T&K-toiminta. Asiakastoimikuntien kokoukset Jussi Matilainen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "T&K-toiminta. Asiakastoimikuntien kokoukset 7.3.2012 Jussi Matilainen"

Transkriptio

1 T&K-toiminta Asiakastoimikuntien kokoukset Jussi Matilainen

2 2 Esityksen tavoitteet Avata keskustelu sekä asiakasta että Fingridiä hyödyttävän T&Ktoiminnan edistämiseksi (entistä systemaattisemmin) Esitellä Fingridin T&K-toiminnan tavoitteita Kuulla asiakkaiden T&K-toiminnasta ja -tarpeista Esitellä esimerkkejä yhteishankkeista Informoida ideoiden keruusta ja tavoista käynnistää yhteisiä hankkeita

3 3 Miksi T&K:ta Fingridissä? T&K:n tarkoituksena tutkia ja kehittää Fingridin tarpeisiin soveltuvia uusia ratkaisuja sekä käyttöönottaa niistä parhaiksi katsotut, tavoitteena Edistää sähkön toimitusvarmuuteen, voimajärjestelmän kehittämiseen ja sähkömarkkinoihin liittyvien tavoitteiden saavuttamista, erityisesti valituilla T&K:n painopistealueilla Luoda pitkällä aikavälillä kustannustehokkaat ja kestävät ratkaisut, jotta Fingridin visio esikuvana olemisesta saavutetaan Ylläpitää ja kehittää henkilöstön ja alan osaamista

4 4 Fingridin tutkimuksen ja kehityksen painopistealueet Siirtokapasiteetin varmistaminen Sähkömarkkinoiden ja käyttövarmuuden analysointi osana verkkosuunnittelua Toimintaympäristön muutosten ja uusien tekniikoiden haasteet Kantaverkon sovittaminen ympäristöönsä Kantaverkon ikääntymisen hallinta Turvallisuuden edistäminen Käyttövarmuuden hallinta Reservien varmistaminen, kustannustehokas hankinta ja määrän optimointi Varavoimalaitosten ikääntymisen hallinta Tuulivoiman lisääntymisen ja tuotantorakenteen muutosten vaikutukset käyttötoimintaan Siirtoverkon kapasiteetin ja käyttövarmuuden reaaliaikainen hallinta Käytönvalvontatiedon hyödyntäminen sekä visualisointi Energiatehokkuuden kehittäminen käyttötoiminnassa Varautuminen ääritilanteisiin Sähkömarkkinoiden toiminnan edistäminen Tuotanto- ja kulutusrakenteen muutosten vaikutukset markkinamekanismeihin Vaihtoehtoisten markkinamekanismien mahdollisuudet Kulutuksen markkinaehtoisen jouston edistäminen EU:n ja Venäjän markkinoiden integrointi

5 5 Millaisia T&K-painopisteitä muilla alan yrityksillä? - asiakasyritysten www-sivuilta poimittua Olemme mukana kehittämässä ja käyttämässä ympäristöystävällistä sähkön ja lämmön yhteistuotantoon perustuvaa energiatehokasta teknologiaa Tutkimus- ja kehitystoimintamme painopiste on vähäpäästöisessä energiantuotannossa, kuten hiilidioksidin talteenotossa ja varastoinnissa (CCS), ydinvoimassa ja uusiutuvissa energialähteissä. Pidemmän tähtäyksen kehitykseen kuuluvat aurinkoenergian hyödyntäminen, hiilidioksidin talteenotto ja kokonaan uudet teknologiat Älykäs energiaverkko mahdollistaa lähitulevaisuudessa paikallisen uusiutuvan energiatuotannon lisäämisen, tehokkaan kulutuksen ohjauksen ja energiansäästön sekä sähköautoliikenteen. Panostamme sähkön toimitusvarmuuteen. Uudistamme ja kehitämme sähköverkkojamme pitääksemme ne luotettavina ja toimintavarmoina. Investoimme uuteen voimantuotantoon varmistaaksemme energian riittävyyden. T&K-työtä tehdään yhteistyössä muiden tutkimus- ja tuotantoyksiköiden, asiakkaiden, laitetoimittajien, yliopistojen sekä tutkimuslaitosten kanssa. Haluamme olla edelläkävijä uuden teknologian ymmärtämisessä ja kannattavassa käytössä Olemme mukana useissa energia-alan tutkimus- ja kehityshankkeissa rahoittajana ja asiantuntijana. Konsernin oma tutkimus- ja kehitystoiminta on vähäistä.

6 6 Synergiaetuja yhteisistä T&K-hankkeista Aktiivisemmalla ja systemaattisemmalla T&K-yhteistyöllä asiakkaiden kanssa voidaan saavuttaa enemmän hyviä T&K-ideoita (lisää näkökulmia ideointiin) yhteisiä T&K-hankkeita jaetuin resurssein ja kustannuksin sekä molempia hyödyttävin tuloksin laajempi osaaminen Laajempiin T&K-hankkeisiin helpommin tukirahoitusta (Tekes, pohjoismaiset tutkimusrahoittajat, EU) Yhteishankkeet selkeä ja tavoitteellinen tapa vastata molempia koskettaviin yhteisiin haasteisiin voidaan nähdä myös yritystoiminnan riskienhallintana (mm. pilotointi ja jaetut kustannukset)

7 7 Esimerkkejä (mahdollisista) yhteisistä T&Khankkeista 1. Kalasatama-hanke 2. Hiukkavaara-hanke 3. Akkupohjainen energiavarasto 4. Kainuun pilotti: Pienkulutus osana tehotasapainon hallintaa 5. Ukkosjohtimettoman 110 kv:n avojohdon käyttömahdollisuudet Suomessa 6. Tehoerottimet: vaihtoehto puhallusavauksille

8 8 1. Kalasatama-hanke Hankkeessa mukana ABB, Fingrid, Helsingin Energia, Helen Sähköverkko, Mitox ja Nokia Siemens Networks Hankkeessa kehitetään kokonaisvaltaisesti uusia älykkään sähköverkon liiketoimintamalleja Hankkeen tavoitteena on uusien kaupallisten palveluiden käyttöönotto Esimerkkejä: hajautettu sähkövarasto uudet energiapalvelut sähköautojen latausratkaisut Hankkeen hyötyjä: Asiakkaalle lisää ymmärrystä Fingridin tarvitsemien järjestelmäreservien tuomista liiketoimintamahdollisuuksista Fingridille lisää "työkaluja" tehotasapainon hallintaan sekä vähemmän hallittavaa markkinaehtoisen tehotasapainon myötä

9 9 Kalasatama-hankkeen sisällöstä Voimajärjestelmän hallinta tuotantorakenteen muuttuessa Hajautettujen resurssien tuonti sähkömarkkinoille Tehomitoitteisen sähköverkon huipputehon hallinta Sähkönjakelun toimitusvarmuus Hajautettujen resurssien kaupallistaminen Säätötarve Kuormanohjaustarve Sähkönkäytön raportointi Verkostoautomaatio Kustannusten hallinta Pienimuotonen uusiutuva energia Kysynnänjousto Sähköautojen lataus Energiatehokkuus Paikallinen varmistus Sähköntuotanto Sähkönsiirto Sähkönjakelu Asiakaskiinteistö Sähköautot Copyright: Helen, ABB, Fingrid, Mitox, NSN

10 10 2. Hiukkavaaran älykäs energiajärjestelmä Hankkeen visio Hiukkavaara on merkittävä älykkään sähköverkon mallialue, jossa uusinta energia-, informaatio- ja viestintäteknologiaa yhdistämällä luodaan kestävän kehityksen mukainen energiajärjestelmä palveluineen. Älykäs energiajärjestelmä sisältää muun muassa paikallisen uusiutuvan sähköntuotannon, sähköautoilua tukevan infrastruktuurin ja sähkön varastoinnin sekä kotien ja liikerakennusten energiatehokkaan kiinteistöautomaation. Hankkeessa mukana: VTT, Oulun Energia Siirto ja Jakelu, Landis+Gyr, Oulun kaupunki, Elkamo, Ensto, Fingrid

11 11 3. T&K-hanke: akkupohjainen energiavarasto 2009 T&K-selvitys akkujen hyödyntämisestä reservinä Tutkimus akkuteknologioista ja niiden soveltuvuudesta taajuusreservitarkoitukseen, VTT 2010 Selvitetty laitetoimittajien kanssa energiavaraston toteutusmahdollisuuksia ja tarjolla olevia ratkaisuja 2011 Saatu viisi budjettitarjousta 4 MW, 2 MWh energiavarastosta Periaatepäätös hankkeen tarpeellisuudesta Päätös hankkeen budjetoinnista ja resurssoinnista Tekninen spesifikaatio Taloudellisen kannattavuuden uudelleenarviointi Mahdollinen tarjouskierroskysely & projektin aloitus Projekti valmistuu

12 12 Akkupohjaisen energiavaraston hyötyjä Mahdollisia hyötyjä: varavoiman lähde varavoimalaitoksen black-start jännitteensäätö, paikallisesti voidaan tukea jännitettä voimajohto- tai reservi-investoinnin lykkääminen häviöiden pienentäminen taajuudensäätö: energiavaraston käyttö sekä normaalitilan että häiriötilan taajuuden säätöön verkon käyttövarmuuden ja/tai siirtokyvyn hallinta: energiavaraston käyttö tehoheilahteluiden vaimentamiseen

13 13 4. Kainuun pilotti: Pienkulutus osana tehotasapainon hallintaa E.ON Kainuun Sähköverkko kokeili yhdessä Fingridin kanssa pienkulutuksen ohjaamista osana valtakunnan tehotasapainon ylläpitoa. Tutkittavaa, mm. irtikytkettävän kuorman määrän ennustaminen voiko myyjä sitoutua tiettyyn poiskytkettävän tehon määrään? miten todennetaan poiskytkeytyneen kuorman määrä? onko mahdollista eritellä poiskytkettävä kuorma sähkönmyyjäkohtaisesti? verkkovaikutusten arviointi (jälkipiikin suuruus, häviöt, vaikutus jännitteisiin) kuluttajien kokemukset pilotin vaikutuksista mahdollisuus kuormanohjauksen kytkemiseen suoraan Fingridin käytönvalvontajärjestelmästä Hyötyjä osapuolille Fingridille jakeluverkkoyhtiön mukanaolo välttämättömyys pilotin toteutumiselle E.ON Kainuulle arvokasta käytännön tietoa kulutuksen hyödynnettävyydestä kantaverkon reservitarpeisiin (uusi liiketoimintamahdollisuus?).

14 14 5. Ukkosjohtimettoman 110 kv avojohdon käyttömahdollisuudet Suomessa Taustaa Jääkuormien aiheuttamista ongelmista johtuen Tornionlaakson Sähkö Oy rakennutti Kolarin ja Pellon välille noin 70 km pitkän ukkosjohtimettoman 110 kv avojohdon. Kolari Pello-johdolle asennettiin ukkosjohtimien sijaan koko johdon mittainen yhtenäinen maahan upotettu kuparijohdin, joka kytkettiin jokaisen pylvään maadoitukseen. Asennetun maajohtimen tarkoituksena oli kuljettaa osaa maasulkuvirrasta ja vähentää maasulun aikaisia vaarajännitteitä. Tuloksena vaatimukset ja suositukset ukkosjohtimettoman läpimenevällä maajohtimella varustetun voimajohdon käytölle Hyötyjä: asiakkaalle ratkaisu jääkuormien aiheuttamiin ongelmiin, Fingridille tieto ratkaisun käyttövarmuudesta

15 15 6. Tehoerottimet: vaihtoehto puhallusavauksille 110 kv verkon erottimia voidaan avata jännitteisinä puhaltamalla paineilmalla valokaari sammuksiin. Jatkossa työturvallisuussyistä näistä puhallusavauksista ollaan luopumassa 2012 loppuun mennessä. Fingrid on käynnistänyt T&K -hankkeen, jossa pyritään löytämään erotintyyppi, jolla voidaan erottaa pitkä tyhjäkäyvä tai renkaassa oleva johto auki jännitteisenä. Parhaillaan ollaan asentamassa ensimmäistä uutta erotintyyppiä Varkaus - Kontiolahti -johdolle. Kokemuksista tullaan raportoimaan verkkotoimikuntaa niiden karttuessa. Hyödyt: Turvallisempi menettely, joka hyödyttää sekä Fingridiä että asiakkaita ja palvelutoimittajia. Nopeampi syötönpalautus asiakasliittymiin.

16 16 T&K-ideointi ja uuden hankkeen käynnistäminen Ideointi jatkuva ideointi Fingridin idealaatikkoon tai sähköpostitse/puhelimitse yhteistilaisuudet, workshopit, jne. Yhteishankkeiden käynnistäminen kahden väliset hankkeet usein työtä ja informaatiota jakamalla useamman tahon hankkeet ja rahoitusta saavat tutkimuskonsortiot luodaan tapauskohtaisesti T&K-asioissa yhteystiedot yhteydenotto sähköpostitse tai puhelimitse ( ) viestiä Fingridin internet-sivustolla mainitun idealaatikon kautta

17 17 Keskustelua, kysymyksiä? T&K-strategia: toimiiko top-down? T&K:n aikajänne ja resurssit Innovaatiotoiminta, miten ylläpidetään aktiivisuutta kilpailun puuttuessa ja riskin välttämisen kulttuurissa? Asiakkaiden T&K-yhteyshenkilöt...

18 18 KIITOS! Jussi Matilainen

19 Fingrid välittää. Varmasti.

ÄLYKKÄÄT SÄHKÖVERKOT JA ENERGIA- MARKKINAT

ÄLYKKÄÄT SÄHKÖVERKOT JA ENERGIA- MARKKINAT ÄLYKKÄÄT SÄHKÖVERKOT JA ENERGIA- MARKKINAT SISÄLLYS 4 Älyverkkotutkimus luo perustaa tulevaisuuden energiajärjestelmälle 6 Ohjelman vaikuttavuus 7 Osallistujan puheenvuoro 8 Älykäs sähköverkko 10 Tulevaisuuden

Lisätiedot

Sisällys. Fingrid lyhyesti 4. Toimitusjohtajan katsaus 6. Asiakkaat ja sidosryhmät 8. Yhtiön talous ja rahoitus 12. Voimajärjestelmä 14

Sisällys. Fingrid lyhyesti 4. Toimitusjohtajan katsaus 6. Asiakkaat ja sidosryhmät 8. Yhtiön talous ja rahoitus 12. Voimajärjestelmä 14 Vuosikertomus 2010 Sisällys Fingrid lyhyesti 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Asiakkaat ja sidosryhmät 8 Yhtiön talous ja rahoitus 12 Voimajärjestelmä 14 Sähkömarkkinat 16 Kantaverkon kehittäminen ja ylläpito

Lisätiedot

SÄHKÖMARKKINOIDEN INTEGRAATIO ETENEE. Pohjoismainen tasepalveluyhtiö Suomeen. Kohti eurooppalaisia sähkömarkkinoita. Kysyntäjousto avaa uusia

SÄHKÖMARKKINOIDEN INTEGRAATIO ETENEE. Pohjoismainen tasepalveluyhtiö Suomeen. Kohti eurooppalaisia sähkömarkkinoita. Kysyntäjousto avaa uusia Fingrid Oyj:n lehti 1/2013 SÄHKÖMARKKINOIDEN INTEGRAATIO ETENEE 4 16 mahdollisuuksia Kohti eurooppalaisia sähkömarkkinoita Kysyntäjousto avaa uusia 20 Pohjoismainen tasepalveluyhtiö Suomeen Tässä numerossa

Lisätiedot

Vuosikertomus 2007 Liiketoimintakatsaus

Vuosikertomus 2007 Liiketoimintakatsaus Vuosikertomus 27 Liiketoimintakatsaus Vastuullisesti kaikessa toiminnassa Tulevaisuudesta on kannettava vastuuta monella tavalla. Voimalaitosten ja muiden työpaikkojen ohella tämä koskee vuorovaikutustamme

Lisätiedot

Vuosikertomuksen sisältö ja raportointiperiaatteet

Vuosikertomuksen sisältö ja raportointiperiaatteet VUOSIKERTOMUS 2014 Vuosikertomus 2014 Vuosikertomuksen sisältö ja raportointiperiaatteet Fingrid laatii konsernitilinpäätöksen ja osavuosikatsaukset kansainvälisten EU:n hyväksymien IFRSraportointistandardien

Lisätiedot

Vuosikertomuksen sisältö ja raportointiperiaatteet

Vuosikertomuksen sisältö ja raportointiperiaatteet 2013 VUOSIKERTOMUS Vuosikertomuksen sisältö ja raportointiperiaatteet Fingrid laatii konsernitilinpäätöksen ja osavuosikatsaukset kansainvälisten EU:n hyväksymien IFRS-raportointistandardien ja arvopaperimarkkinalain

Lisätiedot

Fingrid välittää. Varmasti.

Fingrid välittää. Varmasti. Fingrid välittää. Varmasti. Fingrid Oyj:n voimansiirtoverkko 1.1.2015 400 kv kantaverkko 220 kv kantaverkko 110 kv kantaverkko tasavirtayhteys muiden verkko Fingrid lyhyesti Sähkö on välttämätön osa kaikkien

Lisätiedot

Markkinaintegraatio etenee harppauksin

Markkinaintegraatio etenee harppauksin Fingrid Oyj:n lehti 1/2014 Markkinaintegraatio etenee harppauksin 4 14Etelä-Koreassa EstLink 2 yhdistää Baltian ja Pohjoismaiden sähkömarkkinat Auditointimatkalla 18 Kysyntäjouston potentiaali käyttöön

Lisätiedot

Informaatiotekniikka sähkönjakelussa

Informaatiotekniikka sähkönjakelussa Informaatiotekniikka sähkönjakelussa TESLA-teknologiaohjelma 1998 2002 Teknologiaohjelmaraportti 11/2002 Loppuraportti Informaatiotekniikka sähkönjakelussa TESLA-teknologiaohjelma 1998 2002 Loppuraportti

Lisätiedot

Visio. Kansan valta. Haluamme energian säilyvän hyvinvoinnin perustana ja elinkeinoelämän kilpailutekijänä. s. 2. Energiateollisuus ry:n ilmoitusliite

Visio. Kansan valta. Haluamme energian säilyvän hyvinvoinnin perustana ja elinkeinoelämän kilpailutekijänä. s. 2. Energiateollisuus ry:n ilmoitusliite Visio Kuvitus: Daniel Jernberg 6 suomella on hyvät saumat ottaa osuutensa nopeasti kasvavista energiateknologiamarkkinoista. Renewa on jo aloittanut ottamisen. Kansan valta Puhemies Sauli Niinistö kehottaa

Lisätiedot

Älykästä sähköä. Hiilijalanjälki voi kompensoitua puolessa päivässä. Olkiluodossa luotetaan ennakkohuoltoon

Älykästä sähköä. Hiilijalanjälki voi kompensoitua puolessa päivässä. Olkiluodossa luotetaan ennakkohuoltoon TOUKOkuu 2/2009 Älykästä sähköä Uudenlainen teknologia mullistaa sähköverkon toiminnan 10 1 7 Olkiluodossa luotetaan ennakkohuoltoon 16 Hiilijalanjälki voi kompensoitua puolessa päivässä Pääkirjoitus Hyvät

Lisätiedot

Älykästä sähköä. Olkiluodossa luotetaan ennakkohuoltoon. Hiilijalanjälki voi kompensoitua puolessa päivässä

Älykästä sähköä. Olkiluodossa luotetaan ennakkohuoltoon. Hiilijalanjälki voi kompensoitua puolessa päivässä ABB OY:N ASIAKASLEHTI TOUKOKUU 2/2009 Älykästä sähköä Uudenlainen teknologia mullistaa sähköverkon toiminnan 10 1 7 Olkiluodossa luotetaan ennakkohuoltoon 16 Hiilijalanjälki voi kompensoitua puolessa päivässä

Lisätiedot

JESSE RUOTSALAINEN KYSYNTÄJOUSTO SÄHKÖMARKKINOILLA

JESSE RUOTSALAINEN KYSYNTÄJOUSTO SÄHKÖMARKKINOILLA JESSE RUOTSALAINEN KYSYNTÄJOUSTO SÄHKÖMARKKINOILLA Projektityö Tarkastaja: tutkija Sami Repo 2 3 TIIVISTELMÄ TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO Sähkötekniikan koulutusohjelma RUOTSALAINEN, JESSE: Kysyntäjousto

Lisätiedot

Vuosikatsaus 3. Hallinnointi 219. Tilinpäätös 33. Yhteystiedot 243 Oikeudellinen tiedote 244. Tilinpäätös 87. Toimitusjohtajan katsaus 4

Vuosikatsaus 3. Hallinnointi 219. Tilinpäätös 33. Yhteystiedot 243 Oikeudellinen tiedote 244. Tilinpäätös 87. Toimitusjohtajan katsaus 4 Sisällysluettelo Sisällysluettelo Vuosikatsaus 3 Toimitusjohtajan katsaus 4 Fortumin vuosi 2013 7 Toiminta- ja markkina-alueet 7 Konsernin liiketoimintarakenne 9 Toimintavuoden merkittävimmät tapahtumat

Lisätiedot

Hinta-alueselvitys Loppuraportti Marraskuu 2009

Hinta-alueselvitys Loppuraportti Marraskuu 2009 Hinta-alueselvitys Loppuraportti Marraskuu 2009 Fingrid Oyj, Arkadiankatu 23 B, 00100 Helsinki, puh. 030 395 5000, www.fingrid.fi Sisältö Yhteenveto... 1 1 Selvityksen taustat ja tehtävänanto... 6 2 Selvityksen

Lisätiedot

pohjoismaiden merkittävin energiateknologian keskittymä

pohjoismaiden merkittävin energiateknologian keskittymä pohjoismaiden merkittävin energiateknologian keskittymä 2012 2 EnergyVaasa on yksi puhtaamman maailman tekijöistä maailman, jossa energiaa tuotetaan ympäristön kannalta kestävin menetelmin ja käytetään

Lisätiedot

Menestyvät innovaatiot syntyvät arvoketjuissa

Menestyvät innovaatiot syntyvät arvoketjuissa Menestyvät innovaatiot syntyvät arvoketjuissa Ilmastovaikutukset ja ohjauskeinot kansainvälisessä vertailussa Osa 1 Osa 2 TEKNOLOGINEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ POLIITTINEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Toimijat ja toimijoiden

Lisätiedot

Arvoisa puheenjohtaja, arvoisat osakkeenomistajat, hyvät naiset ja herrat

Arvoisa puheenjohtaja, arvoisat osakkeenomistajat, hyvät naiset ja herrat Yhtiökokous 2010 1 (8) Arvoisa puheenjohtaja, arvoisat osakkeenomistajat, hyvät naiset ja herrat Ärade ordförande, bästa aktieägare, mina damer och herrar Tänä vuonna minulla on ilo toivottaa tervetulleeksi

Lisätiedot

Sähköverkko- ja sähkökauppaliiketoiminnan nykytila ja kehitysnäkymiä

Sähköverkko- ja sähkökauppaliiketoiminnan nykytila ja kehitysnäkymiä Raportti 15.6.2015 Sähköverkko- ja sähkökauppaliiketoiminnan nykytila ja kehitysnäkymiä Lappeenrannan teknillinen yliopisto 2015 Lappeenrannan teknillinen yliopisto Lappeenranta University of Technology

Lisätiedot

Paljon töitä vähän päästöjä Tiekartta ekotehokkaaseen Suomeen

Paljon töitä vähän päästöjä Tiekartta ekotehokkaaseen Suomeen EDUSKUNNAN TULEVAISUUSVALIOKUNTA Paljon töitä vähän päästöjä Tiekartta ekotehokkaaseen Suomeen Taustamuistio valtioneuvoston ilmasto- ja energiapoliittiseen tulevaisuusselontekoon Teresa Haukkala (toim.)

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS KESTÄVIEN YMPÄRISTÖ- JA ENERGIARATKAISUJEN (CLEANTECH-RATKAISUT) EDISTÄMISESTÄ JULKISISSA HANKINNOISSA

VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS KESTÄVIEN YMPÄRISTÖ- JA ENERGIARATKAISUJEN (CLEANTECH-RATKAISUT) EDISTÄMISESTÄ JULKISISSA HANKINNOISSA VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS KESTÄVIEN YMPÄRISTÖ- JA ENERGIARATKAISUJEN (CLEANTECH-RATKAISUT) EDISTÄMISESTÄ JULKISISSA HANKINNOISSA 1. Valtioneuvoston periaatepäätöksen tavoite Valtioneuvoston periaatepäätöksessä

Lisätiedot

Sähkömarkkinat 2030 visio eurooppalaisista sähkömarkkinoista

Sähkömarkkinat 2030 visio eurooppalaisista sähkömarkkinoista Sähkömarkkinat 2030 visio eurooppalaisista sähkömarkkinoista Hiilineutraali tulevaisuus Uusiutuva energia Turvattu sähkön saanti Kilpaillut markkinat Monia mahdollisuuksia kuluttajille Kilpailu turvaa

Lisätiedot

-innovaatiokeskittymän toimintasuunnitelma

-innovaatiokeskittymän toimintasuunnitelma -innovaatiokeskittymän toimintasuunnitelma 1 Sisältö 1 Kestävät energiaratkaisut innovaatiokeskittymä... 3 Visio... 4 Vienti ja kysyntälähtöisyys painopisteinä... 4 Tavoite, toimijat ja toimijoiden roolit...

Lisätiedot

RAKENNETUN YMPÄRISTÖN HAJAUTETUT ENERGIAJÄRJESTELMÄT

RAKENNETUN YMPÄRISTÖN HAJAUTETUT ENERGIAJÄRJESTELMÄT RAKENNETUN YMPÄRISTÖN HAJAUTETUT ENERGIAJÄRJESTELMÄT SUOMEN ILMASTOPANEELI RAPORTTI 4/2013 M. AIRAKSINEN 1, J. SEPPÄLÄ 2 T. VAINIO 1, P. TUOMINEN 1, P K. REGINA 2, P. PELTONEN-SAINIO 2, S. LUOSTARINEN

Lisätiedot

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS VUOSIKERTOMUS 212 SISÄLLYS 3 Haminan Energian vuosi 212 4 Toimitusjohtajan katsaus 8 Varatoimitusjohtajan katsaus 12 Suomen energiavuosi 212 14 Energialiiketoiminta 16 Verkostoliiketoiminta 18 Tietohallinto

Lisätiedot

TEK & UIL insinöörien ilmasto-ohjelma

TEK & UIL insinöörien ilmasto-ohjelma TEK & UIL insinöörien ilmasto-ohjelma Julkaisija: Ulkoasu: Kansi: Painopaikka: Tekniikan Akateemisten Liitto TEK Uusi Insinööriliitto UIL ry Ratavartijankatu 2, 00520 Helsinki Salla Koivu ja Juhani Mykkänen

Lisätiedot

Östersundom-klinikan tulosraportti Helmikuu 2013

Östersundom-klinikan tulosraportti Helmikuu 2013 Östersundom-klinikan tulosraportti Helmikuu 2013 Yhteenveto työpajojen ja seminaarien aineistoista 2 Tilaajan alkusanat Paikallisten resurssien entistä parempaan hyödyntämiseen energiantuotannossa Uusiutuvien

Lisätiedot

Vaasan kaupunkiseudun esitys innovaatiokeskittymän kehittämiseksi. Älykkäät ja kestävät. Energiaratkaisut. Smart and Sustainable Energy Solutions

Vaasan kaupunkiseudun esitys innovaatiokeskittymän kehittämiseksi. Älykkäät ja kestävät. Energiaratkaisut. Smart and Sustainable Energy Solutions Vaasan kaupunkiseudun esitys innovaatiokeskittymän kehittämiseksi Älykkäät ja kestävät Energiaratkaisut Smart and Sustainable Energy Solutions Sisältö TIIVISTELMÄ 1 Nykytila: Pohjoismaiden merkittävin

Lisätiedot

4Eurooppalainen. 8Neljä sähköaluetta SÄHKÖMARKKINAT. markkinamalli haasteiden edessä. Ruotsiin. Sähkön hinta pidettävä 15kohtuullisena

4Eurooppalainen. 8Neljä sähköaluetta SÄHKÖMARKKINAT. markkinamalli haasteiden edessä. Ruotsiin. Sähkön hinta pidettävä 15kohtuullisena Fingrid Oyj:n lehti 1/2011 SÄHKÖMARKKINAT 4Eurooppalainen markkinamalli haasteiden edessä 8Neljä sähköaluetta Ruotsiin Sähkön hinta pidettävä 15kohtuullisena Tässä numerossa FINGRID Fingrid Oyj:n lehti

Lisätiedot

ILMOITUSLIITE TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI ILMOITUSLIITE. Energiatehokkuus Boliden Kokkola panostaa moderniin teknologiaan

ILMOITUSLIITE TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI ILMOITUSLIITE. Energiatehokkuus Boliden Kokkola panostaa moderniin teknologiaan ILMOITUSLIITE TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI ILMOITUSLIITE Hiilineutraalit kunnat: Uusikaupunki hyötyy taloudellisesti HINKU-hankkeesta Energiatehokkuus Boliden Kokkola panostaa moderniin

Lisätiedot