tukea ei voida myöntää, jos hakijaruokakunnalla on varallisuutta siinä mää rin, että se kykenee korjaamaan asuntonsa ilman avustusta. Va ral lisuu te na otetaan tällöin huomioon hakijaruokakunnan verotettava, rea lisoi ta van varallisuuden arvo eli myytävissä olevasta omaisuudesta myöntö het kel lä saatava mahdollinen myyntitulo. Lisäksi on selvitettävä ha kija ruo ka kun nan muu omaisuus eli esim. mahdolliset pankkitalletukset. Vä häi se nä varallisuutena voidaan pitää pääsääntöisesti noin euroa/hen ki lö. Ruokakunnan omassa asuinkäytössä olevaa asuntoa ei oteta huomioon varallisuutta arvioi taes sa. Avustusta myönnetään enintään 40 % hyväksytyistä kor jaus kus tan nuk sista. Valtionneuvoston asetuksen 6 :n 2 momentin mukaan avustusta voidaan myöntää 70 % hyväksytyistä korjauskustannuksista silloin, kun ruoka kun taan kuuluva vanhus tai vammainen joutuisi muutoin välittömästi py sy väis luon tei ses ti muuttamaan pois asunnosta liikkumisesteitten vuok si tai sen vuoksi ettei asunnossa voida antaa hänen tarvitsemiaan sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja. Pientalojen tarveharkintaiset energia-avustukset (L 2 1 mom, 6 kohta, 5 3 mom., 6 1 mom., 7 kohta, 7 sekä VNA23 b. Tällä tuetaan pientaloissa tehtäviä toimenpiteitä energiatalouden pa ran ta misek si ja uusituvan energian käyttöönottamiseksi. Avustus myönnetään ma te riaa lei hin, ei työkustannuksiin. Avustukseen liittyy yllä mainitut tulorajat. Avus tuk sen suuruus on 25 % hyväksytyistä kustannuksista. Energiakatselmukseen Muut energia-avustukset (l 2 1 mom. 6 kohta ja VNA ) Avustusta voidaan myöntää vain VNA 18 mainituille toimenpiteille. Ne ja nii tä koskevat avustusten enimmäismäärät on lueteltu hakulomakkeella ARA 36b/11. Avustuksen suuruus on enintään 15 % hyväksytyistä kustannuksista.

5 Avustuksen voi saada ympärivuotisen asuinkäytössä olevan vähintään kolme asun toa käsittävän kiinteistön omistaja. Hakija voi hakea myös lomakkeella ARA 37a/11 avustusta myös uusiutuvan ener gian käyttöön. Toimenpiteitä ei saa aloittaa ennen myöntöpäätöksen antamista tai kunnan an ta maa ennakkoaloituslupaa. MAKSATUS Korjauskohteissa avustuksen maksatuksen perustana tulee aina olla kuiteilla to den ne tut todelliset kustannukset. Avustus maksetaan täysinä euroina alaspäin pyöristäen. Liitteenä n:o 1 on yhteenveto hakemuksista sekä jakoehdotus. Krkm ehdotus: Tekninen lautakunta myöntää korjaus-avustukset liitteen mukaan. Lisäksi lautakunta päättää seuraavaa: avustus on maksatuskelpoinen asti päätökseen voidaan hakea valtionavustuslain 34 :n perusteella oikai sua 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi saamisesta. viiden vuoden käyttörajoitus sosiaalista tarveharkintaa edel lyt tävien tukimuotojen osalta. kunnan viranomainen tekee korjauksen kohteena olevissa tiloissa vä li tar kas tuk sia ja korjaustöiden valmistuttua lopputarkastuksen. avustus maksetaan kuittiperusteisesti. virheellisten tai puutteellisten tietojen tai avustuksen väärinkäytön joh dos ta voidaan avustuksen maksatus lopettaa sekä jo maksettu avus tus takaisinperiä. Tek lk päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Ohje korjausavustusten hakemiseen, myöntämiseen ja maksamiseen 2013

Ohje korjausavustusten hakemiseen, myöntämiseen ja maksamiseen 2013 Ohje korjausavustusten hakemiseen, myöntämiseen ja maksamiseen 2013 17.01.2013 SOVELTAMISALA JA VOIMAANTULO Vuoden 2013 korjausavustuksia myönnettäessä noudatetaan lakia asuntojen korjaus-, energia- ja

Lisätiedot

Korjaus- ja energia-avustusohje 2014

Korjaus- ja energia-avustusohje 2014 Korjaus- ja energia-avustusohje 2014 21.1.2014 SOVELTAMISALA JA VOIMAANTULO Vuoden 2014 korjausavustuksia myönnettäessä noudatetaan lakia asuntojen korjaus-, energia- ja terveyshaitta-avustuksista (1184/2005),

Lisätiedot

Korjaus- ja energia-avustusohje 2015

Korjaus- ja energia-avustusohje 2015 Korjaus- ja energia-avustusohje 2015 30.1.2015 SOVELTAMISALA JA VOIMAANTULO Vuoden 2015 korjausavustuksia myönnettäessä noudatetaan lakia asuntojen korjaus-, energia- ja terveyshaitta-avustuksista (1184/2005),

Lisätiedot

Korjaus- ja energia-avustusohje

Korjaus- ja energia-avustusohje Asumisen rahoitus- Ja kehittämiskeskus Korjaus- ja energia-avustusohje 2015 30. 1.2015 SOVELTAMISALA JA VOIMAANTULO Vuoden 2015 korjausavustuksia myönnettäessä noudatetaan lakia asuntojen korjaus-, energia-

Lisätiedot

Ohje terveyshaitta avustuksen hakemiseen 2009

Ohje terveyshaitta avustuksen hakemiseen 2009 Ohje terveyshaitta avustuksen hakemiseen 2009 OHJE TERVEYSHAITTA AVUSTUKSEN HAKEMISEEN 2009 Vuoden 2009 korjausavustuksia myönnettäessä noudatetaan lakia asuntojen korjaus, energia ja terveyshaitta avustuksista

Lisätiedot

Terveyshaitta-avustusohje 2014

Terveyshaitta-avustusohje 2014 Terveyshaitta-avustusohje 2014 21.1.2014 Sisällys 1 OHJE TERVEYSHAITTA-AVUSTUKSEN HAKEMISEEN 2014... 3 2 HAKUMENETTELY... 3 3 TERVEYSHAITAN TOTEAMINEN, KORJAUSSUUNNITELMA JA KUSTANNUSARVIO... 3 4 MYÖNTÄMISEDELLYTYKSET...

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN ASPA-PALVELUTALON HANKESUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN JA SUUNNITTELUTYÖN JATKAMINEN

SAARIJÄRVEN ASPA-PALVELUTALON HANKESUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN JA SUUNNITTELUTYÖN JATKAMINEN Omistajaohjauksen jaosto 30 11.08.2014 Kaupunginhallitus 138 18.08.2014 Kaupunginvaltuusto 24 25.08.2014 Omistajaohjauksen jaosto 46 20.10.2014 Kaupunginhallitus 188 27.10.2014 Kaupunginvaltuusto 39 03.11.2014

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723 Kaupunginhallitus AIKA 09.09.2013 klo 15:00-19:13 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 279 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Yhtymähallitus 48 08.04.2015 Yhtymähallitus 63 06.05.2015. Kilpailuneutraliteetti ja osakeyhtiön perustaminen

Yhtymähallitus 48 08.04.2015 Yhtymähallitus 63 06.05.2015. Kilpailuneutraliteetti ja osakeyhtiön perustaminen Yhtymähallitus 48 08.04.2015 Yhtymähallitus 63 06.05.2015 Kilpailuneutraliteetti ja osakeyhtiön perustaminen Yh 08.04.2015 48 Kuntalain 1.9.2013 (626 / 2013) voimaan tulleen kil pai lu neut ra li teet

Lisätiedot

Tausta ja toimintakehotuksen luonne

Tausta ja toimintakehotuksen luonne Sivistyslautakunta 52 26.03.2015 Kaupunginhallitus 133 30.03.2015 Pääkirjaston väistötilajärjestelyt 1684/10.03.02/2014 Sivla 26.03.2015 52 Yhteisvalmistelu kirjastopalvelupäällikkö puh 040 832 1123, si

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 8/2015 184

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 8/2015 184 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 8/2015 184 Kaupunginhallitus Aika 04.05.2015 klo 17:00-18:50 Paikka KH:n kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 90 Sähköenergian hankinta 2016-2018 186 91 Leikkipuistojen

Lisätiedot

Kunnanhallitus 16 03.02.2014. Kylätoimikuntien avustaminen. Kunnanhallitus 16

Kunnanhallitus 16 03.02.2014. Kylätoimikuntien avustaminen. Kunnanhallitus 16 Kunnanhallitus 16 03.02.2014 Kylätoimikuntien avustaminen Kunnanhallitus 16 Kylätoimikunnille on vuonna 2014 varattu kunnanhallituksen toi min ta suunni tel mas sa 39.500 investointi- ja toiminta-avustuksiin

Lisätiedot

MERI-LAPIN YM PÄ RIS TÖ TER VEYS VAL - VON NAN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019

MERI-LAPIN YM PÄ RIS TÖ TER VEYS VAL - VON NAN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019 MERI-LAPIN YM PÄ RIS TÖ TER VEYS VAL - VON NAN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019 LUONNOS Sisällys 1 JOHDANTO 3 2 MERI-LAPIN YMPÄRISTÖTERVEYSVALVONNAN VALVONTAYKSIKKÖ 3 2.1 Toiminta-alue 3 2.2 Valvonnan

Lisätiedot

Khall 137 Valmistelija: kehittämisasiamies, puh. 040 685 1932

Khall 137 Valmistelija: kehittämisasiamies, puh. 040 685 1932 Kunnanhallitus 137 18.05.2015 Kuhmoisten kunnan pääomasijoitus Keski-Suomen Verkkoholding Oy:öön sekä takaus Kuntarahoitukselle ja välillinen osallistuminen määräysvaltaan Keski-Suomen Valokuituverkot

Lisätiedot

Lausunto Vihisuon tuulivoimapuiston osayleiskaavaehdotuksesta, Karstula

Lausunto Vihisuon tuulivoimapuiston osayleiskaavaehdotuksesta, Karstula Ympäristölautakunta 53 22.06.2015 Lausunto Vihisuon tuulivoimapuiston osayleiskaavaehdotuksesta, Karstula 380/620/2015 Ympäristölautakunta 22.06.2015 53 Karstulan kunta on Metsähallitus Laatumaan aloitteesta

Lisätiedot

Oikaisuvaatimus kaavoituspäällikön poikkeamispäätöksestä: Osuniemi, Suviranta 444-435-1-23

Oikaisuvaatimus kaavoituspäällikön poikkeamispäätöksestä: Osuniemi, Suviranta 444-435-1-23 Kaupunkisuunnittelulautakunta 148 16.09.2014 Oikaisuvaatimus kaavoituspäällikön poikkeamispäätöksestä: Osuniemi, Suviranta 444-435-1-23 351/10.03.00/2014 KASULK 148 Kaavoituspäällikkö myönsi 23.6.2014

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 89

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 89 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 89 Valtuusto 22.08.2011 AIKA 22.08.2011 klo 20:25-21:30 PAIKKA Kunnanvirasto valtuuston istuntosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 46 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN ALUELÄMPÖ OY:N YHTIÖKO-

Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN ALUELÄMPÖ OY:N YHTIÖKO- HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2011 405 Kunnanhallitus 15.08.2011 AIKA 15.08.2011 klo 17:00-20:45 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1. Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 9 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4.

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1. Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 9 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4. JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 Kaupunkirakennelautakunta Aika 27.01.2015 klo 17:00-17:44 Paikka Kokoushuone Ampeeri, Muuntamontie 5 Käsitellyt asiat Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Lausunnon antaminen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta

Lausunnon antaminen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta Kunnanhallitus 59 04.03.2014 Lausunnon antaminen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta 85/06.00/2014 Khall 59 Valmistelija va. kunnanjohtaja Marjatta Laukkanen,

Lisätiedot

Kunnanhallitus 252 02.09.2013 Kunnanhallitus 321 21.10.2013 KIINTEISTÖ OY KEMPELEENKARTANO / HOVINTIE 7 C JA D / YMPÄRIVUOROKAUTINEN PALVELUASUMINEN

Kunnanhallitus 252 02.09.2013 Kunnanhallitus 321 21.10.2013 KIINTEISTÖ OY KEMPELEENKARTANO / HOVINTIE 7 C JA D / YMPÄRIVUOROKAUTINEN PALVELUASUMINEN Kunnanhallitus 252 02.09.2013 Kunnanhallitus 321 21.10.2013 KIINTEISTÖ OY KEMPELEENKARTANO / HOVINTIE 7 C JA D / YMPÄRIVUOROKAUTINEN PALVELUASUMINEN 368/43/439/2013 KHALL 252 Viimeisimmän väestöennusteen

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2015 41. Kunnanvaltuusto 18.05.2015. Aika 18.05.2015 klo 18:00-19:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2015 41. Kunnanvaltuusto 18.05.2015. Aika 18.05.2015 klo 18:00-19:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2015 41 Kunnanvaltuusto 18.05.2015 Aika 18.05.2015 klo 18:00-19:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 23 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(37) Viitasaaren kaupungintalo, lautakuntien kokoushuone

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(37) Viitasaaren kaupungintalo, lautakuntien kokoushuone Perusturvalautakunta VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(37) Aika 15.04.2015 klo 15:00-18:23 Paikka Viitasaaren kaupungintalo, lautakuntien kokoushuone Läsnä Tuikkanen Tuija puheenjohtaja Poissa 51

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 1 Aika: 27.05.2015 klo 19:00-21:55 Paikka: Kaupunginhallituksen kokoushuone LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 120 Kokouksen järjestäytyminen 4 121 Lautakuntien ja yleishallinnon

Lisätiedot

Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Nastolan kunta Pöytäkirja 17/2014 410 Kunnanhallitus Aika 17.11.2014 klo 17:00-18:48 Paikka Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 185 Tekniset palvelut 413 186

Lisätiedot

Lausunto eduskunnan oikeusasiamiehelle Heidi ja Mika Vlasoffin tekemän kantelun johdosta

Lausunto eduskunnan oikeusasiamiehelle Heidi ja Mika Vlasoffin tekemän kantelun johdosta Ympäristö- ja rakennuslautakunta 81 18.09.2014 Lausunto eduskunnan oikeusasiamiehelle Heidi ja Mika Vlasoffin tekemän kantelun johdosta 577/10.03.00/2014 YMRAKLK 81 Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslian

Lisätiedot

65 täytäntöönpano 39 Kaupunginhallituksen kokoukset 2015-2016 69 40 Kaupunginhallituksen kokouskutsu ja sen lähettäminen

65 täytäntöönpano 39 Kaupunginhallituksen kokoukset 2015-2016 69 40 Kaupunginhallituksen kokouskutsu ja sen lähettäminen PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 58 Kaupunginhallitus AIKA 09.02.2015 klo 15:00-17:23 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 34 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1 Tekninen lautakunta Aika 08.04.2014 klo 18:00-20:05 Paikka Kaupungintalon II -krs kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Väli-Torala Tapio 18:00-20:05 puheenjohtaja

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus 4 3 Pohjanmaan Potku II:n osahankkeen 1.11.2012-31.10.

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus 4 3 Pohjanmaan Potku II:n osahankkeen 1.11.2012-31.10. Lapuan kaupunki Pöytäkirja 9/2014 1 (32) Perusturvalautakunta Aika 04.11.2014 klo 18:00-20:20 Paikka Palvelukeskus Hopearinne, Sairaalantie 5 A Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Yhdyskuntalautakunnan talousarvion 2013 sekä taloussuunnitelman 2013-2015 valmistelu. Talousarvion- ja suunnitelman laadintaprosessi

Yhdyskuntalautakunnan talousarvion 2013 sekä taloussuunnitelman 2013-2015 valmistelu. Talousarvion- ja suunnitelman laadintaprosessi Yhdyskuntalautakunta 109 21.08.2012 Yhdyskuntalautakunnan talousarvion 2013 sekä taloussuunnitelman 2013-2015 valmistelu 154/331/2012 YLK 109 Talousarvion- ja suunnitelman laadintaprosessi Lautakunnan

Lisätiedot