Jämsän kaupungin tietoturvapolitiikka

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Jämsän kaupungin tietoturvapolitiikka"

Transkriptio

1 Jämsän kaupungin tietoturvapolitiikka Jämsän kaupunki Hallintopalvelut

2 SISÄLLYSLUETTELO 1 TIETOTURVAPOLITIIKKA TIETOTURVALLISUUS Tavoitteet ja tietoturvallisuuden merkitys TIETOTURVAN PERUSTASO Hallinnollinen turvallisuus Henkilöstöturvallisuus Fyysinen turvallisuus Tietoaineistoturvallisuus Tietoliikenneturvallisuus Laitteistoturvallisuus Ohjelmistoturvallisuus Käyttöturvallisuus Tietosuoja TIETOTURVATEHTÄVÄT JA TIETOTURVATYÖN ORGANISOINTI JOHTO TIETOJÄRJESTELMIEN JA LAITTEISTOJEN OMISTAJAT JA VASTUUHENKILÖT ARKISTO PÄÄKÄYTTÄJÄT HENKILÖSTÖ

3 1 TIETOTURVAPOLITIIKKA Tietoturvapolitiikan avulla kunnan johto määrittelee tietoturvatoiminnan tavoitteet, vastuut ja toimintalinjat. Tietoturvallisuuden merkityksen ja tietoturvatyön yleisperiaatteiden määrittely, dokumentointi ja viestintä jokaiselle kunnan työntekijälle on välttämätön perusta tietoturvakulttuurin luomiselle, sillä tietoturvallisuudesta huolehtiminen on jokaisen kunnan työllistämän, välittömän ja välillisen, henkilön vastuulla. Tietoturvapolitiikka on lähtökohtana tietoturvallisuuden ja valmiuden kehittämiselle kunnassa. Sen avulla määritellään tietoturvallisuuden periaatteet ja toimintatavat sekä ohjataan tietoturvallisuuden huomioonottamista, suunnittelua ja toimeenpanoa organisaation eri tasoilla. Tietoturvallisuutta koskevien riskien hallinta on osa kunnan kokonaisriskienhallintaa. Tietoturvapolitiikka on kunnan johdon virallinen kannanotto jonka avulla määritellään tietojen turvaamisen tavoitteet, vastuut ja toteutuskeinot. Se annetaan tiedoksi kunnan kaikille hallintokunnille ja heidän tulee toimia sen mukaisesti. Politiikkaa tarkennetaan ja syvennetään tietojenkäsittelyn säännöissä ja ohjeissa. Jämsän kaupungissa tietoturvasta vastaa hallintojohtaja. Tämä vastuuhenkilö on hyväksynyt ja vahvistanut noudatettavat turva- ja varautumisperiaatteet sekä määrittelee vastuut ja sisäisen toimintaorganisaation. Turvallisuus- ja varautumisperiaatteiden toteutumisesta ja seurannasta vastaavat yksiköiden esimiehet tulosohjauksen periaatteiden mukaisesti. Tietoturvapolitiikan valmistelu ja ylläpito sekä tietotekninen tietoturva on tietohallintopäällikön vastuulla. Hän varmistaa, että asiakirjaa tarkistetaan tai päivitetään säännöllisesti vähintään kolmen vuoden välein sekä toiminnan ja organisaation muuttuessa, esim. kun käyttöön otetaan uusia sähköisiä palveluja. 1

4 2 TIETOTURVALLISUUS Kunnan tietoturvallisuuden lähtökohtina ovat säädökset, valtiovarainministeriön VAHTI - ohjeet sekä organisaation toiminnan varmistaminen ja laatu. Kunnan ja koko yhteiskunnan toiminnan edellytyksenä on toimiva ja hyvin hoidettu tietoturvallisuus, jolla taataan mm. sähköisen asioinnin luotettavuus. Tietoturvallisuus on yksi hallinnon toiminnan ja riskien hallinnan kulmakivistä, sen edistäessä hallinnon ja palvelun luotettavuutta, laatua, jatkuvuutta ja asioiden sujuvuutta. 2.1 Tavoitteet ja tietoturvallisuuden merkitys Tietoturvallisuus koostuu tiedon luottamuksellisuudesta, käytettävyydestä ja eheydestä. Jämsän kaupungin tavoitteena on turvata toiminnalleen tärkeiden tietojen, tietojärjestelmien, palveluiden ja tietoverkkojen toiminta, estää niiden valtuudeton käyttö sekä tahaton tai tahallinen tiedon tuhoutuminen. Kunnan kaikkien toimialojen perusluonne ja mahdolliset tarpeet turvallisuuden tehostamiseen tulee ottaa huomioon. Esimerkkinä sosiaali- ja terveyspalvelut, jossa käsitellään runsaasti luottamuksellista tai muuten turvaluokiteltua tietoa, kyseenomaisen yksikön erityisturvaohjeet tulee määritellä ja ottaa käyttöön. Tieto kaikissa muodoissaan, riippumatta siitä onko se tallennettua tai välitettyä, on tärkeä suojattava kohde koko sen elinkaaren ajan. 3 TIETOTURVAN PERUSTASO Tietoturvallisuuden merkityksen ja tietoturvatyön yleisperiaatteiden määrittely, dokumentointi ja viestintä jokaiselle kunnan työntekijälle on välttämätön perusta tietoturvakulttuurin luomiselle. Tietoturvapolitiikka toimii perustana, jonka varaan erilaiset tietoturvaohjeistukset rakentuvat. Tietojen turvaamisessa omina osa-alueinaan otetaan huomioon hallinnollinen, henkilöstö-, fyysinen, tietoaineisto-, tietoliikenne-, laitteisto-, ohjelmisto- ja käyttöturvallisuus, joihin asiakirjahallinnan tietoturvallisuudella on myös liittymäpintoja. 3.1 Hallinnollinen turvallisuus Hallinnollisella turvallisuudella tarkoitetaan tietoturvan yleistä organisointia, suunnittelua, tiedottamista ja valvontaa. Jämsän kaupungin hallinnollisen turvallisuuden perustaso edellyttää, että kunnassa on hyväksytty tietoturvaperiaatteet, laadittu tietoturvaohjeet ja toipumissuunnitelmat, järjestetty tietoturvakoulutusta, määritelty tietoturvavastuut ja -tehtävät, nimetty vastuuhenkilöt ja heille varamiehet. 3.2 Henkilöstöturvallisuus Henkilöstöturvallisuudella tarkoitetaan sekä oman henkilökunnan että ulkopuolisten henkilöiden virka- tai työsuhteen alkaessa, sen aikana ja sen päättyessä sopimuksilla ja valvonnalla huomioon otettavaa turvallisuuden hallintaa. Jämsän kaupungin henkilöstöturvallisuuden perustaso edellyttää, että: kaikkiin tarpeellisiin tietojenkäsittelytehtäviin on nimetty vastuu- ja varahenkilöt esimiesten ja työntekijöiden vastuista, velvollisuuksista ja oikeuksista on laadittu ohjeisto uusi työntekijä on perehdytettävä tietoturva-asioihin vastuuhenkilön toimesta 2

5 henkilökunta noudattaa annettuja tietoturvaohjeita ja -käytäntöjä tietohallintopäällikkö yleisluontoisesti muistuttaa tietoturvasta kaikkia säännöllisesti esimies seuraa, että henkilön oikeudet ovat sen hetken työtehtäviä vastaavat kaikki työntekijät allekirjoittavat salassapito-asiakirjan. 3.3 Fyysinen turvallisuus Fyysisellä turvallisuudella tarkoitetaan Jämsän kaupungin tietoaineistojen, ICT-laitteiden sekä niitä tukevien lämpö-, vesi-, ilmastointi- ja sähkölaitteiden fyysisen kunnon ja tilaratkaisujen turvaamista. Fyysiseen turvallisuuteen liittyy myös erilaisten riskien ennaltaehkäisy, sattuneen vahingon haittojen minimointi, kulunvalvonta ja murtosuojaus. Fyysisen turvallisuuden perustaso edellyttää, että: tietojen luovuttaminen luvattomiin käsiin on kielletty tilojen suunnittelussa otetaan huomioon tietosuoja-, tietoturva- ja työturvallisuusnäkökohdat työtila lukitaan sen jäätyä tyhjäksi palvelimet on keskitetty niille soveltuviin omiin tiloihin palvelintilat on erikseen lukittu ja niihin määritellään kulkuoikeudet työasemat on sijoitettava valvottuihin tiloihin laitteistot on merkitty yksilöidysti kriittiset työasemat on nimetty ja varmennettu varmuuskopiot on sijoitettu fyysisesti erillisiin paloturvallisiin tiloihin kaapeloinnit suoritetaan voimassa olevan yleiskaapelointiohjeen mukaisesti lähiverkon käytönvalvonta on järjestetty lähiverkolle on tehty toipumis- ja valmiussuunnitelma. 3.4 Tietoaineistoturvallisuus Tietoaineistoturvallisuuteen kuuluvat ne ulkoiset normit, jotka rajoittavat tai ohjaavat tietosisällön perusteella tehtävää tietojen käsittelyä. Näitä normeja ovat lait, asetukset, viranomaismääräykset, tietojärjestelmien käsittelysäännöt, tietojen suojaamisluokitteluun liittyvät ohjeet ja arkistointiohjeet. Tietoaineistoturvallisuuden perustaso edellyttää, että henkilökunta tuntee ja noudattaa toiminnassaan: henkilötietojen käsittelyä koskevia yleisiä periaatteita, sääntöjä vaitiolovelvollisuudesta ja salassapidosta (salassapitosopimusmalli) yksikkönsä toimintaa ohjaavia ja rajoittavia normeja, luottamuksellisten tietojen käsittelyohjeita tietojärjestelmän sisältämän tietoaineiston käsittelyä koskevia turvasääntöjä tietojen ja asiakirjojen suojaamisluokitteluun liittyviä ohjeita. Suojaamatonta sähköpostia ja telefaxia käytettäessä varmistetaan, että tieto menee oikealle vastaanottajalle, tunnistettavaa henkilötietoa ei välitetä ja lähetyksen ja vastaanoton suorittaa siihen oikeutettu henkilö. Erityistä huomiota on kiinnitettävä asiakirjojen suojaamisvelvoitteeseen. Tiedot säilytetään ja hävitetään arkistonmuodostamissuunnitelman mukaisesti. Huollettavasta, poistettavasta tai myyntiin luovutettavasta laitteesta poistetaan tai 3

6 puhdistetaan aina kiintolevy. Salassa pidettävien tietojen osalta salassapitovelvollisuus säilyy palvelusuhteen jälkeenkin. 3.5 Tietoliikenneturvallisuus Tietoliikenneturvallisuudella tarkoitetaan Jämsän kaupungin tietoliikennelaitteiden, -ohjelmien ja tietoverkon turvallisuutta. Tietoliikenneturvallisuuden perustaso edellyttää, että: tietoverkot on dokumentoitu ja niiden asennus tapahtuu suunnitellusti tietoihin ja tietojärjestelmiin pääsy on tarkoin määritelty käyttöoikeudet tarkistetaan säännöllisesti luvaton käyttö on estetty tietoliikennelokia ja käyttöhäiriöitä seurataan säännöllisesti työasemiin asennettavien varus-, sovellus- ja tietoliikenneohjelmien osilta noudatetaan annettuja ohjeita varmistetaan tietoliikenneohjelmien ja -laitteiden turvallisuus, luottamuksellisten viestien lähettäjän ja vastaanottajan todentaminen (turvaposti) sovitaan viestien tietosuoja- ja vastuukysymykset omassa verkossa sekä eri tietoliikenneoperaattorien ja huollon välillä. 3.6 Laitteistoturvallisuus Laitteistoturvallisuudella tarkoitetaan ICT-laitteistoihin, tietoverkon rakenteeseen, varusohjelmiin, käyttöjärjestelmiin, laite- ja varusohjelmahuoltoon, varmistuksiin sekä pääsynsuojaukseen liittyvää turvallisuutta. Laitteistoturvallisuuden perustaso edellyttää: ICT-laitteistojen ja tietoverkkojen dokumentoimista toipumissuunnitelmaan varajärjestelmän käytettävyyden varmistamista poikkeusoloja varten laitteistojen fyysisen kunnon ylläpitämistä huolto- ja ylläpitosopimusten ylläpitämistä. 3.7 Ohjelmistoturvallisuus Ohjelmistoturvallisuudella tarkoitetaan tietojärjestelmien määrittelyyn, suunnitteluun, kehittämiseen ja hankintaan sekä ennen käyttöönottoa tapahtuvaan toimintaan liittyvää turvallisuutta. Keskeisiä vaatimuksia ovat: saatavuuden turvaaminen käytettävyys luottamuksellisuus yhteensopivuus eheys. Ohjelmiston suunnittelijan, valmistajan ja myyjän vastuut ohjelmistotuotteista määräytyvät hankinta- ja käyttösopimusten mukaan. Jämsän kaupungin ohjelmistoturvallisuuden perustaso edellyttää: 4

7 tietojärjestelmien ylläpidosta huolehtimista ohjelmistotoimittajien kanssa tehtyjen ylläpitosopimusten mukaisesti ohjelmistotoimittajilta vaaditaan tuotteille tietosuojaselvitys, tietoturvasuunnitelma sekä ICT-valmiussuunnitelma järjestelmämuutokset toteutetaan ohjelmistotoimittajien ja käyttäjien toimesta ja kaikki uudet ohjelmistot ja tarvittavat muutokset testataan toimittajien ja käyttäjien toimesta testaukset suoritetaan laaditun testaussuunnitelman mukaisesti. Jämsän kaupungissa määritellään ohjelmistojen käyttöön liittyvät velvollisuudet seuraavasti: paperiset asiakirjat, sähköiset tietovarannot, tietojärjestelmät, tietotekniset laitteet, tietoverkot ja niihin liittyvät palvelut on pidettävä asianmukaisesti suojattuina sekä normaali - että poikkeusoloissa kaikki ohjelmamuutokset ja päivitykset kirjataan asianmukaisesti ja tehdyistä muutoksista tiedotetaan kirjallisesti käyttäjille ohjelmien kopioinnissa noudatetaan tekijänoikeuslakia ohjelmien asentaminen ja hankinta on keskitetty tietohallintoon, joka hyväksyy kaikki työasemille asennettavat ohjelmat ohjelmien asennusmediat ja niiden kopiot säilytetään tilassa, joka täyttää arkistoinnin vaatimat vesi-, palo- ja tietoturvavaatimukset työasemien käyttäjät vastaavat omien työhön liittyvien tiedostojen varmistamisesta. Palvelimella on käyttäjäkohtaisesti suojattu kotihakemisto, joka varmistetaan palvelimen varmuuskopiointien yhteydessä automaattisesti. Muiden kuin työhön liittyvien tiedostojen tallentaminen tietoverkkoon on kielletty. Tavoitteena on varmistaa tietojärjestelmien jatkuva toiminta ja luotettavuus. 3.8 Käyttöturvallisuus Käyttöturvallisuudella tarkoitetaan kunnassa olevan aineiston, tietojärjestelmien ja niiden käytön turvallisuutta. Käyttöturvallisuuden perustaso edellyttää: hyväksyttyjä asiakirjojen suojaamisluokitteluun liittyviä ohjeita tietojenkäsittelyn toipumis- ja valmiussuunnitelmaa varasuunnitelmaa käyttökatkoihin vastuu- ja varahenkilöiden nimeämistä ohjeistoa päivittäin hoidettavista rutiineista turvallisuusohjeita ja käyttöoikeuskäytäntöjä tietojärjestelmiä käyttävien henkilöiden tunnistamista käyttäjätunnusten, salasanojen, toimikorttien ja PIN -koodimenettelyn käyttöä tietokonevirusten ja haittaohjelmien torjuntaohjeita suojausten riittävyyden varmistamista käytönvalvontaa väärinkäytösten ennaltaehkäisemiseksi tiedostojen sisällön käyttökelpoisuuden varmistamista, tietojen saatavuutta ohjelmien ylläpidon ja huollon saatavuutta. 3.9 Tietosuoja Tietosuojaan kuuluvat yksityiselämän suoja ja sitä turvaavat oikeudet henkilötietojen käsittelyssä ja ovat siten osa tietoturvallisuutta. Tietosuojan toteuttamiseksi mm. laaditaan henkilötietolain mukaiset rekisteriselosteet henkilörekistereistä sekä julkisuuslain mukainen tietojärjestelmäluettelo käytössä olevista tietojärjestelmistä ja tarvittavat tietojärjestelmäselosteet, jotka liitetään osaksi arkistonmuodostussuunnitelmaa ja pidetään jokaisen saatavilla. 5

8 Käyttöoikeuksista vastaa rekisterinpitäjä ja niitä hallinnoivat ohjelmien pääkäyttäjät. Käyttöoikeudet pyydetään aina kirjallisesti esimiehen toimesta. Esimiehen tehtävä on huolehtia, että käyttäjän käyttöoikeudet ovat työtehtävien mukaiset. Tietojärjestelmien käytöstä kertyy sormenjälkitietoa ja järjestelmien käyttöä seurataan. Kukin käyttäjä vastaa käyttäjätunnuksellaan tehdyistä merkinnöistä ja tapahtumista. Käyttöoikeudet tarkistetaan säännöllisesti. Esimies on velvollinen ilmoittamaan alaisen työsuhteen päättymisestä tunnusten ja oikeuksien ylläpitäjille. 4 TIETOTURVATEHTÄVÄT JA TIETOTURVATYÖN ORGANISOINTI Tietoturvallisuustyö on oleellinen ja kiinteä osa tietojärjestelmäkehittämisen tehtävistä. Kaikilla tietojärjestelmien käyttäjillä ja niiden kehittämiseen osallistuvilla tulee olla tietoturvallisuuden perustuntemus. Vastuunjakojen tarkka määrittely on organisaatiokohtainen. Tärkeää on, että organisaatiossa on jaettu selkeästi vastuut eri osapuolien kesken. 5 JOHTO Ylin johto määrittelee tietoturvallisuuden keskeiset periaatteet osana kunnan toiminta- ja tietohallintostrategiaa sekä päättää merkittävistä hankkeista ja hankinnoista sekä vastaa omalla hallinnonalallaan tietoturvan valvonnasta ja tapahtuvien rikkomusten raportoinnista tietohallinnolle. Johto osallistuu myös toiminnalle kriittisten järjestelmäkehityshankkeiden tavoitteenasetteluun ja valvontaan. Johdon sitoutuminen tietoturvallisuuskulttuurin ja tietoturvallisuus-hankkeiden edistämiseen on ensiarvoisen tärkeää. Jämsän kaupungin tietoturvaperiaatteet hyväksytään kaupunginhallituksessa, jonka pohjalta tietohuoltoa toteutetaan tietohallinnon toimesta. Tietohallinto on keskitetty hallintotoimen tehtäväalueeksi, jossa vastaavana viranhaltijana toimii hallintojohtaja, tietohallinnon tehtävät on keskitetty tietohallintopäällikölle. Tietohallinto ohjeistaa ja avustaa henkilöstöä tietoaineiston ja tietojärjestelmien käytössä sekä siihen liittyvässä tietoturvassa. Viime kädessä vastuu valmius- ja toipumissuunnitelmien toimivuudesta on ylimmällä johdolla. 6 TIETOJÄRJESTELMIEN JA LAITTEISTOJEN OMISTAJAT JA VASTUUHENKILÖT Kaikille tietojärjestelmille ja -laitteistoille sekä ulkoistetulle palvelulle on määritelty omistajat ja vastuuhenkilöt, jotka vastaavat niiden palvelutason varmistamisesta, kehittämisestä ja hyväksikäytöstä. Omistaja vastaa tietoturvallisuudesta myös yksittäisen tietojärjestelmän toiminnan ja käytön osalta. Toipumissuunnitelmassa määritelty tavoitteet poikkeustilanteiden toipumisajoille sekä yhteystiedot tahoihin, joiden kautta poikkeustilannejärjestelyt hoidetaan. Jämsän kaupungissa tietojärjestelmän vastuullinen omistaja on se hallintokunta, jonka toimintaa ja tietojenkäsittelyä varten järjestelmä on hankittu. Tietojärjestelmän omistajaa edustaa vastuualueen esimies. Omistajalla on velvollisuus huolehtia tietojensa ja 6

9 tietojärjestelmiensä suojaamisesta sekä lakien, hyvän ylläpitotavan ja kunnassa voimassaolevien sääntöjen ja ohjeiden noudattamisesta. Vastuu on riippumaton siitä, hoidetaanko tietojen käsittely tai tietojärjestelmien ylläpito yksikössä vai hankitaanko se palveluna. 7 ARKISTO Asiakirjallisten tietojen hallintaan ja laatuun liittyvät vaatimukset ovat myös osa tietoturvallisuutta. Arkistotoimea johtavan viranhaltijan johdolla toimivan arkiston vastuulla on varmistaa asiakirjojen käytettävyys, säilyminen ja lainmukainen säilyttäminen. Asiakirja- ja tietohallinnon suunnittelu ja toteutus tapahtuvat arkistonmuodostamissuunnitelman ja tietohallinnon yhteistyönä, jossa huomioidaan sekä arkistotoimeen että tietoturvaan kohdistuvat vaatimukset. 8 PÄÄKÄYTTÄJÄT Tietojärjestelmien pääkäyttäjien tietoturvallisuustehtäviä ovat sovellusten käytettävyydestä ja kehittämisestä, käyttöoikeuksista sekä järjestelmän tietoturvallisuudesta huolehtiminen. Pääkäyttäjä on myös mukana jatkuvuussuunnitteluun liittyvissä projekteissa. 9 HENKILÖSTÖ Henkilöstön on otettava huomioon järjestelmien ja tietojen käyttämisen yhteydessä niihin liittyvien salassapitovelvollisuuksien ja muiden tietoturvallisuusvelvoitteiden noudattaminen. Käyttöoikeuksien luovuttaminen eteenpäin on kielletty. Hallintokunnittain on huolehdittava siitä, että käyttäjät ovat saaneet työyhteisön ja tietojärjestelmän käytön edellyttämän tietoturvallisuusosaamisen koulutus- ja kehittämistarpeiden perusteella. Järjestelmän käyttäjä arvioi järjestelmän käytettävyyttä ja raportoi ongelmista välittömästi omalle esimiehelleen. Esimiehen vastuulla on saattaa kaikki tietosuojarikkomukset käyttöoikeuksista vastaavan henkilön tietoon. Teknisistä puutteista ja mahdollisista vääristä ja puutteellisista käyttöoikeuksista (työntekijän toimenkuva muuttunut, työntekijä siirtynyt osastolta toiselle tms.) esimies informoi pääkäyttäjiä ja tietohallintoa. 7

Tietoturvapolitiikka. Kunnanhallitus 27.2.2012 42 Tyrnävän kunta

Tietoturvapolitiikka. Kunnanhallitus 27.2.2012 42 Tyrnävän kunta Tietoturvapolitiikka Kunnanhallitus 27.2.2012 42 Tyrnävän kunta 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 3 2. POLITIIKAN SOVELTAMINEN JA LAAJUUS 3 3. TIETOTURVAPOLITIIKKA, TAVOITTEET JA PERIAATTEET 4 4. TIETOJEN

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNGIN TIETOTURVASUUNNITELMA

JOENSUUN KAUPUNGIN TIETOTURVASUUNNITELMA JOENSUUN KAUPUNGIN Kaupunginhallitus hyväksynyt: xx.yy.2015 Hyväksytty YT-toimikunnassa: xx.yy.2015 Käsitelty tietohallintoryhmässä 10.02.2015 Päivitetty: 26.01.2015 Päivittäjä: Pekka Penttinen, tietohallintopäällikkö

Lisätiedot

- Kehittamispaallikkö Heikki Tähtinen

- Kehittamispaallikkö Heikki Tähtinen SUOMEN KUNTALIITTO Sairaalapalvelut Terveydenhuollon ATK-päivät 26. - 27.5.1997 Lahti, Kauppahotelli Grand - Kehittamispaallikkö Heikki Tähtinen Suomen Kuntaliitto Tietosuojan hyvä käytäntö SUOMEN KUNTALIITTO

Lisätiedot

Oulunkaaren kuntayhtymä TIETOTURVAPOLITIIKKA

Oulunkaaren kuntayhtymä TIETOTURVAPOLITIIKKA Oulunkaaren kuntayhtymä TIETOTURVAPOLITIIKKA Johdanto Tiedon käsittely on oleellinen osa Oulunkaaren kuntayhtymän toimintaa ja palveluiden tuottamista. Tietojenkäsittelyn tehokkuus ja virheettömyys ovat

Lisätiedot

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio TIETOTURVAPOLITIIKKA. Yhtymähallitus 10.4.2014 41

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio TIETOTURVAPOLITIIKKA. Yhtymähallitus 10.4.2014 41 Peruspalvelukuntayhtymä Kallio TIETOTURVAPOLITIIKKA 41 Johdanto Tiedon käsittely on oleellinen osa Peruspalvelukuntayhtymä Kallion toimintaa ja palveluiden tuottamista. Tietojenkäsittelyn tehokkuus, toimintakyky,

Lisätiedot

Kaakon SOTE-INTO hanke / Matkanhallintajärjestelmä. Tarjous 88/2010. Liite 7: Western Systems Oy:n tietoturvaohje

Kaakon SOTE-INTO hanke / Matkanhallintajärjestelmä. Tarjous 88/2010. Liite 7: Western Systems Oy:n tietoturvaohje Kaakon SOTE-INTO hanke / Matkanhallintajärjestelmä Tarjous 88/2010 Liite 7: Western Systems Oy:n tietoturvaohje TARJOUS 88/2010 2 (10) Sisältö Kaakon SOTE-INTO hanke / Matkanhallintajärjestelmä... 1 Tarjous

Lisätiedot

OHJE RISKIEN ARVIOINNISTA TIETOTURVALLISUUDEN EDISTÄMISEKSI VALTIONHALLINNOSSA

OHJE RISKIEN ARVIOINNISTA TIETOTURVALLISUUDEN EDISTÄMISEKSI VALTIONHALLINNOSSA OHJE RISKIEN ARVIOINNISTA TIETOTURVALLISUUDEN EDISTÄMISEKSI VALTIONHALLINNOSSA 7/2003 VALTIONHALLINNON TIETOTURVALLISUUDEN JOHTORYHMÄ OHJE RISKIEN ARVIOINNISTA TIETOTURVALLISUUDEN EDISTÄMISEKSI VALTIONHALLINNOSSA

Lisätiedot

Valtiontalouden tarkastusviraston toimintakäsikirja Määräys tietoturvallisuudesta tarkastusvirastossa (sisältää muutokset 17.10.

Valtiontalouden tarkastusviraston toimintakäsikirja Määräys tietoturvallisuudesta tarkastusvirastossa (sisältää muutokset 17.10. Valtiontalouden tarkastusviraston määräys Valtiontalouden tarkastusviraston toimintakäsikirja Määräys tietoturvallisuudesta tarkastusvirastossa (sisältää muutokset 17.10.2011) Edita Prima Oy Helsinki 2011

Lisätiedot

Tietoturvallisuus julkisessa. Sähköisen hallinnon oikeudelliset perusteet 13.12.2012 Tommi Oikarinen

Tietoturvallisuus julkisessa. Sähköisen hallinnon oikeudelliset perusteet 13.12.2012 Tommi Oikarinen Tietoturvallisuus julkisessa hallinnossa Sähköisen hallinnon oikeudelliset perusteet 13.12.2012 Tommi Oikarinen Sisältö Tietoturva Keskeiset säädökset Tietoturva-asetus käsitteet yleiset tietoturvavaatimukset

Lisätiedot

METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU TIETOTURVALLISUUDEN POLITIIKKA JA OHJEISTUS. Versio 26.11.2013

METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU TIETOTURVALLISUUDEN POLITIIKKA JA OHJEISTUS. Versio 26.11.2013 METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU TIETOTURVALLISUUDEN POLITIIKKA JA OHJEISTUS Versio 26.11.2013 1 METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU... 1 TIETOTURVALLISUUDEN POLITIIKKA JA OHJEISTUS... 1 1. Hallinnolliset turvallisuustoimenpiteet

Lisätiedot

Henkilöstön tietoturvaohje

Henkilöstön tietoturvaohje Henkilöstön tietoturvaohje 25.3.2014 2 (18) Sisällysluettelo JOHDANTO 3 Keskeiset ohjeet Mitä tietoturvallisuudella tarkoitetaan? Miksi tietoturvallisuus on tärkeää? Lainsäädäntö tietoturvallisuuden perustana

Lisätiedot

Henkilöstön tietoturvaohjeet. Johtokunta 7.12.2009 194

Henkilöstön tietoturvaohjeet. Johtokunta 7.12.2009 194 Henkilöstön tietoturvaohjeet Johtokunta 7.12.2009 194 Sisällys: 1. Johdanto 3 1.1. Mitä tietoturvallisuudella tarkoitetaan? 3 1.2. Miksi tietoturvallisuus on tärkeää? 4 1.3. Lainsäädäntö tietoturvallisuuden

Lisätiedot

Sovelluskehityksen. tietoturvaohje 1/2013 VAHTI. Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä

Sovelluskehityksen. tietoturvaohje 1/2013 VAHTI. Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä Sovelluskehityksen tietoturvaohje Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä 1/2013 VAHTI Sovelluskehityksen tietoturvaohje Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä 1/2013 VAHTI VALTIOVARAINMINISTERIÖ

Lisätiedot

JÄMSÄN KAUPUNGIN TIETOTURVAOHJE. Henkilöstö. Voimaantulo- ja voimassaoloaika: 1.12.2014 alkaen

JÄMSÄN KAUPUNGIN TIETOTURVAOHJE. Henkilöstö. Voimaantulo- ja voimassaoloaika: 1.12.2014 alkaen 1 (25) VALTIONHALLINNON TIETOTURVALLISUUDEN JOHTORYHMÄ 10/2006 VAHTI JÄMSÄN KAUPUNGIN TIETOTURVAOHJE Henkilöstö Voimaantulo- ja voimassaoloaika: 1.12.2014 alkaen 2 (25) Henkilöstön tietoturvaohje on koottu

Lisätiedot

Teknisen ICTympäristön

Teknisen ICTympäristön Teknisen ICTympäristön tietoturvataso-ohje Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä 3/2012 VAHTI Teknisen ICT-ympäristön tietoturvataso-ohje Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä 3/2012

Lisätiedot

Tietotekniikan turvallisuus ja toiminnan varmistaminen

Tietotekniikan turvallisuus ja toiminnan varmistaminen Tietotekniikan turvallisuus ja toiminnan varmistaminen Tietojärjestelmäjaoston ohje 1/2002 Helsinki 2002 Tietotekniikan turvallisuus ja toiminnan varmistaminen Puolustustaloudellinen suunnittelukunta (PTS)

Lisätiedot

Yhteistoimintamenettely 17.9.2012 Henkilöstöjaosto 17.9.2012 Hyväksytty johtokunta 24.9.2012 107. Henkilöstön tietoturvaohjeet

Yhteistoimintamenettely 17.9.2012 Henkilöstöjaosto 17.9.2012 Hyväksytty johtokunta 24.9.2012 107. Henkilöstön tietoturvaohjeet Yhteistoimintamenettely 17.9.2012 Henkilöstöjaosto 17.9.2012 Hyväksytty johtokunta 24.9.2012 107 Henkilöstön tietoturvaohjeet Sisällys: 1. Johdanto 3 1.1. Yhteinen vastuu tietoturvallisuudesta 3 1.2. Miksi

Lisätiedot

HENKILÖSTÖN TIETOTURVAOHJE 10/2006 VALTIONHALLINNON TIETOTURVALLISUUDEN JOHTORYHMÄ

HENKILÖSTÖN TIETOTURVAOHJE 10/2006 VALTIONHALLINNON TIETOTURVALLISUUDEN JOHTORYHMÄ HENKILÖSTÖN TIETOTURVAOHJE 10/2006 VALTIONHALLINNON TIETOTURVALLISUUDEN JOHTORYHMÄ HENKILÖSTÖN TIETOTURVAOHJE 10/2006 VALTIONHALLINNON TIETOTURVALLISUUDEN JOHTORYHMÄ VAHTI VALTIOVARAINMINISTERIÖ Snellmaninkatu

Lisätiedot

KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD. Tietoturvaohje. Sosiaali- ja terveyspalvelut

KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD. Tietoturvaohje. Sosiaali- ja terveyspalvelut KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD Tietoturvaohje Sosiaali- ja terveyspalvelut Laatijat Hyväksyjä Tanja Witick, Marjo Meriläinen Tietoturvatyöryhmä 20.10..2009 Kokkolan Sosiaali- ja terveyspalvelut Tietoturvaohje

Lisätiedot

KanTa. Kelan KanTa-palvelujen tietoturvapolitiikka. v. 1.1

KanTa. Kelan KanTa-palvelujen tietoturvapolitiikka. v. 1.1 1.1.2011 1/12 KanTa Kelan KanTa-palvelujen tietoturvapolitiikka v. 1.1 1.1.2011 2/12 Sisällys 1 Johdanto...3 2 Tietoturvallisuusperiaatteet...4 3 Vastuut...4 4 Menettelyt tietoturvallisuuden ja tietosuojan

Lisätiedot

Asiakirjahallinnon opas

Asiakirjahallinnon opas HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUKSEN verkkojulkaisuja 2004 23 Carl-Magnus Roos Asiakirjahallinnon opas Verkkojulkaisu ISSN 1458-5707 ISBN 952-473-331-5 Painettuna ISSN 1457-2451 LISÄTIETOJA Carl-Magnus Roos

Lisätiedot

TIETOJÄRJESTELMIEN TURVAAMINEN

TIETOJÄRJESTELMIEN TURVAAMINEN VALTIONHALLINNON KESKEISTEN TIETOJÄRJESTELMIEN TURVAAMINEN 5/2004 VALTIONHALLINNON TIETOTURVALLISUUDEN JOHTORYHMÄ VALTIONHALLINNON KESKEISTEN TIETOJÄRJESTELMIEN TURVAAMINEN 5/2004 VALTIOVARAINMINISTERIÖ

Lisätiedot

Teknisen ICT-ympäristön tietoturvataso-ohje

Teknisen ICT-ympäristön tietoturvataso-ohje VALTIOVARAINMINISTERIÖ JulkICT-toiminto Ver 1.0 25.10.2011 Teknisen ICT-ympäristön tietoturvataso-ohje Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä LUONNOS x/2011 Teknisen ICT-ympäristön tietoturvataso-ohje

Lisätiedot

VALTIONHALLINNON TIETOAINEISTOJEN KÄSITTELYN TIETOTURVALLISUUSOHJE

VALTIONHALLINNON TIETOAINEISTOJEN KÄSITTELYN TIETOTURVALLISUUSOHJE VALTIONHALLINNON TIETOAINEISTOJEN KÄSITTELYN TIETOTURVALLISUUSOHJE 1 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ 5 1.1 Ohjeen tarkoitus ja rajaus 5 1.2 Ohjeen valmistelusta 6 1.3 Viranomaisia koskevat tietoturvallisuusvelvoitteet

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN YLEISOHJE PÄIJÄT-HÄMEEN KUNNILLE

SISÄISEN VALVONNAN YLEISOHJE PÄIJÄT-HÄMEEN KUNNILLE SISÄISEN VALVONNAN YLEISOHJE PÄIJÄT-HÄMEEN KUNNILLE 23.5.2008/PARAS -Johtoryhmä SISÄISEN VALVONNAN YLEISOHJE SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 1 2. SOVELTAMISALA... 1 3. KUNNAN VALVONTA... 1 4. ULKOINEN

Lisätiedot

Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä 3/2002 VALTIONHALLINNON ETÄTYÖN TIETOTURVALLISUUSOHJE

Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä 3/2002 VALTIONHALLINNON ETÄTYÖN TIETOTURVALLISUUSOHJE 3/2002 VALTIONHALLINNON ETÄTYÖN TIETOTURVALLISUUS 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 6 1.1 Hankkeen tausta 6 1.2 Ohjeen laatiminen 6 1.3 Ohjeen tarkoitus ja rajaus 6 1.4 Ohjeen rakenne 7 1.5 Käsitteet 7 2 ETÄTYÖN

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN OHJE

SISÄISEN VALVONNAN OHJE Siikalatvan kunta Hallintopalvelut 2011.03.09 SISÄISEN VALVONNAN OHJE KHALL 14.03.2011 88, Liite 16 Sisäisen valvonnan ohje Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 5 2. SOVELTAMISALA... 5 3. KUNNAN VALVONTA....

Lisätiedot

Tietoturva tietosuoja tietojärjestelmissä

Tietoturva tietosuoja tietojärjestelmissä Tietoturva tietosuoja tietojärjestelmissä 3.3.2015 Pirkko Nykänen & Antto Seppälä 2.3.2015 1 TIETOSUOJA Henkilötietojen käsittely turvattava ja henkilötiedot suojattava asiattomalta käsittelyltä tietojen

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNGIN ASIAKIRJAHALLINNON JA ARKISTOTOIMEN TOIMINTAOHJE. Kaupunginhallitus hyväksynyt

SAVONLINNAN KAUPUNGIN ASIAKIRJAHALLINNON JA ARKISTOTOIMEN TOIMINTAOHJE. Kaupunginhallitus hyväksynyt SAVONLINNAN KAUPUNGIN ASIAKIRJAHALLINNON JA ARKISTOTOIMEN TOIMINTAOHJE Kaupunginhallitus hyväksynyt. 2014 Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 1 1.1 Toimintaohjeen tarkoitus ja soveltaminen... 1 2. ASIAKIRJAHALLINNON

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA 1 VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA KH 25.6.2007 2007/nro 1 SISÄINEN VALTONTA JA HYVÄ JOHTAMIS- JA HALLINTOTAPA SISÄLLYS 1 Johdanto 3 2 Valvonnan rakenne Valkeakoskella 3 2.1 Ulkoinen valvonta 3 2.2

Lisätiedot