SISÄLLYSLUETTELO. 1. Opetussuunnitelman laatiminen ja sisältö. 2. Ruutipuiston koulun sairaalaopetuksen järjestämisen lähtökohdat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SISÄLLYSLUETTELO. 1. Opetussuunnitelman laatiminen ja sisältö. 2. Ruutipuiston koulun sairaalaopetuksen järjestämisen lähtökohdat"

Transkriptio

1

2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Opetussuunnitelman laatiminen ja sisältö 2. Ruutipuiston koulun sairaalaopetuksen järjestämisen lähtökohdat 2.1. Ruutipuiston sairaalakoulun tehtävä ja toiminta-ajatus 2.2. Sairaalaopetuksen tavoitteet 2.3. Sairaalaopetuksen oppilaat ja oppilaaksiotto 3. Sairaalaopetuksen toteuttaminen 3.1. Oppimiskäsitys ja arvoperusta Ruutipuiston sairaalakoulussa 3.2. Ruutipuiston sairaalakoulu oppimisympäristönä 3.3. Sairaalakoulun toimintakulttuuri Kotikoulujen ja sairaalaopetuksen välinen yhteistyö Yhteistyö hoitotahon kanssa 3.4. Sairaalaopetuksen työtavat 3.5. Sairaalaopetuksen tuntijako 4. Opetuksen kolmiportainen tuki Ruutipuiston koulussa 4.1. Opiskelun yleinen tuki sairaalaopetuksessa Kodin ja koulun välinen yhteistyö Oppilashuolto Oppimissuunnitelma Oma opinto-ohjelma Ohjauksen järjestäminen sairaalaopetuksessa Tukiopetus Kerhotoiminta 4.2. Tehostettu tuki Opiskelun tuki Pedagoginen kuntoutus 4.3. Erityinen tuki Erityisopetus Oppimäärien yksilöllistäminen HOJKS 5. Opetuksen järjestäminen toiminta-alueittain

3 6. Kieli ja kulttuuriryhmienopetus sairaalaopetuksessa 7. Sairaalaopetuksen ainekohtaiset tavoitteet ja keskeiset sisällöt 8. Sairaalaopetuksen arviointi, todistukset ja niihin merkittävät tiedot 8.1. Arviointitavat ja muodot sairaalaopetuksessa 8.2.Oppilaiden itsearviointi 8.3. Erityisopetukseen otetun ja siirretyn oppilaan, oppimissuunnitelman tai vuosiluokkiin sitomattoman opinto-ohjelman mukaan opiskelevien arviointi 8.4. Päättöarvioinnin tehtävä ja periaatteet 8.5. Todistukset ja niihin merkittävät tiedot 9. Sairaalaopetuksen viestintästrategia

4 1. Opetussuunnitelman laatiminen ja sisältö Jokaisella sairaalaopetusta antavalla koululla on oltava oma opetussuunnitelma, johon koulun toiminta ja opetus perustuvat. Valtakunnalliset ja paikalliset perusopetusta koskevat päätökset muodostavat kaikkea perusopetusta, myös sairaalaopetusta ohjaavan kokonaisuuden. Nämä päätökset ovat - perusopetuslaki ja - asetus - valtioneuvoston asetus perusopetuslaissa tarkoitetun opetuksen valtakunnallisista tavoitteista ja perusopetuksen tuntiajosta - esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet ( hyväksytty) -opetuksen järjestäjän Seinäjoen kaupungin hyväksymä opetussuunnitelma - opetussuunnitelmaan perustuvaa perusopetusasetuksen 9 :n mukainen vuosittainen suunnitelma (vuosisuunnitelma) Sairaalaopetuksen opetussuunnitelman tavoitteena on sairaalaopetuksen tavoitteiden selkiyttäminen, jolloin oppilaalle luodaan turvalliset puitteet hoidon aikana tapahtuvalle opiskelulle siirryttäessä perusopetuksesta sairaalaopetukseen ja takaisin tai silloin, jos oppilas tarvitsee pidempiaikaista koulunkäynnin tukea avohoidossa ollessaan. Sairaalaopetuksen tunnusmerkkinä on joustavuus ja siten Ruutipuiston koulun oppilaat voivat noudattaa valtakunnallisen ja kuntakohtaisen opetussuunnitelman lisäksi seuraavia opetussuunnitelmia - Ruutipuiston koulun (sairaalaopetus) omaa opetussuunnitelmaa - Oppilaan lähettävän kunnan ja koulun opetussuunnitelmaa - Oppilaalle laadittua henkilökohtaista opetussuunnitelmaan ( HOJKS), - Oppimissuunnitelmaa tai omaa opinto-ohjelmaa ( asetus 11 ) Sairaalaopetuksen opetussuunnitelma perustuu sisällöllisesti valtakunnalliseen ja kuntakohtaiseen opetussuunnitelmaan ja koulumme noudattaa niitä, mikäli tässä opetussuunnitelmassa asioita ei ole erikseen toisin mainittu, myös oppiainekohtaiset tavoitteiden osalta. Sairaalaopetuksessa, varsinkin lyhyiden jaksojen aikana joudutaan ottamaan huomioon lähettävän kunnan opetussuunnitelmat sekä opetukselle asetetut toiveet. Pitkillä hoitojaksoilla olevat osasto-oppilaat, sekä pitkille tukijaksoille sairaalakouluun sovitut, avohoidossa olevat oppilaat noudattavat pääsääntöisesti Ruutipuiston koulun omaa opetussuunnitelmaa. Oppilaiden eripituiset jaksot osastolla ( kriisi-, tutkimus- ja hoitojaksot) avo-oppilastoiminta, laaja oppilaaksi ottoalue ( Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri ) sekä oppilaan terveydentila ( toimintakyky ja koulukuntoisuus) vaikuttavat lopulta siihen, miten oppilaiden opetus käytännössä järjestetään.

5 2. Ruutipuiston koulun sairaalaopetuksen järjestämisen lähtökohdat 2.1 Ruutipuiston sairaalakoulun tehtävä ja toiminta-ajatus Sairaalaopetus on perusopetuslakiin perustuvaa toimintaa, jonka mukaisesti sairaalassa olevalle oppilaalle on aina järjestettävä opetusta siinä määrin kuin se hänen terveytensä ja muut olosuhteet huomioon ottaen on mahdollista.(pol pykäkä 4 3 mom.) Sairaalaopetus on aina erityisopetusta huolimatta siitä, onko oppilas otettu tai siirretty erityisopetukseen. Oppilaan sairaalaopetuksen paikka määräytyy erikoissairaanhoidon potilasalueen mukaisesti, ja tämän vuoksi Ruutipuiston koulu palvelee kaikkia Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin sekä sairaanhoitopiirin sopimusaluekuntien alueelta tulevien kuntien ja koulujen perusopetuksen oppilaita. Sairaalaopetuksen ensisijaisena tehtävänä on hoitaa sairaalassa osastohoidossa olevien oppilaiden opetus. Tämän lisäksi ajatuksena on tukea myös avohoidossa olevia peruskouluikäisiä oppilaita suunniteltujen tukijaksojen avulla sekä koulukäynnin nivelvaiheissa siirryttäessä osastohoidosta takaisin omaan kouluun. Koulussa noudatetaan peruskoulun opetussuunnitelman perusteita, koulun omaa opetussuunnitelmaa ja/ tai oppilaalle laadittua henkilökohtaista opetuksen järjestämiseksi laadittua suunnitelmaa tai oppimissuunnitelmaa. Sairaalaopetuksen tavoitteena on turvata oppilaan koulunkäynti sairaalahoidon aikana sekä tukea oppilaan tervettä kasvua ja kehitystä yhdessä hoidon asettamien tavoitteiden kanssa. Sairaalaopetusjakson aikana tavoitteena voi olla esim. oppimisvaikeuksien kartoittaminen ja hoito, kouluvalmiusselvittelyt, koulumuotoarviot, koulunkäynnin tilanteen selkiyttäminen ja tukeminen, oppilaan syrjäytymisen estäminen tai peruskoulun suorittaminen loppuun. Sairaalaopetuksen aikana oppilaspaikka omassa koulussa säilyy ja opetus toteutetaan yhteistyössä oman koulun kanssa. Tavoitteena on pedagogisen kuntoutuksen myötä palauttaa oppilas takaisin omaan ryhmäänsä tai löytää oppilaalle ryhmä, jossa hän voi edetä omien kykyjensä mukaisesti. Pyrkimyksenä on noudattaa mahdollisuuksien mukaan oppilaan oman luokka-asteen mukaista viikkotuntimäärää tai jaksojärjestelmää, jolloin paluu omaan kouluun on helpompaa. Oppilaan lopullinen viikkotuntimäärä määräytyy kuitenkin oppilaan psyykkisen kunnon mukaan. 2 Sairaalaopetuksen tavoitteet Sairaalaopetuksessa otetaan aina huomioon oppilaiden yksilölliset tarpeet, psyykkinen kunto sekä oppimisen tai käyttäytymisen ongelmat. Opetuksessa painotetaan onnistumisen elämyksiä, epäonnistumisien oppimisen sietämistä, oman vastuun ottamista, itsetunnon vahvistumista sekä koululaisen identiteetin ja motivaation kasvamista. Opetuksen lisäksi kiinnitetään huomiota oppilaan käyttäytymis- ja vuorovaikutustaitoihin. Sairaalaopetuksessa puututaan aina ei- hyväksyttävään käyttäytymiseen ja oppilaita tuetaan löytämään myönteiset ratkaisumallit eri tilanteisiin. Oppilaita ohjataan tarkkailemaan sekä ymmärtämään omaa käyttäytymistään sekä oman käyttäytymisen vaikutusta muihin oppilaisiin. Sairaalaopetuksessa jokaisella oppilaalla on oikeus edetä opinnoissaan omien kykyjen ja edellytystensä mukaisesti. Oppilas voi opiskella yleisen opetussuunnitelman mukaisesti, tai hänelle laaditaan henkilökohtainen oppimissuunnitelma, oma opinto-ohjelma tai hän noudattaa omassa koulussa tehtyä hojksia. Suunnitelmia tehdään ja tarkistetaan yhteistyössä oman koulun kanssa. Sairaalaopetuksessa opiskellaan

6 kaikkia perusoppiaineita ja lisäksi yläkoulussa oppilas jatkaa mahdollisuuksien mukaan valitsemiaan valinnaisaineita. Koulun toiminta perustuu toimivaan ja tiiviiseen yhteistyöhön osastojen ja poliklinikoiden kanssa. Oppilasta koskevat tulopalaverit, hoitoneuvottelut sekä moniammatilliset tiimit ja muut viranomaispalaverit tukevat sairaalaopetuksen pedagogista tehtävää. Sairaalaopetuksesta annettu informaatio osastoille on hoidon kannalta tarpeellinen ja oleellinen osa lapsen tai nuoren toimintakykyä arvioitaessa. 2.3 Sairaalaopetuksen oppilaat ja oppilaaksiotto Sairaalaopetuksen oppilaat tulevat Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueelta ja ovat pääosin lasten- ja nuorisopsykiatrian osastojen potilaita. Lastenpsykiatrian poliklinikan potilaita varten on neljä avo-oppilaspaikkaa Näiden paikkojen oppilaaksiottoa säätelevät myös säännökset koulukuljetusaikojen pituudesta. Somaattinen opetus hoidetaan ns. vuoteenvieriopetuksena. Avo-oppilaspaikat myönnetään sairaalakoulusta erillisen pedagogisen selvityksen perusteella. Oppilaspaikoista päätettäessä tehdään yhteistyötä lastenpsykiatrian hoito (oppilashuoltotiimin) kanssa. Hoitava lääkäri esittää paikkaa, paikasta tekee päätöksen sairaalakoulunjohtaja. Avo-oppilaspaikalle voidaan ottaa seuraavin perustein: - Etusijalla ovat osastohoidossa tai -jonossa olevat - Jakson perusteena on psyykkinen kunto, koulutyön keskeytymisvaara ja/tai mahdollinen tukijakson tarve - Avo-oppiaiden hoitotiimi toiimii heidän oppilashuoltoryhmänään 3. Sairaalaopetuksen toteuttaminen 3.1 Oppimiskäsitys ja arvoperusta Ruutipuiston sairaalakoulussa Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa (2004) määritellään perusopetuksen arvoperusta valtakunnallisesti. Perusopetuksen arvopohjana ovat ihmisoikeudet, tasa-arvo, demokratia, luonnon monimuotoisuuden ja ympäristön elinkelpoisuuden säilyttäminen sekä monikulttuurisuuden hyväksyminen. Opetuksen tulee olla poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumatonta. Opetuksessa huomioidaan erilaiset oppijat ja edistetään tasa-arvoa antamalla työtöille ja pojille valmiudet toimia yhtäläisin oikeuksin ja velvollisuuksin työ- ja perhe-elämässä. Opetussuunnitelma perustuu oppimiskäsitykseen, jossa oppiminen ymmärretään yksilölliseksi ja yhteisölliseksi prosessiksi. Oppiminen on aktiivista ja tavoitteellista toimintaa ja oppimista tapahtuu erilaisissa tilanteissa itsenäisesti, opettajan ohjauksessa sekä vuorovaikutuksessa vertaisryhmän kanssa. Oppimisen yleiset periaatteet ovat kaikilla samat, mutta oppiminen riippuu siitä, millä tavalla oppijan aiempi tieto on rakentunut, mikä on hänen motivaationsa sekä millaiset oppimis- ja työskentelytavat hän omaa. Valtakunnallisen opetussuunnitelman ohella kouluja sitovat oman kunnan arvot, joiden tulee näkyä opetuksen tavoitteissa ja sisällössä sekä koulun arjessa.

7 Ruutipuiston koulun arvot Kouluilmapiiri Oppilaat muodostavat kouluyhteisön, jonka positiiviseen ilmapiiriin kuuluu, että jokainen oppilas ottaa vastuun itsestään, lähimmäisestään ja ympäristöstä. Oppilaita ohjataan hyväksymään ja ymmärtämään psyykkisistä syistä johtuvaa pahaa oloa, joka voi ilmetä monella eri tavalla. Positiivista ilmapiiriä pidetään yllä kunnioittamalla toisia, olemalla suvaitsevaisia, oikeudenmukaisia ja tasaarvoisia. Erilaisuus on rikkaus. Koulutuksellisen tasa-arvoisuuden nimissä huolehditaan siitä, että jokainen sairaalaopetuksessa oleva oppilas saa perustietojen ja taitojen, jatko-opintojen ja kansalaistoiminnan kannalta hyödyllistä opetusta. Yksilöllisyys, itsetuntemus ja tulevaisuuteen suuntautuminen Oppilaan kasvu ja omat lähtökohdat huomioidaan opetuksessa. Oppilaan menneisyyden tunteminen on tärkeää, jotta häntä voidaan tukea kasvuprosessissa yhdessä hoitavan tahon kanssa. Oppilasta tuetaan tiedon hankinnassa ja jäsentämisessä sekä ohjataan oppilasta hyödyntämään tietoa siten, että oppilas kykenisi valmistautumaan tulevaisuuden haasteisiin. Opetuksen järjestämistä ja tuloksellisuutta arvioidaan jatkuvasti, jotta pystyttäisiin mahdollisimman tehokkaasti vastaamaan oppilaan tarpeisiin. Kehittämisessä otetaan huomioon oppilaiden ja heidän huoltajiensa erityistarpeet sekä hoitopuolelta että kotikouluista saatu palaute. Yhteistyössä asiantuntijoiden kanssa taataan tuen jatkuvuus oppilaan siirtyessä takaisin omaan kouluunsa. Oppimisprosessin arvot Oppilasta, opettajia ja muuta henkilökuntaa kannustetaan etsimään kullekin oppilaalle sopivin tapa oppia. Tärkeintä on oppimisen ilon säilyttäminen ja jatkuvan itsensä kehittämisen halu sekä elinikäisen oppimisen periaate. Kaikkeen opetukseen sisällytetään ajattelu-, ongelmanratkaisu-, viestintä- ja vuorovaikutustaitojen opettelua ja kehittämistä. Ruutipuiston koulu on sairaalaopetukseen keskittynyt erityiskoulu, jolloin opetuksessa painotetaan koululaisen identiteettiä ja itsetuntoa. Päivittäin pyritään tarjoamaan oppilaille onnistumisen elämyksiä, ja sen kautta kohottamaan oppilaiden itsetuntoa ja tuntemusta sekä vahvistetaan opiskelumotivaatiota. 3.2 Ruutipuiston sairaalakoulu oppimisympäristönä Oppimisympäristöllä tarkoitetaan oppimiseen liittyvää fyysisen ympäristön, psyykkisten tekijöiden ja sosiaalisten suhteiden kokonaisuutta, jossa opiskelu ja oppiminen tapahtuvat. Fyysiseen oppimisympäristöön kuuluvat erityisesti koulun rakennukset ja tilat sekä opetusvälineet ja oppimateriaalit. Siihen kuuluvat lisäksi muu rakennettu ympäristö ja ympäröivä luonto. Psyykkisen ja sosiaalisen oppimisympäristön muodostumiseen vaikuttavat toisaalta yksittäisen oppilaan kognitiiviset ja emotionaaliset tekijät, toisaalta vuorovaikutukseen ja ihmissuhteisiin liittyvät tekijät. Ruutipuiston koulun kehittämisen tavoite on tarjota oppilaille ajanmukainen, virikkeellinen ja viihtyisä oppimisympäristö. Hyvä oppimisympäristö takaa oppilaille onnistumisen elämyksiä ja haasteita sekä tukee oppilaiden tervettä fyysistä ja psyykkistä kasvua. Koulun tulee olla turvallinen työskentelypaikka ja

8 jokaiselle taataan työrauha. Koulullemme on ominaista joustavat opetusjärjestelyt, pienet ryhmäkoot ja että samassa opetusryhmässä opiskelee usean luokka-asteen oppilaita. Opetuksessa oppilaita ohjataan vuorovaikutukseen ja osallisuuteen. Tilaratkaisuilla on saatu oppimisympäristöstämme kodikas kouluympäristö, mikä osaltaan tuo monille mielekkyyttä opiskeluun. luokkatilan lisäksi. Oppimisympäristöämme ovat myös lähiseudun luonto- ja liikuntapaikat virkistysalueineen. Luontoreitit, laavut ja muut vierailukohteet ovat olennainen osa oppimisympäristöämme. Oppimisympäristössämme olevia opetusvälineitä pyritään uusimaan mahdollisuuksien mukaan siten, että ne vastaisivat nykyaikaisen opetuksen tarpeita. Koulullamme on riittävästi tieto- ja viestintäteknisiä laitteita ja niitä käytetään opetuksen tukena. Käytössämme on samat tietokoneohjelmat kuin kaupungin muissa kouluissa. 3.3 Sairaalakoulun toimintakulttuuri Koulun toimintakulttuurilla on merkittävä vaikutus koulussa tehtyyn opetus- ja kasvatustyöhön sekä oppimiseen. Sairaalakoulussa tavoitteena on, että koulun käytänteet rakennetaan tukemaan oppilaiden opetukseen ja kasvatukseen asetettuja tavoitteita. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa mainitaan toimintakulttuurin osalta seuraavaa: Toimintakulttuuriin kuuluvat kaikki koulun viralliset ja epäviralliset säännöt, toiminta- ja käyttäytymismallit sekä arvot, periaatteet ja kriteerit, joihin koulutyön laatu perustuu. Toimintakulttuuriin kuuluu myös oppituntien ulkopuolinen koulun toiminta kuten juhlat, teemapäivät sekä erilaiset tapahtumat. Koulun kasvatustavoitteiden ja arvojen sekä aihekokonaisuuksien tulee konkretisoitua toimintakulttuurissa. Tavoitteena on toimintakulttuuri, joka on avoin ja vuorovaikutteinen sekä tukee yhteistyötä niin koulun sisällä kuin kotien ja muun yhteiskunnan kanssa. Myös oppilaalla tulee olla mahdollisuus osallistua koulun toimintakulttuurin luomiseen ja sen kehittämiseen. Sairaalakoulun pyrkimyksenä on rakentaa keskinäinen kunnioitus työyhteisön toimijoiden, oppilaiden, opettajien ja avustajien välille, kohdella toisia tasa-arvoisesti sekä välittää aidosti toisista. Samalla periaatteella tehdään yhteistyötä oppilaiden huoltajien, kotikoulujen sekä hoitopuolen kanssa. Jokaisen työntekijän erityisosaaminen ja vahvuudet huomioidaan monipuolisia työtapoja kehitettäessä. Tavoitteena on kasvattaa tiedollista, taidollista ja sosiaalista pääomaa siten, että kunkin oppilaan ikä ja edellytykset huomioidaan Kotikoulujen ja sairaalaopetuksen välinen yhteistyö Sairaalaopetuksen ja kotikoulujen välinen yhteistyötä tapahtuu sekä koulunkäynnin nivelvaiheessa että itse koulunkäyntivaiheessa. Pääasiallinen yhteistyö kotikoulujen ja sairaalaopetuksen välillä tapahtuu erillisten koulunkäyntiä koskevien palavereiden muodossa sairaalakoulussa tai osastoilla hoitoneuvotteluiden yhteydessä. Nivelvaiheisiin liittyvä yhteistyö tarkoittaa koulun käyttämiä tukitoimenpiteitä tilanteessa, jossa oppilas on tulossa hoitoon tai siirtymässä hoidosta takaisin omaan kouluunsa. Sairaalakoulun ja kotikoulun yhteistyö on tiivistä ja sairaalakoulun henkilökunta yrittää ottaa huomioon kunkin oppilaan kohdalla myös hänen opettajansa esittämät toiveet yhteistyön muodoista.

9 Koulunkäynnin alkuvaiheessa hankitaan tietoa oppilaan kouluhistoriasta, koulunkäynnin ongelmakohdista sekä käytännön koulunkäynnin kannalta oleellisista asioista kuten lukujärjestyksestä, tehtävistä, tavoitteista, viimeisimmästä arvioinnista sekä muista koulunkäynnin kannalta tärkeistä asioista. Tietoa oppilaan koulunkäynnin kannalta tärkeistä asioista saadaan myös sairaalakoulun omien tutkimuslomakkeiden avulla, joiden avulla oppilaan oppimistaitoja sekä koulunkäynnin sujumista voidaan kartoittaa. Oppilaan tulovaiheessa oman koulun opettajalla on aina mahdollisuus tutustua sairaalakouluun sekä tulla henkilökohtaisesti keskustelemaan sairaalajakson ajalle asetettavista tavoitteista ja toiveista. Koulunkäyntivaiheessa oppilaan oma opettaja ja sairaalakoulun opettaja pitävät yhteyttä yhdessä sovitun tavan mukaisesti opiskelun etenemisen seuraamiseksi. Oppilaan omalla opettajalla on mahdollisuus tulla seuraamaan oppilaan opiskelua ja edistymistä niin halutessaan. Hoidon loppuvaiheessa panostetaan mahdollisimman turvallisen kotikouluun paluun takaamiseksi. Oppilas, huoltajat sekä hoitotahon edustaja ovat mukana yhteistyössä. Oppilaan siirtyminen omaan kouluun voi tapahtua asteittain. Tarpeen mukaan pidetään erillinen koulupalaveri, jossa käydään läpi sairaalakoulujaksoa sekä oppilaan saavuttamia tavoitteita opiskelun ja /tai käyttäytymisen ja työskentelyn suhteen. Lähtövaiheessa kotikouluun selvitetään oppilaan toimintakykyyn sekä koulukuntoisuuteen liittyviä asioita sekä mahdollisia tukimuotoja Yhteistyö hoitotahon kanssa Koulun toiminta perustuu toimivaan ja tiiviiseen yhteistyöhön osastojen kanssa. Osasto-oppilaiden kohdalla yhteistyötä tehdään päivittäin koulukuntoisuuden ja toimintakyvyn arvioimiseksi sekä käytännön koulutyön järjestämiseksi liittyvistä asioista. Sairaalakoulun opettajat osallistuvat osastoilla pidettäviin viikkoraporttehin, moniammatillisiin tiimeihin sekä hoitoneuvotteluihin. Opettajat toimivat hoitotiimin pedagogisena asiantuntijana ja heidän antamansa informaatio on hoidon kannalta tarpeellinen ja oleellinen osa lapsen tai nuoren toimintakykyä arvioitaessa. Oppilaiden omahoitajat suunnittelevat yhdessä opettajien kanssa oppilaan hoitoon, koulunkäyntiin sekä tukitoimiin liittyviä asioita. Myös avo-oppilaiden kohdalla opettajat osallistuvat poliklinikoilla pidettäviin tiimeihin ja hoitoneuvotteluihin. Sairaalakoulun opettajat seuraavat avo-oppilaan psyykkistä kuntoa ja ohjaavat oppilaan tarvittaessa lisäkäynneille tai informoivat hoitavaa lääkäriä. Lastenpsykiatrian osaston hoitajat osallistuvat päivittäin koulun välituntivalvontoihin sekä saattavat oppilaat kouluun ja takaisin, jolloin yhteistyötä tapahtuu luontevalla tavalla. 3.4 Sairaalaopetuksen työtavat Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa (2004) sanotaan työtavoista seuraavaa: Opetuksessa tulee käyttää oppiaineelle ominaisia menetelmiä ja monipuolisia työtapoja, joiden avulla tuetaan ja ohjataan oppilaan oppimista. Työtapojen tehtävänä on kehittää oppimisen, ajattelun ja ongelmanratkaisun taitoja, työskentelytaitoja ja sosiaalisia taitoja sekä aktiivista osallistumista. Työtapojen tulee edistää tieto- ja viestintätekniikan taitojen kehittymistä. Työtapojen tulee antaa mahdollisuuksia myös eri ikäkausille ominaiseen luovaan toimintaan, elämyksiin ja leikkiin. Opettaja valitsee työtavat. Hänen tehtävänään on opettaa ja ohjata sekä yksittäisen oppilaan että koko ryhmän oppimista ja työskentelyä. Työtapoja ohjaa kunkin oppilaan ainekohtaiset tavoitteet sekä oppilaan psyykkinen kunto ja toimintakyvyn taso. Työtavat ovat joustavia ja toiminnallisuutta korostetaan. Havainnollistamisen välineinä käytetään esim. mittaamista, luokittelua, rakentelua ja tutkimista. Oppilaille mahdollistetaan näin omien havaintojen teko, jolloin oppilaille syntyisi tietynlainen havaintomalli, joka rakentaisi oppilaalle käsitystä maailmassa vallitsevista säännönmukaisuuksista.

10 Taito- ja taideaineiden osalta työtavat on valittu siten, että oppilaat saavat tehdä mahdollisimman paljon itse, kokea elämyksiä ja luovuuden iloa. Työtapojen suunnittelussa otetaan huomioon oppilaiden erilaisuus. Opetusta eriytetään tarjoamalla lisätehtäviä, tukea oppimisvaikeuksista kärsiville sekä kehittämällä vaihtoehtoisia tehtäviä esim. taito- ja taideaineisiin. Kouluavustajat mahdollistavat sen, että tarvittaessa oppilaat voivat opiskella rauhassa eri tilassa. Koululla käytetään tietokoneavusteisia työtapoja, oppilailla on mahdollisuus käyttää tietokonetta ainekirjoituksessa ja reaaliaineiden tehtävissä. Työntekijöiden erityisosaaminen huomioidaan työtapoja kehitettäessä. 3.5 Sairaalaopetuksen tuntijako Tuntiresurssi (90 h) käytetään kokonaisuudessaan sairaalaopetukseen painottaen mahdollisimman suurta osuutta erityisluokkaopetukseen yhdysluokissa ja erikoissairaanhoidossa olevan oppilaan pitäminen koulupolulla terveydentila huomioonottaen. Lapsen ja nuoren kuntoutussuunnitelman mukaisesti annetaan tarvittaessa yksilöopetusta tai resursoidaan diagnosointiin. Didaktisesti tarvittavat toimenpiteet ja yksilöllistäminen suoritetaan koulun sisäisin järjestelyin. Liikunnanopetus järjestetään opetusryhmittäin ja yksilötavoitteiden sekä jatkosuositusten osalta tehdään tarvittaessa yhteistyötä osastojen liikunnanohjaajien ja erikoissairaanhoidon toimintaterapeuttien kanssa. Musiikinopetus tapahtuu periodiopetuksena painottuen koulun juhlien ja tapahtumien yhteyteen. Musiikkiyhteistyötä tehdään myös seurakunnan kanssa. Musiikkikasvatuksessa otetaan huomioon osastojen oma ja musiikkiterapeuttien tekemä työ ja huomioidaan heidän antamansa palaute. Somaattinen opetus hoidetaan edelleen pyyntöjen mukaisesti. 4. Opetuksen kolmiportainen tuki Ruutipuiston koulussa Opiskelun yleinen tuki sairaalaopetuksessa Kodin ja koulun välinen yhteistyö Kodin ja koulun yhteistyön tavoitteena on tukea oppilaan tervettä kasvua ja oppimista. Onnistunut yhteistyö kodin ja koulun välillä perustuu avoimuuteen, tasavertaisuuteen ja luottamuksellisuuteen vuorovaikutukseen. Huoltajilla on aina ensisijainen vastuu lapsensa kasvatuksesta ja koulun tehtävänä on tukea oppilaan kasvua yhdessä huoltajien kanssa. Huoltajien kanssa tehtävällä yhteistyöllä on keskeinen merkitys oppilaiden opintojen tukemisessa. Toimiva yhteistyö kodin kanssa lisää opettajan oppilaantuntemusta mikä auttaa opettajaa opetuksen suunnittelussa ja toteuttamisessa. Koululla on aktiivinen ja aloitteellinen rooli yhteistyön rakentamisessa ja vastuu siitä, että huoltajat saavat riittävästi tietoa oppilaan opiskeluun liittyvistä asioista, opetussuunnitelmasta, koulun toiminnasta ja oppilaiden hyväksi käytettävistä tukitoimista. Yhteistyön merkitys korostuu erityisesti valintatilanteissa, joissa perheiden on vaikea nähdä oman lapsensa tarpeet ja hyväksyä lastensa opintojen tukemiseksi osoitetut tukitoimet (yksilöllistämiset, kouluvaihdot). Koulutuksen nivelvaiheissa, erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden ja maahanmuuttajataustaisten oppilaiden opintojen tukemisessa korostuu myös hyvän yhteistyön merkitys. Ruutipuiston koulussa kodin ja koulun välistä yhteistyötä toteutetaan sekä yhteisö- että yksilötasolla. Puhelinkeskustelut, sähköpostiviestit, kirjalliset tiedotteet, reissuvihot ym. vastaavat ovat oleelli-

11 nen osa kodin ja koulumme välistä yhteydenpitoa. Vanhempien kanssa tehtävää yksilötason yhteistyötä ovat lisäksi sekä erilaiset neuvottelut liittyen oppilaan opiskeluun ja valintoihin. Yhteydenpitoa vanhempien kanssa tiivistetään opinpolun nivelvaiheissa sekä erityisesti mikäli oppilaalla ilmenee vaikeuksia, joko opiskelun tai muun koulunkäynnin suhteen. Henkilökohtaiset suunnitelmat kuten koulusopimukset, oppimissuunnitelmat hojksit laaditaan yhdessä oppilaan, huoltajien/an sekä tarvittaessa myös kotikoulujen sekä muiden asiantuntijoiden kanssa. Sairaalakoulun opettajat osallistuvat osaston ja lasten ja nuorten poliklinikan moniammatillisiin tiimeihin, hoitoneuvotteluihin ja loppuneuvotteluihin, joissa opettajan tehtävänä on välittää kaikkien tietoon koulunkäynnin kannalta keskeiset asiat. Kotikoulun ja sairaalakoulun väliset koulupalaverit ovat myöskin vanhempien kanssa tehtävää moniammatillista yhteistyötä Oppilashuolto Oppilashuoltoon kuuluu oppilaiden oppimisen perusedellytyksistä, fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista huolehtiminen. Oppilashuollon avulla edistetään oppilaiden tervettä, tasapainoista kasvua ja kehitystä sekä luodaan edellytykset hyvälle oppimiselle ja ehkäistään syrjäytymistä. Tavoitteena on, että oppilas kokee koulun turvalliseksi oppimis- ja työskentely-ympäristöksi ja että oppilas tuntee kuuluvansa kouluyhteisöönsä. Oppilas saa koulun päivittäisessä arjessa ohjausta, kannustavaa palautetta ja apua ongelmatilanteisiin sekä oppilaalle välittyy tunne, että hänestä välitetään ja pidetään huolta. Arjen huolenpito tarkoittaa välittävää ja kannustavaa vuorovaikutusta, oppilaiden kuulemista ja varhaista puuttumista sekä tukitoimia luokassa. Kouluyhteisön turvallinen arki muodostuu oppilaiden hyvinvointia ylläpitävästä ja edistävästä toimista sekä oppimista tukevista toimintatavoista millä varmistetaan kaikille tasavertainen oppimisen mahdollisuus. Oppilashuollon tavoitteena on myös oppimisen esteiden, oppimisvaikeuksien sekä koulunkäyntiin liittyvien muiden ongelmien ehkäiseminen, tunnistaminen, lieventäminen ja poistaminen mahdollisimman varhain. Jokaisella koululla on säännöllisesti kokoontuva, moniammatillinen oppilashuoltoryhmä. Moniammatillisen oppilashuoltoryhmän tehtävänä on koordinoida ja kehittää oppilashuoltotyötä koulussa, osallistua koko kouluyhteisön hyvinvointia ylläpitävään ja edistävään työhön sekä etsiä ratkaisuja tukea tarvitsevien oppilaiden auttamiseksi. Oppilashuoltotyötä ohjaavat luottamuksellisuus, oppilaiden ja heidän huoltajiensa kunnioittaminen sekä eri osapuolien tietojensaantia ja salassapitoa koskevat säädökset. Oppilashuollon tehtäväkenttä sisältää sekä yhteisöllisen että yksilöllisen työn. Onnistunut oppilashuoltotyö edellyttää yhdessä laadittuja toimintamalleja ja suunnitelmia ennaltaehkäisevää työtä ja ongelmatilanteiden hoitamista varten. Koululla tulee olla turvallisuussuunnitelma, johon kuuluvat kriisi- ja pelastussuunnitelmat sekä päihteiden käytön ja kiusaamisen ennaltaehkäisemiseen ja puuttumiseen liittyvät suunnitelmat. Koulun oppilashuoltoryhmänä toimii lapsen/nuoren hoitotiimi. Oppilashuoltotyö on jatkuvaa ja sen tulee tapahtua linjassa hoidon tavoitteiden kanssa. Terveydenhuolto

12 Sairaalakoulun lyhytaikaisten olevien oppilaiden terveydenhuoltopalvelut järjestetään pääsääntöisesti osastojen kautta. Koulullamme puututaan aina ei-hyväksyttävään käyttäytymiseen ja oppilaitamme tuetaan ja ohjataan löytämään myönteisiä ratkaisumalleja erilaisiin ongelmatilanteisiin. Koulullamme ei sallita mitään fyysistä tai henkistä väkivaltaa (ei sanallista eikä sanatonta). Vakavissa väkivaltatilanteissa koulun aikuisten velvollisuus on puuttua ja estää väkivallanteot kiinni pitämällä kunnes oppilas rauhoittuu. Tällaisista tilanteista ilmoitetaan hoitotiimille ja tilanne selvitetään ennen kuin oppilas lähtee koulusta. Oppilaan lähettäminen kotiin tai osastolle on äärimmäinen keino häiriköivän oppilaan rauhoittamiseksi, muutoin aina tavoitteena on, että rauhoituttuaan ja asiaa käsiteltyään oppilas pystyisi palaamaan opiskelun pariin joko luokkaan tai itsenäisen opiskeluun varattuun tilaan. Pitelytilanteista annetaan aina kirjallinen selvitys, mistä käy ilmi mitä pitelytilanteessa tapahtui ja ketkä pitelivät. Koulullamme pyritään siihen, ettei kukaan henkilökuntaa kuuluva yksin hoida kiinnipitotilanteita. Kuraattoripalvelut Hoitotiimien sosiaalityöntekijät antavat erityisalaansa kokevat palvelut ja tietotaidon tarvittaessa. Kouluruokailu Sairaalakoulun oppilaiden ruokailu on järjestetty Etelä-Pohjanmaan keskussairaalassa, jonka kautta oppilaat saavat täysipainoisen ja terveellisen aterian. Osastolaisten kouluruokailu tapahtuu aina sairaalan osastoilla ja on osa yhteisöhoitoa. Avo-oppilaat ruokailevat sairaalakoulussa yhdessä koulun henkilökunnan kanssa. Oppilaita ohjataan syömään monipuolisesti ja terveellisesti sekä maistamaan vieraita ruokalajeja. Ruokailu on osa tapakasvatusta; oppilaita ohjataan käyttäytymään asiallisesti, ottamaan toiset ruokailijat huomioon sekä tekemään ruokailutilanteesta rauhallinen ja miellyttävä. Oppilaiden ruokailutavat sekä syömiseen liittyvät neuroottisuudet että syömishäiriöiden tunnistaminen ja hoitaminen ovat tärkeä osa oppilaan kuntoutumista. Koulumatkat Koulumatkat ovat tärkeä osa oppilaan koulupäivää. Oppilaiden matka koululta osastoille on suhteellisen lyhyt. Lastenpsykiatrian osastoilta kulkevat oppilaat saatetaan aina kouluun ja takaisin sekä sovituille hoitokäynneille. Saattajina toimivat lastenpsykiatrian osaston henkilökunta sekä tarvittaessa myös koulun henkilökuntaa. Nuorisopsykiatrisella osastolla hoidossa olevat oppilaat voivat kulkea matkat itsenäisesti, mikäli heillä on siihen osastolta lupa. Osa oppilaista liikkuu yhteiskuljetuksissa. Huoltajien sekä taksiyhtiöiden edustajien kanssa tehdään yhteistyötä, jotta koulumatkan aikana oppilaat muistavat turvallisuuteen ja käyttäytymiseen liittyvät säännöt ja sopimukset. Koululle on järjestetty aamuvastaanotto yhteiskuljetuksissa kulkeville oppilaille. Koulukuljetusta odottavalla oppilaalla on tarvittaessa mahdollisuus ohjattuun toimintaan Oppimissuunnitelma Oppimissuunnitelma laaditaan yleensä oppilaalle, jonka koulunkäynnissä ilmenee sellaisia vaikeuksia, ettei oppilas syystä tai toisesta selviä yleisopetuksen ryhmässä, mutta hänen kohdallaan ei ole tarkoituksenmukaista tai mahdollista siirtää häntä erityisopetukseen. Oppimissuunnitelma

13 sisältää suunnitelma oppilaan opinto-ohjelman toteuttamiseksi ja siinä kuvataan, miten opetussuunnitelman tavoitteet on tarkoitus saavuttaa. Lisäksi siinä määritellään mahdolliset valinnaiset opinnot, opiskelun erityiset painoalueet, mahdolliset tukitoimet, kuten tukiopetus tai osa-aikainen erityisopetus. Oppimissuunnitelman tarkoituksena on, että oppilas oppii ottamaan yhä enemmän vastuuta opiskelustaan, sitoutuu siihen ja saa oppimiseensa enemmän tavoitteellisuutta. Lisäksi oppimissuunnitelman avulla annetaan huoltajalle tietoa, jotta hän voisi entistä paremmin tukea oppilasta tämän opiskelussa. Oppimissuunnitelmalla voidaan myös eriyttää opetusta sekä auttaa koulua ja opettajia turvaamaan oppilaalle parhaat edellytykset oppia ja edetä opinnoissaan. Oppimissuunnitelmaa voidaan käyttää myös pohjana oppilaan edistymisen arvioinnissa. Oppimissuunnitelma laaditaan aina ennen kuin harkitaan erityisopetukseen siirtämistä. Oppimissuunnitelman laatimisessa keskeistä on yhteistyö oppilaan, huoltajan, opettajien ja koulun muiden asiantuntijoiden välillä. Perusopetuksen alkuvaiheessa oppimissuunnitelman laatimisen päävastuu on opettajalla, mutta valmisteluvastuu voi vähitellen siirtyä yhä enemmän oppilaalle itselleen Oma opinto-ohjelma Perusopetusasetuksen 11 :n 3 momentin mukaisesti voidaan päättää, että oppilas etenee vuosiluokkiin jaetun oppimäärän sijasta oman opinto-ohjelmansa mukaan. Jos opetussuunnitelmassa on päätetty, että oppilas voi edetä opiskelussaan vuosiluokkiin jaetun oppimäärän sijasta oman opinto-ohjelmansa mukaan, oppimissuunnitelmassa on mainittava opintokokonaisuudet, jotka sisältyvät oppilaan opinto-ohjelmaan, ja määriteltävä niiden suorittamisjärjestys ja aikataulu sekä mahdolliset erityistavoitteet. Oman opinto-ohjelman mukaan etenevä oppilas siirtyy lukuvuoden työn päätyttyä seuraavalle vuosiluokalle. Oppilas voidaan jättää vuosiluokalle vain yleisen heikon koulumenestyksen perusteella. Oman opinto-ohjelman mukaan opiskeleva oppilas on esimerkiksi 9. luokan oppilas, kunnes hän suorittaa perusopetuksen koko oppimäärän ja saa päättötodistuksen tai hänen oppivelvollisuusikänsä täyttyy ja hän eroaa koulusta. Oppilas etenee opintokokonaisuuksittain oman opinto-ohjelman mukaan. Opetussuunnitelmassa määritellään ne tiedot ja taidot, jotka ovat edellytyksenä kunkin opintokokonaisuuden opiskelun aloittamiselle. Sairaalaopetuksessa oleva oppilas voi opiskella myös vuosiluokkiin sitomattoman opetuksen mukaisesti. Tämä opintomuoto sopii erityisesti peruskoulun päättövaiheessa oleville nuorille, joiden psyykkinen kunto tai toimintakyky on vaihteleva tai oppilas on vaarassa syrjäytyä koulunkäynnistä kokonaan. Tällöin hänelle tehdään oma opinto-ohjelma yhteistyössä oppilaan oman koulun kanssa ja oppilaan opinnot voidaan ajoittaa tarvittaessa useammalle vuodelle. Oman opinto-ohjelman mukaan eteneminen mahdollistaa sen, että oppilas voi jatkaa oppivelvollisuutensa suorittamista tekemättä uudelleen jo suorittamiaan opintoja. Opiskelusta tulee mielekkäämpää, kun oppilas tietää, että psyykkisestä kuormitus ei ole esteenä opinnoissa etenemisessä. Tietoisuus siitä ettei millään ehdi suorittaa kaikkia oppiaineita tai aineryhmien opintoja lukuvuoden loppuun mennessä ahdistaa ja vähentää opiskelumotivaatiota ja pahimmassa tapauksessa oppilaan koulunkäynti keskeytyy kokonaan Ohjauksen järjestäminen sairaalaopetuksessa

14 Oppilaan opiskelun ohjaus jatkuu yhtenäisesti koko perusopetuksen ajan. Jatkumo taataan siten, että kaikki ohjaustyöhön osallistuvat opettajat toimivat yhteistyössä oppilaan opintopolun aikana ja erityisesti opiskelun nivelvaiheissa. Jokainen oppilas tarvitsee ohjausta oppimisessa, opinnoissa ja opintoihin liittyvissä valinnoissa. Ohjausta annetaan eri oppiaineiden opetuksen, opinto-ohjauksen ja koulun muun toiminnan yhteydessä. Jokaisen opettajan tehtävänä on oppilaidensa persoonallisen kasvun ja kehityksen tukeminen sekä kannustaa vastuunottoon ja rakentavaan osallisuuteen kouluyhteisössä. Ohjauksen tehtävänä on tukea oppilaan edellytyksiä hyvään oppimiseen ja oppijana kehittymiseen. Ohjauksen tavoitteena on auttaa oppilasta ymmärtämään oppimistaan, harjaantua opiskelutaidoissa ja ennaltaehkäistä opintoihin liittyvien ongelmien syntymistä. Ennaltaehkäisevän toiminnan lisäksi koulussa toteutettavan ohjauksen tulee tukea erityisesti niitä oppilaita, joilla on opiskeluun liittyviä vaikeuksia tai jotka ovat vaarassa jäädä koulutuksen tai työelämän ulkopuolelle perusopetuksen jälkeen. Ohjauksella tuetaan oppilaan itsetuntemuksen lisääntymistä sekä tulevaisuudensuunnittelu- ja päätöksentekotaitojen kehittymistä. Eri syistä johtuen oppilaillamme on usein puutteellinen kyky tunnistaa ja ymmärtää oman toiminnan merkitystä suhteessa koulusuoriutumiseen. Myönteisessä ja kannustavassa ilmapiirissä oppilaitamme tuetaan vastuuntuntoisuuteen, aloitteellisuuteen ja sitkeyteen omien opintojen suhteen. Oppilasta autetaan löytämään uusia, hänelle sopivia ja mielekkäitä oppimista tukevia ja helpottavia keinoja sekä löytämään myönteisemmän asenteen opiskelua kohtaan. Oppilaidemme muuttuviin elämäntilanteisiin ja henkilökohtaiseen kasvuun liittyvä ohjaus on osa koulumme toimintakulttuuria. Oppilaitamme askarruttavista asioista keskustellaan sopivissa tilanteissa koulun arjen keskellä. Oppilaan siirtyminen uuteen kouluun Nivelvaiheissa tuetaan yksittäistä oppilasta tai ryhmiä tapauksesta ja tilanteesta riippuen. Panostaminen nivelvaiheisiin liittyvään oppilaisiin suunnattuun tukeen ja yhteistyöhön, joka ylittää oppilaitosten ja kouluasteiden väliset rajat helpotetaan oppilaiden siirtymistä ja onnistumista uudessa oppimisympäristössä. Oppilaamme siirtyvät sairaalakoulusta kotikouluihinsa, uuteen kouluun tai toisen asteen oppilaitoksiin. Jokaiselle lapselle ja nuorelle suunnitellaan tarvittaessa yksilöllisesti sopivan mittainen nivelvaihe eli portaittainen kotiuttaminen siirtymisen onnistumiseksi. Omaan tai uuteen kouluun siirryttäessä oppilaan ja yhteistyötahojen kanssa keskustellaan saavutetun kasvun tukemisesta uudessa koulussa ja uudessa ympäristössä. Osastohoidossa olevien oppilaiden tulevat opettajat kutsutaan osaston lähtöpalaveriin kuulemaan mitä osastojaksolla on saavutettu ja millaisia tukitoimia opiskelun tueksi on rakennettu. Oppilaidemme psyykkisen kunnon huomioonottaen järjestämme keväisin kuudesluokkalaisille kotikoulupäivän, jotta he saavat mahdollisuuden tutustua tulevaan yläasteeseensa yhdessä kotikoulujensa luokkakavereiden kanssa. Työelämään tutustuminen Yläkoululaisista ne, jotka yhdessä hoitohenkilökunnan kanssa arvioidaan riittävän hyväkuntoisiksi suorittamaan TET-jakson, suorittavat sen opettajan ja omahoitajan kanssa valitussa työkohteessa. Ko. työkohde on todennäköisimmin Seinäjoen kaupungin alueella tai Seinäjoen keskussairaalan sisäisessä kohteessa.

15 4.1.6 tukiopetus Tukiopetuksen tehtävänä on auttaa oppilasta menestymään opinnoissaan ja selviytymään oppimiseen liittyvistä vaikeuksista. Kun oppilaalla on havaittu vaikeuksia yhdessä tai useammassa oppiaineessa tai asiassa, tukitoimiin ryhdytään mahdollisimman nopeasti. Tukiopetus on tarkoitettu opinnoissa tilapäisesti jälkeen jääneille tai muutoin erityistä tukea tarvitseville. Tukiopetusta tulee järjestää niin usein ja niin laajasti kuin oppilaan koulumenestyksen kannalta on tarkoituksenmukaisinta. Tukiopetukselle on ominaista tehtävien yksilöllisyys. Tukiopetus on opetuksen eriyttämisen muoto, jota voidaan käyttää niin yleisopetuksessa kuin erityisopetuksessakin. Tukiopetusta annetaan yksilö tai pienryhmäopetuksena, joko oppilaan työjärjestyksen mukaisten oppituntien aikana tai niiden ulkopuolella Aloitteen tukiopetuksen antamisesta tekee ensisijaisesti oppilasta opettava opettaja, joka myös tavallisesti huolehtii tukiopetuksen antamisesta. Tukiopetus pyritään järjestämään yhteisymmärryksessä oppilaan huoltajien kanssa, ja heille annetaan tietoa tukiopetuksen järjestämisestä. Ruutipuiston koulussa voidaan tarvittaessa järjestää tukiopetusta. Pienet oppilasryhmät ja oppilaille tehtävät oppimissuunnitelmat mahdollistavat yleensä kunkin oppilaan opiskelun tukemisen luontevasti muun opiskelun yhteydessä. Sairaalakoulussa puututaan heti havaittuihin oppimisen pulmatilanteisiin. Koulussamme korostuu korjaavan opetuksen merkitys. Lyhyellä tai pitkällä jaksolla olevan oppilaan opiskelun tekemättä jääneitä alueita täydennetään ja epäselviksi jääneitä asioita harjoitellaan ja kerrataan luomalla näin pohjaa omaan kouluun palaamiselle ja siellä onnistumiselle. Oppilaillemme luodaan uskoa omiin kykyihinsä ja mahdolliset aikaisemmat epäonnistumiset käännetään onnistumisen kokemuksiksi Kerhotoiminta Kouluissa järjestettävät vapaaehtoiset kerhot tukevat koulun muuta kasvatus- ja opetustyötä sekä oppilaiden sosiaalista kasvua ja itsensä monipuolista kehittämistä. Kerhotoiminta tarjoaa monipuolista, lasta ja nuorta arvostavaa toimintaa sekä tilaisuuksia myönteiseen vuorovaikutukseen aikuisten ja toisten lasten kanssa edistäen myönteisten harrastusten viriämistä. Kerhotoiminnasta päätetään koulujen lukuvuosisuunnitelmissa. Sairaalakoulu ei järjestä erillistä kerhotoimintaa, koska koulumme oppilaat tulevat pääosin osastoilta. Osastohoitoon liittyy paljon osastojen omaa yhteisöllistä toimintaa, joten emme katso kerhotoiminnan olevan tarpeellista koulun puitteissa Tehostettu tuki Opiskelun tuki Opetuksessa erityistä tukea tarvitsevat oppilaat, joiden kasvun, kehityksen, ja oppimisen edellytykset ovat heikentyneet vamman, sairauden tai toimintavajavuuden vuoksi sekä oppilaat, joilla on kehityksessään oppimiseen liittyviä riskitekijöitä. Erityisen tuen piiriin kuuluvat myös oppilaat, jotka tarvitsevat psyykkistä tai sosiaalista tukea sekä oppilaat joilla on kehityksessään oppimiseen liittyviä riskitekijöitä. Oppilaita autetaan selviytymään oppimisvaikeuksistaan erilaisin tukitoimin. Kai-

16 kille erityistä tukea tarvitseville oppilaille voidaan antaa myös tukiopetusta tai osa-aikaista erityisopetusta, mikäli tukiopetus ei yksin riitä Pedagoginen kuntoutus Lähes kaikilla oppilaillamme on psyykkisistä syistä johtuvia kasvun, kehityksen ja oppimisen pulmia. Jotta oppimisvaikeuksien kielteisiä vaikutuksia oppilaan kehitykselle voidaan ehkäistä, keskeistä koulussamme on varhainen oppimisvaikeuksien tunnistaminen, tukitoimien aloittaminen ajoissa sekä se, että tukitoimet on tarkasti valittu ottaen huomioon oppilaan oppimisvaikeuksien laatu ja laajuus. Tuen avulla vahvistetaan myös oppilaidemme itsetuntoa, käsitystä itsestä oppijana sekä mahdollistetaan perusopetuksen oppimäärän suorittaminen Erityinen tuki Erityisopetus Erityisopetus on kokonaisuus, johon kuuluvat sekä osa-aikainen erityisopetus että erityisoppilaiden opetus. Erityisopetus on osa perusopetusta ja sitä annetaan Seinäjoen kaikissa peruskouluissa. Erityisopetus tukee oppilaan ainutkertaisuutta ja yksilöllisten edellytysten mukaista oppimista. Erityisopetus mahdollistaa perusopetuksen oppimäärän suorittamisen oppilaalle sopivimmalla tavalla joustavin opetusjärjestelyin oppilaalle hyväksi katsotussa oppimisympäristössä. Keskeistä erityisopetuksessa on oppilaan oppimisvaikeuksien varhainen huomioiminen sekä ajoissa aloitetut tukitoimet. Edellytyksinä erityisopetusta saavien oppilaiden hyvälle oppimiselle ovat yksilöllisyys, yhteistyö ja hyvä tiedonkulku kodin, koulun ja muiden asiantuntijoiden kesken. Erityisopetusta saavien oppilaiden tuen tarvetta, annettujen tukien toimivuutta arvioidaan säännöllisesti. Sairaalakoulun opetus on aina erityisopetusta, huolimatta siitä onko oppilas siirretty erityisopetuksen piiriin tai ei. Sairaalakoulussamme opetuksesta vastaavat erityisluokanopettajat. Oppilaille suunnattavan yksilöllisen erityisopetuksen laatu ja määrä arvioidaan kunkin oppilaan kohdalla erikseen ja määritellään tarkemmin oppilaille tehtävissä oppimissuunnitelmissa ja hojkseissa. Erityisopetuksen tarkoituksena on auttaa ja tukea oppilasta siten, että hänellä on tasavertaiset mahdollisuudet saavuttaa yleisen oppimäärän mukaiset tavoitteet ja suorittaa oppivelvollisuus edellytystensä mukaisesti yhdessä ikätovereidensa kanssa. Mikäli oppilas ei tukitoimista huolimatta saavuta yleisen oppimäärän mukaisia tavoitteita vaan erityistuen tarve on suuri, oppimäärä yksilöllistetään ja oppilas siirretään erityisopetukseen. Oppilaan tarvitsemaa erityisopetusta voidaan järjestää integroidusti yleisopetuksessa tai erityisluokassa. Erityisluokka on luokka, jossa on 6-10 erityisoppilasta ja jonka opetuksesta vastaa erityisluokanopettaja. Oppimäärän yksilöllistäminen edellyttää erityisopetukseen ottamisen tai siirtämisen päätöstä. Erityisopetuspäätökset tehdään keskitetysti opetusvirastossa. Jokaiselle erityisopetukseen otetulle tai siirretylle oppilaalle laaditaan henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma eli (HOJKS). Sairaalakoulun opetus on aina erityisopetusta. Kaikilla oppilailla ei kuitenkaan ole HOJKSia, koska monet oppilaat tulevat kotikoulujensa yleisopetuksen ryhmästä ja palaavat hoitojaksojen jälkeen kotikouluihinsa. Hoitojakson aikana kuitenkin arvioidaan mahdollista tarvetta siirtää yleisopetuksen oppilas erityisopetukseen. Koulussamme opetus tapahtuu pienryhmässä, yksilöopetuksena tai luokkaopetuksena. Kulloinkin käytettävän opetusmuodon valinta riippuu opetettavista asioista ja

17 oppilaiden koulukuntoisuudesta. Käytettävät opetusmuodot vaihtelevat tilanteen mukaan ja oppilas opiskelee koulupäivän ja viikon aikana monissa erikokoisissa ryhmissä. Opetuksesta päävastuussa on erityisluokanopettaja, mutta jaettaessa oppilaita tarpeen mukaan pienempiin ryhmiin luokkaavustajien opetuksellinen vastuu ja tiedottaminen oppilaan työskentelystä korostuu Oppimäärien yksilöllistäminen Oppilas voidaan yksilöllistää yhdessä oppiaineessa tai yksilöllistäminen voi koskea perusopetuksen koko oppimäärää. Oppimäärän yksilöllistämisestä päätetään erityisopetuspäätöksen yhteydessä ja yhdenkin oppiaineen oppimäärän yksilöllistäminen edellyttää erityisopetuspäätöstä. Erityisopetuspäätöksessä tulee mainita opiskeleeko oppilas yleisen vai pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä. Oppilaan tavoitetason määritteleminen oppilaan edellytysten mukaiseksi eli oppimäärän yksilöllistäminen on ensisijainen vaihtoehto ennen oppilaan vapauttamista oppimäärän suorittamisesta kokonaan. Henkilökohtaisessa opetuksen järjestämistä koskevassa suunnitelmassa määritellään tavoitteet ja ne oppiaineet, joissa oppilaan oma opinto-ohjelma poikkeaa koulun noudattamasta tuntijaosta. Eripituisilla jaksoilla olevien oppilaidemme mahdollisuuksia selviytyä opetussuunnitelman mukaisesta opetuksesta arvioidaan koko sairaalakouluvaiheen ajan. Mikäli on ilmeistä, että tuesta huolimatta oppilaillamme on mahdoton suoriutua yleisopetuksen tavoitteista johtuen vaikeuksista yhdessä tai useammassa oppiaineessa, otamme yhteyttä kotikouluun ja tuemme kotikoulua tekemään erityisopetuspäätöksen. Mikäli oppilaalla on meidän kouluun tullessaan yksilöllistetty oppimäärä yhdessä tai useammassa aineessa hänen suoriutumistaan annettujen tavoitteiden suunnassa tarkkaillaan ja tehdään tarvittaessa hojksiin tarkennuksia. Mikäli sairaalakouluun tullut hojks-oppilas puolestaan kuntoutuu hoitojakson aikana siinä määrin, että sairaudesta johtuvat oppimisen esteet poistuvat, ja hän mielestämme kykenee opiskelemaan yleisten oppimäärien mukaan. Tällöin puolestaan suosittelemme kotikouluja purkamaan tehdyn erityisopetuspäätöksen Henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma. Jokaiselle erityisopetukseen otetulle tai siirretylle oppilaalle laaditaan henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma eli (HOJKS), joka perustuu hyväksyttyyn opetussuunnitelmaan. Henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskevan suunnitelman laatimiseen osallistuvat oppilas, hänen huoltaja/t, opettaja, erityisopettaja, tarvittaessa koulun muu henkilöstö sekä muut asiantuntijat sen mukaan kuin oppilaan oppimisvaikeuksien huomioon ottamisen kannalta on tarkoituksenmukaista. Rehtori tekee päätöksen henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskevan suunnitelman käyttöönotosta. Vanhemmat voivat hakea päätökseen muutosta valittamalla lääninhallitukseen. Henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskevan suunnitelman tehtävänä on tukea pitkäjänteisesti oppilaan yksilöllistä oppimisprosessia. Henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskevan suunnitelman toteutumista tulee arvioida ja seurata säännöllisesti, mutta erityisesti oppilaan opinpolun nivelvaiheissa sekä oppilaan siirtyessä uuteen luokkaan tai kouluun. Oppilaan siirtyessä toiseen kouluun tai oppilaitokseen suunnitelma siirtyy huoltajan luvalla vastaanottavaan kouluun. Oppilaan arviointi perustuu siihen yksilölliseen oppimäärään, joka hänelle on asetettu henkilökohtaisessa opetuksen järjestämistä koskevassa suunnitelmassa.

18 Oppilaillemme tehdyt hojksit lähetetään meille hoitojakson tai tukijakson alussa ja palautetaan kotikouluille hoitojakson jälkeen. Tarvittaessa teemme hojkseihin tarkennuksia. Uusien erityisopetussiirtojen kohdalla, jotka sattuvat oppilaiden pitkille hoitojaksoille, pyrimme yhteistyössä kotikoulun kanssa tekemään oppilaillemme hojksit. 5. Opetuksen järjestäminen toiminta-alueittain Mikäli oppilaan opetusta ei voida järjestää oppiaineittain laaditun oppimäärän mukaisesti johtuen oppilaan vaikeasta vammasta tai sairaudesta, oppilaan opetus tulee järjestää toiminta-alueittain. Motoriset taidot, kieli ja kommunikaatio, sosiaaliset taidot, päivittäisten toimintojen taidot ja kognitiiviset taidot ovat opetussuunnitelmaan kuuluvia toiminta-alueita. Jokainen toiminta-alue tulee jakaa opetussuunnitelmassa osa-alueiksi. Motoristen taitojen oppimisen tavoitteena on vahvistaa oppilaan kehon hahmotusta sekä edistää kokonais- ja hienomotoristen taitojen kehittymistä. Motoristen taitojen opetuksen tulee sisältää motoristen toimintojen suunnittelun ja ohjauksen, tasapainon, koordinaation, rytmin, kestävyyden ja lihasvoiman kehittämiseen liittyviä osa-alueita. Kommunikaatiotaitojen oppimisen tavoitteena on orientoitumisreaktion muodostuminen ja sen pohjalle rakentuva erilaisten ilmaisujen ymmärtäminen ja tuottaminen. Kielen ja kommunikaation opetuksen tulee sisältää kielellistä tietoisuutta, ilmaisua, käsite- ja sanavarastoa, viittomien, merkkien, symbolien, kirjainten ja sanojen tunnistamista ja käyttöä sekä ajattelua kehittäviä osa-alueita. Sosiaalisten taitojen oppimisen tavoitteena on oppilaan vuorovaikutustaitojen kehittyminen. Osaalueiden tulee sisältää vuorovaikutustaitoja ja itsehallinnan taitoja koskevia tavoitteita. Päivittäisten taitojen oppimisen tavoitteena on lisätä oppilaan aktiivista osallistumista elinympäristön toimintoihin ja edistää hänen omatoimisuuttaan ja itsenäistymistään. Osa-alueiden tulee sisältää terveyttä ja turvallisuutta, arkipäivän elämäntaitoja, asumista ja ympäristössä liikkumista sekä vapaa-ajan viettoa koskevia tavoitteita. Kognitiivisten taitojen oppimisen tavoitteena on, että oppilas aktivoituu ja oppii käyttämään aistejaan ympäröivän todellisuuden hahmottamiseen. Osa-alueiden tulee sisältää aistien stimulointia ja harjoittamista, valinnan, luokittelun, ongelmanratkaisun ja syy-seuraussuhteen oppimisen harjoituksia. Koululle on laadittu sairaalaopetuksen parisssa laaditut lomakkeet, jotka ovat apuna sairaalaopetuksen toteuttamisessa 6. Kieli- ja kulttuuriryhmien opetus sairaalaopetuksessa Eri kieli ja kulttuuriryhmiin kuuluvien oppilaiden kohdalla noudatamme valtakunnallisia sekä Seinäjoen opetussuunnitelmaan kirjattuja peruskoulun yleisiä kasvatus- ja oppimistavoitteita soveltaen niitä oppilaan omaan kulttuuriin.

19 7. Sairaalaopetuksen ainekohtaiset tavoitteet ja keskeiset sisällöt Ruutipuiston koulussa noudatetaan pääsääntöisesti oppilaiden omien kotikoulujen ainekohtaisia tavoitteita. Ainekohtaisia tavoitteita pyydetään tiedoksi koululle oppilaan siirtyessä oppilaaksi sairaalaopetukseen. Lyhyillä kriisi-,tutkimus- tai tukijaksoilla olevien oppilaiden ainekohtaiset tavoitteet tulevat aina oppilaiden kotikouluilta, ja niitä toteutetaan mahdollisuuksien mukaan sairaalaopetuksessa. Pitkillä hoito- tai tukijaksoilla olevien oppilaiden pyritään noudattamaan myös oppilaan oman koulun ainekohtaisia tavoitteita siten, että oman koulun tavoitteet saatuamme teemme oppilaalle tarvittaessa oman oppimissuunnitelman, johon sisältyvät ainekohtaiset tavoitteet oppilaan koulukuntoisuus ja muut erityispiirteet huomioon ottaen. Ruutipuiston koulussa pyritään toteuttamaan oppilaan kotikoulussaan valitsemat valinnaisaineet tavoitteineen, sisältöineen ja tuntimäärineen mahdollisimman saman suuntaisina, kuin mitä ne oppilaiden omissa kouluissakin on. Aina ei kaikkia valinnaisaineita ole kuitenkaan mahdollista toteuttaa, jolloin pitkillä hoitojaksoille olevien osasto-oppilaiden tai lukukauden tai sitä pidemmällä tukijaksolla olevien avo-oppilaan valinnaisaineita voidaan vaihtaa sairaalaopetuksessa paremmin toteutettavaksi. 8. Sairaalaopetuksen arviointi, todistukset ja niihin merkittävät tiedot Opintojen aikaisen arvioinnin tulee olla totuudenmukaista ja perustua monipuoliseen näyttöön. Arvioinnin tulee kohdistua oppilaan oppimiseen ja edistymiseen oppimisen eri osa-alueilla. Arvioinnissa otetaan huomioon sen merkitys oppimisprosessissa. Oppilaan arviointi muodostaa kokonaisuuden, jossa on tärkeää opettajan antama jatkuva palaute. Arvioinnin avulla opettaja ohjaa oppilasta tiedostamaan omaa ajatteluaan ja toimintaansa sekä auttaa oppilasta ymmärtämään oppimistaan. Oppilaan edistymistä, työskentelyä ja käyttäytymistä arvioidaan suhteessa opetussuunnitelman tavoitteisiin ja kuvauksiin oppilaan hyvästä osaamisesta. Kuvaus oppilaan hyvästä osaamisesta sekä päättöarvioinnin kriteerit määrittelevät kansallisesti sen tieto- ja taitotason, joka on oppilaan arvioinnin pohjana. Numeroarvostelua käytettäessä hyvän osaamisen kuvaus määrittelee tason arvosanalle kahdeksan (8). Sanallisessa arvioinnissa kuvaus oppilaan hyvästä osaamisesta tukee opettajaa hänen arvioidessaan oppilaan edistymistä, ja se on arvioinnin perusta kuvattaessa, miten oppilas on saavuttanut tavoitteet. Kuvaus oppilaan hyvästä osaamisesta on laadittu jokaisen oppiaineen osion päätteeksi tuntijaon nivelkohtaan. Opetussuunnitelmassa tulee määritellä yleiset ja oppiainekohtaiset arvioinnin periaatteet. Oppiaineet, aineryhmät ja käyttäytyminen arvioidaan sanallisesti, numeroarvosteluna tai näiden yhdistelmänä. Numeroarvosana kuvaa osaamisen tasoa. Sanallisella arvioinnilla voidaan kuvata myös oppilaan edistymistä ja oppimisprosessia. Yhteisten aineiden arvioinnissa tulee todistuksissa käyttää numeroarvostelua viimeistään kahdeksannella vuosiluokalla. Jos oppilas suorittaa jonkin yhteisen oppiaineen kaikki opinnot ennen tätä, tulee numeroarvostelua käyttää lukuvuositodistuksessa jo sinä lukuvuonna, jolloin kyseisen oppiaineen opiskelu päättyy. Sanallista arviointia käytettäessä lukuvuositodistuksesta tulee käydä ilmi, onko oppilas saavuttanut vuosiluokan tavoitteet hyväksytysti. Valinnaisten aineiden arvioinnista päätetään opetussuunnitelmassa. Arviointipalautetta tulee antaa oppilaalle ja hänen huoltajalleen lukuvuositodistusten lisäksi riittävästi ja monipuolisesti. Tietoa tulee antaa etukäteen tietoa arvioinnin perusteista ja yydettäessä on selvitettävä jälkikäteen, miten niitä on arvioinnissa sovellettu. Tietoa tulee antaa myös oppilaan

4 OPISKELUN YLEINEN TUKI 4.1 KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ

4 OPISKELUN YLEINEN TUKI 4.1 KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ 4 OPISKELUN YLEINEN TUKI 4.1 KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ Lapsi ja nuori elää samanaikaisesti sekä kodin että koulun vaikutuspiirissä. Tämä edellyttää näiden kasvatusyhteisöjen vuorovaikutusta ja

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma. Outokummun kaupunki

Perusopetukseen valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma. Outokummun kaupunki Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Outokummun kaupunki 2 Sisältö 1 Perusopetuksen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 3 2 Perusopetuksen valmistavan opetuksen tavoitteet ja keskeiset

Lisätiedot

VALMISTAVAN OPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

VALMISTAVAN OPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA VALMISTAVAN OPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Pudasjärven perusopetuksen opetussuunnitelmaa täydentävä suunnitelma 2010 Valmistavan opetuksen opetussuunnitelman sisältö 1. VALMISTAVAN OPETUKSEN PERUSTEET...3

Lisätiedot

Liite: Mäntsälän kunnan perusopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma. Sivistyslautakunta 12.6.2013

Liite: Mäntsälän kunnan perusopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma. Sivistyslautakunta 12.6.2013 Liite: Mäntsälän kunnan perusopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2013 Sivistyslautakunta 12.6.2013 Sisällys 1 Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 2 2 Opetuksen järjestäminen...

Lisätiedot

Lapinlahden kunta. Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma

Lapinlahden kunta. Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Lapinlahden kunta Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Sivistyslautakunta 14.8.2012 Peruspalvelulautakunta xx.xx.2012 Tämä opetussuunnitelma perustuu opetushallituksen määräykseen DNO

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015 Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015 Sivistyslautakunta 27.8.2015 2 Sisältö 1. Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 3 2. Perusopetukseen valmistavan opetuksen tavoitteet...

Lisätiedot

8 Oppimisen ja koulunkäynnin tuki

8 Oppimisen ja koulunkäynnin tuki 8 Oppimisen ja koulunkäynnin tuki Tuen tarpeiden arviointi ja tarvittavan tuen tarjoaminen kuuluvat opettajan työhön ja kaikkiin opetustilanteisiin. Tuki rakennetaan opettajien sekä tarvittaessa muiden

Lisätiedot

Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma

Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma SISÄLLYS 1 Ohjauksen järjestämisen rakenteet, sisällöt, tavoitteet ja toimintatavat... 4 1.1 Vuosiluokat 1-2... 4 1.1.1 Tavoitteet... 4 1.1.2 Sisällöt

Lisätiedot

4.4 OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI ILMAJOELLA

4.4 OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI ILMAJOELLA 4.4 OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN ILMAJOELLA Ilmajoella perusopetuksen oppilaille annettava oppimisen ja koulunkäynnin tuki on muuttunut kolmiportaiseksi. Tuki jaetaan kolmeen tasoon: 1. yleinen tuki, 2.

Lisätiedot

Kolmiportainen oppilaan tuki opetussuunnitelman perusteissa. Aija Rinkinen opetusneuvos Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen Opetushallitus

Kolmiportainen oppilaan tuki opetussuunnitelman perusteissa. Aija Rinkinen opetusneuvos Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen Opetushallitus Kolmiportainen oppilaan tuki opetussuunnitelman perusteissa Aija Rinkinen opetusneuvos Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen Opetushallitus Laki perusopetuslain muuttamisesta 642/2010 Erityisopetusta

Lisätiedot

7.3 Tehostettu tuki Pedagoginen arvio

7.3 Tehostettu tuki Pedagoginen arvio 7.3 Tehostettu tuki Oppilaalle, joka tarvitsee oppimisessaan tai koulunkäynnissään säännöllistä tukea tai samanaikaisesti useita tukimuotoja, on pedagogiseen arvioon perustuen annettava tehostettua tukea

Lisätiedot

Oppilaalla, saada jolla tukiopetusta. on vaikeuksia oppimisessaan tai koulunkäynnissään, on oikeus saada osa-aikaista tukea, on

Oppilaalla, saada jolla tukiopetusta. on vaikeuksia oppimisessaan tai koulunkäynnissään, on oikeus saada osa-aikaista tukea, on Yleisellä tuella tarkoitetaan jokaiselle suunnattua Yleinen tukea tuki muoto. erityisen Tehostamalla yleisen tuen tukimuotoja pyritään ennalta ja se on ehkäisemään ensisijainen tuen tehostetun järjestämisen

Lisätiedot

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 1 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus 3 2. Lisäopetuksen

Lisätiedot

OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI KOULUARJESSA

OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI KOULUARJESSA OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI KOULUARJESSA PERUSOPETUSLAKI Perusopetuslain muutos voimaan 1.1.2011 Lain lähtökohtana on oppilaan oikeus saada oppimiseen ja koulunkäyntiin tarvitsemansa tuki oikea-aikaisesti

Lisätiedot

Inklusiivinen koulu. Lähikouluperiaate ERITYISOPETUKSEN STRATEGIA. Oikeus saada tukea

Inklusiivinen koulu. Lähikouluperiaate ERITYISOPETUKSEN STRATEGIA. Oikeus saada tukea ERITYISOPETUKSEN STRATEGIA korostaa ennalta ehkäisevän ja varhaisen tuen merkitystä tehostettu tuki (yleisten tukitoimenpiteiden tehostaminen määrällisesti ja laadullisesti sekä opetuksen järjestäminen

Lisätiedot

Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat

Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat Luku Sivunro Turun opsissa 1.4 (s 9) Koulun tasaarvosuunnitelma Otsikko Asiat Koulun opetussuunnitelmassa laaditaan erilliseksi liitteeksi.

Lisätiedot

Espoon suomenkielinen perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma

Espoon suomenkielinen perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Espoon suomenkielinen perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Sisällys 1 Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 1 3 Perusopetukseen valmistavan opetuksen tavoitteet ja keskeiset

Lisätiedot

1. Kolmiportainen tuki

1. Kolmiportainen tuki 1 1. Kolmiportainen tuki Erityinen tuki Suunnataan pedagogiseen selvitykseen perustuen, opetuspäällikön päätöksellä oppilaalle, jonka selviytyminen perusopetuksesta edellyttää yksilöllisiä opetusjärjestelyjä.

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Kauniainen 2016

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Kauniainen 2016 Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Kauniainen 2016 1. Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat Kauniaisissa 2. Toimintakulttuuri 3. Opetuksen tavoitteet ja keskeiset sisällöt

Lisätiedot

Oppimisen ja koulunkäynnin tuki mikä on muuttunut? Pirjo Koivula, opetusneuvos Opetushallitus

Oppimisen ja koulunkäynnin tuki mikä on muuttunut? Pirjo Koivula, opetusneuvos Opetushallitus Oppimisen ja koulunkäynnin tuki mikä on muuttunut? Pirjo Koivula, opetusneuvos Opetushallitus 1 Tavoitteena - jokainen oppilas oppii mahdollisimman hyvin oman potentiaalinsa mukaan - oppilaan saama tuki

Lisätiedot

Joustavien opetusjärjestelyiden kehittäminen

Joustavien opetusjärjestelyiden kehittäminen Joustavien opetusjärjestelyiden kehittäminen - oppilaslähtöinen näkökulma Helsinki 27.4.2012 Marja Kangasmäki Kolmiportainen tuki Erityinen tuki Tehostettu tuki Yleinen tuki Oppimisen ja koulunkäynnin

Lisätiedot

Lisäopetuksen. opetussuunnitelma

Lisäopetuksen. opetussuunnitelma Lisäopetuksen opetussuunnitelma Sivistyslautakunta 14.10.2010 88 www.nurmijarvi.fi 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus... 3 2. Lisäopetuksen tavoitteet...

Lisätiedot

YHTEISTYÖ OPPILAAN JA HUOLTAJIEN KANSSA. Kodin tuki, koulunkäynnissä auttaminen (esim. yhteiset toimintatavat, läksyt, kokeet, riittävä lepo jne.

YHTEISTYÖ OPPILAAN JA HUOLTAJIEN KANSSA. Kodin tuki, koulunkäynnissä auttaminen (esim. yhteiset toimintatavat, läksyt, kokeet, riittävä lepo jne. YLEINEN TUKI Aloitetaan HETI tuen tarpeen ilmetessä. Ei vaadi testausta tai päätöstä. On yksittäinen pedagoginen ratkaisu sekä ohjaus- ja tukitoimi, jota toteutetaan joustavasti. Tuki järjestetään opettajien

Lisätiedot

Kolmiportainen tuki alakoulun arjessa. 29.3.2012 Ikaalinen

Kolmiportainen tuki alakoulun arjessa. 29.3.2012 Ikaalinen Kolmiportainen tuki alakoulun arjessa 29.3.2012 Ikaalinen Ohjelma Klo 14-14.20 Yleinen, tehostettu ja erityinen tuki opetussuunnitelman perusteissa aluekoordinaattorit Marika Korpinurmi, Mari Silvennoinen

Lisätiedot

KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA

KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA Imatran kaupunki Hyvinvointipalvelut Lasten ja nuorten palvelut 1 Huoltajalle Hyvään esiopetus- ja koulupäivään kuuluvat laadukas opetus, kasvua ja kehitystä

Lisätiedot

Oppimisen ja koulunkäynnin kolmiportainen tuki. Päivi Juntti 9.3.2012 paivi.juntti@sel.fi

Oppimisen ja koulunkäynnin kolmiportainen tuki. Päivi Juntti 9.3.2012 paivi.juntti@sel.fi Oppimisen ja koulunkäynnin kolmiportainen tuki Päivi Juntti 9.3.2012 paivi.juntti@sel.fi Perusopetuslaki ja opetussuunnitelman perusteet uudistuivat Koulun toimintakulttuurin muutos Uudistuksessa keskeistä

Lisätiedot

5 ERITYISTÄ TUKEA TARVITSEVIEN OPPILAIDEN OPETUS 5.1 ERI TUKIMUODOT

5 ERITYISTÄ TUKEA TARVITSEVIEN OPPILAIDEN OPETUS 5.1 ERI TUKIMUODOT 5 ERITYISTÄ TUKEA TARVITSEVIEN OPPILAIDEN OPETUS 5.1 ERI TUKIMUODOT Oppilasta autetaan oppimisvaikeuksissa eri tukimuodoin, jotka määräytyvät vaikeuksien laadun ja laajuuden mukaan. Keskeistä on varhainen

Lisätiedot

Ohjaus- ja tukitoimia osana kolmiportaista tukea. Pedagogisten ratkaisujen malleja. Tukitoimi Yleinen tuki Tehostettu tuki Erityinen tuki

Ohjaus- ja tukitoimia osana kolmiportaista tukea. Pedagogisten ratkaisujen malleja. Tukitoimi Yleinen tuki Tehostettu tuki Erityinen tuki Ohjaus- ja tukitoimia osana kolmiportaista tukea. Pedagogisten ratkaisujen malleja. Tukitoimi Yleinen tuki Tehostettu tuki Erityinen tuki eriyttäminen opetuksessa huomioidaan oppilaan opetusta voidaan

Lisätiedot

Tuettu oppimispolku. Tietoa kasvun ja oppimisen tuesta huoltajille ja oppilaiden kanssa työskenteleville

Tuettu oppimispolku. Tietoa kasvun ja oppimisen tuesta huoltajille ja oppilaiden kanssa työskenteleville Porvoo - Borgå Tuettu oppimispolku Tietoa kasvun ja oppimisen tuesta huoltajille ja oppilaiden kanssa työskenteleville Porvoo - Borgå Turvallinen ja yhtenäinen oppimispolku Porvoossa halutaan turvata lapsen

Lisätiedot

KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA

KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA Imatran kaupunki Hyvinvointipalvelut Lasten ja nuorten palvelut 1 Huoltajalle Hyvään esiopetus- ja koulupäivään kuuluvat laadukas opetus, kasvua ja kehitystä

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN ERITYINEN TUKI JA LAINSÄÄDÄNNÖN MUUTOKSET. Finlandia-talo 16.9.2010 KT, opetusneuvos Jussi Pihkala

PERUSOPETUKSEN ERITYINEN TUKI JA LAINSÄÄDÄNNÖN MUUTOKSET. Finlandia-talo 16.9.2010 KT, opetusneuvos Jussi Pihkala PERUSOPETUKSEN ERITYINEN TUKI JA LAINSÄÄDÄNNÖN MUUTOKSET Finlandia-talo 16.9.2010 KT, opetusneuvos Jussi Pihkala 1 Kuva 1 Erityisopetukseen otetut tai siirretyt oppilaat 1995-2009 Lähde: Tilastokeskus

Lisätiedot

YLEINEN, TEHOSTETTU JA ERITYINEN TUKI

YLEINEN, TEHOSTETTU JA ERITYINEN TUKI YLEINEN, TEHOSTETTU JA ERITYINEN TUKI Laadukas opetus sekä mahdollisuus saada ohjausta ja tukea oppimiseen ja koulunkäyntiin kaikkina työpäivinä on jokaisen oppilaan oikeus. Koulutyössä otetaan huomioon

Lisätiedot

Prosessikuvaukset os.19 opetus

Prosessikuvaukset os.19 opetus Prosessikuvaukset os.19 opetus Tulo, koulunkäynti ja paluu Kalliomaa oma koulu hoito Huoltajat Päättöarviointi ja siirtyminen 2. asteelle Kalliomaan koulu, Tuusula 2013 Osasto-opetus os19 Tulovaihe osasto-opetus

Lisätiedot

Ohjeita kolmiportaisen tuen käytänteisiin. 22.9.2012 Mika Sarkkinen

Ohjeita kolmiportaisen tuen käytänteisiin. 22.9.2012 Mika Sarkkinen Ohjeita kolmiportaisen tuen käytänteisiin 22.9.2012 Mika Sarkkinen Yleinen tuki Oppilaalla 1-2 tukimuotoa samanaikaisesti käytössä tukimerkinnät Wilmaan Kun huomataan vahvemman tuen tarve, tehdään pedagoginen

Lisätiedot

TUEN KOLMIPORTAISUUDEN TOTEUTTAMINEN PERUSOPETUKSESSA

TUEN KOLMIPORTAISUUDEN TOTEUTTAMINEN PERUSOPETUKSESSA TUEN KOLMIPORTAISUUDEN TOTEUTTAMINEN PERUSOPETUKSESSA YLEINEN TUKI (jokaiselle oppilaalle tilapäisesti annettava tuki) Oppilas on jäänyt jälkeen opetuksesta tai on muuten tilapäisesti tuen tarpeessa TAI

Lisätiedot

Hyvinkään kaupungin joustavan perusopetuksen ryhmät: Paja-ryhmä

Hyvinkään kaupungin joustavan perusopetuksen ryhmät: Paja-ryhmä JOPO Joustava perusopetus 1/2 Hyvinkään kaupungin joustavan perusopetuksen ryhmät: Paja-ryhmä Uudenmaankatu 17 Rehtori Janne Peräsalmi 05800 Hyvinkää Vehkojan koulu 0400-756276 janne.peräsalmi@hyvinkää.fi

Lisätiedot

Ohje HOJKS:n laadintaan

Ohje HOJKS:n laadintaan Ohje HOJKS:n laadintaan Luonnos 1 HOJKS 1.1 Perustiedot 1.2 Asiakirja 1.3 Opetuksen ja tukitoimien järjestäminen 1.4 Tukimuodot 1.5 Oppiaineet 1.6 Muut palvelut 1.7 Laatimisessa on hyödynnetty seuraavia

Lisätiedot

Perustietoa perusopetuksen kolmiportaisesta tuesta. Aija Rinkinen opetusneuvos Esi- ja perusopetus Opetushallitus

Perustietoa perusopetuksen kolmiportaisesta tuesta. Aija Rinkinen opetusneuvos Esi- ja perusopetus Opetushallitus Perustietoa perusopetuksen kolmiportaisesta tuesta Aija Rinkinen opetusneuvos Esi- ja perusopetus Opetushallitus Laki perusopetuslain muuttamisesta 642/2010 Erityisopetusta ja oppilaalle annettavaa muuta

Lisätiedot

Koulu/päiväkoti: Oppilas: Hyväksytty Opetuslautakunta 13.6.2012 37

Koulu/päiväkoti: Oppilas: Hyväksytty Opetuslautakunta 13.6.2012 37 Henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS) (salassa pidettävä) Koulu/päiväkoti: Oppilas: Henkilötiedot Päiväys Oppilas Sukunimi Etunimi Syntymäaika Osoite Puhelin/sähköposti Koulun/päiväkodin

Lisätiedot

Oppimisen, kasvun ja koulunkäynnin tuki

Oppimisen, kasvun ja koulunkäynnin tuki Oppimisen, kasvun ja koulunkäynnin tuki Sivistyslautakunta 26.5.2011 44 Sivistyslautakunta 20.11.2014 87 ww.nurmijarvi.fi www.nurmijarvi.fi ww.nurmijarvi.fi Sisällys: JOHDANTO... 1 1. OPETUSSUUNNITELMA...

Lisätiedot

Annettu Helsingissä 28 päivänä kesäkuuta 2012 Valtioneuvoston asetus perusopetuslaissa tarkoitetun opetuksen valtakunnallisista tavoitteista ja

Annettu Helsingissä 28 päivänä kesäkuuta 2012 Valtioneuvoston asetus perusopetuslaissa tarkoitetun opetuksen valtakunnallisista tavoitteista ja Annettu Helsingissä 28 päivänä kesäkuuta 2012 Valtioneuvoston asetus perusopetuslaissa tarkoitetun opetuksen valtakunnallisista tavoitteista ja perusopetuksen tuntijaosta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

Yleinen, tehostettu ja erityinen tuki oppilaan koulupolulla. Eija Häyrynen KM, erityisopettaja Tervaväylän koulu, Oulu 040 7404585

Yleinen, tehostettu ja erityinen tuki oppilaan koulupolulla. Eija Häyrynen KM, erityisopettaja Tervaväylän koulu, Oulu 040 7404585 Yleinen, tehostettu ja erityinen tuki oppilaan koulupolulla Eija Häyrynen KM, erityisopettaja Tervaväylän koulu, Oulu 040 7404585 Perusopetusta ohjaava kokonaisuus Perusopetuslaki1998/628 ja 2010/642 Perusopetusasetus

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNNAN PERUSOPETUKSEEN VALMISTAVAN OPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

KIRKKONUMMEN KUNNAN PERUSOPETUKSEEN VALMISTAVAN OPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA KIRKKONUMMEN KUNNAN PERUSOPETUKSEEN VALMISTAVAN OPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2 Sisällys 1. Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 3 2. Perusopetukseen valmistavan opetuksen tavoitteet ja keskeiset

Lisätiedot

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutokset yleisen, tehostetun ja erityisen tuen osalta. Pirjo Koivula, opetusneuvos Opetushallitus

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutokset yleisen, tehostetun ja erityisen tuen osalta. Pirjo Koivula, opetusneuvos Opetushallitus Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutokset yleisen, tehostetun ja erityisen tuen osalta Pirjo Koivula, opetusneuvos Opetushallitus 1 Tavoitteena jokainen oppilas oppii mahdollisimman hyvin

Lisätiedot

4. OPPIMINEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI. 4.1. Tuen järjestämistä ohjaavat periaatteet

4. OPPIMINEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI. 4.1. Tuen järjestämistä ohjaavat periaatteet 4. OPPIMINEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI 4.1. Tuen järjestämistä ohjaavat periaatteet Opetuksen ja tuen järjestämisen lähtökohtana ovat sekä opetusryhmän että kunkin oppilaan vahvuudet ja oppimis- ja kehitystarpeet.

Lisätiedot

Perusopetuksen uudistuvat normit. Opetusneuvos Pirjo Koivula Opetushallitus

Perusopetuksen uudistuvat normit. Opetusneuvos Pirjo Koivula Opetushallitus Perusopetuksen uudistuvat normit Opetusneuvos Pirjo Koivula Opetushallitus Perusopetuslain muuttaminen Erityisopetuksen strategiatyöryhmän muistio 11/2007 Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmaan

Lisätiedot

Erityisopetuksen strategia kehittämistoiminnan suuntaajana

Erityisopetuksen strategia kehittämistoiminnan suuntaajana Erityisopetuksen strategia kehittämistoiminnan suuntaajana Pirjo Koivula Opetusneuvos Opetushallitus 16.4.2009 Opiskelun ja hyvinvoinnin tuen järjestämistä koskeva perusopetuslain sekä esi- ja perusopetuksen

Lisätiedot

MARIANKADUN KOULUN. Sairaalaopetus luokat 1-9 OPETUSSUUNNITELMA

MARIANKADUN KOULUN. Sairaalaopetus luokat 1-9 OPETUSSUUNNITELMA MARIANKADUN KOULUN Sairaalaopetus luokat 1-9 OPETUSSUUNNITELMA SISÄLLYSLUETTELO 1. Opetussuunnitelman laatiminen ja sisältö 2. Sairaalaopetuksen järjestämisen lähtökohdat 2.1 Sairaalakoulun tehtävä ja

Lisätiedot

LAPSEN OIKEUS OPETUKSEEN ERITYISEN TUEN TARPEEN NÄKÖKULMASTA

LAPSEN OIKEUS OPETUKSEEN ERITYISEN TUEN TARPEEN NÄKÖKULMASTA LAPSEN OIKEUS OPETUKSEEN ERITYISEN TUEN TARPEEN NÄKÖKULMASTA Pirjo Koivula ylitarkastaja OPETUSHALLITUS Osaamisen ja sivistyksen asialla Lasten hyvinvointi yhteiskunnassa Valtaosa suomalaislapsista voi

Lisätiedot

Limingan seudun musiikkiopisto Opetussuunnitelma 2012

Limingan seudun musiikkiopisto Opetussuunnitelma 2012 1 Limingan seudun musiikkiopisto Opetussuunnitelma 2012 Taiteen perusopetus, lasten tanssi- ja balettiopetus Yleinen oppimäärä Limingan kunta Sivistyslautakunta Voimassa 1.8.2012 alkaen 2 1. Toiminta-ajatus

Lisätiedot

ANOMUS SAIRAALAKOULUN AVO-OPPILASPAIKALLE

ANOMUS SAIRAALAKOULUN AVO-OPPILASPAIKALLE Rovaniemen sairaalakoulu ANOMUS SAIRAALAKOULUN AVO-OPPILASPAIKALLE Oppilas Sukunimi ja etunimet (puhuttelunimi alleviivataan) Henkilötunnus Kotikunta Koulu Koulu ja kunta Opettaja Luokka-aste Puhelin Rehtori

Lisätiedot

Perusopetuslain muutos

Perusopetuslain muutos Perusopetuslain muutos 16 Tukiopetus ja osa-aikainen erityisopetus Oppilaalla, joka on tilapäisesti jäänyt jälkeen opinnoissaan tai muutoin tarvitsee oppimisessaan lyhytaikaista tukea, on oikeus saada

Lisätiedot

Peruskouluissa. Tuen kolmiportaisuus

Peruskouluissa. Tuen kolmiportaisuus Tuki annetaan mahdollisuuksien mukaan omassa tutussa ympäristössä ja luokassa. Tarpeen kasvaessa tukimuotoja voidaan lisätä joustavasti ja päinvastoin. Tuen kolmiportaisuus Peruskouluissa 3 Tuen kolmiportaisuus

Lisätiedot

Oppilas opiskelee oppiaineittain Oppilaalla on yksilöllistettyjä oppimääriä

Oppilas opiskelee oppiaineittain Oppilaalla on yksilöllistettyjä oppimääriä Opetuksen järjestäjä HENKILÖKOHTAINEN OPETUKSEN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA SUUNNITELMA (HOJKS) Oppilas opiskelee oppiaineittain Oppilaalla on yksilöllistettyjä oppimääriä Salassa pidettävä Julkisuuslaki 24

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät Sivistystoimiala 10.8. Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä Kaikki vastaajat

Lisätiedot

ERITYINEN TUKI: PEDAGOGINEN SELVITYS ja HOJKS (vuosittain suunnitelma ja arvio)

ERITYINEN TUKI: PEDAGOGINEN SELVITYS ja HOJKS (vuosittain suunnitelma ja arvio) Kaustisen kunta Perusopetus Vuosi 201 LOMAKE B LUOTTAMUKSELLINEN kirjaa tiedot laatikoiden alle, älä laatikkoon ERITYINEN TUKI: PEDAGOGINEN SELVITYS ja HOJKS (vuosittain suunnitelma ja arvio) Tämä selvitys

Lisätiedot

Koulutulokasinfo Kolmiportainen tuki ja oppilashuolto Arja Korhonen

Koulutulokasinfo Kolmiportainen tuki ja oppilashuolto Arja Korhonen Koulutulokasinfo Kolmiportainen tuki ja oppilashuolto 11.2.2013 Arja Korhonen Järvenpään kaupunki Arja Korhonen 1 Kolmiportaisen tuen tavoitteena: Oppilaita tuetaan suunnitelmallisesti etenevän ja vahvistuvan

Lisätiedot

PERUSOPETUSLAKI. 2 luku. Kunta opetuksen järjestäjänä

PERUSOPETUSLAKI. 2 luku. Kunta opetuksen järjestäjänä PERUSOPETUSLAKI 2 luku. Kunta opetuksen järjestäjänä 4 3mom. Sairaalan sijaintikunta on velvollinen järjestämään sairaalassa potilaana olevalle oppilaalle opetusta siinä määrin kuin se hänen terveytensä

Lisätiedot

Pedagogisen arvion ja pedagogisen selvityksen kirjaaminen esi- ja perusopetuksessa

Pedagogisen arvion ja pedagogisen selvityksen kirjaaminen esi- ja perusopetuksessa Pedagogisen arvion ja pedagogisen selvityksen kirjaaminen esi- ja perusopetuksessa 12.10.2011 Pyhäntä 18.10.2011 Kestilä 3.11.2011 Rantsila Erityisluokanopettaja Pia Kvist Ohjaava opettaja Raisa Sieppi

Lisätiedot

Pidennetty oppivelvollisuus Erityisopetuksen kansalliset kehittämispäivät. Helsinki Opetusneuvos Hely Parkkinen

Pidennetty oppivelvollisuus Erityisopetuksen kansalliset kehittämispäivät. Helsinki Opetusneuvos Hely Parkkinen Pidennetty oppivelvollisuus Erityisopetuksen kansalliset kehittämispäivät Helsinki 29.4.2011 Opetusneuvos Hely Parkkinen 1 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 5 OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKIMUODOT

Lisätiedot

Yksilöllistäminen koulutus ja kasvatusjärjestelmässä

Yksilöllistäminen koulutus ja kasvatusjärjestelmässä Yksilöllistäminen koulutus ja kasvatusjärjestelmässä Käytännöt ja strategiat nyt ja tulevaisuudessa Pirjo Koivula Opetusneuvos Opetushallitus 20.4.2009 PERUSOPETUSLAKI 3 Opetuksen järjestämisen perusteet

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

OPS Minna Lintonen OPS

OPS Minna Lintonen OPS 26.4.2016 Uuden opetussuunnitelman on tarkoitus muuttaa koulu vastaamaan muun yhteiskunnan jatkuvasti muuttuviin tarpeisiin. MINNA LINTONEN Oppilaat kasvavat maailmaan, jossa nykyistä suuremmassa määrin

Lisätiedot

JOHDATUS KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖHÖN Monikulttuurisuustaitojen kehittäminen kouluyhteisössä -seminaari Jyväskylä

JOHDATUS KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖHÖN Monikulttuurisuustaitojen kehittäminen kouluyhteisössä -seminaari Jyväskylä JOHDATUS KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖHÖN Monikulttuurisuustaitojen kehittäminen kouluyhteisössä -seminaari Jyväskylä 4.9.2008 Pirjo Immonen-Oikkonen Opetusneuvos OPH KE/OH www.edu.fi Osaamisen ja sivistyksen

Lisätiedot

Tervetuloa Hannunniitun kouluun!

Tervetuloa Hannunniitun kouluun! Tervetuloa Hannunniitun kouluun! Yhdessä kulkien, matkalla kasvaen, kaikesta oppien. - Saara Mälkönen 2015- PERUSOPETUS Perusopetuksen on annettava mahdollisuus monipuoliseen kasvuun, oppimiseen ja terveen

Lisätiedot

2. Oppimissuunnitelma ohje

2. Oppimissuunnitelma ohje 2. Oppimissuunnitelma ohje PERUSTIEDOT Luokanvalvoja: Työpuhelin: Opiskelija: Lukuvuosi: Luokka: Syntymäaika: Huoltajat: TEHOSTETTUUN TUKEEN SIIRTÄMINEN KÄSITELTY MONIALAISESTI Käsittelypäivä, kommentit:

Lisätiedot

TAMMELAN KUNNAN JOUSTAVAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

TAMMELAN KUNNAN JOUSTAVAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA TAMMELAN KUNNAN JOUSTAVAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Joustavan perusopetuksen toiminta Perusopetuslain mukaan kunta voi järjestää päättämässään laajuudessa perusopetuksen 7-9 vuosiluokkien yhteydessä

Lisätiedot

Oppilashuollon määritelmä perusopetuksen opetussuunnitelmassa

Oppilashuollon määritelmä perusopetuksen opetussuunnitelmassa 1. JOHDANTO Oppilashuollon määritelmä perusopetuksen opetussuunnitelmassa Oppilashuoltoon kuuluu lapsen ja nuoren oppimisen perusedellytyksistä, fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista

Lisätiedot

(HOJKS) Koulu/päiväkoti: Oppilas:

(HOJKS) Koulu/päiväkoti: Oppilas: Mikkelin kaupunki Henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma () () Koulu/päiväkoti: Henkilötiedot Päiväys / Oppilas Sukunimi Etunimi Syntymäaika Osoite Puhelin/sähköposti Koulun/päiväkodin

Lisätiedot

KUULEEKO KOULU? Kuulovammainen oppilas kolmiportaisen tuen rappusilla. Kristiina Pitkänen Raisa Sieppi

KUULEEKO KOULU? Kuulovammainen oppilas kolmiportaisen tuen rappusilla. Kristiina Pitkänen Raisa Sieppi Kuulovammainen oppilas kolmiportaisen tuen rappusilla Kristiina Pitkänen Raisa Sieppi Kuulovammaisen oppilaan oppimisen ja koulunkäynnin tuki Oppimisen ja koulunkäynnin tuki perustuu kolmiportaiseen tukijärjestelmään.

Lisätiedot

Opetussuunnitelma. Salon kaupungin perusopetus Särkisalon koulu

Opetussuunnitelma. Salon kaupungin perusopetus Särkisalon koulu Opetussuunnitelma Salon kaupungin perusopetus Särkisalon koulu 1 Hyväksytty opetuslautakunnassa 12.4.2011 Johdanto Perusopetuslaki on muuttunut osittain 24.6.2010 (PoL 642/2010). Tästä johtuen myös perusopetuksen

Lisätiedot

Turva Minulla on turvallinen olo. Saanko olla tarvitseva? Onko minulla huolehtiva aikuinen? Suojellaanko minua pahoilta asioilta? Perusturvallisuus on edellytys lapsen hyvän itsetunnon ja luottamuksellisten

Lisätiedot

Joensuun seudun opetussuunnitelma. Keskeiset uudistukset

Joensuun seudun opetussuunnitelma. Keskeiset uudistukset Joensuun seudun opetussuunnitelma Keskeiset uudistukset Opetussuunnitelman käyttöönotto Uuden opetussuunnitelman mukainen opetus alkaa kaikissa kouluissa 1.8.2016 Luokissa 1-6 uusi opetussuunnitelma kokonaisuudessaan

Lisätiedot

Hyväksytty kasvatus- ja opetuslautakunnassa , 24 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET

Hyväksytty kasvatus- ja opetuslautakunnassa , 24 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET Hyväksytty kasvatus- ja opetuslautakunnassa 17.3.2005, 24 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus Perusopetuksen oppimäärän suorittaneille

Lisätiedot

Perusopetuslain muutos ja muuta ajankohtaista

Perusopetuslain muutos ja muuta ajankohtaista Perusopetuslain muutos ja muuta ajankohtaista Hallitusneuvos Outi Luoma-aho Koulutus- ja tiedepolitiikan osasto Yleissivistävän koulutuksen yksikkö 29.9. 2010 Perusopetuslain muutossäädös 642/2010 laki

Lisätiedot

Oppilas opiskelee toiminta-alueittain

Oppilas opiskelee toiminta-alueittain Opetuksen järjestäjä HENKILÖKOHTAINEN OPETUKSEN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA SUUNNITELMA (HOJKS) Oppilas opiskelee toiminta-alueittain Salassa pidettävä Julkisuuslaki 24 1 mom. 30 kohta 1. PERUSTIEDOT Oppilaan

Lisätiedot

Kolmiportainen tuki Marjatta Takala

Kolmiportainen tuki Marjatta Takala Kolmiportainen tuki Marjatta Takala 14.9.2011 1 Integraatio ja inkluusio Meillä on erityiskouluja ja -luokkia Integroitujen määrä lisääntyy koko ajan Inkluusio tavoitteena Erityinen tuki Tehostettu tuki

Lisätiedot

7.1 Tuen järjestämistä ohjaavat periaatteet

7.1 Tuen järjestämistä ohjaavat periaatteet 7.1 Tuen järjestämistä ohjaavat periaatteet Oppimisen ja koulunkäynnin tuen kolme tasoa ovat yleinen, tehostettu ja erityinen tuki. Näistä oppilas voi saada kerrallaan vain yhden tasoista tukea. Perusopetuslaissa

Lisätiedot

Keuruun kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelma OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUEN KÄYTÄNNÖN JÄRJESTÄMISEEN LIITTYVÄT LINJAUKSET KEURUULLA

Keuruun kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelma OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUEN KÄYTÄNNÖN JÄRJESTÄMISEEN LIITTYVÄT LINJAUKSET KEURUULLA Keuruun kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelma OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUEN KÄYTÄNNÖN JÄRJESTÄMISEEN LIITTYVÄT LINJAUKSET KEURUULLA 2 1. OPPIMISEN KOLMIPORTAINEN TUKI Jokaisella oppilaalla on oikeus

Lisätiedot

Opetushenkilöstö Punkaharju

Opetushenkilöstö Punkaharju Opetuksen arviointi Sivistysltk 18.6.2012 20 Kevät 2012 Opetushenkilöstö Punkaharju Koulu (Punkaharju) 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % Kulennoisten koulu Punkasalmen koulu Särkilahden koulu Koulu (Punkaharju)

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2010

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2010 Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2010 Hyvinkää Järvenpää Kerava Riihimäki Tuusula Sisällysluettelo 1. Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat 3 2. Perusopetukseen valmistavan

Lisätiedot

määritelty opetussuunnitelman perusteissa:

määritelty opetussuunnitelman perusteissa: Nousiainen määritelty opetussuunnitelman perusteissa: - edistää lapsen ja nuoren oppimista sekä tasapainoista kasvua ja kehitystä - oppimisen esteiden, oppimisvaikeuksien sekä koulunkäyntiin liittyvien

Lisätiedot

Alavuden valmistavan opetuksen opetussuunnitelma

Alavuden valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Alavuden valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Opetushallitus on hyväksynyt 18.6.2009 maahanmuuttajille järjestettävän perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelman perusteet. Perusopetukseen

Lisätiedot

Painotettu opetus ja erityinen tuki opetussuunnitelman perusteissa

Painotettu opetus ja erityinen tuki opetussuunnitelman perusteissa Painotettu opetus ja erityinen tuki opetussuunnitelman perusteissa Ops-koordinaattori Tuija Vänni 16.3.2016 Vänni 2016 1 4.3: Eriyttäminen opetussuunnitelman perusteissa ohjaa työtapojen valintaa perustuu

Lisätiedot

Tulonivel osasto-opetus

Tulonivel osasto-opetus Osasto-opetus 1. Tulonivel 2. Koulunkäynti 3. Paluunivel 4. Seuranta 5. Yhteistyö huoltajien kanssa 6. Päättöarviointi 7. Siirtyminen toiselle asteelle Tulonivel osasto-opetus Kalliomaa Kalliomaan luokanvalvoja

Lisätiedot

Loviisan kaupunki HARJUNTAUSTAN KOULU LUOKKAMUOTOINEN PIENRYHMÄOPETUS

Loviisan kaupunki HARJUNTAUSTAN KOULU LUOKKAMUOTOINEN PIENRYHMÄOPETUS Loviisan kaupunki HARJUNTAUSTAN KOULU LUOKKAMUOTOINEN PIENRYHMÄOPETUS 2 Opetussuunnitelma ja opetuksen järjestämisen periaatteet Harjuntaustan koulu on Loviisan ja naapurikuntien yhteinen erityiskoulu,

Lisätiedot

Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen

Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen Irmeli Halinen Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPETUSHALLITUS LUMA-seminaari 15.1.2013 1 Opetussuunnitelmatyön kokonaisuus 2 Yleissivistävän koulutuksen uudistaminen

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOS

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOS PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOS Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutoksien ja täydennyksien mukaan (Määräys 29.10.2010 DNRO 50/011/2010) SISÄLLYS 1. OPETUSSUUNNITELMA... 3 1.2 OPETUSSUUNNITELMAN

Lisätiedot

Opetuksen järjestäjä PEDAGOGINEN SELVITYS ERITYISTÄ TUKEA VARTEN. Oppilaan nimi Syntymäaika Vuosiluokka

Opetuksen järjestäjä PEDAGOGINEN SELVITYS ERITYISTÄ TUKEA VARTEN. Oppilaan nimi Syntymäaika Vuosiluokka Opetuksen järjestäjä PEDAGOGINEN SELVITYS ERITYISTÄ TUKEA VARTEN Salassa pidettävä Julkisuuslaki 24 1 mom. 30 kohta 1. PERUSTIEDOT Oppilaan nimi Syntymäaika Vuosiluokka Koulu Huoltaja/huoltajat/laillinen

Lisätiedot

Oppimisen ja koulunkäynnin tukeminen yhteistyössä sairaalakoulun kanssa. Erityisopetuksen kansalliset kehittämispäivät 23.4.

Oppimisen ja koulunkäynnin tukeminen yhteistyössä sairaalakoulun kanssa. Erityisopetuksen kansalliset kehittämispäivät 23.4. Oppimisen ja koulunkäynnin tukeminen yhteistyössä sairaalakoulun kanssa Erityisopetuksen kansalliset kehittämispäivät 23.4.2014 Pirjo Tilus PoL 4a 1 mom Sairaalan sijaintikunta on velvollinen järjestämään

Lisätiedot

TYÖVALTAINEN OPPIMINEN / TOP-Laaja

TYÖVALTAINEN OPPIMINEN / TOP-Laaja TYÖVALTAINEN OPPIMINEN / TOP-Laaja tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus 10ov Oikeaa työssäoppimista 4ov Teoriaopiskelua työelämässä 6 ov 1. Työprosessin hallinta tarvitseville lapsille

Lisätiedot

4. Oppimisen ja koulunkäynnin tuki

4. Oppimisen ja koulunkäynnin tuki 4. Oppimisen ja koulunkäynnin tuki Tässä luvussa kuvataan oppimisen ja koulunkäynnin tuen keskeiset tavoitteet ja järjestäminen sekä tuen rakenne. Oppimisen ja koulunkäynnin tuen tasot, yleinen, tehostettu

Lisätiedot

VALMISTAVAN OPETUKSEN SUUNNITELMA

VALMISTAVAN OPETUKSEN SUUNNITELMA VALMISTAVAN OPETUKSEN SUUNNITELMA 1. Perusopetukseen valmistavan opetuksen perusteet 1.1 Peruopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat ja laajuus Maahanmuuttajien valmistava opetus on tarkoitettu jokaiselle

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOKSET (4) 19.5.2011 2011

KEURUUN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOKSET (4) 19.5.2011 2011 KEURUUN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOKSET (4) 19.5.2011 2011 Opetussuunnitelman perusteiden teksti on kirjoitettu Times New Roman fontilla. Paikallisen opetussuunnitelman teksti on

Lisätiedot

OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI

OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI Opettajatyöpäivä Lauantai 29.10.2016 Raija-Liisa Hakala ja Taina Huhtala YLEINEN TUKI: Eriyttäminen Joustavat ryhmittelyt Tiimiopettajuus Samanaikaisopetus Tukiopetus Ohjaus-

Lisätiedot

Perusopetuksen fysiikan ja kemian opetussuunnitelmien perusteiden uudistaminen

Perusopetuksen fysiikan ja kemian opetussuunnitelmien perusteiden uudistaminen Perusopetuksen fysiikan ja kemian opetussuunnitelmien perusteiden uudistaminen Tiina Tähkä tiina.tahka@oph.fi MAOL Pori 6.10.2012 1 Perusopetuksen fysiikan ja kemian opetussuunnitelmien perusteiden uudistaminen

Lisätiedot

LukiMat Tietopalvelu PERUSOPETUSLAKI 21.8.1998/628

LukiMat Tietopalvelu PERUSOPETUSLAKI 21.8.1998/628 Keskeisiä kohtia perusopetuslaista sekä asetuksista, joilla on vaikutusta opetuksen eri tukitoimien toteuttamiseen. Tekstit ovat suoria lainauksia, joista luettavuuden takia on jätetty lainausmerkit pois.

Lisätiedot

Kolmiportaisen tuen suunnitelma

Kolmiportaisen tuen suunnitelma Kolmiportaisen tuen suunnitelma Utsjoen kunta esi- ja perusopetus Kolmiportaisen tuen suunnitelma Yleinen, tehostettu ja erityinen tuki 4 Tukimuodot 8 Pedagoginen arvio tehostettua tukea varten 9 Oppimissuunnitelma

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 90/2010 vp. Hallituksen esitys laiksi perusopetuslain muuttamisesta. Asia. Valiokuntakäsittely. Päätös

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 90/2010 vp. Hallituksen esitys laiksi perusopetuslain muuttamisesta. Asia. Valiokuntakäsittely. Päätös EDUSKUNNAN VASTAUS 90/2010 vp Hallituksen esitys laiksi perusopetuslain muuttamisesta Asia Hallitus on vuoden 2009 valtiopäivillä antanut eduskunnalle esityksensä laiksi perusopetuslain muuttamisesta (HE

Lisätiedot