Huumekuviot internetissä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Huumekuviot internetissä"

Transkriptio

1 Aino Majava Huumekuviot internetissä Psychonaut-hankkeen tutkimustuloksia A-klinikkasäätiön monistesarja nro 51 A-klinikkasäätiö 2005 ISSN (moniste) ISSN (verkkojulkaisu) ISBN (moniste) ISBN (pdf) 1

2 SISÄLLYS JOHDANTO 3 1. TUTKIMUSASETELMA Otos internetin huumesivuista Huumeaiheiset keskustelupalstat 7 2. TULOKSET Huumesivustojen tausta Sivustojen suhtautuminen huumeisiin Psykoaktiivisia kasveja käsittelevät sivustot Huumekauppa verkossa Huumeiden kasvatus ja valmistaminen Uudet tai vähän tunnetut huumeet Synteettiset huumeet Kasviperäiset huumeet Tulosten arviointia YHTEENVETO 26 LÄHTEET 29 LIITTEET 2

3 JOHDANTO Internetin edustama rajaton tiedonvälitys tarjoaa mahdollisuuksia, mutta sen ajatellaan muodostavan myös huumeuhkan (Majava 2004a). Huumeista valistetaan, kiistellään ja hehkutetaan tuhansilla internet-sivuilla. Verkossa myös myydään enenevässä määrin huumausaineita ja reseptilääkkeitä päihdekäyttöön. Toisaalta nettipalvelut (esim. tarjoavat tietoa ja apua riippuvuusongelmiin. Päihteiden ja lääkkeiden tarjonnasta on tullut osa ihmisten arkea. Toisaalta internet on levinnyt suuren yleisön saataville ja nuorten kyvyt ja mahdollisuudet käyttää tietoteknologiaa ovat vanhempiaan paremmat. Huumeidenkäyttö tai lääkkeiden väärinkäyttö ei ole ilmiönä uusi, mutta internetin kautta tietoa siitä on kenen tahansa helposti saatavilla. Vaikka huoli internetin muodostamasta huumeuhkasta tulee aika ajoin esiin julkisessa keskustelussa, internetin huumekuvioista ja verkossa tapahtuvasta huumekaupasta on tehty toistaiseksi vain vähän tutkimusta (ks. Seppälä ja Mikkola 2004). Lukuisista internetissä kaupattavista päihdeaineista on ammattilaisenkin vaikea löytää asiantuntevaa tai ylipäätään minkäänlaista tietoa. Euroopan komission rahoittaman Psychonaut projektin tavoitteena oli kartoittaa verkossa tapahtuvaa tiedonvaihtoa huumeista ja kerätä informaatiota uusista huumetrendeistä päihdealan ammattilaisten käyttöön. Tässä raportissa kerrotaan tiiviisti hankkeen keskeisimmistä löydöksistä. Tulosten käsittelyssä keskitytään erityisesti kuvaamaan verkossa tapahtuvaa huumekauppaa, esittelemään tutkimuksessa kartoitettuja vähän tunnettuja huumausaineita sekä kuvailemaan internet-sivustoilla ja keskustelupalstoilla tapahtuvaa huumeiden kasvattamista ja valmistamista koskevaa tiedonvaihtoa. Psychonaut ryhmän muodosti yksitoista eri tutkijaryhmää kahdeksasta eurooppalaisesta maasta (taulukko 1). Tutkimuskielet olivat englanti, ranska, italia, tanska, saksa, espanja, portugali ja suomi. A-klinikkasäätiöllä Psychonaut-projektiryhmän muodostivat hankkeen tutkija, projektikoordinaattori Aino Majava, osaaikaisesti tutkimusavustajana toiminut Steven Jackson sekä tiedotuspäällikkö Teuvo Peltoniemi projektin johtajana. Projektikoordinaattori Heikki Bothas vastasi hankkeesta sen suunnitteluvaiheessa. 3

4 Taulukko 1. Tutkimusryhmät. Specialrådgivningsafdelingen Department of Mental Health, Addictive Behaviour St. George's Hospital Medical School A-klinikkasäätiö Centre Saint-Germain Pierre Nicole Croix-Rouge Francaise Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie Centro Studi Ser T Bresparola Dipartimento per le Dipendenze di Padova CAT Conde Centre for Addiction Research and Education Scotland Drug Abuse Unit, Hospital del Mar Public Health Department, Wandsworth PCT Springfield Hospital Tanska Iso-Britannia Suomi Ranska Saksa Italia Italia Portugali Iso-Britannia Espanja Iso-Britannia 1. TUTKIMUSASETELMA Tutkimus toteutettiin kaksivaiheisena. Ensimmäisessä vaiheessa hahmotettiin kokonaiskuvaa internetissä olevasta huumetiedosta tutkimushetkellä: millaista tietoa huumeista verkossa on tavallisen kansalaisen ulottuvilla. Toisessa vaiheessa pyrittiin syventämään saatua kuvaa erityisesti epävirallisesta huumemyönteisestä tiedonvaihdosta sekä kehittämään löydetyn tiedon pohjalta varhaisen puuttumisen tietokantaa uusista huumetrendeistä. Nämä tutkimusvaiheet toteutuivat osin päällekkäisinä ja myös niiden tulokset esitellään tässä raportissa toisiinsa nivoutuen. Tutkimuksessa etsittiin vastausta seuraaviin kysymyksiin: 1. Kuinka helppoa on löytää epävirallista yksityisten tahojen antamaa huumetietoa internetistä myös verrattuna julkiseen asiantuntijavalistukseen? 2. Kuinka paljon ja millaista huumeidenkäyttöön rohkaisevaa materiaalia internetissä on tarjolla? 3. Kuinka monella internet-sivustolla myydään huumeita, millaisia huumeita ja miten? 4. Voiko internetin epävirallinen huumetieto olla hyödyllistä päihdealan ammattilaisille? 4

5 1.1. Otos internetin huumesivuista Projektin alussa osapuolet tutustuivat huumetilanteeseen internetissä lukemalla tutkimuskirjallisuutta ja tekemällä tiedonhakuja internetissä. Lisäksi konsultoitiin eurooppalaisia päihdealan asiantuntijoita sekä IT-ammattilaisia. Ensimmäisessä tutkimusvaiheessa kerättiin salamaotos (snap shot) internetissä helposti saatavilla olevasta huumeinformaatiosta tilastollista analyysia ja jatkotutkimusta varten. Kukin tutkimusryhmä valitsi yhden (Skotlannin tapauksessa kaksi) päihteen tai päihderyhmän pääasialliseksi tutkimuskohteekseen. Tämän lisäksi jokainen ryhmä tutki 11 yhteisesti valittua päihdettä tai päihderyhmää omalla äidinkielellään. Taulukko 2. Tutkimusryhmien työnjako. Päihderyhmä Ekstaasi Huumeiden valmistusaineet Heroiini ja muut opiaatit Liuottimet Päihdeyrtit ja kasvit (ei kannabis) Reseptilääkkeet ja tupakka Kannabis Amfetamiini Tanssihuumeet (esim. ketamiini, gamma, LSD ) Kokaiini, crack Tutkimusryhmä Englanti Ranska Rovigo, Italia Padova, Italia Suomi Skotlanti Tanska Saksa Espanja Portugali Tutkimusaineisto kerättiin kesäkuussa 2003 Google- ja Altavista-hakukoneiden avulla. Pilottihakujen perusteella tutkimuksessa päädyttiin käyttämään yleisiä ja yksinkertaisia hakutermejä. A-klinikkasäätiön tutkimusryhmän päätehtävänä oli etsiä tietoa psykoaktiivisista kasveista (muista kuin kannabis) ja sienistä englanninkielisiltä sivuilta. Käytetty hakutermi oli "psychoactive plants" eli psykoaktiiviset kasvit. (Taulukko 3.) 5

6 Taulukko 3. Englanninkieliset hakutermit ja -tulokset päihderyhmittäin. Päihderyhmä Hakutermi Google Altavista Kartoitetut tulokset MDMA eli ekstaasi MDMA (810*) Psykoaktiiviset kasvit Psychoactive plants (497*) Huumeiden Manufacturing drugs valmistusaineet Heroiini, opiaatit Opiates 83, Liuottimet Inhalants (612*) (990*) 270 Reseptilääkkeet Prescription drugs Tupakka Tobacco Kannabis Cannabis Amfetamiini Amphetamine (577*) Tanssihuumeet (esim. Ketamine lsd ghb kertamiini, gamma, LSD) Kokaiini Cocaine (808*) Yhteensä *Hakukone näytti itse asiassa vähemmän kuin 1000 sivua. Saavutetut hakutulokset käsittivät yleensä joitakin satoja tai tuhansia osumia. Käytännössä hakukoneet Google ja Altavista näyttävät korkeintaan ensimmäiset tuhat hakutulosta, joten käytännössä otos ei koskaan ollut tätä suurempi. Jokainen ryhmä kävi läpi päätutkimuskohteensa kohdalla sata ensimmäistä hakutulosta sekä viisi prosenttia jäljelle jäävistä sivuista satunnaisesti valittuna. Psykoaktiivisten kasvien osalta aineisto käsitti 265 hakutulosta. Kaikkiaan tutkimusaineisto käsitti hakutulosta, joista oli englanninkielisiä ja edusti muita eurooppalaisia kieliä. Lähes kaikki (97 %) tutkimuksen ensimmäisessä vaiheessa saavutetuista hakutuloksesta pystyttiin löytämään (sivu oli toiminnassa ja sille oli vapaa pääsy) ja kartoittamaan. Kaksi kolmannesta (65 %) hakutuloksista arvioitiin tutkimuksen kannalta relevanteiksi. Ei-relevantti aineisto käsitteli tutkimuksen ulkopuolisia aiheita, kuten taidetta, historiaa tai puutarhanhoitoa. Kaikki relevantit hakutulokset analysoitiin systemaattisesti siten, että kukin sivusto, jolle hakukoneen osoittama linkki johti, kartoitettiin kokonaisuudessaan. Kartoituksessa kävi ilmi, että suuri osa hakutuloksista johti toistuvasti samoille sivustoille. Lopulliseen otokseen sisältyi huumesivustoa, joista oli englanninkielisiä. Sivustojen tutkimiseen kului aikaa muutamasta minuutista kahteen tuntiin, keskimäärin noin 20 minuuttia. Omalla äidinkielellä tehdyistä hauista käytiin läpi kymmenen ensimmäistä tulosta jokaisen yhdentoista päihteen tai päihderyhmän kohdalla, kaikkiaan 220 sivustoa (taulukko 4). Suomenkielisten hakujen kohdalla sivustojen toistuvuus oli suuri: kartoitetut, relevantit osumat johtivat vain 55:lle eri sivustolle. Osin tämänkin vuoksi 6

7 tulokset eivät olleet yhtä kattavia ja mielenkiintoisia kuin kokonaisotoksessa. Taulukko 4 esittää suomenkielisten hakujen hakutermit ja saavutetut hakutulokset. Taulukko 4. Suomenkieliset hakutermit ja -tulokset päihderyhmittäin. Päihderyhmä Hakutermi Google Altavista Kartoitetut tulokset MDMA eli ekstaasi Ekstaasi Huumeiden valmistusaineet Huumeiden valmistaminen Heroiini, opiaatit Heroiini Liuottimet Liuottimet Psykoaktiiviset kasvit Psykoaktiiviset kasvit Reseptilääkkeet Reseptilääkkeet Tupakka Tupakka Kannabis Kannabis Amfetamiini Amfetamiini Tanssihuumeet (esim. Tanssihuumeet ketamiini, gamma, LSD) Kokaiini Kokaiini Yhteensä 220 Kun tutkimusaineisto oli koottu, tietoa huumeaiheisista sivustoista alettiin kerätä tietokantaan. Tiedon luokittelussa käytettiin puolistrukturoitua internet-lomaketta (liite 1), jonka avulla kartoitettiin kattavasti tietoa sivustojen luonteesta sekä niillä käsitellyistä päihteistä. Keskeisiä muuttujia olivat mm. sivuston alkuperäismaa, suhtautuminen huumeidenkäyttöön ja mahdollisuus ostaa huumausaineita. Tutkimusaineisto tallennettiin varta vasten luotuun tietokantaan, joka sijaitsee Lontoossa sijaitsevan St. George's Hospital Medical Schoolin palvelimella. Aineisto oli suojattu salasanalla ja tutkijat käsittelivät sitä tavanomaisen internet-selaimen kautta Huumeaiheiset keskustelupalstat Toinen tutkimuksen lähestymistapa oli kartoittaa huumeiden ympärillä tapahtuvaa vuorovaikutteista tiedonvaihtoa. Näin pyrittiin tarkastelemaan syvemmin internetin epävirallisia huumekuvioita. Tutkimuskohteeksi valittiin huumeaiheiset keskustelupalstat, joilta kerättiin tietoa seitsemästä pääkategoriasta: Uudet tai vähän tunnetut huumeet Huumekauppa internetissä Muu huumekauppa Huumeiden kasvattaminen ja valmistus 7

8 Huumeidenkäyttö Huumeidenkäytön salaaminen Huumeaiheiset internet-sivustot Tutkimusvaihetta varten luotiin kaksi yksinkertaista tietokantaa, johon tiedot talletettiin puolistrukturoiduilla internet-lomakkeilla. Yhteen tietokantaan kerättiin perustietoa tutkitusta keskustelupalstasta, kuten nimi, www-osoite, käytetty kieli, osallistujamäärä ja viestien määrä. Toinen lomake keskittyi keskustelun sisällön ja vuorovaikutuksen vapaaseen analyysiin. (Ks. liitteet 2 ja 3.) Huolellisten pilottitutkimusten jälkeen kukin tutkimusyksikkö valitsi tarkastelun kohteeksi kaksi keskustelupalstaa, yhden paikallisella kielellä sekä yhden englannin kielellä toimivan. Tutkimuksessa seurattiin lopulta kaikkiaan 17:ää keskustelupalstaa (taulukko 5). A-klinikkasäätiön ryhmän tutkimuskohteena olivat The Hive (kansainvälinen foorumi) ja The Psychoactive Vault (suomalainen foorumi). Näitä keskustelupalstoja kuvataan tarkemmin luvussa 2.2. Taulukko 5. Tutkimuksessa seuratut keskustelupalstat. The Alcohol and Drug Forum EveryoneDoesIt.com The Hive * https://www.the-hive.ws/forum/forums.pl The Psychoactive Vault ** eskustele Forum del gruppo The hip forums Drugs Plaza Drugs Forum Urban75 Samba420 Frenchweed Yahooka Drogen-Forum The Lyceum Forums Psychedelia DanceSafe The New Bluelight * Lopettanut toimintansa marraskuussa ** Lopettanut toimintansa ko. osoitteessa syyskuussa

9 Foorumeilta ja niiden kautta kerättyä tietoa esitellään jatkossa huumeaiheisten sivustojen tilastollisen kartoituksen tulosten lomassa. 2. TULOKSET 2.1. Huumesivustojen tausta Suurin osa löydetyistä huumeaiheisista sivustoista (92 %) toimi omalla nimipalvelullaan (domain). Loput (8 %) olivat isännöityjä (hosted). Suurin joukko (41 %) kaikista sivustoista oli yksityisen yrityksen, yhteisön tai yksityishenkilön tuottamia. Viidennes sivustoista (19 %) edusti julkishallintoa tai koulutus- ja tutkimustahoja. Pienempi joukko sijoittui terveydenhuollon sektorille (12 %) tai uutis- ja tietopalveluihin (10 %). Melko suuren sivustojen joukon (17 %) tekijätaho oli tuntematon. Tulosten perusteella vaikuttaa siltä, että internetin huumetieto on melko pitkälti yksityisten tahojen tarjoamaa. (Kuvio 1.) Kuvio 1. Sivustojen taustaorganisaatio. Muu, tuntematon 17 Uutispalvelu, tiedonhakupalvelu 10 Terveydenhuolto 12 Julkishallinto: virasto, koulutus- tai tutkimuslaitos 19 Yksityinen: yritys, yhteisö, henkilö % sivustoista (N=1633) Kotimaisten sivustojen otoksesta kävi selvästi ilmi, että Suomi on järjestöjen luvattu maa: lähes kolmannes sivustoista (31 %) kuului eri järjestöille tai yhdistyksille. Yhdessä julkishallinnon sivustojen (27 %) kanssa ne muodostivat valtaosan otoksesta. Yksityisten ja yritysten tuottamien sivustojen osuus (22 %) oli lähes puolet pienempi 9

10 kuin kansainvälisessä kokonaisotoksessa. Järjestöjen ja julkishallinnon sivustojen asemaa korosti niiden suuri toistuvuus. Esimerkiksi A-klinikkasäätiön Päihdelinkkiin johti 15 hakuosumaa 220:sta. (Kuvio 2.) Kuvio 2. Suomenkielisten sivustojen taustaorganisaatio. Muu 4 Uutispalvelu, tiedonhakupalvelu 7 Terveydenhuolto 9 Ykstyinen: yritys, yhteisö, henkilö 22 Julkishallinto: kunta, virasto, koulutus- tai tutkimuslaitos 27 Järjestö tai yhdistys % suomenkielisistä sivustoista (N=55) Suurimmassa osassa (77 %) sivustoista ja lähes kaikissa (93 %) suomenkielisistä sivustoista oli esillä yhteystietona sähköpostiosoite. Joka toisella (51 %) kaikista sivustoista oli esillä postiosoite, suomenkielisillä selvästi useammin (77 %). Noin viidennes (19 %) kaikista sivustoista käytti lauseketta, jonka tarkoituksena on vapauttaa sivuston ylläpitäjän vastuu sivustolla olevan tiedon väärinkäytöstä tai esimerkiksi sivustoon liittyvällä keskustelupalstalla esitetyistä yksityisistä mielipiteistä. Suomenkielisillä sivustoilla vastuuvapautuslauseke oli harvinaisempi (11 %). (Kuvio 3.) 10

11 Kuvio 3. Sivustojen mahdolliset yhteystiedot ja vastuuvapautuslauseke. Vastuuvapautuslauseke Postiosoite Sähköpostiosoite % Kaikki sivustot (N=1633) Suomenkieliset sivustot (N=55) Joka viides (20 %) kaikista kartoitetuista sivustoista julkaisi uutiskirjeitä ja lähes yhtä usean sivustoon kuului keskustelupalsta. Suomalaisilla sivustoilla uutiskirjeet olivat harvinaisia (7 %), mutta sen sijaan keskustelupalstoja oli paljon (36 %). Sähköpostilista oli18 %:lla kaikista ja 13 %:lla suomenkielisistä sivustoista. 14 % kaikista sivustoista ja 13 % suomenkielisistä sivustoista tarjosi kävijöille apua keskusteluapua neuvontapalvelussa tai vaihtoehtoisesti vertaistukea. Chat-palvelut olivat melko harvinaisia. (Kuvio 4.) 11

12 Kuvio 4. Sivustojen tarjoamat palvelut. Rajoitettu pääsy Chat Neuvonta tai vertaistuki Sähköpostilista Uutiskirje 7 20 Keskustelupalsta % Kaikki sivustot (N=1633) Suomenkieliset sivustot (N=55) Englanninkieliset maat, USA, Iso-Britannia ja Kanada, olivat edustettuina yli puolessa (54 %) sivustoista. Myös italialaiset, saksalaiset, ranskalaiset, tanskalaiset, brasilialaiset ja suomalaiset sivustot olivat melko hyvin edustettuina aineistossa, mikä johtunee pitkälti tiedonhauissa käytetyistä kielistä. Kuvion 5 ulkopuolelle ovat jääneet ne maat, joiden edustus on alle kaksi prosenttia sivustoista. Noin joka kymmenennen (9 %) sivuston alkuperämaata ei pystytty määrittelemään. Lisäksi pieni joukko (4 %) sivustoista oli luonteeltaan kansainvälisiä. (Kuvio 5.) Lähes kaikkien (93 %) suomenkielisten sivustojen alkuperämaa oli Suomi. Loput olivat kansainvälisiä sivustoja. 12

13 Kuvio 5. Sivustojen alkuperämaa. Ei tiedossa 9 Useampi maa 4 Suom i Brasilia 3 3 Tanska Kanada Ranska Saksa 5 Italia 6 Iso-Britannia 7 Yhdysvallat % sivustoista (N=1633) 2.2. Sivustojen suhtautuminen huumeisiin Osana kartoitusta arvioitiin sivustojen asemoitumista suhteessa huumeidenkäyttöön. Kartoituksessa käytettiin vaihtoehtoja "huumeidenvastainen" (sisältäen ehkäisevän huumetyön sekä huumehoidon näkökulmat) "huumemyönteinen" ja "haittojen vähentämiseen (harm reduction) pyrkivä". Mikäli sivusto edusti samanaikaisesti useampaa lähestymistapaa (esimerkiksi huumepreventiota ja haittojen vähentämistä) valittiin sivuston ensisijaisesti edustama positio. Vajaa puolet (42 %) löydetyistä sivustoista vaikutti edellä kuvatuilla kriteereillä huumeidenvastaisilta. Tällaisia sivustoja olivat esimerkiksi erilaisten järjestöjen valistussivut. Noin viidennes sivustoista (18 %) oli selvästi huumemyönteisiä. Näillä tyypillisesti yksityisten ylläpitämillä sivustoilla jaettiin myönteisiä kokemuksia huumeidenkäytöstä, annettiin tietoa huumeiden kasvattamisesta ja valmistamisesta tai myytiin huumeita tai huumeiden käyttövälineitä. Myönteinen suhtautuminen ei kuitenkaan usein koskenut kaikkia huumeita, vaan tyypillisenä esimerkkinä kannabistuotteita. Vain harvoilla sivustoilla kannustettiin vaikkapa heroiinin käyttöön. (Kuvio 6.) Joka kymmenes kartoitettu sivusto (10 %) edusti haittojen vähentämisen näkökulmaa. Huumeidenkäyttöä ei tuomittu tai hyväksytty näillä sivustoilla vaan kävijöille pyrittiin 13

14 antamaan asiatietoa käytön riskien minimoimiseksi. Lisäksi lähes kolmannes (30 %) sivustoista käsitteli aihetta siten, että kantaa huumeidenkäyttöön ei voinut yksiselitteisesti määritellä. Neutraaliksi luokiteltiin yleensä esimerkiksi yliopistojen sivustot sekä uutispalvelut. (Kuvio 6.) Suomenkielisistä sivustoista enemmistö (58 %) oli huumevastaisia, mukaan lukien ehkäisevän huumetyön ja huumehoidon näkökulmat. Ainoastaan neljä sivustoa (7 %) oli tulkittavissa huumemyönteisiksi. Näistä yksi johti kannabiksen laillistamista edistävän yhdistyksen sivustolle, yksi laajan kansainvälisen huumetietopankin Lycaeumin (www.lycaeum.org) suomenkieliseen osioon ja kaksi yksityishenkilöiden kotisivuille. Sivustoista reilun kolmanneksen (35 %) käsittelytapa oli neutraali tai muuten vaikea määritellä (esim. uutissivustot). (Kuvio 6.) Kuvio 6. Sivustojen suhtautuminen huumeisiin. Neutraali/ei käy ilmi Haittojen vähentäminen 0 10 Huumemyönteinen 7 18 Huumeidenvastainen (ml. preventio ja hoito) % Kaikki sivustot (N=1633) Suomenkieliset sivustot (N=55) Eri tavoin huumeisiin suhtautuvien sivujen saavutettavuudessa hakukoneilla ei vaikuttanut olevan eroa. Sen sijaan englanninkielisten sivustojen joukossa huumemyönteisiä sivustoja oli enemmän (21 %) kuin muunkielisissä (12 %). Englanninkielisten huumevastaisten sivustojen osuus oli myös otoksessa hieman pienempi (40 %) kuin muunkielisten huumevastaisten sivustojen osuus (46 %). (Schifano et al., ilmestyy.) 14

15 Tutkimusryhmän toisena aineistona kartoittamat 17 keskustelupalstaa olivat kaikki huumemyönteisiä. Muun muassa käsiteltävät aiheet, keskustelijoiden keski-ikä sekä anonymiteetin taso poikkesivat palstoilla jonkin verran toisistaan. Osa palstoista oli täysin vapaita, osaa moderoitiin eli valvottiin tiukasti siten, että esimerkiksi keskustelu huumeiden hankkimisesta ei ollut mahdollista. Kaikkia palstoja kuitenkin yhdisti keskustelijoiden halu saada lisää tietoa ja kokemuksia huumeista. Foorumeilla käsiteltiin tyypillisesti osaa tai kaikkia seuraavista aiheista: Kokemusten jakaminen huumeidenkäytöstä ja käyttöön liittyvistä (yleensä lyhyen aikavälin) riskeistä. Uudet tai vähän tunnetut huumeet, etenkin synteettiset, vaikutuksiltaan ekstaasia muistuttavat aineet sekä erilaiset psykoaktiiviset kasvituotteet. Huumeiden käyttötavat ja erilaiset kombinaatiot. Kuinka saada maksimaalisia käyttökokemuksia tietystä aineesta tai minkälaisia ovat eri aineyhdistelmien vaikutukset. Kotikasvatus ja valmistaminen: yksityiskohtaiset ohjeet halutun päihteen valmistamiseksi. Huumeiden hankkiminen. Kasvituotteiden, kemikaalien ja kasvatusvälineistön sekä huumetestejä hämäävien tuotteiden tilaaminen verkosta. Huumeiden myyminen tai vaihtaminen yksityisesti sähköpostin välityksellä. Huumeidenkäyttöön liittyvät tapahtumat, kuten klubitilaisuudet tai musiikkifestivaalit, huumeiden käyttö- ja hankintamahdollisuudet sekä mahdollinen huumekontrolli kyseisissä tapahtumissa. Lakiasiat: huumetestit, huumeiden käytön ja kasvattamisen lakiseuraamukset. A-klinikkasäätiön ryhmän tutkimuskohteena olivat The Hive (kansainvälinen foorumi) ja The Psychoactive Vault (suomalainen foorumi). Hive-foorumi oli ammattimaisesti ylläpidetty keskustelupalsta, jolla oli tutkimusajanjaksolla yli rekisteröitynyttä käyttäjää. Palstalla oli pitkä historia: sen keskusteluarkisto, johon oli mahdollista tehdä asiasanahakuja, ulottui vuoteen 1998 saakka. Hive oli suunnattu ennen kaikkea synteettisistä (ei-kasviperäisistä) huumeista ja niiden valmistamisesta kiinnostuneille ihmisille. Foorumi oli jaettu kolmeen alueeseen ja 13 alakategoriaan, joista kymmenen liittyi huumeisiin. Suurin osa alakategorioista käsitteli kemiaa, käytännössä huumeiden valmistamista eri lähtöaineista. Alakategorioihin kuuluivat myös yleiskeskustelu sekä lainopillinen osio. Tietoa foorumilla vaihdettiin pääasiassa teoreettisella ja hypoteettisella tasolla melko asiantuntevien keskustelijoiden kesken, mutta myös aloittelijat saattoivat esittää kysymyksiä ja osallistua keskusteluun. Keskustelu huumeiden tai kemikaalien hankkimisesta oli foorumin säännöissä kiellettyä eikä sitä myöskään esiintynyt. 15

16 The Psychoactive Vault oli melko lyhytikäinen mutta suosittu suomalainen foorumi, joka oli toiminut vuodesta Tutkimusajankohtana palstalla oli noin 200 rekisteröitynyttä jäsentä (myös vieraiden oli mahdollista lukea ja kirjoittaa viestejä). Palsta muodostui neljästä pääkategoriasta ja yhdeksästä alakategoriasta, jotka kaikki olivat huumeaiheisia. Psychoactive Vaultissa keskusteltiin yleisesti eri päihteistä, huumeiden kasvatuksesta ja valmistamisesta, käyttökokemuksista sekä huumeidenkäytön riskeistä. Palsta oli suunnattu kaikenlaisille huumeidenkäyttäjille, mutta keskustelua käytiin erityisesti "psykedeeleistä" eli tajuntaa laajentavista hallusinogeenisista huumeista. Molemmat tutkimuksen kohteena olleet palstat lopettivat tuntemattomasta syystä toimintansa syksyllä 2004, pian tutkimusjakson päätyttyä. Hive-foorumi on kopiona luettavissa ainakin osin osoitteessa ( ). Psychoactive Vault on tutkimusajankohdan jälkeen aloittanut toimintansa jo muutamassa uudessa osoitteessa, mutta vanhat viestit eivät ole enää luettavissa Psykoaktiivisia kasveja käsittelevät sivustot A-klinikkasäätiön tutkimusryhmän tehtävänä oli kartoittaa erityisesti psykoaktiivisten kasvien (lukuun ottamatta kannabis) päihdekäyttöä käsitteleviä internet-sivustoja. Kartoitetut relevantit sivustot voidaan jakaa informaatioon keskittyviin, hengellisiin, poliittisiin ja kaupallisiin sivustoihin. Informaatiosivustoilla kuvaillaan ja luokitellaan eri huumausaineita: niiden historiaa, vaikutuksia, annostelua ja huumeiden laillista asemaa. Asioiden esittäminen voi olla käsittelytavaltaan (esim. tieteellinen käsitteistön ja lähdeviitteiden käyttö) hyvinkin akateeminen ja neutraali. Toisaalta useat informaatiosivustot julkaisevat ihmisten käyttökokemuksia tai tarjoavat mahdollisuuden kokemusten jakamiseen esimerkiksi keskustelupalstalla. Esimerkiksi Erowid-sivuston (www.erowid.org) valtavissa, satoja sivuja käsittävissä huumearkistoissa tieteellinen tutkimustieto ja käyttäjien subjektiiviset kokemukset nivoutuvat yhteen. Vaikka huumesivustoja on paljon, vaikuttaa siltä, että Erowidin ja Lycaeumin kaltaisten laajojen ja tunnettujen sivustojen asema tiedonlähteinä on melko vahva. Myös tutkimuksen toisessa vaiheessa keskustelupalstojen kautta ei löydetty juurikaan entuudestaan tuntemattomia kiinnostavia informaatiosivustoja. Hengellisillä sivustoilla käsitellään psykoaktiivisten kasvien käyttöä yhteydessä henkiseen kasvuun tai erilaisissa tajunnan laajentamiseen pyrkivissä rituaaleissa (esim. Poliittiset sivustot ajavat tiettyä agendaa, tyypillisesti kannabiksen ja muiden psykoaktiivisten huumeiden laillistamista (esim. cannabisculture.com). Toisaalta voimakkaan huumekielteiset sivustot voidaan luokitella 16

17 samaan kategoriaan. Kaupalliset sivustot (esim. myyvät psykoaktiivisia kasveja sekä niiden käyttöön liittyviä oheistuotteita (ks. lisää luku 2.4.). Yhdistävä teema erilaisilla psykoaktiivisia kasveja käsittelevillä sivustoilla on yksilön valintojen ja elämäntavan korostaminen. Huumekasvien käyttämisen ajatellaan parhaimmillaan edistävän henkilökohtaista kehittymistä, ja vähintäänkin käyttöä pidetään yksityisasiana. Sivustoista välittyy asennoituminen psykoaktiivisiin kasveihin luonnontuotteina positiivisessa mielessä, lääkkeellisinä tai jopa jumalallisina aineina. Suuri osa käyttäjistä ei halua kutsua kannabista tai muitakaan päihdyttäviä kasveja huumeiksi Huumekauppa verkossa Joka kymmenes yksinkertaisten tiedonhakujen (esim. "kannabis") kautta löydetty sivusto (10 %) tarjosi myytäväksi huumausaineita (laillisia tai laittomia) tai huumeidenkäyttöön liittyviä oheistuotteita. Kaupan oli sekä valmiita päihteitä että päihdekasvien taimia, siemeniä tai esimerkiksi huumesienien itiöitä. Tilaukset otettiin vastaan tyypillisesti internet-lomakkeella tai sähköpostin kautta. Maksuliikenne hoidettiin luottokortin avulla tai postitse, harvemmin lähettämällä suoraan rahaa. Huumeita myyvät verkkokaupat toimivat yleisimmin Yhdysvalloista, Iso-Britanniasta ja Hollannista. Suomalaisen keskustelupalstan kautta löydetyistä, tutkimuskemikaaleja myyvistä kaupoista suuri osa oli ruotsalaisia. Usein toiminnan alkuperämaata oli kuitenkin mahdotonta tietää varmaksi. Hollannissa useat kaupan olleet kasvituotteet olivat oletettavasti laillisia, ja muutamat sivustot tarjosivat tietoa siitä, mihin maihin kutakin tuotetta voi laillisesti tilata. Koska tutkimusryhmä ei koettanut ostaa huumeita sivustoilta, on mahdotonta sanoa kuinka monessa tapauksessa tuotteet olisi todella toimitettu perille. Tutkimuksen toisessa vaiheessa keskustelupalstojen kautta löydettiin useita uusia verkkokauppoja. Kaikilla tutkituilla keskustelupalstoilla ei ollut tapana tai sallittua keskustella huumeiden ostamisesta, mutta esimerkiksi suomalaisen Psychoactive Vault - foorumin kautta tutkimusryhmä löysi 18 laittomia huumeita myyvää verkkokauppaa. Kymmenen näistä kaupoista myi huumekasveja, kuten Salvia divinorum -kasvin siemeniä tai Psilocybe cubensis -sieniä. Kaupat toimivat laillisuuden suhteen harmaalla alueella, koska ainakin osaa myytävistä tuotteista voidaan käyttää tavanomaisina koristekasveina. Foorumikeskusteluissa kävi ilmi, että kauppojen potentiaalisille asiakkaille on usein hyvin epäselvää, onko kasvien, siementen tai itiöiden tilaaminen postitse laillista vai laitonta toimintaa. Suomalaiset käyttäjät raportoivat palstoilla hyvin erilaisista kokemuksista tulliviranomaisten kanssa: heidän mukaansa jotkut lähetykset tulevat perille avaamattomina, jotkut tullin tarkastamina ja mahdollisesti karsimina ja jotkut eivät ollenkaan. 17

18 Kahdeksan suomalaisen keskustelufoorumin kautta löydettyä verkkokauppaa myi synteettisiä huumeita, kuten dekstrometorfaania (DXM) sekä erilaisia tryptamiineja ja fenetyylamiineja. Näitä aineita myydään sivustoilla avoimesti päihdekäyttöön tai vaihtoehtoisesti teknisinä liuottimina tai "tutkimuskemikaaleina". Suurella osalla aineista ei ole laillista käyttötarkoitusta tai se on marginaalinen. Kuitenkin sivustoilla aineita myydään käytännössä kenelle tahansa, jolla on käytössään sähköpostiosoite ja/tai luottokortti. Heinäkuussa 2003, samaan aikaan kuin kartoitusta tehtiin, amerikkalainen huumekontrolliviranomainen DEA toteutti ratsian useisiin tutkimuskemikaaleja päihdetarkoitukseen myyviin yrityksiin. Näiden verkkokauppojen viikoittaisen myynnin arvioitiin nousevan useisiin kymmeniin tuhansiin dollareihin (Drug Enforcement Administration, 2004). Useat kiinni jääneistä yrityksistä (esimerkiksi olivat samoja, jotka sattumalta juuri A-klinikkasäätiön tutkimusryhmä oli kartoittanut. Tapaus yhdessä keskustelupalstoilta hankitun tiedon perusteella vahvistaa tutkimusryhmän olettamuksen, että internetin kemikaalimarkkinoilla toimii lukuisia yrittäjiä. Näiden verkkokauppojen toiminnan kesto voi olla lyhytaikainen, mutta saavutettavat taloudelliset voitot voivat olla merkittäviä. Verkkokauppojen potentiaaliset asiakkaat keskustelupalstoilla vaikuttivat yleensä olevan tietoisia kemikaalikaupan epävarmasta luonteesta. Avointa keskustelua hyvistä kauppapaikoista pidettiin epäsuotavana silloinkin, kun se ei ollut foorumin sääntöjen vastaista. Tausta-ajatus oli, että mitä useampi tiesi hyvän huumeita myyvän verkkokaupan olemassaolosta, sitä todennäköisemmin se ennen pitkää jouduttaisiin sulkemaan. Seuraavassa annetaan esimerkki verkkokauppaa koskevasta raportista tietokannassa: JMAR Chemical A seemingly well-organized online shop that offers among others 4 ho-det, 4 ho-dipt, 5 meo-amt, 5 meo-dmt, dpt, melatonin, dextromethorphan, 2ct2, 4-acetoxy-dipt, 2c- i, 5 -htp and adrenaline. International shipping. Private member area. Erityisesti keskustelupalstojen kautta löydettiin myös useita kaupallisia sivustoja, jotka myivät puhtaita virtsanäytteitä sekä muita tuotteita, joiden avulla käyttäjä voi läpäistä huumetestin: Drug-free clean human urine samples and complete substitution kits. 18

Päihdelinkki III Vuosien 2000 2003 kehittämisprojekti

Päihdelinkki III Vuosien 2000 2003 kehittämisprojekti Päihdelinkki III Vuosien 2000 2003 kehittämisprojekti Loppuraportti Lotta Lehmusvaara (toim.) A-klinikkasäätiö 26.4.2004 SISÄLLYSLUETTELO SAATTEEKSI... 4 ESIPUHE... 6 1 PÄIHDELINKIN AIKAISEMMAT VERSIOT...

Lisätiedot

Ilkka Vuorinen. Kannabiksen käytön vaikutuksia arkeen käyttäjien ja päihdetyön ammattilaisten näkökulmasta

Ilkka Vuorinen. Kannabiksen käytön vaikutuksia arkeen käyttäjien ja päihdetyön ammattilaisten näkökulmasta Ilkka Vuorinen Kannabiksen käytön vaikutuksia arkeen käyttäjien ja päihdetyön ammattilaisten näkökulmasta Opinnäytetyö Kevät 2013 Sosiaalialan yksikkö Sosiaalialan koulutusohjelma 2 SEINÄJOEN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

Hakukoneoptimointi. Case Toijalan Vauhti ry. Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö. Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma. Hämeenlinna, Visamäki, Syksy 2012

Hakukoneoptimointi. Case Toijalan Vauhti ry. Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö. Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma. Hämeenlinna, Visamäki, Syksy 2012 Hakukoneoptimointi Case Toijalan Vauhti ry Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma Hämeenlinna, Visamäki, Syksy 2012 Petteri Paakkonen TIIVISTELMÄ VISAMÄKI Tietojenkäsittelyn

Lisätiedot

Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen Kandidaatintutkielma

Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen Kandidaatintutkielma Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen Kandidaatintutkielma SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ REKRYTOINNISSA TYÖNANTAJAN NÄKÖKULMASTA The Use of Social Media in Recruiting From the Perspective of Employer 11.5.2014

Lisätiedot

MARKKINOINTITUTKIMUS

MARKKINOINTITUTKIMUS Sanna Kristiina Niemi MARKKINOINTITUTKIMUS Case Wildlife Vaasa-luontoelokuvafestivaali Liiketalous ja matkailu 2010 2 VAASAN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalous ja matkailu TIIVISTELMÄ Tekijä Opinnäytetyön

Lisätiedot

NUORTEN TERVEYDEN EDISTÄMISEN VERKKOPALVELUT

NUORTEN TERVEYDEN EDISTÄMISEN VERKKOPALVELUT teknillinen korkeakoulu Elektroniikan, tietoliikenteen ja automaation tiedekunta Joanna Bergström-Lehtovirta NUORTEN TERVEYDEN EDISTÄMISEN VERKKOPALVELUT Kandidaatintyö Espoo 11.12.2008 Työn ohjaaja: DI

Lisätiedot

Anna Kiiskinen. Kuluttaja ja sähköisen ostamisen ongelmat

Anna Kiiskinen. Kuluttaja ja sähköisen ostamisen ongelmat Anna Kiiskinen Kuluttaja ja sähköisen ostamisen ongelmat Helsingin Yliopisto Taloustieteen laitos Selvityksiä nro 50 Kuluttajaekonomia Helsinki 2007 i HELSINGIN YLIOPISTO HELSINGFORS UNIVERSITET UNIVERSITY

Lisätiedot

Copyright (c) 2011 by ERYICA asbl

Copyright (c) 2011 by ERYICA asbl Copyright (c) 2011 by ERYICA asbl Opas turvalliseen ja laadukkaaseen toimintaan verkossa Nuorten tieto- ja neuvontatyöntekijöiden työkalupakki TOIMITTAJAT Patrick Daniels Alexandra Cangelosi Julkaisua

Lisätiedot

Sosiaalisen ja perinteisen median rajalla

Sosiaalisen ja perinteisen median rajalla Viestinnän laitos Helsingin yliopisto median rajalla Viestinnän tutkimuskeskus CRC, Helsingin yliopisto Viestinnän laitoksen tutkimusraportteja 3/2009 Janne Matikainen Julkaisija: Viestinnän tutkimuskeskus

Lisätiedot

VOIMA.FI YHTEISKUNNALLISTEN KULTTUURISIVUSTOJEN JOUKOSSA

VOIMA.FI YHTEISKUNNALLISTEN KULTTUURISIVUSTOJEN JOUKOSSA VOIMA.FI YHTEISKUNNALLISTEN KULTTUURISIVUSTOJEN JOUKOSSA Hannele Huhtala Opinnäytetyö, syksy 2004 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Turun yksikkö Medianomi (AMK) Viestinnän koulutusohjelma TIIVISTELMÄ Huhtala,

Lisätiedot

Keimo Sillanpää & Tommi Ålander Työpaikkojen monikulttuurisuusvalmiudet, tieto- ja osaamistarpeet selvitys Pohjois-Savon yrityksissä

Keimo Sillanpää & Tommi Ålander Työpaikkojen monikulttuurisuusvalmiudet, tieto- ja osaamistarpeet selvitys Pohjois-Savon yrityksissä Keimo Sillanpää & Tommi Ålander Työpaikkojen monikulttuurisuusvalmiudet, tieto- ja osaamistarpeet selvitys Pohjois-Savon yrityksissä TK-Eval Selvitysraportti 31.12.2013 1 Alkuperäisestä versiosta lyhennetty

Lisätiedot

Miten syntyy onnistunut verkkokauppakokemus?

Miten syntyy onnistunut verkkokauppakokemus? Miten syntyy onnistunut verkkokauppakokemus? Andersson, Tia 2015 Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Leppävaara Miten syntyy onnistunut verkkokauppakokemus? Andersson Tia Liiketalouden koulutusohjelma

Lisätiedot

Verkkosivujen suunnittelu meksikolaiselle ravintolalle

Verkkosivujen suunnittelu meksikolaiselle ravintolalle Verkkosivujen suunnittelu meksikolaiselle ravintolalle Sini Hakkarainen & Henna Koljonen 2012 Laurea Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Leppävaara Verkkosivujen suunnittelu meksikolaiselle ravintolalle

Lisätiedot

Suomalaisten nuorten naisten blogien seuraamistottumukset

Suomalaisten nuorten naisten blogien seuraamistottumukset Suomalaisten nuorten naisten blogien seuraamistottumukset Raatila, Niina 2014 Laurea Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Leppävaara Suomalaisten nuorten naisten blogien seuraamistottumukset Raatila,

Lisätiedot

Virtuaaliyhteisön hyöty ja arvo sen jäsenille

Virtuaaliyhteisön hyöty ja arvo sen jäsenille TEKNILLINEN KORKEAKOULU Tietotekniikan osasto Tietotekniikan tutkinto-ohjelma Virtuaaliyhteisön hyöty ja arvo sen jäsenille Kandidaatintyö Olli Huotari Ohjelmistoliiketoiminnan laboratorio Espoo 2008 TEKNILLINEN

Lisätiedot

Anne Alapiha. Vertailu suomalaisten ja ulkomaisten verkkokauppojen liiketoiminnallisista ominaisuuksista ostajan kannalta

Anne Alapiha. Vertailu suomalaisten ja ulkomaisten verkkokauppojen liiketoiminnallisista ominaisuuksista ostajan kannalta Anne Alapiha Vertailu suomalaisten ja ulkomaisten verkkokauppojen liiketoiminnallisista ominaisuuksista ostajan kannalta Opinnäytetyö Syksy 2011 Tekniikan yksikkö Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma 2 SEINÄJOEN

Lisätiedot

Ohjelmistokehitysprosessin parannus pienyrityksessä

Ohjelmistokehitysprosessin parannus pienyrityksessä TEKNILLINEN KORKEAKOULU Tietotekniikan osasto Ohjelmistoliiketoiminnan ja -tuotannon laboratorio Kirsi Rönkkö Ohjelmistokehitysprosessin parannus pienyrityksessä Diplomityö 6.9.2007 Valvoja: Professori

Lisätiedot

KULUTTAJA INTERNET-PORTAALIN KÄYTTÄJÄNÄ

KULUTTAJA INTERNET-PORTAALIN KÄYTTÄJÄNÄ KULUTTAJA INTERNET-PORTAALIN KÄYTTÄJÄNÄ Case: Elias.fi-kotityöpalvelut Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma Riihimäki 9.10.2006 Juho Tahvanainen OPINNÄYTETYÖ Liiketalouden koulutusohjelma Kaartokatu

Lisätiedot

ENONTEKIÖN PÄIHDETYÖN KEHITTÄMISPROJEKTI "VÄÄRTIT" 2000-2003. Arviointitutkimus

ENONTEKIÖN PÄIHDETYÖN KEHITTÄMISPROJEKTI VÄÄRTIT 2000-2003. Arviointitutkimus ENONTEKIÖN PÄIHDETYÖN KEHITTÄMISPROJEKTI "VÄÄRTIT" 2000-2003 Arviointitutkimus Martta Laakso Opinnäytetyö, kevät 2004 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Järvenpään yksikkö Diakoninen sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan

Lisätiedot

Timo Harju Jarkko Antintupa. Open Source -pohjaisten verkkokauppasovellusten vertailu

Timo Harju Jarkko Antintupa. Open Source -pohjaisten verkkokauppasovellusten vertailu Timo Harju Jarkko Antintupa Open Source -pohjaisten verkkokauppasovellusten vertailu Liiketalous ja matkailu 2010 VAASAN AMMATTIKORKEAKOULU Tietojenkäsittely TIIVISTELMÄ Tekijä Timo Harju, Jarkko Antintupa

Lisätiedot

Mistä kuluttajat hakevat tietoa ostopäätöstensä tueksi verkossa

Mistä kuluttajat hakevat tietoa ostopäätöstensä tueksi verkossa Mistä kuluttajat hakevat tietoa ostopäätöstensä tueksi verkossa Niemi, Mariko 2014 Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Leppävaara Mistä kuluttajat hakevat tietoa ostopäätöstensä tueksi verkossa

Lisätiedot

Tuija Huusko IDENTITEETIN VARASTAMINEN SOSIAALISEN ME- DIAN PALVELUISSA

Tuija Huusko IDENTITEETIN VARASTAMINEN SOSIAALISEN ME- DIAN PALVELUISSA Tuija Huusko IDENTITEETIN VARASTAMINEN SOSIAALISEN ME- DIAN PALVELUISSA JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN LAITOS 2015 TIIVISTELMÄ Huusko, Tuija Identiteetin varastaminen sosiaalisen median

Lisätiedot

Anne Bergström BÄNDIN INTERNETMARKKINOINTI CASE CURIMUS

Anne Bergström BÄNDIN INTERNETMARKKINOINTI CASE CURIMUS Anne Bergström BÄNDIN INTERNETMARKKINOINTI CASE CURIMUS Liiketalouden koulutusohjelma markkinoinnin suuntautumisvaihtoehto 2011 BÄNDIN INTERNETMARKKINOINTI CASE CURIMUS Bergström, Anne Satakunnan ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Digitaalisten kanavien hyödyntäminen ohjelmistoyrityksen b-to-b-markkinoinnissa

Digitaalisten kanavien hyödyntäminen ohjelmistoyrityksen b-to-b-markkinoinnissa Digitaalisten kanavien hyödyntäminen ohjelmistoyrityksen b-to-b-markkinoinnissa Lipponen, Jukka 2012 Laurea Lohja Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Lohja Digitaalisten kanavien hyödyntäminen ohjelmistoyrityksen

Lisätiedot

PYÖRÄILYMATKAILUSIVUSTON TARJONTA KOTIMAISELLE KÄYTTÄJÄLLE

PYÖRÄILYMATKAILUSIVUSTON TARJONTA KOTIMAISELLE KÄYTTÄJÄLLE PYÖRÄILYMATKAILUSIVUSTON TARJONTA KOTIMAISELLE KÄYTTÄJÄLLE Outdoors Finland Etelä-hanke LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Matkailun ala Matkailun koulutusohjelma Elämysmatkailu Opinnäytetyö Syksy 2012 Peter Moisio

Lisätiedot

Brändin merkitys sosiaalisessa mediassa

Brändin merkitys sosiaalisessa mediassa Brändin merkitys sosiaalisessa mediassa Jaakkola, Okko; Juutinen, Joni 2015 Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Leppävaara Brändin merkitys sosiaalisessa mediassa Jaakkola, Okko; Juutinen, Joni

Lisätiedot

T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU

T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU L IIKETALOUS OPINNÄYTETYÖRAPORTTI PALVELUN MERKITYS YRITYSKUVAN LUOJANA Case: Sampo Pankki Oyj Jane Ora Liiketalouden koulutusohjelma syyskuu 2008 Työn ohjaaja: Liisa Heinonen

Lisätiedot

EI PILLERI ÄIDIN IKÄVÄÄ PARANNA Opas kristillisen huumehoitokodin perustajalle

EI PILLERI ÄIDIN IKÄVÄÄ PARANNA Opas kristillisen huumehoitokodin perustajalle EI PILLERI ÄIDIN IKÄVÄÄ PARANNA Opas kristillisen huumehoitokodin perustajalle Vesa Mäki Opinnäytetyö, kevät 2008 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Diak Etelä Järvenpää Sosiaalialan koulutusohjelma Kristillisen

Lisätiedot

Hyvän verkkokaupan ominaisuudet

Hyvän verkkokaupan ominaisuudet Hyvän verkkokaupan ominaisuudet Puronen, Helena 2011 Kerava Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Kerava Hyvän verkkokaupan ominaisuudet Helena Puronen Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma Opinnäytetyö Joulukuu,

Lisätiedot

ALOITTELIJAN OPPIMINEN. Käytäntöyhteisönä naisten salibandyjoukkue

ALOITTELIJAN OPPIMINEN. Käytäntöyhteisönä naisten salibandyjoukkue ALOITTELIJAN OPPIMINEN Käytäntöyhteisönä naisten salibandyjoukkue Elina Kouri Pro gradu -tutkielma Kasvatustieteet Käyttäytymistieteiden laitos Elokuu 2014 Ohjaaja: Fritjof Sahlström HELSINGIN YLIOPISTO

Lisätiedot