Kaupunginvaltuusto päätti lähettää em. valtuustoaloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kaupunginvaltuusto päätti lähettää em. valtuustoaloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi. -----"

Transkriptio

1 Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Ympäristölautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Ympäristölautakunta Kaupunginhallitus Valtuustoaloite määräaikaisen vapautuksen myöntämisestä rakenteilla olevaan vesihuoltoverkostoon liittymisestä taajama-alueen ulkopuolella / lausunto kaupunginhallitukselle 133/01.015/2013 KAUPVALT "Esitämme kaupunginvaltuustolle, että kiinteistön omis ta jal le voidaan myöntää määräaikainen vapautus rakenteilla ole vaan vesihuoltoverkostoon liittymisestä taajama-alueen ul ko puo lel la, mikäli liittymisvelvoitteisen kiinteistön järjestelmä on vesihuoltoasetusten mukaisessa kunnossa. Vapautus voi tai siin myöntää myös osittaisena. Kuvitteellisena esimerkkinä voitaisiin käyttää vaikkapa 50 lu vun rintamamiestaloa, jossa on avokaivo ja uusittu jä te ve sien käsittelyjärjestelmä. Jätevesien kä sit te ly jär jes tel mäs sä on nykymääräysten mukainen 3 osastoinen sakokaivo ja maasuodatuskenttä. Tarkastuksen jälkeen kiinteistö vel voi te taan liittymään kaupungin vesijohtoon, mutta vie mä ri ver kos toon liittymiselle annetaan 10 vuoden siirtymäaika. Maa suo da tus ken tän laskennallinen ikä on noin 15 vuotta. Vas taa vas ti panospuhdistamon käyttöikä on viidestätoista vuo des ta ylöspäin. Mikäli esimerkkitalossa on porakaivo ta lous ve den lähteenä ja vesi laadullisesti hyvää, kiinteistölle an net tai siin vapautus 10 vuodeksi kaupungin vesijohtoon ja vie mä ri verk koon liittymisestä. Kiinteistöllä tapahtuvan tarkastuksen suorittaisi puolueeton ta ho, jolla olisi riittävä tietotaito käytössä olevista jär jes tel mis tä. Mikäli rakennus on tehty nykyisen jätevesiasetuksen aikana, riit täi si rakennusluvan myötä tehtyjen dokumenttien esit tä mi nen, jotka kuvaavat kiinteistön jätevesijärjestelmän ja ta lous ve si jär jes tel män. Erityisen hankalassa asemassa ovat juuri valmistuneet kiin teis töt, joihin on investoitu asuntolainan lisäksi tuhansien eu ro jen arvoiset jätevesijärjestelmät. Vesihuoltoverkostoon liit ty mi sen vuoksi nämä kalliit investoinnit jäävät käyt tö kel vot to mik si ja niihin sijoitetut rahat menevät täysin hukkaan. Mi kä pahinta edessä on jälleen uusi tuhansien eurojen in ves toin ti.

2 Tämä aloite on erittäin tärkeä ja koskee laajalti puu tar ha kau pun kimme asukkaita. Vesihuoltoverkostoon liittymisen kal leu des ta on tullut paljon yhteydenottoja. Tämä kustannus pa kot taa osan kuntalaisista realisoimaan omaisuuttaan tai ot ta maan lainaa eikä meidän tehtävänä ole aiheuttaa yli mää räi siä taloudellisia ongelmia kaupungimme asukkaille. Esimerkiksi Pirkkalassa voidaan myöntää vastaavissa ti lan teis sa 5-10 vuotta vapautusta liittymisestä, mikäli kiin teis töl le aiheutuu liittymisestä kohtuutonta haittaa ja mikäli kiin teis töl lä on asiat lainsäädännön mukaisella tasolla. Asiasta on tehty aloite 2012 syksyllä ja silloin muutoksia ei tul lut kaupungin linjaan pakkoliittämisestä ve si huol to ver kos toon. Tärkeimpänä perusteena oli silloin verkoston kus tan nus ten kattaminen ja verkoston toimivuuden yl lä pi tä mi nen ilman verkoston huuhtelua. Lausuntokierroksella oleva lakimuutos puoltaa myös taa ja ma-alu een ulkopuolella olevien kiinteistöjen vapauttamista pak ko liit ty mi ses tä vesihuoltoverkostoon. Vanhaa lakia voi daan kuitenkin soveltaa vielä viiden vuoden siirtymäajan, jon ka vuoksi meidän täytyisi reagoida asiaan jo nyt. Mielestämme kaupungin tehtävä on palvella kaupungin asu kas ta eikä kaupungin asukkaan palvella kaupunkia. Tämä pak ko liit tä mi nen tarkoittaa juuri jälkimmäistä varsinkin sil loin, kun se asettaa asukkaan suunnattomien taloudellisten me ne tys ten piiriin; Pahimmassa tapauksessa realisoimaan omai suut taan. Ylöjärven perussuomalaisten valtuustoryhmä" Kaupunginvaltuusto päätti lähettää em. valtuustoaloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi. KAUPHALL Kaupunginjohtaja ehdottaa: Kaupunginhallitus päättää lähettää valtuustoaloitteen ym pä ris tö lau takun nal le lausuntoa varten. Hyväksyttiin. YMPLTK

3 Vs. ympäristötarkastaja Tuuli Vainikkala Aloite Kaupunginhallitus pyytää ympäristölautakunnalta lausuntoa päivätyllä päätöksellä koskien valtuustoaloitetta mää rä ai kai sen vapautuksen myöntämisestä rakenteilla olevaan ve si huol to ver kostoon liittymisestä taajama-alueen ul ko puo lel la. Ylöjärven perussuomalaisten valtuustoryhmä on tehnyt val tuus toaloit teen kaupunginvaltuustolle (kaupvalt ). Kaupunginvaltuusto on lähettänyt aloitteen kau pun gin hal li tuk sen valmisteltavaksi. Valtuustoryhmä esittää aloit tees sa, että kiinteistön omis ta jal le voitaisiin myöntää mää rä ai kai nen vapautus rakenteilla ole vaan vesihuoltoverkostoon liit ty mi ses tä taajama-alueen ul ko puo lel la, mikäli liit ty mis vel voit tei sen kiinteistön jär jes tel mä on vesihuoltoasetuksen mu kai ses sa kunnossa. Val tuus to ryh mä esittää, että ve si huol to lai tok sen alueella sijaitseville kiin teis töil le, joiden jä teve si jär jes tel mä on kunnossa, va pau tus myönnettäisiin esi mer kik si 10 vuodeksi. Esityksessä on mai nit tu myös, että pe rus teek si vapautukselle riittäisi ra ken nus lu van do ku men tit, mikäli järjestelmä olisi uusittu ny kyi sen jätevesiasetuksen ai ka na, ja mikäli ei-puolueeton taho te ki si tarkastuksen. Aloit tees sa vedotaan joidenkin kau pun ki lais ten tekemien in ves toin tien hyödyntämiseen, ja esi te tään, että esimerkiksi Pirk ka las sa voidaan myöntää va pau tuk sia vastaavissa ti lan teis sa 5-10 vuodeksi. Aloitteen mu kaan vesihuoltolain muu tos puoltaa taajama-alueen ul ko puo lel la olevien kiinteistöjen va paut ta mis ta pak ko liit tä mi ses tä vesihuoltoverkostoon. Vesihuoltolain vapautuksiin on tehty valtuustoaloite myös syk syl lä Lainsäädäntö Vesihuoltolain 10 mukaan vesihuoltolaitoksen toi min ta-alu eel la oleva kiinteistö on liitettävä laitoksen vesijohtoon ja viemäriin. Vesihuoltolain 11 :ssä säädetään liit tä mis vel vol li suu des ta vapauttamisesta, jolle on oltava aina erityisiä syi tä. Ennen vapautuksen myöntämistä ve si huol to lai tok sel le, kiinteistön omistajalle tai haltijalle ja Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle on varattava tilaisuus tulla kuul luik si. Lisäksi kunnan terveydensuojeluviranomaiselta on pyy det tä vä lausunto. Vapautus liittämisvelvollisuudesta on myönnettävä, jos: 1) liittäminen verkostoon muodostuisi kiinteistön omistajalle tai haltijalle kohtuuttomaksi, kun otetaan huomioon liit tä mi ses tä aiheutuvat kustannukset, vesihuoltolaitoksen pal ve lu jen vähäinen tarve tai muu vastaava erityinen syy; 2) vapauttaminen ei vaaranna vesihuollon taloudellista ja asian mu-

4 kais ta hoitamista vesihuoltolaitoksen toi min ta-alu eel la; 3) sekä lisäksi: a) vesijohtoon liittämisestä vapautettavalla kiinteistöllä on käy tet tävis sä riittävästi vaatimukset täyttävää talousvettä; tai b) jätevesiviemäriin liittämisestä vapautettavan kiinteistön jä te ve sien kokoaminen ja käsittely voidaan järjestää niin, ett ei niistä aiheudu terveyshaittaa tai ympäristön pi laan tu mis ta; taikka c) huleveden ja perustusten kuivatusveden poisjohtamista var ten tarkoitettuun viemäriin liittämisestä vapautettavan kiin teis tön hulevesi ja perustusten kuivatusvesi voidaan pois taa muutoin asianmukaisesti. (Vesihuoltolaki 11 ) Tarkastelu Näiden kaikkien vesihuoltolian 11 :n kolmen ehdon tulee täyt tyä, jotta vapautus, tai siirtymäaika, voidaan myöntää. Yk si nään se, että va pau tet ta van kiinteistön jätevesien ko koa mi nen ja käsittely voi daan järjestää niin, ettei niistä ai heu du terveyshaittaa tai ym pä ris tön pilaantumista, ei ve si huol to lain mukaan riitä pe rus teek si. 1. -kohdan kohtuuttomuus on vaikea arvioitava. Va pau tus ha ke musta pauk sis sa, joista on valitettu hallinto-oikeuteen, en nak ko ta paus ten mukaan hallinto-oikeuden kanta koh tuut to muu den määrittelylle on ollut äärimmäisen tiukka. Kohdan 2 mukaan vapautusta ei voida myöntää, mikäli se ai heut tai si vesihuoltolaitoksen toiminnan vaarantumista. Kul loin kin kyseessä olevan hakemuksen lisäksi on huo mioi ta va kaikki muut mahdollisesti tulevat vapautushakemukset, ja hakijoita on kohdeltava tasapuolisesti. Jos tietyllä alueella myön ne tään pitkiä siirtymäaikoja monelle kiinteistölle, voi eten kin pienen vesihuolto-osuuskunnan toiminta vaarantua. Kaik kia hakemuksia käsiteltäessä on huomioitava, ettei pää tök sel lä vaaranneta vesihuoltolaitoksen toimintaa ta lou del li ses ti eikä teknisesti. Viimeaikaisissa ve si huol to laitok sel ta saaduissa lau sun nois sa on suhtauduttu kielteisesti siir ty mäajan myön tä mi seen. Kohdassa 3 b käsitellään viemäriin liittymisvelvollisuudesta va pautus ta hakevan kiinteistön jätevesien käsittelyä. Ylöjärvellä on joissain tapauksissa myönnetty muutaman vuo den siirtymäaikoja kiinteistöille, joiden jätevedet kä si tel lään ns. jätevesiasetuksen mukaisissa järjestelmissä. Ta pauk sis sa kaikki vapautuksen edellytykset eivät ole täyt ty neet, mutta tietyt seikat on katsottu lyhyttä siirtymäaikaa puol ta vik si. Näin on huomioitu kiinteistön tilanne ja annettu ai kaa varautua investointiin. Vain erityisistä, hyvin pai na vis ta syistä voidaan myöntää pidempiä siirtymäaikoja tai hyvin har vois sa erityistapauksissa jopa mahdollisesti tois tai sek si voi mas sa olevia vapautuksia. Va pau tus hake mus ta kä si tel les sä täytyy siis harkita tapauskohtaisesti kaik kia

5 kolmea va pau tuk sen perustetta, eikä vapautusta voida myön tää lain mu kaan vain yhden perusteen täyttymisen vuok si. Vesihuoltolain mukaan kunnan on ryhdyttävä toimenpiteisiin ve sihuol lon järjestämiseksi mikäli suurehkon asukasjoukon tar ve taikka terveydelliset tai ympäristönsuojelulliset syyt si tä vaativat. Pirkanmaan ympäristökeskus on kehottanut vuon na 2009 kaupunkia tuottamaan vesihuollon palveluja alueil la, joilla sille on tarvetta esimerkiksi asutuksen ti hey den vuoksi. Koska harkinnassa on huomioitava kä si tel tä vän va pau tus ha ke muk sen lisäksi kaikki alueelta mah dol li ses ti tu le vat muut hakemukset tasapuolisuuden nimissä, ei voi da myön tää vapautusta ilman tapauskohtaista tar kas te lua ja perus tei ta. Tämä siis vaikuttaa myös viemäriin liit ty nei den kiin teis tö jen vesihuoltoon. Ei ole mahdollista myön tää va pau tus ta vuosiksi rakennusluvan perusteella. Jä te ve si jär jes tel mien tarkastukset tulee suorittaa viranomaisen ta hol ta. Ympäristötoimi on hyvin tietoinen tilanteen hankaluudesta sel lai sil la kiinteistöillä, joilla on asennutettu jä te ve si ase tuk sen vaatimukset täyttävä jätevesijärjestelmä. Tämän vuoksi joil le kin tällaisille kiinteistöille siirtymäaikoja on myönnetty. Kiin teis tö jä pyritään tiedottamaan tulevasta liit ty mis vel vol li suu des ta ajoissa, kun niille haetaan rakennus- tai toi men pi de lu paa niin, jotta vältyttäisiin suurilta investoinneilta, mikäli kiin teis tö kuuluu vesihuollon kehittämisalueeseen ja toi min ta-alue todennäköisesti laajenee kiinteistölle. Toisinaan käy kui ten kin niin, että kiinteistökohtainen järjestelmä on han kit ta va alueelle, jolle viemäri tuodaan muutaman vuoden pääs tä. Eräs vesihuolto-osuuskunta tarjoaa palvelua, jolla se voi vuokrata osuuskuntaan liittyneille kiinteistöille kiin teis tö koh tais ta järjestelmää, kunnes kiinteistö saadaan vie mä röin nin piiriin. Sama osuuskunta lunastaa joitain hyvin toi mi via, uudehkoja pienpuhdistamoja ja umpisäiliöitä eteenpäin vuok rat ta vak si. Vesihuoltolakia ollaan muuttamassa, ja todennäköisesti uu si laki tulee voimaan vuoden 2014 alusta. Todennäköisesti sii nä säädetään, että kiinteistöä ei tarvitsisi (tilastollisen) taa ja man ulkopuolella liittää laitoksen verkostoon, jos kiin teis töl le on rakennettu asianmukainen vesihuolto ennen lai tok sen toiminta-alueen hyväksymistä. Ylöjärvellä taajamiksi tul ki taan mm. Takamaan, Vastamäen, Vahannan, Yli sen-pe rä sil lan-lem piä nie men ja Mutalan alueet, joten lain muu tok seen liittyvä taajaman ulkopuolisten alueiden jät tä mi nen liittymisvelvollisuuden ulkopuolelle ei koskisi pääosaa toi min ta-alu een kiinteistöistä. Viranomaisia sitoo voi mas sa ole va lainsäädäntö. Kuntalaisia on kohdeltava tasapuolisesti kun kin lain perusteella. Lisätiedot Vs. ympäristötarkastaja Tuuli Vainikkala, p ,

6 Kaupunginarkkitehdin 2. varahenkilö ehdottaa Ympäristölautakunta päättää antaa oheisen lausunnon kau pun ginhal li tuk sel le. Ympäristölautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle lau sun tonaan, että 1. kiinteistöille, joiden jätevesijärjestelmät täyttävät ns. jä te ve si asetuk sen puhdistusvaatimukset, on myönnetty muu ta mien vuosien siirty mä ai ko ja, vaikka kaikki lain edellyttämät vaa ti muk set eivät ole täytty neet, ja siten toimittu osittain aloit teen mukaisesti. 2. Mahdollinen vesihuoltolain muutos huomioidaan va pau tus ha kemus ten käsittelyssä niillä alueilla, joilla se on mah dol lis ta, sitten kun se on lain mukaan mahdollista. Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. KAUPHALL Kaupunginjohtaja ehdottaa: Kaupunginhallitus päättää lähettää ympäristölautakunnan lausunnon kaupunginvaltuustolle vastauksena aloitteeseen. Hyväksyttiin. KAUPVALT Kaupunginhallitus lähettää ympäristölautakunnan lau sun non kaupunginvaltuustolle vastauksena aloitteeseen. Keskustelun kuluessa valtuutettu Tomi Saaristo teki seu raa van esityksen: Uusi vesihuoltolaki on todennäköisesti tulossa voimaan vuo den 2014 alussa. On kuitenkin todennäköistä, että uutta ja van haa lakia voidaan soveltaa päällekkäin joidenkin vuo sien ajan siirtymäajan puitteissa. Riippumatta uuden lain voi maan tu los ta, ne kiinteistöjen omistajat, joilla on ve si huol to asiat lain mukaisessa kunnossa, saavat halutessaan vä hin tään viiden vuoden siirtymäajan vesihuoltoverkostoon liit ty mi ses tä siitä hetkestä lähtien, kun vesihuoltoverkko on ra ken net tu kyseiselle alueelle. Esitän asian palauttamista kau pun gin hal li tuk sen valmisteluun.

7 Valtuutettu Minna Sarvijärvi poistui kokouksesta asian kä sit te lyn aikana klo Pidettiin neuvottelutauko ko Valtuutettu Jussi Kytömäki poistui kokouksesta asian kä sit te lyn aikana klo Koska oli tehty kaupunginhallituksen ehdotuksesta poik kea va kannatettu ehdotus, puheenjohtaja esitti suoritettavaksi ää nes tyk sen äänestyskoneella siten, että ne, jotka kan nat ta vat asian käsittelyn jatkamista, äänestävät jaa. Jos ei voit taa, tulee valtuutettu To mi Saariston ehdotus asian pa laut ta mi ses ta kau pun gin hal li tuk seen kaupunginvaltuuston pää tök sek si. Äänestysesitys ja -tapa hyväksyttiin yksimielisesti. Suoritetussa äänestyskoneäänestyksessä annettiin 23 jaa - ään tä ja 25 ei-ääntä, kolmen (3) ollessa poissa, joten pu heen joh ta ja totesi, että asia palautetaan kau pun gin hal li tuk sen jatkovalmisteluun. KAUPHALL Kaupunginjohtaja ehdottaa: Kaupunginhallitus päättää lähettää valtuustoaloitteen ympäristölautakunnalle lausuntoa varten. Hyväksyttiin. YMPLTK Vs. ympäristötarkastaja Tuuli Vainikkala Kaupunginhallitus on lähettänyt valtuustoaloitteen ym pä ris tö lau takun nal le toista lausuntoa varten. Ym pä ris tö lau ta kun ta viit taa asian osalta aiempaan, kokouksessa pää tet tyyn lausuntoon. Jokainen vapautushakemus tulee kä si tel lä ta paus koh tai ses ti. Vesihuoltolain (VHL) 10 :n liittymisvelvollisuus ve si huol to lai tok sen verkostoon on pää sään tö, josta voidaan vain eri tyi sis tä syistä myöntää va pau tus. Voimassaolevaa lain sää dän töä on noudatettava. Nykyisen ve si huol to lain (119/2001) ai ka na vahvistettujen toi minta-aluei den suhteen nou da te taan kyseistä lakia, ja vasta uu den lain voimaan tu lon jäl keen vahvistettujen alueiden va pau tus ha ke muk sien

8 kä sit te lys sä sovelletaan uutta ve si huol to la kia. Aiemmassa lausunnossa esitetyt vesihuoltolain 11 :n pe rus teet vapautuksen myöntämiselle eivät täyttyisi, mikäli toi mit tai siin valtuustoaloitteen mukaisesti. Aloitteessa tar koi te tuil la kiinteistöillä täyttyy vain yksi kolmesta VHL:n 11 :n mu kai ses ta perusteesta, 3b-kohdan jä te ve sien käsittely niin, ett ei niistä aiheudu terveyshaittaa tai ym pä ris tön pi laan tu mis ta. VHL:n 11 :n mukaan kaikki kolme koh taa tulee täyt tyä, jotta vapautus voidaan myöntää. Näin ol len aloitteen mu kai nen toiminta olisi vesihuoltolain vas tais ta. Vi ran omai sen tulee hallintolain mukaisesti kohdella hal lin nos sa asioivia tasapuolisesti sekä käyttää toimivaltaansa yk sin omaan lain mukaan hyväksyttäviin tar koi tuksiin. Viranomaisen toi mien on oltava puolueettomia ei vät kä pää tök set saa olla epä oi keu den mu kai sia toisia hakijoita ei kä toimijoita koh taan. Mikäli kaikille aloitteessa tarkoitetuille kiinteistöille myön net täi siin aloitteen mukaisesti automaattisesti verrattain pitkiä, ku ten esitetty 5 vuotta, määräaikaisia vapautuksia liit ty mis vel vol li suu des ta, vesihuollon taloudellinen asianmukaisen jär jes tä mi nen vaarantuisi todennäköisesti joillain ve si huol to lai tos ten toiminta-alueilla. Tämä olisi VHL:n 11 2):ssa mai nit tu seuraus, jota vapautuksen myöntämisestä ei saa ai heu tua. Lisäksi mikäli myönnetään jopa yli viiden vuoden mit tai sia vapautuksia, ei voida olla varmoja, että asennetut jä te ve si jär jes tel mät toimivat niille tarkoitetulla tavalla määrä ai kai sen vapautuksen loppuun saakka. Ve si huol lon toiminta-alueet on määritelty pääosin taa ja ma-alueil le ja täten pääosa vapautushakemuksista tulee taa ja ma-alueil ta. Näin ollen Ylöjärvellä on melko vähän aloit tees sa tar koi tet tu ja taajaman ulkopuolisia kiinteistöjä, jot ka kuuluvat ve si huol lon toiminta-alueisiin ja jotka voitaisiin mah dol li ses ti la ki muu tok sen jälkeen vapauttaa liit tymis vel vol li suu des ta. Lisätiedot Vs. ympäristötarkastaja Tuuli Vainikkala, p , Kaupunginarkkitehti ehdottaa Ympäristölautakunta päättää toistaa edellisen lausuntonsa ja perustella sitä yllä olevassa selosteessa olevin perustein. Li säk si ympä ris tö lau ta kun ta päättää esittää kau pun gin hal li tuk sel le lau sun tonaan seuraavaa 1. Valtuustoaloitteessa tarkoitetuille kiinteistöille on myönnet ty ta paus koh tai sen harkinnan perusteella muutamien vuo sien siir ty mä ai ko ja, jotta kiinteistökohtaista jä te ve sijär jes tel mää on voitu hyö dyn tää yleensä 2-3 vuotta pi-

9 dem pään ja in ves toin tiin on saatu lisää aikaa varautua ta lou del li ses ti. Mitä pi dem mäk si siir ty mä ai ka venyy, sitä to den nä köi sem min siitä ai heu tuu vaaraa ve si huol lon talou del li sel le ja asian mu kai sel le hoitamiselle ve si huol tolai tok sen toiminta-alueella (VHL 11 2)) 2. Va pau tus ha ke muk set on käsiteltävä tapauskohtaisesti voi mas sa ole van lainsäädännön ja hyvän hallintotavan mu kai ses ti. Jäsen Hannu Ruuska esitti pohjaehdotuksesta poiketen vähintään viiden vuoden vapautusta liittymisvelvollisuudesta siitä hetkestä lähtien, kun vesihultoverkko on rakennettu kyseiselle alueelle. Esitys kokonaisuudessaan perusteluineen on pöytäkirjan liitteenä. Jäsenet Heleena Pekkala ja Kirsi Sundell kannattivat Ruuskan esitystä. -- Puheenjohtaja totesi, että koska oli tehty pohjaehdotuksesta poikkeava kannatettu ehdotus on asiassa suoritettava äänestys. Puheenjohtaja teki seuraavan äänestysehdotuksen: Ne, jotka kannattavat pohjaehdotusta, äänestävät jaa ja ne, jotka kannattavat jäsen Hannu Ruuskan tekemää ehdotusta, äänestävät ei. Enemmän ääniä saanut päätös tulee lautakunnan päätökseksi. Äänestys suoritetaan nimenhuutoäänestyksenä. Äänestysehdotus ja -tapa hyväksyttiin yksimielisesti. Suoritetussa äänestyksessä annettiin kolme jaa-ääntä (Kesseli, Mäkinen, Äikäs) ja kuusi ei-ääntä (Ruuska, Hietaniemi, Heikkonen, Pekkala, Pirttijoki, Sundell) kahden jäsenen (Hongisto, Järvenpää) ollessa poissa. Puheenjohtaja totesi jäsen Hannu Ruuskanehdotuksen voittaneen äänestyksessä ja siten tulevan lautakunnan päätökseksi. --- KAUPHALL 408 Kaupunginjohtaja ehdottaa: Kaupunginhallitus päättää vesihuoltolain 11 perusteella 1. lähettää ympäristölautakunnan esittelijän pohjaehdotuksen mukaisen vastauksen aloitteeseen kaupunginvaltuustolle ja 2. todeta omana lausuntonaan kaupunginvaltuustolle, että aloite ei anna aihetta toimenpiteisiin. Keskustelun kuluessa jäsen Mauri Heiska ehdotti, että kaupunginhallitus antaa kaupunginvaltuustolle ympäristölautakunnan päätöksen mukaisen vastauksen aloitteesta. Esko Arola kannatti Heiskan ehdotusta.

10 Koska oli tehty kaupunginjohtajan ehdotuksesta poikkeava kannatettu ehdotus, puheenjohtaja esitti suoritettavaksi äänestyksen kädennostolla siten, että ne, jotka kannattavat kaupunginjohtajan ehdotusta, äänestävät jaa. Mikäli ei voittaa, Heiskan ehdotus tulee kaupunginhallituksen päätökseksi. Äänestysesitys ja -tapa hyväksyttiin yksimielisesti. Suoritetussa kädennostoäänestyksessä annettiin 6 jaa-ääntä (Luojus, Kallio, Mustakallio-Sorvari, Haukka, Teivaala, Virtanen) ja 4 ei-ääntä (Heiska, Savio, Arola, Sarvijärvi) yhden (Sorsa) äänestäessä tyhjää, joten puheenjohtaja totesi kaupunginjohtajan ehdotuksen tulleen kaupunginhallituksen päätökseksi. ---

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31 Ympäristölautakunta 75 04.12.2013 VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31 32/60.602/2013 Ympäristölautakunta

Lisätiedot

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0 Ympäristölautakunta 72 04.12.2013 VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0 35/60.602/2013 Ympäristölautakunta 72 Asia Hakija

Lisätiedot

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 84 24.09.2015 Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä 599/11.04.02/2014 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta

Lisätiedot

MARKO RANTASEN VAPAUTUSHAKEMUS VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKKOON LIITTÄMISESTÄ / LAUSUNTO MARKO RANTASEN VALITUKSESTA TURUN HALLINTO-OIKEUDELLE

MARKO RANTASEN VAPAUTUSHAKEMUS VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKKOON LIITTÄMISESTÄ / LAUSUNTO MARKO RANTASEN VALITUKSESTA TURUN HALLINTO-OIKEUDELLE Ympäristölautakunta 161 06.10.2015 Ympäristölautakunta 222 26.11.2015 MARKO RANTASEN VAPAUTUSHAKEMUS VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKKOON LIITTÄMISESTÄ / LAUSUNTO MARKO RANTASEN VALITUKSESTA TURUN HALLINTO-OIKEUDELLE

Lisätiedot

Lautakunta on päättänyt vapauttamisen periaatteista 23.4.2015 kokouk

Lautakunta on päättänyt vapauttamisen periaatteista 23.4.2015 kokouk Ympäristölautakunta 193 27.10.2015 Ympäristölautakunta 233 15.12.2015 MIRJA JA RAIMO LIETZÉNIN VAPAUTUSHAKEMUS VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKKOON LIITTÄMISESTÄ / LAUSUNTO MIRJA JA RAIMO LIETZÉNIN VALITUKSESTA

Lisätiedot

OLLI FAGERSTRÖMIN VAPAUTUSHAKEMUS VIEMÄRIIN LIITTÄMISESTÄ / LAUSUNTO OLLI FAGERSTRÖMIN VALITUKSESTA TURUN HALLINTO-OIKEUDELLE

OLLI FAGERSTRÖMIN VAPAUTUSHAKEMUS VIEMÄRIIN LIITTÄMISESTÄ / LAUSUNTO OLLI FAGERSTRÖMIN VALITUKSESTA TURUN HALLINTO-OIKEUDELLE Ympäristölautakunta 221 26.11.2015 Ympäristölautakunta 11 21.01.2016 OLLI FAGERSTRÖMIN VAPAUTUSHAKEMUS VIEMÄRIIN LIITTÄMISESTÄ / LAUSUNTO OLLI FAGERSTRÖMIN VALITUKSESTA TURUN HALLINTO-OIKEUDELLE YMPLTK

Lisätiedot

Vapautushakemus vesijohto- ja viemäriverkostoon liittämisvelvollisuudesta / 560-407-4-102

Vapautushakemus vesijohto- ja viemäriverkostoon liittämisvelvollisuudesta / 560-407-4-102 Ympäristölautakunta 170 03.12.2014 Ympäristölautakunta 23 04.03.2015 Vapautushakemus vesijohto- ja viemäriverkostoon liittämisvelvollisuudesta / 560-407-4-102 318/11.01.05/2014 YMPLTK 03.12.2014 170 Asia

Lisätiedot

78 18.08.2015. MELAYMP 18.08.2015 78 Valmistelija ympäristötarkastaja Veera Pikkarainen ja ym pä ris tönsuo je lu sih tee ri Kai Virtanen:

78 18.08.2015. MELAYMP 18.08.2015 78 Valmistelija ympäristötarkastaja Veera Pikkarainen ja ym pä ris tönsuo je lu sih tee ri Kai Virtanen: Meri-Lapin ympäristölautakunta 78 18.08.2015 VAPAUTUSHAKEMUS VIEMÄRILAITOKSEN TOIMINTA-ALUEELLA SIJAITSEVAN KIINTEISTÖN VAPAUTTAMISEKSI VIEMÄRIVERKOSTOON LIITTYMISESTÄ / ESA HARJUTSALO, 851-411-35-49 279/11.01.05/2015

Lisätiedot

Riittävän kattavan vuorovaikutuksen arvioimiseksi on laa dit tu osallistumis- ja arviointisuunnitelma.

Riittävän kattavan vuorovaikutuksen arvioimiseksi on laa dit tu osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Ympäristölautakunta 66 14.05.2013 Kaupunginhallitus 308 12.08.2013 Ympäristölautakunta 103 16.06.2015 Ympäristölautakunta 121 18.08.2015 Kaupunginhallitus 298 28.09.2015 Ylöjärven kaupungin rakennusjärjestyksen

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen Kaupunginhallitus 139 31.03.2014 Kaupunginhallitus 271 16.06.2014 Kaupunginhallitus 511 15.12.2014 Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen 877/10.03.02/2013

Lisätiedot

146 16.12.2014. MELAYMP 16.12.2014 146 Valmistelija ympäristötarkastaja Minna Karhunen:

146 16.12.2014. MELAYMP 16.12.2014 146 Valmistelija ympäristötarkastaja Minna Karhunen: Meri-Lapin ympäristölautakunta 146 16.12.2014 VAPAUTUSHAKEMUS VIEMÄRILAITOKSEN TOIMINTA-ALUEELLA SIJAITSEVAN KIINTEISTÖN VAPAUTTAMISEKSI VIEMÄRIVERKOSTOON LIITTYMISESTÄ/LAMPINEN 851-411-25-35 663/11.01.05/2014

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

137 10.12.2013 98 06.08.2014

137 10.12.2013 98 06.08.2014 Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 137 10.12.2013 98 06.08.2014 Oikaisuvaatimus toimenpidelupapäätöksestä 286-2013-781, kiinteistölle 286-21-6-6, Kaaritie 18, Kuusankoski,

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

Vapautushakemus vesijohto- ja viemäriverkostoon liittämisvelvollisuudesta

Vapautushakemus vesijohto- ja viemäriverkostoon liittämisvelvollisuudesta Ympäristölautakunta 172 03.12.2014 Ympäristölautakunta 5 04.02.2015 Vapautushakemus vesijohto- ja viemäriverkostoon liittämisvelvollisuudesta 280/11.01.05/2014 YMPLTK 03.12.2014 172 Asia Kiinteistön omistaja

Lisätiedot

Meri-Lapin ympäristölautakunta 74 18.08.2015

Meri-Lapin ympäristölautakunta 74 18.08.2015 Meri-Lapin ympäristölautakunta 74 18.08.2015 VAPAUTUSHAKEMUS VIEMÄRILAITOKSEN TOIMINTA-ALUEELLA SIJAITSEVAN KIINTEISTÖN VAPAUTTAMISEKSI VIEMÄRIVERKOSTOON LIITTYMISESTÄ / MARTTI JA MIRJAM TANNER PERIKUNTA,

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen)

Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen) Ympäristölautakunta 80 10.05.2016 Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen) 100/53.531/2016 YMPLTK 10.05.2016 80 Lupainsinööri Pirkko Ollila HAKIJA

Lisätiedot

Rakennustarkastaja Petri Mäki, sähköposti petri.maki@ylojarvi.fi, puh. 050 385 1815

Rakennustarkastaja Petri Mäki, sähköposti petri.maki@ylojarvi.fi, puh. 050 385 1815 Ympäristölautakunta 252 30.10.2012 Ympäristölautakunta 145 29.10.2013 Ympäristölautakunta 158 11.11.2014 Ympäristölautakunta 38 17.02.2015 Ympäristön epäsiisteys Ryömäntiellä 746/53.532/2012 YMPLTK 30.10.2012

Lisätiedot

Meri-Lapin ympäristölautakunta 77 18.08.2015

Meri-Lapin ympäristölautakunta 77 18.08.2015 Meri-Lapin ympäristölautakunta 77 18.08.2015 VAPAUTUSHAKEMUS VIEMÄRILAITOKSEN TOIMINTA-ALUEELLA SIJAITSEVAN KIINTEISTÖN VAPAUTTAMISEKSI VIEMÄRIVERKOSTOON LIITTYMISESTÄ / METSÄHIRVAAN YHTEISMETSÄ, 851-874-3-1

Lisätiedot

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 Kaupunginhallitus 23 26.01.2015 Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 652/01.011/2012 KAUPHALL 26.01.2015 23 Seloste 1. Aino Mattila -säätiö Seloste Kaupunginhallituksen

Lisätiedot

- 1 Kokouksen avaaminen. - 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta. - 4 Työjärjestyksen hyväksyminen

- 1 Kokouksen avaaminen. - 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta. - 4 Työjärjestyksen hyväksyminen Kaupunginhallitus 119 31.03.2014 Kaupunginvaltuuston kokouksen 27.1.2014 päätösten täytäntöönpano 1224/07.02.03/2014 KHALL 119 Kuntalain 23.1 :n mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan hal lin nos ta ja taloudenhoidosta

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 SOSIAALITYÖN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Lisätiedot

Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään kuntoon

Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään kuntoon Tekninen lautakunta 70 29.04.2014 Tekninen lautakunta 114 12.08.2014 Kaupunginhallitus 294 18.08.2014 Kaupunginvaltuusto 87 15.09.2014 Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään

Lisätiedot

MARTTILAN KUNTA. Vedenjakelu ja jätevesiviemäröinti

MARTTILAN KUNTA. Vedenjakelu ja jätevesiviemäröinti MARTTILAN KUNTA VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUEET Vedenjakelu ja jätevesiviemäröinti Työ: E25969.10 Turku, 22.11.2012 PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 2414 400 Telefax 010 2414 401 www.airix.fi Toimistot:

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Kunnanvaltuusto 27 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet

Lisätiedot

Valtuustoaloite yksityisteiden saattamisesta tasa-arvoiseen asemaan

Valtuustoaloite yksityisteiden saattamisesta tasa-arvoiseen asemaan Kaupunginvaltuusto 142 12.12.2013 Kaupunginhallitus 19 13.01.2014 Tekninen lautakunta 12 29.01.2014 Kaupunginhallitus 66 10.02.2014 Tekninen lautakunta 51 27.03.2014 Kaupunginhallitus 170 07.04.2014 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Luhangan kunta. Luhangan kunnan ja Tammijärven vesiosuuskunnan vesihuoltolaitosten toiminta-aluesuunnitelma

Luhangan kunta. Luhangan kunnan ja Tammijärven vesiosuuskunnan vesihuoltolaitosten toiminta-aluesuunnitelma Luhangan kunta Luhangan kunnan ja Tammijärven vesiosuuskunnan vesihuoltolaitosten toiminta-aluesuunnitelma 07.01.2013 Sisällysluettelo 1 Johdanto...5 2 Vesihuoltolaki (119/2001)...5 3 Vesihuoltolaitosten

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2012 PERLTK 60 Sosiaalityön johtaja Marketta Tiihala

Lisätiedot

Valmistelija: ympäristönsuojelusihteeri Minna Isokallio

Valmistelija: ympäristönsuojelusihteeri Minna Isokallio Rakennus- ja ympäristölautakunta 25 16.04.2015 Rakennus- ja ympäristölautakunta 40 25.06.2015 LAUSUNTO HELSINGIN HALLINTO-OIKEUDELLE DNRO 03208/15/5212 / ETELÄ-PORNAISTEN VESIOSUUSKUNNAN VESIHUOLTOLAITOKSEN

Lisätiedot

Valtuustoaloite paperittomaan kokouskäytäntöön siirtymisestä / Maarit Pekkola ym.

Valtuustoaloite paperittomaan kokouskäytäntöön siirtymisestä / Maarit Pekkola ym. Kaupunginvaltuusto 125 27.08.2012 Kaupunginhallitus 395 10.09.2012 Kaupunginhallitus 94 09.03.2015 Kaupunginvaltuusto 31 23.03.2015 Kaupunginhallitus 129 13.04.2015 Kaupunginhallitus 143 27.04.2015 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi

Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi Kaupunginhallitus 133 03.03.2014 Kaupunginvaltuusto 19 17.03.2014 Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi 732/10/02/03/2011 KH 133 Valmistelijat: kaa voi tus pääl lik kö Veli Pekka Koivu, p. 0447809360,

Lisätiedot

Lausunto vesiliikennelain mukaisesta hakemusasiasta / Nopeusrajoitus Airismaan länsikärjen ja Väliluodon väliseen kapeikkoon

Lausunto vesiliikennelain mukaisesta hakemusasiasta / Nopeusrajoitus Airismaan länsikärjen ja Väliluodon väliseen kapeikkoon Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 29 12.03.2015 Lausunto vesiliikennelain mukaisesta hakemusasiasta / Nopeusrajoitus Airismaan länsikärjen ja Väliluodon väliseen kapeikkoon 114/10.05.01/2015 Kaavoitus-

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus Kunnanhallitus 305 27.11.2014 Kunnanhallitus 151 10.06.2015 Kunnanhallitus 19 28.01.2016 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus 143/00.04.01/2014 KH 27.11.2014 305 Työ-

Lisätiedot

Kuntarahoitus 15661/12 2 550 000,00 2 250 000,00 2 250 000,00 2,128 kiinteä, 27.2.2012-23.1.2022

Kuntarahoitus 15661/12 2 550 000,00 2 250 000,00 2 250 000,00 2,128 kiinteä, 27.2.2012-23.1.2022 Kaupunginhallitus 221 25.08.2014 Kaupunginvaltuusto 70 01.09.2014 Kouvolan Vesi Oy:n lainojen takaukset 5700/02.04.07/2014 Kh 25.08.2014 221 Kaupunginvaltuusto päätti 9.6.2014, että Kouvolan Veden toiminnot

Lisätiedot

Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013

Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013 Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013 KHALL 143 Valmistelu: hallintojohtaja Eeva Vanhanen, p. 050 356 6427 Oulun kaupunki, Oulun seudun

Lisätiedot

Kunnanhallitus 96 16.03.2015 Kunnanhallitus 106 30.03.2015

Kunnanhallitus 96 16.03.2015 Kunnanhallitus 106 30.03.2015 Kunnanhallitus 96 16.03.2015 Kunnanhallitus 106 30.03.2015 Kunnanvaltuuston puheenjohtaja Inkeri Yrityksen vaatimus oikeudellinen asiantuntija Pertti Eilavaaran laskussa mainittujen asiakirjojen luovuttamisesta

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 OSIKONMÄEN KOULUN LAKKAUTTAMINEN SIVLTK 27.03.2014 15 Kunnanvaltuuston on hyväksynyt 21.3.2011 11 kouluverkkosuunnitelman

Lisätiedot

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00.

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00. Sivistyslautakunta 85 21.10.2014 Sivistyslautakunta 90 12.11.2014 Sivistyslautakunta 103 10.12.2014 Kunnanhallitus 41 16.03.2015 Valtuusto 12 30.03.2015 Uimahallin aukioloajat Sivistyslautakunta 21.10.2014

Lisätiedot

Aloite esityslistan liitteenä.

Aloite esityslistan liitteenä. Kaupunginhallitus 231 07.09.2015 Sivistys- ja 74 07.10.2015 vapaa-aikalautakunta Kaupunginhallitus 312 30.11.2015 Kaupunginvaltuusto 109 14.12.2015 Valtuustoaloite lasten iltapäivävälipalojen palauttamiseksi

Lisätiedot

23 17.02.2015 42 19.05.2015

23 17.02.2015 42 19.05.2015 Meri-Lapin ympäristölautakunta Meri-Lapin ympäristölautakunta 23 17.02.2015 42 19.05.2015 KATSELMUS KIINTEISTÖJEN KOTIRANTA 407-6:44 JA KEMINSEUTU 407-7:52 RAJALLA/LAUSUNTO VAASAN HALLINTO-OIKEUDELLE/VASTINE

Lisätiedot

Lappeenranta-lisä on lasten kotihoidon tukimuoto, jonka mak sa minen on kaupungin päätettävissä.

Lappeenranta-lisä on lasten kotihoidon tukimuoto, jonka mak sa minen on kaupungin päätettävissä. Kasvatus- ja opetuslautakunta 55 10.06.2013 Ilpo Heltimoisen ym. aloite sisäilmaongelman osaratkaisuksi 434/10.03.02.03/2013 KOLA 55 Valmistelija / lisätiedot: Kasvatus- ja opetustoimenjohtaja Tuija Willberg,

Lisätiedot

Kiinteistö ei ole liittynyt vesiosuuskuntaan.

Kiinteistö ei ole liittynyt vesiosuuskuntaan. Rakennus- ja ympäristölautakunta 8 07.02.2013 Rakennus- ja ympäristölautakunta 45 18.06.2014 ETELÄ-PORNAISTEN VESIOSUUSKUNNAN VESIHUOLTOLAITOKSEN VESI- JA VIEMÄRIVERKOSTOON LIITTÄMISESTÄ VAPAUTTAMINEN/

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa:

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: Kunnanhallitus 18 11.01.2016 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän ikäsuunnitelma vuosille 2016-2025 Khall 11.01.2016 18 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: "Yhall 28.08.2013 88 "Vanhuspalvelulaki"

Lisätiedot

Esiopetuksen järjestämistavoista ja -paikoista päättää si vis tys lau takun ta (hallintosääntö 8 2.1.8).

Esiopetuksen järjestämistavoista ja -paikoista päättää si vis tys lau takun ta (hallintosääntö 8 2.1.8). Sivistyslautakunta 155 22.09.2015 Kunnanhallitus 274 05.10.2015 Esiopetuksen järjestämistavat ja -paikat 1.8.2016 alkaen 911/12.00.01/2015 SIVLTK 22.09.2015 155 Asian valmistelija: sivistysjohtaja Jyrki

Lisätiedot

Kaupunginjohtaja Lepistön päätösehdotus:

Kaupunginjohtaja Lepistön päätösehdotus: Kaupunginhallitus 9 24.02.2014 Puheenjohtajiston työryhmä 5 30.09.2014 Puheenjohtajiston työryhmä 4 27.01.2015 Kaupunginhallitus 12 09.02.2015 Valtuustoaloite / kaupungin henkilöstön innostaminen miettimään

Lisätiedot

Yleiskaavoittaja 20.11.2015 13. Päätöksen antopäivä: 24.11.2015. Hakija [--] Osoite Pitkätie 277 15560 Nastola

Yleiskaavoittaja 20.11.2015 13. Päätöksen antopäivä: 24.11.2015. Hakija [--] Osoite Pitkätie 277 15560 Nastola Suunnittelutarveratkaisu, Pitkätie 277 1280/10.102/2015 Päätöksen antopäivä: 24.11.2015 Hakija [--] Rakennuspaikka Kylä Tila RN:o Pinta-ala m² 411 Villähde Koivurinne 3:64 10771 Osoite Pitkätie 277 15560

Lisätiedot

Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi

Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi Perusturvalautakunta 30 08.05.2014 Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi 89/05.09.00/2013 Perusturvalautakunta 30 Valmistelija: perusturvajohtaja

Lisätiedot

Nro 4 / Osayleiskaavan kaavakartta_10.000_ 26.5.2015 (vain sähköisenä)

Nro 4 / Osayleiskaavan kaavakartta_10.000_ 26.5.2015 (vain sähköisenä) Ympäristölautakunta 54 26.05.2015 Kaupunginhallitus 178 01.06.2015 Ympäristölautakunta 95 24.11.2015 Kaupunginhallitus 361 01.12.2015 Kaupunginvaltuusto 77 07.12.2015 Kankaanpään keskustan ja sitä ympäröivien

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT Opetus- ja 112 26.08.2015 varhaiskasvatuslautakunta Kunnanhallitus 303 14.09.2015 Valtuusto 64 28.09.2015 TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

Lisätiedot

Kunnanhallitus 56 30.03.2015 Kunnanhallitus 143 07.09.2015. Valtuustoaloite, ilmainen matkustuskortti koululaisille 1029/01.

Kunnanhallitus 56 30.03.2015 Kunnanhallitus 143 07.09.2015. Valtuustoaloite, ilmainen matkustuskortti koululaisille 1029/01. Kunnanhallitus 56 30.03.2015 Kunnanhallitus 143 07.09.2015 Valtuustoaloite, ilmainen matkustuskortti koululaisille 1029/01.016/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015 56 Valtuuston kokouksessa 9.2.2015 jätettiin

Lisätiedot

Kokemäen kaupunki on etsinyt vapautuneisiin tiloihin uusia vuokralaisia useiden vuosien ajan.

Kokemäen kaupunki on etsinyt vapautuneisiin tiloihin uusia vuokralaisia useiden vuosien ajan. Kaupunginhallitus 6 19.01.2015 Kaupunginvaltuusto 5 26.01.2015 Kokemäen kaupungin ja Freyja Oy:n välisen vuokrasopimuksen muuttaminen (vuoden 2015 vuokraerien maksulykkäys) sekä vuoden 2015 talousarvion

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 343 02.09.2013 Kaupunginhallitus 310 25.08.2014

Kaupunginhallitus 343 02.09.2013 Kaupunginhallitus 310 25.08.2014 Kaupunginhallitus 343 02.09.2013 Kaupunginhallitus 310 25.08.2014 Kirkonseudun Haaviston alueelta ja Siivikkalan Vasamankaaren alueelta luovutettavat rivitalotontit sekä Kirkonseudun Ojapuiston alueelta

Lisätiedot

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle Kunnanhallitus 46 25.02.2014 Kunnanhallitus 76 24.03.2014 Kunnanhallitus 126 13.05.2014 Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle 135/1/2013

Lisätiedot

Vuoden 2015 veroprosentit

Vuoden 2015 veroprosentit Kaupunginhallitus 450 03.11.2014 Kaupunginvaltuusto 121 12.11.2014 Vuoden 2015 veroprosentit 160/02.02.00/2014 KH 450 Kuntalain 66 :n mukaan viimeistään talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston

Lisätiedot

Haja-asutusalueiden vesihuoltohankkeiden avustusperiaatteiden tarkistaminen

Haja-asutusalueiden vesihuoltohankkeiden avustusperiaatteiden tarkistaminen Kaavoitus- ja tekninen lautakunta 118 05.11.2014 Kaavoitus- ja tekninen lautakunta 126 03.12.2014 Haja-asutusalueiden vesihuoltohankkeiden avustusperiaatteiden tarkistaminen 365/14.05.00/2012 Kate 05.11.2014

Lisätiedot

Vuonna 2018 yli 75-vuotiaita tullee olemaan 2413 henkilöä, kun lukumäärä vuonna 2013 oli 1965 henkilöä.

Vuonna 2018 yli 75-vuotiaita tullee olemaan 2413 henkilöä, kun lukumäärä vuonna 2013 oli 1965 henkilöä. Kaupunginvaltuusto 30 09.03.2015 Kaupunginhallitus 116 23.03.2015 Perusturvalautakunta 48 12.05.2015 Valtuustoaloite omaishoitajien vertaisryhmistä 139/01.015/2015 KAUPVALT 09.03.2015 30 "Ylöjärven vanhustyön

Lisätiedot

Rautatie on mahdollisuus

Rautatie on mahdollisuus Rautatie on mahdollisuus Pam flet ti Suo men rau ta teis tä ja liikennepolitiikasta Raideryhmä Suomes sa 22.5.2005 Olisi paljon helpompaa ministeriölle, jos RHK suostuisi ottamaan roiston roolin ja ehdottamaan,

Lisätiedot

Päätösehdotus (Pj): Tarkastuslautakunta päättää lähettää vastuullisen tilintarkastajan vaihtumisen tiedoksi valtuustolle.

Päätösehdotus (Pj): Tarkastuslautakunta päättää lähettää vastuullisen tilintarkastajan vaihtumisen tiedoksi valtuustolle. Tarkastuslautakunta 77 07.11.2014 Kaupunginvaltuusto 66 24.11.2014 TILINTARKASTUSYHTEISÖN VASTUULLISEN TARKASTAJAN VAIHTUMINEN 56/03/2013 TARLA 77 67 Oulun HTM&JHTT-Tarkastus Oy on valittu Lieksan kaupungin

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet vuodelle 2015 KHALL

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

Kiteen kaupungin talouden tasapainottaminen ja toimenpideohjelma vuosille 2014 2018

Kiteen kaupungin talouden tasapainottaminen ja toimenpideohjelma vuosille 2014 2018 Kaupunginhallitus 117 31.03.2014 Kaupunginhallitus 192 16.06.2014 Kiteen kaupungin talouden tasapainottaminen ja toimenpideohjelma vuosille 2014 2018 434/02.00/2013 Kaupunginhallitus 31.03.2014 117 Kuntalain

Lisätiedot

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen Hallitus 267 16.12.2015 Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen H 267 (Valmistelija: perhepalvelujohtaja Matti Heikkinen ja vastuualuepäällikkö Tarja Rossinen)

Lisätiedot

Jyväskylän koulutuskuntatyhtymän lausuntopyyntö / lukiokoulutuksen järjestämismallin kehittäminen

Jyväskylän koulutuskuntatyhtymän lausuntopyyntö / lukiokoulutuksen järjestämismallin kehittäminen Kaupunginhallitus 309 16.11.2015 Jyväskylän koulutuskuntatyhtymän lausuntopyyntö / lukiokoulutuksen järjestämismallin kehittäminen 2529/00.04.01/2015 Khall 16.11.2015 309 Valmistelija: yhteisvalmistelu

Lisätiedot

Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen

Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Vapaa-aikalautakunta 3 12.02.2015 Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Vapaa-aikalautakunta 3 Valmistelija: Vapaa-aikapäällikkö Anne Koivisto Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Ympäristöpäällikkö on tehnyt 21.10.2011 179 seuraavan viranhaltijapäätöksen:

Ympäristöpäällikkö on tehnyt 21.10.2011 179 seuraavan viranhaltijapäätöksen: Ympäristölautakunta 147 21.12.2011 Lausunto Pirkko Käckin valituksesta Kuopion hallinto-oikeudelle ympäristöpäällikön päätöksestä 21.10.2011 179 koskien talousjätteen aluekeräyspisteen käyttömaksua vuodelta

Lisätiedot

Työsuojelu- ja. 5 12.02.2015 yhteistyötoimikunta Työsuojelu- ja. 4 16.03.2015 yhteistyötoimikunta Työsuojelu- ja

Työsuojelu- ja. 5 12.02.2015 yhteistyötoimikunta Työsuojelu- ja. 4 16.03.2015 yhteistyötoimikunta Työsuojelu- ja Työsuojelu- ja 5 12.02.2015 yhteistyötoimikunta Työsuojelu- ja 4 16.03.2015 yhteistyötoimikunta Työsuojelu- ja 3 28.05.2015 yhteistyötoimikunta Kaupunginhallitus 10 21.09.2015 Työsuojelu- ja 3 26.11.2015

Lisätiedot

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015 Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 KHALL 88 Hallintojohtaja Kuntalain 28 :n mukaan kunnan asukkaalla on oikeus tehdä kunnalle aloitteita

Lisätiedot

Myymälätilojen vuokran tarkistus/ Antiikki ja Sisustus Kristallisirpale

Myymälätilojen vuokran tarkistus/ Antiikki ja Sisustus Kristallisirpale Kaupunginhallitus 258 20.10.2014 Kaupunginhallitus 294 07.12.2015 Myymälätilojen vuokran tarkistus/ Antiikki ja Sisustus Kristallisirpale 141/522/2013 Kaupunginhallitus 20.10.2014 258 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Valtiovarainministeriön kysely kuntien lakisääteisistä tehtävistä ja velvoitteista

Valtiovarainministeriön kysely kuntien lakisääteisistä tehtävistä ja velvoitteista Kaupunginhallitus 342 28.09.2015 Valtiovarainministeriön kysely kuntien lakisääteisistä tehtävistä ja velvoitteista 575/00.03.00/2015 Kaupunginhallitus 28.09.2015 342 Kehityspäällikkö Lasse Lehtonen: Valtiovarainministeriö

Lisätiedot

ML 25 Valmistelija ja esittelijä: Marina Bergheim-Ahlqvist, 040 521 8128. Lähi- ja virkistysmetsät 1 496 ha

ML 25 Valmistelija ja esittelijä: Marina Bergheim-Ahlqvist, 040 521 8128. Lähi- ja virkistysmetsät 1 496 ha Maaseutulautakunta 25 08.04.2010 Elinkeino- ja kehittämisjaosto 36 27.04.2010 Tekninen lautakunta 76 25.05.2010 Kaupunginhallitus 313 30.08.2010 Strategiaehdotus kaupungin metsille ja maa-alueille 506/14.03.02/2010

Lisätiedot

Karjalohjan entisen kunnantalon, kiinteistön 444-479-1-1, myynti

Karjalohjan entisen kunnantalon, kiinteistön 444-479-1-1, myynti Tekninen lautakunta 159 27.10.2015 Kaupunginhallitus 420 16.11.2015 Kaupunginvaltuusto 152 25.11.2015 Tekninen lautakunta 39 15.03.2016 Karjalohjan entisen kunnantalon, kiinteistön 444-479-1-1, myynti

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 14 Ympäristölautakunta sivu 1

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 14 Ympäristölautakunta sivu 1 ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 14 Ympäristölautakunta sivu 1 Kokousaika 25.10.2011, kello 17.30 20.20 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Nuorisotalo Hahtola Aulis, puheenjohtaja Haapala Jussi,

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 397 27.10.2014 Kaupunginvaltuusto 113 10.11.2014. Maakauppa Asuntilassa ja Kirkonseudulla / Laatu RN:o 1:422 541/52.

Kaupunginhallitus 397 27.10.2014 Kaupunginvaltuusto 113 10.11.2014. Maakauppa Asuntilassa ja Kirkonseudulla / Laatu RN:o 1:422 541/52. Kaupunginhallitus 397 27.10.2014 Kaupunginvaltuusto 113 10.11.2014 Maakauppa Asuntilassa ja Kirkonseudulla / Laatu RN:o 1:422 541/52.521/2014 KAUPHALL 27.10.2014 397 Kaavoitusinsinööri Seppo Reiskanen

Lisätiedot

Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh. 03-849 4215, etunimi.sukunimi@heinola.fi

Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh. 03-849 4215, etunimi.sukunimi@heinola.fi Sosiaali- ja terveyslautakunta 158 17.11.2015 Kaupunginhallitus 315 07.12.2015 Etevan kuntayhtymän perussopimuksen muutokset 1764/00.04.01/2012 Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh.

Lisätiedot

Hallintosopimus sosiaalipalveluiden esimiestehtävien järjestämisestä Kinnulan kunnan kanssa määräaikaisesti 690/111/2014, 136/111/2015, 134/111/2015

Hallintosopimus sosiaalipalveluiden esimiestehtävien järjestämisestä Kinnulan kunnan kanssa määräaikaisesti 690/111/2014, 136/111/2015, 134/111/2015 Perusturvalautakunta 15 21.01.2015 Perusturvalautakunta 68 27.05.2015 Perusturvalautakunta 96 23.09.2015 Hallintosopimus sosiaalipalveluiden esimiestehtävien järjestämisestä Kinnulan kunnan kanssa määräaikaisesti

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 3/2015 1. Asia Otsikko Sivu

LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 3/2015 1. Asia Otsikko Sivu LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 3/2015 1 AIKA klo 16:00 PAIKKA Tampereentie 10, Tekninen 10 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 16 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 17 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

Lausunto ympäristöministeriölle maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta

Lausunto ympäristöministeriölle maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta Kaupunginhallitus 277 26.10.2015 Lausunto ympäristöministeriölle maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta 662/10.00/2015 KH 277 Ympäristöministeriö pyytää kaupungin lausuntoa luonnoksesta ha lituk sen

Lisätiedot

Hevossaaren ja Korpinmaan huoneenvuokrasopimuksin vuokrattujen mökkipalstojen vuokrasopimukset

Hevossaaren ja Korpinmaan huoneenvuokrasopimuksin vuokrattujen mökkipalstojen vuokrasopimukset Tekninen lautakunta 39 07.04.2015 Tekninen lautakunta 51 05.05.2015 Hevossaaren ja Korpinmaan huoneenvuokrasopimuksin vuokrattujen mökkipalstojen vuokrasopimukset 2918/10.00.02/2013 Tekla 07.04.2015 39

Lisätiedot

HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS

HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS Hyvinvointi- ja terveyslautakunta 102 29.09.2011 HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS Hyte 102 Hyvinvointi- ja terveystoimen talousarvion

Lisätiedot

Lausuntopyyntö valituksen johdosta (ymp. ltk. 26.10.2015 101) / Hämeenlinnan hallinto-oikeus

Lausuntopyyntö valituksen johdosta (ymp. ltk. 26.10.2015 101) / Hämeenlinnan hallinto-oikeus Ympäristölautakunta 121 14.12.2015 Lausuntopyyntö valituksen johdosta (ymp. ltk. 26.10.2015 101) / Hämeenlinnan hallinto-oikeus 492/600/2015 Ympäristölautakunta 14.12.2015 121 Muutoksenhakija: Omistaja:

Lisätiedot

Palvelukotien ja kuntoutumiskotien vuokrien tarkistus 1.5.2014 alkaen

Palvelukotien ja kuntoutumiskotien vuokrien tarkistus 1.5.2014 alkaen Sosiaali- ja terveyslautakunta 176 12.12.2013 Sosiaali- ja terveyslautakunta 14 13.02.2014 Palvelukotien ja kuntoutumiskotien vuokrien tarkistus 1.5.2014 alkaen 288/02.05.00/2013 Sosiaali- ja terveyslautakunta

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015

Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015 Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015 Lausunto Oinaskylän tuulivoimaosayleiskaavaehdotuksesta 774/613/2014 Kaupunginhallitus 12.01.2015 12 Vesannon

Lisätiedot

Tilinpäätös 2014 / Tilintarkastusmuistio / Hankintaohjeiden noudattaminen ja korjaustoimenpiteet

Tilinpäätös 2014 / Tilintarkastusmuistio / Hankintaohjeiden noudattaminen ja korjaustoimenpiteet Tarkastuslautakunta 24 05.05.2015 2013-2016 Kaupunginhallitus 194 01.06.2015 Kaupunginhallitus 280 06.10.2015 Tilinpäätös 2014 / Tilintarkastusmuistio / Hankintaohjeiden noudattaminen ja korjaustoimenpiteet

Lisätiedot

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 Kaupunginhallitus 327 07.09.2015 Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 297/00.01.02/2015 PERLJ 16.06.2015 59 Lohjan kaupunginvaltuusto hyväksyi marraskuussa 2014 vuoden 2015 talousarvion.

Lisätiedot

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 Kaupunginhallitus 327 07.09.2015 Kaupunginvaltuusto 100 16.09.2015 Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 297/00.01.02/2015 PERLJ 16.06.2015 59 Lohjan kaupunginvaltuusto hyväksyi marraskuussa

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTON ESITYS LAPIN AMMATTIKORKEAKOULU OY:N OSAKE-ENEMMISTÖN OSTAMISESTA JA SELVITYSHENKILÖN EHDOTUS

LAPIN YLIOPISTON ESITYS LAPIN AMMATTIKORKEAKOULU OY:N OSAKE-ENEMMISTÖN OSTAMISESTA JA SELVITYSHENKILÖN EHDOTUS Kaupunginhallitus 139 16.05.2016 LAPIN YLIOPISTON ESITYS LAPIN AMMATTIKORKEAKOULU OY:N OSAKE-ENEMMISTÖN OSTAMISESTA JA SELVITYSHENKILÖN EHDOTUS 247/03.06.00/2016 KH 16.05.2016 139 Valmistelija kaupunginlakimies

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41 Vammaisneuvosto 20.10.2015 Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Paikka Läsnä Toimitila Veturi, Kauppamiehenkatu 4 (Pohjola-talo) 2. krs Luettelon mukaan Pykälät 26-31

Lisätiedot

Yleiskaavoittaja 20.11.2015 14. Hakija [--] Toivolan Rantatie 106C 15580 Ruuhijärvi. Sauna 37 1

Yleiskaavoittaja 20.11.2015 14. Hakija [--] Toivolan Rantatie 106C 15580 Ruuhijärvi. Sauna 37 1 Poikkeamislupapäätös, Toivolan rantatie 106c 1301/10.102/2015 Päätöksen antopäivä: 24.11.2015 Hakija [--] Rakennuspaikka Kylä Tila RN:o Pinta-ala m² 408 Ruuhijärvi Honkaranta 35:11 2515 Osoite Toivolan

Lisätiedot

OMAKOTITONTTIEN LUOVUTUSEHTOJEN VAHVISTAMINEN/JULIUKSENTIEN ALUEEN TONTTIEN HINTOJEN TARKISTAMINEN

OMAKOTITONTTIEN LUOVUTUSEHTOJEN VAHVISTAMINEN/JULIUKSENTIEN ALUEEN TONTTIEN HINTOJEN TARKISTAMINEN Kaupunginhallitus 7 14.01.2015 Kaupunginhallitus 26 04.02.2015 Kaupunginvaltuusto 9 12.02.2015 Kaupunginhallitus 160 01.06.2016 OMAKOTITONTTIEN LUOVUTUSEHTOJEN VAHVISTAMINEN/JULIUKSENTIEN ALUEEN TONTTIEN

Lisätiedot

Laki oppilas- ja opiskelijahuollosta 1.8.2014

Laki oppilas- ja opiskelijahuollosta 1.8.2014 Sivistyslautakunta 66 25.06.2014 Sivistyslautakunta 89 21.10.2014 Laki oppilas- ja opiskelijahuollosta 1.8.2014 486/41.411/2014 Sivistyslautakunta 25.06.2014 66 Laki oppilas- ja opiskelijahuollosta (1287/2013)

Lisätiedot

Kehittämistoimikunta 61 19.10.2015. Keskuspuhdistamohankkeen tilanne 686/08.082/2014 KEHTMK 19.10.2015 61

Kehittämistoimikunta 61 19.10.2015. Keskuspuhdistamohankkeen tilanne 686/08.082/2014 KEHTMK 19.10.2015 61 Kehittämistoimikunta 61 19.10.2015 Keskuspuhdistamohankkeen tilanne 686/08.082/2014 KEHTMK 19.10.2015 61 Ylöjärven Vesi liikelaitoksen toimitusjohtaja Jouni Vähäkyttä Pirkanmaan keskuspuhdistamohanketta

Lisätiedot

Luvan antaminen rakennusvalvonnan tarkastusinsinöörin viran täyttämiseen

Luvan antaminen rakennusvalvonnan tarkastusinsinöörin viran täyttämiseen Kaupunginhallitus 431 07.12.2015 Kaupunginhallitus 455 21.12.2015 Luvan antaminen rakennusvalvonnan tarkastusinsinöörin viran täyttämiseen 723/01.02.00/2015 Kaupunginhallitus 07.12.2015 431 Rakennustarkastaja

Lisätiedot

Kaupunginjohtaja Pentti Sivunen on ilmoittanut ir ti sa nou tu van sa virastaan 1.4.2015 lukien eläkkeelle siirtymisen joh dos ta.

Kaupunginjohtaja Pentti Sivunen on ilmoittanut ir ti sa nou tu van sa virastaan 1.4.2015 lukien eläkkeelle siirtymisen joh dos ta. Kaupunginhallitus 303 25.08.2014 Kaupunginhallitus 420 17.11.2014 Kaupunginvaltuusto 129 08.12.2014 Kaupunginjohtajan viran täyttäminen 414/04.042/2014 KAUPHALL 25.08.2014 303 Seloste Kaupunginjohtaja

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 28 25.03.2015 Sivistyslautakunta 72 20.05.2015 Kaupunginhallitus 180 25.05.2015. Sivistystoimen palveluverkkoselvitys

Sivistyslautakunta 28 25.03.2015 Sivistyslautakunta 72 20.05.2015 Kaupunginhallitus 180 25.05.2015. Sivistystoimen palveluverkkoselvitys Sivistyslautakunta 28 25.03.2015 Sivistyslautakunta 72 20.05.2015 Kaupunginhallitus 180 25.05.2015 Sivistystoimen palveluverkkoselvitys 3728/12.00.00/2014 Sivla 25.03.2015 28 Valmistelijat: koulutusjohtaja

Lisätiedot

HYVINVOINTIPALVELUJEN TULOSKORTIT JA TALOUSARVIO VUODELLE 2015

HYVINVOINTIPALVELUJEN TULOSKORTIT JA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 Sosiaali- ja terveysltk 146 16.09.2014 Sosiaali- ja terveysltk 154 30.09.2014 Sosiaali- ja terveysltk 166 14.10.2014 HYVINVOINTIPALVELUJEN TULOSKORTIT JA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 713/02.02.00/2014 SOSTE

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA SOTEL 17.06.2015 96 Valmistelu: lapsiperhetyön päällikkö Annika Immonen, puh. 0400 126 151, hankintapäällikkö Tuure Marku,

Lisätiedot

Juuan vesihuoltolaitoksen liittymissopimusten ja verkoston siirto Juuan rengasvesiosuuskunnalle. Tekn.ltk 18.12.2014 74

Juuan vesihuoltolaitoksen liittymissopimusten ja verkoston siirto Juuan rengasvesiosuuskunnalle. Tekn.ltk 18.12.2014 74 Tekninen lautakunta 74 18.12.2014 Kunnanhallitus 19 12.01.2015 Kunnanhallitus 76 16.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 27.04.2015 Kunnanhallitus 239 19.10.2015 Kunnanvaltuusto 47 26.10.2015 Juuan vesihuoltolaitoksen

Lisätiedot