Maaseutuohjelman toimenpidesuunnitelma ESIPUHE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Maaseutuohjelman toimenpidesuunnitelma 2015 2020 1. ESIPUHE"

Transkriptio

1 1. ESIPUHE Lempäälän kunnanhallitus päätti , että Lempäälän ja Vesilahden maaseudun kehittämisohjelma päivitetään Lempäälän osalta keskittyen kehittämisohjelman toimenpideosioon. Vuonna 2009 laadittu maaseudun kehittämisohjelma oli käytössä osoittautunut liian suurpiirteiseksi ja erityisesti sen toimenpideosiota oli nähty tarpeelliseksi tarkentaa. Osa ohjelman toimenpide-ehdotuksista oli jo selvästi vanhentunut ja maaseutuohjelman toteuttajat olivat kokeneet, että toimenpiteiden priorisointi ja uudelleenjäsentely on tarpeen ohjelmalle asetettujen tavoitteiden toteutumisen turvaamiseksi. Lisäksi oli koettu tarpeelliseksi nostaa esiin nimenomaan Lempäälää koskevat asiat ja määrittää vastuutahot toteutukselle alkuperäistä ohjelma-asiakirjaa tarkemmin. Päivitystyö toteutettiin marraskuussa huhtikuussa 2015 ja sitä ohjasi kunnanjohtaja Olli Viitasaaren nimittämä ohjausryhmä, johon kuuluivat maaseutupäällikkö Timo Perälampi, projektisuunnittelija Anna Kulmakorpi sekä lähidemokratiatoimikunnan jäsen Hannu Tiensuu. Käytännön kirjoittamistyöstä vastasi YTM Eliisa Vesisenaho, jonka työpanos ostettiin Tampereen seutukunnan Leader-ryhmä Kantri ry:ltä. Varsinaisen ohjausryhmätyöskentelyn ohella päivitystyöstä käytiin tiiviistä vuoropuhelua kunnanhallituksen alaisen lähidemokratiatoimikunnan kanssa. Päivitystyö tehtiin siten, että ohjausryhmän kanssa tehdyn toimenpiteiden karkean alkuluokittelun (a) vanhentuneet ja/tai vain Vesilahtea koskevat, b) ajankohtaiset ja/tai tärkeät, c) epärealistiset) ja sen pohjalta käydyn lähetekeskustelun jälkeen haastateltiin toimenpiteiden sisällön näkökulmasta keskeiset henkilöt (lähinnä viranhaltijoita) sekä perehdyttiin laajaan määrään kunnan asiakirjaaineistoa ja taustoittavaan materiaaliin. Näin kartoitettiin toimintaympäristön ajankohtainen tilanne ja saatiin yksilöityä asiatietoa maaseutuohjelmassa esitettyihin toimenpiteisiin liittyen. Kuntalaisia osallistettiin työhön tammikuussa 2015 Lähidemokratia teoriasta käytännöksi -hankkeen järjestämien kolmen asukasillan yhteydessä toteutettujen työpajatuokioiden avulla. Näiden vaiheiden jälkeen laadittiin toimenpidesuunnitelman luonnos otsikolla Toimenpidesuunnitelma Lempäälässä hyväksytyn maaseudun kehittämisohjelman toteuttamiseksi Lempäälän kunnassa vuosina Helmikuussa valmistuneeseen toimenpidesuunnitelmaluonnokseen pyydettiin lausuntoja Lempäälän kunnan luottamustoimielimiltä ja samanaikaisesti mahdollistettiin kuntalaisosallistuminen lomakekyselyn muodossa. Lausunnoissa ja lomakekyselyllä pyydettiin ottamaan kantaa erityisesti esitettyihin toimenpiteisiin, konkretisoimaan niitä edelleen, asettamaan niitä tärkeysjärjestykseen ja määrittelemään toimenpiteiden vastuutahoja sekä aikataulua. Lisäksi toivottiin kiinnitettävän huomiota siihen, miten kuntalaisia osallistetaan toimenpiteiden suunnittelussa ja toteutuksessa. Lausunnot saatiin kasvatus- ja opetuslautakunnalta, sosiaali- ja terveyslautakunnalta, vammaisneuvostolta, seniorineuvostolta, tekniseltä lautakunnalta, ympäristöjaostolta, vapaa-aikalautakunnalta ja nuorisovaltuustolta. Lisäksi Lempäälän kehitys oy antoi lausunnon toimenpidesuunnitelmasta ja lomakekyselyyn vastasi 20 henkilöä. Toimielimien lausuntojen laajuudessa oli isoja eroja eikä niissä läheskään aina otettu pyydetyllä tavalla kantaa toimenpiteiden sisältöön, vastuutahojen määrittelyyn tai aikataulutukseen. Yleisesti lausunnoissa pidettiin kuitenkin toimenpidesuunnitelman lähtökohtaa - kehittämisohjelman konkre- s. 1 / 10

2 tisointia ja toimenpiteiden priorisointia - tarpeellisena ja kannatettavana asiana. Toimenpiteiden kustannusvaikutuksista oltiin sen sijaan huolissaan ja lisäksi useassa lausunnossa pidettiin toimenpiteiden lukumäärää edelleen liian isona. Niin ikään lausunnoissa kiinnitettiin huomiota kunnan lukuisiin olemassa oleviin kehittämissuunnitelmiin ja toimenpideasiakirjoihin ja toivottiin päällekkäisyyksien mahdollisimman tehokasta karsimista. Tärkeäksi jatkotoimenpiteeksi nostettiin maaseutuohjelman toteutumisen seuranta ja vaikuttavuuden arviointi. Tähän liittyen ympäristöjaosto nosti omassa lausunnossaan esille lähidemokratiatoimikunnan työn mahdollisen päättymisen kuluvan vuoden lopussa, sosiaali- ja terveyslautakunta puolestaan esitettyjen toimenpiteiden vaikuttavuuden mitattavuuden suhteessa maaseutuohjelman tavoitteisiin ja vammaisneuvosto tarpeen käynnistää mahdollisimman pian kokonaan uuden maaseudun kehittämisohjelman laatiminen, sillä nykyisen, kahden elinkeinorakenteeltaan erilaisen kunnan tarpeeseen luodun ohjelman ei koeta palvelen Lempäälän tarpeita parhaalla mahdollisella tavalla. Toimenpidesuunnitelmaluonnosta on työstetty ohjausryhmän ja lähidemokratiatoimikunnan toimesta edelleen saatujen lausuntojen pohjalta. Monivaiheisen päivitystyön lopputuloksena on syntynyt maaseudun kehittämisohjelman seitsemännestä luvusta (ss ) johdettu Maaseutuohjelman toimenpidesuunnitelma Pyrkimyksenä on ollut tiivis, käytännönläheinen asiakirja, jossa keskitytään käytännön toimiin laajan taustoituksen sijaan. Toimenpidesuunnitelmaa onkin ajateltu käytettävän osana asiakirjakokonaisuutta, jonka muodostavat sen itsensä ohella Lempäälässä hyväksytty maaseudun kehittämisohjelma laajoine liiteaineistoineen sekä kehittämisohjelmasta laadittu tiivistelmä(saatavilla mm. 2. LÄHELLÄ RAUHALLINEN MAASEUTU - LEMPÄÄLÄN JA VESILAHDEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMA Lähellä rauhallinen maaseutu - Lempäälän ja Vesilahden maaseudun kehittämisohjelma laadittiin vuonna 2009 sekä silloisen Lempäälän ja Vesilahden kuntien yhteisen maaseudun kehittämisneuvottelukunnan että kuntien eri hallintokuntien ja paikallistoimijoiden välineeksi maaseudun kehittämistyöhön. Maaseutuohjelman laadinnassa painotettiin erityisesti asukkaiden ja kansalaistoimijoiden aktiivista osallistumista ja sitouttamista sekä ohjelman sisällön määrittelyyn että sen myöhempään toteutukseen. Ohjelmaprosessin aikana esille nousseista kehittämistarpeista ja maaseutualueiden tulevaisuuden visioista johdettiin kehittämisohjelman keskeiset tavoitteet: 1. Kaikessa kunnan päätöksenteossa otetaan huomioon vaikutukset maaseutualueisiin. 2. Aluetta leimaa lähiajattelu: Sujuvat palvelut, paikallinen ruoka ja energiantuotanto sekä virkistys lähellä asukasta. 3. Hallinnollinen vuorovaikutus sekä oikea-aikainen ja tehokas kuntalaisille kohdennettu tiedotus mahdollistavat aktiivisen ja tuloksekkaan kansalaisvaikuttamisen. Nuoret osallistuvat ja tulevat kuulluiksi itseään koskevien asioiden käsittelyssä ja heidän ideansa huomioidaan kehittämistyössä. 4. Kunta on säilyttänyt maaseutumaisuutensa ja maankäytön suunnittelu on kokonaisvaltaista ja pitkänäköistä. 5. Kylät ovat elinvoimaisia ja yhteisöllisiä, ja virkistysmahdollisuudet ovat monipuoliset. s. 2 / 10

3 6. Asuminen on ympäristövastuista, asuinympäristöt rauhallisia ja arki turvallista. 7. Jätevesien ja jätteiden määrä on vähäinen, jätteet ja lietteet käytetään hyväksi energiantuotannossa ja lannoituksessa. 8. Kunnan sekä yritysten ja kolmannen sektorin välinen vuorovaikutus on sujuvaa, ja kaikkien tahojen toiminta on ekotehokasta ja kestävän kehityksen mukaista. 9. Maa- ja metsätalous sekä muu yritystoiminta tarjoaa elinkeinon, on verkottunutta, monipuolista ja innovatiivisesti mahdollisuudet hyödyntävää. 10. Tiet ovat hyvässä kunnossa ja tietoliikenneyhteyksiin on mahdollisuus miltei joka talossa. Lähellä rauhallinen maaseutu Lempäälän ja Vesilahden maaseudun kehittämisohjelma on kunnianhimoinen asiakirja. Se on laaja sekä aikaperspektiiviltään että sisällöltään. Ohjelmassa todetaankin, että sen luonne on enemmänkin ohjaava eikä ole tarkoitus, että se kokonaisuudessaan toteutuisi. Koska 20 vuoden tarkasteluajanjakso on ohjelmatyössä poikkeuksellisen pitkä, on nähty tärkeäksi nostaa esille monipuolisesti erilaisia, vaihtoehtoisia toimenpiteitä ja tulevaisuudenkuvia. Osa näistä on keskenään jopa hieman ristiriitaisia. Ohjelman toimeenpanon ja seurannan osalta merkittävimmäksi toimijaksi on ohjelmassa määritelty maaseudun kehittämisneuvottelukunta. Ohjelmaa laadittaessa ajateltiin, että kehittämisneuvottelukunta valitsee vuosittain kehittämisen painopisteet ja toteutettavat toimenpiteet ja ehdottaa näiden toteuttamista sitten edelleen kunnille. Kehittämisneuvottelukunta ohjaisi näin toimenpiteiden täytäntöönpanoa tekemällä eri hallintokunnille toimenpide-esityksiä aikataulusta, toteuttamistavasta ja budjetointitarpeista. Kehittämisneuvottelukunnan on tämän ohella ajateltu neuvottelevan vuosittaisissa tapaamisissa yritysten ja kolmannen sektorin kanssa niitä koskettavien toimenpiteiden toteutuksesta ja ottavan vastaan uusia ajatuksia ja ideoita siitä, kuinka asioita viedään eteenpäin. Lempäälän ja Vesilahden yhteisellä kyläsihteerille on määritelty keskeinen rooli kuntaa ja yhdistyksiä yhdistävänä tekijänä sekä kyliä ja yhdistystoimintaa koskevien toimenpiteiden toteutuksessa. Ohjelman toteutusta on ajateltu seurattavan jatkuvasti yhtenä kehittämisneuvottelukunnan keskeisenä tehtävänä ja lisäksi on päätetty, että neuvottelukunta laatii valtuustokausittain raportin kunnanvaltuustoille ohjelman etenemisestä. Maaseudun kehittämisneuvottelukunnan toiminta on kuitenkin lopetettu Samoin kuntien yhteinen, hankerahoituksella järjestetty kyläsihteeritoiminta on päättynyt vuonna Tällä hetkellä maaseudun kehittämisohjelman seuranta ja toimeenpano on Lempäälässä sisällytetty kunnanhallituksen päätöksellä lähidemokratiatoimikunnan tehtäväksi ja kyläsihteeritoiminnan päättymisen jättämää henkilöresurssivajetta paikkaa joiltain osin käynnissä olevan Lähidemokratia teoriasta käytännöksi -hankkeen projektisuunnittelijan työpanos. Hanke päättyy syyskuussa TOIMENPIDESUUNNITELMA VUOSILLE Toimenpidesuunnitelman laadinnan tärkeimpänä lähtökohtana on ollut tarve saada maaseudun kehittämisohjelmasta aiempaa helpommin konkreettisia ehdotuksia käytännön toimien valmisteluun kunnassa. Toimenpiteiden luokittelua on yksinkertaistettu aiempaan nähden merkittävästi ja esille nostettujen toimenpiteiden lukumäärä on niin ikään aiempaa selvästi pienempi. Suurelta osin toimenpiteiden määrän vähentyminen selittyy sillä, että joukosta on jätetty pois suoraan Vesilahden kehittämistarpeista johdetut toimenpiteet sekä jo toteutuneet tai selvästi vanhentuneet toimenpiteet. s. 3 / 10

4 Tietyiltä osin muutos selittyy kuitenkin toimenpidesuunnitelman laadinnan yhteydessä esille nousseella tarpeella korostaa toimenpidesuunnitelman avulla nimenomaan niitä näkökulmia, jotka eivät kunnan muun ohjelmatyön kautta tule erityisesti huomioiduiksi. Näin ollen esimerkiksi yleiset sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä nuorisopalveluiden kehittämiseen tähtäävät toimenpide-esitykset on jätetty aiempaa pienempään rooliin, sillä näiden toimintojen kehittämiseen on olemassa selvästi maaseutuohjelmaa luontaisempia väyliä, kuten esimerkiksi Lempäälän kunnan hyvinvointikertomus, vanhuspalveluiden kehittämisstrategia sekä lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma. Toimenpidesuunnitelman laadinnassa on huomioitu läpileikkaavasti tammikuussa 2014 hyväksytty Lempäälän uusi kuntastrategia, jonka strategisten päämäärien saavuttamista toimenpidesuunnitelma omalta osaltaan tukee. Toimenpidesuunnitelman aikajänteeksi päivitystyön ohjausryhmä määritteli ja sisällön osalta tarpeelliseksi nähtiin korostaa erityisesti lähidemokratiatyön näkökulmasta keskeisiä teemoja: osallistavuutta, yhteisöllisyyttä ja omatoimisuuteen kannustamista. Tärkeimmät toimenpiteet on nostettu selvästi esille kussakin toimenpidekokonaisuudessa. Erityisesti näiden toimenpiteiden osalta liikkeelle lähtö tulisi tapahtua heti vuoden 2015 aikana. Taloudellisista realiteeteista johtuen toimenpidesuunnitelmassa on pyritty korostamaan sellaisia toimenpiteitä, joiden toteutus ei varsinaisesti edellytä uutta resursointia vaan kyseessä on paremminkin toimintatapojen kehittäminen ja olemassa olevien resurssien mahdollisimman tehokas (vaikuttava) hyödyntäminen. Myös yhteistyön mahdollisuuksia on tuotu korostetusti esille. Ne toimenpiteet, jotka edellyttävät toteutuakseen taloudellista lisäpanostusta, on lähtökohtaisesti ajateltu toteutettavan hankerahoituksella. Näin kunnan omalle rahalliselle panostukselle saataisiin paras mahdollinen hyötysuhde. Toimenpidelistauksen vastuutaholla tarkoitetaan tässä tahoa, jonka vastuulla on asian toteuttamisen aktiivinen valmistelu ja edistäminen toisin sanoen toimija, jolle on vastuutettu asian liikkeelle laitto. Niiden toimenpiteiden osalta, joissa kunta on katsottu ensisijaiseksi toimijaksi, vastuutaho on määritelty toimialatasolla. On ajateltu, että toimialajohtajan johdolla toimialat käyvät toimenpiteet läpi ja vastuuttavat ne eteenpäin tehtäväalueittain. Vastuutahojen lisäksi toimenpiteiden yhteydessä on mainittu ehdotuksia osallistettavista yhteistyötahoista. Lausuntokierroksen myötä kävi selvästi ilmi, ettei toimenpidesuunnitelman kaltaisessa laaja-alaisessa asiakirjassa ole mahdollista tyhjentävästi huomioida kaikkia toimijoita. Ehdotusten kautta pyritäänkin ensisijaisesti tuomaan esille toimijakentän moninaisuus. 4. TOIMENPIDEKOKONAISUUDET A) Asuminen ja ympäristö Toimenpiteet (Kunkin toimenpidekokonaisuuden näkökulmasta ensisijaiseksi mielletyt toimenpiteet on tummennettu) Vastuutaho Ehdotuksia osallistettaviksi yhteistyötahoiksi s. 4 / 10

5 Kuntalaiset osallistetaan maankäytön suunnitteluun alusta alkaen mm. sähköistä vuorovaikutusta kehittämällä. Yhdessä asukkaiden kanssa tunnistetaan maaseudun arvot ja vahvuudet, jotka huomioidaan kaavoituksessa. Maankäytön suunnittelussa kiinnitetään kokonaisvaltaisesti ja monipuolisesti huomiota maaseutumiljöön, luonnonympäristön ja metsien säilyttämiseen rakentamisen lomassa koko kunnan alueella. Asukkaat, asukasyhteisöt Kylille luodaan omaehtoisten maankäytön suunnitelmien avulla vahva visio ja tahtotila siitä, millaiseksi oman alueen maankäytön halutaan muodostuvan ja mitä piirteitä vahvistetaan. Suunnitelmat huomioidaan vahvasti aluesuunnittelussa ja kaavoituksessa. Kyläsuunnitelmia päivitetään ja laaditaan aktiivisesti. Aktivoidaan myös taajama-alueiden asukasyhteisöjä laatimaan omia korttelisuunnitelmia yhteisöllisyyden vahvistamiseksi ja paikallisten kehittämistarpeiden esiin nostamiseksi. Asukaslähtöisesti luodut alueiden kehittämissuunnitelmat huomioidaan vahvasti kunnan kehittämistoiminnassa.,, Sallitaan hallittu maaseuturakentaminen koko kunnassa. Vanhusstrategian päivitystyön yhteydessä huomioidaan, että myös ikääntyessä tulee olla mahdollisuus asua tutussa maaseutuympäristössä. Sosiaali- ja terveystoimi Seniorineuvosto Kyläkouluja kehitetään aktiivisesti: - Mahdollistetaan kyläkoulujen erityispiirteitä hyödyntävä erikoistuminen. - Selvitetään mahdollisuudet yhdistää kouluruokailuun ikääntyneiden ja hoitolasten ruokailu sekä voisiko kouluilla vieraileva terveydenhoitaja vastaanottaa myös alueen muita asukkaita (esim. pienempien lasten neuvolatarkastukset). - Selvitetään mahdollisuuksia yhdistää koulujen tiloihin monipuolisesti muuta toimintaa. Kehitetään kylien ja asuinalueiden välisiä kevyen liikkumisen mahdollisuuksia aktiivisesti ja yhteistyössä kunnan, ELY-keskuksen ja asukkaiden kanssa. Ensisijaisesti huomiota kiinnitetään kevyen liikkumisen turvallisuuteen koulu-, päivähoito- ja terveyspalveluiden läheisyydessä.,, Kyläkoulujen johtokunnat Seniorineuvosto Vammaisneuvosto Jätepisteiden verkosto pidetään kattavana ja tarpeen mukaan pisteitä lisätään, jotta energiajakeen keräämisen organisointi on mahdollisimman helppoa. Jätepisteiden ulkonäköä kehitetään siistimmiksi. Tiedotusta ympäristövastuisesta asumisesta jatketaan aktiivisesti. Tehdään näkyväksi yksittäisten kotitalouksien kulutustottumusten ja energiankäytön vaikutukset mm. ilmastonmuutoksen torjumisessa. Kannustetaan kuntalaisia tiedotuksen ja neuvonnan avulla jätteen määrän sekä energianja vedenkulutuksen vähentämiseen ja ympäristöystävällisiin energiaratkaisuihin. Edistetään vähävetisten jätevesijärjestelmien ja vedettömien käymäläratkaisujen käyttöönottoa. Pirkanmaan jätehuolto, yhdistykset Kestävän kehityksen työryhmä Käymäläseura Huussi ry s. 5 / 10

6 Asukkaiden turvallisuus- ja valmiustoimintaosaamista kehitetään aktiivisesti. Kannustetaan kyliä turvallisuussuunnitelmien laadintaan ja samalla huolehtimaan riittävästä osaamisesta, yhteydenpitojärjestelmistä ja muista valmiuksista. Sosiaali- ja terveystoimi, vapaaehtoisorganisaatiot Kehitetään ja otetaan käyttöön turvallisuutta parantavaa tekniikkaa, jonka avulla voidaan paremmin mm. tarkastella ikääntyneen vointia ja vähentää terveysasemalle matkustamisen tarvetta. Seniorineuvosto Vammais-neuvosto B) Työ ja elinkeinotoiminta Laaditaan hankkeistettu matkailun kehittämisohjelma lähivuosille. Sisällössä huomioidaan: - uusien matkailutuotteiden kehittäminen - yritysten keskinäisen sekä yritysten ja kunnan välisen yhteistyön edistäminen mm. luomalla yrittäjille mahdollisuuksia olla esillä alueen tapahtumissa - maaseutu- ja kulttuuriympäristöä hyödyntävän ja lähipalveluja täydentävän luonto- ja hyvinvointiyrittäjyyden edistäminen - Lempäälän ja lähialueiden kokonaisvaltaisiin polku- ja hiihtoverkostoihin sekä vesireitteitteihin tukeutuva hitaan matkailun teemahanke, jossa mm. koulutustoimia hitauden mahdollisuuksista yritystoiminnassa, reitistöjen ja palveluiden kehittämistä sekä vesiliikenteen mahdollisuuksien selvittämistä Kunta edistää omalla toiminnallaan lähiruoan, -palveluiden ja -tuotteiden käyttöä ja vaikuttaa aktiivisesti siihen, että paikallisilla yrittäjillä olisi mahdollisuus osallistua julkisiin hankintakilpailuihin. Tehokkaita tapoja edistää julkisten hankintojen paikallisuutta on mm. hankintojen jakaminen osiin ja valintaperusteiden monipuolistaminen pelkästä hinnasta esimerkiksi aluetalouden näkökulmasta kokonaisedullisimpaan ratkaisuun. Lisätään yrittäjien tarjousosaamista koulutustoimenpiteiden avulla. Lempäälän Kehitys Oy Elinkeinopoliittinen yhteistyöryhmä Yrittäjä-, tuottaja- ja neuvontayhdistykset Lempäälän kehitys oy Kuntien hankintayhtiö Pirkanmaan hankintaasiamiespalvelu Selvitetään, onko olemassa tarve perustaa kuntaan etätyöpiste(itä) joita esim. yksinyrittäjät voisivat hyödyntää. Edistetään aktiivisesti mahdollisuuksia tehdä etätyötä ryhtymällä selvityksen pohjalta tarvittaviin toimenpiteisiin. Olemassa olevista yritys- ja maataloustukimahdollisuuksista tiedotetaan säännöllisesti ja monimuotoisesti kunkin tukimuodon kohderyhmät huomioiden. Tuodaan esille tukien ja korvausten mahdollisuuksia yritystoiminnan kehittämiseen sekä olemassa olevia elinkeinotoiminnan kehittämispalveluita., Lempäälän yrittäjät ry Lempäälän Kehitys oy,, Yrittäjä-, tuottaja- ja neuvontayhdistykset Ensimetri Kannustetaan viljelijöitä omaehtoisiin tilusjärjestelyihin. Tavoitteena on tiluksia vaihtamalla saada maat järkevästi lähemmäksi tilakeskusta. s. 6 / 10

7 Viljelijät voivat hakea Maanmittauslaitokselta tilusjärjestelyn tarveselvitystä, jolla tarkastellaan järjestelyjen edellytyksiä ja laajuutta. HANKE paikallisen energiantuotannon ja energiaomavaraisuuden edistämiseksi: ympäristö- ja bioenergia-alan koulutusta, toimia lähilämmön käytön laajentamiseksi paikallisten lähilämpötuottajien osaamista hyödyntäen, kattavan bioenergia-alan osaamisverkoston luominen ja lämmön- ja energian tuottamisen konseptointi, jossa toimijoina ovat paikalliset yksityisyrittäjät erikseen tai esimerkiksi osuuskuntana. Lempäälän Lämpö Oy, Lempäälän Energia Oy, Yrittäjä-, tuottaja- ja neuvontayhdistykset HANKE lähiajattelun ja paikallisten palveluiden ja tuotteiden suosion nostamiseksi: koulutusta yrittäjille, tiedotus- ja viestintätoimia kuluttajille. Lempäälän Kehitys Oy, Elinkeinopoliittinen yhteistyöryhmä Kestävän kehityksen työryhmä Yrittäjä-, tuottaja- ja neuvontayhdistykset C) Virkistys ja vapaa-aika Aiempi kyläsihteeritoiminta organisoidaan uudelleen yhteisökoordinaattori -nimikkeen alle osaksi kunnan organisaatiota. Toimenkuvaa laajennetaan aiempaan nähden merkittävästi ja työn sisällössä painotetaan kuntalaisten, yhteisöjen ja yhdistysten osallistumisen ja yhteistyön mahdollistamista, omaehtoiseen toimintaan aktivointia sekä uusien toimintamallien synnyttämistä. Toiminnalle haetaan hankerahoitusta. Maankäytön suunnittelussa huolehditaan Birgitan polun yhtenäisyydestä ja vesireittejä kehitetään kokonaisvaltaiseksi verkostoksi. Kehitetään lähiliikuntapaikkoja huomioiden eri ikä- ja erityisryhmien käyttötarpeet yhteistyössä asukas- ja kyläyhdistysten kanssa eri rahoituslähteitä hyödyntäen. Kuntalaiset, yhteisöt, yhdistykset Yhdistykset,, Seniorineuvosto, Vammaisneuvosto Selvitetään mahdollisuudet käynnistää pienimuotoinen harrastusvälinelainaamotoiminta kunnassa esim. osana kirjastopalveluita tai yrittäjäpohjaisena toimintana. Lempäälän Kehitys Oy Järjestetään kylä- ja korttelikierroksia kunnan eri osissa asukasyhdistysten ja kunnan yhteistyönä. Kohderyhmänä ovat erityisesti uudet asukkaat. s. 7 / 10

8 Kannustetaan kuntalaisia järjestämään kulttuuri- ja liikuntatapahtumia. Yhdistykset, yhteisöt, yritykset, asukkaat Laadittua kulttuuriympäristöohjelmaa hyödynnetään maisemanhoidossa ja ympäristön käytössä. Kannustetaan kuntalaisia omaehtoisiin ja suunnitelmallista maisemanhoitoa tukeviin toimiin yhteisillä viheralueilla esimerkiksi erilaisten tapahtumien avulla. Vihertyöryhmä Kestävän kehityksen työryhmä Asukkaat, yhdistykset Kannustetaan metsänomistajia luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokkaiden metsäalueiden vapaaehtoiseen suojeluun ja perustamaan yksityisiä suojelualueita METSO-ohjelman mukaisesti. Perustetaan kunnan oma METSO-kohde. Kannustetaan yhdistystoimijoita hyödyntämään tarjolla olevia hankerahoitusmahdollisuuksia monipuolisesti. Kannustinpalkkiojärjestelmää kehitetään samoin kuin rahoitusmahdollisuuksista tiedottamista. Leader-ryhmä Kantri ry, muut hankerahoittajat Autetaan yhdistyksiä luomaan toimintamalleja uusien asukkaiden sekä vapaa-ajan asukkaiden kutsumiseksi mukaan yhdistysten toimintaan. Kuntaan muuttaville postitettavan tervetulopaketin yhteyteen lisätään kaikkien Lempäälässä toimivien asukas- ja kyläyhdistysten yhteystiedot. Myös Lempäälän tietopaketin Yhdistyksiä -osiota kehitetään. Kehitetään yhdistysten yhteistä tiedottamista mm. järjestämällä yhteistapaamisia kokemusten vaihtamiseen ja sitouttamalla yhdistykset päivittämään kunnan internetsivujen yhdistysosiota aktiivisesti. Kehitetään aktiivisesti kunnan ja yhdistysten yhteistyötä. Selvitetään mahdollisuuksia edistää yhdistysten sopimuksellista palveluiden ja harrastusten tuottamista sekä vaihtoehtoisia korvausmalleja (rahallisen korvauksen sijaan esim. tilavuokrahuojennuksia jne.). Lempäälän Kehitys Oy Yhdistykset,, Yhdistykset D) Vaikuttaminen Kunta kehittää ja käyttää aktiivisesti hyödyksi erilaisia kansalaisvaikuttamisen välineitä kuntalaisten mielipiteiden kuulemiseksi asioiden valmistelussa ja päätöksenteossa. Seurataan aktiivisesti uusien osallistamismenetelmien käyttökokemuksia muualla ja selvitetään niiden kokeilumahdollisuuksia Lempäälässä.,, Sosiaali- ja terveystoimi, s. 8 / 10

9 Huomioimalla kuntalaisten argumentit ja ideat jo valmisteluvaiheessa voidaan myös säästää resursseja. Maaseutuohjelman toteutumisen seurantaan luodaan toimiva ja tehokas malli, jonka osana huolehditaan myös ohjelman vaikuttavuuden arvioinnista sekä uuden ohjelmatyön käynnistämisestä. Tulosten mitattavuuteen suhteessa asetettuihin tavoitteisiin tulee kiinnittää erityistä huomiota. Luodaan käytäntö maaseudun erityispiirteiden huomioimiseksi ja päätösten maaseutuvaikutusten arvioimiseksi asioita valmisteltaessa sekä ohjelmia ja suunnitelmia laadittaessa. Kunnan edustajat huolehtivat maaseutuvaikutusten huomioon ottamisesta seutukunnallisessa päätöksenteossa. Erityistä huomiota tulee kiinnittää siihen, ettei seutuyhteistyö johda maaseutualueiden mahdollisuuksien heikentymiseen ja haja-asutusalueiden asukkaiden eriarvoistumiseen. Kunnan toiminnan avoimuutta ja informaation saatavuutta lisätään sähköisellä tiedotteella, johon kootaan kuukausittain kunnanhallituksen, valtuuston, lautakuntien ja työryhmien keskeisimmät päätökset selkeällä kielellä kirjoitettuna. Tiedote julkaistaan mm. kunnan kotisivuilla ja sen avulla on helppo luoda nopea yleiskatsaus ajankohtaisiin asioihin. Kunnanhallitus,, Kunnan luottamuselinten yhteistyötä nuorisovaltuuston kanssa kehitetään.,, Nuorisovaltuusto Luodaan toimiva käytäntö nuorisovaltuuston kannanottojen huomioimiseksi kunnan toiminnoissa.,, Nuorisovaltuusto Kannustetaan nuorisovaltuustoa luomaan oma malli nuorten aktivoimiseksi omaehtoisiin kehittämistoimiin ja neuvottelemaan sille tarvittava rahoitus kunnan budjettiin. Nuorisovaltuusto Nuorten ja kunnan viranhaltijoiden ja luottamushenkilöiden välisiä keskustelutilaisuuksia järjestetään kouluissa yhteistyössä nuorisovaltuuston kanssa.,, Nuorisovaltuusto Koulujen oppilaskunnat Järjestetään säännöllisesti asukasiltoja yhteistyössä asukas- ja kyläyhdistysten kanssa. Alueittain tai teemoittain järjestettävät illat mahdollistavat keskustelun kuntalaisten, luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden kesken.,, s. 9 / 10

10 Säännöllisin väliajoin kutsutaan koolle paikallisen kehittämisen foorumi, jossa mm. päättäjät, aluetoimijat ja asiantuntijat yhdessä pohtivat ja työstävät kehittämisen edellytyksiä ja maaseutuohjelman toteutumista. Leader-ryhmä Kantri ry 5. TOIMENPIDESUUNNITELMAN TOTEUTTAMINEN JA JATKOTOIMENPITEET Maaseudun kehittämisohjelman seuranta kuuluu kunnanhallituksen toimivaltaan. Tällä hetkellä ohjelman seuranta ja toimeenpano on sisällytetty lähidemokratiatoimikunnan tehtäväksi, mutta lähidemokratiatoimikunta on ajateltu lyhyen aikavälin määräaikaiseksi toimielimeksi, jonka toimikausi on päättymässä vuoden 2015 lopussa. Maaseutuohjelman etenemisen turvaaminen edellyttää ohjelman seurannasta ja toimeenpanosta huolehtimista tämän jälkeenkin. Maaseutuohjelman toimenpidesuunnitelma on sekoitus vanhaa ja uutta: toimenpidesuunnitelmassa on ohjausryhmätyöskentelyssä ja asukasiltojen ajatuspajoissa esiin nousseiden tarpeiden pohjalta tehty uusia avauksia kohdentamalla esitettyjä toimenpiteitä tarkemmin ja karsimalla niitä lukumäärällisesti. Toimenpidesuunnitelma on kuitenkin johdettu alkuperäisestä vuonna 2009 laaditusta maaseudun kehittämisohjelmasta ja esimerkiksi toimenpiteiden sisältöjen täsmentämisessä on hyödynnetty alkuperäisen ohjelmaprosessin yhteydessä toteutettua kehittämistarveanalyysia ja kehittämistarpeiden keskinäistä arvottamista. Toimenpidesuunnitelman laadinnan yhteydessä onkin käynyt ilmeiseksi, että uuden ohjelman laadintaan tähtäävä ohjelmaprosessi on syytä käynnistää selvästi ennen vuotta Toimintaympäristössä tapahtuneet muutokset ovat niin merkittäviä, ettei olemassa olevasta ohjelmasta ammentava kehittämistyö välttämättä kaikilta osin vastaa enää tosiasiallisiin tarpeisiin. Kokonaan uuden, laaja-alaisen ohjelmaprosessin kautta on mahdollisuus myös sitouttaa paikalliset toimijat jälleen vahvasti yhteisiin tavoitteisiin ja niiden toteutumista tukevaan tekemiseen. s. 10 / 10

Arjen turvaa kunnissa

Arjen turvaa kunnissa Arjen turvaa kunnissa Turvallisuusyhteistyön kehittäminen kunnissa Alueellinen sisäisen turvallisuuden yhteistyö Vaasa 25.9.2012 Marko Palmgren, projektipäällikkö Lapin aluehallintovirasto 1.10.2012 1

Lisätiedot

Oulun poliisilaitoksen neuvottelukunta Kunnallisen turvallisuussuunnittelun tavoitteet ja toteutus

Oulun poliisilaitoksen neuvottelukunta Kunnallisen turvallisuussuunnittelun tavoitteet ja toteutus Oulun poliisilaitoksen neuvottelukunta Kunnallisen turvallisuussuunnittelun tavoitteet ja toteutus Erityisrikostorjuntasektorin johtaja, rikosylikomisario Antero Aulakoski 1 Turvallisuus on osa hyvinvointia

Lisätiedot

Paikkaperustaisuus lähtökohtana maaseudun kehittämisessä. Salo

Paikkaperustaisuus lähtökohtana maaseudun kehittämisessä. Salo Paikkaperustaisuus lähtökohtana maaseudun kehittämisessä Salo 4.9.2014 Esityksen sisältö 1. Paikkaperustaisuus lähtökohtana maaseudun kehittämisessä 2. Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän, YTR:n verkosto,

Lisätiedot

KATSAUS NOORMARKKU- TOIMIKUNNAN TYÖHÖN. 19.1.2013 Pirjo Mäki, Matti Rehula,

KATSAUS NOORMARKKU- TOIMIKUNNAN TYÖHÖN. 19.1.2013 Pirjo Mäki, Matti Rehula, KATSAUS NOORMARKKU- TOIMIKUNNAN TYÖHÖN 19.1.2013 Pirjo Mäki, Matti Rehula, NOORMARKKU-TOIMIKUNTA Peruskirjana kuntaliitossopimus Noormarkun alueellisen edustavuuden lisäämiseksi ja asukkaiden vaikutusvallan

Lisätiedot

Leader-info. Yhteisökeskus 11.11.2015, Pori. karhuseutu.fi

Leader-info. Yhteisökeskus 11.11.2015, Pori. karhuseutu.fi Leader-info Yhteisökeskus 11.11.2015, Pori Paikallisten toimijoiden kannustaminen omaehtoiseen kehittämistyöhön Opastetaan tekemään ideoista hankkeita Myönnetään Leader-rahoitusta yhdistysten ja mikroyritysten

Lisätiedot

Satakunnan Leader-ryhmät Noormarkku

Satakunnan Leader-ryhmät Noormarkku Satakunnan Leader-ryhmät Noormarkku 12.2.2015 Mitä Leader on? Kannustetaan paikallisia toimijoita omaehtoiseen kehittämistyöhön. Neuvotaan ideoiden kehittelyssä ja valmistelussa hankkeiksi. Myönnetään

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisohjelman mahdollisuudet maahanmuuttajien kotouttamiseen

Maaseudun kehittämisohjelman mahdollisuudet maahanmuuttajien kotouttamiseen Maaseudun kehittämisohjelman mahdollisuudet maahanmuuttajien kotouttamiseen Vastaanottava maaseutu Helsinki 22.1.2016 Marianne Selkäinaho Maa- ja metsätalousministeriö Mahdollisuuksien maaseutu Maaseutuohjelmalla

Lisätiedot

Imatran ympäristöohjelma

Imatran ympäristöohjelma Imatran ympäristöohjelma Imatran kaupungin ympäristöohjelma on laadittu osana EAKRrahoitteista Etelä-Karjalan kuntien ympäristöohjelma -hanketta. Hankkeessa laadittiin ympäristöohjelmat jokaiselle Etelä-

Lisätiedot

OTE PÖYTÄKIRJASTA. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman toteutumisen seuranta

OTE PÖYTÄKIRJASTA. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman toteutumisen seuranta 1 Sivistyslautakunta 48 27.08.2015 Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman toteutumisen seuranta SIVIS 48 Lastensuojelulaki (417/2007) astui voimaan 1.1.2008. Laissa todetaan, että kunnan tai useamman

Lisätiedot

Vähähiilisyydestä uutta innovatiivista liiketoimintaa ja kilpailuetua yrityksille ja kunnille (VALKI)

Vähähiilisyydestä uutta innovatiivista liiketoimintaa ja kilpailuetua yrityksille ja kunnille (VALKI) Vähähiilisyydestä uutta innovatiivista liiketoimintaa ja kilpailuetua yrityksille ja kunnille (VALKI) Hankkeen suunniteltu toteutusaika 1.1.2015 31.12.2017 Taustaa: yhteisöjen rooli energiatehokkuudessa

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTASTRATEGIA 2014 2020. Nurmijärvi elinvoimaa ja elämisen tilaa.

NURMIJÄRVEN KUNTASTRATEGIA 2014 2020. Nurmijärvi elinvoimaa ja elämisen tilaa. NURMIJÄRVEN KUNTASTRATEGIA 2014 2020 Nurmijärvi elinvoimaa ja elämisen tilaa. Vuonna 2020 Nurmijärvi on elinvoimainen ja kehittyvä kunta. Kunnan taloutta hoidetaan pitkäjänteisesti. Kunnalliset päättäjät

Lisätiedot

Pori 7.11.2007 Ajankohtaista maaseutuverkostosta. Päivi Kujala, MMM, Maaseutuverkostoyksikkö

Pori 7.11.2007 Ajankohtaista maaseutuverkostosta. Päivi Kujala, MMM, Maaseutuverkostoyksikkö Pori 7.11.2007 Ajankohtaista maaseutuverkostosta, MMM, Maaseutuverkostoyksikkö Maaseutuverkosto Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman toimijat Ahvenanmaan maaseudun kehittämisohjelman toimijat Sivu

Lisätiedot

Kuopion maaseutuohjelma

Kuopion maaseutuohjelma Kuopion maaseutuohjelma Yhdistysten ja kaupungin yhteistyö strateginen yhteistyö (maaseutuohjelma) kumppanuusyhteistyö (sopimusyhteistyö kaupunki paikalliset yhdistykset palvelujen järjestämisestä) perusyhdistystoiminta

Lisätiedot

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta Kuvaus Hyvin järjestetty aamu- ja iltapäivätoiminta tukee koulun perustehtävää

Lisätiedot

Lasten ja nuorten osallisuuden niveltäminen osaksi kaupungin toimintaa

Lasten ja nuorten osallisuuden niveltäminen osaksi kaupungin toimintaa 6. TAVOITTEET, TOIMENPITEET JA VASTUUTAHOT 1 Toimenpide-ehdotukset ovat syntyneet jyväskyläläisille lapsille ja nuorille tehtyjen alkukartoitusten, Jyväskylän kaupungin palvelualueille tehtyjen kyselyjen

Lisätiedot

Järjestövaikuttaminen Kontiolahden kunnassa. Sakari Kela

Järjestövaikuttaminen Kontiolahden kunnassa. Sakari Kela Järjestövaikuttaminen Kontiolahden kunnassa Sakari Kela 14.9.2017 Kunnan olemassaolon tarkoitus? Edellytysten luominen kunnan asukkaiden itsehallinnon sekä osallistumisen ja vaikuttamisen toteutumiselle.

Lisätiedot

Katsaus paikallisdemokratian haasteisiin ja alueellisen edustuksellisuuden mahdollisuuksiin

Katsaus paikallisdemokratian haasteisiin ja alueellisen edustuksellisuuden mahdollisuuksiin Katsaus paikallisdemokratian haasteisiin ja alueellisen edustuksellisuuden mahdollisuuksiin Paikallisdemokratian ja osallistumisen toimikunta 24.2.2010 José Valanta toimikunnan sihteeri Paikallisdemokratia

Lisätiedot

Järjestöt-kunta yhteistyöseminaari, 17.9.2014. Hyvinvointijohtaminen kunnan muuttuvassa toimintaympäristössä

Järjestöt-kunta yhteistyöseminaari, 17.9.2014. Hyvinvointijohtaminen kunnan muuttuvassa toimintaympäristössä Järjestöt-kunta yhteistyöseminaari, 17.9.2014 Hyvinvointijohtaminen kunnan muuttuvassa toimintaympäristössä Miten ihmisen ääni mukana Pohjois-Karjalassa? Hyvinvointikertomus ihmisen ääntä kokoamassa Vesa

Lisätiedot

Iisalmen kaupungin strategian päivitysprosessi

Iisalmen kaupungin strategian päivitysprosessi Iisalmen kaupungin strategian päivitysprosessi 2017 10.8.2017 1 Kuntastrategia kuntalaki 37 Kunnassa on oltava kuntastrategia, jossa valtuusto päättää kunnan toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteista.

Lisätiedot

Kuka kylää kehittää? Salon seudun malli kyläsuunnitteluun

Kuka kylää kehittää? Salon seudun malli kyläsuunnitteluun Kuka kylää kehittää? Salon seudun malli kyläsuunnitteluun Salon seudun suunnittelumalli yhdistää toiminnallisen kyläsuunnittelun ja maankäytön suunnittelun Toiminnallinen kyläsuunnitelma edustaa kyläläisten

Lisätiedot

TAHTOTILA 2020 LUPA PALVELLA

TAHTOTILA 2020 LUPA PALVELLA LEMPÄÄLÄN KUNNAN ELINKEINOSTRATEGIA TAHTOTILA 2020 LUPA PALVELLA Johdanto Lempäälä on vetovoimainen ja tasaisesti kasvava yli 22 000 asukkaan kunta, jolla on erinomainen sijainti Tampereen kaupunkiseudulla.

Lisätiedot

Arjen turvaa kunnissa -hanke

Arjen turvaa kunnissa -hanke Arjen turvaa kunnissa -hanke Tehoa kuntien hyvinvointi- ja turvallisuusyhteistyöhön Turvallisuussuunnittelun ohjaus- ja seurantaryhmä 14.12.2012 Marko Palmgren Projektipäällikkö Lapin aluehallintovirasto

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (1) 28 Asianro 3199/ /2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (1) 28 Asianro 3199/ /2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2014 1 (1) 28 Asianro 3199/14.03.00/2014 Lausuntopyyntö Kuopion maaseutuohjelmaluonnoksesta 2014-2020 Maaseudun kehittämistoimia ohjaamaan on Kuopioon kaupunginhallitus nimennyt

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNGIN STRATEGIA VUOTEEN

LAPUAN KAUPUNGIN STRATEGIA VUOTEEN LAPUAN KAUPUNGIN STRATEGIA VUOTEEN ARVOT Lapuan kaupunkikonsernin noudattamat arvot, joihin jokainen konsernissa työskentelevä henkilö sitoutuu. Oikeudenmukaisuus ja Tasapuolisuus Ihmisarvo on korvaamaton.

Lisätiedot

Tytti Määttä Vaalan kunnanjohtaja Harvaan asutun maaseudun verkoston pj Kuhmon tuleva kaupunginjohtaja

Tytti Määttä Vaalan kunnanjohtaja Harvaan asutun maaseudun verkoston pj Kuhmon tuleva kaupunginjohtaja HALLINNON MUUTTUVA ROOLI JA UUDET TOIMINTATAVAT TULEVAISUUDEN KUNTA INNOSTAA TOIMIMAAN Tytti Määttä Vaalan kunnanjohtaja Harvaan asutun maaseudun verkoston pj Kuhmon tuleva kaupunginjohtaja www.vaala.fi

Lisätiedot

ORIVESI-JUUPAJOKI KUNTALIITOSSELVITYS. Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Juupajoki-Orivesi kuntaliitosselvitykseen liittyvää viestintää.

ORIVESI-JUUPAJOKI KUNTALIITOSSELVITYS. Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Juupajoki-Orivesi kuntaliitosselvitykseen liittyvää viestintää. Viestintäsuunnitelma Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Juupajoki-Orivesi kuntaliitosselvitykseen liittyvää viestintää. Tiedottamisessa noudatetaan hyvän kunnallisen tiedottamisen periaatteita. Kuntalain

Lisätiedot

Vaalan kuntastrategia 2030

Vaalan kuntastrategia 2030 Vaalan kuntastrategia 2030 Mikä on kuntastrategia? Kuntastrategiassa kunnanvaltuusto päättää kunnan toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteista. Strategisen suunnittelun tarkoituksena on etsiä

Lisätiedot

Hyvinvointi osana kunnan suunnittelua ja päätöksentekoa

Hyvinvointi osana kunnan suunnittelua ja päätöksentekoa Hyvinvointi osana kunnan suunnittelua ja päätöksentekoa Sähköinen hyvinvointikertomus kuntasuunnittelun ja päätöksenteon välineeksi Timo Renfors Ulla Ojuva Rakenteet & Hyvinvointikertomus Terveydenhuollon

Lisätiedot

Vanhojen rakennusten uusiokäyttö maaseudulla

Vanhojen rakennusten uusiokäyttö maaseudulla Vanhojen rakennusten uusiokäyttö maaseudulla Juhlatalo Majakoski 30.1.2014 Ulla Mehto-Hämäläinen Keski-Suomen ELY-keskus Valtion aluehallinto Elinkeinot, työvoima, osaaminen, kulttuuri Liikenne ja infrastruktuuri

Lisätiedot

KAINUUN ILMASTOSTRATEGIA 2020. 16.9 Sanna Kopra

KAINUUN ILMASTOSTRATEGIA 2020. 16.9 Sanna Kopra KAINUUN ILMASTOSTRATEGIA 2020 16.9 Sanna Kopra Kainuun ilmastostrategia 2020-projekti valmistellaan maakunnallinen strategia ilmastomuutoksen hillitsemiseksi ja siihen sopeutumiseksi esitetään Kainuun

Lisätiedot

Bioenergia-alan kehittäminen maaseuturahastossa 2014-2020 Kukka Kukkonen, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus. Sivu 1 18.2.2015

Bioenergia-alan kehittäminen maaseuturahastossa 2014-2020 Kukka Kukkonen, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus. Sivu 1 18.2.2015 Bioenergia-alan kehittäminen maaseuturahastossa 2014-2020 Kukka Kukkonen, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Sivu 1 18.2.2015 Eurooppa 2020 -strategian tavoitteet EU:n yhteisen maatalouspolitiikan on vastattava

Lisätiedot

EK-ARTU. Etelä-Kymenlaakson kuntien turvallisuussuunnitelma. Safe Community seminaari 18.4.2013 Hamina

EK-ARTU. Etelä-Kymenlaakson kuntien turvallisuussuunnitelma. Safe Community seminaari 18.4.2013 Hamina EK-ARTU Etelä-Kymenlaakson kuntien turvallisuussuunnitelma Safe Community seminaari 18.4.2013 Hamina KyAMK Sosiaali- ja terveysala / EK-ARTU-hanke 18.4.2013 1 EK-ARTU-HANKE Etelä-Kymenlaakson kunnat Hamina,

Lisätiedot

Varkauden seudun kuntarakenneselvitys

Varkauden seudun kuntarakenneselvitys Varkauden seudun kuntarakenneselvitys Demokratiatyöryhmän pohdintoja ja linjauksia 13.8.2014 9.10.2014 Page 1 Uudistuksen tavoitteita Kuntalaisten vaikuttamismahdollisuuksien parantaminen Poliittisen johtamisen

Lisätiedot

Lausunto Varsinais-Suomen terveydenhuollon järjestämissuunnitelmasta

Lausunto Varsinais-Suomen terveydenhuollon järjestämissuunnitelmasta Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta 65 13.3.2013 Asianro 302/00.04.02/2013 155 Lausunto Varsinais-Suomen terveydenhuollon järjestämissuunnitelmasta 2013-2016 Tiivistelmä

Lisätiedot

Ajankohtaista maaseutuohjelmasta. Kukka Kukkonen, asiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Maaseudun kehittämisen rahoitusinfo 25.2.

Ajankohtaista maaseutuohjelmasta. Kukka Kukkonen, asiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Maaseudun kehittämisen rahoitusinfo 25.2. Ajankohtaista maaseutuohjelmasta Kukka Kukkonen, asiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Maaseudun kehittämisen rahoitusinfo 25.2.2015, Pohto Sivu 1 26.2.2015 Ajankohtaista Ohjelmien ja säädösten tilanne

Lisätiedot

EURAN KUNTASTRATEGIA voimaan Luonnos

EURAN KUNTASTRATEGIA voimaan Luonnos EURAN KUNTASTRATEGIA 2016-2020 voimaan 1.9.2016 Luonnos 21.4.2016 Jalkauttaminen Tiedottaminen Euran kuntastrategia, työsuunnitelma 2015 2016 Lähtökohdat ja Strategiaprosessin tavoitteet/arvot Strategiset

Lisätiedot

Uusi kuntalaki ja johtamismallit mikä valita? Kuntamarkkinat 9.9. klo 10.-10.45

Uusi kuntalaki ja johtamismallit mikä valita? Kuntamarkkinat 9.9. klo 10.-10.45 Uusi kuntalaki ja johtamismallit mikä valita? Kuntamarkkinat 9.9. klo 10.-10.45 Jarkko Majava FCG Koulutus Oy jarkko.majava@fcg.fi 050 3252306 Uusi kuntalaki on tullut voimaan 1.5.2015 Suuri osa lain säännöksistä

Lisätiedot

Hyvinvointikertomukset ja -strategiat elämään

Hyvinvointikertomukset ja -strategiat elämään Hyvinvointikertomukset ja -strategiat elämään Työkokouspäivä 22.3.2011 Avauspuheenvuoro Yksikön päällikkö Riitta Pöllänen Lapin aluehallintovirasto Lapin aluehallintovirasto, Peruspalvelut, oikeusturva

Lisätiedot

SALLAN KUNTA RAKENNUSJÄRJESTYKSEN MUUTOS

SALLAN KUNTA RAKENNUSJÄRJESTYKSEN MUUTOS SALLAN KUNTA RAKENNUSJÄRJESTYKSEN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Luonnos 13.12.2016 EY 1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JA SEN TARKOITUS Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan rakennusjärjestystä

Lisätiedot

Pirkkalan valtuustoryhmien HALLITUSOHJELMA

Pirkkalan valtuustoryhmien HALLITUSOHJELMA Pirkkalan valtuustoryhmien HALLITUSOHJELMA 1 2 Hallitusohjelman tarkoitus ja merkitys Pirkkalan pormestarimalliin kuuluu toimintatapa, jossa uusi pormestari ryhtyy heti valintansa jälkeen kokoamaan hallitusohjelmaa.

Lisätiedot

Kaakon kaksikko foorumi 21.5.2013

Kaakon kaksikko foorumi 21.5.2013 Etelä-Kymenlaaksoon turvallisuutta yhteistyöllä Kaakon kaksikko foorumi 21.5.2013 KyAMK Sosiaali- ja terveysala / EK-ARTU-hanke 21.5.2013 1 Virojoella 19.11.2012 tapaamisessa tuotettuja turvallisuuteen

Lisätiedot

Lausunto Varsinais-Suomen terveydenhuollon järjestämissuunnitelmasta

Lausunto Varsinais-Suomen terveydenhuollon järjestämissuunnitelmasta Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 302/00.04.02/2013 81 Lausunto Varsinais-Suomen terveydenhuollon järjestämissuunnitelmasta 2013-2016 Tiivistelmä Turun kaupunki on pyytänyt kuntia hyväksymään terveydenhuoltolain

Lisätiedot

Leader! http://leadersuomi.fi/

Leader! http://leadersuomi.fi/ Leader! http://leadersuomi.fi/ Leader Karhuseutu perustettu 1997 jäseniä yli 200 4 työntekijää toimisto Porissa hallitus 1+9 alueellinen edustus kolmikanta Ohjelmakausi 2007-2013 194 rahoitettua hanketta

Lisätiedot

Onko aluelautakunnista apua alueen elinvoimaisuuden kehittämisessä?

Onko aluelautakunnista apua alueen elinvoimaisuuden kehittämisessä? Onko aluelautakunnista apua alueen elinvoimaisuuden kehittämisessä? Rovaniemen kaupunki ja sitä ympäröivä Rovaniemen maalaiskunta yhdistyivät vuonna 2006 Uudesta Rovaniemestä muodostui väestöltään Suomen

Lisätiedot

Itä-Suomen liikennestrategia. Itä-Suomen elinkeinoelämän ja asukkaiden tarpeita palveleva uuden sukupolven liikennejärjestelmä

Itä-Suomen liikennestrategia. Itä-Suomen elinkeinoelämän ja asukkaiden tarpeita palveleva uuden sukupolven liikennejärjestelmä Itä-Suomen liikennestrategia Itä-Suomen elinkeinoelämän ja asukkaiden tarpeita palveleva uuden sukupolven liikennejärjestelmä strategian laadintaprosessi, sisältö ja toteutuksen suuntaviivoja Lähtökohtana

Lisätiedot

Tulossuunnittelu 2016-2019 Kaakkois-Suomen ELY-keskus. Strategiset valinnat

Tulossuunnittelu 2016-2019 Kaakkois-Suomen ELY-keskus. Strategiset valinnat Kaakkois-Suomen ELY-keskus Strategiset valinnat Tulossopimusesityksen pitkän aikavälin strategiset tavoitteet Rajallinen määrä asioita Linjassa hallitusohjelman ja sen kärkihankkeiden kanssa Linjassa maakuntaohjelmien

Lisätiedot

Lähipalvelut seminaari 6.9.2013

Lähipalvelut seminaari 6.9.2013 Lähipalvelut seminaari 6.9.2013 mikko.martikainen@tem.fi laura.janis@tem.fi Mikko Martikainen 1 Mihin TEM ajatus perustuu? Yksityisen ja julkisen sektorin kumppanuus Toimittajayhteistyö missä toimittajilla/palveluiden

Lisätiedot

Lapinjärven kunnan rakennusjärjestyksen uusiminen

Lapinjärven kunnan rakennusjärjestyksen uusiminen Lapinjärven kunnan rakennusjärjestyksen uusiminen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1. Mikä rakennusjärjestys on? Jokaisessa kunnassa tulee olla rakennusjärjestys, mutta sen määräykset voivat olla

Lisätiedot

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset ESPOON NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2016 2017 VAIKUTTAMINEN Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisnuorista koostuva edunvalvontaelin ja päätäntävaltaa nuorisovaltuustossa käyttävät valitut

Lisätiedot

MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA

MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA 2007 2020 KÄRKÖLÄN KUNTA STRATEGIA 2007 2020 1 (4) JOHDANTO Kunnanvaltuusto hyväksyi Kärkölän kunnan strategian 2001 2010 22.10.2001. Kunnallinen toimintaympäristö

Lisätiedot

MAASEUTUPOLIITTINEN SELONTEKO MAASEUTUPOLIITTINEN KOKONAISOHJELMA

MAASEUTUPOLIITTINEN SELONTEKO MAASEUTUPOLIITTINEN KOKONAISOHJELMA MAASEUTUPOLIITTINEN SELONTEKO 2009-2020 5. MAASEUTUPOLIITTINEN KOKONAISOHJELMA 2009-2013 Maaseutu hyvinvoinnin lähde Valmisteluprosessi ja keskeiset linjaukset Maaseutupolitiikan verkosto VALTIONEUVOSTO

Lisätiedot

Utajärven hallinto-organisaatio ja toimikuntien tehtävät

Utajärven hallinto-organisaatio ja toimikuntien tehtävät Utajärven hallinto-organisaatio ja toimikuntien tehtävät Kuntakonserni UYP Oy, Järvenneito k-oy Valtuusto Kunnanhallitus KJ Luottamushenkilöt JR/Henkilöstö Luottamushenkilöt Kuntastrategia Lupa- ja valvontalautakunta

Lisätiedot

Lähi- ja luomuruoan käytön edistäminen julkisissa hankinnoissa

Lähi- ja luomuruoan käytön edistäminen julkisissa hankinnoissa Lähi- ja luomuruoan käytön edistäminen julkisissa hankinnoissa Eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunta 27.9.2016 va. kaupunginsihteeri, OTM Tuomo Sallinen Kiuruveden kaupunki Lausunnon lähtökohdat Kiuruveden

Lisätiedot

Mäntsälän jalankulku-, pyöräily- ja ulkoilureittien verkoston kehittämissuunnitelma (KÄPY)

Mäntsälän jalankulku-, pyöräily- ja ulkoilureittien verkoston kehittämissuunnitelma (KÄPY) Tekninen lautakunta 102 13.08.2015 Kunnanhallitus 205 24.08.2015 Kunnanvaltuusto 83 31.08.2015 Kunnanhallitus 254 19.10.2015 Maankäyttölautakunta 125 28.10.2015 Mäntsälän jalankulku-, pyöräily- ja ulkoilureittien

Lisätiedot

Maaseuturahaston ja vähän muidenkin rahoitusmahdollisuuksista hanketreffit kulttuuri+ hyvinvointi 27.5.2014

Maaseuturahaston ja vähän muidenkin rahoitusmahdollisuuksista hanketreffit kulttuuri+ hyvinvointi 27.5.2014 Maaseuturahaston ja vähän muidenkin rahoitusmahdollisuuksista hanketreffit kulttuuri+ hyvinvointi 27.5.2014 Kukka Kukkonen Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Sivu 1 28.5.2014 Pohjois-Pohjanmaan maaseutustrategian

Lisätiedot

Case: Hyvinvointikertomus ja kirjastot. Tietojohtaminen kirjastossa-koulutuspäivät Johanna Selkee Suomen Kuntaliitto

Case: Hyvinvointikertomus ja kirjastot. Tietojohtaminen kirjastossa-koulutuspäivät Johanna Selkee Suomen Kuntaliitto Case: Hyvinvointikertomus ja kirjastot Tietojohtaminen kirjastossa-koulutuspäivät 7.11.2016 Johanna Selkee Suomen Kuntaliitto Hyvinvoinnin ja elinvoiman edistäminen Kunta edistää asukkaidensa hyvinvointia

Lisätiedot

Loimaan seutukunnan kehityskäytävähankkeet maankäytön kehittämisen näkökulmasta

Loimaan seutukunnan kehityskäytävähankkeet maankäytön kehittämisen näkökulmasta Loimaan seutukunnan kehityskäytävähankkeet maankäytön kehittämisen näkökulmasta Aluerakenteen seutukunnallinen kehittämisstrategia Kehittämisen päämääränä 2020: Vahvistaa koko seutukunnan tasapainoista

Lisätiedot

POLVIJÄRVEN KUNNAN KUNTASTRATEGIA 1/4

POLVIJÄRVEN KUNNAN KUNTASTRATEGIA 1/4 POLVIJÄRVEN KUNNAN KUNTASTRATEGIA 1/4 Kuntastrategian tavoitteena on antaa tavoitteellinen, suunnitelmallinen ja määrätietoinen pohja kaikelle kuntaorganisaatiossa tapahtuvalle päätöksenteolle, valmistelulle

Lisätiedot

Leader-rahoituksella kannustusta kuntien kansainvälisyyteen SK/2015

Leader-rahoituksella kannustusta kuntien kansainvälisyyteen SK/2015 Leader-rahoituksella kannustusta kuntien kansainvälisyyteen SK/2015 Mikä on Leader? Leader-ryhmät Leader-ryhmät ovat yhdistyksiä ja itsenäisiä toimijoita alueillaan Kannustamme paikalliseen kehittämiseen

Lisätiedot

VIESTINTÄSTRATEGIA. Valtuusto liite nro 5

VIESTINTÄSTRATEGIA. Valtuusto liite nro 5 VIESTINTÄSTRATEGIA Valtuusto 14.11.2016 41 liite nro 5 Voimaantulo 1.1.2017 1 SONKAJÄRVEN KUNNAN VIESTINSTÄSTRATEGIA 1 Viestinnän periaatteet... 2 2 Kuntastrategia 2017-2021... 2 3 Viestinnän tavoitteet...

Lisätiedot

JUURET LAAJALLA METROPOLIALUEELLA...YHDESSÄ TEEMME TULEVAISUUDELLE SIIVET. Siivet ja juuret LAAJAN METROPOLIALUEEN TULEVAISUUSTARKASTELU

JUURET LAAJALLA METROPOLIALUEELLA...YHDESSÄ TEEMME TULEVAISUUDELLE SIIVET. Siivet ja juuret LAAJAN METROPOLIALUEEN TULEVAISUUSTARKASTELU JUURET LAAJALLA METROPOLIALUEELLA....YHDESSÄ TEEMME TULEVAISUUDELLE SIIVET. Siivet ja juuret LAAJAN METROPOLIALUEEN TULEVAISUUSTARKASTELU TEKSTI: Lauri Kuukasjärvi, Ilona Mansikka, Maija Toukola, Tarja

Lisätiedot

Leader rahoitusta, toimintaa ja neuvontaa. Pirjo Ikäheimonen, JyväsRiihi ry

Leader rahoitusta, toimintaa ja neuvontaa. Pirjo Ikäheimonen, JyväsRiihi ry Leader 2014-2020 - rahoitusta, toimintaa ja neuvontaa Pirjo Ikäheimonen, JyväsRiihi ry Sivu 1 17.11.2014 ü Leader-ryhmät kaikille avoimia maaseudun kehittämisyhdistyksiä. ü Tavoitteena yritysten ja yhdistysten

Lisätiedot

Maaseutuvaikutusten arviointi NILAKAN alueen pilotti. Kuntajakoselvittäjien työseminaari Seija Korhonen, YTR, kansalaistoiminta

Maaseutuvaikutusten arviointi NILAKAN alueen pilotti. Kuntajakoselvittäjien työseminaari Seija Korhonen, YTR, kansalaistoiminta Maaseutuvaikutusten arviointi NILAKAN alueen pilotti Kuntajakoselvittäjien työseminaari 12.3.2015 Seija Korhonen, YTR, kansalaistoiminta Rooli ja tausta asiantuntijana Kehittäjä: työtehtävät maaseudun

Lisätiedot

Ihmisen paras ympäristö Häme

Ihmisen paras ympäristö Häme Ihmisen paras ympäristö Häme Hämeen ympäristöstrategia Hämeen ympäristöstrategia on Hämeen toimijoiden yhteinen näkemys siitä, millainen on hyvä hämäläinen ympäristö vuonna 2020. Strategian tarkoituksena

Lisätiedot

Sivistyslautakunta halusi Kohtaan 6.4. lisättävän Kajoon lähiliikuntapaikkojen toiminnan suunnittelu vuoden 2015 aikana.

Sivistyslautakunta halusi Kohtaan 6.4. lisättävän Kajoon lähiliikuntapaikkojen toiminnan suunnittelu vuoden 2015 aikana. Sivistyslautakunta 6 27.01.2015 Sivistyslautakunta 10 24.02.2015 Kunnanhallitus 75 16.03.2015 Liikuntastrategia 2015-2017 Sivltk 6 Liikunta-vap.ajanohjaaja Juuan kunnan liikuntastrategian luonnos vuosille

Lisätiedot

Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 1 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 2

Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 1 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 2 Nuorisovaltuusto 02.04.2013 AIKA 2.4.2013 klo 14.00 PAIKKA Yläaste KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 1 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 2 3 NUORISOVALTUUSTON

Lisätiedot

KUNTASTRATEGIA

KUNTASTRATEGIA KUNTASTRATEGIA 2017 2021 KUNTASTRATEGIA KUNNAN TOIMINNAN OHJENUORANA MERKITYS JA OHJAUSVAIKUTUS Kuntalain (410/2015) 37 :n mukaan kunnassa on oltava kuntastrategia, jossa valtuusto päättää kunnan toiminnan

Lisätiedot

KOHTI UUTTA KUMPPANUUTTA KIIHTELYSVAARAN PITÄJÄSSÄ

KOHTI UUTTA KUMPPANUUTTA KIIHTELYSVAARAN PITÄJÄSSÄ KOHTI UUTTA KUMPPANUUTTA KIIHTELYSVAARAN PITÄJÄSSÄ PED-kumppanuusverkoston aloitusseminaari Kuntaliitto 10.3.2016 Projektisuunnittelija Marja Tiittanen Osuuskunta Viesimo Joensuun kaupungin kasvu kuntaliitosten

Lisätiedot

Lähde mukaan! Työtä, hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä Porin seudulle

Lähde mukaan! Työtä, hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä Porin seudulle Lähde mukaan! Työtä, hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä Porin seudulle Lähde mukaan! Työtä, hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä Porin seudulle Tavoitteena parantaa työllisyyttä sekä lisätä osallisuutta ja yhteisöllisyyttä

Lisätiedot

Kantri ry Rahoitusta paikallisesti. Kari Kylkilahti

Kantri ry Rahoitusta paikallisesti. Kari Kylkilahti 1 Kantri ry Rahoitusta paikallisesti Kari Kylkilahti Pirkanmaan leader-ryhmien toiminta-alueet 2014-20 2 Kantri ry perustettu 1997 toimintaryhmäksi hakeutumista varten myöntää EU-hankerahoitusta maaseudun

Lisätiedot

Voimassaoleva vanha elinkeinostrategia tehty v. 2010 ja hyväksytty kunnanvaltuustossa 20.10.2010 Päivityksen tarkoituksena ajantasaistaa strategiaa

Voimassaoleva vanha elinkeinostrategia tehty v. 2010 ja hyväksytty kunnanvaltuustossa 20.10.2010 Päivityksen tarkoituksena ajantasaistaa strategiaa 25.8.2014 Voimassaoleva vanha elinkeinostrategia tehty v. 2010 ja hyväksytty kunnanvaltuustossa 20.10.2010 Päivityksen tarkoituksena ajantasaistaa strategiaa sekä terävöittää sen sisältöä ja toteutusta

Lisätiedot

Maaseutuvaikutusten arviointi kuntalaisten osallistamisen välineenä. Kuntalaiset keskiöön seminaari Seija Korhonen, YTR, kansalaistoiminta

Maaseutuvaikutusten arviointi kuntalaisten osallistamisen välineenä. Kuntalaiset keskiöön seminaari Seija Korhonen, YTR, kansalaistoiminta Maaseutuvaikutusten arviointi kuntalaisten osallistamisen välineenä Kuntalaiset keskiöön seminaari 26.2.2015 Seija Korhonen, YTR, kansalaistoiminta Arvioinnin tarkoitus varmistaa, että päätöksissä otetaan

Lisätiedot

Hämeenlinna, Janakkala ja Hattula Seudun kuntarakenneselvitys

Hämeenlinna, Janakkala ja Hattula Seudun kuntarakenneselvitys Hämeenlinna, Janakkala ja Hattula Seudun kuntarakenneselvitys 6.5.2014 Jarkko Majava (yhteyshenkilö) Johtava konsultti, FCG Konsultointi Oy jarkko.majava@fcg.fi 050 3252306 22.5.2014 Page 1 Kuntarakenneselvityksen

Lisätiedot

ELINVOIMAOHJELMA Hämeen ripein ja elinvoimaisin kunta 2030

ELINVOIMAOHJELMA Hämeen ripein ja elinvoimaisin kunta 2030 ELINVOIMAOHJELMA 2018-2021 Hämeen ripein ja elinvoimaisin kunta 2030 Elinvoimaisen kunnan teesit Hausjärven elinvoimaohjelma on laadittu elinympäristön ja alueen elinvoiman kehittämiseksi yhdessä yrittäjien

Lisätiedot

Etelä-Karjalan kuntien ympäristöohjelma hanke Ruokolahti

Etelä-Karjalan kuntien ympäristöohjelma hanke Ruokolahti Etelä-Karjalan kuntien ympäristöohjelma hanke Ruokolahti LCA Consulting Oy Ruokolahdella 11.2.2016 Etelä-Karjalan kuntien ympäristöohjelma - Vaihe 2 - Koko hanke Kuntien omien ympäristöohjelmien viimeistely

Lisätiedot

Kylien Salo Kyläsuunnittelu Tuohittu 10.12.2013

Kylien Salo Kyläsuunnittelu Tuohittu 10.12.2013 Kylien Salo Kyläsuunnittelu Tuohittu Hankekoordinaattori, kyläasiamies Henrik Hausen, Kylien Salo kehittämishanke, Salon kaupunki Kylien Salo -kehittämishanke Kylätoimijoiden aktivointi ja järjestöosaaminen

Lisätiedot

Iisalmen kaupunkistrategia 2030 Luonnos 1. Strategiaseminaari

Iisalmen kaupunkistrategia 2030 Luonnos 1. Strategiaseminaari Iisalmen kaupunkistrategia 2030 Luonnos 1 Strategiaseminaari 27.6.2017 Visio 2030 Suomen houkuttelevin seutukaupunki Strategiset ohjelmat Vetovoima ja kasvu Osaaminen ja hyvinvointi Toimiva kaupunkiympäristö

Lisätiedot

MAALLA - MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA

MAALLA - MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA MAALLA - MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA 2011-2024 KÄRKÖLÄN KUNTA STRATEGIA 2011 2024 1 (4) JOHDANTO Strategia kattaa kuluvan valtuustokauden lopun ja kolme seuraavaa valtuustokautta. Tavoitteena

Lisätiedot

Nuorisolautakunta Kunnanhallitus Kunnanhallitus Nuorisovaltuuston perustaminen (kv) 241/12.05.

Nuorisolautakunta Kunnanhallitus Kunnanhallitus Nuorisovaltuuston perustaminen (kv) 241/12.05. Nuorisolautakunta 3 5.03.07 Kunnanhallitus 5 7.03.07 Kunnanhallitus 55 0.05.07 Nuorisovaltuuston perustaminen (kv) 4/.05.00/07 Nuorisolautakunta 5.03.07 3 Kuntalaki (40/05) velvoittaa kuntia huolehtimaan

Lisätiedot

Teemahankeinfo Suomusjärven VPK Jaana Joutsen

Teemahankeinfo Suomusjärven VPK Jaana Joutsen Teemahankeinfo 6.9.2017 Suomusjärven VPK Jaana Joutsen Esityslistalla 1.Lyhyt johdatus Leader-toimintaan ja teemahankkeisiin 2.Kokemuksia LIVE-teemahankkeesta 3.Uudet teemahankkeet ja niiden hakuprosessi

Lisätiedot

Osallisuussuunnitelma

Osallisuussuunnitelma Osallisuussuunnitelma Lastensuojelun järjestäminen ja kehittäminen Tukea suunnitelmatyöhön - työkokous Kolpeneen palvelukeskus Kerttu Vesterinen Osallisuus Osallisuus on kokemus mahdollisuudesta päättää

Lisätiedot

Yleistä maaseutuohjelmasta

Yleistä maaseutuohjelmasta Yleistä maaseutuohjelmasta -Hankehallinnointikoulutus 15.1.2018 Maria Konsin-Palva Uudenmaan maaseutuohjelmavastaava Uudenmaan ELY-keskus Sivu 1 Hankehallinnointikoulutus 15.1. Leader-ryhmät ja ELY-keskukset

Lisätiedot

URJALAN TAVOITTEET LYHYESTI

URJALAN TAVOITTEET LYHYESTI Kuntastrategia 2022 URJALAN TAVOITTEET LYHYESTI Vetovoima Lähipalvelut Elinvoimaisuus Asukaslähtöisyys YRITYSTOIMINTA Edistämme kasvua ja yhteistyötä PALVELUT Varmistamme lähipalvelut kuntalaisille TALOUS

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 TYÖNUMERO: E27370 SIIKAJOEN KUNTA RUUKIN ASEMANSEUDUN ASEMAKAAVAMUUTOS YH KORTTELIN 20 AJONEUVOLIITTYMÄÄ VARTEN SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU JOHDANTO Maankäyttö-

Lisätiedot

LOIMAAN JUTTU Strategian uudistaminen / päivitys Kh oheismateriaali Loimaan kaupunki Jari Rantala 1

LOIMAAN JUTTU Strategian uudistaminen / päivitys Kh oheismateriaali Loimaan kaupunki Jari Rantala 1 LOIMAAN JUTTU 2020 + Strategian uudistaminen / päivitys 2017- Kh 14.8.2017 oheismateriaali Loimaan kaupunki Jari Rantala 1 Strategia-uudistaminen/päivitys 2017- Uusi valtuustokausi 1.6.2017 2020 Sote-uudistus

Lisätiedot

Lähidemokratia ja kuntarakenneuudistus (tiivistelmä)

Lähidemokratia ja kuntarakenneuudistus (tiivistelmä) Lähidemokratia ja kuntarakenneuudistus (tiivistelmä) MTK-Pohjois-Savo ry Kylpylähotelli Kunnonpaikka, Siilinjärvi 2.12.2013 Ritva Pihlaja erityisasiantuntija, tutkija Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmä,

Lisätiedot

Hevoshankkeet osana maaseudun kehittämisohjelman toteutusta

Hevoshankkeet osana maaseudun kehittämisohjelman toteutusta Hevoshankkeet osana maaseudun kehittämisohjelman toteutusta Ely:n kokemuksia käynnissä olevista hankkeista Uusien hankkeiden suunnitteluun näkemyksiä Timo Kukkonen, Hämeen ELY-keskus Ypäjä 24.5.2011 Hevosalan

Lisätiedot

Arvioinneista eväitä maaseutuverkostoyksikölle tiedottamisen, koulutuksen, hyvien käytäntöjen ja kansainvälistymisen tueksi

Arvioinneista eväitä maaseutuverkostoyksikölle tiedottamisen, koulutuksen, hyvien käytäntöjen ja kansainvälistymisen tueksi Arvioinneista eväitä maaseutuverkostoyksikölle tiedottamisen, koulutuksen, hyvien käytäntöjen ja kansainvälistymisen tueksi, maaseutuverkostoyksikkö/mmm Sivu 1 8.12.2008 Maaseutuverkosto Manner-Suomen

Lisätiedot

Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 1 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 2

Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 1 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 2 Nuorisovaltuusto 07.05.2013 AIKA 7.5.2013 klo 14.15 PAIKKA Yläaste, Tukholma KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 1 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 2 3 NUORISOVALTUUSTON

Lisätiedot

Maaseuturahaston mahdollisuudet 2014-2020

Maaseuturahaston mahdollisuudet 2014-2020 Maaseuturahaston mahdollisuudet 2014-2020 Satakunnan rahoitusinfo Pori 5.6.2014 Satakunnan ELY-keskus, Aluekehitysyksikkö, Timo Pukkila 6.6.2014 1 Maaseuturahasto Satakunnassa 2007-2013 Satakunnan ELY-keskus

Lisätiedot

Green Care vihreä hoiva maaseudulla (VIVA)

Green Care vihreä hoiva maaseudulla (VIVA) Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin Green Care vihreä hoiva maaseudulla (VIVA) irene.roos@tts.fi Green Care vihreä hoiva maaseudulla (VIVA) Elinkeinojen

Lisätiedot

KUNTIEN JA MAAKUNTIEN VASTUUT JA ROOLIT HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMISESSÄ

KUNTIEN JA MAAKUNTIEN VASTUUT JA ROOLIT HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMISESSÄ KUNTIEN JA MAAKUNTIEN VASTUUT JA ROOLIT HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMISESSÄ Sosiaali- ja terveysjohdon neuvottelupäivät Helsinki, Selvityshenkilöraportti 14.8.2015 3) Itsehallintoalueiden ja kuntien

Lisätiedot

Pirkanmaan alueellinen hyvinvointikertomus Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen

Pirkanmaan alueellinen hyvinvointikertomus Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen Pirkanmaan alueellinen hyvinvointikertomus 2017-2020 Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen Pirkanmaan alueellinen hyvinvointikertomus 2017 2020 TAVOITE: TERVEYSEROJEN KAVENTAMINEN Linjaa terveyden edistämisen

Lisätiedot

Aluelautakunnat kylien asialla. ROVANIEMEN KAUPUNKI Maarit Alikoski 3.10.2015

Aluelautakunnat kylien asialla. ROVANIEMEN KAUPUNKI Maarit Alikoski 3.10.2015 Aluelautakunnat kylien asialla ROVANIEMEN KAUPUNKI Maarit Alikoski 3.10.2015 Osallisuus, vaikuttaminen ja elinvoima Aluelautakunnat tärkeä osa Rovaniemen kaupungin pitkäjänteistä itsehallinnon ja asukkaiden

Lisätiedot

Satakunnan Leader-ryhmät Spurtti-koulutus Ulvila

Satakunnan Leader-ryhmät Spurtti-koulutus Ulvila Satakunnan Leader-ryhmät Spurtti-koulutus Ulvila 6.6.2014 Leader-ryhmät Toimintaa ohjaavat ohjelmat, lait ja asetukset Kansallinen taso: -Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma -Laki maaseudun kehittämiseen

Lisätiedot

Demokratiapäivä

Demokratiapäivä Demokratiapäivä 13.10.2015 Teemasessio 2:Edustuksellisen ja suoran demokratian muodostama kokonaisuus - miten niiden johtaminen ja kehittäminen vaikuttaa toisiinsa ja miten niitä kehitetään samanaikaisesti?

Lisätiedot

HANKASALMI HYVÄN ARJEN KUNTA

HANKASALMI HYVÄN ARJEN KUNTA HANKASALMI HYVÄN ARJEN KUNTA KUNNAN STRATEGIA 2010 2014 Hyväksytty kv 14.6.2010 23 Hankasalmen kunnan tehtävä (MISSIO) Hankasalmi on hyvä kunta asua, kasvaa, kasvattaa, ikääntyä, tehdä työtä, yrittää ja

Lisätiedot

TAVOITEOHJELMA VAALIKAUDEKSI 2009 2012

TAVOITEOHJELMA VAALIKAUDEKSI 2009 2012 Sivu 1 / 5 Janakkalan Keskustan, Kokoomuksen, Kristillisdemokraattien ja Vihreiden yhteinen TAVOITEOHJELMA VAALIKAUDEKSI 2009 2012 1. JANAKKALA on elinvoimainen, elämänmyönteinen, kasvava, yhtenäinen,

Lisätiedot

Kunnan rooli mielenterveyden edistämisessä

Kunnan rooli mielenterveyden edistämisessä Tiedosta hyvinvointia Mielenterveysryhmä 1 Kunnan rooli mielenterveyden edistämisessä Eija Stengård PsT, kehittämispäällikkö Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Eija Stengård, 2005 Tiedosta

Lisätiedot

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toteutuminen ja tuen tarpeet kuntien ja alueiden näkökulma

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toteutuminen ja tuen tarpeet kuntien ja alueiden näkökulma Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toteutuminen ja tuen tarpeet kuntien ja alueiden näkökulma Heli Hätönen, TtT, erityisasiantuntija 12.11.2014 Kuopio 13.11.2014 Hätönen 1 Hyvinvoinnin ja terveyden

Lisätiedot