Kaakon SOTE-INTO hanke / Matkanhallintajärjestelmä. Tarjous 88/2010. Liite 7: Western Systems Oy:n tietoturvaohje

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kaakon SOTE-INTO hanke / Matkanhallintajärjestelmä. Tarjous 88/2010. Liite 7: Western Systems Oy:n tietoturvaohje"

Transkriptio

1 Kaakon SOTE-INTO hanke / Matkanhallintajärjestelmä Tarjous 88/2010 Liite 7: Western Systems Oy:n tietoturvaohje

2 TARJOUS 88/ (10) Sisältö Kaakon SOTE-INTO hanke / Matkanhallintajärjestelmä... 1 Tarjous 88/ Western Systems Oy:n tietoturvaohje Yleistä Tieturvan määritelmä Western Systems Oy:n tietoturva Tietoturvan osa-alueet Tietoturvalainsäädäntö Suomessa Tietoturva osana yritystä Henkilökohtainen tietoturva Suojaa tietokoneesi Turvaa itsesi verkossa Noudata pelisääntöjä Asiakkaan tietoon liittyvä tietoturva Luvanvaraisuus Turvallisuus Tuhoaminen Luottamuksellisuus ASP-Palveluun liittyvä tietoturva Kulunvalvonta Tietoturva Turvakopiointi Virus- ja tunkeutumissuojaus Loppusanat lukijalle... 10

3 TARJOUS 88/ (10) 1 Yleistä Western Systems Oy:n tietoturva ja laadunvarmistus ovat liiketoimintamme kulmakiviä. Liiketoimintaamme ohjaava laadunvarmistus on määritelty Laatukäsikirjassa, jota päivitetään kahdesti vuodessa laatutyöryhmän toimesta. Tämä dokumentti on Tietoturvaohje, jonka tarkoitus on ohjeistaa sekä henkilöstön että yrityksen toimintaa kohti aukotonta tieturvaa. Tietoturvan tärkeys on korostunut tietotekniikan kehityksen myötä aina vain korkeammalle ja korkeammalle jokaisen yrityksen toiminnassa. Erityisen tärkeää tietoturvasta huolehtiminen on yrityksille, joiden liiketoiminta koostuu asiakasyritysten tietojenkäsittelyyn liittyvistä palvelutehtävistä. 1.1 Tieturvan määritelmä Tietoturvan edellytysten muistisääntö on CIA, joka tulee englannin sanoista confidentiality, integrity ja availability. Suomeksi nämä ominaisuudet ovat luottamuksellisuus, eheys ja käytettävyys tai saatavuus. Muita tietoturvan ominaisuuksia ovat kiistämättömyys, todennus ja pääsynvalvonta. Luottamuksellisuus tarkoittaa sitä, että verkossa olevaan tai liikkuvaan tietoon pääsevät käsiksi vain ne, joille on etukäteen annettu siihen oikeus. Kukaan ei siis pääse käyttämään tietoa, jota ei ole hänelle tarkoitettu. Käyttäjien tunnistaminen edellyttää todennusta. Tiedon säilymiseen muilta suojattuna taas tarvitaan salausta, joka toteutetaan teknisin keinoin. Eheys tarkoittaa sitä, että tiedon käsittelymekanismit takaavat tiedon virheettömän käsittelyn. Tieto ei siis voi huomaamatta muuttua siirtämisen tai säilyttämisen aikana eikä kukaan voi ilman lupaa muuttaa tiedon tai tiedostojen sisältöä saati poistaa sitä. Tiedon eheyden varmistamiseen liittyy aina lähettäjän todennus. Eheys ja todennus yhdessä varmistavat, että lähetty tieto saavuttaa vastaanottajan juuri siinä muodossa, missä se lähetettiinkin. Käytettävyydellä tarkoitetaan sitä, että tieto on aina niiden käyttäjien saatavilla, jotka sitä tarvitsevat ja joille se on tarkoitettu. Käytettävyyden turvaamiseen kuuluvat mm. tietojärjestelmien toiminnan fyysinen ja tekninen varmistaminen sekä tiedostojen suojaus, asianmukainen tallennus ja varmuuskopiointi. Tiedon käytettävyys on vaikeimmin toteutettava tietoturvan muoto. Pääsynvalvonnalla tarkoitetaan, että käyttäjien pääsyä koneessa olevaan tietoon rajoitetaan ja valvotaan. Pääsynvalvonnalla tarkistetaan, onko osapuolella oikeus palvelun ja tiedon käyttöön, jolloin vain todennetut henkilöt pääsevät käyttämään tietoja. Pääsynvalvonnan tavoitteena on osaltaan turvata tiedon luottamuksellisuus ja eheys. Pääsynvalvonta varmistaa osaltaan myös tiedon käytettävyyttä, sillä se tekee järjestelmään hyökkäämisen vaikeammaksi. Osa pääsynvalvontaa on myös käytön seuranta. Järjestelmä kirjaa muistiin ns. lokitietoihin käyttäjien järjestelmässä tekemät toimet. Lokitietoihin on pääsy järjestelmän-

4 TARJOUS 88/ (10) valvojalla, joka voi tarvittaessa niiden avulla selvittää tahallisia ja tahattomia tietoturvarikkomuksia. Todennuksella varmistetaan, että osapuolet ovat niitä, joita sanovat olevansa. Esimerkiksi sähköisessä kaupankäynnissä ja viranomaispalveluissa, sekä henkilöiden välisessä viestinnässä on usein tärkeää tietää varmasti, kuka toinen osapuoli on. Tarvitaan osapuolen ja tietolähteen eli tiedon alkuperän todennusta. Sähköpostissa todennus tehdään usein vain lähettäjän osoitteen perusteella, esimerkiksi tutulta tullutta viestiä ja sen liitettä avatessa. Pelkän osoitteen perusteella todentaminen on kuitenkin erittäin turvatonta, sillä postin lähettäjän tiedot on hyvin helppo väärentää. Monet tietokoneesta toiseen leviävät matovirukset käyttävät tätä tapaa postin lukijoiden hämäämiseen. Kiistämättömyydellä tarkoitetaan, ettei tiedon lähettäjä voi kiistää lähettäneensä tietoa ja olleensa jossakin tapahtumassa osapuolena. Kiistämättömyys on tietolähteen todennuksen vahva muoto ja se toteutetaan sähköisellä allekirjoituksella. Kiistämättömyys on ehdoton edellytys monien palvelujen ja toimintojen, kuten sähköisen kaupankäynnin, toteuttamiselle tietoverkkojen kautta. 1.2 Western Systems Oy:n tietoturva Yrityksemme tietoturvaa ohjaa Titurvapolitiikka, jota toteutetaan Tietoturvastrategialla. Tietoturvastrategiassa on määritelty Toimintaohjeet, Politiikat ja Koulutus. Toimintaohjeet Toimintaohjeiden avulla varaudutaan Poikkeustilanteisiin, esimerkkeinä koneiden tyhjennys, ohjelmien asennus, tilien avaaminen ja sulkeminen ja varmuuskopiointi. Politiikat Tieturvapolitiikkamme määrittelevät sähköpostin käytön, tilaturvallisuuden, virustorjunnan, internetin käytön ja kulunvalvonnan. Koulutus Jatkuvalla koulutuksella varmistamme, että henkilöstö on aina ajan tasalla uusimpien uhkien suhteen ja, että osaamme yrityksenä huolehtia parhailla mahdollisilla välineillä sekä omasta että asiakkaidemme tietoturvasta. 1.3 Tietoturvan osa-alueet Ohjelmistoturvallisuus Western Systems Oy:ssä ohjelmistoturvallisuudella pyritään suunnittelemaan tietojärjestelmät ja ohjelmistotuotteet siten, että ne vahvistavat tietoturvaa. Tietoturva-asiat on siis otettu huomioon jo heti laitteita ja ohjelmia suunniteltaessa. Ohjelmistojen ja eri ohjelmistoversioiden keskinäinen yhteensopivuus on otettu huomioon. Ohjelmistoturvallisuuteen kuuluvat myös varsinaiset tietoturvaohjelmat sekä

5 TARJOUS 88/ (10) niiden laadun ja toiminnan varmistaminen. Western Systems Oy käyttää vain testattuja ja testeissä hyviksi ja luotettaviksi todettuja apu- ja työkaluohjelmistoja. Tietoliikenneturvallisuus Tietoliikenneturvallisuudella varmistetaan tietojen säilyminen luottamuksellisina ja muuttumattomina niiden siirtyessä järjestelmästä toiseen joko yrityksen sisäisessä tai ulkopuolisessa tietoliikenteessä. Käyttäjän kannalta olennaisia seikkoja ovat sähköpostin ja Internetin turvallinen käyttö, tietoliikenteen salaaminen ja turvalliset etäyhteydet. Näiden osa-alueiden tietoturvaa on käsitelty tarkemmin omissa luvuissaan. Käytännön ratkaisuja tietoliikenneturvallisuuden varmistamiseksi ovat erilaiset tietoturvaohjelmistot ja -laitteet, palomuuriratkaisut sekä salausmenetelmät ja henkilöllisyyden todentaminen esimerkiksi digitaalisella allekirjoituksella. Etäyhteyden suojaamisessa merkittävää on mm. pääsynvalvonnan järjestäminen ja tietoliikenteen suojaaminen tietoa siirrettäessä. Tietoliikenteen turvallisuuteen kuuluu laitteiden ja käyttäjien tunnistaminen. Keskenään yhteydessä olevilla tietokoneilla on omat tunnuksensa. Palveluille voidaan myöntää myös sertifikaatti eli varmenne. Sertifikaatti on sähköinen aitoustodistus, joka takaa, että kohteen ilmoittamat tiedot pitävät paikkansa. Jos sertifikaatin myöntäjä on luotettava, voidaan varmuudella luottaa myös sertifikaatin sisältämiin tietoihin. Varmenteen myöntäjän luotettavuutta on jokaisen arvioitava itse. Tunnetun myöntäjätahon voi hyvällä syyllä olettaa olevan luotettava. Sertifikaateista pidetään myös rekistereitä. Suomessa Väestörekisterikeskuksen myöntämien varmenteiden rekisteri on osoitteessa Western Systems Oy:n tuottamat verkkopalvelut ovat sertifioituja ja palvelutuotannossamme hyväksymme vain sertifioituja alihankkijoita ja heidän tuotteitaan. Käyttäjien pääsyä tietojärjestelmiin valvotaan salasanojen ja käyttäjätunnuksien avulla. Käyttäjätunnusten avulla määritellään, mihin tietoihin kenelläkin on oikeus päästä käsiksi. Salasanat eivät kuitenkaan ole teknisestikään aukoton järjestelmä, sillä ulkopuoliset voivat päätellä niitä tai saada niitä tiedonsiirron aikana haltuunsa. Jotta salasanat eivät pääsisi vuotamaan ulkopuolisten käsiin, niiden muoto on hyvä määritellä tarpeeksi monimutkaiseksi ja salasana on hyvä vaihtaa usein. Western Systems Oy:n sovelluksien käyttöä palveluihin pääsyä ohjataan käyttäjähallinnolla, joka huolehtii siitä, että käyttäjätunnukset ja salasanat ovat murtovarmoja ja, että käyttäjätunnuksien omaajilla on oikeat oikeudet sallittuihin palveluihin. Sellaisissa lähiverkoissa, jotka ovat yhteydessä Internetiin, on syytä varmistaa, ettei ulkopuolelta pääse suoraan käsiksi verkon sisältöön. Luvattomat yhteydenotot Internetin ja lähiverkon välillä estää palomuuri. Se voi olla joko laite tai ohjelma. Kotikoneisiin riittää usein ohjelmallinen palomuuri. Western Systems Oy:n ASP-keskus ja yrityksen oma sisäverkko ovat suojatut erittäin korkeatasoisilla ja luotettavilla palomuureilla, jotka lisäksi ovat kahdennettuja.

6 TARJOUS 88/ (10) Erittäin salaiset tiedot voi olla hyvä pitää jopa tietokoneessa, joka ei ole lainkaan yhteydessä Internetiin tai edes toisiin tietokoneisiin lähiverkossa. Näin voidaan olla varmoja siitä, ettei koneeseen päästä verkon kautta murtautumaan. Turvallisen tietoliikenteen edellytys on tiedon salaaminen. Salata voidaan yhtä hyvin tietokoneella säilytettävä kuin siirrettäväkin tieto, samoin Internetin tai lähiverkon kautta välitetyt viestit, kuten sähköposti. Salausmenetelmiä on erilaisia ja eritasoisia, ja menetelmien valinta riippuu siitä, kuinka vahvaksi salaus halutaan. Western Systems Oy:n tuottamat ohjelmistot hyödyntävät tietokantaratkaisuja, joiden perusominaisuuksiin kuuluu tiedon salaaminen. Näin ollen sovelluksien ja tietokantojen välinen tietoliikenne on automaattisesti salattua. Lisäksi etäkäyttöyhteyksissä käytetään suojattuja point-to-point yhteyksiä, joten asiakkaidemme tietoliikenne on erittäin hyvin turvattua. Laitteistoturvallisuus Laitteistoturvallisuuden tavoitteena on vähentää laitteiden toimintahäiriöistä aiheutuvia tietoturvauhkia ja vahinkoja. Laitteistoturvallisuudesta huolehtimiseen kuuluu mm. laitteiden asianmukainen käsittely ja turvallinen säilytys. Western Systems Oy:n henkilöstö huolehtii omista henkilökohtaisista tietokoneistaan erillisen käsittelyohjeistuksen mukaisesti. Ohjeistus kuvaa laitteiden turvallista käyttöä, kuljetusta ja valvontaa varmistavat toimet. Erityisen tarkasti on määritelty turvakopiointi ja kehitysversioiden arkistointimenetelmät. ASP-keskuksemme laitteisto on erityisvalvonnan piirissä. ASP-keskukseen ei ole pääsyä asiaankuulumattomilla tahoilla ja keskuksesta huolehtiva henkilöstökin pääsee tiloihin vain todellisessa tarpeessa. Käyttöturvallisuus Käyttöturvallisuudella luodaan tietoturvallisuuden säilymisen vaatimat toimintaolosuhteet yrityksen päivittäisessä toiminnassa. Käyttöturvallisuudella huolehditaan tietojärjestelmien luotettavasta toiminnasta. Siihen kuuluu tietojärjestelmien turvallisen käytön ohjeistus erityisesti tietoturvaohjelmien sekä käyttäjätunnusten ja salasanojen osalta. Työntekijät on sen lisäksi ohjeistettava yleisesti, esimerkiksi sähköpostin ja Internet-selaimen turvalliseen käyttöön. Western Systems Oy:n työntekijöillä on vain työtehtävien kannalta välttämättömät käyttöoikeudet järjestelmiin. He tietävät, että käyttöoikeuksien perustana ovat työtehtävät ja oikeudet muuttuvat tehtävien mukaan. Kaikki eivät tarvitse järjestelmänvalvojan oikeuksia. Käyttöturvallisuuteen sisältyy myös laitteiden käyttövarmuus. Laitteiden ja ohjelmien palautuksesta on laadittu etukäteen suunnitelmat, jotta palautus voidaan suorittaa mahdollisimman nopeasti. Käyttövarmuutta lisää myös tasaisen sähkönsaannin varmistaminen teknisillä ratkaisuilla.

7 TARJOUS 88/ (10) Tietoaineistoturvallisuus Tietoaineistoturvallisuudella tarkoitetaan tietojen ja niitä sisältävien järjestelmien tunnistusta, luokittelua ja valvontaa tiedonkäsittelyn eri vaiheissa. Tietoaineistoja ovat esimerkiksi asiakirjat, tiedostot, sähköpostit sekä ääni- ja kuvatallenteet. Western Systems Oy:ssä ja sen tuottamissa palveluissa tietoaineistoturvallisuus tulee taata tiedon luomisesta sen tuhoamiseen asti kaikessa tiedonkäsittelyssä ja siirtämisessä. Tietoaineistoturvallisuuteen sisältyy mm. tiedon luokitus, tietosuoja, varmuuskopiointi ja arkistointi sekä tiedon hävittäminen. Tiedon luokituksella jaetaan tiedot ryhmiin niiden käsittelyn, säilyttämisen ja tuhoamisen mukaan. Tietosuojalla tarkoitetaan esimerkiksi erilaisissa asiakas- ja henkilörekistereissä olevien henkilötietojen suojaamista asiattomalta ja vahingolliselta käytöltä. Olennainen osa tietoaineiston turvallisuutta on varmuuskopiointi. Kopioinnilla varmistetaan tiedon käytettävyys, kun tietoa tuhoutuu esimerkiksi laitevian vuoksi tai haittaohjelmien toiminnan seurauksena. Western Systems Oy:n omassa sisäverkossa ja tuotantojärjestelmässä turvakopiointi tapahtuu automaattisesti kerran vuorokaudessa ja turvakopioinnin onnistumista valvotaan median vaihdon yhteydessä päivittäin. Valvonnan suorittaa aina vuorossa oleva nimetty henkilö. Arkistoissa taas tietoaineistoa säilytetään pitkiä aikoja. Tietoturvan kannalta on tärkeää mm. tallentaa tiedostot sellaisessa muodossa, että niiden avaaminen onnistuu pitkänkin ajan päästä. Sähköpostijärjestelmä ei missään tapauksessa voi toimia arkistointijärjestelmänä. Western Systems Oy:n arkistot ovat PDF-muotoisia tiedostoarkistoja, jotka ovat sekä päivttäisen turvakopion piirissä että tallenteina DVD-tallenteille. Myös tiedon hävittäminen turvallisella tavalla kuuluu tietoturvaan. Luottamuksellisia asiakirjoja ei saa löytyä roskalavoilta tai kaatopaikoilta. Ne on hävitettävä siten, ettei niiden sisältöä voi enää saada selville. Western Systems Oy:ssä tiedot hävitetään Tietosuojakeräyksen kautta. Keräys on järjestetty kiinteistöyhtiön toimesta. Erityisen tärkeää on myös tiedon perusteellinen poistaminen tallennusvälineistä, esimerkiksi yrityksen ulkopuolelle myytävistä käytetyistä tietokoneista. Laitteiden puhdistamiseen on olemassa erityisiä ohjelmia. Western Systems Oy:ssä käytetään vain luokiteltuja tuhoamisohjelmistoja. 1.4 Tietoturvalainsäädäntö Suomessa Suomessa laadittiin kansallinen tietoturvastrategia jo vuonna Sen keskeisiä toimintaperiaatteita ovat mm. - yhteiskunnan kehityksen ja kansallisen kilpailukyvyn tukeminen tietoturvaa edistämällä

8 TARJOUS 88/ (10) - tietoturvariskien hallinnan kehittäminen, - yksilön ja muiden toimijoiden perusoikeuksien turvaaminen - tietoturvatietoisuuden ja osaamisen kehittäminen Strategiassa käsitellään siis tietoturvaa prosessina, johon vaikuttaa teknisen osaamisen lisäksi käyttäjien asenteiden ja tietoturvatietoisuuden kehittäminen. Tärkeää on sekin, että tietoturvan ohella huomiota kiinnitetään kansalaisten oikeuksien turvaamiseen ja tietosuojan toteutumiseen. Tietoturvallisuutta ja tietosuojaa käsitellään Suomen lainsäädännössä työsopimuslaista kilpailulakiin ja rikoslakiin. Laajasti säädetään kansalaisten tietosuojasta, mutta myös tietoturvarikokset ja rikkomukset, kuten yrityssalaisuuden rikkominen, on määritelty kattavasti. Tietoturvaa koskeva lainsäädäntö uusiutuu nopeasti, joten sen kehitystä kannattaa seurata. 1.5 Tietoturva osana yritystä Tietoturva on keskeinen osa yrityksen kokonaisturvallisuutta, johon tietoturvan lisäksi kuuluu mm.: henkilöturvallisuus, työturvallisuus ja rikosturvallisuus. Western Systemsin liiketoiminnan tietoturvahaasteet voidaan jakaa kolmeen peruskäsitteeseen: - Henkilökohtainen tietoturva - Asiakkaan tietoon liittyvä tietoturva - ASP-Palveluun liittyvä tietoturva Tietoturvasta ja tietoturvaohjeistuksesta vastaa yrityksessämme toimitusjohtajan vetämä tietoturvatiimi. Tiimi päivittää tietoturvaohjeistusta tarvittaessa, mutta vähintään kahdesti vuodessa. 2 Henkilökohtainen tietoturva 2.1 Suojaa tietokoneesi a) Pidä käyttöjärjestelmä ja ohjelmat ajan tasalla. b) Käytä virustentorjuntaohjelmaa. c) Käytä palomuuria. d) Päivitä kaikki ohjelmat säännöllisesti. e) Ota varmuuskopiot tärkeistä tiedostoista. f) Ole tarkkana, mitä lataat verkosta. 2.2 Turvaa itsesi verkossa a) Mieti, mihin annat henkilötietosi. b) Harkitse kenen kanssa keskustelet. c) Pidä mielessä, että netissä kaikki ei ole kivaa tai totta. 2.3 Noudata pelisääntöjä a) Myös netissä on noudatettava lakia. b) Muista hyvät käytöstavat!

9 TARJOUS 88/ (10) 3 Asiakkaan tietoon liittyvä tietoturva 3.1 Luvanvaraisuus Ylläpitotoiminnassa joudumme jatkuvasti ratkaisemaan sovellusympäristön ongelmia. Tällöin asiakkaan tiedot ovat korvaamattomia apuja ongelman ratkaisussa. Mitään asiakkaamme tietoa ei saa ottaa käyttöön ilman asiakkaan nimenomaista lupaa. 3.2 Turvallisuus Jos käytämme luvanvaraisesti asiakkaan tietoja, tulee varmistaa, että kaikki tiedot ovat turvakopioitu joko asiakkaan tai meidän itsemme toimesta. Jos tietojen käyttöön liittyy tietojen siirtäminen, tulee siirto tapahtua vain suojattuja yhteyksiä käyttäen. 3.3 Tuhoaminen Mikäli tietojen käyttöön liittyy tietojen siirtäminen, tulee tiedot hävittää välittömästi käyttötarpeen lakattua. Tietojen hävittäminen toteutetaan vain luokitelluilla tuhoamisohjelmistoilla. Tuhoamisesta on tehtävä ilmoitus asiakkaalle. 3.4 Luottamuksellisuus Kaikki tietoomme tavalla tai toisella tullut asiakkaan tieto on ehdottomasti luottamuksellista. Mitään tietoa emme paljasta kenellekään. Kollegoiden kanssa tietoa on mahdollista tehtävän suorittamisen yhteydessä jakaa, mutta vain jos se on tehtävän suorittamiseksi ehdottoman välttämätöntä. 4 ASP-Palveluun liittyvä tietoturva ASP-Palvelukeskuksemme teknisestä tieturvasta on oma määrityksensä. Määritys on vain ASP-Palvelukeskuksen toiminnasta vastaavien henkilöiden käytettävissä. 4.1 Kulunvalvonta ASP-Keskukseen on pääsy vain henkilöillä, jotka vastaavat keskuksen toiminnasta. Muille ylläpitohenkilöille on annettu käyttöoikeudet tarveperustaisesti etäkäyttää ASP-järjestelmää. Kulunvalvonnalla huolehditaan, että keskukseen ei ole pääsyä edes myyntitarkoituksessa, eli vierailuja keskukseen ei järjestetä. 4.2 Tietoturva ASP-Palvelukeskuksen sovelluksia ja asiakastietoja käsiteltäessä noudatetaan kohdan 3 määräyksiä ilman poikkeuksia. 4.3 Turvakopiointi ASP-Palvelukeskuksessa sijaitsevien tietojen turvakopiointi hoidetaan erillisen ohjeen mukaan. Pääperiaate ohjeiden mukaisessa kopioinnissa on, että kaikkien asiakkaiden

10 TARJOUS 88/ (10) kaikki tiedot turvakopioidaa kerran vuorokaudessa kiertävän turvamedian periaatteella huomioiden säännölliset break point kopiot. Turvamediakierrolla huolehditaan siitä, että aina vähintään yksi media on koko kiinteistön ulkopuolella, sovitussa turvapaikassa. Turvakopiointi laitteisto sijaitsee eri palotilassa kuin varsinainen ASP-laitteisto. 4.4 Virus- ja tunkeutumissuojaus Virustorjunta ja tunkeutumissuojaus ovat määritelty erillisessä teknisessä määrityksessä. Määritys on vain ASP-Palvelukeskuksen toiminnasta vastaavien henkilöiden käytettävissä. 5 Loppusanat lukijalle Tämä dokumentti on ote Western Systems Oy:n tietoturvaohjeistuksesta, joka on koko henkilökuntamme käytössä intranetdokumenttina. Dokumentin linkkiluonteesta johtuen kaikkia asioita ei ole määritelty tulostetussa dokumentissa, koska linkit eivät luonnollisestikaan ole käytettävissä. Tieturvaohjeemme on päivitetty Alkuperäisen ohjeistuksen laadinnassa on käytetty lähteenä Tampereen Teknillisen Yliopiston tietoturvaluentoja.

Lappeenrannan kaupungin tietoturvaperiaatteet 2016

Lappeenrannan kaupungin tietoturvaperiaatteet 2016 1 (7) Lappeenrannan kaupungin tietoturvaperiaatteet 2016 Muutoshistoria Versio Laatija Päiväys Muutokset Hyväksynyt 0.9 Juuso Mikkonen 25.11.2015 Valmis Tietohallintotyöryhmän käsittelyyn. 1.0 3.12.2015

Lisätiedot

Maarit Pirttijärvi Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Lapin toimintayksikkö

Maarit Pirttijärvi Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Lapin toimintayksikkö Verkkokonsulttipäivä 28.11.2011 Maarit Pirttijärvi j Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Lapin toimintayksikkö www.sosiaalijaterveyspalvelut.fi Virtuaalisen sosiaali- ja terveyspalvelukeskuksen käyttäjät

Lisätiedot

Turun ammattikorkeakoulu 13.09.2005 1(5) Tietojärjestelmien käyttösäännöt

Turun ammattikorkeakoulu 13.09.2005 1(5) Tietojärjestelmien käyttösäännöt Turun ammattikorkeakoulu 13.09.2005 1(5) TIETOJÄRJESTELMIEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT Sisällysluettelo: 1 Sääntöjen tarkoitus... 2 2 Käytön periaatteet... 2 3 Käyttöoikeus ja käyttäjätunnukset... 4 4 Käyttöoikeuden

Lisätiedot

TIETOJÄRJESTELMIEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT

TIETOJÄRJESTELMIEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT TIETOJÄRJESTELMIEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT 1(5) TIETOJÄRJESTELMIEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT YT-neuvosto hyväksynyt 21.11.2007 Vahvistanut: kuntayhtymän johtaja Pentti Leipälä 4.1.2008 1. SÄÄNTÖJEN TARKOITUS 1 2. KÄYTÖN PERIAATTEET

Lisätiedot

Tietoturva ja viestintä

Tietoturva ja viestintä Tietoturva ja viestintä 3.11.2015 1 Uhkakuvat muuttuvat - mitä teemme? Ihmisestä tallentuu joka päivä tietoa mitä erilaisimpiin paikkoihin - valtion, kuntien ja yritysten ylläpitämiin rekistereihin. Joka

Lisätiedot

Muutoshistoria Versio Laatija Päiväys Muutokset Hyväksynyt 0.9 Juuso Mikkonen

Muutoshistoria Versio Laatija Päiväys Muutokset Hyväksynyt 0.9 Juuso Mikkonen 1 (6) 25.11.2015 Lappeenrannan kaupungin tietoturvapolitiikka 2016 Muutoshistoria Versio Laatija Päiväys Muutokset Hyväksynyt 0.9 Juuso Mikkonen 25.11.2015 Valmis Tietohallintotyöryhmän käsittelyyn. 1.0

Lisätiedot

Yritysturvallisuuden perusteet

Yritysturvallisuuden perusteet Yritysturvallisuuden perusteet Teemupekka Virtanen Helsinki University of Technology Telecommunication Software and Multimedia Laboratory teemupekka.virtanen@hut.fi 8. Luento Tietoturvallisuus Tiedon ominaisuudet

Lisätiedot

Rekisteriseloste. Kehitysvammaisten, vammaisten ja pitkäaikaissairaiden omaishoidon tuen asiakasrekisterin rekisteriseloste

Rekisteriseloste. Kehitysvammaisten, vammaisten ja pitkäaikaissairaiden omaishoidon tuen asiakasrekisterin rekisteriseloste Kehitysvammaisten, vammaisten ja pitkäaikaissairaiden omaishoidon tuen asiakasrekisterin rekisteriseloste Versiot Hyväksytty 1 Johtoryhmä 7.2.2012 2 Päivitetty 05.8.2016 SISÄLTÖ 1. REKISTERIN NIMI 2. REKISTERINPITÄJÄ

Lisätiedot

Rekisteriseloste. Kehitysvammaisten asumispalvelujen asiakasrekisterin rekisteriseloste

Rekisteriseloste. Kehitysvammaisten asumispalvelujen asiakasrekisterin rekisteriseloste Rekisteriseloste Kehitysvammaisten asumispalvelujen asiakasrekisterin rekisteriseloste Versiot Hyväksytty 1 Johtoryhmä 7.2.2012 2 Päivitetty 05.8.2016 Rekisteriseloste SISÄLTÖ 1. REKISTERIN NIMI 2. REKISTERINPITÄJÄ

Lisätiedot

TIETOTURVALLISUUDEN UUDET ULOTTOVUUDET TOIMITILOISSA

TIETOTURVALLISUUDEN UUDET ULOTTOVUUDET TOIMITILOISSA TIETOTURVALLISUUDEN UUDET ULOTTOVUUDET TOIMITILOISSA TOIMITILAPÄIVÄ 21.3.2013 Johtava asiantuntija Fyysinen turvallisuus ja varautuminen Marko Kalliokoski Verohallinto 020 612 5192 etunimi.sukunimi@vero.fi

Lisätiedot

Rekisteriseloste. Vanhusten ympärivuorokautisen hoidon ja hoivan asiakasrekisterin rekisteriseloste

Rekisteriseloste. Vanhusten ympärivuorokautisen hoidon ja hoivan asiakasrekisterin rekisteriseloste Vanhusten ympärivuorokautisen hoidon ja hoivan asiakasrekisterin rekisteriseloste Versiot Hyväksytty 1 Johtoryhmä 17.1.2012 2 Päivitetty 05.8.2016 SISÄLTÖ 1. REKISTERIN NIMI 2. REKISTERINPITÄJÄ 3. REKISTERIN

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN TIETOTURVAPOLITIIKKA

ESPOON KAUPUNGIN TIETOTURVAPOLITIIKKA 1 (6) ESPOON KAUPUNGIN TIETOTURVAPOLITIIKKA Hyväksytty kaupunginhallituksessa 12.12.2006 Tietoturvapolitiikan avulla vaikutetaan omalta osaltaan siihen, että Espoon kaupungin strategiassa määritelty Espoon

Lisätiedot

Tietoturva-asetus ja sen vaikutukset rekisterien ylläpitoon ja tietoluovutuksiin A-P Ollila 1

Tietoturva-asetus ja sen vaikutukset rekisterien ylläpitoon ja tietoluovutuksiin A-P Ollila 1 Tietoturva-asetus ja sen vaikutukset rekisterien ylläpitoon ja tietoluovutuksiin 12.12.2011 A-P Ollila 1 Taustaa Tiedon merkitys yhteiskunnassa ja viranomaisten toiminnassa korostuu kaiken aikaa. Viranomaisten

Lisätiedot

Korkeakoulujen valtakunnallinen tietovaranto. Ilmari Hyvönen

Korkeakoulujen valtakunnallinen tietovaranto. Ilmari Hyvönen Korkeakoulujen valtakunnallinen tietovaranto Ilmari Hyvönen 8.4.2014 Aiheita Tietovarannon käyttöönotto ja ohjaus Tietovaranto tiedonvälityspalveluna Yhteentoimivuuden edistäminen tietovarannon avulla

Lisätiedot

Tietotekniikkakeskuksen palvelut ja opiskelijan tietoturva

Tietotekniikkakeskuksen palvelut ja opiskelijan tietoturva Olavi Manninen, tietotekniikkakeskus / Kuopion kampus 2.9.2011 Johdatus akateemisiin opintoihin Tietotekniikkakeskuksen palvelut ja opiskelijan tietoturva Tietotekniikkakeskuksen palveluista Tietotekniikkakeskus

Lisätiedot

LAURA TM -rekrytointijärjestelmän tietoturva. Markku Ekblom Teknologiajohtaja Uranus Oy

LAURA TM -rekrytointijärjestelmän tietoturva. Markku Ekblom Teknologiajohtaja Uranus Oy LAURA TM -rekrytointijärjestelmän tietoturva Markku Ekblom Teknologiajohtaja Uranus Oy 17.1.2014 Toimintaympäristö Uranus on Suomessa perustettu, Suomessa toimiva ja suomalaisessa omistuksessa oleva yritys.

Lisätiedot

Tietosisällön eheys. Kimmo Janhunen Riskienhallintapäällikkö

Tietosisällön eheys. Kimmo Janhunen Riskienhallintapäällikkö Tietosisällön eheys Kimmo Janhunen kimmo.janhunen@om.fi Riskienhallintapäällikkö Oikeusrekisterikeskuski k 26.11.2014 Esityksen sisältö Tiedon merkitys - tiedon eheyden merkitys Määritelmät Lainsäädäntö

Lisätiedot

Toteutuuko tietoturva?

Toteutuuko tietoturva? Toteutuuko tietoturva? Infomaatiohallinnon päivä 2010 21.9.2010 Rovaniemi Juha Lappi Email: juha.lappi@deltagon.fi Vt. toimitusjohtaja GSM: (044)5280892 Deltagon Group Oy Kehittää ja myy käyttäjäystävällisiä

Lisätiedot

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio TIETOSUOJAPOLITIIKKA. Yhtymähallitus 10.4.2014 41

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio TIETOSUOJAPOLITIIKKA. Yhtymähallitus 10.4.2014 41 Peruspalvelukuntayhtymä Kallio TIETOSUOJAPOLITIIKKA Johdanto Tietosuojapolitiikassa kuvataan henkilöön liittyvien henkilötietojen tai muiden luottamuksellisten tietojen käytön periaatteet ja menetelmät

Lisätiedot

eresepti- ja KANTA-hankkeissa

eresepti- ja KANTA-hankkeissa Tietoturvallisuus ja yksityisyydensuoja 1 eresepti- ja KANTA-hankkeissa Teemupekka Virtanen Sosiaali- ja terveysministeriö teemupekka.virtanen@stm.fi 2 Käsitteitä Tietosuoja, yksityisyyden suoja Periaatteessa

Lisätiedot

FINLANDIA-TALO Oy. REKISTERISELOSTE Kameravalvontajärjestelmä SISÄLTÖ

FINLANDIA-TALO Oy. REKISTERISELOSTE Kameravalvontajärjestelmä SISÄLTÖ FINLANDIA-TALO Oy REKISTERISELOSTE Kameravalvontajärjestelmä 19.11.2012 SISÄLTÖ 1 REKISTERIN NIMI 2 REKISTERINPITÄJÄ 3 REKISTERIN VASTUUHENKILÖ 4 REKISTERIASIOITA HOITAVA HENKILÖ 5 REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Lisätiedot

TTA-PASin etenemissuunnitelma ja kustannukset

TTA-PASin etenemissuunnitelma ja kustannukset TTA-PASin etenemissuunnitelma ja kustannukset Saara Värttö, TTA-PAS koordinaattori, saara.vartto@csc.fi Pitkäaikaissäilytyksen keskustelutilaisuus 10.4.2013 Pitkäaikaissäilytys tutkimuksen tarpeisiin TTA-PAS-hankkeella

Lisätiedot

Julkinen. Suomen Pankin ja Finanssivalvonnan suojattu sähköposti: ulkoisen käyttäjän ohje

Julkinen. Suomen Pankin ja Finanssivalvonnan suojattu sähköposti: ulkoisen käyttäjän ohje Ohje 1 (10) Suomen Pankin ja Finanssivalvonnan suojattu sähköposti: ulkoisen käyttäjän ohje Sisällys 1 Johdanto... 1 2 Suojatun viestin vastaanottaminen... 1 3 Suojatun viestin lukeminen... 2 4 Vastaanotetun

Lisätiedot

ASIAA TIETOSUOJASTA 4/ HENKILÖTIETOLAKI HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN OHJAAJANA

ASIAA TIETOSUOJASTA 4/ HENKILÖTIETOLAKI HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN OHJAAJANA Terveydenhuollon 28. atk-päivät, 27. - 28.5.2002 Ajankohtaista tietosuojasta / Liite 2 ASIAA TIETOSUOJASTA 4/1999 7.6.1999 HENKILÖTIETOLAKI HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN OHJAAJANA Tietosuojavaltuutetun tehtävänä

Lisätiedot

Kolmannen vuoden työssäoppiminen (10 ov)

Kolmannen vuoden työssäoppiminen (10 ov) Kolmannen vuoden työssäoppiminen (10 ov) 1. Palvelujen käyttöönotto ja tuki (5 ov) Ammattitaitovaatimukset tai tutkinnon suorittaja osaa asentaa ja vakioida työasemalaitteiston, sovellusohjelmat sekä tietoliikenneyhteydet

Lisätiedot

Tietoturvallisuusliite

Tietoturvallisuusliite Tietoturvallisuusliite [Yhteistyökumppanin nimi] STATUS Laatinut: Tarkastanut ja hyväksynyt: Versio no: Tiedoston nimi: Tallennushakemisto: Pvm SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelo... 2 1 Määritelmät... 3

Lisätiedot

Utajärven kunta TIETOTURVAPOLITIIKKA

Utajärven kunta TIETOTURVAPOLITIIKKA Utajärven kunta TIETOTURVAPOLITIIKKA Johdanto Tiedon käsittely on oleellinen osa Utajärven kunnan toimintaa ja palveluiden tuottamista. Tietojenkäsittelyn tehokkuus ja virheettömyys ovat keskeisiä tekijöitä

Lisätiedot

SELVITYS TIETOJEN SUOJAUKSESTA

SELVITYS TIETOJEN SUOJAUKSESTA 1 (5) Väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista annetun lain (661/2009) 44 :n mukainen selvitys tietojen SELVITYS TIETOJEN SUOJAUKSESTA Määritelmät Tämä selvitys koskee

Lisätiedot

MALLI HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN/HENKILÖREKISTERIN REKISTERITOIMINTOJEN ANALYSOIMISEKSI

MALLI HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN/HENKILÖREKISTERIN REKISTERITOIMINTOJEN ANALYSOIMISEKSI TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO MALLI HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN/HENKILÖREKISTERIN REKISTERITOIMINTOJEN ANALYSOIMISEKSI Päivitetty 27.07.2010 www.tietosuoja.fi 2 Malli henkilötietojen käsittelyn/henkilörekisterin

Lisätiedot

Pikaviestinnän tietoturva

Pikaviestinnän tietoturva Ongelmat, vaihtoehdot ja ratkaisut 4.5.2009 Kandidaatintyö, TKK, tietotekniikka, kevät 2009 Varsinainen työ löytyy osoitteesta http://olli.jarva.fi/kandidaatintyo_ pikaviestinnan_tietoturva.pdf Mitä? Mitä?

Lisätiedot

Ti5313500 Tietoturvan Perusteet : Politiikka

Ti5313500 Tietoturvan Perusteet : Politiikka Ti5313500 Tietoturvan Perusteet : Pekka Jäppinen 12. joulukuuta 2007 Pekka Jäppinen, Lappeenranta University of Technology: 12. joulukuuta 2007 Ohjeistus/säännöt henkilöstölle kuinka toimia Kertoo mitä

Lisätiedot

TIETOTILINPÄÄTÖS. Ylitarkastaja Arto Ylipartanen/ Tietosuojavaltuutetun toimisto. Terveydenhuollon ATK-päivät 20.5.2014; Jyväskylä

TIETOTILINPÄÄTÖS. Ylitarkastaja Arto Ylipartanen/ Tietosuojavaltuutetun toimisto. Terveydenhuollon ATK-päivät 20.5.2014; Jyväskylä TIETOTILINPÄÄTÖS Ylitarkastaja Arto Ylipartanen/ Tietosuojavaltuutetun toimisto Terveydenhuollon ATK-päivät 20.5.2014; Jyväskylä 20.5.2014 TSV:n tsto/ylitarkastaja Arto Ylipartanen 2 LUENNON AIHEET 1.

Lisätiedot

Lokipolitiikka (v 1.0/2015)

Lokipolitiikka (v 1.0/2015) KYS erityisvastuualue Etelä-Savon sairaanhoitopiiri Lokipolitiikka (v 1.0/2015) Sisällys 1 JOHDANTO... 2 2 HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄ LAINSÄÄDÄNTÖ... 2 3 LOKI JA LOKITIETO... 3 4 LOKITIETOJEN

Lisätiedot

Tietokoneiden ja mobiililaitteiden suojaus

Tietokoneiden ja mobiililaitteiden suojaus Tietokoneiden ja mobiililaitteiden suojaus mikko.kaariainen@opisto.hel.fi 4.10.2016 Lataa luennon materiaali, kirjoita osoite selaimen osoitelokeroon: opi.opisto.hel.fi/mikko Haittaohjelmat (malware) Virukset,

Lisätiedot

Lapin yliopiston tietoturvapolitiikka

Lapin yliopiston tietoturvapolitiikka Lapin yliopiston tietoturvapolitiikka 2016 1 Vahvistettu Lapin yliopiston rehtorin päätöksellä 16.5.2016 Lapin yliopiston tietoturvapolitiikka Sisällysluettelo: 1. Johdanto... 2 2. Tietoturvapolitiikan

Lisätiedot

1. Rekisterinpitäjä Rekisteriasioista vastaava henkilö Rekisterin nimi Rekisterin käyttötarkoitus... 2

1. Rekisterinpitäjä Rekisteriasioista vastaava henkilö Rekisterin nimi Rekisterin käyttötarkoitus... 2 Rekisteriseloste Sisällys 1. Rekisterinpitäjä... 2 2. Rekisteriasioista vastaava henkilö... 2 3. Rekisterin nimi... 2 4. Rekisterin käyttötarkoitus... 2 5. Rekisterin sisältämät tiedot... 2 6. Säännönmukaiset

Lisätiedot

OMAVALVONTASUUNNITELMA

OMAVALVONTASUUNNITELMA RÄÄKKYLÄN KUNTA Sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmät TERVEYSKESKUS OMAVALVONTASUUNNITELMA Hyväksytty; Perusturvalautakunta _._.2015 Saila Tarkkonen Omavalvontasuunnitelmassa selvitetään miten

Lisätiedot

HIJAT HR TYÖPÖYTÄ PALVELUNA KUVAUS, SOPIMUS 22005, LIITE 2

HIJAT HR TYÖPÖYTÄ PALVELUNA KUVAUS, SOPIMUS 22005, LIITE 2 HIJAT HR TYÖPÖYTÄ PALVELUNA KUVAUS, SOPIMUS 22005, LIITE 2 HELSINGIN KAUPUNKI JA LOGICA OY 1 Palvelusopimus 22005 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 PALVELUNA -PALVELUN TEKNINEN PALVELINYMPÄRISTÖN KUVAUS... 2 2 PALVELUNA-PALVELU...

Lisätiedot

SoTe kuntayhtymä/perusturvaliikelaitos Saarikka REKISTERISELOSTE Pro-Wellness-potilastietojärjestelmä -tietokanta 18.3.

SoTe kuntayhtymä/perusturvaliikelaitos Saarikka REKISTERISELOSTE Pro-Wellness-potilastietojärjestelmä -tietokanta 18.3. Pro-Wellness-potilastietojärjestelmä -tietokanta 18.3.2015 Sivu 1/5 1 Rekisterin nimi 2 Rekisterinpitäjä ProWellness-potilastietojärjestelmä/ SoTe kuntayhtymä/perusturvaliikelaitos Saarikka SoTe kuntayhtymä/perusturvaliikelaitos

Lisätiedot

Sähköisen viestinnän tietosuojalain muutos

Sähköisen viestinnän tietosuojalain muutos Sähköisen viestinnän tietosuojalain muutos 24.04.2008 Hallituksen esitys sähköisen viestinnän tietosuojalain muuttamisesta yrityssalaisuudet, luvaton käyttö ja tietoturva 2 Hallitusohjelma hallitus edistää

Lisätiedot

Perhetyön ja lapsiperheiden kotipalvelun asiakasrekisterin rekisteriseloste

Perhetyön ja lapsiperheiden kotipalvelun asiakasrekisterin rekisteriseloste Kainuun sosiaali- ja Rekisteriseloste Perhetyön ja lapsiperheiden kotipalvelun asiakasrekisterin rekisteriseloste Kainuun sosiaali- ja Rekisteriseloste SISÄLTÖ 1. REKISTERIN NIMI 2. REKISTERINPITÄJÄ 3.

Lisätiedot

100Syke. - kilpailun säännöt ja rekisteriseloste. 1. Kilpailunjärjestäjä Jokifysio Oy Pori

100Syke. - kilpailun säännöt ja rekisteriseloste. 1. Kilpailunjärjestäjä Jokifysio Oy Pori 100Syke - kilpailun säännöt ja rekisteriseloste 1. Kilpailunjärjestäjä Jokifysio Oy 2. Kilpailuun osallistuminen Kilpailuun voi osallistua internetissä täyttämällä arvontalomakkeen. Kilpailuun osallistuminen

Lisätiedot

Tuotetta koskeva ilmoitus

Tuotetta koskeva ilmoitus Suojaus Käyttöopas Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan erikseen

Lisätiedot

Sisältö REKISTERISELOSTE

Sisältö REKISTERISELOSTE REKISTERISELOSTE 1.8.2014 Sisältö REKISTERIN NIMI... 2 REKISTERINPITÄJÄ... 2 REKISTERIN VASTUUHENKILÖ... 2 REKISTERIASIOITA HOITAVA HENKILÖ... 2 REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS... 3 REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE...

Lisätiedot

REKISTERINPIDON JA KÄYTÖNVALVONNAN HAASTEET

REKISTERINPIDON JA KÄYTÖNVALVONNAN HAASTEET REKISTERINPIDON JA KÄYTÖNVALVONNAN HAASTEET Lähtökohta Tietosuojavastaavat ja rekisterinpitäjät tarvitsevat itsekin koulutusta Asiat ovat mutkikkaita ja lainsäädännön muutoksia pitää seurata aktiivisesti

Lisätiedot

Yritysturvallisuuden perusteet

Yritysturvallisuuden perusteet Yritysturvallisuuden perusteet Teemupekka Virtanen Helsinki University of Technology Telecommunication Software and Multimedia Laboratory teemupekka.virtanen@hut.fi Järjestelyihin liittyviä asioita Tilatkaa

Lisätiedot

ASIAKIRJAHALLINNON JA ARKISTOTOIMEN TOIMINTAOHJE. Itä-Savon koulutuskuntayhtymä (SAMIedu)

ASIAKIRJAHALLINNON JA ARKISTOTOIMEN TOIMINTAOHJE. Itä-Savon koulutuskuntayhtymä (SAMIedu) ASIAKIRJAHALLINNON JA ARKISTOTOIMEN TOIMINTAOHJE Itä-Savon koulutuskuntayhtymä (SAMIedu) 27.5.2016 27.5.2016 1 27.5.2016 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAOHJEEN TARKOITUS JA SOVELTAMINEN 2. ARKISTOTOIMEN

Lisätiedot

TeliaSonera CA Asiakkaan vastuut ja velvollisuudet (Subscriber Agreement)

TeliaSonera CA Asiakkaan vastuut ja velvollisuudet (Subscriber Agreement) TeliaSonera CA Asiakkaan vastuut v. 2.0 TeliaSonera CA Asiakkaan vastuut ja velvollisuudet (Subscriber Agreement) Luottavan osapuolen velvollisuudet Varmenteen hakijan ja haltijan velvollisuudet Rekisteröijän

Lisätiedot

Tietotekniikkakeskuksen palvelut ja opiskelijan tietoturva

Tietotekniikkakeskuksen palvelut ja opiskelijan tietoturva Olavi Manninen, tietoturvapäällikkö, tietotekniikkakeskus 3.9.2013 Johdatus akateemisiin opintoihin Tietotekniikkakeskuksen palvelut ja opiskelijan tietoturva Tietotekniikkakeskuksen palvelut Tietotekniikkakeskus

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Tietoturvan ylläpito 15 osp Tietoturvan ylläpito Tutkinnon osan ammattitaitovaatimukset: työtehtävien suunnittelu ja valmistelu oman työn

Lisätiedot

Standardisarja IEC 62443. Teollisuuden tietoliikenneverkot Verkkojen ja järjestelmien tietoturvallisuus

Standardisarja IEC 62443. Teollisuuden tietoliikenneverkot Verkkojen ja järjestelmien tietoturvallisuus Standardisarja IEC 62443 Teollisuuden tietoliikenneverkot Verkkojen ja järjestelmien tietoturvallisuus Matti Sundquist, Sundcon Oy Jukka Alve, SESKO ry 1 ASAFin tietoturvaseminaari 27.1.2004 Automaatioseuran

Lisätiedot

Lapin yliopiston ICT-palveluiden käyttösäännöt

Lapin yliopiston ICT-palveluiden käyttösäännöt Tietohallinto Tietoturva, sääntö 13.5.2015 Julkinen Lapin yliopiston ICT-palveluiden käyttösäännöt Versio pvm Muutokset Henkilö 1.0 13.05.2016 Dokumentti luotu Esa Mätäsaho 1.0 13.05.2016 Käsitelty yhteistoimintaneuvostossa

Lisätiedot

Tietoturvatekniikka Ursula Holmström

Tietoturvatekniikka Ursula Holmström Tietoturvatekniikka Ursula Holmström Tietoturvatekniikka Tietoturvan osa-alueet Muutama esimerkki Miten toteutetaan Eheys Luottamuksellisuus Saatavuus Tietoturvaterminologiaa Luottamuksellisuus Eheys Saatavuus

Lisätiedot

Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö. osoite: Teollisuuskatu 33, Helsinki. p

Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö. osoite: Teollisuuskatu 33, Helsinki. p REKISTERISELOSTE 1 REKISTERISELOSTE Henkilötietolain (523/1999) 10 :n mukainen rekisteriseloste Rekisterinpitäjä FEON Oy Y-tunnus: 2733038-4 osoite: Teollisuuskatu 33, 00510 Helsinki kotipaikka: Helsinki

Lisätiedot

Turvallinen etäkäyttö Aaltoyliopistossa

Turvallinen etäkäyttö Aaltoyliopistossa Turvallinen etäkäyttö Aaltoyliopistossa Diplomityöseminaari Ville Pursiainen Aalto-yliopiston tietotekniikkapalvelut Valvoja: Prof Patric Östergård, Ohjaajat: DI Jari Kotomäki, DI Tommi Saranpää 7.10.2016

Lisätiedot

Lastenvalvojan rekisteriseloste

Lastenvalvojan rekisteriseloste Lastenvalvojan rekisteriseloste SISÄLTÖ 1. REKISTERIN NIMI 2. REKISTERINPITÄJÄ 3. REKISTERIN VASTUUHENKILÖ 4. REKISTERIASIOITA HOITAVAT HENKILÖT 5. REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS 6. REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE

Lisätiedot

JHS 156 suosituksen päivitys

JHS 156 suosituksen päivitys JHS 156 suosituksen päivitys Mikael Himanka, Avain Technologies Oy Sisältö Suosituksen aikataulu Päivityksen taustat Suosituksen tavoitteet Suosituksen avulla saavutettavat edut Suosituksen menetelmät

Lisätiedot

Tietoturvapolitiikka

Tietoturvapolitiikka Valtiokonttori Ohje 1 (6) Tietoturvapolitiikka Valtion IT -palvelukeskus Valtiokonttori Ohje 2 (6) Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Tietoturvallisuuden kattavuus ja rajaus Valtion IT-palvelukeskuksessa...

Lisätiedot

SOPIMUS ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTEL- MÄSTÄ

SOPIMUS ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTEL- MÄSTÄ SOPIMUS ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTEL- MÄSTÄ Liite E Salassapito- ja tietoturvasitoumus 1 (5) VERSIOHISTORIA Päivä Versio Kuvaus Tekijä 3.0 Tarjouspyynnön liitteeksi Hanketoimisto 2 (5) Salassapito-

Lisätiedot

Tietoturva hallinnossa Jukka Kuoksa, Johtava vesitalousasiantuntija

Tietoturva hallinnossa Jukka Kuoksa, Johtava vesitalousasiantuntija Tietoturva hallinnossa 13.12.2016 Jukka Kuoksa, Johtava vesitalousasiantuntija Esityksen sisältö Tietoturvallisuuden organisointi ja vastuut (LAP) Työntekijän vastuu tietoturva-asioissa Mistä tietoa löytyy?

Lisätiedot

Järjestäjä järjestää kilpailun yhteistyössä Dr. Oetkerin kanssa (jäljempänä Yhteistyökumppani ).

Järjestäjä järjestää kilpailun yhteistyössä Dr. Oetkerin kanssa (jäljempänä Yhteistyökumppani ). Koko Suomi leipoo - Joulukakkukisa Kilpailun nimi, paikka ja ajankohta: Koko Suomi leipoo - Joulukakkukisa, kilpailu 10.11.2014. 7.12.2014. Palkinto ja sen arvo: Kilpailun pääpalkintona on 1 kpl OBH Nordica

Lisätiedot

PIEKSÄMÄEN KAUPUNGIN TIETOTURVAPOLITIIKKA

PIEKSÄMÄEN KAUPUNGIN TIETOTURVAPOLITIIKKA PIEKSÄMÄEN KAUPUNGIN TIETOTURVAPOLITIIKKA 2016 Kh 111 31.5.2016 v1.0 19.5.2016, Seija Romo 1. JOHDANTO... 1 2. TIETOTURVAPOLITIIKAN TAVOITE... 1 3. TIETOTURVATOIMINTAA OHJAAVAT TEKIJÄT... 2 4. TIETORISKIEN

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI TIETOTURVAOHJE

KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI TIETOTURVAOHJE 1(6) KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI 15.3.2010 TIETOTURVAOHJE 1. KÄYTTÄJÄN VASTUU Tietoturva tarkoittaa sellaisia menettelytapoja, joilla estetään tietokoneella tai manuaalisesti käsiteltävien tietojen

Lisätiedot

010627000 Tietoturvan Perusteet Yksittäisen tietokoneen turva

010627000 Tietoturvan Perusteet Yksittäisen tietokoneen turva 010627000 Tietoturvan Perusteet Yksittäisen tietokoneen turva Pekka Jäppinen 31. lokakuuta 2007 Pekka Jäppinen, Lappeenranta University of Technology: 31. lokakuuta 2007 Tietokone Koostuu raudasta ja ohjelmista

Lisätiedot

Verkostokehittäjät-hanke Tietosuoja ja tietoturvallisuus

Verkostokehittäjät-hanke Tietosuoja ja tietoturvallisuus Verkostokehittäjät-hanke 22.9.2016 Tietosuoja ja tietoturvallisuus 1 2 Esityksen sisältö Käsitteitä Juridiikkaa Miksi? Rekisteröidyn oikeudet Rekisterinpitäjän velvollisuudet Rekisterinpitäjän tarkistuslista

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI OHJE 1/8 LIIKENNELAITOS

HELSINGIN KAUPUNKI OHJE 1/8 LIIKENNELAITOS HELSINGIN KAUPUNKI OHJE 1/8 TIETOTURVALLISUUDEN OHJE TIETOTEKNIIKAN KÄYTTÄJÄLLE Johdanto Tässä ohjeessa kuvataan Helsingin kaupungin liikennelaitoksen hallintokuntakohtaiset tietotekniikan käyttöä koskevat

Lisätiedot

REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10

REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 Laatimispvm: Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä. 1. Rekisterinpitäjä Nimi Limingan Kiekko ry Yhteystiedot (osoite,

Lisätiedot

Loppukäyttäjän ohje Asennus- ja käyttöohje Mac

Loppukäyttäjän ohje Asennus- ja käyttöohje Mac Loppukäyttäjän ohje Asennus- ja käyttöohje Mac Fujitsun mpollux DigiSign Client on kortinlukijaohjelmisto, jonka avulla voit kirjautua luotettavasti ja turvallisesti organisaation tietoverkkoon tai sähköiseen

Lisätiedot

ULLA SANNIKKA. SENIORIN TIETOKONEOPAS Windows 10

ULLA SANNIKKA. SENIORIN TIETOKONEOPAS Windows 10 ULLA SANNIKKA SENIORIN TIETOKONEOPAS Windows 10 TALENTUM Helsinki 2015 11., uudistettu painos Talentum Media Oy ja Ulla Sannikka ISBN 978-952-14-2582-0 ISBN 978-952-14-2583-7 (sähkökirja) ISBN 978-952-14-2584-4

Lisätiedot

Espoon kaupunki Tietoturvapolitiikka

Espoon kaupunki Tietoturvapolitiikka Tietoturvapolitiikan käsittely: Tarkastettu Tietoturvaryhmä 07.01.2016 27.01.2016 Hyväksytty Kaupunginhallitus pp.kk.2016 Tietoturvapolitiikan muutokset: Päiväys / Tekijä Kohta Muutoksen kuvaus 28.01.2016

Lisätiedot

Oma verkkokäyttäytyminen myös vaikuttaa olennaisesti tietoturvaan

Oma verkkokäyttäytyminen myös vaikuttaa olennaisesti tietoturvaan TIETOTURVA Tietoturvalla (tai tietoturvallisuus) tarkoitetaan tietojen, palvelujen, järjestelmien ja tietoliikenteen suojaamista. Tietoturvallisuuden uhkina pidetään esimerkiksi erilaisia huijausyrityksiä,

Lisätiedot

Muistio korkeakoulun rekisterissään ylläpitämien tietojen teknisestä tietojenkäsittelypalvelusta

Muistio korkeakoulun rekisterissään ylläpitämien tietojen teknisestä tietojenkäsittelypalvelusta Liite 1 Muistio korkeakoulun rekisterissään ylläpitämien tietojen teknisestä tietojenkäsittelypalvelusta 0) JOHDANTO - Korkeakoulujen valtakunnalliseen tietovarantoon (tietovaranto) tallennetaan lakisääteisesti

Lisätiedot

Tietokoneiden ja mobiililaitteiden tietoturva

Tietokoneiden ja mobiililaitteiden tietoturva Tietokoneiden ja mobiililaitteiden tietoturva mikko.kaariainen@opisto.hel.fi 8.3.2016 Lataa luennon materiaali, kirjoita osoite selaimen osoitelokeroon: opi.opisto.hel.fi/mikko Tietokoneen suojaus Palomuuri

Lisätiedot

F-Secure Mobile Security. Android

F-Secure Mobile Security. Android F-Secure Mobile Security Android F-Secure Mobile Security Sisällysluettelo 3 Sisällys Luku 1:Asennus...5 Asentaminen...6 Aktivointi...7 Luku 2:Luottamuksellisten tietojen suojaaminen...9 Anti-Theftin

Lisätiedot

Uudistuva lainsäädäntö mitä laki tiedonhallinnasta ja tietojen käsittelystä julkishallinnossa tuo mukanaan

Uudistuva lainsäädäntö mitä laki tiedonhallinnasta ja tietojen käsittelystä julkishallinnossa tuo mukanaan Uudistuva lainsäädäntö mitä laki tiedonhallinnasta ja tietojen käsittelystä julkishallinnossa tuo mukanaan 10.12.2015 Hannele Kerola Lainsäädäntöneuvos Pääministeri Juha Sipilän hallituksen strateginen

Lisätiedot

TIETOSUOJASELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 JA 24. 1. Rekisterin nimi Kokkolan perheneuvolan asiakas- ja potilasrekisteri

TIETOSUOJASELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 JA 24. 1. Rekisterin nimi Kokkolan perheneuvolan asiakas- ja potilasrekisteri TIETOSUOJASELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 JA 24 Laatimispvm: 25.1.2012 1. Rekisterin nimi Kokkolan perheneuvolan asiakas- ja potilasrekisteri 2.Rekisterinpitäjä Kokkolan kaupunki Sosiaali- ja terveystoimi

Lisätiedot

Tietosuoja sosiaali- ja terveyspalveluissa

Tietosuoja sosiaali- ja terveyspalveluissa Tietosuoja sosiaali- ja terveyspalveluissa Ari Andreasson tietosuojavastaava, Tampereen kaupunki Tampere-talo, Superin ammatilliset opintopäivät 17.2.2016 1 Mediasta lainattua Salakuvaaminen kännykkäkameroilla

Lisätiedot

Tietosuojaseloste. Nimi ja vastuualue Vastaanoton sairaanhoitaja Yhteystiedot Anttilantie 2, 37470 Vesilahti Puh. 03 565 27000

Tietosuojaseloste. Nimi ja vastuualue Vastaanoton sairaanhoitaja Yhteystiedot Anttilantie 2, 37470 Vesilahti Puh. 03 565 27000 1 28.1.2015 Selosteen laadinta-/ tarkastuspvm. 1. Rekisterinpitäjä Nimi Perusturvalautakunta Yhteystiedot (osoite, puhelin, sähköposti, fax) Suupantie 11, 33960 Pirkkala puh. 03 565 2400, fax 03 565 25072

Lisätiedot

Korkeakoulujen valtakunnallinen tietovaranto: Tietosuojaseloste, looginen rekisteri

Korkeakoulujen valtakunnallinen tietovaranto: Tietosuojaseloste, looginen rekisteri RAkenteellisen KEhittämisen Tukena TIetohallinto Korkeakoulujen valtakunnallinen tietovaranto: Tietosuojaseloste, looginen rekisteri Korkeakoulujen ja opetus- ja kulttuuriministeriön yhteinen tietohallintohanke,

Lisätiedot

TIETOTURVATEKNOLOGIAN AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op)

TIETOTURVATEKNOLOGIAN AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) 1 TIETOTURVATEKNOLOGIAN AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) 19.1. 16.12.2011 2 KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU Tervetuloa päivittämään ja kehittämään osaamistasi Kajaanin ammattikorkeakoulun järjestämiin

Lisätiedot

Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä. 1. Rekisterinpitäjä Nimi. Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä

Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä. 1. Rekisterinpitäjä Nimi. Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä HENKILÖREKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 Laatimispvm: 27.1.2009 Tarkastettu 22.6.2016 Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä. 1. Rekisterinpitäjä

Lisätiedot

Koulujen tietotekniikkapalveluiden (perusvarustus) arviointijärjestelmän aihio

Koulujen tietotekniikkapalveluiden (perusvarustus) arviointijärjestelmän aihio Liite artikkeliin: Hautala, R., Leviäkangas, P., Öörni, R. & Britschgi, V. 2011. Millaista on toimiva ja kustannustehokas opetuksen tietotekniikka? Teoksessa M. Kankaanranta & S. Vahtivuori-Hänninen (toim.)

Lisätiedot

Hyvät käytännöt ja mahdolliset aukot?

Hyvät käytännöt ja mahdolliset aukot? Hyvät käytännöt ja mahdolliset aukot? Tiedon häviäminen Tietojen sekaantuminen Tietojen virheellisyys Luottamuksellisen/salaisen tiedon paljastuminen Tietoliikenteen häirintä (spämmi/virukset) Tiedon kopioituminen

Lisätiedot

Salasanojen turvallinen tallentaminen KeePass ohjelmalla

Salasanojen turvallinen tallentaminen KeePass ohjelmalla Salasanojen turvallinen tallentaminen KeePass ohjelmalla KeePass on vapaasti saatavilla oleva, avoimen lähdekoodin ohjelma, jonka tarkoituksena on auttaa salasanojen hallinnassa. Tämä KeePass ohje on päivitetty

Lisätiedot

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Käsitteet Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus asiakkaan ja Suomen Maatalouden Laskentakeskus Oy:n välillä.

Lisätiedot

Harri Koskenranta 10.3. 2005

Harri Koskenranta 10.3. 2005 FYYSINEN TURVALLISUUS T-110.460 - Kalusteet Harri Koskenranta 10.3. 2005 Arvot Suojaustoimenpiteet Uhkat Tunnistetaan Luokitellaan Mitoitetaan Otetaan riski Analysoidaan 10.3. 2005 T-110.460 Koskenranta

Lisätiedot

sekä yksittäistä atk-laitetta tai -laitteistoa että niiden muodostamaa kokonaisuutta

sekä yksittäistä atk-laitetta tai -laitteistoa että niiden muodostamaa kokonaisuutta LIITE 2 Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen tietojärjestelmien ja tietoliikenneverkon käytön säännöt Sisältö 1. Yleistä 2. Käytön periaatteet 3. Käyttäjän asema 4. Käyttäjätunnukset ja salasanat 5. Asianmukainen

Lisätiedot

Aikuissosiaalityön rekisteriseloste

Aikuissosiaalityön rekisteriseloste Aikuissosiaalityön rekisteriseloste SISÄLTÖ 1. REKISTERIN NIMI 2. REKISTERINPITÄJÄ 3. REKISTERIN VASTUUHENKILÖ 4. REKISTERIASIOITA HOITAVAT HENKILÖT 5. REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS 6. REKISTERIN PITÄMISEN

Lisätiedot

Yhteisöllinen tapa työskennellä

Yhteisöllinen tapa työskennellä Yhteisöllinen tapa työskennellä Pilvipalvelu mahdollistaa uudenlaisten työtapojen täysipainoisen hyödyntämisen yrityksissä Digitalisoituminen ei ainoastaan muuta tapaamme työskennellä. Se muuttaa meitä

Lisätiedot

Rekisterin käyttötarkoitus on opiskelijoiden rekisterin käyttötarkoitus

Rekisterin käyttötarkoitus on opiskelijoiden rekisterin käyttötarkoitus REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 Laatimispäivämäärä: 1.3.2011 Päivitetty 13.6.2012 1. Rekisterinpitäjä Itä-Suomen yliopisto Joensuun kampus Yliopistokatu 2 PL 111 80101 Joensuu Kuopion kampus

Lisätiedot

päiväys tekijä tarkastaja hyväksyjä Muutoshistoria Julkunen (Marja Julkunen)

päiväys tekijä tarkastaja hyväksyjä Muutoshistoria Julkunen (Marja Julkunen) Valtiokonttori Kieku-toimiala Ohje Mikko 18.4.2016 Kieku-tietojärjestelmä Työasemavaatimukset 1 (5) Asiakirjan muutoshistoria versio päiväys tekijä tarkastaja hyväksyjä Muutoshistoria 1.5 12.2.2014 Mikko

Lisätiedot

Miksi ja miten siirtyä käyttämään nykyistä ERP-järjestelmää pilvessä?

Miksi ja miten siirtyä käyttämään nykyistä ERP-järjestelmää pilvessä? Miksi ja miten siirtyä käyttämään nykyistä ERP-järjestelmää pilvessä? Sisällys Lukijalle 3 Mitä pilvipalveluilla tarkoitetaan? 4 Toiminnanohjausjärjestelmä pilvessä 5 Miksi siirtyä pilvipalveluihin? 6

Lisätiedot

Järjestelmän asetukset. Asetustiedostojen muokkaaminen. Pääkäyttäjä eli root. Järjestelmänhallinnan työkalut

Järjestelmän asetukset. Asetustiedostojen muokkaaminen. Pääkäyttäjä eli root. Järjestelmänhallinnan työkalut Järjestelmän asetukset Järjestelmänhallinnan työkalut Ubuntussa järjestelmän hallintaan ja asetusten muokkaamiseen tarkoitetut ohjelmat on koottu Järjestelmä-valikon alle Asetukset- ja Ylläpito -alavalikoista

Lisätiedot

IT palveluiden palautekysely henkilökunnalle helmikuu 2013 Lapin yliopisto

IT palveluiden palautekysely henkilökunnalle helmikuu 2013 Lapin yliopisto IT palveluiden palautekysely henkilökunnalle helmikuu 2013 Lapin yliopisto Kysely lähetettiin Kemi Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappian, Lapin yliopiston ja Rovaniemen koulutuskuntayhtymän henkilökunnalle.

Lisätiedot

Tiedostojen tallentaminen Xamkissa

Tiedostojen tallentaminen Xamkissa Tiedostojen tallentaminen Xamkissa Valmistelu: Marjaana Kivelä, Pirkko Rautaniemi, Jari Väisänen, Marjo Nykänen, Susanna Voutila, Riitta Leviäkangas, Kati Hoffren ja Kimmo Hoikka Lähtökohtana tiedostojen

Lisätiedot

Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä.

Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä. REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 Päiväys: 25.6.2008 Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä. 1. Rekisterinpitäjä Nimi Intrum Justitia Oy Y-tunnus

Lisätiedot

Katutapahtumajärjestelmä (Winkki-järjestelmä) REKISTERIN VASTUUHENKILÖ JA REKISTERIASIOITA HOITAVAT HENKILÖT

Katutapahtumajärjestelmä (Winkki-järjestelmä) REKISTERIN VASTUUHENKILÖ JA REKISTERIASIOITA HOITAVAT HENKILÖT REKISTERISELOSTE 1(5) SISÄLTÖ WINKKI-JÄRJESTELMÄ 1 REKISTERIN NIMI 2 REKISTERINPITÄJÄ 3 REKISTERIN VASTUUHENKILÖ JA REKISTERIASIOITA HOITAVAT HENKILÖT 4 REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS 5 REKISTERIN PITÄMISEN

Lisätiedot

Windows Live Turvallisesti netissä

Windows Live Turvallisesti netissä Windows Live Turvallisesti netissä Mikä on Windows Live? Windows Live on henkilökohtaisista Internet-palveluista ja -ohjelmista koostuva verkkopalvelu, joka kokoaa yhteen paikkaan käyttäjälle tärkeät ihmissuhteet,

Lisätiedot

Rekisteriseloste. Kotona asumisen tuki tulosyksikön asiakasrekisterin rekisteriseloste

Rekisteriseloste. Kotona asumisen tuki tulosyksikön asiakasrekisterin rekisteriseloste Rekisteriseloste Kotona asumisen tuki tulosyksikön asiakasrekisterin rekisteriseloste Versiot Hyväksytty 1 Johtoryhmä 7.2.2012 2 Päivitetty 05.8.2015 Rekisteriseloste SISÄLTÖ 1. REKISTERIN NIMI 2. REKISTERINPITÄJÄ

Lisätiedot

Yliopiston johdon (hallintojohtaja) vastuulla on tietoturvallisuuden toteutuminen osana kokonaisturvallisuutta.

Yliopiston johdon (hallintojohtaja) vastuulla on tietoturvallisuuden toteutuminen osana kokonaisturvallisuutta. Itä-Suomen yliopiston tietoturvapolitiikan liitteet 1/6 ITÄ-SUOMEN YLIOPISTON TIETOTURVAPOLITIIKAN LIITTEET LIITE 1: Tietoturvallisuuden vastuut ja organisointi Tässä liitteessä kuvataan tietoturvallisuuteen

Lisätiedot