Huumekuviot internetissä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Huumekuviot internetissä"

Transkriptio

1 Aino Majava Huumekuviot internetissä Psychonaut-hankkeen tutkimustuloksia A-klinikkasäätiön monistesarja nro 51 A-klinikkasäätiö 2005 ISSN (moniste) ISSN (verkkojulkaisu) ISBN (moniste) ISBN (pdf) 1

2 SISÄLLYS JOHDANTO 3 1. TUTKIMUSASETELMA Otos internetin huumesivuista Huumeaiheiset keskustelupalstat 7 2. TULOKSET Huumesivustojen tausta Sivustojen suhtautuminen huumeisiin Psykoaktiivisia kasveja käsittelevät sivustot Huumekauppa verkossa Huumeiden kasvatus ja valmistaminen Uudet tai vähän tunnetut huumeet Synteettiset huumeet Kasviperäiset huumeet Tulosten arviointia YHTEENVETO 26 LÄHTEET 29 LIITTEET 2

3 JOHDANTO Internetin edustama rajaton tiedonvälitys tarjoaa mahdollisuuksia, mutta sen ajatellaan muodostavan myös huumeuhkan (Majava 2004a). Huumeista valistetaan, kiistellään ja hehkutetaan tuhansilla internet-sivuilla. Verkossa myös myydään enenevässä määrin huumausaineita ja reseptilääkkeitä päihdekäyttöön. Toisaalta nettipalvelut (esim. tarjoavat tietoa ja apua riippuvuusongelmiin. Päihteiden ja lääkkeiden tarjonnasta on tullut osa ihmisten arkea. Toisaalta internet on levinnyt suuren yleisön saataville ja nuorten kyvyt ja mahdollisuudet käyttää tietoteknologiaa ovat vanhempiaan paremmat. Huumeidenkäyttö tai lääkkeiden väärinkäyttö ei ole ilmiönä uusi, mutta internetin kautta tietoa siitä on kenen tahansa helposti saatavilla. Vaikka huoli internetin muodostamasta huumeuhkasta tulee aika ajoin esiin julkisessa keskustelussa, internetin huumekuvioista ja verkossa tapahtuvasta huumekaupasta on tehty toistaiseksi vain vähän tutkimusta (ks. Seppälä ja Mikkola 2004). Lukuisista internetissä kaupattavista päihdeaineista on ammattilaisenkin vaikea löytää asiantuntevaa tai ylipäätään minkäänlaista tietoa. Euroopan komission rahoittaman Psychonaut projektin tavoitteena oli kartoittaa verkossa tapahtuvaa tiedonvaihtoa huumeista ja kerätä informaatiota uusista huumetrendeistä päihdealan ammattilaisten käyttöön. Tässä raportissa kerrotaan tiiviisti hankkeen keskeisimmistä löydöksistä. Tulosten käsittelyssä keskitytään erityisesti kuvaamaan verkossa tapahtuvaa huumekauppaa, esittelemään tutkimuksessa kartoitettuja vähän tunnettuja huumausaineita sekä kuvailemaan internet-sivustoilla ja keskustelupalstoilla tapahtuvaa huumeiden kasvattamista ja valmistamista koskevaa tiedonvaihtoa. Psychonaut ryhmän muodosti yksitoista eri tutkijaryhmää kahdeksasta eurooppalaisesta maasta (taulukko 1). Tutkimuskielet olivat englanti, ranska, italia, tanska, saksa, espanja, portugali ja suomi. A-klinikkasäätiöllä Psychonaut-projektiryhmän muodostivat hankkeen tutkija, projektikoordinaattori Aino Majava, osaaikaisesti tutkimusavustajana toiminut Steven Jackson sekä tiedotuspäällikkö Teuvo Peltoniemi projektin johtajana. Projektikoordinaattori Heikki Bothas vastasi hankkeesta sen suunnitteluvaiheessa. 3

4 Taulukko 1. Tutkimusryhmät. Specialrådgivningsafdelingen Department of Mental Health, Addictive Behaviour St. George's Hospital Medical School A-klinikkasäätiö Centre Saint-Germain Pierre Nicole Croix-Rouge Francaise Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie Centro Studi Ser T Bresparola Dipartimento per le Dipendenze di Padova CAT Conde Centre for Addiction Research and Education Scotland Drug Abuse Unit, Hospital del Mar Public Health Department, Wandsworth PCT Springfield Hospital Tanska Iso-Britannia Suomi Ranska Saksa Italia Italia Portugali Iso-Britannia Espanja Iso-Britannia 1. TUTKIMUSASETELMA Tutkimus toteutettiin kaksivaiheisena. Ensimmäisessä vaiheessa hahmotettiin kokonaiskuvaa internetissä olevasta huumetiedosta tutkimushetkellä: millaista tietoa huumeista verkossa on tavallisen kansalaisen ulottuvilla. Toisessa vaiheessa pyrittiin syventämään saatua kuvaa erityisesti epävirallisesta huumemyönteisestä tiedonvaihdosta sekä kehittämään löydetyn tiedon pohjalta varhaisen puuttumisen tietokantaa uusista huumetrendeistä. Nämä tutkimusvaiheet toteutuivat osin päällekkäisinä ja myös niiden tulokset esitellään tässä raportissa toisiinsa nivoutuen. Tutkimuksessa etsittiin vastausta seuraaviin kysymyksiin: 1. Kuinka helppoa on löytää epävirallista yksityisten tahojen antamaa huumetietoa internetistä myös verrattuna julkiseen asiantuntijavalistukseen? 2. Kuinka paljon ja millaista huumeidenkäyttöön rohkaisevaa materiaalia internetissä on tarjolla? 3. Kuinka monella internet-sivustolla myydään huumeita, millaisia huumeita ja miten? 4. Voiko internetin epävirallinen huumetieto olla hyödyllistä päihdealan ammattilaisille? 4

5 1.1. Otos internetin huumesivuista Projektin alussa osapuolet tutustuivat huumetilanteeseen internetissä lukemalla tutkimuskirjallisuutta ja tekemällä tiedonhakuja internetissä. Lisäksi konsultoitiin eurooppalaisia päihdealan asiantuntijoita sekä IT-ammattilaisia. Ensimmäisessä tutkimusvaiheessa kerättiin salamaotos (snap shot) internetissä helposti saatavilla olevasta huumeinformaatiosta tilastollista analyysia ja jatkotutkimusta varten. Kukin tutkimusryhmä valitsi yhden (Skotlannin tapauksessa kaksi) päihteen tai päihderyhmän pääasialliseksi tutkimuskohteekseen. Tämän lisäksi jokainen ryhmä tutki 11 yhteisesti valittua päihdettä tai päihderyhmää omalla äidinkielellään. Taulukko 2. Tutkimusryhmien työnjako. Päihderyhmä Ekstaasi Huumeiden valmistusaineet Heroiini ja muut opiaatit Liuottimet Päihdeyrtit ja kasvit (ei kannabis) Reseptilääkkeet ja tupakka Kannabis Amfetamiini Tanssihuumeet (esim. ketamiini, gamma, LSD ) Kokaiini, crack Tutkimusryhmä Englanti Ranska Rovigo, Italia Padova, Italia Suomi Skotlanti Tanska Saksa Espanja Portugali Tutkimusaineisto kerättiin kesäkuussa 2003 Google- ja Altavista-hakukoneiden avulla. Pilottihakujen perusteella tutkimuksessa päädyttiin käyttämään yleisiä ja yksinkertaisia hakutermejä. A-klinikkasäätiön tutkimusryhmän päätehtävänä oli etsiä tietoa psykoaktiivisista kasveista (muista kuin kannabis) ja sienistä englanninkielisiltä sivuilta. Käytetty hakutermi oli "psychoactive plants" eli psykoaktiiviset kasvit. (Taulukko 3.) 5

6 Taulukko 3. Englanninkieliset hakutermit ja -tulokset päihderyhmittäin. Päihderyhmä Hakutermi Google Altavista Kartoitetut tulokset MDMA eli ekstaasi MDMA (810*) Psykoaktiiviset kasvit Psychoactive plants (497*) Huumeiden Manufacturing drugs valmistusaineet Heroiini, opiaatit Opiates 83, Liuottimet Inhalants (612*) (990*) 270 Reseptilääkkeet Prescription drugs Tupakka Tobacco Kannabis Cannabis Amfetamiini Amphetamine (577*) Tanssihuumeet (esim. Ketamine lsd ghb kertamiini, gamma, LSD) Kokaiini Cocaine (808*) Yhteensä *Hakukone näytti itse asiassa vähemmän kuin 1000 sivua. Saavutetut hakutulokset käsittivät yleensä joitakin satoja tai tuhansia osumia. Käytännössä hakukoneet Google ja Altavista näyttävät korkeintaan ensimmäiset tuhat hakutulosta, joten käytännössä otos ei koskaan ollut tätä suurempi. Jokainen ryhmä kävi läpi päätutkimuskohteensa kohdalla sata ensimmäistä hakutulosta sekä viisi prosenttia jäljelle jäävistä sivuista satunnaisesti valittuna. Psykoaktiivisten kasvien osalta aineisto käsitti 265 hakutulosta. Kaikkiaan tutkimusaineisto käsitti hakutulosta, joista oli englanninkielisiä ja edusti muita eurooppalaisia kieliä. Lähes kaikki (97 %) tutkimuksen ensimmäisessä vaiheessa saavutetuista hakutuloksesta pystyttiin löytämään (sivu oli toiminnassa ja sille oli vapaa pääsy) ja kartoittamaan. Kaksi kolmannesta (65 %) hakutuloksista arvioitiin tutkimuksen kannalta relevanteiksi. Ei-relevantti aineisto käsitteli tutkimuksen ulkopuolisia aiheita, kuten taidetta, historiaa tai puutarhanhoitoa. Kaikki relevantit hakutulokset analysoitiin systemaattisesti siten, että kukin sivusto, jolle hakukoneen osoittama linkki johti, kartoitettiin kokonaisuudessaan. Kartoituksessa kävi ilmi, että suuri osa hakutuloksista johti toistuvasti samoille sivustoille. Lopulliseen otokseen sisältyi huumesivustoa, joista oli englanninkielisiä. Sivustojen tutkimiseen kului aikaa muutamasta minuutista kahteen tuntiin, keskimäärin noin 20 minuuttia. Omalla äidinkielellä tehdyistä hauista käytiin läpi kymmenen ensimmäistä tulosta jokaisen yhdentoista päihteen tai päihderyhmän kohdalla, kaikkiaan 220 sivustoa (taulukko 4). Suomenkielisten hakujen kohdalla sivustojen toistuvuus oli suuri: kartoitetut, relevantit osumat johtivat vain 55:lle eri sivustolle. Osin tämänkin vuoksi 6

7 tulokset eivät olleet yhtä kattavia ja mielenkiintoisia kuin kokonaisotoksessa. Taulukko 4 esittää suomenkielisten hakujen hakutermit ja saavutetut hakutulokset. Taulukko 4. Suomenkieliset hakutermit ja -tulokset päihderyhmittäin. Päihderyhmä Hakutermi Google Altavista Kartoitetut tulokset MDMA eli ekstaasi Ekstaasi Huumeiden valmistusaineet Huumeiden valmistaminen Heroiini, opiaatit Heroiini Liuottimet Liuottimet Psykoaktiiviset kasvit Psykoaktiiviset kasvit Reseptilääkkeet Reseptilääkkeet Tupakka Tupakka Kannabis Kannabis Amfetamiini Amfetamiini Tanssihuumeet (esim. Tanssihuumeet ketamiini, gamma, LSD) Kokaiini Kokaiini Yhteensä 220 Kun tutkimusaineisto oli koottu, tietoa huumeaiheisista sivustoista alettiin kerätä tietokantaan. Tiedon luokittelussa käytettiin puolistrukturoitua internet-lomaketta (liite 1), jonka avulla kartoitettiin kattavasti tietoa sivustojen luonteesta sekä niillä käsitellyistä päihteistä. Keskeisiä muuttujia olivat mm. sivuston alkuperäismaa, suhtautuminen huumeidenkäyttöön ja mahdollisuus ostaa huumausaineita. Tutkimusaineisto tallennettiin varta vasten luotuun tietokantaan, joka sijaitsee Lontoossa sijaitsevan St. George's Hospital Medical Schoolin palvelimella. Aineisto oli suojattu salasanalla ja tutkijat käsittelivät sitä tavanomaisen internet-selaimen kautta Huumeaiheiset keskustelupalstat Toinen tutkimuksen lähestymistapa oli kartoittaa huumeiden ympärillä tapahtuvaa vuorovaikutteista tiedonvaihtoa. Näin pyrittiin tarkastelemaan syvemmin internetin epävirallisia huumekuvioita. Tutkimuskohteeksi valittiin huumeaiheiset keskustelupalstat, joilta kerättiin tietoa seitsemästä pääkategoriasta: Uudet tai vähän tunnetut huumeet Huumekauppa internetissä Muu huumekauppa Huumeiden kasvattaminen ja valmistus 7

8 Huumeidenkäyttö Huumeidenkäytön salaaminen Huumeaiheiset internet-sivustot Tutkimusvaihetta varten luotiin kaksi yksinkertaista tietokantaa, johon tiedot talletettiin puolistrukturoiduilla internet-lomakkeilla. Yhteen tietokantaan kerättiin perustietoa tutkitusta keskustelupalstasta, kuten nimi, www-osoite, käytetty kieli, osallistujamäärä ja viestien määrä. Toinen lomake keskittyi keskustelun sisällön ja vuorovaikutuksen vapaaseen analyysiin. (Ks. liitteet 2 ja 3.) Huolellisten pilottitutkimusten jälkeen kukin tutkimusyksikkö valitsi tarkastelun kohteeksi kaksi keskustelupalstaa, yhden paikallisella kielellä sekä yhden englannin kielellä toimivan. Tutkimuksessa seurattiin lopulta kaikkiaan 17:ää keskustelupalstaa (taulukko 5). A-klinikkasäätiön ryhmän tutkimuskohteena olivat The Hive (kansainvälinen foorumi) ja The Psychoactive Vault (suomalainen foorumi). Näitä keskustelupalstoja kuvataan tarkemmin luvussa 2.2. Taulukko 5. Tutkimuksessa seuratut keskustelupalstat. The Alcohol and Drug Forum EveryoneDoesIt.com The Hive * https://www.the-hive.ws/forum/forums.pl The Psychoactive Vault ** eskustele Forum del gruppo The hip forums Drugs Plaza Drugs Forum Urban75 Samba420 Frenchweed Yahooka Drogen-Forum The Lyceum Forums Psychedelia DanceSafe The New Bluelight * Lopettanut toimintansa marraskuussa ** Lopettanut toimintansa ko. osoitteessa syyskuussa

9 Foorumeilta ja niiden kautta kerättyä tietoa esitellään jatkossa huumeaiheisten sivustojen tilastollisen kartoituksen tulosten lomassa. 2. TULOKSET 2.1. Huumesivustojen tausta Suurin osa löydetyistä huumeaiheisista sivustoista (92 %) toimi omalla nimipalvelullaan (domain). Loput (8 %) olivat isännöityjä (hosted). Suurin joukko (41 %) kaikista sivustoista oli yksityisen yrityksen, yhteisön tai yksityishenkilön tuottamia. Viidennes sivustoista (19 %) edusti julkishallintoa tai koulutus- ja tutkimustahoja. Pienempi joukko sijoittui terveydenhuollon sektorille (12 %) tai uutis- ja tietopalveluihin (10 %). Melko suuren sivustojen joukon (17 %) tekijätaho oli tuntematon. Tulosten perusteella vaikuttaa siltä, että internetin huumetieto on melko pitkälti yksityisten tahojen tarjoamaa. (Kuvio 1.) Kuvio 1. Sivustojen taustaorganisaatio. Muu, tuntematon 17 Uutispalvelu, tiedonhakupalvelu 10 Terveydenhuolto 12 Julkishallinto: virasto, koulutus- tai tutkimuslaitos 19 Yksityinen: yritys, yhteisö, henkilö % sivustoista (N=1633) Kotimaisten sivustojen otoksesta kävi selvästi ilmi, että Suomi on järjestöjen luvattu maa: lähes kolmannes sivustoista (31 %) kuului eri järjestöille tai yhdistyksille. Yhdessä julkishallinnon sivustojen (27 %) kanssa ne muodostivat valtaosan otoksesta. Yksityisten ja yritysten tuottamien sivustojen osuus (22 %) oli lähes puolet pienempi 9

10 kuin kansainvälisessä kokonaisotoksessa. Järjestöjen ja julkishallinnon sivustojen asemaa korosti niiden suuri toistuvuus. Esimerkiksi A-klinikkasäätiön Päihdelinkkiin johti 15 hakuosumaa 220:sta. (Kuvio 2.) Kuvio 2. Suomenkielisten sivustojen taustaorganisaatio. Muu 4 Uutispalvelu, tiedonhakupalvelu 7 Terveydenhuolto 9 Ykstyinen: yritys, yhteisö, henkilö 22 Julkishallinto: kunta, virasto, koulutus- tai tutkimuslaitos 27 Järjestö tai yhdistys % suomenkielisistä sivustoista (N=55) Suurimmassa osassa (77 %) sivustoista ja lähes kaikissa (93 %) suomenkielisistä sivustoista oli esillä yhteystietona sähköpostiosoite. Joka toisella (51 %) kaikista sivustoista oli esillä postiosoite, suomenkielisillä selvästi useammin (77 %). Noin viidennes (19 %) kaikista sivustoista käytti lauseketta, jonka tarkoituksena on vapauttaa sivuston ylläpitäjän vastuu sivustolla olevan tiedon väärinkäytöstä tai esimerkiksi sivustoon liittyvällä keskustelupalstalla esitetyistä yksityisistä mielipiteistä. Suomenkielisillä sivustoilla vastuuvapautuslauseke oli harvinaisempi (11 %). (Kuvio 3.) 10

11 Kuvio 3. Sivustojen mahdolliset yhteystiedot ja vastuuvapautuslauseke. Vastuuvapautuslauseke Postiosoite Sähköpostiosoite % Kaikki sivustot (N=1633) Suomenkieliset sivustot (N=55) Joka viides (20 %) kaikista kartoitetuista sivustoista julkaisi uutiskirjeitä ja lähes yhtä usean sivustoon kuului keskustelupalsta. Suomalaisilla sivustoilla uutiskirjeet olivat harvinaisia (7 %), mutta sen sijaan keskustelupalstoja oli paljon (36 %). Sähköpostilista oli18 %:lla kaikista ja 13 %:lla suomenkielisistä sivustoista. 14 % kaikista sivustoista ja 13 % suomenkielisistä sivustoista tarjosi kävijöille apua keskusteluapua neuvontapalvelussa tai vaihtoehtoisesti vertaistukea. Chat-palvelut olivat melko harvinaisia. (Kuvio 4.) 11

12 Kuvio 4. Sivustojen tarjoamat palvelut. Rajoitettu pääsy Chat Neuvonta tai vertaistuki Sähköpostilista Uutiskirje 7 20 Keskustelupalsta % Kaikki sivustot (N=1633) Suomenkieliset sivustot (N=55) Englanninkieliset maat, USA, Iso-Britannia ja Kanada, olivat edustettuina yli puolessa (54 %) sivustoista. Myös italialaiset, saksalaiset, ranskalaiset, tanskalaiset, brasilialaiset ja suomalaiset sivustot olivat melko hyvin edustettuina aineistossa, mikä johtunee pitkälti tiedonhauissa käytetyistä kielistä. Kuvion 5 ulkopuolelle ovat jääneet ne maat, joiden edustus on alle kaksi prosenttia sivustoista. Noin joka kymmenennen (9 %) sivuston alkuperämaata ei pystytty määrittelemään. Lisäksi pieni joukko (4 %) sivustoista oli luonteeltaan kansainvälisiä. (Kuvio 5.) Lähes kaikkien (93 %) suomenkielisten sivustojen alkuperämaa oli Suomi. Loput olivat kansainvälisiä sivustoja. 12

13 Kuvio 5. Sivustojen alkuperämaa. Ei tiedossa 9 Useampi maa 4 Suom i Brasilia 3 3 Tanska Kanada Ranska Saksa 5 Italia 6 Iso-Britannia 7 Yhdysvallat % sivustoista (N=1633) 2.2. Sivustojen suhtautuminen huumeisiin Osana kartoitusta arvioitiin sivustojen asemoitumista suhteessa huumeidenkäyttöön. Kartoituksessa käytettiin vaihtoehtoja "huumeidenvastainen" (sisältäen ehkäisevän huumetyön sekä huumehoidon näkökulmat) "huumemyönteinen" ja "haittojen vähentämiseen (harm reduction) pyrkivä". Mikäli sivusto edusti samanaikaisesti useampaa lähestymistapaa (esimerkiksi huumepreventiota ja haittojen vähentämistä) valittiin sivuston ensisijaisesti edustama positio. Vajaa puolet (42 %) löydetyistä sivustoista vaikutti edellä kuvatuilla kriteereillä huumeidenvastaisilta. Tällaisia sivustoja olivat esimerkiksi erilaisten järjestöjen valistussivut. Noin viidennes sivustoista (18 %) oli selvästi huumemyönteisiä. Näillä tyypillisesti yksityisten ylläpitämillä sivustoilla jaettiin myönteisiä kokemuksia huumeidenkäytöstä, annettiin tietoa huumeiden kasvattamisesta ja valmistamisesta tai myytiin huumeita tai huumeiden käyttövälineitä. Myönteinen suhtautuminen ei kuitenkaan usein koskenut kaikkia huumeita, vaan tyypillisenä esimerkkinä kannabistuotteita. Vain harvoilla sivustoilla kannustettiin vaikkapa heroiinin käyttöön. (Kuvio 6.) Joka kymmenes kartoitettu sivusto (10 %) edusti haittojen vähentämisen näkökulmaa. Huumeidenkäyttöä ei tuomittu tai hyväksytty näillä sivustoilla vaan kävijöille pyrittiin 13

14 antamaan asiatietoa käytön riskien minimoimiseksi. Lisäksi lähes kolmannes (30 %) sivustoista käsitteli aihetta siten, että kantaa huumeidenkäyttöön ei voinut yksiselitteisesti määritellä. Neutraaliksi luokiteltiin yleensä esimerkiksi yliopistojen sivustot sekä uutispalvelut. (Kuvio 6.) Suomenkielisistä sivustoista enemmistö (58 %) oli huumevastaisia, mukaan lukien ehkäisevän huumetyön ja huumehoidon näkökulmat. Ainoastaan neljä sivustoa (7 %) oli tulkittavissa huumemyönteisiksi. Näistä yksi johti kannabiksen laillistamista edistävän yhdistyksen sivustolle, yksi laajan kansainvälisen huumetietopankin Lycaeumin (www.lycaeum.org) suomenkieliseen osioon ja kaksi yksityishenkilöiden kotisivuille. Sivustoista reilun kolmanneksen (35 %) käsittelytapa oli neutraali tai muuten vaikea määritellä (esim. uutissivustot). (Kuvio 6.) Kuvio 6. Sivustojen suhtautuminen huumeisiin. Neutraali/ei käy ilmi Haittojen vähentäminen 0 10 Huumemyönteinen 7 18 Huumeidenvastainen (ml. preventio ja hoito) % Kaikki sivustot (N=1633) Suomenkieliset sivustot (N=55) Eri tavoin huumeisiin suhtautuvien sivujen saavutettavuudessa hakukoneilla ei vaikuttanut olevan eroa. Sen sijaan englanninkielisten sivustojen joukossa huumemyönteisiä sivustoja oli enemmän (21 %) kuin muunkielisissä (12 %). Englanninkielisten huumevastaisten sivustojen osuus oli myös otoksessa hieman pienempi (40 %) kuin muunkielisten huumevastaisten sivustojen osuus (46 %). (Schifano et al., ilmestyy.) 14

15 Tutkimusryhmän toisena aineistona kartoittamat 17 keskustelupalstaa olivat kaikki huumemyönteisiä. Muun muassa käsiteltävät aiheet, keskustelijoiden keski-ikä sekä anonymiteetin taso poikkesivat palstoilla jonkin verran toisistaan. Osa palstoista oli täysin vapaita, osaa moderoitiin eli valvottiin tiukasti siten, että esimerkiksi keskustelu huumeiden hankkimisesta ei ollut mahdollista. Kaikkia palstoja kuitenkin yhdisti keskustelijoiden halu saada lisää tietoa ja kokemuksia huumeista. Foorumeilla käsiteltiin tyypillisesti osaa tai kaikkia seuraavista aiheista: Kokemusten jakaminen huumeidenkäytöstä ja käyttöön liittyvistä (yleensä lyhyen aikavälin) riskeistä. Uudet tai vähän tunnetut huumeet, etenkin synteettiset, vaikutuksiltaan ekstaasia muistuttavat aineet sekä erilaiset psykoaktiiviset kasvituotteet. Huumeiden käyttötavat ja erilaiset kombinaatiot. Kuinka saada maksimaalisia käyttökokemuksia tietystä aineesta tai minkälaisia ovat eri aineyhdistelmien vaikutukset. Kotikasvatus ja valmistaminen: yksityiskohtaiset ohjeet halutun päihteen valmistamiseksi. Huumeiden hankkiminen. Kasvituotteiden, kemikaalien ja kasvatusvälineistön sekä huumetestejä hämäävien tuotteiden tilaaminen verkosta. Huumeiden myyminen tai vaihtaminen yksityisesti sähköpostin välityksellä. Huumeidenkäyttöön liittyvät tapahtumat, kuten klubitilaisuudet tai musiikkifestivaalit, huumeiden käyttö- ja hankintamahdollisuudet sekä mahdollinen huumekontrolli kyseisissä tapahtumissa. Lakiasiat: huumetestit, huumeiden käytön ja kasvattamisen lakiseuraamukset. A-klinikkasäätiön ryhmän tutkimuskohteena olivat The Hive (kansainvälinen foorumi) ja The Psychoactive Vault (suomalainen foorumi). Hive-foorumi oli ammattimaisesti ylläpidetty keskustelupalsta, jolla oli tutkimusajanjaksolla yli rekisteröitynyttä käyttäjää. Palstalla oli pitkä historia: sen keskusteluarkisto, johon oli mahdollista tehdä asiasanahakuja, ulottui vuoteen 1998 saakka. Hive oli suunnattu ennen kaikkea synteettisistä (ei-kasviperäisistä) huumeista ja niiden valmistamisesta kiinnostuneille ihmisille. Foorumi oli jaettu kolmeen alueeseen ja 13 alakategoriaan, joista kymmenen liittyi huumeisiin. Suurin osa alakategorioista käsitteli kemiaa, käytännössä huumeiden valmistamista eri lähtöaineista. Alakategorioihin kuuluivat myös yleiskeskustelu sekä lainopillinen osio. Tietoa foorumilla vaihdettiin pääasiassa teoreettisella ja hypoteettisella tasolla melko asiantuntevien keskustelijoiden kesken, mutta myös aloittelijat saattoivat esittää kysymyksiä ja osallistua keskusteluun. Keskustelu huumeiden tai kemikaalien hankkimisesta oli foorumin säännöissä kiellettyä eikä sitä myöskään esiintynyt. 15

16 The Psychoactive Vault oli melko lyhytikäinen mutta suosittu suomalainen foorumi, joka oli toiminut vuodesta Tutkimusajankohtana palstalla oli noin 200 rekisteröitynyttä jäsentä (myös vieraiden oli mahdollista lukea ja kirjoittaa viestejä). Palsta muodostui neljästä pääkategoriasta ja yhdeksästä alakategoriasta, jotka kaikki olivat huumeaiheisia. Psychoactive Vaultissa keskusteltiin yleisesti eri päihteistä, huumeiden kasvatuksesta ja valmistamisesta, käyttökokemuksista sekä huumeidenkäytön riskeistä. Palsta oli suunnattu kaikenlaisille huumeidenkäyttäjille, mutta keskustelua käytiin erityisesti "psykedeeleistä" eli tajuntaa laajentavista hallusinogeenisista huumeista. Molemmat tutkimuksen kohteena olleet palstat lopettivat tuntemattomasta syystä toimintansa syksyllä 2004, pian tutkimusjakson päätyttyä. Hive-foorumi on kopiona luettavissa ainakin osin osoitteessa ( ). Psychoactive Vault on tutkimusajankohdan jälkeen aloittanut toimintansa jo muutamassa uudessa osoitteessa, mutta vanhat viestit eivät ole enää luettavissa Psykoaktiivisia kasveja käsittelevät sivustot A-klinikkasäätiön tutkimusryhmän tehtävänä oli kartoittaa erityisesti psykoaktiivisten kasvien (lukuun ottamatta kannabis) päihdekäyttöä käsitteleviä internet-sivustoja. Kartoitetut relevantit sivustot voidaan jakaa informaatioon keskittyviin, hengellisiin, poliittisiin ja kaupallisiin sivustoihin. Informaatiosivustoilla kuvaillaan ja luokitellaan eri huumausaineita: niiden historiaa, vaikutuksia, annostelua ja huumeiden laillista asemaa. Asioiden esittäminen voi olla käsittelytavaltaan (esim. tieteellinen käsitteistön ja lähdeviitteiden käyttö) hyvinkin akateeminen ja neutraali. Toisaalta useat informaatiosivustot julkaisevat ihmisten käyttökokemuksia tai tarjoavat mahdollisuuden kokemusten jakamiseen esimerkiksi keskustelupalstalla. Esimerkiksi Erowid-sivuston (www.erowid.org) valtavissa, satoja sivuja käsittävissä huumearkistoissa tieteellinen tutkimustieto ja käyttäjien subjektiiviset kokemukset nivoutuvat yhteen. Vaikka huumesivustoja on paljon, vaikuttaa siltä, että Erowidin ja Lycaeumin kaltaisten laajojen ja tunnettujen sivustojen asema tiedonlähteinä on melko vahva. Myös tutkimuksen toisessa vaiheessa keskustelupalstojen kautta ei löydetty juurikaan entuudestaan tuntemattomia kiinnostavia informaatiosivustoja. Hengellisillä sivustoilla käsitellään psykoaktiivisten kasvien käyttöä yhteydessä henkiseen kasvuun tai erilaisissa tajunnan laajentamiseen pyrkivissä rituaaleissa (esim. Poliittiset sivustot ajavat tiettyä agendaa, tyypillisesti kannabiksen ja muiden psykoaktiivisten huumeiden laillistamista (esim. cannabisculture.com). Toisaalta voimakkaan huumekielteiset sivustot voidaan luokitella 16

17 samaan kategoriaan. Kaupalliset sivustot (esim. myyvät psykoaktiivisia kasveja sekä niiden käyttöön liittyviä oheistuotteita (ks. lisää luku 2.4.). Yhdistävä teema erilaisilla psykoaktiivisia kasveja käsittelevillä sivustoilla on yksilön valintojen ja elämäntavan korostaminen. Huumekasvien käyttämisen ajatellaan parhaimmillaan edistävän henkilökohtaista kehittymistä, ja vähintäänkin käyttöä pidetään yksityisasiana. Sivustoista välittyy asennoituminen psykoaktiivisiin kasveihin luonnontuotteina positiivisessa mielessä, lääkkeellisinä tai jopa jumalallisina aineina. Suuri osa käyttäjistä ei halua kutsua kannabista tai muitakaan päihdyttäviä kasveja huumeiksi Huumekauppa verkossa Joka kymmenes yksinkertaisten tiedonhakujen (esim. "kannabis") kautta löydetty sivusto (10 %) tarjosi myytäväksi huumausaineita (laillisia tai laittomia) tai huumeidenkäyttöön liittyviä oheistuotteita. Kaupan oli sekä valmiita päihteitä että päihdekasvien taimia, siemeniä tai esimerkiksi huumesienien itiöitä. Tilaukset otettiin vastaan tyypillisesti internet-lomakkeella tai sähköpostin kautta. Maksuliikenne hoidettiin luottokortin avulla tai postitse, harvemmin lähettämällä suoraan rahaa. Huumeita myyvät verkkokaupat toimivat yleisimmin Yhdysvalloista, Iso-Britanniasta ja Hollannista. Suomalaisen keskustelupalstan kautta löydetyistä, tutkimuskemikaaleja myyvistä kaupoista suuri osa oli ruotsalaisia. Usein toiminnan alkuperämaata oli kuitenkin mahdotonta tietää varmaksi. Hollannissa useat kaupan olleet kasvituotteet olivat oletettavasti laillisia, ja muutamat sivustot tarjosivat tietoa siitä, mihin maihin kutakin tuotetta voi laillisesti tilata. Koska tutkimusryhmä ei koettanut ostaa huumeita sivustoilta, on mahdotonta sanoa kuinka monessa tapauksessa tuotteet olisi todella toimitettu perille. Tutkimuksen toisessa vaiheessa keskustelupalstojen kautta löydettiin useita uusia verkkokauppoja. Kaikilla tutkituilla keskustelupalstoilla ei ollut tapana tai sallittua keskustella huumeiden ostamisesta, mutta esimerkiksi suomalaisen Psychoactive Vault - foorumin kautta tutkimusryhmä löysi 18 laittomia huumeita myyvää verkkokauppaa. Kymmenen näistä kaupoista myi huumekasveja, kuten Salvia divinorum -kasvin siemeniä tai Psilocybe cubensis -sieniä. Kaupat toimivat laillisuuden suhteen harmaalla alueella, koska ainakin osaa myytävistä tuotteista voidaan käyttää tavanomaisina koristekasveina. Foorumikeskusteluissa kävi ilmi, että kauppojen potentiaalisille asiakkaille on usein hyvin epäselvää, onko kasvien, siementen tai itiöiden tilaaminen postitse laillista vai laitonta toimintaa. Suomalaiset käyttäjät raportoivat palstoilla hyvin erilaisista kokemuksista tulliviranomaisten kanssa: heidän mukaansa jotkut lähetykset tulevat perille avaamattomina, jotkut tullin tarkastamina ja mahdollisesti karsimina ja jotkut eivät ollenkaan. 17

18 Kahdeksan suomalaisen keskustelufoorumin kautta löydettyä verkkokauppaa myi synteettisiä huumeita, kuten dekstrometorfaania (DXM) sekä erilaisia tryptamiineja ja fenetyylamiineja. Näitä aineita myydään sivustoilla avoimesti päihdekäyttöön tai vaihtoehtoisesti teknisinä liuottimina tai "tutkimuskemikaaleina". Suurella osalla aineista ei ole laillista käyttötarkoitusta tai se on marginaalinen. Kuitenkin sivustoilla aineita myydään käytännössä kenelle tahansa, jolla on käytössään sähköpostiosoite ja/tai luottokortti. Heinäkuussa 2003, samaan aikaan kuin kartoitusta tehtiin, amerikkalainen huumekontrolliviranomainen DEA toteutti ratsian useisiin tutkimuskemikaaleja päihdetarkoitukseen myyviin yrityksiin. Näiden verkkokauppojen viikoittaisen myynnin arvioitiin nousevan useisiin kymmeniin tuhansiin dollareihin (Drug Enforcement Administration, 2004). Useat kiinni jääneistä yrityksistä (esimerkiksi olivat samoja, jotka sattumalta juuri A-klinikkasäätiön tutkimusryhmä oli kartoittanut. Tapaus yhdessä keskustelupalstoilta hankitun tiedon perusteella vahvistaa tutkimusryhmän olettamuksen, että internetin kemikaalimarkkinoilla toimii lukuisia yrittäjiä. Näiden verkkokauppojen toiminnan kesto voi olla lyhytaikainen, mutta saavutettavat taloudelliset voitot voivat olla merkittäviä. Verkkokauppojen potentiaaliset asiakkaat keskustelupalstoilla vaikuttivat yleensä olevan tietoisia kemikaalikaupan epävarmasta luonteesta. Avointa keskustelua hyvistä kauppapaikoista pidettiin epäsuotavana silloinkin, kun se ei ollut foorumin sääntöjen vastaista. Tausta-ajatus oli, että mitä useampi tiesi hyvän huumeita myyvän verkkokaupan olemassaolosta, sitä todennäköisemmin se ennen pitkää jouduttaisiin sulkemaan. Seuraavassa annetaan esimerkki verkkokauppaa koskevasta raportista tietokannassa: JMAR Chemical A seemingly well-organized online shop that offers among others 4 ho-det, 4 ho-dipt, 5 meo-amt, 5 meo-dmt, dpt, melatonin, dextromethorphan, 2ct2, 4-acetoxy-dipt, 2c- i, 5 -htp and adrenaline. International shipping. Private member area. Erityisesti keskustelupalstojen kautta löydettiin myös useita kaupallisia sivustoja, jotka myivät puhtaita virtsanäytteitä sekä muita tuotteita, joiden avulla käyttäjä voi läpäistä huumetestin: Drug-free clean human urine samples and complete substitution kits. 18

19 Tutkimushetkellä ei löydetty yhtään toiminnassa olevaa suomalaista huumeita myyvää verkkokauppaa. Sen sijaan Ruotsista käsin vaikutti toimivan useita, päihdekasveja tai sieniä sekä tutkimuskemikaaleja myyviä verkkokauppoja. Pelkästään yhden tarkastellun suomalaisen foorumin keskustelujen perusteella huumausaineita myyvillä verkkokaupoilla on vähintäänkin kymmeniä suomalaisasiakkaita. Kokonaisuudessaan asiakasmäärä noussee useisiin satoihin. Taulukko 6. Esimerkkejä verkossa myytävistä huumausaineista ja niitä myyvistä verkkokaupoista. Päihderyhmä Opiaatit ja opioidilääkkeet: buprenorfiini, butorfanoli kodeiini, hydromorfoni, levorfaani, meperidiini, metadoni, morfiini, nalbufiini, oopium, oksikodoni, oksimorfoni, propoksifeeni Psyykenlääkkeet, unilääkkeet, rauhoittavat lääkkeet Hallusinogeeniset tryptamiinit: DMT, 4 OH-DET, 4 OH-DIPT, 5-Meo-AMT, 5-Meo- DMT, DPT Hallusinogeeniset fenetyyliamiinit: 2C-I; 2C-T- 2; 2C-T-7 WWW-osoite (**) OLOFRIX (*) (*) Psykoaktiiviset kasvituotteet: Salvia divinorum, Lophophora williamsii ( Peyote ); Trichocereus pachanoi ( San Pedro ); Banisteriopsis caapi ja Psychotria viridis ( Ayahuasca ) Muut lääkkeet: anaboliset steroidit, fentermiini, fenmetraliini, barbituaatit; sildenafiili, naltreksoni, disulfiraami Dekstrometorfaani (DXM) https://www.rxcllc.com/website_signup/ (**) *Lopettanut toimintansa tutkimushetken jälkeen. **Pääsy vain jäsenille joiden tulee esittää luottokorttitiedot. Vaikuttaa siltä, että internetissä vaihdetaan tietoa lähinnä verkossa tapahtuvasta huumekaupasta. Tutkimuksessa havaitut viitteet muuhun huumeiden välittämiseen olivat satunnaisia ja melko epämääräisiä. Maininnat saattoivat koskea esimerkiksi tietyn kaupungin tietyn korttelin päihdekasveja myyviä "smart shoppeja". Sen sijaan viitteitä 19

20 yksityisesti tapahtuvasta huumeiden myymisestä ja vaihtamisesta oli jonkin verran. Näitä yhteyksiä solmitaan verkossa sähköpostin ja joillakin keskustelupalstoilla käytössä olevien yksityinen viesti -palvelujen kautta Huumeiden kasvatus ja valmistaminen Lähes joka kymmenes (9 %) kartoitettu internet-sivusto tarjosi huumeiden kasvattamiseen tai valmistamiseen liittyvää tietoa. Tämä informaatio oli usein varsin seikkaperäistä vaihdellen kotikonsteista monimutkaisiin laboratoriovälineistöä vaativiin toimenpiteisiin. Yleisimpiä olivat kannabiksen ja muiden huumekasvien kasvatusohjeet, mutta paljon tietoa oli myös lääkeaineiden käsittelystä niiden päihdekäytettävyyden parantamiseksi. Cold water extraction for pain killers including codeine Crush the pills into a glass of hot water. Chill the liquid to 10 degrees Celsius, and then pour the liquid through a coffee filter. Non-desirable ingredients, like paracetamol, will be caught in the filter. Consume the liquid for a more liver-friendly codeine high. Keskustelufoorumien kautta löydettiin runsaasti lisätietoa aiheesta. Monessa tapauksessa tällaista tiedonvaihtoa perusteltiin haittojen vähentämisellä: esimerkiksi huumaavien ainesosien uuttamisen kasvista tai reseptilääkkeestä katsottiin tekevän käytöstä vähemmän vaarallista kuin kasvin tai lääkkeen nauttiminen sellaisenaan päihtymistarkoituksessa. Myös päihteiden kasvattamista itse pidettiin ostamista turvallisempana vaihtoehtona siten, että tuotteen laadun tuntee paremmin. Lisäksi omaan käyttöön kasvattamista perusteltiin sillä, että siten voi osin välttyä osallistumasta katukaupan kuvioihin. Kartoituksen perusteella vaikuttaa selvältä, että internetissä on löydettävissä yksityiskohtaiset ohjeet käytännössä minkä tahansa yleisen tai harvinaisen huumeen valmistamiseksi. Tiettyjen huumeiden, kuten kannabiksen, kasvattaminen tai lääkärin määräämien lääkkeiden päihdekäyttö on suhteellisen helppoa, ja siksi se on myös suosittua. Internetissä liikkuu myös paljon tietoa arkisten tuotteiden, kuten reseptivapaiden lääkkeiden, mausteiden tai luonnon- ja koristekasvien päihdekäyttömahdollisuuksista. Aineiden helpon saatavuuden vuoksi tällaiset kokeilut ovat nuorten keskuudessa yleisiä, vaikka aineiden päihdyttävät ominaisuudet ovat usein vähäisiä tai olemattomia ja niiden käyttöön voi toisaalta liittyä vakaviakin terveyshaittoja. Alla olevassa esimerkissä ohjeistetaan, kuinka päivänsinen siemenistä uutetaan psykoaktiivista LSA:ta. Kyseinen koristekasvi on Suomessa yleinen. Huumeaiheisten keskustelupalstojen kävijät kertovat, että osa puutarhaliikkeistä ja tavarataloista ei myy päivänsinen siemeniä nuorille asiakkaille päihdekäyttöepäilyjen vuoksi. Toisista kaupoista siemeniä on kuitenkin 20

HUUMEIDEN KÄYTTÖ SUOMESSA 2014

HUUMEIDEN KÄYTTÖ SUOMESSA 2014 HUUMEIDEN KÄYTTÖ SUOMESSA 2014 Päihdelääketieteen päivät 11.3.2016 Kansallismuseo, Helsinki 06/04/16 Huumetilanne / Pekka Hakkarainen 1 JOHDANTO 06/04/16 Huumetilanne / Pekka Hakkarainen 2 Huumetilanteen

Lisätiedot

anna minun kertoa let me tell you

anna minun kertoa let me tell you anna minun kertoa let me tell you anna minun kertoa I OSA 1. Anna minun kertoa sinulle mitä oli. Tiedän että osaan. Kykenen siihen. Teen nyt niin. Minulla on oikeus. Sanani voivat olla puutteellisia mutta

Lisätiedot

MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS

MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS Tiistilän koulu English Grades 7-9 Heikki Raevaara MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS Meeting People Hello! Hi! Good morning! Good afternoon! How do you do? Nice to meet you. / Pleased to meet you.

Lisätiedot

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi Network to Get Work Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students www.laurea.fi Ohje henkilöstölle Instructions for Staff Seuraavassa on esitetty joukko tehtäviä, joista voit valita opiskelijaryhmällesi

Lisätiedot

Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data

Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data Multi-drug use, polydrug use and problematic polydrug use Martta Forsell, Finnish Focal Point 28/09/2015 Martta Forsell 1 28/09/2015 Esityksen

Lisätiedot

EI JULKAISTAVAKSI ENNEN 23.11.2006 KLO 11.00 CET/BRYSSELIN AIKAA

EI JULKAISTAVAKSI ENNEN 23.11.2006 KLO 11.00 CET/BRYSSELIN AIKAA HUUMEET EUROOPASSA FAKTATIETOA JA LUKUJA EMCDDA:n Vuosiraportti 2006 Euroopan huumeongelmasta sekä Tilastotiedote 2006 (2006 Statistical bulletin) Ei julkaistavaksi ennen: klo 11.00 CET 23.11.2006 Nämä

Lisätiedot

ZA5947. Flash Eurobarometer 401 (Young People and Drugs) Country Questionnaire Finland (Finnish)

ZA5947. Flash Eurobarometer 401 (Young People and Drugs) Country Questionnaire Finland (Finnish) ZA97 Flash Eurobarometer 0 (Young People and Drugs) Country Questionnaire Finland (Finnish) FL0 - Youth Attitudes on Drugs - FIF D Minkä ikäinen olette? (KIRJOITA IKÄ JOS KIELTÄYTYI, KOODI ON '99') D Vastaajan

Lisätiedot

Salasanan vaihto uuteen / How to change password

Salasanan vaihto uuteen / How to change password Salasanan vaihto uuteen / How to change password Sisällys Salasanakäytäntö / Password policy... 2 Salasanan vaihto verkkosivulla / Change password on website... 3 Salasanan vaihto matkapuhelimella / Change

Lisätiedot

ZA5563. Flash Eurobarometer 330 (Young People and Drugs) Country Questionnaire Finland

ZA5563. Flash Eurobarometer 330 (Young People and Drugs) Country Questionnaire Finland ZA5563 Flash Eurobarometer 330 (Young People and Drugs) Country Questionnaire Finland EUROBAROMETER 2011 Youth attitudes on drugs D1. Sukupuoli [ÄLÄ KYSY MERKITSE SOPIVIN] Mies... 1 Nainen... 2 D2. Minkä

Lisätiedot

Muuntohuumeet ja lainsäädäntö

Muuntohuumeet ja lainsäädäntö Muuntohuumeet ja lainsäädäntö Päihdetiedotusseminaari Jurmala 6.-8.6.2013 Ylitarkastaja Katja Pihlainen, FT Luvat ja tarkastukset yksikkö 2 1 Mitä ovat muuntohuumeet Miten niitä on viime aikoina esiintynyt

Lisätiedot

Multi-drug use, polydrug use and problematic polydrug use in Finland in the light of the TDI data

Multi-drug use, polydrug use and problematic polydrug use in Finland in the light of the TDI data Multi-drug use, polydrug use and problematic polydrug use in Finland in the light of the TDI data Martta Forsell, the Finnish Focal Point 26/11/2013 Martta Forsell 1 Primary drug (n= 2 688) Hypnotics,

Lisätiedot

Information on preparing Presentation

Information on preparing Presentation Information on preparing Presentation Seminar on big data management Lecturer: Spring 2017 20.1.2017 1 Agenda Hints and tips on giving a good presentation Watch two videos and discussion 22.1.2017 2 Goals

Lisätiedot

FinFamily PostgreSQL installation ( ) FinFamily PostgreSQL

FinFamily PostgreSQL installation ( ) FinFamily PostgreSQL FinFamily PostgreSQL 1 Sisällys / Contents FinFamily PostgreSQL... 1 1. Asenna PostgreSQL tietokanta / Install PostgreSQL database... 3 1.1. PostgreSQL tietokannasta / About the PostgreSQL database...

Lisätiedot

Expression of interest

Expression of interest Expression of interest Avoin hakemus tohtorikoulutettavaksi käytäntö Miksi? Dear Ms. Terhi virkki-hatakka I am writing to introduce myself as a volunteer who have the eagerness to study in your university.

Lisätiedot

Opiskelijat valtaan! TOPIC MASTER menetelmä lukion englannin opetuksessa. Tuija Kae, englannin kielen lehtori Sotungin lukio ja etälukio

Opiskelijat valtaan! TOPIC MASTER menetelmä lukion englannin opetuksessa. Tuija Kae, englannin kielen lehtori Sotungin lukio ja etälukio Opiskelijat valtaan! TOPIC MASTER menetelmä lukion englannin opetuksessa Tuija Kae, englannin kielen lehtori Sotungin lukio ja etälukio Päättääkö opettaja ohjelmasta? Vai voisivatko opiskelijat itse suunnitella

Lisätiedot

asiantuntijuutta kohti kouluprojektia rakentamalla

asiantuntijuutta kohti kouluprojektia rakentamalla Määränpää tuntematon. Kielenopettajan asiantuntijuutta kohti kouluprojektia rakentamalla Leena Kuure Oulun yliopisto Humanistinen tiedekunta Englantilainen filologia Language Learning and New Technologies

Lisätiedot

Helsingin Paasitornissa Mikko Salasuo, dosentti, VTT,

Helsingin Paasitornissa Mikko Salasuo, dosentti, VTT, Suomalaisen huumekulttuurin muutos Terveysneuvontapäivät 2011 Helsingin Paasitornissa 21 22.9.2011 Mikko Salasuo, dosentti, VTT, Nuorisotutkimusseura ry. Kaksi teemaa 1. Tuoreen huumekyselyn tulokset ja

Lisätiedot

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla TURUN YLIOPISTO Hoitotieteen laitos RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla Pro gradu -tutkielma, 34 sivua, 10 liitesivua

Lisätiedot

Vertaispalaute. Vertaispalaute, /9

Vertaispalaute. Vertaispalaute, /9 Vertaispalaute Vertaispalaute, 18.3.2014 1/9 Mistä on kyse? opiskelijat antavat palautetta toistensa töistä palaute ei vaikuta arvosanaan (palautteen antaminen voi vaikuttaa) opiskelija on työskennellyt

Lisätiedot

Laskennallisen fysiikan esimerkkejä avoimesta tutkimuksesta Esa Räsänen Fysiikan laitos, Tampereen teknillinen yliopisto

Laskennallisen fysiikan esimerkkejä avoimesta tutkimuksesta Esa Räsänen Fysiikan laitos, Tampereen teknillinen yliopisto Laskennallisen fysiikan esimerkkejä avoimesta tutkimuksesta Esa Räsänen Fysiikan laitos, Tampereen teknillinen yliopisto Julian Voss, Quantum man, 2006 (City of Moses Lake, Washington, USA) Kolme näkökulmaa

Lisätiedot

Laskennallisen fysiikan esimerkkejä avoimesta tutkimuksesta Esa Räsänen Fysiikan laitos, Tampereen teknillinen yliopisto

Laskennallisen fysiikan esimerkkejä avoimesta tutkimuksesta Esa Räsänen Fysiikan laitos, Tampereen teknillinen yliopisto Laskennallisen fysiikan esimerkkejä avoimesta tutkimuksesta Esa Räsänen Fysiikan laitos, Tampereen teknillinen yliopisto Julian Voss, Quantum man, 2006 (City of Moses Lake, Washington, USA) Kolme näkökulmaa

Lisätiedot

Psykologinen tutkimus päihteiden vaikutuksesta opiskeluun

Psykologinen tutkimus päihteiden vaikutuksesta opiskeluun Psykologinen tutkimus päihteiden vaikutuksesta opiskeluun Tekijät: Kristian Lehtiniittu, Linda Törnström, Julia Meritähti Esityspäivä: 5.2.2016 Psykologia kurssi 7 1 Sisällysluettelo 1. Johdanto 1 1.1

Lisätiedot

EVALUATION FOR THE ERASMUS+-PROJECT, STUDENTSE

EVALUATION FOR THE ERASMUS+-PROJECT, STUDENTSE #1 Aloitettu: 6. marraskuuta 2015 9:03:38 Muokattu viimeksi: 6. marraskuuta 2015 9:05:26 Käytetty aika: 00:01:47 IP-osoite: 83.245.241.86 K1: Nationality Finnish K2: The program of the week has been very

Lisätiedot

10 yleistä hakukoneoptimointivirhettä

10 yleistä hakukoneoptimointivirhettä 10 yleistä hakukoneoptimointivirhettä Markus Ossi SEO Technician Klikkicom 2011-05-26 2 Henkilökuva Markus Ossi 32 vuotias ekonomi Tehnyt hakukoneoptimointia vuodesta 1998 Hakukoneoptimointiteknikk o Klikkicomissa

Lisätiedot

Mitä museo voi tehdä Wikimedian & Wikipedian kanssa

Mitä museo voi tehdä Wikimedian & Wikipedian kanssa Mitä museo voi tehdä Wikimedian & Wikipedian kanssa Wikipedia Recent Changes Map Valtakunnalliset museopäivät, Inari 26.5.2016 Heikki Kastemaa Mitä tein Raahessa lauantaina? Luettelo Raahen patsaista ja

Lisätiedot

E U R O O P P A L A I N E N

E U R O O P P A L A I N E N E U R O O P P A L A I N E N A N S I O L U E T T E L O M A L L I HENKILÖTIEDOT Nimi SERGEI AZAROV Osoite K. KÄRBERI 4-129, TALLINN 13812, ESTONIA Puhelin 0037255999964 Faksi Sähköposti serjoga79a@mail.ru

Lisätiedot

Kotikasvatus missä mennään? Kannabiksen kotikasvattajille tehdyn kyselytutkimuksen alustavaa satoa

Kotikasvatus missä mennään? Kannabiksen kotikasvattajille tehdyn kyselytutkimuksen alustavaa satoa Kotikasvatus missä mennään? Kannabiksen kotikasvattajille tehdyn kyselytutkimuksen alustavaa satoa XX Valtakunnalliset Päihde- ja mielenterveyspäivät 9. 10.10.2013 Osastojohtaja Pekka Hakkarainen Terveyden

Lisätiedot

Saako lääkkeitä turvallisesti verkosta?

Saako lääkkeitä turvallisesti verkosta? Page 1 of 5 JULKAISTU NUMEROSSA 3/2015 LÄÄKEALAN TOIMIJOIDEN VALVONTA Saako lääkkeitä turvallisesti verkosta? Sami Paaskoski, Liisa Näveri / Kirjoitettu 16.10.2015 / Julkaistu 13.11.2015 Lääkkeiden verkkokauppa

Lisätiedot

Tausta tutkimukselle

Tausta tutkimukselle Näin on aina tehty Näyttöön perustuvan toiminnan nykytilanne hoitotyöntekijöiden toiminnassa Vaasan keskussairaalassa Eeva Pohjanniemi ja Kirsi Vaaranmaa 1 Tausta tutkimukselle Suomessa on aktiivisesti

Lisätiedot

Esikaupallisesti ratkaisu ongelmaan. Timo Valli 58. ebusiness Forum 21.5.2013

Esikaupallisesti ratkaisu ongelmaan. Timo Valli 58. ebusiness Forum 21.5.2013 Esikaupallisesti ratkaisu ongelmaan Timo Valli 58. ebusiness Forum 21.5.2013 Today we're still just scratching the surface of what's possible Technology should do the hard work so that people can get on

Lisätiedot

VAASAN YLIOPISTO Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto / Filosofian maisterin tutkinto

VAASAN YLIOPISTO Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto / Filosofian maisterin tutkinto VAASAN YLIOPISTO Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto / Filosofian maisterin tutkinto Tämän viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelman valintakokeen avulla Arvioidaan viestintävalmiuksia,

Lisätiedot

Fenomenografia. Hypermedian jatko-opintoseminaari Päivi Mikkonen

Fenomenografia. Hypermedian jatko-opintoseminaari Päivi Mikkonen Fenomenografia Hypermedian jatko-opintoseminaari 12.12.2008 Päivi Mikkonen Mitä on fenomenografia? Historiaa Saksalainen filosofi Ulrich Sonnemann oli ensimmäinen joka käytti sanaa fenomenografia vuonna

Lisätiedot

ATTENDO OY TERVEYDENHUOLTOKYSELY SULKAVALLA LOKA-MARRASKUU/ 2016 TALOUSTUTKIMUS OY ANNE KOSONEN

ATTENDO OY TERVEYDENHUOLTOKYSELY SULKAVALLA LOKA-MARRASKUU/ 2016 TALOUSTUTKIMUS OY ANNE KOSONEN ATTENDO OY TERVEYDENHUOLTOKYSELY SULKAVALLA LOKA-MARRASKUU/ 2016 TALOUSTUTKIMUS OY ANNE KOSONEN 1 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 1/2 Taloustutkimus Oy on toteuttanut tämän tutkimuksen Attendo Oy:n toimeksiannosta.

Lisätiedot

Läpimurto ms-taudin hoidossa?

Läpimurto ms-taudin hoidossa? Läpimurto ms-taudin hoidossa? Läpimurto ms-taudin hoidossa? Kansainvälisen tutkijaryhmän kliiniset kokeet uudella lääkkeellä antoivat lupaavia tuloksia sekä aaltoilevan- että ensisijaisesti etenevän ms-taudin

Lisätiedot

6430/13 AJL/mrc DG D 2C

6430/13 AJL/mrc DG D 2C EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 26. helmikuuta 2013 (OR. en) 6430/13 Toimielinten välinen asia: 2013/0021 (NLE) CORDROGUE 17 SAN 53 OC 64 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS 4-metyyliamfetamiinin

Lisätiedot

Co-Design Yhteissuunnittelu

Co-Design Yhteissuunnittelu Co-Design Yhteissuunnittelu Tuuli Mattelmäki DA, associate professor Aalto University School of Arts, Design and Architecture School of Arts, Design and Architecture design with and for people Codesign

Lisätiedot

Katsaus Lapin päihdetilanteeseen

Katsaus Lapin päihdetilanteeseen Katsaus Lapin päihdetilanteeseen Rundi 2013 Tupakka, päihteet- ja (raha)pelit, -varhaisen puuttumisen työvälineitä haittojen ehkäisyyn Ylitarkastaja Marika Pitkänen Lapin aluehallintovirasto Lapin aluehallintovirasto

Lisätiedot

Laki ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä (523/2015) Elina Kotovirta, neuvotteleva virkamies, VTT Tupakka ja terveys -päivät

Laki ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä (523/2015) Elina Kotovirta, neuvotteleva virkamies, VTT Tupakka ja terveys -päivät Laki ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä (523/2015) Elina Kotovirta, neuvotteleva virkamies, VTT Tupakka ja terveys -päivät Miksi EPT-laki? Perustuslaki: Julkisen vallan tulee edistää väestön terveyttä

Lisätiedot

Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille?

Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille? Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille? 10.10.01 Tuomo Suortti Ohjelman päällikkö Riina Antikainen Ohjelman koordinaattori 10/11/01 Tilaisuuden teema Kansainvälistymiseen

Lisätiedot

ENE-C2001 Käytännön energiatekniikkaa. Aloitustapaaminen 11.4.2016. Osa II: Projekti- ja tiimityö

ENE-C2001 Käytännön energiatekniikkaa. Aloitustapaaminen 11.4.2016. Osa II: Projekti- ja tiimityö ENE-C2001 Käytännön energiatekniikkaa Aloitustapaaminen 11.4.2016 Osa II: Projekti- ja tiimityö Sisältö Projektityö Mitä on projektityö? Projektityön tekeminen: ositus, aikatauluhallinta, päätöksenteon

Lisätiedot

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine 4.1.2017 KIELIKESKUS LANGUAGE CENTRE Puhutko suomea? Do you speak Finnish? -Hei! -Moi! -Mitä kuuluu? -Kiitos, hyvää. -Entä sinulle?

Lisätiedot

EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN TOIMINTAOHJELMA

EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN TOIMINTAOHJELMA EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN TOIMINTAOHJELMA Yhteinen ote alkoholi-, huume- ja rahapelihaittojen sekä tupakoinnin vähentämiseen EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN TOIMINTAOHJELMA Alkoholin aiheuttamia kuolemia on yli 40 %

Lisätiedot

CIMO Osallisuus-työpaja

CIMO Osallisuus-työpaja This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for anyuse which may be made

Lisätiedot

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Elina Arola MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Tutkimuskohteena Mikkelin museot Opinnäytetyö Kulttuuripalvelujen koulutusohjelma Marraskuu 2005 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 25.11.2005 Tekijä(t) Elina

Lisätiedot

Sulautuva sosiaalityö

Sulautuva sosiaalityö Sulautuva sosiaalityö Sosiaalityön tutkimuksen päivät Sosiaalityön yliopiston lehtori, VTT Camilla Granholm camilla.granholm@helsinki.fi Twitter:@cgranhol Taustaa Väittelin huhtikuussa 2016 Väitöskirjani

Lisätiedot

ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin. Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana

ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin. Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana Taustaa KAO mukana FINECVET-hankeessa, jossa pilotoimme ECVETiä

Lisätiedot

Vesitehokkuus liiketoiminnan uusi ajuri. Pöyry Forest Industry Consulting oy

Vesitehokkuus liiketoiminnan uusi ajuri. Pöyry Forest Industry Consulting oy Vesitehokkuus liiketoiminnan uusi ajuri Pöyry Forest Industry Consulting oy Sisältö 1. Vesiparadoksi 2. Vesi ja hiili 3. Projekti Geysiiri 2 Vesitehokkuus - liiketoiminnan uusi ajuri 1. Vesiparadoksi Veden

Lisätiedot

Kysymys 5 Compared to the workload, the number of credits awarded was (1 credits equals 27 working hours): (4)

Kysymys 5 Compared to the workload, the number of credits awarded was (1 credits equals 27 working hours): (4) Tilasto T1106120-s2012palaute Kyselyn T1106120+T1106120-s2012palaute yhteenveto: vastauksia (4) Kysymys 1 Degree programme: (4) TIK: TIK 1 25% ************** INF: INF 0 0% EST: EST 0 0% TLT: TLT 0 0% BIO:

Lisätiedot

ZA6284. Flash Eurobarometer 413 (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Finland (Finnish)

ZA6284. Flash Eurobarometer 413 (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Finland (Finnish) ZA8 Flash Eurobarometer (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Finland (Finnish) FL - Companies engaged in online activities FIF A Myykö yrityksenne verkon kautta ja/tai käyttääkö

Lisätiedot

Suomi.fi julkishallinto ja julkiset palvelut yhdessä osoitteessa Suomi.fi / VM

Suomi.fi julkishallinto ja julkiset palvelut yhdessä osoitteessa Suomi.fi / VM Suomi.fi julkishallinto ja julkiset palvelut yhdessä osoitteessa Kansalaisen käsikirjasta Suomi.fi:hin Kansalaisen käsikirja kirjana v. 1992 Kansalaisen käsikirja verkkopalveluna v. 1997 Julkishallinnon

Lisätiedot

TYÖHYVINVOINNIN JA TUOTANTOTYÖN KEHITTÄMISEN FOORUMI -HANKE

TYÖHYVINVOINNIN JA TUOTANTOTYÖN KEHITTÄMISEN FOORUMI -HANKE TYÖHYVINVOINNIN JA TUOTANTOTYÖN KEHITTÄMISEN FOORUMI -HANKE Loppuraportti 10.6.2014 Tommi Autio ja Janne Sinisammal 1. Hankkeen tavoitteet Työhyvinvoinnin ja tuotantotyön kehittämisen foorumi -hankkeen

Lisätiedot

TIEDONHAKU INTERNETISTÄ

TIEDONHAKU INTERNETISTÄ TIEDONHAKU INTERNETISTÄ Internetistä löytyy hyvin paljon tietoa. Tietoa ei ole mitenkään järjestetty, joten tiedonhaku voi olla hankalaa. Tieto myös muuttuu jatkuvasti. Tänään tehty tiedonhaku ei anna

Lisätiedot

AYYE 9/ HOUSING POLICY

AYYE 9/ HOUSING POLICY AYYE 9/12 2.10.2012 HOUSING POLICY Mission for AYY Housing? What do we want to achieve by renting apartments? 1) How many apartments do we need? 2) What kind of apartments do we need? 3) To whom do we

Lisätiedot

MY KNX, KNX sivu sinua varten Mitä pitää muistaa: Pidä tietosi ajan tasalla

MY KNX, KNX sivu sinua varten Mitä pitää muistaa: Pidä tietosi ajan tasalla MY KNX, KNX sivu sinua varten Mitä pitää muistaa: Pidä tietosi ajan tasalla Tervetuloa mukaan Sisällysluettelo yleistä... 3 MY KNX... 3 Kirjaudu KNX organisaation kotisivulle... 4 Partnerluettelo... 5

Lisätiedot

Virittävä valistus

Virittävä valistus Virittävä valistus 17.11.2014 Valistus ja elämäntapojen muutos 1979 Teesejä valistuksesta 1981 Valistuksen paikka 1990 Jäikö virittävän valistuksen aate vaikuttamaan 1999 Valistus normilähteenä Valistus

Lisätiedot

Tämä opas on luotu verkkosivujen omistajille, verkkosivujen hankkimista

Tämä opas on luotu verkkosivujen omistajille, verkkosivujen hankkimista Tämä opas on luotu verkkosivujen omistajille, verkkosivujen hankkimista suunnitteleville sekä kaikille verkkosivujen kehittämisestä kiinnostuneille. Tässä oppaassa keskitytään perusasioihin, joiden korjaaminen

Lisätiedot

Huumeiden käytön haitat muille ihmisille internetkyselyn haasteita ja tuloksia. Marke Jääskeläinen Alkoholitutkimussäätiö

Huumeiden käytön haitat muille ihmisille internetkyselyn haasteita ja tuloksia. Marke Jääskeläinen Alkoholitutkimussäätiö Huumeiden käytön haitat muille ihmisille internetkyselyn haasteita ja tuloksia Marke Jääskeläinen Alkoholitutkimussäätiö 1 Johdanto Esitys perustuu artikkeleihin Hakkarainen, P & Jääskeläinen, M (2013).

Lisätiedot

Johdatus tutkimustyöhön -luento: Kirjallisuuskatsaus. Arto Lanamäki, 2015 arto.lanamaki@oulu.fi

Johdatus tutkimustyöhön -luento: Kirjallisuuskatsaus. Arto Lanamäki, 2015 arto.lanamaki@oulu.fi + Johdatus tutkimustyöhön -luento: Kirjallisuuskatsaus Arto Lanamäki, 2015 arto.lanamaki@oulu.fi + Osa 1: Tarina yhdestä pitkästä kirjallisuuskatsausprojektista + Miten tämä artikkeli syntyi? Artikkeli

Lisätiedot

BDD (behavior-driven development) suunnittelumenetelmän käyttö open source projektissa, case: SpecFlow/.NET.

BDD (behavior-driven development) suunnittelumenetelmän käyttö open source projektissa, case: SpecFlow/.NET. BDD (behavior-driven development) suunnittelumenetelmän käyttö open source projektissa, case: SpecFlow/.NET. Pekka Ollikainen Open Source Microsoft CodePlex bio Verkkosivustovastaava Suomen Sarjakuvaseura

Lisätiedot

Klikit Myynniksi. Raahe Jaakko Suojanen

Klikit Myynniksi. Raahe Jaakko Suojanen Klikit Myynniksi Raahe 31.10.2016 Jaakko Suojanen Sisältö Verkossa myyminen Tehokas verkkosivu Liikennemäärän kehittäminen Hakukoneoptimointi Google Adwords Facebook Konversion kehittäminen Jaakko Suojanen

Lisätiedot

ICES: 110 vuotta tiedettä ja merentutkimusta: Mitä ja miksi? Dr. Kai Myrberg ICES Delegaatti Helsinki 18.03.2014

ICES: 110 vuotta tiedettä ja merentutkimusta: Mitä ja miksi? Dr. Kai Myrberg ICES Delegaatti Helsinki 18.03.2014 ICES: 110 vuotta tiedettä ja merentutkimusta: Mitä ja miksi? Dr. Kai Myrberg ICES Delegaatti Helsinki 18.03.2014 Mikä ihmeen ICES? Mikä on ICES? (International Council for the Exploration of the Sea) (Kansainvälinen

Lisätiedot

TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015

TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015 1 TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015 Oulun Yliopisto / Tieteen päivät 2015 2 TIETEEN PÄIVÄT Järjestetään Oulussa osana yliopiston avajaisviikon ohjelmaa Tieteen päivät järjestetään saman konseptin mukaisesti

Lisätiedot

Alueellinen yhteistoiminta

Alueellinen yhteistoiminta Alueellinen yhteistoiminta Kokemuksia alueellisesta toiminnasta Tavoitteet ja hyödyt Perusterveydenhuollon yksikön näkökulmasta Matti Rekiaro Ylilääkäri Perusterveydenhuollon ja terveyden edistämisen yksikkö

Lisätiedot

Käytettävyys ja käyttäjätutkimus. Yhteisöt ja kommunikaatiosuunnittelu 2012 / Tero Köpsi

Käytettävyys ja käyttäjätutkimus. Yhteisöt ja kommunikaatiosuunnittelu 2012 / Tero Köpsi Käytettävyys ja käyttäjätutkimus Yhteisöt ja kommunikaatiosuunnittelu 2012 / Tero Köpsi Teron luennot Ke 15.2 miniluento Ti 28.2 viikkotehtävän anto (T,M) To 1.3 Tero paikalla (tehtävien tekoa) Ti 6.3

Lisätiedot

Uudistetun Janettiedonhakupalvelun

Uudistetun Janettiedonhakupalvelun Uudistetun Janettiedonhakupalvelun kehittäminen Jyväskylän ammattikorkeakoulun kirjasto 17.3.15 Anne Pajunen YMP13S1 Uudistettu Janet-tiedonhakupalvelu Uudistettu Janet-tiedonhakupalvelu tarjoaa hakumahdollisuuden

Lisätiedot

Kouluopetuksen avaintaitoja käsittelevä eurooppalainen verkosto http://keyconet.eun.org Yleistä KeyCoNet-projektista KeyCoNet (2012 2014) on eurooppalainen verkosto, jonka tarkoituksena on tunnistaa ja

Lisätiedot

KANNATTAVUUDEN ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN ELEMENTTILIIKETOIMINNASSA

KANNATTAVUUDEN ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN ELEMENTTILIIKETOIMINNASSA LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO TEKNISTALOUDELLINEN TIEDEKUNTA Tuotantotalouden koulutusohjelma KANNATTAVUUDEN ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN ELEMENTTILIIKETOIMINNASSA Diplomityöaihe on hyväksytty Tuotantotalouden

Lisätiedot

FinFamily Installation and importing data (11.1.2016) FinFamily Asennus / Installation

FinFamily Installation and importing data (11.1.2016) FinFamily Asennus / Installation FinFamily Asennus / Installation 1 Sisällys / Contents FinFamily Asennus / Installation... 1 1. Asennus ja tietojen tuonti / Installation and importing data... 4 1.1. Asenna Java / Install Java... 4 1.2.

Lisätiedot

Informaatiovirtojen rakenteellinen muutos. Somus työpaja Kari A. Hintikka, Jyväskylän yliopisto

Informaatiovirtojen rakenteellinen muutos. Somus työpaja Kari A. Hintikka, Jyväskylän yliopisto Informaatiovirtojen rakenteellinen muutos Somus työpaja 9.2.2009 Kari A. Hintikka, Jyväskylän yliopisto Organisaation vakiintunut toimintamalli: hierarkinen projekti QuickTime ja pakkauksen purkuohjelma

Lisätiedot

9.2.3. Englanti. 3. luokan keskeiset tavoitteet

9.2.3. Englanti. 3. luokan keskeiset tavoitteet 9.2.3. Englanti Koulussamme aloitetaan A1 kielen (englanti) opiskelu kolmannelta luokalta. Jos oppilas on valinnut omassa koulussaan jonkin toisen kielen, opiskelu tapahtuu oman koulun opetussuunnitelman

Lisätiedot

NAO- ja ENO-osaamisohjelmien loppuunsaattaminen ajatuksia ja visioita

NAO- ja ENO-osaamisohjelmien loppuunsaattaminen ajatuksia ja visioita NAO- ja ENO-osaamisohjelmien loppuunsaattaminen ajatuksia ja visioita NAO-ENO työseminaari VI Tampere 3.-4.6.2015 Projektisuunnittelija Erno Hyvönen erno.hyvonen@minedu.fi Aikuiskoulutuksen paradigman

Lisätiedot

Kylänetti projektin sivustojen käyttöohjeita Dokumentin versio 2.10 Historia : 1.0, 1.2, 1.6 Tero Liljamo / Deserthouse, päivitetty 25.8.

Kylänetti projektin sivustojen käyttöohjeita Dokumentin versio 2.10 Historia : 1.0, 1.2, 1.6 Tero Liljamo / Deserthouse, päivitetty 25.8. Kylänetti projektin sivustojen käyttöohjeita Dokumentin versio 2.10 Historia : 1.0, 1.2, 1.6 Tero Liljamo / Deserthouse, päivitetty 25.8.2012 Hakemisto 1. Sivustot internetissä... 2 2. Yleistä... 2 3.

Lisätiedot

Kainuusta Eurooppaan EUROPE DIRECT KAINUU TIEDOTUSPISTE

Kainuusta Eurooppaan EUROPE DIRECT KAINUU TIEDOTUSPISTE Kainuusta Eurooppaan EUROPE DIRECT KAINUU TIEDOTUSPISTE Mitä se hyvejää? MIKSI EU? MITEN EU SYNTYI? KUINKA SAAN TIETOA OIKEUKSISTANI EU:SSA? MISTÄ EU MÄÄRÄÄ JA MISTÄ PÄÄTETÄÄN KANSALLISESTI? MITEN PÄÄSEN

Lisätiedot

Lab SBS3.FARM_Hyper-V - Navigating a SharePoint site

Lab SBS3.FARM_Hyper-V - Navigating a SharePoint site Lab SBS3.FARM_Hyper-V - Navigating a SharePoint site Note! Before starting download and install a fresh version of OfficeProfessionalPlus_x64_en-us. The instructions are in the beginning of the exercise.

Lisätiedot

The Judges Certification Project. this project is made possible by a grant of the European Commission

The Judges Certification Project. this project is made possible by a grant of the European Commission The Judges Certification Project this project is made possible by a grant of the European Commission Tausta Kansainvälisiä kilpailuja vuodesta 1958 Laadun takaamiseksi Säännöt TC (Technical Committee)

Lisätiedot

Tulokset kyselystä Käypä hoito -potilasversioiden kehittämiseksi

Tulokset kyselystä Käypä hoito -potilasversioiden kehittämiseksi Tulokset kyselystä -potilasversioiden kehittämiseksi Tiina Tala, Mari Honkanen, Kirsi Tarnanen, Raija Sipilä 30.9.2015 Suomalainen Lääkäriseura Duodecim Sisältö 1 Kyselyn tavoite... 3 2 Kyselyn vastaajat...

Lisätiedot

Increase of opioid use in Finland when is there enough key indicator data to state a trend?

Increase of opioid use in Finland when is there enough key indicator data to state a trend? Increase of opioid use in Finland when is there enough key indicator data to state a trend? Martta Forsell, Finnish Focal Point 28.9.2015 Esityksen nimi / Tekijä 1 Martta Forsell Master of Social Sciences

Lisätiedot

Tutkimusrahoittajien ja tiedejulkaisujen vaatimukset aineistonhallinnalle

Tutkimusrahoittajien ja tiedejulkaisujen vaatimukset aineistonhallinnalle Tutkimusrahoittajien ja tiedejulkaisujen vaatimukset aineistonhallinnalle Katja Fält FT, tieteenala-asiantuntija Katja.Falt@uta.fi 26.10.2015 TIETOARKISTO www.fsd.uta.fi Aineistonhallinta Aineistonhallinnalla

Lisätiedot

JUJUPRIX 2015. Kalle Tuominen & Timo Mäkeläinen Markkinointiviestinnän suunnittelutoimisto Mainio Oy. kalle@mainiota.fi timo.makelainen@mainiota.

JUJUPRIX 2015. Kalle Tuominen & Timo Mäkeläinen Markkinointiviestinnän suunnittelutoimisto Mainio Oy. kalle@mainiota.fi timo.makelainen@mainiota. JUJUPRIX 2015 Kalle Tuominen & Timo Mäkeläinen Markkinointiviestinnän suunnittelutoimisto Mainio Oy kalle@mainiota.fi timo.makelainen@mainiota.fi Tampere matkailukohteena. Tampere on Pohjoismaiden suurin

Lisätiedot

Rotarypiiri 1420 Piiriapurahoista myönnettävät stipendit

Rotarypiiri 1420 Piiriapurahoista myönnettävät stipendit Rotarypiiri 1420 Piiriapurahoista myönnettävät stipendit Ø Rotarypiiri myöntää stipendejä sille osoitettujen hakemusten perusteella ensisijaisesti rotaryaatteen mukaisiin tarkoituksiin. Ø Stipendejä myönnetään

Lisätiedot

Dopingaineiden ja päihteiden sekakäyttö -biotieteellinen näkökulma

Dopingaineiden ja päihteiden sekakäyttö -biotieteellinen näkökulma Dopingaineiden ja päihteiden sekakäyttö -biotieteellinen näkökulma Sanna Kailanto 1 Doping Kilpaurheilijoiden suorituskyvyn parantaminen 1950-luvulta lähtien. Käyttö levinnyt aktiiviurheilun ulkopuolelle.

Lisätiedot

ALOITUSKESKUSTELU / FIRST CONVERSATION

ALOITUSKESKUSTELU / FIRST CONVERSATION ALOITUSKESKUSTELU / FIRST CONVERSATION Lapsen nimi / Name of the child Lapsen ikä / Age of the child yrs months HYVINKÄÄN KAUPUNKI Varhaiskasvatuspalvelut Lapsen päivähoito daycare center / esiopetusyksikkö

Lisätiedot

Henkilötietosuojattu data

Henkilötietosuojattu data Henkilötietosuojattu data Päivi Timonen Johtaja Kuluttajatutkimuskeskus Valtiotieteellinen tiedekunta / Päivi Timonen/ henkilötietosuojattu data www.helsinki.fi/yliopisto 7.2.2017 1 Lähtökohtana henkilöt

Lisätiedot

Pricing policy: The Finnish experience

Pricing policy: The Finnish experience Pricing policy: The Finnish experience Esa Österberg Senior Researcher Alcohol and Drug Research, STAKES, Helsinki, Finland esa.osterberg@stakes.fi Three pillars of traditional Nordic alcohol control Strict

Lisätiedot

Huumekulttuurin muutokset Suomessa 200 ensimmäistä vuotta

Huumekulttuurin muutokset Suomessa 200 ensimmäistä vuotta Huumekulttuurin muutokset Suomessa 200 ensimmäistä vuotta Ohjelmapäällikkö Mikko Ylikangas, Suomen Akatemia 1 Anders Chydenius halusi turvata kotimaisen oopiumin tuotannon jo 1700-luvulla 2 Huumeiden representaatio

Lisätiedot

Lääketieteen tietokannat ja OVID

Lääketieteen tietokannat ja OVID Lääketieteen tietokannat ja OVID 200100 Terkon kautta Medline on käytössä mm. opiskelu- ja tutkimuskäyttöön tiedekunnassa, se on myös sairaalakäytössä HUS:ssa yms. Käyttöliittymä on nimeltään OVID ja se

Lisätiedot

sidosryhmäselvitys 2015 Tiivistelmä Valtiontalouden tarkastusvirasto

sidosryhmäselvitys 2015 Tiivistelmä Valtiontalouden tarkastusvirasto Valtiontalouden tarkastusviraston sidosryhmäselvitys 2015 Tiivistelmä 9.12.2015 Valtiontalouden tarkastusvirasto Tutkimuksen lähtökohdat ja toteutus Tavoitteena oli selvittää valtiontalouden tarkastusviraston

Lisätiedot

Aikuiskoulutustutkimus 2006

Aikuiskoulutustutkimus 2006 Koulutus 2008 Aikuiskoulutustutkimus 2006 Kielitaito, tietotekniikan käyttö, ammattikirjallisuus ja koulutusmahdollisuudet Suomalaiset osaavat vieraita kieliä, käyttävät tietokonetta ja seuraavat ammattikirjallisuutta

Lisätiedot

Tutkimuksen viitearkkitehtuuri Tutkimuksen tuen ja hallinnan näkökulma. Mari Riipinen Turun yliopisto

Tutkimuksen viitearkkitehtuuri Tutkimuksen tuen ja hallinnan näkökulma. Mari Riipinen Turun yliopisto Tutkimuksen viitearkkitehtuuri Tutkimuksen tuen ja hallinnan näkökulma Mari Riipinen Turun yliopisto Sisällys Tausta Mitä tutkimuksen viitearkkitehtuuri tarkoittaa Tavoite Miksi tutkimuksen viitearkkitehtuuria

Lisätiedot

The Viking Battle - Part Version: Finnish

The Viking Battle - Part Version: Finnish The Viking Battle - Part 1 015 Version: Finnish Tehtävä 1 Olkoon kokonaisluku, ja olkoon A n joukko A n = { n k k Z, 0 k < n}. Selvitä suurin kokonaisluku M n, jota ei voi kirjoittaa yhden tai useamman

Lisätiedot

Julkaisuarkistojen käyttötilastot: Mitä tilastoidaan ja miksi?

Julkaisuarkistojen käyttötilastot: Mitä tilastoidaan ja miksi? Julkaisuarkistojen käyttötilastot: Mitä tilastoidaan ja miksi? DSpace-käyttäjäryhmän tilastoseminaari Kansalliskirjaston auditoria, 3.11.2009 Jyrki Ilva (jyrki.ilva@helsinki.fi) Miksi verkkopalveluiden

Lisätiedot

Yhteistyö ja kommunikointi komission kanssa. Sinustako koordinaattori? Elina Holmberg EUTI, Tekes

Yhteistyö ja kommunikointi komission kanssa. Sinustako koordinaattori? Elina Holmberg EUTI, Tekes Yhteistyö ja kommunikointi komission kanssa Sinustako koordinaattori? 2.10.2014 Elina Holmberg EUTI, Tekes Sisältö Mitä PO duunaa? Mihin PO:ta tarvitaan? Sopimusmuutokset Review Vinkit viestien tulkintaan

Lisätiedot

1.3 Lohkorakenne muodostetaan käyttämällä a) puolipistettä b) aaltosulkeita c) BEGIN ja END lausekkeita d) sisennystä

1.3 Lohkorakenne muodostetaan käyttämällä a) puolipistettä b) aaltosulkeita c) BEGIN ja END lausekkeita d) sisennystä OULUN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteiden laitos Johdatus ohjelmointiin 811122P (5 op.) 12.12.2005 Ohjelmointikieli on Java. Tentissä saa olla materiaali mukana. Tenttitulokset julkaistaan aikaisintaan

Lisätiedot

Rekisterit tutkimusaineistona: tieteenfilosofis-metodologiset lähtökohdat

Rekisterit tutkimusaineistona: tieteenfilosofis-metodologiset lähtökohdat Reijo Sund Rekisterit tutkimusaineistona: tieteenfilosofis-metodologiset lähtökohdat Rekisterit tutkimuksen apuvälineenä kurssi, Biomedicum, Helsinki 25.05.2009 Kevät 2009 Rekisterit tutkimusaineistona

Lisätiedot

Rinnakkaislääketutkimus 2009

Rinnakkaislääketutkimus 2009 Rinnakkaislääketutkimus 2009 Rinnakkaislääketeollisuus ry Helmikuu 2009 TNS Gallup Oy Pyry Airaksinen Projektinumero 76303 Tämän tutkimuksen tulokset on tarkoitettu vain tilaajan omaan käyttöön. Niitä

Lisätiedot

Arjen katsaus Kuluttajakysely syyskuu 2015

Arjen katsaus Kuluttajakysely syyskuu 2015 Arjen katsaus Kuluttajakysely syyskuu 2015 Tutkimuksen taustaa Tässä raportissa esitetään päätulokset LähiTapiolan Arjen Katsaukseen 2/2015 liittyvästä kuluttajatutkimuksesta. Aiheina tällä kierroksella

Lisätiedot

Security server v6 installation requirements

Security server v6 installation requirements CSC Security server v6 installation requirements Security server version 6.x. Version 0.2 Pekka Muhonen 2/10/2015 Date Version Description 18.12.2014 0.1 Initial version 10.02.2015 0.2 Major changes Contents

Lisätiedot

Innovation Platform Thinking Jukka P. Saarinen Mika M. Raunio Nadja Nordling Taina Ketola Anniina Heinikangas Petri Räsänen

Innovation Platform Thinking Jukka P. Saarinen Mika M. Raunio Nadja Nordling Taina Ketola Anniina Heinikangas Petri Räsänen Innovation Platform Thinking 17.6.2015 Jukka P. Saarinen Mika M. Raunio Nadja Nordling Taina Ketola Anniina Heinikangas Petri Räsänen Motivation for platform thinking... Normal project with different phases:

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus huumausaineina pidettävistä aineista, valmisteista ja kasveista 28.8.2008/543

Valtioneuvoston asetus huumausaineina pidettävistä aineista, valmisteista ja kasveista 28.8.2008/543 Valtioneuvoston asetus huumausaineina pidettävistä aineista, valmisteista ja kasveista 28.8.2008/543 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty sosiaali- ja terveysministeriön esittelystä, säädetään

Lisätiedot

Saimaan ammattikorkeakoulu Tutkimuspäällikkö Henri Karppinen

Saimaan ammattikorkeakoulu Tutkimuspäällikkö Henri Karppinen Saimaan ammattikorkeakoulu 10.5.2016 Tutkimuspäällikkö Henri Karppinen Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta - Julkisen tutkimuksen Tekes-hankkeet - Tutkimuksesta uutta tietoa ja liiketoimintaa (Tekes)

Lisätiedot