MUISTIO/sms. Natnet Life+ -hankkeen yhteissuunnittelukokous. Lapin ELY-keskus, johtoryhmän kokoustila. Aika: Maanantai klo

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MUISTIO/sms. Natnet Life+ -hankkeen yhteissuunnittelukokous. Lapin ELY-keskus, johtoryhmän kokoustila. Aika: Maanantai 3.12.2012 klo 12.00-15."

Transkriptio

1 MUISTIO/sms Aihe: Paikka: Natnet Life+ -hankkeen yhteissuunnittelukokous Lapin ELY-keskus, johtoryhmän kokoustila Aika: Maanantai klo Läsnä: Jukka Vähätaini, Suomen Metsäkeskus Pentti Olli, Suomen Metsäkeskus Ari Nikula, Metla Päivi Paalamo, Lapin Luontopalvelut Sari Sivonen, Lapin ELY-keskus Vesa Nivala, Metla Jouni Rauhala, Lapin ELY-keskus Antti Tolonen, Lapin ELY-keskus Esa Huhta, Metla Janne Miettinen, Metla Eija Virtanen, Metla Lauri Karvonen, Metsähallitus metsätalous Nilla Aikio, Metsähallitus luontopalvelut Noora Raasakka, Lapin ELY-keskus Ulla Huusko, Metsäkeskus 1. Yleiskatsaus hankkeeseen / Noora a. Toimenpideosioiden kuluseuranta, taloushallintoasiat i. Työajan merkkaaminen; toimenpiteiden kulut oikein suhteessa suunnitelman ja toteutuksen aikatauluun komissio seuraa hankkeelle tehtyä työaikaa verrattuna kokonaistyöaikaan työaika merkitään actioneittain suhteessa budjetoituihin kuluihin Metsäkeskuksen oma työajanseuranta on hyväksytty komissiossa, lisättävä allekirjoitukset ja allekirjoitusten päivämäärät ii. Laskujen viitteet viitteet merkitty pääasiassa hyvin, muistutuksena: NATNET Life oltava viitteenä kaikissa laskuissa iii. Kustannusten seuranta väliraportointiin 2014 tarvitaan tarkat kulunseurannat actioneittain ELYlle tositteet tammikuun 2013 loppuun mennessä (v osalta niiltä osin kuin ei ole vielä toimitettu) kulujen toteutus ja seuranta hankkeen aikataulun mukaan b. Komission terveiset aloitusraporttiin liittyen i. Maanhankinta Aloitusraportissa pyydettiin lupaa myös maakauppojen tekemiseen, mutta komission kanta on, että maakauppoja ei voida hyväksyä mikäli aluetta ei

2 liitetä samalla Naturaan. Tähän ei lähdetä, joten jatketaan projektisuunnitelman mukaan pysyvillä Metso-suojelusopimuksilla. ii. Hankealueen uusi rajaus, hankealueen ulkopuolelta hankittavat tilat Komissio pyytää uutta hankealuerajausta; sovittiin, että uudeksi hankealuerajaukseksi esitetään zonation-rajausta (5 km bufferi, poislukien valtakunnan rajojen ja Lapin ELYn toiminta-alueen ulkopuoliset alueet) + hankealueen keskellä oleva aukko + merenrannan saaret jatkossa: jos löytyy hankealueen ulkopuolelle ulottuvia kohteita, jotka selvästi parantavat alueen monimuotoisuutta ja Natura 2000 verkoston yhtenäisyyttä; lupa pyydetään komissiolta jokaiselle kohteelle tapauskohtaisesti Noora tekee rajausehdotuksen, partnereilla vielä mahdollisuus esittää lisäyksiä iii. Kaksivaiheinventointi seuraavan raportoinnin yhteydessä selvennettävä kaksivaiheinventoinnin ja seurantaosion toimenpiteitä iv. Ennallistamissuunnitelmat komissio muistutti artikla 13:sta: aina kun ennallistetaan, laitettava kyltit ja logot sekä selite rahoituksesta v. Työajanseurannat allekirjoitukset mielellään heti seuraavan kuukauden alussa ja toimitus Lapin ELYyn vi. Logojen käyttö logojen oltava näkyvillä kaikissa dokumenteissa, myös kartoissa ja esityksissä vii. MH:n metsätalouden organisaatiomuutos sisäinen muutos, ei todennäköisesti tarvita muutosta komissiolle viii. Partnerisopimusten tarkennukset sopimuksen päätöspäiväys muutettava lisättävä tiliyhteystiedot Noora toimittaa liitteen kaikille partnereille; uutta sopimusta ei ole tarpeen tehdä c. Tulevat/ajankohtaiset yhteiset tapahtumat & toimenpiteet i. Tupaillat partnereilta edustajia mukaan mikäli tarpeellista ilmoitetaan paikallislehdessä + Jokiposti ii. Metsätaitoilut Keminmaan Kallinkankaalla, virallisena tapahtumana Metsänhoitoyhdistyksen metsätaitokilpailut toteutetaan perhetapahtumana, erilaisia tapahtumia / näyttelypisteitä partnerit tervetulleita omalla panoksellaan mm. 4H ja Pilke järjestävät lapsille toimintaa iii. Pohjois-Suomen erämessut Oulussa hankkeella oma esittelystandi

3 toivotaan esittelymateriaalia ja osallistujia partnereilta iv. Esittelyreitin perustaminen (Action D9) esitellään hanketta, Natura 2000 verkostoa, ennallistamisia, luontotyyppejä 15 infokylttiä, noin 2 km polku, jos puolivalmiita/kunnostettavia polkuja on tiedossa, otetaan vastaan ehdotuksia Simossa mahdollinen kohde, ei ole vielä varma oltava valmis 2014, suunnittelu aloitettava 2013 Juha Paso kuvittaa v. Suunnitteilla metsäpuolen koulutus liittyen Metson toteutukseen, ajankohta varmistuu talven aikana d. Zonation analyysien tietopyyntö Suomen Metsäkeskuksessa tietopyyntö laitettu Metsäkeskukseen, Lapin alueyksikkö on antanut asian keskusyksikön ratkaistavaksi valtakunnallinen ennakkotapaus, ratkaisu menee 2013 alkuun tarkoitus saada tiedot todellisilla irrotuskuluilla, ei hehtaariperusteista maksua 2. Kumppaneiden esitykset ja puheenvuorot; oman toimenpidekokonaisuuden eteneminen, mahdolliset ongelmat, muutostarpeet projektisuunnitelmaan jne. a. ELY / Jouni: aloitteita tullut 160 kpl, päätökseen saatu 11 kpl, joista 2 tehtiin kauppoina jotka jäävät normaaliin Metsoon pysyviä rauhoitussopimuksia yli 100 hehtaaria kasassa, tarjouksia vielä sisällä ja osittain sovittuna ensimmäinen yhteismetsän toteutus sovittu tupailloissa esitetään myös toteutettuja kohteita b. Metla / Janne Zonation-analyysin tilanne joulukuun 2012 alussa: Action A1 metsäsuunnitteluaineistot koossa ja ajantasaistettu (aineistojen peitto > 90 % hankealueesta lajien esiintymisaineistot valmiit lajimallikerrokset valmiit suoaineistoja koossa 7 kerrosta Action A8 Zonation-määrittelyt hyvyysfunktiot samat kuin valtakunnallisissa Zonation-ajoissa puulajiparametrit sovitettu NATNET-alueelle (mänty, kuusi, koivu, muu lehtipuu)

4 Keskusteltiin Zonation-analyysin painotuksista Western Taigan sekä Western Taigan ja soiden yhdistelmissä. Todettiin, että laajat mäntyvaltaiset kasvatusmetsä-kohteet nousevat aineistosta voimakkaasti; puulajityypeillä ja parametriarvoilla voidaan tarvittaessa muuttaa painotusta. Edelleen todettiin, että hankkeen tavoitteena on suojelualueiden yhdistäminen ja käytäväalueet toimivat eliöstön kannalta siirtymäalueina vaikka eivät olisi ns. hyviä Metsokohteita. Sovittiin, että Western taigalla käsitetään ensisijaisesti vanhaa kuusivaltaista sekapuumetsää tässä vaiheessa analysoinnissa. Metsoon soveltuu myös nuorempi metsä; toteutus suunnataan metso-kriteerien mukaan joten toteutukseen pyritään saamaan myös 3-luokan Metso-kohteita. Myös suo- ja metsäelinympäristöjen integrointiin pyydettiin näkemyksiä kumppaneilta; mitkä yhdistelmät ovat arvokkaimpia ja joiden tulisi nousta esiin analyyseissä. Pohdittiin mitkä piirteet kertovat niistä ominaisuuksista, joita arvokkaimmat kokonaisuudet pitävät sisällään. Sovittiin, että suunnittelijat (ELY & Metsähallitus & Metla) toimittavat Jannelle esityksen siitä, millaisia kombinaatioita haetaan: partnerit miettivät esimerkkejä kriteereistä ja varianteista mennessä. Kesällä 2013 voidaan tehdä vertailua maaston ja analyysin painotusten kesken. Todettiin, että jos kuviolla on metsälakikohde, kohde voidaan toteuttaa ja se on ns. Metso-kelpoinen myös laajempina kokonaisuuksina; analyysiin ei ole tarvetta erotella pistemäisiä kohteita. c. MH Lapin Luontopalvelut / Päivi MH etenee aikatauluissa Kusiaiskorvessa ennallistettu suota, Suuripää ja Kirvesaapa toteutetaan vuonna 2013 ennallistamissuunnitelmia tehdään Palokkaan suojelualueelle sekä soille että metsille alkukesästä kartoitettu neidonkenkää havaintopisteiltä yksityismaiden osalta, tiedot tallennettu Herttaan > jatketaan seurannoilla tuosta tilanteesta muutaman vuoden päästä (Päivi toimittaa tämänhetkisen tilanteen Nooralle lähtötilanteen raportointia varten) lahopuun tuotto suunniteltu metsurityönä, mutta tehdään kaivurityönä (tuholaisriskit) > todennäköisesti ei tarvitse tehdä erillistä muutoshakemusta komissioon, Noora tarkistaa Milkalta omarahoitusosuutta kertymässä enemmän kuin suunnitelmassa Nilla: ennallistamistavoite 100 ha Rovaniemen ja Tervolan puolelta löytyy kohteita, suunnitelmat pian valmiita (noin ha).

5 d. MH Metsätalous / Lauri kulotuskohteet valtion metsissä: tavoitteet 50 ha tavoitteen saavuttamiseksi olisi järkevää, että kohteiden ei tarvitsisi olla tiukasti rajatulla käytäväalueella ensimmäinen kulotuskohde suunniteltu Simoon (Rautuoja): hakkuu suunniteltu aloitettavaksi joulukuussa 2012 toinen kohde suunniteltu Ranualle (Keväjärvi), hakkuu tehty lokakuussa 2012, kulotus mahdollisesti ensi kesänä Hattuselkä ja Aaporinaapa Simossa hyllytettyjä kohteita (8 ha) > mahtuisivat uuden esitettävän hankealuerajauksen sisälle kulotuskohteiden suunnittelua ei sisällytetä hankkeeseen mutta toteutuskulut sisällytetään e. Suomen Metsäkeskus /Jukka tehty aineiston läpikäyntiä: ha potentiaalisia Metso-kohteita (ka 1,5 ha:n kuvioita) maastokäynnit loppusyksystä: vajaa 4000 ha käytäväaluetta käyty läpi luonnonhoitosuunnitelmien maastotöitä tehty aloitteiden perusteella, vain pieni osa muuta kuin hakattuja ja ojitettua, 430 ha:sta voisi tehdä suunnitelman (11 metsänomistajaa), 200 ha odottaa ensi kesää Keskusteltiin kriteereistä luontoarvojen osalta: luonnonhoitosuunnitelmien tavoite 5000 ha, löytyykö soveltuvia alueita jotka maanomistaja on halukas teettämään lhs:n? Todettiin, että tilan aikaisempi perinteinen metsätalouskäyttö ei ole esteenä; luonnonhoitosuunnitelma ei vaadi metso-kohteita, luonnonhoitopainotteisuus tulee esille metsänhoidollisissa toimenpiteissä, tavoitteena voi olla luontoarvojen lisääminen pitkällä tähtäimellä. f. Suomen Metsäkeskus / Pentti Olli MMM:llä on valtakunnallista kehittämisrahaa: MK:lla mahdollisuus saada ennallistamisten ja kulotusten suunnitteluun rahaa. Tavoitteena 500 ha ennallistamisia ja 100 ha kulotusta; maanomistajille korvattaisiin menetetty puuntuotto. tiedossa 40 ha:n suon ja puron ennallistamiskohde luonnonhoitohankkeiden osalta (ennallistamiset ja kulotukset) Maarit Siekkisen tilalla asioita hoitaa Tuula Heikkilä 3. Käytäväalueiden seurantojen järjestäminen (Noora) Lapin ELYstä Ari Neuvonen on lähettänyt rahoitushakemuksen ympäristöministeriöön käytäväalueiden seurantojen toteutuksesta: YM:stä viesti, että voidaan toteuttaa vai ostopalveluna > Paalamolle ja Huhdalle toimitetaan ko. hakemus aloitetaan ensi kesänä Noora koostaa lähtötilanneraportin valtion ja yksityismaiden osalta vuoden 2012 loppuun mennessä

6 4. Muut asiat Noora kertoi viestin Metzo-hankkeen ohjausryhmältä: valtakunnallinen Metzo-hanke toivoo Metlalta edustajia työpajaan, joka järjestetään tammikuun 2013 lopulla.

Tikankontin ja lettorikon suojelu Pohjois-Suomessa LIFE00NAT/FIN/7059

Tikankontin ja lettorikon suojelu Pohjois-Suomessa LIFE00NAT/FIN/7059 Tikankontin ja lettorikon suojelu Pohjois-Suomessa LIFE00NAT/FIN/7059 Conservation of Cypripedium calceolus and Saxifraga hirculus in Northern Finland Loppuraportti sisältää maksatuspyynnön 1.12.2000 30.5.2005

Lisätiedot

Hanketoimijan käsikirja

Hanketoimijan käsikirja 2010 M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k ä s i k i r j a Hanketoimijan käsikirja M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k

Lisätiedot

KMO:n koordinaatiopalaverin muistio

KMO:n koordinaatiopalaverin muistio KMO:n koordinaatiopalaverin muistio Paikka: Pihapaviljonki, kokoushuone 377 (Snellmaninkatu 5, sisäpiha) Aika: 5.12.2012 klo 9-12 Osallistujat: Marja Hilska-Aaltonen, Harri Hänninen, Marja Kokkonen (pj),

Lisätiedot

ETÄMETSÄNOMISTAJA. Etämetsänomistajien Liiton jäsentiedote 1/2014

ETÄMETSÄNOMISTAJA. Etämetsänomistajien Liiton jäsentiedote 1/2014 ETÄMETSÄNOMISTAJA Etämetsänomistajien Liiton jäsentiedote 1/2014 Metsän kiinteistövero tai metsämaksu puhuttavat jälleen. Etämetsänomistajien Liitto ei hyväksy kumpaakaan metsänomistajan verotusta lisäävää

Lisätiedot

Metsänomistajat. Metsänhoitoyhdistys Pohjois-Savon tiedotuslehti 2/2014 5.9.2014. Metsän uusi tuleminen. Puukauppa käynnistyi odottavissa tunnelmissa

Metsänomistajat. Metsänhoitoyhdistys Pohjois-Savon tiedotuslehti 2/2014 5.9.2014. Metsän uusi tuleminen. Puukauppa käynnistyi odottavissa tunnelmissa Metsänomistajat Metsänhoitoyhdistys Pohjois-Savon tiedotuslehti 2/2014 5.9.2014 KEITELE, KUOPIO, MAANINKA, RAUTALAMPI, SIILINJÄRVI, SUONENJOKI,TERVO, TUUSNIEMI, VESANTO sivu 2 Metsän uusi tuleminen sivu

Lisätiedot

Ojitusten luonnonmukainen peruskunnostus Hämeessä -hanke

Ojitusten luonnonmukainen peruskunnostus Hämeessä -hanke Ojitusten luonnonmukainen peruskunnostus Hämeessä -hanke Loppuraportti 1.1.2012 31.12.2014 Diaarinumero 1306/3560-2011 Hankkeen numero: 15111 HAMKin kohdenumero: 7712509 Hankkeen toteuttaja: Hämeen ammattikorkeakoulu,

Lisätiedot

Kustannustehokkuutta suometsien hoitoon erilaiset toimintamallit ja kustannusanalyysi

Kustannustehokkuutta suometsien hoitoon erilaiset toimintamallit ja kustannusanalyysi ISBN 978-951-40-2365-1 (PDF) ISSN 1795-150X Kustannustehokkuutta suometsien hoitoon erilaiset toimintamallit ja kustannusanalyysi Sanna Kittamaa, Kari Kannisto ja Jori Uusitalo www.metla.fi Metlan työraportteja

Lisätiedot

Minun METSOni. - tarinoita metsänomistajista ja metsien vapaaehtoisesta suojelusta METSO-ohjelmassa

Minun METSOni. - tarinoita metsänomistajista ja metsien vapaaehtoisesta suojelusta METSO-ohjelmassa Minun METSOni - tarinoita metsänomistajista ja metsien vapaaehtoisesta suojelusta METSO-ohjelmassa Vapaaehtoinen metsiensuojelu kannattaa METSO mahdollistaa Sisällysluettelo 3 Vapaaehtoinen metsiensuojelu

Lisätiedot

HANKKEEN TOTEUTTAJAN OPAS

HANKKEEN TOTEUTTAJAN OPAS HANKKEEN TOTEUTTAJAN OPAS Todellinen työ hankkeen toteuttamisessa alkaa sen jälkeen, kun rahoituspäätös on saapunut. Hankkeen toteuttamista käytännössä pidetään hankalana ja monimutkaisena hommana. Totta

Lisätiedot

MAAKUNTAKAAVAN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI

MAAKUNTAKAAVAN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI MAAKUNTAKAAVAN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI LÄHTÖKOHDAT...2 VAIKUTUSTEN ARVIOINNIN SUORITUSTAPA...3 VAIKUTUSTEN ARVIOINNIN ETENEMINEN...4 YMPÄRISTÖ- JA TASA-ARVOVAIKUTUSTEN TYÖRYHMÄN KOKOUKSET...5 VAIKUTUSTEN

Lisätiedot

OULUN KAUPUNKI JOKIKYLÄN KAUPUNGINOSA (124) LUONNOS 25.6.2014

OULUN KAUPUNKI JOKIKYLÄN KAUPUNGINOSA (124) LUONNOS 25.6.2014 (124) ISO VIITAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSIT- TAINEN MUUTOS JA LAAJENNUS LUONNOS 25.6.2014 ISO VIITAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS JA LAAJENNUS 2 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT... 3 2. TIIVISTELMÄ...

Lisätiedot

BirdLifen paikallistoimintamalli

BirdLifen paikallistoimintamalli BirdLifen paikallistoimintamalli ohjeita paikalliseen lintuharrastustoimintaan alueellisen lintuyhdistyksen sisällä Käyttöohje: Jos dokumentti näyttää pitkältä, lue aluksi sisällysluettelo ja kappaleet

Lisätiedot

ENERGIAOMAVARAISET KYLÄT HANKE

ENERGIAOMAVARAISET KYLÄT HANKE ENERGIAOMAVARAISET KYLÄT HANKE Loppuraportti Raportin laatija: Energiaomavaraiset kylät-hankkeen projektipäällikkö Seppo Kiljo Sisällys Hankkeen toteuttaja... 3 Hankkeen nimi ja hanketunnus... 3 Yhteenveto

Lisätiedot

KUUTOSKAUPUNGIT Espoo, Helsinki, Oulu, Tampere, Turku, Vantaa

KUUTOSKAUPUNGIT Espoo, Helsinki, Oulu, Tampere, Turku, Vantaa 6AIKA - AVOIMET JA ÄLYKKÄÄT PALVELUT- STRATEGIA KUUTOSKAUPUNGIT Espoo, Helsinki, Oulu, Tampere, Turku, Vantaa Muistio Ohjausryhmän kokous 9/2014 Aika: 03.12.2014, 11.30-14.00 Paikka: Vuorikivi - kokoustila,

Lisätiedot

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Pöytäkirja 4/2015 1(17) Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Aika Maanantai 18.5.2015 klo 12.30 16.00 Paikka THL Kokoushuone TEORIA 1 ja TEORIA 2, Mannerheimintie 166, Helsinki Virtuaalihuone 4 Puheenjohtaja

Lisätiedot

PROJEKTISUUNNITELMA. Projektimuotoisen tutkimustoiminnan hallinnoinnin kehittäminen RAKE

PROJEKTISUUNNITELMA. Projektimuotoisen tutkimustoiminnan hallinnoinnin kehittäminen RAKE Markus Melin Projektipäällikkö, etkk Projektisuunnitelma RAKE Luotu: 23.4.2007 Muokattu: 24.4.2007 Tulostettu: 7.6.2007 Sivu: 1/14 PROJEKTISUUNNITELMA Projektimuotoisen tutkimustoiminnan hallinnoinnin

Lisätiedot

OPAS EU-PROJEKTIN TOTEUTTAJALLE

OPAS EU-PROJEKTIN TOTEUTTAJALLE OPAS EU-PROJEKTIN TOTEUTTAJALLE Versio VI 11.10.2005 Länsi-Suomen lääninhallitus http://www.laaninhallitus.fi/lansi/siv/www/eu-hankkeet 2 3 SISÄLLYSLUETTELO Lukijalle 5 I RAHOITUKSEN HAKEMINEN 1. Hyvä

Lisätiedot

Maarit Heikkinen alueryhmä Laura Kajala koulutusryhmä poistui 11 aikana. Kalle-Pekka Mannila toiminnanjohtaja, sihteeri

Maarit Heikkinen alueryhmä Laura Kajala koulutusryhmä poistui 11 aikana. Kalle-Pekka Mannila toiminnanjohtaja, sihteeri LOUNAIS-SUOMEN PARTIOPIIRI 1 HALLITUKSEN KOKOUS 1 / 2015 Aika 25.1. klo 10.30 - Paikka: Turun partiotoimisto PÖYTÄKIRJA 25.01.2015 Läsnä Mari Kousa puheenjohtaja Mika Kuusisto varapuheenjohtaja Maarit

Lisätiedot

LÖYTÖ-VITSIÄLÄN VESIOSUUSKUNNTA TIEDOTE 1/2015 VIEMÄRIVERKOSTON TOTEUTUS 2015-2017

LÖYTÖ-VITSIÄLÄN VESIOSUUSKUNNTA TIEDOTE 1/2015 VIEMÄRIVERKOSTON TOTEUTUS 2015-2017 LÖYTÖ-VITSIÄLÄN VESIOSUUSKUNNTA TIEDOTE 1/2015 VIEMÄRIVERKOSTON TOTEUTUS 2015-2017 Löytö- Vitsiälän vesiosuuskunnan vesihuollon hanke etenee pikkuhiljaa kohti rakennusvaihetta. Tiedotimme syksyllä 2014

Lisätiedot

KAINUUN LUONNONVARASUUNNITELMA KAUSI 2015-2020

KAINUUN LUONNONVARASUUNNITELMA KAUSI 2015-2020 KAINUUN LUONNONVARASUUNNITELMA KAUSI 2015-2020 1 TIIVISTELMÄ 2 1. Johdanto Valtio omistaa Kainuun maakunnan alasta reilut 40 %. Valtion mailla ja vesillä on ollut aina merkittävä rooli Kainuulaisten elämässä

Lisätiedot

Konginkankaan kyläsuunnitelmahanke 2009 Loppuraportti

Konginkankaan kyläsuunnitelmahanke 2009 Loppuraportti Konginkankaan kyläsuunnitelmahanke 2009 Loppuraportti Kirjoittanut hankkeen vetäjä ja kyläsuunnitelman kirjoittaja Outi Raatikainen. Käsitelty Konginkankaan kyläyhdistys ry:n hallituksen/hankeryhmän kokouksessa

Lisätiedot

Suunnitelman yhteistyöryhmät sekä suunnittelukokouksissa esille tulleet näkemykset ja niiden huomioon ottaminen suunnitelmassa

Suunnitelman yhteistyöryhmät sekä suunnittelukokouksissa esille tulleet näkemykset ja niiden huomioon ottaminen suunnitelmassa LIITE 1. 1(11) Suunnitelman yhteistyöryhmät sekä suunnittelukokouksissa esille tulleet näkemykset ja niiden huomioon ottaminen suunnitelmassa Suunnitelmaluonnos valmistui keväällä 2008. Sitä esiteltiin

Lisätiedot

Pöytäkirjat 2002 YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANHALTIJAT RY HALLITUKSEN KOKOUS 1/2002. AIKA: Keskiviikko 16.1. 2002, klo 15.00

Pöytäkirjat 2002 YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANHALTIJAT RY HALLITUKSEN KOKOUS 1/2002. AIKA: Keskiviikko 16.1. 2002, klo 15.00 Pöytäkirjat 2002 YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANHALTIJAT RY HALLITUKSEN KOKOUS 1/2002 AIKA: Keskiviikko 16.1. 2002, klo 15.00 PAIKKA:Kuntaliitto, 2. Linja 14, kokoushuone B 3.2 LÄSNÄ: Camilla von Bonsdorff, puheenjohtaja

Lisätiedot

Kustannustehokkuutta suometsien hoitoon - tuloksia työajankäytöstä ja työn laadusta

Kustannustehokkuutta suometsien hoitoon - tuloksia työajankäytöstä ja työn laadusta ISBN 978-951-40-2232-6 (PDF) ISSN 1795-150X Kustannustehokkuutta suometsien hoitoon - tuloksia työajankäytöstä ja työn laadusta Sanna Kittamaa, Kari Kannisto ja Jori Uusitalo www.metla.fi Metlan työraportteja

Lisätiedot

TUOTTOARVOMENETELMÄN KÄYTTÖ ARVIOINTI- JA TILUSJÄRJESTELYTOIMITUSTEN METSÄN- ARVIOINNISSA

TUOTTOARVOMENETELMÄN KÄYTTÖ ARVIOINTI- JA TILUSJÄRJESTELYTOIMITUSTEN METSÄN- ARVIOINNISSA TUOTTOARVOMENETELMÄN KÄYTTÖ ARVIOINTI- JA TILUSJÄRJESTELYTOIMITUSTEN METSÄN- ARVIOINNISSA Markku Airaksinen, Mikko Honkanen, Maija Lääti, Jarkko Tammi ja Olli Sirkiä Maanmittauslaitoksen julkaisuja nro

Lisätiedot

6Aika-strategian ohjausryhmä

6Aika-strategian ohjausryhmä 6Aika-strategian ohjausryhmä Muistio Ohjausryhmän kokous 3/2015 5.3.2015, klo 12.30-15.30 Paikka: Tampereen kaupungin virastotalo, Aleksis Kiven katu 14-16, KH:n kokoushuone (5.krs) Osallistujat: Jukka

Lisätiedot

KotiMetsä. Metsänhoitoyhdistys Päijät-Hämeen jäsenlehti 2/2014 16.9.2014. sivu 3. sivu 7. sivu 13. sivu 16. sivu 21. Metsänomistajat.

KotiMetsä. Metsänhoitoyhdistys Päijät-Hämeen jäsenlehti 2/2014 16.9.2014. sivu 3. sivu 7. sivu 13. sivu 16. sivu 21. Metsänomistajat. KotiMetsä Metsänhoitoyhdistys Päijät-Hämeen jäsenlehti 2/2014 16.9.2014 Metsänomistajat Asikkala, Hartola, Heinola, Hollola, Hämeenkoski, Kärkölä, Lahti, Nastola, Padasjoki, Sysmä sivu 3 Eskon puumerkki

Lisätiedot

Poikkeamishakemus Metsähallitus Lapin luontopalvelut. Poikkeamishakemus Matti Leinonen. Kunnanhallituksen käyttösuunnitelman toteuma tammi-kesäkuulta

Poikkeamishakemus Metsähallitus Lapin luontopalvelut. Poikkeamishakemus Matti Leinonen. Kunnanhallituksen käyttösuunnitelman toteuma tammi-kesäkuulta ASIALISTA KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai klo 17.00- KÄSITELTÄVÄT ASIAT :t Paikka Savukosken kunnanvirasto 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 Kunnanhallitukselle tiedoksi Poikkeamishakemus

Lisätiedot

SYRJÄSEUTUJEN KIRJASTO AUTO PALVELUT KOTIOVELLE Loppuraportti

SYRJÄSEUTUJEN KIRJASTO AUTO PALVELUT KOTIOVELLE Loppuraportti SYRJÄSEUTUJEN KIRJASTO AUTO PALVELUT KOTIOVELLE Loppuraportti Lapin maakuntakirjasto Sinikka Tuohino 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto...4 2. Taustaa...4 2.1. Tietoa Kittilän ja Kolarin kunnista...4 2.2.

Lisätiedot

1. JOHDANTO.3 2. KOLMAS KERTA PROJEKTIN TAUSTAA..5. 3. PROJEKTIN TAVOITTEET 9 3.1. Projektin päätavoitteet.9 3.2. Projektin vuosisuunnitelmia..

1. JOHDANTO.3 2. KOLMAS KERTA PROJEKTIN TAUSTAA..5. 3. PROJEKTIN TAVOITTEET 9 3.1. Projektin päätavoitteet.9 3.2. Projektin vuosisuunnitelmia.. SISÄLTÖ 1. JOHDANTO.3 2. KOLMAS KERTA PROJEKTIN TAUSTAA..5 3. PROJEKTIN TAVOITTEET 9 3.1. Projektin päätavoitteet.9 3.2. Projektin vuosisuunnitelmia..10 4. PROJEKTIN TOTEUTUMINEN..11 4.1. Yhteistyö työterveyksien,

Lisätiedot