433 ALUESAIRAALAN KAAVAMUUTOS 1

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "433 ALUESAIRAALAN KAAVAMUUTOS 1"

Transkriptio

1 Valkeakosken kaupunki Sivu 1/34 ASEMAKAAVAN SELOSTUS, JOKA KOSKEE PÄIVÄTTYÄ ASEMAKAAVAKARTTAA 433 ALUESAIRAALAN KAAVAMUUTOS 1 Kaava-alueen sijainti on merkitty karttaan punaisella. Alueen sijainti: Asemakaava koskee: Asemakaavalla muodostuu: Valkeakosken keskusta Valkeakosken kaupungin 2. kaupunginosan korttelin 25 tonttia 23, sekä lähivirkistysaluetta. Valkeakosken kaupungin 2. kaupunginosan korttelin 25 tontit sekä pysäköintialuetta Tämän asemakaavan muutoksen hyväksyy Valkeakosken kaupunginvaltuusto. Kaupunginhallitus päätti kaavan vireilletulosta: Kaupunginhallitus asetti kaavan luonnoksena nähtäville: Kaupunginhallitus asetti kaavan ehdotuksena nähtäville: Kaupunginhallitus päätti esittää kaavaa valtuustolle hyväksyttäväksi: Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaavan: Kaavan lainvoimaisuus kuulutettiin:

2 Valkeakosken kaupunki Sivu 2/ Selostuksen sisällysluettelo 1.1. Selostuksen sisällysluettelo PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Tunnistetiedot Kaava-alueen sijainti Kaavan nimi ja tarkoitus TIIVISTELMÄ LÄHTÖKOHDAT Selvitys suunnittelualueen oloista Suunnittelutilanne Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET Asemakaavan suunnittelun tarve Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset Osallistuminen ja yhteistyö Osalliset Vireilletulo Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt Viranomaisyhteistyö Asemakaavan tavoitteet Asemakaavaratkaisun vaihtoehdot ja niiden vaikutukset Suunnitteluvaiheiden käsittelyt ja päätökset ASEMAKAAVAN KUVAUS Aluevaraukset Kaavan vaikutukset ASEMAKAAVAN TOTEUTUS

3 Valkeakosken kaupunki Sivu 3/34 2. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 2.1. Tunnistetiedot Asemakaava koskee Valkeakosken kaupungin 2. kaupunginosan korttelin 25 tonttia 23, sekä lähivirkistysaluetta. Asemakaavalla ja tonttijaolla muodostuvat Valkeakosken kaupungin 2. kaupunginosan korttelin 25 tontit nro sekä pysäköintialuetta. Kaavan laatija: Valkeakosken kaupungin kaavoitustoimi, arkkitehti Teija Mäkelä. Kaavoituksen vireilletulosta kuulutetaan Valkeakosken Sanomissa, kaupungin Internet-sivuilla ja kaupungin virallisella ilmoitustaululla Kaava-alueen sijainti Alue sijaitsee kaupungin ydinkeskustassa Ulvajankadun ja Kirkkotien välissä. Muutosalueella sijaitsevat Valkeakosken aluesairaala sekä Kirkkotien varren kapea viheralue Kaavan nimi ja tarkoitus Kaavamuutoksella on tarkoitus laajentaa aluesairaalan tonttia Kirkkotien varteen ja sekä muodostaa aluesairaalan tontista kaksi tonttia tehostettua palveluasumista varten. 3. TIIVISTELMÄ Valkeakosken kaupunginhallitus päätti asemakaavan vireilletulosta ja luonnoksen asettamisesta nähtäville. Kaavamuutosalueena on nykyisen asemakaavan mukainen aluesairaalan tontti ja viheralue. Aloitteen tontin asemakaavan muutoksesta on tehnyt maanomistaja Valkeakosken kaupunki. Asemakaavan toteuttamisesta vastaa Valkeakosken kaupunki. 3

4 Valkeakosken kaupunki Sivu 4/34 4. LÄHTÖKOHDAT 4.1. Selvitys suunnittelualueen oloista Suunnittelualue on Valkeakosken aluesairaalan aluetta. Aluesairaalan ja Kirkkotien välissä on asemakaavan mukainen pienehkö viheralue. Alueella ei ole tiedossa kaavoitukseen vaikuttavia luontoarvoja. Aluetta eivät koske valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet. Sairaalan tontilla sijaitsee Valkeakosken aluesairaala. Käyttötarkoitus on maakuntakaavan ja oikeusvaikutuksettoman rakenneyleiskaavan mukaista. Aluesairaalan laajentaminen on johdonmukainen ja alueelle soveltuva käyttötarkoitus, joka hyödyntää olemassa olevaa infrastruktuuria mutta ei merkittävästi muuta alueen olosuhteita. Alueiden käytön tehostaminen tiivistää ja tehostaa maankäyttöä ja on näin valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden mukaista. Aluesairaalan tontilla on eri vuosikymmeninä rakentuneita ja laajennettuja sairaalarakennuksia. Rakennukset ovat eri aikojen tavanomaista ja tarkoituksenmukaista sairaalaarkkitehtuuria joka ei muodosta poikkeuksellista kokonaisuutta. Vanhin rakennusmassa on sairaalan pääsisäänkäynnin ja pääaulan osuus, joka alun perin on rakennettu 1950-luvun alussa Arkkitehtitoimisto Martikainen-Ypyä-Malmio suunnitelmien mukaan. Tätäkin osaa on kuitenkin laajennettu ja muutettu useaan otteeseen huomattavan paljon. Merkittävin yksittäinen ja kaupunkikuvaa määrittävä rakennus kaava-alueen läheisyydessä on Valkeakosken kirkko Suunnittelutilanne Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet Alueelle ei kohdistu erityisiä valtakunnallisia maankäyttötavoitteita. Maakuntakaavoitus Maakuntavaltuuston hyväksymässä ja valtioneuvoston vahvistamassa (KHO vahv ) maakuntakaavassa suunnittelualue on osoitettu keskustatoimintojen alueeksi. Yleiskaavoitus Valtuusto on hyväksynyt Valkeakosken rakenneyleiskaavan, joka on oikeusvaikutukseton. Tässä kaavassa suunnittelualue on osoitettu keskustatoimintojen alueeksi. Asemakaavoitus Alueella voimassa olevissa asemakaavoissa alue on sosiaalitointa ja terveydenhuoltoa palvelevien rakennusten korttelialuetta sekä lähivirkistysaluetta (nro 365, Kv ) 4

5 Valkeakosken kaupunki Sivu 5/34 Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt Valkeakosken kaupungin rakennusjärjestyksen Asemakaava-alueen pohjakartta tarkistetaan ennen hyväksymiskäsittelyä. 5. ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 5.1. Asemakaavan suunnittelun tarve Valkeakosken kaupungilla on tarve osoittaa tehostetun palveluasumisen paikkoja. Aluesairaalan läheisyys on toiminnalle luonteva paikka, ja kaupunki on ostanut hanketta varten sairaalan tontista määräalan. Samalla varaudutaan tulevaan hoitopaikkojen lisäämiseen mahdollistamalla toiminnan laajentaminen. Tontin laajentaminen on tarpeen liikennejärjestelyjen mahdollistamiseksi. Samalla voidaan osoittaa pysäköintialueita keskustan julkisten toimintojen keskittymän alueelle Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset Aloitteen kaavan laatimiseksi on tehnyt Valkeakosken kaupunki Kaupunginhallitus on päättänyt kaavoituksen käynnistämisestä Osallistuminen ja yhteistyö Osalliset Keskeisinä osallisina voidaan pitää kaava-alueen ja siihen rajoittuvan alueiden maanomistajia, samoin kaava-alueen ja sen lähialueen asukkaita sekä työntekijöitä. Viranomaisosalliset: Valkeakosken kaupungin hallintokunnat, Pirkanmaan ELY-keskus, Tampereen aluepelastuslaitos Muut osalliset: Valkeakosken Energia Oy Vireilletulo Asemakaavoituksen vireilletulosta on ilmoitettu samalla, kun osallistumis- ja arviointisuunnitelma on asetettu nähtäville mielipiteitä varten. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa täydennetään tarvittaessa Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt Kaupunginhallitus päätti vireilletulosta ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman asettamisesta nähtäville: Kaupunginhallitus hyväksyi asemakaavaluonnoksen Kaavaluonnos ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma olivat nähtävillä Kaavaehdotus ja tonttijako olivat nähtävillä

6 Valkeakosken kaupunki Sivu 6/ Viranomaisyhteistyö Työn aloitusvaiheessa on pidetty aloituskokous Valkeakosken kaupungin eri hallintokuntien kanssa. Kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma on lähetetty tiedoksi viranomaisosallisille Asemakaavan tavoitteet Kaavamuutoksella on tarkoitus laajentaa aluesairaalan tonttia Kirkkotien varteen ja sekä muodostaa aluesairaalan tontista kaksi tonttia tehostettua palveluasumista varten Asemakaavaratkaisun vaihtoehdot ja niiden vaikutukset Vaihtoehtoina kaavaratkaisulle olisi seuraavia: 1. Aluesairaalan tonttia ei laajennettaisi. Tehostetulle palveluasumiselle ei syntyisi mahdollisuutta laajentua, jolloin mahdolliset lisäpaikat olisi suunniteltava muualle. Vaihtoehto ei hyödyntäisi synergiaetua kuntataloudelle edullisella tavalla. Tontteja ei voisi ulottaa Kirkkotiehen, mikä hankaloittaisi liikenteen sujuvaa järjestämistä. 2. Viheralue jää viheralueeksi. Alue on käytännössä liian pieni muuhun käyttötarkoitukseen. Koska se sijaitsee kadun ja tontin välissä, sillä ei ole virkistysarvoa. Välittömässä läheisyydessä sijaitsevat laajat virkistysalueet ja reitit. Alue jää käytännössä hyödyntämättä. Terveydenhoitotoiminnan laajentaminen alueella on perusteltua. Muutos lisää maan hyötykäyttöä alueella. Rakentamisen aiheuttamat kustannukset verkostoissa ovat perusteltuja uusien hoitopaikkojen lisäämiseksi. Vaihtoehto on ekologinen koska se tiivistää rakennetta. Vaikutukset luonnonympäristöön ovat vähäiset. Vaikutuksia virkistyskäyttöön ja virkistysreitteihin ei ole. Alueen hyödyntämismahdollisuudet muihin käyttötarkoituksiin ovat erittäin vähäiset. Lausunnot ja mielipiteet ja niiden huomioonottaminen Luonnosvaiheen saadut lausunnot, kommentit ja mielipiteet: Pirkanmaan ELY-keskus: Ei anna lausuntoa ( ) Tampereen aluepelastuslaitos: Ei kommentoitavaa ( ) Rakennusvalvonta: Ei kommentoitavaa ( ) Ympäristöpalvelut: Sairaala-alueen läpi johdettavat hulevedet kertyvät laajalta alueelta jo kaava-alueen ulkopuolelta. Uudet, mahdollisesti päällystettävät alueet lisäävät hulevesikertymää myös sairaalan alueella. Asemakaavamuutoksen osalta ei liene mahdollista ratkaista alueen hulevesien hallintaa kokonaisuutena, mutta Mallasveden läheisyyden takia hulevesien 6

7 Valkeakosken kaupunki Sivu 7/34 viivytys- ja pidättämisratkaisut tulisi kuitenkin huomioida lähialueiden jatkokehittämisessä osana laajempaa kokonaisuutta. Kaavoittajan vastine: merkitään tiedoksi. Tukes, turvallisuus- ja kemikaalivirasto: ( ) Aluesairaalan tontista lounaaseen sijaitsevat UPM-Kymmene Oyj:n Tervasaaren tehtaat (0,5 km). Tehdasalueella toimivat Forchem Oy ja Movere Oy. Yhtiöt varastoivat vaarallisia kemikaaleja, jotka ovat pääasiassa nestemäisiä tai kiinteitä. Suurin vaikutus on tulipalolla ja syntyvällä savulla. Luoteessa noin 0,5 km päässä on Walki Oy:n tuotantolaitokset. Yhtiöllä on maanalainen nestekaasusäiliö, jonka tilavuus on 10 m3 ja lisäksi yhtiö jonkin verran varastoi ja käyttää palavia nesteitä. Koillisessa noin 0,7 km päässä on Avilon Oy:n tuotantolaitokset. Yhtiö varastoi ja käsittelee esim. rikkihiiltä, joka luokitellaan helposti syttyväksi ja myrkylliseksi. Avilon Oy:n ympärillä on 1,5 km konsultointivyöhyke. Lausunto: aluesairaalan laajentaminen ja tehostetun palveluasumisen lisäämistä tulevaisuudessa tulisi harkita. Etenkin sellaisten toimintojen sijoittaminen alueelle, joiden evakuointi hätätilanteessa on vaikeaa. Toisaalta alueen hälyttämiseen tulisi panostaa. Turvallisuus- ja kemikaalivirastolla (Tukes) ei ole huomautettavaa päivättyyn aluesairaalan kaavamuutokseen. Kaavoituksen vastine: Merkitään tiedoksi. Pirkanmaan maakuntamuseo: ( ) Kaava-aineistosta puuttuu maankäyttö- ja rakennuslain 9 :n mukainen rakennettua kulttuuriympäristöä koskeva selvitys, josta kävisi ilmi alueen kulttuuriympäristön ominaispiirteet. Huomioiden 1950-luvulla toimintansa aloittaneen sairaalan historia, arkkitehtuuri ja kaava-alueen sijainti keskustassa sekä valtakunnallisesti arvokkaaksi määritellyn rakennetun kulttuuriympäristön ja kaupunkikuvan ominaispiirteistä ja arvioidea suunnitelman vaikutuksia sekä mahdollisia suojelutavoitteita näiden tietojen pohjalta. Arkeologisen perinnön osalta museolla ei ole kaavahankkeesta huomautettavaa". Kaavoittajan vastine: selvitys on liitetty aineistoon ja selostusta on sen osalta täydennetty. Rakennuskanta on eri vuosikymmeninä rakentunutta ja useaan kertaan laajennettua ja muutettua tarkoituksenmukaista ja tavanomaista sairaala-arkkitehtuuria joka ei muodosta poikkeuksellista kokonaisuutta. Kaavakarttaan tai määräyksiin ei ollut tarpeellista tehdä muutoksia. Ehdotusvaiheen saadut lausunnot, kommentit ja mielipiteet: Pirkanmaan ELY-keskus: Ei anna lausuntoa ( ) Tampereen aluepelastuslaitos: Tukes: ei huomautettavaa kaavaehdotuksesta ( ) Rakennuslautakunta: ei huomautettavaa ( ) Tekinen lautakunta: ei huomautettavaa ( ) Ympäristöpalvelut: ei huomautettavaa ( ) MVH-Asunnot oy (Tehostettu palveluasuminen): Pyydämme että Valkeakosken kaupunki ottaa huomioon rasitteiden vaikutuksen asemakaavassa. (aita, yhdyskäytävä, pelastustie, autopaikat) ( ) Vastine: kaava mahdollistaa rasitesopimusten tekemisen tarvittaessa eikä ole niiden kanssa ristiriidassa. 7

8 Valkeakosken kaupunki Sivu 8/34 Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä: Valkeakosken aluesairaalan tontille merkitty rakennusoikeus on liian vähäinen turvaamaan sairaalan ja sairaanhoitotoiminnan kehittämisen jo nyt nähtävissä oleviin tulevaisuuden tarpeisiin. Vastine: kaavan tavoitteena on ollut erottaa tehostettu palveluasuminen omalle tontilleen sairaalan tontista. Rakennusoikeuden lisääminen sairaalalle tulee tutkia eri kaavamuutoksessa, jota sairaanhoitopiiri voi hakea kaupungilta. Kaavan vaikutukset Kaavan vaikutukset rakennettuun kulttuuriympäristöön Rakennettu ympäristö käsittää jo rakennetun aluesairaalan, johon ei kohdistu muutoksia. Uudisrakentaminen kohdistuu rakentamattomalle tonttialueelle. Rakennukset tulee sovittaa ympäristöön. Alueen rakennushistoriaa on selvitetty liitteessä. Aluesairaalan tontilla on eri vuosikymmeninä rakentuneita ja laajennettuja sairaalarakennuksia. Rakennukset ovat eri aikojen tavanomaista ja tarkoituksenmukaista sairaalaarkkitehtuuria. Vanhin osa on sairaalan pääsisäänkäynnin ja pääaulan osuus, joka alun perin on rakennettu 1950-luvun alussa Arkkitehtitoimisto Martikainen-Ypyä-Malmio suunnitelmien mukaan. Tätäkin osaa on kuitenkin laajennettu ja muutettu useaan otteeseen huomattavan paljon sekä sisä- että ulkotiloiltaan. Kaupunkikuvassa merkittävä sairaalan pääsisäänkäynti ja sen eduspiha on rakentunut ja muuttunut eri vuosikymmeninä eikä muodosta arkkitehtonista kokonaisuutta tai kohokohtaa kaupunkikuvassa luvun arkkitehtuurin hahmottaa lähinnä sairaalan takana korttelin sisällä, ja tänne sijoitettu tehostetun palveluasumisen uudisrakennuksen arkkitehtuuri on sopeutettu samaan tyyliin. Merkittävin yksittäinen ja kaupunkikuvaa määrittävä rakennus alueella on kaava-alueen läheisyydessä sijaitseva Valkeakosken kirkko. Kirkko tai sen asema maisemassa ei vaarannu kaavamuutoksen johdosta. Pitkällä tähtäimellä sairaalan toiminnan ja laajentumisen mahdollistaminen tukee samalla rakennetun ympäristön säilymistä. Terveydenhoidon toimintojen keskittäminen ja lisääminen alueelle lisää sekä kunnallisten että yksityisten toimintojen synergiaa, jolla voidaan tukea yksikön kilpailukykyä seudullisesti ja muuttuvassa kuntakentässä. Jälleenrakennuskauden rakennuskannan säilymiselle suurin uhka on alkuperäisen käyttötarkoituksen poistuminen. Tällaisessa tilanteessa kivirakenteisten, suurten 1950-luvun rakennusmassojen muuttaminen uusiin käyttötarkoituksiin osoittautuu usein vaikeaksi ja kannattamattomaksi. Käyttötarkoituksensa menettäneet rakennuskokonaisuudet tyhjäksi jäätyään rappeutuvat nopeasti ja tulevat kaupunkikeskustoissa vaarallisiksi. Rakennetun ympäristön säilymistä parhaiten tukeva vaihtoehto käytännössä tällaisille rakennetuille ympäristöille on tukea niiden jatkuvaa ja kehittyvää käyttöä alkuperäisessä käyttötarkoituksessaan. Tämä on samalla ekologista ja kuntatalouden kannalta järkevää. Yhteenvetona voidaan todeta että asemakaavaehdotus on rakennetun ympäristön säilyttämistä ja hyötykäyttöä tukeva sekä välittömästi että pitkällä tähtäimellä. Alueen pääkäyttötarkoitus pysyy samana, eikä sen muuttaminen näin ollen ole vastoin sairaalan ja samalla sen rakennusten säilymistä toimivana sairaalana. Kaavamuutos tukee nykyistä käyttöä ja sen kehittämistä ja kilpailukykyä seudullisesti. Näin ollen kaavamuutos pitkällä tähtäimellä edistää ja mahdollistaa sairaalakäyttöön suunniteltujen rakennusten säilymistä ja kunnossapitoa. 8

9 Valkeakosken kaupunki Sivu 9/34 Kaavassa edellytetään että rakentaminen sovitetaan rakennettuun ympäristöön. Näin voidaan rakentamisen ohjauksessa ottaa huomioon Valkeakosken keskustan kaupunkikuva ja maisema. Asemakaava-alueelle ei kohdistu erityisiä valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita. Alue ei sijaitse RKY rajauksen Valkeakosken tehtaat ja yhdyskunta sisällä. 9

10 Valkeakosken kaupunki Sivu 10/ Suunnitteluvaiheiden käsittelyt ja päätökset Täydennetään työn edetessä: Kaupunginhallitus päätti kaavan vireilletulosta: Kaupunginhallitus päätti asettaa kaavan luonnoksena nähtäville: Kaupunginhallitus päätti asettaa kaavan ehdotuksena nähtäville: Kaupunginhallitus päätti esittää kaavaa valtuustolle hyväksyttäväksi: Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaavan: Kaavan lainvoimaisuus kuulutettiin: ASEMAKAAVAN KUVAUS 6.1. Aluevaraukset Kaava-alueen pinta-ala on 4,02 ha. Alue sijaitsee Ulvajankadun ja Kirkkotien välissä. Kaavan toteutuminen mahdollistaa tehostetun palveluasumisen tonttien muodostamisen ja laajentamisen viheralueelle. Koska tuleva laajennus sijaitsee korttelin keskellä, rakentaminen ei suoranaisesti näy katukuvassa. Alueen pääkäyttötarkoitus on - YS-3, sosiaalitointa ja terveydenhuoltoa palvelevien rakennusten korttelialue. Alueen pääkäyttötarkoitus säilyy samana. Autopaikkavaatimus tehostetulle palveluasumiselle on 1ap/4 potilaspaikkaa. Mitoituksessa on otettu huomioon potilaspaikkojen suhteessa myös henkilökunnan määrä ja näiden tarvitsema paikoitustila. Autopaikkavaatimus sairaalan alueelle pysyy samana kuin edellisessä kaavassa. Kirkkokadulta on ajorasite liikenteen johtamista varten korttelin sisäosiin. Tonttien pohjoisreunassa on johtovaraus ojan putkittamista varten. Sijainti määräytyy toteutussuunnitelmien mukaan tontin rakentamisvaiheessa. Oja on merkittävä koska se johtaa laajan alueen hulevesiä kaava-alueen halki, ja vesien johtaminen tulee ratkaista tonttia rakennettaessa. Tonttien pohjoisreunaan on jätetty varaus huoltoajoa varten. Varausta tarvittaneen myös pelastustien järjestämiseksi. tek varaus on jätetty pumppaamoa varten Kaavan vaikutukset Uusi rakennettava alue sijaitsee korttelin keskellä, rakentamattomalla tontinosalla. Kaava-alueen liikenteellisillä vaikutuksilla ei ole alueella merkitystä verrattuna keskustan muuhun liikenteeseen. 10

11 Valkeakosken kaupunki Sivu 11/34 Hoitopalvelujen laajentaminen on perusteltua ja soveltuu paikalle vähäisin toimenpitein. Muutos lisää maan hyötykäyttöä alueella. Rakentaminen ei vaikuta merkittävästi keskustaasutukseen. Vaikutus elinkeinoihin ja työpaikkoihin on myönteinen, koska kaavamuutos mahdollistaa palvelu- ja hoitoetyöpaikkojen lisäämisen äkillisen rakennemuutoksen alueella, jossa poistuvien teollisuustyöpaikkojen tilalle on löydettävä uusia työpaikkoja mm. palvelu- ja hoitosektorilta. Rakentamisen aiheuttamat kustannukset verkostoissa ovat perusteltuja hoitopaikkojen riittävyyden takaamiseksi. Syntyvä liikenne ei määrältään kuormita liikenneverkkoa merkittävästi. Pysäköinti järjestetään tontilla. Vaihtoehto on ekologinen koska se tiivistää rakennetta ja lisää infrastruktuurin hyödyntämistä. Alueen tiivistäminen muilla käyttötarkoituksilla ei ole todennäköisesti mahdollista. Vaikutus kaupunkikuvaan on aluetta täydentävä ja tiivistävä. Uudisrakentaminen sijaitsee korttelin keskellä eikä juurikaan näy katukuvassa. Vaikutukset luonnonympäristöön ovat vähäiset. Kasvillisuus vähenee, mutta sillä ei ole nykyisellään merkittäviä virkistys-, maisema- tai luontoarvoja. Kaava-alueella ei ole virkistysreittejä tai muinaisjäännöksiä. Kaava-alue ei sijaitse RKY mukaisella alueella Valkeakosken tehtaat ja yhdyskunta. Rakennettu ympäristö käsittää jo rakennetun aluesairaalan, johon ei kohdistu muutoksia. Uudisrakentaminen kohdistuu rakentamattomalle tonttialueelle. Rakennukset tulee sovittaa ympäristöön. Alueen rakennushistoriaa on selvitetty liitteessä. Rakennukset ovat eri aikojen tavanomaista ja tarkoituksenmukaista sairaala-arkkitehtuuria, ja kokonaisuus on vuosien muutostöissä merkittävästi muuttunut. Käyttötarkoitus pysyy samana, eikä sen muuttaminen näin ollen vaaranna sairaalan ja samalla sen rakennusten säilymistä toimivana sairaalana. Kaavamuutos tukee nykyistä käyttöä ja sen kehittämistä ja kilpailukykyä seudullisesti. Näin ollen kaavamuutos pitkällä tähtäimellä edistää ja turvaa sairaalakäyttöön suunniteltujen rakennusten säilymistä ja kunnossapitoa. 7. ASEMAKAAVAN TOTEUTUS Asemakaava toteutetaan sen valmistuttua. Kaava-alueelle laaditaan sitova tonttijako, joka vahvistuu asemakaavan yhteydessä. Kaavan toteuttaminen ei edellytä kadun rakentamista vaan kulku osoitetaan jo rakennetuilta kaduilta. LIITTEET 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 2. Pienennös kaavakartasta 3. Kaavamääräykset 4. Asemakaavan seurantalomake 5. Tonttijakokartta 6. Selvitys rakennetusta ympäristöstä 11

12 Valkeakosken kaupunki Sivu 12/34 Liite 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Aluesairaalan asemakaava I 433 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tässä asiakirjassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtötiedot ja tavoitteet yleispiirteisesti. Lisäksi kerrotaan, miksi kaava laaditaan, kuinka kaavan vaikutuksia arvioidaan suunnittelutyön aikana, miten asia etenee ja missä vaiheessa siihen voi vaikuttaa. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa täydennetään tarvittaessa. Kaava-alueen rajaus merkittynä kartassa punaisella. 12

13 Valkeakosken kaupunki Sivu 13/34 1. Suunnittelualueen sijainti ja yleiskuvaus Suunnittelualue sijaitsee Valkeakosken keskustassa, aluesairaalan tontilla. Alue on tällä hetkellä käyttämätöntä tonttimaata. Aloitteen asemakaavan laatimisesta on tehnyt Valkeakosken kaupunki. 2. Suunnittelutehtävän määrittely ja tavoitteet Asemakaavatyön tavoitteena on muodostaa sairaalan viereen tontit tuetun palveluasumisen rakentamiselle. Valkeakosken kaupungin tavoitteena on tukea Valkeakosken aluesairaalan toimintaedellytyksiä alueella. 3. Suunnittelutilanne Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet Valtioneuvoston hyväksymät valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet (VAT) muodostavat maankäytön suunnittelun ylimmän tason. Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan tavoitteet on otettava huomioon ja niiden toteuttamista on edistettävä maakunnan suunnittelussa, kuntien kaavoituksessa ja valtion viranomaisten toiminnassa. Maakuntakaavoitus Maakuntavaltuuston hyväksymässä ja valtioneuvoston vahvistamassa (KHO vahv ) maakuntakaavassa suunnittelualue on osoitettu keskustatoimintojen alueeksi (C ). 13

14 Valkeakosken kaupunki Sivu 14/34 Ote maakuntakaavasta Yleiskaavoitus Valtuusto on hyväksynyt Valkeakosken rakenneyleiskaavan, joka on oikeusvaikutukseton. Tässä kaavassa suunnittelualue on osoitettu keskustatoimintojen alueeksi (C ). 14

15 Valkeakosken kaupunki Sivu 15/34 Ote rakenneyleiskaavasta Asemakaavoitus Alueella voimassa olevissa asemakaavoissa alue on sosiaalitointa ja terveydenhuoltoa palvelevien rakennusten korttelialuetta sekä lähivirkistysaluetta (nro 365, Kv ) Muut suunnitelmat Aluetta koskevat tehostetun palveluasumisen yksikön rakennusluvan mukaiset rakennussuunnitelmat Asemakaava-alueelle ei kohdistu erityisiä valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita. Alue ei sijaitse RKY rajauksen Valkeakosken tehtaat ja yhdyskunta sisällä. 15

16 Valkeakosken kaupunki Sivu 16/34 4. Vaikutusten arviointi Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan kaavaa laadittaessa on tarpeellisessa määrin selvitettävä suunnitelman toteuttamisen ympäristövaikutukset mukaan lukien yhdyskuntataloudelliset, sosiaaliset, kulttuuriset ja muut vaikutukset (MRL9 ). Kaavoja laadittaessa työstetään rinnakkain sekä kaavakarttaa että kaavaselostusta. Kaava-selostuksessa arvioidaan ratkaisujen vaikutuksia erityisesti alla listatuista näkökulmista työn eri vaiheissa. Arvioinnin suorittaa kaavoittaja ottaen huomioon osallisten ja viranomaisten palautteen. Arvioinnin lähtökohtana ovat käytössä oleva perusselvitysaineisto. 5. Osalliset Maankäyttö- ja rakennuslain 62 :n mukaan osallisia ovat alueen maanomistajat ja ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa, sekä viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään. Keskeisinä osallisina voidaan pitää kaava-alueen ja siihen rajoittuvan alueiden maanomistajia sekä yrittäjiä, samoin kaava-alueen ja sen vaikutusalueen asukkaita sekä työntekijöitä. Viranomaisosalliset: - Valkeakosken kaupungin hallintokunnat - Pirkanmaan ELY-keskus - Pirkanmaan liitto - Pirkanmaan maakuntamuseo 16

17 Valkeakosken kaupunki Sivu 17/34 - Pirkanmaan aluepelastuslaitos Muut osalliset: - Valkeakosken Energia Oy Lisäksi kaavahankkeen osallisia ovat kaikki, jotka täyttävät edellä olevan osallisuuden määritelmän. Osallisilla on mahdollisuus osallistua kaavan valmisteluun, arvioida kaavoituksen vaikutuksia ja lausua kaavasta mielipiteensä. Osallisten luetteloa voidaan työn edetessä täydentää. 6. Osallistumisen ja vuorovaikutuksen järjestäminen Kaavoitukseen liittyvä julkinen aineisto kootaan tutustuttavaksi kaavoituksen eri vaiheissa nähtävilläolojen ajaksi. Aineisto on nähtävillä kaupunginvirastossa sekä kaupungin verkkosivuilla Kaavatyön aloitus ja kaavan vireilletulo Asemakaavoituksen vireilletulosta kuulutetaan Valkeakosken Sanomissa, kaupungin internet-sivuilla ja kaupungin virallisella ilmoitustaululla. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä kaupungin ilmoitustaululla sekä kaupungin kotisivuilla. Osallisilla on mahdollisuus esittää kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällöstä mielipiteitään, jotka tulee toimittaa kaupunkisuunnitteluun ennen nähtävilläolon päättymistä. Valmisteluvaihe Kaavaluonnoksen nähtävillä olosta kuulutetaan Valkeakosken Sanomissa, kaupungin internet-sivuilla ja kaupungin virallisella ilmoitustaululla. Asemakaavaluonnos (kaavakartta sekä alustava kaavaselostus) ja siihen liittyvät perusselvitykset ovat nähtävillä kaupunginvirastolla sekä kaupungin kotisivuilla 14 vrk ajan. Kaavoittaja on tavattavissa kaupungintalolla. Luonnoksesta pyydetään viranomaisosallisten (ELY-keskus, maakuntaliitto, maakuntamuseo ym.) kommentit. Osalliset voivat nähtävilläolon aikana esittää mielipiteensä kaavaluonnoksesta. Mielipiteisiin laaditaan vastineet kaavaselostukseen. 17

18 Valkeakosken kaupunki Sivu 18/34 Ehdotusvaihe Luonnosvaiheessa saadun palautteen pohjalta laaditaan virallinen kaavaehdotus. Kaupunginhallituksen hyväksymä asemakaavaehdotus (kaavakartta, kaavaselostus sekä vastineet luonnosvaiheen palautteeseen) ovat nähtävillä kaupunginvirastolla sekä kaupungin kotisivuilla 30 vrk ajan. Kaavaehdotuksen nähtäville asettamisesta kuulutetaan Valkeakosken Sanomissa, kaupungin internet-sivuilla ja kaupungin virallisella ilmoitustaululla. Kaavaehdotuksesta pyydetään lausunnot viranomaisilta ja kaupungin hallintokunnilta. Osalliset voivat nähtävilläoloaikana jättää kaavaehdotuksesta muistutuksen. Muistutuksiin laaditaan vastineet. Kaavan hyväksyminen Suunnittelutyön tuloksena saadaan maankäyttö- ja rakennuslain mukainen asemakaavakartta ja -selostus. Kaavan hyväksyy kaupunginvaltuusto. Hyväksymispäätöksestä voi valittaa Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen. Hallintooikeuden ratkaisusta on mahdollisuus valittaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Kaavan voimaantulo Asemakaava tulee voimaan kun lainvoimainen hyväksymispäätös kuulutetaan kaupungin ilmoituslehdissä. Kaavan hyväksymisestä ja voimaantulosta tiedotetaan maankäyttö- ja rakennusasetuksen mukaisesti. 7. Toteutunut / tavoitteellinen aikataulu Asemakaavamuutos on aikataulutettu Valkeakosken kaupunginhallituksen hyväksymässä kaavoitusohjelmassa seuraavasti: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä syksy 2011 Valmisteluvaiheen aineisto nähtävillä syksy 2011 Asemakaavaehdotus nähtäville kevät 2012 Asemakaavan hyväksyminen kevät 2012 Kaavatyön aikana esille tulevat lisäselvitystarpeet saattavat aiheuttaa muutoksia aikatauluun. 8. Yhteystiedot Lisätietoja kaavoitustoimesta puh. (03) tai sähköpostilla 18

19 Valkeakosken kaupunki Sivu 19/34 Kaavasuunnitelmat sekä niitä koskevat asiakirjat ovat nähtävillä kaupungintalolla rakennusvalvonnan aulassa (, nk. B-porras). Valkeakosken kaupunki Kaupunkisuunnittelu 19

20 Valkeakosken kaupunki Sivu 20/34 Liite 2 Pienennös kaavakartasta 20

21 Valkeakosken kaupunki Sivu 21/34 Liite 3 Kaavamääräykset 21

22 Valkeakosken kaupunki Sivu 22/34 22

23 Valkeakosken kaupunki Sivu 23/34 Liite 4. Asemakaavan seurantalomake Asemakaavan perustiedot ja yhteenveto Kunta 908 Valkeakoski Täyttämispvm Kaavan nimi 433 / Aluesairaalan kaavamuutos 1 Hyväksymispvm Ehdotuspvm Hyväksyjä V-kunnanvaltuusto Vireilletulosta ilm. pvm Hyväksymispykälä 76 Kunnan kaavatunnus Generoitu kaavatunnus 908V030912A76 Kaava-alueen pinta-ala [ha] 4,0246 Uusi asemakaavan pinta-ala [ha] Maanalaisten tilojen pinta-ala [ha] Asemakaavan muutoksen pinta-ala [ha] 4,0246 Ranta-asemakaava Rantaviivan pituus [km] Rakennuspaikat [lkm] Omarantaiset Ei-omarantaiset Lomarakennuspaikat [lkm] Omarantaiset Ei-omarantaiset Aluevaraukset Pinta-ala [ha] Pinta-ala [%] Kerrosala [km²] Tehokkuus [e] Pinta-alan muut. [ha +/-] Kerrosalan muut. [km² +/-] Yhteensä 4, , ,72 0, A yhteensä P yhteensä Y yhteensä 3, , ,75 0, C yhteensä K yhteensä T yhteensä V yhteensä -0,3065 R yhteensä L yhteensä 0,1865 4,6 0,1865 E yhteensä S yhteensä M yhteensä W yhteensä Maanalaiset tilat Pinta-ala [ha] Pinta-ala [%] Kerrosala [km²] Pinta-alan muut. [ha +/-] Kerrosalan muut. [km² +/-] Yhteensä Rakennussuojelu Suojellut rakennukset Suojeltujen rakennusten muutos [lkm] [k-m²] [lkm +/-] [k-m² +/-] Yhteensä 23

KOULUKADUN ASEMAKAAVAMUUTOS ASEMAKAAVA NRO 402 ASEMAKAAVAN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 15.11.2010 PÄIVÄTTYÄ ASEMAKAAVAKARTTAA

KOULUKADUN ASEMAKAAVAMUUTOS ASEMAKAAVA NRO 402 ASEMAKAAVAN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 15.11.2010 PÄIVÄTTYÄ ASEMAKAAVAKARTTAA VALKEAKOSKEN KAUPUNKI KOULUKADUN ASEMAKAAVAMUUTOS ASEMAKAAVA NRO 402 ASEMAKAAVAN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 15.11.2010 PÄIVÄTTYÄ ASEMAKAAVAKARTTAA Alueen määrittely Alueen sijainti Asemakaavan muutos koskee

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS

YLIVIESKAN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS YLIVIESKAN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖYKSIKKÖ ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS KAISANIEMI Kortteli 67 sekä osa lähivirkistys- ja jalankululle varattua aluetta Vireille teknisten palveluiden lautakunta 19.10.2011

Lisätiedot

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI LÄNSIVÄYLÄ

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI LÄNSIVÄYLÄ A S E M A K A A V A N S E L O S T U S ASEMAKAAVAN MUUTOS 9. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 29 TONTEILLE 1, 2, 3 JA 7 KORTTELIN 30 TONTILLE 4 SEKÄ KATU- JA LIIKENNEALUEILLE Kaavatunnus 09:069 LÄNSIVÄYLÄ KAAVAN

Lisätiedot

Saarijärven kaupunki URHEILUKENTÄN ALUEEN ASEMAKAAVAMUUTOS. ASEMAKAAVAN SELOSTUS luonnos 11.3.2015

Saarijärven kaupunki URHEILUKENTÄN ALUEEN ASEMAKAAVAMUUTOS. ASEMAKAAVAN SELOSTUS luonnos 11.3.2015 Saarijärven kaupunki URHEILUKENTÄN ALUEEN ASEMAKAAVAMUUTOS ASEMAKAAVAN SELOSTUS luonnos 11.3.2015 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot KAUPUNKI: KAUPUNGINOSA: Saarijärven kaupunki 1. kaupunginosa

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNKI 14-5 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS. NOKIAN KAUPUNKI, KAAVOITUSYKSIKKÖ, (Dno TEKE 285 / 2014)

NOKIAN KAUPUNKI 14-5 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS. NOKIAN KAUPUNKI, KAAVOITUSYKSIKKÖ, (Dno TEKE 285 / 2014) 14-5 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS NOKIAN KAUPUNKI, KAAVOITUSYKSIKKÖ, (Dno TEKE 285 / 2014) Asemakaavan muutos koskee Nokian kaupungin 14. kaupunginosan korttelia 5 ja puistoaluetta. Asemakaavan muutoksella

Lisätiedot

Visakankaan seurakuntatalo

Visakankaan seurakuntatalo ASEMAKAAVAN SELOSTUS 60 Visakankaan seurakuntatalo Asemakaavan muutos. kaup.osa, Korttelin 7 tontit - ja korttelin 5 tontit - sekä katualue Tilaajapäällikkö Leena Roppola Vireilletulo / nähtävilläolo.8.0

Lisätiedot

KEMPELEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS SARKKIRANTA/SARKKIRANTA (102/008) SARKKIRANNAN PÄIVÄKODIN LAAJENNUS JA ALANGONTIE

KEMPELEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS SARKKIRANTA/SARKKIRANTA (102/008) SARKKIRANNAN PÄIVÄKODIN LAAJENNUS JA ALANGONTIE KEMPELEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS SARKKRANTA/SARKKRANTA (/00) SARKKRANNAN PÄVÄKODN LAAJENNUS JA ALANGONTE Asemakaavan muutos koskee Sarkkirannan kortteleita 0, 0 ja 0 sekä niihin liittyviä viheralueita ja Alangontien

Lisätiedot

Y L Ä N E E N T A A J A M A KORTTELIN 17 ASEMAKAAVAN MUUTOS

Y L Ä N E E N T A A J A M A KORTTELIN 17 ASEMAKAAVAN MUUTOS PÖYTYÄN KUNTA Y L Ä N E E N T A A J A M A KORTTELIN 17 ASEMAKAAVAN MUUTOS asemakaavan muutoksen selostus 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT Korttelin 17 asemakaavan muutos Pöytyän kunta, Yläneen

Lisätiedot

Y L Ä N E E N T A A J A M A KORTTELIN 17 ASEMAKAAVAN MUUTOS

Y L Ä N E E N T A A J A M A KORTTELIN 17 ASEMAKAAVAN MUUTOS PÖYTYÄN KUNTA Y L Ä N E E N T A A J A M A KORTTELIN 17 ASEMAKAAVAN MUUTOS asemakaavan muutoksen selostus 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT Korttelin 17 asemakaavan muutos Pöytyän kunta, Yläneen

Lisätiedot

PÄLKÄNE VEHKAJÄRVI RIIHINIEMEN RANTA-ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS 31.3.2008

PÄLKÄNE VEHKAJÄRVI RIIHINIEMEN RANTA-ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS 31.3.2008 PÄLKÄNE VEHKAJÄRVI RIIHINIEMEN RANTA-ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS 31.3.2008 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Kaavan nimi: Riihiniemen ranta-asemakaava Kunta: Pälkäne (635) Kylä: Ämmätsä (461) Tila: Riihiniemi RN:o

Lisätiedot

Uusi-Kurkelan rantaasemakaava

Uusi-Kurkelan rantaasemakaava S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Uusi-Kurkelan rantaasemakaava Kaavaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P22840 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Kaavaselostus 1 (20) 1 PERUS-

Lisätiedot

Asemakaavan selostus 12.11.2013 HÄMEENLINNAN KAUPUNKI 2474 RAITALAMMI

Asemakaavan selostus 12.11.2013 HÄMEENLINNAN KAUPUNKI 2474 RAITALAMMI 1 Asemakaavan selostus 12.11.2013 HÄMEENLINNAN KAUPUNKI 2474 RAITALAMMI Asemakaava: 80.kaup.osa, korttelit 44 tontit 7-12, korttelit 45 ja 72-76 sekä virkistys-, suojaviher-, ja katualueet Päivi Saloranta,

Lisätiedot

Asemakaavamuutoksen selostus

Asemakaavamuutoksen selostus 1 NURMEKSEN KAUPUNKI Porokylän 131 kaupunginosan osakorttelin nro 128 asemakaavamuutos (Rakennusliike J.A.J Määttä Oy) Kuva 1: Kaavamuutoksen tarkastelualue Asemakaavamuutoksen selostus Nurmeksen kaupunki

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA. Keskustan asemakaavan muutos Kortteli 501 (1201) Selostus. Työ: 24624. Turku, 20.8.2012, tark. 10.6.2013

MYNÄMÄEN KUNTA. Keskustan asemakaavan muutos Kortteli 501 (1201) Selostus. Työ: 24624. Turku, 20.8.2012, tark. 10.6.2013 MYNÄMÄEN KUNTA Keskustan asemakaavan muutos Kortteli 501 (1201) Selostus Työ: 24624 Turku, 20.8.2012, tark. 10.6.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4400 www.airix.fi Toimistot:

Lisätiedot

HENNA 1. VAIHEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS ORIMATTILAN KAUPUNKI SELOSTUS KOSKEE 3.6.2014 PÄIVÄTTYÄ JA 22.10.2014 TARKISTETTUA ASEMAKAAVAKARTTAA

HENNA 1. VAIHEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS ORIMATTILAN KAUPUNKI SELOSTUS KOSKEE 3.6.2014 PÄIVÄTTYÄ JA 22.10.2014 TARKISTETTUA ASEMAKAAVAKARTTAA HENNA 1. VAIHEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS SELOSTUS KOSKEE 3.6.2014 PÄIVÄTTYÄ JA 22.10.2014 TARKISTETTUA ASEMAKAAVAKARTTAA ORIMATTILAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

V E H K A L A H D E N T I E 1 8 A s e m a k a a v a n m u u t o s

V E H K A L A H D E N T I E 1 8 A s e m a k a a v a n m u u t o s Työ nro 1657 4.3.2015 KAUPUNKIRAKENNEYKSIKKÖ, YHDYSKUNTASUUNNITTELU, KAAVOITUS V E H K A L A H D E N T I E 1 8 A s e m a k a a v a n m u u t o s K A A V A S E L O S T U S Kaavoitusohjelman työ nro 1657

Lisätiedot

KIRKONKYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS JA MUUTOS. HAAPAKANKAAN ALUE Kortteli 2835 HAUKIPUDAS

KIRKONKYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS JA MUUTOS. HAAPAKANKAAN ALUE Kortteli 2835 HAUKIPUDAS KIRKONKYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS JA MUUTOS HAAPAKANKAAN ALUE Kortteli 85 Asemakaavan muutos koskee Haukiväylän, Heitontien ja Haapatien liittymän liikenne- ja katualueita, sekä Haukiväylän

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie Kaavatunnus: 2-231 Asianumero: 779/10.02.03/2013 Kaav.ltk: nn.nn.nnnn Kh: nn.nn.nnnn ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie 1 Suunnittelualue sijaitsee Nurmijärven

Lisätiedot

Kaunisjärvenkadun kiertoliittymän asemakaavan muutos. Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 10.4.2015 päivättyä asemakaavakarttaa.

Kaunisjärvenkadun kiertoliittymän asemakaavan muutos. Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 10.4.2015 päivättyä asemakaavakarttaa. Rauman kaupunki EHDOTUS Kaunisjärvenkadun kiertoliittymän asemakaavan muutos AK Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 10.4.2015 päivättyä asemakaavakarttaa. Viistoilmakuva suunnittelualueesta ja ympäristöstä

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN JA ASEMAKAAVAN SELOSTUS

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN JA ASEMAKAAVAN SELOSTUS NOKIAN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN JA ASEMAKAAVAN SELOSTUS Asemakaavan muutos koskee Nokian kaupungin 2. kaupunginosan virkistysaluetta, 3. kaupunginosan korttelia 38 sekä katu- ja virkistysalueita,

Lisätiedot

PISPANMÄKI IV A ASEMAKAAVAN SELOSTUS

PISPANMÄKI IV A ASEMAKAAVAN SELOSTUS tark. 9.9.2014 PISPANMÄKI IV A ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan selostus, joka koskee 24. päivänä huhtikuuta 2014 päivättyä asemakaavakarttaa Pispanmäki

Lisätiedot

Okkosenranta LIMINKA

Okkosenranta LIMINKA Okkosenranta LIMINKA Asemakaavan laajennus 4.3.2013 Mäkelininkatu 17 A, 90100 Oulu Puh 010 2414 600 Fax 010 2414 601 etunimi.sukunimi@airix.fi Vireilletulosta on ilmoitettu 30.1.2013 Hyväksytty kunnanhallituksessa

Lisätiedot

K Y R Ö N T A A J A M A PAPPILANMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

K Y R Ö N T A A J A M A PAPPILANMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS PÖYTYÄN KUNTA K Y R Ö N T A A J A M A PAPPILANMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS asemakaavan muutoksen selostus EHDOTUS 26.3.2012 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT Kyrön taajama, Pappilanmäen asemakaavan

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS JA TONTTIJAON MUUTOS RIIHIMÄKI 11. HIRSIMÄKI JA 21. MATTILA

ASEMAKAAVAN MUUTOS JA TONTTIJAON MUUTOS RIIHIMÄKI 11. HIRSIMÄKI JA 21. MATTILA : TEHDASKYLÄNKATU ASEMAKAAVAN MUUTOS JA TONTTIJAON MUUTOS RHIMÄKI HIRSIMÄKI JA MATTILA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 0 PÄIVÄTTYÄ JA 00 TARKISTETTUA ASEMAKAAVAKARTTAA Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö

Lisätiedot

KOULUKATU 13, CITYKORTTELI ASEMAKAAVAMUUTOS JA TONTTIJAKO

KOULUKATU 13, CITYKORTTELI ASEMAKAAVAMUUTOS JA TONTTIJAKO ASEMAKAAVASELOSTUS KOULUKATU 13, CITYKORTTELI ASEMAKAAVAMUUTOS JA TONTTIJAKO 14.8.2013 2/41 14.8.2013 Koulukatu 13, Citykortteli, asemakaavamuutos ja tonttijako LA ASEMAKAAVASELOSTUS Dnro 870/10020300/2013

Lisätiedot

HENNA LÄNSIRINTEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS ORIMATTILAN KAUPUNKI SELOSTUS KOSKEE 2.2.2015 PÄIVÄTTYÄ LUONNOSVAIHEEN ASEMAKAAVAKARTTAA

HENNA LÄNSIRINTEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS ORIMATTILAN KAUPUNKI SELOSTUS KOSKEE 2.2.2015 PÄIVÄTTYÄ LUONNOSVAIHEEN ASEMAKAAVAKARTTAA HENNA LÄNSIRINTEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS SELOSTUS KOSKEE 2.2.2015 PÄIVÄTTYÄ LUONNOSVAIHEEN ASEMAKAAVAKARTTAA Videodrone Finland Oy ORIMATTILAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

H a i t t i l a n m ä e n a s e m a k a a v a n m u u t o s. Kaavaselostus / luonnos

H a i t t i l a n m ä e n a s e m a k a a v a n m u u t o s. Kaavaselostus / luonnos H a i t t i l a n m ä e n a s e m a k a a v a n m u u t o s Kaavaselostus / luonnos Kaavan laatija: Akaan kaupunki Päiväys: 5.3.2014 Diaari nro 675/2011 Kaavan tunnistetiedot Kaavan nimi Kaavan päiväys

Lisätiedot

UIMAHALLIKORTTELIN 27 (ENTINEN LYSEO) ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS NRO 507

UIMAHALLIKORTTELIN 27 (ENTINEN LYSEO) ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS NRO 507 1(22) HAMINAN KAUPUNKI TEKNINEN TOIMI Maankäytön suunnittelu PL 70 49401 HAMINA UIMAHALLIKORTTELIN 27 (ENTINEN LYSEO) ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS NRO 507 Kuva ARKTES Oy 2(22) 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

Pyyrinlahden kylän tiloille Käpykolo 5:29, Lisäkolo 5:33, Mäkikolo 5:41 ja Kallionkolo 14:1

Pyyrinlahden kylän tiloille Käpykolo 5:29, Lisäkolo 5:33, Mäkikolo 5:41 ja Kallionkolo 14:1 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI Konginkangas Käpykolon ranta-asemakaava Pyyrinlahden kylän tiloille Käpykolo 5:29, Lisäkolo 5:33, Mäkikolo 5:41 ja Kallionkolo 14:1 KAAVASELOSTUS LUONNOSVAIHE 4.6.2014, korjattu 11.5.2015

Lisätiedot

KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KIIKOISTEN KYLÄ

KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KIIKOISTEN KYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KIIKOISTEN KYLÄ EHDOTUS A 042 Asemakaavan selostus 5.6.2014 OAS Kiikoisten kunnanhallitus 19.3.2012, 64 Vireilletulosta kuulutettu 3/2012 Kaavaluonnos nähtävillä 31.5.-2.7.2012,

Lisätiedot