Kaupunginvaltuusto päätti lähettää em. valtuustoaloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kaupunginvaltuusto päätti lähettää em. valtuustoaloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi. -----"

Transkriptio

1 Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Ympäristölautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Ympäristölautakunta Kaupunginhallitus Valtuustoaloite määräaikaisen vapautuksen myöntämisestä rakenteilla olevaan vesihuoltoverkostoon liittymisestä taajama-alueen ulkopuolella / lausunto kaupunginhallitukselle 133/01.015/2013 KAUPVALT "Esitämme kaupunginvaltuustolle, että kiinteistön omis ta jal le voidaan myöntää määräaikainen vapautus rakenteilla ole vaan vesihuoltoverkostoon liittymisestä taajama-alueen ul ko puo lel la, mikäli liittymisvelvoitteisen kiinteistön järjestelmä on vesihuoltoasetusten mukaisessa kunnossa. Vapautus voi tai siin myöntää myös osittaisena. Kuvitteellisena esimerkkinä voitaisiin käyttää vaikkapa 50 lu vun rintamamiestaloa, jossa on avokaivo ja uusittu jä te ve sien käsittelyjärjestelmä. Jätevesien kä sit te ly jär jes tel mäs sä on nykymääräysten mukainen 3 osastoinen sakokaivo ja maasuodatuskenttä. Tarkastuksen jälkeen kiinteistö vel voi te taan liittymään kaupungin vesijohtoon, mutta vie mä ri ver kos toon liittymiselle annetaan 10 vuoden siirtymäaika. Maa suo da tus ken tän laskennallinen ikä on noin 15 vuotta. Vas taa vas ti panospuhdistamon käyttöikä on viidestätoista vuo des ta ylöspäin. Mikäli esimerkkitalossa on porakaivo ta lous ve den lähteenä ja vesi laadullisesti hyvää, kiinteistölle an net tai siin vapautus 10 vuodeksi kaupungin vesijohtoon ja vie mä ri verk koon liittymisestä. Kiinteistöllä tapahtuvan tarkastuksen suorittaisi puolueeton ta ho, jolla olisi riittävä tietotaito käytössä olevista jär jes tel mis tä. Mikäli rakennus on tehty nykyisen jätevesiasetuksen aikana, riit täi si rakennusluvan myötä tehtyjen dokumenttien esit tä mi nen, jotka kuvaavat kiinteistön jätevesijärjestelmän ja ta lous ve si jär jes tel män. Erityisen hankalassa asemassa ovat juuri valmistuneet kiin teis töt, joihin on investoitu asuntolainan lisäksi tuhansien eu ro jen arvoiset jätevesijärjestelmät. Vesihuoltoverkostoon liit ty mi sen vuoksi nämä kalliit investoinnit jäävät käyt tö kel vot to mik si ja niihin sijoitetut rahat menevät täysin hukkaan. Mi kä pahinta edessä on jälleen uusi tuhansien eurojen in ves toin ti.

2 Tämä aloite on erittäin tärkeä ja koskee laajalti puu tar ha kau pun kimme asukkaita. Vesihuoltoverkostoon liittymisen kal leu des ta on tullut paljon yhteydenottoja. Tämä kustannus pa kot taa osan kuntalaisista realisoimaan omaisuuttaan tai ot ta maan lainaa eikä meidän tehtävänä ole aiheuttaa yli mää räi siä taloudellisia ongelmia kaupungimme asukkaille. Esimerkiksi Pirkkalassa voidaan myöntää vastaavissa ti lan teis sa 5-10 vuotta vapautusta liittymisestä, mikäli kiin teis töl le aiheutuu liittymisestä kohtuutonta haittaa ja mikäli kiin teis töl lä on asiat lainsäädännön mukaisella tasolla. Asiasta on tehty aloite 2012 syksyllä ja silloin muutoksia ei tul lut kaupungin linjaan pakkoliittämisestä ve si huol to ver kos toon. Tärkeimpänä perusteena oli silloin verkoston kus tan nus ten kattaminen ja verkoston toimivuuden yl lä pi tä mi nen ilman verkoston huuhtelua. Lausuntokierroksella oleva lakimuutos puoltaa myös taa ja ma-alu een ulkopuolella olevien kiinteistöjen vapauttamista pak ko liit ty mi ses tä vesihuoltoverkostoon. Vanhaa lakia voi daan kuitenkin soveltaa vielä viiden vuoden siirtymäajan, jon ka vuoksi meidän täytyisi reagoida asiaan jo nyt. Mielestämme kaupungin tehtävä on palvella kaupungin asu kas ta eikä kaupungin asukkaan palvella kaupunkia. Tämä pak ko liit tä mi nen tarkoittaa juuri jälkimmäistä varsinkin sil loin, kun se asettaa asukkaan suunnattomien taloudellisten me ne tys ten piiriin; Pahimmassa tapauksessa realisoimaan omai suut taan. Ylöjärven perussuomalaisten valtuustoryhmä" Kaupunginvaltuusto päätti lähettää em. valtuustoaloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi. KAUPHALL Kaupunginjohtaja ehdottaa: Kaupunginhallitus päättää lähettää valtuustoaloitteen ym pä ris tö lau takun nal le lausuntoa varten. Hyväksyttiin. YMPLTK

3 Vs. ympäristötarkastaja Tuuli Vainikkala Aloite Kaupunginhallitus pyytää ympäristölautakunnalta lausuntoa päivätyllä päätöksellä koskien valtuustoaloitetta mää rä ai kai sen vapautuksen myöntämisestä rakenteilla olevaan ve si huol to ver kostoon liittymisestä taajama-alueen ul ko puo lel la. Ylöjärven perussuomalaisten valtuustoryhmä on tehnyt val tuus toaloit teen kaupunginvaltuustolle (kaupvalt ). Kaupunginvaltuusto on lähettänyt aloitteen kau pun gin hal li tuk sen valmisteltavaksi. Valtuustoryhmä esittää aloit tees sa, että kiinteistön omis ta jal le voitaisiin myöntää mää rä ai kai nen vapautus rakenteilla ole vaan vesihuoltoverkostoon liit ty mi ses tä taajama-alueen ul ko puo lel la, mikäli liit ty mis vel voit tei sen kiinteistön jär jes tel mä on vesihuoltoasetuksen mu kai ses sa kunnossa. Val tuus to ryh mä esittää, että ve si huol to lai tok sen alueella sijaitseville kiin teis töil le, joiden jä teve si jär jes tel mä on kunnossa, va pau tus myönnettäisiin esi mer kik si 10 vuodeksi. Esityksessä on mai nit tu myös, että pe rus teek si vapautukselle riittäisi ra ken nus lu van do ku men tit, mikäli järjestelmä olisi uusittu ny kyi sen jätevesiasetuksen ai ka na, ja mikäli ei-puolueeton taho te ki si tarkastuksen. Aloit tees sa vedotaan joidenkin kau pun ki lais ten tekemien in ves toin tien hyödyntämiseen, ja esi te tään, että esimerkiksi Pirk ka las sa voidaan myöntää va pau tuk sia vastaavissa ti lan teis sa 5-10 vuodeksi. Aloitteen mu kaan vesihuoltolain muu tos puoltaa taajama-alueen ul ko puo lel la olevien kiinteistöjen va paut ta mis ta pak ko liit tä mi ses tä vesihuoltoverkostoon. Vesihuoltolain vapautuksiin on tehty valtuustoaloite myös syk syl lä Lainsäädäntö Vesihuoltolain 10 mukaan vesihuoltolaitoksen toi min ta-alu eel la oleva kiinteistö on liitettävä laitoksen vesijohtoon ja viemäriin. Vesihuoltolain 11 :ssä säädetään liit tä mis vel vol li suu des ta vapauttamisesta, jolle on oltava aina erityisiä syi tä. Ennen vapautuksen myöntämistä ve si huol to lai tok sel le, kiinteistön omistajalle tai haltijalle ja Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle on varattava tilaisuus tulla kuul luik si. Lisäksi kunnan terveydensuojeluviranomaiselta on pyy det tä vä lausunto. Vapautus liittämisvelvollisuudesta on myönnettävä, jos: 1) liittäminen verkostoon muodostuisi kiinteistön omistajalle tai haltijalle kohtuuttomaksi, kun otetaan huomioon liit tä mi ses tä aiheutuvat kustannukset, vesihuoltolaitoksen pal ve lu jen vähäinen tarve tai muu vastaava erityinen syy; 2) vapauttaminen ei vaaranna vesihuollon taloudellista ja asian mu-

4 kais ta hoitamista vesihuoltolaitoksen toi min ta-alu eel la; 3) sekä lisäksi: a) vesijohtoon liittämisestä vapautettavalla kiinteistöllä on käy tet tävis sä riittävästi vaatimukset täyttävää talousvettä; tai b) jätevesiviemäriin liittämisestä vapautettavan kiinteistön jä te ve sien kokoaminen ja käsittely voidaan järjestää niin, ett ei niistä aiheudu terveyshaittaa tai ympäristön pi laan tu mis ta; taikka c) huleveden ja perustusten kuivatusveden poisjohtamista var ten tarkoitettuun viemäriin liittämisestä vapautettavan kiin teis tön hulevesi ja perustusten kuivatusvesi voidaan pois taa muutoin asianmukaisesti. (Vesihuoltolaki 11 ) Tarkastelu Näiden kaikkien vesihuoltolian 11 :n kolmen ehdon tulee täyt tyä, jotta vapautus, tai siirtymäaika, voidaan myöntää. Yk si nään se, että va pau tet ta van kiinteistön jätevesien ko koa mi nen ja käsittely voi daan järjestää niin, ettei niistä ai heu du terveyshaittaa tai ym pä ris tön pilaantumista, ei ve si huol to lain mukaan riitä pe rus teek si. 1. -kohdan kohtuuttomuus on vaikea arvioitava. Va pau tus ha ke musta pauk sis sa, joista on valitettu hallinto-oikeuteen, en nak ko ta paus ten mukaan hallinto-oikeuden kanta koh tuut to muu den määrittelylle on ollut äärimmäisen tiukka. Kohdan 2 mukaan vapautusta ei voida myöntää, mikäli se ai heut tai si vesihuoltolaitoksen toiminnan vaarantumista. Kul loin kin kyseessä olevan hakemuksen lisäksi on huo mioi ta va kaikki muut mahdollisesti tulevat vapautushakemukset, ja hakijoita on kohdeltava tasapuolisesti. Jos tietyllä alueella myön ne tään pitkiä siirtymäaikoja monelle kiinteistölle, voi eten kin pienen vesihuolto-osuuskunnan toiminta vaarantua. Kaik kia hakemuksia käsiteltäessä on huomioitava, ettei pää tök sel lä vaaranneta vesihuoltolaitoksen toimintaa ta lou del li ses ti eikä teknisesti. Viimeaikaisissa ve si huol to laitok sel ta saaduissa lau sun nois sa on suhtauduttu kielteisesti siir ty mäajan myön tä mi seen. Kohdassa 3 b käsitellään viemäriin liittymisvelvollisuudesta va pautus ta hakevan kiinteistön jätevesien käsittelyä. Ylöjärvellä on joissain tapauksissa myönnetty muutaman vuo den siirtymäaikoja kiinteistöille, joiden jätevedet kä si tel lään ns. jätevesiasetuksen mukaisissa järjestelmissä. Ta pauk sis sa kaikki vapautuksen edellytykset eivät ole täyt ty neet, mutta tietyt seikat on katsottu lyhyttä siirtymäaikaa puol ta vik si. Näin on huomioitu kiinteistön tilanne ja annettu ai kaa varautua investointiin. Vain erityisistä, hyvin pai na vis ta syistä voidaan myöntää pidempiä siirtymäaikoja tai hyvin har vois sa erityistapauksissa jopa mahdollisesti tois tai sek si voi mas sa olevia vapautuksia. Va pau tus hake mus ta kä si tel les sä täytyy siis harkita tapauskohtaisesti kaik kia

5 kolmea va pau tuk sen perustetta, eikä vapautusta voida myön tää lain mu kaan vain yhden perusteen täyttymisen vuok si. Vesihuoltolain mukaan kunnan on ryhdyttävä toimenpiteisiin ve sihuol lon järjestämiseksi mikäli suurehkon asukasjoukon tar ve taikka terveydelliset tai ympäristönsuojelulliset syyt si tä vaativat. Pirkanmaan ympäristökeskus on kehottanut vuon na 2009 kaupunkia tuottamaan vesihuollon palveluja alueil la, joilla sille on tarvetta esimerkiksi asutuksen ti hey den vuoksi. Koska harkinnassa on huomioitava kä si tel tä vän va pau tus ha ke muk sen lisäksi kaikki alueelta mah dol li ses ti tu le vat muut hakemukset tasapuolisuuden nimissä, ei voi da myön tää vapautusta ilman tapauskohtaista tar kas te lua ja perus tei ta. Tämä siis vaikuttaa myös viemäriin liit ty nei den kiin teis tö jen vesihuoltoon. Ei ole mahdollista myön tää va pau tus ta vuosiksi rakennusluvan perusteella. Jä te ve si jär jes tel mien tarkastukset tulee suorittaa viranomaisen ta hol ta. Ympäristötoimi on hyvin tietoinen tilanteen hankaluudesta sel lai sil la kiinteistöillä, joilla on asennutettu jä te ve si ase tuk sen vaatimukset täyttävä jätevesijärjestelmä. Tämän vuoksi joil le kin tällaisille kiinteistöille siirtymäaikoja on myönnetty. Kiin teis tö jä pyritään tiedottamaan tulevasta liit ty mis vel vol li suu des ta ajoissa, kun niille haetaan rakennus- tai toi men pi de lu paa niin, jotta vältyttäisiin suurilta investoinneilta, mikäli kiin teis tö kuuluu vesihuollon kehittämisalueeseen ja toi min ta-alue todennäköisesti laajenee kiinteistölle. Toisinaan käy kui ten kin niin, että kiinteistökohtainen järjestelmä on han kit ta va alueelle, jolle viemäri tuodaan muutaman vuoden pääs tä. Eräs vesihuolto-osuuskunta tarjoaa palvelua, jolla se voi vuokrata osuuskuntaan liittyneille kiinteistöille kiin teis tö koh tais ta järjestelmää, kunnes kiinteistö saadaan vie mä röin nin piiriin. Sama osuuskunta lunastaa joitain hyvin toi mi via, uudehkoja pienpuhdistamoja ja umpisäiliöitä eteenpäin vuok rat ta vak si. Vesihuoltolakia ollaan muuttamassa, ja todennäköisesti uu si laki tulee voimaan vuoden 2014 alusta. Todennäköisesti sii nä säädetään, että kiinteistöä ei tarvitsisi (tilastollisen) taa ja man ulkopuolella liittää laitoksen verkostoon, jos kiin teis töl le on rakennettu asianmukainen vesihuolto ennen lai tok sen toiminta-alueen hyväksymistä. Ylöjärvellä taajamiksi tul ki taan mm. Takamaan, Vastamäen, Vahannan, Yli sen-pe rä sil lan-lem piä nie men ja Mutalan alueet, joten lain muu tok seen liittyvä taajaman ulkopuolisten alueiden jät tä mi nen liittymisvelvollisuuden ulkopuolelle ei koskisi pääosaa toi min ta-alu een kiinteistöistä. Viranomaisia sitoo voi mas sa ole va lainsäädäntö. Kuntalaisia on kohdeltava tasapuolisesti kun kin lain perusteella. Lisätiedot Vs. ympäristötarkastaja Tuuli Vainikkala, p ,

6 Kaupunginarkkitehdin 2. varahenkilö ehdottaa Ympäristölautakunta päättää antaa oheisen lausunnon kau pun ginhal li tuk sel le. Ympäristölautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle lau sun tonaan, että 1. kiinteistöille, joiden jätevesijärjestelmät täyttävät ns. jä te ve si asetuk sen puhdistusvaatimukset, on myönnetty muu ta mien vuosien siirty mä ai ko ja, vaikka kaikki lain edellyttämät vaa ti muk set eivät ole täytty neet, ja siten toimittu osittain aloit teen mukaisesti. 2. Mahdollinen vesihuoltolain muutos huomioidaan va pau tus ha kemus ten käsittelyssä niillä alueilla, joilla se on mah dol lis ta, sitten kun se on lain mukaan mahdollista. Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. KAUPHALL Kaupunginjohtaja ehdottaa: Kaupunginhallitus päättää lähettää ympäristölautakunnan lausunnon kaupunginvaltuustolle vastauksena aloitteeseen. Hyväksyttiin. KAUPVALT Kaupunginhallitus lähettää ympäristölautakunnan lau sun non kaupunginvaltuustolle vastauksena aloitteeseen. Keskustelun kuluessa valtuutettu Tomi Saaristo teki seu raa van esityksen: Uusi vesihuoltolaki on todennäköisesti tulossa voimaan vuo den 2014 alussa. On kuitenkin todennäköistä, että uutta ja van haa lakia voidaan soveltaa päällekkäin joidenkin vuo sien ajan siirtymäajan puitteissa. Riippumatta uuden lain voi maan tu los ta, ne kiinteistöjen omistajat, joilla on ve si huol to asiat lain mukaisessa kunnossa, saavat halutessaan vä hin tään viiden vuoden siirtymäajan vesihuoltoverkostoon liit ty mi ses tä siitä hetkestä lähtien, kun vesihuoltoverkko on ra ken net tu kyseiselle alueelle. Esitän asian palauttamista kau pun gin hal li tuk sen valmisteluun.

7 Valtuutettu Minna Sarvijärvi poistui kokouksesta asian kä sit te lyn aikana klo Pidettiin neuvottelutauko ko Valtuutettu Jussi Kytömäki poistui kokouksesta asian kä sit te lyn aikana klo Koska oli tehty kaupunginhallituksen ehdotuksesta poik kea va kannatettu ehdotus, puheenjohtaja esitti suoritettavaksi ää nes tyk sen äänestyskoneella siten, että ne, jotka kan nat ta vat asian käsittelyn jatkamista, äänestävät jaa. Jos ei voit taa, tulee valtuutettu To mi Saariston ehdotus asian pa laut ta mi ses ta kau pun gin hal li tuk seen kaupunginvaltuuston pää tök sek si. Äänestysesitys ja -tapa hyväksyttiin yksimielisesti. Suoritetussa äänestyskoneäänestyksessä annettiin 23 jaa - ään tä ja 25 ei-ääntä, kolmen (3) ollessa poissa, joten pu heen joh ta ja totesi, että asia palautetaan kau pun gin hal li tuk sen jatkovalmisteluun. KAUPHALL Kaupunginjohtaja ehdottaa: Kaupunginhallitus päättää lähettää valtuustoaloitteen ympäristölautakunnalle lausuntoa varten. Hyväksyttiin. YMPLTK Vs. ympäristötarkastaja Tuuli Vainikkala Kaupunginhallitus on lähettänyt valtuustoaloitteen ym pä ris tö lau takun nal le toista lausuntoa varten. Ym pä ris tö lau ta kun ta viit taa asian osalta aiempaan, kokouksessa pää tet tyyn lausuntoon. Jokainen vapautushakemus tulee kä si tel lä ta paus koh tai ses ti. Vesihuoltolain (VHL) 10 :n liittymisvelvollisuus ve si huol to lai tok sen verkostoon on pää sään tö, josta voidaan vain eri tyi sis tä syistä myöntää va pau tus. Voimassaolevaa lain sää dän töä on noudatettava. Nykyisen ve si huol to lain (119/2001) ai ka na vahvistettujen toi minta-aluei den suhteen nou da te taan kyseistä lakia, ja vasta uu den lain voimaan tu lon jäl keen vahvistettujen alueiden va pau tus ha ke muk sien

8 kä sit te lys sä sovelletaan uutta ve si huol to la kia. Aiemmassa lausunnossa esitetyt vesihuoltolain 11 :n pe rus teet vapautuksen myöntämiselle eivät täyttyisi, mikäli toi mit tai siin valtuustoaloitteen mukaisesti. Aloitteessa tar koi te tuil la kiinteistöillä täyttyy vain yksi kolmesta VHL:n 11 :n mu kai ses ta perusteesta, 3b-kohdan jä te ve sien käsittely niin, ett ei niistä aiheudu terveyshaittaa tai ym pä ris tön pi laan tu mis ta. VHL:n 11 :n mukaan kaikki kolme koh taa tulee täyt tyä, jotta vapautus voidaan myöntää. Näin ol len aloitteen mu kai nen toiminta olisi vesihuoltolain vas tais ta. Vi ran omai sen tulee hallintolain mukaisesti kohdella hal lin nos sa asioivia tasapuolisesti sekä käyttää toimivaltaansa yk sin omaan lain mukaan hyväksyttäviin tar koi tuksiin. Viranomaisen toi mien on oltava puolueettomia ei vät kä pää tök set saa olla epä oi keu den mu kai sia toisia hakijoita ei kä toimijoita koh taan. Mikäli kaikille aloitteessa tarkoitetuille kiinteistöille myön net täi siin aloitteen mukaisesti automaattisesti verrattain pitkiä, ku ten esitetty 5 vuotta, määräaikaisia vapautuksia liit ty mis vel vol li suu des ta, vesihuollon taloudellinen asianmukaisen jär jes tä mi nen vaarantuisi todennäköisesti joillain ve si huol to lai tos ten toiminta-alueilla. Tämä olisi VHL:n 11 2):ssa mai nit tu seuraus, jota vapautuksen myöntämisestä ei saa ai heu tua. Lisäksi mikäli myönnetään jopa yli viiden vuoden mit tai sia vapautuksia, ei voida olla varmoja, että asennetut jä te ve si jär jes tel mät toimivat niille tarkoitetulla tavalla määrä ai kai sen vapautuksen loppuun saakka. Ve si huol lon toiminta-alueet on määritelty pääosin taa ja ma-alueil le ja täten pääosa vapautushakemuksista tulee taa ja ma-alueil ta. Näin ollen Ylöjärvellä on melko vähän aloit tees sa tar koi tet tu ja taajaman ulkopuolisia kiinteistöjä, jot ka kuuluvat ve si huol lon toiminta-alueisiin ja jotka voitaisiin mah dol li ses ti la ki muu tok sen jälkeen vapauttaa liit tymis vel vol li suu des ta. Lisätiedot Vs. ympäristötarkastaja Tuuli Vainikkala, p , Kaupunginarkkitehti ehdottaa Ympäristölautakunta päättää toistaa edellisen lausuntonsa ja perustella sitä yllä olevassa selosteessa olevin perustein. Li säk si ympä ris tö lau ta kun ta päättää esittää kau pun gin hal li tuk sel le lau sun tonaan seuraavaa 1. Valtuustoaloitteessa tarkoitetuille kiinteistöille on myönnet ty ta paus koh tai sen harkinnan perusteella muutamien vuo sien siir ty mä ai ko ja, jotta kiinteistökohtaista jä te ve sijär jes tel mää on voitu hyö dyn tää yleensä 2-3 vuotta pi-

9 dem pään ja in ves toin tiin on saatu lisää aikaa varautua ta lou del li ses ti. Mitä pi dem mäk si siir ty mä ai ka venyy, sitä to den nä köi sem min siitä ai heu tuu vaaraa ve si huol lon talou del li sel le ja asian mu kai sel le hoitamiselle ve si huol tolai tok sen toiminta-alueella (VHL 11 2)) 2. Va pau tus ha ke muk set on käsiteltävä tapauskohtaisesti voi mas sa ole van lainsäädännön ja hyvän hallintotavan mu kai ses ti. Jäsen Hannu Ruuska esitti pohjaehdotuksesta poiketen vähintään viiden vuoden vapautusta liittymisvelvollisuudesta siitä hetkestä lähtien, kun vesihultoverkko on rakennettu kyseiselle alueelle. Esitys kokonaisuudessaan perusteluineen on pöytäkirjan liitteenä. Jäsenet Heleena Pekkala ja Kirsi Sundell kannattivat Ruuskan esitystä. -- Puheenjohtaja totesi, että koska oli tehty pohjaehdotuksesta poikkeava kannatettu ehdotus on asiassa suoritettava äänestys. Puheenjohtaja teki seuraavan äänestysehdotuksen: Ne, jotka kannattavat pohjaehdotusta, äänestävät jaa ja ne, jotka kannattavat jäsen Hannu Ruuskan tekemää ehdotusta, äänestävät ei. Enemmän ääniä saanut päätös tulee lautakunnan päätökseksi. Äänestys suoritetaan nimenhuutoäänestyksenä. Äänestysehdotus ja -tapa hyväksyttiin yksimielisesti. Suoritetussa äänestyksessä annettiin kolme jaa-ääntä (Kesseli, Mäkinen, Äikäs) ja kuusi ei-ääntä (Ruuska, Hietaniemi, Heikkonen, Pekkala, Pirttijoki, Sundell) kahden jäsenen (Hongisto, Järvenpää) ollessa poissa. Puheenjohtaja totesi jäsen Hannu Ruuskanehdotuksen voittaneen äänestyksessä ja siten tulevan lautakunnan päätökseksi. --- KAUPHALL 408 Kaupunginjohtaja ehdottaa: Kaupunginhallitus päättää vesihuoltolain 11 perusteella 1. lähettää ympäristölautakunnan esittelijän pohjaehdotuksen mukaisen vastauksen aloitteeseen kaupunginvaltuustolle ja 2. todeta omana lausuntonaan kaupunginvaltuustolle, että aloite ei anna aihetta toimenpiteisiin. Keskustelun kuluessa jäsen Mauri Heiska ehdotti, että kaupunginhallitus antaa kaupunginvaltuustolle ympäristölautakunnan päätöksen mukaisen vastauksen aloitteesta. Esko Arola kannatti Heiskan ehdotusta.

10 Koska oli tehty kaupunginjohtajan ehdotuksesta poikkeava kannatettu ehdotus, puheenjohtaja esitti suoritettavaksi äänestyksen kädennostolla siten, että ne, jotka kannattavat kaupunginjohtajan ehdotusta, äänestävät jaa. Mikäli ei voittaa, Heiskan ehdotus tulee kaupunginhallituksen päätökseksi. Äänestysesitys ja -tapa hyväksyttiin yksimielisesti. Suoritetussa kädennostoäänestyksessä annettiin 6 jaa-ääntä (Luojus, Kallio, Mustakallio-Sorvari, Haukka, Teivaala, Virtanen) ja 4 ei-ääntä (Heiska, Savio, Arola, Sarvijärvi) yhden (Sorsa) äänestäessä tyhjää, joten puheenjohtaja totesi kaupunginjohtajan ehdotuksen tulleen kaupunginhallituksen päätökseksi. ---

Valtuustoaloitteet 2013

Valtuustoaloitteet 2013 Kaupunginvaltuusto Aloiteluettelo 2013 Aloitteen aihe Saapumispvm. Aloitteentekijä Toimenpiteet ja muut kannanotot Valtuustoaloitteet 2013 1. Perhekeskuksen voima-varojen vahvistamiseksi ja jonojen purkamiseksi

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750. Kaupunginhallitus 03.11.2014. Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750. Kaupunginhallitus 03.11.2014. Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750 Kaupunginhallitus 03.11.2014 Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27 Paikka Läsnä Kaupunginhallituksen kokoushuone Luettelon mukaan Pykälät 276-293

Lisätiedot

Otsikko Sivu. 26 aktiivisesta hakeutumisesta perustulon kokeilukunnaksi 8 Valtuustoryhmien yhteinen valtuustoaloite Äänekosken hakeutumisesta

Otsikko Sivu. 26 aktiivisesta hakeutumisesta perustulon kokeilukunnaksi 8 Valtuustoryhmien yhteinen valtuustoaloite Äänekosken hakeutumisesta ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Kaupunginvaltuusto AIKA 17.02.2014 kello 18:00-19:12 PAIKKA Kaupungintalo, valtuustosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot

Lausunto eduskunnan oikeusasiamiehelle Heidi ja Mika Vlasoffin tekemän kantelun johdosta

Lausunto eduskunnan oikeusasiamiehelle Heidi ja Mika Vlasoffin tekemän kantelun johdosta Ympäristö- ja rakennuslautakunta 81 18.09.2014 Lausunto eduskunnan oikeusasiamiehelle Heidi ja Mika Vlasoffin tekemän kantelun johdosta 577/10.03.00/2014 YMRAKLK 81 Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslian

Lisätiedot

PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone 115. Otsikko Sivu

PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone 115. Otsikko Sivu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2013 1 Ympäristölautakunta AIKA 20.02.2013 kello 17:00-19:43 PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN ASPA-PALVELUTALON HANKESUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN JA SUUNNITTELUTYÖN JATKAMINEN

SAARIJÄRVEN ASPA-PALVELUTALON HANKESUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN JA SUUNNITTELUTYÖN JATKAMINEN Omistajaohjauksen jaosto 30 11.08.2014 Kaupunginhallitus 138 18.08.2014 Kaupunginvaltuusto 24 25.08.2014 Omistajaohjauksen jaosto 46 20.10.2014 Kaupunginhallitus 188 27.10.2014 Kaupunginvaltuusto 39 03.11.2014

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723 Kaupunginhallitus AIKA 09.09.2013 klo 15:00-19:13 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 279 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Tausta ja toimintakehotuksen luonne

Tausta ja toimintakehotuksen luonne Sivistyslautakunta 52 26.03.2015 Kaupunginhallitus 133 30.03.2015 Pääkirjaston väistötilajärjestelyt 1684/10.03.02/2014 Sivla 26.03.2015 52 Yhteisvalmistelu kirjastopalvelupäällikkö puh 040 832 1123, si

Lisätiedot

Sivistyslautakunnan esitys talousarvioksi 2015 ja taloussuunnitelmaksi 2016-2017

Sivistyslautakunnan esitys talousarvioksi 2015 ja taloussuunnitelmaksi 2016-2017 Sivistyslautakunta 147 07.10.2014 Sivistyslautakunnan esitys talousarvioksi 2015 ja taloussuunnitelmaksi 2016-2017 571/02.02.00/2014 SIVLTK 147 Asian valmistelija: sivistysjohtaja Jyrki Lumiainen Kunnanhallitus

Lisätiedot

52/11.01.00.00.02/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 12.02.2014 27

52/11.01.00.00.02/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 12.02.2014 27 Rakennus- ja ympäristölautakunta 27 12.02.2014 Rakennus- ja ympäristölautakunta 102 11.06.2014 Rakennus- ja ympäristölautakunta 138 03.09.2014 Ympäristöluvan 8-2010 lupamääräysten 18, 21 ja 23 täytäntöönpanon

Lisätiedot

Alanen Tuomo valtuutettu El Sayed Seija valtuutettu Haaparanta Jukka valtuutettu

Alanen Tuomo valtuutettu El Sayed Seija valtuutettu Haaparanta Jukka valtuutettu Jämsän kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Kaupunginvaltuusto Aika 16.02.2015 klo 15:30-18:43 Paikka Kaupungintalo, kaupunginvaltuuston istuntosali Läsnäolleet Lahtinen Merja puheenjohtaja Rajala Sanna I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(47) Kaupungintalo, kokoushuone 1 (Haapamäen huone)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(47) Kaupungintalo, kokoushuone 1 (Haapamäen huone) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(47) Kaupunginhallitus 08.06.2015 AIKA 08.06.2015 klo 17:15-20:10 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 1 (Haapamäen huone) KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 150 Kokouksen

Lisätiedot

Hämeenlinnan hallinto-oikeuden lausuntopyyntö liitteineen on kokouksessa nähtävillä.

Hämeenlinnan hallinto-oikeuden lausuntopyyntö liitteineen on kokouksessa nähtävillä. Kaupunginhallitus 33 26.01.2015 Kaupunginvaltuusto 4 02.02.2015 Lausunto Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle valtuuston päätöksestä 8.12.2014 133 tehtyyn valitukseen koskien kaupunginhallituksen puheenjohtajan

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26 Valtuusto Aika 30.03.2015 klo 18:00-19:21 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 10 Sami Halisen eroanomus kunnan luottamustehtävistä

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1. Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 9 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4.

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1. Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 9 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4. JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 Kaupunkirakennelautakunta Aika 27.01.2015 klo 17:00-17:44 Paikka Kokoushuone Ampeeri, Muuntamontie 5 Käsitellyt asiat Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Tekninen lautakunta Aika 21.01.2015 klo 18:00-19:45 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 1 Teknisen lautakunnan kokousajat v.2015

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 18

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 18 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 18 Kunnanvaltuusto 10.03.2014 Aika 10.03.2014 klo 17:00-19:27 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 6 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1 Tekninen lautakunta Aika 08.04.2014 klo 18:00-20:05 Paikka Kaupungintalon II -krs kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Väli-Torala Tapio 18:00-20:05 puheenjohtaja

Lisätiedot

404 muutosesitykset 194 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen vuosisopimus ja

404 muutosesitykset 194 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen vuosisopimus ja PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2013 397 Kaupunginvaltuusto AIKA 16.12.2013 klo 17:30-02:32 PAIKKA Pyhäjärven kaupungintalon valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 189 Kokouksen avaaminen 400

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2013 1

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2013 1 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2013 1 Kunnanhallitus 07.10.2013 AIKA 07.10.2013 klo 18:00-21:20 PAIKKA Pöytyän kunnanvirasto, Riihikosken toimipiste ASIAT Otsikko Sivu 276 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuru-neuvoston, Kuru-seura ry:n ja Keihäslahden koulun rehtorin esitys "Ylöjärven kaupungin Keihäslahden koulun nimen muut ta mi nen

Kuru-neuvoston, Kuru-seura ry:n ja Keihäslahden koulun rehtorin esitys Ylöjärven kaupungin Keihäslahden koulun nimen muut ta mi nen Koulutuslautakunta 60 11.06.2013 Koulutuslautakunta 87 05.11.2013 Keihäslahden koulun nimen muuttaminen 366/40.400/2013 KOULTK 60 Kuru-neuvoston, Kuru-seura ry:n ja Keihäslahden koulun rehtorin esitys

Lisätiedot

Talous- ja palkanlaskentapalveluiden siirtäminen Kuntien Taitoa Oy:lle

Talous- ja palkanlaskentapalveluiden siirtäminen Kuntien Taitoa Oy:lle Kunnanhallitus 267 08.09.2014 Kunnanhallitus 359 01.12.2014 Kunnanhallitus 28 19.01.2015 Talous- ja palkanlaskentapalveluiden siirtäminen Kuntien Taitoa Oy:lle 477/02.00/2014 Kunnanhallitus 08.09.2014

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 7/2013 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 7/2013 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 7/2013 1 Kunnanvaltuusto Aika Maanantai 09.12.2013 klo 19:00-20:30 Paikka Saapuvilla olleet jäsenet Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali 25 valtuutettua ja 2 va ra val

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 29. Kaupunginvaltuusto. AIKA 24.02.2014 klo 18:00-20:50

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 29. Kaupunginvaltuusto. AIKA 24.02.2014 klo 18:00-20:50 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 29 Kaupunginvaltuusto AIKA 24.02.2014 klo 18:00-20:50 PAIKKA Pyhäjärven kaupungintalon valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 17 Kokouksen avaaminen 32 18 Kokouksen

Lisätiedot

Rau ta tie on mah dol li suus Rai de ryh mä

Rau ta tie on mah dol li suus Rai de ryh mä Juna Kel loseläs tä lä hes tyy Kemi jär veä ke sä kuus sa 2004 ra dal la, jota eh do te taan lak kautet ta vak si. Kuva: Jark ko Vou ti lai nen. Rau ta tie on mah dol li suus Vii me tal ven ajan on Suo

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 43

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 43 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 43 Kunnanvaltuusto AIKA 18.03.2015 klo 19:00-20:48 PAIKKA Taipalsaaren kunnanvirasto, Keulasali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2015 41. Kunnanvaltuusto 18.05.2015. Aika 18.05.2015 klo 18:00-19:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2015 41. Kunnanvaltuusto 18.05.2015. Aika 18.05.2015 klo 18:00-19:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2015 41 Kunnanvaltuusto 18.05.2015 Aika 18.05.2015 klo 18:00-19:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 23 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 AIKA 10.11.2014 klo 19:00-20:54 PAIKKA Kaupungintalo, Iso Auditorio KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 76

Lisätiedot

Härmän Teollisuuskiinteistöt Oy:n ostotarjous Kauhavan kaupungille ja väliaikaisen tieyhteyden rakentaminen kaupungin omistaman tilan kautta

Härmän Teollisuuskiinteistöt Oy:n ostotarjous Kauhavan kaupungille ja väliaikaisen tieyhteyden rakentaminen kaupungin omistaman tilan kautta Kaupunginhallitus 225 08.09.2014 Härmän Teollisuuskiinteistöt Oy:n ostotarjous Kauhavan kaupungille ja väliaikaisen tieyhteyden rakentaminen kaupungin omistaman tilan kautta 423/5.52.522/2014 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus polttonesteiden jakeluasemalle tilalle Kuutosrinne (16-401-21-7)

Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus polttonesteiden jakeluasemalle tilalle Kuutosrinne (16-401-21-7) Ympäristölautakunta 52 02.09.2014 Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus polttonesteiden jakeluasemalle tilalle Kuutosrinne (16-401-21-7) YMPLTK 52 2.9.2014 Asia Neste Markkinointi Oy on jättänyt

Lisätiedot